door Chrit Wilshaus

In het verleden is er wel vaker ge-
discussieerd over het al dan niet
afstoten van het museum maar een
eerdere wethouder van Cultuur, John
Scheerstra, constateerde een aantal
jaren geleden nog dat verzelfstandi-
gen van het museum geen optie was.
PvdA-fractievoorzitter Peter van
Baalen merkte dinsdagavond op dat
er nog niet eerder gesproken was over
privatisering. Dat klopte dus niet he-
lemaal.
VVD-voorman Hans van Gastel
merkte met betrekking tot de voor-
genomen privatisering op dat de
voorwaarde hiervoor is dat er alter-
natieve financiering gevonden wordt.
Onduidelijk is hoe het met het zoeken
daarna staat.
De plannen van het college met het
museum doen de inspanningen van
de werkgroep die zich met de toe-
komst van het museum bezighoudt
te niet, concludeerde CDA’er Kees
Pleijsier.
Cultuurwethouder Gerard van der
Wees kon de commissie vertellen dat
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
76e JAARGANG No. 34
12 MEI 2011
Oplage 26.000
In deze krant:
De
MAASSLUISE COURANT
de Schakel
is ook verkrijgbaar bij:
Shell Maasland, Laan 40-45
Shell Maassluis
Kwartellaan / Westlandseweg
Shell Westland, Coldenhovelaan
Albert Heijn de Block, Palet
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Er is een
Ford
voor elk
transport...
Ford Focus
Korpershoek
Pagina 4
Scheurende auto’s
maken
Balkon gevaarlijk
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
Een nieuwe
galerie
voor Barské
in Den Haag
Pagina 6
Nieuwe Binnenloper
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Kastenstudio
Luxe schuifdeur- en inloopkasten
Op de Hoek van de
Wip en de Hoogstraat,
Maassluis
010-5910716
V
o
o
r

d
e

m
o
o
iste vissenu
i
t

Z
u
id
-
e
n Midden-
A
m
e
r
i
k
a
A
Z

S
i
e
rvish
a
n
d
e
l
Pagina 10
Twee minuten stilte
12.
95
Hoogte 90 cm, potmaat 19 cm.
7.
99
Fuchsia op stam
A
a
n
b
ie
d
in
g
is g
e
ld
ig
v
a
n
w
o
e
n
sd
a
g
1
1
t/
m
z
a
te
rd
a
g
1
4
m
e
i 2
0
1
1
.
Z
o
la
n
g
d
e
v
o
o
rra
a
d
stre
k
t.
Kijk ook op intratuin.nl
Intratuin ‘s-Gravenzande
Monsterseweg 129, 0174-445678.
Donderdag en vrijdag koopavond.
MAASSLUIS – Het college wil het Gemeentemuseum
Maassluis privatiseren. Dat werd dinsdagavond duidelijk bij de
behandeling in de commissie van de zogenaamde takendiscussie
(bezuinigingskeuzes).
de danktank kortgeleden bij elkaar
is geweest en bekeken heeft of een
doorstart van het museum (na de pri-
vatisering) mogelijk is. Van der Wees
wilde of kon niet zeggen wat de uit-
slag van die discussie was. “Maar als
er een voorstel ligt, zal de raad wor-
den geïnformeerd.”
De toekomst van het natuureduca-
tiecentrum NME blijft ongewis, zo
bleek. ChristenUnie steunraadslid
John Dolstra wees er op dat het op-
heffen van het centrum wat het col-
lege wil, haaks staat op de motie die
werd aangenomen en waarin juist ge-
pleit wordt voor in standhouding van
het NME. Volgens wethouder Eitjes
is het voortbestaan van het centrum
echter tot 2012 in de begroting gega-
randeerd en wordt momenteel onder-
College houdt vast aan tien procent
bezuinigen over de hele linie
Hoe de bezuinigingen uitpakken is nog niet bekend, ook de toekomst van het natuureducatiecentrum NME blijft ongewis.
Foto: Roger van der Kraan
zocht of het mogelijk is alternatieve
financiering aan te boren.
Door meer zaken telefonisch en digi-
taal (lees: via het internet) te regelen,
komt de dienstverlening aan burgers
volgens burgemeester Koos Kars-
sen niet in gevaar. VSP-raadslid Paul
Vlendré waarschuwde voor het feit
dat vooral ouderen niet altijd goed
overweg kunnen met de computer.
Pleijsier wees er op dat het korte te-
lefoonnummer van de gemeente niet
gebeld kan worden met een computer.
“Maar ook niet met een bedrijfstele-
foon.”
Personeel
De grootste bezuiniging hoopt het
college te bereiken door het niet ver-
lengen van het arbeidscontract van
circa 45 medewerkers. Een en ander
denken B en W te kunnen bereiken
zonder gedwongen ontslagen maar
door natuurlijk verloop.
Van Baalen merkte op dat gedwon-
gen ontslagen voorkomen moeten
worden.
SP-fractievoorzitter Annemieke Puyt
vroeg zich af hoe het stond met de
motivatie van het personeel.
Gert Jan Enzerink, fractievoorzitter
van Maassluis Belang, wilde van het
college weten of het mogelijk is wat
met het personeel besproken is en op
papier staat in te zien. Wethouder Ei-
tjes reageerde daar terughoudend op
omdat het om privacy gevoelige in-
formatie gaat. Daarnaast verwees hij
naar de directie en de medezeggen-
schapsraad. Die zouden daar volgens
hem over moeten beslissen.
Het invoeren van een bezoekerspas
voor bezoekers van het gebouw, be-
zoekers moeten hun naam-, adres- en
woonplaatsgegevens bij de balie ach-
terlaten en mogen dan naar de betref-
fende afdeling, riep vragen op bij de
ChristenUnie. Dolstra van deze partij
wilde weten of de veiligheid daarmee
niet in gevaar komt. Ook De Reuver
plaatste een soortgelijke opmerking.
Maar volgens burgemeester Karssen
zal het zo’n vaart niet lopen. “In Rot-
terdam werken ze hier al een aantal
jaren mee en dat gaat goed.”
Volgens wethouder Pieter Kromdijk
komt de veiligheid van medewer-
kers van de afdeling sociale zaken en
werkgelegenheid niet in het geding
door de bezuinigingen. Die zelfde
door Chrit Wilshaus
Gerard van Kortenhof was duidelijk
ingenomen met de Marnix van Sint Al-
degonde Plaquette der Gemeente. Bur-
gemeester Koos Karssen overhandigde
de nieuwe gemeentelijke onderschei-
ding maandagmiddag bij de opening
van het geheel vernieuwde Megastore
van Van Kortenhof in Maassluis. Het
college besloot de plaquette toe te ken-
nen vanwege het 50 jarig bestaan van
de fietsspeciaalzaak. Volgens de eerste
burger is de onderneming gedurende
een zeer lange periode verdienstelijk
geweest voor de gemeente Maassluis.
Vlak voordat burgemeester Karssen
samen met Plony van Kortenhof het
lint doorknipte en daarmee de geheel
vernieuwde winkel opende, sprak
dochter Miranda van “toch wel een
beetje een historisch moment.” “Het is
50 jaar geleden dat onze opa ook deze
handeling verrichtte, alleen toen met
andere familieleden. Pa was toen een
jongetje van tien. Samen met zijn zus
heeft hij waarschijnlijk toen ook zo
gestaan in het nieuw te bouwen win-
kelcentrum Palet. Het is bijzonder om
stil te staan bij het feit dat wij 50 jaar
verder zijn. In die 50 jaar is er eigenlijk
heel veel veranderd maar als familie
hebben wij nog precies dezelfde pas-
sie als onze opa en oma toen zij een
halve eeuw geleden met de winkel be-
gonnen zijn. En dat is: plezier hebben
in het vak en in het ondernemen.” Mi-
portefeuillehouder kreeg een vraag
over de fraudebestrijding. Van Gastel
wilde weten of de gemeente afziet van
het vorderen van ten onrechte ontvan-
gen uitkeringsgelden. Maar volgens
Kromdijk is daar geen sprake van en
benadrukte zelfs dat er sprake is van
het intensiveren van de controle. “Dat
gebeurt door een extern ingehuurd
bureau dat werkt op ‘no cure no pay
basis’” , aldus de wethouder.
Volgens de fractievoorzitter van de
grootste raadsfractie staat het college
wat de bezuinigingen betreft voor
“een helse opgave.” Toch vond Van
Baalen dat het college door uit te gaan
van tien procent bezuinigen over de
hele linie toch weer voor de zoge-
naamde kaasschaafmethode heeft
gekozen. “En dat heeft niets met een
takendiscussie te maken.”
Ook coalitiepartij VVD liet zich uit
in dergelijke bewoordingen. “En wij
sluiten niet uit dat straks zal blijken
dat er nog meer dan tien procent zal
moeten worden bezuinigd”, aldus
Van Gastel.
Gemeentelijk penningmeester Ei-
tjes liet weten dat de tien procent
een richtlijn is voor alle afdelingen.
“Daarbij gaat het uiteraard om de
personeelskosten. Tien procent van
het salaris van een directeur levert
natuurlijk meer op dan voor iemand
die, met alle respect, het grasmaait.”
Eitjes liet verder weten dat het om een
dynamisch document gaat.
Op de vraag van De Reuver of het
college nog achter het collegepro-
gramma staat, antwoordde Eitjes dat
dit nog steeds het geval is en dat de
takendiscussie geen gevolgen heeft
voor het collegeprogramma.
De Marnix van Sint Aldegondeplaquette werd uitgereikt bij het 50-jarig bestaan van Van Kortenhof.
Foto: Roger van der Kraan
Eerste Marnix van Sint Aldegonde Plaquette
voor jubilerende Kortenhof
De Marnix van Sint Aldegonde Plaquette der Gemeen-
te is een nieuwe gemeentelijke onderscheiding. Burge-
meester Karssen daarover: “Wij hadden altijd al de Ere
Medaille van de gemeente.
Die is voor natuurlijke personen, dus voor mensen.
De nieuwe onderscheiding is voor niet-natuurlijke per-
sonen en genoemd naar Marnix van Sint Aldegonde.
Geboren als Filips Marnix van Sint Aldegonde in Brus-
sel in 1540 en overleden in Leiden in 1598. In de Pie-
terskerk in die plaats is hij begraven. Hij was schrijver,
diplomaat, geleerde en de rechterhand van Willem van
Oranje. Hij speelde een belangrijke rol in het verzet te-
gen de Spanjaarden. Hij deed aan fondsenwerving en
voerde veel diplomatieke missies uit voor de prins. Hij
was een gelovig man en een overtuigd calvinist. Marnix
zou ook de tekst van het Wilhelmus hebben geschreven.
Maar het gaat natuurlijk om zijn rol in Maassluis. Aan
de noordzijde van de haven liet Marnix van Sint Al-
degonde een schans bouwen op het Schanseiland. Dat
deed hij in 1573 samen met zijn mensen om de stad
tegen de Spanjaarden te beschermen.
Voordat de Schans klaar was, werd deze echter al door
de Spanjaarden veroverd, werd Marnix gevangen geno-
men en naar Utrecht gebracht, naar het kasteel Vreden-
burg. Gelukkig werd hij weer vrijgelaten en is daarna
met de prins van Oranje verder in zee gegaan.
Wij vinden deze man belangrijk voor de stad en eren
hem daarom met deze plaquette.”
MAASSLUIS - “Ik had uiteraard helemaal niks verwacht,
maar ik vind het geweldig en eervol om als eerst in Maassluis de
plaquette te krijgen. Dat is voor mij een kroon op mijn werk!”
randa benadrukte dat het succes van
de onderneming mede te danken is aan
het vertrouwen dat de klanten al een
halve eeuw in de onderneming hebben
en door het volgens haar fantastische
team (“de kanjers”) van Kortenhof.
“Vanaf januari is door iedereen heel
hard gewerkt, geen plekje in de winkel
werd overgeslagen, aan de metamor-
fose van de winkel.
Wij hebben keihard gewerkt met z’n
allen om er iets moois van te maken.
Op deze manier hebben we een stap
gezet om klaar te zijn voor de volgende
50 jaar. Wij hebben het uitgerekend, ik
ben dan 82 en Nicole mijn zus is dan
78. Dus in theorie zouden we dat moe-
ten kunnen halen. Ik hoop dat in ieder
geval te mogen meemaken.
Succes
Dat de zaak zo’n succes is geworden,
komt volgens Gerard van Kortenhof,
zoon van de oprichter, mede doordat
het hele gezin eraan mee heeft ge-
werkt. “Dit is echt een familiebedrijf.
Met z’n allen zijn wij er wel 80 uur
in de week mee bezig.” Waarom zijn
jullie er na 50 jaar nog steeds? “Ik ben
nu 60 jaar. Als ik geen opvolgers zou
hebben, dan zou ik ook denken: nog
een paar jaar en dan stop ik ermee.
Maar mijn kinderen, die alle twee
economie hebben gestudeerd, be-
sloten dat ook in de praktijk te gaan
brengen.
Zij zijn verder gegaan en nemen het zo
langzamerhand van vader en moeder
over; ik neem steeds minder beslissin-
gen. Daarbij komt dat mijn kinderen
andere ideeën hebben en steeds meer
gelijk krijgen. Dat is eigenlijk nog het
ergste”, lacht Gerard van Kortenhof.
“Mijn kinderen willen het concern
nog verder uitbouwen. Ik zie dat wel
zitten. Ik ben altijd ondernemer ge-
weest en ondernemen is voorgaan.
Want stilstand is achteruitgang!”
Het nieuwste op het gebied van fietsen
is volgens Gerard van Kortenhof op
dit moment de elektrische fiets. “Dat
is echt een topper. Daarnaast komt er
steeds meer fitness bij want mensen
willen, ook als ze ouder worden, ge-
zond blijven door te bewegen.”
Burgemeester Karssen schetste voor
het uitreiken van de plaquette in vo-
gelvlucht de geschiedenis van Fiet-
senhandel Van Kortenhof. “Op 9 mei
1961 opende de heer Van Kortenhof
zijn eerste moderne fietsenspeciaal-
zaak in winkelcentrum Palet. Hij was
tevens het eerste solexservicestation
in de regio.”
“In 1974 opende zijn zoon Gerard van
Kortenhof zijn eerste vestiging aan
de andere kant van Maassluis, in win-
kelcentrum Reigerstraat. Snel daarna
ontmoette hij zijn vrouw Plony en na
hun trouwen zei Plony de verpleging
vaarwel om zich volledig te storten
op het bedrijf. In de jaren die volg-
den hebben zij het bedrijf verder uit-
gebouwd. Ze waren altijd voorloper
van trends. Zo was bijvoorbeeld be-
gin jaren 80 het crossfietsen helemaal
hot. Gerard en Plony openden een
crossshop in de winkel, waar Ame-
rikaanse helden signeersessie hielden
en waar heel de regio op af kwam”
“Midden jaren ’90 openden zij het
tweede filiaal in winkelcentrum
Steendijkpolder. Later kochten zij
nog drie vrijgekomen panden aan de
Reigerstraat. In 1996 besloten zij tot
een grondige verbouwing van de aan-
gekochte panden aan de Reigerstraat.
Dit betekende wel dat het filiaal in de
Steendijkpolder werd verkocht.”
“Toen kwam in 2000 de kans van
hun leven: ze konden het pand aan de
Heldringstraat 101 kopen, een lang
gekoesterde wens van Gerard. Later
dat jaar werd een prachtige fietsen-
zaak met maar liefst een totaalop-
pervlakte van 1500 vierkante meter
geopend. Op dat moment de grootste
fietsenzaak van Nederland. Van Kor-
tenhof kreeg vanwege het assorti-
ment regionale bekendheid.”
“Dit resulteerde er in 2002 in dat,
dankzij het harde werken van Gerard
en Plony van Kortenhof, Van Korten-
hof Maassluis 2e werd bij de Rotter-
damse Ondernemersprijs. Een kroon
op het werk van Van Kortenhof.”
“In 2011 werken er naast de familie
Van Kortenhof (vader Gerard, moe-
der Plony en dochters Nicole en Mi-
randa) 18 enthousiaste medewerkers
voor het bedrijf en heeft de Van Kor-
tenhof Groep inmiddels vijf vestigin-
gen: Maassluis, Vlaardingen-West,
Vlaardingen-Oost, Schiedam en
Maasdijk. Daarnaast zijn zij tevens
een leerbedrijf voor de techniek en
detailhandel.”
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
Kerken Weekenddiensten
12 MEI 2011
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 15 mei
10.00 uur ds. J. van Belzen, afsluiting
winterwerk.
19.00 uur ds. P. J. Droogers, Werken-
dam.
Zondag 15 mei
Immanuëlkerk
09.30 uur ds. W. Barendrecht.
19.00 uur ds. A. Krol, Gorinchem,
Zondagavondzangdienst.
Koningshof
09.30 uur ds. M. van Leerdam, Jon-
gerendienst.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 15 mei
13.30 uur pastor Duynstee.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 15 mei
10.00 uur ds. H. J. Th. Velema
16.30 uur ds. H. J. Th. Velema.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
DE KERN, P.C. Hooftlaan 12
15 mei 2011
9.30 uur – dominee Ies Maaswinkel,
Maassluis
PreCath: groep 7 en 8 van de basis-
school
Voor kinderen tot 4 jaar is er crèche-
opvang.
Inlichtingen: dominee Pieter Klein-
geld. Tel.:010-5903911,
pieter.kleingeld@kabelfoon.nl
Via internet: www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 15 mei
09.30 uur leesdienst.
Tijdens de morgendienst is er kinder-
oppas.
De dienst wordt gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
16.30 uur ds. G. E. Messelink.
Leerdienst wordt gehouden in de
Lier, Hoofdstraat 49.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer R. Olthof
plaatselijk contactadres tel. 010-
5911092.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 15 mei
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast.
Een plek waar iedereen zich thuis
mag voelen en waar mensen vanuit
Gods liefde hoop en herstel ontvan-
gen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 15 mei zal Ri-
chard Houmes spreken.
Voor de basisschoolkinderen is er
Kinderkerk. Ook voor de kleintjes
onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop kun je altijd een kopje kof-
fie drinken met iets lekkers erbij!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zaterdag 14 mei
13.30 u. Jeugdclub de Nieuwe Brug
Zondag 15 mei
9.15 u Bidstond
10 uur Samenkomst o.l.v. Lt. Kol.
Hulsman
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis
13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
14.00-16.00 u. Seniorenclub
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 15 mei
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,
doopdienst.
Singelhof
10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter.
De Magneet
10.00 uur Jeugdwerk.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter, ves-
per.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 15 mei
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE H.H. ANDREAS
PETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk Andreasplein 1, 3144 PL Maas-
sluis
Parochiesecretariaat: Andreasplein
1, 3144 PL: tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, woensdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie:
Vieringen
Vierde zondag van Pasen: Handelin-
gen 2: 14a + 36-41; psalm 23; 1 Petrus
2: 20b - 25; Johannes 10: 1-10.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 14 mei: 19.00 uur. H. Eu-
charistie met zang. Voorganger is
pastor Biesjot. Misintenties: Gré van
Zessen-van der Lely; Gerda Brokx-
van Ingen.
Zondag 15 mei: 10.00 uur: 1e Com-
munie viering m.m.v. kinderkoor.
(zie mededelingen). Voorganger is
pastor Biesjot. Misintenties: Gré van
Zessen-van der Lely; Gerda Brokx-
van Ingen; Ans Valk; Geert Bentvel-
zen; Joost Langemeijer; Gloria van
Wijk-Faneyte; Jan Gordijn; Maria
Salomé Tavares.
13.30 uur: DrieMaasHave ouderen-
viering. Voorganger de heer Vaissier.
(zie mededelingen)
Maandag: 9.00 uur: Lauden.
Woensdag 19.30 uur: Rozenkrans
bidden (zie mededelingen).
Donderdag: 9.00 uur H. Eucharistie.
Voorganger is pastor Biesjot.(zie me-
dedelingen)
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Voorganger: pastor Duynstee.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Voorganger : pastor Biesjot.
H. Hart van Jezuskerk
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
Voorganger: pastor Biesjot.
MEDEDELINGEN
Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 mei gaan 14 kinderen
hun Eerste Heilige Communie doen.
De speciale H. Eucharistie begint om
10.00 uur. Aangezien er grote drukte
in de kerk verwacht wordt, willen we
u erop attent maken dat op zaterdag
14 mei om 19.00 uur eveneens een
H. Eucharistie gehouden wordt. De
14 communicanten zijn Sterre Baars,
Sanjay Bakker, Sjors de Bruijn, Mar-
tijn Bruines, Dennis van Dalen, Alan
Deren, Myrthe Dumay, Senna Gabre-
els, Erik van der Kaag, Tyren Klink,
Twan Kuiper, Piet Manga Owona,
Charmy Ravestijn en Irene Wols. We
wensen hen een heel mooie viering en
een feestelijke dag toe.
Werkgroep Voorbereiding Eerste
Heilige Communie.
DrieMaasHave
Zondag 15 mei is er om 13.30 uur een
ouderenviering in de Driemaashave.
Voorganger is de heer Vaissier.
Kerkschoonmaak
Op dinsdag wordt de kerk weer tus-
sen 9.30-11.00 uur schoongemaakt.
Als u een paar uurtjes tijd heeft dan
zien we u heel graag. Er is die ochtend
geen Lauden.
Rozenkrans bidden
In de maand mei wordt er in de Pe-
trus en Pauluskerk iedere woensdag-
avond om 19.30 uur de Rozenkrans
gebeden.
Pastoraal inloopspreekuur
Donderdag 19 mei is aansluitend aan
de H. Eucharistie het pastoraal inlo
opspreekuur(ondervoorbehoud) van
pastor Biesjot tot 11.00 uur.
Limaviering
Zondag 22 mei is er een Limaviering
in de Immanuëlkerk, er is dan geen
viering in de P&P kerk.
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG,
Buro algemeen maatschappelijk
werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psycho-soci-
ale problemen o.a. relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
sexueel misbruik, mishandeling),
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homosexualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
Tevens biedt het AMW hulp bij het
geven van informatie en advies m.b.t.
sociale wetgeving en voorzieningen
(sociaal raadsliedenwerk alleen op
afspraak).
Het AMW is bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00-
17.00 uur. Cliënten kunnen de hele
dag binnenlopen.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de Algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
Arabisch/Berbers spreekuur: elke
vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 15 mei
Het Kruispunt
09:30 uur ds. H. M. Habekotté (Maas-
dijk).
De Hoeksteen
09:30 uur ds. A. Krol (Gorinchem).
12.00 uur 4U
Het Kruispunt
19:00 uur H. M. Habekotté (Maas-
dijk).
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 15 mei
11.00 uur Hoogmis m.m.v. Parochie-
koor. Pastor B. ten Berge s.j.
19.00 uur Vespers in de H. Egbertus-
kerk te Hoek van Holland, voorgan-
ger pastor C. Veerkamp.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 15 mei
09.30 uur Hoogmis m.m.v. Parochie-
koor. Pastor E. van Waasdijk.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 15 mei
Spreker: H. Sipkema.
EVANGELISCHE GEMEENTE
PAROUSIA NAALDWIJK
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk. Aanvang
10.00 uur.
Inl. 0174-627392
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 15 mei
9.30 uur ds. E. Meenderink (Kinder-
opvang: metamorfose t/m groep 8).
11.30 uur ds. E. Meenderink.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255 Vlaardingen
West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2
Minder dringende meldingen voor Politie of
uwbuurt agent (lokaal tarief) 0900- 8844
Maassluis-West
S. Ramsaran, Koningshoek, Balkon fase 1 t/m 3, Compo-
nistenbuurt en verspreide huizen Noord, Vloot, Schutsluis
J.M. van Holstein, Componistenbuurt
B. Notenboom, Burgemeestersbuurt, Vogelbuurt
F. de Krom, Steendijkpolder Zuid en Noord
Maassluis-Oost
J.P. Voorham, Sluispolder Oost, Verspreide Huizen
G.W. van der Gugten, Sluispolder West, Binnenstad
H.M. Stoopman, Havenhof medio 2008, Taanschuurpolder,
Kapelpolder/Hoofd, Oranjebuurt
L. Borsboom, Verto, Bloemenbuurt, Bomendal
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844
Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,
tel. 0900-8844.
Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETE ZORG THUIS
Het centrale meldpunt voor Zorg Thuis in het Westland en
Midden Delfland van Zorginstellingen Pieter van
Foreest en Zorgkring Westland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam
Klantenservice: tel.: 0900-0201 (euro 0,10/min)
Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555 (gratis)
www.eneco.nl. Storing dienen te worden doorgegeven
aan Stedin (een onderdeel van de Eneco Groep) via het
Nationaal storingsnummer gas en stroom tel.: 0800-9009
(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gas en electriciteit.
Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).
Storingen in stroom- en gastoevoer dienen te worden door-
gegeven via het Nationaal storingsnummer gas en stroom,
tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat 30, Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
I www.caiway.nl, E info@caiway.nl

Voor het aanvragen van informatie, technische vragen
of storingen kunt u contact opnemen met het servicenum-
mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via
088 2249 111 (lokaal tarief).
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer..................... ...010-5930430
Telefoonnummer voor klachten ..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur ....... 010-5916741
KLACHTEN LUCHTVERVUILING
EN GELUIDSHINDER (meldkamer DCMR 24 uur
per dag ........................................................010-4733333
PATIENTEN BELANGEN VERENIGING
MAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over de
gezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,
3140 AJ Maassluis.
CAREYN
Careyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragen over onze diensten en het aanvragen van
thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorgcentrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en in-
formatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,
3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,
3155 VS Maasland.
Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open van maan-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-
straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.
Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-
zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-
Noord (kruiswerk en gezinsverzorging) 24-uur per etmaal
inzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-
den, verpleeghulpen en gezinsverzorgenden/
-helpenden.
24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENIGING
NIEUWE WATERWEG,
Buro algemeen maatschappelijk werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.: 010-5914499.
Het AMW biedt hulp bij psycho-sociale problemen o.a.
relatie- en opvoe dings problemen, ver wer kings pro -
blemen (bijv. echtscheiding, overlijden, sexueel misbruik,
mishandeling), angst- en spanningsklachten, as ser ti-
viteitsproblemen, problemen rondom homosexualiteit,
problemen op het werk of op school, problemen met maat-
schappelijke organisaties. Kortom het AMW is er voor per-
sonen die problemen hebben met zichzelf en/of met het
functioneren in hun sociale omgeving. Naast individuele-,
(echt)paar- en gezinsgesprekken, kan men deelnemen aan
groepen/ cursussen.
Het AMW is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur cliënten kunnen de hele dag binnenlopen.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een maat-
schappelijk werker be reikbaar via de Algemene Hulpcen-
trale, tel.: 010-4763944.
Bureau Sociaal Raadslieden Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel: 010-5914499.
Spreekuur op afspraak: maandag enwoensdag tussen9.30
en 12.00 uur, Veerstraat 13. Bellen voor een afspraak: elke
werkdag van 9.00-17.00 uur. Telefonisch spreekuur: maan-
dag, dinsdag en woensdag van 12.00-13.00 uur.
Inloopspreekuren in de wijk:
Inwoners van de gemeente Maassluis kunnen bij het BSR
terecht voor hulp bij vragen over wetten, regelingen en
voorzieningen die betrekking hebben op leven, wonen en
werken, zoals regelingen bij ziekte, werkloosheid, huur en
woningzaken, personen- en familierecht, consumentenza-
ken enz. De hulp bestaat uit het geven van informatie en
advies, hulp bij het indienen van aanvragen, bemiddelen
naar instanties enz. De hulpverlening is vertrouwelijk, er
wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
KRAAMZORG
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdens de
thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iedere werk-
dag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via Careyn
Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.
Wij adviseren u om dit tussen de tiende en zestiende week
van de zwangerschap te doen.
Voor assistentie tijdens de bevalling of bij thuiskomst
uit het ziekenhuis belt u Careyn Kraamzorg Bevalling en
Thuiskomst, 088 - 123 99 11.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”
kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade
112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgers met:
- informatie en advies;
- emotionele en practische ondersteuning.
Elke 1e donderdag van de maand is er mantelzorg-inn.
Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis
Telefoon: 06-51694076
Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijke
verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-
zorging en dagbehandeling, aanpassingen in huis, perso-
nenalarmering en verpleeghuiszorg aan huis voor senioren
in Maassluis. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 30 00,
mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-
tie op www.argoszorggroep.nl.
ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.
Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJ Maas-
sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-
groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-
huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-
zorging en dagbehandeling. Verpleeg- & reactiveringscen-
trum DrieMaasHave: Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis,
tel. 010 - 592 34 88, mail: dmh@argoszorggroep.nl.
Voor psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg,
somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-
sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-
behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-
tieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig wonende se-
nioren in Maassluis en Maasland. Wie lid wordt, ontvangt
de Argos ErOpUit pas entweemaandelijks de Argos ErOpUit
krant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mail
naar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-
durig zieken en gehandicapten, ouderen met behoefte aan
psychosociale ondersteuning, ouderen met geheugenpro-
blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmet een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die
begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis-
of tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tijdens
kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-
trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie op
www.argoszorggroep.nl.
VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en
010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDING EN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voor verzoek-
platen: donderdagavond tel 010-4742222, toestel 401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwoners van Maassluis bestaat de mogelijkheid om
bij ernstige problemen van financiële aard of schuldsitua-
ties hulp in te roepen van het Project Schuldhulpverlening
in het stadhuis. Voor meer informatie:
tel. 010-5931550, iedere werkdag van 11.30-12.30 uur.
Inloopspreekuur: dinsdag 9.30-11.30 uur.
Ingang: sociale dienst.
AFDELING SOCIALE ZAKEN EN WERK-
GELE GENHEID (VOORMALIGE SOCIALE DIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
tel.: 010-5931935.
Telefonisch spreekuur van 11.30 tot 12.30 uur.
Spreekuur volgens afspraak. Het maken van een
afspraak dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur of via het
telefonisch spreekuur.
AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)
WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,
Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00 uur op
De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:
tel. 0174-628870 (Peter).
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijven
wonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,
ontmoetingsplekken en activiteiten.
Ontmoetingscentrum De Vloot
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.
Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale nood:
tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht) of
schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwangerschap
en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scho-
lenenverenigingen. Ervanuitgaande, dat de mens vanaf de
conceptie beschermwaardig is.
V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800 AN Amers-
foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en
nacht bereikbaar). Postbank: 2585780.
MEE Zuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151 - www.meebijdehand.nl
De consulenten van MEE geven informatie, advies,
ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een ont-
wikkelingsachterstand of een chronische ziekte. MEE on-
dersteunt ook initiatieven van (groepen) ouders en
verzorgt een cursusaanbod op maat. Op verzoek
verzorgt MEE voorlichtingsbijeenkomsten.
De website www.meebijdehand.nl heeft uitgebreide infor-
matie over alles wat te maken heeft met (het leven met)
beperkingen.
VLIETLAND-ZIEKENHUIS
Maassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206
Algemeen ...................................................010-5921822
Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Algemeen .................................................010-893 93 93
Afspraken polikliniek ...............................010-893 00 00
Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAAR D.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg 555, Schiedam
Postbus 173, 3100 AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddag van14.00-16.00 uur; donderdagoch-
tend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur.
Op het parkeerterreinvanKoningshoek bij het postkantoor.
RODE KRUIS, afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;
mevr.Nieuwboer; tel. 010 5919429
VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedt de Stich-
ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.
Vrijwilligers van de stichting ondersteunen cliënten en hun
familieleden. Informatie: 06 – 124 71 661.
AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,
tel.: 070-3251102.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,
Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
ASVZ Zuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedt wonen en dienstverlening op maat in Maassluis (De
Luit), Vlaardingen (Nooitgedacht) en Schiedam
(De Blijhof), zowel permanent (24 uurs opvang in
groepen) als kortdurend (ind. begeleiding of noodopvang
en logeren) aan mensen met een verstandelijke handicap.
Tel.: 010-5925784 of manager M.J. Simons, tel. en fax: 010-
4263765 of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767
Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171
Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychia-
trische en/of psychosociale problematiek, die zo zelfstan-
dig willen (blijven) wonen.
Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-
schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-
sion, hulp bij financiële problemen (budgetbegeleiding en
budgetbeheer), begeleid werken en reïntegratie. Stoed is
werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord.
Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.
Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .
Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nl
Postadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE
VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis
en Maasland (Gem. Westland). De ambulance is bereikbaar
onder nummer 06-51166899.
De dierenambulance maakt onderdeel uit van het dierente-
huis (asiel) te Vlaardingen.
Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht en
verzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-
vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naar
specialis tische opvangpunten. Voor het opvangen van de
dieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-
meenten Vlaardingen-Maassluis en Maasland.
noteren
Parkeerterrein
heeft het rijk alleen
,,Het Rijk” heeft ons voor paal gezet
hoe arm ,,Het Rijk kan zijn
bij ,,Havenzate” echt geen gein daar
staan paaltjes voor parkeerterrein.
Chaos straks bij Furieade
en intocht met een boze Sint
als hij luid zegt wat ie vindt dat
,,Maassluis” gastvrijheidsprijs niet
wint.
Niemand wordt hier rijker van
ik wil dan ook voorstellen
aan Domeinen te vertellen snel
van paal naar perk herstellen.
Aad Rieken
Maasweg 29
Schrijvende Lezers
Voor het orgelconcert op zaterdag
21 mei om 20.15 uur in de Groote of
Nieuwe Kerk van Maassluis stelde
organist Jaap Kroonenburg een pro-
gramma samen, dat zijn concertbe-
zoekers opnieuw veel luistergenot
zal opleveren. Het concert begint met
Variaties over ‘Est-ce Mars’ van Jan
Pietersz. Sweelinck en wordt, na com-
posities van De Lange, Guilmant en
Rheinberger besloten met de ‘Twee
Psalmen’ van Feike Asma. Kortom,
de prachtige klanken van het monu-
mentale Garrels-orgel staan opnieuw
garant voor veel luistergenot.
1. Jan Pietersz. Sweelinck Variaties
over ‘Est-ce Mars’
(melodie ‘Ga je mee over zee, hou je
roer recht’)
2. Samuel de Lange Sonate no.3 über
den Choral ‘Ja Jezus heerscht! het on-
geloof verstomm’
- Allegro moderato
- Andante religioso
- Allegro Recit et Finale
3. Alexandre Guilmant - Marche fu-
nèbre et Chant Séraphique opus 17
(Dodenmars en Engelenzang)
- Pièce Caractéristique dans le Mode
Phrygien opus 75
4. Joseph Rheinberger Sonate no.4 in
a
- Tempo moderato
- Intermezzo
- Chromatische Fuga

5. Feike Asma Twee Psalmen
- Orgelkoraal Psalm 90
- Toccata Psalm 75
In het (gratis) programmaboekje
geeft journalist en muziekkenner Piet
Warnaar gedetailleerde informatie
over de componisten en de te spelen
werken.
Na afloop van het concert signeert
Jaap Kroonenburg zijn cd’s, die in
het koor van de kerk verkrijgbaar zijn.
Een kopje koffie of thee, aangeboden
door de Orgelcommissie, is gratis.
Concertdatum: zaterdag 21 mei 2011;
aanvang 20.15 uur. De kerk is open
vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is €
7,00. Kinderen tot 12 jaar gratis.
In de nabije omgeving van de kerk
is voldoende (gratis) parkeerruimte
aanwezig.
Orgelconcert Jaap Kroonenburg
in de Grote Kerk
Kerkradio
Maassluis
Voor de uitzending van woensdag
18 mei om 18.45 uur is het volgen-
de programma samengesteld.
1. Opening: “Wanneer de schemer
valt”
2. Psalm 72
3. De Heer is mijn licht
4. Mijn Herder is de Here God
5. Meditatie n.a.v. Johannes 15:
1 – 8
Thema: “Geen dag zonder”
6. Abba Vader
7. Nader, nog nader
8. De jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting:
Voor de volgende uitzendingen
kunt u verzoeknummers aanvra-
gen tot vrijdag 20 mei a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.
nl)
De interkerkelijke
‘Healing Rooms’
Lieve mensen, wij geloven in ge-
bed. Daarom willen we graag voor
en met u bidden voor herstel, gene-
zing en alles waar u bang voor bent
of voor wat u bezig houd en dat kan
op elke dinsdagmiddag. Dan zijn
we voor u beschikbaar van 14.00
tot 16.00 uur in de Maranatha-
kerk, Brederolaan 49 in Maassluis.
Waarschijnlijk via de zij ingang.
Per telefoon zijn we bereikbaar op
010-5925.691! Ook info op www.
healingrooms.nl
Zondagavondzang
Zondag 15 mei om 19.00 uur is er in
de Immanuelkerk te Maassluis weer
een zangdienst.
Voorganger is Ds. Bram Krol uit Go-
rinchem. Thema: “Er ligt een zegen
voor je klaar”.
Muzikale medewerking verlenen het
Chr. gem. koor “Groote Lindt”en het
Chr. gem. koor “Omnia Cum
Deo”o.l.v. Gerard van der Zijden.
Het prachtige Seifert-orgel wordt be-
speeld door de bekende organist An-
dré de Jager.
Er is weer veel samenzang van be-
kende liederen. Iedereen is hartelijk
welkom.
Werkgroep Zondagavondzang.
Van de Oecumenische
Kring ‘In de Vloot’
Op woensdag 18 mei 2011 hopen wij
weer als Oecumenische Kring bij el-
kaar te komen in het: “Het Vlootje”.
Op deze avond zal een avondvullend
programma worden verzorg door
“The Joy Singers” uit het Westland.
Dit koor is al vaker bij ons geweest
en met hun zang en hun boodschap
waren dat mooie avonden.
Ook nu zullen wij weer met elkaar
zingen.
De avonden, die wij organiseren, zijn
bestemd voor alle senioren in Maas-
sluis. Wij beginnen om 19.30 uur, in
de pauze drinken wij een kopje kof-
fie of thee met elkaar en tussen 21.00
en 21.15 wordt de avond afgesloten.
Een avond met een boodschap, sa-
menzang en volop ruimte voor ont-
moeting.
De toegang is (natuurlijk) vrij, alleen
wordt aan het eind van de avond een
collecte gehouden ter bestrijding van
de onkosten.
U bent hartelijk welkom.
Namens de Oecumenische Kring “In
de Vloot”
Constand Wassink
Tel 010-5916435.
Willem Ouweneel
spreekt over Eindtijd
Als we het hebben over ‘de eindtijd’,
hebben we het niet over het einde van
de wereld. ‘Eindtijd’ slaat op het einde
van het huidige tijdperk, het tijdperk
dat vooraf gaat aan de wederkomst
van de Here Jezus Christus.
Willem Ouweneel zal drie opeenvol-
gende maandagavonden spreken over
de eindtijd. Op 9, 16 en 23 mei. Op
de tweede avond 16 mei zal het gaan
over: De toekomst van de kerk.
Prof. dr. Willem J. Ouweneel is gepro-
moveerd in de biologie, de filosofie en
de theologie. Hij is oud-hoogleraar
Wetenschapsleer van de Natuurwe-
tenschappen in Potchefstroom (Zuid-
Afrika) en hoogleraar Filosofie en
Theologie aan de Evangelische Theo-
logische Faculteit te Leuven (België).
Ook doceert hij aan de Evangelische
Hogeschool te Amersfoort en de
Evangelische Theologische Acade-
mie te Zwijndrecht.
Op zijn website:
www.willemouweneel.nl zijn ook
nog meerdere publicaties te lezen.
De avonden beginnen om 20.00 uur;
vanaf 19.45 uur is er koffie/thee.
Plaats: Maranatha Kerk, G.A. Bre-
derolaan 49 te Maassluis.
Hollands glorie
De kroon is groen,
hun kleur is rood,
ze zijn gewoon,
van klein tot groot.
Maar vorstelijk
is wel hun smaak,
zomerkoninkjes,
’t is weer raak.
Jaap van Oostrum
12 MEI 2011
PAGINA 3
Familieberichten
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.
www.dehondenschool.nl
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
Lieve Ries,
Alweer een jaar geleden, maar nog elke dag
in onze gedachten.
We missen je.
Carlo, Miranda
Ruben, Romy
Mijn liefste wens
Opnieuw geloven in de mens;
Niet altijd wijzen op zijn falen
Maar 1000 malen weer herhalen
Dat hij een deel is van Gods plan,
daar wordt de wereld beter van.
Op Bevrijdingsdag is mijn lieve man, onze
vader en opa bevrijd van zijn benauwdheid
Peter Alexander Lok
* 4 januari 1934 † 5 mei 2011
Ria Lok-van Wijnsberghe
Jaap en Vera
Marjolein en Sjaak
Sander en Daphne
Wouter
Peter
Van Beethovenlaan 625
3144 AP Maassluis
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon-
den donderdag 12 mei 2011 op de Algemene
Begraafplaats te Maassluis.
13 mei 2010 13 mei 2011
Helena Drankier-van der Meer
’Heleen’
Nog steeds niet te bevatten,
dat jij er niet meer bent.
Niet meer in ons leven,
ons leven die nu zo’n grote leegte kent.
Lieve Heleen, mama en oma,
we missen je iedere dag.
Piet Drankier
Petra
Erwin en Bianca
Nikki, Len
Susan en Stefan
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het grote medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder en mijn oma
Anja Vromans-de Bruin
Jullie zijn ons tot grote steun geweest in deze
zware tijd. Het heeft ons erg goed gedaan om
ons omringd te weten met zoveel lieve vrien-
den en familie. Het zal ons zeker helpen om
het grote verlies beter te kunnen verwerken.
Helaas is het onmogelijk eenieder persoonlijk
te bedanken. Wij proberen de draad weer op te
pakken. Onze huizen staan in de toekomst al-
tijd voor jullie open. Geheel in lijn zoals Anja
dat altijd heeft gedaan.

Karel Vromans
Jan en Sharon
Samuël
Dirk en Joke
De Lier, mei 2011
"Verwondert u hierover niet, want het
uur komt waarin allen die in de herin-
neringsgraven zijn, zijn stem zullen ho-
ren en te voorschijn zullen komen, zij
die goede dingen hebben gedaan, tot een
opstanding des levens..."
"Hij zal elke traan uit hun ogen wegwis-
sen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch ge-
schreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen
zijn voorbijgegaan..."
Met veel pijn in ons hart hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve dappere
vrouw, onze moeder, oma en schoonmoeder
Catharina Adriana Rietdijk-Vendeloo
Ze is maar 67 jaar geworden.
Kitty is veilig in Jehovah’s herinnering,
wachtend op zijn roep dat zij in de nieuwe
wereld haar geliefden weer in de armen kan
sluiten.
Zij was de vrouw van Ivor Rietdijk,
moeder van Peter, Christa, Seth en Joshua,
schoonmoeder van Carina, Richard en Kiona
en oma van Raymond, Marinka, Larissa,
Mees en Marlo
Kitty is in besloten kring begraven.
Thuisadres:
Burg. Zaneveldstraat 264,
3145 RM Maassluis, telefoon: 010-5902833
15-5-2010 15-5-2011
Richard
May the winds of love blow softly
and whisper for you to hear.
That we still love and miss you
and wish that you where here.
We'll meet again, someday, somewhere
Kanjer, ik hou van je
Lenny
15-5-2010 15-5-2011
Lieve Papa
We hadden het zo fijn.
We beseffen het wel,
ook al zijn we nog zo klein.
We hadden nog zoveel moeten doen.
Papa, een hele, hele dikke zoen.
We missen je pap
Ryan en Jack
I N HE RI NNE RI NG
14-5-'03 / 14-5-'11 15-5-'10 / 15-5-'11
Naomi ✸ ✸ Richard
De twee mooiste sterren verbonden
met elkaar in de eeuwigheid.
Jullie zijn bij elkaar,
maar wat moeten wij zonder jullie.....
We missen jullie zo....
Dikke kus
Martin, Esther
Mitchell en Joëlle
18-5-2005 18-5-2011

I N L I E F DE VOL L E HE RI NNE RI NG

Jeroen Meeuwisse
Ric - Frida - Elisa
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze
gewaardeerde collega
Jolanda Visser
Haar enthousiasme en positieve instelling
zullen we enorm missen. We zijn dankbaar
voor wat ze voor ons en onze cliënten heeft
betekend.
Wij wensen familie, kennissen en haar vrien-
dinnen club vele mooie herinneringen toe.

Careyn
Wijkverpleging Maassluis
+HWZDVYHUORNNHQG
QDDUGLHKRUL]RQWH]ZHYHQ
YHUORVWWH]LMQYDQDQJVWHQSLMQ
PDDULNYHUNRRVWHYHFKWHQ
YRRUPLMQDDUGVHOHYHQ
HQ*RGDOOHHQZHHWZDDURP
GLWPLMQNHXVPRHVW]LMQ
Dcdrocfd naar in danllarc Icrinncring
aan Icigccn zij voor ons Iccfi lciclcnd,
gcvcn wij u lcnnis dai, na ccn licfdcvollc
vcrzorging in ºDricMaasHavc", van ons is
Iccngcgaan nijn licvc nocdcr, scIoon-
nocdcr, grooi- cn ovcrgrooinocdcr
-RKDQQD$OLGD5LMSVPD*URHQ
wcduwc van JoIan Fijpsna
in dc lccfiijd van 76 jaar.
Jan cn Mariannc
Kcvin cn Maaylc
Licuwc
Maassluis, 6 nci 2011
Corrcspondcniicadrcs.
J. Fijpsna
Dcnncndal 75
3142 LD Maassluis
Dc crcnaiicplccIiigIcid Iccfi plaaisgcIad
op wocnsdag 11 nci 2011 in crcnaioriun
ºDculcnIof" ic ScIicdan.
/LHQ:LONHVYDQ·W+RI
wcduwc van Picicr Willcn Willcs
in dc lccfiijd van 90 jaar.
Na ccn licfdcvollc vcrzorging in ºDricMaas-
Havc", afdcling 'Koningsplcin", is iocI nog
onvcrwacIi ovcrlcdcn onzc licvc nocdcr,
scIoonnocdcr, ona cn ºouwc" ona
Ncl cn Ton
Sandcr cn Pairicia
Luna, Mila
Marco cn Saslia
Youri, Kaylcc
Sylvia cn Tcun
Francicn cn Fol
Dianca cn Marco
Manon
Fonald cn Xandra
Dclinda
Licn cn Willcn
Pascal cn Nicolc
Toinc, Frcdcriquc
Maassluis, 6 nci 2011
Corrcspondcniicadrcs.
A.L. van Marion
Mcldcdonl 13
3106 DC Spijlcnissc
CclcgcnIcid ioi condolcrcn cn afscIcid nc-
ncn op dondcrdag 12 nci van 19.00 ioi
19.45 uur in Ici rouwccnirun aan Ici
Prinscs Julianaplanisocn ic Maassluis.
Dc afscIcidsdicnsi wordi gcIoudcn op
vrijdag 13 nci on 13.30 uur in dc ºInna-
nuëllcrl, Langc Dooncsiraai 5 ic Maas-
sluis, waarna dc lcgrafcnis onsirccls
15.00 uur zal plaaisvindcn op dc Algcncnc
Dcgraafplaais, Willcn dc Zwijgcrsiraai 36
ic Maassluis.
Na dc lcgrafcnis is cr nog gclcgcnIcid ioi
condolcrcn in voornocnd rouwccnirun
naasi dc lcgraafplaais.
*HHQEORHPHQ
+HWLVJRHG]R
Toi Ici laaisic noncni was jc llij als wc
lwancn.
Dcdrocfd naar danllaar voor allcs wai Iij
voor ons Iccfi lciclcnd gcvcn wij U lcnnis
dai rusiig cn zacIi cn vrcdc Icllcnd nci
wai loncn nocsi, nijn licvc nan, onzc va-
dcr, scIoonvadcr cn opa is ovcrlcdcn
+HQGULN-DQ%RUNHQW
ccIigcnooi van Aria Lols
in dc lccfiijd van 90 jaar.
A. Dorlcni-Lols
JoIan cn Wilna
Mclanic cn Mariijn
Angcla cn LaIccn
Kcvin cn SananiIa
Dicljan
Lizc cn MicIcl
Annc
Wiclc
Maassluis, 7 nci 2011
Mcrcllaan 331
3145 EL Maassluis
Dc afscIcidsdicnsi nci aansluiicnd dc lc-
grafcnis Icllcn plaaisgcIad op dondcrdag
12 nci op dc Algcncnc Dcgraafplaais ic
Maassluis.

Laat varen, die het varen lusten
Ik heb gevaren, laat mij maar rusten.
Heden overleed
Dirk van de Polder
* Maassluis, 7 juli 1940
t Schiedam, 7 mei 2011

W.L. Lankers - van de Polder
L. van de Polder
en verdere familie
Correspondentieadres:
Monuta Uitvaarzorg
t.a.v. Familie van de Polder
Burg. Honnerlage Gretelaan 377
3118 BA Schiedam
De begrafenis zal plaatsvinden maandag 16 mei
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats,
Willem de Zwijgerstraat 36 te Maassluis.
Hierbij een woord van dank aan het verzorgend
personeel van Frankeland te Schiedam en de
Stichting Pameijer te Maassluis.
Vol lcwondcring waarop zij Ici onvcrnij-
dclijlc aanvaarddc cn daarncc Ici af-
scIcid voor ons nindcr nocilijl naalic,
gcvcn wij u lcnnis dai van ons is Iccngc-
gaan onzc licvc zorgzanc nocdcr, scIoon-
nocdcr, grooi- cn ovcrgrooinocdcr
-RKDQQD0DUWLQD
+RRUQZHJ1LHXZHQKXLMVHQ
wcduwc van JoIanncs WilIclnus Hoornwcg
in dc lccfiijd van 93 jaar.
Cclinc
Mariannc cn Dicl
Sonja cn Cor
Maric-Louisc
Iaar 8 llcinlindcrcn
cn 9 acIicrllcinlindcrcn
ScIicdan, 6 nci 2011
Corrcspondcniicadrcs.
S.M. Kciicncs-Hoornwcg
Wiclcwaalsiraai 2
3145 NE Maassluis
Dc crcnaiicplccIiigIcid zal plaaisvindcn
op vrijdag 13 nci on 10.00 uur in crcna-
ioriun "DculcnIof", Durgcnccsicr van
Haarcnlaan 1450, ingang Laan van Spic-
ringsIocl, ic ScIicdan.
Na dc plccIiigIcid is cr gclcgcnIcid on cl-
laar ic oninocicn in dc onivanglancr van
Ici crcnaioriun.
,VDlF.HLM]HU
ccIigcnooi van Janncijc Jacola Kori
in dc lccfiijd van 88 jaar.
Maassluis, 10 nci 2011
Corrcspondcniicadrcs.
I. Kcijzcr
Kopcrnolcn 2
3146 SE Maassluis
Cccn llocncn.
Mijn nan, onzc vadcr, scIoonvadcr, grooi-
cn ovcrgrooivadcr is opgclaard in zijn
lancr van ºDc Twccnasicr", alwaar gccn
lczocl.
CclcgcnIcid ioi afscIcid ncncn op naan-
dag 16 nci van 13.45 ioi 14.15 uur in Ici
rouwccnirun aan Ici Prinscs Juliana-
planisocn ic Maassluis.
Dc afscIcidsdicnsi zal gcIoudcn wordcn
on 14.30 uur in dc aula van dc Algcnc-
nc Dcgraafplaais, Willcn dc Zwijgcrsiraai
36 ic Maassluis, waarna dc lcgrafcnis zal
plaaisvindcn.
Na dc lcgrafcnis is cr gclcgcnIcid ioi con-
dolcrcn in Ici rouwccnirun naasi dc lc-
graafplaais.
Mci al zijn lcvcnslusi cn wilslracIi Iccfi
Iij dc sirijd nici lunncn winncn. Na allc
fjnc jarcn dic wij nci Icn nocIicn lclc-
vcn, Icllcn wij nci vccl vcrdrici afscIcid
nocicn ncncn van nijn licvc nan, onzc
vadcr, scIoonvadcr, grooi- cn ovcrgrooiva-
dcr
,NEHQRSUHLVDOZHHWLNQLHWZDDUKHHQ
0DDUHUJHQVVWRQGJHVFKUHYHQ
GDWLNGH]HZHJDOOHHQPRHVWJDDQ
(QDODDU]HOLNVRPVHYHQ
ODQJVGLHHLQGHOR]HEDDQ
7RFKZHHWLNLHPDQGJLQJPHYRRU
HQGDDURPJDLNGRRU
J.J. Kcijzcr-Kori
Lcnic cn TIco
Marga cn Willcn
Ccrard cn Coly
Isaäc cn Coly
Klcinlindcrcn
AcIicrllcinlindcrcn
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl


Erkend Gastechnisch Installatiebedrijf
voor Maassluis en omgeving

info@fransdeherder.nl 010-5925919
www.fransdeherder.nl 06-30562071
Onderhoudsbeurt cv ketel
Opname klantenbestand
Jaarlijkse belservice
Geen abonnement
Geen zorgen
Geen voorrijkosten
Gasveilige keuze
Informatie: bel of zie website
HondenschoolDogGame
Dehondenschoolwaargetraindwordtinkleinegroepjesenwaar
hondencursistcentraalstaan.

PUPPYCURSUS
GEHOORZAAMHEIDSCURSUS1en2
SPORTENSPEL

06-41784382 info@doggame.nl
Trainingslocatie:Alb.Schweitzerdreef431,Maassluis www.doggame.nl
GARAGE TE HUUR
IN NAALDWIJK
0174 - 624420
Pedicure aan huis
heeft ruimte voor
nieuwe cliënten
overdag of ’s avonds.
Op afspraak.
Lid van Provoet
Tel.: 010-5926078
of 06-45063772
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
LASTMINUTE: Nog in juli
en augustus te huur: Onze
luxe woning aan het strand
bij Side in Turkije. Voor in-
formatie: paromoer@kabel-
foon.nl
IK ZIE JE ZO…….
www.lunchenzo.nl
winkelcentr. Koningshoek
€.10- menu
elke dag tot 20.00 uur
GEVRAAGD: cijferaccor-
den Joh. de Heer (boe-
ken en/of blaadjes) Tel.:
5911810
BEZOEK
ONZE NIEUWE WEBSITE!
www.restaurant-camelot.nl
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 4
Disney Kids Place
in Winkelcentrum
Koningshoek
Op zaterdag 14 mei aanstaande or-
ganiseren de ondernemers van win-
kelcentrum Koningshoek weer een
sprookjesachtige activiteit voor de
kleinste bezoekers en hun ouders.
Eén van de pleinen in de koningshoek
wordt omgetoverd tot een Disney
Kids Place. Een gezellig terras vol ac-
tiviteiten. Kom een spelletje spelen,
een filmpje bekijken of
ga aan de slag aan de Mickey kleur-
tafel. Natuurlijk wordt er ook ge-
schminkt.
Je bent van harte welkom tussen
12.00 uur en 16.00 uur.
Winkelcentrum Koningshoek staat
ook dit voorjaar weer bol vol activi-
teiten waarin gezelligheid troef is.
Open dag
Zeekadetkorps
Maassluis
Aanstaande zaterdag 14 mei tijdens
de landelijke open dag van alle zee-
kadetkorpsen in Nederland biedt
ook het zeekadetkorps Maassluis de
unieke gelegenheid om aan boord van
het korpsschip de Rigel te kijken en
te ervaren wat het zeekadetkorps is.
Deze zaterdag organiseert het zee-
kadetkorps namelijk een open dag,
waarbij vooral het meedoen met de
verschillende activiteiten voorop zal
staan.
Het zeekadetkorps is een maritieme
jeugdvereniging voor jongens en
meisjes van 11 tot 18 jaar die kennis
willen maken met het leven en werken
op het water. Elke zaterdag worden
er bij het korps daarvoor activiteiten
georganiseerd, die variëren van leren
navigeren, roeien, zeilen, werken met
motoren bij de Technische dienst tot
het onderhoud aan de vaartuigen van
het korps. En daarmee is het zeeka-
detkorps niet alleen een leuke hobby,
maar ook een uitstekende basis als je
later wilt gaan varen, bijvoorbeeld bij
de koopvaardij of de marine.
Naast de zaterdagen worden er
meerdere malen per jaar kampen
georganiseerd. Hiervoor heeft het
zeekadetkorps de beschikking over
het zeewaardige korpsschip de Rigel
(een voormalig loodsvaartuig), de
sleepboot Kermit en 2 zeilvletten. De
Rigel en de Kermit zullen bij de open
dag ook aanwezig zijn.
Tijdens de open dag zal er zowel voor
jong als oud veel te zien en vooral te
doen zijn. Uiteraard kan er overal aan
boord gekeken worden, van stuurhuis
tot machinekamer en van longroom
tot aan de slaapverblijven. Regel-
matig zal er een rondleiding worden
georganiseerd, maar zelf kijken kan
uiteraard ook. Er zal ook heel wat te
doen zijn: zelf het water op, knopen
leren maken, sleutelen aan machine
onderdelen en nog veel meer. Kort-
om, een unieke gelegenheid voor jong
en oud om kennis te maken met het
zeekadetkorps.
De open dag vindt plaats op zaterdag
14 mei van 10:00 tot 17:00 uur aan
boord van het korpsschip, de Rigel.
De Rigel ligt in de buitenhaven van
Maassluis, aan de Burg. de Jongh-
kade. Voor meer informatie over het
zeekadetkorps Maassluis, de open
dag en de ligplaats kijkt u op www.
zkkmaassluis.nl. Niet mogelijk om
op de open dag langs te komen? Ook
op andere zaterdagen kunt u altijd
langs komen voor meer informatie.
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
De bewoners van de Jacob van
Heemskercklaan zijn de scheurende
auto’s in hun straat meer dan zat. “Het
is precies zoals ik voorspeld had,”
verzuchtte een van de bewoners tij-
dens het gebiedsoverleg in Konings-
hof afgelopen maandagavond. “Sinds
de tunnel open is, zijn wij doorgeef-
luik voor het industrieterrein. Auto’s
racen hier soms voorbij. Buurtagent
Leen Borsboom kent de problema-
tiek, die de aandacht heeft van de
politie. Het flitsteam uit Rotterdam
heeft de kwestie in onderzoek, waar-
bij onder andere gekeken wordt of de
inrichting van de straat wel voldoet
aan die van een 30-kilometer zone.
Een middagje snelheidsovertreders
pakken is echter niet zo snel geregeld,
de klachten van de bewoners dateren
al van november.

Willem Verschoor zei namens de
gemeente de ergernis van de bewo-
ners te kunnen begrijpen, maar dat
de frustraties niet naar de vertegen-
woordigers van het gebiedsoverleg
moeten worden geuit. “Wij zijn hier
met z’n allen voor een oplossing, het
probleem is de asociaal die door jul-
lie straat scheurt.” De overtreders
aanspreken en wijzen op de levensge-
vaarlijke situatie die voor de kinderen
ontstaat helpt ook al niet. Een van de
bewoners vertelt: “Je kan een grote
mond krijgen, of zelfs een klap voor
je kop. ‘Wie ben jij dan wel om dat
tegen mij te zeggen?’ is het antwoord
als je vraagt om een fatsoenlijke snel-
heid die veilig is in de buurt van spe-
lende kinderen.”

De bewoners willen graag extra en
andere verkeersdrempels en andere
verkeersremmende maatregelen. Met
name bij de steegjes waar de kinderen
uit komen is de situatie gevaarlijk. Het
zal vooral aankomen op creativiteit,
zolang de bestrating niet is aangepast.
Eén van de bewoners heeft een groen
poppetje met de tekst ‘slow’ aan een
straatlantaarn gebonden. Dat vestigt
in elk geval de aandacht op een situ-
atie die veel automobilisten soms niet
eens in de gaten zullen hebben.
Foto Roger van der Kraan
Scheurende auto’s maken Balkon gevaarlijk
Dat ieder in het gebiedsoverleg
zijn eigen visie heeft, bewees
een bewoner van de Nobeldreef.
Hij klaagde over de hoge bomen
langs de Waterweg, waar vol-
gens hem nog nooit iets aan is ge-
beurd. “Morgenochtend om 10 uur
sta ik bij het tunneltje aan de Me-
rellaan, om u precies te laten zien
waar wij afgelopen winter enorme
hoeveelheden groen hebben weg-
gekapt. Bijna niet meer normaal,
zoveel als er is weggehaald” was
het passende antwoord van ge-
meentewerker Rob Koning.
“Er is eigenlijk een beetje wei-
nig rommel vandaag,” vertelt
Paul van Deventer. “Want de
wind is gedraaid en dan ligt
er eigenlijk niet zoveel.” Van
Deventer is initiatiefnemer
van de groep vrijwilligers die
elke zaterdag de oevers van de
Nieuwe Waterweg opruimt.
De 9-jarige Elise Leussink
wist dat ongetwijfeld niet,
want ze heeft een brief ge-
stuurd aan burgemeester Kars-
sen. Ze schrijft hierin dat ze
boos is op de vissers die hun
troep niet opruimen langs de
Nieuwe Waterweg “en dat is
slecht voor de natuur.” Dus
vroeg Elise de burgemeester
om samen met haar de rotzooi
op te ruimen. De eerste burger
wilde dat wel en toog zater-
dagochtend naar de Merellaan
om Elise te ontmoeten. Koos en Elise
werden geholpen door het groepje
vrijwilligers dat geregeld al troep op-
ruimt langs het water.
Om met voldoende energie te kunnen
beginnen bracht de burgemeester een
doos gevulde koeken mee. Daarvan
belandde geen kruimel op de grond.
Toen het lekkers was opgegeten kon
de ploeg aan de slag. “Het meeste
vind je nog limonadedoppen. Hout
laten we liggen, maar je vindt hier van
alles,” aldus Paul van Deventer. Elise
Leussink liep al snel een eind vooruit,
enthousiast om van de Waterwegoe-
vers een schone omgeving te maken.
De vissers blijken overigens niet de
grootste rommelmakers “Jaja, we we-
ten het al, roepen ze als we aankomen
met prikstokken en vuilzakken” ver-
telt een van de vrijwilligers. Bierblik-
jes blijken de grootste ergernis, maar
die kunnen van iedereen afkomstig
zijn. De Waterweg is kennelijk dé
plek voor dorstige mensen.
Foto Roger van der Kraan
Troep langs de Waterweg ‘slecht voor de natuur’
De aanleg van de Blankenburgtun-
nel gaat hoe dan ook leiden tot grote
schade aan het landschap, de natuur
en recreatiegebieden in Midden-
Delfland. Dat blijkt uit een studie
naar meer dan dertig tracévarianten
van de Blankenburgtunnel die het
Havenbedrijf heeft laten uitwerken.
Geen enkele van deze varianten leidt
tot een acceptabele inpassing in het
landschap van Midden-Delfland, zo
concluderen organisaties in Midden-
Delfland (het samenwerkingsverband
‘Hoezo Midden-Delfland snelweg’
en het actiecomité ‘Blankenburgtun-
nel Nee’). De Blankenburgtunnel is
daarom geen realistische optie voor
een Nieuwe Westelijke Oeververbin-
ding.
De inkt van het Tracébesluit van de
A4 Delft-Schiedam is nog maar net
droog en de procedure bij de Raad
van State loopt nog, of plannen voor
een volgende aanslag op het land-
schap van Midden Delfland zijn al in
de maak. Er moet een extra verbin-
ding onder de Nieuwe Waterweg ko-
men om de files als gevolg van de A4
Delft-Schiedam bij de Beneluxtunnel
op te lossen; de zogeheten Nieuwe
Westelijke Oeververbinding. Minis-
ter Schultz van Haegen zal komend
najaar kiezen tussen twee tunnels: de
Blankenburgtunnel (die net als de A4
door het kwetsbare Midden-Delfland
gebied loopt) of de acht kilometer
westelijker gelegen Oranjetunnel (ter
hoogte van de Maeslantkering).
Het Havenbedrijf wil graag dat beide
tunnels aangelegd worden: eerst een
Blankenburgtunnel en dan een Oran-
jetunnel. Draagvlak voor de Blanken-
burgtunnel ontbreekt vanwege de ne-
gatieve effecten op landschap, natuur
en milieu nabij de woongebieden van
Vlaardingen en Maassluis. Daarom
heeft het Havenbedrijf in dertig tra-
cévarianten de mogelijkheden voor
inpassing van de Blankenburgtunnel
verkend. De organisaties in Midden-
Delfland concluderen dat de studies
van het Havenbedrijf overtuigend
aantonen dat inpassing van de Blan-
kenburgtunnel op geen enkele manier
mogelijk is zonder onacceptabele
aantasting van het Midden-Delfland
gebied. Naast het gebied zelf, krij-
gen ook de bewoners van Vlaardin-
gen en Maassluis bij aanleg van een
Blankenburgtunnel in wat voor vorm
dan ook te maken met zeer nadelige
effecten: door de weg in het dicht-
bevolkte gebied zal de leefbaarheid
enorm afnemen en zijn tevens grote
effecten op de volksgezondheid te
verwachten. Bovendien schetst het
havenbedrijf een veel te rooskleu-
rig beeld in allerlei verkeerskundig
onrealistische varianten, die veel te
krappe bochten hebben in de op- en
afritten met de A20. De focus op een
Blankenburgtunnel geeft daarom let-
terlijk blijk van tunnelvisie. Het Ha-
venbedrijf denkt hier duidelijk anders
over: in een van hun rapporten geven
zij zelfs aan dat een snelweg door een
natuurgebied een landschappelijke
meerwaarde kan hebben.
Blankenburgtunnel niet inpaspaar in landschap
Bij de basisschoollocaties Panta
Rhei, Ichthus, De Dijck, Montesso-
rischool, Groene Hoek, Kardinaal
Alfrinkschool en De Regenboog in
Maassluis worden de laatste werk-
zaamheden uitgevoerd om het bin-
nenklimaat te verbeteren en energie
te besparen. Dit betekent dat deze
zeven schoolgebouwen straks weer
‘fris’ zijn, wat de gezondheid van
de kinderen en de leerkrachten en
de prestaties in de klassen ten goede
komt. Daarnaast zijn de energiebe-
sparende maatregelingen goed voor
het milieu. De werkzaamheden zijn
bekostigd uit een verkregen subsidie
‘frisse en energiezuinige scholen’ van
het rijk, aangevuld door de gemeente
en de scholen zelf.
Na de meivakantie kunnen ook de
kinderen in de locatie Panta Rhei van
de Prinses Christinaschool genieten
van een ‘opfrisbeurt’. Hier is nieuwe
HR beglazing geplaatst in nieuwe
kozijnen. Wethouder Gerard van der
Wees is blij met de voortgang van de
werkzaamheden en de goede samen-
werking met de scholen. “Begin 2010
kreeg de gemeente een subsidie van
€ 212.585 van het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap, ge-
baseerd op het aantal kinderen in de
leeftijd van 0 tot 20 jaar in Maassluis.
Het geld werd beschikbaar gesteld op
voorwaarde dat de gemeente en op
enkele onderdelen de scholen zelf,
daar een bedrag aan zouden toevoe-
gen van € 137.056. Daar voldeden we
graag aan, want we doen alles om de
kwaliteit en leefbaarheid van Maas-
sluis te behouden en ons voorzienin-
genniveau moet op een hoog niveau
blijven. Daarna is in goed overleg
met de verschillende schoolbesturen
gekeken naar de meest gewenste en
geschikte aanpassingen, zoals ver-
betering van de ventilatie of ener-
giebesparing door nieuwe CV ketels,
dubbele beglazing of energie zuinige
armaturen.
De laatste werkzaamheden zijn nu in
gang gezet, want in september moe-
ten alle werkzaamheden volgens de
subsidieregeling zijn afgerond. Dan
zijn alle scholen ‘opgefrist’ voor het
nieuwe schooljaar.”
Zeven Maassluise basisscholen ‘opgefrist’
Kees de Jong kwam, vandaag 61 jaar
geleden, als jongen van 14 jaar wer-
ken bij Wasserij Smeele.
Toen nog op Zuidvliet 52 te Maas-
sluis. (Later is dit nummer veranderd
in 107)
Hij werd aangenomen door de opa
van de huidige generatie. Hij begon
als bijrijder bij zijn latere baas Leo
Smeele. Daarvan hebben we nog een
foto kunnen opsporen.
Gedurende alle jaren dat Kees heeft
gewerkt, heeft hij zich voor 100%
gegeven.
Dat niet alle periodes even leuk en
makkelijk waren was voor Kees een
teken om juist dan te zorgen dat hij
er stond.
In die tijd heeft hij 2 kwajongens zien
opgroeien, om later mee te maken dat
die 2 ook nog eens zijn baas werden.
De derde generatie Smeele. Voor de
Wasserij is Kees een levend geschie-
denisboek over de afgelopen 60 jaar.
In 2004 heeft Kees de verhuizing van
Zuidvliet 107 naar Industrieweg 8a
in alle rust voorbereid, zodat in een
weekend het hele bedrijf kon worden
overgezet. Nog steeds heeft Kees het
regelmatig druk op de wasserij.
Mede dankzij een reportage van zijn
hand over de wasserij is er een flink
stuk geschiedenis van de wasserij
bewaard gebleven. In al zijn werk-
zame jaren heeft hij zich als een loy-
ale, bescheiden en betrouwbare man
opgesteld. Een man waarop je kan
bouwen.
5 mei is Kees de Jong 75 jaar jong
geworden. Voor ons een unieke erva-
ring om zo’n man al 61 jaar bij ons in
dienst te hebben. Kees, als je dit leest,
mannen als jij stoppen altijd te vroeg,
dus wacht daar nog even mee.
Kees de Jong al 61 jaar
werkzaam bij Wasserij Smeele
De Witte Lelie heeft de eerste prijs Patipus (links) en JB Pompen (rechts)
waren de andere finalisten. Foto: Roger van der Kraan
MAASSLUIS – De Maaslandse
producent van ambachtelijke
streekproducten De
Witte Lelie heeft de Jonge
Ondernemersprijs Water &
Glas 2011 gewonnen. Dat werd
dinsdagavond bekendgemaakt
tijdens een bijeenkomst in
Koningshof. Het was voor de
eerste keer dat de prijs werd
toegekend. Die bestond uit een
geldbedrag van 2500 euro.
door Chrit Wilshaus
Andere gegadigden voor de prijs wa-
ren het bedrijf JB Pompen en soft-
warebedrijf Patipus. Volgens jury-
voorzitter Perry Sprado was het niet
eenvoudig om een keuze te maken uit
de drie ondernemingen maar is die
keuze weloverwogen gemaakt. De
drie finalisten waren overgebleven
van de zes kandidaten uit de halve
finale.
De Witte Lelie is het bedrijf van Carla
en Ronald Mullié en produceert ei-
gengemaakte jam, thee en likeur in
diverse smaken. Daarvoor worden
alleen natuurproducten gemaakt die
volop verkrijgbaar zijn in het West-
land. Aan de producten worden vol-
gens Ronald geen smaakmiddelen
toegevoegd.
Bevalling
Het idee voor de Jonge Ondernemers-
prijs Water & Glas ontstond volgens
Sprado ruim negen maanden geleden.
“Wat je noemt een bevalling”, grapte
hij voor een met jonge ondernemers
gevulde theaterzaak in Koningshof.
Johan van Dalen, voorzitter van CJB
(Contact Jonge Bedrijven) Water &
Glas, maakte duidelijk dat het om
jonge ondernemingen gaat. “Dat hoe-
ven niet perse jonge ondernemers te
zijn.”
Uit onderzoek zou blijken dat bedrij-
ven die aangesloten zijn bij CJB Wa-
ter & Glas minder met bedrijfsuitval
te maken hebben.
“Verder hebben wij netwerken hoog
in ons vaandel staan”, benadrukte
Van Dalen. Ook ‘connecten’ of in ge-
woon Nederlands ‘mensen met elkaar
in contact brengen’, is volgens Van
Dalen een belangrijk kenmerk van
CJB Water & Glas.
Van Dalen had ook nog een aan-
tal tips voor jonge ondernemingen:
“Geef fouten snel toe” en “Zit niet
bij de pakken neer als het eens wat
minder gaat.”
Sponsoren van de Jonge Onderne-
ming Prijs Water & Glas zijn: Ra-
bobank Schiedam, Vlaardingen en
Westland en verder de Kamers van
Koophandel van Rotterdam en Haag-
landen en Flynth Adviseurs & Ac-
countants.
Witte Lelie wint
Jonge Ondernemersprijs Water & Glas 2011
Rommelmarkten
Stichting AK
Evenals in voorgaande jaren zullen er
in 2011 weer 2 rommelmarkten wor-
den gehouden, waarvan de opbrengst
bestemd is voor de financiering van
hulptransporten naar Oekraïne.
De eerste markt is op zaterdag 25 juni
en de tweede op 10 september.
De rommelmarkten worden gehou-
den van 10 tot 15 uur in de loods aan
de Heldringstraat nr. 33 te Maassluis.
Voorafgaand aan beide markten zul-
len we enkele avonden geopend zijn
waarop u uw overtollige spullen kunt
inleveren. Voor de eerste rommel-
markt zal dat zijn op de woensdag-
avonden 18 mei, 25 mei, 1 juni en 8
juni, van 19.00 tot 21.00 uur.
T.z.t. zullen ook de avonden voor de
tweede rommelmarkt bekend worden
gemaakt.
Tegelijk kunnen ook fietsen, compu-
ters en kleding worden ingeleverd,
maar deze goederen zijn uitsluitend
bestemd voor Oekraïne.
Voor informatie: Stichting AK,
Maassluis, tel. 010-5920787 of 06-
50650787
Lekker ontbijten
met producten uit de
Wereldwinkel
Maassluis
Op zaterdag 14 mei is het World Fair
Trade Day. Op en rond deze dag vin-
den dit jaar over de hele wereld acties
plaats waarin het begrip lekker en
verantwoord ontbijten centraal staat.
Vanzelfsprekend speelt ook Wereld-
winkel Maassluis in op deze actie.
Veel mensen kennen de Wereldwin-
kel als de plek waar je mooie en origi-
nele cadeaus kunt kopen. Daarnaast
heeft de Wereldwinkel ook een klein,
maar aantrekkelijk en vooral smake-
lijk aanbod aan etenswaren en dran-
ken.
Voor het ontbijt zijn dat broodbeleg
zoals hagelslag, pindakaas, hazel-
nootpasta, jam en honing. Verder
verkoopt de Wereldwinkel prima
koffie en verschillende smaken thee.
Voor eieren en brood moeten ontbijt-
liefhebbers een ander adres zoeken,
maar de Wereldwinkel heeft wel
heerlijke vruchtensappen en voor de
liefhebbers ook rijstwafels.
Voor al deze levensmiddelen geldt dat
ze worden gemaakt van grondstoffen
die op een eerlijke en duurzame ma-
nier zijn geproduceerd. De produ-
centen krijgen een eerlijk inkomen,
worden geholpen met hun bedrijf en
van zaken als kinderarbeid is geen
sprake. Dat geldt ook voor alle artike-
len die gebruikt kunnen worden om
een ontbijt te serveren zoals schalen,
bekers en dergelijke.
Alle klanten die tot en met zaterdag
28 mei voor minimaal 5,- aan levens-
middelen kopen, maken kans op een
gratis ontbijtpakket ter waarde van €
20. In dat pakket zitten koffie, thee
broodbeleg en vruchtensap. Daar-
naast is er nog een landelijke hoofd-
prijs die bestaat uit een
Pakket met daarin een 2 persoonsdek-
bedovertrek met een 2 persoonshoes-
laken, een dienblad van recycled pa-
pier, 2 mokken, 2 borden, een schaal,
2 champagneglazen, diverse soorten
broodbeleg, koffie, thee, Vonkelwijn
en verse broodjes
Kortom: alle reden om snel langs te
gaan bij Wereldwinkel Maassluis.
Deze is gevestigd aan de Jokweg 9
aan de rand van de binnenstad van
Maassluis. De winkel is op maandag
geopend van 13.30 tot 17.00 uur en
op dinsdag t/m zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is
010 – 5901646 en het e-mailadres:
wereldwinkelmaassluis@gmail.com
Wie het team van de Wereldwinkel
wil versterken, kan contact opnemen
met de voorzitter, Ada Wijnhorst via
010 – 5912380.
Paal van de Wip
Verlede zaterdag werd het
toch wel leuk op Mart. Drie
van die meide, sorry twee en
een jonge, schreeuwde de hele
Mart bij elkaar. En wéér een
moeder er bij hè. ‘t Schijnt een
goeie groep te weze, maar ik
ben daar nu wel wat te oud
voor geworde, denk ik. Het
was allemaal voor die nieuwe
binneloper van het Stadshart.
Cocky, normaal duidelijk
aanwesig, was nu niet te ver-
staan maar dat gaf helemaal
niks: Ze was er weer. Koos de
burgemeester kreeg de eerste.
De Eitjes stonde erbij en keke
er naar. Verder ben ik toen
gauw naar huis gesjeest want
mijn eige eitje kon ook nog
langs kome. Maar die kwam
niet. Kommende zaterdag weer
een feessie hoor, maar dan in
Palet. Dat bestaat dan 50 jaar.
Daar kom dan Eitjes om de
boel aan de gang te brenge.
Ik hoop dat hij weet waar
het is. In Oost! Koos ken niet
en is weg en de Keizer moet
oppasse en Nico Rol wilde ze
niet vrage want die zit weer
vrijwillig in de orgenisatie.
Maar een feessie word het!
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 5

Winkelcentrum Palet
50 jaar!
Samen met Palet vieren wij onze
verjaardag. Wij worden 3
en Palet bestaat alweer 50 jaar!
Wie jarig is trakteert, bij inlevering
van deze advertentie in onze winkel
een korting van 20%
op uw aankoop...
Groetjes Annemarie en Clemence.
Mesdaglaan 239, 3141 HE Maassluis
• Tel. 010-5913126
info@hobbyhipenhappening.nl
www.hobbyhipenhappening.nl
Hobby Hip en Happening
de hipste hobbywinkel van Nederland.
kllªªr tr +|srr++|. Jê - 111J !êêI / n++sslris@sritsªr¡itª.ttn
Kt||ªn+str++t IJK, 1I1I |K tª ¥++sslris
NU OF NOOIT
BUSINESS
KOSTUUMS
SUITSERVICE BIEDT U HOOGWAARDIGE KWALITEITS KOSTUUMS OP MAAT
RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT MET STOFFEN VAN ITALIAANS DESIGN.
NATUURLIJK GARANDEREN WIJ EEN COMFORTABELE PASVORM EN EEN GOEDE
PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING
FEESTWEEKACTIE
Alle kostuums
€ 225,-
www.suitservice.com
Mesdaglaan 249
3141 HE Maassluis
tel. 010-5911700
BRENG KLEUR IN UW LEVEN

Nu veel nieuwe edelsteen/zilveren
armbanden en kettingen uit eigen atelier.

en… de OPRUIMINGSKAST
ligt weer vol AANBIEDINGEN
- edelstenen
- mineralen
- sieraden uit
eigen atelier
- horloges
WANNEER HET IETS APARTS MAG ZIJN!
tino) en de zorgvul-
digheid waarmee uw
kleding vervaardigd
wordt.
John Coenen Couture
dag-, avond- en bruidskleding
Hobbemastraat 20A,
3141 GH Maassluis, 010 - 591 95 51
www.johncoenen.nl, info@johncoenen.nl
Er is er maar één
zoals jij...
t.w.v. 25,- Gratis Lot
t.w.v. € 1,50
Alstublieft!
GRATIS KANS
op de Lotto
Miljoenen
Jackpot! Lever dit GRATIS Lot in bij uw Lottowinkelier
en speel aanstaande zaterdag mee.
Uw geluksgetallen
Uw Jackpotkleur
20 Lotto loten
VVV Cadeaubonnen
t.w.v. 50,-
*Speel Krasloten, Toto, Lucky Day of Lotto en win extra prijzen!
Win vandaag
prijzen!
extra
Exclusief in deze winkel
Bij aankoop van € 3,- aan Lotto-,
Toto- of krasloten, 1 per klant.
Mesdaglaan 195,
3141 HE Maassluis
Etoszonbescherming
alle varianten
Bijvoorbeeldzonnemelk factor 10
200ml, 2 stuks
15.98 7.
99
Zaterdag 14 mei 2011
Kom gezellig naar onze “Haar” kraam!
• leuke sieraden
• funny color extensions, € 4,- p.st.
• invlechten
• kortingen op haar- en verfproducten
Mesdaglaan 233, Maassluis
tel. 010-5928566 • www.krissimo.nl
De Bloemenman
Wij feliciteren
Sigarenmagazijn Hartelust
met hun 50-jarig Jubileum!
Kom voor leuke
acties langs!
Palet Rembrandtlaan 1a
Chinees Surinaams
Snackbar en afhaalcentrum
HAPPY
CHEN
Mesdaglaan 251
3141 HE Maassluis
Tel.: 010 - 5914132
Al ruim 25 jaar
uw apotheek
in Winkelcentrum Palet!!!
Apotheek Maassluis Oost
Mesdaglaan 245 - 247
Tel. 010 - 5925321
Bij ons kunt u terecht voor al
uw recepten, homeopathie.
Deskundig advies voor zelfzorgartikelen.
Openingstijden:
werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
Tarwebrood van € 1,98
voor € 1,-
Mergpijpjes 4 stuks van € 6,40
voor € 5,-
Mesdaglaan 235
H.J. van ’t Hart
en echtgenote
9 mei 1961
Jacco en Dorenda van ’t Hart
9 mei 2011
Sigarenmagazijn
Hartelust
Op 9 mei a.s. bestaat onze winkel
Sigarenmagazijn Hartelust 50 jaar.
Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zaterdag 14 mei houden wij een receptie bij de
winkel van 16.00 tot 19.00 uur.
Ook zal de Familie H.J. van ‘t Hart senior hierbij
aanwezig zijn.
Wij zouden het op prijs stellen als u op deze
middag een glaasje komt drinken. Wij willen
graag proosten op het jubileum en de toekomst!
Jacco en Dorenda van ‘t Hart

Rembrandtlaan 1 3141 HH Maassluis Telefoon 010 5913184
50
jaar
50 jaar Palet
Zaterdag 14 mei vieren wij het 50-jarig bestaan van Winkelcentrum Palet.
Om 10.30 uur zal de opening verricht worden door Wethouder Eitjes.
Hierna zullen er de hele dag feestelijkheden zijn in het Winkelcentrum
waaronder veel hobby, muziek en aandacht voor kinderen.
Kinderspelen, kunstschilders, historisch fotoarchief, optredens van
het Waterwegkoor van 11.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 13.45 uur
en een Brassband treed op vanaf 13.45 uur.
Het belooft een gezellige dag te worden.
Etalagewedstrijd
In de verschillende etalages van winkeliers die lid zijn van de winkeliersvereniging komen oude
foto’s te hangen. Op elk van deze foto’s staat een letter geprint in een palet.
Deze letters dient u te verzamelen (20 stuks in totaal). Met deze letters kunt u de naam van een
persoon maken die 50 jaar geleden belangrijk was voor het winkelcenlrum.
Lever de oplossing voor 28 mei in bij Sigarenmagazijn Hartelust of John Coenen Bruidscouture
(Brievenbus Hobbemastraat 20a) en maak kans op 1 van de waardebonnen van 50 euro te beste-
den bij 1 van de deelnemende winkeliers.
U mag uw oplossing ook e-mailen naar: info@winkelcentrumpalet.nl
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en uiteraard de door u gevonden oplossing.
TIP!!! Palet heeft 3 straten.
Mijn oplossing van de etalagewedstrijd luidt: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam:....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon:.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Aan de hand van een
persoonlijk gesprek ontwerpen
wij samen uw kleding.
De creaties van John Coenen
kenmerken zich door
gerafineerde eenvoud, fraaie
belijning, zuivere pasvorm,
de kwaliteit van de stoffen
(o.a. Ungaro en Valentino) en de
zorgvuldigheid waarmee uw
kleding vervaardigd
wordt.
AH De Block
FELICITEERT
Winkelcentrum Palet
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 6
En de
genomineerden zijn...
Op donderdag 23 juni 2011 vindt de
uitreiking van de verkiezing van de
Maassluise vrijwilliger van het Eu-
ropese jaar plaats. Graag stellen wij
vanaf deze plek enkele van de geno-
mineerden aan u voor. Deze week is
dat Jouke Wietsma.
‘Sinds 1986 ben ik al lid van basket-
balvereniging Green Eagles,’ aldus
Jouke. ‘Ik speel al basketbal vanaf
mijn middelbare schoolperiode.
Naast de wedstrijden ben ik ook op
andere terreinen actief bij de vereni-
ging. In het begin zat ik alleen bij de
redactie van het clubblad en daarna
val je van het ene in het andere. Ik or-
ganiseer nu de uitstapjes, toernooien,
klaverjasavonden en kampen voor de
jeugd. Allemaal om de onderlinge
band te versterken.’
‘Het clubhuis is mijn paradepaardje,’
gaat Jouke verder. ‘Vanaf de bouw
ben ik erbij betrokken geweest. Ik ben
de beheerder van het clubhuis en doe
kleine reparaties, de inkoop en het in-
delen van de bardiensten. Daarnaast
ben ik materialenman en pomp ik de
ballen op en controleer ik de wed-
strijdklokken. Voor de jongste bas-
ketballers ben ik de initiatiefnemer
van ‘de minibar’ in het clubhuis. De
jongste spelers kunnen er na afloop
van een wedstrijd een versnapering
kopen en even nakletsen.’
Afsluitend zegt Jouke: ‘Het is goed
voor het voortbestaan dat je actief bij
je club betrokken bent. En het is voor-
al heel leuk! Je ontmoet mensen met
dezelfde interesse en maakt vrienden.
Zelf ben ik er ongeveer tien uur in de
week mee bezig en met veel plezier!’
Bent u na het lezen van dit artikel
nieuwsgierig geworden naar vrijwil-
ligerswerk, kom dan langs bij het
Vrijwilligerssteunpunt Maassluis in
het stadhuis en laat u informeren.
Meer informatie staat op
www.zoekvrijwilligerswerk.nu.
Geen vakantie
en toch op reis !!
Bent u een 55plusser, die niet meer in
de gelegenheid is om verre reizen te
maken en houdt u wel van reisver-
halen….
Dan bent u op vrijdagmiddag 20
mei van harte welkom bij Senioren-
welzijn in ontmoetingscentrum ‘Het
Vlootje”.
Jan van der Maarel presenteert dan
een reisverslag :“Fascinerende volke-
ren in China”. Hij neemt u mee naar
Zuid-China en dat doet hij door u en-
thousiast te vertellen bij de film, die
hij zelf gemaakt heeft. Dit alles wordt
omlijst met bijpassende muziek.
Heeft u zin in een middagje China,
kom dan vrijdag 20 mei van 14.00
– 16.00 uur naar ontmoetingscen-
trum “Het Vlootje”, de tijdelijke
huisvesting van Seniorenwelzijn De
Vloot 72, 3144 PC Maassluis telefoon
0105911144
Kaartverkoop vanaf 1 mei kosten
middag: € 2,00 (inclusief consump-
ties)
Nieuw:
Wandelen door
de Vlietlanden
Natuurgebied de Vlaardingse Vliet-
landen staat bekend om zijn cul-
tuurhistorie en de enorme rijkdom
aan planten. Dotterbloemen, echte
koekoeksbloemen en verschillende
orchideeën kleuren de hooilanden.
Door de Vlietlanden wordt meestal
gevaren. Maar komende tijd orga-
niseert Natuurmonumenten ook
wandelexcursies! Te beginnen op za-
terdag 21 mei. Met een gids loopt u
langs de bloemrijke boezemlanden.
De orchideeën kunt van dichtbij be-
kijken. U komt alles te weten over de
Vlietlanden, de verschillende soorten
orchideeën en de weidevogels. De ex-
cursie start om 10.00 uur en duurt tot
ongeveer 13.00 uur.
Aanmelden
Als u mee wilt op deze wandelexcur-
sie is vooraf aanmelden noodzakelijk.
Dit kan via www.natuurmonumen-
ten.nl of bij VVV/ANWB Vlaardin-
gen op het telefoonnummer 010- 434
66 66. De excursie start bij de werk-
schuur van Natuurmonumenten,
vlakbij golfclub Broekpolder (route-
beschrijving vindt u op de site bij de
excursie). De excursie kost € 4,- voor
leden van Natuurmonumenten (neem
de ledenpas mee!), niet-leden betalen
€ 7,00 en kinderen t/m 12 jaar € 2,00.
Meer activiteiten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl.
Foto: Martin van Lokven.
Het podium op de Markt was oor-
spronkelijk bedoeld voor de presen-
tatie van de Binnenloper, maar het
optreden van Adlicious eiste terecht
de meeste aandacht op. De nieuwe
Binnenloperpas biedt heel veel voor-
deel voor de klanten van het Stads-
hart. Zaterdag werd met een optre-
den van Adlicious de vernieuwde
pas door burgemeester Karssen ge-
presenteerd. De oude spaarpas kan
worden omgeruild voor een nieuw
exemplaar. De punten worden dan
overgezet. Cocky Berrevoets deed
dat bij de presentatie met de pas van
de burgemeester. Het spaarsysteem is
een succes. “Veel mensen dachten in
het begin, nou dat zal niet meevallen
zo’n spaarsysteem bij de binnenstad-
winkeliers, dat zal na een tijdje wel
verdwenen zijn, maar niets is min-
der waar,” aldus Cocky Berrevoets.
Veel mensen maken gebruik van het
spaarsysteem, waarbij met een pasje
punten worden verzameld. Op www.
binnenloper.nl is meer informatie te
vinden over de mogelijkheden van
het Binnenloper spaarsysteem.

Opeldealer Van der Kooij verraste de
popgroep na die presentatie met een
prachtige Opel met Adlicious bestic-
kering. Ronald van Vessem overhan-
digde het drietal namens Van der
Kooij de sleutel van hun ‘tourauto’.
Jordy is de enige met een rijbewijs.
De dames laten zich door hem chauf-
feuren naar optredens in het hele land.
Foto’s: Roger van der Kraan.
Nieuwe Binnenloper
‘Want Hollands klinkt niet fijn, het
moet Engels zijn!’ Door steeds vaker
Engelse woorden te pas en ten onpas
te gebruiken, in plaats van Neder-
landse, denkende dat het gebruiken
van deze woorden de lezer meer aan-
spreekt. Er ontstaan vaak hilarische
misverstanden doordat de leek de
woorden fonetisch uitspreekt. Het is
zo jammer dat Engelse woorden wor-
den gebezigd terwijl onze moedertaal
zoveel uitdrukkingsmogelijkheden
biedt. Is het niet droevig dat men
veel TV programma’s van Engelse
titels voorziet? Er zijn toch ook Ne-
derlandse titels. Denk eens aan de
geschiedenis van de Nederlandse
literatuur. Door alle tijden heen zijn
Nederlandse boeken en geschriften
geprezen en vertaald en vonden hun
weg over de gehele wereld. Het ge-
bruiken van buitenlandse woorden is
volgens mij pure geestelijke armoede
of dacht u dat het stoer staat en meer
aandacht krijgt in reclamefolders of
op winkelruiten waar vaak de groot-
ste onzin in en opstaat.
Hoe flexibel is onze taal niet? Is u een
taal bekend waar zelfstandige naam-
woorden worden gebruikt als werk-
woorden? Voorbeeld: ‘Lig niet te lul-
len’ of ‘Je moet niet zo ouwehoeren’.
Nooit over nagedacht zeker? Taal is
levend, er komt bij en er verdwijnen
woorden, maar vervang ze niet door
Engelse! Uit de Franse overheersing
zijn nog vele woorden van die taal
achtergebleven en worden nog dage-
lijks gebruikt en na de ‘hervorming’
fonetisch gespeld. Spaar me, laat dit
niet gebeuren met de Engelse woor-
den!! Mensen die onbekend zijn met
het Engels spreken de woorden fone-
tisch uit met de meest gekke klanken.
Enige voorbeelden uit de praktijk: Ik
hoorde in een supermarkt een dame
zeggen: “ Hierna ga ik een pan kopen
bij ‘Koken en désichn’ (design). Een
artikel in een plaatselijke krant had
als hoofd: ’Play Maassluis’. Opmer-
king van buurvrouw ’We krijgen een
openbare wc in Maassluis!
Hier volgt nog een waslijst van taal
vervuiling:
‘ Vieswoord’ ‘Goed Nederlands’
Outdoor kleding Buitenkleding
Smoothiesmaker Sapmaker
(is geen smoesjesmaker)
Recycling Hergebruik
Game Spel
Smartphone Slimme telefoon
Lifestyle Levenstijl
Workshop Les atelier
Customized bike Aangepaste fiets
Healingrooms Heelkamers
Healthclub Gymclub
Nu nog enkele uitschieters: Kidshop,
kan j e daar kinderen kopen net zoals
je boeken koopt in een boekenwin-
kel? Moving Voices. Van het eerste
woord kan je diverse vertalingen van
vinden. Het zou moeten zijn: ‘Mo-
ving Singers’, of beter ‘Wandelende
zangers? Barber, moet toch zijn bar-
bier of denkt u ook dat een barber
beter knipt dan een kapper ? Een
paar variaties die ik ben tegengeko-
men: Barber Stylist, Barber Art Shop,
Men’s Barber. Hair Stylist, Hair Cre-
ation, enz, enz. Er rijdt een aanne-
mer rond met op zijn bedrijfsbus de
volgende belachelijke tekst: ‘Born to
design and repair’. Gekker kan je het
toch niet maken! Ik las eveneens op
een bestelbus van een restauranthou-
der met de tekst: ‘Born to cook’ enz.
Stel maar voor: een werkeloze vader
van 10 kinderen schrijft op zijn busje:
‘Born to produce kids’ Waarom het
typisch Nederlands sport: ‘schaat-
sen’ veranderen in skates? Wat denkt
u van gamen? Een verbastering van
‘spelen’. Denk niet dat de ik een op
laagwater spijker zoekende ben, in
tegendeel, Ik ben een springlevende
ouwe knakker die met beide benen in
het volle leven staat en er van geniet.
Vergeet niet: ouderdom is onvermijd-
baar,
Wijsheid is een optie, maar lachen om
jezelf is een therapie! Ik realiseer me
terdege dat evolutie gelukkig niet te
stoppen is.
Guus Hamer
Nederlandse taal vervuilt
Vanuit Maasland naar
Soldaat van Oranje
Wegens succes
extra bus op 22 juni a.s.
De Nationale Theaterkassa presen-
teert De Theater-Express. De Thea-
ter-Express biedt eersterangskaarten
plus busvervoer naar Soldaat van
Oranje - De Musical in de Theater
Hangaar op Vliegveld Valkenburg bij
Leiden. Het unieke aan dit concept is
dat de bus rechtstreeks naar Vlieg-
veld Valkenburg rijdt, zonder tussen-
stops onderweg. Woensdag 22 juni
om 18:15 uur vertrekt de eerste The-
ater-Express vanaf carpoolplaats/
parkeerterrein Van Dijk te Maasland.
Soldaat van Oranje - De Musical is
een groots spektakel met indrukwek-
kende decors, prachtige muziek, goe-
de acteurs, historische filmbeelden
en een aangrijpend verhaal. Soldaat
van Oranje - De Musical is gebaseerd
op het boek van één van de grootste
verzetshelden uit onze vaderlandse
geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelf-
zema.
Kaarten voor De Theater-Express
zijn te reserveren via de Nationale
Theaterkassa telefoon 0900 – 9203.
(€0,45 pm) en online via de website:
www.theater-express.nl. De NTK is
telefonisch 7 dagen per week bereik-
baar van maandag tot en vrijdag van
9-21 uur, zaterdag van 10-20 uur en
zondag 10-15 uur. Zie: www.ntk.nl
Meer informatie over De Theater-Ex-
press, waaronder een overzicht van
de steden van waaruit De Theater-
Express deze zomer vertrekt vindt u
op www.theater-express.nl
De Theater-Express is een initiatief
van de Nationale Theaterkassa. Dit is
een landelijk bespreekbureau voor het
bestellen van kaarten voor concerten,
theater, shows en (sport)evenemen-
ten. De NTK biedt een uitgebreide
service aan iedereen die informatie
zoekt over of kaarten wil kopen voor
een voorstelling of evenement.
“Een thuiswedstrijd” noemde Stadshart-voor-
zitter Ted Dekker het optreden van Shirley
Spoor met ‘haar’ Adlicious. De avond ervoor
had de groep nog live op televisie gezongen
voor een miljoenenpubliek bij X-Factor. Maar
die act herhalen op een podium op de Markt
bracht weer heel andere emoties boven. “Jullie
zijn een geweldig publiek” schalde de groep
door de speakers. Politie, burgemeester en
Stadshart-bestuur kon tevoren niet inschatten
hoeveel mensen er op het spontane optreden
van Adlicious zouden afkomen. “100 of 1.000,
we zien het wel!” was de nuchtere houding van
Ted Dekker. De waarheid lag in het midden,
zo’n 500 mensen zongen, klapten en swingden
met Adlicious mee.

Maassluise Shirley Spoor vond het een eer en
genoegen om op Maassluise bodem op te tre-
den. En Maassluis is trots op haar, getuige her-
innering die ook schooldirecteur Wil Fokker
daags na het optreden aanhaalde: “Ze heeft
hier op school gezeten, net als Noortje trou-
wens!” Shirley, Laise en Jordy maakten er een
feestje van, ondanks de beperkingen van een
te krappe geluidsinstallatie. Dat hun optreden
niet van die geluidsinstallatie afhangt bewijst
de kwaliteit van het trio, dat al wekenlang
hoge ogen gooit in de televisieshow. Hun a ca-
pella zang kreeg de Markt stil. Heel eventjes
maar, daarna werd er weer gezongen, geklapt
en gejuicht.
Shirley Spoor (25) is komende week weer met Adlicious te zien bij X-Factor. Foto: Roger van der Kraan.
Shirley zingt voor eigen publiek
Voorlichtingsavond
over dialyse in het
Vlietland Ziekenhuis
De wachttijd voor een nier van een
overleden donor bedraagt vijf jaar.
Tot de transplantatie is dialyse vaak
de enige oplossing voor nierpatiënten
om in leven te blijven. Dialyse via het
bloed is bij veel mensen bekend. Hier-
bij komt de patiënt een aantal keer
per week naar het ziekenhuis om het
bloed schoon te spoelen. Dialyse door
middel van buikspoelen is minder be-
kend en heeft een aantal belangrijke
voordelen. De patiënt kan thuis dialy-
seren en ook makkelijker op vakantie.
Het Vlietland Ziekenhuis organiseert
op donderdag 19 mei om 18.30 uur
een informatieavond voor mensen die
binnenkort gaan dialyseren en meer
willen weten over dit onderwerp. Tij-
dens de avond vertelt een nefroloog
van het ziekenhuis over de verschil-
lende dialysemogelijkheden en er
wordt dieper ingegaan op dialyseren
door middel van buikspoelen (PD-
dialyse). U kunt zich aanmelden bij
de afdeling Dialyse via 010-8930000,
of via voorlichtingdialyse@ssvz.nl.
Collectanten gevraagd
voor het Rode Kruis
Er is dringend behoefte aan collec-
tanten voor de Rode Kruis collecte
van 20 t/m 25 juni in Maassluis.
Als een collectant 2 uur met de col-
lecte bus loopt, dan levert dat onge-
veer 60 – 70 euro op voor het Rode
Kruis. Als collectant kunt u aangeven
of u in de eigen straat, wijk of bij een
supermarkt wilt collecteren.
Ook vragen we wijk coördinatoren,
die de collectanten voorzien van bus-
sen en informatie, hoe de collectanten
het beste kunnen collecteren. Voor
Maassluis- Oost, Centrum e.o., Dijk-
polder, Vertowijk, Steendijkpolder
zijn er nog wijkcoördinatoren nodig.
Het Rode Kruis heeft donaties no-
dig voor bv deze activiteiten, zoals
uitstapjes organiseren voor mensen,
die weinig buiten komen. Een groep
Rode Kruis jongeren organiseert nu
een weekend voor jongeren met be-
perkt gezicht vermogen. Rode Kruis
vrijwilligers bezoeken ouderen, voor
een praatje of om samen wat crea-
tiefs te doen. Rode Kruis vrijwilli-
gers worden opgeleid voor 1e Hulp
(EHBO) en rampen hulpverlening,
hier in uw omgeving.
U kunt bellen/mailen naar het Rode
Kruis districtskantoor: 010-2342049,
iedere werkdag van 09.00-12.00 uur.
Mailadres:
nieuwewaterwegnoord@redcross.nl
Bingo Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 20 mei is weer de derde vrij-
dag van de maand en dan spelen we
altijd onze maandelijkse bingoavond.
U bent allen van harte welkom. We
spelen voor aantrekkelijke prijzen.
Ook hebben we leuke weggeef prijs-
jes. De zaal gaat open om 19.30 uur
en we beginnen om 20.00 uur. Uiter-
aard staat de koffie klaar. Ons adres is
Doelpad 5 in Maasland. Tot ziens op
vrijdag 20 mei.
Bij Uitgeverij de Brouwerij in Maas-
sluis is het boek Stoorzender versche-
nen. Een uniek ervaringsverhaal over
een leven met het Syndroom van Gil-
les de la Tourette, geschreven door
onze stadsgenoot Hans Eijsackers.
Het Syndroom van Gilles de la Touret-
te is een bizarre en complexe stoornis
van een hersenfunctie. Mensen met
Tourette vertonen tics: ongecontro-
leerde spiersamentrekkingen met
onwillekeurige lichaamsbewegingen
en explosieve geluiden. Meestal gaat
dat samen met verschijnselen van
ADHD, dwang/dranghandelingen en
een aan autisme verwante contact-
stoornis.
De psychiater Oliver Sacks zei eens:
‘Wij beschouwen ons als specialisten
op het gebied van Tourette, maar in
feite is de patiënt zelf bij uitstek de
specialist. Naast alles wat wij als art-
sen over Tourette publiceren, zouden
patiënten hun verhaal moeten op-
schrijven om het wezen van Tourette
en het leven ermee te kunnen door-
gronden.’
Hans Eijsackers (1940) heeft Tourette
sinds zijn kinderjaren en beschrijft in
zijn boek Stoorzender op indringende
en humoristische wijze hoe de aan-
doening als een rode draad door zijn
leven loopt. Zo maakte zijn scherpe
waarnemingsvermogen hem uiter-
mate geschikt als officier bij de lucht-
macht, maar moest hij op 57-jarige
leeftijd definitief stoppen met zijn
werk als rector van het Maascollege,
dat nu onderdeel is van de
Lentiz-Onderwijsgroep.
Ondanks dat hij al sinds
hij zich kan herinneren
aan de symptomen lijdt,
konden specialisten de di-
agnose Tourette nog geen
tien jaar voor zijn afscheid
stellen.
Het boek is een volledig
herschreven uitgave van
In de greep van Tourette,
dat in 2000 op de markt
kwam, maar al spoedig
was uitverkocht.
Het eerste exemplaar van
Stoorzender werd onlangs
door Hans Eijsackers
overhandigd aan Cees
Grimbergen, tijdens een
speciale Rondom Tien af-
levering van de Tourette
Stichting. Het boek is
overal verkrijgbaar of
rechtstreeks te bestellen
bij de uitgever per e-mail:
info@uitgeverijdebrou-
werij.nl.
Stoorzender - Leven met het Touret-
te-syndroom
Uitgeverij de Brouwerij | Brainbooks
ISBN 9789078905509
236 pagina’s, € 17,50.
Autobiografie van Hans Eijsackers verschenen
Stichting Wenzi en het Luxor Maas-
sluis hebben de handen ineen gesla-
gen en organiseren op Hemelvaarts-
dag ( 2 juni)
Wandelen en lezen voor het goede
doel
Vanuit het Luxor start een wan-
deltocht door het natuurgebied de
Boonerlugt. Startgeld is minimaal €
1,50,-, maar als je één of meerdere
sponsors kan vinden die jouw wan-
deltocht willen sponsoren, dan kan je
natuurlijk meer geld in de pot van dit
goede doel doen. Op die manier komt
de waterput steeds dichterbij
Wat doet stichting Wenzi
Stichting Wenzi maakt zich hard
voor het onderwijs in Kenia. Ze on-
dersteunt de kinderen van de Mwam-
tsefu school en de school zelf. Hoofd-
doel is het studiefonds.
Kleuters mogen nu gratis naar school,
omdat de stichting de kleuterleidsters
betaalt. De klassen zijn kleiner ge-
worden, omdat de stichting 3 leer-
krachten voor 50% betaalt (ong. 60
leerlingen per groep).
Alle kinderen die klaar zijn met de
primary school krijgen van de stich-
ting 50% van de studie kosten voor de
vervolgopleiding.
Hierdoor wordt verder leren een haal-
baar doel en dus een betere toekomst.
Omdat stichting Wenzi altijd maar
50% sponsort moeten de kinderen,
ouders en school de andere 50% ver-
dienen. Ze zouden dit graag met land-
bouwprojecten doen, maar helaas is
het in dit deel van Kenia een groot
deel van het jaar erg droog en gaat dit
dus redelijk vaak mis.
Daarom wil Stichting Wenzi graag
een waterput laten slaan
- De school kan het water verkopen
(inkomsten)
- Landbouwprojecten hebben meer
kans van slagen ( inkomsten)
Maar het meest belangrijke punt:
- De mensen uit de omgeving van de
school hoeven geen water uit de ri-
vier meer te drinken. Dit bevordert
de volksgezondheid enorm.
Heb je geen zin, of mogelijkheid
om te wandelen, geen nood.
In het Luxor is er die dag ook een boe-
kenmarkt. Alle genres boeken zijn er
te vinden, dus kom gewoon eens lek-
ker snuffelen.
Om het snuffelen wat aangenamer te
maken is er koffie met gebak of een
ander lekker drankje te koop.
Hemelvaartsdag moet je dus aan de
van de Horststraat 29, in het Luxor
Maassluis zijn (tegenover de molen)
Wandelen
Er kan gekozen worden voor de 5 of
de 10 km . Starten kan tussen 10.00
uur en 13.00 uur.
De boeken markt is van 10.00 uur tot
16.00 uur
Voor meer informatie over stichting
Wenzi www.wenzi.nl
Deze actie wordt ondersteund door:
De Block Palet
Zonneveld Uw Topslijter - slijterijen
en wijnhandels
Niek Schaper - Bloemen & meer
Kenia en Nederland
Stichting Wenzi en Het Luxor Maassluis
Tijdens de Molen- en Gemalendag
wil het Hoogheemraadschap van
Delfland bewoners meenemen in
de wereld van droge voeten. Bent u
nieuwsgierig hoe wij in dit laagele-
gen stukje Nederland veilig kunnen
wonen en werken, bezoek dan op za-
terdag 14 mei de molens en gemalen
van Delfland. Tussen 10:00 en 16:00
uur kunnen bezoekers een aantal van
deze waardevolle en ingenieuze ob-
jecten van dichtbij bekijken.
Stel, u loopt naar de supermarkt en
voelt plotseling uw voeten nat wor-
den. Voor u het weet staat het water
in de straat tot boven uw enkels. U
zou vreemd opkijken. Gelukkig is dit
geen realiteit want van overtollige re-
genwater merken we meestal weinig
doordat het wordt afgevoerd naar de
Nieuwe Waterweg of Noordzee. Met
zes boezemgemalen en ruim 195 pol-
dergemalen werkt Delfland 24 uur per
dag aan droge voeten voor inwoners.
Tijdens de Molen- en Gemalendag
geven medewerkers van het Hoog-
heemraadschap van Delfland uitleg
over de manier waarop deze objecten
Neem een kijkje
in de wereld van droge voeten
worden ingezet om inwoners te be-
schermen tegen wateroverlast.
Vis bij Delfland meer dan welkom
Het klinkt misschien gek, maar ge-
malen en vissen hebben veel met el-
kaar te maken. Gemalen in het water
kunnen namelijk de weg naar voort-
planting- en opgroeigebieden voor
vis belemmeren. De Molen- en Ge-
malendag bij Delfland staat daarom
op zaterdag 14 mei in het teken van
de internationale Vismigratiedag.
Het hoogheemraadschap laat ge-
interesseerden, jong én oud, graag
kennismaken met de wereld van ge-
malen en vissen. U kunt zien welke
obstakels zij tegenkomen, maar ook
hoe waterschappen ze kunnen helpen
om gemakkelijker hun paai- of leef-
gebied te bereiken. In het bijzonder
gemaal Hoekpolder in Rijswijk en ge-
maal drs. P. H. Schoute in Den Haag
zijn een bezoekje waard. Bij deze ge-
malen wordt extra aandacht besteed
aan de werkzaamheden van Delfland
voor het passeerbaar maken van ge-
malen voor vis.
De volgende molens en gemalen
zijn te bezichtigen:
• Gemaal Hoekpolder en de Schaap-
weimolen, Molenwetering in Rijs-
wijk
• Groeneveldse molen, Woudseweg
186 in Schipluiden
• Gemaal Oude Nieuw Broekpolder,
Zweth 1, Kwintsheul
• Gemaal Van de Oude polder van
Pijnacker, Overgauwseweg 1,
Pijnacker
• Gemaal drs.P.H. Schoute, Kranen-
burgweg, Den Haag
• Schiegemaal, Geervlietstraat 50,
Schiedam
• Wippersmolen, Wipperskade in
Maassluis
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 7
KOM AAN BOORD
VAN DE FURIE!
I NFORMATI EBI JEENKOMST
Aan de rand van de nieuwe wijk Het Balkon van Maassluis ver-
rijst een markante woontoren, direct aan de Nieuwe Waterweg.
Uniek, ruim, gevarieerd. Van de 85 appartementen zijn er
31  bestemd voor verhuur in de vrije sector. De huursommen
voor deze appartementen liggen tussen circa € 650,- en € 950,-
inclusief een parkeerplaats op een afgesloten parkeerdek.
31 UNIEKE HUURAPPARTEMENTEN IN DE VRIJE SECTOR
U BENT WELKOM
ZATERDAG 21 MEI
VAN 10.00 UUR TOT 12.00 UUR
DE RIDDERHOF, SPORTLAAN 2 IN MAASSLUIS
BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN? WWW.HURENINDEFURIE.NL
Workshop: RE(d)T je gewicht®
Wil jij ook je (emotionele) eetgedrag blijvend leren veranderen?
Doe dan 26 mei of 1 juni mee met deze interactieve,
praktische workshop zonder dieet.
Meer informatie en inschrijven via mijn site
middels kopje: actueel/activiteiten
Yvonne van den Hout Website: www.redtjegewicht.nl
Gewichtscoach/trainer en auteur Email: info@redtjegewicht.nl
Meer informatie?
Zie www.maassluis.nl, bel (010) 593 17 93
of mail c.hofman@maassluis.nl
Parkeerplaatsen
Te Koop / Te Huur
ƒPrivé parkeerplaats
ƒIn luxe parkeergarage
ƒAan de haven
ƒIn hartje Maassluis
ƒ Op loopafstand van de binnenstad
ƒOp afstand bedienbare toegangsdeur
ƒKoopsom € 17.000,- k.k.
ƒHuurprijs € 89,- per maand excl. BTW
Woningmakelaardij • Bedrijfshuisvesting • Horeca, hospitality en leisure • Real estate advies
* B&EVastgoed bv h.o.h.n. Maeslanden makelaars & adviseurs en Vijverberg NVM makelaars
voor WONEN voor BEDRIJVEN
Bezichtig het grootste lokale aanbod van het makelaarscollectief op MAESLANDEN.NL en VIJVERBERG.NL en FUNDA.NL
Drijver 133, 3144 GD Maassluis • t. (010) 592 33 00
TE HUUR: Maassluis
Dit is een echte “once in a lifetime “ kans voor u als ondernemer
om uw eigen winkel te starten! Een waanzinnig winkelpand
midden in de sfeervolle Nieuwstraat is nu te huur.
Deze winkel ademt sfeer! En biedt u de unieke kans uw concept te
presenteren en te laten beleven in de authentieke binnenstad.
Indeling:
etalage, goede winkelruimte ( ca. 65m²), toilet, meterkast.
1e verdieping is verdeeld in twee ruimtes, CV,
met mogelijkheid tot buiten te creëren.
Ruime zolder verdieping.
Algemeen: Voldoende parkeerplaatsen op steenworp afstand. De
mogelijkheid om woon werken bestaat wellicht.
Nieuwstraat 9 Maassluis
Starthuur € 958,- per maand (excl.)
TE HUUR: Maassluis
Ervaar het nieuwe wonen!
In een van de meest gezellige en sfeervolle winkelstraat van
Maassluis, “de Nieuwstraat”, bieden wij u een splinter nieuwe
maisonnette aan in een bestaand jasje!
Via de begane grond, komt men op de eerste verdieping. Hier
bevindt zich een woonkamer van ca. 30m2 met opmaat gemaakte
inbouwkasten en keuken. De woonkamer creëert veel lichtinval
vanwege de doorzon indeling. Op de 2e verdieping zijn 2
slaapkamers. Wie wil nou niet wonen omringt door leuke winkels,
gezellige kroegen en goede restaurants? Dus kom kijken!!
Tevens te koop. Vraagprijs € 149.500,- k.k.
Nieuwstraat 16a Maassluis
Huuprijs € 750,- per maand (excl.)
www.roeststaalduinen.nl
Mesdaglaan 1
3141 HE Maassluis
Tel: 010 - 591 10 11
Fax: 010 - 590 31 97
E-mail: maassluis@roeststaalduinen.nl
Open Huis vrijdag 20 mei van 16.00 – 17.30 uur
Woning aan- en verkoop
Nieuwbouw
5BYBUJFt)ZQPUIFFL
Woning aan- en verkoop
Nieuwbouw
5BYBUJFt)ZQPUIFFL
Wij bieden aan een 2 en een 3 KAMERAPPARTEMENT op centrale locatie gelegen met
parkeerplaats op afgesloten terrein. Het appartementencomplex Veldesteijn is gebouwd in
2009. Actieve VvE: € 95,00 p.m. Gezamenlijke fietsenberging. Fraaie binnentuin. Albert Heijn als
benedenbuur. Beide woningen zijn voorzien van een uitgebreide keuken en een complete bad-
kamer. De appartementen worden verkocht door woningstichting Wonen Midden-Delfland voor
een vaste koopsom waarop korting is verleend middels de Koopgarant regeling. Mocht u de woning
t.z.t. weer willen verkopen, dan ontvangt u (middels de terugkoopregeling) een terugkoop-aanbod
van de woningstichting en kan de overdracht binnen 3 maanden plaatsvinden. Meer informatie over
Koopgarant is te vinden in de digitale brochure op onze website en op www.opmaat.nl.
Koopsom vanaf: € 172.500,- k.k.
Maasland º VeIdesIeijn 22 en 46
KOPEN MET 20% KORTING EN TERUGKOOPGARANTIE!
Te koop: GARAGE
aan garageplein op het Elzendal.
Vraagprijs: € 26.900 k.k.
Informatie: garage.elzendal@hotmail.com
of 06-20458368
BEGINNEN
MET RIJLESSEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
VOETREFLEXMASSAGE,
ontspannend of bij klach-
ten, elke 3de zaterdag
introductiemassage bij
Cyprea, Noordvliet 48.
Vergoeding zorgverzeke-
raar, ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
RIET KOREN
015-2615511
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommaliwant
- Memorabilia van voor-
malig Nederlandse Rede-
rijen zoals HAL - NIEVELT
GOUDRIAAN - KNSM
- KHL - RDAMLLOYD -
KPM - VNS - SMN, Graag
verneem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
Korpershoek:
Ford service
dealer voor
Maassluis en
Maasland.
(010) 5912344
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maan-
dag gesloten di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
Gezelligheid troef
WWW.KONINGSHOEK.COM
• Gratis parkeren
• 70 kwaliteitswinkels
• Heerlijk warm overdekt
winkelen
• Er is altijd wel wat te beleven
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 8
Koningshoek 92314, 3144 BA Maassluis
Tel. 010-5913243 • www.janbooster.nl
Bewezen de goedkoopste!
Hoogvliet Maassluis, Koningshoek 92361
Actie is geldig van woensdag 11 mei t/m dinsdag 17 mei 2011.
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Bananen
Kilo
0.
89
kilo
lunch & zo
Een compleet menu voor slechts 10 euro!
Schnitzel of hamburger, gebakken aardappeltjes,
salade, appelmoes met een frisdrank en ijs toe.
(elke avond tot 20.00 uur geopend)
Lunch & zo (voorheen Dis-Hoek)
Winkelcentrum Koningshoek, Maassluis
010-5925434 • Gratis Wi-Fi
Ma t/m za geopend van 8.00 tot 20.00 uur
BEZORGEN? www.lunchenzo.nl
Koningshoek 92345, Maassluis, Tel. (010) 591 09 54
Vraag naar de voorwaarden.
ZONNEBRIL ZZOONNNNEEBBRRIILL
OP STERKTE OOPP SSTTEERRKKTTEE OP STERKTE
BIJ AANKOOP VANEEN BRIL
ZZOONNNNEEBBRRIILL
GRATIS
Koningshoek 92.353
3144 BA Maassluis
Tel. 010 - 5900768
www.stripes.nl
Gezelligheid troef
GRATIS PARKEREN - 70 WINKELS WWW.KONINGSHOEK.COM
Zaterdag 14 mei - Disney Kids Place 12.00 uur tot 16.00 uur
Een terras vol activiteiten. Kom een spelletje spelen, een filmpje bekijken of
ga aan de slag aan de Mickey kleurtafel. Natuurlijk wordt er ook
geschminkt.
Disney in
winkelcentrum Koningshoek

Wij hebben dit weekend voor u een leuke
collectie KIPLING-tassen samengesteld!
Haast u, want de prijsjes zijn leuk:
20 tot 50% KORTING!
En uiteraard op = op en weg = weg
(Geldt niet opreeds afgeprijsde artikelen.)
Laatste kans om een leuk
ZOMERJACK
TE SCOREN!!!
NU 25%
KORTING
€ 7.49
angasius
steak-filet 1 kg € 3.99
Visfriet zak 1kg € 4.99
SPECTACULAIRE
ZOMERACTIE!
Alleen dit weekend
25% korting
OP ALLE ZOMERJACKS!
DONDERDAG 12 T/M ZATERDAG 14 MEI
Funny Kids Store
Funny Kiddy Store
&
Nieuwstraat en Koningshoek, Maassluis
lunch & zo
Lunch & zo trakteert:
een gebakje voor elke klant.
Lunch & zo (voorheen Dis-Hoek)
Winkelcentrum Koningshoek, Maassluis
010-5925434 • Gratis Wi-Fi
Ma t/m za geopend van 8.00 tot 20.00 uur
BEZORGEN? www.lunchenzo.nl
st st
VV
Join the Mimoneda Hype
Nu online
te bestellen bij:
trends and watches.nl


www.trendsandwatches.nl


van Es trends and watches
Koningshoek 92.312
Maassluis 010-5911119
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 9
DESKUNDIG EN
BETROUWBAAR!
Zuidvliet 4, 3141 AL Maassluis Tel. 010-5939090 info@opschoor.nl
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.OPSCHOOR.NL
̈MAASSLUI S
Buis 105
Leuk en modern ingericht 3 KAMER APPARTEMENT MET LIFT
op de 1e verdieping en berging in de onderbouw. De
woning kan zo betrokken worden en beschikt over een
moderne keuken (2005) met inbouwapparatuur, een
nieuwe badkamer (2008), laminaatvloeren en glasvezel
behangen wanden.
̈Vraagprijs € 155.000,- k.k.
Merellaan 681
In de bekende Merellaan gelegen 5-kamerappartement
op de 6e verdieping met een royaal zonnig balkon en
prachtig uitzicht op de Waterweg. Fijne royale woonkamer
met eenbijgetrokkenzijkamer. Eenwoning omnaar eigen
idee te verbouwen en in te richten.
̈Vraagprijs € 269.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Kievitstraat 2
Ruime 5 kmr hoekeengezinswoning met verzorgde tuin
aan voor- en achterzijde. Gelegen in een rustige straat
in de kindvriendelijke Vogelwijk gelegen dichtbij winkels,
scholen, park en openbaar vervoer. De woning is keurig
onderhouden en geheel v.z.v. hardhouten kozijnen en
dubbel glas.
Vraagprijs: € 209.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Wipperspark 58
Uitstekend verzorgde moderne eind-eengezinswoning
met uitbouwen fraai aangelegde achtertuin. Deze woning
heeft door de uitbouw in de woonkamer, het zijraam en
de schuifpui een zeer lichte en sfeervolle living. De fraaie
achtertuin (ZW) is modern ingericht met sierbestrating
en vijver.
̈Vraagprijs € 269.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Zuidvliet 113
Zeer ruime en prima onderhouden eengezinswoning,
type drive-in, met ruime GARAGE en tuin (Z). De woning
is heerlijk licht ingericht met spachtelputzwanden en
laminaatvloeren. Moderne open keuken, 2 badkamers en
balkon aan de slaapkamer. Privé parkeerplaats op eigen
oprit. In 2010 geheel geschilderd.
̈Vraagprijs € 275.000,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Watermolen 54
Uitstekend onderhouden en zeer licht ingericht 3 KAMER
HOEKAPPARTEMENT met lift op de 3e verdieping. De woning
is licht ingericht met spachtelputzwanden, fraaie lami-
naatvloeren en erkerraamaan de zijkant waardoor er veel
licht in de woning binnenkomt. Grote schuifpui naar riant
terras op het westen.
̈Vraagprijs € 269.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Jan Steenstraat 59
Uitst. gelegen hoekeengezinswoning ( met evt. garage)
en unieke zeer grote recent aangelegde zij- en achter-
tuin op het Z. met vrij uitzicht over de Boonervliet. Deze
woning beschikt over 3 ruime slpkmrs en biedt uitgebreide
mogelijkheden tot uitbouwen en/of dakopbouw. Nieuwe
moderne kkn (2006) en badkmr (2007).
̈Vraagprijs € 242.500,- k.k.
(woning)
̈€ 20.000,- k.k. (garage)
Kamerlingh Onnesdreef 24
Perfect onderhouden en zeer ruimherenhuis met garage/
berging en parkeergelegenheid op eigen oprit. Grote ach-
tertuin op het Zuidwesten. De woning is wit en modern
ingericht met o.a. witte plavuizen met vloerverwarming,
woonkamer met grote schuifpui en open haard. Riante
woonkeuken, grote slaapkamers en riante vergrote luxe
badkamer.
̈Vraagprijs € 380.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Koekoekstraat 36
Uitstekend onderhouden 3-kamerappartement op de 1e
verdieping met berging in de onderbouw. Deze woning
is recent geheel voorzien van nieuw kunststof kozijn-
werk met dubbel glas, heeft moderne laminaatvloeren
in woonkamer en slaapkamers en biedt vrij uitzicht aan
voorzijde. Let op de mogelijkheden van de starterslening!
̈Vraagprijs € 155.000,- k.k.
̈MAASSLUI S
Stationsweg 36
Uitstekend onderhouden GARAGEBOX opgesloten terrein
nabij station Maassluis centrum. De garage is v.z.v. electri-
citeit, verlichting en elektrische verwarming. Afmetingen:
5.75 x 2.80 m.
Erfpachtcanon: € 231,19 per jaar. Aktieve VVE:
€ 90,= per jaar. Oplevering: per direct mogelijk.
̈Vraagprijs € 26.500,- k.k.
̈MAASSLUI S
Van der Horststraat 9
Mooi verbouwde 4-kmr eengezinswoning met een terras.
De royale ruimte op de b.g. is verdeeld in een sfeervolle
woonkmr en een grote woonkeuken; de
gehele woning is vzv laminaatvloeren, kunststof kozijnen
met dubbel glas. Op de 1e verd. 3 slaapkmrs en een ruim
beschut terras. Een prettige starterswoning. op een leuke
plek in het centrum!!
̈Vraagprijs € 182.500,- k.k.
̈MAASSLUI S ̈MAASSLUI S
Jacob van Heemskercklaan 5
Zeer fraai en modern ingerichte NIEUWBOUW
EENGEZINSTUSSENWONING met tuin (ZW). Gelegen in de
nieuwbouwwijk Balkon aan de oevers van de Nieuwe
waterweg. De woning is strak en licht ingericht met o.a.
zeer fraaie inbouwkeuken en luxe badkamer. 5 slaapka-
mers en aparte wasruimte. Een fantastische woning omzo
te kunnen betrekken.
̈Biedingen vanaf € 295.000,- k.k.
worden in overweging genomen.

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W

N
I
E
U
W
IN
P
R
IJS
V
E
R
LA
A
G
D

N
I
E
U
W
Schipluiden – Op zoek naar verdieping?
Sta je voor een moeilijke keuze?
Benieuwd naar jouw passies en je eigen
wijsheid? Meer inzicht in jouw plek
binnen je familie? Allemaal vragen
waar je misschien wel antwoord op wilt.
Willy van Leeuwen is spoorzoeker en zij
helpt graag mensen hun eigen spoor te
volgen. Nieuwsgierig hoe zij dat doet?
Bezoek dan haar informatieworkshop,
gewoon, om eens te zien wat Willy voor
jou kan betekenen.
Energie en levensvreugde
“Iedereen kan zijn eigen spoor volgen en ik
wil mensen daarbij inspireren. Met mijn le-
venservaring en enthousiasme kan ik men-
sen aansporen en in beweging krijgen.”

Willy verloor een aantal jaar geleden plot-
seling haar man door een bedrijfsongeval.
Zij bleef met twee kleine kinderen achter
en was het spoor bijster, zoals zijzelf meldt.
“Toch wist ik dat het weer goed zou komen
maar dat ik door deze moeilijke tijd heen
moest.” Eerst met kleine stapjes totdat zij
weer richting voelde. Gaandeweg ontdekte
Willy haar talenten en haar passies voor fa-
milie, taal en kleur. Samen vormt dat een
boeiend en krachtig geheel. “Sterker nog:
het geeft mij energie en levensvreugde.
Dat gun ik iedereen en daarom wil ik graag
mensen helpen op hun spoor.”
Ont-moeten
Willy geeft o.a. workshops. Onlangs startte
een nieuwe groep waarbij de deelnemers op
zoek gingen naar hun plek binnen de eigen
familie. “Waar praat je over met je familie,
welke thema’s en talenten zijn er, met wie
voel je je verbonden? Tijdens de workshop
kijk je in een kleine groep met respect naar
jouw familie en die van de ander. Je luistert
naar elkaar en kunt elkaar vragen stellen.
Ook door visualiseren en intuïtief tekenen
vind je antwoorden, ook al klinkt dat mis-
schien in eerste instantie wat vaag. “Soms
kom je dingen tegen waar je je niet van be-
wust was, dat is mooi.”
Confronterend? Heb je er durf voor nodig?
“Ach, zo zou ik dat niet willen stellen. Een
open, onderzoekende houding is genoeg. Ik
ben onder de indruk van wat er spontaan
groeit binnen zo’n groep. Het ont-moeten
staat centraal en dat voel je.”
Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan
eens op de site van Willy en volg haar
spoor: www.spoorzoeker.nu . Je kunt ook
naar één van de gratis informatieworkshops
komen om zelf te ervaren waar Willy jou
in zou kunnen helpen en hoe een workshop
verloopt.
Er zijn twee informatieworkshops gepland
op korte termijn: op woensdagavond 18
mei 2011 in De Dorpshoeve in Schiplui-
den, Keenenburgweg 10, van 20.00 uur tot
21.00 uur. Woensdagavond 15 juni 2011 is
er een informatieworkshop in Het Meisjes-
huis in Delft, Oude Delft 112 van 19.30 uur
tot 20.30 uur. Na de vakantie bent u wel-
kom in Maassluis voor een gratis infor-
matieworkshop op 30 augustus 2011 in het
Luxor gebouw aan de Van der Horststraat
29, van 20.00 tot 21.00 uur. Graag vooraf
aanmelden via 06-304 75 714 of via
willy@spoorzoeker.nu
“Ik geloof dat iedereen de kracht en de wijs-
heid heeft om zijn eigen spoor te volgen.
Samen aandacht en energie geven aan po-
sitieve dingen, dat is belangrijk want dan
krijgt het de gelegenheid om te groeien!
Samen op zoek naar jouw spoor? Gratis informatieworkshops
Het ont-moeten staat centraal en dat voel je.
Ook voor pcdicurc cn protcïnc dicct (4-10 kiIo afvaIIcn p/mnd)
epilennium.nl
kllNlfk voor HUlD-
OfDffMTHfRAPlf
cn
vcrantwoord afvaIIcn
Lpííenníum Muussíuís
Medísch Centrum ºDocverk¨
De Víoot 206 c
teí. 0l0 24 67 660
Cevestígd ín Rotterdum, Schíedum ín het Vííetíund
zíekenhuís en per meí 20ll ín de Zorgbouíevurd Rotterdum.
S
i
n
d
s

1
9
9
9
TfN kOUSfN AANMfT
NC \CNDVLRZCRCl
P l f Of Df f MT Hf RA
ll L ACNL - 1HL RAl
( 1 2 1 7 + $ 5 (
7 ( 1 $9 ¥ 1( 3 5 2'8& 7
AllL Ll11LlLN1HLRA
S f C O U P f R O
llLS llCMLN1VLLl
l f fNDfRMOlOG
®
C L C A M C L l L A
OPEN HUIS DONDERDAG 12 MEI VAN 18.30 TOT 20.00 UUR
EN ZATERDAG 14 MEI VAN 11.00 TOT 12.30 UUR.
MAASSLUIS ZUIDDIJK 46
Uniek woonhuis! Zeer sfeervolle dijkwoning met karakteristieke
details gelegen in het gezellig centrum van Maassluis. Alle voor-
zieningen als winkels, terrasjes, O.V. en uitvalswegen zijn binnen
handbereik. De woning is een gemeentelijk monument.
Indeling: entree; hal; sfeervolle lichte woonkamer met open-
haard partij, knus hoekje en deuren naar het balkon: trap naar
souterrain met een sfeervolle open keuken voorzien van diverse
inbouwapparatuur en openslaande deuren naar de achtertuin
op het zuiden; badkamer met lig/douchecombinatie en wastafel;
opstelplaats C.v ketel en aansluiting wasmachine en droger.
1e etage: overloop met bergkast; slaapkamer; gezellige tuin/slaap-
kamer.
2e etage: kleine overloop; royale gezellige slaapkamer; badkamer
met toilet en wastafel. Dakkapel zowel aan de voorzijde als de
achterzijde.
Bouwjaar ca. 1892. Inhoud ca. 400 m
3
, 120 m
2
woonoppervlak en
116 m
2
grond met erfpacht. De woning is goed onderhouden en
voorzien van dubbel glas. Oplevering in overleg. Een sfeervolle
woning met veel leefruimte die zeker uw bezichtiging waard is.
Unieke lage prijs… NU VOOR € 298.000,- K.K. -
Woning moet verkocht worden.
Q Airco service
Q APK
Q Onderhoud
Haven 45 - 3143 BD Maassluis
Tel. (010) 591 28 35
info@autobedrijfkoree.nl
www.autobedrijfkoree.nl
Te koop in Maasland; Plantage 3
Goed onderhouden eengezinswoning met
stenen berging. Deze woning is gelegen op eigen
grond in een rustige straat nabij de dorpskern
van Maasland.
Vraagprijs € 225.000,- k.k.
Voor meer informatie:
www.mijnhuisverkopen.nl/
Tel.: 010-5916486 06-24697671
Aanbieding voor het voor-
jaar!! Speciale prijzen!
Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken,
badkamer, toilet of vloer
willen laten betegelen.
Ook voor het stukadoren
kunt u bij mij terecht.
VANAF NU TIENERYO-
GA bij yogastudio Bloem
in Maassluis en Hoek van
Holland! Verbetert leer-
prestaties, zelfvertrouwen
en balans! info: www.yo-
gastudiobloem.nl
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
BEGINNEN
MET RIJLESSEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
Wij hebben liefde voor groen

Uw tuin, onze passie !
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
Voor ALLE soorten huis-
en autosleutels:
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
Autosleutel nodig? Kijk
op:
www.autosleutels.com
CURSUS ZWANGER-
SCHAPSYOGA voor ont-
spanning, werken aan je
conditie, gezelligheid, en
een goede voorbereiding
v.d. bevalling. www.yoga-
praktijk-maassluis.nl / tel.
06-28.20.12.50
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 10
Nieuwe website
voor Varend Corso
Westland
De website van het Varend Corso is
vernieuwd. In de nieuwe versie van
de website is veel aandacht besteed
aan een goede informatievoorziening
over de route en de activiteiten rond-
om het corso. Er is gekozen voor een
rustige en heldere uitstraling. Natuur-
lijk zijn ook de prachtige foto’s van
eerdere corso’s gewoon meeverhuisd
naar de nieuwe site. Ieder jaar weten
tienduizenden nationale en interna-
tionale bezoekers de weg te vinden
naar de website van het Varend Cor-
so, zeker tijdens de corsodagen als de
stoet live te volgen is. Al het nieuws
rond het corso is ook te volgen via de
social media: facebook en twitter. De
prachtige, complete website met een
fris, nieuw uiterlijk is tot stand geko-
men door activiteitensponsor JEM-
id. Neem gerust een kijkje op www.
varendcorso.nl.
Twee minuten stilte is maar een
klein deel van de lange en nog altijd
indrukwekkende plechtigheid tij-
dens dodenherdenking. Honderden
belangstellenden, van jong tot oud
woonden de herdenking bij.Loods-
boot 19 die op een mijn liep, het vlag-
incident en de vele Maassluizers die
het leven lieten in de Tweede We-
reldoorlog zorgen ervoor dat Maas-
sluis wel uit de oorlog is, maar dat de
oorlog nog altijd in veel Maassluizers
zit. De herdenkingsbijeenkomst bij
het oorlogsmonument aan het Prinses
Julianaplantsoen werd bezocht door
vertegenwoordigers van politieke
partijen, oud-strijders en scholieren
van het Lentiz Kastanjecollege en tal
van maatschappelijke organisaties.
Rode jassen van de Rode Kruis vrij-
willigers, die bloemen neerleggen bij
het monument roepen ook het beeld
op dat oorlog niet alleen iets is uit het
verleden, maar nog elke dag in de we-
reld actueel is.
Foto: Roger van der Kraan.
Twee minuten stilte
Zonder de trossen los te gooien en
de haven van Maassluis uit te varen,
was het museumschip Hudson op 27
april jl. aanwezig bij de herdenking
van de slachtoffers van het ss Slamat
in de Grote Sint Laurenskerk te Rot-
terdam.
Op die dag werd in 1941, 70 jaar ge-
leden, het passagiersschip ss Slamat
van de Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd op de Middellandse Zee door
de Duitsers tot zinken gebracht.
Dit werd de grootste ramp van de Ne-
derlandse Koopvaardij.
Door Stichting Koopvaardijperso-
neel 40-45 was het bestuur van de
Hudson benaderd, of het museum-
schip Hudson aan deze herdenking
wilde deelnemen.
Om het bijzondere verhaal van de
Zeesleper Hudson tijdens de 2e We-
reldoorlog op bijeenkomsten buiten
de Hudson te kunnen promoten, heeft
het bestuur 3 banner panelen aange-
schaft. Hierop staat informatie over
het museumschip Hudson. Ook de
flyers zijn vernieuwd.
Op 4 mei waren 2 bestuursleden aan-
wezig bij de kranslegging bij het mo-
nument “De Boeg” te Rotterdam.
Namens stichting “Help de Hudson”
hebben zij daar een krans gelegd voor
de tijdens de 2e Wereldoorlog omge-
komen bemanningsleden in de zee-
sleepvaart.
Wilt u meer weten over het museum-
schip Hudson kijk dan onder:
www.museumschiphudson.com en
voor meer informatie over het ss Sla-
mat kijk dan onder :
www.krlmuseum.nl/slamat
Museumschip Hudson herdenkt
De bezuinigingsplannen van defensie
hebben ook effect op de mijnenjagers
van de Koninklijke Marine. In 1984
werd een van de vijftien nieuwe mij-
nenjagers voor de marine ‘Maassluis’
genoemd. Naast de codering ‘M856’
had de mijnenjager de scheepsnaam
Maassluis. Alle
schepen van de
‘Alkmaar-klasse’
kregen namen van
steden. De nieuwe
mijnenjagers wa-
ren van een revo-
lutionair ontwerp,
omdat de schepen
van polyester wer-
den gebouwd. In
de loop der jaren
hebben diverse
mijnenjagers be-
zoeken gebracht
aan de Maassluise
haven, ook als de
Hr. Ms. Maassluis
niet beschikbaar
was. Vooral tijdens
de Furieade was de
marine vaak pre-
sent en dan bracht
de commandant
van het bezoekende
schip altijd een be-
zoek aan de burge-
meester.
De afgelopen jaren
werd het al steeds moeilijker om een
schip af te vaardigen.
De laatste mijnenjager die Maassluis
bezocht was het zusterschip Hr. Ms.
Makkum. Deze week is in Den Helder
bekend geworden dat de mijnjagers
Maassluis, Haarlem, Hellevoetsluis
en Middelburg worden stilgelegd. De
politiek moet dan bepalen of de sche-
pen worden ontmanteld of verkocht.
De ruim 27 jaar durende band tussen
het gemeentebestuur en de Konink-
lijke Marine zal dan waarschijnlijk
verdwijnen.
In 2004 bezocht de Hr. Ms. Schiedam de 25ste Furieade. Foto: Roger van der Kraan.
Toekomst Hr. Ms. Maassluis onzeker
Midden-Delfland – Vindt u het leuk
om af en toe wat cultuur te snuiven
maar heeft u geen zin of tijd om veel
energie in het daaraan voorafgaande
selectieproces te stoppen, dan bent u
bij de Culturele Vereniging Masalant
aan het juiste adres. Masalant beijvert
zich al ruim 55 jaar om kunst en cul-
tuur dichter bij de mensen te brengen.
De vrijwilligers hebben er kennelijk
een neus voor om precies de uitvoe-
ringen van veelbelovende
talenten voor cabaret en
toneel te selecteren, ze
zoeken interessante spre-
kers voor hun lezingen en
brengen aantrekkelijke
muziek naar Maasland
en omstreken. Een (her-
nieuwde) kennismaking
met de organisatie is hier-
bij dus wel op zijn plaats.
Masalant voor Maaslan-
ders èn alle andere geïn-
teresseerden!
Kunst en cultuur voor
iedereen
Ooit werd Masalant in
het leven geroepen om
de inwoners van het dorp
Maasland op eenvoudige
en aangename wijze in
contact te brengen met
kunst en cultuur. “Om
wat meer vertier en mu-
ziek naar het dorp te
brengen. Ook ging men
wel samen op stap,” meldt
de historie. “Het vorige bestuur heeft
dat jarenlang met heel veel inzet ge-
organiseerd.” Maar omdat Masalant
ook met de tijd mee wil gaan, is men
gestart met een nieuwe aanpak, juist
omdat veel mensen hoe langer hoe
meer hun uitjes via internet regelen.
Tot voor kort was Masalant dan ook
een echte vereniging met leden en een
lidmaatschap. Met tomeloze energie
werd er een uitgebreid programma
samengesteld waarbij de leden een
keuze konden maken uit cabaret, to-
neel, muziek, show, dans en ballet,
films en lezingen. Het is duidelijk dat
het in kaart brengen van de wensen
van de leden enorm veel tijd en or-
ganisatietalent kostte waarbij de lief-
hebbers ook nog eens konden profi-
teren van een aantrekkelijke korting.
Dat laatste is gebleven maar wat de
opzet van het programma betreft, is
er het een en ander gewijzigd.
Kwaliteit in eigen omgeving
“Er is tegenwoordig zoveel te doen en
het aanbod is enorm. Wij merkten dat
onze trouwe leden vooral veel belang-
stelling hadden voor de door ons ge-
organiseerde eigen voorstellingen in
De Pynas, in Vlietzight en in Theater
Schuurkerk.” Regionaal en met zorg
gekozen dus, zo is de vereniging ook
ooit begonnen. Het bestuur, in nieuwe
samenstelling, heeft daarom de voor-
keur uitgesproken zich in het seizoen
2011-2012 toe te leggen op de selectie
van bijzondere cabaret voorstellingen
in Maassluis en een leuke filmavond
met buffet, een lezing over Midden-
Delfland en een gezellige avond met
Nederlandstalige kleinkunst in de
eigen vertrouwde Pynas om uiteinde-
lijk het seizoen in maart 2012 af te
sluiten met iets heel bijzonders: een
tapasbuffet en workshop Salsa dan-
sen. Het lidmaatschap is losgelaten,
u betaalt dus alleen voor een abonne-
ment of losse voorstelling. Bovendien
is iedereen, dus ook de mensen van
buiten Maasland, van harte welkom
om van het aantrekkelijke program-
ma gebruik te maken.
Abonnement
“Natuurlijk zorgen we wel voor een
leuke korting op de toegangsprijs via
het Cabaret Abonnement,” vertellen
de dames van de organisatie. “Vier
voorstellingen voor slechts 50 euro,
waarbij u dus vier avonden heerlijk
gaat genieten van sketches, grappen
en grollen van Oeloek, Ronald Smink
en Yore Rienstra en stand-up come-
dy van Anuar. Jonge talenten, die al
eerder in de prijzen gevallen zijn. U
kunt zich daarvoor tot 1 september
inschrijven en uiteraard staan bij-
zonderheden hieromtrent vermeld op
onze website www.masalant.nl . Het
blijft echter mogelijk om via de Cul-
turele Vereniging Masalant ook van
één of meerdere avonden gebruik te
maken. Houd de Schakel maar in de
gaten voor meer informatie. U vindt
daar en op de website overigens ook
informatie over een geplande kin-
dervoorstelling en enkele extra film-
huisavonden gecombineerd met een
gezellige maaltijd. U kunt natuurlijk
ook bellen met Emmy Muller, de se-
cretaris van de vereniging: 010 – 592
30 46.
Aantrekkelijk programma
Het bestuur beseft dat het voor de
trouwe leden een ingrijpende wijzi-
ging is nu het algemene programma is
ingekort tot een regionaal gebeuren.
“Maar wij hopen dat u zich met ons
nieuwe aanbod thuisvoorstellingen
verbonden blijft voelen met de Cultu-
rele Vereniging Masalant. Wij zullen
ons met plezier en enthousiasme blij-
ven inzetten om kunst en cultuur in
ons mooie dorp te brengen,” zeggen
de vrijwilligers die het programma
puur uit liefde voor de cultuur heb-
ben samengesteld.
Er zijn geen commerciële belangen
en Masalant geniet geen subsidie.
Maar het bestuur vindt het wel een
uitdaging om iets moois aan te bie-
den. Overigens zijn nieuwe vrijwil-
ligers van harte welkom om hun en-
thousiasme en ideeën te delen.
Enkele enthousiaste bestuursleden van de Culturele Vereniging Masalant.
Nieuw programma èn nieuwe aanpak
Culturele Vereniging Masalant
door: Loes Kuiler
Afgelopen week heeft Ruth van He-
mert van het jubilerende bedrijf Van
Hemert Wo/Man in Maassluis een
fiets, de te winnen prijs uit hun jubile-
umfeestmaand maart
2011, mogen overhan-
digen.
De winnares, me-
vrouw Petra Vree ken
uit Maasland, kreeg
van Ruth een zeer
fraaie stadsfiets van
het merk VANMOOF
uitgereikt. Deze su-
perstoere ’niet kapot
te krijgen’ damesfiets
is door het damesbroe-
kenmerk MAC be-
schikbaar gesteld aan
Van Hemert Wo/Man
ter ere van hun 120-ja-
rig jubileum.
Petra: ”Ik ben echt
heel blij met deze
mooie fiets en met
mijn aankoop bij Van
Hemert. Je doet wel
vaker mee met zo iets
maar rekent eigenlijk
nergens op. Nu ben ik
dan eens de gelukkige
en dat is echt heel leuk.
Hartelijk dank.”
Ruth: ”Dit zijn toch
wel de kroontjes op ons
120-jarig jubileum. Dat
MAC ons zo’n mooie
fiets ter beschikking stelt is echt ge-
weldig. Het bevestigt toch dat wij iets
goed doen. Zij ook uiter aard, want
het is een prachtig broekenmerk dat
wij graag verkopen! Het loont echt
de moeite ook de komende maanden
onze winkel te bezoeken, want wij
hebben nog veel meer verrassingen
voor onze klanten in petto.
Iedereen is van harte welkom aan de
Noordvliet 49 in Maassluis.”
Petra Vreeken wordt, voor de winkel van Van Hemert Wo/Man, door Ruth gefeliciteerd met
de door haar gewonnen VANMOOF stadsfiets.
”Ik dacht aan een camera of zo iets, maar nooit aan een fiets!”
Van Hemert Wo/Man reikt fiets uit
Open dag bij
Harmonievereniging
Euterpe
Zaterdag 21 mei 2011 zet Harmonie-
vereniging Euterpe haar deuren wijd
open voor alle mensen die geïnteres-
seerd zijn in harmoniemuziek of het
leren bespelen van een instrument.
Vanaf 13:00 is iedereen jong en oud
van harte welkom om te ervaren hoe
het is om geluid uit een trompet of kla-
rinet te krijgen. Gaat de voorkeur uit
naar slagwerk, ook het slaan van een
ritme op een trom behoort tot de mo-
gelijkheden. Er worden die middag
verschillende workshops gegeven.
Daarbij wordt bijvoorbeeld verteld
wat de beste manier is om een toon
uit een instrument te krijgen en kan
dat ook uitgeprobeerd worden. Deze
manier is voor elke instrument weer
anders. Er zullen die middag drie ver-
schillende workshops plaatsvinden;
een houtworkshop (klarinet en saxo-
foon), een workshop koperinstru-
menten en een workshop slagwerk.
Deze workshops worden afgewisseld
met twee keer een optreden van het
leerlingenorkest. Tijdens deze open
dag zijn er leden van Euterpe aanwe-
zig om al uw vragen over lessen en het
bespelen van een instrument te beant-
woorden. Ook zijn er informatiemap-
pen waarin alles terug te lezen is. We
hopen u, met of zonder uw kind(eren)
te mogen verwelkomen op deze open
dag. Het gebouw van Euterpe vindt
u aan het Doelpad, tegenover de par-
keerplaats van MVV ’27.
Tijdens Koninginnedag heeft u de
kraam van Euterpe op de Oranje-
markt kunnen bezoeken. Hier kon
onder andere het gewicht van een
hoorn geraden worden. Het gewicht
van de hoorn was 1470 gram. Mw. I.
van Vliet heeft dit gewicht het meest
benaderd en is de winnares geworden
van de cd-bon.
Schippop is een klein, intiem en ge-
zellig muziekfestival, dat jaarlijks
wordt gehouden op het evenemen-
tenterrein Tiendweg, te Schipluiden
(nabij Delft). Op 1 podium spelen 8
bands, van lokaal talent in de middag,
tot gevestigde namen in de avond.
Twaalf jaar geleden startte Schippop
met lokale bandjes. Sinds vijf jaar
heeft Schippop zijn blik vergroot en
is het een muziekfestival voor de hele
regio. Behalve dorpsgenoten komen
nu ook muziekliefhebbers van bui-
ten de gemeente langs deze muzikale
weg in aanraking met het mooie en
culturele Midden-Delfland.
Datum van Schippop verplaatst
naar 25 juni
Er wordt nogal eens wat georga-
niseerd in Schipluiden en met een
overvolle activiteitenkalender wil
het wel eens voorkomen dat agenda’s
overlappen. Om alle activiteiten ten
volste tot hun recht te laten komen, is
besloten Schippop 2011 een week te
verzetten naar zaterdag 25 juni.
Helaas was er dit jaar wat onduide-
lijkheid over de datum van Schippop.
Normaal gesproken vindt dit festival
plaats op de eerste zaterdag van juni.
Echter, de feestdagen vallen nogal
laat in het seizoen dit jaar waardoor
dit weekend samenvalt met Hemel-
vaart. Vervolgens bleek het in juni
erg druk te zijn met evenementen en
een openlucht toneelstuk waardoor
is besloten deze editie van Schippop
eenmalig in het laatste weekend van
juni te laten plaatvinden.
Schippop op nieuw terrein:
het gras van de buren
is weldegelijk groener!
Het is duidelijk een jaar van veran-
dering. Naast de wat ongebruikelijke
datum, is er dit jaar namelijk ook
sprake van een overgang naar een
nieuw terrein. Vanwege onze groei,
verhuist Schippop naar het grasveld
van de buren: de tennisvereniging
van Schip luiden. Groots nieuws dus,
want hiermee wordt het festivalter-
rein twee keer zo groot! Wij bedan-
ken de handbalvereniging voor de
goede samenwerking van de afgelo-
pen 5 jaar.
De overstap naar een groter terrein
was al jarenlang een droom van de
organisatie van Schippop. En na het
succes van afgelopen jaar durven we
de stap aan. Daarnaast hebben we dit
jaar uitgekozen om gecontroleerd de
overstap te kunnen maken. Hoewel
Schippop ieder jaar groeit, was er nog
geen noodzaak tot uitbreiding. Dit is
voor ons een veilige manier om te tes-
ten hoe een groter terrein bevalt. Een
nieuw terrein gaat gepaard met veel
verandering. Nu kunnen wij ervaring
opdoen en het festival optimaliseren
voordat het bezoekersaantal verder
stijgt en nog meer voorzieningen ver-
eist.
Programmering van Schippop is
bekend
Inmiddels is de gehele line up be-
kend en heeft de organisatie ook dit
jaar een mooie selectie gemaakt van
(inter)nationale bands.
Zo is er de dromerige pop met jazzy
invloeden van November’s Dream, de
gevoelige en catchy popsongs die uit-
nodigen tot dansen van Moonpilot, de
oprechte emotie zonder opsmuk in de
gitaarliedjes met subtiele folkinvloe-
den van Case Mayfield, de wonder-
schone Indiepop uit Vlaanderen van
Marble Sounds, de even zomerse als
aanstekelijke “folk and roll” van The
Tunes waarbij stilstaan schier onmo-
gelijk is, de strak gepolijste popsongs
van 3FM Serious Talent Kensington,
de exotische en melancholische maar
ook opzwepende zigeunersound van
Zorita en tot slot de zinnenprikke-
lende en pompende eclectische elec-
trofunk van Baskerville.
(Meer informatie over de bands is te
vinden op de site van Schippop onder
‘Programma’)
De keuzes van Schippop
November’s Dream
“Stonden eerder in finale van de
Haagse Popprijs en wonnen Mon-
sterpop. Een lokale band met poten-
tie dus, waarbij Schippop een logisch
gevolg is.”
Moonpilot
“Winnaar OngekendTalent contest,
maar stond al een tijd op onze short-
list.”
Case Mayfield
“Op zoek naar een rustpunt in het
programma verwachten wij dat Case
Mayfield, slechts bewapend met gi-
taar, het aanwezige publiek weet te
betoveren met zijn mooie nummers.”
Marble Sounds
“Schippop heeft een warme band met
België en is altijd op zoek naar aan-
stormend Belgisch talent, dat mooi in
het rijtje past tussen Triggerfinger en
The Van Jets.”
The Tunes
“Als een band overdag in een koffie-
tent al een feest weet te maken waar-
bij het publiek op de bar danst, dan
kan het optreden op Schippop niet
anders dan een mooi feest worden.”
Kensington
“Hier staat een band die volgend jaar
niet meer te betalen is voor ons.”
Zorita
“Hun optredens tijdens het lokale fes-
tival Cult Royale bevestigde dat we te
maken hebben met een unieke band
die een groter podium verdient.”
Baskerville
“Optredens op Lowlands en Sziget
zorgden voor een ongekend dansfes-
tijn. Baskerville op Schippop wordt
episch.”
Tijdschema
15:00 - 15:45 November’s Dream
16:15 - 17:00 Moonpilot
17:15 - 17:45 Case Mayfield
18:00 - 18:45 Marble Sounds
19:15 - 20:00 The Tunes
20:30 - 21:15 Kensington
21:45 - 22:30 Zorita
23:00 - 0:00 Baskerville
Moonpilot winnaar van de Onge-
kend Talent contest
De band Moonplilot heeft via een
internetstemming in NCRV’s Onge-
kend Talent contest een podiumplek
op Schippop gewonnen.
Begin maart konden diverse bands
zich inschrijven voor de Ongekend
Talent contest om een podiumplek op
Schippop te bemachtigen. Maar liefst
209 bands hadden zich ingeschreven.
Vanaf 18 maart, toen de inschrijving
sloot, kon er volop gestemd worden.
Via Twitter, Facebook en andere so-
ciale media probeerden bands stem-
men te winnen om op 1 april in de top
5 terecht te komen. Dat is uiteindelijk
Moonpilot, Refulgence, Tusk, Mar-
tial Mouse en No Comment gelukt.
Uit deze 5 had de Schippop organisa-
tie de lastige taak om de uiteindelijke
winnaar te kiezen. Na een week van
beraad werd een beslissing genomen.
Hoewel de organisatie te spreken was
over de kwaliteit van alle inzendin-
gen, was deze beslissing unaniem.
En de winnaar is Moonpilot! De band
was per ongeluk vorige week al tot
winnaar uitgeroepen, doordat zij de
meeste stemmen hadden verzameld,
maar na beluistering van hun muziek
bleek al snel dat de band muzikaal
veel te bieden heeft. Ze stonden dus
niet voor niets op nummer 1.
Schippop biedt:
topbands van de toekomst
Schippop staat al jaren garant voor
een uitgekiend programma van bands
die op het punt van doorbreken staan
maar nu nog gratis en van dichtbij
bewonderd kunnen worden op onze
knusse festivalweide.
Acts als Triggerfinger, DeWolff, A
Silent Express, Mala Vita, The Van
Jets, Destine, Chef’ Special... alle-
maal staan ze tegenwoordig op grote
festivals maar nog niet zo lang ge-
leden gaven zij op Schippop acte de
presence met fantastische optredens!
Voor de bands die op Schippop 2011
Schippop: het leukste gratis festival in de polder
aantreden ligt bij voorbaat een mooie
toekomst in het verschiet, het is maar
dat je het weet en... dat je erbij bent!
Kleinschalig festival
met grootse voorzieningen
Catering Op het festivalterrein zijn
een aantal cateraars aanwezig, die
zorgen voor de inwendige mens.
Van pannenkoeken, pasta salades
tot broodje hamburgers, je kunt rond
etenstijd lekker op het terrein blijven
en je hoeft dus niets van de muziek
missen.
Kinderactiviteit Net zoals vorig jaar
organiseert Kinderdagverblijf ’t Kic-
kertje tussen 15:00 en 18:00 uur di-
verse activiteiten voor kinderen. Ter-
wijl uw kinderen onder professionele
begeleiding worden vermaakt kunt u
zelf genieten van muziek en een bier-
tje. Ideaal toch?
Schippop is mogelijk gemaakt
door vrijwilligers en sponsoren
Schippop wordt volledig georgani-
seerd door vrijwilligers. Tijdens het
festival zelf steunt de organisatie op
de hulp van medewerkers die zich
allen geheel belangeloos inzetten
om dit sfeervolle festival mogelijk te
maken. Schippop kan altijd nog een
extra handje gebruiken, dus als jij on-
derdeel wilt zijn van het leukste gratis
festival in de polder, meld je aan als
vrijwilliger via de website!
Daarnaast wordt Schippop financieel
en/of door middel van sponsoring in
natura ondersteund.
Blijf op de hoogte van Schippop
Website Alles wat je wilt weten over
Schippop en meer is er te vinden. Kijk
dus snel op www.schippop.nl! Op de
website kun je je ook gemakkelijk
aanmelden voor de Schippop nieuws-
brief waarbij je het laatste nieuws
rond Schippop per e-mail ontvangt.
Sociale media Ook op Facebook, Hy-
ves, Youtube, en Twitter is Schippop
te vinden. Via deze kanalen blijf je op
de hoogte van het allerlaatste nieuws,
bekijk je de interviews die we dit jaar
met de bands zullen houden en check
je video / audiofragmenten van de
aankomende Schippop acts. Alvast
de muziek van de verschillende acts
beluisteren? Check dan Schippop’s
eigen Spotify playlist.
Tot slot
Een iets grotere weide met voor ie-
dereen een plekje op het gras, nog
meer voorzieningen voor de inwen-
dige mens, een heel leuk kinderpro-
gramma, top acts, fantastisch weer en
dat allemaal gratis! Parkeren kan op
loopafstand en is helemaal voor niets.
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 11
Koopsom vanal ¼ 44.º75,00 cxcl. BTW. v.on.
Diìcks MccsLcischap is ccn iniLiaLicl van: Tcunisscn + Bcicndsc VasLgocd PioìccLcn Holman Bouwgiocp Van Micilo Bouw
TE KOOP/ TE HLLR
Representatieve en muItitunctioneIe bedrijts- en opsIagunits (v.a. ca. 30 m² t/m 534 m²)
(gclcgcn op bcdiiìvcnLciicin Hondcidland Lc Maasdiìk)
BaLcnbuig bcdiiìlshuisvcsLing
www.baLcnbuig-bhv.nl - T. 0174- 28 25 55
Tcunisscn + Bcicndsc VasLgocd PioìccLcn b.v.
www.Lcunisscnbcicndsc.nl - T. 0174- 64 00 00
Verkoop intormatie:
Impicssic cn maaLvociing BVO 30m
2
uniL.
Feeft u vraeen cver dlt cnderwerp: heemt u dan cp werkdaeen
tussen ¤.oo en 1;.oo uur ccntact cp met het Pedaecelsch Spreekuur:
telefccn: o1o-u6o u1 11. Meer lnfcrmatle cver vellle 0percelen ln
Maassluls kunt u lezen cp www.maassluls.nl cf cp www.c|emaassluls.nl.
VEILIG OPGROEIEN
k|nderen kunnen veer a||er|e| d|ngen bang z|jn. veer
het aIveerputje |n bad, veer brand, |nbrekers, eer|eg
eI enweer. haarmate ze euder werden, kemt sec|a|e
angst meer veer. k|nderen z|jn dan b|jveerbee|d bang
veer kr|t|ek, m|s|ukk|ng en aIw|jz|ng. Angst |s je
zergen maken em wat er a||emaa| kan gebeuren eI je
bedre|gd vee|en deer gevaar. k|nderen kunnen g|||en,
hu||en, veer gerustste|||ng naar hun euders rennen eI
het enderwerp van hun angst verm|jden.
Angst |s meesta| nutt|g, emdat het k|nderen veer-
z|cht|g maakt |n de buurt van een s|eet eI vreemde
mensen. Maar sems werdt de angst greter dan het
werke||jke gevaar. ßan be|emmert het een k|nd. A|s
dat veer uw k|nd ge|dt, kunt u het beste een hu|p-
ver|ener em adv|es vragen.
1|ps veer euders
º Praat met uw klnd cver zl|n cf haar anesten. heem
uw klnd serleus. 8ll|f rustle en vertel uw klnd cver
sltuatles waarbl| u zelf anestle was. vertel uw klnd
hce u hlermee cmelne. vraae eventueel hulp van
andere klnderen cm uw klnd te helpen.
º Ceef het ecede vccrbeeld en hcud uw eleen anest
cnder ccntrcle.
ßAh6 ZIIh
v00k.?
º Leer uw klnd met anestlee sltuatles cm te eaan.
8l|vccrbeeld: eerst even dlep ademhalen, spleren
cnt spannen en aan lets leuks denken. 0f leer het
klnd zlchzelf mced ln te praten, zcals: 'Fet ls maar
een sprlnkhaan, hl| kan me eeen pl|n dcen'.
º Ccnfrcnteer uw klnd ln klelne stap|es met zl|n cf
haar anest. Fet kan uw klnd tl|d kcsten cm de
anest te cver wlnnen. Maar met tl|d, cefenlne en
veel aanmcedleen en prl|zen zal hl| cf zl| het
vertrcuwen krl|een, dat ncdle ls cm met de anest
cm te eaan.
º Als uw klnd bane ls vccr een mcnster dat u nlet
zlet, laat uw klnd het mcnster dan tekenen. u kunt
daarna samen met uw klnd het mcnster weesturen.
º Ca nlet te ver mee ln de anest van uw klnd dccr
bl|vccr beeld bepaalde sltuatles te verml|den.
0vermatlee be schermlne van cuders kan anest bl|
klnderen aanmcedleen.
www.vlncentkraan.nl
Te huur van particulier:
STA CARAVAN
voor 4 personen, 3 slaapkamers.
Op een gezellige familie camping
te Schijf in West Brabant.
Maak nu kennis met deze camping
voor een leuke prijs.
Voor en na seizoen voor 150 euro per week.
In het hoog seizoen voor 350 euro per week.
De camping is voorzien van een overdekt
zwembad, speeltuin, kantine, snackbar
en een wasserette.
Bosrijke omgeving voor leuke wandelingen.
Voor info tel. 06-22407009.
P.S. Vervoer kan geregeld worden.
Te huur per 1 juni 2011.
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Naar passend
vervoer
op zoek?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
Voetkundig Centrum De Loper
Schiedam- Rotterdam- Pijnacker - Maassluis
Tel.: 010 4710365
Aangesloten bij het L.O.O.P en Omni
P
ijn
lijk
e
v
o
e
te
n
?
R
u
g
k
la
ch
te
n
?
K
n
ie
k
la
ch
te
n
?
www.voetklachten.com

Met De Loper correctie-steunzolen kunt u weer comfortabel staan
en lopen zonder pijn.

De Loper correctie-steunzolen worden speciaal aangemeten
voor het verhelpen van uw klachten.

De Loper correctie-steunzolen kunnen in alle schoenen gedragen worden.

Eventueel klaar terwijl u wacht.
Geen verwijzing huisarts nodig
Erkend bij uw zorgverzekeraar
Sokken zonder elastiek
voor gevoelige benen.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Vlietzicht Maassluis:
“meer dan wonen alleen”
- 14 stadswoningen met tuin en berging
- unieke ligging aan het water en aan de rand
van het centrum
- eigen parkeerplaats
- energiezuinig dus ClimateReady
- complete keuken, toilet en badkamer
- zelf uw woning samenstellen via de website
- V.O.N. vanaf € 299.500,-
NOG ENKELE WONINGEN VRIJ. Meld u aan via de website:
www.vlietzichtmaassluis.nl of via 010-4335710 van Atta Makelaars
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 12
Evanos
Hobby & Nail-art shop
Nagels, Hobby & Hebbedingetjes
Donderdag 19 mei: Workshop voorjaars krans maken voor op de
deur of op tafel. Opgeven voor dinsdag 17 mei. Kosten € 15,-.
Natuurlijk hebben we nog steeds een heel groot assortiment
papier, knipvellen, enz. Ook alles voor uw nagels.
Kom snel eens gezellig langs en verbaas uzelf.
06-40909023 Reigerstraat 14, 3145 CT Maassluis
www.evanos-online-handelshop.nl
Nieuws van het
Wooninformatiecentrum
Maassluis
• Nieuw: de interne makelaardij van Maasdelta
is deelnemer geworden van het WIC Maas-
sluis. Middels o.a. een informatiepaneel is te
zien welke nieuwbouwwoningen en voorma-
lige huurwoningen te koop zijn in Maassluis.
• Het Wooninformatiecentrum (WIC) Maassluis
organiseert op zaterdag 14 mei tussen 10.00
– 12.00 uur een workshop Styling Verkoop
eigen huis. Judith Olsthoorn (Judith Olsthoorn
Styling Advies & Ontwerp) uit De Lier is aan-
getrokken om deelnemers aan deze workshop
te leren op welke wijze zij de eigen woning
aantrekkelijk en representatiever maken waar-
mee de verkoop van de eigen woning wordt
bevorderd. Er zijn nog enkele plekken vrij;
aanmelden bij het WIC 010-5904782 of mail:
info@wicmaassluis.nl Het is de bedoeling dat
de deelnemers foto’s en plattegronden van de
eigen woning meenemen naar de workshop.
Vanaf 9.30 uur staan koffie en thee klaar; klok-
slag 10.00 uur start de workshop bij het WIC
Maassluis.
• Nu de lente is begonnen, vestigt het WIC alle
aandacht op het Recreatiegebied Midden-
Delfland. Tot en met juni kunnen bezoekers
van het WIC hier terecht voor (gratis) wandel-
en fietsroutes, de maandagenda van Midden-
Delfland en allerlei ander boeiend informatie-
materiaal over dit prachtige gebied waarvan
Maassluis ook deel uitmaakt.
• Noteer nu alvast in de agenda: zaterdag 28
mei vindt de Dag van de Zeesleepvaart plaats
waarbij het WIC nauw betrokken is en een
feestelijk programma biedt voor de liefhebbers
van bootjes en schepen. Bij het WIC is het van
11.00 – 16.00 uur gezellig druk op het terras
met een gratis hapje en drankje en heel veel
muzikale optredens zoals Shantykoor Overstag
(12.00 - 13.00 uur), Het Waterwegkoor Maas-
sluis (13.00 - 14.00 uur) en The Harmony Mas-
ters o.l.v. Carel van de Wissel (14.00 - 16.00
uur). Voor de kinderen staat de ijscoman vanaf
12.00 uur klaar met heerlijk schepijs. Kom ge-
zellig langs!
• Het Wooninformatiecentrum is gevestigd aan
de Noordzee 10b en is geopend van di. t/m vr.
van 9.00 – 12.00 uur, zie ook
www.wicmaassluis.nl
Plantenverkoop
’Het Vlijtige Liesje’
Voor al uw perkgoed
direct bij de kweker!
Goede kwaliteit voor
zeer scherpe prijzen!
aanbieding:
Hortensia’s
3 stuks € 10,-
Geraniums
10 voor € 5,-
Lange Kruisweg 5 • 2676 BL Maasdijk
(naast de poelier)
Geopend:
Maaandag, dinsdag en donderdag
13.00 - 17.00 uur
woensdag, vrijdag en zaterdag
8.30 - 17.00 uur
Hét adres voor
repareren, vernieuwen
of plaatsen van >>>>>>
> Alle soorten
dakbedekkingen
> Zinken dakgoten
> Hemelwater afvoer pijpen
> Dakpannen
> Natuurleien
Gebr. van Ruyven B.V.
Van Ruyvenlaan 3A, 2685 LC Poeldijk
Tel. 06-22571340
E-mail info@ruyven-dak.nl
Internet: www.ruyven-dak.nl
Aangesloten bij ICTWAARBORG.
COMPUTERREPARATIE
ESSALU
Pinnen mogelijk.
010-5938090
WWW.ESSALU.NL // INFO@ESSALU.NL
PCI HD DVB-C TV en radio tuner.
Digitale kabel TV op de PC ?
Vanaf € 85,00* kan het.
*Caiway basic pakket aanbieding geldig tot 31-5-2011
Bel
Indien u het wenst kunnen wij hem ook bij u installeren.
HondenschoolDogGame
Dehondenschoolwaargetraindwordtinkleinegroepjesenwaar
hondencursistcentraalstaan.

PUPPYCURSUS
GEHOORZAAMHEIDSCURSUS1en2
SPORTENSPEL

06-41784382 info@doggame.nl
Trainingslocatie:Alb.Schweitzerdreef431,Maassluis www.doggame.nl
Wfstf
bbsecfjfo.
wmbbj
! 7/.
Ubsxfqvoukft
nfu!tftbn!fo!
{poofcmpfnqjuufo
7!tuvlt
! 2/
61
Bbocjfejohfo hfmefo wbo epoefsebh!23!nfj u0n!xpfotebh!29!nfj 3122
Xjolfmdfousvn!Lpojohtipfl Nbbttmvjt!. 121 6:2!68!97
xxx/cbllfsbnnfsmbbo/om
Dvqdblft
bbsecfj
! 2/
36
Lfj{fs.
csppekft
5!tuvlt
! 2/.
)wsjkebh!fo!{bufsebh*
Tandartsenpraktijk LIE aan de Lorentzdreef 40
is geheel gerenoveerd
en neemt door uitbreiding
weer NIEUWE PATIËNTEN aan.
De praktijk bestaat uit een echtpaar die beiden
tandartsen zijn.
Tevens is er ook
een MONDHYGIËNISTE werkzaam.
Inschrijven kan per mail of telefonisch.
Tandartsenpraktijk LIE
Lorentzdreef 40, 3146 BK Maassluis
Tel: 010-5916451
Email: tandartsenpraktijklie@gmail.com
Maandag t/m donderdag: 8.30-12.00 uur en
13.00-17.00 uur. Vrijdag: 8.30-12.00 uur.
WIJ ZIJN REEDS GESTART OP ONZE
NIEUWE LOCATIE OP “HET BALKON”
Door uitbreiding van ons team
met zowel een tandarts als een
mondhygiëniste nemen wij weer
nieuwe patiënten aan.
Telefonisch bereikbaar ma. t/m do.:
08.15 – 12.15 uur en 13.15 – 17.00 uur
vrij.: 08.15 – 12.00 uur.
Tel: 010 - 5914646
Email: info@tabrizi.nl
GEZOCHT:
ZATERDAGHULP
bij het gezellige
Kapsalon Mon Cherie te Maassluis.
En beschikbaar is om in te vallen
bij vakanties e.d.
Zaterdags van
08.00 tot 13.00 uur.
Tel.: 06-34346308
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
De hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland
en de Krimpenerwaard hebben vanaf 1 januari 2010 het
heffeneninnenvande belastingenondergebracht inéénnieuwe
organisatie: de Regionale Belasting Groep.
Vergadering algemeen bestuur RBG
Woensdag 1 juni 2011 van 14.00 tot 16.00 uur vergadert het algemeen bestuur van de
Regionale Belasting Groep(RBG) inde Odulphuszaal vanhet kantoor vanhet hoogheem-
raadschap van Schieland en de Krimpenenerwaard, Maasboulevard 123 te Rotterdam.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• vaststellen Jaarrekening RBG 2010
• vaststellen Begroting RBG 2012
U bent van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor melden
bij de receptie van het hoogheemraadschap.
Bekendmaking RBG
Besluit ter inzage
Het dagelijks bestuur van de RBG maakt bekend dat in zijn vergadering van 21 april
2011 de Leidraad Invordering 2011 RBG is vastgesteld.
De Leidraad Invordering 2011 RBG ligt vanaf heden gedurende 12 weken ter inzage bij
de recepties van de gemeenlandshuizen van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft en van
Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123 te Rotterdam.
De tekst van de Leidraad is ook te vinden op onze website. Let op: Binnenkort publiceren wij onze
bekendmakingen alleen via onze website www.derbg.nl.
WIE KOMI 8INNENKOkI ON$ ENIHOb$IA$IE IEAM VEk$IEkKEN?
W|j hebben een |euke boon voor jouI
Voor onze n|euwe prokt|jk oon de Longe 8oonestroot 10
|n centrum Mooss|u|s en onze prokt|jk V|oord|ngen zoekt
$tuur don een hondgeschreven so|||c|tot|e
met C.V. en pos|oto noor:
Vcn Zcncen C(IhcccnIie. Feice(|ccn 53. 313ó JJ V|cc(cincen.
Locot|e V|oord|ngen:
ke|ger|oon 53, 313ó JJ V|oord|ngen, te|. 010 - 474 ó2 1º
|n|o©ortho-v|oord|ngen.n|, www.ortho-v|oord|ngen.n|
Locot|e Mooss|u|s:
Longe 8oonestroot 10, 3142 CC Mooss|u|s, te|. 010 - 5º0 1º º8
|n|o©ortho-mooss|u|s.n|, www.ortho-mooss|u|s.n|
A| 15 joor spec|o||sf |n beuge|behonde||ngen.
Je op|e|d|ng wordf |nfern verzorgd/
- Kun je zcwe| ze|f:Icncic c|: cck in Iecmve(Lcnc ccec we(ken°
- 8en je hcncic. ncuwkeu(ic en ccec in p(eci:iewe(k°
- 8en je |ee(cie(ic°
- Vinc je heI |euk cm meI kince(en Ie we(ken°
- 8en je Ice ccn cnce( we(k cf een nieuwe we(kcmcevinc°
enthous|oste OkIHODONIIE-A$$I$IENIE$
voor 32 uur per week
Wij zijn c|: enice in ce (ecic lSC º001 cece(Iifcee(c {c.w.z. jcc(|ijk:e IceI:inc
ccc( een cncfhcnke|ijke ce(IifccIie-in:Ie||inc ccI wij vc|ccen ccn ce weIIe|ijke
ei:en ce:Ie|c ccn vei|icheic. infecIiep(evenIie. hyciëne. Levcecchecen.
Lekwccmheic mecewe(ke(: en ce ei:en vcn pcIiënIen)
Wij ceL(uiken een cepcIenIee(c Lehcnce|:y:Ieem wcc(ccc( Lehcnce|incen
vee| :ne||e( ve(|cpen en wcc(Lij vcc( kince(en een cek|eu(ce Leuce| ncc :Ieec:
mcce|ijk i:.
Wij zijn c|: enice in ce (ecic ce:pecic|i:ee(c in Lincuc|e C(IhcccnIie. wcc(Lij
ce :|cIje: cnzichILcc( ccn ce LinnenkcnI vcn ce Icncen wc(cen cep|ccI:I
(www.||nguo|ebeuge|.n|)
Wij Liecen (uime cc(cnIie cp cnze (e:u|IcIen.
Geen wcchI|ij:I {cck nieI vcc( vc|wc::enen)
Sjoerd Heeneman stuurde ons een foto,
gemaakt vanaf zijn terras boven het
Restaurant De Jonghe Burgemeester,
gelegen op de hoek van de Burgemeester
de Lelykade & Burgemeester de Jong-
hkade.
De Twente supporters werden zondag 8
mei 2011 met diverse bussen ter plaatse
gebracht vanuit Enschede met als tus-
senstation ‘t Hoofd te Maassluis, alwaar
men om ca. 13.00 uur op de Spido James
Cook werd ontvangen door vertegen-
woordigers van FC Twente waaronder
o.a. Kick van der Vall, oud-voetballer
van FC Twente en geboren Rotterdam-
mer.
Daar vandaan vertrok men met eigen
live muziek naar de KNVB-bekerfinale
in de Kuip te Rotterdam.
Dit moet gezien de afloop van deze fi-
nale voor hen een waanzinnige dag ge-
weest zijn.
Vertrek Twente Supporters
vanaf ‘t Hooft met de Spido
Op zaterdag 14 mei: Hoeve Avond-
rust, Zuidbuurt 46, Vlaardingen.
Deze boerderij is de afgelopen 13 jaar
bekend geworden door de productie
van jam, chutney, mosterd, dessert-
sauzen etc. uit eigen boom- en fruit-
gaard en haar promotionele activi-
teiten rondom streekproducten in het
algemeen.
Speciale aandacht is er het afgelopen
jaar voor het project “Terra Delflan-
diae”- streekproducten met zorg :
Hoeve Avondrust is een boerderij met
agrarische bedrijvigheid, cultuurhis-
torie, recreatie en zorg. De producten
van de boerderij worden uitsluitend
gebruikt voor de bereiding van heer-
lijke en eerlijke streekproducten.
De receptuur en productie wordt ver-
zorgd door boerin Mirjam Warnars.
Op deze wijze worden de activiteiten
in onderlinge samenhang versterkt en
op sympathieke wijze met elkaar ver-
enigd.
A.s. zaterdag wordt er op het erf pro-
ducten met een duidelijke herkomst
onder de aandacht gebracht. Pro-
ducten met een regionale oorsprong,
Westland, Delfland, Groene Hart etc.
steeds met de nadruk op herkomst,
kwaliteit en smaak.
U kunt kennismaken met een rijke
schakering aan lekkernijen die wor-
den gepresenteerd en nieuwe Delf-
landse streekproducten als Marans
Eggs Lemon Curd, Boeren Honingijs
en Zomerthee.
Ook is op deze dag de enige echte
Boeren Goudse Oplegkaas uit het
Groene Hart verkrijgbaar en worden
verse producten vanuit het Westland
te koop aangeboden.
U kunt de karnmolen en de boomgaard
bezichtigen en het is goed toeven op
het terras onder de kastanjebomen !
Als u dit naar meer smaakt, kom dan
langs bij Hoeve Avondrust voor deze
1ste editie van de Smaak van het Land.
De openingstijden zijn van 11 tot 17
uur en de toegang is gratis.
Smaak van het Land
Iedere 2e zaterdag van de maand van mei t/m november
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nis-
san, Mazda, Mitsubishi,
met schade of defect
geen bezwaar. Ook an-
dere merken met of zonder
APK, met RDW vrijwaring.
U belt, wij komen langs.
Tel. 010-2762532 of 06-
25160439, ook ’s avonds.
Vakman biedt zich aan
voor alle voorkomende
werk zaamheden, zoals:
schilderen, behangen,
electra, bad kamers, to-
gen met selen, sierpleis-
ters aan bren gen, keukens,
plaatsen, enz. Tel. 010-
5916978.
BEZOEK
ONZE NIEUWE WEBSITE!
www.restaurant-camelot.nl
VOETREFLEXMAS-
SAGE, ontspannend of
bij klachten, elke 3de
zaterdag introductiemas-
sage bij Cyprea, Noord-
vliet 48.
Vergoeding zorgverzeke-
raar, ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
RIET KOREN
015-2615511
Super - Super
NIEUWE AARDAPPELEN
Doré, iedere dag vers
Tuindersweg 8, Maasdijk
UW HUIS SNELLER
VERKOPEN! Bel of mail
uw verkoopstyliste Judith
Olsthoorn 0174-521994 of
styling@juditholsthoorn.nl
Al voor €35,- een passend
advies bij u thuis!
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de
Partij Markt 010-5929344
/ 06-54797325..
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 13
Mesdaglaan 1
3141 HE Maassluis
Tel: 010 - 591 10 11
Fax: 010 - 590 31 97
E-mail: maassluis@roeststaalduinen.nl
8POJOHBBOFOWFSLPPQt/JFVXCPVX
t5BYBUJFt)ZQPUIFFL
T uis in de regio!
Voor ons totaalaanbod: www.roeststaalduinen.nl
Maassluis º Röntgendree! 8
Vraagprijs. t 248.500,- k.k.
Ruime, uitgebouvde EENGEZIN5WONING met CARPORT en
tuin(ZW). Ind. Voortuin met carport en berging. Open keuken v.v. in-
bouwapp. Riante woonkamer met uitbouw v.v. gashaard en elektrisch
zonnescherm. Vanuit de woonkamer d.m.v schuifpui t.t. tuin (8,5
meter) met achterom en berging. 1e et: 2 Slaapkamers (resp 20 en 15
m²) waarvan 1 met inloopkast. Badkamer v.v. toilet, bidet en whirlpool.
2e et: Overloop met dakkoepel, schuifwandkast met w.m.a. en CV.
Slaapkamer(ca. 12 m²) met dakkapel. Ruimte met schuifwandkast en
2e badkamer. Bijz: Bwjr 1977. Perceelopp: 148 m².
N
IEU
W
Maassluis º Wipperspark 102
Vraagprijs. t 275.000,- k.k.
RuimHOEKHERENHUI5, met zonnige tuin(Z), eventueeI met
naastgeIegen GARAGE. Ind. Ruime woonkamer met openhaard. Extra
brede achtertuin. Halfopen eetkeuken. 1e et: Slaapkamer achterzijde(ca.
14 m²) met dakkapel en wastafel. 2 Slaapkamers voorzijde(ca. 13 m² en
17 m²). Ruime badkamer met ligbad en 2e toilet. 2e et: Ruime voorzol-
der met CV (‘04). Royale slaapkamer met inpandig balkon. Bijz: Op de
zolderverdieping na geheel v.v. dubbel glas. Gelegen nabij uitvalswegen,
sportvelden en binnenstad. Kopers v.d. woning hebben recht tot eerste
koop van naastgelegen garage à € 25.000.
Maasland º Prinses MargrietIaan 24
Vraagprijs. t 245.000,- k.k.
HALfVRI15TAANDE 5-KMREENGEZIN5WONING met GARAGE en
voIop uitbreidingsmogeIijkheden. De voning is geIegen in een
rustige straat. Ind. Entree/hal met trapkast, toilet, mk en kast met
CV(’02) en w.m.a. Lichte woonkamer met parketvloer en openhaard.
Open keuken met t.t. ca. 10m. diepe tuin met garage(ca. 5.5x3.35m)
en parkeerplaats voor 2 auto’s aan de zijkant van de woning. 1e et:
4 Slaapkmrs. Badkmr met 2e toilet en bad met douchegelegenheid.
Bijz: Bwjr ‘62. Perceelopp: 221 m². Mogelijkheid voor plaatsen extra
verdieping en/of woning te vergroten aan achterzijde en zijkant.
Maassluis º Pieter de Hoochstraat 26
Vraagprijs. t 879.000,- k.k.
Vrijstaande ßUNGALOWop royaaI perceeI en nabij natuurge-
bied. Ind.. Royale living met div. schuifpuien die toegang bieden tot
verzorgde zonnige tuin. Handgemaakte complete designkeuken v.z.v.
inb.app. Hal, toilet, garderobe, meterkast, bijkeuken, ruime garage
met berging, 5 slaapkamers en een volledig betegelde badkamer. Bijz.:
Bwjr 1992. Gelegen op 828m² grond en ca 270m² grond in bruikleen
(om niet), volledig geïsoleerd. Garage/berging biedt mog. voor praktijk-
of kantoor aan huis. Meer info over de omgeving en de woning op de
website www.grootstegeheimvanmaassluis.nl
Maassluis º Van Lennepstraat 19
Vraagprijs. t 229.500,- k.k.
Moderne, recent opgeknapte EENGEZIN5WONING met zonnige
tuin(O). Nabij centrum, schoIen, vinkeIs en OV. Ind. Sfeervolle
woonkamer met eiken parketvloer(‘07) en spachtelputzwanden.
Moderne open keuken met inbouwapp. Leuk aangelegde tuin. 1e et:
Lichte vide met lichtkoepel. 3 Slaapkmrs. Recent(eind ‘08) opgeknapte
badkamer met whirlpool ligbad/douche. Wasruimte met w.m.a. en
CV. Bijz: Bwjr ‘98. Volledig geïsoleerd en v.v. dubbel glas. Dakopbouw
mogelijk. Perceelopp. 116 m2. In ‘09 is de gevel gereinigd en het bui-
tenschilderwerk uitgevoerd. Een moderne woning om zo te betrekken.
Maasland º Ho!singeI 152
Vraagprijs. t 299.000,- k.k.
In vooncentrum"5ingeIho!" geIegen DRIEKAMERAPPARTE-
MENT van het grootste type. Ind.. Ruime entree met mk. Berg-
ruimte (6 m²) met CV-inst. en aansl. wasm./droger. Toilet. Woonkamer
met open keuken (ca. 30 m²). Vanuit woonkamer t.t. balkon (Z) met
uitzicht op fraaie tuin en vijver. 2 Sl.kmrs (ca.15 en 20m²) één met
inloopkast. Badkamer (ca.7 m²). Bijz.: Bwjr 2008. De (oudste) koper
dient ten minste 60 jaar te zijn. Bijdrage VVE € 188,88 p.mnd. incl.
servicekst. Uitgerust met videofoon en elektr.zonwering. Gez. fietsen-
berging, activiteitenzaal, internetcafé, biljart e.d.
Maassluis º NoordvIiet 95 Maasland Koningin 1uIianaveg 74
Vraagprijs. t 219.000,- k.k. Vraagprijs. t 239.000,- k.k.
In het centrum4-KAMER GRACHTENPAND met diepe achtertuin.
Ind,. Entree met mk. Gezellige woonkamer. Open keuken met div. inb.
app. en t.t. 14m diepe achtertuin met houten berging. Toilet. Ouder-
slaapkamer met opensl.deuren naar tuin. De beg.gr. is v.z.v. houten
vloerdelen. Verd.: Overloop. Bergkast met CV-ketel (‘ 89). Wasruimte.
Slaapkamer achterzijde met bergkast en bergruimte. Slaapkamer voor-
zijde met dakkapel en dakraam. Luxe badkamer. Bijz.: Bouwperiode
1900. De woning is v.z.v. dubbel glas.
Leuk gesitueerde 4-KAMEREENGEZIN5WONING, geIegen nabij
de dorpskern van MaasIand, vinkeIs en uitvaIsvegen richting
A20 en A4. Ind. Via diepe voortuin t.t. entree/hal v.v. toilet, kelder-
kast met CV(’08) en meterkast. Lichte woonkamer met uitzicht over
singel. Halfopen keuken met t.t. 10m diepe tuin met berging en ach-
terom. 1e Verd: Overloop met vlizotrap naar vliering(over volledige
breedte ca 1m hoog). 3 Slaapkamers w.v. 1 met balkon. Badkamer
met mechanische ventilatie en douchecabine. Bijz: Bwjr ‘63. Volledig
v.v. dubbel glas. Ruim voldoende parkeergelegenheid voor de deur.
Maasland º Drie Hoeven 11
Vraagprijs. t 329.000,- k.k.
Moderne 6-KMRHOEKEENGEZIN5WONING in uitstekende staat
met UITßOUWen zonnige tuin. Ind. Royale woonkmr(ca. 38 m²)
met openslaande deuren naar tuin(ZW). Open keuken(ca. 11 m²) uit
‘08 v.v. inbwapp. Begane grond is v.v. plavuizenvloer met vloerverwar-
ming. 1e Et: 3 slaapkmrs w.v. 1 met kastenwand. Apart toilet. Bad-
kmr(’02) met douchecabine. 2e Et: Dakkapel aan voor- en achterzijde
over de volle breedte. Overloop v.v. kastenwand met w.m.a. en CV. 2
Slaapkmrs w.v. 1 met rolluiken. Bijz: Bwjr ‘96. V.v. dubbel glas en vol-
ledig geïsoleerd. Kindvriendelijke ligging in rustige straat.
Maasland º Werve 7
Vraagprijs. t 319.000,- k.k.
Ruime haI!vrijstaande 5-KAMEREENGEZIN5WONING v..v GA-
RAGE .Ind. Uitgebouwde wnkmr( 40 m²) met t.t. achtertuin. Open
keuken(ca. 7 m²) v.v. inbwapp. Garage(19 m²) v.v. vloerverw., stromend
water, elek. garagedeur. Achtertuin met achterom en schuur.1e et: 3
slpkmrs(van resp 9 m², 13 m² en 7 m².) Badkamer. 2e et: Voorzolder
met CV(’08), en w.m.a. Slpkmr met dakkapel(’99).Door het plaatsen
van een dakkapel is er mogelijkheid van een extra slpkmr. Bijz: Bwjr(
89’). In 2004 is de woning aan de achterzijde 3 m uitgebouwd. In
2009 is de garage aangebouwd. Gelegen op176 m² eigen grond.
V
E
R
K
O
C
H
T
V
E
R
K
O
C
H
T
ßINNEN 1 W
EEK
V
E
R
K
O
C
H
T
ßINNEN 1 W
EEK
V
E
R
K
O
C
H
T
O
N
D
ER VO
O
RßEH
O
U
D
EV
T. M
ET G
A
RA
G
E
N
IEU
W
N
IEU
W
6W^Xf
6W:aX ^S`Vfg[`W`
Type 4: 7 royale twee-onder-één-kapwoningen
woonoppervlakte tot 193 m
2
(incl. garage)
Type 6: 16 splitlevelwoningen aan het water
woonoppervlakte 143 m
2
Type 2: 16 herenhuizen met gevarieerde gevels
woonoppervlakte 133-149 m
2
Bezoek de modelwoning (type 2)
Locatie: Leehoeve 4, Delft.
Elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur
Elke woensdag van 17:00 tot 19:00 uur
Na succesvolle afronding fase 1
N
U
IN
V
E
R
K
O
O
P
FA
S
E
2
v.a. € 308.000,- v.o.n. v.a. € 307.000,- v.o.n.
v.a. € 370.000,- v.o.n.
In de Harnaschpolder te Delft krijgt de nieuwe woonwijk al veel vorm. Veel woningen zijn inmiddels
opgeleverd en er ontstaat een levendige wijk. Fase 1 van de De Hoflandtuinen is inmiddels succesvol afgerond en de
bewoners wonen er met veel plezier. De Hoflandtuinen wordt nu verder uitgebreid met fase 2. Omdat de twee-on-
der-één-kapwoningen en herenhuizen uit fase 1 zeer gewaardeerd werden, worden dezelfde woningen ook weer in
fase 2 gerealiseerd. Tevens wordt in deze fase een bijzonder woningtype toegevoegd: een speelse splitlevelwoning
gelegen aan het sierwater. Het project is ideaal gelegen op 10 minuten fietsen van het centrum van Delft en het
centrum van de steden Den Haag en Rotterdam is per auto of per trein in slechts 15 minuten te bereiken.
tel (020) 543 73 73
www.brockhoff.nl
Fase 2
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
Ik vraag voor mijn langd.
invalide man gratis (hob-
by!) postz. verzam. ,postz.
alb., 1e dag enveloppen
etc. Ook (oude) munten
welkom. U maakt hem
er blij mee! Kan afgeh.
B.v.h.d.! Tel. 0174-243712
email: ariejacobstorm@
caiway.nl
De interkerkelijke ‘Hea-
ling Rooms’ Lieve mensen,
wij geloven in gebed. Daar-
om willen we graag voor en
met u bidden voor herstel,
genezing en alles waar u
bang voor bent of voor wat
u bezig houdt en dat kan op
elke dinsdagmiddag. Dan
zijn we voor u beschik-
baar van 14.00 tot 16.00
in de Maranathakerk, Bre-
derolaan 49 in Maassluis.
Per tel. zijn we bereikbaar
op 010-5925.691! Ook info
op www.healingrooms.nl.
Super - Super
NIEUWE AARDAPPELEN
Doré, iedere dag vers
Tuindersweg 8, Maasdijk
VANAF NU TIENERYOGA
bij yogastudio Bloem in
Maassluis en Hoek van
Holland! Verbetert leer-
prestaties, zelfvertrouwen
en balans! info: www.yo-
gastudiobloem.nl
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken,
badkamer, toilet of vloer
willen laten betegelen.
Ook voor het stukadoren
kunt u bij mij terecht.
Aanbieding voor het voor-
jaar!! Speciale prijzen!
Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 14
U vindt onze winkels in:
Aalsmeer, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Boskoop, Boven Hardinxveld, Den Haag, Ede, Gouda, ’s Gravenzande, Hazerswoude, Hedel,
Hilversum, Hoofddorp, Hoogvliet, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam, Lisse, Maarssenbroek, Maassluis, Monster, Nieuw-
Vennep, Rijnsburg, Rijswijk, Rotterdam, Sassenheim, Scheveningen, Soest, Utrecht, Valkenburg, Veenendaal, Vijfhuizen, Vlaardingen,
Voorburg, Voorschoten, Wageningen, Woudenberg, Zeist en Zoetermeer.
Zet- en drukfouten voorbehouden.
WWW.HOOGVLIET.COM
De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig van woensdag 11 mei t/m dinsdag 17 mei 2011. Maximaal 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen *** U krijgt 25% korting op de totaalprijs
Gratis
Monskeys!
Bij iedere € 15,- aan boodschappen bij
Hoogvliet krijgt u een gratis Monskey!
www.monskey.nl
S
p
a
a
r
ze a
lle

3
2
!
Bananen
Kilo
Ola Magnum
Alle soorten,
bijvoorbeeld Magnum mini
Pak 6 stuks
3.11
HALVE
PRIJS
***
2e pak
0.
89
kilo
+ 1 gratis
Monskey
GRATIS
2 + 1
Hmmmburgers
Alle soorten
Pak 2 stuks
1.50
H
m
m
m
burgers! !!
H
m
m
m
burgers
H
m
m
m
burgers
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
12 MEI 2011
PAGINA 15
door Willy de Boo
Om uw geheugen even op te frissen,
want zo gold dit ook voor Maassluis,
de galerie is een initiatief van de
Stichting Kunstontwikkeling KOM,
een platform voor bekende en minder
bekende kunstenaars. Leden van het
bestuur zijn ondermeer Bep en Chris
Barské.
Wat een prachtige werk! Lijkt me
overigens niet eenvoudig om zo’n
platform in deze tijd te beginnen?
Dat klopt, maar we gaan uitdagingen
niet uit de weg. Tot nu toe loopt het
fantastisch.
Ben je nu uiteindelijk door die pro-
blemen van aankleding van het
pand Nieuwstraat, hier terechtge-
komen?
Dat kan je wel stellen. Ik ben toen in
ieder geval wel om mij heen gaan kij-
ken, totdat een bevriend kunstkenner
mij adviseerde op het Noordeinde te
gaan zitten, waarvan ik aanvankelijk
dacht: Crème de la crème, niet te be-
talen! Na een jaar echter, kwamen we
dit pand tegen van een voormalig ju-
welier en gingen over stag. Weliswaar
is het niet zo groot, maar ons oog viel
op de locatie. Zo gauw mogelijk werd
er gerestaureerd. De authentieke or-
namenten, zoals een schouw, hebben
we laten zitten zoals je kunt zien.
Wat jammer eigenlijk, want Maas-
sluis had zich nu ook eens met kunst
kunnen profileren!
Ja, maar dat is nakaarten.
Kom je er nog vaak?
Natuurlijk! Ik ben mijn zaken nog
aan het afbouwen. Bovendien houd ik
voor de aardigheid nog enkele pand-
jes aan in Maassluis, welke gemeente
Bep en ik in ons hart gesloten hebben.
Ik vermoed dat je een sterke vrouw
naast je hebt staan.
Fijn dat dit je opvalt. Zonder mijn
vrouw Bep was ik er niet aan begon-
nen.
Hoe zijn jullie op het pad van de
kunst gekomen?
Tien jaar geleden al, vroegen wij ons
af wat te willen doen na ons pensioen.
Mijn vrouw Bep heeft inmiddels 8
jaar in het bestuur van het Gemeente-
museum gezeten en beweegt zich nog
steeds als amateur binnen het schil-
derscollectief. Ook beeldhouwt zij al
jaren. Zelf heb ik in die 40 jaar heel
veel cultuur gesponsord in Maassluis.
Mijn schoondochter is kunstagent,
zij houdt er een digitale galerie op
na. Dat is inmiddels allemaal wel be-
kend, maar wat ik wil zeggen is: met
een grote mate van kunstbeleving
gaan we zo zoetjes aan wel naar bed
en staan we ook weer op.
Er is wel aanloop zo te zien. Wat voor
publiek trekt de galerie eigenlijk?
We, ik zeg met nadruk we, want we
werken met vier vrijwilligers in deze
galerie, ontvangen uiteraard veel kun-
stenaars en mensen die kunst willen
aanschaffen. Ook passanten, op weg
naar andere galeries, komen de 140
objecten die hier staan bekijken. Per-
soneel van het koninklijk huis heeft
hier onlangs een bezoek gebracht.
Jozias van Aartsen, burgemeester
van Den Haag, is hier kennis komen
maken. Paul de Leeuw heeft onlangs
een keramisch object van Sarah Mi-
chael aangeschaft. Het werk van Sa-
rah Michael is doorgaans vrolijk; een
tikkeltje bizar! Ik ga nog maar even
door met opsommen: Henk van der
Meiden heeft voor het circus in Mo-
naco een glasstuk bekeken. Ook Ans
Markus is langs geweest. Wij hebben
een aanzienlijk aantal ambassades
aangeschreven en laat nu de ambassa-
deur van Jordanië hier binnenkomen.
Hij zocht iets van een Nederlandse
kunstenaar om mee te nemen naar
Jordanië. Het is een schaal geworden
van Louis La Rooy.
Wie exposeren hier zoal?
Twaalf Nederlandse kunstenaars, be-
kende en minder bekende. Om fris te
blijven veranderen we de expositie om
de twee maanden. Bij iedere wisse-
ling wordt één kunstenaar in het zon-
netje gezet. Op dit moment hebben we
extra plaats ingeruimd voor de glas-
sculpturen van Jeroen van de Brug.
Aanvankelijk is Jeroen goudsmid
en edelsteendeskundige (Schoonho-
ven). Totdat hij in Leerdam in contact
kwam met het unicawerk van Floris
Meydam. Dit deed hem besluiten om
workshops glasblazen in Leerdam en
workshops vlakglaskunst bij van Tet-
terode in Amsterdam te gaan volgen.
In de uitvoering van zijn werk zoekt
hij naar het spel van licht en kleur.
Kijk naar die prachtige bewegende
bel in zijn helder glas gebruik; vaak
twintig kilo per object!
Dan zie ik hier werk van Louis La
Rooy, zijn naam is al gevallen. Is
wel een heel bijzondere kunstenaar
weet ik.
Is het geen schitterend werk! Maar
bijzonder is elke kunstenaar die hier
exposeert. Let ook eens op het werk
van Nadjezda Schokker. Haar werk
neemt een grote vlucht. Maar om te-
rug te komen op La Rooy: Na zijn
studie aan de Rietveld en Rijksacade-
mie in Amsterdam werkte deze kun-
stenaar ondermeer in de Verenigde
Staten, waar hij aan de Willet Stained
Glass Compagnie les gaf in het ap-
pliqueren van glas.
Hij realiseerde glasontwerpen van
verschillende Nederlandse kunste-
naars als van
Corneille, Wolkers en Appel. In op-
dracht van Jan Wolkers heeft hij nog-
al wat monumentaal werk verricht.
Momenteel runt hij de Van Tetterode
Glasstudio in Amsterdam. Hetgeen
wij hier tonen is zijn vrije werk.
Dan zie ik hier ook keramiek van
Jan Wijers.
Overwegend frisse, betaalbare ke-
ramiekobjecten, die ik meegenomen
heb vanuit Maassluis.
Pratende dieren! Van wie is dit werk?
Van Jan Cupido. Sprookjesachtige
figuren in keramiek, met ironische
ondertoon. Kan heel treffend werken
als kado. Want met gifts houden wij
ons ook bezig.
Hoe vindt deselectie op kunstenaars
plaats?
De collectie van kunstenaars en het
team van vrijwilligers wordt in hoge
mate samengesteld door Bep Barské.
Vergeet niet, dat zij al meer dan 40
jaar rondloopt in de kunst en cultuur-
wereld, waarbinnen zij een aanzien-
lijk aantal prettige contacten heeft
opgebouwd. Verder heeft zij een fijne
neus voor talentvolle kunstenaars.
Bep heeft mij geleerd dat kunst gees-
telijke rijkdom is, en geestelijke rijk-
dom is oneindig!
Chris en Bep Barské hebben met
hun petite galerie ChrisArt de
drempel verlaagd om ongedwon-
gen van kunst te kunnen genieten.
Het kijken naar kunst kan onthaas-
tend, dus genezend werken volgens
hen. Dagelijks ervaren zij dat in
hun galerie. Sommige mensen ko-
pen doelbewust, andere gaan nog
eens naar huis en laten een kunst-
werk op zich inwerken. Daar is een
galerie ook voor: eerst kijken en
mogelijk later kopen. Ik nodig u
uit om zelf eens een kijkje te gaan
nemen bij petite galerie ChrisArt,
echter wel op woensdag-, donder-
dag-, vrijdag-, zaterdag- of zondag-
middag van 12.00 - 17.30 uur.
Adres:
Noordeinde 182
2514 GR Den Haag
tel. : 070- 8700153
emailadres : info@chrisart.nl
website : www.chrisart.nl
Een nieuwe
galerie
voor Barské in
Den Haag
‘Welkom in ons nieuwe leven,’ roept Chris Barské mij toe vanuit zijn galerie aan het Noordeinde. Zijn gezicht straalt. ‘Kom binnen, hoe vind
je het hier?’ De schittering van glassculptuur en keramiek betovert mij dusdanig, dat ik een waarderende reactie even uit moet stellen: …mees-
terschap! In de etalage draait permanent een video, met uitleg over het vervaardigen van glasobjecten. Het kunstcentrum, dat aanvankelijk in
het monumentale pand aan de Nieuwstraat in Maassluis zou worden gevestigd, maar dat door toedoen van niet verkregen vergunningen voor
essentiële aankleding, op het laatste moment een andere draai kreeg, staat nu hier, in deze voorname, maar gezellige Haagse kunststraat, waar
het werkpaleis van onze koningin voor extra aanloop zorgt.
N.B.: Omdat de huidige, exclusieve ruimte zich in afmeting niet leent om collecties van diverse kunstdisciplines te presenteren, zoals van het
begin af aan de bedoeling was, werd besloten om uitsluitend te gaan werken met moderne kunst in glas en keramiek.
Prijsklasse: tussen de € 200 en € 10.000.
Petite galerie ChrisArt, want zo luidt de officiële naam, wordt omgeven door (kunst)zaken van brede allure, door exclusieve eettentjes en hofjes,
waarin een aantal idealisten woont, dat midden in de stad, een job/talent verder ontwikkelt. Ik maak kennis met de naaste buren hofjesbewo-
ners, een restaurateur van meubels en zijn partner ontwerpster van unieke boeketten. Sommige bloemen zelfs vers geknipt uit eigen hofjestuin!
Het lijkt erop dat Chris en Bep Barské uitstekend passen in deze omgeving, maar de sterke band met Maassluis zeggen zij nooit te willen verbre-
ken. Hoe kan het ook anders na 40 jaar zakelijke en vriendschappelijke contacten te hebben opgebouwd binnen een gemeente?
Nog maar drie jaar geleden werd makelaardij Maeslanden overgedragen aan de twee kinderen. Reden: om met zijn vrouw Bep eens iets heel
anders te kunnen ondernemen. Weg van het jachten en jagen! Gekscherend laat hij zich ontvallen: ‘we waren immers beland in onze derde
levensfase?’ Bij dat gegeven werd dus niet lang stil gestaan. Liever huldigen zij het motto van het resterende leven intens te beleven, mede mid-
dels hun gerealiseerde kunstproject!
De galerie op het Noordeinde 182
HVM en het Zilver-uitje
In het kader van dit Schetsje hebben
we nu eens een verhaaltje over een
belangrijk aspect van de vereniging,
zo niet het belangrijkste en de steun-
pilaar: De Vrijwilliger.
Dank overbrengen
Onder de vrijwilligers die voor de
Historische Vereniging Maassluis
‘werken’ zijn er die zeer actief zijn en
wekelijks of zelfs dagelijks werk ver-
zetten. Daarvoor ontvangen zij niets
anders dan de voldoening van het vol-
brachte werk. De wetenschap dat zij
de historie van Maassluis vastleggen
en ontsluiten voor iedereen die geïn-
teresseerd is, is een prettige gedachte
die het werk waardevol maakt.
Dank ontvangen zij in de vorm van
veelvuldig uitgesproken grote waar-
dering van de leden van de HVM die
laten weten met hoeveel plezier zij de
boekjes lezen en de lezingen bezoe-
ken. Dank ontvangen zij ook van de
vereniging in de vorm van een jaar-
lijkse gezellige kerstborrel waarin ie-
dereen met elkaar van gedachten kan
wisselen.
Maar er is behoefte aan meer samen-
hang en contact tussen de vrijwilli-
gers onderling, die meestal ‘op een
eilandje’ werken (en dan bedoelen we
niet het Schanseiland). Toen dat uit-
gesproken was borrelden er spontaan
allerlei leuke ideeën op om dat vorm
te geven. Dit heeft geresulteerd in een
onderling geregeld initiatief van een
‘dagje uit’ met de actieve vrijwilli-
gers. En tegelijk is zo’n dag nuttig om
eens te kijken hoe in andere plaatsen
de conservering en promotie van het
historisch erfgoed ter hand genomen
is.
En zo kwam de HVM terecht in de zil-
verstad Schoonhoven. Een compleet
dagje uit met koffie, een rondleiding
door het Nederlands Goud-, Zilver-
en Klokkenmuseum, een lunch en
een stadswandeling. Zo’n uitstekend
verzorgd arrangement noemt de stad
zelf een ‘Zilver-uitje’ en dat uitje had
op deze zonovergoten dag ook nog
een gouden randje.
De kunst afkijken
De gidsen onder ons keken de kunst
af van de kundige gids die ons rond-
leidde door de stad en de zilverateliers
liet zien, de rijke koopmanshuizen, de
stadswallen en de bijzondere joodse
begraafplaats. De digitaliseerders
onder ons keken kritisch naar het
foto- en archiefmateriaal in het muse-
um en de onderzoekers stelden ‘moei-
lijke’ vragen over de historische ach-
tergronden van de zilversmeedkunst
en de historie van de stad.
En wat bijzonder nuttig is op zo’n
dag is het onderling contact tussen
de vrijwilligers die allemaal even en-
thousiast en actief zijn, maar allemaal
met hun eigen onderwerp en naar hun
eigen interesse bezig zijn. Zij kennen
elkaar wel een beetje, maar niet per-
soonlijk en ze weten van elkaar niet
precies wat ze doen en welke kennis
ze hebben. Samen aan de maaltijd
en samen een museum bezoeken en
door een andere stad wandelen blijkt
een prima formule om elkaar te leren
kennen. Het contact werd nog extra
bevorderd doordat de HVM bij wijze
van vrijwilligersvergoeding voor een
bus heeft kunnen zorgen, zodat nie-
mand zelf hoefde te rijden.
Beladen met het nodige aangekochte
zilver, roodverbrande hoofden, veel
nieuwe kennis en een tevreden ge-
voel leek de bus op de terugweg wel
een kippenhok (ondanks dat de man-
nen in de meerderheid waren): na een
dagje samen op stap is er kennelijk
heel veel te bepraten.
Historisch
is niet oud
En dan moe-
ten we nog
een van de
meest diep-
gewortelde
vooroorde-
len over een
historische
vereniging
uit de weg
helpen: het
onderdeel
‘historisch’
in de naam
slaat NIET
op de leef-
tijd van de
leden. Hoe-
wel veel jon-
ge 65-plus-
sers tijd en
energie beschikbaar hebben om zich
in de historie van hun plaats te verdie-
pen mag de HVM zich ook verheugen
in een aantal jongere actieve leden.
Na het volgen van een cursus met een
compact aanbod aan leerstof over de
geschiedenis van onze stad hebben de
cursisten zich spontaan aangemeld als
stadsgids. Wat betekent dat zij naast
hun gezin en baan ook de kennis van
onze stad gaan overdragen en mensen
gaan rondleiden in Maassluis.
Ook in de tak digitalisering van de
HVM hebben jongere leden met ken-
nis van zaken en enige vrije tijd zich
beschikbaar gesteld om de HVM te
helpen de grote bergen digitale infor-
matie op verantwoorde wijze te regi-
streren en te ontsluiten.
Want ook de Historische Vereniging
gaat met de tijd mee en maakt volop
gebruik van de mogelijkheden die
21e-eeuwse technologie te bieden
heeft.
Meer weten?
De HVM geeft tweemaal per jaar een
boekje uit met artikelen en verhalen
over de vele aspecten van de geschie-
denis van Maassluis. Leden van de
Vereniging krijgen het boekje thuis
gestuurd. Lidmaatschap kost in 2011
€ 17,- en geeft bovendien recht op gra-
tis toegang tot het Nationaal Sleep-
vaart Museum en het Gemeentemu-
seum Maassluis. U kunt zich opgeven
als lid via info@histvermaassluis.nl
of bij de secretaris T.J. Vroon, tel.
(010) 591 03 73. Op de website van
de HVM kunt u zich ook abonneren
op de elektronische Nieuwsbrief.
Dit Schetsje kunt u deze en volgende
week nalezen als column op de web-
site van de HVM: histvermaassluis.
nl.
Historisch
Schetsje
Historische
Vereniging Maassluis
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 16
Wekelijks informatiebulletin onder redactie van:
Seniorenwelzijn, Postbus 925, 3100 AX Schiedam, tel. 010 -248 68 88.
Website: www.seniorenwelzijn.nl
E-mail Adres: vloot@seniorenwelzijn.nl
Programma mei 2011
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senioren-
welzijn. Ook de ouderenwerkers
in de ontmoetingscentra geven u
graag alle informatie. Mits anders
vermeld zijn onderstaande activi-
teiten bestemd voor alle 55-plus-
sers uit Maassluis. U bent van
harte welkom!
Open zondag
Vanaf 14:00 uur kunt u in de gro-
te zaal gezellig met elkaar koffie/
theedrinken of een spelletje spe-
len. De toegang is gratis.
Het Vlootje: zondag 15 en 29 mei
De Vliet: zondag 22 mei

Prijsklaverjassen
Het Vlootje: donderdag 12 mei om
13:30 uur
Vrijdagmiddagactiviteiten Het
Vlootje
Aanvang:14.00 uur.
Vrijdag 13 mei: Spelletjesmid-
dag; € 2,00
Vrijdag 20 mei: Film, Reis door Chi-
na door Jan van der Maarel; € 2,00
Vrijdag 27 mei: Bloemschikken: €
3,50
N.B. Inschrijven voor het bloem-
schikken voor 26 mei 2011 bij het
buffet.
Bingo
Dinsdagavond 17 mei in ontmoe-
tingscentrum De Vliet.
Aanvang: 19:30 uur; zaal open
18:30 uur.
De prijs voor een setje kaarten is
€ 3,00
Oecumenische Kring “In De
Vloot”
Woensdag 18 mei in ontmoetings-
centrum Het Vlootje. Aanvang
19:30 uur; zaal open 19:00 uur.
4-gangen diner Het Vlootje
Dinsdag 24 mei wordt er om 17:30
uur in ontmoetingscentrum Het
Vlootje een 4-gangen diner geser-
veerd.
Kaartjes zijn vooraf verkrijgbaar bij
het buffet van Het Vlootje. Kosten €
15,50 per persoon.
Let op: aanvangstijd is gewijzigd in
17:30 uur.
Eettafel De Vliet
Op maandag, woensdag en vrijdag
bent u in ontmoetingscentrum De
Vliet van harte welkom om aan te
schuiven bij de eettafel. Doordat
er meerdere eettafels van Seni-
orenwelzijn gerealiseerd worden
kunnen wij groter inkopen en zo-
doende de prijs verlagen. U betaalt
€ 5,15 voor een maaltijd en € 7,20
voor een compleet 3-gangenmenu
inclusief een consumptie.
Reserveren kan iedere werkdag
via telefoonnummer: 010 – 591
50 00 of bij het buffet van ontmoe-
tingscentrum De Vliet. Bij reser-
vering kunt u ook gelijk uw menu-
keuze doorgeven. Reserveren kan
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf;
dit geldt ook voor de afmeldingen.
Dansavond De Vliet
Vrijdagavond 20 mei is er weer een
dansavond in ontmoetingscentrum
De Vliet.
DJ Gerard draait muziek voor ball-
room- en andere dansen.
Kosten € 4,00 inclusief een kopje
koffie en hapjes. Aanvang 20:00
uur; zaal open om 19:30 uur.
Seniorenwelzijn geeft informatie
en advies op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aanbod van
activiteiten in onze ontmoetings-
centra en kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice.
Natuurlijk kunt u in de ontmoe-
tingscentra ook gewoon binnen-
lopen voor een praatje of een
kopje koffie.
Seniorenwelzijn is toegesneden
op de vraag van vooral kwetsbare
ouderen, zowel individueel via de
ouderenadviseurs als meer col-
lectief via de twaalf ontmoetings-
centra in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam. Ons doel is gericht
op het zelfstandig (kunnen) blij-
ven wonen van ouderen, zoals u
dat graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Postbus 925, 3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88,
www.seniorenwelzijn.nl
e: info@seniorenwelzijn.nl

• Ontmoetingscentrum
“Het Vlootje”
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis.
t: 010-591 11 44.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-12:00 uur en
van 13:00-16:30 uur.
N.B “Het Vlootje” is de tijdelijke
huisvesting van Ontmoetingscen-
trum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree
van de huisnummers 145 t/m 205
van wooncomplex De Vloot.
• Woning De Vloot 82
Visiteclub en hobby/creaclub
t: 010-590 24 44
• Woning De Vloot 83
Teken- en schilderclub, biblio-
theek en pedicure.
t: 010-590 24 44
• Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25,
3141 AS Maassluis.
t: 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vra-
gen over Wonen, Zorg en Welzijn.
Adressen
De Vloot 76, Maassluis.
Telefoon: 010 – 591 41 58
Spreekuur: maandag, woensdag,
vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur en
donderdag van 13:30 tot 15:30
uur.
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e dinsdag van de
maand van 10:00-12:00 uur
Hoofdsponsor MTS Europroducts
Nu de rook is opgetrokken en de
Megatent weer is opgeborgen, is het
tijd om terug te kijken op een zeer
geslaagde 16e Megaweek. Met de
geweldige inzet van vele vrijwilligers
en sponsors zijn alle evenementen in
tijdens de week succesvol verlopen.
De tent werd op vrijdag 22 april
met een groep enthousiaste vrijwil-
ligers opgezet en vervolgens geheel
ingericht voor de eerste grote test,
de Nacht van M.S.V.’71 op zaterdag-
avond 23 april. Ondanks de vakantie
en het paasweekend waren er toch
zo’n 700 bezoekers die de Nacht tot
een waar feest maakten. De show-
band Santa Rosa speelde weergaloze
covers en samen met hun zanger Bas
van Rijckevorsel wisten zij de juiste
snaar te raken bij het publiek. Top-
punt van de avond was natuurlijk het
optreden van Thomas Berge, die ui-
teraard al zijn bekende nummers op
prachtige wijze ten gehore bracht, zo-
als “Zonder jou” en “Ieder moment”.
Kortom, een geweldige avond met
een prima sfeer.
Op 1e paasdag, zondag 24 april, was
de eerste van vele kinderactiviteiten,
de jeugdplaybackshow. Maar liefst 11
acts waren te bewonderen in de mid-
dag in een snikhete tent, maar alle
kinderen hadden erg hun best gedaan
om een prachtig optreden te verzor-
gen. De jury, bestaande uit Petra, Jan
en de Paashaas, had dan ook geen
makkelijke taak, maar uiteindelijk
konden er drie optredens bekroond
worden met een prijs: de eerste prijs
ging naar Britt van Dijk en Isabel
Blom met het nummer “Spotlight ca-
mera microfoon”, gevolgd door Zino
van Buren met het nummer “In de
maneschijn” en Gina en Donna Kof-
feman met het nummer “My family”.
Een geweldige middag, die werd af-
gesloten met enkele optredens van het
Trio3xniks, Ricky en Jerry.
Maandag 2e paasdag stond geheel in
het teken van het 40-jarige jubileum
van M.S.V.’71. Onder stralend weers-
omstandigheden werd in de ochtend
een jeugdtoernooi gehouden. Met de
aanwezigheid van springkussens, de
paashaas en een clown werd het groot
kinderfeest. Er werd in verschillende
poules gestreden om een mooie be-
ker, maar uiteindelijk waren er alleen
maar winnaars op deze prachtige dag.
’s Middags werd toegewerkt naar een
grote reünie, waarbij een wedstrijd
tussen twee dames teams met (oud)
speelsters en een wedstrijd tussen
twee kampioensploegen uit de jaren
’80 en ’90 centraal stond. Het was ge-
weldig om zo veel oud-MSV-ers weer
op het veld te zien, en de score doet
er dan ook niet toe. Na afloop werd
er nog lang nagepraat in het zonnetje
om de mega tent. Naast de jubilaris-
sen werd Maarten Bakker tot lid ver-
dienste van M.S.V.’71 benoemd.
Dinsdagavond 26 april was de tent
volgestroomd voor de traditionele
mega bingo. Met een prachtig prij-
zenpakket werd het een bingo vol
spanning en vertier. Alle deel-
nemers gingen met een vol-
daan gevoel naar huis.
Woensdagmiddag 27 april
stonden de kinderen weer cen-
traal in de tent tijdens de kin-
dermiddag. Net als voorgaan-
de jaren was de tent weer vol
met enthousiaste kinderen die
konden genieten van weer een
nieuwe show van clown Jerry,
die hij speciaal voor deze dag
had gemaakt. Natuurlijk waren
er ook weer mooie prijzen te
winnen bij de kinderbingo, en
na afloop kregen alle kinderen
een lekker ijsje. ’s Avonds werd
er door 70 mannen en vrouwen
gestreden om de titel Megadar-
ter van Maassluis. Een zeer
enerverend toernooi waarbij
het spelniveau erg uiteen lag.
Uiteindelijk werd de finale op het
podium afgewerkt waarbij Dirk van
Duyvenbode uiteindelijk de partij te-
gen Patrick Dekker besliste met een
perfecte 170 finish! Dezelfde speler
wist ook de prijs voor de meeste 180-
ers (5 maal) en de hoogste finish (170)
te bemachtigen.
Vrijdag 29 april stond in het teken
van de Oranje Party en het was dui-
delijk dat het paasweekend voorbij
was want deze avond was nog druk-
ker dan de Nacht van M.S.V.’71. De
avond werd geopend door Ad van Op-
stal en Tim Douwsma, die de moei-
lijke taak hadden om het aanwezige
publiek in de juiste stemming te krij-
gen. Dit lukte beiden uitstekend, en
de hits van Tim “Je bent de hemel”,
“Wil je bij me slapen” en natuurlijk
“Allebei” werden dan ook prima ont-
vangen. Vervolgens kwamen de Dik-
dakkers, die weinig nodig hebben
om een feestje te bouwen. Hun skihut
muziek zorgde voor een zeer vrolijke
sfeer, en hun hits “Het Vliegerlied”,
“Hobbelpaard” en natuurlijk “Cow-
boys & Indianen” werden dan ook
uit volle borst meegezongen door de
laaiend enthousiaste menigte. Hierna
was het wachten op Jeroen van der
Boom, en toen hij uiteindelijk op
het podium verscheen was het goed
dat er dranghekken stonden, wat een
uitzinnig publiek! Jeroen maakte er
een perfecte mix van door deels ei-
gen repertoire te zingen, aangevuld
met delen van bekende nummers als
“stil in mij” en “vriendschap”. Zij die
vorig jaar bij de Toppers in de Arena
zijn geweest zullen wel deze medley
herkend hebben. Na dit geweldige op-
treden nam hij nog de tijd om back
stage een ontmoeting te hebben met
een paar VIPs. Uiteindelijk werd de
Oranje Party in stijl afgesloten door
Ad van Opstal die als geen ander weet
wat het publiek in de tent wil horen.
Al met al weer een fantastische avond
met alleen maar positieve geluiden.
De dag erna weer vroeg op, want al-
les moest klaar gezet worden voor de
Koninginnedag viering wat al jaren
de spetterende finale is van de Me-
gaweek. Al vroeg waren de eerste
bezoekers op het terrein aanwezig
en de kinderen konden zich verma-
ken op de talloze springkussens en
activiteiten. Voor de kleinsten was er
een speelhoekje gemaakt met zand-
bak, luchtkussen en glijbaan. Voor de
grotere kinderen was er een levende
zeepsjoelbak en een heuse Sorbobal,
waarin zij konden klimmen om ver-
volgens over het veld te rollen. Verder
was er nog een voetbal flipperspel,
een bungeebal en een opblaasbaar
voetbal veld. Naast deze vele spelle-
tjes en attracties was ook de brand-
weer weer van de partij met mooie
demonstraties, en was er gelegenheid
om pony te rijden of een rondje te
rijden in de huifkar van de Karper-
hoeve. Een van de hoogtepunten was
natuurlijk de spectaculaire landing
van drie parachutisten met een grote
vlaggen van M.S.V.’71 en sponsors.
De dag werd afgesloten met optre-
dens van Ad van Opstal en het Tri-
o3xniks, die vanwege het prachtige
weer buiten de tent hun talenten lie-
ten zien. Het prachtige weer zorgde
ervoor dat het grote terras tot laat vol
bleef zitten met mensen. Kortom, een
fantastische dag voor jong en oud, en
een bekroning voor een prachtige 16e
Megaweek.
Op deze plaats willen wij als orga-
nisatie nogmaals benadrukken dat
al onze plannen en ideeën nooit ge-
realiseerd kunnen worden zonder de
onvoorwaardelijke steun van de vele
sponsors die ons een warm hart toe-
dragen. En, boven al, willen wij de
ruim 200 vrijwilligers enorm bedan-
ken voor hun steun en inzet om samen
met ons deze Megaweek tot een ge-
weldig succes te maken. Zoals in de
regio bekend is, is de Megaweek de
start van het festival seizoen, en wij
denken dat wij daar weer in geslaagd
zijn! Wij willen dan ook alle vrijwil-
ligers van M.S.V.’71 uitnodigen voor
een gezellige vrijwilligersavond die
gehouden zal worden op 10 juni in
Vlietzigt (nadere details: zie www.
msv71.nl).
Meer foto’s kunt u vinden op de web-
site www.megaweek.nl.
Ook dit jaar was de kindermiddag een groot succes.
16e M.S.V.’71 Megaweek groot succes
Jeroen van der Boom bracht de tent
in een feeststemming.
Afgelopen vrijdag 6 mei,
vond in de Koningshof het
eerste evenement van de
nieuwe werkgroep PLAY
Maassluis plaats. De 5 le-
den van de werkgroep ston-
den samen met 10 andere
vrijwilligers vanaf 16.00
uur klaar om het publiek
in de Koningshof te ont-
vangen. Dat dit evenement
werd gewaardeerd onder
de Maassluise muzieklief-
hebbers bleek wel uit het
bezoekersaantal. Het PLAY
Showcase Festival trok ruim
300 bezoekers en werd een
groot succes. De sfeer zat er
vanaf begin af aan goed in,
’s middags beten de jonge
talenten van Wired Gene-
ration het spits af. Gevolgd
door de Ugly Ducks And Me
en Anyways. Drie mooie op-
tredens om het festival mee
te starten. Op het avondpro-
gramma stonden voorna-
melijk gevestigde en ervaren bands
uit Maassluis en omstreken: Spek
en Boogert, Brand New Jacket, The
Bull Box, The Upstairs, Bullshine en
S.R.S. Mede door de goede sfeer is
het festival soepel verlopen en zal ze-
ker voor herhaling vatbaar zijn.
Op 17 juni vindt er, ook in de Ko-
ningshof een Battle of the bands
plaats. Dit zal het 2e evenement wor-
den dat PLAY Maassluis organiseert.
Elke band mag zich hiervoor inschrij-
ven. Stuur, voor 30 mei, een digitale
demo en bandgegevens naar bands@
playmaassluis.nl (er wordt geselec-
teerd op kwaliteit van de band en niet
op opname kwaliteit). Na een voor-
selectie zullen 7 bands geselecteerd
worden om op 17 juni te spelen. Dit
optreden zal beoordeeld worden door
een professionele jury en ook een pu-
blieksjury door middel van stemmen.
Er is onder andere, een optreden op
het Doorzomer Festival (15 t/m 17
juli 2011) te winnen.
Wij van PLAY Maassluis bedanken
alle bezoekers, bands, vrijwilligers,
fotografen en sponsoren! We hopen
dat jullie er allemaal weer bij zijn op
17 juni!
Voor meer informatie, vragen, op-
merkingen, ideeën of gewoon uit
nieuwsgierigheid.
Ga naar: playmaassluis.nl!
PLAY Showcase Festival groot succes
Vorige week vrijdag was het zover. In
winkelcentrum Koningshoek opende
Lunch & zo haar deuren. Een totaal
vernieuwde plek in Maassluis voor
lunch en koffie. In strakke moderne
kleuren presenteerde Lunch & zo
(voorheen Dis-Hoek) haar sfeervolle
ambiance. Het enthousiasme over de
nieuwe inrichting bij de klanten was
groot.
luxe broodjes en bezorgen
Eigenaar van Lunch & zo, Leo Lock:
`We zijn vooral trots op de uitge-
breide en vernieuwde lunchkaart met
zeer royaal en luxe belegde broodjes.
Bestellen en laten bezorgen kan nu
ook. Via www.lunchenzo.nl kan dat
snel en efficiënt. En geen gehannes
met wisselgeld want betalen kan via
Ideal.
Naast de luxe broodjes met uiteen-
lopende soorten beleg zoals bijvoor-
beeld gerookte zalm, carpaccio,
parmaham, boerenkaas zijn op de
uitgebreide kaart tosti’s, uitsmijters
en hamburgers in verschillende vari-
aties te vinden. Verder soep van de
dag en rijk gevulde salades.
Gratis internet en kinderfeestje
Tijdens een kopje koffie of de lunch
kunt u gratis het internet op via WiFi.
Even inloggen, voorwaarden accep-
teren en klaar om te gaan. Heeft u
een kinderfeestje? Voor de kinderen
zijn er pannenkoeken in soorten en
smaken en natuurlijk ijs toe. Altijd
al bekend vanwege de echte koffie
is Lunch & zo koffiemerk en smaak
trouw gebleven. Maar het kopje koffie
is nu wel wat luxer aangekleed. Ook
voor een goed verzorgde high tea of
koffie kunt u terecht in de nieuwe for-
mule.
Avondopening
met tien euro menu’s
Nieuw is ook de dagelijkse opening
van maandag tot en met zaterdag van
acht tot acht. Vanaf vijf uur wordt ook
het `& zo’ van Lunch & zo meer dan
waargemaakt. Dan geldt deze maand
het tien euromenu met een hambur-
ger of schnitzel, groente, gebakken
aardappeltjes een drankje en ijsje toe.
Daar kan je nog eens voor buiten de
deur gaan eten dachten wij zo.
De enthousiaste Lunch&zo ploeg in nieuwe out fit.
Ik zie je zo bij Lunch & zo
Voorheen Croissanterie Dis-Hoek ondergaat metamorfose
Karel Doorman groep
Beverbabbels
Een waxinelichthoudertje/bloem-
potje speciaal voor mama. Dat was
ons moederdagkadootje van dit jaar.
Na het potje te hebben geverfd zijn
we met z’n allen de bevertuin water
gaan geven en mochten we allemaal
een tomaatje uit eigen tuin proeven.
Na wat drinken en een koekje in de
zon hebben we een spelletje bokje
springen gespeeld. Op het veld ach-
ter de Scouthoeve stonden allemaal
mooie bloemetjes en kwam het idee
om er een paar te plukken om deze in
ons moederdagpotje te zetten. Helaas
was het alweer tijd om te sluiten en
natuurlijk onze potjes aan de mama’s
te geven. Volgende week weer een
normale opkomst van 10.00 tot 12.00.
Voor meer info: Bianca ‘Babbel’ van
Adrichem (06-12714550) of mail:
bevers@scoutingkd.nl.
Gezellig voorlezen
en knutselen voor
peuters
én hun ouders/verzorgers
in de Bibliotheek
Voorlezen aan kinderen is belangrijk!
Het ontwikkelt het taalgevoel, ver-
groot de woordenschat, prikkelt de
fantasie en draagt bij aan hun inter-
actieve vaardigheden. Maar het be-
langrijkste: kinderen beleven er veel
plezier aan!
In alle vestigingen van de Bibliotheek
Maassluis | Midden-Delfland kunnen
peuters en hun ouders/verzorgers ge-
zellig voorgelezen worden, met aan-
sluitend een knutselactiviteit.
Een ochtend waarbij de peuters en
hun begeleiders zich uitstekend zul-
len vermaken.
Kinderen van 2 tot 4 jaar en hun
ouders of begeleiders zijn van harte
welkom.
Diverse data | Aanvang 10.00 uur |
Toegang gratis | 2-4 jaar
Dinsdag 17 mei de Bibliotheek Maas-
land
Woensdag 18 mei de Bibliotheek
Schipluiden
Donderdag 19 mei de Bibliotheek
Maassluis
Woensdag 25 mei de Bibliotheek Den
Hoorn
Wanneer men iets jong heeft geleerd,
beweert het gezegde dat je het ook
nog kunt als je wat ouder bent. Dus
als je al op jonge leeftijd hebt leren
jongleren, kan je op je 90e een leuk
showtje weggeven in het verzorgings-
huis.
En als je nou een geleerd jong bent èn
kunt jongleren??? Precies! Dan wordt
het nog ingewikkelder!
Op donderdag 14 april j.l. kwamen
Anne en Esther van Circusschool
Hannes & Co op het Startpunt om
onze leerlingen in één dag te transfor-
meren naar ware acrobaten, jongleurs
en circusassistenten. Een behoorlijk
pittige opgave. Dat heeft u goed inge-
schat! Maar met zulke hardwerkende
kinderen wordt zo’n dag zonder meer
een groot succes.
In alle vroegte werden de ciruswa-
gens van Anne en Esther uitgeladen.
Het is een hele klus om alles op te
noemen wat ik uit de wagens heb
zien komen. Er waren kisten vol met
ballen, doekjes, kegels en ringen;
autobanden; superhoepels; touwtjes;
minifietsen en eenwielers; pedalo’s;
enorme ballen en gespannen draden
om op te balanceren; trampolines;
enz. Het is gewoon teveel om op te
noemen. U kunt zich misschien voor-
stellen hoe indrukwekkend deze dag
voor de leerlingen geweest is. Die
hebben zelfs met al dit prachtige ma-
teriaal mogen werken!
De groepen 1 t/m 3 mochten ’s mor-
gens uitgebreid van het materiaal ge-
nieten. Aansluitend was er een heuse
voorstelling voor ouders, opa’s, oma’s
en overige belangstellenden. De kin-
deren vertoonden onder leiding van
Anne (die voor de gelegenheid cir-
cusdirecteur
werd) al hun
kunstjes. De
toeschouwers
waren sprake-
loos en regel-
matig barstte
er een oorver-
dovend applaus
los. Het was een
erg leuke och-
tend. De kinde-
ren hebben er
zichtbaar van
genoten.
De leerlingen
van de groepen
4 t/m 8 werk-
ten ’s middags
verder aan hun
act. Want ’s
avonds werd er
ook door deze
groep een spet-
terend optre-
den verzorgd.
De kinderen
van deze groep
vertoonden hun
kunsten in een
tot circuspiste
omgetoverde
school. De aan-
wezigen waren
erg onder de
indruk van al-
les wat er te zien was. En inderdaad,
het moet gezegd: Als je in één dag
tijd zulke moeilijke dingen kunt leren
en voor zo’n groot publiek durft op
te voeren, dan ben je niet alleen een
geweldig acrobaat of jongleur. Nee,
dan ben je een KANJER!
Wij willen via deze weg iedereen be-
danken die geholpen heeft deze dag
tot een succes te maken.
En natuurlijk bedanken wij nogmaals
Anne en Esther van Circusschool
Hannes & Co uit Vlaardingen.
PCS – Jong geleerd / Gejongleerd / Geleerd jong
Dit jaar hadden De IJsmaker Jeroen
en tassenzaak The New Bolses hun
handen ineen geslagen en een gave
moederdagactie op touw gezet. Het
enige dat de klant hoefde te doen was
een goede reden opgeven waarom
zijn/haar moeder de allerbeste moe-
der is en een nieuwe tas verdiende.
Er zijn heel veel coupons ingevuld
door jong en oud met allerlei ver-
schillende redenen! Het was voor de
jury dus nog een hele klus om de vijf
leukste redenen uit te zoeken. Uitein-
delijk bleven er toch vijf inzendingen
over die er echt uitsprongen!
De gelukkige winnaars:
Isabelle Watte, Jitske Hanemaayer,
Arnando, Bart den Broeder en Ri-
chard Odijk en hun ’allerbeste’moe-
De ’allerbeste’ moeders 2011 voor De IJsmaker Jeroen op het Bloemhof
met de door hun, volgens de kinderen, welverdiende tas van
The New Bolses uit de Nieuwstraat.
Moederdagactie De IJsmaker Jeroen
& The New Bolses zeer geslaagd!
ders werden op vrijdag 6 mei bij De
IJsmaker Jeroen op het Bloemhof
uitgenodigd voor de uitreiking van de
welverdiende nieuwe tassen die door
Angela en Lissy van The New Bolses
uit de Nieuwstraat beschikbaar waren
gesteld! Alle moeders waren apetrots
toen zij de reden hoorden, die hun
eigen kinderen hadden opgegeven,
waarom zij de allerbeste moeders
waren. Alle moeders mochten een
keuze maken uit een geselecteerd
aantal tassen en waren dolblij met
hun nieuwe, trendy tas!
Na afloop van de uitreiking werden
de prijswinnaars en hun moeders ook
nog eens verwend met een lekker ijsje
naar keuze.
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 17
lente in
de plataan
Hoogweg 2b 2678 KV De Lier 0174-515651 www.deplataan.nl
De plataan is een bijzondere winkel, met
een eigen werkplaats. Daarom vind je er
niet alleen mooie, leuke en bijzondere
vazen, manden, schalen, potten, glaswerk,
kroonluchters, kandelaars, lampen, kussens,
stoelen, tuinbeelden, planten, struiken en
bomen, maar ook onze eigen meubelen:
natuurlijk en ongepolijst, gemaakt van
oud hout. Van steigers, uit oude huizen of
druivenkassen. Stoer, sober en robuust.
Kom kijken. In De Plataan.
Lentesfeerdagen 14, 15 & 16 mei
Het voorjaar zet in met al haar kracht.
Zo ook de Plataan. Wij nodigen u daarom
van harte uit om een kijkje te komen nemen
tijdens onze open dagen
Is uw interieur toe aan een nieuwe impuls?
Wij hebben weer unieke accessoires voor uw
kamer of keuken, nieuwe lampen, decoratie-
artikelen van zink, maar ook stoere potten en
vazen
Tijdens de open dagen ambachtelijke demon-
straties van Bloem binden, kaligrafie, gedich-
ten en stikwerk.
OPEN DAGEN
vrij 13 - za 14 mei van 10.00-17.00 uur


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
Opel Astra 1.4 16V 5-drs Edition 23000 km 2009
Suzuki Swift 1.3 5D Bandit 52000 km 2008
Mitsubishi Colt 1.3 5-drs 28000 km 2008
Suzuki Grand Vitara 2.0 16V Exclusive 29000 km 2008
Kia Picanto Festival 40000 km 2007
Toyota Auris 1.6 5-drs Linea Sol 43000 km 2007
Ford Ka 1.3 I Summer Edition 21000 km 2007
Toyota Corolla Verso 1.6 Linea Sol 53000 km 2006
Opel Astra 1.6 16 V Edition 45000 km 2006
Renault Master T 28 2.5 DCI Autom 78000 km 2006
Ford Fiesta 1.3 Futura 21000 km 2005
Toyota Corolla Verso 1.8 16V Sol Autom 77000 km 2005
Smart Forfour 1.1 Passion 52000 km 2005
Peugeot 307 1.6 16V 5-drs Autom 69000 km 2005
BMW316 Automaat 108000 km 2005
Toyota Rav 4 2.0 16V Autom. 5-drs Linea Sol 94000 km 2005
Nissan Almera 1.8 5-drs 72000 km 2005
Rover Streetwise 1.4 Seater 5-drs 58000 km 2004
Peugeot 307 1.6 XT 5-drs 83000 km 2004
Opel Zafira 1.8 16V Elegance 69000 km 2004
Fiat Panda 1.2 Euro3 72000 km 2004
Opel Corsa 1.2 16V Enjoy 40000 km 2003
Renault Megane Scenic 1.8 16V 70000 km 2003
Opel Astra 2.2 16V Coupe 183000 km 2002
Opel Astra 1.6 5-drs Edition 56000 km 2002
Opel Astra 1.6 I 5-drs Pearl 150000 km 2000
Seat Arosa 87000 km 1999
Citroen Xsara 1.4 Coupe 125000 km 1999
Renault Megane 1.6 16V Cabrio 77000 km 1999
Renault Megane Scenic 1.6 16V 129000 km 1999
Peugeot 306 1.4 Etoille 5-drs 144000 km 1994
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
F
SCHADE BLIJ
Schade is nooit prettig. Zeker niet als de ver-
zekering de schade ook nog eens niet dekt of
dat het te veel ten koste gaat van uw eigen
risico. Bij Van der Schans begrijpen we dat
en denken daarom met u mee in efficiënte
en effectieve oplossingen. Zoals minder in-
grijpende en goedkopere mogelijkheden die
voor een vergelijkbaar resultaat zorgen. Dat is
nou typisch Van der Schans: Schadeblij rijden.
Schadeblij rijden: Van der Schans biedt u goede
alternatieven als de verzekering niet dekt.
Hoofdvestiging
De Hondert Margen 9
2678 AC De Lier
T (0174) 512 958
F (0174) 512 079
info@vdschans.nl
www.vdschans.nl
Bedrijfswagens
Kijckerweg 101
2678 AC De Lier
T (0174) 528 877
M 06 51 173 897 (24 u.p.d.)
info@vdschans.nl
www.vdschans.nl
Aanbevolen
door
Achmea
Interpolis
Schadegarant
Topherstel
Univé
Beleef bij de showtuin nu
het lentegevoel
Bij aankoop van bestrating of een blokhut
groot of klein nu iedere zaterdag in maart,
april en mei
10% korting
op uw aankoop
De showtuin is gevestigd bij
Groenrijk de Carlton
Naaldwijkseweg 257 ‘s-Gravenzande
DE SHOWTUIN
voor al uw bestrating, blokhutten, overkappingen,
carports, sauna’s, spabaden en hobbykasjes,
ook voor aanleg en onderhoud van uw tuin.
deshowtuin.nl
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 16,1-23,8; liter/100 km: 4,2-6,2; CO
2
gr/km: 109-139.
De nieuwe FOCUS WAGON.
Nu in de showroom vanaf 20.345,-
De geheel nieuwe Focus. Start meer dan de auto.
Hij is er, de compleet nieuwe Ford Focus Wagon. Boordevol ultramoderne techniek. Enorme ruimte.
Met een uitgebreide reeks zuinige motoren met lage CO
2
-uitstoot. Dat betekent voor de privérijder
lager verbruik en voor de leaserijder is de nieuwe Ford Focus de enige auto in het C-segment met
maar liefst 51 uitvoeringen met 20%bijtelling. Daaronder ook de uitvoering met 134kW/182pk sterke
1.6 EcoBoost benzinemotor, de krachtigste 20% auto in dit segment. Kom langs voor een proefrit.
Maar let op: wie instapt is verkocht. De geheel nieuwe Ford Focus Wagon. Start meer dan de auto.
Inmaar liefst 51 uitvoeringenmet
20% bijtelling
MARELSTRAAT 19 - MAASSLUIS
010-5912356
GESPECIALISEERD IN REPARATIES VAN
NISSAN, KIA en PEUGEOT
■ NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S
■ ONDERHOUD EN REPARATIES
VAN ALLE VOORKOMENDE MERKEN
■ SCHADEHERSTEL
■ RUITREPARATIE
■ AUTOVERHUUR
■ APK-KEURING
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
Een Ford van
Korpershoek:
vertrouwd,
veilig,
voordelig,
vernieuwend,
verrassend,
very good!
(010) 5912344
14 mei a.s. geraniummarkt in Stadshart Maassluis
GERANIUMMARKT
IN STADSHART MAASSLUIS

GERANIUMMARKT
ZATERDAG 14 MEI
9 UUR TOT 16 UUR
WWW.STADSHARTMAASSLUIS.NL
Zaterdag 14 mei a.s. belooft een fleurige dag te
worden! Niek Schaper Bloemen & meer en Bloem-
sierkunst Flora uit het Stadshart organiseren een
gezellige geraniummarkt op de markt in het Stads-
hart. Kom ook naar het Stadshart en doe inspiratie
op om uw balkon, tuin, terras of buitenplaats op te
fleuren. De vakspecialisten voorzien u van een goed
advies om uw tuin, balkon, terras of buitenplaats op
te fleuren en van meer kleur te voorzien. Natuur-
lijk zijn er niet alleen geraniums verkrijgbaar, maar
ook zijn er volop andere planten en perkgoed. En
natuurlijk volop aanbiedingen!
Bloemsierkunst Flora en Niek Schaper Bloemen &
meer organiseren de geraniummarkt op de markt
van 10.00 uur – 17.00 uur. Gezelligheid gegaran-
deerd. Van planten en perkgoed wordt u al blij.
Geniet van terrasjes, inspiratie en voor muzikale
omlijsting wordt gezorgd.
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Proble-
men met de baas, ver-
huurder of gemeente?
Verdwaald in het woud
van regels en procedu-
res? Spreekuur: iedere
eerste donderdag van de
maand van 10.00 - 12.00
uur. Zijingang van het
Witte Kerkje, Constantijn
Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
Ik vraag voor mijn langd.
invalide man gratis (hobby!)
postz. verzam. ,postz.alb.,
1e dag enveloppen etc.
Ook (oude) munten wel-
kom. U maakt hem er blij
mee! Kan afgeh. B.v.h.d.!
Tel. 0174-243712 email:
ariejacobstorm@caiway.nl
De interkerkelijke ‘Healing
Rooms’ Lieve mensen, wij
geloven in gebed. Daarom
willen we graag voor en met
u bidden voor herstel, ge-
nezing en alles waar u bang
voor bent of voor wat u be-
zig houdt en dat kan op elke
dinsdagmiddag. Dan zijn
we voor u beschikbaar van
14.00 tot 16.00 in de Mara-
nathakerk, Brederolaan 49
in Maassluis. Per tel. zijn we
bereikbaar op 010-5925.691!
Ook info op www.healing-
rooms.nl.
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nis-
san, Mazda, Mitsubishi,
met schade of defect
geen bezwaar. Ook an-
dere merken met of zonder
APK, met RDW vrijwaring.
U belt, wij komen langs.
Tel. 010-2762532 of 06-
25160439, ook ’s avonds.
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Autoairco defect?
Autoairco.nl
Wij zijn u graag van dienst
Afspraak? 0181-472256
Seggelant West 9b,
3237 MJ Vierpolders
www.autoairco.nl
VOETREFLEXMAS-
SAGE, ontspannend of
bij klachten, elke 3de
zaterdag introductiemas-
sage bij Cyprea, Noord-
vliet 48.
Vergoeding zorgverzeke-
raar, ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
RIET KOREN
015-2615511
Super - Super
NIEUWE AARDAPPELEN
Doré, iedere dag vers
Tuindersweg 8, Maasdijk
IK ZIE JE ZO…….
www.lunchenzo.nl
winkelcentr. Koningshoek
voor koffie met gebak
LASTMINUTE: Nog in juli
en augustus te huur: Onze
luxe woning aan het strand
bij Side in Turkije. Voor
informatie: paromoer@ka-
belfoon.nl
UW HUIS SNELLER
VERKOPEN! Bel of mail
uw verkoopstyliste Judith
Olsthoorn 0174-521994 of
styling@juditholsthoorn.nl
Al voor €35,- een passend
advies bij u thuis!
BEZOEK
ONZE NIEUWE WEBSITE!
www.restaurant-camelot.nl
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de
Partij Markt 010-5929344
/ 06-54797325..
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 18

RESERVEREN:
YORA RIENSTRA
AAN JOU HEEFT HET NIET GELEGEN
VRIJDAG 13 MEI, 20.30 UUR € 16
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
In 2009 won Yora Rienstra overweldigend zowel de jury-als de
publieksprijs op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Yora heeft
een klein vleugje van Adèle Bloemendaal, maar vooral heel veel
van zichzelf. De piano is haar haven waar vanuit ze personages
laat opdoemen en vertrekken.Op eigenzinnige wijze zet zij
deze tragikomische ¿guren neer, afgewisseld met liedjes over
praktische vrouwen, liefde aan de waterkant en een eventuele meezinger. Aan jou heeft het niet
gelegen is een aaneenschakeling van verhalen, klein persoonlijk leed en scène’s uit een huwelijk.
ROOD & THE NIGHTHAWKS AT THE DINER
THE BEAUTY OF IT ALL
ZATERDAG 14 MEI, 20.30 UUR € 16
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Broeierige muziek, bizarre humor en een tot de verbeelding
sprekende melancholie; een concert van zanger/pianist
ROOD en zijn Nighthawks at the Diner moet je eenvoudigweg
meegemaakt hebben. The Beauty Of It All is ROOD’s
nieuwe muziekprogramma dat prachtige teksten, zwoele
nachtclub-klanken, Àarden improvisatie en de bluesy sfeer
van een café na sluitingstijd in zich verenigt. Met zijn hese stem, intrigerende teksten
en de dynamische, stijlloze muziek, creëert ROOD op elk podium een poëtische en
verhalende sfeer die sinds vijftien jaar als volstrekt uniek bekend staat.
CEES BRANDT
KAR & TON
WOENSDAG 18 MEI, 14.00 UUR € 7,50
IN THEATER SCHUURKERK
Als Kar en Ton de kartonfabriek van hun vader erven, willen
ze vooral hun moeder niet teleurstellen. Maar hoe doe je dat
samen, als karton intussen ouderwets is, en je broer wel je broer
is, maar niet je beste vriend? Een spannende wereldwedloop
met een grote prijs lijkt de oplossing voor alle problemen.
Maar… hoe sterk is uiteindelijk Karton? Kar & Ton is geschreven
door Frank Houtappels, die naast toneelschrijver ook de schrijver is van successeries als
Gooische Vrouwen, ‘t Schaep met de 5 Pooten en de opvolger ‘t Vrije Schaep.
KLEIN THEATER GROOT PLEZIER
MAASSLUIS TALENT
ZONDAG 15 MEI, 15.00 & 19.00 UUR € 10
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Onder de noemer Klein theater Groot plezier organiseert
Theater Schuurkerk een gevarieerde voorstelling voor
jong en oud. Tal van Maassluise artiesten werken mee
aan deze show. Kom ook naar deze spetterde voorstelling
vol Dans, Interactief Kwisje, Muziek, Toneel, Poëzie,
Zang en een verrassingsact van Nico met z’n Kliko.
Een kaartje kost slechts 10 euro inclusief pauzedrankje. De voorstellingen zijn om
3 uur ‘s middags en 7 uur ‘s avonds.
3
+
De Apeldoornse organist en koordi-
rigent Peter Eilander bespeelt vrijdag
20 mei het Seifert-orgel in de Imma-
nuëlkerk. Aanvang 20.00 uur.
Peter Eilander organist van de Eben-
Haëzerkerk te Apeldoorn begon zijn
organisten loopbaan op tienjarige
leeftijd in Vaassen. Hij studeerde
aan het conservatorium te Zwolle en
daarna voor interpretatielessen bij
Nico Waasdorp en Jan Bonefaas. Hij
concerteert regelmatig in binnen en
buitenland waaronder Letland (Riga),
Frankrijk, Engeland, Spanje, Ierland
(Dublin), Rusland (St. Petersburg) en
Duitsland. Peter Eilander heeft een
uitgebreide lespraktijk opgebouwd.
Leerlingen, afkomstig uit het hele
land, komen vooral om zijn romanti-
sche interpretaties en zijn aanpak van
de begeleiding tijdens erediensten.
Hij ontving in 1993 en 2006 Franse
onderscheidingen voor zijn verdien-
sten voor de Franse orgelcultuur.
Het zorgvuldig samengesteld pro-
gramma bevat naast werken van
Bach, Guilmant en Liszt, ook een
compositie van de Rotterdamse musi-
cus Samuel de Lange sr. (1811-1884).
Hij was medefirmant van Rijken &
De Lange, een pianohandel die tot op
de dag van vandaag in Rotterdam is
gevestigd. Samuel de Lange sr. moet
een organist van formaat geweest
zijn, hij werd door Koning Willem III
benoemd tot Ridder in de Orde van de
Eikenkroon. Ongetwijfeld werd hij,
mede door het schitterende orgel in
de Laurenskerk, geïnspireerd tot het
schrijven van composities van vier
sonates die sterk naar Mendelssohn
gemodelleerd zijn. Hiervan staat
de sonate over het koraal: “Sollt ích
meinem Gott nicht singen”? op het
programma.
Peter Eilander en koraalmuziek ho-
ren bij elkaar daarom besluit hij het
concert met een feestelijke Koraal-
finale.
Het gehele programma ziet er als
volgt uit.
Johann Sebastian Bach
- Sonatina de la Cantate no. 106 (ar-
rangé par Alexandre Guilmant)
- Konzerte G-dur (BWV 592) Nach
einem Konzerte in G-dur für Violine,
Streicher und Basso continuo von
Johann Ernst Prinz von Sachsen-
Weimar
Samuel de Lange Sr.
Sonate over het koraal „Sollt’ ich
meinem Gott nicht singen?“
- Maestoso moderato
- Andante
- Finale
Alexandre Guilmant
- Grand Choeur en Ré majeur (alla
Handel) Opus 18
- Prélude en Sol
Franz Liszt
- Preludium en Fuga over BACH
Herman van Vliet
- Koraalfinale.
Entree ; 7.00 euro inclusief koffie/
thee in de pauze.
De Immanuëlkerk vindt u in het cen-
trum van Maassluis
Concertorganist Peter Eilander op Seifert-orgel
Zaterdag 14 mei a.s. verzorgt het En-
semble Cordevento het openingscon-
cert van de serie ‘Zomeravondcon-
certen in het kerkje van ‘Woudt. ‘t
Woudt, een oase in de Randstad, ligt
aan de weg van Delft naar De Lier
N223. Het concert begint om 20.15
uur. De kaartverkoop start om 19.00
uur op de avond van het concert aan
de kerk. De toegangsprijs is € 15,00.
Een kopje koffie/thee of een glaasje
fris of wijn in het nabijgelegen kof-
fiehuis ‘De Hooiberg’ is bij de prijs
inbegrepen. Cordevento bestaat uit
de jonge virtuozen Erik Bosgraaf
(blokfluit), Izhar Elias (gitaar) en
Alessandro Pianu (klavecimbel). De
drie musici zijn zonder uitzondering
nieuwe talenten in de internationale
muziekwereld. Dit jaar is Erik Bos-
graaf artist-in-residence van het in-
ternationale Van Wassenaer festival
en is hij met Cordevento te horen in
alle grote concertzalen van Europa
in de Rising Stars serie. Hij schreef
reeds de fameuze Borletti-Buitoni
Trust prijs op zijn naam en kreeg net
als Izhar Elias dit jaar de prestigieuze
Nederlandse Muziekprijs. Izhar Elias
speelt veel muziek uit de vroege Ro-
mantiek op een originele gitaar van
Guadagnini uit 1812. Alessandro Pi-
anu is een veelgevraagd continuospe-
ler bij onder meer de Opéra de Paris
en Jordi Savall. Het ensemble maakt
verfrissende programma’s waarbij
onbekend repertoire niet geschuwd
worden. Het ensemble richt zich met
name op de muziek uit de zeventiende
eeuw en toerde veelvuldig door Ne-
derland, België, Rusland, Bulgarije
en Italië. Cordevento zette zichzelf
definitief op de kaart met de Debuut-
serie, een tournee langs twaalf Ne-
derlandse podia. De Nederlandse
pers oordeelde: “Meesterlijke staal-
tjes instrumentale techniek”.
Het programma in ‘t Woudt heeft de
titel ‘Een Spaanse Voys’. Muziek uit
de Spaanse Gebieden van o.a. Giro-
lamo Montesardo, Antonio de Cabe-
zón, Andrea Falconieri, Jan Pieters-
zoon Sweelinck, Bernardo Storace,
Phillipus van Wichel, Jacob van
Eyck, Santiago de Murcia, Johann
Schop.
Meer informatie:
www.kerkconcertentwoudt.nl of via
info@kerkconcertentwoudt.nl of via
Albert Moerman, tel. 06-22183927
Jong talent opent zomeravondserie
concerten in ‘t Woudt
Zaterdag 7 mei zongen de twee koren
op de reddingsbootdag in ter Heijde.
Elk jaar wordt er in 42 plaatsen langs
de kust de open dagen gehouden. Op
uitnodiging van de KNRM in Ter
Heijde waren wij uitgenodigd om het
muzikale gedeelte te verzorgen. Red-
dingsbootdag is een belevenis voor
jong en oud. Een kijkje in het boot-
huis ,een praatje met een vrijwilliger
of als hoogtepunt een tochtje met de
reddingsboot. Voor degene die geen
hoogtevrees hadden stond er een
kraanwagen met bakje,die je een uit-
zicht bezorgde tot aan Scheveningen
toe.
Koren pasten zich aan.
Dat er zeemansliedjes op het re-
pertoire van allebei de koren staan,
kwam deze middag goed uit. Liedjes
die dan ook spontaan werden meege-
zongen door een enthousiast publiek.
Dat de sfeer ook gezellig was tussen
de twee koren,bleek wel uit het feit dat
de dirigent van de Heijdse vismaatjes
spontaan zijn accordeon oppakte en
mee ging spelen met de muzikanten
van het Meezingkoor Maassluis.
Samenzang als klapstuk
Samen met de vismaatjes werden er
gezamenlijk bekende vissersliedjes
ten gehore gebracht. West Zuid West
van Ameland was niet enkel leuk om
te horen, maar ook leuk om te zien
hoe honderd zangers en zangeressen
met hun armen zwaaiden. De sa-
menzang stond onder leiding van de
dirigent van het Meezingkoor Maas-
sluis Rik Vrolijk. De KNRM in Ter
Heijde bedankte de beide koren voor
hun inzet. Denkt u na dit lezen,dat
zou ik ook wel leuk vinden om te
zingen of muzikaal mijn steentje bij
te dragen(accordeon,of welk instru-
ment dan ook)neem dan gerust con-
tact met ons op.
Voor alle informatie kunt u ook onze
website bezoeken www.meezing-
koor-maassluis.nl of bel naar 010-
5910894 of 010-5910858.
Meezingkoor Maassluis en De Heijdse Vismaatjes
dragen de KNRM een warm hart toe
Oud Papier Actie
(OPA) bij De Ark voor
wijkgemeente ‘IONA’
in Immanuëlkerk
Dit weekend, vrijdag 13 en zaterdag
14 mei is er weer een grote inzame-
ling. Het resultaat van de afgelopen
keer 26 april 2011 was 3730 kg. Er is
heel veel papier bij elkaar verzameld
de afgelopen twee maanden voor
de Voedselbank en Stichting Wenzi
Naar schatting ruim 25.500 kg en dat
is niet mis. Binnen enkele weken zal
alles financieel afgehandeld worden
en kunnen de cheques uitgereikt wor-
den. Hartelijk dank voor alle enthou-
siaste spaarders en niet te vergeten de
medewerkers van OPA die heel wat
af sjouwen.
Vrijdag 13 mei van 18.30 tot 21.00 uur
en zaterdag 14 mei van 9.00 tot 12.00
uur staan de medewerkers weer voor
u klaar om het papier in ontvangst te
nemen De container staat op de par-
keerplaats achter de Ark, Rembrandt-
laan 2. Telefoon in de Ark tijdens de
inzamelingen 5918392. Mocht u bel-
len op de vrijdag, wilt u dan zo vroeg
mogelijk in de avond bellen zodat de
medewerkers hun ophaalrooster erop
aan kunnen passen .
Met vriendelijke groeten
Het OPA Team.
Bingo Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 20 mei is weer de derde vrij-
dag van de maand en dan spelen we
altijd onze maandelijkse bingoavond.
U bent allen van harte welkom. We
spelen voor aantrekkelijke prijzen.
Ook hebben we leuke weggeef prijs-
jes. De zaal gaat open om 19.30 uur
en we beginnen om 20.00 uur. Uiter-
aard staat de koffie klaar. Ons adres is
Doelpad 5 in Maasland. Tot ziens op
vrijdag 20 mei.
Voor onze tweede tocht van dit sei-
zoen, woensdag 4 mei, stonden er
maar liefst weer 29 deelnemers klaar
om te vertrekken naar Naaldwijk.
Droog zonnig weer, wel wat aan de
frisse kant.
Jaap, dit keer onze voorrijder, had een
zeer afwisselende route voorbereid.
Kenmerkend voor deze route waren
de vele bochten in het parcours. Via
het Staelduinse bos kwamen we aan
in Naaldwijk voor de koffie.
Bij de terugtocht was groep wat klei-
ner. Een aantal, voornamelijk dames,
gingen nog even naar de markt en
winkelen.
Via leuke paadjes en het bedrijven-
park bereikten we de Weverskade en
kwamen we bij het eindpunt.
Opvallend was de medewerking van
veel chauffeurs bij het oversteken,
waardoor de groep bij elkaar kon
blijven.
De volgende tocht is op woensdag 18
mei. Dit wordt een dagtocht via Abs-
woude naar vliegveld Zestienhoven.
Vervolgens via Kethel en de Broek-
polder weer terug naar Maassluis.
U bent van harte welkom om mee te
fietsen, maar neem wel een lunchpak-
ket mee. Inlichtingen bij Theo van
den Akker, tel.: 5920367.
Fiets mee met de PCOB
Op de culturele dag van Maassluis, in
september 2010, heeft Flair met haar
optreden een prijs gewonnen: een
avond optreden in de zaal van “Thea-
ter Schuurkerk”. Afgelopen zaterdag
7 mei was het zover. De kaarten wa-
ren al snel uitverkocht en de zaal zat
vol verwachting op de stoelen.
En spetterend was het, prachtig de-
cor en een mooi versierde zaal. Een
prachtig filmpje over de geschiede-
nis van het koor, gemaakt door Cock
Hollaar opende de avond, waarna het
koor binnenkwam met hun openings-
lied: Pipapideladeloe. De toon was al
snel gezet, veel gezelligheid en ver-
rassende intermezzo’s volgden elkaar
in rap tempo op. Nico Meijer kwam
langs met zijn 2 verliefde vrouwen,
Jurienne Hollaar speelde de sterren
van de hemel op zijn sopraansaxofoon
met “Send in the Clowns” Het koor
bracht een zeer gevarieerd repertoire,
mooie klassiekers van o.a. Mozart en
Lehar maar ook grappige cabareteske
liedjes die door de dames van Flair
met veel plezier werden gezongen en
uitgebeeld. Neem bv. een cupido die
graag iemand in de zaal had bescho-
ten, een blowende beatle die Bach
tegenkwam, een slapende stadsman,
boerenlui die hard aan het zwoegen
waren en een bloemenvrouwtje die
hele stekkies van de fuchsia de zaal
in gooide! Het mooist qua sfeer was,
naast het prachtig gezongen Ave Ve-
rum, het lied over de morgenstond
waar met gepaste vogelgeluiden en
een opkomende zon de dag weer
mooi kon beginnen. Naast deze stuk-
ken ontbraken ook een aantal jazz-
standards niet met bye bye black
Bird en April Showers. En natuurlijk
konden de leden van het Maassluise
koor, die grote fans zijn van Noortje,
er niet omheen om uit de fantastische
musical Mary Poppins “supercalifra-
gilisticexpialidosius” te zingen.
Ellen van den Berg wist het koor met
haar begeleiding weer tot grote hoog-
te op te zwepen, natuurlijk begeleid
door Ingrid Ranftl op de vleugel.
Na de pauze opende Dorus het ver-
volg van de avond en eindigde met zijn
liedje “rozen op je wangen” waarna
het koor met mooie bloemenhoedjes
weer binnenkwam en de avond verder
ging in vrolijke stemming. De zaal
zong nog een gezellige medley mee
en voor men het wist was de avond al
weer voorbij. Alle liedjes waren door
Cock Hollaar voorzien van een leuke
presentatie op het scherm.
Natuurlijk waren we heel blij met
de sponsoring van diverse bedrij-
ven, waaronder: De Culturele Raad,
Lions Club Maassluis, Guus Bloe-
men Koningshoek, Fuchsiakwekerij
Hendriks, Koningshof en Theater
Schuurkerk. Allemaal bedankt! Na-
tuurlijk ook iedereen die zich heeft
ingezet om de
avond tot een suc-
ces te maken, het
was geweldig!
We hebben na
afloop nog lang
na gefeest in de
theaterbar van de
Schuurkerk!
Wilt u lid worden
van ons koor, stuur
dan een mailtje
naar mariannevan-
dullemen@kabel-
foon.net. Zij neemt
dan contact met u
op. Wij repeteren
elke donderdag-
middag van 13.00
tot 14.30.
Ook kunt u ons
voor een optreden
vragen via Anneke
van der Meyden:
benan@tiscali.nl.
Spetterend optreden zangkoor ‘Flair’
in Theater Schuurkerk
Oud papier inzameling
Stichting De Schans
A.s. zaterdag 14 mei van 09.30 –
12.00 Keucheniusstraat 4
Geef uw oud papier een goede be-
stemming.
U kunt uw steentje bijdragen aan het
beheer en onderhoud van gebouw de
Schans bij de Groote kerk, door uw
oud papier te brengen a.s. zaterdag in
de Keucheniusstraat naast nr. 4
Ook op maandagmiddag en donder-
dagmiddag staan wij van 13.00 u.-
16.00 u. klaar om uw papier in ont-
vangst te nemen. ( m.u.v. feestdagen ).
Dank voor uw medewerking
Bestuur de Schans
Bingoavond bij w.s.v.
V.T.M. te Maassluis
Op vrijdag 13 mei wordt er een bin-
goavond georganiseerd bij w.s.v.
V.T.M. aan de Dr. Albert Schweitzer-
dreef 475. Deze vindt plaats in het
alom bekende blauwe gebouw naast
het sportcomplex van MSV’71. De
kantine gaat om 19:00 uur open en
de balletjes gaan om ongeveer 20:00
uur rollen. Deze bingo bestaat uit 11
rondes waarvan er een 1 superronde
is met een jackpot.Natuurlijk zitten er
weer de vaste rondes bij, zoals de kof-
fie, de waspoeder, de boodschappen
en de vleespakketten ronde. Tijdens
deze Bingo zorgt V.T.M. weer voor
een hapje tussendoor en zijn er aan de
bar, tegen zeer schappelijke prijzen,
een hapje en een drankje beschikbaar.
Voor nadere informatie kunt u terecht
bij: Ton Anderson Tel: 010-5914103.
Poëziewerkplaats
Elke derde maandag van de maand
is er Poëziewerkplaats in de biblio-
theek. Van 18.30 tot 20.00 uur praat
een klein groepje dichters met elkaar
over hun zelfgeschreven gedichten.
Ook andere onderwerpen, die met
poëzie te maken hebben, komen aan
de orde. Lijkt het u leuk om een keer-
tje mee te komen discussiëren of een
paar van uw eigen gedichten te be-
spreken, dan bent u maandagavond
16 mei van harte welkom. U vindt
ons, hoe kan het ook anders, op de
begane grond aan de lange tafel bij de
poëzie-afdeling. Als u graag nog wat
meer informatie wilt hebben, kunt u
bellen naar Jaap van Oostrum (010-
5925029).
De Maassluise beeldend kunstenaar
Bert Otto, geboren op 19 november
1949 te Rotterdam, is een van de kun-
stenaars in Vlaardingen die zijn ate-
lier open zet. U krijgt dan de unieke
gelegenheid om kennis te maken met
de kunstenaar, het werk en zijn habi-
tat. Bert zal zijn meest recente werk
tonen, waarin abstractie een nieuw
Er zit muziek
in uw Binnenloperpunten
Volgende week start de eerste actie
waarmee de winkeliers uit het Stads-
hart en hun klanten een Maassluise
vereniging een financieel duwtje
in de rug willen geven. Kamerkoor
Cantabile is daarvoor als eerste ge-
kozen. De winkeliers in het Stadshart
vragen hun klanten om in elk geval
extra actiepunten die ze op hun Bin-
nenloperpas krijgen, aan Cantabile te
schenken. Daarmee willen ze Canta-
bile helpen voldoende geld bijeen te
brengen om in 2012 een schitterend
concert te kunnen geven ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van het
koor.
Tijdens de wekelijkse repetitie-avon-
den op dinsdag in het Witte Kerkje
wordt daarvoor al gerepeteerd. Maar
tegelijkertijd werkt het koor ook aan
de voorbereiding van twee kleine
openluchtconcerten op de Maassluise
Markt. Want Cantabile wil natuurlijk
wel iets terug doen voor de bereidheid
van de Stadshartwinkeliers en hun
klanten om het koor te steunen.
Daarom verzorgt het Maassluise
kamerkoor op zaterdag 18 juni twee
optredens op de Markt. Cantabile
Vlaardingen Open Ateliers en Bert Otto
element is in zijn oeuvre, maar het fi-
gutarisme niet verlaten is. Voor meer
informatie zoals een te downloaden
routebeschrijving en catalogus kunt u
terecht op www.bert otto.nl
U bent welkom op 14 en 15 mei 2011
van 11:00 tot 17:00 in het atelier aan
het Emaus 44b te Vlaardingen.
Actie voor Kamerkoor Cantabilé
brengt dan een licht programma met
muziek van Nederlandse componis-
ten. Om 11.30 uur én om 12.30 uur
kunt u op de Markt luisteren naar de
klanken van dit koor dat onder leiding
staat van Mirjam Warnas-Sies.
Cantabile laat dan een deel van het
programma horen dat eerder op 2
april is uitgevoerd in het Witte Kerk-
je. Het zijn onder meer bijzondere ar-
rangementen van Nederlandse volks-
liedjes en zeemansliedjes. Daarnaast
zingt het koor ook twee werken van
de Nederlandse componist Hendrik
Andriessen. Vanwege het succes van
dit programma, uitgevoerd samen
met het blokfluitkwartet Capriola, is
Cantabile gevraagd dit in het najaar
nog een keer in Dordrecht en in Den
Haag uit te voeren.
Het Stadshart hoopt de komende
maanden en ook volgend jaar meer
culturele en sportieve verenigingen
via de Binnenloperpas extra onder de
aandacht brengen. Gegadigden kun-
nen zich daarvoor aanmelden bij de
commissie Binnenloper via Martijn
Opbroek van de kaaswinkel in de
Nieuwstraat.
(info@hetkaaswinkeltje.nl)
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 19
OVERAL
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag : 8.45 - 17.30 uur
Woensdag : 8.45 - 17.30 uur
Donderdag : 8.45 - 17.30 uur
Vrijdag : 8.45 - 20.00 uur*
Zaterdag : 8.45 - 17.00 uur
*Koopavond alleen
in Maassluis en
Vlaardingen Holy.
www.vankortenhof.nl | info@vankortenhof.nl
De grootste fietsspeciaalzaak van de regio met de meeste keus en ook nog eens voordelig geprijsd.
VLAARDINGEN-HOLY
Louise de Colignylaan 1
Telefoon 010-249 00 74
SCHIEDAM KRONA
Malmô 84
Telefoon 010-470 45 37
MAASDIJK
Oranjeplein 36
Telefoon 0174-523 222
VLAARDINGEN-OOST
Van Hogendorplaan 11-13
Telefoon 010-449 02 30
MAASSLUIS
Heldringstraat 101
Telefoon 010-591 14 40
9 mei 1961 opende Opa en Oma van Korten-
hof hun eerste fetsenwinkel aan de Rem-
brandtlaan 23 in winkelcentrum Palet in
Maassluis. Na enkele jaren kwam zoon Gerard
erbij in het bedrijf en in 1974 opende hij zijn
eigen fliaal aan de Reigerstraat 24 in Maas-
sluis.
De jaren die volgde hebben Gerard en Plony
het bedrijf met passie verder uitgebouwd,
werd de winkel aan de Reigerstraat steeds
een pandje groter en uiteindelijk in 2000 de
verhuizing naar 1500m2 aan de Heldring-
straat 101 in Maassluis. Nu, 50 jaar later, staan
de dochters Miranda en Nicole
9 mei 1961 opende Opa en Oma van Korten-
(de derde generatie Van Kortenhof ) aan het
roer en combineren zij samen met pa en ma
én een team van enthousiaste medewerkers
vakmanschap met modern fets-plezier.
In 50 jaar is er veel veranderd, maar één ding
bleef tijdens drie generaties ongewijzigd:
Van Kortenhof is een echt familiebedrijf waar
de klant nog gewoon echt koning is.
Inmiddels telt de Van kortenhof Groep vijf
vestigingen: in Maassluis, Vlaardingen Holy,
Vlaardingen Oost, Schiedam Sveapark en
Maasdijk. Het assortiment is compleet en
voor iedereen. Of u nu een skelter, driewieler
of een stoere fets zoekt voor u zoon of doch-
ter, een stevige fets voor naar school of de
boodschappen, een comfortabele elektrische
fets, een lichte fets voor de recreatie of een
snelle racefets of ATB? Bij Van Kortenhof vindt
u een compleet aanbod voor elke wens en elk
doel! Naast deze ruime keus in fetsen heeft
Van Kortenhof ook een enorm assortiment
fetsonderdelen, -accessoires en -kleding.
FAMILIE VAN KORTENHOF 2011
WINKELCENTRUM PALET 1961 , FAMILIE VAN KORTENHOF 1961 , GERARD VAN KORTENHOF 1974
Jubileum-aanbiedingen
Het hele jaar staat vol van de acties en aanbiedingen. In de feestweek ligt er voor elke klant
een cadeautje klaar! Het is dus beslist de moeite waard om een bezoek te brengen aan 1 van
onze vestigingen. Of het nu voor een nieuwe
tas is, een lekke band of een mooie nieuwe
fets, u bent van harte welkom en het hele
team staat graag voor u klaar!
straat 101 in Maassluis. Nu, 50 jaar later, staan
de dochters Miranda en Nicole
vakmanschap met modern fets-plezier. de klant nog gewoon echt kon
Het hele jaar staat vol van de actie
een cadeautje klaar! Het is dus bes
onze vestigingen. Of het nu voor
tas is, een lekke band of een moo
fets, u bent van harte welkom en
team staat graag voor u klaa
euwe
hele
449,
-
MONTEGO SOCIETY
Luxe wordt nu wel
heel voordelig….
7 versnellingen, vering in voor-
vork en zadel. Licht alu frame
Naafdynamo.
Nu 25% korting
Van 599,-
Nu
50,
-
Kinderstep
Nostalgie
Tredy kinderstepmleverbaar
in moderne kleuren.
Met hakrem
Van 69,-
Nu
15,
-
Cordo fietstas
In diverse kleurmotieven.
Voldoende ruimte voor
al uwspullen.
Van 36,95
Nu
499,
-
BATAVUS DIVA
Alleen voor echte diva’s
Shimano Nexus 7
Trendy bloemenprint
Stoere, brede banden.
Van 749,-
Nu
de feestweek ligt er voor elke klant
50,
-
Bobike Mini
Voorzitje
Comfortable zit voor uwkind.
Van 84,50
Nu
50,
-
Bobike Mini
Achterzitje
Comfortable zit voor uwkind.
Van 68,95
Nu
Ook in
herenmodel
leverbaar.
B
Vo
Co
Korting
op alle
(ook elektrische) fietsen
*
1
0
%
*informeer naar
de voorwaarden.
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68
69 70 71 72 73 74
75 76 77 78
79 80 81 82
83 84 85
PEJOVI
HORIZONTAAL: 1 Zuid-Amerikaanse lasso; 4 Modieus type; 9 Borrel;
12 Niets uitgezonderd; 14 Japanse parelduikster; 15 Hes; 17 Geestelijke;
19 Plaats in Overijssel; 21 Geweldig; 22 Nobel; 23 D.m.v. een molen fijn-
gemaakt; 25 Overdreven; 26 Bindmiddel; 27 Preek; 29 Daar; 30 Europe-
aan; 31 Groet; 32 Luiaard; 33 Eenheid van lichtgevoeligheid; 35 Soort
bier; 37 Niet hier; 40 Dierenopvang; 42 Draaikolk; 43 Oude lengtemaat;
44 In orde!; 45 Metselspecie; 47 Voegwoord; 49 Middagslaapje; 52 Mak;
55 Kern; 56 Eerstvolgende; 58 Kunststof schijf; 62 Dierengeluid; 63 Koe
ienmaag; 65 Zoon van Adam; 66 Azijn 68 Hemellichaam; 69 Oogziekte;
71 Speelfilm; 72 Lidwoord; 73 Zoutmeer; 75 Zwitsers gerecht; 76 Melaats-
heid; 78 Russische Eskimohond; 79 Opgooi; 81 Nieuw-; 82 Naaldboom;
83 Zak; 84 Deel v.e. zeilboot; 85 Essentie.

VERTICAAL: 1 Besproeien; 2 Adreskaartje; 3 Plaats in Zuid-Holland;
4 Politieafdeling; 5 Denksport; 6 Koningin-regentes; 7 Spaans rijstgerecht;
8 Paardenkracht; 9 Onpartijdigheid; 10 Plaat; 11 Gebied; 13 Chinese leng-
temaat; 16 Symbool voor IJsland; 18 Bloedvat; 19 Onbenullig; 20 Plaats in
Gelderland; 23 Venijn; 24 Ontkenning; 28 Titel; 33 Ingewijde; 34 Slede;
35 Naaf; 36 Belangrijkst; 38 Pausennaam; 39 Filmdecor; 40 Grote bijl;
41 Smalle plank; 46 Bij elkaar passen; 48 Voor de middag; 50 Internetpro-
tocol; 51 Zeehond; 53 Watergeest; 54 Mythologische vrouw; 57 Verwer-
ping; 58 Muzieknoot; 59 Hevig; 60 Fraude; 61 Kiem; 62 Brok; 64 Afge-
lopen!; 65 Javaanse dolk; 67 Zeewier; 68 Vroegere naam van Congo;
70 Koraaleiland; 74 Karwei; 77 Hoofddeksel; 80 Societas Mariae; 82 Hei-
lige.

De oplossing van Schakelcryptokronkel 173 luidt: PALMBOTER

HORIZONTAAL: 9 Adelaar; 10 Maatjes; 11 Olé; 13 Calorie; 15 Ge-
knipt; 16 Latent; 17 Presto; 18 Spraak; 20 Slalom; 23 Haring; 25 Afvoer;
30 Tamboer; 31 Aardbei; 33 Ier; 34 Element; 36 Ernaast.
VERTICAAL: 1 Badcel; 2 Geklater; 3 Karren; 4 Troep; 5 Omega; 6 Pap-
kerel; 7 Sjeiks; 8 IJsstroom; 18 Schatten; 19 Aanboren; 21 Loopbaan;
24 Ramen; 26 Forens; 27 Ruimte; 28 Brits; 29 Haren21 51 50 74 80 1 44 37 58Zie ook: http://mc.thuisbladen.net bij Puzzel

De oplossing van deze Schakelcross ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelLUB
SCHILDERWERKEN
GLAS - VERF
BEHANG
Tel. 010-5912073
De Vlaardingse Rosemarie Don-
kersloot schreef een boek om haar
grote verdriet, het verliezen van haar
enige zoon, te verwerken. Er wordt
gezegd dat de dood van je kind het
ergste is wat je kan overkomen. Rose-
marie is het daarmee eens. Zij verloor
haar zoon ten gevolge van een drugs-
verslaving. “Het verliezen van een
kind, is het verliezen van een stuk van
jezelf. Ik voel de dood van mijn zoon
als een amputatie. Ik ben een deel van
mezelf kwijt en moet weer opnieuw
leren leven.”
“Ik heb enkele ervaringen van mijn
zoon in een boek verwerkt, dat heeft
mij enorm geholpen in het verwer-
kingsproces, maar het blijft een intens
verdriet.” In het boek draait het om
een jongensfiguur die het geweld dat
zijn stiefvader tegen hem gebruikt,
wil vergeten. Dit
doet hij door te
beginnen met blo-
wen. Op school,
op straat, overal in
de maatschappij
komen kinderen
in aanraking met
drugs. Het gevaar
schuilt op de loer.
In het boek wordt
duidelijk gemaakt
dat er achter ieder
soort gebruik van
drugs een gevaar
schuilt. “De we-
reld van drugs is
meedogenloos”,
aldus Rosemarie
Donkersloot.
De schrijfster
wil met dit boek,
dat als titel “De
Drugsduivel”
heeft gekregen,
niet alleen de
dood van haar
zoon zin geven
maar ook om te
waarschuwen
voor de grote ge-
varen van drugs.
“Drugs in allerlei
soorten, softdrugs
en harddrugs. Drugs die in onze maat-
schappij tegenwoordig gemakkelijk te
krijgen zijn. Niet alleen coffeeshops
zijn daar een voorbeeld van, maar ook
de hennepplantages verborgen op zol-
ders, in kelders of op andere plekken
in de huizen om ons heen, zijn hiervan
een schrijnend voorbeeld. Het is niet
te bevatten wat voor impact drugs op
een persoon en zijn hele omgeving
heeft. Dat het tegenwoordig zo ge-
makkelijk te krijgen is, vind ik onac-
ceptabel.”
Dit boek is niet alleen geschikt voor
de jeugd van 12 – 15 jaar, maar vooral
ook voor ouders. ,,Ouders hebben
vaak geen idee wat zich afspeelt op
dit gebied.
Toch zouden de ouders van de pubers
van nu, moeten beseffen dat ze echt op
de hoogte moeten zijn van de drugsge-
varen die hun kinderen omringen om
alert te blijven op de signalen.”
Uit enkele ervaringen van haar zoon
en de fantasie van de schrijfster, kwam
een spannend verhaal te voorschijn.
Een zestienjarige scholier, Ari, begint
door thuisomstandigheden te blowen.
De broer van zijn dealer is een lover-
boy. Hij wil Ari’s vriendin inpalmen.
Om haar uit de handen van de lover-
boy te houden, stemt Ari onder druk
toe om drugs in België op te halen. Hij
komt dan in grote problemen.
De boodschap
Rosemarie Donkersloot wil met het
boek duidelijk maken dat achter het
eerste blowtje een enorm gevaarlijke
en keiharde wereld schuil gaat. Haar
boodschap is dus ook: ”Begin nooit,
maar dan ook nooit aan drugs.”
Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Boek-
handel Het Keizerrijk, Noordvliet 27,
Maassluis.
Spannend jeugdboek van Vlaardingse
waarschuwt voor drugsgebruik
Fotoworkshop Maassluis is bij de
bondsfotowedstrijd als 8e van de 182
clubs geëindigd. Deze wedstrijd is
een landelijk gebeuren waarbij alle
aan de bond aangesloten amateur-
clubs hun werk kunnen inleveren.
Binnen de regio waar Maassluis deel
van uitmaakt had FWS het hoogste
resultaat!
Een van de leden, Peter van der Zou-
wen, heeft een Zilveren Sticker ont-
vangen. Dat betekent dat zijn foto
tot de 10 beste van Nederland werd
beoordeeld.
Naast deze wedstrijd heeft FWS ook
mee gedaan aan de wedstrijd “5 met
samenhang”. Hierbij moesten 5 wer-
ken ingeleverd worden die een sa-
menhang vormen. John Middelkoop
is samen met 4 anderen uit de regio
voorgedragen voor een uitnodiging
tot Foto Nationaal. Foto Nationaal
is de prestigieuze wedstrijd van de
fotobond waarvoor alleen fotografen
worden uitgenodigd die eerder heb-
ben laten zien op een hoog niveau
werk te kunnen maken.
Afgelopen jaar zijn 12 amateurfo-
Fotoworkshop Maassluis gooit
hoge ogen regionaal en landelijk
tografen van FWS gecoacht door
een mentor en het geproduceerde
werk werd ten toon gesteld tijdens
de Kunst en Atelierroute 2011. FWS
had een prachtige expositie waarbij
divers werk op verrassende wijze
werd gepresenteerd.
De vele bezoekers waren erg onder
de indruk!
info@fwsmaassluis.nl
www.fwsmaassluis.nl
Op vrijdagavonden hebben we een
boeiend en gevarieerd programma.
Je bent altijd van harte welkom om
eens langs te komen.
Komend weekend zijn er weer 3
prachtige voorstellingen in Theater
Schuurkerk.
De jonge veelbelovende cabaretier
Yora Rienstra opent op vrijdag 13
mei met haar eerste avondvullende
voorstelling Aan jou heeft het niet
gelegen. Het is een aaneenschakeling
van verhalen, klein persoonlijk leed
en scène’s uit een huwelijk.
Op zaterdag 14 mei komen ROOD
& The Nighthawks hun nieuwe mu-
ziekprogramma The Beauty Of It
All spelen in Maassluis. Waan je in
een zwoele nachtclub tijdens hun op-
treden in Theater Schuurkerk . Het
weekend wordt zondag 15 mei afge-
sloten met 2 voorstellingen van Klein
Theater Groot Plezier met muziek,
dans,toneel en meer door Maassluis
Talent. Kaarten voor Yora Rienstra
en Rood kosten slechst €16, - en voor
Klein Theater Groot Plezier slechst €
10,- inclusief consumptie en zijn te re-
serveren via www.theaterschuurkerk.
nl. Ze zijn ook te koop bij Master-
sound aan de Noordvliet en Ko-
ningshof aan de Uiverlaan.
Yora Rienstra
In 2009 won Yora Rienstra over-
weldigend zowel de jury-als de
publieksprijs op het Amster-
damse Kleinkunstfestival. Yora
heeft een klein vleugje van Adèle
Bloemendaal, maar vooral heel
veel van zichzelf. De piano is
haar haven waar vanuit ze perso-
nages laat opdoemen en vertrek-
ken. Op eigenzinnige wijze zet
zij deze tragikomische figuren
neer, afgewisseld met liedjes over
praktische vrouwen, liefde aan
de waterkant en een eventuele
meezinger. Aan jou heeft het niet
gelegen is een aaneenschakeling
van verhalen, klein persoonlijk
leed en scène’s uit een huwelijk.
Yora studeerde aan de Toneelschool
& Kleinkunstacademie in Amster-
dam. Herman van Veen was zo onder
de indruk van haar nummer Ik
houd van jou dat hij het opnam
in zijn repertoire
NRC - Henk van Gelder:
“Yora Rienstra heeft, in haar de-
buut programma Aan jou heeft
het niet gelegen, meer te bieden.
Naast haar liedjes en verhaal-
tjes speelt ze monoloogjes van
diverse vrouwen die verwoed,
maar vergeefs, hun best doen
om positief over te komen(...)
Het programma doet met een
beetje aan het theaterdebuut van
Sanne Wallis de Vries denken”
ROOD & The Nighthawks
Broeierige muziek, bizarre
humor en een tot de verbeel-
ding sprekende melancholie;
een concert van zanger/pianist
ROOD en zijn Nighthawks at
the Diner moet je eenvoudig-
weg meegemaakt hebben. The
Beauty Of It All is ROOD’s
nieuwe muziekprogramma dat
prachtige teksten, zwoele nacht-
club-klanken, flarden improvisatie
en de bluesy sfeer van een café na
sluitingstijd in zich verenigt. Met zijn
hese stem, intrigerende teksten en de
dynamische, stijlloze muziek, creëert
ROOD op elk podium een poëtische
en verhalende sfeer die sinds vijftien
jaar als volstrekt uniek bekend staat.
“Verlangen, dromen, geheimen: het
zit allemaal in de muziek van Night-
hawks at the Diner” schreef Thomas
Verbogt in HP/De Tijd.
Klein Theater Groot Plezier
Onder de noemer Klein theater Groot
plezier organiseert Theater Schuur-
kerk een gevarieerde voorstelling
voor jong en oud. Tal van Maassluise
artiesten werken mee aan deze show.
Kom ook naar deze spetterde voor-
stelling vol Dans, Interactief Kwisje,
Muziek, Toneel, Poëzie, Zang en
een verrassingsact van Nico met z’n
Kliko.
Een kaartje kost slechts 10 euro inclu-
sief pauzedrankje. De voorstellingen
zijn om 3 uur ‘s middags en 7 uur ‘s
avonds.
Voor meer info kijk op
www.theaterschuurkerk.nl
Spannend en veelzijdig weekend
in Theater Schuurkerk
Aktiviteiten-kalender
Wijkvereniging de Flat
Maandag:
20.00 uur Schaakvereniging Maas-
sluis
Bij voldoende aanmeldingen zal er
een yoga cursus gegeven worden op
maandag. U kunt zich aanmelden bij
de beheerder, M. Heesbeen tel. 010-
5914392 of 06-44618500.

Dinsdag:
20.00 uur Klaverjasvereniging Troef.
Woensdag:
13.30 uur bridgen
19.00 uur country-dansen
Donderdag:
14.00 uur ouderen gymnastiek
13.30 uur schilder club
19.00 uur biljarten

Zaterdag:
Iedere eerste zaterdag van de maand
Bingo. Aanvang 20.00 Uur precies.

Nieuw
Op donderdagochtend van 09.30 tot
11.30 Creaochtend. Kom er gezellig
bij.
Bovendien: elke eerste donderdag
van de maand vergadering commis-
sie leefbaarheid.
Zoals u ziet genoeg te beleven bij ons
in de wijkvereniging..!!!
Er zijn nog enkele uurtjes vrij voor
andere activiteiten, hiervoor kunt u
contact opnemen met de beheerder,
M. Heesbeen, te bereiken op: 010-
5914392 of 06-44618500.
Klein Theater
Groot Plezier
Wij maken ons sterk voor het
behoud Theater Schuurkerk.
Mede door dit theater zijn al veel
kleine artiesten groot geworden.
Het zou dan ook zonde zijn als
dit monument zijn huidige func-
tie zou verliezen. Om de waarde
van de functie nog eens onder de
aandacht te brengen wordt er op
zondag 15 mei twee promotie-
voorstellingen georganiseerd, te
weten om 3 ‘s middag en om 7
uur ‘s avonds.
Het wordt een zeer gevarieerde
voorstelling voor jong en oud:
dans, muziek, poezie, Koos met
z’n Klico, een kwisje, toneel en
zang.
De kaarten hiervoor zijn verkrijg-
baar à 10 euro (inclusief pauze-
drankje) bij Maassluis Punt aan
de Dr. Kuyperkade of via website
www.theaterschuurkerk.nl
Postzegelruilbeurs
Vereniging van Postzegelverzame-
laars Maassluis e.o.
Aanstaande zaterdag 14 mei 2011 is
er weer de maandelijkse postzegel-
ruilbeurs in de Koningshof, Uiver-
laan 20 te Maassluis. De ruilbeurs
is van 12.00-16.00 uur. Het is een
van de beter bezochte ruilbeurzen in
deze omgeving. Wat uw thema van
de verzameling ook is, bijvoorbeeld
schepen, fauna, flora, treinen, trams,
vuurtorens of welk onderwerp dan
ook of een bepaald land, het is er al-
lemaal. Wanneer het u de vorige keer
niet lukte om dat ene zegeltje te be-
machtigen, u krijgt nu weer opnieuw
de kans om hier wel aan te komen.
Wij nodigen iedereen uit die nog
postzegels verzamelt of die er belang-
stelling voor heeft om deze beurs te
bezoeken. Kom eens langs om te zien
of dat er is wat u nog mist in uw verza-
meling. Ook kunt u uw verzameling
laten taxeren. Bushalte, NS-station
op loopafstand en een ruime (gratis)
parkeerplaats aanwezig. Toegang
voor leden gratis, voor niet leden is
de toegang 1,-. Voor verdere vragen
over de ruilbeurs (of over de vereni-
ging) kunt u bellen naar 010-5916747.
Meer en meer in
het Maassluis Punt
Er was u beloofd dat er weer honing
zou komen. Het is zover!! Verschil-
lende soorten honing van de Imke-
rij uit het Westland staan weer in de
schappen. Het is bewezen dat wan-
neer men de honing uit de omgeving
gebruikt, dit weerstandverhogend
is. Alle reden om deze honing te ge-
bruiken. Heerlijke honingsnoepjes
behoren ook tot het assortiment. Dan
vertellen we ook dat er 28 mei weer
een creamarkt gehouden wordt en dit
keer wederom met leuke verschil-
lende artikelen op de kramen. De
mensen hebben hun best gedaan om
u weer veel te laten zien en het is na-
tuurlijk mogelijk om leuke, aparte en
mooie artikelen tegen kleine prijsjes
te bemachtigen. Het is altijd gezel-
lig en fijn als de mensen enthousiast
de deur uit gaan. Dit is ook de reden
dat we het organiseren. Noteert u de
datum al vast in de agenda, want de
tijd gaat sneller dan u denkt en dan is
de creamarkt al weer voorbij! De vol-
gende zal dan pas weer in september
plaatsvinden. Voor de mensen die be-
langstelling hebben voor de molens in
ons land hebben wij het fraaie boekje
“bezoek de molens in Zuid-Holland”
voor u klaar liggen. Het duurt niet
lang meer of de molentochten wor-
den georganiseerd, wellicht is het dan
leuk om dit boekje in uw bezit te heb-
ben. U merkt wel dat er weer redenen
zijn om bij het Maassluis Punt binnen
te lopen. Heeft u de handdoeken van
Maassluis al gezien? Weet u ook dat
deze in de door u gewenste kleuren
geleverd kunnen worden? Zo ziet u
maar dat er veel mogelijk is in het
Maassluis Punt.
www.maassluispunt.nl
Expositie Anneke
de Graaf-Lagraauw
In het Gezondheidsgebouw
De Vloot te Maassluis
Vanaf 11 mei t/m 4 juli kunt u tijdens
de openingsuren de schilderijen ko-
men bekijken van Anneke.
Zij toont daar het resultaat van haar
kunnen. Onder andere de haar zo ge-
liefde plekjes van haar geboortestad
Maassluis en al wat groeit en bloeit
vindt u terug op haar boeiende schil-
deringen in acryl, aquarel en op zijde.
Zij exposeerde onder andere op het
stadhuis, de bibliotheek, bij Mon-
sieur Paul, de DrieMaasHave en de
Woningstichting. Ook hing een van
haar werken in het Coda museum te
Apeldoorn.
Haar werken zijn beslist de moeite
van het bekijken waar en ook te koop.
Informatie daartoe vind u bij de balie.
Nieuwsgierig geworden?
Bezoek dan haar expositie!
Vanuit Maasland naar
Soldaat van Oranje
Wegens succes
extra bus op 22 juni a.s.
De Nationale Theaterkassa presen-
teert De Theater-Express. De Thea-
ter-Express biedt eersterangskaarten
plus busvervoer naar Soldaat van
Oranje - De Musical in de Theater
Hangaar op Vliegveld Valkenburg bij
Leiden. Het unieke aan dit concept is
dat de bus rechtstreeks naar Vlieg-
veld Valkenburg rijdt, zonder tussen-
stops onderweg. Woensdag 22 juni
om 18:15 uur vertrekt de eerste The-
ater-Express vanaf carpoolplaats/
parkeerterrein Van Dijk te Maasland.
Soldaat van Oranje - De Musical is
een groots spektakel met indrukwek-
kende decors, prachtige muziek, goe-
de acteurs, historische filmbeelden
en een aangrijpend verhaal. Soldaat
van Oranje - De Musical is gebaseerd
op het boek van één van de grootste
verzetshelden uit onze vaderlandse
geschiedenis: Erik Hazelhoff Roelf-
zema.
Kaarten voor De Theater-Express
zijn te reserveren via de Nationale
Theaterkassa telefoon 0900 – 9203.
(€0,45 pm) en online via de website:
www.theater-express.nl. De NTK is
telefonisch 7 dagen per week bereik-
baar van maandag tot en vrijdag van
9-21 uur, zaterdag van 10-20 uur en
zondag 10-15 uur. Zie: www.ntk.nl
Meer informatie over De Theater-Ex-
press, waaronder een overzicht van
de steden van waaruit De Theater-
Express deze zomer vertrekt vindt u
op www.theater-express.nl
De Theater-Express is een initiatief
van de Nationale Theaterkassa. Dit is
een landelijk bespreekbureau voor het
bestellen van kaarten voor concerten,
theater, shows en (sport)evenemen-
ten. De NTK biedt een uitgebreide
service aan iedereen die informatie
zoekt over of kaarten wil kopen voor
een voorstelling of evenement.
Natuurcentrum De Boshoek organi-
seert een dag voor jong en oud, waarbij
het accent ligt op “ontdek je directe om-
geving”. Om de directe omgeving o.a.
het Midden-Delfland gebied te ontdek-
ken zijn er wandel- en fietstochten uit-
gezet met verschillende afstanden. Om
iets meer over de omgeving te weten
te komen worden er lezingen gegeven
over de historie van het Midden-Delf-
land gebied en de natuur in dat zelfde
gebied. Frits van Ooststroom zal de his-
torie van het Midden-Delfland gebied
onder de aandacht brengen en Ben van
den Broek zal een presentatie geven
over de natuur.
Rondom de Harreweg (grenzend aan
het terrein van De Boshoek) is een ex-
positie van beeldende kunst onder de
naam Beeldenroute “Buiten Beeld”,
georganiseerd door Stichting Mooi
Werk (www.stichtingmooiwerk.nl).
De Beeldenroute “Buiten Beeld” be-
staat uit een tiental kunstwerken, die
gedurende een periode van 4 weken
tentoongesteld staan. Deze route wordt
ook in de recreatie wandeling, welke
door De Boshoek uitgezet wordt op-
genomen. Door vrijwilligers wordt er
uitleg over de beelden gegeven.
Wie niet echt actief wil zijn met een
fiets- of wandeltocht, kan rustig de
streekproductenmarkt bekijken, die
op en rondom het Boshoek-terrein
georganiseerd wordt. Bij de markt-
kraamhouders zijn ambachtelijke
producten uit het Midden-Delfland
gebied te koop, zoals: zuivelproduc-
ten, geitenkaas, worst, vlees, stoof-
potten, chutney, jam, mosterd, pom-
poenen, wijnen en nog veel meer.
Kortom lekkernijen uit uw directe
omgeving.
Binnen zijn er creatieve activiteiten
voor kinderen, o.a. het razend popu-
laire uilenballen pluizen, nestkasten
timmeren enz, dus kom kijken en
meedoen.
Info:
M. Breedveld 010-4705550
W. van der Schalie 010-7035267
Tijd: 11:00 tot 16:00 uur
Toegang: gratis
Adres: Bospad 3, 3124 CA, Schie-
dam-Noord
www.natuurcentrumdeboshoek.nl
Natuurcentrum De Boshoek is be-
reikbaar met tramlijn 21 en 23, halte
Bachplein.
Zondag 22 mei:
‘De Boshoek en Omgeving’
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 21
WINKELCENTRUM
STEENDIJKPOLDER
STEMPELKAART ACTIE!
DOE MEE MET DE!
1
E
WEEKENDJE
PARIJS
EEN MOOIE
FIETS
EEN MOOIE
LED TV
3
E
2
E
V
e
r
z
a
m
e
l

s
t
e
m
p
e
l
s

v
a
n
a
f

1
4

m
e
i

i
n

W
i
n
k
e
l
c
e
n
t
r
u
m

S
t
e
e
n
d
i
j
k
p
o
l
d
e
r
.

E
e
n

v
o
l
l
e

k
a
a
r
t

i
s

u
w

l
o
t
.
p
e
l
s

v
a
n
a
f

1
4

m
e
i

i
n

W
i
n
k
e
l
c
e
n
t
r
u
m

S
t
e
e
n
d
i
j
k
p
o
l
d
e
r
.

E
e
n

v
o
T
R
E
K
K
I
N
G

2
5

J
U
N
I

2
0
1
1
17 Juni officiële opening
door de burgemeester en
van 17 juni t/m 25 Juni
een feestweek ter
gelegenheid van ons
vernieuwde winkelcentrum.
Deelnemende winkels: Videotheek Maassluis, Dierenspeciaalzaak Shop & Drop, Kapsalon Aad en Elly den Haan, Drogisterij Wildenburg,
Guus Bloemen, Peter Smit Tweewielers, Bakkerij Ceylin, Keurslager Baars, Kapsalon Mon Cherie, Bakkerij Han van Roon, Jaap de Waal Vishandel
Wip 2-3 - 3142 GL Maassluis - Telefoon 010 59 12 137 - www.spijkerslaapcomfort.nl
W W W. S L A A P G I L D E . N L
De nieuwste Auping AVS matrassen zijn gemaakt in de wetenschap
dat de matras exact afgestemd dient te zijn voor het herstel van uw
lichaam. Auping nights, better days.
Vertrouwde kwaliteit
Sinds 1921 is van Eijmeren Maasland actief als schildersbedrijf in
Maasland en omgeving, later ook als glaszetters- en wandafwer-
kingsbedrijf. Al onze personeelsleden zijn stuk voor stuk vakmensen
met jarenlange ervaring in het vak. Kwaliteit is waar wij voor staan.
Wij zijn op zoek naar 2 vakbekwame All Round Schilders
en 1 Glaszetter met relevante werkervaring in het vak, en
klantgerichte en collegiale instelling.
Ben jij de vakman die wij zoeken?
Neem dan contact met ons op 010 - 591 24 75 of
mail uw CV naar sam@vaneijmerenmaasland.nl
Onze opdrachtgever is een nationaal- en internationaal opererende onderneming binnen
de kassenbouw, scherming en verwarming. Innovatie, Kwaliteit en Precisie, dat is
waarover het reeds jaren gaat bij onze cliënt. Deze opstelling binnen de markt wordt
zeer gewaardeerd en heeft geleid tot de realisatie van vele topprojecten in binnen- en
buitenland. Binnen de platte organisatie wordt er direct gecommuniceerd, is de sfeer
zeer informeel en wordt er hard gewerkt om de duidelijke doelstellingen te halen. Het
team moet logistiek versterkt worden en daarom willen wij namens de directie van onze
opdrachtgever in contact komen met de juiste kandidaat voor de functie van:
@GG><E9?9RABF=PH=<ALA=
%lmafZgmol][`fa]c$e]]o]jc]f\d]a\]j%
De job:
Je wordt, meewerkend, de leider van een klein team en bent de logistieke spil tussen
de verschillende afdelingen: kassenbouw, scherming en verwarming. Elke logistieke
beweging wordt jouw verantwoordelijkheid: vooral het laden en lossen van containers
en vrachtwagens. Voor de binnenlandse projecten, maar zeker voor de internationale
projecten is dit kunst- en precisiewerk. Hiernaast zorg je voor een perfect ingedeeld en net
magazijn, waarbinnen veilig gewerkt kan worden. Op administratief gebied zorg je voor
een sluitende voorraadadministratie, ondersteund door automatisering. Centraal in deze
functie staat natuurlijk de tijdige en perfecte aflevering van materialen voor de binnen-
en buitenlandse projecten. Kortom: een passende job voor een praktisch logistiek
talent!
Onze wensen:
Een goed MBO niveau met materialenkennis binnen de branche van onze klant.
Bewezen leidinggevende kwaliteiten en praktische ervaring binnen de kassenbouw
en affiniteit met scherming en kasverwarming.
Enige administratieve ervaring, gericht op logistiek.
Het besef dat het succes van projecten binnen deze branche bijna altijd afhangt van
de juiste logistiek en werkmentaliteit.
Voor de juiste M /V kent onze opdrachtgever uitstekende arbeidsvoorwaarden die in
overleg met jou worden samengesteld.
Sollicitatie:
Grimbergen Personeelsadviezen
Postbus 96
2685 ZH Poeldijk
Email: gpa@kabelfoon.nl
Voor informatie: 0174-248441 / 06-53929445
:
k
[
^
b
]
l
[
^
f
b
]
]
^
e
b
g
`
l
o
^
k
`
n
g
g
b
g
`
3

<
;
:
(
:

2
,
'
)
0
+
)

E
b
]

G
O
I
marien van eijmeren
voor al uw uitvoerend werk
verf, glas- en behangspeciaalzaak
Reigerstraat 28 - 3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
Email: info@pcmaasland.com
Tel.: 010 5917305
Web: www.pcmaasland.com
Wij zijn gespecialiseerd in:
Caiway internet, telefonie en rtv
Agenda Debat op Dinsdag
17 mei 2011
Commissie 1 (19.00 – 21.15 uur in zaal de Buys)
19.00 – 20.00 uur: 1. Raadsinformatiebrief d.d. 24 maart 2011
n.a.v. de uitspraak van de Raad van State
inzake het bestemmingsplan Aalkeetpolder
20.00 – 20.30 uur: 2. Raadsinformatiebrief februari 2011 inzake
het aanwenden subsidie stimuleringsregeling
Elbe/Furie
20.30 – 21.15 uur: 3. Raadsinformatiebrief d.d. 12 april 2011
betreffende de evaluatie gebiedsgericht
werken.
Commissie 2 (19.15 – 21.15 uur in zaal De Logger)
19.15 – 20.00 uur: 1. Raadsvoorstel tot het beschikbaarstellen van
de bestedingsruimte voor de vervanging be-
schoeiing Laan 40-45 voor werkzaamheden
kades en vlieten
20.00 – 20.30 uur: 2. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de
nieuw Havenbeheersverordening Maassluis
2011 en bijbehorende toelichting.
20.30 – 21.15 uur: 3. Raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2011
inzake de ontwikkeling van de Brede School
Gemeenteraad (21.30 – 23.15 uur in de Raadzaal)
Op de agenda staan o.a. het actualiteitenhalfuur (21.35 – 22.05
uur) en enkele hamerstukken. Het volgende debatstuk staat op de
agenda.
• Bestuursakkoord Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen.
Debat op Dinsdag is live te volgen
op internet: www.maassluis.nl
Het Debat op Dinsdag vindt plaats in het stadhuis aan de
Koningshoek. Voor het spreekrecht kunt u zich melden bij de
griffie via 010-5931985/1831 of griffier@maassluis.nl. De agenda
en bijbehorende stukken zijn in te zien op de website
www.maassluis.nl > bestuur.
Maassluis, 12 mei 2011
Bekendmaking
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Govert van Wijnkade 52 Onderhoud kozijnen Monument
douanehuisje
Buizerdstraat 59 Dakkapel voorgevel Bouwen
Prinses Beatrixlaan 11 Nokverhoging Bouwen
Burg. Zaneveldstraat 219 Aanbrengen nieuwe Bouwen
gevelkozijnen
Koningshoek 93101 Verhuizing supermarkt Gebruiksvergunning
Arie Krijgsmanstraat 1 Uitbreiding tuinberging Bouwen
Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een
informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voorne-
mens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubli-
ceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en
eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Aanvragen in strijd met bestemmingsplan:
Indien plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan kunnen bur-
gemeesters en wethouders ontheffing daarvan verlenen. Om deze
reden wordt het ontwerpbesluit tot het verlenen van ontheffing en
het desbetreffende bouwplan voor een ieder ter inzage gelegd. Bur-
gemeester en wethouders zijn voornemens ontheffing te verlenen
voor onderstaande (bouw)plannen:
Locatie: Bouwplan: Wettelijke grondslag: Ter inzage periode:
Bloemhof 1 Functiewijziging voor het Art. 3.23 13 mei t/m 24 juni
vestigen van detail-
handelondersteunende
horeca naast een ijswinkel
Tegen het ontwerpbesluit kan gedurende de termijn dat de stuk-
ken ter inzage liggen, zienswijzen naar voren worden gebracht bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze zienswijzen
dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en te worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
55, 3140 AB te Maassluis. Ook het naar voren brengen van monde-
linge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig een telefonische
afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 010-5931780/010-
5931833.
Verkeersbesluiten
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Merellaan 475
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven genoemde
vergunningen worden ingediend bij het college van B en W,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij elke vergunningver-
lening staat de datum vermeld waarop de beschikking is bekend
gemaakt.
GOEDE SCHILDER
heeft op korte termijn nog tijd voor
binnen- en buitenschilderwerk,
stukadoor- en tegelwerk.
GOEDE KWALITEIT EN NIET DUUR
Bel: 06-52326216
IK ZIE JE ZO…….
www.lunchenzo.nl
winkelcentr. Koningshoek
€.10- menu
elke dag tot 20.00 uur
CURSUS ZWANGER-
SCHAPSYOGA voor ont-
spanning, werken aan je
conditie, gezelligheid, en
een goede voorbereiding
v.d. bevalling. www.yoga-
praktijk-maassluis.nl / tel.
06-28.20.12.50
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
IK ZIE JE ZO…….
www.lunchenzo.nl
winkelcentr. Koningshoek
€.10- menu
elke dag tot 20.00 uur
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maan-
dag gesloten di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
TE HUUR garage aan de
Haven 12a. Voor meer in-
formatie: 010-5914319
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Con-
stantijn Huygensstraat
1 Maassluis. Voor infor-
matie: Eef Grootveld, 06-
20384844.
De interkerkelijke ‘Hea-
ling Rooms’ Lieve men-
sen, wij geloven in gebed.
Daarom willen we graag
voor en met u bidden voor
herstel, genezing en alles
waar u bang voor bent of
voor wat u bezig houdt en
dat kan op elke dinsdag-
middag. Dan zijn we voor u
beschikbaar van 14.00 tot
16.00 in de Maranathakerk,
Brederolaan 49 in Maas-
sluis. Per tel. zijn we be-
reikbaar op 010-5925.691!
Ook info op www.healing-
rooms.nl.
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 22
weba-inco.nl
Weba-Inco U.A. is een coöperatieve inkoopvereniging voor bakkerij-
grondstoffen. Bij onze organisatie zijn 400 ambachtelijke brood- en
banketbakkers uit Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant aangesloten.
Met een teamvan 65 medewerkers verzorgen wij de inkoop, opslag en
distributie van grondstoffen en realiseren momenteel een omzet van
ruim60 miljoen euro per jaar.
Daarnaast behartigen wij de belangen van onze leden in de ruimste zin
van het woord. Weba-Inco is lid van Beko Benelux (omzet ca. 340 miljoen).
Beko Benelux is een energieke, innovatieve en toonaangevende organisatie
(marktleider) in de bakkerijbranche.
Binnen onze organisatie is plaats voor:
Magazijn medewerker 36 uur per week
Ons magazijn is ingericht met meer dan 3000 artikelen welke vanuit de gehele wereld aan-
gevoerd worden. De opslag gebeurt in 3 magazijntypes: een Droog- (niet geconditioneerd),
een Koel- (6 graden) en een Vriesmagazijn (-20 graden).
De functie bestaat uit het verzamelen en verzendklaar maken van de orders in rolcontainers.
De werktijden liggen tussen de 9.00 en 17.30 uur. In het magazijn wordt gewerkt in een team van
ongeveer 20 mensen.
Profiel:
Voor deze functie dient u goed in samenwerkingsverband te kunnen functioneren, van aanpakken
te weten en over een goede gezondheid te beschikken.

Voor bovengenoemde functie geldt een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. de Groot op tel. 0174-671717. Heeft u
interesse in deze functie? Stuur dan uw schriftelijke reactie inclusief CV zo spoedig mogelijk naar:
Weba-Inco U.A., t.a.v. personeelszaken, Franklinstraat 17, 2691 HB ’s-Gravenzande of per e-mail:
personeelszaken@weba-inco.nl
Voor de afdeling Bedrijfsbureau zoeken wij een enthousiaste fulltime
Tekenaar-Constructeur
Als Tekenaar-Constructeur werk je in teamverband aan het construeren en
uitwerken van logistieke systemen voor de glastuinbouw. Je zoekt naar
oplossingen, je implementeert nieuwe technieken, je selecteert mechanische
en elektrische componenten, en je maakt bij dit alles gebruik van een
softwarepakket dat onder andere bestaat uit 3D-tekenenpakket en een
datamanagement-systeem. Naast dit alles houd je je ook bezig met het
zelfstandig assembleren van de machines. Je werkt bij Logiqs Agro
International met een grote mate van zelfstandigheid, maar je weet je
gesteund door een hecht team collega’s.
Functie-eisen
Je hebt een opleiding Werktuigbouwkunde gevolgd op HBO-niveau, of MBO-
niveau 4 met twee jaar werkervaring in het ontwerpen en construeren voor
de machinebouw. Ervaring met het 3D-tekenpakket CoCreate Model Manager
is een pré. Verder heb je affiniteit met de glastuinbouw en ben je een gedreven
persoonlijkheid die zich herkent in begrippen als ‘praktisch’, slagvaardig’ en
‘oplossingsgericht’.
Ons aanbod
Wij bieden je een veelzijdige baan met een prima salaris en volop mogelijk-
heden op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling. Ook kun je
rekenen op een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals deze
passen bij een dynamische onderneming als Logiqs Agro International.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Martijn van Staalduinen (Hoofd Bedrijfsbureau), telefoon 0174-514141.
Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een
sollicitatiebrief met c.v. te sturen naar nevenstaand adres t.a.v. Thea
Vlottes. Je kunt je sollicitatie ook e-mailen naar t.vlottes@logiqsagro.nl.
Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op
www.logiqsagro.nl.
Logiqs Agro International bv
t.a.v. Thea Vlottes (P&O)
Honderdland 131, 2676 LT Maasdijk
Tel. (0174) 51 41 41
Fax (0174) 54 09 06
E-mail t.vlottes@logiqsagro.nl
Internet www.logiqsagro.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Logiqs Agro International is
ontwikkelaar en producent van
complete logistieke systemen
voor de glastuinbouw. Onze
systemen zorgen voor
arbeidsbesparing, optimale
ruimtebenutting en verbetering
van de arbeidsomstandigheden,
en dragen daarmee bij aan een
hoger rendement van
tuinbouwondernemingen.
HollandScherming b.v. is gevestigd te Maasdijk Honderdland. Het bedrijf speelt een belangrijke rol
binnen de ( inter ) nationale schermmarkt en wordt door haar klantenkring bijzonder gewaardeerd,
mede door haar voortdurend streven naar perfectie. Innovatie en klantgerichtheid zijn al bijna 25 jaar
de peilers waarop het bedrijf rust. Door continue voeling te houden met haar klantenkring zijn menige
technische innovaties ontwikkeld en doorontwikkeld door deze onderneming. Het sentiment binnen de
mondiale glastuinbouw is verbeterd en HollandScherming wil haar marktpositie in de toekomst verder verstevigen. Daarom willen
wij in contact komen met de juiste kandidaat voor de functie van:
COMMERCIEEL MANAGER
- verkoper in hart en nieren binnen de glastuinbouw -
In deze functie geeft u sturing en uitvoering aan het ( mede door u ) ontwikkelde verkoopbeleid. U geeft leiding aan de
calculatieafdeling, zorgt voor de juiste PR van het bedrijf en bent zelf razend actief binnen de verkoop. U bent een netwerker: u
verdiept relaties met kassenbouwbedrijven en weet er nieuwe bedrijven aan toe te voegen, u optimaliseert het agentennetwerk in
het buitenland en ook deze groep weet u uit te breiden.
De verkoop in het binnenland komt grotendeels voor uw rekening mede in samenwerking met de directie.
Kortom: de ultieme uitdaging en vervolgstap voor een ervaren commerciële m / v binnen de glastuinbouw.
Onze wensen: een ondernemer in gebondenheid
De juiste persoon is actueel op de hoogte van belangrijke technische ontwikkelingen binnen het vakgebied, heeft zijn sporen in
het verkoopvak verdiend en is toe aan de juiste vervolgstap, kan op verschillende niveaus communiceren en heeft vooral tact. Als
denker en leider is hij / zij beheerst, durft beslissingen te nemen en werkt inspirerend naar anderen. En natuurlijk weet deze persoon
intern en extern mensen aan zich te binden. Als basis is er een relevante opleiding vanaf MBO- niveau en praktische beheersing van 2
moderne talen. Maar uiteindelijk gaat het vooral om spirit.
Onze opdrachtgever kent uitstekende arbeidsvoorwaarden voor de functie, die in overleg met u zullen worden samengesteld.
Reactie:
Grimbergen Personeelsadviezen
Postbus 96, 2685 ZH Poeldijk
Email: gpa@kabelfoon.nl
0174-248441 / 06-53929445
Discretie verzekerd
A
r
b
e
id
s
b
e
m
id
d
e
lin
g
s
v
e
r
g
u
n
n
in
g
:

C
B
A
/
A

9
3
.
0
7
2
0

L
id

N
V
P
Holland Groep Westland is een Westlandse groep van bedrijven met een grote bekendheid
in de tuinbouwsector, zowel nationaal als internationaal. Met know-how op het gebied van
glastuinbouwtechniek lopen wij voorop en zien een groeiende markt wereldwijd.
Geen project is te groot of te klein, te moeilijk of te makkelijk.
De CNC operator die wij zoeken moet een goede
teamspeler zijn om een belangrijke bijdrage te
kunnen leveren aan onze internationale groei
- enige jaren ervaring als CNC operator in de metaalbranche;
- een accurate, gemotiveerde persoonlijkheid die gewend is met deadlines en in teamverband te werken;
- een flexibele instelling en een flinke snelheid van werken, zonder daarbij het oog voor kwaliteit te verliezen;
- MBO werk- en denkniveau, opleiding VMBO/MBO-werktuigbouw en een no-nonsense, hands-on mentaliteit;
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
¬s¬(OLLAND¬3CHERMING
s¬(OLLAND¬'AAS
s¬(OLLAND¬3TALUCON
s¬(OLLAND¬$RAADVORM
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. R.M. van Hemert, tel. 0174 - 51 61 80.
Holland Groep Westland heeft niet voor niets een uitstekende reputatie en is klaar om de wereld
te veroveren. Wij gaan ervoor. U ook? Stuur ons uw motivatie - voorzien van CV - per e-mail naar
r.vanhemert@hollandgroepwestland.nl of per brief aan:
Holland Groep Westland, t.a.v. de heer R.M. van Hemert, Honderdland 30, 2676 LS Maasdijk.
www. hol l andgroepwestl and. nl
- een veelzijdige, uitdagende functie binnen een innovatieve, financieel sterke groep van ondernemingen met uitstekende
toekomstperspectieven;
- een informele bedrijfscultuur met korte lijnen, gericht op het leveren van kwalitatief hoogstaande producten en prestaties;
- een goede salariëring en een volwassen pakket aan arbeidsvoorwaarden passend bij de functie.
Ter versterking van ons metaalbedrijf Holland Stalucon zoeken wij een
Ervaren CNC operator m/v
Wij vragen:
Wij bieden:
De bedrijven binnen
Holland Groep Westland
delen ervaring en kennis
maar blijven specialisten
op hun vakgebied.
Acqui si ti e n. a. v. van deze advertenti e wordt ni et op pri j s gestel d.
die binnen een team van professionals efficiënt en accuraat meewerkt aan de fabricage van onze
kwaliteitsproducten. Je bent hierbij een belangrijke schakel en daardoor mede verantwoordelijk voor
het halen van deadlines. De werkzaamheden bestaan uit het instellen en bedienen van knip-, pons-nibbel-
en buigmachines. Het productietraject moet naadloos kunnen aansluiten op jouw prestaties.
m
Tebarint B.V. is een internationaal opererend, dynamisch bedrijf
dat deel uitmaakt van de Van der Arend Groep.
Vanuit onze hoofdvestiging in Poeldijk leveren en installeren wij
wereldwijd (o.a. Canada, China, Korea, Mexico, Rusland, V.S.)
irrigatie- en elektro-installaties, alsmede computers voor
tuinbouwkassen. Onze klantgerichte aanpak, gecombineerd
met een ervaring van ruim 25 jaar, heeft ons een klinkende
naam in het buitenland bezorgd.
Projectcoördinator
elektrotechniek m/v
A
c
q
u
is
it
ie
n
.
a
.v
.
d
e
z
e
a
d
v
e
r
t
e
n
t
ie
is
n
ie
t
g
e
w
e
n
s
t
.
Wij zoeken voor ons bedrijf een
Als projectcoördinator elektrotechniek doorloop je vanuit kantoor het totale
project, beginnend met de ontwerpfase, de prijsberekening, de inkoop en planning
tot uiteindelijk de begeleiding van de buitendienst tijdens de uitvoering in het buitenland.
Je bent hierbij verantwoordelijk voor de accurate en goede afhandeling van het gehele
traject en hebt daarbij dus de primaire zorg voor de tevredenheid van onze klanten.
Wij vragen een afgeronde MBO opleiding elektrotechniek. Vanuit je werkervaring ben je bekend met
elektro- en computerinstallaties in de tuinbouw. Kennis van Autocad is een absolute pre. Je
beheerst de Engelse taal en bij voorkeur ook een tweede moderne taal. Verder bezit je goede
contactuele en communicatieve vaardigheden en heb je een flexibele werkinstelling.
Werken bij Tebarint betekent:
t WFFMBGXJTTFMJOHEPPSWFSTDIJMMFOEFUPPOBBOHFWFOEFQSPKFDUFO
t FFOVJUTUFLFOETBMBSJT
t QSJNBTFDVOEBJSFBSCFJETWPPSXBBSEFO
t XFSLFOJOFFOUFBNNFUFFOQSFUUJHFFOVJUEBHFOEFXFSLTGFFS
Spreekt het bovenstaande je aan?
Mail naar vacature1106@arend.nl,
bel of schrijf t.a.v. H. J. Ham.
R
e
g
e
l

j
i
j

v
o
o
r

o
n
s

t
e
v
r
e
d
e
n

k
l
a
n
t
e
n
?

Alcomtek BV is een groeiend engineering bureau.
Wij ontwerpen, berekenen, en tekenen staal en beton constructies
voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Door de groei van ons
bedrijf zijn wij nu op zoek naar een:
Administratieve duizendpoot
op mbo niveau om het werk van onze tekenaars en constructeurs te
ondersteunen.
De werkzaamheden zullen bestaan uit:
- Aannemen van de telefoon
- Uitwerken van offertes
- Diverse correspondentie
- Opzetten van een correcte administratie en archivering
- Verzorgen van koffie en opvangen van bezoekers
- Bijhouden van kantoorbenodigdheden
- Kopieerwerkzaamheden
Het betreft een nieuwe functie met een administratief karakter,
zonder boekhoudkundige kanten. Wij zoeken iemand die het leuk
vind een en ander op te zetten. Je bent een initiatiefrijk persoon
en kunt zelfstandig werken. Je bent niet bang om verschillende
werkzaamheden te verrichten om daarin je collega’s te ondersteunen.
Je bent klantvriendelijk, accuraat en hebt goede contactuele
eigenschappen. Het betreft een functie voor 4 ochtenden in de week.
Bij voorkeur van 9.00 -15.00 uur.
Gezien de werktijden zijn ook herintreders van harte uitgenodigd
te solliciteren.
Stuur je brief met bijbehorende CV binnen 14 dagen naar:
Alcomtek BV
Postbus 293
3140 AG MAASSLUIS
Info@alcomtek.nl (mailen mag natuurlijk ook)
010-5913756
Heb je nog vragen dan kun je gerust bellen en vragen naar
de heer J. A. Alderliesten

*legitimatie altijd verplicht

VAKANTIEWERKER
GEVRAAGD
voor diverse kantoorwerkzaamheden.
Wij zoeken iemand met HAVO-niveau.
Ervaring met Excel, websitebeheer etc. is handig.
Je kan alleen tijdens kantooruren bij ons werken.
Reacties uitsluitend via e-mail.
Van der Sar Import b.v. Maasdijk (Coldenhove)
vandersar@vandersar.nl
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
TROUWKAARTEN
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KERKLAAN 11
2678 ST DE LI ER
T 0174 510 224
F 0174 523 524
M 06 107 29 992
Stoelen matten en rieten.
C. Boon, Mon nikenlaan,
19, Naald wijk, tel. 0174-
629460.
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Woning huren?
BP Verhuur
0174-615545
www.bpverhuur.nl
NIEUWE MENUKAART!
Restaurant Camelot
Veerstraat 12, Maassluis
Tel. 010-5902510
ALLE
PORTRET-
OPDRACHTEN:
www.dicktulp.nl
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttin-
gen plaatsen of verwij-
deren; vlonders leggen;
beschoeiingswerkzaam-
heden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
Last van hielspoor? Wij
hebben de oplossing.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
12 MEI 2011
PAGINA 23
Sponsor: Cuatro Madera
Behalve het weer viel er weinig te
genieten zaterdagmiddag in Sassen-
heim. Excelsior M, dat dit seizoen
veel wedstrijden een frisse indruk
maakte en voor veel plezier zorgde bij
het publiek, gaf tegen Ter Leede niet
thuis. Ter Leede, zeker geen hoog-
vlieger, heeft dit seizoen zes punten
tegen Excelsior M gepakt en daar valt
weinig op af te dingen. Na 90 minuten
spelen stond er uiteindelijk een 1-0
eindstand op het scorebord.
Spectaculair was het niet wat de
Sassenheimers lieten zien, maar dat
Excelsior twee keer een slechte wed-
strijd speelde tegen de Rood-Gelen
kan ook als een kwaliteit van Ter Lee-
de worden bestempeld. Met de neder-
laag mag worden geconcludeerd dat
de nacompetitie zonder Excelsior M
gaat worden gespeeld.
Excelsior M begon zwaar gehavend
aan de wedstrijd. Door de gele kaar-
tenregen tijdens en na de wedstrijd te-
gen Young Boys miste Excelsior vier
belangrijke basisspelers. Opgeteld
bij de blessures van Stephan van de
Velde en Michael Poeljes bleek dit te
veel van het goede. Dit gemis kwam
Excelsior in de hitte van Sassenheim
niet te boven.
De eerste helft was rommelig zonder
veel verheffende momenten. De op-
bouw achterin was traag, slordig en
voorspelbaar. De weinige keren dat
Excelsior via de flank doorkwam was
de voortzetting onder de maat en was
er nauwelijks aansluiting vanuit het
middenveld.
Ter Leede moest al snel in de wed-
strijd een teleurstelling wegslikken
toen Ryan Holman (volgend jaar
BVV Barendrecht) het veld gebles-
seerd moest verlaten. Darren Maat-
sen kreeg daardoor een nieuwe te-
genstander. De grootste kans voor
rust was dan ook voor Darren. Een
prima lange bal van Nick van Vliet
viel achter de Ter Leede-defensie en
Maatsen ontsnapte richting het doel.
Enigszins gehinderd door de graai-
ende Ter Leede-back kwam hij los
en vrij voor de keeper. Darren wilde
de bal hard langs de doelman schie-
ten, maar zijn schot verdween helaas
richting het frietkot bij de corner-
vlag. Andere momenten voor rust die
de moeite van het vermelden waard
zijn, waren twee goede optredens van
Robbert van de Velde. De toekomstig
ploeggenoot van Ryan Holman haal-
de eerst met een prachtige duik een
volley onder de lat vandaan en kort
daarna was hij alert toen een midden-
velder uit de as van het veld voor hem
opdook.
De enige treffer viel na ruim een half
uur. Sieme Zijm maakte een overtre-
ding bij de zijlijn, wat hem een gele
kaart opleverde. De toegekende vrije
trap werd (per ongeluk) ingekopt door
Ter Leede speler Kewal. Zijn kopbal
verdween onhoudbaar in de boven-
hoek.
De tweede helft ging Excelsior op
zoek naar de gelijkmaker, maar ei-
genlijk was het hetzelfde beeld als
in de eerste helft. Er was wel een
overwicht maar het rendement was
wederom onvoldoende. Halverwege
de tweede helft was er wat ophef.
Martijn Lagendijk (Ter Leede) zette
te hard een tackle in met zijn been
hoog en gestrekt. De scheids stond er
bovenop en trok direct de rode kaart.
Excelsior putte hieruit hoop, maar die
bleek uiteindelijk tevergeefs.
Het ontbrak vandaag aan de juiste
spirit die er de afgelopen weken wel
was als een achterstand werd goed
gemaakt. De enige die wel de overtui-
ging in zijn spel had was middenvel-
der Robin van der Ende. De overige
spelers verloren te veel hun persoon-
lijke duels. Ook de scheidsrechter
deelde in de malaise. Hij leek spijt te
hebben van zijn eerder gegeven rode
kaart en ging compenseren. Met als
absoluut lachertje de gele kaart van
Brian Zalmijn. De boomlange Ter
Leede-invaller Lommers liep Zal-
mijn omver, maakte veel theater en
dat was voor de scheids het teken om
Brian Zalmijn dan maar de gele kaart
voor te toveren.
Aan het einde van de wedstrijd was
er wederom ophef maar nu achter het
doel (!) van Robbert van de Velde. Ter
Leede-supporters zorgden ervoor dat
de keeper een volgens de regels te-
rechte rode kaart kreeg, maar het was
er wel eentje waar begrip voor kon
worden opgebracht. Een van de Ter
Leede-supporters weigerde namelijk
een achter de omrastering belandde
bal terug te geven en toen Van de Vel-
de de bal wilde pakken kreeg hij een
gooi en diverse verbale verwensingen
naar zijn hoofd. Zijn reactie was een
gooi terug met als gevolg dus de rode
kaart. Het is dubbel triest dat Robbert
zijn zesjarige loopbaan bij Excelsior
M nu moet afsluiten op de tribune
want hij is voor volgende week per di-
rect geschorst. De naar Barendrecht
vertrekkende v d Velde mist dan de
wedstrijd tegen koploper Noordwijk.
Ter Leede verlengde met de terechte
zege het verblijf in de Hoofdklasse en
waarschijnlijk komen we hen ook ko-
mend seizoen weer tegen.
Voor Excelsior M rest nog één wed-
strijd. Het zal een wedstrijd worden in
een prachtige ambiance. Noordwijk
kan met het behalen van een gelijk-
spel in Maassluis de titel pakken.
Maar Excelsior M zal zich zeker niet
makkelijk gewonnen geven want met
een terugkeer van de ‘geschorsten’
wil Excelsior nog één keer aan het
thuispubliek laten zien waar zij toe
in staat zijn. Om 14.30 uur wordt op
Sportpark Dijkpolder afgetrapt.
Reünie Excelsior Maassluis
(14 mei) uitgesteld
De organisatie van de Excelsior
Maassluis reünie heeft het besluit ge-
nomen om de reünie, gepland op 14
mei 2011, uit te stellen.
De kaartverkoop is tot op heden on-
toereikend om het feest, gezien de
kosten, te organiseren. Het organi-
satiecomité betreurt dit besluit maar
moest noodgedwongen deze beslis-
sing nemen.
Toch wil men nog een laatste poging
wagen om dit unieke festijn alsnog
voor elkaar te krijgen.
Het plan is opgevat om de reünie nu
aan het begin van het nieuwe seizoen
( 2e of 3e zaterdag in september 2011)
te organiseren.
Personen die wel een kaart hebben
gekocht kunnen deze kaart bewaren
en gebruiken op de nieuwe datum.
Wilt u echter uw geld terug dan kunt
u op vertoon van dit kaartje uw geld
terugkrijgen door een berichtje te stu-
ren naar Ron Berveling (rberveling@
fgb-fm.nl
Vertrouwend op uw begrip,
Organisatiecomité Reünie Excelsior
Maassluis
Excelsior M familiedagen
Waar het in voorgaande jaren een
traditie was om het eind van het sei-
zoen af te sluiten met een feestavond
voor alle medewerkers, heeft de ac-
tiviteitencommissie nu een veel in-
grijpender maar superprogramma
georganiseerd. Maar liefst 3 dagen
lang zal er op het complex voor ie-
dereen die Excelsior Maassluis een
warm hart toedraagt van alles te doen
zijn. Activiteiten voor zowel de jeugd
als voor de ouderen. Doel is om na-
tuurlijk zoveel mogelijk mensen naar
het complex te krijgen en samen als
‘Excelsior-familie” het jaar op een
feestelijke manier af te sluiten, maar
ook probeert de activiteitencommis-
sie een ander doel na te streven. Met
de opbrengst van deze familiedagen
proberen zij in het nieuwe seizoen
een speeltuin van de allerkleinsten te
realiseren met een daarbij behorend
terras. Ook het huidige terras zou met
een mooie opbrengst uit de familieda-
gen kunnen worden uitgebreid.
Alle activiteiten zullen worden ge-
houden op het complex aan de La-
vendelstraat.
De activiteiten op een rijtje:
Donderdag 2 juni:
09.00 uur: Toernooien Mini’s en F3
t/m F7
13.00 uur: Toernooien E3 t/m E8
18.00 uur: 7 vs 7 toernooi (15+)
Vrijdag 3 juni:
15.00 uur: Penaltybokaal jeugd (<15)
17.00 uur: FINALE Penaltybokaal
jeugd
18.00 uur: Penaltybokaal (15+)
20.30 uur: Excelsior Maassluis Voet-
balquiz
Zaterdag 4 juni:
12.00 uur: Spinningmarathon (15+)
14.00 uur: Sponsorloop (onderbouw)
15.00 uur: Jeugdactiviteiten
17.00 uur: BBQ
20.00 uur: Feestavond
Bent u geïnteresseerd in een of meer-
dere van deze activiteiten of wilt
u daarover verder worden geïnfor-
meerd? Kijk op www.excelsior-m.nl
voor meer informatie en de inschrijf-
mogelijkheden.
Programma zaterdag 14 mei
14:30 Excelsior M 1 - Noordwijk
11:00 Excelsior M 2 - Voorscho-
ten’97 2
12:45 HVC’10 4 - Excelsior M 5
14:30 Westlandia 4 - Excelsior M 6
14:30 Excelsior M 7 - LYRA 8
12:00 KMD 5 - Excelsior M 8
11:00 Excelsior M 10 - KMD 7
12:30 Celeritas VE1 - Excelsior M
VE1
16:00 RAS DA1 - Excelsior M DA1
12:30 VVK B2 - Excelsior M B3
11:30 VELO C2 - Excelsior M C2
14:30 Excelsior M C4 - Gr.WII VAC
C3
12:45 Excelsior M C5 - HVC’10 C4
09:00 Maasdijk D1 - Excelsior M D2
10:30 s Gravenz. D4 - Excelsior M D3
09:45 Excelsior M F4 - MVV’27 F2
Foto’s: Patrick Kamper
Excelsior Maassluis
laat kans op periodetitel liggen
Nadat de vestigingsmanager van
‘Maasdelta’, de heer Frank v.d. Plas,
door het plaatsen van een bijna ge-
lukte acquitstoot het ‘Kampioen-
schap Seniorenbiljart Maassluis’
voor geopend had verklaard, begon-
nen 24 grijze en vaak ook kale(nde)
gespannen kerels, aan de 1e ‘leg’ van
dit prachtige kampioenschap. Bij ‘de
Vloot’ wilde men er geen doekjes om
winden; ” ’t Zou best leuk zijn om ook
het vierde toernooi op rij, de titel in de
wacht te gaan slepen “. Bij ‘de Vliet’
werd bescheiden doch nadrukkelijk
gereageerd met: “Wacht maar af, tot-
dat wij onze ‘jokers’ gaan inzetten.”
Nadat alle twaalf partijen op deze 4e
mei waren gespeeld, kon wedstrijd-
leider William Vroombout van ‘de
Vloot’ met een grote grijns op het
gezicht melden, dat ‘de Vloot’ op on-
dubbelzinnige wijze de eerste ‘leg’ ge-
wonnen had. Liefst acht van de twaalf
partijen waren door ‘zijn’ mannen en
vaak met grote verschillen gewonnen
afgesloten. De totaaluitslag 121,927
tegen 107,489 punten, spreekt in dit
verband boekdelen. Ondanks een
bijna 15% gemiddeld lager moy-
enne, scoorden de Westwijkers per
saldo zelfs 16 caramboles meer, dan
de bezoekers uit het ‘oude centrum’.
Pijnlijk voor ‘de Vliet’ waren vooral
de grote persoonlijke overwinningen
van o.m. Henk Abrahamsz (die op
162,5% afrondde) en –alweer- Karel
Pons (met 138,46%). Een stevig ‘tik-
kie terug’, wist ‘de Vliet’ speler Jan
v.d. Koppel te geven, door op 150%
zijn partij te beëindigen. Dat slechts
2 van de 12 ‘de Vliet’ spelers de eigen
moyenne wisten te halen is een teken,
dat het deze middag allemaal niet
zo erg lukte. ‘Een algehele off-day’,
noemde teamleider Frans Albers dit
in zijn dankwoordje, na afloop van
een toch fijne biljartmiddag.
Op 11 mei wordt de 2e ‘leg’ bij ‘de
Vliet’ gespeeld. De 3e ‘leg’ vindt
weer plaats in ‘het Vlootje’ en wordt
op dinsdag 17 mei afgewerkt, omdat
op woensdag 18 mei ‘de Vliet’ een fi-
nalepartij spelen moet, tegen Anker
Rozenburg om het regiokampioen-
schap. Deze wedstrijd wordt op neu-
traal terrein, in Monster, gespeeld.
De uitslagen
Bertus Houweling ontmoette de voor
het eerst aan een wedstrijd deelne-
mende Jack Rietdijk. Jack liet zich
door de ervaring van Bertus niet van
de wijs brengen en sloot winnend
af op 7,917 tegen 8,571. Karel Pons
speelde tegelijkertijd tegen Henk Pas-
schier. Henk die in eerdere wedstrij-
den zo vaak voor ‘de Vliet’ de kas-
tanjes uit het vuur haalde, kon deze
middag Karel geen partij geven. Met
liefst 13,846 tegen 6,250 kon Henk
de teleurstelling gaan verwerken.
Ook Ben Vogel wist, net als een week
eerder tijdens de nederlaagserie, ruim
van Alle Visser te winnen. Iets min-
der spectaculair dan toen wellicht,
maar toch met ruim verschil: 10,377
tegen 7,077. Alex Roodkerk, een toer-
nooispeler ‘pur sang’, trof in Nees
Lodder een taaie tegenstander. De
12,500 tegen 9,706 was Nees echter
toch te machtig. Cees Assendelft te-
gen Jan Post werd een partij met twee
gezichten. Halverwege leek Cees op
een ruime zege af te stevenen. Na 20
beurten had Jan pas 20 caramboles op
zijn teller. Gelukkig herpakte hij zich
enigszins en werd de partij toch nog
op 43 tegen 44 caramboles afgeslo-
ten; hetgeen een uitslag van 10,238
tegen 8,980 betekende. Jan van der
Nagel had de pech Jan v.d. Koppel
als tegenstander te treffen. Nadat Jan
v.d. Koppel in zijn 15e beurt een serie
van 11 had neergelegd, bleek Jan v.d.
Nagel dermate geïmponeerd dat hij
in zijn laatste beurten nauwelijks nog
aan scoren toe kwam. Uitslag 8,333
tegen 15,000. Hierna mocht Cor v.d.
Knaap proberen Peter v.d. Hoek van
grootse daden af te houden. Beide
spelers verlieten teleurgesteld na een
halfuurtje hun speeltafel, met een
stand van 6,842 tegen 6,857. Het luk-
te beiden maar matig. Wel toch een
nipte overwinning voor ‘de Vliet’, liet
Peter aan een ieder weten. Eén van de
weinige ‘de Vliet’ spelers deze mid-
dag. Ook Jan Grandia en Ton Steen-
hagen speelden op het scherpst van
de snede en gaven elkaar geen duim-
breed toe. Ook hier was het verschil
nauwelijks in caramboles uit te druk-
ken, maar nu net in het voordeel van
Jan (9,494 tegen 9,429). Na een korte
pauze mochten de laatste 6 spelers
zich achter de tafels melden voor de
laatste 3 partijen. Henk Abrahamsz
peperde de kracht van ‘de Vloot’ nog
maar eens extra in. Met 39 gemaakte
caramboles op een moyenne van 24,
verdiende hij liefst 16,250 punten
voor ‘de Vloot’.
Tegenstander Adrie Tollens speelde
eveneens een prima partij. Zijn 33
caramboles op een moyenne van 30
was goed voor 11,000 punten. Alle
reden voor beiden om tevreden terug
te kijken op hun partij. Heiko Groe-
nendaal en George Wong speelden
bijna op hun moyennes. Ondanks een
serie van 13 in de 26e beurt van Ge-
orge, kon Heiko niet meer worden in-
gehaald. Uitslag 10,400 tegen 9,032.
Aad Bredeveld speelde tegen Cor
Kramer. Ondanks een goede serie
van Aad van 9 caramboles, bleef hij
ruim achter op zijn moyenne van 40.
Cor kwam wel dicht bij de gewenste
100% (47 caramboles). Uitslag 7,750
tegen 9,787. Afgesloten werd door
Cees Lensveld en Frans Albers. Het
werd een teleurstelling voor beiden.
Zowel Cees als Frans hebben een
moyenne van 50 achter hun naam.
Frans stond na zijn 20ste beurt pas op
16 caramboles. Een wat betere slot-
periode bracht hem toch nog op het
-voor hem- , schamele totaal van 29
caramboles. Cees speelde evenmin
op zijn best, maar schraapte toch 40
caramboles bijeen. Eén en ander re-
sulteerde in een uitslag van 8,00 te-
gen 5,800. Weinig reden tot juichen
derhalve.
‘De Vloot’ juichte wel toen de uit-
slag bekend werd gemaakt. Ze heb-
ben de eerste ‘leg’ binnen en komen
fluitend op 11 mei naar de Arthur van
Schendelstraat, waar een dubbel ge-
motiveerd team van ‘de Vliet’ op hen
wacht.
Openingswedstrijd
‘Best of Seven’ overduidelijk
voor biljarters ‘de Vloot’
Schaakvereniging
Maassluis
Uitslagen van de op 9 mei gespeelde
partijen voor de interne competitie.
Marcel Bergen- Mojtaba Sadeghne-
zjad 1-0; Jan Parre- Corry Vreeken
½-½; Piet Hofstee- Paul Blok 1-0;
Hans Quak- Piet de Jong 1-0; Ridwan
Alblas- Peter van Waardenburg 0-1.
Ondanks het warme weer werden er
toch behoorlijk pittige partijen ge-
speeld. Marcel Bergen zag toch weer
kans in een pionnen eindspel de volle
winst binnen te halen. Een dubbelpion
bij Mojtaba deed hem de das om. Jan
Parre behaalde een keurige remise
tegen Corry Vreeken. Paul Blok werd
behoorlijk onder druk gezet door Piet
Hofstee en moest Paul uiteindelijk
toch zijn verzet opgeven. Hans Quak
speelde een degelijke partij enwist dat
om te zetten in winst. Ridwan Alblas
moet nog in zijn ritme komen na een
lange afwezigheid en moest de eer la-
ten aan Peter van Waardenburg.
De verenging schaakt door tot eind
juni, dus u kunt nog steeds uw krach-
ten komen meten op maandagavond
in wijkgebouw “De Flat”, Burg Wes-
selinkstraat 4 in Maassluis. We be-
ginnen om 20.00 uur.
Sponsors schoolkorfbaltoernooi:
Multi Bad en Keuken en Jan Pel-
likaan Pakcentrale
Het is alweer 50 jaar geleden dat ckc
Maassluis voor het eerst het school-
korfbaltoernooi organiseerde.
Nu 50 jaar later is het toernooi nog
steeds een goed middel om kinderen
van de basisschool kennis te laten
maken met de korfbalsport. Er heb-
ben zich maar liefst 60 teams aange-
meld voor het schoolkorfbaltoernooi,
welke plaatsvindt op dinsdag 24 en
woensdag 25 mei. Op dinsdag komen
de teams van de groepen 7 en 8 in ac-
tie. De winnaar van groep 8 mag zelfs
meedoen aan de provinciale kampi-
oenschappen. Op woensdagmid-
dag start om 13.00 uur het toernooi
voor de teams van de groepen 3 en 4.
Hier wordt ge-
speeld in één
vak en voordat
er van func-
tie gewisseld
wordt mogen
alle kinderen
strafworpen
nemen. Om
16.00 uur is
het de beurt
aan de groe-
pen 5 en 6. Zij
spelen het spel
in twee vakken. Op woensdagmiddag
zal er voor de kinderen een luchtkus-
sen klaarstaan zodat zij zich tussen de
wedstrijden door kunnen vermaken.
Dankzij de vele vrijwilligers die zich
inzetten voor het schoolkorfbaltoer-
nooi kunnen deze dagen goed slagen.
We hopen natuurlijk op een heerlijk
zonnetje zodat dit vijftigste jaar niet
ongemerkt voorbij zal gaan. Kom
gezellig kijken en de teams aanmoe-
digen op een van deze twee dagen
op ons sportcomplex in het Wipper-
spark!

Informatie
Schoolkorfbaltoernooi: schoolkorf-
bal@ckcmaassluis.nl
Algemene info: Gwenda Tromp
(g.tromp@ckcmaassluis.nl )
Internet: www.ckcmaassluis.nl
50
e
editie schoolkorfbaltoernooi
bij ckc Maassluis!
Zaterdag 7 mei mocht het honkbal pu-
pillenteam van de Gophers naar Hel-
levoetsluis voor de derde wedstrijd in
de competitie, tegen het eerste team
van Hellevoet Athletics. De voor-
gaande wedstrijd was tegen ditzelfde
team, maar dan thuis. Die wedstrijd
werd toen overtuigend gewonnen
door Hellevoet Athletics, maar dat
betekende zeker niet dat de Gophers
spelers nu al met de moed in de schoe-
nen gezakt het veld in kwamen.
Als uit spelende ploeg mogen de Gop-
hers het eerst aan slag, en ze zitten
gelijk goed in hun spel. Mede dankzij
het niet heel sterke veldspel van de
tegenpartij worden redelijk eenvou-
dig de eerste punten binnengelopen.
Helaas veel te snel gaat voor de derde
maal een van de Gophers pupillen uit
op 3-slag, maar het staat op dat mo-
ment wel al 0 - 3. In hun slagbeurt in
deze eerste inning komen de tegen-
standers op gelijke hoogte, maar kun-
nen er niet over heen.
Met de zon weer wat hoger boven het
kurkdroge veld gaat de tweede inning
van start. Ditmaal lukt
het slechts 2 spelers de
thuisplaat te bereiken
voordat de derde uit
wordt gemaakt, weer
op 3-slag. Als daarna
de Gophers weer hun
posities in het veld
hebben ingenomen, is
de start zeer hoopge-
vend: de eerste slag-
man gaat meteen uit
op het eerste honk.
Daarna zakken de
Gophers echter in:
de pitcher gooit veel
ballen wijd (maar de
scheidsrechter is ook
wel erg kritisch), en
het verdere veldspel
is slordig: slecht aan-
gooien en matig van-
gen. Daardoor kunnen
de Hellevoet Athletics
relatief eenvoudig
honken stelen en uit-
eindelijk scoren, en dat
is pas afgelopen wan-
Gophers pupillen spelen zware wedstrijd
neer de tiende speler aan slag is ge-
weest. Ook de tussentijdse wissel van
zowel pitcher als catcher bracht geen
verbetering. Misschien kwam het
door de warmte, maar in deze tweede
inning hebben de Gophers eigenlijk
de wedstrijd weggegeven.
Omdat er na afloop van de tweede in-
ning nog geen anderhalf uur is ver-
streken, wordt een derde inning ge-
speeld. Ook de tegenpartij zet dan een
vers koppel van pitcher en catcher in,
want ondanks het windje is het warm
op en rond het veld. De Gophers we-
ten wel weer enkele keren te scoren in
hun slagbeurt, maar het is veel te snel
ook al weer voorbij.
In de tweede helft van deze derde in-
ning mogen na elkaar weer 2 andere
spelers van de Gophers pitchen, maar
het loopt gewoon niet lekker. Wan-
neer na ongeveer 2 uur spelen de slag-
beurt van tegenstanders er ook op zit,
staat de stand op 15 - 7 in het voordeel
van de Hellevoet Athletics.
Het verschil is een stuk kleiner dan bij
de eerste ontmoeting van deze beide
teams, maar veel groter dan nodig.
Volgens hun coach hadden de Gop-
hers met wat zorgvuldiger gooien en
vangen (en met een beetje geluk) deze
wedstrijd zelfs moeten kunnen win-
nen. Daar zal bij de training op dins-
dag zeker aan gewerkt gaan worden.
Het resultaat kunnen we zaterdag
gaan zien, wanneer de Gophers de
volgende wedstrijd spelen in Terneu-
zen tegen de pupillen van Zeeuwse
Honk.
Sport
12 MEI 2011
PAGINA 24
H.V. Unitas ‘63
Ondanks de zomerse temperaturen
werd er het afgelopen weekend volop
gehandbald. De jeugd heeft nog heel
wat punten bij elkaar gesprokkeld,
maar de zondagteams niet. Zowel
Dames 2 als de Heren A verloren met
één doelpunt verschil.
E-jeugd
De E-jeugd moest het zaterdag op-
nemen tegen de jongste spelers van
DWS. Het was erg warm en er was
dan ook goed gedronken vooraf. Ook
was afgesproken om goed over te spe-
len en zuinig op de bal te zijn.
Kim van der Harst was deze wed-
strijd voor het eerst aanvoerder van
het team en dat deed ze prima. De
scheidsrechter en de tegenstander
werden netjes begroet, waarna de
wedstrijd kon beginnen. Roan begon
in het doel en Robin als wissel, omdat
zij hiervoor ook al de D-wedstrijd te-
gen DWS hadden gespeeld.
Vanaf het begin werd DWS al overlo-
pen. De doelpunten vlogen de keeper
om de oren. Met treffers van Skylor
(3), Robin, Britt en Roan stond het in
de rust al 0-6. De pauze werd benut
om goed te drinken en er werd afge-
sproken om zo door te gaan.
Maar ook de jongens en meisjes
van DWS hadden de rust goed be-
nut, want ze kwamen terug tot 3-6.
Hierna bleek het E-jeugd team van
Unitas ‘63 toch echt te sterk. Skylor
en Robin scoorden beiden weer meer-
dere keren, Naomi en Britt waren
steeds goed aanspeelbaar en Kim van
der Harst hield bijna alles tegen in het
doel. De eindstand van deze warme
wedstrijd was 4-10 in ons voordeel.
D-jeugd
De D-jeugd van Unitas ’63 mocht
afgelopen zaterdag, aan het einde
van de schoolvakantie, weer lekker
handballen. Helemaal compleet ver-
trokken we naar Schiedam voor een
wedstrijd tegen DWS. De opstelling:
Annabel, Anne, Bibi, Elise, Fréde-
rique, Madelon, Noor, Roan, Robin
en Shannon. Ook Kim van Straten
was er bij en dat is top, omdat ze al
heel lang ziek is en helaas niet kan
handballen.
In het najaar van 2010 hadden beide
teams elkaar al eens ontmoet. Toen
was het zeer slecht weer; een water-
ballet waarin Unitas ’63 uiteindelijk
met 5-1 aan het langste einde trok. Dit
keer waren de omstandigheden ge-
heel tegenovergesteld. Nederland was
afgelopen zaterdag de warmste plek
in Europa. Reden voor coach Patrick
om de tactiek daarop aan te passen.
Opdracht was om in de omschakeling
van de verdediging naar de aanval zo
geduldig mogelijk te spelen en een zo
lang mogelijke aanval op te zetten.
Op deze momenten kan je een beetje
herstellen. De teams gingen lang ge-
lijk op. De verdediging van Unitas ’63
stond als een huis, waardoor DWS na-
genoeg niet tot fatsoenlijke doelkan-
sen kon komen. Unitas ’63 was veel
aan de bal, speelde heel goed over
en zocht naar de vrijstaande spelers.
Doelkansen waren er volop, maar de
keeper van DWS stond zijn mannetje
en pareerde bijna alles. Aan het einde
van de eerste helft was de drang naar
voren zo groot dat de organisatie in de
verdediging weg was. Gelukkig kre-
gen we dit snel weer onder controle.
De ruststand was 1-2 in het voordeel
van Unitas’63.
Iedereen had zijn eigen drinken al op.
De limonade die in de rust geschon-
ken werd was een heerlijke aanvul-
ling en broodnodig! Om de kids zo
veel mogelijk te laten afkoelen in de
schaduw werd er sneller dan normaal
doorgewisseld. Unitas ’63 ging in
de tweede helft weer goed van start.
Het samenspel bleef top, en de ene
doelkans was nog fraaier de ander.
Toch ging de hitte zijn tol eisen in
de tweede helft. Hoofd- en buikpijn
waren veel gehoorde klachten. Het
eindsignaal kwam voor veel kids
op het juiste moment. Unitas ’63 is
nimmer in de problemen geweest en
heeft een goede wedstrijd gespeeld.
De eindstand was 1-5 in het voordeel
van Unitas ’63, al had dit gezien het
spel ook 1-20 kunnen zijn. Het was
in ieder geval een mooie opwarmer
voor de wedstrijd van komend week-
end tegen ETC, de koploper van de
competitie.
Jongens C
Onder tropische omstandigheden
moesten onze jongens het opnemen
tegen HWC. De opstelling was een
beetje aangepast, omdat twee spelers
nog op vakantie waren. Unitas ’63 be-
gon met Stijn als keeper en dat bleek
later een hele goede zet. Boris was
goed op dreef en wist regelmatig te
scoren na zelf de bal te hebben onder-
schept. Bob scoorde vanaf de cirkel
en was terecht blij, want hij zit pas net
op handbal. In de zaal was kansloos
van HWC verloren, maar nu liep het
lekker en dat leverde een ruststand op
van 5-6 voor Unitas ‘63.
Ook de tweede helft was erg span-
nend. Quincy en Martijn scoorden
meerdere goals, maar ook HWC, dat
maar liefst vier strafworpen kreeg,
bleef scoren. Eén van de strafworpen
werd door Stijn gestopt.
Ook Dion, Silvan, Rick en Wesley
hebben goed gespeeld en zo wist
Unitas ’63 een puntje mee te nemen
uit Vlaardingen. De eindstand was
12-12.
Komende zaterdag spelen de jongens
twee bekerwedstrijden in Leidschen-
dam. DES en Quintus zijn de tegen-
standers. Het zullen pittige wedstrij-
den worden, maar als iedereen weer
goed speelt, kan Unitas ’63 misschien
wel voor een verrassing gaan zorgen!
NK selectieteams
Komende zaterdag wordt in Amster-
dam het NK voor selectieteams tot
16 jaar gehouden. In de selectie van
Zuid-Holland speelt ook oud-Unitas-
ser Niels Poot. Zuid-Holland moet
het opnemen tegen Limburg, Noord-
Holland Noord, Brabant, Noord en
Midden-Nederland. Het team heeft
dit seizoen veel getraind en oefen-
wedstrijden gespeeld, dus hopelijk
wordt het harde werken beloond met
een goed resultaat!
Bingo
Komende zaterdag (14 mei) organi-
seert de activiteitencommissie een
bingo in de kantine van Unitas ’63.
Zie de website voor meer informatie.
Uitslagen
E-jeugd DWS – Unitas ’63 4-10
D-jeugd DWS – Unitas ’63 1-5
Meisjes C Snelwiek – Unitas ’63 6-2
Jongens C HWC – Unitas ’63 12-12
Meisjes B DWS – Unitas ’63 22-9
Dames 2 HVOS 2 – Unitas ’63 16-15
Heren A Vires et Cel. – Unitas ’63
20-19
Wedstrijdprogramma
Zaterdag 14 mei 2011
E-jeugd 10.20 uur Unitas ’63 – Ven-
tura
D-jeugd 11.10 uur Unitas ’63 – ETC
Meisjes C 12.00 uur Unitas ’63 –
Oliveo
Jongens C (bekerwedstrijden Sport-
park Westvlietweg Den Haag)
11.35 uur Unitas ’63 – DES ‘72
12.45 uur Unitas ’63 – Quintus
Zondag 15 mei 2011
Dames 1 11.10 uur Unitas ’63 – Ven-
tura
Dames 2 13.30 uur Unitas ’63 – Schi-
pluiden
Heren A 12.20 uur Unitas ’63 – HVV
‘70
Jongens C 14.40 uur Unitas ’63 – Ven-
tura
Informatie
Voor meer informatie: raadpleeg
de website www.unitas63.nl of bel
of mail naar Robert Bransen: (010)
5900390 of robert@unitas63.nl.
Na een maandenlange voorbereiding
was het eindelijk zover. Tijdens het
paasweekend zijn de meiden en jon-
gens C1 elftallen naar Engeland ge-
weest om daar een potje te hockeyen
in en tegen Marlow. Het is ondertus-
sen een traditie geworden die ooit be-
gonnen is in de jaren zeventig. Toen
der tijd speelde men nog op echt gras
en sliep men bij gastgezinnen. Tegen-
woordig spelen de kinderen op een
waterveld van Olympische kwaliteit
en voldoet het onderkomen aan ieders
wensen. Op goede vrijdag gingen we
heel vroeg op weg. We werden uit-
gezwaaid door vele familieleden en
vrienden. In de bus werden de nieuwe
sweaters van een van onze sponsoren
Van Zanden Orthodontie uitgedeeld
en deze werden vanzelfsprekend tij-
dens het weekend gedragen. Na een
voorspoedige reis via Calais kwamen
we vroeg in de middag aan bij Bisham
Abbey. Daar werden we hartelijk ont-
vangen door onze gastvrouw. De ka-
mers werden ingedeeld en met behulp
van hier en daar een extra bed waren
al snel alle kinderwensen vervuld.
Onder protest werden de begeleiders
op tactische plekken ingedeeld opdat
zij ook laat in de avond een oogje in
het zeil konden houden. Dit bleek
geen overbodige maatregel! Tijdens
de gezamenlijke training laat in de
middag konden de jongens en mei-
den hun opgespaarde energie kwijt
op het hockeyveld. Dit hockeyveld
is speciaal door de Engelse hockey-
bond aangelegd om de nationale da-
mes en heren ploeg te laten trainen,
met het oog op de Olympische spelen
volgend jaar. Voor een bescheiden
club als Evergreen die gewend is op
kunstgras met zand te spelen is dat
niet alleen een hele eer maar bovenal
een fantastische ervaring. Op zater-
dag werden er onderlinge partijtjes
gespeeld en kon men elkaars sterkte
inschatten. Ook de coach en trainers
van de jongens zagen wel kansen dit
jaar. Doordat het in Engeland even-
eens uitzonderlijk mooi weer was,
werd er volop genoten van de zon en
moest het nodige extra vocht worden
ingenomen. De catering van onze En-
gelse vrienden was super. Elke dag
waren er vele dames in de weer om
ons van allerlei lekkers te voorzien.
Dit heeft mede bijgedragen aan de
super sfeer die er het gehele weekend
heerste. De zondag stond in het teken
van de wedstrijden, met als inzet de
wisseltrofee. Het spreekt voor zich
dat een ieder op zaterdagavond vroeg
naar haar of zijn mandje is gegaan.
Dat is nu eenmaal de gewoonte toch?
Goed, zondagmorgen fris en fruitig
aan de ontbijttafel. Lekker Engels
ontbijtje, goed voor de calorieën. De
meiden beten de spits af. Vlak voor de
wedstrijd kwam een van de meisjes
ongelukkig ten val en kon helaas niet
meedoen. Ze ging voor de zekerheid
nog even naar het ziekenhuis. Daar
concludeerde men dat alles in orde
was. Ze had alleen nog last van hoofd-
pijn. Bij thuiskomst bleek ze toch een
hersenschudding te hebben. Dus niet
naar school en niet in de zon. Beter-
schap! Terug naar de wedstrijd.
Naar goed gebruik kwamen de teams
(onze captain met Evergreen vlag)
gezamenlijk het veld op en werden
de medailles – vooraf - overhandigd.
Ieder jaar wordt dit als zeer positief
ervaren. De wedstrijd was eigenlijk
geen wedstrijd. De meiden walsten
er werkelijk overheen. Onze keepster
moest slechts 1 keer in actie komen
en ook voor de verdediging was het
een makkelijke pot. Voorin werd er
naar hartenlust gecombineerd en
gescoord. Met een scherper vizier
hadden het dubbele cijfers kunnen
worden, maar ja je bent te gast dus
werd het “slechts” 0-9. Prima gedaan!
Misschien ietwat arrogant maar we
hadden niets anders verwacht. Nu de
jongens nog… Dat zou weleens an-
dere koek kunnen worden. De mei-
den gingen zich (snel) opfrissen om
daarna de jongens aan te moedigen.
Om deze wedstrijd in het juiste per-
spectief te plaatsen moet u weten dat
Evergreen jongens voor het laatst in
1986 hadden gewonnen. Met meer
dan gewone spanning op en rond het
veld begon de wedstrijd. Al snel bleek
dat dit een historische dag zou kun-
nen worden. En dat werd het, een dub-
belslag nog wel. De wedstrijd was een
typische bekerwedstrijd; vol emotie,
fraaie (gemiste) kansen, werklust,
mooie doelpunten, foute passes,
gave reddingen met als beloning een
klinkende overwinning 2 – 5. Na het
laatste fluitsignaal werd er uitgelaten
gefeest en genoten. Veel tijd was er
echter niet omdat we nog een tour naar
Londen gepland hadden. Voordat we
wederom van een prima lunch kon-
den genieten vond de prijsuitreiking
plaats. De captains van beide teams
werden na vriendelijke woorden van
onze gastvrouw naar voren geroepen
en onder een daverend applaus wer-
den de hoofdprijzen uitgereikt, en
vol trots in ontvangst genomen. OK,
nu snel verzamelen (2 uur stipt) en
naar Londen. Halverwege bleek dat,
ondanks de gebruikelijke telling, 2
jongens nog op het hockey complex
waren. Dat werd snel opgelost; onze
gastvrouw regelde een taxi en met
slechts 15 minuten vertraging werden
zij – vrij relaxed - op Marble Arch af-
gezet. De dames gingen shoppen, de
heren cultuur snuiven. Er bleek toen
al een enorme drukte te zijn op en
rond Buckingham Palace. ’s Avonds
werd er weer het nodige gedold en
gelachen en ging iedereen bijtijds
(?) slapen. De terugreis verliep even-
eens zeer vlotjes, ondanks een korte
file in België, en moe maar voldaan
arriveerden we rond 7 uur bij Ever-
green. Iedereen heeft volop genoten
van dit fantastische paasweekend en
we wensen toekomstige Engeland-
vaarders net zoveel plezier bij deze
traditie. Last but not least, onze dank
gaat uit naar onze sponsoren zonder
wie dit evenement niet mogelijk zou
zijn geweest.
Evergreen on tour
MVV ’27 had zaterdag goede zaken
kunnen doen in de strijd om derde
periodetitel. Door het 0-0 gelijkspel
van Gouda konden de Maaslanders
bij winst de koppositie overnemen,
maar een overwinning zat er tegen
koploper Leonidas geen moment in.
Met een 1-4 nederlaag kwam de ploeg
van Pim van der Hoorn uiteindelijk
nog goed weg.
Leonidas creëerde al in de eerste mi-
nuut een levensgrote kans, maar met
het nodige kunst- en vliegwerk hield
doelman Koen Herlaar zijn doel in
de beginfase nog schoon. Dat lukte
hem niet vlak voor rust. In de 38e
minuut was het Patrick Pot die uit
een vrije trap raak kon koppen. Twee
klokrondjes later lag nummer twee
al achter Herlaar. Kerim Firat mocht
door het centrum richting goal, om-
speelde handig en schoof beheerst de
0-2 binnen.
Na de thee kwam MVV ’27 terug in
de wedstrijd door een rake kopbal
van aanvoerder Roel Nooteboom. De
boomlange verdediger torende zelfs
boven Leonidas-doelman Brian van
Daal uit, die bij de tegengoal niet he-
lemaal vrijuit ging. Helaas voor MVV
’27 bracht een te korte terugspeelbal
van diezelfde Nooteboom Leonidas
in een zetel richting de eindzege. Jef-
geni Liesdek pikte de bal op en schoof
de bal laag onder Herlaar door: 1-3. In
de 65e minuut bracht Bilal Amraoui
de stand zelfs op 1-4 en leek een grote
nederlaag in het verschiet te liggen
voor de Maaslanders. Maar geluk-
kig vond Leonidas het wel genoeg en
nam het genoegen met een marge van
drie doelpunten.
Door het 0-0-gelijkspel van Gouda
tegen Excelsior Pernis is MVV ’27
wel verzekerd van nog minimaal
een seizoen in de tweede klasse. Dat
was de grootste winst van afgelopen
zaterdag. MVV speelt nu nog één
wedstrijd en dat is komende zaterdag
uit bij PPSC. Voor de Schiedammers
staat er niets meer op het spel, voor
MVV geldt dat het bij winst nog altijd
in de race is voor de derde periodeti-
tel. Al heeft het die niet in eigen hand,
want het is daarbij afhankelijk van
het resultaat van de wedstrijd NSVV-
Gouda. Wint MVV en speelt Gouda
maximaal gelijk, dan pakt MVV toch
nog een prijsje. Plaats van handeling
is Sportpark Thurlede in Schiedam.
Aanvang 14.30 uur.
Dames MVV’ 27 laten
titelconcurrent kansloos: 6-0
In de brandende zon en de dampen
van het kunstgras hebben de dames
van MVV ’27 zich van hun beste kant
laten zien. Zij moesten aantreden te-
gen de dames van HPSV, één van de
titelconcurrenten. De strijd om het
kampioenschap is spannend en zal
pas op de laatste speeldag besloten
worden. Hadden de Maaslandse da-
mes tot voor kort het kampioenschap
nog in eigen handen, na een verloren
duel tegen de nummer 4 ligt het in de
handen van Honselersdijk. Maar ook
HPSV maakt nog kans. Het doel was
dus simpel: winnen, en het liefst met
ruime cijfers. Met dit in het achter-
hoofd waren de dames klaar om al-
les te geven in een, naar verwachting,
zwaar duel. Deze verwachting kwam
echter niet uit. De dames van MVV
waren veel sterker en HPSV wist
maar sporadisch de Maaslandse helft
te bereiken. Met de rust stond er dan
ook een verdiende 3-0 op de borden.
De tweede helft was MVV net zo pro-
ductief en verdubbelde de score naar
6-0. Zo blijft het in de damescompe-
titie tot op de laatste speeldag zinde-
rend spannend. Bekijk actuele stand.
Help relatie van Piet en Barbara
de Jong in Zimbabwe!
Kortgeleden ontvingen wij als be-
stuur van MVV ’27 een oproep van
Piet en Barbara de Jong. U kent Piet
ongetwijfeld: hij fluit binnenkort
(volgens eigen zeggen) zijn 1000e
wedstrijd en was daarvoor jarenlang
de zeer betrouwbare doelman van di-
verse MVV-teams. Piet en zijn vrouw
hebben via hun dochter de Zimbab-
waan Mistpopher leren kennen. Door
de verslechterde politieke situatie
bevindt Zimbabwe zich inmiddels op
de rand van de afgrond, wat ook – zo
gaat het helaas altijd – weer ten koste
Spitsuur in het strafschopgebied van Leonidas, met op de voorgrond
de MVV’ers Steven Olsthoorn en Marijn Bouhuis. De schijn bedriegt,
want de Rotterdammers gingen er zaterdag in Maasland
met een 4-1-overwinning vandoor
MVV’27 ondanks ruime nederlaag definitief veilig
gaat van de bevolking van Zimbabwe.
Omdat Barbara en Piet een heel hech-
te band hebben gekregen met Mistop-
her, raakt deze ellende inmiddels ook
hen persoonlijk. Het gaat te ver om dit
allemaal hier uit te leggen, maar als u
wilt kunt u het door Barbara geschre-
ven verhaal op www.mvv27.nl lezen.
Zij doet daarin een oproep aan ieder-
een om een bedrag(je) over te maken.
Of dat nodig is? Lees het verhaal van
Barbara en u zult deze vraag nooit
meer stellen. Dus kom op, neem even
tien minuten en maak iets over. Bij
voorbaat heel veel dank namens Bar-
bara, Piet en natuurlijk Mistopher!
Rekeningnummer 2781967 tnv B.
Kok te Maasland. Meer info: Barbara
de Jong-Kok, telefoon 06-12208516,
barbara@kabelfoon.net, Werve 6,
Maasland. Ter info: Piet houdt alles
giften keurig bij en de boekhouding
ligt altijd ter inzage!

Inschrijving Feyenoord on Tour
Soccercamp geopend!
Meldden wij u kortgeleden al dat
MVV ’27 erin is geslaagd om op don-
derdag 4 en vrijdag 5 augustus 2011
het Feyenoord on Tour SoccerCamp
naar Maasland te halen, inmiddels
heeft Feyenoord de inschrijving ge-
opend. Het Feyenoord SoccerCamp
is een speciaal voetbalkamp waarin
je twee keer per dag mag trainen. Het
leuke is dat er wordt getraind op de
echte ‘Feyenoord-manier’: net zoals
het eerste elftal traint, dus dat belooft
wat! De echte voetbaltechniek leer
je natuurlijk alleen van trainers die
zelf bij Feyenoord gevoetbald heb-
ben. Daarom word je tijdens deze
week getraind door Ben Wijnstekers:
oud-speler van Feyenoord en het Ne-
derlands Elftal. Het Feyenoord Soc-
cerCamp heeft een dagvullend pro-
gramma. Dat betekent dat je om 9.30
uur begint en om 16.30 uur weer naar
huis gaat. Kortom, een prachtige va-
kantiebesteding. Over de kosten en de
inschrijving lees je alles op de web-
site van MVV ’27 (www.mvv27.nl)
en Feyenoord on Tour SoccerCamps
(www.feyenoordontour.nl).
Van 6 t/m 8 mei hebben in het Pieter
van den Hoogenband Zwemstadion
in Eindhoven de Open Nederlandse
Masters Kampioenschappen plaats-
gevonden, een voor ZVVS zeer ge-
slaagd kampioenschap.
Maar liefst 24 Nationale titels werden
in de wacht gesleept. Nationale titels
waren er voor Conny Boer-Buys (9),
Karin Stein (7), Nadya Putter (3),
Paul Brinkman (1) en 4 estafette
teams.
Zilveren medailles voor Conny Boer-
Buys (1), Nadya Putter (4), Emiel
van Elderen (1) en 2 estafette teams.
Bronzen medailles waren er tenslotte
voor Jurrien Hartman (2), Rene de
Jong (2) en Paul Brinkman (1).
Er werden in totaal 8 Nederlandse Re-
cords gezwommen: Karin Stein (4),
Conny Boer- Buys (3) en de 4 x 100
meter vrijeslag estafette bestaande uit
Paul Brinkman, Karin Stein, Nadya
Putter en Bas van den Nouwelant.
Persoonlijke records waren er verder
voor Ada de Voogd en Harry Paas.
Masters zwemmen ZVVS
door Martin Weeda
In de aanloop naar de thuiswedstrijd
tegen De Raam was er al stilletjes
op gehoopt. De dames uit Lieshout
hadden immers evenveel punten als
Bequick verzameld, dus er moesten
mogelijkheden op een overwinning
zijn. En op de warmste zondag in mei
sinds jaren werd die hoop wekelijk-
heid. Dames 1 kan zijn eerste winst
bijschrijven na het debuut in de ere-
divisie. Felice van Veen, in twee eer-
dere wedstrijden al dicht bij winst in
het enkelspel, wist ditmaal wél haar
matchpoint te verzilveren en boekte
uiteindelijk een soevereine overwin-
ning (6-2, 6-1). De single van Re-
becca van Balen lijkt inmiddels een
“zekerheidje”.
Opnieuw wist
de Maaslandse
(die vandaag
haar 25e ver-
jaardag viert)
haar partij te
winnen (6-4,
6-3). Lisanne
Thijssen wist
ditmaal niet te
winnen. Met
2-6 en 5-7 trok
de dochter van
de clubtrainer
aan het kortste
eind. Mandy
Kap, die haar
aandacht nog
altijd verdeelt
over voetbal en
tennis, verraste
met haar eerste
zege in de ere-
divisie. Met 7-5
en 6-3 won zij
haar single. De winst werd definitief
binnengehaald door het eerste da-
mesdubbel (Van Veen / Van Balen).
Na winst van de eerste set met 6-2,
moest de spannende tweede set wor-
den beslist door een tiebreak. Deze
werd knap gewonnen door de meiden
van Bequick. Het tweede dubbel ging
daarna verloren, waardoor de eind-
stand op 4-2 bleef steken. Door deze
overwinning schuiven de dames door
naar de 6e plaats op de ranglijst.
Ook van Heren 1 werd het één en
ander verwacht in de thuiswedstrijd
tegen Zoetermeer afgelopen zondag,
maar de tegenstand bleek telkens nét
iets te sterk. Bart van der Laan had in
zijn single (6-7, 4-6) nog kansen en
in het dubbel met Steven van Hoorn
mochten de Maassluizers nog aan
de overwinning ruiken. Maar ook
die laatste partij was na drie lange
sets voor Zoetermeer (5-7, 7-6, 5-7).
Steven van Hoorn en Bob van Aalst
maakten het in hun single de tegen-
stander wel lastig, maar kwamen niet
verder dan dat. De belangrijke pun-
ten, die in een tennispartij vaak be-
slissend zijn, waren telkens voor de
tegenstander. Steven verloor met 3-6,
5-7 en Bob met 5-7, 4-6. Niels Ber-
revoets kwam er in de vierde single
niet aan te pas. Het afsluitende dubbel
van Niels en Bob werd eveneens in
twee sets verloren, zodat heren 1 aan
het eind van de dag met lege handen
bleef, waar één of twee punten wel-
licht op hun plaats waren geweest.
Na de 6-0 overwinning op Thor De
Bataaf staat heren 2 aan kop van de
derde klasse. In tegenstelling tot wat
de uitslag doet vermoeden waren de
partijen in Den Haag allesbehalve
gemakkelijk. Alleen Jeroen Krom-
me won duidelijk zijn single, maar
van de overige vijf partijen waren er
vier driesetters. Dat deze allemaal in
winst werden omgezet pleit voor de
fysieke conditie en het doorzettings-
vermogen van de Bequickers. Clenn
de Jong, Ramon de Vries en good old
Ruud Thijssen wisten alledrie die be-
langrijke derde set in winst om te zet-
ten. Ook de dubbels waren spannend.
Clenn de Jong en Ramon de Vries
beslisten het eerste dubbel pas in de
derde set (6-3, 2-6, 5-7) en Remy de
Jong en Jeroen Kromme hadden een
tiebreak nodig om de tweede set naar
zich toe te trekken (4-6, 6-7).
Floor Broekman had een zware dag
in de uitwedstrijd tegen DASH’35.
De kopvrouw van Dames 2 deed er in
het snikhete Dordrecht van alles aan
om haar single te winnen, maar stond
na een partij van bijna drie uur tegen
haar talentvolle tegenstandster met
lege handen. Tot overmaat van ramp
ging ook haar dubbel met Mandy
van Gulijk verloren. Lianne Dekkers
had een vlotte overwinning voor het
grijpen, want zij had na winst van de
eerste set een 5-1 voorsprong in de
tweede set. Om onbegrijpelijke reden
verloor zij echter de grip op de partij
en kreeg vooral ruzie met de netband.
De tweede set ging daardoor alsnog
verloren met 7-5. Daarna wist ze ken-
nelijk wel weer hoe het moest en gaf
ze haar tegenstandster geen enkele
kans meer (6-0). Laura Pleijsier en
Mandy van Gulijk wonnen eveneens
hun single. Het winnende punt werd
gemaakt door het dubbel Dekkers /
Pleijsier, waardoor Dames 2 bovenin
blijft meedraaien in de voorjaars-
competitie.
Dames 3 moest naar Den Hoorn. Op
het Canada Ten van Hodenpijl won-
nen Lisanne Scheffers, Eveline Koe-
nen, Suzanne Krug en Maaike Ver-
burg al hun partijen.
Edwin van der Knaap heeft na zijn
succesvolle deelname aan de mara-
thon van Rotterdam weliswaar veel
kilometers in de benen, maar moest
als invaller van Heren 1-35+ zijn rac-
ket nog uit het stof halen. Tegen Ha-
nenburg was hij, ondanks de gebrek-
kige voorbereiding, nog dichtbij de
overwinning in de eerste single, maar
kwam nét tekort op de beslissende
momenten (6-7, 5-7). Marcel van He-
mert en Joost Knijn wonnen daarna
wél de tweede en derde single. Jacco
van ’t Hart en Edwin van der Knaap
zorgden door winst in hun dubbel op
de valreep nog voor een gelijkspel in
Den Haag.
Overige uitslagen zondag
Heren 3 (Marten van Hoorn)-Spijke-
nisse 0-6
Heren 4 (Roel van Hoorn)-Tenniphil
4-2
Heren 5 (Rob Ruigrok)-Hanenburg
2-4
Krimpen-Meisjes t/m 17 (Lizette van
Lier) 3-3
Floor Broekman had een zware dag
in de uitwedstrijd tegen DASH’35
(Foto: Monique Creemers).
Eindelijk winst voor Bequick Dames 1 in eredivisie
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 25
ap
p
artem
en
ten
, b
en
ed
en
-/b
o
ven
w
o
n
in
g
en
,
tw
ee-o
n
d
er-é
é
n
-kap
w
o
n
in
g
en
, rijw
o
n
in
g
en
Meesterlijk wonen in Maasland
B
in
n
e
n
k
o
r
t

in

v
e
r
k
o
o
p
S
c
h
rijf u
n
u
a
lva
st in
o
p

w
w
w
.sc
h
a
tm
e
e
ste
rs-m
a
a
sla
n
d
.n
l
Ontwikkeling & Realisatie: T. (0184) 495 495
NEEM UW
EERSTE
HYPOTHEEK-
GESPREK MEE
NAAR HUIS
Dat is een hypotheekgesprek anno nu
Als starter op de woningmarkt komt er veel op u af: de zoektocht naar de ideale woning én de
ideale hypotheek. Daarom is het verstandig om u tijdig te laten informeren. Zodat u later geen
overhaaste beslissingen hoeft te nemen. Bovendien nemen wij, als u dat wilt, uw eerste
hypotheekgesprek voor u op. Zodat u het thuis rustig nog een keer kunt naluisteren. We nodigen u
graag uit voor een vrijblijvend gesprek met een van onze hypotheekadviseurs. Dan nemen wij alle tijd
voor u. Ga naar ABN AMRO Uiverlaan 10, abnamro.nl/hypotheek of bel 0800-0024 (bereikbaar van
08:00 uur tot 21:00 uur).
ABN AMRO, Uiverlaan 10, 3145 XN Maassluis
k
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER
7.99
70cl
WINEEN
BBQFEEST!
19.99
70cl
10.99
70cl
34.99
70cl
25.99
70cl
2
70
11.99
70cl
HELE LITER
10.99
LITER
HELE LITER
10.99
LITER
topVoordeel
WWW.UWTOPSLIJTER.NL Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet Aanbiedingen geldig van 9-5-2011 t/m 21-5-2011
Duque de
Sevilla
DO Campo
de Borja
Tinto Joven
Blanco Joven
Rosado Joven
Per fles
75 cl 3.99
B0WM0RE 12 YEAR5
500T0H WHÌ5KY
JA0K0ANÌEL5
TENNE55EEWHÌ5KEY
MARTELL
V50P000NA0
JA0HTBÌTTER
KRUÌ0ENBÌTTER
0AMPA0NE0ERU55ÌE
BRAN0Y V50P
B05WAN0ELÌN0
0RÈMELÌKEUR
0UZ012
ANÌJ5LÌKEUR
PARA0E
VÌEUX
HELE LITER
PA
V
10.
99
Bols
Jonge Jenever
LITER
6 flessen
voor
18.
99
EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER
Pedd[l[bZC[iZW]bWWd()'C77IIBK?I
Voor al uw buiten- en binnenzonweringen,
gordijnen, vloerbedekking en horren
Reigerstraat 26 - 3145 CT Maassluis - Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl
Keucheniusstraat 2
3144 EN Maassluis
Tel. (010) 592 69 91
Tel. (010) 590 23 82
Er kan bij u aan de deur gepint worden!
www.dellacasa.thuisbezorgd.nl
Alle Coninck kwasten
20% KORTING
Voor platte
Coninck kwasten geldt:
3 halen = 2 BETALEN
Graag tot ziens bij:
Hofsingel 33-39 • Maasland • Tel.: 010-5912475
www.vaneijmerenmaasland.nl
Ontbijt, lunch, dinnercafé
Nu ook iedere
MAANDAG GEOPEND
Daniella’s
OPEN vanaf 09.00 uur.
Zaterdag / zondag vanaf 10.00 uur.
Kortebuurt 16e, 3155 EH Maasland,
afslag 7 (A20) bij busstation,
tel. 010-5924539
K ZIE JE ZO…….
www.lunchenzo.nl
winkelcentr. Koningshoek
feestje? Onbeperkt
pannenkoeken 12,50
GEVRAAGD, ROMMEL-
MARKTSPULLEN: gaat u
aan de grote schoonmaak
of de zolder opruimen
en heeft u spulletjes over
waar u niets meer doet ik
kom ze graag bij u opha-
len. Potten, pannen, ser-
vies, bestek, schilderijen,
dvd’s, singles, speelgoed,
fietsen, tuinmeubelen,
bloempotten enz, enz.
Tel. 06-26781702
ROMMEL IN UW TUIN?
Bomen die moeten wor-
den gesnoeid? U wilt een
mooie tuin? Hoveniers-
bedrijfje maakt / houdt
uw tuin weer netjes.
Vakbekwaam en voor een
vaste eerlijke prijs vooraf.
Natuurlijk is afspraak ook
afspraak. Vrijblijvende
inl. 010-8851617 / 06-
15575890.
BEZOEK
ONZE NIEUWE WEBSITE!
www.restaurant-camelot.nl
Ook voor naailes!
Bel of kom even langs!
Elke donderdag
vanaf 11.00 t/m 13.00 uur
inloop atelier voor
maat patronen
UW HUIS SNELLER
VERKOPEN! Bel of mail
uw verkoopstyliste Judith
Olsthoorn 0174-521994 of
styling@juditholsthoorn.nl
Al voor €35,- een passend
advies bij u thuis!
GEVRAAGD: cijferaccor-
den Joh. de Heer (boe-
ken en/of blaadjes) Tel.:
5911810
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommali-
want - Memorabilia van
voormalig Nederlandse
Rederijen zoals HAL
- NIEVELT GOUDRI-
AAN - KNSM - KHL
- RDAMLLOYD - KPM
- VNS - SMN, Graag ver-
neem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttin-
gen plaatsen of verwijde-
ren; vlonders leggen; be-
schoeiingswerkzaamhe-
den: G. van der Wel, Maas-
dijk, tel. 0174-516716 /
06-49112113.
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
Sport
12 MEI 2011
PAGINA 26
Voor de 11e keer in haar historie vond
in Maassluis de International Dutch
Youth Cup plaats voor judoka’s onder
17 jaar. Ook dit jaar kreeg de werk-
goep met Rob Henneveld, Jeroen
Tameling, Paul Wicherts en Jan van
Buren een sterk deelnemersveld op de
mat in de tot judoarena omgetoverde
Olympia Sporthal in Maasluis.
Maar liefst 200 judoka’s uit 6 ver-
schillende landen gingen met elkaar
de strijd aan om zich tot de beste te
laten kronen in de 14 verschillende
klassen. In het verleden wisten onze
oud-wereldkampioenen Ruben Hou-
kes en Guillaume Elmont deze Inter-
national Dutch Youth Cup al eens op
hun naam te schrijven.
In deze editie werden de titels ver-
deeld over de verschillende nationa-
liteiten. Zo was er een titel voor een
judoka uit Suriname, Litouwen, en
Luxemburg en zorgden de Belgen en
Nederlanders voor de verdeling van
de overige titels.
Ook onze eigen burgemeester van
Maassluis, dhr. Karstens heeft in de
ochtenduren genoten van de atmos-
feer en heeft kunnen zien hoe onze
eigen talenten zich probeerden te
mengen in de strijd om de prijzen.
In de klasse tot 50 kg vocht onze ei-
gen Chris Olsen zich tot de strijd om
het brons welke hij helaas niet tot
winst kon omzetten. Hij viel hierdoor
net naast het podium, maar de pro-
gressie die hij in de laatste toernooien
doormaakt, belooft veel goeds voor
de toekomst.
Een klasse hoger (-55 kg) bereikte
2 Mahorokan judoka’s de strijd
om het brons, nl. Stanley van der
Stok en Eloy Uwumarogie. In de
“bronzen”wedstrijd van Stanley
stond het na 4 minuten reguliere
wedstrijdtijd en 2 minuten golden
score nog steeds gelijk, waardoor
de 3 scheidsrechters onderling hun
keuze moesten maken, wie er met de
derde plaats vandoor zou gaan. He-
laas ging deze naar zijn tegenstander
uit Luxemburg.
Eloy draaide voor het eerst in een
gewichtsklasse hoger en bereikte na
een stroeve start net als Stanley de
strijd om het brons. Met een gewel-
dige mooie armworp haalde hij deze
fraaie derde plaats binnen.
Iris Dijkhuizen (-52 kg) was deze dag
ijzersterk bezig en wist dit te belonen
met een finaleplaats. In deze finale liet
Iris heeft haar tegenstander in de halve finale in een houdgreep
(foto Jeanette Bot)
Organisatie Internationaal judotoernooi Mahorokan zeer succesvol verlopen
Iris Dijkhuizen haalt finale bij thuistoernooi
Iris zien, dat ze een sterke pakking
heeft en haar tegenstandster goed on-
der druk kan zetten. Echter een foutje
bij het judo kan genadeloos worden
afgestraft, wat helaas in het nadeel
van Iris gebeurde. Desondanks kan
Iris met een zilveren medaille terug-
kijken op een succesvolle dag.
Ook de organisatie kon terugkijken op
een goed verlopen dag en heeft dit na-
tuurlijk mede kunnen realiseren met
behulp van verschillende sponsoren,
de EHBO vereniging in Maassluis,
het nationale scheidsrechterskorps
van de Judo Bond Nederland en de
vele vrijwilligers binnen de sportclub
van Mahorokan Topjudo Instituut.
Bedrijfsvoetbal
toernooi bij M.S.V.’71
Op zaterdag 4 juni vindt er bij
M.S.V.’71 een 7 tegen 7 bedrijfsvoet-
bal toernooi plaats. Voor bedrijven
een unieke gelegenheid om een ont-
spannen en gezellige dag samen te
zijn, aan teambuilding te werken en
om in contact te komen met andere
ondernemers. Het toernooi begint
om 12.30 uur en zal tot ca. 17.00 du-
ren, aansluitend zal de prijsuitreiking
plaats vinden en de dag wordt afge-
sloten met live muziek waarbij uiter-
aard een hapje en drankje niet zullen
ontbreken. Het toernooi wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Business
Friends M.S.V.’71. Een aantal bedrij-
ven heeft zich al ingeschreven, maar
er is nog plaats voor meer deelnemers.
Het inschrijfgeld bedraagt 150,- en
hiervoor krijgt u behalve een ge-
slaagde dag een gratis consumptie
per deelnemer en een krat bier. De
opbrengsten van deze dag komen ten
goede aan de jeugd van M.S.V.’71.
Dus meld u aan, hoe meer teams, hoe
meer sfeer!!
Inschrijven kan tot 15 mei via info@
BF-MSV71.nl of neem contact op
met Mike Warnaar 06-41177942 of
Ysbrand Eikelenboom 06-23597198.
Dit toernooi wordt mede mogelijk
gemaakt door de Business Friends
M.S.V.’71
Algemene
Bridgevereniging
Maassluis
Competitie donderdag 5 mei
A-lijn
1 Boer & vd Stap 63,28 65,28; 2 Bors-
boom & Huiskens 58,09 62,85; 3 v.
Beek & v. Elst 57,95 57,99; 4 Marre-
vee & vd Sluijs 54,06 48,96; 5 Koenen
& Koenen 52,15 57,64; 6 Hanswijk &
vd Heuvel 50,08 52,08; 7 Dolphijn
& de Ruijter 49,79 41,67; 8 de Rui-
ter & de Ruiter 49,38 43,75; 9 Mul-
ler & v. Pelt 47,01 42,36; 10 vh Hof
& Verboon 46,63 50,35; 11 de Boer
& de Boer 45,5 45,00a; 12 Noordam
& Verdoorn 45,1 46,88; 13 Scheffers
& Scheffers 42,44 44,44; 14 Bunt &
Denkers 42,15 43,06c; 15 v. Dijk & vd
Marel 38,65 42,71i
B-lijn
1 Boon & Boon 58,51 56,94; 2 Beek
& v. Leeuwen 57,99 52,43; 3 Boer &
Vleeskens 55,38 57,29; 4 v. Aken &
Hartman 53,56 51,56ch; 5 Coolen
& v. Beek 53,3 51,39; 6 v. Aken &
v. Duin 53,13 60,07; -7 vd Doel &
Jongh 48,96 52,08; -7 v. Manen &
Ruijsbroek 48,96 57,99; 9 v. Vliet &
v. Vliet 47,92 53,47; 10 Hoogenboom
& v. Ringelenstijn 47,57 48,96; 11
Lensveld & Westdorp 46,18 44,1; 12
dl Combé & Lips 46 46,00a; 13 Ou-
wersloot & Ouwersloot 45,14 37,85;
14 Ouwerkerk & Sijstermans 43,75
41,67; 15 Boer & vd Put 41,4 43,4; 16
vd Sar & Weltevrede 40,36 42,36
C-lijn
1 de Klerk & Molenaar 61,25 68,75;
2 Huis & Polimeno 55,08 53,08c; 3
v. Dijk & Vissers 54,67 52,67c; -4
Dallinga & v. Leeuwen 53,96 53,75;
-4 Schenk & Taapken 53,96 47,08; 6
Ruijs & Voortmeijer 51,67 47,08; 7
v. Noort & Reijers 49,79 52,92; 8 Jo-
chems & Weemering 49,58 47,5; 9 v.
Rest & v. Rest 47,71 52,08; 10 Giessen
& Leijendekkers 47,29 52,92; 11 v.
Leeuwen & v. Leeuwen 45,63 48,33;
12 vd Meent & de Winter 44,38
37,08; 13 v. Rijn & Wesenhagen
43,54 46,25; 14 vd Kamp & v. Rijn
42,17 40,17a
D-lijn
1 Satijn & Satijn 68,13 67,5; 2 Hen-
driks & Hendriks 53,96 58,33i; 3
Gerritzen & Roos 53,54 51,25; 4 vd
Linden & Voortmeijer 52,17 54,17;
5 Munter & Munter 51,46 52,08; 6
Boer & Klink 51,04 55,42; 7 Bouter &
Veldhuizen 49,38 42,08; 8 Prins & vd
Tas 49,04 46,00a; 9 Koenen & Roo-
zendaal 48,96 45,83; 10 Feuerberg &
Feuerberg 48,75 47,5; 11 Kweldam &
Kweldam 46,33 44,33a; 12 Voogd &
v. Wieringen 45,5 43,50a; 13 v. Buu-
ren & Noordhoek 43,83 41,83a; 14
Vlendré & Vlendré 42,92 42,5; 15
de Raad & Tollenaar 42,71 50,83; 16
Aarts & v. Galen 30,5 32,5
Midweek wandeltocht
w.s.v. V.T.M.
A.s. woensdag 18 mei kunnen wande-
laars overdag weer een wandeltocht
gaan lopen bij wandelsportvereniging
VTM. Deze keer gaat de midweek-
tocht via de Westgaag en langs een
kassengebied naar het centrum van
De Lier. Van hieruit lopen we richting
Oude Campsweg en komen zo weer
terug in Maassluis. We vertrekken
vanuit het blauwe sportcomplex aan
de Dr. Albert Schweitzerdreef 475.
U kunt starten op woensdagochtend
tussen 09.00 en 13.00 uur. De kantine
van VTM gaat ’s middags om 15.00
uur dicht. Bij de start krijgen de wan-
delaars een routebeschrijving mee.
Men kan kiezen uit 3 afstanden nl.:
5-10-15 km. De tocht is ook geschikt
voor Nordic Walkers en rolstoel.
Voor de kosten hoeft men het ook niet
te laten want de prijs voor de wandel-
tocht bedraagt € 2.00 voor niet leden
en € 1.50 voor leden van de wandel-
bond. Er is en beloningssysteem als
men meerdere midweekwandeltoch-
ten heeft gelopen. Voor info: Dhr C.
Reynart 0653751429 of Ria Hendrik-
sen 010-5910055 (na 18.00 uur). U
kunt ook info aanvragen via e-mail:
lorka@kabelfoon.nl.
Sponsor Jumper Diersuper
M.S.V.’71 slaagde afgelopen zater-
dag met glans in haar opdracht om 3
punten mee uit Naaldwijk te nemen.
Westlandia werd met 2-4 verslagen.
Maar ondanks deze winst heeft de
ploeg van Erik Tanis zich nog niet
veilig gespeeld. Er rest volgende
week zaterdag nog één finale thuis
tegen kampioen HVC’10.
De opdracht voor M.S.V.’71 was afge-
lopen zaterdag glashelder. Er diende
van Westlandia gewonnen te worden.
Puntverlies zou de ploeg uit Maas-
sluis zo goed als zeker dwingen tot
het spelen van nacompetitie om het
verblijf in de 3e klasse te kunnen
continueren.
Trainer Erik Tanis had noodgedwon-
gen teruggegrepen op een stel oud
gedienden. De selectie van M.S.V.’71
is door blessures en afwezigheid
wegens werk danig uitgedund. Drie
broers Kolmus, Martin de Heer en
Ronald Bolijn waren bereid om de
helpende hand te bieden. BOL bleef
op de bank, maar de andere 4 begon-
nen in Naaldwijk in de basis.
Na een minuut stilte ter nagedachte-
nis van Gerard Wolfs (mede oprich-
ter van M.S.V.’71) begonnen de zwart
witten nerveus aan het duel. Met
name rechtsachter Carlos Gomes had
moeite zich staande te houden op het
kunstgrasveld. Het leverde een aan-
tal hachelijke momenten op voor het
doel van Arjan van der Kaay. Maar
Olivier Zuiderwijk, Bob Dijkhuizen
en Glenn van der Weerd weigerden in
die beginfase te trekker over te halen.
Dat deed Jorge Gomes aan de andere
kant wel. De eerste de beste keer dat
M.S.V.’71 in de buurt kwam van doel-
man Grootscholten was het meteen
raak. Chris Kolmus bood Gomes een
niet te missen kans en dat betekende
0-1. Een fijne opsteker voor de bezoe-
kers. En de vreugde werd na amper 10
minuten nog groter in het zwart witte
kamp, toen Kees Starmans een ca-
deautje (foutieve terugspeelbal) van
Ian van der Valk uitpakte en koel de
0-2 binnenschoof.
Na een kwartier maakte Carlos Go-
mes plaats voor Patrick Schilperoort.
Het bracht meer rust in de Maassluise
defensie. De 0-2 voorsprong werkte
ook positief op het spel van de Maas-
sluizers. Want hoe verder de 1e helft
vorderde des te beter ging de ploeg
spelen. Kees Starmans strooide vanaf
het middenveld met heerlijke passes
op de snelle Tim en Chris Kolmus.
Op het middenveld knapten Jeremy
Kolmus en Lars Putter veel vuil werk
op. En achterin stond het met Patrick
Schilperoort, Martin de Heer, Stefan
Voogt en Herman Janson nu goed.
Het was een wonder dat M.S.V.’71 in
deze fase niet verder uitliep. Tim Kol-
mus scoorde nog wel , maar de tref-
fer vond geen genade in de ogen van
grensrechter Zwinkels. Het was een
twijfelachtige beslissing.
Onmiddellijk na de pauze stelde
M.S.V.’71 wel orde op zaken. Tim
Kolmus was 3 verdedigers te snel
af en verschalkte Grootscholten met
een heerlijke stift. (0-3). Deze treffer
dwong Westlandia definitief op de
knieën. M.S.V.’71 kon gaan werken
aan het doelsaldo, dat wel eens van
doorslaggevende betekenis zou kun-
nen worden aan het eind van de rit.
De tegenstand van Westlandia werd
allengs minder waardoor M.S.V.’71
zich kon uitleven in heerlijke aanval-
lende acties. De mooiste noteerden
wij na 60 minuten. Na een snelle com-
binatie tussen Tim en Chris Kolmus
zette laatstgenoemde de mee opgeko-
men Lars Putter met een subtiel hakje
alleen voor de keeper. Maar Groot-
scholten hield Putter met een mooie
redding van de 0-4 af.
Even later werd Herman Janson door
scheidsrechter Takacs op de bon ge-
slingerd voor het wegtrappen van de
bal nadat er al was gefloten. Het zou
een kaart worden met gevolgen. Maar
eerst breidde M.S.V.’71 de voorsprong
nog verder uit. Het was een kopie van
de eerste treffer. Ook nu was Chris
Kolmus de aangever en Jorge Gomes
de doelpuntenmaker. (0-4).
De moegestreden Jeremy en Tim Kol-
mus werden vervangen door Faissal
Oulad Larbi en Bas Lankwarden. Het
eerste balcontact van laatstgenoemde
was bijna goed voor een treffer maar
zijn inzet was te gehaast en te zacht.
Even later creëerde dezelfde Lank-
warden zich een grote kans door een
van de Westlandse verdedigers door
de benen te spelen, maar deze keer
stond doelman Grootscholten in de
weg. Zeven minuten voor tijd viel een
klutsbal voor de voeten van Glenn
van der Weerd, die niet aarzelde en
snoeihard uithaalde. (1-4).
Een minuut later kreeg Herman Jan-
son zijn 2e gele kaart van de wedstrijd
en mocht met rood op zak eerder gaan
douchen. In de laatste minuut kwam
Westlandia door invaller Dave Tork
nog op 2-4. Het kon de vreugde om de
3 punten bij M.S.V.’71 niet temperen.
De ploeg van Erik Tanis had gedaan
waarvoor het gekomen was en nam 3
kostbare punten mee naar Maassluis.
De zege in Naaldwijk bracht M.S.V.’71
vooralsnog niet hoger op de ranglijst.
De ploeg van Erik Tanis staat nog
steeds op de 11e plaats, die dwingt tot
het spelen van nacompetitie . Met nog
één wedstrijd te gaan kunnen nog 6
ploegen op deze fatale plek terecht-
komen. Laten we hopen dat M.S.V.’71
dat niet zal zijn.
Voor M.S.V.’71 kwamen de vol-
gende spelers in het veld :
Arjan van der Kaay, Herman Janson,
Stefan Voogt, Martin de Heer, Carlos
Ghomes (15 Patrick Schilperoort),
Lars Putter, Jeremy Kolmus (81 Fais-
sal Oulad Larbi), Kees Starmans,
Tim Kolmus 75 Bas Lankwarden),
Jorge Gomes, Chris Kolmus
Nieuw programma :
Zaterdag staat voor M.S.V.’71 de
thuiswedstrijd tegen kampioen
HVC’10 op het programma. De fu-
sieclub uit Hoek van Holland pakte
de titel afgelopen zaterdag door een
3-0 zege op Naaldwijk en een mis-
stap (1-0) van concurrent Monster
tegen KMD. Voor HVC’10 staat er in
de wedstrijd tegen M.S.V.’71 daarom
niet meer op het spel dan de gebrui-
kelijke eer. M.S.V.’71 moet nog wel
volop aan de bak. De ploeg van Eric
Tanis heeft in elk geval punten nodig
om de nacompetitie te ontlopen en is
verder afhankelijk van de resultaten
van de andere wedstrijden. De wed-
strijd in Maassluis begint om 14:30
uur en de wedstrijdbal wordt ge-
schonken door Sport 2000.
Voorafgaande aan de wedstrijd spe-
len de kabouters van M.S.V.’71 een
voorwedstrijd. Aanvang 13:00 uur.
Na afloop wordt de kabouter van het
jaar bekendgemaakt.
M.S.V.’71 Wedstrijdprogramma
THUIS
14 mei
09:00 Zat MSV ‘71 E2-LYRA E8
10:30 Zat MSV ‘71 F2-VUC F3
13:00 Zat MSV ‘71 4 (zat)-HVC’10
6 (zat)
14:30 Zat MSV ‘71 1 (zat)-HVC’10
1 (zat)
15 mei
14:00 Zon MSV ‘71 1 (zon)-Delfia 2
(zon)
16 mei
19:00 Maa MSV ‘71 B1-SVS B2
21 mei
12:00 Zat MSV ‘71 B1-Swift Boys B1
UIT
10 mei
20:00 Din Slikkerveer 9-MSV ‘71 2
12 mei
19:30 Don OP-Postduiv VE1 (zon)-
MSV ‘71 VE1 (zon)
15 mei
11:00 Zon Quintus 5 (zon)-MSV ‘71
2 (zon)
14:30 Zon Concordia VE1 (zon)-
MSV ‘71 VE1 (zon)
M.S.V.’71 boekt broodnodige winst
Voor de wedstrijd werd 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van het overlijden van Gerard Wolfs.
De 56e Wandelavondvierdaagse staat
alweer voor de deur. De administratie
en andere praktische zaken zijn ook
weer in volle gang. De startplaats is
geregeld en wordt, dit jaar de Ko-
ningshof aan de Uiverlaan.
Volgend jaar hopen we voor de 57e
keer de Avond4Daagse te organise-
ren,
De voorinschrijvingen gaat vanaf
16 mei van start
Dit jaar kan voorinschrijvingen wor-
den gedaan bij de volgende zaken
Lentink Bloemen V.O.F. aan de P.C.
Hooftlaan. En bij de koningshof Ui-
verlaan. En de heer F. van Dongen,
Klaas Katerstraat 9. Shop & Drop
Dierenspeciaalzaak, Westeinde 6 te
Maassluis.
Op 18, 25 mei en 1 juni kunt u ook
terecht in het clubgebouw van w.s.v.
V.T.M. (blauw gebouw bij het M.S.V.
terrein) aan de dr. Albert Schweitzer-
dreef. Op deze dagen kunt u terecht
van ‘s morgens 9.00 uur tot ‘s- mid-
dags 14.00 uur en ‘s avonds van 19.00
uur tot 22.00 uur.
De groepen (11 deelnemers of meer)
kunnen zich inschrijven bij Ria Hen-
driksen, voor adres en telefoonnum-
mer, zie onderaan dit artikel. Hier
kunt u ook speciale inschrijfformu-
lieren aanvragen.
Afstanden, tijden
en deelnameprijzen
De afstanden tijdens de 56e Wande-
lavond4Daagse zijn: 2,5 - 5 - 10 en
15 kilometer. Voor de afstand van 15
km. geldt, dat deze hun route mogen
lopen wanneer zij dit zelf willen. Op
de 1e avond krijgt de deelnemer op
deze afstand, alle vier routes aange-
boden en kunnen zij zelf bepalen of
ze eerder willen starten of niet, als
wel een andere route te lopen dan op
dezelfde avond wordt aangeboden.
Vaak blijkt dat de deelnemers op deze
afstand de ‘drukte’ een beetje willen
omzeilen.
Voor alle andere afstanden geldt: ie-
dere avond wordt er precies om 19.00
uur gestart. Ieder jaar wordt er weer
geprobeerd om iets eerder te mogen
starten, waardoor er wel eens ‘boze’
gezichten te zien zijn, wanneer dit niet
wordt getolereerd. Organisatorisch is
dit niet mogelijk en willen we dan
ook dat hier rekening mee gehouden
wordt. Ook tijdens het uitdelen van de
routebriefjes, wordt menigeen ‘onder
de voet gelopen’ en dat willen we ook
voorkomen. Letterlijk en figuurlijk
worden de routebriefjes uit de handen
getrokken van de ‘uitdelers’. Dit wekt
irritatie op bij andere deelnemers en
bij de uitdelers zelf. Dus zal dit ook
anders worden georganiseerd. Hoe,
dat ziet u tijdens de Avond4Daagse
zelf!
Alleen de ‘leiding’ van de groepen,
krijgen de routebriefjes eerder (op
vertoon van de startkaart), omdat zij
deze zelf aan de groep uitdelen, maar
mogen ook niet eerder starten.
De deelnameprijzen: Voor 4 avon-
den, bij voorinschrijven: € 3.70 p.p.,
daarvoor krijgt iedere deelnemer
een medaille of vervolgcijfer. Bij
na-inschrijving, vanaf maandag-
avond (18.00 uur), zal dit € 4,20 zijn.
Voor meer dan 1, maar minder dan
4 dagen, is een bedrag van € 3.20
verschuldigd, U krijgt dan geen me-
daille, alleen een diploma. Ook kunt
u 1 avond lopen voor een diploma, u
betaalt dan € 1.70 p.p.
De deelnemers van de
Wandelavondvierdaagse 2010
Vijf groepen hadden zich ingeschre-
ven. De groepen in 2010: de Montes-
sorischool, de Kardinaal Alfrink-
school, de Regenboog, en Parkhof.
Het aantal deelnemers was totaal 726
personen.
De wisselbeker werd toegekend aan
“Parkhof” uit Maassluis.
Net als altijd, vond de jury het weer
ontzettend moeilijk om de wisselbe-
ker toe te kennen aan die groep die er
het meest uitspringt. Elke groep doet
bijzonder zijn best om de wisselbeker
te winnen.
Jubilarissen tijdens de
Wandelavondvierdaagse
Jubilarissen zijn zij, die voor de 25e
- 40e of 50e keer de Avond4Daag-
se lopen. Zij mogen dit tijdens de
Avond4Daagse bekend maken, ook
de organisatie houdt dit in de gaten
en krijgen persoonlijk, uit handen
van de burgemeester (indien gewenst)
hun medaille en een prachtig boeket
uitgereikt. Wie zullen dit jaar de ‘ge-
lukkigen’ zijn?
Heeft u nog vragen, verdere inlichtin-
gen, ook over wandelsportvereniging
V.T.M., kunt u terecht bij:
Ria Hendriksen, Merellaan 1171,
3145 GL Maassluis.
Tel. 010-5910055 na 18.00 uur.
Voor groepen inschrijven: R. Hen-
driksen, Merellaan 1171, 3145 GL
Maassluis.
56e Wandelavondvierdaagse Maassluis
6 juni t/m 9 juni 2011
Zoals de sterren stralen,
zo straalde de kleine Lotte
van Eijck.
Naast de vele deelnemers
was Lotte deze 5e Omloop
van Ter Heijde op vrijdag 6
mei het middelpunt van de
avond. De zevenjarige Lot-
te van Eijck uit Maassluis,
lijdend aan een stofwisse-
lingsziekte, was namelijk
de eregaste en kreeg alle
aandacht van de bekende
tv-persoonlijkheid Bob-
bie van Ernst en de rest.
Vader en AVW’er Dennis
had van de organisatie een
gratis startbewijs gekre-
gen voor de wedstrijd die
in totaal het recordaantal
van 700 deelnemers trok,
waarschijnlijk mede gelokt
door het fraaie zomerweer. De vijfde
Omloop Ter Heijde, tevens de tweede
loop in het Westlandse E-kwadraat
Running circuit, kreeg daarmee wat
het graag wil hebben: het karakter
en de uitstraling van een gezellige
dorpsloop met sterke winnaars in de
verschillende categorieën. Een grote
bijdrage aan die gezelligheid lever-
den de 200 kinderen die aan de twee
jeugdlopen meededen. Enthousiast
aangemoedigd door ouders en groot-
ouders en uiteraard Bobbie.
Heel veel regionale atleten waren op
deze loop afgekomen, waaronder een
vijftiental AVW’ers. Niet alleen de
gemoedelijke en ontspannen sfeer is
het kenmerk van deze omloop maar
ook de vaak loodzware overgang van
het asfalt in de duinen naar het strand.
Op de 5 kilometer won Erwin Spar-
reboom van Olympus ‘70 en winnaar
van de 10 kilometer werd Mike Bar-
saiyan van dezelfde vereniging met
een ruime voorsprong op Michiel
Bovendeert van AV Fortuna. Gerard
de Lange finishte als eerste in zijn
categorie (M45) en als derde overall
en mocht dus voor A.V.
Waterweg het podium be-
treden. Komende weken is
het even wat rustiger op het
regionale wedstrijdfront;
op zondag 15 mei staat de
(halve) marathon van Lei-
den op het programma en
een week later kan worden
deelgenomen aan The Ha-
gue Royal Ten in Den Haag
in aanloop naar een enorm
drukke juni-maand met
o.a de Maaslandloop en de
Roparun.
Uitslagen
Omloop van Ter Heijde 6
mei
5 km:
Eric Klok 24.33, Rob Prins
24.56, Carla van Dam
40.20 en Marleen van Eijck 41.50
10 km:
Gerard de Lange 37.06, Aart Verburg
40.38, Edwin vd Knaap 44.48, Hadde
Kome 46.24,
Wernher vd Hoek 46.44, Jos van As-
selt 50.08, Peet Jansen 52.13, Anneke
Solognier 58.09,
Leo Harreman 59.04 en Arie Uiter-
dijk 1.06.41
Lenteloop Papendrecht 7 mei
15 km:
Ruud Wessels 1.11.51
Lotte ‘sterretje’ in de Omloop van Ter Heijde
Vorig jaar was er een herstart wat be-
treft het organiseren van een basket-
ballkamp. En ook in 2011 komt er een
vervolg op Camp Eagles 2011

Camp Eagles ook in 2011
Na het daverende succes van vorig
jaar gaan de jeugdleden vanaf under
12 tot en met under 18 ook dit jaar
naar Delft om een weekend lang te
genieten van Camp Eagles. Vorig jaar
was het eerste jaar dat het Camp Ea-
gles georganiseerd werd na jarenlang
geen kamp meer te hebben gehad.
De Kampcommissie is alweer enkele
malen bij elkaar geweest en het be-
looft wederom een weekend boorde-
vol activiteiten te worden. Een betere
start van het nieuwe seizoen kunnen
de jeugdleden van Green Eagles zich
niet wensen. Wil je meer informatie
over het kamp? Kijk dan op de spe-
ciale kampsite waar alle informatie
komt te staan. Deze is te vinden via
http://kamp.greeneagles.nl
29 mei jaarlijks mixtoernooi
Het jaarlijkse Green Eagles Mixtoer-
nooi is weer in aantocht! Na het da-
verende succes van vorig jaar kan het
niet anders dan dit jaar weer groots
uit te pakken. In hopelijk weer een
bomvolle Wethouder Smithal wor-
den basketbalfanaten, gezelligheids-
beesten of de gewone sportievelingen
uitgenodigd om zondag 29 mei zijn of
haar basketbalmoves te showen. Het
toernooi is opgedeeld in twee poules.
Eén prestatieve-poule, waarin vooral
oudere en/of leden zullen spelen. En
één familie-poule, waarin veel jonge
leden met hun familie en vriendjes
teams zullen vormen. Ook zullen er
dit jaar weer leuke contests en activi-
teiten geregeld worden De wedstrij-
den zullen van 13.00 uur tot 17.00
uur plaatsvinden in de Wethouder
Smithal. Deze gezellige basketbal-
dag wordt zoals gewoonlijk afgeslo-
ten met een barbecue in het clubhuis,
deze zal geopend zijn vanaf 18.00
uur. De kosten zijn 4 euro voor Mix-
toernooi en 6 euro voor de BBQ wat
bij aanvang betaald dient te worden.
Inschrijven kan vanaf maandag 25
april tot en met 26 mei, en de voorkeur
gaat uit naar het inschrijven per team.
Inschrijvingen kunnen gestuurd wor-
den naar info@greeneagles.nl. Met
daarin teamnaam, hoeveel mensen er
gaan spelen en hoeveel er gaan bar-
becuen.
27 mei Algemene Ledenvergade-
ring
Het bestuur van Maassluise Basket-
ball Vereniging Green Eagles nodigt
alle (ere) leden, ouders/verzorgers,
sponsoren en donateurs uit voor de
halfjaarlijkse algemene ledenverga-
dering die op 27 mei in het clubhuis
gehouden wordt. Om 20.00 uur wordt
er gestart met de vergadering. We ho-
pen u allen te mogen begroeten in het
clubhuis, gevestigd aan de Haydnlaan
1a.
Wil jij ook basketballen?
Lijkt het jou ook leuk om te basket-
ballen? Kijk op www.greeneagles.
nl voor meer informatie Ook kan je
contact opnemen met Ruben Kraaije-
veld (06-10753713), hij kan je alles
vertellen over de teams en de trai-
ningstijden.
De eerste drie keer kan je vrijblijvend
meedoen om te kijken of de basket-
ballsport iets voor jou is!
In 2011 krijgt het succesvolle Camp Eagles 2010 een vervolg.
Ook in 2011 Camp Eagles
MBV Green Eagles Basketball Nieuws
Sport
12 MEI 2011
PAGINA 27
Op woensdag 4 mei opende vesti-
gingsmanager Frank van der Plas van
Maasdelta Maassluis met een ferme
afstoot de vierde ‘Best of Seven’ om
het Kampioenschap Seniorenbiljart
Maassluis.
Voor het vierde jaar alweer, gaan de
biljartclubs ‘De Vloot’ en ‘De Vliet’
een spannende biljartcompetitie aan.
Met 12 spelers aan beide zijden wordt
een reeks van maximaal 7 wedstrij-
den gespeeld. Dit doen zij in offici-
eel wedstrijdtenue. Het team, dat het
eerst 4 overwinningen op zak heeft,
is de kampioen en krijgt een prijs uit-
gereikt.
De organisatie van de ‘Best of Se-
ven’ wordt bij toerbeurt verricht door
de besturen van de betrokken clubs.
Voor 2011 is De Vloot aan de beurt.
De opening en ‘1e leg’ werden dan
ook thuis gespeeld bij De Vloot. De
volgende partijen vinden afwisselend
in De Vloot en De Vliet plaats. Twee
deskundige wedstrijdleiders zien er
op toe, dat het reglement nauwkeurig
nageleefd wordt.
De meeste spelers zijn al ‘flink op
jaren’. Toch blijven zij zich steeds, al
is het maar een beetje, verbeteren in
het spel dat zij allemaal zo leuk vin-
den. Alle voorgaande edities werden
gewonnen door Biljartclub De Vloot.
De biljarters van De Vliet hebben
zich goed voorbereid om dit jaar we-
derom de confrontatie aan te gaan.
Hun strategie blijft onveranderd: alle
spelers die mee willen doen, worden
ongeveer even vaak opgesteld. Een
sterk teamgevoel hebben zij dan ook
hoog in het vaandel.
Eregast Frank van der Plas wenste
beide teams, namens Maasdelta, veel
succes en bovenal spelplezier toe.
Kampioenschap seniorenbiljart ‘Best of Seven’ van start
Klaverjasclub De Vloot
Woensdag 4 mei jl. een prima op-
komst van 54 klaverjasliefhebbers
en mede hierdoor een bezetting van
dertien speeltafels en ‘2 slapers.’ De
resultaten waren deze week aan de
magere kant. De hoogste score en te-
vens eerste werd op deze woensdag-
middag de heer Westdijk met 5237
punten. De tweede plaats was voor
mevrouw Bisschops, zij speelde 5203
punten bij elkaar. Deze middag kreeg
een feestelijk tintje, toen het echtpaar
Van Riet ter gelegenheid van hun 60
jarig huwelijk aan alle leden een con-
sumptie aanbood.
De uitslagen in de onderlinge compe-
titie van week 18 waren als volgt:
1. hr Westdijk 5237; 2. mvr Bisschops
5203; 3. hr den Besten 5174; 4. mvr
De Grauw 5121; 5. mvr Kuipers 5101;
6. mvr Troost 5071; 7. hr Drop 5013;
8. hr Dekker 5006; 9. mvr T. van der
Linde 4973; 10. mvr Steenhuis 4894;
11. hr De Ridder 4870; 12. hr Schef-
fers 4822; 13. mvr van der Brugge
4802 pnt.
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in noodgebouw – Het Vlo-
tje – van Ontmoetingscentrum De Vloot
en beginnen om 13.30 uur. U bent 55-
plusser? Kom dan eens vrijblijvend mee-
spelen in onze competitie.
Ook tijdens de vakantie maanden juni –
juli en augustus spelen wij gewoon door!
Nog nooit gegolfd? Doe mee aan cli-
nic!
Wethouder Huub Eitjes reikt wissel-
beker uit.
Op zaterdag 11 juni a.s. vindt op de
banen van Free Golf aan de Zuid-
buurt in Vlaardingen het 3e Oporto
Open plaats.
De belangstelling voor het toernooi
was in 2009 en 2010 buiten verwach-
ting en ook nu verwacht het organisa-
tiecomité veel deelnemers.
U kunt zich nog tot 3 juni a.s. inschrij-
ven aan de bar van Biercafé Oporto
aan de Govert van Wijnkade 12, 3144
ED te Maassluis, of bel even naar
Robbert Stevens, tel. 06-20986189.
Het programma ziet er als volgt
uit:
15.00 - 15.45 uur: Ontvangst deelne-
mers
16.00 - 17.15 uur: Start 1e 9 holes
(spelvorm: Shotgun Strokeplay) of
Clinic
17.30 - 18.45 uur: Satébuffet
19.00 - 20.15 uur: Start 2e 9 holes of
vervolg Clinic
Vanaf 20.15 uur: Vertrek naar Opor-
to in Maassluis
21.00 uur: Prijsuitreiking.
Vorig jaar won Marleen Zwitser het
toernooi en nam de wisselbeker over
van Peter Kloet, winnaar van het
toernooi in 2009.
De bedoeling van de organisatie is
dit evenement uit te laten groeien tot
een Maassluis kampioenschap. De
organisatie van het “Oporto Open”
bestaat uit Martin Winkel, John
Scholte, Jolanda Scholte en Letizia
de Reuver-Tomaello.
Heeft u even tijd, kom zaterdag 11
Op de golfbanen van Free Golf in Vlaardingen zal het 3e Oporto Open
worden gehouden. Marleen Zwitser zal de wisselbeker die verleden jaar
door burgemeester Koos Karssen aan haar werd uitgereikt, verdedigen.
3e ‘Oporto Open’ wordt gehouden op
11 juni a.s. bij ‘Free Golf’ in Vlaardingen
juni a.s. kijken naar de wedstrijd of
naar de prijsuitreiking om 21.00 uur
in Oporto. Wethouder Huub Eitjes zal
de wisselbeker aan de winnaar over-
handigen.
Uitslag maandag 9 mei 6e comp.
3e zitting
A
-1 Ina Dallinga & Albert Weemering
53,94 49,65
-1 Jolly Ouwersloot & Jack Ou-
wersloot 53,94 52,78c
3 Rebecca de Bruijn & Elly Cappen-
dijk 53,63 55,00i
4 Max v Beek & Ben Dolphijn 52,89
47,22
5 Marja v Duin & Ineke Schenk 51,27
57,64
6 Riek v Aken & Maria Molenaar
51,16 56,25
7 Rob v Elst & Hans Leijendekkers
49,88 45,49
8 Gery v Beek & Theo Muller 49,42
41,67
9 Hannie Satijn & Koos v Aken 49,31
56,25
10 Tinie v Dorth & Ank de Klerk
48,73 46,18
11 Riet vd Doel & Gijs Jongh 47,45
47,22
12 Remi de Ruijter & Ed Sijstermans
47,34 43,06
13 Jaap Denkers & Jacques v Eck
46,88 58,33
14 Connie v Manen & Janny v Manen
43,52 41,32

B
1 Toos Bakker & Henk Poort 58,51
63,54
2 Hanny Hansen & Rudi Hansen
55,24 60,42
3 Henny de Jong & Arie de Jong
53,26 47,4
4 Jo Giessen & Louwrens Giessen
52,12 40,1
5 Wil v Elst & Ann Leijendekkers
49,61 53,65
6 Jeanette Koning & Ingrid Knopper
49,03 43,23
7 Johanna Bouman & Dirk Poot
48,78 52,08
8 Ingrid v Dijk & Roeli Kok 48,15
52,78ch
9 Ria Lips & Ans Sijstermans 47,22
43,23
10 Henny Lenting & Tammo Lenting
46,7 46,88
11 José de Bont & Nel Rijnsburger
43,98 49,48
12 Nel vd Meent & Caroline Pijpers
33,98 31,98a
C
1 Ross Jansen & Ineke v Vuuren
55,67 54,33i
2 Marianne de Baan & Thea Langel-
aan 53,61 50,95a
3 Marianne de Blieck & Liesbeth
Posthumus 52,92 58,85
4 Auke v Leeuwen & Joop Munter
52,74 58,85
5 Jaco v Leeuwen & Peter v Leeuwen
52,36 56,77
6 Marianne Janssen & Jo Staal 51,28
46,25
7 Trudy v Rijn & Ruud Ruijs 49,38
40,83
8 Arie Elsenaar & Rinus Meijer 48,78
52,08
9 Loes Voortmeijer & Jan Voortme-
ijer 48,44 53,65
10 Irmgard v Ringelenstijn & Jan
Vissers 46,15 49,06
11 Gé Hendriks & Wim de Snaijer
45,76 45,63i
12 Annet Jochems & Riet Mahieu
44,9 37,5

D
1 Dick Mostert & Nils Persson 63,88
66,15
2 Marietje Nelisse & Rob de Raad
56,67 65,63
3 Bep Gerritzen & Corine Roos 53,19
49,48
4 Margot Persson & Susan Vranken
52,82 52,08
5 Bep v Halteren & Bep Kosten 52,28
47,08
6 Vera Raaff & An Tollenaar 49,01
40,94
7 Stanny Vijverberg & Piet Vijver-
berg 47,42 42,81
8 Janneke Los & Cees Los 45,54
46,77
-9 Mary Kruijt & Anneke Veenland
44 41,00a
-9 Hilda Nakken & Marja Roeland 44
41,00a
11 Arie v Eik & Johanna v Eik 42,77
51,04
12 Tiny de Grunt & Rien de Grunt
41,9 44,27
13 Ria Driessen & Maria d Ruiter
39,97 43,75
Algemene Bridgevereniging Maassluis
Programma VDL
A.s. zaterdag wordt gespeeld de laat-
ste wedstrijd van de competitie waar-
voor VDL naar Honselersdijk gaat
om in het veld te treden tegen de club
met die naam. De gastheren hebben
de punten nog nodig om aan degra-
datieperikelen te ontkomen terwijl
VDL eigenlijk vrijuit kan spelen om-
dat-vanwege de 4e positie op de rang-
lijst- de promotienacompetitie toch al
verzekerd is. Toch doen de blauwwit-
Hoofdsponsors: Unit4
De eindfase van de competitie in 3C
laat zich kennen als zeer spannend
en dat dan vooral voor wat betreft
de degradatiezone. Juist daardoor
zijn er – nu de staartclubs zich gaan
roeren – van het afgelopen weekend
uitzonderlijke uitslagen te vermelden.
Daarvoor zorgde ook het in degrada-
tienood verkerende GDA dat Zater-
dag j.l. bij VDL op bezoek kwam en
een 3-3 gelijkspel kon afdwingen..
Daartegenover konden de blauwwit-
ten zich koesteren in de wetenschap
dat zij de nacompetitie reeds hadden
bereikt met mogelijk promotie naar
de tweede klasse. Daardoor ook kon
aan VDL zijde vaardig spits Rodney
Remmerswaal ontbreken die als A ju-
nior deze middag speelde in VDL A1
in een belangrijke wedstrijd voor het
kampioenschap. Husyan Kozan bleek
meer dan een waardige vervanger.
Alles bijeen genomen leek de thuis-
club een gemakkelijke middag tege-
moet te gaan en voor wat betreft de
eerste helft werd dat door de veld-
verhoudingen en het scoreverloop
bevestigd. Het was al VDL dat de
klok sloeg, zich o.a. uitend in maar
liefst 7 corners binnen de eerste tien
minuten. Kansen kwamen er dan ook
met regelmaat als resultaat van goed
combinatievoetbal gelardeerd met in-
dividuele goed geslaagde acties. Het
vizier van Kees Ketting stond echter
niet scherp genoeg in de 8e minuut en
evenmin voor Juri van Es in de 13e
en 16e minuut. Tussen de bedrijven
door had de opkomende Stefan Stad
de pech zijn neerwaartse kopbal op
de paal te zien afstuiten. Tegen dit
alles konden de Loosduiners weinig
meer stellen dan zich voornamelijk
tot afweer te beperken.. Maar dan
komt in de 25e minuut de meer dan
verdiende eerste treffer als Husyan
Kozan binnen de zestien in de heup-
zwaai wordt genomen en ten val
wordt gebracht. Scheidsrechter P.C.
Vreeswijk uit Leidschendam wees re-
soluut en terecht naar de stip. Husyan
Kozan spotte met de voetbalwet die
zegt dat een slachtoffer van een over-
treding nooit de penalty moet nemen.
Hij deed dat wel en met succes(1-0).
Zeven minuten later werd de stand
op 2-0 gebracht en wel op bijzonder
fraaie wijze. Van links werd John
Bekker aangespeeld, in vrij staande
positie anticipeerde hij listig op de
verwachte acties van doelman Arno
Barnas, toen deze dacht het schot val-
lend te blocken werd dat doorzien en
werd door John Bekker de bal over de
liggende keeper gestift(2-0).
GDA besefte dat het alleen maar af-
weren tot niets zou leiden en zette een
tandje bij om tot aanvallen te komen.
Het opdringende VDL werd gewaar
dat het toch moest oppassen want tot
tweemaal toe konden de Loosduiners
tot een gevaarlijk schot komen, een-
maal van de voet van Dennis van Zijl
en andermaal van Michael Vermeu-
len. In beide gevallen toonde VDL
doelman Tim Teerlink uit het goede
hout te zijn gesneden. Zo werd er met
2-0 gerust.
Na rust nam VDL terstond weer het
initiatief en meer nog kwam tot enkele
eigenlijk niet te missen kansen. In de
50e minuten zeilde een verkeerde ge-
raakte bal zomaar voor de voeten van
Juri van Es die vrij kon oprukken. De
anders zo slagvaardige spits en top-
scorer plaatste de bal echter naast het
doel waarbij gezegd mag worden dat
uitlopend doelman Arno Barnas zijn
doel goed verkleinde. Even later was
het Husyan Kozan die in vrije positie
vlak voor doel toch overschoot, weer
wat later raakte Stefan Stad opnieuw
het aluminium en werd een inzet van
Rasit Kurus gekraakt. Niet elke kans
kan benut worden maar VDL kan het
zichzelf kwalijk nemen dat in die fase
de stand niet fors werd opgevoerd.
Dan zegt de voetbalervaring dat wie
niet scoort zelf een tegentreffer krijgt.
Zo ging het ook nu want in de 60e
minuut was het namens GDA Wou-
ter van Alphen die vanaf links met
een voorzet werd bediend waarna hij
vrijwel ongehinderd kon binnenkop-
pen(2-1). GDA kreeg a.h.w. daardoor
vleugels en zette alles op alles op de
aanval via de zogeheten lange bal. Tot
teleurstelling van tout VDL leidde dat
al snel tot de gelijkmaker via Thijs
Bekkers, die teleurstelling groeide
tot verbijstering als even daarna een
terechte penalty door Roy Hartman
werd benut. Drie tegentreffers binnen
tien minuten leidde tot een 2-3 stand
terwijl bijv. een 5-0 voorsprong meer
in de rede had gelegen.
GDA - de voorsprong koesterend -
trok zich massaal in de verdediging
terug om de stormloop van VDL te
weerstaan. Toch kon VDL met re-
gelmaat doorbreken. Zo werd vanaf
rechts Husyan Kozan in
vrije positie gemanoevreerd
waarna hij andermaal over-
schoot, een kopbal van Mel-
vin Louwen had beter lot
verdiend dan net naast te
suizen. Schot op schot werd
door de in vorm groeiende
GDA keeper gekeerd en
VDL leek een nederlaag te
gaan leiden. Zo ver kwam
het echter niet want in de
88e minuut vond Husyan
Kozan zijn brille terug door
binnen een vierkante meter
zichzelf toch in schotposi-
tie te soleren om vervolgens
verwoestend uit te halen.
Gedurende de resterende 2
minuten zette VDL nog aan
voor de vierde treffer, kwam
dichtbij maar uiteindelijk
bleef de stand op 3-3 steken
als uitslag van een wedstrijd
die een zeer sportief ver-
loop kenden en uitstekend
werd geleid door arbiter P.C.
Vreeswijk.
Gert-Wim Tuit houdt overzicht, de terug van een blessure gekomen
middenvelder wordt aandachtig door VDL-bestuurslid
dhr. Tuit sr. (derde van rechts) gadegeslagen.
VDL laat zich zomaar gemakkelijke zege op GDA ontglippen!!!
De van VDL zijde vele gemiste kansen
bepalen de 3-3 einduitslag!!
Huseyin Kozan speelt zich behendig vrij tussen drie verdedigers
en scoort hier de gelijkmaker en tevens zijn tweede treffer,
in de eerste helft scoorde hij ook de 1-0. Foto’s: Kees de Groot
KJV Troef
Wat een rumoerige avond, het lijkt
wel of er onweer in de lucht zit, maar
ja met 26 leden zijn we toch maar
aan de slag gegaan, wat uiteindelijk
neerkwam dat Jan zich keihard ma-
nifesteerde en moeiteloos de leiding
opeiste, proficiat Jan
Top 10
1. hr Voogt 5964; 2. hr v Schaijk
5467; 3. hr v d Broecke 5244; 4. mw
d Swart 5177; 5. mw v d Burg 5142;
6. hr v d Giessen 5076; 7. hr A v Mil
4974; 8. mw Bruins 4935; 9. hr Vis
4906; 10. hr Ducaneaux 4834.
Maasdijk - Wassenaar
8-0
Met een klinkende overwinning van
8-0 is Maasdijk afgelopen zaterdag
weer een stukje dichter bij de be-
geerde promotie naar de derde klas
gekomen.
Al snel in de wedstrijd bleek dat Was-
senaar niet echt wilde meewerken aan
deze monsterzege. Veel blessures en
spelvertragingen en constant negen
man achter de bal. In de beginfase
had Maasdijk problemen met deze
spelopvatting, maar na 20 minuten
spelen werd het eerste gat in de Was-
senaar defensie geslagen.
Een hoekschop van Robin Jongmans
werd door Jack Gardien onberispe-
lijk ingekopt 1-0, nauwelijks 3 minu-
ten later was het 2-0 toen Kevin v.d.
Berg geheel vrijstaande eveneens met
het hoofd de voorsprong verdubbelde.
Het werd nu één richtingverkeer rich-
ting doel van Wassenaar, een schitte-
rend genomen vrije trap van Richard
Krayenbosch spatte op de lat uit één.
De 3-0 kwam van de voet van Steven
van Reeven, een prachtig afstands-
schot verdween in de uiterste hoek
achter de tevergeefs duikende keeper
van Wassenaar.
Vlak voorde rust was het Robin Jong-
mans die Maasdijk op een 4-0 voor-
spring zette, zodat Maasdijk met een
gerust hart de thee kon gaan nuttigen.
De tweede helft was nauwelijks be-
gonnen toen Jack Gardien met de
hulp van een verdediger Maasdijk op
5-0 zette. Goed doorgaan van Kevin
v.d. Berg bracht de bal bij Marc van
Vliet en de 6-0 kon op het scorebord
verschijnen. Een schitterend doelpunt
van Jack Gardien, in de uiterste bo-
venhoek, zorgde voor 7 – 0 en Jack
Gardien had ook het laatste woord,
hij zorgde voor 8-0 op het scorebord.
Maasdijk speelde zonder de geschors-
te Jeffrey Wupkes, en heeft duidelijk
revanche genomen voor de eerdere
nederlaag tegen Wassenaar.
A.s. zaterdag staat de laatste com-
petitie wedstrijd op het programma,
Maasdijk moet dan uit naar Haagse
Hout, een club die niks meer te win-
nen of te verliezen heeft, maar onge-
twijfeld zal proberen de Maasdijkers
een pootje te lichten. Bij winst voor
Maasdijk is de promotie naar de
derde klas een feit en hopelijk zijn de
spelers van Martin Vermeer een Peter
van Rijn die zich goed bewust. Het
is zeker niet onmogelijk om te win-
nen van Haagse Hout maar er zal wel
voldoende inzet en concentratie bij de
rood – zwarten noodzakelijk moeten
zijn.
Nordic Walking
Maasland
Dinsdag 17 mei is de startplaats Cam-
ping boerderij “Bouwlust” Oostgaag
31. Een plek waar je goed kunt parke-
ren en na de wandeling een prima kop
koffie kunt verkrijgen. Een Nordic
Walking wandeling door de Duifpol-
der is altijd anders. Nu een tocht door
mooi begroeide paden en zingende
vogels. Maak kennis met deze activi-
teit van de Stichting Welzijn Midden-
Delfland.
De start is om 9.30 uur en er zijn geen
kosten aan verbonden.
Informatie: Jan van Loenen, tel: 010-
5919184.
Specials
13 oktober
Deadline 7 oktober 2011
Wonen
15 september
Deadline 9 september 2011
Mode
10 november
Deadline 4 november 2011 Wielen
1 september
Deadline 26 augustus 2011 Podium
22 september
Deadline 16 september 2011 Furieade
8 december
Deadline 2 december 2011 Culinair
22 december
Deadline 16 december 2011 Kerst
ten er goed aan ook met volle inzet te
strijden om zich enerzijds voor de 4-3
thuisnederlaag te revancheren en an-
derzijds wellicht ook nog voor de eer
om de derde periodetitel te pakken.
De wedstrijd vangt te 14.30 uur aan.
Overig programma:
Zaterdag 14 Mei 2011:
Thuis:
09.00 uur VDL D 1-Vitesse Delft D 2,
10.30 uur VDL C 1-PPSC C 1,
10.30 uur VDL B 2-Excelsior’20 B 3,
12.00 uur VDL 3-Naaldwijk 4,
12.30 uur VDL C 3-DVC C 3,
14.30 uur VDL A 1-den Hoorn A 2,
14.30 uur VDL DA 2-Zwaluwen DA 3
16.15 uur VDL 6 - PKC´85 4.
Uit
12.30 uur Zwaluwen B 1-VDL B 1,
12.45 uur HVC´10 7-VDL 5,
14.30 uur HVC ´10 A 1-VDL A 2,
14.30 uur Lyra 7-VDL 4.

Zondag 15 mei 2011
10.30 uur VDL 1-DHL 4.
12 MEI 2011 MAASSLUISE COURANT 28
XX.
XX

Vanaf donderdag
XX xxxx
Vanaf donderdag
XX xxxx
Verse aanbiedingen
voor het weekend
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
Aanbiedingen gelden zolang voorraad strekt. Mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel zijn uitverkocht, dan vragen wij hiervoor begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. 19A/G12345_LL
Vers vlees
Alles voor uw motor!
Kijk
voor m
eer
aanbiedingen
in de winkel!
HIGHLIGHT VAN DE WEEK HIGHLIGHT VAN DE WEEK
Handschuurmachine
º Ideaal voor kleine en moeilijk bereikbare plaatsen
º Met adapter, kan aan een stofzuiger worden aangesloten
º 360° draaibare schuurplaat voor optimale aanpassing
º Voor schuurpapier van 14 x 10 cm
º 160 W
Vanaf maandag
9 mei
Vanaf donderdag
12 mei
Donderdag 12 mei t/m het einde van de week
Trostomaten
º Tip: Lekker in plakjes
op een tosti ham/kaas
- 41%
0.
99 1 .
69
Per kg
Snacktomaten
º Een gezond tussendoortje

Braadworsten
º Heerlijk sappige, grove braadworsten
º Inhoud: 400 g / 5 stuks per verpakking
Grillmeister 2011!
$paar veer het nieuwe
6riIImeister ßawaii-schertI
punt
www.68ILLM£I$¡£8. ßL
Kiphaasspiesjes
º Heerlijk malse
kiphaasjes
2.
99
250 g
Speklapjes
gemarineerd
º Heerlijk op de BBQ!
$paar veer het nieuwe
6riIImeister ßawaii-schertI
punt
www.68ILLM£I$¡£8. ßL
Vers vlees
3.
99
300 g
Runder-
filetlapjes
º Zorgvuldig geselecteerde
filetlapjes in een
heerlijke marinade
Vers vlees
$paar veer het nieuwe
6riIImeister ßawaii-schertI
punt
www.68ILLM£I$¡£8. ßL
BBQ Rubs
º De ideale kruiden voor uw vlees
º In de varianten smokey BBQ, spicy garlic of
salty seasoning
Kippendrum-
sticks gekruid
º Een ware barbeque-
klassieker!
Vers vlees
Briketten
º Langdurige hitte,
ideaal voor een
avondje BBQ
2.
49
3 kg
Duitsland, 2010
11,5 Vol.-% Alcohol
Drinktemperatuur: 6-8°C
Lekker bij tapas en salade
Fris & fruitig
- 24%
ÆM[[MV
4.
50 5.
98
2 x 750 ml
Riesling Pfalz
º Zachte friszoete lentewijn
met hints naar appel,
limoen en abrikoos
º Inhoud: 750 ml
per fles
Vanaf maandag 9 mei
(geldig t/m het einde van de week)
Kip-/kalkoenspiezen
º Keuze uit kipspiezen met ananas of ui en paprika of
kalkoenspiezen met mini-maïs
- 25%
2.
99 3.
99
500 g
DIEPVRIES
Voordelig klussen!
15.
99

Schuurpapierset
º 30-delig
º Afm.: 14 x 10 cm
3.
49
Per set
Huishoudtrap
º Met slipvaste treden en platform
º Belastbaar tot 150 kilo
º Hoogte ca. 160 cm
34.
99
Kijk voor
meer informatie
en aanbiedingen
op www.lidl.nl!
Helmen
º Effectief, instelbaar ventilatiesysteem
º Wasbare voering, zweet-absorberend
dankzij Coolmax met antibacteriële
behandeling
º Ook geschikt voor brildragers
2. 3.
º Conform norm ECE-R 22.05
º In veel verschillende kleuren en
maten (zowel mat als glanzend)
º Incl. helmzakje, reserve-vizier
en extra kussens
39.
99
Per stuk
49.
99
Per stuk
1.
Systeemhelm
º Met opklapbaar kingedeelte,
met één hand eenvoudig te openen
º Vizier met zonnevizier, behandeld met
antimist- en antikrascoating
59.
99
Per stuk
1.
2.
Integraalhelm
º Vizier met zonnevizier, behandeld
met antimist en antikrascoating
3.
Jethelm
º Met lang vizier, behandeld
met antikrascoating
89.
99
Per stuk
69.
99
Per stuk
Dames of
heren motorjack
º Met uitneembare thermovoering
en afneembare stormkraag
º Handige ritssluiting past op
alle standaard motorbroeken
º 3M Scotchlite-reflectiemateriaal
º Ritssluiting met dubbele stormflap
º Protectoren van slijtvast
Cordura-materiaal
º In verschillende
maten
Dames of
heren motorbroek
º Afneembare thermovoering,
bretels en verstelbare taille
en broekspijpen
º 3M Scotchlite-reflectiemateriaal
º Protectoren van slijtvast
Cordura-materiaal
º In verschillende
maten
Staande geranium
º Pctmaat. 12 cm
º Hccete. 30 cm
º ín de kleuren wit,
roze en rood
Vlijtig Liesje
º Pctmaat. 12 cm
º Hccete. 20 cm
º ín verschillende
kleuren
Plantenactie:
- 24%
XISSMV
3. -
3 .
98
2 x 5 stuks
1.
19
Per stuk
IJsbergsla
gesneden
º Vers, gewassen en direct
klaar voor gebruik
- 25%
0.
89 1 .
19
75 / 100 g
IN DE
KOELING
VERKRIJGBAAR
Sla melanges
º De basis voor een zomerse salade
º In de soorten krulsla,
rucola en eikenbladsla
- 26%
1.
09 1 .
49
400 g
1.
19
Per stuk
$paar veer het nieuwe 6riIImeister ßawaii-schertI
punt
www.68ILLM£I$¡£8. ßL
- 38%
0.
79 1 .
29
250 g
2.
59
400 g
3.
39
900 g
1.
99
140 g/160 g
BBQ sauzen
º In de varianten roasted garlic,
garlic & sweet pepper en smokey BBQ
1.
49
300 ml
$paar veer het nieuwe 6riIImeister ßawaii-schertI
punt
www.68ILLM£I$¡£8. ßL
www.lidl.nl