Tajuk 7 : Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya

Oleh: Nor Aishah Binti Adenan Nur Zuliana Izyan Binti Zolkalple Netty Azieana Binti Mohd Ayob
http://remedialedu.blogspot.com/

Pengenalan

http://remedialedu.blogspot.com/

 Pendidikan bukanlah agenda Negara yang boleh

dijayakan secara persendirian. Pendidikan merupakan bidang yang melibatkan dan memerlukan komitmen semua pihak berkepentingan (stakeholders).
 Kejayaan sistem pendidikan sebagai perkhidmatan

kepada masyarakat akan dinilai berdasarkan keupayaannya untuk dinikmati oleh kumpulan sasaran dan seterusnya untuk meningkatkan taraf kehidupan.
 Kejayaan ini banyak dipengaruhi oleh kekuatan

kerjasama dalam dan luar Kementerian Pelajaran Malaysia. Kejayaan juga adalah berlandaskan kejayaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Masyarakat orang Asli, indigenious dan pendalaman dikatakan

agak ketinggalan dalam arus perdana sistem pendidikan negara oleh itu tumpuan hendaknya di berikan kepada kumpulan ini. kepada pembinaan sekolah di bandar dan kawasan pertumbuhan ekonomi negara.

 Pembangunan pendidikan di Malaysia pada awalnya tertumpu

 Sekolah-sekolah dibandar dibekalkan dengan kemudahan

bangunan dan peralatan yang baik dan lengkap, guru terlatih dan sumber mencukupi berbanding sekolah luar Bandar yang kekurangan dari segi infrastruktur dan peralatan, kemudahan asas, guru serta sokongan ibu bapa dan masyarakat.

 Ketidaksamarataan dan jurang pendidikan ini wujud

disebabkan keutamaan pada masa itu terteumpu kepada usaha memastikan lebih ramai murid mendapat pendidikan berbanding dengan kualiti pendidikan yang disediakan.
http://remedialedu.blogspot.com/

7.2 Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Orang Asli

http://remedialedu.blogspot.com/

“Kepelbagaian bahasa, etnik, agama, budaya, fizikal, gender, bakat dan kebolehan adalah realiti masyarakat Malaysia.Kepelbagaian ini juga menjadi cabaran dan juga kekuatan setiap warga negaranya untuk hidup bersama dan bersatu ke arah kehidupan yang harmoni dan sejahtera (Chang Lee Hong, 2004).”
 Kepelbagaian ini tidak menghalang setiap warganegara

untuk mempunyai persamaan hak sebagai warganegara Malaysia.Persamaan hak sebagai warganegara Malaysia ini adalah antara identity utama warganegara Malaysia.

 Persamaan ini semua akan dapat dicapai apabila terdapat

persamaan dalam peluang pendidikan kepada setiap rakyat tanpa mengira di mana lokasi mereka berada.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di

dalam kelas iaitu bagaimana guru hendak mewujudkan kefahaman dan apresiasi kepelbagaian tersebut dalam kalangan murid sebagai anggota masyarakat Malaysia dalam masa yang samamenyumbang kepada pengembangan identity warganegara Malaysia yang unik.

 Melalui proses pembelajaran sebegini

murid akan lebih menghormati kepelbagaian budaya iaitu dengan mengikis segala prasangka dan salah tanggapan terhadap budaya anggota atau etnik yang lain (Alfred, Byran & Fleming, 2002; Swiniarski, Brietborde & Murphy, 1999).
http://remedialedu.blogspot.com/

 Kumpulan minority 141, 230 orang penduduk orang Asli di

Malaysia ini tidak pernah tercicir atau dinafikan dalam arus pembangunan perdana. Bermula Rancangan Malaysia ke-7 iaitu ketika pembangunan fizikal masyarakat orang asli diberikan tumpuan sepenuhnya terutama dalam usahausaha keselamatan dan mewujudkan integrasi kaum, kumpulan ini semakin mendapat hak dan keistimewaan sesuai dengan kemajuan yang dikecapi negara.

 Sepanjang RMK-8 tumpuan pembangunan orang Asli

semakin meluas dengan peningkatan peruntukan kerajaan RM303.5 juta berbanding RM148.9 pada RMK-7. Ehwal Orang Asli dan Bahagian Perancangan Penyelarasan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Objektif pelan ini adalah bertujuan menyediakan keperluan peruntukan di kawasan orang asli.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Perancangan pelan ini dibuat bersama oleh Jabatan Hal

 Kumpulan sasar untuk program ini terdiri dari 4 kumpulan

iaitu peringkat pra-sekolah (5-6 tahun) , peringkat rendah (7-12 tahun) , peringkat menengah (13-18 tahun) dan peringkat tertiari.

 Peringkat pertama – peringkat prasekolah, 5-6 tahun,

melalui pendidikan formal pra-sekolah; persediaan dari segi emosi dan kemahiran social supaya bersedia menerima perubahan apabila bersekolah kelak.
menyediakan asas kukuh dalam kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira; juga didedahkan aspek kemahiran berfikir, konsep asas sains, seni dan rekreasi, penerapan nilai-nilai murni khususnya program prasekolah dan rendah kepada pembangunan domain kognitif, afektif dan selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Peringkat kedua – peringkat rendah, 7-12 tahun,

 Peringkat ketiga – peringkat menengah, 13-18 tahun, memberi

tumpuan pendidikan komprehensif dan berkualiti kepada warganegara Malaysia yang berumur antara 12+ hingga 17+ tahun. Penekanan diberi kepada kemahiran berfikir sevara kritis dan kreatif.

 Peringkat keempat – peringkat tertiari, tumpuan kepada

pendidikan tinggi supaya pembangunan minda orang-orang asli menjadi liebih kritis, kreatif dan inovatif serta dapat memajukan masyarakat dan Negara dalam persaingan global. kebolehan mereka akan diperkenalkan supaya mereka dapat memasuki pasaran tenaga buruh dan mendapat peluangpeluang pekerjaan yang sesuai dengan kebolehan mereka.
kemasyarakatan oleh pertubuhan seperti Penggerak Wanita Orang Asli.Antaranya program kesejahteraan keluarga, latihanlatihan kemahiran dan keusahawanan serta program celik huruf.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta

 Peringkat dewasa masyarakat dianjurkan program

 Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA disediakan bagi

membantu pelajar orang asli di peringkat sekolah, menengah dan Institusi Pengajian Awam Tempatan. Bantuan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat orang asli dalam pembiayaan persekolahan dan pengajian anak-anak mereka. Diantaranya adalah :

Yuran persekolah Kokurikulum Kertas ujian bulanan Sukan tahunan sekolah Kegiatan pendidikan Islam dan Pendidikan Moral MSSM Bantuan persekolahan seperti buku tulis, buku kerja dan alat tulis VIII. Pakaian seragam eskolah IX. Tambang pengangkutan X. Barang keperluan diri XI. Bantuan makan sekolah pendalaman http://remedialedu.blogspot.com/
I. II. III. IV. V. VI. VII.

 Bagi meningkatkan minat orang Asli terhadap

pendidikan dan seterusnya mengurangkan penciciran pelajaran, pihak sekolah telah berusaha mengubahsuai sistem pendidikan daripada 3M (menulis, membaca dan mengira) kepada 6M (mata pelajaran luar darjah, rancangan makanan tambahan dan muzik, tarian dan kegiatan kebudayaan) Pendidikan Malaysia ; murid terbaik Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2006 , Nurul Atikah Kamaruddin. Beliau juga merupakan pemenang anugerah Tokoh Malidur Rasul 2007 Peringkat kebangsaan.

  Bukti kejayaan pelan tindakan oleh Kementerian

http://remedialedu.blogspot.com/

7.2 Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Indigenious

http://remedialedu.blogspot.com/

 Kementerian Pelajaran akan terus berusaha untuk

mendemokrasikan pendidikan bagi merapatkan jurang dalam kalangan masyarakat berbilang etnik, budaya dan sosioekonomi Negara ini. (Dato Seri Hishamuddin Tun Hussein, Mantan Menteri Pelajaran).

 Kementerian pelajaran memberikan penekanan dan

focus kepada keperluan mendefinisikan semula persekolahan mereka.

 Pendefinisian semula dilakukan untuk membantu anak-

anak orang asli dan indigenious supaya tidak tercciri dalam arus pendidikan. Golongan ini dikelompokkan dalam golongan berisiko tinggi yang perlu diberi perhatian agar tidak wujud jurang besar dalam pelbagai aspek.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Melalui pendemokrasian pendidikan apa saja

kemudahan yang terdapat disekolah perlu diamaratakan secara optimum tanpa mengira sekolah kaum indigenious atau bukan kaum indigenous.

 Kementerian Pelajaran telah melaksanakan tindakan

kolektif dengan mengadakan Program ‘Outreach’ Pendidikan Khas dan Lawatan Jawatankuasa Bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan anak orang asli dan indigenious.

http://remedialedu.blogspot.com/

7.3 Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Pendalaman

http://remedialedu.blogspot.com/

 Penagihan peruntukan kewangan tanpa memilih bulu dan

ketidakadilan dalam menyalurkan dana pendidikan akan menafikan peluang untuk pelajar ini berkembang selari dengan kemajuan sains dan teknologi negara. kualiti pendidikan khasnya kalangan kanak-kanak terpinggir di luar Bandar dan kawasan terpencil dan kanak-kanak orang asli. Peningkatan keperluan seperti kapasiti institusi serta sumber manusia dalam melatih guru dan kaunselor sekolah menambahbaik penjagaan dan pembangunan awal kanak-kanak dan mengalakkan pendidikan berasaskan kemahiran hidup.

 Kerajaan mengakui kelemahan keperluan dalam capaian, ekuiti dan

 Kerajaan telah menyediakan dana dan sokongan teknikal untuk

menilai impak dan keberkesanan Program Pembacaan Tambahan; kerajaan telah berusaha meningkatkan lagi program Pendidikan Berasaskan Kepada Kemahiran Hidup seperti pencegahan HIV dengan sasaran 100 buah sekolah di Malaysia di kawasan pendalaman.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Pada tahun 2005, 4.4 peratus murid sekolah rendah dan 0.8

peratus pelajar ssekolah menengah masih belum menguasai kemahiran 3 M. Kelas Intervensi Awal membaca dan Menulis (KIA2M) selepasenam bulan persekolahan Tahun 1. Murid yang tidak menguasai atau mempunyai permasalahan pembelajaran akanmengikuti kelas pemulihan.

 Mulai tahun 2006, Kementerian Pelajaran memperkenalkan

 Sehingga tahun 2005, Kementerian Pelajaran mengadakan

pendidikan prasekolah kepada 92,303 kanak-kanak berumur %+ tahun dengan menyediakan 3,868 kelas prasekolah. Sementeara 12,130 prasekolah anjuran agensi luar KPM kepada 610, 714 orang kanak-kanak. guru prasekolah terlatih di semua kelas prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan juga diperkenalkan.
http://remedialedu.blogspot.com/

 KPM juga menambahkan kelas presekolah dan menyediakan

 KPM juga memperluaskan Program Pemulihan dengan

menaikkan taraf 2,800 kelas pemulihan dan menyediakan guru pemulihan yang secukupnya sejajar dengan Keputusan Kabinet tahun 2005.

 Agensi lain yang terlibat adalah Mercy Malaysia; bagi

UNICEF, pendidikan untuk semua bukan sekadar membina sekolah dan menghantar anak-anak kesekolah, malah lebih kepada menghadiri sekolah mesra kanak-kanak dimana mereka dapat membaca dan menulis dengan betul , menerima inspirasi untuk belajar, serta pendapat dan pandangan mereka dihargai untuk menjana asas rohani, emosi dan fizikal yang utuh di sepanjng hayat mereka. kebangsaan serta mempelajari bahasa lain, Kementerian Pelajaran memperkenalkan Bahasa Arab Komunikasi (tahun 2003, 7520 murid di 97 buah sekolah), Bahasa Cina Komunikasi (tahun 2005, 14,289 murid di 153 buah sekolah) dan Bahasa Tamil Komunikasi. http://remedialedu.blogspot.com/

 Bagi menarik minat murid pelbagai kaum belajar di sekolah

 Pada tahun 2007, BCK dan BTK digantikan dengan

Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di 150 buah sekolah pilihan dan 70 buah sekolah pilihan. BAK diserap sebagai salah satu bidang program Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu-Ain (j-QAF).
 Semasa Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan mengumumkan peruntukan tambahan RM2.6 billion bagi meningkatkan mutu prasarana dan pendidikan dari RM9.7 billion; ianya dijangkakan memberi manfaat kepada lebih dua juta murid sekolah luar Bandar dan pendalaman.
http://remedialedu.blogspot.com/

 Menerusi program Lonjakan Perdana Pendidikan Luar Bandar

perkara yang ingin disempurnakan adalah penyediaan kemudahan ICT, insentif guru, program intervensi murid serta aspek sokongan dan bantuan untuk murid. Tumpuan utama yang lain ialah penyediaan bekalan elektrik 24 jam untuk 900 sekolah serta bekalan air bersih kepada 300 sekolah di kawasan Bandar dan pendalaman. Hasrat lain adalah membekalkan elektrik 24 jam di semua sekolah.

 Kerajaan dijangka menyediakan 2.436 kelas untuk 60,000 kanak-

kanak prasekolah termasuk untuk anak-anak orang Asli selain penambahan 17,500 komputer untuk pelajar dengan nisbah satu computer bagi setiap lima murid.

 9,079 bilik darjah untuk sekolah rendah dan 6,039 bilik darjah

untuk sekolah menengah akan dibina dan 2,046 sekolah rendah dan 569 sekolah menengah akan dinaik taraf. 281 asrama baru akan dibina selain 170 buah asrama akan dinaik taraf.
http://remedialedu.blogspot.com/

 1,600 makmal computer dan pusat akses akan disediakan ,

5,869 sekolah luar bandar akan dilengkapi Web TV, menyediakan kemudahan telepersidangan untuk 500 buah sekolah kurang murid , telefon satelit untuk 200 sekolah dan faks wayerless untuk 200 sekolah. dan jarak guru mengajar kepada guru yang sanggup berkhidmat di luar bandar dan pendalaman. Bagi guru-guru Sabah dan Sarawak yang mengajar di semenanjung dan guru-guru semenanjung yang mengajar di kedua-dua buah negeri itu, diberi elaun balik kampong setahun sekali. 406 projek rumah guru melibatkan 3,438 unit akan dilaksanakan selain dari 802 projek untuk menaik taraf rumah guru sedia ada.

 Elaun khas dengan kadar yang bergantung kepada tempat

 Bagi program intervensi murid pula, kerajaan menjelaskan

bahawa bengkel-bengkel akan dibina untuk keperluan murid yang mengambil matapelajaran vokasional manakala kelas pemulihan ditambah kepada 5,077. http://remedialedu.blogspot.com/

 Peruntukan makanan asrama akan ditambah daripada RM8

kepada RM12 seorang sehari untuk 280,000 murid sekolah rendah dan menengah.

 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dirancang untuk

menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas melalui projek :

i ) bilik darjah – 805 sekolah dan 5,138 bilik darjah ii) asrama - 2,800 kapasiti penghuni iii) rumah guru – 414 projek, 841 unit iv) bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v) bekalan air ke 193 sekolah
 Untuk menjayakan PIPP kefahaman pihak berkepentingan

tentang dasar, focus, strategi dan pelan tindakan dapat disenergikan dengan kuasa, kepakaran dan keupayaan mereka.
http://remedialedu.blogspot.com/

Hubungan kerjasama dengan agensi-agensi berikut adalah dipertingkatkan seperti : i) sumber kewangan dan tenaga mencukupi serta berpadanan – JPA, Perbendaharaan Malaysia, Unit Perancangan Ekonomi dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ii) pembangunan institusi pendidikan – kerajaan negeri, kerajaan tempatan, pejabat daerah, pejabat tanah iii) KPTM, KeKKWa, KBS, KKM, JKR, Kementerian Pengangkutan, PDRM, Bomba, Perpaduan Negara, Alam Sekitar AADK
http://remedialedu.blogspot.com/

Faktor kejayaan PIPP bergantung kepada keupayaan system pengurusan, pentadbiran, penyampaian, pemantauan dan penilaian yang cekap dan berkesan dalam Kementerian Pelajaran termasuklah : kerjasama dan komitmen semua warga KPM dari peringkat Jabatan/ Bahagian/ JPN/ PPD/G/ PSPN, PKG serta semua. ii) kefahaman yang jelas dan mendalam tentang dasar, matlamat dan sasaran yang ingin dicapai. iii) kepimpinan yang mantap pada semua peringkat untuk memastikan setiap program dan aktiviti yang dirancangkan menepati sasaran. Pemimpian yang diperlukan hendaklah memiliki pengetahuan, kemahiran dan keterampilan serta mempunyai sikap dan nilai positif
i)
http://remedialedu.blogspot.com/

Projek berimpak tinggi meliputi aspek infrastruktur, peralatan, guru, kurikulum da program bantuan serta khidmatsokongan :

i) memperluas program prasekolah kementerian pelajaran Malaysia ii)memperbaiki penyediaan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan bekalan air iii)meningkatkan kemudahan bilik darjah luar bandar

http://remedialedu.blogspot.com/

Melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006, bangunan tambahan dan gentian serta mengubahsuai dan menaikkan taraf lebih 2,600 sekolah rendah dan menengah I) menyediakan asrama sekolah baru dan memperbaiki asrama untuk keperluan 65,000 penghuni dan peruntukan makanan kepada 280,000 Ii) mempertingkatkan kelas pemulihan di luar bandar sebanyak 5,000 kelas bagi mengukuh penguasaan kemahiran 3M

Iii) memperluas penawaran mata pelajaran vokasional kepada 480 sekolah luar bandar
http://remedialedu.blogspot.com/

Iv) membestarikan sekolah luar bandar V) menyediakan tambahan peruntukan rancangan makanan tambahan untuk 550,000 murid luar bandar Vi) menyediakan insentif bagi guru yang berkhidmat di kawasan luar bandar seperti elaun khas, elaun balik kampong, insuran guru serta penambahbaikan rumah guru dan bekalan lain

http://remedialedu.blogspot.com/

 Melalui PIPP, projek-projek yang dijangkakan mempunyai

impak yang besar meliputi :

i) peningkatan 92.0 kepada lebih 95.0 peratus penguasaan 3M bagi murid Tahun 1 ii) penurunan daripada 7.7 peratus kepada kurang dari 5.0 peratus kadar murid yang memerlukan pemulihan
iii) penurunan kepada kadar 80.0 peratus bagi keperluan Skim Baucar Tuisyen iv) jurang pecapaian pelajar berkurangan daripada 1-14 peratus mengikut matapelajaran kepada kurang 20.0 peratus http://remedialedu.blogspot.com/

v) peningkatan pelajar sekolah menengah luar bandar yang dapat mengambil MPV meningkat dari 5.0 peratus kepada 8.0 peratus vi) kadar keciciran luar bandar berkurangan daripada 1.2 peratus kepada kurang 1.0 peratus pada peringkat sekolah rendah dan daripada 16 peratus kepada kurang dari 10 peratus pada peringkat sekolah menengah vii) taraf kesihatan murid luar bandar bertambah baik dan ketidakhadiran murid berkurangan viii)guru berkualiti dan berpengalaman lebih sedia berkhidmat dikawasan pendalaman

http://remedialedu.blogspot.com/

Kesimpulan
 Pengalaman pembelajaran mesra budaya akan mengembangkan

nilai sivil yang menjadi nadi kehidupan masyarajat yang harmonis dan aman diperingkat nasional dan global. Antara nilai sivik yang diperlukan oleh masyarakat ialah hormatmenghormati, toleransi, kasih saying terhadap alam sekitar, kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang dan semangat patriotic.

 Oleh itu, guru sekali lagi terpaksa menwujudkan suasana

pembelajaran yang mengalakkan interaksi dan intergrasi dalam kalangan murid didalam dan diluar bilik darjah tanpa mengira latar sosio budaya murni berkenaan.
dikurangkan; dasar pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri keperluan kluster ; agar boleh dijadikan model Malaysia Pusat Kecemerlangan http://remedialedu.blogspot.com/ Pendidikan.

 Jurang pendidikan diantara bandar dan luar bandar hendaklah

SOALAN PENGUKUHAN

http://remedialedu.blogspot.com/

1.

Pelan tindakan yang sesuai untuk mewujudkan persekitaran yang mesra budaya meliputi penggunaan

A. multimedia B. tokoh korporat C. bahan bantu mengajar D. pedagogi relevan budaya

Jawapan : D
http://remedialedu.blogspot.com/

2. Nyatakan empat pelan tindakan dari segi kemudahan fizikal untuk membantu meningkatkan pendidikan masyarakat luar bandar.
Jawapan : Bilik darjah – 805 sekolah dan 5138 bilik darjah Asrama – 2800 kapasiti penghuni Rumah guru – 414 projek, 841 unit Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah. Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah.

http://remedialedu.blogspot.com/

3. Huraikan empat kumpulan sasaran dalam masyarakat orang asli yang diberikan perhatian oleh pihak kerajaaan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan supaya mereka setaraf dengan masyrakat lain di negara ini.
Jawapan : Peringkat prasekolah (5 – 6 tahun) Peringkat rendah (7 – 12 tahun) Peringkat menengah (13 – 18 tahun) Peringkat tertiari

http://remedialedu.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful