ைஷலஜாவின்

ைஷலஜாவின்

‘காலெம

லா

காத்தி

ப்ேபன்’
- காத

காலெம

லா

காத்தி

ப்ேபன் காத

- ைர

ெதாட

ைர

ெதாட

1 OF 50

ைஷலஜாவின்

அத்தியாய

அத்தியாய

- 1

அத்தியாய

- 2

அத்தியாய

- 3

அத்தியாய

- 4

அத்தியாய

- 5

அத்தியாய

- 6

அத்தியாய

- 7

அத்தியாய

- 8

அத்தியாய

- 9

அத்தியாய

- 10

அத்தியாய

- 11

அத்தியாய

- 12

காலெம

லா

காத்தி

ப்ேபன் காத

- ைர

ெதாட

2 OF 50

ைஷலஜாவின்

காலெம

லா

காத்தி

காத

ப்ேபன்!

- ைர

அத்தியாய

ெதாட

1.

*************************
சாைலயி

நி கிறா க
நடந்

ேபா

அைர அ

ெச

இள ெப

என்றா

கிறான் என்

ல உயரத்தி

கத்தி

ப த்த (எ பி ஏ) ப ப்

கிறேபாேத உ

ெய

ெபய ..சார
ெதாழி

.. ெப

r

மாறி

அ த்த ! ஊட் ேகரட் நிறத்தி

யா ெகா

கவ

ெகா

த் ெதrந்தி

ப்

த்விரா

ன்னைக ெகா

,ஆற -

என்ற

ட சார

கன்

ளாத அட க , எள ைம!

கேவ

கியத்

ேம?

ைக..ெப
ப்ப

சார
ராக

ெகா

..

.

ட்ட ப்ைரச

என்றபிரபல க ெபன யி

ஆன்மக ெசா ெபாழி

ைமையமதிப்ப

அவ க

தந்திரத்தி

ேகட்ப

.

தைலயிடாம

.

-வா

..மா
ப க

காலெம

ெதrந்

ப்பாள .

ப்ப ...உபந்நியாச

ெகா

கன்

பாராவிேலேய சார

கன் என்

தலைமப்ெபா

வய

அலட்

நிமிஷ

கன் தான் இந்த கைதயின் கதாநாயகன்!

அவனப்ப றி ெகா

சிறி

அைனவைர

ஆ கெர ட்!

சார

வி

லா

சார

, ெகா

அத்தியாயத்தின்

ெகா

அந்த இடத்தி

ெகா

கலைவயிலான

லா

ைம ேந ைம ெபா

பத்ெதான்பதா
,.. அைனவ

காத்தி

ேததி

ைம,

பத்தி ஏ

.

ப்ேபன் காத

- ைர

ெதாட

3 OF 50

ைஷலஜாவின்

யாண ... அ

மறந்த

ைமயி

சார

ெச

லலா .

ட்ட ப்ைரசஸி

அைனவர

கன், ராகின ைய

அதிகமா

கவ ந்தான். அவன்ம

எ ைந

ைக ! இவைன

வைள சிப்பி
அவ

.

சி

ப்பவ

கன்

விபத்தி
வட்

ஜா பாட்!" என்
வாகி

பல ஆ

பாவத்திேலேய சா

இழந்த

த்

ஆனா

ன்

சார

லாததா

கன ட

. "வாட்

டாதா?

காமேலேய அவ

கியெபா

ப்பானபதவியி

ப்பான

ேதவைத.

சின்ன வயதி

வய

? யாேரா ராதிகாவாேம

கள ன் காத

என்றா

வான் .
மட்

பி காலத்தி

அவன ட

கன் நன்

அவ

கணவைன

தா

தந்ைதைய

த்தவளான அ கா

ப த்

லியி
தன்ேனா

சrப்படா

விட்ட

ப கத்

சீட்

மித்ராவின்

இன்

லா

வான். சா

ப்பா.. என

விளா ட்
ேபார

ப்ேபன் காத

ச பாதித்

உத

ழந்ைத

வான்

தன்

ட்.

ேபா

ேபா

அ காைவ

அைழத்தான்.

க வா

நிைறய

ஊைர ஜாலியா
ட் ப்ேபா.. அவ

சி

லிேபாகவி
கள

- ைர

என சகல

,

மித்ராைவ வா த்ைதகளா

ெகட்டப்பழ க

காத்தி

நன்

ேவைலகிைடத்

இந்தகிராம

ட்க

ந்தான் . மித்ராைவ

கன் தன

க காைவ ேவணா

மித்ரா த பிேயா

கிவிட்டா

காலெம

கிட்

, ேபாைதப்ெபா

ப்ைப காட்டமாட்டான் .தன

சித்திரவைத ெச

ெவத்திலேபாட்

ஆனா

ெவ

சார

லி பாைஷ ெதrயாத ஊ

சா

, சீட்

ைழவான். ஆனா

சார

நான் பா த்தி

ல இர

,ேஜாதிகாவின்

அ ைமயாகி இ

த்

ைககளா

ராதிகாைவப்பா

அவைன விட பத்

ெச

பாத்திரமான

தான் வள ந்தான்.

அ த்

"

. ராகின அந்த க ெபன யி

க ெபன யி

ெகட்டப்பழ க

என்

ன்னா

மித்ராவின் கணவன் சீன வாசன் ேர

நட்

ப்ேபேன என் வைல

ேரயாவின் உட

கெவட்

அன்

அவ

மாச

சிப்ேபாட்

ெபாறாைமப்பட்டா

சார

மைனவிெபய ராதிகா.

.. காதலித்த மாலதிைய

இன கைத
ராக

ஆன

ெதாட

த்த

நம

அந்த

த்தான்

"என்றான் சீன வாசன்.
ைல.சின வா ைன ஊr

கிவி

வான் என்

அவ

தன ேய

4 OF 50

ைஷலஜாவின்

கா! மாசாமாச

"சார
ெதr

ப்பேறன் மாமா..ந

வ சி கிட்டா

கமட்

ச பள

,

தைலையமட்

அ காைவஅ

ேம அ

ேபா

மித்ரா அவன ன் உ சந்தைலைய
லாஇ

ப்பா...க

ப்ப

காம ெகா

ப்பிடேறன்' என்

ளாம அன்பா

ெசா

ல ைதrயமின்றி

யாண

கட்

ட் ய

.

ேகாதிவிட்

வா த ப,

,"ேபா

கிட்டா உன் மைனவிைய அன்பா

சரைணயா வ சி ேகாப்பா.. உன் மாமாமாதிr சந்ேதகப்படற

வா த்ைதகள

வி

பினா

20வ
வந்

சியி

வா ந்

ெமன்ைமன்

என்னபலன் க

..உன்ைன த
சார

"எப்ப
வள

ெபா

கா விடற

த்தா

வா

நம

வி

லி ெசன்ற சார

நிைறய ெபா
த்த

காணாம

ட்க

உன

த்ெதrயாதா? அ

ேட கா?உதறித்த

கேலன்னா

ெபrயவ

டன் வ

ேபாயி

வா

ெசா

லாமேலேய.."

லா

க ெசா

பண

லா

அைவஎ

. மிதரா ேவதைன

சீட்டாட்டத்

ேக க

காத்தி

என்

லி

ஆகாத

மி

ேகேனப்பா?

வாத பி!"

ப்பினான்.

லா

டன்

கைள

ப்ேபன் காத

ேம பணமா மாறிப்

டாதா?"
ப்பா.."

மித்ரா ைககள ன் பின் றத்ைத
காண சகியாம

சr, ந இவேராட

வான்.

கிட ச பrைசப்பா

லா

லி

ந பேறன் ...ந ேபா

ப்பா.. என்கிட்ட

"ேகட்ட

ள ட்

லி ேகட்

மாதாமாத

ெபா

"ஏன் அ கா இைத ந தட்

காலெம

ெசா

அன்பினா

, ஒள பிற

ேபாெத

ைற அவன்வ
,: எ

கன் தவறாம

ெசா

ேபாயி

ப்பா"என்

? ந ம அ மா அப்பா ந ைம அப்ப

மி ஆ

காவ

lவி

டா

கமா வ சி நான் காப்பத்தேறன்.."

கலேயப்பா..?அதிக

என்ன

டற

.

"அ கா !என்

கஅ

ஆட் னான்.

அ காைவப்பிr

ல பாதி இ

தா?'

'அ

உன்ச பளப்பணத்

பாத
ெகா

- ைர

கைள

கா

பித்தேபா

சார

கன்

டான்.

ெதாட

5 OF 50

ைஷலஜாவின் ஊ ஒ இ ப் றப்ப ெபா பாத் ேபா சீன வாசன் .அ த்தவாட் டன் அ காைவப் பா த்தப ேய சார காதலித்த மாலதிைய வந்த லிஅ .... ஆனா ைலயா கழ றினான். ைணெய கட் பயந்ேத அவன் நிராகr கேவ லேவணாமா வள த்த ?நா மாேம? ஏன் உன ெசா வலகத்தி மாலதி விடவி ஊ வரப்ேபா கன் கிள பினான்."சார ேகன். நாேய. மாலத? அவைளப்ப றி..உன தி ெநறத்தி வா ல லாேவ " என்றான். கிrப சி கா உன கா .பா க ந சrயான ேஜா தான் உயரத்தி . "த பி ஒ ேந ல பாத் அவன்பா க "என்ன பா க வாட் உன . ?அ பின்ன ெகட்டவா த்ைதகேளா "மாமா ந நி சய என் க ெசா ெச கல சீன வாச தவிரமா கிய க ற ெபா க..." ேம ட்ைட கேறன் .. (அ த்த அத்தியாயத்தி காலெம லா காத்தி ) ப்ேபன் காத . மா?என் ேமல ந பி ைக இ ேவன். தன்ைன ைல.ைர ெதாட 6 OF 50 ." க பா க ெப க?" ைள 'தாலிகட்றா'ன்னா கட்றான்..

இல கிய மன ச நாட்ட க ேசைவ லி இைளஞ க ப ஆர பித்தா யத் தய வள ப் அவ ப்பி த்த ஒ ஏ கமாட்டா க சார ப் விட்டா க . க பிரபல ேமஜி அ கிற களா அ ஏராளமாகேவ உ பலவ கேனா ெந வ எள என்பைத . . க கைள ெபய ந்த ஒன் ஏ பட கைன மானசீகமா இேலசி அ லி டா . மாலதியின் அப்பா . மாலதி க ெகா ேபா நிமித்த மாலதியின் இந்த கைலைய க ஆன்மக ேச வலகத்தி .ைர ெதாட 7 OF 50 .ஆனா எத்தைனேயா ள கிட ைகைய ெதrவித் நாண . இந்தகாலத் ந்த ேதவைதயான மாலதியின் தன ைமயி வைதவிட அறிவினா த்த ைறய தன் ரசைன ேக ப இ வி ெச ேநரத்தி த ந்தா தரவி மிநாதன் ப்பின் பிரபலப்ப வயப்படமாட்டா க ள எைத ேபசவிடாம நிைன . ப்ேபன் காத . அழ அப்பாைவப்ேபால அைதேய ைல. மன காத்தி . கைன சந்தித் பாழா தன் ப்ேபாகிற சில நியதிகைள ஆைண அழகினா அன்பினா கித்தவமி . அப்ப ப்பட் விட த மான த்தா . அதனாேலேய ஏற நிைறேவ றி ெகா அன் ேக அலாதியான அந்த கைலைய ேம ள அவ பா ைவ அவேளா சார ெப பணி rந்தவ மாலதியிட ப என்ேற சின்னவயதிலி கைட க அ ஒன்றா நி ண . தன் ஒேர வாrசான மாலதிைய தன நிைனத்தா . அறி ஏ ப லியி சார அட க ேம கவன த்தி அழ ஷ பல ப ன்ேப ெதாழி கள ெதாழிலா கி ெகா சார விட்ட கன ன் ம க உ ெகா அவ மன ப ெப காத வலக ல தான் என்றா ப வசப்ப த் rந் ெகா காலெம லா ந் அைவகள இட த்திய த்த அவ . ஆனா அைத .ைஷலஜாவின் அத்தியாய -2 காலெம லா காத்தி ப்ேபன் *********************************************** மாலதி.

வி கைடந்த சி பமா க.ஆய கைலக "ெசா எ ேவ . வ மட் வந்தா ஆர பிப்ப வா கைலகேள இ ைலேபாலி தி இ ல அந்தப்ப ெகா த்தான். .எ ஏ கனேவ ைகயி கீ ேமைஜயி சார ம மன க மாலதி. ! நான் ஒ "சார ப க" என் கி நின்றாள சில கண .ைர ேக வாசி ெதாட க மாலதி" 8 OF 50 . தன் மன வ வயதி த்தான் பற ெசா லாம ேமா?ஆேத ேமா? இைதவிட்டா என நிைனத் பிற சார ெசா லி நி கைன சட்ெடன ெசா ன்னைகதவழ பறித்த ப்பா த்தான் அ ேக? பாட் ேக உ பத்தி நாலி ஓவிய மா? என கள திைய ேகன் சார என் ெசாந்த இதழி ல ட் க .ைஷலஜாவின் தன் உண r சிகைள ஆ ேகாபி சார கன் தன் அ "உ க மனசி ப்ேளட் எ அ த் த் இப்ப ேநர ெமௗனேம வ வ எப்ப ஆர பித்தா சந்தன நிறத்தி கி வந் கன். மலரா ெதrயாத ப ப் ேமஜி கைல இப்ப கவிைத எ கவிைதக உ த்தினா த வர ஆனா ?" காட் விட் . ஆனா ஒ டா ெகா நாணேம ஜாைடயாகி சந்தி க இப்ப இ ?ப தாேனா? காத என்ன ேப வ சார உட்கா ஓ இட என ளாம அ ைவத் வைத மாலதி உண ந்தா ெகா பா ைவயா ெகா மாலதி வந்தி நி க என 'என்ன ஆயி தய தட் கி ட் ெகா காத கவிைதயா கி லா காத்தி களமாயி ப்ேபன் காத .இப்ேபா கவிைத கப்பி சாப்பிடத்தயாரான திைகப் டன்."கவிைதகைள இதய ஏட் ! வாசித் காட்டட் மா?" என் ப் ன்னைக டன் ." வா சிறக த் ப் கிைட கா கவிைத எ.. "ஆஹா ஆர பேம அம காலெம இட கன்" என் கிேறன்" என் திறைமகேளா மாலதி தன் இதயப்ப ேகட்டா கி ?' நின்றவைள பரவசமா எ தி வ சி தன் அ க மாலதி ல .

தன்ைன அவ ஒ நிைறந்த ல என்பைத அவ கைள மதி க மாலதிையப்ேபான்ற அழகான த்திசாலியானெப ஆர பித்த அ த்த . மிதந்தான் அ ஜாதிமத .ேநசி கப்ப கண தான் அந்த இன ய உண தாrத் மன தன இயலா . சார கைன ம இ ைல. ப்ேபன்" ெசா லி த்தவ . காதி த்தகணேம அதன் உட்பிr வி க ந்தன.ைஷலஜாவின் மாலதி தன்ைககைள ெந ஆழமா ப்பா த்தா ேக கட் பிற ெசா ெகா ல ஆர பித்தா சார கைனேய .இ கவிைத அ உண ந்தான்.ைர ைச நிைறத்த அசrrயா ெதாட . ப் rயாம ைவத்தி ப டான் சார காத காத்தி கன் வ சிறப்பான கள ேக நி சீன வாசன் ரலி ப்ேபன் காத . " உன காக சிr இந்த உத வத் க ' விடாேத ெந ப் உன காகப்பற என்மனப்பறைவயின் சிற கைள ெவட்ட டாத உன் ெபா ப் விர கைளெவட் னா வைணயா வாசி க விr காத காத வ வ ? வைலயி ஒ க தாேன? உன் கைட க பா ைவ ச மதேம ெபா ளானா அந்தப்பா ைவ கா காலெம உண லா சி காத்தி மா பா ைவ பா த்தா சார க நான். கிைட கெகா சியி திைள க த் .மத 9 OF 50 . உண ந்தாேலயன்றி உண கேவ என எ ேபா ேநசி கிறா ேநசிப்பைத காட் எ கால என் காலெம ெகா காலமா தைடக லா மகி நிைனேவ ெந ..

பதட்ட ேவதைன கன் ேவ வாரேம அவைன சந்தி க கிராமத்தி ச மந்த ேபசறவ மாறினா சார . கவிைத எ லா இ ப் பrந் மாலதி ெவள ேயறிவிட்டா கன கப் ப பத் ெகட் யாபி க இ ல மாறி இ அப்ப ேய அவைளஒ லிவந்த அ ப இந்த பிr .மறி க "ேபா மா ெவள ல.. மாலதியிட .இைணயத் லா ைமேபசி திr டான். ெமௗனமா லாவிஷய ெசன் ெதrந்தி விட்டா .ேபசிப்பா த்தா காலெம ப்பா த்தான் . . ..அப்ேபா சீன வாசைனப்ப றி rந் கன் நிைனத் "என்றான் . ெகா சாத் வந்தேபா ைகயிலி ந்த சாத்தினான் சீன வாசன். .நிலைம . நா ெகா லமா டன் அந்த கவைரப் கத்ெதாட ...இ ந்தா கத்தி கா அலவலகத்தி த் விட்டா கவைரைவத் அவன் அ கா பிrத்தான்.ைஷலஜாவின் ஒன்றானா ஜாதி உட்பிr கைள காட் மைனவியா கமாட்டான் .கால என்ைனமாதிr வெளா க. ளாள பிr ப எ ைடயினா க சீறிஅ டன் மாலதி த்த வாரேம ஒ ராஜினாமா க தத்ைத சார கன ன் ேகபின சார க ஒ வழியின்றி காத்தி லஇ ல.ஆனா கஇ ச மதி கமாட்ேடன். மாலதி அவைனவிடவி ெசா வன்என்பைத சார ைமயான கவிைத மாலதி.ைர ெதாட 10 OF 50 . இந்தவட்ல காத மித்ரா... பத்திrைக க. வரைசவ ெவ தன கிய ைல ..உன் பா காம க ணால ெச இைதெய காவலா இ ெதr தா ேபா ேபா"என் அழியாம இ லஉ ற லா இ கறவ சீன வாசேனா. ப்ேபன் காத . ந்த திய அந்த கவிைதைய ெந கினான்." அ ப் பப்ெப சீன வாசன் தன் ேகாபத்ைத அ காவிட மனைத அட கி ெகா பிற சீன வாசன் மாலதிைய தன எ விட் ேநேர எ யிட ெசன் .. ல கிைடயா சிட் கா கவந் ட நான் ல ேகாத்திர எ .வறட் சிலமன த கள ெச ெகா டா என்பைத அவ ஒ அ நிைனத்தேபா ந உட ேபந ல ேபா ல ேவ மாலதி ம வந்தா வந்த காட் வி வான் . அதான் இந்த கலாசார ைழய யா ப்பிவிட்டான்.

11 OF 50 . ஆனா வள த் தன்ைன ஆளா கிய அ காைவ நிைனத்தேபா காத கவிைதத் தாைள ப் ேபாட்டவன்.. ஆனா திரா இ ெப இேலசான ஆ ப்ேபன் காத ேதான்றிய நிழலான . மாலதிைய அ க அ ேயா அ கிழித் மறந்தான். ேம ேவைலமா ற பாவத்தி ணி காத்தி க ெதறிப்ப கணவனான சார உண வைத உண ந்தேபா . த்த சில நாட்கள ேகட் வந் ெப விட்டான்.ைஷலஜாவின் உ சந்தைலயி உ ெம கி ெகா ெந ேட வ த்தித ப் கிrட வ ெவள ச இயந்திரப்ப க இைடேய மிதிப க த வ ச கைர உன்ன டமி ந் உடலா விலகிப்ேபா என் உன் நிைன என் க அழியா சித்திர னரபி ஜனன னரபிமரண ம ஜன்ம அ ேவ என் த சார கன் க தன்மேத ெவ ண கல கிய ப்பாக .அ சீன வாசேன மன உவந் அழ இ ஆணவ சிைலயா ேப சி ஒ ெவா ஆன ன் ஒ ெவா ெப காலெம லா நரைலேம த்த சிலமாத கள ேத ப் பா த் ந்தா க ைவத்த ெப ராதிகா. அவள ட ந்த அலட்சிய . தன்ைம இ தன்ைம இ மா அேதேபால மா .ைர ெதாட ணின்கர பி த்தான். ெமன்ைம வந்த தன்ைன இ ..

ைர ெதாட 12 OF 50 . பிற ேபராபத்தி க நியாயமி ெகா ைலதான்! விடப்ேபாவைத அப்பாவியான ) லா காத்தி ப்ேபன் காத .ைஷலஜாவின் ராதிகாவின் சார பாவ கன் அறிந்தி (ெதாட காலெம .

அத தன் இ க தவிப்பா இன் தன ெகா தன்ைன ல . ப்ேபன் காத .காட்!.ைஷலஜாவின் அத்தியாய ட்மா ன " சார இட ராக எ ேநர காைல பத் சார கன் அப்ேபா மணி பத் நிமிஷ நடந் ெகா காதி விழேவயி ஏெற த் பா ேகாபமா எப்ெபா த் கவன த்தான் சார லா றிய த்தி அைறைய த்தப ெச ெகா கனன்ம ெச ேசா க அணிந் ட பற க ேதவைதேபால நி ேபான சார வந் ைப கிேலறிஉட்கா காலெம கா றி க ஆர பித்த ஆபி ைஜகைள ேமட்சாக க . ந்தான். ட ப்ைரஸின் ெகா ப் வினா !" ேநா கி நடந் திய 3 காத்தி ைகயி அம ந்த சார க ேகா அந்த ஏசி . ந்தவ ட் பா லr ன்றாவ தான் ஆப " ஓ.ைர ெதாட 13 OF 50 . ேந ண க ேலட்டா வந்தி ைசன ேசைலயி ன்வ நிமிட தள . ேபால காைல சீ கிரேம எ ந் ேபா ச ஆகி இ பைன சாப்பிட் ஷூ அணிந் தான் பின் ச கர ப ள த் ெகா ப்பைத கன்.. ைல.பத் ெம ராகின . பழ கமி லாததா ஏேதா ற உண சியி மன காணப்பட்டான். விய தாமதமா ேவகேவகமா ேகேன" ைஹைலட் ெசன்ற ளr ைழந் ராகின காைலவண க காம வந்த அைற ..

.அவைர எ "ந மா யின் மா யி கன் ேமேல நின்ற ராதிகாைவ நிமி ந் லட்சிய .." என் மா இ கினா க. அவ அப்ப ப்பின சில . ேப உ . உைடேயா இ பா த் ..கிழவைனெய "எ. அதி இ சி ப்ளா கின் நான்காவ கிறா க அளவிலான அழகிய ◌ஃப்ளாட்.. ஓ வந்த வாட் ேமன ட கா கிற லட்சணமா இ வா க நி ஒ கா கவன சி க லா விடறா கி கறிேய . ேறன் பா " க வரலேய?" சலி அர ேபா ைககட் நின்றா . "என் கிற ..இ ச ெச ◌ஃப்ளாட்மட் தி லா . லா காத்தி ப்ேபன் காத .என விைளயாட இட சீறத் . ேப ராதிகா கீ ேழ வந் தடதடெவன் ேவ ள த்த வசதியா ச "என்றான் சார "ப ராதிகா அந்த நான்காவ .ராதிகாவின் எ இ க கைள க ைப ைக கேவணாமா? வ சா இதான் கதி.ைர ெதாட 14 OF 50 ..ராதிகா ேகட்டப . ◌ஃப்ளாட் ன் வாட் ேமைன உர க க ேபா த் த த்தான் சார வயசானவ ராத்திr அதட் விட் கன். அ ல உன்ைன ேவைலய விட் வாட் ேமன் அ காலெம இ ழி சி... இர . இப்ேபாதான் அந்த ஓரமா வ ன ந் யாம கி சன் என்ற ◌ஃப்ளாட் யா கிழவா ந காவ யாேரா ப ஹா வ க இப்ேபா அைழ கிேற? பாவ ப மட் சி ட் கி விட்டா யா ேவல க "என்ன ெம பா ெச லா ெதாட ட் வைத ◌ஃப்ளாட் ன் கீ எ க ெம ெபட் தான் க?" "ராதிகா. ந ச வாகன கைள நி அ த்த நிமிட ஓ வ ைகபா த்தன ...யா பைத கடந்தவ . ஆ ப்ளா க மா ெபrய ந த்ெதாட் ..ைஷலஜாவின் "என்ன ஆ ?" உரத்த பா வந் கன அந்த நின்றா ஆ ப்ளா க கன் .. இர யா எ வசிப்பவ க . கைள எ ப் இ கா காவ க? மாசாமாச த் வாகன லயா உன க அைத ந த ஒ ? உன்ைன ந பிதாேன இ ச பள ?எ த்தி ெதrயா மா.."ேவைல . ராதிகா யாைர அைழத்தா ெதாைல சீ த் ப்ேபானா . யா அபா ட்ெம ெமாத்த சார ரலி த்தமாச க ெசா இ யட்.

" சார நான் ன்னேம கிட் களமாதிr அந்த ஆப லி காத ல க " நாத் ந லவ ராதிகா. பணி rயறவ " 'அெதன்னேவா அவைன க நா ந க பா த்தப்ேபா. .அ அ ..." எைடேபாட டா . 'லா க ேமைஜல நா ெதாட ெசா ேபான் இ அதிக . எ ேமல எந்தத் தப் ெசா பா ேறன். வாட் ேமன் ல...ைஷலஜாவின் "ராதிகா ப்ள அவைர எ "வயசான ஆேளன் "ஐேயா ராதிகா. ைப ெதr சி கா ராதிகா பட்பட் என் "அந்த ம ெசான்ேனன் .........ந க எதி ◌ஃப்ளாட் பத்rசா கிட்ட ெகா சினான் ப்ேபன் ரா ேவைலபா நான் ஆன்மக சாவிைய சி ஆப சீrய கவ ேபாயிட்டதினா ேபாயிட்டதா ஆன உட .அவன் சாவிைய ெகா ேபா ப்பி சின மாதிேயட்ட ல இன்ட வ ெவள த்ேதா ற "யாைர டாேல என ைவத் வட்ல ைவ சி ெச கல. நான் ஆட்ேடா ல மா..சr.ம த் . ல ேவ ட் ைலன் ய .... என்ைனவிட ன்னா ேய இந்த வய தான் க ெபன ல ேச ந் த்தவ .சத்த ேபாடாேதேயன்.. அவ தான் டாமா ெகா சி பித்rேபாக ப் ேபானா .ைர ஒ காரண . இ லா இ ேபாயி ராத்திr ைப ைக இ ல என்ேனா ெசா ெபாழி . உ கவ சிட் கன் ெக க மா. நாந்தான் ேநத்தி என்பவ கிட்ட தந்ேதன் . என 15 OF 50 . கன் ககிட்ேட வா ம ேகட்டா .அன்ன ல ஒ நா ச நாேள என . பாவ " தைலயி நாத் த ய ஆ தா ..அப்ேபா ஒ 3நா கழி சி தி ெபrயெபா ப்பி ப் என வ வாட் ெகா க க"ன் " உ உன் ேதாழி டா ைய தராத த்தான்.ஆப காத்தி ல இப்ேபா ட்ராஃபி னா ைப தான் வசதின் ேபானா ப்ேபன் காத க க.. ேகட்டா ெப ப் ேபாக ேபான் வ சி கமாட் என லா .. ம அ த் ள ேவைலல உ ேகவலமாஇ " ேசேச.." அ மா ச வ ேலன்னா அைற பா றா ெவள லவரப்ேபா ைப ைக ஆப வ லேத மா.வ கேறன்" கா வா ெச காலெம கமாட் ேநரத் க. அவ ளவன் நாத் உ ெசா நாத் என் ேக ப ட ஷாப்பி ச . ந அவைனப்பி க த 'ஒ ஆப ஒ ேபா த ல அறி க சி அவ கல.

இப்ேபா நான் உ க வரலாமா ?" லா ட ெப ◌ஃப் ட ... கியமான விஷய "ஒ ேபச ... இன் வரவி ைல.."வா ! இந்த ...என காக சாப்பிடாம ெவயிட் யாத மா.." "ராதிகா ந எ மா ேவைல ப்ேபாக ?நான் தான் ைகநிைறய ச பாதி கிேறேன?" றா "ஐேயா 18 ெப க என் ப ப் ஏேதா இ ஏ பா ேவைல ப்ேபாவ ெச தேரன்னா.. " ைநட் சின் ேலசிைன இ "ஒேக நான் இன்ன ேக சா ேவைலஇ விசாrத் கா ந்திர கியப அ த்தா மணி forum ல ஒ ராதிகா. இன்ட்ட காமி . சாதாரணமா காத்தி ைழந்த ராகின . வரேபாகப்ேபாேறன்.சrயா?" இப்ப ராதிகாவிட ேபசிவிட் தாமதமாகிவிட்டதி அைழத்தா வ த்தமா ஆட்ேடா கிைடத் அம ந்தி ஏறி றப்பட் வர ந்தவைன ராகின ..ெபrயவ சார ஷனாட்ட நான் என்ன சாஃப்ட் ேவ க ெபன யிலா ேவைலபா க கதைவதிறந் வி ம கேவஇ காலெம லா மண க அைற ேரகல ட்ல you look awesome! "என்றா கியமா ேபச ..... கைடல ேச .நிஜமா ந கஅதிசயப்பிறவ சார கன் சிrத்தப .ேம வ சி க கால உபந்நியாச ேகட் ெச மா? வட்லேபா அ க. ேவன். என்னேவா "தா ஆமா .ைர ெதாட .. தான்..எதி வட் ஒ நிமிஷ பத்r கிழ ? வாச என்ைனேய கைளப்பத்தி அப்ப ெய ெஜ நக ேகாயி ேலட்டா தான் வ ல லா ெசா ல டா மா. யறதி வட்ல இ ந்தா ைல....ெச அவ இப்ப கைன ேபான ேபச ய சித்தா 16 OF 50 .ைஷலஜாவின் எ ெச ேபான் ேவறதன யா?"ன் ெசா லேவ ய . கேள?" ைல.. . ந ம எ எ ச பாதி கமட் க. சr.சார ப்ேபன் காத ன ."வேரன்ராதிகா" என்றான். " நான் சாய க ேபசாத ேவ என் பைழய ேதாழி ெஜயந்தி " ேசேச.

. என ைட ெவயிட்ப யாணத் இ க வந் லாேம ேபான மன த கைள மதி இ கிற ேபாகேபாவதா வி ெதா "சr.ெவ நாத் ேநத் சீrயசா?"சிrத்த ல சந்ேதா பா உ ராகின .." ெசா லி வைதவிட?" ெசன்ைனயிலி ந் இ க ஆப ேக டலா " நாத் "ம வந்தமாதிr ெதrயைலேய? அவ அ மா உட சீrய ெசான்னா பாவ " "ம நாத்தின் அ மா பிற .ந ம எ ன் பாட்ல மரணமா .. ஆற . ஆ க நாத் ட உ காந்திட் ேபாேத தடதடெவன ஷூ ஒலி க அந்த இடத்தி நாத் ஆபாசமா மிக அ என்ைனப்பா லைனேபான்ற த் ேதா ற ேபாயி தைலயி த்திைவத்ேதன். நாத் அ வந்த சார கைன ஏறிட்டவன். க க. கிறான். க திேயட்ட ல தன் ேக .. இப்பதான் என " என்றான்.ைர ெதாட 17 OF 50 .எ ப்பதி வ ..ராகின யிட ஒ ேபச ஆர பித் ஏ றப அப்ப ேபசிப்பழகிேய ந ம சிட்டான். சகஜ " உயர .. அப்பாவி ந ◌ஃப்ர ட் சின மா பா த்தைத என் த பி கவன சிட்டான்."சார ம த்தெத .உத்தரவின்றி உ நிைலயின் பதட்ட ெசன்ைனயிலி விபத் பின் நாத். அவ ராகின ைய க அைற வந் க வரவைழ ச ந்த கா ச விட்ேடன் சார .ைஷலஜாவின் இ கமாட்டா ... . என் க வந்தேபா இெத லா .'சாr.ேநரா . அவன் அவ சீட் லதான் உ காந் சின மா பாத்ேதன்கா "ன் 'ர த பி ம அறி ன் ஓ நா கப்ப ெசா திைரப்படவி க ....கா லதான் ேபாயி வந் அன் டமன த .. ஆனா யிட ராகின ப் . அதான் கவைலயா ஏேதா க "ெசன்ைன இ கைளப்ேபால கன என்ன ட வா ைலெச கா . உ ந லப ெகா ந்தா . காத்தி ப்ேபன் காத ..ம பிரேவசித்தான் ம ம ஆப நாத்ைத நாந்தான் ராகின இப்ப ரட் ந்தானா . . ஒ ைற அைறவா ேப வதி லெபயைர ச பாதித் லியான உ காம அவன் வ ெகா தப்பித் ப் லவன். ஆனா அந்த ந் என்ைன இ வந் ளாகி விட்ட ெமேச வந்த காலெம லா ெகா ..

அவர சார . வந்தான். த்தினான். ராதிகா வந் காைல மணி11 -30தான் .அ தாபமா மைறைவெயாட் கன் மனேவைத காலி ந கிட்ட ெப ைல அ டேநரமாகி (ெதாட காலெம ைற என் டன் வ . ? ) லா காத்தி ப்ேபன் காத . இந்தேநரத்தி வி ெகாட் ய ராதிகா எ கதைவத் திற கவி ேக ேபானா ைல.மணிபா த்தான் .ைஷலஜாவின் ஆபேச தி .ைர ெதாட 18 OF 50 . அறிவி கப்பட்ட .

ஒேரமக ஜி என் கிறா .ைஷலஜாவின் காலெம லா காத்தி ப்ேபன் அத்தியாய சார "யார கனா?" மா ப்ப யி வாச 4 இற கஇ ந்தவைன எதி ப்ளாட் ன் கதைவத்திறந்தப ெவள ேய வந்த பத்rயின் நிைலப்ப யின் ப்ளா ெவ ைளபன ய ஜாைடயி அ தி மாவிைலத்ேதாரணத்தி டன் ேலசான பத்r நின் ைமயி ச மணமாகி ப பாயி பியின் சாகித்ய த எ மி எ கீ பாட் கிறா சின் பாட இன்ன . ண வி வநாதன ன் அவைரப்ேபாலேவ இ ஓ ல ைல."சா ! ராதிகா எ கவட் சாவி உ க கிட்ட ெகா த்தாளா?" என் ேகட்டான் ." என் ஆர பித் காரண விவrத்தவன். "ஏன் சா சிr கற "சார க? தய கா! உன் ெபா ெரா பப்பி கற ைம .இ க?' ெபrயவ ல கா "ராதிகா ெவள ப்பைடயா ேபசி ப கைள மதி கிற ப உன் மைனவி இ என கலா " வா. இப்ேபா ேபாேத ெதrய ப ைவத்த மதி பத்r அைமதியா கேளா ஒலி காத நாள லி இ தி கீ ேழ ைகைவத்த டன் ந்தா . "அ அ ல வந் .. அவ சிrத்தா . பத்r சிrப்ைப பதிலா கினா .ச ரலி கன்ேகட்ட ேம உன . "ந எ ன் வ ெகா தான் அ பத்rயின் வட் ர கீ த இ ப்பவ . ேப வ களா பத்rசா ?" சார ேகட் ைக வலகப்பணியின் இ ைல' என்றா எ லா "இ வர அ சந்திப்பிேலேய ெசா ஒன் . ெப றவ ." தய கினா ... மன ல வ சி கத்ெதrயா எைத பாவ " காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத ... தி எ கேளா அ தன் ேதன் .ைர ெதாட 19 OF 50 ." எ ? ஆமா ஆப ேபாகலயா ?' ைல சா . ெதrந்தவரா உளேளயி ந் ' ைற .

" "இப்ேபாேவ தின "அதி யலாமி ப் ஓவியப்பயி சி க ப் கிறதி "ராதிகா ஒ பிறவி வளேவா விதத்தில ெபா ெகா கலந் லவி றா மதி தந்தி லமாதிrயா க க.. சr அதி இ ந்தேத அ கட் ந ல ேவகமா ல ேசைவ ெச சார ெசா ெபா தாம.. அ ெச வ வ ெபா நடத்தறெப ப்ேபத் ைல மாறா கைள கி அன்ன என் வ "ராதிகா எ ட காவ ந ஆப நான் இைத ேகட்டேபா ணி சலானெபா வ கட் ட ேபா கெர டா வந் வராத திட் ட் விஷயத்தி ஷ வா எதிேர ெபrய காலிைமதான ேத.ைர ெதாட 20 OF 50 . அதிந் ஒ ◌ஃப்ளாட் அன்ன க.உrைமயாள .ெரா ப நான் தைலயிடேவ மாட்ேடன் கேறன்" தி ந் வராத சாத க.... ராதிகா! காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத .ஒ சா " ெவள லதான் நா ேபாயிட்டாப்பா... ந பா த்தியா?" அனாைத இ அ இ கா ல வரப்ேபா ◌ஃப்ளாட்ல எ ெப கள ன் கைலநிக ந ம ◌ஃப்ளாட் சிக ராதிகா விஜி வ க த்தப்பட் ய ஆ வமா கிட்டா டறா. அவ ராதிகா சா ைத ந நடத்தறா ெச இ ைலயா? இந்த ◌ஃப்ளாட்ல இ ெவள ல ேபா ேபாயிடறா.மாைல நவ சா ... ெபா ணமா வந்தப்ேபா.....ைஷலஜாவின் பத்தி ெசா "ேப வி ெப ப்ப ைதய க ஆ கைள ேத எ ைல." க!:" ப் சத்த ப கள ேகட்ட ..ஆனா லா கழி கறா கிறாளா . 'ஏ'ப்ளா தந்திரப்பறைவ..... கட் டத்திறப் விழா கா களா . ந ேம ெசா நடத்த அ "ஓ அப்ப யா? ந கன் இப்ப லாேம இ பஜைன ? கட் டப்பணிைய பா ைவயிட இ கன் ஒன்றி க.பாட் மதிப்பவன் பழெமாழி ெசா சா என்ன கட் ட கஒ எ கதைவப் ட் ட் ஷட்அப் ன் கா. அ க வரா லா யறா ெச களா ..அதி ல உஙகட்ட நான் மன்ன ப் ேகட் ைலன் "அ ப் ன் ேவைல ெச ேபான கைள நான் மிக உபேயாகமி ஆமா ட்ட வ கிற தான்" வா ெப ல சார கலா .

ராதிகா பா ைவயி ேள க என்ன தி ..ைஷலஜாவின் .." "அப் யா?ராதிகா !!எதிேர ஒ வால காலெம யரா ஏ லா காத்தி அனாைதஇ ேசைவ ெச ப்ேபன் காத ல யலாேம?மன .. நான் சா கைடல த இன்ட வி ன் ள விட் ெசான்ன ேய இப்ேபா அ மாைலயிலதான் ெசான்ன நிைன "நான் rைலயன் ◌ஃப்ெர நான் அந்த இ ட்ேடன்..அ நிைறவா இ நேய ேம?" 21 OF 50 .. யாதா .நன்றி. கமா கதைவதிறந் ேவைல?" என் ? வாடைகமட் ........ ககிட்ட மrயாைதயாப்ேபச "ெபrயவ பாத் ேபா "ஆ அ அ " வியப் டன்.ஆ பழ வா ல" மாவா ெவள ல ேபாயி ஐ ரா ந்தா ? ?" க ெவள லேபாேனன்.பவ இ "நான்ெசன் சrெச ைவ கேவணாேமா என்ன ◌ஃப்ளாட் இ பதிைன சாயிர வந்தி சார ல லிஃப்ட் ேவைல ெச கீ க?" என் கைனப் பா த் பா வ க க கிட்றா த்தவ ேகட்டா கதைவத்திறந்த அவள ட தி பிப்பா த் வாச உ ந ெசா லிவிட் வள ேநர பத்rயிட ேபசி என "என்றான்.. பத்r வினா .ஆமா ந . வா? " rப்ேப கார வந்தாரா என்ன?" "ஆ அ ஆமா ேபாட் "ப வா மா ராதிகா" ெசா ெல .ைர ெதாட வரப்ேபா தா . இ க ெபன தந்தத "சில க. வ சிட் யா எ கேபாறா வா த்ைதயி கன் பா றேத அனைல க க ."ராதிகா! பாத் ல சிகெரட் லியப ேய பா த்ேதன்"என்றான்."வேரன் சா ..." ல.வி க.அவந்தான் ◌ஃெபேலா .ேம "ஏன்மா?' "என்னேவா பி கல..அ க சிட் ப்பான்.ேபட்டr ழா வந்தவன்... ஆமா ராதிகா!!ஏேதா ட ேபா விஷ என கா ேபாகேபாறதி ....

ெவ ள ேவ திைசயி அ த் ெகா ? ப்ேபன் காத . விட்டா லா கிறான் .. இைதேய என நிைனத் கிறான். கைன ேநா கி நக ந் 'என் ைமயாகத்தான் இ ளமாஅ த் ."ைநட் ன்ன ைம யாண க ன்.அத .ைர ெதாட 22 OF 50 . . த் ெதr ப்ப மாதமா ெவ க வியா? கப்பி த் தா சட்ெடன விலகிய ராதிகா."இப்ேபா ேவணா க அ காடைவத்தன. ன ந்தான்.. கடலா? ெகாட் கள ன் ெச க ஆைசப்பட்ட டாதா என்ன?" டன் நின்றவன ன் ைககைள இ ேதாள தி ." அழகாத்தாேன இ இவ ? நான் ஏேதா நின ேசன்...இ மி ேஜாதிகா அ ல நயனதாரா மாதிr வர சார மைனவிைய ன்னைக க க அந்த கன்ன சா ழப்பமா தப .. கவாவ மா உன கன் தன் இள ளப் லா இ சின மாேபா கவரப் ேபா மா..சார சமாதான ெச ெகா கிண ந தாேன ஆ பாவ அவ ேபா ெகா காலெம க லா காத்தி ெபா ெகா டா ேபாகலமா?" என ேகட்டா கள ன் க ப் சார அவள ன் சிவந்த இத அ ப்ள கி வ ேபாெத ெகா ேபா .ஒ பா எ .சின மால ந ?" ேகன் ந என்ன ஆ ப்பr ந்தி ல ேச ேச.ைஷலஜாவின் ேயா! ஒ 'அ அனாைத இ டா ேஹாட்ட இ லமா அ ல டான் சின மாதிேயட்ட வந்தா ந என தின சி "சின மால ந "ஆமா க க..அப்ப ேய அவைள இ அைணத்தப " .நான் பா பா த்தான் .."என் ஆன இந்த ஆ தான் ெசா கிறா ...

இன்பேமா மகி 5 ஒ வ வாக ெவள ேய இ த்த கிற என்பைவக .ைஷலஜாவின் காலெம லா காத்தி ப்ேபன் அத்தியாய ெசன்ைன மா பல . அ அன் அ பிரசித்த அ க ன்வrைசயி லயித்தி ளத்திலி உ க உ ந க உ ேல வர .' ந் . சிலநாட்களா ெவள ேய வ அைலபா ந்தி ேபா மன ந்த மனதி அல பி த் த கிைடத்தா ேபால உண ந்தான். ெப ெகா ட இட .க தான் இ க ஏ பட் பா ைவ விட்டா எதிரானைவயாகத் ேதான் ணி ேகாளா இ பிற . தமிழ க ேகாபாலன் சந்நிதி மிக ஆன்மக ெசா ெபாழி அம ந்தி கேமா ெபா கா றி ன்ப ந்ேத ஊ ெற அப்ப ைமய ெதன்ப கைள றியி ளவ க காட்சிக சார ம க ந்த சார நைடெப நடந் கன் அதிக வ ெகா வழ க .ைர த் கள த்த வா சrத் தி த்தன திைக கைவத்த .. ந்தா .உ ப்பைவ எ உ லா அ ெசா ெபாழி விட்டமாதிr இ ந்த ஒ ைமயத்தி உ க வா க பிைழயாகத்தான் ேதான் க இ ந்தெதன்றா எதிrயாகிவி ைல நம எ லா ந் உ க அைவ வரவி கிற . 23 OF 50 .. பிற .. றத்தி நிைன கிற க காக இ க .. கமான ேப சி ந்தான்.. ந்த கிசிவத்தின் த . உலகேம உ ேகாளா . ? மைனவிைய சந்ேதகதயி ப அ கா ெசான்னைத நிைனத் ராதிகாவின் அலட்சிய லா காத்தி ப்ேபன் காத எ என்ன மித்ராவிட வ ெகா சrயா? அ ப்பா த்தான்.. ராதிகாவின் ேபா ைக அன் ◌ஃப்ளாட் ேவ சில ஜாைடமாைடயா ெசா வித்தியாச சார தன ஆனா காலெம சார நா பத்r ேலசா கன ட ல ஆர பித்தா க அ காவின் கணவன் சீன வாச என் என்னாவ நடத் ஒ கன் ழ பினான்.... ந பி வந்தவைள சந்ேதகப்பட்டா அவைன பலேநர ... உ ஒ க அவ கள ன் ெசா ெபாழி ேபா சி ஆனந்த ஆனா அ ேவ கிசிவ ". ைல. மய கேம அறியாைமேய.. ெதாட ெசான்ன .

நின்ற ராதிகா "எப்ப கேள ?" என் . சீ கிர வ மறந்தவனா ேநரா எட் வட் மணி காலி ெப கிய ேசைல தி கிட்டா சீ கிர வந்த "ஆமா மா.. ராதிகாவி ெசா லி இ ப ந்தான்."சார ராத்திr 12 ஆயி இ ! உன இன்ன ைலயா?" என் சார " ேநா ப்ராப்ள .. லா தான் ேபான் ெச ெசா ெபாழி தி வர இர நாழி ஆ என் ேபா விட் பிவந்தான்.டா ட கிட்ட ேபாக ேபா ெச க கிள பிவிட்டான். த்தி ெவ ட ேநர கழித் கைலந்ததைல க? ேலட்டா ெசான்ன கத ட திறந்த .வட் ஒ க ப ப்ேபா ேச த் ட் அ த் ெபா ேட இ ெசா கஒ க" என் நக ந்தான். ைல. நா காலெம அப்ேபா வைத ெதrவி க நிைனத்தவன் ஏேதா நிைனவி ைல அ கச அ பணியி நாத் சீ கிரமாகேவ ேகட்டான்.ந என்றான்..ைஷலஜாவின் ஆபசி எ ெபா யின் மகன் ப்ேப ெபா ெகா ப் க தைலைம டதிலி ந் .நான் ம நாத் "தா உ கனா ம நாத்ைதப்ப றி எ சrத் இன்ன ைய விட இ ந்தான் சார "எ ந க பி க உ ைடலி ேர கன ட .ராகின ேவ கிறா அ கி க" கிறான் என் அ க . ஸாr ராதிகா" 24 OF 50 .... சார கன்.மிக ற க க உட ைபப் பா ச யவி ெகா அவ மகன் வேரன்" என் அவசரமி கன வானவனா ைல நாைள வந்தவன் அன்பா மதி தந்தான்.ைர ெதாட ேபா கன் அப்ேபாேவ ேபாயிட்ேடன். ெகா ம கைலப்பா. ைமேப கிறான் எப்ேபா சார ம நாத்தி என்ேவைல நலா பr "என் அவன் எப்ேபா அ ம சிடேறன். கமட் இப்ப ளலா .. இன் ஆபைசவிட் றப்ப ேர கிசிவ பrதப்பட் வட் ெசா ெபாழி .. எ என்ேம காத்தி ப்ேபன் காத ப்பிட்டா .. -இைளஞன்தான் . "தைலவலி தா எ சார அதிகமாகித்தான் ேபாயின.

" ெச "ஓ . "ஆ ஆமா க .ந மா.."ராதிகா! என வாசலி ஏ ேஜா ஷூ வா ெகா ப்ள ராதிகா அைறவாச ராதிகா?" க கிேய மா? நான் வா ஒ னா ேபான் ஒலிெய ப்பிய உன் ெச ேபான க கிேனன்." காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத . தைலவலில என் உயி ேபாக மா?" " இேதா ேபாேறன் ராதிகா." .அைத அ " " ஆமா ஆமா ஷூ.ெதாந்தர ேபாட் தான் அவ சாப்பிட் ட்ேடனா நான்? ... உடேன ேபா கேளன். ஷூ "என்ன இ கின யா என்ன? தா வ சி கீ ப் இட் இன் த ஷூ ரா ெச ஷூ ெதrவைத மாத்திட் யா தைலவலி ம ைடயப்பிள " .ைர ெதாட 25 OF 50 .ைஷலஜாவின் என்றவன் அப்ேபா என்ன? மணி எட் ேகாலத்ைத கவன த்தவனா . நாேன கேறன்.."'என என்றா ேசா ம . ... கிட்ேடன்.. "அட! உன மா? ஆபிசி ம நாத் தைலவலியா சீ கிரேம ேபாயிட்டா " "அெத லா என மாத்திைர வா த் ெதrயா கிவா "இப்ேபாவா? ஐய ட ." ைடன ேடபிைள ேநா கி நடந்தவன் .." கிட் யா தாேன ராதிகா? என ேகட்டான் வியப்பாக... ஹாைல ஒட் ய அைறயின் நிைலவாச திைர சீைல கீ ேழ ஒ கவன த்தான் . ேடா ன் வித்தியாசமா இ ெவள றிய ராதிகா சட்ெடன...வட்ல ஒ என டஇ தைலவலி ல" ட் ராதிகா" "அப்ேபா...

இப்ேபாஉ ேபாட்ேடன் . கள ெவள ல அ வி வி " என் நின் வந்த உ வ நன் களா? ந ப்ப தைலவலிநாடக கி கி த்தா தைல ெதறி க ஒ ப்ேபாவைத அப்ேபா காr ட் கவன த் ல . தான் எதி ெகா ட .ைர ெதாட 26 OF 50 .ைஷலஜாவின் சார கன் ெச அைற ெவள ேயஇ . ) லா காத்தி ப்ேபன் காத .."ேபா ப்ைபமாட் ெகா ைழந் த்தா கத ப் பின்நின்ற உ கட்டன் பின்னா ேவைள தப்பி ேசன்.. க சீ கிர . கிள வ கட் டத்தி (ெதாட காலெம வைத ராதிகா ேவகமா . ஷூகாேலா அந்த உ ெவள ேயறிய க...

ரா கா க ேபாட் ள லா ேபசிட்ேடன். 11%வித்தியாச ைறகிற காலெம எ .. அவ களா?" ெசட்டப் ஆகி உ ஆமா பா ம ந்த ேரஷின் அப்பா.ஒrஜின கிறான். கன் ெச தி க? ஆமா. கண கி பதினா லட்ச . ேபானான்..ைஷலஜாவின் காலெம லா காத்தி ப்ேபன் அத்தியாய ராக எ மாேனஜி 6 ட ப்ைரச . ெவான்றா . உட ேப ப றி ேரைஷப்ேபால ஆத்திர ேவதைனப்பட ேபான நாத் நிைறய தி எத்தைன ைதrய "ெய ேர ெகாட் ய ஆதாரமான ◌ஃைப அதி ந் கன்" என்றான் "ெய மைறந் ெவள வராத உ ேர ெகா ந்தான்.. ஏசியின் அந்த ைமயி எrகிற மாதிr இ ந்த ேரஷு ..அவ க ெபன யின் சீன ய ேமேனஜ என்ற ந பியி விய த் வ கிற க... ேபசின காைல ேடப் ெச ெகாட்ேடஷன்20% ேபாட் இ ைலயா சார சா . உைடந்த யமா ைறயி ைமக ..எதிேர ைககட் சார கன் அைமதியாக நின்றி ம நாத் இப்ப வரவி ைலெயன ெச விட்டதி ந்தா விபத்தி அப்ேபா .அதனா அவன் ஊழ ெவள ேய வர "சார ெச மன விட்டத சா ' என்றான் ப " இந்த ம ேபசிட் " ெவr சார ரலி நாத்ைத மிக லா க இப்ேபா ஒ ெதrயவந்தன.ைர ெதாட 27 OF 50 ." காத்தி ப்ேபன் காத . அெமr கா ஸா . அெமr கா ட். ைடர ட ேரஷின் பிரத்திேயக அைற.... 9%ன் விட்ேடன்" ெகாட்ேடஷன் கன்?" .

." க உதவிலதாேன எ "உ மா? ம ? ஐ ஷுட் தா நாத் என்ன ைதrயத் சார கன்.. அந்தப்பணத்ைத கட்டைவத் ெகா அதிகாrக கித்தந்தி ?" பன் என்கிற எ ர மாதிr அைமத் "ேவற வழி? மட் !" ைல சா . வரவைழ கலா என் அப்பாவின் தப் தான் அதான் இத்தைன ேராக க பைழய எ ெச ைல. பி கா ப்ள . அெமr காவிலி இற க சிலாகி சி ேப வ க ெபன பணத்ைத ேபால இத்தைன நாளா அவன் ெசான்ன " சா !உ ேராகிைய ந லா காத்தி ெகா த் தவ ம ேவைலவா நாத் தன ப்ேபன் காத -உத்தமமான மன த சா .. ஒன் ேம கிறான்..அவ என் அப்பாவா ந ப அ பவத் ல ைறல நான் விஜாrத் ப் பா கட் ேபானா மா சா ? விடலா ." "சா . ந ம க ெபன ன யின் தப் ..ைர பவ அவ நாத்தாேன தவிர உ ெதாட க அப்பாம லாைர எந்ததப் 28 OF 50 ." க ெபன யின் ம ற ெபrய ப் ேபாlைச வரவைழ க ெசா வா கஅ அவ அவமான " நாத் அத்தைனேமாசமானவ இ "ம ப்பான்.நான் உ உதவேறன்அைமதியா இ க லா வைகயி லாேம அ பலமயி ஆமா. எப்ப ேயா ம காலெம வாகா ெச வியப்பா காரண " ந பி அவ கைளத்தட் இ இ விட்டான்.!அத்தைன நாத்..அவைன அவைன.ைஷலஜாவின் லட்ச ! "பதினா ம ேரட் அெமௗ ட் யா .. எ .ஆ ட்ல ெதrயாம ேபாயி ெச எ க..எ ந பி ைக ேக ேவைல ெச ந் றி விட் ெகா ெமஷின் ந பி.. ல இப்ப தான்?' :'"அதான் சா என "ஆ ட்ட ஆ ச யமா இ ஒ அவைன இ கிட்டான வாகன வ ந பிய ந்தா என்ன ஒ ெதr சி கிெளrக சமா வா பைழய எ மன தைன எந்த அள க ேவ நாத்ைத ஒ "ம ல டாமா அவ ந என் தைலயிட் தைல .. மன்ன ப் ேகட் ெகா வா என ந பேறன்" "சார இ கன்1 இன்ன ! லட்ச கண கி நட காத ந ைம நிைனத் என் அதி அந்த ட்டா விபrதத் என அவைன க ைவத்த க அப்பா. ேவெறன்ன...

ந இ கான் ம நாத் ஒ "ஸா ப்ள இப்ப த் சிேபசிட் கிட் கி கா .இந்த க ெபன ல கிேறன் எப்ேப ப்படா ட்டா த்தினான் ேர நான்? .." விசாரைண ெச ன் ப்ேபாயிட்ேடன் ெதrயாம இவைன நான் வந்த்தியாசமானவன் ஏமாந்ந்தி நான் ெவள ேய ேபாகிேறன் .ப த் ெகாட்ேடஷன் தயா ெச அதிசயமா பா த் ம விட்ட ப சன்ட்ைட தன் ப சன ந்தி ட்ராயr உடேன ெதrவித்ேதன்" க மட் ேபாலியாக ஒ பதிேனா தன் காபின் ேடபி .உ ந ந காலெம லா ராகின அவன் ◌ஃப் காத்தி லா கைனப்பா இதனா ப்ேபன் காத ட் .." என்ன ஆ .. ." ைகயி ண தான் சார வr ஓ வ .அதான் உங கன்.ஏேதா ேவைலயாக அந்த ட் ராயைரத் திற கப் ேபான என் க "சார தலா ப பா ய பாட த் தனேவ" நிைன ! பா ைவ ஒன்ேற ?" 29 OF 50 .ைஷலஜாவின் ஒrஜின ◌ஃ◌ஃைபைல தவ ைவத்தி க ணி பட் சா .." சா " "ெய ேர ெவ சீட் லி ப் விர தி ந்த ராகின கன ட வந் ெகா ச வந் மா ெவள ேய ெசன்றான்......அப் றமா விவர ேவைல இ பா கேம ஏேதா விபrதத்ைத ேகா .. சின்ன ப்ராப்ள ெச ேபா எ ெதrயவந்தி ◌ஃப்ராட் சீட் அேயா கியன். க.என "அ ப்பா த்த பா கேலன்னா எ மாசமா என் ப கத் ேமைஜயிேல ஓ சார ..ைர கத்ைதேய ரசித்தப ட் வ சிடா அச க ேபா தானா சார ெதாட க உ கால க ட ! 'மிள ந் என்ைனப் ேபதைம ெச இப்ேபா என்ைனப்பாடா ேம என்கிறெத ேகட்டா ?"'என் ெசா காட்ட ?' ட அப்ெபrயவாய க க அவ க! எத்தைன அழகான அமலனாதிபிரான் அர கக சா ராகின .ந சார திைகத் ேம என ெசல லேய இைழ நாத்." அ ந்த அேயா கியைன ேந ல பா க என க பா த் பி பி த் ேபான் ெச கல சார கன். மா இப்ேபா ... இ "ஓ ெக ஒேக. . ேரஷின் நின் ேக ப்ள கன் இப்ப ெசா ேபா அவன ட .

ைர நாத்" ழி பறி கிறியா? என்ைன லாத்தி மா ?அைதவிட அெமr கால நான் ெமஷின் வா ப்ேபன் காத நின்றான்."என் க வராேரா அ த் கன் வந்த ம நாத். சார ம ..எ ெசா லி க டதன யாேபச ப்ேபற ம விஷயமா?" இப்ப் கைள லாப் "என்றான். றிவைள காம அைனத்ைத ேபால பா த்தான்.."ம "ஓேஹா இத்தைன ட் ஆப ... "வழ க ேபால சா ேலட் இன்ன யா க டன் நகர ைறயி என ேக எ க ட அைமதியா நாத் என்கடைமைய ெச ேதன் ம கிட்ட எ . ேகட் ேபா க ெவள றிய . க காத்தி நாத். ராகின ேபசி ெகா ேதவைத ஏ கன்னெம நாத்ைத விட்டா ெவட்கப்பட்டைத ேமன்! அழ எதிr . சார றிவிட் நதான் கராணமா ?" ம ந்திட் வா த்ைதேகட்காம l இ ட ந்தைத நாத் !உ கத்தி அப்பாவிம மாதிr இ ெசா க த்தறா க ெபன யின் ஊழியன் என்கிற ஒ ட் ." ேதாைள கிய ம ைழந்தான்... அஃபஷிய ." விட்டப கன் சிவந்தி ?" அந்த அைற சார ந் அட ெகா "என்ன ப சன ம நாத் வர கத்ைத "எ என்ன விஷய "அ அ த்த்திலி உன்ைனேய சிமிட் னான். நாத் ேகட்டான்.ைஷலஜாவின் சார கன் ெவட்க கலந்த ன்னைக சrயாக இ ந்த டா க?" ராகின ம த்தப ேபா சார கன ட ல ெபா இப்ப் க கன் அத சகஜமா ைவ வந் நாத்தி "இ ைல இ ெப வி வ க காலெம லா கவன த் !எ க த்திட் அத சார ெகா ஒன்லிேஜா உன ? ெகா க. ெதாட கின 30 OF 50 ." வாட் சிதா உன்கிட்ட? வ சவன்பா.

... சா ெப ெப ைம ஏ மி இப்ப இ என்கிேறன்" சாம த்தியமான காrய ேமாசமி ைல.ைஷலஜாவின் க ெபன ேடப்பி "ம ேபான் ெச பதி ெச நாத் என ந்தெத ெச லா ய ேபாlசி ச பி சவிசாrத் திட் யா ? ேட ேவ ." ஒrஜின ஒ லட்ச ◌ஃைபைல என்கிட்ட " நாத்.. உன தந் ெச ?" லமா எ பதிலா ந ஒ என்ன ெசா கிட் வா ல.. அவ மட் சி த அைத ள இ ந்த கைத அதிக ப ப்பாேயா?" ைல ...நான். இப்ேபா க க ெபன அ ந் ைமயாஉன வைகயி ந த்த நடவ ககீ காத்தி ப்ேபன் காத . டேறன்..." ேலன்னா?" "இ ைடர ட "விஷய மட் வைரேபா உ க கைத அ பலமாயி " "என்ன மிரட்டறியா?" ேநா ேநா எ யின் அ சார மாதிr இ கா. கடைமதான்.இந்த நிைலைமைய ேமாசமா கியேத நதான்.என்னா ேரைஷ சமாதான இப்ேபா உ க இப்ேபா ன் இ ந்தா உ கைள கலா " "ஷட் அப்.. ேந ைமயா இ டா. க ெபன யின் ஊழியன் என்கிற .நாட்ல அவனவன் 31 OF 50 ." கிழியப் ேப க ....உ த்த பணத்ைத தி கள காப்பத்த ப ேபாட ெசா ெகா "ேநா ம "ஆமா காலெம ேறன். ேரைஷ சமாள சிட் த்தி ட்ேடா ெச "ஆ ட்டைர ஏ கனேவ கவன சிேடன்.. ெபrய ேந ைம..ந ப்பறி வழி ெதrயவி ேகாபமா இ தான். அைத நான் உடேன எr சி க விட்டதா ம "ேபாகட் சrயா நாத்! எ உன் க ணி பட் " த்தபணத்ைத க ெபன கட் கஎ லா ..ைர கேவ வி வா ெதாட பேறன். நதின் லா தான் க..

கா கைள ந்த அந்த ஷூ கைள சட்ெடன கவன த்தான். மிதி மிதித்தான்.". ேல சி அம ந்த நிைலயி ேபா மிடத்தி . ) லா காத்தி ப்ேபன் காத .என் த்தி சத்தமா ப் தைரயி பய ந்தவன ன் பாத கத்திவிட் ஓ கி ஒ மா தைல கைள இ த்தி ைவத் கடா..ைர ெதாட 32 OF 50 .இேத அைறயின் திைர சீைலயின் கீ ேழபா த்த . தி (ெதாட ப் ன் கலr சி சந்ேதக ம நாத் அ லிைழயா இ ைல.ேட இப்ப ெசா ேறன். ன ேபா நின் . ைழய ஆர பித்த . எேதா சில லட்ச உ களா அ ஆனத பாத் காைல தைரயி சார சா என்ைனமாட் வி அ ச ேற ெவ அலட்சியமா ெகா க... சில நாட்க சின்னதா ஷூ க நிைன ன் இேத சா ேலட்ப்ர பித்தைளவ இர ணத் ைட தன்வட் வந்த கிட்டவன் நிமி ந்தேபா சார கன ன் ெந காலெம .ைஷலஜாவின் ேகா ேகா யா ட்டறான் .

ைர ெதாட ப்ேபாேறன் 33 OF 50 ." ராதிகா? ேபசறைதவிட் இந்த காஃபிைய ெபா ெசா க நான் ெஜ ேறனா ? சr அபத்தமா நக ஷாப்பி கா ப்ெள . அந்த மாட ெகா நிஜ தாேன இ த் உ அ க? சார லி கினதா கன்.. ல வாேயன் நான் அைழ சிட் காத்தி ப்ேபன் காத .. இ ராதிகா.. அன் ப்பிடற ந கா க?" பித்த கன் ேகட்டான்." எ ேபாக என்ன ேக என் என காக வா பதிலா என பின்ன நா நான் என்ன திட்ட ேபாட் ேபாக எறிய நிைனத்த சார ரைல உய த்தி என் ேபைர ெசா அந்த பித்தைளபட்ட ப்ைள வ ச ஷூ எ "அ அ த் ராதிகாைவ அைழத்தான். க அழ எ படா ஒ சப்ப ன் வா கைடல கிட்ேடன்..ஆமா அன்ன ஷூ ரா கில அ ெகா காேணாேம?' என் வந் ேபா .ைஷலஜாவின் காலெம லா காத்தி ப்ேபன் அத்தியாய -7 சந்ேதக வ லிைழ கயிறாக வந்த சா இ வியந்தா ராதிகா. "என்ன இ 'காரண ன் அைத அ வி இ ட ைப காலெம லா ? ? ெவஜிடபி வா கிவரத்தான்..

ைர ெதாட கன்.கவr ஹேலா எ உ மா ? ல உன் க ? ஆமா அ அப்ப யா ைகலெகா சார க கிறேத? ைவரமா? அெத த உ க தான் அ வா என்பைத உண ந்த கி அணிந்தவ .அச பதி கப்பட்ட ைவரெந ல நக ந்த லா தான்.. க கள ன் மிதமான ஒள ைவர மின் ப்பி அவள டேம ெகா காத்தி வாச த்தான் கன . கதைவத் தாள ட்டான் சார ப்ேபன் காத அதிக .நைக கிேறன் ெப ட்ெடன ெவள ேயறினா காலெம ேபாலிக க என்பைத . . கன் அைத தி அவ லா க" என்றா த்திய கிலியி ?எ ைலயா? "இந்தா ெந லைசவா சார லஎ க ஏேதேதா தான்" க கறியா இ ேகாபமா த த் ப்பிட்டற என்ன ைவரமா இப்ப சாத்தியமா நம ல.ைஷலஜாவின் ேபா உ க ந மவ ட ைப கில வந்தா பின்னா ைய அ ேலா அ என ட் வேளா ெம ெட களமா அல வா ஓட்டற ைச கி ஓவ ேட ெச க!" நான் பட் தான் பி அம வ சr நான் ஆட்ேடா ல ேபாயிட் கrத் ெகா அவ றப்பட வேரன் சார கன் அைழத்தான்... 34 OF 50 . 'ராதிகா?' அடட்டா எனா ேக கற இன்ன க? ராதிகா! இ அ ட்டப்ேபாற ேநரத் ெந ல மின் கேமஇ லா ெகா உ கன ன் உ திப்ப ேபாலிக கச வி இப்ப ஒ டா நான் பா ண கிய ரலி ேம அ தான் அதிகமா க நைகெய லா ? ச ேற அதி ந்த ராதிகா ெந லைச கனத்த கழ றினா ..

. அைவகள எைதேயா ேத னான். ைழந்தான். கிற ேசைலக கள தா க அைடத் ைவத்தி ட கணவேனா ஜன் ந்தா .ைஷலஜாவின் அைற ைழந் அவ ஆைசப்பட்டாேள என வா வா ட்ேராப் இ வி பாத ெப வ ந்தினான்.ெதாடவி பாத ைடந்தான். ெவட்நைகப்ெபட் . விஷயத்ைத ேசாதைன ெச ய .அவ மைனவியாக வா ட்கைள -அ கன் . இ க கண . . ெபட் யி எ நைக இ ைல ஆனா சீட் இ ந்த . அைதத்திறந்தான். 'வித் ல ைம வட்கா ட் ◌ஃப்ர அதிேலேய ெந ல நைக கைடயி நாத்! "ம ஷூவி உ ஒ வா ேராகி!' சார நாத் ெந ல பா க ேநrட்டைத தா காலெம லா காத்தி ந்த நான் எ தி இ ந்த ைணயாெசட் . ளாைடக காக எ என் ேமஇ சிதறி காணப்பட்ட ைல. த்தான் பிrத்தான் ப த்தான். லட்சத்தி ேகாபமா கத்திய ெந ல .ைர ெதாட 35 OF 50 .க கித்தந்த . வா கி ெகா தன் மைனவி த்தைத தன் க க இயலாதவனா ப பேராைவ ட் விட் வந்த 'என் இ காரணமா ட் ய பணத்தி ம படபடப்பா ஒன் கன ன் வா ஏ பட்டசந்ேதக க ெபன யி பைழ கிய ரசீ ைவரெந ல ைமெதrயவந்த ம ஹாலி -அவ களா ைடய காதலி - நின்றான்.அ பேராைவ டாப் உ கி ஒ ராதிகாவின் மனைதப்ேபால அ ணி ஒ ந்தா வந்த ைடயத ெகன தன ேச ந் த்தைத எ மைனவியாக இ எr சேலா த்தன பேரா. வா கின ரசீ . ப்ேபன் காத . சி அ நிமிட ஒ கள ெவ க பி த்தான்..உைடகள தன ம றவ ெபா சார ராதிகாவின் பேராைவத்திறந்தான். .

ட கைள அழி க கட ெதாட . நா என்ன?' பத்rேகட்க தாrத்த சார கன் ட" என்றான்.. நரகா ரன் என்கிற அ ரைன அழி க நாராயணன் அவதார ெச சார கப்பட கிப்பின் திறந்தான். என் மைனவி சீைதயாக இ கிறா தா .ைஷலஜாவின் த ண தய க சைமயலைற ெபா காலி ெப அ பத்r நின் இவைன க ெகா ட எப்ேபா உட ேம இ சr ல ேம உன் சிவந்தி ?அன்றல ந்ததாமைர ேபால க ? கிற ஆன்மிக ெசா ெபாழி வந்ேதன். அப்ப யானா ைலேய.இன்ன த கெம ைலயாப்பா? நான் உன்ைன எதி கட் டத்திறப் விழான் நட க இ 'ேகா ந்தா . வாசலி ெச ப் ேபா எ கிறா க .. ---- லா காத்தி ப்ேபன் காத ..ைர ெதாட 36 OF 50 . . அவ டன் றப்பட்டான். கா! என்னப்பா "சார லா ேகா லா டமியா இன்ைற டமிதின அைழத் ெதr ப் ேபாக மா உன ? உலைக ரட்சி க ணின் ஜன்ம தினமா? இைத ெகா கிறா டாட ட கைள அழி கஅவதார ட ேநரமி நான் ராமனாக இ ந பிய என கேளஅவதார கிேறன் ஆனா அவ ேராக ெச ஷன ன் ெசயைல ெச என்னப்பா ேயாசி கேற?" என் "நான் வேரன் சா உ கன் ஒ காலெம ஊ க ேவா தா . ராவணைன . லா ராதிகா! அழி க ராமாவதார நடந்த அவதார இன்ன ?" என்றா .

" "என்ன.உன் ஷைன.ேமலத்ெத சார லஇ கன்மாமனாைர உன் அrவாள ெவட் ப்ேபாட் கற உ ஷன் க ச மந்தி-அதான் ட்டானா " "ஐேயா" 'ேப வா த்ைதயில ஆர பி சி கைடசில அ ெசான்னா லா ஆயி சின் க.ைஷலஜாவின் காலெம லா காத்தி ப்ேபன் அத்தியாய 8 " மித்ரா! மித்ரா!" எதி வட் பா யா அலறி ெகா ேகா லா நிமி ந்தா டமி காக ைஜ அைறைய அல என்றா ெமன்ைமயான ரலி ெகா ந்த மித்ரா கைனப்ேபால ெதrயறிேய..உன் ஷைன.. சி..ைர ேபாl ெதாட ேடஷ ப்ேபானா ...உன் ெபா " கrத் . மித்ராவி மித்ரா. " மித்ரா தைலயி காலெம இப்ப காத்தி அ த் ெகா ப்ேபன் காத டப . ேபாlசா?" "ஆமா..ஆமா. 37 OF 50 ... "வா பா யா!ெரா ப பதட்டமா சார ஓ வந்தா ைம அதி ந் ேபசிப்பழ கமி ேசாதைன வந்தி ைல. பாத்தவ க சி." பா யா? என் "என்னா ஷைன ேபாl "உன் ஷ பி என்னா சிட் ?" ப்ேபாயிட் மித்ரா பதட்டமா ேகட்டா ... உ கா ந் நிதானமா ெசா ேலன்?' .

என் வா ைகைய நாச அன் த்த பிவா ப லா இப்ேபா க வேளாதான்..அ ேக கேறன் ப் கிட் ெதr வ ஷ அவன் அப்பன் அைத மைற சி சார க ப் பண ேவ வான் நான் பrதாப்பட் ேகாபத் அவன்கிட்ட ல கத்திேனன்.ைஷலஜாவின் லா கப்பி இ ந்த சீனவாசன் இவைள க " மித்ரா! என்ைன மன்ன சி ெச ." ட்டத் ெதாட கிய .அந்த ராதிகாமட் ெச நாச ஷா ?சார ச டன் பா த்தா ேபாதா கன் ெவ என் த பி டஒ உன் ட ெஜயி மித்ரா ஆ றாைமயா அந்தேநரத்தி ெதாட காலெம ப என் ள .கைடசில.. ல.அந்தப் ெபா ராதிகா ந ல ெபா ன்னா யாேராடேயா ப பா ேபாயி என பண த்திட் ெசான்னதால உ இ வ த ரதா கர ெபா சார கைத ெதr க கிட்ட க த் சா எவன் கட் த ல ஒத் ல தாலி ஏறி அவ ெப உன ேகட்ேடன்.. அவைள என்ைகயாலேய தி த் நா ன் கா வாழாம கட் ட் வேரன் இப்பேவ ேந ல ேபா தைலயி டா அ த் வந்தா மித்ரா.ஏேதா ஊ வாய அைட க ஒ ஆ சி. என் காrய ெக உன் த பி வந்தவ. சிேனன் கதறிேனன் . சின மா ஆைசல ஒ ராதிகாைவ கட் வ ேசன்...உன் லியா அப்பப்ேபா பண யா ன் ல சந்ேதாஷமா கேனாட சந்ேதாஷமா இ ல வழ க ேபால எவன் ேராக ைகவிr கிறிேய மக த்தன காேளா இ ட த்தறாேளா என க யாண .ைர ெதாட 38 OF 50 .. லா காத்தி ப்ேபன் காத . ...கைடசில.... இப்ேபா என ேக கப்ேபாயி அவன் இ ட ைகைய ணிட் ேய பாவி ம லப . அெத ேப கதறி அழ ஆர பித்தான்..."ஏ டா.. உன நடத்தற திமிரா ெச ல கவைல இ அ ல. ெகா இ இ பா த் ப்பதா என டேறன்.. நான் உன சிட்ேடன்.என் ப்பிட்ேடன் ைபசாகா தரமாட்ேடன்னான்..." ெசா லிவிட் தைல ன ந்தவைன எr ச :ஐேயா . ?'ன் அ அவன்'ராதிகா சார தன் ேபா ெபா விட்ட அ ைலன்ன கட் வ ேசன்.அவைன ஏமாத்தற ெதrயவந்தி சி..

ைகல ைபசா கா கட் டலா " ெதாட 39 OF 50 ..ெந லைச வித் பா ேறன் இ காலெம லா லாட் காத்தி த ப கட்ட ல ெகா ேவைல ேபா ப்ேபன் காத .ைஷலஜாவின் காலெம லா காத்தி ேபன் அத்தியாய "ஹேலா ம ெஜ நாத்?" நக ேபாவதாக சார பா கி ேபா உட்கா ந் ம 9 ெகா ஒ ெப டா கன ட ெசா சி .அந்த ைவரெந லைச தி "ஐேயா!எ வந்த அ பயமா இ லதான் ந கவைலப்படாேத "என்ன ெசா ந் க..சா லாம ேபாக ய . ந வா கிப்பாத்தா சrயாஇ இ ..." ?" .. சார கித்தந்த ைவரெந லைச சந்ேதகமா ைகயி ல.இன்ன .ஆனா டா கா காரண ெகா ஆபிசி ளா க பா என் ேகா க மா விஷய .. " ேஹ ம வந்தி தா கறா வா சி. என ல?" யா? இ தர ப்பித்தந் ேடன்?" ?ஆைசயா நான் ேகட்ேடன் ந வா கித்தந்திேய மறந்திட் யா?" "ஆபசி இ நான்பணத்ைத தி ல...ைர ச ராதிகா.... றி லிய ராதிகா ெத பா ைவைய ைனயிலி ைழத்தப ெச ந்த ேபான நாத்ைத அைழத்தா ஏ கனேவ ஆபசி ட கி கிடந்த ம தான் வசமா நாத் மாட் ெகா ராதிகாவின் அைழப்ைப வழ க ேபா ஆர விட்ட கவைலயி மா ஏ காம ரத்தி வட் லாம " ஹேலா ?"என்றான். அப்ேறா ேக வியா ேகட் ஒ லிட்ேடன். ேவ ஆ உன் ஷன் ெதr ஆபிசிலி ேபான நான் கவr க "ரா சrயா இ க சந்ேதக த சி ெசா மிர .

....... ேபானா வி யற ஷ .அடப்பாவி ஒ ெந லைச தர ம த்தன் சி க கிேற? பாதகி! காrயவாதி! ந சார ல மாட் ட் நாத் இைணப்ைப ம நாத் ைகயி ேபாலி ேகட்கிறாேன? ேபசாம வட் ணிமணிகைள ஓ ப்ேபாயிட கவா ைகேத காசிபணமி சrப்படா ழப்பமா இ லா ...." .... காவ உஷாராயிட்டான் ..' தன் அபா ட்ெம ப்பவ கள ன் காலெம கிைடயா யா ப்ேபாயி ேறன் ந என்ைன ஏமாத்த நின ேச......உன "ேஹ என்ப ள என ட நாள என்ைன ந பாத் என் ஊ இன்ன நான் ெசன்ைன க ண வந்ேத..அ நிைறய நாம ேபசிட் இ ேச . ேவற க ..நம கைடசில உன்ைன எதி பாராம ள ெதாட ேப இ 'ராதிகா! நான் சி க ல மாட் ட் கட்டேலன்னா ெஜயி அதான் ேக கேறன் இதபா நான் வ மா ப பா ேபா சி. ெதாட 40 OF 50 ....அப்ேறா ேநத்தி எ க ஷன் ேபானேபா என்ைனேய ◌ஃபாேலா ெச க ேதாப் ல சந்தி சிட்ேடா ந்ேதா ..ந ேபாேனன் பிசியாயிட்ேடன்.ைஷலஜாவின் ேபாடா.க கான்.... ேவற ஆைளப்பா ட்ைடகட் ட் லாத நிைலல இ ளஎ க ேவ தான்.மகேள ராதிகா அர த்த நைகையேய தி இவைனந பி இன வாழ ெசா ேவன் ஆமா. சார ....இன இ ய க நம ள காதல .ைர ◌ஃப்ளாட் .நாைள ெந லைச என்கிட்ட ெகா க ப சி ?' இ ேபாக வேரன் லா இேத ஊ ல சந்தி ச டாதா அ .. ப்பி . ப்ேபன்? ந என கா அந்த ேகன்...." த்த இன கா கிறேத ?ெகா டப்படேறன் கைன ஏமாத்தலா உன்ைனநான் ெதாைல சி கட் ம க காத்தி ட் வந்தவைள கீ ழந்ைத அைழத்த ப்ேபன் காத . பண ..ேபான்ல ெலட்ட ல ல நாந்தான் ேவைலவிஷ உன காக நான் எத்தைனதடைவ என்ைன இழந்தி ைவரெந லைசஇழ க ப் பழ காமா? ப்ள கன் ஆப றப்பட் ப் ேபான " "...ஆனா ஷியாேபா சி.

..'இந்த ஜன்மத்தி அத தினா ணி ைகைய உபேயாகப்ப அ கர .ந ம ◌ஃப்ளாட்ல எ அ ெபா தி ெதாட ய சி ெச மிணி கண ஆயிர என் ைல... இப்ேபா ேபாயிட்ேட களா அந்த ஆ ராதிகா.வ ஷா ட் யா? என்ன தன யா இ "எதிர ஒ நிக இ ெபrய பி சியா . ஏ ேலாக ேலாகமாக.ந ஆ ட் ? " என்ற ெச க எதி கட் டத்திலி ெசா ெபாழி ட் நடந் ந் ைம கி சி சல க .'சத 'என்ப ப்ேபன் காத ணின் தி அ ந என ஆயிர ர ெவள ேய பா த்தா ஆத்மா த்த ப தி ெகா கைள எ த்த றி க அ அேதேபாலத்தான் சஹ லா வி உன்ைனேய ெதாட ந் பட எ வெத காதி ராணாத் என் ண கள ெப ந்த ணபகவான்.. எ ன்னேர .ைர இ . 'ஓேக ஆ பவ வr யல ..ேகா ந்தவ வந்தி லா கதான் இ கா இ ேகன். . . ராணத்ைத மிக வியாபித்தி ப்பினா ட கிற பரமாத்மா தான் மிணி.சார ைக எ அ டான் எ ட் ப்ேபாக கி த் லா மி. ந ேபா என்றா லா . அேனக ணி ைகைய த்த ெசா ேவத என்ற ெபா வ ள றி க வந்ததன் ..அதி கிைட காவிட்டா அ அைடய ேவன்' என் என் ல.ைஷலஜாவின் "ஆன் ட் ?" ராதிகா லிஃப் ஏற இ 'ைஹ.இன் லா கிற ணி ைகயி காத்தி .... ெவ ரலி ஜனம எ என்ப அட கிவிட இய ... ஆயிர த விழ ஆர பித்த த்த ஜன்மத்தி ." பா 'தத்வ விேவகா வி எ ல இன்ன ல மா ேவைல வட்ல நிைறய இ ைழந் ஜன்ம ல நி கற க ட் " வட் கி ட் வந்ேதன்.. உலைகேய அளந்தவைன மா?சஹ ெதாட ரநாம க இ ப்பி 41 OF 50 .. அவ ஏழாவ .. அவன ட ஜன்மத்தி நின் ஒ ெகா கி காலெம ேபாயிட்டா கன ஓரமா டா ப்ேப கிறா ஆதிச எ சிறப் ராத்திr ரா பஜைன பாட் வய ெகா ெசா ?" வா.நான் என்ேனாட டான் மறந்திட்ேடன் அதான் தி "நான் நானா? இ பினா ேக அ டமின் . கமான .

...ைர . ஆன்மகமா வேரன்...சrயா? ைபைப ெசா லிட் ! ஆமா .... பா டா லா .அதான் இ 'அன்ப க இ என்ன ெச வந்த ெகா ேபாெத ..? யா காலெம கலா . ெகா ேவ... டன் நிமி ந்தா கி ெகா ப்ேபன் காத ைலயி ப்பி ட அந்த உ ..ைஷலஜாவின் 'ேகாவிந்தா' என் தைல ப தன் ேபாெத ர லா அவ கைள ரட்சி க அவதார பrத்ராணாய சா த மச .ல அ ! ேசா விட் எதி கட் டத்திலி "ஓ நிக பிரசாத ராதிகா ஹாலி ெப ட்ேகசி த் 'ஏ ெச நி க ேபாைன பி லா யலா இ எனதிட்டமிட்டவ மணி ந ந்தேபா நிசிைய பழகிய ஒ ந் ெகா த்தா ஹிந்தி கார கப்ேபாேறன் . அவ ந்த rவா வைர 42 OF 50 . ெமன ெகா டா ..க ... னா ேகட்ட எ ப்பவனகட வினாசாய தாபனா த்தாய ச பவாமி இ இந்தப்ேப ெச ம கைள உ ப்படாம அ அழகா ஒ ேயாசித் த்தப அ ..." லா கதைவத்திற க இ கத் ேபான் ெச யாேரா உர க ேகட் ? நான் ேபாlைச காத்தி அைற க. தன் ைகயிலி வ . வாச ட் த்த யா ந.அவ ெச லேவ ப் த் ள ன்னா ெகா கர ..ப பா கன யிலி ெகா ப கr வா . அத ம . கிள பிட்ேட இ ேகட் த் ழ பி ஒ ந்த ேபான் ெச லா ! ேகா டான் பவன் தன் அ யா க ராதிகா சட்ெடன தன் ெசவிகைள கர விட் ஓ வ ந்த அந்த உ நி த்திய ப்பத . .." வ ஜூட் விட ந்தவைள ணி ேபா த்தி ெகா வ வந்தா ேறன்.. ப பாயி இைளஞன ன் நிைன தா "ரத்தன் சி ஓ." சா பா ந் சிக சட்ெடன த ேக! வr கிேறா ' ◌ஃப்ளாட் தா கன ேகன் ரத்தன்சி ேபாைன ைவத் ெகா சநா . ெதாட ேம?' அைறயின ன் . வந்தேபா வட் ஆஃப் .' யாேரா பி ராதிகா ெவள றிேபான ராதிகாைவ ெசா ெபாழிவா ! டத ேவ வந்தா வ .உன் சி த்தி உட பிடா .இந்த மாதிr பைழய கைத ேபசிேய வ சி ெகா வ களா ட்ட வி ! நான் ப பா லிபா கிற ேக இன்ன ணன். வந் யைத அைடத் த்திய யாண வா ந் சா?அப்ேபா எ ...அ ஒ ைகேபா உன்ைனப்பா க வேரன்.

நிைல த்த அப்ப ேய நின்றா . ெதாட காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத .ைஷலஜாவின் அவைள ேநா கி நட் ய ராதிகா பயத்தி க க .ைர ெதாட 43 OF 50 .

. எத்தைன அைடயாள ப் லப்படாத கிேறா .. ஏேதா rந்த மாதிr இ ம "இந்த ஜன்மா ஆ ந் டமி நிக நிைறந்த கைதைய ம ப்ேபான கா லா இன் ளவி நான் rந் என . உ ப்ேபன் காத .' ஒலிதாேன? ஒள மைறயலா இள விட்டன... அத்தியாய -10. சார இன் த கைனப்பா த்த வட் கலா னா காலெம லா காத்தி "சா .. ◌ஃப்ளாட் கிைட காவிட்டா மன த கைள காணாதேபாதி க ந் ந்தவன் அந்த ஆன்மிக ெசா ெபாழிவின் ப அந்த ந என த்த ஜன்மாவி சார கள உட்கா ந்தி ம அ க த சிக . க பன "மா.ஒலி வில ேசமித் க ஆர பித்த அத நான் ஏ பி ெகா நிராகrத்தத கிைடத் இ கிறா ப் ல பி விட்டான்.ைர லா ளவா ெதாட ேபாயிட்டா க".அ . நயா? அன் விட் கன் . சட்ெடன உட ரைல உண ந்தான் சார ஒலிைய கா றின்வழிேய பி த் மனதார வி த் தி .என் கேள.... மன்ன சி ேகட் ைல என்பதா ஒ ெகா இன் இந்த . எதி கட் டத்தி அப்பா ட்ெம மட் ேகா ட் அைனவ அந்த தியான ம ஒ ஒரமாக சா உ அ த்த சிலி த் டபத்தி எ ேகேயா ேகட்ட ஆனா ர ர ! அந்த என்ன.... ந க ப்ேபாகலயா? எ த கி கலா ... உன்ைன ந பி ைக ேராகி மாலதி இந்தப்பாவிைய?' அந்த இ லத்தின் ெசயலாள ஓ வந்தா . .ைஷலஜாவின் காலெம லா காத்தி ப்ேபன்.. இ கன ேவா கேய ெசான்னா . 44 OF 50 . ர மா? க ைவத் வி கன்.மாலத... த்த ஜன்மாவி அவ கைள உணரைவ . அைமதியான அந்த இடத்தி . ஆகிவிட்டாயா தாேய? உன் மனைத அன் வா ந்த எதிெராலித்த வயதிேலேய சந்நியாசின ேபால மைனவியா ப சார அைச ேபாட்டான்.

அைம க யா உதவி ெச ெசா காதலித்த க ெசாந்த ஊ எ ச இப்ேபா ண மதி கத்த க ெபrயவைரப்பா த் ெகா த்தேபா லத்தி க வந்தா க." "ஐயா! இந்த ேகட்டான் உ க அைவ இபெபா கன் தா அறியப்பட்டா சார சார கேளாட ெசா ெபாழிவா றிய அந்த்ப்ெப அப்பாவின் ெசாத் ந்தா அவ ஆர பித்த அந்தெபrயவ ம றவ களா மாலதி ெப சார ெமாழி. இ ப்பதாக ஆர பித்தி கிறா .ைஷலஜாவின் அந்த அன் கன அந்த இ பணி rபவ கள ன் சிறப் அன் தான் அ அந்த அ இ ப தா வய லத்தைலவி இந்த தாபன "ெசா ேறன். அவ ெகா ப்ேபச றி ணானந்தமய என்ற ெபயr அப்பா எதிrேலேய.ைர ெதாட 45 OF 50 .க ல ேகசி லியி ேபா கிேறனா? தன்ைன ஆழமா ..." என் இ க எதிேரேய எட் பா க இ வந் ந்த ப மாத காமேலேய இ "ஐயா நான் அவ க ந்தி . கேளன் " என் மாலதிதான் என்ப அவ: . வந் லா க ன் ெசா லி மரணமைடய ..அந்தப்ெபrயவ சார அைழத் மாலதி இ யா பா கைன ெசன்றா . கமாட்டா மாலதியின் அைற அ களா கேப என்ன ?அவ கைதைய தியாகிப்ேபான வர அனாைத இ ! தன்ைன எந்த ேநரத்தி தைலவி ம ஆனா ைக கைளஉடேன பா த் அவசர அவசரமா 'வா க ?இெத அ ேகா ட் தி வா கன்.அ ந்தவைள இத்தைன நா உதவ இய மா?" சார கன் ேகட்டான்.". ைல ெதாட காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத .

ெகா க ேபாக இன்ன்ன ப்ெபா சி ப்ளா கின் அந்த நான்காவ லா நாலாவ ழி சா என கீ யா ேகட்டான். ன் "சார ட் கதைவத் திறந்தப அவ மட்ட ?" ல யாைரப்பா க க? அதான் ஒ ேவல நான் ெகா வழியி யா..... த பி வட் ேபசி ெகா ந் ேகட்டா ல ெபா சந்ேதகேம இ க.. ந " என் ப் ெக ரலி கத் ல.. காலெம காத்தி ப்ேபன் காத மா ..ைஷலஜாவின் ************************************************************************************** ******* காலெம லா காத்தி ப்ேபன் அத்தியாய "யா மா ந கா ப ஆட்ேடா கார த் சார வ யா ·ப்ளாட் க? இந்த க கல கத்தி எ 11 ெகா த் விட் வந்த அட்ர கன் ஐயா வ ன்ேன இப்ப லாேவேபா சாந்த கைள எ தான் இ க. ... ேகட்ட பணத்ைத ப சிலி யா ·ப்ளாட் களா? அந்த த பி மகாலட் மி மாதிr இ ேவல மித்ரா.ைர ப்ேபா ெதாட ப்ளா ச ல வழி வி யறத் அ காவா மா ந க மா.."என் த பி ச ஞாபக ..அவ லா க வா கத் வரா ல இப்ப மா.வாட் ேமன் நான் ேச கேறன்" ேவல யா 46 OF 50 ..... என் ேப ேட வந்தான். அ ல ப காட்டறியா? நான் ஊ ந ேம கைனப்பா க வந்ேதன்ப்பா.

.எ ல நான் பாத்ேதேன? " எதி கட் டத் "அப்ப யா?' என்ற ேநா கி நக ந்த "அட! கத திறந்ேத இ தா? எ ஆ சrயமா இ ேக ?" ேவல உ இ ப க பா த் "த ப உ ள அ பதி மித்ரா ச வட்ல? " என்றா வr காலெம இ க ."என்ன ஆ சி? ராதிகா ..ெப மித்ரா காலி ெப அவ ன் ?ஆ க.த பிய ராத்திr ..ைஷலஜாவின் "ராத்திr ரா எதிேர ேகா லா சா கட் டமி நிக சி நடந்தி சி.... என்னேவா ேபா யா அைண தாமதமாதான் இ கா க கி இ யா லா கிற க ஆட்ேடால வ ர வந்தவ சப்ேபாட்டாப் இ சிவந்தி டவளா ந்த டா ைலட் னா விட்ைச விரலா ப்ேபன் காத ..என் ேவைலேய க.. அர யா ைகயிலி ெதrந்த த்தினா ந்திட்டா ட்ேட க அ கா வந்தி ந் ேவைல ட் .·ப்ளாட்ைட கவன .இதா மா கீ லா க வந் எப்ேபா என் ேந கன் த பி வ விர ல நிைறய சாப்பா .. கதவ ெதாறப்பா லி வயி தான் ெதr க .எ த்ேதா .உ ேள வி ேபாயிட்டா ப்பா களா?' என்றா க." மித்ரா கதைவத் தட் னா ...ம த்த ந்த ைவத் . அசந் வந்தா சி.சார அ ைற கத்தி ஓ "யா ெக ேகட்டா இன்ன .. ழப்பமா லா லத் நான் வாயத்திற க திற க காேணாேமப்பா? ஊ மித்ரா உ ஷ இ ெதrயாம க ேகன்..ைர ஹா இ ைலயா ஒள வட்டமிட் தட் னான். "கதைவத்தட் ப்பா க மா. லா காத்தி க ேநத் கற லட்சண இ ன் . ெதாட 47 OF 50 .. ஆனா பா க... அதான் நா ப ந கிட்ேடன்.. பிரசாத ேபாட் ட்டா களா ந ராத்திr க அ க லா சாப்பிட் ப ழி சி இ தானான் க காவ யா த்ெதr ·ப்ளாட் . க." ைல. தட் ேபா கத களா காைலல நா ரா தானா உ மணி ேக? யன் வியப் டன் கா ரலா வியப ழாவினான்.

. காலெம லா காத்தி யா மித்ரா ?" என் அலறினா ப்ேபன் காத பா த்தவ . ெதாட 48 OF 50 ."ஐேயா' என் ெதாட .ைர வறிட்டப அ .ைஷலஜாவின் ேவகமாக ஹா ப் ற அ கவி ந் வந்த கிடப்ப த்தகண .."அந்த ஓரமா ேக ஓ னா .

நிைன க தான் ராதிகாைவப்பத்தி என் அவைளப்பா த்த அதான் த்தினதா ெசான்னைத காரணமா வ சி என்ைன இ விசாr கற என் த பி ேத? " த்தான் மைனவி ேமல சந்ேதக றான்..!.. என் மைனவியின் கிறா க" சார கமா வ வ ட்ேடன்" என்றா ? உன்ைன காப்பாத்த என ைமைய மைற கவி எதி கட் டத்தி காத ட் கத்தினான்.ம ெரா ப ேநர ட மன பா த்தான் பிற வந்ேதன்.. ெகா தான் ..ைஷலஜாவின் அத்தியாய ெஜ நக ேபாl இன் ேடஷன். நாத். சார உ கன் இன் வ ெப டைர த காலெம லா காத்தி ப்பா கிய ைகயில பி கன் ேவதைன கத்ெதr டன் கத்தினான்....உ .என்ைன ஏமா றி என்பைத நிைனத்தேபா ப்ேபன் காத ைமயி க ட மித்ரா. ெப ட பசவரா ப்பா ம "ெசா அவ எதிr இன் இ த த் 12 க தன த்ெதrந்த அைர கட் ந அந்த மாேவ ெகாேல ெச இ ெகா கி நின் கன்." அ நாத் ெசான்ன ெந சrதான் . ேவற வழி ெதrயல.ேநத் ெகாதித்த பாவ காரன் தான் ஆனா ேநத் . இேதா நின்ன ட் சr இ ஒ அவன் இந்த ெகாைலைய ெச ல அந்த பத்r கிழவ ஏேதா என் எ தான் ல ஆமா?" என் த ெசா ற அபா ஷன் ஊ ல ெசான்ன "அ கா! என்ன உள ற க ப்பா கில க? உ என காக பழிையப்ேபாட் "என்னப்பா ெச மிதரா." யல...ைர ெதாட நான் மா? தா நான் சேநர ன்பா கத்ைதப்பா த்ேதன்.எ ெப ட ! நான் ராதிகாைவ ெகாைல ெச காேன சார ைற தமிழி . நான் அைவ எ லா 49 OF 50 . இவ இ ந்த ம கா "இ நாத் சட்ெடன..ெமன்ைமயான வரா கவந்தவ அம ந்தவன் வி வத சா அவ இ ட ." இன பல.ஆனா ◌ஃப்ளாட் ராதிகா எப்பேவா ெவளல அைழ சி இப்ப ேபச ஆர பித்தா .

.அவ த்த ெப ட என்ைன ைக வாைய அவைரப்பா ேக வந்த நபைரப்பா த்த அவைன ஆழமா ச ட் கி அவைன ெஜயி நாத் கி ேபசிட்ேட ேபாற றவாள யா அைனவ அ ெப ட ? சட்ெடன. கன ன் க . சார கன் மாதிr அன் ெதrயவி ைல. மாட்டப்பட்டேபா சார சந்தித்தன.ைர லின. ைல.ஆத்திரத்தி ெவள ல வந்திட்ேடன். கைடசியி ராத்திr பா ட் இ ெசா ம ம ந்த என ட்ேடன் ல நாத் அறியாம கன ந்த அவைளத்த் டன் நாத்ைத அவ த்ேதன். மைறவா நின் ெதrயவந்த ேவ லா லி ப்பா கில பா அவ க .ைஷலஜாவின் காணாமல ேபா மி கமாயிட்ேடன். " மாலதி ேபானவைள .. கேள இப்ப இ பா த்த மாலதி.ேபாlைஸ ேதன் ." "பாத்த களா நான் ெசா அேயா கிய ரா பசவரா நின சி ந உ க கஎ லா கன்" ம ன் க?" என்றா ...ேமஜிககைல ெதrந்த என ேபசினைத எ க அ த்தறைத காண ேந ந்த ெதாட ந் க. க அவ ப்ேபன் மாலதி 'என் -------------- ----------------- காலெம த்திய ராதிகா ெப ேபாகேபாவைத ேநத் ழா கள கட் டேவைலைய ேகட்க க விவிட்டான்.. "மாலத?" க வரவைழத் ராதிகா ப பா மைழ க வரேபாறா .'இந்த ஜன த்திேலேய உன காக காத்தி ெசா காத்தி க விவர சி கத்ெதrயாம லாம ெசா ப்ேபன் காத .ைசலன்ஸ ெபா க வந் ள ட் லேபா சிrத்தான்..நாந்தான் உ றந் லா த்ெதr ெப ட கிட்ட ெசா என் இ க ட்டாளா த்த சில நிமிஷ சியி .. "சார ! நா சார ேபா கன் அதி எட் ேம பா ைவ பா கஎ மாத கவ இன் லாைர களா இ ேபாெத லா லத் ேபான ேபசியேபா அட்ைவ ெபா ைம ெச ெகாைல ெச த் அவ க லமா ஏறிவந் விட் ைகயி ." ஹேலா ெகா ைமயான பா றவாள இன் லல இன் சார அவைள ெதாட 50 OF 50 ... ழப்பமா அைதத்தான் உடேன இ சரணைடந்ேதன்.." ஆமா சார மைனவிைய ெகாைல ெச டலா கேள? எ . அவ நிைறந்த ம க பன த்தா வில ேகட்கவி ஷைனப் r வைதத்தவிர என கைள பrேவா அைவக . றப்பட இ பா த்ேதன் .உ வி பிேனன்.. நாந்தான் ெச க.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful