SULIT

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN CENDANA, PASIR GUDANG

076

076 Kemahiran Hidup Mei 2011 1 Jam

Nama Pelajar Tahun

:………………………………………………………… :……………………………………………..

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2011 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
Kertas ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B Bahagian A 1. Bahagian ini mengandungi 30 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. 4. Bagi setiap jawapan hitamkan satu ruangan sahaja. 5.Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan ruangan jawapan bagi jawapan yang baru. Bahagian B 1. Bahagian ini mengandungi 4 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak di Bahagian A dan 4 halaman bercetak di Bahagian B.

DISEDIAKAN OLEH,

DISEMAK OLEH,

DISAHKAN OLEH,

………………………… CIK NOR’AIDA YUSOP GURU KEMAHIRAN HIDUP

……………………………. EN. MOHD HAFIZ HISAMUDIN KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

…………...…………………. TUAN HJ MUSA BIN HJ. MASTOR GURU BESAR SKTC

{Lihat Sebelah } SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful