You are on page 1of 42

Disediakan oleh:

Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah

Disemak oleh:
Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud

1
© JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

Cetakan Ketigabelas… 2002

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar


ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi
kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan
dengan cara apa jua sama ada secara elektronik,
fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah,
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.

Rekabentuk:
Matang Cipta Sdn. Bhd. (No. 244386-D)
89-A & B, Tingkat Satu,
Jalan Raja Muda Abdul Aziz,
50300 Kuala Lumpur.
Tel : 603-2694 8692 / 2692 3275 Fax : 603-2692 3264
E-mail: matang@pd.jaring.my

2
KANDUNGAN

1. Pendahuluan 1
2. Hukum Sembahyang Sunat Tarawih 2
3. Waktu Sembahyang Sunat Tarawih 2
4. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih: 3
5. Rukun Sembahyang Sunat Tarawih 4
6. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 20 Rakaat 4
7. Bacaan Sebelum Memulakan 7
Sembahyang Sunat Tarawih:
8. Sembahyang Sunat Tarawih 8
9. Bilal Memberitahu Tentang Sembahyang 26
Sunat Witir Yang Akan Dilakukan Selepas
Ini Dengan Menyebut:
10. Sembahyang Sunat Witir 27
11. Tahlil Selepas Sembahyang Sunat Witir 29
12. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 8 Rakaat 31
13. Setelah Kita Selesai Mengerjakan 35
Sembahyang Tarawih Sebanyak
Lapan Rakaat Diikuti Pula Dengan
Sembahyang Witir Sebanyak Tiga Rakaat
Penutup 36

3
KELEBIHAN
SEMBAHYANG TARAWIH

Maksudnya: “Dari Abu Hurairah r.a.


bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:
“Barangsiapa yang mendirikan sem-
bahyang (Tarawih) pada malam bulan
Ramadan dengan penuh keimanan dan
keikhlasan maka Allah ampunkan segala
dosanya yang telah lalu.”
(Riwayat Muslim)

4
SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH

1. Pendahuluan
Setiap tahun, kita umat Islam berpuasa di
bulan Ramadan yang mulia dan selama itulah
juga kita dapati di mana-mana saja dalam
kelompok masyarakat Islam di Malaysia
memeriahkan malam-malam di bulan yang
mulia ini dengan ibadat sembahyang sunat
tarawih, sunat witir, tadarus al-Quran dan
lain-lain amal kebajikan.
Oleh itu supaya kita sama-sama dapat
menghidup dan memeriahkan malam-malam
yang mulia bagi tahun ini, dengan tujuan
mencapai keredhaan Allah dan kelebihan
beribadat di malam “Lailatul Qadr” seperti
yang jelas dari firman Allah S.W.T. pada ayat
3, surah al-Qadr yang bermaksud: “Malam
Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu
bulan yang lain” dan sebagaimana sabda
Nabi Muhammad s.a.w. di dalam hadithnya
yang diriwayatkan oleh Muslim yang
bermaksud: “Barangsiapa yang mendirikan

5
sembahyang (Tarawih) pada malam bulan
Ramadan dengan penuh keimanan dan
keikhlasan maka Allah ampunkan segala
dosanya yang telah lalu”, maka eloklah kita
mengetahui atau mengulangi kembali cara-
cara sembahyang sunat tarawih dan witir
supaya kedatangan Ramadan tahun ini lebih
berguna dan bermanfaat untuk kita.

2. Hukum Sembahyang Sunat Tarawih


a) Hukumnya sunat Muakkad (yang
sangat dituntut) dikerjakan oleh orang-
orang Islam lelaki dan perempuan
pada tiap-tiap malam bulan Ramadan
sama ada secara berseorangan atau
berjemaah.
b) Sunat dikerjakan di Masjid, Surau dan
lain-lain tempat sembahyang orang-
orang Islam.

3. Waktu Sembahyang Sunat Tarawih


Ialah selepas menunaikan sembahyang
fardu Isyak dan sunat ba’diah dua rakaat.

6
4. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih:
i. Pada umumnya masyarakat Islam di
Malaysia mendirikan sembahyang
Sunat Tarawih sebanyak 20 rakaat,
tetapi ada juga yang hanya menunai-
kan sekadar 8 rakaat sahaja.
ii. Pada zaman Rasulullah s.a.w. sembah-
yang tarawih dikerjakan sebanyak 8
rakaat sahaja supaya tidak menimbul-
kan sesuatu keberatan. Walau bagai-
manapun terdapat juga hadith yang
meriwayatkan bahawa Nabi Muham-
mad s.a.w. pernah mengerjakan
sebanyak 20 rakaat.
iii. Pada zaman Khalifah Omar bin al-
Khattab r.a. pula beliau melaksana-
kannya sebanyak 20 rakaat kerana
beliau berpendapat bahawa orang-
orang Islam pada zamannya itu tidak
keberatan lagi menunaikan sembah-
yang sebanyak itu.
iv. Sembahyang sunat Tarawih hendaklah
ditunaikan dua rakaat pada tiap-tiap

7
satu kali takbiratul ihram, kemudian-
nya dilakukan lagi sehingga genap
rakaat yang dikehendaki.

v. Lafaz Niat Sembahyang Sunat Tarawih:

(Sahaja aku sembahyang sunat tarawih


dua rakaat makmum kerana Allah
Taala.)

5. Rukun Sembahyang Sunat Tarawih


Rukun sembahyang sunat tarawih ini
samalah dengan rukun sembahyang yang lain
juga.

6. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 20


Rakaat:
i) Bacaan Surah
Selepas membaca surah al-Fatihah pada
tiap-tiap rakaat sembahyang sunat tarawih ini,
dibaca pula surah-surah yang tertentu:

8
1) Dari malam 1 hingga 15 Ramadan:
a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama
dibaca satu surah yang bermula dari
surah at-Takasur

hingga surah al-Lahab)

susunan surah-surah adalah seperti


berikut:

1. Al-Takatsur ( )=

2. Al-Asr ( )=

3. Al-Humazah ( )=

4. Al-Fil ( )=

5. Al-Quraisy ( )=

9
6. Al-Ma’un ( )=

7. Al-Kautsar ( )=

8. Al-Kafirun ( )=

9. An-Nasr ( )=

10. Al-Lahab ( )=

b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua


dibaca surah al-Ikhlas:

2) Dari malam 16 hingga akhir Ramadan:

a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama


dibaca surah al-Qadr.

10
b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua
dibaca satu surah seperti yang dibaca
pada rakaat yang pertama bagi malam-
malam 1 hingga 15 Ramadan iaitu
bermula dari surah al-Takatsur hingga
kepada surah al-Lahab.

7. Bacaan Sebelum Memulakan Sem-


bahyang Sunat Tarawih:
Bilal:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

11
Jemaah:
Bilal:

Jemaah:
Bilal:

Jemaah:

8. Sembahyang Sunat Tarawih

i) Memulakan Sembahyang Sunat Tara-


wih dua rakaat (rakaat pertama dan
kedua) dan setelah selesai:

Bilal:

12
Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

ii. Menyambung Sembahyang Tarawih


dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan
keempat) dan setelah selesai:

Bilal:

Jemaah:

13
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

14
Imam membaca doa:

Bilal:

Jemaah:

iii. Menyambung Sembahyang Tarawih


Dua Rakaat lagi (rakaat kelima dan
keenam) dan setelah selesai:

15
Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

iv. Menyambung Sembahyang Tarawih


Dua Rakaat (rakaat ketujuh dan
kelapan) dan setelah selesai:

Bilal:

16
Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

17
Jemaah:

Imam membaca doa:

Bilal:

Jemaah:

18
v. Menyambung Sembahyang Tarawih
Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan
dan kesepuluh) dan setelah selesai:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

vi. Menyambung Sembahyang Tarawih


Dua Rakaat lagi (rakaat kesebelas dan
keduabelas) dan setelah selesai:

19
Bilal:
Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:
Bilal:

20
Jemaah:

Imam membaca doa:

Bilal:

Jemaah:

21
vii. Menyambung SembahyangTarawih
Dua Rakaat lagi (rakaat ketiga belas
dan keempat belas) dan setelah selesai:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

viii. Menyambung sembahyang Tarawih


dua rakaat lagi (rakaat kelima belas
dan keenam belas) dan setelah selesai:

22
Bilal:
Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:
Bilal:

23
Jemaah:

Imam membaca doa:

Bilal:

24
Jemaah:

x. Menyambung Sembahyang Tarawih


Dua Rakaat lagi (rakaat ketujuh belas
dan kelapan belas) dan setelah selesai:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

xi. Menyambung Sembahyang Tarawih


Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan

25
belas dan kedua puluh) dan setelah
selesai:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

26
Bilal:

Jemaah:

Imam membaca doa:

27
28
29
9. Bilal Memberitahu Tentang Sembah-
yang Sunat Witir Yang Akan Dilaku-
kan Selepas Ini Dengan Menyebut:

(dan bagi malam-malam mulai 16 Rama-


dan hingga akhir ditambah

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

Bilal:

30
Jemaah:

Bilal:

Jemaah:

10. Sembahyang Sunat Witir


i. Menurut kebiasaan umum orang-
orang Islam di Malaysia menunaikan
sembahyang sunat witir selepas sem-
bahyang sunat tarawih sebanyak tiga
rakaat sahaja. Sunat witir ini ditunai-
kan secara berjemaah.
ii. Salam selepas dua rakaat yang per-
tama.
iii. Lafaz niat sembahyang sunat witir.
a) Bagi dua rakaat yang pertama:

31
(Sahaja aku sembahyang sunat
witir dua rakaat makmum kerana
Allah Taala).
b) Bagi rakaat yang akhir:

(Sahaja aku sembahyang sunat


witir satu rakaat makmum kerana
Allah Taala).
iv. Pada malam 16 hingga akhir bulan
Ramadan disunatkan membaca qunut
pada rakaat yang akhir. Lafanya sama-
lah dengan lafaz qunut sembahyang
subuh.
v. Bacaan Surah:
Selepas membaca surah al-Fatihah di
dalam tiap-tiap rakaat sembahyang
sunat witir dibaca pula surah-surah
berikut:
a) Rakaat pertama
Surah al-A’la

32
b) Rakaat kedua
Surah al-Kafirun

c) Rakaat yang akhir


- Surah al-Ikhlas

- Surah al-Falaq

- Surah an-Nas

11. Tahlil Selepas Sembahyang Sunat Witir

i. Lazimnya dibaca:
a)
(dua kali)

33
b)

c) Zikir (tahlil)
seberapa banyak yang disukai.
ii. Imam membaca doa:

iii. Ramai-ramai membaca al-Fatihah:


iv. Imam menyambung doa yang kedua:

34
12. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 8
Rakaat
Di bawah ini diterangkan cara-cara menu-
naikan sembahyang sunat Tarawih sebanyak
lapan rakaat sepertimana yang diamalkan oleh
setengah-setengah tempat di negara kita ini:
Bilal:

Jemaah:

1. Memulakan sembahyang tarawih dua


rakaat (rakaat pertama dan kedua)

35
Bacaan surah selepas al-Fatihah
Rakaat pertama:

Surah al-Takasur ( )
Rakaat kedua:
Surah al-Asr ( )
2. Menyambung sembahyang tarawih
dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan
keempat)
Bacaan surah selepas al-Fatihah:
Rakaat pertama:

Surah al-Humaah ( )
Rakaat kedua:

Surah al-Fil ( )
Selesai sembahyang Imam berdoa:

36
3. Menyambung sembahyang tarawih
dua rakaat lagi (rakaat kelima dan
keenam)
Bacaan surah selepas al-Fatihah:
Rakaat pertama:
Surah al-Quraisy ( )
Rakaat kedua:
Surah al-Ma’un ( )
4. Menyambung Sembahyang Tarawih
dua rakaat lagi (rakaat ketujuh dan
kelapan)

37
Bacaan Surah Selepas al-Fatihah:
Rakaat pertama:
Surah al-Kafirun ( )
Rakaat kedua:
Surah an-Nasr ( )
Selesai sembahyang Imam berdoa:

13. Setelah Kita Selesai Mengerjakan


Sembahyang Tarawih Sebanyak
Lapan Rakaat Diikuti Pula Dengan

38
Sembahyang Witir Sebanyak Tiga
Rakaat.

i. Sembahyang witir ini ditunaikan


dengan satu takbiratul Ihram dan satu
salam sahaja. Lafaz niatnya:

(Sahaja aku sembahyang sunat witir


tiga rakaat makmum kerana Allah
Taala)
ii. Bagi sembahyang witir seperti ini tidak
ada bacaan tasyahud (tahyat) awal.
iii. Bacaan surah selepas al-Fatihah:
Rakaat pertama:

Surah al-A’la ( )

Rakaat kedua:
Surah al-Kafirun ( )

39
Rakaat ketiga:
Surah-surah

1. Al-Ikhlas ( )

2. Al-Falaq ( )

3. An-Nas ( )
iv. Mulai malam 16 Ramadan kita di-
sunatkan membaca qunut. Lafaz qunut
samalah seperti sembahyang subuh.
Jika tidak membaca qunut sunat sujud
sahwi.
v. Berzikir atau bertahlil
Seperti biasa selepas sembahyang witir
diadakan tahlil. Terdapat berbagai cara
mengelolakan tahlil ini. Cara yang
disebut di halaman 29 bolehlah diikuti
dari mula hingga akhir.

Penutup
Demikianlah cara-cara yang ditunjukkan bagi
memudahkan kita menunaikan sembahyang

40
sunat tarawih dan sunat witir untuk mencari
keberkatan, kurniaan dan keampunan Allah
pada malam-malam bulan Ramadan yang
mulia ini dan terpulanglah kepada masing-
masing individu memilih dan mengikuti cara
yang sesuai mengikut kemampuan dan
keikhlasan diri sendiri.
Penentuan sesuatu surah seperti yang
disebutkan itu hanyalah untuk memudahkan
kita mengingati bilangan rakyat sahaja dan
kerana itu seseorang boleh membaca mana-
mana surah atau ayat yang diingatnya. Begitu
juga tentang peraturan berselawat antara
rakaat-rakaat sembahyang tarawih kerana
tujuannya adalah untuk menambahkan lagi
ibadat pada bulan yang mulia ini.
Apa yang kita mahu ialah penyertaan yang
seramai-ramainya dari segenap lapisan
masyarakat Islam dalam menunaikan sembah-
yang sunat tarawih dan witir. Kita berharap
mudah-mudahan kedatangan bulan Ramadan
pada tahun ini akan lebih memberi manfaat
dan faedah yang besar untuk kita semua.
Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

41
Peringatan
Lafaz niat yang digunakan dalam risalah
ini untuk makmum sahaja. Oleh itu
perkataan “Makmuman” itu tukarlah
kepada “Imaman” jika menjadi imam atau
buang langsung jika sembahyang seorang
diri.

42