²

Avkahada Chakra
Lagna Lagna Lord Rashi Rashi Lord Nakshatra Nakshatra Lord Charan Tithi Paya S.S. Yoga Karan Varna Tatwa Vashya Yoni Gana Nadi Nadi Pada Vihaga First Letters Sun Sign Decanate Pisces Jupiter Libra Venus Swati Rahu 4 Panchami Shukla Iron Indra Balava Kshatriya Agni Manav Buffalo(M) Deva Anta Aadi Shikkaval Ru, Ray, Raa, Tha Virgo 2

B.R.vaibhav
Date of Birth: Time of Birth: Place of Birth: Latitude: Ayanmash: Local Mean Time: Sidreal Time: LT Correction: Obliq: 5 September 1989 Tuesday 20:31 PM Mysore (Karnataka), India 12.18N Longitude: 76.37E NC Lahiri 20:07:28 23:42:44

1

19:6:13
-23:32 23.4

Ghatak(Malefics)
Rashi Months Tithi Day Nakshatra Prahar Lagna Yoga Karan Dhanu Magh 4, 9, 14 Thursday Satabisha 4 Kanya Atiganda Taitila

Favourable Points
Lucky Numbers Good Numbers Evil Numbers Good Years Lucky Days Good Planets Evil Planets Friendly Signs Good Lagna Lucky Metal Lucky Stone Lucky Time Lucky Direction 5 1, 2, 7, 9 6, 8 14,23,32,41,50 Mon, Tue, Thu Moon, Mars, Jup Venus, Mercury Can Sco Sag Gem, Vir, Scor, Cap Bronze Yell. Sapph. Evening North-East

Cyril Gupta - 263, Sant Nagar, New Delhi-110065
Generated by Horoscope Explorer (c) Public Software Library India Pvt Ltd - www.itbix.com

B.R.vaibhav

²
Planetary Positions at Birth Time
Rashi Pisces Leo Virgo Virgo Leo Gemini Sagittarius Libra Aquarius Leo Sagittarius Sagittarius Libra Degrees 26:03:28 19:18:38 15:02:17 28:13:19 27:17:13 12:51:52 13:36:55 18:26:30 01:57:37 01:57:37 07:38:01 15:57:45 19:12:29 Nakshatra Revati Poorva Hasta Chitra Uttara Aridra P.Sada Swati Dhanishta Magha Moola P.Sada Swati Nak Lord Mercury Venus Moon Mars Sun Rahu Venus Rahu Mars Ketu Ketu Venus Rahu Pad 3 2 2 2 1 2 1 4 3 1 3 1 4 Direct Direct Direct Direct Direct Retro Direct Retro Retro Retro Retro Direct Dir Dignity Mooltrikona Mooltrikona -

2

Planets Ascendant Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto

Lagna Kundali
12 1 2 3

Asc

Jup

11

4

Rah

10

5

Sun Mar Ket

9

8

7

6

Sat Ura Nep

Moon Plu

Mer Ven

B.R.vaibhav Lagna
12 1 2 3

²
Hora
12 1 2 3

3 Wealth

Asc

Jup

11

4

11

4

Rah

Sun Mar Moon Nep Plu
5 10 5

10

Sun Mar Ket

Asc Mer Ven Jup Sat Rah Ket Ura
9 8 7 6

9

8

7

6

Sat Ura Nep

Moon Plu

Mer Ven

Drekkana
12 1 2 3

Siblings

Chaturthamsha
12 1 2 3

Luck

Mar Sat Nep

Ven

Mer Sat Ura

Moon Plu

Mar

Ven Nep

11

4

11

4

Moon Rah Plu

Sun Rah

10

5

10

5

Mer

Ket

Ket

9

8

7

6

9

8

7

6

Sun Ura

Asc

Jup

Asc

Jup

B.R.vaibhav Saptamamsha
12 1 2 3

²
Children

4 Spouse
1 2 3

Navamsha
12

Asc Sat Nep

Mer

Moon Plu

Ket

Mer

Ura

11

4

11

4

Mar Moon Rah Plu

Asc

10

5

10

5

Ura

Ket

Jup

Sat Nep

9

8

7

6

9

8

7

6

Sun

Ven Jup

Mar

Rah

Sun Ven

Dashamamsha
12 1 2

Profession
3

Dwadashamamsha
12 1 2 3

Parents

Sat Moon Plu

Mar Nep

Sun Mer Ura

Sat Moon Plu

Mar Nep

11

4

11

4

Sun Ven Rah Ura

Asc

Rah

10

5

10

5

Ket

Asc

Ven Ket

9

8

7

6

9

8

7

6

Mer Jup

Jup

B.R.vaibhav Shodashamsha 12 1 2 3 ² Vehicles 5 Religious Inclinations 2 3 Vimshamsha 12 1 Ven Ura Sun Jup Jup Moon Plu Sat Mer Mar Nep 11 4 11 4 Plu Sat Ven 10 5 10 5 Asc Moon Mer Nep Asc Rah Ket Ura 9 8 7 6 9 8 7 6 Mar Rah Ket Sun Chaturvimshamsha 12 1 2 3 Education Saptavimshamsha 12 1 2 3 Strength Asc Ven Mar Jup Sat Plu Mar Sat Ket Nep 11 4 11 4 Ura Mer Moon 10 5 10 5 Nep Mer Ven 9 8 7 6 9 8 7 6 Sun Plu Moon Rah Ket Asc Rah Ura Sun Jup .

B.vaibhav Trimshamsha 12 1 2 ² Misfortune 3 6 Auspicious Results 2 3 Khavedamsha 12 1 Mer Rah Ket Sun Moon Plu Mar Moon Sun Plu Mer Rah Ket 11 4 11 4 Ura Ura 10 5 10 5 Nep Asc 9 8 7 6 9 8 7 6 Jup Sat Nep Asc Ven Mar Ven Sat Jup Akshvedamsha 12 1 2 General Well Being 3 Shashtiamsha 12 1 2 General Well Being 3 Asc Ven Mer Sat Ura Ven Rah 11 4 11 4 Jup Moon Mar Asc Jup Nep 10 5 10 5 Sat Plu 9 8 7 6 9 8 7 6 Sun Mar Ura Nep Mer Rah Ket Plu Ket Sun Moon .R.

R.vaibhav ² Bhav Table Bhav Begins Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius 10:18:18 10:18:18 08:47:60 07:17:41 07:17:41 08:47:60 10:18:18 10:18:18 08:47:60 07:17:41 07:17:41 08:47:60 Mid Bhav Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius 26:03:28 24:33:09 23:02:50 21:32:32 23:02:50 24:33:09 26:03:28 24:33:09 23:02:50 21:32:32 23:02:50 24:33:09 7 Bhav 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bhav Chalit Chakra 12 1 2 3 12 1 Chandra Kundli 2 3 Asc Jup Asc Jup 11 4 11 4 Ket Rah 10 5 10 5 Rah Sun Mar Sun Mar Ket 9 8 7 6 9 8 7 6 Sat Ura Nep Moon Plu Mer Ven Sat Ura Nep Moon Plu Mer Ven .B.

Bhadra Ashwini Krittika Mrigsiras Aridra Pushyami Satabhisha P.B.Bhadra Charan 4 4 3 2 4 2 4 4 Weekday Based Upagrahas (Kalidasa) Upagraha Kalabela Paridhi Mrityu Ardhaprahara Yamakantaka Kodanda Gulika Mandi Rashi Aries Taurus Taurus Gemini Cancer Aquarius Pisces Pisces Degrees 11:37:38 05:26:58 28:59:33 18:30:50 08:47:12 18:54:13 15:38:12 02:58:48 Lord Mars Venus Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Jupiter Nakshatra Ashwini Krittika Mrigsiras Aridra Pushyami Satabhisha U.Bhadra Charan 4 3 2 4 2 4 4 4 .Bhadra P.R.Sada Punarvasu Ashlesha Anuradha P.vaibhav ² Sun Based Upagrahas Lord Mars Rahu Moon Venus Ketu Rashi Capricorn Gemini Sagittarius Cancer Cancer Scorpio Sagittarius Aquarius Taurus Degrees 02:38:38 27:21:22 27:21:22 02:38:38 19:18:38 09:18:38 19:18:38 25:58:38 15:58:38 Nakshatra U.Sada P.Bhadra Rohini Charan 2 3 1 4 1 2 2 2 2 8 Upagraha Dhuma Vyatipata Parivesha Indrachapa Upaketu Bhukampa Ulka Brahmadanda Dhwaja Weekday Based Upagrahas (Parashara) Upagraha Kalabela Paridhi Mrityu Ardhaprahara Yamakantaka Kodanda Gulika Mandi Rashi Pisces Aries Taurus Taurus Gemini Cancer Aquarius Pisces Degrees 15:38:12 11:37:38 05:26:58 28:59:33 18:30:50 08:47:12 18:54:13 02:58:48 Lord Jupiter Mars Venus Venus Mercury Moon Saturn Jupiter Nakshatra U.Sada Punarvasu U.

B.R.vaibhav ² Bhinna Ashtak Varga Jupiter 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 IX 9 X 10 XI 11 XII 12 I 9 Saturn Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 9 X 10 XI 11 XII 12 I VII VIII VII VIII IX o o o 3 o o o o o o 6 o o o o 4 o o o 3 o o o o o 5 o 1 o o o 3 o o 2 o o o 3 o o 2 o o o o 4 o o o 3 o o o o o 5 o o o o o 5 o o o o o o o 7 o o o o 4 o o o o o 5 o o o o o 5 o o o 3 o o o o o 5 o o o 3 o o o o 4 o o o o o o 6 o o o o 4 Total Total Mars Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 IX 9 X 10 XI 11 XII 12 I Sun Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 9 X 10 XI 11 XII 12 I VII VIII VII VIII IX o o 2 o o o o 4 o o o 3 o o o 3 o o o o o 5 o o 2 o o 2 o o o 3 o o o o 4 o o o 3 o o o 3 o o o o o 5 o o o 3 o o o o 4 o o o o o 5 o o o 3 o o o o o o o 7 o o o 3 o o 2 o o o o 4 o o o 3 o o o 3 o o o o o o 6 o o o o o 5 Total Total .

vaibhav ² Bhinna Ashtak Varga Mercury 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 IX 9 X 10 XI 11 XII 12 I 10 Venus Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 9 X 10 XI 11 XII 12 I VII VIII VII VIII IX o o o o o 5 o o o o 4 o o o o o 5 o o o o o o 6 o o 2 o o o 3 o o o o o o 6 o o o o 4 o o o 3 o o o o o o 6 o o o o 4 o o o o 4 o o o o o 5 o o o o o 5 o o o o o 5 o o o o o 5 o o o o o 5 o o o o 4 o o o 3 o o o o o 5 o o o o 4 o o o o o o o 7 o o 2 o o o o 4 Total Total Moon Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 IX 9 X 10 XI 11 XII 12 I Ascendant Signs Houses Sat Jup Mar Sun Ven Mer Moon Asc 1 II 2 III 3 IV 4 V 5 VI 6 7 8 9 X 10 XI 11 XII 12 I VII VIII VII VIII IX o o o o o 5 o o o o o o 6 o o o o o 5 o o o 3 o o 2 o o o 3 o o o o 4 o o 2 o o o o o o 6 o o o o o o 6 o o 2 o o o o o 5 o o o 3 o o o o o 5 o o o o 4 o o o o 4 o o o 3 o o o o o 5 o o o o o o 6 o o o 3 o o o o o o 6 o o o o 4 o o o 3 o o o 3 Total Total .B.R.

R.vaibhav ² Ashtak Varga (Before Reduction) 1 2 4 6 4 5 5 4 6 34 3 5 3 5 5 3 5 7 5 4 34 4 4 4 3 3 3 5 4 6 3 27 4 4 5 7 2 5 5 5 2 5 31 4 3 6 3 3 2 4 5 3 1 21 4 5 7 2 4 2 3 3 6 3 23 5 6 8 4 2 3 5 5 4 2 25 3 3 9 3 6 4 4 3 3 3 26 4 6 10 3 6 3 7 4 6 2 31 1 4 11 6 2 3 2 6 4 4 27 6 3 12 5 5 5 4 4 4 3 30 3 3 Total 11 Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Total Rahu Ascendant 3 5 2 5 5 5 3 28 3 3 48 49 39 54 56 52 39 337 44 49 After Trikon Shodhan 1 Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn 2 1 3 2 1 1 1 5 3 3 3 1 3 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 1 5 4 0 3 1 2 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 7 0 2 0 1 0 2 0 8 1 0 0 1 1 0 0 9 0 4 2 0 0 1 0 10 0 3 1 3 0 3 1 11 4 0 1 0 3 0 1 12 2 3 2 0 0 0 1 0 3 0 1 2 3 0 After Ekadhipatya Shodhan 1 Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn 2 1 2 2 0 1 0 5 3 3 3 1 3 4 1 1 4 0 1 0 1 0 2 1 5 4 0 3 1 2 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 7 0 2 0 1 0 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 0 4 2 0 0 1 0 10 0 3 0 3 0 3 0 11 4 0 0 0 3 0 0 12 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 3 0 Shodhya Pinda Pinda Graha Rasi Shodhya Sun Moon Mar Mer Jup Ven Sat 82 150 232 60 134 194 59 76 135 48 60 108 78 107 185 25 75 100 36 94 130 .B.

Mitra Neutral Neutral --G.Mitra Enemy Enemy --Friend G.Satru Neutral Jup G.Mitra Mar Neutral Friend Friend --G.Mitra Neutral Neutral G.Satru Mer Friend --Neutral Neutral Neutral G.Satru Friend G.Mitra --Enemy Enemy Neutral Friend Sat G.Mitra G.Satru Moon G.Mitra G.R.Mitra Neutral Neutral G.Mitra Neutral Friend G.Satru --G.Satru Ket G.Mitra Enemy Friend Ven Neutral Neutral --Friend Neutral G.Mitra Friend Friend G.Satru Neutral G.Mitra G.Satru Neutral G.Satru Enemy Neutral G.Mitra G.Satru G.Mitra G.Mitra G.Satru --- .Satru G.Satru Neutral Rah G.Satru Friend G.vaibhav ² Permanent Sun Mer Neutral --Friend Enemy Enemy Friend Friend Neutral Neutral Ven Enemy Friend --Neutral Enemy Friend Neutral Friend Friend Mar Friend Neutral Neutral --Friend Enemy Neutral Enemy Friend Jup Friend Neutral Neutral Friend --Neutral Neutral Friend Neutral Sat Enemy Neutral Friend Neutral Neutral --Neutral Friend Enemy Moon Friend Enemy Enemy Friend Friend Enemy --Enemy Enemy Rah Enemy Neutral Friend Enemy Friend Friend Enemy --Enemy Ket Enemy Neutral Friend Friend Neutral Enemy Enemy Enemy ----Friend Enemy Friend Friend Enemy Friend Enemy Enemy 12 Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Temporal Sun Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket --Friend Friend Enemy Friend Enemy Friend Enemy Enemy Mer Friend --Enemy Friend Friend Friend Friend Enemy Friend Ven Friend Enemy --Friend Friend Friend Friend Enemy Friend Mar Enemy Friend Friend --Friend Enemy Friend Enemy Enemy Jup Friend Friend Friend Friend --Enemy Enemy Enemy Friend Sat Enemy Friend Friend Enemy Enemy --Friend Friend Enemy Moon Friend Friend Friend Friend Enemy Friend --Enemy Friend Rah Enemy Enemy Enemy Enemy Enemy Friend Enemy --Enemy Ket Enemy Friend Friend Enemy Friend Enemy Friend Enemy --- Panchadha Sun Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket --G.B.Mitra Friend Neutral G.Satru Friend G.

R. the Moon and the Sun are also considered as reckoning points individually. Sudarshana Chakra gives the combined view of the horoscope from these three different reckoning points .at a glance.B. the Moon and the Sun .the Ascendant. . Auspicious and inauspicious happenings and the age periods of their occurences are predicted from Sudarshan Chakra.vaibhav ² Sudarshan Chakra 01/13/25/37/49/61/73/85/97/109 12/24/36/48/60/72/84/96/108/120 Asc 12 Rah 11 10 8 9 Sat Ura Nep 6 Mer Ven 7 Moon Plu 5 Sun Mar Ket 4 3 Jup 9 Sat Ura Nep Moon Plu 7 Mer Ven 6 5 Sun Mar Ket 13 02/14/26/38/50/62/74/86/98/110 1 2 3 Jup 10 8 2 4 Rah Sat Ura Nep Rah Asc 10 Asc 11 12 1 Jup 9 11 12 4 5 Sun Mar Ket Mer Ven 6 1 2 3 Moon Plu 7 8 06/18/30/42/54/66/78/90/102 07/19/31/43/55/67/79/91/103 08/20/32/44/56/68/92/104 Besides the Ascendant.

B.R.vaibhav ² Planet Karakas Sthira Karak Sapta Karak Bhratri Putra Atma Amatya Kalatra Gnati Matri ----Ashta Karak Matri Putra Atma Bhratri Kalatra Gnati Pitri Amatya --Father Intellect Spouse Courage Wealth Longevity Mother Desire Emancipation 14 Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Planetary Avasthas Ava-3 Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Jagrata Jagrata Supta Swapna Swapna Swapna Swapna Jagrata Supta Ava-5 Vriddha Yuva Baala Mrita Yuva Yuva Vriddha Baala Baala Ava-6 Mudita Garvita --Mudita ------Mudita Kshudita Ava-9 Swastha Deepta Khala Shanta Deena Deena Deena Swastha Dhukhita Ava-10 Swastha Deepta Shanta Harshita Shanta Shanta Shanta Swastha Peedita Ava-12 Koutaka Upaveshana Agaman Gamana Netrapani Shayan Sabhastha Netrapani Koutaka Nav Tara Chakra Janm Sampat Vipat Kshem Pratyari Sadhak Vadha Mitra Parammitra 15 24 06 16 25 07 17 26 08 18 27 09 19 01 10 20 02 11 21 03 12 22 04 13 23 05 14 .

B. a general orb of influence has been taken as 3º 20' for all planets.R. Parashari Aspects Planet Sun Moon Mar Mer Jup Aspected By Rah Jup Rah Sat Sat Planet Ven Sat Rah Ket Asc Aspected By Sat Jup Sun Mar Jup Sat Ket Rah Mer Ven Mar .vaibhav ² Planetary Conjunctions and Aspects Su 217 BQT 15 Planet Asc Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Ura Nep Mer 191 Ven 178 OPP 39 13 Mar 209 QNC 8 18 31 SSX Ju 283 Sat 102 Moo 158 Ra 54 Ke 234 Ura 108 Ne 100 Pl 157 26 66 92 SQU 105 74 QNT 114 89 SQU 75 106 181 OPP 59 SXT 33 20 51 126 55 163 137 SQQ 124 155 229 48 104 17 43 SSQ 56 25 49 132 76 180 OPP 108 83 69 QNT 100 175 6 49 54 126 117 91 SQU 78 109 183 OPP 2 CNJ 58 SXT 46 SSQ 134 SQQ 8 60 SXT 34 21 52 126 54 1 CNJ 103 77 48 57 SXT Index of Words: CNJ: Conjunction OPP: Opposition SQU: Square TRN: Trine SXT: Sextile SQQ: Sesquiquadrate SSQ: Semi Square QNC: Quincunx SSX: Semi Sextile QNT: Quintile BQT: Bi Quintile For consideration of aspects.

vaibhav ² Shani Sade Sati Rashi Capricorn Capricorn Capricorn Taurus Taurus Virgo Virgo Libra Libra Scorpio Scorpio Capricorn Capricorn Taurus Taurus Virgo Virgo Virgo Libra Libra Libra Scorpio Scorpio Capricorn Capricorn Taurus Taurus Virgo Libra Taurus Entry 21-03-1990 15-12-1990 16-10-1993 07-06-2000 09-01-2003 10-09-2009 16-05-2012 15-11-2011 04-08-2012 03-11-2014 21-06-2017 24-01-2020 13-07-2022 08-08-2029 17-04-2030 23-10-2038 13-07-2039 06-02-2041 28-01-2041 26-09-2041 23-06-2044 12-12-2043 30-08-2044 07-03-2049 04-12-2049 28-05-2059 14-02-2062 30-08-2068 05-11-2070 18-07-2088 Exit 20-06-1990 05-03-1993 09-11-1993 22-07-2002 07-04-2003 14-11-2011 03-08-2012 15-05-2012 02-11-2014 26-01-2017 26-10-2017 28-04-2022 17-01-2023 05-10-2029 30-05-2032 05-04-2039 27-01-2041 25-09-2041 05-02-2041 11-12-2043 29-08-2044 22-06-2044 07-12-2046 09-07-2049 24-02-2052 10-07-2061 06-03-2062 04-11-2070 05-02-2073 30-10-2088 Moorti Iron Gold Iron Gold Copper Iron Gold Silver Silver Copper Gold Iron Iron Copper Copper Gold Silver Iron Silver Gold Silver Copper Iron Copper Gold Silver Gold Iron Iron Copper 16 Shani Sade Sati Kantakshani Kantakshani Kantakshani Ashtamshani Ashtamshani Sadesati Sadesati Janmshani Janmshani Sadesati Sadesati Kantakshani Kantakshani Ashtamshani Ashtamshani Sadesati Sadesati Sadesati Janmshani Janmshani Janmshani Sadesati Sadesati Kantakshani Kantakshani Ashtamshani Ashtamshani Sadesati Janmshani Ashtamshani .B.R.

1 1.40 19.71 60.00 0.88 4 45.13 1.86 0.23 0.00 0.00 0.00 15.71 1.06 1.15 8.43 7.59 4.00 284.77 19.42 1.00 0.56 459.00 142.53 1.1 5 9.28 34.26 19.00 0.53 7.92 0.51 21.90 165.00 77.79 1.85 16.97 7.4 0.37 433.03 40.vaibhav ² Shad Bala Sun Mercury 59.66 1.00 30.00 57.00 0.75 17.00 15.50 6.28 7.16 14. Sthana Bala Part Dig Bala Part Kala Bala Part Chesta Bala Part Ayan Bala Part Relative Rank Ishta Phala Kashta Phala 114.1 1 58.73 3.21 1.22 48.55 32.00 0.67 60.38 34.63 19.57 7 32.09 7.63 56.27 1.00 0.00 15 15.86 -5.00 35.19 6 24.29 0.14 1.00 0.00 157.B.63 19.59 0.00 45.66 0.57 15.66 1.81 0.78 7.00 15.7 0.21 2.9 19.00 0.00 164.18 1.00 0.00 227 34.00 0.23 21.00 163.00 0.14 .00 0.37 19.16 Mars 9.70 1.66 461.92 1.00 60.71 0.00 211.54 Saturn 42.00 0.00 0.23 1.91 40.00 0.93 2 20.00 0 60.00 218.98 1.00 19.00 57.00 15.66 36.00 0.00 0.00 0.00 164.25 0.00 138.59 82.00 0.96 1.56 0.07 407.00 0.19 Venus 59.00 0.00 32.50 1.00 0.38 15 60.14 1.75 428.77 0.22 1.71 -3.73 0.78 47.00 22.84 509.00 95.00 188.19 1.00 0.29 0.4 8.58 35.03 17.66 60 -1.56 0.63 40.99 150.71 51.39 17 Uccha Bala Saptavargiya Bala Dina-Ratri Bala Kendradi Bala Drekkana Bala Sthana Bala Dig Bala Natonnat Bala Paksha Bala Tribhag Bala Varsha Bala Maasa Bala Vaara Bala Hora Bala Ayan Bala Yuddh Bala Kaala Bala Chesta Bala Naisargik Bala Drik Bala Total Shadbala Shad Bala in Rupas Part of Min.85 0.00 247.87 19.82 42.75 30 15.69 0.57 25.64 0.14 2.43 420.29 0.05 0.37 40.40 Moon 4.38 15 30.00 33.71 60.44 1.13 41.65 3 18.R.94 34.08 1.00 0.18 Jupiter 52.25 30 60.76 108.17 1.37 40.28 0.00 0.38 0.26 0.62 99.09 27.15 40.00 0.50 30 60.71 0.00 0.02 1.29 0.73 8.13 19.99 3.00 44.55 0.

Sada Swati Dhanishta Magha Moola P. VIII. Lords J-Me-R Ma-Su-Mn V-Ma-R Me-J-J Mn-Me-K Su-V-J Me-Ma-R V-J-V Ma-Me-R J-V-J Sa-Mn-Me Sa-J-J Bhav Extension 355:53:10 27:51: 55:26: 81:25: 108:58: 140:33: 175:53: 207:51: 235:26: 261:25: 288:58: 320:33: 27:51: 55:26: 81:25: 108:58: 140:33: 175:53: 207:51: 235:26: 261:25: 288:58: 320:33: 355 53:10 I. XI. V. . Lords Jup-Mer-Jup Sun-Ven-Rah Mer-Moon-Jup Mer-Mar-Sat Sun-Sun-Moon Mer-Rah-Mer Jup-Ven-Ven Ven-Rah-Moon Sat-Mar-Ket Sun-Ket-Ven Jup-Ket-Jup Jup-Ven-Sun Ven-Rah-Mar Dir Dignity - Direct Direct Direct Direct Direct Retro Direct Retro Retro Retro Retro Direct Mooltrikona Mooltrikona - Pars Fortuna: Taurus Krishnamurthy House Cusps House House Cusp Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius 25:53:10 27:51:57 25:26:14 21:25:34 18:58:06 20:33:07 25:53:10 27:51:57 25:26:14 21:25:34 18:58:06 20:33:07 S. VII. XII. VI.Sada Swati S.S.S. IX. III.R.S. II.S.vaibhav ² Planetary Positions at Birth Time Rashi Pisces Leo Virgo Virgo Leo Gemini Sagittarius Libra Aquarius Leo Sagittarius Sagittarius Libra Degrees 26:09:13 19:24:24 15:08:03 28:19:05 27:22:59 12:57:38 13:42:41 18:32:16 02:03:23 02:03:23 07:43:46 16:03:31 19:18:14 25:17:05 18 Planets Ascendant Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Nakshatra Revati Poorva Hasta Chitra Uttara Aridra P.B. X. IV.

= Planets in Star of Cusp Sign Lord. II.B. X. Planets as Significators for Houses House A. Ven Rah Sun Sat Mer Mar Sun Sat Ven Rah D. X. VIII. IV.R. IX. XII.= House Occupants. IV. V. XII. VI. XI. V.= Planets in Star of House Occupants. XI. IX.= Cusp Sign Lord. VII. Index: A. Mar Ven Rah Sun Mer Sat - I. . B. VIII. VI. VII. III. Jup Sun Ket Mer Mar Ven Moon Sat Rah C. C. Jup Mar Ven Mer Moon Sun Mer Ven Mar Jup Sat Sat B.vaibhav ² House-Planet Significators House Significators Strength Very Strong Strong Mer Moderate Jup Mar Ven Jup Mer Sun Moon Ket Sun Mer Mar Ven Moon Ven Mar Sat Jup Sat Rah Sat Weak Ven Rah Sun Sat Mer Mar Ven Rah Sun Sat Sun Sat Ven Rah - 19 House I. II. D. III.

vaibhav ² Houses Signified by Planets Very Strong Strong 7 Moderate 56 46 378 269 1 3 10 9 11 12 57 11 5 Weak 378 5 269 5 378 269 - 20 Planets Sun Mer Ven Mar Jup Sat Moon Rah Ket Sub Lords As Significators House Sub Lord Rah Moon Rah Jup Ket Jup Rah Ven Rah Jup Mer Jup Very Strong Strong 7 Moderate 11 57 11 1 3 10 5 1 3 10 11 378 11 1 3 10 46 1 3 10 Weak 269 269 269 269 269 5 - I.B. II. VII. . XI. IX. V. IV.R. III. XII. VI. VIII. X.

Ayanamsh Vimshottari Balance of Dasha At Birth Taurus 23:36:59 Rahu: 25:17:05 1 Years 11 Months 20 Days .P.vaibhav ² KP Lagna Kundli KP Bhav Chalit Asc 11 10 12 21 1 2 Jup Asc Jupiter Rahu Sun Ket Rah 3 9 Sun Mars Ketu Moon Pluto Saturn Uranus Neptune Mer Mar 4 5 Mercury Venus 6 7 8 Ven Moon Plu Sat Ura Nep Ruling Planets Weekday Lord Ascendant Sign Lord Ascendant Star Lord Ascendant Sub Lord Moon Sign Lord Moon Star Lord Moon Sub Lord Mars Jupiter Mercury Jupiter Venus Rahu Moon Pars Fortuna K.B.R.

R.vaibhav ² Jaimini Lagnas and Sphutas Rashi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pisces Scorpio Pisces Libra Aquarius Scorpio Virgo Gemini Libra Libra Aquarius Virgo Gemini Taurus Pisces Aries Libra Aquarius Pisces Libra Aries Aquarius Scorpio Capricorn Capricorn Leo Libra Cancer 22 Lagna Janma Lagna Drekkana Lagna (Traditional) Drekkana Lagna (Parivritti Traya) Drekkana Lagna (Somanath) Navamsh Lagna (Traditional) Navamsh Lagna (Krishna Mishra) Arudha Lagna (Traditional) Arudha Lagna (Conditional) Upapada Lagna (Traditional) Upapada Lagna (Conditional) Swamsha Lagna Karakamsha Lagna Paka Lagna Hora Lagna (Traditional) Hora Lagna (Vriddhakarika) Hora Lagna (Savayava) Bhava Lagna Ghatika Lagna Sapada Ghatika Lagna Ayur Lagna Varnada Lagna Shree Lagna Indu Lagna Tara Lagna Nakshatra Lagna Divya Lagna Tripravana Lagna Sphuta Yoga Lagna .B.

R.B.vaibhav ² Jaimini Lagna Kundlis Drekkana Traditional 3 12 1 2 3 12 23 Janma Lagna 12 1 2 Drekkana Parivritti Traya 1 2 3 A 11 4 J 11 Ma Sa V 4 11 A K Su Sa 4 Ma R 10 5 Mn R 10 5 10 5 Su Ma K 9 8 7 6 9 Me 8 7 6 K 9 8 7 6 Me Sa Mn Me V Su A J J Mn R V Drekkana Somanath 12 1 2 3 12 Navamsha Traditional 1 2 3 12 Navamsha Krishna Mishra 1 2 3 Sa 11 4 Mn 11 K Me 4 Su 11 J Me 4 Ma Mn 10 5 VR 10 A 5 10 5 Me J 9 8 7 6 9 J 8 7 6 Sa 9 VR 8 7 6 Sa Ma Su AK Ma R Su V Mn A K Arudha Lagna (Traditional) 12 1 2 3 12 Upapada Lagna (Trad) 1 2 3 12 Karakamsha Lagna 1 2 3 J 11 4 11 4 J Mn 11 K Me 4 R 10 5 10 R 5 10 5 Su Ma K 9 8 7 6 9 8 7 Su Ma K 6 9 J 8 7 6 Sa Sa Mn A Me V Sa A Mn Me V Ma R A Su V .

R Pisces .Su .Sa Capricorn Aquarius .Rah Capricorn Pisces .V Libra .Ma .J Cancer Leo .Ven Lateral Aspect Leo-Aquarius Cancer-Capricorn Virgo-Pisces Taurus-Scorpio Aries-Libra Gemini-Sagittarius Leo-Aquarius Cancer-Capricorn Virgo-Pisces Taurus-Scorpio Aries-Libra Gemini-Sagittarius .K Virgo .A Frontal Aspect Scorpio Libra .Sun .R.Mn Scorpio Sagittarius .Jup Leo .Mar .B.Asc Taurus Aries Gemini .Sat Aquarius .vaibhav ² Jaimini Sphutas Sphuta Name Beeja Sphuta (Main) Beeja Sphuta Auxiliary 1 Beeja Sphuta Auxiliary 2 Kshetra Sphuta Main Kshetra Sphuta Auxiliary 1 Kshetra Sphuta Auxiliary 2 Sphuta Cancer Taurus Scorpio Leo Taurus Aries 10:43:28 00:23:50 20:30:08 22:01:09 28:35:36 14:13:18 24 Jaimini Karakas Planets Sun Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Moon Rahu Ashta Chara Matri Apatya Atma Bhratri Dara Jnati Pitri Amatya Sapta Chara Bhratri Apatya Atma Amatya Dara Jnati Matri Sapta Sthira Atma Amatya Dara Bhratri Apatya Jnati Matri Apatya Sapta Bhava Jnati Matri Dara Bhratri Amatya Atma Jaimini Aspects Planets Aries Taurus Gemini .Ket Cancer Virgo .Moon Sagittarius .Mer .Me .

B.R.vaibhav ² Vimshottari Dasha (Mahadasha) 18 Years Jupiter From To Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu 25 Rahu From To Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars 16 Years Saturn From To Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter 19 Years 13/10/1973 13/10/1991 13/10/1973 25/06/1976 18/11/1978 24/09/1981 12/04/1984 01/05/1985 01/05/1988 25/03/1989 24/09/1990 13/10/1991 13/10/2007 13/10/1991 01/12/1993 13/06/1996 18/09/1998 25/08/1999 26/04/2002 12/02/2003 12/06/2004 19/05/2005 13/10/2007 13/10/2026 13/10/2007 16/10/2010 26/06/2013 04/08/2014 04/10/2017 16/09/2018 16/04/2020 26/05/2021 31/03/2024 Mercury From To Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn 17 Years Ketu From To Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury 7 Years Venus From To Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu 20 Years 13/10/2026 13/10/2043 13/10/2026 11/03/2029 09/03/2030 07/01/2033 13/11/2033 15/04/2035 11/04/2036 29/10/2038 03/02/2041 13/10/2043 13/10/2050 13/10/2043 10/03/2044 10/05/2045 15/09/2045 16/04/2046 12/09/2046 01/10/2047 05/09/2048 15/10/2049 13/10/2050 13/10/2070 13/10/2050 12/02/2054 12/02/2055 12/10/2056 12/12/2057 12/12/2060 13/08/2063 13/10/2066 13/08/2069 Sun From To Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus 6 Years Moon From To Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun 10 Years Mars From To Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon 7 Years 13/10/2086 13/10/2093 13/10/2086 11/03/2087 30/03/2088 06/03/2089 14/04/2090 11/04/2091 07/09/2091 07/11/2092 15/03/2093 13/10/2070 13/10/2076 13/10/2070 31/01/2071 01/08/2071 07/12/2071 31/10/2072 19/08/2073 01/08/2074 08/06/2075 13/10/2075 13/10/2076 13/10/2086 13/10/2076 14/08/2077 15/03/2078 13/09/2079 13/01/2081 14/08/2082 13/01/2084 13/08/2084 14/04/2086 .

R.vaibhav ² Vimshottari-Pratyantar Saturn 13/10/1991 01/12/1993 13/10/1991 25/01/1992 27/05/1992 15/09/1992 30/10/1992 09/03/1993 17/04/1993 21/06/1993 06/08/1993 26 Jupiter From To Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Mercury 01/12/1993 13/06/1996 01/12/1993 26/04/1994 04/09/1994 28/10/1994 01/04/1995 17/05/1995 02/08/1995 25/09/1995 11/02/1996 From To Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter From To Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn 13/06/1996 18/09/1998 13/06/1996 08/10/1996 25/11/1996 12/04/1997 24/05/1997 01/08/1997 18/09/1997 20/01/1998 11/05/1998 Ketu From To Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury 18/09/1998 25/08/1999 18/09/1998 08/10/1998 04/12/1998 21/12/1998 18/01/1999 07/02/1999 30/03/1999 15/05/1999 08/07/1999 Venus From To Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu 25/08/1999 26/04/2002 25/08/1999 03/02/2000 23/03/2000 12/06/2000 08/08/2000 01/01/2001 11/05/2001 12/10/2001 27/02/2002 Sun From To Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus 26/04/2002 12/02/2003 26/04/2002 10/05/2002 03/06/2002 21/06/2002 03/08/2002 11/09/2002 28/10/2002 08/12/2002 25/12/2002 Moon From To Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun 12/02/2003 12/06/2004 12/02/2003 24/03/2003 22/04/2003 04/07/2003 07/09/2003 23/11/2003 31/01/2004 28/02/2004 19/05/2004 Mars From To Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon 12/06/2004 19/05/2005 12/06/2004 02/07/2004 22/08/2004 07/10/2004 30/11/2004 17/01/2005 06/02/2005 04/04/2005 21/04/2005 Rahu From To Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars 19/05/2005 12/10/2007 19/05/2005 28/09/2005 23/01/2006 11/06/2006 13/10/2006 03/12/2006 28/04/2007 11/06/2007 23/08/2007 .B.

vaibhav ² Tribhagi Dasha Jupiter 05/09/1989 30/01/1991 17/11/1980 24/06/1982 18/05/1984 29/01/1986 12/10/1986 12/10/1988 19/05/1989 19/05/1990 30/01/1991 From To Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu 30/01/1991 30/09/2001 03/07/1992 12/03/1994 15/09/1995 29/04/1996 07/02/1998 21/08/1998 12/07/1999 24/02/2000 30/09/2001 Saturn From To Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter 30/09/2001 31/05/2014 02/10/2003 18/07/2005 14/04/2006 24/05/2008 10/01/2009 31/01/2010 28/10/2010 21/09/2012 31/05/2014 27 Rahu From To Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Mercury From To Mercury Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn 31/05/2014 29/09/2025 08/01/2016 05/09/2016 27/07/2018 19/02/2019 30/01/2020 27/09/2020 10/06/2022 14/12/2023 29/09/2025 Ketu From To Ketu Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury 29/09/2025 30/05/2030 07/01/2026 18/10/2026 11/01/2027 02/06/2027 09/09/2027 22/05/2028 04/01/2029 01/10/2029 30/05/2030 Venus From To Venus Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu 30/05/2030 29/09/2043 18/08/2032 19/04/2033 30/05/2034 10/03/2035 10/03/2037 19/12/2038 28/01/2041 19/12/2042 29/09/2043 Sun From To Sun Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus 29/09/2043 29/09/2047 11/12/2043 11/04/2044 05/07/2044 09/02/2045 23/08/2045 11/04/2046 04/11/2046 28/01/2047 29/09/2047 Moon From To Moon Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun 29/09/2047 30/05/2054 18/04/2048 07/09/2048 07/09/2049 29/07/2050 19/08/2051 29/07/2052 18/12/2052 28/01/2054 30/05/2054 Mars From To Mars Rahu Jupiter Saturn Mercury Ketu Venus Sun Moon 30/05/2054 28/01/2059 07/09/2054 21/05/2055 03/01/2056 29/09/2056 28/05/2057 04/09/2057 15/06/2058 08/09/2058 28/01/2059 .B.R.

. Yogini Dasha-System should prefereably be employed. As an extension to this principle. their respective individual durations and total time-cycle (=36 years) are common to both the Yogini and Shat-Trimsha Dasha-systems . Parashara's recommendation is that if birth takes place during day-time in Sun's Hora or in night-time in Moon's Hora Shat Trimsha Dasha-System should be adopted.vaibhav ² Yogini Dasha Shat-Trimsha Dasha Ends 29/11/1989 29/11/1992 29/11/1996 29/11/2001 30/11/2007 30/11/2014 30/11/2022 30/11/2023 Lord Mercury Saturn Venus Rahu Moon Sun Jupiter Mars Span 5 6 7 8 1 2 3 4 Years Years Years Years Years Years Years Years Ends 06/04/1990 06/04/1996 07/04/2003 07/04/2011 06/04/2012 06/04/2014 06/04/2017 06/04/2021 Lord Sun Jupiter Mars Mercury Saturn Venus Rahu Moon Span 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years 6 Years 7 Years 8 Years 1 Years 28 Dasha Pingala Dhanya Bhramari Bhadrika Ulka Siddha Sankata Mangala Pingala Dhanya Bhramari Bhadrika Ulka Siddha Sankata Mangala Sun Jupiter Mars Mercury Saturn Venus Rahu Moon 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years 6 Years 7 Years 8 Years 1 Years 29/11/2025 29/11/2028 29/11/2032 29/11/2037 30/11/2043 30/11/2050 30/11/2058 30/11/2059 Mercury Saturn Venus Rahu Moon Sun Jupiter Mars 5 6 7 8 1 2 3 4 Years Years Years Years Years Years Years Years 06/04/2026 06/04/2032 07/04/2039 07/04/2047 06/04/2048 06/04/2050 06/04/2053 06/04/2057 The order of the dasha lord planets.R.B.except for the single dfference that the commencing dasha becomes different in the two cases. if birth takes place in night time in Sun's Hora or in day-time in Moon's Hora.

B. It will give you a good family-background. It will offer you a lucrative position in the Govt. wealth and enjoy all the luxuries in life.perity which will keep you cheerful all through life. Dainya Yoga This is not a fortunate combination. Harsha Yoga This is a fortunate combination which brings in all round pros. If some powerful auspicious yogas are present in the chart. then the results of this yoga will be modified. You will have a large circle of friends and overcome your enemies.R. The results of this yoga will be modified if some favourable yogas are present in the chart. You will become liberal in your outlook and will possess many desirable qualities. You will have attractive appearance and pleasing manners. You will be aggressive and indomitable. sector or in a big private organisation UttamGraha Yoga This is a beneficial combination. the first part will be the best part for you. Your children could be a source of pride to you. You will have health. You will be renowned for your pleasing manners and good conduct. You will be have pleasing appearance and will be virtuous. The desirable qualities you possess will help you to have good progress in life. Pradhana Yoga Pradhana Yoga makes you courageous and brave. your progress might be hindered owing to change of circumstances on which you may have no control. Subhavasi Yoga This is a favourable combination. . You will gain popularity and will make good advancement in life. You will lead a contended life and will become famous.vaibhav ² 29 Planetary Yogas Damaruka Yoga Out of the three parts of life. Average Raja Yoga This is a moderately strong 'Raja Yoga'. You may have to face much of opposition and have to overcome many impediments and obstructions which will be lying on your way to success. During the middle part (between age-periods 24 and 48 years approx). Your will come out victorious in case of conflicts and will have much progress in his chosen field of profession. Bhadra Yoga This is a favourable combination. You will own good houses which will make your life comfortable Bandhu Pujya Yoga This is a good combination. You will become a learned person and will be respected in the society. Your financial position may deteriorate and you may have a set-back. Subhavesi Yoga This is a favourable combination. good education and stable financial position. You will have high accomplishmentsfor which your friends and relatives will treat with respect.

R.vaibhav ² 30 SareeraSoukhya Yoga This is a favourable combination.B. It will offer you enough wealth to satisfy all your needs. You will have a long life and will enjoy physical pleasures . You will receive favours from people in authoritative positions.

you are well-off. Sun Sextile Pluto You are inclined towards the creative aspect of life and will get opportunities to exhibit your creative potential. will power and resourcefulness. You are optimistic and will be able to turn your ideas into reality. especially with people of the opposite sex. You have to improve your relations with others. Being sensitive and drawn towards spirituality. Mercury Square Jupiter Mercury in a square aspect with Jupiter grants you with a positive outlook towards life. Your sympathetic nature will manifest itself in your helping attitude . You will keep expanding your business and sphere of activity. Since you are a thinking person. You should not take flirtations seriously. Venus Semi Sextile Mars Venus in Semi Sextile Mars infuses in you a spirit of adventure which propels you towards perilous ventures where you often succeed. provided you plan it well and take professional advice. You are blessed with the powers of endurance. Mercury Square Saturn You may feel pessimistic at times even though it does not affect your logical thinking prowess. Your attraction towards the study of occult subjects will be to your gain. shoulder many responsibilities. Your health can at times get bad so you need to take care of it. Jupiter Opposition Saturn You will take many crucial decisions in your life. Jupiter Opposition Neptune You will find pleasure in spiritual activities. which in turn benefits you in projects requiring the usage of mental faculties. Your clarity of thought is witnessed from the way you prefer to plan out your course of action in business. Your creative urges are also quite strong and you could very well taste success in a venture involving the use of your creative faculties. They gain through their social circle as they have cordial relations with everyone.vaibhav ² 30 Results of Planetary Aspects Sun Sextile Moon People under this influence are blessed with good health coupled with optimism. you will hold a negative attitude towards life. However. Mercury Square Neptune A square position of Mercury vis-a-vis Neptune makes you inclined towards secrecy. Financially too. You will be socially popular and your personal and emotional life will also be upbeat. There could arise certain situations in your life which could make you misunderstood by others.B. Inclusion of details in your planning process will enhance your chances of success. Saturn Conjunction Neptune Due to the Conjunction of Saturn to Neptune.R. You are also attracted towards the subjects of psychology and other mystical sciences. you will have a keen interest in poetry and music. you share congenial relations with friends and are romantically inclined towards the opposite sex. though avoiding this trait will benefit you. you need to develop your self confidence. Even though you will rub shoulder with important persons. As a person. you will hit upon a number of novel ideas and schemes. you may not be able keep the touch. Moon Sextile Neptune You have a very receptive mind.

you will be highly interested and talented in Philosophy and Psychology.R. . You need to be careful of your tendency to become possessive about a person.vaibhav ² 31 towards others. You will be well off financially and might even benefit from an inheritance.B. you will go through difficult times so you need to improve your confidence. Moon Conjunction Pluto You are an intensely emotional person. You are also endowed with psychic powers. especially in romantic associations. Sometimes. Neptune Sextile Pluto Due to the Sextile Aspect of Neptune to Pluto.

genial and kind nature and will be fond of show and approbation. Mental Qualities You will have a happy go lucky disposition. You should eat fenugreek. You will be 'faithful in love and dauntless in war' . heartburn. or for simply touring purpose. You may be somewhat amorous and fickle. cultural or intellectual mission. you are prone to suffer from diseases resulting from unheigenic environmental conditions like dust particles. Worries. You are likely to have change in pursuits but still be clever in business-dealings.Since Mars and Saturn both afflict the sign Aquarius in your chart. Your natural tendency to exaggerate minor problems could make you labelled as a hypochondriac. persuasive. You will be neat and orderly. You are prone to indigestion. you won't inherit any disease from your parents. You should learn to relax through meditation. General State of Health Your zodiacal sign rules over the abdomen. you will have a tall. You will be loved and respected for your sense of justice and probity. fine brown hair carefully parted near the middle. Education and Profession You have favourable planetary combinations in your chart which will make you intelligent and wise.Since the Ascendant is afflicted by Venus in your chart. etc. You must keep in your mind that the state of health is dependent on the conditioning of the mind. colic and bowel diseases. kind and amiable. even of financial difficulties. elegant figure with blue eyes. reiki or "praanic" healing. Your eye-sight will also remain good.B. intestinal problems. radiation. lower intestines and the lower dorsal areas. So. You may have some disharmony in married state. Yet you are sure to become duly compensated by having rise in life by the strength of your own merit. You have a restless mind and shifting objectives. In early years. Physical Attributes According to your Horoscope. Since Pluto afflicts the Moon in your chart. If you per chance have any ailments. fairly disposed to extravagance and unsteady habits.Grecian type. there are possibilities of trouble and grief. those will only be short-lived. You will have many journeys in connection with your profession. you may suffer from general debility and feeling of tiredness. mind will be fructifying and well-balanced. Since the Sun is bearing no affliction in your chart. You will have a real happy marriage and substantial wealth. you may have affections in the regions of buttocks or shank portions. these are your vulnerable areas for which you must remain very careful.vaibhav ² 31 Predictions Specific Characterstics You will have a genial but weak nature.a worthy friend and generous enemy. You will secure a Master's degree or hold an equivalent professional qualification like Associateship diploma. Your main characteristics will be fondness for home-life and steadfastness in affections. fumes. You nature will be generous. fair skin. . Anxieties and Tensions are the harbingers of stomach troubles. Your academic accomplishments will be far above average. attractive sets of teeth and beautiful finger-nails. You will gain honour and rank by business and will acquire property. You will just. artistic and initiative. smoke.R. Your nose will be straight .

In your chart the lord of inheritance being placed in the 7th house is a fortunate indication of having big gains through or from the marriage-partner although it is not a favourable position for the longevity of marriage-partner. alternately you may be in business initially but later might opt for service. You will occupy a high position and be a decision maker. There may be gains from Insurance. and still enough left to be proud of. Marriage and Married Life Your chart indicates that you will be married at normal age-period. As regards domestic environments. Cheaper substitute of Yellow Sapphire is Topaz (Sunhela) which may be taken instead in a ring of Gold. Your family will have fondness for dainty and pretty adornments. Your health and bulk will improve after marriage. The planetary combinations in your chart make you a versatile genius. You will be successful in service and business both. In your chart most of the planets are in angular houses and moveable signs.R. In your chart the lord of earnings placed in the favourable 10th house is a fortunate position and offer many desirable attributes. During the early years of your profession you may be in service and then go for a business of your own. Travel and Journeys In your chart most of the planets are situated in moveable and/ or common signs. Lucky Stone Among auspicious gemstones YELLOW SAPPHIRE (Peeta Pukhraj) will be favourable for you. You will be a source of pride to your family. You will do well in the field of Law or in such fields where knowledge of rules and regulations are required. While wearing the gemstone reciting the following 'Mantra' will be auspicious: Devanam cha Rishinam cha Gurum Kanchana Sannibham Buddhibhutam Trilokesham tam namami . You will also have some pleasure-trips to places of interest. the good-all people will be somewhat moody. you will also persue some hobbies which will make you very popular. The position also indicates possibility of having a long-drawn Law-suit in connection with property matters. you will also have travels and tours for pleasure and profit. Wealth and Inheritance As regards family-wealth. You may take 5 to 7 Rattis of Yellow Sapphire in a ring of Gold which should be worn on right hand index finger on a Thursday. you will have enough to satisfy your requirements and fancies.B. You will have many journeys in connection with your profession. The planetary combinations in your chart bestow on you the capability to express your views very effectively and also offer communication skills. otherwise there will hang on the possibility of having a sharp downfall. You may have certain differences in attitude and outlook which may be the root cause of troubles. This will make you a born wanderer who will have many changes in life. You will have many journeys mainly in connection with profession. But you must understand your capacity-limitations and never have a bite bigger than you can chew. You will become very distinguished for your firm determination and strength of will. you will have great progress in your life. You will have your relationship much improved when you would understand that marriage is not a field of romance but of diplomacy. This indicates possibility of having emotional outbursts and even quarrels at times. In your chart your Ascendant-lord and the 7th-lord are in Square aspect. sentimental and demanding. You have an aptitude for seeing both sides of things as well.vaibhav ² 32 You will continue informal studies also.

vaibhav ² 33 Brihaspatim. The weights of gemstones recommended above are for adult male people.R. .B. For adult females the weights should be reduced to 3/4 to 1/2 part while for the children the weights should be reduced to 1/2 to 1/3 part.

You are likely to be spend-thrift by nature and money has little value to you. By virtue of being born in Pisces Ascendant. you may not be very fortunate to become successful in your pursuits. however. then you may not be financially stable and might even be discarded by your kinsfolk. You might be highly emotional. then you may incur enmity with your kinsfolk. be involved in useless quarrels and feel greatly distressed. If your Ascendant-lord Jupiter is well-disposed. You will. Mercury In your chart. forests or from some establishment situated near a forest or a hilly place. You will be take part robust sports and frequently enjoy excursions. you may become unstable in disposition and earn your livelihood by staying in a distant place in a very unhappy condition. which you will be able to run very successfully.B. yet you will be modest and despise anything which is underhand or mean. If your Ascendant is Capricorn or Aquarius. Mars In your chart. for which you are less likely to arrive at wrong conclusions. you will be openly helpful to your relatives and friends. If Venus is afflicted. You will be modest. You may tend to be carried away by your emotions and very soon may abandon your own thoughts and values. You will be ingenious. which is the super-benefic planet in your chart. a cheerful disposition and optimisic outlook. It will give you a sanguine complexion. You may become unhappy owing to loss of cattle or domestic pets. Mercury is placed in sign Virgo. then the health of your spouse might cause you some concern. You will be fairly wealthy and may have your earnings from agricultural persuits. however. Jupiter .R. Your Ascendant-lord is Jupiter. You may be fortunate in respect of holding a high position in government service. Mars is placed in sign Leo.vaibhav ² 33 Predictions On The Basis of Planet Positions Ascendent Result Your Ascendant is Pisces. You will always remain engaged in brisk activities and will remain ever ready for any challenging situation. However. Your thought process will considerably improve as you will mature through your life's experiences. active. you will be able to attract the attention of the members of the opposite sex. eloquent and clever. the Sun is placed in sign Leo. Result for Planets in Signs Sun In your chart. ingenious and talented mind. You will have the tendency to think over a particular subject for a long time and weigh the pros and cons very carefully. However. if they are in distress and seek your assistance. You are likely to have a witty. run the risk of receiving physical hurts. have a just disposition and winning manners. otherwise your ambition will lead you to start a business-house of your own. You may become a profound scholar or a linguist and be capable of undertaking jobs which require great ability. imaginative and idealistic. stout limbs. Venus is placed in sign Virgo. you will be a person of thoughtful disposition and generous instincts. you will be rich in insight and will be attracted to spirituality. although you will be highly aspiring. unless Jupiter or the Moon is conjoined with it or aspects it. You may be full of enthusiasm in the beginning in regard to any work or plan. It is really a favourable position and you will become fortunate. if Mercury is afflicted. You will have a honourable and magnamious disposition. Venus In your chart. but your enthusiasm may suddenly vanish much before reaching the end.

This is a favourable position for Ketu. you are to remain careful as you are prone to receive injuries resulting from sudden fall. affable and courteous manners. Moon The Moon is situated in sign Libra in your chart. It will make you intelligent and clever as well. It will endow you with considerable physical strength with strong arms and supple lower limbs. then you may have some distinct differences with your spouse. you will have good education. Your mental qualities and certain other characteristics will be governed by this masculine. if the Moon is involved in some good yoga with other planet(s). while befriending lower class and outcaste people. you may not be able to make much headway.B. then you will have good gains by your own efforts. Rahu is placed in sign Aquarius. You will not be covetous and have a very obliging disposition. It will make you a person of principles. your enthusiasm might be short-lived and as regards financial prospects. You won't bear any affront. more so if the Sun is also well-placed or Jupiter aspects it. you will have good education. if Ketu is situated in Magha star. You may have enmity with your own people. Ketu In your chart. many friends and gains from various sources. Uranus In your chart. However. You will not condone anything deceptive. You will be an well-wisher to everybody and will win many friends. You may be very much fond of outdoor sports like racing. However. graceful deportment and a good sense of humour. then your mother's health and well-being may cause you concern but you will have good gains from land and agricultural products. If Uranus is associated with or aspected by Jupiter or Mars. Saturn In your chart. However. then your mother's health and well-being may cause you concern but you will have good gains from land and agricultural products. yet you will be merciful to your enemies. then you will have good gains and receive benefits through friends. This is the best position for Rahu. You will be a lover of learning and an admirer of the other sex. but you may be somewhat choleric. The position is not favourable for the well-being of your mother and the relationship with your kinsfolk might come under strain owing to circumstances. it is a favourable position. by it's sign-lord Venus. so your 'Janma-Rashi' (or Chandra-Lagna) is Thula. If the Moon is also with Rahu. you will become a worthy companion and a trusted friend. Ketu is placed in sign Leo. Uranus is placed in sign Sagittarius.vaibhav ² 34 In your chart. you may not be very fortunate in respect of your relationships with the members of the opposite sex. etc and even may take part in adventurous explorations. possessing generous instincts as well. Your mind might be changeful and you may have shifting objectives. however. many friends and gains from various sources. Neptune is placed in sign Sagittarius. your aggressive spirit will bring in victory. tricky or unfair and will be quick to discern these traits if . Neptune In your chart. then you may become a renowned sportsperson. You will revel in challenging situations and in case of conflicts.R. then you would suffer from high blood-pressure. It will make you intelligent and clever as well. to some extent. hunting. If the Moon aspects Ketu. It will give you a mild and gentle nature. more so if Saturn or Jupiter is also well-placed. If Rahu is situated in Satabhisha star. Saturn is placed in sign Sagittarius. humane and movable sign and. Jupiter is placed in sign Gemini. airy. riding. Termed as 'Kodanda Shani'. If Mars or Jupiter is with Rahu. If your Ascendant is Leo. Rahu In your chart. You are likely to be moderately frugal and rarely profuse. Moon in sign Libra is considered very beneficial if the sign-lord Venus is strongly placed and un-afflicted in your chart. then you will be able to improve your fortune through trading activities.

. It is a fortunate position. You are very much likely to take part in public and social life. but will actively assist you also. It will accentuate the graceful poise and enhance the sense of balance and deportment. You might travel a lot and may become a prolific story-teller.vaibhav ² 35 anyone tries to take any undue advantage. Pluto In your chart. Your willingliness to co-operate with others and exercise the function of arbitration will be well-marked. Pluto is placed in sign Libra. in which your spouse will not only render support.B.R.

the third-lord is situated in the seventh house. then you may become prone to suffer from many diseases. If the 2nd-lord is associated with or aspected by a natural malefic planet who is neither exalted nor in own house. then it will be better since it will shed it's maleficience owing to 'kendra-adhipatya' (or angular lordship). If a natural benefic planet is situated in the 3rd house or aspects it. you are more likely to be in service. you will have good education if Mercury is also well-placed. then the 3rd-lord Jupiter exalted in the 7th and aspecting the Ascendant. the Ascendant-lord is situated in the Ascendant itself. If your Ascendant is Aries. This is a fairly beneficial position and you will become very energetic and active. may win in competitions or competitive examinations and may get prestigious and lucrative jobs. your family might be large or you may be a member of a joint-family. then your younger co-borns may not be helpful to you. the fourth-lord is situated in the seventh house. you will be very active and fortunate as well. which is called the house of spouse (Kalatra). if the 6th-lord is well-placed or if a natural benefic planet is situated in the 6th house or aspects it. Your spouse may hail from the house of a relative of your relative or from your acquaintances residing in your neighbourhood. then your younger co-borns will be very helpful to you. You will be a born optimist and will always remain surrounded by your relatives and friends. the second-lord is situated in the sixth house. then you may make money through business of selling books. You will have an attractive appearance. You will be religious-minded. it may cause some wasteful expenditures and even losses. If the 4th-lord is a natural malefic planet. Lord of 3rd House In your chart. the 7th-lord is also ill-placed. your family-members are likely to suffer from diseases and some of them might become inimically disposed towards you -. you had been born in favourable circumstances. then you may have quarrels with your partner(s) and face much of opposition from your cousins or neighbours.R. then you may run a partnership business with your younger co-born(s) or with an acquaintance residing in your neighbourhood. lead your life happily and will have a high longevity. if in addition. then you may be in printing business and may own a Press. then this is not a favourable combination as your 2nd-lord Venus will become debilitated (neecha) in unfavourable house. the 3rd house and the 11th house will make you very rich. will be successful in all your endeavours. which is called the house of spouse (Kalatra). will occupy a good position. you may suffer from high . If your Ascendant is Capricorn. then you will remain in good health. which is the general significator for everything including life.vaibhav ² 35 Prediction On The Basis of Bhavas Ascendant Lord In your chart. although it will make you fortunate in certain other respects like having victory over your enemies. As the 6th house is in trine to the 10th house. be very popular and become renowned for performing meritorious deeds. If the 7th-lord is well-placed. but if your Ascendant is Leo. You will have very compassionate nature and will be generous to the people who are in distress. But if natural malefic planet is situated in the 7th house or aspects it.B. You will be virtuous and shine forth as a living example and a source of inspiration to the younger people. You are likely to have a highly passionate nature and may have a deep-seated desire for the company of the members of the opposite sex. then although it will give material prosperity. Your house will remain filled with joyous shouts of children and resounding laughter of young men and women. You will have lofty ideals and will be absolutely free from malice and spite.unless there are some modifying combinations present in the chart. As the 2nd-lord aspects the 12th house. impressive personality and winning manners. If a natural benefic planet is situated in the 7th house or aspects it. if in addition. the 7th-lord is also well-placed. which is called the house of disease (Roga). You will become least susceptible to diseases. will be devoted to God and treat pious people with great respect and honour. This is the best possible position for the Ascendant-lord. Lord of 4th House In your chart. Lord of 2nd House In your chart. etc. you will aim higher and are destined to go far ahead of your contemporaries.

more so if Venus or Mercury is well-placed. If the 7th-lord is a 'tara-graha' (Mars or Mercury or Jupiter or Venus or Saturn). You will have active habits. but if the 7th house is under the influence of a natural malefic planet. If a natural malefic planet is situated in the 8th or aspects it. it indicates that your father is or had been a highly successful person in his own sphere of profession and possibly is or had been self-employed. You will remain free from diseases and will have no trouble from your enemies. you should refrain from speculative investments since losses are feared. etc. etc. When children are born. then the 4th-lord will be debilitated in the 7th -.who might be financially independent or hail from a wealthy family. however.which may affect your married life. quarrels. As the 7th house rules over trade. If a natural benefic is situated in the 7th or aspects it. If the 7th house is occupied or aspected by a natural benefic planet. If your Ascendant is either Leo or Aquarius. then your father will be long-lived. you may have good gains from distant places and may earn a fortune from foreign trade. then you will enjoy the auspicious results of the so-called 'Pancha Maha-purusha Yoga' which will surely make you an important person in the society. enjoy peace of mind. This position indicates difficult child-birth unless a natural benefic planet is situated in or aspects the 5th (if you are male) or the 9th (if you are female). Lord of 7th House In your chart. which is called the house of spouse (Kalatra). the seventh-lord is situated in the seventh house itself. then you may face misuderstandings. unless the 8th-lord is well-placed. your spouse will be fortunate in respect of his/ her profession or may actively assist you to develop your business which might be in her/ his name. If the Sun is also well-placed. then your mother will have a very caring and affectionate nature. you might be self-employed and will be successful in running your own business -. . it is unfavourable for securing a good position or for gaining promotion. then you will be very fortunate as your 5th-lord will be in own-house in the 8th for which you will enjoy the favourable results of 'Veepareeta Raja Yoga'. this position also assures that your own children will also remain financially well-off. You will be lucky in competitions and competitive examinations. As the 6th is the 4th from the 3rd.B. you will enjoy happiness in your home and secure a comfortable position in your birth-place/ home-town. This is a specially fortunate position as the lord of a 'trika-house' when situated in it's same own house gives rise to auspicious yoga.vaibhav ² 36 blood-pressure and have a bad temper. then you may have some problems in your married life and face some oppositions from powerful people. If the Ascendant is Libra or Capricorn. the sixth-lord is situated in the sixth house itself. you may lose your discriminations and get entangled into disputes or quarrels with powerful persons.it can even be with your mother. In other cases. But if it is occupied or aspected by a natural malefic planet. which is called the house of longevity (Ayus). your grand-father might have left substantial amount of wealth for your family. you are very much likely to secure a lucrative employment in a big and reputed organization. which is called the house of disease (Roga). As the 6th is the 10th from the 9th. If either Rahu or Ketu is also in the 8th. you may face opposition in respect of property-matters and may even have to fight a law-suit -. the fifth-lord is situated in the eighth house. Although this position is good for education and may make you interested in the occult subjects. it will give rise to auspicious yoga for your younger co-born -. Your relatives will prosper and they will remain beneficially disposed to you. As the 6th is the 2nd from the 5th. Since the 6th is the 12th from the 7th.R. their state of health may become very delicate and they may need special care. This is a favourable position for the 7th-lord and you will be fortunate in respect of having a worthy and wealthy spouse. if the Moon is well-placed. then during sometime in your life. you will fortunate in respect of public dealings and conducting negotiations. receive good education. As the 4th is the 10th from the 7th.who is sure to secure prominence in society. Lord of 6th House In your chart. they would pick up when they grow up and they would do well with their studies. you may find difficulty to continue in service for long and you might be transferred or may have job-changes. if the Moon is not well-placed. your wealth and possessions will be ever-waxing. similar yoga results will be enjoyed by your spouse also -. Lord of 5th House In your chart. then you may suffer from un-natural fear of ghosts.

then you will be engaged in a respectable profession. you will be a highly active person and will be fortunate in respect of your profession as the 10th-lord aspecting it's own-house will make you fortunate in respect of your profession. then you may run the risk of receiving accidental injuries. you may face oppositions from powerful people and may even enter into difficulties with the out-laws who might try to cause you harm. then you may have a long-drawn law-suit. If your Ascendant is Sagittarius.more so if the 4th-lord is well-placed. If a natural malefic planet is situated in the 6th or aspects it. then it improves the professional prospects further. if a natural benefic planet is situated in the 6th or aspects it. you may win in competitive examinations and be well-placed in service. If the 10th-lord is in the 11th or in the 10th itself or if a natural benefic planet is situated in the 10th or the 11th. if it's Venus. which is called the house of profession (Karma). which is the 7th-lord also. the ninth-lord is situated in the sixth house. the position is not very good as you may not be very fortunate. then your spouse may become inimically disposed to you -. then although you may earn well. If your Ascendant is Leo. it will still offer similar results. you may run the risk of receiving grave injuries. Lord of 9th House In your chart. you will remain in good health and your relationship with your relatives will be very cordial and happy. then your 8th-lord will be the 7th-lord too and for aspecting the Ascendant. the the 9th-lord who will be the 6th-lord also will offer very beneficial results as 'Veepareeta Raja Yoga' will be generated. Different results are given by the various planets when well-placed in the 4th : if it's the Sun. If your Ascendant is either Aries or Libra. then you might be in lucrative employment. then you may successfully run your own establishment. then you may be engaged in designing fashionable dresses or deal in precious gem-stones.unless modifying influences operate in your chart. then you may be in teaching profession or run a coaching/ training institute. aspecting it's own sign which will make you long-lived and fortunate in many respects. then the 10th-lord.vaibhav ² 37 Lord of 8th House In your chart. then you may be dealing in agricultural produce or minerals. You might be in service with meagre earnings and your prospects could be limited. if it's Mars.more so if a natural malefic planet is also situated in the 7th house. you may be engaged in a not-so-very-honourable trade like dealing in fish or footwear. If your Ascendant is Cancer. then the 8th-lord will become the Ascendant-lord too. if it's Mercury. which is called the house of spouse (Kalatra). aspecting the 9th. Otherwise. then you may have to spend a lot for medical treatment. This is a highly favourable combination. it gives many friends in the workplace itself. You will do well in your birth/ native place -. which is called the house of happiness (Sukha). Lord of 10th House In your chart. if your 7th-lord is well-placed. if it's the Moon. if it's Saturn. then although you will be able to overcome your enemies. then dealing in gold ornaments or wooden furnitures. you may not be in good health and may have to spend a lot for your spouse who might be a reckless spender. Lord of 11th House In your chart. then dealing in silver ornaments or medicine and/ or public utility goods. although it will make your longevity high. will be debilitated in the 4th. this will make you exceedingly fortunate in respect of your father as he might be very well-placed in some active service. Otherwise. If you are in business. you may not be well-educated or your spouse may not hail from a respectable family -. If your Ascendant is Libra. This is a favourable position and guarantees very good earnings from profession. then you may run a hotel/ restaurant or may become a property-dealer.B. which is called the house of disease (Roga). If your Ascendant-lord is also not well-placed or if a natural malefic planet is either situated in the Ascendant or aspects it. However. if the 6th-lord is in own house. Besides. then the 9th-lord will be exalted in the 10th from it. If your Ascendant is Cancer. the eighth-lord is situated in the seventh house. besides.R. then although the 9th-lord will be debilitated in the 6th. as it will be 12th-lord also. . if Jupiter or Venus is not well-placed. the eleventh-lord is situated in the tenth house. If in addition either Rahu or Ketu is also situated in the 6th. if it's Jupiter. the tenth-lord is situated in the fourth house. this is not a very favourable position and if a natural benefic planet is neither situated in your 7th house nor aspects it. it gives a prestigious and lucrative profession and it gives some honour and renown as well. If a natural malefic planet is situated in the 7th house or aspects it while neither Venus nor Jupiter is well-placed.

if Mercury is also in the 10th or Jupiter is also situated in the 10th or aspects it. then it will safeguard your honour. If Mercury is in an angular (kendra) position from Rahu. or if the Sun or Mars is in the 10th. it will . you will be well-placed in govt.-service as the Sun will be exalted in the 6th. etc. If your Ascendant is Leo. you may not be in good health but you may have taste for studying hygiene and medicine. Rahu also will give beneficial results here but if Saturn is placed here. it may give a precipitous fall after steep rise -.more so if it is retrograde. If your Ascendant is Virgo. have good gains and you would gain victory over your enemies -more so if the Sun is in 'koutuka' avashtha (state) in your chart. then you will enjoy favourable 'Veepareeta Raja Yoga' results. If Mercury is well-placed and if the 5th house is associated with or aspected by a benefic planet.more so if the Moon is 'waxing' or if the 10th-lord is well-placed. this position would give fair to good results. If a benefic planet is in the 10th or aspects it. which is called the house of profession (Karma). you may be an Astrologer. fisheries. you may not be very fortunate in respect of profession and if you have any elder co-born. then as Mercury will be debilitated in the 7th. then you may not be very fortunate in respect of your profession. you will be well-educated and intelligent. you may have transfer or change of profession a few times and in connection with profession you may have to go to distant places. If your Ascendant is Sagittarius or Pisces. If the Sun or Mars is also in the 10th. charitable institutions. then the 11th-lord will become the 10th-lord too which for being in own-sign will offer auspicious 'Pancha Maha-purusha Yoga' results. then your 12th-lord which is the 9th-lord also will become debilitated. religious institutions or evangelistic foundations. then his/ her health may become delicate and/ or he/ she may suffer some losses. it will give you academic distinction and if it is situated in the star of Jupiter. you are likely to remain in government service. you would be successful in some competitive examination or may win in competitions.vaibhav ² 38 If your Ascendant is Aries. you will enjoy favourable result as the planet attains directional strength (Dik Bala). If Jupiter or Venus is with Mercury or if it is aspected by Jupiter. Results for Planets in Houses Sun Since the Sun is situated in your 6th house. if it is retrograde or if it is 'eclipsed'. if your Ascendant is Virgo. if Saturn is well-placed or if another natural benefic planet is either placed in the 10th or aspects it. If Mercury is situated in a movable sign (chara rashi) -. if it is Pisces. If your Ascendant is Scorpio. research. However.Aries or Cancer or Libra or Capricorn -.R. then the Sun will be debilitated in the 6th and you may suffer from some diseases if Venus is not well-placed. tanneries and footwears. you may have flexible principles and would amass wealth through convenient means. then the 12th-lord will be exalted in the 10th. then you will enjoy highly beneficial results.B.or if the Moon aspects Mercury. then you are likely to be very clever and even may be cunning. If your 6th-lord is not well-placed. you would be running your own business. If Ketu is with it. prohylactics. this will give you quick rise in the sphere of profession -. Mercury Since Mercury is situated in your 7th house. the twelfth-lord is situated in the tenth house. you will be fortunate in many respects. It indicates that your profession is likely to have some connection with the 12th house significations like hospitals. then also you will become very clever. waste-disposal. If your Ascendant is Aries. asylums. you may become a doctor. But if the Ascendant is Sagittarius. bedding materials. but if your Ascendant is Taurus. if the 6th-lord is in the 4th and if the Moon is also well-placed. investigations. it may also have connection with marriage-bureaus. then you will enjoy the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga'. then the 11th-lord will become debilitated in the 10th. Capricorn or Pisces. Lord of 12th House In your chart. you may become a medical practitioner or may hold some positions which involve public connection. If the 7th-lord is also well-placed. jails. In other cases. then your profession may have some connection with the law.

in a peaceful environment. then Jupiter will be exalted in the 4th and if your Ascendant is either Virgo or Sagittarius. However if Mercury is well-disposed or if Jupiter is also in the 7th or aspects it. then Mars will be debilitated in the 6th and you may suffer from acute diseases affecting your head if Saturn is not well-placed -.vaibhav ² 39 give you mastery in many languages and interest in informal studies.it may require surgical treatment. Gemini. will be fortunate in your birth/ native place. but if you are guided and guarded by caution. then Jupiter will be debilitated in the 4th which can cause a short break in education and unhappiness on account of your mother. even your final exit will be without pain.this will be more so if your Ascendant is Virgo as Venus will be exalted and also if your Ascendant is Aries or Scorpio as Venus will be in own house. in all these cases. then you will enjoy favourable 'Veepareeta Raja Yoga' results. you may have failure and dishonour while in contests or conflicts. you are likely to run a business.R. Venus Since Venus is situated in your 7th house. you will be very attracting looking and your spouse will also be very beautiful -. Instead of displaying pride and arrogance. do well in your sphere of profession and will have great success in your native place/ own country. the results get considerably modified for the better. but if Saturn is well-placed or if any planet except the Sun is with it or aspects it. if it is Gemini or Scorpio. However. If your Ascendant is Pisces. This is a felicitous position for Venus as it confers happiness in marriage and success in partnership/ collaboration. patience and perseverance. You will be a person of pure character and lofty ideals for which people in general will accept you readily as to be one of their dear ones. you will be well-placed in service as Mars will be exalted in the 6th. but that is true if it is retrograde or afflicted but if the 10th-lord is well-placed or if Jupiter or Venus is situated with it or aspects it. you will be fortunate in respect of your profession provided that your Ascendant is Aries or Taurus or Capricorn as Saturn will be in own house or exalted and you will enjoy the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga'. you would be successful in competitive examinations or may win in competitions. you should cultivate patience and firmness of purpose should mark your life. then the debilitated 8th-lord in the 10th can give you jobs in private organisations which may not be long-lasting -. If your Ascendant is Aries. you may suddenly incur heavy losses. will have a luxurious house and own a prestigious vehicle as well.B. in all these cases. If in business. If your Ascendant is Libra. you may have defeat. Saturn in such a position should not be retrograde or combust or eclipsed or involved in planetary fight (graha-yuddha). then you may still come up in life again. then it will be in own house in the 4th. Taurus. Virgo.this will be more so if Mars is also not well-placed in your chart. you will enjoy beneficial 'Pancha Maha-purusha Yoga' results : you will have good education. But if your Ascendant is Cancer.from partners. you will enjoy the beneficial results of 'Pancha Maha-purusha Yoga'. but if your Ascendant is Aquarius. You may become abusive to your employees and some of your disgruntled employees may cause you losses by deceptive acts or thievery. Saturn Since Saturn is situated in your 10th house. you will be fortunate in many respects. Scorpio or Sagittarius. You will have success in public relationships and peaceful termination to all kinds of strifes. then the problems will be wiped away but if a natural malefic planet is situated in the 8th. own many properties. This very position of Saturn had become proverbial and it is greatly feared that it would surely lead to abysmal fall after pulling one to a great height of power and glory. Mars Since Mars is situated in your 6th house. then debilitated Venus may give you some problems in married life or in business -. If your Ascendant is Aries. then the results will be much improved. . If your Ascendant is Leo. Jupiter Since Jupiter is situated in your 4th house. you will receive much of benefits from your parents. will be well-placed in life and highly respected in the society. have good gains and will vanquish your enemies. inherit a fortune. if in profession. You may develop a quick-to-anger disposition as Mars will be aspecting your Ascendant. enjoy a long life in perfect happiness. then you may have it with the govt. then you may have some legal problems and if the Sun is situated in the 8th. possess a good moral character.

If Mars and Saturn both influence Rahu by association or aspect. you may face opposition from public functionaries or government bodies and might be forced to have a change in occupation. but it will be just the opposite if Ketu bears the influence(s) of only natural malefic planet(s). If the Moon is similarly placed instead. you will be fortunate if the 12th-lord is well-placed or if a natural benefic planet is with it or aspects it. the results will be considerably modified for the better.unless there is any modifying combination present in your chart -. If your Ascendant is Virgo or Pisces. it may give injuries. you may have two occupations simultaneously. then you may become a victim of scandal or disreute. If Rahu is situated in Ketu's star. you would come out in flying colours in a competitive examination and may even win in contests like elections. However. If your Ascendant is Aries. Ketu Since Ketu is situated in your 6th house. you may pursue an independent business as an agent. then you may become prone to face an accidental mishap or untoward happening when the star-lord planet will be crossing over Rahu in transit. then it is beneficial. However. But if the Moon is either close to the 8th-cusp or if a natural malefic planet is situated close to the Moon -. you may face forced displacement more than once in your life.in case if you are male. But if Rahu is under the influence of two or more natural malefic planets. in such case. If a natural benefic planet is with Rahu or aspects it.more so if the Moon is 'waxing'. if Saturn is close. then the Moon will be debilitated in the 8th and if Mars is not well-placed while no natural benefic planet is with the Moon or aspects it. If a natural benefic planet is with Ketu or aspects it. If the 6th-lord is well-placed. but if it is in star of Mars or Rahu. you may have to undergo a major surgical treatment. the health and longevity of your spouse may come under doubt.vaibhav ² 40 Moon Since the Moon is situated in your 8th house. then you may have fear from weapon or fire. originality will be your marked feature and you may favour eccentric pursuits. then you may have some taste for studying hygiene or medicine. you will have a smiling disposition and will be endowed with pleasing manners -. if the 6th-lord is ill-placed. If you are in government service or in business. you may become bed-ridden or may have to get away to a distant place even without adequate prepartions owing to safety reasons. then you may have fear of fall while if Mars is close. If the Sun is with Ketu. if the 10th-lord is well-placed or if Jupiter or Venus is in the 10th or aspects it. then the Moon will be exalted in the 8th and will give you a long lease of life. consultant or advisor.R. then you may suffer from some disease which would be very difficult to diagnose. then your employees or sub-ordinates might become your enemies and you may have fear from them. . then there is great risk of drowning. If your Ascendant is Libra. then the Moon in own-house will also give the same result. if your Ascendant is Sagittarius. the possibility of facing some serious accidental mishap is feared which might even cut your life short while if you are a female. Rahu Since Rahu is situated in your 12th house. then you may have fear from poison. If Rahu is situated in the star of a retrograde planet. If Ketu is in own-star.B. you may travel a lot and go to distant places or even foreign countries.more so if Ketu is in Scorpio or Pisces. you will conquer your enemies -. You may have estrangement from your parents and kindred and might be in the habit of getting into difficulties with your superiors or employers for which you may have a checkered career. then you will be well-placed in service while your relationship with your relatives will remain cordial. then you may face a serious accidental mishap. If the Sun is situated close to Rahu and no natural benefic planet is with it or aspects it. then you may suffer from some disease which might be difficult to cure and aggravating intermttently. The Moon in the 8th gives the 'end' in a public place. while you might be in service somewhere. If Ketu is close to the Moon. Lure of speculative investment might also lead you astray or you may completely unnecessarily leave a stable job by being thoroghly occupied by the fanciful prospect of getting rich double-quick through business inspite of the fact that you may not have adequate competence or you may lack sufficient resources. if Rahu is close. Uranus Since Uranus is situated in your 10th house.

If the 8th-lord is not well-placed. . you won't have the risk of facing a premature exit to the other world. Pluto Since Pluto is situated in your 8th house. You might receive full co-operation and active assistance from a foreigner or a person residing in a foreign country quite unexpectedly and by using an assumed name or through some other covert means you may suddenly find the gate-way to the hall of fame suddenly opens up for you. then you may do well in active services like fire-fighting. explosives detection squad. If the Sun or the Moon is not well-placed in your chart. then you may have a serious setback in profession and may have to leave the field.and during your active life you may find special pleasure by playing with fire. If your 10th-lord is well-placed and Mars is also strong. disaster management.in quite a literal sense of the term -. If another malefic planet or the Moon is close to Pluto.B. you will pull through. you are likely to have a strange and eventful career. then these might be like a rosy dream fading away. then you would do well in artistic pursuits and by dint of your inspirational nature. It will be more so if you are a male person. you are more apt to live dangerously -. but if a retrograde malefic planet is with it or aspects it. you may have the risk of facing a violent end or you may suddenly disappear either by personal choice or owing to actions of your enemies. then you may take part in physical combat and might even be tempted to take the law into your own hands. you may attain honours in a relatively late age under curious circumstances or through some unique achievement. then you will be very fortunate as your acquired fame and raised status will be lasting and stable.vaibhav ² 41 Neptune Since Neptune is situated in your 10th house.R. If Jupiter is situated with it or aspects it. If a natural malefic planet is with it or aspect it. then you might be separated from one of your parents in your early childhood which might leave a void in your mind. then you may face a serious accidental mishap in a far-away place or face a calamitous disaster. If Neptune is retrograde. If Mercury or Venus is well-disposed. you may actively take part in adventurous explorations and/ or may become adept in martial arts. If the 8th-lord is well-placed and the Ascendant-lord is also similarly disposed. but if a natural benefic planet is with Pluto or aspects it. etc for which you may receive special honour.

as every human being has to have certain diseases. You may neither like to swallow others property nor ready to part with your own property. You will gain respect and favors from your superiors.B. financial and mental pressures of life till your 25 years of age.Purva Phalguni . You may not hesitate to take revenge on the persons who are against you. you will be a high-ranking officer.Quarter . You will initially try to give protection and helping hand to the most dear and near ones but you change your mind later on due to the unwanted criticism received from such persons. You will have fleshy body. You will earn through the profession as gold smith. However. You will be the best friend for those in need and worst enemy of the hated. Your childhood days will be full of challenges.Quarter . your wife and child will need your care and affection. traveler or drug seller. Education Your intelligence and capacity to do the work will be excellent. you will be an actor or dramatist or a textile worker. with Sun and Mars also placed in this Nakshatra. blessed with good wife and children and will be learned. but adamant and independent. Moon with Venus.2 You will acquire expertise in the field of accountancy. Venus . Mercury . Hence. you may join defense (navy).Chitra . You may have to suffer. it will be very difficult to calm you down. Sun . You may not like criticism of your work. worms connected diseases. You will be willing to extend any helping hand to others provided your own freedom is not questioned. Some of you may become outstanding astrologers. Once you loose temper. heart. for a better tomorrow it would be better if you use your proper balance of mind. Physical Characteristics One of the peculiar features of Svati born is that the under part of your feet will appear to be curved and the ankle risen. you will acquire the position that commands respect and your words will convey the weight of your thoughts.2 If Moon is also placed in this quarter with Saturn and Mars in Aclesha Nakshatra. you may be also prone to diseases connected with the abdomen. and may get involved in other activities at the same time. creed or caste in the matters related to your work. You will not place any distinction on the basis of class. With Mars. However. you cannot expect much progress and advancement in profession or business up to the age of 30 years.R.Hasta . with Mercury. However. Your feature will be very attractive. You may keep limit of respect to be given to others irrespective of the position or level of persons that is to say you may not hypocritical in giving respect. Hence. piles and joint troubles. Normally you will have a very good health.vaibhav ² 41 Result For Birth Nakshatra General Details You will be a peace loving person. You may suffer from diarrhea. you will be mechanical engineer.2 You will be lovely in appearance. You may suffer from diarrhea in the early years of your life. Family Life Health Your married life will have its share of domestic friction and discontentment.Quarter . you may be an astrologer or a translator. .

1 If Jupiter also conjoins or aspects Saturn in this quarter. You will be religious and clever in your dealings with others.1 Rahu in this quarter will make you highly educated and wealthy. you may become a prominent personality in the political field or may hold some important office in the government. Saturn . You may have to part with your family. you may earn an ordinary living.Quarter . or music. .Magha .Purva Ashada . You will be highly learned and a high-ranking officer in the government.Quarter . you will be very clever and ruthless to your enemies. and will be a person of proud. You will be blessed with good and dutiful children. if ascendant falls in Catabhishaj. You will be blessed with children and a good wife. You may gain a prominence in the field of politics or political circle.Dhanishtha .Swati . You will have your differences with your relatives. It may not be favorable for your married life. you will earn huge wealth out of arts.B. You will also be blessed with power and authority. Moon . You will desire to be help in high esteem and will triumph over your opponents.Quarter . However. With Mars and Saturn in this quarter.Aridra .Quarter .2 You will enjoy a high position in your field of profession.R.vaibhav ² 42 Mars . Jupiter .Quarter .Quarter .4 You may have a delicate health in your early years. You will be enduring and fond of traveling to sites of natural splendor. crafts. Rahu .Uttara Phalguni . You may even own a large industrial empire. ambitious nature. If Lagna also falls in this quarter.1 Mars without any association or aspect places you in a tight spot in terms of money and finances.1 Ketu in this Nakshatra gives the result of exalted Jupiter and Venus. Ketu .