Druk nr 921

Warszawa, 26 czerwca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-45-2008 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi projekt ustawy:

-

o zmianie ustawy o ubezpieczeń społecznych.

systemie

Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy została upoważniona poseł Hanna Zdanowska.

Przewodniczący Komisji (-) Janusz Palikot

projekt

USTAWA z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 41 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie elektronicznej w celu ich weryfikacji.”; 2) w art. 47a ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41 ust. 8, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2)) osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

UZASADNIENIE 1. Wyjaśnienie celu ustawy.

Proponowane zmiany mają na celu uproszczenie zasad przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących, m. in. zestawienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. 2. Stan obecny. Przepis art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązuje płatnika składek do co miesięcznego przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących m. in.: płatnika składek, numeru identyfikacyjnego ubezpieczonego, zestawienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, podstawy wymiaru i kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składki. W świetle powołanego przepisu informacje te muszą być przekazywane w formie pisemnej. Jedynie członkowie służby zagranicznej mogą otrzymywać stosowne informacje drogą elektroniczną. Proponowana zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotowego osób uprawnionych do otrzymywania informacji wynikających z art. 41 ust. 1-6 w formie elektronicznej, a w konsekwencji uproszczenie zasad przekazywania tych informacji. 3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym. Zmiana wprowadzi możliwość wyboru sposobu przekazywania informacji, o których mowa w art. 41 ust. 1-6 powołanej ustawy. Dzięki proponowanej nowelizacji przepisu art. 41 ust. 8 płatnik składek będzie miał możliwość przekazywania ubezpieczonym informacji w formie pisemnej lub - za zgodą ubezpieczonego - w formie elektronicznej. 4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. w życie proponowanej zmiany usprawni działanie jednostek Wprowadzenie

odpowiedzialnych w firmie za przekazywanie stosownych dokumentów ubezpieczonym oraz ograniczy kosztowną dystrybucję tych dokumentów (czas pracownika niezbędny do przekazania właściwego druku właściwej osobie, kodowanie dokumentów, koszty druku). Ma to istotne znaczenie przede wszystkim dla dużych firm, gdzie konieczność co miesięcznego wygenerowania określonej liczby dokumentów przekłada się na znaczące koszty. 5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 10 lipca 2008 r. BAS-WAEM-1872/08

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Hanna Zdanowska)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 41 ust. 8 i art. 47a ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zmianami). Artykuł 41 ust. 8 ustawy zobowiązuje płatnika składek do przekazywania ubezpieczonemu na piśmie informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych (imiennych raportach miesięcznych korygujących) w celu ich weryfikacji. W przypadku członków służby zagranicznej informacje te płatnik może przekazywać za zgodą ubezpieczonego także w formie elektronicznej. Proponowana zmiana zakłada przyznanie także pozostałej kategorii ubezpieczonych uprawnienia do otrzymywania w formie elektronicznej informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych (art. 1 pkt 1 projektu). Ponadto dokumenty elektroniczne – określone w nowym art. 41 ust. 8 ustawy – mają być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zmianami), osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów (art. 1 pkt 2 projektu dotyczący zmiany art. 47a ust. 2a ustawy). Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

2 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy Ze względu na przedmiot projektu ustawy należy wskazać dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.1.2000 r., str. 12 oraz Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 24, str. 239). Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy dyrektywy jej celem jest ułatwienie stosowania podpisów elektronicznych oraz przyczynienie się do ich uznania prawnego; ustanawia ona ramy prawne odnoszące się do podpisów elektronicznych i niektórych usług certyfikacyjnych, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt przewiduje obowiązek opatrywania dokumentów elektronicznych – obejmujących informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych – bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów. Projekt ten określa więc tryb postępowania z dokumentami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z art. 1 akapit drugi dyrektywy 1999/93/WE dyrektywa ta nie obejmuje aspektów związanych z zawieraniem i ważnością umów lub innych zobowiązań prawnych, dla których wymagana jest określona forma przewidziana przez prawo krajowe lub wspólnotowe, i nie narusza zasad i ograniczeń odnoszących się do stosowania dokumentów określonych w prawie krajowym lub wspólnotowym. Z przepisu dyrektywy wynika więc, że przewidziany w projekcie tryb postępowania z dokumentami nie jest objęty jej zakresem. 4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Sporządził: Akceptował: Zespół Prawa Europejskiego Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Michał Królikowski

Deskryptory Bazy REX: informatyzacja, projekt ustawy, ubezpieczenia społeczne, Unia Europejska

Warszawa, 10 lipca 2008 r. BAS-WAEM-1873/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Hanna Zdanowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 41 ust. 8 i art. 47a ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zmianami). Artykuł 41 ust. 8 ustawy zobowiązuje płatnika składek do przekazywania ubezpieczonemu na piśmie informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych (imiennych raportach miesięcznych korygujących) w celu ich weryfikacji. W przypadku członków służby zagranicznej informacje te płatnik może przekazywać za zgodą ubezpieczonego także w formie elektronicznej. Proponowana zmiana zakłada przyznanie także pozostałej kategorii ubezpieczonych uprawnienia do otrzymywania w formie elektronicznej informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych (art. 1 pkt 1 projektu). Ponadto dokumenty elektroniczne – określone w nowym art. 41 ust. 8 ustawy – mają być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zmianami), osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów (art. 1 pkt 2 projektu dotyczący zmiany art. 47a ust. 2a ustawy). Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski
Deskryptory Bazy REX: informatyzacja, projekt ustawy, ubezpieczenia społeczne, Unia Europejska

&\fr E;#

?f!qr PREzES -

ZAIILAUU U.tsEZPIECZENSPOLECZNYCH
. \'alszarva. 2008-07- i.l

Znak:991I 00/0220i71/NI-i2008

-czc -4dalot 0Y:

Pan Lech Czapla ZastppcaSzefa KancelariiSejmu

o t we ? p-tsttl'<0": t-y1

t'<.>

l| o u; C14' €14Y8'

t

Uprzejrnie infbnnu.jq I'ana Ministra. Ze do przekazanego pr-zypiSmiez dria 23 lipca 2008 r.. znak: PS-193/08.kornisyjnegoprojektu ustawJ o zmianie ustawl o systemre r-rbezpieczerl spolecznych. punktu widzeniaw1'konarvc,v. z uwag uie zglaszam.

-Yy"'*

qiJvA

MA
z !.rp Prezgs\Z CTT,ONEI(ZA

drr

Maria Szczur

i.,'\I]ZL{.L PREZYDIALNY
L.iz.

POROZUMIENIE OGOLNOPOLSKIE ZWIAZKOW ZAWODOWYCH Wiceprzewodniczqca WieslawaTaranowska oPZZtWv BGI 120712008

5.08.2008 r. Warszawa

Pan LechCZAPI-A Szefa ZastqPca Sejmu Kancelarii prolektu ustawyo komisyinego z PS-193/08 dnia23 lipca2008r., w sprawie Dot. pisma spolecznych. ubezpieczen zmianie ustaw o sysfemie projeK. przedlozony OPZZnegatwnieopiniuje Uzasadnienie: ptatnlka zobowiqzuje spolecznych o ubezpieczen Pzepis art.41ust.8ustawy systemie dotyczqcych informacji pzekazywania ubezpieczonemu skladekdo m miesigcznego zestawienia ubezpieczonego, m.in.: ptatnika skladek, numeru identyfikacyjnego podzialena ubezpieczenie: spolecznew naleznychskladek na ubezpieczenia i podstawy wymiaru kwotyskladkina i chorobowewypadkowe, rentowe, emerytalne, kt6re finansujq podzialuna podmioty, z ubezpieczenie zdrowotne, uwzglgdnieniem pzekazywane formie w by6 powolanego pzepisuinformacje muszq te skladki. swietle W pisemnej. Jedynie czlonkowiesluzby zagranicznejmogq otrzymywacstosowne ma zmiana na celu Proponowana elektronicznqceluichweryfikacji. w informacje drogq informacji do otzymywania podmiotowego uprawnionych os6b rozszezenie katalogu elektronicznej. zaft. w wynikajqcych 41 ust.1-6 formie przekazywanie informacji drogq stuzby zagranicznej Zdaniem OPZZ,jeaeli czlonk6w dla pracownik6w krajowych tego przypadku elektroniczn4 celuwglvfikacii, sens,to w w ma jest dla pracownika ZUS RMUA o sensu nie ma. PeesAdza tym fak, Ze dokument wziqdpod uwagefakt, 2e oplaca niegoskladki.Nale2y za dowodem, pracodawca ze Pracodawca musiatby jedynie posiada gospodarstw do lnternetu. dostep domowych 17o/o pracownik6w. swoich adresyinternetowe i tworzy6 bazedanych na biezqco weryfikowai informacj4pracowniknie moglby sie' jak do tej pory, Pzekazanq elektronicznE pracownik czesto by nie legitymowa6 osrodkach zdrowia.Pzekazanejinformacji w elektroniczna ponadto danych,a informacja utraty zagro2enie archiwizowat, istnialoby pzed r6wnie2 dowodu postgpowaniu ZUS. w niestanowilaby

1

io

\,

t-s i-\ i-

-

C.--.--

r'

2

a.

a

WYDZIALPREZYDIALI{Y

y'. oua ..1 ",pry*u ;n.& :..?.p.Q1

Lewiatan
medberof BUSINESSEURoPE l:-

PKPP/383/MR/2008

Warszawa, 7 sierpnia dnia 2008r.

W,oLD-Uot 16

Pan Lech Gzapla

Zastgpca SzefaKancelarii Sejmu

I Ja-*7
osob

A*

/L--w,

KonfederacjaPracodawc6wPrywatnychLewiatan wyraza zadowolenie

ia prac nad zmianq przepis6wustawy o systemie ubezpieczei kt6rychcelem jest ograniczenie platnik, w biurokracji relacjach: (pisma znak: PS-18312008, Spolecznych , Taklad Ubezpieczen ajq propozycjezmian, o potrzebiekt6rych PKPP Lewiatan pzewiduje od dawna.Pierwsza proponowanych z modyfikacji podstawy ubezpieczenia wymiaru skladek na emerytalne i
prowadzqcych dzialalno5c gospodarcz4 i os6b

jest nie czgSciej raz na rok. ZdaniemPKPP Lewiatan to ni2 gospodarczej istotnieulatwiprowadzenie przede dzialalno6ci malych przedsigbiorc6w. Uwazamyjednak, 2e przy okali przepisoW zmian nale2yr6wnie2dokonai modyfikacji usiawyz
ia 2OO4r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze

przepisy licznych (Dz.U. Nr 210,poz.2135z po2n.zm.). Powolane jak przepisy ustawy sus- przewidujq bowiem konieczno66 o ustalania
rtal podstawywymiaruskladkina ubezpieczenia pzy czym zdrowotne, jq w oparciu o przeciqtnewynagrodzeniemiesigczne w sektorze igbiorstw poprzedniego z kwartatu, wl4czniez wpiatamiz zysku,ogiaszane Prezesa GUS. zaopiniowaniaprojekt6w zawiera propozycjq,kt6rej zasad przekazywaniaubezpieczonemu informacji tawienia naleznychmu skiadek na ubezpieczenia
P o l s k aK o n f e d e r a c j a L ; w i a t a n , u l . K l o n o w a6 , 0 0 - 5 9 1 a r s z a w a t e l . ( + 4 82 2 ) 8 4 s 9 5 5 0 , r a x { + 4 82 2 } 8 4 5 9 5 5 1 W , Internet:www pkpplewralan.pl

spoleczne. Proponowana nowelizacja wyboru wprowadzibowiem mo2liwo56 pisemnej - za zgodE przekazywania sposobu lub stosownych informacjiw formie -w ubezpieczonego formie ze kt6re elektronicznej. Uwa2amy, jestto rozwiqzanie, usprawnidzialaniejednostekodpowiedzialnych firmie za pzekazywanie w kosztownq dystrybucjq stosownych dokument6w ubezpieczonym ograniczy oraz (czaspracownika wla6ciwego tychdokument6w druku niezbgdny pzekazania do wla5ciwej osobie, kodowanie druku). dokument6w, koszty stanowiqjedynie Mamy nadziejg,ze zmiany zaproponowane projektach w pocz4tekprac upraszczajqcych przedsiqbiorstw Polsce. w funkcjonowanie Pragniemy przy tym zaznaczyt, 2e przyjgcie rozwiqzaf zawartych w projektach PKPPLewiatan. opiniowanych listgbarier czarnq ,,uszczupli"
r/ e--'':;"'- "---=-'-

U

Henryka tntatz Lewiatan Prezydent lskiej KonfederacjaPraigdawc6w PnTwatnych

ul. Klonowa 6, 00-591Warszawa, tel- (+48 22) 84s 95 50, fax (+48 22) 845 95 51 pl internet:wwu pkpplewiatan

Related Interests

t'<.>

l| o u; C14' €14Y8'

t

Uprzejrnie infbnnu.jq I'ana Ministra. Ze do przekazanego pr-zypiSmiez dria 23 lipca 2008 r.. znak: PS-193/08.kornisyjnegoprojektu ustawJ o zmianie ustawl o systemre r-rbezpieczerl spolecznych. punktu widzeniaw1'konarvc,v. z uwag uie zglaszam.

-Yy"'*

qiJvA

MA
z !.rp Prezgs\Z CTT,ONEI(ZA

drr

Maria Szczur

i.,'\I]ZL{.L PREZYDIALNY
L.iz.

POROZUMIENIE OGOLNOPOLSKIE ZWIAZKOW ZAWODOWYCH Wiceprzewodniczqca WieslawaTaranowska oPZZtWv BGI 120712008

5.08.2008 r. Warszawa

Pan LechCZAPI-A Szefa ZastqPca Sejmu Kancelarii prolektu ustawyo komisyinego z PS-193/08 dnia23 lipca2008r., w sprawie Dot. pisma spolecznych. ubezpieczen zmianie ustaw o sysfemie projeK. przedlozony OPZZnegatwnieopiniuje Uzasadnienie: ptatnlka zobowiqzuje spolecznych o ubezpieczen Pzepis art.41ust.8ustawy systemie dotyczqcych informacji pzekazywania ubezpieczonemu skladekdo m miesigcznego zestawienia ubezpieczonego, m.in.: ptatnika skladek, numeru identyfikacyjnego podzialena ubezpieczenie: spolecznew naleznychskladek na ubezpieczenia i podstawy wymiaru kwotyskladkina i chorobowewypadkowe, rentowe, emerytalne, kt6re finansujq podzialuna podmioty, z ubezpieczenie zdrowotne, uwzglgdnieniem pzekazywane formie w by6 powolanego pzepisuinformacje muszq te skladki. swietle W pisemnej. Jedynie czlonkowiesluzby zagranicznejmogq otrzymywacstosowne ma zmiana na celu Proponowana elektronicznqceluichweryfikacji. w informacje drogq informacji do otzymywania podmiotowego uprawnionych os6b rozszezenie katalogu elektronicznej. zaft. w wynikajqcych 41 ust.1-6 formie przekazywanie informacji drogq stuzby zagranicznej Zdaniem OPZZ,jeaeli czlonk6w dla pracownik6w krajowych tego przypadku elektroniczn4 celuwglvfikacii, sens,to w w ma jest dla pracownika ZUS RMUA o sensu nie ma. PeesAdza tym fak, Ze dokument wziqdpod uwagefakt, 2e oplaca niegoskladki.Nale2y za dowodem, pracodawca ze Pracodawca musiatby jedynie posiada gospodarstw do lnternetu. dostep domowych 17o/o pracownik6w. swoich adresyinternetowe i tworzy6 bazedanych na biezqco weryfikowai informacj4pracowniknie moglby sie' jak do tej pory, Pzekazanq elektronicznE pracownik czesto by nie legitymowa6 osrodkach zdrowia.Pzekazanejinformacji w elektroniczna ponadto danych,a informacja utraty zagro2enie archiwizowat, istnialoby pzed r6wnie2 dowodu postgpowaniu ZUS. w niestanowilaby

1

io

\,

t-s i-\ i-

-

C.--.--

r'

2

a.

a

WYDZIALPREZYDIALI{Y

y'. oua ..1 ",pry*u ;n.& :..?.p.Q1

Lewiatan
medberof BUSINESSEURoPE l:-

PKPP/383/MR/2008

Warszawa, 7 sierpnia dnia 2008r.

W,oLD-Uot 16

Pan Lech Gzapla

Zastgpca SzefaKancelarii Sejmu

I Ja-*7
osob

A*

/L--w,

KonfederacjaPracodawc6wPrywatnychLewiatan wyraza zadowolenie

ia prac nad zmianq przepis6wustawy o systemie ubezpieczei kt6rychcelem jest ograniczenie platnik, w biurokracji relacjach: (pisma znak: PS-18312008, Spolecznych , Taklad Ubezpieczen ajq propozycjezmian, o potrzebiekt6rych PKPP Lewiatan pzewiduje od dawna.Pierwsza proponowanych z modyfikacji podstawy ubezpieczenia wymiaru skladek na emerytalne i
prowadzqcych dzialalno5c gospodarcz4 i os6b

jest nie czgSciej raz na rok. ZdaniemPKPP Lewiatan to ni2 gospodarczej istotnieulatwiprowadzenie przede dzialalno6ci malych przedsigbiorc6w. Uwazamyjednak, 2e przy okali przepisoW zmian nale2yr6wnie2dokonai modyfikacji usiawyz
ia 2OO4r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze

przepisy licznych (Dz.U. Nr 210,poz.2135z po2n.zm.). Powolane jak przepisy ustawy sus- przewidujq bowiem konieczno66 o ustalania
rtal podstawywymiaruskladkina ubezpieczenia pzy czym zdrowotne, jq w oparciu o przeciqtnewynagrodzeniemiesigczne w sektorze igbiorstw poprzedniego z kwartatu, wl4czniez wpiatamiz zysku,ogiaszane Prezesa GUS. zaopiniowaniaprojekt6w zawiera propozycjq,kt6rej zasad przekazywaniaubezpieczonemu informacji tawienia naleznychmu skiadek na ubezpieczenia
P o l s k aK o n f e d e r a c j a L ; w i a t a n , u l . K l o n o w a6 , 0 0 - 5 9 1 a r s z a w a t e l . ( + 4 82 2 ) 8 4 s 9 5 5 0 , r a x { + 4 82 2 } 8 4 5 9 5 5 1 W , Internet:www pkpplewralan.pl

spoleczne. Proponowana nowelizacja wyboru wprowadzibowiem mo2liwo56 pisemnej - za zgodE przekazywania sposobu lub stosownych informacjiw formie -w ubezpieczonego formie ze kt6re elektronicznej. Uwa2amy, jestto rozwiqzanie, usprawnidzialaniejednostekodpowiedzialnych firmie za pzekazywanie w kosztownq dystrybucjq stosownych dokument6w ubezpieczonym ograniczy oraz (czaspracownika wla6ciwego tychdokument6w druku niezbgdny pzekazania do wla5ciwej osobie, kodowanie druku). dokument6w, koszty stanowiqjedynie Mamy nadziejg,ze zmiany zaproponowane projektach w pocz4tekprac upraszczajqcych przedsiqbiorstw Polsce. w funkcjonowanie Pragniemy przy tym zaznaczyt, 2e przyjgcie rozwiqzaf zawartych w projektach PKPPLewiatan. opiniowanych listgbarier czarnq ,,uszczupli"
r/ e--'':;"'- "---=-'-

U

Henryka tntatz Lewiatan Prezydent lskiej KonfederacjaPraigdawc6w PnTwatnych

ul. Klonowa 6, 00-591Warszawa, tel- (+48 22) 84s 95 50, fax (+48 22) 845 95 51 pl internet:wwu pkpplewiatan

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/5509433","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=5509433&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[6348230,56478731,15729357,14525936,73853169,8635853,12293728,6451354,4420395,4418354,6854933,34707507,4420074,6348243,81462124,73844123,86202997,75916839,6348242,15028169,8628169,49398196,38531373,34758748,97061664,11089457,53794476,7437486,6348222,12293647,100670471,100668204,100668208,100669582,100669591,100669587,100669594,100669579,100655271,100660444,100669592,100668207,100669584,100655274,100669590,100655266,100651381,100651378,100655262,100651385,100651389,100655248,100655269,100655265,100655250,100655243,100651394,100655255,100651372,100655246],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"p8LPDCr2PJnkN4UHhoQUGmXiNFM=","module_id":"mxapYTcttjuj1P9eFpzMRf2D/fM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[6348230,56478731,15729357,14525936,73853169,8635853,12293728,6451354,4420395,4418354,6854933,34707507,4420074,6348243,81462124,73844123,86202997,75916839,6348242,15028169,8628169,49398196,38531373,34758748,97061664,11089457,53794476,7437486,6348222,12293647],"title_link":null,"title":"Documents Similar To 921","track_opts":{"compilation_id":"p8LPDCr2PJnkN4UHhoQUGmXiNFM=","module_id":"numqEI816fPrp5Gc8HDasN9GQ+0=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[100670471,100668204,100668208,100669582,100669591,100669587,100669594,100669579,100655271,100660444,100669592,100668207,100669584,100655274,100669590,100655266,100651381,100651378,100655262,100651385,100651389,100655248,100655269,100655265,100655250,100655243,100651394,100655255,100651372,100655246],"title_link":null,"title":"More From sejmometr.pl","track_opts":{"compilation_id":"p8LPDCr2PJnkN4UHhoQUGmXiNFM=","module_id":"+Jy+D6CUW/yY/CyqUCvUs8OFaMg=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"4418354":{"type":"document","id":4418354,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/4418354/149x198/d059217a4b/1359919365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/4418354/298x396/2ea659a869/1359919365?v=1","title":"508","short_title":"508","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":4418354,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j5Wo91V4ddb/fv6k1zLNyeRhO8s="},"url":"https://www.scribd.com/document/4418354/508","top_badge":null},"4420074":{"type":"document","id":4420074,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/4420074/149x198/fb6be618f4/1359919365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/4420074/298x396/0de2adb468/1359919365?v=1","title":"598","short_title":"598","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":4420074,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yEVFDocFgvPTqlU4p87SKt8XPnI="},"url":"https://www.scribd.com/document/4420074/598","top_badge":null},"4420395":{"type":"document","id":4420395,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/4420395/149x198/3b292172d3/1359919365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/4420395/298x396/2db8c0e50f/1359919365?v=1","title":"601","short_title":"601","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":4420395,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HodbgQwgwEReuzWO2bYSD1a4+ls="},"url":"https://www.scribd.com/document/4420395/601","top_badge":null},"6348222":{"type":"document","id":6348222,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348222/149x198/476b5876b8/1294962552?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348222/298x396/2a56a6e857/1294962552?v=1","title":"1023","short_title":"1023","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6348222,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GJsz8IFOuMopHIrNPTh23W+lLVI="},"url":"https://www.scribd.com/document/6348222/1023","top_badge":null},"6348230":{"type":"document","id":6348230,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/6348230/149x198/b1a8fc9f4e/1294962559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348230/298x396/2c3ac5d7ec/1294962559?v=1","title":"1028","short_title":"1028","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6348230,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rDZypS42EDf3xVJCQybPCUqkHbw="},"url":"https://www.scribd.com/document/6348230/1028","top_badge":null},"6348242":{"type":"document","id":6348242,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348242/149x198/d830c6cf46/1294962557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348242/298x396/da727c0504/1294962557?v=1","title":"1041","short_title":"1041","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6348242,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wMZe9itXEg/m3MNsIx0skT0+n5c="},"url":"https://www.scribd.com/document/6348242/1041","top_badge":null},"6348243":{"type":"document","id":6348243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348243/149x198/1cc9315f44/1294962560?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348243/298x396/8d9e98a27f/1294962560?v=1","title":"1042","short_title":"1042","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6348243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jL0Yq4M42WrbKhUfjRKwsD1l0Iw="},"url":"https://www.scribd.com/document/6348243/1042","top_badge":null},"6451354":{"type":"document","id":6451354,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/6451354/149x198/17014a9d5e/1437086213?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6451354/298x396/f855387b8d/1437086213?v=1","title":"1084","short_title":"1084","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6451354,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N24aY5QNrMgO2P0pulMg9lrqpBM="},"url":"https://www.scribd.com/document/6451354/1084","top_badge":null},"6854933":{"type":"document","id":6854933,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/6854933/149x198/ee6d510f75/1294962872?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6854933/298x396/17b11a20fa/1294962872?v=1","title":"1134","short_title":"1134","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6854933,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LIGESyjy+ChOsLACtYQjJS72EeI="},"url":"https://www.scribd.com/document/6854933/1134","top_badge":null},"7437486":{"type":"document","id":7437486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/7437486/149x198/ef8641f775/1359747438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/7437486/298x396/ac53aa2ebd/1359747438?v=1","title":"1170","short_title":"1170","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":7437486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kzE1ADij7jceRDaEiRAacL+PJKc="},"url":"https://www.scribd.com/document/7437486/1170","top_badge":null},"8628169":{"type":"document","id":8628169,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/8628169/149x198/9ba1de0307/1294963772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/8628169/298x396/0e09a5c92e/1294963772?v=1","title":"1408","short_title":"1408","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":8628169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iHwi3HZzrJd2ezm2F1Mu4zX3xU4="},"url":"https://www.scribd.com/document/8628169/1408","top_badge":null},"8635853":{"type":"document","id":8635853,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/8635853/149x198/f9588cfdfc/1388089317?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/8635853/298x396/afef7f1873/1388089317?v=1","title":"1415","short_title":"1415","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":8635853,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LUSLHMZgO1WOAAEcvbc9vpoLRMI="},"url":"https://www.scribd.com/document/8635853/1415","top_badge":null},"11089457":{"type":"document","id":11089457,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/11089457/149x198/30ed05e127/1294964365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/11089457/298x396/af9ee5e17d/1294964365?v=1","title":"1604","short_title":"1604","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":11089457,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LBHPEyS1upByoaYVE5H3ESUMs8I="},"url":"https://www.scribd.com/document/11089457/1604","top_badge":null},"12293647":{"type":"document","id":12293647,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/12293647/149x198/3e98f1d3d6/1359747599?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/12293647/298x396/e0df1210c6/1359747599?v=1","title":"1671","short_title":"1671","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":12293647,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zuk8IF4C+lH34OLStakK/Z2fFMg="},"url":"https://www.scribd.com/document/12293647/1671","top_badge":null},"12293728":{"type":"document","id":12293728,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/12293728/149x198/bc3fd95627/1390877350?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/12293728/298x396/832c39aa00/1390877350?v=1","title":"1678","short_title":"1678","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":12293728,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"y+w/WN+FvW/RwMZD6x/x+5Sj+T0="},"url":"https://www.scribd.com/document/12293728/1678","top_badge":null},"14525936":{"type":"document","id":14525936,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/14525936/149x198/f461c3c2f5/1395270531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/14525936/298x396/8fd762877d/1395270531?v=1","title":"1893","short_title":"1893","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":14525936,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Dbh6ngoMw31bSPC187smXc1R458="},"url":"https://www.scribd.com/document/14525936/1893","top_badge":null},"15028169":{"type":"document","id":15028169,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15028169/149x198/821a5f4613/1399781932?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15028169/298x396/94247b621d/1399781932?v=1","title":"1849-A","short_title":"1849-A","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":15028169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rA0M11sXA+fY/PC7EuUzXCDlLLo="},"url":"https://www.scribd.com/document/15028169/1849-A","top_badge":null},"15729357":{"type":"document","id":15729357,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/15729357/149x198/94eb6bf562/1359747757?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/15729357/298x396/f162bbb028/1359747757?v=1","title":"2020","short_title":"2020","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":15729357,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0+euSjh6Yw2ZZsmPdZkdfpp1BC0="},"url":"https://www.scribd.com/document/15729357/2020","top_badge":null},"34707507":{"type":"document","id":34707507,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34707507/149x198/bb4abc4e06/1359919369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/34707507/298x396/ff926bc39a/1359919369?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":34707507,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KsOz7PnBnGB+8IBNT+0o9WWVP6U="},"url":"https://www.scribd.com/document/34707507/Untitled","top_badge":null},"34758748":{"type":"document","id":34758748,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34758748/149x198/6b4efc7495/1359919369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34758748/298x396/97fe10b4ca/1359919369?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":34758748,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Bi4bXiNfYI4kJsvBNFEGdA0oJvg="},"url":"https://www.scribd.com/document/34758748/Untitled","top_badge":null},"38531373":{"type":"document","id":38531373,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/38531373/149x198/e66d2ef841/1359919371?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/38531373/298x396/b3ccc7a9fe/1359919371?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":38531373,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xh5gxxEX5MOfB8dKX+f6ntSU16Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/38531373/Untitled","top_badge":null},"49398196":{"type":"document","id":49398196,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49398196/149x198/5908ea3a24/1359919372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49398196/298x396/896aa10237/1359919372?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":49398196,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5izLe9k28r+fch+ILa88CHEAja8="},"url":"https://www.scribd.com/document/49398196/Untitled","top_badge":null},"53794476":{"type":"document","id":53794476,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53794476/149x198/072e38d660/1381720759?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/53794476/298x396/32e0ab5492/1381720759?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53794476,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xIXvO62arQKgSCsmporAhlBNWiU="},"url":"https://www.scribd.com/document/53794476/Untitled","top_badge":null},"56478731":{"type":"document","id":56478731,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56478731/149x198/5d85fbd148/1396286714?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56478731/298x396/1df1b0e5e2/1396286714?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":56478731,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BrUuykSivo/q6ds2iQSn1E6/624="},"url":"https://www.scribd.com/document/56478731/Untitled","top_badge":null},"73844123":{"type":"document","id":73844123,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/73844123/149x198/78ec1e283b/1434461278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/73844123/298x396/b64ed9e43f/1434461278?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":73844123,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aQCRi3jUzO/WPC76I3Qehtzn3pg="},"url":"https://www.scribd.com/document/73844123/Untitled","top_badge":null},"73853169":{"type":"document","id":73853169,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/73853169/149x198/9e2ca73449/1359919375?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/73853169/298x396/5c51f4212e/1359919375?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":73853169,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+RFXUHU4a2qxBHHDtkdoaRPX5bE="},"url":"https://www.scribd.com/document/73853169/Untitled","top_badge":null},"75916839":{"type":"document","id":75916839,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75916839/149x198/c0228bfcca/1359919377?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75916839/298x396/0a7afd7945/1359919377?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":75916839,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m8DxYFgDV6/lUc4BBe/S70OAM6c="},"url":"https://www.scribd.com/document/75916839/Untitled","top_badge":null},"81462124":{"type":"document","id":81462124,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81462124/149x198/f29388928d/1387196992?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/81462124/298x396/366b6fdef9/1387196992?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":81462124,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KI9OzVVyI/8uv34GjELseBBOMvU="},"url":"https://www.scribd.com/document/81462124/Untitled","top_badge":null},"86202997":{"type":"document","id":86202997,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/86202997/149x198/9d008322cf/1387656885?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/86202997/298x396/517a9c90be/1387656885?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":86202997,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lyE/7K0nxb3SIJzffkRD0QkDu48="},"url":"https://www.scribd.com/document/86202997/Untitled","top_badge":null},"97061664":{"type":"document","id":97061664,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97061664/149x198/a7e8c6f9c1/1359919411?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97061664/298x396/bf46d36c57/1359919411?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":97061664,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CCjbYU3ZU08PFuaWHVi7MtysJ5w="},"url":"https://www.scribd.com/document/97061664/Untitled","top_badge":null},"100651372":{"type":"document","id":100651372,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651372/149x198/2c157ec820/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651372/298x396/b7a3e1491a/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100651372,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UFyknSCTSd6m5ff5iJE5HtT65RY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100651372/Untitled","top_badge":null},"100651378":{"type":"document","id":100651378,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651378/149x198/b84f1cb65a/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651378/298x396/3318a518f1/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100651378,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kOVH6u8Z0CEN4xTJ0fM920xMnWY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100651378/Untitled","top_badge":null},"100651381":{"type":"document","id":100651381,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651381/149x198/a070d8b244/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651381/298x396/b08df7f44f/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100651381,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PEls3Uhufdywh1Nu32SRE3Fh+GY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100651381/Untitled","top_badge":null},"100651385":{"type":"document","id":100651385,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651385/149x198/68d3f90478/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100651385/298x396/e09d53c98b/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100651385,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FBiOvq5bR3kC8DzoNcNlNl0yalQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100651385/Untitled","top_badge":null},"100651389":{"type":"document","id":100651389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100651389/149x198/0811e65568/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100651389/298x396/01743f094d/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100651389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fSWkGo71jPDqECfbLLES041Z4Ok="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100651389/Untitled","top_badge":null},"100651394":{"type":"document","id":100651394,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100651394/149x198/4712f58426/1386249067?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100651394/298x396/20b1f8ff4e/1386249067?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100651394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2JLlWgSnd1BbHy07Wq1+/xHScIg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100651394/Untitled","top_badge":null},"100655243":{"type":"document","id":100655243,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655243/149x198/20756696c4/1386717113?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655243/298x396/00797b8f43/1386717113?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FRfyEAFtqE1OrH6jv2os4dI37cM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655243/Untitled","top_badge":null},"100655246":{"type":"document","id":100655246,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655246/149x198/d5969cf075/1387051237?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655246/298x396/04d1e05a02/1387051237?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655246,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3SjMf5yPalZXDfjEf1sUV8gGkkg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655246/Untitled","top_badge":null},"100655248":{"type":"document","id":100655248,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655248/149x198/0df49a6789/1386553953?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655248/298x396/3147895e79/1386553953?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655248,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"y8gYfiSvj2oxFZ7PGBS/WMq3qjM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655248/Untitled","top_badge":null},"100655250":{"type":"document","id":100655250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655250/149x198/a3bbc0372a/1384397009?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655250/298x396/46d7a3e21a/1384397009?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ryYO6K/ipbuqEauIqv823FuXyBM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655250/Untitled","top_badge":null},"100655255":{"type":"document","id":100655255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655255/149x198/754db1d191/1385246410?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655255/298x396/097cdf23f4/1385246410?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q/xFSgFmf2S5ve26wQCWxwNHlSE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655255/Untitled","top_badge":null},"100655262":{"type":"document","id":100655262,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655262/149x198/5f5f4a6eae/1385625562?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655262/298x396/6e312ab097/1385625562?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655262,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"urVtA0h4d01WXtODZ0im8nLbtKc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655262/Untitled","top_badge":null},"100655265":{"type":"document","id":100655265,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655265/149x198/edd8affb36/1384394339?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655265/298x396/44597ecc2e/1384394339?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655265,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"y5W07SRMqcGswMualZLJofXd5AI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655265/Untitled","top_badge":null},"100655266":{"type":"document","id":100655266,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655266/149x198/48692c1edd/1383159531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655266/298x396/78f4745a40/1383159531?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655266,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mzgErVKcDEduxGdIzjCOqGD0Aw8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655266/Untitled","top_badge":null},"100655269":{"type":"document","id":100655269,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655269/149x198/da9c1e9f26/1385781786?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655269/298x396/21266726da/1385781786?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655269,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4RR1QJxafKD7Tr1eXCcFVGNdWSA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655269/Untitled","top_badge":null},"100655271":{"type":"document","id":100655271,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655271/149x198/316eb79302/1383421304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655271/298x396/5a64b380ed/1383421304?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655271,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q/NLAPYRMG6Gi2yEKu8fepr1Mwk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655271/Untitled","top_badge":null},"100655274":{"type":"document","id":100655274,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100655274/149x198/ce9c4c56f1/1381745005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100655274/298x396/2b66875b42/1381745005?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100655274,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nM9a3PafAHnIsLlZb+ue0+zlxEM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100655274/Untitled","top_badge":null},"100660444":{"type":"document","id":100660444,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100660444/149x198/10cfcdb985/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100660444/298x396/640ea5a4a3/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100660444,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1I2ns1wD8f7DIy5Yz0WMS9Ncrtg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100660444/Untitled","top_badge":null},"100668204":{"type":"document","id":100668204,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100668204/149x198/5818ea90d7/1399659210?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100668204/298x396/df559c2d15/1399659210?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100668204,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fnvuvl6rs1EQzTY0E4eehdmhUzo="},"url":"https://www.scribd.com/document/100668204/Untitled","top_badge":null},"100668207":{"type":"document","id":100668207,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100668207/149x198/64a166ab1d/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100668207/298x396/220610718e/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100668207,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z5JQoa3O67Xek+2HHw4JePtU8J8="},"url":"https://www.scribd.com/document/100668207/Untitled","top_badge":null},"100668208":{"type":"document","id":100668208,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100668208/149x198/7100bc1692/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100668208/298x396/6873811f9e/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100668208,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LMgflrB8e+Je4NdmTVVk7USdDBg="},"url":"https://www.scribd.com/document/100668208/Untitled","top_badge":null},"100669579":{"type":"document","id":100669579,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669579/149x198/543d95d60a/1380823248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669579/298x396/d8e47f3ac9/1380823248?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669579,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jc85mpU50hwgrCGu42jMFMu7b3o="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669579/Untitled","top_badge":null},"100669582":{"type":"document","id":100669582,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669582/149x198/514068f18e/1384770769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669582/298x396/5b701fd57a/1384770769?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669582,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QtjMTN8nhkK5IAQCqo5HLVtqucw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669582/Untitled","top_badge":null},"100669584":{"type":"document","id":100669584,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669584/149x198/dc831d2efb/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669584/298x396/7fdbd8318c/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669584,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"40kFCgdTXNpQdLesF6Eqh3m/U0o="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669584/Untitled","top_badge":null},"100669587":{"type":"document","id":100669587,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669587/149x198/5e4df5ab69/1381833645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669587/298x396/f803adf9f4/1381833645?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669587,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2zpiSV//Rtj1nytkELn06vxWFzQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669587/Untitled","top_badge":null},"100669590":{"type":"document","id":100669590,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669590/149x198/1823089d09/1373746907?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669590/298x396/e1d3a55cc7/1373746907?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669590,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TeKvGtiTF/GIpUS4XRbsRsz3j0g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669590/Untitled","top_badge":null},"100669591":{"type":"document","id":100669591,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669591/149x198/f6d4c6de14/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669591/298x396/f994e38365/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669591,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FME1sQikbyNHKlbcIPcCSffkt3I="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669591/Untitled","top_badge":null},"100669592":{"type":"document","id":100669592,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669592/149x198/ee588f5b3e/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669592/298x396/6ebedc407e/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669592,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VZdPEtKcVFeHsPKg7ZH628yKSuw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669592/Untitled","top_badge":null},"100669594":{"type":"document","id":100669594,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/100669594/149x198/6bc18ce59b/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100669594/298x396/9fcbb7b2db/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100669594,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2CfwXaKPB8Ls/jt6qICtXYctJss="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100669594/Untitled","top_badge":null},"100670471":{"type":"document","id":100670471,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100670471/149x198/b0598690d8/1359919420?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/100670471/298x396/86f1241cac/1359919420?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":100670471,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gWKutLPswCB4PRf6Q38ilbR6cKU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/100670471/Untitled","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/5509433","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=6LSg7alRDcZ7rgZdEo0Q8I%2FB0lM%3D&authenticity_token=WP3R0GGYJkQ%2FLPaYFc6W2sOTuQ3fPlXfP0ZD9oGsCOQ7h88ljer3N6%2By9xnbyikmpLbNdxFj1spMkZTuzw6dEw%3D%3D&expires=1540321450&wordDocumentId=5509433&wordUploadId=5537711"},"renewal_nag_props":null}-->