VNH3.TB2.

147

ĐỂ ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐÚNG ĐẮN HƠN: CÁI NHÌN TỪ LỊCH SỬ
Ths. Ngô Vƣơng Anh Báo Nhân dân

Đặt vấn đề Lịch sử hiện đại của dân tộc Việt Nam kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ra đời, năm 1930, đã chuyển hướng theo một dòng chảy mới. Những chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước sau đó được định hướng theo lý tưởng cộng sản chủ nghiã (CSCN), thể hiện trong đường lối lãnh đạo cách mạng của ĐCSVN từ khi ra đời đến nay. Đường lối cách mạng có vai trò quyết định sự thành, bại của phong trào cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã có những giai đọan đường lối cách mạng chưa phù hợp với thực tiễn cách mạng. Những sự sai lệch trong đường lối và trong việc triển khai thực hiện đường lối đã gây ra những hệ quả không tốt cho phong trào cách mạng, gây ra những tổn thất cho lực lượng cách mạng. Từ nhận thức và qua những họat động thực tiễn, Hồ Chí Minh và ĐCSVN đã nhiều lần đấu tranh, điều chỉnh để đường lối cách mạng của Đảng trở lại đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển. Cho tới nay những bài học lịch sử quanh vấn đề này vẫn mang nhiều ý nghiã. 1. Đầu năm 1930, Hội nghị hợp nhất thành lập ĐCSVN do Nguyễn Ấi Quốc chủ trì đã thông qua Chánh cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Điều lệ vắn tắt; Chương trình vắn tắt của ĐCSVN và Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng do Nguyễn Ái Quốc sọan thảo. Tuy vắn tắt song những văn kiện này đã nêu được những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, tuyên bố về sự lựa chọn con đường cách mạng từ khi Đảng mới ra đời. Chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam là thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, dân chủ do một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân lãnh đạo. Các nội dung dân tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa không tách rời nhau và nằm trong một quá trình phát triển cách mạng. Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam khi nêu bật tinh thần: Tập trung vào nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc, đoàn kết tập hợp mọi lực lượng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân để chống đế quốc đế quốc và tay sai. Trong cuộc đấu tranh này, Đảng cần tập hợp được khối
1

lực lượng đông đảo nhất, huy động được sức mạnh đoàn kết to lớn nhất mới giành được thắng lợi. Nhiệm vụ giành độc lập, giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức nô lệ được coi là nhỉệm vụ có ý nghĩa cấp bách, sống còn, được đặt trước nhiệm vụ đấu tranh giai cấp. Trong khi xác định: “Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa c.m (cách mạng - NV) đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến”, Chánh cương… đưa ra mục tiêu “thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo” [2, 3 - 4]. Tuy nhiên, Luận cương chánh trị do Tổng bí thư Trần Phú mang về và được thông qua trong Hội nghị tháng 10/1930 của Đảng lại đặt mục tiêu: “tịch ký hết ruộng đất của bọn địa chủ ngoại quốc, bổn xứ và các giáo hội; giao ruộng đất ấy cho trung nông và bần nông, quyền sở hữu ruộng đất về chánh phủ công nông” [2, 95]. Hội nghị tháng 10/1930 coi những quan điểm nêu trong những văn kiện của Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng là “sai lầm chính trị và nguy hiểm” và ra Án nghị quyết thủ tiêu những văn kiện đó. Sự phê phán này dựa theo những quan điểm mang nặng khuynh hướng “tả” - nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản - trong việc chỉ đạo phong trào cách mạng thế giới của Quốc tế cộng sản (QTCS) sau Đại hội VI (1928) của tổ chức này - khi những tư tưởng cực đoan về đấu tranh giai cấp của Stalin chi phối đường lối của QTCS. Lãnh đạo ĐCSVN trong khỏang thời gian từ tháng 10/1930 đến tháng 3/1938 là những nhà cách mạng được QTCS đào tạo tại trường Đại học cộng sản Phương Đông và được cử về lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập. Sự chỉ đạo, giúp đỡ cách mạng Việt Nam cuả QTCS trong giai đoạn này khá tòan diện: về tổ chức và tư tưởng chính trị, về đào tạo cán bộ, hỗ trợ tài chính và thiết lập các đường dây liên lạc… Trần Phú và những Tổng Bí thư sau đó nhận trách nhiệm cao nhất với QTCS về việc thực hiện những Nghị quyết của QTCS trong phong trào cách mạng Đông Dương không thể làm trái những điều được QTCS chỉ dẫn. Tháng 11/1931, Hà Huy Tập trong bài viết Hoạt động của Đảng cộng sản Đông Dương, đã nhấn mạnh với các đồng chí trong Xứ ủy Bắc kỳ: “Tất cả các quyết định của quốc tế cộng sản có uy lực đối với tất cả mọi người cộng sản không trừ một ai, và chúng ta chỉ có việc thực hiện, trung thành, chứ không phải xuyên tạc chúng thành những giáo lý cơ hội chủ nghĩa”. [1, 39] Luận cương tháng 10/1930 “coi địa chủ là cừu địch của nông dân mà đã thế thì phải đánh đổ và thâu hết ruộng đất của chúng nó” đã dẫn đến quan điểm cực đoan trong chỉ đạo đấu tranh ở Nghệ - Tĩnh những năm 1930 - 1931: “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Phong trào nổi dậy của nông dân Xô viêt Nghệ - Tĩnh bị suy giảm sức mạnh và thất bại trước sự đàn áp khốc liệt của chính quyền thực dân và phong kiến tay sai. Mặc dù vậy, sự phê phán những sai lầm của Hội nghị hợp nhất và “đồng chí Quốc” khá nặng nề và còn kéo dài nhiều năm sau đó. Sự phê phán đó hiện rõ trong các văn kiện: Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (9/12/1930); Tư liệu bổ sung về nguồn gốc các tổ chức cộng sản ở Đông Dương; Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương (1933); Đảng cộng sản Đông Dương và sự phát triển của phong trào cộng sản trong thời ký từ Đại hội VI đến Đại
2

38 . đòan kết. Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương gửi Ban chấp hành QTCS (ngày 6/4/1938) viết: “Lúc trước đồng chí Sinitchekine (Bí danh của Hà Huy Tập – NV) làm Tổng thư ký. Sự điều chỉnh này xuất phát từ thực tiễn nóng bỏng của cách mạng Đông Dương trong cao trào 1930 . (Xem thêm [1]) Sau Đại hội lần thứ VII QTCS (7/1935). người chấp bút soạn thảo. thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Về hai bản chỉ thị này còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu (về hòan cảnh ra đời. ĐCSVN đã tập hợp được khối lực lượng quần chúng đông đảo và tích cực chuẩn bị về mọi mặt để khi thời cơ đến kịp thời lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945. giáo điều. vì Đảng chủ trương rằng các hộ quần chúng phải tổ chức theo lối công khai và bán công khai. Thư của Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng cộng sản Đông Dương (ngày 31/3/35) gửi Quốc tế cộng sản (31/3/1935).1931. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Những Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 và sau đó là Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) ghi nhận sự trở lại tương đồng với những quan điểm đúng đắn trong Chánh cương vắn tắt. ĐCSVN có những điều chỉnh chiến lược cách mạng của mình.hội VII (1934). việc phổ biến và triển khai thực hiện…) nhưng đây là sự điều chỉnh của Ban chấp hành Trung ương về quan điểm chủ trương sách lược đối với tầng lớp trên. giành độc lập dân tộc lên trên hết. ĐCSVN đã trải qua cuộc đấu tranh giữa cái cũ “tả khuynh”. Báo cáo của đồng chí Lê Hồng Phong gửi Quốc tế cộng sản (1935)…[1. Để khẳng định vững chắc chiến lược giải phóng dân tộc đúng đắn trong đường lối của mình và đi đến thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. giành độc lập dân tộc. Nghị quyết chính trị của Đại hội (congre‟s) lần thứ nhất Đảng cộng sản Đông Dương (28/3/1935). ĐCSVN đã trải qua 10 năm (1931 . Để có bước phát triển trong lý luận và chỉ đạo thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Tuy vậy sự điều chỉnh này chưa đủ để những luận điểm cách mạng sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc chiếm ưu thế với những quan điểm được coi như “chính thống” đang ngự trị trong Ban chấp hành Trung ương khi đó. Sách lược vắn tắt trên những vấn đề quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam. phát triển đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở công nông là gốc. trước nguy cơ phát xít và những biến chuyển nhanh chóng trên thế giới và Đông Dương. sáng tạo… Cuộc đấu tranh này có thể đánh giá là sâu sắc cả ở cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng.1941) tự nhận thức và đổi mới trong những điều kiện ngặt nghèo của lịch sử. Từ sau Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) cho đến tháng 8/1945. còn đồng chí thì 3 . Đường lối đúng đắn đó đã đoàn kết được đông đảo quần chúng trong Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện mục tiêu cao nhất: giành độc lập dân tộc. biệt lập… với cái mới mềm dẻo. nhưng vì đồng chí có lầm lỗi về chính trị. Đó là Chỉ thị của Trung ương Thường vụ về vấn đề thành lập Hội “Phản đế đồng minh” (ngày 28/11/1930) và Chỉ thị của Trung ương gửi Xứ uỷ Trung kỳ về vấn đề thanh đảng Trung kỳ (20/5/1931).39] Trong giai đọan tư tưởng Hồ Chí Minh bị phê phán nặng nề vẫn có hai bản chỉ thị của Trung ương nội dung tỏ ra đồng nhất với quan điểm của Nguyễn Ái Quốc.

nhưng đó là một bước hòan tất không trọn vẹn. bị xử lý sai chiếm tỷ lệ rất cao.68% địa chủ trong dân số địa phương là cao hơn rất nhiều so với thực tế. khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã được hiện thực hóa từng bước với các mức độ khác nhau ở từng địa phương. Trong tổng số 3314 xã.và tranh thủ tối đa nguồn viện trợ vũ khí.nói: “Tổ chức công khai và bán công khai là đúng. 385]… Tổng thư ký mới được bầu là Nguyễn Văn Cừ .13] 4 . có 19 cán bộ tỉnh ủy viên. đo bằng con số thống kê diện tích ruộng đất được cấp cho nông dân và số nông dân được chia ruộng ngày càng tăng. 2. cho tính cộng sản và cũng là điều kiện cho sự viện trợ… Tất cả tạo nên những áp lực để Luật Cải cách ruộng đất được Quốc hội thông qua tháng 12/1953. Khẩu hiệu đơn giản “Người cày có ruộng” . ở nông thôn các tỉnh miền Bắc đã diễn ra 8 đợt phát động quần chúng và 5 đợt cải cách ruộng đất (CCRĐ). CCRĐ cũng có thể nhìn nhận như một nỗ lực của cách mạng Việt Nam để hòan tất mục tiêu “Người cày có ruộng” . Thời kỳ tổng phản công đòi hỏi huy động đến mức tối đa mọi nguồn lực trong nước . Từ cuối năm 1953 đến năm 1956. Mức 5. 10 . Những gì đã diễn ra trong 5 chiến dịch kéo dài tới hơn hai năm được ghi nhận như một cuộc vận động nông dân “long trời lở đất” . 8 vạn đảng viên. nhưng chỗ nào không có những điều kiện ấy.như các phương tiện thông tin tuyên truyền thời đó thường nhắc đến. Tổng số người bị quy trong CCRĐ đã được thống kê là 172. công an. CCRĐ được bắt đầu trước bước ngoặt lịch sử quan trọng của cuộc kháng chiến. Số người bị quy oan.008 người. Nhiều chi bộ tốt bị coi là chi bộ phản động. chiếm tỷ lệ 71. thì bất đắc dĩ có thể tạm thời tổ chức bí mật. Tình hình chỉnh đốn ở cấp huyện và cấp tỉnh cũng rất bi đát. đã dự chỉnh đốn Đảng.” [3. quân trang. Hơn 15 vạn đảng viên trong tổng số 17. Đảng cho đó là xu hướng thỏa hiệp với những phần tử cô độc tả khuynh nên không cử đồng chí làm Tổng thư ký nữa.đã phạm sai lầm “tả khuynh” nghiêm trọng. 2876 chi bộ trong tổng số 3777 chi bộ. Tổng số cán bộ. CCRĐ ở Việt Nam đã được xem như những tiêu chí biểu hiện cho tính cách mạng.hai trụ cột của phe XHCN khi đó. đảng viên bị xử lý. 6% diện tích ruộng đất trong vùng chia cho gần 4 triệu nông dân.[6.mà “nông dân là quân chủ lực” .một người cộng sản trẻ tuổi trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh và là một nhà lý luận xuất sắc của ĐCSVN. quân dụng của Liên Xô và Trung Quốc . Phong trào này cùng với phong trào “chỉnh đốn tổ chức Đảng và chính quyền” . số người bị oan sai là 123. đã tịch thu hơn 70 vạn hecta bằng 44. Gần đây ra soát lại cho kết quả: tất cả đều bị quy sai (!). Số cán bộ lãnh đạo các cấp này bị xử lý oan sai cũng chiếm tỷ lệ lớn.66%.gói trọn mơ ước ngàn đời của những người nông dân .đã là ngọn cờ tập hợp đòan kết đông đảo nông dân ở tất cả các vùng nông thôn Việt Nam đấu tranh dưới ngọn cờ của ĐCSVN từ năm 1930. Hà Tĩnh là tỉnh cá biệt. bí thư hoặc chi ủy viên chịu hình phạt nặng nề: tù hoặc bắn.được tiến hành kết hợp với CCRĐ từ đợt 4. với khoảng 10 triệu dân. Sau khi giành được Chính quyền về tay nhân dân.266 người. chiếm tỷ lệ hơn 55%. đợt 5 . sau khi chỉnh đốn là 84000 người. ĐCSVN đã thực hiện từng bước mục tiêu “Người cày có ruộng” trong từng giai đọan của cuộc kháng chiến. trước khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ ít ngày. huyện đội dự chỉnh đốn đều bị xử lý.

xử lý tràn lan với thái độ hẹp hòi những đảng viên không phải là bần cố nông.. 435 . Những sai lầm trong việc thực hiện CCRĐ và chỉnh đốn tổ chức mang đậm màu sắc tả khuynh đã để lại những tổn thất to lớn cho cách mạng về cả con người và tổ chức. Chủ trương “phóng tay phát động quần chúng” đã bị buông lỏng cho “đòan”. Nội bộ Đảng mất đòan kết vì nghi kỵ lẫn nhau. Nội san Cải cách ruộng đất số 15 (ngày 19/2/1956) viết trong bài “Những điều cần chú ý trong việc vạch giai cấp”: “Tránh để xảy ra nhục hình.” [5. thậm chí đặt bần cố nông lên trên Đảng… Tư tưởng tả khuynh trong cải cách ruộng đất đã chớm nở lúc đầu. phải nắm vững chính sách phân hóa.Việc truy bức. Bộ Chính trị cũng nhận thấy: “trong Đảng và ngoài nhân dân đang chờ những biện pháp sửa chữa gấp rút và kiên quyết của Trung ương và Chính phủ…” 5 . cán bộ đội không phải là đảng viên được quyền xử lý đảng viên và cả kết nạp đảng viên. Những biện pháp tàn ác tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi do những sai lầm nghiêm trọng và vô nguyên tắc: vi phạm những quyền tự do cá nhân. kích động. 11]. tr 278 . [6. “đội” cải cách lộng quyền: truy bức để “đôn” tỷ lệ địa chủ cho đủ 5% dân số như một mức quy định bắt buộc. Bộ Chính trị đã xác nhận: “Tư tưởng thành phần chủ nghiã trong cải cách ruộng đất có tư tưởng nông dân. (Có nơi tăng tỷ lệ bần cố nông trong chi uỷ lên tới 97%). dùng quần chúng đã bị kích động để vạch tội đảng viên. Tránh gò cho đủ 5% địa chủ”. (Nhớ lại một thời kỳ . mang những biện pháp đấu tranh với địch để đấu tranh.. Hà Nội. dùng nhục hình rất phổ biến trong các cuộc đấu tố. khuyến khích họ tố oan cho nạn nhân. nó đã đưa đến chỗ học tập kinh nghiệm nước bạn một cách máy móc và không chiụ điều tra nghiên cứu đầy đủ tình hình xã hội ta để định chủ trương chính sách cụ thể cho thích hợp… Trong lúc thi hành thì một mực nhấn mạnh chống hữu khuynh trong khi những hiện tượng tả khuynh đã trở nên trầm trọng… từ khu trở xuống thì hệ thống cải cách ruộng đất trở nên một hệ thống ở trên cả Đảng và chính quyền.”.438]) Nhân dân sinh hoang mang và hòai nghi. 2000.Nxb Hội nhà văn. không đi theo đường lối quần chúng. tình hình dường như đã không thể kiểm soát. buộc quần chúng làm những điều trái với ý muốn. ác bá (mà trong thực tế là trung nông) phải chịu đựng ở những nơi được phát động. Tác phong độc đoán chuyên quyền.. (xem thêm [5. đặt bần cố nông lên trên tất cả. có khi trái với chân lý và chính nghĩa. mà thực tế đã trấn áp quần chúng. do đó mà trở nên phổ biến. (Xem thêm [6]) Cũng cần phân biệt những sai lầm trong chủ trương đường lối với những sai lầm tự phát khi tiến hành tại cơ sở.279).sau này nhớ lại: “Không thể kể hết những cảnh tượng bi thảm mà những người bị quy oan là địa chủ. xử lý nội bộ. hù dọa quần chúng. với lương tâm của họ. thậm chí cho rằng quyền lãnh đạo nông thôn phải thuộc về bần cố nông. Nhưng ở các cấp dưới. Giai đoạn này đi qua để lại nhiều bài học lịch sử đa chiều và một vết hằn sâu trong ký ức. tô đậm đến mức tuyệt đối hóa yếu tố thành phần. Ông Tố Hữu Trưởng Ban tuyên huấn Trung ương lúc đó . dùng nhục hình với đối tượng khi chưa có tòa án xét xử… Những điều này không hề có trong chủ trương chỉ đạo CCRĐ. 430]. nhẹ tuyên truyền giáo dục.

Mô hình. Hội nghị chủ trương nhanh chóng khôi phục lại danh dự và cương vị cho những người đã bị xử lý oan sai. về dân chủ hóa bộ máy.… 3. Từ giữa năm 1956. với cán bộ để cùng nhau quyết tâm sửa chữa. Bước ra từ vầng hào quang thắng lợi của cuộc chiến tranh với khí thế “ào ào xốc tới”. Và lòng dân yên nên Đảng còn giữ được chữ tín. tưởng chừng Việt Nam đã có thời cơ để cất cánh về kinh tế như đã xuất hiện thời cơ chiến thắng về quân sự. Trưởng Ban tổ chức Trung ương. về tăng cường chế độ pháp trị. không ai có thể tiên liệu tương lai thất bại. trung thực và quyết tâm sửa chữa sai lầm của ĐCSVN đã là những điều kiện quan trọng để việc sửa sai tiến hành đạt hiệu quả. Ban bí thư và Ban chấp hành Trung ương liên tiếp họp với nội dung chủ yếu là bàn về việc sửa sai của CCRĐ và chỉnh đốn tổ chức.Những phản hồi từ thực tiễn đang ở giai đọan “nóng” nhất của CCRĐ và chỉnh đốn tổ chức. vội vã ngay sau ngày giải phóng. Cả dân tộc bước vào giai đọan lịch sử mới với tâm trạng phấn khởi. chữ kính và dần dần ổn định tinh thần xã hội. tự tin về sự tòan thắng của cách mạng Việt Nam. tưởng chừng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể xây dựng thành công “nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”. về thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. Lê Văn Lương. gọi đúng tên những sai lầm đã mắc phải là “tả khuynh”. ra khỏi Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban chấp hành Trung ương và thôi giữ chức Thường trực Ủy ban CCRĐ Trung ương… Hội nghị Trung ương 10 cũng thông qua một loạt Nghị quyết chuyên đề về công tác tư tưởng. những ảnh hưởng sau Đại hội XX Đảng cộng sản Liên Xô đã làm những người lãnh đạo CCRĐ giật mình bừng tỉnh. nhiều Hội nghị Bộ chính trị. với tinh thần “một ngày bằng hai mươi năm”. thắng thắn. Sau tháng 4/1975. cơ cấu kinh tế không phù hợp được đặt trên cái nền sản xuất xã hội nghèo nàn lạc hậu và bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã dẫn Việt Nam đến cuộc khủng hỏang kinh tế . 6 . Đáng chú ý nhất là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 (Khóa II) họp hai lần từ tháng 9 tới tháng 11/1956. chăm sóc thích đáng cho thân nhân những người đã tự sát hoặc bị xử bắn oan… Nhiều cán bộ cấp cao của Đảng đã phải chịu trách nhiệm vì những sai lầm đã xảy ra: Trường Chinh từ chức Tổng bí thư. Đại hội IV của ĐSCVN (12/1976) đã kỳ vọng vào “khả năng” đó. phân tích những nguyên nhân và đưa ra những chủ trương. giải pháp khẩn trương để sửa sai. phụ trách công tác chỉnh đốn tổ chức. Kết quả thu được lại ngược với mong muốn. công khai xin lỗi nhân dân và đền bù. Nhân dân đã công bằng và độ lượng khi nhận thấy Đảng đã trung thực truớc những khuyết điểm của mình và dũng cảm nói thẳng với dân. Sự nôn nóng muốn có ngay nền kinh tế thuần nhất xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã dẫn đến việc đẩy nhanh việc thực hiện cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và tập thể hóa nông nghiệp ở miền Nam một cách ồ ạt. Trong niềm say mê chiến thắng. về kiện tòan tổ chức và cải tiến lề lối làm việc… Thái độ thực sự cầu thị. Hội nghị đã vạch rõ những sai lầm.xã hội sâu sắc.

Chỉ số giá tiêu dùng so sánh giữa các tháng 12 của các năm cho thấy một tốc độ lạm phát phi mã: Năm 1986 tăng 874.về những nguyên tắc cơ bản của mô hình kinh tế cũ như chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (nhất là đất đai).những “húy kỵ” . là đối lập với chủ nghiã xã hội .24%. về quan niệm rằng tư bản là bóc lột. ỷ lại… Số liệu thống kê cho thấy: Trong giai đọan 1976 . trong bối cảnh trên thế giới cùng diễn ra nhiều cuộc cải tổ. bao cấp tràn lan gây tâm lý thụ động...1%. Đáng chú ý nhất là chỉ tiêu về sản lượng lương thực: Kế hoạch đề ra là 21 triệu tấn. nhận thức. xây dựng nền kinh tế khép kín.xã hội trầm trọng những năm cuối thập kỷ 70 đến cuối thập kỷ 80 trong thế kỷ XX diễn ra ở Việt Nam là có thật và sâu sắc song vì những trở lực trong nhận thức . năm 1987 tăng 323. dẫn đến việc khắc phục có nhiều khó khăn.4%. độc quyền của nhà nước về thương nghiệp và giá cả. về kế hoạch hóa tập trung. năm 1988 tăng 449. Về tính chất. phân bố mọi nguồn lực theo kế hoạch.6 triệu tấn . Cuộc khủng hỏang này đặt ĐCSVN trước nhiệm vụ lịch sử hệ trọng và khó khăn: Phải tạo được bước ngoặt sửa sai cơ bản từ đường lối chính sách. bắt nguồn từ nhận thức.387 . Mặc dù không phải là khủng hoảng chính trị theo nghĩa sụp đổ thể chế.gần bằng mức năm 1976.Nguyên nhân chính của cuộc khủng hỏang này có thể nêu lên là: Duy trì quá lâu những cơ chế điều hành nền kinh tế đã tỏ ra mất sức sống: coi kế hoạch là đặc trưng quan trọng nhất của kinh tế XHCN.1980. coi kinh tế quốc doanh và tập thể là chủ yếu. Cuộc khủng hoảng kinh tế .mà kinh tế thị trường thì sản sinh ra chủ nghĩa tư bản… cùng với thói quen bao cấp đã hình thành lâu năm càng làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng. Cũng vì những sự ràng buộc về quan niệm. lúng túng. trước hết trên lĩnh vực kinh tế. đổ vỡ hệ thống quyền lực hay đảo lộn nội các nhưng cuộc khủng hỏang này chứa đựng các nguy cơ làm mất ổn định chính trị không thể xem thường. không thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần. hướng nội theo hướng thiên về phát triển công nghiệp nặng. cải cách… ở Liên Xô.xã hội. tốc độ tăng hàng năm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ là 1.điều này đã triệt tiêu các động lực kích thích sản xuất do ít quan tâm đến lợi ích cá nhân. thi hành phân phối theo lao động trên danh nghĩa nhưng thực tế là bình quân cào bằng . nên cuộc khủng hỏang đó không được dự báo kịp thời. và cả với tổng thể đường lối. chỉ đạt 11. Nhiều chỉ tiêu đầy tham vọng của kế hoạch 5 năm 1976 1980 thực hiện không đạt. không thừa nhận sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường. coi thị trường chỉ là một công cụ thứ yếu bổ sung cho kế hoạch. sản lượng thóc bình quân đầu người giảm từ 211kg năm 1976 xuống 157 kg năm 1980…[9. nguyên nhân của các nguyên nhân. đây là cuộc khủng hỏang kinh tế .389] Nhưng nguyên nhân sâu sa hơn. “rối lọan”….4%. về lao động tập thể. muốn nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân. và tổng thu nhập quốc dân (GNI) chỉ tăng 0. để có “thuốc chữa đúng bệnh” mà thọat đầu mới chỉ là “rối ren”.4% khi tốc độ tăng dân số hàng năm là 2. ở các nước XHCN Đông Âu và ở 7 . để đứng vững và phát triển Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam diễn ra như một tất yếu.7%. không phải thuật ngữ “khủng hỏang” đã được tiếp nhận ngay để có biện pháp ứng phó.

giải thóat cho những người bị “thổi còi”. Việt Nam có tham khảo những bài học của các nước này song không áp dụng máy móc. Thực tiễn đã vượt trước chính sách. chưa có người chủ xướng tầm cỡ quốc gia. về ngoại bang.Trung Quốc đã diễn ra trước đó (từ năm 1978) vẫn còn đang tiếp tục. giương lên nhiều lá cờ… cả trong kinh tế và trên lĩnh vực tư tưởng . Cũng như các nước này. các địa phương đã cung cấp tư liệu cho việc hình thành đường lối Đổi mới toàn diện của ĐCSVN. Chính thực tiễn sinh động đổi mới ở các cơ sở. sau nhiều cố gắng cải thiện mô hình cũ . những bộ óc thực tế đã nhận ra rằng không thể tiếp tục duy ý chí. cũng không có “cú hích” từ bên ngòai mà chính những khó khăn.mà không có kết quả.1960) và miền Nam (1978) . những định kiến và ngộ nhận về kinh tế hàng hóa. Nhưng sau một thời gian (từ năm 1979 đến năm 1986) thực tiễn chứng minh rằng cần thiết và có thể đổi mới tòan diện. luồn lách qua những “khe hở hẹp” của thể chế hiện hành để họat động có hiệu quả hơn. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu từ tháng 4/1985.đánh dấu chính thức và mạnh mẽ từ Đại hội Đảng VI (12/1986). đến sự phát triển khởi sắc kinh tế.thì việc “phá rào” tự cứu bắt đầu từ trước đó khá lâu. nhiều đối tượng có thể “bị thổi còi” lại được “cầm còi”. Ở tất cả những nước trong hệ thống XHCN lúc này đều đã hiện rõ những bất ổn của mô hình CNXH đã xây dựng. Đó là con đường ngọan mục từ “phá rào”. đột phá đến đổi mới. Họ bắt đầu nhận thấy cách nghĩ của những người đi trước là khả kính nhưng bất khả thi [Xem thêm [7]). còn ở Việt Nam. đã tạo nên bước chuyển biến quyết định trong tư duy lãnh đạo từ những người giữ cương vị cao nhất của Đảng . một số trường hợp những người đã từng chỉ đạo quyết liệt những chiến dịch “thổi còi” trước đây lại khởi xướng và chỉ đạo việc tháo gỡ. những biểu hiện trì trệ. bươn trải tìm lối thóat. nhiều “cái hàng rào” đã được xử lý thay vì xử lý “kẻ phá rào”. hội chứng “kinh tế thiếu hụt” ngày càng trầm trọng. báo hiệu nguy cơ sụp đổ đang hiện hữu rất gần. Từ những tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn đã tiến đến những bước tháo gỡ lớn về tư duy kinh tế. về một sự “cộng sinh” trong môi trường kinh tế mới. ban đầu những cuộc “phá rào” từ cơ sở đều không có bài bản. Nhiều quan điểm bảo thủ. Ở tầm vĩ mô. lâm vào khủng hoảng. phải “bung ra” để tự cứu. tình hình ngày càng bế tắc. Ở các cấp thấp hơn. Đó là ông Trường Chinh: năm 1967 là người quyết định đình chỉ “khóan hộ” ở Vĩnh Phúc đến năm 1980 đã ủng hộ khoán ở Hải Phòng và những năm 1984 . sơ cứng.với nhiều phong trào. Đặc biệt. Ông Đỗ Mười .khi ở 8 .người chỉ huy hai cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc (1958 . Sau khi “phá rào” thành công. nhiều chiến dịch. bế tắc buộc các cơ sở phải trăn trở. về bóc lột đã lùi bước trước cái nhìn thực tế và tự tin hơn về kinh tế thị trường về hợp tác đa phương và hội nhập.1985 là người đi đầu trong việc tìm tòi đổi mới tư duy. Đổi mới ở Việt Nam xuất phát từ những bức xúc bên trong. khủng hoảng đều đã hiện rõ. về tư sản. Nhìn tòan cục. cán bộ nhân dân ở một số địa phương đã tìm cách “phá rào”. chỉ là những giải pháp cụ thể trong thực tiễn.

Sức sản xuất trong nông nghiệp đã thật sự được giải phóng bằng việc thực thi chế độ tự chủ của kinh tế hộ nông dân. khi đường lối Đổi mới ở Việt Nam đã định hình tương đối rõ nét. từng bước hội nhập kinh tế thế giới và khu vực… Cùng với ba bước đột phá trên tổng thể nền kinh tế là những “vận động” mạnh mẽ về đường lối trên bốn lĩnh vực: . đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế. năm 1988 còn phải nhập 395. chấm dứt chế độ thống nhất quản lý thu mua phân phối cũ.Nông nghiệp. chuyển sang chế độ hợp tác kiểu mới.4 triệu tấn để xuất khẩu. Bước đột phá chuyển hẳn sang chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của Nhà nước và đổi mới tổng thể chính sách kinh tế từ Đại hội ĐCSVN lần thứ VI (12/1986).Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước không còn bị gò ép vào các hình thức “hợp tác”. trên chính mảnh đất của họ đã từng canh tác lâu đời đã đưa sản lượng lương thực lên gần 20 triệu tấn và còn dành ra 1. Đó là quá trình khai mở đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. là bước ngoặt giải phóng sức sản xuất của kinh tế. công cuộc Đổi mới đã trải qua nhiều bước đột phá có hệ thống: Bước đột phá khai mở chấp nhận kinh tế tư hữu và thị trường tự do tồn tại bên cạnh và đồng hành với “thị trường có tổ chức” từ năm 1979 với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa IV). . Họat động xuất nhập khẩu được nới rộng khỏi những độc quyền của Nhà nước đã tạo thêm nguồn vốn và thị trường tiêu thụ cho sản xuất trong nước. thương nghiệp ngoài quốc doanh. 9 . Năm 1986.cương vị Thủ tướng (1988) rất ủng hộ Đổi mới và góp phần tạo ra “bước ngoặt” quyết định năm 1989. Các hộ cá thể được tự do sản xuất và buôn bán những mặt hàng tiêu dùng thông thường. sau Chỉ thị 100 của Ban Bí thư (1981) và Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (1988). An ninh lương thực của đất nước được đảm bảo.900 tấn nhưng chỉ những vụ thu hoạch đầu tiên sau “Khoán 10”. “tập thể”. cũng những người nông dân Việt Nam đó. Việt Nam phải nhập khẩu 534. Luật công ty TNHH và Công ty cổ phần được ban hành năm 1990 cho khu vực dân doanh đã xác lập vai trò hợp pháp của kinh tế tư nhân. .Kinh tế đối ngọai với các nước “khu vực II” (ngòai khối SEV . số lượng gạo xuất khẩu những năm gần đây luôn giữ vững ở mức trên 4 triệu tấn/năm. chuyển nền kinh tế vào cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước với Nghị quyết Trung ương 6. tự chủ mở rộng quan hệ kinh tế đa phương.000 tấn gạo.“khu vực I”) được mở rộng. Hòan thiện chính sách kinh tế mới. Khóa VI (1989). người nông dân đã được giải phóng khỏi những ràng buộc của chế độ tập thể công hữu. Cho đến hết nhiệm kỳ thứ VI Đại hội ĐCSCVN (1991).

giảm bớt gánh nặng bao cấp để giải “bài tóan” doanh nghiệp nhà nước theo hướng “cổ phần hóa”. đã nhận thức được tình thế và có được giải pháp thuận theo quy luật để vượt qua khủng hỏang. . Đó là sự sao chép những quan điểm chỉ đạo đường lối từ một “nơi khác” về áp dụng trong thực tiễn Việt Nam một cách máy móc.và căn bệnh kinh nghiệm: Phóng đại vai trò của kinh nghiệm và nhận thức cảm tính. khai mở thị trường tự do. .Các xí nghiệp quốc doanh được tự chủ hơn với “kế hoạch ba thành phần” bắt đầu từ Quyết định 25 và 25 CP (1981). sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước. 10 . “công ty hóa” trong giai đọan sau. Thành công đó đã được đánh giá là “kỳ diệu”. đạt nhiều thành tựu trong hòan cảnh khó khăn.Trong CCRĐ là sự sao chép công thức. những nguyên lý bất biến. thất bại nặng nề. “khó hiểu ngay cả với người trong cuộc”… Thành công này cũng được đánh giá là “cao nhất có thể đạt được xét theo những khả năng hiện thực trong điều kiện lịch sử”. Năm 1989. phá bỏ những rào cản để giải phóng sức sản xuất thực chất là sự trở lại với những nguyên lý đúng đắn về mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất với trình độ của quan hệ sản xuất mà một thời duy ý chí đã muốn đưa quan hệ sản xuất phát triển vượt trước và hy vọng nó sẽ kéo theo sự phát triển của lực lượng sản xuất. . Vài lời kết: Nhìn lại những giai đọan lịch sử khi đường lối của ĐCSVN không phù hợp với thực tiễn cách mạng có thể thấy một điểm chung.Sau tháng 4/1975 là công cuộc xây dựng mô hình CNXH dựa trên sự sao chép một mô hình có sẵn. duy ý chí để đạt mục đích. cách làm từ các “nước bạn” và áp dụng một cách cực đoan trên diện rộng. Từ nhận thức đến hành động tháo gỡ những cơ chế ràng buộc. không tính đến những điều mới mẻ từ thực tiễn . Giai đoạn lịch sử từ Đại hội IV (1976) đến hết nhiệm kỳ Đại hội VI của ĐCSVN (1991) ghi nhận một Đảng cộng sản cầm quyền từ chỗ vấp sai lầm.Trong giai đọan đấu tranh giành độc lập dân tộc là sự sao chép rập khuôn những chỉ thị của QTCS khi thực tiễn cách mạng ở những nước thuộc địa phương Đông (như Việt Nam) hoàn toàn khác so với tình hình cách mạng ở những nước tư bản công nghiệp châu Âu. Các xí nghiệp kinh doanh năng động hơn và đã có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thành thị. Thành công này thuận với ý nguyện của nhân dân và hợp với xu hướng phát triển của thời đại. “bất ngờ”. phủ nhận tính tích cực của tư duy sáng tạo.. Sự sao chép đó có căn nguyên từ lối tư duy giáo điều: Áp dụng những quan điểm. chuyển nền kinh tế vào thế ổn định và phát triển đúng hướng. Nhà nước xóa bỏ bao cấp qua giá với các xí nghiệp quốc doanh đã đẩy nhanh việc sàng lọc.

chính sách phù hợp với thực tiễn. Thực tiễn cách mạng sinh động là căn cứ để điều chỉnh. đã hơn một lần đường lối cách mạng của ĐCSVN tỏ ra không phù hợp với thực tiễn phong trào cách mạng. Khủng hoảng kinh tế . sau khi đã nhận ra những gì không phù hợp trong việc thực hiện những giáo điều được QTCS chỉ dẫn.và bao hàm cả sức mạnh để thay đổi cái cũ. tòan diện của hệ thống thể chế kinh tế. xã hội. Nguyễn Ái Quốc trước khi đưa ra những luận điểm sáng tạo về cách mạng Việt Nam trong những văn kiện của Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng đã là một trong những nhà cách mạng có kinh nghiệm và hiểu biết nhất về tình hình các nước thuộc địa lúc đó. Khi đường lối. bởi những người họat động thực tiễn năng động và có khả năng tổng kết thực tiễn. trong một nền sản xuất nhỏ. chính sách trên nhiều vấn đề cơ bản. tự nó đã mang tính khả thi. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. của những bài học thực tiễn. về tổ chức trong CCRĐ đã buộc Đảng gấp rút sửa sai trong thời gian ngắn sau đó. văn hóa. 11 . Nhờ phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai lầm trong đường lối mà ĐCSVN đã đạt được những thành công. hợp quy luật. tạo lập cái mới. Thực tiễn nghiệt ngã của những tổn thất nặng nề về cán bộ. chính sách đúng đắn để phát triển đất nước. sửa sai. của quan điểm thực tiễn khi vận dụng lý luận để xây dựng đường lối lãnh đạo cách mạng của ĐCSVN. Hội nghị Trung ương ĐCSVN tháng 11/1939 và Hội nghị trung ương lần thứ 8 (5/1941) của Đảng đã quyết định điều chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc trên cơ sở nhận thức nhạy bén và đúng đắn tình hình thực tiễn. Đường lối chỉ đúng đắn khi được xây dựng dựa trên sự am hiểu thực tiễn sâu sắc. Cũng nhìn từ những lần điều chỉnh đường lối. chính trị. Nhiệm vụ đó bao hàm việc đổi mới nhất quán đường lối. có thể thấy ý nghĩa của thực tiễn. Đại hội X của ĐCSVN đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Lối tư duy kinh nghiệm vụn vặt và những nhận thức sơ cứng trong vỏ bọc kinh nghiệm. Trong lịch sử của mình. cách làm mới. Ở đó lý luận khoa học chưa phát triển và không được coi trọng.xã hội trầm trọng trong những thập niên 70 . Năng lực lãnh đạo của một Đảng cầm quyền trước hết và cơ bản nhất là năng lực tìm tòi xác lập đường lối. sửa chữa những sai lầm khuyết điểm trong đường lối. khắc phục những hậu quả do sai lầm để lại.Hai “căn bệnh” trên thường thấy trong lối tư duy của những người sản xuất nhỏ. coi đây là giải pháp mấu chốt để “phát huy sức mạnh dân tộc.80 của thế kỷ XX là một thực tế không mong muốn một lần nữa buộc ĐCSVN điều chỉnh đường lối lãnh đạo cách mạng của mình. đẩy mạnh tòan diện công cuộc đổi mới. được coi như “khuôn vàng thước ngọc”… và trích dẫn được thay thế cho suy nghĩ. để đường lối mới phù hợp hơn với thực tiễn và thúc đẩy thực tiễn phát triển đúng hướng.

Văn kiện Đảng toàn tập. 4.2000. 8.15. 2007. chính sách của ĐCSVN. 9. Những đòi hỏi bức bách từ cuộc sống. 6. 12 . 2003. Đảng cộng sản Việt Nam. 5. Văn kiện Đảng toàn tập.1998. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. H. số 297. Tạp chí Xưa&Nay.2008. Quá trình khẳng định chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc trong đường lối của Đảng giai đọan 1931 – 1941. H. Nxb Chính trị quốc gia. Đổi mới ở Việt Nam nhớ lại và suy ngẫm. Hơn nửa thế kỷ “Dân cày có ruộng”. trang 10 .Đây là việc khó. 7. số 2 (345). trong bối cảnh quốc tế mới cũng đang tạo những khả năng để sàng lọc. luôn có nguy cơ sai lầm. Những nguy cơ. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Đảng cộng sản Việt Nam. số 151. tập 6. 2005. Đặng Phong. 713 trang. 2007.2002. Bài học thực tiễn trong lịch sử xây dựng và điều chỉnh để đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn hơn vẫn cần được xem xét. tập 14. thách thức bên ngòai và cả bên trong (đã được Đảng xác định) vẫn hiện hữu do Đảng đã tự làm suy yếu năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. tập 17. tập 2. Tạp chí Xưa&Nay.15. 782 trang.9. thể hiện xu thế đổi mới tiến bộ. 346 trang. Đào Xuân Sâm. Dương Trung Quốc. Nxb Chính trị quốc gia. H. Hà Nội. Nxb Tri thức. trang 13 . Tạp chí Xưa&Nay. kiểm chứng tính đúng đắn của đường lối và cả phương pháp hoạch định đường lối. số 297. 2. H. Đảng cộng sản Việt Nam. 922 trang. Nxb Chính trị quốc gia. Văn kiện Đảng toàn tập. Văn kiện Đảng toàn tập. 463 trang. Nxb Chính trị quốc gia. Đảng cộng sản Việt Nam. H. Ngô Vương Anh. trang 4 . Duy tân và Đổi mới. Vũ Quốc Tuấn (Chủ biên). 3. Phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất.2001.

the conference on CPV establishment chaired by Nguyen Ai Quoc passed the Brief political program (Chánh cương vắn tắt). enhancing the revolutionary movement development.Brief regulations (Điều lệ vắn tắt) and Brief program (Chương trình vắn tắt) of CPV and the Appeal in the day of CPV establishment drafted by Nguyen Ai Quoc. CPV’s revolutionary strategy was to carry out the “bourgeois revolution democratic and land revolution to head to a communist society”. Mistakes in the policy and implementation leaded to unexpected consequences for the revolution and losses for the revolutionary force. Despite their briefness. The contents of nationality.FROM A HISTORICAL VIEWPOINT Ngô Vƣơng Anh People Newspaper Introduction: Since the Communist Party of Vietnam (CPV) was born in 1930. democracy and socialism went hand in hand in the revolution development. With awareness and practical activities. making an announcement on the selected policy since its establishment. 13 . Stages to struggle for the national independence and construction were then in the orientation of the communist ideal. Vietnam’s modern history has run with a new flow.FOR A MORE EFFECTIVE REVOLUTION . reflected in CPV’s revolutionary policy since its establishment. During its revolution. Vietnam’s revolutionary path is was to carry out the national and democratic liberation revolution led by one revolution party of the working class. Ho Chi Minh and CPV had struggled for many times to adjust the policy so that it would be better and more suitable with the reality. Early 1930. those documents pointed out basic issues of Vietnamese revolutionary policy. Vietnam had experienced several stages when the policy was not suitable with the revolutionary reality. Historical lessons drawn from those issues still have many values. Brief strategy (Sách lược vắn tắt). 1. The policy plays a decisive role to determine the success or the failure of the revolution.

39] That the Thesis on October 1930 “considered landlords as the archenemy of peasants and they must be overthrown and all of their land must be seized” resulted in an extreme viewpoint in directing the movement in Nghe Tinh in 1930 and 1931: “intellectuals. In this struggle. kulaks. The criticism was based on “left-wing” tendency. financial support and contact network establishment. 95]. 3 – 4]. staff training. the criticism against mistakes of the Conference of Party 14 . The Conference in October 1930 also considered viewpoints in documents of the Conference of Party establishment as “a political and dangerous mistake” and composed the An nghi quyet to abolish those documents. The struggle for independence and national liberation out of the yoke of slavery was considered an urgent and vital task. However. Tran Phu and next general secretaries took the highest responsibility with Communist International to implement Resolutions by Communist International in the Indochina revolutionary movement and would not disobey what Communist International had directed. The insurrection of peasants in Soviet Nghe Tinh weakened and failed amid the fierce suppression of the colonial and feudal authorities. Le Hong Phong and Ha Huy Tap.Nguyen Ai Quoc creatively adapted the revolutionary theory of Marx – Lenin into Vietnam’s reality by highlighting the spirit that focused on the battle against imperialists. great solidarity under the leadership of the working class to fight against imperialists and their lackeys. [1. Ha Huy Tap stressed with comrades in North Vietnam’s Party Committee: “All decisions made by Communist International have supremacy with all communists and the only thing we do is to implement and stay loyal. national liberation. when Stalin’s extreme ideas of class struggle controlled the Communist International’s policy. the Party needed to gather the most massive force and mobilize the greatest solidarity strength so as to gain victory. During the period of October 1930 and March 1938. In his writing “Activities of Indochina Communist Party”. given higher priority than the class struggle. leaders of CVP were revolutionists trained in Phuong Dong Communist University and appointed to lead the domestic revolutionary movement such as Tran Phu. 1930 targeted at: “seizing all land of foreign and local landlords as well as of the Church to allot to middle and poor peasants and giving workers and peasants the land ownership” [2. the Political thesis drafted by General Secretary Tran Phu and passed in the Party’s Conference held in October. the Political program targeted at “collecting all land of imperialists to distribute to poor peasants” [[2. While defining that: “The Party has to win the popularity of peasants and rely on poor peasants to carry out the land revolution and fought against landlords and feudal authorities”. not to distort it into opportunism”. which highlighted the class struggle and proletarian dictatorship in directing the international revolutionary movement of Communist International after its Congress VI (1928). However. landlords and the rich must be struck at the roots”. Communist International provided a quite comprehensive assistance and direction to Vietnam’s revolution in terms of political idea.

he made political mistakes. waiting for the chance to lead the people to the victory of the August General Uprising 1945. To confirm the proper strategy of national liberation in its policy and reach the victory of the national liberation. The report of the Central Committee of the Indochina Communist Party to the Committee of Communist International (April 6th 1938) said: “When Sinitchekine (penname of Ha Huy Tap) was the General Secretary. Resolutions of the Central Conference in November 1939 and the 8th Central Conference (May 1941) marked the return of consensus with proper viewpoints in Brief political program and Brief strategy in terms of the most important thing of Vietnam’s revolution. drafters. From the 8th Central Conference (May 1941) to August 1945. namely the Direction of the Central Standing Committee on the establishment of “Anti-imperialist Association” (November 28th 1930) and the Direction of the Central Committee to the regional party committee of the Central Vietnam on simplifying its regional party” (May 20th 1930). (Refer to [1] for more). Report by Le Hong Phong to Communist International (1935). These two directions needed further research (background. he said „Public 15 . dissemination and implementation…). Indochina Communist Party and the development of communist movement from the Congress VI to the Congress VII (1934).establishment and “Mr. creation and solidarity. The struggle could be considered to be profound at the highest level of the Party. CPV gathered the mass and prepared actively in all fields. CPV experienced the struggle among the old of “left-wing” with dogma and isolation and the new with flexibility. The amendment was not enough for Nguyen Ai Quoc’s creative revolutionary points to dominate those considered “orthodox” ones existing in the Central Committee at that time. However. there were still two directions of the Central Committee sharing the same idea. that gave top priorities to national liberation and national independence. it was the amendment made by the Central Committee in terms of the viewpoint and policy with the upper class and the national great solidarity development based on workers and peasants. DPV had 10 years (1931 – 1941) of self-awareness and self-reform amid historic hard conditions. 38 -39]. After the Congress VII of Communist International (July 1935). when the Party‟s policy is to make the mass‟s organizations public and semi-public. It was shown clearly in documents such as: “Letter from the Central Committee to regional party committees of all levels (December 9th 1930). CPV made amendments of its revolutionary strategies. In order to make theoretical progress and practical direction in the national liberation revolution. Quoc” remained quite serious for many years. Moreover. facing the risk of fascism and rapid changes in the world and Indochina. gaining national independence and forming Vietnam Republic Democracy. When Ho Chi Minh’s idea was seriously criticized. Political resolution of the 1st Congress of Indochina Communist Party (March 28th 1935). etc [1. The proper policy united the majority of people in the National United Front under the leadership of CPV to reach the highest target of the national independence.

Many good party cells were considered reactionary. a young communist growing from the practice of struggle and a brilliant theorist of CPV. In each denouncement.” It’s also necessary to distinguish the wrong direction in policies and spontaneous wrong when the restructure was implemented in (sub) local levels.and semi-public organizations are right. Because the Party thinks it is a compromise with isolated leftists. former head of propaganda and training section. but without those conditions. a few days defore Dien Bien Phu Campaign. Especially Ha Tinh Central Province whose 19 seniors and staff were now checked to have unjust sentences is becoming the typical example. Land reform in Viet Nam is considered symbols of revolution. of which farmers are the main force. The new general secretary was Nguyen Van Cu. Those things were not comprised in the land reform policy. They also tortured the jailers without the court’s judgement. In fact. the reform has gathered all farmers in all rural areas of the country under the instruction of Viet Nam Communist Party. For example. Cruel methods still happens. and 2. suffered the punishment. Land reform started right before an important turn of the revolution. military equipments from the Soviet Union and China were mobilised. 2. representing 55 per cent of the total number.” [3.8 thousands of party members. the party associations had wrong reforms in the area level when they encouraged local people to do the unjust accuse to have enough 5 per cent of landlord in this local area. About 15 of 17. The general counter offensive period required all the forces of the country. of communism as well as the basis for aids. good members suffered shot or life-sentence. the slogan “farmers have land” had been carried out in localities with the statistics of farm land alloted to farmers increasing days by days. To Huu. caused by the seriously unprincipled attitudes toward the reform. 385]. Many managers of cell suffered unjust sentence. All created a pressure for the Law on Land Reform to be approved by the National Assembly in December 1953. which expressed a thousand-year-desire of farmers.000 party members. about 84. With a simple slogan “farmers have land”.876 among 3. then it does not appoint him to be the General Secretary. All support sources in weapons. the absolutism of “class” factor which wrongly defines the management of local area belongs to the poorest and most wretched peoples. The restructure of party cell became so grievous. reminded “It’s impossible to describe how sorrowful our compatriots got the unjust sentences as the tyrants and landlords.777 party cells joined to restructure the Party mechanism in the land reform program. they are all farmers. including the violation of personal freedom. After the power had been gained. they can be organized secretly‟. After the restructure. torture was getting familiar. There remained some areas in which has 97 per cent people belonging to 16 .

to publicly apologize the people and to compensate. The period had left many historical lessons. then. to oppress the people to educate them in some cases or to force them to carry out the things against their wills. even the Party…The leftist ideology during the land reform has rooted from early days. using stimulated people to accuse the party members. their consciences or event the truth and righteousness” [5. Subsequently. People doubted and were confused. the arbitrary and authoritarian behaviors have become popular. it is determined to suppress the rightist ideology while the phenomenon of being leftist is getting worse…as from the district to lower level. The Polibury further recognized that “the Party from within and the people are expecting the swift and determinted correction measures from the Central Committee and the Government…” The feedbacks from reality peaked during the “hot” period of the land reform and its organizational reform. even applying the measure to fight against the enemy to the internal. the Convention of the 10 th Central Committee (2nd Session) took place twice from September to November 1956. solutions for correction. widespreading the punishment to the members who are not the poorest. Le Van Luong – as the Central Chief of Internal Affairs in charge of the organizational reform. the system of land reform overules the system of the Party and the authority. the Central Secretariat and Standing Central Committee took place consecutively with the main content to discuss the correction of the land reform and its organizational reform. Mistakes in carrying the land reform and organisation reform in a manner of leftist deviation had caused much loss to the revolution both in human resource and organisation. various meetings of the Poliburo.430]. The Party members were aparted for distrusting one another. The Convention has drawn out the mistakes and defined such mistakes as “leftist”. and the impact from the XXth Session of the Soviet Union Communist Party woke up leaders of the land reform. instead of being in line with the people-oriented guideline and in reality. The Convention advocated to restore the dignity and positions for peoples suffered erroneous judgments. was taken out of the Poliburo and the Central Secretariat. Since mid-1956.this class. Most notably. analyzed the reasons and proposed the guidelines. the staff who are not party members were allowed to accuse and punish the party members. The Poliburo recognized that “the class-oriented ideology during the land reform is originated from farmers and puts the poor peasants above all. Ho Viet Thang out of the Central Committee and dismissed from the Permanent Member of the Central Land Reform Commission… 17 . and leads to the imitation of other countries’ experiences automatically without sufficient study of our own social contexts before making appropriate policies…During its implementation. take care in an appropriate manner their relatives as they killed themselves or being executed mistakably…Many senior officials of the Party were liable for the mistakes: Truong Chinh resigned from the Secretary-General.

the Party still saved its reputation. similar to that in 1976. Vietnames people thought it only needed a short time to achieve socialist industrialisation. Among them was the target for agricultural production. 18 . nobody thought of failure. let alone changed. democraticization of the mechanism.7% in 1986.4% in 1988. The old mentality associated with many taboos when the socialist economic principles cannot be criticised. to the officials to correct such mistakes in together. respect and gradually stablized the society.The 10th Session of the Central Committee also adopted a series of Resolutions mainly focused on issues of ideology. It is a fact that there was a serious crisis in the country's economy and society that lasted from the end of the 70s until the end of the 80s. With the tolerance of the people. honest and determined behaviors of the Vietnam Communist Party played the vital role in the effective implementation of the correction.24% a year. the root of all problems was the Vietnamese leadership's way of thinking. the termination of economy's driving forces and the negligence of individual benefits.6 million. The eagerness to achieve socialist economy led to a hasty reform of private sector and the rush collectivisation of agriculture in southern provinces of Vietnam immediately after the end of the war. However. The fourth congress of the Communist Party in December 1976 actually believed in this possibility. reinforcement of rule of law. The plan was to produce 21 million tonnes but the real production was only 11. the monopoly of state economy and collectivism that led to the abolishment of other sectors. The main contributing factors to this crisis were: a lifeless economic management structure that promoted planning and centralisation but not recognising market mechanism. Vietnam had an apportunity to take off economically. implementation of the people’s democratic rights. Statistics show that during 1976-1980. Many of the ambitious targets set in the five-year plan 1976-1980 were not achieved. The people were fair and tolerant when realized that the Party had been honest before its own mistakes and spoken bravely to the people.4% and that of GNI was 0. After April 1975. Coming out of the war. Drunken on the recent victory. with high spirit and a newly-adopted enthusiasm. war-ravaged infrastructure led Vietnam to a deep socio-economic crisis. completion of internal affairs and improvement of working attitude… The frank. 3.4% while the population was growing at a rate of 2. 323/1% in 1987 and 449. The inflation meanwhile rocketed to 874. Unsuitable economic model applied on a backward. the desire to construct a closed economy with focus on developing heavy industries. the annual growth rate of Vietnam's GDP was only 1. In our opinion. the results did not match expectation. The average rice production per capita decreased from 211 kilograms in 1976 to 157 kilograms in 1980. The nation entered the new era with joy and confidence in the certain victory of the revolution.

but it posed great undeniable challenges to the political stability in the country. This crisis has put before the Comunist Party some of the most important and difficult historical tasks. the terminology 'economic crisis' was shunned. We should accept the fact that there was a socio-economic crisis. which might be respectable but not feasible. At the macro-economy level. the communist economic model clearly showed its shortcomings and warning signs of a very near collapse. when a number of reforms were taking place in other countries. As economic deficits worsened. in order to survive and develop. was going on for a long time without any proper diagnosis nor solutions. Even then. Their efforts were not coordinated at the beginning and sporadic at best. first in the economy and then in other fields. In all socialist countries. Doi Moi in Vietnam originated from grave internal problems. The process of overcoming economic difficulties at the grass root levels has led to a breakthrough in the economic mentality at the decision-making level. The Soviet perestroika began in April 1985. after a lot of efforts to improve the backward economic model ended in failure and the crisis deepened. 19 .together with the state subsidies have deepened the crisis. The Renovation process in Vietnam began as a natural phenomenon. but the Vietnamese people had their own kind of perestroika long before that. foreign interference and exploitation were conquered and replaced by fresh views on market economy. bureaucratic prejudices about capitalism. Conservative. instead people used such words 'unstability' or 'disorganisation'. the highest leadership in Vietnam also came to recognise the need for a comprehensive reform in the country. such as the Soviet Union. people and cadres alike began to look for ways to get what they needed through the regime's existing loopholes. The Party must make a breakthrough in its policies. But after a long period of crisis. but only took to reform when its own difficulties required survival tactics. The crisis. Similarly to what happened in former socialist countries. the Eastern bloc and even in China. therefore. multilateral cooperation and integration. the Vietnamese leaders started to realise that they could not carry on with the old thinking. That was the spectacular road of the Vietnamese people to development and economic progresses. It was not a political crisis that might threaten the survival of the regime and the leadership hierachy. It was announced and confirmed at the Sixth Party Plenum (December 1986). Vietnam has learnt some lessons from the old socialist bloc.

regulated by the government.000 tonnes of rice. Truong Chinh was also leading the reform of socialist thinking during 1984-1985. One of the was Truong Chinh. and reformed the whole set of economic policies at the sixth Congress of the CPV. When he took over the position of Prime Minister in 1988. trade and services: individual businesses are encouraged 20 - . A new economic policy was brought in at the sixth plenum of the Central Committee in 1989 in order to terminate the old distribution system and turn the country's economy into a market economy. who was at the helm of not one. The government came to the decision of developing a multisectoral economy with the state regulation. Until the end of the sixth term of the Communist Party's Congress. In 1986. expand economic relationns and integrate into the world and the region. Industrial production. but two campaigns to eradicate capitalist and private economy in the North (1958-1960) and in the South (1978). the Doi Moi process in Vietnam has developed into a system of reforms: Private ownership and private economy became accepted in Vietnam.900 tonnes in 1988. Agricultural productivity was boosted by the realisation of private ownership.In particular. multisectoral economy in Vietnam and helped the government renew its control. But since the new policies were brought in. Do Muoi came to fully support Doi Moi and was one of those who created the decisive breakthrough in Vietnam's economy in 1989. Those reforms have established a commodity-based. Alongside groundbreaking developments in economic management. theVietnamese leadership also made a number of important decisions in the following four areas: Agriculture: Decree 100 by the Party's Secretariat (1981) and the Tenth Resolution of the Politburo (1988) freed Vietnamese farmers from the collective ownership and allowed them to cooperate in a new way. Vietnam now produces around twenty million tonnes of rice a year and could spare some for export. The volume was 395. some of those who were against the economic liberalisation in the past turned around to be pro it. In 1967. A free market was born to work alongside the existing 'controlled' market in 1979 with the Resolution of the sixth plenum of the CPV's Central Committee. he changed his mind and supported end-product contracts in Hai Phong. he decided to suspend the system of 'khoan ho' (end-product contracts with households) in Vinh Phuc. The country's food security is ensured and each year Vietnamese farmers sell more than four million tonnes of rice overseas. Another leader was Do Muoi. But in 1980. as well as to support reformists. Vietnam has to import 534.

it was a copy of recipe made by "friendly countries" and 21 . mapped out in the 25 and 25 CP Decisions of the government. The state cancelled its monopoly over exports. . . It was a copy of opinions and guidelines from "another place" applied for Vieät Nam mechanically. officially recognising the legitimate roles of private businesses and allowing them to expand their activities.to produce and trade consumers' goods. To renovate the ideology in order to 'break the fences' to improve productivity in essence was to return to the principles of the dialectic relationship between the development of production forces and the capacity of production relations. and achieve good progress despite difficulties. Vietnam's economic progress has been hailed as a 'miracle' that was difficult for even the insiders to explain. This achievement has also been praised as 'best possible given the reality and the historical background'. In 1990. the government issued the Law on Companies with limited liabilities and Shareholding companies.In the agrarian reform.In the period of struggling for national independence. They adopted a more active role in the country's economy. * * * We can see a common point as looking back on the historic periods when the Vieät Nam Communist Party's guidelines were not suitable with the revolutionary reality. it was a sterilely-imitated copy of the Communist International when the revolutionary reality in the Orient's colonial countries (such as Vieät Nam) was completely different with the revolutionary situation performed by European Industrial Capital countries. External trade has been expanded beyond the boundaries of the Soviet trade alliance SEV. They now have to reorganise in order to survive and are now moving towards privatisation. stabilise and develop the economy. the subsidy system for state enterprises was abolished. This achievement is something the Vietnamese people desire and it complies with the development trends of our time. In 1989. State enterprises were given more independence with a programme called 'the three-factor plan'. allowing domestic companies to attract investment and seek new export markets. The historical period from the Fourth Congress (1976) to the end of the term of the Sixth Congress (1991) proved that the ruling party had recognised its grave mistakes and the urgency of the situation to make sound decisions which helped the country overcome crisis.

Serious socio-economic crisis in 1970s and 1980s of the 20th century is an unexpected fact which required the Party to adjust its revolutionary leading guidelines. Great loss in personnel and organisation within the land reform process urged the Party to quickly correct mistakes in a short time after that. In its development history. The two above diseases were often seen in the thinking style of small producers in a small production industry. 1941 made a decision to adjust revolutionary policies on national liberation via the sharp recognition of realistic situation after figuring out inappropriation of the implementation of dogma guided by the Communist International. and quotation was replaced with thought. Also looking back from the adjustment of guidelines. . it implies feasibility and strength to reject the old and set up the new.and the disease of experience . 1939 and the Party's 8th central meeting in May.. and promote the reality in the right way. When the guidelines and policies fit the reality.extremely applied in large-scale.to gain the target. The guidelines will be sound unless it is built up on deep realistic understanding thanks to dynamic realists who are able to review the reality.. Vividly revolutionary reality is the best foundation to deal with shortcomings in guidelines. not paying attention to new things from reality .voluntarism . Nguyen Ai Quoc became one of the most talented and experienced revolutionaries to master about the situation of current colonial countries before giving creative theoretical points of Vietnamese revolution in the conference to establish the Viet Nam Communist Party. Leadership capacity of a ruling party is to find out a suitable policy and way to develop the country. we can see the meaning of reality and its lessons. At that time. denying the positiveness of creative mentality. The thinking style of experience and rude awareness in the cover of experience was seen as "golden rule". amendment as well as repairment of consequences bequeathed by mistakes. the Vietnamese Communist Party failed to 22 . The central conference of the VIeät Nam Communist Party held in November. The copy was originated from the mentality of dogma: applying opinions and immutable principles. the Socialism model's construction process was conducted in the copy of an available model . making the new one more suitable with reality. of reality opinion when using reasoning to build the Viet Nam Communist Party's revolutionary leadership and guidelines. There scientific reasoning had not yet developed and was not paid attention.exaggerating the role of experience and impulsive awareness.After April 1975.

Old & Now Magazine. Thanks to its in-time correction. 1998. pages 10 . Hanoi.National Politics Publishing House. the party gained achievements. social. proving a trend of positive renewal in the context of global integration. Hanoi. Communist Party of Vietnam . Vol.43. 14. 346 pages. Hanoi.15. Dang Phong .Old & Now Magazine. 782 pages. Stimulating the public to reduce the rent and reform land .Ascertainment of revolutionary strategy for national liberation in the guidelines of the Communist Party of Vietnam in the period 1931 . 2002. Hanoi. Vol. 713 pages. 2005. Hanoi.Complete Party documentation . 2.Complete Party documentation . 2001.1941 . 2000.National Politics Publishing House.Modernization and Renovation . Vol. REFERENCES Ngo Vuong Anh .Complete Party documentation . Issue 2 (345). cultural and political systems.Historical Research Magazine.National Politics Publishing House. The 10th Congress of the Vietnamese Communist Party set the improvement of the Party’s leadership and fighting capacity as the first task and the key measure to uphold the nation’s strength. It is still needed to take into account the reality lesson in the history of construction and adjustment to make the party’s revolutionary leadership policies more effective.Complete Party documentation . This is a difficult task and easy to make mistakes. Hanoi. 922 pages. 2007. Urgent requirements from the daily life. pages 37 .meet the reality of the revolutionary movement. The task includes renewing policies on many issues of the whole economic. also created opportunity to select and test the sound leadership and policies of the Vietnamese Communist Party. comprehensively speed up the country’s renewal process and soon lift the country out of the underdeveloped status. Communist Party of Vietnam . 17. Hanoi. Vol. 6. Issue 23 . Communist Party of Vietnam .National Politics Publishing House. Both inside and outside challenges still exit since the Party reduces itself its leadership and fighting capacity. Communist Party of Vietnam . Issue 297.

Dao Xuan Sam. 2008. 2007. Issue 297. 463 pages.Old & Now Magazine. pages 4 . pages 13 . 24 .A brief view on Renovation in Vietnam .15.9.Knowledge Publishing House. Hanoi.More than half of the century "Farmer with field" . 2003.151. Vu Quoc Tuan (Chief editor) . Duong Trung Quoc . Hanoi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful