SUPERSHADOW 250

KULLANICI EL K‹TABI

KEEWAY MOTOS‹KLETLER‹N‹ TERC‹H ETT‹⁄‹N‹Z ‹Ç‹N TEfiEKKÜR EDER‹Z.
Bu k›lavuz güncellenmifltir ancak, Keeway'in gelifltirilmesinden dolay› alm›fl oldu¤unuz motosiklet ile bu k›lavuz aras›nda baz› farkl›l›klar olabilir; her hangi bir sorunuz oldu¤unda yerel Keeway Yetkili Servise baflvurun. Bu k›lavuzda bahsedilmeyen tamirler veya gerekli aksesuarlar için yerel Keeway Yetkili Servise baflvurun. Sadece Keeway yedek parçalar›n› ve aksesuarlar›n› kullan›n. Bu k›lavuzdaki baz› iflaretlerin anlamlar›:

ΩUYARI
Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeleri belirtir.

ΩD‹KKAT
Araç hasar› ile sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeleri belirtir.

ΩTAVS‹YE
Bak›m› kolaylaflt›rmak veya talimatlar› daha aç›k hale getirmek için özel bilgileri belirtir.

1

‹NDEKS
Güvenli Sürüfl ...................................................... ieü Motosikletinizi tan›y›n .......................................... Alet ve göstergelerin yerleri ................................ Göstergelerin aç›klamas› .................................... Ana dü¤meler ...................................................... Kontak.................................................................. Direksiyon kilidi.................................................... Bölmelere eriflim.................................................. Sele...................................................................... Kask kancas› kilidi .............................................. 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 Motosikletin kontrolü ............................................ 16 Günlük kontrol...................................................... 16 Düzenli kontrol .................................................... 16 Frenler.................................................................. 17 Motor ya¤›............................................................ 18 Arka amortisör .................................................... 19 Buji ...................................................................... 19 Hava filtresi .......................................................... 20 Akü ...................................................................... 20 Sigorta.................................................................. 21 Karbüratör ............................................................ 21 Tahrik zinciri ........................................................ 21 Y›kama ................................................................ 22 Muhafaza ............................................................ 22 Muhafazadan sonra ............................................ 22 Kontroller ve bak›m.............................................. 23 Teknik veriler........................................................ 24 Teknik özellikler.................................................... 25

Yak›t deposu ........................................................ 10 Yak›t pompas› ...................................................... 10 Motorun Çal›flt›r›lmas› .......................................... 11 Motorun marfl pedal› ile çal›flt›r›lmas› (kick starter) .... 12 Sürüfl.................................................................... 12 Vites de¤ifltirme .................................................. 13 H›z ayar› .............................................................. 13 Fren sistemi ........................................................ 14 Park etme ............................................................ 14 Rodaj.................................................................... 15 Motosikletinizi tan›mlama .................................... 15

2 33

GÜVENL‹ SÜRÜfi
Bu k›lavuz motosikletin önemli bir parças› olarak kabul edilmeli ve sat›fl durumunda, motosikletle birlikte verilmelidir. Bu bölüm, sürüfl s›ras›nda uyman›z gereken baz› kurallar› içerir: Yasalar›n koydu¤u bütün gereksinimleri dikkate almak önemlidir (plaka vs.) ‹yice al›fl›ncaya kadar motosikletinizi trafi¤i yo¤un olmayan alanlarda kullanman›z› tavsiye ederiz. Kesinlikle motosikletinizi tecrübesiz sürücülere vermeyin; kazalar›n ço¤u kullan›c›n›n tecrübesiz olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Kesinlikle alkol, uyuflturucu etkisi alt›nda iken veya uyufluklu¤a sebep olabilecek t›bbi ilaç ald›ktan sonra motosikleti sürmeyin. Bütün yol ve trafik iflaretlerine uyun. Kask ve eldiven takt›¤›n›zdan ve koruyucu giysi giydi¤inizden emin olun. Her iki elinizle sürün ve ayaklar›n›z› ayakl›klar›n üzerinde tutun. Sürüfl s›ras›nda sigara, içecek içilmemeli, her hangi bir fley okunmamal› veya yenilmemelidir. Motosikleti düzenli olarak kontrol edin (ya¤, yak›t vs.) Bu motosiklet iki kifli için tasarlanm›flt›r (Kullan›c› + bir kifli).

ΩBAGAJ
Yük alt›ndaki motosikletin performans› ve dengesi, yüksüz durumdan farkl›d›r. Bagaj bir lastik flerit veya iple ba¤lanmal›d›r.

3

MOTOS‹KLET‹N‹Z‹ TANIYIN
1) Arka stop 2) Arka sinyal lambas› 3) Yolcu selesi 4) Sele 5) Yak›t deposu 6) Dikiz aynas› 7) Fren hidrolik deposu 8) H›z kontrol kolu 9) Ön far 10) Egzoz 11) Kampanal› fren 12) Yolcu ayakl›¤› 13) Marfl Motoru 14) Marfl pedal› 15) Arka fren pedal› 16) Korna 17) Disk fren

4

ALETLER‹N VE GÖSTERGELER‹N YERLER‹
1) Sol gidon üzerindeki elektrik komutlar› 2) Debriyaj kontrol kolu 3) Sol dikiz aynas› 4) Gösterge paneli 5) Yak›t göstergesi 6) Ön fren maneti 7) Sa¤ dikiz aynas› 8) H›z kontrol kolu

1) Bofl vites göstergesi 2) Kilometre saati 3) H›z göstergesi 4) Uzun/k›sa far göstergesi 5) Sinyal göstergesi 6 6) S›f›rlanabilir kilometre sayac›

5

GÖSTERGELER‹N AÇIKLAMALARI

Sol sinyal lambas› Kilometre saati H›z göstergesi Sa¤ sinyal lambas› Uzun far göstergesi

Sola sinyal verildi¤inde yan›p söner. Toplam mesafeyi kilometre cinsinde gösterir. H›z, kilometre/saat cinsinde gösterilir. Sa¤a sinyal verildi¤inde yan›p söner.

Uzun far yak›ld›¤›nda yanar.

Bofl vites konumu göstergesi

Vites boflta iken yanar.

Alarm göstergesi

Alarm aktif iken yan›p söner.

6

ANA DÜ⁄MELER
SOL G‹DON 1) Korna dü¤mesi. Dü¤meye bas›ld›¤›nda korna çalar. 2) Sol Sinyal Lambas› Dü¤mesi. Dönüfl s›ras›nda sinyal lambas› dü¤mesine bas›n ve dönüflten sonra b›rak›n. 3) Uzun/k›sa far dü¤mesi. Uzun far- Far ›fl›¤›n› yukar› do¤ru ayarlamak için. K›sa far- Far ›fl›¤›n› afla¤› do¤ru ayarlamak için. SA⁄ G‹DON 1) Elektrikli marfl dü¤mesi. Elektrikli marfl dü¤mesine 5 saniye kadar bas›n, motor çal›flmazsa, 30 saniye sonra tekrar deneyin. 2) Far AÇMA/KAPATMA dü¤mesi Dü¤meye yukar› do¤ru basma far› yakacak ve afla¤› do¤ru basma ise far› KAPATACAKTIR. 3) Sa¤ Sinyal Lambas› Dü¤mesi. Dönüfl s›ras›nda sinyal lambas› dü¤mesine bas›n ve dönüflten sonra b›rak›n. DÖRTLÜ FLAfiÖR Her iki (Sol/Sa¤) sinyal lambas› dü¤mesine ayn› anda basma bütün lambalar› yakacak ve dü¤me KAPALI konuma al›nd›¤›nda ise dörtlü flaflör iptal olacakt›r.

7

KONTAK
1. ON (aç›k) Motor çal›flt›r›labilir. Lambalar yanar ve korna normal çal›fl›r. Anahtarlar ç›kar›lamaz.

G‹DON K‹L‹D‹
K‹L‹TLEME Arac› park etti¤inizde gidonu kilitlemeyi unutmay›n. 1. Sol gidonu sonuna kadar çevirin.

2. OFF (kapal›) Motor durur. Farlar kullan›lamaz. Korna çal›flmaz. Motor çal›flmayacakt›r. Anahtar›n çevrilmesi, devrenin aç›lmas›n› ve kapanmas›n› kontrol eder. Uyar›: Kullan›m s›ras›nda anahtar› kullanmay›n. Tavsiye: Motor çal›flmad›¤›nda konta¤› kapat›n; aksi takdirde, akü boflalabilir veya hasar görebilir. Anahtarlar ç›kar›labilir.

2. Anahtar› yerlefltirin ve saat yönünde çevirin. 3. Anahtar› ç›kar›n.

Uyar›: Bu ifllem s›ras›nda motosikleti itmeyin, aksi halde devrilecektir. Kilitlendi¤inden emin olmak için gidonu çevirmeye çal›fl›n. Gidon kilidinin aç›lmas› 1. Anahtar› yerlefltirin ve OFF (kapal›) konumuna çevirin.

8

BÖLMELERE ER‹fi‹M
SELEN‹N KALDIRILMASI
1. Selenin alt taraf›n›n her iki yan›ndaki vidalar› sökün. 2. Selenin alt›n› kald›r›n; ‹fllemi bitirdikten sonra seleyi indirin, iyice itin ve vidalar› tak›n. Uyar›: Vidalar› s›kmay› unutmay›n. KASK KANCASI K‹L‹D‹ 1. Anahtar› yerlefltirin ve saat yönünde çevirin. 2. Kanca kilidini aç›n. 3. Kask› as›n ve kilitleyin. Dikkat : Kask as›l› iken motosiklet sürülemez. Kask, iç tarafa çekilecek ve güvenli sürüflü etkileyecektir.

9

BÖLMELERE ER‹fi‹M
YAKIT DEPOSU 1. Yak›t deposunun d›fl kapa¤›n› açmak için anahtar› yuvaya yerlefltirin ve sa¤a do¤ru çevirin. 2. Yak›t deposu kapa¤›n› sola do¤ru çevirerek ç›kar›n. 3. Kurflunsuz benzin doldurun. 4. Yak›t deposu kapa¤›n› tak›n ve s›k›n, ard›ndan deponun d›fl kapa¤›n› kapat›n. DEPO KAPAS‹TES‹ 8 litre YAKIT MUSLU⁄U Uyar›: Yak›t yan›c› bir maddedir ve baz› durumlarda yang›na sebep olabilir. Yak›t, havaland›rmas› iyi olan alanlarda ve motor KAPALI iken doldurulmal›d›r. Yak›t›n cildinize temas etmesinden, solunmas›ndan veya yutulmas›ndan kaç›n›n. Kapal› konum ( 0 ) 1. Bu konumda iken, yak›t karbüratöre gitmez. 2. Motosiklet kullan›lmad›¤›nda bu konumu seçin.

Aç›k konum ( I ) 1. Bu konumda, yak›t karbüratöre gönderilir. 2. Motosiklet kullan›ld›¤›nda bu konumu seçin.

10

MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
MOTORU ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE Yan ayak ile. Motosikleti orta sehpa üzerine kald›r›n. Kullan›c› arac›n sol taraf›nda durmal›d›r. Motoru havas›z veya hava almayan bir ortamda çal›flt›rmay›n, aksi takdirde zehirli maddeler içeren at›k gaz ölüme neden olabilir. 3. Kontak anahtar›n› ON (aç›k) konumuna çevirin. 5. Motor ›s›nd›¤›nda, jikleyi konum 2’ye ayarlay›n. 2. Basmal› AÇMA/KAPATMA dü¤mesinin AÇIK konumunda oldu¤undan emin olun. 4. Motor so¤uk iken, jikleyi konum 1’e ayarlay›n. Konum 1 Yukar›.

MOTORU ÇALIfiTIRIRKEN 1. Yak›t pompas› dü¤mesini aç›k konumuna getirin.

Konum 2 Orta

11

MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI
6. Gidonu tutun ve elektrikli marfl dü¤mesine bas›n. SÜRÜfi 1. Orta sehpay› kald›r›n. Arka freni sol elinizle ve destek kolunu sa¤ elinizle tutun ve orta sehpay› kald›rmak için arac› ileri do¤ru itin. Tavsiye: Orta sehpay› kald›rmak için, seleyi tutmay›n. 2. Araca binin. Gidonu her iki elinizle tutun ve araca sol taraftan binin. Dik oturun, sol aya¤›n›z yerde olmamal›d›r. 7. Motor so¤uk iken motosikleti sürmeyin; motoru ›s›tman›z› ve ilk birkaç kilometrede s›n›rl› bir h›zda gitmenizi tavsiye ederiz. 3. Yolcu varsa, arka ayakl›¤› aç›n; aksi takdirde kapal› tutun. Dikkat: Ani h›zlanmay› önlemek için gaz kolu/debriyaj aras›ndaki ba¤lant›y› ayarlay›n. Motosikleti sürmeye bafllamadan motor devrini artt›rmay›n.

12

SÜRÜfi
V‹TES DE⁄‹fiT‹RME Bu motosikletin, debriyaj ve vites kolu ile de¤ifltirilebilen 5 vitesi vard›r. Afla¤›daki flekil, hangi kilometreler aras›nda hangi vitesin kullan›lmas› gerekti¤ini göstermektedir.

Bu flekil, viteslerin yerlerini göstermektedir. HIZ AYARI H›z› ayarlamak için gidonu kullan›n. 1. Kullan›c›ya do¤ru: H›z artar. 2. Kullan›c›n›n uza¤›na do¤ru: H›z azal›r.

13

FREN S‹STEM‹
FREN S‹STEM‹ Durman›z veya yavafllaman›z gerekti¤inde, ön fren kolunu ve arka fren pedal›n› beraber kullanman›z önerilir.” Uyar›: Kuru zeminden daha fazla durma mesafesi gerekti¤inden, ›slak, karl› veya buzlu zeminlerde erken frenleme yapmal›s›n›z. Dik yokuflu afla¤› inerken freni sürekli kullanmay›n; aksi takdirde hasar meydana gelebilir. Fren hidroli¤i seviyesini sürekli kontrol edin.

PARK ETME Motosikleti duvarlara dayamay›n. Motosikletinizi sa¤lam bir zeminde dik konumda tutun. Motor çal›fl›rken veya anahtar üzerinde iken motosikletinizi terk etmeyin. Orta sehpa üzerinde iken motosikletin üzerinde oturmay›n. S›cak olabilecek parçalara dokunmay›n.

14

K‹LOMETRE
RODAJ Rodaj, garantinin uzun sürmesi ve motosikletin düzgün çal›flmas› için önemlidir. 0-100Km. ‹lk 100 km’de: Frenleri dikkatli kullan›n, ani ve uzun süreli fren yapmay›n. Bu, optimum çal›flmay› sa¤layacakt›r. 0 -500 Km. ‹lk 500 km’de, motosikleti gösterilen s›n›r›n %80’ninden daha h›zl› sürmeyin. Ana yollarda uzun mesafeli sürüfllerde sabit h›zda gitmeyin. 1000 km’den sonra. Maksimum performansa ulafl›l›ncaya kadar motosikletin h›z›n› kademeli olarak artt›r›n. Önemli Tan›t›m numaralar›n›n de¤ifltirilmesi suçtur. Tan›t›m numaralar›n›n de¤ifltirilmesi garantiyi geçersiz k›lar. Marka MOTOS‹KLET‹N‹Z‹ TANIYIN Motosikletinizin daha iyi tan›man›z için, motor numaras›n›, flasi numaras›n› ve modelini afla¤›daki bofllu¤a yazman›z› tavsiye ederiz. Motor Numaras› Motor Numaras›

fiasi Numaras›

Marka

fiasi Numaras›

15

MOTOS‹KLET‹N KONTROL ED‹LMES‹
Motosikletin düzgün çal›flmas› ve kazalar›n önlenmesi için düzenli kontrol gereklidir. Günlük Kontrol Günlük sürüflten önce, daima motosikletinizi dikkatlice kontrol edin. Düzenli kontrol Daha iyi performans için, 6 ayda bir genel bir kontrol yap›n. Uyar›: Düzenli kontrolün yap›lmamas›ndan dolay› ar›zalar veya kazalar meydana gelebilir. Motosiklet kullan›lmazsa bile, düzenli kontrol gereklidir. Uzun süreli muhafazadan sonra, motosikletin kontrol edilmesi çok önemlidir. Motosikleti ya¤murlu veya tozlu ortamlarda kulland›¤›n›zda daha s›k kontrol yap›n. Zor kontrollerin bayiniz veya en yak›n yetkili servis taraf›ndan yap›lmas›n› tavsiye ederiz. GÜNLÜK KONTROL Fren Sistemi Uygun el stroku ve hassas fren sistemi. Lastikler Çatlak veya hasar olmad›¤›n› Anormal afl›nma olmad›¤›n› Uygun lastik difl derinli¤ini. Motor Yeterli motor ya¤› Motorun düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› veya gürültü gelip gelmedi¤ini kontrol edin. H›zlanma ve yavafllama s›ras›nda düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin.

16

MOTOS‹KLET‹N KONTROL ED‹LMES‹
Burada, motosikletin kontrolü ve ayarlanmas› ile ilgili sadece basit yöntemler aç›klanm›flt›r. FRENLER Diskli fren kontrolü Fren ba¤lant›s›n›n arka taraf›ndan disk afl›nmas›n›n s›n›ra ulafl›p ulaflmad›¤›n› kontrol edin; gerekirse diski yenisi ile de¤ifltirin Bir direnç hissedilinceye kadar ön fren kolunu s›k›n ve strokun belirtilen kapsamda olup olmad›¤›n› ölçün. Bofllu¤u artt›rmak için ayar somununu sa¤a ve azaltmak için somunu sola do¤ru çevirerek stroku ayarlay›n. Dikkat: Düflük kaliteli fren ya¤lar›n› kullanmay›n. Solmay› ve çatlamay› önlemek için fren hidroli¤ini d›fl kaplamadan uzak tutun. Dikkat: Ayar somununun ön yüzünün, pimin sütun yüzeyi ile iyice temas etti¤inden emin olun. Tavsiye: Ayarlamadan sonra kolun hareket mesafesini tekrar kontrol edin. Çizginin belirlenen fren s›n›r›nda olup olmad›¤›n› kontrol etmek için fren kolunu s›k›ca tutun.

Fren Hidroli¤inin ‹lave Edilmesi Fren hidrolik seviyesi s›n›r›n alt›nda ise, DOT 3 veya DOT4 fren hidroli¤i doldurun.

17

MOTOS‹KLET‹N KONTROL ED‹LMES‹
MOTOR YA⁄I Ya¤ seviyesi kontrolü için 1. Ya¤ doldurma kapa¤›n› ya¤ çubu¤uyla birlikte ç›kart›n. 2. Tahliye vidas›n› s›k›n. 3. Diflli kutusuna yavaflça uygun miktarda ya¤ doldurun. Dikkat: Uygun olmayan veya düflük kaliteli ya¤›n kullan›lmas› motorun hasar görmesine sebep olabilir. Düz bir zeminde orta sehpay› kullan›n. Motor ya¤›n› düzenli olarak de¤ifltirmeyi unutmay›n. Motor ya¤›n›n de¤ifltirilmesi 1. Ya¤ doldurma kapa¤›n›n tahliye vidas›n› ç›kart›n. 2. Motor s›cak iken diflli kutusunun boflalt›lmas› daha kolayd›r. 3. Ya¤ filtresini de¤ifltirin. 4. Tahliye vidas›n› s›k›n. 5. Motora yavaflça uygun miktarda ya¤ doldurun. 6. Durdurduktan sonra, ya¤ tapas›n› s›k›n. SAE10W-40 veya SAE10W-50

18

MOTOS‹KLET‹N KONTROL ED‹LMES‹
ARKA AMORT‹SÖR Amortisör yaylar› titreflimi azaltmak içindir ve yük durumuna göre ayarlanabilir. Yay ayar› 1. Motosikleti orta sehpan›n üzerine kald›r›n. 2. Braketi istenilen yüksekli¤e çevirin. 3. Her iki yay›n (sol ve sa¤) ayn› yükseklikte oldu¤undan emin olun. BUJ‹ Bujiyi 1000 km’de kontrol edin. Kirli ise, küçük bir tel f›rça kullanarak elektrodu temizleyin. Buji t›rnak aral›¤›n› 0,6 -0,8 mm aras›na ayarlay›n. Bujiyi her 6000 km’de bir ayarlay›n. Bujinin de¤ifltirilmesi 1. Kabloyu bujiden ay›r›n. 2. Buji gevfletip ç›kart›n. 3. Yeni bir buji tak›n ve s›k›n. Dikkat: Sol ve sa¤ yaylar ayn› konuma ayarlanmal›d›r; yanl›fl konum gidonun kontrolünde dengesizli¤e yol açacakt›r. 4. Kabloyu bujiye iyice ba¤lay›n. Tavsiye: Çok fazla s›kmay›n (sadece s›n›ra kadar s›k›n). Afla¤›da belirtilen bujiyi kullan›n NGK D7EA /CHAMPION A8YC/ NHSP/LD/D8RTC

19

MOTOS‹KLET‹N KONTROL ED‹LMES‹
HAVA F‹LTRES‹ Kullan›ma ba¤l› olarak hava filtresi her 1000 km’de bir temizlenmelidir. Motosikleti tozlu veya ›slak koflullar alt›nda kulland›¤›n›zda, temizleme daha s›k yap›lmal›d›r. Hava filtresinin kapa¤›n› aç›n. 2. Çekerek sol kapa¤› aç›n. 3. Aküyü ay›r›n. 4. Kontrol gerektirmeyen kapal› aküler d›fl›nda, akü elektrolitini zaman›nda doldurun.

Ç›kar›lmas› 1. Motosikleti orta sehpan›n üzerine kald›r›n. 2. Çekerek motosikletin sa¤ kapa¤›n› aç›n. 3. Hava filtresini ç›kart›n. 4. Ya¤ filtresini yüzeye yerlefltirin. 5. Kapa¤› tak›n ve iterek yerine oturtun.

Dikkat: Afl›nm›flsa, fitili de¤ifltirmeyi unutmay›n. Fitilin düzgün tak›lmamas› motora toz girmesine ve motor performans›n›n ve kullan›m ömrünün olumsuz etkilenmesine neden olabilir. AKÜ Akü elektrolitini her 1000 km’de bir kontrol edin. Akünün kontrolü 1. Kontak anahtar›n›n OFF (kapal›) konumunda oldu¤undan emin olun.

Dikkat: Elektrolit s›çramalar›ndan kaç›n›n. Akünün s›zd›rmazl›k tapas›n›n ç›kar›lmamas› gerekti¤ini unutmay›n.

20

MOTOS‹KLET‹N KONTROL ED‹LMES‹
S‹GORTA Elektrikli parçalardan biri hiç veya düzgün çal›flm›yorsa veya motor çal›flm›yorsa sigortay› kontrol edin. Sigortan›n Kontrolü 1. Motosikleti orta sehpan›n üzerine kald›r›n. 2. Sigortay› yuvas›ndan ç›kararak kontrol edin ve hasarl› ise de¤ifltirin. Uyar›: Uygun kapasiteli olmayan sigortalar kullanmay›n. Dikkat: Elektrikli parçalar›, akünün performans›n› düflürmeyecek orijinal veya di¤er belirtilen ürünlerle de¤ifltirin. Sigortan›n çevresini y›kamay›n. Tavsiye: De¤ifltirildikten hemen sonra sigortada sorun ç›karsa, hemen en yak›n yetkili servise gidin. KARBÜRATÖR Karbüratör fabrikada en iyi çal›flma konumunda göre ayarlanm›flt›r: 1. Jikle 2. Gaz kolu. TAHR‹K Z‹NC‹R‹ Çal›flma s›ras›nda tahrik zinciri ya¤lanmay› ve uygun ayarlamay› gerektirir. Bu ifllemler Yetkili Servisimiz taraf›ndan yap›labilir.

21

MOTOS‹KLET‹N KONTROL ED‹LMES‹
YIKAMA Motosikletin kullan›m ömrünü uzatmak için düzenli y›kama çok önemlidir. 1. Y›kama s›ras›nda kirleri bir bezle temizleyin. 2. Temizlenmesi zor lekeleri ç›karmak için do¤al deterjan ve su kullanarak motosikleti y›kay›n. 3. Ard›ndan motosikleti temiz ve yumuflak bir bezle kurulay›n. MUHAFAZA Tavsiye: Nokta izlerinin oluflmas›n› önlemek için, kullan›c›lar›m›z›n cila kullanmalar›n› ve boyal› ve plastik parçalar› hafifçe ovmalar›n› tavsiye ediyoruz. Dikkat: Yüzeyi so¤uduktan sonra motoru ve susturucuyu bir tente ile örtün. Tavsiye: Uzun süreli muhafazadan sonra afla¤›daki hususlara çok dikkat edin: 1. Paslanmay› önlemek için bütün parçalar› cilalamak çok önemlidir. Paslanmay› önlemek için suyun susturucu hava filtresine ve elektrik aksam›na girmesine izin vermeyin. Motosikleti y›kad›ktan sonra dikkatli ve yavafl kullan›n; çünkü y›kama, frenleme performans›n› etkiler. Kuruduktan sonra fren performans› normale dönecektir. MUHAFAZADAN SONRA Motosikleti y›kay›n. Akü flarj›n› kontrol edin ve gerekirse, aküyü flarj edin. Ya¤ ve yak›t seviyelerini kontrol edin. Motosikleti kullanmadan önce ayr›nt›l› bir kontrol yap›n. Dikkat: Motosikletinizi normal bir h›zda test edin. 2. Aküyü korumak ve elektrik kaça¤›n› azaltmak için, aküyü ç›kart›n ve ›fl›k almayan, havaland›rmas› iyi olan bir yere yerlefltirin veya negatif elektrodu ay›rarak aküyü motosiklet üzerinde b›rak›n. 3. Paslanmay› önlemek için karbüratördeki bütün yak›t› boflaltmay› unutmay›n.

Dikkat: Motor so¤uduktan sonra motosikleti temizlemeyi unutmay›n.

22

KONTROL VE BAKIM
Mesafe 500 Yak›t hatt› Yak›t filtresi Gaz pedal› Hava filtresi Buji Valf aç›kl›¤› Motor ya¤› Filtre contas› Minimum h›z Tahrik zinciri Fren balatalar› Frenler Ön fren S›v› bas›nç hatt› Arka fren Ya¤ bas›nc› Ön fren lambas› Ön far Debriyaj Sepet C›vata, Somun Tekerlek Direksiyon 2000 4000 6500

Her 2000 km’de bir de¤ifltirin

Her 1000’de bir ya¤lay›n

Her 4 y›lda bir de¤ifltirin Her 2 y›lda bir de¤ifltirin

I: Kontrol, temizlik, ayarlama, ya¤lama ve gerekirse, de¤ifltirme, C: Temizleme R: De¤ifltirme A: Ayarlama L: Ya¤lama

23

TEKN‹K VER‹LER
Rölanti Devri fianz›man sistemi 1. vites 2. vites 3. vites 4. vites 5. vites Ön lastik hava bas›nc› Arka lastik hava bas›nc› Akü Jeneratör Far Arka fren lambas› Maksimum h›z E¤im derecesi Frenleme mesafesi Yak›t tüketimi 1:29.73 1:18.94 1:14.17 1:14.25 1:9.23 230Kpa 230Kpa 12V-6AH/YUASA/YTX7A-BS Alternatör 12V-35/35W 12V-21/5W 118km/s 20° 7m 2.3 lt./100km 1400 ± 100 dev/dak

24

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Tipi Silindir hacmi Silindirler So¤utma sistemi Çap X Strok Güç Maks. Tork Marfl sistemi Marfl motoru tipi Debriyaj tipi Vites Kutusu Uzunluk Genifllik Yükseklik Dingil mesafesi Bofl a¤›rl›k Yolcu say›s› Süspansiyon Ön Fren Supershadow 249cc 2 Hava so¤utmal› 49mmX66mm 14.5Km/8750min-1 15Nm/8000min-1 Elektrikli CDI Islak pabuçlu, çoklu plakal› 5 vitesli 2250mm 740mm 1160mm 1530mm 149kg ‹ki (Sürücü + bir yolcu) Hidrolik Diskli

25

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Arka Fren Ön Lastik Arka Lastik Yak›t Deposu Kapasitesi Motor Ya¤› Kampanal› 3.0-18 130/90-15 8.0 litre 1.0 litre

26

SUPERSHADOW ELEKTR‹K fiEMASI
V‹TES BOfiTA GÖSTERGE LAMBASI 1.7W UZUN FAR GÖSTERGE LAMBASI 1.7W SA⁄ S‹NYAL LAMBASI 3W GÖSTERGE PANEL‹ LAMBASI 7.7W ALARM GÖSTERGE LAMBASI 1.7W FREN DÜ⁄MES‹ EGZOS ÇIKIfiI MARfi DÜ⁄MES‹ FAR DÜ⁄MES‹ GÜÇ K‹L‹D‹ AKÜ RÖLE MARfi MOTORU

EGZOS ÇIKIfiI

SA⁄ S‹NYAL LAMBASI 10W SA⁄ S‹NYAL LAMBASI 10W

FREN/KUYRUK LAMBASI 215/5W FAR 35W/35W

GÖSTERGE LAMBASI 5W

SOL S‹NYAL LAMBASI 10W SOL S‹NYAL LAMBASI 10W

RENK

S‹MGE

RENK

S‹MGE

KORNA SICAKLIK KONTROLÜ

FREN DÜ⁄MES‹ FAR DÜ⁄MES‹ DÖNÜfi S‹NYAL DÜ⁄MES‹ SELEKTÖR

MANYETO BOfi V‹TES GÖSTERGE LAMBASI DÜ⁄MES‹ TERMO ELEMAN

REDRESÖR

ALARM S‹STEM‹

ieü

‹THALATÇI F‹RMA

Motomax Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.fi. Ayaza¤a Yolu No:3 B.Blok Kat.1 Maslak 34396 ‹stanbul / Türkiye Tel : +90 (0212) 289 60 00 Faks : +90 (0212) 289 65 00 www.motomax.com.tr

Onay› Veren Kurum
MINISTRE DELLE INRASTRUTTURE E DEI TRANSPORTI DIPARMENTO PER I TRANSPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI CENTRO PROVA AUTOVEICOLI STARDA PROV. MODUGNO-PALASE- ZONE IND 70026 BARI / ITALY

Üretici Firma
KEEWAY INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD CON SEDE IN 2000 KOZUZU STR. 8, SZENTENDERE, HUNGARY TEL: (36-26) 500005 FAKS: (36-26) 312034 Email:info@keewaymotor.com www.keewaymotor.com

BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR