KEBERKESANAN KAEDAH KOPERATIF STAD TERHADAP PRESTASI DAN MINAT PELAJAR TINGKATAN SATU DALAM TOPIK AREA.

MUHAMMAD ADHA BIN ROSLI 811008045115001 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ( MATEMATIK ) DENGAN KEPUJIAN PPT PETALING JAYA 0133138171 DR SAFIAH BT MD YUSOF

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

OPEN UNIVERSITY MALAYSIA KANDUNGAN ABSTRAK ( BAB 1 ) MASALAH KAJIAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 ( BAB 2 ) Pengenalan Latar Belakang Pernyataan Masalah Kerangka konseptual Tujuan Kajian 9 Kepentingan Kajian Batasan Kajian Takrifan Istilah Rumusan 10 10 11 14 5 6 7 8 MUKA SURAT 4

TINJAUAN LITERATUR 2.1 2.2 Pengenalan Literatur Berkaitan 2.3 Kajian Berkaitan 18 15 15

17 2.4 ( BAB 3 ) Rumusan

METODOLOGI KAJIAN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Pengenalan Reka bentuk kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Pengumpulan Data 19 20 21 21 22

2

3.6 3.7

Prosedur Analisa Data Rumusan

22 24

( BAB 4 )

ANALISIS DATA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Pengenalan Profil Responden Analisa Kajian Dapatan Skor Ujian Pra dan Ujian Pos Dapatan Soal Selidik Rumusan 24 26 26 27 32 33

( BAB 5 )

PENUTUP 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pengenalan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian Kesimpulan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Rumusan 34 34 35 37 38 39 40 41

RUJUKAN LAMPIRAN Lampiran A ( Soal Selidik ) 45 Lampiran B ( Ujian Pra ) Lampiran C ( Ujian Pos ) Lampiran D ( Contoh RPH )

46 51 56

3

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan Pembelajaran Koperatif ( PK ) STAD dapat meningkatkan prestasi pelajar dan menarik minat pelajar kepada subjek Matematik khususnya dalam topic Area. Terdapat beberapa objektif yang telah disasarkan dalam kajian ini. Bagi mencapai objektif berkenaan ia telah dibantu oleh beberapa ujian. Iaitu Ujian Sikap dan Prestasi Pra serta Ujian Sikap dan Prestasi Pos.

Secara keseluruhanya kajian ini melibatkan pelajar Tingkatan Satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar yang mempunyai pencapaian agak rendah dalam mata pelajaran matematik. Dua teknik pengajaran dan pembelajaran digunakan. Satu kumpulan ( 1 Amanah ) diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara Pembelajaran Koperatif (PK) - STAD iaitu murid belajar secara berkumpulan dimana mereka digalak bersoal jawab dan berbincang dalam aktiviti pembelajaran mereka. Ia adalah berpusatkan murid. Kumpulan yang satu lagi (1 Maju ), tidak menggunakan kaedah koperatif. Mereka dijadikan kelas kawalan dan menjalankan pembelajaran seperti biasa iaitu secara tradisional yang berpusatkan guru.

4

Kedua-dua kumpulan kemudiannya akan diuji dengan soalan ujian yang sama untuk melihat pencapaian kedua-dua kumpulan. Data akan dianalisis untuk dijadikan bahan dapatan yang perlu disimpulkan sebagai satu keputusan kajian.

Segala dapatan daripada ujian-ujian yang telah dilaksanakan dianalisis secara kuantitatif. Ia bagi mendapatkan jawapan samada Pembelajaran Koperatif ( PK ) STAD mampu meningkatkan prestasi murid dan sekaligus menarik minat murid terhadap Matematik terutama bagi topic Area. ( BAB 1) MASALAH KAJIAN 1.1 PENGENALAN

Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif ini adalah menggunakan idea ‘perancah’ (scaffolding) dalam Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky, di mana pelajar yang cerdas telah membimbing pelajar yang lambat (peer group teaching) dalam zon perkembangan proksimal. Pada kebiasaannya, pengajaran dan bimbingan oleh rakan sebaya lebih berkesan daripada bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru kerana pemikiran lateral telah digunakan oleh rakan pelajar yang lebih mahir. 1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN

Matlamat utama pengajaran dan pembelajaran Matematik adalah untuk menjadikan pengajaran lebih efektif, di mana pelajar dapat memperolehi pengetahuan, mempertingkatkan pemahaman dan memantapkan lagi tahap pemikiran sepenuhnya. Terdapat pelbagai kaedah yang dapat digunakan. Walaupun terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran koperatif dipilih untuk mengurangkan jurang antara pelajar supaya pelajar tidak merasa tersisih dengan rakan sebaya serta meningkatkan pencapaian akademik dan mengeratkan perhubungan antara individu dengan bekerjasama dalam kumpulan.

5

pembelajaran koperatif digunakan sepenuhnya untuk menggalakkan peningkatan pembelajaran matematik samada bagi pelajar yang berkebolehan dan lemah matematik (Slavin. Bergabung dengan masalah kelas yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang sederhana dan lemah serta pelbagai tahap pencapaian. 1984). Menurut Slavin ( dalam Noor Shah Saad.& Madden. Madden & Leavey.1984. Ditambah lagi dengan penggunan Bahasa Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.Leavey.3 PENYATAAN MASALAH Matapelajaran Matematik merupakan matapelajaran teras dan sangat penting kepada pelajar. 1. cadangan kajian ini adalah bertujuan untuk memperbaiki prestasi pelajaran Matematik dan hendak mengkaji sejauhmana keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif STAD dalam matapelajaran Matematik amnya dan topik Area khususnya.Kaedah ini juga telah membantu pelajar yang lemah dan mempunyai masalah berinteraksi untuk menampilkan diri dalam kumpulan kecil semasa latihan matematik dan kemahiran kolaboratif diutamakan. Oleh itu. Bagaimanapun. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para guru matematik ialah kegagalan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam Matematik. perlu wujud keperluan yang mendesak untuk mencari penyelesaian dengan mencari kaedah-kaedah yang berbeza dengan apa yang biasa telah dilakukan dalam bilik darjah.Slavin. Sehubungan itu. Justeru itu. 2002) guru yang berkesan dapat dicapai melalui pembelajaran koperatif di mana terdapat tiga ciri utama iaitu persandaran positif 6 . Keadaan ini memerlukan pelajar benar-benar faham apa yang disampaikan oleh guru. didapati prestasi pelajar dalam matapelajaran Matematik masih lagi di tahap yang kurang memuaskan. situasi menjadi semakin rumit untuk ditangani oleh guru-guru yang masih meneruskan kepada kaedah mengajar yang berpusatkan guru sahaja. Ditambah lagi dengan topik yang diajar adalah topik baru kepada pelajar iaitu Area.

antara ahli. PEMBELAJARAN KOPERATIF MODEL STAD 7 . apalagi apabila matematik itu diajar dalam Bahasa Inggeris. Ganjaran yang merupakan hadiah disediakan kepada kumpulan yang menang dalam pertandingan yang dijalankan.4 KERANGKA KONSEPTUAL Guru bertindak sebagai fasilatator dengan merancang dan merangka gerak kerja serta aktiviti pelajar dengan bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. Kerangka konseptual dapat diringkaskan dalam bentuk gambarajah. Berikut merupakan kerangka konseptual yang diringkaskan. Kebanyakan daripada guru masih mempraktikkan kaedah tradisional walaupun telah menghadiri pelbagai kursus teknik pengajaran yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. kemahiran sosial dan tanggungjawab individu. Di sekolah. Pelajar yang dipilih dimasukkan dalam beberapa kumpulan kecil haruslah heterogenus. Masa konteks pengkaji bersama pelajar sampel adalah selama 10 jam dan tidak melebihi 6 minggu. Miri telah mendapati teknik pembelajaran koperatif sangat sesuai untuk menangani masalah penguasaan kemahiran asas matematik dalam kelas yang terdapat daripada pelbagai tahap pencapaian. pencapaian pelajar dalam matapelajaran Matematik didapati semakin merosot apabila murid itu melangkah masuk ke sekolah menengah. 1. Di Malaysia. kajian tentang kaedah koperatif telah dilakukan oleh Gan Teck Hock (1998) dari Maktab Perguruan Sarawak. kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan pembelajaran Kaedah Kooperatif menggunakan Strategi Kumpulan Pelajar Divisyen Pencapaian (STAD – Student Teams Acheivement Division) untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Matematik. Oleh yang demikian. Strategi serta aktiviti yang dijalankan berdasarkan kepada pembelajaran koperarif di mana setiap pelajar dalam setiap kumpulan dapat menyumbang ke arah kejayaan kumpulan mereka dengan saling bantu-membantu untuk mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan.

a.5 TUJUAN KAJIAN Apabila kajian ini dijalankan. Di samping itu. KERANGKA KONSEP KAJIAN 1. Meningkatkan kerjasama dikalangan pelajar. adalah diharapkan agar beberapa objektif akan dicapai di mana yang paling utama adalah: 8 . kajian ini juga akan berkeupayaan meninjau dan mengenalpasti perkara-perkara seperti kelemahan dan kebaikan kaedah atau perubahan sikap dan kesanggupan pelajar dalam menerima aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berbeza yang mampu meningkat prestasi dalam penerimaan pelajaran secara pemahaman berbanding hafalan Disamping itu.Objektif Kajian Di akhir kajian. kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada kaedah pengajaran koperatif model STAD lebih berkesan berbanding dengan cara pengajaran dan pembelajaran tradisional.PEMBELAJARAN TRADISIONAL - Tingkatkan pencapaian pelajar dalam topik luas segiempat. Mengubah sikap dan pandangan pelajar terhadap Matematik. Sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kaedah koperatif yang menggunakan strategi kumpulan pelajar – divisyen pencapaian (STAD) dapat membantu pelajar dalam mencapai pencapaian yang optima serta meningkat prestasi dan keyakinan pelajar dalam menghadapi mata pelajaran Matematik. Ia juga untuk menunjukkan peningkatan minat murid terhadap mata pelajaran Matematik. beberapa penentuan akan dicapai.

Hipotesis alternative :Terdapat perubahan yang signifikan dalam sikap dan minat 9 . pengkaji dapat menjawab beberapa persoalan :1.1. satu hipotesis nul dikemukakan:a. b. Hipotesis nul : Tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam sikap dan minat pelajar yang menerima rawatan. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap prestasi pelajar yang mengalami pembelajaran koperatif (STAD) berbanding kaedah tradisional? 2. Hipotesis nul : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap prestasi pelajar yang mengalami pembelajaran koperatif (STAD) berbanding dengan kaedah tradisional. Hipotesis alternative : Terdapat perbezaan prestasi pelajar yang mengalami pembelajaran koperatif (STAD) berbanding dengan kaedah tradisional. Adakah kaedah ini mampu menarik minat pelajar terhadap matapelajaran matematik berbanding dengan kaedah tradisional? c.Hipotesis Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian ini.Persoalan Kajian Dengan mencapai objektif dan tujuan yang ditentukan. b. dibandingkan dengan kaedah tradisional. 2. Untuk mengkaji sejauhmana keberkesanan kaedah pengajaran koperatif Untuk mengkaji kaedah pembelajaran koperatif mampu menarik minat pelajar terhadap pencapaian prestasi pelajar berbanding kaedah pengajaran tradisional.

Kajian juga sebagai panduan alternatif kepada guru untuk menjalankan aktiviti pengajaran sekiranya memperolehi pelajar yang pelbagai tahap pencapaian dalam pembelajaran. 1. 1. adalah diharapkan bahawa para guru akan mendapat maklumat mengenai kepentingan menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif. Hasil kajian ini diharap dapat memberi maklumat tambahan kepada guru tentang kepentingan penggunaan kaedah pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan prestasi pelajar lemah.pelajar yang menerima rawatan. Kajian ini dapat menjawab banyak persoalan yang selalu menjadi tanda tanya bagi para pendidik dan pihak kementerian bagaimana untuk menjadikan pembelajaran itu lebih berkesan demi untuk meningkatkan prestasi pelajar di samping menjadikan mata pelajaran matematik satu mata pelajaran yang amat menyeronokkan dan meningkatkan minat pelajar.7 BATASAN KAJIAN Kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa batasan tertentu iaitu : 10 . sederhana dan cerdas. Kajian ini dijangka mampu memberi panduan alternatif kepada guru untuk manjalankan aktiviti pengajaran sekiranya memperolehi pelajar daripada kumpulan sederhana atau kumpulan yang mempunyai pelbagai tahap pembelajaran.6 KEPENTINGAN KAJIAN Daripada kajian ini.

8 TAKRIFAN ISTILAH Berikut ialah merupakan beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini : 1 Konsep Menurut Cangelosi. Menurut Morgan dan King dalam bukunya Introduction to Psychology pula mentafsirkan pembelajaran sebagai tingkah laku yang kekal hasil daripada pengalaman yang diperolehi atau latihan yang telah dijalani. Kuala Lumpur sahaja. hasil kajian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua pelajar Tingkatan 1. iv) Pelajar yang terlibat dalam kajian ini hanya mewakili pelajar Tingkatan 1 pada tahun kajian dan tidak mewakili kesemua pelajar sekolah itu. 1996 konsep merupakan satu kategori yang dibina oleh daya pemikiran manusia dengan mewujudkan satu kelas spesifik yang memiliki satu set ciri-ciri yang sama. ii) Kajian ini hanya melibatkan satu mata pelajaran sahaja iaitu Matematik.i) Kajian ini dijalankan hanya di sebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. iii) Sampel kajian terdiri daripada dua sebuah buah kelas sahaja iaitu kelas 1 Amanah dan 1 Maju dimana bilangan pelajar setiap kelas ialah seramai 30 orang. Oleh itu. 1. 2 Pembelajaran Robert M.Gagne dalam bukunya The Condition of Learning mendefinasikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan. tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. 3 Penguasaan 11 .

Semangat kerjasama akan menjadi semakin tinggi untuk memastikan markah yang diperoleh itu tinggi jika kumpulankumpulan ini dikehendaki bertanding dengan kumpulan lain. Selain itu. prestasi pelajar diukur melalui Ujian Pra dan Ujian Pos. 6 Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Menurut Salvin(1992). 4 Pengajaran Pengajaran ialah aktiviti atau tindakan yang praktikal dilakukan secara sengaja dan disedari untuk membantu pembelajaran. di dalam kehidupan seharian dan mampu mengubahsuai mengikut kesesuaian. pelajar cerdas dikehendaki membantu pelajar lemah. 5 Prestasi Pelajar Prestasi pelajar merupakan kemampuan pelajar menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dan hanya boleh dikenalpasti melalui ujianujian bulanan. pengajaran dan pembelajaran koperatif sebagai suatu kaedah pembelajaran di mana pelajar daripada berbagai-bagai peringkat kebolehan bekerjasama dalam suatu kumpulan kecil bagi mencapai satu matlamat. Dalam aktiviti pembelajaran. Dalam kajian ini. pembelajaran koperatif adalah pembelajaran dalam kumpulan heterogenius di mana biasanya terdapat pelajar cerdas dan pelajar lemah. kerana untuk menjadikan suasana lebih mementingkan kerjasama.Penguasaan merupakan proses dimana seseorang individu mampu untuk mengaplikasi perkara-perkara baru yang diperolehi. peperiksaan pertengahan dan akhir tahun dan sebagainya. 12 . markah yang diperoleh setiap individu dalam kumpulan akan menjadi markah kumpulan. Pelajar cerdas telah berusaha membantu pelajar lemah bersungguhsungguh.

Selepas tempoh perbincangan tamat. Ganjaran ini dikumpul untuk mengira pencapaian di akhir waktu kajian dan pemenang keseluruhan akan diumumkan.Divisyen Pencapaian digunakan sebagai strategi dalam Kaedah Pembelajaran Koperatif untuk menangani masalah pembelajaran pelajar dari pelbagai keupayaan akademik. Setiap kumpulan yang terdiri daripada 4 atau 5 orang ahli akan diberi tugasan untuk dikaji dan dibincang di kalangan mereka. 11 Pembelajaran tradisional Pembelajaran tradisional atau pembelajaran biasa adalah di mana guru menyampaikan pengajaran secara kuliah kepada pelajar di dalam kelas. 9 Ujian Pra Ujian yang diberikan kepada pelajar pada permulaan kajian untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengetahuan sedia ada pelajar dan pengesahan tahap penguasaan pelajar bagi sesuatu topik yang hendak diajar. Situasi kelas pula tersusun rapi dalam barisan dan guru menjadi pusat 13 .8 Kumpulan Pelajar-Divisyen Pencapaian (STAD) STAD atau Kumpulan Pelajar. Maklumat ini dapat membantu guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Kumpulan di mana ahli-ahlinya mencatat pencapaian yang tinggi berbanding rekod yang lepas. 10 Ujian Pos Ujian yang diberikan kepada pelajar pada akhir perlaksanaan kajian bagi menentukan dan menilai tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kaedah inkuiri penemuan yang dipilih. pelajar diuji secara individu. Ahli kumpulan yang akan saling membantu antara satu sama lain juga dapat meningkatkan pencapaian mereka. akan diberi ganjaran.

Secara ringkasnya. berbincang dan bersintesis idea untuk meningkatkan tahap pemikiran dan pemahaman murid dalam konteks yang lebih bermakna. Umumnya bab ini merumus bahawa pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah koperatif dapat meningkatkan prestasi dan minat pelajar dalam matematik di samping menerapkan nilai semangat kerjasama antara ahli di dalam kumpulan.perhatian pelajar di hadapan kelas. Dengan ini diharap guru-guru di peringkat sekolah supaya sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang komputer bagi memudahkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. 14 . Pelajar pula akan menyelesaikan latihan secara individu (Johnson & Johnson). objektif penyelidikan. 1996). soalan-soalan kajian. Didapati interaksi antara murid dapat meningkatkan kebolehan seseorang murid itu memproses maklumat dan seterusnya meningkatkan pencapaian murid (Slavin. Strategi pengajaran dan pembelajaran menggunakan buku teks dan berpusatkan guru di mana pelajar mendengar semua arahan guru. interaksi dalam kumpulan kecil membantu murid menganalisis.9 RUMUSAN Secara keseluruhannya bab ini menghuraikan tentang latar belakang. 1. hipotesis kepentingan dan batasan kajian.

iaitu :- 15 . Setiap ahli kumpulan kecil tersebut bukan sahaja perlu bertanggungjawab untuk belajar apa yang diajar. Dalam buku Methodologi Dalam Pengajaran Matematik. malah turut membantu pembelajaran rakan ahli yang lain. Dengan tidak secara langsung ini dapat memupuk suasana berorientasikan pencapaian. serta bacaan dan kajian yang berkaitan dengan Pembelajaran Kooperatif. STAD terhadap prestasi pelajar.2 LITERATUR BERKAITAN Pembelajaran koperatif merupakan strategi pengajaran yang berjaya di mana kumpulan kecil. 2. dalam hal ini matapelajaran Matematik. pengkaji akan membincangkan mengenai kaedah pembelajaran kooperatif dalam matapelajaran Matematik. Dalam bab ini.1 PENGENALAN Kajian ini adalah untuk mengkaji sejauhmana akan keberkesanan pembelajaran kooperatif .( BAB 2 ) TINJAUAN LITERATUR 2. menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran untuk memperbaiki kefahaman mereka terhadap sesuatu subjek. setiap kumpulan dengan pelajar dari tahap keupayaan berbeza. 2004. dinyatakan lima strategi Pembelajaran Kooperatif.

telah membuat kerja penyiasatan dan bahagian ikhtisas pendidikan juga telah membuktikan bahawa pembelajaran kooperatif adalah sangat berkesan. Untuk mengenalpasti objektif kandungan Matematik untuk pengajaran. Ujian Rujukan Kriteria 5.Student Teams-Achievement Division. b. Buku Panduan Kurikulum 2. d.ed. c. Buku Teks Matematik Tingkatan Satu 3. Jackson. 16 . 1.Jackson & Monroe.(i) (ii) (iii) (iv) (v) Penyiasatan Kumpulan (Group Investigation) Kumpulan Pelajar-Divisyen Pencaoaian (STAD. e. 1984. Pembelajaran kooperatif terbahagi kepada tiga komponen iaitu : persediaan pelajaran. Maklumat Penilaian dari Temuduga 4. 1983. gov/pub/OR/consumer guide). Kumpulan-Permainan-Kejohanan (TGT – Teams-Games-Tournament) Kumpulan-Membantu Individu (TAI – Team Assisted Individualization) Jigsaw Lebih daripada 70 kajian yang ditaja.g. Semasa peringkat persediaan pelajaran guru:a. contohnya. McGinnis & Goldstein.//www. bergilir-gilir boleh dilihat dari Panduan Kurikulum dan rujukan lain (e. memilih tajuk dan objektif yang sesuai untuk aktiviti pembelajaran koperatif merancang aktiviti mengenalpasti cara untuk mengalakkan elemen pembelajaran koperatif mengenalpasti peranan membentuk kumpulan. Analisis Kesalahan Objektif kolaboratif. pengajaran pelajaran dan penilaian pelajaran. Walker et al. Kajian ini telah tercatat dalam internet (http... guru boleh menguji dari pelbagai sumber.

Pergantungan antara ahli yang positif 2. bersedia dengan aktiviti dan bahan mengawasi perkembangan pelajar dalam kumpulan peneguhan apabila berlakunya tingkahlaku kolaboratif. guru boleh menilai dengan:a. c. iaitu peringkat penilaian pelajaran. mempunyai pelajar yang boleh bergerak pantas selepas arahan langsung. Pengurusan dalam kumpulan Pada Peringkat kedua iaitu persediaan pelajaran. Pada peringkat ketiga. Menurut Johnson et al. c. interaksi dan tingkahlaku kumpulan pelajar dipantau untuk memastikan kemahiran kolaboratif (seperti mendengar. ambil peranan. Guru perlu :a.3 KAJIAN BERKAITAN 17 . menanyakan soalan. (post-test) 2. terdapat lima elemen asas pembelajaran kooperatif: 1. aspek yang penting adalah peranan guru. berkongsi. Kebertanggungjawapan 4. Tingkahlaku kumpulan 5. b. kata sepakat.(1994). memantau pelajar semasa aktiviti pembelajaran kooperatif mengadakan tugas individu mengikut aktiviti pembelajaran kooperatif menanyakan pelajar apakah sumbangannya dalam kumpulan (penilaian kendiri) Sebagai langkah terakhir. apabila aktiviti Pembelajaran Kooperatif tamat. menyumbang idea) adalah keperluan tambahan untuk membolehkan pelajar berjaya kearah melengkapkan tanggungjawab kepada kumpulan. guru telah mentadbir ujian individu untuk mengenalpasti sejauh mana pelajar telah meningkat dalam matapelajaran Matematik. b. Interaksi bersemuka 3. d.1983). Di samping itu. pengawalan diri.

sebab dan penyelesaian masalah dengan rakan sekumpulan. Pembelajaran koperatif adalah susunan arahan yang popular untuk pengajaran Matematik untuk pelajar cerdik dan lemah. Oleh itu. Selain itu juga wujudnya kesan yang positif terhadap pelajar dari segi sikap. menggunakan komponen persediaan pelajaran. kemahiran sebelum memberi arahan langsung). 18 . Gandingan dengan arahan langsung. pengajaran pelajaran dan penilaian pelajaran boleh menawarkan pelajar yang lemah peluang dalam pengajaran matematik. keseronokan dalam mempelajari mata pelajaran matematik dengan lebih mendalam dan peningkatan pencapaian dalam kemahiran penyelesaian masalah dan aktiviti metakognitif. Walaupun kebanyakan kajian contohnya seperti Johnson & Johnson. Pembentukan pembelajaran yang baik. minat. guru dapat membantu pelajar untuk membuat perhubungan antara tahap konkrit dan abstrak melalui interaksi rakan dalam kumpulan dan rekabentuk aktiviti yang menarik.Dengan menggunakan aktiviti Pembelajaran Kooperatif.. The University of Texas. telah banyak kajian kes dijalankan oleh para pengkaji dan kajian tersebut menunjukkan kaedah pembelajaran koperatif menunjukkan banyak kebaikan jika dibandingkan dengan pembelajaran secara individu atau tradisional. 1996) 2. pelajar yang lemah pun akan dapat bermanfaat dalam matapelajaran Matematik melalui interaksi rakan sebaya . 1986.4 RUMUSAN Kesimpulannya. menyokong bahawa pembelajaran kooperatif adalah lebih efektif untuk pelajar lemah di dalam sesebuah kumpulan dan menggalakkan persetujuan antara pelajar dalam kumpulan. namun terdapat juga beberapa pengkaji yang berfikiran lain. dengan arahan yang sempurna dan persediaan yang sempurna (i. dalam kumpulan Pembelajaran Kooperatif. menggunakan bahasa matematik untuk membincang konsep dan membuat perkaitan dengan kemahiran lain.e. Pembelajaran koperatif adalah jaminan sebagai tambahan kepada arahan buku teks dengan memberi peluang kepada pelajar lemah dengan kemahiran matematik dan konsep. (Diane Pedrotty Rivera.

Seterusnya dapat meningkatkan pencapaian pelajar Tingkatan Satu khususnya dalam matapelajaran Matematik.Pembelajaran koperatif dikatakan dapat menambah minat pelajar terhadap pelajaran kerana ia adalah proses yang melibatkan pelajar secara aktif. Bagi tinjauan kajian.2 REKA BENTUK KAJIAN 19 . bab ini akan membincangkan mengenai rekabentuk kajian. Dalam kajian ini metodologi yang digunakan tertumpu kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk subjek matematik tingkatan satu iaitu tajuk Area. tatacara pengumpulan data dan tatacara penganalisa data. Kajian ini merupakan satu kajian kes mengenai hubungan ke atas pembelajaran Koperatif (STAD) terhadap minat dan prestasi pelajar. Kaedah yang akan digunakan ialah kaedah bekerjsama dalam satu kumpulan kecil. 3.1 PENGENALAN Kajian ini merupakan satu kajian kes mengenai hubungan ke atas penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap minat dan prestasi pelajar di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Adalah diharapkan strategi ini dapat memupuk semangat bekerjasama dikalangan para pelajar di mana pelajar yang pintar akan membimbing pelajar yang lembam. ( BAB 3 ) METODOLOGI KAJIAN 3. alat kajian.

Pengkaji memilih sampel dengan menggunakan reka bentuk eksperimen kuasi kerana ia melibatkan dua kelas yang berbeza dalam tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. pengkaji akan melihat sejauh mana sampel pelajar ini dapat meningkatkan kefahaman konsep Matematik dan seterusnya meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran Matematik jika dibandingkan dengan sampel pelajar dari Tingkatan 1 bagi kelas yang ke kedua yang menjalani pengajaran Kaedah Tradisional. Jadual 1 Reka bentuk Kajian Kumpulan Rawatan ( 1 Amanah ) Kawalan ( 1 Maju ) Sebelum Ujian pra sikap Ujian pra pencapaian Ujian pra sikap Ujian pra pencapaian Semasa Rawatan Selepas Ujian pos sikap Ujian pos pencapaian Ujian pos sikap Ujian pos pencapaian 20 . ujian pos akan dikendalikan terhadap pelajar-pelajar sampel dari kedua-dua kelas. Kajian berasaskan Kaedah Pembelajaran Koperatif akan dijalankan selama 10 jam dan di akhir kajian. Sampel pelajar dari kedua-dua kelas diberi ujian pra sebelum kajian dimulakan. Kelas yamg kedua hanya dijadikan kelas kawalan dan diajar secara kaedah tradisional. Kajian Kaedah Pembelajaran Koperatif (STAD) ke atas bilangan pelajar seramai 30 orang daripada Tingkatan 1 kelas yang pertama. Keputusan ujian akan dijadikan sebagai pengukur di mana pengkaji akan menyediakan segala aktiviti yang berasaskan Kaedah Pembelajaran Koperatif untuk sampel pelajar dari kelas yang pertama. Reka bentuk kajian diringkaskan seperti dalam Jadual 1.

3. Maklumat tersebut diperolehi melalui guru kelas bagi kedua-dua kelas tersebut.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Sekolah yang akan dibuat kajian ini. Namun begitu kajian hanya meliputi 2 buah kelas sahaja. Sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 1 daripada kelas yang agak lemah iaitu sebagai kumpulan eksperimen (1 Amanah) dan kumpulan kawalan (1 Maju). 3. Pelajar daripada kelas (1 Maju) dijadikan kumpulan kawalan. Pelajar Tingkatan 1 dipilih kerana mereka tidak terlibat dengan peperiksaan umum dan tajuk dan kandungan matematik Tingkatan 1 hanya menguji pengetahuan matematik asas sahaja. mempunyai 9 buah kelas Tingkatan 1 yang hampir kesemuanya adalah pelajar Melayu. Kelas yang akan diambil untuk dikaji adalah dua buah kelas yang mempunyai hampir sama bilangan murid dan prestasi pencapaiannya.4 1. Semua pelajar di dalam (1 Amanah) dipilih sebagai sampel kajian untuk mengkaji keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif. Sampel yang dipilih adalah seramai 60 orang. INSTRUMEN KAJIAN Kajian akan dimulakan dengan pelajar dikemukakan ujian pra untuk mengetahui tahap dan taraf pencapaian pelajar dalam Matematik bagi kedua-dua kumpulan Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut:- 21 .

Soalannya hampir menyerupai soalan ujian pra dan cara analisa pun sama seperti ujian pra. Jumlah skor yang diperolehi oleh responden kemudiannya ditukar ke bentuk peratus supaya lebih mudah ditafsirkan. Untuk menjamin kesahan kajian ini. Untuk mengetahui minat dan sikap pelajar terhadap matematik serta maklumat tentang latar belakang pelajar soalan dalam bentuk soal selidik akan dikemukakan pada awal dan semasa akhir kajian untuk kedua-dua kumpulan. Pengkaji juga telah menggunakan 1 waktu dalam minggu pertama untuk menjalankan ujian pra (Lampiran B) dan ujian pos (Lampiran C) akan dijalankan pada minggu kelima. Setiap item yang betul akan diberikan skor 10 markah dan item yang salah akan diberikan skor 0. Pengkaji mengambil masa guru Matematik kelas tersebut. pelajar telah diingatkan supaya tidak meniru dan bersikap jujur dengan memberi maklumat-maklumat yang tepat. seterusnya mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran koperatif STAD selama 5 minggu berturutturut untuk 2 waktu dalam seminggu. Sebanyak 10 soalan telah disediakan. 3. Ujian ini khususnya adalah untuk melihat keberkesanan Kaedah Koperatif yang telah dijalankan berbanding dengan Kaedah Tradisional. 2.5 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Proses pengumpulan data akan dijalankan oleh pengkaji di dalam kelas yang pertama di mana pelajar-pelajar tersebut yang akan mengambil ujian pra. 3.eksperimen dan kawalan. Pengkaji membekalkan pelajar dengan borang soal selidik (Lampiran A) untuk mengetahui latar belakang dan minat pada waktu pertama hari pertama di dalam kelas tersebut. soalan ujian pos dijalankan mengikut tajuk yang telah diajar oleh pengkaji iaitu luas segiempat. Selepas tamat tempoh kajian. 3.6 PROSEDUR ANALISA DATA 22 .

Walaupun kelas yang kedua hanya dijadikan kelas kawalan . Oleh yang demikian. Maklumat mengenai markah dan gred pelajar dalam ujian pra adalah untuk melihat keupayaan awal pelajar. beberapa analisa dilakukan. Tujuannya ialah untuk melihat keberkesanan pengajaran koperatif berbanding dengan kaedah tradisional. Oleh itu. Analisa ujian pos akan dibuat untuk membandingkan keputusan markah min bagi kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan.Proses penganalisaan data ini akan dibuat secara terperinci bermula dengan mencari peratusan kelulusan keseluruhan sehinggalah menganalisa kemantapan pelajar daripada setiap item soalan bagi kedua-dua kelas tersebut. Setiap item soalan yang dikemukakan kepada pelajar akan dianalisa secara terperinci menggunakan kriteria di atas supaya satu analisa yang jelas dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelajar di akhir kajian. Kerja berpasukan juga tidak diabaikan kerana ia adalah yang paling utama dalam pembelajaran koperatif. Data yang dikumpul daripada soalan ujian pra dan ujian pos akan dianalisa berdasarkan skema pemarkahan. Maklumat ini juga akan digunakan untuk mencari hubungan antara keberkesanan pembelajaran koperatif STAD dan prestasi pelajar. kedua-dua ujian akan diberikan kepada kedua-dua kelas tersebut untuk membanding beza keberkesanan pengajaran secara koperatif dengan kaedah tradisional. Skema pemarkahan yang akan digunakan oleh pengkaji adalah seperti berikut : 23 . Data yang dikumpul akan dianalisis berdasarkan skema permarkahan yang ditetapkan oleh pengkaji. Penganalisaan ini akan menentukan kejayaan kajian yang dijalankan. guru boleh melihatnya dari semasa ke semasa sepanjang pengajaran dan pembelajaran dijalankan. perbandingan boleh dibuat sebelum dan selepas sesi intervensi dijalankan. Setelah memeriksa kertas ujian pra dan pos berdasarkan kriteria di atas. Setiap keputusan direkodkan.

Kedua-dua kumpulan menduduki ujian pra.GRED A B C D E MARKAH 80-100 65-79 50-64 40-49 0 . Bagi kumpulan kawalan. 24 . mereka hanya mengikuti pembelajaran biasa dan turut menduduki ujian pos yang sama dan melengkapkan soal selidik yang diberikan.7 RUMUSAN Kajian ini menggunakan reka bentuk quasi eksperimen yang terdiri 2 kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Responden akan diminta menjawab soalan-soalan ujian pos dan borang soal selidik. Data yang akan diperolehi. dianalisis melalui statistik deskriptif dan inferens dengan bantuan program SPSS.39 3. Kumpulan eksperimen akan menerima proses pengajaran dan pengajaran dengan menggunakan kaedah koperatif (STAD) manakala kumpulan kawalan hanya akan diajar secara tradisional.

Selepas menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah koperatif ke atas kumpulan eksperimen dan kaedah tradisional ke atas kumpulan kawalan. pelajar kumpulan eksperimen diajar secara Kaedah Koperatif (STAD) dalam tajuk Area. Pelajar-pelajar ini diuji terlebih dahulu dengan menggunakan instrumen ujian pra tentang penguasaan tajuk pecahan. Bab ini memaparkan data-data yang akan dianalisis secara statistik yang telah 25 . Manakala kumpulan kawalan hanya diajar dengan menggunakan kaedah tradisional. penguasaan pelajar-pelajar diuji sekali lagi melalui ujian pos dan soalan kaji selidik.1 PENGENALAN Pada bab yang lalu telah pun diterangkan iaitu penyelidikan yang dijalankan ini melibatkan dua buah kelas tingkatan satu. Dalam penyelidikan ini. Satu kelas diletakkan di bawah kumpulan eksperimen dan yang satu lagi adalah kumpulan kawalan. Kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan terbentuk daripada pelajar-pelajar yang sedia ada di dalam kelas masing-masing dan mempunyai tahap keupayaan yang hampir sama pencapaiannya berdasarkan ujian bulanan yang lepas.(BAB 4) DAPATAN KAJIAN 4. Setiap kumpulan mempunyai 30 orang pelajar.

3 ANALISA KAJIAN Seterusnya analisa kajian data yang telah dijalankan serta laporan hasil ujian hipotesis yang menentukan keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif adalah lebih berkesan jika dibandingkan dengan kaedah penyampaian maklumat secara tradisional akan ditunjukkan. Maklumat ini diperolehi daripada guru kelas responden. Ini kerana sekolah ini merupakan sekolah aliran perempuan sahaja. Tahap pencapaian kedua-dua kelas ini juga hampir sama. 4. Berdasarkan kepada latar belakang ekonomi. Ujian yang dijalankan adalah ujian yang diberikan kepada 26 . Penganalisis statistik ini akan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu profil responden dan analisa data.diperolehi oleh kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.2 PROFIL RESPONDEN Kajian ini melibatkan seramai 60 orang pelajar Tingkatan satu di di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. kedua-dua kelas iaitu kelas eksprimen dan kelas kawalan mempunyai tahap pencapaian yang kurang memberangsangkan. Semua pelajar yang terlibat dalam keduadua kelas adalah pelajar perempuan. Berdasarkan kepada ujian bulanan yang lepas. rata-rata pelajar adalah dari golongan yang sederhana tetapi kukuh pendapatan ibu bapanya. 4. Kuala Lumpur.

1 Pengredan dan Pentafsiran Skor Ujian Pra dan Ujian Pos ____________________________________________________________ Skor Gred Tahap pencapaian 27 . Keputusan hasil ujian dibuat perbandingan. 4. Mereka dikumpulkan dalam satu kumpulan. Data kedua. guru akan membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar yang baik prestasinya dengan pelajar yang agak lemah. Ia bagi mencapai objektif agar mereka saling bekerjasama dan saling bantu membantu.4 DAPATAN SKOR UJIAN PRA DAN UJIAN POS Jadual 4. Setelah selesai kedua-dua kumpulan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam tajuk Area kumpulan eksperimen telah menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah koperatif iaitu jenis STAD manakala kumpulan kawalan pula. Dalam kumpulan eksperimen.dua kumpulan Eksperimen dan Kawalan diuji dengan mencari min. diajar secara tradisional dengan menggunakan kaedah syarahan. varians populasi dan ujian t dengan menggunakan program SPSS. Markah-markah ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dikumpulkan. Kumpulan kawalan telah menjalankan pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk yang sama dengan menggunakan kaedah tradisional secara penyampaian maklumat melalui syarahan dan lakaran di papan putih.dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dari kelas yang berlainan setelah kedua-dua kumpulan menjalankan kaedah yang telah ditetapkan. sisihan piawai. ujian pos telah diadakan untuk pelajar-pelajar tersebut.

0 3.79 55 – 66 40 – 54 0 .3 46.3 20.____________________________________________________________ 80 .0 _____________________________________________________________________ Jadual 4.100 67 .0 36.0 0.2 : Gred Skor Ujian Pra Dan Ujian Pos Bagi Kelas Eksperimen A B C D E Cemerlang Baik Memuaskan Lemah Sangat lemah ____________________________________________________________ Gred _ A B C D E _ Ujian Pra Peratusan Ujian Pasca Peratusan ____________________________________________________________________ 0 0 1 14 15 0.6 6 11 4 6 3 20.0 10.3 : Gred Skor Ujian Pra dan Pos Bagi Kelas Kawalan _____________________________________________________________________ Gred Ujian Pra Peratusan Ujian Pasca Peratusan 28 .7 13.6 48.39 Skor E dikira gagal Berikut adalah merupakan keputusan ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan: Jadual 4.

7%) pelajar. menunjukkan perbezaan yang ketara di mana kedua-dua kumpulan pelajar. pretasi mereka telah meningkat. Ini menyebabkan bilangan responden yang mendapat gred D dan E telah turun kepada 8 orang(22.2 dan 4. Bagi kumpulan kawalan bilangan responden yang mendapat gred C meningkat dari 5 orang(14.7 66.6%) pelajar mendapat gred D dan 15 orang(48. Peningkatan yang amat memberangsangkan dapat kita kesan di dalam kelas eksperimen di mana 6 orang(17.3%) kepada 8 orang(22. Bilangan responden yang mendapat gred D adalah seramai 20 orang (66.0 ______________________________________________________________________ Berdasarkan dalam Jadual 4._____________________________________________________________________ A B C D E 0 0 5 20 5 0 0 16. Keputusan ujian pos pula.6%).4%) pelajar mendapat gred B.6%) dan gred E pula seramai 5 orang (16.7 0 0 6 21 3 0 0 20. Walaubagaimanapun keputusan ujian pra bagi kelas kawalan adalah lebih baik daripada kelas eksperimen.3%) sahaja yang mendapat gred C bagi kelas eksperimen manakala 14 orang(46.1%) sahaja. Bilangan pelajar yang mendapat gred C juga telah meningkat daripada seorang kepada 7 orang(20%). Ini dapat kita lihat di mana hanya 1 orang(3.9%) dan bagi gred D pula ianya telah meningkat kepada 21 orang(60%) manakala bagi gred E turun kepada 6 orang(17.1%) pelajar mendapat gred A dan 11 orang(31.0 70.6 16.3 tidak ada seorang pelajar pun yang mendapat gred A dan B bagi Ujian Pra.0 10.7%). 29 . Pengetahuan sedia ada pelajar bagi topik ini adalah rendah.9%) dan 3 orang(8. Di dalam ujian pra tidak ada seorang pelajarpun yang mendapat gred A ataupun B.6%) lagi mendapat gred E. Keputusan kelas kawalan adalah lebih baik berbanding dengan kelas eksperimen di mana prestasi responden yang mendapat sekurang-kurangnya gred C adalah seramai 5 orang(16.

4. Keduadua kumpulan didapati prestasi pelajar meningkat bagi ujian pos dibandingkan dengan ujian pra tetapi keberkesanan pengajaran menggunakan kaedah koperatif boleh ditentukan menggunakan Ujian T.9%). Jumlah responden yang gagal dalam kumpulan eksperimen pula ialah seramai 3 orang (8. Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat samada berlakunya perbezaan yang signifikan bagi kumpulan eksperimen dibandingkan dengan kumpulan kawalan.1%). Ini menunjukkan pencapaian kumpulan eksperimen adalah jauh lebih baik berbanding kumpulan kawalan.Dalam ujian pos jumlah responden yang lulus dalam kumpulan eksperimen ialah seramai 30 orang ( 91.6%) manakala kumpulan kawalan seramai 6 orang (17. (Rujuk Lampiran T-Test : Perbandingan Skor Min Ujian Pos antara Kumpulan Eksperimen dengan Kumpulan Kawalan) Jadual 4.4 : Skor Min Ujian Pra Dan Pos bagi Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan Ujian pra Ujian pos 30 .4%).1 Analisa Perbandingan Skor Min Ujian Pos bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan. Jumlah ini adalah lebih baik dibandingkan dengan kumpulan kawalan yang jumlah respondennya yang lulus ialah seramai 29 orang sahaja (82. 4.

34 9. Ini menunjukkan peningkatan prestasi pelajar sebanyak 22. Min bagi kumpulan kawalan juga telah meningkat dari 42. min bagi kumpulan kawalan adalah lebih tinggi berbanding dengan kumpulan eksperimen.57 sahaja.24 10.17 18. nilai sisihan piawai telah mencecah sehingga 18. 31 .17.91 48.52 62.34.Kumpulan N Min SD Min SD Eksperimen Kawalan 30 30 40.52 dan menurun kepada 9. didapati terdapat perbezaan min yang agak ketara di antara kumpulan eksperimen dibandingkan dengan kumpulan kawalan.29 42.34.20 sahaja.60.20. Mengikut hipotesis alternatif. Di sini kita dapat mengetahui bagi Ujian Pos.24.60 7.60 kepada 48.91 dengan sisihan piawainya 18.62. Ini bererti serakan data tidak berlaku dan kepadatannya masih tertumpu pada min.29 manakala bagi kumpulan kawalan min yang diperolehi adalah 42. Jika dilihat dalam ujian pra. Nilai sisihan piawai juga agak rendah dibandingkan dengan kumpulan eksperimen iaitu sebanyak 9. min bagi kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan. Min bagi kumpulan eksperimen telah meningkat kepada 62. Nilai yang kecil ini menunjukkan serakan data (markah pelajar) yang diperolehi mempunyai kepadatan yang tinggi. Sebaliknya sisihan piawai Ujian Pra adalah sebanyak 10. Tetapi di dalam ujian pos pula. markah yang diperolehi lebih terserak daripada minnya iaitu kepadatannya semakin berkurang. Apabila kita bandingkan dengan Ujian Pos.20 Berdasarkan jadual di atas didapati nilai sisihan piawai Dalam Ujian Pra bagi kumpulan eksperimen adalah sebanyak 7. terdapat peningkatan prestasi pelajar yang mengalami pembelajaran koperatif (STAD) berbanding dengan kaedah tradisional. Min bagi kumpulan eksperimen adalah 40. Peningkatan sebanyak 5. Ini jelas membuktikan hipotesis alternative diterima pakai dan hipotesis nul ditolak sama sekali. Berbanding dengan ujian pra. Perkara yang sama tidak berlaku bagi kumpulan kawalan.

251 dan nilai signifikan p ialah 0. kita mendapati nilai t adalah 4. 4. Ini jelas menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian secara signifikan antara pelajar kumpulan yang menerima pembelajaran koperatif dibandingkan dengan pelajar kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional.5.5 Nombor Soalan Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Min Kumpulan Eksperimen 3.55 3.000.67 3.12 Min Kumpulan Kawalan 2. Borang Soal-Selidik telah diberikan kepada kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan. Dapatan daripada kajian soal-selidik direkodkan ke dalam Jadual 4.06 2.34 3.78 32 . Jadual 4.Apabila kita merujuk kepada Ujian T.5 Dapatan Soal Selidik Dalam bahagian ini kajian soal selidik telah dijalankan untuk mengetahui minat dan sikap pelajar terhadap pengajaran Matematik menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif berbanding dengan Kaedah Pembelajaran Tradisional.

skor min bagi kumpulan eksperimen adalah melebihi 3.32 4.44 untuk kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi dibandingkan dengan dengan kumpulan kawalan sebanyak 2. 3 dan 4 skor yang diberikan juga adalah sama.2.44 2.2. majoriti skor min serta skor purata min adalah di antara 2.52 3. Minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang sederhana. Untuk pilihan 1.56 3.00-3.00 – 4.00.89 2.6 RUMUSAN 33 . Bagi setiap soalan. Intepretasi skor min tentang minat dan sikap pelajar bagi kumpulan eksperimen dan kawalan terhadap Matematik berdasarkan kepada skala di bawah : Jadual 4.00 2.00 – 2.6 : Skala Pengukuran Skor Min Bagi Setiap Item Skor Min 1.13 2.22 3. Ini menunjukkan minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang sederhana sahaja.00 – 3.98 2.3 dan 4 bagi 10 soalan kaji selidik (Lampiran A). Purata skor min adalah 3.34 2.Soalan 4 Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 Soalan 8 Soalan 9 Soalan 10 Purata min 3.66 1.00 menunjukkan minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang tinggi manakala bagi pelajar kumpulan kawalan pula.77 3. Skor min dan purata skor min yang diperolehi bagi kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan adalah seperti dalam jadual di atas.09 3.00 3.22 1.88 3. Minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang tinggi Skor min bagi setiap soalan bagi kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan.56 1.22 3.32 Min diperolehi dengan menggunakan pilihan 1.00 Interpretasi Minat dan tahap penerimaan serta kesediaan pelajar yang rendah. Minat pelajar dalam kumpulan eksperimen adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan kumpulan kawalan.

Pengkaji telah menggunakan reka bentuk quasi-eksperimen dengan menggunakan dua kaedah pembelajaran ke atas dua kumpulan pelajar iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. membincangkan dapatan-dapatan kajian. Alat ukuran yang digunakan dalam kajian ini ialah ujian pra. 5. ujian pos dan soalan soal-selidik. memberi kesimpulan dapatan kajian. Kaedah ini juga dilihat mampu untuk menarik minat pelajar untuk mempelajari matematik dengan lebih mendalam yang selama ini mereka anggap sebagai satu mata pelajaran yang sangat sukar untuk difahami apatah lagi dikuasai.Berdasarkan dapatan-dapatan kajian di atas dapatlah dirumuskan bahawa penggunaan kaedah Strategi Kumpulan Pelajar Division Pencapaian (STAD Student Teams Achievement Division) dalam pembelajaran matematik telah dapat meningkatkan pencapaian pelajar berbanding dengan kaedah tradisional. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pelajar 34 . sebagai penutup tirai akan memberikan ringkasan kajian. ( BAB 5 ) PENUTUP 5. Bab ini pula.1 PENGENALAN Hasil analisis data dan dapatan-dapatan kajian telah dibentangkan dalam bab keempat.2 RINGKASAN KAJIAN Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan membuktikan sejauh mana keberkesanan penggunaan komputer dan strategi pendekatan pembelajaran koperatif dalam tajuk Area dapat meningkatkan prestasi serta minat pelajar berbanding kaedah penyampaian maklumat secara tradisional. membincangkan implikasi dapatan-dapatan kajian dan mencadangkan kajian lanjutan.

Tingkatan satu.3. sisihan piawai. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan nilai min. Semua analisis dalam kajian ini akan diproses menggunakan program SPSS supaya memperolehi keputusan yang tepat dan benar. Maka.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian telah menunjukkan pelajar yang menerima pembelajaran koperatif menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pencapaiannya berbanding dengan pelajar yang belajar secara tradisional. ini menyokong dapatan kajian yang lepas yang melibatkan subjek matematik yang dijalankan di dalam negara 35 .1 Kesan Kaedah Pembelajaran Koperatif Terhadap Peningkatan Prestasi Pelajar Sejajar dengan objektif. Selain daripada itu. pelajar yang menerima pembelajaran koperatif juga menunjukkan sikap dan minat yang lebih positif terhadap matematik berbanding pelajar yang belajar secara tradisional. 5. 5. Keberkesanan penggunaan strategi pembelajaran secara koperatif bagi tajuk yang dipilih telah dapat meningkatkan prestasi dan minat di kalangan pelajar terhadap matematik. frekuensi dan peratusan untuk melihat prestasi dan minat di kalangan pelajar. Data dikutip daripada pelajar sebanyak dua kali iaitu kali pertama sebelum mereka mengikuti kaedah pengajaran tertentu dan kali kedua selepas kumpulan eksperimen mengikuti pembelajaran secara koperatif dan kumpulan kawalan mengikuti pembelajaran secara tradisional. dapatan kajian telah dapat menunjukkan peningkatan prestasi kumpulan eksperimen yang telah diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif berbanding dengan pelajar kumpulan kawalan yang diajar dengan menggunakan kaedah tradisional.

1995 yang menegaskan kaedah pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang berstruktur dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat persekolahan dan sesuai untuk sebarang mata pelajaran. pembelajaran secara koperatif dapat meningkatkan prestasi pelajar. pencapaian pelajar yang berkebolehan rendah dapat ditingkatkan. 2002 dan subjek Kertas Am oleh Dr.oleh Meriam Ismail. Oleh itu.3. 1990). dapatlah dirumuskan bahawa peningkatan prestasi pelajar yang diajar secara koperatif berbanding dengan kumpulan pelajar yang diajar secara tradisional adalah selaras dengan teori-teori pembelajaran dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik terdahulu. Dapatan kajian ini juga sejajar dengan pendapat Slavin.2 Kesan Kaedah Pembelajaran Koperatif Terhadap Sikap Dan Minat Pelajar Berdasarkan dapatan kajian. Subjek Perakaunan oleh Suhaida Abdul Kadir. perlu berlaku proses penstrukturan semula atau penerangan kognitif bagi bahan pembelajaran (Slavin. 1997. Daripada perbincangan dapatan kajian di atas. Pembelajaran koperatif adalah amat sesuai dilaksanakan di dalam pengajaran dan pembelajaran kerana semasa berinteraksi. Melalui bimbingan rakan sebaya. Teori pembelajaran kognitif juga menyarankan apabila pelajar berbincang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan minat pelajar semakin 36 . mereka berupaya menguasai konsepkonsep yang sukar. Ketiga-tiga dapatan kajian tersebut menunjukkan kaedah pembelajaran koperatif dapat meningkatkan prestasi pelajar. 2005. 5. berlaku perubahan di dalam kognitif pelajar. Subadrah Nair. sikap dan minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik turut berubah setelah diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif. Ini adalah sejajar dengan teori pembelajaran kognitif yang menyatakan bahawa bagi memastikan maklumat kekal di dalam ingatan. Salah satu cara yang membantu proses penerangan kognitif ialah dengan memberi penerangan atau mengajar kepada orang lain.

