You are on page 1of 2

Monitor Polski Nr 38 — 1756 — Poz.

338

338
KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 maja 2008 r.

w sprawie przyj´cia zawiadomieƒ o zamiarze zg∏oszenia przez komitety wyborcze partii politycznych
kandydata na senatora oraz zawiadomieƒ o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców

Paƒstwowa Komisja Wyborcza na podstawie — pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest


art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja Grzegorz Wójtowicz;
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se- — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, Andrzej W∏odzimierz Wyrobiec;
poz. 1360) informuje, ˝e w zwiàzku z wyborami uzu-
pe∏niajàcymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za- — siedziba Komitetu: ul. Andersa 21, 00-159 War-
rzàdzonymi na dzieƒ 22 czerwca 2008 r. przyj´∏a zawia- szawa;
domienia: Polskiej Partii Pracy
1) partii politycznych o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora
przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy;
Ligi Polskich Rodzin
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora Mariusz Pawluk;
przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
— skrót nazwy: KW Liga Polskich Rodzin; Marcin P∏aczek;
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest — siedziba Komitetu: Al. Wyzwolenia 18,
Arnold Wiktor Masin; 00-570 Warszawa;
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest Polskiej Lewicy
Robert S∏awomir Wyrostkiewicz;
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora
— siedziba Komitetu: ul. Ho˝a 9, 00-528 Warsza- przez Komitet Wyborczy Polskiej Lewicy;
wa;
— skrót nazwy: Polska Lewica;
Partii Demokratycznej-demokraci.pl — pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora Jacek Zdrojewski;
przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-de- — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
mokraci.pl; Jerzy Machejek;
— skrót nazwy: demokraci.pl; — siedziba Komitetu: ul. Strawczyƒska 17,
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest 01-473 Warszawa;
Rados∏aw Pawe∏ Popiela; Prawa i SprawiedliwoÊci
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora
Ryszard Zdzis∏aw Bill; przez Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoÊç;
— siedziba Komitetu: Marsza∏kowska 77/79, — skrót nazwy: KW Prawo i SprawiedliwoÊç;
00-683 Warszawa;
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Partii Rozwoju Krzysztof Sobolewski;
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
przez Komitet Wyborczy Partii Rozwoju; Teresa Kostrzewska-Gorczyca;
— skrót nazwy: KW PR; — siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 84/86,
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest 02-018 Warszawa;
Arnold Buzdygan; Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora
Grzegorz Ciesielski; przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpo-
— siedziba Komitetu: ul. Âw. Antoniego 35/4, spolitej Polskiej;
50-072 Wroc∏aw; — skrót nazwy: KW Samoobrona RP;
Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Pol- — pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
skiej Bogdan Socha;
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Lidia Rogala;
RP; — siedziba Komitetu: Al. Jerozolimskie 30,
— skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP; 00-024 Warszawa;
Monitor Polski Nr 38 — 1757 — Poz. 338

Sojuszu Lewicy Demokratycznej — siedziba Komitetu: ul. Piotrkowska 121/56,


90-430 ¸ódê;
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora
przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokra- o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
tycznej; „Kongres Polski” w celu zg∏oszenia kandydata na
senatora;
— skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD;
— skrót nazwy: „KP”;
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Katarzyna Bernadetta Olszewska; — pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Kazimierz ˚o∏nierz;
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Edward Kuczera; — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Dorota Zofia Rydzik;
— siedziba Komitetu: 00-419 Warszawa, ul. Roz-
brat 44A; — siedziba Komitetu: ul. Fredry 4/61, 35-055 Rze-
szów;
Stronnictwa Demokratycznego
o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora Marii Zbyrowskiej w celu zg∏oszenia kandydata na
przez Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokra- senatora;
tyczne; — skrót nazwy: KWW Marii Zbyrowskiej;
— skrót nazwy: KW Stronnictwo Demokratyczne; — pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Edward Smyk;
Marek Kucharski; — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Wickowska;
Miros∏aw Tatarczuk; — siedziba Komitetu: ul. Rolnicza 10, 37-700 Prze-
— siedziba Komitetu: ul. Chmielna 9, 00-021 War- myÊl;
szawa; o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
Stronnictwa „Piast” Prawicy Marka Jurka w celu zg∏oszenia kandydata
na senatora;
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora
przez Komitet Wyborczy Stronnictwo „Piast”; — pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Lech Marek ¸uczyƒski;
— skrót nazwy: KW Stronnictwo „Piast”;
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Zbigniew Cichoƒ;
Jan Niemczyk;
— siedziba Komitetu: ul. Wa∏owa 1A, 37-450 Sta-
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest lowa Wola;
Tomasz Jakub Byzdra;
o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
— siedziba Komitetu: ul. Kar∏owicza 4, 20-027 Lu- Samorzàdowa Liga Prawicy w celu zg∏oszenia
blin; kandydata na senatora;
Unii Polityki Realnej — skrót nazwy: KWW S.L.P.;
o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora — pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej; Waldemar Pa∏ys;
— skrót nazwy: KW Unia Polityki Realnej; — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Ma∏gorzata Krystyna Dachnowicz;
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest Le-
szek Korytkowski; — siedziba Komitetu: ul. Jana Wiktora 57,
35-112 Rzeszów;
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Ireneusz Kasza; o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
Tadeusza Urbana w celu zg∏oszenia kandydata na
— siedziba Komitetu: ul. Nowy Âwiat 41,
senatora;
00-042 Warszawa;
— skrót nazwy: KWW Tadeusza Urbana;
2) wyborców:
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusz Albert RebuÊ;
Kandydata na Senatora RP Krzysztofa Rutkow- — pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
skiego w celu zg∏oszenia kandydata na senatora; Andrzej Piotr Lis;
— skrót nazwy: KWW Krzysztofa Rutkowskiego; — siedziba Komitetu: ul. Paderewskiego 4,
— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest 37-500 Jaros∏aw.
Andrzej Mateusz Rutkowski;
— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
Magdalena Olimpia Pastuszka; w z. J. Kacprzak