MIKROEKONOMSKI I MAKROEKONOMSKI FAKTORI USPJESNOSTI BANAKA

a to su aktivnosti prikupljanja sredstava. . klasi nom i novom konceptu profitabilnosti. etvrti dio predstavlja analizu faktora profitabilnosti na primjeru bankarskog sektora Bosne i Hercegovine. njihovo plasiranje ali i poslove investicionog bankarstva. ta nije etimolo ki pojam banke. tako e i tokovima formiranja profitabilnosti banke kao i indikatorima profitabilnosti. U drugom dijelu rada vi e pa nje posve uje se profitabilnosti banke kao jednom od osnovnih ciljeva banke. poslovi banke. U okviru ovoga rada analizira se pojam. ekonomija obima. tro kovi poslovanja i profitni centri. funkcije. a reinvestiranjem u kapital banke (akcije) stvorila uslove za pove anje kreditnog i finansijskog potencijala. Mikroekonomske faktore ine kvalitet menad menta. sredstva koja su potrebna bankama da odr e svoju likvidnost. ekonomija okvira. njenom profitabilno u.uvod Osnovni motiv poslovanja svake banke je da ostvari to ve i profit kako bi preko profita pove ala dividendu svojim akcionarima. a Rad je podijeljen u etiri tematske jedinice u kojima se nastoji da se to bolje upoznamo sa bankom. faktorima profitabilnosti i sve to analiziramo kroz prakti ne primjere. U prvom dijelu. njene funkcije koje se sve vi e pro iruju i prelaze granice klasi nih bankarskih poslova. jer banke sve vi e i dublje zalaze u poslove drugih finansijskih institucija. u okviru prvog dijela analizira se i aktivnost kojima se banka bavi. U okviru makroekonomskih faktora analizira se faza ekonomskog ciklusa i okru enje u kojem banke posluju. Tre i dio specijalisti kog rada je dosta detaljniji od prethodna dva dijela i odnosi se na analizu mikroekonomskih i makroekonomskih faktora to i predstavlja centralnu temu ovog specijalisti kog rada. kvalitet aktive. U savremenim uslovima izra ene tr i ne konkurencije za banku je od velikog zna aja da prati faktore koji mogu uticati na profitabilnost banke i na taj na in stvoriti najbolje uslove za razvoj. specijalisti ki rad se se odnosi na pojam banke. vanbilansne operacije. vrste. Tako e. Analiza bankarskog sektora Bosne i Hercegovine je dopunjena analizom faktora profitabilnosti Balkan Investment banke.

pojam. Ukoliko sakupi vi e depozita mo i e odobriti i vi e kredita. globalizacije. klasi no i novije shvatanje. odnosno da nude nove servise. Mo e se re i da su dana nje banke slo ene finansijske institucije koje nude itavu lepezu razli itih usluga namjenjenih irokoj kategoriji u esnika privrednog i dru tvenog ivota. da vr e tehnolo ke inovacije. Iz te razlike banka ostvaruje pokri e tro kova i zaradu. Bankarsko poslovanje prati i odre eni rizik. Pri tome obavlja i neke druge poslove poput pla anja. Korijene savremenih banaka nalazimo u srednjem vijeku u sjevernoj Italiji. Razlog nestajanja klasi ne banke je povezan sa potrebom podizanja ukupne efikasnosti cjelokupnog finansijskog sistema. Na to su uticali brojni faktori poput internacionalizacije. davanja garancija i sli no. Jedan od najve ih rizika je da deponenti po nu masovno povla iti svoje depozite. a to su profitabilnost. Sve navedene promjene su dovele do toga da mnogi teoreti ari tvrde da klasi nebanke prosto umiru. Razlikuju se dva shvatanja banaka. U poslednje dvije do tri decenije uloga banaka se znatno po ela mijenjati. da uvode promjene u sistemu pla anja. funkcije i aktivnosti banke 1. podizanje nivoa konkurencije. Sa druge strane i deponenti dobijaju nove alternative dr anja svojih sredstava Zbog toga banke su bile prinu ene da uvode promjene. Banka se u svom poslovanju rukovodi sa tri osnovna principa. .1. ali poneke elemente banakarstva mo emo na i i u staroj Gr koj i Rimu. Smisao bankarskog poslovanja je da kamate koje banke pla aju na primljene depozite budu manje od kamata koje napla uju na date kredite.1. Pojam "banka" vodi porijeklo od latinske re i "banca" koja ozna ava klupu ili "sto za razmjenu novca". likvidnost i stabilnost. Pojam i funkcije banke Banke predstavljaju najzna ajniju grupu depozitnih finansijskih institucija. procedurama i na inu rada. Zbog toga banka mora stvoriti odre ene rezerve kako bi u svakom trenutku bila likvidna i sposobna izvr iti sve naloge svojih klijenata. tehni ko-tehnolo ki razvoj. pojava velikog broja inovacija itd. pove anje broja finansijskih usluga. da obavljaju druge finansijske usluge. Subjekti kojima su potrebna finansijska sredstva se trude da prona u alternativne izvore sredstava pod povoljnijim uslovima. Po klasi nom shvatanju banka je finansijska institucija koja do sredstava dolazi prikupljanjem depozita na osnovu kojih e kasnije odobriti kredite.

Related Interests