ASIGURARILE DE LOCUINTE: ROMANIA SI MAREA BRITANIE

Cuprins:
CAPITOLUL 1.ISTORIC AL ASIGURARILOR...............................................................................3 1.1. Primele no iuni de asigurare.................................................................................................3 1.2.Elementele tehnice ale asigur rilor......................................................................................4 1.3. Istoria asigurarilor de locuinte.............................................................................................6 1.4..Istoria asigur rilor În Romania.............................................................................................7 CAPITOLUL 2.ASIGURARILE DE LOCUINTE IN ROMANIA..............................................................8 2.1.Asigurarile obligatorii de locuinte ........................................................................................8 2.1.1.Costul asigurarii obligatorii de locuinte..............................................................................9 2.1.2.Riscuri acoperite................................................................................................................9 2.1.3.Excluderi.............................................................................................................................9 2.1.4. Sanctiuni..........................................................................................................................10 2.1.5. Suma asigurata................................................................................................................11 2.1.6. Detinerea unei polite facultative inaintea introducerii politei obligatorii .. 11

2.2.Asigurarile facultative de locuinte.......................................................................................12 1

2.2.1Riscuri acoperite de asigurarea facultativa

................................................................12

2.2.2.Excluderi...........................................................................................................................13 2.2.3.Pretul asigurarii facultative si suma asigurata...................................................................13 2.2.4..Solicitarea despagubirii...................................................................................................14 2.3.Bine de stiut........................................................................................................................14 2.4 . Pia a asigur rilor de locuin e in România .14

2.5.Oferte de polite de asigurari de locuinte..............................................................................16 CAPITOLUL 3. ASIGURARILE DE LOCUINTE IN MAREA BRITANIE..................................................21 3.1 Asigurarea de locuinta si bunuri 3.2 Riscuri acoperite de asigurarea de locuinta si de bunuri ..21 ..21

CAPITOLUL 1 ISTORIC AL ASIGURARILOR 1.1. Primele no iuni de asigurare Dezvoltarea societ ii este marcat de efortul i str dania oamenilor pentru propria lor prop ire i pentru propria lor ap rare în fa a unor evenimente care le pot periclita existen a i devenirea. Via a oamenilor nu este întotdeauna senin . Indiferent cât grij se acord evit rii problemelor sau protej rii bunurilor niciodat , nimeni nu poate fi sigur de succes. Unele evenimente negative (calamit i ale naturii, accidente, pierderea sau mic orarea capacit ii de munc în urma unor boli sau a b trâne ii) implic traume psihice sau pierderi financiare semnificative. Cu toate acestea, oamenii doresc s se bucure de propriile lor locuin e, s - i conduc autoturismele, s zboare cu avionul, s navigheze f r s se team de poten ialele probleme care pot ap rea. Asigurarea a ap rut din nevoia de protec ie a omului în fa a unor pericole i pentru g sirea solu iilor adecvate de înl turare a lor. Înc din timpuri str vechi, oamenii au fost preocupa i s previn i s suporte în comun pagubele generate de producerea unor evenimente incerte nedorite (calamit i naturale i accidente). O compensare a pagubelor este posibil prin dou modalit i: - efortul individual al fiec rei persoane care î i poate constitui rezerve proprii cu destina ie special (acoperirea pagubelor în caz de producere a pagubei); - efortul comun de constituire a unui fond bazat pe aportul unui num r mare de persoane amenin ate de acela i pericol. Ambele solu ii au în vedere constituirea unor fonduri cu destina ie special , i anume acoperirea unor pagube pricinuite de calamit i naturale i accidente.
2

32/2000. particip la oferta de capital de împrumut pe pia a financiar i prin sumele acordate asigura ilor contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate. asigurarea e influen at atât de m rimea absolut nominal a sumei acumulate. Aceasta se bazeaz pe principiul comunit ii de risc i al mutualit ii. dar nesigure. ofer locuri de munc . 3 . prev zute. Acest principiu st la baza conceptului de asigurare. Astfel. Asigurarea reprezint un sistem de rela ii economice care implic aportul unui num r mare de persoane fizice i juridice în constituirea unui fond b nesc.calitatea de ramur prestatoare de servicii.A doua solu ie s-a impus în timp. desp gubi i cei care au suferit prejudicii în urma evenimentelor care au generat unirea lor. parte în contractul de asigurare. de intermediere sau de prest ri de servicii inedite particip la sporirea produsului intern brut. societatea de asigurare ofer asigura ilor nu numai protec ia de asigurare. În rile dezvoltate asigur rile au devenit o important ramur a economiei na ionale pentru c . în schimbul primelor de asigurare încasate. institu ie. ofer asiguratului un produs necorporal specific. securitatea pentru cazurile convenite prin contractul de asigurare. contractul de asigurare apare ca o crean condi ionat emis de asigurator i achizi ionat de asigurat. posibile. Asigurarea ca activitatea financiar const în aceea c . în virtutea c ruia fiecare contribuabil particip cu sume mici pentru a fi sprijini i. pericole probabile. i anume preluarea r spunderii pentru riscurile asigurate. în principal. Unii speciali ti pun în eviden anumite valen e ale asigur rilor: . ci i instrumentele de economisire i de fructificare a resurselor b ne ti. particular. Asiguratul este persoana fizic sau juridic .de intermediar financiar i .de activitate financiar .care în schimbul primei de asigurare achitate asigur torului î i asigur bunurile saleîmpotriva unor calamit i ale naturii sau accidente sau chiar persoana sa împotriva unor evenimente legate de persoana fizic sau legate de persoana juridic . de Legea nr. cât i de m rimea real a acesteia. grup de particulari. Asigurarea ca intermediar financiar rezid în faptul c . care preia riscurile asigurabile ce ar puteaap rea pe parcursul unei perioade de timp. Acesteelemente tehnice sunt reprezentate de: Asigur torul este o persoan juridic român sau str in specializat sau osocietate mutual . prin valoarea ad ugat creat . societ ile de asigurare. acordând eventual desp gubiri in schimbul uneiprime de asigurare pl tit de asigurat. 1. în condi iile în care sunt amenin ate de acelea i pericole în existen a i activitatea lor.2Elementele tehnice ale asigur rilor În cazul opera iunilor de asigur ri exist elemente tehnice specifice care intervin inactivitatea curenta din acest domeniu. în perioada derul rii contractului de asigurare. Asigurarea ca ramur prestatoare de servicii se relev prin faptul c societatea de asigurare. . în cazul în carepagubele ating i ter e persoane. mai ales în asigur rile de via .

prin voin a sa sau a legii. Astfel. încheie i execut contractele de asigurare numai pentru societ ile de asigurare. deoarecedesp gubirea de asigurare este încasat în toate cazurile de ter ul p gubit sau v t mat.Totodat . Prin intermediul lui se stabilesc obliga iile idrepturile celor doi parteneri i toate condi iile în care trebuie s se desf oare opera iunea. prin aceasta. eveniment ce nu se produce din voin a asiguratului sau abeneficiarului asigur rii i care îl oblig pe asigur tor s pl teasc asiguratului saubeneficiarului desp gubirea sau suma asigurat .spre deosebire de agen ii de asigur ri care prezint . în func ie de indicele pre urilor comunicat de Comisia Na ional pentru Statistic . Beneficiarul asigur rii reprezint persoana sau institu ia care are dreptul de aîncasa desp gubirea sau suma asigurat .Acesta situa ie este posibil la asigurarea mixt de via . Se poate remarca astfelindependen a brokerilor de asigur ri de societ ile de asigur ri. O persoan sau institu ie poate deveni beneficiarul unei asigur ri nu numai înurma ad ug rii unei clauze în contractul de asigurare ci i prin puterea legii. brokerul de asigurare trebuie s achite. Brokerul de asigurare este o persoan juridic român sau str in care reprezint asigura ii în fa a societ ilor de asigurare.Activitatea brokerilor de asigur ri este reglementat în baza prevederilor capitolului 7articolului 36 din Legea 32/2000.În acest caz. Conform art. a declara ieiasiguratului sau prin testamentul acestuia. negociaz i încheie contracte de asigurare înnumele clien ilor lui. posibil dar incert la care poate fi supus bunul pe tot timpul asigur rii. supraevaluarea 4 . valoare ce trebuie cunoscut cu exactitate pentru a evita sub. Contractantul asigur rii este persoana fizic sau juridic care are posibilitate idreptul de a încheia o asigurare f r a ob ine obligatoriu. calitatea de asigura i o au salaria ii pentru care a fost încheiat asigurarea. negociaz . la depunerea cererii de autorizare o tax de autorizare al c rei cuantum se va actualiza periodic. Evaluarea reprezint o procedur esen ial în procesul încheierii asigur rii prin intermediul c reia se stabile te valoarea bunurilor ce vor fi asigurate. Riscul asigurat este un eveniment viitor. fiind considerat maimult decât un simplu intermediar între asigurat i asigur tor. Datorit abilit ilor salede ine i calitatea de specialist în gestionarea riscurilor i dreptul de a acorda asisten înnegocierea i urm rirea pl ilor cu titlu de indemniza ie. iar la asigur rilede r spundere civil asiguratul se suprapune numai cu contractantul asigurat. Pe lâng statutul de negociatori aicontractelor de asigurare de in i statutul de consilieri pe probleme de riscuri asigurabile. atransferat interesul s u asigurabil unei alte persoane ce devine astfel beneficiarul asigur rii. de exemplu.În cazul asigur rilor debunuri. care sunt transporta i la i de la locul de munc cu autovehicule apar inândacestuia.sau supraevalu rile.Contractul de asigurare este actul juridic care se încheie între asigurat iasigur tor în cazul asigur rilor facultative.36 din lege. calitatea de asigurat. contractantul asigur rii poate fi în acela i timp i beneficiarulacesteia.Astfel. pe parcursul derul ri contractului. un agent economic poate încheia o asigurare de accidente pentrusalaria ii s i. asiguratul se suprapune cu contractantul i beneficiarul asigur rii. iar agentul economic este contractantul asigur rii. f r ca aceasta s fie neap rat parte la contractulde asigurare. În aria lui de desf urare sunt incluse i serviciile legate de protec iaîmpotriva riscurilor ce amenin patrimoniul sau activitatea clientului. În situa ia aceasta apare chiar i o distinc ie întreasigurat i beneficiarul asigur rii prin aceea c asiguratul. fiind acela care a încheiatcontractul de asigurare. prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor.

contractul deasigurare putându-se încheia pentru o perioad de 5-10 sau 15 ani. Indemniza ia de asigurare constituie valoarea desp gubirii echivalent unei sumede bani cu limite maxime expres prev zute în poli a de asigurare. Redenumita Phoenix Office in anul 1705. la producerea evenimentului asigurat. iar r spunderea asigur torului ac ioneaz numai în cadrul acesteia. În general. cand au fost distruse circa 13.Stabilirea limitei maxime a sumei asigurate este necesar pentru calcularea primelor de asigurare. în cadrul oric rui tip de asigurare. a infiintat in 1680-1681 prima societate pe actiuni de asigurare impotriva incendiilor din Anglia si. Paguba nu poate fi decât mai mic sau cel mult egal cu valoarea bunului asigurat. deoarece ea influen eaz m rimea primei deasigurare ce cade în sarcina asiguratului. Paguba sau dauna const în pierderea exprimat valoric care apare pentru un bun asigurat. Initial. O dep ire a valorii reale a bunului ar determina apari ia supra asigur rii captând. poate fi celmult egal cu paguba pe care asigur torul o achit asiguratului sau beneficiarului lasurvenirea riscului asigurat. 1. Suma asigurat reprezint limita de sum pân la care asigur torul se angajeaz s -l desp gubeasc pe asigurat. prin aplicarea unui procent la suma asigurat . Compania s-a numit The Fire Office . ea fiind înâlnit numai în cazul asigur rilor de bunuri prin efectul legii. în caz de pagub . În cazul asigur rilor de bunuri. durata asigur rii poate fi un an sau sau chiar mai pu in. Nicholas Barbon este recunoscut la nivel mondial drept fondatorul asigurarilor impotriva incendiilor.3Istoria asigurarilor de locuinte Un loc important in dezvoltarea asigurarilor de locuinte il ocupa Anglia. pe unitatea de obiect asigurat. nu si mobilierul sau bunurile din interior.000 de case au fost asigurate de compania lui Barbon. interesul asiguratului în producerea riscului asigurat. impreuna cu 11 asociati. 5. Nicholas Barbon. societatea asigura doar cladirile. acordarea unei dep gubiri cu care asiguratul s poat compensa în întregime pierderea suferit . trei sau sa e luni. astfel. stabilit prin lege. din lume. ca urmare a producerii unui fenomen împotriva c ruia s-a încheiat asigurarea.Stabilirea cu precizie a duratei asigur rii facultative este foarte important . probabil. 5 .000 de persoane. în caz de ivire a daunei.bunurilor conduce la slabirea preocup rii asigura ilor pentru p strarea i între inerea cu grij a acestora. Subevaluarea bunurilor nu permite. Durata asigur rii reprezint perioada de timp în care r mân valabile raporturile de asigurare între asigura i i asigur tori conform contractului de asigurare. Mai exact.200 de case si a stramutat aproximativ 100. suma asigurat poate fi mai mic sau cel mult egal cu valoarea de asigurare a bunului dar în nici un caz mai mare decât valoarea real a acestuia. Norma de asigurare constituie suma asigurat . Nevoia de siguranta a aparut odata cu marele incendiu ce a avut loc in Londra in anul 1666. în principiu. durata asigur rii poate fi mult mai îndelungat . medic si economist englez. Produsul dintre norma de asigurare i num rul unit ilor asigurate dintr-un anumit tip debun asigurat reprezint suma asigurat pentru bunul respectiv. Pot fi întâlnite i asigur ri facultative încheiate pe termen nedeterminat. La asigur rile de via . Dupa acest incendiu devastator.

ca de exemplu. in 1752 renumitul diplomat american Benjamin Franklin a creat societatea Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire . de asemenea. In anul 1897. in cazul caselor de lemn. Italia. Compania italiana Assicurazioni Generali din Trieste a participat la subscrierea capitalului societatii GENERALA. DACIA ROMANIA Un an mai tarziu. dar.DACIA. 6 . care la rindul lor. Asigurarea a aparut din nevoia de protectie a omului in fata unor pericole si pentru gasirea solutiilor adecvate de inlaturare a lor. Aceste reprezentante practicau asigurari de transport. Carolina de Sud). De aceea. de incendiu si asigurari de viata. a fost creata a doua societate romaneasca de asigurari. majoritatea caselor erau construite din lemn si exista un risc sporit de incendiu. le promiteau la survenirea incendiului doua lucruri: primul serviciile pompierilor (localizarea focului pentru preintimpinarea raspindirii acestuia asupra constructiilor vecine) si al doilea . cu un capital social de 2 milioane lei. prin faptul ca in lunamartie. cu un capital social de 3 milioane lei. Dupa tratatul de la Adrianopole din anul 1829. putea refuza asigurarea anumitor cladiri unde riscul de incediu era mult prea mare. In anul 1873. cele doua societati romanesti de asigurari au fuzionat si au creat o singura societate. au aparut in Bucuresti. societatea GENERALA. a fost intemeiata la Braila.de a plati persoanelor asigurate o despagubire care ar acoperi cheltuielile necesare pentru angajarea specialistilor care ar repara sau ar reconstrui locuinta arsa. In anul 1881. Unele evenimente negative.In Statele Unite. Compania lui Franklin a fost prima companie care colecta contributii in vederea prevenirii incendiilorAceasta organizatie nu numai ca lansa avertizari in cazul unor incendii. la Iasi si in porturile dunarene. in anul 1732. Putin mai tarziu a aparut asigurarea impotriva riscului de grindina.ROMANIA.4 Istoria asigur rilor în Romania In anul 1744 a aparut la Brasov Casa de Incendiu organizata prin fuzionarea a mai multe asociatii mutuale. incendii sau accidente implicau atat in trecut cat si in prezent pierderi financiare semnificative. Apoi. prin colaborarea cu Banca Marmorosch. Aceasta a fost introdusa pentru prima data in Scotia la finele secolului al XVIII-lea. In orasele secolului XV-XVII-lea. Anul 1871 este un an de referinta pentru asigurarile din Romania. care era specializata in asigurarile pentru transporturi maritime. care avea un capital social de 3 milioane lei. Anglia si Ungaria. cu sediul in Charles Town (orasul Charleston de astazi. prima companie de asigurari a demarat activitatea tot prin incheierea asigurarilor pentru incendii. orasenii erau gata sa plateasca o anumita suma de bani companiilor de asigurare. printr-un Inalt Decret Domnesc s-a infiintat prima societate de asigurari romaneasca. 1. s-a infiintat societatea NATIONALA. precum calamitati ale naturii. reprezentante ale unor companii straine din Austria.

care au raportat prime brute subscrise in valoare de 4. Actionarii PAID sunt (companiile scrise cu bold au o participatie maxima de 15%): y ABC Asigurari y ARDAF y ASTRA Asigurari y CARPATICA Asigurari y CERTASIG 7 . sunt standardizate.A.A. Aceste polite pot fi incheiate in orice agentie a celor 13 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora.S. care practica in principal asigurari agricole dar si alte tipuri asigurari In 1923 a luat fiinta societatea ASIGURAREA ROMANEASCA. Cei care au deja o asigurare facultativa NU trebuie sa incheie polita obligatorie cu conditia ca cele 3 riscuri sa fie cuprinse in polita facultativa. Proprietarii de locuinte trebuie sa incheie aceasta asigurare in maximum un an de la aplicarea legii.). inundatii si alunecari de teren. Aceste produse sunt diferite de asigurarile facultative. Polita poate fi incheiata de catre proprietari doar cu buletinul. care practica toate categoriile de asigurari si detinea monopolul asupra asigurarii bunurilor de stat si comunale.345 miliarde de lei in primele sase luni. mai functionau in Romania numai 13 societati romanesti si 5 reprezentante straine. aparitia multor societati de asigurare si la stabilirea climatului concurential pe piata asigurarilor din Romania. In anul 1942 a aparut prima institutie de stat in reglementarea asigurarilor REGIA AUTONOMA A ASIGURARILOR DE STAT (R. conform Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Dupa anul 1990.1 Asigurarile obligatorii de locuinte Incheierea asigurarilor de locuinte este obligatorie incepand cu data de 15 iulie 2010 pentru toate constructiile destinate locuirii permanente sau temporare. Dupa terminarea razboiului. ce are drept actionari 13 companii private de asigurare. mai putin cu aproape 5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. institutie specializata in activitatea de asigurare. CAPITOLUL 2 ASIGURARILE DE LOCUINTE IN ROMANIA 2. In anul 1952 s-a creat cu capital integral romanesc. ADMINISTRATIA ASIGURARILOR DE STAT ADAS. pe piata asigurarilor din Romania activau 41 de companii. Politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD) sunt emise de catre o noua companie de asigurari denumita PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor). s-a infiintat societatea AGRICOLA. adica pana la data de 15 iulie 2011. de reasigurare si de comisariat de avarie. au aparut importante schimbari legislative care au condus la inlaturarea monopolului statului. La finele lunii iunie 2010. in anul 1945.In anul 1906. cu un capital de 4 milioane lei si care era specializata in asigurari de viata fara examinare medicala. In zonele rurale unde asiguratorii nu au puncte de lucru vor fi trimisi agenti care sa vanda polite. Doar acestia din urma si reprezentantii lor autorizati au dreptul sa vanda politele obligatorii. si acopera doar 3 riscuri: cutremur.

000 EUR.TIP B . iar pana la 15 iulie 2011 (termen de la care se aplica amenzile) cei aproximativ 8. 2.2Riscuri acoperite 8 .1. Prima de asigurare se plateste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea valabilitatii politei obligatorii si este de: a) 20 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP A b) 10 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP B Tipurile de locuinte pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele: .1 Costul asigurarii obligatorii de locuinte Polita de asigurare obligatorie a locuintei se incheie in baza unei prime de asigurare pentru o perioada de 12 luni. prima polita de asigurare obligatorie. la cursul BNR din ziua efectuarii platii in numerar sau prin virament in contul asiguratorului. Prima de asigurare se va plati in lei asiguratorului care elibereaza polita (deci care o vinde efectiv). caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic . Data inceperii si data incheierii valabilitatii contractului sunt precizate in PAD. metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra.000.constructia cu structura de rezistenta din beton armat.c. Toti cei 13 asiguratori autorizati sa incheie aceste asigurari au oferte standard. PAID a emis la 15 iulie a.TIP A .1. 2. Aceste asigurari (PAD) pot fi incheiate in orice agentie a celor 13 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora. de catre contractantul/asiguratul politei. respectiv.: chirpici). pretul asigurarii si suma asigurata fiind aceleasi la toate companiile. 20. In zonele rurale unde asiguratorii nu au puncte de lucru vor fi trimisi agenti care sa vanda polite. Exceptie fac cei care in prezent au incheiata o polita de asigurare facultativa si care cuprinde cele 3 riscuri cuprinse in polita PAD.constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (ex.4 milioane de proprietari de locuinte trebuie sa achizitioneze o polita de asigurare.y y y y y y y y CITY Insurance CREDIT Europe Asigurari PLATINUM Asigurari EUROINS GENERALI GRAWE GROUPAMA UNIQA Primele de asigurare sunt de 10 sau 20 EUR (in functie de tipul de locuinta) corespondente unor sume asigurate de 10.

Asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din contract 2. emisa in conditiile legii. pentru partea de dauna care sa marit cu intentie de catre asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc impreuna cu asiguratul/beneficiarul la locuinta asigurata.Conform legislatiei in vigoare. se considera culpa in producerea/marirea pagubei numai urmatoarele cazuri: a) Agravarea intentionata a efectelor unui eveniment asigurat in scopul distrugerii cladirii. Pagubele au fost favorizate sau agravate din culpa. Nu se vor acorda despagubiri in paza politei obligatorii de asigurare daca: 1. 260/2008. se constata neadevaruri. 260/2008. prabusire sau alunecare de teren. aspecte frauduloase. daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului (inainte de construire) interdictia de a se construi in acea zona. In rest. largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire. dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. iar pagubele au fost produse de inundatie. care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej. sau cu nerespectarea autorizatiei respective. Aceasta polita acopera 3 riscuri.3 Excluderi Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate. In declaratiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentantilor acestuia. de persoanele autorizate sa reprezinte beneficiarul pentru obtinerea de despagubiri ori de contractantul asigurarii Conform Legii nr.) b) Construirea de cladiri in zone periclitate de inundatii. falsuri. daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politia. inclusiv cele din zone in care inundatiile au devenit deja o certitudine aproape in fiecare an. de prepusii asiguratului/beneficiarului.1. prabusiri si alunecari de teren. in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii. indiferent de zona in care este amplasata locuinta dumneavoastra si de riscurile la care sunteti expusi: y cutremure y inundatii y alunecari de teren Singurele locuinte care nu vor putea fi asigurate sunt cele cu "bulina rosie". respectiv PAID 3. instantele judecatoresti etc. vor proceda la construirea. c) Beneficiarii asigurarii si asiguratii care. asigurarile obligatorii de locuinte reprezinta un produs standardizat. nu beneficiaza. 260/2008. pompierii. Beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii 4. exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului. de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor. afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre 9 . 2. pot fi asigurate toate locuintele construite in baza unor autorizatii eliberate de autoritatile locale. in conditiile Legii nr.

nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor. alunecari de teren) NU sunt obligati sa incheie si polita de asigurare obligatorie. adica suma de bani pe care o va primi proprietarul de la asigurator in cazul unei calamitati este de 20. Proprietarii vor putea sa-si faca alte polite de asigurare facultativa care sa includa riscurile acoperite prin polita de asigurare obligatorie numai pentru sume asigurate care le 10 .000 EUR pentru locuintele de TIP B.S.) si se fac venituri la bugetul de stat in cota de 40%. iar restul de tip B. Dupa fiecare dauna. in conditiile prevazute de lege. proprietarul este obligat sa incheie o noua asigurare obligatorie.A.1. 2.4 Sanctiuni Conform Legii 260/2008. inundatii. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre acestia. Daca prin plata despagubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate se atinge limita maxima de despagubire. Sumele asigurate se calculeaza la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei si reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru fiecare tip de locuinta asigurata. indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitatii contractului si care este precizata in polita. suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare. Amenzile se aplica de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C. nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii. cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat. dar numai dupa efectuarea tuturor reparatiilor care sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.riscurile asigurate obligatoriu.6 Detinerea unei polite facultative inaintea introducerii politei obligatorii Proprietarii care au incheiat o polita de asigurare facultativa care include riscurile prevazute de legea asigurarii obligatorii a locuintelor (cutremur. Din num rul total de 8. cu suma platita drept despagubire. si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.S. 65% sunt de tip A.1. in cota de 40%. asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa.5 Suma asigurata Suma asigurata. 2.000 EUR pentru locuintele de TIP A si 10. in cazul producerii riscului asigurat. 2. iar restul de 20% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul. respectiv suma asigurata pentru locuintele de TIP A sau B.1.5 milioane proprietati cu destinatia de locuinta.A. venituri la bugetul C. constituie o contraventie.

asiguratorul la care a fost incheiata polita va plati primul daunele. Riscurile acoperite de polita sunt prevazute in mod EXPRES in contractul de asigurare facultativa incheiat si difera de la asigurare la asigurare. explozia pot distruge agoniseala de o viata a unei familii. Polita de asigurare obligatorie a locuintei poate fi incheiata si la alt asigurator decat la cel la care aveti deja o polita facultativa. 2. Daca paguba depaseste valoarea de 20. asigurarile facultative de locuinte sunt produse specifice ale companiilor de profil.000 euro pentru o prima de 20 euro).2Asigurarile facultative de locuinte Asigurarea facultativa a locuintei si/sau bunurilor continute in aceasta este una dintre cele mai importante asigurari non-viata pe care le puteti incheia ca persoana fizica. 2. y Explozia doar 11 . daca ave i o locuinta de 100. reprezentand costul asigurarii. In schimb. De asemenea. Ca principiu insa. incendiul. Daca pentru prevenirea incendiului sau exploziei exista astazi solutii tehnice din ce in ce mai perfectionate. riscurile de baza (standard) preluate in asigurarile facultative de locuinte sunt: y Incendiul. cutremur si alunecari de teren doar in limita a 80.) vor fi acoperite in limita a 100. celelalte riscuri (incendiu.000 de euro. pentru care puteti cere sa fiti despagubit de catre compania dumneavoastra de asigurare. Acoperirea oferita prin intermediul politei vine in schimbul platii de catre contractantul asigurarii a unei prime.000 de euro si incheiati o polita obligatorie (care are o suma asigurata de 20. in cazul producerii unuia din riscurile acoperite de polita obligatorie. case sau imobile in intregime impotriva producerii anumitor riscuri prevazute in contractul de asigurare. polita facultativa va acoperi riscurile de inundatie. restul sumei va fi platita de asiguratorul la care a fost incheiata polita facultativa. inundatiile sau cutremurele sunt practic imposibil de prevenit sau de evitat. prin care se pot asigura apartamente.1 Riscuri acoperite de asigurarea facultativa Riscurile acoperite de o polita de asigurare sunt acele fenomene sau actiuni cu urmari negative prin a caror producere se activeaza polita de asigurare si deci.000 de euro.exced pe cele asigurate obligatoriu sau pentru alte riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie. calamitatile. y Trasnetul. Pe scurt insa.2. Fenomenele naturale.000 de euro. furt etc. Astfel.

Riscurile Atmosferice (furtuna. Avariile centralelor termice doar. acest lucru depinzand si de posibilitatile financiare ale fiecaruia. cele mai multe polite de asigurare facultativa a locuintelor cuprind si o sectiune destinata RASPUNDERII CIVILE FATA DE TERTI. Alunecarile si/sau prabusirile de teren. riscul de furt se asigura numai impreuna cu celelalte riscuri. avalansa etc.y Caderea de corpuri pe locuinta asigurata. acestea pot fi asigurate in totalitate sau partial. Distrugerile provocate de animale. In general insa. nationalizare. rechizitionare. distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice explozie atomica. cu acoperirea tuturor riscurilor Pentru asigurarea riscurilor de accidente si raspundere civila fata de terti nu sunt prevazute riscuri standard si extinderi. Asigurarea locuintei este obligatorie: In vederea obtinerii unui credit pentru care se garanteaza cu cladirea locuintei. inundatie. Furtul bunurilor si al elementelor constructive. tulburari civile) si terorismul sau vandalismul. Apa de conducta si refularea acesteia. Astfel.2. Coliziunea cu autovehiculele si vandalismul. viitura. in limita unei sume convenite la incheierea politei. ploaie torentiala. 2. nu sunt cuprinse in asigurarea facultativa a locuintelor si deci nu se despagubesc pagubele produse de sau provenind din/ca urmare a: proclamare a starii exceptionale sau a razboiului confiscare. Alte tipuri de costuri suplimentare necesare efectuarii reparatiilor. In functie de tipul de asigurare facultativa contractat se pot adauga (sau nu) si alte tipuri de riscuri (optionale sau extinderi): y y y y y y y y y Cutremurul. In privinta bunurilor. despagubirea acestora va fi suportata de compania de asigurari. expropriere. greutatea stratului de zapada/gheata. radiatii sau infestari radioactive 12 . sechestrare.2 Excluderi Excluderile reprezinta acele riscuri care nu sunt acoperite de catre compania de asigurari. daca are loc un incendiu sau o inundatie in apartamentul sau casa dumneavoastra care a afectat si locuintele vecinilor. Unele societati de asigurare ofera si acoperirea unor riscuri speciale ca: riscuri politice (greve. De asemenea. De asemenea. grindina.). banca va solicita incheierea unei polite de asigurare cu acoperirea tuturor riscurilor In cazul achizitionarii unor bunuri casnice cu plata in rate se va incheia o polita de asigurare numai pentru bunurile achizitionate.

prejudicii unor terte persoane. precum si cele produse de afumare. acolo unde este cazul . un principiu de baza al asigurarilor este ca se despagubesc acele daune produse ca urmare a unor evenimente cu caracter intamplator.4 Solicitarea despagubirii In situatia producerii unui eveniment asigurat care a cauzat pagube locuintei sau bunurilor asigurate. In cazul in care unul dintre acestia au contribuit. Tinand cont de aceste criterii (riscuri acoperite. Astfel. Asta inseamna ca pentru o locuinta de 60. distrugeri provocate de ciuperci. De asemenea. societatea de asigurari va calcula prima de asigurare. insecte. In functie de riscurile acoperite si de suma asigurata. Cel mai bine este sa se opteze pentru asigurarea completa cu acoperirea tuturor riscurilor.3 Pretul asigurarii facultative si suma asigurata Procentual vorbind.poluare sau contaminare din orice cauza uzura. finisaje interioare si exterioare. pasari si alti daunatori. dar daca posibilitatile financiare sunt limitate. producerea evenimentului asigurat trebuie sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii.4% din valoarea locuintei si a bunurilor. coroziune. rozatoare. pentru a fi despagubit. patare sau parlire dintr-o sursa normala de caldura reparatiile. fermentatie. Click aici pentru mai multe detalii! Suma asigurata pentru accidente si raspunderea legala fata de terti se stabileste de catre asigurat la incheierea politei.2. care sunt extrem de importante prin prisma alegerii unui produs. suprafata etc. Astfel. la producerea riscului asigurat.1 . materialele folosite. Totodata.pentru politele facultative. 13 .2. se risca pierderea tuturor drepturilor aferente contractului si nu numai. se pot elimina acoperirea unor riscuri si astfel polita devine mai ieftina. iar pentru a fi stabilita de catre societatea de asigurare trebuie sa furnizati urmatoarele date: anul constructiei. reconditionarile sau restaurarile nereusite. 2. direct sau indirect. intrebarea importanta ce trebuie avuta in vedere la contractarea unei astfel de asigurari facultative este: care sunt riscurile acoperite si ce sume asigurate se aleg? Suma asigurata a locuintei este valoarea reala a acesteia. suma asigurata etc. primele practicate de companiile de profil din Romania variaza intre 0.000 EUR prima anuala este intre 60 si 240 EUR. asiguratul trebuie sa adreseze o instiintare societatii de asigurari prin care mentioneaza data. asiguratul va completa o cerere de despagubire. accidentarea membrilor familiei. locul si imprejurarile in care s-a intamplat evenimentul asigurat.0. in baza careia societatea de asigurare va incepe procedura de constatare si despagubire.) si in baza sfatului unui agent sau broker de asigurari se poate lua o decizie fundamentata. Diferenta majora este data de riscurile acoperite. pentru ca astfel sa poata primi despagubirea. 2.

obiectul asigurarii (locuinta). de alunecari de teren sau de inundatii. iar compania de asigurari sa nu accepte acoperirea riscului respectiv. fie ea apartament in bloc sau casa pe pamant. ar trebui. Totusi. Inspectia de risc Fiind o asigurare facultativa.In functie de prevederile contractului facultativ de asigurare. Se poate intampla ca acea constructie. anumite informatii despre zona unde se afla locuinta dumneavoastra. Astfel. Aceste informatii le gasiti la primaria localitatii unde se afla locuinta. 2. va trebui sa declarati cat mai exact datele referitoare la tipul constructiei (daca este din lemn. specialistii recomanda ca in cazul locuintelor de tip apartament de bloc sa se incheie asigurarea facultativa la valoarea de piata (atentie insa la evolutia pietei!). PRINCIPIUL TEORETIC de la care trebuie sa se plece este incheierea unei asigurari corecte. cel putin teoretic. in primul rand. dar este de preferat ca aceasta sa fie efectuata din cauza ca cel care va efectua inspectia va confirma sub semnatura acuratetea datelor inscrise in polita de asigurare si nu veti avea dificultati in caz de dauna. cat si bunurile din locuinta. beton sau alte materiale).In legatura cu dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala Cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii care se dovedesc false. deci clientul. Stabilirea sumei asigurate Asiguratul. Societatea de asigurare poate amana/refuza plata despagubirii daca: . Aceasta poate fi efectuata fie de inspectorul companiei cu care decideti sa lucrati. daca veti dori sa le asigurati. Daca constructia poate fi asigurata. daca inspectia de risc nu va fi efectuata. Asigurati-va ca brokerul are competenta de a efectua inspectii de risc. este cel care trebuie sa propuna companiei de asigurari valoarea de asigurare (denumita suma asigurata). atunci va puteti indrepta fie catre o sucursala a unei companii de asigurare. la o valoare asigurata care sa permita inlocuirea bunului afectat prin reconstructie. plata despagubirilor se efectueaza dupa 15-30 de zile de la data depunerii documentatiei complete de catre asigurat / beneficiar. fie de reprezentantul brokerului. supus unei inspectii de risc. dar se recomanda ca decizia finala sa fie luata si in functie de sfatul agentului de asigurare sau al brokerului. De asemenea. fie spre a incheia polita prin intermediul unui broker. veti intalni situatii in care vi se va spune ca inspectia de risc nu este obligatorie din diverse motive. sa se afle intr-o zona cu risc ridicat de cutremur. in timp 14 .3 Bine de stiut Inainte de a se incheia o polita facultativa este bine de stiut daca: Este cladirea asigurabila? Cand va decideti sa incheiati o polita de asigurare facultativa trebuie sa aveti in vedere.

Marea Britanie. Pasi de parcurs in caz de dauna 1. Organele competente (Politie.4.25 milioane de case în România. În România. Cereti si asteptati acordul scris al acestuia pentru inceperea reparatiilor/ inlocuirilor. în condi iile în care ar putea fi asigurate 8. În total sunt 8. In cele mai multe cazuri va trebui sa furnizati informatii legate de dauna.daca este cazul) si apoi compania de asigurari (sau brokerul. potrivit juc torilor din pia . impreuna cu imbunatatirile care au fost aduse pe parcurs. 2. Dintre 15 . Informati in cel mai scurt timp posibil organele abilitate (Politie. Asteptati instrumentarea dosarului de dauna de catre asigurator si apoi plata despagubirilor. potrivit Comisiei de Statistica. De aceea nu asigurati imobilul la o valoare mai mare decat cea reala. atunci veti primi jumatate din suma necesara reconstruirii acelui perete). mai pu in de 10% din locuin e fiind asigurate. adica cea din raportul de evaluare.ce pentru locuintele de tip casa sa se stabileasca suma asigurata pe baza valorii reale. veti fi despagubit proportional cu prima de asigurare platita. precum: momentul si cauzele producerii. pia a asigur rii locuin elor este nesemnificativ în prezent. PRACTICA din Romania este ca suma asigurata pentru cladiri si bunuri sa reprezinte valoarea de piata a acestora la data asigurarii. Cu toate acestea. Pompieri . unde sunt asigurate între 65% i 95% din locuin e.Daca imobilul este supraasigurat (suma asigurata este mai mare decat valoarea dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat). Pia a asigur rilor de locuin e in România Estim rile speciali tilor din domeniul asigur rilor. valoarea reala este aceea care reprezinta valoarea de reconstructie a acelui imobil. 2. de inlocuire (adica la valoarea inscrisa in grilele de preturi conventionale ale asiguratorilor).250. veti fi despagubit conform valorii reale. Solicitati instructiuni scrise din partea asiguratorului! Un reprezentant al companiei de asigurari va constata intinderea daunelor si variantele posibile de reparatie/inlocuire. Atentie! .000 euro si este asigurat la 50. comparativ cu alte ri precum Ungaria. dup ce legea care impune obligativitatea aceastei poli e devine opera ional . dupa caz. Se recomanda sa nu demarati lucrarile de reparatii pana la sosirea unui reprezentant al companiei de asigurari. Terenurile NU se asigura. (Exemplu: daca apartamentul valoreaza 100. cat si al celor partiale.000 de locuin e. in cazul in care ati colaborat cu acesta) despre producerea evenimentului. Acest principiu se aplica atat in cazul daunelor totale. pagube aparente etc. Completati cererea de despagubire si depuneti-o la compania de asigurari. Pompieri) vor intocmi procese verbale de constatare sau de cercetare. Irlanda sau Belgia. 3. 4. pia a de asigur ri de locuin e ar putea însuma 148 milioane euro în acest an.000 euro si in urma unui incendiu un perete a fost distrus integral. acolo unde este cazul. .Daca imobilul este subasigurat.

5 Oferte de polite de asigurari de locuinte 1. dat fiind faptul ca emiterea are loc in mod electronic. y fenomene atmosferice. y greutatea stratului de zapada.alunecari de teren. y lovire de catre autovehicule.23%: 2. Acest produs facultativ se deosebeste de alte produse facultative de asigurare prin trei avantaje majore: rapiditate in emitere. Un raport al CSA din 2008 arat o cre tere a primelor brute subscrise pentru asigur rile de propriet i.acestea. y explozie. posibilitatea alegerii sumei asigurate a cladirii sau a apartamentului in care locuiti in functie de valoarea reala a acestuia si aveti in mod automat asigurat si continutul locuintei pentru o valoare de 10% din valoarea cladirii. doar pentru valori ce depasesc limitele mentionate in lege conform tipului de locuinta pe care il aveti in proprietate. y furt. y precum si impotriva riscurilor catastrofale acoperite si de polita obligatorie de asigurare a locuintelor:cutremur. y trasnet. Aveti de asemenea. fiind copiate automat in momentul incheierii politei PAD. este unul excelent! Posibilitatea achizitionarii produsului de asigurare facultativ "PAD Complet" se poate face numai in momentul incheierii politei PAD! 2. 75% fac parte din categoria A i 25% din categoria B. Asigurarea tuturor caselor ar aduce asigur torilor prime brute subscrise de 148 milioane euro. inundatii. y apa de conducta. y avalansa. ASTRA ASIGURARI ASTRA Asigurari va pune la dispozitie un nou produs de asigurare facultativ creat pentru a completa acoperirea oferita de polita de asigurare obligatorie a locuintelor PAD si pentru a va da posibilitatea alegerii valorilor asigurate. impartialitate. datele dvs. Riscurile acoperite sunt: y incendiu. y cadere de corpuri. pretul oferit. fa de 2007 cu 16. nefiind necesara completarea birocratica a hartiilor. polita de asigurare fiind emisa pe loc. Pentru conservarea patrimoniului propriu si în 16 . CERTASIG Locuinte ASIGURAREA COMPLEXA A LOCUINTEI Grija pentru bunastarea si siguranta caminului reprezinta una din preocuparile cele mai frecvente ale membrilor unei familii.

 furt. caderea aparatelor de zbor. CertAsig va ofera Asigurarea Complexa a Locuintei.raspunderea civila legala a Asiguratului ai a membrilor familiei acestuia. uragan. cadere. distrugeri produse de animale. oferindu-va acoperire pentru raspunderea civila legala si integritatea corporala a dumneavoastra si a membrilor familiei dumneavoastra. De exemplu: colaps prin caldura sau frig. degradarea produselor alimentare. greve/revolte/tulburari civile. furtuna. cheltuielile cauzate de inundatii din neglijenta.integritatea corporala a Asiguratului si a membrilor familiei acestuia. prabusiri si/sau alunecari de teren. AVANTAJELE ASIGURARII Acest produs va protejeaza locuinta si bunurile din aceasta. boom sonic. Inghetarea apei in conducte/rezervoare/vase. carbonizare. arsuri. 17 în cazul producerii unui . Sectiunea II . Sectiunea III: INTEGRITATEA CORPORALA Acopera daunele rezultate in urma accidentelor pe care dumneavoastra sau membrii familiei dumneavoastra. cutremur. Sectiunea II: RASPUNDEREA CIVILA FATA DE TERTI Acopera prejudiciile produse unor terti de catre dumneavoastra sau de catre persoanele care locuiesc impreuna cu dumneavoastra. vandalism. atacul din partea altei persoane/unui animal etc. trasnet. le puteti suferi in desfasurarea activitatilor casnice. intepare. in urma avariilor accidentale a conductelor de apa.locuinta si bunurile din aceasta. lovire. Sectiunea III . explozie. Sectiunea I: ASIGURAREA LOCUINTEI Acopera daunele produse de: incendiu. inundatie/viitura/aluviuni.in urma deversarii apei de canalizare. ploaie torentiala.vederea evitarii posibilelor derapaje finanicare cauzate de pierderi sau daune ale locuintei. grindina. asfixieri. GRATUIT Asigurarea complexa a locuintei de la CertAsig vine si cu un pachet gratuit de acoperiri pentru:  cheltuielile referitoare la închirierea unei noi locatii risc asigurat sau a unui loc emo-ional. Sectiunea I . lovirea de catre vehicule. caderea accidentala a unor corpuri. explozii. inundare provenind:de la apartamentele vecine. tornade. avalanse de zapada. greutatea zapezii si/sau ghetii. inec. taiere.

in zonele de risc Fara limita maxima de despagubire pentru riscurile de Furt / Talharie si Avarii instalatii apa Plata rapida a daunelor Daca Asiguratul este chirias se poate asigura raspunderea pentru daune de incendiu / explozie produse din vina sa imobilului inchiriat (Risc locativ). CertAsig va ofera protectie si pentru: cladirile in constructie. case. pe langa asigurarea bunurilor proprii. ALTE ACOPERIRI OFERITE DE CERTASIG In schimbul unei prime suplimentare. in functie de optiunea fiecarui client. acopera cheltuielile legate de deplasarea la locuinta asiguratului a personalului specializat si daca este necesar a masinilor. 3. Ce riscuri pot fi acoperite de asigurarea completa a locuintei Eurocasa Completa Plus? 18 . in Programul Extins. Polita poate fi incheiata la locatia Asiguratului. GENERALI Asigurari Polita EUROCASA Completa Plus EUROCASA Completa Plus este polita de asigurare a valorilor materiale. CertAsig mai acopera: transportul clientului (acesta se efectueaza cu vehicule puse la dispozitie de catre CertAsig). Programul de Baza: In cadrul acestui program si in beneficiul clientului. bunurile casabile. avariile accidentale la instalatii (centrala termica si aer conditionat). CertAsig: contacteaza personalul specializat pentru efectuarea interventiei. utilajelor. Ce AVANTAJE ofera asigurarea completa a locuintei EUROCASA Completa Plus? Asigurare fara fransiza. care acopera o gama completa si variata de riscuri. cu exceptia cutremurului. animalele de companie (cainele si pisica). bunurile de valoare. acopera cheltuielile legate de efecturarea reparatiilor de urgenta. vile si cabinete profesionale. acopera cheltuielile pentru materialele auxiliare (materiale de constructii. cabluri etc). Acestea sunt disponibile. CERTASIST PENTRU CASA TA Programul CertAsist pentru casa ta vine in ajutorul clientului prin furnizarea rapida a serviciilor de reparatii necesare in urma producerii unui risc asigurat. Programul Extins: Fata de avantajele oferite de Programul de Baza. adresându-se proprietarilor si chiriasilor de apartamente. dispozitivelor necesare efctuarii reparatiei.pagubele produse bunurilor asigurate ca urmare a m`surilor de salvare luate în timpul producerii evenimentului asigurat. in programul de baza sau cel extins. cazarea in locuinta de urgenta.

o furtuna.: electronice. explozie (FLEXA): o Caderea aparatelor de zbor o Lovirea de catre autovehicule rutiere ale tertilor o Fum. vesela). tâlharie o Evenimente socio-politice si acte vandalism Raspunderea civila a familiei (la locatia asigurata). Incendiu si riscuri asociate atat pentru cladiri cat si pentru continut sub forma a 3 pachete cuprinzatoare. o explozie. inclusiv Grindina o Prabusirea. astfel: SIGUR o incendiu . o trasnet (efectul direct). o caderea de corpuri de tipul aeronavelor sau parti ale acestora. daune de apa provenita din apartamente vecine) o Furt prin efractie.suplimentar poti asigura raspunderea civila fara de teren. Care sunt riscurile acoperite de polita Locuinta&Protectie ? 1. costuri de cautare si reparare a tevilor sparte. electrocasnice. gaz. . traznet. alunecarea. Aluviuni o Fenomene atmosferice.locuinta ta .bunurile casabile (geamuri si oglinzi). .casa. imbracaminte. 4.bunurile continute in locuinta: (ex. 19 . mobilier. covoare. UNIQA Locuinta&Protectie . vila. apartament in blocuri/condominii. precum: Incendiu. vapori (din eveniment accidental) o Costuri de demolare si indepartare a resturilor o Raspunderea pentru daune cauzate vecinilor sau altor terte persoane prin incendiu / explozie din culpa Asiguratului o Raspunderea pentru prejudicii cauzate tertelor persoane derivata din proprietatea asupra cladirii asigurate Calamitati Naturale: o Cutremur o Inundatii. . articole de sport / voiaj. incaltaminte.Asigurarea completa a locuintei acopera daune materiale cauzate bunurilor asigurate de evenimente. surparea terenului o Greutatea stratului de zapada Riscuri Aditionale: o Daune produse de avarii la instalatiile de apa sau canalizare ale imobilului (incluzand: daunele materiale si directe produse de apa revarsata.Asigurarea de locuinta si bunuri Ce se poate asigura? .

o avalansa de zapada. in cazul unui dezastru in urma caruia locuinta este atat de avariata incat trebuie reconstruita. inclusiv pierderea locuintei. cladirii. o grindina. Aceasta asigurare nu este doar esentiala pentru cei care au luat un credit ipotecar. o greutatea stratului de zapada sau gheata. sau pagube provocate de vandalism. o inundatie si viitura. CAPITOLUL 3 ASIGURARILE DE LOCUINTE IN MAREA BRITANIE 3. PLUS Pachetul de riscuri SIGUR si suplimentar : o cutremur si incendiu ca urmare a cutremurului. Asigurarile de locuinta si de bunuri se pot face la asiguratori diferiti. o vandalismul (ocazionat de furt sau nu) asupra bunurilor continute in cladiri.1 Asigurarea de locuinta si bunuri Asigurarea de locuinta si de bunuri este o asigurare combinata ce acopera sau inlocuieste orice prejudiciu adus locuintei si/sau bunurilor din continutul acesteia. 20 . tulburari civile. o efectul indirect al trasnetului asupra bunurilor continute. de un incendiu major. revolte. Creditorii ipotecari obliga propriietarii sa incheie polita de asiguare pentru locuinta astfel ca in cazul producerii unor astfel de evenimente sa isi poata recupera pierderile. o furtul prin efractie sau talharie a bunurilor continute in cladiri sau a a elementelor cladirii. AVANTAJ o Pachetul de riscuri PLUS si suplimentar: o vandalismul asupra cladirilor. actionand ca si garantie pentru imprumutul acordat. y Asigurarea de locuinte : Este o asigurare ce acopera daunele produse locuintei. ci este si obligatorie in cazul tuturor proprietatilor de imobile. fum sau explozii. alunecare si prabusire de teren. o greve.o coliziune cu autovehicule (inclusiv vehicule). insa majoriatatea companiilor de asigurare ofera un pachet de asigurare ce include ambele polite. o spargerea bunurilor casabile. scurgeri de ap / evilor sparte. alunecari de teren. de exemplu: daune provocate de furtuni sau de inunda ii. Evenimentul care a cauzat prejudiciul trebuie s fi fost complet în afara controlului asiguratului. o caderi de pietre. o scurgerea accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler.

y Asigurarea bunurilor : Acopera bunurile continute in locuinta. asiguratul va fi despagubit in totalitate. garduri vii i poteci aflate pe proprietate Structuri fixe si accesorii din casa: bucataria. de exemplu.2 Riscuri acoperitede asigurarea de locuinta si de bunuri Acoperire nelimitata Acest lucru inseamna ca in cazul producerii unui eveniment care duce la avarierea locuintei si a bunurilor. ce avea deja 3 ani. alunecarea. vesela. Aici sunt incluse: Structura casei: pereti. asiguratul este despagubit ca aceleasi bunuri avute inainte de distrugere sau furt. acoperind in plus si furtul.. garduri. vehicule sau caderea aparatelor de zbor Cu asiguarea de locuinta. garderoba Decoratii si finisari din locuinta: ex tapet. cu efectuarea de reparatii sau de reconstructie daca este cazul. Cea mai ieftina asigurare de acest gen este cea de raspundere civila. Astfel daca asiguratul detinea o masina de spalat. tavan. Majoritatea politelor de asigurare a locuintelor si a bunurilor acopera doar urmatoarele riscuri: y Furtun sau de inunda ii y Incendii y Tr snet sau explozii y Cadere de copaci sau ramuri y Prabusirea. cum ar fi: elemente de mobilier. Indiferent de costul daunei. sunt acoperite doar unele bunuri din casa. acoperis Porti. surparea terenului y Spargerea bunurilor casabile y Daune produse de avarii la instalatiile de apa sau canalizare y Daune provocate de animale. vopsea Tevi si cabluri Cu asigurarea de bunuri standard. bijuterii. 21 .Daca se opteaza pentru varianta mai scumpa a asigurarii bunurilor numita nou pentru vechi . aparate electronice. majoritatea structurilor din cadrul locuintei sau proprietatii sunt acoperite in caz de dauna. se face plata automata a pagubelor suferite. Asigurarea de bunuri acopera in mare parte producerea acelorasi evenimente ca si in cazul asigurarii de locuinta. Aceasta polita asigura bunurile distruse in exact aceeasi stare si in aceleasi conditii in care se aflau inainte de producerea evenimentului. aparate electrocasnice. imbracaminte. 3. Desi factorul de cost al daunei nu este luat in considerare. tipul de eveniment cauzator de dauna este cel care influenteaza decisiv daca polita de asigurare va acoperi daunele. insa aceste produse vor fi noi. Majoritatea politelor de asigurare de bunuri acopera chiar si continutul frigiderului. va primi in cadrul asigurarii o masina de spalat tot cu vechimea de 3 ani.

In general. calculatoare etc. Deteriorarea sau furtul actelor i a altor documente din cas . sau în cazul în care cheile sunt pierdute Înlocuirea oglinzilor sau a sticlei sparte accidental sau prin vandalism. Home emergency: Daca se intampla o urgenta. acest tip de asigurare va furniza gratuit asiguratului un instalator. materialele si munca) Chetuieli juridice: Unele asigurari de locuinta si de bunuri acopera inclusiv riscurile producerii unui accident in locuinta sau pe proprietate care duce la vatamarea unei terte persoane. cum ar fi spargerea unei conducte. Aceasta polita poate asigura detinatorul ei in cazul in care persoana vatamata il da in judecata. cu un cost suplimentar. pana la 500 £ Pierderi de bani in cazul cardurilor de credit furate. Riscuri suplimentare acoperite : y y y Avarii accidentale de constructii Dauna accidentala a bunurilor din casa Obiecte personale . £250 (include deplasarea.000 Deteriorarea sau furtul de echipamente prin satelit.000 Inlocuirea incuietorilor în cazul în care acestea sunt rupte sau deteriorate. cost integral acoperit. se poate apela la acest serviciu nonstop si in limita unei lucrari de max. cum ar fi iPoduri. pana la £ 1. pana la £ 5. pana la 500 £ In functie de tipul de asigurare contractat se pot adauga (sau nu) si alte tipuri de riscuri. pân la £ 250 Pierderea de apa contorizata.Bunuri acoperite:     Bani aflati in casa. pana la 500 £ Con inutul frigiderului. indiferent dac acestea au fost furate sau deteriorate în cas .Acest lucru va acoperi obiecte personale. y y 22 . sau a unei tevi din casa. pana la 500 £ Echipament de birou p strate în casa.

ro 3.BIBLIOGRAFIE 1.co.uk 23 .portaldeasigurari.www.http://www.cea. www.www. http://www. www.ro/ 7.ziare.ro/stiriint.ourproperty.php?ann=2008&lunaa=5 4.asigurarealocuintelor.asigurareacaselor.eu 6.com/articole/asigurari+obligatorii+locuinte 5.ro 2. http://www.1asig.