గవత గణ


యమ 

తన 

ెలగ 

గవతమ

దశమ స!ంధమ $ ప&ర( గమ
ఊలప*+ ,ాంబ/వ 0ావ1 

ఆగ

i

ii

Copy Rights >
Pothana Telugu Bhagavatam by V Sambasiva Rao is licensed under a Creative Commons
AttributionNNonNCommercial PQ India License as of September U

Compiled by :

V Sambasiva Rao

Published >

May $ August $ 

Publshed by >
Bhagavatagananadhyayi
Emails> vsraoQXgmailPcom
pothanatelugubhagavatamXlvePcomPsg
pothana telugu bhagavatm at scribdPcom
pothanaN
pothanaNteluguN
teluguNbhagavatmXblogspotPcom
bhagavatmXblogspotPcom 

గవతమ గణ Yాఖ నమనక ఆ
రభ]త^_`న తన ెలగ గవతమ దశమ స!ంధమ ప&ర( గమ aక! ాఠమ
cపద గద లdనక పefపg
రhమల ఇక!jkవ(డ^_`నgm $
Complete meanings for all words in the text of the Pothana Telugu Bhagabathamu Tenth Skamdha st Part which is
the base for the Bhagavatham Comprehensive Volumetric Analysis is furnished hereP

August 7 

గమqక

ఈ తన ెలగ గవతమ దశమ స!ంధమ ప&ర( గమనక అనుబంధమ అందు టvక టwపxణల
cపefపg
రhమలd yవ(బjెనుP gzq మ]ల గ{ంధమ ఇంతక మందు
yవ(బjkనgmP
ఈ 0|ంటwq 0|ండ} పక!పక! గ~ామలల€ ‚ంgm ƒతeమల€ చూ†ినటˆ
+ యంచు‰q ~ాడ}‰నవచుŠ

ఈ ప1స‹ కమల Œాq, q మ]ల ాఠ గ{ంథమల Œాq వర దస‹ మల{in Office File
Format}

ర‘పమన

ావల’ిన ~ార“

i 

గవతగణ

yq

సంపegmంపగలర“. 

August 7 

తన ెలగ గవతమ
దశమ
దశమ స!ంధమ $ ప&ర( గమ
టvక టwపxణల 
P ”{కంఠ•
పఖండన – ”{0ామ —”{కంఠ•
పఖండనుడ} N ”{క
e ంఠ“q c˜భకర^_న
` కంఠమగల~ాjెన
ౖ /వ1qd
/వ1qd •

cšల
+ నుd
నుd

ఖండనుడ}

cš0›ƒన~ాడ}d
న~ాడ}d

0ామడ}œ
0ామడ}œ 

ాా0›పమ
e ఖšనుతభండన

–

”{0ామ

—ాా0›

పeమఖšనుతభండనుడ} N cాాసుర“q శతže~Ÿన
ౖ ఇందుeడ}d
ే šనుత c¢ గడబjkన 0ావణ
దులనుd
డ}d మన గ~ా0›•త
0ావణ
దులనుd
భండన c/£kంƒన~ాడ}d
ƒన~ాడ}d 0ామడ}œ
0ామడ}œ šలస
!కత¤¥వంశమండన – ”{0ామ —šలస
!కత¤¥ వంశమండనుడ} N
šలస¦ cపe’g
ి |
m§ !‚ నd
` ~ాడ}d
నd ాకత¤¥వంశ cకకత¤¥ మహ0ాజ వంశమనకd
వంశమనకd మండనుడ} cఅలంార^_న
~ాడ}d 0ామడ}œ
0ామడ}œ
0ాªందుయ«¬š«ాల – ”{0ామ —0ాªందుయ«¬š«ాలడ} N 0ాªందు cqండ} ప1న ­ చందుeqd
qd వంటw యశః c¯0‹ •
› త
ే d
š«ాలడ} cఅ mకడ}d 
డ}d 0ామడ}œ
0ామడ}œ 0ామ – 0ామడ} అ Ÿjk —qండ} ప1న ­ చందుeq పద°ర“ కళల N అమృత 
మ³నద ´ఫ&ష ·తž¸ి Qప1¸ి ¹రf ºధృf 7శ/q Uచంgmక
e ాంf
e ·అంగద 
ాంf జ» త¼½ 
జ» త¼½ ”{ 
”{ ´†ీ 
´†ీf 
·అంగద Qప&ర¿ 
Qప&ర¿ 
¹ప&0ా 
¹ప&0ా¿మృతœ
మృతœ నృాల – 0ాజÀP 
P మహÁయ – ŒÂపx గణ – సుగణమలÝ గ0›షÄ žల – ŒÂపx~ార“ అగ – ఐన ఆ – ఆ మq – మనులల€
«Æ{షÄ žల – ఉత‹ మల కÈ – క qÉల – సమస‹ ^_`న అÊాదశ —అÊాదశప10ాణమల N బeహËమ ాదËమ
´~Ÿష
ౖ ¿ మ ·«Ìవ
Í మ Qగవతమ ¹
రgzయమ ºమ³ర!ంjేయమ 7ఆŒª యమ Uభšష తž
‹ బe
Í ర‹ మ 
భšష తž 
బeహˁ|వ
లÎంౖ గమ ~ా0ాహమ 
~ా0ాహమ ´,ా!ందమ 
´,ా!ందమ ·~ామనమ 
·~ామనమ QÏరËమ 
QÏరËమ ¹మ³త¼Ðమ 
¹మ³త¼Ðమ ºŒార“డమ 
ºŒార“డమ 7బe 
7బe°Ëండమœ
Ëండమœ
ప10ాణ – ప10ాణమలను ~ా ఖ³ న – šవ0›ంƒ•ె†Ñxjk ~Ÿౖఖ0Ò – 0Òf స^Óతžండ} – క*Œ›న~ాడ} అyన – ఐనటw
సూతžండ} – సూతžడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔÈ – •ె†Ñxను అటˆ
+ – ఆ šధమగ ప0Ò£k¦ – ప0Ò£kత‹ ž అ Ÿjk
న0ªందుeడ} – మ°0ా՝ ˜క – ˜కడ} అ Ÿjk ֌› – Öగలల€ ఇందుeÈ – «Æ{షÄ žq కనుంŒÂq – ఉgే×/ంƒP
´P ె*†ిfš – šవ0›ంƒfš , మ – చందe సూర“ ల – సూర  కల – వంశమల š,ా‹రంబÈ – అØవృgm§q ~ా0› –
~ా0› కలమ – వంశప1 ధ0›Ùe˜ల – 0ాÕల —ధ0›Ù˜
e డ} N భ]­‚ పeభవ1 
వ1 0ా՜
0ా՜ నడవళÚÛనుÈ – చ0›తమల
šంటw­ – ెలసు‰ంటw­ కలర‘పమల – ~ాస‹ ~ారh మల ఎల+ È – సమస‹ మనుమ³కÈ – మ³క కడ} –
­క!* ~Ÿఱగల – అదుÞతమల ాÈ – అగనటˆ
+ P
·P ”లమ – మంƒనడవjkక కల – క*Œ›నటw యదు – య³దవ కలమనÈ – వంశమనందు ఏల³ – ఎందు•ేత
ప1టెను – అవత0›ం•ెను మ°తžËడ} –
0ాయణడ} —మ°తžËడ} N మల€+కమల ఆతžËడ} c
Ÿన
ౖ ~ాడ}d
~ాడ}d
šషž
¿ వ1œ
వ1œ ఈ˜డ} –
0ాయణడ} —ఈ˜డ} N సృ¸ి ’ిh f లయ f0á

నుగ{హమల అ Ÿjk పంచకృత మల
•ేయ పeభవ1
¿ డ}œ
¿ ండ} –
0ాయణడ} —šషž
¿ ండ} N సృ¸ి ‚ ల€పల బయట qంjk c~ా †ింƒd 
వ1 šషž
డ}œ šషž
ƒd
ఉన ~ాడ}
ఉన ~ాడ} హ0›œ ఏ – ఏ âలÈ – šధమŒా ^_లŒ|È – వ0›‹ం•ెను ఏy㠖 ఏy㝠~äళలÈ – సమయమలల€
ఏ^Ó­ – ఏyã పనుల •ే’ÑÈ – ఆచ0›ం•ెను šవ0›ంప1 – šవరమగ •ెప1x తగÈ – చక!గP
QP భవమలక – ప1నరå నËలc0áగమనdక మందు – ఔషధమ ƒత‹ – అంతఃకరణమనక శ{వణ – •ెవ1లక
ఆనందమ – ఆనందమక*Œ›ం•ెjkgm మమ – çమను అ†è£kం•ెjk జన – ~ా0›‚ పదమ – తŒ›న,ాhనమ 

హ0› – šషž¿qaక! —హ0› N భక‹ల ాపమల
¿ వ1œ 
ాపమల హ0›ంచు ~ాడ}
~ాడ} šషž
వ1œ స‹ వమ – ,‹ తeమ —స‹ వమ N ,ాార
q0ాారమల మéêమలను ె*†Ñjk ,‹ తeమœ 
œ ప˜ఘ డ} – ప˜ాeయడ} —ప˜ఘ డ} N ప˜వ1లను చం†ి
ìšంచు~ాడ}
ìšంచు~ాడ} కటwక~ాడ}œ
~ాడ}œ తక!ను – త†ిxంƒ •ెవ1í – •ెవ1ల కÈ – క తనš – తృ†ి‹  అyÔ È – అyనgm
అ Ÿjk – అ ä •ెలటwయÈ – వ ర“hడ}కîడ కలjే – ఉ
 j 
లïడ}P
¹P మ³ – మ³ aక! †Ñద×ల – ప&ర“(ల మను – ప&ర(మ ~äలxలÈ – gేవతలకîడ ఓపq – g
టలïq
తటˆ‰నలïq ñషË – ñషžËడ} ఆgm – మన గ కర“ – Ïరవ కల – వంశ ఉత‹ మ – «Æ{షÄ žలÎౖన~ా0› ’è
–
’Ñౖన మల అ Ÿjk కîారమÈ – సమదeమను —కîారమ N g
ట0ాqgm కడ*œ
కడ*œ ఏ – ఎటw òలమ – ెపx
అ Ÿjk కృషž
¿ q ాeప1నÈ – ఆ
రమÝ లంఘంƒ0› – g
టw0ᝠఒక! – ఒªఒక బల – ƒన  పదమ – అడ}గ
~äయట ాÈ – అyనటˆ+P
ºP మ³ – మ³ aక! అమË – త*+  క£kÈ – కడ}ప1నందు గర“సుత – అశ(
hమ aక! —గర“సుత N గర“వ1
cgోe ణ
•
ర“ qd

•
ర“ qd సుత cప1తžeడ}d
డ}d అశ(
hమœ
మœ ,ాయక – బణమ•ేత cబeహË/0á
మాస‹ మd †ీjkతžడను –
బ mంపబjెjk~ాడను ఐన – అyనటw జడ}È – మ]ఢ}q నను È – నను  Ïంేయ – కంÙప1తžeలÎౖన
అర“å
దుల కర“కలమÈ – Ïరవవంశమను qలపగÈ – qలబöట ˆటక ఏ – ఏ ఉత‹ మడ} – «Æ{షÄ žడ}
ఆత‹ చక{డ} – ”{కృషž
¿ డ} —ఆత‹ చక{డ} N ఆత‹ c¢ ంgmనd చక{డ} cచక{మ ఆయధమŒా కల~ాడ}d
కల~ాడ}d ”{కృషž
¿ డ}œ
డ}œ ఎడÈ
– ఆసమయమనక ర£kం•ెÈ – ాాjె YP
7P కల’ి – కîjkయన  ప1ర“ష – ప1ర“ష —ప1ర“ష N ìవ,ా£k yÔన
` పeత Œాత˜
Œాత˜ మ]0›‹ – స(ర‘పమ•ేతను ాల –
ాలమ aక! —ాలమ N q^Óషమ ÷దల పeళయమ తžøŒాఁగల ాలమœ
ాలమœ ర‘పమలను –
స(ర‘పమ•ేతను ల€క – బéêర×ృ¸ిగల~ారల జనుల – అంతర× ృ¸ిగల~ారల ~Ÿ*q – శ0Òరమలక ~Ÿలపల —~Ÿ* N
శ0Òరమలక
రమలక ~Ÿలపలgm బహ సం,ారమ cఆలúj
ల³gmdœ ల€న – శ0Òరమలక ల€పల —ల€న N శ0Òరపలక
ల€పలgm అంతర సం,ారమ cామ ò{
gmdœ ఉంjk – qవ’ింƒ 
Ÿౖయంjk జనË – ప1టˆకల క*Œ›ంచుటల
మృతž వ1లను – •
వ1ల ఉపసంహ0›ంచుటల సం,ార – •
వ1ప1టˆకలqంjk మక‹లÈ – šమక‹లను
అÙత^_`న ’ిh తžలను ఇచుŠ – ఒసగనటw అతq – అతq aక! —అతను N మ³య•ేత మ³నుషgేహమ ధ0›ంƒన
ఆ కృషž
¿ డ}œ చ0›తమ – చ0›తe ఎల+ È – అంతయ •ెప1మ³ – ెలప1మP
UP ఊéêంƒ – փంƒ 0ామడ} – బల0ామడ} 0áéêణû – 0áéêణügేš ‰డ}క – ప1తžeడ} అంచుÈ – అనుచు
అప1xడ} – ఆ ~äళనందు ֌› – ఋషžలల€ ఇందe – ఉత‹ మడ •ె†ిxf – •ె†ిx
వ1 ఈవ1 – Áవ1 gేవ‚ –
gేవ¯gేš కడ}ప1నÈ – గరÞమనందు ఏ – ఏ ~Ÿరవ1నÈ – ఉాయమ•ేత ఆతడ}È – అతను ఉంjెను –

 డ} gేహంబÈ – శ0Òరమ అవ
రమ ఒండ} – మ0Âకటw లïక – లïకండగ తన – తన aక! తంjke –
కన తంjke ఇల – q~ాసమను ~ా’ి – వద* వనజÀþడ} – ”{కృషž
¿ డ} ఏ – ఏ 0Òf – šధమŒా మంద –
~äeపలÎ+  కÈ – క yÔÈ – ~ŸÛను ఏ – ఎవ0› మంgmరమనÈ – q~ాసమన ఉంjెÈ – qవ’ిం•ెను ఎయ gm –
ఏ­ •ేయచుంjెÈ – •ే’Ñjk~ాడ} తన – తన aక! ^Óనమ³మ – త*+ సహ దర“q కంసుq – కంసుq ఏలÈ –
ఎందులక
మమడ•ెÈ – చం†ÑనుP
UPP ఎq  – ఎq  ఏండ}+ – సంవత¼రమల మqyÔÈ – ìšం•ెను ఇల – భ]­ దÈ – †Ñౖన మనుÕడ} –
మ³న~ావ
ర“డ} ఐ – అవత0›ంƒ ఎందఱు – ఎంతమంgm ఐ0› – కలర“ ర ల – ర ల ఎటˆ
+ – ఏ šధమగ
^_లŒ|È – వ0›‹ం•ెను మఱయనుÈ – ఇంకను ఏ­ – ఏ­ câలలd •ే’ÑÈ – ఆచ0›ం•ెను మ³ధవ1È – ”{కృషž¿q
•
0›తమ
e – నడవjkక ఎంతగలదు – ఎంత ఉంటే అంత
–
c磪చŠగల
d కÈ – క äరx0›ంప1మ – 
ెలప1మP 
P అq – •ె†ిx మఱయÈ – ఇంకను ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔÈ – ప*|నుP 
P Á – Á aక! మఖ – çమ అ Ÿjk అంబజÀత – పదËమనుంjk qర“Ëక‹ – ~Ÿలవjkన హ0› –
0ాయణq
—హ0› N భక‹ల దుఃఖమలను హ0›ంచు~ాడ}
¿ వ1œ
e య Ÿjk అమృతమÈ – మకరందమను
చు~ాడ} šషž
వ1œ కథ – చ0›తమ

August 7 

eవg
eవÈ – 
గŒా 
గŒా ^ÓనుÈ – gేహమ —^Óను N అన మ వలన ప1టw అన మవలన ä వృgm§ ¢ ందునgm
శ0Òరమœ
+ Œాd వంత – మ Y~ా కలమ మ³ ŸÈ – yనgm Áర“పటˆÈ
మœ ¢ దలÎÈ – వ0›hలÎ+ ను cఅన మ fన టˆ
– ద†ిxక †ిాస ఆక*యÈ – þతž
‹ ఆ°ర†Ñౖ
స దూరమ – లŒ› yనš అyÔ È – అyనš మనమ –
మనసు¼ ంగ*ం•ె – సంøిం•ెను ŸమËgmం•ెనుP 
P అq – అq పలకచున  – •ెప1xచున టw 0ాÕ – 0ాÕ aక! మ³టల – పలకల šq – ఆల‚ంƒ ~Ÿౖయ³’ి
– ˜కడ} —వయ³ ’ి N ~ా సుq ప1తžeడ}
డ} ˜కడ}œ
˜కడ}œ ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – •ె†ÑxనుP 
´P šషž
¿ –
0ాయణq క
– చ0›తమ
e లను రతžడ} – šనుటంg
స‚‹కల~ాడ} ఆగ – ఐన నర“È – మ³నవ1q
šషž¿ – హ0› aక! కథí – వర‹ నలను •ెప1x – ె*యజ|†Ñxjk నర“q – మ³నవ1q šనుచుండ} – ఎప1xడ}
š Ÿjk నర“È – మ³నవ1q šషž¿ – మ³ధమq కథ – కథలను సంపeశ మ – •ెప1xమq యడ}గట šషž¿పgz –
గంŒానgz —šషž
¿ పgm N šషž
¿ మ]0›‹ ాదమలందు జqంƒనgm గంగœ
గంగœ జలమ – Áటw భంŒ›È – వలΝ šమలలÈ –
qరËలలనుŒా •ేయÈ – తయ³ర“•ేయనుP 
·P 0ాజªంg
e – మ°0ాజÀ šను – šనుమ *+ – ప&ర(మ 0ాజ – 0ాజÀ mారప1 ల³ంఛనమలÈ – ƒహ మలÝ
~äలసంఖ ల – ~Ÿల‰లgm gైత – 0ాస šభల – 0ాÕల తను È – తనను cభ]మండలమd ఆక{ ­ంƒనÈ –
0ాజÀ mారమగ{éêంచŒా రమÈ – ఆ ాపప1బర“వ1ను ఆగజÀలకÈ – తటˆ‰నలïక భ]­ – భ]gేš Œá –
ఆవ1 ర‘ప – స(ర‘పమధ0›ంƒ
^_ ఐ – అy  బeహËÈ – బeహËgేవ1q •ేరÈ – దగ
రక y – ~Ÿ ۝
కÁ ర“మÁ ర“Œా – అ mకమŒా —కÁ ర“మÁ ర“Œా N కÁ ర“ cదుఃఖమవలన క*Œ|jk కంటwÁర“d
ర“d మÁ ర“
cసమదeమవలÎd ాÈ అగనటˆ
+ అత mకమŒా కÁ ర“ార“Šచుœ
కÁ ర“ార“Šచుœ 0áదనమÈ – ఏడ}Šట •ేయగÈ – •ేస‹ ుండŒా
కర“ణ – దయ ÃÈ – Ý šంƒ – కనుŒÂq కమలభవ1డ} – బeహËgేవ1డ} —కమలభవ1డ} N కమలమన
ప1టw న~ాడ}
~ాడ} బeహ˜
˜ ధరణûÈ – భ]gేšq ఊఱడబ*! – ఊరjkంƒ
feయÈ – భ]gేš ~äలxలÈ – gేవతల
కద* – బయలgే0› 0ాÈ – వసు‹ండŒా šషž¿qÈ –
0ాయణq —šషž
¿ వ1 N సృ¸ి ‚ అంతరమన బహ మన
సర(మ ~ా †ింƒ యండ}~ాడ}
యండ}~ాడ} హ0›œ ానగÈ – ద0› ంచుటక ఏŒ› – ~Ÿ ÛP 
·PP ప1ర“షసూక‹ ంబÈ – ప1ర“షసూక‹ మంతeమల —ప1ర“షసూక‹ మ N ప1ర“ష cప1ర“Ê త‹ మq š0ాడూ
e పమ 
ె*†Ñjdk

సూక‹ మ

cసుc
సుcమంƒd
మంƒd

ఉక‹ మ

cమ³టలd
మ³టలd

మంతeమలd 
లd

మ0›ం‰కšధమగ
‰కšధమగ

Ê డ«¬ప•

ప&జÀšధమలల€ ఒక š
నమ
š
నమ పంచసూక‹ మలల€ ­Œ›*నš 
0ాయణసూక‹ మ ”{సూక‹ మ ´భ]సూక మ
·Áలసూక‹ మœ 
œ చgmš – ప ›ంƒ అదుÞత – అfŒÂపx సమ³ mÈ – Öగ
నమనందు ఉంjkÈ – ఉండŒా ఒక –
ఒా క మ³ట – ~ాక మ šq – šన ~ాjై ~ా0›జ»ద§ వ1ండ} – బeహËgేవ1డ} —~ా0›జ»దÞవ1డ} N ~ా0›జమ
cపదËమd
పదËమdన భవ1డ} cప1టw న~ాడ}d
~ాడ}d బeœ šనుడ} – šనంjk ~äలxలÈ – gేవతల ధరయÈ – భ]gేš äÈ –
äను šన  – šqన అటw – అటˆవంటw పలకÈ – మ³టలను šవ0›ంతžÈ – •ె†Ñxదను అq – అq †ీefÈ –
ఆ†èÝ ప*|È – •ె†Ñxను ె*య – అరh మగనటˆ
+ P 
QP య³దవకలమనÈ – య³దవవంశమనందు అమర“ల – gేవతల ^Ógmq – äలద ప1ట È – జqËంచుటక
చనుడ} – ~ŸళÛంjk – aక! అంశమలÈ – అంశలÝ ”{దyతžడ} – ల£ీËపf వసుgేవ1È – వసుgేవ1q
కÈ – క ఆదరమన – †ీefŒా ప1టw – జqంƒ రమÈ – ఈ బర“వ1ను అంతయÈ – సమస‹ మను ాప1È – 
లŒ›ంచునుP 
¹P హ0› –
0ాయణq ప&జ – ’èšంచుట అరh మ – òసమ ప1టˆడ} – ప1ట ంjk సురకన ల – gేవ
’ీ‹ ల
 
భ]­ – భ]ల€కమ అందుÈ – ల€ సుందర – అంద^_`న తనుల – gేహమల కల~ారల ఐ – అy  హ0› –

0ాయణûq —హ0› N జÀగ{¦ •ెత
ౖ న మలక పeత ŒాతË
¿ వ1œ
ŒాతË šషž
వ1œ ‚È – ‚ అగ{Õడ} – అన  ఐ – అy  «Æషžడ}È
– ఆgm«Æషžడ} —«Æషžడ} N పeకృపeళయమల సమస‹ మ లyంƒన ~Ÿనుక c­Œ›*dయంjెjk qgmత
e •ెత
ౖ న ^_న
`
పరబeహËమœ
Ëమœ హర –
0ాయణq కళ – అంశగమ ÃÈ – Ãటw ప1టˆÈ – జqËంచును త¦ – అతq‚ †ిeయ
– ఇష ^_`నš ఆరంభకడ} – •ేయ~ాడ} ఐ – అy P

´

· 

ºP ఈ – ఈ పeపంచమ – ల€కమనంద* పeజల ఎల+ నుÈ – అందర“ను ఏ – ఏ šధ^_`నటw మ³య – మ³య
aక!పeవమ •ేÈ – •ేత çéêత – çéêంపపjkన ఆతË – మనసుకల~ార“ అగచుండ}È – ఐ త
ఉండ} Y అటw – అటˆవంటw మ³యÈ – మ³య కమల
భÈ – šషž
¿ qaక! —కమల
భడ} N పదË
భడ}
పదË
భడ}
šషž
¿ వ1œ
వ1œ ఆఙ È – ఆఙ ప
e ారమ ా0ా రh మ – ఒకపqòసమ qజ – తన అంశబÈ – కళÝ ప1టˆÈ –
జqËంచును జగfÈ – భ]ల€కమ అందుÈ – ల€P 
7P అq – అq ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ ~äలxలÈ – gేవతలను ఇయ ‰*†ి – అంŒÒక0›ంపజª’ి ప1డ­ – భ]
మgm× యÈ – gేšq ఒడంబరƒ – అంŒÒక0›ంపజª’ి త­Ëచూ* – బeహËgేవ1డ} తన – తన aక! ÷ద* Ÿలవ1È
– స(,ాhనమన కÈ – క చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను అంతÈ – అంతట యదు – యదువంశప1 šభండ}ను –
0ా՝ అyన – ఆనటw ర’èనుండ} – ర’èనుడ} అను~ాడ} – అ Ÿjk ~ాడ} మథు0ా – మథుర య Ÿjk
ప1రంబÈ – పట ణమను తన – తన0ాజ మన కÈ – క 0ాజ
q – మఖ పట ణమ ాÈ – అగనటˆ
+ 
మ³థురంబలÈ – మ³థురమల ర’èనంబలÈ – ర’èనమల అqyÔjk – అ Ÿjk gేశంబలÈ –
0ాజ మలను ఏలÎÈ – ప0›ా*ం•ెను ప&ర(ాలంబనÈ – ాతాలమనందుP 
UP ఏ – ఏ మథుర – మథు0ాపట ణమ అందుÈ – ల€ †ిeయమనÈ – †ీefŒా ”{మ
 0ాయణండ} – ”{కృషž
¿ డ}
—”{మ
 0ాయణడ} N ”{ మ¦ cఅణûమ³gm సంపదలà కîjkన~ాడ}d
¿ వ1d
~ాడ}dఐన
0ాయణడ} cšషž
వ1dœ •ెలవ –
చక!టwgైన అగ – అyన qత ంబÈ – «ాశ(త^_`నgm ఆ – ఆ మథుర – మథు0ాపట ణమ సకల – సమస‹ ^_`న
య³దవ – య³దవవంశప1 భ]˜í – 0ాÕల ‚È – క ఎల+ È – అందరక ÷ద*ప10› – మఖ పట మ
అyÔ – అyనgm నృా – 0ాజÀP 
P ఆ – ఆ ర’èనుÈ – ర’èనమ°0ా՝ కÈ – క ఆతËÕండ} – ప1తžeడ} అగ – ఐన వసుgేవ1డ} –
వసుgేవ1డ} ఆ – ఆ ప10›È – నగరమనందు ఒక! – ఒా క gmనమÈ – ˜భgmనమ అందుÈ –
డ} gేవ‚È
– gేవ¯gేšq †Ñంjk+ – š~ాహమ•ేసు‰న ~ాడ} ఐ – అy  gేవ‚యనుÈ – gేవ¯gేš 
నుÈ – అతను కడ}
– ­‚!* ~äడ!È – ఉల³+సమÝ రథమ – రథమను ఎ‚! – అ m0áéêంƒ కదల – బయలgే0|jk ~äళÈ –
సమయమనందు ఉగ{’èనుq – ఉగ{’èనమ°0ాÕ aక! ప1తžeడ} – కమ³ర“డ} ఉల³+’ి – ఉ
¼హమగల~ాడ}
కంసుండ} – కంసుడ} •ెలÎ+ ల – •ెలÎ+ ల మఱgmయనుÈ – •ెలÎ+ ల భర‹  ఉల+ ’ిల+È – సంøించునటˆ
+ గ హర“లÈ –
గర{మల పగ
మలÈ – పగ
మలను —పగ

Ûమనక తŒ›*ంƒన Ãలట|న
Í
పగ
మల N గర{మమన గ~ాq క
కÛమనక 

ళÚۜ 

ళÚۜ •ేనంgm – •ేపటw 0Âపxgొ డంŒ|È – Ãల,ాŒ|ను మందటÈ – మందుగమనందు ర“లÈ –
†Ñద×నŒా0ాల మరజమలను – మgె×లలP 
PP శంఖ – శంఖమల పటహమలను – త†Ñxటల జjkŒÂq – ఎడెగకంj
 ç యంగÈ – çగచుండŒా కîతž
– ప1feక Ãjk – ఎడ* ~äడ!È – ~äడ}కల ‰నల,ాగÈ – ƒగ0›ంచŒా gేవకండ} – gేవకడ} సుత – ప1feక
కÈ – క gేవ¯gేš – gేవ¯gేš ‚È – ‚ అరణమÈ – š~ాహాలమన ఇచుŠ ానుకల ఈÈ – ఇg
×మq
తలంƒ – šంƒ ఆద0›ంƒ – ఆదరమ•ే’ిP 
P ,ారhంబల – ప0›కరమలకలš అyన – ఐనటw రథంబలÈ – రథమలను ~äయ Ÿనమనూ టwq –
పgె×q­gmవందల కనక – బంŒారప1 g
మ – °రమలక*Œ› సమ – ­క!* ఉత‹ ంగంబల – ఎె‹ నš అyన –
ఐన మ³తంగంబలÈ – ఏనుగలను ననూ టwÈ –
లగవందల పgm~äల – పgm~äల తžరంగంబలను –
గర{మల šల³సవతžల – ఒయ³ రమగల~ార“ అyన – ఐన g
’ీ – ’èవక0ాÛన జనంబలÈ – ~ా0›q
ఇనూ టwq – 0|ండ}వందలమంgmq ఇƒŠ – ఇƒŠ అqƒనÈ – పం†ించŒా కద* – బయలgే0› వర – †Ñంjk+ ‰డ}క
వధూ – †Ñంjk+ కîతžర“ల యగళంబÈ – జంట ెర“వ1నÈ – g
0›~Ÿంట చను – వ1చున  సమయంబనÈ –
సమయంనందుP 
P పగ
మలÈ – పగ
మలను వద* – ~äగమŒా వ1ట|Í వద* ~䌛రÈ – వjk అగ
లమ – అ mకమ కÈ –
అగనటˆ
+ గ రథమÈ – రథమను గడప1 – నడ†Ñjk ఆ – ఆ కంసుడ} – కంసుడ} ల€È – మనసునందు బöగ
* –

August 7 

కలవరపjk ఎగ
– ¯డ} అq – అq తలపగÈ – šంచుచుండగ gmగ
నÈ – తటలన అశ0Òర~ాణû – ఆాశ~ాణû
gmšÈ – ఆాశమనుంjk ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔÈ – ప*|నుP 
´P తžష – సంøించుచన య³^_ అగ – అyన భŒ›q – Ãడబటw
^_ ^_చŠగÈ – బగ బగ అనుచుండగ
ఇషžడవ1 – †ీefగల~ాడవ1 ఐ – అy  రథమÈ – రథమను గడ†Ñదు – నడ}ప1చు
 డవ1 ఎఱుగవ1 – 
ె*యq~ాడవ1 దÈ – భšష తž
‹ ల€ /ష – Öగ 0ాలÎౖ
^_ అగ – ఐన ఈ – ఈ aక! తల€ద0› – వqత
—తల€ద0› N తల^_న
` cపలŠqd
పలŠqd ఉద0› cఉదరమకల³^_d సుంద0›œ అష మ – ఎq­దవ c7d గరÞంబ – చూల
సం
నమ qను È – qను  హ0›yంచుÈ – సంహ0›ంచును చు – సుమ³P 
·P అq – అq ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ ఆాశ~ాణû – ఆాశ~ాణû ప*‚నÈ – పలకటÝ ఉ*‚పjk – అgm0› y 
జకల – Õqవంశమనక ాంసనుండ} – దూషకడ} •ెరచు~ాడ} ఐన – అyన కంసుండ} – కంసుడ}
సంచల¦ – ­క!*కgm* yన అంసుండ} – భజమలకల~ాడ} ఐ – అy  అjkదంబÈ – కf‹ q బöjkదంబŒాÈ
– భయంకరమŒా †Ñఱ‚ – ఒరల€నుంjk దూ’ి జ †ింƒ – ఆjkంƒ ెపxరంబగÈ – టˆeాటˆÝ అనుజÈ – 
Ãబటˆవ1ను ‰ప1x – /0áజమల‰ప1xను పటw – పటw‰q కపxరాటˆనÈ – టˆeాటˆÝ ఒపxరÈ –
qర+ మŒా fŒ›ƒ – ‚ందకల³Œ› ఒjk’ిపటw – ఒjk’ిపటˆ‰q Ãబటˆవ1 – ఇంటw ఆడబడ}చు అq – అq కîడ
తలంపక – చూడకండ ెంప1జª’ి – ెŒ›ంƒ ెగ~äయÈ – నర‚~äయటక గమ‚ంచు – యత మ•ే’Ñjk
సమయంబనÈ – అప1xడ} వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} డగ
ఱ – దగ
రకవƒŠP 
QP ఆ – ఆ ాప – ాపప1 ƒతž
‹ È – మనసుగల~ాqq మతž
‹ È – మదమ•ేత ఒళÚ
+ ె*యq ~ాqq òప – òపమ
అ Ÿjk అŒ›  – qప1xల /ఖ³ – మంటల అనువృతž
‹ È – చుట మట బjkన~ాqq ‰నŒÂq – ప&q తన – తన
aక! సల³+ప – మంƒమ³టల Ÿjk అమృత – అమృతప1
0ా – g
రల šపమనÈ – పe֌›ంచుటg
(0ా
‰ంత – ‰ంతవరక «ాంతžÈ – చల+ బjkన~ాqŒా •ేయచుÈ – •ేస‹ ూ ప*|È – మ³ట+డgొ డŒ|నుP 
¹P అన వ1 – జª ష eతవ1 Áవ1È – Áవ1 •ెలÎ+ * – ఆడబ డ}చున ‚È – ‚ అక!ట – అÖ  మ³డల – బంŒార“
úళÛల రల – òకల ఇచుŠట – ఇవ(డమాq మన న – ŒÏరšంచుట •ేయట – •ేయటమాq మధుర
– fయ q మంÕల – చక!టw షలÈ – మ³టలÝ ఆద0›ంచుట – ఆద0›ంచుటాq అంేాq ­ను ల – ఆాశ
ç తలï – పలకలï qజమ – సత మల ^Óల – స0›yÔ`నš అq – అను‰q చంపక – సంహ0›ంపకమ అన 
– అయ  మ³q – పeయత మ šర­ంƒ 0ావ1 – ~Ÿనుకకర^Óమ అన  – అయ  సéêంప1మ –
ఓర“xవéêంచుమ అన  – తంjke తగదు – తŒ›నపqాదు అన  –

 వ mంపకమ – చంపకమ అన  –
అయ  ~ŸjెదÈ – ాe0›hంచుచుంటwqP 
ºP అgmయనుÈ – అంే ాక – ాకండగP 
7P •ె*యí – •ెలÎ+ ల కq య – కన  మద× 0ాల – మగ× yÔ`
^_ Á – Á aక! ’èమంబö – £ªమమను
మ³తe^ӝ ƒంfంచుÈ – తలచును qరËల – కపటమలï
^_ gzqÈ – ఈ^_ను బయల³డ} – ఆాశ~ాణû మ³టí –
పలకల కÈ – òసమ ఐ – అy  మ0ా దÈ – కటˆబటˆ దటw – త†ిxంƒ స¦ – మంƒ కల – వంశమన
జÀతžండవ1 – ప1టwన~ాడవ1 ప1ణ మ]0›‹š – ప1ణ స(ర‘ప1డవ1 అకట – అÖ  òపంబÈ – òపమ ాపంబ
– ాపమనక Ÿ•ెŠ* – ­తže0ాల ఓహ – ఔ0ా ెగ~äయ
e È – నర‚~äయట ాjk – తŒ›నార మ అగ ä –
ఔతžంg 
ాదు ƒంfంప1 – ఆల€ƒంచుమ జªశ(0ా – కంసమహ0ాజÀ —జªశ(ర“డ} N జ0ాÕ వంశమ ~ా0›ల€
«Æ{షÄ žడ}
డ} కంసుడ}œ
కంసుడ}œP 
UP ^ÓqÃడÈ – ాంచfకశ0ÒరమÃటే ప1టˆÈ – ’ిద§మగను మృతž వ1 – మరణమ జనుí – సకలాeణల
కÈ – క Ÿ*+È – 0ª†Ñౖ
 äjై
– ఈ0áజ|ౖ
 నూఱండ}+ – వందసంవత¼రమల కÈ – క ఐనÈ – అyనను 
ెల+ంబ

–

సxష ^_`నgm

తపxqgm

మృతž వ1

–

మరణమ

gేహంబÈ

–

శ0Òరమ

పంచతÈ

–

పంచభ]
లల€కలయట అందÈ – ¢ ందŒా ä క0ాË – తనప1ణ ాపమలక అనుగడ} – అనుగణంగ 
¢ ంgmన~ాడ} ఐ – అy  శ0Ò0› – శ0Òరమల€నుంjెìవ1డ} మ³ఱు – ~ä0Âక —మ³ఱుgేహమ N గ,ాధన^_న
` gేవ

Q

¹

నర ప˜ ప£k మృŒాgm fక ర‘పమœ
ర‘పమœ gేహమÈ – శ0Òరమను •ÂƒŠ – పe~ä/ంƒ మఱ – మ0› ంటw –
మనుపటw gేహంబÈ – శ0Òరమను ాయనుÈ – šడ}చును తన – తన aక! ప&ర( – మంద0› గమ – 
గమను ఎf‹ – †Ñౖ|f‹ ~äఱ ంటw – ఇం‰కగjk చ †ÑౖÈ – ద †Ñట w – ఆqŠ ~Ÿనుక – ~Ÿనుకటw గంబÈ – 
గమను ఎత‹ È – ఎతž
‹ టక గమ‚ంచుÈ – యf ంచు తృణజలîకయను – గjk జలగ లÈ – వలÎ äP 
UPP ~Ÿంట – కîj
పjk వచుŠÈ – వచుŠను కరË – సంƒతకరËమల šసరంబ – సమ]హమ మను –
మందుŒా ^Óలకన  – ^_ళకవŒానున  ~äళÈ – సమయమనందు నర“డ} – మ³నవ1డ} కన  – చూ’ినš
šన  – šన š తలపబjkన – అను‰న š cఐనd ార – పనులనడకల కల – స(ప మ ల€నÈ – అందు 
ాjkÈ – ఒకక{మమ ÃడÈ – Ãటw కనబjkన – కనబడ  అట+ – šధమగP
´P తన – తన aక! ంటw – ప&ర(ప1 కరË – ాపప1ణ కరËమల 0ా/ – సమ]హమల ‚È – ‚ అనుచరమ –
పeారమకలగనgm ఐ – అy  బహ

– అ äక^_`న šారమ – šషయ•
ంచల³ లకలgm —šారమల N

శబ× సx0ా
సx0ా gm šషయ•
ంచల మలœ
šషయ•
ంచల మలœ ఐ – అy  మనసు – అంతఃకరణమ వjkÈ – ~äగమŒా చనుÈ – వ1ను
ఇంgmeయమల – ఙ!న కరË అంత0›ంgmeయమల ెర“వ1లÈ – సరణలమËట తనువ1ల – ప1టˆకల †Ñక! –
అ äకమ ఐనÈ – గడƒ yనను •ెడవ1 – న/ంచవ1 తన – తన aక! కరËంబí – కరËల~ాసనలP
´P జలఘట – Áటwకండ ఆదుల – మన గ~ాq అందుÈ – ల€ చందe – చందుeడ} సూర – సూర“ డ} ఆదులÈ –
మన గనš ానబడ}చుÈ – కనబడ}త Œా*È – Œా*వలన కదల – చ*ంచు భంŒ›È – వలΝ ఆతË – తన
aక! కరË – కరËమల•ేత q0›Ëత – క*Œ›ంపబjkన అంగంబలను – అవయవమలÝ ాeణû – 욝
కదలచుండ}È – ^_లగచుండ}ను 0ాగ – హర"«¬ాదులà —0ాగgే(Êాదుల N 0ాగమ gే(షమ ామమ ò{ధమ
ల€భమ çహమ మదమ మ³త¼ర మ ఈర"
ఈర"Ð అసూయ దంభమ దరxమ అహంారమœ
అహంారమœ క*తžడ} –
కîడ}‰న ~ాడ} అగచుÈ – ఔతP
´P కరËమల – •ే’ినకరËమల ^ÓలÈ – ˜భమలను ఇచుŠను – క*Œ›ంచును కరËంబలÈ – •ే’ినకరËమల
¯డ}È – అ˜భమలను ఇచుŠÈ – క*Œ›ంచును కర‹ ల – క*Œ›ం•ెjkš తన – తన కÈ – క కరËమల –
•ేసు‰న కరËమలï బeహË – బeహËgేవ1q |ÍననుÈ – |Íనపxటw‚ కరËగడ} – కరËల•ేసు‰న ~ాడ} ఐ – 

Ÿౖఉంjk పర“లÈ – ఇతర“ల†Ñౖ తడవŒాÈ – š•
0›ంచుట ఏ­టw‚È – ఎందులకP
´´P ావ1నÈ – అందు•ేత పర“í – ఇతర“ల కÈ – క éêంసల – బ mంచుటల ాšంపగÈ – •ేయట వలదు –
వదుם తన – తన కÈ – క కల³ ణమ – ˜భమల ాÈ – అగనq šంƒ – అను‰q పర“లÈ –
ఇతర“లను ఒంƒనÈ – బ mంƒన•á వ1 Ÿ – త†ిx వ1 
 వ1 త¦ – ఆ కరËమల ఫలమ – ఫ*తమల
†ిదపÈ – తర“~ాత ¢ ందకÈ – కలగకంj
 ఉ ä  – ఉండ} 
ఉండవ1P
´·P ~ాšÈ – వర“సక •ెలÎ+ ల – •ెలÎ+ ల ాq – ాq ప1feక – కîతžర“ వంటwgm – ల³ంటwgm ఉత‹ మ0ాల –
మంƒయ³^_ సంవÁయ – ŒÏరšంపదŒ›న చ0›తe – నడవjkకగల³^_ ñర“వ1 – భయసు‹0ాల బల – ƒన †ిల+
నూత š~ాహ – ‰త‹ †Ñ Ûకîతžర“Œా సు – ^ÓలÎౖన ”{ – ాంf aక! šల³’ిq – šల³సవf gzన – gzను0ాల
కం†ిత – చ*ంƒన ƒత‹ – మనసు¼కల³^_ Á – Á కÈ – క ఇgె – ఇgmŒá ÷ |!దÈ – నమస!0›ం•ెదను ావ~ä
– ాాడ}మ కర“ణ
మయ – దయగల ఆతËక – మనసుకల~ాడ కంస – కంసుj
 మ³నవవల+ – 0ాజÀP
´QP అq – అq మఱయÈ – ఇంకను ,ామ – మంƒమ³టల దంబల – gmగల ప1టwంచునš అగ – ఐన
పలకల – మ³టల ప*‚న – •ెపxŒా šqయ – šqనపxటw‚ ~ాడ} – అతడ} ~äjk – òపమవలన ~äjె‚!న
చూప1లÈ – చూప1లందు 0ాల – పడ}తžన  qప1xల – అŒ› కణమల కపxల – 0ాసులŒా ‰నÈ –
పడ}తžండŒా అనుకంప – దయ లïక – లïకండగ ెంప1జª’ి – ెŒ›ంƒ చంపకగం mÈ – సుంద0›q చంపÈ –
సంహ0›ంచుటకచూచుట – యf ంచుట ఎఱంŒ› – ె*’ి ÷ఱంŒ|jk – వంƒం•ెjk ెఱంగ – š
నమ š•
0›ంƒ
– ఆల€ƒంచు‰q తన – తన మనసు ల€È – అందు ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP

August 7 

´¹P ఎందునుÈ – ఎపxటw‚q ాలమ – మరణమ qజమ – తథ మ అq – అq పందతనంబనను –
†ి0›‚తనమÝ బgm§È – ే*šÈ ాయక – òల€xకండగ ఘనుడ} – ŒÂపx~ాడ} ఐ – అy  ఎంg
క –
ఎంతదూరమ బgm§È – 
నబgm§ ŸగjెjkÈ – ~ా †ించు Y అంg
క – అపxటwవరక చ0›ంపవలయÈ –
పeవ0›‹ంచుచుండవలÎను ఆతËబలమనÈ – స(శ‚‹•ేతP
´ºP అq – అq qశŠyంƒ – qర¿ yంచు‰qP
´7P ఆపను 0ాల – ఆపదల€పjk
^_ ఐన – అyనటw అంగన – ’ీ‹ q ర£kంపÈ – ాాడ}టక సుతžలÈ –
ప1తžeలను ఇ•ెŠదను – చంపq•ెŠదను అంట – అనుట ˜భమ – ^Óల äడ} – ఇ~ాళ ద – ాబ# వ1నgm
ఎవ(డ} – ఎవ0›రమ³తeమ ఎఱుగను – ె*యగలడ} ^_లతÈ – ఇల³+లను ాeణంబ – ఊ†ిర“ల ÃడÈ – Ãటw
q*ƒనÈ – ఆŒ›న•á మఱు
డ} – మ0›ం‰క0á՝ äర – ,ామరh Ðమ 0ాgె – కలగ తžంg
 సుతžల – ప1తžeల
ప1టw0› – జqËంƒ0› ఏq – అyన•á సుతží – ప1తžeల కÈ – క మృతž వ1 – మరణమ ~ాల³యమ –
తపxqస0|Íనgm ఐ – అy  ~ŸంటÈ – కîj
 వ•ెŠÈ – వƒŠనgm ఏq – ఐనను బeహË – బeహËgేవ1q •ేతను –
వలన డ} – ఇతను ాటˆ – అాయమ ఏ­యను – ఏమ³తeమ లïక – లïకండగ ఉండ}ను – ఉండ}ను ఏ –
ఎల³ంటw సదుాయమ – అవాశమల ఒకటw – ఒక!టైనను లïgే – లïg
ఏ­ తపxకండ}నుP
´7PP ¢ ంత – దగ
రŒా ఉన  మ³ కలÈ – •ెట+ను ాలxకÈ – మంjk•ేయకండగ y – ~Ÿ ۝ వéê  – అŒ› 
మంటల ఎగ’ి – ల దవ1(లÈ – దూరమŒానున  ~ాqÈ – ~ాటwq దéêంచుÈ – ా*Š~ä’Ñjk భంŒ›È – వలΝ
కరË – •ే’ినకరËమల వశమనÈ – అనుస0›ంƒ భవ – ప1టˆక మృf – •
వ1లక ారణంబ – é$తžవ1ల
దూరగfÈ – దూరప1మ³ర
మను ¢ ందును – •ెందును ఇgm – ఇల³ ఏల – ఎందుక టˆeపడగ – తడబడ}టP
´UP ‰డ}కలÈ – ప1ట బ# వ1ప1తžeలను ఇ•ెŠదను – ఇ,ా‹ను అq – అq సfÈ – ర ను šjk†ించుట – ాాడ}ట
Áf – తŒ›నgm డ} – ఇతడ} šjkƒన – వద*†Ñట wన దÈ – తర“~ాత ‰డ}కల – ప1తžeల ప1టwనÈ –
జqËంƒనను ార మ – ఈ పq తడబడgే – త†ిx g

టw – ఆ0á՝ ‚È – ‚ ఒక! – ఎవ0á ఒక gైవమ –
gేవ
నుగ{మ లïgే – కలగg 
కలగనుP
·P ఎq­దవ – ఎq­దవ c7d చూల – ప1ర“టwúడ  ~ాqÈ – ఇతqq తžనుమ³డ}ను – సంహ0›ంచును అంచుÈ –
అనుచు ­ంటÈ – ఆాశమన Ãరప1 – గంñర^_`న పలకí – మ³టల šనబjkyÔÈ – šq†ింƒనš ఏలÈ –
ఎందుక తప1xను – జరగకండ}ను వqతనుÈ – ఇంfq šjk†ించుట – త†ిxంచుట ఒప1x – స0›yÔ`నపq
~Ÿౖళంబ – త(0›తమŒా అనుచుÈ – అంట%P
·P fన q – ^_ల+^_ల+q పలకల – మ³టల పలకచు – మ³ట+డ}త క{న నÈ – ~äగమగ తగÈ – చక!Œా
ప&జ – ŒÏరšంచుట •ే’ి – •ేయచు కంసుÈ – కంసుq నృశంసుÈ – 0ాÕq మq ంƒ – ŒÏరšంƒ ƒత‹ మ –
మనసు¼ ఎ0›యÈ – మండ}చున ను పeసన  – šాసవంత^_`న ఆననుడ} – మఖమ కల~ాడ} అగచుÈ –
ఔత «&0› – వసుgేవ1డ} —«&0› N ర“q వంశమ~ాడ}
వంశమ~ాడ} šఙ!నమగల~ాడ}
నమగల~ాడ} వసుgేవ1డ}œ
1డ}œ నయమనÈ –
^_త‹దనమÃP
·P లలన – ఇంf కÈ – ‚ ప1టెడ} – ప1ట బ# yÔjk ‰మర“q – ప1తžeq వలనÈ – •ేత ెŒ|దు – మరణûం•ెgెవ1
అనుచుÈ – అనుచు గగన~ాణû – ఆాశ~ాణû ప*|È – •ె†ిxనgm అంచుÈ – అనుచు అ*Œ|దవ1 – òపŒ›ంచుచున 
ఏq – పమన మృŒా£k – ,'ందర వf —మృŒా£k N లïjక
k ను ల³^_ అంద^_న
` ’ీ‹ œ
  ‚È – ‚ కల – క*Œ|jk
‰డ}కలÈ – ప1తžeలను చంపÈ – సంహ0›ంచుటక ఇతž
‹ È – ఇ•ెŠదను క{మమగÈ – వర“సŒా Á – Á కÈ –
కP
·´P అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ ప*‚న – •ెపxŒా šq – šన ~ాjై కంసుడ} – కంసుడ} కం†ిత – ఉƒన
అవతంసుడ} – తల కల~ాడ} ఐ – అy  సంత’ింƒ – తృ†ి‹ •ెంgm గణ – మంƒq éêత(ంబÈ – ’ీ(క0›ం చుట
|́‰q – అంŒÒక0›ంƒ ‰ందలమ – దుఃఖమ అందు – •ెందుతžన  •ె*య*È – •ెలÎ+ లను మందలÈ –

º

7

~äeపలÎ+ యందు šjkƒ – వద*†Ñట w చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను వసుgేవ1ండ}ను – వసుgేవ1డ} బeతžకÈ –
ìšతమ మందలÈ – g
0›ల€పడ}టను కంటwÈ – చూƒfq అనుచుÈ – అనుచు సుంద0›యÈ – ర  

నునుÈ – అతను మంgmరంబÈ – q~ాసమన కÈ – క y – ~Ÿ ۝ jెందంబనÈ – మనసునందు
ఆనందంబÈ – సంÃషమ ఒంgm – క*Œ› ఉంjెÈ – ఉంjెను అంతÈ – అంతట ‰ంత – ‰q  ాలంబÈ –
gmనమల చqన – గjkƒన సమయంబనÈ – అప1xడ}P
··P ఎడపక – ఎప1xడ} కంసుq – కసుq aక! ఎగ
లÈ – †Ñట wన బధలను పjkÈ – అనుభšంచున ను gేవ‚ –
gేవ¯gేš qÉల – సమస‹ ^_`న gేవ – gైšక^_`న వమÈ – వమల తన – ఆ^_ ‚È – ‚ ఏరxడÈ –
కలగతžండŒా ఏటÈ – పef సంవత¼రమ ఒకqÈ – ఒకడ} లÎక!ను – •Âప1xన ‰డ}కలÈ – ప1తžeలను
ఎనమండeÈ – ఎq­gmమంgmq c7d ఒక! – ఒక కîతžÈ – ప1feకను కqyÔÈ – పeసšం•ెనుP
·QP అందుÈ – ~ా0›ల€P
·¹P సుదf – పడf మను  – ÷దట కన  – పeసšంƒన సుతžÈ – ప1తžeq ¯0‹ ›మంతžqÈ –
¯0‹ ›మంతžడ Ÿjk~ాqq ప1టˆÈ – ప1టwనgే తడవ1 – ఆలస మ కంస – కంసుడ} అ Ÿjk భ]వర“È – 0ాÕన కÈ
– క ెƒŠ – Ùసు‰ƒŠ ఇ•ెŠÈ – ఇ•ెŠను •
లÈ – ­‚!* ధృf – ైర మ క*
– క*Œ› వసుgేవ1డ} –
వసుgేవ1డ} ఆసపడక – ఆశపడకండగ సత మ – మ³టదqలబడ}ట అందుÈ – అంgే q*ƒ –
’ిh రమగనుంjkP
·ºP పల‚న – ఆjkన పలకల – మ³టను fర“గక – తపxకండ ,¢ లయకÈ – ~Ÿనుgzయకండ వంచనమ –
çసŒ›ంచుట లïక – లïకండ సుతžలÈ – ‰డ}కలను 0›ప1È – శతžeవ1న కÈ – క కలగకÈ –
మనసునకలత•ెందక ఇƒŠన – ఇƒŠనటw zర“ండ} – ైర «ా* వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} తక! – త†ిxంƒ
ఇతర“డ} – మ0›aకడ} కలjే – ఉ
 j 
ఉండడ}P
·7P మ³న~äందe – 0ాజÀ —మ³న~äందుeడ} N మ³నవ1లక పeభవ1 
వ1 0ా՜
0ా՜ సత మf – సత వంతžq ‚È – ‚ దుష!రమ
– •ేయలïqgm ఎయ gm – ఏమంgm ఎఱుగ äర“Š – ె*’ి‰న  ~ాq – అతq ‚È – ‚ ఇష మ – †ీeయ^_`నgm
ఎయ gm – ఏమంgm ఈశభ‚‹ – šషž
¿ భ‚‹yÔడల రతžÈ – ఆస‚‹ కల~ాq ‚È – ‚ ఈ0ాqgm – ఇవ(లïqgm ఎయ gm
– ఏమంgm ఎఱుక – ఙ!నమ లïq~ాq – é(నున ‚È – ‚ ఏgm – అంతకంటె ఏgm ¯డ} – °qP
·UP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ సత ంబÈ – ఆjkనమ³టను తపxక – తపxకండగ ‰డ}కÈ – ప1తžeq ఒ†ిxంƒన –
ఒపxజ|†ిxన వసుgేవ1q – వసుgేవ1q పలకల – మ³టల šq – šన ~ాjై qలకడ – ధృf కÈ – ‚ ^_)Š
– ^_చుŠ‰q కంసుండ} – కంసుడ} ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔÈ – ప*|నుP
QP ‰డ}కÈ – ప1తžeq Áవ1È – Áవ1 మరలÈ – ~Ÿనుకక ‰q†ÑమË – Ùసుక~Ÿ Û  వసుgేవ – వసుgేవ1j

~Ÿఱప1 – భయమ లïదు – లïదు
–
 కÈ – క q – ఇతq వలనÈ – మ]లమన అల
È – ò†ించను
q – ఇతq ‚È – ఎడల భవ¦ – Á aక! అష మ – ఎq­దవ c7d ప1తžeండ} – కమ³ర“డ} మృతž వ1 –
చంప1~ాడ} అటÈ – అట వ mంతžÈ – సంహ0›ం•ెదను దÈ – తర“~ాత అతq – అతqqP
QP అqనÈ – అనŒా ఆనకదుందుØ – వసుgేవ1డ} —ఆనకదుందుØ N ప1టw నప1xడ} దుందుభల ç Œ›న~ాడ}
~ాడ}
వసుgేవ1డ}œ
1డ}œ నందనునÈ – ప1తžeq ‰q – Ùసు‰q చqయÈ – ~Ÿ Û yనను ఆనందంబÈ –
సంÃషమను ఒందక – ¢ ందకండగ దుష – •ెడ స(వ1ండ} – స(వమగల~ాడ} అగ – ఐన బవ – ర
aక! అన  పలకలÈ – మ³టల šqయÈ – šన పxటw‚q ఉలకచుÈ – కంŒార“పడ}చు ఉంjె – ఉంjెను
అంత – ఆ తర“~ాతP
QP ఒక – ఒా క
డ} – gmనమన
రదుండ} –
రదుడ} ఒయ న – చటˆక!న కంసుq – కంసుq ఇంటw –
q~ాసమన ‚È – క చనుgెంƒ – వƒŠ ఏకతమనÈ – ఏాంతమగ మంద – ~äప
e లÎ+  ల€పలÈ – అందు ఉన 
– qవ’ించుచున  నంద – నందుడ} ఆదులను – మన గ~ార“ ~ా0› – ~ా0› aక! ర లÈ – †Ñంj
+మల

August 7 

ప1తžeలÈ – †ిల+ల బంధవ1లనుÈ – చుటల gేవ‚ – gేవ¯gేš ÷దలగ – మన గ ెఱవల – పడతžల
వసుgేవ1డ} – వసుgేవ1డ} ఆgmŒాÈ – ÷దలŒా కల – ఉన టw సర( – అందర“ య³దవ1లనుÈ –
యదువంశసుhల సుర“ల – gేవతల ాq – త†ిxంƒ qజంబÈ – qజÀq‚ నర“ల – మ³నవ1ల ార“ – ార“
అq – అq •ె†ిx – ె*యజ|†ిx కంసుండ – కంసుj
 Áవ1È – Áవ1 రక!సుడవ1 – 0ాసుడవ1 అqయÈ –
అqP
QPP gేవమయడ} – హ0› —gేవమయడ} N సమస‹ gేవతల 
Ÿన
ౖ ~ాడ}
~ాడ} šషž
¿ వ1œ
వ1œ చ‚{ – హ0› —చ‚{ N
చా{యధమకల~ాడ}
¿ వ1œ
యధమకల~ాడ} šషž
వ1œ gేవ¯ – gేవ‚ అ Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ా* ‚È – ‚ ప1తžeడ} – కమ³ర“డ} ఐ –
అy  జqంƒ – ప1టw భ]తలంబÈ – భ]మండలమను •ెఱుపÈ – ాడ}•ేయటక ప1టwన – జqËంƒన అటw
– అటˆవంటw •ెనటw – తžలవలÎౖన gైతž లÈ – 0ాసులను —gెత
ౖ ž ల
ž ల N gmf aక! సం
నమ
సం
నమ 0ాసులœ
0ాసులœ
ఎల+ È – అందరను చంప1ను – సంహ0›చును అనుచుÈ – అనుచు •ె†ిx – •ె†ిx చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను gmš –
స(ర
ల€కమన ‚È – కP
Q´P
రదుÈ –
రదుq aక! మ³టల – పలకల šq – šq †Ñల+ – అ mక^_`న ఆ0ాటమన – ప0›
పమను 
¢ ంgm – •ెంgm యదువ1ల – య³దవ1ల అq­షžల – gేవతల —అq­షžల N q­షమ cకను0|పxాటˆd
xాటˆdల
లïq~ార“
~ార“ gేవతలœ
తలœ అqయÈ – అq
0ాయణq – šషž¿q —
0ాయణడ} N
రమల cÁటwd యందు
ఉండ}~ాడ}
¿ వ1œ
ఉండ}~ాడ} šషž
వ1œ కర – •ేfయంద* ఖడ
– కf‹ cనందకమd •ేత šg
0›తžడ} – నరకబjkన~ాడ} అగ –
ఐన ాల ä­ – ాల ä­ అ Ÿjk~ాడ} 
ను – త ä అqయÈ – అq మgmÈ – మనసునందుP
Q·P కలగÈ – కలత ాఱ – పjk మఱంgmÈ – •ెలÎ+ ల భర‹ ను •ెలÎ+ *È – •ెలÎ+ *ȝ ఉదగ{ – 0|ƒŠ yన ò{ధుడ} –
òపమ కల~ాడ} ఐ – అy  పటw – పటˆ‰q బదు×లÈ – బం mంపబjkన~ా0›qŒా ాšంƒ – •ే’ి హ0›È –

0ాయణq —హ0› N భక‹ల దుఃఖమల హ0›ంచు~ాడ}
¿ వ1œ
చు~ాడ} šషž
వ1œ తలంƒ – తలచు‰q ~ŸసÈ – త(రŒా Ãjో‹ È –
~Ÿంట ä ~ార“ – ~ాళÚ۝ కన  – జనËqƒŠన అటw – అటˆవంటw ప1తžeలÈ – కమ³ర“లను చం†ÑÈ – వ mం•ెను
గర“È – తంjkeq ఉగ{’èనుÈ – ఉగ{’èనుq యదుÈ – యదువంశ~ాqq త¦ – ఆ జ – జgేశమ అంధక –
అంధకgేసమలక అ z˜È – పeభవ1ను 0ాÕను qరËలÈ – ప0›˜ద§ ^_`న~ాqq పటెÈ – బం mం•ెను కడ} –
­‚!* ~ా* – ­ంƒ అfశyంƒ ఏలÎÈ – ప0›ా*ం•ెను చలమ – పటˆదల ఆరÈ – అfశyంచŒా 
ర’èనంబలÈ – ర’èనgేశమలనుP
QQP త*+ దంjkÈ
e
– త*+ దండ}eలను ఐనÈ – అyనను తమËలÈ – ƒన ~ా0|Íన, దర“లను అన లÈ –
†Ñద×~ాŒ|Íన, దర“లను సఖులÈ – ’è éêతžలను ఐనÈ – అyనను బంధుజనులÈ – చుట మలను ఐనÈ –
అyనను 0ాజ – 0ాజÀ mారమ†Ñౖq ాంÈ – Œాఢ^_`న ఆశ •ే’ి – వలన 0ాÕల – 0ాÕల చంప1దుర“ –
వ mం•ెదర“ అవqÈ – భ]మండలమ†Ñౖ తఱచుÈ – మ³టwమ³టw‚ ìšత – ìšతమను అర“hల – òర“~ార“
అగచుÈ – ఔతP
Q¹P మఱయను – ఇంకను బణ – బణడ} మ – మడ} మ³గధ – మ³గధుడ} మ°శన – మ°శనుడ} ª/ –
ª/ ేనుక – ేనుకడ} బక – బకడ} పeలంబ – పeలంబడ} తృణ
వర‹ – తృణ
వర“‹డ} •
ణ]ర – •
ణ]ర“డ}
మ¸ిక – మ¸ికడ} అ0›ష – అ0›ష žడ} gm(šధ – gm(šధుడ} ప&తన – ప&తన ఆgm – మన గ~ా0› స°య –
స°యమల స^Óతžండ} – క*Œ›న~ాడ} ఐ – అy  కంసుండ} – కంసుడ} కదనంబనÈ – యద§ మలల€
మదంబలడంƒనÈ – ఓjkంచŒా వదనంబల – çమల వంƒ‰q – వంచు‰q సదనంబల – q~ాసమల
šjkƒ – వద* అదవల – వలస వ1~ార“ ఐ – అy  యదువ1ల – య³దవ1ల పదవ1ల – అ mారమలను
వద* – వద*†Ñట w qషధ – qషధ కర“ – కర“ òసల – òసల šgేహ – šgేహ šదరÞ – šదరޝ ªకయ –
ªకయ ాం•
ల – ాం•
ల ,ాల( – ,ాల( gేశంబలÈ – 0ాజ మలను •ÂƒŠ0› – •ే0›0› మచŠరంబల – పగల
šjkƒ – మ³q ‰ందర“ – ‰ంతమంgm కంసుqÈ – కంసుq ‰*ƒ – ’èšంచుచు q*ƒ0› – ఆŒ› y0› అంత –
అప1xడ}P

U 

QºP jkjkÈ – ~Ÿంట~Ÿంట ä కంసుడ} – కంసుడ} gేవ‚ – gేవ¯gేš aక! ‰డ}కలÈ – ప1తžeలను ఆర“(రÈ –
ఆర“గ0›q c¹d వ mంపÈ – చంపŒా గర“ – ŒÂపx «Æష – «Æషžడ} అ Ÿjk ఆఖ È – †Ñర“Ý ¢ డవ1 –
ఉన త^_`న~ాడ} అగ – ఐన హ0› – šషž¿q ర“ƒÈ – కళ ఆ – ఆ సf – ఇల³+ల కడ}ప1నÈ – గరÞమన
ఏడవgm – ఏడవgm cºd ఐనÈ – అyనటw గరÞంబÈ – గరÞసh †ిండమగ అyÔ È – అyÔ నుP
Q7P ఆ – ఆ అవసరంబనÈ – సమయమనందు šశ(ర‘ప1ండ} – šశ(^Ó
Ÿౖన~ాడ} అగ – ఐన హ0› –
šషž¿మ]0›‹ తను È – అతqq న­Ëన – šశ(’ింƒన యదువ1í – య³దవ1ల కÈ – క కంసుq – కంసుq
వలనÈ – •ేత భయంబÈ – అాయమల కలగను – సంభšంచును అq – అq ఎఱంŒ› – ె*’ి Öగమ³య
– Öగమ³య అ Ÿjk gేš – gేవతల ‚È – ‚ ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔÈ – ప*|నుP
QUP Œá†ిా – Œá†ిా’ీ‹ ల
k ార“
ార“
 Îౖన జనమల – ~ార“ ŒáాలకలÈ – Œáాలర“ —Œáాలకల N Œáవ1లను ా*ం•ెj~
య³దవ1లœ
e లÎ+  కÈ – క ¢ మË – ~ŸళÚ۝ భదe –
య³దవ1లœ ఉన  – ఉన టw పసుల – ప˜వల మంద – గంప1లన  ~äప
qత మంగలస(ర‘†ి Áవ1È – Áవ1 వసుgేవ1 – వసుgేవ1q aక! —వసుgేవ1qర ల N ధృతgేవ ఉపgేవ
´gేవర£kత ·”{gేš Q«ాంfgేš ¹సహgేš ºgేవ¯gš
ే œ ర లÈ – ర ల వర“సÈ – వరస†Ñట w కంసుq –
కంసుq •ేతÈ – వలన
కలÈ – •ెర,ాలయందు పjkయండÈ – బం zలÎౖపjkయండŒా అందుÈ – ~ా0›ల€
•ÂరకÈ – •ేరకండగ తలŒ› – తప1x‰q 0áéêణû – 0áéêణû అను – అ Ÿjk తర*£k – ,'ందర వf —తర*
తర*£k 
*£k N
e లÎ+ —Œáకలమ N Œáాలర ఆ~ాసమ
స(చŠ^_న
` కను లగల³^_ ’ీ‹ œ
ఆ~ాసమ
  నంద – నందుq aక! Œáకలమ – ~äప
~äప
e లÎ+œ అందుÈ – ల€ ఉన gm – ఉంgm గణ – సుగణమల•ే గణ
– ల΁‚!ంచదŒ›న ఆఢ – ఉత‹ మ0ాల gేవ‚ –
gేవ¯gేš కడ}ప1నÈ – గరÞమనందు gz†ించు – పeా/ం•ెjk «Æష – «Æషžడ} అ Ÿjk ఆఖ మ – †èర“గలgm ఐన –
అyనటw
–
aక! ేజమÈ – కళను ఈవ – Áవ1 అమరÈ – చక!గ ప1ƒŠ – ~Ÿలgz’ిP
QUPP äర“x – ,ామరh Ðమ ^_ఱ’ి – అfశyంచŒా 0áéêణü – 0áéêణû య Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ా* కడ}ప1నÈ –
గరÞమనందు •Âనుప1 – పe~äశ†Ñట ˆమ gేవ‚ – gేవ¯gేš ‚q – ‚ సుతžడను – ప1తžeడను అగదుÈ – ఐ
ప1టెదను అంశ – కళల యందు గమ – గమలÝ యతžడÈ – కîjkన~ాడను ఐ – అy  య«¬ద –
య«¬g
gేš కÈ – ‚ నందు – నందుq aక! ¢ లf – ర  కడ}ప1 – గరÞమ అందుÈ – అందు ప1టెదవ1
– జqËం•ెదవ1 ఈవ1 – Áవ1P
¹P

– అ äక šధ – రకమల సంపదí – ఐశ(ర మల కÈ – క 
నకమ – ఉq‚పటˆ ఐ – అy  సర( –
సమస‹ ^_`న ామ – ò0›కలను g
yనš – ఇ•ెŠjkg
qš అగ – ఐన qÈ – qను  మ³నవ1ల – నర“ల భ‚‹È
– భ‚‹Ý ‰లతžర“ – ’èšం•ెదర“ ాqకలనుÈ – మడ}ప1ల బలలÈ – బలల Ÿౖ~äద మల ఇƒŠ –
సమ0›xంచు‰q కల³ ణమy – మంగళస(ర‘†ీP
¹P మఱయÈ – ఇంకను qను  – qను  మ³నవ1ల – నర“ల దుర
– దు0ా
gేš —దుర

e న దుర

దుర
N ా”£ªతమ
దుర
cవ
gm
దుర

`
^_dœ భదeా – భదeా —భదeా
e (ర£ªతeమన
దుర
మ,ాh వరమల కలgm ఎర“గటక •
ల³ కషÄ ^_
ా N భgేశ
భదeా
Í £ªతeమన šజయ
ా cqత మంగళ స(ర‘పమ Áలవర¿మ కల³^_dœ šజయ – šజయ —šజయ N వ0ాహ«Ìల
cచండ మండ భంj
సుర“లను
ౖ ¿ š N మ³తžeా£ªతeమన ~Ÿౖష¿š cసర(
భంj
సుర“లను Œ|*Š
^_dœ ~Ÿౖష¿š – ~Ÿౖష¿gేš —~Ÿష
ల€కమలక ~Ÿలపల ల€పల ఉంjెjయ
k ³^_dœ కమద – కమద —కమద N మ³నస£ªతమ
e న కమద cభ]­‚
సంÃషమను కలగజªయ
^_ భ]ల€కలక ఆనందమ క*Œ›ం•ెjkయ³^_ 0ాసులను నవ1(చు ä cవంచనÃ
కîjkనd చం†Ñjయ
k ³^_dœ చంjkక – చంjkాgేš —చంjkక N అమరకండక£ªతమ
e న చంjkక còపమగల³^_
చంj
సుర“q చం†ి
^_dœ కృష¿ – కృష¿ —కృష¿ N హ’ి‹
ప1ర£ªతeమన కృష¿ cసృ¸ి ’ిh f సం°రమ f0á
నమ
అనుగ{హమ అ Ÿjk పంచ cQd కృత మల •ే’j
Ñ య
k ³^_ మ°మనుల మనసులను ఆక0›"ం•ె
ం•ెjk య³^_dœ మ³ధš –
మ³ధš —మ³ధš N ”{«ల
ÌÍ £ªతమ
e న మ³ధš cమ
 Ùf మ³ధš
ౖ 0ాసులను /£kంచు
^_dœ కన క –
మ³ధš శతžeవ1లÎన
కన క —కన క N క
కబå £ªతeమన కన క cసకల జనుల•ేత òరబjెjయ
k ³^_dœ మ³య – మ³య —మ³య N
మ³య³నగర£ªతమ
e న మ³య cల£ీ
ల£Ëీ gేš•ే ‰లవబjెjk య³^_ అఙ!నులక కనబడq య³^_dœ
0ాయణû –

August 7 

0ాయణû —
0ాయణû N సుార +,
సుార +,
+,తeమన
0ాయణû cసర“(లందు šఙ!నర‘పమ ఉండ}
^_dœ ఈ«ాన –
ఈ«ాన —ఈ«ాన N ర“దeòటw£త
ª మ
e న ఈ«ాన cఐశ(ర మల కల³^_dœ «ారద – «ారద —«ారద N బeహË£ªతeమన «ారద
cనలప1
నలప1 cతçగణమd
తçగణమd ెలప1 cసత‹ +గణమd
గణమd ఎర“ప1 cరజ»గణమd
రజ»గణమd లను «ార ను క*Œ›ంచు
^_dœ అంúక –
అంúక —అంúక N ’ిద§వన£ªతeమన అంúక cసర( మ³తృ ర‘†ిణdû œ అను – అ Ÿjk పదు
లగ – పg
 లగ c·d

మంబలÈ – †èర+Ý ‰qయ³డ}దర“ – ¯0‹ ›ంతžర“ అyÔ` – ఆయ³ ,ాhనంబలÈ – £ªతమ
e  అందుÈ – అందు
అq – అq ఎఱంŒ›ంƒ – ె*†ి స0ª(శ(ర“ండ} – జగgzశ(ర“డ} అగ – ఐన హ0› – šషž
¿ మ]0›‹ ¢ మË – ~ŸళÚ۝
అq – అq ఆనfƒŠనÈ – •ెపxŒా మ°పe,ాదంబ – మ°పe,ాదమ అq – అq ఆ – ఆ Öగqదe –
Öగమ³య ఇయ ‰q – అంŒÒక0›ంƒ ÷ ‚! – నమస!0›ంƒ చయ న – ”{ఘమగ ఈ – ఈ అలకÈ –
భ]ల€కమనక ఆ – ఆ ఎడÈ – šషž
¿ ల€కమను ా’ి – వద* వƒŠ – వƒŠP
¹P gేవ¯ – gేవ¯ అ Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ాల కడ}ప1 – గరÞమ ల€È – అందు ేజ0›ల+ – పeా/ం•ెjk gzప‹ –
ాంfవంత^_`న గరÞంబÈ – †ిండమను ^_ల+నÈ – మృదువ1Œా fŒ›ƒ – ~Ÿలవ0›ంƒ Öగqదe – Öగమ³య
0áéêణû – 0áéêణû aక! కడ}ప1నÈ – గరÞమనందు q*†ి – ’ిh రపరƒ చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను కడ}ప1 –
గరÞమ gmŒ|ను – జÀ0› yÔను అంచుÈ – అనుచు 'ర“ల – ప1రజనుల కలగÈ – కలత పడగ – •ెందŒాP
¹´P అంత – అంతటP
¹·P బలమ – ఙ! Ÿౖశ(ర ైర «ా0Òరకశ‚‹ ­గలÈ – అ mకమగ కలగÈ – క*గండ}ట•ేత బలభదుeడ} – బలభదుeడ}
అనÈ – అq †ిలవబడ}తž ల€క – సమస‹ ల€కమలక రమణడ} – సంøింపజªయ~ాడ} అగటÈ – అగట •ే’ి
– వలన 0ామడ} – 0ామడ} అనగÈ – అq †ిలవబడ}తž సf – ఇల³+ల c0áéêణûd ‚È – ‚ అందు ప1టెÈ –
జqËం•ెను అవత0›ం•ె గరÞ – †ిండమను సంకర"ణమనÈ – మ³0›xjk•ేయబడ}ట•ేత సంకర" ణండ} –
సంకర" ణడ} అనగÈ – అq†ిలవjెjk ఘనుడ} – ŒÂపx~ాడ} సుతžడ} – ప1తžeడ}P
¹QP తదనంతంబ – ఆ తర“~ాతP
¹¹P ఆనకదుందుØ – వసుgేవ1డ} మనమనÈ – మనసునందు ”{
థుండ} – šషž¿మ]0›‹ aక! —”{
థుడ} N ”{
cƒచ` ల£ీ
ీËgేšd‚
థుడ} cభర‹ d šషž
¿ వ1œ
ƒచ-‚‹ yÔన
ల£Ëgే
వ1œ అంశ – కళ యంద* గ – గమ•ేత /ష తÈ –
«Æ{షÄత(మ •ÂరగÈ – •ేర“ట•ేత సుర – ­‚!*పeాశవంత^_`న ర“ƒÈ – ాంfÝ అతడ} – అతను ~Ÿ*Œ|నుÈ –
పeా/ం•ెను ానగÈ – చూచుటక పట yÔ È – q~ాసభ]తžడyÔ ను భ]త – ìవ1ల పంచభ]తమ
—పంచభ]తమల N భ]­ జలమ ´అŒ›  ·~ాయవ1 Qఆాశమœ
ఆాశమœ గణమí – సమ]హమల కÈ – క
నృా – 0ాజÀ —నృప1డ} N నర“లను ా*ంచు~ాడ} 
ా*ంచు~ాడ} 0ా՜
0ా՜P
¹ºP ఆ – ఆ వసుgేవ1డ} – వసుgేవ1డ} అంత – అంతట తన – అతq అందుÈ – శ0Òరమల€పల అÉల – ఫలంŒాq

శమలïq

ఆతËకమÈ

–

ర‘పమగలgm

ఆతËభ]తమÈ

–

పరమ³తËyÔ`నgm 

ావన0ªఖయÈ

–

qత పšతe^_`నgm భవన – సర(ల€కమలక భదeమÈ – పšతeమ•ేయనgm ఐ – అy  ~ŸలŒÂందుచున  –
పeా/ంచుచున  ల£ీ˚భ – šషž¿మ]0›‹aక! ేజమÈ – ర మȝ అచుŠపడÈ – అ•ÂŠf‹ నటే+ రxడŒా •ే0›ŠనÈ
– పe~äశ†ÑటŒా 
*Š – ధ0›ంƒ నన – స0›‰త‹  ాంf – ేజసు¼ ÃÈ – Ãటw gేవ‚ – gేవ¯gేš ఒ†ÑxÈ –
చక!Œానుంjెను ప&ర( – తర“xgm అగ – ఐన gm, – gmక! అ Ÿjk సf – ఇల³+ల చందుeqనÈ – చందుejkq 

లŠ – ధ0›ం•ెjk |ÍవjkÈ – šధమగP
¹7P అqనÈ – అనŒా šq – šq త0ా(f – ఆ తర“~ాత జ0›Œ›న వృ
‹తంబÈ – šషయమల ఎటˆ
+ – ఏ šధమగ
అyÔ È – జ0›Œ›నš అq – అన 0ాÕ – 0ాÕ cప0Ò£kత‹ žd అjkŒ›నÈ – అడ}గŒా ˜కండ} – ˜కడ} ఇటˆ
+ –ఈ
šధమగ అqyÔÈ – ప*|నుP
¹UP గర“తరమగÈ – ­‚!*ŒÂపxగ —గర“తనమ N గర“తరమ N గర“తమమœ
గర“తమమœ తన – తన aక! కడ}ప1నÈ –
గరÞమనందు సర’ిజగ0ాÞండ – బe°Ëండమల ండ – ండమల చయమల – అ äకమల కల – 

క*Œ›యన  ఆ – ఆ హ0› – šషž
¿ మ]0›‹ gేవ‚ – gేవ¯gేš కడ}ప1నÈ – గర. మనందు భ] – భ]­q భరణ –
సంరణ అరh మÈ – ‰రక వృgm§ È – †Ñర“గటను ¢ ంgెÈ – ¢ ంgెను బల – లïత అర“! – సూర“ q ‚{యÈ –
వలÎP
ºP అంత – అప1xడ}P
ºP šమతžల – కంస •
ణ]0ాదుల —šమతžల N శతžeవ1ల
వ1ల కం,ాదులœ
కం,ాదులœ çమలÈ – మఖమల
~Ÿల~Ÿలబఱంగ – ాంfšé(నమలాగ šమల³స – ’ీ‹  —šమల³స N ేటyÔన
` అస cçమగల³^_d సుంద0›œ
çమ – మఖమ ~ŸలÎ(లక – ాంfšé(నత(మ ాఱ/È – yనgm మలయ – ~ా †ించుచున  ~Ÿౖర“ల –
శతžeవ1ల aక! ¯0‹ › – యశసు¼ మ³’ి – ాంf•ెjk నల+ నÈ – నల+ Œా న/ంƒనgm ాగÈ – అy Œా
f – ’ీ‹ 
చూచుకమల – స‹
గ{మల నల+ నÈ – నల+ Œా అyÔ È – అyనš దుష – దుషžల aక! ఆలయంబలÈ –
ఆ~ాసమలందు ధూమ – ¢ గ 0ªఖల – చుట ల ప1ట È – లïచుచుండగ లïమ – ’ీ‹  ఆర“నÈ – నూŒార“నందు
0áమ – ~Ÿంటˆeకల లïఖ – వర“సల ^_ఱ’ÑÈ – పeా/ంƒనš అ0› – శతžeవ1ల aక! మ³నసమí – మనసుల
కÈ – క ఆ°ర~ాంఛలÈ – ఆకళÚ۝ తపxÈ – లïక తžండŒా వనజÀ£k – ’ీ‹  —వనజÀ£k N 
మరలవంటw
కను లగల³^_
కను లగల³^_ ’ీ‹ œ
  ‚È – ‚ ఆ°ర – fన ~ాంఛ – బgm§ త†ÑxÈ – ాక తžంjెనుP
ºPP శ{మమÈ – బడ*కల సం mలÎ+ È – క*Œ|ను 0›ప1í – శతžeవ1ల కÈ – క శ{మమÈ – బడ*క కదురÈ –
కలగతžండగ జడత – బgm§మ³ంధ మ ~ాటwలÎ+ È – సంభšంƒనgm శతžeల – శతžeవ1ల జడను – స‹ బ× త(మ
పడగÈ – కలగŒా మను  – మటw†Ñౖ ర“ƒ – ఇష మ అyÔ È – క*Œ|ను పగతžర“ – శతžeవ1ల మను  –
మటwల€ •ÂరగÈ – కల’ి వ1టక ~Ÿలgm – ’ీ‹  ఉదరంబÈ – కడ}ప1 ల€È – అందు హ0› – šషž¿మ]0›‹
వృgm§ ¢ ంgెÈ – †Ñ0›Œ|నుP
ºP మఱయనుÈ – ఇంకనుP
º´P స*లమ – Áర“ ఆ – ఆ ఎల
గ – ’ీ‹  —ఎల
గ N యÏవనమన ఉ
 ^_ పడfœ
పడfœ జఠర – గరÞసు‹jైన
అరÞకqÈ – †ిల+~ాqq ానÈ – ద0› ంచు‰నుట|͝ చqన – ~Ÿ Ûన |ÍవjkÈ – šధమగ ఘరË – •ెమట
స*లమ – Áర“ ఒ†Ñxను – ఒ†ిxయన gm ఒŒ›È – క{మమగ ేజమÈ – ేజసు¼ ఆ – ఆ ఇంf – ’ీ‹ 
ఉదరjkంఙకÈ – కడ}ప1ల€q †ిల+~ాqq ‰ల( – ’èšంచ‰నుటక గgm’ిన – •ే0›న ‚{యÈ – šధమగ gేహ –
శ0Òరప1 ాంf – పeాశమ ^_ఱ’ÑÈ – ^_ర“ప1ల¢ ంgెను పవనుడ} – ~ాయవ1 ఆ – ఆ ‰మËÈ – పడf
aక! గరÞసుhq – కడ}ప1ల€నున ~ాq ’èšంపÈ – ‰లచుటక ఒల’ÑÈ – పeస0›ం•ే
 ఆ – అన టˆ
+ గ ­క!* –
అ mకమగ ఉర“xల – qట% 
ర“xల అమ0|È – ఒ†Ñxను కంØq – భ]­ ఆ – ఆ లïమ – ’ీ‹  క£kగన –
కడ}ప1ల€నున ~ాq అ0›ŠంపÈ – ’èšంచటక •ÂచుŠ – పe~ä/ం•ెjk భంŒ›qÈ – šధమగ మంటw – మను fనుట
యందు •Âరవ – ఆస‚‹ తన0| – అfశyం•ెనుP
º´PP గగనమ – ఆాశమ ఇందువదన – చందeమɝ కడ}ప1 – గరÞమ ల€È – ల€పల బలÈ – †ిల+~ాq ’èవí
– ‰లచుట‚ కÈ – క ర‘ప1 – ఆకృf ^_ఱ’ÑÈ – అfశyంƒ వచŠq – వƒŠన అటˆ
+ – šధమŒా బయల –
ఆాశమ అfసన  Ÿౖన వంటw – వంటwgైన నడ}మ – నడ}మ బహ ళ – ల³~Ÿ‚!నgm అyÔ È – అyనgm
అయ ంÈ – అyనgm పంచభ]త – పంటమ°భ]తమల మయడ} – 
Ÿౖన~ాడ} ల€నÈ – ల€పల ¢ దలÈ –
వృgm§ •ెందŒా సf – ఇల³+ల ‚È – కP
º·P దతనంతరంబ – ఆ తర“~ాతP
ºQP అfవ – ’ీ‹  ాం – ÷లనూల గణంబÈ – గల అల+ న – క{మమŒా úŒ›యంగÈ – úŒ›’ి తžండŒా ~Ÿౖ0›
– శతžeవ1ల వధూ – ర ల గణ – మంగళసూతeమల వeజమÈ – సమ]హమ వదలÎÈ – సడ*నš ^_ల+నÈ
– క{మమŒా తన(ంŒ› – సుంద0› —తన(ంŒ› N సన qgేహమగల³^_ ’ీ‹ œ
  ^_y – gేహమ అ Ÿjk Ùవ – Ùగ
^_ఱుŒ|క!È – ^_ర“ప1¢ ందŒా దుష – దుషžల aక! అంగ
– ర ల తను – శ0Òరప1 దు తžల – ాంతžల

August 7 

అడంŒ|È – అణŒ› yÔను
f – ’ీ‹  ‚È – ‚ అల+ న – ^_ల+గ భ]షణమలÈ – ఆభరణమల పలxలన –
šరళమల ాÈ – ాŒా పర – శతžeల సf – ర ల భ]షణ – ఆభరణమల పంక‹ల – †èర+ “ వర“సల
ఎడలÎÈ – jk yÔను కలకం › – ’ీ‹  —కలకం
కలకం › N òyలవంటw కంఠమగల³^_ ’ీ‹ œ
  ‚È – ‚ ఒయ నÈ –
క{మమŒా గరÞంబÈ – కడ}ప1 gొ డ – †Ñg× m ాÈ – అగతžండగ ప0›పంm – శతžeవ1ల g
ర – ర ల
గరÞమలÈ – గరÞసh †ిండమల పŒ›లÎÈ – బద× లÎౖ yనš ¢ లf – సుంద0› ‚È – ‚ అల+ నÈ – క{మమగP
ºQPP Á*Ûడ} – పeసవప1 ¢ e దు×ల – gmనమల ఎదుగÈ – దగ
0ÏతžండŒా అéêత – పగ~ా0› వల+ భల – ర ల
ఐదువల – ప1q’ీ‹ ల ఐ – అy  తనర“Š – అfశyం•ెjk ¢ e దు×ల – gmనమల అq యన – అq 
క{మమనÈ – వర“సŒా వ – గడƒ వ డŒ|È – ,ాŒ|ను ఉవ1ద – ’ీ‹  కడ}ప1ననÈ – గరÞమల€ అసు0ా0› –
šషž¿మ]0›‹ —అసు0ా0› N అసుర c0ాసులకd
¿ వ1œ
0ాసులకd అ0› cశతžeవ1d
వ1d šషž
వ1œ ఉంటÈ – ఉండ}ట•ేత •ే’ి – వలనP
º¹P ఈ – ఈ šధంబనÈ – šధమగP
ººP ఙ!నఖలq – ఙ!నరéêతžq ల€q – అంద* «ారదయనుÈ – చదువ1 లÎÈ – వలΝ ఘటమ – కండ ల€q –
ల€పలంచబjkన gzప – gzపప1 క క – /ఖ లÎÈ – వలΝ eత – , దర“q ఇంటÈ – q~ాసమనందు
కÈ –
•ెర,ాలల€ పjkయంjెÈ – పjk ఉంjెను gేవ¯ాంత – gేవ¯gేš šశ(గరÞ – šషž
¿ వ1 —šశ(గర“Þడ} N పg
 లగ
ల€కమల ఉదరమన కల~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œ గరÞ – గరÞమనకల³^_ అగచుÈ – అగచుP
º7P అంతÈ – అప1xడ} ఆ – ఆ ాం
– ’ీ‹ ల
 ల€ fలకంబÈ – «Æ{షÄ ž0ాల Ÿఱ – qంjైన ÷గంబÈ –
మఖమనందు 

ె*šయనుÈ

– 

ేజసు¼

^Óq

–

gేహప1

^_ఱుంగను

–

ాంf

^_లంŒ|jk

–

నడయ³డ}టయంద* ,¢ బగÈ – చందమను చూƒ – కనుŒÂq ~Ÿఱగపjk – ఆశ‹ ర y తఱచుÈ – అ mకమగ
~Ÿఱగపడ}చుÈ – బöదుర“త కంసుండ} – కంసుడ} తన – అతq మనసు ల€È – ల€పల ఇటˆ+ – ఈ šధమగ
అqyÔ – ప*|నుP
ºUP కను లÈ – కళÛÝ చూడÈ – చూచుటక బర“వ1 – రమగనున gm ఐ – అy  ఉన gm – ఉన gm ఎల
గ –
’ీ‹  aక! గరÞమÈ – గరÞమ ఉల+ మ – మనసు కలగÈ – కలత•ెందునటˆ
+ గ మను  – ఇంతకప&ర(మ
ఎన డ}È – ఎప1xడ}కîడ ఇటˆ+ – ఈ šధమగ ఉండదు – లïదు ~Ÿను డ} – šషž
¿ వ1 •ÂరÈ – పe~ä/ంచుట•ేత 
లÈ – ాబ# ల గరޚవరమ – గ0ాÞశయమ ల€నÈ – ల€పలP
7P ఏ­ – ఎటw తలచు~ాడను – ఆల€చన•ేయను ఇక – ఇక†Ñౖన ఎయ gm – ఏgm ార మ – •ేయదŒ›నపq

డ}
టw‚È –

టw‚ ా­q – పడf —ా­q Nామమకల³^_ ’ీ‹ œ
  చూల – గరÞమ †Ñం†ÑసŒ|È –
­‚!*వృgm§•ెంgmనgm గ0›ÞణûÈ – కడ}ప1à ఉ
 ^_ను •ెలÎ+ *È – ƒన , ద0›q ఆడ}†èదÈ – ాపంఆడ†ిల+q äÈ
– äను ఏ­ – ఎందుక అq – అq చంప1~ాడÈ – సంహ0›ంచను తగవ1 – ŒÂడవ ఏలÈ – ఎందుకq చం†ిfq –
వ mంƒfq ఏq – ఐన•á ”{యను – ఐశ(ర మ ఉg
×మ – ŒÂపx యశంబÈ – ¯0‹ › ఆయవ1È – ఆయషž
" 
ధరËమనుÈ – ధరËమల •ెjk వకÈ – £ీణûంచకండగ ఉండ}È – ఉండ} 
ఉండవ1P
7P ~ాš – బంధుత(ప1వర“సను ఎఱుంగq – ె*’ి‰నలïq కî
{ ర“q – క ›నుq ìవనËృతžడ} – ాeణమన  శవమ
అనుచుÈ – అq qంద – దూషణల cల€కలd •ేయదుర“ – •ే’Ñదర“ అతడ}È – అతను కîడ వ1ను – 
వ1ను నరకమÈ – నరకమన కÈ – క దు0ాÞవమ – •ెడ~ాడq†ిం చు‰నుట ÃÈ – Ãటw బeతžకÈ –
ìšంచుట ఒక! – అgmకîడ ఒక బeదుª – ìšతమ³ ాదు తలపÈ – తరƒచూ’ిన•áP
7P అq – అq qశŠyంచు‰q – qర¿ yచు‰q Ï{ర ంబÈ – కî
{ రత(మను šjkƒ – šడ
jk ైర ంబÈ –
ైర మను ఒంgm – ెచుŠ‰q Œాంñర ంబÈ – Œాంñర మను ాటwంƒ – వéêంƒ «&ర ంబÈ – ప0ాక{మమను
పeకటwంచు‰నుచు – చూప1త gmగ
నÈ – చటˆక!న •ె*య*È – •ెలÎ+ *q చంప1È – వ mం•ెjk అగ
*క – ప&qక
ఎగ
– ¯డ} అq – అq ఉగ
jkంƒ – గటwŒా•ెప1x‰q మ³q – šjkƒ†Ñట w మ0qయÈ – మ0నవeత
0› లÎÈ –
వలΝ ఊరకంjkయ – ఊర“‰న పxటw‚P 

´ 

·

7´P ాప0ాq – అణచుòలïq gొ డ – †Ñదם పగÈ – పగ ప1టెÈ – జqంచునgm ఇక – ఇక†Ñౖన ఎటˆల – ఎల³
ఇందుమÉ – ,'ందర వf —ఇందుమÉ N చందుeq వంటwçమ గల³^_ ’ీ‹ œ
  ఎప1డ}న – ఎప1xడ} ప1టˆÈ –
పeసšంచును ప1టwనప1xjె – పeసšంచŒా Ÿ పటw – పటˆ‰q ప10›టwంటw – పeసవమజ0›†Ñjkగgm ల€È – అంgే 
ెగ1చుదుÈ – వ mం•ెదను అనుచుÈ – అంట% ఎదుర“చూచుచుంjె – ఎదుచూసు‹ంjెనుP
7·P మఱయÈ – ఇంకను ~Ÿౖర – శతృత(ప1 అనుబంధమ – బంధుత(మÝ అనన – అqతర^_`న
అనుసం
నమÈ – దృ¸ి†Ñట ˆట మఱƒ – •ేయలïకండగ అతండ} – అతనుP
7QP fర“గచుÈ – పeవ0›‹ల+ చు కడ}చుచుచÈ – fంటˆ 
eవ1చుÈ – 
గత అర“గÈ – నడచుచు కîర“Šంjk –
ఆ’ీనుడ} అy  లïచుÈ – †Ñౖ‚లïస‹ ూ అనవరతంబÈ – ఎల+ ప12డ} హ0›È – šషž¿మ]0›‹q తలƒతలƒ –
­‚!*మననమ•ే’ి జగమ – భవనమం
 హ0› – šషž
¿  మయమ – qంjkనgm అq – అq చూ•ెÈ – 
šంచ,ాŒ|ను కంసుడ} – కంసుడ ఆఱq – ఉపశ­ంపq అలకÈ – పగÃP
7¹P ~ŸంjkయÈ – ఇంకనుP
7ºP శ{వణ – •ెవ1ల రందeమలÈ – కన మలందు ఏ – ఏ šధ^_`న శబ× ంబÈ – చప1xడ} šనబడ}È – šనబjkనను
అgm – అgm హ0› – šషž¿వ1 aక! రవమ – పలక అq – అq ఆల‚ంచుÈ – šనును అ£k – కంటw‚
మ³ర
మనÈ – ఎదుర“Œా ఎయ gm – ఏgైే చూడబడ}È – కనబడ}తžంgో  అgm – g
qq హ0› – šషž¿వ1 aక!
మ]0›‹ – స(ర‘పమ ా Yప1È – అయ ండవచుŠను అంచుÈ – అనుచు చూచుÈ – అను‰నును fర“గ•áÈ –
నడయ³jెjk యప1xడ} gేహంబÈ – శ0Òరమను తృణమ – గjk పరక ఐనÈ – అyనను , ‚నÈ – తŒ›*న•á
హ0› – šషž
¿ వ1 aక! కర – •ేf ఘ³తమ – gెబ3ç అనుచుÈ – అనుచు ఉలకÈ – ఉ*‚పడ}ను
గంధంబల – ~ాసనల ఏ^_`నÈ – ఏ~Ÿౖనస0ª ఘ³ ణంబÈ – మక!క , ‚నÈ – తŒ›*న•á హ0› – šషž
¿ వ1
aక! మ³*ా – ప&ర°రమల గంధమ – ~ాసనల అనుచుÈ – అనుచు అదర“È – ఉ*‚పడ}ను పలకల
– మ³టల ఎš(yÔ`నÈ – ఏ~Ÿౖ
స0ª పలక•áÈ – మ³ట+jkన•áP
7ºPP హ0› – šషž
¿ వ1 aక! †èర“ –
మమ పలకబjkyÔÈ – ఉచŠ0›ంƒ0› అనుచుÈ – అనుచు బeమ’ి –
భeమపjk పలకÈ – మ³టలనుచుండ}ను తలప1ల – ఆల€చనల ఎటwš – ఎల³ంటwš ఐనÈ – అyనపxటw‚
తలƒ – తలచు‰q ఆ – ఆ తలప1ల – ఆల€చనుల హ0› – šషž¿వ1 aక! తలంప1ల – ఆల€చనల అనుచుÈ
– అనుచు అలగÈ – òపŒ›ంచవలÎనq తలచు – అను‰నునుP
77P ఆ – ఆ అవసరంబనÈ – సమయమనందు అనుచర – ప0›~ారమÝ స^Óతžల – కîjkన~ార“ ఐనÈ –
అyనటw gేవతలనుÈ – gేవతల
రద –
రదుడ} ఆgm – మన గ మనులనుÈ – ఋషžల కîడÈ –
~Ÿంట నడవÈ – వసు‹ండŒా నలవయనుÈ – చతžర“ËఖబeహË —నలవ N నల c
లగ

లగ ·d వ
cమఖమల~ాడ}d
మఖమల~ాడ}d బeహ˜
˜ మక!ంటwయÈ – పరమ/వ1డ} —మక!ంటw N మ]డ} కను ల కల~ాడ}
కల~ాడ} /వ1డ}œ
/వ1డ}œ
అక!డ – ఆ సh లమన కÈ – క వƒŠ – వƒŠ gేవ¯ – gేవ‚ అ Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ా* గరÞ – కడ}ప1ల€నున 
అరÞకండ} – †ిల+~ాడ} అగ – అyన ప1ర“Ê త‹ మqÈ – šషž¿మ]0›‹q ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq – అq
సు‹fyంƒ0› – ¯0‹ ›ంƒ0›P
7UP సత – సత మను వeతžq – నడప1టేgzŒాగల~ాqq qత – «ాశ(త^_`న çమను సంాeప‹ – ¢ ందుటక
,ాధనుÈ

–

ఉపకరణ^_`న~ాqq

ాలతeయమÈ

–

feాలమల

—feాలమల

Nభ]త 

భšష ¦

´వర‹ మ³నాలమలœ
³నాలమలœ అందుÈ – ల€ను కలగ – ఉంjెjk ~ాqÈ – అతqq భ]తంబలÎౖదును –
పంచమ°భ]తమల —పంచభ]తమల N భ]­ Áర“ ´qప1x ·Œా* Qఆాశమœ
ఆాశమœ ప1టˆ – ఉతxf‹ అyÔ jk
•áటˆ – ,ాhనమ అగ – అyన ~ాqÈ – అతqq ఐదుభ]తమల – పంచభ]తమల అందుÈ – ల€ను అమర“
– ఉంjెjk ~ాqÈ – అతqq ఐదుభ]తమలÈ – పంచభ]తమల అడŒ›నÈ – అణŒ› yన †ిమËటÈ –
తర“~ాతకడ పరగ – ఉండ} ~ాqqÈ – అతqq సత – qజమ ä షణంబ – •ెప1xట సమదర నంబను –

August 7 

సమదృ¸ి జ0›†Ñడ} – నడ†Ñడ} ~ాqqÈ – అతqq qను È – qను  ఆశ{yంతžమ – శరణజ4తž
‹ మ Á – Áక
అ zన – ల€బjkయన P
7UPP మ³య – మ³య³శ‚‹ •ేతÈ – వలన ఎఱుకమ³*న – నష ఙ !నులÎౖన ~ారల – ~ార“ †Ñక! – అ Ÿక^_`న
గతžలÈ – šధమలగ qను È – qను  †èర“‰ందుర“ – •ెప1xతžంటర“ ఎఱుక – ఙ!నమ äర“Š –
సంాgmంƒన šబధుల – ఙ!నుల ఏక – ఏాగ{తగల ƒత‹ ంబనÈ – మనసునందు qÉల – సమస‹ ^_`న
మ]ర“‹లÈ – ర‘పమలను ఎల+ È – అq టwq Áవ – Á~ä అండ}e – అంటర“P
UP అgmయనుÈ – అంే ాక – ాకండగP
UP పeకృf – పeకృf ఒక!టw – ఒా కటw ాదు – •ెట ˆ ఫలమల – పండ}+ సుఖ – సుఖమల దుఃఖమలÈ –
దుఃఖమల అ Ÿjkš 0|ండ} – 0|ండ} cd గణమల – feగణమల —feగణమల N సత‹ +రజస‹ çగణమల
మ]డ}œ

È –
మ]డ}œ మ]డ}È – మ]డ} c´d ~äళÚÛ – మ]లమల తగ – తŒ›నš రసంబల – ర“చుల
ల

లగ c·d ధరË – ధరËమ అరh – అరh మ మఖరంబల – మన గనš ఎఱంŒ|jk – šషయమలను 
ెలసు‰ Ÿjk šధమల – రకమల ఐgmంgmeయమల – ఙ! äంgmeయమల —పంచఙ!
e మల N కను 
పంచఙ! äంgmయ 
మక! ´
లక ·•ెš QచరËమœ
చరËమœ ఆఱు – ఆర“ c¹d స(వంబలÈ – స(వమల ఆ – ఆ «¬క – «¬కమ
—షడూర“Ëల N ఆశస †ిాస ´«¬క ·çహ Qజ0ా ¹మరణమలœ
మరణమలœ çహ – çహమ ఆదులÈ – మన గq
ఊర“Ëల – వంకరల
తžవ1ల – సప‹
తžల —సప‹
తžవ1ల N త(,
త(, cచరËమd
చరËమd మ³ంస cమ³ంసమd
మ³ంసమd
´ర“ mర cరక‹ మd 
d ·^Ó ో c^_దడ}d
డ}d Qమజå cమ]లగd
మ]లగd ¹అ’ిh cఎమకలd
ఎమకలd º˜క+ మల cర మd
ర మdœ ఒక! – ఒా క
ఏడ} – ఏడ} cºd †Ñౖ¢ రల – †Ñౖ¢ రల ఎq­gm – ఎq­gైనš c7d పeంగల – ‰మËల భ]తంబల –
పంచభ]తమల ఐదుÈ – అyదుcQd బgm§యన – బgm§ మన – మనసు¼ అహంకృతžలను –
అహంారమలP
UPP రంధeమల­ËgmయÈ – నవరంధeమల —నవరంధeమల N కళÚÛ 0|ండ} cd మక!రంధeమల cd Yర“ cd
•ెవ1ల cd రహ,ా వయవమ cd గదమc
గదమcdœ 
dœ òటఱమల – •ెట ˆ ర{ల ాeణ – దశాeణమల
—ాeణదశకమల N ాeణమ అానమ ´~ా న ·ఉg
న Qసమ³న ¹
గ ºకîరË 7కృకర Ugేవదత‹ 
ధనంజయమల 
ధనంజయమలœ
ధనంజయమలœ పతe – ఆకల దశకంబÈ – పgm cd ìవ – ì~ాత˝ ఈశ – పరమ³తË అ Ÿjk ప£k –
పþల యగమÈ – జంట కలగÈ – క*గండ}ను సం,ార – సం,ారమ అ Ÿjk వృంబÈ – వృమనక
కలగజªయ – సృ¸ిÄ  ావ – ’ిh f అడŒ›ంప – లయమలక*Œ›ంచుటక 0ాజవ1 – పeభవ1వ1 ఒక!ర“ండవ1 –
ఒకjk~ä ఈవ – Á~äP
UP Á – Á gెసÈ – అంgే తమ – ~ా0›aక! ƒత‹ మల – మనసు¼లను ఇjk – q*†ి ఏ – ఏ ఇతర^_`న gెసల –
మ³ర
మల కÈ – క క – ~ŸళÛకండగ గడతžర“ – ìšతమగడ}†Ñదర“ ఎఱుక – బeహËఙ!నమ కలగ –
ఉన  ~ార“ – ~ార“ ఆ – ఆ దూడ – ఆవ1దూడaక! అడ}గ – అడ}గను ‚{యÈ – వలΝ Á – Á aక! 
ాదంబ – ాదమల అను – అ Ÿjk
వ – ెపx కతన – ారణ•ేత భవ – సం,ారమ అ Ÿjk ,ాగరమÈ –
సమదeమనుP
U´P మంƒ~ా0› – సజå నుల ‚È – ‚ ఎల+ È – అందరక మంగళ – ˜భ పeదమలÈ – క*Œ›ం•ెjkš కల+ ర“ల –
దుషžల కÈ – క ^Óల – ˜భకరమల ాq – ాq అటw – అటˆవంటw తనువ1ల – జనËమల ఎq  –
ఎq  ఏనÈ – ఐనను 
*Š – ధ0›ంƒ ల€కమí – భవనమల కÈ – క ’èమమÈ – £ªమమల ఎల+ È –
సర( ¢ e దు×È – ాలమలందును •ేయదువ1 – •ే’Ñదవ1 ఈవ1 – Áవ1P
U·P ఎఱŒ›న – తత‹ +మె*’ిన ~ారలమ – ~ారమ అనుచుÈ – అనుచు ‰ఱమ³*న – పq‚మ³*న ఎఱుకల –
ఙ!నమల ఎఱŒ› – ె*’ి‰q ‰ందఱు – ‰ంతమంgm Á – Á aక! †èర“ – ŒÂపxదనమ
మమ ఎఱŒ›యÈ
– ె*’ినపxటw‚q తలపగÈ – మననమ•ేయటక ఒల+ ర“ – అంŒÒక0›ంపర“ పఱతžర“ – పjk yÔదర“ అో గతžల 

Q 

¹

– ÁచజనËమల జÀడÈ – మ³ర
మనందు పదËద* – šషž
¿ మ]0›‹ —పదËద*
పదËద*þడ} 
*þడ} N 
మర 0ªకల వంటw
కను ల కల~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œP
UQP Á – Áక •ెంgmన ~ార“ – ~ార“ ఐ – అy  Á – Á gెసÈ – అందు తమ – ~ా0› aక! వంబలÈ –

నమల q*†ి – •ే0›Š ఘనుల – ŒÂపx~ార“ భయ – భయమల šరéêతží – లïq~ార“ ఐ – అy  ఏ –
ఎటw šఘ ంబలÈ – ఆటంకమలను •ెందక – ల΁‚!ంచక Áవ1 – Áవ1 అరయగÈ – ర£kంపŒా ^Óటw – ŒÂపx
•áటÈ – ,ాhనమనందు Ÿగడ}దుర“ – అfశyం•ెదర“ ఈ«ా –
0ాయణ
—ఈ˜డ} N సృ¸ి ’ిh f లయమల
•ేయగల పeభవ1
¿ మ]0›‹œP 
వ1 šషž
U¹P qనుÈ – qను 
లŒాశ{మంబల – చతž0ాశ{మమల —చతž0ాశ{మమల N బeహËచర మ
హËచర మ Œార5
పత మ
Œార5పత మ
´~ానపeసhమ ·స
సమ అ Ÿjk
లగ ఆశ{మమలœ
మలœ జనమలÈ – పeజలను ’èšంపÈ – ‰లచుచుండŒా
అÉల – సమస‹ ^_`న జనమల – పeజలక సత‹ +ంబను – సత(గణమలకలgm ˜ద§ ంబను – స(చ-^_`నgm
«Æ{యంబÈ – çమను అగ – క*Œ›ం•ెjkgm ఐన ŒాతeంబÈ – gేహమను Áవ1È – Á~ä అy c|Íవల మd 
¢ ందుదువ1 – ¢ ంgెదవ1 హ0Ò – šషž¿మ]0›‹P
UºP న*
 – హ0› —న*
þడ} N న*నమ cపదËమలd
¿ వ1œ
పదËమలd వంటw అ£k cకను ల కల~ాడ}d
కల~ాడ}d šషž
వ1œ సత‹ +గణంబ –
సత(గణమ Á – Á aక! ŒాతeంబÈ – gేహమ ాgేq – అల³ాq•á šఙ!న – పరబeహËఙ!నమ క*తమ –
కîjkనgm అగచుÈ – అగచు అఙ!న – అఙ!నమను దనంబ – ŒÂటˆనgm అగట – అగట ఎటˆ
+ –
ఎల³లగను గణమల – feగణమల అందునుÈ – ల€ను ~ŸలగÈ – పeా/ంచుచుండ}టక Áవ1 – Áవ1
అనుమfంపబడ}దువ1 – అంŒÒక0›ం•ెదవ1 సత‹ +ర‘పంబÈ – సత(గణర‘పమను ’èšంపంగÈ – ‰లవŒా
,ా£6త!0›ంతžవ1 – దర న­•ెŠదవ1 ,ా£kš – పeత ,ా£kš అగచుÈ – అగచు ~ా, – మ³టలక మనంబí –
మనసుల కÈ – క అవ(లÈ – అÙత^_`నgm ఐన – అyనటw మ³ర
ంబÈ – మ³ర
మ కలగÈ – gొ ర“కను Á
– Á aక! గణ – గణమల జనË – ప1నరå నËల కరË – కరË~ాసనలను రéêతమ – లïనటwgm ఐన –
అyనP
UºPP ర‘ప1నుÈ – స(ర‘పమను †èర“ను –
మమను అf – ­క!* అనఘ – ప1ణ వంత^_`న బదు§ల –
ఙ!నుల ఎఱుగదుర“ – ె*’ి‰ందుర“ qను È – qను  ‰ల(È – ’èšంచుటను ఊéêంచు‰నుచుÈ – 
šంచుచు šనుచుÈ – ఆల‚ంచుచు తలచుచుÈ –
నమ•ేయచు ¢ గడ}చుÈ – ¯0‹ ›ంచుచు ~Ÿలయ –
పeా/ం•ెjk ~ాడ} – అతను భవమÈ – ప1నరå నËమను ఒందడ} – ¢ ందడ} Á – Á aక! ాద – 
ాదమలను భక‹డ} – ‰లచు~ాడ} అగచుÈ – అగచుP
U7P ధరణüరమ – భ]రమ ~ా’Ñను – లŒ›నgm ప1ర“Ê త‹ మ –
0ాయణ
 ఈ«ా –
0ాయణ
 Áదు – Á
aక! ప1టˆవ1నÈ – అవ
0›ంచుట•ేత భవ¦ – Á aక! చరణ – ాదమల Ÿjk అంబజమల – పదËమ 
ాeప1నÈ – అండÝ ధరణûయÈ – భ]­q ఆ
రమను ఆకసమÈ – ఆాశమను రణను ాం•ెదమ –
చూడగ*Œ|దమ Á – Á కర“ణÈ – కృపవలనP
UUP ప1టˆవ1 – జనËమ అన gm లïq – లïనటw Á – Á కÈ – క అభవ –
0ాయణ
—అభవ1డ} N ప1టˆ 
కలïq~ాడ}
~ాడ}
šషž
¿ వ1œ
వ1œ ప1టˆట – అవత0›ంచుట ¯{డyÔ – ఆటలš°ర^ӝ ాక – త†ిxంƒ ప1టˆటే – జqËంచుట ాదు ఎటˆ –
ఎల³లగను అనుడ}ను – అqన•á భవ – ప1టˆక ఆgm – మన గ దశల – ’ిh తžల ఎల+ ను – సమస‹ మ
ìవమ – ì~ాత˝ అందుÈ – ఎడల అšద – అఙ!నమ 
È – త ä ప1టˆచుÈ – కలగతž ఉండ}ను –
ఉండ}ను ాq – త†ిxంƒ qనుÈ – qను  ప1టwనgmÈ – క*Œ›నg
q బలÎÈ – వలΝ ¢ ంతÈ – Á సq 
నమన
ఉంjkయÈ – ఉన ను చుట గÈ – ఆవ0›ంచŒా లïq – లïనటw త¦ – ఆ ‚{యలÈ – కరËమలందు •Âక!q –
తగలమలïq ఎక!టwš – ఒంట0›š «Æ¸ీభ]తžడవ1 ఔదు – అyÔ దవ1 ఈశ(0ా – సర(మనకపeభ~ాP 
P గర“ – gొ డ  ా Òనమవ1 – మ
వ
ర“డవ1 ఐ – అy  జలగ{హమవ1 – కî0ాËవ
ర“డవ1 ఐ – అy 
òలంబవ1 – వ0ా°వ
ర“డవ1 ఐ – అy  ”{ – సంపత!ర^_`న నృªస0›š – నర’ిం°వ
ర“డవ1 ఐ – అy 

August 7 

úþడవ1 – ~ామ
వ
ర“డ}వ1 ఐ – అy  హయ³ననుడవ1 – హయŒÒ{~ావ
ర“డవ1 ఐ – అy 
£6Ëgేవ
భర‹ వ1 – పర˜0ామ³వ
ర“డవ1 —£6Ëgేవ
భర‹ N £6Ë cభ]­‚d భర‹ c«Æ{షÄ žడ}
డ} బeహËణడ}d
హËణడ}d
పర˜0ామడ}œ
పర˜0ామడ}œ ఐ – అy  ధరణü
థుడవ1 – ”{0ామ³వ
ర“డవ1 ఐ – అy  దయ³గణ – దయ³gm
సుగణమల గణ – సమg
యమల ఉg
ర“డవ1 – అ mకమŒా కల~ాడవ1 ఐ – అy  ల€కమí –
చతžర× శల€కమలను ప0›రంƒన – ాాjkన Á – Á కÈ – క ÷ |!దను – నమస!0›ంచుచు
 ను ఇల³ –
భ]­ aక! రమÈ – రమను ~ా0›ంప~ä – లŒ›ంచువ1P 
P మƒŠ0› – దుఃఖమ•ేƒన బ# y ఉన gm – ఉంgm ల€కమ – పeపంచమ qచŠల – qత మ కంస – కంసుడ}
ఆgm – మన గ ఖలల – దు0ాËర“
ల qర× యల – కర“ణలïq~ార“ ఏపÈ – ~äప1కfంటˆండŒా మƒŠకÈ –
†ీefŒా ావవలయను – ాాడవల’ిఉన gm š•ేŠయమ – రమ˝ త*+ – త*+ aక! కడ}ప1È – గరÞమ
~Ÿడ* – బయట‰ƒŠ మకంg
– ”{హ0› —మకందుడ} N ఇహపర సుఖమలqచŠ~ాడ}
సుఖమలqచŠ~ాడ} మంచకంచదg
Ùf
మకందః
,ా(gmf సూేణ
e మకంg 

¿ వ1œ
మకందః తస బgm§ ః మకంద సంబ#
సంబ# ధ ä~ాgzర7 ,ా(gm
మకంg 
šషž
వ1œP 
P అq – అq మఱయÈ – ఇంకను gేవ¯ – gేవ‚ య Ÿjk gేšÈ – ఉత‹ మ0ాలను కనుంŒÏq – చూ’ి ఇటˆ+ – ఈ
šధమగ అq0› – ప*‚0›P 
´P త*+ – అమ˝ Á – Á aక! ఉదరంబÈ – కడ}ప1 ల€నÈ – అందు పe
నప&ర“షžండ} – ”{హ0›
—పe
నప&ర“షžడ} N పe
న cమఖ ^_న
` ఆgmd ప&ర“షžడ} cారణ
తËక^_న
` ~ాడ}
~ాడ} ప1ర“షమ cారణభ]తమd
ారణభ]తమd 

Ÿన
ౖ ~ాడ}d
¿ వ1œ
~ాడ}d šషž
వ1œ ఉన ~ాడ} – ఉ
 డ} ఎ*+ – 0ªప1 ప1టెjkÈ – జqËంచును కంసు – కంసుq •ేÈ –
వలన భయమ – బöదుర“ట ఇంత – ఏమ³తeమ లïదు – అక!రలïదు qజంబను – ఇgm తథ మ ^Óమ – మ³
కÈ – క ఎల+ ~ార“ – అందర ‚È – క భదeమ – £ªమమ అyÔ jkÈ – కలగను ఇంకÈ – ఇక†Ñౖన Á – Á
aక! కడ}ప1 – కడ}ప1 ఎప1xడ}È – ఎల+ ప1xడ} చల+ È – చల+ Œా ావలÎÈ – ఉండ}Œాక య³దవ – య³దవ1ల
ఆవ – సమ]హమల సంతసంబÈ – సంÃషమను ¢ ందగÈ – ¢ ందునటˆ
+ గP 
·P అq – అq ఈ – ఈ šదంబనÈ – šధమగ హ0›È –
0ాయణq ¢ Œ›jk – సు‹fంƒ gేవ¯ – gేవ‚ య Ÿjk
gేšq – ఉత‹ మ0ాలను gzšంƒ – ఆ”ర(gmంƒ gేవతల – gేవతల ఈ«ాన – /వ1q —ఈ«ానుడ} N
ఈ«ాన gmక!నక అ mపf
f పరమ /వ1డ}œ
/వ1డ}œ బeహËలÈ – బeహËgేవ1డ}లను మను  – మందు ఇడ}‰q –
ఉంచు‰q చq0› – ~Ÿ Û y0› అంత – తర“~ాతP 
QP పంకజమÉ – ,'ందర వf Á*డగÈ – పeసšంచుటక సంకటబడÈ – Ÿప1xలపడ}తžండŒా ఖలల – దుషžల
మ³నసంబల – మనసుల ఎల+ È – సమస‹ మను సంకటమ – ¯డ}ల ÕెÈ – కనబjెను ^_ల+నÈ –
«ాంfŒా సంకటమల – బధల లï­ – లïక వ1టల ÕెÈ – కనబjెను సతžxర“షží – సజå నుల కÈ –
కP 
¹P స(చ-ంబల – qరËలమల ఐ – అy  ¢ ంŒ| – టెf‹నš జల0ాసులïడ}ను – సప‹ సమదeమల
—సప‹ సమదeమల N లవణ ఇþ ´సు0ా ·స0›x Qదm ¹£ర
ీ ºజల సమదeమల ఏడ}œ
ఏడ}œ కల –
అవ క‹ మథుర^_`న 8షణమల – ^Óఘధ(నులÝ ^ÓఘంబలÈ – ^Óఘమల ఉ0›^_È – ఉ0›­నš గ{హ –
బ
gm గ{హమలÃటw 
రకల – అ/(
gm చుక!ల ÃడÈ – Ãటw గగనంబÈ – ఆాశమ 0ాøలÎ+ È –
పeా/ం•ెను gmక!ల – అష gmక!ల ­‚!* – అ mకమŒా ె*šÈ – ేటదనమలను 
లÎŠÈ – ధ0›ం•ెను
కమËq – సు~ాసనల కల చల+ q – చల+ Œానున  Œా* – ~ాయవ1ల ^_ల+నÈ – ^_త‹Œా •ెÈ – ƒనš
హ మ³నలంబÈ – హ మ³Œ›  •ె  ంgm – ాంfవంత^_` ~Ÿ*Œ|È – పeా/ం•ెను ‰లకల – స0áవరమల కమల
– పదËమల అ – తž^_Ëదల కలమల – సమ]హమలకలš ఐ – అy  ’ి0›È – ాంf•ేత ఒ†ÑxÈ –
చక!Œానుంjెను పe – ­క!* šమల – qరËలమలÎౖన Ãయంబల – Áర“ కలš ఐ – అy  ాఱ/È –
పeవéêం•ెను నదుల – ఏర“లP 

º 

7 

¹PP వర – «Æ{షÄమలÎౖన ప1ర – పట ణంల Œా{మ – Œా{మమల 8షÈ – ŒÂల+ పలÎ+ లగలgm ఐ – అy  వసుధ –
భ]మండలమ ఒ†ÑxÈ – అందŒ›ం•ెను šహగ – పþల ర“త – కîతలÝ ప1షx – ప&లÝ ఫలమల –
పండ+ Ý ~Ÿల’Ñను – šల’ిలÎ+ ను వనమలÈ – Ãటల అలర“ – ప&ల , నల – జల+ల క0›’ి0› – వ0›"ంƒ0› ఆ
– ఆ అమర – gేవ
 వర“ల – «Æ{షÄ žల gేవgేవ1q – šషž
¿ మ]0›‹q—gేవgేవ1డ} N బeéËంg

$Ëంg
e gm gేవతలందరక
gేవ1jెన
ౖ ~ాడ}
~ాడ} šషž
¿ వ1œ
వ1œ gేవ¯ – gేవ‚ అ Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ాల కనగ – పeసšంచునప1xడ}P 
ºP ాjk0› – Œానమల•ే’ి0› గంధర( – గంధర“(లల€ —గంధ0á(త‹ మల N ƒతe’
è
దులœ

దులœ ఉత‹ మల – «Æ{షÄ žల
ఆjk0› –
ట మల³jk0› రంgmాంతల – అప¼రసల cరంభ ఊర(/ fల€త‹ మ అలంబస మన గ~ార“ 
´మంgmd —రంgmాంతల N అప¼రసల cరంభ
రంభ ఊర(/ fల€త‹ మ అలంబస మన గ~ార“ ´మంgm 
´మంgmdœ
ఆనందమనÈ – ఆనందమÝ కîjk0› – •ే0›ఆనంgmంƒ0› ’ిద§ ుల – ’ిద§ ుల —’ిద§ ుల N š«ా(వసువ1 ప0ావసువ1
÷దలÎన
ౖ ~ార“œ
~ార“œ భయమలÈ – బöదుర“టను jk0› – వద*~ä’ి0› •
రణల – gేవÖq š«Æషమ ÷ర’ÑÈ –
猛నš ~äలxల – gేవతల aక! ర“í – నŒా0ాల †Ñద×jో ళÚÛP 
7P ఆ – ఆ అవసరంబనÈ – సమయమనందుP 
UP సుతžÈ – ప1తžeq క ŸÈ – పeసšం•ెను gేవ‚ – gేవ¯gేš నడ}0ªy – అరh 0ాfe అf – ­‚!* ˜భ – ˜భ
ఫ*తమలq•ెŠjk గfÈ – šధమగ 
రలను – నతeమల గ{హంబలÈ – గ{హమల ఉండÈ – ఉండŒా
gmfసుతq0ాక0›ష¿ žÈ – ”{కృషž
¿ q —gmfసుతq0ాక0›ష¿ žడ} N gmfaక! ప1తžeలÎౖన 0ాసులను fరస!0›ంచు~ాడ}
šషž
¿ వ1œ /{తవద
లంక0›ష¿ ž – ”{కృషž
¿ q —/{తవద
లంక0›ష¿ žడ} N /{త cఆశ{yƒన~ా0›d వదన cçమలనుd
çమలనుd
అలంక0›ష¿ žడ} cšాసవంతమ •ేయ ”లమగల ~ాడ}
¿ వ1œ
¿ Ȗ
~ాడ} ఆనంgmంపజªయ ”లమగల ~ాడ}d
~ాడ}d šషž
వ1œ øషž
”{కృషž
¿ q —øషž
¿ డ} N జయ”లడ}
¿ వ1œ
¿ È – ”{కృషž
¿ q —šషž
¿ డ} N šశ(మనక ~Ÿలపల ల€పల
జయ”లడ} šషž
వ1œ šషž
~ా †ింƒ యండ}~ాడ}
యండ}~ాడ} హ0›œP 
P ~Ÿను q – šషž
¿ మ]0›‹q అf – ­‚!* పeసను qÈ – అనుగ{హమ కల~ాqq క{న నÈ – గబక!న కq –
చూ’ి ^_ఱుగబ# jk – సుంద0› —^_ఱుగబ#
` d jk cపడfd
ుగబ# jk N ^_ఱుగ cాంfవంత^_న
పడfd అందగె‹ œ కడ}È –
­క!* ఒాx0|È – అందŒ›ం•ెను ప1న మ – 'ర¿ ­
డ} –
టw క*q mÈ – ప&ర¿ చందుeq —క*q m 
*q m N
కళల సమృgm§ Œా కల~ాడ}
$ంg
e శ N మé$
$ందుe q
కల~ాడ} చందుeడ}œ
డ}œ కన  – పeసšం•ెjk మé$ంg
eశ – తర“xgmక! —మé$
మéంg

మéందు
aక! ఆశ cgmక!d 
!d తర“xœ
ర“xœ •ెలవ1 – అందమ క*Œ› – ఉంjk న0ªంg
e – 0ాజÀ —న0ªందుeడ} N నర“లక
పeభవ1 
వ1 0ా՜
0ా՜P 
P అప1xడ} – ఆ సమయమనందుP 
P జలధర – ^Óఘమలవంటw —జరధరమ N Áటwq ధ0›ంచునgm ^Óఘమœ
మœ gేహ È – శ0Òరప1రంగ కల~ాqq
ఆజÀను – çకళÛg
ా ఉంjెjk చతž9 –
లగ c·d బహ È – •ేతžల కల~ాqq సర’ీర“హ –
పదËమలవంటw అþÈ – కను ల కల~ాqq š«ాల – ­క!* ~Ÿౖ«ాల మ కల వþÈ – వసh లమకల~ానqq
•
ర“ – అంద^_`న గద – గద cÏçద‚d శంఖ – శంఖం cాంచజను మd చక{ – చక{మ cసుదర నమd పదË
– 
మర ప1షxమలÝ šల³సుÈ – šల’ిల+ ~ాqq కంఠ – కంఠమనందు Ïసు‹భమణû – Ïసు‹భమ అ Ÿjk
రత ం ాంf – ~ŸలగలÝ సుÈ – పeా/ంచు~ాqq కమÁయ – చూడచక!q కటw – ÷ల సూ¦ – నూల
కంకణ – కంకణమల ªయ]ర“È – దండకjkయ³లగల~ాqq ”{వత¼ – ”{వత¼మ అ Ÿjk ల³ంఛన – గర“తž
ప1టˆమచŠ అంƒత – మ Yహర^_`న š°ర“È – ¯{jkంచు~ాqq ఉర“ – అ mక^_`న కండల – •ెšకండలమల
పe – ాంతžలÝ యత – కîjkన కంతల – మంగర“లగల లల³టˆÈ – నుదుర“ కల~ాqq ~Ÿౖడూర –
~Ÿౖడూర మ మన గ మణû – రత మల గణ – అ äకమలÝ నర – «Æ{షÄ^_`న ‚0ÒటˆÈ – ‚0Òటమగల~ాqqP 
PP బలÈ – ƒన †ిల+~ాqq ప&ర¿ – qండ} ఇందు – జÀú*+  ర“ƒ – ^_ర“ప1ల •
ల – •
ల³కల~ాqq భక‹ –
భక‹ల ల€క – అందరను ాలÈ – ాాడ}~ాqq సుగణ – మంƒగణమలక —సుగణమల N శమమ

August 7 

దమమ «ాంతమ సర(ఙ
సర(ఙ త(మ మన గ మంƒగణమలœ
మంƒగణమలœ అల~ాలమ – ఉq‚పటె :న~ాqq చూƒ –
కనుŒÂq fల‚ంƒ – చూ’ి ప1ల‚ంƒ – సంøింƒ •áద మంgm – అబ3రపjk ఉú3 – ఉ¢ xంŒ› •ెల0ªŒ› –
šజృంØంƒ వసుgేవ1డ} – వసుgేవ1డ} ఉత¼éêం•ెÈ – ఉ
¼హమ•ెంgెనుP 
´P ,ా నమ – ,ా నమ ÁళÚÛ సు‰నుట •ేయగ0ా­q – •ేయలïక వ1ట•ేత ఆనంద – ఆనందమ Ÿjk రస –
రసమనందు మగ డ} – మqŒ›న~ాడ} ఐ – అy  šప1; í – బeహËణల కÈ – క ేనువ1లÈ – Œáవ1లను
పgm~äలను – పgm~ä*ంటwq cd మ³నసమనÈ – మనసునందు
ర ’ÑÈ –
0ాదత‹ మ•ే’Ñను మఱ –
మ0› ఇచుŠట – g
నమ•ేయట కÈ – కP 
·P మఱయÈ – ఇంకను వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ}P 
QP ఈ – ఇక!jk ప10›టw – పeసవ ఇంటw – గృహమన కÈ – క ఉద ¦ – ­‚!*పeా/ం•ెjk gzపంబÈ –
gzపమను * – వలΝ •
ల – అ mకమక gz†ిం•ెÈ – పeా/ం•ెను qజంబÈ – తథ మŒా ఈ – ఈ ాపడ} –
/˜వ1 నల –
లగ c·d ÷గమల – మఖమల క*Œ›న ఆ – ఆ ాపqÈ – ప1తžejైనబeహËను కqన –
ప1టwంƒన ^Óటw – ŒÂపx~ాడ} అగను – అyã ఉండ}ను అq – అq భ‚‹È – భ‚‹ÃP 
¹P ,ాŒ› – ,ాŒ›లపjk —,ాŒ›లపడ}ట N ,ాÊాంగ నమ,ా!రమ •ేయటœ 
టœ ÷‚! – నమస!0›ంƒ లïƒ – †Ñౖ‚ ల
సరగనÈ – త(0›తమగ స* – నుgmటw †ÑౖÈ – ద ªల – •ేతžల అ Ÿjk త­Ë – పదËమల gో yÈ –
జంటను ¯లŒÂ*†ి – తŒ›*Š ాపడ} – ƒన †ిల+~ాడ} అనకÈ – అనుòకండ ~ŸఱకÈ – ~Ÿనుgzయక ాపq –
/˜వ1ను ÷ద*ంటw – ప&ర(ప1 కల – నడవjkకల ఎల+ È – అq టwq తలƒ – త0›!ంచు‰q ¢ గడ –
¯0‹ ›ంచుట డŒ|È – ÷ద*jెనుP 
ºP ఏ – ఎటˆవంటw qను È – qను  అÉల – సమస‹ మను —అÉల N సమస‹ ^_న
` చుర×శభవనండమలనుœ
భవనండమలనుœ
దర నుÈ – ా*ంచు~ాqq —దర
ీభ]తమగ చూచు~ాడ}œ
దర నుడ} N ,ా£ీ
,ా£భ]తమగ
చూచు~ాడ}œ ఙ!న – ఙ!నమ ఆనంద –
ఆనందమలను స(ర‘ప1 – తనర‘ప1Œా కల~ాqq సంతతžÈ – «ాశ(తžq అప0ా zనుq – సర(స(తంతžeq
మ³య³ – జన
gm ఎల+ మ³యలక దూర“qÈ – పర^_`న~ాqq సూqÈ – ప1తžeq కంటwÈ – ప1టwంƒfq
చూ’ిfq ఇటw – ఇటˆవంటw •áద మÈ – అదుÞతమ కలgే – ఎక!jై
ఉన g 
లïదుP 
7P అచుŠగÈ – సు2టమగ Á – Á aక! మ³యనుÈ – మéêమ•ేత మను – ప&ర(మ •ె•ెŠరÈ – ”{ఘమగ
feగణ
తËకమ

–

feగణమలÃ äరxjkనgm

—feగణ
తËకమ

N

feగణమలకలgm

సత(గణమ•ేత

ఇంgmయ
e ³ mgవ
ే తలను రజ»గణమ•ేత ఇంgmeయమలను తçగణమ•ేత పంచమ°భ]తమలను క*Œ›నgmœ
ాÈ – అగనటˆ
+  •ే’ిన – •ే’ినటw జగమí – భవనమలను •ÂƒŠన – పe~ä/ంƒన~ాq ‚{యÈ – వలÎనుంjk
•Âరకందువ1 – పe~ä/ంచకందువ1 •ÂచుŠటయను – పe~ä/ంచుట లïదు – లïదు లïదు – లï äలïదు
•Âరకండ}టయను – పe~ä/ంచక వ1టకîడP 
UP అgm – అల³ ఎటˆ
+ – ఎల³కదుర“తžంgm అqనÈ – అq అjkŒ›న•á మహ¦ – మహతత‹ +మ —మహg
దుల N
అవ క‹ మ మహతž
‹ అహంారమ
అహంారమ పంచమ°భ]తమలœ
పంచమ°భ]తమలœ ఆదులÈ – మన గ~ాqq లÎjkš – వంటwš ఐ –
అy  ~äఱ~äఱ – šØన మల ఐ – అy  అq  – సమస‹ ^_`న šధమల – రకమలš అగ – ఐన
సూËభ]తంబí – శబ× సxర ర‘ప రస గంధమల అమరÈ – అమ0›యన టw Ê డశšారమల –
Ê డశšారమల

—Ê డశšారమల
డశšారమల

N

పంచాeణమల

cQd

అంతఃకరణ

cd

ఙ! äంgmeయమల

cQd

క0ªËంgmeయమల cQdœ
Qdœ ÃÈ – Ãటw కîjk – క*’ి š0ాటˆ – šశ(ర‘ప1డ} అనగÈ – అ Ÿjk పరమ³తžËÈ –
పరబeహËమన కÈ – క Á – Á కÈ – క పరప1 – š«ాలమ ఐన – అyనటw ^Óను – gేహమ
సంాgmంƒ – క*xంచు‰q అందు – g
q ల€È – అందు పjkయÈ – ƒ‚! గ,ాధన క*Œ› పడక –
ƒక!కండగ అÙతžడ~Ÿౖ ఉందు – ఉంjెదవ1 సృ¸ి – మహg
gmసృ¸ి‚ మన  – మందు ఉన  – ఉన టw
ారణమన – ారణమ•ేత ~ాq – ~ాటw ‚È – ‚ ల€qభవంబ – ల€ Ÿౖనప1టˆక కలగదు – సంభšంచదు అటˆ
+
– ఆ šధమగP 

U 

UPP బgm§È – ఙ!నమ•ేత ఎఱుగను – ె*’ి‰నుటక అనువ1 – ల ఐన – అyనటw ల³గనÈ – šధమగ
కలగచుÈ – ఉంట% ఇంgmeయమల – ఇంgmయ
e
—చతžర× «ంÆ gmయ
e మల N క0ªËంgmeయమల cQd ఙ! äంgmeయమల
cQd అంతఃకరణ చతžష యమ c·dœ
·dœ కడలÈ – šషయమలందు —అంతఃకరణచతžష యమ N మనసు¼నక
సంకలxమ బgm§ ‚ qశŠయమ ´ƒత‹ మనక ƒంతనమ ·అహంారమనక అహంవమœ
అహంవమœ ఉంjk –
వ0›‹ంƒయ ~ాq – ~ాటw‚ పటˆ – తగలమ సంబంధమ లïక – లïకండగ వర“సÈ – క{మమŒా జగంబలÈ
– సమస‹ భవనమలందు కల’ి – •ే0› ఉంjk – ఉన ~ాడవ1 ఐనÈ – అyనను కలయవ1 – అంటవ1
ఎప1xడ}È – ఏాలమనందునుP 
P సర(మÈ – సమస‹ ల€కమల Á – Áక ల€qgmÈ – ల€పలనుండ}నgm ాÈ – ాŒా స0ా(తžËడవ1 –
ల€కమందున ~ాడవ1
ఆతËవసు‹సంపను ఁడవ1

—స0ా(తžËడ}
–

N

ల€ాÙతžడవ1

సకలభవనమలంతటw

అందునుండ}~ాడ}
అందునుండ}~ాడ}

—ఆతËవసు
‹ సంపను ఁడ}

N

ఆతË

అ Ÿjk

šశ(ర‘ప1డ}œ
šశ(ర‘ప1డ}œ
వసు
‹ వ1

aక!

సమృgm§ గల~ాడవ1
గల~ాడవ1 పరమ³త˜
పరమ³త˜ ఐ – అy  సర(మయడవ1 – ల€కమధ0›ంƒన~ాడవ1 —సర(మయడ} N
సకలభవనమల క*Œ›న~ాడ}
~ాడ} šశ(ంభర“డ}œ
šశ(ంభర“డ}œ అగ – ఐన Á – Á కను – క స0ª(శ(ర – హ0› —స0ª(శ(ర“డ}
N సమస‹ ^_న
` సృ¸ి ’ిh f లయ f0á

నుగ{హమలను పంచకృత మలకను పeభవ1
¿ వ1œ 
వ1 šషž
వ1œ లïవ1 – కలగవ1
ల€ను – ల€పలయను సందుల – మధ యను ~Ÿ*యÈ – బడయటయనుP 
P ఆతË – పరమ³తË~ŸౖనÁ వలనÈ – వలన క*Œ› – జqËంƒ అమర“ – అమ0›యంjెjk gేహ – శ0Òరమ ఆదులÈ
– మన గ~ాqq ఆతË – పరమ³త˝ కంటెÈ – కంటె ~äఱుల – Øన మలÎౖనš అš – అš అట – అట
అంచుÈ – అనుచు తలచు – šం•ెjk ~ాడ} – అతడ} మ]ఢతమడ} – అత mక^_`నమ]ఢ}డ} —మ]ఢ}డ} N
మ]ఢతర“డ} N మ]ఢతమడ}œ
మ]ఢతమడ}œ ావ1నÈ – కనుక ఈశ –
0ాయణ —ఈ˜డ} N పంచకృత మలక
qయ³మకడ}
¿ వ1œ
qయ³మకడ} šషž
వ1œ šశ(మ – సృ¸ి ఎల+ È – అంతయను Áవ – Á~ä ~äఱు – Áక Øన ^_`నgm లïదు –
లï äలïదుP 
P అgmయనుÈ – అంే ాక – ాకండగP 
´P గణమ – సత(రజస‹ çగణ
ల šారంబÈ – జనËనమృ
gm మ³ర“xల ò0›కయÈ – క0ాËనుÊాన ~ాంఛల
లïq – లïనటw Á – Á వల+ – వలన జగమలÈ – భవనమల ŸఱÈ – qండ}Œా జqంచుÈ – ప1టˆను
పeబÞÈ – వ0›×ల+ ను లïదగ – న/ంచును అంచుÈ – అనుచు పలకట – •ెప1xట తప1x – అసత మ ాదు –
ాదు ఈ˜ండవ1 – సర(qయ³మకండవ1 ఐ – అy  బeహËమ – పరబeహËమ ఈవ – Á~ä ఐన – అyనటw
qనుÈ – qను  ‰లŠ – ’èšం•ెjk గణమల – feగణమల Á – Á aక! ఆనతžల – ఉత‹ ర“వ1లను
•ేయÈ – •ేయచుండŒా భటˆల – ’Ñౖqకల aక! «&ర ంబలÈ – ప0ాక{మమల పf – పeభవ1న ‚È – క
వచుŠ – •ెంgెjk పŒ›gmÈ – šధమగ ä Á – Á aక! గణమల – గణమల బగల – ^ÓళÚ۝ Áš – Áక
•ెంgmన~ä అq – అq Ãచును – అq†ించును Á – Á aక! మ³య – అవ క‹ మéêమ ÃడÈ – Ãటw కîjk –
•ే0›P 
´PP Áవ1 – Áవ1 రక‹ – ఎర{q రజ ధవళ – ెల+q సత( Áల – నల+ q తమ వర¿ ంబలÈ – రంగల•ే
గణమలÝ జగమÈ – పeపంచమను •ేయÈ – సృ¸ించ ావÈ – ా*ంచ సమయÈ – లయమల•ేయ
చూడÈ – ప&q తనర“దు – ఒప1xచుండ}దువ1 అటˆ
+ – ఆ šధమగ äడ} – ఇ~ాళ gైతž లÈ – 0ాసులను
—gెత
ౖ ž ల N gmf aక! సం
నమ
సం
నమ 0ాసులœ
0ాసులœ దంjkంపÈ – /£kంచుటక పృmšÈ – భ]మండలమను ావÈ
– ాాడ}టక అవత0›ంƒfš – ప1టwfš ఈశ –
0ాయణ —ఈ˜డ} N సర(qయ³మకడ}
¿ వ1œ
సర(qయ³మకడ} šషž
వ1œP 
·P ­ంటÈ – ఆాశమన ఆాశ~ాణû ç ’ిన – ప*‚న ç త – పలకల 
*­q – qబ3రమను ల€È –
ల€పల ^Óంjkంe పÈ – †Ñల+Œ›ంపŒా మను  – ప&ర(మ Áవ1È – Áవ1
–
aక! ఇంటÈ – కడ}ప1న
ప1టెదవ1 – జqËం•ెదవ1 అంచుÈ – అనుచు కంసుడ} – కంసుడ} jkÈ – ఒక0›తర“~ాత క0›q éêం’ిం•ెÈ –
చం†Ñను Á – Á అన లÈ – మందుప1టwన~ా0›q కంటÈ – కంటwదక కîర“కÈ – qదeను ేడ} –

August 7 

ెచుŠòడ} Á – Á aక! ఉదయమ – అవత0›ంచుట ఈ – ఈ ా0ాజనుల – •ెర,ాలాపల³~ార“ •ెపxŒాÈ
– •ెపxŒా ä పంటwంపడ} – ఉ†è£kంపడ} ఎదుర“ – ఎదు0Â!నుటక ఏగgెంచుÈ – వచుŠను వjkÈ – ”{ఘమగ Á
– Á †Ñౖ – ద äడ} – ఇ~ాళ సన ధుడ} – ’ిద§పjkన~ాడ} ఐ – అy P 
QP అనుచుండÈ – అqపలకతžండŒా gేవ¯ – gేవ‚ అ Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ాల మ°ప1రష – మ°ప1ర“షžల
aక! —మ°ప1ర“షలమల N ,ామgmeక «ాస‹ మ
ƒహ మలœ
 న •ెపxబjkన శంఖ చక{ వజe పదË హల³gm ƒహ మలœ
లణండ}ను – లణమల కల~ాడ} šచణండ}ను – ఙ!q äరx0› yÔ`న~ాడ} సుకమ³ర“ండ}ను –
òమలgేహమగల~ాడ} ఐన – అyన కమ³ర“qÈ – ప1తžeq కq – కనుŒÂq ఉgే×/ంƒ కంసుq – కంసుq
వలq – మ]లమన ~Ÿఱప1నÈ – బöదుర“Ý ˜ƒ – స(చŠ^_`న ’ిËత – ƒర“నవ1(కల³^_ ఐ – అy  ఇటˆ+ –
ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
¹P అటwgm – అల³ంటwgm ఇటwgm – ఇల³ంటwgm అనÈ – అనుటక 0ాq – లాq ÷దల – మ]లారణమ ఐ –
అy  qండ}‰న gm – అంతటను~ా †ింƒనgm ఐ – అy  ~ŸలగచుÈ – పeా/ంచుచు గణమ – feగణ

లïqgm – అÙత^_`నgm ఐ – అy  ఒక!చందంబ – q0›(ారమకలgm —ఒక!చందమ N షj
Þవšారమల
షj
Þవšారమల
లïqgmœ ఐ – అy —షjk(ారమల N ఆక* ద†ిxక ´«¬కమ ·çహమ Qమస*తనమ ¹•
వ1œ
•
వ1œ కలgm –
«ాశ(తమగనుండ}నgm ఐ – అy  š0›(«Æషమ – ఇంgmeయšషయలలïqgm ఐ – అy  ‚{య –
కరË~ాసనగలపనుల లïక – లïqgై •ెపxÈ – Yటwà šవ0›ంచుటక 0ాqgm – లాqgm ఏ – ఎటw ర‘పమ –
స(ర‘పమ అq – అq ˜{తžల – ~äదమల ఎప1xడ}È – ఎల+ ప1xడ} jk~Ÿjk – •ె†Ñxjk ఆ – అటw ర‘పమ
– స(ర‘పమగలgm అగచుÈ – ఔత అ
తË – ఆత˚షయఙ!నమను gzపమ – పeా/ంపజªయనgm ఐ –
అy  బeహË – బeహËgేవ1q 0|ండవయరhంబ – gm(ప0ారh మన మ°పeళయమన తžgmÈ – ƒవరక
జగంబలÈ – అÉలల€కమల న/ంపÈ – లయ^_` Œా †Ñద×భ]తగణమ – పంచమ°భ]తమల
—పంచమ°భ]తమల N భ]జల³Œ›  ~ాయ~ా ాశమలœ
~ాయ~ా ాశమలœP 
¹PP సూËభ]తమ – భ]
gmyÔ`న అహంారమ అందుÈ – ల€ •ÂరగÈ – లయమాŒా ఆ – ఆ భ]తంబ –
అహంారమ పeకృf – మహతత‹ +మ ల€నÈ – అందు •ÂరగÈ – లయమాŒా పeకృf – పeకృf y –
న/ంƒ వ క‹ మ – అయవ క‹ తత(మ అందుÈ – ల€ •ÂరగÈ – లయమాŒా వ క‹ మ – అయవ క‹ తత(మ
అడంగను – న/ంచును «Æష – «Æషžడ} అ Ÿjk సంఙ È – †èర“Ý Áవ1È – Áవ1 •ెలవమ – ఒప1x~ాడవ1
అగదు – అyÔ దవ1P 
ºP šశ(మ – పeపంచమను âలÈ – ¯{డŒా feప1xచుÈ – నjk†ించుచు cసృ¸ి’h ిfలయలd అšద – మ³య కÈ –
క చుట మవ1 – సంబం mంƒన~ాడవ1 ఐన – అyనటw Á – Á కÈ – క ఆ – ఆ «ాశ(తమ – ఎపxటw‚
ఉండ}నgm ఐన – అyనటw ాలమ – ాలమ ఇgm – ఇgm సర(మÈ – సమస‹ మ ~äడబమ – మ³య
అందుర“ – అంటర“ అటw – అటˆవంటw š«Æ(శ(ర – పeపంచమనకక0ా‹ ^Óల – ˜భమలక కపx –
0ా/yÔ`న~ాడ qనుÈ – qను  ఎవ(డ}È – ఎవ0|Íే ò0› – qష Ý భøంచుÈ – ’èšంచు Y ~ాjె –
అతడ}మ³తe^ӝ «ాశ(త – ఎన డ} •ెడq ల£kË – సంపదల మృతž – మరణమనుంjk జయ – జయమ ,'ఖ
– సుఖమలÝ యతžండ} – కîjkన~ాడ} అగ – అగను ~ాడ} – ~ాడ} మ³ధ~ా –
0ాయణ
—మ³ధవ1డ}
N మ³ధš aక! భర‹ šషž
¿ వ1œ
వ1œP 
7P ఒంటwÈ – q0ాËనుష సh లమలందు q*Š – ఉంjk ప10ాణ – ప10ాతన —ప10ాణÖగల N సనక సనందన
సనతž!మ³ర సనతž¼జÀ
gm మహర“" లœ
లœ Öగల – ఋషžల Öగమ³ర
– Öగš
నమన qర‘ఢ}ల –
­క!* äరxర“ల ఐ – అy  కంటw­ – ద0› ంƒf­ అందుర“ – అంటర“ ాq – త†ిxంƒ qక!మÈ –
సత మనక ానర“ – చూడలïర“ ఈ – ఈ భవ¦ – Á aక! ఆకృfÈ – స(ర‘పమను కంటwÈ –
చూడగ*Œ›fq భదeమÈ – ˜భమలను కంటwÈ – ¢ ంgmfq మ³ంసప1కను లÈ – చరËచþవ1లÝ కనÈ –
చూచుటక లదు – ,ాధ మాదు ఈ – ఈ ంటw – ఆgm ర‘ప1È – స(ర‘పమను లంగబöట ˆమ –  

లŒ›ంపజªయమ Ãయజªణ –
0ాయణ
—Ãయజªణడ} N Ãయజమ cెల+
మరలd 

మరలdలవంటw కను ల
కల~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œ ÷ |!దÈ – నమస!0›ం•ెదనుP 
UP šలయ – పeళయ ాలమ – సమయమ అందుÈ – ల€ šశ(ంబÈ – భవనమలను Á – Á aక! †Ñద× –
†Ñదם కడ}ప1 – గరÞమ ల€నÈ – అందు g
చు – g
•ెjk కjk­ – సమర“hడ~Ÿౖన ^Óటw – «Æ{షÄ žడ~Ÿౖన నటˆడవ1 –
నjk†ిం•ెjk~ాడవ1 ఈవ1 – Áవ1 äడ} – ఇ~ాళ
–
aక! గరÞÕడవ1 – కడ}ప1నప1టwన~ాడవ1 ఔట –
అగట పరమప1ర“ష –
0ాయణ
—పరమప1ర“షžడ} N అతž న త^_న
` ారణభ]తžడ}
ారణభ]తžడ} ప1ర“Ê త‹ మడ}
మడ}
šషž
¿ వ1œ
వ1œ ~äడబంబ – మ³y㝠ాgే – ాg 
అవ1నుP 
´P న నల€చన –
0ాయణ
—న నల€చనుడ} N పg
Ëþడ}
పg
Ëþడ} హ0›œ Áవ1È – Áవ1 qక!మÈ – qజమŒా
–

 కÈ – క ప1టెదవ1 – జqËం•ెదవ1 అంచుÈ – అనుచు ఈ – ఈ ఖలడ} – దుషžడ} కంసుడ} – కంసుడ}
†Ñద× – •
ల³ ాలమ – ాలమనుంjk ారyంటÈ – •ెర,ాలల€ అడం•ెÈ – అణƒ~ä’Ñను దురË*న –
•ెడాపప1 ƒతž
‹ È – బgm§ కల~ాqq ఆఙ జªయమ – /£kంప1మ మమËÈ – మమËలను ావ1మ –
ాాడ}మ ñతžలÈ – బögm0› yన~ారమ నులసు – ఏ ల€పమ నూ నత లïక – లïకండగ ఫ*ం•ెÈ –
ఫ*ంƒనš Yƒన – qష Œా ఆచ0›ంƒన Yమల – వeతమల ఎల+ ను – అq యను Áవ1È – Áవ1 ఐ –
కలగట అy P 
´P అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ gేవ¯ – gేవ‚ అ Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ాల šన šంƒనÈ – మనš•ేయŒా
ఈశ(ర“ండ} – šషž
¿ మ]0›‹ ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔÈ – ప*|ను అ~ా( – అమ³Ë Áవ1È – Áవ1 *+ –
ప&ర(ాలప1 ,ా(యంభవ – ,ా(యంభవ1డను మనవంతరంబనÈ – మనువ1ాలమనందు పృ/  – పృ/ 
అను – అను †èర“గల పరమ – అతž త‹ మ పfవeతవ1 – పfవeతవ1 వసుgేవ1డ} – వసుgేవ1డ} సుతప1డ} –
సుతప1డ} అను – అ Ÿjk పeజÀపf – పeజÀపf ర“ – ర“ ఇర“వ1ర“ను – ఇద× ర“ cd సృ¸ిాలంబ –
సృÊాÐరంభాలమన బeహË – బeహËgేవ1q పంప1నÈ – ఆఙ దు †Ñంప1నÈ – ŒÏరవమÝ ఇంgmeయంబలÈ –
ఇంgmeయమలను జyంƒ – ల<ంగgzసు‰q ెంప1నÈ – ెగవÝ ~ాన – వర"మల Œా* – ~ాయవ1ల ఎండ
– ఎండల మంచుల – మంచుల కÈ – క ’Ñౖ0›ంƒ – ఓర“Š‰q ఏకలంబల – ఏాంతžల కîjkన~ార“ ఐ –
అy  ఆక – ఆకల అలంబలÈ – అలమల fq – ఆ°రమŒా Ùసు‰q ఏ – ఎటw కలంకంబÈ –
సంgేహమ లïక – లïకండగ ~äండeంబనÈ – Ùణమగ పంjెంe డ}~äల – ప Ÿ ండ}~äల cd
gmవ వర"ంబల – gmవ సంవత¼రమల తపంబలÈ – తపసు¼ల ŸపంబలÈ – అ Ÿjk ­షలÝ – 
aక! ర‘పంబలÈ – ఆకృతžలేజసు¼ల ^_ఱయÈ – ాంfవంతమాŒా ఓజÈ – క{మమŒా
–

aక! జపంబలÈ – జపమలను •ే’ి – ఆచ0›ంƒ j
’ి – •ే0› †è0›Š – అfశyంƒ అ0›ŠంపÈ – ’èšంచŒా 
–  కÈ – క
కగల –
aక! ర‘ప11†ి – ,ా£6
!ర­ƒŠ ఏను – äను fరంబల –
’ిh రమల అగ – ఐన వరంబల – ò0›కల ~äడ}డ} – òర“‰నుడ} అqనÈ – అనŒా ర“ – ర“
–

aక! మ³యÈ – మ³యను ాయq – లగq çహంబనÈ – çహమవలన úడ ల – సం
నమ లïq
– లïనటw gొ డ – †Ñదם అడ ంబనÈ – ఇబ3ంgmవలన దుర
మంబ – ¢ ంద0ాqgm అగ – ఐన అపవర
ంబÈ –
çమను òరకÈ – òర“‰నకండగ
–
క ఈడ} – సమ³న^_`న ‰డ}కÈ – ప1తžeq అjkŒ›నÈ –
òర“‰నŒా ^_ƒŠ – ^_చుŠ‰q అట+ – ఆ šధమగ ä వరంబÈ – వరమను ఇƒŠ – పe,ాgmంƒ –  కÈ
– క ఏను – äను పృ/ గర“Þండ} – పృ/ ‚ ప1టwన~ాడ} అను – అ Ÿjk అరÞకండను – †ిల+~ాడను ఐf –
అyfq మఱయను – ఇంకనుP 
´P అgmfయÈ – అgmf కశ ప1డ} – కశ ప1డ} అనŒా – అనŒా šgmతžలర“ – ె*యబjkన~ార“ అగ – ఐన – 
 కÈ – క కఱచ – ¢ టw~ాq ~äషంబనÈ – ఆకృfÝ äÈ – äను ఉదyంƒfÈ – అవత0›ంƒfq
~ామనుడ} – ~ామనుడ} అనÈ – అనŒా feద«Æందe – gే~äందుeq‚ —feద«Æందుeడ} N feద˜ cgేవతd
తdల ఇందుeడ}
డ}
gే~ంä దుeడ}œ
డ}œ అనుÕండను – , దర“డను ఐ – అy  gm(Ùయ – 0|ండవ cd భవమనÈ – జనËమనందుP

August 7 

´´P ఇప1xడ} – పeస‹ ుతమ మ]డవ – మ]డవ c´d బమనÈ – జనËమనందు తపxకÈ – šడ}వకండ – 
కÈ – క ఇర“వ1ర – ఇద× ర cd కనుÈ – క తనయడను – ప1తžeడను ఐfÈ – అy
ను •ె†ిxfÈ – 
ె*యజª†ిxfq ప&ర(మ – ఇంతకమంgే –  అందుÈ – క ఎపxటw‚q – ఎపxటw‚ లïదు – ఉండదు
జనËమ – ప1నరå నËమ ఇట – ఇక †Ñౖ – దట
–
 కÈ – క కîడP 
´·P నందనుడ} – ప1తžeడ} అqయÈ – అq పరమ³నందమ – ­‚!* ఆనందమ అగÈ – కలగను బeహËమ –
పరబeహËమ అqయÈ – అq ననుÈ – నను  తలచుచుÈ – šంచుచు
–
క •ెంgmన †Ñంgెర“వ1È –
పరమపదమను —†Ñంgెర“వ1 N †Ñంప1 cఉత!ృష ^న
_` d ెర“వ1 cg
0›d పరమపదమœ
పరమపదమœ ఒంgెదర“ – ¢ ంgెదర“

–
 అందులÈ – ఎడల †èeమమనÈ – భ‚‹వలన భవమÈ – ప1నరå నËను అందఱు – ¢ ందర“ రí – ర“P 
´QP అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ ప*‚ – •ె†ిx ఈశ(ర“ండ} – ”{హ0› ఆ – ఆ ర‘పంబÈ – ఆకృfq šjkƒ –
వద*~ä’ిP 
´¹P ఱ/పxల – కను0|పxల ఇడకÈ – మ]యకండగ త*+ దండ}eల – త*+ దండ}eల తపxకÈ – šడ}వకండగ తనుÈ
– అతqq చూడÈ – చూచుచుండŒా మ³యÈ – మéêమÝ తన0› – అfశyంƒ ల*తžడ} – ­‚!*
òమలడ} ఐ – అy  అప1xడ – అప1xjే అటˆ – అల³ కన  – పeసšంచబjkన ాపq – úడ  ఒప1xనÈ –
వలΝ ~äడ}కల – š Yదప1•ేషల •ే’ÑÈ – •ే’Ñను ఒక – ఒా క ‰q  – ‰q  నృా – 0ాజÀP 
´ºP అంత – అంతట వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} తన – అతq కÈ – క •ేయవల’ిన – ప&0›‹•ేయవల’ిన
పనుల – ార మల ఈశ(ర“ండ} – భగవంతžడ} ఐన – అyనటw హ0› – šషž
¿ మ]0›‹ వలనÈ – వలన
ఎ0›ంŒ›న – ెలపబjkన ~ాడ} – ~ాడ} ావ1నÈ – కనుకP 
´7P ఆ – ఆ ప10›టw – పeసవమజ0›Œ›న ఇల+ – q~ాసమను ~Ÿలవjk – బయటపjk ాపqÈ – చంటw†ిల+~ాqq
తర*ంచు‰నుచుÈ – Ùసు|ళÚÛచు పఱ•ెదను – ~äగమŒా ~ŸÛదను అనుచుÈ – అq šంచుచు ర‘†ింపÈ –
qశŠyంచు‰నŒా నందు – నందుq aక! ర – ర  కÈ – క ాప – úడ  అగచుÈ – ఔతž
Öగమ³య – Öగమ³య³gేš పeభšం•ెÈ – ప1టెను నృా – 0ాజÀP 
´UP ఆ – ఆ అవసరంబనÈ – సమయమనందుP 
·P úడ q – చంటw†ిల+~ాqq కరమలÈ – •ేతžలÝ ఱ మËనÈ – వసh లమన అడ ంబÈ – అడ మŒా పటw –
పటˆ‰q పదమల – అడ}గల అల+ నÈ – ^_ల+Œా ఇడ}చుÈ – ~äయచు జడ నÈ – fన Œా ావ* – ాపల³
~ారలÈ – ~ాళÛ aక! ఒడ} – అడ మను గడƒ – g
టw ప10›టw,ాలÈ – పeసవగృహమను ఒయ నÈ –
చటˆక!న ~ŸడలÎÈ – బయటపjెనుP 
·P అంతÈ – అప1xడ} అట – అక!డP 
·P నందుq – నందుq aక! సf – ర  ‚È – ‚ య«¬ద – య«¬ద కÈ – క ¢ ందుగÈ – చక!Œా హ0› –
šషž
¿ మ]0›‹ aక! Öగమ³య – Öగమ³య³gేš ప1టwనÈ – జqËంచŒా మ³య³ – మ³య aక!
సxందమనÈ – పeవమ వలన ఒక! – ఒా కšధ^_`న ఎఱుగ­ – ^_`కమ క{ందు‰qyÔÈ – కమˁ‰ Ÿను
ఊ0› – ~äప
e లÎ+ ల€q ~ా0›È – ~ా0›q ావ* – ాపల³ ~ా0›È – ~ాళÛనుP 
·´P అప1xడ} – ఆ సమయమనందు చప1xడ} – శబ× మ ాకండÈ – అవ(కండగ తప1xటడ}గల –
ఎె‹ f‹ అడ}గల ఇడ}చుÈ – ~äస‹ ూ ఇనపŒÂలసుల – ఇనపసం|ళ۝ ^_లసుల – సంబంధమల *ంకల
jkనÈ – šjk Œా 
లంబలÈ – =గమల మ° – ­‚!* ఉ
‹లండ} – ŒÂపx~ాడ} ఐన – అyన úడ È
– †ిల+~ాq ‚È – ‚ అడ ంబ – అడ మ ాక – ాకండŒా ¯ల – ¯ళÚ۝ ఊjk – వద*~ä’ి jkపjk – šjk y
అరళంబల – తలప1ల šరళంబల – ఎడమగలš అyనÈ – ాŒా సరళంబల – పefబంధకమలలïqš
అగ – ఐన ÷గ,ాలÈ – ’ింహg
(రమలను గడƒ – g
టw ాపఱడ} – ఆgm«Æషžడ} —ాపఱ
డ} N ాప 
ాపఱడ} 

´ 

·

cసరxమd
డ} c0ాÕd
Æ žడ}œ
సరxమdలక ఱ
ఱ డ}
0ాÕd ఆgm«ష
žడ}œ ~ా‚ండ}+È – g
(రమలను మరల – మ*۝ మ]యచుÈ –
మ]’ి~äయచు పడగల – పడగలను ఎడగలగÈ – š«ాలమగనటˆ+ š†ిx – šడgz’ి క†ిx – ŒÂడ}గవలÎక†ిx
ఏƒ – అfశyంƒ ాƒ‰q – కq†Ñట ˆ‰qయంjk ~Ÿంటనంటw – ~Ÿనుక ä 0ాŒా – వసు‹ండŒా కడంŒ› – ప&q
నడచుÈ – ~ŸళÚÛతžన  ఎడÈ – సమయమనందుP 
··P ఆ – ఆ «&0› – వసుgేవ1q —«&0› N 0›q ప1తžeడ}
డ} వసుgేవ1డ}œ
1డ}œ ‚È – ‚ ెర“వ1 – g
0› ఒసంŒ|È – ఇ•ెŠను
పeాశ – బగŒాకనబడ}తž ఉద× తÈ – అfశyంƒన తžంగ – ¢ డ~Ÿౖన భంగ – అలల క*త – క*Œ›న ధర –
భ]­ ఆశ – gmక!ల ఆాశ – ఆాశమ కలgm అగ – ఐన యమన – యమ
నgm మను –
ఇంతకప&ర(మ ’ీే˜È – ”{0ామq —’ీ˜డ}
ే˜డ} N ’ీ
gేš aక! భర‹ 0ామడ}œ
0ామడ}œ కÈ – క పÖ m –
సమదeమ —పÖ m N పయ cÁటwd‚ q m కడ*œ
కడ*œ Ãeవ – g
0› ఇƒŠన – ఇƒŠన భంŒ›È – šధమŒాP 
·QP ఇటˆ+ – ఈ šధమగ యమన – యమ
నgm g
టw – g
టw~ä’ి దూటw – త(0›తమŒా చq – ~Ÿ ۝ నందుq –
నందుq aక! మందÈ – పలÎ+ ను •ే0› – పe~ä/ంƒ అందు – అక!డ అమంద – Œాఢ^_`న మందంాq qదeÈ –
qదeను ¢ ంgm – y ఒడల – ఒల+ ఎఱుంగq – ె*యq ŒÂల+ లÈ – య³దవ1లక ెలపÈ – ె*జªయటక
ఒల+ కÈ – అంŒÒక0›ంచకj
 qత – ఎల+ ప1xడ}ను పe,ాద – నవ1(÷గమగల³^_ అగ – ఐన య«¬దÈ –
య«¬ద aక! శయ È – పక!ద ఒయ È – త(0›తమŒా ƒq  – ƒన †ిల+~ాjైన నల+ నయ ను – ”{కృషž
¿ q
—నల+ నయ N నల+ q అయ 
¿ డ}œ
అయ కృషž
డ}œ చయ నÈ – చటˆక!న ఆ – ఆ అవ( – అమË aక! కîతžÈ –
ప1feకను ఎతž
‹ ‰q – •ేతžలల€‚Ùసు‰q మరలÈ – ~Ÿనుక‚ ఇంటw – తన q~ాసమన ‚È – ‚ పంటwంపకÈ –
సంòƒంపకండగ వƒŠ – వƒŠ ఆ – ఆ ƒఱుత – ƒq  ాపను – úడ ను gేవ‚ – gేవ¯gేš పeక!È – పక!న
చక!È – చక!Œా ఇjk – †Ñట wP 
·¹P పదమలÈ – ాళ+ క సం|లí – సం|ళÚ۝ ఇjk‰q – †Ñట ˆ‰q మgmÈ – మనసునమదు అలకచు – బöదుర“తž 
రసుతžడ} – వసుgేవ1డ} —రసుతžడ} N ర“q aక! ప1తžeడ}
డ} వసుgేవ1డ}œ
1డ}œ మందుడ} – ఏ­
ఎర“గq~ాq లÎÈ – వలΝ బöదుర“ – బöర“క కల – ఉన టw 0ÒfÈ – šధమŒా gేహమÈ – శ0Òరమను
కgm*ంచుచుÈ – వణû‚ంచుచు ఒgmŒ› – మడ}చు‰q ఉంjెÈ – ఉంjెను గఱువతనమనÈ – గడ}సుతనమÃP 
·ºP వనజÀþqÈ – ”{కృషž
¿ q —వనజÀþడ} N వనజమ cపదËమd
¿ వ1œ
పదËమdల వంటw అþడ} cకను ల కల~ాడ}d
కల~ాడ}d šషž
వ1œ 
ెచుŠటయను – ÙసుకవచుŠట తన – తన aక! సుతÈ – ప1feకను ‰q వ1టయను – Ùసు|ళÚÛట 
È
– ఆ^_ ఎఱుగకÈ – ె*యక మ]Œ›È – మంచు‰ƒŠన qదeÈ – qదe యందు •Â‚! – ^_`మరƒ y ఉంjెను
– ఉంjెను వనజÀ£k – అందగె‹ —వనజÀ£k N పg
Ë£k సుంద0›œ య«¬ద – య«Æg
gేš 0ªy – ఆ 0ాfe వసు
zశ
– 0ాజÀ —వసు
z˜డ} N భ]­‚ పeభవ1 
వ1 0ాÕ
0ా՜P 
·7P అంతÈ – అప1xడ} బ*క – ఆ ఆడ†ిల+ ఆవ1ర“ – ఆPPP అq – అనుచు ఏడ}Š – 0ágmం•ెjk ƒఱు – ƒన 
చప1xడ}È – శబ× మను ~äగనÈ – ందరŒా
కyంటw – •ెర,ాల ావ*~ారల – ాపల³~ాళÚ۝ ^Óల!q –
qదeల చూƒ – ప0›”లనŒాచూ’ి తలప1ల – g
(రమల aక! 
ళమí – =గమల ంటw –
ఇంతకమందు šధమనÈ – šధమŒా ä ఉండÈ – ఉన టˆ
+ Œా ె*’ి – చూసు‰q చక!నÈ – చక!Œా వƒŠ –
వƒŠ gేవ‚ – gేవ¯gేš Á*ÛjెÈ – పeసšం•ెను రమË – 0ా రమË – 0ా అq – అq జ0ాÕ – కంసుq
—జ0ాÕ N బ# జgేశమనక 0ాÕ కంసుడ}œ ÃడÈ – Ãటw •ె†ిxనÈ – ెలపŒా ఆతడ}È – అతను
ƒjkమjkాటˆ – టˆeాటˆ ÃÈ – Ãటw తలxంబÈ – మంచమ †ÑౖÈ – ంƒ లïƒ – ల తత‹ ఱమనÈ – 
ందరల€P 
·7PP ~Ÿండ}eకí – తల~Ÿంటˆeకల డÈ – jk Œా †ÑౖÈ – వంటwgm ర – బట  ~ä*
e – ~ä*Ûడ}తžండగ 
*Ë –
ైర మ ¯లîడÈ – •ెgm0› Œా 0áష – òపమ అ Ÿjk అŒ› È – అŒ› Ãటw భ]0› – అత mక^_`న ~ŸౖరంబÈ –
శతžeత(మ Ãగ]డÈ – క*Œ›యంjk ప10›టwyంటw – పeసవగృహమ జÀడÈ – g
0›q చనుgెంƒ – వƒŠ ఆ –
ఆ ాపÈ – ఆ úడ ను చంపÈ – వ mంచుటక గgmయÈ – దగ
రక0ాŒా äP

August 7 

·UP అంతÈ – అప1xడ} gేవ¯ – gేవ‚ అ Ÿjk gేš – ఉత‹ మ0ాల అడ ంబ – అడ}‰న వƒŠ – వƒŠ ఇటˆ+ – ఈ
šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
QP అన  – †Ñద×, దర“j
 శ­ంప1మ – ఓర“Š‰నుమ అన  – తంjke తగదు – ఇgm మంƒgmాదు అల+డ} – Áక
అల+డyã బలడ} ాడ} – ాడ} ఇgm – ఈ^_ ^Óనòడల – ^Óనòడల cఆడ†ిల+d ఔ – అగను
మన నజªయమ – మq ంప1మ అన  – తంjke šను – šనుమ మ³qqÈ – ’ీ‹ q చంప1ట – వ mంచుట 0ాచ
– feయలక ాjk – తŒ›నgm ాదు – ాదు అన  – తంjke సు – మంƒ ¯0‹ ›š – ¯0‹ ›కల~ాడ} ఐ – అy 
మనÈ కద – బeతžకమ అన  – తంjke మ°తžËల – ŒÂపx~ార“ వ1 – నడ•ెjk ÃeవÈ – g
0›ల€ వ1 –
~ŸళÚÛమ అన  – తంjke భవ¦ – Á aక! సహ ద0›È – Ãడబటwనg
qq కద – కg
 అన  – తంjke qనుÈ –
qను  శరణంబÈ – రణమ|͝ ~äjెదÈ – ాe0›hం•ెదనుP 
QP కట – అÖ  ఆర“
ర“ – ఆర“గర“ c¹d ‰డ}కలÈ –
ప1తžeలను పటw – పటˆ‰q వ mంƒfš – చం†è’ిfš
ఆడ}పడ}చు – ఆడ†ిల+ ఇgm – ఈ^_ òడí – ^Óనòడల cఆడ†ిల+d ŸటనÈ – అక!రÝ చంపగÈ –
వ mంచవలÎ
 కటwjkš – క ›
తžËడవ1 కద – కg
 అన  – అయ  అన  – , దర“j
 కర“ణûంపగgే –
దయచూప1మP 
QP ప1తžeడ} – ‰డ}క Á – Á aక! బeతžకÈ – ìšతమన కను – క శతžeండ} – š0á m అq – అq šంటwÈ
– š
 వ1 ాన – కనుక సమyంపÈ – వ mంచుటక తగÈ – యక‹ మ అగను ప1తžeí – ‰డ}కల కÈ –
క Yమ Ÿౖfq – Yచు‰నలïదు Á ప1Ùe – కîతžర“ను g
నంబÈ – g
నమ •ే’ి – •ే’ి ప1ణ మÈ –
ప1ణ మను కన~ä – మ]టగటˆ‰నుమP 
Q´P అq – అq పyÔ దÈ – ‰ంగను చక!గÈ – చక!Œా సవ0›ంచు‰నుచుÈ – స0›•ేసు‰నుచు పలవ0›ంచుచుÈ –
÷తž
‹ ‰నుచుండŒా eంfపjk – కలవరపjk y కîతžÈ – ప1feకను గ{క!నÈ – తటలన అక!నÈ –
0ÂమËనందు చక!È – చక!Œా హతž
‹ ‰q – •ే0›Šపటˆ‰q •ెక! – •ెంపక •ెక!న – •ెంపq ç†ి – ఆqŠ
చక!నÈ – ఒప1xŒా ఉత‹ 0Òయ³ంచలంబన – †Ñౖట•ెఱగÝ సంచలతÈ – ఖంŒార“ను క†ిx – క†ిxప1చుŠ‰q
చప1xడ}ŒాÈ – గటwŒా కy డÈ – 0ágmంచŒా ఆ – ఆ ఎడÈ – సమయమనందు క{య ంబjk – క*యబjk
~ాడ} – అతను jk­ – పద× f •ెడÈ – త†ిx Ãబటˆవ1È – •ెలÎ+ *q fటw – దూ¸ింƒ ƒటw – ƒq  పటwÈ – 
ాపను ఆవ1ర“ – ఆPPP అq – అq ~ా వగÈ – ఏడ}ŠచుండŒా ావరంబనÈ – గర(మÝ అడ}గల –
ాళÚ۝ ఒjk’ి – ఒjk’ిపటw‰q fŒ›ƒ – ల³Œ›†Ñట w వjkÈ – ~äగమŒా బöjk’ిపడÈ – ­టjk’ిాటˆÝ ప1డ­ –
äల †ÑౖÈ – ద‚ పడ~ä’ినÈ – š’ి0›‰ట Œా ఆ – ఆ బలయÈ – ఆడ†ిల+ äలÈ – äలద పడకÈ –
పjk కండ âలÈ – అదుÞతమŒా ఎగ’ి – ఎŒ›0› నవ – స0›‰త‹  gmవ – gmవ ^_`న మ³*ా – ప&లమ³లలÝ
గంధ – సు~ాసన బంధుర – తర“•ైన మణû – ర
 ల °ర – దండల ఆgm – మన గ అలంార –
భ]షణమలÝ మ Y°0›ణûయÈ – అంద^_`నgm గg
– గద శర – బణమల శంఖ – శంఖమ చక{ – చక{మ
చరË – j
ల •
ప – šల+ అ’ి – ఖడ
మ లంబí – లమలను ఎq­gm – ఎq­gm c7d కరంబలÈ –
•ేతžలÝ కరంబÈ – ­‚!* ఒపxÈ – చక!ŒానుండŒా ఒప1xచుÈ – పeా/ంచుచు ’ిద§ – ’ిద§ ుల •
రణ –
•
రణల ‚న ర – ‚న ర“ల గర“డ – గర“డ}ల గంధర( – గంధర“(ల ఆgm – మన గ ~Ÿౖమ³qకలÈ –
gేవÖqš«Æషమల —~Ÿమ
ౖ ³qకల N šమ³నమలందు సంచ0›ంచు~ార“
చు~ార“ gేవÖq š«Æషమలœ
మలœ ానుకల –
బహ మతžల ఇƒŠ – సమ0›xంƒ ¢ గడÈ – ,‹ తeమల •ేయచుండ Ÿగడ}చుÈ – పeా/ంచుచు అచŠరల –
అప¼రసల aక! ఆట –
ట మల ాటల – Œానమల కÈ – క ^_చుŠచుÈ – ^_చుŠ‰నుచు ­ంటÈ –
ఆాశమ నుంjk – నుంjk కంటబjk – కq†ింƒ కంటˆపడÈ – క’ిgzర కంసుÈ – కంసుq ‚È – ‚ ఇటˆ
+ –ఈ
šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
Q·P ెంప0›š – ెగవకల~ాడవ1 ఐ – అy  ¢ 0›ంబ 0›q – వర“సŒా gేవ‚ – gేవ‚ aక! úడ లÈ – ప1తžeలను
ƒq  – చంటw కఱ> లÈ – †ిల+~ాళÛను చం†ిfš – వ mంƒ
వ1 ఇంకÈ – ఇంతటwÝ ఐననుÈ – అyన 

Q 

¹

ఉప«ాంf – ఓర“x వéêంపక – పట కండ ఱ³ల – 0ాళ۝ దÈ – †Ñౖన †ిxం†ిf – ‰టwfš ఇ’ి¼0á – ?
ఇgmయÈ – ఇgmకîడ =ర^_ – మగతన^Ó 
ాదు
–
క సరసÈ – Ãడ ä జqంƒ – ప1టw qÈ –
qను  చం†Ñడ} – వ mం•ెjk ర“డ} – ర“డ} ఒక! – ఒా క gెసÈ – పక!న సత!ృfÈ – సమ³Ëనమలను
మంƒగ చూడబడ}ట ఒంgెడ}È – ¢ ందుచు
 డ} ~ాడ} – అతను దురËÙ – •ెడబgm§గల~ాj
P 
QQP అq – అq ప*‚ – •ె†ిxP 
Q¹P మహÁయ – ­‚!*ŒÂపxgైన గణ – సుగణమలక ఆసxద – ఉq‚పటˆ ఐ – అy  మéê – భ]ల€కమ
ల€È – అందు ఆ – ఆ gేš – gేవత జనమ – పeజల మq ంపంŒా – ప&øంచుచుండŒా బహ – అ äక^_`న

మ – †èర+ “ కల q~ాసంబలÈ – సh లమలందు బహ

– అ äక^_`న
మమలÈ – †èర+Ý చ0›ం•ెÈ –

వ0›‹లÎ+ ను భg
efËక – ˜భమలqచుŠనgm ఐ – అy P 
QºP అంతÈ – అంతట ఆ – ఆ టw – ఆ^_ ప*‚న – •ె†ిxన క*‚ – చతžర^_`న పలకల – మ³టల
మలకల – బణమల ఐ – అy  •ెవ1లÈ – •ెవ1లయందు ƒ*‚నÈ – , కŒా ఉ*‚పjk – అgm0› y
జళÚక – gmగల కgm0›న – ప1టwన మనంబనÈ – మనసుÝ ఘనంబŒా – ­‚!* అ mకమŒా ~Ÿఱగంgm –
బögm0› y కంgm – సం
†ింƒ కంgెడ} – దుఃÉం•ెjk gేవ¯ – gేవ‚ వసుgేవ1లÈ – వసుgేవ1లను 0ాšంƒ –
†ి*†ింƒ ఆదరంబనÈ – ఆÙËయతÝ Œారšంƒ – మq ంƒ •ే0› – దగ
రక y ~ా0› – ~ారల ÃÈ – Ãటw
ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
Q7P ాప1డÈ – ాపమ•ే’ిన~ాడను బల – /˜వ1లను ఘ³తకడÈ – చం†ిన~ాడను బంధు – చుట మల†Ñౖ
šరక‹డÈ – †èeమలïq~ాడను దుష ƒతž
‹ డÈ – •ెడబgm§గల~ాడను òపనుడÈ – అ mకòపమ కల~ాడను చర¦ –
fర“గతžన 

మృతžడÈ

–

శవమÃ

సమ³నుడను

కî
{ ర“డÈ

–

క ›నుడ}ను

బeహËణహంత

–

బeహËహత •ే’Ñjk~ాq భంgmÈ – వలΝ – aక! ాపలÈ – †ిల+లను చం†ిfÈ – వ mంƒfq బయ* –
ఆాశ~ాణû పల!లÈ – మ³టలను న­ËfÈ – šశ(’ింƒfq ,ాధుల³0ా – సజå నులల³0ా
–
aక! 
ాపమలÈ – ాపప1పనులను ఉగ
jkంపక – ఉదహ0›ంపకండ కృాపర“ల – దయగల~ార“ ఐ – అy  కన0ª
– చూడంjk శ­ంప0ª – «ాంfంచంjkP 
QUP ఒక! – ఒా క ఎడÈ – •áట qజ – తమక ఉƒత – తŒ›న కరËమí – పనులను ఓ*È – క{మమŒా feపxŒా
– నjk†ించుతžండŒా ఒ‰!క! – ఒకటwతర“~ాత ఒకటw ^Óq – gేహమల ÃÈ – Ãటw ¢ డ­ – ప1టw ఒ‰!క! –
~äర“~äర“šధమల Ãeవను – g
ర“లందు 0ాక కలÈ – జననమరణమలందు ƒక!లÈ – ఇక!ట+ ను 
¢ ందుచుండ}దుర“ – అనుభšం•ెదర“ •ేరర“ – పరమపదమను•ేరర“ సంసృf – సం,ార లంపటమ ÃడÈ –
నుంjk ాయలïర“ – šjkవడలïర“ ఎక!jk – ఎవర“ హంత – చం†ిన~ార“ – aక! /˜వ1లÈ –
†ిల+లను ఎక!jk – ఎవర“ హను ల – హత •ేయబjkన~ార“ దూఱÈ – దూ¸ించుట ఏటw‚È – ఎందుకP 
¹P పగతžరÈ – శతžeవ1లను •ెరƒfÈ – వ mంƒfq అqయనుÈ – అq పగతžర – ~Ÿౖర“ల •ేÈ – వలన •ెjkfq
– ాjై fq అqయÈ – అq బలడ} – ె*šతక!వ~ాడ} తలచుÈ – šంచును పగ – శతృత(మ
•ెలమల – ’è హమల లïవ1 – ఉండవ1 ఆతË – ఆత˝ కÈ – ‚ —బగ•ెలమల¯ల కరËబంధమ సుంjీPœ
పగ – శతృత(మ •ెలమల – ­తeత(మల ¯ల – మరËమ సంబంధమ కరË – •ే’ి‰న కరËలక బంధమ
– సంబం mంƒనš సుంjీ – సుమ³P 
¹P అq – అq ప*‚ – •ె†ిx కÁ ర“ – కÁ టwq qంƒ – ా0›Š వగƒ – š•
0›ంƒ ~ŸఱచుచుÈ – బöదుర“త gేవ¯
– gేవ‚ వసుgేవ1ల – వసుgేవ1ల aక! ాదంబలÈ – ాళÚ۝ పటˆ‰q – పటˆ‰q సం|లలÈ – సం|ళÛను
š†ిxంƒ – ఊడgzyంƒ ­‚!* – అ mక^_`న అక!ఱ – †ీef కల – క*Œ›న ~ాక ంబలÈ – మ³టలÝ
ఐక ంబల – దగ
0›తనమల Ÿఱ†ినÈ – నడపŒా ~ార“ను – ~ార“ ప0› – ­‚!* తప1‹ండ} – 

ా«ాŠ
‹పమపడ}~ాడ} ఐన – అyనటw కంసుqÈ – కంసుq చూƒ – కనుŒÂq ఉgే×/ంƒ 0áషంబనుÈ –

August 7 

òపమను ా’ి0› – šƒƒ†Ñట w0› అంతÈ – అంతట ఆ – ఆ వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} బవ – ర ‚ అన 
‚È – Ãటw ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
¹P బ~ా – బ~ా Á – Á aక! వచనంబ – మ³ట qక!మ – qజ^ӝ సు – సుమ³ ాeణí – ìవ1ల గత – 
yన ఙ!నుల – šఙ!నమకల~ార“ ఐ – అy  Áవ1 – Áవ1 ఏను – äను అంచునుÈ – అనుచు ల€భ –
ల€భమ çహ – çహమ మద – మదమ ñ – ñf q0›Ëతe
çద – ’è °ంŒÒార 0ాéêత మ «¬క –
దుఃఖమ ఆ~äశంబలÈ – ఆ~äశమలÝ ఒంjొ ర“È – ఒక0› కర“ ¢ డ}తžర“ – చం†Ñదర“ ఏాార“డ} –
అఖండస(ర‘ప1డ} ఐ – అy  సర( – సమస‹ ^_`న ర‘ప – ర‘పమలìవ1లందు ఆšషžండ} – ఉన ~ాడ}
అగ – ఐన ఈశ(ర“È – భగవంతžq ె*య – ె*’ి‰న లïర“ – లïర“ అ Y న – ఒ‚0›†Ñౖ కర“ šeంతల –
నమËలïq~ార“ ఐ – అy P 
¹´P అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ పeసను ల – అనుకîలర“ ఐన – అyనటw gేవ¯ – gేవ¯gేš వసుgేవ1ల –
వసుgేవ1ల అనుఙ – శలవ1 పడ’ి – Ùసు‰q కంసుండ} – కంసుడ} ఇంటw‚È – తన q~ాసమన ‚È – ‚
చq – ~Ÿ ۝ ఆ – ఆ 0ªy – 0ాfe గడ†ి – గడ†ి మఱు
డ} – మ0ా డ} గ{ద§నÈ – త(0›తమగ ¢ e దు×నÈ –
ఉదయ^ӝ తన – అతq కÈ – ‚ పరతంతతžeల – ­‚!* అనుకîలర“ అగ – ఐన మంతžeలÈ –
మంతžeలను 0ాšంƒ – †ి*†ింƒ Öగqదe – Öగమ³య వలనÈ – నుంjk 
È – అతను šqన – šన టw
వృ
‹తంబ – వర‹ మ³నమ అంతయÈ – అం
 తనంబనÈ – ఏాంతమన ఎఱంŒ›ంƒనÈ – ెలపŒా అప1డ}
– అప1xడ} ~ారల – ~ార“ అతq – అతq ‚È – ‚ ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq0› – •ె†ిx0›P 
¹·P ఇట yనÈ – అల³ అyే తడయÈ – ఆలస మ•ేయట ఏటw‚È – ఎందుక పట ణమలÈ – ప1రమలల€ను
మందల – ŒÂల+ పలÎ+ ల అందుÈ – ల€ను పలÎ+ లÈ – పలÎ+ ట%ళÛల€ను ఎల+ È – అq •áట+ ను ప1టెjk – ప1టwనటw
†Ñ0›Œ|jk – †Ñర“గతžన టw /˜వ1లÈ – చంటw†ిల+లను పటw – పటˆ‰q వ mం•ెదమ – చం†Ñదమ మమËÈ –
మమËలను పంప1మ – పం†ించుమ అ z«ా –
యకj 
0ాజÀP 
¹QP భవgzయ – Á aక! ఉజå +ల – పeాశవంత^_`న బహ

– భజబల •
ప – ధనుసు¼నందు šలస¦ –

šల’ిలÎ+ jk బణ – బణమల ఆవ@ – సమ]హమల•ేత భగ ల – ఒjk yన~ార“ ఐ – అy  gmšజ –
gేవ
 అ zశ(ర“ల – పeభవ1ల ఏ‚{యÈ – ఎల³ పjk0á – పjk య³0ᝠఏ – ఏ gేశంబలÈ – gేశమలల€
j
Œ›0á – g
‰!
 0ᝠ/వ1qÈ – శంకర“q •ÂƒŠ0 – శరణ~äjk0ᝠబeహËÈ – బeహËgేవ1q •ెంgm0 – •ే0›0á
హ0›È – šషž¿మ]0›‹q ’èšంƒ0á – ‰*ƒ0ᝠమ0q – మనుల వృత‹ q – š
నమన వ
ంతంబలÈ –
అడవ1లల€ q*Š0 – వ’ింƒ0ᝠమన – మన కÈ – క «¬ mంపÈ – ~Ÿతžకట తగÈ – యక‹ ^_`నపq వల+ 
– 0ాజÀP 
¹¹P ƒŠ0› – gెబ3f
 ర“ «ాతeవ1ల – ~Ÿౖర“ల అనుచునుÈ – అను‰నుచు šచŠలšjkÈ – ’è(చ-Œా fర“గÈ –
సంచ0›ంచుట వలదు – పq‚0ాదు ššధ – అ äకšధమలÎౖన ఆకృతžలÈ – ర‘పమలల€ మ ƒŠ* –
çసప1ƒŠ వతž
‹ ర“ – వ•ెŠదర“ ~ారలÈ – ~ార“ సƒŠన – చƒŠ y㝠అంg
క – వరక మఱవÈ –
ఉ†è£kం చుట చనదు – తగదు అ mప1È – 0ాÕన కÈ – కP 
¹ºP ఒf‹ ‰నుచుÈ – Ãసు‰నుచు 0ాÁÈ – 0ాqచుŠట చనదు – తగదు ఎf‹ న – వృజృంØంƒన 0áగమలÈ –
జబ3లను 0›ప1లÈ – శతžeవ1లను ఇంgmeయమలనుÈ – ఇంgmeయమలను ఉతxf‹ – ప1టెjk అంక0›ంƒన
సమయమలÈ – అప1xjే •ెఱుపక – న/ంపజªయకండ ^_త‹నÈ – ^_త‹బడ}ట ఉ†è£kంచుట ా0ాదు –
•ేయ0ాదు 0ాదు – లాదు దÈ – ఆతర“~ాత జyంపÈ – ల<ంగgzసు‰నుటకP 
¹7P అమర – gేవతల «Æ{ణû – సమ]హమల ‚È – ‚ ఎల+ È – అందరక చ‚{ – šషž
¿ మ]0›‹ —చ‚{ N చా{యధమ
కల~ాడ}
కల~ాడ} హ0›œ మఖర“ండ} – మఖ ^_`న~ాడ} ఆ – ఆ చ‚{ – šషž¿మ]0›‹ ధరËంబÈ – ధరËమ అందుÈ –
అందు అమర“È – ఒ†ిxయండ}ను Œáవ1ల – ఆవ1ల భ]­gేవతల – బeహËణల gz – వeతమల
ఆమ³ య – ~äదమల ార“ణ – భ]తదయ సత మలÈ – సత మల య³గ – యఙ మల తప – 

º 

7

తపసు¼ల దమంబలను – ఇంgmeయqగ{హమల శ{ద§ – శ{ద§ «ాంతžలÈ – ŸమËgmతనమల šషž
¿ È –
šషž
¿ మ]0›‹ gేహమల – స(ర‘పమల ఇq టwÈ – ఇq టwq సంహ0›ంƒనÈ –
శనమ•ే’ిన•á అతండ}È –
అతడ} అంతంబÈ –
శనమను ¢ ంgెjkÈ – ¢ ందగలడ}P 
¹UP ావ1నÈ – కనుకP 
ºP చంప1దు^Ó – వ mంచమంట~ా q*ంప1లను – gేవతలను బeహË~äత‹లq జం|లÈ – అద*చుటలÝ ఱం|లÈ –
బ బ3ల అర“ప1లÝ 
పస – ఋషžల ఆవ È – సమ]హమలను పంప1దు^Ó – పం†ించమంటw~ా
కృ
ంతకq – యమq ా* – వద×  ‚È – ‚ ª{ప1ల – దూడల ÃడÈ – Ãాటˆ Œáవ1లÈ – ఆవ1లను
తžeంప1దు^Ó – నరకమంటw~ా ధ0ామర“లÈ – బeహA ణలను —ధ0ామర“ల N ధర cభ]­d
భ]­d†Ñౖ అమర“ల
cgేవతలd
తలd šప1; లœ
లœ Ãలదు^Ó – త0›^Óయమంటw~ా qగమంబలÈ – ~äదమలను šg
0›ంప1దు^Ó – 
gmంచమంటw~ా వసుంధరÈ – భ]­q హ0›ంప1దు^Ó – అపహ0›ంచమందు~ా జన
థ – 0ాజÀ పంప1మ³ –
ఆఙ!†ింప1మP 
ºP అq – అq పలక – బ# mం•ెjk మంతžeలÈ – మంతžeల aక! మంతeంబలÈ – ఆల€చనల•ేత qమంfeతžండ}
– పeవమల€ పjkన~ాడ} ఐ – అy  బeహËణ – బeహËణలను q0áధంబÈ – అడ Œ›ంచుట q¸èధంబÈ –
కîడqపq అq – అq తలపక – ఎంచకండ ాల – ాలమ అ Ÿjk ాశ – ాశమలక బదు×ండ} –
ƒ‚!న~ాడ} అy – ఐ šపe – బeహËణల ఆgm – మన గ ,ాధు – మంƒ మ³నవ1లÈ – ~ా0›q చంపÈ –
సంహ0›ంచుటక g
నవ1లÈ – 0ాసులను పం†ి – qయ­ంƒ అంfప1రంబÈ – అంతఃప1రమన కÈ – క
చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను అనంతరంబ – ఆ తర“~ాత ఆ – ఆ రక!సుల – 0ాసుల ~Ÿక!సంబల –
సéêంప0ాqš అగ – ఐన ÷క!లంబలÈ – కî
{ రవర‹ నమల•ేత సజå నుల – మంƒ~Ÿౖ0› పజå లంబjk – ~Ÿంటబjk
తరå న – బögm0›ంచుటల గరå న – అర“ప1ల భరå న – గgm× ంచుటల ఆgm – మన గ దురåనత(ంబలÈ –
దుష •ేషలÝ q0›åంƒ – వ mంƒ ాపంబలÈ – ాపమలను ఆ0›åంƒ0› – సంాgmంƒ0›P 
ºP ~Ÿద‚~Ÿద‚ – బŒా~Ÿf‚మ0ҝ gైత – 0ాస ర“ల – ’Ñౖqకల ,ాధులÈ – ,ాధువ1లను అడపÈ –
అణƒ~äయచుండŒా ~ా0› – ఆ 0ాసుల బలమల – శక‹ల అణŒ› yÔÈ – £ీణûంƒ yనš యశమÈ –
¯0‹ › ’ి0›యÈ – సంపదల ధరËమÈ – ప1ణ మ ఆయవ1 – ఆయషž
"  భదeంబÈ – ^Óల ఆర –
ఉత‹ మలను éêంస – éêం’ించుట •ేయÈ – •ే’ిన•á అడగÈ – అణŒ› వ1ను కgె – కg 
qజమగP 
º´P అంతÈ – అప1xడ} మంద – ~äప
e లÎ+  ల€È – అందు నందుండ} – నందుడ} నందనుండ} – ప1తžeడ} ప1టˆట –
జqËంచుట ఎఱంŒ› – ె*’ి‰q మ° – ŒÂపx ఆనందంబనÈ – సంÃషమÝ Ÿఱ~ాదుల –
­‚!*š
(ంసుల అగ – ఐన ~äదšదులÈ – ~äదపంjkతžలను †ి*†ింƒ – 0ాšంƒ జలంబల³jk –
,ా నమల•ే’ి ˜ƒ – ప0›˜దు§డ} ఐ – అy  శృంŒా0›ంచు‰q – అలంక0›ంచు‰q స(’ిh – ˜భకరమల
ప1ణ – ప1ణ మను ఆవహ – క*Œ›ంచునš అగ వచనంబలÈ – మంతeమల చgmšంƒ – ప ›ంపజª’ి
జÀతక{మంబÈ – ప1టwనప1xడ}జªయకరË —జÀతకరËమ N Ê డశకరËమలల€ /˜వ1ప1టw నప1xడ} •ేయకరËమ 
కరËమ
బర,ాలœ
బర,ాలœ •ేyంƒ – •ేyంƒ —Ê డశకరËమల
డశకరËమల N గ0ాÞg
నమ ప1ంసవనమ ´’ీమంతమ ·జÀతకరËమ
Q
మకరణమ

¹అన ాeసన

º•ౌలమ

7ఉపనయనమ

UాeజÀపత మ 

, 
,'మ మ 

ఆŒª 
ఆŒª యమ 


ౖ (Æ gేవమ ´Œág
నమ 
~Ÿ« 
´Œág
నమ ·సమ³వర‹ 
·సమ³వర‹ మ Qš~ాహమ 
Qš~ాహమ ¹అంత కరËమ 
¹అంత కరËమœ
అంత కరËమœ †ితృgేవతలÈ – †ితžegేవతలను
—†ితežgేవతల N వసుర“g
egm ర‘ప1లÎన
ౖ అŒ› Êా(తž
‹ డ} కవ ~ాహనుడ} ÷దలÎన
ౖ ~ార“œ
Êా(తž
~ార“œ అ0›Šంƒ – ప&øంƒ
ª{ప1ల – దూడల ÃడÈ – Ý కîడÈ – ాటˆ |͕ే’ిన – అలంక0›ంƒన ాjk – ా*•ెŠjk ÷దవ1లÈ –
ఆవ1లను 0|ండ}లలను – 0|ండ}లలను cd కనక – బంŒార“ కలశ – కండల•ేతను మణû –
రత మల•ేతను వసన – వస‹ మ
 ల•ేతను š«ాలంబల – š0›šŒా•ేయబjkనš ఐన – అగ fల – నువ1(ల
«ÌÍలంబలÈ – కపxలను ఏjkంటwq – ఏjkంటwq cºd భ]gేవతí – šప1; ల ‚È – క ఇƒŠనÈ – g
నమ•ేయŒాP

August 7 

º·P ఈ – ఈ ఆñర – ŒÂల+  కమ³ర“డ} – †ిల+~ాడ} ”{ – సంపదలÝ యతžడ} – కîjkన~ాడ} ఐ – అy  ర – 
ర“లÎౖన ~Ÿౖ0› – శతžeవ1లను జªతయÈ – జyంƒన~ాడ} ఐ – అy  gzర7 – ఎక!వ ఆయషËంతžడ} –
ఆయషž
" కల~ాడ} అగను – అగŒాక అq – అq ాయక – తపxక gzšంƒ0› – ఆ”ర(gmంƒ0› అప1డ} –
అప1xడ} బeహËణ – šప1; లÎౖన జనమí – ~ార“P 
ºQP దుందుభల – నగ0ాల 0Òల ÷ర’ÑÈ – 猛నš Œాయక – Œానమల •ే’Ñjk~ా0› సంgో హమ –
సమ]హమ ాjెÈ – ఆల†ిం•ెను సూత – ¢ గడ}~ా0› సమg
యమ – సమ]హమల ÃÈ – Ãటw
వంgmజనుల – సుhfంచు~ార“ ¯0‹ ›ంƒ0› – ,‹ తeమల•ే’ి0› క{ందుగÈ – సందjkŒా ెం•ెÈ – šనబjెను భదe –
మంగళకరమలÎౖన ాహళ – †Ñద×బాల రవమí – ధ(నులP 
º¹P పల+ వ – ƒగర“టకల Ãరణ – వర“సలకటwన~ాqÃను 0ాøత – రంగరంగల వâ+ – Ùగలకగల ధ(జ –
జంj
ల 0ాø – సమ]హమలÃను ధూప – ,ాంబeణû మన గ~ాq ~ాసనమల – సు~ాసనల ÃÈ – Ãటw
సల+ *తమల – ­క!* అంద^_`నš ఐ – అy  ఒ†ÑxÈ – చక!Œానుంjెను వల+ వ – ŒÂల+ ల య³దవ1ల
వల+ భల – «Æ{షÄ žల ఇండ+ – q~ాసమల ~ా‚ండ}+ – ~ా‚ళÚ۝ ఎల+ È – అq యనుP 
ººP పసువ1ల – పసుప1 కంకమ గంధమల నూ Ÿల – చమర“ల అలgmన – 0ా’ినటw పసÈ – •
తžర మ•ేత
తన0› – అfశyంƒ సువర¿ – బంŒార“ ఆభరణమ బ0›5 – Ÿమళ۝ బర5 – †ింఛమల పeభ – ాంతžల ÃÈ – 
Ãటw ­’ి­È – ^_ఱుగల క*Œ› – కల~Ÿౖ ~ŸలŒÂందుచుÈ – పeా/ంచుచు పసుల – ఆవ1ల అq యÈ –
ఎల+ ను మందల – ŒÂల+ పలÎ+ ల అందుÈ – ల€ పeస0›ం•ెÈ – ^_లŒ|ను నృా – 0ాజÀP 
º7P ª{ళÚÛ – •ెంగమq ఉఱ‚ – దూకచూ మసలÎÈ – ^_లŒ|ను లïగల – లïగదూడల మల+ jkŒÂq – మె‹ ‚!
ఱం|ల – రం|ల cఎదు× అర“ప1d ఇjkyÔÈ – ~ä’ినš మద – మgmంƒన వృషభంబల – ఎదు×ల †Ñల+ గÈ –
అgmకమŒా ÷దవ1ల – ఆవ1ల ¢ దుగలÈ – ¢ దుగలనుంjk జ*+ ం•ెÈ – క0›†ిం•ెను ాల – £ీరమలను 
ాలను బల – బలకృషž
¿ q సంభవ – జqËంƒన ~äళÈ – సమయమనందుP 
ºUP ఆరగÈ – qండ}Œా చgm~Ÿjk – ప ›ం•ెjk ¢ గjెjk – సు‹fం•ెjk ~ా0› – ~ారల ‚È – క šద లను –
šద లచూప1టg
(0ా బeతžక – ìšక,ాŒ›ం•ెjk ~ా0› – ~ారల ‚È – క లï­È – †èద0›కమవలన •ే0›న –
ఆశ{yంƒన ~ా0› – ~ారల ‚È – క ఎల+ ను – అందరక òరక – అడ}గక మంgే – మందుగ ä నందుడ} –
నందుడ} ఇ•ెŠÈ – g
నమ•ే’Ñను Œá – ఆవ1ల ధన – ధనమల చయమí – సమ]హమలనుP 
7P ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందుP 
7P కంచుకమల – •Âా!ల తలచుటˆ
+ ను – తలాŒాల ాంచన – బంŒార“ భ]ష – ఆభరణమల అంబరమల
– వస‹ మ
 ల కడ} – ­క!* ^_ఱయగÈ – పeా/ంచుచుండŒా ఏెంƒ0› – వƒŠ0› Œáపకల – ŒÂల+ ల
అందఱుÈ – ఎల+ ర“ మంƒ – ^ÓలÎౖన పg
రh మలÈ – వసు‹వ1లను ‰నుచ – Ùసు‰ƒŠ మ³ధవ1È – ”{కృషž
¿ q
—మ³ధవ1డ} N మ³ధš భర‹ కృషž
¿ డ}œ చూడÈ – చూచుటకP 
7P ఏెంƒ – వƒŠ చూƒ – చూ’ి •ెలగచుÈ – •ెల0ªగచు äతžలÈ – äfÃను †Ñర“గలనుÈ – †Ñర“గÃను 
ాలÈ – ాలÃను ÁళÛనుÈ – ÁళÛÃను ~Ÿన È – ~Ÿన Ãను †ీefÈ – ఇష మŒా వసంతమల –
ఒక0›†Ñౖ కర“జల+‰నుట ఆjk0› – ఆటల ఆjk0› ఆతžర“ల – ఆస‚‹ కల~ార“ ఐ – అy  సరస – సరసప1 
షల – మ³టల ఆడ}చుÈ – ఆడ}‰నుచు ŒÂల+ ల – య³దవ1లP 
7´P తదనంతరంబ – ఆ తర“~ాతP 
7·P ఏ­ – ఎటw Yమ – వeతమల Yƒన ఫల÷ – ఫ*తమగ Y ఇంత¢ e దు× – ఇపxటw‚ ఒక – ఒా క ~ార‹ È –
˜భ~ార‹ మ³నమను šంటw­ – š
 మ అబలల³ర – ఇంతžలî —అబల N బలమ తక!Œా ఉండ}
^_ ’ీ‹ œ
 
నుల – •ెవ1ల అలరÈ – ఆనంgmంచŒా మన – మన aక! య«¬ద – య«¬ద ƒq  – చంటw మగ~ాq – 

U

´

మగ†ిల+~ాjkq క Ÿను – పeసšం•ెను అటÈ – అట చూƒ – చూ’ి వత‹ మమË – వ•ెŠదమమ˝ సుదతžల³ర –
సుంద0Òమణల³0ా —సుదf N మంƒ పలవర“స కల³^_ అందగె‹ œP 
7QP అq – అq ఒంjొ ర“లÈ – ఒక0› కర“ లï†ి – బయలgేరgz’ి‰నుచు Œá†ికల – ŒÂల+ ’ీ‹ ల
  ఒ†ికల – 

లమల ఓర“xల లïq – లïనటw ƒత‹ ంబలÈ – మనసులÝ ఎf‹ న – క*Œ›న తత‹ ఱంబల – టˆeబటˆల
ఒతž
‹ ‰నÈ – కమˁ‰నŒా ఉg
రంబల – š0›šyÔ`నš అగ – ఐన శృంŒారంబలÈ – అలంారమలÝ ఇండ}+
– తమ q~ాసమలనుంjk ~Ÿలవjk – బయలgే0›P 
7¹P జడ – ^_ల+q గతžలనుÈ – నడకల పల – †Ñదם †ిఱుదులÈ – †ిర{ల †ిjk|డ} – †ిjk‚ట+ స0›పడ} సన q
నడ}మలనుÈ – నడ}మల వలద – ల³~Ÿౖన úŒ› – గటw úగ~Ÿౖన చను – స‹ నమల కవలÈ – జంటల
~Ÿడద – ~ŸడలÎౖxన నయనమలÈ – కళÚ۝ ’ి0› – ,'గ మల తడబడ} – ^_దలÎjk çమలÈ –
మఖమల భeమర – తž^_Ëదలవంటw ƒకర – /0áజమల భరమలÈ – š0›~Ÿౖనš అ mక^_`నš అమరÈ –
అమ0› ఉండŒాP 
7ºP ~äడ}కÈ – సరg
Œా ‰{త‹ – స0›‰త‹  మడ}ల – ‰ప1xల డÈ – సడలతžండŒా కచ – స‹ నమల ఉప0› – 
gm

°ర

–

°రమల

0ªఖల

–

వర“సల

అల³+డÈ

–

చ*ంచుచుండŒా

క లా*కలÈ

–

•ెంపలపegేశమనందు °టక – బంŒార“ పతe – పతeమల ర“చుí – ాంతžల š YదనంబÈ – ~äడ}కŒా ఆడÈ
– కదులతžండŒా పటంచలంబల – †Ñౖట‰ంగల అ’ియ³డగÈ – ~ä*ÛడŒా •ే0› – కîjk య«¬ద – య«¬ద
aక! ఇంటw – q~ాసమన ‚È – క •ేjkయల – పడతžల ఏŒ› – ~Ÿ ۝ చూƒ0› – చూ’ి0› ఒŒ›È –
ఒక!,ా0›Œా øషž¿q – ”{కృషž¿q —øషž
¿ డ} N జyం•ెj k ”లమ కల~ాడ}
¿ వ1œ
¿ q – ”{కృషž¿q —šషž
¿ వ1 N
కల~ాడ} šషž
వ1œ šషž
సర(~ా పకడ}
¿ qP
సర(~ా పకడ} హ0›œ ƒq కృషž¿qÈ – బలకృషž 
77P చూƒ – చూ’ి సంత’ింƒ – సంøింƒ ెƒŠన – Ùసు‰ƒŠన ానుకల – బహ మ³నమలను ఇƒŠ –
సమ0›xంƒP 
7UP ాపq – బలq ‚È – ‚ నూ ŸÈ – చమర“†Ñట w తలయంటw – అభ ంగన,ా నమ•ే’ి పసుప1 – పసుప1ను
ప&’ి – 0ా’ి బ# ర“ాjkంƒ – జలకమల³jkంƒ హ0› – ”{హ0ª ర – అండ ¢ మË – ావలÎను అంచుÈ –
అనుచు జలమల – ÁళÚ۝ ఒక‰q  – ‰ంచమ చుటw – చూట% 
0ాf†ిx 0ాø*+ – š0ాø*+  ట+ È – ఉయ³ ల³
యందు ఉqƒ – ఉంƒ పడ}òబöట w gzšంƒ – ఆ”ర(gmంƒ ాjk0› – ాటలాjk0› ఉšదల – పడతžల ఎల+ È –
అందర“P 
UP జ»జ» – బజ»å

బజ»å కమల – 
మర దళ – 0ªకలవంటw ఈణ – కను ల కల~ాj
 జ»జ» –
బజ»å

బజ»å మృగ0ాజ – ’ింహమ వంటw మధ – నడ}మ కల~ాj
 జ»జ» – బజ»å

బజ»å కృÊా¿ –
నల+ నయ³ —కృషž
¿ డ} N సృ¸ి ’ిh f లయ f0ág
న అనుగ{హమల అ Ÿjk పంచకృత మల •ేయ~ాడ}
¿ డ}œ 
~ాడ} ”{కృషž
డ}œ
జ»జ» – బజ»å

బజ»å పల+ వ – ƒగర“టకలవంటw కర – •ేతžల పద – ాదమల కల~ాj
 జ»జ» –
బజ»å

బజ»å ప&ర¿ – qండ} ఇందు – చందుeq వంటw వదన – çమ కల~ాj
 జ»జ» – బజ»å

బజ»å
అనుచుÈ – అనుచుP 
UP ఈ – ఈ šధంబనÈ – šధమŒాP 
UP పల – అ äక ÃయంబలÈ – మ³ర“ల జగమలÈ – భవనమలను పల – అ mకమలÎౖన cపeళయd 
Ãయమల – జలమల cసమదeమలd అందుÈ – ల€ మంƒ – మం•ే’ి ’ిలÎ+ డ} – పeా/ం•ెjk ఆ –
పe’ిద× ుjైనటw పల – బహ  ÃయŒాడ} – šధమల కల~ాడ} వల+ వ – Œá†ిా లల
– ’ీ‹ ల
  కర – •ేతžలà 
యబjెjk ÃయమలÈ – ÁళÛల€ •ెలంగచుÈ – •ెల0ªగచు తjkయÈ – తjk’ÑనుP 
U´P ల€కమలÈ – ఎల+ ల€కలను qదుర వగÈ – qgmంe •ేల³గ జ»‰టˆచుÈ – qదeప1చుŠతž qదుర q –
ఏమర“ాటˆ¢ ందq సుభగడ} – అందŒాడ} రమణí – సుంద0Òమణల జ»‰టw – qదeప1ƒŠ ాడÈ –

August 7 

ాటలాడŒా qదురÈ – qదeను |́‰ను – ’ీ(క0›ంచుతžన  ‚{యÈ – అq†ించునటˆ
+  ఊరకంjెÈ –
కదలక^_దలక ఉంjెను కను – కళÚ۝ ెఱవకయÈ – ెరవకంj
P 
U·P ఏ – ఎటw బమలÈ – ప1టˆకల ఎఱుగక – ఎప1xడ}లïకండగ ఏార“ – అfశyం•ెjk ^Óటw – ŒÂపx~ాq ‚È
– ‚ పసులాప0› – ఆవ1లా’è ŒÂల+ ల ఇంటÈ – ఇంట+  బమ – ప1టˆట క*Œ|È – సంభšం•ెను ఏ –
ఏšధ^_`న కరËమల – కరËల లïక – అంటక ఎనయ – ¢ ంgmక క*Œ›న ఎక!టw – ఒంట0› ‚qÈ – ‚
జÀతకరËంబల – ప1టwనప1xడ} •ేయ‚{య సంభšం•ెÈ – ¢ ంgెను ఏ – ఏšధ^_`న త*+ – మ³తృమ]0›‹ చను –
స‹ నమల ాలÈ – £ీరమను ఎఱుగq – ె*యq e డ – qప1ణడ} య«¬ద – య«¬ద aక! చను ల –
స‹ నమల ాలÈ – £ీరమనందు •ÂరవÈ – ఆస‚‹q ఎఱŒ|È – చూ’Ñను ఏ – ఎటˆవంటw °q – ¯డ} వృదు×లÈ
– ^Óల ఎఱుగq – ఏమ³తeమలïq బeహËంబ – పరబeహ˝ ¢ gmŒ›టw – ఒjk ల€È – అందు వృgm§ È – వ0›§ల+ టను 
¢ ందజ4•ెŠÈ – ¢ ంద,ాŒ|ను ఏ – ఎటwP 
U·PP తపమలÈ – తపసు¼లను ఐనÈ – అyనపxటw‚ ఎల­È – šక’ింƒ పండq – ఫ*ంచq పంట –
పరమపదమ వల+  – Œá†ిా’ీ‹  జనమల – జనమల aక! ~ాడÈ – పలÎ+ ల€ పంjెÈ – పండ}‰ Ÿను
ఫ*ం•ెను ఏ – ఎటˆవంటw చదువలÈ – šద లవలన ఐనÈ – అyనపxటw‚ ఇటwట wgm – అల³ంటwgm ఇల³ంటwgm
అన0ాq – అq•ెపx,ాధ మాq అరh మ – పg
రh మ అవయవమలÈ – కరచరణ
దులందు అందమ –
అందమను అంgెÈ – ¢ ంgెనుP 
UQP •ెయవ1í – ాకటపలకటgm•ేషల •ేయ – •ేయ÷ద*jెjk తఱÈ – సమయమనందు š
త –
బeహËgేవ1q కరణûÈ – šధమŒా •ె  ందుÈ – ఒప1xను సంÃష – ఆనందప1 దృ¸ి – చూప1లÝ యతžండ}
– కîjkన~ాడ} ఐ – అy  నగచుÈ – నవ1(త జ
ర× నుq – šషž¿మ]0›‹ మ³jk!È – వలΝ ¢ లŠÈ – 
*యండ}ను 0á¸ింƒ – òపŒ›ంƒ ఉన  – ఉన టw ఎడÈ – సమయమనందు ర“దుeq – పరమ/వ1q భంŒ›È
– వలΝ ఒప1xను – చక!Œానుండ}ను సుఖ – సుఖమలవలన ఆనందంబÈ – సంÃషమను ¢ ంgm – ¢ ంgm
తనËయడ} – పరవశమ¢ ంgmన~ాడ} ఐ – అy  బeహËమ – పరబeహ˝ fÈ – వలΝ బలడ} – †ిల+~ాడ}
అమర“È – చక!Œా అమ0›యండ}ను బహ ళ – ŒÂపx బల ంబనÈ – బల³ వస‹ యందుP 
U¹P అయ వసరంబనÈ – అప1xడ}P 
UºP ‰డ}కÈ – ప1తžeq కన  – పeసšంƒన ~äడ!È – సంÃషమ ‰న,ాగÈ – కలాలమ ఉండ}టక 0áéêణûÈ –
0áéêణügేšq రబంƒ – †ి*†ింƒ ƒతe –

šధరంగల •ేలమలÈ – వస‹ మలను మండనమలÈ –
ఆభరణమలను ఇƒŠ – బహCక0›ంƒ మq ం•ెÈ – ŒÏరšం•ెను నందుండ} – నందుడ} ఆ – ఆ అంబజÀ£k –
పg
Ë£k పడf †ీeత – సంøింƒనgm ఐ – అy  చ0›ం•ెÈ – వ0›‹ం•ెనుP 
U7P అgm – అపxటw ÷దల – నుంƒ ÷దవ1ల – ాjkయ³వ1ల కదుప1ల – గంప1ల ¢ దుప1ల –
qంjైన¢ దుగల క*Œ› – క*Œ› ఉంjెÈ – ఉంjెను అంతÈ – అంతట నందుండ} – నందుడ} ŒáపకలÈ –
ŒÂాలకలను అ äకలÈ – అ äకమంgmq Œáకల – Œáవ1లమందలను ర – ాాడ}ట కÈ – òసమ దþల
– సమర“hల ఐనÈ – అyనటw ~ా0›q – ~ారలను qయ­ంƒ – ఏరxరƒ మథుర – మథు0ానగ0› కÈ – ‚
చq – ~Ÿ ۝ కంసుÈ – కంసుq కÈ – ‚ ఏటేటÈ – పefసంవత¼రమ †Ñట ెjk – కట వల’ిన అ0›È – కపxమను
పను ను †Ñట w – కటw jొ !q – శలవ1Ùసు‰q వసుgేవ1q – వసుgేవ1jk కడ – దగ
ర కÈ – క చq – ~Ÿ ۝
యో ƒతంబŒాÈ – తŒ›నšధమŒా ద0› ంƒనÈ – చూడబ# ŒాP 
UUP నందుqÈ – నందుడ}ను కనుŒÂq – చూ’ి ాeణమÈ – ాeణమలను ¢ ంgmన – f0›Œ›¢ ంgmనటw బ ంgmయనుÈ
– శవమ లÈ – వలÎ సంÃషమÝ ¢ లార“చుÈ – ఒప1xచు ఆనంద – ఆనందమà కîjkన అ˜{ల –
కÁ ర“ కడకను లÈ – కనుŒÂలకలందు క{ందు‰నÈ – కమˁ‰నŒా ªలÈ – •ేతžల ,ాƒ – •
ƒ ÏŒ›టÈ –
ÏŒ›టwయందు •ే0|ŠÈ – •ేర“Š‰ ŸనుP

´

´ 

P మఱయÈ – మ0›ంకను Ïగ*ంచు‰q – ఆ*ంగనమల•ే’ి సుఖ³ – సుఖవంత^_`న ఆ’ీనుqÈ – †ీఠం†Ñౖ
కîర“Šన ~ాq ాÈ – అగనటˆ
+  •ే’ి – •ే’ి వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} తన – తన aక! ‰డ}క –
ప1తžeq వలq – ఎడ* çహంబ – †èeమమ gz†ింపÈ – పeా/ంచునటˆ
+ Œా నందుq – నందుడ}Ý ఇటˆ+ – ఈ
šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
P సంతf – †ిల+ల లïదు – కలగలïదు అqyÔjk – అ Ÿjk ఘన – ŒÂపx ƒంతనమలÈ – š•
రమలందు మqŒ›
– మ*Œ› y మgm’ి – మస*తనమ¢ ంgm ƒ‚!న – కృ/ంƒన Á – Á కÈ – క సంతf – సం
నమ
క*Œ|È – లØంƒనgm గ మ – Ágే అదృష మ సంతf – సం
నమ é(నుq – లïq~ాq ‚È – ‚ ,'ఖ –
సుఖమల సంతf – š«Æషమ కలgే – కలగ 
కలగదుP 
P ¢ డగంటw – కనుŒÂంటwq qను È – qను  బef‚fÈ – బf‚ య³ను కడƒf – g
టwfq ఆపదలÈ –
ఇడ}మలను ఇంకÈ – ఇకద ార మల – పనుల అందుÈ – ఎడల ఏ – ఎటw ఎడమడ}గ –
అరమ0›కల లïq – లïనటw ŸచŠ*È – ’è éêతžq ¢ డŒాంచుట – ద0› ంచుట చƒŠ – చƒŠ yన~Ÿనుక
మరల – f0›Œ› ప1టˆట – బతžకట ాgే – కg 
అవ1నుP 
´P పల – బహ šధ^_`న ాటˆలÈ – శ{మలను పడ} – ¢ ంgెjk జనుí – మ³నవ1ల కÈ – క ఇలÈ –
భ]మండలమ†Ñౖ ఒక – ఒకటే •áÈ – సh లమనంgే ఉండÈ – ఉండ}ట కలgే – కదుర“ 
కదరదు ఏర“ల –
నgzపe~ాహ ~ŸంటÈ – మ³ర
మన కల’ి – పక!పక!న చను – ~ŸÛjk మ³ కల – •ెట+మ³నుల అq యÈ –
అÁ  పల – అ äక ~ŸంటలÈ – మ³ర
మలల€ వ1 – ‰టˆక వ1చుండ}ను ాక – ాq ాయక –
ఒకg
q కటwšడ}వక ఉ ä  – ఉండ} 
ఉండవ1P 
·P పల – ššధమలÎౖన 0áగంబలÈ – జబ3లను ¢ ందక – పడకండగ ఉన ~Ÿ – సుఖమగనున ~ా పసుí –
పసువ1ల ాలÈ – ాలను ఇచుŠÈ – సమృgm§ŒాqచుŠచున ~ా ేనువ1í – ఆవ1ల ‰లకí – •ెర“వ1ల
~ాగల – ఏర“+ ~ా0› – ÁటwÝ ప&0›తమలï – qండ}Œానున šకg
 Œáష – ప˜వ1లgొ డ+  పegేశంబవÈ –
చుటˆపక!ల‚ ప1లలÈ – ~ా ఘమల దుప1xల – లïళÚ۝ సంచ0›ంపవ1 – fర“గటలïదు కg
– కg
 
¢ ల³xర“ ä – బగన šకg
 8షమí – ŒÂల+ పలÎ+ ల కల~Ÿ – సమృgm§గనున šగg
 పచŠq – పచŠ ప&0› –
గjk  జ4ంపమలÈ – దుబ3ల త¦ – అక!jk ాం
ర – అట గంబలÈ – పegేశమలందుP 
QP తన – తన aక! ప1తe – కమ³ర“ల ­తe – ­తžeల మఖర“లÈ – మన గ~ా0›q తనుపక –
సంÃష†Ñటకండ చూడకయÈ – క*Û0ాచూడకండగ ~ార“ – ~ారల తఱŒ› – కృ/ంƒ న/ంపÈ –
న/ంƒ తžండగ మనుచు – బf‚ గృహ^Ó m – మ0›aకగృహసుhq ఆశ{మమనÈ – ఇంటwయందు ఉంjెడ} –
ఉంjెjk ~ాq – అతq ‚È – ‚ ఒక! – ఏšధ^_`న çదమÈ – సంÃష^_`నను కలgే – ఉండ} 
ఉండదుP 
¹P Á – Á aక! ాంత – ర  ఒద× È – దగ
ర Áవ1నుÈ – నువ1( Á – Á aక! ాంతయÈ – ర 
ŒారšంపÈ – Œా0ాబమ•ేయచుండగ qనుÈ – qను  తంjkగ
e È – కన తంjkŒ
e ా ఆల€‚ంచుచుÈ – šంచుచు
Á – Á aక! మందను – పలÎ+ యందు
–
aక! ‰డ}కÈ – ప1తžeడ} ఉ
 డ} – †Ñర“గతž
 డ}
నంద – నందుj
 నంద – ఆనందమÝ ఆq(తžడ} – కîjkన~ాడ} ఐ – అy P 
ºP అqనÈ – అనŒా నందుండ} – నందుడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
7P Á – Á కÈ – క gేవ‚ – gేవ¯gేš ‚È – ‚ జqంƒన – ప1టwనటw సు
– ప1తžeలను అÁకంబÈ –
అందరను Ãjో‹ డÈ – వర“సŒా మను  – ఇంతకమంgే ఈ – ఈ కంసుండ} – కంసుడ} వ mం•ెÈ –
చం†ి~ä’Ñను – aక! సుతÈ – ప1feకను éêం’ింపÈ – చంపబ# Œా •ేÈ – •ేతžల€నుంjk త†ిx –
త†ిxంచు‰q 
È – ఆ^_ ఆాశంబÈ – ఆాశమన కÈ – క ఏŒ|È – ఎŒ›0› yÔను బల – ƒన †ిల+
ఇgm – ఇటw ’ిhf gై~ా zనమÈ – š mవ«ాతž
‹ జ0›Œ›నgm ఆప¦ – ఆపదలక*Œ|jk దశÈ – ాలమనందు

August 7 

«¬కంబÈ – దుఃఖమను అందు Ÿ – ¢ ందు 
¢ ందడ} తD డ} – š~䁂 ఊరjkల – ఊర“‰నుమ
–

aక! సూనుండ} – ప1తžeడ} Á – Áకను సూనుjే – ప1తžejేP 
UP అqనÈ – అనŒా వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} నందుÈ – నందుq ‚È – ‚ మఱయÈ – ఇంా ఇటˆ
+ –
ఈšధమగ అqyÔ – •ె†ÑxనుP 
P జమపf – 0ాÕన ‚È – క అ0› – కపxమ ఇjkfš – కటwfš మమÈ – మమËలను కనుŒÂంటwš –
చూƒfš ^ÓమÈ – ^Óమకîడ qను È – qను  కంటw­ – చూƒf­ ^Óల – బగగ ä అyÔ È –
జ0›Œ›నgm ¢ మË – ~Ÿ Û¢ మ˝ ఇంకను – ~Ÿంట ä ŒáకలమనÈ – మందయందు ఉ
xతమలÈ –
ఆపదలÆించుట ÕెÈ – కనబడ}చున gm మను‰నవలయÈ – ఎదు0Â!నవలÎనుP 
P అq – అq ప*‚ – éEచŠ0›ంƒ వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} నంద – నందుడ} ఆదులÎౖన – ÷దలÎౖన వల+ వ1లÈ
– Œáపకలను jొ !*†ినÈ – శలšయ Œా ~ారల – ~ార“ ŒÂబ3నÈ – ~Ÿంట ä వjk – ~äగమŒా వ1టక కల
– సమరh మలÎౖన Œ›బ3లÈ – ఎదు×లను ప&qన – కటwనటw శకటంబలÈ – బళÛను పeకటంబలగÈ –
పe’ిద§మŒా ఎ‚! – అ m0Âéêంƒ తమతమ – ~ా0›~ా0› పలÎ+ ల – మందల aక! ÃeవలÈ – g
ర“లను పటw –
పjk చq0› – ~Ÿ Û y0› ఆ – ఆ నందుండ}È – నందుడ}కîడ పeÙతంబల – ఎర“కపడ}చున š ఐన –
అyన ఉ
xతంబలÈ – ఆపదసూచకమలను మందరÈ – ఎదుర“Œా ¢ డగq – కనుŒÂq «&0› –
వసుgేవ1డ} —«&0› N ర“q ప1తžeడ}
డ} వసుgేవ1డ}œ
1డ}œ తన – అతq ÃÈ – Ãడ ప*‚È – éEచŠ0›ంƒన
పలకల – మ³టల తపxవ1 – త†ిx వ1టలïదు అనుచుÈ – అq తలంచుచుÈ – šంచుచు ఉంjెÈ –
ఉంjెను అంతÈ – అప1xడ}P 
P కంసు – కంసుq aక! పంప1నÈ – ఆఙ పeారమ బల – /˜వ1లను ఘ³తన – హంతక0ాల ప&తన –
ప&తన cఅను0ా’ిd పలÎ+ లÈ – ఊర+ యందు మందలÈ – 8షమలందు పట ణమలÈ – ప1రమలందు
ఇలÈ – భ]మండలమద ఎల+ – అq  •áÈ – పegేశమలందు బల – /˜వ1లను éêంసÈ – చంప1ట
ాšంచుచుÈ – •ేయచు చనుచుÈ – తžండŒా ఎవ(q – ఎవq aక! †èర“ –
మమ శ{వణ – •ెవ1ల
 mÈ – మ³ర
మన పjkనÈ – šనబjkన అంతనÈ – ~Ÿంట ä సర( – సమస‹ ^_`న భయ – భయమలనుంjk
q~ారణమ – šమ‚‹ అగÈ – కలగ Y అటw – అటˆవంటw gై
ంతకండ}È – šషž¿మ]0›‹ అవత0›ంƒ –
ప1టw ఉన  – ఉన టw నందుq – నందుడ}aక! పలÎ+ – ~äప
e లÎ+  కÈ – క ఒక – ఒా క
డ} – gmనమన
ఖªచ0› – అదృశ గమన —ఖªచ0› N ఖః cఆాశమన
ఆాశమన కనబడకండగd
కనబడకండగd చ0› cfర“గ
^_d అదృశ గమనమగల ’ీ‹ œ
 
ఐ – అy  వƒŠ – •ే0› అందుÈ – g
qల€ మ³య³ – మ³యను పeయ‚‹È – పను ట•ే ామర‘†ిణû –
మ³ర“~äష
0›P 
PP ఐ – అy  •ÂƒŠ – పe~ä/ంƒ ానకండÈ – కనబడకండŒా అ0›Œ› – ~Ÿ ۝ ఇ*+ ల+ È – పef ఇంటwq తపxకÈ –
šడ}వకండగ అర’ి‰నుచుÈ – ~Ÿతž‰!నుచు నంద – నందుq aక! గృహమనÈ – ఇంటwల€ బలqÈ –
ƒన †ిల+~ాq
దమÈ – చప1xడ} ఒకటwÈ – ఒకg
qq šq – šq పeçgmంƒ – సంøింƒ సుంద0Ò –
మంƒఅందగె‹  ~äష – ~äష
0› అగచు – ఔతP 
´P ా{ల – చ*ం•ెjk కను లÈ – కళÚ۝ గబ3 – గండeటw చను లÈ – సh నమల కందు – మచŠ ¢ ందq –
లïనటw చందుర“È – చందుeq ల – వంటw çమనుÈ – మఖమ కల×లïదు – ఉంgో లïgో  అను – అ Ÿjk
బgm§È – ఆల€చన ఊqన – క*Œ›ం•ెjk Ïను – నడ}మ é$0ాళమ – ­క!*š«ాలమ ఐన – అyన
†ిఱుందుÈ – †ిర“దుల పల+ వ – ƒగళÛవలÎమృదు~Ÿౖన 0ాగ – ఎర{q ాద – ాదమల కరంబలÈ –
•ేతžల •
లÈ – ­‚!*Œా gొ డ – †Ñద×gm అగ – ఐన ‰ప1x – Õటˆమjk ఒప1x – చక!qgm అగ – ఐన
సర( – అంద0›q çహన – çéêంపజª’Ñjk మ]0›‹ – స(ర‘పమ ÃÈ – ÃటwP 
·P ాంచన – బంŒార“ కండల – •ెšకండలమల ాంతžలÈ – తళతళల గండ – •ె‚!ళ۝ యగంబనÈ –
జంట†Ñౖ ª{ళÚÛఱుకÈ – ƒందుల³డŒా జడ – జడŒాన*+ నÕటˆ †ÑౖÈ – ద ­ంƒన – అfశyంƒన మలÎ+ ల –

´´

´·

మలÎ+ ప&ల ^Ó*­ – మంƒ 
వ1లÈ – సు~ాసనుల ^_ƒŠ – అ†è£kంƒ మద – మె‹ ‚!న ఆళÚల –
గండ}తž^_Ëదల ­ను న – ఆాశమనందు 0ాÈ – వసు‹ండŒా అంƒత – అలంక0›ంచు‰న  కంకణ –
•ేfకంకణమల °ర – ^_డల€q °రమల ర“చుí – తళతళల •ెల~ారగÈ – అందŒ›స‹ ుండŒా †Ñౖవలవ –
‰ంగ అంచలÈ – అంచులను ఇంƒంచుకÈ – ‰gm× ‰gm׌ా జÀఱగÈ – జÀర“నటˆ
+ Œా ఇందుqనన – సుంద0›
—ఇందుqనన N చందeమÉ
¿ q ఇంటw – q~ాసమన ‚ Ÿౖ 
É అందగె‹ œ ఏŒ|È – ~ŸÛను కమ³ర“q – బలకృషž
– òసమP 
QP ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందుP 
¹P ’ి0› – ల£ీËgేš మమËÈ – మమËలను బeతžకంగ1చుట – బf‚ంచుట ‰ఱ|Í – òసమ శృంŒార –
అంద^_`న ~äషంబ – మ³ర“~äషమ ÃÈ – Ãటw అర“gే Yప1È – వƒŠయండవచుŠను అట – అq అంచుÈ –
అనుచు Œá†ికల – Œáప’ీ‹ ల øహ(ల – మ³టల 0ాక – †Ñగలక çéêంƒ – çహమలపjk y త¦ –
ఆ^_ యంgే పర“ల – ఆస‚‹గల~ార“ ఐ – అy  చూడÈ – చూచుచుండŒా ల
ంŒ› – సుంద0› —ల
ంŒ› N
లతలవంటw gేహమకల³^_ ’ీ‹ œ
  y – ~Ÿ ۝ కqyÔÈ – చూ’Ñను పర ంక – ానుx మధ ంబనÈ –
మధ ల€ పర“È – హ0›q కృషž
¿ q భ,ాËనల – qవ1ర“గ†ిxన అŒ› వంటw ేÕÈ – పeాశమకల~ాqq దురå న –
దుషžలను వధ – సంహ0›ంచుట ాeరంభకÈ – ాeరంØంచు~ాqq jkంభకÈ – బలqP 
ºP కq – చూ’ి కgmయవచుŠ – స†ిం•ెjk సమయంబన – సమయమనందుP 
7P ఆ – ఆ ల€ªశ(ర“డ} – కృషž¿డ} —ల€ªశ(ర“డ} N సమస‹ ^_న
` ల€కమలక పeభవ1
¿ వ1œ 
వ1 šషž
వ1œ ఆ – ఆ
చ0ాచరšభండ} – కృషž¿డ} —చ0ాచరšభడ} N కదలగలšలïqš0|ంటw‚ పeభవ1
¿ వ1œ 
వ1 šషž
వ1œ ఆ – ఆ బల –
/˜ర‘ప1jైన Œáాలడ} – య³దవ1డ} కృషž¿డ} ఆ – ఆ బల – /˜ ధ(ం’ిq – హంతను ŒÂంటˆ –
దుషž0ాల కంటÈ – పగ పటˆ ఇjk – పటw ~ŸసÈ – ”{ఘమŒా బ*ంత – ప’ిúడ త*+  చందంబనÈ – వలΝ 
ా*ండ+ È – స‹ నమలందు šషమÈ – šషమను ఊq – ధ0›ంƒ వచుŠట – వచుŠటను మgmÈ – మనసుల€ 
šంƒ – ఊéêంƒ ల€È – మనసుల€ నవ1(చుÈ – నవ1(‰నుచు ాలÈ – ఇš ాళÚ۝ ªలÈ – ఇš
•ేతžల ఎఱుంగకÈ – అq ె*యq ’ిh fల€ ఉన  – ఉన టw కరణûÈ – šధమగ కÈ – కళÛను çjkŠ –
మ]’ి‰q గ0|(టˆచుÈ – గర“{†Ñడ}తžP 
UP ఆ – ఆ ాపజÀf – 0ాస —ాపజÀf N ా†ి¸ి
¸వ
ి ంశసు‹ల
ల 0ాసులœ
0ాసులœ సుంద0› – ’ీ‹  ఆ – ఆ ాపq – /˜వ1
aక! ానుxÈ – పక!వద× ‚ •ేరన – దగ
రక అ0›Œ› – ~Ÿ ۝ కరమలÈ – •ేతžలÝ లï†ి – లïవgz’ి చను –
స‹ నమల కవÈ – జంటను /˜వ1È – చంటw†ిల+~ాqq çప1చుÈ – ఆనుŠచు మg
×jk – మదు×¢ టˆ‰q
/రమÈ – తలను మ]0Â!q – మ]1ƒ ప*|È – ప*|నుP 
P చనుÈ – చనుబలను Á – Á కÈ – క కడ}పÈ – 
Œ›ంచుటక •
లÎడ} – సమర“hలÎౖన చను~ారల –
తŒ›న~ార“ లïర“ – ఎవర‘లïర“ Áవ1 – Áవ1 చనవలÎÈ – ~ŸళÛవలÎను •
వవలÎను అనుచుÈ – అనుచు చను
– చనుబల కjk†ి – 
Œ›ంƒ దÈ – ఆ†Ñౖన Á – Á కడÈ – వద× నుంjk చనుg
నÈ – ~ŸÛదను అనగÈ –
అ Ÿjk ~äడ!È – కతహలమÝ చనుÈ – ~ŸళÚÛను చను – చనుబల కడ}పÈ – 
Œ›ంచుటకP 
P
–
aక! చనుబల – స‹ న మ ఒక – ఒª ఒక! గ|!డ}È – ఒకగటక~äయగ*Œ›నంత ఓ – ఓy*
ƒq  – చంటw కమ³ర – †ిల+~ాడ 
eవ1మ – 
గమ ఒయ నÈ – fన Œా †ిదపÈ – తర“~ాత Á – Á
aక! •ెలవమ – చక!దనమను ఎఱుగవచుŠను – చూడవచుŠను
–
aక! •ెలవమ –
చందమ సఫలమ – పంjkనgm అగను – అగను న నద* – పg
Ëþj
P 
P అq – అq బలÈ – బలq ఉgే×/ంƒ – గ0›ంƒ మg
×jెjk – మదుוేయచున  భంŒ›È – వలΝ మ³టల³jెjk
– మ³ట+డ}చున  •ేjkయÈ – ’ీ‹ q
  చూƒ – కనుŒÂqP

August 7 

´P వq
– ఇంf మట కమ – 
కవలదు అమË – త*+  చను È – స‹ న మను కడ}పÈ – 
Œ›ంచుట వలదు
– వదుם అమË – త*+  Á – Á aక! చను È – స‹ న మను మ³ – మ³ aక! తనయండ} – †ిల+~ాడ}
ఒల+ డ} – అంŒÒక0›ంచడ} ా’ి – šjkƒ ¢ మË – ~Ÿ Û¢ మ˝ అq – అq య«¬ద – య«¬g
gేš 0áéêణí –
0áéêణügేš రÈ – †ిలచుచుండŒా |́‰నకÈ – లÎక!జªయకండ ఈ£kంచుచుÈ – చూచుచు మ³యÈ –
మ³యను పq  – పరƒ †ÑలచÈ – భయంకరమగ òశంబ – ఒర ల€È – ల€q ~ాలÈ – కf‹  ^_లxనÈ –
వలΝ 0ాøల+చుÈ – పeా/ంచుచు మ³ట – Yటwమ³టయంద* ^_త‹దనమÈ – సుq తత(మను ల€È –
మనసునందు ~ాjkయÈ – Ùవeస(వమను ఏరxడÈ – కలగనటˆగP 
·P కgm’ి – •ే0› క*‚ – మ Yఙ^_`న పలకల – మ³టల పలకచుÈ – •ెప1xతž ఉలక•ెjk – బöదుర“లïకండ
జళÚకÈ – తత‹ రాటˆను •ÂరకÈ – ¢ ందకండగ ఎదురÈ – తన yÔదుట qదురÈ – qదe కgm0›న – yన
ఫణû – భయంకర^_`నామ అq – అq ఎఱుంగక – ె*’ి‰నలïక గణమfÈ – 
డ} అq భe­ంƒ fగచు –
ల³గటకయf ంచు జడమfÈ – బgm§é(నుq బöడంగనÈ – šధమగ కఱటw – వంచక0ాల జఱØ – దుష  
ెఱవ – ’ీ‹  ~Ÿరప1నÈ – బöదుర“గ చనుgెంƒ – వƒŠ పఱప1 – ానుx నడ}మÈ – మధ న ఒఱప1 –
చక!దనమల క*Œ› – ఉంjk ^_ఱయచుÈ – పeా/ం•ెjk కనుÈ – కళ۝ కవÈ – జంటను ెఱువకÈ – 
ెరవకండ ~Ÿఱప1 – బöదుర“ మఱప1 – నదర“ ఎఱుంగక – లïకండగ ‰మర“ – మ Yఙత ­గల –
అfశyం•ెjk ƒఱుత – చంటw ‰మర“È – †ిల+~ాqq fŒ›ƒ – Ùసు‰q డలనడ}మ – ఒjkల€ ఇడ}‰q –
ఉంచు‰q ఒడల – gేహమ qవ1ర“చÈ – తడ}వ1తž ఎడ Ÿడ – మధ మధ ల€ మమతÈ – †èeమను
కడల‰లప1చు – క*Œ›ంచుచు ఆ‰న  – ఆక*Ãనున  ƒq  – చంటw అన  –

 చను È –
చనుబల కడ}వ1మ – 
గమ అq – అq చను È – స‹ నమను ఇచుŠ – అంgm•ెŠjk సమయంబనÈ –
సమయమనందుP 
QP ^Óల<!న  – qదeలïƒన ెఱంగనÈ – šధమగ ^_ల+నÈ – ^_*+Œా కను – కళÚ
+  šƒŠ – ెరƒ ª{గంటÈ –
ఓరకంటwÝ చూచుచుÈ – చూచుచు ‚gm‚ – ఒడలšర“చు‰q Á*
– q‚! ఆవ1*ంచుచుÈ – ఆవ1*సూ
‹ 
•ేతžలÈ – •ేతžలను ఆకసంబనÈ – †Ñౖ‚ •
ƒ – •
’ి ఒgmŒ›* – ఒf‹ Œ›* ఆ‰న  – ఆక*~äయచున  ఒజÈ
– šధమగ ఊgm – అవలంØంƒ úŒ› – úగ~Ÿౖన చను È – స‹ నమల కవÈ – జంటను ªలÈ – •ేతžలÝ
=jkంƒ – †ి’ి‚ కబ ంƒ – Yటwల€†Ñట ˆ‰q గ{క!గ{క!కÈ – ఒ‰!కగక!†ీలŠనప1డ} గటˆగటˆకÈ –
గటˆక!గటˆక! అనుచు – అq శబ× మÃ
గత ఒక0|ండ} – 0|ంjే0|ండ} గ{క!లను – గక!లÝ ఉšద –
’ీ‹  ాeణంబలÈ – ాeణ~ాయవ1ల ’Ñౖతమ – Ãాటˆ ^Óq – gేహమ ల€È – అంద* సత(మ – శ‚‹ ఎల+ È
– అంతటwq 
e~ŸÈ – 
Œ›~ä’Ñను అgmయనుÈ – ఆ^_కîడP 
QPP గంjెల – హృదయమ తల+ jkల+È – gmల+Œా øమË – అgmకమŒా fర“గచుÈ – భe­ంచుచు qలవకÈ –
తటˆ‰నలïక /రమÈ – తలను ~ాeలÈ – ~ా* తžండŒా ఇతర – ­Œ›*న బలర – †ిల+ల ‚{యÈ – వంటw
~ాడవ1 – ~ాjkš ఈవ1È – Áవ1 ావ1 – ావ1 చను È – స‹ నమను šడ}వ1మ – వద*†Ñట ˆమ
šడ}వ1మ – šjkƒ†Ñట ˆమ •
లÈ – ఇక•
ల అనుచుÈ – అంటˆP 
¹P qబ3రప1 – అ mక^_`న ద†ిxÈ – g
హమÝ మంటల – మంjk వ1టల పeú3నÈ – ~ా †ించŒా ధృf – పటˆ
లïక – త†ిx äతe – కళÚ۝ పద – ాళÚ۝ హస‹ ంబí – •ేతžల ŒÂబ3నÈ – ”ఘమŒా šవృతమల –
వదులÎౖ yనš అగచుÈ – ఐ త గబ3 – గబ3 అనుచున టw – అ Ÿjk కîతÈ – శబ× మÝ కîలÎÈ –
పjk yÔను äలÈ – äలదP 
ºP అద0|È – కం†ిం•ెను ‰ండల – Œ›ర“ల ÃడÈ – Ãాటˆ భ]­ – äల గ{హ – గ{హమల 
ర – నతeమల
అÁకమí – సమ]హమల ­ంటw – ఆాశమ †ÑౖÈ – దబöద0|È – భయబjkనš gmక!ల –
న*×క!లందు మ³ర“ç తల – పefద(నుల ఎగ’ÑÈ – లïƒనš ñf*+ – భయపjk y ల€కంబలÈ –
మల€+కమలìవ1ల కదలంబఱ/ను – కలత•ెంgెను వజe – వజÀeయధమ•ేత Øన  – నరకబjkన Œ›0› –

´Q

´¹

పర(తమ 0ªఖÈ – వలΝ ప&ర(gేహంబ – ఎపxటwర‘ప1 ÃÈ – Ãటw feదశ – gేవతలను ధ(ం’ిq –
éêం’ిం•ెjkయ³^_ కîలÈ – పjk త కy డ}చుÈ – కÖ మనుచు త¦ – ఆ^_ gzర7 – ¢ ద× gైన ఉర“ –
గటw 8షంబనÈ – అర“ప1ÃP 
7P అప1xడ} – ఆ సమయమనందు ెపxరమ – దుస¼హ^_`నgm అగ – ఐన ఆ – ఆ చప1xడ} – శబ× మ
హృదయమలన – గంjెలల€ •ÂƒŠ – దూ0› సందjk – సంకట †ÑటÈ – †Ñడ}తžండŒా మ†ిx0›ŒÂq –
ఉ‚!0›ú‚!0› పjk0› – ఐ y0› ఎఱుకల – gేహసËృతžల త†ిx – త†ిx y ధరÈ – äలద ŒÂల+ ల –
Œáపకల ఎల+ È – అందర“ను తల+ డపడ}చుÈ – తత‹ రపడ}తžP 
UP ఆ – ఆ జఱØ – వంచక0ాల రండ – కంకమండ cfటˆd రక!’ి – 0ా’ి Ÿౖజ – తనసహజ^_`న శ0ÒరంబÈ –
gేహమÝ äలÈ – భ]­ న*యÈ – న*Œ› వ1నటˆ
+ Œా పjkనÈ – పjk Œా Öజనమన ర –
ఒకటwన రÖజనమల ^ÓరÈ – వరక ధ0ాజంబల – •ెట+ ˆ —ధ0ాజమ N ధర c äలdను జమ cప1టw నgmd
•ెట ˆœ నుగ
ల – చూర¿ మలÎౖనš అyÔ È – అyనš 0ాజవ0ªణ – మ°0ాజP 
´P g
ర“ణ – భయంకర^_`న ల³ంగ]ల – ¢ డ~Ÿౖవ దండ – †Ñదם దంతంబలÈ – పళÚ۝ నగ – ‰ండ గహ(రమÈ –
గహ ల – వంటw
’ికయను – మక! గండ«ÌÍల – గంj
eళ۝ ఆకృf – వంటwర‘ప1 కల – క*Œ›న కచ –
స‹ నమల యగమను – జంట š0›’ి – šరబ# సు‰q తలÎడ} – చ*ం•ెjk పల+ – ాšరంగ ~Ÿంటˆeకలను –
/0áజమల కటw – ­క!*ల€ైన నూతžలÈ – బవ1ల •ెనయ – వంటw äతంe బలÈ – కళÚ۝ †Ñను – †Ñదם
gmబ3È – మటwgmబ3లను లÎjk – వంటw †Ñద× – †Ñద׆Ñదם †ిఱుదుÈ – †ిర{ల •
లకట ల – ‚టw¯ఊచల ల
– వంటw చరణ – ాళÚ۝ ఊర“ – డల హస‹ ంబÈ – •ేతžల ఇం‚న – ఎంjk yన మడ}వ1 – •ెర“వ1 
ÃÈ – Ãటw ఎనయ – లÎjk కడ}ప1న – ¢ ట  క*Œ› – ఉంjkP 
´PP షF – ఆర“ c¹d ò{శ – òసుల gzర7మ – ¢ డవ1కలgm ఐ – అy  కgm’ి – దగ
రక ~Ÿ ۝ చూడÈ –
చూచుటక భయదమ – ñకరమ అగ – అyన g
q – ఆ^_ aక! ఘన – †Ñదם కGబరమÈ – 
ాeణమలïq కటెను చూƒ – కనుŒÂq Œáప – Œáపకల Œá†ీ – Œá†ికలÎౖన జనంబల – ~ార“ గంప1గ]jk –
గంప1లకటw బöగడ}చుంjk0› – ~Ÿరచుచుంjk0› మనమలÈ – మనసులందు బöదుర“ – భయమ కgm0› – క*Œ›P 
´P ఈ – ఈ šధంబనÈ – šధమగP 
´P ఆ – ఆ తఱÈ – సమయమనందు కడ}వగÈ – చనుబల
గటg
(0ా అడ•ెను – అణƒ~ä’Ñను
నూతనఫ1ల³+బå ల€చనుడ} – బలకృషž
¿ డ} —నూతనఫ1ల³+బå ల€చనుడ} N ‰త‹ Œాš0›’న
ి పదËమలవంటw కను ల
కల~ాడ}
¿ వ1œ
¿ డ} —హ0› N భక‹ల ాపమలను హ0›ంచు~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œ హ0› – బలకృషž
చు~ాడ} šషž
వ1œ మృతž –
మరణమను gో తనÈ – కq†ింపజªయ
^_ను కృత – క*Œ›ంƒన మq – ఋషžల aక! సమదయ –
సమ]హమలక య³తనÈ – కష †Ñట ెjkయ³^_ ప&తనÈ – ప&తనను ఎఱంŒ› – ె*’ి‰q ఆ – అటˆవంటw
తన – తన aక! âలÈ – âల³కృత మÃP 
´´P šషధర0›ప1 – గర“తËంతžq†Ñౖ —šషధర0›ప1డ} N šషధర cసరxమలకd
సరxమలకd 0›ప1డ} cశతžeవ1d
వ1d గర“తËంతžడ}œ
గర“తËంతžడ}œ
గమనుq – šహ0›ంచు~ాq ‚q – ‚ šషగళ – పరమ/వ1q —šషగళÚడ} N šషమను కంఠమన ధ0›ంƒన~ాడ}
ƒన~ాడ}
శంకర“డ}œ
శంకర“డ}œ సఖుq – ’è éêతžq ‚q – ‚ šషశయనుq – «Æష«ాy —šషశయనుడ} N šష cసరxమ
సరxమ ఆgm
«Æషžd
žd†Ñౖ శయనుడ}
శయనుడ} šషž
¿ వ1œ
వ1œ ‚È – ‚ šషభవభవ – బeహËgేవ1q —šషభవభవ1డ} N šష cÁటwయందుd
యందుd భవ
యందు
cప1టె jg
k dm yÔన
` పదËమన భవ cప1టw న~ాడ}d
~ాడ}d బeహ˜
˜ జనకq – తంjke ‚q – ‚ šష – šషమప&’ిన కచ
– స‹ నమల చను – ఉంjెjk šషమÈ – šషమను ‰నుట – Ùసు‰నుట šష^Ó – కష మ³ ాదు తలపÈ –
తరƒచూ’ిన•áP 
´·P అంతÈ – అప1xడ} ఆ – ఆ Œáప – Œáపకల Œá†ీ – Œá†ికలÎౖన జనంబల – ~ార“ ె*’ి – ె*’ి‰q Œáéêణü –
0áéêణügేš య«¬దలÈ – య«¬g
gేšలను కîడ}‰q – Ãాటˆ బöగ
jkలక – ~Ÿరవకండగ డగ
ఱ – దగ
రక~Ÿ ÛP

August 7 

´QP äలÈ – భ]­†Ñౖన కî*న – పjk yన ^Óటw – శ‚‹మంతž0ాల †Ñను  – బగ†Ñదם ఉరమ – వసh లమ †ÑౖÈ
– ద q0ÒÞfÈ – భయమలïకండగ ¯{jkంచు – ఆడ}‰ంటˆన  ఓ – ఓy* బల³ – †ిల+~ాj
 రమË – 0ా
అq – అq మ]ప1È – భజమ†Ñౖ •ేర“Š‰q – ఎతž
‹ ‰q సంసx0› ంƒ – ఒడలq­0› ఊ0ార“ŠచుÈ –
ఊరjkంచుచు Œá – ఆవ1aక! ల³ంగ]లమÈ – Ãకను fe†ిx – gmగదుjkƒ Œáవ1 – ఆవ1 aక! రజమÈ –
ా*దుమËను Œá – ఆవ1 aక! మ]తeమÈ – పంƒతమ cఉచŠd చ*+ – ƒలక0›ంƒ త¦ – ఆ బల –
†ిల+~ాq అంగంబలÈ – g
(ద«ావయవమలక cd —g
(ద«ావయవమల N నుదుర“ ^_డ ´0ÂమË
·బ డ} QN¹మ]ప1ల ºN7ç•ేతžల¯ళÚÛ UNమణû 
మణûకటˆల N 
NçాళÚÛ 
çాళÚۜ
çాళÚۜ Œá – ఆవ1 aక! మయంబÈ
– †èడను అలgm0› – 0ా’ి0› ఆ – ఆ పంjెeండ} – g
(దశ cd
మంబలÈ – ªశవ
మమలP 
´¹P మఱయÈ – ఇంకను అంతటÈ – ~ాqÝ తqయకÈ – తqšÙరక Œá†ికల – ŒÂల+ ’ీ‹ ల
  ఆచమనంబల –
సంకలxమ•ె†ిx‰నుట •ే’ి – •ే’ి దþల – అర5తగల~ార“ ఐ – అy  మనుÈ – మందుŒా తమ –
~ా0› స(ంతమనక కÈ – ‚ ర£6కరంబ – రణక*Œ›ంచునš అగ – ఐన =జ
సంబÈ – =జ
సమను
—=జ
సమ•ేయట N పeణ~ాgmŒా g
(ద«ా0› cఓంనç భగవే ~ాసుgే~ాయఃd
ాయఃd జపమ అంగ
సప&0›
అంగ
సప&0›‹Œా
cలల³టgm ,ాhనమలను 
కటకలgmŒాd
ాd ఆచ0›ంచుటœ
చుటœ •ే’ి‰q – •ే’ి‰q ƒq  – చంటw అన  – తంjke Á – Á
aక! అడ}గలÈ – అడ}గల యందు అÕండ}ను – బeహËgేవ1డ} జÀనువ1లÈ – çాళÛను అqలండ}ను
– ~ాయgేవ1డ}ను డలÈ – డలను యD ండ}ను – యఙ మ]0›‹yÔ`న అŒ›  కటw – ÷ల తలంబనÈ – 
ాeంతమను అచు తžండ}ను – šషž
¿ మ]0›‹ —అచు తžడ} N చు తమ cజÀర“టd
¿ వ1œ
జÀర“టd లïq~ాడ}
~ాడ} šషž
వ1œ కడ}ప1È –
బ జå ను హయ³సు ండ}ను – హయŒÒ{వమ]0›‹ హృదయంబÈ – మనసును ªశవ1ండ}ను – šషž
¿ మ]0›‹
—ªశవ1డ} N ª/ అ Ÿjk 0ా’ిq చం†ిన~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œ ఉరమÈ – వసh లమను ఈ˜డ}È – ఈ«ానుడ}ను
కంఠంబÈ – ŒÂంతžను ఇనుండ}ను – సూర“ డ} భజంబలÈ – బహ వ1లను చతžర“ÞÕండ}ను –
šషž
¿ మ]0›‹ —చతžర“ÞÕడ} N
లగ •ేతžల గల~ాడ}
¿ వ1œ
గల~ాడ} šషž
వ1œ మఖంబÈ – çమను fešక{మండ}ను –
~ామనుడ} —fešక{మడ} N మల€+కమను ఆక{ ­ంƒన ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} ~ామ
వ
ర“డ}
~ామ
వ
ర“డ} šషž
వ1œ /రంబÈ – తలను
ఈశ(ర“ండ}ను – పరమ/వ1డ} ర£kంతžర“ – ాాడ}Œాక మందు – మందు~Ÿౖప1 చ‚{యÈ – šషž
¿ మ]0›‹
—చ‚{ N చక{మ ఆయధమŒా కల~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œ ~ŸనుకÈ – ప1~Ÿౖప1 గg
– గg
యధమ ధర“ండ} –
ధ0›ంƒన~ాడ} ఐన – అyన హ0›యÈ – šషž
¿ మ]0›‹ ార +ంబలÈ – ఇర“పక!ల ధను – šల+ను
ధర“ండ} – ధ0›ంƒన~ాడ} ఐన – అyన మధు~Ÿౖ0›యÈ – šషž
¿ మ]0›‹ —మధు~Ÿ0
ౖ › N మధు అ Ÿjk 0ాసుq
శతžeవ1
¿ వ1œ
¿ మ]0›‹
వ1 šషž
వ1œ అ’ి – ఖడ
మను ధర“ండ} – ధ0›ంƒన~ాడ} అగ – అyన జ
ర×నుండ}ను – šషž
—జ
ర× నుడ} N జనులను ర£kంచు~ాడ}
¿ వ1œ
చు~ాడ} šషž
వ1œ ‰ణంబలÈ – మ]లలందు శంఖ – శంఖమ చక{ – చక{మ
గg
– గద ధర“ండ} – ధ0›ంƒన~ాడ} ఐన – అyన ఉరగశయనుండ}ను – «Æష«ాy —ఉరగశయనుడ} N
ఉరగమ cఆgm«ష
Æ žd
¿ వ1œ
ždq†Ñౖ శయనుండ} cపర“ండ}~ాడ}d
పర“ండ}~ాడ}d šషž
వ1œ దను – †Ñౖగమందు ఉ†èందుeడ}ను –
šషž
¿ మ]0›‹ —ఉ†èందుeడ} N ఇందుeq , దర“డ}
¿ వ1œ
దర“డ} šషž
వ1œ ‚{ందుÈ – ‚ంద~Ÿౖప1నందు 
9“ ండ}ను – గర“డ}డ}
అంతటను – సర(పegేశమలందును హల –
Œªల ఆయధమ ధర“ండ} – ధ0›ంƒన~ాడ} అగ – ఐన
ప1ర“షžండ}ను – సర(ారణభ]తžండ} ాతžర“ – ాాడ}Œాక Á – Á aక! ఇంgmయ
e ంబలÈ –
స0ª(ంgmeయమలను —ఏకద«Æంgmయ
e మల N Qఙ! äంgmeయమల cకను  మక! ´
లక ·•ెš QచరËమd
చరËమd
Qక0ªËంgmeయమల cాళÚÛ •ేతžల ´ Yర“ ·గé$
$ ంgmeయమ Qగదమd
గé ంgm
గదమd మ0›య మనసు ÷త‹ ం œ 
œ
హృ¸ీª˜ండ}ను – šషž¿మ]0›‹ —హృ¸ీ˜
ª డ} N హృ¸ీకమ cఇంgmయ
e మd
¿ వ1œ
మdలక ఈ˜డ} cపeభవ1d 
వ1d šషž
వ1œ 
ాeణంబలÈ – పంచాeణమలను —పంచాeణమల N ాeణమ అానమ ´సమ³నమ ·ఉg
నమ
Q~ా నమœ
¿ వ1œ
~ా నమœ
0ాయణండ}ను – šషž¿మ]0›‹ —
0ాయణడ} N
రమలందు ప1టw న~ాడ}
~ాడ} šషž
వ1œ
ƒత‹ ంబÈ – ƒత‹ మను «Æ(తgz(పపfయను – ”{హ0› —«Æ(తgz(పపf N «Æ(తgz(ప~ా’ిq cల£ీ
ీËgేšd పf cభర‹ d
ల£Ëgే
šషž
¿ వ1œ
వ1œ మనంబÈ – మనసు¼ను ֌Òశ(ర“ండ}ను – క†ిలడ} —ÖŒÒశ(ర“డ} N Öగలల€ ఈశ(ర“డ}
ఈశ(ర“డ}
క†ిల³వ
ర“డ}
¿ వ1œ
¿ మ]0›‹ —పృ/ గర“Þడ} N పృ/ 
³వ
ర“డ} šషž
వ1œ బgm§qÈ – మfq పృ/ గర“Þండ}ను – šషž
కమ³ర“డ}
¿ వ1œ
కమ³ర“డ} šషž
వ1œ అహంారంబనÈ – అహంారమనందు భగవంతžండ} – భగవంతžడ} —భగవంతžడ} N

´º

´7

షడ}

ణశ
ౖH (ర సంపను డ}œ
సంపను డ}œ ఐన – అyన పర“ండ}నుÈ – పరబeహË —పర“డ} N ప0ాతxర“డ}
ప0ాతxర“డ} పరబeహË
Ë
šషž
¿ వ1œ
వ1œ ాలనంబనÈ – ాాడ}ట •ేయదుర“ – •ేయŒాక Áవ1È – Áవ1 ¯{jkంచుÈ – ఆjెjk ఎడÈ –
సమయమలందు Œášందుడ}ను – šషž
¿ మ]0›‹ —Œášందుడ} N ~äద~ägm šషž
¿ వ1œ
వ1œ శయqంచు – పర“ండ} తఱÈ
– సమయంలందు మ³ధవ1ండ}ను – šషž
¿ మ]0›‹ —మ³థవ1డ} N ల£ీ
ీËపf šషž
¿ వ1œ
ల£Ëపf
Ëపf
వ1œ నడచుÈ – నడ•ెjk ~äళÈ
– అప1xడ} ~Ÿౖకంఠ“ండ}ను – šషž¿మ]0›‹ —~Ÿక
ౖ ంఠ“డ} N ~Ÿక
ౖ ంఠమ c÷క! qల€కమd
qల€కమdనక అ mపf
f
šషž
¿ వ1œ
వ1œ కîర“Šన  – కîర“Šంjెjk సమయంబనÈ – అప1xడ} ”{పfయÈ – ల£ీËపf కడ}చుÈ – f Ÿjk
ాలంబనÈ – అప1xడ} సర(భకండ} – అq టwq fను~ాడ} అyన – ఐనటw యఙ భÕండ}È – šషž
¿ మ]0›‹
—యఙ భÕడ}
భÕడ}

N

అq 

హš0ాÞగమలను

cఆయ³

gేవ

ర‘పమలల€d
ర‘పమలల€d

fను~ాడ}
fను~ాడ}

šషž
¿ వ1œ
వ1œ

ఏమఱకండ}దుర“ – అపeమతž
‹ లగాాడ}Œాక qను È – Á aక! †è0Â!qన – †èర“తలƒన•á దుస(ప  –
•ెడకలల వృద§ – వృద§ గ{హమల బలగ{హంబÈ – బలగ{హమల కî«ాËండ – కî«ాËండ†ి«ాచమల
j
‚Á – j
‚Á†ి«ాచమల య³తž
నులను – 0ాస†ి«ాచమల భ]త – భ]త†ి«ాచమల †èeత –
†èeత†ి«ాచమల య – యþల 0ాస – 0ాసుల †ి«ాచ – †ి«ాచమల š
యకలÈ – š
యక
þదegేవతల òట0ాదుల – òట0Ò ఆgm †ి«ాచమల జª ష – జª ష gేవత ఆgm – మన గ భ]త
థులనుÈ
– భ]
mపతžల మ³తృక – మ³తృక ఆgm —మ³తృక N ఎడమపక! ‰మË •ెš మన గనš ‰రవjkన ఏనుగ
ఏనుగ
gzq వలన అ mపf‚ g
0›దÐe మ కలగనుœ
కలగనుœ గణంబలను – గణgేవతలను న/yంతžర“ – న/ంƒ దుర“ Á
– Á అందుÈ – ఎడల ాeణ – ాeణమలక ఇంgmeయ – ఇంgmeయమలక శ0Òర – gేహమనక š0áధంబల –
ఇబ3ంgmక*Œ›•ెjkš ఐన – అyన ఉ
ËదంబలÈ – ƒ
‹gm •
ంచల మల అప,ాËరంబలను –
బgm§భeమకరణమల మహ – ŒÂపx ఉ
xతంబలను – ఆపదలనుసూƒంచునš ¢ ందకండ} – కలగకండ}
ావ1త – ాక అq – అq ర•ే’ి – రకటw gzšంƒ0› – ఆ”ర(gmంƒ0› అంత – అప1xడ}P 
´ºP ఆ – ఆ †Ñద× – అ mక^_`న ~äడబంబల – మ³యలగల ాపq – †ిల+~ాq ‚È – ‚ చను È – స‹ న మను
కjk†ి – 
Œ›ంƒ ానుప1 – పక! పడక †ÑౖqÈ – ద ాe†ింƒ – ¢ ంgmంƒ పడ}òబöట w క†ిx – దుపxటwక†ిx
కîర“కమ – qదe¢ మ˝ ఓ – ఓy* ాపడ – †ిల+~ాడ అq – అq య«¬ద – య«¬ద ఒయ నÈ –
fన Œా ~Ÿంట ä ాjెÈ – జ»లాjెనుP 
´7P అంతÈ – అప1xడ} నందుండ} – నందుడ} ÷దలyన – మన గ Œáపకల – య³దవ1ల మథుర –
మథు0ానగరమ నుంjk – నుంjk వƒŠ – వƒŠ రక!’ి – 0ా’ి aక! ^ÓనుÈ – కGబరమను కq –
చూ’ి ~Ÿఱగపjk – ఆశŠర y మను  – ఇంత‚{తమ వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} ఉ
xతంబలÈ –
ŒÂపxఆపదలను ఎఱంŒ› – ె*’ి‰q •ె†Ñxను – éEచŠ0›ం•ెను అతండ} – అతను మ° – ŒÂపx ֌› – ఋ¸ి
అq – అq ¢ Œ›jk – సు‹fంƒ క áరంబల – క ›న^_`నgm అగ – ఐన ప&తన – ప&తన aక! ఒడలÈ –
కGబరమను క ారంబలÈ – ŒÂడ ళÛÝ నఱ‚ – న0›ª’ి తమ – ~ా0› aక! కటvరంబల – q~ాసమల
కÈ – క దవ1( – దూరమŒానుందునgm అగ – ఐన పegేశంబనÈ – •áటˆనందు పటvరంబలÈ –
గంధప1•ెక!లÝ దహనంబ – ƒfq సంగ{éêంƒ – †è0›Š దéêంƒ0› – ా*Š0› అంత – అప1xడ}P 
´UP ¢ Œ›*¢ Œ›* – ­‚!*0ాՁ‰q ాల – దéêస‹ ున  మగవ – ’ీ‹  aక! gేహంబనÈ – శ0Òరమనుంjk అగర“ –
అగర“ సుగంధప1 ప0›మళమల – సు~ాసనల ¢ గల – ¢ గల ~ŸడలÎÈ – ~Ÿలవjెను gేహ – «ా0Òరక
కలËషమలÈ – gో షమల కళÚ۝ ”{హ0› – ”{కృషž
¿ q aక! మఖమనÈ – YటwÝ 
eవబడ}టÈ – 

గబడ}ట •ే’ి – వలన భ]వ0ªణ – మ°0ాజ —భ]వ0ªణ డ} N భ]వర“ c0ాÕలల€d
0ాÕలల€d వ0ªణ డ} cŒÂపx~ాడ}d
ŒÂపx~ాడ}d
మ°0ా՜
మ°0ా՜P 
·P హ0› – ”{కృషž¿డ} తన – ఆ^_ దÈ – †Ñౖన పదమలÈ – ాళÚ۝ కరమలÈ – •ేతžలను ఇjk – †Ñట w
చను È – చనుాల కjkƒ – 
Œ› కgm’ిన – దగ
ర•ే0›న మ³తeÈ – మ³తeమ•ేత హ0› – šషž
¿ మ]0›‹ జనq
– త*+  పŒ›gmÈ – వలΝ పరగf – పరమపదమన ‚È – ‚ అ0›Œ|ను – ~ŸÛను దు0›తమలÈ – ాపమల 
ా’ి – లŒ› అసుర – 0ాస అంగన – ’ీ‹ P

August 7 

·P ~Ÿను q – ”{కృషž
¿ q ‚È – ‚ ఒక – ఒª ఒక! మ³ర“ – ,ా0› šషమÈ – వ f0›క‹^_`నš అగ – ఐన చను È
– చనుాలను ఇƒŠనÈ – ఇవ(Œా బల – /˜ హంfe – హంతక0ాల చ Ÿను – ~Ÿ Ûనgm అట – అట gmš –
స(ర
మన ‚È – క ~Ÿను q – ”{కృషž¿q కq – ప1టwంƒ †ÑంచుచుÈ – ¸ించుచు తన – ఆ^_ aక!
చను È – చనుబలను ఇƒŠనÈ – ఇƒŠనటw సf – ఇల³+లన ‚È – క మఱయÈ – మ@۝ జనËమ –
ప1టˆట కలgే – కలగ 
కలగదుP 
·P హ0›È – ”{కృషž¿q కq – జనËqƒŠ చను ల – చనుబల కjk•ెjk – 
Œ›ం•ెjk తర“ణలÈ – ఇంతžల 
ాe†ించు – ¢ ంgెjk పదమ – ,ాhనమ తలపగÈ – ఊéêంచుట వశ^Ó – ,ాథ మ³ ాదు హ0› – ”{కృషž¿డ}
ఆరŒ›ంచుట – 
గట కÈ – క ాల – ాలను క0›’ిన – సమృgm§ŒాqƒŠన ేనువ1ల – ఆవ1ల మ‚‹ –
çమ ‰నలÈ – అంతమవరక చ0›ంచుÈ – •ేర“‰నునుP 
·´P ఆ – ఆ ప&తన – ప&తన aక! ^_y – gేహప1 గంధమ – సు~ాసన Œáాలర“ – య³దవ1ల ఎఱంŒ› – 
ె*’ి‰q ఇటw – ఇటˆవంటw క – •ెడ వqత – ’ీ‹  ఒడలÈ – gేహమ అందుÈ – అందు ఈాటw – ఇంతటw
,ా(దు – మంƒ గంధమ – సు~ాసన ాe†ిం•ె Ÿ – ¢ ంgmనgే šంతకg
 అనుచుÈ – అనుచు చq0› – ~Ÿ Û0›
పలÎ+ ల – మందల కÈ – క అ mా – 0ాజÀP 
··P అంతÈ – అప1xడ} నందుండ} – నందుడ} పరమ³నందంబనÈ – అత mకసంÃషమÝ ఇంటw – q~ాసమన
‚È – క చq – ~Ÿ ۝ ~äత
e ల – Œá†ికల •ేతÈ – వలన రక!’ి – 0ాస’ీ‹  •ేతల – •ేషల అq యÈ –
సమస‹ మను ఎఱంŒ› – ె*’ి‰q ~Ÿఱగపjk – ఆశŠర y ాపq – /˜వ1ను లï†ి – †Ñౖ‚Ùసు‰q
/రంబÈ – తలను మ]0Â!q – మ]చూƒ మg
×jk – మదుוే’ి మదంబనÈ – సంÃషమÝ ఉంjెను –
ఉంjెను అq – అq •ె†ిxన – ె*యజ|†ిxన šq – šq ప0Ò£k¦ – ప0Ò£kత‹ ž అ Ÿjk న0ªందుeండ} – మ°0ా՝
ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
·QP ఏy㠖 ఎటw అవ
రంబవÈ – అవ
రమలందు ఏy㠖 ఎటw కరËమí – పనుల •ే’ÑÈ – ఆచ0›ంచను
ఈ˜డ}È –
0ాయణడ} —ఈ˜డ} N ఈశత(మ cసర(qయ³మకత(మd
¿ వ1œ
సర(qయ³మకత(మd కల~ాడ}
కల~ాడ} šషž
వ1œ హ0› –

0ాయణడ} భg
eయతనమల – ^Óలక*Œ›ం•ెjkš —భg
eయతనమల N భదeమల cమంగళమలd
మంగళమలd ‚
ఆయతనమల cఇళÚÛd
k œ šనÈ – šనుటను ాయదు – వదలదు ƒత‹ ంబÈ – మనసు¼
ఇళÚÛd ^Óలక*Œ›ం•ెjš
•ెవ1లÈ – •ెవ1ల‚ పండ}వ1ల – ఆనందమల అyÔ È – క*Œ|నుP 
·¹P ఉర“ – ŒÂపx సం,ార – సం,ారమ అ Ÿjk పÖq mÈ – సమదeమను తరణంబల – g
టwంచునš ాప – 
ాపమల ప1ంజ – సమ]హమలక దళనంబల – ఖంjkచునš ”{ – ˜భమలను కరణంబల –
క*Œ›ంచునš మ‚‹ – çమను సమ – చక!Œా ఆచరణంబల – సమకîర“Šనš బల – బలqŒా ఉన 
కృషž¿ – ”{కృషž¿q సంసËరణల – మననమ•ేయటలP 
·ºP అq – అq తర“~ాత – †ిమËట బలకృషž
¿ ండ} – బలకృషž
¿ డ} ఏ­ – ఏ­ •ే’ÑÈ – ఆచ0›ంచను
–

అందుÈ – ఎడల కృప – కర“ణ కలgేq – ఉన ట+ yే •ెపx~ä – •ెప1xమ అq – అq అjkŒ›న – అ0›hంƒనటw
0ాÕÈ – ప0Ò£kత‹ ž కÈ – ‚ ˜కండ} – ˜కడ} ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
·7P బలకండ} – ప’ి†ిల+~ాడ} ఒgmŒ›లబడÈ – బ# 0ా+పడ}ట ä0|ŠÈ – äర“Š‰ Ÿను అq – అq జనËనతeమÈ –
ప1టwననతeమ అందుÈ – ~äళ ఒక! – ఒా క
డ}È – gmనమన నందు – నందుq ¢ లf – ర  ~äడ}క
– š Yదార ప1 సరg
 ÃడÈ – Ãటw ¢ ర“గ – పక!ఇళÛనుంjెjk ~äత
e లÈ – Œá†ికలను 0› – †ి*ƒ ~ాgmతe –
~ాద మల aక! ŒÒ
– ాటల aక! రవంబÈ – శబ× మల •ెలగÈ – ెల0ªగŒా šప1; í – బeహËణల 
ÃÈ – Ý కîడ – క*’ి ~äద – ~äదమలంద* అظèచన – అظèకమ ఆgmకమÈ – మన గ~ాqq
ఆచ0›ంƒ – •ే’ి ~ా0› – ~ా0› aక! gz~ŸనలÈ – gz~Ÿనలను ఒంgm – ¢ ంgm ~ా0› – ~ారల ‚È – ‚

´U

·

÷దవ1లÈ – ాjkయ³వ1ల అన ంబÈ – అన మ రలÈ – వస‹ మ
 ల అjkŒ›నటˆల – ఎంతjkŒ›ే
అంత ఇƒŠ – g
నమల •ే’ిP 
·7PP బలÈ – †ిల+~ాqq fయ మÈ – †ీef ఎసగÈ – అfశyంచŒా ానుxజª0›Š – పక!†Ñౖపడ}òబöట w
qదురబƒŠ – qదుర వ1నటˆ+•ే’ి Œáప – య³దవ1ల qవహమÈ – సమ]హమన కÈ – క Œá†ికల –
~äత
e ల కÈ – ‚ ప&జÈ – ŒÏరšంచుటల ‰మ0ారÈ – చక!Œా •ేయచుÈ – •ేస‹ ూంjెjk జనq – త*+ 
‰డ}కÈ – úడ q మఱ•ెÈ – ఆదమర•ెను సంభeమమనÈ – ప0ాకవలనP 
·UP ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందుP 
QP qదు0›ంƒన – qదe yన /˜వ1 – ప’ి†ిల+~ాడ} ఆ‰q – ఆక*~ä’ి ‚దుకచÈ – ఒళÚۚర“చు‰నుచు చనుÈ
– చనుబల ò0› – ò0› |ర* – šజృంØంƒ ‚సలయ – ƒగర“టక šలస¦ – వంటw šల³సమగల మృదు –
మృదు~Ÿౖన ^_త‹ Ÿౖన చక{ – చక{మ •
ప – šల+ 0ªఖ³ – 0ªఖల ఆసxద – ఉq‚పటె :న ఉన  పదమనÈ –
ా*Ý త Ÿ È – త Ÿ ను ా*Á‰టెను ఒక! – ఒా క బంjkÈ – బంjkq దంjkÈ – గటwŒాP 
QP శకటమÈ – బంjkq హ0› – బలకృషž
¿ డ} తq నÈ – తన Œా gmšÈ – ఆాశమgm‚ పeకటంబÈ –
బŒాకనబడ}నgm ఐ – అy  ఎగ’ి – ఎŒ›0› ఇర“సుÈ – ఇర“సు†Ñౖపjkన —ఇర“సు N చక{మfర“గ

ర^_న
`
గండeటw క­Ëœ
| k మధ రంధeమగల
క­Ëœ భరమనÈ – బర“వ1వలన కండ}+È – కంjkల —కంjk N ఇర“సు†Ñౖ f0›Œj
గండeమŒానుంjk ఆకలg
(0ా చక{మనలక కలపబjk యంjెjg
k œ
m  šకటంబగÈ – ఆకలš0›Œ› šjk y
äలÈ – äలద పjెÈ – పjk yÔను అకట – అÖ  అq – అq Œáప – Œáపకల బృందమ –
సమ]హమ ఆశŠర పడÈ – ఆశŠర గP 
QP అప1xడ} – ఆ సమయమనందు అందుÈ – g
qల€ ఉన  – ఉన టw సరస – మంƒ రసవంతమలÎౖన
పg
రh ంబలÈ – వసు‹వ1ల వ రh ంబల – పeÖజనమలïqš ఐ – అy  äలÈ – äలద కîలటÈ –
పjk వ1టను చూƒ – చూ’ి య«¬ద – య«¬ద మ0›య నంద – నందుడ} మఖు ల – మన గమఖ ల
ఐన – అyన Œáప – Œáపకల Œá†ిా – Œá†ికలÎౖన జనంబలÈ – ~ార“ పనులÈ – •ేస‹ ున పనులందు
మఱƒ – šసËf•ెంgm పeబ3ంబలÈ – ~äడ}కలను మ³q – వద*†Ñట w ఉబ3 – ఉ
¼హమల •ెjk –
లïq~ా0|͝ ~Ÿఱప1ల – భయమల ఘనంబలŒా – ­‚!ల mకమగ మనంబలÈ – మనసులందు కదుర –
ప1ట ŒాP 
Q´P ­ను నÈ – †Ñౖ‚ ఊరకÈ – ారణమలïకండగ ఎగయదు – ఎగరజÀలదు తన È – తను టక సమర“hండ} –
శ‚‹గల~ాడ} ాడ} – ాడ} తలxగతžడ} – పక!ంƒలïవలïq~ాడ} ఈ – ఈ ƒq  – చంటw కమ³ర“డ} –
†ిల+~ాడ} ేర“ – బంjk ఏ – ఏ šన నువ1నÈ – šధమగ యత మ•ే ఎగ’ÑÈ – ఎŒ›0›నgm gzq –
ఇgmజ0›Œ›న šధమ – š
నమ ఎటwgmÖ – ఏ­టP 
Q·P అq – అq šత0›!ంచు – փం•ెjk సమయంబనÈ – సమయమనందుP 
QQP బలకడ} – †ిల+~ాడ} ఆ‰q – ఆక*~ä’ి ఏడ}ŠచుచుÈ – ఏడ}సూ
‹  ాలÈ – ాల ఎf‹ నÈ – ఎత‹ Œా 
‚ –
తŒ›* ఎగ’ÑÈ – ఎŒ›0›నgm ాq – త†ిxంƒ శకటమ – బంjk ఏ – మ0›ంªšధ^_`న మ]లమనÈ –
ారణమ•ేతను ఎగయదు – ఎగరలïదు అq – అq త¦ – ఆ బలq – †ిల+~ాq కడÈ – వద×  ఆడ}చుంjk –
ఆటల³డ}‰నుచు ప*‚0› – •ె†ిx0› /˜వ1ల – ƒన †ిల+లP 
Q¹P ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ పలక – •ెప1xచున టw /˜వ1ల – †ిల+ల పలకల – మ³టల šq – šqP 
QºP బలండ} – †ిల+~ాడ} ఎక!డ – ఎక!డ బంjk – బంjk ఎక!డ – ఎక!డ నగంబ – ఆాశమ †ÑౖÈ – gm‚
•ేడxడÈ – šకలమగనటˆ
+ Œా ాలÈ – ా*Ý తను టల – తన డమ ఎక!డÈ – ఎక!డ ఆట – ఆడ}‰ Ÿjk
పడ}చుí – †ిల+ల కల+ ల – అబద§ మల ఆjk0› – ప*‚0› ఈ – ఇల³ంటw జడ} – ె*šమ³*న పల! –

August 7 

మ³టల ఏ – ఏ ల€కంబనÈ – ల€కమల€ ఐనÈ – అyనపxటw‚ •ెపxంబడ} ä – šనబడ}తžంg
 ఏ –
ఎల³ంటw చందç – é$తž~I ాక – ాq అంచుÈ – అనుచు ఆల†ించుచుÈ – మ³టల³డ}‰నుచు †èeల –
త†ించునటw ~äeతల – Œá†ికల పeభ]త – ప1టwన ఆశŠర ల – ఆశŠర మలగల~ార“ ఐ0› – అy
ర“
అంతటÈ – అటˆ†ిమËటP 
Q7P అప1xడ} – ఆ సమయమనందు ఆ – ఆ బలq – †ిల+~ాq 0áదనంబ – ఏడ}ప1 šq – šq య«¬ద –
య«¬ద పఱెంƒ – పర“Œ|ట ˆ‰ƒŠP 
QUP అల’ిfš – అల’ి య³వ1 కద – కg
 అన  –

 ఆ‰ంటwš – ఆక*~ä’ినgm కద – కg
 అన  –


 మంƒ – బgm§మంతžjkš అన  –

 ఏడ}xÈ – 0áదనమను మ³నుమ – మ³q~äయమ
అన  –

 చను  – చనుబల కడ}వ1మ – 
గమ అన  –

 సంతసపడ}మ –
సంøింప1మ అన  –

 అనుచుÈ – అంట% చను È – చనుబల కjk†ÑÈ – 
Œ›ం•ెను అరÞకÈ
– †ిల+~ాq కÈ – ‚P 
¹P అంతÈ – అప1xడ} ఆ – ఆ బలq – †ిల+~ాq ^ÓనÈ – gేహమనందు బలగ{హంబ – †ిల+ల†ి«ాచమ
, కనుకg
– పట వచుŠను అq – అq శం‚ంƒ – సంgేéêంƒ Œáపకల – ŒÂల+ ల అ äకల – •
ల³మంgm
అ äక – బహ šధమల బ* – బల*•ెŠjk š
నంబల – ార క{మమల •ే’ి0› – •ే’ిf0› బeహËణల –
šప1; ల ద m – †Ñర“గ కశ – దరÞల అతంబల – అతల —అతల N తమ cబధd
బధd లïqšœ
šœ
హ మంబల – హ మమలను ఆచ0›ంƒ0› – •ే’ి0› ఋగ Õ,ా¼మ – ~äదతeయమనక•ెంgmన మంతeంబలÈ –
మంతeమలÝ అظèచనంబ – అظèకమల •ేyంƒ – •ేyంƒ స(’ిh ప1ణ
హ – ˜భపeధ^_`న
వచనంబల – మంతeమలను చgmšంƒ – ప ›ంపజª’ి ‰డ}కÈ – ప1తžeన కÈ – క అభ దయ –
^Óలకలగట అరh ంబÈ – òసమ నందుండ} – నందుడ} అలంక0›ంƒన – ఆభరణ
దు*jkన ాjk – ా*•ెŠjk
÷దవ1లÈ – ప˜వ1లను šద(¦ – šg
(ంసులÎౖన జనంబí – ~ా0› ‚È – ‚ ఇƒŠ – g
నమల •ే’ి
~ారల – ~ా0› aక! ఆ”0ా(దంబలÈ – gz~Ÿనలను |́‰q – ’ీ(క0›ంƒ పeçgmం•ెను – ఆనంgmం•ెను అq –
అq •ె†ిx – ె*†ి ˜కండ} – ˜కడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP 
¹P ‰డ}కÈ – కమ³ర“డ} ఒక – ఒా క
డ} – gmనమన డ – ఒjk †ÑౖÈ – అందు ఇడ}‰q – †Ñట ˆ‰q
మg
×jk – మదు×ల†Ñట w త*+ – త*+  ఎల­È – †èeమÝ qవ1ర“•áÈ – gేహమ†Ñౖ0ాయచుండŒా కడ} –
­‚!* gొ డ – †Ñదם ‰ండ – ‰ండ aక! /ఖరమ – /ఖరమ వడ}వ1నÈ – వలΝ ~äగ
e – బర“~Ÿ‚!న~ాడ}
అyÔ È – అy yÔను అతడ} – అతను వసు
zశ – 0ాజÀP 
¹P బర“~Ÿౖన – బర“~Ÿ‚!నటw ‰డ}కÈ – ప1తžeq çవను – çయటక ~Ÿరšjk – భయపjk ఇల – భ]­ 
దÈ – †Ñౖన †Ñట w – ఉంƒ ~Ÿఱƒ – బögm0› జనq – త*+  
È – అతను ధరÈ – భ]­q ావÈ –
ాాడ}టక ప1టwన – జqËంƒన మ° – ŒÂపx ప1ర“షžడ} – యత ”* ాబ# లÈ – అyవ1ండవచుŠను
అనుచుÈ – అను‰q బgm×È – మనసున తలం•ెÈ – šం•ెనుP 
¹´P అప1xడ} – ఆ సమయమనందుP 
¹·P ఖరమf – క ›నƒతž
‹ డ} కంసుq – కంసుq aక! పంప1నÈ – ఆఙ!ను,ారమ అ0›Œ› – ~Ÿ ۝ తృణ
వర“‹డ} –
తృణ
వర“‹డను 0ాసుడ} అవq – ల€కల ‚È – ‚ అf – ­‚!* •áద మ – ఆశŠర కరమ ాÈ –
అగనటˆ
+  సురకర“వ* – సుjkŒా* ఐ – అy  úసúస – ~äగమŒా అర“దు – šంతలల€ అర“దు – šంత
అనÈ – అనుచుండగ మసు0› – ఆవ0›ంƒ š’ి0› – బలంŒాƒ హ0›È – కృషž
¿ q ‰q yÔÈ –
Ùసుక yÔనుP 
¹QP సుjk – చ*ంపజªయబడ}టన gm ఎఱుగq – ె*యq హ0›È – šషž
¿ మ]0›‹ సుjkŒÂనÈ – చుట బöట w‰q వలÎనq
సుjkŒా* – సుjkŒా* ెఱంగ – వంటw రక!సుండ} – 0ాసుడ} šస0|jk – బలంŒాసు‹న  ఆ – ఆ సుjkŒా* –

·

·

సుjkŒా* aక! ధూ È – దుమ˝ కను లÈ – కళÛల€ సుjk’ినÈ – చుటˆమట Œా Œáపకల – య³దవ1ల
బöగjk – భయపjk y సుడ}వjk0› – చుట చుటˆక y0› అ mా – 0ాజÀP 
¹¹P మఱయÈ – ఇంకను మలయపవన – †ÑౖరŒా*వంటw తృణ
వర‹  దనుÕండ} – 0ాసుడ} šలయ – పeళయాలప1
పవను – ~ాయవ1ల ెఱంగ – వలΝ క’ిమసంŒ› – 0ªŒ› మస0› – చుటˆమటw మసర“కš’ి – ఆక{ ­ంƒ
š’ి0|jk – •ెjk సురకర“వ*È – సుjkŒా*q ¢ డ­నÈ – చూపటwన ప1డ­ – äలgm రజంబÈ – ధూ 
వjkÈ – ~äగమŒా ఎగ’ి – ఎŒ›0›వƒŠ గగనమనÈ – ఆాశమన ^_ఱ’ి – అfశyంƒ తరణû – సూర“ q
‚రణమల – ‚రణమల కÈ – క మఱుగపjkన – కనబడకండ•ే’ిన qúడమ – దట ^_`నgm అగ – ఐన
బöjkదంప1 – భయంకర^_`న f­రమనÈ – కటwయందు దశgmశల – gmక! —దశgmశల N gmక!ల· 
!ల·
cత
ౖ “f ·~ాయవ మd
cతర“x ద£kణమ ´పడమర ·ఉత‹ రమ
రమd
మd మ]లల·
మ]లల· cఈ«ాన మ
cఈ«ాన మ ఆŒª యమ ´ Ÿర
~ాయవ మd
మ0›య †Ñన
ౖ ‚ందœ
దœ 
œ ఎఱుంగబడక – Ãచక ŒáకలంబÈ – ~äeపలÎ+  ఆకలంబన – కలతను ఒందÈ – ¢ ందŒా
ఒంjొ ర“లÈ – ఒక0› కర“ ఎఱుంగక – చూడలïక బöండ}పడ}చున  – q«ÆŠషž 
లగచున  జనంబల – ~ా0›
మనంబలÈ – మనసులందు ఘనంబ – అత mక^_`నgm అగ – ఐన భయంబ – భయమల రయంబనÈ
– ”ఘమగ •ెంgెÈ – క*Œ›నš అదభe – తక!వాq అgmక^_`న ప0›భమ
e ణ – fర“గటవలq శబ× ంబనÈ –
ధ(q•ేత gmగంతంబలÈ – gmక!లకడలనుకîడ •ెవ1డ}పjk – •ెవ1లగళÚÛపjk ప0›eంతంబల – ­క!* 
eంf•ెంgmన~ార“ కÈ – అy గ ఒక! – ఒªఒక మహCర‹ – మహCర‹ ప1 మ³తeంబనÈ – ాలమల€ ä
భవన – ల€కమలక భయంకరంబÈ – ñfŒÂలÎxjkgmŒా ÕెÈ – కనబjెను ఆ – ఆ సమయంబనÈ –
సమయమనందుP 
¹ºP ాపq – /˜వ1ను చూడÈ – చూచుటక ానక – కనబడq šప¦ – ఆపదల దశÈ – ’ిh fq ఒంgm – ¢ ంgm
కలంŒ› – కలత•ెంgm త*+ – త*+  ఓ – ఓy* ాపడ – úడ డ బలసూర – ఉదyసు‹న సూర“ q qభ –
వంటw~ాడ బల – /˜వ1లల€ /0áమణû – «Æ{షÄ žj
 äడ} – ఇ~ాళ Œా* – ~ాయవ1ల ‚È – ‚ •ేపjk yే
– ƒక!పjk f~ా అనుచుÈ – అనుచు ర“చుÈ – †ిలచుచు gైవమÈ – gేవ1jkq •
లÈ – ఎక!వŒా
దూఱుచుÈ – fడ}త 
పమÈ – బధ ఒంgm – పjk Ÿవ( – అ mక^_`న వగలÈ – š•
రమల•ేత
డయ చుÈ – కంŒ› త కందుచుÈ – దుఃÉంచుచు úటˆ – úగ
రŒా కîయచుÈ – ఏడ}ŠచుP 
¹7P సుjkŒా* – సుjkŒా* వƒŠ – వƒŠ qను È – qను  సుjkŒÂq – చుటˆ‰q ‰q వÈ – Ùసుక Œా ­ంటÈ
– ఆాశమన సుjkసుjkŒÂనుచుÈ – ­క!*బడ*కపడ}తž బöడగ – అ mకమగ అడ0ªడ} – కష పjెjk
–

aక! మదు×ల – Œా0ాల ‰డ}ా – ప1తžej
 ఏమంటwš – ఏమంటˆ
 వ1 అనుచుÈ – అంట% 8రంబ –
­క!*భయంకరమ అనుచుÈ – అంటˆP 
¹UP ఇక!డÈ – ఈ పegేశమనంgే †Ñట wfÈ – ఉంƒfq తనయడ} – ‰డ}క ఇక!డÈ – ఈ పegేశమనంgే
ఆడ}చుంjెÈ – ఆడ}‰నుచుంjెను Œా* – సుjkŒా* 
È – అgm ఎక!డ – ఎక!డ నుంjk – నుంjk వ•ెŠÈ –
వƒŠనgm /˜వ1È – †ిల+~ాడ} ఎక!jk – ఏ మ³ర
మÈ – g
0› పటw – అమËట yÔÈ – ~Ÿ Û yÔను äÈ
– äను ఎక!డÈ – ఎక!డ •Âతž
‹ ను – శరణ¢ ందగలను అq – అq అంచుÈ – అనుచు కమలïణ – సుంద0›
—కమలïణ N కమలమలవంటw కను లగల³^_ అందగె‹ ’ీ‹ œ
  ª{ప1È – దూడను ఱంŒ› – ఎడబ’ి Éన  –
ఖªదమ¢ ంgm
^_ ఐ – అy  ¢ క!చుÈ – త†ించుచు ~ాeల – äలగ]లÎjk Œáవ1 – ఆవ1‚{యÈ – వలΝ
భ]సh *È – äలద ~ాeలÎÈ – పjెను దురంత – అంతžలïq ƒంత – š•
రమకల³^_ ఐ – అy P 
ºP ాపq – ‰డ}క |Í – òసమ ఇటˆ – ఈ šధమగ ¢ Œ›లÎjk – దుఃÉం•ెjk ఆ – ఆ ాపq – úడ  త*+ È –
త*+ q చూƒ – చూ’ి ఆ0ాటపడ}చుÈ – ఖంŒార“పడ}తž Œáాల – య³దవ1ల సతžల – ఇల³+ండ}e బషxజల
– కÁ ళÛÝ ఆప&0›త – qంjkన నయనల – కను లగల~ార“ ఐ0› – అy
ర“ ఆ0›‹ంబడ}చుÈ –
దుఃఖపడ}తžP

August 7 

ºP ఆ – అంత ల€È – ల€పల చక{సరgైతž డ} – తృణ
వర“‹డ} —చక{సరgెత
ౖ ž డ} N చక{సర cసుjkŒా*d
ౖ ž డ}
ా*d gెత
c0ాసుడ}d
0ాసుడ}d తృణ
వర“‹డ}œ
డ}œ మ° – ­క!* అహంార“డ} – అహంారమగల~ాడ} ఐ – అy  ­ంటw –
ఆాసమన ‚È – క బలÈ – †ిల+~ాqq Á‰q – Ùసు‰q y y – •
ల³దూరమ y తžgmÈ –
ƒవరక త¦ – అతq రంబÈ – బర“వ1ను çవÈ – çయటక బల – బలమ ”{ – క*­ లï­È –
లïక వ1ట•ేత ప0› – ­క!* «ాంత – తŒ›
న ~äగడ} – ~äగమగల~ాడ} అగచుÈ – ఔత •ే¸ ింపŒాలïక –
కదల^_దలలïక మను  – ఇంత‚{త^_ప1xడ}ను ఇల³గ – ఇల³ అరÞకÈ – ఏ †ిల+~ాqq చూడÈ –
చూడలïదు అంచుÈ – అనుచు ఇటద – ఇక†Ñౖ ఎటˆ
+ – ఎల³గ అంచుÈ – అనుచు ƒంfంచుచుÈ –
బధపడ}తžP 
ºP అటˆ
+ – ఆ šధమగ దనుÕండ} – 0ాసుడ} ƒంfంచుచున  – బధపడ}తžన  సమయంబనÈ –
సమయమనందుP 
º´P బల – †ిల+ గన  gm(రద – ఏనుగ కరంబలÈ – ండమల లÎjk – వంటw కరమలను – •ేతžలÝ
దనుÕÈ – 0ాసుq ¢ ండ}గÈ – ^_డను úŒ›యÈ – గటwŒా ¯*ంƒ – •ే0›Šపటˆ‰q ~äల
e బjkyÔను –
~äల³డబjెను బలకడ} – †ిల+~ాడ} ఒక – ఒక ‰ండ – పర(తమ భంŒ›È – వలΝ బర“~Ÿౖ –
బర“~Ÿ‚!న~ాడy  అ mా – 0ాజÀP 
º·P ^_డÈ – కంఠమను úŒ›యÈ – úగతžŒా పటˆ‰q – పటˆ‰q jkగబjkyÔjk – gmగల³Œ|jk బలకq –
†ిల+~ాq •ేతÈ – వలన పర(త – పర(తమ qభÈ – వలÎబర“~Ÿౖన~ాq •ేÈ – వలన šjkవడజÀలకÈ –
వgm*ంచు‰నలïక ~ాడ}È – అతను ఉ0›È – ఉచుŠనందు పjk – తగల<!q బöగjెడ} – ~Ÿఱచునటw ఖగమ –
ప£k భంŒ›È – వలΝ భయమÈ – ñfq ¢ ంgెÈ – ¢ ంgెనుP 
ºQP హ0› – బలకృషž
¿ q కరతల – అర•ేతžల †ీడనమనÈ – క!బడ}ట•ేత పరవ˜డ} – ,ా( zనమత†ిxన~ాడ}
ఐ – అy  ఱ³ల – 0ాళ۝ దÈ – †Ñౖన భŒా ంకడ} – š0›Œ›న అంŒాలకల~ాడ} ఐ – అy  సుర~Ÿౖ0› –
కంసుq —సుర~Ÿ0
ౖ › N సురల cgేవతలd
ౖ › cశతžeవ1d
తలd ~Ÿ0
వ1d కంసుడ}œ
కంసుడ}œ భటˆడ} – బంటˆ కîలÎÈ – పjk yÔను
ప1రభంజను – పరమ/వ1q —ప1రభంజనుడ} N feప1రసం°ర“డ}
1రసం°ర“డ} /వ1డ}œ
/వ1డ}œ òలÈ – బణమనక కîల –
పjk yన ప1రమÈ – ప1రమల లÎÈ – వలÎP 
º¹P అంతÈ – అప1xడ} Œáపాంతల – Œá†ికల అంతయÈ – ఇదం
 కq – చూ’ి 0áదనంబల – ఏడ}ప1ల
మ³q – మ³ ä’ి సçËదంబనÈ – ­‚!లఆనందమÝ šక!š0›’ి – š0›’ిš0›’ి రక!సుq – 0ాసుq
ఉరమనÈ – వసh లమన మర“వ1 – మ0›పమ šల³సమగ క*Œ› – ఉంjk బర“వ1 – బర“వ1Œా లïక –
ఉండకండగ ~äల
e – ~äల³డ}చున  బలqÈ – †ిల+~ాqq ‰qవƒŠ – Ùసు‰ƒŠ మƒŠర“చున  –
ƒంfల+చున  త*+ – త*+  ‚È – ‚ ఇƒŠ0› – అంgmƒŠ0› అప1xడ} – ఆ సమయమనందు Œáప – Œáపకల
Œá†ిా – Œá†ికలÎౖన జనంబల – ~ార“ అందఱుÈ – అందర“ తమల€È – ~ా0›ల€~ార“ ఇటˆ
+ – ఇల³ అq0› –
అను‰q0›P 
ººP రణమ – ాప1దలలï­య లïక – లïకన ను ,ాధుడ} – మంƒ~ాడ} ర£kతžడ} – ాాడబjkన~ాడ} అగÈ
– అగను సమతÈ – స0›యగబgm§ •ే’ి – వలన 0ాyడ}í – సంకటమలక*Œ›న అందుÈ –
సమయమందు రణమలÈ – ాప1దలల ~Ÿy – అ äకమల క*Œ›నను – ఉన పxటw‚q /£kతžడ} –
/£kంపబjkన~ాడ} అగÈ – అగను ఖలడ} – దురå నుడ} ాప – ాపప1 ƒతž
‹ ండ} – మనసుగల~ాడ}
అగటÈ – అగటవలనP 
º7P గత – ప&ర( జనËంబలÈ – జనËలల€ ఎందుÈ – ఎక!డ cఏసద(ంశమనd ప1టwfç – జqËంƒfç య³గ
– యఙ మల «Æ{ణల – సమg
యమలను ఏ^Ó­ – ఏ­ ఏ­ •ే’ిfç – ఆచ0›ంƒfç ఎవ(0› – ఎవ0›
‚È – ‚ ఏ­ – ఏ­టw †Ñట wf÷ – g
నమ•ే’ిfç ఏ – ఎటw ƒంత – š•
0›ంచుట yÔడ* రfÈ –

·´

··

ఆస‚‹Ý ¢ e దు×È – ాలమ ప1ƒŠfç – గడ†ిfç సత మí – సత మలను ఏ­ – ~äటwq ప*!fç –
•ెాxç ఏ – ఎటw ’ిద§ – పšతe^_`న పegేశంబÈ – •áటˆను e ‚!fç – ద0› ంƒfç ఇప1xడ}È – ఈ
సమయమన చూడగంటw­ – చూచుగ మ¢ ంgmf­ ఇచటÈ – ఇక!డ కృÊా¿ – కృషž
¿ డ Ÿjk అరÞకÈ –
బలq qరÞయÈ – భయమలïq~ాqqP 
ºUP అq – అq ప*‚0› – అ
 ర“ అంతÈ – అప1xడ} నందుండ} – నందుడ} మను  – ఇంతకమందు తన –
అతq కÈ – ‚ వసుgేవ1ండ} – వసుgేవ1డ} •ె†ిxన – ె*†ినటw మ³టల – పలకల కÈ – క
~Ÿఱంగపడ}చుంjెÈ – ఆశŠర తžంjెను మఱయను – ఇంకనుP 
7P జన
థ – 0ాజÀ —జన
థుడ} N జనులక పf
పf 0ా՜
0ా՜ ఒక – ఒా క
డ} – gmనమన చను È –
స‹ నమనందు •ే†ిన – ాల ఉబ3Œా త*+ – త*+  ƒq  – ƒన ~ాjైన మదు×ల – Œా0ాల కృషž¿È – కృషž¿q
•ేరÈ – దగ
రకరమËq fŒ›ƒ – Ùసు‰q ఎf‹ – ఎతž
‹ ‰q †Ñంgొ డల – †Ñద×~Ÿౖనడల †ÑౖÈ – ద ఇjk‰q –
†Ñట w‰q మg
×jk – మదు×ల†Ñట ˆ‰q చను È – చనుబల ఇƒŠ – 
Œ›ంƒ Ÿఱ – š«ాల^_`న çమÈ –
మఖమను చక!È – చక!Œా qš0› – q­0› అల+ q – ^_ల+q నగవ1 – నవ1( ÃÈ – Ãాటˆ ఆవ1*ంƒన –
ఆవ1*ంత*డŒా బల – †ిల+~ాq వదనగహ(రమన – Yటwయందు ~ా0›qధులÈ – సమదeమల gmశలÈ –
gmక!ల భ]­యÈ – భ]మండలమ వన – అడవ1ల gz(ప – gz(పమల «ÌÍలంబలÈ – పర(తమల
ఏఱులÈ – నదుల Œా*యÈ – ~ాయవ1 ఇనుడ} – సూర“ డ} శ/యÈ – చందుeడ}P 
7PP దహనుడ} – అŒ›  ఆకసంబÈ – ఆాశమ 
రలÈ – నతeమల గ{హమలÈ – గ{హమల అÉల –
సమస‹ ^_`న ల€కమలÈ – ల€కమల చర – చ0›ంచగ*Œ›నš అచర – చ0›ంచలïqš ఐన – అyనటw
భ]తగణమల – ìవజÀలమల అq యను – సమస‹ మ ఉండ}టÈ – ఉండ}టను చూƒ – చూ’ి కను  –
కళÚ۝ çjkŠ – మ]’ి‰q •áద పjkyÔ – ఆశŠర yÔనుP 
7P అంతÈ – అంతట ఒక! – ఒా క
డ} – gmనమన వసుgేవ1È – వసుgేవ1q •ేత పంప1నÈ – •ెపxబjk
య³దవ – య³దవ1లక ప10áéêతžండ} – ప10áéêతžడ} ఐన – అyనటw గర“
ండ} – గర“
డ} మంద – ~äప
e లÎ+ 
కÈ – క చనుgెంƒన – 0ాŒా నందుండ} – నందుడ} అతqÈ – అతqq కనుంŒÂq – చూ’ి లïƒ –
ఆసనమనుంjkల q*ƒ – qలబjk కృ
ంజ* – నమస!0›ంƒన~ాడ} ఐ – అy P 
7P ò0› – †ీefŒా భøం•ెను – ’èšం•ెను నందుడ} – నందుడ} ,ార – «Æ{షÄ^_`న గణ – సుగణమల ఆ•
ర –
నడవjkకలÝ మ³ర“
È – నడచు~ాqq స¦ – మంƒ~ా0›Ý సంసర“
È – •ే0›క కల~ాqq ఆ0ా mత –
అ0›Šంపబjkన భర“
È – పరమ/వ1డ}గల~ాqq మfÈ – మనసునుంjk దూ0›త – దూరమ•ేయబjkన
షడ(ర“
È

–

అ0›షడ(ర
మలకల~ాq

—అ0›షడ(ర
డ(ర
మల

N 

ామ 

ò{ధ

´ల€భ

·çహ

Qమద

¹మ³త¼ర మలœ
మ³త¼ర మలœ కజన – •ెడ~ా0›‚ దుర“
È – ¢ ంద0ాq~ాqq గర“
È – గర“
డ}qP 
7´P మఱయÈ – ఇంకను తŒ›న – అర5^_`న స
!రంబలÈ – మ0ా దల •ే’ి – •ే’ి ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ
– ప*|నుP 
7·P ఊరకÈ – ారణమలïకండగ 0ార“ – 0ాబ# ర“ మ°తžËల – ŒÂపx~ార“ —మ°తžËల N ŒÂపx ƒత‹ వృf‹
గల~ార“
గల~ార“ ŒÂపx~ార“œ
ŒÂపx~ార“œ ~ార“ – అటw~ార“ అధమల – అలxల ఇండ+ – q~ాసమల కడ – వద×  కÈ – క
వచుŠట – 0ావడమన gm ఎల+ È – అంతయ ారణమ – ారణమ మంగళమí – ˜భమల కÈ – క Á
– Á aక! 0ాక – వచుŠట ˜భంబ – మంƒgm మ³ – మ³ కÈ – క qజమ – తథ మ ygm మ°
Ë
– ŒÂపx~ాj
P 
7QP జ» f«ాసు‹J ల – జ» fష«ాస‹ ప
 ంjkతžల ‚È – ‚ ఎల+ È – అంద0›ల€ను ^Óటరš – «Æ{షÄ žడవ1 ేజ – ేజసు¼కల
మ]0›‹š – ఆకృfకల~ాడవ1 ఆ«ాంత – gmగంతమలవరక šఖ³ త – పe’ిద×^_`న సూx0›‹š – సుxరణకల~ాడవ1
బeహËబ# ధనుడవ1 – బeహËఙ!నమగల~ాడవ1 ఆక0›¿ంప1 – šనుమ
–
aక! పల!È – మ³టలను

August 7 

q0Ò¿తžండ} – qర¿ yంపబjkన~ాడ} ఐన – అyన గర“ండ} – గర“వ1 మ³నవ1í – నర“ల కÈ – క šపe –
బeహËణjైన ఉత‹ మండ} – ఉత‹ మడ} అండ}eÈ – అ Ÿదర“ Á – Á aక! •
తžర ంబనÈ – äర“xÃటw ఈ –
ఈ కమ³ర“í – బలర కÈ – క సం,ా!రంబ –
మకరణ
gm కరËలను ాšంప~Ÿ – •ేయమP 
7¹P అq – అq 0ామ – బల0ామడ} కృషž
¿ లÈ – కృషž
¿ డ}లను చూ†ినÈ – చూ†ిం చŒా గర“
ండ} – గర“
డ} మను 
– ఇంతకప&ర(మ కంసుq – కంసుjk •ేతÈ – వలన ~äట
e ˆపjk – ‰ట బjk gmš‚È – ఆాశమనక
ఎగ’ి yన – ఎŒ›0› yనటw ెఱవ – ’ీ‹  •ె†ిxన – ప*‚న ెఱంగ – šధమను ేటపఱƒ – ె*యజ|†ిx
gేవ¯gేš – gేవ¯gేš aక! ‰డ}క – ప1తžeడ} అq – అq కృషž
¿ q – కృషž¿q కంసుండ} – కంసుడ}
తలచుÈ – šంచును ావ1నÈ – కనుక రహస ంబనÈ – ఇతర“లక ె*యకండ సం,ా!రంబ – కరËల
•ేయట – ఆచ0›ంచుట ార ంబ – తŒ›నపq అq – అq నంద – నందుq aక! అనుమతంబనÈ –
అంŒÒారమÝ 0áéêణü – 0áéêణügేš aక! కమ³ర“È – ప1తžeq ఉgే×/ంƒ – గ0›ంƒP 
7ºP జనులÈ – పeజల ర­yంపÈ – సంøించునటˆ
+ గ f0›Œ|jk – ^_లŒ|jk అనువ1 – ^_లకవ క*­È –
ఉండ}ట•ేత 0ామడ} – 0ామడ} అqయÈ – అq యదు – య³దవ1లను సంకర" ంబనÈ –
క*†ియంచుట•ే సంకర" ణఁడ} – సంకర" ణడ} అqయనుÈ – అq ఘన – ­‚!* అ mక^_`న బలమనÈ –
శ‚‹క*Œ› యండ}ట•ే బలడ} – బలడ} అqయÈ – అq గణfం•ెÈ – ఎం•ెను c
మమలనుd నృా –
0ాజÀP 
77P మఱయÈ – ఇంకను కృషž
¿ È – కృషž¿q ఉgే×/ంƒ – గ0›ంƒ *+ – ప&ర(మ ఈ – ఈ /˜వ1 – úడ డ}
ధవళ – ెల+q అర“ణ – ఎర{q †ీత – పచŠq వర“¿ండ} – వ Ÿ లకల~ాడ} ఐ – అy  ఇప1xడ}È –
పeస‹ ుతమ నల+ న – నల+ టw~ాడ} ఐన – అyనటw కతంబనÈ – ారణమ•ేత కృషž
¿ ండ} – కృషž¿డ} అyÔ –
అyÔ ను వసుgేవ1È – వసుgేవ1న కÈ – క ఒక! – ఒా క ఎడÈ – •áట జqËంƒన – ప1టwన
ారణంబనÈ – ారణమ•ేత ~ాసుgేవ1ండ} – ~ాసుgేవ1డ} అyÔ È – అyÔ ను ఈ – ఈ ాపq – బలq
‚È – ‚ గణ – సుగణమల ర‘ప – స(ర‘పమల కరËంబలÈ – •ే’ినపనుల అ äకంబ – †Ñక!ల
కలగటÈ – ఉండ}ట •ే’ి – వలన
మంబలÈ – †èర+ “ అ äకంబలÈ – †Ñక!ల కలవ1 – ఉన š ఈ –
ఈ «ాబకq – †ిల+~ాq వలన – వలన ర“È – ర“ దుఃఖంబలÈ – దుఃఖమలను త0›yంతžర“ –
g
టెదర“ ఈ – ఈ అరÞకq – †ిల+~ాq •ేతÈ – వలన దురå న – దుషžల /ణంబÈ – /£kంపబడ}ట సజå న
– మంƒ~ా0› రణంబÈ – ాాడబడ}ట అగÈ – జర“గను ఈ – ఈ కమ³ర“ండ} – బలడ}
0ాయణ –
šషž
¿ మ]0›‹Ý సమ³నుండ} – సమ³న^_`న~ాడ} అq – అq •ె†ిx – ె*†ి తన – అతq aక! గృహంబÈ –
q~ాసమన కÈ – క ఆ – ఆ మq – మనులల€ ఈశ(ర“ండ} – «Æ{షÄ žడ} చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను
నందుండ}నుÈ – నందుడ} పరమ – అత mక^_`న ఆనందంబనÈ – ఆనందమన ఉంjెÈ – ఉంjెను అంత –
అప1xడ}P 
7UP జÀనుగమలÈ – çాళۆÑౖనుంjk హస‹ మలÈ – •ేతžల డ(డÈ – šjkƒవచుŠనటˆ
+ గ •ే’ి – •ే’ి
qగడ}చుÈ – qక!త దుర“ – ~ŸÛదర“ ఇంతనంతÈ – ‰ంచమదూరమ అవ(ల – అమËల aక!
పyÔ దల – †Ñౖట‰ంగల అంgm – అందు‰q జ~ా(డ}దుర“ – ఊగల³jెదర“ ఆలª{ప1ల – ఆవ1దూడల 
ÃకలÈ – Ãకలను అల­ – ఒjk’ి cగటwŒాd పటw – పటˆ‰q šడ}వÈ – వదల äరక – లïక ~ాq – ~ాటw
~Ÿను~ŸంటÈ – ~Ÿనాతల ä జర“గతžÈ – జÀర“త ,¢ 0›gmÈ – క{మమŒా పంకమల – బరదల అందుÈ –
ల€ •Âతž
‹ ర“ – పడ}దుర“ అమËల – తల+ల ఎf‹ – ఎతž
‹ ‰q చను È – చనుబల ఇచుŠ•áÈ –
ఇచుŠనప1xడ} ఇర“ – 0|ండ} cd gెసÈ – పక!ల ా*ండ}+È – స‹ నమలను •ేతžలÈ – •ేతžలÝ
ప1డ}కచుÈ – †ిసుకతP 
7UPP దూటˆదుర“ – †ీలŠ‰ Ÿదర“ గ{క!గ{క! – పefగక! కÈ – క Ãరమ – అ mకర“ƒకరమగ అగచుÈ –
ఔత

ఆడ}దుర“

–

ప*|దర“

మదు×

–

ఇం†Ñౖన

·Q

పలకల

–

మ³టల

అవ క‹ మగను

–

·¹

చక!గె*యకండ}నటˆ
+  కరమల – •ేతžలను అల³+0›Š – ఊప1త ò0›కల – తమ yష మల
కడల‰లప – అfశyంపజªయŒా 0ామ – బల0ామడ} కృషž
¿ లÈ – కృషž¿డ}ల «ÌÍశవ – బల రతžÈ –
¯{డలందు తŒ›* – ఆసక‹లÎౖP 
UP తడ~ాjk0› – ా‚0› —తడ~ాడ}ట N తడš cాళÚÛ •ేతžలÃd
žలÃd ఆడ}ట c^_లగటd
గటd ాకటœ 
ాకటœ బల – బల0ామడ}
కృషž¿లÈ – కృషž
¿ డ} తడవ1 – ‰ంత’èప1 ఆjk0› –
ట మల³jk0› ~ా0›È – ~ా0›q చూƒ – చూ’ి తగÈ –
తŒ›నటˆ
+ గ రంభ – రంభ ఆదుí – మన గ~ార“ తడš – తడ}మ‰నుచు ఆjk0› – ^_లŒ›0› అర“ల –
శతžeవ1ల భయమనÈ – ñf•ేత తడవ1 – •
ల³’èప1 ఆjk0› – మ³ట+డ}‰q0› మంతనమలÈ –
రహస మŒా తపసుల – ఋషžల ~äడ!È – కతహలమÃP 
U తలల – /రసు¼లను ఎf‹ – †Ñౖ|f‹ ^_ల+నÈ – ^_ల+Œా తడšయ³jెjk – ా|jk ~äళÈ – సమయమనందు
పన Œా z˜ల – సరx0ాÕల —పన Œా z˜ల N ఆgm«ష
Æ žడ} అనంతžడ} ~ాసు‚ మన గ సరx0ాÕలœ
సరx0ాÕలœ పŒ›gmÈ
– šధమను 
ల‹ర“ – ధ0›ంతžర“ అంగ – అవయవమలక సమËృష – బŒాప&సు‰న  పంక – బరద
య Ÿjk అంగ0ాగంబలÈ – గంధప1ప&తల•ే ఏనుగ – ఏనుగ గన లÈ – †ిల+ల ఎతž
‹ వతž
‹ ర“ –
,ాటwయగదుర“ అసమంబల – ,ాటwలïq ఐన – అyనటˆవంటw జ~ా(డ} – గంతžల ~ä’Ñjk లïఖంబలÈ –
šధమల•ేత ’ింగప1 – ’ింహప1 ‰దమల – †ిల+ల ’ి0›È – ^Ó*­q వéêంతžర“ – ¢ ంgెదర“ ఆననంబల
– çమల ాంతžల – šాసమల అంతంతకÈ – అంతకంతక ఎక!ంగÈ – అfశyంపŒా బల –
అప1xjే ఉదyంƒన అర! – సూర“ úంబమ చందుeల – చందుeúంబమల పŒ›gmÈ – వలΝ Ãతžర“ –
కనబడ}దుర“ ఎల­È – చక!Œా తల+ల – తల+ల aక!P 
UPP చను బల – స‹ న మల ఎల+ È – అq  
eš – 
Œ› పరమ – స0á(త!ృష ^_`న Öగ – బeహËqష వలన
ఉదÞవ – ప1టwన అమృత – ఆనంg
మృతమను ాన – 
Œ›న âలÈ – šధమగ , * – ^_`మరƒ Öగల
– Öగల šధమనÈ – వలΝ ,¢ ంప1È – ఆనందమను కందుర“ – ¢ ంgెదర“ ఆ – ఆ కమ³ర“ల – †ిల+ల
జన – పeజల మనః – మనసులను °ర“ల – gో చు‰ను~ార“ అగచుÈ – ఔతP 
UP చూడq – భ‚‹లïకతనqలÎక!•ేయq ~ారలÈ – ~ా0›q ఎప1xడ}ను – ఏ సమయమనందును చూడక –
దయచూడకండ ల€కమలÈ – ల€కమల —మల€
మల€+కమల N భ]ల€కమ స(ర

స(ర
ల€కమ ´ా
ళల€కమœ 
ా
ళల€కమœ
మ]డ}È – మ]jkంటwq చూప1లÈ – తన ఆఙ పeారమ fర“గÈ – నడచునటˆ
+ గ చూడగÈ – •ేయట ä0›Šన
– ె*’ిన బలక – బలరల€ చూj
మణû – «Æ{షÄ žడ} cతల†ÑౖqమణûవలÎd జనులÈ – చుటˆపక!ల~ా0›q ఎఱŒ› –
ఆనమ³లపటw చూడగÈ – చూచుటను ä0|ŠÈ – äర“Š‰ ŸనుP 
U´P నగవ1ల – నవ1(లÝ అšద ల – మ³యలaక! jk­ – సమరh త నగబటˆగ – ప0›°సమగ •ేయÈ –
•ేయగలగట äర“Š – ె*’ిన నగవ0› – ƒర“నవ1(లగల~ాడ} అంతÈ – అప1xడ} నగ – నవ1( ÷గమ
– çమ ÃడÈ – Ãటw ^_ల+నÈ – మృదువ1గ నగ÷గమల – ƒర“నవ1(లగల సతžలÈ – ఇంతžలను
చూƒ – కనుŒÂq నగÈ – నవ1(ట ä0|ŠÈ – äర“Š‰ Ÿను నృా – 0ాజÀP 
U·P అవ(లÈ – జననుల ఇతర^_`నgm ఎఱుగక – అసలలïకండ మవ1(0› – feమ]ర“‹ల —feమ]ర“‹ల N బeహË šషž
¿
మé$
$శ(ర“లœ కÈ – క అవ(ల – అÙతమగ ~ŸలŒÂందు – పeా/ం•ెjk పరమడ} – అÙత^_`న
మéశ(ర“లœ
శ(ర“ల
భగవంతžడ} అరÞకడ} – †ిల+~ాడ} ఐ – అy  ఆ – ఆ అవ(ల – తల+ల కÈ – క సంతసంబగÈ –
సంÃషమకలగనటˆ
+ గ అ~ా( – అమ˝ అ~ా( – అమ˝ అనంగÈ – అనుటను అల+ నÈ – ^_ల+Œా ä0|ŠÈ –
äర“Š‰ ŸనుP 
UQP అడ}గల – ాళÚ۝ ~äy – అ äకమల క*Œ› – ఉంjk 0|ండ} – 0|ండ} cd అడ}గల ä – అడ}గలà ä
మను È – భ]మండలమ ­ను È – ఆాశమలను అల­న – ఆక{­ంƒన లండ} – †ిల+~ాడ} అడ}Œ›డÈ
– అడ}గల~äయట డŒ|È – ÷ద*jెను «ాతeవ1ల – శతžeవ1ల aక! అడ}గల – అడ}గల~äయట
సడ}గలను – ¯ళÚÛను వద* – వదులÎౖ y అడ}గ – అడ}గ అవqÈ – äల†Ñౖ పడÈ – ~äస‹ ుండŒాP

August 7 

U¹P మఱయÈ – ఇంకనుP 
UºP తనువ1È – ఒంటw‚ అంటwన – అంటˆ‰న  ధరణü – మటw ప0ాగంబÈ – మరకల ప&’ిన – 0ాసు‰న  Ÿఱ –
qంjైన భ]f – బ]gm ప&త – ప&త ాగÈ – అగచుండŒా మందఱÈ – నుదుటw†Ñౖ ~ŸలŒÂందు –
పeా/ం•ెjk మా‹లల³మంబ – మ
ల•ేర“ గలసంగjkాq – చందుeq —గలసంగjkాడ} Nగ cకలవd
కలవdల
సంగటwాడ} c’è éêతžడ}d
žడ}d చందుeడ}œ
డ}œ తžనుక – 0ªఖ ాగÈ – అగచుండŒా Kాలగంబ – నుgmటw †ÑౖÈ – 
ద పరగ – ఉండ}నటw ాš0›బ టˆ – నల+ బ టˆ ామq – మనËథుq Œ|*Šన – జyంƒన కను  – కను 
cమ]డవకను d ాగÈ – అగచుండŒా కంఠమ³*క – ^_డల€q°రమ ల€q – అంద* ఘన – బŒా†Ñదם Áల
– ఇందeÁల రత ంబ – మణû కమÁయమ – అంద^_`నgm అగ – ఐన ^_డకప1x – కంఠమనంద*నల+ దనం
ాగÈ – అగచుండŒాP 
UºPP °రవల+ల – మ
ల°రప1†èటల ఉరగ – సరxమల Ÿjk °రవల+ల – దండల†èర+ “ ాగÈ – అగచుండŒా
బల – ప’ితనప1 âలÈ – šల³సమలÝ 'e ఢ – అÁ ె*’ిన బలకండ} – †ిల+~ాడ} /వ1q –
పరమ/వ1q పŒ›gmÈ – వలΝ ఒ†ÑxÈ – కనబడ}చుంjెను /వ1q – పరమ/వ1q ‚È – ‚ తన – తన కను –
క ~äఱు – దమ లï­È – లïక వ1టను ెలపÈ – ె*యజªయటక ~Ÿలయన – šల’ి*+న అటˆ
+ –
šధమŒాP 
U7P ఆ – ఆ ాపల – /˜వ1ల šహరణమలÈ – ¯{డల Ùప1ల – ఆస‚‹q ప1టwంపÈ – క*Œ›స‹ ుండగ మ0›Œ› –
ఆస‚‹†Ñ0›Œ› ేకవ – భయమ లïక – లïకండగ ఆ – ఆ Œáాల – య³దవ సతžలÈ – ’ీ‹ ల
  మక!వÈ –
†ీefవలన ఏ – ఏ aక! పనులను – ార క{మమలను మఱƒ – మ0›ƒ y ఉంjk0› – ఉంjk య³ర“
ఈణ – చూచుటయందు పరల – లగ ^_`న~ార“ ఐ – అy P 
UUP ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందు బలకల – †ిల+ల తల+ల – తల+ల òఱÈ – òరలగల Œáర“ –
Œáర“+గల ‰మËలగల – ‰మËలగల జంతžవ1ల – ాeణల వలనÈ – నుంjk ఏమఱక – పeమతž
‹ లాకండ
జల – Áర“ దహన – అŒ›  కంటక – మల+ ఆదులÈ – మన గ~ాq ఎడÈ – అందు‰q çస క –
ఏమరకండ బల – †ిల+ల సంరణంబ – షణ •ేయచుÈ – •ేస‹ ూ ÷ల+ ంబల – అ mకమల ఐన –
అyన †èeమంబలÈ – అØమ³నమలÝ అØ0ామంబలŒా – మ YఙమŒా šహ0›ంచుచుంjk0› –
¯{jkంచుచుంjk0› అంతÈ – అప1xడ}P
´P తన – తన ఈడ} – వయసు Œáప – య³దవ బలర“ – †ిల+ల తనుÈ – అతqq ‰లవగÈ –
’èšంచుచుండŒా 0ామÈ – బల0ామq కîjk – Ãక*’ి తనువ1È – మంƒgేహమ కలగచుÈ – ఉంjk
తను – ƒన  గమనంబలÈ – నడకలÝ కృషž¿డ} – కృషž¿డ} తనుమధ ల – పడతžల —తనుమధ ల N
సన q నడ}మ కల~ార“
+ Œా Áల – నల+ q తను – శ0Òరప1 ర“ƒÈ –
కల~ార“ ’ీ‹ ల 
œ ^_చŠÈ – ^_చుŠ‰నునటˆ
 œ
రంగÝ అమ0|È – చక!గనుంjెనుP
´P మఱయÈ – ఇంకను కమ³ర“ండ} – †ిల+~ాడ} gmనgmనంబÈ – 0áÕ0á՝ కÈ – ‚ సం•
ర – šహ0›ంచుటల
సంషణ – మ³ట+డ}ట దþండ} – వƒŠన~ాడ} ఐ – అy P
´P చప1xడ} – అల+ 0›శబ× మల •ేయక – •ేయకంj
 ఉండ}మ – ఉండ} అq – అq జం| – బögm0›ంచుట
ఒన0›ŠనÈ – •ే’ిన•á అ*
– అ*Œ› వŒాÈ – ~Ÿ Û y అప1xడ} – అపxటwకప1xjే బర•
ƒ –
•ేతžలqడ}ప1Œా•
’ి తన – అతq aక! అ0›Ë* – †ిeయ šందుల – •ె*ాళÚ۝ వƒŠ0› – వ•
Šర“ అంచుÈ
– అనుచు న~L(పxగÈ – న~L(•ేŠటటˆ
+ గ ర“È – †ిలచును త*+ – త*+  gెసÈ – ~Ÿౖప1న కÈ – క ఒf‹ * –
గటwŒా కృషž
¿ డ} – కృషž¿డ} రంతžజªయచుÈ – ఏడ}సూ
‹  తప1xనÈ – తటలన వƒŠ – •ే0› చను È –
చనుబల

కడ}చుÈ

– 

గను

నవ1(

–

÷లకకటwనƒర“గంట ç యగÈ – శబ× మ•ేయŒాP

·º

నవ1(ల

ఒలయÈ

–

ఒలకబ# సూ
‹ 

÷లగంట

–

·7

´´P వల+ వ – Œá†ిా గృహంబÈ – ఇండ+ ల€q నవÁతమల – ~Ÿన ల ఎల+ ను – అq టwq భ£kంƒ – fq~ä’ి వƒŠ
– వƒŠ ఎఱుగq – ఏె*యq~ాq భంŒ›È – వలΝ త*+ È – త*+ q కgm’ి – •ే0› ƒటడ}చుÈ –
ఇటˆనటˆfర“గచు అల+ నÈ – ^_*+Œా చనుÈ – ~ŸళÚÛను బవ( – అన మ †Ñట ˆమ – †Ñట ˆ అ~ా( –
అమ³Ë అనుచుÈ – అంట%P
´·P మఱయÈ – ఇంకను Œáపకమ³ర“లÈ – ŒÂల+ †ిల+లను కîjk‰q – కలప1‰q కృషž
¿ ండ} – కృషž
¿ డ}P
´QP Œáవల+ భండÈ – ఎదు×ను äను – äను Œáవ1ల – ఆవ1ల ర“ – రందర“ అq – అq వjkÈ – ~äగమగ
ఱం| – ఎదు×అర“ప1వలÎఱం| ~ŸౖచుచుÈ – ~äస‹ ూ వంŒ› – ఎదు×వలÎవంŒ› ఆడ}È – ఆటల³డ}ను 0ాÕÈ –
0ాÕను äÈ – äను భటˆల – ’èవకల రల – ర“ రండ}రండ} – ందరŒారంjk అq – అq 
ాeభవంబనÈ – అ mారస(రమÝ †Ñక! – అ äక^_`న పనులÈ – పనులను పనుచుÈ – అపxజ|ప1xను äÈ
– äను తస!ర“ండÈ – gొ ంగను ర“È – ర“ ఇంటw~ార“ – గృహసు‹ల అq – అq qదe – qదe ప1ƒŠ – 
వ1నటˆ
+ •ే’ి ,¢ మËలÈ – ఆభరణమల ‰q y – Ùసు| ۝ j
గÈ – g
గ‰నును äÈ – äను
సూతe

–

g
రమలబటwfప1x~ాడ} 

ర“

– 

ర“

అందఱుÈ

–

అందర“

బహ ర‘ప1ల

–

అ äకర‘పమలబ మËల అq – అq •ెలంగచుÈ – •ెల0ªగచు ఆటల³డబöట ˆÈ – ఆట+డ}నటˆ
+ •ేయనుP
´QPP మ]లలÈ – సందుŒÂందులల€‚ ఉఱుకను – పర“Œ|త‹ žను j
Œ›*మ]తల – g
గడ}మ]త ఆటల ఆడ}ను –
ఆడ}ను ఉయ లలÈ – ఉయ³ లల ఊగÈ – ఊగను •ే – •ేfల€q బంతžలÈ – బంతžలను ఒనరÈ –
చక!Œా ~ŸౖచుÈ – ~äయను జÀర – జÀర“ల •áర“ల – gొ ంగల జÀడలÈ – వలΝ •
లÈ – ­క!* qగడ}È –
~ా †ించును «&0› – కృషž¿డ} —«&0› N ర“q వంశప1 ~ాడ}
¿ డ}œ
~ాడ} కృషž
డ}œ బలర – †ిల+ల ÃÈ – Ãటw ఆడ} –
ఆjెjk సమయమందు – ~äళP
´¹P మఱయÈ – ఇంకను ఆ – పe’ిద× ుjైన కమ³ర«Æఖర“ండ} – కృషž
¿ డ} —కమ³ర«Æఖర“డ} N †ిల+ల€«Æ{షÄ žడ}
డ}
కృషž
¿ డ}œ
డ}œ కపట – మ³య³ «ÌÍశవంబనÈ – బల మనందు gొ ంగ – gొ ంగ జÀడలÈ – వలΝ ¯{jkంపÈ –
šహ0›ంచుచుండŒా Œá†ికల – య³దవ’ీ‹ ల ఓ†ికల – 
*­ల లïక – లïq~ా0|͝ య«¬ద – య«¬ద కడ –
వద×  కÈ – క వƒŠ – వƒŠ ఇటˆ+ – ఇల³ అq0› – ప*‚0›P
´ºP బలర“ – †ిల+ల కÈ – ‚ ాల – 
గటక ాల లïవ1 – లïవ1 అq – అq బ*ంతల – ప’ిúడ లతల+ల
÷ఱల†ÑటÈ – ÷తž
‹ ‰నŒా పకపక – పకపక అq నŒ› – నš( ఈ – ఈ బలండ} – †ిల+~ాడ} ఆలమÈ –
అల+ 0› •ేయచుÈ – •ేస‹ ూ ఆల – ఆవ1ల కÈ – క ª{ప1లను – దూడలను šjk•ెÈ – వద*†Ñట ెను అంజÀ£ీ
– సుంద0Ò —అంబ#
అంబ# జÀ£k N పg
Ë£k ’ీ‹ œ
 P
´7P పడÙ – ఇంٝ Á – Á aక! úడ డ} – †ిల+~ాడ} మ³ – మ³ aక! కడవల – కండల ల€È – అందు ఉన 
– ఉన టw మంƒ – ˜భeమగ ాŒ›న – ాŒ›నటw ాలÈ – ాలను పడ}చుల – †ిల+లక ’ి – 
Œ›ంƒ
ƒ‚!న – ­Œ›*న కడవలÈ – కండలను నjk•ెÈ – పగలŒÂటెను ఆఙ – అడూ
 అదుప1 కలgో – ఉన ~ా
లïgో – లï~ాP
´UP – aక! ాపడ} – †ిల+~ాడ} మ³ – మ³ aక! గృహమలÈ – ఇండ+ ల€ ఆ వగÈ – స0›పjkనంత 
ాల – ాలను 
eš – 
Œ› అగపపడకÈ – కనబడకంj
 ఉన È – ఉండŒా ò†ింపÈ – ò†ింƒన•á
†ిన పడపచులÈ – ప’ిúడ లను ~ా వగÈ – ఏjkxంచుచు øమˁ‰నుచు – ా*à ఎగøమËÝ వచŠÈ –
వ•ెŠనుP
´P ప1టwపట డ} – లïకలïకప1టwన~ాడ} äడ} – ఇ~ాళ gొ ంŒ›లబ# y – gొ ంŒ›*ంచుటక~Ÿ ۝ మ³ – మ³ aక!
yల+È – q~ాసమను •ÂƒŠ – పe~ä/ంƒ 
È – అతను ఉటw – ఉటw —ఉటw N ాల†Ñర“గల³ంటwš †ిల+ లక
అందకండ}ట|Í †Ñన
ౖ ~ä*Ûడgz 
*Ûడgz’j
Ñ k 
ళÛ,ాధనమœ 
* 

ళÛ,ాధనమœ అందక – అందక వ1ట•ే ఒక – ఒక ఱ# లÈ – 0áటwq
—0áల N

దులను దంచుట|న
Í గండeటw ,ాధనమœ
,ాధనమœ †ీటల – †ీటల ఒక! – ఒక e వ1 – గల³ ఇjk –

August 7 

†Ñట w yԁ‚! – †Ñౖ|‚! •ై – •ెy  †Ñట – †Ñట ˆటక •
లకÈ – స0› క వ1ట•ేత కండ – కండక ‚{ందÈ –
‚ందపక!q ఒక – ఒా క †Ñద× – †Ñదם తటˆ – కన మ ఒన0›ంƒ – •ే’ి – aక! పటw –
†ిల+~ాడ} గడాల – గడకటwనాలను •ేరలÈ – gో ’ిళÛÝ పటw – పటˆ‰q 
e~ŸÈ – 
Œ|ను తల€ద0Ò –
సుంద0Ò —తల€ద0› N తల cపలచd
ౖ ఉదరమ కలgm ’ీ‹ œ
పలచd Ÿన
 P
´P ఆడÈ – అక!డక చq – ~Ÿ ۝ రల – 0› aక! †Ñర“గÈ – †Ñర“గను ఓడకÈ – బöదులïకండ Á – Á
aక! సుతžండ} – ప1తžeడ} 
eš – 
Œ› aకyంచుక – ‰ంచమ 
È – అతను òడ* –
~ా0›‰డ}కర aక! మ]fÈ – Yటw‚ చ0›­నÈ – 0ాయŒా òడల – òడల మ చుŠ – gొ ంగ అనుచును
– అనుచు ‰టెÈ – ‰టwనgm ల
ంŒÒ – ఇంf —ల
ంŒ› N లతవంటw gేహమ కల³^_ ’ీ‹ œ
 P
´P ~ా0› – ~ా0› aక! ఇల+È – q~ాసమను •ÂƒŠ – దూ0› కడవలÈ – కండలల€q Ãరంబ –
గటwŒా†èర“‰న gm అగ – ఐన Ÿy È – äfq 
eš – 
Œ› తžgmÈ – ƒవరక ఆ – ఆ కడవí – కండలను
0› – 0› aక! ఇంటÈ – ఇంటwల€ Á – Á aక! సుతžండ} – ప1తžeడ} ఇడÈ – †ÑటŒా ~ా0› – ~ారల
‚È – ‚ 0› – రల ‚q – ‚ gొ డ – †Ñదם ~ాదు – జగడమ అyÔ È – అyనgm సÙ – ఇల³+ల³P
´´P ~äలప1లటె – gేవతల³ cఇšd
–
క కంటెను – ~ä0|Íన ~äలప1 – gేమడ} మఱÈ – ఇంకను ఎవ(ర“ –
ఎవర“
 ర“ అనుచుÈ – అనుచు šకšకÈ – šరగబjk šకšక అనుచు నŒ› – నš( మ³ – మ³ aక!
~äలప1లŒáడ – gేవతలనుƒfeంƒనŒáడ †ÑౖÈ – ద ఓ – ఓహ  é$ల³వf – šల³సవٝ Á – Á aక!
తనూÕడ} – ప1తžeడ} ఎంŒ›* – ^_`ల •ే’Ñను – పర•ెనుP
´·P ~Ÿన È – ~Ÿన ను fనగÈ – fంటˆండŒా ¢ డగq – కనుŒÂq మ³ – మ³ aక! †ిన gm – ƒన మ³Ëy
అడ ంబÈ – అడ}†Ñట ˆటక వƒŠ – వƒŠ †ిఱgm‚È – ~Ÿనుకక fšయÈ – ల³గŒా చను  – స‹ నమను ఒjk’ి
– అనువ1Œా పటw – పటˆ‰q ఱ/ను – ŒÒ0|ను ƒq  – ƒన  కమ³ర“ంjె – †ిల+~ాj
 ఇతడ}È – ఇతను
”
ం˜మM – సుంద0Ò —”తžం˜మÉ N చందeమÉ 
É ’ీ‹ œ
 P
´QP ఈ – ఈ మగవ – ఇల³+ల తను È – అతqq ~ా‚టÈ – ఇంటwగమËంమందు క{మËర“•áÈ – fర“గచుండŒా 
0› – †ి*ƒ q*†ి‰q – qలబöట w †èర“È –
మమను అడ}గÈ – ఏ­టq అడ}గŒా |ంప1 – ఎర{q çšÈ
– †Ñదšq కఱƒ – కరƒ వjkÈ – ~äగమŒా చ ŸÈ – ~Ÿ Û yÔను అమ³Ë – తâ+  ఈ – ఈ మదు× –
మ Yఙ^_`న కఱ> డ} – †ిల+~ాడ} అలxjె – తక!వ~ాj 
ాదు •ెప1మ³ – ెలప1మP
´¹P •ేబంf – •ేబంfఆjెjkబంf త†ిx – త†ిx y పjెను – పjk yనgm అq – అq ాeబల మ –
దబyంచుట ÃడÈ – Ãటw వƒŠ – వƒŠ భవనమ – ^Óడ ~ŸనుకÈ – ~Ÿనుక †Ñరడ}ల€ మ³ – మ³ aక!
úడ – ఆడ†ిల+ జలకమ³డగÈ – ,ా నమ•ేయచుండŒా Á – Á aక! úడ డ} – †ిల+~ాడ} వలవ – గడ  
ె•ెŠÈ – Ùసు‰•ేŠ’Ñను Ÿలతžక – ఇంf తగ ä – ఇgm యక‹ ^_`నgే 
ాదుP
´ºP ఈ – ఈ •ెలవÈ – అందగె‹ ను చూƒ – చూ’ి మ ƒŠ* – gొ ంగతనమగ అచుŠగÈ – చక!Œా
ఉఱ‚ంచు‰నుచుÈ – లïప1‰q అ0›Œ|దÈ – yÔదను
–
 ÃÈ – Ãటw వ•ెŠద~ా – వ,ా‹~ా అq – అq
అq
డ} – అ
 డ} ఈ – ఈ ƒఱుతడ} – ƒన ~ాడ} సుదf – సుంద0› —సుదf N మంƒ దంతమల
కల³^_ ’ీ‹ œ
  ƒతeమ – šƒతeమ ఇటwgm – ఇల³ంటwgm కలgే – ఎక!jై
ఉంg 
లïదుP
´7P ‰డ}కల – ప1తžeల లïర“ – కలగలïదు అq – అనుచు ఒక – ఒా క సf – ఇల³+ల కడ}È – ­క!*
వగవÈ – š•
0›ంచŒా తను È – అతqq మగqÈ – భర‹  ాÈ – అగనటˆ
+  |́‰qÈ – •ేపటwన•á ‰డ}కల –
ప1తžeల క*Œ|దర“ – ప1టెదర“ అq – అq †ÑౖÈ – ద పjk
డ} – పj
డ} šనుమ – šను /˜వ1 –
†ిల+~ాళ۝ పనులï – •ేతల³ఇš ాదు తâ+ – అమ³ËP
´UP తలŒ›నg
నÈ – బéêష ž0ాలను తలమ – తప1x‰నుమ అనÈ – అనŒా తలగక – తప1x‰నక ఆ – ఆ •ె* –
ఇంf ‚È – ‚
న – ’ిగ
 తలyÔత‹గ – కలగనటˆ
+ Œా Á – Á aక! తలŒ›న – లŒ›న •áటˆ – •áటˆ

·U

Q

ఎయ gm – ఏgm అq – అq తల – /రసు¼ను ఊ•ెÈ – ఊ†Ñను Á – Á aక! సుతžండ} – ప1తžeడ} తగ~Ÿ –
ఇgmధరË^Ó
Pాదు మృŒా£ీ – సుంద0Ò —మృŒా£k N లïjక
k ను ల³^_ ’ీ‹ œ
 P
´P ~ాeలగÈ – దపడ}టక వƒŠనÈ – 0ాŒా ఈ – ఈ సf – ఇంf చూల³లÈ – గ0›Þణûq తలగమ –
తప1x‰నుమ అనుడ}È – అనŒా చూల – గరÞమ అగట – కలగట కÈ – క ఏ – ఏgm మ]లంబ –
ారణమ •ెప1xమ – •ెప1x అ ŸÈ – అ
 డ} Á – Á aక! బలడ} – †ిల+~ాడ} •ెప1xదు0| – •ె‹ ా0ా
సతžల – ఇల³+ండ}e ప0ª(ందుమM – సుంద0Ò —ప0ª(ందుమM
ందుమM N పర( c'ర¿ ­
టwd ఇందు cచందుeqవంటwd
మÉ cçమకల³^_d ’ీ‹ œ
 P
´P మగ~ా – ఇంٝ Á – Á aక! ‰మర“డ} – ప1తžeడ} మ³ – మ³ aక! మగ~ార“ – భర‹ ల అటˆÈ – అల³ 
వÈ – ~Ÿ Û Œా చూƒ – చూ’ి మంతనమన – రహస మన కÈ – క తగÈ – చక!Œా 0› – †ి*ƒ 
¢ ందు – కîడ}టను అjkŒ|ను – అjkŒ|ను జగమలÈ – ల€కమలందు మను  – ఇంతకప&ర(మ ఇటw –
ఇటˆవంటw /˜వ1È – †ిల+~ాqq చదువంబjె ä – ఎక!jై
•ెపxబjె 
లïదుP
´P న­Ë – నమËకమŒా qదురబ# వÈ – qదe Œా ఆ – ఆ పటw – ƒన †ిల+ చుంచుÈ – Õటˆను మ³ – మ³
aక! లïగ – లïగదూడ Ãక – Ãక ÃడÈ – Ãటw âలÈ – šల³సమŒా కటw – క*†ికటే ’ి థులÈ –
థుల అందుÈ – ల€ ÃలÎÈ – తలÎను cఆదూడనుd ~Ÿలgm – పడf Á – Á aక! ‰మ³ర“ండ} –
ప1తžeడ} 0ాచúడ డ} – 0ాకమ³ర“డ} ఐనÈ – అyనపxటw‚q ఱవ( – అల+ 0›•ేయట ^ÓలÎ – మంƒg 
ాదుP
´´P
–
aక! పటw – †ిల+~ాq ¢ ట – కడ}ప1 qండగÈ – qంj
 †ÑౖÈ – ద పjk – ఎ‚! Á – Á aక!
పటw – †ిల+~ాడ} ~Ÿన È – ~Ÿన ను బ Ÿండ} – †Ñద×కంjెడ} ఇjk
డ} – †Ñట డ} ఊ†ి0› – «ా(స ~Ÿడలదు –
0ావటంలïదు ~ాqÈ – అతqq చూ†ÑదÈ – చూ†ిం•ెదను ఏ^_`నÈ – ఏgై
పeమ³దమజ0›Œ›ే Áవ – Á~ä
బధు 0ాలవ1 సుమË – సుమ³ ల
ంŒÒ – సుంద0ÒP
´·P ెఱవ – ఇంf ఒకె – ఒక0|‹ qgmంe పగÈ – qదe తžంటే ŸఱÈ – చక!Œా కటwన – కటˆ‰న  వలవÈ – రను
jkŠ – š†ిx äటˆ – దృఢ^_`నgm అగ – ఐన ేలÈ – ేల•ేత కఱ†ింƒ – క0›†ింƒ Á – Á aక!
కమ³ర“డ} – †ిల+~ాడ} ~ŸఱచుచుÈ – బögm0› త అgm – ఆ^_ పఱవÈ – పర“Œ|డ}తžండగ నగట – నవ1(ట
šéêత^_ – ె*య
 ,ా z( – అబలP
´QP
–
aక! ‰డ}కను – ప1తžeడ}
–
aక! òడలÈ – ‰డ}కర  ఏకతమనÈ –
ఏాంతమందు †ÑనగÈ – క*యచుండŒా ామÈ – సరxమను ఈతడ}È – ఇతను ~ŸౖవÈ – ~äయŒా òకల
– వంటwgmబట ల ఎఱుంగక – ె*యకండ ాఱనÈ – పర“Œ|టŒా కîకల – ªకల ఇjెÈ – †Ñట ెను Á – Á
aక! సుతžండ} – ప1తžeడ} గణ^_ – మంƒబg
×ఇgm ాదు గణ
ఢ – ఇల³+ల³ —గణ
ఢ N సుగణమల•ే
ఉత‹ మ0ాల
మ0ాల ’ీ‹ œ
 P
´¹P తర“ణû – పడf —తర“ణû N తర“ణవయసు’ీ‹ œ ఒకె – ఒా^_ †Ñర“గÈ – †Ñర“గను తరచుచుÈ – ƒలకత
తžgmÈ – ఆఖర“న వంŒ› – వంŒÂq ~Ÿన È – ~Ÿను  ÙయÈ – ÙయచుండŒా ఒgmŒ› – ¢ ంƒయంjk ~ŸనుకÈ
– ~Ÿనుక~Ÿౖప1 కgm’ి – •ే0› మగవ – ఇంf Á – Á aక! సుతžండ} – ప1తžeడ} మగ డ}మల – 
‚0Ò~äషమల •ేయ,ాŒ›
డ} – •ేయట÷దలÎట ెను తగgె – ఉƒతమాg 
అవ1ను చక!జªయÈ –
స0›gmద× ుటP
´ºP కలకం › – పడf —కలకం
కలకం › N ò‚ల‚వంటw స(రమ కల³^_ ’ీ‹ œ
  మ³ – మ³ aక! ~ాడÈ – †èట  m
గ0›తలమ – ’ీ‹ ల
œ Á – Á aక! పటw – †ిల+~ాడ} 0ాగలడ} – వ,ా‹డ}
 మ —గ0›తల N ఉత‹ మ0ాండ}e ’ీ‹ లœ
అq – šంƒ ాల – ాలను †Ñర“గÈ – †Ñర“గను ఇండ+ – ఇళ۝ ల€పలÈ – ల€ ఇjk – †Ñట w ఏమ –
^Óమ ఎల+ È – అందరమ తన – అతq ÃeవÈ – g
0›ల€ చూచు•áÈ – చూసు‹ండŒా ఎప1xడ}È – ఎప1xడ}
•ÂƒŠ
jొ – దూ0ాjో  తలప1ల – తలప1ల aక! మదeల – ŒÂÛమల 
ళంబలనుÈ – 
ళమల †Ñట w

August 7 

– ~ä’ినš ఉన È – అల³ äఉన  చందంబనÈ – šధమగ ä ఉన š – ఉ
 y అరయ – తరƒచూ’ినను
ఒక – ఒా క ఇంటw – ఇంటw ల€È – అందు ాడ}È – ాటలాడ}ను ఒక – ఒా క ఇంటw – q~ాసమ
ల€È – అందు ఆడ}È –
ట మ³డ}ను ఒక – ఒా క ఇంటw – గృహమ ల€È – అందు నవ1(È –
నవ1(తžండ}ను ఒకటÈ – ఒకg
qల€ fటˆÈ – fడ}తžండ}ను ఒకటÈ – ఒక•áటP
´ºP~Ÿ‚!0›ంచుÈ – ~Ÿ‚!0›ంచును ఒ‰!క!•áÈ – ‰q •áట+  మృగ – జంతžవ1ల ప£k – పþల 8షణమలÈ –
అర“ప1లను పరగÈ – పe’ిద§మŒా •ేయÈ – •ేయను ఇటˆ+ – ఈ šధమగ •ే’ి – •ే’ిన ~ŸనుకÈ –
తర“~ాత ఎక!డÈ – ఎక!డక వ1 Y – ~Ÿ Û వ1 Y ాన0ాడ} – కq†ించడ} 0›త‹ – ఖ³@ కడవల –
కండల ఉండ} – ఉండ}నుP
´7P కడ} – ­క!ట^_`న లƒŠ – సంపదల క*Œ|ను – ఉన టˆ
+  ఏqయÈ – అyే కడ}తžర“ –
మంƒfంjkfంటర“ కటˆదుర“ – మంƒబట కడ
ర“ ాక – అంేాq ‰డ}కలÈ – ప1తžeలను నగచుÈ –
నవ1(‰నుచు బడ}గల – †èదల ~ాడలÈ – †èట  m †ÑౖÈ – ద పడÈ – పడమq šడ}తž0| –
వదుల
0ా వదలర“ 0ాాంతల – feయపడతžల šమలïందుమM – సుంద0Ò —šమలïందుమÉ N
స(చŠ^_న
` çమ కల³^_ ’ీ‹ œ
 P
´UP ఓ – ఓహ  అమË – త*+  Á – Á aక! కమ³ర“డ} – ప1తžeడ} మ³ – మ³ aక! ఇండ+ ను – q~ాసమలల€ 
ాలÈ – ాల †Ñర“గÈ – †Ñర“గ మనÁడ} – బతకÁయడ} అమ³Ë – తâ+  yÔదమ – 
మ
ఎక!jk|Íనను – మం0›‰క•áటˆనక మ³ – మ³ aక! అన ల – తండ}eల aక! సురభల – Œáవ1లద
ఆన – ఒటˆ మంÕల~ాణü – సుంద0Ò —మంÕల~ాణû N మృదువ1Œా మ³టల³jెjk య³^_ ’ీ‹ œ
 P
´´P అq – అq మఱయÈ – ఇంకను అ äక – ššధ šధంబలÈ – రకమలŒా బలకృషž
¿ ండ} – బలకృషž
¿ డ}
•ేయ – •ే’Ñjk š YదంబలÈ – ~äడ}కపనుల తమ – ~ా0› అందుÈ – ఎడల •ేయ – •ే’Ñjk మ° – ŒÂపx
పe,ాదంబల – అనుగ{హమల అq – అq ఎఱుంగక – ె*యక దూఱుచున యటw – fడ}తžన టw Œá†ికల
– Œáప’ీ‹ ల కÈ – క య«¬ద – య«¬ద ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
´´P చను  – చనుబల
గట šjkƒ – వద* చనడ} – ~ŸళÛడ} ఇట ట ˆ – ఎటˆపక!‚ ఎన డ}È – ఎప1xడ}కîడ 
¢ ర“గ – పక!~ా0› ఇండ+ È – ఇళہ‚ Ãeవల – g
0›కîడ ఎఱుగడ} – ె*యq~ాడ} äడ}È – ఇపxటw‚
కను ల – కళÚ+ ెఱవq – ెరవనటw మ³ – మ³ aక! ఈ – ఈ ƒq  – చంటw కమ³రకqÈ – †ిల+~ాqq
ఱవ( – అల+ 0› ŒÂడవ •ేయÈ – •ేయట తగ ä – తŒ›నప ä 
ాదుP
´´P అన మÈ – ఇతర^_`న~ä­ తనక~ä0|Íనgm ఎఱుగడ} – ె*యq~ాడ} అసలలïq~ాడ} తనయంతÈ –
అతనంటత ä ఆ
˝ ఆడ}చుండ}È – ఆడ}‰నుచుండ}ను 0ామడ} మంƒ~ాడ} – ఉత‹ మడ} ఇతడ} – ఇతను
ఎగ
ల – •
jీల మ³నర“ – మ³q~äయంjk అమË – త*+  0ామల³ర – మ Yఙ0ాళN۝ feల€క –
మల€+కమలను అØ – ­‚!* 0ామల³ర – ఆనంgmంపజª’è ఇంతžలî తల+ల³0ా – మ³ అమËల³0ా గణవÙమ
– సుగణమలకల తల+లP
´´´P అq – అq య«¬ద – య«¬ద ~ారలÈ – ~ా0›q ఒడంబఱƒ – ఒ†ిxంƒ పం†ి – ,ాగనం†ి‰డ}కÈ – ప1తžeq
ò†ింపÈ – òపŒ›ంచుటక •
లక – మనసు0ాక ఉంjెÈ – ఉంjెను ఇటˆ+ – ఈ šధమగP
´´·P ాంతల – Œá†ికల త*+ – తనత*+  ÃÈ – Ãటw తన – తన aక! šారమల – ~Ÿ‚*పనుల ఎల+ È –
అq టwq గణûంపÈ – ఎంƒ•ెపxŒా ñతžడ} – భయపడ}తžన ~ాడ} ఐ – అy  «ాంతžq –
పరమ«ాంతస(వ1q ,¢ ంప1నÈ – šధమగ పరమ – అf­‚!* ,ాధుq – Öగ q †Ñంప1నÈ –
šధమగ Œáల – ఏె*యq~ాq మ³jk!È – వలΝ šeంతžq – ƒత‹ మచ*ంƒన~ాq |ÍవjkÈ – వలΝ జడ}q
– మ]ఢ}q భంŒ›È – వలΝ కమ³రకడ} – †ిల+~ాడ} ఊరకÈ – చjీచప1xడ}•ేయకండ ఉంjెÈ – ఉంjెను ఏ

Q

Q

– ఎటw šంతయÈ – కపటమ లïకÈ – లïకండగ త*+ – త*+ aక! కచ – స‹ నమల ~ägmక – సh లమ †ÑౖÈ
– ద తల – తలను ç†ి – ఆqŠ ఆడ}చుÈ – ఆడ}‰నుచుP
´´QP అంతÈ – అప1xడ} ఒక! – ఒా క
డ}È – gmనమన బలభదe – బల0ామడ} పeమఖుల – మన గ~ార“
ఐన – అyన Œáప – య³దవ కమ³ర“ల – †ిల+ల ~Ÿను ండ} – కృషž¿డ} —~Ÿను డ} cšd N šషž
¿ వ1 cపedœ
మను  – మటwq f Ÿను – f
 డ} అq – అq •ె†ిxనÈ – •ెపxŒా య«¬ద – య«¬ద బలq – †ిల+~ాqq
ªల – •ేy పటˆ‰q – పటˆ‰q ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
´´¹P మను  – మటwq ఏటw‚È – ఎందుక భ£kం•ెదు – f Ÿదవ1 మ¦ –
aక! qయమమల – ఆంల
ఆఙ ల ఏలÈ – ఎందులక Áవ1È – Áవ1 మq ంపవ1 – అనుస0›ంచవ1 Á – Á aక! అన యÈ –
అన య  సఖులనుÈ – ’è éêతల •ె†Ñxదర“ – •ెప1xతž
 ర“ అ
  –

 మను  – మటw ఏలÈ –
ఎందుక మఱ – ఇంª­ పg
రh మ – fనదŒ›నవసు‹వ1 లïgే – లïg
ఏ­P
´´ºP అq – అq ప*‚న – •ెప1xతžన  మగద – మగ× yÔ`న త*+ – త*+  ‚È – ‚ Ÿఱ – ­క!* దంట –
gmటదనమగల~ాడ} ఐన – అyనటw ‰డ}కÈ – ప1తžeడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
´´7P అమ³Ë – తâ+  మను È – మటwq fనంగ – fనుటక äÈ – äను /˜వ1 Y – చంటw†ిల+ ³jk
 ఆ‰ంటw Y –
ఆకలï’ిఉ
 
 ~Ÿఱ> Y – ~Ÿ0{›~ాjk
 నమËం1డక – నమËబ# కమ 0› – 0› aక! మ³టలÈ –
పలకలను మgmÈ – మనసునందు నను È – నను  Áవ1È – Áవ1 ‰ట ంగÈ – ‰టˆటòసమ ర“ –
ర“ ఈ – ఇల³ంటw మ³ర
మÈ – g
0›q ఘటwంƒ – కî0›Š క*xంƒ •ె†Ñxదర“ – •ెప1xచు
 ర“ ాgేqÈ –
ాక yన•á మgzయ –
aక! ఆస – Yటw గంధమÈ – ~ాసనను ఆఘ³ ణమ – ~ాసనచూచుట •ే’ి
– •ే’ి
–
aక! వచనమí – మ³టల తప1x – అబద× ^_`నš ఐనÈ – అyన•á దంjkంప~ä –
/£kంచుమP
´´UP అq – అq ప*‚ – •ె†ిx Ÿయ ంబÈ – ’è హమÝ ఆ – పe’ిద× ు0ాలÎౖన అవ(È – త*+ q ఇయ ‰*†ి –
ఒ†ిxంƒ ¯{j
– šల³,ారh మ మనుజ – మ³నవ1qŒా అవత0›ంƒన బలకండ} – †ిల+~ాడ} ఐన – అyనటw
ఈశ(ర“ండ} – భగవంతžడ} తన – తన aక! Yర“È – Yటwq ెఱƒ – ెరƒ మఖంబÈ – మఖమను
చూ†ినÈ – చూ†ిం చŒాP
´·P ఆ – ఆ ల*
ంŒ› – సుంద0› —ల*
ంŒ› N మృదు~Ÿన
ౖ శ0Òరమ కల³^_ ’ీ‹ œ
  కనుంŒÂ ŸÈ – చూ•ెను బలq –
†ిల+~ాq aక! మఖమ – çమ అందుÈ – అందు జల m – సమదeమల —జల m N Áటw‚ q m కడ*œ
డ*œ
పర(త – పర(తమల —పర(తమ N సంధుల కలgm ‰ండœ
‰ండœ వన – అడవ1ల భ]Œáళ – భ]మండలమ /É
– అŒ›  —/É N ’ిగల కలgm అŒ› œ తరణû – సూర“ డ} —తరణû N అంధారమను త0›ంపజªయ~ాడ} 
~ాడ}
సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ శ/ – చందుeడ} —శ/ N కంgేల గర“‹ ధ0›ంƒన~ాడ}
ƒన~ాడ} చందుeడ}œ
డ}œ gmాxల – అష gmాxలకల
—అష gmాxలకల N తర“x ఇందుeడ} ఆŒª యమ అŒ›  ´ద£kణమ యమడ} · Ÿఋ
ౖ f qరృf Qపడమర
వర“ణడ} ¹~ాయవ మ ~ాయవ1 ºఉత‹ రమ కబ 
ర“డ} 7ఈ«ాన మ /వ1డ}œ
కబర“డ}
/వ1డ}œ ఆgm – çదలగ~ాq‚
కరండమ – బరణû ఐన – అyన బe°ËండంబÈ – šశ(మం
—బe°Ëండమ N ఒక †Ñద× గడ} ఆారమన
ఉండ} భ]Œáళ ఖŒá*
ఖŒá*gm 
*gm ÷త‹ మ
మ šశ(మœ
šశ(మœP
´·P కనుంŒÂq – చూ’ిP
´·P కలÖ – స(ప మ³ ~Ÿౖష¿వ – šషž
¿ మ]0›‹ aక! మ³యÖ – మ³య³ ఇతరసంకల³xరhç – అసత మ³
ƒత‹ భeమ³ —ఇతరసంకల³xరh మ N స0›ాq ఆల€చనలవలన క*Œ›నgm అసత మ
అసత మ ƒత‹ భeమœ సత ç –
~ాస‹ వమ³ తలపÈ – š•
0›ంచ äరక – లïక ఉన g
న – ఉ
  äç య«¬g
gేšÈ – äనసల
య«¬g
gేšq ా Y – ాg
 పరసh లç – ఇతర^_`న సh లç – పegేశమ³ cఇgmd బలకడ} – †ిల+~ాడ} ఎంత
– ఎంతటw~ాడ} ఈతq – అతq aక! మఖసh ంబ – మఖమనందున gm ఐ – అy  అజÀండంబ –

August 7 

šశ(మ పeజ(లమ – ­క!* పeా/ంచునgm ఐ – అy  ఉండ}ట – ఉండ}ట కÈ – క ఏ­ – ఏ­
é$తž~I – ారణç మ° – ŒÂపx ఆశŠర ంబ – šంత ƒంfంపగÈ – š•
0›ంచŒాP
´·´P బల – ,ామ³న బలq‚ మ³తžeడ} – సమ³న^_`న~ాడ} అగ – ఐన సâలq – âలÃకîjkయన ~ాq
మఖమ – మఖమ అందుÈ – ల€ šశ(మ – భవనండమ ఎల+ È – అంతయ ఎటˆ
+ – ఏ šధమగ
~Ÿల’ి – šల’ి*+ ఉండ}È – ఉండగలదు బలÈ – †ిల+~ాq భంŒ›È – వలΝ ఇతడ} – ఇతను ’ిల+ È –
పeా/ంచును ాq – ాq స0ా(తžËడ} –
0ాయణడ} —స0ా(తžËడ}
స0ా(తžËడ} N సర(మనందు cఆతˌాd
ఆతˌాd నుంjెjk
~ాడ}
¿ వ1œ
¿ డ} –
0ాయణడ} —ఆgmšషž
¿ డ} N మ]ల³g
ర^_న
` సర(~ా పకడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œ ఆgmšషž
సర(~ా పకడ} šషž
వ1œ
అగటÈ – ఐ ఉండ}ట qజమ – తథ మP
´··P అq – అq qశŠyంƒ – qర¿ yంచు‰qP
´·QP ఏ – ఏ మ°తžËÈ – ŒÂపxఆతËగల~ాq వలనÈ – వలన ఈ – ఈ šశ( – భవనండమ aక! ర‘పంబÈ
– స(ర‘పమ ానబjkనÈ – కనబడ}ట•ేత బgm§ – మనసు కంపమ – చ*ంƒనgm అyÔ È – అyనgm ఆ –
అటw మ°తžËÈ – ŒÂపxమéêమకల~ాqq šషž¿È –
0ాయణq అÉల – సమస‹ ^_`న ల€క –
భవనమలక ఆ
ర“È – ఆ
రభ]తžq ఆర“‹ల – †ీడల ఎల+ È – సమస‹ మ ఎల+ È – అq టwq ాయÈ
– లŒ›ంచు‰నుటక ఆశ{yంతž – ‰ల•ెదనుP
´·¹P
–
aక! మగడ} – భర‹  äనుÈ – äను Œáవ1లÈ – ప˜వ1ల ఈ – ఈ మందయÈ – పలÎ+ 
Œáపజనులను – య³దవ1ల ఈ – ఈ బలq – †ిల+~ాq Ÿఱ – qంjైన çమ – మఖమ అందుÈ – ల€
ఉన  – ఉన  šధమÈ – š
నమను కq – చూ’ి ఏమఱf­ – భeమ’ిf­ ాక – త†ిxంƒ ఈ˜డ} –
భగవంతపడ} ఇతడ}È – ఇతను మ³ – మ³ అంద0› కÈ – ‚P
´·ºP అq – అq తను  – అతqq పర^Óశ(ర“ండ} – భగవంతžడ} అq – అq తలంచుచుÈ – ఎంచుచున టw
య«¬దÈ – య«¬ద అందుÈ – ఎడల ఆ – ఆ కృషž
¿ ండ} – కృషž
¿ డ} ~Ÿౖష¿వ – šషž
¿ మ]0›‹ aక! మ³యÈ –
మéêమను ¢ ంgmంƒనÈ – క*Œ›ంచŒాP
´·7P జడనుపjk – మ]ఢత(మల€పjk y ఎఱుక – ఙ!నమ •ెjk – y ఆ – ఆ పడతžక – పడf స0ా(తžËడ}
– šషž¿మ]0›‹ అనుచుÈ – అనుచు పలకక – అనకంj
 అతqÈ – అతqq ‰డ}క – ప1తžeడ} అq – అq 
డ – ఒjk †ÑౖÈ – ద ఇడ}‰q – †Ñట ˆ‰q కడ} – ­క!* ~äడ}క – కతహలమ ÃడÈ – Ãటw
మమతÈ – †ీef ాšం•ెÈ – •ే’Ñను నృా – 0ాజÀP
´·UP అqనÈ – అనŒా šq – šq 0ాÕ – ప0Ò£kత‹ ž ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
´QP జగద zశ(ర“È – హ0› —జగద zశ(ర“డ} N జగ¦ cల€కమd
¿ వ1œ
ల€కమd లq టw‚ అ zశ(ర“డ} cస0á(త!ృష అgmపfd
fd šషž
వ1œ
కÈ – ‚ చను  – చనుబల ఇచుŠ – 
Œ›ం•ెjk త*+ – అమ˝ ాÈ – అగటక ఏ­ – ఎటw YమÈ –
Yమలను Y•ెÈ – •ే’Ñ Y ఈ – ఈ య«¬ద – య«¬ద ప1తžeడ} – కమ³ర“డ} అనుచుÈ – అంట% అతqÈ
– అతqq ¸ింపÈ – †Ñంచుటక తంjke – తంjke ాÈ – అగటక నందుడ} – నందుడ} ఏ­ – ఎటw
cప1ణ మలd •ే’ÑÈ – •ే’Ñను నంgm
తË – ˜క֌› —నంgm
తË N ఆనందమన ఉన  ఆతË
ఆతË కల~ాడ}
కల~ాడ}
˜కడ}œ
˜కడ}œP
´QP పeú3న – అfశyంƒన భ‚‹q – భ‚‹Ý హ0› – šషž¿మ]0›‹ †ÑౖÈ – ద కబ3ంబలÈ – ావ మల
కšత(మ •ె†ిx – రƒyంƒ కవ1లÈ – పంjkతžల |Íవల ”{ – çసంపద ‚È – కȝ అబ3దుర“ –
•ెందుదుర“ అట – అంటర“ హ0› – ”{హ0› aక! షణమÈ – †Ñంచుట అú3న – లØంƒన త*దండ}eల –
త*+ దండ}eల ఎచటw – ఎంతŒÂపxపదమన ‚È – క అబ3దుర“ – ¢ ంgెదర“ తžgmÈ – ƒవరకP

´QP అqనÈ – అనŒా šq – šq 0ాజ֌› – ప0Ò£kత‹ žన ‚È – క ˜క – ˜కడ} అ Ÿjk ֌› – Öగలల€
ఇందుeండ} – ఉత‹ మడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
´Q´P అవÁశ – 0ాజÀ —అవÁ˜డ} N అవq cభ]­d
భ]­d‚ పeభవ1 
వ1 0ా՜
0ా՜ šను – šనుమ gోe ణడ} – gోe ణడ} అను~ాడ}
– అ Ÿjk~ాడ} వసువ1ల – వసువ1ల అందుÈ – ల€ మఖు డ} – మఖ ^_`న~ాడ} ధర – ధర అ Ÿjk య³^_
అతq – అతq aక! ర – ర  ~ా0›È – ~ా0›q ఇద× ఱÈ – ఇద× 0›q బeహË – బeహËgేవ1డ} వసుధ – äల
†ÑౖÈ – ద జqËంచుడ} – ప1ట ంjk అంచుÈ – అనుచు పం†ినÈ – పం†ించŒా ~ారల – ~ార“ అతqÈ –
అతqq చూƒ – ఉgే×/ంƒ š«Æ(శ(ర“ండ} – ల€కమలq టw‚పభ
e వ1 ఐన – అyన šషž
¿ –
0ాయణq
’è~ా – ‰లచుట యంద* రfÈ – ఆస‚‹ మ³ – మ³ కÈ – క ఇƒŠ – పe,ాgmంƒfš ఏqయ – ఐన•á
మéêÈ – భ]ల€కమన జqంతžమ – ప1టెదమ అనవ1డ} – అనŒా అట+ – అట+ ä ాక – అగŒాక అqyÔ
– ప*|ను ~äలxల†Ñద× – బeహËgేవ1డ} —~äలxల†Ñద× N gేవతలంద0› ల€ను అ mకడ} బeహ˜
˜  ఆ – ఆ
పe’ిద× ుjైన gోe ణjk – gోe ణjే ఈ – ఈ నందుడ} – నందుడ} ఐ – అy  జqం•ెÈ – ప1టెనుP
´Q´PP ధర – ధర య«¬ద – య«¬దŒా అyÔ È – ప1టెను దనుజªందe~Ÿౖ0›యÈ – ”{హ0› —దనుజªందe~0
Ÿౖ N› 0ాసులక
శతžeవ1
¿ వ1œ
వ1 šషž
వ1œ కమలగర“Þ – బeహËgేవ1q మ³టÈ – పలకను Œారšంƒ – మq ంƒ త*+ దండ}eల –
త*+ దండ}eల అనుచుÈ – అనుచు తగÈ – చక!Œా ~ా0› – ~ా0›q మq ం•ెÈ – ŒÏరšం•ెను అ mక –
Œాఢ^_`న భ‚‹ – భ‚‹ ÃడÈ – Ãటw అల0›0› – ఒ†ిx0› ఇటˆ+ – ఈ šధమగP
´Q·P అంతÈ – అప1xడ} ఒక! – ఒా క
డ}È – gmనమనందు తన – తన aక! ఇంటw – q~ాసమ కడÈ –
వద×  ాపల – ’èవక0ాళÚ۝ అందఱుÈ – అందర“ అyÔ` – ~äర“~äర“ పనుల – పనుల అందుÈ – ల€
పjk yనÈ – మqŒ› Œా నంద – నందుq aక! సుంద0› – ర  సంరంభంబనÈ – ~䌛రాటˆÝ త0› –
ƒలకట|Íన కంబంబÈ – స‹ ంభమ కడÈ – వద×  కదుర“ŒాÈ – కదలకంj
—కదుర“ N కండ కదలకండ
కండ‚ంద †Ñటjk
ె గండeq చుట œ ఒక! – ఒా క ద m – †Ñర“గ కంభంబ – కండను †Ñట w – ఉంƒ ­’ి­ –
~Ÿన  కల – ఉన టw గడ – రకకటwన †Ñర“గÈ – †Ñర“గలను కîడÈ – క*య ’ి – ’ి కÈ –
ప&qకÝ
క
eడ} – కవ(ప1
డ} కవ(ంబనÈ – కవ(మనక అలంక0›ంƒ – చక!ŒాచుటwP
´QQP కర – •ేతžల అ Ÿjk కమల – పదËమల అర“ణ – ఎర{q ాంfÈ – ^_ర“ప1వలన కవ(ప1
eడ} –
క
డ}
పవడంప1 – పగj
ల నును – నున టw ٌ| – దండ పŒ›gmÈ – వలΝ ^_ఱయÈ – పeా/ంచుచుండŒా క{మమ
– ఒకపద× f ÃÈ – పeారమ రÕåవ1È – 
డ}ను ఆక0›"ంపÈ – పటˆ‰q ల³గతžండŒా ా*ండ}+ – స‹ నమల
డ(డÈ – šjkšjkŒా ఒంjొంటwÈ – ఒకg
q కటw కÈ – గటwŒా ఒత‹ È – ఒర’ి‰నŒా కచ – స‹ నమల
అ Ÿjk కంభమల – కండల gm – దనున  ‰ంగ – ర‰ంగ జÀఱగÈ – జÀర“చుండŒా ƒక!పడ}చుÈ
– ^_*కలపడ}తž °ర – ^_డల€qదండల ఆవ – వర“సల బయలపడగÈ – బయటw‚0ాŒా ¢ డ­న –
ప1టwన •ెమట – •ెమటúందువ1ల ÃÈ – Ãటw ¢ ల³xర“ – అందŒ›స‹ ున  Ÿఱ – qంjైన çమ – మఖమ
మంచు – మంచు úందువ1ల †ÑౖÈ – ద పjkన – పjkనటw పదËంబÈ – పదËమలను ెగడÈ –
ప0›హ’ించŒా Ïను – నడ}మP
´QQPP ను*యంగÈ – ఊŒ›సల³డŒా కంకణ – •ేfకంకణమల ŒాÕల క(ణన – శబ× మ ఎసగÈ – అfశyంచŒా
తžఱుమ – Õటˆమjk úŒ› – úŒ›ంప1 డÈ – వదులాŒా క0›¿ా – •ెš ఆభరణమల దు తžల –
ాంతžల ^_ఱయÈ – ^_ర“సు‹ండŒా బలÈ – బలకృషž
¿ q అం‚ంƒ – ఉgే×/ంƒ అప1xడ} – ఆ
సమయమనందు ాట – ాటను ాడÈ – ాడ}తžండŒా తర“వ1ల – •ెట+ ˆ ఇగ0Âత‹ È – ƒగ0›ంచునటˆ
+ Œా
†Ñర“గÈ – †Ñర“గను ఇంf – య«¬ద తర“వజ4•ెŠ – ƒలక,ాŒ|నుP
´Q¹P ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందుP

August 7 

´QºP సుjkయచుÈ – గంj
eలfర“గచు ~ాeలచుÈ – ~ా* త ‚దుకచుÈ – Œా0ాల త చjkŒÂటˆచÈ –
Œáల•ేయచు అమË – త*+  రమË – 0ా చను  – చనుబల ఇమË – ఇy  అనుచుÈ – అంట% ~Ÿడ~Ÿడ –
†ి*+గంతžల ~ŸౖచుచుÈ – ~äయచు కడవÈ – †Ñర“గకండను కgm’ి – •ే0› బలకండ} – †ిల+~ాడ} కవ(మÈ
– కవ(మను పటెÈ – పటˆ‰ ŸనుP
´Q7P కవ(మÈ – కవ(మను పటwన – పటˆ‰qన †ిeయ – మదు×ల సుతžÈ – ప1తžeq ఆ – ఆ వనర“హ äతe –
సుంద0› —వనర“హ äతe N వనర“హ cపదËమలవంటwd äతeమల కల³^_ ’ీ‹ œ
  fŒ›ƒ – Ùసు‰q అంకతలమనÈ
– ఒjkల€ నవ1(తžÈ – నవ1(త ఇడ}‰q – ఉంచు‰q కîకటwÈ – Õటˆ†ిలక దువ1(చుÈ – దువ1(త
చను  – చనుబల ఇ•ెŠÈ – ఇ•ెŠను అతడ}È – అతను దూటˆచుÈ – †ీలŠచు కjk•ెÈ – 
Œ|నుP
´QUP కడ}ారÈ – కడ}ప1qండ}Œా చనుబల – చనుబల 
eవq – 
గటప&0›‹•ేయq సుతžÈ – ప1తžeq కంజÀ£k
– పg
Ë£k †ీఠంబ – †ీట †ÑౖÈ – ద ఇjk – †Ñట w ¢ ంŒా0|డ} – ¢ ంŒ› వ1చున  ాలÈ – ాలను jkంచుట
– ¢ y ంƒgmంప1ట కÈ – òసమ ఐ – అy  ఏగంగÈ – ~Ÿళیా తత – ఆ బలడ} – †ిల+~ాడ}
ఎక!డ} – అ mక^_`న òపంబనÈ – òపమÝ ~ాjk – సూgmyÔ`న ఱ³తÈ – 0ాyÝ ద mమతž!ంభంబÈ –
†Ñర“గÃqండ}Œానున కండను ŒÂటw – పగలŒÂటw ెంప1 – †Ñం‚తనమ అడరÈ – †Ñ0›Œ› Œా కంభమ –
కండ ల€q – అంద* ~Ÿన È – ~Ÿన ను f ŸÈ – f Ÿను ­
– gొ ంగ సంకల¦ – ార“తžన  షžxడ}
– కÁ ర“ కల~ాడ} ఐ – అy P
´¹P అంతÈ – అప1xడ} ఆ – ఆ ల€లల€చన – సుంద0› —ల€లల€చన N చ*ం•ెjk కను లకల³^_ ’ీ‹ œ
  ాలÈ – 
ాలను jkంƒ – ¢ y ంƒgmంƒ వƒŠ – ~ŸనుకకవƒŠ šకలంబల – పŒ›* yన ద mకంభ –
†Ñర“గకండ శకలంబలÈ – †Ñంకలను ¢ డగq – చూ’ి తžంట – తžంట0› ‰డ}క – కమ³ర“డ} ~Ÿన È –
~Ÿన q fంటÈ – fనుట ఎఱంŒ› – ె*’ి‰q నగచుÈ – నవ1(త ఆ – ఆ కలభŒా­q – సుంద0›
—కలభŒా­q N కలభ cఏనుగగన  వంటwd నడక కల³^_ ’ీ‹ œ
  అతqÈ – అతqq ానకÈ – కనుŒÂనలïక
చqచq – బŒాf0›Œ›P
´¹P šకచకమలనయన – పడf —šకచకమలనయన N š0›’న
ి పదËమల వంటw కను లగల³^_ ’ీ‹ œ
  ~äఱ క –
మ0Âక0› ఇంటw – q~ాసమ ల€È – అందు ~ŸలయÈ – చక!Œా ఱ# లÈ – 0áటwq fర“గ~ä’ి – fరŒª’ి ఎ‚! –
†Ñౖ|‚! ఉటw – ఉటw దÈ – †Ñౖనున  ~Ÿన È – ~Ÿన ను ఉలకచుÈ – బöదుర“త ఒక – ఒా క òf –
òf ాలÈ – ‚†Ñట ˆట •ేయచున  – •ేస‹ ున  బలqÈ – †ిల+~ాqq కqyÔÈ – చూ’ÑనుP
´¹P కq – చూ’ి •ేతÈ – •ేfÝ ’ÑలŒáల – •ె0ా òల ‰రj
కర{ —’ÑలŒáల N కర{ƒవర 
డ}వంటwgm ఉంjk గర{బ3ంjk
ఆదుల Ãల ‰రj
కర{ •ె0ా òలœ
ా òలœ పటw‰నుచుÈ – పటˆ‰ంటˆ ాqమË – •ెy  ాqమË0ా –
అల³ ä•ెy  తనయ³ – ‰డ}ా ఎవ(0› – ఎవ0› అందుÈ – కను ƒక!పడÈ – gొ ర‚న~ాడనుాను ఏ – ఎటw
దండంబనుÈ – /£kంచుటను ానÈ – చూ’ిన~ాడనుాను ఏ – ఎటw šq~ారంబనుÈ – qర3ంధమను 
¢ ందÈ – ¢ ంgmన~ాడనుాను ఏ – ఎటw ~Ÿఱప1È – బögm0›ంచుటను ఏ – ఏటw šeంfయÈ – ందరాటˆల
•ెందÈ – •ెంgmన~ాడనుాను మను  – ఇపxటwవరక అqయÈ – అq Áవ1 – నువ1( ఇటˆÈ – ఇల³
నను È – నను  |́‰నవ1 – ల †Ñటవ1 äడ} – ఇ~ాళ ఆ0ÒfÈ – ఆšధమగ ’ిg× mంచు ä – జర“గ 

జర“గదుP
´¹´P అq – అq అgm*ంచుచుÈ – బögm0›ంచుచు ‰డ}కÈ – ప1తžeq నడవjkÈ – పeవర‹ నను తలంƒ – తలƒ‰q
తనుమధ – ఇంf —తనుమధ N సన ను నడ}మ కల³^_ ’ీ‹ œ
  తన – ఆ^_ aక! మనంబనÈ –
మనసునందుP
´¹·P బలడ} – †ిల+~ాడ} ఈతండ} – ఇతను అq – అq šంతžనందు
– అను‰ంg
మంటే ఏ – ఎల³ంటw
†Ñద×లను – †Ñద×~ార“కîడ äరర“ – •ేయలïర“ ఈక{మంబÈ – ఈšధమŒా ~Ÿఱప1È – భయమ ఎఱుంగటక

QQ

– •ెప1xటక ఐ – òసమ ~Ÿఱ†ింతžను – భయ†Ñట ెదను అందు
– అను‰ంg
మంటే క*Œ› – ప1టwన~ాళÚ۝
లïడ} – ఇం‰కడ}లïడ} ఒక!డ} – ఇతjొ క!jే ాq – త†ిxంƒ లïడ} – మ0Âకడ}లïడ} ~Ÿఱప1 – భయ†Ñటˆట 
ÃÈ – Ãటw
–
aక! బgm§È – మంƒబgm§q šq†ింతžÈ – •ె†Ñxదను అందు
– అను‰ంg
మంటే
తనుÈ – తనంతట 
న – 
ä ఐ – ఉంjk బgm§È – మంƒబgm§q తపxకండ}È – క{మమŒానుండ}ను
ఒండ}È – ఇతరšషయమలï  ఎఱుంగక – ె*’ి‰నకండ ఇంటÈ – ఇంట+ ä ఉంjెjkÈ – ఉండ}మ అందు

– అను‰ంg
మంటే •ÂƒŠ – దూ0› చూడqgm – చూడనటwgm ఒక – ఒక!టై
 •áటˆ – సh లమ లïదు – లïదుP
´¹·PP తను È – అతqq ఎవ(0|ÍనÈ – ఎవ0|Í
స0ª తల yÔÈ – తలచు‰qన•á ాఱ/డ} – ప0›Œ|ట w yÔjk ఓజ –
šధమ లïదు – లïదు ñf – భయమ ఒకటెఱుంగడ} – అసలలïదు ఎల­È – చక!Œా ఊరకండడ} –
ఊర“òడ} ఎకస|!మల – వంకరమ³టల ఆడ}È – పలకను పటw – పటˆ‰q «ా’ి‹ – తŒ›న/ •ేయÈ –
•ేయవల’ిన భంŒ› – šధమ ఎటˆ
+ – ఏ­టwP
´¹QP అq – అq šత0›!ంƒ – బగగ త0›!ంచు‰qP
´¹¹P ల³లనమనÈ – Œా0ాబమ•ేత బహ – అ äక^_`న gో షమల – ల€పమల ఓ*È – క{మమŒా ాe†ించుÈ –
కలగను 
డ YాయమలÈ – దంjో ాయమల•ేత •
లÈ – ­‚!*గ గణంబలÈ – సుగణమల
కలగను – లØంచును బలర“ – మగ†ిల+ల కను – క 
డనంబ – ‰టwదంjkంచుటy㝠పథ ంబ –
తŒ›నపq మందు అరయÈ – తరƒచూ’ిన•áP
´¹ºP అq – అq qశŠyంƒ – qర¿ yంచు‰q ªలÈ – •ేత ఉన  – ఉన టw òలÈ – ‰రj
కర{ను జ †ింƒ –
~äగమŒాఊ†ి బల³ – †ిల+~ాj
 qలqలమ – ఆŒ›¢ మ˝ అq – అq బగ
బగ
న – òపమÃమంjk త
అద*Š – బögm0›ంƒ త*+ – అమ˝ డగ
ఱనÈ – దగ
రక0ాŒా బöగ
jk*న – భయపjk yన చందంబనÈ –
šధమగ అగ
*క – ఉ
¼హమ •ెjk – y ఱ# లÈ – 0áటwq jkగ
న – దు­‚ ఉఱ‚ – పర“Œ|ట wP
´¹7P గజå ల – ా*గజå ల గల+ – గల+గల+ అq – అq ç యగÈ – çగతžండŒా అజå ల – ƒందుల e క!టల –
~äయట మ³q – వgmలï’ి అf – ­‚!* జవమనÈ – ~äగమŒా Ö¸ిజåనమల – ఆడ~ాళÚ۝ నగÈ –
నవ1(తžండగ త*+ యÈ – త*+  పజå È – కîj
 చనుgేరÈ – వసు‹ండŒా అతడ} – అతను పర“šjెÈ –
పర“Œ|ట ెను అ mా – 0ాజÀP
´¹UP అప1xడ} – ఆ సమయమనందుP
´ºP స‹ న – స‹ నమల రమనÈ – బర“వ1 వలన డ’ి¼ – అల’ి y క{’ి¼ – ƒ‚! y అసదు – సన qgm ఐ
– అy  జ~ా(డ} – ఊŒ› yÔjk మధ ంబ – నడ}మ ÃÈ – Ãటw జqత – పటwన ’è(దమ – •ెమట ÃÈ
– Ãటw చల¦ – కgm* తžన  కబ0› – Õటˆమjk ÃÈ – Ãటw సeస‹ – జÀ0› yన ఉత‹ 0Òయంబ – †Ñౖట ÃÈ
– Ãటw వనజÀేణ – పg
Ë£k ాఱ – పర“Œ|ట w ~ŸంటÈ – ~Ÿంబjkq f0›Œ|È – ~ŸÛను ~ా0›ంచుచుÈ – 
వలదq ఆగమనుచు ~ా‚టÈ – ఇంటwమందటw~ా‚ట+  ఘన – ŒÂపx ֌› – Öగలల€ ఇందe – «Æ{ష žల
మనంబలÈ – మనసులంgైనను ~Ÿను‰నంŒాలïq – ~ŸంబjkంపజÀలq âల³రతžÈ – š°రమల కల~ాqqP
´ºP ఇటˆ+ – ఈ šధమగ కîడంజq – ~ŸంటబjkP
´ºP స‹ ంభ – స‹ ంభమ ఆgmకంబల – మన గనš తన – అతq ‚È – ‚ అడ ంబ – అడ మ ఐనÈ – వƒŠన•á
ఇట ట ˆ – ఇటˆనటˆ చq – ~Ÿ +  పట Áq – పటˆòÁయq ~ాqÈ – ~ాqq ఈ – ఈ ఒక! తప1x – తప1xను
’Ñౖ0›ంప1మ – ఓర“Š‰నుమ ఇంకÈ – ఇక gొ ంŒ›ల – gొ ంగతనమనక వÈ – ~ŸళÛను äను – äను అq –
అq మనుమట È – మందుŒా ä ఏడ}Š – ఏjేŠ’è ~ాqÈ – ~ాqq ాటˆక – ాటˆక ŸఱయంగÈ – 
ా‚ yÔల³గ కను లÈ – కళÛను నులమచుÈ – నులమ‰నుచు ~Ÿడల – ార“తžన  కÁ ర“ –
కÁ ర“ ÃÈ – Ãటw ~Ÿగచు – ~Ÿ‚!~Ÿ‚! ఏjెŠjk ~ాqÈ – ~ాqq ఏ – ఏ gెసÈ – ~Ÿౖప1నుంjk వచుŠ Y –

August 7 

వ•ెŠసు‹ంgో  ఇgm – ఈ^_ అq – అq పల – అ äక మ³ఱు – ,ార“+ ,¢ ర“గచుÈ – సుeక!చు ª{గంటÈ –
ఓరకంటwÝ చూచు – చూ•ెjk ~ాqÈ – ~ాqq కîడబఱ – ~ŸంటబjkP
´ºPP పటˆ‰q – పటˆ‰q ~Ÿఱ†ించుచÈ – బögm0›ంచుచు ƒన  – ƒన ~ాjైన ~Ÿన gొ ంగ – ~Ÿన నుgొ ంŒ›*ంచు~ాడ}
ƒ|!ను – gొ 0›|ను అనుచుÈ – అంటˆ అ*Œ› – òపŒ›ంƒ ‰ట È – ‰టˆటక •ేతžల – •ేతžల ఆడక – 0ాక
ప&బ# jk – సుంద0› —ప&బ#
ప&బ# jk N ప1వ1(వలÎ సుq త^_
`
^_ ’ీ‹ œ కర“ణ – దయ ÃడÈ – Ãటw బలÈ –
†ిల+~ాqq కట È – కటw~äg×
మq తలƒ – šంƒP
´º´P ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
´º·P ర“ – ఈ †Ñద×మq¸ి ఎవ(ర“ – ఎవర“ ”{కృషž
¿ ల – కృష¿ డ}Œార“ ా0ా – ాg
 ఎన డ}ను – ఎప1xడ} ~Ÿన È
– ~Ÿన ను ానర“ – చూడ äచూడలïదు అట – అట కg
– ాg
 •áరత(ంబÈ – gొ ంగతనమ ఇంచుకయను
– ‰ంచమకîడ äరర“ – ె*యదు అట – అట ధ0›feÈ – భ]­†Ñౖన ఇటw – ఇల³ంటw qయతžల –
పద× fపeారమండ}~ార“ కల0ª – ఉ
 0ాP
´ºQP పటwనÈ – పటˆ‰న ను పటˆబడq – ƒక!q qనుÈ – qను  పటెదÈ – పటˆకంటను అq – అq చలమ –
పటˆదల ‰qన – పటwన•á పటˆట – పటˆ‰నుట బöట ే – ఏ^_`
ఘనార మ³ పటˆవడవ1 – ƒక!వ1 అండ}eÈ
– అ Ÿదర“ పటv – ‰డ}ా పటˆ‰నÈ – పటˆ‰నుటక
–
 కÈ – క ాక – త†ిxంƒ పర“ల –
ఇతర“ల కÈ – క వశ^Ó – శక ^ÓP
´º¹P ఎక!డÈ – ఎక!డను ఐనÈ – అyనను f0›Œ|దవ1 – సంచ0›ం•ెదవ1 ఒక! – ఏgో ఒక yÔడÈ – •áట గణమ –
బgm§ క*Œ› – క*Œ› ఉండవ1 – ఉండవ1 qయమంబ – కటˆబటˆ ఎక!jkgm – అసలలïదు ÁకÈ – Áక
మఱƒనÈ – ఆదమరƒన•á చక!గÈ – చక!Œా yÔదవ1 – ~Ÿ Û yÔదవ1 †Ñక! – అ äక^_`న జÀడలÈ –
g
ర+ మËట ప1
e – ‰డ}ాP
´ººP Ãయంబల – ÁళÚ۝ ఇš – ఇš అq – అq లగక – తప1x‰నక •Â•ెŠదు – పe~ä/ం•ెదు cమ
వ

సూచనd తల•ెదు – పeయf ం•ెదవ1 గటె :నÈ – ‰ండ Ÿౖన తరల Ÿత‹È – లïవ Ÿత‹ žటక cకî0ాËవ
ర సూచనd
మంటwÃÈ – మటwÝ ఆటల – ఆటల³డ}ట మ³నవ1 – వదలవ1 ò0ాjెదు – గƒŠyÔత‹దవ1 cవ0ా°వ

సూచనd ఉన త – ఎె‹ న స‹ ంభంబలÈ – స‹ ంభమలను ఊపబ# yÔదు – ఊప1టక yÔదవ1 cనర’ిం°వ

సూచనd అను లÈ – పర“లను అలxంబల – ƒన š అడ}గÈ – అ0›hంచుటక ాఱ/దు – ~ŸÛదవ1
c~ామ
వ
ర సూచనd 0ాచ – †Ñద× c0ాÕలనుd ~äటలÈ – †èటలందు c~äటడ}టందుd •
లÈ – ­‚!* ఱవ(
– అప¯0‹ › cŒÂడవలd ె•ెŠదు – Ùసు‰•ెŠదవ1 cపర˜0ామ³వ
ర సూచనd అలయవ1 – అలసటన gm లïదు
ÁళÚÛ – జలమల కÈ – క అడ ంబÈ – కట ను కటెదు – కటˆదువ1 c0ామ³వ
ర చూచనd మస*š –
వయసు0›న~ాడవ1 cమసలమ ధ0›ంƒన~ాడవ1d ఐ – అy  హ* – 0|ÍతžవలÎ cఙల
0›šd వృf‹ È – వలΝ
÷నయ1•ెదు – పe~ä/ంపచూ•ెదవ1 cబల0ామ³వ
ర సూచనd అంబరంబÈ – బట లP
´ººPP ÷లకÈ – ÷ల‚కటˆ‰నుటక అడ}గవ1 – òరవ1 cబg
§వ
ర సూచనd f0›Œ|దవ1 – నడ•ెదవ1 ఇంకÈ –
మ@۝ క*‚ – జగడప1 •ేతల – పనుల ఏలÈ – ఎందుక cకల!Ðవ
ర సూచనd ప1తe – ‰డ}ా qను È –
qను  వంపÈ – వంచుటక ~ాeలŠÈ – అణచుటక äÈ – äను äరను – అసమర“h0ాలను అqa – అ

Áవ1 – Áవ1 ఇటˆ – ఇల³ ‚ందుదుÈ – ‚ందద ఎఱుగకÈ – ె*యకవ0›‹ంచుట cఅల మనd ‚È –
కారణమP
´º7P అq – అq మరËంబల – ఎf‹ ¢ డ}ప1మ³టల ఎf‹ – ఎf‹ ¢ jkƒ ప*‚ – అqP
´ºUP ఆ – ఆ లలన – ఇంf కటెÈ – కటw~ä’Ñను ఱ# లÈ – 0áటw‚ âలÈ – అవâలŒా నవÁత•ౌర âలÈ –
~Ÿన gొ ంగను †ిeయ – ఇం†Ñౖన ~ా, – మ³టల జÀలÈ – అ äకమపలక~ాqq ప0› – ­‚!*Œా š’ిËత –

Q7

ఆశŠర తžన  ŒáాలÈ – య³దవ1ల కల~ాqq మా‹ – మ
ల లల³మ – ఆభరణమ KాలÈ –
నుదుటకల~ాqq బలÈ – బలకృషž
¿ qP
´7P ఱ# లను – 0áటw‚ కటˆపjkయÈ – కటw~äయబjk ఆ – ఆ బలడ} – బలకృషž
¿ డ} šల’ిలÎ+ È – ఒ†Ñxను భక‹ –
భక‹లక పరతంతžeండ} – ల€బడ}నటw~ాడ} ఐ – అy  ఆల³న – ఏనుగకటˆ‰య క స¦ – ­‚!* qబద§ –
కటw~äయబjkనటw š«ాల – అ mక^_`న మద – మgmంƒన ఇభ – ఏనుగ ఇందe – «Æ{షÄమ కలభ – గన Ý సమ
– సమ³న^_`న ర“ƒÈ – పeాశమÝ అ mా – 0ాజÀP
´7P ~Ÿ* – బయట ల€నుÈ – ల€పల ÷దలÈ – ఆgm తžgm – అంతమ నడ}మల – మధ గమల లïక –
కలగక cప&ర“¿డ} ఏకమd జగంబÈ – šశ(మనక తžgmయÈ – అంతమ ÷దలÈ – ఆgm నడ}మÈ –
మధ ల€ను ~Ÿ*యÈ – బయట ల€నÈ – ల€పల అగ – ఐ ఉంjెjk ఈశ(ర“È – సర(qయ³మకq అలవడ} ä
– లగ 
లాదు కట È – కటw~äయటక పeణతž0ాí – భక‹0ాల ాకన È – ాక yన•áP
´7P పటw – పటˆ‰q అలర“బ# jk – ఆ య«¬ద —అలర“బ#
D0ాల
అలర“బ# jk N ప&లవలÎ మ YD
0ాల ’ీ‹ œ
  పటw – కమ³ర“డ}
ఈతండ}È – ఇతను అq – అq గటw – దృఢ^_`న తలప1 – వమ ÃడÈ – Ãటw కటెÈ – కటw~ä’Ñను ాq –
అంేత†ిxంƒ పటw – బలకృషž
¿ q కడ}ప1 – బ జå  †Ñక! – అ äకమలÎౖన బe°ËండమలÈ – šశ(Œáళమల
పటˆÈ – ల€పల ఇ­jk ఉండ}ట ఎఱŒ› äq – ె*’ిన•á త*+ – త*+  ఏలÈ – ఎల³ ఎందుక కటˆÈ –
కటw~äయనుP
´7´P ƒక!డ} – ƒక!‰నడ} ’ి0› – ల£ీËgేš aక! ÏŒ›* – 0|ండ}•ేతžలనడ}మ ల€È – అందును ƒక!డ} –
gొ రకడ} సనక – సనకడ} —సనాgm N సనక సనందన ´సనతž!మ³ర ·సనతž¼జÀతžల అ Ÿjk ఆgm
Öగలœ
Öగలœ ఆgm – మన గ ֌› – Öగల ƒత‹ – మనసుల Ÿjk అబå మలÈ – పదËమల Ÿౖనను ƒక!డ}
– కటˆబడడ} ˜{f – ~äదమల Ÿjk లfా – Ùగల ఆవ È – సమ]హమన|Íనను ƒ|!ను – gొ 0›|ను
అతడ} – అటw~ాడ} âలÈ – అవâలŒా మ³యÝ త*+ – త*+ aక! •ేతÈ – •ేfల€ ఱ# లÈ – 0áటw‚P
´7·P ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ గ{ద×నÈ – చటˆక!న ఆ – పe’ిద× ు0ాలÎౖన మgm× య – మద× 0ాల మదు×ల – Œా0ాల పటwÈ
– ప1తžeq ఉదరంబÈ – కడ}ప1ను కట È – కటw~äయటక అడర“చుÈ – ప&నుచు చతžరంబగÈ – äర“xŒా
చక!È – స0›Œా ఒక! – ఒా క 
eడ}È – 
డ} చుటwనÈ – చుట Œా అgm – ఆ
డ} 0|ండ} – 0|ండ} cd
అంగళంబలÈ – అంగళమల కడమ – తక!వ పjkyÔÈ – అyÔ ను మఱయÈ – ఇంకను ఒక! –
ఒా క బంధంబÈ – 
డ} సం mంƒ – క*†ి మjk~ä’ి వలŒÂqనÈ – చటˆfపxŒా అంfయÈ – అంే
‰ఱంత – తక!వ అyÔ È – పjkనgm ~ŸంjkయÈ – ఇంకను ఒక! – ఒా క ాశంబÈ – 
డ} కî0›Š –
మjk~ä’ి ప0›~ä¸ ింƒనÈ – చుటˆf†ిxనను ~Ÿ*‹ – తక!వగట చూ†ÑÈ – కనబjెను ఇటˆ+ – ఈ šధమగP
´7QP త¦ – ఆ జనq – త*+  ల€Œ›టÈ – ఇంటwల€ కల – ఉన టw రÕå – 
ళ۝ పరంపరలÈ – సమ]హమల•ే
క{మËఱÈ – మరల సుతžÈ – ప1తžeq కట È – కట బ# Œా బ జå – కడ}ప1 f0›Œ› – చుటˆf0›Œ› 0ాదు –
అందqgm అyÔ È – అyనgm జగజÀåలమలÈ – ఎల+ ల€కమల ఉన  – ల€నున  బ జå – కడ}ప1ను కట È
– కటw~äయట వశ^Ó – శక మ³ ాదుP
´7¹P అప1xడ} – ఆ సమయమనందు అవ(యÈ – త*+  Œá†ికలనుÈ – Œá†ికల ~Ÿఱంగపjk0› – ఆశŠర y0›
తదనంతరంబ – ఆ తర“~ాతP
´7ºP ఒడలÈ – ఒంటwqంj
 •ెమటí – •ెమట ఎగయÈ – ఎగøమˌా ఉత‹ 0ÒయమÈ – ‰ంగ జÀఱÈ – జÀ0› Œా
jk – వదులÎౖ y ఉన  – ఉన టw తžఱుమÈ – Õటˆమjkనుంjk šర“ల – ప1వ1(ల 0ాలÈ –
0ా* తžండŒా కట 0ాq – ల€బడజªసు‰ననశక ^_`న తను È – అతqq కటెదను – కటw~ä’Ñదను అను –
అ Ÿjk ƒంతÈ – š•
రమ కటˆ‰qన – మ]టగటˆ‰qన త*+ È – త*+ q కర“ణÈ – దయÝ చూƒ – చూ’ిP

August 7 

´77P బంధ – సం,ారబంధమలను šçచనుడ} – లŒ›చు~ాడ} ఈ˜డ} – బలకృషž
¿ q బం mంపÈ – కటw~äయటక
†Ñనంగ – †Ñనగల³డ}చున టw జనq – త*+  ాటˆÈ – శ{మను ఓ0›Š – సéêంƒ సుహృ¦ – ఆప1‹లక

బంధుడ} – బంధువ1 ావ1నÈ – కనుక జనÁ – త*+ aక! బంధంబనÈ – బం mంపబడ}టక కటˆపjkyÔÈ
– కటˆబjk yÔను ాటwంƒ – ప&q నృా – 0ాజÀP

´7UP సంగjkÈ – ార¼+మన f0›Œ|డ} – వ0›‹ం•ెjk శంభడ}È – పరమ/వ1డ} అంగ – gేహమను ఆశ{య –
•ే0›యంjెjkయ³^_ ఐన – అyన ’ి0›యÈ – ల£ీËgేš ఆతËÕడ}È – తనకక*Œ›న~ాడ} ఐ – అy 
ఉ¢ xంŒ|డ} – సంøించునటw పదËÕడ} – బeహËgేవ1డ} Œáప – నందŒáపకq అంగన – ర  ‚{యÈ – వలΝ
కర“ణ – కృపను పడయర“ – ¢ ందర“ అÉలïశ(ర“ –
0ాయణq —అÉలïశ(ర“డ} N స0ª(శ(ర“డ}
¿ వ1œ
శ(ర“డ} šషž
వ1œP
´UP ఙ!నుల – అ mకఙ!నమకల~ార“ •ేÈ – వలన మ0నుల – మనుల •ేÈ – వలన g
నుల – g
తల •ేÈ –
వలన Öగ – Öగšg
 సంš
నుల – బగŒానభ ’ించు~ా0› •ేతÈ – వలన ప&q – పeయf ంƒ
qబదు§ండ} – కటwబjkన~ాడ} అగ ä – అగ 
ాడ} ”{
థుడ} – ల£ీËపf šషž¿వ1 భ‚‹యతžల –
భ‚‹గల~ా0› •ేతÈ – వలన లÎను – šధమŒాP
´UP అంతÈ – అప1xడ} ఆ – ఆ య«¬ద – య«¬ద ఇంటw – ఇంటw కడÈ – వద×  పనుల – ఉన టw పనుల ~ŸంటÈ –
అందు fర“గÈ – ^_లగచుండŒా కృషž
¿ డ} – బలకృషž
¿ డ} *+ – ప&ర(మ
రదు –
రదుqaక!
«ాపంబనÈ – «ాపమవలన ఇర“ – జంట మదు×ల – మgmוెట+ ˆ ఐ – అy  ఉన  – ఉన టw నలకîబర –
నలకîబర“డ} —నలకîబర“డ} N నల cనల+ టwd కîబర cమ Yఙ
ఙమd
` ~ాడ}œ
Ò 1డ}ల
మd yÔన
~ాడ}œ మణûŒ{Òవ1ల – మణûŒ{వ
—మణûŒ{Òవ1డ} N మణû c«Æ{ష^_న
` d ŒÒ{వ1డ} cకంఠమd
కంఠమd కల~ాడ}œ
కల~ాడ}œ అను – అ Ÿjk గహ కలÈ – gైవజÀf~ారలను
ఇద× ఱÈ – ఇద× 0›q కq – కనుŒÂq ఱ# ల – 0áలను ఈడ}Š‰q – కîడల³గచు చqyÔÈ – ~ŸÛను అq –
అq •ె†ిxనÈ – •ెపxŒా ˜క – ˜కడ} అ Ÿjk ֌› – Öగలల€ వర“È – ఉత‹ మన కÈ – క
భ]వర“ండ} – 0ా՝ ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
´UP
రదుడ} –
రదుడ} ఏలÈ – ఎందుక శ†ిం•ెను – «ాపమq•ెŠను ~ార“È – ~ార“ ఆ – అటw వృత(మÈ
– •ెట+ ˆŒా ఐ వ1ట కÈ – క వƒŠన – g
0›Ù’ిన పq – •ేష ‚È – ‚ ారణమ – é$తžవ1 ఎయ gm –
ఏ­టw ֌› – Öగల కల – అందర•ేత ఆ0ాధ – ప&øంపబడ}~ాడ yÔఱుంగÈ – ె*యనటˆ
+ 
•ెప1xమ – ెలప1మ అయ – తంjke šqyÔదÈ – šంటనుP
´U´P అqనÈ – అనŒా ˜కండ} – ˜కడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|ను మను  – ప&ర(మ కబర“q
– కబర“q aక! ‰డ}కల – ప1తžeల ఇర“వ1ర“ – ఇద× ర“ శంకర – పరమ/వ1q ‚ంకర“ల – ’èవకల ఐ
– అy  అహంక0›ంƒ – గ0›(ంƒ ~Ÿంjk‰ండ – |Íల³సపర(తమ దÈ – †Ñౖన šర“ల – ప&ల ÃటలÈ – 
Ãటలల€ ాjెjk – ాటలాడ}నటw •ేjkయలÈ – ’ీ‹ లను కîjk‰q – క*’ి క0ªణ – ఆడ} ఏనుగలÝ
సంగతంబల – కîడ}‰న š ఐన – అyనటw ఏనుంగల – ఏనుగల భంŒ›È – వలΝ సురంగంబల –
చక!Œా~ా †ించునš ఐన – అyన మంg
‚Á – గంŒానgmల€q తరంగంబలÈ – అలలయందు ¯{jkంపÈ –
šహ0›ంచుచుండŒా
రదుండ} –
రదుడ} వƒŠనÈ – 0ాŒా ఆ – ఆ •ెలవల – ’ీ‹ ల •ె•ెŠరÈ – ~Ÿంట ä
వలవలÈ – బట లను ధ0›yంƒ0› – కటˆ‰q0› మgm0ా – మద మ ాన – 
గట•ే పరవ˜ల –
ఒళÚÛమర)న~ార“ ావ1నÈ – కనుక ~ారల – ~ార“ ఇర“వ1ర“È – ఇద× ర“ šవసు‹J ల – gmగంబర“ల ఐ –
అy  ^_లంగచున È – సంచ0›స‹ ుండŒా ఆ – ఆ మq – మనులల€ ఈశ(ర“ండ} – «Æ{షÄ žడ} చూƒ –
కనుŒÂq శ†ిyంచు – «ాపమq•ెŠjk ~ాడ} – ~ాడ} ఐ – అy  పeÙతంబ – పe’ిద×మ అగ – ఐన
ŒÒతంబÈ – ŒÒతమను ాjెÈ – ాjెను šనుమ – šనుP
´U·P సంపను ండ} – ధనవంతžడ} ఒర“È – ఇతర“q ానలïడ} – లÎక!జªయలïడ} తనువ1È – తన gేహమను
సం,ారమÈ – సం,ారమను న­Ë – šశ(/ంƒ éêం’ింపÈ – బ mంచుటక చూచుÈ – పeయf ంచును
ద0›దుeడ} – †èద~ాడ} ఎతž
‹ బjk – gzనత(మను¢ ంgm ˜¸ీ!భ]తžడ} – కృ/ంƒ yన~ాడ} ఐ – అy  ƒ‚!

QU

¹

– సన బjk y éêం’ింపండ} – బ mంపడ} అను లÈ – ఇతర“లను ఆతË – తన కÈ – Ý సమలÈ –
సమ³న^_`న~ా0› ాÈ – ఐనటˆ
+  ƒంfంచుÈ – šంచును అటˆ
+ – అల³ ఔటÈ – అగట•ేత త¦ – ఆ
సంపన  – క*Œ›నసంపదలవలన అంధుÈ – గjk ~ాjైన~ాq ‚È – ‚ అంజనంబ – కళÚÛె0›†ించునgm అగÈ
– అగను సుమ³ – సుమ³ g
0›దÐe మ – =దతనమ ఊéêంపగÈ – փంƒన•áP
´UQP అq – అq ŒÒతంబÈ – ŒÒతమను ాjk – ఆల†ింƒ తన – తన aక! మనంబనÈ – మనసునందుP
´U¹P కల~ాq – సంపను q సుతžలమ – ప1తžeలమ అనుచుÈ – అq yÔంచు‰q కలకంఠ“ల – సుంద0Òమణల
—కలకం
కలకం › N òyలవంటw ŒÂంతž కల³^_ ’ీ‹ œ
  ÃడÈ – Ãjk కîjk – •ే0› ానర“ – ల †Ñటర“ పర“లÈ –
ఇతర“లను కల – స(ప మ ల€È – అందు ఐనను – అyనపxటw‚ 0› – రల ‚È – క కల – క*Œ›నటw
‰{వ1( – గర(మ అడŒ›ంƒ – అణƒ~ä’ి బధులÈ – ఙ!నులందు కలప1ట – •ేర“Šట ఒప1xÈ – చక!qపqP
´UºP అq – అq ƒంfంƒ – šంƒ šఙ!న – š/ష cబeహËd ఙ!నమ š«ారదుండ} – సమృgm§Œా కల~ాడ} అగ –
ఐన
రదుండ} –
రదుడ} —
రదుడ} N
రమలను ఇƒŠ~ాడ}
ఇƒŠ~ాడ} బeహËమ³నస ప1తžeడ}œ
డ}œ నలకîబర –
నలకîబర“డ} మణûŒ{Òవ1లÈ – మణûŒ{Òవ1డ}లను చూƒ – ఉgే×/ంƒ రల – ర“ ”{ – సంపదల•ే క*Œ›న
మద – గర(మవలన అంధులర“ – గjk ~ా0|Íన~ార“ ావ1నÈ – కనుక భ]ల€కంబనÈ – మ³నవల€కమన
అర“åనతర“వ1ల – మgmוెట+ ˆ ఐ – అy  నూఱు – వంద cd gmవ వర"ంబల – gmవ సంవత¼రమల
ఉండ}డ} – ఉండంjk అటద – ఆ†Ñౖన Œášంద – ”{కృషž
¿ q చరణ – ాదమల అ Ÿjk అరšంద – పదËమల
ప0›సxందంబనÈ – 
గట•ేతP
´U7P మక‹లర“ – çమ¢ ంgmన~ార“ ఐ – అy  భక‹లర“ – భక‹లÎౖన~ార“ ఐ – అy  పరమ – ­‚!* ,ాధు
– మంƒ వ – స(వమ అ Ÿjk ”{ – సంపf‹ Ý సంసక‹లర“ – బగŒాకîjkన~ార“ ఐ – అy  సుర –
gేవ ల€క – ల€కప1 వ క‹లర“ – ె*యబడ}మ]ర“‹ల అyÔ దర“ – అగదుర“
దు –
aక! ~ాక మ
– మ³ట కతనÈ – q­త‹ మ•ేతP
´UUP అq – అq ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ ప*‚ – «ాపమ ఇƒŠ
రదుండ} –
రదుడ}
రయణ
శ{మంబÈ –

రయణ
శ{మమన కÈ – క చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను ~ార“È – ~ారలను ఇరవ1ర“ – ఇద× ర“ సంగjkÈ –
జంట మదు×లర“ – మgmוెట+ ె:న~ార“ ఐ0› – అyf0› పరమ – అతž త‹ మ^_`న గవతžండ} – గవతžడ} ఐన
– అyనటw
రదు –
రదుq aక! మ³టలÈ – మ³టలను టwంబచŠక – వ రh మ•ేయక ాటwంƒ –
ధ0›ంƒP
·P మదు×ల – మ Yఙ^_`న తక!0› – కపట úడ డ} – బలకడ} మదు×లÈ – మgmוెట+ను కîలxంగÈ –
పడgోe యవలÎనq తలƒ – అను‰q మసలక – ఆలస మ•ేయక 
È – అతను ఆ – ఆ మgm× – మgmוెట+
కవ – జంట ఉన  – ఉన టw •áటˆ – సh లమన ‚È – క గ{ద×నÈ – ”{ఘ మగ ఱ# లÈ – 0áటwq
ఈడ}Š‰నుచుÈ – ల³గ‰ంట% కడకÈ – ప&q చqyÔÈ – ~ŸÛనుP
·P చq – ~Ÿ ۝ ఆ – ఆ ఊ0›åత – దృఢ^_`న మ° – ŒÂపx బలండ} – శ‚‹«ా* qజ – తన aక! ఉదర – ¢ ట ‚
g
మ – కట బjk సమ³ – చక!Œా ఆకృష మ³ణ – ల³గబడ}చున టw fర , – fర“గచున gm భవ¦ –
అగచున  ఉలîఖలండ} – 0áలకల~ాడ} ఐ – అy  ఆ – ఆ 0|ండ} – 0|ండ} cd మ³ కల – •ెట+ నడ}మÈ
– మధ న •ÂƒŠ – దూ0› మంద0› – మందు ‚È – ‚ qగడ}చుÈ – qక!చుP
·P బలడ} – బలకృషž
¿ డ} ఱ# ల – 0áల అడ మÈ – అడ మŒా fవÈ – ల³గట•ేత మ]లంబల – ~äళ+Ãస°
†Ñక* – †Ñల+Œ›*+ šటపమల – •ెట+ ˆ šఱŒ› – š0›Œ› y మ° – ­‚!* అñల – భయంకర^_`న ధ(qÈ –
శబ× మÝ కîలÎను – పjk yÔను «ాా – «ాపమవలన క*Œ›న అలస – అలసత(మను šవరå నమలÈ – 
లŒ›నš యమళ – జంట అర“åనమల – మgmוెట+ ˆP

August 7 

·´P ఇటˆ+ – ఈ šధమగ qర‘Ëలంబల – ~äళ+Ãస°†Ñల+Œ›*నš ఐ – అy  పjkన – పjk yన ,ాలంబల ä –
మgmוెట+ ల€È – ల€పల నుంjk – నుంjk ¯* – అŒ›  ¯లల – /ఖల జÀ(లల ~Ÿల(డ} – ~Ÿలవjెjk *కÈ
– వలΝ ఎక!డ} – అ mక^_`న ేజంబనÈ – ేజసు¼Ý gmక!లÈ – అq gmశల †ిక!టwల+È – qండ}తžండŒా
పe’ిద× ుల – కనబjkన~ార“ ఐన – అyనటw ’ిద§ ుల – ’ిద§ప1ర“షžల ఇద× ఱుÈ – ఇద× ర“ cd ~Ÿడ* –
బయట వƒŠ – పjk పeబదు§ల – ­‚!*బgm§ గల~ార“ ఐ – అy  భక‹ – భక‹ల ల€క – అందరక 
ాలకండ} – ాాడ}~ాడ} ఐన – అyనటw బలకÈ – బలకృషž
¿ న కÈ – ‚ ÷ ‚! – వంŒ›నమస!0›ంƒ
లïƒ – లïƒనలబjk కర – •ేతžల అ Ÿjk కమలంబలÈ – పదËమలను ÷Œ›jkŠ – జ»jkంƒ ఇటˆ
+ – ఈ
šధమగ అq0› – ప*‚0›P
··P బలడ~Ÿ – ,ా
రణ†ిల+ ³jk~ా ాదు Áవ1È – Áవ1 పర“డవ1 – ప0ాతxర“డవ1 —పర“డ} N ప0ా పశ ంf మధ మ
~Ÿఖ
ౖ 0Ò అ Ÿjk ~ాక!లక అందq~ాడవ1œ
అందq~ాడవ1œ అ
లంబడవ1 – ఆలంబనలకÙతžడవ1 అ mక – అ mక^_`న ֌›š –
~Ÿౖభవమలకల~ాడవ1 ఆదు డవ1 – šశ(ారణభ]తžడవ1 తను – సూ˝ సూ
h ల – బహ ళ^_`న ఆకృf –
జగతž
‹ లకలgm అగ – ఐన šశ(మ – భవనమ Á – Á aక! âల³ – ¯{j
 ర‘పమ – స(ర‘పమ
అండ}e – అ Ÿదర“ qప1ణల – బŒాె*’ిన~ార“ కృÊా¿ – ”{కృÊా¿P
·QP ఎల+ – సకల భ]తంబల – ాeణల ‚È – క ఇంgmeయ – ఙ!నక0ªËంgmeయమల —చతžర׫ంÆ gmeయమల N ఐదు
ఙ! äంgmeయమల cకను  మక! •ెš
లక చరËమd
చరËమd ఐదు క0ªËంgmeయమల cాళÚÛ •ేతžల Yర“
గé$
$ ంgmeయమ గదమd
గé ంgm
గదమd
లగ అంత0›ంgmeయమల cమనసు¼ బgm§ ƒత‹ మ ఆహంారమd
ఆహంారమdœ ఆహంకృf –
అహంారమ ాeణంబí – పంచాeణమల —పంచాeణమల N ాeణమ అానమ ´సమ³నమ ·ఉg
నమ
Q~ా నమœ
~ా నమœ కÈ – క అ mపfš – పeభవ1š Áవ – Áవ1మ³తe^ӝ పeకృfయ – అవ క‹ మ మ³య పeకృf –
పeకృfవలన సంభవ – ప1టwన మహతž
‹ ను – మహతž
‹  Áవ – Á~Ÿ టw – q ‚È – ‚ అq టw‚q –
అq ంటw‚ šభడవ1 – అ mపfš ఈవ – Á~Ÿ ాeకృత – పeకృfసంబంధ^_`న గణ – feగణమలను
—feగణమల N «ాంత 8ర మ]ఢవృతž
‹ లగల సత‹ +రస‹ çగణమలœ
çగణమలœ šారమలÈ – షjk(ారమలను
—షjk(ారమల N ప1టˆట †Ñర“గట ´మgmయట ·ఫ*ంచుట
ఫ*ంచుట Qమgmయట ¹చచుŠటœ
చచుŠటœ ¢ ందక –
•ెందకండగ ప&ర( – ఈసృ¸ి‚ప&ర(^ӝ ’ిద§ ుడవ1 – స(ాeాశమకల~ాడవ1 qను È – qను  ƒంత•ేయ – 
šంప గణయతžండ} – feగణమలà కîjkన~ాడ} ఓప1 ä – శ‚‹కల~ాడ}గ ä ాడ} గణé(న –
feగణ
Ùత Á – Á అందÈ – ల€పల ä కల – ఉన టw గణంబలÈ – feగణమల•ేత Áవ – Á~ä
కపxబడ}దువ1 – మర“గనపjెదవ1P
·QPP ÷దలÈ – ఆgm అందు ఎవ(q – ఎవqaక! అవ
రమల – అవ
రమల శ0Òర“ల – ాeణల అందుÈ
– అందు స0›gొ డ}ల€q – ,ాటwలïq ర మల – ప0ాక{మమల తనువ1లÈ – gేహమల అడరÈ –
వ0›§ల+ చుండŒా జqËంƒ – ప1టw ~ా0› – ఆgేహ
ర“ల అందుÈ – ఎడల ƒక!వ1 – తగల<!నవ1 అటw –
అటˆవంటw పర^Óశ – స0á(త!ృష భగవంతžj
 ÷ |!దమ – నమస!0›ం•ెదమ అయ – తంjke Á – Á కÈ
– కP
·¹P భవనమల – ల€కమలను •ేయగÈ – సృ¸ించుటక ావగÈ – ాాడ}టక అవÙర“¿డవ1 –
అవత0›ంచుచుండ~ాడవ1 ఐf – అy
వ1 ాgె – కg
 అÉలïశ(ర – స0ª(శ(ర“j
—అÉలïశ(ర“డ} N అÉల N
పంచకృత మలq టwq cసృ¸ి ’ిh f ´లయ ·f0á
న Qఅనుగ{హd •ేయటక ఈశ(ర“డ} cకర‹ dœ ֌› –
Öగల•ే వ0ªణ – వ0›ంపబjెjk~ాj
 šశ( – భవనమలక మంగళ – ˜భపeథుj
 కš – కవ1ల•ే
సృ¸ికర‹ ల•ే సను 
– ¯0‹ ›ంపబjెjk~ాj
 ~ాసుgేవ – ”{కృÊా¿ —~ాసుgేవ1డ} N ల€కమలq  తనయందు తను
ల€కమలq టw యందు వ’ించు ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œ కల³ ణ – «¬భనకర గణ – సుగణమలక q z –
q mవంటw~ాj
P

¹

¹

·ºP తప’ి( – ఋ¸ి aక! ~ాక ంబల – మ³టల తపxవ1 – వటw qš అyÔ È – అyనš ŸపంబనÈ –
వంకవలన c
రద«ాపంd కంటw­ – చూడగ*Œ›f­ qను È – qను  చూడÈ – చూచుటÃడ ä తపంబల –
మ³తపసు¼ల ఒ†ÑxÈ – ,ాఫల మల³yÔను మమÈ – మమËలను 
వ¯య – Áక పeపను లÈ –
శరణ
గతžలనుŒా •ేయమ – •ేయమ భక‹ ­తe – ”{కృష¿ —భక‹ ­తžeడ} N భక‹లక ఆప1‹డ}
డ} šషž
¿ వ1œ
వ1œP
·7P Á – Á aక! పద – పద మల ఆవళÚí – సమ]హమలను ఆల‚ంచు – š Ÿjk •ెవ1లÈ – •ెవ1లను
qను È – qను  ఆడ} – సు‹fం•ెjk ~ాక ంబలÈ – మ³టలను Á – Áక †èరÈ – సమరxణŒా పq•ేయ –
పq•ే’Ñjk హస‹ – •ేతžల యగమí – జంటల Á – Á aక! మ]0›‹ – స(ర‘పమ †ÑౖÈ – gm
చూప1లను – దృ¸ిq Á – Á aక! ాదంబలÈ – ాదమల ¢ ంతÈ – దగ
ర ÷ క! –
~ా*నమస!0›ం•ెjk /రమí – తలల Á – Á ’èవ – ’èవ•ేయట †ÑౖÈ – అంgే ƒత‹ మí – మనసుల Á –
Á †ÑౖÈ – gm బదు§ల – బదు§ల మ³ – మ³ కÈ – క ఇమË – ఇమ˝ కర“ణÈ – దయÝ
Á0ªజపేeణ
– ”{కృÊా¿ —Á0ªజపేeణడ} N 
మర 0ªకల వంటw కను ల కల~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œP
·UP అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ ¯0‹ ›ంƒన – సు‹fంƒన గహ కలÈ – గహ కలను cgేవజÀfd చూƒ –
కనుŒÂq నగచుÈ – నవ1(తž ఉలîఖల – 0áటw‚ బదు§ండ} – కట బjkన~ాడ} ఐన – అyనటw హ0› –
”{కృషž¿డ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
·P తమతమ – స( ~ా0›~ా0› ధరËమÈ – ధరËమను తపxకÈ – šడ}వకండగ సమల – సమబgm§ కల~ార“ ఐ
– అy  ననుÈ – నను  న­Ë – šశ(’ింƒ fర“గ – ^_లŒ|jk సభ í – మంƒ~ారల కను – క
బంధమ – ,ాం,ా0›కబంధమ ననుÈ – నను  చూƒన – ద0› ంƒనమ³తeమ•ే š0›యనుÈ – šjk వ1ను
కమల³ప1‹డ} – సూర“ డ} —కమల³ప1‹డ} N కమలమలక ­తžeడ}
డ} సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ ¢ డమÈ – ఉదyంచుటà ä

š0›య – లŒ› yÔjk ఘన – Œాఢ^_`న తమమ – కటw ‚{యÈ – వలÎP

·P ార“ణ – దయ³ మ³నసుండ} – హృదయడ} అగ – ఐన
రదు –
రదుq aక! —
రదుడ} N
నర’è దం
రం
రంšఙ!
` g
q‚ cఆతËd

రంšఙ!
నందg
Ùf

నందg
Ùf
రదః అq వ1 తxf‹ అš
శ^_న
ఆతËd •ెంgmనgm
రం cబeహËd
Ëd
అటw బeహËఙ!
Ëఙ!నమను కలగజªయ~ాడ}
రదుడ} అనబడ}ను
అనబడ}ను బeహË~äత‹œ వచనమనÈ – మ³ట •ే’ి – వలన
ననుÈ – నను  ¢ డగనుటÈ – ద0› ంచుట•ేత ర“È – ర“ పeబదు§ల – ^ÓలÎౖనఙ!నమ కల~ార“ ఐf0› –
అy
ర“ •ే0|È – సమకîjెను
–
 దÈ – †Ñౖq తలప1 –
స ’ిద§మ – తథ మ qజమగ 
–  కÈ – కP
·P అq – అq ఈశ(ర“ండ} – ”{కృషž
¿ డ} —ఈశ(ర“డ} N పంచకృత మలను cసృ¸ి ’ిh f ´లయ ·f0á

Qఅనుగ{హమలd
¿ వ1œ
మలd •ేయటక కర‹ ృత(మ కల~ాడ}
కల~ాడ} šషž
వ1œ ర“È – ర“ – aక! Ÿలవ1ల –
qజ,ాhనమల కÈ – క ¢ ండ} – ~ŸళÛంjk అq – అq ఆనf – šjో !ల ఇƒŠనÈ – •ెపxŒా మ° – ŒÂపx
పe,ాదంబ – అనుగ{హమ అq – అq వలŒÂq – పeద£kణమ•ే’ి †Ñక! – అ äక^_`న ÷ క!ల –
నమ,ా!రమల ఇjk – •ే’ి నలకîబర – నలకîబర“డ} మణûŒ{Òవ1ల – మణûŒ{వ
Ò 1డ}ల ఉత‹ రగంబÈ –
ఉత‹ రప1gmక!న కన – క అ0›Œ›0› – ~Ÿ Û y0› అంతÈ – అప1xడ} నంద – నందుడ} ఆదులÎౖన – ÷దలÎౖన
Œáాలకల – య³దమల qర‘Ëలంబల – ~äళÛÃస°†Ñళی›*నš ఐ – అy  పjkన – పjk yన
,ాలంబలÈ – మgm§•ెట+aక! చప1xడ}ను – శబ× మను †ిడ}గ – †ిడ}గపjkన చప1xడ} – చప1xడ} అq –
అq శం‚ంƒ – అనుమ³qంƒ వƒŠ – అక!డకవƒŠ చూƒ – చూ’ిP
·´P ఈ – ఇంతటw ాదపమలÈ – వృమల —ాదపమ N ~äళÛà Áర“
గనgm •ెట ˆœ కîలగÈ – పjk Œా ఈ
– ఈ ాపడ} – ƒన †ిల+~ాడ} ఉలîఖలమనÈ – 0áటw‚ ఇటÈ – ఇక!డ బదు§ండ} – బం mంపబjkన~ాడ} ఐ
– అy  ఏ – ఏ పŒ›gmq – šధమŒా బef|È – ìšంƒ ఉ
 డ} కంటw0| – చూ,ా0ా cఈšంతd ~ా వడ} –
ఏడ}వడ} ~Ÿఱవడ} – బöదరడ} ఎటw~ాjో – ఎంత ైర వంతžjో  ఇతడ}È – ఇతనుP

August 7 

··P †ిడ}గ – †ిడ}Œª పడదు – పడలïదు ాక – అgmాకండ †ÑనుŒా* – గటwŒా* šసరదు – ~äయలïదు
ఖంjkతంబల – నరకబjkనš అగటÈ – అగటకîడ ాన0ాదు – కనబడదు బలడ} – ƒన †ిల+~ాడ}
ఇతడ}È – ఇతను పటw – పటˆ‰q పడgోe యÈ – పడ}నటˆ
+ Ãయటక •
లడ} – స0›పడడ} తర“వ1ల –
వృమల ఏలÈ – ఎందు•ేత కîలÎÈ – పjk yనš ధరణû – äల దÈ – దP
·QP అq – అq †Ñక!ండ}e – అ äకల †Ñక! – అ äక šధంబలÈ – šధమలŒా ఉ
xతంబల – 
ె*యకవచుŠ¯డ} ావలయను – అయ ండవచుŠను అq – అq శం‚ంƒనÈ – సంgేéêం చుచుండŒా
అక!డÈ – ఆ సపమన ఉన  – ఉన టw బలకల – †ిల+ల ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq0› – ప*‚0›P
·¹P నందుq – నందుjk aక! ‰మర“డ – ప1తžeడ} šనుడ} – šనంjk ఈ – ఇక!jk సందునÈ –
నjk­సన q•áటˆనందు మనుÈ – మందుŒా దూఱ – దూ0›~Ÿ ۝ ఱ# లÈ – 0áల స0›యడ మ –
బగఅడ మ ాÈ – పడŒా మందఱ – ఎదర ‚È – క ఈjkŠనÈ – ల³గŒా మదు×ల – మgmוెట+ ˆ క{ందు‰నÈ
– †Ñద×చప1xడ}•ేస‹ ూ కîలÎÈ – పjk yÔను జనులÈ – వ క‹లను కంటw­ – చూ’ిf­ ఇర“వ1రÈ –
ఇద× రను cdP
·ºP అq – అq ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ ప*‚న – •ె†ిxన బలక – ƒన †ిల+ల ఆల³పంబల – పలకల šq – šq
­
– అసత ప1 eంf ర‘పంబల – స(ర‘పమల అq – అq ‰ందఱు – ‰ంతమంgm అq0› – ప*‚0›
‰ందఱు – ‰ంతమంgm

šధంబలÈ – రకరకమలŒా సంgేéêంƒ0› – అనుమ³నపjk0› అంతÈ – అప1xడ}
నందుండ} – నందుడ} šక’ిత – šాx0›న వదన – çమ అ Ÿjk అరšందుడ} – పదËమకల~ాడ} అగచుÈ
– ఔత పటw – †ిల+~ాq కటˆ
+ – బంధనమల šjk•ెను – š†ిx~ä’Ñను అటw – ఆ ఎడÈ – సమయమనందు
తన – అతq aక! ెఱంగ – šధమను ఎవ(ర“È – ఎవర“కîడ ఎఱుంగకండవలÎను – ె*యకîడదు అq
– అq ఠవర – మ³య³ äరx0›yÔ`న కమ³ర“ండ} – బలకడ}P
·7P ాడ}È – ŒÒతమల ాడ}ను మందుq – ఏె*యq~ాq భంŒ›È – šదమగ Œáపవqతల – Œá†ికల 
ాణûధ(నుí – చపxటˆ
+  •ేయŒాÈ – ‰డ}తžండŒా ఆడ}È –
ట మ•ేయను జంతeమ – ¯లబ మ˝
|ÍవjkÈ – వలΝ పరవ˜ండ} – ­‚!*ఆనంgmంచు~ాడ} ఐ – అy  హస‹ మí – •ేతžల feప1xచుÈ –
ఆjkంచుచు చూడÈ – చూj
q‚ äరq~ాq – ఏె*యq~ాq భంŒ›È – వలΝ జనులÈ – పeజలను చూచుÈ
– చూచును నగÈ – నవ1(ను బలరÈ – †ిల+లÝ కîడ}È – క*యను †Ñద×ల – †Ñద×~ా0› పంప1È –
•ె†ిxనపqq •ేయÈ – •ేయటక చనుÈ – ~ŸళÚÛను j
గÈ – మర“గనg
గను మటwÈ – మటwల€
ƒటడ}డ}చుÈ – ƒమˁ‰నుచుP
·UP చుంచు – †ిలక బలమ ఒదవ1È – బగగను కలగను ాలÈ – ాలను 
eవ1మ – 
గమ
ఉదంƒతమగÈ – చక!Œా అనుడ}È – అq•ెపxŒా ాలÈ – ాలను 
eš – 
Œ› జనq – త*+  ÃÈ – Ãటw
చుంచు – Õటˆ బలమ ఒదవదు – †Ñరగలïదు అనుచు – అంట% âల³చుంచుండ} – âలలందుఆస‚‹కల~ాడ}
ఐ – అy  అతడ} – అతను చుంచుÈ – †ిలకను చూ†ÑÈ – చూ†ిం •ెను న0ªంg
e – 0ాజÀP
·P ’ÑలŒáల – •ె0ా òల ‰రj
కర{ పటˆ‰q – •ేతబటw జల – Áటw కలశమ – బన ల€È – అందు ÁడÈ –
పefúంబమను చూƒ – చూ’ి కలశ – కండల€ గతžడ} – ఉన ~ాడ} ఐ – అy  ’ÑలŒáలÈ – ‰రj
కర{Ý 
ాపడ} – ƒన †ిల+~ాడ} ఒకడ} – ఒా కడ} ఇgె – ఇgmŒá తల•ెÈ – అనుకంటˆ
 డ} ననుÈ – నను 
‰ట È – ‰ట* అనుచుÈ – అనుచు త*+ – త*+  ‚È – ‚ •ె†ÑxÈ – •ె†ÑxనుP
·P úþల – అడ}|! Ÿjk~ార“ వ•ెŠదర“ – వ,ా‹ర“ ఏjkŠనÈ – ఏjkŠన•á Ø£6ాతeమనÈ – ú£6ాతeయందు ~ä’ి
– ~äసు‰q బöగjkంƒ – బögm0›ంƒ qనును – qను  /£kం•ెదర“ – దంjkంతžర“ అq – అq •ె†ిxనÈ –
•ె†ిxన•á úþలÈ – úచŠŒాళÛను కq – చూ’ి త*+ È – త*+ q కqయÈ – కనుŒÂqనను ñfలÎ+ –
భయపjెను నృా – 0ాజÀP

¹´

¹·

·P ఇటˆ+ – ఈ šధమగ కృషž¿ండ} – బలకృషž
¿ డ} బహ – అ äక šదంబలÈ – రకమలŒా కపట – మ³య³
బల

–

బలq

âలలÈ

–

¯{డలÝ

š YgmంపÈ

–

~äడ}కలకలగ•ేయŒా

బృహద(నంబనÈ

–

బృహద(నమను~äప
e లÎ+ ల€ నంద – నందుడ} ఆదులÎౖన – ÷దలÎౖన Œáప – య³దవ వృదు§ల – †Ñద×ల మ° –
ŒÂపx ఉ
xతంబల – అనుòq¯డ}ల కలగటయÈ – సంభšంచుట ~ాq – ~ాటw వలనÈ – నుంjk
బలడ} – బలకృషž
¿ డ} ఉత‹ 0›ంచుటయÈ – g
టˆట బöౖటపడ}ట చూƒ – కనుŒÂq ఏాంతంబనÈ –
రహస మగ ఒక! – ఒా క
డ}È – gmనమన š•
0›ంపÈ – చ0›ŠంచుచుండŒా ఉపనందుండ} –
ఉపనందుడ} అను – అ Ÿjk వృద§ – †Ñద×వయసు Œáపకండ} – ŒÂల+ ~ాడ} తన – తన aక! ఎఱుక – ె*š
^_ఱ’ి – చూ†ి ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
·´P ఇక!డÈ – ఇల³ంటw• áట ఉందు0ª – ఉంట0ా మనుÕల – మ³నవ1లÎవ0|Í
 ఈ – ఈ మన – మన aక!
కృషž¿È – బలకృషž
¿ q ‚È – ‚ ఎగ
– ¯డ} •ేయŒాÈ – •ేయటక రక!సు0ాల – 0ా’ి చను  –
చనుబల ఒసŒ|È – ఇ•ెŠను ఱ³ల – బండ0ాళ۝ పyÈ – ద సుjkŒా* – సుjkŒా* ~Ÿౖ•ెÈ – ‰టwనgm †ÑౖÈ
– అంేాక ‚‚!0›యÈ – ­‚!*దగ
రŒా ఇర“కŒా తర“í – •ెట+ ˆ పjkyÔÈ – పjk yనš ªశవ1È –

0ాయణq సత!ృపÈ – ­‚!*కరణవలన త†ÑxÈ – త†ిxనš •
లÈ – •
లను ఇంక äడ} – ఇప1xడ}
ఎక!డ – మ0›ం‰కాe ంతమన ‚È – క వలయÈ – ~Ÿ Û ~ా* ఇంకÈ – ఇంక ఇట – ఇక!డనుంƒ
Œáపకల³ర – ŒÂల+ లల³0ా šంటw0ª – š
 0ాc
మ³టdP
··P కసవ1 – గjk  కలgm – ఉన టw ఇరవ1 – •áటˆ పసులక – ప˜వ1లక లస¦ – చక!టw అgme – ‰ండల నgz –
నదుల మé(జ – వృమల లfా – Ùగల ఆవ È – సమ]హమలÝ †Ñంప1 – సమృgm§Ý ఎసగÈ –
అfశyంచును ాప1రమÈ – సం,ారమల•ేయట కను – క ¢ సగను – తŒ›యండ}ను బృంg
వనంబ
– బృంg
వనమ ¢ దడ} – పదంjk g
మ అచŠటw – అక!డ ‚È – కP
·QP అను – అ Ÿjk పలకí – మ³టల కÈ – క ఆర“ ల – †Ñద×ల ఐన – అyన Œáపకల – య³దవ1ల
ఇgmయ – ఇgే ార ంబ – మనకర‹ వ మ మందలÈ – మనఊ0›‚ అq – అq ‰ందలమ – సంకటమల
అందక – పడక ఆలమందలÈ – ప˜వ1లగంప1ను అమంద – వjkగల గమనంబలÈ – నడకలÝ మందఱÈ
– మందు నడవÈ – నడవవలÎనq పంƒ – పం†ింƒ qయ­ంƒ †ిఱుందÈ – ~Ÿనుక ä క{ందు‰నకండÈ –
సందjk•ేయకండ బల – ƒన †ిల+ల వృద§ – మస*~ార“
ర“ల – ’ీ‹ ల
  ఎ‚!న – అ m0áéêంƒన ేర“ల –
బండ}+ రథమల ,ాŒ›ంƒ – నjk†ింƒ తను
eణ – కవచమల తణüర – అమËల¢ దుల బణ – అమËల
ధర“ల – ధ0›ంƒన~ార“ ఐ – అy  šండ}+È – šల+లను పటˆ‰q – •ేతžలల€ పటˆ‰q నడవÈ –
నడ}సు‹ండŒా బండ+ – బండ}+  ~ŸనుకÈ – ~Ÿనాతల ‰మËల – ‰మËబ]0ాల ఇమËలÈ – గటwŒా
ప&0›ంచుచుÈ – ఊదుచు అq~ార ంబ – అడ Œ›ంప0ాqš అగ – ఐన తర – ~ాద మల రవంబలÈ –
8షà ధ(నులÝ ఆర – †Ñద×ల ప10áéêత – ప10áéêతžల స^Óతžల – కîjkన~ార“ ఐ – అy  ~äడ}కల
– ఉ
¼హమల ‰నలqగడÈ – అfశyంచుచుండŒా ÷నల –
యకలను బర“ల ఏరxఱచు‰q –
qయ­ంచు‰q Ù0›Š ావనంబ – ప0›˜ద§ ^_`నgm అగ – ఐన బంg
వనంబÈ – బృంg
వనమన కÈ –
క చq0› – ~Ÿ Û0› అప1xడ} – అప1xడ}P
·¹P పసుప1ల³డ} – పసుప1ల 0ాసు‰q ,ా నమల •ే’ి ఉ0áజ – 0ÂమËల†Ñౖనప&సు‰న  కంకమ – కంకమ
పంక – పలŠటwలïహ మ ాలÝ సం – చక!Œా «¬Øతల – పeా/ంచు~ార“ ఐ – అy  లస¦ – అంద^_`న
వసనల – వస‹ మ
 లధ0›ంƒన~ార“ ఐ – అy  కచర – Õటˆమడ}లల€ చంపక – సం†Ñగప&ల g
మల –
దండల కల~ార“ ఐ – అy  సు – చక!Œా లల³మల – fలకమధ0›ంƒన~ార“ ఐ – అy  ప’ిjk –
బంŒార“ మ³డల – మ³డల aక! ాంతžల – ^_ర“ప1ల అఱు> లÈ – ^_డలయందు పర(È –
పరచు‰నుచుండŒా ేర“ల – రథమల బండ}+ దÈ – †Ñౖననుంjk †Ñంప1 – ఉ
¼హమల ఎసగÈ –
అfశyంచŒా ాjk0› – ాటలాjk0› ~äత
e ల – Œá†ికల ఆ – ఆ పe’ిద× ుjైన హ0› – ”{కృషž
¿ q é$లల –
âలలను ఇంపగ – మ Yఙ^_`న äలలÈ – పegేశమలల€P

August 7 

·ºP అప1xడ} – ఆ సమయమనందు 0áéêణû – 0áéêణügేš య«¬దల – య«¬g
gేšల ఏక – ఒª రథంబనÈ –
రథమ†Ñౖన ప0›ప&ర¿ మ Yరథుల – తృ†ి‹ Ãనున ~ార“ ఐ – అy  0ామ – బల0ామడ} కృషž
¿ లÈ –
కృషž¿డ}లను మందఱÈ – ఎదుట ఇడ}‰q – కî0áŠబöట ˆ‰q ~ారల – ~ార“•ేయ š Yదంబí –
š Yదప1పనుల కÈ – క పeçదంబÈ – సంÃషమ ఒందుచుంjk0› – ¢ ందుచుంjk0› ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ
Œáపకల – య³దవ1ల బృంg
వనంబÈ – బృంg
వనమను •ÂƒŠ – పe~ä/ంƒ అందుÈ – అక!డ అర§ చందe –
అర§ చందుeq అర§ వృత‹  ఆారంబగ – ఆకృfల€ శకట – బండ+  సంgో హంబÈ – సమ]హమను q*†ి –
ఆ†ి‰q మందల – ప˜వ1లగంప1ను šjkyంƒ – కదుర“గనుంƒ వ’ిyంƒ0› – qవ’ింƒ0›P
·7P •ెంgm0› – •ే0›0› బల – బల0ామడ} మ³ధవ1ల – కృషž¿డ}ల —మ³ధవ1డ} N మ³ధš cల£ీ
ీËgేšd భర‹ šషž
¿ వ1œ
ల£Ëgే
వ1œ
అØనంgmంచుచుÈ – ‰qయ³డ}తž పరమ – అf­‚!* ావనమÈ – ప0›˜ద§ ^_`న ఉదంƒత – చక!టw
ా ంgz – యమ
నgm aక! సంìవనమÈ – మంƒÁళÚÛక*Œ›న బృంg
వనమÈ – బృంg
వనమను
మq – ఋషžలల€ ఇందe – «Æ{షÄ žలను బృందవనమÈ – ర£kం•ెjkg
qqP
·UP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ బృంg
వనంబÈ – బృంg
వనమనందు •ే0› – పe~ä/ంƒ ‰ంత – ‰q  ాలంబÈ –

ళÚ۝ కÈ – ‚ 0ామ – బల0ామడ} కృషž
¿ లÈ – కృషž¿డ} సమ³నవయసు!ల – తమ ఈడ}~ార“ ఐన –
అyనటw Œáప – ŒÂల+  బలకలÈ – †ిల+~ా0›q కîడ}‰q – కలప1‰q ~äడ}కల – ఉ
¼హమల ఊదు‰నÈ
– అfశyంచŒా దూడలÈ – ఆవ1దూడలను ాచుచుÈ – ^Óప1చుP
·´P ~äణవ1ల – †ిల+నŒá{వ1ల ఊదుచుÈ – ప&0›ంచుచు ššధ – అ äక^_`న ర‘పమí – ఆకృతžల ÃÈ – Ãటw
గంతžల – ƒందుల ~Ÿౖతžర“ – ~ä’Ñదర“ ÏతžకమనÈ – కతహలమÝ గర“ – †Ñద׆Ñదם కంబళ –
కంబళÚ۝ ఆదులÈ – మన గ~ాqÝ ŒáవృషభంబలÈ – ఆబ# తžలను పq  – ఏరxరƒ పర – ఇతర“ల
వృషభమల – ఆబ# తžల అq – అq పefభటwంతžర“ – ఎదు0›ంతžర“ అల+లÈ – చల+ డమలను భజÀల
—చల+ డమ N డలక సగమవరక వచుŠనటˆ
+ కటˆ‰ Ÿjk వస‹ š
మœ దటwంƒ – úŒ›యగటw చరƒ‰q
 «Æషమœ
అంఘ ల – ాళ۝ గజå ల – గజå ల ÷ఱయÈ – çగతžండŒా తను దుర“ – ాళÛà త Ÿ దర“ ఓ*È –
వర“సŒా మమËరమగÈ – అ mకమŒా పq దంబలÈ – పంgెమల ~Ÿౖƒ – ~äసు‰q ఫల – పండ+ ను
మంజర“లÈ – ప&లగతž
‹ లను కî*Š – 0ాలŒÂటw ~äటˆల – ‰టˆ‰ Ÿjk ఆటల ఆడ}దుర“ – ఆjెదర“ 
ాeణ మ – äర“xల ఒపxÈ – ఒప1xనటˆ
+ ŒాP
·´PP వన – అడš జంతž – జంతžవ1ల చయంబలÈ – సమ]హమలను ~ాq~ాq – ఆయ³జంతžవ1ల పదుర“
– కîతలను పదుర“చుÈ – అనుక0›ంƒకîయచు వంƒంƒ – çసŒ›ంƒ పట È – పటˆ‰న దుర“ –
~ŸÛదర“ అంబజÀారమలÈ – 
మర‰లనులల€ —అంబజÀకరమ N అంబజ cపదËమలd
పదËమలd ఆకరమ
cq~ాసమd
q~ాసమd •ెర“వ1
“వ1 ‰లనుœ
‰లనుœ చల+ల³డÈ – జలాల³డ}టక చనుదుర“ – ~ŸÛదర“ ఆ – ఆ పe’ిద× ులÎౖన
కమ³ర“ల – బలకల బల – ప’ితనప1 š°ర“ల – ¯{డల¯{jkంచు~ార“ అగచుÈ – ఔతP
·´P ర“దుర“ – gెబ3ల³డ}‰నుచు ‚‚ర“¢ డ}చుచుÈ – ~Ÿ‚!0›ంచు‰నుచు దూఱుదుర“ – •Âరబjెదర“ భంయంబÈ
– బöదుర“ లïక – లïకండ Ãరప1 – ŒÂపx~Ÿౖన ఇర“వ1í – ¢ ద0›ండ+ ల€‚ జÀఱుదుర“ – జÀ0|దర“ ఘన –
†Ñద׆Ñదם /ల³తటwÈ – •
ప0ాళÛద ఱుదుర“ – ఒక0› కర“ ­ంచుదుర“ ఎన ంగ0ాq – ఎంచలాq
^_లకవలÈ – ^_లకవలÝ నృా – 0ాజÀP
·´P అంతÈ – అప1xడ} యమ
– యమ
నgz ÙరంబనÈ – Ùరమనందు ఆ – ఆ కమ³ర“ల – బలకల
ª{ప1లÈ – దూడలను ^ÓపÈ – ^Óప1తžండగ ఒక! – ఒా క రక!సుండ} – 0ాసుడ} ª{ప1 – ఆవ1దూడ
ర‘పంబనÈ – ఆకృfÝ వƒŠ – •ే0› ~ారలÈ – ~ా0›q éêం’ింపÈ – సంహ0›ంచవలÎనq తలంƒ – šంƒP
·´´P ª{ప1ల – ఆవ1దూడల అఱు> లÈ – ^_డలను
కచుÈ –
కత ª{ప1ల – అq దూడలల€ను ఇgmయ – ఇgే
మంƒ – మంƒ ª{ప1 – దూడ అనగÈ – అన టˆ
+ Œా కడ}È – ­క!* చూపటw – కనబjk భక‹ సంగత –

¹Q

¹¹

తనభక‹ల సంగfÈ – ~Ÿంట ª{ప1 – దూడ ఐ – అy  చను~ాq – ~ŸÛjk~ాqq ç లÈ – ఎదుట ª{ప1 –
దూడ ఐ – అy  f0›Œ|È – సంచ0›ం•ెనుP
·´·P ~ాqÈ – అతqq ఎఱంŒ› – ె*’ి‰q కృషž¿ండ} – కృషž
¿ డ} 0ామÈ – బల0ామన కÈ – క •ె†ిx – •ె†ిxP
·´QP ఇgm – ఇgm ఒక – ఒా క మంƒ – మంƒ లïగ – లïగదూడ šనుండ} – šనంjk ఎంతయÈ – ­క!*
ఒ†ÑxjkÈ – అందమగనున gm అంచుÈ – అనుచు త¦ – g
q పదమలÈ – ాళÚ۝ ÃకయÈ – Ãక
úŒ›యÈ – గటwŒా పటw – పటˆ‰q •ెలంŒ› – •ెల0ªŒ› ~Ÿలంగ – ~Ÿలగ మ³ q – •ెట ˆబ# gె ÃÈ – Ãటw
చgmయగÈ – న*యనటˆ
+  ఒక! – ఒా క †Ñట ˆ – gెబ3 ‰q – ‰టw చం†ÑÈ – సంహ0›ం•ెను కమ³ర“డ} –
బలకృషž
¿ డ} లïగరక!సుÈ – వ
¼సుర“q కదుల‰నంగ – మడ}చుక yãటటˆ
+  బలకల – Œáపబలర“
ò – ò అq – అq ఆర(È – అరచుచుండగ అఖర(âల – అవâలయత మ ÃÈ – ÃటwP·´¹ ఇటˆ+ – ఈ
šధమగ రక!సుండ} – 0ాసుడ} పటˆబjk – gొ ర‚ y š«ాలంబ – †Ñద×gm అగ – ఐన ,ాలంబ – మ³ను 
ÃÈ – Ãటw äలంగ]లÎÈ – మరణûం•ెను అప1xడ} – ఆ సమయమనందుP
·´ºP ŒÂంగడ}ల – కంబళÚÛ రగ
ల ఎగరగÈ – †Ñౖ|గర“నటˆ
+  ~ŸౖచుచుÈ – ~äయచు చంగనÈ – •ెంగమq
g
టˆచునుÈ – ఎŒ›0›g
టˆత •ెలŒ› – šజృంØంƒ చపxటల – చపxటˆ
+  ఇడ}చుÈ – ‰టˆత ¢ ంగచుÈ –
ఉ¢ xంగతž కృషž
¿ q – బలకృషž
¿ q ¢ గడ}చుÈ – సు‹fంచుచు తžeంŒ›న – చƒŠ yన రక!సుqÈ –
0ాసుq చూƒ – కనుŒÂq తže Û0› – గ0›(ంƒగంతžల~ä’ి0› ‰మర“í – బలకలP
·´7P ఆ సమయంబనÈ – అప1xడ} ~äలప1ల – gేవతల šర“ల – ప&ల ~ానల – జల+ల క0›yంƒ0› –
క0›†ింƒ0› అప1xడ} – ఆ సమయమలందుP
·´UP వత¼మలÈ – ఆవ1దూడలను —వత¼మ N ఒక సంవత¼రమల€ప1 దూడœ
దూడœ పŒ›gmÈ – వలÎ ä జగమలÈ –
ల€కమలను వత¼లతÈ – ~ాత¼ల మÝ మనుపÈ – ాాడవలÎనq చూచు~ాడ} – ప&నునటw~ాడ} ఐ –
అy  ఉంటÈ – ఉండ}ట•ే వత¼మలÈ – దూడలను ^Óప1చుంjkయÈ – ^Óప1తžన ను వ
¼ర“È –
వతž¼డ} అ Ÿjk 0ాసుq చం†ÑÈ – సంహ0›ం•ెను భక‹ వత¼లడ} – ”{కృషž¿డ} —భక‹ వత¼లడ} N భక‹ల ఎడ
~ాత¼ల మ కల~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œ అ mా – 0ాజÀP
··P మఱయÈ – ఇంకను ఒక! – ఒా క
డ} – gmనమన 0ªపకడ – ఉదయ^ӝ Œáపకమ³ర“ల – ŒÂల+ †ిల+ల
ª{ప1లÈ – ఆవ1దూడలను ‰ంచుÈ – Ùసు‰q అడš – అడš ‚È – ‚ చq – ~Ÿ ۝ ఎండÈ – ఎండక పjk –
గ0|͝ ^_ండ}‰qన – అ mక^_`న ద†ిxÈ – g
హమÝ బöండ}పjkన – Áర’ింƒ Œా తమతమ – ~ా0›~ా0› లïగ
– లïగదూడల కదుప1లÈ – సమ]హమలను ఏరx0›ంచు‰q – šభøంచు‰q qలవ0›ంచు‰q – qలప1‰q
కలంకంబ – బరద లïq – లïనటw ఒక! – ఒా క ‰లంకనÈ – •ెర“వల€ Áర“È – Áటwq g
ešంƒ – 

Œ›ంƒ 
ర“ను – ~ార“కîడ జలానంబ – ÁళÚÛ
గట •ే’ి – •ే’ి వచుŠÈ – వ•ెŠjk ఎడÈ –
సమయమ అందు – అందుP
··P అకలంకల – కపట^_ర“గq~ార“ బలర“È – †ిల+ల కq0› – చూ’ిf0› అకటwల – ~ాjkతగ
టలïq దం –
వజÀeయధమ•ేత హత – ‰ట బjkన ’ిత – ెల+ అgme – పర(తప1 /ఖర – /ఖరమ ర‘పకమÈ –
ఆకృfగలg
qq హ0›È – బలకృషž
¿ q éêం,ా – చం†Ñjk ఆరంభకమÈ – పeయత మ కలg
qq బకమÈ –
‰ంగను š«ాల – †Ñదם భయద – భయమక*Œ›ం•ెjk అంబకమÈ – కను ల కలg
qqP
··P కq – చూ’ి g
q – g
q aక! ఒడ* – gేహప1 ¢ డవ1È – 0Òతనమన కÈ – క ~Ÿఱగపjk –
ఆశŠర y చూచుచుండ – చూసు‹ంŒాP
··´P ఎల+ – అq  పనుల – ~ా ారమల మ³q – šస0›åంƒ ఏాగ{ƒతž
‹ డ} – మనసులగ ^_`న~ాడ} ఐ – అy 
మ0q – మనుల వృf‹ È – వలΝ ఇతర – అన ^_`న మతమ – ఆల€చనల šjkƒ – వద*†Ñట w వనమ –
అడš ల€నÈ – అందు q*ƒ – qలబjk వనజÀþÈ – కృషž
¿ q —వనజÀþడ} N వనజమ cపదËమd
పదËమdలవంటw

August 7 

అþడ} cకను లగల~ాడ}d
¿ డ}œ
కను లగల~ాడ}d కృషž
డ}œ †ÑౖÈ – ద దృ¸ి – మనసును •ే0›Š – లగ మ•ే’ి బకడ} –
బాసుర“డ} తప’ి – తపసుల •ెలవ1È – 0Òfq 
లÎŠÈ – ధ0›ం•ెనుP
···P ఈ – ఈ šధంబనÈ – ల³గన ఒదుగ†Ñట ˆ‰q – ¢ ంƒ ఉంjk – ఉంjkP
··QP చంచువ1È – మక! gzటw – సš0›ంచు‰q పమల – 0|క!ల జల+నÈ – చటˆక!న šƒŠ – šప1x‰q
పదంబలÈ – ాళÚ۝ ఎf‹ – ఎf‹  క†ిxంƒ – Œ|ంf నభంబÈ – ఆాశమ~Ÿౖప1న కÈ – ‚ ఎŒ›’ి – ఎŒ›0›
ñషణ – భయంకర^_`న 8షణ – గటwద(qగల వక‹O డ} – Yర“గల~ాడ} ఐ – అy  šజృØంƒ – 0|ƒŠ¢ y
గర“¦ – 0|క!ల సరమనÈ – Œా*•ేత Øన మల – š0›Œ› yనš ఐ – అy  తర“ల – •ెట+ ˆ ఓ*È –
వర“సŒా కîలఁŒా – పjk Œా ­ంƒ – అfశyంƒ బాసుర“ండ} – బాసుర“డ} ఒjk’ి – ఒjk’ిపచుŠ‰q
­ంŒ|È – ­ంŒ›~ä’Ñను సéêష¿ žqÈ – కృషž¿q —సéêషž
ష¿ žడ} N సుఖదుఃఖమల మ³
వమ³నమల ఙ!
ఙ!

ఙ!నమల
ఎడ ­క!* ఓర“xగల~ాడ}
¿ వ1œ
¿ qÈ – కృషž
¿ qP
ఓర“xగల~ాడ} ద(ంg
(Ùతžడ}
ద(ంg
(Ùతžడ} šషž
వ1œ ƒq  – బల కృషž
··¹P సంగjkÈ – గత‹ గƒŠ ల€కమల – ల€కమలను అq యÈ – ఎల+ ను ­ంగచు – లయమ•ేసు‰నుచు
క{క!చు – బéêర
తమ•ేయచు బయల – పeాశమగ ^_లŒ›ంచుచును – పeవ0›‹ంపజªయచు ఉ¢ xంŒ|డ} –
సంøించుచుండ}నటw ~äడ}కాడ} – š Yదమల కల~ాడ} అటˆ – అల³ ­ంగడ}పjె – ­ంగబjెను బకq
– బాసుర“q •ేతÈ – వలన దÈ – జరగబ# yÔjkgm ఎఱŒ› – ె*’ి నృా – 0ాజÀ —నృప1డ} N నర“లను 
ా*ంచు~ాడ} 
ా*ంచు~ాడ}
*ంచు~ాడ} 0ా՜
0ా՜P
··ºP దనుÕడ} – 0ాసుడ} ­ంŒ›నÈ – ­ంŒ›~äయŒా కృషž¿qÈ – కృషž
¿ jkq కనలïక – చూడలïక బల –
బల0ామడ} ఆgm – మన గ బలక – ŒÂల+ †ిల+లల€ మఖు ల – పeమఖుల అ•ేతనుల –
•ేషలjkŒ›న~ార“ ఐ – అy  ~Ÿఱగ – gmగPQమ అంgm0› – •ెంgm0› చయ న – చటˆక!న ాeణమల – 
ాeణమల లïq – yన ఇంgmయ
e ంబల – ఇంgmeయమల భంŒ›È – వలÎP
··7P అటˆ
+ – ఆ šధమగ ­ంగడ}పjk – ­ంగబjk ల€q‚È – కడ}ప1ల€‚ చనక – ~ŸళÛకండP
··UP కంఠ – ŒÂంతžక ఉాంతమÈ – ల€పల cఅంŒ›*d అందు gౌడలÈ – •ెంపలల€పలనుంjk Ÿ0›యచుÈ –
qండ}గ~ా †ించుచు ాల³Œ›  – పeళయ³Œ›  చందంబనÈ – వలΝ కం Òభ]తžఁడ} – అణŒ›యండ}~ాడ} ాకÈ
– ాకండŒా ~äడeమ – త†ింపజªయ~ాడ} అగÈ – ఐన ఆ – ఆ aక! ŒáాలబలÈ – బలకృషž
¿ q
జÖత!ంఠ“È – Œ|లవనుత¼éêంచు~ాqq బeహË – బeహËgేవ1q‚ గర“È – తంjke yÔ`న~ాqq మ° – ŒÂపx
మéêమÈ – మéêమలగల~ాqq చక!È – అనువ1Œా ­ంగ0ాదు – ­ంగటలాదు అంచుÈ – అనుచు
, ల+ంఠంబడ}చు – qంgmంచుచు ~ాడ}È – అతడ} క{|!È – ~ŸళÛగ{|!ను ~ŸడలÈ – బయటక ల€కంబ –
సమస‹ ాeణల అ«¬కంబగÈ – š•
రమలïqవగనటˆ
+ P
·QP క{‚! – ~Ÿడలగ{‚! మ° – ŒÂపx 8షమ – అర“ప1ల ÃÈ – Ãటw చక!గÈ – చక!Œా తను È – తనను 
¢ డవ0ాగ – ¢ డవబ# Œా చంచుల – మక!ప1టమల 0|ండ}È – 0|ంటwq cd సుeక!È – ల<ంగనటˆ
+  పటw –
పటˆ‰q తృణమ – గjk చ ‚{యÈ – వలΝ క{క!న – చటˆక!న హ0› – కృషž
¿ డ} 0|È – *Š~ä’Ñను
బకq – బాసుర“q కలహ – కయ³ q‚ ఉత¼కqÈ – ాలదువ1(~ాqqP
·QP అప1xడ} – అప1xడ} ఆ – ఆ పe’ిద× ుjైన నందనందను – బలకృషž
¿ q —నందనందనుడ} N నందుqaక!
నందనుడ} c‰డ}కd
¿ డ}œ
‰డ}కd కృషž
డ}œ దÈ – †Ñౖన ~äలప1ల – gేవతల •
లప1లŒాÈ – జల+లŒా నందన –
నందనవనమల€q మ*+ క – మలÎ+ ల ఆgm – మన గ కసుమ – ప&ల వర"ంబలÈ – ~ానలను
హర"ంబనÈ – సంÃషమÝ క0›yంƒ0› – జ*+ 0› gేవ – gేవ
 ~ాద ంబలÈ – ~ాyద మల ÷ర’ÑÈ –
猛నš 0ామ – బల0ామడ} ఆgm – మన గ Œáపకమ³ర“ల – ŒÂల+ †ిల+ల ాeణంబలÈ – ìవమల ÃÈ
– Ãటw కîjkన – క*Œ›యన  ఇంgmeయంబలÈ – ఇంgmeయమల లÎÈ – వలΝ క{మËఱÈ – మరల కృషž¿qÈ
– బలకృషž
¿ q కq – కనుŒÂq రమË – దగ
రకరమ˝ అq – అq Ïగ*ంచు‰q – Ïగ*ంచు‰q కృష¿ –

¹º

¹7

కృషž¿qÝ సéêతžల – కîjkన~ార“ అy – ఐ లïగ – ƒన దూడల g
టˆలÈ – గంప1లను మరల – మ@۝
g
టwంచు‰q – Ãల‰q మందగమనంబన – ^_ల+qనడకÝ మందకÈ – పలÎ+ క అ0›Œ›0› – ~Ÿ Û0› ~ారల –
~ా0› •ేతÈ – వలన ఆ – ఆ aక! వృ
‹ంతంబ – జ0›Œ›నgm అంతయÈ – సమస‹ మను šq – šq
~Ÿఱంగపjk – ఆశŠర y Œáప – య³దవ1ల Œá†ిా – య³దవ’ీ‹ ల జనంబల – సమ]హమలP
·QP ఆపద – పeమ³దమ šపతž
‹  దÈ – తర“~ాత ఆపదల – šపతž
‹ ల ఈ – ఈ ాపqÈ – కర{~ాq‚ •ెంgm –
క*Œ› లŒ|È – త†ిx yనš ఈ – ఈ అరÞకq – †ిల+~ాq †ÑౖÈ – ద ~äపjkన – క*యబjkన ఖలల –
దుషžల దహనుq – మంటల ~Ÿౖప1È – ల€q‚ శలభమల – ­డ}తల పŒ›gmÈ – వలΝ పjk0›ధ0›feÈ –
äలకî*¢ y0› చƒŠ0›P
·Q´P అq – అq ప*‚0› – అను‰q0› మఱయÈ – ఇంకను ఆ – ఆ పe’ిద§ ులÎౖన 0ామ – బల0ామడ} కృషž
¿ ల –
కృషž¿డ}ల ª{ప1లÈ – ఆవ1దూడలను ాచు – ^ӆÑjk ా*ం•ెjk తఱÈ – సమయమనందుP
·Q·P కప1లమ – ~ానర“లమ ఐ – అy  జల0ా/È – ~ార mq కటˆదుమ³ – కడg
మ³ అq – అq కటˆదర“ –
q0›Ëం•ెదర“ అడ ంబ – అడ కట ఆనకట  ాలవల – ాలవల కÈ – క మనులమ – ఋషžలమ ఐ –
అy  తపమలÈ – తపసు¼ల ÷నయదమ³ – గటwŒా•ేg×
మ³ అq – అq మ0నుల – మ³ట+డq~ార“ ఐ
– అy  ఉందుర“ – ఉంటర“ c‰ంత’èప1d మ³టలïకÈ – మ³ట+డ}టకండగ గంధర( – Œాయక వర“లమ –
«Æ{షÄ žలమ ఐ – అy  Œాన – ాటలాడ}టయందు šద ల – äర“xల ఱÈ – అfశyంచునటˆ
+  
ాడ}దమ³ – ాడ}g
మ³ అq – అq ాడÈ – ాటలాడ}ట •Âతž
‹ ర“ – ÷ద*డ}దుర“ అప¼ర –
అప¼రస జనులమ – సమ]హమల ఐ – అy  ఆడ}దమ³ – నృత మల•ేg×
మ³ అq – అq ఆడ} –
’ీ‹ ల
  ర‘పమÈ – ఆకృf 
*Š – ధ0›ంƒ ఆడÈ –
ట మ³డ}ట చనుదుర“ – ÷ద*డ}దుర“ అమర –
gేవతలP
·Q·PP gైత – 0ాసుల వర“లమ – «Æ{షÄ žలమ ఐ – అy  అú× È – సమదeమను తeత‹మ³ – ƒ*|దమ³ అq –
అq స0áవరమలÈ – •ెర“వ1ల అందుÈ – ల€ హస‹ – •ేతžల య Ÿjk దండ – కర{ల చయమÈ –
సమ]హమలను fe†ిx – f†ిx తర“తžర“ – తž Ûం•ెదర“ తమ – ~ా0› ఈడ} – Ãటw ‰మర“ల – †ిల+ల
అనుచ0›ంపÈ – అల³ ä•ేయచుండŒా ‰మర“ల – అందమల ­గలÈ – అfశyంచునటˆP
·QQP అంతÈ – అటˆ†ిమËట ఒక! – ఒా క
డ}È – gmనమన 0ామ – బల0ామడ} కృషž¿లÈ – కృషž¿డ}ల
ాం
రంబనÈ – అడšల€ బంf – ,ామ]éêక చల×ల – చgm×fనుటల కడ}వÈ – fనవలÎనq ఉgో Œ›ంƒ –
అను‰q ¢ e దు×నÈ – ఉదయ^ӝ లïƒ – qదeల క{ద×నÈ – ”{ఘమŒా తమ – ~ా0› ఇంటw – ఇంటw‚•ెంgmన లïగ
– ఆవ1దూడల కదుప1లÈ – గంప1లను కద*ంƒ – ~Ÿడలgో * సురంగంబల – ,¢ రంగమవంటwš అగ –
ఐన శృంగంబలÈ – ‰మËబ]0ాలను ప&0›ంƒనÈ – ఊదŒా šq – šq ^Óలకq – qదeలల
సంరంభంబనÈ – సంబరమŒా Œáప – య³దవ1ల jkంభకల – †ిల+ల చ*gm – చgmם ాšడ}లÈ – ాšళÛను
—ాšjk N 0|ండ} ‰సలల€ను వసు‹వ1లంచు‰ Ÿjk ƒక!మలకల భజమన çప1‰న లగ అడ కర{లœ 
œ 
మ]ప1నన – భజమలందు వéêంƒ – ధ0›ంƒ సజå ంబల – మంƒర“ƒగలš అగ – ఐన కజå ంబల –
భ మలను కటˆ‰q – కట లకటˆ‰q పద
eణ – •ెప1xల ~äతద
e ండ – బöత‹మల ధర“ల – ధ0›ంƒన~ార“
అy – ఐ లÎక! – లÎక!†Ñట ˆట కÈ – క ~Ÿక!సంబ – లాqš ఐన – అyన తమతమ – ~ా0›~ా0›
ª{ప1 – ఆవ1దూడల కదుప1లÈ – గంప1లను చప1xjkంƒ – అరచుచు 0Âప1x‰నుచు – Ãల‰నుచు
ాననంబÈ – అడšq •ÂƒŠ – •ే0› ాంచన – బంŒార“ మణû – ర
 ల ప1ంజ – సమ]హమల గంజ –
గర“šంద ఆgm – మన గ~ాq భ]షణ – ఆభరణమల•ే భ]¸ితžల – అలంక0›ంపబjkన~ార“ అయ ను –
అyనపxటw‚q ఫల – పళÚ۝ కసుమ – ప&ల òరక – ÷గ
ల పల+ వ – ƒగళÚ۝ వల+ ర“ల – గతž
‹ లను 
డవ1ల – అలంారమల ాÈ – అగనటˆ
+  ఇడ}‰q – †Ñట ˆ‰q ‰మËల – ‰మËబ]0ాలను ఇమˌా
– గటwŒా ప&0›ంచుచుÈ – ఊదుత ~äణవ1లÈ – †ిల+నŒá{వ1లను ఊదుచుÈ – ఊదుత తž^_ËదలÈ –

August 7 

తž^_ËదలÝ కîjk – ాటˆ ాడ}చుÈ – ాడ}తž మయ]రంబí – Ÿమళ۝ ÃడÈ – Ãటw కîjk – క*’ి
ఆడ}చుÈ –
ట మల³డ}త †ికంబలÈ – òయలలÝ కల’ి – కîjk కîయచు – కîయనుచు
˜కంబలÈ – ƒలకలÝ •ే0› – ాటˆ 0Âదలజªయచు – అరచుచు ప1లగల – cఎగర“తžన d పþల
ÁడలÈ – ÁడలÃాటˆ ాఱుచుÈ – పర“Œ|డ}తž ¢ ద0›ండ+ – ¢ ద0›ళÛల€ దూఱుచుÈ – •Âరబడ}త
స0ాళంబల – †Ñదך అగ – ఐన ~ాగలÈ – ఏర“లను కడచుచుÈ – g
టˆత మ0ాళంబల – హంసల
•ెంతÈ – పక!లను నడచుచుÈ – నడ}సూ
‹  బకమËలÈ – ‰ంగలను కq – చూ’ి qలచుచుÈ – qలబడ}తž
,ారసంబలÈ – బöగ
ర“పþలను జ»†ి – తర­ అలంచుచు – బöద0›ంచుచు నgz – ఏర“లల€q జలంబలÈ –
Áటwల€ ÃగచుÈ – మనుగత ٌ| – లతల ఉయ³ లలÈ – ఉయ³ లలందు ఊగచుÈ – ఊగత
పల+ ంబలÈ – Œáతžలల€ j
గచుÈ – g
Œ›‰నుచు దూరంబల – ఎక!వదూరమల ఏగచుÈ – ~ŸళÚÛతž
కప1ల – òతžల సంగjkÈ – Ãాటˆ తర“వ1ల – •ెట+ ˆ ఎక!చుÈ – ఎక!తž ఫలంబలÈ – పళÚ۝
^_క!చు – ఎక!వŒాfనుచు రసంబల – ర“చుల కÈ – క •Âక!చుÈ – పరవ/ంƒ త qంŒ› –
ఆాశమన కÈ – క qక!చు – Œ|ంతžతž ÁడలÈ – Áడలను చూƒ – చూ’ి నవ1(చుÈ – నవ1(తž
కయ ంబల – కలహమల కÈ – క ాలదువ1(చు – ఉర“కచు •ెలంగచుÈ – •ెల0ªŒ› త ^_లంగచుÈ
– fర“గత ~ాeలచు – వంగత , లచుÈ – తగత బహ – అ äక పeారంబలÈ – 0Òతžల శ0Òర –
అవయవమల šారంబలÈ – fప1xటల •ేయచుÈ – •ేస‹ ూ మఱయను – అంేాకంj
P
·Q¹P ఒక కq – ఒా కq aక! చ*× – చgmם ాšjkÈ – ాšjkq ఒకjొ కడ} – ఒా కడ} అడ0›ంƒ –
gొ రకబచుŠ‰q g
చుÈ – g
ƒ~äయను ఒకjొ కడ} – ఒా కడ} అgm – g
qq ~äఱ క కq – మ0›ం‰కq
÷ఱŒ›‰q – •
టˆ•ేసు‰q చనుÈ – ా0› వ1ను ఒకjొ కడ} – ఒా కడ} అgm – g
qq ెƒŠ –
Ùసు‰qవƒŠ ఇచుŠÈ – ఇచుŠను ఉ0Ò( 

– 0ాజÀ —ఉ0Ò(
థుడ} N ఉ0›( cభ]­d
భ]­d‚
థుడ}

థుడ} 0ా՜
0ా՜P
·QºP ఒక!డ} – ఒా కడ} మను  – మందు‚ ఏమఱ – ప0ాకపjk చనÈ – Œా ఒక!డ}È – ఒా కడ} పల –
†Ñదם బ బ3È – ªకల †Ñట ˆÈ – ~äయను ఉ*‚పడÈ – ఉ*‚పడ}నటˆ
+ Œా ~äఱ క!డ} – మ0›ం‰కడ} ఱ –
అfశyంƒ తటలన – చటˆక!న ఒక!q – ఒా కq కను – కళÚ۝ gో y – 0|ంటwq cd మ]యÈ –
•ేతžలà క†ిx~äయను ఒక!డ}È – ఒా కడ} నగగÈ – నవ1(తžండŒాP
·Q7P Ùప1 – fయ దనమ కల – ఉన  కజå మÈ – భ మను అను డ} – ఇం‰కడ} ò†ింపÈ – òపపడ}నటˆ
+ Œా
ఒjk’ి – ల³గ‰q ప1చుŠ‰నుచుÈ – Ùసు‰నుచు ~ాjే – అతడ} ఏపఱ – అfశyంƒ అడ}గÈ –
అడ}గతžండŒా ఒక!డ} – ఒా కడ} ª{ప1ల – ఆవ1దూడల ల€È – మధ ల€ ఇట ట ˆ – ఇటˆనటˆ ‚క0›ంచుÈ
– త†ిxంచు‰ంటˆfర“గను నృా – 0ాజÀP
·QUP వనజÀþడ} – కృషž
¿ డ} మను  – మందుక అ0›Œ›నÈ – Œా మనుపడÈ – మందుŒా అతqÈ – అతqq
ä Ÿ – ä ä మటెదÈ – మటˆ‰ Ÿదను అనుచుÈ – అంట% చq – ~Ÿ ۝ మను – మందుŒా మట q –
మటˆ‰నq ~ాqÈ – అతqq మను – మందుŒా మటwన – మటˆ‰న  ~ాడ} – అతను నవ1(È –
ఎగ
•ేయను ÷న’ి – ప&q న0ªంg
e – 0ాజÀ —న0ªందుeడ} N నర“లక ఇందుeq వంటw ~ాడ}
~ాడ} 0ా՜
0ా՜P
·¹P ఈ – ఈ šధంబనÈ – šధమగP
·¹P ఎన డ}È – ఎప1xడ} ఐనÈ – కîj
 ֌› – ఋషžలల€ šభల – «Æ{షÄ žల ఐనను ఎవ(q – ఎవ0› aక! 
ాద – ా* ప0ాగమÈ – దుమË0ªణవ1ల ఇంతయÈ – ‰ంచమకîడ కను లÈ – కళÛÝ ానర“ –
చూడలï0ᝠఅటw – అటˆవంటw హ0›È – šషž¿మ]0›‹q ÏŒ›టÈ – ఆ*ంగనమ •ేర“ŠచుÈ – •ే’ి‰నుచు
•ెటపటˆచుÈ – క*’ిfర“గత తను చుÈ – సరg
Œాతను ‰నుచు గ{దు×చుÈ – సరg
Œా‰టˆ‰నుచు
నగచుÈ – నవ1(‰నుచు తద× యÈ – అస‹ మ³ను †Ñౖపడ}చుÈ – దపడ}తž కîjk – క*’ిత ఆడ}చుÈ –
ఆడ}‰నుచు మన నజªయÈ – మq ంచుటక వల+ వ – య³దవ కమ³ర“ల – †ిల+ల గ మల –
అదృష మల ఇంత – ఎంత ఎక!వŒా ఒప1x ä – చక!Œాక*Œ|న~Iకg
P

¹U

º

·¹P šందుí – చుట మల ఙ!నుల కను – క బeహË – అత mక^_`న సుఖ – ,'ఖ మ ఆనందంబÈ –
ఆనందమక*గంచునgm ఐ – అy  భక‹ – భక‹ల గణమÈ – సమ]హమల కÈ – క gైవతమ –
­‚!*’èšంపదŒ›న~ాడ} —gెవ
ౖ మ N gెవ
ౖ తరమ N gెవ
ౖ తమమœ
తమమœ ఐ – అy  మందుల – అఙ!నుల కÈ –
క బలడ} – ƒన †ిల+~ాడ} అగ – ఐన హ0›È – ”{కృషž¿q ¢ ందు – •ే0›క కq0› – ¢ ంgm0› ŒÂల+ ల –
య³దవ1ల ఇటw – ఇంతటw ప1ణ ల – ప1ణ
తžËల కల0ª – ఉ
 0ా ఉండర“P
·¹´P అq – అq ప*‚ – ె*యజ|†ిx ˜క – ˜కడ} య Ÿjk ֌› – Öగలల€ ఇందుeడ} – «Æ{షÄ žడ} మఱయÈ
– ఇంకను ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
·¹·P అమర“ల – gేవతల అమృత – అమృతమను ానంబÈ – 
గట అమ0›న – చక!ŒాకలŒ›న ~ార“ – ~ార“
అయ È – అyనపxటw‚q ఏ – ఏ ఒక! q«ాటˆqÈ – 0ాసుq —q«ాటˆడ} N qశ c0ాfed చ0›ంచు~ాడ}
చు~ాడ}
0ాసుడ}œ
0ాసుడ}œ పంచత(ంబÈ – •
వ1న —పంచత(మ N పంచభ]తమలక f0›Œ› •ెందుట
దుట మరణమœ
మరణమœ కÈ – క
ఎదుళÚÛ – ఎదుర“చూచుటల చూతžర“È – చూ•ెద0ᝠతమ – తమశ‚‹,ామర§Ðమలను నమËక – నమËలïక
అటw – అటˆవంటw అఘడ} – అఘ³సుర“డ} దరx – గర(మ ఉద§ తžడ} – అ mకమŒాకల~ాడ} ఐ – అy P
·¹QP బకq – బాసుర“q తమËడ} – ƒన , దర“డ} ావ1నÈ – కనుక బక – బాసుర“q మరణమ – •
వ1 
ె*’ి – ె*’ి‰q కంసుÈ – కంసుqaక! పంప1నÈ – ఆఙ ప
e ారమగ Œáాలక – య³దవ1ల బలర –
†ిల+ల ÃÈ – Ý కîడÈ – క*†ి బక~Ÿౖ0›qÈ – ”{కృషž
¿ q —బక~Ÿ0
ౖ › N బాసుర“q
¿ డ}œ
బాసుర“q శతžeవ1
వ1 కృషž
డ}œ తžeంతžను
– సంహ0›ం•ెదను అనుచుÈ – అనుచు పటˆ – Ùవe^_`న 0áషమనÈ – òపమÃP
·¹¹P బలర – †ిల+లï ాeణంబలÈ – పంచాeణమల Œáాలర – య³దవ1ల కÈ – క మ¦ –
aక!
అగ{జÀతžÈ – అన  aక! —అగ{జÀతžడ} N మందు ప1టw న~ాడ}
~ాడ} అన œ
అన œ ాeణమ – •
వ1నక మ³ర“ –
బదుల ఈ – ఈ బలరÈ – †ిల+లను చం†ినÈ – చం†ి~ä’ిన•á అంfయÈ – అgm •
లను – స0› వ1ను
ŒáాలరÈ – ŒÂల+ లను ఎల+ È – అందర“ సమ’ిన – న/ంƒన ~ారí – ~ారగP
·¹ºP అq – అq qశŠyంƒ – qర¿ yంచు‰q Öజనంబ – ఆమడంత qడ}ప1ను – ¢ డవ1 మ° – ŒÂపx
పర(తంబ – పర(తమంత ¢ డవ1ను – ఎతž
‹  ‰ండ – ‰ండల తžదలÈ – /ఖరమల ఱన – ­ంƒన
òఱలను – òఱపళÚ۝ ­ను È – ఆాశమవరక తq  – అంటw పq న – ~ా †ింƒన నల+ – నల+ టw
÷Œ›ళÚÛ – మబ3ల †Ñల+ – అfశయమ కల – క*Œ›నటw †Ñదవ1లను – †Ñదవ1ల úలంబల – గహల
కÈ – క అగ
లంబల – ­ంƒనటwš అyన – ఐన ఇగళÛ – పళÛ ఇగళÛ మధ నగల సందుల –
ఖ³@సh లమల అంధార – కటwÝ బంధురంబ – గjk ~Ÿౖ yనš అyన – ఐనటw వదన – Yటw
అంత0ాళంబను – ల€ప*గమ g
~ానల – ా0›ŠచుŠ జÀ(ల³ – మంటలవలΝ అñలంబ – భయంకర^_`నš
అyన – ఐనటw దృ¸ిజÀలంబను – చూప1ల ~äjk­ – ఉష¿ త(మన ‚È – క q~ాసంబల – ఉq‚పటˆ
+ 
అyన – ఐనటw ఉ•
Š+సq«ా(సంబలను – ఊ†ిర+ “ ^_ఱయÈ – ాeా/ంచుచుండŒా äలÈ – äలద

లకల –
లకలను పఱచు‰q – జÀ†ిపరƒ 8రంబ – భయంకర^_`నgm అగ – ఐనటw అజగర –
‰ండƒలవ ఆారంబనÈ – ర‘పమÃP
·¹7P జÀ†Ñరమ – జÀగ ఆలస మ లïకÈ – జరగకండ ఇప1xడ} – ఇప1xడ} ª{ప1లÈ – ఆవ1దూడలను Œáాల –
య³దవ1ల సుతžలÈ – †ిల+లను కృషž
¿ q – కృషž
¿ q ÃడÈ – Ãాటˆ ŒÒ†ÑటగÈ – ŒÒ†Ñట w ఏడ}Šనటˆ+గ
­ంŒ|దను – ­ంŒ›~ä’Ñదను అq – అq ాపప1 – ా†ి¸ ి రక!సుడ} – 0ాసుడ} ÃeవÈ – g
0›ల€ పjk –
పడ}‰q ఉంjెÈ – ఉంjెను నృా – 0ాజÀP
·¹UP ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందుP
·ºP ఒక – ఒా క వన – అడš †Ñదם అజగర – ‰ండƒలవలల€ మల+ మ – †Ñద×gm బ*’ినgm అgె – అgmŒá Œ›0Òందe
– éêమ³లయ³లంత ఉే¼ధమ – ¢ డ~Ÿౖనgm ఐ – అy  g
వావక – ా0›ŠచుŠ ¯ల³ – మంటలవంటw పర“ష

August 7 

– Ùవe^_`న పeచండతర – ­‚!*•ేర0ాq —పeచండమ N పeచండతరమ N పeచండతమమœ
ండతమమœ q«ా(సంబ –
ఊ†ిర“ల ÃÈ – Ãటw 8ర – భయంకర^_`న వéê  – అŒ› వలΝ క0ాళ – ñf ఆతత – క*Œ›ం•ెjk øహ( –

లకల ÃడÈ – Ãటw మనలÈ – మనలను éêం’ింపÈ – చంప1టక ఈ£kంచుచుÈ – ఎదుర“చూచుచు
šకటంబ – అf†Ñద×gm ఐ – అy  పjk – పడ}‰q ,ాŒ› – ,ాŒ›లబjk ఉన gm – ఉంgm ప10á – ఎదుర“Œానున 
 mÈ – g
0›ల€ కనుంŒÂంటw0ª – చూ,ార“కg
P
·ºP అq – అq ఒంjొ ర“í – ఒక0›‰కర కÈ – క చూప1చుÈ – చూ†ించు‰నుచుP
·ºP బకqÈ – బాసుర“q చం†ిన – సంహ0›ంƒన కృషž
¿ ండ} – కృషž
¿ డ} ఉండÈ – ఉండŒా మన – మన కÈ – క 
ామ – సరxమ అంచుÈ – అనుచు ƒంfంపÈ – š•
రపడ}ట ఏటw‚È – ఎందుక 0ా – రమ˝ దమ –
~ŸÛదమ g
టw – g
టˆ‰q ాక – ఆల³ాక yన•á అgm – అgm Ïటwల ంబ – కటwలత(మ ÃÈ – Ãటw
­ంగడ}È – ­ంŒ›~ä’ిన•á బక – బాసుర“q ~ŸంటÈ – ~Ÿనుక ä చనుÈ – చƒŠ వ1ను కృషž¿ – కృషž¿q
•ేతÈ – వలన అనుచుÈ – అనుచు పg
ËþÈ – కృషž¿q ఈ£kంƒ – ఉgే×/ంƒ ఉత¼కల –
ఉ
¼హమగల~ార“ ఐ – అy  •ేతžల – •ేతžలను ~ä’
e ి‰ంచుÈ – ఒక0›†Ñౖ కర“~ä’ి‰q నగచుÈ –
నవ1(తž దు0ా(ర“ల – అడ Œ›ంప0ాq~ార“ ఐ – అy  వగÈ – ~ŸళÚÛచుండŒాP
·º´P ~ారలÈ – ~ా0›q చూƒ – కనుŒÂq హ0› – కృషž¿డ} తన – అతq aక! మనంబనÈ – మనసునందుP
·º·P అరÞకల – ƒన †ిల+ల ఎల+ È – అందర“ ామ – సరxమను gmšజÀంతకడ} – 0ాసుడ} —gmšజÀంతకడ} N
gmšÕ cgేవతd
తdలను అంతకడ} cచంప1~ాడ}d
చంప1~ాడ}d 0ాసుడ}
0ాసుడ}œ
సుడ}œ ఔటÈ – అy ఉండ}టను ఎఱుంగర“ – 
ె*యq~ార“ అక!ట – అÖ  qరÞయల – భయమలïq~ార“ ఎదు0Â!q0› – ఎదుర“Œా ¢ yf0› äÈ –
äను కలను – ఉ
 నుకg
 అంచుÈ – అq šంచుచు šమ]ఢ}ల – ె*šతక!వ~ార“ అంచుÈ –
అనుచు ఆšరÞవ¦ – ప1టˆచుÈ  ఆగ{హత(మనÈ – òపమÝ ~ŸÈ తగలÈ – ~ŸంబjkంపŒా తమ – ~ా0›
aత‹  లïగ – దూడల †ిండ} – మందల ÃÈ – Ý దురÞర – భ0›ంప0ాq 8ర – భయంకర^_`న సరx – 
ామ aక! ఘన – అf†Ñదם తžండ – Yర“ య Ÿjk úల – గహ అంతమÈ – ల€ప*‚ •ÂƒŠ0› –
పe~ä/ంƒ0› అందఱుÈ – అందర“P
·ºQP ఆ – ఆ అవసరంబనÈ – సమయమనందుP
·º¹ ~äలxí – gేవతల చూƒ – కనుŒÂq భయంబÈ – బögm0› ఒందÈ – ¢ Œా గ{సన – ­ంŒ›~äయవలÎన Ÿjk
ఆ~äశంబనÈ – ఆతృతà అక!రÝ ఉజå +ల – ­‚!*పeా/ం•ెjk కల³xంత – పeళయాలప1 ఉజå +లమ³న¦ –
మండ}తžన  øహ( – అŒ› ¯లల దహÈ – అŒ› వంటw ఆారంబ – ఆకృf ÃÈ – Ãటw ­ంŒ|È –
­ంŒ›~ä’Ñను అస(లx – †Ñద×gm ƒన gmాqgm అéê – సరxమలల€ ఇందeమ – ŒÂపxgm మ³ధవ – ”{కృషž
¿ నక
అ0›xత – అ0›xంపబjkన మ Y~ా ార – వమల సం•
ర“లÈ – నడవjkకలగల~ా0›q అలx – ƒన ƒన 
ఆార“లÈ – ఆారమల కల~ా0›q /క – ావjkƒక!మల ర“లÈ – çయచున ~ా0›q కమ³ర – †ిల+
అñర“లÈ – Œáాలకలను zర“లÈ – ైర మ కల~ా0›qP
·ººP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ †Ñను – అf†Ñదם ామ – సరxమ •ేత – వలన ­ంగడ}పడ} – భ£kంపబడ}తžన 
సంగjkాండe – ’è éêతžల గ­È – సమ]హమను చూƒ – చూ’ి కృషž
¿ ండ} – కృషž¿డ}P
·º7P పడ}చుల – †ిల+~ాళÚ۝ లïగలÈ – దూడల క*’ి – కîjk †Ñౖ‰q – ఉత¼éêంƒ వతž
‹ ర“ – వ•ెŠదర“ *+ –
ఇంతకమందు కృష¿ – కృÊా¿ మ³ – మ³ aక! ‰డ}కల – కమ³ర“ల అgేల – ఎందు•ేత 0ార“ –
0ావటంలïదు అనుచుÈ – అనుచు Œá†ికల – ŒÂల+ మల ఎల+ È – అందర“ పల!È – అడ}గŒా ఏ – ఏ
‚{యÈ – šధమగ jk~ŸదÈ – సమ³
నమ•ె†Ñxదను äడ} – ఇప1xడ} పన గమ – ామ aక! Yర“ –
Yటw ‚È – f 0› – 0› ‚È – ‚ ఒక!లం| – గత‹ గƒŠŒా ాÈ – అగనటˆ
+  డబడÈ – కలగనటˆ
+  ఏలÈ

º

º

– ఎందుక •ే’ÑÈ – •ే’Ñను š m – బeహËgేవ1డ} ఓడకÈ – ~Ÿఱవక జªయÈ – •ేయను కద – కg
 అయ –
తంjke Ï{ర మí – కî
{ రప1 పనులP
·ºUP అq – అq తల ’ి – šంƒ qÉల – సమస‹ మను ల€చనుండ}ను – ాాడ}~ాడ} qజ – తనను ఆ/{త –
ఆశ{yంƒన~ా0› qగ{హ – ఇబ3ందులను çచనుండ}È – ŒÂటˆ~ాడ} ఐన – అyనటw త­ËకంటwÈ – కృషž
¿
—త­Ëకంటw N త­Ë cపదËd
పదËd కంటw cఅþడ}d
అþడ}d šషž
¿ వ1œ
వ1œ ­ంటwెర“వర“ల – gేవతల —­ంటwర
ె “వర“ల N
­ంటw cఆాశd
ఆాశd ెర“వ1 cమ³ర
మ³ర
మనd
మనd సంచ0›ం•ెjk వర“ర“ cఉత‹ మలd
మలd gేవతలœ
తలœ ÷ఱ*డ – Œáల†Ñడ}తžండ
రక!సుల – 0ాసుల ఉక!­గల – మgmంపŒా ~Ÿక!సంబ – సéêంప0ాqgm అగ – ఐన అజగరంబ –
‰ండƒలవ అy – ర‘ప1g
*Š ఉన  – ఉన టw ఆ – ఆ నరజను – మనుషžలనుfను~ాq కతž
‹ కÈ –
ŒÂంతžల€ ¢ తž
‹ ŒÂq – గంప1గ]jk ÷త‹ ంబ – అందర“ ~ŸంటనంటÈ – కîj
 చq – ~Ÿ Ûన తమËÈ –
తమను అందఱÈ – అంద0›q ƒందఱవందఱ – ƒ
 Øన మ •ే’ి – •ే’ి ­ంగÈ – ­ంŒ›~äయ అగ
*ంచుÈ
– గమ‚ం•ెjk అజగరంబ – ‰ండƒలవ కంఠg
(రంబనÈ – ŒÂంతžల€పల సరంబ – Œా* ~ŸడలకండÈ – 
కండ తన – అతq aక! శ0ÒరంబÈ – gేహమను †Ñంƒ – †Ñద×gm •ే’ి గ{ద×నÈ – స0›Œ
ా ­gె×చరƒనటˆ
+ –
సజÀåకటwనటˆ
+ గ —­gె× చరచు N ,ా+బలల³ంటwš ~äయటక 0ాటల qలబöటw ­gె× ల³ ఖ³@
ఖ³@లïకండ కటˆటœ
టœ ఉండÈ
– అవ(ŒాP
·7P ఊ†ి0› – «ా(స ~Ÿడలక – ఆడక కడ}ప1నÈ – కడ}ప1 ~ాప1 – ఉబ30›ంప1 ఒదšనÈ – కలగŒా ామ –
సరxమ ాeణ~ాతంబల – ాeణ~ాయవ1ల సం
†ింƒ – ­క!*త†ింƒ y /రమÈ – తల వeక!ల –
బద× ల ~ా†ి‰నుచుÈ – •ే’ి‰నుచు ~Ÿడ*చqyÔ – చq yÔను పటˆ – గటw 8షమ – చప1xడ} ÃÈ – 
ÃటwP
·7P కî
{ ర – భయంకర^_`న ~ా ళ – ామ aక! š«ాల – †Ñదם క£k – కడ}ప1 గతžలÈ – ల€ప*‚ వ1~ా0›q
Œáవత¼ – ఆవ1దూడల —Œáవత¼మ N ఒక సంవత¼రమల€ప1 ఆవ1 దూడœ
దూడœ సంఘంబ – గంప1 ÃÈ – Ãటw
ార“ణ – కర“ణ yÔ Ÿjk అమృత – అమృతప1 వృ¸ి – ~ాన •ేత – వలన బeతžకంŒాÈ – ìšంచునటˆ
+ Œా
చూƒ – •ే’ి వత¼ంబలÈ – ఆవ1దూడల ~ార“È – ~ార“ 
ను – అతను త¦ – g
q ఆస – Yటw  mÈ
– g
0›q మగడÈ – ~Ÿనుకక వ•ెŠÈ – వ•ెŠను ఘన – మబ3లనుంjk ఉనుËక‹డ} – ~Ÿలవjkన~ాడ} ఐ –
అy  
ర – నతeమల అÁకమ – గంప1ల ÃడÈ – Ãటw ఒప1x – చక!Œా ఎసగ – అfశyం•ెjk ఆ –
ఆ పe’ిద× ుjైన 
0ª˜ – చందుeq —
0ª˜డ} N 
రలక ఈ˜డ} cభర‹ d చందుeడ}œ
డ}œ చందంబనÈ – వలÎP
·7P అమర – gేవ
 వర“ల – «Æ{షÄ žల ‰ఱకÈ – òసమ కమలజÀండంబÈ – బe°Ëండమ —కమలజÀండమ N
కమలజ cబeహËd
Ëd అండమ
అండమ బe°Ëండమœ
Ëండమœ ఎల+ È – అంతటwq బ*È – బ*చక{వ0›‹q fరస!0›ంƒ – ెగjk
బ*య – గ{éêం•ెjk వడ}గ – ~ామ
వ
ర“డ} Œáప – య³దవ సుతžల – కమ³ర“ల ‰ఱకÈ – òసమ 
ాపప1 – దుష మyన †Ñను – †Ñదם ామ – సరxమ aక! గళమ – కంఠమను తటˆగట –
ఖంjkంచుటక బ*యక Ÿ  – తపxక అfశyంచునుP
·7´P ఆ – ఆ †Ñను – †Ñదם ామ – సరxమ ^ÓనÈ – gేహమనుంjk ఒక – ఒా క అదుÞతమ –
ఆశŠర కర^_`నటwgm ఐన – అyన ~Ÿలంగ – పeాశమ gmక‹ట – gmŒాÞగమలను ఉgz×పకమ –
పeా/ంపజªయనgm ఐ – అy  వjkÈ – ~äగమŒా ~Ÿడ* – ~Ÿలవjk gేవపథంబనÈ – ఆాశమ³ర
మన 
ేజ0›ల+ చుÈ – ~Ÿ*Œ› త ª{ప1లÈ – దూడల బలర“È – †ిల+ల బöదరÈ – భయపడ}తžండగ కృషž
¿ q–
కృషž¿q aక! gేహమÈ – శ0Òరమను వƒŠ – •ే0› •Â•ెŠÈ – పe~ä/ం•ెను ఆ – ఆ పe’ిద× ుjైన ాపడ} –
బలకృషž
¿ డ} •ÂƒŠ – దూ0› ాeణమలÈ – ాeణమలను ా†ినÈ – ْి~ä’ిన అంతÈ – ~Ÿంట ä ˜ద§ –
qష!లËష^_`న సత‹ +మ – సత(గణ†èత^_`నgm ఐ – అy P
·7·P తన – అతq aక! ర‘ప1 – స(ర‘పమను ఒక – ఒª ఒక! మ³0|Íనను – ,ా0|Í
స0ª మనమనÈ –
మనసునందు ఇడ}‰qనÈ – ఉంచు‰న •á తలƒన•á ాపమ – ాపమల —fešధాపమల N అహం

August 7 

cగర(మd
గర(మd ఆగ cఆగడమ
ఆగడమ తప1xd
తప1xd ´ఏనసు¼ cఅప0ాధమd
అప0ాధమdœ అంతయÈ – సమస‹ మను తన –
అతqయందు ల€ŒÂqచను – లయమ•ే’ి‰ Ÿjk హ0› – šషž¿వ1 తనుÈ – తనను ­ంŒ›న – ­ంŒ›నటw
దనుÕqÈ – 0ాసుq ‰q వక Ÿ  – ’ీ(క0›ం చj
 తన – అతq ల€ప* – ల€ప* ‚È – ‚P
·7QP తదవసరంబనÈ – ఆ తర“~ాత సురల – gేవతల కసుమ – ప&ల వర"ంబలÈ – ~ానల క0›yంƒ0› –
క0›†ింƒ0› మనుల – ఋషžల హ0›"ంƒ0› – సంøింƒ0› రందుల – అప¼రసల —రందుల
రందుల N
రంభమన గ~ార“
రంభమన గ~ార“ ఏకfeశంf యప¼రసల
యప¼రసల 0› †èర+క చూP
చూPšవరమల దస‹ మœ 
œ ఆjk0› –
ట మల •ే’ి0›
గంధర“(ల – గంధర“(ల ాjk0› – ాటలాjk0› ^ÓఘంబలÈ – ^Óఘమల మృదంగమల – మgె×లల
భంŒ›È – వలΝ 8¸ిం•ెÈ – 猛నš ’ిద§ – ’ిద§ ుల గణంబల – సమ]హమల జయజయ –
జయమదయమ అ Ÿjk షణంబల –
(నమల ¸ిం•ెను – •ే’ి0› అంత – అప1xడ}P
·7¹P ఆ – ఆ aక! ~ాద ంబలÈ – ధ(నులను మ° – ŒÂపx జయ0ావంబÈ – šజయ
(నమలను ఆ – ఆ 
ాటల – ాటలను ఆ – ఆ ఆటలÈ –
ట మలను gేవ – gేవతలల€ జª షž
Ä – †Ñద×~ాడ} పదËÕండ} –
బeహËgేవ1డ} šq – šq †ీefÈ – సంÃషమÝ భ]­ – భ]ల€కమన కÈ – క ఏెంƒ – వƒŠ äడ} –
ఇప1xడ} ఈ – ఈ వత¼ – దూడలను అరÞకలÈ – బలరను భజంగ – ామలల€ పf – ŒÂపxgm
éêం’ింపంగÈ – చంప1తžండŒా ఈ – ఈ బలకండ} – †ిల+~ాడ} ఏ~ŸంటÈ – ఏ šధమŒా బef‚ం•ెÈ –
ాాjెను ^Óల – ŒÂపxšషయ^ӝ అనుచుÈ – అను‰నుచు ఊéêం•ెÈ – అను‰ Ÿను ఇచ-ల€È –
మనసునందుP
·7ºP అంతÈ – ఆ తర“~ాత ఆ – ఆ అజగర – ‰ండƒలవ చరËంబ – కGబరమ ‰q  – ‰gm×  gmవసంబల –
ాలమన ‚È – క ఎంjk – ఎంjk y †Ñద× – •
ల³ ాలంబ – ాలమవరక Œáాల – య³దవ1ల బలర“
– †ిల+ల కÈ – క ª@ – ఆట úలంబ – గహ ఐ – వలÎనy  ఉంjెÈ – ఉన gm ఇటˆ+ – ఈ šధమగ
Ïమ³ర – ƒన 
టw cRQసంPలd —అవ,ాhషట!మ N Ïమ³రమ cQసంP
సంPవరకd
వరకd 'గండమ cసం 
సంPd
సంPd
´|«
Í ¬ఱమ cQసం 
QసంPd 
¹సంPd 
QసంPd
QసంPd
ºసంPd
సంPd ·బల మ c¹సం
సంPd ¹
ర“ణ మ cQసం
సంPd యÏవనమ cQసం
సంPd ºవృద× త(మ cºసం
సంPd
7వ0Ò" యస‹
యస‹ +మ cUసం
cUసంP
సంPవరకd
వరకdœ š°రంబలÈ – ¯{డలను ఐదవ – అyదవ cQd ఏటÈ – ఏళÛవయసుల€
కృషž¿ండ}

–

కృషž¿డ}

అఘ³సుర“qÈ

–

అఘ³సుర“q

—అఘ³సుర“డ}

N

‰ండƒలవ

0ాసుడ}œ
0ాసుడ}œ 

ెగ1చుటయÈ – చంప1ట తమËÈ – ~ా0›q ాచుటయÈ – ాాడ}టలq ఆఱవ – ఆ0á c¹d ఏటw –
ఏళÛవయసుల€q వృ
‹ంతంబ – వర‹ మ³నమ అq – అq ƒత‹ ంబల – మనసులందు Œáప – య³దవ1ల
కమ³ర“ల – బలర“ 'గండమ – QN ఏళۚవరమ అq – అq తలంచుచుందుర“ – šంతžర“ అq –
అq •ె†ిxనÈ – •ెపxŒా ఆ – ఆ పe’ిద× ుjైన ప1డ­ఱడ} – 0ా՝ ఆ – ఆ పe’ిద× ుjైన పరమ – అfŒÂపx ֌›
– ఋషžలల€ ఇందుeÈ – «Æ{షÄ žq కÈ – ‚ ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
·77P అygేండ}+ – అygేళÛవరక Ïమ³రమ – Ïమ³0ావసh —అవ,ాhషట!మ N Ïమ³రమ cQసంP
సంPవరకd
వరకd 
'గండమ cసం
Í ¬ఱమ cQసం 
సంPd
సంPd ´|« 
QసంPd
సంPd ·బల మ c¹సం 
¹సంPd
సంPd ¹
ర“ణ మ cQసం 
QసంPd
సంPd యÏవనమ cQసం
QసంPd
సంPd
ºవృద× త(మ cºసం
యస‹ +మ cUసం
ºసంPd
సంPd 7వ0Ò" యస‹
cUసంP
సంPవరకd
వరకdœ అటద – ఆ †Ñౖన అyదు – అyదు cQd ఏండ}+ –
ఏళÚÛవరక 'గండమ – 'గంj
వసh  అqyÔjk – అ Ÿjk ాeయమ – ఈడ} వయసు¼ అందుÈ – అల³
ఉండŒా అyదు – ఐదు cQd ఏండ+ ~ాడ} – ఏళÛవయసు~ాడ} ఐన – అyనటw అబåþ – కృషž
¿ q చ0›తంబÈ
– వర‹ నను 'గండమ – 'గండమ అq – అq Œáప – య³దవ1ల బలర“ – †ిల+ల ఎల+ È – అందర“
తలతžర“ – šం•ెదర“ అంటwš – అ
 వ1 ఎటˆ
+ – ఎల³ తలతžర“ – అను‰ Ÿదర“ ~ారల – ~ార“ qర“డ}
– గడƒనసంవత¼రమన •ే’ిన – •ే’ినటw పqÈ – పqq äటwgm – ఇపxటwgm అనగÈ – అనుట వచుŠ ä –
స0›yã 
ాదు ఇgm – gzqq
–
 కÈ – క వర“సÃÈ – క{మమŒా ఎఱŒ›ంప1మ – ెలప1మ
అనువ1డ} – అడ}గŒా యf – Öగలల€ చందుeడ} – ఉత‹ మడ} ఐన – అyనటw ˜కడ} – ˜కడ}P

º´

º·

·77PP Öగ – ఙ!న దృ¸ిÈ – దృ¸ిÝ చూƒ – చూ’ి ఒ‚!ంత – ‰gm× ’èప1 šంƒ – ఆల€ƒంచు‰q šనుమ –
šనుమ 0ాజవర – మ°0ాజ šనయధుర – šనయమ ధ0›ంƒన~ాడ పరమ – అf గహ మ –
రహస ^_`నgm అనుచుÈ – అనుచు పలకదుర“ – •ె†Ñxదర“ ఆర“ ల – †Ñద×ల /ష – /షž ల జనుల –
సమ]హమల ‚È – క ఈవ1 – Áవ1 •ేయ – ~ä’Ñjk తలప1È – సంgేహమగ0›ంƒP
·7UP †ిeయ0ా* – ఇష సɝ వలq – గ0›ంƒన ~ార‹ ల – šషయమల †ిeయజనుí – ఇషžల కÈ – క ఎల+ ¢ దు×È
– ఎల+ ప1xడ} †ిeయమ – ఇష మ అగ – అyÔ jk భంŒ›È – šధమగ †ిeయండ} – ఇషžడ}
^Óల•ేయ~ాడ} అగ – ఐన హ0› – కృషž
¿ q చ0›తంబల – వర‹ నల †ిeయ – ఇష ^_`న భక‹í – భక‹ల కÈ
– క ఎల+ – అq  ఎడలను – సమయమలందును †ిeయమ – ఇష మ ా~ä – ా~ా ఏ­ అగనుP
·UP అq – అq ప*‚ – •ె†ిx Öగ – Öగలల€ ఇందుeండ} – «Æ{షÄ žడ} 0ాజªందుeÈ – మ°0ాÕన ‚È – క ఇటˆ+
– ఈ šధమగ అqyÔ – •ె†Ñxను అటˆ
+ – అల³ అఘ³సుర“q – అఘ³సుర“q ÷గంబ – Yటw వలనÈ –
నుంjk కడƒ – ~Ÿలవjk లïగలÈ – దూడలను Œáప – య³దవ1ల కమ³ర“లÈ – బలరను బef‚ంƒ –
ాాjk ~ార“నుÈ – ~ార“ 
నునుÈ – అతను చqచq – ”{ఘమŒా~Ÿ ÛP
·UP కqyÔÈ – కనుŒÂ Ÿను కృషž
¿ డ} – కృషž
¿ డ} ,ాధు – మంƒ ÁరమÈ – ÁళÚÛ క*Œ›నg
qq మ° – ­క!*
గంñరమÈ – ల€తžగలg
qq పదË – పదËమల òకనద – ఎర{కలవల ,ా(దు – కమËqప&gే Ÿను š Yద –
~äడ}కŒా ఆçద – Ùసు‰నుట•ే మద – మె‹ ‚!న భృంగ – తž^_Ëదల ద(ంద( – జంట aక!
ఝంారమÈ – ఝంారమలకలg
qq ఘన – ŒÂపx కల€+ల – †Ñద× అలల అ Ÿjk ల
– Ùగల š
న –
సమ]హమనందు šహర¦ – šహ0›ంచుచున  ాదంబ – కలహంసల —ాదంబమ N ధూమ 
వర¿మ కల మక!
ధూమవర¿
ాళÚÛ కల హంసœ
హంసœ òల³హల – కలకలమ Ÿjk స(న – ధ(నుల•ేత š,ా2రమÈ – ­‚!*పeా/ం•ెjkg
qq
మంద – ^_ల+q ~ాయజ – Œా*వలనక*Œ›న కణ – Áటwతžంపరల ,ారంబÈ – దట మŒా కలg
qq
ా,ారమÈ – సరసు¼నుP
·UP కq – చూ’ి త­Ëకంటw – కృషž¿డ} పg
Ëþడ} తమËలyంటw – సరసు¼aక! —తమËలyల
+ N త­Ë
cపదËమd
+ cq~ాసమd
పదËమdలక ఇల
q~ాసమd సరసు¼œ
సరసు¼œ ,¢ బగÈ – చక!దనమన కÈ – క ఇచŠÈ – మనసునందు
^_చుŠ‰నుచుÈ – పe/ంచుచు •ె•ెŠరÈ – ”{ఘమŒా Œా*È – Œా*వలన ఓ*È – ­క!* కదలÎడ} – కgmలÎjk
కరళÛ – అలలవలq తžంప1ర“ల – Áటwúందువ1ల జల+ – జల+లaక! †Ñల+ నÈ – అfశయమ•ేత ఒడళÚÛ
– శ0Òరమల గగ0Âxడ}వÈ – గగ0ాxటˆ•ెందుతžండగ ‰లంక – సరసు¼ aక! |లంకలÈ – గట+ ద
ాయ – ాయల పండ}ల – పళ۝ Œ|లల – గతž
‹ ల ~äeగనÈ – బర“వ1లక Œ› – ÷Œ›
 పటˆ – ధృడత(మ
కల – క*Œ›న •ెట ˆ – వృమల తžటమ – సమ]హమల ÁడలÈ – Áడలందు ఒప1xచున  –
చక!Œానున టw ఇసుకfపxల – ఇసకgmబ3ల šప1x – š,ా‹రమలను చూƒ – చూ’ి ~äడ}క – ఉ
¼హమ
†ిచŠ*ంపÈ – అfశyంచŒా ŸచŠలల – ’è éêతžల ‚È – క ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – •ె†ÑxనుP
·U´P ఎండÈ – ఎండవలన మŒ
›f0› – మ³jk y ఉ
 ర“ ఆకటÈ – ఆక*•ేత పjkf0› – బడ*f0› ఇంకÈ – ఇంకను
ఏల – ఎందుక šలంúంపŒాÈ – ఆలస మ•ేయట రంjk – రంjk ఓ – ఓహ  బలకల³0ా – †ిల+లî చ*×È –
చgm×కîడ}లను కడ}వÈ – fనుటక రమ – అంద^_`న సh లంబ – •áటˆ ఇక!డ – ఇక!డ ఈ – ఈ దండÈ –
~Ÿౖప1న లïగల – దూడల Áర“ – Áటwq 
eš – 
Œ› ఇరవందÈ – Ÿల‰q పƒŠకí – పƒŠగjk ^ÓయచుÈ
– fనుచు తండంబ – గంప1గటwనš ఐ – అy  šహ0›ంచుచుండగÈ – fర“గతžండŒా అమంద –
­క!ట^_`న †ీefÈ – ఇష మÝ భ£kంత^Ó – f ŸదమP
·U·P అqనÈ – అనŒా అగŒాక – అలŒª అq – అq వత¼ంబలÈ – దూడలను ఉ
¼హంబనÈ – హ Êార“Œా
qరËలంబల – స(చŠ^_`నš అగ – ఐన జలంబలÈ – ÁళÚ۝ 
ešంƒ – 
Œ›ంƒ పƒŠకల – పƒŠగjk
÷ల+ ంబల – దుబ3ల కల – ఉన టw పల+ ంబలÈ – పల+ ప1పegేశమలందు q*†ి – ఉంƒ •Âక!ంబల –

August 7 

స(చŠ^_`నš అగ – ఐన చ*× – చgm×కîడ}లగల ƒక!ంబలÈ – ాšళÛల€q సంచులను చక!È – చక!Œా
jkంƒ – gmంప1‰qP
·UQP జలజ – పదËమ అంత’ిhత – అంద* క0›¿కÈ – బ డ}ను f0›Œ›0ాÈ – చుట% 
0ా సంఘంబల –
క*’ిగటˆŒానుంjెjkš ఐ – అy  ఉన  – ఉన టw ఱకల – దళమల చందంబనÈ – వలΝ కృషž¿qÈ –
కృషž¿jk f0›Œ›0ాÈ – చుట% 
0ా కîర“Šంjk – కî0Šq £kంచుచుÈ – చూచుచు /లలÈ – 0ాళÚ۝ పల+ వమí
– ƒగళÚ۝ తృణమí – గjk చల లతí – లతల ƒక!ంబలÈ – సంచుల ప1వ1(లÈ – ప1వ1(ల
ఆకలÈ – ఆకల కంచంబల – fనుట|Íన పళÛమల ాÈ – అగనటˆ
+ Œా భøంƒ0› – fంటw0› అచటÈ –
అక!డ Œáప – ŒÂల+ ల అరÞకí – †ిల+ల భ]వ0ా – 0ాజÀP
·U¹P మ³టwమ³టw‚È – పలమ³ర“+ ~äల
e È – ~ä*q మjkƒ – వంƒ ఊ0›ంచుచుÈ – ఆస†Ñట ˆచు ఊరŒాయలÈ –
ఆవాయల³ంటwš fనుచుÈ – fంట% ఒక!డ} – ఒా కడ} ఒక!q – ఒా కq aక! కంచమ – కంచమ
ల€qgmÈ – అంద*g
qq ఒjk’ి – ఒడ}ప1Œా Ùసు‰q చయ న – చటˆక!న ­ంŒ› – f ä’ి చూడ} –
చూసు‰నుమ లïదు – ఏలïదు అq – అq Yర“ – Yటwq చూప1È – చూ†Ñట ˆను ఒక!డ} – ఒకతను
ఏగ0› – ఐదుగర“ cQd ఆర“
0› – ఆర“గ0› c¹d చల×ల – చgm×కîడ}ల ఎల­ – 0|ƒŠ y పq దమ –
పంgెమల ఆjk – ~äసు‰q కî0Â!qకî0Â!q – బŒాకî0ªసుకంటˆ కడ}చుÈ – fనును ఒక!డ} – ఒకతను
ఇq యÈ – అq టwq బ ర*ƒ – బ# 0›+ం•ే’ి ఇడ}చుÈ – ఇసూ
‹  ŸచŠ*తనమ – ’è హవమ అనుచుÈ –
అనుచు బంెనగండ}ల – వర“సగ అంద0›‚ మద× ల †Ñట ˆట —బంెనగండ}+ N బంf cవర“సd
వర“సdŒా కî0Šన 
~ా0›‚ తల³ ఒక గండ} ఇ•ెŠjk ఆటœ
ఆటœ ఆడ}È – •ేయను ఒకడ}È – ఒకతనుP
·U¹PP కృషž
¿ È – కృషž¿డ}q చూడ}మ – చూడ} అనుచుÈ – అనుచు ‚క0›ంƒ – మ³యజª’ి వjkÈ – ~äగమŒా
ç లÈ – ఎదుర“Œానున  ^Ó* – మంƒ భ – fనుబంj
రమల 0ా/È – గంప1ను ^_సగ –
~äగమŒాfనును ఒకడ} – ఒకతను నవ1(È – నవ1(ను ఒకడ} – ఒకతను సఖులÈ – ’è éêతžలను
నš(ంచుÈ – నš(ంచును ఒక!డ} – ఒకతను మచŠటల³డ} – కబర“+•ెప1xను మ0›యÈ – మ0›’ి వ1ను
ఒకడ} – ఒకతనుP
·UºP ఆ – ఆ అవసరంబనÈ – సమయమనందుP
·U7P కడ}ప1న – ¢ ట ద gmండ}Œా – నడ}మక దటvŒా కటwన – కటˆ‰న  వలవ – గడ  ల€È – అందు ల³*త –
చక!టw వంశ
ళంబÈ – మర q •Âq†ి – దూ0›Š šమల – qరËల^_`న శృంగంబను – ‰మËబ]ర
~äతద
e ండంబను – బöత‹ంకర{లను జÀఱ0ాÁక – జÀ0› కండ j
చంకÈ – ఎడమచంకల€ ఇఱ‚ – ఇ0›‚ంచు‰q 
గడ – గడబŒాకలŒ›న †Ñర“గ – †Ñర“గ ÃÈ – Ý ^Óళšంƒన – క*†ిన చ*× – చద× న మ మద× –
కబళమ j
ప* – ఎడమ •ేతÈ – •ేfల€ ÷నయÈ – చక!Œా ఉqƒ – ఉంచు‰q •ెల0ªŒ› – •ెల0ªŒ› ‰స0›
– మ0›ం‰ంచమq అjkŒ› ెƒŠన – Ùసు‰ƒŠన ఊర“Œాయల – ఊరŒాయమక!ల ~äళ
e Û – ~äళ۝ సందులనుÈ
– మధ ల€ 
È – అతను ~ŸలయÈ – ఉండ}నటˆ+ ఇఱ‚ – ఇ0›‚ంచు‰qP
·U7PP సంగjీల – Ãటw~ా0› నడ}మÈ – మధ న చక!గÈ – చక!Œా కîర“Šంjk – కî0Šq నరË – ప0›°సప1 
షణమలÈ – మ³టలÝ నగవ1 – నవ1(లను Ÿఱ†ి – ~ా †ింపజª’ి య³గక‹ – హš0ాÞగమల
భøంచు~ాడ} కృషž
¿ డ} – ”{కృషž
¿ డ} అమర“ల – gేవతల ~ŸఱగందÈ – అబ3రపడŒా «ÌÍశవంబÈ –
బల మను ^_ఱ’ి – పeా/ంపజª’ి చ*×È – చgm×కîడ}ల కjk•ె – f ŸనుP
·UUP ఇటˆ+ – ఈ šధమగ కృష¿ – కృషž
¿ qÝ సéêతžల – కîడ}‰న ~ార“ అyన – ఐన Œáప – ŒÂల+ ల కమ³ర“ల
– †ిల+ల చల×ల – చgm×జనమల కడ}చుÈ – f Ÿjk ఎడÈ – సమయమనందు ª{ప1ల – దూడల
^Óప1ల – గjk fనుట కÈ – òసమ •ÂƒŠ – ÷ద*jk పచŠq – పచŠటw గఱక – గjk  జ4ంపంబల –
దుబ3ల గంప1í – సమ]హమల కÈ – క ఉఱ‚ – ప0›Œ|ట w y లంప1ల – gొ ంగ^Óత ^Óయచు –
fనుచు 8రంబ – భయంకర^_`నgm అగ – ఐన అరణ ంబÈ – అడš నడ}మÈ – మధ ల€ Ãరంబ –

ºQ

º¹

అ mక^_`నgm అగ – ఐన దూరంబÈ – దూరమనక చqనÈ – ~Ÿళیా ~ాqÈ – ~ాటwq అš ానక –
చూడలïక కనబడక ~Ÿఱచుచున  – బöదుర“తžన  Œáప – ŒÂల+ ల jkంభకí – †ిల+ల కÈ – క
అంజనయనుండ} – కృషž¿డ} పg
Ëþడ} ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
QP šనుడ} – šనంjk ఓ – ఓహ T బలకల³0ా – †ిల+ల ª{ప1ల – దూడల అట – అడš  mÈ – మ³ర
మవ
మ° – •
ల³ దూరమÈ – దూరమŒా చqyÔÈ – ~Ÿ Ûనš òమల – లïత ఘ³స – గjk q ఖ³దన –
fనవలÎన Ÿjk ఉ
¼హంబ – హ Êార“ ÃÈ – Ý ఎందుÈ – ఎక!jk‚ yÔ Y – ~Ÿ Ûన~I ఏ­ – ఏ­టw
అyÔ Y – జ0›Œ›నgో  కî
{ రజంతžవ1ల – కî
{ రజంతžవ1ల —కî
{ రజంతžవ1ల N ఇతర జంతžవ1లను చం†ి f Ÿjk
ప1* మన గ జంతžవ1లœ
జంతžవ1లœ •ేÈ – వలన ఏ – ఎటw ఆపదÈ – పeమ³దమ ఇక!ట+ ను ¢ ంgె Y – ¢ ంgmన~I
కq – చూ’ి ెత‹ žÈ – Ùసు‰•ెŠదను కడ}వండ} – fనంjk చ*× È – చgm×జనమల ‰ఱతల –
తక!వపడ}ట ాకండÈ – జర“గకంj
 ర“ – ర“ అందఱుÈ – అందర“P
QP అq – అq •ె†ిx – •ె†ిxP
QP క0ా¿ – •ెవ1లద ఆలంúత – ~ä*Ûడ}చున  ాకపమల – Õలాల ÃÈ – Ãటw Œª{~äయ –
^_డల€~äసు‰న  °ర – దండల ఆ – వర“సల ÃÈ – Ãటw స(ర¿ – బంŒారమ ఆ’ిత – jkŒ›న 

పడమ•ే’ిన ~äతద
e ండమల – బöత‹ంకర{లను ÃÈ – Ãటw స¦ – మంƒ †ింఛ – Ÿమ*†ింఛమల
g
మంబ – మ³ల ÃÈ – Ãటw ప&ర¿ – qండ} ఉ
¼హమ – ప&qక ÃÈ – Ãటw ధృత – ధ0›ంపబjkన అన 
– అన ప1 కబళ – మద× క*Œ›న ఉతž2ల+ – š0›’ిన అబå – పదËమవంటw హస‹ ంబ – •ేf ÃÈ – Ãటw
తర¿ త(ంబనÈ – ందరక*Œ› ఏŒ|È – ~ŸÛను లïగల – దూడల కÈ – òసమ ఐ – అy  దూర –
దూరమనంద* అట – అడš  m‚È – మ³ర
మనP
Q´P ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ ఏగచుÈ – ~Ÿళ‹ ÚP
Q·P ఈ – ఈ •áÈ – •áటˆనందు పƒŠక – పƒŠగjk ^Ӓినš – f
 y ఈ – ఈ •áÈ – •áటˆనందు 
ešనš – 

Œ›నš Ãయమ – ÁళÚ۝ ఏŒ›నš – ~Ÿ Û yనš ఈ – ఈ •áÈ – •áటˆనందు ఈ – ఈ •áటÈ –
•áటˆనందు మందŒÂన š – గంప1కటwనš ఈ – ఈ •áÈ – పegేశమనందు ా’ినš – šjk yనš జÀడ –
ఆనమ³ళÚ۝ ఇgెygె – తపxక ఇgే అనుచుÈ – అనుచుP
QQP కంజద*þడ} – పg
Ëþడ} కృషž¿డ} ~Ÿద|È – అ ä(¸ిం•ెను ‰ంజక – ~Ÿనుgzయక లïగలÈ – దూడలను
అార – అ­త^_`న గర“ – ŒÂపx తృణ – గjk గల అవqా – అడš ప1ంజంబలÈ – సమ]హమలందు
ñకర – భయంకర^_`న మృగ – జంతžవ1లకల కంజంబలÈ – ¢ దలల€ దర“లÈ – గహలల€ Œ›ర“లÈ –
‰ండలల€ ‰లకలÈ – •ెర“వ1లల€ నదులÈ – ఏర“+యందుP
Q¹P అంత – అప1xడ}P
QºP బలండ} – ƒన †ిల+~ాడ} అయ È – అyన†ిxటw‚ బాసుర – బాసుర“q అనుÕqÈ – తమËq తžeంపÈ
– చం†ి బలరÈ – †ిల+లను ª{ప1లÈ – దూడలను ఏ – ఎటw âలÈ – š
నమÝ బef‚ం•ె ‰! –
ాా•ె Yకg
 భšÈ – భ]ల€కమనందు ఉéêంపÈ – తలచుటª కడ}È – ­‚!* •áద మ –
ఆశŠర కర^_`నgm అంచుÈ – అనుచు ఆల€నÈ – అంతల€పల అంబజసంభవ1ండ} – బeహËgేవ1డ}
—అంబజసంభవ1డ} N అంబజ cపదËమd
పదËమdన సంభవ1డ} cప1టw న~ాడ}dP
~ాడ}dPబe
dPబeహ˜
˜ చq – ~Ÿ ۝ మ³య³బల –
కపటబలకq ˜ంభ¦ – అ mక^_`న బలంబÈ – శ‚‹q ఆల€‚ంపÈ – చూడవలÎనq తలంƒ – šంƒ j
•ెÈ
– g
ƒ~ä’Ñను ఒక – ఒా క •áÈ – సh లమన ఆ – ఆ లïగలÈ – దూడలను బలరÈ – †ిల+లనుP
Q7P ఆసమయంబనÈ – అప1xడ} దూడల – ఆవ1దూడల yన – ~Ÿ Ûన జÀడ – ఆనమ³ళÚ۝ ఎఱుంగక – 
ె*యక త†ిx – త†ిx Œా ఆ – ఆ పe’ిద× ుjైన పదËల€చనుండ} – పg
Ëþడ} కృషž¿డ} ఎపxటw – మనుపటw
‰లంక – ‰లను కడ – వద×  కÈ – క వƒŠ – వƒŠ ఆ – ఆ •áటÈ – పegేశమనందు ŸచŠలలÈ –

August 7 

’è éêతžలను ానక – కనుŒÂనలïక ~ా0›È – ~ా0›q 0› – †ి*ƒ లïకండ}ట – అక!డలïక వ1టను
qశŠyంచు‰q – ’ిh రపరచు‰q Œášందుండ} – ”{కృషž
¿ డ} —Œášందుడ} N Œá cఆవ1ల
ఆవ1ల ìవ1లd
ìవ1లdక šందుడ}
šందుడ}
šషž
¿ వ1œ
వ1œ šశ( – సర(మ šదుండ} – ె*’ిన~ాడ} ావ1న – కనుక ఇgm – ఈ పq š0›ంƒ – బeహËgేవ1q
aక! ÷ఱంగ – çసమ అq – అq ఎఱంŒ› – ెలసు‰q f0›Œ› – ~Ÿనుకకcమందకd వ1చుÈ –
~ŸళÚÛతžP
QUP వంƒంపÈ – çసమ•ేయటక పqలïదు – అవసరమలïదు బeహË – బeహËgేవ1q‚ ఇచటÈ – ఇక!డ
వత¼ంబలÈ – దూడలను బలరÈ – †ిల+లను వంƒం•ెÈ – çసప1•ెŠను కనుబe­ – మ³య•ే’ి తను  –
అతqq మరలÈ – f0›Œ› వంƒంచుట – çసప1చుŠట ఆశŠర ^Ó – అబ3రమ³ ాదు వంƒంపÈ –
çసప1చుŠట తన – తన ‚È – ‚ ఏలÈ – ఎందుకలï ెచుŠట – త äÙసు‰చుŠట అగÈ – జర“గను వల×
– వదు×లï అంచుÈ – అనుచు బe°Ëండమí – బe°Ëండమల ä వంƒంపÈ – మ³యమ•ేయ మర*ంప –
మరలప1టwంప äర“Š – సమర“§jైన హ0› – šషž
¿ వ1 âలÈ – šల³సమŒా మంద°స – ƒర“నవ1(క*Œ›న
ఆసు డ} – çమకల~ాడ} ఐ – అy PQ Œáాల – ŒÂల+ ల సుతžల – †ిల+ల లïర“ – లïర“ అq – అq
Œá†ికల – య³దవ’ీ‹ ల
  కÈ – క •ెపxÈ – •ెప1xట ఏలÈ – ఎందుక ŒáాలకలÈ – ŒÂల+ ల Œá†ికల –
ŒÂల+ మల అలరÈ – సంøించునటˆ
+  బలరÈ – †ిల+ల ª{ప1లÈ – దూడల ర‘పమలÈ – ఆకృతžలందు
äÈ – ä ä చ0›ం•ెదÈ – వ0›‹ం•ెదను అనుచుÈ – అను‰నుచుP
QP కరమí – •ేతžల ాదమలÈ – ాళÚ۝ /రంబí – తలల అవలగ ంబí – నడ}మల మఖంబí –
మఖమల భజÀంతరమí – వసh లమల మక!ల – మక!ల కను లÈ – కళÚ۝ శ{వణమí –
•ెవ1ల దంత – దంతమల ఆదులÈ – మన గనš దండక – •ేfకర{ల అంబర – దుసు‹ల సe, –
ప&లమ³లల ~äణ – †ిల+నŒá{వ1ల šÊాణ – ‰మËబ]రల భ]షణ – అలంారమల వయ – ఈడ} 
Êా – మ³టల గణ – గణమల ఆఖ³ న – †èర+ “ తతxరతల – ఆసక‹ల డ(డకండÈ – త†ిx కండగ 

లÎŠÈ – ధ0›ం•ెను šభడ} – ”{కృషž
¿ డ} ఆ – ఆ వత¼ – దూడల అరÞక – †ిల+ల ఆారమí –
ఆకృతžలనుP
QP ర‘పంబల – స(ర‘పమల ఎల+ È – సమస‹ మ అగÈ – 
ä ఐనటw బహ ర‘పకడ} – సర(~ా †ి ఇటˆ –
ఇల³ బల – †ిల+ల వత¼ – దూడల ర‘పంబల – ఆకృతžల ÃÈ – Ãటw ఏార“ట – అfశyంచుటల€ ఏ­
– ఏ­ •áద మ – ఆశŠర మకలదు లïదు ర‘†ింపగÈ – š•
0›ంƒన•á అతq – ఆ భగవంతžq ‚È – కంటె
ఇతర – అన ^_`న ర‘పమÈ – స(ర‘పమ కలgే – ఉన g 
లïదుP
Q´P మరలప1మ – మ Ûంచు అqyÔడ} – అ Ÿjk కర‹ – బధు డ} మర*ంచు – మ + ం•ెjk కమ³రకలను –
బలర“ మరలÎjk – మÛjk ª{ప1í – దూడల ప0›‚ంపÈ – ప0›”*ంƒచూ’ిన•á 
న – త ä ఐ – అy 
హ0› – కృషž
¿ డ} మరలÈ – ~Ÿనుకక చ ŸÈ – ~Ÿ Û yÔను âల – šల³సమ ÃÈ – Ý మందకÈ – 0ªపలÎ+ 
కÈ – క అ mా – 0ాజÀP
Q·P ఇటˆ+ – ఇల³ బల – †ిల+ల వత¼ – దూడల ర‘పంబí – ఆకృతžల ÃÈ – Ãటw šహ0›ంచుచుÈ – ^_లగచు
మందకÈ – బృంg
వనమన కÈ – క వƒŠ – •ే0› ~ా0›~ా0› – ~ా0›~ా0› gొ డ+ È – †ÑరళÛల€ ఆyÔ` –
ఆయ³ వత¼ంబలÈ – దూడలను మంద0› – మనుపటw కందువలÈ – •áట+ ల€ q*†ి – ఉంƒ త¦ – ఆయ³
బల – †ిల+ల ర‘పంబలÈ – ఆకృతžలల€ అందఱ – అంద0› గృహంబలÈ – ఇళÛల€‚ పe~ä/ంƒ – ~Ÿ ۝ ~äణ
– మర@
దంబల – Œానమల •ే’ినÈ – •ేయŒాP
QQP ‰డ}కల – కమ³ర“ల ~äణ – †ిల+నŒá{వ1ల
దమల – ధ(నుల ŒÂబ3నÈ – తటలన నుí – •ెవ1ల
కÈ – క †ిeయంబల – ఇష ^_`నš ఐ – అy  మjkపడÈ – తగల<!నŒా లïƒ – లïƒనుంచుq ఎతž
‹ ‰q –
ఎతž
‹ ‰q మ]0Â!q – మదుוే’ి తల+ల – ఆయ³ తల+ల Ïగ*ంచుచుÈ – Ïగ*ంచు‰నుచు జjkŒÂనÈ –
­‚!*Œా •ేప1 – ఉú‚ వƒŠ – వƒŠన తమ – ~ా0› చను ల – స‹ న మల అందు – అందు సు
–

ºº

º7

అమృతÝ సమంబల – సమ³న^_`నš ఐ – అy  ~ŸడలÎjk – ా0|jk ాలÈ – ాలను qండ}‰ను –
సంప&ర¿ ^_`న ~äడ}కÈ – కతహలమÝ ఇƒŠ0› – ఇƒŠ0› త¦ – ఆయ³ సుత – బలర ఆ –
సమ]హమన ‚È – ‚P
Q¹P మఱయÈ – ఇంకను తల+ల – తల+ల ఉల+ ంబలÈ – మనసులల€ †Ñల+ గ – అ mకమŒా ~Ÿ*+ŒÂqన – ఉú|jk
~äడ}కలÈ – ఉ
¼హమలÝ తమ – ~ా0›~ా0› నందనుí – †ిల+ల కÈ – క నలంగల – నలగల ఇjk –
†Ñట w మజå నంబల – ,ా నమల ాšంƒ – •ేyంƒ గంధంబలÈ – గంధమలను అలంgm – 0ా’ి డవ1ల
– ఆభరణమల jkŒ› – jkŒ› qటలతలంబలÈ – సటwాeంతమన ర£6 – gm¸ ి fలకంబల – బ టˆ+ †Ñట w
– †Ñట w సకల – అq  పg
ర§ – వసు‹వ1ల సంపన ంబల – సమృgm§Œానున š ఐన – అyన అన ంబలÈ
– అన మలను ఒసంŒ› – †Ñట w సన మలŒాq – ఎక!వలÎౖన మన నల – Œారమల •ే’ి0› – •ే’ి0›P
QºP ఏ – ఏ తల+ల – తల+ల ‚È – ‚ ఏ – ఏ బలకల – †ిల+ల ఏ – ఏ ెఱంగనÈ – 0Òfq f0›Œ› – ^_లŒ›
†ీefÈ – సంÃషమను ఎసŒ›ంతžర“ – అfశyంపజªతž0ᝠమను  – ఇంతకమందు ఆ – ఆయ³ తల+ల –
తల+ల ‚È – ‚ ఆ – ఆయ³ బలకల – †ిల+ల ఆ – ఆయ³ ెఱంగÈ – 0Òfq †ీefÈ – సంÃషమను
•ే’ి0› – క*Œ›ంƒ0› అవÁ 

– 0ాజÀ —అవÁ
థుడ} N అవq cభ]­d
భ]­d‚
థుడ}

థుడ} 0ా՜
0ా՜P
Q7P ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందుP
QUP ాయq – లగq ~äడ! – ఉ
¼హమలÝ ఉq‚పటˆల – ఉంjే• áటˆల కÈ – క చq – ~Ÿ ۝ Œáవ1ల –
ఆవ1ల ఎల+ È – అq  అంబ – అంబ అq – అq 0› – అరƒ హ UË – హ U˝ అనుచుÈ – అనుచు
†Ñౖబjk – దపjk మ]0Â!q – మ]1’ి పంƒf*+ – మ]తeమšjkƒ †Ñల+ – అ mకమ ఐ – అy 
అf0ªకమ – ­ంƒనš ఐ – అy  ¢ దుగలÈ – ¢ దుగలనుంjk ఎడలïక – ఎడెగకండ సešంచుచున  –
ార“చున  ాలÈ – ాల ఆ – ఆ ఎడÈ – సమయమనందు
కచుÈ – gేహమ
కచు సుమఖుల –
అనుకîలమŒానున š ఐ – అy  ఒసŒ|È – ఇƒŠనš qజ – ~ాq~ాq వత¼ – దూడ òటw –
సమ]హమన ‚È – కP
QP ~äత
e ల – Œá†ికల కను – క Œáవ1ల – Œáవ1ల కను – క మ³తృత(మ – త*+ దనమ •
లÈ – ­‚!*Œా
క*Œ|È – క*Œ›నgm మఱ – ఇంకను మ³ధవ1 – కృషž
¿ q †Ñౖ – ద మ³తల – తల+ల అq – అq హ0›యÈ
– కృషž
¿ డ} కîడ qరËల – స(చŠ^_`న Ïతహలమ – ఉతž¼కతక*Œ›యండ}ట ఒపxÈ – చక!Œానుండ
f0›Œ|È – ^_లŒ|ను కడ} – ­క!* బల మనÈ – ప’ితనమనందుP
QP 8ష – ŒÂల+  జనుల – ~ా0› ‚È – ‚ ఎల+ È – అంద0›‚ కఱ> ల – బలర †Ñౖ – ద ~äడ! – †ీef ప&టప&ట –
ఒ‰!క!ప&టగjk•ే‰gzם ఎల­È – అfశyంƒ ¢ టమ0›ం•ెÈ – ప1ట ,ాŒ|ను qచŠ – ఎల+ ప1xడ} ‰{త‹ ల –
అప&ర(మల అగచుÈ – ఔత ÁరజÀþq – ”{కృషž
¿ q దÈ – †Ñౖన ~äడ! – కతహలమ తమ –
~ారల కÈ – క *+ – మనుప1 ~Ÿల’ినటˆ – కదు0Â!న టˆ
+ ŒాP
QP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ కృషž
¿ ండ} – కృషž
¿ డ} బల – బలర వత¼ – దూడల ర‘పంబలÈ – ఆకృతžలను 

– ధ0›ంƒ తను  – అతqq 
న – అత ä ర£kంచు‰నుచు – ాలన•ేయచు మందను – బృంg
వనంšjkgmల€
వనంబనÈ – అడšయందు అమంద – ŒÂపx మéêమంబనÈ – మéêమÝ ఒక! – ఒక cd ఏడ}È –
సంవత¼రమాటˆ ¯{jkం•ెను – šహ0›ం•ెను ఆ – ఆ aక! ఏటw – సంవత¼రమన ‚È – క ఐదు –
అyదు cQd ఆఱు – ఆర“ c¹d gmనంబల – 0áÕల కడమపjk – ­Œ›* ఉండÈ – ఉండŒా అందుÈ –
అప1xడ} ఒక! – ఒా క
డ} – gmనమన బలభదుeండ}ను – బల0ామడ} 
నునుÈ – అతను వనంబÈ
– అడš కÈ – ‚ చq – ~Ÿ ۝ మంద – ~äeపలÎ+ క •ేర“వÈ – దగ
రŒా లïగలÈ – దూడలను ^ÓపÈ –
^Óప1తžండŒా అf – •
ల³ దూరంబనÈ – దూరమనందు Œáవరh న – Œáవరh నమ అ Ÿjk «ÌÍల – ‰ండ
/ఖరంబనÈ – ‰నయందు ఘ³సంబలÈ – గjk పరకలను కసవ1ల Œా{సంబలŒÂనుచు – ఆ°0›ంచుచు
^Óస‹ ూ ఉన  – ఉన టw Œáవ1ల – Œáవ1ల ఆ – ఆ aక! లïగలÈ – దూడలను కq – చూ’ిP

August 7 

Q´P మదమనÈ – సంÃషమÝ హ ంక0›ంచుచును – హ మËనుచు మ]ప1ల – మ]ప1రమల †ÑౖÈ – 
దానునటˆ
+  ^_డల – ^_డలను ఎf‹ – ఎf‹  •
చుచుÈ – ,ాగgzయచు పదమల – ాళÚ۝
ల

–

లగ c·d 0|ండ} – 0|ండ} cd అyన – ఐన బగనÈ – šధమŒా కîడగబöట – దగ
రక•ే0›Š g
టˆచుÈ
– దూకత వదనమలÈ – మఖమలను š«ాలతర – బŒా†Ñద×~Ÿౖన —š«ాలమ N š«ాలతరమ N
š«ాలతమమœ
š«ాలతమమœ ~ాలమలÈ – Ãకలను వjkÈ – šసుర“Œా ఎf‹ – †Ñౖ|f‹ ాఱ – పర“Œ|ట w ఆ – ఆ aక!
÷దవ1ల – ఆవ1ల చను లÈ – స‹ న మలను కjk†ÑÈ – 
Œ›ం•ెను మ]తžలÈ – మ]తžలÝ ­ంŒ|jk –
­ంŒªస‹ ు
 య³ భంŒ›È – అన šధమŒా
కచుÈ – cదూడలనుd
కతž —
కట N
లకÃ
0ాయటదుల •ేయటœ 
టœP
Q·P అంతÈ – అప1xడ} Œáపకల – Œáాలకల Œáవ1లÈ – ఆవ1లను ~ా0›ంపÈ – ఆప1టక అలš – శక మ ాక
– ాకండ}ట•ే gmగ
నÈ – ”ఘమŒా అలక – òపమ Ãjk – Ãగ]jkన ’ిగ
ల – లజå ల అగ
లంబగÈ –
అfశyంచŒా దుర
మ – అfకష ^_`న మ³ర
ంబన – g
ర+ మËట ~ాq – ~ాటw ~Ÿంటనంటw – కîj
పjk వƒŠ –
వƒŠ లïగలÈ – దూడలను ^Óప1చున  – ాచుచున  ‰డ}కలÈ – úడ లను కq – చూ’ిP
QQP అయ లÈ – మ³తండ}eలను కంటw­ – చూ’ిf­ అంచుÈ – అనుచు ప1లాంకరమల – గగ0ాxటˆల
~ŸలయంగÈ – పe’ిద§మగకలగŒా కఱ> లÈ – úడ లను చయ న – గబక!న j
’ి – •ే0› ఎf‹ ‰q – ఎతž
‹ ‰q
సంతసమÈ – సంÃష అందుచుÈ – పడ}తž Ïగ*ంపÈ – ఆ*ంగనమల•ేయచు 
ర“ – ~ార“ ఆ – ఆ
ఎడÈ – సమయమనందు ఔదలí – మ³డ}లను నjk Ÿf‹లను మనమల³రగ – మనసూx0›‹Œా మ]0Â!q –
మ]1’ి మgm× jk మదు× – Œా0ాబమల •ేయచుÈ – •ేయచు దయ మ – gేవ1jే ఎఱుంగÈ – 
ె*యను Œáపకల – ప˜వ1లా*ంచు~ార“ తద× యÈ – ­‚!*Œా ఉú30› – ¢ ంŒ› y0› qబ3రంబగÈ
– ’ిh రమŒాP
Q¹P ఇటˆ+ – ఇల³ బలక – úడ లను ఆ*ంగనంబలÈ – Ïగ*ంతలవలన ఆనంద – సంÃషప1 షx – కÁ ళÛÝ
ప&0›త – qంjkన నయనల – కను ల కల~ార“ ఐ – అy  Œáపకల – Œáవ1లనుా*ం•ెjk~ార“ Œáవ1లÈ –
ఆవ1లను మర*ంచు‰q – మ Ûంచు‰q తలంŒ› – లŒ› చనÈ – Œా ~ారలÈ – ~ా0›q చూƒ – చూ’ి
బలభదుeండ} – బల0ామడ} ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq – అq తనల€È – తనమనసునందు తలం•ె –
అను‰ ŸనుP
QºP చను È – స‹ న ానమను మ³qన – šjkƒ†Ñట wన అటw – అటˆవంటw «ాబక – †ిల+ల సం
నమ «Æ{ణû –
సమ]హమల †Ñౖ – ద Œá – ఆవ1ల గణంబí – సమ]హమల కను – క Œáపకí – య³దవ1ల కÈ –
క ఈ – ఈ భంŒ›È – ల³ంటw ~ాత¼ల మ – †èeమ ఏ – ఏ భంŒ›È – šధమŒా ఉదyం•ెÈ – క*Œ|ను హ0›È
– కృషž¿q *+ – ఇంతకమందు మq ంచునటˆ
+ – ŒÏరšంచునటˆ+ ర“ – ర“ మq ంచుచు
 ర“ –
ŒÏరšంచుచు
 ర“ మమతÈ – †èeమ •ేయచుÈ – చూప1తž †ీefÈ – ఇష ప&0›‹Œా అంబజÀþqÈ –
”{కృషž¿q కన  – చూ’ిన అటˆ
+ – ఆ šధమŒా
–
 కÈ – కను †èeమమ – మమత అyÔ jkÈ –
కలగచున gm jkంభ – బలర బృందంబÈ – సమ]హమలను కనుŒÂన È – చూ’ిన yÔడల ఇgm – ఈ
šషయమ మ° – ŒÂపx అదుÞతమ – అబ3రమ ఎందుÈ – ఏšధమగ Y ఎఱుంగ0ాదు – అరh మŒాదుP
QºPP మనుజ – మ³నవ1ల gైవత – gేవతల g
నవ – 0ాసుల మ³య – పq నమ³య ఒ‰! – ఏç ాక –
అgmాqపమన
–
aక! భర‹ – పeభవ1 అగచున  – అyనటw కమలనయను – కృషž¿q
మ³యÖ – మ³య yãç ాక – అgmాక yన•á ఇతర“ల – అను ల మ³య – మ³య నను È –
నను  కలపÈ – కలత•ెంgmంచను ఓపదు – ,ాధ మŒాదు šభ – c
d పeభవ1 మ³య – మ³య ాగÈ –
అyే ఓప1È – అయ ండవచుŠP
Q7P అq – అq మను  – మందు మగ×డ} – పరవ˜డ} అయ ను – అyనపxటw‚q తన – అతq అందులÈ
– ల€q gmవ దృ¸ిÈ – gmవ దృ¸ిÝ తపxక – స0›Œా బgm×È – మనసునందు తన – తన aక! •ె*ాండeను –

ºU

7

’è éêతžలను ª{ప1లÈ – దూడలను వనజÀþండ – కృషž
¿ jే —వనజÀþడ} N పg
Ëþడ}
¿ డ}œ
పg
Ëþడ} కృషž
డ}œ అనుచుÈ
– అనుచు చూ•ెÈ – గ{éêం•ెను వసు
zశ – 0ాజÀ —వసు
z˜డ} N వసుధ cభ]­d
భ]­d‚ ఈ˜డ} cపeభవ1d 
వ1d
0ా՜
0ా՜P
QUP ఇటˆ+ – ఇల³ šఙ!నదృ¸ిÈ – gmవ దృ¸ిÝ చూƒ – గ{éêంƒ ఎఱంŒ›య – ెలసు‰qయ నమËక –
qశŠyంచు‰నలïక బలgేవ1ండ}È – బల0ామడ} ‰ందలపడ}చుÈ – ఖంŒార“పడ}తž కృషž
¿ È – ”{కృషž¿q
చూƒ – ఉgే×/ంƒ మ°
Ë – మ°నువ1j
 *+ – ఇంతకమందు ఎల+ – అq  ª{ప1లÈ – దూడల
ఋషžల – మనుల అంశంబల – అంశÃబటwన~ార“ అqయను – అq Œáాలకల – య³దవ1ల ~äలxల
– gేవతల అంశంబ – అంశÃబటwన~ార“ అqయను – అq Ãచుచుండ}È – అq†ిం•ెjkgm ఇప1డ} –
ఇప1xడ} వత¼ – దూడల బలక – †ిల+ల సంgో హంబÈ – సమ]హమ సంgేహంబ – అనుమ³నమ లïక –
లïకండగ Áవ – Á~ä అq – అq చుచున gm – ె*యచున gm ఇgmyã­ – ఇgే­టw అq – అq అjkŒ›న
– పe/ ంƒన అన  – అన  కÈ – ‚ ఉన ర‘పంబ – ~ాస‹ వమను ~Ÿను ండ} – šషž¿వ1 మన న –
మq ంచుట •ే’ి – •ే’ి క{న న – ~Ÿంట ä ఎఱంŒ›ం•ెÈ – ె*†Ñను అతండ}È – అతను ఎఱంŒ|È – 
ెలసు‰ Ÿను ఈ – ఈ šధంబనÈ – ల³గన హ0› – కృషž
¿ డ} బల – †ిల+ల వత¼ంబలÈ – దూడల 

– త ä ఐ – అy  సంచ0›ంƒన – ^_లŒ›న ఏడ} – సంవత¼రమ š0›ంƒ – బeహËgేవ1q ‚È – ‚ తన –
అతq మ³నంబనÈ – ాలమ³నమ పeారమ ఒక! – ఒª ఒక తžeటw – •
ల³ ‰gm× సమయమ —తžeటw N
సుమ³ర“ P´U ­*+ ’Ñకను
+ œ మ³తeం బ – మ³తe^ӝ ఐనÈ – ాŒా š0›ంƒ – బeహËgేవ1డ} చనుgెంƒ – వƒŠ
వత¼ – దూడలను ాలకండ} – ^Óప1తžన ~ాడ} ఐన – అyనటw కృష¿ బలకÈ – బలకృషž
¿ q చూƒ –
కనుŒÂq ~Ÿఱంగపjk – ఆశŠర y ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq – అq šత0›!ం•ెÈ – ఆల€ƒంచు‰ ŸనుP
Q´P మందÈ – గంప1Œా క*
న – ఉన టw వత¼ – దూడల బలకల – †ిల+ల
–
aక! మ³య³ – మ³య
అ Ÿjk గ° – గహ యందుల సుప1‹ల – మqŒ›న~ార“ ఐ – అy  ఎందుÈ – ఎక!jk‚q వర“ –

~ŸళÛలïర“ లïవర“ – ^Óల‰నలïర“ ఇప1xడ}ను – ఇపxటw‚కîడ ~äఱ – ఇం‰కల³ •ేయÈ – •ేయటక
–

 కÈ – క అను ల – ,ాటw~ార“ ఒండ} – ఇం‰కర“ ఎందుÈ – ఎక!డను లïర“ – లïర“ š
తÈ –

సృ¸ికర‹ ను äÈ – ä ä పర“ల – అను ల ర“ – ర“ ఎ~ా(ర“ – ఎవర“ ఎటˆ
+ – ఎల³ ఐ0› – క*Œ›0á ప1టw0á
ఒò – ఏç ఎందుÈ – ఎక!డనుంjk ఏెంƒ0 – వƒŠf0á ఏç కృషž
¿ – కృషž¿q ÃÈ – Ãాటˆ ^_లగ –
వ0›‹ం•ెjk ~ార“ – ~ాళÚ۝ 0|ండyÔ jkÈ – పefసృ¸ిక*Œ›నgm äటw‚È – ఇ~ా ‚P
Q´P బeహË – బeహËgేవ1q పంప1నÈ – అనుఙ పeారమ ాq – త†ిxంƒ ప1ట దు – జqంచదు ాeణû – ìవ సంతf
– జÀలమ ఎప1xడ}ను – ఏాలమనందు బeహËÈ – సృ¸ికర‹ ను ఒక!డÈ – ä క!డ ä ాq – త†ిxంƒ
~äఱ క – మ0Âక బeహË – బeహËgేవ1డ} లïడ} – లïడ} సృøంపŒాÈ – సృ¸ించుటక బeహËÈ – బeహËgేవ1డను
äను – äను సృøంపకÈ – సృ¸ించకండగ ä ఒంjొ క – మ0›ం‰క పefసృ¸ి బల – †ిల+ల వత¼ – దూడల
కదంబమ – సమ]హమ ఏ – ఏ aక! బeహË – బeహËgేవ1q అందుÈ – వలన జqం•ె Y – ప1టె Y కద –
కg
 బహËమ – మ°దుÞతమ ఐనgm – ఐనటwgm చూడŒాÈ – తరƒచూ’ిన•áP
Q´P అq – అq ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ సకలంబను – సమస‹ మను సుకరంబగÈ – సుళÚవ1Œా ే*కŒా ఎఱంŒ|jk – 
ె*’ి‰నగల Ÿఱ~ాgm – చతžర“డ} మదుక – ప0›ణf•ెంgmన~ాడ} ఎఱుక – ఙ!నమ కల – క*Œ›న e డ –
š~䁂 äరx0› ~Ÿఱంగపjk – ఆశŠర y గ{ద×న – ”ఘమŒా †Ñద× – •
ల³ ¢ e దు× – ’èప1 తద× యÈ –
­‚!*Œా తల ’ి – ఆల€ƒంƒ కరå ంబ – •ేయవల’ిన పq మందలÈ – ^Óరలను ఎఱుంగక – ె*’ి‰నలïక
‰ందలపడ}చుÈ – ఖంŒార“పడ}తž ఆంgో ళనంబనÈ – చ*ంƒనమనసుÃP
Q´´P çహమ – భeమపడ}టన gm లïక – లïకండ జగంబలÈ – ల€కమలను çéêంపగÈ – మ³యల€పడ}నటˆ
+ 
•ేయÈ – •ేయటను ä0›Šన – ె*’ిన~ాjై ÷న’ిన – అfశyంƒన šషž
¿ È – ”{కృషž
¿ మ]0›‹q

August 7 

çéêం•ెదÈ – çసమ•ే’Ñదను äను – ä ä అqyÔడ} – అ Ÿjk çహమన – అఙ!నమ•ేత š
త –
బeహËgేవ1డ} 
న – అత ä çéêతžడ} – çస yన~ాడ} అyÔ È – అy yÔనుP
Q´·P పగల – సూర“ డ}ండ}నప1xడ} ఖgో త – ­ణగర“ప1ర“గల ర“ƒ – ాంf •ెడ} – అణŒ› వ1 పŒ›gmÈ –
šధమగ 0ాfe – 0ాfeాలమనందు మంచు – మంచుెరల కటwÈ – కట+  âనమ – క*’ి yనš ఐ –
అy  మ³య – మ³యమగ మ³jk!È – šధమగ šషž
¿ – ”{కృషž
¿ మ]0›‹ †ÑౖÈ – ద అన – ఇతర“ల
మ³యల – మ³యల šశదమగ Ÿ – పq•ేయ 
•ేయవ1 •ెjk – న/ంƒ qజ – తమq ఈ˜లÈ –
పe֌›ంƒన~ారల గ0›మంబÈ – యశసు¼ను ŒÂపxదనం •ెఱచుÈ – ాడ}•ేయను ాక – త†ిxంƒP
Q´QP మఱయను – ఇంకనుP
Q´¹P ప1టwfÈ – జqËంƒfq బgm× – š~äకమను ఙ!నమ ఎఱంŒ›f – ెలసు‰ంటw ప1టwంƒfÈ – సృ¸ింƒfq
జగమÈ – ల€కమలను సగమ – అరh గమ yÔను – గడƒ yనgm ాeయంబ – వయసు ఇటwš –
ఇల³ంటw నూతన – స0›‰త‹  సృషž 
ల – సృ¸ింపబడ}టల ప1టˆట – కలగట లïదు – జర“గలïదు ఔ0ా –
అÖ  ఇటw – ఇల³ంటw బ]^_ల – మ³యల భ]­È – భ]ల€కమనP
Q´ºP అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ తల~ా‚ట – Yటwయందు —తల~ా‚* N తల cమఖమd
మఖమdనక ~ా‚*
cమందుగమËమd

లగ కళల
మందుగమËమd Yర“œ
“œ ~ాjk­ – పeణత cచతžష¸ిÄ šద లందుd —చతžష¸ిÄ šద ల N అర~Ÿ
cటw †èర+క చూP
చూPšవరమల దస‹ మనందుd 
నందుdœ కల – క*Œ›న ~ాణû – సరస(Ùgేš aక! jk­ –
చక!దనమన •ేÈ – వలన ~ా’ి|‚!న – పe’ిgm× ంgmన నల÷గమల – చతžర“Ëఖమల తక!0› –
వంచకడ} ŒÂంటˆ – కf¼తžడ} †Ñను – ŒÂపx తంట – మ³యŒాడ} పల~Ÿంటల – •ెgm0›నgm ఐన –
అyనటw తన – తన aక! మనంబనÈ – మనసునందు šత0›!ంƒ – తరƒచూసు‰q š•
0›ంచుÈ –
ఆల€ƒంచు‰ Ÿjk ఎడÈ – సమయమనందు అతండ} – అతను కనుŒÂనుచుండÈ – చూసు‹ండŒా ä ఆ – ఆ
aక! బలకల – †ిల+ల ^Óఘ – ^ÓఘమలవలΝ «ా మలను – నల+ q~ార“ °ర – ^_డల€°రమల
కండల – •ెšకండలమల ‚0Òట – ‚0Òటమల వనమ³*ా – ప&లఆకలకలమ³లల•ే అØ0ామలను –
మ Yఙ^_`న~ార“ ”{వత¼ – ”{వత¼మ Ÿjk మచŠలÝ మంగళ – ˜భపeద^_`న అంగద – భజ¯ర‹ “ల నూప1ర –
ా*అంgెల కనక – బంŒారప1 కటక – కjkయమల ŒాÕల కంకణ – మర“గల కటw – ÷లక ఘటwత –
కటwన ాంగణ – ÷లనూలల•ేతను ఉg
§మలÈ – అ mకల ఆాదమస‹ క – తలనుంjkాg
లవరకగల
తžల’ీ – తžల’ీదళమలకî0›Šన నవ – 
జÀ g
మలను – దండల కల~ార“ šలస¦ – ^_0›’ి తžన 
అంగ@యక – ఉంగరమల ,‹ మలను – సమ]హమ కల~ార“ శంఖ – శంఖమ చక{ – చక{మ గg
– గద
కమల – కమలప1వ1( హసు‹లను – •ేతžలందుకల~ార“ను చతž9 –
లగ భజ – •ేతžలÝ పeశసు‹లను
– పe’ిgm× ంgmన~ార“ను †ీత – పచŠq Ï«Æయ~ాసులను – పటˆబట లధ0›ంƒన~ార“ చంgm
e ా – ~Ÿ Ÿ లవంటw
ధవళ – స(చŠ^_`న °సులను – నవ1(ల కల~ార“ కర“ణ
– కృాÃకîjkన కట – కడకంటw ణ –
చూప1లÝ šల³సులను – šల’ిల+ ~ార“ రšòటw – òటwసూర“ ల సుర“లÈ – ేజసు¼ కల~ార“ అనంత –
«ాశ(త^_`న —అనంతమ N gేశ ాల వసు
‹ వ1ల•ేత Œ›ంప0ాqgmœ సƒŠg
నంద – సƒŠg
నందమaక! —స¦
N అవ,ాhతeయమన cజÀగ{త¼+
` œ
¼+ప  సుషžప1‹లందుd
లందుd •ెడqœ
qœ ర‘ప – స(ర‘పమà —ƒ¦ N తత(ఙ!
తత(ఙ!నప0›త^_న

మéêతžలను – ŒÂపx~ార“ అణûమ³gmగణ – అష šభ]తžలà —అణûమ³gm అష šభ]తžల
šభ]తžల అ¸Ñ :శ(ర మల N 

అణûమ మéêమ ´గ0›మ ·లఘêమ Qాe†ి‹ ¹ ాeామ మ ºఈశత(మ 7వ/త(మ
వ/త(మ q టwపxణû|Í
చూP
చూPšవరమల దస‹ మœ 
œ ఉ†èతžలను – కîjkన~ార“ šజÀÙయ – ఇతరజÀf ద – ేj
ల రéêతžలను –
లïq~ార“ ”{మ
 0ాయణ – ”{మ°šషž
¿ వ1Ý పefమ³న – సమ³న^_`న šగ{హ – ఆకృే స( – తమ
ర‘ప1లÈ – ఆకృfా కల~ార“ ఐ – అy  తమ – ~ారల కÈ – క పరతంతžeల – పరవశమ¢ ంgmన~ార“
అగచు – ఔత నృత‹ –
ట మల³డ}ట ŒÒత – ాటలాడ}ట ఆgm – మన గ ’è~ా – ‰లచుటయంద*
š«Æషంబల – š/ష తల కÈ – అందు •ÂƒŠ – లగ ^_` ^_లంగచుÈ – వ0›‹ంచుచు మ]0›‹మంతంబల –
ఆకృfవéêంƒనš అyన – ఐన బeహË – బeహËgేవ1qÝ ఆgm – ÷దల†Ñట w చర – చ0›ంచగ*Œ›నìవ1ల

7

7

అచరంబలÈ – చ0›ంచలïqìవ1ల అణûమ³gm’ిద× ులను – అ¸Ñ :శ(ర మల —అణûమ³gm ’ిద× ుల N
మg
దులక
šవరమల దస‹ మ చూP
శ‚‹ ´ఙ!నశ‚‹ ·ఇ•
Šశ‚‹
చూPœ మ³య³ – ప0ాశ‚‹ —మయ³gmశక‹ల N ప0ాశ‚‹ ఆgmశ‚
Q‚{య³శ‚‹ పంచšధశక‹లœ
లœ పeమఖంబల – మన గనš అyన – ఐన శక‹లను – శక‹ల మహ¦ –
మహతž
‹ అవ క‹ మ ఆgm – ÷దలÎౖన చతž0›(ంశf – ఇర~Ÿౖ
లగ c·d —చతž0›(ంశf తత(మల టwపxణû‚
చూP
భమ N స(వమ
చూPšవరమల దస‹ మœ 
œ తత(ంబలను – తత(మల గణ£Wభ – అవ క‹ చలన’ిh f —గణ£W
గణ£Wభమ
aక! కలతాటˆ
` అవ క‹ చలన ’ిh fœ
భ మ N
కలతాటˆ feగణసమ
వసh yÔన
fœ ాల – పeఙ !•ైతన ’ిh f —గణ£W
గణ£Wభమ
స(వమ aక! కలతాటˆ
` అవ క‹ చలన ’ిh fœ
కలతాటˆ feగణసమ
వసh yÔన
fœ ప0›ణ
మ – ప0›ణ
మ’ిhf —ప0›ణ

N ాల’ిh
ాల’ిh f మ³ఱ
మ³ఱ పeపంచ వృf‹ à కîjk అహంార ర‘పమŒా ప0›ణ­ంచునటw ’ిh fœ
fœ é$తž – పంచభ]త’ిhf
—éతž
$తž N ఆ అహంార వృf‹ yã జననారణమŒాగల అపం
అపంకృత పంచమ°భ]త ర‘పమŒా నుండ}టœ
నుండ}టœ
సం,ా!ర – šషయ’ిh f —సం,ా!ర N ఆ పంచభ]తమల šషయమలÎన
ౖ శబ× సx0ా
సx0ా దులŒా నుండ}టœ
నుండ}టœ ామ –
అØల³ష’ిhf —ామ N ఆ శబ×దులందుగల 0ాగgే(ష ర‘పమలÎన
ౖ అØల³షల క*Œ› ఉండ}టœ
ఉండ}టœ కరË – నడవjk
—కరË N ఆ అØల³షలక తŒ›న నడవడ}లœ
నడవడ}లœ గణంబల – స(వ’ిh f —గణంబల N ఆ నడవడ}లక తŒ›న
స(వమల క*Œ› ఉండ}టœ
ఉండ}టœ ’èšంపÈ – ‰లచుచుండŒా ~äg
ంతšదుల – బeహËఙ!నుల —~äదšదుల N
~äg
ం
రhమల ె*’ిన బeహË~äత‹లœ
లœ |ÍనÈ – ‚ అyనను ఎఱుంగ0ాq – ె*యబడq ెఱంగన –
šధమగ ^_ఱయచుÈ – పeా/ంచుచు ానబjkన – కనపడ}తžన  ~ారలÈ – ~ా0›q కనుంŒÂq – చూ’ిP
Q´7P బలరÈ – ƒన †ిల+లను కంటwÈ – చూ’ిfq
–
aక! మgm – మనసున ‚È – క ా’ిన – అందq
~ా0›q – ~ా0›q మను  – ఇంతకమందు ~ా0›È – ~ాళÛను äÈ – äను లగÈ – స0›Œా లŠ‰న
చూచుÈ – చూ’Ñjk అంతన – అపxటw‚ స0›‚ భ]0› – అత mక^_`న —భ]0› N తర“~ాత ´· సు
 లంjే †Ñద×
సంఖ còటw
|Í ే º సు
 లï
సు
 లï ఉంటyd
ఉంటyd అf†Ñద×gmœ qరర
ళ – అడ మలïq దుర
మ – ¢ ంద0ాq పe –
ాంతžల జÀలమ – సమ]హమల ÃడÈ – Ãటw చూప1í – చూచుటక •
ల­ – అశక‹ తను ెచుŠచున  –
క*Œ›ంచుచున టw ~ారల – ~ార“ ఏ – ఏ­టw మ]ల÷ – ారణç ఏç మ³ర
మ – g
0›ెను 
•ేయదగ
gm ఎయ gma – ఏgో ఏ­ట çసమవ•ెŠÈ – çసమవƒŠనgm కgే – కg
 š
తకÈ –
బeహËత(మనకP
Q´UP అq – అq సకల – సమస‹ ^_`న cమన,ాgmd —మన,ాgm ఏకద«Æంgmeయమల N మనసు¼ Qఙ! äంgmeయమల
Qక0ªËంgmeయమలP
మలPœ ఇంgmeయంబí – ఇంgmeయమల కÈ – క ~Ÿక!సంబ – సéêంప0ాqgm ఐన – ాŒా
సుe‚! – సం
పమ¢ ంgmP
Q·P ఏ – ఏ ఒక! పరమ – స0á(త!ృష ^_`న ఈ˜ – gేవ1q ేజమనÈ – ేజసు¼•ేత ఈ – ఈ సచ0ాచర –
,ాhవరజంగమ³తËక^_`న ల€కమ – ల€కమ ఉgz׆ితమ – పeా/ంపజªయబjkనgm అyÔ È – అyనgో  అటw –
అటˆవంటw šభÈ – పeభవ1 aక! —šభడ} N ˜{fP
fPనతతe సూ0á f న చందe
రకం

రకం äమ³ šదు Ãంf
కÃయమŒ› ఃః త^Óవ ంfమనుf సర(ం
సర(ంతస సర(­దం šfP
šfPœ ేజమÈ – ేజసు¼ను కను లÈ –
కళÛÝ చక!È – చక!Œా చూడŒాÈ – చూచుటక ఓపక – శక మŒాక ారవశ మను – పరవశత(మను
ఒందుచుÈ – ¢ ందుతž సం’ి‹ ­త – పq•ేయలïq —సం’ిh ­త N శబ× సx0ా
ౖ ~ాటwపq అš
సx0ా gm~ా ార
ా ారన మలÎన
•ేయలïqœ అÉల – సమస‹ ^_`న cమన,ాgmd ఇంgmeయండ} – ఇంgmeయమల కల~ాడ} ఐ – అy  పర^Ó¸ిÄ –
బeహËgేవ1డ}

—పర^Ó¸ిÄ

N

«Æ{షÄ^_న
`

,ాhనమగ

సత ల€కమన

ఉండ}~ాడ}
ఉండ}~ాడ}

పరమ

c«Æ{షÄ^_న
` d

ఇ¸ిÄ

cయఙ మ•ేయ~ాడ}d 
~ాడ}dబeహ˜
˜ ^_`మఱ•ెÈ – సËృfత†ిxన~ాడyÔ ను అప1xడ} – ఆ సమయమనందు
ƒతeప1 – ƒత‹ ర“వ1నంద* ర‘ప1 – ఆకృf బ మ˝ |ÍవjkÈ – వలÎP
Q·P ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ మ³య³ – అవ క‹ మను —మ³య N అనృత జడ దుఃఖ అqత మ*నమలï ర‘పమలŒా
క*Œ›న స(స(ర‘ప šసËృf‚ ారణ^_న
`
అవ క‹ మœ 
œ అÙతžండ}ను – అfక{­ంƒన~ాడ} ~äg
ంత –
ఉపqషదరh మలంద* šఙ!న – š/షÄ ఙ!నమ•ేత Ÿౖనను దుర+ భండ}ను – ¢ ంద0ాq~ాడ} స(పeాశ –
తనంతటత ä~ŸలŒ|jk —స(పeా˜డ} N ,ాధ
ంతరమ లïక స(యమŒా పeా/ంచు~ాడ}
ా/ంచు~ాడ}œ
చు~ాడ}œ ఆనందుడ}ను –

August 7 

qరfశయ³నందమ కల~ాడ} ఐన – అyనటw తన – తన aక! బహ ళ ంబÈ – అfశయమ
š0ాడూ
e పమ చూƒ – కనుŒÂq q~Ÿ(ఱపjkన – q«ÆŠషž 
jైన బeహËÈ – బeహËgేవ1q కq – ఉgే×/ంƒ
ఈశ(ర“ండ} – భగవంతžడ} ”{కృషž
¿ డ}P
Q·P బలండ} – ె*š తక!వŒాకల~ాడ} ఐ – అy  చతž0ాననుండ} – బeహËgేవ1డ} —చతž0ాననుడ} N
లగ
మఖమల కల~ాడ}
కల~ాడ} చతžర“Ëఖబeహ˜
˜ తన – అతqgైనటˆవంటw ఈ – ఈ aక! బe°Ë – బeహËను అ Ÿjk
అØమ³నంబనÈ – అహంారమనక ల€లండ} – ల<ంŒ› yన~ాడ} ఐ – అy  మf – బgm§ త†ిx – •ెjk

–
aక! మéêమÈ – మ°తËÐమను ఆల€‚ంపÈ – చూచుటక ఏెం•ెÈ – వ•ెŠను 
È – అతను
ఆల€‚ంపÈ – చూచుటక ె*’ి‰నుటక ఎంత~ాడ} – ఎంతటw~ాడ} అశక‹డ} అనుచుÈ – అq మ³య³ –
మ³య aక! జÀలమÈ – పeవమను cవలd š†ిx – లŒ›ంƒ త¦ – ఆయ³ âల³ – మ³య ర‘పమల
– స(ర‘పమల ఎల+ È – అq టwq j
•ెÈ – అణƒ~ä’Ñను అటÈ – అక!డ అప1xడ} ª@ – ¯{jkంచుట
యందు •
తž0Ò – äర“xను ధుర“ డ} – ధ0›ంƒన~ాడ} ఐ – అy P
Q·´P అంతల€నÈ – అంతటwÝ అìవ1ండ} – ాeణమల yన~ాడ} సìవ1ండ} – బfకన ~ాడ} ఐన – అyన 
ెఱంగనÈ – šధమగ ఎq­gm – ఎq­gm c7d కను ల – కళÚ۝ కల – క*Œ›న ~äలxగ­ాడ} –
బeహËgేవ1డ} —~äలxగ­ాడ} N ~äలx cgేవతd
తdలక గ­ాడ} c
యకడ}d

యకడ}d బeహ˜
˜ ేఱ – ేర“‰q ెపxఱ –
సం ంచు‰q ాలÈ – ాళÚ۝ ªలÈ – •ేతžల కద*ంƒ – ఆjkంƒ •ె•ెŠరÈ – ”ఘమŒా కను  – కళÚ۝ 
ెరƒ – ెర“చు‰q చూడÈ – చూచుట సమర“hండ} – •ేయగల~ాడ} ఐ – అy  మందరÈ – ఎదుర“Œా కq
– చూ’ి ~ŸనుకÈ – ~Ÿనుక~Ÿౖప1 చూƒ – చూ’ి gmšÈ – †Ñౖ‚ šల€‚ంƒ – చూ’ి gmక!లÈ – అq gmక!లక
£kంƒ – చూ’ి ఎల+ ఎడలÈ – అq ~Ÿౖప1ల³ కలయÈ – తరƒ ద0› ంƒ – చక!Œాచూ’ి తన – అతq
ప10áగంబన – ఎదుట హ0› – ”{కృషž
¿ డ} —హ0› N పeళయాలమన ర“దeర‘పమà సకలìవ1లను
లyంపజªయ~ాడ} šషž¿వ1œ సంచ0›ంచుటÈ – ^_లగట •ే’ి – వలన జÀf – జÀతžలమధ నుండ} ~Ÿౖరంబ
– శతžeత(మల లïq – లïనటw నర – మ³నవ1ల ప£k – పþల మృగ – జంతžవ1ల కÈ – క ఆటపటˆ –
q~ాసమ అy – ఐ ’ి0› – «ాంfయ Ÿjk సంపద క*Œ› – క*Œ› ామò{
gm – అ0›షడ(ర
మల
—అ0›షడ(ర

డ(ర
మల N ామమ ò{ధమ ´ల€భమ ·çహమ Qమదమ ¹మ³త¼ర మœ
మ³త¼ర మœ రéêతží –
లïq~ారల కÈ – క ìవనంబ – ìవ

రమ ఐన – అyనటw బృంg
వనంబÈ – బృంg
వనమను 
¢ డŒాంƒ – చూƒ అందు – g
qల€P
Q··P తన – అతq ‚È – ‚ అన మల – ఇతరమల లïక – ఏšయలïక తన0ా0› – ఒ†ిx మమ]Ëల –
ఆgmమ]లారణjైన šభడ} – పeభవ1 అయ È – అyనపxటw‚ ª{ప1లÈ – దూడలను ~Ÿదక –
అ ä(¸ిం•ెjk ~ాqÈ – అతqq అÉల – సమస‹ మ ఙ డ} – ె*’ిన~ాడ} ఐ – అy  ఒక!డ} –
అgm(Ùయడ} అయ È – అyనపxటw‚ అఙ!కృfÈ – ె*šలïq~ాqవలΝ •ె*ాండeÈ – ’è éêతžలను
†Ñక!ండeÈ – అ äకమంgmq ర“ – †ి*•ెjk ~ాqÈ – ~ాqq బéê9 – ~Ÿలపల అంతర – ల€పల ఆgm –
÷దల అంత – ƒవర తžద అ Ÿjk వ – వమనకకîడ ను ండ} – లïq~ాడ} అయ È –
అyనపxటw‚ అంతంతÈ – అక!డక!డ అడ}గ – అడ}గల •Âప1x – జÀడను అరయ – ~Ÿద|jk ~ాqÈ –
అతqq గర“ – ­క!* గñర“ండ} – Œాంñర మ కల~ాడ} అయ È – అyనపxటw‚ గర“వ1ల~ాఱుచుÈ –
~äగమŒా పర“Œ|డ}తž అటwట ˆ – అటˆqటˆ ాతరల³డ} – నటwం•ెjk ~ాqÈ – ~ాqqP
Q··PP జÀf – జÀfదమల రéêతžడ} – లïq~ాడ} అయ È – అyనపxటw‚ చతžర – äర“xగల Œáప – య³దవ
అరÞక – †ిల+ల వమ – స(వమ ఎల+ È – అంతటwq అచుŠపjkన – పefర‘ప1Œా¢ ంgmన ^Óటw –
అ mకjైన •ెలవ1 – gేహ,'ందర మకల ~ాqÈ – ~ాqq హస‹ – •ేfయందు ”త – చgmם అన  – అన ప1
కబళంబ – మద× క*Œ›న ~ాqÈ – ~ాqq ాం•ెను – చూ’Ñను అప1డ} – ఆ సమయమనందు ~ాణûమగడ} –
బeహËgేవ1డ}P

Q·QP ాంƒ – చూ’ి సంభe­ంƒ – హ Êార“•ెంgm š0›ంƒ – బeహËgేవ1డ} 0ాయంచÈ – ఙంస~ాహనమనుంjk
jkగ
నుఱ‚ – దు­‚gmŒ› కనక – బంŒారప1 దండ – కjీ వలÎ^_0›’Ñjk సుకమ³రంబ – òమలమ ఐన –
అyనటw శ0Òరమ – gేహమ ÃడÈ – Ãటw äలÈ – భ]­†Ñౖన ,ాŒ›లపjk – ,ాÊాంగనమ,ా!రమ•ే’ి మణû
– ర
 ల గణ – సమ]హమల•ే సు – మంƒ పeాశంబల – ^_0›’ి yÔjkš ఐన – అyన తన – అతq
aక! ‚0Òట – ‚0Òటమల /ఖర – †Ñౖ~Ÿౖప1‰నల పegేశంబల – గమల ఆ – ఆ aక! కమ³ర“q –
బలq ాద – ాదమల అ Ÿjk పదËంబల – పదËమల çవÈ – 
కనటˆ
+ గ ÷ ‚! – నమస!0›ంƒ 
Ãరంబల – అ mకమల అగ – ఐన ఆనంద – ఆనందమవలన క*Œ›న షxజల – కÁ టw ప&రంబలÈ –
పe~ాహమల•ే అతq – అతq అడ}గల – అడ}గలను కjkŒ› – కjkŒ› మఱయను – ఇంకనుP
Q·¹P అడ}గల – ాదమల †ÑౖÈ – ద పడ}È – ~ా*పడ}ను లïచుÈ – †Ñౖ‚లïచును పడ}È – ~ా*పడ}ను
క{మËఱÈ – మరల లïచుÈ – †Ñౖ‚లïచును ఇటˆ+ – ఈ šధమగ భ‚‹È – భ‚‹Ý మనుÈ – ఇంతకమందు 

È – అతను ¢ డగqన – చూ’ినటw †Ñంప1È – అfశయమను తలచుచుÈ – గర“‹•ేసు‰నుచు దుడ}కq –
ఉధృfకల cకృషž
¿ qd ~ాq మéêమ – పeవమ అ Ÿjk అú× È – సమదeమనందు అÕడ} – బeహËgేవ1డ}
దుడ}క – ఉధృfq cతనd అడ•ెÈ – అణƒ~ä’Ñను నృా – 0ాజÀP
Q·ºP అంతÈ – అప1xడ} అల+ నల+ నÈ – ^_ల+Œా లïƒ – †Ñౖ‚ల qలచుంjk – qలబjk నయన – కను ల అ Ÿjk
అరšందంబలÈ – పదËమలను ెఱƒ – ెరచు‰q ŒášందుqÈ – ”{కృషž¿q సంద0› ంƒ – చక!Œాచూ’ి
చతžర“Ëఖుండ} – బeహËgేవ1డ} —చతžర“Ëఖుడ} N
లగ మఖమల~ాడ}
మఖమల~ాడ} బeహ˜
˜ మఖంబలÈ –
çమలను వంƒ – ~ా*Š కృత – •ేయబjkన అంజ* – మjkƒన•ేతžలకల~ాడ} ఐ – అy  gmగ
నÈ –
తటలన డగ
fక – గద
దస(రమ ఇjk‰నుచు – †Ñట ˆ‰q ఏక – అచంచల^_`న ƒత‹ ంబనÈ – మనసుÝ
చతž9 –
లగ మఖంబలÈ – çమలÃను ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq – అq సు‹fyం•ె – ,‹ తeమల
•ే’ÑనుP
Q·7P శంా – ^_ర“ప1 లfక – Ùగ Ãjk – Ãకîjkయన  జలదంబ – ^Óఘమ |ÍవjkÈ – వలΝ ^_ఱుగ –
^_ర“సు‹న  ఒ*+ య – †Ñౖబట  Ãjk – Ãకîడ}‰న  ^Óq – gేహమకల ~ాqÈ – ~ాqq కమÁయ –
మ Yఙ^_`న మృదుల – మృదు~Ÿౖన అన  – అన ప1 కబళ – మద×  ~äతe – బöత‹మకర{ šÊాణ – ‰మ˝ ~äణ
– మర  ƒహ ంబలÈ – గర“తžలŒా ~Ÿలయ – పeా/ం•ెjk ~ాqÈ – అతqq గంజÀ –
గ0›šందŒ›ంజల•ేత šq0›Ëత – చక!Œా•ేయబjkన కండలంబల – •ెšకండలమలకల ~ాqÈ – అతqq /É
– Ÿమ* —/É N తల†Ñౖన /ఖగలgm Ÿమ*œ
*œ †ింఛ – †ింఛమ•ేత ~ä¸ ిత – చుటˆ‰నబjkన /రమ – తల
క*Œ›న ~ాqÈ – అతqq వన – అడš ప1షx – ప&ల మ³*ా – దండల ~ాeత – సమ]హమలన  కంఠమ
– ^_డక*Œ›న ~ాqÈ – అతqq న న – పదËమలవంటw òమల – మృదు~Ÿౖన చరణమల – 
ాదమలక*Œ›న ~ాqÈ – ~ాqq కర“ణ – దయ³రసమ కడల‰qన – అfశyంƒనP
Q·7PP కడకంటw – కంటwƒవరలక*Œ›న ~ాqÈ – ~ాqq Œáాలబల – ŒÂల+ †ిల~ాq భంŒ›È – వలΝ నగ –
నవ1(తన  ÷గంబ – మఖమక*Œ›న ~ాqÈ – ~ాqq ననుÈ – నను  కన  – ప1టwంƒన తంjkeq –
తంjkeq qనునÈ – qను  భøంతž – ’èšంతžను ÷ ‚! – నమస!0›ంƒ ÁరజÀ – ”{కృÊా¿P
Q·UP ననుÈ – నను  మq ంƒ – ­ంƒ భవ¦ – Á జనంబల – ~ారల కÈ – క ఆనందంబÈ –
సంÃషమను qంjkంƒ – ప0›ప&ర“¿Œాజª’ి Á – Á aక! తను – gేహ­ ర‘పంబ – స(ర‘పమ ఇgె –
ఇgmŒá
–
aక! మనంబÈ – మనసున కÈ – క అƒంత ంబ – š•
0›ంచశక మాqgm అyÔ È –
అyనgm Á – Á aక! ఉల+ స¦ – పeా/ంచునటw ఘన – ŒÂపx š«ా(కృfÈ – š0ాడూ
e పమను ఎవ(డ} –
ఎవర“మ³తeమ ఓప1È – శ‚‹కల~ాడగను ఎఱుగÈ – ె*’ి‰నుటక |Íవల మ – మ‚‹ర‘ప1g
*Šనgm ఐ –
అy  ఒప1xÈ – చక!Œానుండ}నgm ఆతË – పరమ³తËను q~äద ంబ – ఎ0›Œ›ంపదŒ›నgm అగ – ఐన Áదు –

August 7 

Á aక! ~Ÿౖభవమ – మéêమమaక! చందంబ – šధమ ఎటwgో – ఎల³ంటwgో  ఈశ(0ా – కృÊా¿
—ఈశ(ర“డ} N సర(qయ³మకడ}
¿ వ1œ
సర(qయ³మకడ} šషž
వ1œP
QQP šఙ!న – అనుభవజన ఙ!నమ šధమí – మ³ర
మలను ఎఱుగక – ె*యక yనను తD ల – తత(ఙ!నమ
కల~ార“ Á – Á aక! ~ార‹ È – వృ
‹ంతమను •ెపxÈ – బ# mంపŒా తను – gేహమను మనమí –
మనసులను యఙXశ – ”{కృÊా¿ —యఙX˜డ}
˜డ} N యఙ మలక
మలక కర‹ šషž
¿ వ1œ
వ1œ Á – Á కÈ – క ఇƒŠన –
సమ0›xంƒన అD లÈ – మ]ఢ}లకîడ qనుÈ – qను  పటw – కనుŒÂq Œ|లతžర“ – జyంతžర“ 
¢ ంgెదర“ అøతžడవ1 – జyంప0ాq~ాడవ1 ఐనÈ – అyనపxటw‚qP
QQP «Æ{యమలÈ – ˜భమలను క0›య – సమృgm§ŒాqచుŠనటw భ‚‹q – ప&øంచుట •ేయకÈ – •ేయకండగ
ªవలమ – ఒక! బ# ధ – ఙ!నమ ’ిg§ m – పండ}ట ‚È – కమ³తe^ӝ తపమÈ – తపసు¼ను •ేయట –
•ేయట šఫలమ – ఫ*తమలïqgm ¢ ల+నÈ – ¢ టˆనుంjk ఊకనుంjk ఆయమ – వచుŠబjkúయ మ
•ేకîఱు Ÿ – లØంచు 
లØంచదు తలపÈ – తరƒచూ’ిన•á అ mకంబ – ఎంత ఎక!వ ఐనÈ –
ఉన పxటw‚qP
QQP qజమగÈ – ~ాస‹ వమనక qను È – Á తత(మను ఎఱుగగÈ – ె*’ి‰నుటక మనుÈ – మందుŒా qజ
– తమ ~ాంఛలÈ – ò0›కలందు qను È – qను  •ే0›Š – †Ñట ˆ‰q Á – Á aక! కథ – వృ
‹ంతమ
šనుచుÈ – శ{ద§Œాšనుచు qజ – తమ కరË – •ే’ినకరËలవలన లబ× – లØంƒన భ‚‹È – భ‚‹Ý సుజనుల
– సతžxర“షžల Á÷ద*టెం‚ – పరమపదమను —Á÷ద*టెం‚ N Á cభగవంతžq aక!d
aక!d ÷ద* cమ]లd
మ]లd
టెం‚ cq~ాసమd
ౖ ంఠమ
q~ాసమd ~Ÿక 
ంఠమ పరమపదమœ
పరమపదమœ •ÂƒŠ0› – పe~ä/ంƒ0› అ zశ – పeభ]P
QQ´P š‚{య³ – šారమల cషjk(ధd —షjk(ధ šారమల N ప1టˆట †Ñర“గట ´మgmయట ·ƒక!ట QచచుŠట
¹గరÞనరక’ిh fœ
fœ న మ – సంప&0›‹Œాలïqgm ఐ – అy  šషయత(మలïqgm – ఇంgmeయ³Ùతమ
—šషయత(మలïqgm

N

šషయత(మ

cఇంgmయ
e ³రhమలÎౖన 

శబ× 

సxర
సxర

´ర‘ప

·రస

Qగంధ

లణమలï šయనుd
e మలకందqgmœ అగచుÈ – ఔత ఆతË – పరబeహ˝ ఆారమ –
యనుd లïqgm ఇంgmయ
స(ర‘పమ ఐ – అy  తనర“Š – ఒప1xనటw అంతఃకరణమ – అంతరంగమనందు ఒక! – అఖంj
ార^_`న
అ mక – స0á(త!ృష ^_`న ,ా£6
!ర – అప0á^_`న šఙ!నమనÈ – అనుభ~Ÿౖకఙ!నమను పటw – అవలంØంƒ
~äఱ ర“లక – ­Œ›*న~ా0›|వ0›‚q ఎఱుంగ0ాqgm – ె*’ి‰నశక మాqgm ఐ – అy  ఏా0› – అfశyంƒ
ఉండ}టÈ – ఉండ}ట •ే’ి – వలన Á – Á aక! qర“
ణ – గణతeయరéêత^_`న —qర“
ణమ N «ాంత 8ర
మ]ఢ వృతž
‹ ల కలŒ›న సత( రజస‹ ç గణతeయరéêతమœ
e ాశమ
మœ ”{ – సంపద šf – š/ష ప
బéêరంగధులÈ – బహ పegేశమలందు —బéêరంగధుల N అంతర బహ శబ× దృ«ా gm šషయ పంచక
మ³ర

ే మలœ
మ³ర
మల
మల బహ పegశ
మలœ ాఱక – ~ా †ింపక fరమల – ’ిh రమŒానుండ}నš ఐ – అy 
అమలంబల – qరËలంబల —అమలంబల N qరËలమల
qరËలమల 0ాగgే(Êాదుల లïqšœ
šœ అగ – ఐన
ఇంgmeయమల – ఇంgmయ
e మల •ేత – వలన ఎట ªలకÈ – అfకష మ•ేత Ÿౖనను ఎఱుగంగÈ – ె*’ి‰నుట
అగÈ – ,ాధ మ ాq – ాq గణ – సగణ —సగణšల³’ి N గణతeయమaక! šల³సమ•ే
సత(గణమవలన సకల gేవతల ర‘పమలను రజ»గణమ•ేత సకల భ]ల€కìవ1లను తçగణమ•ేత 
fక
ర‘పమలÎన
ౖ భ]­ పర(తమల
పర(తమల /లల మన గనš ధ0›ంƒన~ాడ}œ
ƒన~ాడ}œ šల³’ిš – ^_లŒ|jk~ాడవ1 అగచుÈ –
అగచు ‰మర“­గల – అందŒ›ంచునటw Á – Á aక! గణ – సర(గణమల —గణవeజమ N సర(ఙ
సర(ఙ త(
స0ª(శ(రత( సర(ాలకత( సర(సeషత( సర(సం°రకత( సర(
సర(క‹ ృ
(gm గణమల సమg
యమœ
సమg
యమœ వeజంబÈ –
సమ]హమను äర0ాదు – శక మాదు ఎఱుగంగ – ె*’ి‰నుటక ఒక! – ఏgో ఒక ­తమ – ప0›­f
అన gm లïకÈ – లïకండగ ఉంటÈ – ఉండ}ట•ేత ఈశ – కృÊా¿ —ఈ˜డ} N సర( qయ³మకడ}
¿ వ1œ
qయ³మకడ} šషž
వ1œP
QQ·P 
0ా – నతeమల తžÊార – మంచు ”కర – తžంపరల భ]రజమల – ధూ కమమల |ÍనÈ – అyనపxటw‚
లÎక! – ల΁‚!ంƒšవరమలను బధుల – పంjkతžల ఇడ}దుర“ – ఇ•ెŠదర“ భ] – భ]మండలమ gm ర

7Q

– రమను అవÙర“¿డవ1 – తŒ›
ం•ెjk~ాడవ1 అగ – ఐన Á – Á aక! రమ – చక!టw గణమí –
గణమలను ఎన È – గణûంచుట äరర“ – •ేయలïర“ —పeత £
£6gm పeమ³ణమల c7d N పeత మ 
అనుమ³నమ ´ఉపమ³నమ ·«ాబ× మ Qఅ0ాhపf‹ ¹అనుపలú§ ºసంభవమ 7ఐfహ మP
ఐfహ మPqల€ ÷దటw · 

0›!కలమతమ ¹~äg
ంతžలమతమ 7'0ాణûకల మతమ పeారమ ఎంచబడ}నుœ
ఎంచబడ}నుœ అగణ
– ”{కృÊా¿
—అగణ డ} N పeత £6
¿ వ1œ
£6gm అష పeమ³ణమల•ేతను పeమ³ణûంప cగణûంపd
పd శక మ ాq~ాడ}
ాq~ాడ} šషž
వ1œP
QQQP ఏ – ఏ ~äళÈ – సమయమందు కృపÈ – కర“ణ
దృ¸ిÝ చూచుÈ – చూచు Y cనను d ఎన డ} – ఎప1xడ}
హ0›È –
0ాయణq £kంతžÈ – ద0› ం•ెద Y అంచుÈ – అనుచు ఆఢ} డ} – అ mాస‚‹గల~ాడ} ఐ –
అy  Á – Á యందు ~Ÿంటంబjk – లగ ^_` —~Ÿంటంబjk N ~Ÿంబjkంƒ
e
~ా ారమలను Á
ƒ చతžర× «ంÆ gmయ
యంgె •ే0Š› œ ంటw – మనుపటw కరË – ాeరబ× కరËమల —ాeరబ× కరËమల N ఆŒా­ సంƒత కరËమలœ
కరËమలœ
చయమÈ – సమg
యమను qర‘ËలమÈ – ÷దలంట•ెరచుట •ేయచుÈ – •ేస‹ ూ Á – Á దయక 
ాతžejైన ~ాడ} – ~ాడ} ఐ – అy  తను~ాఙË Yగతžల – మ Y~ాా!యకరËలను qÈ – qను  ’èšంచు –
‰*•ెjk š
 ణû – అత ä šఙ!qy㝠|Íవల – పరమపదమనక అ mప –
ధుq సంబంధ^_`న ల£kËÈ –
సంపదను cçd ఉద× వjkÈ – అf”ఘమŒా 
È – అతను |́‰న ~ాడ} – ¢ ంgmన~ాడ}P
QQ¹P మ³యలÈ – కపట~ా ారమల కల

– క*Œ›న ~ారలను – ~ా0›q మ³యలÈ – మ³యలల€ †Ñట ెjk –
ƒ‚!ంచునటw e డ – äరx0› qను È – qను 
–
aక! మ³యÈ – మ³య•ేత కలంƒ – కలవర†Ñట w
Á – Á aక! మéêమÈ – పeవమ మ³నమ – ‰లgmq చూ•ెదÈ – ప0Ò£kం•ెదను అంచుÈ – అనుచు
äర­È – ె*యక వ1ట•ేత •ేయŒాÈ – •ేయవలÎనq ప&qfÈ – పeయf ంƒfq కర“ణ•ేయమ –
దయచూడ}మ ావ1మ – ాాడ}మ ֌› – Öగలల€ 0ాజ – «Æ{షÄ žల ~ా, – ~ాక!ల•ేత Œªయ –
¯0‹ ›ంపబడ}~ాడ ద~ాŒ› È – ా0›ŠచుŠను త¦ – g
qల€ జqత – ప1టwన ¯లమ – మంట Œ|*Š – జyంƒ 
0› ~ŸలంగÈ – పeా/ంచ äర“Š ä – •ేయగలg
P
QQºP స0ª(«ా – ”{కృÊా¿ —స0ª(˜డ} N సర(మనక qయ³మకడ}
qయ³మకడ} šషž
¿ వ1œ
వ1œ Á – Áక సంబం mంƒన రజ –
రజ»గణమ•ేత

జqతžండÈ

–

ప1టwన~ాడను

మ]ఢ}ండÈ

–

ఏె*యq~ాడను

పeభడÈ

–

అ mారమకల~ాడను äÈ – ä ä అq – అను‰q ~Ÿఱ> – †ిƒŠ పeల+దమనÈ – 'ర“షమ•ేత
గ0›(ంƒ
డను – గర(మ¢ ంgmfq గర( – గర(మ య Ÿjk అంధార – కటw•ేత అంధ – కq†ించq
నయనుqÈ – కళÚÛ కల~ాjkq కృపÈ – దయÝ చూడ} – అనుగ{éêంప1మ ననుÈ – నను  పe
న –
అవ క‹ మ మహ¦ – మహత‹ త(మ అహంకృf – అహంారమ న – ఆాశమ మర“¦ – ~ాయవ1 అŒ› 
– qప1x జల – Áర“ భ]­ – భ]­ •ేతను ప0›~ä¸ ిత – ప&0›‹Œాఆవ0›ంపబjkన c†Ñౖ అÊావరణమల•ేతనుd
అండకంభంబ – బe°Ëండండమనందు —అండకంభమ
అండకంభమ N బe°Ëండమల కల కండ
కండ బe°Ëండండమœ
Ëండండమœ
ఏడ} – ఏడ} cºd —ఏడ}జÀనల^Óను N gేéê తన జÀనà ఏడ}జÀనల ¢ డ}గ ఉండ}ను అన gm ఒక ,ామgmeక«ాస‹ 
పeమ³ణమP
‚ ~äలల ƒవర+ మధ
³ణమPœ జªనల – జªనల‰లgmగల —జªన జÀన N బŒా ,ాƒన బ టకన~äల ƒటwన
దూరమ
దూరమ cసుమ³ర“
cసుమ³ర“ అంగళమలండ}ను
అంగళమలండ}నుd
లండ}నుdœ ^ÓనÈ – gేహమనందు ఎనయ – కîjkయండ}~ాడను
äను – äను ఎక!డ – ఎక!డ ఈ – ఈ aక! దృ, šధ – కనబjెjk అండంబల – బe°Ëంj
ల š«ా(ల
ఏ0› – ఎవ0› |ÍనÈ – ‚ అyనపxటw‚P
QQºPP సంఖ •ేయంగÈ – ల΁‚!ంచుట 0ాqš – శక మాqš సతతంబÈ – ఎల+ ప1xడ} ఓ*È – వర“సŒా
పరమ³ణవ1ల – సూ£6ËfసూËకణమల —పరమ³ణవ1 N ‚ట
w ¯ల€ంƒ పjెjk సూర ‚రణమనందు కనబjెjk
0ªణవ1నంద ఆరవ గమ అణవ1P
అణవ1Pఇgm కంటw‚ కనబడదుP
కనబడదుPఅటw g
qల€ ఆరవ గమ పరమ³ణవ1 అ Ÿదర“P
ర“Pœ
భంŒ›È – వలΝ ఒడ* – ఒంటwgm 0áమ – ~Ÿంటˆeకల šవరమల – మ]లరందeమల అందుÈ – ల€ వ0›‹ంచు –
ఉండ}నటw šప1ల – š,ా‹ర^_`న fÈ – šధమŒా ఎనయచున  – అfశయంచునటw Áవ1 – Áవ1 ఎక!డ
– ఎక!డ ఎంత|ంత – లŠలïనంతేj
ఉంgmP

August 7 

QQ7P కడ}ప1 – గరÞమ ల€పలÈ – అందు ఉన  – ఉన టw ాపడ} – /˜వ1 ాలÈ – ా*Ý తq నÈ –
తq నపxటw‚q ‚న! – òపమÝ ÃÈ – Ãటw అడ}వబ# ల ä – అణƒ~äయవ•
Š ాŒ› – మంjkపjk త*+ –
మ³తృమ]0›‹ ‚È – ‚
థ – పeభ~ా సన మ – ƒన gm gొ డ} – †Ñద×gm ఐ – అనబడ}తž అడŒ› –
ఒకg
q‰కటw అణŒ› ారణార ర‘పమ – ార ారణ సంబంధ^Ó —ార ారణసంబంధమ N సృ¸ి ల€ ార మ
ారణమలక

అš 

cšడgzయ0ాqd
0ాqd

సంబంధమ

కలదు

అన gm

పeమ³ణమœ
³ణమœ

ర‘పమÈ

–

స(ర‘పమŒాగలgm ఐన – అyనటw ఈ – ఈ సకలంబÈ – సమస‹ మ Á – Á కడ}ప1 – గరÞమ
అంత0ాÞగమ ల€qgె – ల€ప*gే ాgె – కg
 ాపడÈ – /˜వ1ను cగరÞంల€qd ాక – ాక ే äÈ – äను
మఱ – ఇక ఎవ(డÈ – ఎవ0›qP
QQUP భ]0›లయ – š,ా‹ర^_`నలయ šలయ జల mÈ – సమదeమనందు —జల m N జలమ q m కడ*œ
కడ*œ qgmeత –
qgmంe •ెjk
0ాయణ – šషž¿మ]0›‹aక! —
0ాయణడ} N
రమల cÁర“
Áర“ ìవ1లd
ìవ1లd యందు qవ’ించు~ాడ}
చు~ాడ}
šషž
¿ వ1œ
వ1œ
Ø – బ డ} కమల – త­Ë
ళమనÈ – ాడయందు అÕండ} – బeహËgేవ1డ} —అÕడ} N
ప1టˆకలïq~ాడ}
~ాడ} బeహ˜
˜ ఆరగÈ – చక!Œా ప1టెను – జqం•ెను అనుట – అq ల€కల •ెప1xట qజç –
qజ^_`ే 0ాì~ా – ”{కృÊా¿ —0ాì~ాþడ} N 0ాìవమ cపదËమd
పదËమd లవంటw అþడ} cకను ల కల~ాడ}d
కల~ాడ}d
šషž
¿ వ1œ
వ1œ ప1టె Yటˆ – ప1టే ఉండవచుŠను తలంపÈ – తరƒచూ’ిన•áP
Q¹P న
 – ”{కృÊా¿ —న
þడ} N న నమ cకమలమd
¿ వ1œ
కమలమdల వంటw అþడ} cకను ల కల~ాడ}d
కల~ాడ}d šషž
వ1œ Áవ1 –
Áవ1 ఆgm – పeపం•
gmyÔ`న —పeపంచమ N పంచభ]తమల పంచ
e మల ´పంచక0ªËంgmeయమల
పంచఙ! äంgmయ
·పంచత
Ëతeల Qపంచ~ాయవ1ల అ Ÿjk పంచ పంచకపeవర‹ కమœ
మœ
0ాయణండవ1 –
0ాయణడవ1
జలమ – జలమ
రమ –
రమ అనబడ}ను ìవ – సకలìవ1ల చయమ – జÀలమ
రమ –

రమ అనబడ}ను అందు – ~ాqల€ Áవ1 – Áవ1 ఉంటÈ – ఉండ}ట•ేత Á – Á అందుÈ – ల€పల అš –
అš ఉంటను – ఉండ}ట•ేత
0ాయణండ} –
0ాయణడ} —
0ాయణడ} N «¬+Pఆ
0ా ఇf e ా‹ః
ఆ ~Ÿన
ౖ రసూనవఃY
¿ ప10ాణ పeమ³ణమœ
రసూనవఃY ఆయనంతస 
ః e ా‹ః ేన
0ాయణ సËృతఃYY
సËృతఃYY N šషž
³ణమœ అను – అ Ÿjk

మమ – †èర“ అyÔ È – క*Œ›నgm సకల – సమస‹ ^_`న భ]తమలక – ìవ1లక ,ా£kవ1 –
అÙతమŒానుంjk చూచు~ాడవ1 అ z˜ండవ1 – అ mపfš అú× È – సమదeమనందు qgmంe చు – qదe yÔjk

0ాయణడవ1 –
0ాయణడవ1 Á – Á మ]0›‹ – స(ర‘పమ ఇgm – ఇgm cŒáాలర‘పమd Áక – Áక
qజమ]0›‹ – స(స(ర‘పమ అన0ాదు – అqతలప0ాదు న న – పదËమ
ళమ – ాడరందeప1 ÃeవÈ –
g
0›ల€ నడƒ – ~Ÿ ۝ మను  – ప&ర(మP
Q¹PP కడŒ› – ప&q పeయf ంƒ నూఱు – వంద cd ఏండ}+ – సంవత¼రమల ~Ÿgm‚fÈ – అ ä(¸ింƒfq
ాన Ÿౖf – చూడలïక fq ఏక – ఒª gేశసుhడవ1 – 
వ1ననుంjెjk~ాడవ1 ావ1 – ావ1 అ äక –
బహ šధమల ర“ƒš – పeా/ం•ెjk~ాడవ1 జగమ – šశ(మ ల€È – అంతటను ఉందు – ఉంటవ1 Á – Á
ల€నÈ – ల€పల జగమల – ల€కమలq య ఉండ}È – ఉండ}ను అర“దు – అదుÞత^_`నgm Á – Á
aక! మ³య – పeవమ మéêమ ఎటˆ
+ – ఏšధమగను అyనÈ – అyనపxటw‚ అగచుÈ –
జర“గతž ä ఉండ} – ఉండ}నుP
Q¹P šనుమ³ – šనుమ ఈశ(ర – కృÊా¿ ~ŸలxలÈ – బయటÁకంటెనన మగ ~Ÿలగ – పeా/ం•ెjk ఈ – ఈ
šశ(ంబ – భవనమల Á – Á aక! మ³య – మ³యy㝠ాక – అల³ ాకండ qజంబ – సత ^_`నgm
ఐన – అyన•á య«¬ద – య«¬g
gేš ఎటˆ
+ – ఏ šధమŒా కqyÔÈ – చూ•ెను క
 రÈ – క*Û0ా Á –
Á క£k – కడ}ప1 ల€È – అందు క Ÿబ# – చూసుందనుò క{మËఱÈ – మరల ాం•ె ä – చూ’ినgmకg
 భవ¦
– Á aక! అాంగ – కడకంటwచూప1 aక! ”{ – పeాశమ•ేత పeపంచంబ – ల€కమలq య చక!నÈ –
ఒప1xŒా ల€È – ల€పలన š ఔÈ – అగను ~Ÿ*య – బయటనున š ఔÈ – అగను ల€ను –
ల€పలనున š ~Ÿ*యÈ – బయటనున šకîj
 ాg
– లïg
 త¦ – ~ాటw‚ cల€q బయటw‚d అన ంబ –
Øన ^_`నš అగÈ – అగనుP

77

Q¹P ఒక!డ} – అన రéêతžడవ1 ఐ – అy  ఉంటwš – ఉ
 వ1 బల – †ిల+ల వత¼మల – దూడల ల€È –
అందు ఒాx0› – చక!Œానుంjk Áవ1 – Áవ1 అంతటÈ – సర(తe సకల – సర(ాeణల•ేత ఉా/{తžల –
ఆశ{yంచబjkన~ార“ ఐ – అy  చతžర“ÞÕలÈ –
లగ•ేతžలకల~ార“ ఐ – అy  సం†ీefÈ –
­క!*ఇష మÝ qÈ – qను  ‰ల(ŒాÈ – ’èšంచుచుండŒా పeకట – పe’ిద§^_`న ”{ – సంపద కల – క*Œ›న
~ాడవ1 – ~ాjkš ఐfš – అy
వ1 మఱÈ – ఇంకను బe°Ëండమí – šశ(Œáళమల చూ†ి – జqంపజª’ి
పeకటwతమజª’ి ఒల+ క – అంŒÒక0›ంచక ఇటˆ+ – ఇల³ ఒక!డవ1 – ఒంట0›š ఐf – అy fš Á – Á aక!
ššధ – బహ ళత(మ aక! âలత(ంబÈ – ¯{డను కంటwÈ – చూ’ిfq కgే – కg
P
Q¹´P ఎఱŒ›న~ా0› – బeహËఙ!నుల ‚È – క Ãతžవ1 – వమల€ కనబjెదవ1 ŸఱÈ – క{మమŒా పeకృfÈ –
మ³యÝ •ే0› – కîడ}‰q జగమÈ – జగతž
‹ ను q0›ËంపŒాÈ – సృ¸ించుటక
–
 ెఱంగనÈ –
šధమగను ర£kంపÈ – ా*ంచుటక Á – Á cšషž
¿ qd ెఱంగనÈ – šధమగను పeహ0›ంపÈ –
సంహ0›ంచుటక ర“దుe – పరమ /వ1q ెఱగనÈ – šధమగను ఈశ – భగవంతžj
—ఈ˜డ} N
సర(qయ³మకడ}
సర(qయ³మకడ} šషž
¿ వ1œ
వ1œP
Q¹·P అgmయనÈ – అంే ాక – ాకండగP
Q¹QP జలచర – మత కî0ాËgm మృగ – నర’ిం°gm భ]సుర – పర˜0ామ³gm నర – 0ామ³gm కలమలÈ –
వంశమలల€ జqËంƒf – అవత0›ంƒతš ఈవ1 – Áవ1 కజనులÈ – దుషžలను •ెఱుపÈ – సంహ0›ం•ెjk
•ె*­È – సుహృదమÝ సుజనులÈ – మంƒ~ా0›q మనుపనుÈ – ాాjెjk తల యగÈ – ఉéêంప 0ాదు
– శక మాదు Á – Á aక! šధంబలÈ – వర‹ నšధమలను అనం
– కృÊా¿ —అనంతžడ} N అంతమలïq
cాల పegేశ వమల ప0›­తžలక 0›నd ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œP
Q¹¹P మబ3 – అఙ!
వరణల€ cల€కమనుd ‰*†ి – క†ిx Öగ – అవ క‹
మ —Öగమ³య Nఅš 
వమŒా
అš 
వమŒా
భగవంతžq యందు ~Ÿ*Œ|jk అవ క‹
మక పeకృfœ
ృfœ మ³యÈ – పeకృfయందు qgmంe ƒన – సుషž†ి‹ ల€నుంjెjk ఓ
– ఓy* ప0ాతËభ]త – కృÊా¿ —ప0ాతËభ]త N పరబeహËమ 
äఐన ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œ ֌›0ాజ – కృÊా¿
—ÖŒ›0ాజ N పరమÖగలను ఏల ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œ ఏ – ఏ ెఱంగల – పద§ తžల š
నమల ఎq  –
ఎq ఎq  ఎంత – ఎంతవరక ఎ•áŠట – ఏఏ •áటˆలందు Á – Á aక! é$లల – âలల cకలగనqd
ఎవ(డ} – ఎవర“మ³తeమ ఎఱుగÈ – ె*యగలర“ ఈశ(0ªశ – కృÊా¿ —ఈశ(0ªశ N ఈశ(ర“ల cసృ¸ి ’ిh f లయ
f0á
న అనుగ{హమలను qయ­ం•ెjk బeహË
హË šషž
¿ ర“దe మé$
$శ(ర సg
/~ాదులd
మéశ(ర
సg
/~ాదులdక ఈశ cqయ³మకj
d
qయ³మకj
d
šషž
¿ వ1
వ1 భగవంతžడ}œ
భగవంతžడ}œP
Q¹ºP అgmŒాక – అంేాకండ qజర‘పమ – అసలస(ర‘పమcÁgmd అన0ాదు – అనుట యక‹ మ ాదు కల –
స(ప మ అసత మ వంటwgm – ల³ంటwgm ఐ – అy  బహ

– అ äక šధ – రకమల దుఃఖమ –

దుఃఖమల కలgm ఐ – అy  šé(న – ప&0›‹Œాలïq సంఙ!నమ – స0›యగఙ!నమ కలgm ఐ – అy  ఉన 
– ఉండ}నటw జగమÈ – ల€కమను స¦ – సత మ —సత మ N సర(ాలస0ా(వస‹ లందు šారమల లïqgm
సతž
‹ œ సుఖ – qరfశయ³నందమ బ# ధ – ఙ!నమ —బ# ధ N పరమ³తË స(స(ర‘ప^_` ె*’ి యండ}ట
యండ}ట
ఙ!నమœ
నమœ తనుడవ1 – gేహమŒా కల~ాడవ1 ఐ – అy  తžgmలïక – అనంతమవ1 yÔ` —తžgmలïక N ఆgm
cసృ¸ి d ’ిh f అంతమc
`  తనర“దు – వ0›‹ంతžవ1 ఈవ1 – Áవ1 మ³య – Á
అంతమcలయమd
లయమdల లïకండ 
ండ అనంత^_œ
యంద* పeకృf •ేÈ – వలన ప1ట చుÈ – జqంచుచు మనుచుÈ – వృgm× ¢ ందుతž లïకండ}చుÈ – న/ంచుచు
లyంచుచు ఉన  – ఉన టw చందంబనÈ – šధమగ ఉండ}చుందు – Ãచుచుందువ1 ఒకడవ1 – ఒంట0›š
—ఒకడవ1 N సజÀÙయ šజÀÙయ స( గత బ 
ను ఁడవ1
¿ వ1œ
బధ
ను ఁడవ1 šషž
వ1œ ఆతžËడవ1 – ఆతˌా నుండ}~ాడవ1
—ఆతË N అతfతత‹ ద(సు
‹ ర‘†èణ ~ా  Ù 

Ë ఆత,ాతత గమ ä
‹
మ ర‘పమలÃ
ఆత,ాతత గమ ä cవ1 తxf‹ d సర( వసు
మ0›య అందు అంతట qంjk యన టw gmœ ఇతర – ’è(తర తనకØన ^_`న ఉా m – ఉా mతeయమ
—ఉా mతయ
e మ

August 7 

N

సూ
h ల

సూË

ారణ
ారణాధులœ 
ాధులœ 

ను ండవ1

–

లïq~ాడవ1

ఆదు ండవ1

–

ఆgmcమ]లdారణడవ1 —ఆదు డ N šశ( సృ¸ి ’ిh f లయమలక
¿ వ1œ
లయమలక మ]లారణడ}
మ]లారణడ} šషž
వ1œ అమృతžండవ1 –
మ‚‹పg
e
తవ1 —అమృతžడ} N çమను yచుŠట g
(0ా జననమరణ చక{ మనుంjk šమ‚‹ క*Œ›ంచు~ాడ}
చు~ాడ}
šషž
¿ వ1œ
వ1œ అర“ండవ1 – «ాశ(తžడవ1 —అర“డ} N «¬+Pరస¼0ా(ణûభ]
q కîట,h ర ఉచ ే cŒÒతd సర(
భ]తమల

శమ

†ిమËటను
Ëటను

యండ}~ాడ}

అర“డ}
అర“డ}

šషž
¿ వ1œ
వ1œ

అద(యండవ1ను

–

0|ండవవసు‹వ1లïq~ాడవ1 —అద(యడ} N ˜{Pఏక^Ó~ాgm(ÙయంబeహË
Ë ఒక!jై ఉంjk తను త†ిxంƒ 0|ండవ
వసు
‹ వ1 c’è(తరమd
¿ వ1œ
తరమd లïq~ాడ} పరబeహË అనబడ}ను
అనబడ}ను šషž
వ1œP
Q¹ºPP స(యంజ» fš – స(యంపeాశకడవ1 —స(యంజ» f N తన ~Ÿలగ•ేత ä పeా/ంచు~ాడ}
¿ వ1œ
ా/ంచు~ాడ} šషž
వ1œ
ఆప&ర“¿డవ1 – అఖండస(ర‘ప1డవ1 —ఆప&ర“¿డ} N అంతట qంjkయండ} ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} అఖండ స(ర‘ప1డ}
స(ర‘ప1డ} šషž
వ1œ
ప10ాణప1ర“షžడవ1 – ఆgmనప1ర“షžడవ1 —ప10ాణప1ర“షžడ} N సృ¸ి ‚ ఆgm cమందుd
మందుdనుంjk ఉన ~ాడ}
ఉన ~ాడ}
šషž
¿ వ1œ
ీణమలïqd ,'ఖ
వ1œ q
ంత,'ఖ q mš – qత ,'ఖ పe
తవ1 —q
ంత,'
q
ంత,'ఖ q m N q
ంత c£ణమలï
cఆనందమనకd
` ~ాడ}d
¿ వ1œ
ఆనందమనకd q mš c,ాhన^_న
~ాడ}d šషž
వ1œ qత సత మ]0›‹š – «ాశ(త^_`నసత స(ర‘ప1డవ1
—qత సత మ]0›‹š N qత c«ాశ(త^_న
` d సత cసత ^Ód మ]0›‹ cతన స(ర‘†Ñన
ౖ ~ాడ}d
¿ వ1œ
~ాడ}d šషž
వ1œ qరంజనుడవ1
–

ప0›˜దు§డవ1

—qరంజనుడ}

N

మచŠలïq~ాడ}
~ాడ}

ప0›˜దు§డ}œ
డ}œ

ఈవ1

–

Áవ1

తలపÈ

–

ఇటw~ాడవqఊéêంచుటక చను Ÿ – ,ాధ పడ} 
ాదు qను  – qను P
Q¹7P gే~ా – భగవంతžj
—gేవ1డ} N వ1 P
వ1 Pgzవ f ఇf gేవఃః భ]త భšష ద(ర‹ మ³న ాలమలందు ~Ÿలగచుండ}~ాడ} 
గచుండ}~ాడ}
šషž
¿ వ1œ
e డవ1 —ì~ాతËస(ర‘పకడ} N సకల
వ1œ ఇటw – ఇటˆవంటw Áవ1 – Áవ1 ì~ాతËస(ర‘పకడవ1 – £ªతD
ìవ1లల€న ఉంjెjk ఆతËyã తన ర‘†Ñన
ౖ ~ాడ}
ౖ £ªతంe £ªతe^వ
Ó చ
~ాడ} «¬+Pపeకృfంప1ర“షం•ెవ
చ ఇందంశ0Òరం Ïంేయ
£ªత­
e త Ø zయే ఏతgో ~äf‹ తం ాeహ ః £ªతఙ
eఙ ఇfతgm(దః
eఙం•
†ి
ే ž రత
దః £ªతఙ
ం•
†ి మ³ం šgm§ సర(£ªeష
cభగవgz

eDడ} ఆ £ªతD
eDడను äనq
భగవgz
తd అర“å
£ªతeమనŒా పeకృf పeకృf అనŒా gేహమ g
qq ె*య~ాడ} £ªతD 
ె*యమ
¿ వ1œ
యమ šషž
వ1œ సకల – సమస‹ ^_`న ఆతËల – ì~ాతËల —ì~ాతË N ìవ1లల€ నుంjెjk ìš cఆతËd
ఆతËdœ
కÈ – ‚ ఆతË – శ0Ò0›š ఐన – అyనటw పరమ³తË – పరమ³త˝ స(ర‘పకడవ1 – తనర‘ప^_`న~ాడవ1
అq – అq ఎవ(ర“ – ఎవ0|Íే ఎర“ంగదుర“ – ె*యదు0ᝠ~ార“ – ~ా0ª కg
– కg
 గర“వ1 – గర“వ1
—గర“వ1 N «¬+Pగశబ× స‹ +ంధార,ా¼Ð దుeశబ× స‹ q వర‹ కఃః అంధార qవృf‹ 
(దు

ర“ 0›త Ø zయే అఙ!
ంధార
q~ారకjెన
ౖ ారణ
•
ర“ డ}œ
ారణ
•
ర“ డ}œ అqyÔjk – అ Ÿjk gmనకర“q – సూర“ q —gmనకర“డ} N gmనమను క*Œ›ంచు
~ాడ}
~ాడ} సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ వలన – వలన ాeప‹ ంబ – లØంƒనgm ఐన – అyనటw ఉపqష¦ – ~äg
ంత అరh –
,ారప1 ఙ!నంబ – అప0á ఙ!నమ అను – అ Ÿjk సు – మంƒ äతంe బనÈ – కను ల •ే’ి – వలన సం,ార
– సం,ారమ Ÿjk —సం,ారమ N శ0Ò0ంª gmeయ³దుల äననుట సం,ారమœ
సం,ారమœ ­
– అనృత ,ాగరంబÈ –
సమదeమను త0›ంƒన – g
టwన చందంబనÈ – šధమన ఉండ}దుర“ – ఉంjెదర“ రÕåవ1 – 
డ} అందు –
ఎడల రÕåవ1 – 
డ} అq – అq ఎఱంŒ|jk – ెలసు‰ Ÿjk ఎఱుక – ఙ!నమ లïకండÈ – లïక ఆ – ఆ
aక! ఎఱుంగ­È – అఙ!నమ•ేత అgm – అgm సరx – ామ ర‘పంబ – ర‘పమ అy – క*Œ› 
ÃనÈ – కనపjkన †ిదపÈ – ఆ తర“~ాత ఎఱంŒ›న~ా0› – ె*’ిన~ా0› వలన – వలన రÕåవ1 – 
డ}
రÕåవ1 – 
jే అq – అq ఎఱుంగచుండÈ – ెలసు‹ండŒా సరx – ామ ర‘పంబ – ర‘పమ లïకండ} –
ఉండq |ÍవjkÈ – šధమగ ä ఆతË – ìవ1డ} ఆ – ఆ పరమ³తË – పరబeహËమ —పరమ³తË N
స0á(త!ృష ^_న
` ఆతË
ఆతË సƒŠg
నంద పరబeహËమœ
Ëమœ అq – అq ఎవ(ర“ – ఎవ0|Íే ఎఱుంగర“ – ె*య0ᝠ~ా0›
– ~ారల ‚È – క ఆ – అటw ఎఱుంగ­ – అఙ!నమ •ేత – వలన సకల – సమస‹ ^_`న పeపంచంబ –
ల€కమల క*Œ› – ఉన టˆ
+  ÃచుÈ – కలబడ}ను ఆతË – ìవ1jే ఆ – ఆ పరమ³తË – పరబeహËమ అq –
అq ఎవ(ర“ – ఎవ0|Íే ఎఱుంగదుర“ – ె*’ిన~ా0ᝠ~ా0› – ~ారల ‚È – క ఆ – ఆ ఎఱుక – ఙ!నమ
వలన

–

వలన

పeపంచంబ

–

పeపంచమ

లïకండ}È

–

అసతž
‹

అq 

ె*యను

అఙ!న

–

తను 
Ÿర“గ వ1ట•ేత సంšత – క*Œ›నš
మకంబల – అ Ÿjk †èర“గలš ఐన – అyనటw సం,ార –
సం,ారమÝ బంధ – బంధమల çంబల – šడ}దలల ఙ!న – ~äg
ం

యజన ఙ!నమ

7U

U

šఙ!నంబల – అనుభవజన ఙ!నమలక ల€qš – •ెంgmనš ావ1 – ావ1 ావ1నÈ – అందు•ేత
కమల­తžeÈ – సూర“ q —కమల ­తžeడ} N పదËమ లక ావల’ిన~ాడ}
~ాడ} సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ కÈ – ‚
అహ 0ాతeంబల – 0ాfeంబగళÛ Ÿjkేj
 లïq – లïక yన ెఱంగనÈ – šధమగ ä ప0›ప&ర¿ – సంప&ర¿ ^_`న
ఙ!న – తను త äన Ÿjk ఙ!న^ӝ మ]0›‹ – స(స(ర‘ప^_`నgm అగ – ఐన ఆతË – ఆత˝ అందుÈ – ఎడల
అఙ!నంబ – అఙ!నమ లï­q – లïక వ1ట•ేత బంధంబను – బంధమల సుఙ!నంబ – ఎర“క లï­q –
లïక వ1ట•ేత çంబÈ – šడ}దలగటల లïవ1 – ఉండవ1 ఆతËవ1 – పరబeహËమవ1 అyన – ఐనటw
qను  – qను  gే° – శ0Òరమ ఆgmకంబ – ÷దలగనš అq – అq తలంƒయ – ఎంచు‰qనను gేహ –
శ0Òరమ ఆgmకంబ – ÷దలగనš qను  – Á~ä ాÈ – అyనటˆ
+ Œా తలంƒయÈ – šంƒ ఆతË –
ఆత˝ ~Ÿ*È – ~ä0ªŒా ఉండ}È – ఉండ}ను అంచుÈ – అనుచు మ]ఢ}ల – ె*šలÎq~ార“ మ]ఢత(ంబనÈ
– మ]రZమŒా ~Ÿదుకచుందుర“ – «¬ mంచుచుంటర“ ~ా0› – ~ారల aక! మ]ఢత(ంబÈ – ె*šతక!వను
•ెపx äల – తలచుట ఎందుక బgm§మంతžల – ఆతËఙ!నమ కల~ార“ అy – ఐ పరతత(ంబ –
పరబeహËమ ాq – ానటw జడంబను – •ైతన మాqg
qq q¸è mంచుచున  – వద*~äయచున 
సతžxర“షžల – šఙ!నుల తమతమ – ~ా0› aక! మ³తe^ӝ శ0Òరంబల – gేహమల అంgే – ల€ ä qను 
– qను  అరయచుందుర“ – చూచుచుందుర“ అgmŒావ1న – అందు•ేతP
Q¹UP gే~ా – కృÊా¿ —gే~ా N స(యంపeాశకడ}
¿ వ1œ
ాశకడ} šషž
వ1œ Á – Á aక! చరణ – ాదమల పe,ాద – అనుగ{మ
aక! కణ – 0ªణ~Ÿౖన లú§ È – gొ రకట•ేత ాక – త†ిxంƒ లïకన  – లïక ే ఒంjే~ŸంటÈ –
మ0›ంªšధమగ Ÿౖన చనుÈ – లగ 
ాదు Á – Á aక! మ° – ŒÂపx మéêమÈ – మహతË+మను
ఊéêంపగÈ – ఊéêంచుట|Íనను ఎ~ా(0›‚È – ఎవ0›|Íనను Á – Áక ~ార“ – •ెంgmన~ార“ ఐ – అy  చను
– వ0›‹ం•ెjk ~ా0› – ~ారలల€ ల€È – అందు ఒకడను – ఒా కడను ఐ – అy  qÈ – qను  ‰లŠ –
’èšం•ెjk గ ంబÈ – అదృష మను
–
 కÈ – క ఈ~ä – ఇమ˝ ఇపxటw – పeస‹ ుత జనËమ –
ప1టˆక అందుÈ – ల€న అyనÈ – అyనపxటw‚ ఒండ} – మ0Âకటw cజనËమd ఎందు – gేqల€ ఐనÈ –
అyనపxటw‚ ఓ – ఓ ఈశ(0ా – ”{కృÊా¿ —ఈశ(ర“డ} N సర( కర‹ šషž
¿ వ1œ
వ1œP
QºP క{తž – యఙ మల శతంబనÈ – నూటwవలనను cd ప&ర¿ క£kš – qంjkనకడ}ప1గల~ాడవ1 —ప&ర¿ క£kš N
qంjkన కడ}ప1 కల ~ాడవ1 తృప1‹డవ1œ ాq – ానటw Áవ1 – Áవ1 ఇటˆ – ఈ šధమగ ª{ప1లÈ –

దూడలగ సుతžలÈ – బలర“గ ఐ – అy  చనుబల – స‹ న మ 
eవ1చుÈ – 
గచు •Â‚! – , *
^_`మరƒ ఆడ}చుÈ – ¯{jkంచుచు Ïతžక – కతహలమ క*Œ›న ’ిh fÈ – šధమగ చ0›ంపÈ –
^_లగచుండగ తల+ల – త*+ ాతeల ¸ించుచు ఐ – ఉంjk šల’ిల+ – పeా/ం•ెjk Œáవ1ల – ఆవ1ల aక!
Œá†ిా – య³దవ సతžల – ఇల³+ళÛ aక! ధన తÈ – కృ
రh త(మల ఎటˆ
+ – ఏ šధమŒా •ెపxగజÀల –
సు‹fంచగ*Œ›న ~ాడÈ – ~ాjkq కృాq
– దయ³,ాగ0ాP
QºP ప0›ప&ర¿ ంబÈ – అంతటqంjkయన gm ప10ాణంబÈ – సృÊాÐgmనుంjk ఉన gm పరమ³నందంబÈ –
qరfశయసుఖర‘పమ ఐన – అyనటw బeహË^_ – పరబeహË^Óస(యమŒా •ె*ాడ} – ’è éêతžడ}
అర“దర“దు – అత దుÞతమ నంద – నందుqaక! 8ష – ~äప
e లÎ+ ల€ ’ిh ర – qవ’ిం•ెjk జనమల – ~ా0›
aక! గ 0ªఖ – అదృష మ ƒంfంపగÈ – తరƒచూ’ిన•áP
QºP ఏాద«Æంgmeయ – ఏకద«Æంgmeయమలక —ఏకద«Æంgmeయమల N ఙ! äంgmయ
e మల cQd క0ªËంgmeయమల cQd
మ0›య మనసు¼ ÷త‹ ం cdœ 
dœ అ z˜ల – అ mgేవతల చందe – చందుeడ} —చంg
eదుల N చందుeడ}
మనసునక
మనసునక gm 
gmక!ల •ెš‚ ´Œా*
´Œా* చరËమనక
చరËమనక ·సూర“ డ}
·సూర“ డ} కంటw‚ Qవర“ణడ}
Qవర“ణడ}
లకక

లకక ¹అ/(నుల
¹అ/(నుల
మక!నక
¿ వ1 ాదమనక
మక!నక ºఅŒ›
ºఅŒ›  ~ాక!నక
~ాక!నక 7gే
7gే~äందుeడ హస‹ మనక
మనక Ušషž
Ušషž 
ాదమనక మృతž వ1 
మృతž వ1 గదమనక
గదమనక 
పeజÀపf గహ మనక అ mgవ
ే తలœ
తలœ ఆదుల – మన గ~ార“ ఏనుÈ – బeహËgేవ1డను äను —బeహË N
బgz× ంgmయ
e మనక అ mgవ
ే తœ
ే తœ
తœ Kాల³þండ}ను – పరమ/వ1డ} —/వ1డ} N అహంా0ªంgmeయమనక అ mgవ
తœ
ఇటˆ+ – ఇల³ కîడÈ – కలప1‰qన•á పదమవ1(రమ – పదమగ
రమ c´d ఎడపడక – ఎడెగక

August 7 

ఇంgmeయ – ఇంgmeయమల అ Ÿjk ాతeమలÈ – ాతeల యందు Á – Á aక! పద – ాదమల అ Ÿjk
అంజమల

–

పదËమలంద*

మరంద

–

మకరందమ

అ Ÿjk

అమృతంబÈ

–

అమృతమను

cదుఃఖరéêత’ిh fd 
eš – 
Œ› c’ీ(క0›ంƒd అమరÈ – ఒ†ిxయంjk ఏక – ఒª ఇంgmeయ – ఇంgmeయమలక
అØమ³నులమ – అØమ³qంచు~ారమ అయ È – అyనపxటw‚ అf – ­‚!* కృ
రh – ధన ^_`న 
వ1లమ – క*Œ›న~ారమ ఐf­ – అy
మ పరగÈ – పe’ిద×మŒా సర( – ఎల+  ఇంgmeయ –
ఇంgmeయమల aక! ~ా ప1‹లÈ – వర‹ నలను Á – Á దÈ – అంgే ~ా*Š – ఉంƒ fర“గ – ^_లŒ|jkP
QºPP Œáప – య³దవ1ల ŒÂల+ ల Œá†ిక – Œá†ికల ŒÂల+ ’ీ‹ ల
  జనమల – అంద0› గర“ – ŒÂపx š/ష – «Æ{షÄ^_`న 
గ – అదృష మ అ Ÿjk సంపద – క*­ తల ’ి – š•
0›ంƒ పeస‹ ుfంపÈ – ,‹ తeమ•ేయటక అలš –
శక మ ాదు – ాదు ఎవ(0› – ఎవ0› ‚È – ‚ ఐనÈ – అyనపxటw‚ అంబజÀ – పg
Ë£6 కృÊా¿
—అంబజÀþడ} N అంబజమ cపదËమd
¿ వ1œ
పదËమd వంటw అþడ} cకను ల కల~ాడ}d
కల~ాడ}d šషž
వ1œ భక‹ వత¼ల – కృష¿
—భక‹ వత¼లడ} N భక‹ల ఎడ ~ాత¼ల మ కల~ాడ}
¿ వ1œ
కల~ాడ} šషž
వ1œ స0ª(«ా – కృష¿ —స0ª(˜డ} N సర“(లక
qయ³మకడ}
¿ వ1œ
qయ³మకడ} šషž
వ1œ పరమప1ర“ష – కృష¿ —పరమప1ర“షžడ} N ప1ర“షžలల€ cారణభ]తžలల€d
ారణభ]తžలల€d ఉత‹ మడ}
cమ]ల^_న
` ~ాడ}d
¿ వ1œ
~ాడ}d šషž
వ1œP
Qº´P ఏల³ – ఎందులక బeహË – బeహËgేవ1డ Ÿjk పదంబ – పదš అ mార,ాhనమ ~äదమí –
చతž0ª(దమల|Íనను —చతž0ª(దమల N ఋŒª(దమ యÕ0ª
యÕ0ª(దమ ´,ామ~äదమ ·అధర(ణ~äదమœ
మœ
£kంపŒాÈ – ద0› ంచుటక 0ాq – శక మŒాq qను  – qను  ఈ – ఈ ల€కంబనÈ – ల€కమనందు ఈ –
ఈ aక! వన – అడš అంతరమ – ల€పల అందుÈ – అందు ఈ – ఈ మంద – ŒÂల+ పలÎ+  ల€È – ల€పల
కృష¿ – కృషž
¿ j
 అంచుÈ – అనుచు ఆల³ప – మచŠటల³డ}ట ఆgm – మన గ సమస‹ – ఎల+  వమలÈ
– ~ా ారమల Á – Á అంgే – ఎడల ä సమ0›xంచు – భ‚‹Œానడ†ిం•ెjk ఈ – ఈ ~äల
e È – Œáాలర
అందుÈ – ల€ ఒక!q – ఏgో ఒకq ాద – ా* 0ªణవ1ల – దుమËకణమల †ÑౖÈ – ద cశ0Òరమదd
~ä¸ ింƒనÈ – కమˁ‰న ను •
లgే – స0› g 
స0› దుP
Qº·P qనుÈ – qను  éêం’ింƒనÈ – బ mంƒనపxటw‚ ప&తన – ప&తన ఆదుల – ÷దలగ~ా0› కÈ – ‚ మÈ
– ఇంతకమందు Á – Á aక! ^Óటw – ŒÂపx సంªతమ – పరమపదమను ఇƒŠf – పe,ాgmంƒfš Á –
Á కÈ – క ప1ర – పట ణమ q~ాసమ g
ర – ర ల ప1తe – ‰డ}కల గృహ – q~ాసమల Œá –
ఆవ1ల ”{ – సంపదల ాeణ – పంచాeణల gేహ – శ0Òరమల ఆదుల – మన గనš ఎల+ ను – సర(మ
వంƒంపక – ~Ÿనుgzయక ఇచుŠ – సమ0›xం•ెjk Œáపకí – య³దవ1ల కÈ – క ల£kంపÈ – š•
0›ంƒన•á
ఏ­ – ఏ­టw ఇ•ెŠgో – పe,ాgmం•ెద~I అq – అq సంgేహమ – అనుమ³నమ Ãచుచున gm –
కలగచున gm పeప
 Áకర£6మణü – ”{కృÊా¿ —పeప
 Áకర£6

 Áకర£6మణû N పeపన  cపeపf‹ q [భక‹ల •ేయ
శరణ
గfq\
¿ వ1œ
శరణ
గfq\ ¢ ంgmన ~ా0›d అÁక cసమ]హమనుd
సమ]హమనుd ర£6
ర£6 cర£kంచునటw
చునటw d మణû c«Æ{షÄ žడ}d
డ}d šషž
వ1œP
QºQP gేహమ – శ0Òరమ ా0ాŒªహమ – •ెర«ాల వంటwgm çహమ – అ
స‚‹ —çహమ N శ0Ò0ాదుల äను
అనుòనుటœ
అనుòనుటœ qగళంబ – సం|ళÚ۝ 0ాగమఖరంబల – 0ాగgే(షమల —0ాగgే(షమల N 0ాగమ 
gే(షమ ´ామమ ·ò{ధమ Qల€భమ ¹çహమ ºమదమ 7మ³త¼ర మ
మ³త¼ర మ Uఈర"
ఈర"Ð అసూయ 
అసూయ దంభమ 
దంభమ 
దరxమ 
దరxమ ´అహంారమ 
´అహంారమœ
అహంారమœ 0›ప1 – శతže వ& హమల – ’èనల భ‚‹ – అనన భ‚‹ ÃÈ – Ãటw qను  –
qను  ఊéêంపq – తలచq అంత – అంత తడవ1 ä – ’èప1 ఓ – ఓ కమల³£6 – పg
Ë£k కృÊా¿P
Qº¹P ఆశ{yంచు – qను  ఆశ{yంచునటw జనుí – ~ారల ‚È – క ఆనంద – సంÃషమల సంgో హమ –
బహ šధమలÎౖనš ఈÈ – అయ వలÎనq తలƒ – šంƒ šవధ – అ äకరకమల é$ల – š mšల³సమల 
ÃడÈ – Ãటw అపeపంచకండవ1 – పeపం•
Ùతžడవ1 అయ È – అyనపxటw‚q పeపంచంబÈ – జగతž
‹ ను
~Ÿలయదు – బéêరంగపర•ెదవ1 ఈవ1 – Áవ1 —šశ(మ N ˜{Pšశ(శబ× స ఓంా0áØ zయే «¬+Pఓ­f బeహË

U

U

ఓ­Ùదగం సర(ం ఓ­ే ారం బeహË cఉపqష¦d
ఉపqష¦d ˜{Pఓం భ]ః ఓంభవః ఓంగంసువః ఓంమహః ఓంజనః ఓంతపః
ఓంగం సత ంœ
‹ ఓంారd
¿ వ1œ
సత ంœ šశ(మ]0ҋ – ”{కృÊా¿ —šశ(మ]0›‹ N šశ( cజగతž
ఓంారd మ]0›‹ cస(ర‘ప1డ}
స(ర‘ప1డ}d
ర‘ప1డ}d šషž
వ1œP
QººP ఎఱŒ›న~ారల – బeహË~äత‹ల —బeహË~äత‹ల N ˜{PబeéËE] ~äద బeహ˚దÞవf
˚దÞవf బeహË~äత‹ల బeహË^Ó cÁ
స(ర‘ప1లïd ఐయ
 ర“œ
ఐయ
 ర“œ ఎఱుంగదుర“ – ె*’ి‰ందుర“ ఎఱుగÈ – ె*’ి‰నలïను c äనుd బహ షల –
ఇq మ³టల ఏలÈ – ఎందుక ఈశ(ర – సర(qయ³మా Á – Á aక! †Ñంప1È – ఘనతను ఎఱుగÈ – 
ె*’ి‰నుటక —ె*య0ాq~ాడ} N ˜{Pనతతe చþర

చþర
చ-f న~ాగ

న~ాగ
చ-f Yమనః
నః Áవ1 ఇటw ~ాడవ1 అq చూప1ల•ేత
మ³టల•ేత ఊహల•ేత ె*య శక మ ాదుœ
ాదుœ మన – మనసు ~ాక!ల – మ³టల కÈ – •ేతను
గఱ•ేయÈ – ల£kంచుటక అందు‰న ‰లgm – శక మ ాదు – ాదు గణరత q z – కృÊా¿ —గణరత q z N
సర(ఙ
సర(ఙ త(మ

స0ª(శ(రత(మ

సర(
సర(క‹ ృత(మ

మన గ

గణమలల€

రత మల

c«Æ{షÄ^_న
` ~ాqd
~ాqd‚

q mవంటw~ాడ} లïg
రత q m cసమదeమవంటw~ాడ}d
¿ వ1œ
ాడ}d šషž
వ1œP
Qº7P సర(మ – సమస‹ మను Áవ – Á~ä ఎఱుంగదు – ె*య~ాడవ1 సర( – సమస‹ మను šల€కనుడవ1 –
చక!Œా చూచు~ాడవ1 ఈవ – Á~ä జగ¦ – šశ(మంతటw‚ అ mపfšÈ – ఈ˜డవ1 సర( – ఎల+  అప0ా mÈ –
తప1xల •ే’ిన~ాడను ననుÈ – నను  ఓ – ఓ స0ª(శ – కృÊా¿ —స0ª(˜డ} N సర(మనక పeభ~Ÿన
ౖ ~ాడ}
~ాడ}
šషž
¿ వ1œ
వ1œ అనుగ{éêంప1 – కర“ణచూప1మ చqyÔదÈ – ~Ÿ Û yÔదను ఇంకÈ – ఇకP
QºUP øష¿ – కృÊా¿ —øషž
¿ డ} N జయ”లడ}
¿ వ1œ
జయ”లడ} šషž
వ1œ q«ాటšాటన – కృÊా¿ —q«ాటšాటన N q«ాట c0ాfeంచర“ల
చర“ల
0ాసులd
¿ వ1œ
0ాసులdను šాటన cపడŒÂటˆ~ాడ}d
~ాడ}d šషž
వ1œ వృ¸ి¿ కల³ంజసూర – కృÊా¿ —వృ¸ి¿ కల³ం
కల³ంజసూర“ డ} N
వృ¸ి¿ అ Ÿj k కల cవంశమd
¿ వ1œ
వంశమd అ Ÿjk అం
అంజ cపదËమd
పదËమdనక సూర qవంటw~ాడ}
ాడ} šషž
వ1œ šపe – బeహËణల
అమర – gేవతల Œá – Œáవ1ల ~Ÿౖష¿వ – šషž
¿ భక‹ల అ Ÿjk ,ాగర – సమదeమనక éêమకర –
చందుeqవంటw~ాj 
కృÊా¿ —éêమకర“డ} N చల+ దనమ ఇచుŠ ~ాడ}
~ాడ} చందుeడ}œ
డ}œ కృÊా¿ – కృÊా¿ ాషండ –

’ి‹ కల aక! ధరË – ఆ•
రమల Ÿడ} గృహ – ఇంటw‚ g
~ాŒÒ  – ా0›ŠచుŠవంటw~ాడకృÊా¿P
Q7P gే~ా – కృÊా¿ —gేవ1డ} N తనంతటతను ~Ÿలగ~ాడ}
¿ వ1œ 
గ~ాడ} šషž
వ1œ ÁకÈ – Áక కలx – ఈకలxమ పర ంతమ –
అంత^_`పళ
e యమవరక నమస!0›ం•ెదను – నమ,ా!రమ•ే’Ñదను అq – అq ఈ – ఈ šధంబనÈ –
0ÒfŒా సంసు‹fంƒ – గటwŒా,‹ తeమ•ే’ి మమ³Ëఱు – మ]డ},ార“+ వలŒÂq – పeద£kణమ•ే’ి ాదంబí –
ాళ۝ †ÑౖÈ – ద పjk – ÷ ‚! jొ !q – శలవ1Ùసు‰q బeహË – బeహËgేవ1డ} తన – తన aక!
Ÿలవ1È – q~ాసమన కÈ – క చqyÔÈ – ~Ÿ Û yÔను మq ంƒ – ఆద0›ంƒ భగవంతžండ} – కృÊా¿
—భగవంతžడ} N షడ}

ణశ
ౖH (ర మల cమహత( ెర
ౖ య«¬ ”{ ఙ!న ~Ÿ0
ౖ ాగ మల అ Ÿjk ఐస(ర మలd
ఐస(ర మలdÃ
సంపను ండ} cసమృgm§ Œా కల~ాడ}d
¿ వ1œ
¿ డ} —హ0› N భక‹ల ాపమలను
కల~ాడ}d šషž
వ1œ ఐన – అyనటw హ0› – కృషž
హ0›ంచు~ాడ}
¿ వ1œ
చు~ాడ} šషž
వ1œ *+ – ఇంతకమందు •ెjk – కనబడకండ y f0›Œ› – ~Ÿనుకక వƒŠన –
వƒŠనటw వత¼ – దూడల బలకí – బలరను క{మËఱÈ – మరల |́‰q – ’ీ(క0›ంƒ ప1*నంబ –
ఇసుకgmబ3 cమందు చల×ల fన కîర“Šన  సh లమd కడÈ – వద× క •ే0|ŠÈ – •ే0|Šను ఇటˆ
+ – ఈ šధమగP
Q7P ‚{ంచుదనంబనÈ – అలxత(మÝ š m – బeహËgేవ1డ} తమÈ – తమను వంƒంƒన – ÷సప1ƒŠన ఏడ} –
సంవత¼రాలమ Œáప – య³దవ వర – «Æ{షÄ žల నందనుల – కమ³ర“ల ఒ‚!ంచుక – •
ల³‰gmם ాలంబ –
ాలమ కÈ – ఐనటˆ ఈ£kంƒ0› – చూƒ0› šంƒ0› 0ాజªందe – మ°0ాజÀ —0ాజªందుeడ} N 0ాÕలల€ ఇందుeq
వంటw~ాడ}
¿ q – ƒq కృషž¿q మ³యÈ – మéêమవలనP
ాడ} మ°0ా՜
మ°0ా՜ బలకృషž
Q7P ఏ – ఏ మ°తžË – మéêమగల~ాq మ³యÈ – మéêమత(మ•ేత ఈ – ఈ aక! šశ(మ – జగతž
‹ 
అంతయÈ – సమస‹ మను çéêతమ – çహమ•ెంgmన ఆతË – ఆతËకలgm అగచుÈ – ఔత మణûŒ› –
మణచు‰q ఉండ}È – ఉండ}ను అటw – అటˆవంటw šషž¿ – కృషž
¿ q aక! —šషž
¿ వ1 N šశ(మంత ~ా †ింƒ
ఉండ}~ాడ}
ఉండ}~ాడ} హ0›œ మ³యÈ – మ³యవలన అరÞకల – ƒన †ిల+ల ఒక! – ఒª ఒక ఏడ}È –

August 7 

సంవత¼రమ ఎఱుగకÈ – కలదq ె*యక ఉంjk0› – ఉ
 ర“ అనుట – అq •ెప1xట ఏ­gొ డ} –
ఏ­ŒÂపxŒÂపxgేంాదుP
Q7´P అప1xడ} – ఆ తర“~ాతP
Q7·P •ె*ాj
– ’è éêతžj
 అర“gెంƒే – వƒŠf~ా ఇచటw‚È – ఇక!jk‚ £ªమంబనÈ – కల³,ాŒా ª{ప1లÈ –
దూడలను Ÿలవ1í – ~ాటw,h ానమలక •ే0|È – f0›Œ› వƒŠనš అరణ – అట భ]­ – ాeంతమ వలనÈ
– నుంjk Áవ1 – Áవ1 వచుŠÈ – వ•ెŠjk అంg
క – వరక చల×ల – చ*× జనమల ర“ – రందర“
ఇంచుకÈ – ‰ంచమకîడ ఎవ(ర“È – ఏ~Lక!ర“ కడ}వర“ – fనలïదు ఆల€‚ంప1మ – చూడ}మ రమË –
0ా అంచుÈ – అనుచు ఆ – ఆ aక! జలజÀþండ} – పదËþడ} కృషž
¿ డ} నగÈ – నవ1(తžండŒా భøంƒ0›
– fq0› సంషలÈ – కబర“+•ెప1x‰ంటˆ jkంభకí – బలర“P
Q7QP ఇటˆ+ – ఈ šధమగ బలకí – †ిల+ల ÃడÈ – Ãటw చ*× – చద× న మల కjkƒ – fq ~ారí – ~ా0› కÈ
– ‚ అజగర – ‰ండƒలవ చరËంబ – కGబరమను చూప1చుÈ – చూ†ిం చుచు వనంబÈ – అడš నుంjk –
నుంjk f0›Œ› – మర*P
Q7¹P పeసన  – qరËల^_`న †ింఛ – Ÿమ* †ింఛమల మ³*ా – వనమ³లల పe – ాంతžల•ే š’ిత –
పeా/ం•ెjk అంగండ}È – gేహమకల~ాడ} పe’ిద§ – ఖ³ f|‚!న శృంగ – ‰మ˝ ~äణ – మర@
ద –
ధ(నుల Ÿjk ాశబద§ – 
ళەేకటw~äయటందు ల€లండ}È – ఆస‚‹కల~ాడ} పeసన  – స(చŠ^_`న Œáప – ŒÂల+ 
బల – †ిల+ల ŒÒత – ాటలక బహ – •ేతžల ర“ డ} – ఆjkం•ెjk~ాడ} అయ È – అy  ఉల+ ’ింƒ –
సంøింƒ ఏŒ|È – ~Ÿ+ ను Œáపకí – య³దవ1ల •ెలంŒ› – •ెల0ªŒ› చూడÈ – చూచుచుండŒా మందకÈ –
మందšjkƒన•áటw‚P
Q7ºP ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందుP
Q77P †Ñను – †Ñదם ామ – సరxమ తమËÈ – తమను ­ంŒ›నÈ – ­ంŒ›~äయŒా మన – మన aక! నంద –
నందుq సుతžండ} – ప1తžeడ} ామÈ – సరxమను మ0›×ంƒ – ƒతŒÂ
టw మమÈ – మమËలను మq•ెÈ
– ాాjెను అరణ మ – అడš ల€పలÈ – అందు అq – అq 8¸ింƒ0› – •
టwంƒ0› కమ³ర“ల –
బలకల ఆ – ఆ aక! 8షమ – ŒÂల+ పలÎ+  ల€È – అందుP
Q7UP అqనÈ – అనŒా šq – šq న0ªందుeడ} – 0ా՝ ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
QUP కq – పeసšంƒ మqƒ – ¸ింƒ ఎf‹ – ఎతž
‹ ‰q †Ñంƒన – †Ñదוే’ిన తనుజనుËల – స(ంత†ిల+ల కంటెÈ –
కంటెను నంద – నందుq తనయండ} – ప1తžeడ} ఆ – ఆ aక! 8ష – ŒÂల+ పలÎ+  q~ాసుí – పeజల కÈ
– క మ Yరంజనుడ} – ఇషžడ} —మ Yరంజనుడ} N మనసును రంøంప •ేయ~ాడ} 
డ}œ 
~ాడ} ఇషž
డ}œ బధ –
ఙ!నులల€ ఇందe – «Æ{షÄ žj
 చనుÈ – తగను ఎఱŒ›ంపÈ – ె*యజªయP
QUP అqనÈ – అనŒా ˜కండ} – ˜కడ} ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
QUP అÉల – సమస‹ ^_`న జంతžవ1ల – ాeణల కÈ – క ఆతË – ఆతˁ‚ వల+ భడ} – అf†ిeయడ} ఐన –
అyనటw భంŒ›È – šధమŒా úడ లÈ – †ిల+ల ఇండ}+ – q~ాసమల ప’ిjk – బంŒారమ ÷దల –
÷దలగ వసు‹వ1ల – వసు‹వ1ల ఎš(యÈ – ఏšకîడ వల+ భంబల – †ిeయతరమల ావ1 – ావ1
సకల – సమస‹ మను ఆతËకండ} – తనర‘పమగకల~ాడ} ఐన – అyనటw జలజ äతžeడ} – కృషž
¿ డ}
—జలజ äతežడ} N జలజమ cపదËమd
¿ వ1œ
పదËమdల వంటw äతežడ} cకళÚÛ కల ~ాడ}d
~ాడ}d šషž
వ1œ అÉల – సమస‹ ^_`న
జంతžవ1ల – ìవ1ల కÈ – క ఆతË – ìవ^_`న ~ాడ} ావ1నÈ – కనుక 8ష – ŒÂల+ పలÎ+ ల€ ~ాసుల –
qవ’ిం•ెjk~ారల ‚È – క ఎల+ È – అందరక వల+ భత(మనÈ – †ీeతžjైయండ}ల€ ­క!* – •
ల³ ఒ†ÑxÈ
– చక!Œానుంjెను మ]డ}ల€కమí – మల€+కమల —మల€+కమల N స(ర

స(ర
మర‹ Ð ా
ళ ల€కమలœ
ల€కమలœ కÈ –

క éêతమ – ^Óల •ేయగÈ – •ేయటక జలజªణండ} – కృషž
¿ డ} —జలజªణడ} N జలజమల వంటw
ఈణమల cకళÚÛd
¿ వ1œ
కళÚÛdకల~ాడ}
కల~ాడ} šషž
వ1œP
QUPP మ³య – పeకృf ÃడÈ – Ãకîjk మ]0›‹మంతžడ} – gేహ
0› ఐ – అy  ఒాxర“ – అfశyంచును
కలడ} – ఉ
 డ} అతండ} – అతను qÉల – ఎల+  గణమల – ìవజÀలమ అందుÈ – ల€ను భవf
తžవ1
– భ]g
తžవ1 cసంస!ృతమనd ఎటˆ
+ – ఎల³ ఐే వ – ‚{య³~ాచ ^_`న అరh మ – అరh మకలgm ఐ –
అy  సర( – సమస‹ ^_`న —
తžగణమ N (gm అg
gm Õహ
Õహ 
gm gm~ాgm సు Y
gm తžg
gm ర“
gm
త Y
gm ా{gm చు0ాgmœ
తž –
తžవ1ల గణమÈ – సమ]హమన అందుÈ – కను తనర“ –
అfశyంచును అటˆ
+ – ఆ šధమగ äP
QU´P ”{పf – ”{šషž
¿ మ]0›‹ aక! పదమ – ాg
శ{యమ అను – అ Ÿjk
వను – పడవను ాe†ింƒ – ఆశ{yంƒ
భవ – సం,ార జ
Ëgm అú× – ,ాగరమను వత¼ – దూడ aక! పదమ – Œ›టలమదe కÈ – ఐనటˆ
+  zర“í
– ఆతËఙ!నసపను ల ర‘†ింƒ – qశŠyంచు‰q g
టw – త0›ంƒ •ేర“దుర“ – •ెంgెదర“ ఆప¦ – సకల
దుఃఖమలక పద – ,ా‹న^_`న అఙ!నమ రéêతžల – šడ}వబjkన~ార“ అగచుÈ – అగచు అమృత –
మరణమలïq మ‚‹ పదంబÈ – ,ాhనమనుP
QU·P అఘq – అఘ³సుర“q చం†ి – సంహ0›ంƒ కృషž¿డ} – ”{కృషž¿డ} ఆప1‹లÈ – తనక ావల’ిన~ార“ 
నునుÈ

– అతను చ*× – చద× న మల కjkƒ – fq జలజసంభవ1È – బeహËgేవ1q కÈ – ‚ ƒ¦ –

పeఙ !స(ర‘ప^_`నతన šల³సమ – âల³šల³సమ ఐన – అyనటw •ెలవ1È – చక!దనమను చూ†ిన –
చూ†ినటw కథÈ – వృ
‹ంతమను చదువÈ – చదువ1టవలన šqనÈ – šనుట వలన ò0›! –
~ా0›aక!ò0›క సఫలమ – Ÿర~ä0›నgm అగను – అగనుP
QUQP అq – అq •ె†ిx – ె*†ి మఱయÈ – ఇంకను ~ా సనందనుండ} – ˜కడ} —~ా సనందనుడ} N ~ా సుq
aక! ‰డ}క
‰డ}క ˜కమహ0›"œP
QU¹P 0ాగంబలÈ – ఆÙËయతలÝ బల – బల0ామడ} కృషž¿ల – కృషž¿డ}ల 'గండవయసు!ల – 
'గంj
వసh •ేర“~ార“ అగచుÈ – ఔత ప˜ాలక
– ప˜వ1లను ా*ంచుట అ Ÿjk ÖగంబనÈ –
Öగవృf‹ Ý బృంg
వన – బృంg
వనమaక! గంబనÈ – ~ాటwకయందు ాƒ0› – ^ӆి0› అంతÈ –
అప1xడ} ప˜వ1లÈ – Œáవ1లను అ mా – 0ాజÀP
QUºP ఆ – ఆ ఎడÈ – సమయమనందు కృషž¿ండ} – ”{కృష¿ మ]0›‹ ఒక! – ఒా క
డ}È – gmనమన 0ªపకడ} –
ఉదయమ లïƒ – qదeల ~äణవ1È – మర q ప&0›ంƒ – ఊgm బలభదe – బల0ామqÝ సéêతžండ} –
కîjkన~ాడ} ఐ – అy  Œáప – ŒÂల+  కమ³ర“ల – †ిల+ల తను È – అతqq బహ – అ äక ~ారంబల –
మ³ర“+ |Í~ారంబల – సు‹fంచుటల •ేయÈ – •ేయŒా ç లÈ – మందర ఆల – ఆవ1ల కదుపలÈ –
మందలను ఇడ}‰q – ఉంచు‰q qరంతర – ఎల+ ప1xడ}ను ఫల – పండ}+ ‚సలయ – ƒగళÚ۝
కసుమంబలను – ప&ల కలgm కసుమ – ప&లనుంjk qష ంద – ార“తžన  మకరంద – ప&gే Ÿ ాన – 

గట•ేత ఆనంద – సంøించుచున  ఇంgmంgmర – తž^_Ëదల కదంబంబను – గంప1కలgm కదంబ –
కjk­•ెట ˆ ఆgm – మన దు

– అ äకరకమల తర“ – •ెట+ ˆ ల
– Ùగల aక! గలË – ¢ దల
aక! సంకలంబను – సందjkకలgm కల – జÀf š0áధ – ~Ÿౖరమ రéêత – లïనటw మృగ – జంతžవ1ల•ేత
ప£k – పþల•ేత భ0›తంబను – qంjkయన gm భ0›త – qంjైన సర – సరసు¼లంద* స0áర“హ – 

మరప&ల aక! —స0áర“హమ N సరసు¼నందు ప1టˆనgm 
మరప&వ1œ 

మరప&వ1œ ప0›మళ – సు~ాసనÝ ­ త –
కîjkన పవనంబను – Œా*కలgm ఐన – అyనటw వనంబÈ – అడšq కq – చూ’ి అందుÈ – g
qల€
~äడ}కÈ – š YదమŒా ¯{jkంపÈ – šహ0›ంచవలÎనq qశŠyంƒ – అను‰q ~Ÿను ండ} – šషž¿వ1 కృషž
¿ డ}
అన  – , దర“q ‚È – Ý ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP

August 7 

QU7P «ాఖ³ – ‰మËల aక! ప1షx – ప&ల aక! ఫల – పండ+ aక! పeర – అ mక^_`న బర“వ1 వలన నతల
– వంŒ›నš ÷క!fన š ఐ – అy  చ0›Šంƒ – š•
0›ంచు‰q ఓ – ఓy* gే~ా – gేవ1j
 మ³ – మ³
aక! «ాÉత(ంబÈ – వృత(మను ,ాhవరజనËమను హ0›ంప1మ – ŒÂటˆమ అంచుÈ – అనుచు ˜క
– ƒలకల షÈ – పలకల•ేత Á – Á కÈ – క ఎఱంŒ›ంచుచుÈ – ెలప1తž «ాఖ³ – ‰మËల అ Ÿjk
హస‹ మలÈ – •ేతžల•ేత పeసూన – ప1వ1(లను ఫలమలÈ – పండ}+ చక!È – చక!Œా సమ0›xంచుచుÈ –
భ‚‹Œా ఇచుŠచు «ాÉ – వృమల «Æ{ణల – వర“సల Á – Á aక! పద – ాదమల అ Ÿjk అబå మí –
పదËమల కÈ – క ఓజÈ – ఉ
¼హమŒా ÷ |!jkÈ – నమస!0›ంచుచున š చూƒే – చూƒf~ాP
QUUP qÉల – సర(మను ావనమ – ప0›˜ద§ మŒా•ేయనgm ఐన – అyన Á – Á aక! ¯0‹ ›È – యశసు¼ను 
ాడ}చుÈ – ¯0‹ ›ంచుచు ఈ – ఈ తž^_Ëదల – తž^_Ëదల ~ŸంటÈ – కîj
 ఏగgెం•ెÈ – వƒŠనš అడš –
అరణ మ ల€È – అందు గ]ఢ}ండవ1 – రహస మŒా ^_లగ~ాడవ1 ఐన – అyన ఈ˜డవ1 –
భగవంతžడవ1 అq – అq మ’ి0› – మ]Œ› ‰ల(గÈ – ’èšంచుటక వ•ెŠÈ – వƒŠనš మq – ఋషžల
గణంబÈ – అందర“ను Áల – నల+ q అంబరమ – బట ల Ãjk – Ãనున  Áవ1 – Áవ1 ìమ]తమవ1 –
^Óఘమవ1 అq – అq Áలకంఠంబల – ŸమళÚ۝ ఆడÈ –
ట మ•ేయటను డŒ|È – ఆరంØంƒనš
†ిeయమ – ఇష మ ÃÈ – Ãటw చూచు – చూ’Ñjk Œá†ికల – ŒÂల+ పడ}చుల చందంబనÈ – పŒ›gmq qనుÈ –
qను  చూ•ెÈ – చూచుచున š అgె – అgmŒá హ0›ణü – ఆడ}øంకల చయంబ – సమ]హమP
QUUPP Áవ1È – Áవ1 šందవ1 – చుట మవ1 అనుచుÈ – అనుచు qరËల – ˜ద§ ^_`న సూక‹లÈ – మంƒమ³టలను
పలకచున š – పలకచున š ఇచటÈ – ఇక!డ పరభృతమల – òyలల äడ} – ఇ~ాళ š†ినచర“ల
– అడšల€సంచ0›ం•ెjk~ార“ Áవ1È – Áవ1 š•ేŠ’ినÈ – 0ాŒా ధను ల – కృ
ర“hల ఐ0› – అy
ర“ కgే –
కg 
అవ1ను తలƒ – š•
0›ంƒ చూడÈ – చూ’ిన•áP
¹P Á – Á aక! ాదమలÈ – అడ}గల , ‚ – తŒ›* äడ} – ఇ~ాళ Áర“ను – జలమ తృణ – గjk 
ప1ంజంబ – దుబ3ల ÃÈ – Ãాటˆ భ]­ – äల ప1ణ – ప1ణ వంత^_`నgm అyÔ È – అyనgm Á – Á
aక! నఖంబలÈ – Œáర“+ 
‚ – తŒ›* äడ} – ఇ~ాళ

– అ äకరకమల ల
– Ùగల తర“ – •ెట+
సంఘంబలÈ – సమ]హమల కృ
రh ంబల – ధన మల అyÔ È – అyనš Á – Á aక! కృా –
దయÃకîjkన దృ¸ి – చూప1ల •ేÈ – వలన äడ} – ఇ~ాళ నgz – నదుల «ÌÍల – ‰ండల ఖగ – పþల
మృగంబలÈ – జంతžవ1ల gmవ – ŒÂపx ాంfÈ – పeాశమను అంgెÈ – ¢ ంgmనš Á – Á aక! †ÑÈ –
†Ñదם ఉరమ – వసh లమ çవÈ – తగలŒా äడ} – ఇ~ాళ Œáాంగ
– Œá†ిా’ీ‹ ల
  జనమల –
సమ]హమల ప1టˆవ1 – జనËమ సఫలమ – ధన ^_`నgm అyÔ È – అyనgm అq – అqP
¹PP అరణ – అట భ]­È – పegేశమను అం‚ంƒ – ¢ Œ›jk పసులను – ఆవ1ల ­తe – ’è éêతžల జనమÈ
– సమ]హమ 
ను – అతను ^Óప1చుంjk – ాచుచుంjk న నల€చనుండ} – ”{కృషž¿డ} —న నల€చనుడ} N
న నమ cపదËమలd
¿ వ1œ
పదËమలd వంటw ల€చనుడ} cకను లగల~ాడ}d
కను లగల~ాడ}d šషž
వ1œ నదుల – ఏర“ల అందుÈ – ల€ను
Œ›ర“ల – ‰ండల అందుÈ – ల€ను సంతసంబ – సంÃషమ ^_ఱయÈ – పeా/ంపŒా సంచ0›ం•ెÈ –
^_లŒ|నుP
¹P మఱయÈ – ఇంకను ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన ఈశ(ర“ండ} – కృషž
¿ డ} భగవంతžడ}P
¹P ఒక – ఒా క •áటÈ – సh లమనందు మత‹ – మgmంƒన ఆ – తž^_Ëదల య]ధంబ – సమ]హమ ÕUË
– ÕU˝ అq – అనుచు ç యంగÈ – ధ(q •ేయచుండŒా ÕUË – ÕU˝ అq – అనుచు
ç యచుండ}È – ధ(q •ేయచుండ}ను ఒక – ఒా క •áటÈ – సh లమనందు కలహంస – «Æ{ష^_`న హంసల
య]ధంబÈ – సమ]హమలŒా కîjk – కîjk ªంకృతžల – ªం అ Ÿjk ధ(నుల •ేయంగÈ –
•ేయచుండŒా ªంకృతžల – ªం అ Ÿjk ధ(నుల •ేయÈ – •ేయను ఒక – ఒా క •áటÈ –
పegేశమనందు మద – మgmంƒన ª‚ – Ÿమళ۝ య]ధంబలÈ – సమ]హమల ఆడంగÈ –

UQ

ట మ•ేయచుండŒా హస‹ – •ేతžల అ Ÿjk అబå మలÈ – పదËమలను fe†ిx – ఆjkంƒ ఆడÈ –

ట మ³డ డŒ|È – ÷ద*డ}ను ఒక – ఒా క •áటÈ – సh లమనందు వన – అడš గజ – ఏనుగల
య]ధంబÈ – సమ]హమ నడవంగÈ – నడచుచుండŒా నయమ – మృదుత(మ ÃÈ – Ãటw ^_ల+న –
^_ల+Œా నడవÈ – నడచుట •ÂచుŠÈ – ఆరంØంచునుP
¹PP Ï{ంచ – Ï{ంచ పల చక{ – చక{~ాక పþల మఖర – మన గనš ఖగమల – పþల ఒ‰!క! –
ఒ‰!క! •áటÈ – •áట పలకÈ – కîయచుండŒా ~ాq – ~ాటw అట+ È – వలÎ Ÿ పలకÈ – కîయను కgm’ి
– •ే0› ప1లల – †Ñద× ప1లల ’ింహమలను – ’ింహమలను ¢ డగq – కనుŒÂq ఒక – ఒా క •áటÈ – 
ాeంతమన పఱచు – పర“Œ|ట ˆను మృగమí – జంతžవ1ల అందుÈ – Ãటw తఱచుÈ – పలమ³ర“ కîjk –
కల’ిP
¹´P మఱయను – ఇంకనుP
¹·P 0ా – రమ˝ ప&ర¿ చంgmక
e – ప&ర¿ చంgmక
e  0ా – రమ˝ ŒÏతగంగ – ŒÏతగంగ రమË – రమ˝
భŒÒరథ0ాజతనయ – భŒÒరథ0ాజతనయ 0ా – రమ˝ సు
జల0ా/ – సు
జల0ా/ 0ా – రమ˝ ^Óఘమ³*క
– ^Óఘమ³*క రమË – రమ˝ ƒం
మణû – ƒం
మణû రమË – రమ˝ సురØ – సుర؝ 0ా – రమ˝
మ Y°0›ణû – మ Y°0›ణû 0ా – రమ˝ సర(మంగళ – సర(మంగళ 0ా – రమ˝ రÙgేš – రÙgేš 0ా –
రమ˝ ధ0›fe – ధ0›fe 0ా – రమ˝ ”{మ°ల£kË – ”{మ°ల£k˝ 0ా – రమ˝ మందమ³ర“f – మందమ³ర“f
రమË – రమ˝ మంg
‚q – మంg
‚q 0ా – రమ˝ ˜ంŒ› – ˜ంŒ›P
¹·PP అనుచుÈ – అq మఱయన – ఇంకను కలగ – ఉన  ఆఖ ల – †èర+ “ కల – కలŒ›న Œáవ1ల – ప˜వ1ల
అడš – అడš ల€నÈ – అందు దూరమ – దూరమ అందుÈ – అందు ^ÓయÈ – గjk fనుచుండŒా ఘన –
ŒÂపx గñర – గంñర^_`న షÈ – ŒÂంతžÝ కడ}È – ­‚!* ఒపxÈ – చక!Œా ర“È – †ి*చును ఆñర –
య³దవ జనుల – పeజల ¢ గడÈ – ¯0‹ ›ంచుచుండŒా †Ñంప1È – ŒÂపxదనమÝ ŸగడÈ – అfశyంచŒాP
¹QP ాం
ర – అడš యంద* š°రమËలÈ – సం•
రమల•ేత «ా{ంతžండ} – అల’ిన~ాడ} ఐ – అy  Œáప –
ŒÂల+ ~ాq అంక – ఒjk యందు శయనుండ} – పండ}‰ను~ాడ} అగÈ – ఐన తÈ – అతqq సంతž¸ిÈ –
సంÃషమను ¢ ందజªయట – కలగజªయట కÈ – క qరంతర – ఎడె0›†ి లïకండ కర – •ేతžల చర^ –
ాళÚ۝ మర న – ఒతž
‹ ట ఆదులÈ – మన గ~ాqవలన అ mా – 0ాజÀP
¹¹P ాడ}చుÈ – ాటల ాడ}తž ఆడ}చుÈ – ఆటల³డ}తž మచŠటల³డ}చుÈ – కబర“+•ెప1xతž ఒంjొ ర“లÈ –
­గ
~ా0›q 
కÈ – మటˆ‰నును ఆప1‹లÈ – ఇష ^_`న~ా0›q కq – చూ’ి úటˆ – గటwŒా ఆడ}చుÈ –

మ³ట+డ}తž •ేతžలÈ – •ేతžలను ~äయ
e చుÈ – ~äస‹ ు ¯{jkంతžర“ – šహ0›ంతžర“ నగచుÈ – నవ1(తž
బలడ}È – బల0ామడ} కృషž¿డ}È – ”{కృషž
¿ డ} ఒక – ఒక •áÈ – •áటP
¹ºP ఈ – ఈ šధంబనÈ – పeారమŒాP
¹7P ~äg
ంత – ఉపqషతž
‹ ల•ెపxబjెjk —~äg
ంతధుల N «¬P
«¬Pబe°Ë
0ాయణః /వశŠ
0ాయణః శక{శŠ
0ాయణః
సర(ం
0ాయణః qష!ళంò qరంజ Y q0›(ా0á q0ాా0á ˜gె§ : ò
0ాయణఃనgm(Ù֒ిh c
రయణ
‹ d

రయణపqషతž
వంటw పefాదనల మ³ర

మ³ర
మలœ
మలœ ధులÈ – మ³ర
మలందు šహ0›ంచు – సంచ0›ం•ెjk š
 ణû – బహ äరx0›
šహ0›ంచుÈ – fర“గను ాం
ర – అట ధుí – g
ర“ల అందుÈ – ల€ ఫణû0ాజ – ఆgm«Æషžడ} అ Ÿjk
శయ – ానుx †Ñౖ – ద పవ( ంచు – పడ}‰ Ÿjk సుఖ – సుఖమను Œ› – అనుభšం•ెjk గ
ప1ర“షžడ} పల+ వ – ƒగర“టకల శయ లÈ – పక!లద పవ( ంచుÈ – పడ}‰నును గర“ – ŒÂపx
feల€ా•
ర“ లÎౖన ֌› –
రg
gm మహర“" ల మ³నస – మనసుల అ Ÿjk గహలÈ – గహలల€ క{మËర“ –
సంచ0›ం•ెjk ^Óటw – అfŒÂపx~ాడ} క{మËర“ – ^_లగను అgzంe దe – ŒÂపxపర(తమల గహల – గహల
ల€నÈ – అందు కమల – ƒఛŠ‚‹yÔ`న ల£ీËgేš ÃడÈ – Ãటw †ÑనంŒ› – కîjk కడ} – ­‚!* డయ –

August 7 

అల’Ñjk చతžర“డ} – äరx0› ఆñర – ŒÂల+  జనుల – ~ా0› ÃడÈ – Ãటw †ÑనŒ› – కల’ిf0›Œ› డయ È –
అల’ి వ1ను అÉల – సమస‹ ^_`న చతžర× శP
¹7PP ల€కమí – ల€కమల కÈ – క ఆశ{యండ} – శరణ­•ెŠjk ~ాడ} అగ – ఐన zర“డ} – ైర «ా* అల’ి
– బడ*క ¢ ంgm తర“ల – •ెట+ ÁడÈ – Áడను ఆశ{yంచుÈ – •ేర“ను య³గగ – హš0ాÞగమల
చయమÈ – అq టwq ఆహ0›ంచు – గ{éêం•ెjk మ°తžËడ} – పరమ³తžËడ} అడš – అరణ మ ల€q –
అంద* ఫలమల – పండ+ ను ఆహ0›ంచు – fనునుP
¹UP ఆ – ఆ aక! సమయంబనÈ – సమయమనందుP
¹P అల’ిన•áÈ – అల’ి yనప1xడ} ‰ందఱు – ‰ంతమంgm అf – ­‚!* çదమనÈ – సంÃషమÝ ప1í
– ప1లద ఎ‚!ంచు‰q – కîర“Šండబöట ˆ‰q దుర“ – ْి|ళÛదర“ ఏప1 – శ‚‹ ^_ఱ’ి – చూ†ి ,¢ ల’ి
– బడ*క ¢ ంgm qgmంe ƒన•áÈ – qదe వ1నప1xడ} ఊర“ – డల Ÿjk తలxంబల – ానుxలను ఇడ}దుర“ –
ఇ•ెŠదర“ ‰ందఱు – ‰ంతమంgm éêతవ1 – ఇష మ క*Œ› – క*Œ› •ెమ0›ంƒ – •ెమటపటw ఉన •áÈ –
ఉన ట+ yన ఎడల ƒగర“టకలÈ – లïత ఆకలÝ ‰ందఱు – ‰ంతమంgm ఒయ È – గటwŒా šసర“దుర“ –
šసుర“
ర“ ఉత¼éêంƒ – ఉ
¼హమÝ దవ1( – దూరమ ఏŒ› – ~Ÿ ۝ qలచు•áÈ – ఆŒ›నప1xడ} తడయక
– ~Ÿనుgzయక ‰ందఱు – ‰ంతమంgm పదమల – ాళÚ۝ ఒతž
‹ దుర“ – వె‹ దర“ అf – ­‚!*
బంధవమనÈ – చనువ1ÃP
¹PP Œáప – య³దవ వర“ల – «Æ{షÄ žల మఱయÈ – ఇంకను ‰ందఱు – ‰ంతమంgm †ిeయమనÈ – †èeమÝ
మ³ధవ1È – కృషž¿న —మ³ధవ1డ} N మ³ధš aక! భర‹ šషž
¿ వ1œ
వ1œ కÈ – క †Ñక! – అ äక^_`న
మ³ర
మలను – రకమలŒా పనుల – ఉప•
రమలను •ే’ి0› – •ే’ి0› ఎల+ – అq  cఇgmవర|f‹నd
భవమలÈ – జనËలందు •ే’ిన – •ే’ినటw ాప – ాపమల సంచయమల – కîడబöట ˆ‰న š
భసËమల – బ]jkదల కÈ – అగనటˆ
+ P
¹P ఆ – ఆ అవసరంబనÈ – సమయమనందు ”{g
మ – ”{g
మడ} అ Ÿjk
మ ేయండ} – †èర“ కల~ాడ}
అyన – ఐన Œáాలకండ} – ŒÂల+ ~ాడ} 0ామ – బల0ామడ} ªశవ1లÈ – కృషž¿లను చూƒ – ఉgే×/ంƒ ఇటˆ+
– ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
¹P దూరంబనÈ – దురాeంతమన 
లతర“ – 
jk•ెట+ ˆ ,ా2రంబ – అ mకమŒా కలgm అగ – ఐన వనమ – 
Ãట కలదు – ఉన gm పf
నుపత¦ – అల³పడ}త ä ఉన  భ]0› – అ äక^_`న ఫల – పండ}+ సéêతమ –
కలŒ›నgm అgm – అgm ఏ – ఏ zర“లÈ – ర“లను •ÂరÈ – పe~ä/ంచుటక ~Ÿఱతžర“ – భయపjెదర“
అందుÈ – g
q యందు ేనుకడ} – ేనుాసుర“డ} ఉంటÈ – ఉండ}ట•ేతP
¹´P ఆ – ఆ ేనుక – ేనుకడ} అ Ÿjk అసుర“ండ} – 0ాసుడ} మ° – ŒÂపx ర“ండ}ను – «&ర మ కల~ాడ}
ఖర – Œాjkద ఆార“ండ}ను – ర‘ప1 కల~ాడ} ఐ – అy  సమ³న – సమ³న^_`న cతనÃd సత( – బలమ
స^Óతžల – క*Œ›న~ార“ ఐన – అyనటw ఙ!తžలÈ – g
య³దుల 
నునుÈ – అతను మనుషž లÈ –
మ³నవ1లను పటw – పటˆ‰q భ£kంచుచుండ}È – fq~äయచుండ}ను ఆ – ఆ aక! ఎడÈ –
పegేశమనందు ప0›మళ – సు~ాసనలÝ ఉ†èతంబల – కîడ}‰న š ఐన – అyనటw నూతన – ‰త‹  ఫల –
ఫండ+  ~ాeతంబల – సమ]హమల అసంఖ³ తంబల – లÎక!లïనq  కలవ1 – ఉన š šనుడ} – šనంjkP
¹·P ఫల – పండ+  గంధమ – ~ాసన
,ా – మక! ప1టమల – రంధeమల ~ŸంటÈ – g
(0ా •ÂƒŠ – దూ0›
ƒత‹ మలÈ – మనసులను ‰q yÔÈ – gొ ంŒ›*ం•ెను ఫలమలÈ – పళÛను నమ*ంప1డ} – fq†ించంjk
మమÈ – మమËలను బ*యర – బలవంతžల కనుÈ – క –  కÈ – క gైత – 0ాస భటˆల
– Öధుల అడ ంబö – అడ మ³ ఏ­టw ాదుP

U7

¹QP అq – అq ప*‚నÈ – •ెపxŒా •ె*ాq – ’è éêతžq పలకల – మ³టలను ఆద0›ంƒ – మq ంƒ šq –
šన ~ా0|͝ నŒ› – నš( ~ాడ}నుÈ – అతను 
మనుÈ – 
మ మ° – ŒÂపx ఉత‹ – ఎె‹ న 

లంబ – 

jk•ెట+ ˆగలgm అగ – ఐన 
లవనంబ – 
టwÃప1న కÈ – క చq0› – ~Ÿ Û0› అంత – †ిమËటP
¹¹P తత‹ ఱమనÈ – ~䌛రాటˆÝ బలభదుeడ} – బల0ామడ} త¦ – ఆ 
ల – 
jk అ YకహమలÈ – •ెట+ను తన
– తన aక! భజబల – బహ బలమ aక! సంపf‹ È – అ mక మÝ కదలŠచుÈ – ఊ†èస‹ ూ క{క!నÈ –
చటˆక!న మే‹ భమ – మgmంƒన ఏనుగ భంŒ›È – వలΝ పండ}+È – పళÛను మéê – äల †Ñౖ – ద 0ాలŠÈ
– పడŒÂట ŒాP
¹ºP అప1xడ} – అప1xడ} పండ}+ – పళÚ۝ 0ా*Šన – 0ాలŒÂట బjkన చప1xడ}È – ధ(q •ెవ1í – •ెవ1ల కÈ – క 
ెపxరంబ – సéêంప0ాqgm అyనÈ – ాŒా అgm0›పjk – ఉ*‚పjk 0›ప1 – శతžeవ1లను మర× న – /£kం•ెjk
కతžకంబనÈ – కతహలమÝ Œార× భ – Œాjkద ఆార“ండ} – ర‘ప1కల~ాడ} అyనÈ – ఐనటw ేనుక –
ేనుకడ} అ Ÿjk అసుర“ండ} – 0ాసుడ}P
¹7P పద – అడ}గల š£ªపమలÈ – ~äయటల•ే సవృ – •ెట+Ãాటˆ ధరణü – భ] గంబÈ – పegేశమ
కం†ింపŒాÈ – అదుర“తžండŒా రదమí – దంతమల పళÚ۝ gzటˆచుÈ – నూర“తž ‰ర“కచు కf‹ 0›ంƒన –
చ*ం•ెjk •ెవ1í – •ెవ1ల 0ాøల+ È – š0ాøల+తžండŒా ~ాలంబÈ – Ãక ñfదమ – భయంకరమŒా
తలగÈ – ఊగతžండŒా ావరంబÈ – గర(మà ‰~Ÿ(‚! సమ – ­‚!* ఉgz׆ింƒ – పeా/ంƒ Œáాలకí
– య³దవ1ల బöదరÈ – భయపడ}నటˆ
+ Œా 0ామq – బల0ామq ఱ మËÈ – వసh లమన త Ÿ È –
త Ÿ ను c~ŸనుకాళÛÃd ~Ÿనుక – ~Ÿనుక f0›Œ›నgm ఐ – అy  =రంబ – «&ర మ ÃరంబగÈ –
అfశyంచŒాP
¹UP మఱయను – ఇంకను దనుÕడ} – 0ాసుడ} 0ామq – బల0ామq కఱవగÈ – కరచుటక గమ‚ంపÈ –
యf ంƒ ెఱ†ి – సందు ానక – ƒక!క అతqÈ – అతqq చుఱచుఱ – òపమŒా —చుఱచుఱ N òపమÃ
చురచురమను qప1xల³ంటw చూప1లœ
చూప1లœ చూచుచుÈ – చూసు‹ «&ర మÈ – రత(మ పఱ వగÈ –
వ రh ^_` Œా ఇంతనంతÈ – ఇక!డనక!డ c äల†Ñౖd పదమలÈ – ాళÛÝ త Ÿ È – త Ÿ నుP
¹P అంత – †ిమËట బలభదుeండ} – బల0ామడ} 0Ïదe – ­క!* భయంకర^_`న ఆారంబనÈ – ర‘పమÝ గర× భ
– Œాjkదర‘ప1 అసుర“È – 0ాసుq పదంబలÈ – ాళÚ۝
లగÈ –
లŒ›ంటwq c·d ఒక! – ఒకటే ªలÈ
– •ేf యందు అంటÈ – •ే0›Š పటw – పటˆ‰q బöట ˆ – గటwŒా దటwంƒ – అద*Š fe†ిx – f†ిx šగతìవ1ంజª’ి
– చం†è’ి —šగతìవ1q •ేయ N šగత c yనd
+ •ేయ
yనd ìవ1q cాeణమల కల~ాqqd
కల~ాqqd అగనటˆ 

సంహ0›ంచుœ
చుœP
¹P ఒక – ఒా క 
ల – 
jk•ెట ˆ అగ{మÈ – తలక ‰నను 
కÈ – తŒ›లÎjk అటˆ
+ È – šధమగ ~ŸౖవÈ –
šస0›~äయŒా అgm – అgm కంప – కంపనమల ఉgmక
e ‹ మ – šజృంØంƒనgm ఐ – అy  తže Û – త* y
~äఱ క – ఇం‰క 
ల – 
jk•ెట ˆ అగ{మ – ŒÂపxg
q †ÑౖÈ – ద పడÈ – పjk Œా అgmయÈ – అgmకîడ
అf – ­‚!* ఉగ{ – భయంకర^_`న ఆహfÈ – gెబ3వలన qల(కÈ – qలబడలïక ఒంjొ క – మ0Âక 
ల – 

jk•ెట ˆ అగ{మ – «Æ{షÄమ †ÑౖÈ – ద పడÈ – పjk Œా šఱŒ› – మక!లÎౖ y ఇటˆ+ – ఇల³ ఒjొంటw†ÑౖÈ
– ఒకg
qgొ కటw 
ల – 
jk వృమల – •ెట+ ˆ కîలÎÈ – కî* yనš పeచండ – ­క!* Ùవe^_`న
మ³ర“తమ – Œా* 
కÈ – 
‚jk‚ కîల – కî* yÔjk చందంబనÈ – పeారమŒాP
¹P తంతžవ1ల – g
రమల అందుÈ – నుంjk •ేలమ – బట వస‹ మ
  šధంబనÈ – వలΝ ఏ – ఏ పర^Ә –
భగవంతžq —పర^Әడ} N పరమ cఅతž న త^_న
` d ఈ˜డ} cసర(మను qయ­ంచు ~ాడ}d
Æ žడ}œ
~ాడ}d ఆgm«ష
žడ}œ
అందుÈ – నుంjk ఇంతయÈ – ఈ సృ¸ి సమస‹ మను ప1టˆÈ – జqంచు Y అటw – అటˆవంటw జగgz˜డ} –
ఆgm«Æషžడ} —జగgz˜డ} N ˜{PయÃ~ా ఇమ³q భ]
q జÀయంే ఏనజÀ
q ìవంf యత_`
యంత Øసంšశంf
యత_`యంత Øసంšశంf

August 7 

తgm(øఙ!
$Ëf ల€క ’ిh f లయ ారణడ}
Æ žడ}œ
øఙ!సస( తదa`
తదa`éËf
Ëf
ారణడ} ఆgm«ష
žడ}œ అనంతžడ} – ఆgm«Æషžడ} —అనంతžడ} N
అంతమలïq ాల స(ర‘ప1డ}
Æ žడ}œ
స(ర‘ప1డ} ఆgm«ష
žడ}œ gైత – 0ాసుడ} మ³తžeqÈ – మ³తe^Ó ఐన~ాq ఇటˆ+ – ఇల³
అంతమ•ేయట – సంహ0›ంచుట ఎంతపq – ఏాటwgే­టw ƒన gm అదుÞత^Ó – ఆశŠర కర^_`నg 
ాదు
šనుమ – šనుమ అంతల€నÈ – ఆ ల€ప1న ~ాడ} – అతను అంతమబ ందుట – చq yన0Òfq ఎల+ È –
అంతయ కq – చూ’ి ఆతq – అతq aక! బంధుల – చుట ల Œార× భంబల – Œాjkదల ఐ – అy P
¹´P బల – బల0ామడ} కృషž¿ల – కృషž
¿ డ}ల †ÑౖÈ – ద కgm’ినÈ – క*యబడŒా బ*యర – బలవంతžలను
ఖరgైత – Œార× సుర“q భటˆలÈ – Öధులను ప/Šమ – ~Ÿనుక ాదంబలÈ – ాళÛను పటw – పటˆ‰q 

ల – 
jk•ెట+ /ఖరంబల – ‰నల†Ñౖ‚ తలల†Ñౖ‚ ఎగరగ – ఎగర“నటˆ
+ Œా ~Ÿౖƒ – š’ి0ª’ి ~ార“ – ~ారల 
¢ 0›ŒÂq0› – చం†ి~ä’ి0› అ mా – 0ాజÀP
¹·P అప1xడ} – ఆ సమయంబనP
¹QP ఆలమనÈ – యద§ మన ఓ*È – వర“సŒా కî*న – కî* yనటw 
ల – 
jk దుeమ – •ెట+ ఖండ –
మక!ల•ేత gైత – 0ాస తను – gేహ ఖండమలÈ – మక!ల•ేతను ¯*తమ – క*Œ›నgm ఐ – అy 
ధర – äల జలధర – ^Óఘమల మ³ల³ – వర“సల•ే ఆవృతమ – కమˁ‰న gm ఐన – అyన ­ంటw –
ఆాశమ మ³jk!È – వలΝ ~Ÿ*Œ|È – పeా/ం•ెనుP
¹¹P ేనుక – ేనుాసుర“q aక! వనమనÈ – Ãట యందు నమ*0› – fq0› భøంƒ0› మ³నవ1ల –
మనుషž ల ఆ~äళÈ – అపxటw g
టw – నుంjk 
టwమ³ కల – 
jk•ెట+ ఫలమí – పండ+ ను ేనువ1ల –
ఆవ1ల ^_స~ŸÈ – ^ӒÑను f Ÿను కసవ1లÈ – పƒŠకలను ేనుక – ేనుాసుర“q హర – సంహ0›ంƒన
భక‹ – భక‹లyÔడ ామ ేనువ1 – ామ ేనువ1వంటw~ాడ} కలగÈ – ఉండ}ట•ేతP
¹ºP ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమందు సురల – gేవతల šర“ల – ప&ల ~ానల – జల+ల క0›yంƒ0›
– అ mకమŒా జ*+ 0› దుందుభల – 0Òలను ÷రyంƒ0› – 猛ంƒ0› అంతÈ – అటˆ †ిమËట
కమలల€చనుండ} – ”{కృషž¿డ} Œáపజన – ŒÂల+ ~ా0›•ేత జªŒÒయమ³న – ¯0‹ ›ంపబడ}చున  వర‹ నుండ} –
చ0›తమలకల~ాడ} ఐ – అy  అన యÈ – , దర“డ} 
నునుÈ – అతను Œá – ప˜వ1ల గణంబలÈ –
సమ]హమలను Ãల‰q – మర*ంచు‰q మందకÈ – ŒÂల+ పలÎ+ క చqyÔÈ – ~ŸÛను ఆ – ఆ ఎడÈ –
సమయమనందుP
¹7P Œáపద0ªణ – Œáధూ —Œáపద0ªణ N ప˜వ1ల ాళەే0Œ
ª న
› దుమË
దుమË Œáధూ
Œáధూ œ సంక*త – కîడ}‰న  కంతల –
తల~Ÿండ}eకలను బద§ – కటw ఉంƒన మయ]ర – Ÿమ* †ింఛుÈ – †ింఛమకల~ాqq ఉgz׆ిత – ­‚!ల
పeా/ంచుచున  మంద°స – ƒర“నవ1(Ãకîjkన ˜భ – ˜భకర^_`న దృ¸ి – చూప1ల•ే లస¦ – చక! Ÿౖన
మఖుÈ – çమ కల ~ాqq వన – అడš ప1షx – ప&ల మ³ల³ – మ³లల•ే ప0›ప&ర“¿È –
qండ}Œానున ~ాqq Œáప – ŒÂల+  జన – ~ా0›•ే ల³*త – ‰qయ³డబjkనటw ~äణ – మర@ రవ – Œానమ•ేత
అØ0ామÈ – మ YఙమŒానున ~ాq Œáప – ŒÂల+  కమ³ర“qÈ – †ిల+~ాqq కq0› – చూ’ి0› Œáప – Œá†ిా
సతží – ’ీ‹ ల నయన – కళÛక ఉత¼వంబ – సంÃషమల కÈ – కలగŒాP
¹UP కమలనయను – కృషž
¿ q వదన – మఖమ అ Ÿjk కమల – కలవప&వ1 aక! మరందంబÈ –
మకరందమను తš* – ఆస‚‹ŒÂq నయన – కళÚÛ అ Ÿjk షటxదమల – తž^_Ëదల వలనÈ – వలన 
eš – 

Œ› gmన – పగటwప&ట క*Œ|jk šÖగ – ఎడబటˆ వలq 
పంబÈ – బధను మ³q0› – వద*0› Œáప –
Œá†ిా ాంతల – ’ీ‹ ల
  ఎల+ – అq  òర“!ల – ò0›కల అలరÈ – ÙరŒాP
¹´P ఇటˆ+ – ఇల³ Œá†ికల – Œáప’ీ‹ ల ఆదరంబనÈ – మన నÝ చూడÈ – చూచుచుండŒా ej
– ’ిగ
•ేతను
°స – నవ1(ల•ేతను šనయంబలÈ – అణకవలÝ చూచుచుÈ – చూసు‹ ¯{j
– ¯{jkంచుటందు గ0›షÄ žండ} –
ŒÂపx~ాడ} ఐన – అyన e డ – బహ సమర“hడ} Œáష ంబÈ – మందయందు పe~ä/ం•ెÈ – •ే0|ను అంతÈ –

UU 

ఆ తర“~ాత 0áéêణü – 0áéêణügేš య«¬దల – య«¬g
gేš కఱ> ల – కమ³ర“ల వలq – ఎడ* మƒŠక –
çహమల †ిచŠ*ంపÈ – అfశyంపŒా ఇచŠకవƒŠనటˆ
+ – అత mకమŒా cఇష ంవƒŠనటˆd అyÔ` –
ఆయ³ ~äళలÈ – సమయమలందు gzšంƒ0› – ఆ”ర(gmంƒ0› ~ార“ను – ~ార“కîడ మజå న –
,ా నమల•ేyంచుట మర× న – మర×
•ేయటల ఆదుల – మన గనš అంŒÒక0›ంƒ – గ{éêంƒ సురØ –
మంƒ~ాసనక*Œ›న కసుమ – ప&ల గంధంబలÈ – గంధమల |́‰q – ’ీ(క0›ంƒ ర“ƒర – ప0›˜ద× ^_`న
•ేలంబలÈ – బట ల కటw‰q – కటˆ‰q రస – షడeస —షడeసమల N కÊాయమ cవగర“d
వగర“d మధురమ
cنిd ´లవణమ cఉప1xd
ఉప1xd ·కటˆవ1 cారమd
ారమd Qfక‹ మ c•ేదుd
ుd ¹ఆమ+మ cప1లప1d
ప1లప1dœ ఉపపన ంబల –
ఉ†èతంబల ఆధరవ1లకలš అyన – ఐన అన ంబల – ఆ°రమల కjkƒ – భøంƒ తృప1‹ల –

తృ†ి‹ •ెంgmన~ార“ అy – అy  మంÕల – మృదు~Ÿౖన శయ లÈ – పక!లద సుప1‹ల – qgmంe ƒన~ార“ ఐ

– అy  ఉంjk0› – ఉ
 ర“ అందుÈ – ఆ తర“~ాతP

¹´P ఒక – ఒా క
డ} – gmనమన బలభదుeడ} – బల0ామడ} ఒక!డ} – మ³తeమ 0ాకండÈ – 0ాకండŒా
ŒáాలకలÈ – య³దవ1ల 
నుÈ – అతను కîjk – క*’ి కృషž
¿ డ} – కృషž
¿ డ} అడš – అడš ‚È – ‚
చq – ~Ÿ ۝ yÔండÈ – ఎండల€ ఆ – ఆ Œáవ1లను – ప˜వ1ల ŒáపకలÈ – య³దవ1ల Áర“పటˆనÈ –
g
హమÝ కంgm – కంŒ› y డ’ి¼ – బడ*క •ెంgm ా ంgm – యమన ల€È – అందు šష – šషమÝ
క*త – కîjkన ÃయమÈ – Áటwq 
eš – 
Œ› ాeణ
qలంబలÈ – ాeణ~ాయవ1ల ా’ి – y
పjkనÈ – పjk Œా ֌› – Öగలల€ ఈశ(ర – «Æ{షÄ žలక ఈ˜ండ} – పeభవ1 ֌› – Öగల•ే
వందు డ} – సు‹fంపబడ}~ాడ} కృషž¿డ} – కృషž
¿ డ} ఈణ – చూప1ల అ Ÿjk అమృత – అమృతప1
రల –
జల+ల ఎల­È – †èeమÝ క0›’ి – క0›†ింƒP
¹´PP ప˜లÈ – ప˜వ1లను ŒáపకలనుÈ – ŒÂల+ ~ాండeను బef‚ం•ె – ìšంపజª’Ñను మఱలంగ – f0›Œ› ~ార“È –
~ార“కîడ తమ – ~ారల కÈ – క కృషž¿ – కృషž
¿ q వలన – వలన మఱలÈ – మ@۝ బeతžక – ìšతమ
కలÎ
È – క*Œ›నgm అంచుÈ – అq šంƒ – తలచు‰q సంతžష – సంøింƒన మ³నసంబలÈ –
మనసులÝ చq0› – ~Ÿ Û0› మ³న~äంg
e – 0ాజÀ —మ³న~äందుeడ} N మ³నవ1లక పeభవ1 
వ1 0ా՜
0ా՜
¹´P ా య – ా యడ} అ Ÿjk ఫణû – సరxమ•ేత దూ¸ిత – కల¸ితమ•ేయబjkనgm అగ – ఐన ా ంgmÈ –
యమ
నgmq పšతeంబ – ప0›˜ద§ ^_`నgmŒా •ేయÈ – •ేయట‰రక ఉతž¼కడ} – ఉ
¼హమకల~ాడ} ఐ
– అy  ా ంgzజలవర“¿ండ} – కృషž¿డ} —ా
ా ంgzజలవర“¿డ} N ా
ా ంgz cయమ
నgmd aక! జల cÁటwd వలÎ
నల+ q వర“¿డ} cరంగ gేహమ కల~ాడ}d
¿ డ}œ
కల~ాడ}d కృషž
డ}œ ా యÈ – ా ంగq ~Ÿడలంగనjk•ెÈ – ~ŸడలŒÂటెను
Ïరవమఖ – ప0Ò£kనË°0ాజÀ —Ïరవమఖు డ} N కర“వంశప1 0ాÕలల€ మఖ ^_న
` ~ాడ}
k ‹ žœP
~ాడ} ప0Ò£త
¹´´P అqనÈ – అనŒా ఆ – ఆ అŒాధ – ­‚!* ల€తžగల జలంబల – Áటw వలన – నుంjk మ³ధవ1ండ} – కృషž
¿ డ}
ఎటw – ఎటˆవంటw äర“xనÈ – äర“x•ేత సరxంబ – ఆ ామ aక! దరxంబÈ – మదమను మ³†ి – 
ŒÂటw ~Ÿడ*ం•ెÈ – ~ŸడలŒÂటెను అందుÈ – ఆనgmయందు †Ñదׁాలంబ – •
ల³ాలమనుంjk ~ా ళంబ – 
ామ ఏల – ఎందు•ేత ఉంjెÈ – ఉన gm ఎఱŒ›ంప1మ – ె*య •ెప1xమP
¹´·P ఱు> లÈ – ఆవ1లను ాƒన – ^ӆÑjk నందుq – నందుq aక! కఱ> q – కమ³ర“q చ0›త – చ0›తe అ Ÿjk
అమృతంబÈ – అమృతమను ‰న‰q – ప&q •ెవ1లÈ – •ెవ1లÝ Õఱ> ంగÈ – ఆస‚‹à †ీలŠ‰నŒా తqš
– తృ†ి‹  కల

Ÿ – కలగ 
కలగదు ~Ÿఱ> ుí – †ిƒŠ~ాq ‚È – ‚ ఐనను – అyనపxటw‚ తలంపÈ –
తరƒచూ’ిన•á šపe – బeహËణ వ0ªణ
– «Æ{షÄ žj
P
¹´QP అqనÈ – అనŒా ˜కండ} – ˜కడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
¹´¹P మ³న~äశ(0ా – 0ాజÀ —మ³న~äశ(ర“డ} N మ³నవ1లక పeభవ1 
వ1 0ా՜
0ా՜ ఒక! – ఒా క మడ}గ – మడ}గ
—మడ}గ N ఏటwల€ ల€ెన
ౖ qడ}ాటw ాeంతమ
ంతమ హA దమœ
దమœ ా ంgm – యమ
నgm ల€È – అందు కలదు –
ఉన gm అgm – ఆ మడ}గ ఎప1xడ}È – ఎల+ ప1xడ} ా య – ా యడ} అ Ÿjk అéê – ామ aక! šష

August 7 

– šషప1 అŒ›  – అŒ›  /ఖల – జÀ(లల •ేÈ – •ేత ~äచుచుండ}ను – త†ింƒ తžండ}ను దÈ – †Ñౖన
పఱెంƒ – ~Ÿ Ûన అంతనÈ – మ³తeమ•ేత ä పþల – పþల ఐనÈ – అyనను పjk – పjk y
మగ
ను – చƒŠ వ1ను అందుÈ – ఆ మడ}గనందు త¦ – ఆ మడ}గ aక! భంగ – అలల వలq ”కర –
తžప1ంర“లÝ యక‹ – కîjkనటw పవనంబ – Œా* , ‚నÈ – తగలŒా ä ాeణల – జంతžవ1ల ఎš( – ఏš
ఐనÈ – అyనను అప1xడ – అప1xjే చచుŠÈ – చq వ1ను అటw – అటˆవంటw ఆ – ఆ మడ}గ – మడ}గ
ల€È – అంద* ఉదకంబ – Áర“ ¢ ంగచుÈ – ఉబకచు ఉడ}కచుÈ – ెర+ “తž ఉండ}È – ఉండ}ను చూƒ
– అgm చూ’ిP
¹´¹PP ~Ÿఱగంgm – ఆశŠర పjk కజనులÈ – దుషžలను సుeక!జªయ – అణƒ~äయటక అవత0›ంƒన – ప1టwనటw
బలర“డ} – బల^_`న«&ర మకల~ాడ} ఆగ{éêంƒ – ò†ింƒ భజగ – ా యసరxమ aక! šష – šషప1
వéê  – అŒ›  వలq gో షంబÈ – కలËషమను ¢ *యజª’ి – ŒÂటw సుజలÈ – మంƒÁర“కgm ాšంƒ –
•ే’ి ఆ – ఆ aక! నgmÈ – నgmq చూతžÈ – ాాjెదను అనుచుÈ – అనుచుP
¹´ºP కృతqశŠయండ} – qర¿ yంచు‰న ~ాడ} ఐ – అy  ప&ర(జనË – ప&ర(జనËలందు •ే’ిన గ ంబనÈ –
సుకృతమలవలన తన – తన aక! చరణ – ాదమల సంసxర నంబÈ – చక!Œా, కటల కÈ – క
Öగ ంబ – తŒ›నgm ఐ – అy  త¦ – ఆ మడ}గనక సపంబనÈ – దగ
రల€q š«ాల – †Ñద×gైన šటప
– ƒగ0›ంƒన0|మËల «ాఖ³ – †Ñను ‰మËల కదంబంబÈ – సమ]హమల ÃÈ – Ãటw ఉన  – ఉన టw
కదంబ – కjk­ భ]జంబÈ – •ెట ˆను ఎ‚! – ఎ‚!న~ాjైP
¹´7P కటw – ÷లనున  •ేలంబÈ – వస‹ మ
 ను úŒ›ంƒ – గటwŒా కటw †ింఛమనÈ – Ÿమ* †ింఛమÝ చక!È –
చక!Œా ‰ప1xÈ – Õటˆమjkq బం mంƒ – కటw gో స‹ ట – అర•ేతžల0|ంటwq సం,ా2లనమ – చఱచుట
ఆచ0›ంƒ – •ే’ి చరణ – ాళÚ۝ ద(ంద(ంబÈ – 0|ంటwq ¯*ంƒ – ¯ళÚÛవంƒúŒ›ంƒ త¦ – ఆ aక! కట –
•ెట ˆ «ాఖ³ – ‰మ˝ అగ{మ – ‰న ద – †Ñౖ నుంjk – నుంjk ఉఱ|È – దు­|ను Œáాల – ŒÂల+ ~ాjైన
’ింహంబ – అf ప0ాక{మవంతžడ} gmక‹టమí – gmŒాÞగమల ç యÈ – మ³ర“猛 వ1నటˆ
+  హA దంబ –
మడ}గ ల€È – ల€q‚ గబగబ – గబగబ అ Ÿjk
(నంబ – శబ× మల అనూనంబ – అ mకమగ కÈ –
కలగనటˆ
+ P
¹´UP భ]0› – అf అgmక^_`న మ° – ŒÂపx పe
ప – ేజసు¼•ే ప0›ప&ర¿ – qంjkయన  భయంకర – ñకర^_`న Œáప
– య³దవ బల – బలడ Ÿjk కం Òరవ – ’ింహమ —కం
Ò వమ N ñకర^_న
` కంఠధ(q కలgm ’ింహమœ
కం ర
హమœ 
ాత – పడ}ట aక! ~äగ – వjk•ేత šకటvకృత – తž Ûంపబjkన దు9 – •ెడ šష – šషమÃటw ñషణ –
భయంకర^_`న ఊ0›Ë – అలల•ేత సంప&0›తమ – ప&0›‹Œా qంjkనgm ఐ – అy  వjkÈ – ”ఘమŒా కలŒ› –
క*Œ› y ¢ ంŒ› – †Ñౖ‚ ఉú‚ ధనుః – šల+ల శత – నూటwం టw యంత మ³తe – ‰లgmకల గ – పegేశమ
š,ా‹రమÈ – šస‹ 0›ంచుటను ¢ ంgెÈ – ¢ ంgmనgm ఆ – ఆ aక! మడ}గ – హA దమ తప‹ – తž Ûన పయః
– Áటw కణ – úందువ1ల బదు3ద – బడగలÃను ఉగ{మ – భయంకర^_`నgm ఐ – అy P
¹·P ా Òన – 
బల cకî0ాËవ
రంd ఆకృfÈ – ర‘పమÝ Ãయ0ా/È – సమదeమ —Ãయ0ా/ N Ãయమ
cÁర“d
Áర“d 0ా/Œా కలgm కడ*œ
కడ*œ నడ}మÈ – మధ ల€ ’ి*+ – పeా/ంƒ మను  – ప&ర(మ ఆఢ} డ} –
సుసంపన మŒా కల~ాడ} ఐ – అy  ా ›న – క ›న^_`నటw ‚{యÈ – šధమŒా ఈదు – ఈgెjk äర“x – 
ాeణ మ తన – అతq కÈ – ‚ క*ËÈ – ఉండ}ట•ేత భజగ – ామలక ఇందe – 0ాÕ aక! హృ¦ –
హృదయమ †ీఠ – మ]లమల అగ{మనÈ – ƒవర+ వరక 0áష – òపమ అ Ÿjk వహ  ల – అగ ల
ఎగయÈ – ~ా †ించŒా ñమంబŒాÈ – భయంకరమŒా ఈgెÈ – ఈgెను ఉల+ంఠ – gm|గ’ిన ఉతž
‹ ంగ –
ఎె‹ న తరంగమ – అలలకలgm ఐ – అy  మడ}గ – హA దమ దు0á+క ంబ – చూడశక మాqgm ాÈ –
అగనటˆ
+  బహ లÈ – •ేతžలÃP
¹·P ఆ – ఆ aక! సమయంబనÈ – సమయంమనందుP 

¹·P బలండ} – †ిల+~ాడ} ఒక!డ} – ఒా కడ} డ} – ఇతడ}
–
aక! మడ}గÈ – హA దమను šeంత
– šefకర^_`న ఉచŠల¦ – ­‚!*చ*ంƒన ¯ర¿ – అంతట ~ా †ింƒన కల€+లంబ – ŒÂపx అలలకలgm ఐ –
అy  కలగÈ – క*Œ› వ1నటˆ+ చ0›ం•ెÈ – ^_లŒ|ను ఇట – ఇక!డ äÈ – äను ల€È – ల€పల ఉంటÈ –
ఉండ}టను చూడండ} – లÎక!జªయడ} మ¦ –
aక! ¯ల³ – మంటల•ేత అñల – భయంకర^_`న š«ాల –
š,ా‹ర^_`న దుస¼హ – సéêంపలïq šష – šషమ అ Ÿjk అŒ›  – అŒ›  జÀ(లలÈ – మంటలందు భసËమ –
బ]jkద ఐ – అy y కîలÈ – పjk వ1నటˆ
+  •ే’ÑదÈ – •ే’Ñదను äడ} – ఇ~ాళ ల€కí – ల€కమల€q
అందర కÈ – ‚
–
aక! òపంబ – 0áషమ gz†ింప – పeా/ంƒనgm కÈ – అగనటˆ
+ P
¹·´P అq – అq తలంƒ – అను‰q šజృంØంƒ – 0|ƒŠ yP
¹··P 8ర – అfభయంకర^_`న šష – šషమ అ Ÿjk అనల – అŒ›  పeభల – ాంతžల ŒÂబ3నÈ – ”ఘమŒా
క{మËగÈ – కమˁ‰నŒా సరx – ామల ’Ñౖన – దండ} š,ా2ర“డ} – అ mకమŒా కల~ాడ} ా య –
ా యడ} అ Ÿjk ఉరగడ} – సరxమ ాఱ – పర“Œ|త‹ ž| ۝ వjkÈ – ~äగమŒా కఱ•ెÈ – కర•ెను
పÖధ0ాార“È – కృషž
¿ q —పÖధ0ాార“డ} N పÖధరమ c^Óఘమల వలÎd నల+ q ఆార“డ} cgేహమ
కల~ాడ}d
¿ డ}œ
కల~ాడ}d కృషž
డ}œ పయ – Áటwయందు š°ర“È – ఈదుతžన ~ాqq భయ – భయమ కంప –
బöర“కల šదూర“È – లïq~ాqq మ° – ŒÂపx గñర“È – గంñర^_`న~ాqq ఆñర – య³దవ కమ³ర“È –
బలq ర“È – ర“డ}q నవ – ‰త‹  †ీత – పచŠq ˜భ – మంƒ అంబర – బట ల
ర“È –
ధ0›ంƒన~ాqq zర“È – ైర «ా*qP
¹·QP కఱƒ – క0›ƒ †ిఱుfవక – ఆగక మఱయను – †ిమËట ~Ÿఱవ, – బöదరక qజ – తన aక! వదన –
మఖమలనుంjk జqత – ప1టwన šష – šషమ అ Ÿjk దహన – అŒ›  /ఖí – మంటల ^_ఱయÈ –
పeా/ంచుచుండగ తన – తన aక! qడ}ద – ¢ డ}Œ|Íన ఒడ*q – శ0ÒరమÝ ŸఱÈ – ప&0›‹Œా హ0›È –
కృషž¿q †ÑనŒÂqyÔÈ – †Ñన~äసు‰ Ÿను భజగ – ామల qవహ – సమ]హమలక పf – 0ా՝ వjkÈ –
~äగమŒాP
¹·¹P ఇటˆ
+ – ఇల³ Œ› – ామ గ – శ0Òరమ•ేత ప0›~ä¸ ింతžండ} – చుట బjkన~ాడ} ఐ – అy  •ేషల –
అంగచలనమల లïq – yనటw ~ాq – ~ాjk ెఱంగనÈ – šధమŒా ానంబడ}చున  – అగపడ}తžన  
ాeణసఖుqÈ – ాeణ’è éêతžq కనుంŒÂq – చూ’ి త¦ – అతq పeవంబల – మéêమత(మల ఎఱుంగక
– ె*యక త¦ – అతq యంgే సమ0›xత – అ0›xంపబjkనటw ధన – సంపదల మ Yరథ – ò0›కల కల
మ³నసుల – మనసుకల~ార“ ావ1నÈ – కనుకP
¹·ºP అgె – అgmŒá మన – మన aక! కృషž
¿ qÈ – కృషž
¿ q కఱƒ – క0›ƒ అంతటÈ – g
qÝ క – šడ}వక
భజంగమంబ – ామ దురËదమనÈ – మహ•ెడగర(మÝ ^ÓనÈ – శ0Òరమను చుటˆ‰q – †Ñన~äసు‰q
మ³నక – šడ}వక ఉన gm – ఉన gm ఇంకÈ – ఇక ఏ­ – ఏ­టw •ేయదమ – •ే’Ñదమ ఎటÈ – ఎక!డ
•Âతž
‹ మ – శరణజ4తž
‹ మ ఏ – ఏ ప1ర“షžల – zర“ల ఓప1దుర“ – సమర“hల అéêÈ – ఈ ామను
అడ †ÑటÈ – అడ Œ›ంచుటక ఎయ gm – ఏgm స¦ – మంƒ ఉాయమ – ఉాయమ అంచుÈ – అనుచు పjk0›
– ఆరంØంƒ0› ఆ0ా‹0ావంబలÈ – ఏడ}Šటలక త* – చ*ంƒ y Œáపకí – ŒÂల+ లP
¹·7P Œáప – ŒÂల+  కమ³ర – †ిల+లల€ «Æఖర“È – «Æ{షÄ žq ఏప1నÈ – గర(మÝ సరxంబÈ – ామ కఱచుటÈ –
క0›ƒ~äయటను ఈ£kంƒ – చూ’ి వగÈ – š•
రమÝ ^Óప1í – గjk ^Óయటల కÈ – క లŒ› – మ³q
Œáవ1ల – ఆవ1ల ~ా వ1చుÈ – ఏడ}Šచును ఉంjెÈ – ఉంjెను వృషభ – ఎదు×ల వత¼ంబల – దూడల 
ÃÈ – ÃటwP
¹·UP భ]తలమ – భ]మండలమ వడ|È – వణû‚ yనgm కం†ిం•ె ఉల³! – ఉల!ల ాతంబలÈ – పడ}టల
­ంటÈ – ఆాశమనందు ానబjెÈ – అగపjెను 8షమ – మంద ల€È – అందు ~äత
e ల – Œá†ికల కను

August 7 

– క Œáపక – Œáపకల సంఘ³తమల – సమ]హమల ‚È – ‚ అద0|È – అgm0›నš వల – కjk కడ –
ఎడమ కను ల – కళÚ۝ ఇలï«ా – 0ాజÀ —ఇలï˜డ} N ఇల cభ]­d
భ]­d‚ ఈ˜డ}
ఈ˜డ} 0ా՜
0ా՜P
¹QP అంతÈ – అంతట ఆ – ఆ aక! దు0› ­త‹ ంబలÈ – అపశకనంబలను ¢ డగq – కనుŒÂq చూ’ి బöగడ} –
భయమ కgm0›న – šజృంØంƒన ƒత‹ ంబలÈ – మనసులÝ ఉత‹ లపడ}చుÈ – కలతపడ}తž మందÈ –
~äప
e లÎ+ ల€ ఉన  – ఉన టw నంద – నందుడ} య«¬ద – య«¬g
gేš ఆదుల – ÷దలÎౖన~ార“ ఐన – అyన
Œáప – Œáపకల Œá†ిా – Œá†ికల జనంబల – జనసమ]హమల హ0› – కృషž
¿ q దళస0› – ,ామరh Ðమ
ఎఱుంగక – ె*యక Œáాల – ŒÂల+ ల Œá – ఆవ1ల గణ – సమ]హమలÝ ప0›వృతžండ} – చుట బjkన~ాడ}
ఐన – అyనటw కృషž
¿ ండ} – కృషž¿డ} ఎక!డÈ – ఎక!డను ఐనÈ – అyనను ƒక! Yప1È –
ƒక!బjkయండవచుŠ అq – అq ¢ క!చుÈ – దుఃÉంచుచు †Ñక!వల – అfశyంƒనš ఐన – అyన
మక!వల – †èeమల •ెక!ల<త‹ È – ఱుచుండŒా ఒక!†ÑటÈ – ఒక!గంప1Œా బల – బలరÃను వృద§ –
వృదు§లÃను స^Óతžల – కîjkన~ార“ ఐ – అy  మ° – అ mక^_`న 8షంబనÈ – Œáల†Ñడ}తž ఆ – ఆ
aక! 8షంబÈ – పలÎ+ నుంjk ~Ÿలవjk – బయలgే0›P
¹QP ~ార“ – ఆ Œáపకల ఈ – ఈ భంŒ›È – పeారమŒా ఎఱుంగq – ె*యq ~ార“ – ~ార“ ఐ – అy  హ0›È –
కృషž¿q చూడబ# వÈ – ~Ÿతకటక వ1చుండగ వjkŒÂq – ­‚!*Œా నగచుÈ – నవ1(తž ~ా0›ంపడ} –
అడ Œ›ంపq~ాడ} అyÔ È – అyÔ ను 0ామడ} – బల0ామడ} ~ా0›q – ~ా0›q హ0› – కృషž¿q ల³వ1 – శ‚‹
ఎఱుంగ~ాడ} – ె*’ిన~ాడ} అయ È – అyనపxటw‚ నృా – 0ాజÀP
¹QP అంతల€న – ఆల€ప1న ~ార“ను – ఆ Œáపకల 
నును – అతను ాం
ర – అడš మ³ర
ంబÈ – g
0› పటw –
అమËట ~Ÿంట వ1చుÈ – ~Ÿళ‹ N ఎడ Ÿడ – అక!డక!డ Œáప – Œáాలర Œá – ఆవ1ల ాదంబలÈ – 
ాదమదeలను సందులÈ – మధ ల€ ఇంతనంతÈ – ఇంfంత అక!డక!డ – అక!డక!డ యవ – ŒáధుమŒ›ంజ
అంకశ – అంకశప1 హల –
గ* కమల – పదËమ క*శ – వజeమ చక{ – చక{మ •
ప – šల+ ªతన –
ధ(జమ ఆgm – ÷దలÎౖన 0ªఖ³ – గర“‹లగల 0ªఖల•ే అలంకృతంబల – అలంక0›ంపబjkనš ఐ – అy 
మ³ర
– మ³ర
మనక ఆభరణంబల – భ]షణమల అyన – ఐనటw హ0› – కృషž¿q చరణంబల – 
ాదమదeల జÀడÈ – బjkగర“‹ల కq – కనుŒÂq •Âప1x – జÀడ తపxక – šడ}వక చq – ~Ÿ ۝ దుర7టంబ
– •ేర0ాqgm ఐన – అయన యమ
– యమ
నgz తటంబÈ – గటˆను •ే0› – •ే0› ~ా0› – Áటw మధ న
– నడ}మ ఇతర“ల – మ³మ]ల~ా0› ‚È – ‚ అ,ాధ ంబ – ,ా mంపశక మాqgm అyన – ఐనటw
సరxంబÈ – ామ •ేతÈ – •ేత ాటˆపjk – ాటˆ~äయబjk దరxంబÈ – ప0ాక{మమ చూపక –
చూ†ించకండ Œ› – ామ గ – శ0Òరమ•ేత ప0›వృతžండ} – †Ñన~äసుòబjkన~ాడ} అyన – ఐనటw
”{కృషž¿q – ”{కృషž
¿ q కq – చూ’ి కృÊా¿ – కృÊా¿ కృÊా¿ – కృÊా¿ ఇf – అq šల³పంబలÈ – ఏడ}Šటలను 

పంబలÈ – త†ించుటలను ¢ ందుచు – ¢ ందుతž త¦ – ఆ ాలంబనÈ – సమయమ పefకîలంబ –
వ f0ªకమ•ేయ~ాడ} అyÔ ను – అyÔ ను అనుచుÈ – అనుచు gైవంబÈ – భగవంతžjkq fటˆ –
fడ}తžన టw Œá†ికలను – ŒÂల+ ’ీ‹ ల
  ŒáపకలÈ – ŒÂల+ ల క*’ి – Ãాటˆ ^Óతల – గjk fనుటల ఉjkŒ› –
మ³q~ä’ి ఱ/పx*డక – కను0|పxల~ాలŠకండ కృషž
¿ qÈ – కృషž¿q తపxక – దృ¸ితపxక చూచుచుÈ –
చూసు‹ ఒఱలచున  – šల†ించుచున  Œáవ1లÈ – ఆవ1లను కq0› – చూ’ి0› అందు – అప1xడ} Œá†ికల –
ŒÂల+ ’ీ‹ ల
¿ È – కృషž¿q
  య«¬దÈ – య«¬దను పటˆ‰q – Ïగ*ంచు‰q šల†ించుచుÈ – ఏడ}Šచు కృషž
ఉgే×/ంƒ – గ]0›Š ఇటˆ
+ – ఇల³ అq0› – ప*‚0›P
¹Q´P ఎదుర“వƒŠనÈ – ఎదు0|Íే •
లÈ – ­‚!లŒా ఎదుర“Œా – మందుక వతž
‹ వ1 – వ•ెŠదవ1 ఎదుర“ –
ఎదుర“Œా వƒŠనÈ – వƒŠనపxటw‚ äడ} – ఇ~ాళ అgm – అgే ఏల – ఎందుక 0ావ1 – 0ావటంలïదు
చూƒనÈ – qను చూ’ిన•á కృప – దయ³దృ¸ి¿ ÃడÈ – Ãటw చూచుచుందువ1 – చూ’Ñదవ1 Áవ1 – Áవ1
చూƒనÈ – ఎంతచూ’ినను కను – కళÚ۝ šƒŠ – š†ిx చూడవ1 – Áవ1చూచుటలïదు ఏల – ఎందుక
j
’ినÈ – qను •ే0›న•á అఱలïక – అరమ0›కలïకండ j
యంగÈ – •ేర“టక వతž
‹ వ1 – వ•ెŠదవ1 j
’ినÈ – 

´ 

·

^ÓమవƒŠ•ే0›నను ఏటw‚È – ఎందుక j
యవ1 – దగ
రక0ావ1 ఇచటÈ – ఇక!డ 0›నÈ – †ి*ƒన•á ఓ –
ఓహ  అq – అq •ెల0ªŒ› – šజృంØంƒ పలకదువ1 – సమ³
న­•ెŠదవ1 ఇgm – ఇgm ఏ­ – ఏ­టw 
0›నÈ – †ి*ƒనను ఎఱుగకంటÈ – ె*యకండ}టP
¹Q´PP తలప1•ేయÈ – తలƒన అంత – అంతమ³తeమ•ేత ä తల యచుÈ – పటwంచు‰నుచు ఉందువ1 –
ఉంjెదవ1 తలప1•ేయÈ – తలచు‰ంటˆన ను äడ} – ఇ~ాళ తలపవ1 – పటwంచు‰నవ1 అకట – అÖ 
అనుచుÈ – అనుచు భ‚‹ – భ‚‹•ేత šవ˜ల – పరవ˜లÎౖన~ార“ ఆjెjk – ప’ి|jk |ÍవjkÈ – పeారమŒా
~äత
e ల – Œá†ికల ఎల+ È – అందర“ ఆjk – ప*‚ šవశల – పరవశత(ం¢ ంgmన~ార“ ఐ0› – అyf0›P
¹Q·P ఆ – ఆ సమయంబనÈ – సమయమనందు నంద – నందుడ} య«¬ద – య«¬ద ఆదుల – ÷దలగ~ార“
హ0›È – కృషž
¿ q చూƒ – చూ’ి అ mకంబ – †Ñ0›Œ› yనgm అyన – ఐనటw «¬కంబనÈ – దుఃఖమÝ ఇటˆ+
– ఇల³ అq0› – ప*‚0›P
¹QQP šష – šషమగల కచ – చను ల యగ – జంటగల³^_ అగ – ఐనటw రక!’ి – 0ా’ి šష – šషప&0›త కచ
– చను దుగ× ంబÈ – ాలను 
eš – 
Œ› šష – šషపeవమ†Ñౖ šజయడవ1 – జyంƒన~ాడవ1 ఐ –
అy  šషర“హల€చన – కృÊా¿ —šషర“హల€చనుడ} N šషర“హ cÁటప1టˆ పదËమd
పదËమdల వంటw కను ల కల~ాడ}
కల~ాడ}
కృషž
¿ డ}œ
డ}œ అదుÞత – ఆశŠర కర^_`న šషయండ} – వృ
‹ంతమకల~ాడవ1 అగ – ఐన Á – Á కÈ – క
సరx – ామ aక! šషమ – šషమ ఎ|!ను – వంటw‚ పటwనgm కg
– కg
P
¹Q¹P కట – అÖ  కî
{ ర – కî
{ ర^_`న భజంగమ – ామ కట – గటw అలకÈ – òపమÝ qను È – qను 
కఱవÈ – కరచుట•ేత కం†ింƒf~I – వణû‚ f~äç fటwf~I – fట
~äç ాపప1 – ా†ి¸ ి š mÈ –
gైవమను పటw – పటˆ‰q మమÈ – మమ˝ తలƒ – తలచు‰q ాకÈ – ప0›
పమÝ పలšంƒf~I –
šల†ింƒf~IP
¹QºP పన గమ – ామ మమËÈ – మమËలను కఱవకÈ – కరవకండ qను È – qను  ఏటw‚È – ఎందుక
కఱ•ెÈ – క0›ƒనgm కఱ> – †ిల+~ాడ Ÿ­Ë – £ªమమ క*Œ› – ఉన ~ాడవ1 Áవ1 – Áవ1 ఉన ను –
ఉంటే•
ల మమÈ – మమËలను ర£kంతžవ1 – ాాjెదవ1 qను È – qను  ర£kంపÈ – ాాడ}టక
ఏమ – ^Óమ äరమ – శక‹లమామ తంjీe – అయ³ P
¹Q7P చూడవ1 – చూడవ1 ఏ­ – ఎందుక Œారవప1 – Œా0ాబమ చూప1లÈ – చూప1లÝ మమËÈ – మమËలను
సఖ – ’è éêతžల ఆ* – సమ]హమ ÃడÈ – Ãటw మ³టడవ1 – మ³ట+డ}టలïదు ఏ­ – ఎందుక
మరËమగÈ – ‰ంటెŒా అంgెల – ా*గజ|åల ాదమల – ాళ۝ అందుÈ – అందు ç యÈ – çగతžండగ
äడ} – ఇ~ాళ ఆడవ1 – ఆడ}టలïదు ఏ­ – ఎందులక నర‹ నమí –
ట మల అవ(ల – తల+ల ç లను
– ఎదుర“Œా Œá†ిా – Œá†ిా ’ీ‹ ల
  అవ È – సమ]హమలను కîడవ1 – క*యవ1 అgm – అgే ఏ­ –
ఎందుక నవ1(లను – నవ1(లÝ Œáప – ŒÂల+  కమ³ర – †ిల+లల€ వ0ªణ – «Æ{షÄ žj
 •ెప1xమ³ – •ెప1xమP
¹QUP శ{వణ – •ెš రంధeంబలÈ – కన మల సఫలతÈ – ధన మ ¢ ందగÈ – ¢ ందునటˆ
+  ఎల­È – †ీefÝ 
¸ించు – మ³ట+jెjk ~ార“ – ~ాళÚ۝ ఎవ(ర“ – ఎవర“ ఇకÈ – ఇక†Ñౖన కర – •ేతžల చరణ – ాళÚ۝
ఆదులÈ – ÷దలగనš క*­È – కలగట•ేత ధన తÈ – కృ
రh త(మ ఒందÈ – ¢ ందŒా ఎŒ›0› – gm‚
దూ‚ †ÑౖÈ – మ³దక ాeక – ా|jk ~ార“ – ~ార“ ఎవ(ర“ – ఎవర“ ఇంక – ఇకద నయన – కళ۝
యగËంబల – జంటల ఉన fÈ – అfశయమÝ కృ
రh మŒా – ధన మగనటˆ
+  నవ1(ల – నవ1(లను
చూప1 – కనపరచు~ార“ ~ార“ – ~ార“ ఎవ(ర“ – ఎవర“ ఇంక – ఇకద øహ(ల –
లకల ŒÏరవ –
మన ల ”{È – సంపదలను •ేరÈ – •ేర“నటˆ
+ Œా ాటల – ాటల ఎడల – అందు ప0›‚ంచు – చూ•ెjk~ార“
~ార“ – ~ారల ఎవ(ర“ – ఎవర“ ఇంకÈ – ఇక†ÑౖనP

August 7 

¹QUPP తంjke –

 Áవ1 – Áవ1 సరx – ామ•ే దషžండవ1 – ాటˆ~äయబjkన~ాడవ1 ఐ – అy  ఉన È –
ఉండŒా ఇచటÈ – ఇక!డ మ³ – మ³ కÈ – క పeభవ1ల – šభల ఎవ(ర“ – ఎవర“ ఇంకÈ – ఇక†Ñౖన
మ0›Œ› – మ³*­గల~ార^_` ాయలïమ – ఎడబయలïమ మ³ – మ³ కÈ – క Á – Á Ãjkద – 
Ãమ³తe^ӝ ల€కమ – ల€కమ ఈవ1 – Áవ1 లïq – లïనటw ల€కమ – పeపంచమ ఏల – ఎందుకP
¹¹P అq – అq ఒంjొ ర“లÈ – ఒక0› కర“ పటˆ‰q – పటˆ‰q šల†ించుచుÈ – దుఃÉంచుచు కృషž
¿ q – కృషž¿q 
Ãడన – Ãబటే మడ}గÈ – మడ}గనందు •Âత‹ మ – పjెదమ చత‹ మ – చq yÔదమ అనుచుÈ –
అనుచు కృష¿ – కృషž
¿ q šరహ – ఎడబటˆవలq ~äదన – బధ అ Ÿjk అనల – అŒ› •ే ర – బర“~Ÿ‚!న
మనసులÝ తప1‹ల – త†ిం•ెjk~ార“ ఐ – అy  మడ}గÈ – మడ}గనందు •ÂరÈ – పడ}టక ాఱుచున 

– పర“Œ|డ}తžన  ~ారలÈ – ~ా0›q కనుంŒÂq – చూ’ి భగవంతžండ} – భగవత¼+ర‘ప1డ} ఐన – అyనటw
బలభదుeండ} – బల0ామడ} ర“ – ర“ దÈ – భšష తž
‹ ల€జర“గనన gm ఎఱుగర“ – ె*యర“
ైర ంబÈ – ’Ñh :ర మను šడ}చుట – వదలట ార ంబ – తŒ›నపq ాదు – ాదు సéêంƒ – ఓర“xవéêంƒ
చూడ}ండ} – జర“గబ# వ1నgmచూడంjk అనుచుÈ – అనుచు ~ా0›q – Œáపజనులను ~ా0›ం•ెÈ – ఆ†ÑనుP
¹¹P తను È – అతqq కî0›Š – గ0›ంƒ ఈ – ఈ šధంబనÈ – 0Òfq వqతల – ’ీల
e  úడ లను – †ిల+ల 
ర“
– ~ార“ ~ా yÔjk – ఏడ}Šచున  8ష – పలÎ+  q~ాసులÈ – పeజలను కq – చూ’ి కృషž¿డ} – కృషž
¿ డ}
మనుÕq – మ³నవ1q ‚{యÈ – వలΝ ఒక – ఒªఒక! మహCర‹ – మహCర‹ మాలమ మ³తeమ –
మ³తe^ӝ జర†ÑÈ – గjk†ÑనుP
¹¹P అంతÈ – ఆ తర“~ాత కృషž
¿ ండ} – కృషž
¿ డ} ^Óను – శ0Òరమను †ÑంపÈ – †ÑంచŒా భజగండ} – ఆ ా య
సరxమ ఆవృతž
‹ లను – తన చుట+ ను ా’ి – šjkƒ 
È – తను సంతప‹ – సం
పమ¢ ంgmన ఆయత –
qడ}ాటw గడ} – gేహమ కల~ాడ} ఐ – అy  కఱచుటల – కర“చుట •
*ంƒ – ఆ†ి qట% 
ర“x –
gzర7«ా(సల à – Ý «ా{ంతžడ} – బడ*న~ాడ} ఐ – అy  తలల – పడగలను ఎf‹ – †Ñౖ|f‹ దు9 – •ెడ
šషమÈ – šషమను
,ా – మక!రంధeమల దులÈ – g
0›q క{మËÈ – కమˁ‰న దు/ŠంతÈ – •ెడ}
ఆల€చనలÝ gmక!లÈ – ఇటˆనటˆ చూచుచుÈ – చూసు‹ తలŒ› – లŒ› qలÎŠÈ – qలబjెను ధూమ – 
¢ గÃటw ాషÄ – ‰ఱšకటె ఆకృfÈ – ల³గP
¹¹´P ~Ÿఱ – బöదుర“ మఱ – మరప1 లïq – లïనటw ^Óటw – ŒÂపx~ాడ} బలర“డ} – మ°ర“డ} కృష¿ కమ³ర“డ}
– బలకృషž
¿ డ} ఒక! – ఒªఒక! •ేÈ – •ేfÝ చఱƒ – ‰టw ఖŒªందుe – గర“తËంతžq చందమనÈ – వలΝ
చక!న – చక!Œా gౌడల – 0|ండ}gౌడలను పటw – పటw‰q కను లÈ – కళÛమËట జ4ఱజ4ఱ – జ4ఱజ4ఱ అను
ధ(qÝ దు9 – •ెడ šష – šషమ అ Ÿjk అనలమ – అŒ›  జ4ú3*చుండగÈ – సešంచుచుండŒా ఎf‹ –
†Ñౖ|f‹ âల – šల³సమ ÃÈ – Ãటw øఱøఱ – øఱజఱ అను ధ(qÝ fe†ిx – f†ిx ~Ÿౖ•ెÈ – š’ి0›~ä’Ñను
ప0›«Æ¸ిత – ‰gm× గ­Œ›*న దరxమ – మదమకలgm కî
{ ర – కî
{ ర^_`న సరxమÈ – ామనుP
¹¹·P ఇటˆ
+ – ఇల³ ~äగంబనÈ – వjkŒా
గంబÈ – ామను ƒ~Ÿౖƒ – š’ి0ª’ి జగ¦ – ల€కమనª జ|ట w – 
ర“డ} ఐన – అyన నందుq – నందుq aక! పటw – కమ³ర“డ} 0|ట wంƒన – gm(గృణüకృత^_`న
సంభeమంబనÈ – ~䌛రాటˆÃP
¹¹QP ఘన – ŒÂపx యమ
– యమన అ Ÿjk నgz – నgmaక! కల€+ల – †Ñద×అలల 8షంబ – †Ñద×ధ(q సరస
– రసయక‹ ^_`న మృదంగ – మgె×ల 8షంబ – ధ(q ాగన – అగతžండగ ,ాధు – చక!q బృంg
వన –
బృంg
వనమనందు చర – ^_లŒ|jk చంచ0Òక – తž^_Ëదల Œానంబ – ాట Œాయక – Œాయకల సు –
మంƒ ŒానంబÈ – ాటల ాగÈ – అగచుండగ కలహంస – కలహంసల ,ారస – బöగ
ర“పþల కమÁయ
– మ Yఙ^_`న మంÕ – ఇం†Ñౖన శబ× ంబల – ధ(నుల 
ళ – పక!
ళమ~äయ~ా0› శబ× మల – ధ(నుల
ాగÈ – అగచుండగ gmš – ఆాశమ నుంjk – నుంjk £kంచు – చూ•ెjk gmšజ – gేవతల గంధర( – 

Q 

¹

గంధర“(ల ఆgm – ÷దలÎౖన జనుల – పeజల సభ – సభయందు ఆ’ీన – కîర“Šన  జనుల – ~ార“
ాగÈ – అగచుండగP
¹¹QPP పదË0ాగ – |ంప1ల ఆgm – ÷దలÎౖన రత  – రత మల•ేత పeసమ³న – ­క!* ~Ÿలగచున  మéêత –
ŒÂపx ా య – ా యడ} అ Ÿjk ఫణû – ామ ఫణ
– పడగల Ÿjk మండపమనÈ – ~ägmక†Ñౖన న నల€చన
– పg
Ëþడ} కృషž¿డ} šఖ³ త – అqపe’ిద§ ుjైన నర‹ కండ} – నృత మ•ేయ~ాడ} qత – «ాశ(త^_`న
Ÿౖప1ణ మనÈ – äర“x•ేత †è0›Š – అfశyంƒ నృత మ –
ట మల ఆjెÈ – •ే’ÑనుP
¹¹¹P క£kÈ – కడ}ప1ల€ ల€కమల – చతžర× శభవనమల ఉన  – ఉన టw ŒÏరవమ – రమ ÃÈ – Ãటw Œáప
– ŒÂల+ ~ాq ఆకృfÈ – ఆారమÝ ఉన  – ఉన  ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన ర£Wహంత – కృషž¿డ} —ర£W
ర£Wహంత N
0ాసులను సంహ0›ంచు~ాడ}
¿ వ1œ
చు~ాడ} šషž
వ1œ వjkÈ – ~äగమŒా మ° – ŒÂపx ఫణû – ామ ఫణ
– పడగల Ÿjk
రంగ – ~ägmా పegేశంబ – సh లమ †ÑౖÈ – ద అ£ీణ – అ mక^_`న ఉద§ తÈ – అfశయమÝ ఆడ}È –

ట మ³డ}ను ాడ}È – ాటలాడ}ను •ెలగÈ – šజృంØంచును °సంబ – నవ1(ల ÃడÈ – Ãటw పద
– అడ}గల పe£ªపంబల – ~äయట •ేయÈ – •ేయను ª@ – âల³ గతžలÈ – 0ÒతžలÝ ాeణ – ాeణమ
ఏక – ఒకటwమ³తe^ӝ «Æషంబ – ­Œ›*నgm కÈ – అగనటˆ
+ P
¹¹ºP ఘనతర – ­‚!* ŒÂపxgైన —ఘనమ N ఘనతరమ N ఘనతమమœ
ఘనతమమœ సు¸ిర – ఒరరక^_`నమర aక!
ఆనంద – సంÃషకర^_`న స(నమల – శబ× మల ÃÈ – Ãటw ’ిద§ – ’ిద§ ుల ,ాధ – ,ాధు ల •
రణ –
•
రణల గంధర( – గంధర“(ల q*ంప – gేవతల మq – మనుల సతžల – ర ల చయ న –
”ఘమŒా క0›’ి0› – క0›†ింƒ0› šర“ల – ప&ల ~ానల – ~ానలను ఆjెjk –
ట మ•ేయచున  హ0› –
కృషž¿q †Ñౖ – దP
¹¹7P ఇటˆ+ – ఇల³గన దుష – •ెడ జన – ~ా0› yÔడల దండధర – యమq అవ
ర“ండ} – ర‘ప1g
*Šన~ాడ}
ఐన – అyన హ0› – కృషž¿డ} వjk – úగవ1 క*Œ›న – ఉన  పడగల – ామపడగల దÈ – †Ñౖన 

ండవంబ – ఉధృత^_`న
ట మను సలపÈ – •ేయచుండŒా బöండ}పjk – q,ా¼ర“jై ఒంjొండ –
క{మమŒా మఖంబలÈ – మఖమలనుంjk రక‹ – రక‹ మ మ³ంసంబల – మ³ంసమల ఉ­యచుÈ –
కక!తž కను లÈ – కను లనుంjk šషంబÈ – šషమను క{క!చుÈ – కక!తž ఉక!•ెjk – బలé(నపjk
ƒ‚! – కృ/ంƒ gmక!ల – ఇటˆనటˆ చూచుచుÈ – చూసు‹ కంఠ – కతž
‹ కయందు గత – ఉన  ాeణండ} – 
ాeణమల కల~ాడ} ఐ – అy  ఫణüందుeడ} – సరx0ా՝ తన – తన aక! మనంబన – మనసుల€P
¹¹UP ~äలప1ల – gేవతల ఐనÈ – అyనను ల³వ1 – శ‚‹ •ెjk – న/ంƒ ~äదనÈ – సంకటమను ¢ ందుచుÈ – 
¢ ందుచు
–
aక! šష – šషమ అ Ÿjk అనల – అగq జÀ(లల – మంటల , ‚నÈ – 
‚న
అంతటనÈ – మ³తeమ•ేత ä చతž
‹ ర“ – చq yÔదర“ äడ} – ఇ~ాళ ఇgm – ఇgm ఏ­ – ఏ­టw •áద మ –
šƒతeమ ఆñల – భయంకర^_`న šష – šషమ Ÿjk అŒ›  – అŒ› •ేత é$f – gెబ3ల చయ – అ äకమ
aక! †ీడ – బధ కÈ – క ఓ0›ŠయÈ – తటˆ‰నుటేాక క{మËఱంగ – మరల ఈ – ఈ aక! బలడ}
– ƒన †ిల+~ాడ} మ¦ –
aక! ఫణ
– పడగల శతమÈ – నూటwq సమ]హమను భగ మ –
న*Œ› yనš ాÈ – అగనటˆ
+  ~ŸసÈ – ~äగమŒా e ‚! – ‚! ఆjెడ}È – నృత మ•ేస‹ ు
 డ}P
¹ºP ఈతడ} – ఇతను సర( – సమస‹ ^_`న చర – కదలగల అచర – కదలలïq భ]త – ìవ1లక ఈ˜డ} – పeభవ1
పరమ – అతž త‹ మ ֌› – ֌›yÔ`న ప1ర“షžడ} – ~ాడ} ’è~ా – భక‹లయందు †ీeతžడ} – †ీefగల~ాడ}
”{హ0› – šషž¿మ]0›‹ —హ0› N సుషž†ి‹ మ0›య పeళయ ాలమలందు సర(మను తన యందు లయమ •ేసు‰q
సుఖర‘పమన నుండ}~ాడ}
¿ వ1œ
నుండ}~ాడ} šషž
వ1œ అగను – అగను అq – అq ñfÈ – భయమÝ శరణంబ –
శరణ ~äjెÈ – ò0|ను úటˆ – ­‚!* అల’ి – అల’ి y నృా – 0ాజÀP
¹ºP ఇటˆ
+ – ఈ šధమŒా కî
{ రంబల – క ›న^_`నš అyన – ఐన హ0› – కృషž
¿ q చరణ – ాదమల
పeహరంబలÈ – 
‚jk•ే పడగల – పడగల అš’ి – అల’ి y ƒŠ – †ిxq ¢ ంgmన~ాjై చƒŠన –

August 7 

చq yన~ాq ‚{యÈ – వలΝ పjkయన  – పjk ఉన టw పfÈ – భర‹ ను చూƒ – చూ’ి
గాంతల – ఆ
ా యq ర ల దురంతంబ – అంతžలïqgm అyన – ఐనటw ƒంత – š•
రమ aక! భరంబనÈ –
అfశయమ•ేత Ÿఱ – ­‚!* వగలÈ – దుఃఖమÝ ఒల+ ంబ# y – త†ింƒ పల+ టw*+న – కలతపjkన
ఉల+ ంబల – మనసులÃP
¹ºP కచబంధంబల – ÕటˆమళÚ۝ డÈ – šjk తžండగ భ]షణమల – ఆభరణమల ఆకం†ింపÈ –
అంతటనుచ*ంచŒా ÏÈ – నడ}మల అ Ÿjk ٌ|లÈ – లతల కచ – స‹ నమల యగËంబల – జంటల
~äగ
e నÈ – బర“వ1నక కదలÈ – చ*ంపŒా †Ñౖ‰ంగల – †Ñౖట‰ంగల వjkÈ – ~äగమ•ేత జÀర – 
లగచుండŒా పeచర – అ mక^_`న eంfÈ – టˆeాటˆ•ేత కలంŒ› – కలత ంgm మందట – ఎదుర“Œా
ర“ద¦ – ఏడ}Šచున  బల – †ిల+ల ఆవ È – సమ]హమను ‰ంచుÈ – Ùసు‰నుచు సుeక!చు –
చుŠ‰నుచు

భ‚‹È

–

భ‚‹Ý

చq

–

~Ÿ ۝

ాంƒ0›

–

దర నమ•ే’ి‰q0›

గణమణûÈ

–

మంƒగణమలకల~ాq Œáాల – య³దవ1లల€ చూj
మణûÈ – /0áమణûవంటw~ాqqP
¹º´P కq – ద0› ంƒ దండపeణ
మంబల – ,ాÊాంగనమ,ా!రమల ఆచ0›ంƒ – •ే’ి qటల – సటw తట –
పegేశమన ఘటwత – కîరŠబjkన కర – •ేతžల అ Ÿjk కమలల – పదËమల కల~ార“ ఐ – అy  ఇటˆ+ –
ఇల³ అq0› – ప*‚0›P
¹º·P కî
{ ర – క ›న^_`న ఆతžËలÈ – మనసుల కల~ా0›q దంjkంపగ – /£kంచుటక
ర“ణû – భ]­ †ÑౖÈ – ద
అవత0›ంƒ – ప1టw తన0|jk – ఒప1xనటw Á – Á కÈ – క ఈ – ఈ aక! కî
{ 0ాతžËq – క ›
తžËq
దంjkచుట – /£kంచుట కî
{ రత(మ – క ›నత(మ ాదు – ాదు ,ాధుగణమ – మృదుత(మ గణ
b
–
feగణసంపను j 
కృÊా¿P
¹ºQP పగ~ా0› – శతžeల aక! సుతžలÈ – úడ లను అందునుÈ – ఎడల పగ – శతžeత(మ ఇంచుక – ‰gm× Œా కîడ
లïకÈ – లïకండగ సమతÈ – సమవమన పరŒ|jk – ^_లŒ|jk Á – Á కÈ – క పగ – శతృవమ కలgె
– ఉన g 
లïదు ఖలలÈ – దుషžలను అణచుట – /£kంచుట జగ¦ – ల€కమనక అవనమ – ర£kంచుట
‰ఱకÈ

–

òసమ ాgె

– ాg 

అవ1ను

జగg
ధ0ా

–

కృÊా¿

—జగg

ర“డ}
‹ నక
జగg

ర“డ} N జగతž


రభ]త^_న
` ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œP
¹º¹P qగ{హ^_ – అడ Œ›ంచుటె ాదు మమÈ – మమËలను šష – šషమగల ఆసు లÈ – çమగల~ారమ
ఉగ{లÈ – భయంకర“లను /£kంచుట – దంjkంచుటల ఎల+ È – సమస‹ మ మ° – ŒÂపx అనుగ{హమ –
అనుగ{హమ ాక – ాకండగ మ³ – మ³ కÈ – క ఈ – ఈ aక! qగ{హమ – దండన šష – šషప1
అస – మఖమల వ – తత(మనుంjk qర
f – šడ}దలcటను •ే’ÑÈ – క*Œ›ం•ెనుP
¹ººP ఎటw – ఎల³ంటw తపంబÈ – తపసు¼ను •ే’ÑÈ – •ే’Ñ Y ఒ‰ – ఏç ఎటw – ఎల³ంటw సుకరËమల –
మంƒపనుల ఆచ0›ం•ె Y – •ే’Ñ Y ఎటw – ఎల³ంటw qజంబÈ – సత మను పలÎ!È – ప*| Y ఒ‰ – ఏç
ఈ – ఈ aక! ఫణû – సరxమ ప&ర( – మందు భవంబÈ – జనËమ అందుÈ – ల€ మను  – ఇంతక
ప&ర(మ ఎటw – ఎల³ంటw మ°నువ1ల – ŒÂపx~ారల కÈ – క ఎన డ}È – ఎప1xడ} •ేర“వ –
సq éêతžడ} ాq – ాq Áవ1 – Áవ1 äడ} – ఇ~ాళ ఇటw – ఇటˆవంటw š Yద – š Yద âన –
šల³సమలను నటwం•ెదవ1 –
ట మ •ే’Ñదవ1 ఈ – ఈ aక! ఫణû – ామ ఇందుe – «Æ{ష žq †ÑౖÈ – 
దP
¹º7P బహ – •
ల ాలంబ – ాలమ తపంబÈ – తపసు¼ •ే’ి – •ే’ి వeతమí – వeతమల ాటwంƒ –
ఆచ0›ంƒ ా­ంƒ – ò0› Á – Á మహÁయ – ŒÂపx ఉజ(ల – పeాశవంత^_`న ాద – ాదమల 0ªణ –
ధూ  కణ – లïశమ సంసxర – , కనటw అ mారంబ – అర5తను ”{మéê*రత మ – ల£ీËgేš *+ –
ప&ర(మ ాం•ెÈ – ¢ ంgెను ఇgె – ఇgmŒá äమంబ – qయమమల ఏ­యÈ – ఏ­కîడ లïకÈ – 

º 

7

లïకండగ ä ఈ – ఈ aక! అéê – సరxమ Á – Áaక! ాద – ాదమల యగ – జంట aక! హfÈ
– gెబ3లను పడ’Ñ – ¢ ంgెను äడ} – ఇ~ాళ అf – ­‚!* అదుÞతంబ – ఆశŠర కరమ ఈశ(0ా – కృÊా¿P
¹ºUP ఒల+ ర“ – అంŒÒక0›ంచర“ q0ªåందe పదమ – gే~äందe పదšq ఒల+ ర“ – అంŒÒక0›ంపర“ బeహË – బeహËgేవ1q
పదంబన – పదవ1 ఒందŒా – ¢ ందుటక ఒల+ ర“ – అంŒÒక0›ంచర“ చక{వ0›‹ – ,ార(మ పదమÈ –
,ాhనమను ఒల+ ర“ – అంŒÒక0›ంపర“ సర( – సమస‹ ^_`న రస – భ]మండలమను అ mపత మÈ –
ఏలÎjkఅ mారమను ఒల+ ర“ – అంŒÒక0›ంచర“ Öగ – Öగ,ాధనల€ ’ిg§ mÈ – ,ాఫల మను మఱ – మ0›
ఒండ} – ఇం‰క భవంబలÈ – జనËలను ఒందÁq – ¢ ందqయ q Á – Á aక! స¦ – పeశస‹ ^_`న ల*త –
మ Yఙ^_`న అంఘê – ాద 0ªణవ1ల – ధూ Ãjk సంగfÈ – కîjkకను ఒంgmన – ¢ ంgmనటw ధను ల –
కృ
ర“hల ఎప1xడ}È – ఎప1xjైననుP
¹7P ఘన – ŒÂపxgైన సం,ార – సం,ారప1 ఆహతžల – బరమపjkన~ార“ అగ – ఐన జనుల – పeజల
ఆాం£kంపÈ – òర“‰నుట|Íనȝ కడ} – ­క!* అశక ంబ – అ,ాధ మ అగ – ఐన «¬భనమ – ^Óల
సమంబనÈ – కంటw|దుర“Œా అéê – ఈ సరxమ కqyÔÈ – ద0› ం•ెను 
మసుడ} – తçగణ
q(తžడ}
gో ష – ాపమ క*తžండ} – కల~ాడ} అయ È – అyనపxటw‚P
¹7P gే~ా – భగవంతžj
 సకల – సమస‹ ^_`న ప1ర“ష – ìవ1లaక! అంత0ా ­ – ల€పల వ0›‹ంచునటw ర‘పత(ంబ
– ర‘పమకల~ాడవ1 వలన – అగట వలన పరమప1ర“షžండవ1 – పరమప1ర“షžడవ1 —ప1ర“షžడ} N
వ1 తxf‹ Pప10Ò శ0Ò0«
ª త
Æ ఇf ప1ర“షః
ప1ర“షః సకల ìవశ0Òరమల యందు వ’ించు~ాడ} ప1ర“షžడ}œ
ప1ర“షžడ}œ అయ È –
అyనపxటw‚ అప0›ƒ-న త(ంబ – అంఖడస(వమ —అప0›ƒ-న మ N gేశ ాల వసు
‹ వ1ల •ేత
šŒ›ంపబడqgmœ వలన – వలన మ°తžËండవ1 – మ°తžËడవ1 —మ°తžËడ} N మహత‹ త( అవ క‹ మలను 
0›న ŒÂపxర‘పమ కల~ాడ}œ
కల~ాడ}œ అయ È – అyనపxటw‚ ఆాశ – ఆాశమ ఆgm – ÷దలగ భ]త –
పంచభ]తమలక —భ]త N భ]­ Áర“ అŒ›  ~ాయవ1 ఆాశమ అ Ÿjk పంచభ]తమల ఆ భ]తజన మలÎన

ìవ1లœ
ìవ1లœ

సమ

–

చక!టw

ఆశ{యత(ంబ

–

అండŒానుండ}తత(మ

వలన

–

వలన

భ]త

–

సమస‹ భ]తమలక ఆ~ాసుండవ1 – q~ాస^_`న~ాడవ1 అయ ను – అyనపxటw‚ భ]త – సమస‹
భ]తమల మయత(ంబ – qంjk యండ} తత(మ వలన – వలన భ]త – భ]తమ అ Ÿjk శబ× –
మమ
•ేత ~ాచు ండవ1 – పలకబడ}~ాడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ ారణ
– మ]ల పeకృf —మ]లపeకృf N
సర(ారణమలక ారణ^_న
` gmœ అÙతత(ంబ – 0›నలణమ వలన – వలన పరమ³తžËండవ1 –
పరమ³తžËడవ1 అయ ను – అyనపxటw‚ ఙ!న – అప0áఙ!నమనందు šఙ!న – ప0áఙ!నమనందు
—ప0áఙ!
ప0áఙ!నమ N పeపంచకలx
gm ర‘పమకలgmœ ప0›ప&ర¿ త(ంబ – సంప&ర¿ వమ క*Œ› – ఉంjk qర“
ణత(
– feగణ
Ùతస(వమ —qర“
ణత(మ N «ాంతర‘†Ñన
ౖ సత(గణమ 8రర‘†Ñన
ౖ రజ»గణమ మ]ఢర‘†Ñన

తçగణమ ఐన feగణమల లïక వ1టœ
వ1టœ q0›(ారత(ంబ – షj
Þవšా0ాÙతత(మ —q0›(ారత(మ N
షjk(ధ šారమల లïక వ1ట cగరÞమల€నుండ}ట
గరÞమల€నుండ}ట ప1టˆట ´†Ñర“గట ·మgmయట Qకృ/ంచుట
¹చq వ1టd
వ1టdœ వలన – వలన బeహËంబవ1 – పరబeహËవ1 —పరబeహË N అఖండ ప0›ప&ర¿ సƒŠg
నంద పరబeహË
c«¬P
హË వృgె§ : బృహే0§ ాÃః అ0ాhనుగమ³¦ gేశతః ాలతః వసు
‹ తః అప0›ƒ-న ం యద(సు
‹ తదa`
$ Ëf
«¬PబéêరaQహË
తదa`éËf 
ష ంd 
ష ంdœ

అయ ను

–

అyనపxటw‚

పeకృf

–

Á

అవ క‹
మశ‚‹aక!

పeవర‹ కత(ంబ

–

సర(~ా ారపeవర‹ కమ —సర(~ా ారపeవర‹ కమ N సమస‹ ^_న
` పంచ~ా ారమల cసృ¸ి ’ిh f ´లయ ·f0á

Qఅనుగ{హమలd
మలd

యందు

šƒతeమగ

~ా †ించగలగటœ
చగలగటœ

వలనÈ

–

వలన

అనంతశ‚‹š

–

అంతžలïqశ‚‹కల~ాడ}వ1 —అనంతశ‚‹ N సర(ఙ
సర(ఙ త( స0ª(శ(రత( ´సర(
సర(క‹ ృత( ·సర(ాలక
(gm ,ామరhÐమల
క*గ ఉండ}టœ
ఉండ}టœ ఐ – అy  అాeకృతžండవ1 – పeకృf‚ అÙతžడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ ాలచక{ –
ాల³వయవమలను —ాలచక{మ N అఖండ^_` q^Óష ఘటwక gmన మ³స సంవత¼0ాgm ాల³వయవమ ల Ÿjk 
దమల•ే 
దమల•ే చక{ భeమణయక‹ ^న
_` ాలమœ
ాలమœ పeవర‹ కత(ంబ – నjk†ిం•ెjk~ాడవ1 వలన – అగట వలన
ాలండవ1 – అఖండాలస(ర‘ప1డవ1 అయ È – అyనపxటw‚ ాల – ాలమ అ Ÿjk శ‚‹ – శ‚‹‚

August 7 

cసృ¸ి’h ిfలయ³దులకd సమ – ^ÓలÎౖన ఆశ{యత(ంబ – ఆశ{యభ]తžడగట వలన – వలన ాల
భండవ1
– ాలమ ,ా( zనమగ కల~ాడ}వ1 అయ È – అyనపxటw‚ సృ¸ి – సృ¸ి ìవన – ’ిh f సం°ర – లయ
ఆgm – ÷దలగన~ాqq ద0› త(ంబ – చూప1~ాడవ1 వలన – అగట వలన ాల – ాలమ aక!
అవయవ – గమలక cq^Óష సంవత¼0ాదులd ,ా£kš – ,ా£kš —,ా£k N ాల వసు
‹ ’ిh f స(వమల
పeవమలక ల€నుŒాక చూచు~ాడ}œ
చూచు~ాడ}œ అయ È – అy  ఒప1x – ఉండ}నటw Á – Á కÈ – క
నమస!0›ం•ెదమ – ÷ |!దమ మఱయను – ఇంకనుP
¹7P šశ(ంబ – జగతž
‹  Áవ – Á~ä ఐ – అy  šశ(ంబÈ – జగతž
‹ ను చూచుచుÈ – ,ా£k~Ÿౖ చూచుచు šశ(ంబÈ
– జగతž
‹ ను •ేయచుÈ – సృ¸ించుచు šశ(మÈ – జగతž
‹ న కÈ – క é$తžవవ1 – ారణభ]తžడవ1
పంచభ]త – పంచమ°భ]తమలక —పంచమ°భ]తమల N భ]­ Áర“ ´అŒ›  ·~ాయవ1
Qఆాశమœ
ఆాశమœ మ³తe – పంచత
Ëతeలక —మ³తeల 
పంచత
Ëతeల N శబ× మ సxర
సxర మ ´ర‘పమ ·రసమ
Qగంధమœ
e మల ఐదు cకను  మక!
గంధమœ ఇంgmeయమí – ఙ!నక0ªËంgmeయమల —ద«Æంgmeయమల N ఙ! äంgmయ
•ెవ1ల
లక చరËమలd
చరËమలd క0ªËంgmeయమల ఐదు cాళÚÛ •ేతžల Yర“ గదమ గహ మలd
గహ మలdœ కÈ – క
మనః – మనసు¼నక —మనసు¼ N సంకలx ర‘పమœ
ర‘పమœ ాeణ – దశ~ాయవ1లక —ాeణమల
ణమల దశ~ాయవ1ల
N పంచ~ాయవ1ల ఐదు cాeణ అాన ~ా న ఉg
న సమ³నమలd
సమ³నమలd పంచ ఉప~ాయవ1ల ఐదు c
గ కîరË
కృకర gేవదత‹ ధనంజయమలd
ధనంజయమలdœ బgm§ – బgm§ —బgm§ N qశŠయమ ర‘పమœ
ర‘పమœ ƒత‹ మల – ƒత‹ మల
—ƒత‹ మ N సంశయ ర‘పమœ
ర‘పమœ ‚È – ‚ ఎల+ È – సమస‹ మనక ఆతËవ1 – స(ర‘ప1డవ1 ఐ – అy 
÷న’ి – ప&q గణంబలÈ – feగణమల•ేత ఆవృతమ – కపxబjkన~ాడవ1 అగచుÈ – అగచు qజ –
Áaక! అంశ – అంశమల€ భ]తమ – ఐనవš అగ – అyన ఆతËచయమన – సర(ìవజÀలమల కÈ
– క అనుభ]f –

ìనËరణ
ద నుభవమల •ేయచుÈ – కలగజªయచు మ]డహంకృతžల –

feగణ
తËకహంకృతžల —feగణ
తËకహంకృతžల N 0ాజ,ాహంకృf 
మ,ాహంకృf ,ాf(ాహంకృfœ
,ాf(ాహంకృfœ •ేÈ –
వలన మసుగబడకÈ – కమˁ‰నబడకండగP
¹7PP ŸఱÈ – ప0›ప&ర¿ త(మ•ేత అనంతžడవ1 – అంతమలïq~ాడవ1 —అనంతžడ} N gేశ ాల వసు
‹ šగమ
లïq~ాడ}
~ాడ} అంతమ లïq~ాడ}œ
~ాడ}œ ఐ – అy  దర Áయ – చూడదŒ›న ర“ƒ – ఇదంవృf‹ •ేత —ర“ƒ N
పeాశమ•ేత దృశ పeపంచ ర‘ప^_న
`
ఇదంవృf‹ œ šార – దeషనను అహంవృf‹ •ేత సూþËడవ1 –
సూËత(మకల~ాడవ1 ఐ – అy  q0›(ార – షjk(ారన త( మéêమÈ – మహత మ•ేత తన0› –
ఒ†ిx కîటసుhడ} – కîటసుhడ} —కîటసుhడ} N కîటసh మ cఎల+ ాలమ ఒª šధమŒా నుంjెjk తత(మd
తత(మd
కల~ాడ}
eDడ}œ
కల~ాడ} పంచమ°భ]తమల సమ]హమన ఉండ}~ాడ}
ఉండ}~ాడ} £ªతD
డ}œ అనÈ – అనబడ}తž సమస‹ ంబÈ –
సమస‹ మను —సమస‹ మ N దeష దృ,
` సమస‹ మœ
దృ, దృశ మయ^_న
మœ ఎఱుగ – ె*’ియంjెjk Á – Á కÈ –
క ÷ |!దÈ – నమస!0›ం•ెదను ఆ*ంప1మ – šనుమ —పంచమలమల N ఆణవమ ా0›Ëకమ
´మ³yకమ ·మ³yãయమ Qf0á
నమ
f0á
నమ చూP
చూPq š,ా‹రమలక šవరమల దస‹ మ చూడ}డ}œ
చూడ}డ}œ qరËల³
Ë
– కృÊా¿ —qరËల³తË N పంచమలమల లïq పరబeహË స(ర‘ప1డ}
¿ వ1œ
స(ర‘ప1డ} šషž
వ1œP
¹7´P మఱయÈ – అంేాక కలండ} – gేవ1డ}
 డ} —కలండ} N gేవ1డ} feాలమల భ]త భšష ¦
వర‹ మ³నమలందు ఉ
 డ}œ

 డ}œ లïడ} – gేవ1డ}లïడ} —లïడ} N gేవ1డ} feాలమల భ]త భšష ¦
వర‹ మ³నమలందు లïడ}œ
}œ సర(ంబ ŸఱుంగÈ – gేమడ} సర(D డ} —సర(ంబ Ÿఱుగ N సృ¸ి ’ిh f లయ
f0á

నుగ{
ౖ ~ాqq అq టwq gేమడ} ఎర“గనుœ
f0á

నుగ{మల Ÿjk పంచకృత మల ÷దలÎన
ఎర“గనుœ ఇంచుక Ÿఱుంగను –
gేమడ} ‚ంƒదుdeడ} బదు×ండ} – మ³యక ల€బడ}~ాడ} —బదు×ండ} N పeకృf ాశమల•ేత కటˆబడ}~ాడ}
బడ}~ాడ}
మ³యక ల€బడ}~ాడ}œ
ల€బడ}~ాడ}œ šమక‹ండ} – మ‚‹¢ ంgmన~ాడ} —šమక‹డ} N పeకృf ాశమలనుంjk šమ‚‹ 
¢ ంgmన~ాడ}œ
~ాడ}œ ఒకండ} – అన రéêతžడ} అ äకండ}ను – సర(gేవ
ర‘పకడ} —అ äకడ} N ˜{Pఏògే~ా
బహ
qšష ఃః ఒక!డ}Œాను అ äకలŒాను ఉన ~ాడ} gేవ1డ}œ
1డ}œ అను – అ Ÿjk ఇš – ఇš ÷దలరŒాగల –
÷దలÎౖన ~ాదంబల – మతమల పeసంగమల మ³య – భeమ వలనÈ – వలన అను0á mంప1దుర“ – 

U 

జ0›†Ñదర“ ావ1న – అందు•ేత

– అ äకšధమలÎౖన ~ాg
– పeసంగమలక అను0áధకండవ1 –
అనుకîలడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ అØg
న – †èర+ aక! అØ ేయ – †èర+ “గల వసు‹వ1లaక! శ‚‹
– వసు‹గణమల దంబల – ఎక!వతక!ల వలన – •ేత బహ – అ äకšధమలÎౖన —బహ పeవపeÙతžడ}
N కP

gేహ ాధుల
ంgm
ÁదనుచుÈ 
ాధుల

త( eంf 
ంf ంgm

ÁదనుచుÈ

Øమ³నమల•ే

šభవంబల³yÔ

0ాయణఁjే c0ామస‹ వ0ాజమd
వ0ాజమdœ పeవ – సర(ఙ 
(gmమéêమల•ేత పeÙతžండవ1 – పe’ిద§ ుడవ1 అయ È
– అyనపxటw‚ చþ – కను  ఆgm – ÷దలÎౖన ర‘పంబల – అవయవమల•ేత పeమ³ణ –
qశŠyంపబjkన

ర‘పకండవ1

–

ర‘పమకల~ాడవ1

అయ È

–

అyనపxటw‚

qర†è

–

,ా

నంత0ా†èలïq ఙ!నంబÈ – šఙ!నమను క*­È – క*గండ}ట•ేత కšš – స(యంపeా˜డవ1
అయ È – అyనపxటw‚ ~äదమయ – ~äదస(ర‘ప^_`న q«ా(సత(ంబ – q«ా(సక*Œ›యండ}ట వలనÈ –
•ేత «ాస‹  – «ాస‹ మ
 లక Öqš – జనË,ాhన^_`న~ాడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ సంకర" ణ –
అహంారమనక mgేవత

~ాసుgేవ

ƒత‹ మనక mgేవత ర‘పంబల

–

బgm§క mgేవత

పeదు మ 

–

మనసు¼నక mgేవత

– వ& హర‘పమలకల~ాడవ1 వలన – అగట

అqర“ద§

–

వలన చతž9

–

లగšధమలÎౖన మ]0›‹š – వ& హమల కల~ాడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ భక‹ – అనన భ‚‹గల జన
– ~ా0›q ాలకండవ1 – ఏల~ాడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ అంతఃకరణ – మనసుల€పల —అంతఃకరణమ N
మ Yబgm§ ƒ
‹హంారమలక మ]ల^_న
` పe
నమœ

నమœ పeాశత(ంబÈ – ె*యబడ}ట —పeాశత(మ N శబ×
సx0ా
+ •ేయటœ
సx0ా gm ~ా ారమలందు పeవ0›‹ంచునటˆ 
టœ క*Œ› – కల~ాడ~Ÿౖ సజå న – ,ారhకజనుËలక ఫల –
ధ0ాËర§ ామçఫలమల

పeg
నంబ

–

ఇచుŠట ‰ఱకÈ –

òసమ గణ

–

feగణమల•ేత

ఆ•
-దకండవ1 – ఆవ0›ంపబjkన~ాడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ ƒ
‹gm – ƒత‹ మమన గ~ాq —ƒ
‹gm
వర‹ నమలN
ౖ చతžరంతఃకరణమల చలన కర‹ వ సంకలx
మలN ƒత‹ మ అహంారమ ´మనసు¼ ·బgm§ ర‘పమలÎన
qశŠయ ~ా ారమల qర(éêంచునšœ
చునšœ వర‹ నంబల – ~ా ారమల•ేత ానందŒ›న – ె*’ి‰నదŒ›న
గణంబలÈ – ఆ feగణమల కÈ – క ,ా£kš – ఎడమŒానుంjk చూచు~ాడవ1 ఐ – అy  ఒర“లక –
బeహËఙ!నులకంటెqతర“ల కÈ – క ఎఱుంగ0ా­È – ె*’ి‰నశక మŒాq•ేత అŒáచర“ండవ1

–

కంటw‚కనబడq~ాడవ1 అయ È – అyనపxటw‚ త0›!ంప0ాq – ఇటwదటwదq•ెపxలాq †Ñంప1 – మéêమ
వలనÈ – వలన అ~ా హత – ఊéêంప0ాq š°ర“ండవ1 – మéêమలగల~ాడవ1 అయ È – అyనపxటw‚
సకలార – సకలార మలక —సకలార మల N అవ క‹ మ మహత‹ త(మ అహంారమ పంచత
Ëతeల
పంచభ]తమ అ Ÿjk చతžర×శ ార మలœ
ార మలœ é$తžవ1 – మ]లారణభ]తžడవ1 ఉతxf‹ ,ాhన^_`న~ాడవ1
అయ È – అyనపxటw‚ అంతఃకరణ – చతžరంతఃకరణమలను —చతžరంతఃకరణమల N ƒత‹ మ 
అహంారమ ´బgm§ ·మనసు¼లœ
మనసు¼లœ పeవర‹ కత(ంబ – నడప1~ాడవ1 వలన – అగట వలన హృ¸ీª˜ండవ1 –
హృ¸ీª˜డవ1

—హృ¸ీ˜
ª డ}

N

చతžర× «ంÆ gmeయమలక

cద«Æంgmeయమల

చతžరంతఃకరణమలకd
చతžరంతఃకరణమలకd

qయ³మకడ}œ
qయ³మకడ}œ అయ ను – అyనపxటw‚ ,ాధన – ֌ాgm,ాధనల•ే Ÿౖనను వశంబŒాq – ,ా( zనమాq
అందq ఆ
Ë0ామత(ంబ – ఆ
Ë0ామడవ1 —ఆ
Ë0ామత(మ N తన యందు 
ä ¯{jంk చుట క*Œ›
యండ}టœ
h ల – ఆgmfకమ
యండ}టœ వలన – అగట వలన మqš – మ0న”*š అయ È – అyనపxటw‚ సూ
సూË – ఆ
fËకమ గతžలÈ – మ³ర
మలందును ఎఱుంగచుÈ – ె*’ి‰నుచు ఎందుÈ – gేqయందును
•ెందక – అంటక వస‹ +ంతర సంబంధమ లïక Áవ1 – Áవ1 šశ(ంబÈ – పeపంచస(ర‘ప1డవ1 ాకయÈ –
ాక yనను šశ(ంబ – పeపంచస(ర‘పమ Áవ – Á~ä అయ ను – అyనపxటw‚ šశ( – పeపంచమ
—šశ(~ావసందర
šశ(~ావసందర నమ N భగవంతžడ} పeపం•áతxf‹ ‚ మందు లయమతర“~ాత నుండ}~ాడ} కనుక
ఉండ}ట లïక వ1టల 0|ండ} చూచునుœ
చూచునుœ వ – క*­ సృ¸ితర“~ాత అవ – లï­ లయమతర“~ాత
సందర నమ – చూచుట •ేయచుÈ – •ేస‹ ు šద – ఆతËఙ!నమ అšద ల – ఆతËఙ!నమ0ాéêత మ కÈ
– క é$తžవ1 – ారణభ]తమ ఐన – అyనటw Á – Á కÈ – క పeణ
మంబల – నమ,ా!రమల
ఆచ0›ం•ెదమ – •ే’Ñదమ అవధ0›ంప1మ – ƒత‹ Œ›ంప1మP

August 7 

¹7·P ల€క – జగతž
‹ నక జq – బeహËర‘పమన సృ¸ి ’ిh f – šషž¿ర‘పమనాలన లయమల –
/వర‘పమనలయమ |́‰q – ’ీ(క0›ంƒ •ేయదువ1 – Á~ä ఆచ0›ం•ెదవ1 feగణ – మ]డ}గణమలÃడ
—feగణమల N «ాంతవృf‹ గల సత(గణమ 8రవృf‹ గల రజ»గణమ ´మ]ఢవృf‹ గల తçగణమ అ Ÿjk
మ]డ}గణమలœ
మ]డ}గణమలœ క*తžండవ1 – కîడ}‰న ~ాడవ1 ఐ – అy  ాల – ాలమ aక! —ాలమ N q^Óష
పeళయ³gm ర‘పమల కలgm సర(మ క*Œ›ం•ెjg
k œ
m  ఆారమనÈ – స(ర‘పమÝ అçఘ – వ రh మాq
fర“గలïq ”{ – షడ}
ణHౖశ(ర మల క*తžడవ1 – కల~ాడవ1 అగచుÈ – అగచు qచŠÈ – అ†èను •ెందక
– ¢ ందక ఈ«ా – కృÊా¿ —ఈ˜డ} N బe°Ëదులను సృÊాÐgm ార మలందు qయ­ంచు ~ాడ}
¿ వ1œ
~ాడ} šషž
వ1œP
¹7QP ఈ – ఈ కనబడ}చున  «ాంతలŒాq – «ాం
gmసదు

ణమలలïq తనువ1ల – gేహ
0› ìవ1ల ఈ«ా –
సర(క‹ కృÊా¿ ఈ – ఈ కనబడ}చున  మ]ఢ – Á స(ర‘పఙ!నమలïq జÀతžల – జనుËల ఈ – ఈ
కనబడ}చున  సఙ!తží – Á స(ర‘పఙ!నమన š ఈ – ఈ కనబడ}చున  «ాంత – «ాం
gmసదు

ణమలకల
తనువ1ల – gేహ
0› ìవ1ల అందుÈ – అందు పeా/ంతžవ1 – ~Ÿ*Œ|దవ1 ధరË – వ0ా¿•
రమలక
éêతమŒా – ^Óలకలగటక సుజనుల – సజå నుల ల€È – అందుP
¹7¹P äరమల – తప1xల c/£kంచదŒ›నšd ఎన È – తరƒచూ’ిన•á ఎక!jkš – ఎక!డ ఉన š äమ – ^Óమ
తలంచు – తల•ెjk తలంప1ల – ఆల€చనల అందుల€È – అq టwల€q äర“ప1ల – చతžరత(మల
äర“xల ఉన ~ä – ఉ
 య³ లïవ1 సుతžల – ‰డ}కల äరమÈ – తప1xను తండ}eల – తండ}eల 
Ãe’ిప1చŠ0ª – šjkƒ†Ñట0ా šjk•ెదర“ äరమ – తప1x •ేయ – •ే’Ñjk ~ా0›È – ~ా0›q ధరణüపతžల –
0ాÕల ఒ‰!క! – ఒ‰!క! మ³టˆ – ,ా0› ావ0ª – ­ంచ0ా äరమ – తప1x కల

– •ే’ినటw మ¦ – మ³
aక! šభq – భర‹ ను äడ} – ఇ~ాళ ఇటÈ – ఇక!డ ావగgే – ాాడ}మ కృాq z – దయ³,ాగ0ా
కృÊా¿P
¹7ºP బలండ} – అమ³యకడ} ఈతడ} – ఇతను మంƒ~ాడ} – Öగ డ} అనుచుÈ – అq •ెపxÈ – •ెప1xటక
0ామ – వƒŠన~ారమామ కî
{ ర“ండ} – •ెడమనసుకల~ాడ} దు” లండ}È – •ెడ}నడవjkకగల~ాడ}
ఔనవ1È – అవ1ను ఐనÈ – అyనపxటw‚ äమ – ^Óమ సుభగ – అyదవతనమను ”{È – సంపదను 
ా’ి – లŒ› ~Ÿౖధవ – ~Ÿౖధవ మ Ÿjk దుష – •ెడ అలంారమÈ – అలంారé(నమను ¢ ందÈ – 
¢ ందుటక ఓjెదమ – భయపడ}చు
 మ అ
థ – Áవ1తపxgmక!లïq~ా0› ఆల³పమÈ – ~äjొ !నుటను
ఆ*ంప~ä – šనుమ •
లÈ – ఇక •
లను Á – Á aక! పద – అడ}గల 
ండవంబ –
లయబద× పe£ªపమల పfúÈ – భర‹ అ Ÿjk úను †Ñట w – అనుగ{éêంƒ ర£kంప~ä – ాాడ}మP
¹77P ఆకలమ – నలŒ›నgm అyÔ È – అyనgm గమ – ఇతqgేహమ ఇgె – ఇgmŒá ఔదలల – పడగల
అq యÈ – సర(మ వe’Ñ¼È – ƒటె+ ను ాeణమí – పంచాeణ~ాయవ1ల 0ాకలÈ – ఉf
(శమల 
కలÈ – q«ా(సమల ¢ *’Ñ – £ీణûం•ెను 0ాyjk – బధల †Ñటక – †Ñటకండ మ³ – మ³ aక! qజª˜
– భర‹  †ÑౖÈ – ద Á – Á aక! కర“ణ
– దయకలŒ›న కటమలÈ – కడగంటwచూప1లను qలxగgే –
ఉంచుమ తగÈ – qండ}Œా ఓ – ఓ సమస‹ ల€|Íకశరణ – కృÊా¿ —సమస‹ ల€|క
Í శరణ డ} N సమస‹ ^_న
`
చతžర× శభవనమలను ఒక!jే ఐన రకడ}
¿ వ1œ
రకడ} šషž
వ1œ ఓ – ఓ అభయారణ – కృÊా¿ —అభయారణడ} N
భక‹లక భయమలïకండ •ేయటక é$
$తžవ1 ఐన~ాడ}
¿ వ1œ
éతžవ1
ఐన~ాడ} šషž
వ1œ ఓ – ఓ కమల³మ Yహ0ా – కృÊా¿
—కమల³మ Yహర“డ} N కమల cల£ీ
ీËgేš‚d మ Yహర“డ} cభర‹ d šషž
¿ వ1œ
ల£Ëgే
వ1œP
¹7UP మమËÈ – మమËలను †Ñంjk+ •ేయమ – †Ñ ەేయమ కîర“Šమ మ³ – మ³ aక! ాeణవల+ భ – భర‹
aక! ాeణమÈ – ాeణమను ఇƒŠ – ఇƒŠ ావ1 – ాాడ}మ భక‹ వరద – కృÊా¿ —భక‹ వరదుడ} N భక‹ల
ò0›కల Ùర“Š~ాడ}
¿ వ1œ
Ùర“Š~ాడ} šషž
వ1œ Áవ1 – Áవ1 •ేయ – •ే’Ñjk †Ñంjk+ – †Ñ Û ˜భమ qత ంబ – «ాశ(త^_`నgm
భదeంబ – ^ÓలÎౖనgm †ిన 
టw – మ³ ƒన పxటw †Ñంjk+ – †Ñ  †Ñ Û – †Ñ Û అq •ెపxదŒ›నgm ాదు – ాదుP 

¹UP Á – Áద ఆన – ఒటˆ ఎ~ా(0›q – ఎవ0›q qగ{éêంపడ} – బ mంపడ} ఆ – మనుపటw ఉగ{ – భయంకర^_`న 
ాప – ాపర‘ప^_`న ఆకృfÈ – ఆారమను అందడ} – •ెందడ} ఇంకÈ – ఇక†Ñౖన Á – Áవ1 †Ñట ెjk ఆఙ È
– ఆఙ క ల€È – ల€బjk ఉంjెడ}È – ఉండగలడ} äటw – ఇ~ా  నుంjkÈ – నుంƒ మ³ – మ³ aక! ఈ˜ –
భర‹  ాeణంబలÈ – ాeణమలను మ³ – మ³ కÈ – క ఈ~ä – ఇమËP
¹UP అq – అq ఇటˆ
+ – ఇల³ తమ – ~ా0› aక! †Ñq­టw – భర‹  బeతžకÈ – ìšంƒయండ}టను ò0|jk –
~äడ}‰ Ÿjk భజగ – సరx సతžల – ’ీ‹ ల అందుÈ – ఎడల శరణ
గతవత¼లండ} – శరణ•ÂƒŠన~ా0› ఎడల
అనుగ{హమ కల~ాడ} ఐన – అyటw ప1ండ0ҁాþండ} – కృషž
¿ డ} కర“ణûంƒ – దయచూ†ి చరణ – ాదమల
ఘట నంబ – 
‚jkq తను లను •
*ంƒ – ఆ†ి తలంŒ›నÈ – ఇవతలక0ాŒా ఎట ªలకÈ – బహ
పeయ³సమÝ ాeణ – ాeణమలను ఇంgmeయమలÈ – ఇంgmeయమలను మరలÈ – మ@۝ పడ’ి –
వశమల€q‚¢ ంgm ƒgm’ి – ƒf‚ y నలŒ›న – నలŒ› yన తలలÈ – పడగలను సవ0›ంచు‰q –
చక!జªసు‰q వగప1 – š•
రమ కదురÈ – కలగŒా భజగపf – సరx0ాÕ ా యడ} జలజనయనుq –
పg
Ëþq కృషž
¿ q ‚È – ‚ అంజ* – నమ,ా!రమ •ే’ి – •ే’ి ^_ల+న – ^_*+Œా ఇటˆ+ – ఇల³ అqyÔ –
ప*|నుP
¹UP మలకల – వంకరలÎౖనš మ³ – మ³ aక! పe•
రమల – నడకల మ³ – మ³ aక! మఖమల –
çమల šష – šషమ అ Ÿjk అŒ›  – అŒ› Ý 8రమí – భయంకర^_`నš ఖలలమ – దుషžలమ
0áష – òపమÃ ä జÀతžలమ – ప1టwన~ారమ గర“(లమ – అహంారమ కల~ారమ ^ÓమÈ – ^Óమ
ఒక – ‰ంచ^_`
 మంƒ~ార^Ó – మంƒ~ాళÛమ³ ాదు న నద* – కృÊా¿ —న నద*
నద*þడ} 
*þడ} N న న
c
మరd
¿ డ}œ 

మరd దళ c0ªకలవంటwd అþడ} cకను ల కల~ాడ}d
కల~ాడ}d కృషž
డ}œ ాeణí – జంతžవ1ల కÈ – క Ÿౖజ –
స(వమవలనక*Œ›న గణంబల – లణమల మ³నÈ – వ1ట äర“Š ä – ,ాధ మ³ ాదు ~Ÿలయ~Ÿ –
పe’ిద×మలా~ా అవ1ను మ³ – మ³ aక! šారమల – దుష •ేషల šంతలÎ – šƒతe^_`న~ా ాదు
^Óల – మంƒ ఒన0›ంƒf – •ే’ిfš ఈశ(0ా – కృÊా¿P
¹U´P ššధ –

šధమలÎౖన వ – జన
gm šారమల ఆార – ఆకృతžల ర – శక‹ల =జ –
మ]లలణమల ఆశయ – అØాeయమల జవ – ~äగమల Öq – జనË,ాhనమల య]తమŒా –
కîడ}‰న š ాÈ – అyన జగమల – భవనమల ఎల+ È – సమస‹ మను Áవ – Á~ä •ే’ిf –
సృ¸ింƒfš మన  – మందుగ ä äమ – ^Óమ ఆ – ఆ జగంబ – šశ(మ ల€È – అందు
సహజòపనులమ – òపమÃడ äప1టwన~ారమ —సహజòపనులమ N సహ cకîj
d
కîj
d జ cప1టw నd òపనులమ
còపమకల~ారమd
òపమకల~ారమd ామలమœ 
ామలమœ సరxమలమ – ామలమ ాeకల³డ}~ారమ దు0ా(రమ –
g
ట0ాqgm ఐన – అyన Á – Á aక! Ãరంప1 – ­‚!* అ mక^_`న మ³యÈ – మ³యను äమ –
^Óమ ఎఱŒ› – ె*’ి‰q g
టెడ} – g
టˆటను పq – •ేయట ‚È – క ఎంత~ారమ – అశక‹లమ అంత
– సమస‹ మన కÈ – క ారణమ – ారణభ]తžడవ1 అÉలïశ(ర“ండవ1 – సర(qయ³మకడవ1 సర(D డవ1
– అq ె*’ిన~ాడవ1 Áవ1 – Áవ1 జలజనయన – పg
Ë కృÊా¿P
¹U´PP మq•ెదు – ాాjెjk~ాడవ1 ఏqయÈ – అyన•á మq ంƒ – ఆద0›ంƒ మనుప1 – ాాడ}మ నను È –
నను  qగ{éêం•ెదవ1 – /£kం•ెjk~ాడవ1 ఏqయÈ – అyన•á qగ{éêంప1మ – /£kంప1మ ఇంక – ఇక
స0ª(«ా – కృÊా¿ —స0ª(˜డ} N పంచకృత మలను cసృ¸ి ’ిh f లయ f0á

నుగ{మలను 
లనుd
లనుd qయ­ంచు పeభవ1 
వ1
šషž
¿ వ1œ
వ1œ మ³ – మ³క ఇమËల – q~ాసమల ఎందు – ఎక!డ కలవ1 – క*Œ›ం•ెదవ1 ƒత‹ మ – Á
మనసు అందుÈ – ల€ ఉన  – ఉన టw క{మమనÈ – పeారమŒా •ేయదగను – •ేయమP
¹U·P
–
aక! ప1ణ మ – అదృష మ ఏ­ – ఏమq •ెపxను – •ెపxగలను Á – Á aక! ాద – ా*
రజంబÈ – దుమËను కంటwÈ – ¢ ంgmfq äÈ – äను సనాదుí – పరమఋషžల —సనాదుల N
సనకడ} సనందనుడ} సనతž!మ³ర“డ} సనతž¼జÀతžడ}œ
సనతž¼జÀతžడ}œ Á – Á aక! ాద – ాద రజమÈ – ధూ q

August 7 

òర“దుర“ – అ†è£kంతžర“ ఏ – ఏ పదమ – ,ాhనమ అందుÈ – ల€ ఉన  ŸౖనÈ – ఉంjkనను ఇటÈ –
ఇకద ^Óల – మంƒgే హ0Ò – కృÊా¿P
¹UQP అq – అq šన šంƒనÈ – మనš•ేసు‰న  ా య – ా యq aక! పలకల – మ³టల šనÈ –
అంŒÒక0›ంచుటక అవధ0›ంƒ – గ{éêంƒ ార – ాగలపqయందు మ³నసుండ} – మనసుంƒన~ాడ} ఐన –
అyన స0ª(శ(ర“ండ} – కృషž¿డ} అతq – అతq ‚È – ‚ ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
¹U¹P Œá – ఆవ1ల వర
మ – సమ]హమ ÃÈ – Ãాటˆ మనుÕల – మ³నవ1ల 
eవ1దుర“ – 
Œ|దర“ ఈ – ఈ
మడ}గ – మడ}గల€q Áర“È – Áటwq తగదు – యక‹ మాదు ఇందుÈ – ఈ మడ}గనందు ఉండÈ –
ఉండ}ట Áవ1ను – Áవ1 Á – Á aక! బంధవ1లను – చుటల Á – Á aక! వqతల – ’ీ‹ ల
సుతžల – †ిల+ల చనుడ} – ~ŸళÛంjk äడ} – ఇ~ాళ అంబ m – సమదeమన —అంబ m N అందు cÁటwd‚ q m
కడ*œ
కడ*œ ‚È – కP
¹UºP qనుÈ – qను  ä – äను «ా’ింƒన – /£kంƒన కథ – వృ
‹ంతమ మనమనÈ – మనసునందు ƒంfంƒ –
š•
0›ంచు‰q 0ªప1మ³ప1 – పefgmనమ ¯0‹ ›ంƒన – సు‹fంƒనటw మనుÕల – మ³నవ1ల Á – Á వలన
భయమను – ñfq šనుమ – šనుమ ఎన డ}È – ఎప1xడ}ను ¢ ందర“ – ¢ ందర“ ఎందుÈ – ఎక!డను
šష – šషమను šజయమ – జyంచుట ÃÈ – ÃటwP
¹U7P ఇgm – ఇపxటw ÷దల – నుంƒ ఎవ(ర“ – ఎవర“ ఐనÈ – అyనను నర“ల – మ³నవ1ల ఈ – ఈ aక!
యమ
నgmÈ – యమ
నgmవద×  ఈ – ఈ aక! హA దంబ – మడ}గ ల€È – అందు వదలక – ప&q ̛
– ,ా నమ•ే’ి నను È – నను  ఉప~ాసమ – q0ా°రమ ÃడÈ – Ãటw తలంƒ –
qంƒ ‰లŠచుÈ
– ’èšంచుచు కదలక – ’ిh రమŒా gేవతల – gేవతల ఆదుల – మన గ~ా0› కÈ – క ాÈ – అగనటˆ
+ 
జలతరxణమ – Áటwqతృ†ి‹ |Íసమ0›xంచుట ఆచ0›ంƒనÈ – •ే’ిన•á స¦ – ­క!* అమల – qరËల^_`న
ƒతž
‹ ల – మనసుల కల~ార“ ఐ – అy  దు0›త – ాపమల సంఘమÈ – సమg
యమను 
ాయదుర“ – వద*~ä’Ñదర“ ఆ – ఆ ణంబనÈ – ణమనంgేP
¹UUP గర“డ – గర“తËంతžq వలన ñfÈ – భయమ•ేత రమణక – రమణకమ అ Ÿjk gz(పమÈ –
gz(పమననుండ}టక ఒల+ క – అంŒÒక0›ంపక ఈ – ఈ aక! మడ}వ1È – మడ}గను •ÂƒŠfš –
పe~ä/ంƒfš ఈవ1 – Áవ1 మ¦ –
aక! పద – ాదమల Ÿjk అబå – పదËమల ల³ంఛనమల –
గర“‹ల Á – Á aక! తలను – పడగల†Ñౖన ఉంటÈ – ఉండ}టను చూƒ – చూ’ి ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన
ప£k0ాÕ – గర“తËంతžడ} qను È – qను  పట డ} – పటˆ‰నడ} ఇంక – ఇక†ÑౖనP
ºP అq – అq ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ šƒతe – ఆశŠర కర^_`న š°ర“ండ} – వర‹ నకల~ాడ} ఐన – అyన Œáాల –
Œáాలjైన కృష¿ కమ³ర“ండ} – బలకృషž
¿ డ} ఆనfƒŠనÈ – ’Ñలšయ Œా •ెపxŒా ఇయ ‰q – అంŒÒక0›ంƒ
చయ న – ”ఘ^ӝ ఆ – ఆ aక! అéê – సరx ఇందుeడ} – «Æ{షÄ žడ} య లలÈ – ర ల 
నును –
అతను Ÿయ ంబనÈ – భ‚‹Ý ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన ఈశ(ర“È – కృషž¿న కÈ – క నవ – స0›‰త‹  gmవ –
భవ ^_`న అంబర – బట ల ఆభరణ – భ]షణమల రత మ³*క – ర
 ల°రమల అనులïపంబల – ^Óq
ప&తమ సమ0›xంƒ – చక!ŒాqƒŠ ేటw – తž^_Ëదల తండంబí – బర“ల కÈ – క దండ – ఆ~ాసమ
అగ – ఐన Áల€త2లంబల – నల+ కలవల దండ – దండను ఇƒŠ – ఇƒŠ ప1తe – ‰డ}కలÃను ­తe –
’è éêతžలÃను కళతe – ర లÃను స^Óతžండ} – కîjkన~ాడ} ఐ – అy  బహ – అ äక ~ారంబల –
మ³ర“+ |Í~ారంబల – నమ,ా!రమల •ే’ి – •ే’ి వలŒÂq – పeద£kణల•ే’ి ÷ ‚! – వంŒ› నమస!0›ంƒ
లïƒ – ల jొ !q – శలవ1Ùసు‰q ర
 కర – కడ*ల€q —ర
 కరమ N రత మల ఉండ} ,ాhనమ
నమ
సమదeమœ 
œ gz(పంబÈ – gz(పమన కÈ – క చqyÔ – ~Ÿ Û yÔనుP
ºP ~ా0›జల€చనుడ} – పg
Ëþడ} కృషž
¿ డ} ఎవ(ర“È – ఎవర“కîడ ~ా0›ంపగలïq – అడ}‰నలïq ఫణûÈ –
ా యసరxమ aక! q~ాసత(ంబÈ – ఉq‚q ~ా0›ంƒనÈ – ŒÂట Œా యమన – యమ
నgm సు
– 

´ 

·

అమృతప1 ~ా0›È – Áటwq ¢ లా0|È – ఒ†ిxయంjెను ఎల+ ~ా0› – ల€కలందర ‚È – ‚ †ిeయమ –
ఇష ^_`నgm అy – అy P
ºP అqనÈ – అq•ెపxŒా šq – šqన~ాjై మq – మనులల€ ఇంg
e – «Æ{షÄ žj
 yã­ – ఏ ారణంబనÈ –
q­త‹ ^_` ా యండ} – ా యసరx0ా՝ భజగ – ామలక q~ాసంబ – ఉq‚పటˆ ఐన – అyన రమక
– రమణకమ Ÿjk gz(పంబ – gzšq —gz(పమ N అq  పక!ల హదు×లల€ను Áర“ ఉంjెjk äల gzš N
gz(పకలxమ N · పక!ల Áర“ ఉంjk ఒకపక! äల ఉంjెjk భ]గమœ
భ]గమœ šjk•ెÈ – వద*†Ñట ెను అతండ} –
అతను ఒక!ర“ండ}ను – ఒక!డ} గర“డ}È – గర“తËంతžq ‚È – ‚ ఏ­ – ఏ­ తప1x – అపారమ
తలం•ెను – తల†Ñట ెను అq – అq నరవర“ండ} – 0ాÕ ప0Ò£kత‹ ž అjkŒ›నÈ – అడ}గŒా మq – మనులల€
వర“ండ} – ఉత‹ మడ} ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
º´P సరx – ామలవలన ñర“వ1ల – భయపడ}~ార“ ఐన – అyన జనల – పeజల ఎల+ È – అందర“ Ÿల Ÿల –
పefమ³సమనందు సరస – రసవంతమలÎౖన భ మల – జనపg
రh మల వృమల – •ెట+ ÷దలÈ –
÷దళÛవద×  సరxంబí – ామల కÈ – òసమ †ÑటÈ – †Ñడ}తžండŒా సరxంబలను – ామల మను
– ప&ర(మ స0ాxంతకడ} – గర“తËంతžడ} —స0ాxంతకడ} N ామలక యమq వంటw ~ాడ}
~ాడ}
గర“తËంతžడ}œ
గర“తËంతžడ}œ తమËÈ – ~ాటwq చంపకండÈ – చంపకండ ఉండ}టక పef – పef ఒక! మ³సమనుÈ –
Ÿలయందు తమ – ~ాటwాలనంjk గ – ఒకవంతž భ ంబí – fనుబంj
రమలను ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన
ప£k0ాÕÈ – గర“డ}q ‚È – క ఇƒŠ – సమ0›xంƒ బeతžకచుండÈ – ìšంచుచుండŒా šష – తనšషప1
ర – అ mక పeవమ వలన దు9 – •ెడ మద – గర(మ ఆšషžడ} – ఆ~ä/ంƒన~ాడ} ఐ – అy 
ా యడ} – ా యడ} అéêకల³ంతకq – గర“తËంతžq —అéêకల³ంతకడ} N అéê cసరxమలd
సరxమలd కల
cసమ]హమనకd
సమ]హమనకd అంతకడ} cయమqవంటw~ాడ}d
ాడ}d గర“డ}డ}œ
గర“డ}డ}œ ాలÈ – వంతž గమను అపహ0›ంƒ –
gొ ంŒ›*ంƒP
º´PP ఈకÈ – ఈయక వ1ట•ేత తన – అతq aక! ా* – వంతžనకవƒŠన గంబÈ – ఆ°ర గమను
ఎల+ ను – అంతటwq fqన – భ£kంచŒా šq – ె*’ి‰q ఖŒªందుeడ} – గర“తËంతžడ} —ఖŒªందుeడ} N ఖగమ
cప£kdలందు ఇందుeడ} c«Æ{షÄ žడ}d
డ}d గర“డ}డ}œ
గర“డ}డ}œ ò†ింƒ – ఆగ{హమ¢ ంgmన~ాjై q – ఇతq తలల –
పడగలను ఱ – లి •ెంj
jk – ఎగరŒÂటw గంబÈ – gేహమను ƒంƒ~Ÿౖƒ – మక!ల•ే’ి 
ాeణమలÈ ా†ి – చం†è’ి వ•ెŠదÈ – ~Ÿనుకకవ•ెŠదను పటw – పటˆ‰q అనుచు – అq šంచుచుP
º·P అ£ీణ – †Ñద×~Ÿౖన —అ£ీ
ీణమ N £ణమ
ీణమ cతక!వd
అ£ణమ
తక!వd ాqgm †Ñద×gmœ కనక – బంŒారమ సq భ – వంటw ప –
0|క!ల యగ – జంట•ేత ఉదూÞత – ప1టwన 8ర – భయంకర^_`న పవమ³న – Œా* aక! మ° –
అ mక^_`న š£ªప – చుట•ేత ఎగప1•ేత కం†ిత – చ*ంƒ yÔjk అ äక – †Ñక!లÎౖన £Wణûధర – పర(త
ఇందుeడ} – «Æ{షమలగల~ాడ} అగచుÈ – ఔత గర“డ}డ} – గర“తËతžడ} వ•ెŠÈ – వ•ెŠనుP
ºQP వƒŠనÈ – అల³0ాŒా సరx~Ÿౖ0›È – గర“డ}q కq – చూ’ి ~ాeలక – ~Ÿనుgzయకండగ లïƒ – †Ñౖ‚ల మ° –
ŒÂపx ఫణ
– పడగల ఆవళÚí – సమ]హమను šƒŠ – šపxgzసు‰q దృ, – కళ۝ అంచలంబí –
‰నలనుంjk నన – స0›‰త‹  šష – šషమ అ Ÿjk అŒ›  – qప1x కణంబí – రవ(ల ఒల!గÈ – 0ాలŒా
ఉ¦ – ­క!*Œా చల¦ – ఆడ}తžన  ఉగ{ – భయంకర^_`న øహ(ల –
లకల మ° – ­క!ట^_`న
ఉద§ fÈ – గర(మÝ feప1xచుÈ – fప1xత ఊర“xల – «ా(సమల అందుÈ – ల€నుంjk ాఱŠచుŠ –
g
~ాŒ›  ఎగయÈ – •ెల0ªగనటˆ
+ Œా ాఱ – పర“Œ|ట ˆ| ۝ కఱ•ెÈ – ాటˆ~ä’Ñను šహŒªందుeÈ – గర“డ}q
—šహŒªందుeడ} N šహగమ cప£kdలందు ఇందుeడ} c«Æ{షÄ žడ}d
డ}d గర“డ}డ}œ
గర“డ}డ}œ అéê – సరxమలల€ ఇందుeడ} –
ŒÂపx~ాడ} ఉగ{తÈ – ñకరమŒాP
º¹P కఱƒనÈ – ాటˆ~äయŒా భజగమ – ామ రదమల – òరల šఱగగÈ – మక!లాŒా వదనమలÈ –
YళÛనుంjk šషమÈ – šషమ ~Ÿడలగ – పడŒా /రమí – పడగల పఱయలగÈ – బద× లాగ అjk•ెÈ –

August 7 

‰టెను గర“డ}డ} – గర“తËంతžడ} తఱ­ – తర“మత కనక – బంŒార“ ర“చుల – f
యల కలగ –
క*Œ›న తన – అతq aక! వల – కjk ఱ/క!È – 0|క!ÃటwP
ººP ఇటˆ+ – ఇల³ అéêకల³0ాf – గర“డ}q —అéêకల³0ాf N సరxవంశమనక
సరxవంశమనక శతžeవ1
వ1 గర“డ}డ}œ
గర“డ}డ}œ •ేతÈ – వలన
~äట
e ˆపjk – gెబ3fq ~Ÿఱƒ – భయపjk పఱెంƒ – ా0› y ా యండ} – ా@యడ} ఈ – ఈ aక!
గñర^_`న – ­‚!*ల€ైన మడ}గÈ – మడ}గను •Â•ెŠÈ – •ే0|ను మఱయÈ – ఇంక ఒక! – ఒక
š«Æషంబ – పeే కారణమ కలదు – ఉన gmP
º7P మను  – ప&ర(మ ,'భ0› – ,'భ0› అను – అ Ÿjk మq – ఋ¸ి ఆ – ఆ aక! హA దంబనÈ –
మడ}గనందు తపమÈ – తపసు¼ •ేయచుండÈ – •ేయచుండŒా ధరణû – భ]ల€కమ ల€నÈ – అందు
ఆక*ŒÂq – ఆకలï’ి పన Œాంతకడ} – గర“డ}డ} —పన Œాంతకడ} N పన గమ cామd 
ామd లక అంతకడ}
అంతకడ}
cయమq వంటw ~ాడ}d
~ాడ}d గర“డ}డ}œ
గర“డ}డ}œ ఒక – ఒా క
డ}È – gmనమన చనుgెంƒ – వƒŠ అందులÈ –
g
qల€ జలచ0ªందుeÈ – •ేపల0ాÕను ఒjk’ి – ఒడ}ప1Œాపటˆ‰q భ£kంƒనÈ – fq~äయŒా ఉన  – ­Œ›*న 
నమల – •ేపల ఎల+ È – అq  Éన ంబల – దుఃÉంచుచున š ఐ – అy  వగÈ – š•
రమÝ ‚{’ి¼
– ƒన బ# y ఉన È – ఉండŒా చూƒ – కనుŒÂq ఆ – ఆ aక! మq – మనులల€ 0ాÕ – «Æ{షÄ žడ}
«¬‚ంƒ – బధపjk ò†ింƒ – ఆగ{éêంƒ గర“డ}డ} – గర“తËంతžడ} äడ} – ఈgmనమ ఆgmŒాŒాÈ –
÷దల‰q ఇందుÈ – gmqq •ÂƒŠ – పe~ä/ంƒP
º7PP నంబలను – •ేపలను ­ంగÈ – fనవలÎనq చూ•ె äq – యf ంƒన•á చచుŠŒావ1తమ –
మరణûంచుŒాక అq – అq ఉగ{ – భయంకర^_`న «ాపమÈ – «ాపమను ఇ•ెŠÈ – †Ñట ెను ా యండ} –
ా@యడ} ఒక!డ} – ఒకడ}మ³తe^ӝ ఆ – ఆ «ాప – «ాపమ aక! కథÈ – వృ
‹ంతమను ఎఱుంగÈ – 
ె*’ిఉంjెను ఇతర – అన మలÎౖన భజగంబల – ామల ఎš(యÈ – ఏšకîడ ఎఱుంగవ1 – ఎర“గవ1
అ mప – మ°0ాజP
ºUP అgm – g
q ారణంబŒాÈ – q­త‹ మ•ేత ా యండ} – ా@యడ} ఆ – ఆ పe’ిద§^_`న మడ}గÈ –
మడ}గను •ÂƒŠ – •ే0› ఉన È – ఉండ}ట•ేత Œá – Œáవ1లను మనుజ – మ³నవ1లను రణ
– ాాడ}ట
అరh ంబÈ – òసమ కృషž
¿ ండ} – కృషž¿డ} అతqÈ – అతqq ~Ÿడ*ం•ెÈ – ~ŸడలŒÂటెను ఇటˆ+ – ఈ šధమగ
gmవ – బహ ŒÂపx గంధ – ప0›మళలïపనమల అంబర – వస‹ మ
 ల సువర¿ – బంŒారప1 మణû – ర
 ల గణ
– సమ]హమ•ేత మ³*క – °రమల•ేతను అలంకృతžండ} – అలంక0›ంపబjkన~ాడ} అy – ఐ మడ}గÈ
– మడ}గనుంjk ~Ÿడ*వƒŠన – బయట‰ƒŠన మ³ధవ1È – కృషž¿q కq – చూ’ి ాeణల³భంబలÈ –
f0›Œ›ద‚!నాeణమల ¢ ంgmన – ¢ ంgmనటw ఇంgmeయంబలÈ – ఇంgmeయమల లÎÈ – వలΝ య«¬g
–
య«¬g
దgేš 0áéêణü – 0áéêణügేšలÝ స^Óతల – కîjkన~ార“ ఐన – అyన Œá†ికలను – Œá†ిా’ీ‹ ల
 
నంద – నందుడ} సునంద – సునందుడ} ఆదుల – ÷దలగ~ార“ అyన – ఐన Œáపకలను – ŒÂల+ ల
మ]రŠలÈ – బ
పరవ˜లగట ా’ి – లŒ› ేఱ – ేర“‰q ెపxఱ*+ – ’ి‹ ­తపjk లïƒ – †Ñౖ‚ల
పరమ³నందంబలÈ – ­‚!లసంÃషమలను ¢ ంgm0› – ¢ ంgm0› బలభదుeండ} – బల0ామడ} తమËqÈ –
తమËjkq ఆ*ంగనంబ – Ïగ*ంచు‰నుట •ే’ÑÈ – •ే’Ñను అప1xడ} – ఆ సమయమనందుP
ºP ఱం|ల – గటwఅర“ప1ల ~Ÿౖ•ెÈ – అరƒనš వృషభమల – ఎదు×ల అహంారమ – గర(మ ÃడÈ – Ãటw
లïగల – దూడల అటwట ˆ – అటˆqటˆ ఉఱ|È – పర“గల†Ñట wనš ¢ ంకమలÈ – ¢ ంgmకలÝ ఒ†ÑxÈ –
చక!Œానున š ేనువ1ల – ఆవ1ల అంక0›తమల – ƒగ0›ంƒనš అyÔ È – అyనš తర“వ1ల – •ెట+ ˆ
ఆ – ఆ పe’ిద× ుjైన హ0› – కృషž
¿ డ} 0ాకÈ – వచుŠట•ేతP
ºP Á – Á aక! సుతžడ} – ‰డ}క అéê – ామ •ేÈ – •ేfల€నుంjk šjkవjె – బయటపjెను Á – Á
aక! సు – మంƒ ర“ƒర – ^ÓలÎౖన గ – అదృష మaక! మéêమ – పeవమ qశŠలమ –
చలనమలïqgm అనుచుÈ – అq భ]సుర“ల – బeహËణల —భ]సుర“ల N భ]­‚ gేవతల
తల బeహËణలœ
హËణలœ 

Q 

¹

సతžలÈ – ’ీ‹ ల
  
ర“ను – ~ార“ సుర – పe’ిద×మలÎౖన వచనమలÈ – మంƒ మ³టలÝ నందుÈ –
నందుq ప*‚0› – ¯0‹ ›ంƒ0› ఇలï«ా – 0ాజÀ —ఇలï˜డ} N ఇల cభ]­d
భ]­d‚ ఈ˜డ}
ఈ˜డ} 0ా՜
0ా՜P
ºP qను È – qను  ఆ – ఆ aక! ఉగ{ – భయంకర^_`న భజంగమంబ – ామ కఱవÈ – ాటˆ~äయŒా
Áవ1È – Áవ1 ఆపదÈ – పeమ³దమను ¢ ందుచుÈ – •ెందుతž నను È – నను  ఏ­ – ఏ­ అంటw –
అjkŒ›fš తనూజ – ప1తžej
—తనూÕడ} N తనువ1న జqంƒన~ాడ}
జqంƒన~ాడ} ప1తžeడ}œ
డ}œ ఓడవ1 – భయపడలïదు కg

– కg

–
 కîన – ‰డ}ా
–
 తంjke –

 0ావ1 – రమ˝ అ
  – అయ³  అంచుÈ –
అనుచు /రంబÈ – తలను మ]0Â!q – మg
×jk qజ – తన అంాగ{ంబ – ఒjk †ÑౖÈ – ద qలxచుÈ –
ఉంచు‰నుచు కÁ ర“ – కÁ ళÚ۝ ఒల!ŒాÈ – ార“తžండŒా Ïగ*ం•ెÈ – ఆ*ంగనమ•ేసు‰ Ÿను తనయÈ
– ప1తžeq Œా0ామ – Œా0ాబమ ÃÈ – Ãటw త*+ – త*+  
È – 
నుP
º´P ఇటˆ+ – ఇల³ పరమ – మ° సంÃషžల – ఆనందమ¢ ంgmన~ార“ ఐ – అy  8ష – మందల€q జనుల –
పeజలందర“ ఆ – ఆ aక! 0ªy – 0ాfe ా ంgz – యమ
నgz తటంబనÈ – Ùరమనందు ఆక*È –
ఆక*•ేత Áర“పటˆలÈ – g
హమల•ేత డ’ి¼ – బడ*క•ెంgm క{’ి¼ – Áర/ంƒ Œáవ1లÈ – ఆవ1ల 
ర“È
– ~ార“ ఉండÈ – ఉండŒా అగణ ంబ – ఎంచ0ాqgm అగ – ఐన ఆ – ఆ aక! అరణ ంబనÈ –
అడšయందు ఒక! – ఒా క ద~ానలంబ – ా0›ŠచుŠ ప1టw – జqంƒ చుటˆమటˆ‰q – చుటˆమటw
నడ}0ªy – అరh 0ాfeసమయమనందు qgmత
e ంబ – qదుర yన~ార“గలgm ఐన – అyన వeజంబ – మంద 
దÈ – †Ñౖన కgm’ినÈ – కమˁ‰నŒా అgm0›పjk – ఉ*‚!పjk లïƒ – ^Óల‰q దందహ మ³న – ాలచున 
gేహ ల – శ0Òరమకల~ార“ ఐ – అy  సకల – ఎల+  జనులను – పeజల మ³య³ – మ³య•ేత Ÿౖన మనుజ
– మ³నవ బలకండ} – ƒన †ిల+~ాడ} ఐన – అyన హ0› – కృషž
¿ q ‚È – ‚ శరణ
గతžల –
శరణజ4ƒŠన~ార“ ఐ – అy  ఇటˆ
+ – ఇల³ అq0› – ప*‚0›P
º·P అgె – అgmŒá వ•ెŠÈ – వ•ేŠసు‹న gm దవవéê  – g
~ాŒ›  ధూమ – గ•ేతను కణ – ధూ •ేతను ¯ల³ –
మంటల•ేతను ఆñల – భయంకరత(మ•ేతను దు0ా(రంబ – ఆప0ాqgm ఐ – అy  ఇgె – ఇgmŒá క†ÑxÈ –
కమˁ‰ Ÿను మమÈ – మమËలను ఎల+ ~ా0›q – అంద0›q ఇట – ఇక దÈ – †Ñౖన ఏల³గ – ఎల³Œá
ఏ­ట ర£kంప1 – ాాడ}మ Á – Á aక! పద – ాదమల అ Ÿjk పదËంబలÈ – పదËమల ాq –
త†ిxంƒ ఒండ} – ఇతరమ ఎఱుంగమ – ఎర“గమ ఓ – ఓy* పg
Ë£6 – కృÊా¿ —పg
Ëþడ} N
పదËమలవంటw కను లగల~ాడ}
¿ డ}œ
కను లగల~ాడ} కృషž
డ}œ ఓ – ఓy* కృÊా¿ – కృÊా¿ ÷ |!దమ – నమస!0›ం•ెదమ ఓ
– ఓy* 0ామ – బల0ామj
 మ°ప0ాక{మ – ŒÂపxప0ాక{మ«ా* ద~ాŒ› È – ా0›ŠచుŠను ~äగÈ –
”ఘమŒా ~ా0›ంప~ä – అణƒ~äయమP
ºQP Á – Á aక! ాదంబలÈ – ాదమలను న­Ëన – నమˁ‰న •á ఆపదల – కష మల ఎక!jkš –
0ా ä0ావ1 జనుí – పeజల కÈ – క అf – ­‚!* ఉగ{ – భయంకర^_`న మ° – అ mకమగ gz†ిత –
మండ}చున  
ప – అf ~äjkగల జ(లనమ – అŒ›  †ÑౖÈ – ద పడక – కమˁ‰నకండ ఉండ}నటw –
ఉంjెjk šధంబÈ – g
0›q šంపగgే – ఆల€ƒంచుంP
º¹P అq – అq 8¸ించు – ÷తž
‹ కంటˆన టw 8ష – మందల€q జనులÈ – పeజలను కర“ణûంƒ – దయచూ†ి ఆ
– ఆ పe’ిద§ ుjైన పదËల€చనుడ} – పg
Ëþడ} కృషž
¿ డ} అగ – ఐన అనంతžండ} – ఆద ంతరéêతžడ}
అనంతశ‚‹యక‹ండ} – అంతžలïqశ‚‹గల~ాడ} ఐ – అy  గహనంబ – అడšనంతటను qంjkన – ఆక{­ంƒన
g
వదహనంబÈ – ా0›ŠచుŠను ానంబ – 
గట •ే’ిన – •ే’ినటw šజయŒానంబ – šజయŒÒతమ
దశgmశలÈ – అq పక!లక —దశgmశల N gmక!ల ·cత
·cతర“x
ర“x ద£kణమ
మ పడమర
పడమర ఉత‹ రమd
రమd మ]లల
·cఈ«ాన మ
·cఈ«ాన మ
యమ Ÿర
ౖ “f
“f ~ాయవ మd
~ాయవ మd †Ñన
ౖ ‚ంద ÷త‹ ం పgmœ qŒ›jెÈ – పeస0›ం•ెను అంతÈ –
ఈ«ాన మ ఆŒª యమ
అప1xడ} 0ామ – బల0ామడ} కృషž
¿ లÈ – కృషž¿డ} Œá – Œáవ1ల గణ – మందÃను ఙ!f – బంధువ1లÃను
సéêతžల – కîjkన~ార“ ఐ – అy  మంద – ^_ల+q య³నంబన – నడకÝ మందకÈ – ~äప
e లÎ+  కÈ –

August 7 

క చq0› – ~Ÿ Û0› ఇటˆ+ – ఈ šధమగ 0ామ – బల0ామడ} ªశవ1లÈ – కృషž¿డ} Œáాల – య³దవ1ల
బల – †ిల+ల ~äషంబలÈ – ర‘పమలందు ¯{jkంచు – šహ0›ం•ెjk సమయంబనÈ – సమయమనందుP
ººP gmనమల – పగళÚ۝ అంతకంతక – అంతటంతటw‚ gzర7ంబల – †Ñదך ఐ – అగచు ఉంjెÈ – ఉంjెను
gmన
థుడ} – సూర“ డ} —gmన
థుడ} N పగళÛక అ mపf
f సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ ఉత‹ రgmశ – ఉత‹ రప1~Ÿౖప1
ఉత‹ 0ాయణమన చ0›ం•ెÈ – fర“గ,ాŒ|ను
టw
టw‚ – 0áÕ0áՁ‚ ఎండ – ఎండ నవ మ – ‰త‹ gm ఐ –
అy  ఘనమ – అ mకమ అyÔ È – అyనgm ~ŸచŠq – ~äjk Œాడ}xల – ఉష¿ ~ాయవ1ల šసరÈ –
చుట •Â•ెŠÈ – ÷ద*jెను ^ÓgmÁ0ªణవ1 – ధూ ధూస0›తమల ­ంటÈ – ఆాశమనందు సంకలమ
– 0ªŒ›నš అyÔ È – అyనš ఏఱులÈ – ాలవల ‰లకలÈ – •ెర“వ1ల ఇŒ›0› – ఎంjk yనš – 
yనš ాÁయ«ాలలÈ – మంƒÁటwపంgmర“లలందు పmక – బట,ార“ల సంఘమ – సమ]హమ
qలÎŠÈ – qలబjk తžంటw0› చపxరంబలÈ – మం•ెపటˆలందు Œ› – ామల చయమÈ – సమ]హమల
j
Œ› – g
గ‰ Ÿను తర“లÈ – •ెట+ కసుమ – ప&లP
ººPP చయమÈ – గతž
‹ ల దళమల – ప&0ªకల ÃÈ – Ãటw ~ాjెÈ – ~ాjk yనš ­థున – దంపతžల òటw
– సమ]హమల ‚È – క రf – గమలందు ^_ండ} – అ mక మ ÕెÈ – కq†ించ,ాŒ|ను అÉల –
సమస‹ ^_`న ìవ1లక – జంతžవ1లక ñషËమ – భయంకర^_`నgm ఐన – అyన ŒÒ{షËమ – ŒÒ{షËర“తžవ1
0ాకÈ – వƒŠనప1xడ} ¯* – కృషž
¿ డ అడవ1ల – అడవ1ల అందుÈ – ల€ ª* – ¯{డŒా స*†ÑÈ – గjk†ÑనుP
º7P ~ాjk – Ùణ^_`న ర“చుల – ‚రణమల కలగ~ాq – ఉండ}~ాq సూర“ q ~äjk­ – ~äjk ŒÒ{షˁాలమ –
ŒÒ{షËర“తžవ1 అందుÈ – అందు జగమ – ల€కమన కలయబjkyÔ – కమˁ‰ Ÿను బeహË – బeహËgేవ1డ}
జనుల – పeజల ‰ఱకÈ – òసమ బe°Ëండ – బe°Ëండమ Ÿjk ఘటమన – ండమన ఉష¿ – ~äjk అ Ÿjk
రసమÈ – రసమను ెƒŠ – Ùసు‰ƒŠ ఉq•ెను – ఉం•ెను అనగ – అన టˆ
+ ŒాP
ºUP ఇటˆ+ – ఈ šధమగ ఆñలంబ – భయంకర^_`నgm ఐన – అyనటw qg
ఘాలంబ – ~äసšాలమ వ0›‹ంపÈ –
0ాŒా బృంg
– బృంద య Ÿjk వనంబ – అడš 0ామ – బల0ామడ} Œášంద – కృషž
¿ డ} మంgmరంబ –
q~ాసమ ఐన – అyనటw కతంబనÈ – ారణమ•ేత qg
ఘాల – ~äసšాలప1 లణంబలÈ –
లణమలను ా’ి – šjkƒ qరంతర – ఎడెగq Œ›0› – ‰ండలనుంjk qపfత – పడ}నటw qరgర – ’ÑలyãళÛ
యంద* ”కర – తžంప1ర+ aక! పరంప0ా – జల+•ే ’ిత – పeా/ం•ెjk పల+ šత – ƒగ0›ంƒన కసు­త
– ప1¸ిxంƒన తర“ – •ెట+ ˆగల తలంబ – పegేశమ అయ È – అy  తర“ – వృమల ల
– Ùగల
aక! కసుమ – ప&ల ప0›మళ – సు~ాసనల ­ త – క*’ిన మృదుల – ­‚!* సుq త^_`న
పవనంబ – Œాలలకలgm అయ È – అy  పవన – Œా*•ేత చ*త – కద*ంపబjkన కమల – 
మర
కల³5 ర – ఎర{ కలవల కల స0áవర – •ెర“వ1ల మ° – ­‚!* గñర – ల€ైన నgz – నgmయంద*
హA దంబÈ – మడ}గ కలgm అయ È – అy  నgz – నgmయంద* హA ద – మడ}గ aక! కల€+ల – †Ñద×
అలలవలq కంకణ – Áటwతžంప1రలవలన పeభ]త – బŒా ఏరxjkన పంకంబ – బరద కలgm అయ È –
అy  పంక – బరద యందు సంజqత – ÷లƒన హ0›
యమ³న – పచŠనగచున  తృణ – గjk 
qకంజంబ – ¢ దల కలgm అయ È – అy  జన – పeజల మనః – మనసులక రంజనంబ –
ఇంప1నుప1టwంచునgm అyన – అyనటw వసంతాల – వసంతఋతžవ1aక! లణంబలÈ –
లణమలను క*Œ› – ఉంjk ల*త – మ Yహర^_`న మృగ – జంతžవ1ల ప£k – పþలÝ «¬Øతంబ –
పeా/ంచునgm ఐ – అy  ఒప1xచుÈ – అందŒ›ంƒ ఉంjెÈ – ఉంjెను మఱయÈ – ఇంకను అందుÈ –
g
qల€P
ºP †ికమల – ò‚లల òల³హలమను – కలకల³0ావమ ˜క – ƒలకల సంఘమ – సమ]హమ aక!
కలకలంబÈ – కలకలధ(q సుభగ – అంద^_`న మయ]ర – Ÿమళ۝ పeకరమ – సమ]హమ aక! ªా – 

º 

7

ªకల రవమ – అర“ప1ల అ – తž^_Ëదల qకరమ – గంప1 0Âదయను – ఝంారధ(q •ెలŒ| –
•ెల0ªŒ|ను ŸఱÈ – qండ}దనమÝ ఆ – ఆ aక! అడšÈ – అడš యందుP
ºP ఆతత – š,ా‹ర^_`న యమ
– యమ
నgm యంద* సర’ీ – •ెర“వ1లందు జÀత – ప1టwన తరంగ –
అలలలందు అظిక‹ – ,ా నమ•ే’ిన జలర“హ – పదËమమల గంధ – ప0›మళమల•ే ఉ†èత –
కîడ}కన  అqలమ – Œా* అడ•ెÈ – అణƒ~ä’Ñను qg
ఘ – ~äసšాలప1 ఆతత – š,ా‹ర^_`న g
వŒ›  –
ా0›ŠచుŠవంటw †ీడÈ – బధను ఆ – ఆ aక! వనమ – అడš అందుÈ – అందుP
ºP ఇటˆ+ – ఈ šధమగ ఆమq – వసంత కందువÈ – ఋతžవ1 ెఱంగ – šధమ క*Œ› – ఉంjk సుందరంబ –
అంద^_`నgm ఐన – అyన బృంg
వనంబÈ – బృంg
వనమన కÈ – క బల – బల0ామడ} కృషž
¿ ల –
కృషž¿డ} Œáవ1లÈ – ప˜వ1లను 0†ిx‰q – Ãల‰q చq – ~Ÿ ۝ ŒáపకలÈ – ప˜వ1లాపర“ల 
ర“ను
– ~ార“ ఒంjొ ర“లÃÈ – ఒక0›à కర“ నగచుÈ – నవ1(‰నుచు ెగడ}చుÈ – fటˆ‰నుచు •ెలంగచుÈ –
•ెల0ªŒ› త తలంగచుÈ – త†ిxంచు‰ంటˆ øఱøఱÈ – Œ›రŒ›ర fర“గచÈ – fర“గతž తర“ల – •ెట+
సందులÈ – మధ లందు ఉఱుకచు – పర“Œ|డ}తž Œ|ంతžతž g
Œ›*మ]తల – g
గడ}మ]తల ఆడ}చుÈ –
ఆడ}‰నుచు ŒÒతంబలÈ – ాటల ాడ}చుÈ – ాడ}తž ~äణ – మర@
దంబల – రవమల
ఘటwyంచుచు – •ేయచు నటwyంచుచుÈ –
ట మల •ేయచు గతžల – ె*š త†ిxన – తప1xతžన 
‚{యÈ – వలΝ ఒర“గచుÈ – ~ా* త కపxల – గట లదనుంjk కÈ – క ఉఱుకచు – దుమకచు
చపxటలÈ – చపxటˆ
+  ‰టˆచుÈ – చరచుచు కందుకంబలÈ – బంతžలను •ెండ+ ను తటˆచుÈ – ‰డ}తž
ఉపxరంబ – gm‚ ఎగ’ి – ఎŒ›0› దర“×రంబల – కపxల చందంబనÈ – వలΝ g
టˆచుÈ – Œ|ంతžతž ఆమలక
– ఉ’ి0›క úల( – మ³0ªడ} ఆgm – మన గ ఫలంబలÈ – పండ+ ను టˆచుÈ – 0ాలŠచు కట – •ెట+
šటపంబలÈ – ‰మËలను కదలŠచుÈ – ఊప1తž మృగంబలÈ – జంతžవ1లను అదలŠచుÈ –
బögm0›ంచుచు †ÑరలÈ – ే Ÿపటˆలను 0ªప1చు – 0ªగŒÂటˆచు మధుమ£kకలÈ – ే Ÿటvగలను జ»ప1చుÈ –
•ెదరŒÂటˆచు ేqయí – ే Ÿలను 
eవ1చుÈ – 
గతž ,¢ మ˒ిలంబ# వ1చు – మ]0›Šల+తž గర“ –
గర“వ1ల /ష – /షž ల అq కలxనంబలÈ – ఏరxరచు‰నుచు పనులÈ – గర“వ1ల•ె†ిxనపనుల
•ేయచు – •ేస‹ ు ాకపధర“ల – †ిలకలకల~ార“ ఐ – అy  మ¸ియద× ంబలÈ – క’ీ‹ పట+ క
j
యచుÈ – •ేర“చు పq దంబల – పంgెమల చఱచుచుÈ – ~ä’ి‰నుచు ప1లగల – పþలÝ భంŒ›È
– వలΝ అఱచుచుÈ – కîయచు బహ – అ äక^_`న ర‘పంబలÈ – బ మËల పను చుÈ – •ేయచు ఎŒ›0›
– ఎŒ›0› తను చుÈ – తను తž ’èవ – ‰లవబడ}~ాq ’èవక – ‰ల•ెjk~ాq ­తe – ’è హప1 అ­తe –
శతeత(ప1 వంబలÈ – అను0Òతžలను వéêంచుచుÈ – ధ0›ంచుచు ఉత¼éêంచుచుÈ – ప&నుతž మఱయÈ
– ఇంకను అ äక – బహ  šధంబలÈ – šధమలŒా ¯{jkంƒ0› – šహ0›ంƒ0› అందుÈ – ~ాqల€P
º´P మ³ – ~ారల ా*‚ – మటˆక బల – బల0ామడ} కృషž
¿ ల – కృషž
¿ డ} భ]ాలకలÈ – 0ాÕల అంచుÈ –
అq ఎŒ›0› – ఉ
¼హమ•ెంgm బ బ3ల – ªకల ఇడ}చుÈ – †Ñట ˆచు ఆ – ఆ aక! Œáాలర“ –
Œáాలకల çతžర“ – çయదుర“ పeమద – ­‚!*సంÃషమను ఆాదకల – ¢ ంgmన~ార“ అగచుÈ
– ఔతž వ*+ ా – Ùగల ఆంgో కలÈ – అందలమలందుP
º·P Œáపకల – ŒÂల+ ~ాళÚ۝ అందఱుÈ – ఎల+ ర“ ఆడ}చుÈ – నృత మల •ేయచు gz†ింపగÈ – పeా/ంచునటˆ
+ Œా
0ామ – బల0ామడ} ~ాసుgేవ1ల – కృషž
¿ డ} —~ాసుgేవ1డ} N వసుgేవ1q ప1తžeడ}
¿ డ}œ
డ} కృషž
డ}œ ~ŸనుకÈ –
~Ÿంబjkq |́‰q – ప&q ాఠక – వంgm —ాఠకడ} N వం«ావ
వం«ావ వ0›¿ంచుచు ìšంచు~ాడ}
ìšంచు~ాడ} వంgmœ Œాయక –
మ³గధుల —Œాయకడ} N úర“దులను ఉగ

ఉగ
jkంƒ ¯0‹ ం› చుచు ìšంచు~ాడ}
ìšంచు~ాడ} Œాయకడ}
Œాయకడ} మ³గధుడ}œ
మ³గధుడ}œ ర‘పంబలÈ
– వలΝ ¢ గడ}దుర“ – సు‹fంతžర“ qర‘ఢ – ­క!* దృఢ^_`న ఆతËకల – మనసుకల~ార“ ఐ – అy P
ºQ †ీefÈ – ఇష మŒా Œáపకల – య³దవ1ల అందఱుÈ – ఎల+ ర“ ŒÒతంబలÈ – ాటల ాడÈ – ాడ}చుండŒా
తర“ల – •ెట+ ‚{ందను – ‚ంద నగచుÈ – నవ1(తž •ేతžలÈ – •ేతžలను feప1xచుÈ – fప1xత ~Ÿడ~ŸడÈ

August 7 

– ‰gm× ‰gm׌ా ాతరల –
ట మల ఆడ}ను – •ేయను య«¬దాపండ} – కృషž
¿ డ} —య«¬దాపడ} N
య«¬g
gేš †ిల+~ాడ}
¿ డ}œ
~ాడ} కృషž
డ}œ అడšÈ – అడš యందుP
º¹P జలజÀþండ}ను – పg
Ëþడ} కృషž
¿ డ} 0ామడ}È – బల0ామడ} నటనమí – నృత మల సలxంగÈ –
•ేయచుండŒా Œáాల – ŒÂల+ ~ాళ۝ మ]ర“‹í – ర‘పమల ÃÈ – Ãటw ~ారలÈ – ~ా0›q ‰లŠ – ’èšం•ెjk
qరå ర“లÈ – gేవతల —qరå ర“ల N జర cమస*తనమ లïq~ార“d
~ార“d gేవతలœ
తలœ సంøింƒ – ఆనంgmంƒ ~äణ –
†ిల+నŒá{š స(నంబల – రవమల ాšంచుచుÈ – ఊదుతž ‰మËలÈ – ‰మËబ]0ాల ఊదుచుÈ –
ఊదుతž /రంబí – తలల feప1xచుÈ – ఆjkంచుచు ాడ}చుÈ – ాటలాడ}తž వల పxÈ –
అందŒ›ంచునటˆ+గ šనుfంƒ0› – ,‹ తeమల •ే’ి0› అప1xడ} – ఆ సమయమనందు నటˆí –
ట గె‹ ల
వ0›¿ంచు – వ0›¿ం•ెjk చందంబనÈ – šధమగP
ººP ఇటˆ+ – ఈ šధమగ 0ామ – బల0ామడ} కృషž¿ల – కృషž¿డ} నద – పడమరకార“ yãర“ల నgz –
తర“xకార“ yãర“ల ÙరంబలÈ – గట+ ద ‰లంకల – సరసు¼ల సపంబలÈ – దగ
రల€ Œ›ర“లÈ –
‰ండలందు •ెఱువ1ల – •ెర“వ1ల ’Ñలyãఱుల – ’Ñలyãర“ల మడ}గలÈ – మడ}గల Áడల – •ెట+Áడల 
¢ ంతలÈ – దగ
రల€ ప’ి­ – పచŠదనమ కల – క*Œ›న కసవ1 – గjk  జ4ంపంబలÈ – దుబ3లను పసులÈ
– ప˜వ1లను ^Óప1చుండÈ – ^Óప1తžండŒా పeలంబడ} – పeలంబడ} —పeలంబడ} N పe c­క!*d
­క!*d లంబడ}
c¢ డవ1Œానున  ~ాడ}d
~ాడ}dœ అను – అ Ÿjk రక!సుండ} – 0ాసుడ} —0ాసుడ} N పeమ³ణమ «¬+YY వృ£6
వృ£6È )
(
పÈ హ
( కృ
( ర“ mరకర× మంY
ంY బeహËణ
వ య­ే వం మ0స ంే 0ా,ాః కలc
కలcY 0ా,ాః క*మ³/{త
జÀయంే బeహËÖqషžY
ËÖqషžY బeహËణ
äవ బధంే ప0›త ా‹Éల³గమ³ఃYY
Éల³గమ³ఃYYœ
YYœ ఉక! – బలమ ­Œ›* –
ఎక!~Ÿౖ y Œáాల – ŒÂల+ ~ాq ర‘పంబనÈ – స(ర‘పమÝ వƒŠ – దగ
రక•ే0› ~ారలÈ – ~ా0›q éêంస
– చం†ి •ేయÈ – ~äయవలÎనq తలంచుచుÈ – అను‰నుచు ఉండÈ – ఉండŒా ఆ – ఆ aక! అÉల –
సమస‹ మను దర నుండ} – చూచు~ాడ} అగ – ఐన సుదర నధర“ండ} – కృషž
¿ డ} —సుదర
సుదర న ధర“ండ} N
సుదర
¿ వ1œ
సుదర నమ అను చా{యధమ ధ0›ంచు~ాడ}
చు~ాడ} šషž
వ1œ ఎఱంŒ›యÈ – ె*’ినను ఎర“ంగq – ె*యq~ాq 
ెఱంగనÈ – šధమగP
º7P ఆ – ఆ 0ామqసహజనుËడ} – కృషž
¿ డ} —0ామqసహజనుËడ} N బల0ామq aక! , దర“డ}
¿ డ}œ
దర“డ} కృషž
డ}œ
0ారమË – ందరŒా0ా —0ామడ} N ˜{YY రమంే ֌› Yనంే స
నంgే ƒg
తËqY
ƒg
తËqY ఇf 0ామ పgే
,'

,'
పరబe°ËØయే పరమ³నందమq•ెŠjk పరబeహ˜
˜ అq – అq ~ాqÈ – అతqq 0› – †ి*ƒ 0ాకంబ# కÈ –
ఇటˆనటˆfర“గనప1xడ} Œా0ామ – Œా0ాబమ •ే’ి – •ే’ి ^_ల+నÈ – ^_*+Œా 0ా­ – •ె*­ ఒన0|ŠÈ –
•ే’Ñను †ిదపÈ – తర“~ాత ¢ 0›ŒÂను – చంప1ట ‰ఱకÈ – òసమP
ºUP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ పeలంబq – పeలంబసుర“q ÃÈ – Ãటw •ె*­ – ’è హమ •ేయచుÈ – •ేస‹ ు
Œáాలకí – ŒÂల+ ~ా0› కÈ – ‚ంద ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
º´P మన – మనమ అంద0› కÈ – ‚ ¢ దు× దు – ాల£ªపమగటలïదు మనమ – మనమ ఇందఱుమÈ – ఈ
అందరమ 0|ండ} – 0|ండ} cd గమల – పమలకటwన ~ారమ – ~ారలమ అగచుÈ – ఔతž /లలÈ –
0ాళÛను గఱుల – ల మలŒా •ే’ి – •ే’ి‰q •ే0› – కîjk ¯{jkంతమ – ఆడ}‰ Ÿదమ రండ} – రంjk
వలయÈ – ¢ ందవలÎను జయ – Œ|లప1 ప0ాజయమలÈ – ఓటమలP
º´P అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ ప*‚ – •ె†ిx 
నును – అతను బలభదుeండ}ను – బల0ామడ} †ÑÈ – †Ñదם
ఉదు×ల – ఉదు×ల జతŒాడ} ఐ – అy  ఇతర – ­Œ›*న వల+ వ1ల – ŒÂల+ ~ాళÛను ఎల+ ను – అంద0›q
ఉgm×ంచు‰q – జతపర“Š‰q ƒఱు – ƒన  ఉదు×ల – జతŒాళÚ۝ ఐ – అy  వƒŠన – 0ాŒా సమంబగÈ –
స0›సమ³నమŒా šభøంచు‰q – పంచు‰q 0|ండ} – 0|ండ} cd గమల – పమల ~ార“ – ~ార“Œా ఐ –
ఏరxరచు‰q మ³ర
ంబలందు – g
ర“లమËట తృణ – గjk  g
ర“ – కర{ల /ల³ – 0ాళÛÝ క*xంతంబల –
ఏరxరచు‰న š అగ – ఐన గఱుల – ల మలను ఒjk – పను ‰q కందుక – బంతžల •ెండ}+ /ల – 

U 

0ాళÚ۝ ఆgm – మన గ పe£ªపబలÈ – šసర“ట•ేత ల ంబలÈ – ల మలను 
కÈ – తగలనటˆ
+ Œా
~Ÿౖƒ – š’ి0› జయ – Œ|లప1 ప0ాజయ – ఓటమలను qర¿ యంబలÈ – qశŠyంచు‰నుట కq –
చూసు‰q ~ాహ – çయబడ}~ాడ} ~ాహక – çయ~ాడ} అను లణంబలÈ – పద× fపeారమ q0›åతžల
– ఒjkన~ార“ జªతలÈ – Œ|*ƒన~ా0›q వéêంƒ – çయచు ¯{jkంచుచుÈ – ఆడ}‰నుచు బల0ామq –
బల0ామjk ‚È – ‚ ~ాq – అతq aక! చందంబÈ – šధమను cకపటమd రహస ంబనÈ –
రహస మŒా ఎఱంŒ›ంƒ – ె*†ి పసులÈ – Œáవ1లను †ిలŠచుÈ – †ి*ƒ|ళÚÛతž ంjీరకంబ – 
ంjీరకమ అను – అ Ÿjk వటంబÈ – మ0›{•ెట ˆను •ే0›0› – •ే0›0› ఆ – ఆ సమయంబనÈ –
సమయమనందు ¯{డ – ఆట అందుÈ – ల€ †ిదపÈ – తర“~ాత కృషž
¿ q – కృషž
¿ q ”{g
మ – ”{g
మడ}
అ Ÿjk
మ ేయండ} – †èర“గల~ాడ} ఐన – అyన Œáపకండ} – Œáాలడ} వéêం•ెÈ – ç’Ñను
భదe’èనుండ} – భదe’èనుడను~ాడ} వృషభÈ – వృషభడను~ాqq ఎ‚!ంచు‰qyÔ – ఎ‚!ంచు‰ Ÿను
బలభదుeండ} – బల0ామడ} పeలంబÈ – పeలంబq అ m0áéêం•ెÈ – ఎ|!ను అప1xడ} – అప1xడ}P
º´P వనజÀþÈ – పg
Ëþq కృషž
¿ q బ*­È – బలమÝ బల³ఢ} డ} – ­‚!*బలమకల~ాడ} తృణ
వర“‹ండ} –
తృణ
వర“‹డ} మను  – ఇంతకమందు ­ంటw – ఆాశమన ‚È – క ‰q È – Ùసుక వ1టక •
లక –
సమర“hడ}Œాక ƒ‚!
డ} – ƒక! య³డ} అతqÈ – అతqq
–
 కÈ – కకîడ çవÈ – çయట
0ాదు – వల+ ాదు అంచుÈ – అq ఆ – ఆ aక! దనుజÀ0›È – కృషž¿q —దనుజÀ0› N దనుజ c0ాసులకd
0ాసులకd అ0›
cశతžeవ1d
¿ వ1œ
వ1d šషž
వ1œ ‰q È – Ùసుక వలÎనq తలంపక – అను‰నకంj
 వjkÈ – ~äగమŒా gైత –
0ాసుల ఈ˜డ} – పeభవ1 ఆ – ఆ aక! ఆట – ¯{డ ల€È – అందు ‰q yÔÈ – Ùసు|Ûను Œ›0›È –
ఎల+ ను ‰ండను g
టw – g
టే’ి 0ామÈ – బల0ామq అÉల – సమస‹ ^_`న కî
{ ర – కî
{ ర“లను య –
న/ంపజª’Ñjk ఉg
×మqÈ – అ mకjkqP
º´´P ఇటˆ+ – ఈ šధమŒా ¯{j
– ఆటలందు క*xత – ఏరxరచు‰న  ~ాహనుండ} – ç’Ñjk~ాడ} అyన – ఐన
పeలంబడ} – పeలంబడ} బలభదుeqÈ – బల0ామq ‰q – Ùసు‰q వ1చుÈ – ~ŸళÚÛచుP
º´·P గర“ – †Ñదם «ÌÍల – పర(తమలల€ ఇందe – «Æ{ష^_`నg
qÝ సమ³న – స0›తŒ|jk ర“ండ} – బర“వ1 కల~ాడ}
అగÈ – ఐన ఆ – ఆ aక! ŒáాలకÈ – ŒÂల+ ~ాqq çవలïక – çయలïq~ాjై రÖgేక
e మÈ –
­‚!*వjkŒా వ1ట మ³q – వద*†Ñట w gైతž డ} – 0ాసుడ} నర – మ³నవ1q ఆారంబÈ – స(ర‘పమను
•
*ంƒ – వద*†Ñట w ñకర – భయంకర^_`న gైత – 0ాసుq ఆకృfÈ – స(ర‘పమÝ ఏŒ|È – ~ŸÛను
é$మ – బంŒార కటక – కjkయమల aక! ఆకలxంబ – అలంారమ ÃÈ – Ãటw 0ామ – బల0ామq 
ÃÈ – Ãటw మర“వ1 – మ0›పమ అందమ ఒపxంగ – కలగనటˆ
+ Œా తటwల+త – ^_ర“ప1Ùగ ఇందు –
చందుejkÝ యత – కîjkన ìమ]తంబ – ^Óఘమ చందంబనÈ – వలÎP
º´QP çసమ – వంచన పeమ³దమ లïక – లïకండగ ~ాq – అతq †Ñను – †Ñదם మ]ప1నÈ – భజమ†Ñౖ
ఉండ}చుÈ – ఉంjk ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన హల³యధుండ} – బల0ామడ} ఆ – ఆ aక! సమయంబనÈ –
సమయమనందు కqyÔÈ – కనుŒÂ Ÿను °టక – బంŒారప1 రత  – ర
 ల ‚0Òట – ‚0Òటమ కండల –
•ెšకండలమలÝ ఉ¦ – ­‚!* ’ితžÈ – పeా/ంచుచున  మస‹ కÈ – /రమ కల~ాqq భeకటw –
బ మమjk•ేత సుర – పeా/ంచునటw g
ర“ణ – భయంకర^_`న äతžeÈ – కను ల కల~ాqq ఉగ{ –
భయంకర^_`న దంÊాJ – దంతమల సéêతžÈ – క*గన ~ాqq పeలంబÈ – పeలంబq ఉర“ – ­‚!* «&ర
– రత(మ•ేత šలంబÈ – అfశyంƒన~ాqq మద – మదమను అవలంబqÈ – అవలంØంƒన~ాqqP
º´¹P కq – చూ’ి నక‹ చర“ండ} – 0ాసుడ} —నక‹ ంచర“డ} N నక‹ మ c0ాfed చర“డ} cచ0›ంచు~ాడ}d
చు~ాడ}d 0ాసుడ}œ
0ాసుడ}œ అq –
అq ఇంచుక – ‰gm× Œా శం‚ంƒ – అనుమ³qంƒ ~ŸఱవకÈ – బögm0› కంj
P
º´ºP కడ} – ­‚!* వjkÈ – ~äగమŒా తనుÈ – అతqq ~ŸసÈ – ”ఘమŒా ‰q – Ùసు‰q చqyÔడ} – 
తžన  దనుÕq – 0ాసుq శరమÈ – తల పగలÈ – బద× లగనటˆ
+ Œా ఎŒ›0› – ఎŒ›0› హలధర“ండ} –

August 7 

బల0ామడ} —హలధర“డ} N హలమ
గ* అ Ÿjk ఆయధమ ధ0›ంచు~ాడ}
చు~ాడ} బల0ామడ}œ
బల0ామడ}œ అడ0› –
šజృంØంƒ పjk – దపjk చటˆలతరమ – ­‚!*క ›న^_`నgm —చటˆలమ N చటˆలతరమ N
చటˆలతమమœ
చటˆలతమమœ అగ – ఐన †ిjk‚టÈ – †ిjk‚*Ý ~ŸసÈ – వjkŒా šస0› – š’ి0› ¢ jk•ెÈ – ‰టెను
úఱుసునÈ – క ›నత(మÃటw అలకÈ – òపమÃటwP
º´7P హలధర“È – బల0ామq బల – బల^_`న †ిjk‚ట – †ిjk‚* హfÈ – టˆÝ తల – /రసు¼ పŒ›*నÈ –
బద× లాŒా ర“ mర – రక‹ ప1 జలమ – దeవమ తనుšవరమలÈ – నవరంధeమలనుంjk —తనుšవరమల N
äతeమల 0|ండ} «¬తeమల 0|ండ}
,ారంధeమల 0|ండ} Yర“ ఒకటw మలమ]తe šసరå క రంధeమల 0|ండ}
÷త‹ ం ఈ 
­Ëgm gేహమనంద* రంధeమల 
ల నవరంధeమలœ 
లœ ఒలకÈ – ారŒా ÷ఱ – ÷0á{ యq
అర“చుట ఇడ}చుÈ – •ేయచు దనుÕడ} – 0ాసుడ} బల0›ప1 – ఇందుeq —బల0›ప1డ} N బల³సుర“q
శతžeవ1
వ1 ఇందుeడ}œ
డ}œ పšq – వజÀeయధమ•ేత హత – ‰ట బjkన నగమ – పర(తమ పŒ›gmÈ – వలÎ 
పjkyÔÈ – పjk yÔనుP
º´UP ^Óల^Óల – బగబగ కద – కg
 అయ –

 0ామడ} – బల0ామడ} ^Óటw – ŒÂపx రక!సుÈ –
0ాసుq ఒక!డ}È – ఒంట0›Œా äలగ]లÎŠÈ – చం†Ñను ఒక! – ఒªఒక! టˆనÈ – గదు×Ý äడ} – ఇ~ాళ
šసËయమ – ఆశŠర కరమ అంచుÈ – అనుచు Œáాలకí – ŒÂల+ ~ాళÚ۝ కq – చూ’ి చƒŠ – మరణûంƒ
వƒŠన – f0›Œ›బf‚న eతÈ – , దర“q కన  – కనుŒÂqన šధంబనÈ – šధమŒా •
లÈ – ­‚!ల
gzవనల – ఆ”ర(చనమల ఇƒŠ – ఇƒŠ 0ామq – బల0ామq సత!0›ంƒ0› – ŒÏరšంƒ0› ~äడ}కÈ –
సంÃషమÃP
º·P బలవంతžడ} – ­క!*బలమకల~ాడ} అగ – ఐన పeలంబడ} – పeలంబడ} బల – బల0ామq మ¸ిÈ –
†ిjk‚టw టˆÝ qహతžడ} – చƒŠన~ాడ} ఐన – అyన బef‚f­ – ఆపదనుంjkబöౖటపjkf­ అనుచుÈ –
అనుచు బలసూదన – ఇందుeడ} —బలసూదనుడ} N బల³సుర“q సంహ0›ంƒన ~ాడ}
~ాడ} ఇందుeడ}œ
డ}œ ఆgm –
మన గ gmšÕల – gేవతల బల – బల0ామq †ÑౖÈ – ద కసుమమల – ప&ల ~ాన – వర" మ
పరŒ›ంƒ0› – ~ా †ింపజª’ి0› ఒŒ›È – ”ఘమŒాP
º·P ఇటˆ+ – ఈ šధమŒా Œáపకల – Œáాలకల ¯{jkంపÈ – ఆడ}‰నుచుండŒా Œáవ1ల – ఆవ1ల అంతంతÈ –
అంతటంతట ాం
రంబనÈ – అడšల€ šంత – ఆశŠర కరమలÎౖన కసవ1ల – గjk  ^_సవ1చుÈ – ^Óయచు
^ÓతÈ – ^Óయటందు పjk – మ*Œ› y ఒండ} – ఇం‰క అడš – అడš ‚È – ‚ దూరంబ –
ఎక!వదూరమ చq – ~Ÿ ۝ అందుÈ – g
qల€ దవదహన – ా0›ŠచుŠ aక! పవన – Œా* సంసxర ంబÈ
– తగలటను ’Ñౖ0›ంపక – ఓర“Š‰నలïక కం†ింƒ – భయమà వణ‚ y ద†ిxÈ – g
హమÝ ఒప1x•ెjk –
’ిh ­తమత†ిx 8¸ింƒనÈ – అరవŒాP
º·P ఆ – ఆ aక! Œáాలకల – Œáపకల అందఱుÈ – ఎల+ ర“ పసుల – ప˜వ1ల కT – అర“ప1లను ఆ*ంƒ
– šq Ïమ³ర – †ిల+ల ª@ – ఆటలందు Œాఢత(మÈ – ఆస‚‹q మ³q – šjkƒ†Ñట w Œá – ఆవ1ల ఖుర –
Œ›టల రద – దంతమల•ేత )న  – న*Œ› yన ఘ³సంబ – గjk  ÃÈ – Ãటw బగ – చక!Œా ఐ – అy 
ఉన  – ఉన టw పథంబనÈ – g
0›q చq – ~Ÿ ۝ దవ – ా0›ŠచుŠ•ేత ఆపన ంబ – ఆపదల€పjkనš
ాకండ – ాకండŒా ~ä~äగÈ – ­క!*~äగమŒా Œá – ప˜వ1ల గణమÈ – సమ]హమను మర*Š –
మర*ంƒ0› అట – అడš  mÈ – g
రమËట జవంబ – వjk ఒపxగÈ – కలగనటˆ
+ ŒాP
º·´P జలధర – ^Óఘమ వంటw గñర – గంñర^_`న రవమనÈ – ధ(qÝ న నద*þడ} – ”{కృషž¿డ} తమË –
~ాటwq
మ – †èర+ “ అ Ÿjk అంకమలÈ – గర“తžలÝ †ి*ƒనÈ – †ిలవŒా šq – šq పef8షణమలÈ
– మ³ర“పలకట|Íఅరచుట •ేయచుÈ – •ేస‹ ు పసుల – ప˜వ1ల f0›Œ|È – ~Ÿనుgm0›Œ|ను మదమనÈ –
సంÃషమÝ అgmా – 0ాజÀP 

º··P అంతÈ – అంతట ఆ – ఆ aక! వనంబనÈ – అఢš యందు gైవÖగంబనÈ – gైšకమŒా ా0›ŠచుŠ –
అడšఅంటˆ‰నుట ప1టw – క*Œ› బöjkదంబŒాÈ – అ mకమŒా š’Ñ0|jk – చు కర“వ* – Œా* వలన – వలన
­ను  – ఆాశమను మట È – 
కనటˆ
+  ­టw – gm|గ’ి పjk – ~äగమÃటw గటˆ – గట ల •ెట ˆ –
•ెట+ ˆ అనకÈ – లÎక!•ేయకండ ద0›‰q – అంతటరగల<!q అటె – అల³Œª ా{లచుÈ – పeవ0›‹ల+ చు చుటˆ‰q
– ఆవ0›ంచు‰q c
లగ పక!లనుంjkd పరవÈ – ~ా †ించుచుండŒా కq – చూ’ి పల+ టw*+న – gmగల•ెంgmన
ఉల+ ంబí – మనసుల ÃÈ – Ãటw వల+ వ1ల – ŒÂల+ ~ాళÚ۝ ఎల+ È – అందర“ తల+ jk*+ – ­క!*భయపjk
సబలండ} – మంƒబలమకల~ాడ} ఐన – అyన హ0› – కృషž¿q ‚È – ‚ మృతž ñతžల – మరణభయమ
కల~ా0› 0ÒfÈ – వలΝ చక!È – చక!Œా ÷ ‚! – నమస!0›ంƒ ఇటˆ+ – ఈ šధమŒా అq0› – ప*‚0›P
º·QP అభeÈ – ఆాశమను కష – ఒర’ి‰నుచున  ధూమ – ¢ గల•ేత ఆyత – šస‹ 0›ంపబjkన šeంత –
•ెద0›పjk తžన  మ° – ŒÂపx సుx*ంగ – qప1xరవ(ల aక! šసర – సమ]హమలÃటw ఉగ{ –
భయంకర^_`న /ఖ³ – మంటల•ేత šభeష – ­క!*•ెjk y దగ§ – ా* yన ల€ా – ల€కమనంతటను
అదభeంబ – †Ñ0›Œ› yనgm ఐ – అy  వ•ెŠÈ – వƒŠనgm చూడ} – చూడ}మ దవ/É – g
~ాŒ›  కృÊా¿ –
కృషž¿j
P
º·¹P Á – Á చుటí – బంధువ1ల •ెంgmన~ా0› కÈ – ‚ ఆపదí – కష మల కలగ ä – కలగ 
కలగవ1
äమ – ^Óమ ఎల+ È – అందరమ Á – Áక•ెంgmన ~ారమ – ~ారలమ అన – ఇతర ఆ•
రంబÈ –
మతమలను ఎఱుంగమ – ె*యమ ఈ˜డవ1 – పeభవవ1 మ³ – మ³ అందరక కÈ – క ఆñల –
భయంకర^_`న g
~ాŒ›  – ా0›ŠచుŠ äడ} – ఇ~ాళ ఏ – ఏ చందంబనÈ – šధమŒా ఇక – మ0›
g
టˆదుమ – g
టగలమ మమË – మమËలను ఈ£kంƒ – చూ’ి ర£kంపవ1 – ాాడ}మ అ
  –


 చంg
eభ – చందుeqవంటwచల+ q~ాడ šపను లÈ – ఆపద¢ ంgmన~ా0›q /É – మంటల š
న¦ –
సమ]హమ•ేత ఛను లÈ – ఆవ0›ంపబjkన~ా0›q Øను లÈ – దుఃÉంచుచున ~ా0›qP
º·ºP అq – అq మఱయÈ – ఇం‰q šధమలŒాP
º·7P బంధు – చుట మల జనంబ – సమ]హమ •ేత – •ేత ఇటˆÈ – ఇల³ ాe0›hతžడ} – ~äడ}‰నబjkన~ాడ} ఐ –
అy  హ0› – కృషž¿డ} šశ(ర‘ప1డ} – కృషž¿డ} —šశ(ర‘ప1డ} N సమస‹ ^_న
` šశ(మ తన ర‘ప^_న
` ~ాడ}
~ాడ}
š0ాF
¿ వ1œ
š0ాF ప1ర“షžడ}
ప1ర“షžడ} šషž
వ1œ ఓ – ఓ బంధువ1ల³0ా – ఓహ చుట మల – aక! నయన – కను ల
అ Ÿjk పంకజమí – పదËమలను మక ంప1డ} – మ]యడ} అŒ›  – ా0›ŠచుŠను ఈ – ఈ సం mÈ –
ల€ప1న అడంతžÈ – అణƒ~ä’Ñదను äను – äను అqనÈ – అq •ెపxŒా చక!నÈ – చక!Œా ~ారల – ~ార“
అట+ – అల³ ä •ేయడÈ – •ేయŒా బంధుర – ఆవ0›ంƒనటw g
వావకమÈ – ా0›ŠచుŠను పటw – పటˆ‰q
మఖంబనÈ – YటwÝ 
e~ŸÈ – 
Œ|ను âల – ఒక šల³సమ ÃÈ – ÃటwP
º·UP ఇటˆ
+ – ఈ šధమŒా qజ – స(ంత తనaక! Öగ – Öగబలమaక! ~ŸౖభవంబనÈ – ŒÂపxదనమ•ేత
g
వదహనంబÈ – ా0›ŠచుŠను ానంబ•ే’ి – 
Œ› q­ష – కను0|పxాటˆ మ³తeంబనÈ – ాలమల€ ä
ŒáపకలÈ – Œáాలకలను అందఱÈ – అంద0›q ంjీరక – ంjీరకమ అ Ÿjk —ంjీ
ీరకమ N ఒక రక^_న
` 
ంjరకమ
కంభమ cకండd
కండd నవg
(రక*త gేహమనువచుŠœ
మనువచుŠœ వట – మ0›{•ెట ˆ —వటవృమ N ,ాం,ారమనక గర“‹œ
సపంబÈ – వద×  కÈ – క ెƒŠ – Ùసు‰ƒŠ šjkƒనÈ – వద*†ÑటŒా ~ార“ – ~ార“ šక’ిత –
బŒాెర“చు‰న  నయన – కను ల అ Ÿjk కమలల – పదËమలకల~ార“ ఐ – అy  కృషž¿q – కృషž¿q
Öగ – Öగబలమaక! మ³య³ – మéêమ aక! పeవంబనÈ – పeవమవలన ఎరగ*ƒచుŠ –
g
~ాŒ›  మŒ
|ను – న/ం•ెను అq – అq అŒ›
ంచుచుÈ – సు‹ంfంచుచు తమ – ~ా0› aక! మనంబí –
మనసుల అందుÈ – ల€పలP
ºQP ా0›ŠచుŠ – g
~ాŒ› q ఆర“Š – ఆ0›x~ä’Ñjk పటˆత(మ – ,ామరh Ðమ äర“Š Ÿ – సంాgmంచగలj 
లïడ}
నర“డ} – మ³నవ1డ} ఒకడ} – మ0›ం‰ంకడ} «&0› – కృషž
¿ డ} —«&0› N ర“q మనుమడ}
¿ డ}œ
మనుమడ} కృషž
డ}œ äడ} –

August 7 

ఇ~ాళ ఇgె – ఇgmŒá ా0›ŠచుŠ – g
~ాŒ› q ఆ0›Š – ఆ0›x~ä’ి మనలÈ – మనలను ర£kంపగÈ – ాపడ}టను
ä0|ŠÈ – •ేయగ*Œ|ను ఇతండ} – ఇతను అÕjొ – బeహËgేవ1డ}ాq హ0›a – šషž¿మ]0›‹ాq qటల³þంjో
– పరమ/వ1డ}ాq cఅయ ండవచుŠdP
ºQP అq – అq šత0›!ంƒ0› – ఆల€ƒంచు‰q0› అంతÈ – అప1xడ} కృషž¿ండ} – కృషž¿డ} ,ాయ³హ  – ,ాయంాల
సమయంబనÈ – సమయమనందు 0ామ – బల0ామqÝ సéêతžండ} – కîjkన~ాడ} ఐ – అy 
వంశ
ళంబÈ – †ిల+నŒá{šq ప&0›ంచుచుÈ – ఊదుతž Œáప – Œáపకల గణ – సమ]హమ•ేత
జªŒÒయమ³నుండ} – ¢ గడబడ}తžన ~ాడ} ఐ – అy  ŒáషÄ ంబÈ – ~äeపలÎ+ ను పe~ä/ం•ెÈ – •ే0|ను అప1xడ} –
ఆ సమయమనందుP
ºQP కమల³þÈ – పg
Ëþq కృషž
¿ q ఒద× È – దగ
ర ఉండq – ఉండనటw q­షమ – 0|పxాటˆ ాలమ యగ –
యగమల శతమ – నూర“ ాగÈ – అyనటˆ+ Ÿగjkన – అq†ిం•ెjk Œáప – Œá†ిా పeమదుల – ’ీ‹ ల
సంభeమమనÈ – ~䌛రాటˆÝ ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన కమల³þq – పg
Ëþq కృషž¿q చూƒ – చూ’ి
మదమÈ – సంÃషమను కq0› – ¢ ంgm0› మé(శ – 0ాజÀ —మé(
˜డ} N మéê cభ]­
మé(˜డ}
భ]­ 0ాజ మd
0ాజ మdనక
ఈ˜డ} cపeభవ1d 
వ1d 0ా՜
0ా՜P
ºQ´P ఆసమయంబనÈ – అప1xడ} Œáపకల – Œáాలర“ ఇండ+ – q~ాసమల కడÈ – వద×  ఉన  – ఉన టw వృద§
– మస* ాం
– ’ీ‹  జనంబల – సమ]హమల కÈ – క 0ామ – బల0ామq కృషž
¿ ల – కృషž
¿ డ}
aక! ƒతe – šంైన చ0›తంe బలÈ – వర‹ నమలను •ె†ిxనÈ – •ెపxŒా šq – šq ~ార“È – ~ార“ ~ా0›q
– ~ా0›q cబలకృషž
¿ లనుd ా0ా ర“hల – ఏgో పqòస^_` వƒŠన – వƒŠనటw šయచŠర – gేవ
—šయచšయచ-ర“ల
N šయ¦ cఆాశమనd
ఆాశమనd చర“ల cచ0›ంచు~ార“d
చు~ార“d gేవతలœ
తలœ వర“ల – «Æ{షÄ žల అq – అq తలంƒ0› – 
šంƒ0› అంత – అంతటP
ºQ·P ప&ర( – తర“xక•ెjk ~ాయవ1ల – Œాలల పeభ]తంబల – éEƒŠనš ఐ – అy  •ెÈ – ƒనš
పడమటÈ – ప/Šమgmక!నందు ఇందe•
పంబÈ – ఇందeధనుసు¼ ÕెÈ – కనబjెను ప0›~äష – గjkకటˆటÃ
—గjkకటˆట N ఆాశమనందు సూర“ qచుటˆ ఏరxjెjk పeాశవంత^_న
` ెల+q చా{ారమ తయ³రగటœ
తయ³రగటœ
యక‹ మ – కîjkనgm ఐ – అy  ను – సూర  మండలమ – úంబమ ఒ†ÑxÈ – అందŒ›ంƒనgm
^_ఱుప1ల – ^_ర“ప1ల ఉత‹ ర – ఉత‹ రప1 gmశÈ – gmక!నందు ^_ఱవÈ – ^_0›యట డŒ|È – ,ాŒ|ను
ద£kణ – ద£kణప1~Ÿౖప1 Œామల – వ1నš ఐ – అy  తన0|È – అfశyంƒనš ^Óఘంబల – మబ3ల
జలచర – జలచరమల అÁకంబ – సమ]హమల సంత’ిం•ెÈ – సంøింƒనš •
తకంబల –
•
తకపþల ~ానò‚ల †ిాసల – ద†ిxకల కడపలజª0|È – తžదమటెను ాం
రవహ  ల – ా0›ŠచుŠల
గర(మ – అfశయమ అడŒ|È – అణŒ› yÔనుP
ºQ·PP qజ – తన aక! కర – ‚రణమల ఆ – సమ]హమల వలన – •ేత Áరజబంధుండ} – సూర“ డ}
—Áరజబంధుడ} N Áరజమ cకలవప&లd
కలవప&లdక బంధువ1 ఐన~ాడ}
ఐన~ాడ} సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ *+ – ఇంతకమందు
ప1చుŠ‰qq – Ùసు‰న టw Ãయమ – Áర“ ఎల+ È – అంతటwq మరలÈ – f0›Œ› ఇచుŠచుంjెÈ –
ఇచుŠచుంjెను మéêÈ – భ]ల€కమనందు కర"క – 0|Íతžల ’èద Œాండe ఆనంద – సంÃషమనక కందమ –
మ]లమ ఐన – అyన ~ాన – వర" కందువ – ఋతžవ1 అందుÈ – అందుP
ºQQP వ0ా" ాల – వర"ఋతžవ1 అ Ÿjk భజంగడ} – šటˆడ} హర"మ – సంÃషమ ÃÈ – Ãటw ఇjkన – †Ñట wన నవ
– నూతన^_`న నఖ³ంకమల – నఖతమల —నఖతమల N Œ›ల+ ట•ేత చరËమ†Ñౖ ఏరxడ} Œáటw గర“‹œ అq
– అq ఉత!0›"ంపÈ – ¢ గడ}నటˆ
+ Œా భ]­ – భ]­ అ Ÿjk సf – ’ీ‹  †ÑౖÈ – ద కర"క – ’èద Œాq హల –

గ*
Œªటw 0ªఖల – •
ళÚ۝ అమ0| – అమ0› ఉ
 y గహన – అడš అంతమలÈ – ƒవరలయందుP
ºQ¹P •ెలవ1డ} – †ిeయడ} ాeవ1ట!లడ} – వర"ఋతžవ1 అ Ÿjk ప1ర“షžడ} ¢ ల’ిన – •ేర0ాŒా ప1ల‚ంచు –
గగ0ాxటˆ ందు భ]­ – äల ప1లకమల – గగ0ాxటˆల అనŒా – అన టˆŒా ÷లƒ – ÷*ƒ తలలÎf‹ 

´ 

·

– qటర“Œాqలబjk qక!చుÈ – úగవ1క*Œ› ఉంjk సల*త – ­క!*మ YఙమŒా జÀల~ా0|È –
÷గ
డŒ|ను సస మల – †Ñౖర+ “ అ mా – 0ాజÀP
ºQºP మఱయÈ – ఇంకను చటˆల – గటw పవన – Œాలల•ేత చ*తంబల – కదలŠబjkనš ఐ – అy  పq  –
కమˁ‰q ­ను  – ఆాశమను తq  – అంటw లÎక!క­‚!* – లÎక!లïనq  ఐ – అy  ఱ/క!ల –
0|క!ల కల – క*Œ›న Áల – నల+ q Œ›ర“ల – ‰ండల ’ిర“లÈ – చక!దనమలను ఱ – ­ంƒ y
ాఱు‰q – నల†Ñ‚! ెఱ†ిపడక – ఎడెగక qúడంబల – దట ^_`నš ఐ – అy  //ర‚రణ – చందుeq
aక! తరణû – సూర“ q aక! —తరణû N అంధారమనుంjk త0›ంపజªయ~ాడ} 
~ాడ} సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ మండలంబల –
úంబమల •Âప1x – చక!దనమలను త†ిxంƒ – మర“గపరƒ šప1x – š,ా‹రమ క*Œ› – ఉంjk చదల –
ఆాశమను కప1x‰qన – కమˁ‰న  âలÈ – šధమŒా Áల – నల+ q ^Óఘంబలను – మబ3ల ^Óఘ
– ^Óఘమలనుంjk šమక‹ ంబల – šడ}వబjkనš ఐ – అy  జలదసమయ – వర"ఋతžవ1 అ Ÿjk šటˆండ}
– šటˆడ} సరస – సరసమల³డ} గfÈ – šధమగ ధరణûÈ – äల అ Ÿjk సf – ’ీ‹  aక! ఉరమనÈ –
0ÂమËల†Ñౖ ద0›xంƒ – šజృంØంƒ äర“xనÈ – 'e ఢత(మÝ సమ0›xంచు – ఉం•ెjk కర‘xర – కర‘xరప1
ఖండంబల – పలకల వడ}వ1నÈ – వలΝ ప1డ­È – äల†Ñౖ పడ} – పడ}చున టw కరకలను – వడగండ}+
కరక – వడగండ+ ను అనుగతంబల – ~Ÿంబjkంచునš ఐ – అy  అ’ిత – నల+ q Œ› – ామల aక! 
గంబల – gేహమల బగనÈ – వలΝ Áలమణû – Áల³ల మ³*ా – దండల š«ÆషంబలÈ – ఒకరకమల
šధంబనÈ – వలΝ ఎడపడక – ఎడెగక పడ} – వ0›"ంచు స*ల – Áటw
రలను –
రల
0ాధర –
^Óఘమల నుంjk šగ త – జÀర“తžన  šమల – స(చŠమలÎౖన స*లంబలÈ – మంƒÁటw యందు 
ÃగచుÈ – తjkయచు మదజల – మదజలమ•ేత అظిక‹ – ­‚!లతjk’ిన మ³తంగంబల – ఏనుగల
,¢ బగనÈ – šధమగ ఉండ} – ఉంjెjk ‰ండలÈ – ‰ండల ‰ండల – ‰ండల తžదల – ‰నల నుంjk –
నుంjk గండ«ÌÍలంబలÈ – బండ0ాళ۝ †ÑౖÈ – ద పjk – పjk š¯ర మ³ణంబల – •ెదుర“చున š అగ –
ఐన Œ›0› – ‰ండల యంద* qరgరంబలÈ – ’ÑలyãళÛ aక! ”కరంబలను – తžంపరల ”కర – తžంపరల
పరంపరలÈ – జjkÝ •Âదుగల – •ెమËల మడ}గలŒÂq – •ెర“వ1లకటw †ిద†ిదనగచుÈ – బరబరదŒా
ఔతž ƒదుకచదుక – ƒదుక ƒదుక అను – అ Ÿjk 0Âంప1లను – బరదల 0Âంప1లÈ – బరదలల€ ŒÂ{ƒŠ
– †Ñల+Œ›ంƒ క{•ెŠరÈ – ~äగమŒా ఉచ-*తంబల – ^_`|గయనš ఐ – అy  ^_ద* – ‰gm× Œా కgm* కద* –
~Ÿడ* ాఱ/jk – పeవéêంjk ఏర“లను – పe~ాహమల ఏర“ల – పe~ాహమల ~ŸంటÈ – ~Ÿనుక గఱుల –
0|క!ల feప1xచు – కదలŠచు గమల – గంప1ల ‰q – కటw ‰{త‹ – ‰త‹  Áటw – Áటw పe~ాహమల ‚È –
క ఎదుర“ – ఎదుర“Œా నడచు – ఈgెjk నంబలను – •ేపల ననయనల – అందగె‹ ల —ననయన N 
న c•ేపలవంటwd నయన cకను ల కల³^_d సుంద0›œ ^Óనుల – gేహమల ^_ఱుంగ – ాంతžల ,¢ ంప1 –
చక!దనమల †Ñంప1È – అ mక మను ’Ñౖ0›ంపక – ఓర(లïక కం†ింƒ – వణû‚ y f0›Œ› – ~Ÿనుgm0›Œ› సు0›Œ› –
g
Œ› చqyÔడ} – వ1నటw కరణûÈ – šధమŒా ^Óఘ – మబ3ల మధ ంబలÈ – నడ}మ ¢ ల’ి – కనబjk
మల’ి – ~ా †ింƒ qలవకÈ – qలవకంj
 మర*చను – మ³యమగ ‰{త‹ – నూతన^_`న ^_ఱుంగలను
– ^_ర“ప1ల ^_ఱుంగల – ^_ర“ప1ల ెరంగనÈ – వలΝ ెఱవల – ’ీ‹ ల ప1ర“షžలÈ – ప1ర“షžలÝ తŒ›*
– లగ ^_` qలకడగకîjk qలవర“ – ఉండర“ అq – అq జనుí – పeజల కÈ – ‚ ఎఱుంగ – ె*యనటˆ
+ 
నలవ – బeహËgేవ1డ} ÷ఱyjkన – ÷తž
‹ ‰న  వడ}వ1నÈ – šధమగ ÷రయ – ధ(qంచునటw
ఉఱుమలను – ఉర“మల ఉఱుమí – ఉర“మల కÈ – ‚ ఉ*‚పడక – బögm0› క ‚కర“¢ డ}చుచÈ –
^_డల fప1xతž †ింఛంబలÈ – †ింఛమలను ‰ం•ెంబలజªయక – మడ}చు‰నకండ š†ిx – šాx0›ంƒ 
ెపxరంబగÈ – అ mకమగ 0Âప1xచుÈ – ªకల~äయచు నర‹ నంబల –
ట మల •ేయ – •ేయనటw
మయ]రంబలను – ŸమళÚ۝ మయ]ర – Ÿమళ۝ 8షంబల – ªకల ñషణంబల – భయంకరమలగ
ఐ – అy  •ెవ1లÈ – •ెవ1లక , ‚నÈ – తగలŒా ä అనూనంబల – తక!వాq అ mక^_`న
మ³నంబలÈ – ”లమలgm ఆసల – ఆ†èల •ెjk – y ఒంjొ ర“ల – 0|ండవ~ా0› కÈ – ‚ ‚{ందుపjk
– ‚ందపjk క{ందు‰ను – అfశyం•ెjk šరéê – šరహమగల జనులను – పeజల జనుí – మ³నవ1ల కÈ

August 7 

– క 0ªప1మ³ప1 – పగల0ాfe అq – అ Ÿjkదమ ర‘†ింపÈ – •ెప1xటక 0ాక – అనువ1Œాక మ³లÙ –
జÀø కసుమ – ప&ల šసర – సమ]హమల aక! šకసన – š0›’ినటˆ
+  šgmత – ె*యట
అవ,ానంబల – మŒ›’ినš అగ – ఐన దు9 – •ెడ gmనంబలను – 0áÕల gm
వ,ాన – ,ాయంాల
సమయంబనÈ – సమయమనందు ­నుక­నుక – ­నుక­నుక అq – అq ^_ఱయచుÈ –
ఆ0›~Ÿలగతž fర“గ – ^_లగనటw ఖgో తంబలను – ­ణగర“ ప1ర“గలను ఖgో త – సూర“ డ}
సందర నంబÈ – చక!Œాకనబడ}టను òర“చును – అ†è£kంచుచు ఉడ}గకÈ – తగ
కండ šడ}వకÈ –
వదలకండ క0›య – వ0›"ం•ెjk జjkÈ – జల+లందు పjk – ƒక!‰q వ*ŒÂq – చ*†Ñట w వడకచుÈ –
వణû‚ తž అశన – వంటవంjెjk పeయత ంబలÈ – పeయత మలను వ0›åంƒ – šjkƒ†Ñట w ఖర‘
å ర –
ఖర‘
å రమ †è0Òతల జంబ – ä0ªడ} ఫల – పండ+ ను భణంబలÈ – fనుట•ేత gేహ – శ0Òర సంరణంబల
– ¸ించు‰నుటల ఆచ0›ంచు – •ే’Ñjk వనచర“లను – అడšమనుషžల వనచర – అడšమనుషžలక
ఆనంద – ఆనందమను ా0›ణల – క*Œ›ం•ెjk~ార“ ఐన – అyనటw ~ారరమణల – ~äశ ల ర“ƒÈ – వలΝ
అనవరత – ఎల+ ప1xడ} భజగ – šటˆల Ÿjk ­
 గలÝ స^Óతల – కîjkనš అగ – ఐన ªతకలను –
పచŠ÷గ*•ెట+ ˆ ªత¯ – పచŠ÷గ* కదంబ – కjk­ య] mా – అడš÷ల+  కటజ – ‰jk’ѝ కసుమ –
ప&ల ప0›మళ – సు~ాసనÝ ­ తంబల – కîjkనš అగ – ఐన š†ిన – అడš మ³ర
ంబలను – g
ర“+
మ³ర
– g
0›q q0áధంబల – అడ Œ›ంచునš అగచుÈ – ఔతž †Ñ0›Œ› – వృgm§ ¢ ంgm ర’ికంబల –
ర“ƒకరమలÎౖనš ఐ – అy  పసర“ – ఆకపచŠవ Ÿ ను 
లచు – ధ0›ం•ెjk మరకత – పచŠల ‚రణ –
ాంతžల ప1ంజంబల – సమ]హమల భంŒ›È – వలΝ రంø*+ – పeా/ంƒ ంగ*ంచుచుÈ – అfశyంచుచు
జ4ంపంబలŒÂqన – గబర“లగటwన కసువ1లను – గjk దుబ3ల కసువ1లÈ – గjk దుబ3ల ^_సš –
^Ӓి ­స­సÈ – ­స­స^_0›’Ñjk తనువ1లÈ – శ0Òరమల ^_ఱయÈ – ^_ర“సు‹ండŒా వలద – ల³~Ÿౖన 
¢ దుగల – ¢ దుగల బర“వ1నÈ – బర“వ1 వలన కదలకÈ – కదలకండ q*Š – qలబjk Ÿమర“ –
Ÿమర“~äయట అమరÈ – చక!Œా ఇడ} – •ేయనటw ేనువ1లను – ఆవ1ల క*Œ› – కలgై ేను – 
ాjkఆవ1ల వeజంబ – మంద |ÍవjkÈ – వలΝ పయ – Áటw ాల కణ – úందువ1ల•ేత మ Yహరంబ –
అందŒ›ంƒనš ఐ – అy  హర – శంకర“q c,ారంగధర“qd కరంబ – •ేf భంŒ›È – వలΝ ప0›ప&ర¿ – qంjైన
,ారంగ – ~ానò‚లల•ేత øంకÝ సురంబ – పeా/ంచునgm ఐ – అy  సురŒ›0› – ^Óర“పర(తమ
•ెలవ1నÈ – వలΝ హ0› – ఇందe šషž¿వ1 అ Ÿjk శ0ాసన – ధనుసు¼Ã బణమనక šల+ అగట•ేత
šñషణంబ – ~Ÿౖభ~äచŠకలgm ­క!*భయంకర^_`నgm —šñషణంబ N šభ h ఇషణంబ
ౖ ~äచŠœ
ఇషణంబ ~Ÿభ
Šœ ఐ – అy 
šñషణ – šñషణq హృదయంబ – మనసు *కÈ – వలΝ పeకటwత – పe’ిద§మగ పe’ిద§^_`న హ0› –
కపxల హ0› అ Ÿjk శబ× – చప1xళÚÛà మ³ట•ేత ~Ÿౖభవంబ – క*­కలgm ŒÂపxదనమ కలgm ఐ – అy 
భవ – /వ1q ప&జనంబ – ప&øంచుట చందంబనÈ – వలΝ ఇందeŒáప – ఆర“దeప1ర“గల ఇందుeq షణ
ఆgm – మన గ~ాqaక! šభవ – క*­‚ కలమల జనకంబ – జనË,ాhనమ కలగనgm ఐ – అy 
జనక – జనకమ°0ాÕ aక! య³గంబ – యఙ మ fÈ – వలΝ ’ీ
–
Œªటw•
ళÚÛ ’ీ
gేš పeకరణ –
చక!Œా•ేయట•ేత సంగfవలన అలంకృతంబ – అలంక0›ంపబjkనgm ఐ – అy  కృతయగంబ –
కృతయగమ ,¢ ంప1నÈ – వలΝ బహ – అ mక^_`న అ äక^_`న వర"ంబÈ – ~ానలకలgm సంవత¼రమల
కలgm ఐ – అy  వర" – ~ా
ాలమ ఆగమంబ – వచుŠట వ•ెŠను – జ0›Œ|ను అప1xడ} – ఆ
సమయమనందుP
ºQ7P ~ాడకÈ – వడ* కండ ~ాeలకÈ – ~ా* కండ ెవ1ళÚలÈ – డలÝ కîడకÈ – కîjk ఉండకండ తగÈ –
చక!Œా యక‹ మŒా నల+ – నల+ q Œ|ఱల‰q – f
య¢ ంgm నవకమల – òమలమల ఐ – అy 
చూడగÈ – చూచుటక భదeమల – బగన š అగచును – అగచు jెÈ – šక’ింƒనš సస ంబల –
†Ñౖర+ “ ఇడ}మ – ఇక!టˆ
+  jెÈ – లŒ|ను పeజ – జనుల కÈ – కP 

Q 

¹

ºQUP ìవనమ – మంƒìšతమ •
లÈ – అ mకమగ ä క*Œ›యÈ – ఉన ను ావరమనÈ – గర(మÝ
­టwపడq – ­jk’ిపడనటw ఘనుq – ŒÂపx~ాq ‚{యÈ – వలΝ నgz – నదుల aక! ìవనమల – ÁళÚ۝
•ÂరÈ – పe~ä/ంచుచున ను జలq m – సమదeమ ాeవ1ట!లమనÈ – వర"ఋతžవ1నందు jkందుపjk –
అణŒ›y㝠ఉంjెÈ – ఉంjెను నృా – 0ాజÀP
º¹P ఆ – ఆ aక! వ0ా" గమమ – వర"ఋతžవ1 అందుÈ – ల€ Œáవ1లÈ – ఆవ1లను అరణ – అడవ1ల
అంతంబలÈ – ల€ ^Óప1చుÈ – ాచుచు Œášందుండ} – కృషž
¿ డ} —Œášందుడ} N Œáవ1లక ఒడయడ}
ఒడయడ}
కృషž
¿ డ}œ
ౖ › N పeలంబసు0›q శతžeవ1
డ}œ పeలంబ~Ÿౖ0› – బల0ామqà —పeలంబ~Ÿ0
వ1 బల0ామడ}œ
బల0ామడ}œ యతžడ} –
కîjkన~ాడ} ఐ – అy  Œáాల – Œáపకల వర
ంబ – సమ]హమ ÃÈ – Ãటw ాeణ ంబనÈ –
äరx0›తనమÝ కంద – దుంపల మ]ల – ~äళÚ۝ ఫలమí – పండ}+ భ£kంచుచుÈ – fనుచు మంÕల –
చక!టw Œా{వ – ‰ండ0ాళ۝ అగ{ంబలÈ – ద †ీefÈ – ఇష మŒా చ*× – చల× న మలను కjk•ెÈ – f Ÿను
ా,ార – స0áవరమల ÙరంబలÈ – గట+ దP
º¹P ఆసమయంబనÈ – అప1xడ}P
º¹P šశ( – ల€కమలను çహనమ – çéêంపజªయనgm ఐన – అyనటw ~äణ – మర@ q
దంబ – రవమ
సరస – నవరసభ0›త^_`న —నవరసమల N శృంŒారమ °స మ ´కర“ణమ ·రమ Q0Ïదeమ
¹భయ³నకమ ºñభత¼మ 7అదుÞతమ U«ాంతమœ
«ాంతమœ గంñర – గంñర^_`న గరå నమ – ఉఱుమవంటwgm ాగÈ
– అగనటˆ
+ Œా మహÁయ – ŒÂపxgైన qరËల – స(చ-^_`న మంద°స – ƒ0›నవ1(ల దు f – ాంf ల*త –
మ Yi^_`న ,'g
మÁ – ^_ర“ప1 లfక – Ùగ ాగÈ – అగనటˆ
+ Œా తల – /రసు¼ చుటˆ – చుట% 
ర
వలŒÂq బగగÈ – చక!Œా తనర“ – అfశyంచునటw †ింఛప1 – Ÿమ*†ింఛమ దండ – మ³ల
«ÌÍలదనుశ0ాసనమ – ఇందeధనుసు¼ —«Ìల
Í 
దనుశ0ాసనమ N «Ìల
Í 
దను cపర(తమలను ‰టె j~
k ాq 
దనుశ0ాసనమ 
దను
ాq ఇందుeqd
qd
శ0ాసనమ cšల
+ d ఇందeధనుసు¼œ
+ Œా కర“ణ
– దయÃకîjkన కట – కడ అ – కను ల
నుసు¼œ ాగÈ – అగనటˆ
ణ – చూప1ల అ Ÿjk సు
– అమృతప1 వర"ంబ – జల+ల స*ల – Áటw
0ా –
రలగల పeవర"ంబ –
మంƒ~ాన ాగÈ – అగచుండగ చూడÈ – ద0› ంచు‰నుటక ఏెంచు – వ•ెŠjkP
º¹PP Œáాలజన – ŒÂల+ ~ాళÚ۝ మq – ఋ¸ి ఇందe – «Æ{షÄ žల అ Ÿjk •
తకంబల – •
తకపþల ~ానò‚ల
దురవసh È – బధలను చక!È – బగ •ే’ి – •ే’ి కృష¿ – కృషž¿డ} అ Ÿjk ^Óఘంబ – ^Óఘమ బహ తర –
­క!*అ mక^_`న —బహ

N బహ తరమ N బహ తమమœ
తమమœ ¯0‹ ›È – ¯0‹ ›Ý ఒ†ÑxÈ – ఒ†Ñxను šమల –

స(చŠ^_`న బృg
వన – బృంg
వనమ అ Ÿjk ఆాశ – ఆాశప1  m – g
0› అందుÈ – ల€P
º¹´P Œáవ1లÈ – ఆవ1లను వృష – ఎదు×లను వత¼ంబలÈ – దూడలను ~ాš0›È – అ mకమగ ప&øంƒ – ప&øంƒ
†ిదపÈ – తర“~ాత వ0ా" ాల – వర"ఋతžమ అ Ÿjk ”{వqతను – ల£ీËgేšq ప&øం•ెను – ప&øం•ెను
”{వల+ భండ} – ల£ీËపf అయ È – అyనపxటw‚ Œáప«Æఖర“డ} – కృషž
¿ డ} —Œáప«Æఖర“డ} N Œáపకలల€
«Æఖర“డ} c«Æష
{ Ä žడ}d
¿ డ}œ
డ}d కృషž
డ}œ అ mా – 0ాజÀP
º¹·P ఇటˆ+ – ఈ šధమగ కృషž
¿ ండ} – కృషž
¿ డ} šéêత – తŒ›నటw š°రంబలÈ – నడవjkకలÝ వ0ా" ాలంబÈ –
~ా
ాలమను ప1•ెŠÈ – గడ†Ñను అంత – అంతటP
º¹QP జ4ంపమలÈ – గబర“ల ‰qyÔÈ – కటెను వనమల – అడవ1ల 0Âంప1ల – బరదల ఇŒ›0|È –
ఎంjk yనš Ÿమ* – Ÿమళ۝ గమలÈ – సమ]హమలందు 0Âదల – ªక*డ}ట ఉjkŒ|È – తŒ|
ను నదుí
– Áటwప~
e ాహమల †Ñంప1í – వరదల కÈ – క ా’ÑÈ – దూరమyÔ ను ఉఱుమలÈ – ఉర“మలల€
శంపల – మర“ప1ల aక! సంపదల – సమృదు§ల మ³ ŸÈ – లŒ|ను «ారద~äళÈ – శరదృతžవ1నందుP
º¹¹P మఱయÈ – ఇంకను ìవనంబల – ఉాధులను šjkƒ – వద*†Ñట w šమల – పంచమలమలలŒ›న
—పంచమలమల N ఆణవ ా0›Ëక ´మ³yక ·మ³yãయ Qf0á
నమల అ Ÿjk ఆ
త˚
రå నల€ క*Œ|jk
jk

August 7 

మలమలœ
మలమలœ ఙ!న – šఙ!నమ వశంబనÈ – •ేత మక‹ల – çమ¢ ంgmన~ార“ అగ – ఐన ప1ర“ష –
ప1ర“షžలల€ రత ంబల – «Æ{షÄ^_`న~ా0› •ెను నÈ – šధమగ •ెను  – చక!గనుండ}టను వద* –
šjkƒ†Ñట w

­ను È

–

ఆాశమను

šjkƒ

–

వద*†Ñట w

~ాయ

–

Œా*~ాటˆ

వశంబల

–

అనుగణమŒా వ1నš ఐ – అy  ~Ÿ*+š0›’ి – •ెgm0› చను – వ1 ^Óఘంబలను – ^Óఘమల ^Óఘ –
^Óఘమల పటల – సమ]హమల రéêతంబను – లïqgm కలశభవ – అగస‹ Н మq – ఋ¸ిÝ
సéêతంబను – కîjkనgm అy – ఐ šఙ!న – šమలఙ!నమ అ Ÿjk gzప – gzపమ•ేత šల’ితంబ –
పeా/ంచునటwgm అగ – ఐన ֌› – ఋషžల హృదయంబ – మనసు చందంబనÈ – వలΝ ˜భంబ –
ప0›˜ద§ ^_`నgm ఐన – అyన నభంబను – ఆాశమన నభంబనÈ – ఆాశమనందు Áల – నల+ Ÿౖన
దుకîల – మ0›‚లïq వస‹ మల š
న – ^Óలకటˆనందు సంయక‹ – కîడ}‰q ఉన  మా‹ఫలంబల –
మత మల వడ}వ1నÈ – వలΝ Ÿగడ}చుÈ – అfశyంచునటw ఉడ} – నతeమల aక! గణంబలను –
సమ]హమల ఉడ} – నతe గణ – సమ]హమల మయ]ఖంబÈ – ాతžలaక! ‰వ1(ల –
మదమలను ఉ~Ÿ(తž
‹ గÈ – బహ ­క!*Œా ‰q – అపహ0›ంƒ qవ(టwల+ చుÈ – అfశyంచుచు బeహËండ –
బe°Ëండమ అ Ÿjk కరండ – ండమనంద* కర‘xర – పచŠకర‘xరప1 ఖంj
యమ³నంబల –
పలకల€యనదŒ›నš అగ – ఐన చందe – చందుeq aక! ‚రణంబలను – ‚రణమల చందe‚రణ –
~Ÿ Ÿ లల సమËర నంబనÈ – బగŒా, కట•ేత సగరÞంబల – ¢ ట లగలš ఐ – అy  భ]­ – äల ‚È
– క దురÞరంబల – భ0›ంప0ాqš అగచుÈ – ఔతž qంjk – qండ}Œా పంjk – ఫ*ంƒ °*క – ’èద Œాq
0|Íతž aక! కర – •ేfయంద* q/త – ~ాjkyÔ`న లšతe – ‰డవ*
0ా – పదును aక! సంరంభంబÈ –
ఆటపమను తలంƒ – తలచు‰q తల+ jk*+ – ఖంŒార“పjk y ~Ÿల~ŸలకÈ – ెలెల+Œా ాఱుచుÈ –
ఐ త త*+ – త*+  అగ – ఐన šశ(ంభర – భ]gేš కÈ – ‚ మను‰q – ప&q పeణతంబల –
÷క!నš ఐ – అy  వడంకచుÈ – వణû‚ త ఎఱుంగÈ – ె*యనటˆ
+  ÷ఱyడ}చున  –
÷ర†Ñట ˆ‰ంటˆన  †Ñంప1నÈ – šధమŒా సంపన ంబల – సమృgm§Œానున š ఐన – అyన ఎను ల –
~Ÿను ల కంకల ~äగ
e నÈ – బర“వ1 వలన ~ాe* – äలక వంŒ› Œా*È – Œా*~ాటˆనక తలచుÈ –
చ*ంచుచు మరËర – మరమరమ Ÿjk ధ(నులÈ – చప1xళÛÝ ,ారస ంబల – రసవంతమలÎౖనš అగ – ఐన
కలమ – వ0› ఆgm – మన గ సస ంబల – †Ñౖర+ “ సస – †Ñౖర“ల మంజ0Ò – కంకల ప1ంజంబలÈ –
గతž
‹ లను ‰ంచక – సంòƒంపకంj
 చంచువ1లÈ – మక!లÝ తžeంƒ – తžంచు‰q కబ ంƒ – ­ంŒ› †ిల+
– †ిల+పþల †Ñంటw – ఆడపþల తండంబలÈ – సమ]హమలÝ కîjk – క*’ి కడ}ప1లqండ –
సంతž¸ిŒా ^_‚! – ­‚!*గfq šక!š0›’ి – ­క!* ఉ¢ xంŒ› •Âక!చుÈ – gేహమలమరచుచు
feక!లŒÂq – f|!f‹ ~Ÿ0{|f‹ మ° – ŒÂపx ఉతž
‹ ంగ – ఎె‹ న 
సమంƒత – చక!టwš yÔ`న మంచ – మం•ెల†Ñౖ
పegేశంబల – •áట+ క ఎ‚! – ఎ‚! సంచ0›ంచుచుÈ – ^_లగచు ~Ÿను ల – కంకలక ావ* –
ాపల³ాయచు ఉన  – ఉన టw అను లÈ – ’ీ‹ ల
 aక! |ంప1 – ఎర{q çవ1లÈ – †Ñదవ1లను
úంబఫలంబల – gొ ండపండ}+ అq – అq కఱƒ – మక!లâ jkƒ త¦ – ~ా0› కర – •ేతžల ,ా2నంబలÈ
– చపxట+ వలన ఉ*‚పjk – అద0›పjk ఎగ’ి – ఎŒ›0› చను – వ1నటw ˜క – ƒలకల qకరంబల –
సమ]హమల కలకలంబలను – కలకలధ(నుల కలహంస – 0ాజహంసల òక – చక{~ాకమల ,ారస –
బöగ
ర“పþల òల³హల – కలకలధ(నుల•ే మంjkతంబల – అలంక0›ంపబjkనš ఐ – అy  qంjkన –
qండ}Œా ఉన  qరËల – స(చŠ^_`న జలంబల – Áర“ కల – క*Œ›న జల³శయంబలను – •ెర“వ1ల
జల³శయమల – •ెర“వ1లల€q జలమల – ÁళÚ۝ అనుgmనమ – పef0á՝ ఇగరÈ – ఎంjkపతžండŒా
గృహమలÈ – ఇండ+ ల€ బeతžక – ìšంచగల gmనమల – 0áÕల చనుట – గడƒ వ1చుండ}ట ఎఱుంగq – 
ె*’ి‰నq మనుÕల – మ³నవ1ల గమqకÈ – వలΝ fర“గ – ^_లŒ|jk జలచరమల – మ
దుల జలచర
– మ
దుల హృదయమల – మనసులల€ బöగడ} – బöదుర“ కదురÈ – Ÿల‰నునటˆ
+  jొం‚ – అడ}గంటw
ఇం‚న – ఎంjk yన నదులను – ఏర“ల నదుల – ఏర“ల అందుÈ – ల€ కర‘xర – కర‘xరప1
మండపంబల – మండపమల ెఱంగన – šధమగ మణû – ర
 ల కటwమంబల – అర“గల మ³టw!q – 

º 

7

వలΝ ,'ధ – భవనమల , ాన – ^_ట+ మ³ర
ంబల – g
ర“ల జÀడను – వలΝ šల€‚తంబల – కనబడ}నš
అగ – ఐన నూతన – ‰త‹  ’Ñౖకతంబలను – ఇసుకgmబ3ల ’Ñౖకత – ఇసుకgmబ3ల†Ñౖ పegేశంబలను –
సh లమలందు ఉదయ – ¢ దు×టw ~äళలÈ – ప&ట qత కరË – పef0áՕేయకరËల —qత కరËల N
సం
వంద
gm šéêత కరËలœ
కరËలœ అనుÊాన – నడ}ప1ట యందు qరతžల – ­‚!* qష గల~ార“ అగ – ఐన
మనులను – ఋషžల మqకన ా – ఋ¸ికన ల aక! కర – •ేfయంద* కలశ – కండలల€q స*ల³ –
Áటw•ేత అظిక‹ – తడ}పబjkన మ]లంబల – ÷దళÚÛకలš అగ – ఐన త వన – మq~ాటwకలల€q
బల – లïత ,ాలంబలను – •ెట+ ˆ ,ాల – మgmם šట†ి – •ెట+ ˆ ~ాసంfా – ప&లగ0›šంద కంజ – ¢ దల
ప1ంజంబలÈ – సమ]హమల aక! తఱచున – దట ^_`ఉండ}ట•ేత ఇమడ‰q – •ేర“‰q gmనకర –
సూర“ q ‚రణమí – ‚రణమల కÈ – క కర“వ* – Œా* ‚È – ‚ •ÂరÈ – పe~ä/ంచుటక ~Ÿరవ1 –
ల పడq – ాq వనమలను – అడవ1ల వనమలÈ – అడవ1లందు తర“ల – •ెట+ ‰మËలÈ –
‰మËలందు ఆకలమలÈ – ఆకల అలమల ఏకలమËల – చుట బöట wనš ఐ – •ే’ి ^_సంŒ› – ^Ӓి
మసర“కš’ి – బల^_‚! ‰{š( – మgmంƒ ‰మË – దంతమల ‰నల – ƒవర+  సూటw – ~ాjkదనమÝ ఏటw –
ాలవల దర“లÈ – గట+ ను తeš( – తš( ƒ­Ë – •ెదరŒÂటw క­Ë – కమËలà ¢ jkƒ ò0ాjెడ} – మటw
ఎగజలÎ+ డ} వనగజంబలను – అడš ఏనుగల గజ – ఏనుగలaక! కంభ – కంభసh లమవంటw కనక –
బంŒార“ కంభ – కండలవంటw ర“ƒర – పeాశమక*Œ›న కచ – స‹ నమల ర – బర“వ1•ేత ñర“ –
భయపడ}చున టw మధ – నడ}మలÃటw సమంƒతల – చక!Œానున ~ార“ అగ – ఐన •ెంƒతలను –
•ెంచు’ీ‹ ల
{ రమËల – భయంకర^_`నš అగ – ఐన ~ాలమËల – బణమల
  •ెంƒతల – •ెంచు’ీ‹ ల
  కî
,ారమల – సతž
‹ వలవలన •ెjk – న/ంƒ బöjkదంబగÈ – ­‚!*Œా ాదంబలÈ – ాళÚ۝ టˆeపడÈ –
తడబడŒా †Ñను – †Ñద׆Ñదם అŒాధంబలÈ – Œáతžలల€ పడ} – పjk yÔjk వ0ాహ – అడšపందుల
ప1ండ0Òకంబలను – †Ñద×ప1లల ప1ండ0Òక – ెల+
మరల కంద – ‰ండమలÎ+ ల కమద – ెల+కలవప&ల
కరంటక – పచŠŒá0›ంట ఆgm – మన గ కసుమ – ప&ల aక! మకరందంబ – ే Ÿలను ò{* – 
Œ› ే*
– తq’ి , * – •Â‚! ~ా* – అfశyంƒ మ° – ŒÂపx అహంకృతžలÈ – అహంారమలÝ ఝంకృతžలÈ
– ఝ³ంారమలను •ేయ – •ే’Ñjk ేటw – తž^_Ëదల కదుప1లను – సమ]హమల కదుప1లÈ –
గంప1లల€ కలయక – కîడకంj
 ఎదక*Œ› – ఎదకటw మదమనÈ – ామమదమ•ేత అదను –
తŒ›నసమయమ పదను – ప0›ాకమలను ఎఱంŒ› – ె*’ి‰q మదన – మనËథుq మ³ర
ణ – బణమల•ే
†èe0›తంబల – †èe0ª†ింపబjkనš ఐ – అy  †Ñంటw – ఆడజంతžవ1ల తžటˆమల – సమ]హమల ~ŸంటÈ –
~Ÿంబjk చq – y ఒంjొంటwÈ – ఒ‰!క!g
qq Œ|ంటwంచుచÈ – g
టˆతž తగలÈ – ఆqŒా Ÿ‚!
గరÞంబలÈ – చూలలను Ÿ‰!లప1 – qలబడజªయ మృగ – మృగమలను వృషభ0ాజంబల –
ఆంబ# తžల క*Œ› – క*Œ›నgై 0ాజ0ాజ – కబర“q గృహంబÈ – ఇంటw పŒ›gmÈ – వలΝ šల’ిత –
పeా/ంచునటw కంద – ÷ల+ లà కందq m పదË – కమలమలà పదËq m ,'గ ంబ – òరదŒ›నgm
సంపదకలgm ఐ – అy  గ é(ను – దురదృష వంతžq కరËంబ – పq 0ªఖÈ – వలΝ అ˜{త – šనబడq
Áలకంఠ – ŸమళÛ /వ1డ} అ Ÿjk శబ× ంబ – ªకలగలgm †èర“గలgm ఐ – అy  శబ× «ాస‹ ~
 ägm – ~ా కరణ~äత‹
aక! హృదయంబ – మనసు బగనÈ – వలΝ šశద – qరËల^_`న సxష ^_`న పeాశ – ~Ÿలగల•ే
వ ¯‹కరణలÝ అØ0ామంబ – మ Yఙ^_`నgm ఐ – అy  0ామ – ”{0ామq సంŒా{మంబ – యద§ మ |ÍవjkÈ
– వలΝ బణ – నల+ Œá0›ంట ~䌛సల•ే šల+ల•ే అలంకృతంబ – అలంక0›ంపబjkనgm ఐ – అy  కృ
ంత –
యమq హృదయంబ – మనసు కరణûÈ – వలΝ అపంకంబ – బరదలïqgm ాపమలïqgm ఐ – అy 
పంకజÀసను – బeహËgేవ1q Œªహంబ – q~ాసమ ,¢ ంప1నÈ – వలΝ 0ాజహంస – 0ాయంచల•ే
ŒÂపxఆతËఙ!నుల•ే š0ాజమ³నంబ – š0ాøల+నgm ఐ – అy  మ³నధునుq – ఆ
ËØమ³నమగల~ాq
చ0›తంe బ – నడవjkక ,¢ బగనÈ – వలΝ అకలËష – స(చŠ^_`న కపటమలïq ìవనంబ – Áర“గలgm
ìšతమకలgm ఐ – అy  వనq m – సమదeమ —వనq m N వనమ cÁటwd‚ q m cగqవంటwgdm కడ*œ
కడ*œ 
¢ లప1నÈ – వలΝ స­Ë త – సమృgm§Œాక*Œ›న భ]భృ¦ – ‰ండ 0ాÕల ~ాéêÁ – ~ాగలà ’è
~ాéêqÝ

August 7 

సంకంలంబ – కలకలమగలgm ఐ – అy  కల – మంƒవంశప1 వధూ – ఇల³+ళÛల€ రత ంబ – «Æ{షÄ ž0ా*
•ెలవ1నÈ – వలΝ అదృష – కనబడq పÖధరంబ – ^Óఘమకలgm ా*ండ+ కల³^_ ఐ – అy  ధరణû –
భ]­ ‚È – ‚ డవ1 – అలంారమ ఐ – అy  శర
!లంబ – శరదృతžవ1 వ•ెŠÈ – వƒŠనgm అందుÈ
– అప1xడ}P
º¹ºP ~ాÕల – గర{ మల‚•ెŠjk —~ాÕలÁ0ాజనమల N యద§ మలక బ#
బ# వ1నప1xడ} గర{మల ఏనుగల
రథమల మన గ ~ాq‚ Á0ాజనమ c°రfd
°రfd ఇƒŠ °రf మంటల సవ మŒా చ*ంƒన జయమ కలగను
అq šం•ెjk ~ాడ}క కలదు g
qq ~ాÕలÁ0ాజనమ అందుర“œ
అందుర“œ Á0ాజనమల – °రతžలను «ాంfకరËల
0ాÕల – 0ాÕల aక! జయగమనమలను – gmŒ›(జయయ³తeల 0ాøత – పeా/ం•ెjk ల£ీË –
ల£ీËgేš‚•ే’Ñjk ప&జలÈ – ప&జల gేవ –

gేవతల aక! ఉత¼వమల – పండగల 0ాøలÎ+ È –
šల’ిలÎ+ ను జగfÈ – ల€కమ అందుÈ – ల€ 0ాజకలïంg
e – మ°0ాజÀP
º¹7P •ేగ – •ేవ పటˆ~Ÿౖన •ెఱుక – •ెర“కగడ šంటను – šల+నందు బగగÈ – చక!Œా Áల€త2లంబన – నల+
కలవప&వ1ను బణంబŒా – అమˌా సంÖగంబ – సం mంచుట •ే’ి – •ే’ి మదనుడ} – మనËథుడ}
~äగంబనÈ – వjkŒా šరéêజనులÈ – šరహమగల~ా0›q ~äటjెÈ – ~äటjెను ఒŒ›È – ప&qకÃP
º¹UP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ సురంబ – పeాశవంత^_`నgm ఐన – అyనటw శర¦ – శరదృతžవ1నంద* ~ాసరంబలÈ
– gmనమలల€ Œášందుడ} – కృషž¿డ} —Œášందుడ} N Œáవ1లక ఒడయడ}
¿ డ}œ
ఒడయడ} కృషž
డ}œ Œáప – Œáపకల బృంద –
సమ]హమÝ స^Óతžండ} – కîjkన~ాడ} ఐ – అy  బృంg
వనంబననÈ – బృంg
వనమల€ పసులÈ –
ప˜వ1లను ¢ సగÈ – చక!Œా ^Óప1చు – ా*ంచుచుP
ººP క0ా¿ – •ెšయందు అవతం’ిత – ’ిగప1వ1(Œాతž0›­న క0›¿ార – ‰ండŒáŒ›ప1వ1( పeభ – ాంf గండగ –
•ె‚!*పలకల దు fÈ – ాంfq కడలŒÂలప – ఓjkంచŒా భవన – ల€కమలను çహనమ –
çéêంపజªయనgm ఐన – అyనటw భ] – కనుబ మల šల³సంబ – చక!టwకద*కల ÃÈ – Ãటw ~ామ –
ఎడమ గ – పక! ఆనత – వంచబjkన వదనమ – çమ ఒపxÈ – అందŒ›ంచుచుండగ అపసవ – కjk
కర – •ేf aక! మృదుల – మృదు~Ÿౖన అంగ@ – ~äళÛ aక! •
తž0› – äర“x షడå మ – షడå మస(రమ
aక! ధ(q – ధ(q ‚È – ‚ మరË – రహస  సరణûÈ – మ³ర
మను చూపÈ – చూప1చుండŒా j
ా* –
ఎడమా* దÈ – ద అడ మÈ – అడ మŒా •
ƒ – •
†ి q*xన – ఉంƒనటw పద – ా* నఖ – Œáర+ 
దు fÈ – ాంf భ]­È – äల†Ñౖన పeú3‰నŒా – ~ా †ించŒాP
ººPP మ0 – ’ిగయంద* †ింఛమÈ – Ÿమ* †ింఛమ కంఠ – ^_డల€q g
మమÈ – వనమ³ల ^_ఱయÈ –
పeా/ంచుచుండŒా šల’ిత – స(చŠ^_`Õెjk Œా{మమనÈ – సంŒÒతš
సమÝ ఒక! – ఒా క ~äణవ1 –
†ిల+నŒá{š యందు బeహË – ŒÂపx ~äదసంబంధ^_`న Œాంధర(ŒÒతంబ – అfచక!టwŒానమను పరగÈ –
పeా/ంప •ే’ÑÈ – •ే’Ñను చతžరనటమ]0›‹ – ”{కృషž¿డ} —చతžరనటమ]0›‹ N చతžర c­‚!* äర“xగలd
“xగలd నటˆq
వంటw మ]0›‹ cస(ర‘పమ కల~ాడ}d
¿ డ}œ
కల~ాడ}d కృషž
డ}œ Œáాలచక{వ0›‹ – ”{కృషž¿డ} —Œáాలచక{వ0›‹ N Œáపకలక
మ°0ాÕ
¿ డ}œ
మ°0ాÕ కృషž
డ}œP
ººP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ హ0› – కృషž
¿ డ} ~äణ – మర@
దంబÈ – రవమను ప&0›ంపగÈ – ఊదుతžండŒా
మ³ర – మనËథ šార – šారమలక é$తžవ1 – ారణమ అగ – ఐన త¦ – ఆ aక! ŒÒతంబÈ –
Œానమను ఆ*ంƒ – šq ’ిగ
ల – లజå లను •
*ంƒ – వద*~ä’ి మక!వల – అను0ాగమల •ెక!ల<త‹ È
– అfశyంచŒా Œá†ికల – Œá†ిా’ీ‹ ల
  ఓ†ికల – 
లమల లïక – లïక వ1ట•ేత తమతమ – ~ా0›~ా0› 
¢ తž
‹ కె‹ లÈ – ’è éêతžల 
ర“ను – 
మ తత‹ ఱంబనÈ – తú3బ3Ý పదుగర“È – పgే’ిమgm
ఏగర“È – ఐgే’ిమంgm తžటˆమల – గంప1లగ కటw – ఏరxjk ø*ú* – రహస ప1 మచŠటల –
కబర“+•ెప1x‰నుట కÈ – క •ÂƒŠ – ఆరంØంƒ తమల€నÈ – ~ా0›ల€~ార“P 

U 

´

ººP శ{వణ – •ెšయందు ఉదంƒత – ­‚!*చక!Œాఉంచబjkన క0›¿ారమÈ – ‰ండŒáŒ›ప1వ1( ÃÈ – Ãటw స(ర¿ –
బంŒారమ అభ – వంటw •ేలంబ – వస‹ మ
  ÃÈ – Ãటw అవతం,ాyత – /గయందుంచబjkన మjk †ిను Œా
ఉంచబjkన ª‚ – Ÿమ* †ింఛమÈ – †ింఛమ కంచమ ÃÈ – Ãటw అంజ – పదËమల g
మంబ –
దండ ÃÈ – Ãటw స(వ˜ండ} – స(తంతžeడ} ఐ – అy  మధుర – fయ Ÿౖన అథర – †Ñదవ1లసxర అ Ÿjk
అమృతమ – అమృతమ •ేÈ – •ేత వంశంబÈ – మర q ప&0›ంచుచుÈ – ఊదుతž ఉšg
– వq

మ³ధవ1డ} – కృషž
¿ డ} —మ³ధవ1డ} N మ³ధš †ియ
e డ}
¿ డ}œ 
డ} కృషž
డ}œ ఆల – ఆవ1ల ~ŸంటÈ – ~Ÿంబjkq వనమ
– అడš అందుÈ – ల€ ఒాx0|jkÈ – చక!Œాఉ
 డ} చూƒే – చూƒf~ాP
ºº´P 0ా~ä – రమ˝ సుంద0› – చక!qచుక! ఏ^_ – ఒ’èT బ# టw – వq
 šన~ä – šనుమ 0ాìవ äతžeండ} –
పg
Ëþడ} కృషž
¿ డ} బృంg
– బృంg
వనమ  mÈ – g
ర“లమËట తగÈ – చక!Œా ~äణవ1È – మర q
ఊదుచుÈ – ప&0›ంచుచు లస¦ – ేటŒాయన  సవ – ఎడమపక!క ఆనత – వంచబjkన ఆస ంబ –
çమ ÃÈ – Ãటw భ]
e – కనుబ మల š
సమలÈ – కద*ంచుటలÝ అంగ@ – ~äళÛ aక!
క{మమలÈ – ~ాడ}టల€q లయల ¢ ల³xరÈ – చక!Œాయండ}నటˆ
+  షడå ంబÈ – షడå మస(రమ ాÈ –
కలగనటˆ
+  ాšం•ెÈ – •ే’Ñను ప*‚ం•ెను నటˆ – నటˆq భంŒ›È – వలΝ బeహËమ – ŒÂపxgm
~äదమయ^_`నgm అగ – ఐన త¦ – ఆ aక! Œాంధర( – గంధర“(ల •ేయనటw సంŒÒతమÈ – ŒానమనుP
ºº·P తల|ను – చ*ంƒ yనgm ŒÂబ3నÈ – తటలన ƒత‹ మ –
మనసు న
þq – పg
Ëþq కృషž¿q
మధుర – ఇం†Ñౖన ~äణ – మర@
దమ – రవమ
–
aక! నులÈ – •ెవ1లందు , ‚న –
తŒ›*న అంతమ³తeÈ – అంతమ³తeమ•ేత ä •ె*య³ – ’è éêతž0ాల ఇక – మ0› ఏటw – gేq‚ ~Ÿఱప1 –
బöదుర“ ƒంfంపగgే – ఆల€ƒంచుమP
ººQP
–
క ÃడÈ – Ãటw Ãబటˆ~ా ~ŸఱవÈ – బöదర“ వలgే – పడవదుם
–
క Ãడ Ÿ – Ãకîj

‰నుచుÈ – Ùసు‰q y – ~Ÿ ۝ న నద*þÈ – కృషž¿q —న నద*
నద*þడ} 
*þడ} N న న c
మరd 

మరd దళ
c0ªకలవంటwd అþడ} cకను ల కల~ాడ}d
¿ డ}œ
కల~ాడ}d కృషž
డ}œ Á – Á Ãడ}తÈ – Ãటw ప*‚ం•ెదÈ –
మ³ట+jkం•ెదను Á – Á Ãటw – Ãాటw సహచర“లÎౖన జనంబ – ~ార“ ^_చŠÈ – ^_చుŠ‰నునటˆ
+ Œా Á –
Áద Ãడ} – ఒటˆ సు – సుమ³P
ºº¹P అq – అq †Ñక! – అ äక భంగలÈ – šధమలŒా ఒ0á‹ర“ను – ఒంjొ ర“లను ఉgే×/ంƒ – గ0›ంƒ పలకచు –
•ెప1x‰నుచు Œáప – Œá†ిా సుందర“ల – ’ీ‹ ల బృంg
వనంబÈ – బృంg
వనమన కÈ – క Œášందుq –
కృషž¿q ‚È – ‚ ఎదుర“ – ఎదుర“Œా చq – y పరమ – అత mక^_`న ఆనందంబనÈ – సంÃషమÝ
అతqÈ – అతqq తమ – ~ా0›aక! మనంబలÈ – మనసులందు పefపదంబనుÈ – అడ}గడ}గనక
ఆ*ంగనంబ – Ïగ*ంచు‰నుట •ే’ిన – •ే’ినటw ~ారల – ~ార“ అగచుÈ – అగచు 0ామ – బల0ామ
కృషž¿లÈ – కృషž¿లను ఉgె×/ంƒ – గ0›ంƒP
ºººP నవ – ‰త‹  Œá,ాhనక – ప˜వ1లgొ jk అ Ÿjk రంగమ – రంగసh లమ అందుÈ – అందు పరమ – ­‚!*
ఆనందంబనÈ – సంÃషమÝ చూడÈ – చూచుచుడŒా పల+ వ – లïతƒగళ۝ Áల€త2ల – నల+ కలవప&వ1ల
†ింఛ – Ÿమ*†ింఛమ పదËదళ – 
మరప&ల0ªకల మ³ల³ – దండల వస‹  – మంƒబట ల సంపను ల –
క*­గల~ార“ ఐ – అy  కవ – జ»jk జతŒా ఐ – అy  ~äణవ1ల – †ిల+నŒá{వ1లను ఊదుచుÈ –
ప&0›ంచుచు బహ

– ­‚!*Œా నట – నటˆల aక! ఆారంబలÈ – స(ర‘పమÝ ª@ – š Yదప1 

ండవమí – Ùవe^_`న నృత మలను •ే’Ñదర“ – •ేయచు
 ర“ ఈ – ఈ పe’ిద§^_`న కమ³రకల –
బలర“ ~äడ!È – సంÃషమÝ ా­నుí – పడతžల —ా­q N ామమ కల³^_ ా­ంచదŒ›
^_ ’ీ‹ œ
 
కంటw0ª – చూ’ిf0ాP
ºº7P ఓ – ఓహ  •ెలవల – ’è éêతžలల³0ా šనుjీ – šనంjk ~ా•
– Yటwమ³టల cవ0›¿ంపలïqd శతకంబ –
వందల ఏలÈ – ఎందుక వ0›¿ంపంŒా – సు‹fంచుచుటక ల€చనమల – చూప1ల కను ల క*­ – సంపదల

August 7 

ఉన ందు ‚È – క ఫలమ – పeÖజనమ ఈ – ఈ పe’ిద§^_`న •ెలవ1రÈ – సుందర“లను చూడగలగట
– చూడగలగట ఇంfయ – ఇంే సుంjీ – సుమ³ అంjkP
ººUP అq – అq ప*‚0› – •ెప1x‰q0› అందుÈ – ~ా0›ల€ ‰ందఱు – ‰ంతమంgm ŒášందుÈ – కృషž¿q ఉgే×/ంƒ –
గ0›ంƒP
º7P ఒనరÈ – చక!Œా ~äత
e ల – Œá†ికల కÈ – క ఇంచుక – ‰gm× Œా ఏqయను – ఐyనను లïకండగÈ –
­గలకండ}నటˆ
+ Œా Œáాల – Œáవ1లనుా*ం•ెjk కృషž
¿ q – కృషž
¿ q aక! |ంప1 – ఎర{q çš – †Ñదవ Ÿjk
మదు×ల Ÿjk సు
– అమృతప1 రసంబÈ – ఊటను ‰నుచుÈ – ْి‰నుచు •áద ంబŒా – šంతŒా
ç గచుÈ – పలకచు తన – తన aక! పర(ంబల – కణప1ల äతe – కను లక పర(మల –
పండ}గల ాÈ – అగనటˆ
+ Œా ద0›xం•ెÈ – గ0›(ం•ెను ప&ర(ంబనÈ – ప&ర(జనËమనందు వq
–
పడٝ ఎటw – ఎల³ంటw తపంబÈ – తపసు¼ను •ే’Ñ ‰ – •ె’ినgో కg
 ఈ – ఈ aక! వంశంబ – ~äణవ1
వంశంబ – జÀf ల€È – అందుP
º7P మgm
– మదు×గమ³Ë ఏ – ఏ aక! తటwÁ – నgm aక! పయ – Áటw కణమలÈ – úందువ1ల•ే
మÈ – ఇంతకమందు ఈ – ఈ aక! ~äణవ1 – ~Ÿదుర“కర{ ఇంత – ఇంతŒÂపxgm అyÔ È – అyనgో  ఆ
– ఆ aక! నgm – ఏర“ స¦ – మంƒ ప1తžeqÈ – ‰డ}కను కన  – కqనటw త*+ – త*+  పŒ›gmÈ – వలΝ
నందంబ – సంÃషమ ÃÈ – Ãటw äడ} – ఇ~ాళ సమËద – సంÃషమక*Œ›ం•ెjk హంస – హంసల aక!
ధ(q – ర“తమ ాట – Œానమ ాÈ – ాŒా šకచ – šక’ింƒన పదË – కమలమల «Æ{ణû – పం‚‹
0áమ³ంచమ – గగ0ాxటˆ ఐ – అy  ఒదవÈ – జతపడŒా తžంగ – ¢ డ~Ÿౖన తరంగ – అలల అ Ÿjk హస‹ –
•ేతžలÝ నటన –
ట Øనయనమల ఉgో గంబÈ – పeయత మలను ాšంపgే – •ేయg 
•ేయనుP
º7P న Yదర“ – šషž¿మ]0›‹ భక‹q – భక‹డ}q కq – చూ’ి కలÕల – స(కలసుhల పeమద – సంÃషప1
అ˜{జలమÈ – కÁ టwq క0›యÈ – ార“Š ెఱగÈ – šధమŒా మ³ కల – •ెట+ ˆ ప&gేqయల –
మకరందమలను ఒ*|డ}È – ార“Šచున š న*
þq – పg
Ëþq కృషž
¿ q •ేf – •ేfల€q వంశ
ళమ
– ~äణవ1 ç తÈ –
దమవలనP
º7´P
– äను •ెంgmన çసంబÈ – çసమనక ఎgm× – ఏgm ^Óర – ప0›­f šను – šనుమ äÈ – äను

–
aక! ప&ర( – మదటw జనËంబలÈ – ప1టˆకలల€ లïమ³ – యవf —లïమ N లïత వయసు!0ాలœ
వయసు!0ాలœ
Yమల – ’ీ‹ ల
 •ేయ వeతమల Yచు•áÈ – •ేyనప1xడ} అకట – అÖ  ా ంgz – యమ
నgz తటwÈ
– Ùరమన ~äణవ1 – ~Ÿదుర“ను ఐ – అy  భ]­È – భ]ల€కమన ప1టెదÈ – జqËం•ెదను అq – అq
అంచుÈ – అనుచు òరÈ – ò0›న•á తగgే – స0› yÔjkgmకg
 బ# m*+ – ె*šెచుŠ‰q ఎటె+ :నను –
ఎల³Œ|Íనను ఈ – ఈ aక! బమ – జన˝ అందుÈ – ల€ ఇప1xడ} – ఇప1xడ} మ³ధవ – కృషž
¿ q అధర –
†Ñదš, కట Ÿjk సు
– అమృతమ ానంబ – 
గట కల

È – లØంచును కgే – కg
P
º7·P ాళంgz – యమ
నgz కîలంబనÈ – గటˆనందు ఆ@ – ’è éêతž0ాల ఈ – ఈ aక! నందతనయÈ –
కృషž¿q —నందతనయడ} N నందుq ‰డ}క
¿ డ}œ
‰డ}క కృషž
డ}œ అధర – †Ñదš, కట Ÿjk అమృతమÈ –
అమృతమను ò{లÎjk – 
Œ|jk ~äణవ1È – ~Ÿదుర“కర{q ~äణవ1q అగ – అyÔ jk YమÈ – వeతమను ఏ
– ఏ ల³గనÈ – šధమŒా Yమ – ఆచ0›ంచ వచుŠÈ – వచుŠ Y ఎఱŒ›ంపగgే – ెలప1మP
º7QP వq
– ’ీ‹  కృషž¿డ} – కృషž
¿ డ} నల+ q – నల+ టw ఘనమ – ^Óఘమ అqయÈ – అq ~äణ – మర@
రవమ –
దమ గరå నమ – ఉర“మ అqయÈ – అq మనమనÈ – మనసునందు తలƒ – šంƒ
0Âప1xచుÈ – ªకల~äయచు అనవరతమ – ఆగకండగ Ÿమ* – Ÿమళ۝ తžటమల – సమ]హమల
ఆjెjkÈ –
ట మ•ేయచున š కంటే – చూ’ిf~ాP 

´ 

´

º7¹P Œ›0›చర – Œ›0›జనుల ­థునమల – దంపతžల ఓ*È – •
టˆన ఉంjk ప0›‚ంపÈ – చూచుచుండŒా కృష¿ –
కృషž¿q ాద – ాదమల అ Ÿjk పదË – పదËమల†Ñట wన అం‚తమ – గర“‹ల కలgm ఐ – అy 
సుర0ాÕనగ0› – అమ0ావf —సుర0ాÕనగ0› N సుర0ాÕ cఇందుeqd
qd నగ0› cపట ణమd
మd అమ0ావfœ
అమ0ావfœ కంటెను –
కంటె తర“ణü – యవÙ —తర“ణû N తర“ణ వయసు!0ాల
వయసు!0ాల ’ీ‹ œ
  బృంg
వనంబ – బృంg
వనమ తద× యÈ –
అ mకమŒా ఒ†ÑxÈ – చక!Œా ఉన gmP
º7ºP అమర – gేవ
 ఇందe – «Æ{షÄ žల అంగనల – ర ల ఆకసంబనÈ – ఆాశమనందు šమ³న –
šమ³నమలందు ఆర‘ఢ}ల – ఎ‚!న~ా0|͝ వ1చుÈ – వళÚÛత కమల³þÈ – పg
Ëþq కృషž¿q
˜భమ]0›‹È – కృషž
¿ q —˜భమ]0›‹ N ˜భమల స(ర‘ప^_న
` ~ాడ}
¿ డ}œ
~ాడ} కృషž
డ}œ ాంƒ – చూ’ి మర@ –
~äణ ŒానంబలÈ –
దమలÝ అందందÈ – మ³టwమ³టw‚ కర¿ మలÈ – •ెవ1లందు qలxచుÈ –
ఉంచు‰నుచు ^Óఖలí – ÷ల
ళÚ۝ వదలŒా – డŒా
థ – భర‹ ల అంకమధ ంబలÈ – ఒjkల€ పeమg
–
సుంద0Ò —పeమద N ­‚!*
* సంÃషమ కల³^_ ’ీ‹ œ
  ~ాe*0› – ~ా* y0› చూƒే – చూ’ిf~ా šవశల –
పరవ˜ల ఐy – అy y పం•
˜గ – మనËథ~äదనల•ే —పం•
˜గడ} N అరšందమ అ«¬కమ
´చూతమ ·నవమ*+ క QÁల€తxలమ అ Ÿjk ఐదు బణమల
బణమల కల~ాడ}
కల~ాడ} మనËథుడ}œ
మనËథుడ}œ eంతల –
భeమŒÂన ~ార“ —మనËథుq పంచబణమల N çహనమ ఉ
Ëదమ ´సంతపనమ ·«¬షణమ
Qq«ÆŠ¸ీ కరణమœ
కరణమœ ఐ – అy Pº77 ానలÈ – అడవ1లల€ ఉండ}చుÈ – ఉంటˆ సరస – నవరసభ0›త^_`న
—నవరసమల N శృంŒారమ °స మ ´కర“ణమ ·ర మ Q0Ïదeమ ¹భయ³నకమ
భయ³నకమ ºñభత¼మ
7అదుÞతమ U«ాంతమ
EచుŠతగ
ల ావచుŠœ
«ాంతమ q సంఖ ఇతర సందరÞమలల€ éE
éచుŠతగ
ావచుŠœ Œాన – సంŒÒతప1 š~äక – 
ె*š ఙ!నమ šé(న – లïనటw జÀతల – ప1టˆకలకలš ఐ – అy  నులÈ – •ెవ1లందు äడ} – ఇ~ాళ
కృష¿ – కృషž
¿ q మఖ – మ]లమŒా ~äణ – మర@ రవ –
దమ య Ÿjk అమృత – అమృతప1
రÈ –
జల+ల , ‚నÈ – తగలట•ేత ^ÓనులÈ – ఒళÚ۝ ^ÓతలÈ – ^Óయటల మఱƒ – మ0›ƒ y ^_త‹q –
మృదు~Ÿౖన చూjk!È – చూప1లÝ మృŒÒ – ఆడజంతžవ1ల మృŒా – మగజంతžవ1ల ఆవళÚí –
సమ]హమల మ³qq – ’ీ‹  —మ³qq N మంƒమ³నమ కల³^_
కల³^_ ’ీ‹ œ
  చూడవ1 – చూడ}మ అమË – త*+ 
బహ మ³నమ – ŒÏరšంచుట •ే’ÑÈ – •ే’ినš కృ
రh – ధన ^_`న ƒతž
‹ ల – మనసులకలš ఐ – అy P
º7UP తల+ల – తల+ల aక! చను బల – స‹ న మ మను – ఇంతకమందు 
eవ1 – 
Œ|jk తఱÈ – అప1xడ}
తమ – ~ాటw కర¿ – •ెవ1ల ధులÈ – మ³ర
మలg
(0ా వల+ భమ – †ీefకరమ ఐన – అyన మ³ధవ1q –
కృషž¿q వంశ – ~äణ రవ – Œానమ అ Ÿjk అమృత – అమృతప1
ర – పరంపరల •ÂƒŠనÈ – దూరŒా
తžeళÛకÈ – Œ|ంతžలïయకండ ాల – స‹ న మ 0ాÈ – వచుŠనటˆ
+  fవక – †ీలŠ‰నకండ 
గక దూటక –
మ]fâ jkƒ•ేపకండ మ³నక – వదలకండ కృషž
¿ – కృషž¿q దÈ – ద దృ, – చూప1ల Ÿjk వల+లÈ
– Ùగలను •ే0›Š – ఉంƒ qలÎŠÈ – qలచున š cకదలకd అgె – అgmŒá వత¼మల – దూడల అంగనల³ర –
అందగె‹ ల —అంగన N మంƒ అంగమల కల³^_ ’ీ‹ œ
  కంటw0| – చూƒf0ాP
ºUP మమతÈ – çహమÝ çమల – çరల gm‚È – †Ñౖ‚ ఎతž
‹ ‰q – ఎf‹  0áమంథంబ –
Ÿమర“~äయటలను •
*ంƒ – ఆ†ి~ä’ి హృ¦ – హృదయమల అ Ÿjk కమల – పదËమల అగ{ంబనÈ – 
ద కృషž
¿ È – కృషž¿q q*x – ఉంచు‰q మర@ – †ిల+నŒá{š aక! Œాన –
దమ య Ÿjk అమృత –
అమృతప1 «Æ{ణû – పరంపరల కర¿ మలÈ – •ెవ1లÝ ò{లచుÈ – 
గతž ^ÓతÈ – ^Óత^Óయట మ³q –
šjkƒ†Ñట w గ త – ార“చున  ఆనంద – సంÃషప1 అ˜{ల – కÁ ర“ కలš ఐ – అy  ƒfeత –
ƒత‹ రవ1ల€q బ మËలÝ ఉపమల – లŠదŒ›నš ఐ – అy  Œáవ1ల – ఆవ1ల చూచుచున š –
చూసు‹న š అšŒá – అgmŒá పg
Ë£ీ – సుంద0Ò —పg
Ë£k N పదËమల వంటw కను ల కల³^_ ’ీ‹ œ
  £kంƒే –
చూ’ిf~ాP
ºUP జగÙజంబలÈ – •ెట+aక! —జగÙజమల N భ]­ యందు ప1టˆనš
నš వృమలœ
వృమలœ «ాఖలÈ – ‰మËలను
ఎ‚! – ఎ‚! మర@ – ~äణ శబ× –
దమ య Ÿjk అమృత – అమృతప1 స ందమÈ – ,ాeవమను

August 7 

­గలÈ – అ mకమŒా నులÈ – •ెవ1లÝ 
eš – 
Œ› ~äగ
e పjk – మతž
‹ ŒÂq బర“~Ÿ‚! Ÿ­ËÈ –
ŸమËgmŒా కృషž¿ – కృషž¿q ర‘పంబÈ – ర‘పమను ƒత‹ గమ – మనసు¼నందు¢ ంgmనgm ఐ – అy 
ఉండగÈ – ఉంjk వ1నటˆ
+ Œా అడ †Ñట w – అడ}†Ñట ెjk ‚{యÈ – šధమగ äతంe బల – కళÚ۝ తగÈ – చక!Œా
మ]’ి – మ]’ి ఈ – ఈ aక! ఖగమí – పþల •Â|!jkÈ – , * తžన š చూƒే – చూ’ిf~ా మq
– ఋషžలÎౖన జన – ~ా0› ఆారంబలÈ – వలΝ ా­Á – సుంద0Ò —ా­q N †ిeయసంగమనందు ­‚!* ఆశ
కల³^_ ’ీ‹ œ
 P
ºUP క{మ÷పxÈ – సక{మమŒా నదుల – నదుల ఎల+ È – అq  వంశ – ~äణవ1 aక! రవమÈ –

దమను ఆక0›¿ంƒ – šq సంజÀత – ప1టwన çహమలÈ – çహమల•ేత మనËథ – మనËథుq ,ాయక
– బణమల•ేతక*Œ›న త – ŒాయమలనదŒ›న š«ాల – †Ñద׆Ñదם ఆవర‹ ల – సుjkగండమల కలš ఐ –
అy  హంస – హంసల కîతల Ÿjk ~ాక మలÈ – పలకలÝ 0› – †ి*ƒ తరంగ – అలల Ÿjk హస‹ మలÈ
– •ేతžలÝ ఆక0›"ంƒ – దగ
రకల³గ‰q పదË – పదËమల అ Ÿjk ఉప°రమలÈ – ానుకల•ేత కృష¿ –
కృషž¿q పద – ాదమల అరŠనంబ – ప&జల స*†ÑÈ – •ే’Ñను 0ామ³ – రమణü —0ామ N
ర­ంచునటw య³^_ ’ీ‹ œ
  šల€‚ంƒే – చూ’ిf~ాP
ºU´P వq
– యవÙ —వqత N ­క!* అను0ాగసు‹0ాల
0ాల ’ీ‹ œ
¿ – కృషž¿q aక! వంశ –
  äడ} – ఇ~ాళ కృషž
~äణవ1 aక! q
దంబ – çతను šq – šq పÖధరంబ – మబ3ల šర“ల – ప&ల క0›’ి –
వ0›"ంƒ తన – g
q aక! శ0Òరమ – gేహమ ఎల+ È – అంతటwq ధవళ – ెల+q అతపతeంబÈ – ŒÂడ}గŒా
•ే’ి – •ే’ి ­ంటÈ – ఆాశమనందు ÁడÈ – f
యలను •ే’ÑÈ – •ే’Ñను కంటే – చూ’ిf~ాP
ºU·P మంƒ – చక!టw ఫలంబలÈ – పండ+ ను హ0› – కృషž
¿ q •ేÈ – •ేf యందు qంƒ – qంjkంƒ కర – •ేతžలను
ఆలంబనమలÈ – ఊత­చుŠలÝ Ÿగడ}చుÈ – అfశyంచుచు ఇgె – ఇgmŒá ¯{jkం•ెదర“ –
š Ygmంచుచు
 ర“ అంగన – ఇంf చూడ}మ – చూడ}మ •ెం•ెతలÈ – •ెంచు’ీ‹ ల
  †ింఛ – Ÿమ*
†ింఛమలవలΝ పతe – ƒfeంƒన •ేల – వస‹ మ
 ల•ే అంƒతలÈ – అలంక0›ంపబjkన~ా0›qP
ºUQP ఉల+ ’ిత – ఉ¢ xంŒ›న q‚!న కచ – స‹ నమల రంబనÈ – బర“వ1ల•ేత అల³+jెjk – ఊŒ› తžన  నడ}మ
– నడ}మ ÃడÈ – Ãటw అలర“ల – ప&ల దండÈ – మ³లను Ø*+ – ఎర“క యవf ఒకె – ఒా^_ హ0› –
కృషž¿q ‚È – ‚ ఇ•ెŠను – ఇ•ెŠను హల€+హల – çహమ —హల€+హల N హల+ హల+ ­‚!* సంÃషమ
సంÃషమ
ల³లసœ
ల³లసœ క*త – కల³^_ అగచుÈ – అగచు అంగన – సుంద0› కంటె – చూ’ిf~ాP
ºU¹P Œ›ర“ల – ‰ండల ఎల+ È – అq  జలమల – ÁళÚÛకలš అyÔ ను – అyనš తర“ల – •ెట+ ˆ ఎల+ È –
అq  పల+ šం•ెÈ – ƒగ0›ంƒనš ధరణûÈ – భ]ల€కమనందు గగన – ఆాశమనందు భ] – äలద
చర“ల – ^_లŒ|jk~ార“ ఎల+ ను – అందర“ను •Â‚!0› – , * y0› హ0› – కృషž
¿ q మర – ~äణ రవ –

దమ య Ÿjk అమృతమ – అమృతమ , ‚ – తŒ›* మgm× య – మగ×  కంటె – చూ’ిf~ాP
ºUºP బల – బల0ామడ} కృష¿ – కృషž
¿ ల అంఘê – ాదమల Ÿjk స0áజ – పదËమలÝ సంగమమ –
క*యగలగట , కట •ేÈ – వలన ’ిల+ చుÈ – పeా/ంచుచు ధన మ – కృ
రh ^_`నgm ఐ – అy  ఫల
– పండ}+ ప1షxంబలÈ – ప1వ1(ల అ Ÿjk ాqకí – ానుకలను కర“’ి – సమృgm§ŒాqƒŠ సంšంƒ –
ŒÏరšంƒ ­ను ందుచుÈ – ­ను మటˆచు జల – Áళەేతను ఘ³సంబలÈ – గjk •ేతను Œáవ1లÈ –
ఆవ1లను తq†ి – తృ†ి‹ ¢ ంgmంƒ చంచ¦ – కదులతžన  భ]జ – •ెట+ ˆ అ Ÿjk 0áమ³ంచమ – గగ0ాxటˆల
కలgm ఐ – అy  ~Ÿల’ÑÈ – పeా/ం•ెను చూడగద – చూడ}మ అమË – త*+  ఈ – ఈ aక! Œ›0› – ‰ండ
ప10፠mÈ – మన ఎదుటw గమన స0áజÀననన – సుంద0› —స0áజÀనన N స0áజ cపదËమల వంటwd ఆనన
cçమకల³^_d ’ీ‹ œ
 P
ºU7P అq – అq ఇటˆ+ – ఈ šధమగ బృంg
వన – బృంg
వనమనందు š°0› – šహ0›ంచుచున ~ాడ} ఐన –
అyన Œášందుq – కృషž¿q సంద0› ంƒ – చూ’ి పంచబణ – మనËథుq —పంచబణడ} N అరšందమ 

´´ 

´· 

అ«¬కమ ´చూతమ ·నవమ*+ క QÁల€తxలమ అ Ÿjk ఐదు బణమల కల~ాడ}
కల~ాడ} మనËథుడ}œ
మనËథుడ}œ భల+ –
బణమల•ే భగ  – ెబ3fన  ల€ Ÿౖన హృదయల – హృదయమల కల~ార“ ఐ – అy  వల+ వ – Œá†ిా
ాంతల – ’ీ‹ ల
 —ాంత N ాం£kపదŒ›
^_ ’ీ‹ œ
  ఏాంతంబనÈ – రహస పegేశమలందు ƒంfంచుచుÈ –
సË0›ంచు‰నుచు త¦ – అతq యందు పరతంతeల – ఆస‚‹ కల~ార“ ఐ – అy  ఉంjk0› – ఉ
 ర“ అంత –
ఆ సమయమనందుP
ºUUP «ామంfా – •ేమంfప&ల సe, – దండ•ేత అంƒత – అలంక0›ంపబjkన ’ీమంతవÙ – ాపటలక*Œ›న’ీ‹ ల
  కచ
– ా*ండ+  ఉష¿ – ~äjk•ేత øత – జyంపబjkన ”త – చ*వలq భయ – భయమ అ Ÿjk ”{మంతంబ –
సంపదల క*Œ›న~ార“ ఐ – అy  ŒÂబ3న – తటలన é$మంతమ – చ*ాలమ ÕెÈ – కనబjెను
మదనుడ} – మనËథుడ} ఏ•ెÈ – బ mం•ెను †ీjkం•ెను šరహ లÈ – šరహమ కల~ార“P
7P ఉత‹ రప1 – ఉత‹ రgmక!నుంjkవ•ెŠjk Œా* – Œా* šస0|È – •ెను šయత‹ లమనÈ – ఆాశమనందు
తžéêన‚రణండ} – చందుeడ} —తžéêన‚రణడ}
ణడ} N తžéêన cమంచువలÎ చల+ qd
qd ‚రణమల కల~ాడ}
కల~ాడ} చందుeడ}œ
డ}œ
అéêతžడ} – అyషžడ} అyÔ È – అyÔ ను ¢ తž
‹ – క*యట జ0›Œ|È – జ0›Œ›నgm ­థునమల –
దంపతžల కÈ – క Ÿఱ – šా’ింƒన తమËల – కమలమల తఱŒ|È – తŒ|
ను éêమమ – మంచు
Ÿల‰qyÔ – ~ా †ిం•ెను నృా – 0ాజÀP
7P అహమలÈ – పగటwసమయమల సన మల – తŒ›
నš అyÔ ను – అyÔ ను దహనమ – అŒ›  éêతమ
– ఇష మకలgm అyÔ È – అyనgm gzర7 – ఎక!వ దశల – ాలమండ}నš అyÔ È – అyనš qశí –
0ాతžeల బహ – ­క!* ”త – చ*Ý ఉ†èతంబ – కîjkనš ఐ – అy  ఉహ హC – ఉహ హC అను
ధ(qÝ వడ|È – వణ‚ yÔను ల€కమ – జగతž
‹  ఉ0Ò( 

– 0ాజÀ —ఉ0Ò(
థుడ} N ఉ0›( cభ]­‚
0ాజ మనకd
0ాజ మనకd
థుడ}

థుడ} 0ా՜
0ా՜P
7P అను ల – ’ీ‹ ల aక! —అను  N పరవ/ంప •ేయ
^_ ’ీ‹ œ
  చను ల – ా*ండ+  దండÈ – ాeప1•ేత అండ•ేత

šపను ల – ఆపద¢ ంgmన~ార“ ాక – ాకండగ ఎల+ – అందర“ ~ార“È – జనుల బef‚0› – ాాడబjk0›
ాక – త†ిxంƒ ఈ – ఈ aక! చను లÈ – ా*ండ+ ను ఱనÈ – లÎక!•ేయక yన•á వ*È – చ*•ేత
ఆపను ల – ఆపదల¢ ంgmన~ార“ ాకండÈ – ాకండ}ట తర^_ – శక మ³ ాదు బeహË – బeహËgేవ1డ}
ఆదుల – ÷దలగ~ారల కÈ – కP

7´P ¢ డ}ప1 – ¢ దు×¢ డ}ప1 ‰ండ – ‰ండ ద – †Ñౖన ¢ jkƒన – ఉదyంƒనgm ÷దలŒాÈ – ÷దలÎట w
పర“వ1†Ñట w – పర“Œ|ట w ఇనుడ} – సూర“ డ} ప/Šమ – పడమర~Ÿౖప1న  అgme – ‰ండ మఱుగÈ – •
టˆనక
•Â•ెŠÈ – g
Œ|ను ాక – ాq నుస*నÈ – ఆలస మ •ే’ిన•á చ* – చ* •ేతÈ – వలన ƒ|!ø|!È –
బల‚! య³డ} అనగÈ – అqప0›°సమ•ేయŒా ƒక!కÈ – ƒక!కండ ఉ Ÿ  – ఉండ} 
ఉండడ}P
7·P •ెంగల( – ఎర{కలవ —•ెంగల( N •ెను  cఎర{దనమ క*Œ›నd కల( cకలవప1వ1(d
కలవప1వ1(dœ šర“ల – ప&ల aక!
గంధమ – సు~ాసన మంగళమగÈ – ­‚!ల ^ÓలŒా ò{లచున  – 
గచున  మధుపమల –
తž^_Ëదల ఒ†ÑxÈ – చక!Œానున š అంగజ – మనËథ వహ  ల – అగ ల †ÑౖÈ – ద ఉ¢ xంŒ› –
­క!*గ సంøింƒ šజృØంƒ – •ెల0ªగనటw ¢ గల – ధూమమల *కÈ – వలΝ అ mా – 0ాజÀP
7QP శంభ – /వ1q కంటÈ – కంటwయందు ఒకటw – ఒకటw జల0ా/È – సమదeమనందు ఒక!టw – ఒకటw మఱయÈ
– ఇంకను ఒకటw – ఒకటw మనుజ – మ³నవ1ల మంgmరమలÈ – q~ాసమలందు ఒgmŒ|È – g
Œ|ను ాకÈ –
లïక yన•á ^_ఱ’ి – బéêరంగమŒా^_లగచు ఉన È – ఉంjkన•á మ]డగ ల – ేe
గ ల మ]డ}
—ే
e
గ ల N Œార5
పత మ ఆహవÁయమ ´ద£kణ
గ ల అ Ÿjk మ]డ} అగ లœ
Œార5పత మ
అగ లœ చ* – చ* ‚È – ‚
ఉ*‚ – అgm0›బögm0› భ‚‹ – ’èవ సలపకÈ – •ేయకండŒా ఉ Ÿ  – ఉండ}
P

August 7 

7¹P ఈ – ఈ aక! é$మంతమ – చ*ాలమ 0ాకÈ – వచుŠటను చూƒ – చూ’ి రమణü – ర ల aక!
—రమణû N ¯{jంk పదŒ›
^_ ’ీ‹ œ
  é$ల³ – šల³సప&0›త^_`న ప0›రంభ – ఆ*ంగనమల స¦ – మంƒ
స°య ంబనÈ – Ãj
xటˆవలన ాq – త†ిxంƒ gzqÈ – gzqq Œ|లవÈ – జyంప శక ంబŒాదు –
లాదు అంచుÈ – అనుచు 
9 – ~ార“ ఉ° హల – త0›!ంƒqర¿ yంచు‰న  š mÈ – šధమŒా
feమ]ర“‹ల – బeహ˚షž
¿ మé$శ(ర“ల సÙ – ర లÝ యక‹ – కîjkన అంగల – gేహమలకల~ార“

ర“ – అyf0› ాకÈ – అల³ాq పమన ఓహ – ఔ0ా ~ారల – ~ార“ అgm – అల³ ఏ­ – ఎందుక
సంతత – ఎడెగq వధూ – ర Ý ÖగంబÈ – కîjkయండ}టను 0ాÈ – కలగటను కందు0ª – 
¢ ందుదు0ాP
7ºP ఈ – ఆ aక! é$మంతమ – é$మంత ఋతžవ1 0ాక – వచుŠట కÈ – క ”{హ0› – šషž¿మ]0›‹ ఒ‚!ంత –
బహ ‰gm׌ా వడ‚ – వణ‚ y ƒంfంపంŒా – బధపడ}చుండŒా ఓహ – ఓy* ~Ÿఱవక – బögm0› క అq
– అq 
మ – అš ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన హ0› – šషž
¿ మ]0›‹ ‚q – ‚ ”{ – ల£ీËgేš aక! కచంబల –
స‹ నమల అభయంబÈ – ైర మ•ెప1xట ఇ•ెŠను – •ే’ÑనుP
77P ఇటw – ఇటˆవంటw q
ంతంబ – Œాఢ^_`నgm అగ – అyన é$మంతంబనÈ – é$మంతఋతžవ1నందు ÷ద*
– ÷దటw Ÿల – మ³సమ *gmనంబÈ – ÷దటw0á՝ అందుÈ – ల€ నందుq – నందుq aక! మందÈ
– ~äప
e లÎ+ ల€ కల – ఉన టw Œáప – Œá†ిా కమ³0›కల – యవతžల 0ªపకడ – ఉదయ^ӝ లïƒ – qదeల చq
– ~Ÿ ۝ ా ంgz – యమ
నgz జలంబలÈ – Áటwల€ ̛ – ,ా నమల•ే’ి జల – Áటw ÙరంబనÈ –
ఒడ}నందు ఇసుమనÈ – ఇసుకÝ ా
యÁ – ా
యÁgేš aక! ర‘పంబÈ – బ మËను •ే’ి – •ే’ి
సురØ – మంƒ సు~ాసనల కల కసుమ – ప&ల గంధంబల – సు~ాసనదeవ మలను ఇjk – సమ0›xంƒ
ప&øంƒ ధూప – ధూపమను —ధూపమ N అగరవతž
‹ ల ¢ గను చూప1ట అ Ÿjk gేమq‚ •ే’j
Ñ k ’èవœ
gzపంబల – gzపమలను —gzపమ N ~Ÿ*Œ›ంƒన gzపమను చూప1ట అ Ÿjk gేమq‚ •ే’j
Ñ k ’èవœ ఇƒŠ –
ఇƒŠ బహ – అ äక šధ – రకమలÎౖన ఉప•
రంబలÈ – Ÿౖ~äద మలను సమ0›xంƒ – q~ägmంƒP
7UP ఓ – ఓహ  ా
యÁ – ార(Ù gేš —ా
యq N వ1 తxf‹ కf అయ
q çమ³0ా
స¼ంÙf š•
రయÙf
కత యనః
కత యనః

కత యన,ా¼పత ం’ీ‹ 

ా
యÁP
ా
యÁPçమ³ర

çమ³ర
మలÎq 

కలవq

š•
0›ంచు~ాడ}

కత యనుడ}

cబeహË~äత‹d~ాq యందు ప1టw
^_ కనుక ా
యÁ బeహ˚ద 
హ˚g
స(ర‘†ిణఃü Pœ భగవf – ార(Ù
˚ద బeహ˚g
స(ర‘†ి
gేš —భగవf N షడ}

ణశ
ౖH (ర సంపను 0ాల

ణసంపను 0ాల

ణశ
ౖH (ర మల N
సంపను 0ాల షడ}
ణసంపను 0ాల ార(Ùgేšœ Á – Á —షడ} 
మహత(మ gెర
ౖ మ ´¯0‹ › ·”{ Qఙ!న ¹~Ÿ0
ౖ ాగ మలœ

ణమల N సర(ఙ
ాగ మలœ కÈ – క —షడ}
సర(ఙ త సర(స(తంతeత
´అ
gmబ# ధ ·qత తృ†ి‹ QqతËలప‹ ¹అనంతమలœ
అనంతమలœ ÷ |!దమ – నమస!0›ం•ెదమ ^Óమ – ^Óమ
äడ}È – ఇ~ాళ అనుకంపÈ – దయÝ మ³ – మ³ కÈ – క ఇందఱకÈ – ఇంతమంgm‚q ~Ÿౖళమ –
”ఘమŒా ”{ – సంపత!ర“jైన కృషž
¿ డ} – కృషž¿డ} మగడ} – భర‹  ాగÈ – అగనటˆ
+  •ేయమ – •ేయమ
తâ+ – అమËP
7P ఓ – ఓ త*+ – అమ˝ మ³ – మ³ కÈ – క కృషž
¿ డ} – కృషž¿డ} •ేÚభడ} – †Ñq­టw —•ేÚభడ} N •ేత
cƒత‹ మనకd
మనకd šభడ}
šభడ} భర‹ œ ఐన – అyన
డ}È – 0áÕన •ెలవలమ – అందగె‹ లమ ఎల+ È –
^Óమందరమ äf – äfÝ వసంతమల – వసంతమల —వసంతమల³డ}ట N š YదమŒా ఉత¼~ాదులందు
ఒక0›†
Ñౖ కర“
కర“ జలమ మన గనš జల
+ ‰నుటœ
‰నుటœ ఆడ}చుÈ – ఆడ}తž జÀతరÈ – ఉత¼వమ •ే’Ñదమ –
•ేయదమ భ‚‹ – భ‚‹క*గండ}టల€q •
తž0›È – äర“x ÃడÈ – ÃటwP
7P అq – అq నమస!0›ంƒ – నమస!0›ంƒ హšష ంబలÈ – äfపe,ాదమలను కడ}చుచుÈ – fనుచు ఈ – ఈ
šధంబనÈ – ల³గన మ³సవeతంబÈ – Ÿల0áÕల³చ0›ంచు Yమ స*x0› – •ే’ి0› అందుÈ – g
qల€ ఒక! –
ఒా క gmనంబనÈ – 0áÕనP 

´Q 

´¹

7P రమణí – ’ీ‹ ల
  ¢ e దు×నÈ – ఉదయ^ӝ ^Óలాంƒ – qదeల సఖులÈ – ’è éêతž0ాళÛను రండ} – రంjk
అంచుÈ – అq †ిలచుచు ఆÙËయ – ~ా0›~ా0›
మమలÈ – †èర“లÝ 0› – †ి*ƒ కచ – ా*ండ+  ద(y*
– జంట aక! భరమనÈ – బర“వ1•ేత మధ ంబల – నడ}మల అల+ ల³డŒాÈ – ఊŒ› తžండŒా పeమద –
­‚!లసంÃషమ•ేత ఉg
×మ – q~ా0›ంప0ాq గజ – ఏనుగ ఇందe – «Æ{షమలవంటw య³నల – నడకల
కల~ార“ అగచుÈ – అగచు పg
ËþqÈ – కృషž¿q ాడ}చుÈ – సు‹fంచుచు యమ
– యమ
నgz
ÙరమÈ – గటˆ •ేరÈ – దగ
రక y0› – ~Ÿ Û0› గృé(త – పటˆòబjkన అ Y న – ఒంjొ ర“ల హస‹ –
•ేతžల అ Ÿjk అబå ల – పదËమల కల~ార“ ఐ – అy P
7´P అట+ – ఆ šధమŒా నgz – యమ
నgz ÙరంబÈ – గటˆ •ేరÈ – వద× క చq – ~Ÿ ۝ గజగమనల –
అందగె‹ ల —గజగమన N గజ cఏనుగ వలÎ ఒయ³ ర^_న
` d గమన cనడక కల³^_d ’ీ‹ œ
  šజన – జనులÎవ(ర“లïq
పegేశంబనÈ – •áటˆనందు వలవల – బట ల šjkƒ – š†ిx ఇjk – †Ñట w మgmÈ – మనసులందు శంక –
~Ÿరవ1

అనుమ³నమ

లïక

–

లïకంj


అకలంకల

–

qరËలమనసుకల~ార“

కంక*డÈ

–

,ా నమల•ేయటక చలంబనÈ – పటˆదలÝ జలంబÈ – Áటwయందు •ÂƒŠ – పe~ä/ంƒP
7·P ~ా0›జల€చనుÈ – పg
Ëþq కృషž
¿ q ాడ}చుÈ – ¯0‹ ›ంచుచ ~ా0›జల€చనుల – సుంద0Òమణల —~ా0›జల€చన N
~ా0›జ cపదËమలవంటwd ల€చన cకను ల కల³^_d ’ీ‹ œ
  ~ా0›~ా0› – తమల€
మ ‚È – ‚ ~äడ!È –
š YదమŒా ~ా0› – జల š°రమÈ – ¯{డల స*†ి0› – ఆjk0› ~ా0› – ~ా0› aక! š°రమల –
š Yదసం•
రమల జగf – ల€కమల€q ~ా0› – జనుల ‚È – ‚ కల~ä – ఉ
 య³ లïవ1P
7QP ఆ – ఆ aక! సమయంబనÈ – సమయమనందుP
7¹P Ãయజనయనల – పడతžల —Ãయజనయన N పదËమలవంటw కను ల కల³^_ ’ీ‹ œ
  యమ
–
యమ
నgz ÃయమలÈ – Áటw అందుÈ – ల€ ఉండ}ట – ఉండ}టను ఎఱŒ› – ె*’ి దూరగడ} –
దూరమŒానున ~ాడ} అయ È – అyనపxటw‚ Ãయజనయనుండ} – పg
Ëþడ} కృషž
¿ డ} హ0› –
కృషž¿డ} తన – తన Ãయమ~ారలను – ’è éêతžల 
నుÈ – అతను Ãెం•ెను – క*’ివ•ెŠను నృా –
0ాజÀP
7ºP కదలకండ} – కదలబ# కంjk అq – అq Ãjk~ారలÈ – సహచర“లను కను  – కంటwÕే’Ñjk సన లÈ –
సంఙ ల•ేత qలxచుÈ – qలవ0›ంచుచు పదమల – అడ}గలను ఒయ న – ^_ల+Œా äలÈ – äలద
†Ñట ˆచుÈ – ~äయచు మ0q – మ0నమవéêంƒన~ాడ} ఐ – అy  ¢ దలÈ – ¢ దలక మ³టˆనÈ –
•
టˆŒా అల+ నల+ న – ^_*Û^_*+Œా ¢ ంƒ¢ ంƒ – ­క!*g
గ‰నుచు నత – వంŒ›న అంగడ} – gేహమ
కల~ాడ} ఐ – అy  అదను – అవాశమ సమయమ òర“చుÈ – అ†è£kంచుచు j
’ి – •ే0› ~äత
e ల –
Œá†ికల aక! అంబరంబలÈ – వస‹ మ
 లను gొ ంŒ›లÎÈ – అపహ0›ం•ెనుP
77P ఇటˆ+ – ఈ šధమగ gొ ంŒ›* – అపహ0›ంƒP
7UP ఉద ¦ – ప1టˆచున  గంధ – మదజలమక*Œ›న గజ – ఏనుగలల€ ఇందe – «Æ{షÄమ వంటw ŒÏరవమà –
గంñరత(మÝ ÖÊా – ’ీ‹ ల
శ(ర“డ}
  అంబరంబí – వస‹ మ
 లను šభండ} – కృషž¿డ} —šభడ} N స0ª(శ(ర“డ}
šషž
¿ వ1œ
¿ వ1œ
వ1œ ఆదు ండ} – కృషž¿డ} —ఆదు డ} N పeపం•áతxf‹ ’ిh f లయమలక మ]లపర“షžడ}
మ]లపర“షžడ} šషž
వ1œ
అరÞకÈ – బలq భంŒ›È – వలΝ అరÞకí – †ిల+ల ÃÈ – Ãటw °స – నవ1(ల³టను అ0›h – òర“~ాడ} ఐ
– అy  ‰ంచుÈ – అపహ0›ంచుచు త¦ – ఆ నgm – నgm aక! అంభః – Áటw కణ – తžంపరల•ేత ”త –
చల+ q ~ాత – Œా*వలన జqత – క*Œ›న ఆనందంబ – సంÃషమ ÃÈ – Ãటw ఎ|!È – ఎ|!ను 
È –
అతను సద ః – అపxటwకప1xjే మక‹ – šడ}వబjkన దురంత – అంతžలïq ాదప – వృమŒా జనుః –
ఎతž
‹ ట అ Ÿjk సం
పమÈ – ప0›
పమకల g
qq ÁపమÈ – కjk­ •ెట ˆనుP
7P అప1xడ} – ఆ సమయమనందు ఇంతžల – ’ీ‹ ల ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అq0› – ప*‚0›P

August 7 

7P మ³మ³ – మ³š మ³š వలవల – వస‹ మ
 ల మట క – మటˆ‰నకమ మ³మ³ –

 ‰q క క –
పటˆక బ# కమ మq ంప1 – మ³మ³ట ŒÏరšంచుమ తగÈ – ­‚!లŒా మ³ – మ³ aక! మ³నమ –
మ0ా దను ఏల – ఎందుక ‰qyÔదవ1 – ْÑదవ1 మ³ – మ³ aక! మ³నస – మనసు¼లను హరణమ –
అపహ0›ంచుట ఏలÈ – ఎందుక మ³నుమ – šడ}వమ కృÊా¿ – కృషž
¿ j
P
7P బహ

– ŒÂపx అ mక^_`న ìవనమ – ìšక జలమ ÃÈ – Ãటw ’ి*+ – పeా/ంƒయండ}ట

మ
వ
రమన ’ి*+ ఉండ}ట – ఉండ}టాq ŒáతeంబÈ – వంశపefష ను ‰ండను qలప1ట –
ఉద× 0›ంƒటాq కîరË~Ÿౖ అస0ా ఇచుŠటాq కî0›Ë – †ీefà †èeమÝ మéêÈ – 0ాజ మను భ]మండలమను
ఉద× 0›ంచుట

–

ఏలటాq

వరహమ~Ÿౖ

భ]­ Ÿత‹ žటాq

మనుజ’ింహంబవ1

–

మ³నవ«Æ{షÄ žడవ1

నర’ింహ డవ1 ఐ – అy  పeజలÈ – Œáపకలను ల€కలను ాచుట – ఏలటాq ాాడ}టాq బ*È –
‰š(న~ా0›q బ*చక{వ0›‹q ెర*Š – త0›­‰టw †ిన వ1 – బలడవ1 ~ామనుడవ1 ఐ – అy  ఉంjkయÈ –
ఉన పxటw‚ పంప1 – అfశయమ fešక{మjk వéêంచుట – చూప1టాq పeద0› ంచుటాq 0ాÕలÈ –
శతže0ాÕలను ల€కమల€q 0ాÕలందరను Œ|లచుట – జyంచుటాq పర˜0ామqŒా /£kంచుటŒాq
రణమల€నÈ – యద§ భ]­యందు గర“È – †Ñద×ల aక! తంjke aక! ఆఙ – ఆఙ ను •ేయట – 
ాటwంచుటాq ా*ంచుటాq గణq mš – మంƒగణమల కల~ాడవ1 ఐ – అy  బల – బలమaక!
బల0ామq aక! పeఖ³ fÈ – పe’ిgm§q చూప1ట – పeద0› ంచుటాq పeాశమ•ేయటాq భదe –
˜భకర^_`న âలÈ – š°రమలÃP
7PP బధుల – ఙ!నుల ^_చŠÈ – «ా+ఘêంచునటˆ
+ Œా భšÈ – భ]ల€కమన పeబద§ తÈ – ­‚!* ఙ!నమÃ
బదు§qŒా ^_ఱయట – పeా/ంచుటాq క*‚తనమ – ‰ంటెతనప1పనుల క*!•ేయపనుల •ేయÈ –
•ేయటయందు ఘనత – ŒÂపxదనమ కలgె – ఉన g
 ~ాš – బంధుత(మలన gm లïదు – లïదు ~ా0› –
ఇతర“లక•ెంgmన ~ార“ – ~ార“
– తనక •ెంgmన ~ార“ – ~ార“ అను – అq ఎఱుగÈ – ె*’ి‰న వలgె
– వg
ם వలవల – వస‹ మ
 ల ఇమË – ఇƒŠ~äయమ కృష¿ – కృషž¿డP
7´P ‰ంటwš – gొ ంŒ›*ంƒfš మ³ – మ³ aక! హృదయంబలÈ – హృదయమలను ‰ంటwš – అపహ0›ంƒfš
మ³ – మ³ aక! మనమÈ – మనసును లజå È – ’ిగ
ను ‰ంటwš – ŒÂటwfš వలవల – వస‹ మ
 లను
‰ంటwšÈ – అపహ0›ంƒfš ఇకÈ – ఇంక ఎటˆ
+ – ఏšధమగ •ే’Ñgొ – •ే’Ñద~I ‰ంటెవ1 – ‰ంటె~ాjkš కద –
కg
 qను È – qను  ఎఱŒ›‰ంటw­ – ె*’ి‰ంటw­ కృÊా¿ – కృషž¿j
P
7·P 0ాజసంబనÈ – 0ాచ ҚÃరజ»గణమÝ Áవ1È – Áవ1 రంøల+టÈ – పeా/ంచుటను ఎఱుగ^Ó – ఎర“గమ³
ఎర“గదుమ •ెల0ªŒ› – šజృంØంƒ šంతల – šƒతe^_`నపనులసృ¸ిÄ  •ేయచుండÈ – •ేస‹ ుండŒా
సత‹ +సంపద – బలమ సత‹ +గణమ క*
– క*గంjk జర“గట – ^_లగట ’ిh fనుంచుట తలప^_ – 
ె*యమ³ ె*యను ’ి0› – సంపదల క*
– ఉంjk అను లÈ – ,ాf(కల ాq~ా0›q •ెనకచుండÈ –
కలవర†Ñట ˆచుండŒా గర“తర – అత mక^_`న —గర“ N గర“తరమ N గర“తమమœ
గర“తమమœ శ‚‹È – బలమను
యక‹డవ1 – కల~ాడవ1 ఔట – అగట ఎఱుగ^Ó – ఎర“గమ³ ఎర“గదుమ 
మసంబనÈ – òపమ•ేత
తçగణమÝ ఎగ
– •ెర“ప1 లయమ తలచుచుండÈ – ¢ ంgmంచుచుండŒా ఒక – ఒªరక^_`న భంŒ›È –
šధమŒా

ఉండకంటÈ

–

ఉండక వ1టను

ƒంfంప^Ó

– 

ె*యమ³ 

ె*యను

మ³య³š

–

మ³యల•ేయ~ాడవ1 ఐ – అy  మ³ఱుమలయచుండÈ – గర(మà ^_లగటను ఏ­ – ఎటw జÀడ –
నడవjkకగల~ాడవ1 ఏాటwగల~ాడవ1 – ఎంతశ‚‹మంతžడవ1 ఏ – ఎల³ంటw ఏ గణంబల – మంƒగణమల
feగణమల ఎఱుగవ1 – Áయందులïవ1 ఎల+ – అq  ఎడలÈ – •áట+ యందు ఒgmŒ› – అణûŒ› ఇర“‰!q
ఉండ äరవ1 – ఉండలïవ1 ఓ – ఒక అంత – ‰ంచ^_`న ¢ e దు×ను – సమయమకîడ పటమల – వస‹ మ
 ల
ఈగg
– ఇమ˝ అయ –

 పదËనయన – పg
Ë కృÊా¿P 

´º 

´7

7QP 0ాÕలÈ – qను/£kంచగల~ా0›q ఎఱుగవ1 – ఎవర“లïర“ బ*­qÈ – స(శ‚‹•ేత 0ాøలÎ+దు – పeా/ం•ెదవ1 
రల – వస‹ మ
 ల ఈవ1 – ఇయ వ1 రమణలమ – ’ీ‹ ల
 మ ^Óమందరమ ఇంకÈ – మ0› 0ాÕÈ –
ఈgేశాలకన కÈ – క ఎఱŒ›ం•ెదమ – ె*†Ñదమ ఓ – ఓy* 0ాìవద*£6 – కృÊా¿ Áవ1È –
Á~Lక!డ~ä
 0ాజ~Ÿ – 0ాÕ~ా ఏ­ ధరకÈ – భ]­†ÑౖనP
7¹P అq – అq ప*‚న – •ె†ిxన కq యల – క Ÿ †ిల+ల పలకలÈ – మ³టలను ఆ*ంƒ – šq మంద°స –
ƒర“నవ1(గల సుందర – అంద^_`న వదన – çమ అ Ÿjk అరšందుడ} – పదËమకల~ాడ} ఐ – అy 
Œáాల – ŒÂల+  బలకల – †ిల+ల కరంబలÈ – •ేతžలల€ కరంబలÈ – •ేతžల ~ä’
e ి – ~ä’ి ఆ – ఆ aక!
మgm× యలÈ – మగ×ల ఉgే×/ంƒ – Ý Ÿఱ~ాgm – చక!Œామ³ట+డ}~ాడ} చతžర“ండ} – äరx0› కృషž
¿ డ} ఇటˆ+
– ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
7ºP 0ామí – ’ీ‹ ల
  0ామల – మగ~ా0› Ãjk – Ãటw ఈ – ఇల³ంటw పq – పq ‚ŒాÈ – òసమ 0ాŒ›ంతž0ª –
అను0ాగమ ¢ ందుదు0ా –  ‚{యÈ – వలΝ ççటమ – ÷హమ³టమ ఏ­యÈ – ఏమ³తeమ
లïకÈ – లïకండŒా దూఱ/దర“ – దూ¸ిం •ెదర“ – aక! çసంబ – మనసుల€qమ³ట ƒంfంపర“ –
తలపర“ అం – Áటw మధ ంబనÈ – ల€పల నుంjk – నుంjk ~Ÿల(jk – బయట‰ƒŠ ~ŸసÈ – ”ఘ^ӝ
ప&0ª¿ందుúంబననí

–

అందగె‹ ల

—ప&0ª¿ందుúంబనన N ప&ర¿

cqండ}d
qండ}d ఇందు cచందుeqd
qd úంబ

cúంబమవంటwd ఆనన cçమకల³^_d ’ీ‹ œ
  – ల€ ఎవ0›š~ార“ రలÈ – వస‹ మ
 లను వƒŠ –
ఇక!డ‰ƒŠ ప1చుŠ‰నుj
– Ùసు‰నంjk –  కÈ – క ఇ•ెŠదÈ – ఇƒŠ~ä’Ñదను •ె•ెŠరÈ – ~Ÿంట äP
77P అqనÈ – అనŒా ఆ – ఆ aక! మ³నవతžల – అØమ³నవంతžల ఒంjొ ర“ల – ఒక0›‰కర“ ÷గంబలÈ –
మఖమల చూƒ – చూ’ి నగచుÈ – నవ1(తž మరËంబలÈ – మరËమలను
టwన – 
‚నటw మ³టల
– మ³టల కÈ – క మగడÈ – మ³ర“ పలకÈ – పలకటక ’ిగ
పడ}చుÈ – లజå ¢ ందుతž అగ
లంబ –
అ mకమ ఐన – అyనటw చ*q – చ* వలన వ*ŒÂq – వణకప1టw కంఠ – ^_డ పeమ³ణ – ల€తž
జలంబలÈ – Áటw అందుÈ – ల€ ఉంjk – ఉంjk jో ల³యమ³న – సంgేహపడ}తžన  మ³నసల – మనసుల
కల~ార“ ఐ – అy  ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అq0› – ప*‚0›P
7UP మ³ – మ³ aక! వలవల – వస‹ మ
 లను ఆగడంబనÈ – దుడ}కతనమÝ Áవ1È – Áవ1 ఏటw‚È –
ఎందుక ప1చుŠ‰ంటw – Ùసు‰ంటwš Áవ1È – Áవ1 అలxడ~ä – ƒన ~ాడ~ా Áవ1È – Áవ1 ఎఱుగqgm – 
ె*యనటwgm ఏ­ – ఏ­టw ఉన gm – ఉంgm Áవ1È – Áవ1 అందఱ – అంద0› ల€నÈ – అందును
ధరËqరతžడవ1 – ధరËqషÄ గల~ాడవ1 కgే – కg
P
7´P ఇంతží – ’ీ‹ ల Ãయమల³డ}చుÈ – ,ా నమల•ేయచు ఉండÈ – ఉన ప1xడ} మగ~ార“ – ప1ర“షžల
ఏెంతž0ª – వ•ెŠద0ా వƒŠ0ా – వƒŠనపxటw‚q ఇంతí – ఇంత ఎక!వŒా •ేయదు0ª – •ే,‹ ా0ా కృా –
దయ రéêతží – లïq~ార“ ఐ – అy  ఏ – ఎటw ల€కమ – ల€కమన అందుÈ – ల€ ఐనÈ –
అyనపxటw‚ šంతí – ఇల³ంటశŠర కరపనుల Á – Á aక! తలÈ – బర{ల€ ä ప1ట È – ప1టwనš ాక –
అంేత†ిxంƒ మఱ – ఇంక ఏ – ఎక!డ ఉన š కృÊా¿ – కృÊా¿ ఓ•ెల+ – ఔ0Ïర Á – Á •ెంతÈ – వద× 
g
సులమ – భక‹లమ ఐ – అy  చ0›ం•ెదమ – ^_లŒ|దమ మ³ – మ³ aక! •ేలంబల – వస‹ మ
 ల
ఇ†ిxంచ~ä – ఇƒŠ~äయమP
7´P వ•ెŠదమ – వతž
‹ మ Áవ1È – Áవ1 †ి*ŠనÈ – †ి*ƒన•á ఇ•ెŠదమ – ఇƒŠ~ä’Ñదమ ఏ^_`నÈ –
ఏgైననుస0ª ాqÈ – ాq ఎటˆÈ – ఎక!డక •Âర“మ – •Âరబడ}డ} అqనÈ – అన పxటw‚q •Â0|దమ –
•Âరబjెదమ äడ} – ఇ~ాళ వస‹ మ
 లÈ – బట లను ఇƒŠ – ఇƒŠ~ä’ి మమÈ – మమËలను కర“ణ –
దయ ÃడÈ – Ãటw ఏలమ – ా*ంప1మ కృÊా¿ – కృÊా¿P

August 7 

7´P అqనÈ – అనŒా దరహ’ిత – ƒర“నవ1(గల వదనుండ} – çమగల ~ాడ} ఐ – అy  హ0› – కృషž
¿ డ} ఇటˆ+
– ఈ šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
7´´P ఏ – ఎవర“ ఆ తర“ణడ} – యవకడ} —తర“ణడ} N యక‹ వయసు~ాడ}
యసు~ాడ} యవకడ}œ
యవకడ}œ మగడ} – భర‹  ఔట –
అగట కÈ – క – aక! తపమలÈ – తపసు¼ల •ెప1xడ} – •ెపxంjk ఇంకÈ – మ0› – 
 ఆనల – ఒటˆ సుంjీ – సుమ³ త†ిxనÈ – లïక yనట+ yే ఈ – ఇటw కî0›­ – †èeమ – 
aక! తలల Ÿ – మనసులంgె ప1టె Yటˆ – క*Œ›నg
ఏ­ ^ÓgmqÈ – భ]ల€కమనందు లïgే – లïg
ఏ­
ఉన gేకg
P
7´·P ఎš(qÈ – ఎవ0›q కq – చూ’ి çéêంƒf0› – çహమన పjkf0› ఎవ(డ} – ఎవర“ – aక! మ³న
– మ³నమల అ Ÿjk ధనమÈ – సంపదను ఎల+ È – సమస‹ మను హ0›ం•ెÈ – అపహ0›ం•ెను qవ(టwలÎÈ –
వృgm§ ¢ ంgెను –  కÈ – క కî0›­ – ’è హమ ఎవ(q – ఎవ0› †ÑౖÈ – ద పలక0ాgె – •ెపxంjk
ఏÈ – äను అను డ ä – ప0ాy~ాడ 
ాదుకg
P
7´QP అqనÈ – అq అడ}గŒా šq – šq సుందర“ల – ’ీ‹ ల
  అ Y న – ఒక0› కర“ సందర నంబల –
చూచు‰నుట •ేయచుÈ – •ేయచు హృదయ – మనసుల అ Ÿjk అరšందంబలÈ – పదËమలందు
కందర“xండ}

–

మనËథుడ}

సందjkంపÈ

–

అలజjk0ªపŒా

నగచుÈ

–

నవ1(తž

qర“త‹ రల

–

మ³ర“పలకq~ార“ అy – అy  ఉన È – ఉండŒా ల€òత‹ ర“ండ} – కృషž
¿ డ} ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అqyÔ
– ప*|నుP
7´¹P
–
aక! yంటw – q~ాసమన వద×  ‚È – ‚ g
సులర“ – ’èవ•ేయ~ార“ భక‹ల ఐ – అy 
–

aక! ఆఙ – •ె†ిxనమ³ట వéêంƒ – ప&q ధ0›ంƒ ర“ – ర“ నడ•ెదర“ – అల³వ0›‹ం•ెదర“ ఏq ä –
అyన•á – aక! అంబరంబల – వస‹ మ
 ల ఇ•ెŠదÈ – ఇƒŠ~ä’Ñదను ÃయంబలÈ –
Áటwనుంjk ~Ÿడ* – ~Ÿలవjk రండ} – రంjk య లల³0ా – ఓ ఇంతžలP
7´ºP అqనÈ – అq •ెపxŒా šq – šq హ0›మధ ల – అందగె‹ ల —హ0›మధ N ’ింహమవంటw నడ}మ కల~ార“
కల~ార“
’ీ‹ ల 
œ చ* – ”తŒా* ‚È – ‚ ~Ÿఱƒ – బöద0› స*ల – Áటw మధ ంబనÈ – ల€ qలవÈ – ఉండ ఓపకÈ –
 œ
లïకP
7´7P ‰ందఱు – ‰ంతమంgm ~Ÿడలదమ – ~Ÿ× *మ అందుర“ – అనుచు
 ర“ ‰ందఱు – ‰ంతమంgm
~ŸడలటయÈ – ~Ÿళیా ä ’ిగ
È – ’ిŒ
›లనటˆ
+  ‰నుÈ – •ేయను ŒÂšందుండ} – కృషž¿డ} అందుర“ –
అనుచు
 ర“ ‰ందఱుÈ – ‰ంతమంgm తమల€ – మనసులమదు ‰ందలమ – కలత అందుదుర“ –
పడ}దర“ వడకÈ – వణû‚ ‰q – తž మనుజªందe – 0ాజÀ —మనుజªందుeడ} N మ³నవ1లక పeభవ1 
వ1 0ా՜
0ా՜P
7´UP మఱయÈ – మ@۝ ఎట ªలకÈ – ƒట ƒవరక ƒత‹ ంబలÈ – మనసుల గటwపఱచు‰q – దృఢపరచు‰q
తనుమధ ల – యవతల —తనుమధ ల N సన q నడ}మ కల~ార“
œ Ãయ – Áటw మధ ంబ –
కల~ార“ ’ీ‹ లœ
నడ}మనుంjk ~Ÿలవjk – బయటపjkP
7·P చంచ¦ – వణతžన టw పల+ వ – ƒగ0ాకల వంటw òమల – మృదు~Ÿౖన ాంచన – బంŒారప1 నవరత  –
నవరత మల —నవరత మల N వజeమ ~Ÿఢ
ౖ ూర మ ´Œá^Ó క
m మ ·ప1ష 0ాగమ Qమరకతమ
¹మ³ణûక మ ºÁలమ 7పe~ాళమ Uమత మ అ Ÿjk 
­Ëgm మణలœ
మణలœ ఘటwత – ¢ gmŒ›నటw కంకణ –
ŒాÕల ర“ƒర – పeాసవంతమలÎౖన ఉ¦ – ­క!* అంƒత – అంద^_`న కంర – •ేతžల•ే సంf
gmత –
బŒాకప1x‰న టw పం•
యధŒªహల – గé$ ంgmయ
e మకల~ార“ —పం•
యధŒªహమ N పం•
యధుq
cమనËధుqd
e మ
మనËధుqd Œªహల cq~ాసమd
q~ాసమd ’ీ‹ ల
మ ఉపసు¼œ
ఉపసు¼œ అగచుÈ – ఔతž పడతžల – ఇంతžల
 రహ’è ంgmయ
వర“సÈ – వరసకటwP 

´U 

·

7·P చq – ~Ÿ ۝ 'e ఢల – †Ñద×~ార“ ఐన – అyనటw సుందర“లÈ – అందగె‹ లను మందటÈ –
వర“సల€మందు~Ÿౖప1 ఇడ}‰q – †Ñట ˆ‰q మందగమనల – ఇంతžల —మందగమనల N ^_ల+q నడక
కల~ార“
కల~ార“ ’ీ‹ ల 
œ మంద°సంబ – ƒర“నవ1(ల ÃడÈ – Ãటw ఎదురÈ – ఎదుర“Œా q*ƒనÈ – qలబడŒా
 œ
అరšందనయనుండ} – పg
Ëþడ} కృషž
¿ డ} ఇటˆ
+ – ఈ šధమ అqyÔ – ప*|నుP
7·P శృంŒారవతžల³0ా – ఓ పడతžల ’ిగ
È – లøå ంచుట ఏలÈ – ఎందుక ­మÈ – ­మËలను కîjk – క*’ి
†ిన 
టను – ƒన పxటw ŒáలÎÈ – నుంjk †ÑఱŒ›
డÈ – †Ñ0›Œ›న~ాడను ఎఱుగ ä – ె*’ిన~ాడనుా
ఏ­ 
–  ల€నÈ – ల€పల ఎప1xడ}È – ఎప1xడ} ఉ
 డÈ – ఉన ~ాడ ä äనుÈ – äను చూడq – 
ె*యనటw మరËమ – రహస మ ఎgm× – ఏ­టw కలదు – ఉన gm వeత – Yమ Y•ెjk qషÄ ల –
సంక*xంచు‰న ~ార“ ఐ – అy  ఉంjk – ఉంjkకîడ వలవల – బట ల కట కÈ – కటˆ‰నకండ Áర“È –
Áటwల€‚ •Âతž
‹ 0| – gmగ
0ా ర“ – ర“ qయfÈ – qయమమను త†ిx – త†ిx ా
యÁgేš – 
ార(Ùgేšq కల+ – çసమ •ేయట – •ేయట ాకÈ – అగనటˆ
+ Œా ఈ – ఈ 0ÒfÈ – šధమగ YమÈ
– వeతమ Yచు ~ార“ – ~ారల ఎందు – ఎక!డ గలర“ – ఉంటర“ ఉండర“P
7·PP వeతమ – Yమ aక! ఫలమÈ – పeÖజనమ –  కÈ – క వల’ినÈ – ావల’ిన•á చక!Œా –
చక!Œా ఇంతžల – పడతžల ఎల+ È – అందర“ •ేతžలÈ – •ేతžలను ఎf‹ – †Ñౖ|f‹ ÷ ‚! – నమస!0›ంƒ
•ే0› – దగ
ర‰ƒŠ ప1చుŠ‰నుడ} – Ùసుòంjk రల – వస‹ మ
+  ఆడÈ
 ల ’ిగ
È – ’ిగ
 È – పడ}తžన టˆ
– మ³ట+డ}ట ఏలÈ – ఎందుక ఎగ
– దూషణమల ఆడÈ – పలకట ఏలÈ – ఎందుకP
7·´P అqనÈ – అనŒా šq – šq మ³నవతžల – పడతžల —మ³నవతžల N మంƒ మ³నమ కల~ార“
కల~ార“
మంƒ’ీ‹ ల 
œ తమల€న – ~ా0›ల€~ార“P
 œ
7··P వeతమí – Yమల •ేయచుÈ – Yచుచు ఒక! – ఒªఒక మ³టˆ – ,ా0› అyనÈ – అyనపxటw‚
ఎ~ా(qÈ – ఎవqq š•
0›ంƒనÈ – తలƒన•á వeత – వeతమలక కలగ భంగంబలÈ – šఘ మల
మ³నుÈ – లŒ› వ1 Y అటw – అటˆవంటw వరదుÈ – కృషž
¿ q —వరదుడ} N వరమలను ఇచుŠ~ాడ}
¿ వ1œ
ఇచుŠ~ాడ} šషž
వ1œ
~ామ³þల – అందగె‹ ల —~ామ³£k N ~ామ^_న
` cఅంద^_న
` d అ£k cకను ల కల³^_d ’ీ‹ œ
  ఈ£kంƒయÈ –
ద0› ంƒనపxటw‚ గత – šjkƒన •ేల³ – వస‹ మ
 లÝ ప+ వనంబ – ,ా నమ•ేయట äడ} – ఇ~ాళ వeత –
Yమనక భంగంబÈ – •ెర“ప1 అంచుÈ – అq శం‚ంƒ – సంgేéêంƒ Kాలతట – నుదుటw†Ñౖ న స‹ – ఉంƒన
కర – •ేతžల అ Ÿjk అబå ల – పదËమల కల~ార“ ఐ – అy  సరస – తŒ›న âలÈ – šధమగ ÷ ‚!0› –
నమస!0›ంƒ0› అటˆ
+ – ఆšధమగ అందఱుÈ – ఎల+ ర“P
7·QP బలల – బ*కల కÈ – క హస‹ – •ేతžల ¯*త – కîరŠబjkన Kాలí – నుదుర“కల~ారల కÈ – క
q
ంత – అ mక^_`న ”త – చ* పవన – Œాలల ఆగమన – 0ాక•ేత చుట•ేత ఆల€లí –
వణకతžన ~ారల కÈ – క అంబరమలÈ – వస‹ మ
 లను కృాలడ} – కృషž¿డ} —కృాలడ} N
అనుగ{éంê చు స(వమ కల~ాడ}
¿ డ}œ
కల~ాడ} కృషž
డ}œ హ0› – కృషž¿డ} ఇ•ెŠÈ – ఇƒŠ~ä’Ñను భక‹ – భక‹లను 
ాలకడ} – ఏల~ాడ} అగటÈ – అగట•ేతP
7·¹P రల – వస‹ మ
 లను అపహ0›ంƒ – gొ ంŒ›*ంƒ ’ిగ
ల – లజå ల šjk†ింƒ – లŒ›ంƒ ప0›హ’ింƒ –
ఎగ
•ే’ి ఐనÈ – అyనను పరగÈ – పe’ిద§మŒా మన – ~ారల కÈ – క ఘనుడ} – ŒÂపx~ాడ} Yమ
– వeతమనక ‰ఱత – ల€టˆ ాకండ – జర“గకండ ÷ ‚!ం•ెÈ – నమస!0›ంపజª’Ñను అనుచు – అనుచు
హ0› – కృషž¿q నుfంƒ0› – ,‹ తeమ•ే’ి0› అబలల – ’ీ‹ ల ఎల+ È – అందర“నుP
7·ºP ఉల+ మల – మనసుల వ(È – చుŠ‰నునటˆ
+  ఆjkనÈ – ప*‚నను కల+ ల – çసమల •ే’ినను –
•ేసపxటw‚ నŒ›నÈ – ప0›°సమల •ే’ినను కలƒన ŸౖÈ – కలవర†Ñట wనను వల+ భల – †ిeయల •ేయ –

August 7 

•ే’Ñjk కృత మలÈ – పనుల వల+ భí – †ిeయ0ాండe కÈ – క ఎగ
– అ
దరమŒా ాదు – Ãచదు
వల+ భమ – ఇష ^_`నš అ mా – 0ాజÀP
7·7P ఇటˆ
+ – ఈ šధమŒా హ0› – కృషž¿డ} వలవల – వస‹ మ
 లను ఇƒŠనÈ – ఇవ(Œా కటˆ‰q – ధ0›ంƒ సతžల
– ఇంతžల అతq – అతq అందుÈ – ఎడల బద× – ­క!* బం mంƒన అను0ాగల – అను0ాగమ కల~ార“
ఐ – అy  ఉచŠ0›ంపక – మ³ర“పలకక ఱ/పxల – కను0|పxల ఇడకÈ – మ]యక తపxకÈ – šడ}వకండ
చూడÈ – చూచుచుండŒా ఆ – ఆ e డ – š~䁂 ఎఱంŒ› – ెలసు‰q •ే0› – క*’ి ~ా0› – ~ారల ‚È – క
ఇటˆ+ – ఈ šధమŒా అqyÔ – ప*|నుP
7·UP లణవతžల³0ా – ఓ పeమదల —లణవతžల N ˜భలణమల కల ’ీ‹ లœ 
œ లøå ంƒ – ’ిగ
పjk •ెపxర“ –
•ెప1xటలïదు ాq – త†ిxంƒ – aక! మరËమí – రహస మల ానబjkyÔÈ – ె*యవ•ెŠను
ననుÈ – నను  ‰ల(È – ’èšంచుటక ƒంfంƒ
ర“ – փంƒf0›
–
 •ేతను – వలన సత ంబ –
ఇgm qక!మ – aక! Yమ – వeతమ సఫలమ – ఫలపeదమ అగను – అగను ా­త – ò0›న
అరh ంబల – పeÖజనమల క*­È – ’ిg§ mంచుటలను •ెపxగÈ – •ెప1xట ఏల – ఎందుక ననుÈ – నను 
‰ల(È – ’èšంచుట•ేత మ‚‹ – çమన కÈ – క నడవవచుŠÈ – గలర“ కడమÈ – ƒవరక
కîడగÈ – క*యటక అంúాgేšÈ – అంúాgేšq YమంగÈ – ప&øంƒన•á అటద – ఆ తర“~ాత
0ాతžeలÈ – 0ాతžeల అందుÈ – సమయమనందు – అందర కÈ – కP
7·UPP నను È – నను  ¢ ందగల

– ¢ ందుట లØంచును న­Ë – నమËకమంƒ ¢ ండ} – ~ŸళÛంjk అq – అq
హ0› – కృషž
¿ డ} పల!È – •ెపxŒా ఇంతžల – పడతžల ఎల+ È – అందర“ను eంfÈ – భeమÝ చq0› –
~Ÿ Û0› తపమÈ – తపసు¼ cతమd పంjెÈ – ఫ*ంƒనgm అనుచుÈ – అనుచు త¦ – అతq పద – 
ాదమల అ Ÿjk అబå మలÈ – పదËమలను మ³న’ించు‰నుచుÈ – సË0›ంచు‰నుచు మంద –
Œáకలమన కÈ – కP
7QP ఇటˆ
+ – ఈ šధమŒా Œáప – Œá†ిా కన కల – యవతžల —కన క N అš~ాéêత ’ీ‹ ల 
œ అందుÈ – ఎడల
 œ
పeసను ండ} – అనుగ{éêంƒన~ాడ} అy – ఐ Œášందుండ} – కృషž
¿ డ} —Œášందుడ} N Œáవ1లక ఒడయడ}
ఒడయడ}
కృషž
¿ డ}œ
డ}œ బృంg
వనంబÈ – బృంg
వనమ g
టw – గడƒ దూరంబనÈ – దూరాeంతమన ేనువ1లÈ –
ఆవ1లను ^Óప1చుండÈ – ాచుచుండŒా చండ‚రణq – సూర“ q —చండ‚రణడ} N Ùవe^_`న ‚రణమల
కల~ాడ}
కల~ాడ} సూర“ డ}œ
సూర“ డ}œ ఎండÈ – ఎండక పjk – గ0›yÔ` దంjk•ెjk – శ‚‹£ీణûంƒ Áర’ింƒ తర“ల –
•ెట+Áడలను దండÈ – వద×  అండŒÂనుచుÈ – ఆశ{యమ¢ ందుతž ఆతపతe – ŒÂడ}గల ఆారంబలÈ – వలÎ
ర‘ప1ŒÂqనš అy – ఐ ÁడలÈ – f
యలను •ేయచున  – ఏరxరచుచున టw వృంబలÈ – •ెట+ను
ఈ£kంƒ – చూ’ి కృషž
¿ – కృషž
¿ డ} బల0ామ – బల0ామడ} ”{g
మ – ”{g
మడ} gేవపeసh – gేవపeసh ుడ}
š«ాల – š«ాలడ} అర“åన – అర“åనుడ} పeమఖుí – ÷దలగ~ా0› కÈ – ‚ త‚!q – ­గ
 Œáపకల –
Œáాలకల ఇటˆ
+ – ఈ šధమŒా అq0› – ప*‚0›P
7QP అపారంబలÈ – ¯డ}లను •ేయవ1 – క*Œ›ంచవ1 ఎవ(0› – ఎవ0› ‚È – ‚q ఏాంతంబలÈ –
q0ాËనుష పegేశమల అందుÈ – ల€ ఉండ}È – ఉండ}ను ఆతప – ఎండను ”త – చ* అqల – Œా*q వర" –
~ానలను ~ారకమల – q~ా0›ంచునš ఐ – అy  త(, – బöరడ} †Ñౖపట  గంధ – సుగంధదeవ మల q0ా స
– øగర“ల భసË – బ]jkద బ] m పల³శ – ఆకల అగ{ – ƒగళÚ۝ మరంద – ే Ÿల మ]ల – దుంపల
కసుమ – ప&ల f
య – Áడ ఫల – పండ}+ «Æ{ణû – పంక‹ల •ేÈ – •ేత ఉపారంబలÈ – ^Óలలను
•ేయÈ – •ేయను అర“hల – ò0›న~ారల కÈ – క ఈ – ఈ aక! ఉ0Ò(జమల – •ెట+ ˆ —ఉ0Ò(జమ N
ఉ0›( cభ]­ యందుd
యందుd జమల cప1టˆనšd
నšd వృమలœ
వృమలœ కంటw0ª – చూ’ితž0ాP
7QP అq – అq ƒగర“ – ƒగళÚ۝ ఆక – ఆకల ప1వ1( – ప&ల ాయ – ాయల పండ} – పండ}+ తండంబల
– †Ñద×సమ]హమల ~äగ
e నÈ – బర“వ1నక Œ›న – వంŒ› yన తర“వ1ల – •ెట+ నjk­ – మధ  

· 

· 

ెర“వ1నÈ – g
ర+ మËట పసుల – ప˜వ1ల g
టˆలÈ – సమ]హమలను g
టwంƒ – గడƒ యమన –
యమ
నgm కÈ – క చq – ~Ÿ ۝ ~Ÿడద – š«ాల^_`న మడ}గలÈ – •ెర“వ1లందు ^_ల+నÈ – ^_*+Œా
చల+ q – చల+ టw Áర“È – Áటwq 
ešంƒ – 
Œ›ంƒ త¦ – ఆ సపంబనÈ – దగ
రల€ ^Óప1చుÈ – ^Óప1తž
వల+ వ1ల – ŒÂల+ ~ార“ ఎల+ È – అందర“ను మ]కలŒÂq – గంప1లకటw ఆక*ŒÂంటw­ – ఆక*~äయచున gm
అq – అq šన šంƒనÈ – మనš•ేయŒా తన – అతq కÈ – ఎడల భక‹0ాండ}e – భ‚‹క*Œ›న’ీ‹ ల
  šపe –
బeహËణ ర ల – సతžల వలనÈ – ఎడల పeసను ండ} – అనుగ{హమకల~ాడ} ఐ – అy  ~ారలÈ –
~ా0›q చూƒ – చూ’ి 0ామ – బల0ామqÝ సéêతžండ} – కîjkన~ాడ} అyన – ఐన హ0› – కృషž
¿ డ}
ఇటˆ+ – ఈ šధమŒా అqyÔ – ప*|నుP
7Q´P వల+ వ1ల³0ా – ఓ Œáపకల ఈ – ఈ aక! వనమనÈ – అడš యందు šపeల – బeహËణల బeహË~ాదుల
– ~äదమ³ర“
ల gేవభవనమÈ – స(ర
మన కÈ – క అర“గట – ~ŸళÚÛట కÈ – |͝ అంŒ›రస – అంŒ›రసమ
అ Ÿjk ఆహ(య – †èర“ క*Œ›న సతeంబÈ – య³గమను సలప1చు
 ర“ – •ేయచు
 ర“ చనుడ} –
~ŸళÛంjk ర“ – ర“ మ³ – మ³ aక!
మమల – Œáతe
మమలను •ె†ిx – ె*యజ|†ిx ^_`fe –
’è హవమ ÃÈ – Ãటw అjkŒ›నÈ – అjkŒ›న•á అన ంబÈ – ఆ°రమను fంjkq †Ñట ెదర“ – ఇ•ెŠదర“
అనుచుÈ – అq పలక – •ెపxŒా ~ారల – ~ార“ చq – ~Ÿ ۝ šపeవర“í – బeహËణల కÈ – క ఎల+ È –
అఁదరక ÷ ‚! – నమస!0›ంƒ పసులÈ – ప˜వ1లను ^Óప1చుÈ – ^Óప1తž బలభదe – బల0ామడ}
కృషž¿ల – కృషž
¿ డ}ల అల’ి – అ*’ి yP
7Q´PP ప1ె‹ ంƒ0› – పం†ి0› ఇట – ఇప1xడ} మమËÈ – మమËలను అన మ – ఆ°రమ అడ}గÈ – అడ}గట|Í
ధర˚దుల³0ా – ఓ ధరËమె*’ిన~ార“ అ0›hపg
e
తల³ర – ఓ ò0›న~ా0›‚చుŠ~ార“ †Ñట ˆడ} – ఇవ(ంjk
అన ంబÈ – ఆ°రమను «ా{ంతžలÈ – అల’ి yన~ా0›q †ి*ƒ – †ి*ƒ ెƒŠ – Ùసు‰ƒŠ †Ñట ˆదుర“Œాgె
– fనుటక ఇచుŠ~ార“కg
 ­మ –  బ# టw – వంటw †Ñద×ల – ŒÂపx~ార“ ఎల+ È – అందర“P
7Q·P ఘన – ŒÂపx~ా0|Íన gz£kతžÈ – gzవéêంƒన~ాq —gz£త
k žడ} N , మమగల యఙ
యఙ మనందు gz వéêంచు~ాడ}œ
చు~ాడ}œ
కÈ – ‚ ఐనÈ – అyనను చనుÈ – తగను కడ}వంగÈ – భøంచుట ప˜ – య³గప˜వ1 వధంబÈ –
బ*చుŠట ,'
eమణûయÈ – ఇందeహ మమ —,'
eమణû N సు
eమjెన
ౖ ఇందుeq సంబంధ^_`న హ
హ మమœ
మమœ
చqన – అyన ~Ÿనుక – †ిమËట gో షమ – తప1x లïదు – లïదు అనఘ³తžËల³0ా – ఓ ప1ణ
తžËల
—అనఘ³తžËల Nఅఘమ cాపమd 
ాపమd లïq మనసుగల ~ార“
~ార“ ప1ణ
తžËలœ
ప1ణ
తžËలœ †Ñట ˆడ} – †Ñటంjk ఇవ(ంjk
అన మ – ఆ°రమ మ³ – మ³ కÈ – కP
7QQP అq – అq Œáపకల – య³దవ1ల ప*‚నÈ – అడ}గŒాP
7Q¹P క{తžవ1È – యఙ మ మంతeమ – యఙ ప1 మంతeమల ధనమలÈ – అవసర^_`న šత‹ మల ాలంబ –
తŒ›న ాలమ gేశంబÈ – పegేశమ gేవతయÈ – అ mgేవత ధరËమÈ – š
నమ అన మలÈ –
ఇతరమల తలపÈ – తరƒచూడŒా ఎ~ా(డ} – ఎవ0ᝠఅటw – అటˆవంటw స0ª(శ(ర“È – సర(qయ³మకq
మfÈ – మనసునందు ఊéêంపకÈ – ె*’ి‰నక Œáప – య³దవ బలడ} – †ిల+~ాడ} అనుచుÈ – అనుచు
మంద – జడ ’ిh fÈ – ’ిh fల€ చూƒ – చూ’ి దురËతžల – •ెడబgm§గల~ార“ ఐ – అy  అన మ – 
జనమ లïదులïదు – లï äలïదు అq0› – అq •ె†ిx0› స¦ – మంƒ మ³న – మన న ‚{య³ – •ేయట 
ను ల – లïq~ార“ ఐ – అy P
7QºP అంతÈ – అంతట Œáపకల – ŒÂల+ ~ార“ q0ా˜ల – q0ాశ•ెంgmన~ార“ ఐ – అy  వƒŠ – ~ŸనుకకవƒŠ
ఎఱంŒ›ంƒనÈ – ెలపŒా హ0› – కృషž
¿ డ} లc‚క – ల€క0Òf అను,ా0› – అనుస0›ంచు~ాడ} అగచుÈ –
అగచు ర“ – ర“ ఆ – ఆ aక! ఆర“ లÈ – బeహËణలను అడ}గక – అడ}గకంj
 ~ా0› – ~ా0›
aక! ర í – సతžల కÈ – క మ³ – ^Óమ 0ాకÈ – వచుŠటను •ెప1xడ} – •ెపxంjk అన ంబÈ – 
జనమ †Ñట ˆదుర“ – ఇ•ెŠదర“ అq – అq పంƒనÈ – పంపŒా ~ార“ – ~ార“ చq – ~Ÿ ۝ బeహËణ –

August 7 

šపe సతžలÈ – ర లను ద0› ంƒ – చూ’ి నమస!0›ంƒ – ÷ ‚! స¦ – చక!Œా ప&øతžల –
ŒÏరšంపబjkన~ార“ ఐ – అy  ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq0› – ప*‚0P›
7Q7P Œáవ1లÈ – ఆవ1లను ^Óప1చుÈ – ాచుచు ఆ‰q – ఆకలï’ి Œášందుండ} – కృషž
¿ డ} అన మ – జనమ
అjkŒ›‰q – ò0› రండ} – రంjk అq – అq మమËÈ – మమËలను ఈ~äళను – ఈ0áÕన ప1ె‹ ం•ెను –
పం†ిం•ెను zšల’ితల³0ా – ఓబgm§ šాసమకల~ార“ — zšల’ిత N బgm§ šాసమ కల³^_ బgm§ మంతž0ాలœ
మంతž0ాలœ
రండ} – రంjk ెండ} – Ùసుకరంjk అన ంబí – ఆ°రపg
రh మలP
7QUP అqనÈ – అనŒా šq – šq Œášంద – కృషž¿q సందర న – చూడవలÎనq కతహలల –
కతహలమకల~ార“ ఐ – అy  ధరణüసుర – šపe సుందర“ల – అందగె‹ ల సంభeమ – టˆeాటˆ
ఆనందంబలÈ – సంÃషమల jెందంబలÈ – మనసులందు సందjkంపÈ – అfశyంపŒా భ –
‰0›‚fనగ*Œ›నš —పంచభ మల N భ మ c‰0›‚ fనగ*Œ›నšd
šd జ మ c†ిడ}చŒా fనగ*Œ›నšd
šd
´లïహ మ c
‚ చపx0›ంచగలšd
చగలšd ·•áష మ cÕఱు> òదŒ›నšd
šd QాÁయమ c
గగ*Œ›నšd
šd ఐన ఆ°ర
పg
రh మలœ 
లœ జ – †ిడ}చŒాfనగ*Œ›నš లïహ –
‚ చపx0›ంచగలš •áష – Õఱు> òదŒ›నš ాÁయ – 

గగ*Œ›నš దంబలÈ – రకమలÎౖ క*Œ› – ఉంjk సం,ా!ర – ప0›˜ద§ త అ Ÿjk సంపన ంబల –
సంపf‹ కలŒ›న అన ంబలÈ – ఆ°రపg
రh మలను కంభంబలÈ – కండలల€ ఇjk‰q – †Ñట ˆ‰q
సంరంభంబన – ~䌛రాటˆÝ సమదeంబ – కడ* కÈ – క నడచు – ా0|jk నదుల – నదుల ెఱంగనÈ
– వలÎP
7¹P úడ ల – ప1తžeల మగలను – భర‹ ల eతల – , దర“ల అడ మ – అడ మŒా చq – ~Ÿ ۝ వలదు – వదుם
అనంగÈ – అq •ెపxŒా అటˆ – అవతల‚ తలడ} – లగడ} అq – అq •ె†ిx మ³ఱ డ} చుÈ –
ఎgm0›ంƒపలకతž జగgzశ(ర“È – కృషž¿q —జగgzశ(ర“డ}
¿ వ1œ
(ర“డ} N ఎల+ ల€కమలక ఈశ(ర“డ}
ఈశ(ర“డ} šషž
వ1œ కÈ – ‚
జడ నÈ – ”ఘమగ అన ంబÈ – జనపg
రh మల ‰నుచుÈ – Ùసు‰q చq0› – ~Ÿ Û0› ఆ – ఆ aక!
సుదతží – ’ీ‹ ల
 —సుదf N మంƒ దంతమల కల³^_ ’ీ‹ œ
 P
7¹P చq – ~Ÿ ۝ యమ
– యమ
నgz సపంబనÈ – వద×  నవ – ‰త‹  పల+ వ – øగళەేత అf0ªకంబను –
అfశyంƒనgm šగత – yన వన – అడš యందు చర – fర“గ~ా0› «¬కంబను – «¬కమల కలgm ఐన
– అyన అ«¬కంబ – అ«¬కవృమ ‚{ంద – ‚ంద qరËల – ప0›˜భe^_`న సh లంబనÈ – •áటˆనందుP
7¹P ఒక – ఒా క •ె*ాq – ’è éêతžq †ÑౖÈ – ద ఒక – ఒక •ెy – •ేfq •
ƒ – •
†ి ఉంƒ ~äఱు – మ0›
ఒక – ఒక •ేతÈ – •ేfల€ âల³ – š Yg
రh ప1 అబå మÈ – పదËమను ఊచు – ఊ†Ñjk ~ాqÈ – ~ాjkq
‰ప1xÈ – ’ిగ Õటˆమjk ‚È – ‚ అందq – ¢ డగస0› q ‰q  – ‰q  కంతలమలÈ – తల
~Ÿంటˆeకల •ెక!లÈ – •ెంపలద నృత ంబÈ –
ట మల •ేయ – •ేయచున టw ~ాqÈ – ~ాjkq
కఱచ – ¢ టw చుంగల – కƒŠళÚ۝ ప1ƒŠ – ’ి ‰మ0ారÈ – చక!Œా కటwన – ధ0›ంƒన ప’ిjk – బంŒార“
వq య – రంగ కల – క*Œ›న పటమ – వస‹ మ
 గల ~ాqÈ – ~ాjkq ఔదలÈ – /రసు¼క f0›Œ›0ాÈ –
చుటwవచుŠనటˆ+ అలవడÈ – అనువ1Œా చుటwన – కటwన దట ంప1 – ƒక!టw †ింఛప1 – Ÿమ* †ింఛమల దండ
– దండగల ~ాqÈ – ~ాjkqP
7¹PP 0ాøత – š0ాøల+తžన  ఉతxల – పదËమల కర¿ ప&రమల – •ెšకండలమల ~ాqÈ – ~ాjkq మéêత –
^ÓలÎౖన పల+ వ – ƒగళÛ aక! ప1షx – ప&ల aక! g
మమల – దండలగల ~ాqÈ – ~ాjkq భవన –
ల€కమలను çహన – çహమప1టwం•ెjk నట – నటˆq వంటw ~äష – ~äష
రణ అ Ÿjk భ]f – సంపద కల
~ాqÈ – ~ాjkq కq0› – చూ’ి0› ాంతల – ’ీ‹ ల
+ P
  కను లకఱవ1gzఱ – కను లానందమగనటˆ
7¹´P కq – చూ’ి ల€చన – కళ۝ రంధeంబల – g
(రమలగంj
 మను­jk – వర“స†Ñట w హ0› – కృషž¿q ల*త –
మ Yహర^_`న ర‘పమను – స(ర‘పమను ల€ŒÂq – గ{éêంƒ Ÿఱ – qంjైన మనమలÈ – మనసులÝ
ప0›రంØంƒ0› – Ïగ*ంచు‰q0› తనుమధ ల – అందగె‹ ల —తనుమధ N తను cసన qd
సన qd మధ cనడ}మ 

·´ 

··

కల³^_d ’ీ‹ œ
  హృదయ – మనసులందు జqత – ప1టwన 
పమÈ – సం
పమను ~ాయÈ – 
లŒ› వ1నటˆ
+ ŒాP
7¹·P ఈ – ఈ šధంబనÈ – šధమŒాP
7¹QP ~ా0›త – లŒ›న సర( – సమస‹ ^_`న సxృహల – ఇచŠల కల~ార“ ఐ – అy  ~ార“ – ~ార“ అందఱుÈ –
అందర“ తను È – తనను చూడÈ – ద0› ంచుటక వచుŠటÈ – వచుŠటను మgm – మనసు ల€È – అందు
~ా0›జనయనుడ} – పg
Ëþడ} కృషž¿డ} ¢ డగq – చూ’ి ~ా0› – ~ారల ‚È – క ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ
అqyÔ – ప*|ను నŒ› – నš( అ~ా0›త – అడ}లïq దృ¸ిÈ – దృ¸ిÃP
7¹¹P ాం
రత మల³0ా – ఓ ’ీ‹ లల€ ఉత‹ మల – aక! గృహమలÈ – ఇండ+ ల€ క* ణ^Ó –
అం
˜భ^Óకg
 ఏ­ – ఏ­టw ాšంతžÈ – •ేయగలను – aక! కÈ – క ఇటˆ – ఈ పక!‚
రండ} – రంjk మమËÈ – మమËలను ఇచటÈ – ఇక!డ £kంపÈ – చూచుటక ఏెంƒ
ర“ – వƒŠf0›
ఏంà – •
ల³ ఎక!వ ~äడ}క – కతహలమ ÃÈ – Ãటw ఎఱుంగదుమ – ె*’ి య
 మ q0ª5తž –
q0› ­త‹ ^_`నటw ’ిh fÈ – ’ిh fల€నుంjk నను  – నను  zమంతží – బgm§మంతžల –  ‚{యÈ –
వలÎ ä •ే0› – దగ
ర‰ƒŠ కందుర“ – ¢ ంgెదర“ కg
– కg
 మ¦ –
aక! ’èవలÈ – భ‚‹•ేత సర(మÈ
– సమస‹ మనుP
7¹ºP ావ1నÈ – కనుక గృహసుhల – సం,ార“ల అyన – ఐన – aక! పతžల – భర‹ ల ­మËÈ – 
Ý కîjk – క*’ి క{తžవ1È – యఙ మను q0›(ఘ ంబŒా – šఘ మలలïకండŒా సమ³†ి‹ జª’Ñదర“ –
Ÿర~ä0|Šదర“ ర“ – ర“ య³గ~ాటంబÈ – యఙ «ాల కÈ – క చనుడ} – ~ŸళÛంjk అqనÈ – అనŒా
šపe – బeహËణ ర ల – సతžల ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ అq0› – ప*‚0›P
7¹7P తగ Ÿ – తŒ›న~ా ాదు మ³ధ~ా – కృÊా¿ —మ³ధవ1డ} N యదుప1తžejెన
ౖ మధు aక! వంశమన ప1టw న ~ాడ}
~ాడ}
కృషž
¿ డ}œ
డ}œ ఇటw – ఇటˆవంటw ~ాjk – పదు Ÿౖన పలకల – మ³టల ధరËంబలï – ధరË^Ó 
ాదు మ³ –
మ³ ఎడÈ – గ0›ంƒ మగలÈ – భర‹ ల úడ లÈ – ప1తžeల , దర“í – Ãడబటwన~ార“ జనకí –
త*+ దండ}eల మమËÈ – మమËలను q~ా0›ంపÈ – అడ}‰నŒా మƒŠగÈ – ç°~äశమÝ Á – Á aక!
అంఘ లÈ – ాదమలవద× క •ే0›
రమ – •ే0›f­ •ే‰ందు0ª – అంŒÒక0›ంతž0ా ~ారల – ~ార“ ఆ – అటw
పŒ›gmÈ – šధమను ఏమ – ^Óమ ఒల+ మ – అంŒÒక0›ంచమ ‚ంక0Ò – ’èవక0ాంjైన
  జనులÈ – ~ా0›­
ాÈ – అగనటˆ
+  šంƒ – తలƒ ర£kంప~ä – ాాడ}మP
7¹UP అqనÈ – అనŒా జగgzశ(ర“ండ} – కృషž¿డ} —జగgzశ(ర“డ} N సర(ల€కమలక qయ³మకడ}
¿ వ1œ
qయ³మకడ} šషž
వ1œP
7ºP
–
 సపంబనÈ – వద×  ఉ
 ర“ – ఉ
 ర“ అంచుÈ – అq అలగర“ – ò†ింపర“ బంధుల –
చుట మల eతల – Ãడబటwన~ార“ పతžల – భర‹ ల సుతžలÈ – ప1తžeల ­మËÈ – ­మËలను
gేవతల – gేవతల ఐనÈ – కîj
 ^_త‹ žర“ – ^_చుŠ‰ Ÿదర“ అంగనల³0ా – ఓ ఇంతžల
–
aక!
gేహ – gేహమÝ సంగంబ – ,ాq éêత మ నర“ల – మ³నవ1ల కÈ – క ఎల+ È – అందరక ,'ఖ – 
గర‘ప^_`నసుఖప1 అను0ాగ – అనుర‚‹ సంజనకంబ – క*Œ›ం•ెjkgm ాదు – ాదు మ‚‹ – çమను
పeg
యకమ – ఇచుŠనgm పe,ాgmంచునgm
–
aక! ¯ర‹నమనÈ – సు‹fవలన దర న – ద0› ంచుట
ఆకర¿ న – చ0›తš
e నుట
నంబలనుÈ –
నమలవలన కరË – ప1ణ ాపకరËలను బంధ – బంధమలగల
gేహంబలÈ – శ0Òరమలను ా’ి – దూర^_` ర“ – ర“P
7ºPP మ³నసంబల – మనసులను
–
 అందుÈ – ఎడల ä మర“గÈ – లగ మ •ే’ి – •ే’ి నను È –
నను  •ే0|దర“ – కల’Ñదర“ అటదÈ – ఆటˆ†ిమËట నమËడ} – నమËంjk అనుచుÈ – అనుచు ప*‚ –
•ె†ిx ~ారల – ~ార“ ెƒŠన – Ùసు‰ƒŠన భణ
దుల – పంచభ పరమ³న మల —భణ
దుల N

August 7 

పంచభ మ cభ జ ´లïహ ·•áష QాÁయమd
` d అన మల cఆ°ర 
ాÁయమd లÃ కîjkన పరమ c«Æ{ష^_న
పg
రh మలd 
లdœ ఆప‹ వర
ంబ – తన~ా0› ÃÈ – Ãటw హ0› – కృషž¿డ} ఆరŒ›ం•ెÈ – భøం•ెనుP
7ºP పర^Óశ(ర – భగవంతžq‚ అరxణంబగÈ – సమ0›xంƒనgmŒా పర – ఇతర“ల జనులక – ఎš0›|Íనను ú –
ఆ°రమను ఇjkనÈ – †Ñట wన•á పరమపదమÈ – ~Ÿౖకంఠమనక —పరమపదమ N స0á(త!ృష ,ాhనమ
నమ
çమœ
çమœ పరŒ|దర“ – ~ŸళÛదర“ అట – అంటర“ హ0› – కృషž¿డ} ,ా£6¦ – పeత మŒా పర^Óశ(ర –
šషž
¿ ~äyÔ`న కృషž
¿ q‚ ú – ఆ°రమ ఇచుŠట •ేయ – •ె’ినg
q‚ ఫలమ – ఫ*తమ ఎటwgmÖ –
ఎంతŒÂపxŒానుండ} YP
7ºP ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ స0ª(శ(ర“ండ} – సర“(లను qయ­ంచు~ాడ} ఐనÈ – అyనటw హ0› – కృషž
¿ q ‚È – ‚
ú – ú ఇjk – †Ñట w తమ – ~ా0› aక! ర ల – సతžల అతq – అతq వలనÈ – వలన కృ
ర“hల
– ధను ల అగట – అగట ఎఱంŒ› – ె*’ి భ]సుర“ల – šప1; ల తమల€È – ~ా0›ల€~ార“ ఇటˆ
+ – ఈ
šధమగ అq0› – •ెప1x‰q0›P
7º´P కటకట – అÖ  çస f­ – ఏమ0›f­ ాంతల – ’ీ‹ ల
 కన  ాటwయÈ – అంతyÔ`న బgm§ – ఙ!నమ
లïదు – లïదు äడ} – ఇ~ాళ ఇటÈ – ఇక!డ హ0›È – కృషž
¿ q ానగÈ – ద0› ంచుటక È – ~ŸళÛవలÎనq
ఎఱుగమ – ె*’ి‰నలïక¢ f­ దు0ాతžËల – •ెడమనసు కల~ారమ ^Óమ – ^Óమ కలËష – 
ాపమల•ేత ఉదÞటˆలమ – గ0›(ంƒన~ారమ šషž
¿ – šషž¿మ]0›‹‚ దూరగల – దూర^_`న~ా0› ాeఙ తల –
š~äకమల ఏల – ఎందుక దండగ తపంబల – తపసు¼ల ఏలÈ – ఎందుక దండగ పర టనమల –
య³తeల ఏలÈ – ఎందుక దండగ ”లమల – సద(ర‹ నమల య³గమలÈ – యఙ మల మఱ – ఇంా
ఏలÈ – ఎందుక దండగ ాలx ä – తగలబöట ˆటాP
7º·P జప – మంతeమల జ†ించుట హ మ – హ మమల •ేయట అధ యనంబల – ~äదమ చదువ1ట
తపమలÈ – తపసు¼ల •ేయట వeతమలను – వeతమల •ేయట లïq – •ేయq~ా0|Íన తర“ణల –
’ీ‹ ల
¿ q స¦ – మంƒ కృపÈ – దయను పడ’ి0› – ¢ ంgm0› ఇq  – ఇవq కîడ క*Œ›యÈ –
  హ0› – కృషž
ఉన పxటw‚q చపలతÈ – తú3బ3 —చపలత N 0ాగgే(Êాదుల•ేత పనుల ఎడ కలగ తú3
తú3బ3
బ3œ ¢ ంgmf­ –
పjkf­ భ‚‹ – అనన భ‚‹ సలప­È – •ేయక వ1ట•ేత అకట – అÖ P
7ºQP సుర – gేవతలల€ గర“ల – «Æ{షÄ žల అగ – ఐన ֌› – ఋ¸ి ఇందుeలÈ – «Æ{షÄ žలను అర“దుŒా –
అప1xడప1xడ} çéêతžలÈ – మ³యల€పjkన~ా0›Œా •ేయ – •ె’Ñjkgm yÔ`న హ0› – šషž¿వ1 aక! మ³య
– మ³య మమÈ – మమË*  నర – మ³నవ1లల€ గర“లÈ – గర“వ1లను మ]ఢ – అఙ!నమ ¢ ంgmన
šప1; లÈ – బeహËణలను ఉరవjkÈ – ­క!*”ఘమŒా çéêతžలÈ – మ³యల€పjkన~ా0›Œా •ేయ YపకÈ –
•ేయలïకండ ఉ ä  – ఉండ} 
ఉండదుP
7º¹P క{తžవ1í – యఙ మల ధరËమ – ఆ•
రమల మంతe – మంతeశ‚‹ తంతe – తంతeఙ !నమల అ Ÿjk ధనమí
– సంపదల ాలంబ – ాలమ gేశంబÈ – పegేశమ gేవతయÈ – అ mgేవత వహ  ల – అగ ల 
ే
e
గ ల ^ÓgmÁసుర“లÈ

– šప1; ల ఎ~ా(డ}

– ఎవ0ᝠఅటw – అటˆవంటw స0ª(శ(ర“డ}

–

సర(qయ³మకడ} ఈ – ఈ aక! £kfÈ – భ]ల€కమను రþంÈ – ాాడ}టక జqంƒ
డ} –
అవత0›ంƒ
డ} ఎఱుగమ – ె*యమ ఆ – ఆ పe’ిద§ ుjైన ”{భర‹ – కృషž
¿ q —”{భర‹ N ”{ cల£ీ
ీËgేšd‚ భర‹
ల£Ëgే
c†Ñq­టwd šషž
¿ వ1œ
¿ q —కర‹ N ారణభ]తžjెన
ౖ ~ాడ}
¿ వ1œ
వ1œ కÈ – ‚ కర‹ – కృషž
~ాడ} šషž
వ1œ కÈ – ‚ కతల€ద§ ర‹ –
కృషž¿q —కతల€ద§ ర‹ N కతల
¿ వ1œ
కతల cభ]­qd
భ]­qd ఉద§ ర‹ cఉద§ 0›ంచు ~ాడ}d
~ాడ}d šషž
వ1œ కÈ – ‚ ^ÓమÈ – ^Óమ
అందరమ ÷ |!దమ – నమస!0›ం•ెదమ ర£W
థసంహర‹ కÈ – కృషž
¿ q —ర£W
ర£W
థసంహర‹ N ర c0ాసుల
aక!d
¿ వ1œ
aక!d
థ c0ాÕలనుd
0ాÕలనుd సంహర‹ cచం†Ñjk ~ాడ}d
~ాడ}d šషž
వ1œ కÈ – ‚P
7ººP అq – అq మఱయÈ – ఇంకను అ äక – బహ  šధంబలÈ – పeారమలŒా ప«ాŠ
‹పంబనÈ –
•ే’ినపq‚బధపడ}టను ¢ ంgm – ¢ ంgm హ0›È – కృషž¿q తలంƒ – సË0›ంచు‰q శ­ంప1మ – ­ంప1మ 

·Q 

·¹

ఓర“Šమ అq – అq ÷ ‚! – నమస!0›ంƒ బeహËణల – šప1; ల కంస – కంసుq వలన ñతžల –
భయపడ}~ార“ ఐ – అy  కృష¿ – కృషž
¿ q సందర నంబ – ద0› ంచు‰నుట •ేయÈ – •ేయటక చనర“ –
~ŸళÛకండ}~ార“ ఐ0› – అయ³ ర“ అంతÈ – ఆ తర“~ాత అక!డÈ – అక!డ అÉలదర నుండ} –
సమస‹ మె*’ిన~ాడ} ఐన – అyన హ0› – కృషž
¿ q ఇందeయ³గంబÈ – ఇందుeq|Í యఙ మ •ేయÈ –
•ేయవలÎనq తలంƒ – šంƒ తన – అతq కడ – వద×  కÈ – క వƒŠనÈ – 0ాŒా నంద – నందుడ} ఆgm
– మన గ Œáప – ŒÂల+ లల€ వృదు§లÈ – †Ñద×~ా0›q కq – చూ’ి నందుÈ – నందుq ‚È – ‚ ఇటˆ+ – ఈ
šధమగ అqyÔ – •ె†ÑxనుP
7º7P య³గంబ – యఙ మ •ేయంగÈ – •ేయవలÎనq అ0›hంƒ – ò0› వƒŠf0› – వ•
Šర“ ఈ – ఈ aక!
య³గమనÈ – యఙ మ వలన ఫలమ – పeÖజనమల ఏ­ – ఏš కలగÈ – కలగను ఎ~ా(డ} –
ఎవర“ gzq – gzq ‚È – ‚ ఈశ(ర“ండ} – అ mgేవత అ mా0› – అ mపf ఎవ(డ} – ఎవర“ ,ాధనమ –
ఉపకరణసమ]హమ ఎంత – ఎంత వలయÈ – ావలÎను «ా’ీ‹ య
 ç – «ాస‹ š
 éêతమ³ జ
•
రç –
అల~ాటˆŒా•ేయనg
 ార ంబ – ఏgైన ార క{మమ ~Ÿౖర“í – శతžeవ1ల కÈ – క ఎఱŒ›ంపÈ – ెలప
వలదు – వదుם ాq – అంేత†ిxంƒ ఎఱŒ|jk – ె*’ిన ­తžeí – ’è éêతžల కÈ – ‚ ఎఱŒ›ంపÈ – 
ెలప1ట తగÈ – తŒ›నపq •ే0› – దగ
రŒా బŒా ఎఱŒ› – ె*’ి •ే’ినÈ – •ే’ిన•á òర“!ల – ò0›కల
ఎల+ È – అq  కలగÈ – ’ిg§ mంచును పగ – శతžeత(మల •ె*­ – ’è హమలP
7º7PP లïకÈ – లïకండŒా ప0›Œ›న – పe’ిద§^_`న ­మ –  బ# టw – ల³ంటw మంƒ – Öగ లÎౖన ~ారల – ~ా0›
కÈ – ‚ ఏల – ఎందుక మంతనంబ – రహస ప1వనల తలప1ల – šంచుటల ఎల+ È – సమస‹ మ
మ³ – మ³ కÈ – క తగÈ – ప&0›‹Œా ఎఱŒ›ంప~ä – ెలప1మ 
త – తంjke ~ా, – మ³టల Ÿjk సు
–
అమృతమను పeg
త – చక!ŒాqచుŠ~ాడవ1 అగచుÈ – అగచుP
7ºUP అqనÈ – అq పలకŒా 'e ఢ – అq ె*’ినటw కమ³ర“q – ప1తžeq కÈ – ‚ తంjke – తంjke ఇటˆ+ – ఈ
šధమగ అqyÔ – ప*|నుP
77P పరå ను డ} – వ0ా" mపf —పరå ను డ} N వ0ా" mపf
f ఇందుeడ}œ
డ}œ అ mప1ండ} – ŒÂపx~ాడ} భగవంతžడ} –
షడ}
ణHౖశ(ర సంపను డ} అమ0ªందుeడ} – gే~äందుeడ} అతq – ~ాq ‚È – ‚ †ిeయ – ఇష  మ]ర“‹ల –
వసు‹వ1ల అగచుÈ – ఐ ఉన  – ఉన టw ^Óఘ – ^Óఘమల బృందంబల – సమ]హమల ^ÓgmÁ – 
తలమ – మండలమ †Ñౖ – ద అతq – ~ాq•ేత పంప1నÈ – qయ­ంపబjkనటˆ
+  భ]త – ìవ1లక
హర"ణమ – సంÃషకరమ కÈ – అగనటˆ
+  జలమలÈ – Áటwq క0›యÈ – వ0›"ంచును త¦ – ఆ జల –
Áటwaక! ప&రమలÈ – పe~ాహమలందు ̛ – తjk’ి పండ} – పండ}ను సస ంబల – పంటల పంట –
ఫల,ాయమ తమ – ~ా0› కÈ – ‚ ధరË – ధరËమను సద(ర‹ న అరh – అరh మ సద_`Öజన ామ –
ామమలను సgmచ- పeg
యకమల – చక!ŒాqచుŠనš ల€కల – పeజల ఎల+ ను – అందర“ బeతžకదుర“
– సుఖమŒాìšంతžర“ ఇంతÈ – ఇgm అంతటwq ఎఱŒ› – ె*’ిP
77PP ^Óఘ – ^Óఘమలక šభడ} – పeభవ1 ఐన – అyన ఇందుeండ} – ఇందుeడ} ^_చుŠ – ^_చుŠ‰నుట
‰ఱక – òసమ ఇందeమఖమల – ఇందeయ³గమల •ేయదుర“ – •ే’Ñదర“ ఎల+ – సమస‹ ^_`న నృప1లÈ
– 0ాÕల ామ – ామమ ల€భ – ల€భమ భయ – భయమ gే(ష – gే(షమల క*తžల – కల~ార“
అగచుÈ – అగచు •ేయకంjkనÈ – •ేయక yన•á అ˜భంబ – ¯డ} •ెందుÈ – కలగను ప1తe –
‰డ}ాP
77P అgmయనుÈ – అంే ాక – ాకంj
P
77P మఖమÈ – య³గమను •ేయÈ – •ే’ిన•á వøe – ఇందుeడ} —వøe N వజÀeయధమ ధ0›ంచు~ాడ}
చు~ాడ} ఇందుeడ}œ
డ}œ
మgmÈ – మనసునందు సంత’ించును – తృ†ి‹ •ెందును వøe – ఇందుeడ} సంత’ింపÈ – సంøించŒా ~ాన –
వర"మల క0›యÈ – వ0›"ంచును ~ాన – వర" మల క0›యÈ – వ0›"ంƒన•á కసవ1 – పచŠగjk  వసుమfÈ

August 7 

– äల†Ñౖన †Ñర“గను – వృgm§ •ెందును కసవ1È – గjk q ^Ӓి – fq ేను – ప˜వ1ల గణమ –
సమ]హమ బeతžకÈ – బగŒా ìšంచునుP
77´P ేనువ1ల – ఆవ1ల బef|È – బŒాìšంచునš ఏqయÈ – అyన•á మ³నక – తపxక ఘనమ – ŒÂపxgm
ఐన – అyనటw ాjk – ాలgmగబjk మందలÈ – Œáకలమలందు కలగÈ – కలగను అనూనమగÈ –
~Ÿ*fలïకడ ాjk – ాలgmగబjk క*Œ›నÈ – క*Œ›న•á మ³నవ1లను – మనుషž ల సురలÈ – gేవతల
తq’ి – తృ†ి‹ •ెంgm మనుదుర“ – బగŒా ìšంతžర“ ప1
e – ‰డ}ాP
77·P అq – అq ఇటˆ
+ – ఈ šధమగ jkšన – •ె†ిxన నందుq – నందుq aక! పలకలÈ – మ³టలను šq
– šq ఇందుeq – ఇందుeq ‚È – ‚ òపంబ – òపమ gz†ింపÈ – •ెల0ªగనటˆ
+ Œా దనుజదమనుండ} –
కృషž¿డ} —దనుజదమనుడ} N దనుజ c0ాసులనుd
¿ వ1œ
0ాసులనుd దమనుడ} c/£kంచు~ాడ}d
చు~ాడ}d šషž
వ1œ తంjke – తంjke ‚È –
‚ ఇటˆ+ – ఈ šధమగ అqyÔ – •ె†ÑxనుP
77QP కరËమనÈ – ాపప1ణ కరËలవలన ప1టˆÈ – ప1టˆను జంతžవ1 – ìš ాeణû కరËమననుÈ – కరËమ•ేత ä
వృgm§ బ ందుÈ – †Ñద×దగను వ0›§ల+ ను •ెడ}È – న/ంచును కరË^_ – కరË^ӝ జనుల – పeజల కÈ – క
gేవత – gైవమ కరË^_ – కరË^ӝ సుఖ – సుఖమల దుఃఖమల – దుఃఖమల కÈ – క ారణమ –
é$తžవ1 అ mా – 0ాజÀP
77¹P కరËమí – •ే’ినకరËమల కÈ – క తగ – తŒ›నటw ఫలమలÈ – ఫ*తమలను కర“Ëí – ,ామ³న
మ³నవ1ల —కర“Ëల N కరËమల •ేయ~ాడ} 
~ాడ} మ³నవ1డ}œ
మ³నవ1డ}œ కÈ – క ఇడంగÈ – ఇచుŠటక 0ాÕ – పeభవ1
ాq – అగనుాq సg
– ఎల+ ప1xడ} qష!ర“Ëడ} – కరËమల •ేయq~ాడ} అగÈ – అyనటw
ఈశ(ర“ండ}నుÈ – భగవంతžడ}కîడ కర˚é(నుq – qÊా!మకర“Ëq —కర˚é(
(నుడ} N కరËమల cబంధమd
కర˚éనుడ}
బంధమd
లïq ~ాడ}
ి ను అgm ~ాq‚ అంటదు అందు•ేత ~ాడ} కర˚é(
(నుడ} cqÊా!మకర“Ëడ}d
~ాడ} qÊా!మŒా కరË •ే’న
కర˚éనుడ}
qÊా!మకర“Ëడ}dœ
‚q – ‚ 0ాÕ – qయ³మకడ} పeభవ1 ాడ} – ాలïడ} మ°
Ë – gmవ ఙ!నసంప
 P
77ºP ావ1నÈ – కనుక కరË – కరËమలక అనుయ³తంబల – అనుస0›ంƒ వ0›‹ంచునš ఐన – అyనటw
భ]తంబí – ాeణల —భ]తమల N పంచభ]త క*తమల
` šd
క*తమల పeస‹ ుతమ ఐ cప1టw d ఉన š cఅ«ాశ(త^_న
šd
ìవ1లœ
` †ిలప1
ìవ1లœ కÈ – క ప1ర“హCతžq – ఇందుeq —ప1ర“హC
ప1ర“హCతžడ} N యఙ మలందు పeచుర^_న
కల~ాడ}
కల~ాడ} ప1ర“వ1 అ Ÿjk రక!సుq చం†ిన~ాడ}
~ాడ} ఇందుeడ}œ
డ}œ వలq – మ]లమన ñf – భయమ ఏటw‚È –
ఎందుక ప10ాతన – మందటw ప&ర( జనË – ప1టˆకలల€q సం,ా!రంబల – సంƒతకరËమల కపxలŒÂq
– 0ాసులŒా äరxjk క†ిxనÈ – కమˁ‰న టw కరËంబలÈ – కరËమలను త†ిxంƒ – లŒ›ంƒ †Ñంప1 – వృgm§ 
పడయÈ – ¢ ంgmంచుటను ఆ – ఆ aక! పర^Óశ(ర“ండ}ను – gేవ1డ}కîడ —పర^Óశ(ర“డ} N పరమ
cఉత!ృష ^_న
` d ఈశ(ర“డ} cసర( qయ³మకడ}d
qయ³మకడ}d భగవంతžడ}œ
భగవంతžడ}œ äరండ} – •ేయలïడ} ఇతర“లÈ –
­గ
~ా0›šషయమ •ెపxÈ – •ెప1xట ఏల – ఎందుక సుర – gేవతల అసుర – 0ాసుల నర –
మ³నవ1ల అÁకంబí – సమ]హమలq టw ÃÈ – Ãటw ల€కంబ – పeపంచమ qజ – తన aక!
సం,ా!ర – కరËమలక వశంబ – ల€బjkనgm ఐ – అy  అందÈ – g
qల€ ä jkంgm – మqŒ› అణŒ› ఉన gm
– ఉన gm సంgేహంబ – అనుమ³qంచవల’ినgm లïదు – లïదు gేéê – ìవ1డ} —gేéê N gేహమన ఉండ}~ాడ}
ఉండ}~ాడ}
ìవ1డ}œ
h ల †Ñదם తను – సూË ƒన 
ìవ1డ}œ కరË – కరËమనక వశంబనÈ – అ zనమŒా గర“ – సూ
gేహంబలÈ – శ0Òరమలందు •ÂƒŠ – పe~ä/ంƒ ప1టw ~ŸడలÈ – బడటపడ}ను చచుŠను ఒజå – గర“వ1
~äలప1 – gేవ1డ} ŸచŠ* – ’è éêతžడ} పగఱు – శతžeవ1 చుట ంబల – బంధువ1ల కరËంబ –
కరËఫలమలï ìవ1ండ} – ాeణû కరËంబ – కరËమ ÃడÈ – Ãటw వ0›‹ంచుÈ – ^_లగను అతq – అతq ‚È
– ‚ కరËంబ – కరË^_ gైవతంబ – gేవ1డ} —gెవ
ౖ తమ N పeా/ంపజªయ~ాడ} 
~ాడ} gేవ1డ}œ
1డ}œ కరËంబనÈ –
కరËమవలన బeతžకచుÈ – ìšంచుచు ఇతర – ఇతర“ల ఎడ ’èవ – భ‚‹ •ేయట – చూప1ట సf – ర 
పfÈ – భర‹ ను šjkƒ – వద*†Ñట w జÀర“È – šటˆq •ే0›న – •ే0›న చందంబ – šధమగ అగÈ – ఉండ}ను 

·º 

·7

šప1; ండ} – బeహËణడ} ~Ÿౖgmక – ~äదšéêత^_`న కరËంబనÈ – కరËల యందు ^_లంగ – వ0›‹ంచును నృపf
– 0ా՝ ధరణû – 0ాజ మను ాలనంబనÈ – ా*ంచుట యందు సంచ0›ంచుÈ – వ0›‹ంచును ~Ÿౖ˜ ండ} –
òమటw ~ాణûజ – ~ా ారమ కృ¸ి – వ వ,ాయమ క’ీద – వjీ ~ా ారమ Œáర – ప˜ాలన ఆదులÈ –
÷దలగ~ాq యందు వ0›‹ంచుÈ – ìšంచును దుeండ} – దుeడ} అగ{ – ఉత‹ మ జనుËలÈ –
కలసు‹లను ’èšంƒ – ‰*ƒ బeతžకÈ – ìšంచును రజ – రజ»గణమ సత‹ + – సత(గణమ
తçగణంబలÈ – తçగణమల ఉతxf‹ – ప1టˆటక ’ిh f – ఉండ}టకను లయ – న/ంచుటక
ారణంబల – é$తžవ1ల అందుÈ – ~ాqల€ రజంబనÈ – రజ»గణమనందు జగంబ – భవనమల
జqËంచు – ప1టˆను రజ»గణ – రజ»గణమ•ేత †èe0›తంబల – †èe0ª†ింపబjkనš ఐ – అy  ^Óఘంబల –
^Óఘమల వ0›"ంచుÈ – ~ానక0›†ించును వర"ంబనÈ – వర" మవలన పeజÀ – సం
నమ పeజలక వృgm§ –
†Ñర“గట వ0›§ల+ ట అగÈ – జర“గను ఇందుeండ} – ఇందుeడ} ఏ­ – ఏ­ •ేయంగల~ాడ} – •ేయటక
సమర“hడ} అgmయనుÈ – అంే ాక – ాకండP
777P ò†ింపÈ – òపŒ›ంచవల’ిన పqలïదు – అవసరమలïదు శక{q – ఇందుeq —శక{ డ} N దుషž 
లను /£kంచుటక
శ‚‹గల
గల ~ాడ}
~ాడ} ఇందుeడ}œ
డ}œ ‚È – ‚ ò†ించుŒాక – òపŒ›ంƒనపxటw‚q సం£ªపంబ – šjkƒ వ1ట అyÔ jkgm –
జర“గనgm ఏ­ – ఏమన gm పట ణమలÈ – నగరమల ŒªహంబలÈ – భవనమల gేశమí –
0ాజ మల ~ా ారంబలÈ – ~ా ారమల –  కÈ – క yÔjk Ÿ – వ1 
లïదుకg
 «ÌÍల –
‰ండల అరణ – అడవ1ల గంబలÈ – పegేశమలందు Œáపత(ంబనÈ – ఆవ1లనుాచు‰నుచు ఉండ}చుÈ
– ఉంjెjk మన – మన కÈ – క సంòƒంపŒాÈ – బöదర“ట ఏటw‚È – ఎందుకP
77UP పసుí – ప˜వ1ల కÈ – క ‰ండ – పర(తమన కÈ – క బeహËణ – šపe —బeహËణడ} N వ1 తxf‹ 
బeహËణû పరబeహËణû qÊాÄవ
‹+¦ బeహËణఃP
` gైవమ Ÿjk qష యందుండ}~ాడ}
హËణఃPబeహËgేవ1q ఉత!ృష ^_న
యందుండ}~ాడ} šప1; డ}œ
డ}œ
ఉత‹ మల – «Æ{షÄ žల కÈ – క మఖమÈ – య³గమను ాšంచుట – •ేయట మంƒ – చక!టw బgm§ –
ఆల€చన

ఇందeయ³గంబÈ

–

ఇందeయ³గమన

కÈ

–

క

ఎ^Ó­ –

ఏ~ä~Ÿౖే ె†ిxంతžర“

–

సమకîర“Š‰ Ÿద0ᝠఅš – ~ాటwq ఎల+ È – అq టwq ె†ిxంప1డ} – ర†ిxంచంjk అర’ి – š•
0›ంచు‰q ర“
– ర“ ాయసంబల – పరమ³న మల —ాయసమ N ాలà వంjkనgm పరమ³న మœ
పరమ³న మœ అప&పమల –
అపxమల ’Ñౖదప1 – Œáధుమ †ింjk – †ింjkà •ేయ వంటలÈ – వంటకమల పప1xను – మద× పప1x
వలయÈ – ావల’ిన అటw – అటˆవంటw ఫల – పండ}+ «ాకమలÈ – ాయగ]రల వండÈ – వండ}టక
పంప1డ} – qయ­ంచంjk •ెపxంjk హ మంబÈ – అŒ› హ తeమను •ేయడ} – •ేయంjk ేను –
·g

దుల ద£kణలÈ – ద£kణలను ఇƒŠ – ఇƒŠP
77UPP బహ ర,ాన ంబ – షడe, †è
న మల —బహ ర,ాన మల N అ äక^_న
` రస cర“చులd
ర“చులd క*Œ›న ఆ°ర
పg
రh మల 
ల షడe, †èతమలœ
మలœ †Ñట ˆడ} – †Ñటంjk —షడeసమల N కÊాయమ cవగర“d
వగర“d మధురమ cنిd
´లవణమ cఉపxదనమd
ఉపxదనమd ·కటˆవ1 cారమd
ారమd Qfక‹ c•ేదుd
ుd ¹ఆమ+మ cప1ల+ qd
qd అ Ÿjk ఆర“ ర“చులœ
ర“చులœ
బeహËణల – šప1; ల కÈ – క అచలల – చ*ంపqబgm§ క~ార“ ఐ – అy  ప&జÈ – ప&øంచుటల
ఒన0›ంప1డ} – •ేయంjk అచలమí – ‰ండల కÈ – క అధమ – Áచవృf‹ ననుండ}~ా0›‚ చంj
ల –
ñకర^_`నవృf‹ కల~ా0›‚ ˜నక – కక!ల సంహf – సమ]హమల ‚È – ‚ తŒ›న – Öగ ^_`న
భ మలÈ – జనపg
ర§ మలను †Ñట w – †Ñట w కసువ1ల – గjk  పసుí – ప˜వ1ల ‚È – ‚ ఇండ} –
ఇవ(ంjkP
7UP గంధ – సుగంధదeవ మల అలంకరణ – ఆభరణమల అంబర – వస‹ మ
 ల ఆవళÚలÈ – సమ]హమలను |͕ే’ి
– •ేపటw ’ీ(క0›ంƒ ఇష – ఇష మŒానుంjెjk అన మí – ఆ°రపg
ర§ మలను బంధు – చుట మల «Æ{ణû –
సమ]హమల రలÈ – ర“ను కjkƒ – fq
–
aక! ష – మ³ట యంద* రfÈ – †ీefÝ
~äడ}కí – š Yదమల సం mల+È – కలగనటˆ
+ Œా Œ›0› – ‰ండక Œá – ఆవ1లక gm(జ – బeహËణలక అనల
– అగ లక నమ,ా!రంబ – నమ,ా!రమల ాšంప1j
– •ేయంjk సం mల+ È – ఒనగ]డ}ను సకల –

August 7 

సమస‹ ^_`న ఈ†ి¼తంబలను – ò0›కల – aక! జనËంబ – ప1టˆకల ధన ంబ – కృ
రh మల
అగÈ – అగనుP
7UP అq – అq మఱయÈ – ఇంకను q*ంపపf – gే~äందుeq —q*ంపపf N q*ంప1ల cgేవతలd
తలdక పf cపeభవ1d 
వ1d
ఇందుeడ}œ
డ}œ ,¢ ంప1 – అfశయమ గర(మ gmంప1 – తŒ›
ంచవలÎన Ÿjk తలంప1నÈ – వమÝ ఈ – ఈ
aక! మఖంబ – య³గమ తన – అతq కÈ – ‚ సమËతంబ – అంŒÒారమ అq – అq Œášందుండ} –
కృషž¿డ} ప*‚నÈ – •ెపxŒా నంద – నందుడ} ఆదుల – మన గ~ార“ ^Óల^Óల – బహ బగ అq –
అq త¦ – అతq వచన – మ³ట పeారంబనÈ – పeారమ ప1ణ
హ~ాచనంబల – సంకలxమల
—ప1ణ
హ~ాచనమ N ప1ణ మ క*Œ›ం•ెjk qర¿ య