You are on page 1of 45

PEMBINAAN PERSEKITARAN

BILIK DARJAH YANG MESRA


BUDAYA

http://remedialedu.blogspot.com/
Disediakan oleh:
Ainun Mardhiah binti Mamat
Tasnim binti Abdul Halim
Nor Baizura binti Mohamad
PISMP PL 1 JAN 09’

Pensyarah : En. Abdul Aziz bin Jaafar


http://remedialedu.blogspot.com/
PENGURUSAN PERSEKITARAN
FIZIKAL
 Pengurusan fizikal bilik darjah
bermaksud satu proses mendapatkan
penyertaan, kerjasama dan campur

http://remedialedu.blogspot.com/
tangan ahli untuk mencapai objektif
organisasi/ kumpulan dalam sesuatu
gerak kerja.

 Ini
termasuklah proses merancang,
mengelola, memimpin, mengarah dan
mengawal.
 Pengurusan fizikal bilik darjah yang dinamik
dapat mencapai objektif ke arah
pembinaan modal insan yang menjurus
kepada pembinaan jasmani, emosi, rohani
dan intelek.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Lemlech(1988): Pengurusan bilik darjah
sebagai orkestra dalam kehidupan. Aspek
yang diberi keutamaan adalah penyusunan
suasana bilik darjah bagi memaksimumkan
keberkesanan, pemantauan perkembangan
murid.
 Marzano (2003): Tindakan guru dalam bilik
darjah mempunyai impak 2 kali ganda
dalam pencapaian murid berbanding polisi
sekolah berkenaan kurikulum, penilaian
kerjasama antara guru dan penglibatan

http://remedialedu.blogspot.com/
masyarakat.

 Susunan meja dan kerusi dalam bilik darjah


sebaik-baiknya memberi kemudahan
kepada murid mengadakan aktiviti
pembelajaran berpusatkan murid dan
aktiviti berkumpulan.
 Cahaya yang mencukupi serta pintu dan
tingkap yan terbuka membolehkan
pengedaran udara secukupnya.

 Kejayaanguru menguruskan fizikal, sumber

http://remedialedu.blogspot.com/
dan suasana bilik darjah yang kondusif,
bermakna guru telah berjaya membentuk
budaya berdisiplin, kerjasama, sayang
kepada keindahan alam sekitar dan
sebagainya.

 Persediaan
untuk menghasilkan P&P yang
berkesan merupakan sebahagian daripada
pengurusan bilik darjah dinamik.
 Pengurusan fizikal bilik darjah bolehlah
dirumuskan meliputi aspek keselamatan
termasuklah menyediakan peraturan dan
amalan bilik darjah.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Guru perlu menyediakan satu peraturan
kelas berpandukan pekeliling dan peraturan
sekolah.

 Murid
diberi penjelasan dan dilatih
mematuhi peraturan yang ditetapkan.
 Ruang dan pergerakan harus diurus supaya
lebih fleksibeliti.

 Aspekkebersihan dan keceriaan bilik darjah

http://remedialedu.blogspot.com/
juga merupakan elemen yang perlu diberi
perhatian dalam pengurusan fizikal bilik
darjah.

 Aspekpencahayaan, pengudaraan dan


kedudukan murid juga akan mendorong
murid untuk memberikan tumpuan kepada
P&P.
PENGURUSAN PERSEKITARAN

http://remedialedu.blogspot.com/
SOSIO-EMOSI
 Woolfolk (1990): Motivasi/ kuasa dalaman akan
membangkit, mengarah dan mengawal minat dan
tingkah laku murid.

 Guru boleh memberikan pujian dan galakan


kepada murid untuk terus terlibat dalam aktiviti P&P.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Ganjaran dalam pelbagai bentuk seperti hadiah/
token boleh diberikan kepada murid.

 Bagi murid yang ditegur pula, tindakan yang


diambil seharusnya tidak menjejaskan emosi
mereka.
 Peneguhanpositif penting untuk menambah
kebarangkalian gerak balas daripada murid.

 Muridperlu diajar menerima diri, orang lain

http://remedialedu.blogspot.com/
dan semulajadi secara seadanya.

 Emosiyang diurus dengan berkesan akan


membangkitkan naluri ingin tahu murid dan
sebaliknya jika tidak diurus dengan
sempurna akan menyebabkan mereka
berasa putus asa yang akan menjejaskan
prestasi.
 Hubungan yang positif antara guru dengan
murid haruslah dibina terlebih dahulu
sebelum memulakan P&P.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Guru
mestilah mengamalkan kepimpinan
demokrasi dengan tidak terlalu
mengongkong murid.

 Pengajaranpula haruslah lebih kepada


menggunakan pendekatan secara asertif
dan berpusatkan murid.
 Hubungan positif dengan rakan sekelas perlulah
dibina.

 Murid mestilah diberi peluang untuk bersosial sesama


mereka dalam aktiviti pembelajaran di dalam kelas.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Apabila murid merasa malas dan motivasi menurun,
mereka perlu ada masa berehat yang cukup.

 Murid diberi ruang untuk melakukan aktiviti kinestatik,


mengadun unsur muzikal, puitis dan teater untuk
mengelak bosan supaya emosi tidak terjejas.
PERHUBUNGAN ANTARA

http://remedialedu.blogspot.com/
KELOMPOK ETNIK
 Ralp
Linton (1945): Kebudayaan ialah segala
yang dipelajari dan diulangi dalam sesbuah
masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli
masyarakat.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Mesrabermaksud suatu hubungan erat
yang terjalin antara individu dalam suatu
masyarakat.

 Mesra budaya ini merupakan suatu budaya


yang dipersetujui oleh semua ahli dalam
suatu komuniti dan mereka mengiktiraf
budaya tersebut sebagai suatu amalan
murni.
 Generasi muda negara, wajar membaca dan
memahami serta mengahayati ‘roh’ perlembagaan
negara dan kontrak sosial yang diamalkan di
negara ini.

Golongan muda disarankan agar memahami

http://remedialedu.blogspot.com/

Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak
setiap rakyat Malaysia.

 Kementerian Pengajian Tinggi sudah memulakan


usaha ke arah mengukuhkan hubungan etnik
dengan mewajibkan pelajar tahun pertama
mengikuti kursus Hubungan Etnik.
 Antara aspek penting yang dibincangkan
dalam Modul Hubungan Etnik ialah unsur
tradisi dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu
bahasa kebangsaan, agama Persekutuan,
kedudukan istimewa orang Melayu,

http://remedialedu.blogspot.com/
Bumiputera Sabah dan Sarawak serta
pemerintahan beraja.

 Murid diharap akan memperoleh 5 perkara


utama yang dapat membantu bertindak ke
arah memperbaiki dan memupuk hubungan
etnik dari perspektif dan kemampuan
masing-masing.
 5 perkara dirumuskan itu ialah kesedaran, kefahaman,
akomodasi, saling menghormati dan perpaduan.

 Kesedaran membawa kepada kefahaman bahawa


kepelbagaian bukan suatu semestinya bersifat negatif.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Membina kesepaduan daripada kepelbagaian
adalah satu kemestian untuk memastikan
kelangsungan masyarakat.

 Perasaan prihatin terhadap semua kelompok etnik


berbeza semestinya berlandaskan kefahaman yang
mendalam.
 Selepaswujud kefahaman yang mendalam,
akan terbina perilaku dan tindaka bersifat
akomodasi, iaitu sedia menerima etnik
berbeza yang mempunyai kelainan dalam
pelbagai aspek.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Darisifat akomodasi, akan timbul sikap dan
perilaku hormat-menghormati.

 Kefahaman & akomodasi terbina akan


memberikan kesabaran dan menerima
perbezaan setiap kelompok etnik.
 Perpaduanboleh wujud menerusi
pendekatan ‘top-down’ atau ‘bottom-up’
membabitkan kerajaan, orang ramai, sektor
swasta dan pihak lain.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Dalam proses P&P, guru haruslah memilih
tajuk pembelajaran yang berkaitan
kepelbagaian budaya masyarakat di
Malaysia.

 Dalam masa yang sama, penerapan


budaya dan nilai murni dari etnik yang
berlainan dapat diserapkan dalam objektif
P&P.
http://remedialedu.blogspot.com/
 Peningkatan profesionalisme guru dalam bilik darjah
dilihat aspek :

-Kebolehan mencorak kualiti pengajaran.

http://remedialedu.blogspot.com/
-Kebolehan menyusun organisasi pembelajaran.
-Kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah.
-Kebolehan mencorak perkembangan murid
(akademik, sosial, emosi, rohani, intelek dan jasmani)

 Oleh itu, guru berperanan sebagai pendidik, pemudah


cara, pemimpin, pembmbing, penilai, perancang,
perunding dan pendorong ke arah kecemerlangan
murid.
 Untuk mencapai kecekapan dalam pengurusan P
& P, guru perlukan kebijaksanaan dan penelitian
dalam perancangan, pelaksanaan, penyeliaan,

http://remedialedu.blogspot.com/
penilaian dan refleksi.

 Guru juga perlu merancang kurikulum, sukatan,


huraian sukatan, buku teks dan bahan rujukan
tambahan dari pelbagai sumber.
 Pembelajaran yang bermakna melibatkan proses
- memahami, - berfikir,
- berbincang, - membuat pertimbangan,
- kemahiran sosial dan
- menganalisis kognitif,
perkembangan tingkahlaku.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Prinsip umum pembelajaran ialah

-Meningkatkan dan mengekalkan rasa kejayaan.


-Meluaskan tahap keintelektual, kerohanian,
kekuatan emosi dan keteguhan jasmani.
-Meransang minat dan menghasilkan keseronokan.
-Memberi ruang dan peluang untuk mengatasi
kelemahan.
-Apa yang hendak
dikuasai oleh murid.
Pembelajaran perlu
dapat menentukan -Pembelajaran juga
objektif iaitu : mampu mencabar
kebolehan murid bagi
mengembangkan potensi

http://remedialedu.blogspot.com/
mereka.

• Objektif yang dirancang perlulah tepat, jelas


dan mampu dicapai oleh semua murid yang
terdiri daripada pelbagai budaya dan latar
belakang.
• Teknik dan kaedah perlulah disesuaikan
dengan kumpulan sasaran.
• Isi dan aktiviti yang dijalankan perlulah
melibatkan interaksi murid pelbagai budaya.
• Cuba elakkan monopoli kaum tertentu.
Motivasi yang bersesuaian untuk semua murid yang
pelbagai budaya perlu diberi supaya mereka dapat
memahami perbezaan antara budaya sesama mereka.

http://remedialedu.blogspot.com/
Semasa proses p&p, guru perlu menggalakkan murid
untuk bersoal jawab serta mempunyai perasaan ingin
tahu khususnya berkenaan budaya yang berbeza

Pengurusan p&p juga boleh dirancang supaya murid


saling bergantung antara satu sama lain secara positif
walaupun dari pelbagai latar budaya.
PEDAGOGI RELEVAN BUDAYA DAN
KEPELBAGAIAN KELOMPOK

 Pedagogi yang relevan menggunakan


pelbagai strategi p&p supaya pembelajaran
menjadi lebih bermakna kepada murid-murid.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Penekanan diberikan kepada

 pengintegrasian pengetahuan,

 kemahiran asas

 memupuk nilai murni bagi perkembangan


yang menyeluruh dari kepelbagaian
kebolehan murid serta relevan dengan
budaya yang diamalkan.
Sekolah dilihat berfungsi
sebagai proses sosialisasi

http://remedialedu.blogspot.com/
untuk mendidik kanak-kanak
Pandangan ahli
mengikut kehendak
ahli perspektif masayarakat mereka. Oleh
fungsionalisme itu, menjadi tanggungjawab
guru untuk memenuhi
keperluan murid tanpa sikap
prejudis terhadap budaya
murid yang berbeza
Modal budaya

Merujuk kepada seseorang individu


yang mewarisi dan memperoleh

http://remedialedu.blogspot.com/
keupayaan bahasa dan budaya dari
keluarga dan masyarakatnya.

Mengikut kajian Pierre Bourdieu (1930),


ahli sosiologi pendidikan dari Perancis :

Pencapaian persekolahan individu adalah berkiatan


dengan latar belakang kebudayaan ibu bapanya, dan
tahap pendidikan ibu bapa adalah lebih banyak
mempengaruhi pencapaian persekolahan anak mereka
daripada kedudukan kerjaya mereka dalam masyarakat.
http://remedialedu.blogspot.com/
Jenis Huraian
Kaedah direktif - belajar melalui penerangan dan diikuti oleh ujian
kefahaman.
- kuliah, latih tubi. Demonstrasi

Kaedah - menggunakan bahan media dalam pembelajaran.


mediatif - guna komputer, buku elektronik

http://remedialedu.blogspot.com/
Kaedah - menggalakkan murid menjana idea kritis dan kreatif
generatif yang sesuai dengan budaya yang diketengahkan.

Kaedah mengaitkan bahan p&p dengan situasi sebenar


kontekstual
Kaedah - memberi peluang kepada murid memikirkan tentang
metakognitif proses pembelajaran, rancangan pembelajaran,
pemantauan dan penilaian kendiri.
- beri tugasan yang berkaitan budaya masyarakat yang
masih relevan untuk dibahaskan.
Jenis Huraian

Kaedah konteks - dilaksanakan di luar bilik darjah.


luar - murid buat laporan berdasarkan kajian yang
dilaksanakan

Kajian masa depan - murid berfikiran jauh tentang masa depan.

http://remedialedu.blogspot.com/
Kaedah koperatif - sesuai untuk murid-murid dari pelbagai budaya
berbincang secara kumpulan.
Pembelajaran - kerjasama erat antara dua pihak atau lebih.
kolaboratif - murid akan berusaha bersama untuk mencapai
matlamat pembelajaran
PEDAGOGI KELAS BERCANTUM

 Kelas bercantum diwujudkan apabila bilangan murid


di dalam satu tahun persekolahan adalah kurang
daripada 15 orang.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Kelas bercantum juga wujud apabila bilangan murid
di sesebuah sekolah tidak melebihi 145 orang.

 Bilangan guru termasuk guru besar pula adalah tidak


melebihi 5 orang.

 Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu


tahun persekolahan secara serentak di dalam kelas
bercantum.
 Strategi pedagogi p&p di kelas bercantum
adalah berlainan daripada kelas biasa.

 Guru lebih kepada pengajaran secara


berkumpulan. Kaedah ini berpusatkan murid.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Tujuan : membolehkan murid aktif dan
memenuhi keperluan mereka yang pelbagai
kebolehan.

 Bina kelompok kecil berdasarkan mata


pelajaran.

 Guna kaedah perbincangan.


Jenis : 1. perbincangan keseluruhan kelas.
2. perbincangan dalam kumpulan
kecil.
SOSIOLINGUISTIK
 Sosiolinguistik berasal daripada gabungan
perkataan sosio dengan linguistik.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplin yang
membincangkan dan menyususn teori-teori
tentang perhubungan masyarakat dan
bahasa yang dituturkan dalam komunikasi
seharian.
 Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari
struktur masyarakat dan proses
kemasyarakatan termasuk di dalamnya
perubahan-perubahan masyarakat.
 Masyarakat (ilmu sosiolinguistik) – pihak yang terlibat
dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil,
fungsi kelompok, pertembungan antara kelompok,
sektor-sektor sosial, perhubungan dan perbezaan
dari segi sosial.
 Bahasa (ilmu sosiolinguistik) – gagasan seperti

http://remedialedu.blogspot.com/
perbezaan kod-kod antara bahasa iaitu BM,
Indonesia,Inggeris, Arab dan lain-lain.
 Bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dalam
proses sosialisasi, yang diberi pemerian secara
formal atau abstrak dan kadang-kadang kaku oleh
linguistik (khususnya mikrolinguistik)
 Dimensi dalam penyelidikan

 identiti sosial penutur


 identiti sosial pendengar yang terlibat dalam proses

http://remedialedu.blogspot.com/
komunikasi
 lingkungan sosial tempat peristiwa perbincangan
berlaku
 analisis sonkronik dan diakronik terhadap intelek-
intelek sosial
 Penilaian sosial yang berbaza oleh penutur
akan bentuk-bentuk perilaku penutur

http://remedialedu.blogspot.com/
 Tingkatan neka atau ragam linguistik
 Penerapan praktikal daripada penyelidikan
sosiolinguistik
PENILAIAN BERASASKAN BUDAYA
 Guru perlu melaksanakan penilaian
berasaskan budaya yang sesuai dengan situasi
di dalam kelas tersebut.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Perkara yang perlu diberi perhatian ialah
aturan dan kedudukan kelas dalam kumpulan
dengan kaum yang berbeza.
 Murid diberi peluang untuk melakukan aktiviti
bersama kaum yang berbeza.
 Penilaian yang diamalkan merupakan garis
panduan, tindakan dan pola tingkah laku yang
diingini di dalam bilik darjah.
 Nilai yang dipilih dan diamalkan dapat
mencorakkan perkembangan tingkah laku yang
baik dan menjamin keharmonian bilik darjah.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Nilai mencakupi satu dimensi tingkah laku sosial
yang luas dan boleh memberi kesan kepada
hubungan suasana bilik darjah, sikap dan
tanggungjawab, dorongan kejayaan dan lain-lain.
 Penilaian terhadap aspek disiplin boleh
mempengaruhi suasan dan persekitaran bilik darjah
yang efektif mencerminkan adanya disiplin dalam
kalangan pelajar dan guru.
 Penilaian guru terhadap hubungan sosial murid
boleh dilakukan di dalam bilik darjah berdasarkan

http://remedialedu.blogspot.com/
budaya jika dilaksanakan secara efektif
mencerminkan wujudnya perkembangan
hubungan sosial yang dinamis, harmoni dan
bertangungjawab dalam organisasi bilik darjah.
 Penilaian terhadap aspek psikologi murid meliputi
kesan pelbagai pengaruh budaya ke atas
perkembangan dimensi mental, sosia, moral dan
psikologi bilik darjah.
 Psikoloi yang membina keyakinan dan keberanian

http://remedialedu.blogspot.com/
boleh mendorong satu pembentukan sahsiah dan
tingkah laku yang baik di bilik darjah.
 Dalam penilaian tergadap murid, aspek perbezan
antara budaya perlu diberi perhatian dan
pertimbangan yang sewajarnya oleh guru.
UJI MINDA
 LATIHAN OBJEKTIF
o Cikgu Amri mengajar sebuah kelas yang terdiri
daripada murid pelbagai budaya. Pendekatan terbaik
yang boleh digunakan oleh beliau adalah

http://remedialedu.blogspot.com/
a) Menggalakkan sikap prejudis dan
stereotaip
b) Membataskan perhubungan pelbagai ras
untuk elakkan pergaduhan
c) Memupuk budaya sekolah yang lebih
kepada budaya kaum yang majoriti
dalam sekolah berkenaan
d) Mengintegrasikan isi-isi pelajaran
daripada pelbagai budaya dalam
pengajaran yang dilaksanakan
 LATIHAN STRUKTUR
o Berikah tiga pendekatan yang sesuai digunakan untuk
dilaksanakan dalam pengajaran di kelas bercantum.
1) ……………………………………………………………………

http://remedialedu.blogspot.com/
2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………
 LATIHAN ESEI
o Huraikan lima kaedah pengajaran yang boleh
digunakan oleh guru untuk berhadapan dengan murid
yang terdiri daripada pelbagai budaya dalam sebuah
kelas disesebuah sekolah.

http://remedialedu.blogspot.com/
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………….