.`.· ´<¦ .´.-¯,l¦ .

,>¯,l¦ ¸
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

. ¸
1. Yaa siin[1263]
. _¦´.¯,1l¦´. ..>>'¦ '
2. Demi Al Quran yang penuh hikmah,
i.| ´.l _.l.¯,.l¦ ¯
3. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
_ls 1´¸. .,1.`.¯. '
4. (yang berada) diatas jalan yang lurus,
_.¸.. ,.¸-l¦ ..>¯,l¦ '
5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
´¸...l !´.¯.· !. ´¸..¦ ¯.>.!.¦´. .±· _.l±.s '
6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah
diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
.1l _> `_¯.1l¦ ´_ls ¯.>¸.´¦ .±· N _.`..¡`. ¯
7. Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan
mereka, kerena mereka tidak beriman.
!.| !´.l-> _· ¯.±1..s¦ *.ls¦ ´_±· _|| _!·:N¦ .±· _.>.1¯. ¯
8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka
(diangkat) ke dagu, Maka karena itu mereka tertengadah.
!´.l->´. . _.. ¯.....¦ ¦´.. .´. `.±±l> ¦´.. ¯.±..,:s!· .±· N _.¸.¯.`. '
9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan
Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
'.¦´..´. ¯..¯.ls ¯.±.¯¸..¦´ . .¦ `.l ¯.>¯¸... N _.`..¡`. ¸¸
10. Sama saja bagi mereka Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu
tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
!..| '¸... . ×..¦ ,é.I¦ ´_:>´. ´.´.-¯,l¦ ..-l!. :¸:.· :,±-.. ,>¦´. ..,é ¸¸
11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti
peringatan[1264] dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun Dia tidak
melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
!.| >´ _>. _.¯..l¦ ´..÷.´. !. ¦.`.´.· ¯.>,..¦´.´. _´´. .`_: «.´.,.>¦ _· .!.| _..¯. ¸'
12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah
mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami
kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).
`.¸.¦´. .> *.. ..>´¦ «.¯,1l¦ :| !>´.l> _.l.¯,.l¦ ¸¯
13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, Yaitu penduduk suatu negeri ketika
utusan-utusan datang kepada mereka.
:| !´.l.¯¸¦ `..¯.l| _.´..¦ !.>...>· !.¸,- · ±l!:. ¦.l!1 · !.| .>.l| _.l.`¸´. ¸'
14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan
keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, Maka ketiga utusan itu
berkata: "Sesungguhnya Kami adalah orang-orang di utus kepadamu".
¦.l!· !. `...¦ N| ¸:· !.l.. !.´. _,.¦ ..-¯,l¦ . .`_: _| `...¦ N| _...>. ¸'
15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti Kami dan Allah yang Maha
Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".
¦.l!· !´..´¸ `.l-. !.| `.>¯.l| _.l.¯,.l ¸'
16. Mereka berkata: "Tuhan Kami mengetahui bahwa Sesungguhnya Kami adalah orang yang
diutus kepada kamu".
!.´. !´.,ls N| ×.l.l¦ _...l¦ ¸¯
17. Dan kewajiban Kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".
¦.l!· !.| !.¸.L. ¯.>. _.l `.l ¦.±... ¯¸>¯.´.-¸.l .>¯.´..´.l´. !.. ´.¦.s '.,l¦ ¸¯
18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami bernasib malang karena kamu, Sesungguhnya
jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya Kami akan merajam kamu dan kamu pasti
akan mendapat siksa yang pedih dari kami".
¦.l!· .´'¸..L ¯.>-. _·¦ ..,é: ¯_. `...¦ »¯.· _.·¸.¯. ¸'
19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika
kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum yang
melampui batas".
´.l>´. . !.·¦ «´....l¦ _`>´¸ _-`.· _!· .¯.1.. ¦.`-..¦ _.l.¯,.l¦ '¸
20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai
kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".
¦.`-..¦ . N ¯¸>l:`.· ¦,>¦ .>´. _...±¯. '¸
21. Ikutilah orang yang tiada minta Balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang
mendapat petunjuk.
!.´. ´_| N ..s¦ _.I¦ _.,L· «.l|´. _.`->¯,. ''
22. Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya
kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?
.>´¦´. . .«..: «±l¦´. _| _:,`. ..-¯,l¦ ¯¸.. N -. _¯.s ¯.±.-.±: !:.: N´. _..1.`. '¯
23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain nya jika (Allah) yang Maha Pemurah
menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat
sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?
_.| ¦:| _.l _.l. _..¯. ''
24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
_.| ·..¦´. ¯.>.,. _.`-.`.!· ''
25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; Maka dengarkanlah (pengakuan
keimanan) ku.
_,· _>:¦ «.>'¦ _!· ·.l.. _.¯.· _..l-. ''
26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"[1265]. ia berkata: "Alangkah baiknya
Sekiranya kamumku mengetahui.
!.. ,±s _| _.´¸ _.l->´. ´. _..,>.l¦ '¯
27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku
Termasuk orang-orang yang dimuliakan".
¤ !.´. !´.l,.¦ _ls .«.¯.· . .:.-. . ..`> . .!.´.l¦ !.´. !.´ _·I¸.`. '¯
28. Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah Dia (meninggal) suatu pasukanpun
dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.
_| ·.l´ N| «>.. :.>´. ¦:¦· ¯.> _.... > ''
29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; Maka tiba-tiba mereka
semuanya mati.
:´¸.>.. _ls :!.-l¦ !. .±,.!. . _..¯¸ N| ¦..l´ .«. _.'.,¯..`.· ¯¸
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang
Rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
`.l¦ ¦.,. ¯¸´ !´.>l>¦ .±l¯.· . _.`,1l¦ ¯.·..¦ ¯..¯.l| N _.`->¯,. ¯¸
31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah
Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali
kepada mereka.
_|´. ¨_´ !´.l ×,.- !´...I _.¸.>: ¯'
32. Dan Setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
«.¦´.´. `.> `¯¸N¦ «...l¦ !±.´..´.>¦ !.>¸>¦´. !... !'.> «..· _.lé!. ¯¯
33. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami
hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka
makan.
!.l->´. !±,· ·..> . _,>´ ...s¦´. !.¯,>·´. !..· ´. _.`.`-l¦ ¯'
34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya
beberapa mata air,
¦.lé!´.l . .:,.. !.´. «.l.s ¯.±...¦ *·¦ _.`,÷:· ¯'
35. Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan
mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?
´.>¯.. _.I¦ _l> ~´.¸N¦ !±lé !´.. ·... `¯¸N¦ .´. `.±.±.¦ !´..´. N _..l-. ¯'
36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa
yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka
ketahui.
«.¦´.´. `.±l `_.l¦ `~l`.· «.. ´¸!..l¦ ¦:¦· .> _..lL¯. ¯¯
37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami
tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.
.:l¦´. _,>´ ¯,1.`..l !±l il: `,..1. ,.¸-l¦ .,l-l¦ ¯¯
38. Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha
Perkasa lagi Maha mengetahui.
,.1l¦´. «..¯¸´.· _¸!.. _.> :!s _.`>`¸`-ll´ ...1l¦ ¯'
39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke
manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.
N .:l¦ _-... !> _¦ ì¸.. ,.1l¦ N´. `_.l¦ _.!. ¸!..l¦ ¨_´´ . _· il· _.>.`.· '¸
40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat
mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
«.¦´.´. ¯.> !.¦ !´.l´.- ¯.·..`.¯¸: _· il±l¦ _.>:.l¦ '¸
41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut
keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.
!´.1l>´. .> . .«\:. !. _..´¯,. ''
42. Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
_|´. !:· ¯.±·,-. *· ~´¸. ¯.> N´. ¯.> _..1.`. '¯
43. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, Maka Tiadalah bagi
mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
N| «.-¸ !.. !´-...´. _|| _.> ''
44. Tetapi (kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk
memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
¦:|´. _,· `.±l ¦.1.¦ !. _.. ¯.>...¦ !.´. ¸>±l> ¸>l-l _..-¯,. ''
45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan
siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).
!.´. ....!. . «.¦´. . ·..¦´. ¯..¯.´¸ N| ¦..l´ !..s _..,-`. ''
46. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan
Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
¦:|´. _,· ¯.> ¦.1±.¦ !´.. '¸>·¸´¸ ´<¦ _!· _·.I¦ ¦.`,±é _·.\l ¦.`..¦´. `.-L.¦ . ¯.l '.!:· ´<¦ .«.-L¦ _|
`...¦ N| _· _.l. _..¯. '¯
47. Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang
diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang
yang beriman: "Apakah Kami akan memberi Makan kepada orang-orang yang jika Allah
menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, Tiadalah kamu melainkan dalam
kesesatan yang nyata".
_.l.1.´. _.. ¦..> .s´.l¦ _| `...´ _.·... '¯
48. Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah
orang-orang yang benar?".
!. _.`,´L.. N| «>,. :.>´. ¯.>.>!. ¯.>´. _..´.>´ ''
49. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja[1269] yang akan membinasakan
mereka ketika mereka sedang bertengkar.
*· _.`-.L.`.. «´,.¯.. N´. ´_|| ¯.±l>¦ _.`->¯,. '¸
50. Lalu mereka tidak Kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada
keluarganya.
~±.´. _· ¸.¯.l¦ ¦:¦· .> ´. .¦.>N¦ _|| ¯.±.´¸ _.l... '¸
51. Dan ditiuplah sangkalala[1270], Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari
kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.
¦.l!· !´.l.´... . !´.:-. . !..·¯,. ¦..> !. .s´. ..-¯,l¦ _..´. _.l.¯,.l¦ ''
52. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! siapakah yang membangkitkan Kami dari
tempat-tidur Kami (kubur)?". Inilah yang dijanjikan (tuhan) yang Maha Pemurah dan benarlah
Rasul- rasul(Nya).
_| ·.!é N| «>.. :.>´. ¦:¦· ¯.> ×,.- !...I _.¸.>: '¯
53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, Maka tiba- tiba mereka semua
dikumpulkan kepada kami.
»¯.´.l!· N `.lL. ±. !:.: N´. _.,>´ N| !. `...é _.l.-. ''
54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi,
kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
_| ..>.¦ «.>'¦ »¯.´.l¦ _· _-: _.±>.· ''
55. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan
(mereka).
¯.= ¯¸a`>´.¸¦´. _· _.lL _ls i,¦´¸N¦ _.:>¯.`. ''
56. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas
dipan-dipan.
¯.> !..· «±>.· .>´. !. _.`s´.. '¯
57. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
"..l. N¯.· . .¯¸ .,>¯¸ '¯
58. (kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha
Penyayang.
¦.',...¦´. »¯.´.l¦ !..¦ _.`.,>`.l¦ ''
59. Dan (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin)
pada hari ini, Hai orang-orang yang berbuat jahat.
¤ `.l¦ .±s¦ ¯.>¯.l| _.... »:¦´. _¦ N ¦...-. ´.L.:l¦ .«.| ¯¸>l ´..s _..¯. '¸
60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak
menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",
_¦´. _....s¦ ¦..> 1´¸. '.,1.`.¯. '¸
61. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
.1l´. _.¦ `.>.. *.> ¦´¸..´ ¯.l·¦ ¦...> . _.l1-. ''
62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka Apakah
kamu tidak memikirkan ?.
.:..> '..±> _.l¦ `...´ _..s.. '¯
63. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).
!>¯.l.¦ »¯.´.l¦ !.. `...´ _.`,±>. ''
64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
»¯.´.l¦ `..>´ ´_ls ¯.±>´.·¦ !´..l>.´. ¯.....¦ ..:.´. .±l`>¯¸¦ !.. ¦..l´ _...>. ''
65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan
memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
¯.l´. '.!:· !.`..Ll ´_ls ¯...`.s¦ ¦.1..`.!· 1,´.l¦ _.!· _.¸.¯.`. ''

66. Dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu
mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).
¯.l´. '.!:. `.±..>..l _ls `.±..l÷. !.· ¦.`-.L.`.¦ !..`. N´. _.`->¯,. '¯
67. Dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada;
Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.
.´. :¯,´.-. «`.÷´.. _· _l>'¦ *·¦ _.l1-. '¯
68. Dan Barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan Dia kepada
kejadian(nya)[1271]. Maka Apakah mereka tidak memikirkan?
!.´. «...l. ,-:l¦ !.´. _-... .`«I _| ´.> N| ",´: _¦´.¯,·´. _..¯. ''
69. Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak
baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.
´¸..`,l . _l´ !¯,> _>´´. `_¯.1l¦ _ls _·,±.>l¦ ¯¸
70. Supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya)
dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.
`.l´.¦ ¦.,. !.¦ !´.1l> .±l !´.. ·l.s !´....¦ !..-. ¦ .±· !±l _.>l.. ¯¸
71. Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang
ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan
Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?
!±..ll:´. ¯.> !...· ¯.'.'..´´¸ !...´. _.l´!. ¯'
72. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi
tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.
¯.>´. !..· ×±... ´.¸!:.´. *·¦ _.`,>:· ¯¯
73. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah
mereka tidak bersyukur?
¦..>´¦´. . _.: ´<¦ «±l¦´. ¯.±l-l _.¸..`. ¯'
74. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat
pertolongan.
N _.`-.L.`.. ¯.>´¸`.· ¯.>´. ¯.> ..`> _.¸.>: ¯'
75. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; Padahal berhala- berhala itu menjadi
tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
*· ..',>´ `.±l¯.· !.| `.l-. !. _.¯¸.`. !.´. _.`.l-`. ¯'
76. Maka janganlah Ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa
yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
`.l´.¦ ,. ...N¦ !.¦ «..1l> . «±L. ¦:¦· ´.> '...> _..¯. ¯¯
77. Dan Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air
(mani), Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!
´.´¸.´. !.l *.. ´_..´. .«1l> _!· . _>`. ´..L-l¦ ´_>´. '.,.´¸ ¯¯
78. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami; dan Dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata:
"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"
¯_· !...`>`. _.I¦ !>!:·¦ _.¦ :¯,. ´.>´. _>. _l> '.,l. ¯'
79. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. dan
Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
_.I¦ _-> ¸>l ´. ,>:l¦ ¸.>N¦ ¦´¸!. ¦:¦· ...¦ «.. _..·.. ¯¸
80. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, Maka tiba-tiba kamu
nyalakan (api) dari kayu itu".
´,l´.¦ _.I¦ _l> .´...´.l¦ ´¯¸N¦´. ¸..1. ´_ls _¦ _l>´ .±l.. _l. ´.>´. _.l>l¦ `.,l-l¦ ¯¸
81. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang
serupa dengan itu? benar, Dia berkuasa. dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui.
!..| .:`,.¦ ¦:| :¦´¸¦ !:.: _¦ _.1. .«l ´ `_.>´,· ¯'
82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata
kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.
´.>¯.´.· _.I¦ .:.´.. ..>l. _´ .`_: «.l|´. _.`->¯,. ¯¯
83. Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepada-
Nyalah kamu dikembalikan..`.· ´<¦ .´.-¯,l¦ .,>¯,l¦ ¸
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

¦:| ·-·´. «-·¦´.l¦ ¸
1. Apabila terjadi hari kiamat,
´,l !..-·´ .l «.:l´ '
2. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
«.·l> «-·¦¯¸ ¯
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
¦:| ·¯>'¸ `¯¸N¦ l¯>´¸ '
4. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
·´.·´. `_!.>l¦ !´.· '
5. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
·.l>· ´.!.> !.´..¯. '
6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan,
...´´. l´>´.¸¦ «..l. ¯
7. Dan kamu menjadi tiga golongan.
´..>.!· «´....l¦ !. ´..>´¦ «´....l¦ ¯
8. Yaitu golongan kanan
´..>´¦´. «.::.¦ !. ´..>´¦ «.::.¦ '
9. Dan golongan kiri.
_.1..´.l¦´. _.1..´.l¦ ¸¸
10. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
i..l`.¦ _..¯,1.l¦ ¸¸
11. Mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah.
_· ·..> .,-.l¦ ¸'
12. Berada dalam jannah kenikmatan.
«\. ´. _·I.N¦ ¸¯
13. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
_.l·´. ´. _·,>N¦ ¸'
14. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
_ls ¸¸. «...¯.. ¸'
15. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
_.:>`.¯. !.¯.l. _.l..1.`. ¸'
16. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
..L. ¯..¯.ls _.I. _..\>: ¸¯
17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
.¦´.´!. _.¸!.¦´. l´´. . _.-. ¸¯
18. Dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
N _.`s´..`. !..s N´. _.·¸.`. ¸'
19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
«±>.·´. !´.. _.¸.>.. '¸
20. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
.>'´. ¸¯.L !´.. _.·..:· '¸
21. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
¸.`>´. _.s ''
22. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
_.:.l´ .l¡ll¦ _.`.>.l¦ '¯
23. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
`.¦,> !.. ¦..l ´ _.l.-. ''
24. Sebagai Balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
N _.`-.`.· !..· ¦´.-l N´. !...!. ''
25. Mereka tidak mendengar di dalamnya Perkataan yang sia-sia dan tidak pula Perkataan
yang menimbulkan dosa,
N| *,· !..l. !..l. ''
26. Akan tetapi mereka mendengar Ucapan salam.
´..>´¦´. _..´.l¦ !. ´..>´¦ _..´.l¦ '¯
27. Dan golongan kanan, Alangkah bahagianya golongan kanan itu.
_· ¸.. :..>: '¯
28. Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
~lL´. :.... ''
29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
_L´. :.... ¯¸
30. Dan naungan yang terbentang luas,
.!.´. ..>`.. ¯¸
31. Dan air yang tercurah,
«±>.·´. :´¸..´ ¯'
32. Dan buah-buahan yang banyak,
N «s.L1. N´. «s.`..· ¯¯
33. Yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
`,·´. «s.·¯,. ¯'
34. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
!.| ´±..!:·¦ ´.!:·| ¯'
35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung
. ´±..l->' ¦´¸l>¯.¦ ¯'
36. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
!.`,`s !.¦,.¦ ¯¯
37. Penuh cinta lagi sebaya umurnya.
..>.N _..´.l¦ ¯¯
38. (kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
«\. . _.l.N¦ ¯'
39. (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
«\.´. ´. _·,>N¦ '¸
40. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
´..>´¦´. _!´.:l¦ !. ´..>´¦ _!´.:l¦ '¸
41. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
_· ...- ...-´. ''
42. Dalam (siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih,
_L´. . ..`.>´ '¯
43. Dan dalam naungan asap yang hitam.
N :¸!. N´. ..,´ ''
44. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
¯.·..| ¦..l´ _¯.· il: _.·´¸.`. ''
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
¦..l´´. _.¯¸.· _ls ±.>'¦ ..L-l¦ ''
46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
¦..l´´. _.l.1. ¦.,¦ !´... !.´´. !.¦,. !..Ls´. !..¦ _...`-¯..l '¯
47. Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila Kami mati dan menjadi tanah dan tulang
belulang, Apakah Sesungguhnya Kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
!..!.¦´.´.¦ _.l.N¦ '¯
48. Apakah bapak-bapak Kami yang terdahulu (juga)?"
¯_· ´_| _.l.N¦ _·,>N¦´. ''
49. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang
terkemudian,
_.`s.`.>.l _|| ·.1.. »¯.. ».l-. '¸
50. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
¯.. ¯.>.| !..¦ _.l!.l¦ _...>.l¦ '¸
51. Kemudian Sesungguhnya kamu Hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
_.l´N . ,>: . ..·¸ ''
52. Benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
_.:l!.· !... _.L.l¦ '¯
53. Dan akan memenuhi perutmu dengannya.
_..,.:· «.ls ´. ... >'¦ ''
54. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
_..,.:· ´.¸. .,>¦ ''
55. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
¦..> ¯.>',. »¯.. _·´.l¦ ''
56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan".
>´ ¯.>..1l> N¯.l· _.·´... '¯
57. Kami telah menciptakan kamu, Maka mengapa kamu tidak membenarkan?
...´.,·¦ !. _.`... '¯
58. Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
`...¦´. .«..1l>´ »¦ `>. _.1l.>'¦ ''
59. Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya?
>´ !.¯¸´. · '¸>´... .¯..l¦ !.´. >´ _.·..`... '¸
60. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat
dikalahkan,
´_ls _¦ _´... ¯.>l...¦ ¯.>.:..´. _· !. N _..l-. '¸
61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan
menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam Keadaan yang tidak kamu ketahui.
.1l´. `...¹s :!:.l¦ _|.N¦ N¯.l· _.`,´.. ''
62. Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, Maka Mengapakah
kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
...´.,·¦ !. _..`,>´ '¯
63. Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
`...¦´. .«..`s´¸, . »¦ >´ _.`s¸,l¦ ''
64. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?
¯.l '.!:· «..l->l !..L`> `..lL· _.±>±. ''
65. Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah
kamu heran dan tercengang.
!.| _.`.,-.l ''
66. (sambil berkata): "Sesungguhnya Kami benar-benar menderita kerugian",
¯_. >´ _.`..`,>: '¯
67. Bahkan Kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
`...´.,·¦ ´.!.l¦ _.I¦ _..´¸:· '¯
68. Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
¯...¦´ . :...l,. ¦ ´. _,.l¦ »¦ >´ _.l¸..l¦ ''
69. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya?
¯.l '.!:· «.´.l-> l´>l>¦ N¯.l· _.`,>:· ¯¸
70. Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak
bersyukur?
`...´.,·¦ ´¸!.l¦ _.l¦ _.'¸.. ¯¸
71. Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-
gosokkan kayu).
`...¦´. ¯..!:·¦ !.:,>: .¦ >´ _.::..l¦ ¯'
72. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?
>´ !±..l-> :,´.. !´-...´. _·.1.ll ¯¯
73. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang
pasir.
~..· .`.!. i.´¸ .,L-l¦ ¯' .
74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar.
¤ *· `..·¦ ×·´... ..>´.l¦ ¯'
75. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
.«.|´. '..1l ¯.l _..l-. '.,Ls ¯'
76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
.«.| _¦´.¯,1l .¸,´ ¯¯
77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
_· ...´ _.`.>. ¯¯
78. Pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
N .«´... N| _.`,´±L.l¦ ¯'
79. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
_.¸.. . .¯¸ _..¹.-l¦ ¯¸
80. Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
¦....· ¦ ±..>'¦ ... ¦ _.`.>.¯. ¯¸
81. Maka Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
_.l->´´. ¯.>·¸¸ ¯.>.¦ _...>. ¯'
82. Kamu mengganti rezki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
N¯.l· ¦:| ·-l. ».1l>'¦ ¯¯
83. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
`...¦´. ....> _.`,´L.. ¯'
84. Padahal kamu ketika itu melihat,
>´´. ´.,·¦ «.l| ¯.>.. >.l´. N _.¸.¯.. ¯'
85. Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. tetapi kamu tidak melihat,
N¯.l· _| ...´ ´¸¯.s _..... ¯'
86. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
!...`->¯,. _| ...´ _.·... ¯¯
87. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang
yang benar?
!.!· _| _l´ ´. _..¯,1.l¦ ¯¯
88. Adapun jika Dia (orang yang mati) Termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
~.,· _!>´´¸´. ·.>´. .,-. ¯'
89. Maka Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan.
!.¦´. _| _l´ . ..>´¦ _..´,l¦ '¸
90. Dan Adapun jika Dia Termasuk golongan kanan,
'..l.· il . ..>´¦ _..´,l¦ '¸
91. Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
!.¦´. _| _l´ ´. _...>.l¦ _·I!.l¦ ''
92. Dan Adapun jika Dia Termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
_`¸`.· . .,.- '¯
93. Maka Dia mendapat hidangan air yang mendidih,
«´.l`..´. .,>¬ ''
94. Dan dibakar di dalam Jahannam.
_| ¦..> ´.> ´_> _.1´.l¦ ''
95. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
~..· .-!. i.´¸ ..L-l¦ ''
96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar.
 SHOLAWAT NARIYAH 

اّ يَلَس ِىِ هَسَو ّحَهِياَ ك ّجَلَص ِمَص َىُ هّهنَا ٍدًََحُ ي اَ نِدِيَس ًهَع اّ ياَ ت
ُدَقُ عنِا ِهِت ُمَحِ نَت يِذَنا ُجِئاَىَلِا ِهِت َضِقُ تَو ُبَرُكنِا ِهِت ُجِرَفِ نَتَو
ِىِ تاَىَلِا ُنِ سُحَو ُةِئاَ غَ رنا ِهِت ُلاَ نُتَو ِهِهِجَىِت ُواًََغنِا ًَ قِ سَ تِسُيَو
ًَ هَعَو ِىْ يِرَكنِا هِنا ِمُك ًِ ف ِهِثِحَ صَ و ِدَ دَعِت ٍسَفَ نَو ٍحَحِ ًَن ِمُك
َكَن ٍوْىُهِعَي .

"Ya Allah, semoga Engkau mencurahkan rahmat yang
sempurna dan keselamatan yang sempurna atas Nabi
Muhammad s.a.w, yang menjadi sebab terlepasnya kerumitan
dan hilangnya kesusahan, terpenuhinya segala hajat, dan
tercapai segala yang disukai serta husnul-khatimah, dan
turunnya hujan dari awan, berkat keagungan dan kemuliaan
Nabi Muhammad s.a.w, dan kepada para keluarga dan para
sahabatnya pada setiap mata melirik dan jiwa bernafas
sejumlah setiap yang Engkau ketahui."

               28.      25. Dan Setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku Termasuk orang-orang yang dimuliakan". Maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku. seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati.18.             31. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian.         21. niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?       24. Ikutilah orang yang tiada minta Balasan kepadamu. Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?                 23.          22. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke syurga"[1265].        32. ia berkata: "Alangkah baiknya Sekiranya kamumku mengetahui. dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan. Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah Dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.            33.            34. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.             19. tiada datang seorang Rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu.          26. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja.            20.              30.         27.           . Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain nya jika (Allah) yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".          29. Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami bernasib malang karena kamu. Dan datanglah dari ujung kota. Maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. niscaya Kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami". bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. ikutilah utusan-utusan itu". Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami).

                 40.          41. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda tanda kekuasaan Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi Makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan.             46. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya.35. (niscaya mereka berpaling).          49. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Tetapi (kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. Dan ditiuplah sangkalala[1270]. baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?". Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata". . Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat". Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?               36. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja[1269] yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.        42. melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.           43.             45. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.                          47.         39. Lalu mereka tidak Kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya. sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.            51. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka.        44.         50. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam. dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka. Maka Tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu". Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.           37.         48. Supaya mereka dapat Makan dari buahnya.           38.

Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.              52. (kepada mereka dikatakan): "Salam". Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi. Inilah yang dijanjikan (tuhan) yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.       63. Dan (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).           62. sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada.      59. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu.       64. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja.            67. Maka tiba.        61.             54. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! siapakah yang membangkitkan Kami dari tempat-tidur Kami (kubur)?". Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh.          . kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.           66.       58. Dan Barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan Dia kepada kejadian(nya)[1271]. dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.          68.         56. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Maka betapakah mereka dapat melihat(nya).rasul(Nya).            53. bertelekan di atas dipan-dipan. lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan.             65. Hai orang-orang yang berbuat jahat.tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Inilah jalan yang lurus. Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya). Pada hari ini Kami tutup mulut mereka.                 60. Maka Apakah mereka tidak memikirkan?               69. Maka Apakah kamu tidak memikirkan ?.         55. Dan Jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu".        57.

Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?         74.              71. Supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir. Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!              78.                 81. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? benar. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Dia berkuasa. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.70. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas segala sesuatu dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.          83. dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Padahal berhala.         75. Maka janganlah Ucapan mereka menyedihkan kamu. lalu mereka menguasainya?        72. agar mereka mendapat pertolongan. dan Dia lupa kepada kejadiannya. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. .            82. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.             80.             77. yang telah hancur luluh?"             79.            76.         73. Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri. Dan Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani). Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang. Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu". dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman.

.

Dengan membawa gelas. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya.     5.    3. 19. 20. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian 13. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu.     2. Mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah. 16. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).                            18.                   . Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata. Yaitu golongan kanan       9. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli. 15. Berada dalam jannah kenikmatan.     7. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.       8.    10. 14.     Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang     1. Maka jadilah ia debu yang beterbangan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.        12. Dan kamu menjadi tiga golongan.     6. Dan golongan kiri. 22. 11. 17. cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Apabila terjadi hari kiamat.      4. 21. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.

 36. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.      24. Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya).    37.       45.    34. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Akan tetapi mereka mendengar Ucapan salam.    30. Alangkah bahagianya golongan kanan itu.       27.    29. Dalam (siksaan) angin yang Amat panas. Dan dalam naungan asap yang hitam.     43.    23.      44. Yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya. Mereka tidak mendengar di dalamnya Perkataan yang sia-sia dan tidak pula Perkataan yang menimbulkan dosa.    38.     40. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Dan air yang tercurah.     28.      33. Sebagai Balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Dan golongan kanan. Dan naungan yang terbentang luas. (kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan. siapakah golongan kiri itu?     42.     39. (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan golongan kiri. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Penuh cinta lagi sebaya umurnya.       41. Berada di antara pohon bidara yang tak berduri.     35.      26. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung   .    31.    32. Dan buah-buahan yang banyak.        25. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.       . dan air panas yang mendidih.

     56. Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.           61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam Keadaan yang tidak kamu ketahui. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering.           47. Kalau Kami kehendaki.      54. Maka Mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?           64. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?        65. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan".        62. Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama.     55. Dan akan memenuhi perutmu dengannya. atau kamikah yang menciptakannya?         60.       52. Kemudian Sesungguhnya kamu Hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan.          . Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.    66.           59.      57. Apakah Sesungguhnya Kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?    48. Bahkan Kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Kamukah yang menciptakannya. Apakah bapak-bapak Kami yang terdahulu (juga)?"      49.       50.46. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Benar-benar akan memakan pohon zaqqum.     53. Maka jadilah kamu heran dan tercengang. Maka mengapa kamu tidak membenarkan? 67. 63. (sambil berkata): "Sesungguhnya Kami benar-benar menderita kerugian". 58.       51. Kami telah menciptakan kamu. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila Kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang.

. Padahal kamu ketika itu melihat. Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosokgosokkan kayu). Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Kalau Kami kehendaki.     77. .         69. Pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh).      81.     78. niscaya Kami jadikan Dia asin. Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.       86. Kamu mengganti rezki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah. Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.      79. Maka Apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?      82. Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur?      71. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?       88. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.      83.      74. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya?       73.68.      89. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya?        70.      80. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.        90. tetapi kamu tidak melihat. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar. Adapun jika Dia (orang yang mati) Termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah).     84. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?      87. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan.        72.         85. Maka Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan.       76. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.       75. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Dan Adapun jika Dia Termasuk golongan kanan.

Dan dibakar di dalam Jahannam.        92. semoga Engkau mencurahkan rahmat yang sempurna dan keselamatan yang sempurna atas Nabi Muhammad s. dan turunnya hujan dari awan.    94.a.w.     93. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar. berkat keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad s.       95. terpenuhinya segala hajat.  SHOLAWAT NARIYAH  ‫ا ه ُى صم صالج ك يهح وس ِى سالي ت ي ع سّيدن ُحًد‬ ٍ َ َ ‫َن ّه َ َ ِ َ َ ّ َا ِ َ ّ َ َه ِ َ َ ّا َا ّا َهً َ ِ ِ َا ي‬ ‫ن َ َحثه ف كم ن ِحح و َفس تع َد كم‬ ِ ُ ِ ‫ِن َ ِي ِ َ َ ًَ ا ِه وص ِ ِ ِ ًِ ُ ِ ًَ َ ٍ َن َ ٍ ِ َد‬ ‫ا كر ْى وعه‬ ‫وتن ل ته َغ ئة وح ِن اخلى ِى ويس َ ِق ا غً و تىجهه‬ ِ ِ ِ َ ِ ُ ‫َ ُ َا ُ ِ ِ انر َا ِ ُ َ ُس ُ ِ َ َات ِ َ ُ ِتس ًَ ِن َ َا‬ ‫نذ ت ِحم ته ا ُقد وت ِفرج ته ا كرب و ُقض ته احلى ئج‬ ُ ِ ‫ا َ ِي َن َ ُ ِ ِ ِنع َ ُ َ َن َ ِ ُ ِ ِ ِن ُ َ ُ َت ِ َ ِ ِ ِ َ َا‬ . Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.a. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.َ َ ٍ ْ ُ ِ َ ‫يعهىو نك‬ "Ya Allah.      91. Maka Dia mendapat hidangan air yang mendidih." . dan kepada para keluarga dan para sahabatnya pada setiap mata melirik dan jiwa bernafas sejumlah setiap yang Engkau ketahui.      96.w. dan tercapai segala yang disukai serta husnul-khatimah. yang menjadi sebab terlepasnya kerumitan dan hilangnya kesusahan. Dan Adapun jika Dia Termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful