BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SISIO-BUDAYA
PENSYARAH: EN ABDUL AZIZ BIN JAAFAR

PEMBENTANG NURUL SYAHEERA BINTI HASBULLAH NORMI ZARIFAH BINTI MOHD ISHA NURUL HUSNA BINTI JAMALUDDIN http://remedialedu.blogspot.com/

Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3,1996,m/s:180 menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan).

http://remedialedu.blogspot.com/

Dr. Mohd. Arshad Hj. Taib ( bekas professor Madya UiTM) maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang hidup, untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat tersebut.

http://remedialedu.blogspot.com/

http://remedialedu.blogspot.com/

GURU
Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi PIPP 2006-2010 m.s 38

‘…kita mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita capai”

http://remedialedu.blogspot.com/

Guru tidak seharusmya membezakan bangsa murid, tidak mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja

Guru harus bijak dalam mengendalikan murid dimana akan wujud pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan.

http://remedialedu.blogspot.com/

Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap, tingkah laku uang sesuai. Guru harus melayan keperluan murid kearah perkembangan potensi secara optimum.

Murid harus dibantu untuk memahami kekuatan dan dan kelemahan yang ada pada diri mereka setiap kelemahan perlulah diatasi dan kekuatan yang ada boleh digunakan untuk membantu murid lain yang memerlukannya.

Guru tidak harus menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan murid-murid mereka. Setiap kepercayaan dan nilai harus diterima seadanya. Isu-isu sensitif dan berkaitan agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan.
http://remedialedu.blogspot.com/

Guru harus mengurangkan bahasa dialek dan mengunakan bahasa yang standard untuk memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran.

Guru harus kreatif dan inivatif untuk menjadikan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran menjadi efektif, menarikdan menyeronokkan.

http://remedialedu.blogspot.com/

Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja.
Hanya mereka yang mempunyai kualiti, keterampilan, kewibawaan, kelayakan, minat, iltizam dan berjiwa pendidik layak dan patut menjadi guru.

http://remedialedu.blogspot.com/

MURID
Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikaikan dan akktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid.

Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan, seberapa yang terdaya murid harus diingatkanan untuk sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul.

http://remedialedu.blogspot.com/

Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina.

Pengurusan hal ehwal murid dalam bilik darjah melalui pendekatan penyayang oleh guru, dapat menjinakkan mereka, bercakap dengan bahasa yang lembut dan bersopan, menegur dan membetul kesilapan dengan cara yang berhemah
Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea rah pembentukan budaya penyayang.

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah

http://remedialedu.blogspot.com/

 Persekitaran sejagat
 Sudut /bahan/aktiviti kokurikulum  Keperluan dan kemudahan sesuai untuk semua

kaum.  Wujud sekolah yang mempunyai pelbagai bangsa.  Penekanan perpaduan dan integrasi antara kaum.

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah Berasrama Penuh
 Beri peluang kepada murid cemerlang khususnya murid dari  
 

luar bandar mendapat pendidikan terbaik. Setiap SBP mempunyai bidang keistimewaa masing-masing. Kolej Melayu Kuala Kangsar : permainan ragbi Sekolah Menengah Tun Fatimah : pancaragam Kolej Islam Klang : pidato

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah Menengah Teknik
 Memberi peluang belajar kepada murid yang cenderunh

dalam bidang teknikal dan vokasional.  Matlamat : menyediakan tenaga kerja mahir yang mencukupi.

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
 Menyediakan program Pendidikan Islam kepada murid.
 Matlamat : memupuk potensi murid dari segi minat,

kreativiti, sahsiah, dan kepimpinan.  Contoh : SMKA Maahad Haamidiah Kajang, Selangor.

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah Model Khas
 Contoh : SMK Meru, Klang
 Menggabungkan murid sekolah rendah pada peringkat Tahap

2 dan murid sekolah menengah di bawah satu bumbung.  Merupakan konsep baru dan menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif.

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah Pendidikan Khas
 Menyediakan Pendidikan Khas kepada murid bermasalah

penglihatan, pendengaran dan pembelajaran, autisme dan lain-lain lagi.  Matlamat : supaya mereka menjadi insan yang berdikari dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara.

http://remedialedu.blogspot.com/

Sekolah Wawasan
 Ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan

murid di sekolah.  Disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam.

http://remedialedu.blogspot.com/

Kesimpulan
 Pelbagai kaum dapat berinteraksi sejak peringkat awal

persekolahan.  Lahir satu generasi Malaysia yang pelbagai budaya.

http://remedialedu.blogspot.com/

EDU 3106 Implikasi Kepelbagaian sosio Budaya
Kurikulum Tersirat

http://remedialedu.blogspot.com/

K U R I K U L U M

Kurikulum merujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi: • objektif, •kandungan, •strategi penyampaian dan • penilaian untuk dilaksanakan.

T E R S I R A T

Kurikulum tersirat pula merujuk kepada norma, nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interaksi di sekolah.

http://remedialedu.blogspot.com/

Kurikulum tersirat memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud di kalangan warga sekolah.

Budaya akademik di sekolah boleh dikatakan sebagai kurikulum tersirat.

 Kurikulum tersirat juga boleh

dilaksanakan melalaui aktiviti ko-kurikulum seperti aktiviti berpersatuan, kegiatan panitia dan sebagainya.

http://remedialedu.blogspot.com/

Kurikulum tersirat merangkumi nilai-nilai yang dibentuk oleh warga sekolah sendiri seperti amalan, prosedur, peraturan, pertalian dan struktur di sekolah.

Ianya dijalankan secara tidak langsung seperti: •murid mempelajari tingkah laku baik guru •guru mempamerkan akhlak budi pekerti, •hubungan rapo di antara warga sekolah dan sebagainya.

Nilai, norma, peraturan, daya intelek dan apa juga yang dibawa di dalam persekitaran sekolah akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup murid.
http://remedialedu.blogspot.com/

kerana nilai-nilai yang disebarkan mungkin menjurus kepada hal-hal seperti menyokong perbezaan kelas di mana murid dibahagikan kelas mengikut tahap kepandaian, kaum dan jantina dan ini akan menjurus kepada pengagihan modal pendidikan secara tidak sekata Namun demikian, sesetengah kurikulum tersirat kadang-kadang mempunyai konotasi negatif.

Dalam hal ini, guru perlu memainkan peranan dan memberikan perhatian kepada kurikulum tersirat sewajarnya supaya bersifat positif ke arah membina keadilan sosial berlandaskan kepada kepelbagaian sosio-budaya masyarakat setempat

http://remedialedu.blogspot.com/

SOALAN OBJEKTIF
Bagi institusi pengajian tinggi keguruan, pengkategorian kurikulum tersirat oleh
Berghenhenegouwen (1987) boleh dijadikan asas dengan beberapa pengubahsuaian. Dalam peringkat pengajian di pendidikan tinggi keguruan, tiga kategori diperkenalkan seperti berikut : Yang manakah antara berikut bukan kategori yang diperkenalkan?
A.
B. C. D.

budaya belajar untuk belajar budaya belajar untuk pengajar
budaya belajar untuk hidup belajar untuk pembudayaan/pembinaan tingkah laku terpuji

http://remedialedu.blogspot.com/

SOALAN STRUKTUR
 Senaraikan 3 kelebihan proses sosialisasi antara

kaum tanpa mengira anutan agama.

http://remedialedu.blogspot.com/

SOALAN ESEI
 Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea

rah pembentukan budaya penyayang. Komunksi berkesan dapat dijelmakan melalui cara bertutur, pengunaan bahasa badan, penulisan, juga melalui pengunaan alat-alat tertentu

seperti komputer, telefon dan sebagainya.
Berikan 4 aspek untuk menarik minat murid dalam belajar disamping memantapkan murid dalam bidang komunikasi.

http://remedialedu.blogspot.com/

RUJUKAN
 http://perotojr.blogspot.com/2010/05/implikasi-

kepelbagaian-sosio-budaya.html  http://www.slideshare.net/khalidipda/edu3106-kuliah1budaya-dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia/download

http://remedialedu.blogspot.com/

SEKIAN…

http://remedialedu.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful