Modificarea si suspendarea contractului individual de muncă

-Dreptul muncii-

CUPRINS
Cap I Modificarea contractului individual de muncă 1.1 Clasificarea cazurilor de modificare…………………………….3 1.2 Delegarea………………………………………………………..4 1.3 Detasarea………………………………………………………...5 1.4 Trecerea temporară în altă muncă……………………………….6

Cap II Suspendarea contractului individual de muncă 2.1 Suspendarea de drept…………………………………………….8 2.2 Suspendarea din initiativa salariatului…………………………..9 2.3 Suspendarea la initiativa angajatorului……………………….....11 2.4 Suspendarea prin acordul părtilor…………………………….....12 Concluzii………………………..……………………………………..13

Spete…………………………………………………………………...14

Bibliografie……………………………….……………………………19

2

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor initiale ale acestuia .definitivă-trecerea în altă muncă la acelasi angajator C.Durata 1. iar cu titlu de exceptie stipulat în cel de-al doilea alineat al aceluiasi articol. Astfel contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părtilor conform articolului 41(alineatul 1).Limitele dreptului unității de a dispunde modificarea definitivă a contractului de muncă prin actul ei unilateral. locul muncii.temporară delegare detasare trecerea în altă muncă 2.în Revista română de drept. modificarea unilatarelă a contractului individual de munca este posibilă numai în cazurile prevăzute de Codul Muncii. 1.1 Cazurile de modificare a contractului individual de muncă1 pot fi clasificate după: A.locul muncii delegare detasare 1 Șerban Beligrădeanu.angajatorul – detasare 2.unilateral delegare detasare trecerea în altă muncă 2. conditiile de muncă. privind durata sa. salariul si timpul de muncă cât si cel de odihnă conform articolului 41(alineatul 3) Codul Muncii.nr 9-12/1989 3 .felul muncii temporară trecerea în altă muncă la acelasi angajator 3. felul muncii.Elementelor contractului ce privesc 1.Consimtământul părtilor 1.conventionale – trecerea în alta muncă la acelasi angajator B .

în Pandectele române.delegarea este supusă controlului organelor de jurisdicție a muncii.a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atributiilor de serviciu în afara locul de muncă. 4 C.Asadar dintre clauzele obligatorii ale contractului individual de muncă. 1.Salariatul are obligatia de a se conforma dispozitiei conducerii.cit p. singura care poate suferi modificări unilaterale este locul muncii.4 2 Alexandru Athanasiu.2 Delegarea Potrivit articolului 43 aceasta reprezintă exercitarea temporară din dispozitia angajatorului de către salariat .Delegarea presupune exercitarea atributiilor de serviciu la orice altă locatie decât cea stabilită prin contractul individual de muncă. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al Muncii .de la sediul angajatorului la sediul altei persoane juridice în temeiul unui contract încheiat între cele două unitătii.Ea poate fi dispusă:.de la sediul unitătii la o sucursală.Costea Op.nr 5/2003 3 Dacă sub aspectul legalității.la un punct de lucru din aceeasi localitate -de la sucursală dintr-o localitate la un punct de lucru din altă localitate . D 10/003 4 .Luminița Dima.existenta vointei părtilor2 conventionale unilaterale legale Modificarea unilaterală a constractului individual de muncă constituie o exceptie în raport cu regula. iar nerespectarea acestei obligatii poate atrage sanctionarea disciplinară.Angajatorul emite ordinul de delegare (deplasare) fără a fi necesară vreo justificare tehnică sau economică a măsurii astfel dispuse3.Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă poate interveni unilateral si în ipotezele în care se pune problema teoriei salariatului în altă muncă. pe care o reprezintă posibilitatea modificării muncii numai prin acordul părtilor.sub aspectul oportunității ea se află exclusiv la latitudinea angajatorului. Potrivit articolului 42(alineatul 1) Codul Muncii .locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detasarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.4.

De exemplu5.dar numai cu consimtământul scris al salariatului.ce se află din punct de vedere legal sub supravegherea părintilor . a concedierii sau demisiei salariatului aflat în delegatie. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport. Ca urmare a articolului 46(alineatul 3)Codul muncii permite salariatului refuzul detasării dispusă de angajator sau numai în mod exceptional si pentru motive personale temeinice.3.Durata delegării se stabileste pe zile calendaristice. în conditiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil potrivit articolului 44 (alineatul 2). dacă detasarea presupune părăsirea locuintei comune cu părintii.Un alt exemplu este acela căruia salariatul îsi creste singur copilui sau copii minori.Detasarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an . de cazare. astfel se poate concluziona că delegarea nu poate depăsi 120 de zile. 1. precum si la o indemnizatie de delegare. sau starea de 5 C. respectiv felul muncii (functia – meseria) si salariul. iar în mod exceptional perioada detasării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea cu acordul ambelor părti. din 6 în 6 luni.Detasarea Este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă din dispozitia angajatorului la un alt angajator în scopul exercitării unor lucrări în interesul acestuia.Consilier-raporturile de muncă și rezolvarea conflictelor cu angajații 5 .astfel o detasare ar pune în pericol dezvoltarea fizică si psihică a acestuia .împreună cu care trebuie să locuiască.Costea .Oricare ar fi noul loc de muncă delegatul îsi va exercita în continuare aceleasi atributii delimitate prin fisa postului.rămânând neschimbate toate celelelalte elemente ale contractului . Delegarea înceteaza: -la expirarea termenului până a fost dispusă -dupa executarea lucrărilor sau îndeplinirea sarcinilor care au făcut obiectul delegării -prin revocarea măsurii de către unitate -ca urmare a încetării de drept a contractului individual de munca. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioada de cel mult 60 de zile si nu se poate prelungi decât cu acordul salariatului cu cel mult 60 de zile.În mod exceptional prin detasare de poate modifica si felul muncii .în cazul tinerilor sub 18 ani .

iar pe durata detasării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile .4 Trecerea temporară în altă muncă 6 . Dacă angajatorul la care s-a dispus detasarea nu îsi îndeplineste integral si la timp toate obligatiile fată de salariatul detasat acestea vor fi îndeplinite asa cum arată articolul 47(alineatul 4) de către angajatorul ce a dispus detasarea si poate cere executarea silită a obligatiilor neîndeplinite. În articolul 47 Codul Muncii sunt reglementate raporturile dintre angajatori fată de angajatul delegat ce este protejat de lege în care ivirii unor neîntelegeri între angajatori .fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat conform articolului 47(alineatele 1 si 2). Detasarea poate înceta în urmatoarele situatii: • pentru care a fost dispus • • Prin expirarea duratei Prin Prin La La Prin încetarea revocarea initiativa initiativa încetarea raportului de muncă dintre unitatea care a dispus detasarea si salariatul în cauză detasării de către angajatorul cedent • salariatului pentru un motiv întemeiat • • angajatorului cesionar unde salariatul este detasat cu titlu de sanctiune personalitătii juridice a unitătii unde este detasat 1. Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare precum si la o indemnizatie de detasare în conditiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil coform articolului 46(alineatul 4) Codul Muncii.sănătate dovedită cu certificat medical. ca urmare a executării măsurii detasării.Astfel fapta salariatului de a refuza nejustificat detasarea constituie o abatere disciplinară si se sanctionează ca atare. fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea .Astfel drepturile reprezentând salariul si indemnizatia concediului de odihnă se acordă de către angajatorul la care s-a dispus detasarea.

unde angajatorul poate dispune măsura de sanctionare disciplinară a retrogradării din functie ce nu poate depăsi 60 de zile.salariatului i se recomandă medical prestarea unei munci mai usoare .În acest interval salariatului are dreptul la salariul corespunzător functiei în care a fost retrogradat. La expirarea perioadei pentru care s-a dispus trecerea temporară în altă muncă. • ca măsură a protectiei salariatului. Situatiile care s-ar circumscrie obligativitătii măsurii trecerii temporare în altă muncă sunt deduse din continutul articolului 48 prin care se arată că angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii fără consimtământul salariatului în cazul: • unor situatii de fortă majoră (angajatorul poate dispune trecerea temporară în altă muncă numai pe perioada în care există materializarea unor efecte externe ce nu au fost previzibile si nu au putut fi înlăturate dar influentează îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul individual de muncă) • cu titlu de sanctiune disciplinară potrivit articolului 264(alineatul 1) Codul Muncii . 6 Alexandru Țiclea . Astfel printre cazurile în care se pretinde acordul special al angajatului se află numirea unui înlocuitor cu delegatie(girarea unei functii vacante) sau înlocuirea unei persoane care lipseste temporar de la serviciu si căreia angajatorul este obligat să-i păstreze postul6.Retrogradarea se va putea dispune nu numai în functia imediat inferioară ci si într-o altă functie fireste compatibilă cu pregătirea profesională a salariatului.salariatul va reveni la locul său de muncă precum si la functia pentru care este încadrat prin contractul său individual de muncă.București 7 .Editura Lumina Lex.Se întelege schimbarea locului de muncă în cadrul aceleasi unităti pe o durata scurta de timp.Contractul individual de muncă.salariatul este pensionat gradul III de invaliditate.Și în acest mod articolul 48 Codul Muncii creeează cadrul juridic recunoscut angajatorului de a modifica unilateral contractul individual de munca.dispozitiile Codului Muncii exceed situatiile în care trecerea temporară în altă muncă este impusă de modificările ivite de starea de sănătate a acestuia si ce nu îi mai permit executarea nemijlocită a obligatiilor asumate prin contractul individual de muncă astfel .

dacă prin legi speciale.prin contractul individual de muncă sau reglemente interne nu se prevede altfel.pentru o perioadă de 126 de zile calendaristice si se acordă potrivit articolului 24(alineatul 1) pentru o perioadă de 63 de zile înainte de nastere si 63 de zile după nastere.astfel salariatului să presteze o anumită muncă si angajatorul să plătească salariul corespunzător. iar corelativ nici angajatorul nu va mai plăti salariul stabilit . 7 Starea femeii care se află în primele 6 8 săptămâni de naștere 8 .durata de acordare a concediului medical este de cel mult 183 de zile într-un interval de 1 an socotit din prima zi de îmbolnăvire .Cap II Suspendarea contractului individual de muncă Contractul individual de muncă implică obligatia „de a face” si sublinează îndatoririle celor două părti semnatare.se acordă dreptul la concediu pentru sarcina si lăuzie7.ceea ce reprezintă de fapt o suspendare a principalelor efecte ale contractului.Pe durata suspendării pot continua să existe si alte drepturi si obligatii decât cele mentionate. 2.este situatia în care se interzice continuarea activitătii din cauza unei boli contagioase pe durata stabilită prin certificatul eliberat de sănătatea publică. Suspendarea contractului individual de muncă este circumscrisă perioadei de timp în care munca la care s-a obligat salariatul nu se prestează.1 Suspendarea de drept Intervine independent de vreo manifestare de vointă din partea salariatului ori a angajatorului în urmatoarele situatii: • Concediul de maternitate .iar începând cu a 90-a zi concediul se poate prelungi până la 183 de zile doar cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale iar în cazul unor boli speciale concediul poate ajunge până la 1 an si 6 luni • Carantina . • Concediu pentru incapacitatea temporară de muncă .

raportul de serviciu.Este posibil însă ca liderul sindical să continue prestarea muncii.contractul individual al acestora se suspendă de drept.iar acesta îsi păstrează functia si locul de muncă avute anterior precum si vechimea în muncă. • Forta majoră. se suspendă .în raport cu salariatii care nu participă la încetarea colectivă a lucrului si cu angajatorul.este un eveniment invincibil.imprevizibil si de neînlăturat care face imposibilă continuarea activitătii pentru un anumit interval de timp.respectiv în specialitate sau în functia publică detinută .exercitând în paralel si activitatea sindicală. e) a art.legislative.pe această perioadă în care liderul sindical este salarizat de către organizatia sindicală. • Exercitarea unei functii în cadrul autoritătii executive. la concedierea salariatului potrivit 8 Ultima mentiune a fost adaugata prin Legea nr.judecătoresti pe toată durata mandatului contractul de muncă al unei persoane care detine temporar o functie în cadrul unei astfel de autorităti se suspendă. Legii 46/1996 modificată si completată. contractele de muncă ale salariatilor chemati pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau cu termen redus ori pentru concentrare se mentin.De exemplu pe perioada exercitării mandatului de primar.Dacă arestul preventiv depăseste 60 de zile angajatorul ar putea precede articolului 61.O astfel de situatie poate fi si greva.viceprimar. dacă legea nu prevede altfel8.după caz.cu privire la pregătirea populatiei pentru apărare.ele fiind doar suspendate de drept.480/2003 pentru modificarea lit.De exemplu o catastrofă naturală(cutremur.litera b din Codul Muncii. • Arestarea preventivă a salariatului-instanta de judecată poate dispune arestarea preventivă a unei persoane dacă există probe sau indicii temeinice din care să rezulte că acesta a comis o faptă prevăzută de legea penală conform articolului 143 Codul de procedură penală.50 din Legea nr.inundatie).în conditiile legii. sau deteriorarea utilajului de muncă. • Îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicate .814 din 18 noiembrie 2003.nr. pe toată durata mandatului . 9 .contractul individual de muncă al său.publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”.Partea I .53/2003-Codul Muncii.• Efectuarea stagiului militar care potrivit articolului 69 .

astfel angajatul are dreptul la 5 zile lucrătoare.305/2004 10 .potrivit articolului 86.Legea 303/2004) -executarea pedepsei la locul de muncă. în cadrul organizatiilor profesionale constituite la nivel central sau local.alineatul 5 Codul penal.iar dacă a obtinut atestatul de puericultură durata acestui concediu se majorează cu 10 zile lucrătoare. ca de exemplu: -promovarea unor actiuni în justitie împotriva directorilor de societăti comerciale care au calitatea de salariati(articolul 155 alineatul 5.• În alte cazuri expres prevăzute de lege.Legea 31/1990 republicată) -perioada întreruperii activitătii în constructie din cauza conditiilor meteorologice(Legea 215/1997) -punerea în miscare a actiunii penale împotriva unui magistrat (articolul 60. 2. si drept urmare a dispozitiilor articolului 51 litera c Codul Muncii. atestă suspendarea acestor 9 Legea nr.de concediu pentru formarea profesională si se poate acorda cu plată sau fără plată • Exercitarea unor functii elective în cadrul organismelor profesionale pe toată durata mandatului.3.Codul Muncii recunosc salariatilor dreptul de a beneficia -la cerere.Suspendarea din initiativa salariatului poate interveni în următoarele situatii • Concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a celui handicapat până la împlinirea vârstei de 3 ani Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a celui cu handicap. până la împlinirea vârstei de 18 ani Concediul paternal . beneficiu ce se acordă o singura dată • • • Concediu pentru formare profesională care potrivit articolului 51 litera d si a articolului 149.astfel prin legi speciale9 se decide asupra contractelor individuale de muncă apartinând unor persoane alese în functii elective .

contracte de muncă materializate prin imposibilitatea realizării obligatiilor de muncă ale angajatilor pe durata mandatului lor • Participarea la grevă chiar dacă nu este prevăzută expres cazul de suspendare a contractelor colective de muncă ale salariatilor aflati în grevă.În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului.alineatul 1 litera b.65/2005 a adoptat alineatul 2 al articolului 51 prin care s-a stabilit că un contract individual de muncă poate fi suspendat în situatia absentelor nemotivate ale salariatului în conditiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil.G nr. 2.angajatorul poate dispune sanctionarea prin aplicarea măsurii suspendării contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăsi 10 zile lucrătoare (articolul 264 .contractul individual de muncă precum si în regulamentul intern.articolul 51 litera f Codul Muncii reglementează din punct de vedere juridic regimul contractelor respective de muncă indicând că într-o atare situatie operează suspendarea lor din initiativa angajatilor • O.dacă se dovedeste că salariatul este nevinovat el îsi va relua activitătile .U. • Ca sanctiune disciplinară pe o perioadă de 10 zile lucrătoare.salariatul îsi reia activitatea avută anterior si i se va plăti o despăgubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului său. iar dacă se va dovedi vinovătia sa.dacă se constată nevinovătia celui în cauză. 11 . pe durata suspendării .Codul Muncii) sau mai mult poate să concedieze disciplinar salariatul. • În cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale imcompatibile cu functia detinută până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.în continutul Legii numarul 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă.În acest caz.3 Suspendarea la initiativa angajatorului poate interveni în următoarele situatii: • Pe durata cercetării disciplinare prealeabile .acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

• Perioada de detasare.4 Suspendarea prin acordul părtilor poate interveni : • În cazul concediilor fără plată pentru studii.De asemenea salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului . 12 .tehnologice.Pe durata întreruperii temporare a activitătii angajatorului. ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul corespunzător locului de muncă ocupat.cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia si trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională . 2.• În cazul întreruperii temporare a activitătii pe motive economice.persoana în cauză fiind obligată a-i înainta angajatorului cererea de concediu fără plată .salariatii beneficiază de o indemnizatie.În acest interval de timp ce reprezintă perioada de detasare si în care salariatul va la salarizat de angajatorul în favoarea căruia prestează munca. cu plată sau fără plată.contractul de muncă cu unitatea care l-a detasat este suspendat în efectele sale principale.plătită din fondul de salarii .structurale sau similare. domeniul si durata acestuia precum si denumirea institutiei de formare profesională (articolul 151 alineatul 1 Codul Muncii) • Pentru interese personale .astfel respectând dispozitiile articolului 149 Codul Muncii care recunoaste salariatilor dreptul de a beneficia la cerere de concediu pentru formare profesională .acesta fiind cedat partial si pe o perioadă de timp determinată cesionarului. acesta având oricând posibilitatea să dispună de începerea activitătii.durata acestora fiind stabilită prin contractul colectiv de muncă aplicabil si prin regulamentul intern.

Aplicarea principiului presupune că părtile înteleg să mentină .în considerarea modificării situatiei de fapt avute în vedere de părti la încheierea contractului. pe întreg parcursul executării contractului . nici dispusă de către instanta de judecată . clauzele prevăzute initial în acesta.Articolul 41 alineatul 1 din Codul Muncii potrivit căruia contractul individual de 13 .Concluzii Ca orice act juridic . principiului obligativitătii.obligatorii sau facultative .Astfel modificarea oricăreia dintre clauzele contractului individual de muncă .nu va putea fi nici decisă unilateral de către una dintre părti .contractul individual de muncă este supus . sub aspectul efectelor sale .

Oricare ar fi motivul care a dus la suspendarea contractului individual de muncă reprezintă o certitudine că de fapt are loc o suspendare a efectelor sale principale . Spete A. ori despăgubiri conform art. sau indemnizatie(pentru concediu de maternitate . Copiii nascuti in timpul concubinajului sunt egali in drepturi cu copiii nascuti in 14 . dar trăia în concubinaj cu mama copiilor.Salariatul C.T.T. deoarece este tatăl a patru copii minori ceea ce se constituie într-un motiv familial justificat. salariatul nu este lipsit de un suport material constând în salariu-primit de la alt angajator ( în cazul detasării. a refuzat detaşarea dispusă de angajator motivând că are 4 copii. În urma verificărilor efectuate. motiva el. incapacitate temporară de muncă. angajatorul a constatat că angajatul avea 4 copii. nu este căsătorit şi că trăieşte în concubinaj.muncă poate fi modificat numai prin acordul părtilor nu reprezintă altceva decât o consacrare . după suspendarea din functie). cel mai mic în vârstă de 2 luni. 1.Pe perioada suspendării însă.A procedat corect angajatul? Da.al exercitării unei functii în cadrul unei autorităti executive sau legislative pe toata durata mandatului. Totodată.). a principiului obligativitătii efectelor actului juridic. Angajatorul i-a desfăcut contractul de muncă. iar cel mai mare în vârstă de 6 ani. îndeplinirea unei functii de conducere salarizată în sindicat). în perimetrul dreptului civil . soţia era bolnavă.52 alin(2) din Codul Muncii (dacă se constată nevinovătia celui în cauză.adică prestarea muncii de către salariat si renumerarea muncii de către angajator.cresterea copilului etc. În speţa de faţă nu este relevant faptul că C.

republicată.7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. 3 din Constitutie si art.Temeiul juridic al refuzului este oferit de art. precum si contributia pãrintilor la cheltuielile de crestere. precum si de a veghea la cresterea. învãtãturã si pregãtire profesionalã. 3 Codul Muncii: „Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice. bucurandu-se de aceeasi drepturi legale ca un copil din casatorie. dovedită cu certificat medical. învãtãtura si pregãtirea lui profesionalã. Copilul din afara casatoriei a carei filiatie a fost stabilita prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca are aceeasi situatie legala ca si copilul din casatorie. în care se prevede: Funcţionarul public poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre urmatoarele situaţii: a)graviditate. Aşadar. în care se prevede: Funcţionarul public parlamentar poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 15 . 42 44 inclusiv. 65: . *Art. b)îsi creste singurl copilul minor . 48/pct. legea prevede asimilarea copilului din afara casatoriei cu cel din casatorie (art. se vor hotãrî potrivit dispozitiilor Art. d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzatoare de cazare. f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.3 din Legea nr. In aceasta privinta. face contraindicată detaşarea. 55 alin. însă.timpul casatoriei. putem menţiona: *Art. 77 alin. fără a avea pretenţia epuizării lor. educare. educarea. e) este singurul întreţinător de familie. 63 din Codul familiei). care se aplicã prin asemãnare. c) starea sănătăţii. 46 alin. În Codul Familiei se stipulează la art. încredintarea lui. tatăl pãstreazã dreptul de a avea legãturi personale cu acesta.3 din Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici.Dacã filiatia copilului din afara cãsãtoriei este stabilitã fatã de ambii pãrinti. cu titlu de exemplu.” În Codul Muncii nu se face referire în ce anume ar putea consta motivele personale temeinice.

participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc.S.2006. H. 3: „Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice. 46 alin. ce are ca specific că respectă ca zi sfântă sâmbăta. angajat al întreprinderii “Altium SRL” din data de 06. 16 . a intrat după angajare în contact cu O. d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzatoare de cazare. a considerat măsura abuzivă şi nelegală şi s-a adresat instanţei considerându-se discriminat pe motive religioase.în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă. 1. pentru motivele arătate mai sus. H. În alin.Angajatorul a procedat corect? În Codul Muncii se prevede la art.. dovedită cu certificat medical.A procedat correct angajatorul? Nu. de Codul familiei. (1) că relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei -credinţe.03. Tânărul H. f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării. b) îşi creşte singur copilul minor.(2) al aceluiaşi articol se stipulează că pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă.A şi a trecut de la religia ortodoxă la cultul C.S.a) graviditate. “Altium SRL” este o societate cu foc continuu. Angajatorul i-a desfăcut contractul de muncă pentru absenţe nemotivate.S a lipsit la toate schimburile pe care trebuia să le facă sâmbăta. 3. face contraindicată detaşarea. c) starea sănătăţii. lucrând în schimburi.” B.E. 2.Ce prevede Codul Muncii? Codul Muncii: Art. 8 alin. Potrivit noii credinţe. e) este singurul întreţinător de familie.

trebuia să-şi informeze angajatorul cu privire la noua sa religie şi ceea ce presupune această religie. în situaţia de faţă este vorba de timpul de muncă.S să anunţe pe angajator. Păstrând principiul similitudinii.S nu a mentionat nimic angajatorului despre noua lui credintă ce presupune ca zi de repaus sâmbăta. pe timpul executării contractului a intrevenit modificarea unilaterală a unui element din cadrul contractului individual de muncă si anume timpul de muncă. În legislaţia muncii se prevede ca o obligaţie pentru angajator de a aduce în scris la cunoştinţa angajatului orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute în art.17. despre dorinţa lui de a modifica repartizarea timpului de muncă săptămânal potrivit noii credinţe la care a aderat.H. 3.S. deşi nu se prevede expres în legislaţie. asadar este corectă decizia de a desface contractual individual de muncă pentru absente nemotivate. 4.S. Aceasta este aplicaţia principiului consensualismului şi a bunei-credinţe.Dacă angajatul a adus la cunostiinta angajatorului si acesta a refuzat? Dacă tânărul a adus la cunostiintă angajatorului despre cerintele impuse de noua sa religie care îl determinau la “negocierea” în vederea modificării unui element din cadrul contractului individual de muncă .Angajatorul neluând la cunostiintă de modificarea unui element al contractului individual de muncă . alin 2 în timpul executării contractului individual de muncă. această actiune este considerată ca fiind o măsură abuzivă si nelegală pe considerentul de discriminare religioasa.În situatia de fată .Angajatul a procedat corect? Buna credinţă şi principiul consensualismului îl obliga pe tânărul H.Ce prevede Codul muncii? 17 . nu i se poate reprosa nimic. şi tânărul H.iar angajatorul ar fi refuzat să accepte încheierea unui act aditional în termen de 15 zile de la data informării primite de la H.Ca atare modificarea a intervenit unilateral. 2. să “negocieze”. si anume timpul de muncă .

în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă” *Art. participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc. În situaţia în care angajatorul nu respectă obligaţia de a încheia actul adiţional în cauză şi îmi desface. *Art.3 lit. în acest sens. 18 .(1) “Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părtilor” alin(3).lit.f din Codul Muncii. 8 alin.(2) “buna desfăşurare a relaţiilor de muncă. 41 alin.Dacă v-ati afla în situatia angajatului H. 1 şi 2 coroborat cu art. 1. 8 alin. contractul individual de muncă pentru absenţă nemotivată înseamnă că nu şi-a însuşit informarea pe care iam adresat-o şi ca atare mă voi adresa instanţei competente pentru discriminare pe motive religioase.Motivarea de drept o constituie prevederile art.S. cum ati proceda? În primul rând aş informa în scris pe angajator despre noua mea religie ce presupune să nu lucrez în ziua de sâmbătă şi aş aştepta 15 zile pentru încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă. 41 alin.f “Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente f)timpul de muncă si timpul de odihnă” 5. (1) “relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei – credinţe” alin. ulterior termenului de 15 zile.

Anca Hutupanu-“Raportul individual de muncă”.Editura Albastră.Contractul individual de muncă”.Bibliografie 1.Adriana Georgeta Mesesan – “Dreptul muncii.Raluca Vasiliu.Editura Tribuna Economică.Bucuresti 2008 2.Cluj 2006 19 .

Codul Muncii 5.Internet 20 . Bucuresti 2005 4.3.Editura Tribuna Economică.“Contractul individual de muncă-prezent si perspective”.Raluca Dumitriu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful