You are on page 1of 23

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Internet portal slobodne srbije Po č etna Kontakt Redakcija Marketing Pretplata Video galerija Ba č

Internet portal slobodne srbije

Internet portal slobodne srbije Po č etna Kontakt Redakcija Marketing Pretplata Video galerija Ba č ka

Po č etna četna

Kontakt RedakcijaInternet portal slobodne srbije Po č etna Marketing Pretplata Video galerija Ba č ka Palanka tribina

MarketingInternet portal slobodne srbije Po č etna Kontakt Redakcija Pretplata Video galerija Ba č ka Palanka

slobodne srbije Po č etna Kontakt Redakcija Marketing Pretplata Video galerija Ba č ka Palanka tribina

Pretplataslobodne srbije Po č etna Kontakt Redakcija Marketing Video galerija Ba č ka Palanka tribina Tribina

Video galerija Ba č ka Palanka tribina Tribina PE Č ATA u Budimpe š ti Pe č at č ka Palanka tribina Tribina PE Č ATA u Budimpe š ti Pe č at prelistava š tampu

Č ATA u Budimpe š ti Pe č at prelistava š tampu TV prilog povodom jubilarnog
Č ATA u Budimpe š ti Pe č at prelistava š tampu TV prilog povodom jubilarnog
Č ATA u Budimpe š ti Pe č at prelistava š tampu TV prilog povodom jubilarnog
Č ATA u Budimpe š ti Pe č at prelistava š tampu TV prilog povodom jubilarnog

TV prilog povodom jubilarnog stotog broja Pe č ata

Forumtampu TV prilog povodom jubilarnog stotog broja Pe č ata Rubrike 1 Uvodnik 2 Intervju 3

RubrikeTV prilog povodom jubilarnog stotog broja Pe č ata Forum 1 Uvodnik 2 Intervju 3 Dru

1 Uvodnik 2 Intervju 3 Dru š tvo
1 Uvodnik
2 Intervju
3 Dru š tvo

Kolumne Region 4 Svet Kultura Dokumenti Reportaž e Izjave Pregled Kalendar Satira Sport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar

Sport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar RSS Feed Pretraga Search EDVARD HERMAN O

RSS FeedSport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar Pretraga Search EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar

Pretraga Search
Pretraga
Search

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imperijalnog pit bula“

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Region | Biljana Đ orovi ć | april 22, 2011 at 19:12

Priredila i prevela Biljana Đ orovi ć

Neposredno uo č i objavljivanja američ kog izdanja knjige autora Edvarda Hermana „Srebrenič ki masakr: Č injenice, Kontekst, Politika“, „Pe č at“ ekskluzivno objavljuje prevod zaklju č nog poglavlja ove studije. Reč je o izdanju od neprocenjive važ nosti za Srbe, budu ć i da se ovom obimnom analizom – nau č no, dokumentovano i verodostojno – razara na zapadu ustoli č eni mit o Srebrenici kao paradigmi srpskog zla

ustoli č eni mit o Srebrenici kao paradigmi srpskog zla „Srebreni č ki masakr, Č injenice,

„Srebreni č ki masakr, Č injenice, Kontekst, Politika“ naziv je briljantne, dugoo č ekivane studije profesora Edvarda Hermana i saradnika ( Filipa Korvina, D ž ord ž a Bogdani č a, Tima Fentona, D ž onatana Rupera, Dž ordž a Samuelija, Majkla Mandela i Filipa Hamonda), kojom se okon č ava trijumf neistine i bešč a šć a svetske politike koja je inscenacijama i bezo č nim konstruktima i simulakrumima uspostavila

vladavinu diskursa o Srebreni č kom genocidu. Ova dragocena knjiga pojavi ć e se na srpskom jeziku u izdanju fonda „Istorijski projekat Srebrenica“, č iji osnivač i direktor Stefan Karganovi ć ka ž e:„Re č je o studiji č iji je zna č aj za nas ogroman. Sti ž e nam kao dar i znamenje od profesora Hermana, č oveka liš enog ta š tine koji neumorno demaskira strate š ku i takti č ku, sistemski omogu ć enu i promovisanu tehnologiju delovanja neoimperijalizma.“ Studije Edvarda Hermana ubedljivo su demonstrirale neogranič en kapacitet medija, intelektualne elite, kao i javnosti da podr ž i agresiju, terorizam i genocid, svakovrsne zlo č ine protiv čove čnosti koje uz sveop š te krš enje Me đ unarodnog prava i normi sprovodi imperijalna ma š ina sa NATO-om kao „imperijalnim pit bulom“. „Pe č at“ je objavio dva, tematski i sadr ž ajno va ž na, intervjua sa profesorom Edvardom Hermanom: povodom engleskog („Monthley Review Press“) i srpskog izdanja studije „Politika genocida“(„Vesna info“), knjige koja je svojom argumentacijom u velikoj meri uticala na problematizaciju zvani č nih verzija de š avanja iz novije svetske istorije – Ruanda i Demokratska Republika Kongo, Invazija i okupacija Iraka, Darfurski ratovi i ubijanja, Avganistan, izraelska invazija Gaze, Sabra i Š atila…Druga tema bila je politizacija genocida u kontekstu ratova u biv š oj Jugoslaviji: mitsko krvoproli ć e – Ra č ak; hrvatska operacija „Oluja“, politika Srebreni č kog masakra. Knjiga„Srebreni č ki masakr, Č injenice, Kontekst, Politika“ licencirana je kod „Creative Commons Attribution“ i uskoro bi trebalo da iza đ e iz š tampe u SAD. U pripremi je i izdanje na srpskom jeziku koje ć e se pojaviti u izdanju fonda „Istorijski projekat Srebrenica“, č iji je osniva č i direktor Stefan Karganovi ć .

itaoci „Pe č ata“ u prilici su da međ u prvima u svetu steknu uvid u ovu studiju koja razara mit o

Č

Srebrenici kao paradigmi srpskog zla. Odabrali smo deo zavr š nog, desetog poglavlja :„Rezime i zaklju č ci“, č iji je autor profesor

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Edvard Herman.

1.

Broj žrtava u Srebrenici i kontekst doga đaja iz jula 1995. godine pogre š no su interpretirani u zvani č nim izve š tajima vladinih i nevladinih organizacija, kao i mejnstrim medijima. Vi š i vojni i civilni zvani čnici UN, obaveš tajni oficiri NATO-a i nezavisni obave š tajni analitič ari osporavaju zvani č nu karakterizaciju MKTBJ o padu Srebrenice i evakuaciji stanovniš tva iz ove „za š tić ene zone“ kao jedinstven zloč in u toku sukoba u Bosni i slu č aj genocida. Tvrdnja da je 8.000 bosanskih muslimana, muš karaca i de č aka bilo pogubljeno u razmaku od jedne sedmice, da je masakr u Srebrenici bio „jedno od najgorih zverstava“ tokom ratova u biv š oj Jugoslaviji i „najgori masakr u Evropi posle Drugog svetskog rata“, nema osnovu u raspolo ž ivim dokazima i su š tinski predstavlja politič ki konstrukt.

2.

Cifru od 8.000 prvo je izneo Crveni krst na osnovu

svoje grube procene da je vojska bosanskih Srba zarobila 3.000

mu š karaca, kao i da je prijavljeno 5.000 „nestalih“.

redova onih „nestalih“ doš li na sigurno bilo u gradovima kao š to je Tuzla, bilo preko granice u Srbiji, ili su bili ubijeni u borbama na putu za bosansku muslimansku teritoriju. Ipak, do š lo je do

izuzetne transformacije uslovljene re š eno šć u da se bosanski Srbi prika ž u kao zli izvr š ioci gnusnog zlo č ina, a bosanski muslimani kao njihove nevine ž rtve, pa su kategorije pre ž ivelih

koji su uspeli da se domognu bezbedne teritorije i boraca poginulih u borbi bile ignorisane, te je kategorija „nestalih“ koja je na taj na č in nastala izjedna č ena sa kategorijom pogubljenih. Ovo pogre šno izjednač avanje razli č itih kategorija lica do š lo je jo š viš e do izra ž aja kada je

Crveni krst pomenuo

politi čki motivisanu zloupotrebu pojmova, uprkos sopstvenom priznanju da je „nekoliko hiljada“ pre živelih stiglo na teritoriju bosanskih muslimana. Ovome je tako đ e doprinelo odbijanje rukovodstva bosanskih muslimana da otkrije imena i broj onih koji su pobegli na bezbednu teritoriju. Ali, postojala je nesvakida š nja spremnost zapadnih vlada i medija da ignori š u č injenice o onima koji su dostigli bezbednost, da zanemare smrt u borbi i da iskoriste mrtva tela kao dokaz pogubljenja. Volja da se o Srbima veruje najgore bila je bezgrani čna. Reporter Dejvid Rod izvestio je o kosti koja viri iz zemlje u blizini Srebrenice i uzeo zdravo za gotovo da je ta kost posledica izvr š enja egzekucije i ozbiljan dokaz o „masakru“. I tako je ustanovljena standardna praksa medija, po kojoj su se uzimale zdravo za gotovo nepotvrđene i nedokazane tvrdnje o hiljadama nestalih, izve š taji o otkrivanju le š eva u grobnicama ili č ak sumnjiva video traka koja pokazuje š est osoba navodno pogubljenih od strane Srba, kulminirajuć i zaključ kom da je time dokazano da je izvr š en masakr nad 8.000 ljudi.

Utvr đ eno je, me đ utim, da su hiljade iz

5.000 „jednostavno nestalih“, kao i njegovim propustom da ispravi ovu

3.

Da je stvarno bilo 8.000 navodno ubijenih ljudi i mnogo poginulih u borbi moralo bi da bude i ogromnih grobnica i dokaza o egzekuciji u formi satelitskih snimaka i fotografija snimljenih iz vazduha; snimaka sahrana, ekshumacija i ponovnih sahrana. I rezultati same potrage za telima u okolini Srebrenice daleko su od pretpostavljenih, sa nekih 2.570 tela prona đ enih u pretragama tokom 2003, uklju č ujuć i i tela ubijenih u borbi i mogu ć ih tela Srba, od kojih neka datiraju pre jula 1995. godine. Oskudnost ovih nalaza nagnala je tu ž ila š tvo MKTBJ da pribegne tvrdnjama o velikim pomeranjima tela i ponovnim sahranjivanjima, š to nije bilo uverljivo i č emu je nedostajala potvrda u dokazima. To je bio period kada je NATO bombardovao srpske polož aje i hrvatska i muslimanska vojska su se kretale ka Banjaluci po teritoriji koju su kontrolisali Srbi. Vojska bosanskih Srba bila je u defanzivi i u velikom

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

nedostatku opreme i sredstava, uklju čuju ć i i gorivo za vozila. Pokretanje operacije takve veli č ine kakva je potrebna za ekshumaciju, transport i ponovno sahranjivanje na hiljade le š eva nadilazilo je kapacitete armije bosanskih Srba u to vreme. Š taviš e, u izvo đ enju takvih operacija oni teš ko da su mogli da se nadaju da bi mogli izbe ć i pa ž nji OEBS-ovog osoblja i lokalnih civila ili snimanju iz vazduha.

4.

Dana 10. avgusta 1995. godine, u sklopu osude bosanskih Srba, ambasadorka SAD Madlen Olbrajt pokazala je nekoliko fotografija na zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti UN, uklju čuju ć i i jednu fotografiju ljudi, navodno bosanskih muslimana blizu Srebrenice – lociranih na stadionu, i jednu navodno snimljenu neposredno posle toga, koja pokazuje obli ž nje polje sa „poreme ć enim“ tlom. Samo su neke od ovih fotografija ikada pu š tene u javnost, ali č ak i pod pretpostavkom da su sve autenti č ne, one ne dokazuju ono š to je od ovog trenutka pa nadalje postalo široko prihva ć eno: masovna pogubljenja i sahrane. Osim toga, iako je MKTBJ govorio o „organizovanim i sveobuhvatnim nastojanjima da se prikriju i zata š kaju ubijanja i egzekucije sahranjivanjem tela ž rtava u izolovanim lokacijama razbacanim na š irem podru č ju“ i mada je Dejvid Rod iznosio tvrdnje o „ogromnom srpskom naporu da se sakriju tela, pomeranjem i ponovnim ukopavanjem le š eva“ niko nikada nije na č inio fotografiju iz vazduha ili satelitski snimak pogubljenja, sahranjivanja, ponovnog iskopavanja, ponovnog sahranjivanja ili kamiona koji prenose le š eve na neko drugo mesto. U avgustu 1995. godine, Medlin Olbrajt je upozorila Srbe da „ ć emo vas posmatrati“ i sateliti su u to vreme pravili najmanje osam preleta dnevno, a lebde ć e letilice bile su u moguć nosti da na č ine veoma detaljne slike iznad teritorije Bosne. Mejnstrim mediji su, međ utim, zaključ ili da č injenica da Vlada SAD nikada nije pokazala bilo kakve vizuelne dokaze pomeranja tela i njihovog ponovnog sahranjivanja nije pitanje koje zavre đ uje pa ž nju.

5.

Veoma je mnogo tela sakupljeno u Tuzli, nekih 7.500 ili vi š e, ali ona potič u iz č itave Bosne, mnoga su bila u r đavom stanju ili samo u delovima, njihovo sakupljanje i tretman nisu se odvijali po profesionalnim forenzi č kim standardima, njihovo poreklo nije bilo jasno i veza sa

doga đ ajima iz jula 1995. godine u Srebrenici nije postojala ili je č esto

uzrok njihove smrti naj č e šć e nepouzdan. Interesantno, iako su Srbi redovno optu ž ivani da poku š avaju da sakriju tela nikada nije bilo ikakve sugestije da bi bosanski muslimani, glavni u procesu potrage za telima, mogli ta tela da preme š taju i da na druge na č ine manipuliš u dokazima, uprkos jasnim dokazima u drugim situacijama da su skloni varanju. Preduzet je sistematski pokuš aj kori šć enja DNK u poku š aju povezivanja sa Srebrenicom, ali ovaj postupak je veoma problemati č an jer č ak i ako ostavimo po strani pitanja o autentič nosti prou č avanog materijala i samom procesu istraž ivanja, on nam ne mo ž e pomo ć i da napravimo razliku izme đ u onih koji su pogubljeni i onih koji su poginuli u borbi. Tu su i spiskovi nestalih, ali oni su puni nedostataka, sa mnogo dupliranja, na listi se nalaze ljudi umrli pre jula 1995. godine koji su pobegli kako bi izbegli slu ž enje u bosanskoj muslimanskoj vojsci , oni koji su se pojavili kao registrovani glasač i 1997, a uklju č eni su i pojedinci koji su poginuli u bitkama ili se domogli sigurnosti, ili su bili zarobljeni, pa su naknadno otpo č eli novi ž ivot na nekom drugom mestu.

bila malo verovatna, a

6.

Cifra od 8.000 je inkompatibilna sa prostom aritmetikom srebreni č kih brojeva pre jula 1995. godine. Broj raseljenih lica iz Srebrenice, to jest, oni koji su pre ž iveli masakr i bili registrovani od strane Svetske zdravstvene organizacije i bosanske vlade po č etkom avgusta 1995,

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

iznosio je 35. 632. Broj muslimana koji su stigli do muslimanske linije „bez da su njihove porodice bile obave š tene“ iznosi najmanje 3.000, a oko 2.000 je ubijeno u borbi. To nam daje 38. 632 pre ž ivelih, plus 2. 000 slu č ajeva poginulih u borbi, š to implicira da bi broj stanovni š tva pre evakuacije iz srebrenič ke „zaš tić ene zone“, 11. jula 1995, morao iznositi 48. 600 – ako je pogubljeno 8. 000. Ali, stanovniš tvo pre evakuacije po č etkom jula kretalo se u opsegu od 37. 000 do 40.000; sudija Tribunala Patricija Vald jednom je iznela cifru od 37. 000 kao svoju procenu. Brojevi se jednostavno ne uklapaju.

7.

Bilo je svedoka ubijanja u Srebrenici ili onih koji su tvrdili da su svedoci. Ali nije mnogo kredibilnih svedoka i neki od njih imaju politič ke motive ili postoji neki drugi razlog š to im se ne veruje. Raspolo ž ivi dokazi sugeri š u da su bosanski Srbi mo ž da pogubili nekoliko stotina muslimana, ali ni pribli ž no cifri od 8.000. Jedini direktni svedok u č esnik koji pominje cifru od

1.000 je Dra ž en Erdemovi ć , Hrvat po nacionalnosti, pripadao je grupi pla ć enih ubica č iji su

č lanovi bili nagrađeni sa 12 kilograma zlata za usluge koje su u č inili u Bosni (prema samom

Erdemovi ć u) i koja je zavr š ila u Kongu rade ć i za francusku obaveš tajnu služ bu. Njegovo svedo č enje je bilo prihvać eno uprkos neodre đ enostima i protivre č nostima, nedostatku nezavisnih dokaza, njegovom problemati č nom okru ž enju i vezama, kao i nestabilnom mentalnom stanju š to je bilo dovoljan razlog da on sam bude po š teđ en su đ enja, ali ga zato nije diskvalifikovalo da svedo č i pred Tribunalom bez unakrsnog ispitivanja, i to samo dve nedelje po š to je bio proglaš en nesposobnim da mu bude su đ eno. Ovaj i drugi iskazi svedoka

bili su teš ko zloupotrebljeni tokom procesa nagodbe, tako š to je svedoku bila ponu đ ena bla ž a

kazna u zamenu za pokazanu spremnost za saradnju sa

Vredno je tako đe napomenuti da veoma veliki broj relativno nezavisnih posmatra č a u

Srebrenici ili blizu nje, u julu 1995. godine, nije videlo nijedan dokaz o masakru, uklju č ujuć i

č lanove holandskih snaga koje su bile razme š tene u „bezbednoj zoni“. Hjubert Viland, glavni

istra žilac UN za kr š enje ljudskih prava, nije mogao prona ć i o č evice zlo č ina posle petodnevnog vo đ enja intervjua na licu mesta, me đ u 20.000 pre ž ivelih iz Srebrenice, koliko ih se okupilo u izbegli č kom logoru na tuzlanskom aerodromu. „Mi nismo prona š li nikoga ko je video svojim sopstvenim oč ima izvr š enje zloč ina“, izjavio je Viland za londonski „Dejli telegraf“. Karlos Martins Branko, biv š i zamenik direktora posmatra č ke misije UN u Bosni, koji je ispitivao tvrdnje posmatrač a UN u Srebrenici, pisao je da procena od 8.000 ž rtava predstavlja „kori šć enje i manipulaciju za propagandne svrhe“ i dodao je da je „veoma malo sumnje da je najmanje 2.000 bosanskih muslimana poginulo u borbama sa bolje obu čenom i bolje vo đenom

vojskom bosanskih Srba“ tokom trogodi š njih surovih borbi. Cifra od 2.000 predstavlja broj tela (izme đ u 1919 i 2028, zavisno od izvora koji se koristi) koja su ekshumirana iz grobnica koje je MKTBJ do 2002. godine povezao sa ovim doga đ ajem . Ali mnoga od tih lica pretrpela su smrtni ishod pre pada Srebrenice, a uzrok smrti u mnogim slu č ajevima nije mogu ć e utvrditi.

Tu ž ila š tvom.

8.

Pored mnogih anomalija kojima obiluje preovla đ uju ć a verzija masakra u Srebrenici, pada u o č i neobi č na stabilnost koja se o č ituje u broju ž rtava bosanskih muslimana: 8.000 u periodu od jula do septembra 1995. godine i 8.000 je zvanič no ostalo od

tada do danas, uprkos izuzetno problemati č noj osnovi same po č etne procene i dokazima da su mnogi ili ve ć ina od 5.000 „nestalih“ ili dospeli na teritoriju pod kontrolom bosanskih muslimana, ili na srpsku teritoriju, ili su ubijeni u borbi.

Jasno je da se radi o nepostojanju fizi č kih dokaza, bez obzira na ogromne napore da se oni

prona đ u. U drugim sluč ajevima, kao š to je

u Bosni i na Kosovu, pokazalo se da su prvobitne procene bile prenaduvane, da je do š lo do preuveli č avanja brojeva, da bi potom usledilo radikalno pomeranje broja ubijenih nani ž e, u onoj meri u kojoj se poč etne procene vi š e nisu mogle uskladiti sa fizič kim dokazima o stvarnom broju ž rtava.19 Ali, u slu č aju Srebrenice, zahvaljuju ć i klju č noj politi č koj ulozi SAD,

procena nastradalih u 9/11, pa č ak i broja ubijenih

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

kao i bosanskih muslimana i Hrvata, vera u cifru od 8.000 bila je ispunjena gotovo religioznim

ž arom, a mit o „Srebreni č kom masakru“ postao je imun na protivargumente i dokaze, bez

obzira na to kako jaki i uverljivi oni bili. Od samog po č etka, pa do danas, broj bosanskih muslimana, muš karaca i de č aka za koje se pretpostavlja da su masakrirani od strane bosanskih Srba posluž io je kao neka vrsta neprikosnovene istine č ije bi ispitivanje predstavljalo dokaz nedostatka prave vere ili, š to je još gore: predstavljalo bi „apologetiku“ Srba, Milo ševi ć a i samog „genocida“.

9.

Doga đ aji u Srebrenici i tvrdnje o masakru ogromnih razmera bile su izuzetno korisne Klintonovoj administraciji, bosansko muslimanskom rukovodstvu i hrvatskim vlastima. Klinton je bio pod politi č kim pritiskom 1995. godine kako od medija, tako i od republikanskog pretendenta na polož aj predsednika Boba Dola, da se preduzmu silovite akcije u korist bosanskih Muslimana i njegova administracija je uporno tra ž ila opravdanje za vo đ enje daleko agresivnije politike SAD. Klintonovi zvanič nici po ž urili su da Srebrenicu iskoriste kako bi potvrdili i razglasili tvrdnje o masakru, upravo kao š to je kasnije i Vilijam Voker to uradio u Ra č ku 1990. godine. Preuveli č avanjem ž rtava posle zauzimanja Srebrenice zvanič nici SAD odvratili su pa ž nju sa hrvatskih napada na Srbe u za š tić enim zonama UN (UNPAs), koji su se dogodili uz podr š ku SAD u Zapadnoj Slavoniji u maju (operacija „Bljesak“) i u regionu Krajine u avgustu (operacija „Oluja“) 1995. godine. Podriv š i napore UN i Evropske zajednice da spre č e izbijanje rata (Lisabonski sporazum od marta 1992) i druga dva sporazuma (Vens-Ovenov i Oven-Stoltenbergov sporazum) koji bi zaustavili borbe 1993. godine, tvrdolinija š i Stejt departmenta SAD posvetili su se nametanju vojnog re š enja zahvaljuju ć i č emu je rat produž en do kraja 1995. godine.

10.

Olak šavaju ć i ilegalno dopremanje oru ž ja snagama bosanskih muslimana i ž mure ć i pred ulaskom stranih mudž ahedinskih boraca, SAD su pretvorile navodne „za š tić ene zone “ za civilno stanovni š tvo pod nadzorom UN u poligone za pokretanje ofanzivnih dejstava protiv bosanskih Srba i okidač za NATO intervenciju. Kejs Vibs, svojim obimnim analizama izuzetno je doprineo Izve š taju holandske vlade iz 2002. godine, prime ć uje da je Odbrambena obave štajna agencija SAD (Defense Intelligence Agency) pomagala u prebacivanju ilegalnog oru žja iz muslimanskih zemalja do aerodroma u Tuzli koriste ć i crne Herkules C-130 transportne avione i namerno aranž iraju ć i „rupe“ u zoni osmatranja AWAC-a koji je trebalo da vr š i nadzor nad nelegalnom trgovinom oru ž ja. Zajedno sa tim oru ž jem stigli su mud ž ahedinski borci iz iranskih š iitskih kampova za obuku i od Al Kaide, uklju č uju ć i i dvojicu od 19 otmi č ara

kasnije uklju č enih u napad 9 / 11.

Navaf Al Hazmi i Kalid Al Midhar, kao i idejni tvorac napada Kalid Š eik Mohamed, borili u Bosni i da je Osama bin Laden imao kancelarije u Sarajevu, kao i u Zagrebu. Samom Bin Ladenu izdat je bosanski paso š od ambasade Bosne i Hercegovine u Be č u 1993, prema publikaciji bosanskih muslimana „Dani“. Bin Laden je u dva navrata bio prime ć en u kancelariji bosanskog predsednika Alije Izetbegović a.

Zvani č ni izve š taj Komisije za napad 9/11, tvrdi da su se

11.

I SAD i zvani č nici Tribunala imenovani od strane SAD, priznali su zna č aj politič kog faktora u podizanju optuž nica od strane MKTBJ-a. Tako je, posle podizanja prve optu ž nice za „genocid“ protiv lidera bosanskih Srba Radovana Karadž i ć a i generala Ratka Mladi ć a, 24. jula 1995. godine, sudija Ha š kog suda Antonio Kasese pohvalio optu ž nice kao „dobar politič ki rezultat“ i dodao je da „ta gospoda neć e moć i da u č estvuju u mirovnim pregovorima“ – š to se svodi na

razloge strogo politi č ke prirode, a da to ipak nije uspeo da diskredituje MKTBJ u o č ima sveta.

„Shvatio sam da je Tribunal za ratne zlo č ine veoma dragoceno sredstvo“,

glavni ameri č ki pregovarač Rič ard Holbruk. „Mi smo ga koristili kako bi dva najtra ž enija ratna

rekao je za Bi-Bi-Si

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

zlo č inca u Evropi, Karadž i ć a i Mladi ć a, dr ž ali podalje od Dejtonskog mirovnog procesa i da bi opravdali sve š to je sledilo“.

12.

Vo đ e bosanskih muslimana nekoliko godina su se borile da ubede NATO snage da treba

mnogo že šće da interveni š u u njihovu korist i postoje veoma jaki dokazi da su oni bili spremni ne samo da la ž u ve ć i da ž rtvuju sopstvene gra đ ane i vojnike kako bi ovu intervenciju omogu ć ili. Zvani č nici bosanskih muslimana su tvrdili da im je njihov predsednik Alija Izetbegovi ć rekao da mu je Bil Klinton ukazao na č injenicu da do direktne ameri č ke vojne intervencije mož e do ć i samo ukoliko bi Srbi ubili najmanje 5.000 ljudi u Srebrenici. Napu š tanje Srebrenice pre 11. jula 1995, od strane oru ž anih snaga bosanskih muslimana koje su bile broj čano mnogo ve ć e nego snage bosanskih Srba napada č a, i povla č enje koje je stavilo ja č e muslimanske snage u ranjiv polož aj i uzrokovalo da one pretrpe velike gubitke u borbi i osvetni č kim egzekucijama, doprinelo je pogibiji mnogih. A kada su te cifre bile prenaduvane, one ne samo da su udovoljile Klintonovom zahtevu ve ć su daleko prema šile Klintonov prag neophodnih ž rtava da bi NATO mogao krenuti u akciju. Postoje i drugi dokazi da povla čenje iz Srebrenice nije bilo bazirano na vojnoj neophodnosti, ve ć da se radilo o strategiji žrtvovanja i proizvodnji velikih gubitaka na vlastitoj strani, kako bi se realizovao neki

vi š i cilj.

Dana 9. jula 1995. godine, dva dana pre nego š to su bosanski Srbi zarobili gotovo prazan grad Srebrenicu i pre nego š to su se odigrale bilo kakve ozbiljne borbe, predsednik Izetbegovi ć poziva predsednika Klintona i druge svetske lidere, po ž uruju ć i ih da preduzmu akciju protiv „terorizma“ i „genocida“ od strane snaga bosanskih Srba. To je deo teku ć eg obrasca po kojem su se koristile optu ž be za masovna silovanja, logore smrti, organizovana zverstva za manipulaciju javnog mnjenja u korist vojne intervencije. Vojni izvori potvrđuju da jake muslimanske vojne snage u Srebrenici u ja č ini 5.500 ljudi nisu preduzele ni š ta da brane Srebrenicu od 200 srpskih vojnika i pet tenkova. Tim Ripli, analiti čar vojne publikacije „Janes“, primeć uje da su muslimanske snage pobegle iz Srebrenice ka okolnim brdima, pre nego š to su Srbi zauzeli gotovo prazan grad. On pi š e da su holandske trupe „videle bosanske snage kako bež e iz Srebrenice prolaze ć i pored njihovih osmatra č nica, nose ć i novo novcato protiv-tenkovsko oru ž je, još uvek obmotano plasti č nom ambala ž om“. Ovaj i mnogi drugi sli č ni izveš taji uč inili su da mnogi oficiri UN i strani novinari posumnjaju u zvani č nu verziju. Kao š to je britanski visoki oficir Dž im Bakster, pomo ć nik komandanta UN Ruperta Smita, rekao Timu Ripliju „Oni (bosanska vlada) znaju š ta se doga đ alo u Srebrenici.

Siguran sam da su odlu č ili da je ž rtva bila opravdana.“ Muslimansko rukovodstvo iz Srebrenice tvrdilo je da je grad dobrovoljno „ ž rtvovan“ od strane Predsedni š tva Bosne i Glavnog š taba kako bi se izdejstvovala NATO intervencija. U svojim svedo č enjima pred Ha š kim tribunalom, bosanski muslimanski generali Safer Halilović i Enver Had ž ihasanovi ć potvrdili su da je Glavni š tab bosanske armije iznenada premestilo 18 vode ćih oficira 28. divizije iz Srebrenice. Ovo je ura đ eno iako je vrhovna komanda naredila operacije sabota ž e prema bosanskim Srbima. Jedan od ovih vojno besmislenih napada bio je napad na strate ški neva ž no srpsko selo Vi š nica. Poslednja od tih operacija bio je napad na vojsku bosanskih Srba na putu ju ž no od Srebrenice, samo jedan dan pre nego š to su Srbi zauzeli obli ž nji nebranjeni grad.

U svojoj knjizi iz 2004. godine, „Les Guerriers de la Paix“ („Borci za mir“), Bernar Ku š ner, bivš i

š ef „Lekara bez granica“ i svojevremeno ministar spoljnih poslova Francuske pod Nikolasom

Sarkozijem, navodi da je na svojoj samrtnoj postelji bosanski predsednik Alija Izetbegovi ć priznao Bernaru Ku š neru i Ri č ardu Holbruku da je preterivao u izjavama o srpskim zlo činima pomo ću kojih je ž eleo da izazove NATO intervenciju protiv Srba. Izri č ito, Izetbegović spominje

ratne zarobljeni č ke logore koje su tokom gra đ anskog rata imale sve tri strane, ali da oni srpski, za koje je njegova vlada 1992. godine tvrdila da predstavljaju logore smrti, to u stvari nisu bili.

Ipak ta optu ž ba

dobila je ogroman publicitet zahvaljuju ć i Roju Gutmanu, reporteru „Njuzdeja,

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

koji je podelio Pulicerovu nagradu za tu prič u i ABC-ijevog TV voditelja Pitera Dž eningsa. „To je proizvelo ogromne emocije š irom sveta“, se ć a se Ku š ner Izetbegovi ć eve samrtne ispovesti. „To jesu bila už asna mesta, ali u njima ljudi nisu bili sistematski istrebljivani.“ Prema Ku š neru, Izetbegovi ć je priznao pred njim i Holbrukom da „nije bilo logora smrti, ma koliko ta mesta bila

u ž asna“ i dodao da je „(on tada) smatrao da bi njegove izjave mogle da izazovu bombardovanje (bosanskih Srba)“.

Detekcija propagande

bombardovanje (bosanskih Srba)“. Detekcija propagande Edvard Herman Profesor Edvard Herman je svojim izuzetnim nau

Edvard Herman

Profesor Edvard Herman je svojim izuzetnim nau č nim radom u č inio vidljivim mehanizme formatizacije sistema koji nu ž no okon čava u mraku totalitarizma. Brojne studije, od kojih je mnoge napisao sa filozofom Noamom Č omskim, bliskim prijateljem i saveznikom, veoma precizno detektuju neuralgi č ne ta č ke ovog sistema u kojem je uspostavljeno delovanje propagandnog modela u sprovo đenju imperijalne politike: „Proizvodnja saglasnosti“, „Va š ingtonska veza“, „Politi č ka ekonomija masovnih medija“ (napisane sa Noamom

Č

doba propagande“ – studija koja sadr ži i „Re č nik dvostrukog govora devedesetih“… „Vesna info“ priprema i dve knjige tekstova Edvarda Hermana po izboru samog autora, me đu kojima će se na ć i izvanredne studije o raspadu Jugoslavije; metodologiji medijske satanizacije Srbije i Slobodana Milo š evi ć a; normalizaciji nezamislivog; NATO-u kao imperijalnom pit bulu…

omskim); „Globalni mediji“; „Mit o liberalnim medijima“; „Ispod hipokrizije: dekodiranje vesti u

Detoniranje velike la ž i

Izuzetna studija profesora Edvarda Hermana i njegovih kolega predstavlja prvorazredni nau čni doprinos sistematskom prouč avanju jedne cini č no zloupotrebljene ljudske tragedije, č ije istra živanje je – da bi se zloupotreba prikrila – pretvoreno u zabranjenu temu, ka ž e za „Peč at“ Stefan Karganovi ć . -U Srbiji, naž alost, ta neformalna, ali zato ne manje stvarna, zabrana jo š uvek je velikim delom na snazi. Po š to je svrha te zabrane da se nepristrasnim istra ž iva č ima onemogu ć i da utvrde istinu i da na taj na č in raskrinkaju zvanič nu politi č ku la ž , u š ta se nametnuti narativ o Srebrenici pretvorio, ustoli č enje ove la ž i u Srbiji ima iste otrovne posledice po umove i du š e ljudi kao svaka druga ne č asna operacija te vrste. Herman i saradnici su na briljantan na č in detonirali tu laž nu konstrukciju koja svojim opakim dejstvom uslovljava malodu š nost srpske politike i demoralizaciju naroda Srbije. Svi kojima je stalo do istine duguju im neizmerno poš tovanje i duboku zahvalnost. Na š a NVO „Istorijski projekat Srebrenica“, u dogovoru sa autorima, oduž i ć e im se za njihov trud tako š to ć e uskoro obezbediti prevo đ enje i objavljivanje ovog kapitalnog dela na srpski jezik.

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Svi đ a mi se

223 likes. Registriraj se to see what your friends like.

Tags: biljana đorovi ć, deklaracija o srebrenici, edvard herman, srebrenica, srebreni č ki masakr, stefan karganović

 
 
Facebook Tweet Digg RSS Feed
Facebook
Tweet
Digg
RSS Feed

20 Komentara

1. Izdajice ka ž e:

1. Izdajice ka ž e:

23/04/2011 u 02:27

Hvala Peč atu na ovom tekstu. Neizmerno sam vam zahvalna za osvetljavanje istine u

č ijem se svetlu odli č no vide lica izdajica ove zemlje i naroda. Hvala profesoru Hermanu

š to postoji.

 
2. dopuna ka ž e:

2. dopuna ka ž e:

23/04/2011 u 02:35

„Vesna info“ je objavila knjigu Edvarda Hermana koja u potpunosti raskrinkava metodologiju imperijalne politike: „Politiku genocida“. To je najbolja knjiga koju sam ikada pro čitala. Nije mi jasno zbog č ega ste taj podatak izostavili iz ovog teksta.

3. Uredni š tvo ka ž e:

3. Uredniš tvo ka ž e:

 

23/04/2011 u 11:17

Neredovan ste č italac Pe č ata.U tome je problem.Ko redovno č ita „Pe č a“ zna.Niš ta nije izostavljeno.

4. Звонимир ka ž e:

4. Звонимир ka ž e:

 

23/04/2011 u 12:56

Велика захвалност аутору текста Биљани Ђоровић , професору Едварду Херману и њљговим сарадницима и Историском пројекту Сребреница на немерљивом доприносу да истина о Сребреници угледа светлост дана , и раскринка лажи о Сребреници које су нанеле и још увек наносе огромну штету Србији и Српском Народу . Немогуће је овом приликом заобићи Срамну улогу РТС - а јавног сервиса грађана Србије коју је имао , у својим настојањима да својим пропагандним програмом увери грађане Србије у истинитост Лажног Сребреничког мита . Добра потврда за ово су речи Александра Павића ко - аутора Брошуре ШТА СЕ СТВАРНО ДОГОДИЛО У СРЕБРЕНИЦИ ,штампане са циљем да подстакне јавну дебату о Сребреници и спречи изгласавање срамне резолуције у скупштини Србије , у марту 2010 године. Ова брошура подељена је посланицима пре

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

изгласавања резолуције

Као ко -аутор поменуте брошуре о Сребреници, хтео бих да додам и још пар

података . Наиме, поменута брошура је штампана и бесплатно подељена у 30.000 примерака . Лично сам упитио електронску копију брошуре Уреднику информативног програма РТС Ненадљу Љ . Стефановићу , са предлогом да неком од аутора поменуте брошуре буде омогућено да се појави на ЈАСЕР - у . Наравно , одговора није било . Затим сам , преко пријатеља који је имао одговорајући приступ, тврду копију брошуре доставио г . Стефановићевој секретарици . Наравно, ни то није имало ефекта . Све то се дешавало у недељама пре доношења срамне резолуције о Сребреници . Дакле , ЈАСЕР је директно обструирао смислену јавну дебату на тему Сребренице.

Ову срамну улогу РТС јавни сервис грађана Србије обавља и данас са несмањеним жаром.

Најбоља потврда за ову тврдњу је укидање емисије Атлантис ауторке Биљане Ђоровић са другог програма радио Београда , о чему у часопису Vreme у тексту

Атлантис прича о професијипише директор Радио Београда Душан Радуловић ,

зато што је о Сребреници имала саговорнике какви су Едвард Херман и Стефан Каргановић . Како јадно и лицемерно звуче речи господина Радуловића у светлу овог сјајног текста Едварда Хермана.

“Tek kada č uje razli č ita mi š ljenja, slu š alac ć e imati dovoljno „materijala“ da sam donese stav o temi koja mu je prezentovana. Kada mu se tako neš to uskrati, onda se to zove – manipulacija. To najbolje znaju neki od onih koji su ustali u „odbranu“ emisije pozivaju ć i se na „slobodu misli i javne reč i“.

Од кога су манипулисани грађани Србије корисници услуга јавног сервиса грађана Србије процениће они сами.

Србије процениће они сами . 5. Звонимир ka ž e: 23/04/2011 u 13:12

5. Звонимир ka ž e:

23/04/2011 u 13:12

Наравно велика захвалност и редакцији печата као једној од малобројних редакција у Србији на свему што чини у интересу Србије , Српског народа и истине .

, Српског народа и истине . 6. Slavka ka ž e: 23/04/2011 u 13:34 Nadam se

6. Slavka ka ž e:

23/04/2011 u 13:34

Nadam se da ć emo biti u prilici da i ovim povodom pro č itamo intervju sa profesorom Hermanom. Srpski narod mu mora odati du ž no priznanje za sve š to je uradio. Prenesite mu moju poruku, molim vas, da sam zahvalna neizmerno.

je uradio. Prenesite mu moju poruku, molim vas, da sam zahvalna neizmerno. 7. Pravoslavac ka ž

7. Pravoslavac ka ž e:

23/04/2011 u 15:08

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

U vreme uskr š njeg posta,ba š na dan najve ć eg Hristovog stradanja-(na Veliki petak),jedno zrno istine pronaš lo je svoj put kroz maglu i laž i fabrikovanih u radionicama NSP(č itaj Novi Svetski Poredak).Svakako kao hri šć anin i pravoslavac osu đ ujem svaki zlo č in po č injen na bilo kom delu Sveta bilo kada. Ali isfabrikovane i neve š to upakovane neistine i laž i,uperene protv mog Srpskog naroda, su na svoj nač in zlo č in nad zloč inima. Edvard Herman u svojoj najnovijoj knjizi „Srebrni č ki masakar. č injenice,Kontekst,Politika“na briljantan na č in dokazuje da zlo č ina bar ne u tom stravič nom obimu nije ni bilo i da ga niko nije mogao dokazati.Tako đ e setimo se Markala

itd. itd. itd…. „Bo ž e oprosti neprijateljima mojim.Nemoj ih kazniti nego ih pomiluj milošć u svojom.Oprosti iom Bož e!neznaju š ta rade“.

Č

ekaju ć i promene Pravoslavac

8.

8. Natasa ka ž e:

Natasa ka ž e:

23/04/2011 u 16:07

Proizvodnja saglasnosti podrazumeva i sledece: bilo ko ako dokazuje nesto sto osporava ʻ provereno kriveʼ nece imati tretman i uvazavanje od strane dominantnog poretka tj. od ʻ provereno ispravnih ʼ. Politika ove zemlje, kao i njena elita tezi da se na svaki nacin privoli dominantnom poretku (koji je ne samo vojni vec i kulturoloski) i zato ce biti u stanju da zrtvuje svakog ko govori o ovakvim studijama javno. Ako nije tacna ova studija, neka je neko na naucnom skupu i obori, neka napise svoju. Da ukida nekog ko je pokazao da postoje i ovakva istrazivanja, to je nedopustivo za jednu ozbiljnu demokratsku drzavu. Hvala autorki za ʻ dopunu ʼ o izdavacu knjige. Nisam primetila da je neko objavio i taj podatak.

9.

9. Drago Sten ka ž e:

Drago Sten ka ž e:

23/04/2011 u 16:52

Хвала на овоме тексту . Да бисмо се исчупали из гомила лажи којима су се трудили да нам намакну омчу кривице на врат , требаће нам много година . Политика која се ослања на лаж, која је фабрикује , и која помоћу лажи дисквалификује , готово је невероватно институцинализаована , Код нас је једна радио емисија нестала зато што је покушала да каже неку другу истину , што је отворила право да се чује и друга , могућа страна. Неке докажу своју лаж па да и ми сматрамо да смо највећи злочинци на овоме свету . Али ако се докаже да је лаж постала истина и да је бачена љага на читав један народа онда су злочинци на другој страни .Зато они преко наших штребера забрањују сваки покушај да се истина сазна . Допустимо ли им то нас више неће бити. Остаће само мали вразићи који аминују и пристају да глорификују лаж као истину . Они су гори од твораца великиух свестких

лажи. Знају а не дају , виде а не смеју да гледају ,а живе од пара слушалаца који хоће да знају и траже да паре којима их издржавају служе народу а не лажима . Е неће моћи ове ноћи.

,

10.

10. Zvoncica ka ž e:

Zvoncica ka ž e:

23/04/2011 u 17:51

Vrlo interesantan tekst. Od davnina postoji esencijelna potreba da se dodje do istine ali uvek se nadju oni koji tu istinu vesto skrivaju, narocito kada je rec o genocidima i

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

zverstvima. Zahvaljujuci ovakvim tekstovima mislim da cemo ipak doci do cilja, mic po mic ali ipak cemo doci. Otkrivanje ovakve istine ima globalni znacaj jer imamo previse slicnih zataskivanja istine kroz citavu istoriju covecanstva. Istina je ono cemu tezi „mali“ covek, onaj isti „mali“ covek koji s nadom u bolje sutra dopusta da bude u okrilju onih „velikih“ i veruje im bezuslovno…nazalost vrlo cesto na sopstvenu stetu… Jos jednom sve pohvale za tekst koji je objavljen!!!

Jos jednom sve pohvale za tekst koji je objavljen!!! 11. Петер Канада ka ž e: 23/04/2011

11. Петер Канада ka ž e:

23/04/2011 u 18:32

Страва нас хвата од Скупштинских јахача 126. Нису имали нити имају душе. Знали су шта раде. Опрости им Боже ! На данашњу страсну суботу и сутрашњи свети Васкрс Христов , помолимо се Богу да им исправи и испере грешне жуте душе . Нама , обичном народу , нико не може да објасни да се тако високо представничко тело парламетн српски, свуда подмеће , све извршава , прима ударце , заступа непријатеља . Боже , зар уопште да не посумњају , а да дигну руке , притисну тастер ! Срамота над срамотама. Има и горе . Данас , када имамо пред собом почетак истине на Балкану , они не само да ћуте , него настављају . Ништа не траже ни одлазак НАТО са српске територије, ни кажњавање грешника типа Кацина, Кушнера и Доктора без граница који су киднаповали и вадили органе здравим српским патриотима , ни истину да су срби протерани из Хрватске , ни изјаве разних Сержова Брамераца да су хрвати ослобађали територију од срба, ништа не раде да се заштити српство . Има ли кога да поднесе захтев да се бар Декларација о Сребреници измени , да постави посланичка питања ? Или смо решили да нестанемо штрајковањем глађу и жеђу ?

штрајковањем глађу и жеђу ? 12. Vova ka ž e: 23/04/2011 u 19:19 Postovani, mit o

12. Vova ka ž e:

23/04/2011 u 19:19

Postovani,

mit o srebrenickom „genocidu“ ipak ce ostati u javnoj sceni. Dok svetski mediji revidiraju svoje izjave iz 1995 godine.

Skolovao i studirao sam u juznoj Nemackoj. Na fakultetu u drugoj godini, predmet etika, nasa profesorka u skriptu navela Srebrenicu kao genocid sa istom terminologijom neprijatelja. Ja kao student nisam smeo da udjem u konflikt sa profesorima. Rekavsi jednom da je to velika laz. Pocepao skript i etika profesorke nije me vise videla.

Moj savet Srbiji i srpskom narodu je da se bori svi pravnim sredstvima i skupovima protiv lazi koji su na nametali od 1991. Mora svet da cuje da se dogodilo „tihe“ lazi koji nam se tereti. „Tihe“ lazi zato sto jednom u godini predstavljaju nas kao zveri. To se mora okoncati.

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Ovde u Nemackoj prikazivaju svaki dan kako su Nemci fasisti bili i sta su jevrejima uradili.

Ja kao Srbin ne zelim da zivim u tim lazima. Ni ti! Tek sa istinom moze se mirno ziveti. Lazi uzrokuju rat i djavola.

U interesu je svakom u miru da zivimo, nadamo se i muslimanima.

13.

Pozdrav,

u miru da zivimo, nadamo se i muslimanima. 13. Pozdrav, Небојша Ј . ka ž e:

Небојша Ј . ka ž e:

23/04/2011 u 23:03

Слушао сам те емисије када је у Атлантису гостовао Едвард Херман поводом

своје књуге Политика сребреничког масакра “. Говорећи о грађанском рату у Босни , Херман је указао на то да је Алија Изетбеговић , унапред најавио да ће се ускоро догодини масакр у Сребреници “, што само по себи говори о већ унапред креираном инциденту , за кога ће бити оптужени да су криви Срби, „ злочинци“.

И , ако неко покуша да анализом догађаја и факата , испита или негира масакр у

Сребреници, да је све то само медијска лаж, све је узалудно , јер му тад медији само прилепе етикету порицатеља геноцида, холокауста “, јер не сме се довести у питање партијска линија како каже Херман, и њен модел производње сагласности и истине“, где су Срби зли “, а Муслимани жртве “… „ немоћна и јадна невинашца “.

Оно што бих нагласио то је монструозна идеја по којој је 15.01.2009- те донета резолуција Европског Парламента где се позива веће и комисија да прихвати да се 11.Јул обележава као дан комеморације Сребреничког геноцида у читавој Европској Унији , да се то препоручи да све то исто ураде све земље западног Балкана, да то буде континуирано из године у годину , а све наводно у циљу

помирења међу народима ?!“… Међутим, права поента и циљ су Срби , да се

непрекидно подсећају ( као и светско јавно мњење ) да су зли и геноцидни и да се потпирује Муслиманска освета , мржња .

Следеће што је навео Херман мало људи зна , али је кључна ствар да се схвати медијска лаж и производња истине путем медија.

Неколико дана након геноцида“, Црвени Крст је објавио да је 8000 муслимана, који су напустили подручје, заробљено од стране Срба , али није било изјава нити тврдњи од стране Црвеног Крста да су они измасакрирани ! Али скоро истог момента у светским медијима ова тврдња Црвеног крста била је

преведена као егзекуција, као масакр , геноцид!!

После тога , у следећих две до пет година , откривено је око 2000 тела у области Сребренице и то нису били све Муслимански лешеви ! Разлог зашто је укинут Атлантис је управо Сребреница , када је у задњој емисији непосредно пре укидања Стефан Карганович открио најновији детаљ са суђења у Сарајеву . У предмету Душко Јевић и други, где се одређеним људима оптуженим за геноцид судило за убијање заробљеника у складишту земљорадничке задруге у Кравици у јулу 1995. године после пада Сребренице , тужилаштво БИХ (процес је одржан 14.03.2011.) је извело свог заштићеног сведока , он је почео да прича своју причу , међутим , у једном тренутку он је застао и рекао , обративши се председавајућој:

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Ја не могу даљеи наставио:

Да ли могу сада да почнем да причам истину ?“

Наравно, одједном је настао шок , тајац , сви су били збуњени, но председавајућа није имал куд , па му је рекла :

Па добро, реците шта имате.“

И заштићен сведок почео је да прича, а за то је свакако потребна храброст:

Све што сам до сада причао је лаж . Ја сам био престрашен уценама и претњама

истражитеља тужилаштва, који ми је предочио , да ако ја не дам изјаву која се уклапа у оптужницу , да ја могу сам да се нађем на оптуженичкој клупи, да они имају доказа против мене .“

Питање је сад , колико још има таквих уцењених сведока од стране тужилаштва? Ето то је засметало цензорима , јер шта ћете боље раскринкавање сребреничког мита него када нам то предочавају сведоци оптужбе . Ово је срамота за целу кућу РТС и њено најуже руководство , јер невраћањем Атлантиса после класичне медијске одмазде од стране главног и одговорног уредника Радио Београда 2. Ђорђа Малавразића, оно се свесно ставило на страни лажи подржацвајући сребренички мит , а наводно мото им је :

ваше је право да знате све

Ово нам говори како су због отворених лажи речи изгубиле сваки смисао, тако да свакога дана док се на РТС -у понавља тај мото , сви знамо да је то бајка , комплетно руководство РТС - а и гледаоци . РТС је најогора ТВ кућа на целој планети , јер многе телевизије лажу , али само РТС свесно лажно извештава о свом сопственом народу и тако директтно учествује у психолошком рату против Срба и државе Србије . Но проћи че та времена , али ће имена челника садашег РТС - а остати трајно запамћена као најбеднији послушници у служби стране пропаганде сатанизације срба и убијања у појам свега што је српско у идентитету срба .

што је српско у идентитету срба . 14. georgina ka ž e: 24/04/2011 u 00:59 Jednom

14. georgina ka ž e:

24/04/2011 u 00:59

Jednom prilikom sam gledala na BBC muslimana koji se zalio na sadasnji tretman muslimana u UK i tada je rekao“Bili smo dobri britanskim vojnicima dok smo odlazili istim avionima u Bosnu da se borimo za svoju bosansku bracu a sada nas proglasavaju teroristima“ Mudzahedini su regrutovani iz cijeloga svijeta da pomazu u tom ratu. Vec svi to na svijetu znaju samo ovdasnja vlast u Srbiji da bi se ulagivala vlastitom ubici i usla sa njima u savez suti.Nama stranci cini se i otvaraju i zatvaraju oci.Hvala gospodinu Hermanu, Noamu Comskom i Haroldu Pinteru za njihove istine.

Hermanu, Noamu Comskom i Haroldu Pinteru za njihove istine. 15. Драгутин ka ž e: 24/04/2011 u

15. Драгутин ka ž e:

24/04/2011 u 10:04

Пвде у Москви испред жуте амбасаде на Мосфилмовској често се појаве Руси са

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

транспарентима Косово је Србија и нико их не разгони , него се придружује народ . У Београду или било где у Србији такав скун би растерала милиција ? Уколико би неко пронео плакату – „Тражимо истину о Сребреници “, њега би ухапсили . Руске новине пишу да сте ухапсили па на вишегодишњу робију осудили омладинце дечаке ( на кућни притвор једну будући мајку , тј да не излази из куће годину дана ) који су организовали манифестацију са плакатама Нећемо да будемо педери “. Да ли је то могуће , куда иде Србија и ко је води?

, куда иде Србија и ко је води ? 16. Zvoncica ka ž e: 24/04/2011 u

16. Zvoncica ka ž e:

24/04/2011 u 18:58

Oprostite mozda cu postaviti glupo pitanje,(iako me ucise na fakultetu da nema glupih pitanja), nisam bas najbolje razumela onu rec AUTOR u vrhu tj, ne razumem kom komentaru pripada, komentaru urednistva ili onom prethodnom? Malo mi upada u oci pa sam tako i primetila…hvalaaaaa

Malo mi upada u oci pa sam tako i primetila…hvalaaaaa 17. v ka ž e: 24/04/2011

17. v ka ž e:

24/04/2011 u 22:09

Klintona,Blera,Kusnera i slicne treba na srpsku poternicu. Treba da odgovaraju za ZLOCIN PROTIV MIRA. Oni su i bili generator rata u SFRJ. Sramota je sto mi u Srbiji o tome cutimo.

rata u SFRJ. Sramota je sto mi u Srbiji o tome cutimo. 18. logori za slobodne

18. logori za slobodne ka ž e:

26/04/2011 u 11:30

za š to je skoro cela srpska intelektualna elita,dakle ona vidljiva,na vlasti,a najviš e u ustanovama obrazovanja i kulture,pristala na memoricid,prekrajanje č injenica,izmi š ljanje fakata…?u č ije ime je pristala,zbog koga?da li je i ona sama silovana,ili pristala na silovanje pa se zaljubila u svog silovatelja?za š to ćuti o tome kao da se jezici i č inovi patologije ne vide…to oni misle.za š to?zato š to se brinula,oportuno i darvinistič ki o svom biosu a zavrgla etos?zato š to je trgovina njen omen,index,simptom i ozna č itelj a ne sloboda i ljubav prema istini…dok mi ovde patimo,skarifikovani krivicom i silovani ʼ poetskom pravdom ʼ u ime ʻ leve ruke boga-NATO ʼ .ne moramo nu ž no biti ni srbi,ni pravoslavci ni hri šć ani da bi znali š ta se ovde de š ava,već samo,samo?ljudi koji ž ivimo ovde i koji ostajemo ovde,uprkos!jedina mera je ljubav i istina.gospodin herman i ostali savesni ljudi nisu ni srbi,ni pravoslavci,ne pi š u ć irilicom,a neki nisu ni hri šć ani…govorim to zato š to mi je dosta da neko ka ž e ja sam srbin,ili pravoslavac ili hri šć anin…pa da misli da nas je sve odmah ubedio da je sadr ž aj koji sledi ve ć ,time,sam po sebi,valjan.takva vrsta saobra ć aja je primitivna i kada je neko koristi,odmah se predstavlja kao mesto prostote,mesto nerazvijenog i nekreativnog jezika.nijednim ideolo š kim indeksom ili prefiksom ne mo ž emo obezbediti,osvojiti i proš iriti valjanost,verodostojnost jer je ljubav u istini izvan bilo koje ideologije,pa ni rasne,rodne,klasne,religijske,…dakle zaš to je na š a,ovda š nja elita,naš i prijatelji,kom š ije,sugra đ ani,kumovi,dakle NA Š A DOMA Ć A elita pristala da nas sve zajedno proda trguju ć i sa silovateljem,sa nasilnikom,da nas izda u

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

č inu veleizdaje i da se,sa cinizmom u inforbirovskim č istkama nad nepodobnima,hvali š to

je sama bez svesti,savesti, š to la ž e,krade i ubija sve nas zajedno,jer neistina ubija.jer

neljubav ubija.

ubija sve nas zajedno,jer neistina ubija.jer neljubav ubija. 19. Горан ka ž e: 27/04/2011 u 19:16

19. Горан ka ž e:

27/04/2011 u 19:16

Временска дистанца, мноштво информација које су испливале у међувремену и потоња дешавања, све до данашњег дана, потпуно су обесмислила питања типа

да ли је НАТО убио Југославију , креирао , учествовао и усмеравао ратове на

њеној територији “, “ да ли се етничко чишћење Срба у Хрватској и на Космету , десило уз благослов и активно учешће НАТО- а“, “ да ли је НАТО свесно уништавао цивилне зграде и цивилно становништво 1999“, “ да ли је Сребреница изрежирана и да ли се десио геноцид , као и у Рачку , пијаци Маркале““…. Списак бесмислених

питања је подугачак и потпуно је депласирано расправљати о тако очигледним стварима у којима су учесници ( НАТО официри и обавештајци ) у својим мемоарима нашироко описали шта , како и зашто се то све десило. Па они се по Западу константно хвале својим подвизима и успесима у борби против Срба и детаљно описују своје методе ! Мени је нерешива енигма наша интелектуална елита у којој влада послушнички мук и најцрња колаборација са антицивилизацијским Новим светским поретком “.

“ Новим светским поретком “. 20. Zdenko ka ž e: 01/05/2011 u 10:02 Novinari dobijaju

20. Zdenko ka ž e:

01/05/2011 u 10:02

Novinari dobijaju tzv. najvise nagrade (ej, Pulicer, potpuno obesmisljeno)za svoj „rad“, bivsi politicari nobelove nagrade (obesmisljeno jer ko to dobija za mir danas…) i td. To su nagrade za obavljene (prljave rabote). A ovi nasi ce i dalje da se izvinjavaju. Tuga i jad.

Po šaljite komentar

ce i dalje da se izvinjavaju. Tuga i jad. Po š aljite komentar Ime ( obavezno
ce i dalje da se izvinjavaju. Tuga i jad. Po š aljite komentar Ime ( obavezno
ce i dalje da se izvinjavaju. Tuga i jad. Po š aljite komentar Ime ( obavezno

Ime ( obavezno polje )

E-mail ( obavezno polje )

Naslov

ce i dalje da se izvinjavaju. Tuga i jad. Po š aljite komentar Ime ( obavezno

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Poslati
Poslati
Poslati Prelistajte novi broj PE Č AT Magazina
Poslati Prelistajte novi broj PE Č AT Magazina

Prelistajte novi broj PE Č AT Magazina

Poslati Prelistajte novi broj PE Č AT Magazina
Poslati Prelistajte novi broj PE Č AT Magazina
Poslati Prelistajte novi broj PE Č AT Magazina

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Telekom Srbije trebalo bi da bude u dr ž avnom vlasni š tvu manjim delom
Telekom Srbije trebalo bi da bude u dr ž avnom vlasni š tvu manjim delom

Telekom Srbije trebalo bi da

Telekom Srbije trebalo bi da bude u dr ž avnom vlasni š tvu manjim delom bude

bude u dr ž avnom vlasniš tvu manjim delom bude privatizovan ve ć im delom bude privatizovan bude privatizovan u celini

Kalendar

Glasanje

Rezultati

Tribina „Pe č ata“ u Ba č koj Palanci: Č uvari vatre č ata“ u Ba č koj Palanci: Č uvari vatre

Tribina Pe č ata u Ba č koj Palanci č ata u Bač koj Palanci

2. mart 2011.Č uvari vatre Tribina Pe č ata u Ba č koj Palanci TV komentar Drakula u

TV komentar

Drakula u Zavodu za transfuziju krviPe č ata u Ba č koj Palanci 2. mart 2011. TV komentar Uskr š nja

Uskrš nja nedelja i „Utisak nedelje“ š nja nedelja i „Utisak nedelje“

Sudbina B92: Ubuduć e bez „CIA, snajka, CIA“ ć e bez „CIA, snajka, CIA“

Agencijske vesti po izboru pavla Ćosi ća

Đ ilas tra ž i smanjenje broja gra đ ana

Đ

ilas tra ž i smanjenje broja gra đ ana

Nau č no dokazano: Bolji ve ć i nego manji

Nauč no dokazano: Bolji ve ć i nego manji

Grad Beograd protiv NATO agresije u Libiji

Grad Beograd protiv NATO agresije u Libiji

Komentari

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

ba ćo: Samo naprijed,kad se ima 99,9 % -tna podr š ka stanovni š tva.Ni tzv. Me đ . zajednica nije rač unala n

ЛА : Evo male kolekcije izjava Vojina Dimitrijevica koje lepo slikaju ko je i sta je:

http://www.izjave.n

http://www.kpgtyu.org/pressarhiva/

Lune: Pakistanske obaveŠ tajne slu Ž be o ubistvu vodje Al Kaide Bin Ladena uhvatili pa streljali pred ć e

Srbin: Печат је овом наградом ипак доказао да неко брине о срп

ипак доказао да неко брине о срп Rubrike 1 Uvodnik 2 Intervju 3 Dru š tvo

Rubrike

1 Uvodnik 2 Intervju 3 Dru š tvo Kolumne Region 4 Svet Kultura Dokumenti Reportaž
1 Uvodnik
2 Intervju
3 Dru š tvo
Kolumne
Region
4 Svet
Kultura
Dokumenti
Reportaž e

Lune: *NN*

opet

Lune: *NN* opet neko *sumnjivo lice*, imao bi Nusic sta da radi ?

neko *sumnjivo lice*, imao bi Nusic sta da radi

?

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

IzjavePregled Kalendar Satira Sport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar Autori Aleksandar Dun

PregledIzjave Kalendar Satira Sport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar Autori Aleksandar Dun đ

KalendarIzjave Pregled Satira Sport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar Autori Aleksandar Dun đ

SatiraIzjave Pregled Kalendar Sport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar Autori Aleksandar Dun đ

SportIzjave Pregled Kalendar Satira Agencijske vesti Pavle Ć osi ć TV komentar Autori Aleksandar Dun đ

Agencijske vesti Pavle Ć osi ć Ć osi ć

TV komentarKalendar Satira Sport Agencijske vesti Pavle Ć osi ć Autori Aleksandar Dun đ erin Aleksandar Pavi

Autori

Aleksandar Dunđ erin đ erin

Aleksandar Pavi ć ć

Aleksandar Vulinkomentar Autori Aleksandar Dun đ erin Aleksandar Pavi ć Aleksandar Đ aja Ana Radmilovi ć Biljana

Aleksandar Đ aja Đ aja

Ana Radmilovi ć ć

Biljana Đ orovi ć Đ orovi ć

Bogdan Đ urovi ć Đ urović

Brana Crnč evi ć č evi ć

Branko RadunĐ orovi ć Bogdan Đ urovi ć Brana Crn č evi ć Danijel Cvjeti ć anin

Danijel Cvjeti ć anin ć anin

Dejan Luki ć ć

Dejan Đ ori ć Đ ori ć

Dobrica Ć osi ć Ć osi ć

Dragan Hamović ć

Dragan Milosavljevi ć ć

Dragomir An đ elkovi ć đelkovi ć

Dragoslava BarzutHamovi ć Dragan Milosavljevi ć Dragomir An đ elkovi ć Filip Erceg Kosta Č avo š

Filip Ercegć Dragomir An đ elkovi ć Dragoslava Barzut Kosta Č avo š ki Ljiljana Bogdanovi ć

Kosta Č avo š ki Č avoš ki

Ljiljana Bogdanovi ć ć

Mara Kne ž evi ć Kern ž evi ć Kern

Marko Kekovi ć ć

Marko Marković ć

Milica Ostoji ć ć

Milo Lomparć Kern Marko Kekovi ć Marko Markovi ć Milica Ostoji ć Milorad Vu č eli ć

Milorad Vuč eli ć č eli ć

Milovan Danojli ć ć

Miodrag Zarkovi ć ć

Mira Popovi ć ć

Miroslav Stojanovi ć ć

Nata š a Jovanovi ć š a Jovanovi ć

Nikola Vrzi ć ć

Pavle Ć osi ć Ć osi ć

Radivoje Miki ć ć

Rajko Petrov Nogoć Nikola Vrzi ć Pavle Ć osi ć Radivoje Miki ć Ra š ko Jovanovi ć

Ra š ko Jovanovi ć š ko Jovanović

Ratko Dmitrovi ć ć

Ratko Markovi ć ć

Slobodan Antoni ć ć

Srba Ignjatovi ć ć

Uglješ a Mrdi ć š a Mrdi ć

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Vasa Pavkovi ć  

Vasa Pavkovi ć

 
Vasilije Kresti ć

Vasilije Krestić

Venceslav Gli š i ć

Venceslav Gli š i ć

Vladimir Dimitrijevi ć

Vladimir Dimitrijevi ć

Vladislav Panov  

Vladislav Panov

 
Vlastimir Vuji ć

Vlastimir Vujić

Zoran Milo š evi ć

Zoran Miloš evi ć

Đ or đ e Stankovi ć

Đ

orđ e Stankovi ć

Trenutno na vezi

25 Korisnika

Arhive

maj 2011or đ e Stankovi ć Trenutno na vezi 25 Korisnika Arhive april 2011 mart 2011 februar

april 2011e Stankovi ć Trenutno na vezi 25 Korisnika Arhive maj 2011 mart 2011 februar 2011 januar

mart 2011ć Trenutno na vezi 25 Korisnika Arhive maj 2011 april 2011 februar 2011 januar 2011 decembar

februar 2011na vezi 25 Korisnika Arhive maj 2011 april 2011 mart 2011 januar 2011 decembar 2010 novembar

januar 2011Korisnika Arhive maj 2011 april 2011 mart 2011 februar 2011 decembar 2010 novembar 2010 oktobar 2010

decembar 2010maj 2011 april 2011 mart 2011 februar 2011 januar 2011 novembar 2010 oktobar 2010 septembar 2010

novembar 2010april 2011 mart 2011 februar 2011 januar 2011 decembar 2010 oktobar 2010 septembar 2010 avgust 2010

oktobar 20102011 februar 2011 januar 2011 decembar 2010 novembar 2010 septembar 2010 avgust 2010 jul 2010 jun

septembar 20102011 januar 2011 decembar 2010 novembar 2010 oktobar 2010 avgust 2010 jul 2010 jun 2010 maj

avgust 20102011 decembar 2010 novembar 2010 oktobar 2010 septembar 2010 jul 2010 jun 2010 maj 2010 april

jul 20102010 novembar 2010 oktobar 2010 septembar 2010 avgust 2010 jun 2010 maj 2010 april 2010 mart

jun 20102010 oktobar 2010 septembar 2010 avgust 2010 jul 2010 maj 2010 april 2010 mart 2010 februar

maj 2010oktobar 2010 septembar 2010 avgust 2010 jul 2010 jun 2010 april 2010 mart 2010 februar 2010

april 20102010 septembar 2010 avgust 2010 jul 2010 jun 2010 maj 2010 mart 2010 februar 2010 januar

mart 20102010 avgust 2010 jul 2010 jun 2010 maj 2010 april 2010 februar 2010 januar 2010 avgust

februar 2010avgust 2010 jul 2010 jun 2010 maj 2010 april 2010 mart 2010 januar 2010 avgust 2009

januar 2010jul 2010 jun 2010 maj 2010 april 2010 mart 2010 februar 2010 avgust 2009 jul 2009

avgust 20092010 maj 2010 april 2010 mart 2010 februar 2010 januar 2010 jul 2009 april 2009 novembar

jul 2009april 2010 mart 2010 februar 2010 januar 2010 avgust 2009 april 2009 novembar 2008 Izdvajamo MILIVOJE

april 20092010 mart 2010 februar 2010 januar 2010 avgust 2009 jul 2009 novembar 2008 Izdvajamo MILIVOJE IVANI

novembar 2008februar 2010 januar 2010 avgust 2009 jul 2009 april 2009 Izdvajamo MILIVOJE IVANI Š EVI Ć

Izdvajamo

2010 avgust 2009 jul 2009 april 2009 novembar 2008 Izdvajamo MILIVOJE IVANI Š EVI Ć Dr

MILIVOJE IVANI Š EVI Ć Dr ž avu gradili na pobijenim Srbima!

(Ne)svesno podse ć anje na Č etvrti kongres KPJ

EKUMENSKI PROLOG Š ta nas č eka kada se ujedinimo?

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Svetom vlada novac i trend „otimaj dok jo š ima“ MAJED Š ADUD Sirija je
Svetom vlada novac i trend „otimaj dok jo š ima“ MAJED Š ADUD Sirija je
Svetom vlada novac i trend „otimaj dok jo š ima“ MAJED Š ADUD Sirija je
Svetom vlada novac i trend „otimaj dok jo š ima“ MAJED Š ADUD Sirija je

Svetom vlada novac i trend „otimaj dok jo š ima“

MAJED Š ADUD Sirija je glavna smetnja zapadnim interesima

RAJKO PETROV NOGO Radovanov gambit

Obili ć i Đ ur đ evdan

PETROV NOGO Radovanov gambit Obili ć i Đ ur đ evdan EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šč a šć e „imperijalnog pit bula“

Udar na be šč a šć e „imperijalnog pit bula“ Š e š elj za sada

Š e š elj za sada ostaje u Hagu

pit bula“ Š e š elj za sada ostaje u Hagu Ameri č ke igre sa
pit bula“ Š e š elj za sada ostaje u Hagu Ameri č ke igre sa

Ameri č ke igre sa naftom i vatrom

Pred vratima nove planetarne krize

igre sa naftom i vatrom Pred vratima nove planetarne krize VOJIN DIMITRIJEVI Ć Kako promeniti srpsku

VOJIN DIMITRIJEVIĆ Kako promeniti srpsku psihu

krize VOJIN DIMITRIJEVI Ć Kako promeniti srpsku psihu Ž ivela smrt! Dobri đ aci Lo š

Ž ivela smrt!

DIMITRIJEVI Ć Kako promeniti srpsku psihu Ž ivela smrt! Dobri đ aci Lo š e admirala

Dobri đ aci Lo š e admirala

psihu Ž ivela smrt! Dobri đ aci Lo š e admirala Hag je Hrvatskoj u č
psihu Ž ivela smrt! Dobri đ aci Lo š e admirala Hag je Hrvatskoj u č

Hag je Hrvatskoj u č inio veliku uslugu

Dervi š ki ples oko le š a

EDVARD HERMAN O SREBRENICI Udar na be šča šć e „imper

http://www.pecat.co.rs/2011/04/edvard-herman-o-srebrenici-uda

Copyright © 2011 — Pe č at . RUSIJA Kost u grlu Amerike Osama –

Copyright © 2011 — Pe č at

.

RUSIJA Kost u grlu Amerike

Osama – jo š uvek mrtav