Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn

Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung
I. T×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi: Trong nhiÒu n¨m võa qua, kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn chuyÓn m¹nh, sau 10 n¨m khñng ho¶ng Ch©u ¸, mét lÇn n÷a khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi næ ra cã quy m« lan réng h¬n, tÊt c¶ ®Òu b¾t ®Çu tõ cuéc khñng ho¶ng ngµnh ng©n hµng tµi chÝnh Mü. Ngay khi bong bãng nhµ ë vì cuèi n¨m 2005, kinh tÕ Mü b¾t ®Çu t¨ng trëng chËm l¹i. Tuy nhiªn, bong bãng vì ®· dÉn tíi c¸c kho¶n vay kh«ng tr¶ næi cña ngêi ®Çu t nhµ ë ®èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh ë níc nµy. Gi÷a n¨m 2007, nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh ®Çu tiªn cña Mü liªn quan ®Õn tÝn dông nhµ ë thø cÊp bÞ ph¸ s¶n. Gi¸ chøng kho¸n Mü b¾t ®Çu gi¶m dÇn. Sù ®æ vì tµi chÝnh lªn ®Õn cùc ®iÓm vµo th¸ng 10 n¨m 2008 khi ngay c¶ nh÷ng ng©n hµng khæng lå vµ l©u ®êi tõng sèng sãt qua nh÷ng cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ kinh tÕ tríc ®©y, nh Lehman Brothers, Morgan Stanley, Citigroup, AIG, … còng l©m n¹n. T×nh tr¹ng ®ãi tÝn dông xuÊt hiÖn lµm cho khu vùc kinh tÕ thùc cña Mü còng r¬i vµo t×nh thÕ khã kh¨n. Theo sè liÖu thèng kª cuèi n¨m 2008 ®Çu n¨m 2009 cho thÊy 11,6 triÖu ngêi Mü ®· chÝnh thøc bÞ thÊt nghiÖp. T×nh tr¹ng thÊt nghiÖp còng cã thÓ khiÕn cho sè ngêi kh«ng tr¶ ®îc nî t¨ng cao, lµm cho lÜnh vùc nhµ ë ®· lao ®ao l¹i cµng c¨ng th¼ng h¬n. Theo c¸c kinh tÕ gia, t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trÇm träng cã phÇn ch¾c sÏ ¶nh hëng tíi toµn bé nÒn kinh tÕ, khiÕn cho niÒm tin cña ngêi tiªu dïng vµ viÖc chi tiªu cña hä bÞ t¸c ®éng theo. Kho¶n chi tiªu cña ngêi tiªu thô chiÕm 2/3 ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ Mü. Kinh tÕ Mü trong giai ®o¹n cuèi n¨m 2008 ®Çu n¨m 2009 ®· cã 4 quý ©m liªn tiÕp. Bªn c¹nh ®ã giai ®o¹n nµy còng lµ giai ®o¹n chøng kiÕn thÞ trêng chøng kho¸n lao dèc tõ ®Ønh cao bëi nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc liªn tiÕp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. ThÞ trêng tiÒn tÖ, c¸c ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ®Òu gÆp khã kh¨n, nhu cÇu tiªu dïng sôt gi¶m cïng víi sù ®ãng b¨ng cña thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. nh÷ng khã kh¨n chung nµy ®Èy thÞ trêng chøng kho¸n thÕ giíi sôt gi¶m xuèng møc thÊp nhÊt trong 5 n¨m trë l¹i ®©y. T¹i Mü, chØ sè Dow SV: Lª Quang Dòng TN1C 1 Líp:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn

Jones h¹ tõ møc ®Ønh cao nhÊt 14.164,53 ®iÓm ngµy 9/10/2007 xuèng díi 8.000 ®iÓm vµo ngµy 20/11/2008. Cuéc khñng ho¶ng trªn thÞ trêng tµi chÝnh Mü ®· kÐo theo hÖ thèng tµi chÝnh c¶ thÕ giíi chao ®¶o, ch©m ngßi cho sù suy tho¸i kinh tÕ cïng lóc ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. NhiÒu tæ chøc tµi chÝnh cña c¸c níc ph¸t triÓn, nhÊt lµ c¸c níc ë ch©u ¢u, còng tham gia vµo thÞ trêng tÝn dông nhµ ë thø cÊp ë Mü. ChÝnh v× vËy, bãng bãng nhµ ë cña Mü bÞ vì còng lµm c¸c tæ chøc tµi chÝnh nµy gÆp nguy hiÓm t¬ng tù nh c¸c tæ chøc tµi chÝnh cña Mü. Ng©n hµng Trung ¬ng Anh (BoE) thõa nhËn r»ng nguy c¬ kinh tÕ Anh r¬i vµo suy tho¸i, víi t¨ng trëng gÇn nh ch÷ng l¹i vµ tû lÖ thÊt nghiÖp gia t¨ng. BOE còng n©ng dù b¸o l¹m ph¸t cña níc nµy tõ møc h¬n 4% lªn gÇn 5% trong vµi th¸ng. Toµn bé ch©u ¢u ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n nh l¹m ph¸t, gi¸ dÇu cao, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gi¶m, thÞ trêng nhµ ®Êt ë nhiÒu níc ®ang xÊu ®i. Theo ®ã, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña khu vùc nµy ®· gi¶m ®¸ng kÓ. Theo Uû ban ch©u ¢u, t¨ng trëng kinh tÕ ë ch©u lôc nµy sÏ gi¶m xuèng cßn 1,5% n¨m 2009, thÊp h¬n møc kú väng 1,7% n¨m 2008. ThÞ trêng nhµ ®Êt ch©u ¢u còng ®¸ng b¸o ®éng víi nh÷ng dÊu hiÖu lÆp l¹i bi kÞch t¬ng tù nh thÞ trêng nhµ ®Êt Mü. Tríc t×nh tr¹ng l¹m ph¸t gia t¨ng vµ gi¸ nhiªn liÖu t¨ng cao, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp sa sót, c¸c ngµnh kinh tÕ ch©u ¢u buéc ph¶i c¾t gi¶m nh©n c«ng, khiÕn t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp gia t¨ng. Tû lÖ thÊt nghiÖp t¹i Anh hiÖn ®· t¨ng lªn møc cao nhÊt trong 15 n¨m qua kÓ tõ sau cuéc khñng ho¶ng ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tríc, do nÒn kinh tÕ níc nµy ®ang cã nh÷ng dÊu hiÖu bíc vµo thêi kú suy tho¸i. Kh«ng chØ cã Mü vµ Ch©u ¢u, Ch©u ¸ còng g¸nh chÞu hËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng lÇn nµy. LÇn ®Çu tiªn kÓ tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi, c¶ 3 nÒn kinh tÕ trô cét cña thÕ giíi cïng lóc r¬i vµo suy tho¸i sau t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ sù ®i xuèng theo chu kú sau giai ®o¹n t¨ng trëng bïng næ. Níc ®Çu tiªn chÞu ¶nh hëng chÝnh lµ NhËt B¶n, níc SV: Lª Quang Dòng TN1C 2 Líp:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn

cã nÒn kinh tÕ lín thø 2 thÕ giíi vµ lµ ®Çu tµu cña kinh tÕ ch©u ¸. NhËt B¶n trong n¨m 2008 ®· cã 3 quý liªn tiÕp kinh tÕ t¨ng trëng ©m do xuÊt khÈu sôt gi¶m, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ NhËt B¶n cã thÓ sÏ tiÕp tôc gi¶m do nh÷ng khã kh¨n cña kinh tÕ Mü vµ nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ trêng tµi chÝnh toµn cÇu.Theo IMF tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) NhËt B¶n chØ t¨ng 1,5% n¨m nay so víi 2,1% n¨m 2007 vµ 2,4% n¨m 2006. ChÝnh phñ NhËt B¶n còng tuyªn bè, kinh tÕ níc nµy ®ang suy tho¸i. ChÝnh phñ võa ®îc c¶i tæ ®ang ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n. L¹m ph¸t cña NhËt B¶n ®ang t¨ng cao do gi¸ c¸c nhu yÕu phÈm t¨ng m¹nh, trong khi nhiÒu mÆt hµng c«ng nghiÖp trong níc gi¶m gi¸ vµ tiªu thô chËm. DÊu hiÖu suy tho¸i ®îc b¸o ®éng ë nhiÒu lÜnh vùc. XuÊt khÈu vµ ®Çu t, hai “®éng lùc” cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n tõ 5 n¨m qua, còng bÞ ®×nh trÖ, do ¶nh hëng cña nÒn kinh tÕ Mü ®ang trªn ®µ suy tho¸i. Còng gièng nh NhËt B¶n, Trung Quèc còng ph¶i ®ãn nhËn nh÷ng t¸c ®éng xÊu tõ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu ®Õn nÒn kinh tÕ níc nµy. Trung Quèc vèn ®îc hëng lîi nhiÒu nhÊt tõ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Mü còng sÏ g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro nhÊt tõ cuéc khñng ho¶ng nµy. Trong nh÷ng n¨m võa qua, Mü lµ thÞ trêng xuÊt khÈu lín nhÊt cña Trung Quèc, ®ång thêi còng lµ chñ nî lín cña Mü. Do vËy, khi khñng ho¶ng x¶y ra sÏ g©y ¶nh hëng tiªu cùc tíi nÒn s¶n xuÊt cña Trung Quèc. C¸c chØ sè kinh tÕ th¸ng 11/2008 cho thÊy ho¹t ®éng kinh tÕ cña Trung Quèc ®ang suy gi¶m víi tèc ®é thËm chÝ nhanh h¬n. T¨ng trëng kinh tÕ gi¶m xuèng kho¶ng 9% trong n¨m 2008, thÊp h¬n møc t¨ng Ên tîng 11,9% n¨m 2007. Cuéc suy tho¸i kinh tÕ kh«ng chØ ¶nh híng ®Õn c¸c nÒn kinh tÕ lín mµ cßn cã t¸c ®éng lín ®Õn c¸c nÒn kinh tÕ nhá. ViÖt Nam tuy chØ lµ 1 nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë khu vc §«ng Nam A nhng còng lµ 1 bé phËn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mü lu«n ®îc coi lµ 1 ®èi t¸c kinh tÕ quan träng cña ViÖt Nam trong nhiÒu lÜnh vùc xuÊt khÈu, v× vËy nÒn kinh tÕ Mü cã tæn thÊt th× kinh tÕ ViÖt Nam còng chÞu nhiÒu bÊt lîi. §Ó SV: Lª Quang Dòng TN1C 3 Líp:

chóng ta cÇn ®i s©u ph©n tÝch thªm t×nh hinh kinh tÕ trong thêi gian qua ë ViÖt Nam. Dù kiÕn tèc ®é t¨ng trëng GDP trong n¨m 2008 chØ ®¹t kho¶ng 6. trong thêi gian võa qua. VN-index gi¶m liªn tôc vµ lËp ®¸y míi xuèng díi 350 ®iÓm. Tû gi¸ USD víi ®ång ViÖt Nam trªn thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng do t©m lý cña ngêi d©n. ViÖc nhµ ®Çu t níc ngoµi cã biÓu hiÖn rót khái thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ®· g©y t©m lý hoang mang cho c¸c nhµ ®Çu t trong níc. luång tiÒn ®Çu t gi¸n tiÕp vµo ViÖt Nam suy gi¶m vµ ®· cã hiÖn tîng c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi rót vèn khái thÞ trêng. Tríc t×nh h×nh ®ã.. h¹ l·i suÊt c¬ b¶n. gióp doanh nghiÖp tiÕp cËn nguån vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ thÞ trêng chøng kho¸n.7%.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn n¾m râ h¬n ®iÒu nµy. nhng møc ®é t¸c ®éng kh«ng lín nh c¸c níc ®ang ph¸t triÓn kh¸c. Tríc hÕt. Nh÷ng t¸c ®éng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh thÕ giíi ®ang vµ sÏ ¶nh hëng ®Õn t¨ng trëng kinh tÕ cña níc ta trong n¨m 2008. nhng mét sè t¸c ®éng gi¸n tiÕp lµ ®¸ng kÓ. chÝnh s¸ch ®Ó ®iÒu hµnh. tµi chÝnh tiÒn tÖ. II. MÆc dï t×nh h×nh kinh tÕ vÜ m« cña ViÖt Nam trong nh÷ng th¸ng gÇn ®©y cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc..T×nh h×nh kinh tÕ trong níc: Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu ®· vµ sÏ ¶nh hëng ®Õn mét sè ho¹t ®éng cña kinh tÕ ViÖt Nam. ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®· cã c¸c biÖn ph¸p. nhng thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam tiÕp tôc sôt gi¶m.. còng nh ph¹m vi ¶nh hëng cña khñng ho¶ng ®Õn kinh tÕ thÕ giíi nh ®· ph©n tÝch ë trªn. th¬ng m¹i. Tuy cuéc khñng ho¶ng cha cã ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn hÖ thèng ng©n hµng. ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt . thÊp h¬n chØ tiªu ®· ®îc Quèc héi th«ng qua lµ 7%.nhËp khÈu. nÒn SV: Lª Quang Dòng TN1C 4 Líp: . Víi nh÷ng t¸c ®éng ban ®Çu cña khñng ho¶ng tµi chÝnh thÕ giíi ®Õn ®Çu t níc ngoµi. rµ so¸t vµ kiÓm so¸t nî xÊu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. æn ®Þnh tû gi¸. ®ã lµ diÔn biÕn cña tû gi¸ vµ l·i suÊt USD.

N¨m 2010 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc ch©u ¸ ®îc dù b¸o kh¶ quan h¬n. hä sÏ ®Ò phßng vµ miÔn dÞch víi c¸c dù ¸n ®Çu t hay cho vay mµ ë ®ã c¸c kho¶n nî xÊu. §©y lµ 1 có shock víi nÒn kinh tÕ toµn cÇu vµ còng lµ 1 tÊm g¬ng cho hÖ thèng ng©n hµng t¹i ViÖt Nam. kh¶ n¨ng hoµn vèn cao vµ cã sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai. lµm c¶n trë ®Õn viÖc kinh doanh cña ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i t¨ng l·i suÊt vay v× thÕ cho nªn ph¶i t¨ng l·i suÊt cho vay. viÖc thu håi nî khã kh¨n h¬n. ®Çu 2009 ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng tiÕp tôc ph¶i ®ãn nhËn tin c¬n b·o tµi chÝnh ë Mü. c¸c kho¶n nî xÊu gia t¨ng. §Ó ph¸t triÓn vµ tån t¹i. hä sÏ tËp trung vµo c¸c kho¶n môc sinh lîi tèt. C¸c ng©n hµng sÏ thËn träng h¬n víi c¸c kho¶n cho vay cña m×nh.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn kinh tÕ níc ta còng gÆp khã kh¨n trong n¨m 2009 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. tiÒn kh«ng ®îc mang ra sö dông lu th«ng trë thµnh nh÷ng kho¶n tiÒn v« Ých. III. Lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng nhÊt cña ng©n hµng. c¸c ng©n hµng lu«n t×m c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña m×nh. Cuèi n¨m 2008. §Çu n¨m n¨m 2008. hä sÏ t×m c¸ch gi¶m rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay. khã ®ßi lµ cao. Ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi mçi ng©n SV: Lª Quang Dòng TN1C 5 Líp: . lµm t¨ng kh¶ n¨ng rñi ro cña c¸c ng©n hµng. ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi l¹m ph¸t t¨ng cao do ®ã viÖc th¾t chÆt tiÒn tÖ ®· g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho ng©n hµng. Lý do chän ®Ò tµi: Ngµnh ng©n hµng trong nh÷ng n¨m qua cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß to lín cña ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n trong viÖc phôc håi vµ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ sau ¶nh hëng cña suy tho¸i vµ l¹m ph¸t. §iÒu nµy sÏ t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt Nam. L·i suÊt cho vay qu¸ cao khiÕn cµng Ýt doanh nghiÖp vay vèn. ChÝnh v× thÕ nªn c¸c ng©n hµng trë nªn dÌ dÆt trong viÖc cho vay vèn. §ång thêi do l·i suÊt cao nªn kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cña c¸c con nî bÞ gi¶m sót. ®ång thêi còng gÆp ph¶i rÊt nhiÒu biÕn ®éng khã kh¨n do t¸c ®éng cña c¶ t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi vµ t×nh h×nh kinh tÕ trong níc. lµm t¨ng chÝ phÝ cho ng©n hµng.

ph¸t triÓn. Lµ mét bé phËn trong hÖ thèng NHTM ViÖt Nam. Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ®· chñ tr¬ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông trung. ®æi míi c«ng nghÖ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng tÝn dông trung.dµi h¹n ®èi víi c¸c DN thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ bªn c¹nh ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n truyÒn thèng. ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ cña cÈ níc ph¸t triÓn. SV: Lª Quang Dòng TN1C 6 Líp: . NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò tµi: “N©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn hµng mµ cßn lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¶ nÒn kinh tÕ.dµi h¹n cña Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ song cßn kh«ng Ýt nh÷ng mÆt h¹n chÕ vÒ quy m« còng nh chÊt lîng. Nguån vèn trung vµ dµi h¹n tõ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i chÝnh lµ tiÒm lùc æn ®Þnh vµ lµ lîi thÕ ®Ó c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt.dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ”.

mÆt kh¸c nã dïng chÝnh sè tiÒn ®· huy ®éng ®îc ®Ó cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi. Kh¸i niÖm ng©n hµng th¬ng m¹i.'' 2. Chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc trªn thÕ giíi th× NHTM lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ tÝn dông. Nã ®îc coi lµ s¶n phÈm cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸.Ng©n hµng th¬ng m¹i(NHTM) ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi.'' Theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña Níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam:''Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung th¬ng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi vµ sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n. Theo Peter S.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn CH¦¥NG II: kiÕn thøc chung vÒ tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i I. Trung gian tÝn dông Ng©n hµng th¬ng m¹i mét mÆt thu hót c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Kh¸i qu¸t chung vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i 1. hay nãi c¸ch kh¸c lµ mét tæ chøc ®ãng vai trß SV: Lª Quang Dòng TN1C 7 Líp: .Rose: ''Ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dich vô tµi chÝnh da d¹ng nhÊt-®Æc biÖt lµ tÝn dông. tiÕt kiÖm vµ c¸c dÞch vô thanh to¸n vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ. lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ tån t¹i nh mét tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. phï hîp vµ g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸.

vËn chuyÓn tiÒn. b¶o qu¶n. t¨ng viÖc lµm. uû nhiÖm chi. ®óc. víi nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n phï hîp. ®©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Th«ng qua sù ®iÒu chuyÓn nµy. nhanh chãng.. Chøc n¨ng t¹o tiÒn XuÊt ph¸t tõ kh¶ n¨ng thay thÕ lîng tiÒn giÊy b¹c trong lu th«ng b»ng nh÷ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c nh sÐc. ng©n hµng th¬ng m¹i cã vai trß quan trong trong viÖc thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. tiÕt kiÖm h¬n.. bao gåm: chi phÝ in. thuËn tiÖn víi c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n. t¹o nguån vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn. ChÝnh nhê tËp trung c«ng viÖc thanh to¸n cña x· héi ë ng©n hµng nªn viÖc lu th«ng hµng ho¸ dÞch vô trë nªn nhanh chãng.. c¶i thiÖn møc sèng d©n c. thñ tôc ®¬n gi¶n. ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. phÇn lín c¸c kho¶n chi tr¶ trong ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô cña x· héi dÇn ®îc thùc hiÖn qua ng©n hµng. Víi sù ra ®êi cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Chøc n¨ng nµy ®îc thùc hiÖn th«ng qua nghiÖp vô SV: Lª Quang Dòng TN1C 8 Líp: . Tõ ®ã cho thÊy r»ng. §ång thêi chøc n¨ng nµy cßn gãp phÇn quan träng trong viÖc ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ.. an toµn. kiÒm chÕ l¹m ph¸t. æn ®Þnh thu chi ChÝnh phñ.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn “cÇu nèi” gi÷a c¸c ®¬n vÞ thõa vèn víi c¸c ®¬n vÞ thiÕu vèn. Trung gian thanh to¸n NÕu nh mäi kho¶n chi tr¶ cña x· héi ®Òu ®îc thùc hiÖn bªn ngoµi ng©n hµng th× chi phÝ thùc hiÖn lµ rÊt lín. Kh«ng nh÷ng vËy. do thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian thanh to¸n. ng©n hµng th¬ng m¹i cã ®iÒu kiÖn huy ®éng tiÒn göi cña toµn x· héi nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng tíi møc tèi ®a.

mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Lµ mét kªnh ph©n phèi vèn cã hiÖu qu¶ NHTM ®· SV: Lª Quang Dòng TN1C 9 Líp: . rñi ro ®¹o ®øc.1. t¨ng trëng kinh tÕ æn ®Þnh vµ t¹o ®îc viÖc lµm. mÊt ®i lîi nhuËn mµ lÏ ra cã thÓ thu ®îc. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu ®Çu tiªn c¸c chñ doanh nghiÖp c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®ã lµ vèn. NHTM chÝnh lµ ngêi ®øng ra tiÕn hµnh kh¬i th«ng nguån vèn nhµn rçi ë mäi tæ chøc. Vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 3. c¸ nh©n.…H×nh thµnh nªn quü cho vay vµ sö dông chóng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ. rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Do nhîc ®iÓm cña thÞ trêng tµi chÝnh dÉn ®Õn ¶nh hëng tíi tÝnh liªn tôc cña chu tr×nh tµi chÝnh nh sù kh«ng khíp nhÞp gi÷a cung vèn vµ cÇu vèn qua vÊn ®Ò thêi gian vµ lîng vèn.…NHTM víi t c¸ch lµ mét chñ thÓ kinh doanh trªn lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm trªn. NHTM lµ n¬i cung cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ Khi nh¾c tíi vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i th× kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi vai trß cung øng vèn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. Môc ®Ých cña chÝnh s¸ch dù tr÷ quèc gia lµ ®a ra mét khèi lîng tiÒn cung øng phï hîp víi chÝnh s¸ch æn ®Þnh vÒ gi¸ c¶. HÖ thèng tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn kinh tÕ theo hÖ sè t¨ng trëng v÷ng ch¾c.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn tÝn dông vµ ®Çu t cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i. NÕu kh«ng cã vèn th× doanh nghiÖp sÏ bÞ mÊt c¬ héi ®Çu t. trong mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi hÖ thèng dù tr÷ quèc gia. 3.

tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt cña thÞ trêng. b«i tr¬n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm cho nã ph¸t huy hiÖu qu¶ mét c¸ch tèt nhÊt trªn thÞ trêng. Ng©n hµng chÝnh lµ cÇu nèi ®a doanh nghiÖp ®Õn víi thÞ trêng gióp doanh nghiÖp t×m kiÕm ®îc ®Çu vµo. 3. gióp doanh nghiÖp vµ thÞ trêng gÇn nhau h¬n c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. NHTM lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng §Ó cã thÓ tiÕp cËn víi thÞ trêng ®Çu ra vµ t×m kiÕm lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m tíi thÞ trêng ®Çu vµo cña m×nh mµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng nhÊt chÝnh lµ vèn.…Th× c¸c NHTM mét mÆt chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña c¸c c«ng cô nµy mÆt kh¸c nã cßn tham gia ®iÒu tiÕt SV: Lª Quang Dòng TN1C 10 Líp: . Nguån vèn tÝn dông cña NHTM sÏ gióp doanh nghiÖp gi¶i quyÕt ®îc khã kh¨n ®ã. NHTM ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®iÓm khëi ®Çu cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. dù tr÷ b¾t buéc.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh c¶i tiÕn quy tr×nh céng nghÖ. NHTM lµ c«ng cô ®Ó nhµ níc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ NÕu NHTM cã nhiÖm vô x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th«ng qua c¸c c«ng cô nh: thÞ trêng më. ®©y lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ kinh doanh v× nã ®Æt nÒn t¶ng ®Çu tiªn cho mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Víi kh¶ n¨ng cung cÊp vèn.3. 3. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ chØ tr«ng chê vµo vèn tù cã mµ ph¶i biÕt khai th¸c c¸c nguån vèn kh¸c tµi trî cho ho¹t ®éng cña m×nh. Nh vËy. l·i suÊt.2.

c¸ nh©n vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tÝn dông. C¸c lo¹i h×nh tÝn dông Ng©n hµng. v¨n hãa. th«ng qua ho¹t ®éng cña NHTM víi c¸c chñ thÓ kh¸c trong nÒn kinh tÕ.4.…Trong ®ã quan hÖ kinh tÕ thêng chiÕm vÞ trÝ quan träng. kinh doanh ngo¹i héi. mçi quèc gia ®éc lËp trêng xuyªn tiÕn hµnh nh÷ng mèi quan hÖ ®a d¹ng vµ phøc t¹p trªn nhiÒu lÜnh vùc: Kinh tÕ.…HÖ thèng NHTM trong níc ®· ®iÒu tiÕt tµi chÝnh trong níc phï hîp víi sù vËn ®éng cña nÒn tµi chÝnh quèc tÕ. 4. ®a nÒn tµi chÝnh trong níc b¾t kÞp víi nÒn tµi chÝnh quèc tÕ. chÝnh trÞ. SV: Lª Quang Dòng TN1C 11 Líp: .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn gi¸n tiÕp vÜ m« nÒn kinh tÕ th«ng qua mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ. ¸p lùc c¹nh tranh buéc nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia khi më cöa héi nhËp ph¶i cã tiÒm lùc lín m¹nh vµ toµn diÖn vÒ mäi mÆt mµ quan träng nhÊt lµ tµi chÝnh. 3. ñy th¸c ®Çu t. NHTM lµ cÇu nèi nÒn tµi chÝnh quèc gia víi nÒn tµi chÝnh quèc tÕ Trªn thÕ giíi. gióp NHTW cã thÓ ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« phï hîp trong tõng thêi kú ®Ó ®¶m b¶o thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trêng vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh. mäi th«ng tin cã liªn quan ®Õn hoach ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ sÏ ®îc ph¶n håi l¹i NHTW. khoa häc – kü thuËt. Nãi c¸ch kh¸c. Nhng lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ hßa nhËp nÒn cña mét quèc gia víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi? C©u hái nµy sÏ ®îc gi¶i ®¸p th«ng qua vai trß cña hÖ thèng NHTM víi hµng lo¹t c¸c nghiÖp vô kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn: thanh to¸n quèc tÕ. ngo¹i giao. x· héi.

Do vËy møc ®é rñi ro cña c¸c kho¶n tÝn dông cã thêi gian lín ®èi víi Ng©n hµng sÏ t¨ng nªn. Do vËy trong mét n¨m doanh nghiÖp cã thÓ hoµn tr¶ ®îc sè tiÒn vay ë Ng©n hµng. cã nhu cÇu nguån vèn tõ 5 n¨m ®Õn 10 n¨m cã khi tíi 20 n¨m. .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh.. n¨m. thuéc tÇm vÜ m« nh: m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp nÆng. TÊt nhiªn cïng víi ®é dµi cña thêi gian. thu håi vèn l©u.. mét sè c©y trång vËt nu«i .TÝn dông ng¾n h¹n: cã thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë xuèng . ph¬ng tiÖn vËn t¶i.TÝn dông dµi h¹n: cã thêi h¹n tõ 5 n¨m trë nªn (cã n¬i quy ®Þnh lµ 7 n¨m). Thêi h¹n tÝn dông ®ã chÝnh lµ thêi h¹n mµ trong ®ã ng©n hµng cam kÕt cÊp cho kh¸ch hµng mét kho¶n tÝn dông vµ nã ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ ngµy. tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ môc tiªu qu¶n lý cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i mµ cã c¸ch ph©n lo¹i tÝn theo thêi h¹n cho vay nh sau: . th¸ng. bëi v× tµi s¶n lu ®éng thêng cã vßng quay trªn mét vßng thÊp h¬n mét n¨m. Ngîc l¹i. C¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt.. SV: Lª Quang Dòng TN1C 12 Líp: . x©y dùng cÇu ®êng. nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu t lín.TÝn dông trung h¹n: cã thêi gian tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m (cã n¬i quy ®Þnh lµ 7 n¨m). c¸c trang thiÕt bÞ nhanh hao mßn cã nhu cÇu nguån vèn tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m. Hay thêi h¹n tÝn dông cßn ®îc hiÓu lµ thêi h¹n ®îc tÝnh tõ lóc ®ång vèn ®Çu tiªn cña ng©n hµng ®îc ph¸t ra cho ®Õn lóc ®ång vèn vµ l·i cuèi cïng ph¶i thu vÒ.. §iÒu nµy mét phÇn lý gi¶i t¹i sao l·i suÊt c¸c kho¶n cho vay dµi h¹n thêng cao h¬n c¸c kho¶n c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n. TÝn dông ng¾n h¹n thêng g¾n víi nh÷ng kho¶n vay cña doanh nghiÖp ®Ó bæ sung vµo tµi s¶n lu ®éng. viÖc thu håi vèn ®èi víi c¸c dù ¸n cã thêi h¹n dµi gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n do ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i doanh nghiÖp khã cã thÓ tÝnh ®îc hÕt khã kh¨n sÏ gÆp trong t¬ng lai.

Nã gióp c¸c Ng©n hµng cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. hiÖu qu¶ c«ng t¸c tÝn dông Ng©n hµng ®îc nh×n nhËn tõ 3 phÝa: c¸c nhµ Ng©n hµng.Tæng quan vÒ tÝn dông trung . chi phÝ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ l·i dù tÝnh. Trong bµi viÕt nµy. II. V× vËy viÖc xem xÐt chÊt lîng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ hÕt søc cÇn thiÕt. NÕu xÐt theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ Ng©n hµng th× ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc xem lµ cã hiÖu qu¶ khi nã ®¶m b¶o ®îc 3 yÕu tè: kh¶ n¨ng sinh lîi. song kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i ®Òu thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng nµy.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Ph©n lo¹i TÝn dông theo thêi gian cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi Ng©n hµng Th¬ng m¹i. c¸c doanh nghiÖp.dµi h¹n TÝn dông trung vµ dµi h¹n “ lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cho kh¸ch hµng vay vèn trung vµ dµi h¹n nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. mét sè kh¸c l¹i gÆp khã kh¨n trong viÖc kh«ng thÓ t×m ®îc dù ¸n thÝch hîp ®Ó cho vay hoÆc gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn. thiÕu sãt vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng tÝn dông.dµi h¹n vµ vai trß tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1. phôc vô ®êi sèng”. Tæng quan vÒ tÝn dông trung . Mét sè Ng©n hµng gÆp khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý vµ thu håi nî. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c Ng©n hµng khi tiÕn hµnh cho vay trung dµi h¹n th× kho¶n vay ®ã ph¶i ®¶m b¶o trang tr¶i ®îc chi phÝ tr¶ cho l·i suÊt huy ®éng hoÆc ®i vay. ChÊt lîng. vµ tõ nÒn kinh tÕ. kh¶ n¨ng thu håi c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n vµ kh¶ n¨ng thanh kho¶n tõ phÝa nguån. Song kh«ng ph¶i c¸c SV: Lª Quang Dòng TN1C 13 Líp: . TÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng mang l¹i nguån thu nhËp chñ yÕu vµ nã chiÕm phÇn lín ho¹t ®éng trong c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i. chóng ta t¹m giíi h¹n viÖc nghiªn cøu chÊt lîng tÝn dông díi gi¸c ®é cña Ng©n hµng. Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng hoµn tr¶. ®é rñi ro còng nh ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh an toµn vµ sinh lîi cña mét Ng©n hµng Th¬ng m¹i.

. më réng thÞ trêng. §ã lµ môc tiªu hµng ®Çu cña doanh nghiÖp. tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®îc c¸c doanh nghiÖp a thÝch h¬n h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu. Do vËy nhu cÇu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp rÊt cÇn thiÕt. §iÒu ®ã gióp doanh nghiÖp thÝch nghi víi t×nh h×nh thÞ trêng còng nh ®Æc thï cña chÝnh doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Khi cã c¬ héi kinh doanh. Víi nh÷ng lîi thÕ ®Æc thï. Më réng s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh mét sím mét chiÒu. ®æ bÓ. . c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhanh SV: Lª Quang Dòng TN1C 14 Líp: .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Ng©n hµng cø cho vay nhiÒu. Ng©n hµng còng r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç. mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn lµ cã hiÖu qu¶ cao bëi v× nÕu chØ cho vay ra mµ kh«ng thu håi ®îc vèn cho vay hoÆc cho vay kh«ng c©n xøng víi nguån huy ®éng ®îc th× sím hay muén. BÊt cø doanh nghiÖp nµo còng muèn më réng thÞ trêng ho¹t ®éng cña m×nh vµ nÕu vËy ph¶i më réng s¶n xuÊt. ViÖc vay vèn trung vµ dµi h¹n ë ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ tù chñ vµ cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®éc lËp ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh mµ kh«ng ph¶i ph©n chia quyÒn kiÓm so¸t víi c¸c cæ ®«ng nÕu huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu. thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt.TÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn lµ trî thñ ®¾c lùc cña doanh nghiÖp trong viÖc tho¶ m·n vµ chíp c¬ héi kinh doanh.TÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®æi míi c«ng nghÖ. Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n.TÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ nguån tµi trî gióp doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt. * Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . 2. Nhng kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ®ñ vèn ®Ó tiÕn hµnh më réng s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ ho¹t ®éng l©u dµi vµ cÇn cã nguån vèn dµi h¹n.

ViÖc tr¶ nî trung vµ dµi h¹n còng ®îc x©y dùng theo mét sù ph©n chia æn ®Þnh vµ hîp lý do ®ã doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng t×m kiÕm c¸c nguån tr¶ nî mét c¸ch dÔ dµng h¬n. . . * Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ . nã gióp c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung ho¹t ®éng mét c¸ch liÒn m¹ch kh«ng ng¾t qu·ng vµ lµ mét kªnh truyÒn dÉn vèn cã hiÖu qu¶. VÊn ®Ò nµy cµng trë nªn cÊp thiÕt víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay: Nhu cÇu vèn cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸. Ngoµi ra. ®¸p øng nhu cÇu tríc m¾t còng nh l©u dµi. lÖ phÝ ®¨ng ký.TÝn dông trung vµ dµi h¹n thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn. tÝn dông trung vµ dµi h¹n tr¸nh ®îc c¸c chi phÝ ph¸t hµnh.TÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia lu«n g¾n víi thÞ trêng thÕ giíi.. ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän.TÝn dông trung vµ dµi h¹n còng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Víi chøc n¨ng lµ trung gian tµi chÝnh.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn chãng vay vèn cña Ng©n hµng ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. nÒn kinh tÕ ®ãng tríc ®©y ®· nhêng bíc cho nÒn kinh tÕ më ph¸t triÓn. TÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn nèi liÒn kinh tÕ c¸c níc víi nhau. c¸c Ng©n hµng tËp trung c¸c nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµ cho vay ®èi víi c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn râ trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng. lÖ phÝ b¶o hiÓm. ®iÒu hoµ lîng cung cÇu vÒ vèn trong nÒn kinh tÕ. hiÖn ®¹i ho¸ lµ rÊt lín trong khi viÖc sö dông vèn cßn cã nhiÒu SV: Lª Quang Dòng TN1C 15 Líp: .. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông lµ nhiÖm vô cã ý nghÜa víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¶ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. t¨ng tû träng c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt lµ nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. gia t¨ng s¶n lîng ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng.

cßn thÊt tho¸t vµ g©y l·ng phÝ lín. tÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho Ng©n hµng. . * Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi ho¹t ®éng cña NHTM: . c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i khong ngõng n©ng cao vÞ SV: Lª Quang Dòng TN1C 16 Líp: . MÆt kh¸c.Khi ng©n hµng cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng chÝnh lµ ng©n hµng ®ang t¹o ra vµ duy tr× kh¸ch hµng cña m×nh trong t¬ng lai.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn bÊt cËp. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß. TÝn dông trung dµi h¹n c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lµ ho¹t ®éng mang tÝnh chiÕn lîc cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i. Khi cã ®îc mèi quan hÖ. hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng cao.TÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn lµ c¸ch thøc kh¶ thi ®Ó gi¶i quyÕt nguån vèn huy ®éng cßn d thõa t¹i mçi ng©n hµng th¬ng m¹i. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîg tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM 1. Víi nh÷ng kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã quy m« lín vµ l·i suÊt cao. Do vËy tÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i thu nhËp chñ yÕu trong tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i tõ tríc ®Õn nay. ®ång thêi n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng. Kh¸i niÖm Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp nµy cµng m¹nh mÏ. §ång thêi lµ c¸ch ®Ó Ng©n hµng gäi vèn tõ nÒn kinh tÕ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp. Ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn l«i kÐo kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô kh¸c do m×nh cung cÊp . thêi gian dµi. III.TÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho Ng©n hµng. vÞ thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn lµ c«ng cô c¹nh tranh hiÖu qu¶ cña Ng©n hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh.

. Trong ®ã chÊt lîng chiÕm vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. phï hîp vµ phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Qua ®©y chóng ta cã thÓ hiÓu chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng lµ sù ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng( ngêi göi tiÒn vµ ngêi vay tiÒn) trong quan hÖ tÝn dông. doanh nghiÖp vÉn khai th¸c tèt tµi s¶n. cña x· héi. . 2. cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao. . Khi ®©y lµ doanh nghiÖp ®Æc biÖt ho¹t ®éng kinh doanh trªn kÜnh vùc tiÒn tÖ. xö lý rñi ro phï hîp víi tÝnh chÊt ph¸p lý cña tõng h×nh thøc tÝn dông.Trong qu¸ tr×nh cho vay. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n.Doanh nghiÖp ®îc ®Çu t cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt. gi¸ c¶ phï hîp. t¨ng lîi nhuËn cña ng©n hµng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng. . phï hîp víi xu híng cña thÞ trêng. chøa ®ùng møc ®é thÝch øng cña nã ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu nhÊt ®Þnh theo c«ng dông cña nã víi nh÷ng chi phÝ x· héi cÇn thiÕt.Môc tiªu ®Çu t phï hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.Cã biÖn ph¸p phßng ngõa. SV: Lª Quang Dòng TN1C 17 Líp: . ®Çu t chÆt chÏ vÒ mÆt ph¸p lý. ®¶m b¶o an toµn trong viÖc thu håi vèn th«ng qua sù ph¸t huy hiÖu qu¶ cña ph¬ng ¸n ®îc h×nh thµnh b»ng ®ång tiÒn vay hay h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro vÒ ®ång vèn.Thñ tôc cho vay. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c NHTM. tr¶ nî ng©n hµng ®óng lÞch tr×nh c¶ vèn gèc vµ l·i. . ChÊt lîng nãi chung cã thÓ ®îc hiÓu lµ mc ®é phï hîp cña s¶n phÈm ®èi víi yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng hay lµ tËp hîp tÝnh chÊt cña s¶n phÈm. TÝn dông trung dµi h¹n ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt lîng khi: .Cã tÝnh ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ trùc tiÕp c¸c c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n dùa trªn th«ng tin ®¸ng tin cËy. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp kh«ng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.

Ng©n hµng cã tæng nguån vèn huy ®éng lín. VÒ mÆt ®Þnh tÝnh. cung cÊp vèn nhanh chãng. nã gióp ng©n hµng cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®éng cho vay cña m×nh tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. V× vËy viÖc xem xÐt chÊt lîng hiÖu qu¶ tÝn dông trung dµi h¹n lµ hÕt søc cÇn thiÕt. thñ tôc ®¬n gi¶n. t×nh h×nh khai th¸c tiÒm n¨ng cña ng©n hµng trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng.Ngoµi ra chÊt lîng tÝn dông cßn ®îc xem xÐt th«ng qua t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ng©n hµng. * ChØ tiªu ®Þnh lîng: ChØ tiªu ®Þnh lîng gåm mét sè chØ tiªu c¬ b¶n nh SV: Lª Quang Dòng TN1C 18 Líp: .ChÊt lîng tÝn dông ®îc thÓ hiÖn th«ng qua kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Mét sè ng©n hµng gÆp khã kh¨n trong viÖc kh«ng thÓ t×m ®îc dù ¸n thÝch hîp cho vay hoÆc gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn. c¸c chØ tiªu ®îc thÓ hiÖn qua mét sè khÝa c¹nh sau. c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ tèt. .Nh÷ng ng©n hµng cã lÞch sö ho¹t ®éng l©u ®êi. an toµn. . æn ®Þnh cã lîng kh¸ch hµng vay ®«ng ®¶o chøng tá ng©n hµng cã uy tÝn.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn * ChØ tiªu ®Þnh tÝnh TÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng mang l¹i thu nhËp chñ yÕu cho c¸c NHTM. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n. thiÕu sãt vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng cho vay. ®a d¹ng ho¸ vµ kh«ng ngõng øng dông c¸c dÞch vô ng©n hµng míi. kú h¹n vµ ph¬ng thøc thanh to¸n phï hîp víi chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng. ®ång thêi ng©n hµng tham gia vµo nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn. ®øng trªn gi¸c ®é lµ mét nhµ ng©n hµng chóng ta ph¶i xem xÐt c¶ nh÷ng chØ tiªu vÒ mÆt ®Þnh tÝnh vµ mÆt ®Þnh lîng. kÞp thêi. thuËn tiÖn. song kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c NHTM ®Òu thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng nµy. .

nã ph¶n ¸nh doanh sè cho vay cña ng©n hµng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh thêng lµ mét n¨m. Tuy nhiªn chóng ta kh«ng thÓ chØ dùa vµo riªng mét chØ tiªu nµy ®Ó ®¸nh gi¸. uy tÝn cña ng©n hµng t¬ng ®èi tèt. ChØ tiªu d nî nµy ®îc tÝnh b»ng sè tuyÖt ®èi. Do ®ã khi ®¸nh gi¸ chóng ta ph¶i ®Æt vµo mèi quan hÖ víi nguån vèn ®iÒu kiÖn kinh doanh cô thÓ. Tuú tõng ng©n hµng cô thÓ vµ tuú tõng thêi ®iÓn mµ ng©n hµng mong muèn lÖ nµy cao sÏ ®em l¹i cho ng©n hµng thu nhËp cao do l·i suÊt tÝn dông trung dµi h¹n cao song rñi ro ®èi víi ng©n hµng còng cao. ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¶ ng©n hµng. khi tæng d nî thÊp chøng tá ng©n hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng më réng vµ ph¸t triÓn cho vay. Tæng d nî cao chøng tá ng©n hµng cho vay ®îc nhiÒu. Ngîc l¹i. Tû lÖ d nî nµy cµng cao chøng tá ng©n hµng nµy cã quy m« tÝn dông trung dµi h¹n ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng còng nh cña nÒn kinh tÕ. Qua chØ tiªu nµy chóng ta cã thÓ so s¸nh ®îc quy m« cña tÝn dông trung dµi h¹n so víi tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng. tõ ®ã cã thÓ thÊy r»ng uy tÝn cña ng©n hµng cha cao. vèn gãp ®ång tµi trî.ChØ tiªu vÒ d nî Tæng d nî tÝn dông ng©n hµng bao gåm: D nî vèn ng¾n h¹n. cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng. cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. kh¶ n¨ng tiÕp thÞ kÐm. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tû träng d nî tÝn dông trung dµi h¹n trªn tæng d nî tÝn dông cña ng©n hµng. Tuú tõng thêi ®iÓm chØ tiªu nµy sÏ ph¶n ¸nh nh÷ng thùc tr¹ng kh¸c nhau. cha cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn . d nî vèn trung dµi h¹n. -Vßng quay vèn tÝn dông SV: Lª Quang Dòng TN1C 19 Líp: .

HÖ sè sö dông vèn HÖ sè sö dông vèn cho biÕt kh¶ n¨ng sö dông nguån vèn trung dµi h¹n huy ®éng ®îc ®Ó cho vay trung dµi h¹n lµ cao hay thÊp. cßn tû lÖ nî khã ®ßi xem xÐt ®Õn gi¸ trÞ c¸c kho¶n nî trung dµi h¹n khã ®ßi trong nî qu¸ h¹n. Tuy nhiªn chóng ta kh«ng chØ thÓ dùa vµo mét chØ tiªu vßng quay vèn tÝn dông trung dµi h¹n thêng dïng ®Ó ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Vßng quay tÝn dông nhá h¬n hoÆc b»ng chu kú s¶n xuÊt kinh doanh chøng tá kh¸ch hµng hoµn tr¶ nî vay ®óng h¹n. cã nghÜa lµ chÊt lîng tÝn dông tèt vµ ngîc l¹i ng©n hµng ph¶i gia h¹n nî vµ cã thÓ chuyÓn nî qu¸ h¹n. Tû lÖ nî SV: Lª Quang Dòng TN1C 20 Líp: . ®æi míi c«ng nghÖ do vËy thêi gian thu håi vèn l©u: . Sau ®ã l¹i tiÕn hµnh cho vay dù ¸n míi. ®a t×a s¶o cã kh«ng sinh lêi t¨ng. -ChØ tiªn vÒ nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n xem xÐt gi¸ trÞ c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n trong tæng d nî trung dµi h¹n.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Ng©n hµng thu nî theo kÕ ho¹ch tho¶ thuËn trong hîp ®ßng tÝn dông. C¸c chØ tiªu trªn lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n. ph¶n ¶nh chÊt lîng tÝn dông yÕu.

Tû lÖ nµy cµng cao chøc tá chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i ng©n hµng cµng tèt. Nã cho biÕt mét ®ång d nî tÝn dông trung dµi h¹n mang l¹i bao nhiªu ®ång lî nhuËn. mang l¹i lîi nhu©n cao cho c¶ ng©n hµng. Mçi mét ng©n hµng cã mét c¸ch ®¸nh gi¸ vÒ chØ tiªu nµy kh¸c nhau song hÇu nh kh«ng cã mét con sè chÝnh x¸c cô thÓ nµo ®Ó lµm c¨n cø ®a ra so s¸nh. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn NHTM ChÊt lîng tÝn dông t¹i c¸c NHTM lu«n bÞ ¶nh hëng bëi c¸c nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn qu¸ h¹n trung dµi h¹n cao biÓu hiÖn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng thÊp. BÊt k× mét kho¶n tÝn dông nµo còng sÏ kh«ng thÓ ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt lîng cao nÕu kh«ng ®em l¹i lîi nhuËn thùc tÕ cho ng©n hµng. . Phan ThÞ Thu Hµ do NXB Thèng Kª xuÊt b¶n n¨m 2004. ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng. mµ c¸c ng©n hµng dùa vµo chØ tiªu nµy cña tõng dù ¸n cô thÓ cña tõng n¨m ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng m×nh. Do vËy kh«ng ph¶ d nî tÝn dông trung dµi h¹n cµng cao th× cµng tèt bëi ®iÒu ®ã cßn ph¶i phô thuéc nhiÒu yÕu tè kh¸c nh viÖc qu¶n lý vµ chÊt lîng c¸c kho¶n tÝn dông ®ã. c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTM ®îc chia thµnh c¸c nhãm sau: * Nh©n tè thuéc vÒ phÝa kh¸ch hµng chÊt lîng tÝn dông t¹i SV: Lª Quang Dòng TN1C 21 Líp: . 3.ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn ChØ tiªu nµy ph¶ ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña tÝn dông trung dµi h¹n. Theo gi¸o tr×nh Ng©n hµng th¬ng m¹i cña TS. rñi ro cao v× sè lîng lín nî kh«ng ®îc hoµn tr¶ ®óng h¹n.

Râ rµng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn. . tiªu chuÈn tÝn dông cña ng©n hµng: §Ó ®¶m b¶o an toµn. ng©n hµng kh«ng thÓ cho vay nÕu nh kh«ng cã ngêi vay. cã thÓ do ®iÒu kiÖn ®Æt ra qu¸ kh¾t khe. chän ra nh÷ng kh¸ch hµng cã thÓ hay kh«ng thÓ cho vay. Nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn nµy cã thÓ rÊt kh¸c nhau tuú theo ng©n hµng cô thÓ. tr¸nh rñi ro khi cho vay. ch¼ng h¹n trong giai ®o¹n ho¹t ®éng kinh doanh gÆp khã kh¨n c¸c doanh nghiÖp thêng cã xu híng thu hÑp s¶n xuÊt. Do sè lîng doanh nghiÖp cã quan hÖ víi ng©n hµng lµ cã h¹n vµ cã nh÷ng lóc nhu cÇu ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng cao. kh«ng thùc tÕ hoÆc do kh¶ n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp qu¸ thÊp. tiªu chuÈn tÝn dông sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. hîp ph¸p cña môc ®Ých sö dông vèn.Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông kho¶n vay cã hiÖu qu¶: Khi cho vay th× ng©n hµng tr«ng ®îi kho¶n tr¶ nî sÏ ®îc lÊy tõ chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng SV: Lª Quang Dòng TN1C 22 Líp: . ChØ nh÷ng kh¸ch hµng nµo ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng th× míi ®îc xem xÐt cho vay. c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m. tiªu chuÈn tÝn dông nh»m ph©n lo¹i. song nh×n chung c¸c ng©n hµng ®Òu quan t©m tíi mét sè vÊn ®Ò sau: tÝnh hîp lý.Nhu cÇu ®Çu t cña doanh nghiÖp: BÊt kú lo¹i hµng hãa hay dÞch vô nµo muèn tiªu thô ®îc th× cÇn ph¶i cã ngêi mua. c¸c NHTM thêng ®Æt ra nh÷ng ®iÒu kiÖn. n¨ng lùc tµi chÝnh.Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn . XÐt trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ th× nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cho ®Çu t ph¸t triÓn lu«n lµ cÇn thiÕt nhng víi tõng NHTM th× kh«ng ph¶i lóc nµo còng nh vËy. TÝn dông ng©n hµng còng vËy. n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. th× ng©n hµng kh«ng thÓ më réng cho vay trong khi vÉn b¶o ®¶m an toµn tÝn dông. . tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. Bëi nÕu ®a sè c¸c kh¸ch hµng kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ng©n hµng. Trong trêng hîp ®ã nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng cao vµ do ®ã ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n nÕu muèn më réng tÝn dông.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn

cña dù ¸n chø kh«ng ph¶i b»ng c¸ch ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. §iÒu nµy l¹i phô thuéc vµo hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒu yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao, trong ®ã cã mét sè nh©n tè gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh nh vÞ thÕ, n¨ng lùc thÞ trêng cña doanh nghiÖp, n¨ng lùc c«ng nghÖ, chÊt lîng ®éi ngò nh©n sù, tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. * Nh©n tè thuéc phÝa ng©n hµng. - Quy m« vµ c¬ cÊu kú h¹n cña nguån vèn NHTM: Muèn cho vay ®îc th× ®iÒu kiÖn tríc tiªn lµ ng©n hµng ph¶i cã vèn. Nhng chØ cã vèn th«i th× cha ®ñ, do yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n thêng xuyªn nªn c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng cÇn ph¶i ®îc tµi trî chñ yÕu bëi nguån vèn trung vµ dµi h¹n, bao gåm nguån vèn cã thêi h¹n tõ mét n¨m trë lªn vµ c¸c nguån vèn huy ®éng cã thêi h¹n díi mét n¨m nhng cã tÝnh æn ®Þnh cao trong thêi gian dµi. NÕu mét ng©n hµng cã nguån vèn dåi dµo nhng chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n, kh«ng æn ®Þnh th× kh«ng thÓ më réng cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc. C¸c nguån vèn mµ mét NHTM cã thÓ sö dông ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n cã quy m« vµ c¬ cÊu kh¸c nhau trong tæng nguån vèn cña ng©n hµng. Quy m« c¸c nguån vèn nµy lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh quy m« cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng. - N¨ng lùc cña ng©n hµng trong viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n: Mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng lµ vèn vµ l·i vay ®îc hoµn tr¶ ®óng kú h¹n. §iÒu nµy sÏ kh«ng thÓ cã ®îc nÕu nh viÖc thùc hiÖn dù ¸n kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nh mong muèn, hoÆc doanh nghiÖp kh«ng cã thiÖn chÝ, cè t×nh lõa ®¶o. §Ó h¹n chÕ nguy c¬ ®ã ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. Th«ng thêng, c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®îc tiÕn hµnh tríc vµ chñ yÕu tËp trung vµo xem xÐt c¸c mÆt: t c¸ch ph¸p lý, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, møc ®é tÝn nhiªm. NÕu kh¸ch hµng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu do SV: Lª Quang Dòng TN1C 23 Líp:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn

ng©n hµng ®Æt ra th× dù ¸n ®Çu t sÏ ®îc tiÕp tôc xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ thñ tôc vµ c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®îc sö dông lµm c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ dù ¸n ®Çu t cã hîp lý hay kh«ng. NÕu thñ tôc rêm rµ, c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Æt ra qu¸ kh¾t khe, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ th× sÏ cã rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp b¶o ®¶m tho¶ m·n ®îc yªu cÇu cña ng©n hµng. §iÒu ®ã g©y c¶n trë cho ng©n hµng trong viÖc thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng quan hÖ tÝn dông. Ngîc l¹i, nÕu quy tr×nh ®iÒu kiÖn ®Æt ra kh«ng chÆt chÏ cã thÓ sÏ khiÕn cho ng©n hµng sai lÇm trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay, dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c NHTM ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña m×nh. - N¨ng lùc gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c t×nh huèng tÝn dông cña ng©n hµng: Cho dï c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®îc tiÕn hµnh tèt, gióp cho ng©n hµng lùa chän ®îc nh÷ng kh¸ch hµng tèt, nh÷ng dù ¸n kh¶ thi cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao song ®ã cha ph¶i lµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ®Ó cã ®îc chÊt lîng tÝn dông cao, ®Æc biÖt lµ víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Bëi lÏ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian dµi lu«n chøa ®ùng nh÷ng rñi ro tiÒm Èn kh«ng thÓ lêng tríc ®îc. B¶n th©n dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn còng lµm n¶y sinh nh÷ng t×nh huèng ngoµi dù kiÕn. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c t×nh huèng tÝn dông sau khi cho vay cã ý nghÜa rÊt quan träng. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t chñ yÕu tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò nh: sù tu©n thñ ®óng môc ®Ých sö dông vèn cña doanh nghiÖp; t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña dù ¸n, tiÕn ®é tr¶ nî, qu¸ tr×nh sö dông, b¶o qu¶n vµ biÕn ®éng tµi s¶n cña doanh nghiÖp; nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp ng©n hµng ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh sö dông vèn sai môc ®Ých, ©m mu tÈu t¸n tµi s¶n, lõa ®¶o ng©n hµng. §ång thêi, qua viÖc lu«n b¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th× ng©n hµng cã thÓ cã biÖn ph¸p gióp ®ì doanh nghiÖp th«ng qua viÖc cung cÊp th«ng tin bæ Ých, kÞp thêi, ®a ra c¸c lêi khuyªn hoÆc trùc tiÕp gióp ®ì c¸c SV: Lª Quang Dòng TN1C 24 Líp:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn

doanh nghiÖp khi gÆp khã kh¨n b»ng c¸ch gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî, cho vay thªm nh»m gióp cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. - ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng: ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p nh»m liªn quan ®Õn viÖc më réng hoÆc h¹n chÕ tÝn dông nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña ng©n hµng ®ã trong tõng thêi kú. Víi ý nghÜa nh vËy, râ rµng chÝnh s¸ch tÝn dông cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. Tríc hÕt lµ vÒ mÆt quy m« tÝn dông, nÕu chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng trong mét thêi kú nµo ®ã lµ h¹n chÕ tÝn dông trung vµ dµi h¹n th× cã nghÜa lµ quy m« tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®ã sÏ bÞ thu hÑp. Khi ®ã kh«ng thÓ nãi chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng ®ã lµ tèt Ýt ra lµ vÒ mÆt quy m«. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng cßn bao gåm mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò nh quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng, lÜnh vùc tµi trî, biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay, quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông, l·i suÊt…NÕu chÝnh s¸ch tÝn dông ®îc x©y dùng vµ thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ, kÕt hîp ®îc hµi hßa lîi Ých cña ng©n hµng, cña kh¸ch hµng vµ cña x· héi th× sÏ høa hÑn mét chÊt lîng tÝn dông tèt. Ngîc l¹i, nÕu viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông kh«ng hîp lý, kh«ng khoa häc th× ch¾c ch¾n chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng cña ng©n hµng sÏ kh«ng cao thËm chÝ rÊt thÊp. - Th«ng tin tÝn dông: Th«ng tin lu«n lµ yÕu tè c¬ b¶n cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý dï ë bÊt kú lÜnh vùc nµo. Trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng vËy, ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng tríc hÕt ph¶i cã th«ng tin vÒ dù ¸n, vÒ kh¸ch hµng ®ã, ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t sau khi cho vay còng cÇn cã th«ng tin. Th«ng tin cµng chÝnh x¸c, kÞp thêi th× cµng thuËn lîi cho ng©n hµng trong viÖc ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay, theo dâi viÖc sö dông vèn vay vµ tiÕn ®é tr¶ nî. SV: Lª Quang Dòng TN1C 25 Líp:

Mét ng©n hµng sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt chÊt lîng cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc. chÝnh x¸c. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cho ng©n hµng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ cßn gióp cho ng©n hµng x©y dùng hoÆc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kinh doanh. C¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i chØ cã thÓ trî gióp chø kh«ng thÓ thay thÕ ®îc sù nh¹y c¶m hay kinh nghiÖm cña ngêi c¸n bé tÝn dông. tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tæ chøc kû luËt cao cña c¸c c¸n bé. ChÊt lîng nh©n sù ë ®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®Ò cËp ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n mµ cßn bao gåm c¶ l¬ng t©m. ®¹o ®øc. t¸c phong. ChÊt lîng nh©n sù tèt.ChÊt lîng nh©n sù vµ qu¶n lý nh©n sù cña ng©n hµng: Cho dï khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ®· më ra c¬ héi tù ®éng hãa trong nhiÒu lÜnh vùc song nh©n tè con ngêi vÉn lu«n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. trang thiÕt bÞ kü thuËt còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng tíi chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng. trong mét chõng mùc nµo ®ã cã thÓ gióp ng©n hµng bï ®¾p l¹i nh÷ng h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ. biÓu hiÖn ë sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. Do ®ã vÊn ®Ò nh©n sù lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®èi víi mçi ng©n hµng. . më réng tÝn dông.C«ng nghÖ ng©n hµng. nhê ®ã mµ ng©n hµng vÉn SV: Lª Quang Dòng TN1C 26 Líp: . trong ®ã næi bËt lªn hai vÊn ®Ò : chÊt lîng nh©n sù vµ qu¶n lý nh©n sù. kû luËt lao ®éng cña ngêi c¸n bé ng©n hµng nãi chung vµ c¸n bé tÝn dông nãi riªng. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó ng©n hµng thu hót thªm kh¸ch hµng. cã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò cña ®êi sèng x· héi th× vai trß cña con ngêi l¹i cµng quan träng. . Sù hç trî cña c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i cßn gióp cho viÖc thu thËp th«ng tin nhanh chãng. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng lµ ho¹t ®éng phøc t¹p. nhÊt lµ trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh vò b·o hiÖn nay. ®em l¹i sù tiÖn lîi tèi ®a cho kh¸ch hµng vay vèn. chÝnh s¸ch tÝn dông mét c¸ch linh ho¹t cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. rót ng¾n thêi gian giao dÞch. x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông còng cã hiÖu qu¶ h¬n. kü thuËt.

®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp mµ ho¹t ®éng cña chóng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh n«ng nghiÖp. s¾p xÕp c«ng viÖc cña hä sao cho ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ ®iÓm yÕu cña tõng ngêi. bëi lÏ kh«ng ph¶i cø cã c¸n bé tÝn dông giái lµ cã chÊt lîng tÝn dông cao. trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ hãa m¹nh mÏ nh hiÖn nay. ®ång thêi cã chÕ ®é ®·i ngé hîp lý nh»m n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. ng nghiÖp.M«i trêng tù nhiªn : Nãi chung m«i trêng tù nhiªn kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng mµ vai trß cña nã thÓ hiÖn qua sù t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.M«i trêng kinh tÕ : Lµ mét tÕ bµo trong nÒn kinh tÕ. qua ®ã gi¸n tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng. §Æc biÖt. Mçi c¸n bé tÝn dông ®Òu cã nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu riªng. Nh÷ng t¸c ®éng do m«i trêng kinh tÕ g©y ra cã thÓ lµ trùc tiÕp ®èi víi ng©n hµng hoÆc t¸c ®éng xÊu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. . sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng còng nh doanh nghiÖp chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña m«i trêng nµy. Sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ theo chiÒu híng tèt hay xÊu sÏ lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng vµ doanh nghiÖp biÕn ®éng theo. Bªn c¹nh chÊt lîng nh©n sù th× c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù còng cÇn ®Æc biÖt chó ý. do ®ã ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc cho dï ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh h¬n vÒ c«ng nghÖ. SV: Lª Quang Dòng TN1C 27 Líp: . ®iÒu quan träng lµ ph¶i bè trÝ. trang thiÕt bÞ kü thuËt. ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng vµ doanh nghiÖp kh«ng chØ chÞu ¶nh hëng cña m«i trêng kinh tÕ trong níc mµ c¶ m«i trêng kinh tÕ quèc tÕ. §iÒu kiÖn tù nhiªn diÔn biÕn thuËn lîi hay bÊt lîi sÏ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña tõng thµnh viªn trong mét guång m¸y thèng nhÊt cïng híng tíi mét môc tiªu chung lµ nhu cÇu chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng * Nh©n tè kh¸ch quan .

x· héi: Sù æn ®Þnh cña m«i trêng chÝnh trÞ. Ngîc l¹i nÕu m«i trêng bÊt æn th× hä sÏ t×m c¸ch thu hÑp s¶n xuÊt ®Ó b¶o toµn vèn. M«i trêng ph¸p lý kh«ng chÆt chÏ vµ thiÕu sù æn ®Þnh còng khiÕn c¸c nhµ ®Çu t trung thùc e dÌ.M«i trêng ph¸p lý: M«i trêng ph¸p lý kh«ng chÆt chÏ nhiÒu khe hë vµ bÊt cËp sÏ t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp yÕu kÐm lµm ¨n bÊt chÝnh. lõa ®¶o lÉn nhau vµ lõa ®¶o ng©n hµng. SV: Lª Quang Dòng TN1C 28 Líp: . NÕu m«i trêng nµy æn ®Þnh th× c¸c nhµ ®Çu t sÏ yªn t©m thùc hiÖn viÖc më réng ®Çu t vµ do ®ã nhu cÇu vèn tÝn dông ng©n hµng trung vµ dµi h¹n t¨ng lªn.M«i trêng chÝnh trÞ. x· héi lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó ra quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ ®Çu t.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn . kh«ng d¸m m¹nh d¹n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã h¹n chÕ nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông ng©n hµng. h¹n chÕ rñi ro khi ®ã nhu cÇu vèn tÝn dông ng©n hµng .

N¨m 2007 : Ký kÕt tháa thuËn hîp t¸c chiÕn lîc víi ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng. thµnh phè Hµ Néi. ký kÕt tháa thuËn hîp t¸c toµn diÖn gi÷a MB vµ Tæng c«ng ty ViÔn th«ng Toµn SV: Lª Quang Dòng TN1C 29 Líp: . Ký kÕt tháa thuËn hîp t¸c toµn diÖn MB va LILAMA. Trô së chÝnh cña MB täa l¹c t¹i Sè 3 §êng LiÔu Giai. ký kÕt hîp ®ång dù ¸n hÖ thèng chuyÓn m¹nh vµ qu¶n lý thÎ. Cæ ®«ng chÝnh cña MB: . S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi: Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi (MB) chÝnh thøc ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 4/11/1994. Tháa thuËn hîp t¸c MB va SacomBank .Tæng C«ng ty ViÔn th«ng Qu©n §éi Viettel .C«ng ty T©n C¶ng .Tæng c«ng ty x©y dùng Trêng S¬n . Kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi: 1.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ I.Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt nam(Vietcombank) C¸c dù ¸n chÝnh cña MB qua c¸c n¨m : .Tæng c«ng ty bay dÞch vô ViÖt nam .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Ch¬ng III: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi . QuËn Ba §×nh.N¨m 2008: MB tµi trî h¬n 13 triÖu Euro cho dù ¸n ®ãng tµu xuÊt khÈu 3.C«ng ty vËt t c«ng nghiÖp Bé quèc phßng (GAET) .300 tÊn cña c«ng ty Hång Hµ. 14 n¨m qua MB liªn tôc gi÷ v÷ng vÞ thÕ lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng TMCP hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam.

. MB hîp t¸c víi Viettel ph¸t triÓn dÞch vô Mobile banking. c¸c tæ chøc tµi chÝnh. thanh to¸n trùc tiÕp qua m¹ng trong níc vµ quèc tÕ (SWIFT) . MB ký kÕt Tho¶ thuËn hîp t¸c toµn diÖn víi TËp ®oµn DÇu khÝ ViÖt Nam 2. kú phiÕu.Huy ®éng vèn b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ tõ d©n c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ díi mäi h×nh thøc : NhËn tiÒn göi cã kú h¹n. t¸i cÊp vèn trong vµ ngoµi níc. trung h¹n vµ dµi h¹n víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ. SV: Lª Quang Dòng TN1C 30 Líp: . kh«ng kú h¹n . ký kÕt tháa thuËn hîp t¸c toµn diÖn gi÷a MB vµ c«ng ty Phó Th¸i . chøng chØ tiÒn göi… .Cho vay ng¾n h¹n. øng tríc. hîp t¸c ®ång tµi trî. thanh to¸n. chi tr¶ kiÒu hèi vµ c¸c dÞch vô Ng©n hµng kh¸c.Lµm Ng©n hµng ®¹i lý. cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu. Ng©n hµng phôc vô ®Çu t ph¸t triÓn( uû th¸c) tõ nguån vèn cña chÝnh phñ. c¸c tæ chøc x· héi toµn thÓ. . hïn vèn liªn doanh. . Chøc n¨m vµ nghiÖp vô chñ yÕu cña Ng©n hµng: . Ký kÕt Hîp ®ång tham gia Dù ¸n Tµi chÝnh n«ng th«ng III víi Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam BIDV. tiÒn tÖ.N¨m 2009: Ký kÕt Tho¶ thuËn Tµi trî th¬ng m¹i víi Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u ¸. liªn kÕt. ph¸t hµnh tr¸i phiÕu.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn CÇu.Kinh doanh ngo¹i hèi. nhËp khÈu. thùc hiÖn hîp ®ång. thanh to¸n L/C hµng xuÊt. c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña luËt Ng©n hµng Nhµ níc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông.B¶o l·nh dù thÇu. b¶o l·nh c«ng tr×nh.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi . SV: Lª Quang Dòng TN1C 31 Líp: . trùc tiÕp b¸o c¸o víi cÊp trªn nh÷ng vÊn ®iÒu ph¸t sinh vµ viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh. tæ chøc nh©n sù thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nhanh. Phæ biÕn thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tõ trô së chÝnh. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban: Ban gi¸m ®èc: Thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶n lý nãi chung cña toµn chi nh¸nh. §iÒu hµnh.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ: Ban gi¸m ®èc Phßn g Tæ chøc hµnh chÝn Phßn g kho quü Phßng Giao dÞch Phßng Kinh doanh tæng hîp Phßn g KÕ to¸n Phßng KiÓm tra kiÓm so¸t Phßng Kh¸ch hµng c¸ nh©n Phßng Kh¸ch hµng doanh 4. híng dÉn.

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi . Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé: KiÓm tra. thùc hiÖn huy ®éng vèn . chøc n¨ng kÕ to¸n. B¸o c¸o víi ban gi¸m ®èc ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh kÞp thêi. thÈm ®Þnh dù ¸n. ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban. Trong giao dÞch víi kh¸ch hµng h×nh thµnh hai kho¶n tiÒn vay vµ tiÒn göi.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ: 1. thØ kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nép tiÒn vµo tµi kho¶n. chuyÓn tiÒn liªn ng©n hµng. kiÓm so¸t. maketing.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh lµ cho vay. kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n. c¸c vÊn ®Ò vÒ thÎ. thanh to¸n bï trõ. Phßng kho quü: Thùc hiÖn chøc n¨ng tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù Phßng giao dÞch: Thùc hiÖn chøc n¨ng nh lµ mét phßng tÝn dông. §èi víi tiÒn göi. c©n ®èi lç l·i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh. KÕ to¸n néi bé: qu¶n ký c¸c kho¶n thu chi néi bé trong chi nh¸nh. II. §èi víi tiÒn vay th× kÕ to¸n cã thÓ ph¶i thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh chuyÓn tiÒn. lÜnh tiÒn thõ tµi kho¶n. Phßng kÕ to¸n: Gåm cã bé phËn kÕ to¸n néi bé vµ kÕ to¸n giao dÞch víi kh¸ch hµng. lÖnh chi chuyÓn tiÒn. Phßng kÕ to¸n còng thùc hiÖn theo dâi c¸c tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 32 SV: Lª Quang Dòng TN1C Líp: . huy ®éng vèn… Do ph¹m vi cña chi nh¸nh vµ nh©n sù ®ang cßn thiÕu nªn phßng kinh doanh thùc hiÖn c¶ chøc n¨ng ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp. thu hoÆc chi tiÒn. KÕ to¸n giam dÞch víi kh¸ch hµng: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh lµ chuyÓn tiÒn trong níc. Khi mét kho¶n vay ®· ®îc phong kinh doanh phª duyÖt thi phßng kÕ to¸n thùc hiÖn gi¶i ng©n.

nghµnh ng©n hµng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng tr©n träng trªn mäi mÆt. c¸c NHTM trong viÖc chèng l¹m ph¸t trong níc vµ suy tho¸i toµn cÇu. Sau ®©y lµ 1 sè c¸c chØ tiªu mµ chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ®· ®¹t ®îc qua c¸c n¨m: SV: Lª Quang Dòng TN1C 33 Líp: . tiÒn tÖ quçc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn MÆc dï t×nh h×nh tµi chÝnh.. C¸c nhµ tµi chÝnh quèc tÕ ®¸nh gi¸ cao nç lùc vµ thiÖn chÝ cöa ChÝnh phñ còng nh Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.

4 ChØ tiªu Tæng D Nî 1.2008 2009) B¶ng 2.1 2 Ph©n theo kú h¹n 21 Kh«ng kú h¹n 914 1019 1144 105 11.5 125 12.8 So s¸nh 2009/2008 Sè Tû lÖ tiÒn % 270 10.8 12.6 145 8.8 ChØ Tiªu Tæng nguån vèn huy ®éng 1 Ph©n theo kh¸ch hµng 11 TG d©n c 12 TG c¸c tæ chøc kinh tÕ 1247 879 1444 1061 1586 1189 197 182 15.1 TD ng¾n 993 663 777 1081 794 861 1223 922 986 34 88 131 84 8.1 14.9 19.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ: (§¬n vÞ : Tû ®ångVN) N¨m 2007 Sè tiÒn 1656 N¨m 2008 Sè tiÒn 1875 N¨m 2009 Sè tiÒn 2145 So s¸nh 2008/2007 Sè Tû lÖ tiÒn % 219 13.3 22 Cã kú h¹n 1212 1486 1631 274 22. C¬ cÊu d nî cho vay cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn B¶ng 1: C¬ cÊu huy ®éng vèn (§¬n vÞ : Tû ®ång VN) N¨m 2007 Sè tiÒn 2126 N¨m 2008 Sè tiÒn 2505 N¨m 2009 Sè tiÒn 2775 So s¸nh 2008/2007 Sè Tû lÖ tiÒn % 379 17.8 10.8 142 128 125 13.Ph©n theo lo¹i tÝn dông 2.4 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2007 . Ph©n theo TP kinh tÕ 1.2 So s¸nh 2009/2008 Sè Tû lÖ tiÒn % 270 14.1 16.7 142 128 9.8 20.1 KTQD 1.5 Líp: SV: Lª Quang Dòng TN1C .2 KTNQD 2.

2008 2009) 2.4 145 14.8%). n¨m 2008 t¨ng trëng vît bËc so víi n¨m 2007: 379 tû ®ång. t¬ng ®¬ng møc t¨ng 10. c¸c tæ chøc kinh tÕ. vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. vµ n¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 128 tû ®ång (12. Vèn huy ®éng cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ trong nh÷ng n¨m qua cã møc t¨ng trëng æn ®Þnh. tiÒn göi tËp trung phÇn lín vµo d©n c. n¨m 2008 t¨ng h¬n 197 tû ®ång (15.8%). SV: Lª Quang Dòng TN1C 35 Líp: .8% Trong c¬ cÊu nguån vèn ph©n theo ®èi tîng kh¸ch hµng. Quan hÖ réng víi c¸c tæ chøc tÝn dông. n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 182 tû ®ång (22. Mét sè ®¸nh gi¸ cô thÓ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn h¹n 2. N¨m 2009 so víi n¨m 2008 møc t¨ng cã thÊp h¬n nhng vÉn gi÷ ®îc ®µ t¨ng :270 tû ®ång. tr¸i phiÕu. §iÒu nµy chøng tá c¸c tæ chøc kinh tÕ sÏ lµ môc tiªu chiÕn lîc trong chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ.2 TD trung vµ 879 1014 1159 135 15.8%. n¨m 2009 t¨ng h¬n n¨m 2008 lµ 142 tû ®ång (9. Ng©n hµng ®· lu«n chñ ®éng tÝch cùc quan t©m ph¸t triÓn c«ng t¸c huy ®éng vèn.3 dµi h¹n (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2007 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn: Huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña Ng©n hµng. ph¸t huy ®îc néi lùc vµ tranh thñ ®îc ngo¹i lùc. t¬ng ®¬ng t¨ng 17. t¹o ®îc c¬ cÊu ®Çu vµo hîp lý.1%).1. tiÕt kiÖm bËc thang. 2. Do ®ã ®· gãp phÇn t¨ng trëng nguån vèn. thÝch hîp víi nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi göi tiÒn nh kú phiÕu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ tuy chiÕm tû träng kh«ng cao nhng còng t¨ng kh¸ m¹nh. C¸c h×nh thøc huy ®éng còng phong phó h¬n. tiÕt kiÖm kú h¹n tõ 1 ®Õn 24 th¸ng. tiÕt kiÖm göi gãp.8%).

Mua b¸n ngo¹i tÖ còng SV: Lª Quang Dòng TN1C 36 Líp: . TiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm tû träng nhá h¬n nhng vÉn cã xu híng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m: n¨m 2008 t¨ng h¬n 2007 lµ 105 tû ®ång (11.3%).5%). n¨m 2009 t¨ng h¬n n¨m 2008 lµ 125 tû ®ång (12. Møc t¨ng cña n¨m 2009 so víi 2008 cña c¶ 2 thµnh phÇn kinh tÕ cã chªnh lÖch kh«ng qu¸ nhiÒu nh c¸c n¨m tríc .1%. Cïng víi sù gia t¨ng vÒ nguån vèn trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng còng kh«ng ngõng t¨ng trëng. d nî tËp chung chñ yÕu vµo KTQD. 2. b¶o l·nh. kinh doanh ngo¹i tÖ. chi tr¶ kiÒu hèi.4% so víi n¨m 2007.2.4%. n¨m 2009 t¨ng 14.3% so víi n¨m 2008.KÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay. n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 22. Ph©n theo lo¹i tÝn dông th× d nî trung vµ dµi h¹n chiÕm tû träng lín h¬n vµ t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m. n¨m 2008 d nî cña KTQD t¨ng 8.1% vµ KTNQD t¨ng 16. ®¹i lý uû th¸c ®Çu t…§¸ng chó ý lµ nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ mçi n¨m ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cã doanh sè tõ 45-50 triÖu USD. KTQD t¨ng 13. n¨m cao nhÊt ®¹t tíi 60 triªu USD.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn TiÒn göi cã kú h¹n chiÕm tû träng rÊt cao trong tæng nguån vèn huy ®éng vµ t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m. n¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 270 tû ®ång (14. n¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 8. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Chi nh¸nh ®· më réng h¬n so víi nh÷ng n¨m tríc ®ã. C¸c ho¹t ®éng kh¸c : Ho¹t ®éng dÞch vô. N¨m 2008 d nî trung vµ dµi h¹n t¨ng 15.8% so víi n¨m 2007.6%.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ trong nh÷ng n¨m qua ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng nh: Thanh to¸n L/C.9% trong khi d nî cña KTNQD n¨m t¨ng 19. b¶o l·nh: Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ.4%). Cô thÓ tæng d nî n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 219 tû ®ång (13.2%). 2.3.

2009 lµ n¨m cã nhiÒu biÕn ®éng.dµi h¹n. sè d b¶o l·nh c¸c lo¹i tõ 25-30 tû ®ång. t¹i Chi nh¸nh cã hai lo¹i ®èi tîng kh¸ch hµng. vît qua khã kh¨n thÝch øng víi thay ®æi. phôc vô ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ vÉn gi÷ ®îc b¶n lÜnh v÷ng vµng. III.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ : 1. Tuy n¨m 2008 . Cho vay SV: Lª Quang Dòng TN1C .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn ®¹t tõ 16-20 triÖu USD. Doanh sè cho vay vÉn t¨ng æn ®Þnh qua giai ®o¹n khñng ho¶ng thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu sau: 200 7 ChØ tiªu Sè tiÒn 206 1 871 200 8 200 9 So s¸nh 2008/2007 Sè Tû lÖ tiÒn % T¨ng T¨ng gi¶m gi¶m 332 70 16. thùc hiÖn thµnh c«ng hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng. n¨ng lùc qu¶n trÞ tèt.1 8 So s¸nh 2009/2008 Tû lÖ Sè tiÒn % T¨ng T¨ng gi¶m gi¶m 284 66 11.dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .Tæng doanh sè cho vay 1. ChØ tiªu vÒ tæng quan thùc tr¹ng cho vay: HiÖn nay. rót tiÒn tù ®éng qua m¸y ATM.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ®· ®a vµo khai th¸c c¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng míi. n¨m cao nhÊt ®¹t tíi 40 tû ®ång. C¸c ho¹t ®éng chuyÓn tiÒn trong níc vµ níc ngoµi cña c¸c n¨m qua còng t¨ng rÊt m¹nh víi doanh sè hµng tû VN ®ång vµ hµng triÖu USD. vµ ®Òu tËp trung vµo hai h×nh thøc cho vay: Cho vay ng¾n h¹n vµ cho vay trung. ®¸p øng yªu cÇu cña ®æi míi vµ héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ.1.9 7 Líp: Sè Sè tiÒn tiÒn 239 3 941 267 7 100 37 1. ®ã lµ thµnh phÇn KTQD vµ thµnh phÇn KTNQD. thö th¸ch trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng nhng Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung . thay ®æi ph¬ng thøc giao dÞch. TriÓn khai dÞch vô thanh to¸n. Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .

cho vay trung.6 7.4 %.7%. tû lÖ t¨ng 29. doanh sè thu nî trung.dµi h¹n n¨m 2008 t¨ng 22% so víi n¨m 2007.1 D nî ng¾n h¹n 3. cho vay trung.9%.dµi h¹n n¨m 2009 t¨ng 15% so víi n¨m 2008. ®¹t tû lÖ t¨ng trëng 15%. t¨ng 284 tû ®ång so víi n¨m 2008. cho vay ng¾n h¹n n¨m 2009 t¨ng 66 tû ®ång (t¨ng 7%) so víi n¨m 2008.5 9 29. Tæng d nî ®Õn ngµy 31/12/2008 lµ 1. d nî ng¾n h¹n t¨ng 4. ®¹t tû lÖ t¨ng trëng 20. doanh sè thu nî ng¾n SV: Lª Quang Dòng TN1C 38 Líp: . tû lÖ t¨ng 7.7 218 342 62 280 94 27 67 15 15 6. Doanh sè thu nî n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 387 tû ®ång.2%.8 20.5%: doanh sè thu nî ng¾n h¹n n¨m 2008 so víi n¨m 2007 t¨ng 9%.1%: cho vay ng¾n h¹n n¨m 2008 t¨ng 8% so víi n¨m 2007. t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 119 tû ®ång.3 3. tû lÖ t¨ng 16.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn ng¾n h¹n 1.775 tû ®ång.2 Cho vay trung-dµi h¹n 2. d nî trung – dµi h¹n còng t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 9.dµi h¹n t¨ng 312 tû ®ång. Tæng doanh sè cho vay n¨m 2009 lµ 2677 tû ®ång.6 %.5 5.2 4.2 D nî trungdµi h¹n 119 0 188 7 832 105 5 165 6 777 879 145 2 227 4 907 136 7 177 5 811 964 7 167 0 261 6 969 164 7 186 9 838 103 1 262 387 75 312 119 34 85 22 20. Tæng d nî 3. t¬ng ®¬ng tû lÖ t¨ng lµ 11. Tæng doanh sè thu nî 2.2 Thu nî trungdµi h¹n 3.1 Thu nî ng¾n h¹n 2. Doanh sè thu nî n¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 342 tû ®ång. t¨ng 332 tû ®ång so víi n¨m 2007.4 9.3 7 Tæng doanh sè cho vay ®Õn ngµy 31/12/2008 lµ 2393 tû ®ång.

300 tÊn cña c«ng ty Hång Hµ. thu håi vèn nhanh vµ bít rñi ro h¬n nhng vÉn cha ®îc Ng©n hµng quan t©m ®óng møc. dµi h¹n ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn ®Çu t míi ph¸t triÓn s¶n xuÊt-kinh doanh.3%.5 %. t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 84 tû ®ång. tæng d nî n¨m 2009 lµ 1869 tû ®ång. kÕt cÇu h¹ tÇng. dù ¸n ®ãng tµu xuÊt khÈu 3.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn h¹n n¨m 2009 so víi n¨m 2008 t¨ng 62 tû ®ång (t¨ng 6. ®Æc biÖt lµ QuyÕt ®Þnh 443/Q§-TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh vµ cã hiÖu lùc ngay ngµy 4/4/2009. SV: Lª Quang Dòng TN1C 39 Líp: . Dï nÒn kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng vÊn ®Ò trªn. dù ¸n Th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cña TËp ®oµn DÇu khÝ ViÖt Nam. doanh sè thu nî trung..dµi h¹n t¨ng 7% so víi n¨m 2008 Nguyªn nh©n cña nh÷ng chØ sè trªn lµ do ng©n hµng vÉn tËp trung vµo tÝn dông trung dµi h¹n vèn lµ thÕ m¹nh cña m×nh . cã thÓ thÊy c¬ cÊu nguån vèn cho vay ng¾n h¹n cña Ng©n hµng cßn h¹n chÕ. d nî trung .. ®©y lµ kho¶n cho vay kh¸ quan träng. tû lÖ t¨ng 20.2%).dµi h¹n t¨ng 280 tû ®ång. d nî ng¾n h¹n t¨ng 3. nhng ®îc sù hç trî vÒ l·i suÊt cña nhµ níc vÒ nguån vèn vay dµi h¹n. ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch vÒ l·i suÊt thay ®æi liªn tôc. tû lÖ t¨ng 5. c¸c doanh nghiÖp vÉn tiÕp tôc vay vèn trung.3%. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp vay vèn trung vµ dµi h¹n lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh cÇn nhiÒu vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n mang tÝnh l©u dµi nh : dù ¸n ph¸t triÓn dÞch vô Mobile banking cña tËp ®oµn Viettel.

dµi h¹n ph©n theo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ B¶ng 4: Doanh sè cho vay.1 KTQD 775 783 789 3.thu nî-d nî trung dµi h¹n Doanh sè cho vay cña thµnh phÇn KTQD lu«n chiÕn tû träng cao trong tæng doanh sè cho vay vµ tû lÖ t¨ng trong n¨m 2008 vµ 2009 lÇn lît lµ 15% vµ 11.6 5. 2007 ChØ tiªu Sè tiÒn 1.9 18.9%.2 KTNQD 484 595 703 2.9 23 24.1 KTQD 1006 7 5 1.7 175 199 2 8 115 129 1. N¨m 2008 doanh sè cho vay thµnh phÇn KTNQD lµ 595 tû.d nî trung.1 KTQD 934 1 9 2. SV: Lª Quang Dòng TN1C 40 Líp: .dµi h¹n ph©n theo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ.7 vay.2 17.9%. ®Õn n¨m 2009 : doanh sè cho vay thµnh phÇn KTNQD lµ 703 tû (t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 18.1 17.2%).d nî trung. §èi víi doanh sè cho vay cña c¸c thµnh phÇn KTNQD tuy cßn thÊp song nã còng t¨ng trëng rÊt nhanh.2 KTNQD 404 481 547 ( Nguån :B¸o c¸o kÕt qu¶ cho 2007 . Doanh sè 166 195 1355 thu nî 7 4 116 135 2.6 15 22.thu nî . D nî 1179 4 6 3. tû lÖ t¨ng lµ 22. Doanh sè cho vay 1490 Sè tiÒn 200 8 200 9 Sè tiÒn So s¸nh 2008/2007 Sè tiÒn T¨ng gi¶m 262 151 111 312 227 85 85 Tû lÖ % T¨ng gi¶m 17.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn 2.2008 .8 77 19. t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 111tû.2009) 8 1 6 0.2 KTNQD 421 506 595 126 133 3.2 7.2 17.3 20.1 66 13.thu nî . Doanh sè cho vay.2 So s¸nh 2009/2008 Sè tiÒn T¨ng gi¶m 246 138 108 287 198 89 72 Tû lÖ % T¨ng gi¶m 14 11.

. SV: Lª Quang Dòng TN1C 41 Líp: . t¨ng cêng mèi quan hÖ tÝn dông víi nh÷ng kh¸ch hµng uy tÝn vµ më réng thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi.3% vµ thu nî cña thµnh phÇn KTNQD t¨ng 20. thÕ chÊp . Trong ®ã thu nî cña c¸c thµnh phÇn KTQD t¨ng 24. vÒ c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n víi DNQD nªn Chi nh¸nh kh«ng ngõng ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ nµy. N¨m 2008 d nî KTNQD t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 19. trong ®ã thµnh phÇn KTQD t¨ng 198 tû (17. Tæng c«ng ty ViÔn th«ng Toµn CÇu. d nî KTQD t¨ng 6 tû (0.1% trong khi d nî cña KTQD chØ t¨ng cã 1%. thêi gian tr¶ nî.2% so víi n¨m 2007.8%) trong khi KTNQD t¨ng 66 tû (13.. Nguyªn nh©n sù vît tréi cña c¸c kh¸ch hµng lµ DNQD cã thÓ nªu ë mét vµi ®iÓm sau: Thø nhÊt. Sang ®Õn n¨m 2009. trong ®ã cã mét sè lîng lín kh¸ch hµng truyÒn thèng uy tÝn nh: TËp ®oµn DÇu KhÝ. C«ng ty ViÔn th«ng Viettel…. N¨m 2009 d nî cña c¶ 2 thµnh phÇn nµy còng cã sù t¨ng chªnh lÖch nhau kh¸ lín. VÒ d nî. doanh sè thu nî ®¹t 1954 tû ®ång. kinh nghiÖm. Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i víi c¸c DNQD vÒ l·i suÊt.7%) Kh¸ch hµng chñ yÕu cña Ng©n hµng lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh víi sè lîng ngµy cµng t¨ng.. t¨ng 287 tû (17.1%).6%). u ®·i cña ChÝnh phñ . do truyÒn thèng cña NHTMCP Qu©n §éi nãi chung vµ cña Chi nh¸nh nãi riªng cã nh÷ng lîi thÕ vÒ nguån vèn. c¬ cÊu d nî cña KTNQD thÊp h¬n so víi c¬ cÊu d nî cña KTQD nhng møc t¨ng trëng t¬ng ®èi lín..2%) so víi n¨m 2009. kh¸ch hµng. thµnh phÇn KTNQD t¨ng 89 tû (17.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Doanh sè thu nî n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 23% .

trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng lµm cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bÞ ¶nh hëng. Chi nh¸nh còng kh«ng qu¸ xem nhÑ thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Thø t. vÉn coi ®ã lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng cã ®iÒu kiÖn më réng nghiÖp vô cho vay cña NH. chØ ho¹t ®éng víi quy m« nhá nªn cha cã nhiÒu doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó vay vèn ®Çu t dµi h¹n më réng s¶n xuÊt.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Thø hai. Tû träng d nî trung.2008 2009 ChØ tiªu SV: Lª Quang Dòng TN1C 42 §¬n vÞ tÝnh 200 7 200 2009 8 Líp: . còng trong t×nh h×nh chung cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i. c¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n cña NHTMCP Qu©n §éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ lÖch h¼n vÒ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. cã chÝnh s¸ch cho vay u ®·i. C¸c DNNQD lµ thµnh phÇn kinh tÕ nh¹y c¶m víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng. Do ®ã cã nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn vay vèn ng©n hµng. chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp nªn ®· t¨ng cêng ®îc mèi quan hÖ tÝn dông tèt ®Ñp víi c¸c DNQD. cã ®iÒu kiÖn c¶i tiÕn c«ng nghÖ. do ®ã c¸c DNQD u thÕ h¬n trong vay vèn . Ng©n hµng ph¸t huy lîi thÕ cña m×nh. Nh vËy. C¸c DNQD lín thêng nhËn ®îc nguån vèn u ®·i tõ níc ngoµi. t¹o nªn u thÕ trong c¹nh tranh. Thø ba. 3.dµi h¹n vµ nî qu¸ h¹n B¶ng 5: Tû träng d nî trung.dµi h¹n n¨m 2007 . nhµ níc cã mét sè chÝnh s¸ch u ®·i víi thµnh phÇn kinh tÕ QD. c¸c DNQD cã quan hÖ víi Ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn do ®îc më réng quyÒn vµ thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ míi. Tuy nhiªn.

dµi h¹n §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång VN ChØ tiªu Tæng d nî trungdµi h¹n Nî trong h¹n Nî qu¸ h¹n N¨m 2007 Sè T.T tiÒn % 1014 980. N¨m 2007 d nî trung. n¨m 2008 vµ 2009 ®Òu SV: Lª Quang Dòng TN1C 43 Líp: .Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Tæng d nî D nî trung.3 N¨m 2009 Sè T.68 100 96.5 3.8 4.0 4 36. vµ ®Õn n¨m 2009 lµ 1159 tû ®ång.1 54.96 100 95.T % tiÒn 879 842. ®Õn n¨m 2009 t¨ng lªn 1159 tû ®ång. Khi xem xÐt chÊt lîng tÝn dông trung – dµi h¹n chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c n¨ng lùc cña Ng©n hµng T¹i b¶ng 6.T % tiÒn 1159 1118. chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông ®îc n©ng cao.dµi h¹n lµ 879 tû ®ång. d nî cho vay trung.2 N¨m 2008 Sè T.7 3. tèc ®é t¨ng trëng tÝnh dông cao vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng.1 B¶ng 6: C¬ cÊu d nî cho vay trung. Trong ®ã nî trong h¹n chiÕm tû träng tíi 95.5 Qua b¶ng 5 ta thÊy. 3 40.dµi h¹n cña Chi nh¸nh n¨m 2008 chiÕm tû träng t¬ng ®èi trong tæng d nî(54.dµi h¹n/ Tæng d nî Tû ®ång Tû ®ång % 165 6 879 187 5 101 4 2145 1159 54 53. ®Õn n¨m 2008 t¨ng lªn 1014 tû ®ång.8% (2007). ng©n hµng cã ®ñ kh¶ n¨ng më réng ho¹t ®éng cho vay.3 33.dµi h¹n Tû träng d nî trung. ta thÊy d nî trung-dµi h¹n n¨m 2007 lµ 879 tû ®ång ®Õn n¨m 2008 sè d nî nµy ®· t¨ng lªn 1014 tû ®ång .1%) vµ t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ.68 100 96. C¸c sè liÖu chØ râ cho ta thÊy.

sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng kh«ng thÓ tr¸nh khái.3 n¨m 2008. cã xu híng gi¶m tõ 2007 ®Õn n¨m 2008 vµ t¨ng nhÑ ë n¨m 2009. cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi c¸c kho¶n vay cã dÊu hiÖu kh«ng b×nh thêng.7% vµ 96.5 n¨m 2009). chi nh¸nh cÇn tiÕp tôc ph¸t huy thÕ m¹nh nµy.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn chiÕm tû träng lÇn lît lµ : 96. Tèc ®é t¨ng trëng tÝn dông trung dµi h¹n cña chi nh¸nh nh ta võa ®¸nh gi¸ lµ cao vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng th× kÕt hîp víi chØ tiªu nî qu¸ h¹n ta thÊy chi nh¸nh ®ang thùc hiÖn ®óng quan ®iÓm vÒ chÊt lîng tÝn dông ®ã lµ t¨ng trëng vÒ quy m« ®i ®«i víi viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng tin dông. vµ 3. ®Ó thu hót kh¸ch hµng th× chÊt lîng tÝn dông ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Kh¶ n¨ng kiÓm so¸t c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n cña chi nh¸nh rÊt kh¶ quan. t¨ng cêng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. Trong ®iÒu kiÖn trªn ®Þa bµn cã rÊt nhiÒu NHTM ho¹t ®éng. §iÒu ®¸ng nãi lµ nî qu¸ h¹n chiÕm tû träng nhá (4.5%. chÊt lîng c¸n bé tÝn dông còng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. 3. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy chi nh¸nh kh«ng ngõng c¶i tiÕn quy tr×nh tÝn dông. t¨ng cêng gi¸m s¸t kho¶n vay. SV: Lª Quang Dòng TN1C 44 Líp: .2% n¨m 2007. nÕu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dung trung dµi h¹n nãi riªng th× chÊt lîng tÝn dông ë chi nh¸nh ®¹t kÕt qu¶ rÊt tèt.

SV: Lª Quang Dòng TN1C 45 Líp: .16 N¨m 2008 1367 1035 1. mÆt kh¸c nã thÓ hiÖn kh¸ch hµng ®· sö dông cã hiÖu qu¶ ®ång vèn vay cña m×nh hay nãi c¸ch kh¸c lµ nhê cã n¨ng lùc.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn 4.47. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt. N¨m 2007 vßng quay vèn tÝn dông lµ 1. nã chøng tá kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý vèn tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp cña ng©n hµng ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn vµ tèt h¬n.dµi h¹n ChØ tiªu Doanh sè thu nî trung-dµi h¹n D nî trung-dµi h¹n b×nh qu©n Vßng quay vèn TD trungdµi h¹n §/v tÝnh Tû ®ång Tû ®ång Vßng N¨m 2007 1055 912 1. Nhãm chØ tiªu ®Þnh tÝnh. .47 Doanh sè thu nî t¨ng kh¸ æn ®Þnh ( tõ 1055 tû ®ång n¨m 2007 t¨ng lªn 1367 tû ®ång n¨m 2008.Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . B¶ng 7: Vßng quay vèn tÝn dông trung.32 N¨m 2009 1647 1119 1. lªn ®Õn 1119 tû ®ång n¨m 2009) vµ d nî b×nh qu©n còng t¨ng( tõ 912 tû ®ång lªn 1035 tû ®ång. ChØ tiªu vßng quay vèn tÝn dông. 5.32 vµ 2009 lµ 1.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ®Õn n¨m 2009 lµ 1119 tû ®ång) lµm cho vßng quay vèn tÝn dông còng t¨ng lªn.16 ®Õn n¨m 2008 t¨ng lªn 1. Ta thÊy r»ng vßng quay vèn tÝn dông cña ng©n hµng cã xu híng ngµy cµng t¨ng. kinh nghiÖm qu¶n lý tèt cña kh¸ch hµng cho nh÷ng ®ång vèn ng©n hµng bá ra nªn viÖc thu håi nî trë nªn dÔ dµng vµ nhanh chãng h¬n .

do Chi nh¸nh thêng xuyªn chó träng kiÓm tra. chÊt lîng tÝn dông trung. ChÊt lîng tÝn dông trung.Doanh sè cho vay. Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . ViÖc quy ®Þnh ph¸t triÓn vay chÆt chÏ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c SV: Lª Quang Dòng TN1C 46 Líp: .dµi h¹n lu«n ®îc Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .dµi h¹n liªn tôc t¨ng cao . thu nî tÝn dông trung-dµi h¹n còng t¨ng.dµi h¹n víi nh÷ng biÖn ph¸p nh: Rµ so¸t.C¸c dù ¸n cho vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. kiÓm so¸t c«ng t¸c tÝn dông trung. IV. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông trung. .Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ quy ®Þnh ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vay vµ sö dông vèn vay.2008 . . ho¹t ®éng tÝn dông trung. . . kú h¹n vµ ph¬ng thøc thanh to¸n phï hîp víi chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng nªn ®· thu hót ®îc mét lîng kh¸ch hµng lín.dµi h¹n ®îc ®Èy nhanh h¬n. chÊn chØnh hå s¬ tÝn dông trung. quan t©m s¸t sao cña ban l·nh ®¹o.dµi h¹n ngµy cµng ®îc n©ng cao.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn . Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc: Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng tÝn dông trung.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ: 1.dµi h¹n.Ngoµi ra cßn gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.Thñ tôc cho vay ®¬n gi¶n.dµi h¹n 2007 .Vßng quay vèn trung.. l·i suÊt th× hîp lý.dµi h¹n ®îc n©ng lªn.dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . Víi sù chØ ®¹o. thuËn tiÖn.2009 ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: .Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ quan t©m vµ x¸c ®Þnh ®©y lµ ho¹t ®éng mang tÝnh chiÕn lîc.NQH trung-dµi h¹n gi¶m.D nî tÝn dông trung.

V× thÕ c¸c c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao ®Ó thÈm ®Þnhc¸c dù ¸n lín víi d©y truyÒn c«ng SV: Lª Quang Dòng TN1C 47 Líp: . Tuy chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng ®· cã nh÷ng mÒm dÎo vµ thay ®æi hîp lý víi c¬ chÕ thÞ trêng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn quy ®Þnh nµy lµ biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng s¬ hë yÕu kÐm ë nh÷ng kh©u tríc. ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ ®èi tîng cho vay trung dµi h¹n cña chi nh¸nh ®· ®îc më r«ng. tuy nhiªn còng cßn nhiÒu ®iÓm cha phï hîp. Ýt linh ho¹t lµm gi¶m kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng. §«i lóc c¬ chÕ tÝn dông gi÷a NHTMCP Qu©n §éi vµ chi nh¸nh qu¸ chÆt chÏ.ChÝnh s¸ch tÝn dông cßn nhiÒu ®iÓm cha phï hîp. TÝnh chñ ®éng vµ ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh cßn bÞ h¹n chÕ. Nh÷ng tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. . c«ng t¸c cho vay trungdµi h¹n cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ cßn mét sè tån t¹i sau: .Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé cha ®ång ®Òu cßn nhiÒu bÊt cËp trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n trung dµi h¹n ng©n hµng ®· thùc hiÖn rÊt tèt tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh. cha thùc sù quan t©m nhiÒu ®Õn thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh.ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ ®èi tîng cho vay trung dµi h¹n cña Ng©n hµng cha thùc sù hoµn thiÖn. . 2. ®· ®¹t mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ song trªn thùc tÕ ng©n hµng vÉn cã sù u tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. nhu cÇu ®Çu t ®Çu t cho rÊt nhiÒu dù ¸n.

.Ho¹t ®éng Marketing-ng©n hµng cha thùc sù ®îc chi nh¸nh quan t©m. tuyªn truyÒn réng r·i ®Õn c«ng chóng trªn ®Þa bµn vÒ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh.NHTMCP Qu©n §éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ cha thùc sù chñ ®éng trong qu¸ tr×nh cho vay trung dµi h¹n ®èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« vèn lín. C¸n bé tÝn dông cßn chuyªn tr¸ch kiªm nhiÖm nhiÒu kh©u trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. nªn cã nhiÒu khã kh¨n trong thùc hiÖn c«ng viÖc. ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. hä võa ph¶i sµng läc. võa thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. Do ®ã ng©n hµng nhiÒu khi kh«ng chíp ®îc thêi c¬ kinh doanh còng cã khi cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t kh«ng hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng marketing-ng©n hµng ®· ®îc chi nh¸nh thùc hiÖn nhng kÕt qu¶ cha ®¹t ®îc nh mong muèn. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ kinh doanh tèt trong n¨m 2010 vµ giai ®o¹n tiÕp theo chi nh¸nh cÇn chñ ®éng trong viÖc tiÕp thÞ.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn nghÖ phøc t¹p lµ rÊt cÇn thiÕt. võa gi¸m s¸t khiÕn c«ng viÖc trë nªn qu¸ c¨ng th¼ng ®èi víi hä ®éi ngò c¸n bé cña chi nh¸nh cã tr×nh ®é nhng cha thùc sù ®ång ®Òu cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®æi míi trong giai ®o¹n hiÖn nay. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho chi nh¸nh trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c NHTM kh¸c. . SV: Lª Quang Dòng TN1C 48 Líp: . Nh÷ng s¶n phÈm cña ng©n hµng chØ ®¬n thuÇn phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ cha cã nh÷ng khuyÕn m·i vµ tiÖn Ých ®i kÌm khi kh¸ch hµng tham gia giao dÞch. khai th¸c t×m kiÕm kh¸ch hµng. cßn thiÕu c¸c biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn lîc kh¸ch hµng. ViÖc tæ chøc mét tr¬ng tr×nh qu¶ng c¸o.

Trong giai ®o¹n hiÖn nay c¸c NHTM ®Òu ®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸. v× vËy dù ¸n ph¶i ®îc nghiªn cøu tØ mØ. NHTMCP Qu©n §éi chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ còng hoµ nhÞp theo xu thÕ ®ã vµ ®· cã nh÷ng cè g¾ng ®¸ng kÓ. C¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn rÊt cao nhng hä l¹i kh«ng héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. . th«ng tin ®Çy ®ñ. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . uy tÝn vµ kh¶ n¨ng më réng ho¹t ®éng cña ng©n hµng trong thêi gian tíi. ph¶i do ngêi cã ®Çy ®ñ chuyªn m«n.Kh«ng cã c¸c dù ¸n kh¶ thi: §Ó s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ qua mét thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng em thÊy c¬ së vËt chÊt cña ng©n hµng.C¬ së h¹ tÇng cña ng©n hµng cha ®îc quan t©m ®óng møc. tr¸ch SV: Lª Quang Dòng TN1C 49 Líp: .Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ lµ mét chñ thÓ kinh doanh ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn . ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh mét c¸ch chÝnh x¸c. * VÒ phÝa doanh nghiÖp Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do kh¸ch hµng cßn lóng tóng trong lùa chän híng ®Çu t. do ®ã sù h¹n chÕ vÒ chÊt lîng tÝn dông trung. kinh nghiÖm. dù ¸n thiÕu tÝnh kh¶ thi vµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ møc vèn tù cã tham gia. quy m« cha thùc sù xøng ®¸ng víi tÇm vãc. 3. ng©n hµng ph¶i lùa chän dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao ®Ó ®Èu t.dµi h¹n cña Chi nh¸nh b¾t nguån tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Mét dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc.

chi vµo môc ®Ých g×. Do vËy ng©n hµng kh«ng d¸m cho c¸c doanh nghiÖp nµy vay. gióp doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch lu chuyÓn vèn trong n¨m ®Ó biÕt lîng tiÒn chu chuyÓn tõ nguån nµo. . cã doanh nghiÖp sau khi ®îc ng©n hµng t vÊn gióp ®ì vay trung dµi h¹n vÉn hÕt søc lóng tóng trong viÖc ®iÒu hµnh dù ¸n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ dù ¸n gi¶m sót thËm chÝ kh«ng cã hiÖu qu¶ * VÒ phÝa c¸n bé ng©n hµng: SV: Lª Quang Dòng TN1C 50 Líp: . . sè tiÒn thu nî ®Ó to¹ ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng©n hµng thu ®îc nî.Kh«ng ®ñ vèn tù cã tham gia dù ¸n: NhiÒu doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn ®Ó ®Çu t cho c¸c dù ¸n lín tuy nhiªn vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n lµ rÊt nhá. C¸n bé tÝn dông nhiÒu khi ph¶i gióp ®ì ngêi vay tÝnh to¸n vµ lËp ph¬ng ¸n tr¶ nî. biÓu theo yªu cÇu cña ng©n hµng. sè tiÒn gi¶i ng©n. phßng ngõa rñi ro khi dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh gÆp khã kh¨n. thêi h¹n cho vay.N¨ng lùc cña c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn nhiÖm x©y dùng vµ thÈm ®Þnh. Trong thùc tÕ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tù x©y dùng dù ¸n ®Çu t trung vµ dµi h¹n cã nh÷ng doanh nghiÖp cã ý tëng ®Çu t kÕ ho¹ch lµm ¨n lín nhng kh«ng lËp ®îc kÕ ho¹ch dí d¹ng b¶ng.Kh«ng ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp hîp ph¸p: §iÒu kiÖn doanh nghiÖp ph¶i cã ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp hîp ph¸p lµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m vèn vay. c©n ®èi thu chi ®Ó ng©n hµng cã c¬ së Ên ®Þnh thêi gian. . ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶.

C¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng cßn thiÕu vµ cha thêng xuyªn. Ng©n hµng cha ®Èy m¹nh c«ng t¸c Maketing.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông cho vay trung vµ dµi h¹n cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nªn viÖc cho vay trung vµ dµi h¹n cha khai th¸c hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng cã trªn ®Þa bµn. Ng©n hµng cha cã chiÕn lîc phï hîp më réng cho vay trung dµi h¹n. Ng©n hµng cha cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng. khai th¸c sö lý th«ng tin cßn nhiÒu h¹n chÕ. ViÖc thu thËp. Trong viÖc cho vay trung vµ dµi h¹n sù yÕu kÐm cña c¸c c¸n bé tÝn dông thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau: . cha ®îc c¬ quan kiÓm to¸n x¸c nhËn . Cã thÓ nãi 80% nguyªn nh©n cña c¸c kho¶n nî xÊu lµ do ng©n hµng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin còng nh gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña ngêi ®i vay sau khi ®i vay.C«ng t¸c x©y dùng chiÕn lîc cho vay trung dµi h¹n cha ®îc quan t©m ®óng møc. . . ChÝnh v× vËy ng©n hµng ph¶i thêng xuyªn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng.ViÖc ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n chñ yÕu dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ trªn ph¬ng diÖn kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n nhng nguån sè liÖu. ®«i khi cßn qu¸ tin tëng vµo c¸c kh¸ch hµng quen mµ quªn r»ng nÕu hä lu«n ®îc c¸c ng©n hµng kh¸c chµo mêi th× ng©n hµng cã thÓ mÊt kh¸ch. C«ng viÖc cho vay cßn bÞ ®éng. phô thuéc vµo kh¸ch hµng.Tr×nh ®é thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin cßn mang tÝnh mét chiÒu nªn cha kÞp th¬i vµ ®é chÝnh s¸c cha cao. Ng©n hµng chØ thÈm ®Þnh SV: Lª Quang Dòng TN1C 51 Líp: . c¬ së ®Ó ph©n tÝch chñ yÕu ®îc lÊy tõ c¸c b¸o c¸o cña ®¬n vÞ göi tíi víi ®é tin cËy kh«ng cao.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn nh÷ng dù ¸n do kh¸ch hµng ®a ®Õn ®Ó xin vay mµ cha chñ ®éng tham mu víi kh¸ch ®Ó t¹o ra nh÷ng dù ¸n kh¶ thi ®Ó më réng cho vay. C¸c c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c chøng tõ së h÷u tµi s¶n vµ qu¶n lý nhµ níc ®èi víi thÞ trêng bÊt ®éng s¶n cha thùc hiÖn kÞp thêi cÊp giÊy tê së h÷u cho c¸c chñ së h÷u lµm cho viÖc thÕ chÊp vµ tµi s¶n thÕ chÊp vay vèn ng©n hµng khã kh¨n phøc t¹p. nhiÒu doanh nghiÖp cha tiÕp cËn ®îc thÞ trêng nªn kh«ng cã dù ¸n ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ. .Do nÒn kinh tÕ trong níc cha æn ®Þnh. sè liÖu ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ khèi kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Thùc tÕ cho thÊy nhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t hµng triÖu USD ®Ó nhËp d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i c«ng tr×nh cha kÞp thu håi vèn th× trªn thÞ trêng ®· trµn ®Çy nh÷ng s¶n phÈm ngo¹i nhËp chÊt lîng cao dÉn ®Õn viÖc thÞ trêng bÞ b·o hoµ lo¹i s¶n phÈm ®ã.Do t¸c ®éng cña m«i trêng ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng cßn cha ®Çy ®ñ. §a sè c¸c sè liÖu kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cha thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc.ViÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña c¸c doanh nghiÖp cha nghiªm tóc. doanh nghiÖp kinh doanh thua lç vµ kh«ng tr¶ ®îc nî cho ng©n hµng. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: . . nhiÒu khi ¸ch t¾c. SV: Lª Quang Dòng TN1C 52 Líp: .

cho vay bao nhiªu vµ l·i suÊt cho vay nh thÕ nµo. SV: Lª Quang Dòng TN1C 53 Líp: .C¸c quy ®Þnh cã tÝnh ph¸p quy cña Nhµ níc liªn quan ®Õn tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn thiÕu vµ kh«ng ®ång bé g©y kho kh¨n cho c¶ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n. Do cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ vµo ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng nªn ng©n hµng kh«ng hoµn toµn chñ ®éng kinh doanh thu lîi nhuËn mµ cßn bÞ chi phèi bëi nh÷ng quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ. cã lç th× còng do ng©n s¸ch Nhµ níc bï ®¾p.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn . gãp phÇn quan träng vµo viÖc t¨ng doanh sè cho vay cña ng©n hµng song nã l¹i kh«ng thùc sù lµ mét kho¶n vay cña ng©n hµng. sù can thiÖp cña ChÝnh phñ cµng râ rÖt. Nh÷ng dù ¸n nµy l¹i thêng lµ nh÷ng dù ¸n lín. ng©n hµng chØ lµ ngêi gi÷ tiÒn hay lµ ngêi qu¶n lý tiÒn cho ChÝnh phñ.Do cã sù c¹nh tranh vÒ l·i suÊt gi÷a c¸c ng©n hµng nªn l·i suÊt cho vay gi¶m. §èi víi h×nh thøc cho vay u ®·i c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. Ng©n hµng kh«ng cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc cho ai vay. ng©n hµng buéc ph¶i thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh hay híng dÉn cña ChÝnh phñ. §©y lµ mét yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc gi¶m lîi nhuËn cho vay cña ng©n hµng. nãi mét c¸ch kh¸c trong viÖc cho vay trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c kho¶n vay u ®·i. .

Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ I.Tæ chøc triÓn khai vµ kiÓm tra thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. . nghiªn cøu bæ sung.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Ch¬ng IV: gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung. phÊn ®Êu t¨ng trëng kinh tÕ trªn 6. tû gi¸ phï hîp diÔn biÕn thÞ trêng.5% . ®ång thêi. ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng träng t©m lµ hoµn thiÖn c¸c dù th¶o LuËt Ng©n hµng Nhµ níc vµ LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ®Ó tr×nh Quèc héi th«ng qua t¹i phiªn häp lÇn thø VII. phï hîp víi c¸c cam kÕt héi nhËp vµ më cöa thÞ trêng tµi chÝnh.dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . b¶o ®¶m an sinh x· héi. nh»m kiÓm so¸t tèc ®é t¨ng trëng tæng ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ d nî tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ ë møc hîp lý phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi (l¹m ph¸t díi 7%). chÝnh s¸ch vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. l·i suÊt. ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn kho SV: Lª Quang Dòng TN1C 54 Líp: .Chñ ®éng tham mu. C¸c ®Þnh híng chung: 1. thµnh phè. ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®Þa bµn c¸c tØnh. æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«. §Þnh híng cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam: . chØnh söa vµ x©y dùng hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ. nhÊt lµ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m an toµn vµ qu¶n lý ngo¹i hèi.

t¹o ®iÒu kiÖn. ®óng hµnh lang ph¸p luËt. Ng©n hµng ph¶i rµ so¸t. thanh tra c¸c mÆt ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc vÉn cßn nh÷ng mÆt tån t¹i cÇn kh¾c phôc. b¶o ®¶m tÝnh thanh kho¶n cho hÖ thèng ng©n hµng. kiÓm tra. cïng víi ChÝnh phñ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch theo híng t¨ng cêng yÕu tè æn ®Þnh. tham nhòng.5% .N©ng cao vai trß qu¶n lý Nhµ níc. Thùc hiÖn tèt viÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm. .TiÕp tôc tæ chøc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn quü. t¨ng trëng kinh tÕ GDP ®¹t 6. thùc hiÖn tèt c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh. b¶o ®¶m ho¹t ®éng th«ng suèt. c«ng chøc viªn chøc vµ ngêi lao ®éng trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc.Ng©n hµng nhµ níc trong n¨m 2010. . ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp nh»m n©ng cao ý thøc. qu¶n ký nh thÕ nµo vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm s¸t sao trong viÖc qu¶n lý sµn vµng.T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t. . kh«ng ®Ó l¹m ph¸t vît 7%. SV: Lª Quang Dòng TN1C 55 Líp: . B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ trong toµn Ngµnh. Tham mu cho cÊp uû. m«i trêng thuËn lîi cho c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng an toµn vµ hiÖu qu¶. söa ®æi c¸c quy ®Þnh qu¶n lý sµn vµng vµ ngo¹i hèi ®Ó lµm râ c¬ quan nµo qu¶n lý. ngo¹i hèi. chèng l·ng phÝ. . tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé. v¨n ho¸ c«ng së.Ng©n hµng nhµ níc cÇn cã chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®óng ®¾n. ®¸p øng ®Çy ®ñ vèn cho nÒn kinh tÕ nhng vÉn kiÒm chÕ l¹m ph¸t. kiÓm to¸n. . chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ l·nh ®¹o NHNN vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®Þa bµn.

t¨ng 56% so víi cuèi n¨m 2008. qu¶n lý tèt. SV: Lª Quang Dòng TN1C 56 Líp: . bao gåm: lîi nhuËn tríc thuÕ trªn toµn hÖ thèng ®¹t h¬n 1500 tû ®ång.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn 2. KÕt qu¶ trªn ®· chøng tá sù nç lùc hÕt m×nh cña tËp thÓ Ban l·nh ®¹o. Tríc nh÷ng th¸ch thøc ®ã. kinh tÕ ViÖt Nam vµ thÕ giíi ®Òu gÆp nhiÒu khã kh¨n. kh¶ n¨ng chi tr¶.6%. t¨ng 75% so víi cïng kú n¨m tríc vµ vît tíi 51% chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Çu n¨m. hiÖu qu¶ cao”. nî xÊu lu«n ®îc duy tr× ë møc díi 2%/n¨m. H§QT vµ Ban ®iÒu hµnh MB ®· ®Æt ra n¨m 2010 lµ n¨m: “T¨ng trëng v÷ng ch¾c. ®¶m b¶o tèt c¸c chØ tiªu tû lÖ an toµn vèn. vît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. KÕt thóc n¨m 2009.66% vµ tØ lÖ chia cæ tøc ®¹t 18% b»ng tiÒn mÆt vµ 5% b»ng cæ phiÕu trong n¨m 2009. MB ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña mét trong nh÷ng ng©n hµng TMCP hµng ®Çu ViÖt Nam. víi hÖ sè thu nhËp trªn vèn chñ së h÷u b×nh qu©n (ROE) ®¹t 26. t¨ng 53% so víi ®Çu n¨m. hÖ sè thu nhËp trªn tæng tµi s¶n b×nh qu©n (ROA) ®¹t 2. MB vÉn ®¹t ®îc nh÷ng t¨ng trëng ®¸ng kÓ. CBNV MB híng tíi gi÷ v÷ng môc tiªu “V÷ng vµng – Tin cËy” vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña c¸c cæ ®«ng. ®¶m b¶o quyÒn lîi cña cæ ®«ng vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cho c¸n bé nh©n viªn. PhÊn ®Êu ®¹t t¨ng trëng b×nh qu©n c¸c chØ tiªu kho¶ng 30% trë lªn. Ngoµi ra. §Þnh híng cña NHTMCP Qu©n §éi: N¨m 2009. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc n¨m 2009. huy ®éng vèn t¹i MB ®¹t h¬n 59 ngh×n tû ®ång. ®èi t¸c vµ kh¸ch hµng cña MB. tæng tµi s¶n lªn ®Õn h¬n 69 ngh×n tû ®ång. LÊy lîi nhuËn vµ chÊt lîng ho¹t ®éng lµm môc tiªu chñ ®¹o trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o kinh doanh.

huy ®éng vèn t¨ng 12% vµ d nî t¨ng 9% so víi thêi ®iÓm cuèi n¨m 2009.300 tû ®ång lªn 7. nhiÖm vô n¨m 2010 ®îc §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua. MB ®· n©ng tæng sè ®iÓm giao dÞch lªn con sè 110 ®iÓm trªn toµn quèc. kÕt thóc Quý I/2010. H§QT. Ban ®iÒu hµnh vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn cña MB sÏ tiÕp tôc nç lùc. nhÊt trÝ cao cña c¸c ®¹i biÓu cæ ®«ng. cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó hoµn thµnh vît møc c¸c kÕ ho¹ch. tiÕp tôc ®a MB ph¸t triÓn an toµn. hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. SV: Lª Quang Dòng TN1C 57 Líp: . c¸c cæ ®«ng còng ®· th¶o luËn vµ nhÊt trÝ th«ng qua kÕ ho¹ch t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 5. §îc biÕt. ®¹t 517 tû ®ång. t¨ng vèn ®iÒu lÖ ®ît 2 th«ng qua viÖc chia cæ phiÕu thëng víi tØ lÖ 67:6 tõ tõ c¸c quü ®¶m b¶o tu©n thñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. nî xÊu tiÕp tôc gi¶m vµ duy tr× ë møc díi 2%.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn T¹i ®¹i héi.300 tû ®ång b»ng th«ng qua hai ®ît: ®ît 1 lµ t¨ng 1400 tû th«ng qua viÖc chµo b¸n 140 triÖu cæ phiÕu. th«ng qua Quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t vµ ph¬ng trÝch lËp c¸c quü vµ ph©n phèi lîi nhuËn §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2010 cña MB ®· kÕt thóc trong sù ®ång thuËn. §ång thêi. §¹i héi còng th«ng qua ph¬ng ¸n ph¸t hµnh 20 triÖu tr¸i phiÕu chuyÓn ®èi (trÞ gi¸ 2000 tû ®ång) víi thêi h¹n 5 n¨m nhng ñy quyÒn cho H§QT quyÕt ®Þnh linh ho¹t thêi gian chuyÓn ®æi. trong ®ã chµo b¸n cho cæ ®«ng hiÖn h÷u víi tØ lÖ 53:13 vµ 5% tæng sè cæ phiÕu ph¸t hµnh cho c¸c ®èi t¸c chiÕn lîc vµ CBNV. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i. MB ®· hoµn thµnh 30% chØ tiªu lîi nhuËn c¶ n¨m.

N¨m 2010 lµ n¨m ®îc ®¸nh gi¸ lµ thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam võa phôc håi sau l¹m ph¸t vµ ¶nh hëng cña suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu. . .Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ.Më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. . tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung. * Mét sè môc tiªu cô thÓ: . tiÕp thÞ.N©ng cao c«ng t¸c vËn ®éng. N©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng. . §Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt chiÕn lîc môc tiªu ®Æt ra cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi. ®æi míi phong c¸ch lµm viÖc. . th¸i ®é giao tiÕp vµ c«ng t¸c thanh to¸n kÞp thêi ®èi víi kh¸ch hµng. ViÖc më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông SV: Lª Quang Dòng TN1C 58 Líp: .Tæng d nî t¨ng 15-20% so víi n¨m 2009. Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ còng ®Æt ra c¸c ®Þnh híng vµ chØ tiªu phÊn ®Êu nh sau: -TËp trung lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn b»ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vµ l·i suÊt thÝch hîp.Tû lÖ nî qu¸ h¹n díi 1% trªn tæng d nî. .dµi h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . III.KÕt qu¶ tµi chÝnh: §¶m b¶o kinh doanh cã l·i vµ chªnh lÖch thu lín h¬n chi( l·i ) t¨ng 20% so víi n¨m 2009.T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t n©ng cao chhÊt lîng tÝn dông vµ h¹n chÕ nî qu¸ h¹n gia t¨ng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn II. quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i. §Þnh híng ph¸t triÓn cña chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .Tæng vèn huy ®éng t¨ng tõ 20-25% so víi n¨m 2009.

S¾p xÕp l¹i c¸n bé tÝn dông cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ thùc lùc cña mçi ngêi.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn nh»m t¨ng thu nhËp. con ngêi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt nhÊt lµ trong lÜnh vùc tÝn dông Ng©n hµng. tõ ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®Ó gi¶m thÊp nî qu¸ h¹n. §Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. c¸c NHTM nãi chung vµ NHTMCP Qu©n §éi nãi riªng ph¶i thêng xuyªn quan t©m ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cÇn tiÕn hµnh ®ång bé vµ nhÞp nhµng mét sè gi¶i ph¸p sau: 1.Rµ so¸t l¹i ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cña Ng©n hµng chuyÓn c«ng viÖc kh¸c cho c¸n bé tÝn dông kh«ng ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc.§ång thêi cÇn tuyÓn dông vµ ®µo t¹o mét sè c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ kü thuËt nh: x©y dùng.dµi h¹n. Tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông trong ho¹t ®éng tÝn dông trung.dµi h¹n ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh. -Thêng xuyªn híng dÉn tæ chøc tËp huÊn båi dìng kiÕn thøc chuyªn m«n cho c¸n bé tÝn dông. h¹n chÕ rñi ro t¨ng nhanh vßng quay vèn tÝn dông. lÜnh vùc chøa ®Çy rñi ro th× yÕu tè con ngêi cã thÓ coi lµ nguyªn nh©n cña mäi nguyªn nh©n.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ cÇn tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p nh: . tèi u ho¸ lîi nhuËn vµ gi¶m thiÓu rñi ro lµ môc tiªu cho c¸c NHTM kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong mäi lÜnh vùc. nh»m ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. tr×nh ®é chuyªn m«n. thiÕt kÕ. §èi víi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . SV: Lª Quang Dòng TN1C 59 Líp: . giao th«ng. Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . sù vËn ®éng cña vèn tÝn dông chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau vµ g¾n liÒn víi sù th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ. . ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông rÊt phøc t¹p. Víi môc tiªu n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung. Tuy nhiªn.

c¸c bíc cña quy tr×nh tÝn dông trung. §iÒu nµy dÉn ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung.dµi h¹n.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ cßn béc lé mét sè h¹n chÕ. thÝch ®¸ng ®èi víi ngêi lµm c«ng t¸c tÝn dông.dµi h¹n giao cho c¸c bé phËn kh¸c nhau ®¶m nhËn víi nhiÖm vô yªu cÇu cô thÓ.dµi h¹n trong mçi kh©u. Do ®ã Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .dµi h¹n cña Chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .dµi h¹n. C¬ cÊu tæ chøc vµ quy tr×nh tÝn dông trung. §Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy nªn t¸ch rêi c¸c kh©u. còng nh tõng c¸n bé tÝn dông víi môc ®Ých ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông trung. 3. lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt. Mçi c¸n bé tÝn dông ®Òu ph¶i ®¶m nhËn hÕt tÊt c¶ c¸c kh©u cña mét quy tr×nh tÝn dông. cha ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶. Víi hÖ thèng th«ng tin tæng hîp ®ã. SV: Lª Quang Dòng TN1C 60 Líp: . phôc håi kinh tÕ. Gi¶i ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së chuyªn m«n ho¸ tõng bé phËn tÝn dông trung. 2. c¸c DN cÇn rÊt nhiÒu vèn ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt.dµi h¹n cao nhÊt vµ hiÖu qu¶ tèt nhÊt.dµi h¹n. viÖc thÈm ®Þnh cña Ng©n hµng sÏ cã chÊt lîng h¬n.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ cÇn x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin phong phó liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông trung.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn . N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh ®ßi hái th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c vÒ kh¸ch hµng vay vèn. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. th«ng tin vÒ xu híng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ. mçi bé phËn ®Òu kh«ng ®îc ®¶m b¶o. n¨ng lùc. N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tÝn dông trung. së trêng cña c¸n bé tÝn dông. 4.CÇn cã c¸c chÕ ®é thëng ph¹t nghiªm minh.dµi h¹n nãi riªng. §Èy m¹nh c«ng t¸c tù huy ®éng vèn. §æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ hoµn thiÖn quy tr×nh tÝn dông trung.

Trong viÖc gi¸m s¸t tiÒn vay trung. Chi nh¸nh chØ chó träng cho vay víi ®èi tîng chñ yÕu lµ Doanh nghiÖp nhµ níc vµ mét sè tËp ®oµn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Trong thêi gian tíi Chi nh¸nh cÇn ph¸t triÓn mét sè h×nh thøc tÝn dông trung . ®¶m b¶o ®ång vèn ®îc sö dông hiÖu qu¶.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ. §a d¹ng h×nh thøc tÝn dông trung . c¸c c¸n bé ph¶i xem xÐt c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh míi nhÊt cña kh¸ch hµng vµ c¸c giÊy tê ho¸ ®¬n liªn quan. ®Æc biÖt ®èi víi nguån vèn trung. SV: Lª Quang Dòng TN1C 61 Líp: .dµi h¹n. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t sö dông tiÒn vay trungdµi h¹n.dµi h¹n nh : T¨ng cêng cho vay theo l¬ng ®Ó x©y dùng nhµ ë ®èi víi ngêi cã viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh. Gi¸m s¸t quy tr×nh sö dông tiÒn vay trung. Ngoµi ra c¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. ®óng môc ®Ých. Ng©n hµng còng cÇn sím ¸p dông h×nh thøc thu mua tµi s¶n cè ®Þnh… 7. ViÖc gi¸m s¸t sÏ gióp Ng©n hµng kiÓm so¸t ®îc hµnh vi cña ngêi vay vèn.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ cßn nhá so víi quy m« lµ do h×nh thøc tÝn dông cßn cha ®a d¹ng. CÇn kÕt hîp kiÓm tra ®Þnh kú víi kiÓm tra ®ét xuÊt. c¸ nh©n. 5. cha tËp trung cho vay ®èi víi hé gia ®×nh.dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .dµi h¹n. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho ho¹t ®éng trung– dµi h¹n cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã Chi nh¸nh cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c thu hót nguån vèn kh«ng chØ tõ d©n c hay tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ mµ cßn tõ nhiÒu nguån kh¸c. T¨ng cêng ho¹t ®éng marketing Ng©n hµng vµ ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý. 6.dµi h¹n cña kh¸ch hµng lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt vµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó phßng ngõa rñi ro.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Chi nh¸nh cÇn ph¶i cã ®ñ vèn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn.

V× vËy c¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng ph¶i ®æi míi t duy. chÝnh x¸c h¬n. gióp cho ho¹t ®éng tÝn dông trung – dµi h¹n hiÖu qu¶ h¬n. CÇn thµnh lËp phßng marketing trong c¬ cÊu tæ chøc ®Ó ®Þnh híng cho ho¹t ®éng marketing cã bµi b¶n víi ®éi ngò nh©n viªn nh¹y bÐn vµ am hiÓu. g©y khã kh¨n lín cho ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. lÊy quan ®iÓm marketing lµm chñ ®¹o. Kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch cha nhËn ®îc sù ph©n tÝch ®¸nh gi¸ mét c¸ch khoa häc. Th«ng qua viÖc x©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn HiÖn nay Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . §ång thêi qua ®ã Chi nh¸nh còng n¾m râ dù ¸n. Chi nh¸nh cã thÓ tiÕn hµnh qu¶n lý kh¸ch hµng s¸t thùc. cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch. n©ng cao chÊt lîng h¬n n÷a. cã tÇm nh×n chiÕn lîc. SV: Lª Quang Dòng TN1C 62 Líp: .Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ cha cã phßng marketing.

dù tr÷ ngo¹i hèi gi¶m. tµi kho¸ kÝch cÇu. c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh. NHNN n©ng l·i suÊt c¬ b¶n tõ 7% lªn 8% sau khi ®· cam kÕt æn ®Þnh CSTT ®Õn hÕt n¨m 2009. Tuy nhiªn. ®ång thêi chÝnh s¸ch vÜ m« còng cã nh÷ng thay ®æi.5% xuèng 7% . thÞ trêng ngo¹i hèi cã biÓu hiÖn c¨ng th¼ng vÒ cung . SV: Lª Quang Dòng TN1C 63 Líp: . g©y søc Ðp t¨ng l·i suÊt VND. ®ång thêi chÊp nhËn ph¸ gi¸ VND ë møc thÊp. C¬ chÕ hç trî l·i suÊt t¸c ®éng cßn ¶nh hëng kh«ng thuËn lîi ®Õn viÖc æn ®Þnh l·i suÊt vµ tû gi¸. Vµo cuèi th¸ng 11-2009. Ng©n hµng Nhµ níc ®· ph¶i can thiÖp. tr¸nh cho nÒn kinh tÕ r¬i s©u vµo suy tho¸i. ngo¹i tÖ. chÝnh s¸ch kÝch thÝch kinh tÕ còng t¹o ra t¸c dông phô vµ tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬. c¸c chÝnh s¸ch nµy ®· cã nh÷ng thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶ râ rÖt. Sù ®iÒu chØnh nµy thÓ hiÖn thay ®æi trong chÝnh s¸ch vÜ m« tõ hç trî t¨ng trëng sang híng æn ®Þnh vÜ m« (kÌm theo lµ h¹n chÕ tÝn dông).9 tû USD). Trong bèi c¶nh kinh tÕ vÜ m« ®· b¾t ®Çu ra khái suy tho¸i vµ håi phôc trë l¹i.vµ duy tr× liªn tôc tíi cuèi th¸ng 112009. nh÷ng dÊu hiÖu cña l¹m ph¸t ®· xuÊt hiÖn. KÕt luËn chung : Trong thêi kú nç lùc vît qua khñng ho¶ng. L·i suÊt c¬ b¶n còng ®îc ®iÒu chØnh gi¶m tõ 8.b»ng mét nöa so víi møc ®Ønh cña n¨m 2008 . §iÓn h×nh lµ viÖc th«ng qua gãi kÝch cÇu víi h×nh thøc bï 4% l·i suÊt khi c¸c doanh nghiÖp (DN) vay vèn t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. gi¶i cøu nÒn kinh tÕ ®· ®îc ChÝnh phñ c©n nh¾c vµ ®a ra mét c¸ch hîp lý. ¶nh hëng ®Õn c¸n c©n thanh to¸n (c¸n c©n thanh to¸n tæng thÓ th©m hôt 1.cÇu. thÞ trêng tiÒn tÖ cã nh÷ng biÓu hiÖn bÊt æn víi sù c¨ng th¼ng thanh kho¶n cña hÖ thèng ng©n hµng vµ diÔn biÕn bÊt thêng cña gi¸ vµng. Ng©n hµng Nhµ níc ®· bÊt ngê th¾t chÆt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Ch¬ng V: KÕt luËn I. Sau kho¶ng 2/3 chÆng ®êng cña n¨m 2009.

KÕt luËn ®èi víi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . N¨m 2010 lµ 1 n¨m ®Çy høa hÑn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh Ng©n hµng nãi riªng.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn MÆc dï c¸c chÝnh s¸ch cña NHNN cã t¸c ®éng tÝch cùc cho nÒn kinh tÕ trong trung vµ dµi h¹n nhng ®· khiÕn cho nh÷ng mÇm mèng khã kh¨n trong thanh kho¶n cña ng©n hµng xuÊt hiÖn. N¨m 2010 ®îc dù b¸o cã tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ 6. quan ng¹i vÒ viÖc doanh nghiÖp khã vay vèn víi l·i suÊt cao.. l·i suÊt. ViÖc cñng cè hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lù¬ng tÝn dông trung.2% GDP.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ trong giai ®o¹n 2007 .dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . tû gi¸.2009 vµ ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ ®óng SV: Lª Quang Dòng TN1C 64 Líp: .dµi h¹n nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. th©m hôt NSNN kho¶ng 6. chØ tiªu l¹m ph¸t kho¶ng 7%.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ N©ng cao chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông trung. chÝnh s¸ch tµi kho¸ cÇn ®îc xö lý mét c¸ch uyÓn chuyÓn. nhÞp nhµng vµ hîp lý.dµi h¹n lµ mét vÊn ®Ò ®ßi hái ph¶i thêng xuyªn vµ thùc hiÖn nghiªm tóc.. tæng d nî t¨ng 15-20% so víi n¨m 2009. viÖc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån ®äng sÏ gióp n©ng cao h¬n ®îc vÞ thÕ cña Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi . tæng ph¬ng tiÖn thanh to¸n còng nh t¨ng trëng tÝn dông ë møc kho¶ng 25%. §ång thêi gióp chi nh¸nh cã thÓ ®¹t ®îc nh÷ng chØ tiªu trong ®Þnh híng t¬ng lai cña chi nh¸nh trong n¨m 2010 : tæng vèn huy ®éng t¨ng tõ 20-25% so víi n¨m 2009. §©y lµ nh÷ng con sè ®a ra rÊt tÝch cùc nhng ®Ó ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu nµy th× c¸c vÊn ®Ò l¹m ph¸t. chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. II.2008 .5%.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ. nã kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña NHTM mµ nã cßn cã ý nghÜa to lín trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. tû lÖ nî qu¸ h¹n díi 1% trªn tæng d nî… Qua nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c tÝn dông trung.

Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ. song còng cßn nh÷ng tån t¹i khã kh¨n kh«ng chØ do chi nh¸nh mµ cßn liªn quan ®Õn nhiÒu cÊp.Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn ho¹t ®éng tÝn dông trung. b¶n chuyªn ®Ò nµy ®· nªu tãm t¾t kh¸i qu¸t vÒ lý luËn cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông trung.dµi h¹n ®èi víi Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi . ®ång thêi ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tÝn dông trung. Tuy mÆt ®îc rÊt nhiÒu. cha ®îc t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi . nhiÒu ngµnh.dµi h¹n cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. SV: Lª Quang Dòng TN1C 65 Líp: .dµi h¹n. dµi h¹n trong c¸c n¨m qua vµ rót ra nh÷ng mÆt ®îc. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã mét sè gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ ®îc nªu ra trong bµi hy väng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung.

vn 11.saga. NguyÔn H÷u Tµi. Tµi chÝnh doanh nghiÖp. C¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt Ng©n Hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ LuËt c¸c tá chøc tÝn dông.com.NXB Thèng kª 3. Frederic s. 4. TS. TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ trêng tµi chÝnh.Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Tµi liÖu tham kh¶o 1. vietnamnet. NXB Khoa häc vµ Kü thuËt. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n. B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2008 .Mishkin. 5. 2004 2. Phan ThÞ Thu Hµ. google. NXB Thèng Kª .2009 cña Ng©n hµng MB 9. 7.com.2009 cña Ng©n hµng MB 8. 6. Lý thuyÕt tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ. 2001. TS Lu ThÞ H¬ng. www. Ng©n hµng th¬ng m¹i. Gi¸o tr×nh TÝn dông ng©n hµng. TS. PGS. NXB thèng Kª.vn 10. NghÞ quyÕt ®¹i héi cæ ®«ng 2008 . NXB Thèng Kª.vn SV: Lª Quang Dòng TN1C 66 Líp: . www.militarybank.vn 12.2002.

. ............................................... th¸ng.......... .... ........................... ....................................................... .......................................................................................................................................................................... ..... ......................................................................................................................... ........................................... ..................................... ngµy...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ........................................... .... ............................................Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. n¨m 2010 SV: Lª Quang Dòng TN1C 67 Líp: .

................................................................................................................. ................................................................................... th¸ng................................................................................................................................................................................................................................................................................ ngµy.............................................. .............................. ....................... ..................Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn nhËn xÐt cña ®¬n gi¶ng viªn híng dÉn ................................................................................................................................ ........................................... n¨m 2010 SV: Lª Quang Dòng TN1C 68 Líp: ............................ ....... ........................................................................ ................................................................................................................................................................ ............................. .................... .. ............................... .................................................................................. ............................................................................................. ..............................................................................................

...............11 4. 16 1........... Lý do chän ®Ò tµi:...... Kh¸i niÖm...................................Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn Môc lôc Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung..... 10 3.....................................................7 2.......1 II......2........... Tæng quan vÒ tÝn dông trung .... Chøc n¨ng cña Ng©n hµng th¬ng m¹i................ Kh¸i niÖm ng©n hµng th¬ng m¹i.................. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîg tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM.............................. NHTM lµ n¬i cung cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ..dµi h¹n..............................7 I................................11 II........... Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n.........................14 III......7 1.......... NHTM lµ cÇu nèi nÒn tµi chÝnh quèc gia víi nÒn tµi chÝnh quèc tÕ...................................................................................Tæng quan vÒ tÝn dông trung ...................... 10 3..........................7 3..................4....3................................ Kh¸i qu¸t chung vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i ....................................................... T×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi:................. NHTM lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng................ Vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng..................... NHTM lµ c«ng cô ®Ó nhµ níc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ.........16 SV: Lª Quang Dòng TN1C 69 Líp: ......13 2......dµi h¹n vµ vai trß tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng............................. C¸c lo¹i h×nh tÝn dông Ng©n hµng........1 I.....13 1........................................9 3...........1..........9 3.............................T×nh h×nh kinh tÕ trong níc:.................4 III...5 CH¦¥NG II: kiÕn thøc chung vÒ tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i..

.....................29 2...Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ:.........29 I.......Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ :................. Mét sè ®¸nh gi¸ cô thÓ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng...... ChØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n.......................................................36 III................... C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTM....dµi h¹n ph©n theo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ............................ C¸c ho¹t ®éng kh¸c :.........37 1..................... ChØ tiªu vÒ tæng quan thùc tr¹ng cho vay:. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung ....32 1........................31 4........ Chøc n¨m vµ nghiÖp vô chñ yÕu cña Ng©n hµng: ..29 1...........21 Ch¬ng III: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi .............................Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn 2. Kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi:............................30 3..d nî trung.....dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi ......1....32 2............... Doanh sè cho vay.......................................17 3............... KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh:................. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban:................ KÕt qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn:........31 II.............2................. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi ............Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ...KÕt qu¶ ho¹t ®éng cho vay.......35 2.....Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ: ...................... C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi ......35 2...................................thu nî .................................................. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi: .............................40 SV: Lª Quang Dòng TN1C 70 Líp: ......37 2...............3..........36 2......

......... C¸c ®Þnh híng chung:........dµi h¹n......... Nh÷ng tån t¹i......Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ... Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i....................... Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc:..........61 SV: Lª Quang Dòng TN1C 71 Líp: ......................Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn 3.45 IV............dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi ..... §Þnh híng cña NHTMCP Qu©n §éi:.....................................49 Ch¬ng IV: gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung......54 1..................58 1.... §Þnh híng cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam:...........................................................................................................dµi h¹n...........46 1..60 5.....Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ:....................... §æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ hoµn thiÖn quy tr×nh tÝn dông trung........................... §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông trung..... §Þnh híng ph¸t triÓn cña chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi ................................................... Tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông trong ho¹t ®éng tÝn dông trung....Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ..........45 5................60 3...... T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t sö dông tiÒn vay trung..59 2.......60 4................58 III..42 4.......dµi h¹n vµ nî qu¸ h¹n............................................ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trungdµi h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi ..............54 2......... ChØ tiªu vßng quay vèn tÝn dông.......54 I......dµi h¹n............ Tû träng d nî trung....56 II...46 2........................... N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh tÝn dông trungdµi h¹n....... §Èy m¹nh c«ng t¸c tù huy ®éng vèn..... Nhãm chØ tiªu ®Þnh tÝnh...........dµi h¹n t¹i Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ............47 3.......

....... KÕt luËn chung :... T¨ng cêng ho¹t ®éng marketing Ng©n hµng vµ ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng hîp lý......64 Tµi liÖu tham kh¶o..............Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc c«ng ®oµn 6....................................................................................61 Ch¬ng V: KÕt luËn.......Chi nh¸nh §iÖn Biªn Phñ..63 I........................... §a d¹ng h×nh thøc tÝn dông trung ...68 SV: Lª Quang Dòng TN1C 72 Líp: ..............66 nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp.........................................................67 nhËn xÐt cña ®¬n gi¶ng viªn híng dÉn.........................61 7........63 II........ KÕt luËn ®èi víi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi .......................................dµi h¹n....