1.3.

Analisis Kebolehpercayaan dan Kesahan Alat Kajian

Analisis kebolehpercayaan dan kesahan merupakan analisis yang perlu dilaksanakan ke atas alat kajian. Ini bagi memastikan alat atau instrumen kajian yang digunakan untuk penyelidikan ini adalah alat kajian yang sesuai dan berupaya mengukur apa yang seharusnya diukur dan seterusnya menjawap persoalan kajian.

Terdapat enam konstruk yang perlu melalui analisis kebolehpercayaan dan kesahan alat ujian. Konstruk-konstruk tersebut adalah imbasan persekitaran, analisis bekalan sumber manusia, analisis permintaan sumber manusia, integrasi perancangan sumber manusia dengan perancangan strategik organisasi, integrasi perancangan sumber manusia dengan fungsian pengurusan sumber manusia dan prestasi organisasi.

1.3.1. Analisis Kebolehpercayaan Alat Kajian

Analisis kebolehpercayaan ini amat penting bagi mempastikan alat kajian yang digunakan adalah stabil, boleh meramal dan boleh menghasil dapatan yang tepat serta tidak diragui. Kebolehpercayaan alat kajian menunjukkan kestabilan dan kekukuhan alat kajian tersebut mengukur sesuatu konsep dan ia juga menilai kebagusan (“goodness”) pengukuran tersebut (Sekaran, 2003). Ia dianalisa dengan mengenalpasti samada alat

kajian tersebut menghasilkan jawapan atau nilai yang sama apabila sesuatu angkubah itu diukur.

Kebolehpercayaan alat kajian ini diukur dengan menggunakan Kaedah Alpha Cronbach. Ia merupakan alat pengukur ketekalan dalaman yang paling kerap digunakan oleh para penyelidik untuk mengenalpasti koheren item yang menyepadukan skala indeks (Churchill, 1979). Kaedah ini mengandaikan tiap-tiap item itu sebagai satu ujian setara dan semua korelasi antara item adalah sama.

Di dalam kajian ini, kaedah ketekalan dalaman digunakan bagi menentukan tahap kebolehpercayaan setiap konstruk. Jadual 4.7 menunjukkan perbandingan nilai alpha bagi setiap angkubah di dalam kajian rintis dengan kajian sebenar. Berdasarkan nilai alpha yang diperolehi menunjukkan setiap konstruk mempunyai kebolehpercayaan yang memuaskan. Skor alpha yang tinggi menunjukkan tinggilah kebolehpercayaan alat kajian itu untuk mengukur sesuatu yang perlu diukur. Butir-butir lanjut mengenai nilai alpha bagi setiap konstruk dipaparkan di Lampiran 2.

4.4.1.1.Kajian Rintis

Sebelum pengutipan data sebenar dibuat, ujian kebolehpercayaan alat kajian telah melalui kajian rintis terlebih dahulu. Kajian rintis telah dibuat ke atas syarikat-syarikat pembuatan asing yang beroperasi di Negeri Kedah pada bulan Disember 2004. Syarikat-

syarikat tersebut dipilih berdasarkan Senarai Syarikat-syarikat Pembuatan di Negeri Kedah yang dikeluarkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) untuk tahun 2003. Sebanyak 63 borang soal-selidik berserta sampul surat bersetem dan beralamat sendiri telah dikirim melalui pos. Setelah sebulan borang soal-selidik dihantar dan beberapa panggilan susulan melalui telefon dibuat, penyelidik telah menerima kembali 31 borang soal-selidik yang telah diisi. Walaubagaimanapun, daripada jumlah tersebut di dapati hanya 27 syarikat sahaja yang melaksanakan perancangan sumber manusia. Berdasarkan kajian rintis ini, keputusan ini menunjukkan, alat kajian yang digunakan untuk kajian rintis mempunyai kebolehpercayaan yang memuaskan dengan nilai alpha Cronbach antara .662 hingga .956.

3.4.1.2.Kajian Sebenar

Pengumpulan data bagi kajian sebenar pula telah dibuat pada bulan April 2005 sepertimana telah dibincangakan di dalam bahagian 3.3. Ujian kebolehpercayaan yang dibuat mendapati nilai alpha yang diperolehi bagi setiap dimensi di dalam setiap angkubah adalah memuaskan dan boleh diterima. Sepertimana kajian rintis, angkubah prestasi organisasi memperolehi nilai alpha tertinggi dengan nilai .926. Nilai alpha terendah pula ialah .738 yang diperolehi oleh dimensi intergrasi vertikal dalam angkubah intergrasi dengan perancangan strategic organisasi. Secara keseluruhannya, nilai alpha alat kajian bagi kajian sebenar tiada banyak perbezaan dengan yang diperolehi di dalam kajian rintis.

Jadual 4.7 Perbandingan Analisis Kebolehpercayaan Kajian Rintis dan Kajian Sebenar
Bil. 1. Konstruk (Dimensi) Imbasan Persekitaran 1.Faktor Ekonomi 2.Faktor Teknologi 3.Faktor Sosial 4.Faktor Demografi 5.Faktor Undang-undang dan Kerajaan Analisis Permintaan Sumber Manusia 1.Pasaran Produk 2.Pesaing 3.Pengeluaran dan Kualiti Produk 4.Teknologi Analisis Bekalan Sumber Manusia 1.Demografi Pekerja 2.Kemahiran 3.Sikap di tempat kerja 4.Penilaian Prestasi Pekerja 5.Kepuasan Pekerja Integrasi dengan Perancangan Strategik Organisasi 1.Intergrasi Vertikal 2.Intergrasi Horizontal Bilangan Item 4 4 4 4 4 Nilai Apha Kajian Rintis .703 .944 .866 .831 .901 Nilai Alpha Kajian Sebenar .848 .887 .857 .816 .797

2.

4 5 5 4 4 4 5 4 4

.778 .924 .793 .853 .687 .691 .842 .662 .967

.892 .753 .912 .937 .852 .863 .768 .862 .894

3.

4.

4 4

.703 .701

.738 .766

5.

Integrasi dengan Fungsian Pengurusan Sumber Manusia 1.Penilaian Prestasi 2.Pengurusan Kerjaya 3.Latihan dan Pembangunan 4.Pengambilan dan Pemilihan 5.Pampasan dan Kemudahan Pekerja 6.Perhubungan Industri

. 4 4 4 5 5 6 .728 .745 .773 .662 .788 .871 .843 .932 .880 .816 .848 .907

6.

Prestasi Organisasi

5

.956

.926

1.3.2. Analisis Kesahan Alat Kajian

Kesahan alat kajian merujuk kepada takat sesuatu alat kajian benar-benar menyukat angkubah-angkubah yang hendak disukat atau mengukur apa yang sepatutnya diukur (Ary, Jacobs dan Razavieh, 2002; Sekaran, 2003). Di dalam kajian ini kesahan alat kajian dijalankan melalui dua prosedur iaitu kesahan kandungan dan kesahan muka.

Kesahan kandungan merujuk kepada sejauh mana alat kajian tersebut mengandungi set item yang cukup dan mewakili konsepnya (Sekaran, 2003). Untuk mendapatkan kesahan kandungan, pemilihan item-item dibuat berdasarkan sorotan terperinci ke atas literatur serta konsep-konsep amalan perancangan sumber manusia sepertimana yang diutarakan di dalam Bab 3.

Disamping itu, penyelidik berjumpa dan mendapat maklumbalas daripada beberapa orang pensyarah sumber manusia daripada Universiti Utara Malaysia serta

Universiti Malaysia Sarawak. Penyelidik juga mengadakan perbincangan dengan dua orang pengurus kanan Bahagian Sumber Manusia, Tenaga Nasional Berhad berkaitan dengan item-item yang digunakan. Mereka adalah pegawai yang bertanggungjawap ke atas perancangan sumber manusia Tenaga Nasional Berhad dan mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan sumber manusia. Semua maklumbalas dan komen yang diperolehi telah diambilkira untuk membentuk soal-selidik sebelum kajian rintis dijalankan.

Analisis kesahan muka juga dilaksanakan untuk kesahan alat kajian. Walaupun tiada peraturan yang ketat bagi mendapatkan kesahan, namun Bailey (1984) mencadangkan supaya penyelidik memahami dengan jelas konsep-konsep dan definisi operasional yang digunakan di dalam kajian ini. Bagi mendapatkan kesahan muka dan sebagai kesahan yang paling asas, pembangunan soalselidik dan alat kajian ini telah diterokai sejak awal untuk memastikan penyelidik benar-benar memahami bidang kajian dengan mendalam disamping membincangkan isu-isu berkaitan dengan penyelia dan beberapa penyelidik lain.

Bagi menganalisa kesahan alat kajian, penyelidik tidak mengunakan prosedur kesahan konstruk seperti analisis faktor kerana jumlah responden kajian yang sedikit iaitu 61 tidak membolehkan penyelidik menjalankan analisis faktor ke atas data-data yang diperolehi. Sebagai peraturan asas, untuk menjalankan analisis faktor jumlah sampel hendaklah sekurang-kurangnya lima belas kali ganda daripada jumlah item yang hendak dianalisa (Hair et al., 1998; Sharidan dan Lyndall, 2003). Oleh yang demikian, kajian ini

telah menjalankan ujian “uni-dimensional” bagi mengenalpasti ketekalan dalaman setiap dimensi di dalam setiap angkubah yang diukur.

Analisis kesahan alat kajian yang dijalankan juga memenuhi prosedur kesahan yang disyorkan oleh Nunnally et al. (1993). Nunnally et al. (1993) menyatakan kesahan kandungan haruslah memenuhi keperluan berikut; “ ….the adequacy with which important content has been sampled and adequacy with which the content has been cast in the form of test items” (m.s.171).

Selain itu, analisis faktor itu sendiri mempunyai beberapa kelemahan. Peranan analisis faktor bagi menentukan samada item-item berada di dalam satu konstruk (confirmatory purposes) sering dipertikaian. Malah ramai penyelidik berpendapat ia hanya berfungsi untuk tujuan penerokaan sahaja (exploratory purposes) iaitu apabila penyelidik bertujuan untuk mengenalpasti atau merumus struktur di dalam satu set angkubah ataupun sebagai kaedah pengurangan data (data reduction method). Ini kerana, ia hanya bergantung semata-mata kepada data yang diperolehi dan tidak meletakkan sebarang sekatan atau had ke atas jangkaan komponen ataupun jumlah komponen yang dicerap (Hair et al., 1998, muka surat 91). Malah, kritik analisis faktor juga dinyatakan oleh Nicolás Sánchez and Miles Cahill (1998) seperti berikut ; “Critics of factor analysis point out that in reducing the original variables into a smaller number of factors, some information is lost. Specifically, when the number of extracted factors is less than the original number of variables, the factors do not explain all the variance of the original

variables. Further, it is suggested that the regression coefficients obtained by factor analysis are biased” (m.s.5).

Oleh itu, untuk mendapat gambaran jelas mengenai konstruk perancangan sumber manusia yang diamalkan oleh organisasi maka temuramah secara berstruktur telah dibuat ke atas syarikat-syarikat yang mengamalkan perancangan sumber manusia. Analisis kualitatif daripada hasil temuramah tersebut dibincangkan di dalam Bab 6.

1.4.

Analisis Data

Bahagian ini membincangkan kaedah analisis data yang digunakan di dalam kajian ini. Memandangkan pengumpulan data untuk kajian ini melalui dua kaedah iaitu borang soal selidik dan temuduga, maka data yang diperolehi dianalisa dengan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif menganalisa data-data yang diperolehi melalui borang soal selidik manakala analisis kualitatif pula membincangkan maklumat-maklumat yang diperolehi melalui temuduga yang dijalankan.

1.4.1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuatitatif dijalankan bagi menjawap persoalan kajian dan menguji hipotesis kajian. Bagi menganalisa data kuantitatif, tiga jenis analisis statistik digunakan

di dalam kajian ini iaitu analsis diskriptif, analisis korelasi dan analisi regresi. Data-data yang diperolehi dianalisa menggunakan pakej perisian SPSS (Statistical Package for Social Science 12.0). Butiran lanjut analisis tersebut adalah seperti berikut :

a) Analisis Diskriptif Analisis diskriptif melibatkan aplikasi beberapa kaedah analisis statistik asas seperti analisis frekuensi, tabulasi silang, peratusan, purata dan sisihan piawai. Analisis-analisis ini bertujuan untuk menerangkan dan mengambarkan ciri-ciri sampel dan juga fenomena yang berkaitan dengan persoalan kajian.

b) Ujian-t Ujian-t digunakan untuk menjawap objektif kajian yang pertama iaitu untuk mengenalpasti samada wujudnya perbezaan prestasi organisasi syarikat yang

melaksanakan perancangan sumber manusia dengan syarikat yang tidak melaksanakan perancangan sumber manusia.

c) Analisis Korelasi Analisis korelasi digunakan untuk menjawap objektif kajian yang kedua iaitu untuk mengenalpasti hubungan antara amalan-amalan perancangan sumber manusia (iaitu imbasan persekitaran, analisis bekalan sumber manusia, analisis permintaan sumber manusia, integrasi dengan perancangan strategik organisasi dan integrasi dengan fungsian pengurusan sumber manusia) dan prestasi organisasi.

d) Analisis Regresi

Analisis regresi pula digunakan untuk mengenalpasti hubungan antara satu angkubah bersandar dengan satu set angkubah tidak bersandar iaitu prestasi organisasi dengan amalan perancangan sumber manusia (iaitu imbasan persekitaran, analisis bekalan sumber manusia, analisis permintaan sumber manusia, integrasi perancangan sumber manusia dengan perancangan strategik organisasi dan integrasi perancangan sumber manusia dengan fungsian pengurusan sumber manusia). Oleh itu, model regresi yang digunakan untuk kajian ini adalah seperti di bawah :

PRESTASI = β + β1 IMBASAN + β2 PERMINTAAN + β3 BEKALAN + β4 STRATEGI + β5 FUNGSIAN + ε Di mana, PRESTASI IMBASAN PERMINTAAN BEKALAN STRATEGI FUNGSIAN β ε = = = = = = = = Prestasi Organisasi Imbasan Persekitaran Analisis Permintaan Sumber Manusia Analisis Bekalan Sumber Manusia Integrasi dengan Perancangan Strategik Organisasi Integrasi Fungsian Pengurusan Sumber Manusia Konstan (Constant) Kesalahan Standard (Standard Error)

Di dalam analisis ini, Ujian F (F Test) digunakan untuk menguji samada model regresi tersebut berupaya menerangkan varian angkubah tidak bersandar.

Analisis regresi “hierarchical” pula digunakan untuk mengenalpasti peranan saiz, industri dan umur organisasi sebagai angkubah penyederhana hubungan antara satu angkubah bersandar dengan satu set angkubah tidak bersandar iaitu prestasi organisasi dengan amalan perancangan sumber manusia (iaitu imbasan persekitaran, analisis bekalan sumber manusia, analisis permintaan sumber manusia, integrasi perancangan sumber manusia dengan perancangan strategik organisasi dan integrasi perancangan sumber manusia dengan fungsian pengurusan sumber manusia).

1.4.2. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif kajian ini diperolehi daripada temuramah yang telah dijalankan. Temuramah dikendalikan berpandukan set soalselidik yang dibangunkan berdasarkan kepada set soalselidik kuantitatif. Namun set soalselidik untuk temuramah ini adalah bersifat soalan terbuka yang memberi ruang kepada responden untuk memberi pandangan, komen dan idea secara bebas. Set soal-selidik ini adalah seperti di Lampiran 1C.

Analisis

data

kualitatif

dibahagikan

kepada

4

bahagian.

Bahagian

1

membincangkan demografi responden dan latarbelakang perancangan sumber manusia yang dilaksanakan oleh responden. Bahagian 2 pula membincangkan konstruk amalanamalan perancangan sumber manusia organisasi dan hubungannya dengan prestasi organisasi. Bahagian 3 pula menyentuh tentang permasalahan yang dihadapi semasa

melaksanakan perancangan sumber manusia. Bahagian terakhir merumuskan penemuan kajian dan juga dapatan-dapatan yang tidak dianalisa di dalam kajian ini.

1.5.

Ujian Normaliti dan Homosidasiti, Lineariti, dan Multikolineariti

Analisis multivariat merupakan salah satu kaedah analisis data yang digunakan di dalam kajian ini. Menurut Hair et al. (1998), data-data haruslah memenuhi beberapa andaian sebelum analisis multivariat boleh dilaksanakan. Andaian-andaian tersebut adalah normaliti, homosidasiti, lineariti dan multikolineariti.

Bagi memeriksa kenormalan data, kaedah asas yang sering digunakan adalah dengan melihat rajah histogram (Norusis, 2004). Selanjutnya Norusis (2004) menjelaskan, taburan normal boleh dilihat daripada rajah histogram dengan memerhati garis-garis tegak (bars). Walaubagaimanapun adalah sukar untuk mendapat taburan normal yang benar-benar tepat disebabkan data yang diperolehi bergantung kepada persepsi responden berbeza-beza. Rajah histogram untuk angkubah-angkubah tidak bersandar dan angkubah bersandar di dalam Lampiran 3 menunjukkan kenormalan data yang diperolehi. Rajah-rajah tersebut menunjukkan tidak terdapat pengkelompokan residual yang nyata samada ke arah nilai positif mahupun negatif. Memandangkan taburan residual yang agak seimbang, maka andaian kenormalan data kajian ini telah dapat dipenuhi.

Selain daripada itu, kenormalan data juga boleh dilihat dengan menggunakan kaedah plot kebarangkalian normal (normal probability plot) sepertimana dicadangkan oleh Hair et al.. (1998). Rajah-rajah plot kebarangkalian normal bagi angkubah-angkubah bersandar dan tidak bersandar (Lampiran 3) menunjukkan garisan lurus dari kiri ke kanan adalah garisan normal. Manakala plot berkotak-kotak menunjukkan nilai residual yang dikaji keseluruhannya berada pada garis lurus normal atau menghampiri garisan tersebut. Ini juga membuktikan bahawa data bagi kajian ini memenuhi andaian kenormalan.

Ujian lineariti dijalankan bagi memastikan terdapatnya hubungan linear di antara angkubah. Norusis (2004) menyatakan bahawa lineariti boleh dikenalpasti dengan melihat plot serakan (scatter plot). Memandangkan salah satu objektif utama kajian ini adalah untuk melihat hubungan di antara angkubah tidak bersandar dan angkubah bersandar, maka ujian lineariti adalah penting. Rajah-rajah plot serakan di Lampiran 3 menunjukkan nilai residual adalah bertaburan secara rawak di dalam satu pola kelompok di sekeliling garisan melintang 0. Keseimbangan ini menunjukkan andaian lineariti telah dapat dipenuhi untuk semua angkubah.

Memandangkan kaedah analisis regresi digunakan untuk menjawap persoalan kajian, maka ujian multikolineariti ke atas peramal (predictor) perlu dijalankan. Masalah multikolineariti timbul apabila angkubah-angkubah tidak bersandar mempunyai korelasi yang tinggi sesama mereka (Kothari, 1995). Oleh itu ia akan menjejaskan ketepatan dan keseimbangan jangkaan parameter model. Ianya dapat dikenalpasti dengan melihat nilai faktor varian inflasi (Varian Inflation Factor – VIF). Nilai VIF untuk angkubah tidak

bersandar hendaklah tidak melebihi 10 sebagaimana yang dicadangkan oleh Hair et al.. (1998). Bagi kajian ini, nilai VIF yang diperolehi adalah tidak melebihi 2 sepertimana di Lampiran 4. Oleh yang demikian, ujian multikolineariti ke atas angkubah tidak bersandar menunjukkan tidak ada perhubungan linear atau masalah multikolineariti antara angkubah-angkubah tersebut.

1.6.

Rumusan

Bab ini telah menghuraikan metodologi kajian iaitu rekabentuk kajian, pengukuran angkubah, pengumpulan data, analisis kebolehpercayaan dan kesahan alat kajian, dan analisis data. Dapatan dan analisis kajian ini dibentangkan di dalam bab yang berikutnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful