You are on page 1of 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Privind efectuarea auditului independent al datoriei SA „Moldovagaz”


față de SA „Gazprom” și OOO «Факторинг-Финанс»
(SRL „Factoring Finance”) pentru gazele livrate
consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului
------------------------------------------------------------

În scopul efectuării auditului independent al datoriei SA „Moldovagaz” față


de SA „Gazprom” și OOO «Факторинг-Финанс» (SRL „Factoring Finance”)
pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului și în temeiul
art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020,
nr. 372-382, art. 341), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se deleagă Agenției Proprietății Publice sarcina de achiziționare a


auditului independent al datoriei SA „Moldovagaz” față de SA „Gazprom” și
OOO «Факторинг-Финанс» (SRL „Factoring Finance”) pentru gazele livrate
consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului.

2. Agenția Proprietății Publice va crea grupul de lucru pentru desfășurarea


procedurii de achiziție publică privind achiziționarea serviciului de audit, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

3. Acoperirea cheltuielilor pentru achiziționarea serviciilor de audit se va


efectua din contul mijloacelor financiare ale fondului de rezervă al Guvernului.

4. Agenția Proprietății Publice poate atrage, în caz de necesitate, în


componența grupului de lucru specialiști și experți din domeniul în care se
efectuează achiziția de servicii în calitate de consultanți.
2

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului privind efectuarea auditului independent
al datoriei S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” și OOO Факторинг-
Финанс (SRL „Factoring-Finance) pentru gazele livrate consumatorilor de
pe partea dreaptă a Nistrului

Denumirea autorului și după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Proiectul a fost elaborat de Agenția Proprietății Publice
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite

Prezentul proiect a fost elaborat în temeiul art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr.
1134/1997 privind societățile pe acțiuni, potrivit căruia acţionarii care deţin cel
puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, dețin dreptul suplimentar, în
modul prevăzut de prezenta lege, de alte acte legislative şi de statutul societăţii de
a solicita efectuarea de controale extraordinare ale activităţii economico-financiare
a societăţii.
În acest sens accentuăm că conform pct. 6, din Regulamentul cu privire la
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice, aprobat prin HG
902/2017, Agenţia Proprietății Publice are misiunea de a asigura realizarea
politicii statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, prin
consolidarea, protecția și valorificarea proprietății publice, inclusiv exercitând, în
numele Guvernului, funcția de deţinător de acţiuni în societăţile comerciale cu
cota statului în capital social, în modul stabilit şi în limitele competenţelor
atribuite de cadrul normativ.
Proiectul a fost elaborat în scopul necesității efectuării auditului independent al
datoriei S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” și OOO Факторинг-Финанс
(SRL „Factoring-Finance) pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea
dreaptă a Nistrului și desemnării pentru realizarea acestui audit a unei autorități
pblice care va asigura selectarea unei companii, precum și în vederea asigurării
drepturilor şi neadmiterii prejudicierii intereselor patrimoniale ale statului.
Remarcăm că S.A. „Moldovagaz” are o datorie istorică față de S.A. „Gazprom”
pentru gazele livrate consumatorilor RM. În acest sens, Guvernul în calitate de
deținător a 4 708 876 acțiuni nominative cu drept de vot ale statutului sau 35,33%
din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății în vederea reglementării
problematicii existente în domeniul gazelor naturale și necesității asigurării la
nivel național a tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu gaze naturale, precum
și interesul public sporit vizavi de datoria acumulată față de S.A. „Gazprom” și
impactul direct al acesteia asupra societății (prin majorarea nejustificată a tarifelor
la gaz), consideră oportun necesitatea efectuării unui audit în vederea verificării
corespunderii datoriei față de furnizorii externi cu situația reală și întru evitarea
asumării unor responsabilități financiare supraestimate, de către cetățeni.
Reieșind din cele reliefate, Agenția Proprietății Publice asigură realizarea politicii
statului în domeniul administrării și valorificării proprietății publice și întreprinde
măsurile de precauție întru consolidarea integrității şi folosirii eficiente a
patrimoniului public din gestiunea tuturor societăților comerciale cu cota statului
în capitalul social, inclusiv și a S.A. „Moldovagaz”.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene.
Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de act normativ stabilește delegarea către Agenția Proprietății Publice a
sarcinii privind achiziționarea serviciului de efectuare a auditului independent al
datoriei S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” și OOO Факторинг-Финанс
(SRL „Factoring-Finance) pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea
dreaptă a Nistrului.
De asemenea, Agenția Proprietății Publice, în calitate de autoritate contractantă,
va asigura, prin intermediul grupului de lucru creat, întregul proces de organizare
și desfășurare a procedurii de achiziție publică a serviciului de audit. În acest sens,
se propune selectarea companiei de audit în conformitate cu prevederile Legii nr.
131//2015 privind achizițiile publice.
Totodată, Ministerul Finanțelor va asigura alocarea mijloacelor financiare pentru
achiziționarea serviciilor de audit din alocațiile prevăzute în fondul de rezervă a
Guvernului.
Proiectul prevede că autoritățile/instituțiile publice pot înainta candidați în
componența grupului de lucru, la solicitarea Agenției Proprietății Publice.
Totodată, ținând cont de deficitul gazelor naturale furnizate consumatorilor și
necesitatea stringentă de semnare a unui acord privind rambursarea datoriei se
propune stabilirea intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, or demararea achiziționării serviciului
de audit urmează a fi efectuată imediat după publicarea Hotărârii de Guvern în
cauză.
Fundamentarea economico-financiară
Alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea serviciilor de audit va fi
asigurată din mijloacele prevăzute în fondul de rezervă a Guvernului.
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul nu prevede modificarea altor acte normative.
Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul a fost publicat pentru consultări publice pe pagina
web oficială a Agenției Proprietății Publice www.app.gov.md.
În vederea respectării tuturor procedurilor de creație legislativă stabilite de Legea
nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost remis prin scrisoarea
Cancelariei de Stat nr. 18-23-463-10286 din 21 decembrie 2021, spre avizare și
expertizare entităților de resort, după cum urmează:
Ministerul Finanțelor
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
Ministerul Justiției
Centrul Național Anticorupție
În procesul de avizare au fost recepționate avizele de la următoarele instituții:
Ministerul Finanțelor, care a susținut fără obiecții proiectul de act normativ și
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, propunerile căruia au fost
acceptate de către autorul proiectului.
Constatările expertizei anticorupție
Pe marginea proiectului a fost emis raportul de expertiză anticorupție nr.
EHG21/7645 din 27.12.2021, propunerile înaintate ale căruia au fost acceptate.
Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene
Constatările expertizei juridice
Ministerul Justiției a prezentat expertiza juridică (nr. 04/10440 din 22.12.2021) în
afara termenului înaintat pentru avizare/expertizare a proiectului de act normativ
în termenul, astfel acesta se consideră avizat/expertizat pozitiv în conformitate cu
prevederile pct. 192 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 610/2018.
Propunerile și obiecțiile MJ au fost examinate și se regăsesc în tabelul de sinteză
al proiectului, fiind prezentate de către APP argumentele necesare.
În cadrul avizării repetate autorul a acceptat propunerile înaintate.
Constatările altor expertize
Nu sunt necesare efectuarea altor expertize

Director general Eugeniu COZONAC

You might also like