Seminarski rad na praksi

Tema: CakePHP, MVC (Model – View – Controller) Juli, 2007

Mentor: Mustafa Hodžić

Student: Jasmina Šero

SADRŽAJ
Seminarski rad na praksi......................................................................................................1 SADRŽAJ............................................................................................................................2 1. Uvod.................................................................................................................................3 2. MVC (Models – Views – Controllers).............................................................................4 2.1. Model........................................................................................................................5 2.1.1. Definiranje i upit sa hasOne: .............................................................................7 2.1.2. Definiranje i upit sa belongsTo..........................................................................8 2.1.3. Definiranje i upit sa hasMany............................................................................9 2.1.4. Definiranje i upit sa hasAndBelongsToMany (HABTM)...............................11 2.2. View .......................................................................................................................20 2.3. Controller................................................................................................................23 2.3.2. Controller callback...........................................................................................27 Možemo kreirati callback u našem aplikacijskom Model-u ili Controller file-u. U ovom primjeru šaljemo email iz Model-a....................................................................................27 3. Helper.............................................................................................................................28 3.1. HTML Helper........................................................................................................28 3.2. TimeHelper............................................................................................................31 3.3. NumberHelper.........................................................................................................32 4. Scaffolding.....................................................................................................................34 5. Data Validation .............................................................................................................35 6. Components...................................................................................................................37 7. Servis “Anketa”.............................................................................................................39 7.1. Tabele servisa..........................................................................................................39 7.2. MVC servisa...........................................................................................................41 7.2.1. Model ..............................................................................................................41 7.2.2. View.................................................................................................................42 7.2.3. Controller.........................................................................................................46 7. 3. Upustvo za servis..................................................................................................52 ZAKLJUČAK....................................................................................................................59 LITERATURA..................................................................................................................60

2

1. Uvod
CakePHP je open source web aplikacijski framework napisan za PHP, distribuiran od MIT license. Razvoj Cake-a počinje u 2005-oj godini od tada je nastalo nekoliko projekata i još uvijek se radi na razvoju novih. CakePHP je dobro dokumentovan framework, inspiriran konceptom predstavljenim u RoR-u (Ruby on Rails), koji može biti primjenjen u PHP4 – PHP5. Cake olakšava komunikaciju user interface-a sa bazom podataka, brz je, koristi MVC ( Model – View – Controller ) arhitekturu, te time forsira objektno i uredno programiranje. Ima podršku za cashe, ajax, RSS Helper, a uskoro bi trebao dobiti još “masu” stvari. Kod testiranja i debagiranja aplikacije bilo koji developer koji primjenjuje CakePHP strukturu će biti sposoban da locira i ispravi grešku bez znanja svih detalja o kodu. Neke osobine CakePHP- a: Kompatibilan je sa PHP4 i PHP5 Fleksibalan View Cashing Application Scaffolding Access Control List View Helpers za AJAX, Javascript, HTML forme,... Radi iz bilo kojeg website poddirektorija Brz, fleksibilan template (PHP sintaksa sa Helper metodama) Ugrađena validacija Website directory nezavisan View caching

Da bi koristili CakePHP moramo imati HTTP sever (wamp, apache), PHP 4 ili 5, database engine (MaSQL, PostgreSQL). Instalacija Cake-a: downloadujemo jednu od verzija CakePHP-a (www.cakephp.org, www.forgephp.org ). Otpakujemo folder i snimimo na web server u webroot direktorij ( wamp, apache,…npr. C:\wamp\www), zatim učitamo stranicu kao localhost u web browser-u. Indexnu stranu podešavamo u /app/config/routes.php file-u, detalje o podešavanju i instalaciji CakePHP-a možemo naći u CakePHP Manual dokumentu, (www.cakephp.org ).

3

koji zatim odabire View za prikaz rezultata tj. tako da mijenjaju korisnički interfejs koji ne daje podatke i podaci mogu biti reorganizovani bez mijenjanja interfejsa. MVC često vidimo u web aplikacijama. bilo koji input dolazi preko Controllera.2. Svi naši entiteti (Models).… Controller i View zavise od Model-a. MVC rješava ovaj problem odvajanjem pristupa podacima od biznis logike iz prezentacijskih podataka i korisničkog interfejsa. MVC (Models – Views – Controllers) MVC je arhitekturalni patern koji se koristi u softverskom inžinjeringu. Model je predstavljen stvarnim sadržajem. koja postoji kao veza između tri objekta: Model. Developeri često žele odvojiti podatke (model) od korisničkog interfejsa (view). View i Controller. tako da nećemo mijenjati Contoller ako želimo promijeniti izgled nekog input polja. a View generira HTTP odgovor. zato što zahtijevaju podatke iz Model-a. a controller je kod koji skuplja dinamičke podatke i generira sadržaj sa HTML-om. u kompleksnim kompjuterskim aplikacijama koje predstavljaju dugi niz korisničkih podataka. uključujući komponentu controller. Controller prima svaki HTTP zahtijev. MVC je software dizajn patern koji pomaže u logičkom odvajanju koda. koji je obićno smješten u bazu podataka ili XML fajl. funkcije ovih entiteta (Controllers). korisnički interfejs (Views) smješteni su u odvojenim fajlovima. to je kao konceptualna paradigma. gdje je view ustvari HTML stranica. kao što možemo vidjeti na sljedećoj slici Input -> Processing -> Output Controller -> Model -> View 4 .

views (pogledi) i kontroleri nalaze se u predefinisanom direktoriju sa CakePHP– ovom direktori strukturom.1. prima ulaze (zahtijeve) i prevodi ih za Model i View Modeli. Model 5 . kao što se može vidjeti u sljedećem primjeru: • app/ o o o o o o o o config/ controllers/ models/ plugins/ tmp/ vendors/ views/ webroot/ • cake/ config/ docs/ libs/ vendors/ o o o • 2.- Model enkapsulira aplikacijeske podatke. aplikacijski flow i business logic View ekstraktuje podatke iz Modela i formatira ih za prezentaciju Controller pristupa aplikacijskom flow.

npr.belongsTo . . Cake automatski povezuje modele. npr.Ime tabele: [ime objekta u množini]. . ako imamo tabelu “answers”.Simple Domain Model ima one – to – one odgovornost između business objekata i tabela u bazi podataka . strani ključ u “authors” tabeli za povezivanje sa Post modelom koristi asocijaciju Authors belongs to.tj. trebamo imati i model “Answer”.Rich Domain Model uključuje kompleksne web objekte i mnoge dizajn paterne Koji model ćemo koristiti zavisi od konteksta aplikacije. Za korektno korištenje asocijacije najbolje je slijediti CakePHP konvenciju imenovanja. Ukoliko koristimo CakePHP konvenciju imenovanja. npr.hasOne . imena tabela trebaju biti “posts” i “authors”. nema nikakve prezentacijske osobine i nikakvu odgovornost prema HTTP zahtijevima. Postoje četiri tipa veza: . možemo koristiti scaffolding da predstavimo sebi aplikacijske podatke. Omogućava pristup bazi podataka i tabelama u bazi.Foreign (strani) ključ: [ime modela u jednini]_id. možemo uvijek podesiti model asocijacije da rade bez CakePHP konvencije imenovanja. a ime modela za tabelu ”authors” je “Author”. 6 . Naravno. Jedna od najmočniji osobina CakePHP je veza između modela. Može se klasificirati u dvije kategorije: . ime modela i ime tabele: . podatke i probleme aplikacije odvaja. ako želimo snimiti informacije o blog postu i autorima.hasAndBelongsToMany Kada je veza između modela definisana.Ime modela: [ime tabele u jednini].php <?php class Answer extends AppModel { var $name = 'Answer'. } ?> Domain Model je layer objekt koji apstraktnu logiku. ime modela za tabelu “posts” je “Post”. s tim da je ime tabele u množini. starni ključ u “authors” tabeli bi trabao biti “post_id”. ponaša se kao primarni drajver u aplikaciji. Po defaultnu imena modela su u jednini i imaju ime isto kao i tabela u bazi. Primjer: Answer model se treba snimiti u app/models/answer.Model je objekt MVC arhitekture. jer scaffolding pronalazi i koristi asocijacije između modela.hasMany . sadrži aplikacijske podatke i logiku. CakePHP konvencija imenovanja odnosi se na foreign (strani) ključ. odvaja prezentacijku logiku od aplikacijske.

da definišemo ovakav uslov treba specifirati SQL uslov: “Profile.1.1. tako ako imamo Article koji belongsTo (pripada) modelima: Author. Međutim user-i mogu dodavati i komentare pa imamo asocijaciju hasMany (User hasMany Comments). Trebamo i tri ključa: author_id. prva Author. Kada želimo da user sistem radi dozvolit ćemo Posts koji će biti povezan sa Tag objektima. Definiranje i upit sa hasOne: <?php class User extends AppModel { var $name = 'User'. editor_id. postavimo vrijednost ključa koristeći SQL redoslijed: “Pofile. var $hasOne = array('Profile' => array('className' => 'Profile'. Scaffolding očekuje asocijacije u istom poretku kao što su ključevi u tabeli. } ?> Varijablu $hasOne Cake koristi za pravljenje asocijacije između User i Profile modela. publisher_id. 'dependent' => true. Editor i Publisher. 'foreignKey' => 'user_id' ) ). npr. ako želimo specifirati “Profile” ime klase modela uslovi: SQL fragmenti stanja (uslova) koji definišu taj odnos. Možemo koristiti ovo da kežemo Caku-u da samo poveže Profile koji ima green header. Primjer: Ako želimo kreirati jednostavni user menađment sistem za blog. 'conditions' => ''.name ASC” 7 - . ako želimo veze modela u specifičnom redoslijedu.header_color = ’green’ ”. 2. order: redoslije asocijacija modela. 'order' => ''. tako da imamo asocijaciju hasAndBelongToMany (Post hasAndBelongToMany Tags). druga Editor i posljednja Publisher.CakePHP scaffolding očekuje asocijacije u istom poretku kao i kolona. npr. Svaki ključ u nizu dozvoljava nam dalju konfiguraciju asocijacije: className: ime klase modela koji želimo povezati . svaki user ima jedinstven profil što omogućava asocijaciju hasOne (User hasOne Profile).

1. pridruženi model je uništen kada je uništen predhodni forgeinKey: ime stranog ključa koji povezuje odgovarajući model $user = $this->User->read(null. 'foreignKey' => 'user_id' ) ).php <?php class Profile extends AppModel { var $name = 'Profile'. trebali bi vidjeti asocijaciju User modela. print_r($user).2.- zavisnost: ukoliko je podešena na true. putanja : /app/models/profile. 'order' => ''. kao što je: [Profile] => Array ( [id] => 4 [name] => Cool Blue [header_color] => aquamarine [user_id] = 25 ) ) 2. Definiranje i upit sa belongsTo Međutim User može zahtijevati da vidi Profil. primjer. 'conditions' => ''. //output: Array ( [User] => Array ( [id] => 25 [first_name] => John [last_name] => Anderson [username] => psychic [password] => c4k3roxx ) Kada izvršimo find() ili findAll() poziva korišteni Profile model. to ćemo omogućiti pomoću asocijacije belongsTo koju kreiramo u modelu Profil. var $belongsTo = array('User' => array('className' => 'User'. '25'). } ?> 8 .

created DESC'. 'limit' => '5'. 'finderQuery' => '' ) ). 'dependent' => true. 'order' => 'Comment. //output: Array ( [Profile] => Array ( [id] => 4 [name] => Cool Blue [header_color] => aquamarine [user_id] = 25 ) [User] => Array ( [id] => 25 [first_name] => John [last_name] => Anderson [username] => psychic [password] => c4k3roxx ) ) 2.1. 'conditions' => 'Comment.3. U User model trebamo dodati: <?php class User extends AppModel { var $name = 'User'. print_r($profile). Kada izvršimo find() ili findAll() poziv Profil modela. Definiranje i upit sa hasMany Sada kada su User i Profile model povezani i rade. 'exclusive' => false. '4').$belongsTo niz Cake koristi da poveže modele Profil i User. trebali bi vidjeti pridruženi User model kao što je: $profile = $this->Profile->read(null.moderated = 1'. 'foreignKey' => 'user_id'. 9 . var $hasMany = array('Comment' => array('className' => 'Comment'. treba napraviti sistem da User arhivu poveže sa Comment arhivom.

Možemo koristiti uslov da kažemo Cake-u da poveže samo Comment koji je ograničen. koji želimo da nam Cake dohvati. “Comment. npr.created DESC” .limit (ograničenje).foreignKey: ime stranog ključa koji povezuje pridruženi model . u ovom primjeru nismo htjeli sve komentare. npr.maksimalan broj veza modela.exclusive: ako je posatvljeno na true.modereted = 1” . ovo je dobar način za kompleksne asocijacije koje ovise o više tabela Kada izvršimo find() ili findAll() poziv User modela. ako želimo povezati modele u određeni redoslijed. već samo 5 .finderQuery: specifikacija kompletne SQL izjave za dohvat veze. Svaki ključ u nizu dozvoljava dalju konfiguraciju veze: . postavimo vrijednost ključa da koristi SQL redoslijed. svi povezani objekti će biti obrisani u jednoj SQL izjavi bez da se beforeDelete callback pokrene . '25'). print_r($user).redoslijed: redoslijed povezani modela. //output: Array ( [User] => Array ( [id] => 25 [first_name] => John [last_name] => Anderson [username] => psychic [password] => c4k3roxx ) [Profile] => Array ( [id] => 4 [name] => Cool Blue [header_color] => aquamarine [user_id] = 25 ) 10 . kao što je: $user = $this->User->read(null.uslovi: SQL fragmenti stanja (uslova) koji definišu taj odnos. trebali bi vidjeti povezane Comment modele.className: ime modela koji želimo povezati . “Comment.Cake koristi $hasMany niz da napravi vezu User i Comment modela.

Razlika između hasMany I hasAndBelongsToMany je ta što sa hasMany.koristan je kad imamo dva modela koja su povezana zajedno sa pridruženim tabelama. ) [3] => Array ( [id] => 285 [user_id] => 25 [body] => The hasMany assocation is extremely nice to have. Ne definiranje asocijacija iz oba modela je često uobičajna greška kada pokušamo koristiti scaffolding. Definiranje i upit sa hasAndBelongsToMany (HABTM) HasAndBelongsToMany je najteži za “pravljenje”. ) [1] => Array ( [id] => 256 [user_id] => 25 [body] => The hasMany assocation is really nice to have. Pridružene tabele sadrže individualne redove koji su povezani jedan sa drugim.1. ) [2] => Array ( [id] => 269 [user_id] => 25 [body] => The hasMany assocation is really. 2. ali je takođe i najviše korišten. asocijacija 11 .[Comment] => Array ( [0] => Array ( [id] => 247 [user_id] => 25 [body] => The hasMany assocation is nice to have. really nice to have. ) [4] => Array ( [id] => 286 [user_id] => 25 [body] => The hasMany assocation is super nice to have. tako da oba modela mogu vidjeti jedan drugi.4. ) ) ) Dobra ideja je definirati “Comment belongsTo User” asocijaciju.

PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM. `title` varchar(50) default NULL. `tag` varchar(100) default NULL. `body` text. `modified` datetime default NULL. jednostavni modeli i pridružena im imena tabela: . samo je user povezan sa komentarima. `user_id` int(10) default NULL. `tag_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0'.---------------------------------------------------------. asocijacije modela su dijeljene. -.Monkeys i IceCubes: ice_cubes_monkeys . PRIMARY KEY (`post_id`. Ako imamo User hasMany Comments.Table structure for table `tags` -CREATE TABLE `tags` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment. sa HABTM.Table structure for table `posts` -- CREATE TABLE `posts` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment.Table structure for table `posts_tags` -CREATE TABLE `posts_tags` ( `post_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0'. Za naš primjer to su “post_id” i “tag_id”. Primjer Posts HABTM Tags: --.Categories i Articles: articles_categories HABTM da poveže tabele treba najmanje dva strana ključa modela koji su povezani. PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM. -.Posts i Tags: posts_tag . `created` datetime default NULL. HABTM pridružene tabele. `status` tinyint(1) NOT NULL default '0'.---------------------------------------------------------.modela nije dijeljena (shared).`tag_id`) ) TYPE=MyISAM. 12 .

'joinTable' => 'posts_tags'. //output: Array ( [Post] => Array ( [id] => 2 [user_id] => 25 [title] => Cake Model Associations [body] => Time saving. 'order' => ''. 'finderQuery' => ''. print_r($post). and powerful. var $hasAndBelongsToMany = array('Tag' => array('className' => 'Tag'. ) ). trebali bi vidjeti pridruženi Tag model kao što je: $post = $this->Post->read(null.Sa ovim tabelama definišemo asocijaciju u Post modelu: /app/models/post.php hasAndBelongsToMany <?php class Post extends AppModel { var $name = 'Post'. easy. 'conditions' => ''. 'deleteQuery' => ''. } ?> Cake koristi $hasAndBelongsToMany niz da napravi asocijaciju između Post i Tag modela. [created] => 2006-04-15 09:33:24 [modified] => 2006-04-15 09:33:24 [status] => 1 ) [Tag] => Array ( [0] => Array ( [id] => 247 [tag] => CakePHP ) 13 . Kada izvršimo find() ili findAll() poziv Post modela. 'associationForeignKey'=> 'tag_id'. '2'). 'limit' => ''. 'uniq' => true. 'foreignKey' => 'post_id'.

1.1. ali ako želimo kreirati vlastitu. treba je smjestiti u /app/app_model. kao što vidimo u sljedećem primjeru: <?php class Post extends AppModel { var $name = 'Post'. function hide ($id=null) { if ($id) { $this->id = $id. '0').[1] => Array ( [id] => 256 [tag] => Powerful Software ) ) ) 2. Time ona proširuje klasu Model koja je standardna Cake biblioteka definisana u cake/libs/model. '1'). } 14 . $this->saveField('hidden'.php. } } function unhide ($id=null) { if ($id) { $this->id = $id. AppModel klasa je orginalno definisana u cake/ direktoriju.php. $this->saveField('hidden'. Primjer specifične metode u modelu je par metoda za hiding/unhiding post u blogu. Treba da sadrži metode koje su dijeljene između dva ili više modela. Model funkcije Modeli su klase proširene AppModel klasom.

$fields. primjer: $this->Post->findByTitle('My First Blog Post'). Vraća specifično polje iz prvog rekorda koje odgovara $conditions. string $conditions. $fields. Treba samo izabrati ime polja koji želimo tražiti. $recursive. $page. 15 .} } ?> U sljedećem primjeru vidimo nekoliko standardni načina za dobivanje naših podataka koristeći model: findAll ($conditions thermal_detonators > 3". $this->Specimen->findAllByKingdom('Animalia'). //primjer:$conditions="race='wookie' AND Kada je $recursive opcija postavljena na vrijednost veću od 1. string array string int $conditions. $recursive). $limit. int $recursive. $order. $recursive). Ako naš property ima više vlasnika koji su uključeni u više ugovora. findAll( ) operacije pokušavaju vratiti odgovarajući model nađen sa findAll( ). string $order. Povratni rezultat je niz formatiran koji je nađen sa find() ili findAll( ). find ($conditions $fields. $this->Author->findByLastName('Rogers'). findAll( ) na našem Property modelu će vratiti te odgovarajuće modele. Ove magične funkcije mogu biti korištene kao shortcut za pretragu tabela za redom koji je dat određenim poljem i određenom vrijednošću. $order. array $fields. $order. $this->Property->findAllByState('AZ'). int $limit. int $page.

$valuePath. Ova funkcija je shortcut za dobivanje liste ključnih vrijednosti parova – pogotovo praktična za kreiranje html select tagova iz liste našeg modela. Vraća niz sa susjednim modelom (sa samo navedenim poljima). $conditions. ako želimo generirati listu uloga baziranu na Role modelu.. $id). $this->Image->findNeighbours(null.. Primjer: class ImagesController extends AppController { function view($id) { // Say we want to show the image. string $conditions. string $value. Npr. Ovo može biti korisno u situaciji kada želimo 'Previous' i 'Next' linkove koji vode korisnika kroz uređenu sekvencu u našem model-u ulaza. $keyPath. $this->Image->find("id = $id"). generateList ($conditions. Ovo radi samo za numerička i date polja. $order. $this->set('image'. string string int string string $conditions. array $field. 'id'.findNeighbours ($conditions $field. $order. } } findCount ($conditions). $valuePath). specifiran sa $field i $value i filtriran sa SQL uslovima.. $this->set('neighbours'. string $conditions. $value). // But we also want the previous and next images. Vraća broj rekorda koji odgovaraju zadanim uslovima. $limit. $limit. puni poziv može izgledati kao u sljedećem primjeru: $this->set( 16 . $keyPath..

'Roles', $this->Role->generateList(null, 'role_name ASC', null, '{n}.Role.id', '{n}.Role.role_name') ); //This would return something like: array( '1' => 'Account Manager', '2' => 'Account Viewer', '3' => 'System Manager', '4' => 'Site Visitor' ); read ( $fields, $id); string $fields; string $id;

Ovu funkciju možemo koristiti da dobijemo polja i vrijednosti polja iz trenutačno učitanog rekorda ili rekorda specifiranog sa $id.
query ($query); string $query; execute ($query); string $query;

SQL poziv možemo napraviti koristeći model query( ) i execute ( )metode. Razlika između query( ) i execute ( ) je ta što, query( ) koristimo da napravimo korisnički SQL upit, a execute( ) koristimo da napravimo korisničke SQL komande. Primjer:
<?php class Post extends AppModel { var $name = 'Post';

} ?>

function posterFirstName() { $ret = $this->query("SELECT first_name FROM posters_table WHERE poster_id = 1"); $firstName = $ret[0]['first_name']; return $firstName; }

Većina model pretraživača uključuju prosljeđivanje uslova u jednom ili u drugom pravcu. Najjednostavniji pristup ovome je pomoću WHERE klauzule iz SQL-a, ali ako nam je potrebno više kontrole možemo koristiti nizove. Korištenje nizova je jednosatvno i lako za čitanje i jednostavno je za pravljenje upita. Sintaksa odvaja elemente upita u diskretne, 17

manipulativne dijelove. Ovo dozvoljava Cake-u da generira najviše moguće efikasne upite, osigurava odgovarajuću SQL sintaksu. Upit baziran na nizu izgleda ovako:
$conditions = array("Post.title" => "This is a post"); //Example usage with a model: $this->Post->find($conditions);

Traži bilo koji post gdje naslov odgovara stringu “This is a post”, mogli smo koristiti samo “title” kao ime polja. Kada pravimo upite, dobra je praksa uvijek specificirati ime modela, kao poboljšanje jasnoće koda i kao pomoć pri prevenciji kolizija u budućnosti ako odlučimo mijenjati našu šemu. I sa drugim komparacijama je isto, npr. ako želimo naći sve postove gdje naslov nije “This is a post”.
array("Post.title" => "<> This is a post")

Sve što je dodano nalazi se između ‘< >’ tagova prije izraza. Cake može obraditi bilo koju validnu SQL komparaciju operatora uključujući odgovarajuće izraze koristeći LIKE, BETWEEN. Npr. Ako želimo naći post gdje je naslov dat kao set vrijednosti:
array("Post.title" => array("First post", "Second post", "Third post"))

Dodavanje dodatnih filtera uslovima je jednostavno kao dodavanje dodatnih parova vrijednosti /ključeva nizu.
array ( "Post.title" => array("First post", "Second post", "Third post"), "Post.created" => "> " . date('Y-m-d', strtotime("-2 weeks")) )

Cake prihvata sve validne SQL bool-ove operacije, uključujući AND, OR, NOT, XOR,...i možemo ih pisati malim ili velikim slovima. Po defaultu, Cake pristupa višestrukim uslovima sa bool-ovim AND, što znači, odlomak koji želimo odgovara samo postu koji je kreiran prije dvije sedmice i naslov odgovara jednom u datom setu. Mi možemo jednostavno naći post koji odgovara bilo kojem uslovu:
array ("or" => array ( "Post.title" => array("First post", "Second post", "Third post"), "Post.created" => "> " . date('Y-m-d', strtotime("-2 weeks")) ) )

18

Snimanje podataka Da bi snimili podatke u naš model, trebamo dostaviti podatke koje želimo snimiti, podaci koji se šalju save( ) metodi trebaju biti u sljedećoj formi:
Array ( [ModelName] => Array ( [fieldname1] => 'value' [fieldname2] => 'value' ) )

U redoslijedu slanja podataka controller-u u ovom načinu, lakše je koristiti HTML helper za ovo, jer kreira forme elemenata koje su imenovane na način koji Cake očekuje. Samo trebamo biti sigurni da forme elemenata imaju imena kao što je data[Modelname] [fieldname], koristiti $html->input('Model/fieldname') je najjednostavnije. Podaci poslani iz forme se automatski formatiraju i budu smješteni u $this->data u contoller-u, tako da je snimanje podataka iz web formi brzo. Edit funkcija za svojstvo controller-a može izgledati ovako:
function edit($id) { // The property model is automatically loaded for us at $this->Property. // Check to see if we have form data... if (empty($this->data)) { $this->Property->id = $id; $this->data = $this->Property->read();//populate the form fields with the current row } else { // Here's where we try to save our data. Automagic validation checking if ($this->Property->save($this->data['Property'])) { //Flash a message and redirect. $this->flash('Your information has been saved.', '/properties/view/'.$this->data['Property']['id'], 2); } //if some fields are invalid or save fails the form will render } }

Delete funkcija: del ( $id, 19

array('rows'=>'10')) ?> <?php echo $html->tagErrorMsg('Post/body'. <h1>Add Post</h1> <form method="post" action="<?php echo $html->url('/posts/add')?>"> <p> Title: <?php echo $html->input('Post/title'. nakon uspješnog brisanja. npr. Ako je model povezan sa drugim modelima. string $id. Brisanje modela specificiramo sa $id ili sa aktualnim id-om modela. vraća true pri uspjehu. Ako je $cascade posatvljen na true. boolean $cascade. view za PostController::add() nalazi se u /app/views/posts/add.') ?> </p> <p> <?php echo $html->submit('Save') ?> </p> </form> 20 . tj. array('size' => '40'))?> <?php echo $html->tagErrorMsg('Post/title'.') ?> </p> <p> Body: <?php echo $html->textarea('Post/body'. 2.$cascade). 'Body is required. View View je page template. koji se obično imenuje poslije akcije.thtml. ova metoda će takođe obrisati povezani model. 'Title is required.2.

HTML Helper je po defaultu dostupan u svakom view-u i to je najkorišteniji helper u view-u. linkove.dtd"> <html xmlns="http://www. zato nema puno korištenih javnih funkcija u view-u.1. View takođe može biti bilo koji set podataka. Kada kreiramo layout treba “reči” Cake gdje se nalazi controller. Cake-ov defaultni layout može biti zamijenjen novim defaultnim layout-om kao /app/views/layouts/defaults.If you'd like some sort of menu to show up on all of your views. XML. Popularni template Smarty je primjer template-a koji koristi custem syntax metodu. dok u Transform View-u počinje se sa podacima i gradi se output prema tome. Layouts Layouts sadrži prezentacijski kod i bilo što što želimo vidjeti u view-u treba biti smješteno u layout-u.thtml. Cake views su prilično jednostavni PHP file-ovi. uključuje scripte. image. Cake dolazi sa velikim brojem helper-a.w3.2.elements 2.Svi pogledi (views) unutar Cake-a se nalaze u odvojenim fajlovima (*. View ne treba sadržavati puno logike. View ima pristup Model-u. View : . U Template počinje se sa skeletom outputa i insertuju domain podaci u to.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.layouts . include it here --> <div id="header"> <div id="menu">. Koristan je kod kreiranja formi.w3.ico" type="image/x-icon"> </head> <body> <!-. Razlika između Template View-a i Transform View-a je u pristupu data flow-u. ali nije dobro da View poziva metode Model-a kao što je update. Layout file-ovi nalaze se u /app/views/layouts. npr. a može se kreirati i vlastiti.. Jednom kada defaultni layout bude kreiran. Transform View ekstraktuje podatke iz modela i transformiše ih u traženi output format. eksktaktuje podatke iz Modela i priprema ih kao HTML za web stranicu ili kao XML za web server ili kao tekst za mail. mediu…Mnoge funkcije u view-u su dostupne preko helpera.Views omogućava sve aspekte prezentacije. Primjer kako može izgledati defaultni layout <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1....</div> 21 . najviše view file-ova sadrži HTML. Postoje dva dizajn paterna koja se koriste u view-u: Template View i Transform View.thtml) koji su slobodni od kompleksnog PHP koda. to bi trebalo uraditi preko Controller-a. Template View je primarni patern koji koristi template file (obično HTML) koji uključuje specijalne markere koji su zamijenjeni sa podacima iz modela kada je Template View izvršen.0 Transitional//EN" "http://www. controller view kod biva smješten unutar defaultnog layout-a.org/1999/xhtml"> <head> <title><?php echo $title_for_layout?></title> <link rel="shortcut icon" href="favicon.

Elementi se nalaze u /app/views/elements/ folderu I imaju .. this text is very helpful. 22 . 2. Element je bazično mini view koji koji može biti uključen u drugi View.")). Primjer: Poziv elemenata bez parametra Poziv elementa kao niza podataka: <?php echo $this->renderElement('helpbox'.Add a footer to each displayed page --> <div id="footer">.thtml file ekstenziju. navigacijka kontrola. Cake pomaže da ponavljamo dio website-a koji nam je potreban. Help boksovi. array("helptext" => "Oh. Elements Mnoge aplikacije imaju male blokove prezentacijskog koda koji se treba ponavljati na više stranica. Elementi po defaultu nemaju nikakav pristup podacima.2.2.</div> <!-. elementi se mogu koristiti da View učine više čitljivim. da bi dozvolili pristup podacima šaljemo ih kao imenovani parameter u niz. ?> <?php echo $this->renderElement('helpbox'). ponekad u različitim mjestima u layout-u.ekstra meniji su implementirani u Cake-u kao elementi.Here's where I want my views to be displayed --> <?php echo $content_for_layout ?> <!-. ?> U Element file-u sve propuštene varijable su varijable imenovane kao i niz .</div> </body> </html> Možemo kreirati koliko hoćemo layout-a u Cake-u samo ih treba smjestiti u /app/views/layouts direktorij..

tipična korisnička akcija i poziva promjene na modelu. Tipičan način impelmentacije Controller-a je koristeći Command paterne. Controller Controller procesira i odgovara na događaje. Command patern enkapsulira akciju u objekte.1. Front Controller je odličan za centralizaciju.2. Imamo dvije vrste Controller-a: . line_items_controller. ime Controllera u Cake-u je uvijek u množini. 2.3.php. Centralizacija može pomoći da razumijemo kako kompleksan sistem operira i navodi jednostavna mjesta gdje možemo ubaciti globalni kod. really_nifty_things_controller.php. U sadržaju web aplikacije koristan je cilj koda koji odvaja koncentrirani Command da brine o radu pojedinačni HTTP zahtijeva.php. ime akcije controller-a treba početi sa '-'.ime treba početi sa '. Primarna odgovornost je da odluči šta aplikacija treba odgovoriti na traženi zahtijev. PeopleController. za privatnu vidljivost. UsersController.Front Controller .php i treba da sadrže metode koje su dijeljenene imeđu dva ili više Contoller-a.-'. klase AppController-a definisane su u app/app_controller. tako da možemo parametrizirati upit. Controller se koristi za logičko upravljanje modelom. primjeri: people_controller. Controller varijable: 23 . Ime controller file-a piše se malim slovima i završava sa '_controller'.3. Application Controller je centar onog čime MVC Controller operira. Ime controller klase zavrašava sa „Controller“ npr. Da bi zaštitili vidljivost.php. Manipulacija sa nekoliko specijalnih varijabli u controller-u dozvoljava da koristimo neke prednosti extra Cake funkcionalnosti. pa ako imamo controller klasu koja se zove PostsController. file controller će biti posts_controller.Application Controller Front Controller često pomaže u centralizaciji aplikacijkog flow-a u jednostavnim tačkama.

dobit ćemo poruku o greški u view-u.1. HTML helper se automatski učitava. function checkAccess() { //Logic to check user identity and access would go here.'Javascript'). } function index() { //When this action is called. dostupan je po defaultu ali ako definišemo $helper bez HtmlHelpera.. ova varijabla se koristi da dajemo podatke u controller i omogućava pristup informacijama o tačnom upitu. checkAccess() is called first. ali može se ova varijabla koristiti i za druge helpere npr.'Ajax'.- - - $uses – ako controller koristi više od jednog modela. $beforeFilter – koristimo ovu varijablu ako želimo da se kod pokreće svaki put kada se akcija pozove . 24 . ali ako želimo pristupiti $this->Smurf. FragglesController će automatski učitati $this->Fraggle. Treba primjetiti da smo uključili Fraggle model u $uses niz. Ova funkcionalnost je veoma dobra za access control. var $helpers = array('Html'.postavljajući ovo na false će zaustaviti akciju od automatskog izvođenja $components – kao $helpers i $uses.Controller parametri Controller parametri su dostupni preko $this->params u Cake controller-u. Najčešće se koristi da se dobiju informacije (podaci) koje su date controller-u preko POST ili GET operatora. Primjer: class ProductsController extends AppController { var $beforeFilter = array('checkAccess')..možemo vidjeti korisničke permisije prije nego se izvrši bilo koja akcija.3. $autoRender . ova varijabla koristi se za učitavanje komponenata koje su nam potrebne npr. } } 2.. $helper – ova varijabla se koristi za učitavanje helpera u view. Treba uključiti HtmlHelper u $helpers ako ga želimo koristiti. treba pokušati dodati sljedeću liniju koda u controller: var $uses = array('Fraggle'. $this->data Primjer: slanje podataka POST metodom iz HTML Helper-a u controller // A HTML Helper is used to create a form element $html->input('User/first_name').'Smurf'). iako je automatski prije bio dostupan. var $components = array('acl').

.// When rendered in the HTML would look something like: <input name="data[User][first_name]" value="" type="text" /> // And when submitted to the controller via POST. add ( ). edit ( ) i delete ( ). parametri funkcije mogu biti jednostavne vrijednosti. mixed $value.$value). jer render se automatski poziva na kraju svake kontrolne akcije. početna. . varijablama može se pristupiti u view-u. $this->flash ('Your post has been saved. cijele nizove.$this->flash( ) funkcija zove se upravljačka funkcija koja prikazuje korisniku poruku npr. tj.$id. set($var. // shows up in $this->data['User']['first_name'] Array ( [data] => Array ( [User] => Array ( [username] => mrrogers [password] => myn3ighb0r [first_name] => Mister [last_name] => Rogers ) ) ) Akcija je jedinstvena funkcionalnost kontrolera.'. '/posts'). pokreće se automatski po zahtijevu.render ( ) je funkcija koja se često ne koristi.'.'blue') .validateErrors( ) . Funkcija index nam prikazuje početnu stranicu tj. ispisuje poruku da je post izbrisan. 25 ..set( ) funkcija je glavni put da uzmemo podatke iz controller-a da bi ih vidjeli.'/posts'). controller napravi varijablu $color dostupnom u view-u..vraća broj grešaka koje su generirane pri neuspješnom snimanju podataka. Funkciju set( ) možemo koristiti da uzmemo bilo šta: jednosatvne vrijednosti. Ispisuje poruku korisniku da je njegov post snimljen ili $this->flash ('The post with id: '.' has been deleted. nizovi.Jednom kada koristimo set(). U sljedećem primjeru imamo Post controller sa četiri funkcije: funkcija index ( ). . string $var.. edit i delete vijesti koje su nalaze u bazi. ako napišemo set('color'.. Omogućava dodavanje novih vijesti. koja prikazuje naslov postojeće vijesti. . Save() metoda provjerava greške i neće snimiti podatke ako postoji greška. stranicu koju smo postavili da bude indexna.

'.<?php class PostsController extends AppController { var $name = 'Posts'. $this->set('posts'. $this->flash('The post with id: '. function index() { } { } { function add() if (!empty($this->data)) { if ($this->Post->save($this->data)) { $this->flash('Your post has been saved. '/posts'). $this->Post->findAll()). $this->data = $this->Post->read().'. } else { if ($this->Post->save($this->data['Post'])) { $this->flash('Your post has been updated. $this->set('post'. } { 26 .'/posts').$id. } } function delete($id) $this->Post->del($id).' has been deleted.'. } function edit($id = null) { if (empty($this->data)) { $this->Post->id = $id.'/posts'). } } } } ?> function view($id = null) $this->Post->id = $id. $this->Post->read()).

Cake controller omogućava odgovarajući broj callback-ova koji možemo iskoristiti da bi ubacili logiku prije ili poslije značajnih funkcija controller-a. // Ovdje je jednostavni controller class UsersController extends AppController { function getUserList() { $this->User->findAll(). .requestAction ( $url.2. prikazuje view.beforeRender ( ). Možemo koristiti requestAction da dobijemo podatke iz druge controller akcije ili da dobijemo potpuni render view iz controller-a. U ovom primjeru šaljemo email iz Model-a <?php // File: /app/models/bookmark.2. string $url. $url je Cake URL (/controllername/actionname/params). Uzimanje podataka iz controller-a je jednostavno.beforeFilter ( ). ali one mogu biti dostupne i u controller-u . Controller callback U Cake-u callback je način izvršavanja nekog koda prije ili poslije Model ili Contoller metoda. Treba deklarisati funkcije u controller-u koristeći parametre i povratne vrijednosti.afterFilter ( ). array $options. AutoRender automatski postavlja true za controller akciju. poziva se nakon svake controller akcije . ako $extra niz uključuje 'return' . korisna za provjeru aktivni sesija i provjeru uloga .3. $options).php class Bookmark extends AppModel { 27 . koristi se samo upitna akcija u view-u u iz kojeg trebamo podatke. poziva se nakon controller logike i prije nego što je view prikazan Sljedeće funkcije su dio Cake objekt klase. } } Možemo kreirati callback u našem aplikacijskom Model-u ili Controller file-u. Ova funkcija poziva controller akciju iz bilo koje lokacije i vraća tj. poziva se prije svake controller akcije.

HTML Helper je veoma dobar u tome.HTML . HTML Helper ima dva cilja: 1. to provjeravamo sa funkcijom is_array ( ). Ako želimo neke promjene napravimo kopiju /cake/config/tags.com'.. Ako želimo koristiti Cake za ubacivanje dobro formirani i često korištenih elemenata u HTML kodu. 28 .Number .var $name = 'Bookmark'. Postoje funkcije u ovom helperu koje insertuju mediu. a to su: .Time . $return ).ini. 'Bookmark saved to database').php. ako je prvi argument niz.… Generiranje charset MET-a taga: charset ( $charset.1.AJAX . mixed $secondArg = null[.ini.Javacript .Text . return true. HTML Helper HTML Helper je jedan od načina Cake-a za brži i manje monoton razvoj. Omogućiti ubacivanje često ponovljene sekcije HTML koda 2. 3. } } ?> 3.php i snimimo je u /cake/config/ folder. tabele.Cache Svaka metoda u helperu treba da prihvati argumente u sljedeći način: helperMethod(mixed $params[. Helper Cake ima nekoliko već kreiranih helpera koje možemo iskoristiti. treba provjeriti specifični ključ sa funkcijom array_key_exists ( ). HTML Helper funkcije takođe uključuju $htmlAttributes parametre. liste.]]) U svakoj funkciji treba provjeriti je li prvi argument niz.. Omogućiti brzo i jednostavno kreiranje web formi Mnoge funkcije u HTML Helper-u koriste HTML tagove definisane u file-u tags. function afterSave() { // mail me when a new bookmark is added mail('example@example. .

css" /> koji učitava stil za našu stranicu Ako napišemo: <?php echo $html->link('CakePHP Home'. Kreiranje linka u CSS stylesheet-u : css( $path. ?> CakePHP nam vraća: 29 .cakephp.'http://www.'email')).string $charset. $rel=’stylesheet’. ?> Cake nam vraća: <a href="http://www. string string array boolean $path. $htmlAttributes.'Email'). ?> CakePHP nam vraća: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/cake1point2/css/donutczar. $rel=’stylesheet’.'Last Name'. $return = ‘false’. rel=vrijednost za tag $htmlAttributes.org'). //$rel parameter dozvoljava kreiranje HTML Helperi Ako napišemo: <?php echo $html->css('donutczar'). ?> Cake nam vraća: <tr><th>First Name</th> <th>Last Name</th> <th>Email</th></tr> što prikazuje kao First Name Ako napišemo: Last Name Email <?php echo $html->tableCells(array('Dunnottar'. boolean $return.org" >CakePHP Home</a> koji vidimo kao CakePHP Home Ako napišemo: <?php echo $html->tableHeaders(array('First Name'. $return = ‘false’).cakephp.'Ceiteach'.).

'://') === false) { $href = $this->url($href).png" alt="CakePHP icon" /> što prikazuje Primjer definicije HtmlHelper::link ( ) <?php function link($params.array('alt'=>'CakePHP icon')). } if (!isset($options)) { $options = null. $options = null.icon. } if (isset($confirm)) { $options['confirm'] = $confirm. EXTR_OVERWRITE). } if (!isset($title)) { $title = null.png'.icon.<tr><td>Dunnottar</td> <td>Ceiteach</td> <td>email</td></tr> što prikazuje : Dunnottar Ako napišemo: Ceiteach email <?php echo $html->image('cake. } if (strpos($href. $confirm = null) { if (is_array($params)) { extract($params. ?> CakePHP nam vraća: <img src="/cake1point2/img/cake. unset($confirm). } if (!isset($href)) { $href = $title. 30 . $href = null. } else { $title = $params.

submit password ($fieldName. $return = false). array $htmlAttributes.password . .trim Ako napišemo: <?php echo $time->trim('Source character string.2. string array boolean $filedName. 'options' => $this->_parseOptions($options). 3. return $this->assign('link'.} $values = array( 'href' => $href. $htmlAttributes.'. boolean $return = false.12. $htmlAttributes. TimeHelper . submit ( $buttonCaption.nice Ako napišemo: <?php echo $time->nice('07-11-2007 18:13:15'). $htmlAttributes. $return = false). 'tagValue' => $title ). ?> 31 ..'..'). } ?> Form tagovi koje HTML Helper može generirati: .. string $buttonCaption.. ?> CakePHP vraća: Source chara. $return = false. $values).

4321'.isToday Ako napišemo: <?php echo $time->isToday('07-11-2007 18:13:15').'').2.7654321'. ?> CakePHP vraća true ako je dati datum današnji 3. ?> CakePHP vraća: 98.CakePHP vraća: Mon. ?> 32 .3).3. ?> CakePHP vraća: (created >= '2013-04-29 00:00:00') AND (created <= '2012-06-29 23:59:59') .'.format Ako napišemo: <?php echo $number->format('98765.'created'). 18:13 . ?> CakePHP vraća: 123.77% .'.toPercentage Ako napišemo: <?php echo $number->toPercentage('98.457 .765.2).precision Ako napišemo: <?php echo $number->precision('123456789'. NumberHelper . Apr 29th 2013.currency Ako napišemo: <?php echo $number->currency ('98765.'07-01-2007 00:00:00'. ?> CakePHP vraća: $98.dayAsSql Ako napišemo: <?php echo $time->daysAsSql('07-11-2007 18:13:15'.4321'.43 .'USD').

$return = false). Ako koristimo output ( ) za formatiranje naših linkova title i URL i vraćanje ih u view.php class LinkHelper extends Helper { function makeEdit($title. } } Postoji nekoliko funkcija uključenih u Cake helper klase koje možemo iskoristiti: output ( $string. $url) { // Logic to create specially formatted link goes here. Kreiranje vlastitih helpera Konvencija imenovanja je slična kao u modelu: • • • LinkHelper = class name link = key in helpers array link.CakePHP vraća: 98.php = name of php file in /app/views/helpers Ako želimo kreirati helper koji će koristiti output CSS style linka koji trebamo u aplikaciji. boolean $return = false.toReadableSize Ako napišemo: <?php echo $number->toReadableSize('123456789').765. npr. prvo trebamo kreirati novu klasu u app/views/helpers.php class LinkHelper extends Helper { function makeEdit($title. da se naš helper zove LinkHelper.43 ..74 MB 3.php trebamo dodati: Putanja: /app/views/helpers/link. file php klase trebao bi izgledati ovako: Putanja: /app/views/helpers/link. u link. string $string.4.. $url) { 33 . ?> CakePHP vraća: 117.

$url) { // Use the HTML helper to output // formatted data: $link = $this->Html->link($title. } } return $this->output("<div class=\"editOuter\">$link</div>"). Scaffolding analizira tabele u bazi i kreira standradnu listu sa add. Da koristimo prednosti drugi helpera trebamo specificirati helper koji želimo koristiti. function makeEdit($title. class ThingsController { var $helpers = array('Html'.php ( korištenje drugi helpera) class LinkHelper extends Helper { var $helpers = array('Html'). array('class' => 'edit')). Strandardnu formu za edit i standardni 34 . Web developeri ne vole kreirati forme koje nikad neće “stavrno” koristiti. npr. Scaffolding Scaffolding je dobar način uzimanja početnog dijela web aplikacije. } } Možemo koristiti neke već postojeće funkcionalnosti drugog helpera. 'Link'). početna šema baze i tema se mijenjaju. Da bi smanjili pritisak na developere. Putanja: /app/views/helpers/link. scaffolding je uključen u Cake. što je normalno u početnom dijelu dizajna procesa. zatim pišemo funkcije kao u controller-u npr. } 4. Kada kreiramo vlastiti helper snimimo ga u /app/views/helpers/ i bit ćemo u mogućnosti da ga uključimo u naš contoller-u preko specijalne varijable $helpers. delete i edit dugmićima. $helper nizom. $url.// Use the helper's output function to hand formatted // data back to the view: return $this->output("<div class=\"editOuter\"><a href=\"$url\" class=\"edit\">$title</a></div>").

Ako imamo tabelu category i kolonu parent_id. parent_id je strani ključ za tabelu parent. možemo kreirati vlastiti. u controller treba dodati varijablu $scaffold. Data Validation Kreiranje korisnički validacijski pravila pomaže da podaci budu sigurni u Model-u uz pravila aplikacije.thtml Osobina koja može koristiti u Cake-u je kod generator: Bake. <?php class CategoriesController extends AppController { var $scaffold. npr.thtml /app/views/posts/scaffold/edit. koju zatim možemo premjestiti i modifikaovati prema zahtijevima aplikacije. 5.… Prvi korak u data validation je kreiranje validacijskih pravila u Model-u. lozinka može biti samo osam karaktera. označeni box će se automatski popuniti sa redom iz strane tabele (category) u show/edit/new view. korisničko ime može sadržavati samo slova. Da bi to uradili koristimo Model:: validate array u Model definiciji. postavimo varijablu $displayField u strani model. } ?> Scaffold očekuje da bilo koje ime polja koje završava sa “_id” je strani ključ za tabelu koja ima ime koje predhodi “ _”. Bake dozvoljava da generiramo kodiranu verziju scaffold koda.thtml /app/views/posts/scaffold/show. Ako želimo nešto drugačiji scaffolding view.scaffold. } ?> var $displayField = 'title'.scaffold. Za dodavanje scaffoldinga u aplikaciju. Da postavimo koje polje u stranoj tabeli će se prikazivati.scaffold. primjer: 35 . Primjer: <?php class Title extends AppModel { var $name = 'Title'. npr. Kada imamo strani ključ u tabeli (tabela title sa category_id) i imamo asocijaciju modela. Primjer: Custom scaffolding views for a PostsController should be placed like so: /app/views/posts/scaffold/index.thtml /app/views/posts/scaffold/new.view za provjeru jednostavni item-a u bazi.scaffold.

php.php <?php class BlogController extends AppController { var $uses = array('Post'). Will Robinson. Validation errors.}$/i'. neke od njih su predefinisane u /lib/validators.php <?php class User extends AppModel { var $name = 'User'. 'email' => VALID_EMAIL. $this->set('errorMessage'. 'born' => VALID_NUMBER ). $this->render(). primjer: /app/controllers/blog_controller. var $validate = array( 'login' => '/[a-z0-9\_\-]{3.').Putanja: /app/models/user. function add () { if (empty($this->data)) { $this->render(). Ali su obično podaci u kodu controller-a. 'Please correct errors below. 'password' => VALID_NOT_EMPTY. the stuff is valid } else { //Danger. to su: VALID_NOT_EMPTY VALID_NUMBER VALID_EMAIL VALID_YEAR Ako postoji bilo koja validacija u modelu definicije ($validate array) bit će analizirana i provjerena tokom snimanja (Model:: save() method). } 36 . } ?> Validacije se definišu koristeći Perl kompatibilne regularne ekspresije. } else { if($this->Post->save($this->data)) { //ok cool. Za direktnu validaciju podataka koristimo Model::validates() (vraća false ako su podaci pogrešni) i Model::invalidFields() (vraća error message kao niz).

')?> </p> <p>Body <?php echo $html->textarea('Post/body') ?> <?php echo $html->tagErrorMsg('Post/body'. Controller::validationErrors() vraća bilo koju poruku o grešci u modelu. isto što i helper za view.. permisije za korisnike (akcije: edit. tako što dodamo file u /app/controllers/components direktorij. dok helperi enkapsuliraju prezentacijsku logiku. array('size'=>'40'))?> <?php echo $html->tagErrorMsg('Post/title'. u file-u trebamo definirati klasu koja ima ime isto kao i komponenta. ako želimo login. add. Glavna razlika u tome je što komponente enkapsuliraju biznis logiku. to je prezentacijska logika. logout.$model…] se koristi za provjeru bilo koje korisničke validacije dodane u model. var $controller = true. Možemo kreirati i vlastite komponente. 'Body is required. Primjer: autentifikacija korisnika. Ako želimo dodati još neke unose na glavni meni kada je korisnik logiran. del. Komponente su za controller. Primjer: ako želimo kreirati komponentu foo. 6.} } ?> } View za blog može izgledati ovako: /app/views/blog/add. nego proširene Cake biblioteke. class FooComponent extends Object { var $someVar = null. Components Komponente se koriste kao pomagalo controller-a u specifičnim situacijama.')?> </p> <p><?=$html->submit('Save')?></p> </div> </form> Controller::validates($model[. 'Title is required. Developeri više vole koristiti specijalne funkcije koje prave u komponentama.thtml <h2>Add post to blog</h2> <form action="<?php echo $html->url('/blog/add')?>" method="post"> <div class="blog_add"> <p>Title: <?php echo $html->input('Post/title'. 37 . tako da je ova autentifikacija komponenta..) to je biznis logika.php. tako da može biti prikazana sa tagErrorMsg() u view-u.

// Perform controller initialization here. Primjer: ako želimo koristiti session komponentu: var $components = array('Session'). Sada u controller-u možemo koristiit: $this->Foo->doFoo(). 38 . trebamo kreitati instancu: $foo =& new Foo(). Da bi koristili naš model u komponenti. Komponente imaju dozvolu controller-a da se učitaju u startup() metodi. } function doFoo() { $this->someVar = 'foo'.function startup(&$controller) { // This method takes a reference to the controller which is loading it. } } Da bi koristili komponentu trebamo dodati sljedeći kod u definiciju controller-a var $components = array('Foo'). Možemo koristiti i druge komponente u vlastitoj komponenti. Ovo nam dozvoljava da postavimo osobine komponente u beforeFilter() metodu koja komponenta će se izvršiti u startup() metodi. jednostavno u našoj komponenti deklariramo koju komponentu želimo kotistiti. ova metoda se poziva poslije Controller::beforeFilter().

1. Servis “Anketa” 7.7. Tabele servisa Servis se sastoji od pet tabela: 39 .

broj odgovora koliko će imati anketa. polls . ime ankete (name). a 1:n u odnosu na tabelu „results“. ukupno odgovora (ukupno_odg) tj. broj korisnika koliko ih je glasalo i broj odgovora (noq) tj. jedna anketa može imati samo jedno pitanje. 40 .1.u tabelu „polls“ smještamo id (primarni ključ tabele). Tabela „polls“ je u odnosu 1:1 sa tabelom „questions“ tj. jer jedna anketa može imati više rezultata.

questions – u tabelu „questions“ smještamo id (primarni ključ tabele).2. svaki rezultat (odgovor) povezan je sa anketom. ukupan broj glasova za svaki odgovor. U koloni rezultat smješteni su rezultati odgovora koji se vežu za jednu anketu „anketa_id = 1“. služi za snimanje IP adresa. 3.2. Model Servis „Anketa“ ima četiri modela: 1. MVC servisa 7. odgvore (odgovor). kao što možemo vidjeti u sljedećem primjeru. rezultati_id povezuje sa tabelom “results” u odnosu 1:1. Tabelu answers pitanja_id povezuje sa tabelom “questions” u odnosu 1:n. id 1 2 3 4 rezultat 15 10 20 8 anketa_id 1 1 1 1 5. polje anketa_id povezuje sa tabelom „polls“ u odnosu 1:1. Na osnovu ove tabele provjeravamo da li je korisnik već glasao i poll_code. polje anketa_id povezuje tabelu „questions“ sa tabelom „polls“ u odnosu 1:1.2. results – u tabelu „results“ smještamo id (primarni ključ tabele). jedan odgovor može imati samo jedan rezultat. tj. IP adresu korisnika.tj. answers – u tabelu „answers“ smještamo id (primarni ključ tabele). lang_id povezuje tabelu “answers” sa tabelom ”languages” u odnosu 1:n. jedno pitanje može imati više odgovora. rezultat tj. odgovore možemo pisati na više jezika. checkip – u tabelu „checkip“ smještamo id (primarni ključ tabele). 41 . lang_id i pitanje 4.1. 7. Tabela „checkip“ nije povezana sa drugim tabelama.php class Question extends AppModel { var $name = 'Question'. question.

php class Poll extends AppModel { var $name = 'Poll'.php <tr> <td colspan="3"><table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0"> <tr> <td><span class="naslov_kategorije"><strong>Kreirati:</strong></span><br /> 42 .2.} 2.php class Answer extends AppModel { var $name = 'Answer'. result. } 7.php class Result extends AppModel { var $name = 'Result'.2. View Servis „Anketa“ ima view „polls“ koji se sastoji od četiri php file-a: 1. poll. } 4. answer. admin_index. } 3.

php file-u. 3. Dodali smo i css class „naslov_kategorije“ za ispis „Kreirati“ i class „menu“ za link [Dodati novu anketu]. admin_add. 'Name is required.?>" enctype="multipart/form-data" > <table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0"> <tr> <td><table> <tr> <td>Pitanje</td> <td><?php echo $html->input('Poll/name'.') ? ></td> <tr> <td><?php echo $html->submit('Save') ?></td> </tr> U admin_add. array('size' => '40'))?> <?php //echo $html->tagErrorMsg('Poll/ name'.php <tr> <td colspan="3"><form method="post" action="<?php echo $rootPath.?>" enctype="multipart/form-data" > <?php 43 . array('size' => '10'))?></td> <td><?php //echo $html->tagErrorMsg('Poll/noq.php <tr> <td colspan="3"><form method="post" action="<?php echo $rootPath.<a class="menu" href="<?php echo $rootPath ?>Polls/admin_add/"> [Dodati novu anketu]</a><br /></td> </tr> </table></td> </tr> Admin_index.php file-u kreirali smo formu koja pomoću metode post unesene podatke šalje admin_add_qu. koji view i php file se poziva. Koristili smo html helpere za poruku u slučaju greške koje smo poslije stavili pod komentar jer nisu bili neophodni i html helper za snimanje (prosljeđivanje) tj.admin_add_qu. 2.') ?> </td> </tr> <tr> <td>Broj odgovora:</td><td><?php echo $html->input('Poll/noq'. zatim pišemo putanju tj. Kreiramo tabelu i u redove/kolone tabele dodajemo link zbog preglednosti na stranici. dugmić „Save“. 'Br_odg is required.'/Polls/admin_add_qu'. Zatim smo kreirali tabelu i koristili smo html helpere za unos naziva ankete i broj odgovora u anketi.php služi za ispis linka za dodavanje nove ankete. u našem primjeru Polls/admin_add/.'/Polls/admin_add_an'.

array('value' => $lang['Language']['id'])). array('value' => $poll_id)).</td> <td bgcolor="#E1E1E1" class="naslov_kategorije">Pitanje:</td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.'/poll_id'.</td> <td bgcolor="#E1E1E1"><?php echo $html->input('Pages_'.</td> <td bgcolor="#666666" class="naslov_kategorije"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="4%"><img src="<?php echo $imgPath.'/question'.</td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.gif" alt="" /></td> <td width="96%" class="atributi_p"><?php echo $lang['Language'] ['name']. ?> <table width="700" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="12" height="25">&nbsp. ?></td> </tr> </table></td> <td bgcolor="#666666">&nbsp. ?>lang/<?php echo $lang['Language']['code'].</td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.</td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#E1E1E1">&nbsp. echo $html->hidden('Pages_'.foreach ($langs as $lang){ echo $html->hidden('Pages_'.</td> <td width="329">&nbsp.</td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.</td> <td bgcolor="#E1E1E1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <?php $j =1.</td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.$lang['Language']['code'].$lang['Language'] ['code']. array('size' => '80'))?></td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp. foreach($pitanja as $pitanje){?> <tr> 44 . $lang['Language']['code'].</td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#E1E1E1">&nbsp. ?>.'/lang'.</td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.</td> <td bgcolor="#E1E1E1">Odgovori:</td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.</td> <td width="9">&nbsp.</td> </tr> <tr> <td height="35" bgcolor="#666666">&nbsp.

$j..</td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#E1E1E1">&nbsp. ?></td> </tr> </table> </form></td> </tr> U file-u admin_add_qu.</td> <td width="454"></td> </tr> <tr> <td height="35" bgcolor="#666666">&nbsp.<td width="5%"><?php print $j. $lang['Language']['code'].php <tr> <td colspan="3"><table width="100%" border="0" cellspacing="10" 45 . }?> </table></td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp. array('value' => $pitanja[$j-1])). 4.</td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp. prvu foreach petlju koristimo da izlistamo sve jezike koji se nalaze u bazi.</td> </tr> </table> <?php }?> <table width="700" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="12" height="25">&nbsp. css class. ?></td> <td width="95%"><?php echo $html->input('Pages_'. Imamo dvije foreach petlje..php napravili smo formu koja pomoću metode post unesene podatke prosljeđuje admin_add_an.'/result_id_'. Tabeli smo u neke redove i kolone dodali boju pozadine.Koristimo html helper za skriveno „hidden“ polje za provjeru poll_id i coda za jezik. zastavu pored naziva jezika. Drugu foreach petlju koristimo da ispišemo pitanja i odgovore na svim jezicima. html helper za snimanje/submit i html helper za unos/input.</td> <td bgcolor="#666666"><?php echo $html->submit('Save'). id tabele „languages“. ?> </td> </tr> <?php $j++.'/answer_'.$lang['Language']['code']. array('size' => '80')).php file-u. tj. echo $html->hidden('Pages_'.$j.admin_add_an.</td> <td bgcolor="#E1E1E1">&nbsp.

php kreirali smo tabelu i link za povratak na stranicu za kreiranje ankete.dnc. dodamo funkcije koje su nam potrebne: 46 . polls_controller. Controller Servis „Anketa“ ima četiri controller-a: polls_controller. 7.2. 1. zatim imamo link za DNC stranu.cellpadding="0"> <tr> <td><h1>Hellooooo!!!!<br /></h1></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><a class="menu" href="<?php echo $rootPath ? >Polls/admin_add/"><h5>Povratak na stranicu za kreiranje ankete</h5i></a></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="center"><span class="copy">Copyright &copy. answers_controlller.php i questions_controller.php.ba" target="_blank">DNC Spinnaker</a></span></td> </tr> </table></td> </tr> U file-u admin_add_an.php.php Kreiranje controller-a: class PollsController extends AppController { var $name = 'Polls'.3. dodali smo u kolonu i poruku „Hellooooo!!!!“. 2007 <a href="http://www. u contoller-u pišemo funkcije koje se izvršavaju u view-u. } Kada kreiramo controller .php. results_controller.

'http://localhost/cake/'). $this->requestAction('/languages/getLanguages')). $noq=$n['Poll']['noq'].`noq`) VALUES('$polls_id'. '$polls_id')"). results(`id`. 'http://localhost/cake/img/'). odnosno loga i slika potrebnih za bolji dizajn strane. $this->Poll->query("INSERT INTO polls(`id`. `ukupno_odg`. `anketa_id`) 47 . `rezultat`. koju zatim pozivamo u funkcijama kada trebamo prikazati početnu stranu. 'http://localhost/cake/img/'). if($id == 0) $id = 1. $ret = $this->Poll->query("SELECT max(id) FROM results").'$noq')"). $this->set('imgPath'. } Funkcija admin_index() služi za kreiranje varijeble za prikaz početne strane. $ret = $this->Poll->query("SELECT max(id) FROM polls"). $i<$noq. $name=$n['Poll']['name']. U našem primjeru kreiramo varijablu $rootPath. 'http://localhost/cake/'). $id = $ret[0]['max(id)']+1. if($id == 0) $id = 1. $polls_id = $id. if ($this->data) { $n = $this->data. $i++){ $id += $i. '0'. } $this->set('langs'. $ret = $ret[0]. $id = $ret[0]['max(id)']+1. $this->set('imgPath'.`name`. $this->Poll->query("INSERT INTO VALUES('$id'. for($i=0. u našem primjeru 'http://localhost/cake/' i kreiramo varijablu $imgPath za prikaz slika.'$name'. '0'. function admin_add_qu() { $this->set('rootPath'. $ret = $ret[0].function admin_index() { $this->set('rootPath'. $pitanje_id[$i] = $id.

$this->set('pitanja'. `anketa_id`. '{$podaci['lang']}'. ime ankete i broj odgovora. $polls_id). $i++. $pitanje_id). } $questions_id++. Ako postoje podaci uzima max id tabele polls i u tabelu polls smješta podatke tj. } } Funkciaj admin_add_qu() provjerava da li postoje podaci.'{$podaci['question']}')"). $this->Poll->query("INSERT INTO answers (`odgovor`. Zatim uzima max id od „results“ i prolazi kroz for petlju onoliko puta koliko ima odgovora u anketi i u tabelu „results“ unosi rezultat tj. if($id == 0) $id = 1. foreach($this->data as $podaci){ $this->Poll->query("INSERT INTO questions (`id`.$i]. ukupan broj glasova za svaki odgovor i anketa_id da poveže odgovore sa anketom.$i])){ $odgovor = $podaci['answer_'. $questions_id = $id. `lang_id`. $result_id = $podaci['result_id_'. `pitanja_id`. '$questions_id'. $ret = $ret[0]. '$result_id')"). while(isset($podaci['answer_'. `rezultati_id`) VALUES('$odgovor'. 'http://localhost/cake/img/'). function admin_add_an() { $this->set('rootPath'.$i]. `lang_id`. if ($this->data) { $ret = $this->Poll->query("SELECT max(id) FROM questions"). $this->set('imgPath'. '{$podaci['lang']}'.'{$podaci['poll_id']}'. $id = $ret[0]['max(id)']+1. } } 48 .$this->set('poll_id'. $i = 1. 'http://localhost/cake/'). `pitanje`)VALUES('$questions_id'.

rezultati_id = r. tj. results_controller. function ukupnoGlasaova($id ){ $page = array ('id' => $id). prolazi kroz foreach petlju dok postoje podaci.rezultat. } Funkcija ukupnoGlasaova() vraća ukupan broj glasova i ispisuje ih na indexnu stranu. id pitanja i id rezultata upisuje u tabelu „answers“. id jezika i pitanje u tabelu „questions“. na stranu gdje se nalazi anketa. Varijabla $i se inkrementuje onoliko puta koliko imamo odgovora i $questions_id onoliko puta koliko ima jezika u bazi. results r WHERE a.php class ResultsController extends AppController { var $name = 'Results'. return $ukupno[0]['Poll']['ukupno_odg']. Ako postoje podaci uzima max id iz tabele „questions“. 49 . $ukupno = $this->Poll->findAll($page).id AND a. 2.odgovor FROM answers a. id jezika. a odgovore. a.Funkcija admin_add_an() provjerava da li postoje podaci. } Funkcija rezultati() vraća broj glasova za svaki odgovor u anketi. upisuje id ankete. function rezultati($id ){ return $this->Poll->query("SELECT r. } function inc($id) { $page = array ('id' => $id).lang_id = '$id'").

$this->Result->query("INSERT INTO checkip (`IP`. Pomoću funkcije getenv() uzima ip adrese korisnika i snima ih u tabelu “checkip“ i postavlja cookie ako je korisnik glasao. $this->Result->query("UPDATE `results` SET `rezultat` = `rezultat` + 1 WHERE id = '$rez_id'"). vrši update tabele results i polls. function provjeraGlasanja(){ $ip_ = getenv ("REMOTE_ADDR"). `poll_code`) VALUES ('$ip_'. setcookie("DNCCMSANKETA". else $uslov1 = true. $this->Result->query("UPDATE `polls` SET `ukupno_odg` = `ukupno_odg` + 1 "). if($this->Result->query("SELECT poll_code FROM checkip WHERE IP = '$ip_'")) $uslov1 = false.$rez = $this->Result->findAll($page). 50 . $rez_id = $rez[0]['Result']['id']. $ip_ = getenv ("REMOTE_ADDR"). "glasao"). tj. ' ')"). if(isset($_COOKIE['DNCCMSANKETA'])) $uslov2 = false. } Funkcija inc() inkrementuje broj odgovora i ukupan broj glasova. else $uslov2 = true.

php class QuestionsController extends AppController { var $name = 'Questions'. else return false. } } ?> Controller answers ima samo funkciju odgovori() koja vraća odgovore i rezultati_id koji su povezani preko anketa_id. function odgovori() { return $this->Answer->query('SELECT a. function admin_index() { $this->set('rootPath'. 'http://localhost/cake/img/'). 3. pitanje_id i land_id. 'http://localhost/cake/'). Ova funkcija se poziva u /pages/display.lang_id = 1').odgovor. U našem primjeru anketa_id = 1. Ako ima IP ili cookie ili oboje.if(($uslov1) && ($uslov2)) return true. } Funkcija provjeraGlasanja() provjerava da li postoji korisnikova IP adresa u bazi i da li ima cookie. prikazuje reultate ankete.anketa_id = 1 AND q. questions q WHERE q.pitanja_id AND a.php <?php class AnswersController extends AppController { var $name = 'Answers'. a ako ne prikazuje anketu i korisnik ima mogućnost glasanja.id = a. answers_controller. land_id = 1 i pitanje_id u tabeli „answers“odgovara id-u u tabeli „questions“.rezultati_id FROM answers a. $this->set('imgPath'. questions_controller.php file-u. a. } function view($id = null) { 51 . 4.

Na admin strani kliknemo na link anketa 52 .php file-u. $this->set('questions'. Upustvo za servis Servis „Anketa“ sa aspekta adminstracijskog dijela treba da omogući kreiranje. function pitanje($id = 1. $pitanje = $this->Question->findAll($pitanje). return $pitanje[0]['Question']['pitanje']. poziva se u /pages/display. zatim pitanje i odgovore. Funkcija admin_index() ima istu funkciju kao u controller-u polls. $lang_id = 1) { $pitanje = array ('anketa_id' => $id. 7. } Funkcija pitanje() služi za ispis pitanja na indexnoj strani. editovanje i brisanje ankete.} } $this->Question->id = $id. $this->Question->read()). 3. 'lang_id' => $lang_id). unosi naziv ankete i broj odgovora. Administrator kreira anketu. funkcija view() služi za prikaz pitanja na osnovu id-a. 1.

1 i broj odgovora u anketi 53 . Admin unosi naziv ankete npr.2. Zatim se otvara nova strana sa linkom za dodavanje nove ankete 3. anketa br.

Admin unosi pitanje i odgovore na više jezika tj. na sve jezike koje ima u bazi 54 .4.

55 .

Korisnik posjećuje stranu 2. engleski. Servis treba biti dostupan 24h svih sedam dana u 56 . Ako nema u bazi IP adrese i korisnik nema cookie-a.glasanje . Provjerava se korisnikova IP adresa i cookie 3.kreiranje ankete . prikazuje mu automatski rezultat ankete. njemački) i ima mogućnost dodavanja novi jezika.pregled rezultata ankete Aplikacija dozvoljava da korisnik može samo jednom glasati na anketi na osnovu IP adrese i cookie-a. Ako postoji IP adresa ili cookie. Servis je implementiran na 3 jezika (bosanski. Ako korisnik pokuša drugi put glasati. korisniku se prikazuju rezultati ankete Ključne mogućnosti servisa: . dozvoljava se glasanje. nakon klika na dugmić “glasati“.Sa aspekta korisnika: 1. prikažu se rezultati glasanja 4.

Servis nam treba omogućiti da dobijemo mišljenje korisnika o anketi „temi“ koju postavimo. Anketa je prikazana na prezentacijskom dijelu Naziv: Cilj: Prioritet: Grupa korisnika: CASE2 .kreiranje ankete Kreirati anketu da bi dobili informacije od korisnika Visok Admin Server mora biti online 1. Admin kreira anketu na admin dijelu 2.glasanje Glasati na anketi Visok Gost 57 . Izvještaji: prezentacijski dio administracijski dio Usability: Lakoća korištenja servisa.sedmici. potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru ( za kriranje ankete) i mogućnosti i znanje korištenja interneta ( za glasanje i pregled rezultata) Kategorije korisnika: obični korisnici (imaju mogućnost glasanja i pregleda rezultata) administratori ( imaju mogućnost kreiranja ankete) CASE: Naziv: Cilj: Prioritet: Grupa korisnika: Preduslovi: Scenario: CASE1.

Gost posjećuje stranicu 2. korisnik mora biti online.Preduslovi: Scenario: Server mora biti online. posjetiti stranicu. Gost posjećuje stranicu 2. da nije prije glasao 1. Ako je već glasao. za pregled treba kliknuti da dugnić „Pregled rezultata“ 3. posjetiti stranicu za pregled rezultata Za gosta: 1. Analizira rezultate ankete Dokumentacija seminarskog: osnove CakePHP-a opis aplikacije MVC za servis „Anketa“ case-ovi servisa „Anketa“ 58 . Provjera gostove IP adrese i cookie-a. automatski se prikazuju rezultati Za admina: 1. Posjećuje stranicu 2. Ako prvi put glasa. gost Server mora biti online. Na osnovu IP adrese i cookie-a daje se mogućnost glasanja ili pregleda rezultata Naziv: Cilj: Prioritet: Grupa korisnika: Preduslovi: Scenario: CASE3 – pregled rezultata Pregledati rezultate glasanje ankete Visok Admin. gost mora biti online. 3.

MVC arhitektura pomaže sa čistim predstavljanjem database funkcijalnosti.ZAKLJUČAK CakePHP je framework koji ima podršku za puno stvari kao što je memcache.. tako da ni implementacija ne može biti toliko različita. html helperi. Svi MVC framework-ovi nastoje zadovoljiti iste ciljeve i u MVC filozofiji su pravila jasna. pagination.višejezičnost. MVC framework možemo iskoristiti za većinu aplikacija u PHP-u koje želimo na brzinu iskodirati i time sami sebi uštediti vrijeme i natjerati se da se držimo nekih standarda. xcache. Jedini nedostatak koji sam pročitala tokom istraživanja za seminarski je što se do sada core cakephp mijenjao nekoliko puta. brute force protection. ajax.a uskoro bi trebao dobiti podršku za I18 arhitekturu. no s verzijom 2. stabilnost. Cakephp ima napravljene komponente za autentifikaciju. automatic layout switcher... ubrzanje razvoja. bez gubljenja fleksibilnosti.. 59 .… . biznis logike i prezentacije... CakePHP developri rade na razvoju preko 100 projekata. CakeAMFPHP za vezivanje na flash.0 bi se to trebalo stabilizirati. Primjenom frameworka se dobiva mnogo prednosti: portabilnost.Primarni cilj seminarskog je bio predstaviti strukturu frameworka koji omogućava PHP korisnicima svih nivoa brzi razvoj web aplikacija.

forgephp.mi3dot.LITERATURA 1.org www. 2.org 60 . SPIS 2006 Cakesheet Web stranice: www.org www.cakephp.wikipedia. 3. CakePHP Manual PHP Design Patterns ETF Sarajevo.org http://bakery.cakephp.org www. 4. RI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful