http://remedialedu.blogspot.

com/

http://remedialedu.blogspot.com/

http://remedialedu.blogspot.com/

Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu. Budhi (Sanskrit): kecergasan fikiran dan akal Membawa maksud bahawa budaya adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut.

http://remedialedu.blogspot.com/

Daya (Melayu): kekuatan kuasa,tenaga dan pengaruh  Memberi maksud bahawa seseorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka.

Gabungan kedua-dua perkataan: membawa maksud kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan,tenaga dan akal fikiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Nik Safiah Haji Abdul Karim:

Budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. Maksud: kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani, ke arah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini (tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama.
http://remedialedu.blogspot.com/

Kamus Dewan - Budaya bermaksud kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya. - Turut diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.

http://remedialedu.blogspot.com/

Dictionary of Philosophy (1996): “ The way of life of people, including their atttudes, values, beliefs, arts, sciences, mode perception, and habits of thought and activitiy  Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi: - budaya merupakan alat penghasilan karya seni, rasa dan penciptaan dalam sesebuah masyarakat.

http://remedialedu.blogspot.com/

Mohd Taib Osman (1988): - Budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Melalui himpunan daya intelektual tersebut maka masyarakat membentuk nilai yang dapat diterima bersama.

http://remedialedu.blogspot.com/

E.B Tylor -Budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat dan sebarang bentuk kebiasaan.

http://remedialedu.blogspot.com/

L.A White: Budaya merupakan satu organisasi fenomena tindakan (pola tingkah laku), objek (alat), idea, sentimen (nilai), yang bergantung pada simbol-simbol. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat.

http://remedialedu.blogspot.com/

Kesimpulan: - Bahasa: budaya merupakan satu cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini.

- Istilah: budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi. Budaya boleh dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya merupakan warisan sosial manusia, cara pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka.
http://remedialedu.blogspot.com/

Pandangan ahli kumpulan: Budaya adalah satu cara hidup yang menyeluruh yang terdapat dalam diri setiap individu dan diterima dan diamalkan oleh anggota masyarakat. Cara hidup ini merangkumi semua aspek termasuk aspek sosial (pergaulan, adat resam, pantang larang dll), gaya pemikiran, cara pemakaian, kesenian dan sebagainya.

http://remedialedu.blogspot.com/

http://remedialedu.blogspot.com/

Budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sekolah.  Menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material agar murid yang keluar persekolahan itu nanti mempunyai budaya Malaysia yang boleh diterima oleh masyarakat.

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah perlu menerapkan budaya melalui pendidikan formal dalam kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum.  Budaya meliputi setiap aspek yang berikut iaitu lokasi, pekerjaan ibu bapa, pendidikan yang diterima, status ekonomi, sosial, keturunan, kuasa politik, bangsa, bahasa, adat resam, kepercayaan dan jantina.

http://remedialedu.blogspot.com/

Pandangan Ahli Kumpulan: Budaya adalah satu aspek yang menyeluruh yang terdapat dalam diri setiap individu yang diterima dan diamalkan oleh anggota masyarakat sebagai satu gaya hidup. Contohnya, gaya pemikiran, aspek sosial (pergaulan, adat-adat, pantang larang dll), kesenian, gaya pemakaian dll.

http://remedialedu.blogspot.com/

http://remedialedu.blogspot.com/

Wajib - individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada tersebut.  Preffered - iaitu yang lebih digemari. Ini bermakna kita mempunyai beberapa pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.

http://remedialedu.blogspot.com/

Tipikal - ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan.  Alternatif - ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari.  Terhad - cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.

http://remedialedu.blogspot.com/

http://remedialedu.blogspot.com/

Boleh dipelajari  Boleh dikongsi  Bersifat sejagat  Boleh diwarisi  Sentiasa berubah  Mempunyai unsur simbolik  Mempunyai pandangan semesta

http://remedialedu.blogspot.com/

http://remedialedu.blogspot.com/

Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau
lebih, yang berinteraksi, saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu.

 

Kelompok dapat bersifat formal dan informal. Kelompok formal merujuk kepada kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi, dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan
tugas-tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi.

http://remedialedu.blogspot.com/

Klasifikasi kelompok dalam sesuatu masyarakat dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan iaitu seperti:

Kelompok Tugas : Bersama-sama menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. b) Kelompok Kepentingan : individu-individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus yang diperhatikan. c) Kelompok Persahabatan : kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama.
a)

http://remedialedu.blogspot.com/

Alasan orang untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok adalah seperti berikut: Keamanan : dengan bergabung dalam kelompok, seseorang dapat mengurangkan ketidakamanan dalam diri sendiri. Seseorang berasa lebih kuat, berasa tidak ragu-ragu dan lebih menentang pada halangan ketika menjadi sebahagian daripada kelompok.

http://remedialedu.blogspot.com/

Status : termasuk dalam kelompok bererti dipandang penting oleh yang lain memberikan pengakuan dan status untuk kelompoknya.

Harga Diri : Kelompok dapat memberikan individu perasaan bahawa dirinya berharga. Hal ini adalah untuk menambah status pada kelompok luar, anggota juga dapat menambah perasaan dihargai dalam anggota kelompok itu.

http://remedialedu.blogspot.com/

Afiliasi : kelompok dapat memenuhi keperluan sosial. Seseorang menikmati interaksi terus-menerus yang datang dari anggota kelompok. Bagi banyak

orang

dalam

interaksi

pekerjaan

merupakan

sumber utama bagi pemenuhan keperluan afiliasi
mereka.

Kekuatan : Apa yang tidak boleh dicapai secara

individu sering muncul dalam tindakan kelompok. Hal ini hanya boleh peroleh melalui kekuatan
dalam anggota.

http://remedialedu.blogspot.com/

Pencapaian Tujuan : Ada saatnya ketika hal itu
ditempatkan menyelesaikan kepentingan lebih suatu bersama, dari tugas seorang rutin yang untuk ada atau

pengetahuan

kekuatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengelompokan masyarakat sejak awal dahulu
dibuat berdasarkan beberapa ciri mengikut klasifikasi yang diterima bersama. Klasifikasi ini

merangkumi

pengelompokan

yang

sama

mengikut sifat fizikal masyarakat yang berkenaan.
http://remedialedu.blogspot.com/

SUB-ETNIK

MELAYU JAWA LAINLAIN MINANG BANJAR BUGIS

http://remedialedu.blogspot.com/

HOMO-SAPIENS

Jenis-jenis Ras

Caucasoid

Mongoloid

American Indian

Negroid

Austroloid

http://remedialedu.blogspot.com/

CAUCASOID (Orang-Orang Eropah „Putih‟)

Hidung mancung

Mata besar

http://remedialedu.blogspot.com/

NEGROID (Orang-orang Negro „Hitam‟ Tinggi

Kaki kurus
Mata besar Rambut kerinting

Kulit hitam

Bibir tebal

http://remedialedu.blogspot.com/

Hidung kurang mancung

Badan kecil

MONGOLOID ( Orang-orang Asia „Kuning‟)

Kulit berwarna

Rambut lurus atau kerinting Mata agak kecil

http://remedialedu.blogspot.com/

Bentuk muka bersegi Kulit merah AMERICAN INDIAN ( Orang Asli Amerika “RED INDIAN” )

Rambut lurus

Hidung sederha na

Mata besar

http://remedialedu.blogspot.com/

AUSTROLOID (Orang Asli Australia „Kelabu‟)

Kulit kelabu
Rambut kerinting

Hidung besar Mata besar

http://remedialedu.blogspot.com/

Terdapat beberapa permasalahan dalam membentuk ras khususnya dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Antaranya ialah :  perbezaan capaian  Jurang sosial  Pengekalan identiti  Ethnocentrisme  Monopoli  Budaya  Prasangka  Sterotaip

http://remedialedu.blogspot.com/

Demografi kelompok ini dilakukan bertujuan untuk pembangunan ekonomi penduduk di sesuatu lokasi dan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat.

Aspek pendidikan perlu diberikan keutamaan dalam pembangunan ekonomi tersebut kerana melalui sistem pendidikan yang diberikan secara langsung akan berupaya membangunkan ekonomi kelompok yang berkenaan.

http://remedialedu.blogspot.com/

Dalam pembangunan ekonomi ini pula boleh dikaitkan dengan tiga konsep penting iaitu keterbatasan sumber daya, pilihan dan pengambilan keputusan ekonomi. Berasaskan sejarah awal yang dapat dikesan sejak zaman prasejarah, telah dibuktikan bahawa kelompok orang Melayu adalah penduduk asal di alam Melayu ini.

Konsep alam Melayu itu adalah juga berkaitan dengan kawasan atau penempatan asal Melayu.

http://remedialedu.blogspot.com/

Perbezaan kelompok itu membina subbudaya masingmasing hakikatnya adalah berbeza daripada kumpulan etnik yang lain seperti masyarakat Cina dan India. Dalam konteks ini Melayu itu terdiri daripada pelbagai kelompok sosial yang menyatakan identiti masingmasing sebagai subbudaya bagi budaya Melayu yang lebih luas. Konsep Melayu yang digunakan dalam konteks yang lebih luas sebagai penduduk asal di alam Melayu ini adalah berasaskan idea yang dapat dikesan daripada sejarah peradaban Melayu itu sendiri. Dengan kepelbagaian kelompok sosial dan subbudaya yang membina masyarakat dan budaya Melayu yang lebih luas itu telah memberikan kekuatan yang menyatakan kekayaan khazanah budaya Melayu.

http://remedialedu.blogspot.com/

Pengertian Melayu di Malaysia dinyatakan dengan lebih khusus dalam Perlembagaan Malaysia yang mempunyai kepentingan sosial dan politik.  Pengertian itu berasaskan kepada prinsip bahasa, budaya dan Islam.  Pengertian Melayu itu lebih khusus yang merupakan sebahagian daripada konsep Melayu yang lebih luas itu.  Oleh itu, apabila pelbagai kelompok sosial yang merupakan penduduk asal, seperti Orang Asli yang tidak beragama Islam, tidak dapat mencakupi dalam pengertian Perlembagaan itu.  Pengertian Melayu itu sebagai idea yang dipakai dalam pentadbiran dan kepentingan politik.

http://remedialedu.blogspot.com/

Terdapat pula perbezaan konsep Melayu yang dipakai dalam realiti yang berasaskan kelompok sosial Melayu dengan subbudaya masing-masing.  Sejarah peradaban Melayu yang berasaskan perkembangan budaya Melayu di alam Melayu ini merupakan fenomena penting dalam pembinaan identiti Melayu dalam konteks yang lebih luas itu.  Peradaban Melayu itu telah dibina oleh kelompokkelompok Melayu di alam Melayu ini umumnya.  Juga telah terbina identiti Melayu yang berasaskan tradisi sejarah yang sama dilalui oleh kumpulan Melayu itu.

http://remedialedu.blogspot.com/

 

Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk yang membentuk latar budaya masyarakat. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India, orang asli dan suku kaum di Sabah dan Sarawak. Etnik Melayu terdiri daripada orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu yang pada hari ini adalah berasal daripada keturunan mereka yang mendiami kepulauan Nusantara. Ekonomi orang Melayu dikatakan adalah yang termiskin dalam kalangan orang miskin. Orang Melayu ramai yang terlibat di dalam sektor pertanian dan industri tradisi.
http://remedialedu.blogspot.com/

Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dikatakan berpunca daripada dasar penjajah British.  Orang Melayu sangat kuta dari segi pegangan politik sejak zaman sebelum kemerdekaan.  Parti-parti orang Melayu sentiasa mempunyai majoriti perwakilan di Parlimen.  Kebanyakan majoriti orang Melayu tinggal di kampung.  Komuniti di dalamnya bercirikan ikatan sosial yang kuat.  Penduduk asal orang Melayu yang mendiami alam Melayu ini telah membina asas peradaban yang telah mantap sebelum mereka bertembung dan melalui disfusi budaya.

Kemudian, berlaku pertembungan dengan peradaban India.

http://remedialedu.blogspot.com/

Ini memperkukuhkan peradaban Melayu .  Gelombang pengaruh perdaban dari India amat pesat mempengaruhi pembangunan peradaban di kepulauan Indonesia.  Kemudian Islam emmbawa peradaban penting kepada pembinaan peradaban Melayu.  Pengaruh-pengaruh ini meningkatkan perdadaban Melayu.  Namun kesan peradaban ini tidak pula menghilangkan identiti budaya Melayu itu.  Kehadiran orang Cina di Tanah Melayu dapat dikesan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.  Berlaku secara besar-besaran selepas tahun 1848.

http://remedialedu.blogspot.com/

      

Faktor penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu berpunca daripada kesukaran hidup di negeri China. Ini akibat ketidakstabilan politik di kawasan selatan China. Perkembangan perusahaan biji timah dan getah mewujudkan kestabilan politik di Tanah Melayu. Kemudahan untuk berhijrah menyebabkan orang Cina banyak terlibat dalam aktiviti perniagaan. Mereka juga merupakan kaum terbesar yang terlibat dalam bidang-bidang pekerjaan profesional. Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu, orang Cina tidak dibenarkan berpolitik. Selepas Perang Dunia Kedua orang Cina mula merasakan keperluan untuk bergiat dalam bidang politik.

http://remedialedu.blogspot.com/

Orang Cina yang berpendidikan Inggeris telah menubuhkan MCA yang cuba melindungi kepentingan mereka.  Selain MCA, terdapat juga Parti Buruh, Parti Progresif Rakyat dan Parti Tindakan Rakyat.  MCA merupakan parti utama orang Cina.  Kehadiran orang India di Tanah Melayu dapat dikesan sejak 2000 tahun lalu sewaktu mereka berdagang dengan negeri-negeri pelabuhan yang wujud di Tanah Melayu ketika itu.  Semasa pendudukan Inggeris di Pulau Pinang pada tahun 1786, buruh-buruh India telah berhijrah ke pulau tersebut untuk bekerja di ladang-ladang tebu dan juga sebagai pembantu domestik.

http://remedialedu.blogspot.com/

 

Penghijrahan besar-besaran berlaku pada abad ke-19 untuk bekerja di estet-estet. Orang India banyak terlibat dalam bidang peladangan dan buruh kasar. Parti politik utama orang India ialah MIC. Parti ini memperjuangkan nasib bangsa India di Malysia. Majoriti orang India di Malaysia adalah berketurunan dari India Selatan dan berbahasa Tamil. Mereka beragama Hindu, tetapi ada juga beragama Islam, Kristian dan Sikh. Bekerja di ladang-ladang pertanian.
http://remedialedu.blogspot.com/

     

 

Penduduk peribumi di Sabah dan Sarawak juga pelbagai. Mereka dapat dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya. Di Sabah terdpaat 23 suku kaum, namun yang terbesar ialah Kadazan, Murut, Suluk dan orang Brunei. Di Sarawak, kaum yang terbesar ialah Melayu, Melanau, Iban, bidayuh, Penan dan Kelabit. Orang Asli boleh dibahagikan kepada tiga rumpun bangsa iaitu Senoi, Negrito dan Melayu Asli. Terdapat 18 jenis suku kaum semua. Pada tahun 2006, jumlah Orang Asli seramai 141, 230 orang. Pada umunya, ekonomi majoriti orang Asli masih lagi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri.

http://remedialedu.blogspot.com/

 

Dari segi agama, sebahagian besar orang Asli beragama animisme. Dari segi pendidikan pula, pencapian orang Asli amatlah rendah dan jauh ketinggalan berbanding kumpulan etnik lain di Malaysia. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 1995 ialah 29.69 juta dan orang penduduk pribumi/Bumiputra berjumlah 11.95 juta.

http://remedialedu.blogspot.com/

KUMPULAN ETNIK

1991

2000

2006

Melayu Bumiputra lain

8,521.900 1,778.000

11,680.400 2,567.800

13,475.100 2,931.400

Cina
India Lain-lain

4,623.900
1,316.100 572.400

5,691.900
1,680.100 269.700

6,219.600
1,858.500 318.900

JUMLAH

16,812.300

21,889.900

24,803.500

Jadual 1 : Warganegara Malaysia Mengikut Kaum bagi Tahun 1991, 2000 dan Suku Kedua 2006
http://remedialedu.blogspot.com/

http://remedialedu.blogspot.com/

 

Dalam proses membentuk masyarakat yang saling memahami, ia melibatkan peringkat integrasi antara kaum. Ia bertujuan menyatupadukan pelbagai kelompok masyarakat dengan menghilangkan perbezaan identiti. Proses ini juga merujuk kepada penyatuan kelompok yang berbeza latar belakang dan menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan nilai serta kepentingan bersama. Proses integrasi digambarkan oleh perasaan dipunyai dan mempunyai antara ahli masyarakat. Proses perpaduan negara dalam kalangan penduduk negara yang berbilang etnik diwakili oleh parti politik etnik masing-masing.
http://remedialedu.blogspot.com/

Mereka mengamalkan budaya, agama, bahasa dan orientasi pemikiran masing-masing.  Perbezaan ini yang dikatakan sebagai penghalang kepada masalah penyatuan, proses perpaduan dan pembinaan bangsa Malaysia.  Peringkat proses yang seterusnya dinamakan sergresi.  Ini merupakan hubungan yang bersifat pemisahan antara etnik di dalam sebuah negara.  Contohnya : 1) pemisahan kawasan tempat tinggal 2) sistem persekolahan 3) pengangkutan 4) kemudahan-kemudahan awam

http://remedialedu.blogspot.com/

Akomodasi pula adalah satu keadaan apabila satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan konflik apabila adanya interaksi secara aman.  Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari norma dan nilai mereka meskipun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing.  Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain.  Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadangkala dikenali sebagai asimilasi budaya.  Ia terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola tingkah laku dan budaya golongan majoriti.

http://remedialedu.blogspot.com/

 

 

Asimilasi adalah proses percantuman dan penyatuan kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti. Bertujuan mewujudkan satu kelompok yang mempunyai persamaan identiti. Amalgamasi budaya merupakan satu proses yang terjadi apabila budayaatau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam proses amalgamasi ialah perkahwinan campur antara etnik atau ras. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghalang kepada integrasi iaitu :

http://remedialedu.blogspot.com/

a) kejahilan tentang kumpulan-kumpulan etnik lain b) proses pemasyarakatan yang terbatas c) politik perkauman d) perbezaan sosio-ekonomi e) perbezaan kebudayaan f) segregasi atau pemisahan fizikal  Pelbagai usaha telah dijalankan untuk membentuk masyarakat majmuk yang saling memahami antara satu sama lain.  Usaha politik yang paling berkesan.  Ahli politik telah menggariskan dalam perlembagaan yang mengandungi beberapa perkara menjurus ke arah kesamarataan kaum.

http://remedialedu.blogspot.com/

Misalnya, peruntukan yang memberikan perlindungan kepada kumpulan kaum tertentu seperti hak keistimewaan orang Melayu.  Usaha ekonomi turut memberikan kesan kepada pembentukan masyarakat.  Kerajaan berusaha meperbaiki ekonomi rakyat tanpa mengira kaum.  Kerajaan juga telah menubuhkan agensi-agensi kerajaan seperti PERNAS, MARA dan UDA yang bertujuan khusus untuk membantu orang Melayu bergiat dalam dunia perniagaan.  Kerjaan juga telah menubuhkan agensi-agensi pembangunan, khusunya pembangunan tanah.  Contohnya, FELDA, FELCRA, RISDA dll.

http://remedialedu.blogspot.com/

Kerajaan juga telah mempelbagaikan usaha sosial dan kebudayaan bagi mencapai matlamat pembentukan budaya ini.  Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam sistem pendidikan kebangsaan telah diakui dan diterima oleh smeua lapisan masyarakat.  Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan, punca konflik serta sejauh mana struktur masyarakat bersifat kolonial.  Hubungan etnik ini mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi dalam sesebuah negara.

http://remedialedu.blogspot.com/

Usaha-usaha lain ke arah memupuk perpaduan nasional yang telah dijalankan oleh kerjaan adalah seperti penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi (JPNIN), pengenalan Rukun Negara, DEB dan banyak lagi.  Keharmonian hubungan etnik di Malaysia tidak bergantung semata-mata kepada keadaan berbaik-baik antara pelbagai kumpulan etnik, tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yang berbeza seperti pekerja kelas menengah dan golongan kaya.  Ucapan Dato‟ Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam “Wawasan 2020” menyatakan :

http://remedialedu.blogspot.com/

“…Cabaran pertama yang paling asas ke arah mencapai Wawasan 2020 adalah membentuk sebuah negara bangsa ( bangsa Malaysia ) yang bersatu-padu serta menyanujung masa hadapan yang dikongsi bersama…( dan menumpukan ) taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.” 28 Februari 1991 Berdasarkan ucapan tersebut adalah jelas bahawa perpaduan dalam masyarakat merupakan asas kepada persefahaman akibat kepada pertembungan antara budaya bagi setiap kaum itu. Pembinaan negara bangsa melibatkan satu proses yang panjang dan merupakan satu keperluan bagi Malaysia.
http://remedialedu.blogspot.com/

Pembinaan negara bangsa memerlukan penyertaan menyeluruh setiap anggota masyarakat dan penglibatan sepenuhnya jentera kerajaan.  Faktor pemangkin perlu difahami, dihayati, diaplikasikan untuk mengukuhkan usaha pembinaan bangsa Malaysia.  Setiap ancaman perlu ditangani dengan bijak sebagai satu kelebihan.  Satu nilai dikongsi bersama perlu diwujudkan dan dihargai oleh seluruh warganegara Malaysia.

http://remedialedu.blogspot.com/

Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada : i. etnik Melayu ii. etnik India iii. orang Asli iv. orang putih v. etnik Cina

I, II, III & IV sahaja B. I, II, IV dan V sahaja C. I, II, III dan V sahaja D. Semua di atas
A.

http://remedialedu.blogspot.com/

Nyatakan ciri-ciri masyarakat Mongoloid.

i. ii. iii. iv. v.

http://remedialedu.blogspot.com/

Huraikan dengan jelas aspek pola dalam budaya. (10 markah)

http://remedialedu.blogspot.com/

Syed Ismail bin Syed Mustapa & Ahmad Subki bin Maskon (2010). Budaya dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd..  http://amaljaya.com/guru/2009/12/24/kepelbagai an-kelompok/  http://www.scribd.com/doc/10302206/HubunganEtnik-Di-Malaysia-Secara-Umum

http://remedialedu.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful