,\(O tU#iU'litty;,'t.

lti~t '(pdrtbag'ai; fUr:"gorr;~bena~haf1>{ta~,l~:~:,"

salorl'eetcJ'',,-,.,''-,", -v:: ~" " ,,' __ .. __ .:', ";'".

,. ," " , ,':'inlPUSE{d&.'eonstr:U'ct~fa_sJ 'otgan,izareaautomobi.lu'lu,! e ,

Jr~I'-UJrJZ;.~f?'ea·' _ sf (j;imeosiurriHe. :pos1::u.luf'de,,_conducere ;:ampl~si~fia:'b~n¢h~.::, >,,-- ,- C<·~ca~n~!la'r-pen:tru. - ~sager;i· sf 'd'imeU'ls +un t Ta " ac~t()r'a)- se::

tegc::' s f'seJ:v:er-t:f, iea cti~ ajutoru 1 ,manee" inu 1 uibdd fmens+ona'l ~~.<

. "-: _, '._" .

.: .... '

,",_ '.i' ~'; ,_' ,

, t:~4:3'.Z; Maneehtnu-l,ut bidimens.,ional

.~

.~,~iMt.i'nedi.f~u'fb~idil'llensional se. executala seara din folie de dural sau p.:lasti~ acrtttc, , si reprezinta corrturu]. ft'z i cra l u~nui 'adult de se><:A" fficlscu'fin;eonsta" din tors s.t segmentele, pic +oar e lor asamb late eu art +cu 1at;; pr-evazut.e. eu scari pentr.u maSl.H"area< unghfuri lor.

·S·u.ntfalosite trei manechine diferentiate pr i n lung.imile segmentelor

p ic.;orulut 15 'pel')tru; g~8}ba.· si, It pentl"'ucoapsa.deoareee .s+a . ccns cat.at; ca-dJmensi~tifle· t.or-au tu t variaz's nesemni-ficativ.CeTetrei maneChin9--'

sunt.·simboJizate- prin proeentaje.le la, 50. 9U procente. Semnificatiaaces·t.ui'procentl1j e~te urmatoar~a: pt~manechinul. cu pJ':"ocentaj, 90 inseamna ca dintr-un' numar de. adultt,- 90~ qintre ,ei' au lungillli 1e. s~9ineflte'or ls- silt mai mic;' saucet mult egale eu lungfmi1e corespunzatoare aeestei t t pod imens i un:! d& manech in, pt. manech ; nul" eu pr-oc;ent.aj 5<t, 50~ din numaru l deadu.lti au lungimile sagmentelar ls si

'It _m~'fin;ci sau eel mu.lt egale CU lung-1m i 1e ccr-eeounaat.oar-e acestei tipadfmensiuni de manechirt.pentru. manechinul cu pr-oeenta.j la, 10% din :nwnar:u,l -: de adU-lttau lungim;le sagmentelor lssi-1t 'mai miet sau. cal , tI'Itrlt 'ltgaledu: '"lungfm;ile cor aspunz at.oar-e aeestei ,t1podim.ensil.:ini de 'manechin. Numaru 1 de adu 1 t ; s-a stab; 1 it dupa er iter ii st.t 'tat {eEl.

_, ·-,Otmans1unH.e .•• gm~nte'lor Is, &1 It, aunt pre-zentate -tn tab.lul 1.5'

_-.. .,~- ..... - -. . - -_ -; . .

~ . ... . ; ....

::,,! '::T~I:).ltiTf.,fLotrn,e~stuni hl"t ipod·.ili\ensi urti ic>~'de'Ylariechin.' bi<timensio-

" H~i&.~;}<>:,·'·, :,) ."~' . __ , ,,' - ,,' __' <.~,. _, '"

_.-. __ l.,. __

. ~.~;(,,\ : ~ . ,~:., . -,

',: ~:l~'i~;~\~i{~~;"':'_' ·

·__s '- _ ...... _.:

, , Fig. L::18. :Kan~chi~~ t. .tjfd>fm~n§iona 1 ", ;~,amplasae' la postlJl'de:"canduce;~r, ",'

. '. . :-. . -, ..•.• :_.' '.01::;3: .~. ". ". '" .:. ...

"

,PozitiCl'man'e~hinului pe scaunul soferului este definita de dim_ensi.u'::' nile a sf b (pozit'Ja'articulatiei H'asolduluXfata de:partea';Vertica-::

Ia a p anou lu.f 'ciespartitorde comtrer ttment.u'l mot.oru tu i , respectiv.fata, de, podea),de ungh iul "tJ.._ d intre axa t.or su'lu+ rezemat' pe $caurt' ,$ i

ver t icalaj ce unghiurile. f3,~t'sjJ c3 care reprezint:au'nghiurtle

pri nc tpale lor art; cu la,t ii, ( sold ,genunch; si respect iv 9 fezna)' a-Je' manechi nu Iu i 'bid:imensional.Maoechinul in aceaat.a pozitie este prazentat 10 fig.1.HL

Recomaridar i- 'pt ~scauou 1 soferu 1 u Lsi a pasageru lu i din fata,:

~'part~a tnc 1 inata a' pode 1 e i, nu trebu;e sa f; e mai In; ca de, 306 'mm; '-<crr.laTti~e~ art';culatiei H deasupra podalei nu tr,ebuie'safiema-i mica

de '~OQ mm;,', ',' ,-" " --:"', ,,'" \,

-scaunul trebuie sa a iba undispOzitiv de reg'larea poz I t i e i relative, fata de parbr;z si fata de comenziatAt'in directia'longitudlnala::'

cat, 55 in directie ver t i cala.; "",:,;":"'»-:

- verificarea pozitiei s(.aunu1ui se face 'in poziti-~ extrema spats"s.i jos cu manech'inu l 90"apo; sa verffica'pozitia media cu manech-iriul'50

S1 pcz i t ia maxim fata si sus cu manechinul 10; , ',' >"

-'valorfle medif. recomanda"te unghiurilor a, 13,1< e suntprez~nta.te·f.n

tabe lul ,1.6. ..: ,'.., ' . . . ,', '0>,'

:.- '.'-_."'_.

, '

... : .. ~. ,

~' ......

TabeluT~'t .'~;:.·-''lalori lia med.ii ,recomandata.;pt.unghiurfle a"Bir.>~'a ;;;;"-1.

" '

'-. ~. '_, ~-:. .

" !J~u ~ , au.tom.6b:~lu l~ i ~J\~t()cam,~ c)nfAut~:tur:~~mr::::':,:,

, ,: .. --~ __ o-~qC:l:-·",,::"·

:."

'. ~v~~~:i;~:J1;1f~·

~. "'.. ~~.~.:~: ~.-<';".'.,-;

.~ ", ' .. "'

~ _ . .....-, -

.. '; ,~ :., ".," .' ,- .'-

~~'~~~~;;~,~~l~~~Jt't', .~.:'~}~:'!l~~e,~ip~t~Et;~~f~j-ll~tJ~d~~~~~~a~>~' .~

?·r:t~i'~·~El'i;.·l:tJ;~2A'~~.~~~;;;"t;I~e.I~Ui:~'.~'.:~<:t.,. ""I;if,J~S''''''u~,~di:mer:t~,i~~n:,t-:l!:, dtlQ. f-':ia; ~ ~.of9:~,,;, ,''g i:'~; c' ...._ .. .. ',' , :e' '~~D;f.$t:_ant8}(,d;int,;&; pJ:,lnc.tt.rt :ffi.;;,g,.~ r:'il'i!n fa .. -; <. -.

'" ;;;\:.<;~(~i(\~Et~-,~,~.~~j:~~~C:~P.~f:~~u;,~t:~ :~~r.'~~~~<~- .

~.t!t .);':,; <:: '\~~:8~dl;le: :fJtll~~"~itga; ;de.:' ..;~OO;--:ft35I··_.,Se -: •.. <

-. "'"'.~'. ·.c~".,::~~~~~!~i~i~;i~~§i-;'· .,

. <:za =. pe:< odr;e-apta CQi·tr-ec9: pr+:i':""'pU''l'ctu' H e+. este:-lncl:inata fata·de. :vert,fca,lar~ co at ,1'~ 0-' ct i snantra da: 7:6'5 mat. ca-

. re coresp~nde manechi nu lln<50 care ......•

. stape·~s~atlnul. plasat. 'In' pozit ia me--··

. f - . - . . .

diana, .: '"c .

. -' ta autocaerioane-c.i stanta . d't ntre puncnul H' (pentru scaun : pJasat·. in pozitia .extrema spate-s; jos). sf tapiteriaacoperisului. masuratci in lungul dreptei lnclinate cu S· fata de ,vert +ca l a nu trebu ie sa 'f i'e ma i

mica de 1000 mm.

-'-~ ,-' -

.• ~ -....__ .. ;!. ~:. - ._-.- -_ - -.

Fig~ 1.19.Pozitia· manechinului fatade conturul acoperisului.

Observatie:. Di.spune~ea pasagerilor .pe bancheta .d in . spate respecta recomandarile de maisus cu verificarea su~limentar~ ca,intre piciarul

: r:

.: pasagerulul .din spate .s t conturu.l partii·.dinspate a vscaunu lu i sofer

plasatin pozf.ti,aextreara spatesi jos .sa existe un spatiu Ininim •

. '1.4.3.3. Oimensiu~ 11e vo lumului ut iT.

• 4<i.

'. 0 imensiuni 1e pOf'tbagaju lul:,.furgonulul, bene; sunt stabi 1 ;·te ~ Ii _ fun-: ctia de. tipul.destinatia s1 ccnseruct.ta au.tomobi Iu lu i .Oi:ntr&dif4~nsi-·· un iIe care car'act.eri zeaza aceste. zone a le- automob i lulu t _ se ment i'o~

,;,"-:- -'

. neaza:' •. ~. '. ~

;'l11ar~t",~a:,voluI1lUJU~ ut.t 1 9Xp-riln!lta in··.dm$,au .in.m; ..

. diinensiunile vo Iuau'lu t ut.il·: lung:tme x"lat'imax.inaltime·-exprtmate·:·

. '.' '. ·in' [mm}; . .. . ,. .:'" ..;.

: ~.,~. '.V·C)ltJmuf sf.d'ime~~ i uni-le uncr e:lemente- C(mstrLlct:,ive careoPtLur~~i,~f~ ;,:-:' . .' ¥olu~;ul: utt) 'ca: de exelPphL·p~sajele rotilor, Iecesu l ··rQ~{{~~~_._.r.:~z_e.;ya "'~

.- ~ , .. ~._~~ -~ ... --- _._ .1 . ~

"-:~ _ .. ,~t~!.~ > .~: _. ". __ ._; . _ ~ " .'. .. .;_ -. .. :~\ '" _ , ~. ~_"~ __ "'" ~""'~.'; ~::_ ".~.'

,t: .~:~,¥$:luJ.supraf9:;~t:;.IJ~.il4t;f~ta-:q&;SoT.~Xpr,tqul,~.;~n;~JIR~J; '. ': .... s.. .' •.

··!i·;p.~~~l,~s.~~n~ lo~~~~ t;)lilic:h~teJor,~maf:"imea~ ~upr:~f~'t~'l'O'r . Tib~re,.ct/r~uts;~l

168

DINAMICA AUTQVEtIIGl:JLELOR - Indrumarde proiectare

A1.2. Amenajarea interioara a autocamioaneior ~i autobuzelor

Pentru autobuze si autocamioane dimensiunile postului de conducere si amplasarea organelor de comanda sunt reglementate prin STAS R 1 0666/1-76 ~i regulamentul nr.35 ECE-ONU. Dimensiunile cabinei, . ale locului de rnunca al conducatorului ~i amplasarea organelor de comanda trebuie sa asigure conditi, de munca optime, astfel tncat acesta sa depuna un efort fizic minim ~i sa se poate concentra asupra circulaflei rutiere. Avanc in vedere timpul petrecut de catre conducator in cabina autocamionului SaU in autobuz, se .tnteleqe ca microclimatui trebuie sa-i of ere , in masura posibilului, oportunitatile. inclusiv de repaus, de care el are nevoie la deplasarea pe distante apreciabile. In figurile A 1.15, A 1.16, A 1 .17 este prezentat modul de amplasare a comenzilor prin pedale fata de postul de conducere.

. .~

\

~.~~

Fig.A 1.15. AmpJasarea pedaJeJor de comenc«

F

-, ... in
• 1C9 so
F - 50
G - 50
H - 110
J - l..:l / //

////

Fig.A1.16. Trei pedaJe-transmisie convenfionala

Anexa. 1. Amenajarea interioara· a autovehitulelor

169

-.. Ill;'"
£ '00 iO
H - 110
J - no Fig.A 1.17. Daua pedaie-transmisie automata

Dirnensiunile cabinei sunt prezentate in figura A 1.18. iar semnificanile notatiilor 5e qasesc in tabelul A 1.5.

Fig.A 1.18. Masurarea dimensiunilor cabinei autocamioanelor

. .i

170

DINAMICA AUTOVEHICULELOR - Indrumar de proiectare I

---------------------------------------------------------- 1

Tabelul Ai.S. Dimensiunile cabinei

Nr. Denumirea I Dimensiuni
crt.
1. Distanta de la punctul Ria tapiseria acoperisului, h [mm] 1000
2. Distanta de la punctul R la punctul E, f_lmmJ 495 !
3. Adancimea scaunului, B [mm] 400
4. Latimea oernei scaunului, A [mml I 450
5. Latimea interioara a cabinei, C [mm] I
I
I i 7.

I ; ,

I cu 110c

I cu 2 locur

750 I
i
1250 l
"1Qfi()
I..JVV i
1750
250, 650
30,90 ... 110
95
80
110
150
110 : cu 3 locuri (cu cuseta)

i cu 3 locuri(fara cuseta) i

! Latimea de frecere.la deschiderea u~ii, r-. r2 [mm]

I

1 Unghiul dintre gamba ~i talpa piciorului, r..r 2 [0]

I Unghiul dintre perna scaunului ~i spatar, a] [0]

i

partea I

: 8.

i 9.

I I

I Distants de la axa pedalei de accelerate la peretele din I dreapta, S [mm]

10. i Distants de la axa pedalei de accelerate. la axa pedalei de frana, u , fmm

I 12.

111

. Iv.

j

I ,

, ,

i

I Distanta dintre axa pedalei de frana i axa pedalei de ambreiaj, v [mm

1 Distanta de ia axa pedalei deambreiaj la peretele lateral, p [mm]

: Distants de la axa de simetrie a scaunului conoucatorului la:

~--------------------------------------------~----------~

! axa pedaleide frfma, I [mm] 50 ... 150

I axa pedalei de ambreiaj, j [mm]

in cazul autocamioanelor caroseria se compune din cabina pentru conducator si platforma pentru transportul bunurilor.

Cabinele sunt de tip rncnis, cu geamuri mobile. Ele sunt prevazute, tn mod normal, cu doua-trei locuri, iar uneori chiar cu sase-optlocuri, La autocamioanele pentru transportul pe distants lungi, cabina este prevazuta cu un pat pentru conducatorul auto de schimb. Cabin a poate ft dispusa in spatele puntii din fata, sau pe puntea din fata (cabina avansata).

La autocamioanele avand motorul asezat in fata cabinei, pericolul de accidentare a conducatorului este mai mic si, ca urmare, se poate realiza 0 constructie de cabina mai usoara. Cabine!e avansate trebuie sa fie realizate cu 0 rigiditate rnai mare pentru a spori securitatea sonducatorului deoarece la aceste constructii riscul de accidentareeste mal mare. Cabinete autocamioanelor trebuie sa fie bine izolate termic ~i fonic, sa fie etan~e, sa aiba instalatii de ventilatie si

clirnatizare. ~

o etentie deosebita trebuie acordata suspensiei cabinei deoarece frecventa oscilatiilor suspensiei autocarnionului se rnodifica cu lncarcatura. Pentru aceasta

DINAMICA AUTOVEHICUlELOR - Indrumardeproiectare J

fiA. l}J,llrrer~r.4v,:: dt~ iYVftv{J d200if

. /

A1.1. Amenajarea lnterloara a autoturismelor

in cazul autoturismelor, cabinapentru pasageri este amplasata la mijloc totdeauna, pentru ca acestiasa fie cat mai bine protejati contra accidentarii.

.Caroseria de securitate" se obtine prin urmatoarele rnasun: rigidizarea constructiei fara reducerea vizibilitatli, folosirea unei tapiserii de grosime mare pe tavan §i peretii laterali, montarea unor manere pentru usi ~i macarale pentru geamuri fara proeminente, montarea unor "air-bag"-uri frontale sau laterale, tapisarea butucului volanului, a bordului ~i a a parasolaielor, folosirea coloanei de directie telescopice ~i a unui volan usor deformabil in directie axiala, montarea parbrizului astfel tncat la deformarea caroseriei geamul sa sara in atara.

Dimensiunile principale ale postului de conducere ~i limitele de amplasare a

f'\r"~nolf"'lr rio f"'f'\m~nri~ m~nll~l~ I~ ~I,tf'\tt ,ric-mo ci \lohif"" tlo. utilitare so. ':)10" conform

....... ~_I '_1_1 .... """ ....,""'. I , .... , ."""'-'" .. ''''"'''' '''''''-04''''-'4 '''"''' """ ...... ...., .. ""'11,...,1 t 1'-' Y' " ..... , •• '-' ...... "" ",,-.111"\.011 "'" U.I"-"~ VVI I' f t I J

STAS 6689/1-81, asttel tncat acestea sa fie in permanenta in raza de actiune determinate de dimensilmile antropometrice ale conducatorului

In ftgura A1.11 sunt prezentate, dupa recornandarile STAS 12613-88, dimensiunile postului de conducere, iar In tabelul A 1.4 sunt prezentate limitele de modiftcare a acestor rnarirni.

Punctul R (fig.A 1.11), defineste punctul de refennta al iocului de asezare (al scaunului) si reprezinta centrul articulatiei corpului ~i coapsei unui manechin bidimensional, conform STAS R 10666/3-76, sau tridimensional, conform STAS R 10666/2-76 ~i regu!amentului nr.35 ECE-ONU. Punctul R este un punct stabilit constructiv de catre producator ~i indicat pentru fiecare scaun determinat in raport cu sistemul de referinta tridimensional (fig.A 1.13).

In ceea ce pnveste postul de conducere, pentru determinarea corectitudinii dispunerii scaunuiui fata de comenzi, se aptica metoda recornandata de STAS 12613-88 ~i norma ISO 3958-77, care stabileste 0 lnfasuratoare a distantelor maxime de actiune ale unei main; a conducatorului asezat pe scaun, cu cealalta mana pe volan si piciorul stang pe pedala de accelerate, avand montata 0 centura de siquranta cu trei puncte de sprijin.

Comenzile luminilor de drum, avertizorului luminos, semnalizarii schimbarf cirectiei, luminilor de pozitie spate ~i laterale, avertizarii sonore, sterqatorului ~i spalatorului de parbriz trebuie sa fie amplasate in zona de actionare a malnii conducatorului autovehiculului.

Anexa. 1. Amenajarea interioara a autovehiculelor

163

Fig.A 1.11. Dimensiunile postului de conducere

Tabelul A 1.4. Umitele de modificare aJe dimensiunilor postului de conducere

Nr. crt.

Dimensiunea

Limita de modificare

1.

Unghiul de inclinare spre inapoi, .~ [0]

9 ..... 33

2.

Distanta vertcala de la punctui Ria punctul calcaiului, Hz [mmJ

130 ..... 320

3.

Cursa orizontala a punctului R [mm]

min. 130

4.

Diametrul volanului, 0 [mm]

330 ..... 600

Unghiul de inclinare a volanului, a [0]

10 ..... 70

i 5.

6.

Distanta orizontala intre centrul volanului ~i punctul calcaiului, Wx i mmj

660 ..... 152

.. I I.

Distanta vertcala lntre cen trJ I volanului §i punctu! calcaiu!ui, Viz ! (mm] i

530 ..... 838

Amenajarea interioara a autoturismelor ~i dimensiunile interioare ale acestora sunt prezentatein STAS 6926/4:1995 (fig.A1.12).

Modul de ampiasare 3' comenzilor manuale a indicatoarelor de functionare ~i a semnalizatoarelor de control este recomandat de SR ISO 4040:1995.

DINAMICA AurOVEHICULELOR- lndrumar de proi9ctare

--------------------------------------------------------- '

174

Conform Regulamentului R. 36 ECE - ONU, pentru transportul in comun a

mai mult de 16 calatori, exista trei clase de autovehicule:

clasa I - autobuze urbane (cu scaune destinate calatorilor ~i spatii

destinate calatorilor stand In picioare); . '

clasa II - autobuze ~i autocare interurbane (cu locuri in picioare, 1> dar numai pe culoarul dintre scaune);

clasa III - autocare de turism (care nu sunt amenajate pentru transportul de calatori Tn picioare);

autobuz sau autocar articulat - compus din mai multe tronsoane rigide articulate unul fata de altul, compartimentele pasagerilor din fiecare tronson cornunicand intre ele de 0 asemenea rnaniera tncat sa permita circulatia llbera a calatorilor.

Autobuzele interurbane $i turistice trebuie orevazute cu instalatii

- , ,

corespunzatoare pentru a asigura co nfortuI pasagerilor. Interiorul se izoleaza fonic

~i terrnic, trebuind sa ~-e asigure 0 buna conditionare a aerului din salonul destinat

casacerilor V v ~ 11IUI.

(

Tabelul A1.8. Caracteristici pentru diferite tip uri de autobuze

I Tipul

I autobuzului

I

I

10

inaltimea 'j Feiul

podelei [mm] I scaune!or

600 I Netapisate

GulGo

Puterea specifics rCPIt]

I Clasa I

12

800-900 I Banes tapisata

1,1

I Clasa II

I

0,8

I Clasa III

15-18

800-900 i Scaune pentru dormit

0,5

Tn cazul autobuzelor urbane se merge pe linia de a 5e construi autobuze de mare capacitate cu iocuri multe Tn picioare. in tabelul A 1.9 5e gasesc date referitoare la constructia acestor autobuze.

Tabelul A1.9. Caracteristici pentru autobuze urbane

Autobuze urbane

Ga [daN]

Nr. puntilor

Nr.de locuri

Lungimea totala [m]

Locuri in picioare

1 I I
I I ,
I i I 1 scaune I
Capacitate medie I 10.000 I 2 90 I 9,6 2-3 J
I
Clasic mare i 16.000 .2 125 i 12 3-3,5 I
! I I
12 etajat i 22.000 I 3. i 185 i 12 2-2,5 i
I 1/1 etajat I 9.500 I 2 90 I 10,5 0,2-0,4 J
;
; ,
I Articulat I 22.000 I 3 I 1Z0 I 16,5 2-3,5 J
I Locuri pe

Din acest tabel se observa ca in cazul autobuzelor etajate predomina locurile pe scaune. La etajul autobuzelor se prevad numai locuri pe.scaune, aceasta tn vederea rnaririi stabllitatii. La celelalte tipuri de autobuze predomlna locurile in picioare. "",';,'"

Tinand seama de recornandarile din tabelele A 1. 8 ~iA 1. 9, fu nctie de destinatie ~i de numarul de locuri, se poate determina lungimeaautobuzului.

Anexa. 1. Amenajarea mteriosra a autovehiculelor

175

Organizarea interioara a autobuzelor depinde de destinatla lor. In fig. A 1.22 se poate observa modul de amplasare a scaunelor, numarul usilor de urcare ~i coborare, suprafetele de trecere pentru pasageri, etc.

I8lEH3H3H3B3H3 rrm . fEIEfElBlB··'

e

~f8H3 f8 fB fBfE IB . tt~aJ;,I~fB IB fB fB lB

.""';.1

. r~1O I[J I[J

,. ..' . ..

_,., . . '

. .

'. .. .

Fig.A 1.22. Organizarea interioara a auiobuzeior:

a-autobuze turistice, b, c- autobuze interurbane, d, e-autobuze sub urbane, f, g, h-autobuze urbane

In continuare sunt prezentate detalii privino arnenajarea interioara a autobuzelor (conform R. 36 ECE - ~NU):

numarul minim de usi de serviciu trebuie sa fie conform tabelului A1.10;

Tabelul A1.10. AJegerea numaru!ui de u§i de serviciu

I Nr. de dilatori Nr. de uii de serviciu ~
I Glasa I Glasa II Glasa III
I 17-45 1 I 1 "'i. 1
I 46-70 I 2 1 1
I 71-100 I 3 2 " 1
I >100 4 3 . 1 In cazul autobuzelor articulate, fiecare tronson rigid va f tratat ca un autovehicul separat pentru calculul numarului minim ~i pozitia ieslrilor.

176

DINAMICA AurOVEHICULElOR - Indrumar ~e ,proiectare

numarul minim de trape de evacuare se alege conform tabelului A1.11;

T abel u I A 1.11. Alegerea numarolui trape/or

< 50

1

Nr. de cititori

. Nr.trapeloT

>50

2

dimensiunile minime ale diferitelor tipuri de iesiri sunt prezentate in tabelul A 1.12;

Tabelul A 1.12. Dimensiunile is§irilor

Clasa I Clasa II I Clasa III Observatii
U~a de serviciu inal+ime 180 165
[em]
U3?me U§a sirnpla; 65 Acesta
{em] U~a dubla: 120 dimensiune poate
f redusa eu 10
em daca
masurarea se
face la inaltimea
,
manerelor
x
U~a de siguranta Inal~me 125
[em]
Latime 55
[em .
Fereastra de Supratata 4000 In acesta
siguranta [cm2] supratata trebuie
Fereastra de Suprafata 4000 sa peats f inseris
siguranta siniata [cm2] un dreptunghi de
pe panoul spate 50 em x 70 em
al autovehieulului
Trapa de Suprafata 4000
evaeuare deschiderii
[em2) posibilitati de acces la usile de serviciu (fig.A 1.23); posibilitati de acces la usile de siquranta (fig.A 1.24); culoare (fig.A 1.25);

trepte pentru calatori (fig.A 1.2e);; latimea scaunelor calatorilor (fig.A1.27);

spatiul intre scaune §i lnaltimea pernetor (fig.A 1.28); spatiul pentru calatorii asezati (fig.A 1.29).

Anexa .. 1, Amenajarea interioara a autovehiculelor

: ,,_.

·177

J(

/ ':J

E

u

I

t

I I

I I

alta soiuue
I Oimensiunea A (em) Alta sotutie
I
I Clasai 110 110
I Clasa II 95 110
I Ctasa !II 85 110 Fig.A 1.23. Accesulla u§ife de serviciu

r-. 5" em

J. I

f 'i: l l_l

_ O)Ocm -

Fig.A 1.24. Accesul fa u§i/e de siguranta

I E

u

R

178

DINAMICA AUTOVEHICULELOR - Indrumar de proiectare

& n

'J

~f

k90cmJsocm--l-- 50cm--1 ~ I . ~--------- ~Ocm----------------~

r , i I
B (em) C (em)
!
ClasaJ 55 45
Clasa II 55 35
Clasa III 45 30 11 1)

22 in cazul scaunelor mobile lateral.

Fig.A 1.25. Dimensiunile culoarelor

Anexa. t. Amenajarea mterioera a autovehiculelor

179

. - (vezi paragrafuI5.7.7)

w

~--~

~.~,_- .. ?nrrn min w

10cm ma~~ .. · I -~....... t

a:~, ~ -----r

, - f

10cm max W

t

i0em

j I

3 Oem mit"! "'S-+"t"-: ----+-t ........

o I ,

I Clasa I D (em) max I E (em) max
I I
I I I
-I I ;
i
t I 36 25 I
I I
I ,
II 1 40 35 I
I I
I susoensie mecanicA 43 I 35 I
I I !
I i
I III 40 j 35 I
I
suspensie mecanicA f 43 3S ,
I
!
Note: 1 Pentru 0 usa dubla, treptele fiecarei jumat~tj a trecerfi de
acces trebuie considerate separat.
'1,
2 RER nu Irebuie sa. fie aceeasi pentru fiecarc ueapta.
" ,
Fig.A 1.26. Dimensiunile trepteior pentru calatori 180

DINAMICA AUTOVEHICULELOR - Indrumar de proiectare

I G (em) min
! I I
, (em) min Bancheta Scaune
I
I I
individuale
Clasa I I J 25
20 22,5
Clasa II 20 22,5 25
~
1 Glasa III 22,5 ,--.5 25 "i,

Fig.A 1.27. Latimea scaunelor ca/atori/or

Anexa. 1. Arnenajarea interioara a autovehiculelor

181

r--- H

E

u

N <D

I

t i

777777777/7T//7/7/7T/7T/777777777;777//T/h

. -~

H (em) min

I (em)

Clasa i

min. 55

40 - 50

(pentru c1asele , $i II min., 35 em la pasajele rolilor Si la compartimentu! meter)

Clasall

min. 68

Ctasa ill

min. 75

- -

Fig.A 1.28. Spatiui intre scaune §i maltimea pemeior

planul podelei

30' max -8' mm-

60em max

!----70em min ---

Fig.A 1.29. Spatiul pentru calatorii a§ezati

c:

'f

E

o N co

x til

E

E

u

'" !D

Related Interests