mgr Rafał Zwiorek - Gimnazjum Nr 9 w Toruniu - Program Autorski - „Grafika komputerowa i Multimedia”

PROGRAM AUTORSKI
„Multimedia i Grafika komputerowa” oparty na programie nauczania informatyki dla gimnazjum autorstwa Grażyny Koby i Józefa Bock dla uczniów klas 1-3 Gimnazjum Opracowanie i realizacja mgr Rafał Zwiorek

WSTĘP Co zrobić, aby lekcje informatyki stały się jeszcze atrakcyjniejsze? Aby wiadomości i umiejętności przekazywane podczas lekcji stawały się źródłem inspiracji do samodzielnej pracy dziecka w domu? Oto pytanie, które jakże często zadają sobie nauczyciele nie tylko informatyki. Dynamiczny rozwój komputeryzacji życia codziennego wymaga zdobywania coraz to nowych wiadomości i umiejętności stawiając nie tylko przed młodzieżą, ale i przed jej nauczycielami nowe wyzwania. Uczniowie chcą poznawać nowe technologie i rozwiązania, a przy tym dobrze się bawić. Program powstał z myślą o uczniach głębiej zainteresowanych jedną z dziedzin informatyki - grafiką komputerowa. Wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy w ankietach prowadzanych co roku na lekcjach informatyki, deklarowali zainteresowanie tą tematyką i wskazywali na potrzebę rozszerzenia zakresu materiału o tą właśnie gałąź. Program zakłada, że oprócz lekcji informatyki wynikającej z siatki godzin dla danej klasy, na której realizowana jest podstawa programowa zgodnie z programem nauczania informatyki dla gimnazjum autorstwa Grażyny Koby i Józefa Bock, przeprowadzana będzie dodatkowo, jedna godzina zajęć tygodniowo z podziałem klasy na dwie grupy, na której realizowany będzie program „Grafika Komputerowa i Multimedia.”
1

Pełne wykorzystanie zaplecza technicznego szkolnej pracowni komputerowej.Gimnazjum Nr 9 w Toruniu .„Grafika komputerowa i Multimedia” Podstawowym założeniem programu jest to. a w przyszłości może przyczynić się do zdobycia ciekawego zawodu.Program Autorski . jako narzędzia do obróbki obrazu oraz przekazanie umiejętności tworzenia i edycji obrazów graficznych. jak i poprzez sieć. co umożliwia przeprowadzenie tej innowacji. Celem wprowadzenia programu jest zaznajomienie młodzieży z praktycznym zastosowaniem komputera. wprowadzić młodzież w zagadnienia grafiki komputerowej i obróbki obrazu. W sytuacjach niemożności rozwiązania problemu. zarówno w sposób bezpośredni. aby w trakcie procesu dydaktycznego nauczania informatyki. mają oni możliwość komunikowania się ze sobą. przy użyciu możliwie najnowocześniejszego oprogramowania dostępnego na rynku. Podczas zajęć w pracowni uczniowie twórczo rozwiązują problemy z zagadnień edycji i obróbki obrazu. Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią komputerową. 2 . a także wyrobienie w niej zmysłu artystycznego i poczucia estetyki. w ciekawy i przystępny sposób. Na koniec roku szkolnego przeprowadzana jest ewaluacja i na jej podstawie ustalane są wnioski do dalszej pracy nad udoskonaleniem i wdrażaniem programu w kolejnym roku.mgr Rafał Zwiorek . w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem sprzyja ugruntowaniu posiadanej wiedzy informatycznej.

mgr Rafał Zwiorek . Wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia wartości wynikającego z przynależności do zespołu. Rozwijanie wyobraźni i zmysłu estetycznego. 3 . Kształcenie umiejętności pracy w grupie. Wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów. Tworzenie animacji. Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi. Kształcenie dokładności.Gimnazjum Nr 9 w Toruniu . Przyzwyczajenie uczniów do wytrwałości w pracy i systematyczności. Poznanie podstaw edycji video i obróbki filmów. Przedstawienie dzieciom różnych zastosowań komputera. Przechowywanie i katalogowanie obrazów graficznych. Obróbka zdjęć przy pomocy nowoczesnych programów graficznych.„Grafika komputerowa i Multimedia” CELE OGÓLNE * * * * * * * * * Wyrobienie twórczego spojrzenia na świat. CELE SZCZEGÓŁOWE * * * * * * * * Doskonalenie posługiwania się komputerem. Zapoznanie z podstawami grafiki wektorowej. Zapoznanie z podstawami grafiki rastrowej.Program Autorski . Zapoznanie z różnymi rodzajami grafiki komputerowej.

Transformacje obiektów. rodzaje wzorów i deseni. Rodzaje tekstu.„Grafika komputerowa i Multimedia” TREŚCI KSZTAŁCENIA Zagadnienie Grafika wektorowa Tematyka Wprowadzenie do grafiki wektorowej Podstawowe narzędzia graficzne programu. soczewki.Program Autorski . elips. soczewka. Narzędzia do edycji kształtu. dopasowanie tekstu do ścieżki Praca z efektami graficznymi programu. narzędzie „kształt”. Rysunek odręczny i środki artystyczne. perspektywa. perspektywy. obwiednia. Podstawowe opcje tych narzędzi. Warunki wypełnienia obiektów. Praca z gotowymi rysunkami. przerabianie grafiki w celu dostosowania do własnych potrzeb. Proste transformacje obiektów. głębia i cień.Gimnazjum Nr 9 w Toruniu . tworzenie własnych wzorów wypełnień. Treści Kształcenia Rodzaje obrazów graficznych. łączenie. Narzędzie do rysowania prostokątów. typy wypełnień. Wypełnienia obiektów. obrys. wyznaczanie części wspólnej obiektów. tekstura i wypełnienia złożone. Wskaźnik. Galeria clipart Projekty graficzne Wykonywanie własnych projektów graficznych z wykorzystaniem poznanych 4 . wielokątów i spirali. wykorzystanie metamorfozy. wady i zalety grafiki wektorowej. spawanie. obrysu. Przycinanie. Edycja tekstu Metamorfoza. obwiedni. tekst ozdobny. edycja w polu tekstowym. modyfikowanie. głębi i cienia. zmiana kształtu i atrybutów obiektów Zastosowanie rysunku odręcznego i praca przy użyciu środków artystycznych.mgr Rafał Zwiorek .

„czerwonych oczu” itp. Zapis i archiwizacja Animacje komputerowe Animacje komputerowe. operacje na warstwach w grafice rastrowej. budowanie scen z symboli. obrazów. balans i nasycenie kolorów. Warstwy w grafice rastrowej. Praca na warstwach. Kolaż graficzny. barwa koloru. Pojęcie osi czasu. Budowa animacji. wklejanie warstw. Praca z grafiką rastrowa w programie do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej. przestrzeń koloru. Format graficzny „gif” .Gimnazjum Nr 9 w Toruniu . długości życia obiektu. gumka. Zaznaczanie obszaru obrazu.„Grafika komputerowa i Multimedia” Import map bitowych narzędzi. Skanowanie fotografii. animacja. kontrast. Narzędzia korektorskie. Ruch obiektu. wtapianie.palety kolorów. korekcja rys i kurzu. Animowane gif-y. Programy do tworzenia animacji. Programy do przeglądania i Przeglądanie obrazów. Programy do archiwizacji danych. dostępnych w programie. Rodzaje filtrów i efektów specjalnych Grafika rastrowa Wprowadzenie do grafiki rastrowej Podstawowe narzędzia graficzne. Barwa. typy plików graficznych.Program Autorski . Pojęcie warstwy. jasność. pędzel. obiekty statyczne i 5 . Właściwości filmu. wskaźnik. Trasowanie map bitowych. Składanie warstw. przeźroczystość. Stempel. grafiki wektorowej. Zapis obrazów na różnych nośnikach pamięci. Program do trasowania map bitowych. parametry skanowania.mgr Rafał Zwiorek . rozdzielczość. pędzel warstw. Zaawansowana korekcja. scenariusz. Wycinanie. pozyskiwanie wektorowych wersji rysunków rastrowych. nasycenie. Filtry i efekty specjalne Przechowywanie i katalogowanie obrazów. gumka warstw. Skanowanie fotografii Zmiana parametrów obrazu. katalogowania obrazów. Sposoby katalogowania obrazów. Budowa obrazu.

Archiwizacja danych. Metody te pozwalają na rozwijanie wrażliwości dziecka i jego doznań estetycznych. Programy do zapisu danych na płytach. dynamiczne.„Grafika komputerowa i Multimedia” Animacja ruchu i kształtu. oraz ćwiczenia praktyczne. Zapis animacji. praca w grupie. Animacje ruchu.. Zapis animacji w formacie macierzystym oraz eksport do dowolnego formatu wideo. Montaż scen i efekty specjalne. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW. Ścieżka ruchu Animacje interakcyjne. Zapisywanie prac na nośnikach optycznych.Gimnazjum Nr 9 w Toruniu .mgr Rafał Zwiorek . Rodzaje nośników danych.Program Autorski . Rodzaje nośników optycznych. montaż i edycja plików muzycznych. Obróbka obrazu wideo. Metody: * Pokaz * Ćwiczenia praktyczne * Pogadanka Najlepsze efekty osiągnie się wówczas. Modyfikacja. Dobór odpowiedniego formatu. Obróbka video Formaty plików wideo. 6 . kształtu i koloru. Tworzenie prostych animacji interakcyjnych. ścieżka ruchu obiektu. Ważne jest by jednocześnie uczyć i wychowywać. Dźwięk w filmie. Różnice pomiędzy formatami wideo. gdy będą stosowane metody aktywizujące np. metoda projektu.

mgr Rafał Zwiorek . Oceny prac uczniów wykonywanych na zajęciach. które być może będą wymagały ciągłego doskonalenia. bez względu na efekty jego pracy. * Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej do realizacji zadań. 7 . * Umiejętność prezentowania swoich prac w atrakcyjnej formie. * Znajomość podstaw grafiki wektorowej i rastrowej. Ważne jest by uczniowie umieli wykorzystać swoje umiejętności w praktyce. zaś uznanie odbiorców podziwiających galerię prac. dlatego też uczniowie uczęszczający do klasy autorskiej. wpływają na to w sposób szczególny. METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Zaplanowane treści kształcenia i sposób ich realizacji powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości danego dziecka i mogą być modyfikowane w zależności od tempa pracy poszczególnych uczniów. Sprzyjająca atmosfera oraz odpowiednie relacje instruktor – uczeń. rozwijanie jego wrażliwości estetycznej. Ogromne znaczenie dla tego programu ma realizacja celów wychowawczych. nie powinny obniżać końcoworocznej oceny z przedmiotu. * Umiejętność współpracy w grupie i dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.Program Autorski . mobilizuje młodych artystów do dalszej pracy. jest rezultatem wszystkich działań. * Umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań z życia codziennego. * Praca twórcza ucznia.„Grafika komputerowa i Multimedia” Osiągnięcie celów wychowawczych wyszczególnionych w niniejszym programie. Należy docenić każdy wysiłek dziecka.Gimnazjum Nr 9 w Toruniu . * Umiejętność szukania rozwiązań z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. podjętych przez nauczyciela podczas lekcji.

mgr Rafał Zwiorek . Ocena prac uczniowskich i obserwacja dzieci w czasie zajęć pozwolą korygować tempo i metody pracy. EWALUACJA PROGRAMU. które wyróżniają się na zajęciach powinny być nagrodzone dyplomem.„Grafika komputerowa i Multimedia” powinni być nagradzani i mobilizowani do dalszej pracy poprzez wystawianie najlepszych prac w galerii na Szkolnej Stronie WWW oraz udział w konkursach ogólnoszkolnych. Efekty realizowanego programu można zweryfikować poprzez analizę uczniowskich prac zamieszczonych w galerii. 8 .Program Autorski . wszystkie osoby. oraz atmosferę panującą na zajęciach.Gimnazjum Nr 9 w Toruniu . Po zrealizowaniu cyklu zajęć zostanie przeprowadzona ewaluacja programu. Poza tym. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zajęć pozwolą stwierdzić. w jakim stopniu proponowany program spełnił oczekiwania autora oraz będą wskazówka przy planowaniu dalszej pracy z młodzieżą.

Program Autorski .Gimnazjum Nr 9 w Toruniu .„Grafika komputerowa i Multimedia” opracował mgr Rafał Zwiorek 9 .mgr Rafał Zwiorek .