Elemen-elemen di dalam pembelajaran koperatif berupaya menjadikan pelajar lebih bermotivasi dan berminat untuk belajar berdasarkan teori saling bergantung sosial (Johnson & Johnson. 1987). Salah satu daripada prinsip asas dalam pembelajaran koperatif ialah interaksi bersemuka di antara ahli-ahli kumpulan (Johnson & Johnson. pelajar yang diajar dengan menggunakan kaedah koperatif menunjukkan minat yang tinggi dan merasakan subjek matematik adalah mudah untuk dipelajari lalu menyangkal persepsi mereka sebelum ini yang menyatakan subjek matematik adalah sukar untuk dipelajari. pembelajaran koperatif dikatakan dapat mewujudkan saling bergantung secara positif di kalangan pelajar di dalam satu kumpulan bagi mencapai matlamat kumpulan.meningkat setelah diajar dengan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif berbanding kaedah tradisional. pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan. Peneguhan yang diberikan seperti galakan dan pujian oleh guru dan rakan dapat meningkatkan sikap dan minat pelajar untuk mempelajari topik tersebut. interaksi di dalam sesuatu kumpulan kecil pelajar. Ini merupakan satu elemen di mana perubahan sikap yang positif telah berlaku ke atas pelajar. Saling bergantung secara positif digambarkan melalui kerjasama sesama pelajar yang menggalakkan berlakunya bermotivasi dan berminat untuk belajar. Daripada soal selidik yang dijalankan. 1998). Oleh itu. Penggunaan stategi pendekatan koperatif (STAD) adalah sesuai dalam pelajaran matematik tingkatan satu dan ianya dapat meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran ini berbanding dengan pembelajaran melalui kaedah tradisional. Situasi tersebut mendorong pelajar menjadi lebih 37 . Interaksi bersemuka memberi peluang kepada ahli-ahli kumpulan mendesak ahli kumpulan yang kurang berusaha supaya bekerja keras. Berdasarkan teori ini. Peningkatan prestasi kumpulan pelajar yang diajar dengan menggunakan kaedah koperatif menunjukkan pelajar telah melalui pembelajaran yang berkesan.

pelajar-pelajar lebih berminat belajar dan mudah mengingat serta memahami topik menerusi pembelajaran secara koperatif. Secara keseluruhannya.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Hasil daripada dapatan kajian beberapa tindakan dan langkah-langkah perlu di ambil untuk memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran matematik dengan menggunakan strategi pembelajaran secara koperatif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kita boleh simpulkan terdapat kesan signifikan yang positif terhadap keberkesanan pembelajaran secara koperatif iaitu dengan menggunakan kaedah ‘jigsaw’ dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan prestasi pelajar terhadap subjek matematik bagi topik “Pecahan (fraction)” berbanding kaedah penyampaian maklumat secara tradisional. dengan melihat kepada dapatan-dapatan yang dibincangkan sebelum ini. Kajian ini juga mendapati sikap dan minat pelajar terhadap matematik dapat ditingkatkan.5.4 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN Tujuan kajian adalah untuk mengkaji tahap keberkesanan pembelajaran secara koperatif dengan menggunakan kaedah ‘jigsaw’ dibantu dengan penggunaan komputer jika dibandingkan pembelajaran secara tradisional. 5. Implikasi daripada dapatan-dapatan tersebut ialah : 5. Dengan ini. ia dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran matematik. Hasil daripada soal-selidik ini juga didapati pelajar memberi respons yang positif dengan bersetuju bahawa pembelajaran secara koperatif adalah menarik.5. menyeronokkan dan dapat membina keyakinan diri.1 Guru-guru matematik perlu memahami bahawa proses pengajaran dan 38 . Hasil daripada analisis data secara statistik deskriptif melalui markah ujian pra dan ujian pos daripada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Ini dapat dibuktikan melalui keputusan soalan kaji selidik yang dijawab oleh pelajar setelah selesai kedua-dua kaedah dijalankan.

5. Guru juga perlu menggunakan kaedah pembelajaran koperatif kerana kaedah ini telah banyak diuji dan didapati dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar. 5. Selain daripada itu.6 CADANGAN Berdasarkan kepada dapatan kajian ini. ia dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dan mempunyai keyakinan diri. 5.2 Guru-guru perlu bersedia menerima perubahan serta melengkapkan diri untuk membimbing pelajar bagi membolehkan penggunaan kaedah ini dapat dipraktikkan di sekolah semasa pengajaran dan pembelajaran.pembelajaran matematik menggunakan kaedah ini memang boleh menarik minat pelajar untuk belajar matematik dan seterusnya meningkatkan pencapaian mereka. menyusun strategi agar suasana ini dapat dikawal. 5. kaedah ini adalah selaras dengan konsep KBSM dan konsep sekolah bestari yang mementingkan gerak kerja kumpulan.5. beberapa cadangan dikemukakan bagi meningkatkan keberkesanan amalan pembelajaran koperatif. Apabila pembelajaran menggunakan kaedah ini diterapkan dikalangan para pelajar.4 Pembelajaran koperatif secara keseluruhannya membolehkan seseorang pelajar meluahkan kembali apa yang difahami dan dihafal serta memberi peluang kepada pelajar menggunakan pelbagai idea rakan sebaya untuk menjana pemikiran dan mencipta idea baru. Bagi menjayakan 39 .5. 5. Oleh itu guru perlu. Penggunaan kaedah ini perlu dirancang dengan teliti agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan membantu para pelajar menguasai kemahiran dan isi pengetahuan yang ingin diajar.3 Penggunaan kaedah ini mungkin melibatkan tempoh masa yang agak panjang dan suasana bilik darjah agak bising.

agihan tugas yang sesuai diberikan kepada pelajar supaya pelajar berupaya melibatkan diri secara koperatif dan membentuk suasana persaingan yang sihat.perlaksanaan pembelajaran koperatif.7 RUMUSAN Kajian ini menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran secara koperatif. Guru yang melaksanakan kaedah pembelajaran koperatif hendaklah berhati-hati supaya dapat memastikan bahawa pelajar menerima arahan yang boleh memberikan perkembangan pelajaran yang lengkap. berpeluang untuk berinteraksi secara aktif di antara satu sama lain. penggunaan strategi pendekatan ini perlulah sentiasa diterapkan dalam sistem pembelajaran di negara kita.Dengan ini ia dapat membantu dalam melahirkan modal insan yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta bertanggungjawab dan mampu berdaya saing di dalam apa juga bidang yang diceburi. Oleh itu. Selain itu juga. Guru yang ingin melaksanakan strategi pembelajaran jenis ini perlu membuat perancangan pengajaran yang rapi supaya waktu pengajaran mencukupi. 40 . ianya memerlukan beberapa aspek diberi perhatian. 5.

(23 November 2005). The multidimensional training model: Linking teaching/learning styles with Teacher expectations. (1991). Perak Darul Ridzuan. Perak Darul Ridzuan. Balser. Buletin Akademik Kognitif. (1991). (1992). Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Bernama. B. UPSI. Keberkesanan penggunaan kaedah Hutchin’s dalam operasi tolak. 41 . Sains dan Matematik. Tanjong Malim. Keberkesanan penggunaan media kos rendah dalam P&P Matematik. Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Ariffin bin Abg Ghani.528 Guru ikuti ETeMS. Pencapaian subjek Bahasa Inggeris. UPSI. 98. (23 Disember 2005). Aplikasi teori pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Buletin Akademik Kognitif. Abd Aziz. Berita Harian. (2006).RUJUKAN Abdullah Sani. Abd Aziz et al. Institut Perguruan Sultan Idris. Tanjong Malim. (2006). Institut Perguruan Sultan Idris.

E. Dionysopoulo. Diperoleh dari http://www. Jurnal Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. Greece. (1983). (1989). (1970). Patterns in teaching styles of Science Teachers in Florida and factors Influencing their preferences. K. San Francisco. NY: Parker Publishing Company. (1982). N. Genc. Administrator’s Guide to new programs for Faculty management and evaluation. anticipated Mathematic teaching style. 1-4. (1996). & Dunn. Grasha.). Ernest (Ed. P.google. The Jossey-Base Series in Higher Education. A. (1993).d. (1989). G.T. London: Oxford University Press. Teaching and learning in language classroom. School Science and Mathematics. PA: Alliance Publishers. P. W. Teknologi pendidikan dan pusat media : Apakah sikap kita sebagai pendidik. (n..S. Educational Research Center. (2002) Gaya mengajar Guru dengan kreativitas. 249-254). (2000). Inc. Dunn. Jamaluddin bin Otok. & Ogan-Bekiroglu. (1982). Classroom Interaction Newsletter. Teaching with style: Pittsburgh. T. Philadelphia: Falmer Press. R.. Dressel. D. 52. and anxiety for teaching Mathematics among pre-service Elementary School Teachers. Mathematics teaching : The state of the art ( pp. Levine. Athens. Mathematics anxiety in Upper Elementary School Teachers. On Teaching and learning in College: Reemphasizing the roles of Learners and the Disciplines. Ernest...F. Prior Mathematics history.Bush. Euis Rodiah.L. 6(1). (1977).com Flanders.S. 42 .Hedge.). The Impact of beliefs on the teaching of Mathematics. West Nyack. Some experience of teaching Mathematics to Children. & Marcus. F.C. 10. In P. Reviewing research on teaching effectiveness.

Behr. In M. (2001).Kementerian Pendidikan Malaysia.google. Everybody counts: A report to the nation on the future of mathematics education. VA: National Council of Teachers of Mathematics.J. & M. Washington. Reston.B. Wheeler (Eds. Englewood Cliffs. Curriculum and evaluation standards for school Mathematics. National Research Council. (1989). (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Kaedah penyelidikan pendidikan. Diperoleh dari http://www. Lackey. D.apeo. Diperoleh dari http://www. Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Sabah. D. Available: http://www.C.com . Kolb’s Learning Style Inventory.google.google. National Council of Teachers Of Mathematics. Diperoleh dari http://www. (1984) Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Chapter 4 [On-line].com Kolb. The teacher’s role in reinventing the meaning of mathematical knowing in the classroom. (1988).M. (1990). Amalan pembelajaran koperatif oleh Guru-Guru Matematik.A. Maktab Perguruan Kuala Terengganu. APEO Faculty Manual. 43 . Mazlan bin Ibrahim. C.com Kolb. Diperoleh dari http://www. LaCampagne.: National Academy Press. (1984).com Mohd Majid bin Konting. (2000). (1989). NJ: Prentice Hall. Jabatan Matematik.google. (1997). D.org/schools/faculty/cgp4. M. Proceedings of the 10 th Annual Conference of the North American Chapter of The International Group for The Psychology of Mathematics Education.html Lampert.).

W. L.google. F. R. (1 November 2002). Utusan Malaysia. (1998).Shulman. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 9-15. (1986). N. Diperoleh dari http://www. Congruence and friction between learning and teaching. Vermunt.S. S. R. Teachers. Knowledge and teaching: Foundations of the new reforms. (1978). (1988).Sharifah Alwiyah Al Sagoff. Diperoleh dari http://www. Joseph.S. 3.(1999). Educational Research.google.. beliefs and conceptions: A synthesis of the research. (1996). Trowbridge. Wacana Didaktika Indonesia.D. Utusan Malaysia. Gunakan Bahasa Inggeris – Hanya guru baru. & Verloop.Diperoleh dari http://www. Relational understanding and instrumental understanding. In D. berkelulusan rendah kurang setuju.com 44 . Shulman. (1992). The Arithmetic Teacher. Harvard Educational Review.com Swetz. J. (1987). ( 5 April 2005).google. R. Isu Pengajaran Matematik : Kepercayaan dan pengetahuanpedagogikal kandungan Guru. College of Mount St. A.T.L. Those who understand : Knowledge growth In teaching.).W. Learning styles – making too many ‘wrong Mmstakes’ : A response to Castro and Peck. . NJ: Prentice Hall. L. (1986). & Liew. Grouws (Ed.R. Teaching secondary school science..A. Handbook on Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. Skemp. L. Pengajaran Matematik di sekolah menengah Malaysia.com Thompson. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Bhd. Sains. Tengku Zawawi. & Bybee. Englewood Cliffs. Sparks. New York: Macmillan. Matematik : Tahap pemahaman memuaskan. Teknologi pendidikan. (2006). 127-146).

& Cox. D. A. 5. LAMPIRAN LAMPIRAN A NAME TOPIC Soal selidik Sila tandakan ( X ) bagi setiap soalan di bawah.R.R.. Woolfolk. The search for quality integrated education policy and research on minority students in school and college. M.. A. dipelajari. Educational pychology (7th Ed. Conn. Boston: Allyn & Bacon.).setuju amat setuju . (1977). Matematik adalah suatu subjek yang mudah untuk 3. Greenwood Press. (1983). (1998). C. Witkin. (1995). Matematik mempunyai banyak tajuk-tajuk yang menarik untuk dipelajari. Teaching and learning: What can research tell us? Journal of College of Science Teaching.Weinberg.tidak setuju . Goodenough.W. Woods. Matematik adalah suatu subjek yang menarik 2. D.. P. Luas adalah suatu tajuk yang senang dan menarik untuk dipelajari Cara penyampaian guru dalam pengajaran tajuk luas 45 . Moore. 4.E.A.. Westport. Soalan 1. H.tidak pasti 1 2 3 4 5 :____________________________ CLASS : AREA :_________________ Bil. Petunjuk : 1 2 3 amat tidak setuju 4 5 .

7. Saya mempunyai pengetahuan dan mampu menjawab soalan berkaitan konsep luas dengan baik.6. 9. mudah dipelajari Saya berasa seronok sewaktu mempelajari tajuk luas Guru mengadakan aktiviti secara berkumpulan sewaktu mengajar tajuk luas Guru membiarkan saya secara berkumpulan meneroka sesuatu bentuk untuk mencari luasnya. Find the area of this picture frame which has the shape of rectangle. 8. 10. Keinginan saya untuk mempelajari Matematik semakin meningkat. LAMPIRAN B NAME CLASS Pra Test 1. 3 cm 5cm 46 . 25 cm 18 cm :___________________________________________ :_______________ TOPIC : AREA Answer : 2.

Answer : 3.Diagram show two rectangle with equal size. Find the area. Answer : 2cm 4. 4cm 6cm 6 cm 47 . P 10 cm Q R 3 cm T S V U The diagram consist of a rectangle PQUV and square QRST. Find the area of whole diagram. in cm of the diagram.

A wall measuring 6 m by 4 m is to covered with rectangular tiles. Answer : 5.10cm Based on the diagram above. Encik Azmi’s house has a garden with the shapes as shown. find the area. If each tiles measures 20 cm by 10 cm. How much does Encik Azmi have to pay to have grass planted in the whole garden? 3m 6m 8m 8m Answer 6. how many tiles are needed to cover the whole wall ? 48 . It will cost him RM 20 to plant grass on each square metre (m²) of his garden. in cm². on the shaded reagion.

P S 4 cm T Q 2cm R 8 cm 49 . Find the area of the shaded region. The diagram below shows square PQRS and rectangle PTUV. 8. EFHG is a square. of the unshaded region. Find the area. in cm².M 7 6 cm 10cm N E L K Answer : H 8 cm J In the diagram.

the perimeter of the triangle EFG is 16 cm. of the rectangle.V Answer : 10 cm U 9. Find the area. Answer : 10. Answer : 50 . J 12 cm K F E 5 cm G I H 9 cm L In the diagram above. The area of square with sides of 12 cm each is twice the area of a rectangle. in cm. If the length of the rectangle is 18 cm. find the width. in cm. of the shaded region.

Find the area of this picture frame which has the shape of rectangle.Prepared by.…. :___________________________________________ :_______________ TOPIC : AREA 12 cm 18 cm Answer : 51 . ……………………….. ( Muhammad Adha B Rosli ) LAMPIRAN C NAME CLASS Ujian Pos 1.

Find the area. Answer : 3cm 4.2. 3 cm 7 cm 4 cm Diagram show two rectangle with equal size. P 12 cm Q R 4 cm T S V U The diagram consist of a rectangle PQUV and square QRST. 5 cm 8 cm 8 cm 52 . Find the area of whole diagram. Answer : 3. in cm of the diagram.

on the shaded reagion. Puan Salmah’s house has a garden with the shapes as shown. Answer : 5. How much does Encik Azmi have to pay to have grass planted in the whole garden? 4m 5m 8 cm 6m Answer 6. find the area. It will cost him RM 30 to plant grass on each square metre (m²) of his garden. A wall measuring 8 m by 4 m is to covered with rectangular tiles.12cm Based on the diagram above. If each tiles 53 . in cm².

Find the area. in cm². P S 5 cm T Q R 10 cm 54 . how many tiles are needed to cover the whole wall ? M 7 6 cm 12cm N E L K Answer : H 8 cm J In the diagram. The diagram below shows square PQRS and rectangle PTUV.measures 10 cm by 5 cm. Find the area of the shaded region. of the unshaded region. 8. EFHG is a square.

Answer : 10. J 14 cm K F E 6cm G I H 11 cm L In the diagram above. the perimeter of the triangle EFG is 20 cm. of the rectangle. Find the area.3cm V Answer : U 9. in cm. If the length of the rectangle is 7 cm. in cm. The area of square with sides of 14 cm each is twice the area of a rectangle. find the width. Answer : 55 . of the shaded region.

Pupils can estimate the area of a shape.….Pupils can find the area of a rectangle.A4 paper. 56 . TOPIC : Perimeter and Area SUBTOPIC : -Understand the concept of area of rectangles to solve problems Estimate the area of a shape..Mathematics text book . ii. ……………………….Prepared by. ( Muhammad Adha B Rosli ) LAMPIRAN D CONTOH RANCANGAN MENGAJAR HARIAN. i. find the area of a rectangle solve problems involving areas. MATERIALS/SOURCE . OBJECTIVE : . .

. . . . .Teacher introduces the topic to the students.A4 paper Step 2 (10 minutes) .Teacher asks the students to take out their Mathematics textbooks. . The teacher asks the students to find the area of the textbook. . .Teacher asks the students to state the shape of the textbook. Step 1 (5 minutes) .Divide the students into six groups.A4 paper 57 .Mathematics textbook .Teacher’s ask students to measure the length and width of the A4 paper after fold. .ACTIVITY STEP Induction set (5 minutes) : ACTIVITY MATERIALS .The students will measure the length and width of the textbook.Teacher gives any compliment and summaries to the successful group and praise for the cooperation and teamwork. . .Teacher gives the correct answer to the students.Students show their paper to the teacher’s.A4 paper Step 3 (10 minutes) . bright and poor students will mix together.Teacher explains the activities to the students: 1) Teacher gives A4 paper to each group 2) Students need to fold the A4 paper according to the teacher’s instructions.Teacher ask student calculate the area of the all A4 paper in each group. .A group will contain 5 students.Teacher will monitor and guide the cooperation of the students.

cooperation .Teacher summaries the content of the topic.helpful 58 ..Teacher also apply the moral values: .The group that achieved the highest marks will be rewarded. . Closure (5 minutes) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful