c  

 c 

Mongolia is an independent.Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýðèéí á¿ðýí á¿òýí áàéäàë. á¿ðýí ýðõò. Ìîíãîë Óëñ äýëõèéí ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí ò¿ãýýìýë õàíäëàãà. ªì÷ëºã÷èéí ýðõèéã ãàãöõ¿¿ õóóëüä çààñàí ¿íäýñëýëýýð õÿçãààðëàæ áîëíî. . Òºð íü ¿íäýñíèé ýäèéí çàñãèéí àþóëã¿é áàéäàë. Ìîíãîë Óëñ áîë òóñãààð òîãòíîñîí. 4. õóóëü äýýäëýõ íü òºðèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿íäñýí çàð÷èì ìºí. òýãø áàéäàë. Á¿ãä íàéðàìäàõ óëñ ìºí. 1. øóäàðãà ¸ñ. 1. óëñûí õèë õàëäàøã¿é äàðõàí áàéíà. 2. 1. ýðõ ÷ºëºº. Ìàë ñ¿ðýã áîë ¿íäýñíèé áàÿëàã ìºí áºãººä òºðèéí õàìãààëàëòàä Y . sovereign republic. X 1. ºì÷ëºã÷èéí ýðõèéã õóóëèàð õàìãààëíà. àâàõààð çàâäàõûã õîðèãëîíî. ìºí ñîíãîæ áàéãóóëñàí òºðèéí ýðõ áàðèõ òºëººëºã÷äèéí áàéãóóëëàãààðàà óëàìæëàí ýíýõ¿¿ ýðõýý ýäýëíý. Ìîíãîë Óëñàä çàñãèéí á¿õ ýðõ àðä ò¿ìíèé ìýäýëä áàéíà. 2. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð çºâõºí çàñàã çàõèðãààíû íýãæèä õóâààãäàíà. 5. Àðä÷èëñàí ¸ñ. ¿íäýñíèé ýâ íýãäëèéã õàíãàõ.c c  c 1. ººðèéí îðíû ºâºðìºö îíöëîãò íèéöñýí îëîí õýâøèë á¿õèé ýäèéí çàñàãòàé áàéíà. 2. Õóóëü ãàðãàõã¿éãýýð ãàäààäûí öýðãèéí õ¿÷íèéã Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýðò áàéðëóóëàõ. Ç. àæ àõóéí á¿õ õýâøëèéí áîëîí õ¿í àìûí íèéãìèéí õºãæëèéã õàíãàõ çîðèëãîä íèéö¿¿ëýí ýäèéí çàñãèéã çîõèöóóëíà. 1. Òºð íü íèéòèéí áîëîí õóâèéí ºì÷èéí àëèâàà õýëáýðèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷. äàìæèí ºíãºð¿¿ëýõýýð óëñûí õèë íýâòð¿¿ëýõèéã õîðèãëîíî. Ìîíãîëûí àðä ò¿ìýí òºðèéí ¿éë õýðýãò øóóä îðîëöîæ. 2. 2. Ìîíãîë Óëñ òºðèéí áàéãóóëàìæèéí õóâüä íýãäìýë áàéíà. Ìîíãîë Óëñûí õèëèéã õóóëèàð áàòàòãàíà. Òºðèéí ýðõ ìýäëèéã õóóëü áóñààð àâàõ. 3. 2.

e supreme principles of t.

e activities of t.

e -tate s.

Mongolia is a unitary -tate.all be ensuranse of democracy. . justice. freedom. 2. By its state structure. X  1. equality and national unit and respect of law. .

e territory of Mongolia s.

X ! 1. -tate power s.all be divided into administrative units only.

all be vested in t.

e people of Mongolia. .

e people s.

all exercise state power t.

roug.

t.

eir direct participation in -tate affairs as well as t.

roug.

t.

e representative bodies of -tate power elected by t.

2.em. llegal seizure of -tate power or attempt to do so s.

all be pro.

ibited. X " 1. .

e territorial integrity and frontiers of Mongolia s.

2.all be inviolable. .

e frontiers of Mongolia s.

-tationing of foreign troops in t.all be safeguarded by law. 3.

allowing t.e territory of Mongolia.

em to cross t.

e -tate borders for t.

e purpose of passing t.

roug.

t.

e country's territory s.

all be pro.

Mongolia s. X # 1.ibited unless an appropriate law is adopted.

all .

ave an economy based on different forms of property w.

ic.

takes into account universal trends of world economic development and national specifics. 2. .

e -tate recognizes all forms of bot.

public and private property and s.

all protect t.

e rig.

ts of t.

3. .e owner by law.

e owner's rig.

ts s.

all be limited exclusively by due process of law. . 4.

e -tate s.

all regulated t.

e economy of t.

e country wit.

a view to ensure t.

t.e nation's economic security.

e development of all modes of production and social development of t.

.e population. 5.

e livestock is national wealt.

and be protected by t.

e -tate.Y M  Y . Y Y áàéíà.

øàøèí íü òºðºº äýýäýëíý. Òºðèéí áàéãóóëëàãà øàøíû. Èðãýíèé òóóðâèñàí îþóíû ¿íýò ç¿éë áîë çîõèîã÷èéíõ íü ºì÷. Ìîíãîë Óëñ îëîí óëñûí ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý øóäàðãààð ñàõèí áèåë¿¿ëíý. 2. çàð÷ìûã áàðèìòàëæ ýíõèéã ýðõýìëýñýí ãàäààä áîäëîãî ÿâóóëíà. Ìîíãîë Óëñ îëîí óëñûí ýðõ ç¿éí íèéòýýð õ¿ëýýí çºâøººðñºí õýì õýìæýý. Ýõ îðíûõîî òóñãààð òîãòíîëûã áàòëàí õàìãààëæ. Ç. øèíæëýõ óõààí. óðëàã. øèíæëýõ óõààíû ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ýðõèéã ¿ë õºíäºíº. Òºð. 1. 4. 3. %& 1. Ýíý ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí çààëò íü õ¿í àìûí ººð õýë á¿õèé ¿íäýñòíèé öººíõ ýõ õýëýýðýý ñóðàëöàõ. '' 1. îþóíû ºâ òºðèéí õàìãààëàëòàä áàéíà. cultural. Çýâñýãò õ¿÷íèé á¿òýö. scientific and intellectual . ñ¿ì õèéä óëñ òºðèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýí ÿâóóëæ áîëîõã¿é. Ìîíãîë õýë áîë òºðèéí àëáàí ¸ñíû õýë ìºí. Ìîíãîë Óëñ ººðèé㺺 õàìãààëàõ çýâñýãò õ¿÷èíòýé áàéíà. 2. íèéãìèéí äýã æóðìûã õàíãàõ íü òºðèéí ¿¿ðýã ìºí. Ìîíãîëûí àðä ò¿ìíèé ò¿¿õ. ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éë. 2. 2. Ìîíãîë Óëñ ¯íäñýí õóóëüäàà õàðøèëñàí îëîí óëñûí ãýðýý. ñî¸ë. Historical. ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäàë. ñ¿ì õèéäèéí õîîðîíäûí õàðèëöààã õóóëèàð çîõèöóóëíà. áóñàä áàðèìò áè÷ãèéã äàãàæ ìºðäºõã¿é. Ìîíãîë Óëñûí îëîí óëñûí ãýðýý íü ñî¸ðõîí áàòàëñàí áóþó íýãäýí îðñîí òóõàé õóóëü õ¿÷èí òºãºëäºð áîëìîãö äîòîîäûí õóóëü òîãòîîìæèéí íýãýí àäèë ¿éë÷èëíý. 2. Ìîíãîë Óëñàä òºð íü øàøíàà õ¿íäýòãýæ. çîõèîí áàéãóóëàëò. c$ 1. õàðèëöàõ. Ìîíãîë Óëñûí ¿íäýñíèé áàÿëàã ìºí. 1. ò¿¿íä àëáà õààõ æóðìûã õóóëèàð X ( 1.

eritages of t.

e Mongolian people s.

ntellectual values produced by t. 2.all be under -tate protection.

e citizens are t.

e property of t.

eir aut.

ors and t.

e national wealt.

X ) 1. of Mongolia. .

e Mongolian language is t.

e official language of t.

-ection 1 of t.e -tate. 2.

is rticle s.

all not affect t.

e rig.

t of national minorities of ot.

er tongues to use t.

eir native languages in education and communication and in t.

artistic and scientific activities.e pursuit of cultural. X * 1. .

e -tate s.

all respect religions and religions s.

all .

onor t.

2. -tate institutions s.e -tate.

all not engage in religious activities and t.

e eligions institutions s.

3. .all not pursue political activities.

e relations.

ip between t.

e -tate and t.

e eligion institutions s.

Mongolia s. X + 1.all be regulated by law.

all ad.

ere to t.

e universally recognized norms and principles of international law and pursue a peaceful foreign policy. 2. Mongolia s.

all fulfill in good fait.

its obligations under international treaties to w.

ic.

. 3. it is a Party.

e international treaties to w.

ic.

s. Mongolia is a Party.

all become effective as domestic legislation upon t.

e entry into force of t.

e laws on t.

Mongolia s. 4.eir ratification or accession.

all not abide by any international treaty or ot.

er instruments incompatible wit.

X 1. its Constitution. .

e duty of t.

e -tate is to secure t.

Mongolia s.e country's independence. 2. ensure national security and public order.

all .

.ave armed forces for self-defense.

e structure and organization of t.

e armed forces and t.

e rules of military service s.

òîãòîîíî. .all be determined by law.

áîëîâñðîëîîð íü ÿëãàâàðëàí ãàäóóðõàæ ¿ë áîëíî. 2. Õ¿íèéã ¿íäýñ. 2. 2  c  . õàðüÿàòààñ ãàðàõ ¿íäýñëýë. Ìîíãîë Óëñûí íèéñëýë Óëààíáààòàð õîò ìºí. Ìîíãîë Óëñûí èðãýíèé õàðüÿàëàë õèéãýýä õàðüÿàò áîëîõ. ø¿¿õèéí ºìíº ýðõ òýãø áàéíà. ýðõýëñýí àæèë. íàñ. áàéäàë. Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí äýýä áàéãóóëëàãóóä áàéíãà îðøäîã õîòûã Óëñûí íèéñëýë ãýíý. õºðºí㺠÷èíýý. . óãñàà. õýë. /000 ' 1. íèéãìèéí ãàðàë. õ¿éñ. Õ¿í á¿ð ýðõ ç¿éí ýòãýýä áàéíà.  c- .' 1. àëáàí òóøààë. àðüñíû ºíãº. Ìîíãîë Óëñûí èðãýíèéã õàðüÿàòààñ õàñàõ. æóðìûã ãàãöõ¿¿ õóóëèàð òîãòîîíî. ººð óëñàä øèëæ¿¿ëýí ºãºõèéã õîðèãëîíî. Ìîíãîë Óëñàä õóóëü ¸ñîîð îðøèí ñóóãàà õ¿í á¿ð õóóëü. ¿çýë áîäîë. '1 1. ýõ îðíîîñîî õººõ. 2. Ìîíãîë Óëñûí íèéñëýëèéí ýðõ ç¿éí ¿íäñèéã õóóëèàð òîãòîîíî. øàøèí ø¿òëýã.

c0-c c 3 c  .

567X89:5. ll persons lawfully residing wit.<X=8>>7< X " 1.c-  4 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðàë áîë òºðèéí ýðõ áàðèõ äýýä áàéãóóëëàãà ìºí áºãººä õóóëü òîãòîîõ ýðõ ìýäëèéã ãàãöõ¿¿ Óëñûí Èõ Õóðàëä õàäãàëíà.

in Mongolia are equal before t.

e law and t.

2. o person s.e court.

all be discriminated against on t.

e basis of et.

veryone s. language. opinion or education. social origin and status. age.nic origin. religion. sex. occupation and post. race. property.

all .

ave t.

e rig.

t to act as a legal person. . X # 1.

acquisition or loss of citizens.e grounds and procedure for Mongolian nationality.

ip s.

all be defined only by law. 2. Deprivation of Mongolian citizens.

exile and extradition of citizens of Mongolia s.ip.

all be pro.

> 93. .5><.5><.68>=.@< 9A@5B CD7CEFC 3 X + .ibited.86?.X.

e -tate k.

Hural of Mongolia is t.

e .

ig.

est organ of -tate power and t.

e supreme legislative power s.

all be vested only in t.

e -tate k.

 . Hural.

ñîíãóóëèéí ýðõ á¿õèé èðãýíèéã ñîíãîíî. G'' 1. Ç. äàëàí çóðãààí ãèø¿¿íòýé áàéíà. Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿íèéã Ìîíãîë Óëñûí ñîíãóóëèéí ýðõ á¿õèé èðãýä íèéòýýðýý. Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿íýýð Ìîíãîë Óëñûí õîðèí òàâàí íàñ õ¿ðñýí. Óëñûí Èõ Õóðëûí ñîíãóóëèéí æóðìûã õóóëèàð òîãòîîíî. øóóä ñîíãîõ ýðõèéí ¿íäñýí äýýð ñàíàëàà íóóöààð ãàðãàæ. äºðâºí æèëèéí õóãàöààãààð ñîíãîíî. 4. ÷ºëººòýé. 2. Óëñûí Èõ Õóðàë íýã òàíõèìòàé. X  1. .

e -tate k.

Hural s.

all .

ave one c.

amber and consist of 76 members. 2. .

e members of t.

e -tate k.

Hural s.

on t.all be elected by citizens of Mongolia entitled to vote.

free. direct suffrage by secret ballot for a term of four years. Citizens of Mongolia w. 3.e basis of universal.

o .

ave reac.

ed t.

e age of 25 years and are eligible for elections s.

all be elected to t.

e -tate k.

4. . Hural.

e procedure of t.

e election of members of t.

e -tate k.

Hural s.

all be defined by law. X ! 3 G' 1. member of t.

e -tate k.

Hural s.

all be an envoy of t.

e people and s.

all 1. Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿í áîë àðä ò¿ìíèé ýë÷ ìºí áºãººä íèéò èðãýí. óëñûí represent and up.

old t.

e interests of all t.

e citizens and t.

e -tate. 2. . àøèã ñîíèðõëûã ýðõýìëýí áàðèìòàëíà.

e mandate of a member of t.

e -tate k.

Hural s.

all begin wit.

an oat.

2. Óëñûí Èõ Õóðëûí ãèø¿¿íèé á¿ðýí ýðõ íü Òºðèéí ñ¿ëäýíäýý òàíãàðàã taken before t.

e -tate mblem and expire w.

Óëñûí Èõ Õóðëûí äàðààãèéí ñîíãóóëèàð øèíý ñîíãîãäñîí t.en newly elected members of ºðãºñíººð ýõýëæ.

e -tate k.

Hural are sworn in. ãèø¿¿ä òàíãàðàã ºðãºñíººð äóóñãàâàð áîëíî. X ) G''$3 1. .

e -tate k.

Hural s.

all .

ave -tanding Committees dealing wit.

2. Áàéíãûí õîðîîäòîé áàéíà. ÷èãëýëýýð fields. specific 1. Óëñûí Èõ Õóðàë ¿éë àæèëëàãààíûõàà çîõèõ ñàëáàð. .

e -tate k.

Hural s.

all determine t.

structure and 2. çîõèîí áàéãóóëàëò. ¿éë àæèëëàãààíû æóðìûã procedures of t.e competence. Áàéíãûí õîðîîíû á¿ðýí ýðõ.

5>I8><9>.e -tanding CommitteesY Óëñûí Èõ Õóðàë òîãòîîíî 993.=7: 9X .3 c  .

c%0c -0/ X !+ H 1. .

e President of Mongolia s.

all be t.

Ìîíãîëûí àðä ò¿ìíèé ýâ t.e Head of -tate and embodiment of 1. Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèéëºã÷ áîë òºðèéí òýðã¿¿í.

e unity of t.

e people. 2. n indigenous citizen of Mongolia w. íýãäëèéã èëýðõèéëýã÷ ìºí.

o .

as attained t.

ñ¿¿ëèéí òàâààñ äîîøã¿é æèë ýõ years and .e age of forty five 2. Åðºíõèéëºã÷ººð äº÷èí òàâàí íàñ õ¿ðñýí.

as permanently resided as a minimum for t.

e last five years in îðîíäîî áàéíãà îðøèí ñóóñàí. Ìîíãîë Óëñûí óóãóóë èðãýíèéã äºðâºí æèëèéí native land. s.

all be eligible for election to t.

.e post of President for a term of õóãàöààãààð ñîíãîíî. four years. X !" 1.

e President wit.

in .

is powers s.

all issue decrees in conformity wit.

f a Presidential decree is incompatible wit. 1. Åðºíõèéëºã÷ á¿ðýí ýðõèéíõýý õ¿ðýýíä õóóëüä íèéö¿¿ëýí çàðëèã 2. HG' law.

t. law.

e President .

t.imself or ãàðãàíà.

e -tate k.

Hural s.

. 2. Åðºíõèéëºã÷ Óëñûí Èõ Õóðàëä àæëàà õàðèóöíà.all invalidate it. Åðºíõèéëºã÷èéí çàðëèã õóóëüä íèéöýýã¿é áîë Åðºíõèéëºã÷ ººðºº áóþó Óëñûí Èõ Õóðàë õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. Y HG'1 1.

̺í 2000 îíû 12 äóãààð ñàðûí 14-íèé ºäºð áàòëàãäñàí Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëüä îðóóëñàí íýìýëò. 2. /Ýíý çààëòûã 1999 îíû 12 äóãààð ñàðûí 24-íèé ºäºð áàòëàãäñàí Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëüä îðóóëñàí íýìýëò. íàñ íºã÷ñºí. Y Y X !# 1. 2. Óëñûí Èõ Õóðëûí äàðãà Åðºíõèéëºã÷èéí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ æóðìûã õóóëèàð òîãòîîíî. Åðºíõèéëºã÷èéã ò¿ð ýçã¿éä á¿ðýí ýðõèéã íü Óëñûí Èõ Õóðëûí äàðãà õýðýãæ¿¿ëíý. ãèø¿¿äýýñ á¿ðäýíý. ò¿¿íä ººð÷ëºëò îðóóëàõ ñàíàëàà Åðºíõèéëºã÷òýé çºâøèëöºí Óëñûí Èõ Õóðàëä ºðãºí ìýä¿¿ëíý. õ¿ñýëòýýðýý ÷ºëººëºãäñºí áîë Åðºíõèéëºã÷ øèíýýð ñîíãîãäîæ òàíãàðàã ºðãºõ õ¿ðòýë á¿ðýí ýðõèéã íü Óëñûí Èõ Õóðëûí äàðãà õýðýãæ¿¿ëíý. 2. Ýíý òîõèîëäîëä Óëñûí Èõ Õóðàë Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëèéã äºðâºí ñàðûí äîòîð çàðëàí ÿâóóëíà. Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿äèéã Åðºíõèé ñàéäûí ºðãºí ìýä¿¿ëñíýýð Óëñûí Èõ Õóðàë õ¿í á¿ðýýð õýëýëöýæ òîìèëíî. ººð÷ëºëòººð íýìñýí áºãººä ¯íäñýí Õóóëèéí Öýöèéí 2000 îíû 02 äóãààð òîãòîîëîîð õ¿÷èíã¿é áîëñîí. óíàà õàëäàøã¿é äàðõàí áàéíà. HG' 1. . ººð÷ëºëòººð íýìñýí/ Ç. HG'J& 1. HG' 1. Ç. ºð㺺. á¿ðýëäýõ¿¿í. Çàñãèéí ãàçàð Åðºíõèé ñàéä. Åðºíõèéëºã÷ îãöîðñîí. õàëäàøã¿é áàéäëûã õóóëèàð õàìãààëíà. Åðºíõèéëºã÷èéí á¿ðýí ýðõèéã çºð÷âºë ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí Óëñûí Èõ Õóðëààð õýëýëöýæ ÷óóëãàíä îðîëöñîí íèéò ãèø¿¿íèé äèéëýíõ îëîíõèéí ñàíàëààð îãöðóóëíà. Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèé ñàéä Çàñãèéí ãàçðûí á¿òýö. Åðºíõèéëºã÷èéí íýð òºð. Åðºíõèé ñàéä óóë àñóóäëûã Åðºíõèéëºã÷òýé äîëîî õîíîãèéí äîòîð çºâøèëöºæ ÷àäààã¿é áîë Óëñûí Èõ Õóðàëä ººðºº ºðãºí ìýä¿¿ëíý. Åðºíõèéëºã÷èéí áèå. Åðºíõèéëºã÷ òàíãàðãààñàà íÿöàæ ¯íäñýí õóóëü.2.

e President s.

all be responsible to t.

e -tate k.

Hural. 2. n case of breac.

of .

is oat.

violation of t..

e Constitution and t.

e President's aut.

t.ority.

e President may be removed from .

is post on t.

e basis of t.

e finding of t.

e Constitutional Court by an overw.

elming majority of members of t.

e -tate k.

. X !K 1. Hural present and voting.

residence and transport of t.e person.

e President s.

Dignity and immunity of t.all be inviolable. 2.

e President s.

all be protected by law. X !( 1. n t.

e temporary absence of t.

e President .

is full powers s.

all be exercised by t.

e C.

airman of t.

e -tate k.

n t. 2. Hural.

e event of t.

deat.e resignation.

or voluntary retirement of t.

e President .

is full powers s.

all be exercised by t.

e C.

airman of t.

e -tate k.

Hural pending t.

e inauguration of t.

n suc.e newly elected President.

a case t.

e -tate k.

Hural s.

all announce and .

old Presidential elections wit.

in four mont.

.s. 3.

e procedure of exercising t.

e duties of t.

e President by t.

e C.

airman of t.

e -tate k.

Hural s.

X !* 1.all be determined by law. .

e overnment s.

all comprise of t.

. 2.e Prime Minister and members.

e Prime Minister s.

all. in consultation wit.

t.

e President. submit .

is/.

er proposals on t.

e structure. composition and c.

ange of t.

e overnment to t.

e -tate k.

3. Hural. .

e -tate k.

Hural s.

all consider t.

e candidatures proposed by t.

e Prime Minister one by one and take decision on t.

 Y Y Y Y Y .eir appointment.

Äàãíàñàí ø¿¿õèéí ¿éë àæèëëàãàà. Ìîíãîë Óëñàä ø¿¿õ ýðõ ìýäëèéã ãàãöõ¿¿ ø¿¿õ õýðýãæ¿¿ëíý. Ç. ø¿¿õ ýðõ ìýäëèéã ººð áàéãóóëëàãà ýðõëýí õýðýãæ¿¿ëýõèéã õîðèãëîíî. Ç. ßìàð ÷ íºõöºëä õóóëèàñ ãàäóóð ø¿¿õ áàéãóóëàõ. ä¿¿ðãèéí ø¿¿õýýñ á¿ðäýõ áºãººä ýð¿¿. 2. ¿éë àæèëëàãààíû ýðõ ç¿éí ¿íäñèéã õóóëèàð òîãòîîíî. èðãýí. áóñàä õóóëèéí äàãóó áàéãóóëíà. Ø¿¿õèéí çîõèîí áàéãóóëàëò. àéìàã. øèéäâýð íü Óëñûí äýýä ø¿¿õèéí õÿíàëòààñ ãàäóóð áàéæ ¿ë áîëíî. ñóì áóþó ñóì äóíäûí. 2. çàõèðãààíû çýðýã ø¿¿í òàñëàõ àæëûí òºð뺺ð ø¿¿õèéã äàãíàí áàéãóóëæ áîëíî. HG''$ 1. Ø¿¿õ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëàõ ýäèéí çàñãèéí áàòàëãààã òºð õàíãàíà. YY 002  c  . íèéñëýëèéí ø¿¿õ.Ê0023L   HG' 1. Ø¿¿õèéã çºâõºí ¯íäñýí õóóëü. Ø¿¿õèéí ¿íäñýí òîãòîëöîî Óëñûí äýýä ø¿¿õ. Ø¿¿õ óëñûí òºñ⺺ñ ñàíõ¿¿æèíý.

àéìàã íü ñóìàíä. . ñóì íü áàãò. õ¿í àìûí áàéðøëûã õàðãàëçàí òóõàéí íóòãèéí Õóðàë. Çàñàã çàõèðãàà. Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð çàñàã çàõèðãààíû õóâüä àéìàã.c- - G' 1. Çàñàã çàõèðãàà.cM M -. 2. íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéã ººð÷ëºõ àñóóäëûã ýäèéí çàñãèéí á¿òýö. íèéñëýëä. ä¿¿ðýã íü õîðîîíä õóâààãäàíà. íèéñëýë íü ä¿¿ðýãò. òîñãîíû ýðõ ç¿éí ¿íäñèéã õóóëèàð òîãòîîíî. 9O3.5>P69?9X8Q X "( 1.c  2 -cc N. èðãýäèéí ñàíàëûã ¿íäýñëýí Óëñûí Èõ Õóðàë øèéäâýðëýíý. Ç. íóòàã äýâñãýðèéí íýãæ äýõ õîò.

e judicial power s.

Unlawful institution of courts under any circumstances and exercise of judicial power by any ot.all be vested exclusively in courts. 2.

er organization but courts s.

all be pro.

Courts s.ibited. 3.

all instituted solely under t.

e Constitution and ot.

er laws. . X ") 1.

e judicial system s.

all consist of t.

-pecialized courts suc.e -upreme Court. imag and capital city courts. -oum. inter-soum and district courts.

civil and administrative courts may be formed. . as criminal.

e activities and decisions of t.

e specialized courts s.

all not but be under t.

e supervision of t.

e -upreme Court. 2. .

e structure of courts and t.

e legal basis of t.

eir activities s.

3. .all be defined by law.

e courts s.

all be financed from t.

.e -tate budget.

e -tate s.

all ensure economic guarantee of t.

 X .e courts activities.

. C 6E CD7CEFC E @ :C EEF RC  X #( 1.E  E .

e territory of Mongolia s.

imags s.all be divided administratively into imags and a capital city.

all be subdivided into -oums. -oums into Bag.

t.s.

e capital city s.

egal status of towns and villages located on t.all be divided into districts and districts into Horoos. 2.

e territories of administrative divisions s.

evision of an administrative and territorial unit s.all be defined by law. 3.

all be considered and decided by t.

e -tate k.

Hural on t.

and wit.e basis of a proposal by a respective local Hural and local population.

account taken of t.

e country's economic structure and t.

e distribution of t.

e population.  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Y Y .

íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí óäèðäëàãà íü íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñûã òºðèéí óäèðäëàãàòàé õîñëóóëàõ ¿íäñýí äýýð õýðýãæèíý. ººðèéí óäèðäëàãà á¿õèé çàñàã çàõèðãàà. áàã. íóòàã äýâñãýð. íèéñëýë. ñóì. íèéãìèéí öîãöîëáîð ìºí. G'J& 1. íèéñëýë. ñóì ä¿¿ðýã áîë õóóëèàð òóñãàéëàí îëãîñîí ÷èã ¿¿ðýã. Àéìàã. Ýäãýýð Õóðëûí áîëîí ñóì. 2. Ìîíãîë Óëñûí çàñàã çàõèðãàà. 2. ñîíãîõ æóðìûã õóóëèàð òîãòîîíî. ä¿¿ðãèéí õóðëûí òºëººëºã÷äèéí òîî.G''$ 1. ä¿¿ðãèéí õèëèéí öýñèéã Çàñãèéí ãàçðûí ºðãºí ìýä¿¿ëñíýýð Óëñûí Èõ Õóðàë áàòàëíà.  2  c  . Àéìàã. òóõàéí Õóðëûí õóðàëäààíû ÷ºëºº öàãò ò¿¿íèé Òýðã¿¿ëýã÷èä ìºí. Àéìàã. Íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ áàéãóóëëàãà áîë àéìàã. ä¿¿ðýãò òóõàéí íóòàã äýâñãýðèéí èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàë. íèéñëýë. Ç. õîðîîíä èðãýäèéí Íèéòèéí Õóðàë. ýäèéí çàñàã. ñóì. íèéñëýëèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðëûã äºðâºí æèëèéí õóãàöààãààð ñîíãîíî.

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí öýö áîë ¯íäñýí õóóëèéí áèåëýëòýä äýýä õÿíàëò òàâèõ. t. ò¿¿íèé çààëòûã çºð÷ñºí òóõàé ä¿ãíýëò ãàðãàõ. áóñàä õóóëèàð òîãòîîñîí áàòàëãààãààð õàíãàãäàíà. imag. ¯íäñýí õóóëèéí öýöèéí ãèø¿¿íèé õàðààò áóñ áàéäàë ¯íäñýí õóóëü. àëáàí òóøààëòàí.cc c -cS S N' 1. ò¿¿íèé ãèø¿¿í ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý ãàãöõ¿¿ ¯íäñýí õóóëüä çàõèðàãäàõ áºãººä àëèâàà áàéãóóëëàãà. ¯íäñýí õóóëèéí öýö. áóñàä õ¿íýýñ õàðààò áóñ áàéíà. 2.     X #) 1. ìàðãààíûã ìàãàäëàí øèéäâýðëýõ á¿ðýí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãà. ¯íäñýí õóóëèéã ÷àíäëàí ñàõèóëàõ áàòàëãàà ìºí. Ç.

-oum and district are administrative. economic and social complex .e capital city. territorial.

aving t.

Borderlines of imags. 2. t.eir own functions and administrations provided for by law.

e capital city. -oums and districts s.

all be approved by t.

e -tate k.

Hural at t.

e presentation by t.

overnance of administrative and territorial units of Mongolia s. X #* 1.e overnment.

all be organized on t.

e basis of combination of t.

e principles of bot.

2. . selfgovernment and central government.

-oum and district s. capital city.e self-governing bodies in imag.

all be Hurals of epresentatives of t.

e citizens of respective territories. in Bag.

n between t.eneral Meetings of citizens. and Horoo.

e sessions of t.

e Hurals and eneral Meetings. t.

eir Presidiums s.

Hurals of imags and t. 3.all assume administrative functions.

e capital city s.

.all be elected for a term of four years.

e members.

ips of t.

ese Hurals as well as t.

and t.ose of -oums and districts.

e procedure of t.

eir election s.

@?CE BCE. . CD7CEFC X K" 1.all be determined by law .

e constitutional sets s.

all be an organ exercising supreme supervision over t.

e implementation of t.

making judgement on t.e Constitution.

t s.e violation of its provisions and resolving constitutional disputes.

all be t.

e guarantee for t.

e strict observance of t.

2. .e Constitution.

e Constitutional sets and its members in t.

e execution of t.

eir duties s.

all be guided by t.

e Constitution only and s.

3. officials or anybody else. .all be independent of any organizations.

e independence of t.

e members of t.

e Constitutional sets s.

all be ensured by t.

e guarantees set out in t.

e Constitution and ot.

  .er laws.

 X K* M  1. n amendment to t.

e Constitution s.

all be adopted by not less t.

an t.

ree c  .

cc c Tc . fourt.

s of votes of all members of t.

e -tate k.

draft amendment to t. 00/0  2. Hural.

e Constitution w.

ic.

.

as twice failed to win t.

ree N'J& fourt.

s of votes of all members of t.

e -tate k.

Hural s.

¯íäñýí õóóëü.all not be subject to 1. ò¿¿íä îðóóëàõ íýìýëò. ººð÷ëºëòèéã Óëñûí Èõ Õóðëûí íèéò consideration until t.

e -tate k.

ººð÷ëºëòèéã Óëñûí Èõ Õóðàëä õî¸ð óäàà 3. 2. general elections. Hural sits in a new composition following ãèø¿¿íèé äºðºâíèé ãóðâààñ äîîøã¿éí ñàíàëààð áàòàëíà. ¯íäñýí õóóëüä îðóóëàõ íýìýëò. .

e -tate k.

Hural s.

all not undertake amendment of t.

e Constitution àâ÷ õýëýëöýõýä èéíõ¿¿ íèéò ãèø¿¿íèé äºðºâíèé ãóðâààñ äîîøã¿éí ñàíàë wit.

in 6 mont.

s pending t.

àâ÷ ýñ ÷àäâàë óóë òºñëèéã ýýëæèò ñîíãóóëèàð ñîíãîãäñîí Óëñûí Èõ 4.e next general elections. mendment w.

ic.

.

ave been adopted s.

all be of t.

e same force as t.

Ç. ººð÷ëºëò ¯íäñýí õóóëèéí íýãýí àäèë X (+ õ¿÷èíòýé áàéíà. Y 1. decrees and ot.e Õóðëûí øèíý á¿ðýëäýõ¿¿í àæëàà ýõýëòýë äàõèí àâ÷ õýëýëöýõã¿é. ººð÷ëºëò îðóóëæ ¿ë áîëíî. Óëñûí Èõ Õóðàë ýýëæèò ñîíãóóëü ÿâóóëàõûí ºìíºõ çóðãààí ñàðûí äîòîð ¯íäñýí õóóëüä íýìýëò. Constitution. 4. aws. ¯íäñýí õóóëüä îðóóëñàí íýìýëò.

and activities of all ot.er decisions of state bodies.

er organizations and citizens s.

ould be in full conformity wit.

t.

e 1. ¯íäñýí õóóëüä õóóëü. íèéò áàéãóóëëàãà. çàðëèã. Constitution. òºðèéí áàéãóóëëàãûí áóñàä øèéäâýð. èðãýíèé ¿éë àæèëëàãàà á¿ðíýý íèéöñýí áàéâàë çîõèíî. . 2.

is Constitution of Mongolia s.

00 .all enter into force at 12.

ours on t.

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéã 1992 îíû õî¸ðäóãààð ñàðûí 12-íû ºäðèéí 12 12 t.e 2.

e of ebruary of 1992. or at t.

e .

our of Horse on t.

e prime and öàã áóþó àðâàí äîëäóãààð æàðíû óñàí áè÷èí æèëèéí õàâðûí òýðã¿¿í õàð benevolent nint.

day of ellow Horse of t.

e first spring mont.

of Black iger áàðñ ñàðûí øèíèéí åñíèé èäðèéí áàðèëäëàãààòàé ºëçèéò ñàéí øàð ìîðèí of t.

e year of Water Monkey of t.

e -eventeent.

Ìýäýãò¿í. ñàõèãòóí! Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ìîíãîë Àðä Óëñûí Àðäûí Èõ Õóðàë H  P P '.HU H M  P P 'PUB C    Y . ºäðèéí ìîðèí öàãààñ ýõëýí óëñ äàÿàð äàãàæ ìºðäºíº. earn and bide. 60-year Cycle.