www.muhammadilibrary.

com
gni†i

3

~ yÒÆgD
47

‚n’Ö] h^jÒýS

Ð È gzZ IvZ p ‰
Ü z D hg È :[!* gô×û ÓøÖû ] Ùô^³‰ø…û ô ‚ø³ßû ³Âô èô nø Ûô³Šûj$Ö] h^³eø ýw1y
hô¡øÓôÖû ] ‚ônû ‘øæø

*
*™g D
48

Ü0*
 nÆ«™Ågâ Y c*
g D :[!* èô nø ô^ÛøÖû ] æô]* ‚ônû ’$ Ö] gô×û Òø ðô ^ßø jô Îû ] oÊô h^eø ýw2y
*
*™OÃVÆ :[!*

hô¡øÓôÖû ] Øôjû Îø oÊô h^eø ýw3y

50

g D »nZc :[!*

š
ô ]†ø Ãû ÛôÖû ] ‚ônû ‘ø oÊô h^eø ýw4y

51

**
3~ Q
+:[!*

51

g D » c*
gŠ :[!*

52

**
3lÍy
:[!*

gôÞø …û Ÿû* ] ØôÒû ]* oÊô h^eø ýw7y

53

**
3{Í :[!*

gùô –$ Ö] ØôÒû ]* oÊô h^eø ýw8y

55

ñYƒ µ ZÐgD {z :[!*

çö–ûÃö Öû ] äö ßû Úô àönû fômø ‚ônû ’$ Ö] oÊô h^eø ýw9y

co
y.
ra
r

ilib

ad

m

am

uh

.m

w

w

w

~ y Ò Æ ä3
56

m

50

IvZ p‰
Ü z D™ qzÑ **
3 :[!*

ô ]†ø røÖû ] ØôÒû ]* oÊô h^eø ýw5y
†ôvûfø Öû ] ‚ônû ‘ø oÊô h^eø ýw6y

èÛÛŸ] h^jÒýT
Ýô^Ãø _$ Ö] o×ø Âø èô nø ÛôŠûj$Ö] oÊô h^eø ýw1y

¬Š n Æ kZ  ñî **
3 ðà Z
# :[ *
! ]ƒø ô Ýô^Ãø _$ Ö] gôuô^³’ø³Öô ðô ^³Âø‚% ³Ö] h^³eø ýw2y
57

’ e ã™

ÜøÃø ›û]*

58

¬Š ź
) Z
Û Ð ä3 : [ *
!

59

*
*™]™ 3 **
3 :[!*

Ýô^Ãø _$ Ö] àøÚô Éô]†ø Ëø Öû ] ‚øÃû eø ðô ^Âø‚% Ö] h^eø ýw3y
Ýô^Ãø _$ Ö] o×ø Âø †ôÓû% Ö] oÊô h^eø ýw4y

59

R eÃVèZ :[!*

Äôeô^‘øŸû* ] ÐôÃû Öø oÊô h^eø ýw5y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

4

60

*
*™wEZ wâ zgˆÆä3 :[!*

Ýô^Ãø _$ Ö] ‚øßû Âô Øôm‚ôßû ÛôÖû ] oÊô h^eø ýw6y

60

*
*™s ™Ã@'
,:[!*

èô Ëø vû’$ Ö] ÐôÃû Öø oÊô h^eø ýw7y

61

0ƈñƒ}¤
/ :[!*

kû_øÏø ‰ø ]ƒø ô èô ÛøÏû ×% Ö] oÊô h^eø ýw8y

62

**
3ÐB; N ZŠ :[!*

àônÛônø Öû ^eô ØôÒû Ÿû* ] h^eø ýw9y

63

yÒ» ä3Ð VèZ & :[!*

Äøeô^‘ø]* 'ô¡ø%ø eô ØôÒû Ÿû* ] h^eø ýw10y

64

0Æ~i Zây¶ :[!*

èô Êø ^nø –ùô Ö] oÊô h^eø ýw11y

65

**

/» í~ ä3 :[!*

Ýô^Ãø _$ Ö] oÊô ÄöÏø mø hô^eø „% Ö] h^eø ýw12y

67

ì @*
3~ $ Mq
-Z ðñ :[!*

‚õuô]æø oÃ÷Úô oÊô ØöÒö ^+ mø àöÚô ©ûÛöÖû ] h^eø ýw13y

68

ì @*
ƒ °» nÆzŠ **
3 »òŠ M q
-Z :[!*

68

ñ3Ðt‚LZ 0Æ¿kZ :[!*

àônû ßø $û Ÿô] oËô Óûmø ‚ôuô]çøÖû ] Ýö ^Ãø ›ø h^eø ýw14y

68

yxgŠ ¬ Ð ä3Ð Vzg )Ãh
+W,:[!* ‚ôm†ô%$Ö] ¼ô‰øæø ØôÒû ]* àû³Âø oô³`û ß$³Ö] h^³eø ýw16y
ƘÅä3Ð
äü fø Þô ]çøqø ØøÒö ^+ mø oj# uø

m

co

ra
r

y.

…ùô ^vøÖû ] Ýô^Ãø _$ Ö] ØôÒû ]* àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw17y

å[8à aÑ Þ‚ ‚yà :[!* Ùôç‰ö…ø oÖø ô g$ uø]* áø^Òø Ýô]ø Ÿûô] p% ]* h^eø ýw18y

m

ad

69

ƘÅä3 **
3x¤
/ :[!*

ilib

69

äô nû ×ô mø ^Û$ Úô ØöÒö ^+ mø p„ôÖ$] oÊô h^eø ýw15y

V äô ×# Ö]

0Æz— :[!*

71

yÒ »¤Å%Æyìi :[!*

Åô†û Ïø Öû ] oÊô h^eø ýw19y
kômû ˆ$ Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw20y

72

**
3¡ :[!*

Ýôç%% Ö] ØôÒû ]* oÊô h^eø ýw21y

w

w

w

.m

uh

am

70

73

73

tô^qø‚$ Ö] ØôÒû ]* oÊô h^eø ýw22y
Æ Vzg Ç Ì6,**
3 CZ 0Æ kZ :[!* Ÿ$ô äü Úø ^Ãø ›ø ÜøÃô _û³mö áû]* åø †ô³Òø àû³Úø h^³eø ýw23y

0Æä3©% :[!*

ì @*
™I **
**
îÃgzZ Ë{z´

ðø ^nø Ïô iû Ÿû* ]

7`w~ ä3ÇZ ,q zŠ ¿ :[!* àønû eø ÄøÛørûmö áû]* ^‰÷^+ eø †ø mø Üû³Öø àû³Úø h^³eø ýw24y
74

&

74

yһƘÅä3™5( }gZgzŠ ) :[!*

75

0ÆgLÈ :[!*

àônû òø nû $ Ö]
áô]†ø Ïô Öû ] àôÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw25y
†ôÛûj$Ö] oÊô h^eø ýw26y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

5

76

**
ðŠB; ˆÆä3 :[!*

Ýô^Ãø _$ Ö] ‚øÃû eø ðô ç•öçöÖû ] oÊô h^eø ýw27y

77

0Æ—z :[!*

èô ÛønÖô çøÖû ] oÊô h^eø ýw28y

80

¤Åh
+W,:[!*

‚ôm†ô%$Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw29y

Ð VÕZŠ ñO Å Œ » ~q“
 Í :[!* Üøvû×$ Ö] ‹ø`ø ßû mø áû]* g$ vøjø ‰û] àûÛønÊô h^eø ýw30y
äü Ãø _øÏû mø Ÿøæø

ì ï**
3

80
81

**
3™ · :[!*

^ò÷Óôj$Úö ØôÒû Ÿû* ] oÊô h^eø ýw31y

82

0ÆV6 :[!*

éô …ø çÒö ^fø Öû ] oÊô h^eø ýw32y

82

*
*™− ÂÅxŠ {‰
Ü zÆä3 :[!*

Ýô^Ãø _$ Ö] ‚øßû Âô Ýôô ^íøÖû ] Ýô]†ø Òû ô oÊô h^eø ýw33y

83

0ÆßgzZ ð‹ :[!*

ØôŠøÃø Öû ]æø ðô ]çø×û vøÖû ] oÊô h^eø ýw34y

ÜZ e {Š c*
i ã0*
( nÆ"gØ)~ c*
z :[!*

85

**
g @*
Z C ‰
Ü zÆä3 :[!*

86

**
î **
3 :[!*

86

*
*™wJ]úŠ :[!*

ad

m

am

uh

.m

ØöÒö ^+ mø gôßö röÖû ] oÊô h^eø ýw36y

…ô‚ûÏô Öû ] oÊô ðô ^ÛøÖû ] …ô^%ø Òû ô oÊô h^eø ýw37y

ØôÒû Ÿû* ] ‚øßû Âô Ùô^Ãø ßôù Ö] Äô×û ìø oÊô h^eø ýw38y
Ýô^Ãø _$ Ö] Ýô^Ãø ›ûô oÊô h^eø ýw39y
éô çøÂû‚$ Ö] oÊô h^eø ýw40y

w

ñY%™¤
/~ â 0Æ„a :[!* àôÛûŠ$ Ö] oÊô ÄöÏø iø éô …ø ^+ ³Ëø ³Öû ] o³Êô h^ ³eø ýw41y

w

87

ðõ ç•öæö

co

85

y.

**
3~ª
q Å"
$» :[!*

ilib

84

m

C**
Á
3Æçz% :[!* †ônû Æø o×ø Âø hô†û % Ö]æø ØôÒû Ÿû* ] o³Êô h^³eø ýw35y

ra
r

84

w

kûiø ^ÛøÊø

*
*™wÜ :[!*

88

y Ò » äö Å
W

Øôn×ô íûj$Ö] oÊô h^eø ýw42y
èe†Ÿ] h^jÒýU

89

0Æ#
Ö è Å[ZÑ :[!*

†ôÛûíøÖû ] oÊô ðø ^qø ^Úø h^eø ýw1y

90

?ðƒù #
Ö wÅ[ZÑ :[!*

áø^Òø Ìønû Òø †ôÛûíøÖû ] Üôm†ôvûiø oÊô h^eø ýw2y

91

*
*™ ñ6,Å
W [ZÑ :[!* †ôÛûíøÖû ] hô…ô^ø o×ø Âø ‚ôm‚ôûj$Ö] oÊô h^eø ýw3y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
92

6

ƘÅá
ˆ 6,yZp,Šá Zz [ZÑ :[!* éõ ‚øñô ^Úø o×ø Âø ô çÃö Ïö Öû ] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw4y
†ö ÛûíøÖû ] ^`ø nû ×ø Âø …ö ]‚ømö
†ôÛûíøÖû ] àôÚô ‚ûÚö oÊô h^eø ýw5y

93

0Æá Zz Å
W [ZÑå :[!*

94

ì 7Ë~ [ZÑ :[!*

ðº ^Ëø ô †ôÛûíøÖû ] oÊô ‹ønû Öø h^eø ýw6y

94

yÒ » ` %Æ[ZÑ :[!*

†ö ÛûíøÖû ] áöçÓömø ^Û$ Úô h^eø ýw7y

95

yÒ »Vzqgz M¹ :[!*

†ôÓôŠûÛöÖû ] oÊô ØønÎô ^Úø h^eø ýw8y

97

ƘÅ|
# z
Û zh
+y
Å[ZÑ :[!*

99

ZwÅÅ
W [ZÑ :[!*

^`ø ñô ]†ø ôæø †ôÛûíøÖû ] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw9y

100

†ôÛûíøÖû ] hô†û ö oÊô èô eø çÏö Ãö Öû ] h^eø ýw10y

ñnÆá Zz Å
W [ZÑ :[!* †ø ÛûíøÖû ] hø†ôø àûÛøÖô Àôn×ô Çû j$Ö] oÊô h^eø ýw11y
Æ aÑ ~ T 0Æ @'
,kZ :[!*

m

ÄônÏô ß$Ö] oÊô h^eø ýw13y
Å ä¯ Þ~ Và'
,Æ [ZÑgzZ ° :[!* „öfø ßû mö ^Úø æø †ùô røÖû ] „ônfôÞø àûÂø oô³`û ß$³Ö] h^³eø ýw14y

ad

m

ƘÅä¯ ÞÅVzq zŠ :[!*

am

.m

105
106

àônû _øn×ô íøÖû ] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw15y
Ýø †û ÓøÖû ]

w

w

ƘÅä¯u »[ZÑ :[!* ¡&ìø †ö ÛûíøÖû ] ØøÃø rûmö áû]* oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw17y

w

105

äô nÊô

ƘÅì xó ™ LÃgùZ :[!* gößø Ãô Öû ] oÛ$ ³Šømö áû]* oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw16y

uh

104

ilib

Ƙ

102
104

ra
r

y.

101

¶CY Åg» Þn
G
©$E
yÒ » üG3 :[!*

„öfø ßû mö ^ÛønÊô h^eø ýw12y

co

100

Voùô fôß$×Öô

0Æi§¦ÑÆÅ
W :[!*

oøaô Ìønû Òø hô]†ø $ Ö] èô ß$‰ö oÊô h^eø ýw18y

ƘÅÅ
W ã0*
™ ÎìÃv :[!* oÊô àûÚô hô†û % Ö] àûÂø oô`û ß$Ö] o³Êô h^³eø ýw19y
ðô ^Ïø Šùô Ö]

107

C~ V²‚& :[!*
Á

Œõ^Ëø Þû ]* èô $ø ¡ø%ø eô hô†û % Ö] oÊô h^eø ýw20y

107

W ~ ÷‚q 

-Z 0ÆkZ :[!*

‚õuô]æø ‹õËø ßø eô hø†ôø àûÚø h^eø ýw21y

108

0Æá Zz Å
W ã0*
Ð1 :[!*

†ô`û ß$Ö] oÊô Åö†ø Óûmø p„ôÖ$] oÊô h^eø ýw22y

109

Cã0*
Á
™ƒ} 9 :[!*

^Û÷ñô ^Îø hô†û % Ö] oÊô h^eø ýw23y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

7

^Û÷ñô ^Îø hø†û % Ö] åø †ôÒø àûÚø h^eø ýw24y

ä™ I **
Ãá Zz Å
W ™ƒ } 9 :[!*
109

0Æá Zz

110

Cã0*
Á
~ @'
,
Æ~0
+e :[!*

˜
ô –$ Ëø ÛöÖû ] oÊô hô†û % Ö] h^eø ýw25y

112

yÒ» LJ eÆVà'
,:[!*

ðô ^Þø Ÿûô] †ônû Ûôíûiø oûÊô h^eø ýw26y

112

ƘÅÝY~q ÅÅ
W :[!*

113

W ~y 

MŠpÑZz äö ã0*
ÃVÍß :[!*

hô]†ø $ Ö] oÊô îôËû ß$Ö] àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw27y

^e÷ †û ö Üûaö†ö ìô ÝôçûÏø Öû ] oÎô ^‰ø oÊô h^eø ýw28y

~ yÒÆV1Zp

114

^m¨†Ö] h^jÒýML

éô ³çF³nø vø ³ Öû] o³ ³Êô p†F ³ ³ ûfö Öû] Üö³ `ö Öø™ e
$ M :[!* p†ø ûfö Öû ] Üö`ö Öø ü oÖø ^Ãø iø äô Öô çûÎø o³Êô h^³eø ýw1y
‚Å —^nø Þû‚% Ö]
û ^nø Þû ‚% Ö] éô çnFvøÖû ] oÊô
V”:à Æ ]t[Zp » y› :[!* èõ j$‰ô àûÚô 𺠈û qö Üô×ô ŠûÛöÖû ] ^mø ¨û…ö o³Êô h^³eø ýw2y

m
co 

¹!*
'g t
KgzZì ˆƒ »]t :[!* lö]†ø ùô fø ÛöÖû ] kônø Ïô eø æø éö ç$ fö ß% Ö] kôfø aøƒø h^eø ýw3y

y.

115

éô ç$ fö ß% Ö] àûÚô ^ñ÷ˆû qö àønÃô eø …û ]* æø

ìzq
-ZÐ ~

118 

DƒÆb§&[Zp :[!*

am

m

ad

ilib

117

9 ŠÃ aÑ~ [Zp :[!*
%N :[!*
0Æ¿áZzÚ Š [Zp ZæE

116

ra
r

115

Ýô^ßø ÛøÖû ] oÊô Voùô fôß$Ö] èô mø ¨û…ö oÊô h^eø ýw4y
äü aö†ø Óûmø ^mø ¨û…ö p†Fmø àûÛønÊô h^eø ýw5y
'º¡ø³$øþ ^mø ¨û†% Ö] h^eø ýw6y

.m

uh

F {Š c*
i [Zp C {Š c*
i Ð ~ VÍß :[!* ^%÷m‚ôuø Üû`ö Îö ‚ø‘û]* ^mø ¨û…ö Œô^ß$Ö] Ñö‚ø‘û]* h^eø w7y
119

w

w

ì @*
ƒ »y¨
KZ

ƘÅä™yÒ[Zp ¬Š yZ :[!* ^mø ¨û…ö Øöqö†$ Ö] Üø×ô jø vûmø áû]* àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw8y

w

119

^aø†ø mø ÜûÖø
120

ì @*
ƒ C[Zp‰
Ü zÆ~H :[!*

…ô^vø‰ûŸû* ^eô ^mø ¨û†% Ö] Ñö‚ø‘û]* h^eø ýw9y

yÒ [ZpÐgzZ Ë{z´Æ Û**
c*
ݬ :[!* o×ø Âø Ÿ$ô ^mø ¨û†% Ö] †ø fö Ãû mø áû]* èô nø aô]†ø Òø h^³eø ýw10y
120

Ø Z™Åä™
>
W,
Z » kZ¬ Ð ä™yÒ ¨Å[Zp :[!*

121

@*
ƒ 7µZz

xõ‘ô^Þø æû]* ÜõÖô ^Âø
†û f$Ãø iö ÜûÖø ^Úø ÄöÏø iø Ÿø ^mø ¨û†% Ö] h^eø ýw11y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
121

8

9 ŠÃ\¬[g~ [Zp :[!* Ýôçûß$Ö] oÊô oÖø ^Ãø iø hùô †$ Ö] èô mø ¨û…ö oÊô h^eø ýw12y
G
E

3
G
» {)zgLgzZ â ß
ó |ó ŠzŠ óVZ. óú :[!* ØôŠøÃø Öû ]æø àôfø ×$Ö]æø †ôòû fôÖû ]æø “ôÛöÏö Öû ] oÊô h^eø ýw13y
Ýôçûß$Ö] oÊô ÔøÖô ƒF †ônû Æøæø †ôÛûj$Ö]æø àôÛûŠ$ Ö]æø

9 Š~ [Zp

123

~ yÒÆb ï
134

|^ÓßÖ] h^jÒýMM

bŠ (F,
Å b ï :[!*

sômæôˆû j$Ö] o×ø Âø &ùô vøÖû ] h^eø ýw1y
tûæ$ ˆø jø nø ×û Êø Ùºçû›ø åü ‚øßû Âô áø^Òø àûÚø h^eø ýw2y

b ï {zƒ ‰
Ü ¤ Å b ïk0*
Æ T :[!*
}™

135
136

ƘÅäƒ {eÐ VÂgú :[!*

138

ì @*
YH bï6,
¯ÅVzqgeÐ]gú :[!*

Äõeø …û ]* o×ø Âø éö ]* †û ÛøÖû ] xöÓøßû iö h^eø ýw4y
]i YZ ÅÚ ŠÃ]gú‰
Ü zÆ« :[!* éô ]* †û ÛøÖû ] oÖø ô †ô¿øß$Ö] oÊô èô ’ø³ìû†% ³Ö] h^³eø ýw5y

co

m

139

Øôj% fø j$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw3y

èô fø _ûíôÖû ] ‚øßû Âô

139

ñY ¹ HÐZ Â}™ b ïòŠ M Z
# :[!*

140

ƘÅ䙫6,«Å ð¸LZ :[!* o×ø Âø Øôqö†$ Ö] èô fø _ûìô àûÂø oô³`û ß$³Ö] h^³eø ýw7y

y.
ra
r

ilib

ad
m

am

.m
144

w

ƘÅg Æ :[!*

w
w

144

äô nû ìô]* èô fø _ûìô

ì^
,Y *
*™«ÃòŠ M ~ wq¾ :[!* áû]* Øôqö†$ ×Öô ‡ö çrömø o³jô Ö$] Ùô^³vø³Öû ] h^³eø ýw8y

uh

143

äü Öø Ùö^Ïø mö ^Úø Øöqö†$ Ö] tøæ$ ˆø iø ]ƒø ô h^eø ýw6y

^`ø nÊô gø_öíûmø
…ô^Çø ùô Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw9y

0Æb ïÆVÂgúgzZ VzŠ%( :[!* àø³nû vô³Öô ^³’$ ³Ö] |ô^³Óø³³Þô o³³Êô h^³³eø ýw10y
lô^vøÖô ^’$ Ö]æø

145

ƘŠb ïÆà z% :[!*

147

}™ b ïŠp űd :[!*

147

8]i YZÐ {çgzZ ~g Z. :[!*
¢

149

oùõ Öô æø †ônû Çø eô |ô^Óøßôù Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw11y
töæ$ ˆø iø èô Ûønjô nø Öû ] oÊô h^eø ýw12y

gônùô %$Ö]æø †ôÓûfôÖû ] …ô^Ûøòû jô ‰û] h^eø ýw13y

c*
Š ™ä \!*
Æ kZ b ï » T {ç {z :[!* oøaôæø ^aøçû³eö ]* ^³`ø qöæùô ˆø ³mö gô³nùô %$Ö] h^³eø ýw14y
ƒI **
ÐZgzZƒ
èº aø…ô^Òø

www.muhammadilibrary.com
gni†i

9

150

,™ b ïà zzŠ »T]gú{z :[!*

151

ƘÅpÐVÂgú :[!*

áô^n$Öô çøÖû ] ^`ø qöæùô ˆø mö éô ]* †û ÛøÖû ] h^eø ýw15y
ðô ^Šøßôù Ö] èô Ãø jû Úö àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw16y

153

yÒ» b ï »xø :[!*

Ýô†ôvûÛöÖû ] |ô^ÓøÞô oÊô h^eø ýw17y

H$h» V@gzZ V-ç Å a Ñ :[!* tô]æø‡û ]* …ö ç³`ö Úö kû³Þø ^³³Òø Üû³³Òø h^³³³eø ýw18y
äô iô ^ßø eø æø Uoôfôß$Ö]

153
155

ì^
,Y bŠ$ »X,q {z :[!*

]†÷`û Úø áøçÓömø áû]* ‡ö çrömø ^Úø h^eø ýw19y

156

0Æ[Æb ï :[!*

157

**
ÎoÑ~ b ï :[!*

157

0Æ—z :[!*

|ô^Óøßôù Ö] èô fø _ûìö oÊô h^eø ýw20y
|ô^Óøßôù Ö] oÊô ½ô†û $ Ö] h^eø ýw21y

158

*
*™wJ]úŠ Å—z :[!*

èô ÛønÖô çøÖû ] èô eø ^qøô oÊô ðø ^qø^Úø h^eø ýw23y

158

*
*™w°yxgŠÆVÂgú :[!*

ðô ^Šøßôù Ö] àønû eø Ùô‚ûÃø Öû ] oÊô h^eø ýw24y

159

„ÅV-g !*
~ VÂgú :[!*

ðô ^Šøßôù Ö] àønû eø èô ÛøŠûÏô Öû ] oÊô h^eø ýw25y

m

co

y.

ad

ilib

Vƒ Vc*
ç

160

éö çøŠûßôù Ö] åö ‚øßû Âô áöçÓömø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw26y

ra
r

{Š c*
iÐ q
-Z Å T 0Æ òŠ M kZ :[!*

èô ÛønÖô çøÖû ] oÊô h^eø ýw22y

uh

160

am

m

]gú~g Z.gzZ {ç ~ ]‡5 ðZ’Z :[!* ]ƒø ô †ôÓûfôÖû ]æø gônùô %$Ö] ‚øßû Âô èô Úø ^³Îø Ÿûô] h^³eø ýw27y
x ªk0*
Æ
^`ø eô oßF eø

w

Ùõ]ç$ ø oÊô äô ×ô aû^* eô Øôqö†$ Ö] ðô ^ßø eô h^eø ýw28y

*
*™

w

161

w

.m

]‡5 «Ð ~ç ~·Æ wZØ :[!*
162
163

¬Š ‰
Ü zÆÄ :[!*

Åô^ÛørôÖû ] ‚øßû Âô ÙôçûÏø Öû ] h^eø ýw29y
ƘÅä™Ä~'
,
ŠÆVÂgú :[!* oÊô ðô ^Šøßôù Ö] áô^³nø iû ô àû³Âø oô³`û ß$³Ö] h^³eø ýw30y
à$ aô‡ô^røÂû]*

164

LZgzZAŠÃ]gú 0ÆòŠ M kZ :[!* Íö^íønø Êø éø ]* †û Ûø³Öû ] p†ø ³mø Øô³qö†$ ³Ö] h^³eø ýw31y
}™kCsp0ÆÑ

165
166

*
*™ b ïÐ VÂgú~g Z. :[!*
E
5“ :[!*
0ÆîÏG

äô ŠôËû Þø o×F Âø
…ô^Óøeû Ÿû* ] sômæôˆû iø oÊô h^eø ýw32y
èô ×ø nÇô Öû ] oÊô h^eø ýw33y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

10

166

ƘÅäg â ÃVÂgú :[!*

ðô ^Šøßôù Ö] hô†û •ø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw34y

168

yÒ » ä™#
Ö }
.Å ~ç :[!*

äü ×ø aû]* Øôqö†$ Ö] éô ]…ø ]‚øÚö h^eø ýw35y

169

yÒ» ä™w³ :[!*

Ùôˆû Ãø Öû ] oÊô h^eø ýw36y

170

0Æ]) :[!*

éô †ø nû Çø Öû ] oÊô h^eø ýw37y

171

yÒ »t £Æ0
+
z{6,~ç :[!*

éô ]* †û ÛøÖû ] o×ø Âø tôæûˆ$ Ö] Ðùô uø oÊô h^eø ýw38y

172

áô^Ãø ×ôù Ö] oÊô h^eø ýw39y
Æ ]i YZ Å ´ â 0Æ xÝ kZ :[!* àûÚô áõƒû ô †ônû Çø eô töæ$ ˆø jø mø ‚ôfû Ãø Öû ] o³Êô h^³eø ýw40y

yÒ»y° :[!*

}™ b ï%

176
177

å´‚ônùô ‰ø

ô]†ø Ëô ×û Öô ‚öÖø çøÖû ] h^eø ýw41y

ì nÆáZz_^yÒ»]!*
kZ :[!*
Æ + T Ê ÑzZ KZ yÒ » ¿kZ :[!*

178

äü Êö †ôÃû mø çøaöæø åü ‚øÖø æø ‚øvøqø àûÚø h^eø ýw42y

ì @*
™g ïZŠz!*
~ç Å \!*
LZ òŠ M yÒ » ¿kZ :[!*

m

co
ra
r

y.

}™ b ïÐ

179

äô neô]* éø ]* †ø Úû ] töæ$ ˆø jø mø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw43y

‚Å —‚öÃû eø àûÚô

m

179

ad

ilib

ðö «³ ³ ³Šøßôù ³ ³Ö] ÔøÖø Ø% ³ ³vô³ ³ mø³ Ÿø ü yâ 
Û ÆvZ :[!* ÔøÖø Ø% vômø Ÿø™V oÖø ^Ãø iø äô ×# Ö] ÙôçûÎø h^³eø ýw44y
—‚öÃû eø àûÚô ðö ^Šøßôù Ö]

ñY HgH$h

.m

180

uh

am

» kZÃ~Š Zi M ÅT0Æ ~&
+
ß kZ :[!* ^`ø Îø ]‚ø‘ø ^`ø Ïö jû Âô ØöÃø rûmö èô Úø Ÿû* ] oÊô h^eø ýw45y

w

w

w

à ~&
+
ß Ë yÒ » ¤Å ¿kZ :[!* ^`ø qøæ$ ˆø iø Ü$ $ö è÷ Úø ]* Ðøjø Âû]* àûÚø Øô–ûÊø h^eø ýw46y
181

}™ b ïÐ kZQ}™Š Zi M
™ b ïÐ ]gú 0Æ ¿kZ :[!* löçÛönø Êø éø ]* †û ÛøÖû ] töæ$ ˆø jø mø Øôqö†$ ³Ö] h^³eø ýw47y

182

ì @*
Y%¬Ð ä™gH$Æ
$U*#
"
Ö wÐ V¤g ¦Ÿg Á Á :[!*

183

ì Cƒ
Cƒ "
$U*
Ö wÐ Å
#
W |ŠzŠiŠ X :[!*

185

^`ø Öø š
ø †ôËû mø áû]* Øøfû Îø
Åô^•ø†$ Ö] àøÚô Ýö †ö vûmø ^Úø h^eø ýw48y
Ýö †ùô vøiö è÷ Ãø •û…ø ÜûÒø h^eø ýw49y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
187
188

11

Åô^•ø†ùô Ö] èø Ú$ „øÚø göaô„ûmö ^Úø h^eø ýw50y
-Z6,®
) Ÿg :[!* o×ø Âø éô ‚øuô]çøÖû ] éô ]* †û Ûø³Öû ] éô ³ø ^³`ø ø h^³eø ýw51y
„ZÍÅ]gúq

?ì @*
ƒ ZŠ Z h»®
) ŸgÐ q ¾ :[!*

189

nÆ)
®Ÿg ÅòŠ M } (,:[!*

Åô^•ø†$ Ö]
†ônû fôÓøÖû ] èô Âø^•ø…ø oûÊô h^eø ýw52y

190

ƘÅä™!' :[!*

Øôn×ô vûj$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw53y

191

ì n
Û p»IZ LZ6,òŠ M :[!* o×F Âø Øôqö†$ Ö] èô Ïø Ëø Þø hôçqöæö o³Êô h^³eø ýw54y
ä´×ô aû]*

192
192

*
*™u| YZÐ VÂgú :[!*

ðô ^Šøßôù Ö] éô †ø ø^Ãø Úö àôŠûuö oÊô h^eø ýw55y

bŠ™ b ï »VY±»+−Zz~ ”û :[!* à$ `ö qøæ$ ‡ø ]ƒø ô …ô^Çø ’ùô Ö] sômæôˆû iø oÊô h^eø ýw56y
à$ aö¨ö^eø 

~ yÒÆt :
*
*™ qg :[!*

196

yÒ »äƒ: t :¬ Ð b ï :[!*

y.

195

ra
r

i§¦Ñ »t : :[!*

ilib

194

co

m

Ñ¡_Ö] h^jÒýMN
Ñô¡ø_$ Ö] oÊô èô ß$Š% Ö] h^eø ýw1y
èô Ãø qû†$ Ö] oÊô h^eø ýw2y

am

m

ad

|õ^ÓøÞô Øøfû Îø Ñø¡ø›ø Ÿø h^eø ýw3y
~ç n ÆC
Ù Øá Zz ¶Š ”:& :[!* p„ôÖ$] ^`ø qôæûˆø Öô éø ]* †û ÛøÖû ] Ø% vô³mö ^³Úø h^³eø ýw4y

uh

.m

yÒ » ¶Šg(ZÃ]gú :[!*

w

198

?ì Cƒw'ù

w

197

^`ø Îø ¡ø›ø k$ fø Êø ^`ø Ïø ×$ ›ø
…ô^nø íôÖû ] oÊô h^eø ýw5y

w

Å `â t : Ð C
Ù Ø LZ » ]gú :[!* éö ]* †û ÛøÖû ] Ùø^* ³³Šûiø áû]* àû³Âø oô³`û ß$³Ö] h^³³eø ýw6y
^`ø Îø ¡ø›ø ^`ø qøæû‡ø

199

Ƙ
E
yÒ » üÒ7 :[!*

200

yÒ»V¸:& :[!*

Äô×û íöÖû ] oÊô h^eø ýw7y
èô j$fø Öû ] Ñô¡ø›ø oÊô h^eø ýw8y

201

0Æg Ö :[!*

…ô^`ø ¿ùô Ö] oÊô h^eø ýw9y

199

pz yk n Æ ]gúà Zz t : & :[!* oßø ÓûŠ% Ö] ^`ø Öø ]* ^$÷¡ø$ø èô Ïø ×$ _øÛöÖû ] oÊô h^³eø ýw10y
203

?7c*
ì

Ÿø Ýû ]* èö Ïø Ëø ß$Ö]æø

www.muhammadilibrary.com
gni†i

12

Hƒ ]¯C
Š
Ù Ø » T]° Å]gúnq :[!* ^`ø ßû Âø oÊ# çøjø ÛöÖû ] ØôÚô ^vøÖû ] éô ‚$ Âô oÊô h^³eø ýw11y
205
207

èô Ïø ×$ _øÛöÖû ]æø ^`ø qöæû‡ø

]°ÅhgzZƒ

tôæûˆ$ Ö] o×ø Âø éô ]* †û ÛøÖû ] ô ]‚øuûô oÊô h^eø ýw12y
Å äƒ 3 Zg M ~ ]° x c*
Z » ]gú :[!* oÊô èô ßø mˆùô Ö] àôÂø éô ]* †û Ûø³×û ³Öô oô³`û ß$³Ö] h^³eø ýw13y

**
ovÎnÆC
Ù Ø»]gú :[!*

éô ‚$ Ãô Öû ]

209

Ƙ

209

_C
Â
Ù !*
»]gú{ç :[!*

^`ø qöæû‡ø ^`ø ßû Âø oÊ$ çøjø ÛöÖû ] tôæ†ö ìö h^eø ýw14y

xÝ yÒ » ¶Šg (Z Æ ~&
+
ß kZ :[!* køvûiø áöçÓöiø èô Úø Ÿû* ] †ônnôíû³iø o³Êô h^³eø ýw15y
211

ñY ~Š™Š Zi MQƒ~ b ïÆ

Ðöjø Ãû jö Êø ‚ôfû Ãø Öû ]

yÒ» bŠg (Z yxgŠÆ+−ZzÃa :[!*

214

0Æt :Å ~&
+
ß :[!*

215

0ÆY ZS
nZ Å ~&
+
ß :[!*

äô mû çøeø ]* àønû eø oùô fô’$ Ö] †ônnôíûiø oÊô h^eø ýw16y
èÚø Ÿû* ] Ñô¡ø›ø oûÊô h^eø ýw17y

èô Úø Ÿû* ] ðô ]†ø fû jô ‰û] oÊô h^eø ýw18y

m

213

~ yÒÆvZŠzu
ì ˆ~Š VZ ¯Ð Vzq & :[!*

217

ì^
,Y O»y›6,¯ Åx`
¾ :[!*

m

ad

ilib

216

ra
r

y.

co

$æ‚vÖ] h^jÒýMO
èõ $ø ¡ø$ø àûÂø Üö×ø Ïø Öû ] ÄøÊô …ö h^eø ýw1y
Üõ×ô ŠûÚö Ýö ø äô eô Ø% vômø ^Úø h^eø ýw2y

am

wâ & ˆ Æ ~ga 0Æ ga kZ :[!* ‚øÃû eø èö Îø †ôŠ$ Ö] äö ßû Úô göaøçûmö Ñô…ô^Š$ Ö] h^³eø ýw3y

uh

ñY c*
Šj

w

ñY N*
»B; ~g ZlX :[!*

w

218

.m

218

‚önø Öû ] äô nÊô Äö_øÏû iö ^Úø h^eø ýw4y

*
*™lg\t ‚Æ{$
á Š !*
0Æu :[!* áô^_ø×û Š% Ö] áøæö ‚ùô vøÖû ] oÊô èô Âø^Ëø $ Ö] h^eø ýw5y

w

219

Ñø†ø ‰ø ^Úø

220

0Æá Zz ä™gZ Œ
Û Z » ~ga :[!*

èô Îø †ôŠ$ Ö^eô Íô†ôjø Ãû ÛöÖû ] h^eø ýw6y

221

ñY N*
»:B; Ð ~ga ÅV] :[!*

…ô^Ûø%ôù Ö] àøÚô äô nÊô Äö_øÏû mö Ÿø ^Úø h^eø ýw7y

223

ñY N*
»:B; »Xga {z :[!*

Ñô]†$ Š% Ö] àøÚô Äö_øÏû mö Ÿø ^Úø h^eø ýw8y

223

0ÆuÅ[ZÑ :[!*

†ôÛûíøÖû ] ‚ùô uø oÊô h^eø ýw9y

224

0Æá Zz Å
W [ZÑg !*
¶a :[!* äô eô oøiô ]. ]ƒø ô †ôÛûíøÖû ] hô…ô^³ø o³Êô h^³eø ýw10y
èø Ãø eô]†$ Ö]

www.muhammadilibrary.com
gni†i

13

225

yÒ» ZwÅVƒk
Hx ¬ :[!*

hôçÞö „% Ö] oÊô †ômˆôÃû j$Ö] h^eø ýw11y

225

yÒ» ä™g Z Œ
Û Z » **
i :[!*

229

ñYQÆ™gZ Œ
Û Z ¿{z :[!*

^Þø ˆùô Ö^eô Íô]†ø jô ÂûŸô] h^eø ýw12y
ä´Êô ]†ø jô Âû] àôÂø Äöqô†û mø Íô†ôjø Ãû ÛöÖû ] h^eø ýw13y

» äŠÅ J ¥
/n Æ á Zz äƒ Wg :[!*

äö Ûöqû…ø ö ]†ø mö àûÛøÖô †ôËû vøÖû ] h^eø ýw14y

229

231
232

{z Z
#*
*™ê yxgŠ Æ [ IZ :[!* ]ƒø ô hô^jø ÓôÖû ] Øôaû]* àønû eø ÜôÓûvöÖû ] oÊô h^eø ýw15y
àønÛô×ô ŠûÛöÖû ] Ýô^Ó$ uö oÖø ô ]çûÛöÒø ^vøiø
NÑê k0*
ÆV* qy›
uÅ ãZi {”~Š $
á :[ *
!

^Þø ˆùô Ö^eô àønßô ’øvûÛöÖû ] ‚ùô uø oÊô h^eø ýw16y

» kZ}™s Z ‹Z » **
iZ
# ]gúnq :[!*

^Þø ˆùô Ö^eô kûÊø †ø jø Âû] ]ƒø ô ØôÚô ^vøÖû ] h^eø ýw17y

234

m

co

235

Æ yZ {z´Æ Vƒ$
á Š !*
6,VñÝ ãZi :[!* ÜönÏô mö ]çûÞø ‡ø ]ƒø ô ÔônÖô ^³Ûø³Ûø³Öû ] o³Êô h^³eø ýw18y
yÒ» ä™~g YuÆVÈâ
áô^_ø×û Š% Ö] áøæûö ‚$ vøÖû ] Üû`ônû ×ø Âø Üû`ö iö ]ø ^‰ø

ra
r

y.

—¡÷nû fô‰ø à$ `ö Öø äö ³×# Ö] Øø³Ãø ³rû mø³ æû ]ø™ e
$ M :[!* æû]* ™V oÖø ^Ãø iø äô ×# Ö] ÙôçûÎø †ônû ŠôËû iø oûÊô h^eø ýw19y

ilib

‚Å

236

m

ad

ä™ **
iÐ ~&
+
ß Å ~ç KZ ¿{z :[!*

äô iô ]* †ø Úû ] èô mø …ô^qø o×ø Âø ÄöÏø mø àûÛønÊô h^eø ýw20y

am

yÒ »á Zz

uh

237

.m

ì {gñnÆkZ{zñYÅÆ**
6,
Tu:[!*

äô nû ×ø Âø Üønû Îô ]. àûÛøÖô éº …ø ^Ë$ Òø ‚% vøÖû ] h^eø ýw21y

w

w

238

—¡÷³nûþ fô‰ø à$ `ö Öø äö ×# Ö] ØøÃø rûmø

w

yÒ»Vzg 2
+

á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒýMP

239

yÒ » ä™~g7 g 2
+:[!*

…ô„ûß$Ö^eô ðô ^Êø çøÖû ] h^eø ýw1y

240

yÒ » ¶Š {g ñ »g 2
+:[!*

…ô„ûß$Ö] éô …ø ^Ë$ Òø oÊô h^eø ýw2y

241

yÒ » äƒ:g 2
+
~ ãâ 
Û **
ÅvZ :[!*

äô ×# Ö] èô nø ’ôÃû Úø oÊô …ø „ûÞø Ÿø h^eø ýw3y

"7,i ú~ kYZ š
M ä ¿T :[!* kônû eø oÊô oø×ôù ³’ø³mö áû]* …ø „ø³Þø àû³Úø h^³³eø ýw4y
°» −7,i ú~lÐZ ƒ ãâ g 2

242

?yÒ » äƒ

èø Ó$ Ûøeô oø×ôù ’ømö áû]* äö ñö ˆôrûmö ]* Œô‚ôÏû ÛøÖû ]

www.muhammadilibrary.com
gni†i

14

242

ƘÅg 2
+:[!*

…ô„ûß$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw5y

242

ƘÅä3nÅgzZ Ë{z´ÆvZ :[!*

äô ×# Ö] †ônû Çø eô Ìø×ø vûmø áû]* oô`û ß$Ö] h^eø ýw6y

243

yÒ»ì v
ó ZY $
á yZ L~n :[!*

àônÛônø Öû ] oÊô ðô ^ßø %û jô ‰ûŸô] oÊô h^eø ýw7y

243

ì „nÌónLÂ :[!*

àºnÛômø ÜöŠøÏø Öû ] h^eø ýw8y

Ð kZ~x »gzZ ËQ ñ3n¿ :[!* p]* †ø Êø àõnû Ûômø o³×ø ³Âø Ìø×ø ³uø àû³Úø h^³eø ýw9y
244

245

^`ø ßû Úô ]†÷nû ìø ^aø†ø nû Æø

AŠ ð>{Š c*
i

c*xÝ )f Æ T 0Æ ¿kZ :[!* èº ßø Úô ©ûÚö èº fø Îø …ø Øôqö†$ Ö] o×ø Âø áø^Òø ]ƒø ô h^eø ýw10y
ƒ*
*™Š Zi M ~&
+
ß
áZz ä3 ns Ü Æ ]!*~C
Ù ª :[!* ðô oû$ Ö] o×ø Âø Ìö×ô vû³mø Øô³qö†$ ³Ö] h^³eø ýw11y

co

m

Zg7 òiÑÐZ ñ3nÅx **
TÆvZ :[!* ÔøÚø ˆôÖø køËû ×ø uø äô ×# Ö] ðô ^Ûø‰û]* pùô ^* eô h^eø ýw12y
yÒ» ä™

ra
r

y.

246

äô ßô nû Ûômø o×F Âø Õö…ùô çømö çøaöæø

yÒ »òŠ M

245

ad

ilib

~ y Ò Æe

l^m‚Ö] h^jÒýMQ

yÒ »e
$Š Åä™OêZ :[!*

‚ôÛûÃø Öû ] Øôjû Îø oÊô èô mø ‚ùô Ö] h^eø ýw1y

248

y Ò »#
Ö l :[!*

èô Úø ^ŠøÏø Öû ] oÊô h^eø ýw2y

» mŸ yxgŠ Æ VÂgúgzZ VzŠ% :[!*

ðô ^Šøßôù Ö]æø Ùô^qø†ùô Ö] àønû eø ô çøÏø Öû ] h^eø ýw3y

w
w

250

w

.m

uh

am

m

247

251

yÒ»i§ÆmŸ :[!*

ô çøÏø Öû ] oÊô ØöÛøÃø Öû ] Ìønû Òø h^eø ýw4y

251

yÒ»ä™: OÃy›~!$
+
Æ
Û » :[!*

†õÊô ^Óøeô ܺ×ô ŠûÚö Øöjø Ïû mö Ÿø h^eø ýw5y

252

yÒ»mŸyxgŠÆ\!*
gzZ d
W :[!*

‚ôÖø çøÖû ]æø ‚ôÖô ]çøÖû ] àønû eø ô çøÏø Öû ] oÊô h^eø ýw6y

252

yÒ »mŸyxgŠÆxÝgzZ ´ â :[!*

å´‚ônùô ‰øæø ‚ôfû Ãø Öû ] àønû eø ô çøÏø Öû ] oÊô h^eø ýw7y

áZz ä™s çÃO( Æm,
³) LZ :[!*
253
254

äô ×ô iô ^Îø àûÂø çûËö Ãû mø àûÛøÖô h^eø ýw8y

y Ò »¿
yÒ» ñ~ OÆy› :[!* ‹ô³³Ëû ß$Ö] Øô³jû Îø o³³Êô ‚ô³m‚ô³ûj$Ö] h^³³eø ýw9y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

15

èô Ûø×ô ŠûÛöÖû ]
254

yÒ »Ïz ÅÉŠp :[!*

äü ŠøËû Þø Øøjø Îø àûÚø o×F Âø ‚ôm‚ôûj$Ö] h^eø ýw10y

255

yÒ »g ZlŶŠ e
$ŠÐ ~0
+e :[!*

gôaø„$ Ö]æø Ñô…ôçøÖû ] àøÚô èö mø ‚ùô Ö] ÜôÒø h^eø ýw11y

256

yÒ » 2
Ì Åe
$ŠÐ VŠzQ :[!*

ØôeôŸûô] àøÚô èö mø ‚ùô Ö] ÜôÒø h^eø ýw12y

‚ônfôÃø Öû ] àønû eø ”
ô ^’øÏô Öû ] h^eø ýw14y

yÒ »e
$Š ÅVèZ :[!*
E
Å ( ni á Zz ä™ ^ Ã ~A) î@tñ :[!*

Äôeô^‘øŸû* ] èô mø ô oÊô h^eø ýw15y
èô vø•ôçÛöÖû ] oÊô h^eø ýw16y

260

y Ò »e

260

yÒ »e
$Š ÅVÕZŠ :[!*

áô^ßø ‰ûŸû* ] èô mø ô oÊô h^eø ýw17y
N*
»B; » Ëä T 0Æ ¿kZ :[!* Åøˆø jø Þû ^Êø Øõqö…ø ‚ømø ˜
$ ³Âø àû³Ûø³nÊô h^³eø ýw18y

1 éB; CZ ä kZgzZ

261

yÒ» äƒ: yZz@*
»niÆgâ Y :[!*

262

y Ò» e
$Š ÅaÆù :[!*

m

261

co

259

yÒ »mŸyxgŠÆVñÝ :[!*

ilib

m

ad

î%Of Æ e
$Š Å ¿‰ }g â Ð æ :[!*

267

oøaô àûÚø o×ø Âø ¬ô_øíøÖû ] èô mø ô h^eø ýw21y
‚ôÛûÃø Öû ] äô fû ô oÊô èô mø ‚ùô Ö] h^eø ýw22y

y Ò »e

w
w
w

266

àônßô røÖû ] èô mø ô oÊô h^eø ýw20y

am

uh

.m

Å kZ ƒµ » äY }g â UÆ T :[!*

265

…º ^fø qö ^`ø uö†û qö ðô ^ÛørûÃø Öû ] h^eø ýw19y

yÒ»g ZŠ

263

265

åü ‚ømø š
ö ç–öÃû ÛøÖû ]

y.

258

yÒ»e
$Š Å¿‰ }g â Ð t :[!* ¬ô_øíøÖû ] èô mø ô „ôìû]* oÊô ØöÛøÃø Öû ] Ìønû Òø h^eø ýw13y

ra
r

258

áZzÝÄ]i YZ% ~ yÆ Ë :[!* †ônû Çø eô ÝõçûÎø …ô]ø o³Êô Äø³×ø ³›$ ] àû³Úø h^³eø ýw23y
y Ò »¿
Üû`ôÞôƒû ô
yһƘÅäg â ™|0
+!*
Ã7Œ
Û :[!*

]†÷fû ‘ø o' ô†ø Îö Øöjø Ïû mö Ÿø h^eø ýw24y

» äñ: ~ x`
Æ) ËÃ¿Ë :[!*

å´†ônû Æø èô mø ^ßø rôeô ‚ºuø]* „öìø©ûmö Ÿø h^eø ýw25y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

16

~ yÒÆŠ ˜
269

$^`rÖ] h^jÒýMR

ì ¿aZ *
*™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ :[!* Øö–øÊû ]* äô ×# Ö] Øô³nfô‰ø o³Êô ö ^³`ø rô³Öû ] h^³eø ýw1y
Ùô^ÛøÂûŸû* ]

270

¤ÅŠ ˜ :[!*

ô ^`ø rôÖû ] Øô–ûÊø h^eø ýw2y

271

yÒ»Š ˜ aZ :[!*

Øö–øÊû ]* ô ^`ø rôÖû ] p% ]* h^eø ýw3y

271

yÒ»¿aZ~ wqZ :[!*

Øö–øÊû ]* Ùô^ÛøÂûŸû* ] p% ]* h^eø ýw4y

272

yÒ» 䙊 ˜ J
-äF,
Z|ŠzŠ »ï 
zZ :[!* èõ Îø ^Þø Ñø]çøÊö äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øøiø ^Îø àûÚø h^eø ýw5y

™á Z h˜ CZ ~ 5 ZgÆ vZ ¿ :[!* ÔºŠôÛûÚö غqö…ø Œô^³ß$Ö] Øö³–ø³Êû ]* h^³³eø ýw6y
aZÐ ~ VÍß ¹!*
» kZìgŠñ

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô äô ‰ô†ø Êø Œô]+ †ø eô

yÒ » äƒ

272

y.

ad

yÒ »

274

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô …ô^fø Çö Öû ] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw8y

ilib

¤Å äƒŠß M Š¤
/~ 3 ZgÆvZ :[!*

ra
r

274

co

m

Å äƒ } 9Æ òŠ M ~ { Zg Å vZ :[!* Øônfô‰ø oÊô Øôqö†$ Ö] Ýô^Ïø Úø Øô–ûÊø oÊô h^³eø ýw7y
y Ò »¤
äô ×# Ö]

am

m

Åå
3 x$
á c*
ðû%q
-Z~3 ZgÆvZ :[!* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô èô uøæû†$ Ö]æø éô æø‚ûÇø ³Öû ] h^³eø ýw9y

uh

y Ò »¤

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

.m

275

275

w

w

w

» pg { izg yŠ q
-Z ~ 3 Zg Æ vZ :[!* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô ^Ú÷ çû³mø Ýø ^³‘ø àû³Úø h^³eø ýw10y

Ø$ qøæøˆ$ Âø

u Y a Æ ¶Š {P ~ {Zg Å vZ :[!* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô †ö `ø Šûmø p„ôÖ$] o³Êô h^³eø ýw11y
276

yÒ »¿á Zz

^‰÷…ô^uø

¤Åä™ ay

~ { Zg ÅVz³vZ :[!* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô èô Ïø Ëø ß$Ö] Øô–ûÊø oÊô h^³eø ýw12y
277

278

yÒ »

Ø$ qøæø ˆ$ Âø

ay
Z h Ð wâ LZ ~ 3 ZgÆ vZ :[!* oÊô Ùõ^Úø àûÚô àônû qøæû‡ø ÐøËø ³Þû ]* àû³Úø h^³eø ýw13y
Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô ×# Ö] Øônfô‰ø
yÒ»¿á Zz ä™

www.muhammadilibrary.com
gni†i
278

280

17

yÒ»¬»kZgzZ¤Å ~i Z0
+Z¾ :[!*

äô eô †ôÚû Ÿû* ]æø oôÚû †$ Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw14y

Å ¿áZz äƒ Âi ~ 3 ZgÆvZ :[!* Øônfô‰ø oÊô |ø†ôqö àûÚø Øô–ûÊø o³Êô h^³eø ýw15y
^u÷†û qö äô ×# Ö]
y Ò »¤
Å ¿á Zz ä™Ô]Š ÞÐ vZ :[!*
y Ò »¤

280
281
281

282
283

éø ø ^`ø $ Ö] äø ×# Ö] Ùø^* ‰ø àûÛønÊô h^eø ýw16y

yÒ»¤ÅL :[!*

‚ôn`ô$ Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw17y

*
*™éZpÅäY {g !*
zŠ~ *Š »L :[!* èô Ãø qû†$ Ö] àøÚô ‚ön`ô$ Ö] oß$Ûø³jø mø ^³Úø h^³eø ýw18y
^nø Þû ‚% Ö] oÖø ô

yÒ»Vjzg ÅY Zß :[!*

ðô ]‚ø`ø % Ö] |]æø…û ]* h^eø ýw19y

¤ÅäƒO~3 ZgÆvZ :[!* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô o×ø jû Ïø Öû ] èô Ëø ‘ô oÊô h^eø ýw20y

285

yÒ»VÍßáZz äYGg Ñ~Y Zß :[!*

y.
ra
r

ad

y Ò »T
$rá Zz

m

286

ðô ]‚ø`ø % Ö] àøÚô ‚% Ãø mö ^Úø h^eø ýw22y

V oùô fôß$Ö] hø^vø‘û]* hø^‘ø]* ^³Úø

ilib

î ~ ]Zzç Ã [ôZ ÆaÑ :[!*

co

m

284

ñ~ 3 ZgÆvZ 0Æ ¿kZ :[!* ]†÷eô^‘ø äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øøiø ^Îø àû³Úø h^³eø ýw21y
ñY Zg â Ð { 
(gzZ
^f÷Šôjø vûÚö
h^³eø ýw23y

éô ‚$ ùô Ö] àøÚô Üû`ôm‡ô^Çø Úø oÊô

uh

am

Å+
M Å T ä òŠ M ñƒ D™Š ˜ :[!* pçøÞø ^Úø äö ×ø Êø ^ò÷nû ø pçôßû mø ]ˆø Æø àûÚø h^eø ýw24y
ÇA ÐZ „z 

ÆnzŠŠ ˜ :[!*

¿á Zz ä™g » yâ ‚a Æ ~i ¸ :[!*

^m÷‡ô^Æø ˆø `$ qø àûÚø Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw27y

w

w

H:Š ˜ gzZ Š
H% yÒ»¿kZ :[!*

áô]æøˆû Æø æôˆû Çø Öû ] h^eø ýw25y
ˆö Çû mø ÜûÖø æø lø^Úø àûÛønÊô h^eø ýw26y

w

287

.m

286

287

288
289
289

yÒ »¤Å
yÒ »g±ÆgúЊ ˜ :[!* ô ^`ø rôÖû ] àôÂø Ìô×% íøj$Ö] oÊô …ô„ûÃö Öû ] h^eø ýw28y
yÒ »¤ÅŠ ˜ ~d :[!*
†ôvûfø Öû ] éô ]ˆø Æö Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw29y
-ÑÆ VÂgúB‚ÆVzŠ%~Š ˜ :[!*
q

290

yÒ » äƒ

Ùô^qø†ùô Ö] ÄøÚø áøæˆö Çû mø ðô ^Šøßôù Ö] oÊô h^eø ýw30y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

18

~ Š ˜ ÃV-ç ‰KZ Æ aÑ :[!* ˜ôÃû eø ÄøÚø V oùô fôß$Ö] tôæ†ö ìö oÊô h^³eø ýw31y
æôˆû Çø Öû ] oÊô äô ñô ^ŠøÞô

yÒ» äYá

291

è÷ ×ø nû Öø æø ^Ú÷ çûmø ¼øeø ]…ø àûÚø Øô–ûÊø h^eø ýw32y

-Z :[!*
ä™ «™ Å uu ]Zg gzZ yŠ q
291

yÒ»¤Å¿á Zz

^_÷eô]†ø Úö lø^Úø àûÚø Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw33y

áZz äY%ñƒ D™«™Åuu :[!*
292

yÒ »¤Å¿

293

yÒ»¤ÅVzh˜~Š ˜ :[!*

293

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øônû íøÖû ] Øô–ûÊø h^eø ýw34y

yÒ»} h˜}'
,gzZiZ :[!* ^Úø æø Øônû íøÖû ] àø³Úô g% ³vø³jø Šûmö ^³Úø h^³eø ýw35y
åö †ø Óûmö

294

yÒ» äYá ' ( ~ hzŠ h˜ ) :[!*

Ðôfû Š$ Ö] oÊô h^eø ýw36y

295

yÒ » äZhzŠ} h˜ :[!*

Øônû íøÖû ] áô^aø…ô oÊô h^eø ýw37y

co

m

**
™Š ˜ ÐB; z y!*
iÐ Wæ :[!* áô^Šø×ôù Ö^eô àønÒô †ôûÛöÖû ] ô ^`ø qô o³Êô h^³eø ýw38y

ra
r

y.

296

‚ônø Öû ]æø

ad

ilib

n Æ hå vß¼ Æ #
Ö Z kZ :[!* èô Ú$ Ÿû. ] åô „ôaø àûÚô èº Ëø ñô ^³›ø Ùö]ˆø ³iø Ÿø h^³eø ýw39y
Ðg D ±

297

**
™OÃVæg { :[!*

.m

w

w

yÒ»§

uh

am

m

296

w

Æ ðÃ#
Ö Z ~÷ ¬Š Å aÑ :[!*
299

}Š •
'
,~x »

300

yÒ» ä™^yŠÆ]ZÔ :[!*

300

yÒ» ä™u| YZB‚ÆVÍß :[!*

301

302

Ðùô vøÖû ] o×ø Âø áøç×ö iô ^Ïø mö
tô…ô]çøíøÖû ] Ùô^jø Îô oÊô h^eø ýw40y
†nŠÖ] h^jÒýMS
^aø…ôçÓöeö oÊô ojô Ú$ Ÿô. Õû…ô^eø h^eø ýw1y
‹ônÛôíøÖû ] Ýø çûmø tôæ†ö íöÖû ] oÊô h^eø ýw2y
èô eø ^vø’$ Ö] àôŠûuö oÊô h^eø ýw3y

yÒ»VzHgzZ V2Š óV¹‚4 :[!* ^mø ]†ø Š$ Ö]æø hô^vø‘ûŸû* ] †ô³nû ìø o³Êô h^³eø ýw4y
yÒ» 䙤zÃV2Š ~Š ˜ »x â Z :[!*

ôçnö röÖû ]æø
^mø ]†ø Š$ Ö] oÊô Ýô^Úø Ÿûô] èô n$‘ôæø h^eø ýw5y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

19

302

yÒ » ä™: ÕÅYÐ ÔŠ :[!*

æùô ‚öÃø Öû ] ðø ^Ïø Öô ]çûß$Ûøjø iø Ÿø h^eø ýw6y

303

yÒ» ä™ ¬Š ‰
Ü zÆðZ± :[!*

Ùô^jø Ïô Öû ] ‚øßû Âô ðô ^Âø‚% Ö] oÊô h^eø ýw7y

303

306

yÒ » ¶Š ]úŠ ÅxsZ¬Ð ðZ± :[!* Øøfû Îø Ýô¡ø‰ûŸûô] oÖø ô éô çø³Âû‚$ ³Ö] o³Êô h^³eø ýw8y
Ùô^jø Ïô Öû ]

yÒ» ä™ú6,ÔŠ :[!*

æùô ‚öÃø Öû ] o×ø Âø éô …ø ^ÆøŸûô] h^eø ýw9y

*
*™ ðZ±¬ZñÆ w¸kZÆ aÑ :[!* Ÿ$ô äø Öø ô Ÿø ÙôçûÎø o×ø Âø Ùô^jø Ïô Öû ] o³Êô h^³eø ýw10y 
‚Vz±Ð VÍßì Zƒ¬=
äö ×# Ö]
306

ó ó,Š XXä×Ö] Ÿ] äÖ] ŸZZ{z
¿áZz ä™g Z Œ
Û Z » XXä×Ö] Ÿ] äÖ] ŸZZ :[!* äø Öø ô Ÿø á$ ]* ‚ö`ø ûmø Øõqö…ø Ýö ø Ø% vômø Ÿø h^eø ýw11y

307

yÒ» ó óîGœ!Y > }Z L Lw¸ÆaÑ :[!* éö ¡ø’$ Ö] V oùô fôß$Ö] ÙôçûÎø áô^nø eø oÊô h^³eø ýw12y
èº Ãø Úô ^qø

yÒ» äƒðŠÆðZ± :[!*

309

0Æg à :[!*

y.

309

ra
r

ì }Z ÑZz ¶Š {gt :[!*

àºÛøiø ©ûÚö …ö ^øjø ŠûÛöÖû ] h^eø ýw13y

èº Âø‚ûìö hô†û vøÖû ] oÊô h^eø ýw14y

ad

ilib

308

co

m

308

äö ×# Ö] Ÿ$ô

yÒ» äƒ: w'yp »

m

…ô^Ãø ùô Ö] h^eø ýw15y

uh

am

» N Y ™ } n :yâ 
Û » aÑ :[!* kôaø^³³ø V oùô fôß$Ö] Ùôçû³Îø o³Êô h^³³eø ýw16y

w

w

yÒ » 䙳ŠaÑ :[!*
e ³Ð VÍß6,u ¸:Ð k
h
B :[!*

311
312

313
313

åö çqöçöÖû ]

w

310

.m

310

Voùô fôß$Ö] èô Ãø nû eø

oÊô h^eø ýw17y

]æ†% Ëô mø Ÿø áû]* èô Ãø nû eø oÊô h^eø ýw18y

yÒ »
0ÆäŠÅtç :[!*

Ñô‚øßû íøÖû ] †ôËû uø oÊô h^eø ýw19y

ªÅäƒ 4ZŠ ~lÆaÑ :[!*

èø Ó$ Úø Vo% fôß$Ö] Øøìøø Ìønû Òø h^eø ýw20y

yÒ »
yÒ »3ŠÆg ZŒÅ avZ wÎg :[!*

Vä×# Ö] Ùôç‰ö…ø

Ìônû ‰ø èô Ãø nfôÎø oÊô h^eø ýw21y

ÆäM ¨
¸ 6,x ¸ËÆ aÑ :[!* oF³×³Âø †ø ³`ø ¾ø ]ƒø ô o$ ³³fôß$³³Ö] á$ ]* h^³³eø ýw22y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

20

avZ wÎg ~ y Zy Æ ðZ±ˆ
314

è÷ $ø ¡ø$ø èô ‘ø†û Ãø Öû ^eô Ýø ^Îø ]* VÝõçûÎø

yÒ »äIyŠ &Æ
Æ VzgLÆy´FÆ aÑ :[!* oßô eø ØøíûÞø V oùô fôß$Ö] Ðôm†ôvûiø oÊô h^³eø ýw23y

314

†ôn–ôß$Ö]

yÒ» ¶Š ° r !*

Zw Ð Vzq àZz [Z± Å \¬ vZ :[!* hô]„øÃø eô gôm„ôÃû j$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw24y
315
315

äô ×# Ö]

yһƘŶŠ

yһƘÅOÆV”gzZ VÂgú :[!* ðô ^³Šøßôù Ö] Øôjû Îø àûÂø oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³³eø ýw25y
ñY HO{z #
Z uÅƱ :[!*

317

yÒ» äZrÃV-{ :[!*

†ôn‰ôŸû* ] Õô^ÓøÊô oÊô h^eø ýw27y

318

yÒ » ¶ŠtÆÆV-{ :[!*

p…ø ^‰øŸû* ] ðô ]‚øÊô oÊô h^eø ýw28y

w'n Æ Ëwâ » Ô¬ Ð ë :[!*

^ßø ×ø fû Îø ‚õuøŸô* Ø% vôiø Ÿø èô Ûønßô Çø Öû ] h^eø ýw29y

co

æùô ‚öÃø Öû ] ô ¡øeô oÊô Üôñô ^ßø Çø Öû ] èô ÛøŠûÎô h^eø ýw30y

m

319

ad

ilib

» 䙄Ôwâ ~ oÆ ÔŠ :[!*

ra
r

y.

yÒ » äƒ:

318

m

316

áô^nø fû ’ùô Ö]æø
Øöjø Ïû mö ojø Úø oùô fô’$ Ö] ‚ùô uø h^eø ýw26y

yÒ»i§Æ„ÅÔwâ :[!*

320

yÒ »zÆVzg ZŠ¸g :[!*

321

yÒ»V”Æ} h˜ :[!*

w

w

w

.m

uh

am

319

321
322

322

ÜöŠøÏû iö Ìønû Òø Üôñô ^ßø Çø Öû ] èô ÛøŠûÎô oÊô h^eø ýw31y
oeø †û Ïö Öû ] pƒô Üô`û ‰ø h^eø ýw32y
Øônû íøÖû ] áô^Ûø`û ‰ö oÊô h^eø ýw33y 

ñY c*
ŠzÐZ ñ M ˆ Æ ì :[!* Øûaø xôjû Ëø Öû ] ‚øÃû eø Ýö ‚øÏû mø p„ôÖ$] o³Êô h^³eø ýw34y
?7
äö Öø Üö`ø Šûmö
áô^nø fû ’ùô Ö]æø ‚ônfôÃø Öû ] Ýô^`ø ‰ô oÊô h^eø ýw35y
»Æ˜Å & Ôwâ ¬ Ð „ :[!* oj# uø ÜôÞô ^Çø ÛøÖû ] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw36y

yÒ»zÆagzZxÝ :[!*

ÜøŠøÏû iö

323

yÒ »Y ZS
nZÆ~&
+
ß :[!*

èô Úø Ÿû* ] ðô ]†ø fû jô ‰û] oÊô h^eø ýw37y

324

yÒ »Æ˜ÅÄÐ V- &
+
ßnq :[!*

oÖø ^fø vöÖû ] ðô ½ûæø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw38y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
324

21

yÒ »Æ˜Åä™ Z]
.Ð a ÃVâ :[!* àønû eø Ðôm†ôËû j$Ö] àô³Âø oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw39y
^aø‚ôÖø æøæø éô ‚øÖô ]çøÖû ]

325

ñ M™ƒy›Z
# ! w :[!*

^Û÷×ô ŠûÚö Ýø ‚ôÎø ]ƒø ô oùô eô†û vøÖû ] oÊô h^eø ýw40y

326

ì ~g (ZÆx â Z bŠ {Š c*
iÐz :[!*

Ýô^Úø Ÿûô] oÖø ô ØøËû ß$Ö] á$ ]* oÊô h^eø ýw41y

ðä ñƒ 3ßgzZ ðåa ñƒ D Y :[!* Äöeö †% Ö] éô ]* ‚ûfø Öû ] oÊô ØøË$ ³ßø ³mö áû]* o³Êô h^³eø ýw42y
326
327

&ö×ö %% Ö] èô Ãø qû†$ Ö] oÊô æø

yÒ» äY c*
Š {Š c*
iÐ î~O 8wâ
yÒ» 䙄ÔÁâ ˆÆâ :[!*

‹ôÛöíöÖû ] ‚øÃû eø ØôËû ß$Ö] oÊô h^eø ýw43y

Æ ÏZ yâ ‚ » kZ }
ó ™OÃË¿ :[!*

äö fö ×ø ‰ø äö ×ø Êø ¡÷njô Îø Øøjø Îø àûÚø h^eø ýw44y

ìn

327

y›~ ¸gzZì {z(wâ Z
+ZiÐz :[!* $ †ö nø Öô Ùø^Îø æø Ùô^Ëø Þû Ÿû* ] èô nø aô]†ø Òø o³Êô h^³eø ýw45y
328

Üû`ôËô nÃô •ø o×ø Âø àønßô Úô ©ûÛöÖû ] p% çôÎø

}Š} ŠÃgz$ceÃ

ra
r

y.

zŠ N*
ß ( Ãx â Z ) ̧ JŠ

¼øníôÛøÖû ]æø

kZgzZ ä™~g ZÎ6,gâ YÆÔwâ :[!* àøÚô èô e$]‚$ Ö] hôçÒö …ö àûÂø oô³`û ß$³Ö] h^³eø ýw47y
yÒ »Æ˜ÅÜ } ÀÐ ~
äö ßû Úô hôçû%$Ö] ‹ôfû Öö æø Üôßø Çû ÛøÖû ]

m

yÒ »Ïz Åä™$ì~ Ôwâ :[!*

éô ‚$ ùô Ö] àøÚô Ùôçû×ö Çö Öû ] oÊô ðø ^qø ^Úø h^eø ýw48y

» ZwÅá Zz ä™$ì~ Ôwâ :[!*

Ùùô ^Çø Öû ] èô eø çÏö Âö oÊô h^eø ýw49y

w
w

331

w

.m

uh

330

am

329

ad

ilib

329

co

m

gzZ ðÎ :0Æ w¸kZÆ aÑ :[!* ½ø^nø íôÖû ] ]æ% ]* Ùø^Îø äö ³Þ$]* ðø ^³qø ^³Úø h^³eø ýw46y

wâ {z Z
# 0Æ á Zz ä™$ì :[!*
331
332

äô eô Ø$ Æø ^Ûøeô ðø ^qø ]ƒø ô Ùùô ^Çø Öû ] oÊô h^eø ýw50y

Çñ Ñ $ì
yÒ» kZ ñY N*
»:B; »ga ~Š ˜ :[!* oÊô p‚ômû Ÿû* ] Äø_ø³Ïû ³iö Ÿø áû]* o³Êô h^³³eø ýw51y
æôˆû Çø Öû ]

~!$
+Æ x » LZ & 0Æ xŠ { :[!* äô ×ô ÛøÃø nû Êô hø^‘ø]* ]ƒø ô ØôÚô ^Ãø Öû ] o³Êô h^³eø ýw52y
332
334

At@¼
yÒ» ä™wJt@»Wæ :[!*

^ò÷nû ø
àønû Òô †ôûÛöÖû ] ^mø ]‚øaø Ùôçfö Îø oÊô : hº^eø ýw53y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

22

Wæë :0Æ w¸Æ aÑ :[!* Ÿø ^³Þ$ô V oùô ³fôß$Ö] Ùôçû³Îø o³³Êô h^³³eø ýw54y
335

àønÒô †ôûÛöÖû ^eô àönÃô jø ŠûÞø

e 7ŠæÐ
f

334

ÜïÃWæÐ [²Z >k
,
:[!* éô †ø mˆôqø àûÚô àønÒô †ôûÛöÖû ] tô]†ø ³ìûô h^³eø ýw55y
b
hô†ø Ãø Öû ]

ÆÅ
W ä3 ~ Và'
,Æ Wæ :[!* àønÒô †ôûÛöÖû ] èô nø Þô  oÊô hô†û % Ö] oÊô h^eø ýw56y
0

336

q Åä3¬Ð 䙄Ôwâ :[!* ÜøŠøÏû iö áû]* Øøfû Îø Ýô^³Ãø ³_$ ³Ö] Øô³Òû ]* h^³³eø ýw57y
337

èö Ûønßô Çø Öû ]

83
¢

336

yÒ»h
etb
Ð ÏX :[!* ŒôçröÛøÖû ] àøÚô èô mø ˆû rôÖû ] „ôìû]* oÊô h^eø ýw58y
Ð s§ Å Vâ ›x Ó y› ÌŠ Z :[!*

338

Üûaö^Þø û ]* àønÛô×ô ŠûÛöÖû ] o×ø Âø †ö nrômö h^eø ýw59y

yÒ» ¶Š { C ™ƒg ZŠ)f
ƘÅä™OÃœ‡ :[!*

Øô‰ö†% Ö] Øôjû Îø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw60y

339

ƘÅOÆ@ç :[!*

‚ôaø^Ãø ÛöÖû ] Øôjû Îø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw61y

co

y.
ra
r

ilib

B™ï6,wâ Æy›ÔŠ Z
# :[!* Ùô^³Úø àûÚô æ% ‚ö³Ãø ³Öû ] ‡ø †ø ³³uû]* ]ƒø ô h^³³eø ýw62y

m

ad

340

m

338

àønÛô×ô ŠûÛöÖû ]
‚ô`û Ãø Öû ^eô àønÒô †ôûÛö×û Öô ðô ^Êø çøÖû ] oÊô h^eø ýw63y

yÒ » ä™ Zg7 Ç Zƒ HÐ Wæ :[!*

343

0Æ*Å aÑ izgÆiu :[!* Ýø çûmø V oùô ³fôß$Ö] xô³×û ³‘ö o³³Êô h^³³eø ýw64y

.m

uh

am

342

w

w

w

èô nø fômû ‚øvöÖû ]

344

344

™ v¸ yÒ » VñÝ Æ Wæ :[!* oÖø ô áøæ†% Ëô mø àønÒô †ôûÛöÖû ] ‚ônfôÂø oÊô h^eø ýw65y
N Y− k0*
ÆV â ›
àønÛô×ô ŠûÛöÖû ]

» äF,
Z6,¬Æ f ç0Ä » îE
Û IZ :[!* ÜôÓûuö o×ø Âø èø ¿ømû †ø Îö Øôaû]* Ùôæûˆö ³Þö h^³eø ýw66y
G

345

yÒ»% ïà aÑÐl :[!*

346

yһƘÅì Z'
,ÃVzŠ% :[!*

347

yÒ » äƒ: ]ó ðÈÆì :[!*

ƒõ ^Ãø Úö àôeû ‚ôÃû ‰ø
èø Ó$ Úø àûÚô ø Voùô fôß$Ö] tô]†ø ìûô oÊô h^eø ýw67y

lô]çøÚû Ÿû* ] gùô ‰ø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw68y
xôjû Ëø Öû ] ‚øÃû eø éø †ø rûaô Ÿø h^eø ýw69y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
347

23

Äö_ôÏø ßû iø Ÿø éø †ø rû`ôÖû ] á$ ô h^eø ýw70y

σ7{]ó :[!*

 Cƒ : ]ó¤
/Z L L :w¸Æ aÑ :[!* éö †ø rû³`ôÖû ] Ÿøçû³Öø V oùô fôß$Ö] Ùôçû³Îø h^³eø ýw71y
348

…ô^’øÞû Ÿû* ] àøÚô ]/ †ø Úû ] kößû ÓöÖø

yÒ» ó ó@*
ƒ òŠ M q
-Z »g »Z Ì~

348

yÒ »Ïz 0Æ#
Ö Ó :[!*

éô …ø ^Úø Ÿûô] oÊô ‚ôm‚ôûj$Ö] oÊô h^eø ýw72y

349

yһƘÅÕ :[!*

Üô×û ¿% Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw73y

Å +Š Ð òŠ M ÉÃ \¬vZ — " :[!* àøm‚ùô Ö] ]„ø³aø ‚ö³mùô ©ø³mö äø ³³×# ³Ö] á$ ô h^³³eø ýw74y
350

yÒ »q
W ~ V¸
Û Æ#
Ö Z kZ :[!*

èô Ú$ Ÿû. ] åô „ôaø Ñô]†ø jô Êû ] oÊô h^eø ýw75y

{ Z_Æ ®
) ) gzZ ä™)
®¤Z Å÷Z :[!*

èô Âø^ÛørøÖû ]æø èô Âø^_$ Ö] Ýôæˆö Öö oÊô h^eø ýw76y

yÒ»g

351

7Ð ë{z c*
VZg Ï6,ëä T :[!* ‹ønû ×ø Êø |ø¡øŠùô Ö] ^ßø nû ×ø Âø ØøÛøuø àûÚø h^³eø ýw77y

yÒ»¤Å÷Œ
Û :[!*

353

yÒ»¤ÅFg FgzZ ÅZ :[!*

y.

352

ra
r

σ~ ÷Œ
Û#
Ö Ó :[!*

m

ad

ilib

352

co

m

351

†ôqô^Ëø Öû ] Øôqö†$ Ö^eô

yÒ» 䙊æ

349

uh

am

x°Æ ä™t · Z6,]!*
~'
,~ xsZ :[!*

^ß$Úô

õmû †ø Îö oÊô éö …ø ^Úø Ÿûô] h^eø ýw78y
õmû †ø Îö Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw79y

…õ^Ëø Æôæø Üø×ø ‰û]* Øô–ûÊø h^eø ýw80y
Ýô¡ø‰ûŸûô] oÊô Ìø×û uô Ÿø h^eø ýw81y

yÒ»i Z

.m

354

w

w

w

~ ÏZ ¸ gzZ xÝ {Š™Š Zi M »x ¸Ë :[!* Üû`ôjô ìû]. àöeû ]æø ÝôçûÏø Öû ] oÖø çû³Úø o³Êô h^³eø ýw82y
Üû`ö ßû Úô
ì 4ZŠ

355

Ë{z´Æ Vî ‡ M 0Æ ¿kZ :[!* äô nÖô ]çøÚø †ônû Æø oÖø ô oÛôjø ßû mø p„ôÖ$] oÊô h^eø ýw83y
355

}™Ús§ÅgzZ
~ yÒÆ|
# z
Û zh
+y

357

ì ãZzx ZwgzZ w' :[!*

358

yÒ »ä™g(ZÃãZz™hgÃVzq` :[!*

ÅçnfÖ] h^jÒýMT
àºnùô eø Ýö ]†ø vøÖû ]æø àºnùô eø Ùö¡øvøÖû ] oÊô h^eø ýw1y

Ôøfö m†ômø Ÿø ^Úø oÖø ô Ôøfö m†ômø ^Úø Åûø h^eø ýw2y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
359

24

yÒ»0ÆŠÎÆqY :[!* èô n$×ô aô^røÖû ] oÊô áø^Òø p„ôÖ$] ^eø †ùô Ö] oÊô h^eø ýw3y

y²Æ ¿á Zz äîgzZ ä3ŠÎ :[!*
yÒ » äƒ

360
360

äô ×ô Òô ©ûÚö æø ^eø †ùô Ö] ØôÒô  oÊô h^eø ýw4y
^eø †ùô Ö] ØôÒû  oÊô ‚ôm‚ôûj$Ö] oÊô h^eø ýw5y

yÒ »Ïz 0ÆáZz ä3ŠÎ :[!*

Å ä™ x » Ð B; LZgzZ ä¾ :[!* å´‚ônø eô Øôqö†$ Ö] ØôÛøÂøæø gôŠûÓøÖû ] oÊô h^eø ýw6y
361

y Ò »¤

361

yÒ»Vz`
@*:[!*

362

yÒ»`
@*
F :[!*

Ñôæû‚ö’$ Ö] †ôqô^j$Ö] oÊô h^eø ýw8y

362

yÒ» „Zpí :[!*

èô vøn’ôß$Ö] oÊô h^eø ýw9y

363

yÒ »Æ˜Å¶ŠðŠ :[!*

ùô Çô Öû ] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw10y

363

0Æ(
Ë Ç :[!*

…ô‚ûÇø Öû ] oÊô h^eø ýw11y

364

yһƘŠ~iz0
+Z {íf :[!*

…ô^Óøjô uûŸô] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw12y

co

m

…ô^r$ j% Ö] oÊô h^eø ýw7y

ad

ilib

yÒ »

365

yÒ» ä™e
$¬g :[!*

m

365

ra
r

y.

ƘŠä™gH7 ~ Vâ › :[!* oÊô †ø Ã$ Šømö áû]* àû³Âø oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw13y
àønÛô×ô ŠûÛöÖû ]
èô uø^ÛøŠ$ Ö] oÊô h^eø ýw14y

uh

am

äƒ: Z]
.ÃáZz äh
+y

gzZá Zz & :[!* ^Îø †$ Ëø jø mø ÜûÖø ^Úø …ô^nø íôÖû ^eô áô^Ãø nùô fø Öû ] oÊô h^eø ýw15y
ì g (Z J
-

.m

366

w

w

w

» s %ZÆ Vß Zz ä™|
# z
Û zh
+y
:[!*
367

» Æ˜Å ä™ ß6,ß Å ð¸ LZ :[!*
367

áô^Ãø mô^fø jø ÛöÖû ] Ìø×ø jø ìû] ]ƒø ô h^eø ýw16y
äô nìô]* Äônû eø o×ø Âø Äönfômø Ÿø h^eø ýw17y

368

yÒ»g (Z~ ßÅxÝ :[!*

éô ‚ø`û Ãö Öû ]æø …ô^nø íôÖû ] oÊô h^eø ýw18y

369

yÒ » > Z^ :[!*

lô¡øË$ vøÛöÖû ] oÊô h^eø ýw19y

370

yһƘŠßÅðŠ :[!*

…ô†ø Çø Öû ] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw20y

7Z ¬ Ð äƒ C
Ù ª é Å V] :[!* oj# uø …ô^Ûø%ôù Ö] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] o³Êô h^³eø ýw21y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
370

25

yһƘÅ&

^`ø uö¡ø‘ø æø‚öfû mø

371

yÒ»î¤~ V] :[!*
"Z'
yÒ» îE
0E
× ßgzZ°õ ß :[!*

èô ßø eø ]ˆø ÛöÖû ]æø èô ×ø Îø ^vøÛöÖû ] oÊô h^eø ýw23y

372

yÒ » c*
²ß :[!*

^mø ]†ø Ãø Öû ] oÊô h^eø ýw24y

371

372

èô vøñô ^røÖû ] oÊô h^eø ýw22y

yһƘÅ&ᬠÐï :[!* Øøfû Îø Ýô^Ãø _$ Ö] Äô³nû eø àû³Âø oô³`û ß$³Ö] h^³eø ýw25y
˜
ô fû Ïø Öû ]

373
374
374

yһƘÅVîÑzŠ~ ßq
-Z :[!* Äõnû eø oÊô àônû ›ø†û ø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw26y

yÒ »áZz & xÝ´ â ïE
Ùº^Úø äö Öø æø ]‚÷fû Âø Åø^eø àûÛønÊô h^eø ýw27y
L 8™ :[!*
yһƘÅîp!5ßgzZ { &
+o ß :[!* éô „øeø ^³ßø ÛöÖû ] àô³Âø oô³³`û ß$³Ö] o³³Êô h^³³eø ýw28y
èô ŠøÚø ¡øÛöÖû ]æø

co

m

yһƘŠßÐgâ Y Ågâ Y :[!* áô]çønø vøÖû ] Äônû eø àûÂø oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw30y
áô]çønø vøÖû ^eô
yÒ»]i YZ Åh
e nŒ
Û gâ Y :[!* šô]†ø Ïû jô ‰û] oÊô èô ’ø³ìû†% ³Ö] o³Êô h^³eø ýw31y

m

ad

376

ilib

ra
r

y.

375

éô ^’øvøÖû ] Äônû eø oÊô h^eø ýw29y

yÒ» > y ß :[!*

375

áô]çønø vøÖû ]
Åôçnö fö Öû ] oÏôù ×ø iø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw32y

yһƘÅYК‡ :[!*

377

yÒ» ä™: ß6,ßÅ ð¸LZ :[!*

378

yһƘÅä37Å È :[!*

gô×û ÓøÖû ] àôÛø$ø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw34y

378

yһƘÅ& [ZÑ :[!*

380

yһƘÅ& ÃY Ñz :[!*

†ôÛûíøÖû ] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw35y

381

yÒ»'
,
æ ß :[!*

381

yÒ» &ÆV-&
+
ß »−zx Z :[!*

382

yÒ»ægzZ q ™ÆÜæ :[!*

w

w

w

.m

uh

am

377

382

äô nìô]* Äônû eø o×ø Âø Äönfômø Ÿø h^eø ýw33y

ðô ŸøçøÖû ] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw36y
†ôe$‚øÛöÖû ] Äônû eø oÊô h^eø ýw37y

ô ŸøæûŸû* ] lô^`ø Ú$ ]. Äônû eø oÊô h^eø ýw38y

^aø‚ùô Úö æø èô ßø m‚ôÛøÖû ] Åô^‘ø oÊô h^eø ýw39y

yÒ »Æ˜Å&B‚ƶá :[!* Ýô^Ãø _$ Ö] Äô³nû eø àû³Âø oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw40y
Øõ%û Ûôeô ¡÷³%ûþ Úô Ÿ$ ô

www.muhammadilibrary.com
gni†i

26

Å &B‚Æ ¶×á$
+Æ × :[!*
yһƘ

384
385

385

Íô†û ’$ Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw41y
èô òø nŠôß$Ö] oÊô Ÿ$ô ^eø …ô Ÿø h^eø ýw42y

ì @*
ƒ~g JŠ Z sÜŠÎ :[!*

» Ág Åh
e ~0
+e á$
+Æ äÎ :[!* àøÚô Ñô…ôçøÖû ] ðô ^–øjô Îû ] oÊô èô ’øìû†% Ö] h^eø ýw43y

gôaø„$ Ö]
àôaû†$ Ö] oÊô h^eø ýw44y

yÒ»‚g :[!*

387

yÒ»x ß :[!*

Ìô×ø Š$ Ö] oÊô h^eø ýw45y

387

yÒ» ä™ ZŠ Z b§hZÃnŒ
Û :[!*

ðô ^–øÏø Öû ] àôŠûuö oÊô h^eø ýw46y

388

yÒ »% Â{Š c*
i :[!*

388

ì Õ*
*™í@*
» " :[!*

áô‡û çøÖû ] oÊô áô^vøqû†% Ö] h^eø ýw47y
ܺ×û ¾ö oùô ßô Çø Öû ] Øö_ûÚø oÊô h^eø ýw48y

389

yÒ » ¶Š úÄ
 Ù :[!*

†ôŠôÃû ÛöÖû ] …ô^¿øÞû ô oÊô h^eø ýw49y

» ¤Åá Zz ¶Š úÄ
 Ù :[!*

]†÷ŠôÃû Úö †ø ¿øÞû ]* àûÛønÊô h^eø ýw50y

co

åö ‚øßû Âô Åö^jø ÛøÖû ] ‚øqôæö ]ƒø ô ‹ô×ô Ëû ÛöÖû ] oÊô ýw51y

m

391

ad

ilib

$ k0*
4›E
0G
Æ Í :[!*
» äY ñ0*
yâ ‚ îE

ra
r

y.

390

m

386

àômû ‚$ Ö] oÊô ‚ôm‚ôûj$Ö] oÊô ðø ^qø ^Úø h^eø ýw52y

yÒ»Ïz 0ÆnŒ
Û :[!*

392

yÒ» { i » i úÅnzH :[!* lø^Úø àûÚø o×ø ³Âø éô ³¡ø’$ ³Ö] o³Êô h^³eø ýw53y

w

w

w

.m

uh

am

391

àºmû ø äô nû ×ø Âøæø

393

yÒ»Ág Å{ i » i úÅgZŠ nŒ
Û :[!*

äô nû ×ø Âø éô ¡ø’$ Ö] oÊô èô ’øìû†% Ö] oÊô h^eø ýw54y

394

ì CY ÅŠæ ÅgZŠ nŒ
Û :[!*

áº^Ãø Úö àöñô ]‚$ Ö] oÊô h^eø ýw55y

394

yÒ » ¶Š™:Zzq ðƒ à g JŠ Q :[!*

éº ]$ ©øÚö èö m$…ô^Ãø Öû ] oÊô h^eø ýw56y

395

yÒ » vÐ $ìgzZ **
™ ZŠ Z $â Z :[!* hô^³ßø jô qû]æø èô Þø ^³Úø Ÿû* ] ðô ]ø ]* o³³Êô h^³³eø ýw57y
èô Þø ^nø íôÖû ]

395

ì)fÆkZq {z ÂñY^ Iq :[!*

äü ×ö %û Úô äô nû ×ø Ãø Êø ^ò÷nû ø †ø ŠøÒø àûÚø h^eø ýw58y

396

yÒ»q ðƒ ~¤
/ :[!*

èô _øÏø ×% Ö] oÊô h^eø ýw59y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

27

397

ƘÅäVZq ðƒ ~¤
/ÅYq :[!*

397

yÒ»q {@ :[!*

tùô ^vøÖû ] èô _øÏø Öö àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw60y
èô Ö$^–$ Ö] oÊô h^eø ýw61y

¿áZzh
e wâ » òŠ M y›™ 3n :[!* Üõ×ô ŠûÚö ðõ †ôÚû ] Ùø^Úø Äø_øjø Îû ] àû³Ûø³nÊô h^³eø ýw62y
äô ßô nÛônø eô

yÒ »

398

yÒ»nKÑ :[!*

èô eø ƒô ^ÓøÖû ] àônÛônø Öû ] oÊô h^eø ýw63y

áZz ä™ï6,}i ª!*
-Z h**:[!*
q

š
ô …û Ÿû* ] àøÚô ]†÷fû ô „øìø]* àûÚø h^eø ýw64y

399

y Ò »¿

400

n Æ ÏZ {z }™Š !*
M }i’¿ :[!*

äö Öø oø`ôÊø è÷ jø nû Úø ^•÷…û ]* ^nø uû]* àûÚø h^eø ýw65y

ì

401

yÒ» ¶Š }i :[!*

403

yÒ »¤ÅäÎ|
# gŠ :[!*

Äôñô ^_øÏø Öû ] oÊô h^eø ýw66y
Œô†û Çø Öû ] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw67y

404

yÒ» ä=
Í }i :[!*

oÛøvôÖû ] oÊô h^eø ýw68y

404

yÒ »Æ˜Å& ã0*:[!*

405

ì^
,Y**
*
*™ IÐ Tq {z :[!*

co

m

402

ad

ilib

ra
r

y.

ðô ^ÛøÖû ] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw69y

m

ð nç Ð 6 IZ ä a Ñ :[!*
yÒ» ä™

406

yһƘÅ{'
,
# ß :[!*

†ø fø nû ìø ØøÚø ^Âø Vo$ fôß$Ö] á$ ô h^eø ýw71y

.m

uh

am

406

äö Ãö ßû Úø Ø% vômø Ÿø p„ôÖ$] oÊô h^eø ýw70y

éô †ø eø ^íøÛöÖû ] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw72y

w

w

w

Å ¶Š 6,ðJ }i n Æ k'
,zŠ :[!* šô…û Ÿû* ] Äônû eø àûÂø oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³³eø ýw73y
407

yһƘ

àônû jø ßø ‰ø

ñZ™}i ~!$
+Æ ~0
+egzZ äÎ :[!* šô…û Ÿû* ] ðô ]†ø Òô oÊô èô ’øìû†% Ö] oÊô h^³eø ýw74y
èô –$ Ëô Öû ]æø gôaø„$ Ö^eô

407

]i YZ ŶŠ6,

408

0Æ} i Z0
+Z :[!*


ô †û íøÖû ] oÊô h^eø ýw75y

409

ƘÅä3ð¾Å ~&
+
ß :[!*

èô Úø Ÿû* ] gôŠûÒø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw76y

409

yһƘŠð¾Åá Zz äÎ ! :[!*

Ýô^r$ vøÖû ] gôŠûÒø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw77y

409

yÒ »Ág Å ð¾Åá Zz äÎ ! :[!* gô³ŠûÒø o³Êô èô ’ø³ìû†% ³Ö] o³³Êô h^³³eø ýw78y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

28

Ýô^r$ vøÖû ]
410

ØôvûËø Öû ] gôŠûÂø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw79y

ì I]`
Z ÅäZz™nqÃgâ Y :[!*

: ~ „ yk 7 Å kZ ™ Ö
@yk :[!* ^`ø ßø Ûø$ø ØûÃø rûmø Üû×ø Êø ]…÷]ø Åø^eø àûÛønÊô h^eø ýw80y
410

0Æ¿á Zz ä™sÜ

^`ø ×ô %û Úô oÊô

411

yÒ»©q ZÆ,. :[!*

411

yÒ»É :[!*

†ôòû fôÖû ] Üôm†ôuø oÊô h^eø ýw81y
èô Ãø Ëû % Ö] oÊô h^eø ýw82y

~ y Ò Æ ]i Y Z

á]„òj‰Ÿ] h^jÒýMU

413

ñY àiŠ &]i YZ :[!*

414

ñY à ù ]i YZ :[!*

'º¡ø³$øþ áô]„øòû jô ‰ûŸô] h^eø ýw1y
áö]„øòû jô ‰ûŸô] Ìønû Òø h^eø ýw2y

k0*
Æ ~ç „ D M ( Ð^) Ã]Zg :[!* äö ×ø aû]* Øöqö†$ Ö] Ñø†ö _ûmø áû]* oô`û ß$Ö] oÊô h^³eø ýw3y
yһƘÅä M

415

yÒ »ä™x ¬Ãxs :[!*

y.
ra
r

m

am

yÒ» ¶Š [Z »xsÃ[ÂIZ :[!* hô^jø ÓôÖû ] Øôaû]* o×F Âø Ýô¡øŠ$ Ö] ôù …ø oÊô h^eø ýw7y

uh

417

Üô×ô ŠûÛöÖû ] o×ø Âø Üô×ô ŠûÛöÖû ] Ðùô uø oÊô h^eø ýw5y

yÒ » ä™xsÃwa »g ZÎ :[!* oô^ÛøÖû ] o×ø Âø gôÒô ]†$ Ö] Üôn×ô Šûiø oÊô h^eø ýw6y

.m

417

Ýô¡øŠ$ Ö] ðô ^øÊû ô oÊô h^eø ýw4y

ad

416

¡÷nû Öø

ilib

» t £6,y›}uzŠ Æ y›q
-Z :[!*

co

m

415

yÒ»ì xsÃV” :[!*

418

yÒ »ä™xsÃVÂgú :[!*

w

w

w

418

áô^nø fû ’ùô Ö] o×F Âø Üôn×ô Šûj$Ö] oÊô h^eø ýw8y
ðô ^Šøßôù Ö] o×ø Âø Üôn×ô Šûj$Ö] oÊô h^eø ýw9y

» kZ ÂñY¹xs( » Ë )ÃòŠ M Z
# :[!* Ýö ¡øŠ$ Ö] Øôqö†$ Ö] o³×ø ³Âø ðø †ô³Îö ]ƒø ô h^³eø ýw10y
419

?}Šù[Z

419

yÒ» ¶Š [Z »xs :[!*

420

yÒ»¤Å¶Š [Z »xs :[!*

% †ö mø Ìønû Òø
Ýô¡øŠ$ Ö] ôù …ø oÊô h^eø ýw11y
åô ôù …ø æø Üôn×ô Šûj$Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw12y

421

yÒ»ì xsÃòŠ Má Zz ä™[%
O :[!* Ùöçfö mø çøaöæø Øôqö†$ Ö] o×ø Âø Üø×ôù ‰ö ]ƒø ô h^eø ýw13y

422

yһƘÅäY k0*
ÆVÂgú :[!* o×ø Âø Ùôçìö‚% Ö] àôÂø oô`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw14y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

29

ðô ^Šøßôù Ö]
422

yÒ » ä7,Ã7
-eZ :[!*

éô ^* rûËø Öû ] éô †ø ¿ûÞø oÊô h^eø ýw15y

423

yÒ»gŠ e Å]gú :[!*

ðô ^Šøßôù Ö] Ùôçmö ƒö oÊô h^eø ýw16y

424

yÒ »Æ˜Åä™C
Ù ª“
M i :[!*

èô ßø mˆùô Ö] …ô^`ø ¾ûô èô nø aô]†ø Òø oÊô h^eø ýw17y

424

yһƘÅäÎÒp‰
Ü zä
3C
Ù !*:[!* ]ƒø ô gô³n_ùô Ö] àôÂø oô³`û ß$³Ö] o³³Êô h^³³eø ýw18y
kûqø†ø ìø

424

èô ×ø ‘ôçûjø ŠûÛöÖû ]æø èô ×ø ‘ô]çøÖû ] oÊô h^eø ýw19y

yÒ» à Zz äZÏgzZ äÎw!*
{ :[!*

Åj
¦B‚Æ ]gúÃ]gúgzZŠ%Ê% :[!* Øôqö†$ Ö] èô Ãø Úø ^ÓøÚö àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^³eø ýw20y
éø ]* †û ÛøÖû ] éô ]* †û ÛøÖû ]æø Øøqö†$ Ö]

yһƘ

426

éº …ø çûÂø „øíôËø Öû ] á$ ]* oÊô h^eø ýw21y

6,àZz ä¯ äz ÜVzŠ%gzZ Vé :[!*
ìÒ

427

ra
r

y.

Xì q N

428

Ýø ^Û$ vøÖû ]

ilib

ñVZ:Ð(ÅkZÃð¸ LZ ðà :[!* àûÚô åö ^ìø]* ÜûÒö ‚ö³uø]* à$ ³Ûø³nÏô ³mö Ÿø h^³eø ýw23y

m

ad

428

co

m

( **
Y) **
ƒ 4ZŠ ~ x × » ]Z f ]gú :[!* éô ]* †û ÛøÖû ] Ùôçìöö àûÂø oô`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw22y

äô Šô×ô rûÚø

430

.m

äô eô Ð% uø]* çø`ö Êø

w

ƘÅá
ˆ ~ V2Zg :[!* oÊô Œôç×ö röÖû ] àôÂø oô³`û ß$³Ö] o³Êô h^³eø ýw25y

w

430

ì » kZ „z Âñ M :Zz

w

429

uh

am

Q ñY JZ Ð ( KZ òŠ M ðÃZ
# :[!* Äøqø…ø Ü$ $ö äô Šô×ô rûÚø àû³Úô Ýø ^³Îø ]ƒø ô h^³eø ýw24y

lô^Îø †ö _% Ö]

0Æpg6,Vî 0*
}uzŠ Vî 0*
-Z :[!* àônû ×ø qû†ùô Ö] p‚ø³uûô Äô³•ûæø o³Êô h^³³eø ýw26y
q
p†ø ìûŸû. ] o×ø Âø

430

,™: ÙÍu™hgÃ}ŠòŠ M zŠ :[!* áøæö áô^³³ßø ³$û ] o³qø^³³ßø ³jø mø Ÿø h^³³³eø ýw27y
^Ûø`ôfôuô^‘ø

430

{g ñ »> :[!*

‹ô×ô rûÛøÖû ] éô …ø ^Ë$ Òø oÊô h^eø ýw28y

431

¾ H Âð
ª ðÃZ
# :[!*

ÙöçÏö mø ^Úø Øöqö†$ Ö] ‹ø_øÂø ]ƒø ô h^eø ýw29y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

30

[Z ÐZ ¾ : vZ:Z ÑZz ®
TZ
# :[!*

äö jû Ûùô ømö Ÿø äø ×# Ö] ‚ôÛøvûmø ÜûÖø ]ƒø ô h^eø ýw30y

zŠ:

432
432

ñY c*
Š [ZiŠ XÃá Zz®
T :[!*

‹ö›ô^Ãø Öû ] köÛ$ ømö ÜûÒø h^eø ýw31y

433

ƘÅpgk
,
¦ :[!*

†ômæô^’øj$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw32y

433

D Y 7º
Û ~ yá Zz Vzk
,
¦ :[!* äô ³nÊô ^j÷nû eø èö Óøñô ¡øÛø³Öû ] Øö³ìö‚û³iø Ÿø h^³eø ýw33y
†ö mæô^’øiø

434

*
*™ ay

6,wÈz IZ :[!*

Ùô^nø Ãô Öû ] o×ø Âø èô Ïø Ëø ß$Ö] oÊô h^eø ýw34y

434

**
ƒg ZÎ »VñŠ M &6,~g ZÎ :[!*

èº $ø ¡ø$ø ^`ø nû ×ø Âø göÒø †û mø èô e$]‚$ Ö] oÊô h^eø ýw35y

435

ì »á
ˆ Ð M ´ â » ~g ZÎ :[!* Ð% uø]* èô e$]‚$ Ö] gö³uô^³³‘ø o³³Êô h^³³eø ýw36y
^aø…ô‚û’øeô

yÒ »äƒy-q
-Z6,.
$zZC
Ù :[!* †õnÃô eø Øùô Òö éô æø…û ƒô o×ø Âø á$ ]* ðø ^qø ^Úø h^³eø ýw37y

co

m

436

ra
r

y.

yһƘÅä¯ Ï™Ã~g ZÎ :[!* h% ]æø‚$ Ö] „øíøj$iö áû]* àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw38y

ilib

436

^Þ÷^_ønû ø
o$ ‰ô]†ø Òø

ì Z•»[Z±^ :[!*

hô]„øÃø Öû ] àøÚô èº Ãø _ûÎô †ö Ëø Š$ Ö] h^eø ýw39y

437

ñY ¹ Hñƒ D™ q ZŠß ZÃË :[!*

438

ñ M :ZzÐ^Z
# gzZ ¬Š Å^ :[!*

¡÷qö…ø Åø$ æø ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw40y

439

ñY ¹ Hñƒ D F,
ZgzZ _m
:[!* ½ôçûfö `ö Öû ]æø ô çÃö ’% Ö] ‚øßû Âô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw42y

Ýø ‚ôÎø ]ƒø ôæø †ø Êø ^‰ø ]ƒø ô ðô ^Âø‚% Ö] oÊô h^eø ýw41y

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

437

439

ƘŠp :[!*

Œô†ø røÖû ] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw43y

440

ƘÅÒ6,Vzgâ Y :[!*

hùô ]æø‚$ Ö] àôÃû Öø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw44y

440

ì^
,Y**
^%Æxø»]gú :[!* ^`ø Ãø Úø æø Ÿ$ô éö ]* †û ³Ûø³Öû ] †û ³Êô ^³Šøiö Ÿø h^³eø ýw45y
ݺ †ø vûÚø

441

ì y-ÑZz ä™^ñ Z :[!*

áº^_ønû ø †ôËø Š$ Ö] oÊô ‚øuô]çøÖû ] á$ ô h^eø ýw46y

441

ce I Hñƒ D F,
Z(Ë :[!*

Ÿ÷ˆôßû Úø Ùøˆø Þø ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw47y

442

yÒ »"7,«gzŠ™F,
Z(Ë :[!*

Ÿ÷ˆôßû Úø Ùøˆø Þø ]ƒø ô àônû jø Ãø Òû †$ Ö] oÊô h^eø ýw48y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

31

442

ñY ¹ H6,3ZzÐ^ :[!*

†ôËø Š$ Ö] àøÚô ØøËø Îø ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw49y

443

¬Š ÅäÎ :[*
!

Ýôçûß$Ö] ‚øßû Âô ðô ^Âø‚% Ö] h^eø ýw50y

444

*
*™ ĉ
Ü z äÎ :[!*

445

¾ H ÂÐYÐ’ :[!*

Ýôçûß$Ö] ‚øßû Âô xônfôŠûj$Ö] oÊô h^eø ýw51y

446

’ e I H‰
Ü zÆð :[!*

446

’ e I H‰
Ü z Û Z À * :[!*

447

äô Úô çûÞø àûÚô äø fø jø Þû ] ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw52y
xøfø ‘û]* ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw53y
]÷‚mû ‚ôqø ^e÷ çû$ø ‹øfôÖø ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw54y

¬Š Åå
3gzZ äƒ 4ZŠ ~K :[!* ]ƒø ôæø ‚ørôŠûÛøÖû ] Øøìøø ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw55y
tø†ø ìø

448
449

ÑøçŠ% Ö] Øøìøø ]ƒø ô ÙöçÏö mø ^Úø h^eø ýw56y

¬Š Åäƒ 4ZŠ~g Zi !*:[!*

´g: R1´gx **
6,x **
ÆaÑ :[!* ]çûß$Óøiø Ÿøæø o³Ûô³‰û^³eô ]çû³Û$ ³Šøiø h^³eø ýw57y
ojô nø ßû Óöeô

? {z(x **
Рyà :[!*

450

*
*™spx **:[!*

ad

m

am

.m

w

w

ƘÅì ó xó ™ L ÃL gùZ :[!*

w

452
452

ðô ^Ûø‰ûŸû* ] àøÚô g% vøjø Šûmö ^Úø h^eø ýw59y
ðô ^Ûø‰ûŸû* ] àøÚô åö †ø Óûmö ^Úø h^eø ýw60y
ðô ^Ûø‰ûŸû* ] †ônnôÇû iø oÊô h^eø ýw61y

ƘÅì ó;e ä V#gzZ ävZ :[!* ðø ^ø ^Úø ÙøçÏö mø áû]* àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^³eø ýw62y

uh

451

m

450

co

? ïx **
Рyà :[!*

y.

450

ðô ^Ûø‰ûŸû* ] àôŠûuö oÊô h^eø ýw58y

ra
r

0ÆVñ**
iZ :[!*

ilib

449

ạøÊö ðø ^øæø äö ×# Ö]
Ýö †û ÓøÖû ] gôßø Ãô ×û Öô Ùö^Ïø mö Ÿø h^eø ýw63y

|ô]ˆø ÛöÖû ] oÊô h^eø ýw64y
^Ñn Æ ä´ ÃVÍß ¿{z :[!* äô eô Ôøvô–ûnö Öô hö„ôÓûmø p„ôÖ$] o³Êô h^³eø ýw65y

*
*™t Zè :[!*

453

ì m1

453

IÄ :[!*

454 

Dƒq{Z
+Ãĉ :[!*

455

**
Y½»ù Æ¿Ë :[!*

Ýø çûÏø Öû ]
†ôÃû ùô Ö] oÊô hº^e ýw66y
è÷ ÛøÓûuô †ôÃû ùô Ö] àøÚô á$ ô oÊô h^eø ýw67y
ÜûÒö ‚ôuø]* Íöçûqø ðø Øôjø Ûûmø áûŸø* h^eø ýw68y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

32

0Æ( kF,
ÔàŠ 3g )ò3,

Ñ^ΆÖ] h^jÒýNL

}™{Š Zg Z » ð>vZB‚Æ ¿T :[!* oÊô äö `û Ïôù Ëø mö ]†÷nû ìø äô eô äö ×# Ö] û †ô³mö àû³Úø h^³eø ýw1y
456

ì êŠ} Š™Å+ ŠÐZ

àôm‚ùô Ö]
Éô]†ø Ëø Öû ]æø èô v$ ’ùô Ö] oÊô h^eø ýw2y
ÄôÛûŠ$ Ö] ÀôËû uô oÊô h^eø ýw3y

0ƺ
) Z
Û z¡ :[!*

457

*
*™«™Åy» :[!*

458

*
*™«™Åy!*
i :[!*

460

0Æg lñ{ :[!*

áô^Šø×ôù Ö] ÀôËû uô oÊô h^eø ý w4y
kôÛû’$ Ö] oÊô h^eø ýw5y

461

0ÆÕ :[!*

èô fø nÇô Öû ] oÊô h^eø ýw6y

462

0Æ^Ñ :[!*

hô„ôÓøÖû ] oÊô h^eø ýw7y

463

*
*™«™ÅB; :[!*

‚ônø Öû ] ÀôËû uô oÊô h^eø ýw8y

464

**
3q {À 0*:[!*

464 

°»,q XÅ *Š :[!*

gônùô _$ Ö] ØôÒû ]* oÊô h^eø ýw9y

465

**
YJZ »VÍß( :[!*

465

*
*™«™Å} izg :[!*

Ýôçû’$ Ö] o×ø Âø èô ¿øÊø ^vøÛöÖû ] oÊô h^eø ýw12y

466

*
*™«™Åi ú :[!*

éô ¡ø’$ Ö] o×ø Âø èô ¿øÊø ^vøÛöÖû ] oÊô h^eø ýw13y

466

−7,z :[!*

Øônû ×$ Ö] Ýô^nø Îô oÊô h^eø ýw14y

*
*™Ô„ :[!*

…ô^Ëø Çû jô ‰ûŸô] oÊô h^eø ýw15y

co
y.
ra
r

ilib

ad

m

am

uh
.m
w

^nø Þû ‚% Ö] àøÚô oËô Óûmø ^Úø h^eø ýw10y

àønvôÖô ^’$ Ö] hô^aøƒø oÊô h^eø ýw11y

468

w

w

467

m

457

**
g eÐ \¬vZ :[!*

äô ×# Ö] pçøÏû iø oÊô h^eø ýw16y

469

0ÆVƒk
HLg :[!*

lô]†ø Ï$ vøÛöÖû ] oÊô h^eø ýw17y

469

0Æ/Â :[!*

èô eø çûj$Ö] oÊô h^eø ýw18y

@*
ƒ lp ¹ Ð/ÂÅ VzÈ LZ vZ :[!*

‚ôfû Ãø Öû ] èô eø çûjø eô |ö†ø Êû ]* äö ×$ Öø h^eø ýw19y

470

ì

470

yxgŠÆ]ñgzZyZ :[!*

ØôqøŸû* ]æø ØôÚø Ÿû* ] oÊô h^eø ýw20y

471

wÅV-ƒÆÈzŠ :[!*

áô^Ãø ñô ^qø áô^fø ñû ƒô ^Úø h^eø ýw21y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
472
473
473

474

33

´góŒÐvZ :[!*
äô ×# Ö^eô àùô ¿$ Ö] àôŠûuö oÊô h^eø ýw22y
‚Å —ànû eô†ø ÎûŸø û] Ôøiø†ø nû ôÂø …û „ôÞû]øæ™ :[!* —ànû eô†ø Îû Ÿûø] Ôøiø †ø nû ôÂø …û „ôÞû ]øæø™ †nŠËiýw23y
äö ×ö ÛøÂø ÜûÒö ‚øuø]* orôßû mö Ÿø h^eø ýw24y
Ç} Š: ]¿»kZþ :[!*
@*
ƒ X¶‚ q
-Z » kZB‚Æ q
-ZC
Ù :[!* äö ßö m†ôÎø äö Ãø Úø æø Ÿ$ô ‚ºuø]* ÜûÓößû ³Úô ^³Úø h^³eø ýw25y
ì
àùô rôÖû ] àøÚô

475

Vƒ }Y~ƒ … Y {z ?¤
/Z :[!*

Üö×ø Âû]* ^Úø áøçÛö×ø Ãû iø çûÖø h^eø ýw26y

475

**
ƒ?f » *Š q
-Š 4,
ÆvZ :[!*

476

? aZ wqZРyà :[!*

äô ×# Ö] o×ø Âø ^nø Þû ‚% Ö] áô]çøaø oÊô h^eø ýw27y
Øö–øÊû ]* Ùô^ÛøÂûŸû* ] p% ]* h^eø ýw28y

I „z nÆð¸ LZì {z ðñ :[!* g$ vômö oj# uø ÜûÒö ‚öuø]* àö³Úô ©û³mö Ÿø h^³eø ýw29y
477

äô ŠôËû ßø Öô g% vômö ^Úø äô nìôŸô*

ì @*
™In LZ }™
?ì 4ðñ‚yà :[!*

†º nû ìø àønßô Úô ©ûÛöÖû ] p% ]* h^eø ýw30y

478

¤ÅVÍß ~y
MÆ#
Ö Z kZ :[!*

èô Ú$ Ÿû. ] åô „ôaø †ôìô Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw31y

co

ra
r

y.

áô†û Ïö Öû ] ‚ôaö^Ãø iø oÊô h^eø ýw32y
~L L:¾ V- {zì 7ëÑÆË :[!* †º nû ìø ^Þø]* ÙøçÏö mø áû]* ‚õuøŸô* oÇô fø ßû mø Ÿø h^eø ýw33y

**
™«™Åy M Œ
Û :[!*

ad

ilib

480

m

478

oj$Úø àôeû ‹øÞö çmö àûÚô

ó Xó Vƒ4Ð ä0÷-

481

ìZ
# Zz‘œ6,y›C
Ù :[!*

èº Îø ‚ø‘ø Üõ×ô ŠûÚö Øùô Òö o×ø Âø h^eø ýw34y

B‚Æ kZ ÐZvZ ì @*
™ ~g » c*
g :[!*

äô eô äö ×# Ö] oñø ]…ø oñø ]…ø àûÚø h^eø ýw35y

.m

uh

am

m

480

Ç}™ ZÎg

w
w
w

481
482

ì b§Å kwVÅy› :[!*

482

ì k!u *Š :[!*

Åô…û ˆ$ Ö] Øô%ø ÛøÒø àôÚô ©ûÛöÖû ] Øö%ø Úø h^eø ýw36y
éº çø×û uö éº †ø –ôìø ^nø Þû ‚% Ö] h^eø ýw37y

483

ì I**
ÃvZ *
*™'!*
{Š c*
i :[!*

Ùø^Îø æø ØønÎô ÜûÓöÖø åø †ôÒø äø ×# Ö] á$ ô h^eø ýw38y

484

0ÆVî Z§{ Ze :[!*

àøn×ôù –ôÛöÖû ] èô Û$ ñô Ÿû* ] oÊô h^eø ýw39y

484

x¤c*
ƒx ª{ Zpz™Šæ Å ð¸LZ :[!*

^Ú÷ ç×ö ¿ûÚø æû]* ^Û÷Öô ^¾ø Õø^ìø]* †û ’öÞû ] h^eø ýw40y

485

ì „Zpí+Š :[!*

èö vøn’ôß$Ö] àöm‚ùô Ö] h^eø ýw41y

485

ðƒÐ Y *
!¾Y Z’Z ÅxsZ :[!*

^f÷m†ôÆø ]* ‚øeø Ýö ¡ø‰ûŸûô] h^eø ýw42y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

34

486

**
™I Ã]‡5ÐvZ :[!*

äô ×# Ö] ðô ^Ïø Öô gùô uö oÊô h^eø ýw43y

487

*
*™›nÆvZ :[!*

äô ×# Ö] oÊô àøneùô ^vøjø ÛöÖû ] oÊô h^eø ýw44y

487

}™: ÕÅ]ñðÃÐ ~ ? :[!*

løçûÛøÖû ] ÜûÒö ‚öuø]* oß$Ûøjø mø Ÿø h^eø ýw45y

gzZ ~L L0Æ w¸kZ Æ aÑ :[!* ^Þø ]* kö%û Ãô ³eö V oùô fôß$Ö] ÙôçûÎø o³Êô h^³eø ýw46y
àônû iø ^`ø Òø èö Âø^Š$ Ö]æø


d
Ûd

Û b§ÅVèZ zŠ yZ #
Ö ª
ó ó

488
488

ó Xó ƒ#
Ö Z ~y
M ? L Lw¸» aÑ :[!* †ö ìô Üû³jö Þû ]* V oùô fôß$Ö] Ùôçû³Îø o³Êô h^³eø ýw47y
ÜôÚø Ÿû. ]
…õ‚ûeø Øôaû]* Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw48y

ó óðƒ ~g !*
z$
ª
+Å}g *V#V#L L :[!* ]„øÒø ðô çûßø eô ^Þø †û _ôÚö ÙøçÏö mø áû]* oô`û ß$Ö] h^³eø ýw49y
]„øÒø æø
ì qNI

490

Ïz 0Æá Zz ä™æ$
á p :[!*

^`ø Öô ^%ø Úû ]* †ôûÃø eô èö ßø ŠøvøÖû ] h^eø ýw50y

m

ì [Z N{ k
HkŠ » n :[!*

co

490

àônû `ø qûçøÖû ] pƒô oÊô ØønÎô ^Úø h^eø ýw51y

y.

489

¤Åg$
+IZ :[!*

ra
r

489

ó™
ó ØgÐZƒ ¹ Z'
,c*
ÅÒä ~

m

491

ad

ilib

&ÞZ L L:0Æw¸kZÆaÑ :[!* Øõqö…ø ^Ûø³m% ]* V oùô fôß$Ö] ÙôçûÎø o³Êô h^³eø ýw52y
äö jö fû fø ‰ø æû]* äö jö ßû Ãø Öø

uh

am

/Z L L0Æ w¸ kZ Æ a Ñ :[!* Øø%û Úô oÖô á$ ]* çûÖø Voùô fôß$Ö] ÙôçûÎø oÊô h^eø ýw53y
¤
¼ ~ ƒ **
Î A h N uZ n }÷

.m

^f÷aøƒø ‚õuö].

w

w

ó ó@*
™7IbŠ hgÌ

w

491
492

wdZá Zz ä™uh :[!*

lô^Ïø eôçÛöÖû ] oÊô h^eø ýw54y

492

ì @*
ƒÐ lÆc izŠg g :[!*

493

ì {g ñ ( » { k
H) ~g F :[!*

Üøß$`ø qø xônû Êø àûÚô oÛ$ vöÖû ] h^eø ýw55y

494

Z »!% :[!*
`

495

¤Å"7,ŠzgŠ6,aÑ :[!*

496

0ÆVñ**
ÆaÑ :[!*

496

0Æä3x Zw :[!*

éº …ø ^Ë$ Òø š
ö †ø ÛøÖû ] h^eø ýw56y

Üøß$`ø qø xônû Êø àûÚô oÛ$ vöÖû ] h^eø ýw57y

Voùô fôß$Ö] o×ø Âø éô ¡ø’
$ Ö] Øô–ûÊø

oÊô h^eø ýw58y

Voùô fôß$Ö] ðô ^Ûø‰û]* oÊô

h^eø ýw59y

kôvûŠ% Ö] ØôÒû ]* oÊô h^eø ýw60y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
497

497

35

ðõ oûø Øùô Òö oÊô †ö qø©ûmö àôÚô ©ûÛöÖû ] h^eø ýw61y

ì`
Z~x »C
Ù nÆðñ :[!*

ñƒ}½Ð wâ k0*
ÆxŠ M 0Z¤
/Z :[!* àûÚô áô^mø ô ]æø Ýø ø  àôeû Ÿô áø^³Òø çû³Öø h^³eø ýw62y
‰‰‰‰‰‰‰‰‰ÂVƒyZyzŠ
Ùõ^Úø

498

ƘÅì÷z :[!*


ô ’øÏø Öû ] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw63y

499

]i YZ Åä™÷z :[!*

èô ’øìû†% Ö] oÊô h^eø ýw64y

500

ì ¸ b§Åyp~ y¨
KZ y- :[!* Ýø ø  àô³eû ] àô³Úô pû†ô³rû³mø áø^³³_ø³³nû $ Ö] ýw65y
Ýô‚$ Ö] p†ø rûÛøÒø
ð÷ ¡øeø Œô^ß$Ö] ‚ùô ø]* oÊô h^eø ýw66y

2 ~ öâ i M {Š c*
i Ð ~ VÍß :[!*
500

yÒ»¿á Zz äƒ

501

î J (,
:Ðu= :yâ 
Û » aÑ :[!*

oûÞô æû†ö _ûiö Ÿø Voùô fôß$Ö] ÙôçûÎø oÊô h^eø ýw67y

502 

{ ÎÆØg ÅvZ G :[!*

502

yÒ»¿áZz ä™{Š Zg Z » n :[!*

èõ Ûøuû…ø èø ñø ^Úô äô ×$ Öô á$ ô h^eø ýw68y

m
co
y.

g
$ uø]* àûÚø ÄøÚø ðö †û ÛøÖû ] h^eø ýw70y

ad

ilib

ì @*

503

ra
r

›B‚Æ T ǃB‚Æ ÏZ òŠ M :[!*

èõ ßø Šøvøeô Ü$ aø àûÚø h^eø ýw69y

m

Æ \¬vZ Z
# òŠ M yÒ » q kZ :[!* oFÖ^Ãø iø äô ×# Ö] oÖø ô ‚öfû Ãø Öû ] hø†$ Ïø iø ]ƒø ô h^eø ýw71y

am

ñYƒ d

Û

uh

503

0Æ{ k
HgzZ n :[!*

Üô$û Ÿûô]æø †ùô fôÖû ] oÊô h^eø ýw72y

505

yÒ»t ÜZiZ :[!*

Ðô×ö íöÖû ] àôŠûuö oÊô h^eø ýw73y

506

yÒ» ä M 7Ð ò3,:[!*

506

yÒ» ä™ñ6,äƒ »Ã :[!*

ÐôÊû †ùô Ö] oÊô h^eø ýw74y
†ø fø ’øÊø åº †ö ’øeø gøaøƒø àûÛønÊô h^eø ýw75y

507

yÒ» ä™s »Z~ Îg :[!*

èô n$Âô†$ Ö] àønû eø Ùô‚ûÃø Öû ] oÊô h^eø ýw76y 

gB‚Æ ®
) ) gzZ )
®¤Z Å÷Z :[!*

èô Âø^ÛørøÖû ] Ýôæˆö Öö æø èô Âø^_$ Ö] oÊô h^eø ýw77y

w

w

w

.m

504

507
508

yÒ »
yÒ » äYê Ygß :[!*

…ôç’% Ö] îôËû Þø oÊô h^eø ýw78y

» wz4,
Æ \¬„g gzZ ª
q Å #
Ö ª :[!* hùô †$ Ö] Ùôæˆö Þö æø èô Âø^Š$ Ö] áô^+ ø oÊô h^³eø ýw79y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

36

oÖø ^Ãø iø

509
510

yÒ»Ú ŠÃ\¬vZ :[!*

oFÖ^Ãø iø äô ×$ Ö] oÖø ô †ô¿øß$Ö] h^eø ýw80y

510

yÒ»yZy :[!*

†ôûvøÖû ] èô Ëø ‘ô oÊô h^eø ýw81y

» ä™ {>Æ Ýñ yŠ Æ #
Ö ª :[!* Ýø çûmø àønßô Úô ©ûÛö³Öû ] ô ç³rö³‰ö o³Êô h^³³eø ýw82y
èô Úø ^nø Ïô Öû ]

511

512

yÒ »®
) Ë :[!*

èô Âø^Ëø $ Ö] oÊô h^eø ýw83y

513

ì ¬Š ( w=) q
-Z nÆÑC
Ù G :[!*

é÷ çøÂûø oùõ fôÞø Øùô ÓöÖô á$ ô h^eø ýw84y

( [ˆ%) òŠ M g ZD
Ù ,Æ #
Ö Z ~÷ :[!* àûÚô ^Ë÷ Öû ]* áøçÃö fû ‰ø èø ß$røÖû ] Øöìö‚û³mø h^³eø ýw85y
514

hõ^Šøuô †ônû Çø eô ojô Ú$ ].

yÒ»ÐN Yƒ4ZŠ~ ¼
A
~÷L L :0Æ w¸kZ Æ aÑ :[!* èø ß$røÖû ] Øöìö‚ûmø
,Ð ®
) Ë Å òŠ M q
-Z Æ #
Ö Z

oÊô h^eø ýw86y

^Ë÷ Öû ]* áøçÃö fû ‰ø ojô Ú$ ]. àûÚô Øõqö…ø èô Âø^Ëø øeô

m

Ð N Y~ ¼
A òŠ MgZD
Ù

co

514

V oùô fôß$Ö] ÙôçûÎø

ilib

‚Å lö]çøÛøŠ$ Ö]æø

ad

515

ra
r

y.

š
ö …û Ÿû* ] Ùö‚$ ³³fø iö Ýø çû³³³mø :[ !* Ùö‚$ fø iö Ýø çûmø oÖø ^Ãø ³iø äô ³³×# ³Ö] Ùôçû³Îø h^³eø ýw87y
ô …û Ÿû* ] †ø ³³nû Æø š
lö]çøÛøŠ$ Ö]æø š
ö …û Ÿû* ]
ô …û Ÿû* ] †ø nû Æø š

yÒ » 䃊g Zz6,v M :[!*

…ô^ß$Ö] ô æ…ö æö oÊô h^eø ýw88y

516

yÒ» ä™ %fÃ]ñ :[!*

517

yÒ» äZg eÐ c izŠ :[!*

lôçûÛøÖû ] xôeû ƒø oÊô h^eø ýw89y

.m

uh

am

m

516

…ô^ß$Ö] †ôm„ôvûiø oÊô h^eø ýw90y

w

w

w

%~ Z
# :¹ä T0Æ¿kZ :[!* oÞô çÎö †ôuû^* Êø k% Úö ]ƒø ô Ùø^Îø àûÛø³nÊô h^³eø ýw91y
ÜZ e °= ÂVƒ Y
…ô^ß$Ö^eô

517

»]gúà Zz äY~ c izŠÐzz Å© :[!*
518

éõ †$ aô oÊô …ø ^ß$Ö] éº ]* †ø Úû ] kô×ø ìøø h^eø ýw92y

519

yÒ » äƒ[Z±h
+”à c izŠ IZ :[!*

…ô^ß$Ö] Øôaû]* hô]„øÂø éô ‚$ ô oÊô h^eø ýw93y

519

yÒ»V-Š Zz Å c izŠ :[!*

Üøß$`ø qø èô mø ô æû]* oÊô h^eø ýw94y

c izŠ Ð Øg KZ vZ Î vß {z :[!* ä´jô Ûøuû†ø eô …ô^ß$Ö] àøÚô äö ×# Ö] tö†ôíûmö ^Úø h^eø ýw95y
519

Ç}Š™Š Zi MÐ

www.muhammadilibrary.com
gni†i

37

520

yÒ »Vzi ZzgŠÆ¼
A :[!*

520

ǃ: ` ZgzZ Çìg lpå ¿M :[!*

èô ß$røÖû ] hô]çøeû ]* oÊô h^eø ýw96y
Œö©öfû mø Ÿø èø ß$røÖû ] Øûìö‚ûmø àûÚø h^eø ýw97y

äƒ4Ð *Š x Ó(½ ZhÃ~ ¼
A :[!* †º nû ìø èô ß$røÖû ] oÊô ½õçû‰ø Äö•ôçûÛø³Öø h^³eø ýw98y
^`ø nÊô ^Úø æø ^nø Þû ‚% Ö] àøÚô

yÒ »

521
522

yÒ »]g qż
A :[!*

èô ß$røÖû ] ðô ^ßø eô oÊô h^eø ýw99y

523

yÒ» kzŠÁZ ¼
A :[!*

Œôæûø †û Ëô Öû ] lô^ß$qø oÊô h^eø ýw100y

» {z¤
/áZz äƒ 4ZŠ ¬ ~ ¼
A :[!* èø ß$røÖû ] áøç×ö ìö‚ûmø éõ †ø Úû ‡ö Ùôæ$ ]* oÊô h^eø ýw101y

523
524

¾ Ð V‚‰
Ü z ƼZŠ ~ ¼
A :[!* ]ƒø ô èô ß$røÖû ] ØôaûŸô* Ùö^³³Ïø ³mö ^³³Úø h^³³eø ýw102y
^aøç×ö ìøø

yÒ»]ÜáZz äY
524

^`ø ÛônÃô Þø æø èô ß$røÖû ] Øôaû]* oûÊô h^eø ýw103y

yÒ »VzÅkZgzZ ¼
A IZ :[!*

co

m

ðƒ Åg »aÆVzÈ ( LZ ÅvZ :[!* àønvôÖô ^’$ Ö] åô ô ^fø Ãô Öô äö ×# Ö] ‚$ Âø]* ^Úø h^eø ýw104y

ra
r

y.

yÒ »Y âZ

525

yÒ » MÆû% ÌŠ Z :[!*

526

yÒ» ä{ Ñ!*
Ƽ
A :[!*

èô ß$røÖû ] Íô†ø Æö oÊô h^eø ýw106y

527

yÒ»Vzgjà Zz V\ M ~(,:[!*

àônÃô Öû ] …ôçvöÖû ] èô Ëø ‘ô oÊô h^eø ýw107y

527

yÒ»V¤Æ¼
A :[!*

èô ß$røÖû ] Ýô^nø ìô oÊô h^eø ýw108y

528

yÒ»Š ÑzZ ÅV‚ :[!*

èô ß$røÖû ] Øôaû]* ‚ôÖø æø oÊô h^eø ýw109y

528

yÒ»V$ÅV‚ :[!*

èô ß$røÖû ] Øôaû]* ÍôçËö ‘ö oÊô h^eø ýw110y

528

yÒ »Vz1ż
A :[!*

èô ß$røÖû ] …ô^`ø Þû ]* oÊô h^eø ýw111y

529

yÒ» W,
Ãnj :[!*

†ô$ø çûÓøÖû ] oÊô h^eø ýw112y

529

yÒ »V½gŠÆ¼
A :[!*

èô ß$røÖû ] …ô^røû]* oÊô h^eø ýw113y

530

yÒ» >Û :[!*

éô çørûÃø Öû ] oÊô h^eø ýw114y

530

yÒ»g Zi !*
Ƽ
A :[!*

èô ß$røÖû ] Ñôç‰ö oÊô h^eø ýw115y

531

ì ðƒ ~ yÐ Vç¼
A :[!*

åô …ô^ÓøÛøÖû ^eô èö ß$røÖû ] kôË$ uö h^eø ýw116y

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

ilib

525

Ÿ÷ˆôßû Úø èô ß$røÖû ] Øôaû]* oÞø û ]* oÊô h^eø ýw105y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

38

4ZŠ ~ ¼
A ¬ Ð Vz÷Z » Y *
!¾ :[!* Øøfû Îø èø ß$røÖû ] ðô ]†ø Ïø Ëö Öû ] Ùôçìöö oÊô h^³eø ýw117y
532

ðô ^nø ßô ÆûŸû* ]

yÒ » äƒ

531

Üøß$`ø qø ‹ôËø Þø oÊô h^eø ýw118y

yÒ»h
e ÷‚ » c izŠ :[!*

ãZ v M ~g v : w¸Æ a Ñ :[!* åô „ôaø ÜûÒö …ö ^Þø V oùô fôß$Ö] ÙôçûÎø oÊô h^³eø ýw119y
533
533

533

^ñ÷ˆû qö ]„øÒø àûÚô 𺠈û qö

yÒ » » kZìzq
-Z »V”

^e÷ ]„øÂø …ô^ß$Ö] Øôaû]* áôçøaû]* oÊô h^eø ýw120y

yÒ»qizŠá Zz [Z±¯ :[!*

Ì{Š c*
i gzZ ¼ H L Lyâ 
Û Æ \¬vZ :[!* —‚mˆôÚø àûÚô Øûaø ™VoÖø ^Ãø iø äô Öô çûÎø h^eø ýw121y
yÒ » ó ó
~ yÒÆ_Z÷D

m

äô neô]* †ônû Æø oÖø ô oÂø$ ] àûÚø h^eø ýw2y

y.

co

yÒ»¿á Zz ä™

yÒ »+ −ZzgzZ ~çgzZ +−ZzgzZC
Ù Ø :[!* àômû çøeø ]* æø éõ ]* †ø Úû ]æø àômû çøeø ]* æø tõæû‡ø oÊô h^eø ýw3y
yÒ»ÇgzZ e :[!*

m

545

Ús§ÅgzZ Ë{z´Æ \!*
LZ :[!*

ra
r

540

˜
ô ñô ]†ø Ëø Öû ] Üôn×ô Ãû iø oÊô h^eø ýw1y

ilib

538

yÒ»IV
$Zgz b) :[!*

ad

535

˜ñ]†ËÖ] h^jÒýNM

am

-Ñ ~ V
q
$Zgz à Vzg ZŠ ¸g ƒ
 :[!*

kõìû]. æø èõ ßû eô oÊô h^eø ýw4y
èô Òø †ø ûÛöÖû ] oÊô h^eø ýw5y

uh

yÒ» äZI

.m

547

w

w

Ð ~ X 0Æ VǸ Š Zi R zŠ :[!* tºæû‡ø ^³Ûøaö‚öuø]* Üùõ Âø oû³ßø ³eû ] o³Êô h^³³eø ýw6y
550

ƒ ð¸°ìZ ZuzŠgzZìC
Ù Øq
-Z

w

548

Ýùõ Ÿô. ïº]* †ö ìøŸû?]æø

yÒ»ÇÇgzZ C7 óe :[!* hõŸô* kõìû]. æø àõeû ] èô ßø eû ]æø kõßû eô oÊô h^³eø ýw7y
Ýùõ ]. æø

551

yÒ »VÂ7 gzZ VœóV“ óVǸ :[!* ‚ôÖø çøÖû ]æø lô]çøìøŸû* ]æø éô çøìûŸûô] o³Êô h^³eø ýw8y
‚ôÖø çøÖû ] ‚ôÖø æøæø

554

yÒ»[ÂIZgzZ VñÝ :[!*

hô^jø ÓôÖû ] Øôaû]* æø àønÒô ç×ö ÛûÛøÖû ] oÊô h^eø ýw9y

555

yÒ»V
$Zgz Å ZŠ ZŠ :[!*

‚ùô røÖû ] h^eø ýw10y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

39

556

yÒ»w¸Æ–1Z **
±0ÆZŠ ZŠ :[!*

‚ùô røÖû ] oÊô †õÓûeø oeô]* ÙôçûÎø h^eø ýw11y

559

yÒ»w¸Æb/**
±0ÆZŠ ZŠ :[!*

‚ùô røÖû ] oÊô †ø ÛøÂö ÙôçûÎø oÊô h^eø ýw12y

560

yÒ »w¸ÆbZ**
±0ÆZŠ ZŠ :[!*

‚ùô røÖû ] oÊô oùõ ×ô Âø ÙôçûÎø h^eø ýw13y

Æ w¸Æbk„0Z 0Æ ZŠ ZŠ :[!*

‚ùô røÖû ] oÊô Œõ^f$Âø àôeû ] ÙôçûÎø h^eø ýw14y

563
563

yÒ »w¸ÆŠ&0Z 0ÆZŠ ZŠ :[!*

‚ùô røÖû ] oÊô õ çÃö ŠûÚø àôeû ] ÙôçûÎø h^eø ýw15y

565

yÒ »w¸Æbh
+i **
±0ÆZŠ ZŠ :[!*

‚ùô røÖû ] oÊô ‚õmû ‡ø ÙôçûÎø h^eø ýw16y

566

0ÆVâ gzZ ó~Š ZŠ óÇ ÇC
Ùó Ø :[!* hõŸô* kº³ìû]. æø tºæû‡ø èô m$…ô‚øÒû Ÿû* ] h^³³eø ýw17y
Ý' ]. æø ‚' qøæø Ýùõ ]. æø

0ÆV-Š ZŠ :[!*

lô]‚$ røÖû ] oÊô h^eø ýw18y

» w¸Æb–1Z **
±0Æ V-Š ZŠ :[!*

lô]‚$ røÖû ] oÊô †õÓûeø oeô]* ÙôçûÎø h^eø ýw19y

567

yÒ »w¸Æb

y.

ilib

570

m

ad

ÆbŠ&0Z **
± 0Æ V-Š ZŠ :[!*

lô]‚$ røÖû ] oÊô õ çÃö ŠûÚø àôeû ] ÙôçûÎø h^eø ýw21y

am

y Ò »w ¸

uh

571

w

w

w

.m

» w¸Æbtzä **
±0Æ ~Š ZŠ :[!*
572

lô]‚$ røÖû ] oÊô ‚õmû ‡ø æø oùõ ×ô Âø ÙôçûÎø h^eø ýw20y

ra
r

+i **
h
±gzZ b Z**
±0Æ V-Š ZŠ :[!*

co

m

569

lô]‚$ røÖû ] oÊô Ñõæ†ö ŠûÚø ÙôçûÎø h^eø ýw22y

**
±gzZvZ†Ô Z**
±~ äN*
ßV
$Zgz :[!* oÊô ‚õmû ‡ø æø äô ×# Ö] ‚ôfû Âøæø oùõ ×ô Âø ÙôçûÎø h^³eø ýw23y
572

yÒ»w¸Æeh
+i

ôù †$ Ö]

574

yÒ »_Z÷ÅŠ ÑzZ Åá Zz ä™y° :[!*

èô ßø Âø¡øÛöÖû ] àôeû ] 'ô]†ø nÚô oûÊô h^eø ýw24y

581

yÒ»_Z÷Å} è:[!*

o%ø ßû íöÖû ] 'ô]†ø nÚô oûÊô h^eø ýw25y

582

ƒ:Š ÑzZgzZ \!*
»TyÒ »¿,Z :[!*

èô Öø ¡øÓøÖû ] h^eø ýw26y

» X) yÒ » _Z÷ Å Vzg ZŠ ¸g yZ :[!*

Ýô^uø…û Ÿû* ] pæôƒø 'ô]†ø nÚô oûÊô h^eø ýw27y

583


HH7gHz

www.muhammadilibrary.com
gni†i

40

587

èô fø ’øÃø Öû ] h^eø ýw28y

0Æ9 :[!*

585

yÒ»_Z÷Åy›gzZ uæ :[!* Øôaû]* æø Õô†û ùô Ö] Øôaû]* 'ô]†ø nÚô oû³Êô h^³eø ýw29y
Ýô¡ø‰ûŸûô]
gôiø ^ÓøÛöÖû ] h^eø ýw30y

䃊 Zi M6,oÑÅä™ ZŠ ZÆ¥wâ :[!*
591

yÒ»xÝá Zz ä™{@ç »
ðô ŸøçøÖû ] h^eø ýw31y

yÒ»Y Ñz :[!*

593

Ãx qg ÑZ ~zf {z´Æ Vß Zz 䙊 Zi M :[!* Ýô^uø…û Ÿû* ] pæôƒø o_ø³Âû]* àû³Ûø³nÊô h^³eø ýw32y
598
598

yÒ »¿áZz ¶Š _Z÷

oÖô ]çøÛøÖû ] áøæö

ÏA ÿ} (,Y Ñz :[!*

†ôfû Óö×û Öô ðö ŸøçøÖû ] h^eø ýw33y

» ¿áZz ä™4zŠ Ð }uzŠ Ë :[!*

Øøqö†$ Ö] oÖô ]çømö Øôqö†$ Ö] oûÊô h^eø ýw34y

601

y.

yÒ»¿áZzì σ_gZzÐ e

ÇñY c*
¯7

m

603

^`ø qôæû‡ø

'ö…$ çømö Ÿø Ùø^Îø àûÚø h^eø ýw36y

ad

ilib

_g Zz à Ë ì H yÒ » ¿kZ :[!*

ra
r

602

co

m

ÅC
Ù ØLZ ]gú~ æ OgzZ O :[!* èô mø ô àûÚô 'ö†ôiø éø ]* †û ÛøÖû ] á$ ô Ùø^Îø àûÚø h^³eø ýw35y

yÒ»_Z÷ÅáZz ä%™[ze :[!*

oÎø †û Çø Öû ] 'ô]†ø nÚô h^eø ýw37y

606

yÒ »_Z÷Åx qg ÑZ ~zf :[!*

Ýô^uø…û Ÿû* ] pæôƒø 'ô]†ø nÚô h^eø ýw38y

609

yÒ» ä™g ïZgzZgZ Œ
Û Z :[!*

…ô^ÓøÞû Ÿûô]æø ðô ^Âøôù Ÿô] oûÊô h^eø ýw39y

613

yÒ»_Z÷Å D
+
% :[!*

‚ùô iø †û ÛöÖû ] 'ô]†ø nÚô oûÊô h^eø ýw40y

614

yÒ»_Z÷ÅL
Þ ‡ :[!*

Øôiô ^Ïø Öû ] 'ô]†ø nÚô h^eø ýw41y

616

yÒ»øZ
Û ÆkX :[!*

ŒôçröÛøÖû ] ˜
ô ñô ]†ø Êø h^eø ýw42y
†ôn‰ôŸû* ] 'ô]†ø nÚô h^eø ýw43y

618

yÒ»_Z÷Å ~{ :[!*
AO+Eñƒ9 :[!*
yÒ»_Z÷Å õF

Øônû ÛôvøÖû ] 'ô]†ø nÚô oûÊô h^eø ýw44y

620

yÒ»_Z÷ÅŠ ÑzZ {” Za Ð **
i :[!*

^Þø ˆùô Ö] ‚ôÖø æø 'ô]†ø nÚô oûÊô h^eø ýw45y

625

yÒ»_Z÷Å<‚ :[!*

èô fø ñô ^Š$ Ö] 'ô]†ø nÚô h^eø ýw46y

w

w

w

.m

uh

am

604

617

www.muhammadilibrary.com
gni†i
627

630

41

yÒ»_Z÷Åa :[!*

oùô fô’$ Ö] 'ô]†ø nÚô h^eø ýw47y

䃊 Zi M6,oÑÅä™ ZŠ ZÆ¥wâ :[!*

gôiø ^ÓøÛöÖû ] ðô Ÿøæø oûÊô h^eø ýw48y

yÒ»Y Ñz ÅxÝá Zz ä™{@ç »
» ¿Š Zi M kZ }™ b ïÐ ~&
+
ß :[!*

630
630

èø Úø Ÿû* ] töæ$ ˆø jø mø †ùô vöÖû ] oûÊô h^eø ýw49y

yÒ »_Z÷ÅY Ñz :[!*

ðô ŸøçøÖû ] 'ô]†ø nÚô h^eø ýw50y

CZ q
-Z gzZ ƒ xÝ uœ » VñŠ M zŠ :[!* àônû ×ø qö†$ Ö] àønû eø áöçÓömø ‚ôfû Ãø Öû ] oû³Êô h^³eø ýw51y
äö fø nû ’ôÞø ^Ûøaö‚öuø]* Ðöjô Ãû nö Êø

yÒ» kZ}Š™Š Zi M î~O 8

632

yÒÆî~O 8ÆY ÑzaÆVÂgú :[!*

ðô ŸøçøÖû ] àøÚô ðô ^Šøßôù ×Öô ^Úø h^eø ýw52y

637

yÒ» & Y Ñz :[!*

638

yÒ » ó ówúLX
L ÆV
$Zgz :[!*

ðô ŸøçøÖû ] Äônû eø h^eø ýw53y

˜
ô ñô ]†ø Ëø Öû ] ÙôçûÂø oûÊô h^eø ýw54y

640

yÒ» hÆä™ÝqY Ñz :[!*

ðŸøçøÖû ] †ùô qø h^eø ýw55y

co

m

631

ra
r

y.

kZ ñYƒ ]¯%} hg9¿ :[!* è÷ fø ’øÂø Åö‚ømø Ÿøæø löçÛömø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw56y

ad

ilib

yÒ »

643

am

m

yÒ»Vz

^m^‘çÖ] h^jÒýNN

yÒ»¿á ZzKïäz :[!*

èø n$‘ôçøÖû ] g
$ vøjø ‰û] àûÚø h^eø ýw1y

645

yÒ»¤Å¤z :[!*

èô n$‘ôçøÖû ] Øô–ûÊø h^eø ýw2y

w

w

.m

uh

644

647


yÒ »¿áZz ä™: ¤z :[!*
ô çmö ÜûÖø àûÚø h^eø ýw3y
G3Orz Å &Š Þ gzZ VÂ!*? :[!* ‚ô`% øj$Ö] àøÚô èô n$‘ôçøÖû ^eô g% vøjø Šûmö ^Úø h^eø ýw4y
Æ ïG
G
Ýô¡øÓøÖû ]æø
yÒ»[ éE
5B-dZ

w

646

» ¿á Zz ä™: ¤z ~ wâ Á :[!* Ùô^ÛøÖû ] oûÊô èø n$‘ôçø³Öû ] †ø ³mø Üû³Öø àû³Úø h^³eø ýw5y

650
651
653

Øôn×ô Ïø Öû ]

yÒ» 䙤z {Š c*
iÐ ðä :[!* &ô×ö %% Ö] àøÚô †ø %ø Òû ^* eô o‘ôçmö p„ôÖ$] oûÊô h^eø ýw6y
yÒ» 䙤z Å ðä :[!*

&ô×ö %% Ö^eô èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw7y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
654
656

42

yÒ»¤z Å ÁÐ ðä :[!*
&ô×ö %% Ö] àøÚô Ø$ Îø ^* eô èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw8y
G3Orz :[!* ‡ö çrömø Ÿø ^Úø æø oùô ‘ôçø×û Öô ‡ö çrömø ^Úø h^eø ýw9y
yÒ» ^
,
Y**
z^
,
YaÆáZzä™ïG
G3Orz Å ðäÃ}uzŠ gzZ ÛÃq
ïG
-Z :[!* Ìô’ûßôù Ö^³eô Øõ³qö†ø ³Öô o³‘Fæû]* ]ƒø ô h^³eø ýw10y

658

yÒ»¿á Zz ä™
G3Orz :[!*
yÒ» ä™ qgÐ ïG

660

yÒ »àz u‡ :[!*

661

yÒ»¤z Å!% :[!*

658

662
662

&ô×ö %% Ö^eô †ø ìøŸô?æø
èô n$‘ôçøÖû ] àôÂø Åôçqö†% Ö] h^eø ýw11y
Üô`ø j$ÛöÖû ] oùô ‘ôçøÖû ] oûÊô h^eø ýw12y
˜
ô m†ôÛøÖû ] èô n$‘ôæø h^eø ýw13y

yÒ» ¶Š :ZzÃVNg ZzÐ ~ ðä :[!* &ô×ö %% Ö] àøÚô èô $ø …ø çøÖû ] o×ø Âø $ …ø àûÛønÊô h^eø ýw14y
èô $ø …ø çøÖû ] oûÊô áô^ßø $û ] ‚ø`ôø ]ƒø ô h^eø ýw15y

yÒ » ¶Š „ZÍÆVNg ZzzŠ :[!*

~ nŒ
Û gzZŠñ 0Æ ¤z kZ :[!* àônû Ãø Öû ] oûÊô èô n$‘ôçøÖû ] àøÚô áöçÓömø ^Úø h^³eø ýw16y
àômû ‚$ Ö]æø

ì Cƒ

663

» ¿áZz ä™I **
gzZ I äz :[!*

m

co

ra
r

ilib

ñY Å ~g7 ¬¤z Ïyà :[!*

^mø ^‘øçøÖû ] àøÚô ä´eô ]. ‚øfû mö ^Úø h^eø ýw18y

ad

664

y.

664

åø †ôÒø àûÚø æø èø n$‘ôçøÖû ] g
$ uø]* àûÚø h^eø ýw17y

uh

666

am

m

aÆ V#´ Åî~O 8 q
-ZÐ wâ LZ :[!* áõ¡øÊö oßô fø Öô oû‘ôç³mö p„ô³Ö$] oû³Êô h^³eø ýw19y
G3Orz
yÒ»¿á Zz ä™ ïG
ä´Öô ^Úø àûÚô Üö`ôŠûmö æø

w
w

668

w

.m

¿áZz ¶Š ‘œÃVNg Zz ‰LZ :[!* ˜ôÃû eø o×ø Âø Øöqö†$ Ö] Ñø‚$ ’øiø ]ƒø ô h^³eø ýw20y
667
669

yÒ »

ä´jô $ø …ø æø

yÒ» ¶Š óÐ ~ wâ x Ó :[!* Ùô^ÛøÖû ] ÄônÛôqø àûÚô àöËø ÓøÖû ] Ùø^Îø àûÚø h^eø ýw21y

yһ 䙤z nƿT
$¸ :[!* Øôqö†$ Ö] oÖF ô Øöqö†$ Ö] o‘øæû]* ]ƒø ô h^³eø ýw22y
gºñô ^Æø çøaöæø

670

yÒ» 䙤zÃè :[!*

670

yÒ» 䙤zÃxÝ :[!*

kônùô Ûø×û Öô èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw23y
‚ôfû Ãø ×û Öô èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw24y

I**» ä™ „wâ d

Û Æ ]ñ :[!* ‚øßû Âô äü Öø ^Úø Ñø†ùô ³Ëø ³mö áû]* åø †ô³Òø àû³Úø h^³eø ýw25y
671

yÒ»¿á ZzK

lôçûÛøÖû ]

www.muhammadilibrary.com
gni†i

43

Æ { Æ _ gZz Ë ( n Æ Ë ) :[!* gôn’ôÞø Øô%û Ûôeô o‘ôçmö Øô³qö†$ ³Ö] h^³eø ýw26y
671

yÒ»¿áZz 䙤z'
,
Z'
,

èô $ø …ø çøÖû ] ˜
ô Ãû eø

» ¿á Zz 䙤z Åyæ M ÅxÝ :[!*

åô ‚ôfû Âø èô ×$ Çø eô o‘ôçmö Øôqö†$ Ö] oûÊô h^eø ýw27y

673
673

yÒ » 䙤zÃ_g Zz :[!*

'ô…ô]çø×û Öô èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw28y

676

yÒ» 䙤zÃg Z−â :[!*

oùô ßô Çø ×û Öô èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw29y

G3Orz V- yÒ » òŠ M kZ :[!* lø^Úø áû¬ôÊø á¡øËö Öô oû‘ôçmö Øôqö†$ Ö] h^eø ýw30y
t }™ ïG
õ
ÂñY% {z¤
/ZgzZì aÆ ¿V#
676

áõ¡øËö ×ô Êø

ì aÆ¿V#Q
ä™ ¤z n ÆVz g ZŠ ¸g ) :[!*

ä´jô eø ]†ø Îø †ônû Çø Öô o‘ôçmö Øôqö†$ Ö] oûÊô h^eø ýw31y

yÒ »¿á Zz

677

y.

ra
r

ilib

yÒ»¿á Zz äYƒ

ad

678

àûnùô fø mö
 gHÆ™¤z Å ~Š Zi M ~ ~g F :[!* Ü$ $ö äô •ô†ø Úø oûÊô Ðôjû Ãô Öû ^eô o‘øæû]* ]ƒø ô h^eø ýw33y

}™: yÒgzZ ñY%Qóì
ó Š Zi M

m

678

co

m

-ZÐ VñÝzŠ}÷L L:¾ ðÃZ
q
# :[!* ÜûÖø æø †' uö o$ Úø ¡øÆö ‚ö³uø]* Ùø^³Îø ]ƒø ô h^³eø ýw32y

]* †ø eø

.m

åü †ö nû Æø Ùº^Úø äü Öø ‹ønû Öø æø

w

&ô×ö %% Ö] àøÚô †ö e$‚øÛöÖû ] Ùø^Îø àûÚø h^eø ýw35y
yÒ » äƒg ÑÐ wâ ðäÆ'
,
æ :[!*
G3OrzÃËLLì H yÒ » ¿kZ :[!* èõ n$‘ôæø o×ø Âø ‚û`ø ûiø Ÿø Ùø^Îø àû³Úø h^³eø ýw36y
~ ïG

w

679

yÒ » 䙊 Zi M x݉
Ü zÆ]ñ

w

678

uh

am

Æ ¿,Z ƒ : wâ gzZ k0*
Æ T :[!* lôçûÛøÖû ] ‚øßû Âô äü ³Úø ¡øÆö Ðø³jø Âû]* ]ƒø ô h^³eø ýw34y

Ôønû ×ø Âø ]* †ø Ïû iö oj# uø

681

óñ
ó YJ7,
ÃkZ6, 
J
-VŒzŠ: „ZÍ

681

yÒ»¿áZz䙤znÆ−zxZ :[!*

å´ô Ÿøæû]* lô^`ø Ú$ Ÿô. o‘Fæû]* àûÚø h^eø ýw37y

681

yÒ» 䙤zÆƱ :[!*

Ýô¡øÇö Öû ] èô n$‘ôæø h^eø ýw38y

¶Š : g Z Œ
Û 7^
,Y ¤z ŠƱ :[!*

‡ö çûrömø Ÿø Ùø^Îø àûÚø h^eø ýw39y

684

yÒ »¿á Zz
yÒ»¤zÅ~ŠZi M ÅxÝñƒÐ¸ :[!*

Ðõeô äü Öø ‚õfû Âø Ðôjû Ãô eô o‘Fæû]* ]ƒø ô h^eø ýw40y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

44

686

yÒ» 䙤zÃVÂgú :[!*

ðô ^Šøßôù Ö] oÖø ô èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw41y

686

yÒ» 䙤zÃòf :[!*

èô Ú$ „ùô Ö] ØôaûŸô* èô n$‘ôçøÖû ] h^eø ýw42y

686

yÒ» ä™6z :[!*

ÌôÎû çøÖû ] oûÊô h^eø ýw43y

¿{z ¬ Ð á Zz ä™ ¤z ¤
/Z :[!* Øøfû Îø äü ³Öø o‘øçÛö³Öû ] lø^³³Úø ]ƒø ô h^³³eø ýw44y
687

ƒ ˆÅ¤zaÆTñY%

688

yÒ »ä™¤z~3 ZgÆvZ :[!* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oûÊô ðõ oûøeô o‘øæû]* ]ƒø ô h^eø ýw45y

oû‘ôçûÛöÖû ]

bcÆy M Œ
Û

! pÅ àZz ä2gzZIy M Œ
Û :[!* äü Ûø×$ Âøæø áø†û Ïö Öû ] Üø×$ Ãø iø àûÚø ÜûÒö …ö ^nø ìô h^eø ýw2y

705

 Z¼Åy M Œ

Û :[!*

709

ì x¯ »vZ y M Œ
Û :[!*

äö nø ŠôÞø Ü$ $ö áø†û Ïö Öû ] Üø×$ Ãø iø àûÚø h^eø ýw3y

m

**
Y wȈÆ"7,y M Œ
Û :[!*

co

704

Ýô¡øÓøÖû ]
]çûÚö çÏö Êø áô†û Ïö Öû ^eô Üûjö Ëû ×ø jø ìû] ]ƒø ô h^eø ýw7y

w

w

.m

zŠ hg −7,Â

wVÅðñá Zz"7,y M Œ
Û :[!*

w

712

äô ×# Ö] Ýö ¡øÒø áö†û Ïö Öû ] h^eø ýw5y

ilib

m
am

uh

ñYƒ ^eZ wŠ Ð "7,y M Œ
ÛZ
# :[!*
711

áô†û Ïö Öû ] ‚ôaö^Ãø iø oûÊô h^eø ýw4y

ì ¤6,Vñ¯x ÓÃx¯ÅvZ :[!* †ôñô ^‰ø o×ø Âø äô ³³×# ³Ö] Ýô¡øÒø Øô³–û³Êø h^³eø ýw6y

ad

710

áø†û Ïö Öû ] ]* †ø Îø àûÚø Øô–ûÊø h^eø ýw1y

y.

703

yÒ»¤Å"7,y M Œ
Û :[!*

ra
r

690

á=†ÏÖ] Øñ^–Ê h^jÒýNO

áø†û Ïö Öû ] ]. †ø Ïû mø p„ôÖ$] àôÚô ©ûÛöÖû ] Øô%ø Úø h^eø ýw8y

Å Vñ¸\¬ vZ Ð =g f Æ y M Œ
Û :[!* ^Ú÷ ]çøÎû ]* áô†û Ïö Öû ] ]„ø`F eô ÄöÊø †û mø äø ×# Ö] á$ ô h^³eø ýw9y
714
715
715

ì @*
™— gzZ 1

yÒ »¤Å¿á ZzG
gy M Œ
Û :[!*

àøm†ôìø Äö–ømø æø

áô†û Ïö Öû ] oÖF ô ÄøÛøjø ‰û] àûÚø Øô–ûÊø h^eø ýw10y

¤ÅáZz"7,Ð ~g ZØŠ y M Œ
Û :[!* ‚% jø ûmø æø áø†û Ïö Öû ] ]. †ø Ïû mø àûÚø Øô³–û³Êø h^³eø ýw11y
äô nû ×ø Âø

717

¤ÅBà >gÎ :[!*

hô^jø ÓôÖû ] èô vøiô ^Êø Øô–ûÊø h^eø ýw12y

www.muhammadilibrary.com
gni†i
719

45

¤Å >• >gÎ :[!*

éô †ø Ïø fø Öû ] éô …ø ç‰ö Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw13y

Å ÏÆZ e
$ M gzZ { ¬ Æ {• {gÎ :[!* èô mø æø éô †ø Ïø fø Öû ] éô …ø ç‰ö Ùôæ$ ]* Øô³–û³Êø h^³eø ýw14y
¤

720
725

oùô ‰ô†û ÓöÖû ]

¤ÅyZ/w MgzZ >• >gÎ :[!* Ùôæø éô †ø Ïø fø Öû ] éô …ø 糉ö Øô³–û³Êø oû³Êô h^³eø ýw15y
áø]†ø ÛûÂô

728

¤ÅyZ/w M >gÎ :[!*

áø]†ø ÛûÂô Ùô Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw16y

729

¤Åx ÅZ {gÎ :[!*

…ôçøŠ% Ö]æø Ýô^Ãø Þû Ÿû* ] Øôñô ^–øÊø h^eø ýw17y

731

¤Ål Z >gÎ :[!*

Ìô`û ÓøÖû ] éô …ø ç‰ö Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw18y

732

¤Åo >gÎgzZ {>>gÎ :[!* éô ‚ørûŠ$ Ö] Øömˆôßû iø éô …ø ç‰ö Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw19y
Õø…ø ^fø iø æø

m

‹mF æø ä› éô …ø ç‰ö Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw20y

‹mF Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw21y
¤Å[ >gÎ :[!*
-o!gzZ çqÔ y{Š >gÎ :[!* á^³ìø‚% ³Ö] ܳu س–û³Êø oû³³Êô h^³³eø ýw22y
¤Å] éCE
ô
ô

¤Åyz
Û » >gÎ :[!* áøæ†ö Êô ^ÓøÖû ] ^`ø m% ]* ^mø ØûÎö Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw23y

am

738

lô^vøfùô ŠøÛöÖû ]æø ÜônÚô ]çøvøÖû ]æø

m

ad

ilib

736

ra
r

y.

734

¤Å[gzZÈ >gÎ :[!*

co

734

745

¤Å"7,]c*
M kŠ :[!*

lõ^mø  †ø ûÂø ]* †ø Îø àûÚø Øô–ûÊø h^eø ýw26y

746

¤Å"7,]c*
M k :[!*

è÷ mø  àønû ŠôÛûìø ]* †ø Îø àûÚø h^eø ýw27y

747

¤Å"7,]c*
M Î :[!*

èõ mø  èô ñø ^Ûôeô ]* †ø Îø àûÚø h^eø ýw28y

748

¤Å"7,]c*
M ÎzŠ :[!*

èõ mø  oûjø ñø ^Ûôeô ]* †ø Îø àûÚø h^eø ýw29y

749

¤Å"7,]c*
MgZD
Ù :[!* ÌôÖû Ÿû* ] oÖF ô èõ mø  èô ñø ^Úô àûÚô ]* †ø Îø àûÚø h^eø ýw30y

750
751

w

w

w

.m

uh

‚ºuø]* äö ×# Ö] çøaö ØûÎö Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw24y

743

¤ÅmÜZ >gÎ :[!*
E
¤Å þÒ¨ÅZz kÜZ >gÎ :[!*

740

¤Å"7,]c*
MgZD
Ù :[!*
G
¢ :[!*
g ZlÅg éŒ3E

àônû iø ƒø çùô Ãø ÛöÖû ] Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw25y

èõ mø  ÌøÖû ]* ]* †ø Îø àûÚø h^eø ýw31y
…ö ^_øßû Ïô Öû ] áöçÓömø ÜûÒø h^eø ýw32y

www.muhammadilibrary.com
gni†i

46

752

0Æy M Œ
Û » :[!*

758

−7,y M Œ
Û Ð ~i Zz M lp :[!*

762

Ø Z™Å"7,™ ÇÃy M Œ
>
Û :[!*

áô†û Ïö Öû ] Üôjû ìø oûÊô h^eø ýw33y
áô†û Ïö Öû ^eô oûßôù Çø j$Ö] h^eø ýw34y

áô†û Ïö Öû ] oûÊô áô^vøÖû Ÿû* ] èô nø aô]†ø Òø h^eø ýw35y

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

m

****

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

47

‚n’Ö] h^jÒ àÚæ ýS
~ yÒ Æg D
1,Zt ~ b˜ZXì *
*™gD p» kZì g]Ð Dhø†ø •øE ‚ön’ômø ø ^³‘ø t óÂ
ó LL
,Yt ~ <Ñ (!ŠZz òsÑZ îªG©EÅZ)ƒ: ~ Œz ! Å Ë ë Ãä™gDÆ gâ Y
^
(2:{Z
+ÓZ ) —]æû ö ^_ø‘û^Êø Üûjö×û×øuø ]ƒø]ôæø ™ :ì ~ yWŒ
Û X 7`wðÃ~ ä™ÆkZì „
 gŠz

ra
r

y.

co

m

hô¡øÓôÖû] ‚ônû ‘øæø gô×ûÓøÖû] Ùô^‰ø…û ô ‚øßûÂô èô nø ÛôŠûj$Ö] h^eø ýw1y
**
™g DÐ È gzZ IvZ p‰
Ü z D hg È

ad

ilib

ýý†õÚô ^Âø àûÂø ^m$†ôÒø‡ø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû fø Âö àöeû o×ø Ãû mø ^Þø †ø fø ìû]* !2045

am

m

Ð avZ wÎg ä ~X ë ?q 0 ~
ñ°

w

uh

gâ Y TL L:c*
â
Û ä\
å M Y7 0Æg DÆ È

Ùøç‰ö…ø köÖû^*‰ø Ùø^Îø Üõiô ^uø àôeû pùô ‚ôÂø àû³Âø
^Úø Ùø^ÏøÊø gô×û³Óø³Öû] ‚ô³nû ‘ø àû³Âø V äô ×# ³Ö]
ø nû ×ø³³Âø Ô
ø ŠøÚû *]
åü „ø³ìû]* á$ ¬ô³Êø Øû³Óö³Êø Ô
kønû >ôíøÊø ^f÷×ûÒø äü Ãø Úø lø‚ûqøæø áûôæø äü ³iö^³Òøƒø

LZ ä ?èYX î 3: ÐZ Âì Zg â ÐZ Ìä

¡Êø ø äü ×øjøÎø ‚ûÎøæø äü Ãø ³Úø åü „ø³ìø]* ‚û³Îø áøçû ³Óö³mø áû]*
ø $Þ¬ôÊø äö ×ûÒö^+iø
o×FÂø äô ×#Ö] Üø ‰û] lø†û Òøƒø ^Ûø$Þô Ô

w

.m

» ÈèYXß 3ÐZ } ñ n }g v Zg vÃ

w

B‚Æ kZ ?¤
/ZgzZXì *
*™ %f » kZ „ **
ñÐZ
È kZB‚Æ kZ ƒ sp »gzZ dŠ Â gzZ
ó Xó ¶S7,76,}uzŠgzZ ¶S7,vZ p6,È

1! åô †ônû Æø o×FÂø

ø fô×ûÒø
åö †û Òö„ûiø ÜûÖøæø Ô
: Zƒ *
c J‡¤
/ZgzZƒ Zƒ *
c J‡  {zªÆì ^
,Y *
*™g D)g fÆÈ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(xñ^e„Ö]æ ‚n’Ö] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5475 E ‚n’Ö] o× ènÛŠjÖ] h^e (‚n’Ö]æ xñ^e„Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D4954E èÛ×ÃÛÖ] h¡ÓÖ^e ‚n’Ö] h^e

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

48

Ü×ó۳Ö] Ôf׳ӳe lø‚³‘ ^³³ÚæZZ :ì ~ g
$uXì ~gz¢ *
*™ %fÃg DÆÈ ,Z ƒ
( ~g g E XXóØÓÊ äi^Òƒ kÒ…^Ê Ü×ÃÚ†nÆ Ôf×Óe l‚‘ ^Úæ ØÓÊ ä×Ö] ܉] l†³Ò„³Ê
ƒ1x **
»vZ ( ñƒ D hg) 6,kZgzZƒHg D)g f Æ È ñƒ ñJ‡ LZ ä ?& gzZ
ñJ‡ ( 2) ß 3 Âß ™ %f ÐZÂ)g f Æ È ñƒ ñJ‡% äÂg D gzZ ß 3ÐZ Â
{z ÌA
$ƒ _ ÌòyY Å kZ¤
/Z Z®ì *
*™ %fÃkZ „ ¢
8uzg a }gv» È ñƒ
ƒ .
Þ ‡Æ ä™ %fg D¤
/Z ÂA d

Û Æg DÂ ZuzŠ ¤
/ZB‚Æ È Æ \W ( 3)ì w'
Xì ~gz¢ ¢
8x **
»vZ ‰
Ü z D™g Dc*
%f ( 4)ì x Zw{z:gz ^
,Y
ýý †õÚô ^Âø àûÂø ^m$†ôÒø ‡ø ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2046

Ð avZ wÎg ä ~ ë ?q 0 ~
ñ°
X H™f b§Åg
$u

1!äü ×ø%ûÚô

m

« ä VrZ Q Y7 0Æ g D Æ nZc

Ùøç‰ö…ø köÖû^*‰ø Ùø^Îø Üõiô ^uø àôeû pôù‚ôÂø àû³Âø
†ø Òø„øÊø šô]†ø Ãû Ûô³Öû] ‚ô³nû ‘ø àû³Âø V äô ×# ³Ö]

ilib

ra
r

y.

co

kZ Xƒ Z%Ð •Æ— Ë cgÆðZ ha Ãg D,Z ë ó ónZcL L ýV‚ñ]çÊ
&ŠXì „g W{ÒW,Å
/ŸÀG
( 2052) õG

am

m

ad

èô nø Jô^ÛøÖû] æô*] ‚ônû ’$ Ö] gô×ûÒø ðô ^ßøjô Îû] oÊô h^eø ýw2y
Ü0*
 nÆ«™Ågâ Y c*
gD

.m

uh

ýý …õ^ßø mû ô àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû ÃøÞö çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2047

w

w 

L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë b/0Z

w

Æ n¾gzZ Ë{z´Æ «™Ågâ Y c*
gD ¿
ƒ Á o Z− zŠ Ð wqZ Æ kZ : Zizg á0*
Ân
ó Xó D Y

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
æû ]* ‚õnû ‘ø gø³×ûÒø Ÿ$ô ^³f÷ ×û³Òø o³³ßF³jøÎû] àû³Úø
Ýõçû mø Ø$ ³Òö äô ³³×ô ³Ûø³Âø àû³Úô “ø³Ïø³Þø èõ nø Jô^³³Úø
2! áô^›ø]†ø nÎô

aÆÑÌË Â »nË{z´ÆáZz 䙫™Åh-ggzZg D ( 1) ýV‚ñ]çÊ

˜â c*
oZ− Cƒ ÁV)oZ−zŠ:ZizgÐ`
ZÆ>%ÆxZwkZ (2)ì xZw Ü0*
» kZgzZ ´g
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì g(„—‚ Vxnv‘
é^Î^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ D5481 E èf/^Ú æœ ‚n‘ g×Óe ‹nÖ ^n×Ò oßjÎ] àÚ h^e (‚n’Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D4001E èíŠÞ á^neæ h¡ÓÖ] ØjÏe †Ú¢] h^e

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

49

,
'
Z'
,Æ h N uZ ä a\Wñƒ D C ~ }g !*
Æ`
ZÆ } i » pì yiz d

ÛÆ
x Zw‰ ( 3) ( DZ vZz)ì :
L » Ïz Ç ñY 3gÃæ ¸ ÌOŠ ZX c*
Š gZŒ
Û Ão Z− q
-Z
( v!*
f oZ ) D Y 0¯
) !*
» wZziÆ V>—‚ kpgŠkZ x »
ýý èø Ëø nû ’øìö àôeû ‚ømˆômø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø !2048

‹i1Z 0 yçä VrZ ë h
+m,0 T
$‚

áø^nø Ëû‰ö ÄøÛô‰ø äö Þ$]* ‚ømˆômø àôeû gôñô^Š$ Ö] àô³Âø
‚øßûÂô äü Ãø Úø ^‰÷^Þø 'ö‚ôùvø³mö †õ³nû aø ‡ö oû³eô]* àø³eû

B‚ LZ k0*Æ } i ZzgŠ Æ K {z ‹ Ð
avZ wÎg ä ~ ¸ ìgÈÐ VÍßá Zz

Ùøç‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^ÏøÊø ‚ôrô³ŠûÛø³Öû] hô^³eø
oûßô Çûmö Ÿø ^f÷ ×ûÒø oßFjøÎû] àûÚø Ùöç³Ïö³mø V äô ×# Ö]

k: á0*
 (Z ¿ L L :‹ ñƒ D â
Û tÃ
Ð [ZNÆ kZ ÂÅVzgâ Y: gzZ }™«™Å

ä´×ô ÛøÂø àûÚô “øÏøÞø ^Â÷ †û •ø Ÿøæø ^³Â÷ …û ‡ø äö ³ßû³Âø
]„øaø køÃû Ûô‰ø køÞû]* ]çÖö^Îø ½º]†ø nÎô Ýõçû mø Ø$ Òö

\ M :¹ ä VÍß ó Xó ì CY ƒ ¶Å o Z− zŠ : Zizg
KkZ L L:¹ä VrZ ?‹Ð avZ wÎgt ä

m

]„øaø hôù…ø æø pô Ùø^Îø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø àûÚô
1!‚ôrôŠûÛøÖû]

y.

co

ó Xó V; Y !nÅ[gÆ

ilib

ra
r

ä Y fÅkZ Z®@'
,Æ—‚ì ™f » ¶Åo Z−q
-Z ~ g
$u {gÃè ýV‚³³ñ]ç³³Ê

ad

o Z− q
-Z Ð % 0*
 x ¬c*
o Z− q
-Z ~ Vzà}uzŠ²zŠ ~Üæl Å ]ùÂZ

am

m

Å% 0*
 { (² q
-Z ~ ]gᏠ% 0*
 x ¬c*
o Z−zŠ ~ ]gßÅ% 0*
 u**
ç ðÃgzZ

.m

uh

( DZvZz) Xì Cƒx¥4{Š c*
i™¯Zy
WÐ ~ yZçO Xì @*
ƒ Á`
Z o Z−zŠ ~ ]gß

w

w

ýý Íõ†ùô _øÚö àûÂø |ô^n$j$Ö] oeô]* àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø †õm†ôqø àöeû göaûæø ^Þø †ø fø ìû]* !2049
EšE!

à VÆ ä aÑ ë ÿ¨ 0 v
ñ Z†

àôeû äô ³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
ðÃÐ VÆ=L L:c*
â
Û ä\
å M QX c*
Š ¬» äg â oûÖô^³eø ^³Úø Ùø^³Îø Ü$ $ö hô¡Óø ô ³Öû] Øô³jûÏø³eô †ø ³Úø *]
áZz ä™ «™ Å { Ç Zl
ä \
å M Q ó7m
Åô…û ˆ$ Ö] gô×ûÒø oÊô “øì$ …ø Ü$ $ö hô¡øÓô×û³Öôæø
X ~Š ]i YZ Å% 0*
ÆÈ ~g DgzZ È
2! ‚ônû ’$ Ö] g×ûÒøæø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³

w

V o$ fôß$Ö] á$ *] ØõË$ ÇøÚö

h^e (é^Î^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D2323 E '†v×Ö g×ÓÖ] ^ßjÎ] h^e (èÂ…]ˆÛÖ]æ '†vÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D3012E äíŠÞ á^neæ h¡ÓÖ] ØjÏm †Ú¢]
g×ÓÖ] …©Še ðç•çÖ] h^e (é…^ã_Ö] h^jÒ (:¨]:çe]æ D651E g×ÓÖ] ÉçÖæ ÜÓu h^e (é…^ã_Ö] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
D73E

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

50

hô¡øÓôÖû] ØôjûÎø oÊô h^eø ýw3y
**
™OÃVÆ
ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2050

à VÆ ä avZ wÎg ë d/0Z

Väô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

X c*
Š ¬» äg â

†ø Úø ]* Ùø^Îø †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
1! hô¡øÓôÖû] ØôjûÏøeô

ýý àôŠøvøÖû ] àôÂø ͺçûÂø ^ßø $ø ‚$ uø †õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2051

EE!
:c*
â
Û ä avZ wÎg ë ÿ¨š 0 v
ñ Z†

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ØõË$ ÇøÚö àôeû äô ×#Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø
ÜôÚø Ÿ. ]û àøÚô èºÚ$ ]. hø¡øÓôÖû] á$ *] Ÿøçû Öø Väô ×# Ö]

¬» äg â Ã
 yZ ~ ÂDƒ : {z¤
/È ¤
/Z L L
: ë%¬ 0 G ó Xó zŠ gâ Ã]{ (C
Ù %ZX êŠ

^`ø ßûÚô ]ç×öjöÎû] àûÓôÖøæø ^`ø ×ôù Òö ^`ø ×ô jûÏøeô lö†û ³Úø Ÿ* ø
†õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô ‰ø Ùø^³Îø Üõ³nû `ôeø `ø çø ³‰û*] Ø$ ³Òö

m

X ëÃ{ ( å]

2!äü ×% Òö `ö çø ‰ûŸ* û] Üönû `ôfø Öû]

y.

co

ÌðÃ{Š™Za ÅvZ ( 2)ì xiÑ **
g â ÃÈ á»²ï*
*™OÃÈ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

Xì Ås Ü *
*™ »6,gî´Ãt‘ÌËa kZ X 7à{Ð Õt‘

am

m

ad

šô]†ø Ãû ÛôÖû] ‚ônû ‘ø oÊô h^eø ýw4y
g D » nZc

.m

uh

ýýÙø^Îø oùô fôÃû $ Ö] àôÂø †ôËø Š$ Ö] oeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø hõ†û uø àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^Þø †ø fø ìû]* !2052

w

w

6,% Ð aÑ ä ~ : ë ?q 0 ~
ñ°

w

ä\
å M Y7 0Æ ( +
$Y àZz ðZ ha) ¾Æ
gzZ Ôß 3 Â}Š h M Ó
 ÍÐgJŠ !{z¤
/Z L L: c*
â
Û
ì ,Z ) {z : X áZe gâ gzZ Ñ Ð ðZha Z
#
ó Xó ƒ 3:ÐZ Ôì Cƒq ðƒ ~gâ Ð _Ñ( ‰

köÖû^*‰ø Ùø^Îø Üõiô ^uø àø³eû p$ ‚ô³Âø kö³Ãû ³Ûô³‰ø
]ƒøô Ùø^ÏøÊø šô]†ø ³Ãû ³Ûô³Öû] àô³Âø V o$ fôß$³Ö]
hø^³‘ø*] ]ƒøôæø Øû³Óö³Êø å´‚ôù³vø³³eô hø^³³‘ø*]
3! ØûÒö^+ iø ¡Êø ø „ºnû Îô æø äü Þ$¬ôÊø ØøjøÏøÊø ä´•ô†û Ãø eô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

†Ú¢] h^e é^Î^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ D3323 E ÜÒ‚uœ h]†/ oÊ ÄÎæ ]ƒ] h^e (Ð×íÖ] ð‚e h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D3992E äíŠÞ á^neæ h¡ÓÖ] ØjÏe
oÊ ð^q^Ú h^e ‚ñ]çËÖ]æ Ý^Óu¢] h^jÒ (p„Ú†³jÖ]æ D2845 E å†nÆæ ‚n’×Ö g×ÓÖ] ƒ^íi] oÊ h^e (‚n’Ö] h^jÒ (:¨]:çe] Vxnv³‘
D1929E ‚n’Ö]æ xñ^e„Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D5465E ‚n’Ö]æ xñ^e„Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ D1486E h¡ÓÖ] ØjÎ

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

51

X Vƒ àZzg JŠ s Z§Z ÅTÃ~Ç+Zc*
¾áZz V% ë ó ónZcL L ýV‚ñ]çÊ
zY• cg ðZ ha :gz ^
,Yƒ Z%™òypÐ • g JŠ ¤
/Z gâ Y Š
HHg DÐ ~Ç+Z Z®
ì ~ ~g gXì x Zw **
3 » T ǃ gâ YƒZ%Ð ^a ó ó> f ¸ñ L Lt ƒZ%Ð ^a Ð
a\ W~ [ZÆ wZÎ0Æ nZc

XXØÒ^iø ¡Ê 䕆Ãm hø^‘] ^Úæ Ñø†ø ìø ^Ú Ø³ÒZZ

X 3: ÐZÑ cg ðZ ha gzZá3{z}Š wïypÆ™ni ªáZ e h M c*
â
Ûä

`ô ]†ø røÖû] ØôÒû]* oÊô h^eø ýw5y
**
3~ Q
+

ýý …õçËö Ãûmø oûeô]* àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2053

avZ wÎg ä ë : ë

^Þøæû ˆø Æø Ùø^Îø oÊFæû ]* oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ô³fûÂø àû³Âø
ØöÒö^+Þø lõ]æø ˆø Æø Äøfû ‰ø Väô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø ÄøÚø

°zZ 1Z 0 v
ñ Z†

m

X¸ D 3~Q
+ëgzZ X K} zçB‚Æ

1! `ø ]†ø røÖû]

y.

co

Cƒg ZŠ%~ ]gßÅ {z¤
/
t ì nq
-Z Ång ÑZ ]Z t ì w' **
3~Q
+ýV‚ñ]çÊ

ilib

ra
r

ì w'ÂñY ïÌðƒ ~%t CY™i
# 7ZÂN Y g ¦
/Ð6,E c*
`TgzZ 

ad

w'ZŠ Z%zŠ }g ø ( zâ 0Z E XXóö ]†rÖ]æ löçvöÖ] !á^jjnÚ ^³ß³Ö k³×ù ³u]öZZ ì @*
W~ g
$u

am

m

X~Q
+
gzZ TX 

w

w

.m

uh

†ôvûfø Öû] ‚ônû ‘ø oÊô h^eø ýw6y
g D » c*

w

èø Ûø×ø ‰ø àôeû ‚ônû Ãô‰ø àûÂø Üõnû ×ø ‰ö àôeû áø]çøËû ‘ø àûÂø ÔõÖô ^Úø àûÂø è÷ ñø ]†ø Îô Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2054
ýýåü †ø fø ìû]* …ô]‚$ Ö] ‚ôfû Âø oûßô eø àûÚô غqö…ø çøaöæø éø ø †û eö oûeô]* àøeû éø †ø nû ÇôÛöÖû ] á$ ]* Ñô…ø ‡û Ÿû* ] Ùô àûÚô

Ð aÑ ä òŠ M q
-Z ë b >k
,
Ù 1Z
C
‚ Z hðB‚ LZ ëgzZ D™^~ c*
gŠ ë Y7

غqö…ø Ùø^*‰ø ÙöçÏömø éø†ø mû†ø aö ^eø *] Äø³Ûô³‰ø äü ³$Þ*]
†ø vûfø Öû] göÒø†û ³Þø ^³³Þ$ô Ùø^³³Ïø³Êø V o$ fôß$³Ö]

D Y {g Ð\ Â,™çz Ð kZ ¤
/Z n
pg ã0* áû¬ôÊø ðô ^ÛøÖû] àøÚô Øøn×ô ÏøÖû] ^³ßø³Ãø ³Úø Øö³Ûô³vû³Þøæø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
èu^eK h^e xñ^e„Ö]æ ‚n’Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D5495 E :]†rÖ] ØÒœ h^e (‚n’Ö]æ xñ^e„Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D5019E :]†rÖ]

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

52

avZ wÎg ?B™çzÐ ã0*
Æ c*
gŠ ë H

ðô ^Úø àûÚô ^.•$ çø jøßøÊø*] ^ßø>û_ô³Âø äô ³eô ^³Þø^+³•$ çø ³iø
çø aö V äô ³×#Ö] Ùö糉ö…ø Ùø^³³Ïø³Êø †ô³³vû³fø Öû]

w' gZŠ% » kZ gzZ ì u 0*ã0*» kZ L L:c*
â
Û ä

1!äü jöjønû Úø

ó Xó ì

Ø% vôÖû] åü ¨ö^Úø …ö çû `ö _$ Ö]

äYWßVð; ÆuÈÐ {zçq
-ZÆVâ › ¶Tò **
µt ( 1) ýV‚ñ]çÊ
ÅvZ X 7¬*
*™ { i Z0
+Z » ÕÅ kZ Ð g
$u {gÃè B6,gîÆ ÞZ x ÅZˆ Æ
Xì ^
,Y **
3ÐZ ÂñY%T¤
/Z™òC
Ù !*
Ðg« ( 2) Xì ?Š ÅÑ
ýý …õ^ßø mû ô àøeû ] oßô Ãû mø æ†õÛûÂø àûÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø pùõ ‚ôÂø àöeû ^m$†ôÒø ‡ø ^Þø †ø fø ìû]* !2055

Î&ä avZ wÎg … ë b '
,
Y
ÂX å c*
Š NC
Ù !*
ä c*
gŠ Ãgâ Y q
-Z Âã k0*
Æ
.‚ ïE
3Ð kZ ä ë
L i8 ) Ÿ}g ø ‚ c*

oj#uø ^`ø ßûÚô ^ßø×ûÒø^*Êø è÷e$]`ø Íø„øÎø ‚ûÎøæø †ø vûfø Öû]
^Ã÷ ×û•ô éø‚ønû føÂö çû eö]* „øìø^*Êø ^ßøÚö ^³Šøqû]* kû³eø^³$ø

kZ ä {ñD1Z Q ñ M ^ß ( ~ ª
q àZz ]¸

ø û ]* àû³Úô
Ùøçø ›û]* ØøÛøuø Ü$ $ö äü Ãø •øçø ³Êø ^³`ø Âô ¡•
oÊô †õnû Ãô eø Üô¿øÂû *] o×øÂø eônû røÖû] o³Êô Øõ³qö…ø

co

y.
ra
r

ilib

ÃòŠ M EÆ HgzZ ¿g ™á ~A q
-Z Å U Æ

m

c*
gŠ ë ‚Ðuȹ …Ô 5B‚Æ VñŠ M

oûÊô V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø ^ßø%øÃø eø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
^ßønû iø*] oj#uø źçû qö ^ßøeø ^‘ø^*³Êø èõ ñø^³Úô 'ô¡³ø ³þ$ø

ad


/Ð n Æ kZ {z Ô HgZÎ6,.
$zZ } (,ÆH

2! åö ^ßøÃû Úø

]„øaø äü jøvûiø †$ ÛøÊø eônû røÖû]

am

m

X ì p» kZt X Š
H

w

w

w

.m

uh

gôÞø…û Ÿ* û] ØôÒû]* oÊô h^eø ýw7y
**
3lÍy

ýýèö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2056


ñ Z ä ~ ë ÷Z 0 h
+i 0 bx ÷
E
-Z ~ óyZ çX=ŠÅZ%Lä ëL L :‹ ñƒ ët ô â
q

oûÞô†ø fø ìû*] ‹õÞø]* àôeû ‚ô³mû‡ø àö³eû Ýö^³>øaô Ùø^³Îø
Ùöçû Ïömø Ô
õ Öô^Úø àøeû ‹øÞø]* kö³Ãû ³Ûô³‰ø Ùø^³Îø

ä ~ÂÔ c*
Š ÝÐZ gzZ } hzŠ vß c*
– lÍy
 áô]†ø `û ¿$ Ö]†ôùÛøeô àövû³Þøæø ^³³f÷Þø…û ]* ^³³ßø³rû³Ëø³Þû*]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D756(755E —‚¶ Š 2 D83E †vfÖ] ð^Ûe ðç•çÖ] h^e (é…^ã_Ö] h^jÒ (:¨]:çe] Vxnv‘
†vfÖ] èjnÚ èu^eK h^e xñ^e„Ö]æ ‚n’Ö] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D4361 E †vfÖ] Ìn‰ éæˆÆ h^e (p‡^ÇÛÖ] h^jÒ Vän× Ð˳jÚ
D4975E

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

53

ä VrZ Š
Hk0*
Ƴ
ñ 1Z™á ÐZgzZ 1 ñÐZ

köòûqôæø ^`ø iö„ûìø^*Êø]çû fö Çô ×øÊø Ýöçû Ïø³Öû] o³Ãø ³ŠøÊø
&øÃø eø æø ^`ø vøeø„øÊø èøvø³×û³›ø oû³eô]* o³Öøô ^³`ø eô

wÎg 3Zg VâzŠ c*+u Æ kZ gzZ H %f ÐZ

$ Jø ^`ø mû„øíôÊø æû ]* ^³`ø nû Òø…ôçø ³eô
oÖøô èöføÃû Jö Ô
1! ^`ø ×øfôÏøÊø Väô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

ó Xó HwJÐZ ä \
å M Ck0*
ÆavZ

{ Ç·ÅkZÃlÍy

Ô c*
»¿ÐZŠ Z%Ð ^ßø rûËø ³Þ] gzZ Zƒ— ± XXsøËø Þø ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
E
» Tì x **
» ~Š Zz q
-Z Ši s~ wѢ
a³ 22ã½Ðlt ÔyZ çX=ŠÅZ çO' ( 2) c*
–™wïÐ
Xì w' *
*™g D» kZ **
3lÍy
( 3) Xì @*
/~g«~ [†Æ{]
¤
.ã0*
ýý †õÚô ^Âø àûÂø ‚õßû aô oeô]* àöeû ö æü]ø ^Þø †ø fø ìû]* áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2057

Æ aÑ ™á lÍy
{z ë yZ$0 ·
ñ

ilib

ra
r

y.

co

m

o×øÂø †$ Úø äö $Þ*] áø]çø Ëû‘ø àô³eû ‚ô³Û$ ³vø³Úö àû³Âø
! vZ w
å Îg c*
L L: ¹gzZ å Zƒ c*
dÎ}g ¦
\
/Ð k0* ^mø Ùø^ÏøÊø ^Ûø`ö Ïö×ôù ³Ãø ³Úö àô³nû fø Þø…û ^*³eô V oôùfôß$Ö]
oû×ô aû *] ÜøßøÆø kö×û³ìø`ø oû³Þùô ô äô ³³×#³Ö] Ùø糉ö…ø
zŠ yZ gzZ Š
Hk0*Æ V-– Å yZ0
+{ LZ ~
: ( ~q ) ! M g JŠ ! ä ~ X Hg D » VØÍy
 ‚ûqô]* Üû ×øÊø àônû fø Þø…û Ÿ* û] àômû„ø³aø lö‚û³_ø³‘û^³Êø
Ð ßq
-Z 7Z a kZ @*
™ %f 7ZÐ TÔ ð0* éõ æø †û Ûøeô ^Ûø`ö jönû Ò$ „øÊø ^`ø eô ^Ûø`ônû Òôùƒø]. é÷‚øm‚ôuø

ad

óXó V; Y LL: c*
â
Û ä \ M ?Vß 37Z~Ô c*
Š™ %f

.m

uh

am

m

gùô –$ Ö] ØôÒû]* oÊô h^eø ýw8y
**
3{Í

2! ÜûÃø Þø Ùø^Îø ØöÒö«Êø*]

w

w

ýý …õ^ßø mô àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2058

0Æ ä3{ÍÐ aÑ ë b /0Z
ó Xó Vƒ H

3!ä´Úô †ôùvøÚö

w

x Zw: Vƒ @*
3ÐZ ~: L L :c*
â
Û ä\ M Š
HY7

àûÂø V o% fôß$Ö] Øøòô ‰ö Ùø^Îø †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
Ÿøæø ä´³³×ô ³Òô«³eô kö³ŠûÖø Ùø^³Ïø³Êø gôù³³–$ ³³Ö]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
èu^e] oÊ h^e (xñ^e„Ö] ‚n’Ö] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D2572 E ‚n’Ö] èm‚â ÙçfÎ h^e (ènãÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D5022E gÞ…¢]
h^e (xñ^e„Ö]æ ‚n’Ö] h^jÒ (o³ñ^³Šß³Ö]æ D2822 E éæ†ÛÖ^e èvne„Ö] oÊ h^e (ou^ß‘¢] h^³jÒ (:¨]:ç³e] Vx³nv³‘
D4324E gÞ…¢]
D5001E ØÒœ oÊ g–Ö] èu^e] h^e (xñ^e„Ö]æ ‚n’Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D5536E g–Ö] h^e (‚n’Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ

www.muhammadilibrary.com
54
‚n’Ö] h^jÒ
E
E
gâ Y ÑZz xŠgZŠ {¤
/
t ïErXì Š
HH » b§zŠ| &
+‚gzZ {ÍÀF,
» ó óïEr L L ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Å
Æ x » e**
[² Z®Xì @*
™Zg Z¦
/„6,&Å ZƒÉ ¥ 7ã0*
t ( Š Z ¯åC+zâ 0Z bÑ) ì @*
ƒ

E
7t ~ J

W ã0*
Æ ïEr XXg–ùÖ] ø †ômø oju ]„³Ò Øö³Ã³Ê] ŸZZ D™wEZ ]z¹a
( DZvZz)Xì CWtŠ ™ {Š c*
i6,} &
+‚]â ´t Z® ( ¸Z )X ÇVz™

'ö‚ùô vømö gõaûæø àøeû ‚ømû ‡ø köÃûÛô‰ø Ùø^Îø ÜöÓøvøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àöeû Øö`û ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2059

ýý hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû ] àôÂø

{Í q
-Z k0*
Æ aÑ ë=Šz 0 "
ñ U* V o% fôß$Ö] oøiô ]. Ùø^Îø èøÃø m`ô æø àôeû kôeô^$ø àûÂø
$
~Š ™ * ì #
Ö Zq
-ZtL L :c*
â
Û ä\
å M ˆ ðÑ 1! Üö ×øÂû *] äö ×#Ö]æø kûíøŠôÚö èºÚ$ ]. Ùø^ÏøÊø gõù–øeô
ó Xó ì }Y {Š c*
ivZgzZ ˆ
*~ ^Å} &
+‚~ X¸ vßÆ LZuZ µt ì ~zâ 0Z ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

m

VÍß {” *ä vZ c*
â
Û ä a\WèYX 7Ð ~ ±ÅyZ} &
+‚ {ŠñpX Š
HH

y.

co

( g;ZX›) X ð` 7±Å

ilib

ra
r

Ùø^Îø äü Þ$]* hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ‹öÞö çûmö oûßô $ø ‚$ uø &önû ×$ Ö] oßô $ø ‚$ uø xõÖô ^‘ø àö³eû äô ³×# ³Ö] ‚ö³fû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2060

ad

ýýåü †ø fø ìû]* Œõ^f$Âø àøeû äô ×# Ö] ‚øfû Âø á$ ]* p% …ô^’øÞû Ÿû* ] Ìõnû ßø uö àôeû Øô`û ‰ø àöeû èø Úø ^Úø ]. çûeö ]* oÞô †ø fø ìû]*

am

m

ì yÒ » ì
ó @*
Y¹ v
ó Z ¢LÎ6z 0 −
ñ{

.m

uh

Æ:ñ ™~ç Å\
å MB‚Æ avZ wÎg {z

äü ³Öø Ùö^³Ïømö pû„ôÖ$] ‚ônû Öôçø ³Öû] àø³eû ‚ø³Öô^³³ìø á$ *]
Ùôç‰ö…ø ÄøÚø Øøìø`ø äü Þ$*] åü †ø føìû]* äô ³×# ³Ö] Ìönû ‰ø

w

w

w

VrZ ¶!{ Å dk„0Z gzZ Å yZ {z ‰ k0* V oôùfôß$Ö] tôæû ‡ø èøÞøçÛönû Úø o×F³Âø V äô ×#Ö]
Ç Å yZ ð0*
{Í ðƒ q
-Z k0*
Æ kZ ä
‚øqøçø Êø Œõ^f$Âø àôeû ] èöÖø^ìøæø äü ³jöÖø^³ìø oø³aôæø
E
5©8 ^`ø jöìû]. äô eô kûÚø ‚ôÎø ]ƒ÷çßövûÚø ^&f•ø ^³aø ‚ø³ßû³Âô
wÎg {Í ä VrZX ¶ðÑ Ð ¦_gq ›
M ñ> åG
Å ä3 a\ M Å 7 t ‚ Æ avZ
kôÚø ‚$ ÏøÊø ‚õrûÞø àûÚô 'ô…ô^vøÖû] kößûeô éö‚ønû Ëøuö
# n kZ¸ D 3: ÐZ% äY x **
Z
gzZ ª
q
Â*
c J (,B; n Æ ä3ÐZ ä avZ wÎg
à avZ wÎg :¹ä ]gúq
-ZÐ ~ VÂgú

^Úø Ø$ Îø áø^³Òøæø V äô ×#Ö] Ùôç‰ö†ø Öô g$ –$ ³Ö]
äô ³eô 'ø‚$ vømö oj#uø Ýõ^³³Ãø ³_ø³Öô åü ‚ø³mø Ýö‚ôù³Ïø³mö
V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø pçF³aû ^*³Êø äü ³Öø o³Û# ³Šømöæø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

g–Ö] h^e (‚n’Ö] h^jÒ (oñ^ŠßÖ]æ D3795E g–Ö] ØÒœ oÊ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (:¨]:çe] Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
‚n’Ö] h^jÒ

55

wÎgXì {Í t :¹ ä VrZ ?ì q H t î C

éô çø ŠûÞô àûÚô éº*]†ø Úû ] kôÖø^ÏøÊø gôù–$ Ö] oÖøô åü ‚ømø
^Úø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø áø†û fôìû*] …ôçû ³–ö³vö³Öû]

c*
L L :¹ ä 6z 0 −
ñ { 1 VZB; CZ ä avZ
ä\
å M ? ï Š g Z Œ
Û x ZwÃ{Í \
å M H !vZ wÎg

Ùöç‰ö…ø ÄøÊø†ø Êø g% –$ Ö] ]„øaø àø×ûÎö äü Öø à$ jöÚû ‚$ Îø
‚ônû Öôçø Öû] àöeû ‚öÖô^³ìø Ùø^³Ïø³Êø åü ‚ø³mø V äô ×# ³Ö]

~ n kZ ðƒ 7~ º´}÷t ó7L L:c*
â
Û
Ð Z ä ~L L : ë −
ñ { ó Xó Vƒ @*
™I**
ÐZ

åö ]…ø ]. Ùø^Îø äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø g$ –$ Ö] Ýö†ôù³vø³iö*]
o³Úô çû Îø šô…û ^*³³eô àû³Óö³mø Üû³Öø äü ³³ß$³Óô³Öøæø Ÿø

NŠ = avZ wÎgX Î ä3ÐZ gzZ 1 é

äü iö…û †ø jøqû^Êø ‚ºÖô^ìø Ùø^Îø äü ³Êö^³Âø *] o³Þô‚ö³qô^*³Êø
Üû ×øÊø †ö ¿ö³ßû³mø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø æø äü ³jö×û³Òø^*³Êø

ó Xó H7I= ä VrZ¸ ìg

1!oûßô`ø ßûmø

m

çö –ûÃö Öû] äö ßûÚô àönû fômø ‚ônû ’$ Ö] oÊô h^eø ýw9y
ñYƒ µ ZÐg D {z

am

m

ad

ilib

I4
vßX ‰ ÜæavZ wÎg ë ñö-GÉŠZz 1Z
7 Å VtŠ gzZ 3;Ã Å VŠzZ
¸ D™ N*
» VG
é5½F

ra
r

y.

co

‚ömû ‡ø ^ßø $ø ‚$ uø …õ^ßø mû ô àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû àôÛøuû†$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônû rôÛøÖû ] ‚ôfû Âø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2061
ýý …õ^Šømø àôeû ðô ^_øÂø àûÂø äü fö Šøuû]* àôÛøuû†$ Ö] ‚öfû Âø Ùø^Îø Üø×ø ‰û]* àöeû

.m

uh

N*
» Ð gâ Y {0
+
i L L :c*
â
Û ä avZ wÎg

w

w

w

ó Xó ì g ZŠ%{z ñY

Ùöç‰ö…ø Ýø‚ôÎø Ùø^Îø oôù%ô nû ×$ Ö] ‚õ³Îô ]æø oû³eô]* àû³Âø
áøçf%römø Œö^³ß$³Ö]æø èøßø³m‚ô³Ûø³Öû] V äô ³×# ³Ö]
Ùø^³ÏøÊø Üôßø³Çø³Öû] lô^³³nø Öû]*æø Øô³eôŸô û] èøÛø³ßô ³‰û*]
èõ Ûønû `ôeø àûÚô Äø³_ô³Îö ^³Úø V äô ³×#Ö] Ùö糉ö…ø
2! èºjønû Úø

çø `ö Êø èºn$uø oøaôæø

èa t X 7w' **
3 » kZ Xì g ZŠ% Z•»“
 ÍÑZz äY N*
»Ðgâ Y {0
+
i ýV‚ñ]çÊ
Ì» 1 Å Vzgâ Y B‚B‚Æ Vâ ¨
KZ ~ <ÑgzZ ì ¯
) !*
» 1 a Æ Vzgâ Y
( DZvZz) Š
Hc*
Š uzgÐ x » V‚gg¢ Z® Š
H3g wì
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

‚n’Ö] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5391 E ý oju ØÒª³m Ÿ V ofßÖ] á^Ò^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D5009E ØÒœ oÊ g–Ö] èu^eK h^e (xñ^e„Ö]æ
àÚ Ä_Î^Ú h^e (‚n’Ö] h^jÒ äq^³Ú à³e]æ D2858 E èÃÃ_Î äßÚ Ä_Î ‚n‘ oÊ h^e (‚n’Ö] h^jÒ (:¨]:ç³e] Vx³nv³‘
D3219E ènu oâæ èÛnãfÖ]

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

56

èÛÛŸ] h^jÒ àÚæ ýT
~ y Ò Æ ä3
VVc*
!Ô N*
W }ƒ wEZ uZgpg ëÃq kZC
Ù x Íì ¦Åx Ít äÛó›œ
x Zwa }g ø 6,
¯ Å g¢ Ëä <ÑÃT {z 1ì w' qC
Ù Å ä3~ xsZX {)z

ra
r

y.

co

m

Ýô^Ãø _$ Ö] o×øÂø èô nø ÛôŠûj$Ö] oÊô h^eø ýw1y
IvZ p‰
Ü z D™ qzÑ **
3

Xƒc*
Š ZI

ad

ilib

ýý áø^Šønû Òø àôeû gôaûæø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2062

am

m

»vZ L L :c*
â
Û Ð kZ ä Ñ ë1Z 0 /
ñ

uh

ó Xó î 3ÐÐ M LZgzZßx **

V o$ fôß$Ö] á$ *] èøÛø×ø‰ø oûeô*] àôeû

†ø ³Ûø³Âö àû³Âø
ø nû ×ô mø ^Û$ Úô ØûÒöæø äø ×#Ö] Üùô ‰ø äö Öø Ùø^Îø
1! Ô

w

.m

,Za }g øÐ ‰ ÂÆw
å Îg LZ ä kZì xa»]Ñ» Û{ ýV‚ñ]ç³Ê

w

w

gzZ ñƒ œg0
+Z LZ ÌÃZ
+Z¯~EŠB‚Æ äƒ F
F6,Z
+Z¯~zy
Z bŠ â 
Û äz wßZ ~$
+Z
§{ pÅÃ[ZŠ WyZ Ì[ZŠ WÆ ä3t Ð ~ 7Z ì •
'
,
zí¯
) !*
uZu **
CZ » y Z
Ì» •
'
,w” **

HH qzÑÐ vZ x **
É ì @*
Y 0 ]Š „ **
3t sÜ: Ð p
pg
Xì #
Ö ´ Åd
$ÅòŠ Wt **
3Ð d

Û gzZì @*
ƒ¯
) !*
ýý †õnû ÛøÂö àôeû ‚ônû fø Âö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø Øõmû ‚øeö àûÂø ݺ ^øaô ^Þø †ø fø ìû]* áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2063

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
èe†¢] h^jÒ (Ü׊Úæ D3576 E ànÛnÖ^e ØÒ¢]æ Ý^Ã_Ö] o× ènÛŠjÖ] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D5237E ^ÛãÚ^Óuœæ h]†)Ö]æ Ý^Ã_Ö] h](' h^e

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

57

B‚Æ/
ñ ôb LZ aÑ 9 c Ȭ

ØöÒö^+³mø áø^³Òø V o$ fôß$Ö] á$ ]* èø5øñô^³Âø àû³Âø
ðø ^røÊø ä´ eô^vø‘û]* àûÚô †õËøÞø èô j$‰ô oÊô ^Ú÷ ^³Ãø ³›ø

V‰zŠ ÐZ Â c*
M CŒŠ q
-Z : ¸ ìg 3 **
3

V o% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø àônû jøÛøÏû×öeô äü ×øÒø^*Êø o' eô]†ø Âû ]*

©
8ÈvZ p {z¤
/Z : c*
â
Û ä aÑ ÂÔŠ
H3~

]ƒø¬ôÊø ÜûÒö^ËøÓøÖø äô ×# Ö] Üø‰û] †ø Òøƒø çû Öø äü ³Þ$@ô ^³Úø *]
áû¬ôÊø äô ×#Ö] Üø ‰û] †ôÒö„ûnø ×û³Êø Üû³Òö‚ö³uø]* Øø³Òø*]

Âñ3 **
3 ðÃZ
# Z®Ô @*
Yƒ °»Ãƒ
 ? **
3
äô ³³×# ³Ö] Üô³ŠûeôZZ ÂñY wÈ Ip {z¤
/Z X ¾ vZ p

ÜôŠûeô ØûÏönø ×ûÊø äô ×# Ö] Üø‰û] †ø ³Òö„û³mø áû]* oø³ŠôÞø
1!åü †ø ìô0æø äü Öøæ$ ]* äô ×# Ö]

XX!åü †ø ìô0æø äü Öøæ$ ]ø

'

,w” óv
ó Z pL L ( 2) ì •
'

) !*
gzZ ~t<
L **
3 **
3™Vï ( 1) ýV‚ñ]çÊ
**
3c*
~ yxgŠ Âìg: Š c* 
7,vZ p~ qzѤ
/Z ( 3)ì xiÑ −7,» kZa kZì ¯
) !*
»

m

Ð ±ŸZÆ å†ìôæ äÖæù] ä×# ³Ö] ܳŠe ce h| 7,ñYWŠ c*
ÌZ
# ¬ Ð ä™ »
X Ï ðY S7,

ilib

ra
r

y.

co

àôeû ‚ônû fø Âö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø Øõmû ‚øeö àûÂø äô nû eô]* àûÂø Ýõ^øaô àöeû ƒö ^ÃøÚö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø …º ]‚ø³ßû ³eö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2064

am

m

ad

X C™Üg
$u¸Ð dȬ xó ßx Z

ýý†õnû ÛøÂö

]„ø³`ø eô èø5øñô^³³Âø àû³³Âø Ýõçû ³³%ö×û³³Òö Ýùô ]. àû³³Âø
2! &m‚ôvøÖû]

w

w

.m

uh

ÜøÃø ›û]* ]ƒø@ô Ýô^Ãø _$ Ö] gôuô^’øÖô ðô ^Âø ‚% Ö] h^eø ýw2y
’ e ã™ ¬Š nÆ kZ Âñî **
3ðÃZ
#

w

ýý æ†õÛûÂø àôeû áø]çøËû ‘ø àûÂø ‹øÞö çûmö àöeû oŠønÂô ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÖô ^ìø àöeû o‰øçÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2065

ë Ô ìg ~ ÄÅ \
å Mk
,
Š ¼ ¬ 0 vZ†

wÎg ?l» Ô ¹Ð {−Zz ~÷ ä −Zz }÷ 
g »h
+W,
¼ ä VrZ Âz™g» **
3a Æ avZ

èºføvû‘ö äö Öø kûÞø^Òøæø †õŠûeö àöeû äô ×#Ö] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø
kôÃû ßø³‘ø çû Öø oûÚôù Ÿô. oûeô*] Ùø^³Îø Ùø^³Îø 麳†ø ³nû Šômø

kûÃø ßø³’ø³Êø ^³Ú÷ ^³Ãø ³›ø V äô ³×# Ö] Ùô糉ö†ø ³Öô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛŸ] h^jÒ (p„³Ú†³jÖ]æ D3767 E Ý^Ã_Ö] o× ènÛŠjÖ] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨]( ç³e] Vx³nv³‘
D1858E Ý^Ã_Ö] o× ènÛŠjÖ]
Xì g(„—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

58

X å„ ‚ Zhð: ¹Ð {g 
á ZÐB; LZgzZ Ô H

åö ^Âø ‚øÊø oûeô]* Ðø×ø_øÞû^Êø Øö×ôù Ïømö å´‚ônø eô Ùø^Îøæø é÷‚øm†ô$ø
o×ø³Âø åü ‚ø³mø V äô ³×# ³Ö] Ùö糉ö…ø Äø³•øçø ³Êø

avZ wÎg Ô ñÑ š à \
å M gzZ ‰ −Zz }÷

äô ³×#Ö] Üô‰û^³³eô ]æ„ö³ìö Ùø^³³Îø Ü$ ³$ö ^³³`ø iôæø …û ƒô
^Âø Vø ]çû ÛöÃô ›ø ^Û$ ×øÊø ^`ø nû uô]çø Þø àûÚô ]æ„ö³ìø^*³Êø

vß óƒ 3™ÈvZ pLL: c*
â
Û Q 3g6,ä3B; CZ ä
 1 3ä VrZ Z
# Ñ ä3Ð Vzg)Æ kZ

Üû`ö Ûûuø…û ]æø Üû`ö Öø †û Ëô Æû] Ü$ `ö ×#Ö] Ùø^Ïø³Êø Üû³`ö Öø
û …ô^eø æø
1! Üû`ôÎô ‡û …ô oÊô Üû`ö Öø Õ

}
ó Š j7Z !vZ}ZLL:Å ¬Št n Æ yZ ä \
å M
óXó wZe•
'
,
~tigÆyZaÆyZgzZ™3g6,yZgzZ

g »™=~"gØÆ“
 Í îS~"gØÃVz•ÆKzgt ó h
+
ó W,
L L ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

@*
W~ g
$uX ¶Z½ {h
+I Å[²tgzZ Xì Cƒ +4~ ÇgzZ j
+¯Ãä3t Xì CY Å
XXóÝ^Ã_Ö] †ñ^‰ o× ‚m†%Ö] Ø–ËÒ ð^ŠßÖ] o× äñ^ Øø–³Ê áù]ôZZ :c*
â
Û ä a\Wì
š{gÃè Ô6,Vâ 3† Ãh
+W,
‰ì Ýq ¤,Z6,&Zp ¹!*
ÃȬL L ( ~g g 9zzâ 0ZE

m

Ø'ß Z ‚~ ]úŠ ( 3) *
*™wJ]úŠgzZ *
*™]úŠ ( 2) ì @
á 6,äƒ **
3{z dZÆh
+W,

y.

co

ce bŠ Ì!$
+» kZ ƒ e¤
/Z ì y% bŠ ¬ŠÃáZz ä™ n ÌË ( 4) ì {h
+I

ilib

ra
r

Xì @
á ÅkZ©]§Å a\W 6

am

m

ad

Ýô^Ãø _$ Ö] àøÚô Éô]†ø ËøÖû] ‚øÃû eø ðô ^Âø ‚% Ö] h^eø ýw3y
¬Š ź
) Z
Û Ð ä3

.m

uh

ýý áø]‚øÃû Úø àôeû ‚ôÖô ^ìø àûÂø …º çû$ø ^ßø $ø ‚$ uø p% ‚ô‰øŸû* ] Üô‰ô^Ïø Öû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2066

w

w

W c*
Å
ä 3Z
# avZ wÎg ë )
ñ â Z 1Z

w 

aÆvZ =°x Ó L L: ë ÂDƒ rg ÃÐ
àZz ~]*
*: Ô àZz •
'
,gzZ Ï À 0*
p°{Š c*

}g ø } Z Ð kZ „ : gzZ àZz äY ~hg: gzZ
þó óì @*
Y Zƒ { Zz6,Ñ ! [g

Ùö糉ö…ø áø^³³Òø Ùø^³³Îø èøÚø ^³³Úø ]. o³eô]* àû³³Âø
‚öÛûvøÖû] Ùø^Îø hø†ô[ø æû *] ØøÒø*] ]ƒø@ô Väô ×#Ö]

†ø nû Æø äô nÊô ^Ò÷…ø ^fø Úö ^f÷ nùô ›ø ]†÷ nû %ôÒø ]‚÷Ûûuø äô ³×$ ³Öô
äö ßûÂø oß÷ÇûjøŠûÚö Ÿøæø ÅõV$ çø ³Úö Ÿøæø …õçû ³Ëö³Óû³Úø

2! ^ßøe$…ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÄjÚ h^e (èe†¢] h^jÒ ((¨]( çe]æ D5296 E †ÛjÖ] t…^ì pçßÖ] Ä•æ h^fvj‰] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
D3729E änÊ ‹ßËjÖ]æ h]†)Ö] oÊ îËßÖ]
ÙçÏm^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](ç³e]æ D5458 E äÚ^Û àÚ É†Ê ]ƒ] ÙçÏm^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] x³nv³‘
D3849E ÜÛ ]ƒ] Øq†Ö]

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

59

kZ Z®ì e**
%Æ~0
+
zZ}
.Øg *
*™ Zg7 » yZ ]Yq ã¨
KZ Á
C**
3 ýV‚ñ]ç³Ê 
g ÖZ » ~ b
¬ KZgzZ ¬Š Å •
'
,
gzZ **
Ç äZF,
Æ £Å kZ ˆ ~g ¯Æ yé Æ Øg Å
( ¬>ZvZz)ì ¯
) !*
» w”ÆZ
+Z ¯yZ −7,
à ¬Š ìY ÅgñZ XyZ iáÐ ¬Š {gÃè

Ýô^Ãø _$ Ö] o×øÂø †ôÓû5% Ö] oÊô h^eø ýw4y
**
™]™ 3 **
3

éø †$ uö oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õÛ$ vøÚö àôeû ˆômˆôÃø Öû ] ‚ôfû Âø àûÂø õ ^Û$ uø àöeû Üönû Ãø Þö ^Þø †ø fø ìû]* !2067

ýýä´Ûùô Âø àûÂø

0_ 0 y‹
ä VrZ D™yÒ Ð −Zz LZ G
îE
}™]™ 3 **
3 L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ¹

Ùø^Îø Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø èøß$³‰ø àô³eû áô^³ßø³‰ô àû³Âø
†ö ³Òô^³5$ Ö] Üö Âô ^³³_$ ³Ö] V äô ³×# ³Ö] Ùö糉ö…ø

ó Xó ì b§Åg ZŠ { izgáZz ä™ñ{z

1! †ôeô^’$ Ö] Üôñô^’$ Ö^Òø

m 

7¬**
Î { i Z0
+Z» kZи{gÃè ì ïq» ÌZgŠ¾{ izg ýV‚³³ñ]ç³³Ê

y.

co

ŠpvZ`
Z » kZÉ Å7Š4Æ ÃZ x Z™ä vZ ~g ZŠ)f Å™ sb
`
Z »¿x‰} izg

ilib

ra
r

XXóä´eô pûˆôqû]ø ^Þø ]øæø oûÖô äü Þ$^ô Êø ZZ : D â 
Û ~}g !*
Æ} izgvZì ÏŠg
$uXÐ ,ŠÃ}È

ad

àZz äîkZ™ 3 **
3 Z®X Ç VzŠ Z b
Å kZ „ ~gzZì a }÷{z G ( { izg ) (m 5

.m

uh

am

m

*
*™7i Z0
+Z ìÐZçO ì e**
Ìg¦ » Tì ¯
) !*
» sb
`
Z,Z *
*™ ZŠ Z]» 
Dàm†Ò^Ö] àÚ ^ß×Ãq] Üã×Ö]E ce

w

w

w

Äôeô^‘øŸ* û] ÐôÃû Öø oÊô h^eø ýw5y
R eÃVèZ

ýý kõeô^$ø àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^Þø †ø fø ìû]* oŠønÂô àöeû ÐövF‰ûô ^ßø $ø ‚$ uø !2068

ðà Z
# L L :c*
â
Û ä aÑ  ë b ÷Z
ó Xó á ^eÃVèZ VÐKZ Âñ3 **
3

ØøÒø]* ]ƒø@ô Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø ‹õ³Þø]* àû³Âø
2! 'ø¡%ø$Ö] äü Ãø eô^‘ø]* ÐûÃø ×ûnø ×ûÊø Üû Òö‚öuø*]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D3849E†e^’Ö] Üñ^’Ö^Ò †Ò^)Ö] Üñ^Ã_Ö] Ù^Î àÛnÊ h^e (Ý^n’Ö] h^jÒ (äq^Ú àe] VàŠu
èÛÏ×Ö] oÊ h^e (èÛÛ¢] h^³jÒ ((¨]( ç³e]æ D5274 E Äe^‘¢] ÐÃÖ (h^fvj‰] h^e ( èÛÛ¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚ x³nv³‘
D3845E ¼ÏŠi

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

60

Ýô^Ãø _$ Ö] ‚øßûÂô Øôm‚ôßûÛôÖû] oÊô h^eø ýw6y
**
™wEZ wâ zgˆÆ ä3
ýý ðõ ^_øÂø àûÂø …õ^ßø mô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2069

# L L :c*
Z
â
Û ä aÑ ë d k„0Z
Ð äZˆ c*
Ue VÄ
_Z KZ {z Âñ3 **
3 ðÃ

]ƒø@ô Ùø^Îø V o$ fôß$Ö] á$ ]* Œõ^³f$Âø àô³eû] àô³Âø
oj#uø åü ‚ømø xû³ŠøÛû³mø ¡øÊø Üû³Òö‚ö³uø]* Øø³Òø*]

ó Xó t7 :B; CZ¬

1!^`ø ÏøÃô ×ûmö æû ]* äü Ãø eô^‘ø]* ÐøÃø ×ûmø

ï¢
8^e 7Z ñO Åä™s ™ÃVð; ˆÆä3 **
3 ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê
&Š ) VèZ &ÅB; a\WèY ì <
/ŸÀG
Ð (g
$u—‚ õG
L **
3ÐB; **
3 ( 2) Xì
yà 7x¥Ã ( }È) ( ›X ˜'
,)Í ~ Z ° ~gh
+Ñ: Ã) :ì ~ g
$uX¸ D 3**
3
Æ•
'
,a kZ ì @*
ƒ Yb
» ä3èa Ìz ÑZz • ÃVð;Z®Xì •
'
,~ ä3Ð

m

aÔ xÝ }gzZ Ë Âì e R e Ì: Šp¤
/Z Z®X 7ƒ
 o ¬*
*™ ù Ÿ ÐZ a Æ Ù|

y.

co

Xƒ @*
™:I**
ÐZ }Š ZˆÃ{)z ~çÔ

ad

ilib

ra
r

èô Ëøvû’$ Ö] ÐôÃû Öø oÊô h^eø ýw7y
**
™s ™Ã@'
,

am

m

ýý Ùø^Îø ‚õô]…ø àöeû o×$ ÃøÚö çøaö ðö ]†$ fø Öû ] áô^Ûønø Öû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2070

.m

uh

" xÝÆ aÑ 9Þ
4E
5E
ëgzZ ñ M îpIG
ñ ¬ xZ

w

w

}g ø ä kZ c*
š ÐZ ä ëX¸ ìg 3 **
3

w

yÒ Ð ë ä avZ wÎg :¹gzZ c*
3 **
3B‚
 1^ e ÐZQ c*
3 **
3~ á\ ä TL L :H
ó Xó ì @*
™ ¬Š Å„nÆ kZ!\

ØøìøVø kûÖø^Îø Üõ‘ô^Âø Ý% .] oiô ‚$ qø oßô ³jû$ø‚$ ³uø
V äô ³×# Ö] Ùôç‰ö…ø oÖøçû ³Úø èö5ønû fø Þö ^³³ßø³nû ×ø³Âø

^ßøÃø Úø ØøÒø^*Êø åö ^Þøçû Âø ‚øÊø ^Ú÷ ^Ãø ›ø ØöÒö^+Þø àövûÞøæø
àûÚø äü Þ$]* V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ^ßø$ø‚$ uø Ùø^³Îø Ü$ ³$ö
lû†ø ËøÇûjø‰û] ^`ø ŠøvôÖø Ü$ $ö èõ Ãø ’ûÎø oû³Êô Øø³Òø*]
2! èöÃø ’ûÏøÖû] äö Öø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5456 E ý ØfÎ ^ã’Úæ Äe^‘¢] ÐÃÖ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D5262E ýÄe^‘¢] ÐÃÖ h^fvj‰]
Xì 96,oÑÅyx0ZÞ¬ x Z2 D1804E ¼ÏŠi èÃ’ÏÖ] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ] Vl^Ï$ äÖ^q…

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

61

ëì H W,
OÃV~f}g øÐ b§kZ¼ ä š
M f6,x **
Æe
$h
+]
.ýV‚ñ]çÊ
„g™g ZŒ
Û Z Ìb‚h
+]
.»Z
+Z ¯Æ TÃVÆ+ZgzZ ÆÅ|
# Ùz d
$ÝZ KZ
]gz¢Å ä;ÃyZ ™ CZÃV+Z Ð Q Z® ïŠ hg6,
¯ Å †f g F kZ KZ ì

kû_øÏø‰ø ]ƒø@ô èô ÛøÏû×%Ö] oÊô h^eø ýw8y
0ƈñƒ}¤
/

( ¬>ZvZz) Xì

ýý kõeô^$ø àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø oŠønÂô àöeû Ðövø‰ûô ^Þø †ø fø ìû]* !2071

# L L :c*
Z
â
Û ä avZ wÎg ë b ÷Z

]ƒø@ô V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹õ³Þø]* àû³Âø
^`ø ßûÂø xûŠøÛûnø ×ûÊø Üû Òö‚ôuø]* èöÛøÏûÖö kû_ø³Ïø³‰ø

ÈvZ pÆ™s ™ èÅ kZ ÂñY¤
/
ˆ» Ë

1! ^`ø ×ûÒö^+ nø Öûæø

ó Xó á3™

äø ×#Ö] ÜôùŠønö Öûæø hø]†ø j%Ö]

m

Ü°zgz¾tÉ 7„ y%¢
83ÐZ ÂñY¤
/
ˆðä
/Z D 3**
3 ýV‚³ñ]ç³³Ê

ilib

ra
r

y.

co

7Ç!*
ÐZ Z®ì á
CuZgp Å y-ˆ Z 7,Z¤
/2 Xì ̯
) !*
» }g Ö Ð ]Š ¬ ~'
,
!ÑÑZ [ÂÔ› 6X ce **
Xì ~z%Ðb'
,
Y**
¦~ îGE
hg

ad

ýý ‹øÞö çûmö àûÂø Äõmû …ø ‡ö àöeû ‚ömˆômø ^ßø $ø ‚$ uø pùõ ‚ôÂø àöeû ^m$†ôÒø‡ø ^Þø †ø fø ìû]* !2072

am

m

G!
» yZ¸ ìg 3 **
3g ( 0 ñÿ¨š ë Œ

.m

uh

gzZ Ås ™ èÅ kZ™ñÐZ ä VrZ Ô Š

/
ˆ

w

w

w

Ô Ñ ä™}g 
á Z 6,kZ vß y‚t ÂX 1 3ÐZ
G!
Q 7Ù Š \ M : ¹Ð g( 0 ñÿ¨š ä VÍß
Qì **
3 Ht ‚Æ yZ dŠ ìgÈ H
G!
ä g ( 0 ñÿ¨š  ? ìg VZÐnˆt Ì
Yhg7] !*
{ z Ð ì Æ V½yZ ~ : ¹
ØŠ ¬ë Ô ì ”Ð avZ wÎg ä ~ 

…õ^Šømø àöeû ØöÏô Ãû Úø áø^Òø Ùø^Îø àôŠøvø³Öû] àô³Âø
½ø^Úø ^*Êø ^aø „øìø^*Êø äü jöÛøÏûÖö kû_øÏøŠøÊø p‚$ Çøjømø
ØøÃø røÊø ^³³`ø ×ø³Òø*] Ü$ ³$ö pƒ÷]* àû³Úô ^³³`ø eô ^³³Úø

ø òô ³Öøæ].
]çÖö^ÏøÊø ä´ eô áøæû ˆö Úø ^Çøjømø àönÎô ^aø ‚$ Ö] Ô
Üöqô^Âø Ÿ* û] ðô Ÿø©öaø ÙöçÏö³mø ^³Úø p†ø ³iø ^³Úø äü ³Öø

àûÚô äô mû‚ømø àønû eø ^Úø oÖø@ô ]æ†ö ¿ö³Þû] áøç³Ööç³Ïö³mø
èô ÛøÏû×% Ö] åô „ô`ø eô Äößø’ûmø ^³Úø o³Öø@ôæø Ýô^³Ãø ³_$ ³Ö]

köÃû Ûô‰ø ^³Úø ÅöVø ]* àû³Òö*] Üû³Öø o³Þùô @ô Ùø^³³Ïø³Êø
™s ™ÐZ {z Â} 7,¤
/
ˆ » ËZ
# ¸ D Y
]ƒø@ †ö Úø ©ûÞö ^ß$Òö ^Þ$@ Üq^Âø Ÿ* û] ðô Ÿø©öaF Ùçû Ïø³e
³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³ô ³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³ô

290K3‚Ûu]æ D2034E èÃ’ÏÖ]æ Äe^‘¢] ÐÃÖ h^fvj‰] h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

62

^Úø ¼ønû Ûômö áû*] èºÛøÏûÖö ^Þø‚ôuø]* àûÚô kû³_ø³Ïø³‰ø
1! ^`ø ×øÒö^+ mø áû]*æø pƒøŸ* ]û àøÚô ^`ø eô

þó óá 3Æ

àônÛônø Öû^eô ØôÒûŸ* ]û h^eø ýw9y
**
3ÐB; N ZŠ

àôeû ] äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àôeû †ôÓûeø oûeô]* àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø o% Ëô ßø vøÖû ] ‚õÛ$ vøÚö çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2073

ýý †ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø

:c*
â
Û ä avZ wÎg ë d /0vZ†

Ùøç‰ö…ø á$ *] †ø ³Ûø³Âö àô³eû äô ³³×# ³Ö] ‚ô³fûÂø àû³Âø
ØûÒö^+nø ×ûÊø ÜûÒö‚öuø]* ØøÒø]* ]ƒø@ô Ùø^³Îø V äô ×#Ö]

gzZ ñ3ÐB; N ZŠ LZ Âñ3 **
3ðÃZ
# LL

áø^_ønû 5$ Ö] á$ ¬ôÊø äô ßô nû Ûônø eô hû†ø 5ûnø Öûæø äô ßô nû Ûô³nø eô
2!ä´Öô^Ûø5ôeô hö†ø 5ûmøæø ä´ Öô^Ûø5ôeô ØöÒö^+ mø

gzZ @*
3Ð B; N !*
y-èYX 
W Ð N ZŠ
Xì ¥

m

]â £ F 6ì [£»xsZ ¿#ÅVzg »zcÆ kZgzZ y- ýV‚³³ñ]ç³³Ê

y.

co

i ú~ VÂ gzZp
pg s ™ÃV`} c*
Š ¬» ¿#Å òg »z Š·ÃxsZ IZ ä a\W6,

ilib

ra
r

a\ W2 X σgŠ¾Åy- Âì N @
*
Å¿#ÅV.Æ y-Z
# {)z ¬» "7,

ad

Xì xiÑ Á
C**
3ÐB; N ZŠ Zƒ ãZzÐ ¬Æ

am

m

ýý †õÓûeø oûeô]* àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø èø ßø nû nø Âö àôeû ] àôÂø áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2074

w

w

.m

uh

D™Üb§Åg
$u«Ð aÑ b /0Z

X

3! åô çôvûßøeô Voôùfôß$Ö] àûÂø

†ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø

w

ýý…õ^Û$ Âø àöeû èö Úø †ôÓûÂô ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2075

VrZ D™yÒ Ð −Zz LZ0 bkc*
Z
oûeô]* oûßô$ø‚$ uø èøÛø×ø‰ø àöeû Œö^³mø@ô o³ßô ³$ø‚$ ³uø
.ÅZ ¦Zg 0 ¬ ä avZ wÎg ¹ ä àøeû †ø ³Šûeö V äô ³×# Ö] Ùöç‰ö…ø †ø ³’ø³eû ]* Ùø^³Îø
LZ Ã çG
:c*
â
Û ä \ M  ¬Š ñƒ D 3Ð B; N !* ØûÒö Ùø^ÏøÊø ä´Öô^Ûø5ôeô ØöÒö^+³mø †ô³nÃô ³Öû] o³Âô ]…ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D3278E k_ω ]ƒ] èÛÏ×Ö] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (äq^Ú àe] V‚a]ç)Ö^e xnv‘
h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](ç³e]æ D5233 E ^ÛãÚ^Óuœæ h]†)Ö]æ Ý^Ã_Ö] h](' h^e (èe†¢] h^jÒ (ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D3776E ànÛnÖ^e ØÒ¢]
Xì g(„—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

63

™7(Z ~ :¹ä kZ ó Xó 3ÐB; N ZŠ LZ L L
Q ! ë ó Xó n ™: ÂL L:c*
â
Û ä\
å MX Y

ø ßô ³³nû Ûô³³nø eô
Ÿø Ùø^³Îø Äö³n_ô³jø‰û]* Ÿø Ùø^³Îø Ô
oÖF@ô äü ßönÛômø kû×ø‘øæø ^ÛøÊø Ùø^Îø køÃû ³_ø³jø‰û]

kZ ( Š
Hƒ `DaÆå )B; Vc*
ZŠ » kZ

1! äô nÊô

X e V: J
-ìÆ
Þ ‡Æg ¦
.
/
gŠgzZ °ç.
Þ ‡tÂñYƒ ! @*
uР<Ѥ
/Z6,
¯ Å‹»z : ýV‚ñ]ç³Ê
) !*
¯
» }~
.Z¸ ~g ¯gzZ x`
°ç .
Þ ‡**bŠ™Šg šZÜÃ¬Æ qg 
á Ð zz Å °pì

Äøeô^‘ø]* 'ô¡ø%øeô ØôÒûŸ* ]û h^eø ýw10y
yÒ » ä3Ð VèZ &

( v!*
f oZ )ì

m

àôeû ] àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô àûÂø èø mø æô^ÃøÚö çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø oŠønÂô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2076

y.
ra
r

ilib

B;CZ gzZX¸ D 3 Ð VèZ & a Ñ

ad

X¸ D™7s ™¬ Ð Ue

Ùø^Îø äô neô]* àûÂø Ô
õ Öô^Úø àôeû gôÃû Òø àôeû ] àô³Âø
Äøeô^‘ø]* 'ô¡ø³þ%øeô Øö³Òö^+³mø V o% fôß$Ö] áø^³Òø

co 

 D™ yÒ Ð −Zz LZ ´ â 0 ª
ñ

ýýoùô Þô ‚øÛøÖû ] ‚õÃû ‰ø

2! ^`ø ÏøÃø ×ûmø oj#uø åü ‚ømø xöŠøÛûmø Ÿæøø

am

m 

ì Cƒx¥Õt~ VèZ &ì y%**
3 **
3Ð VèZ & ( 1) ýV‚ñ]çÊ

.m

uh

vZz)ì @*
ƒ ÂÃ
_Q **
ç ÐZÂq
-Z ì á
C=g f » ‡¢ F!Zâ Z(,èY ñY1 N*
g!Zâ

w

w

y%t Âq
-ZXì 4 „ ¢
8^e 7Z ñO Å ä™s ™ÃVð;ˆ Æ ä3 ( 2) ( DZ

w

Xì yZ Å•
'
,w”Ð kZ ZŠX ì YÐ q MÆä3 ZuzŠ

àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô àûÂø ‹øÞö çmö àöeû oŠønÂô ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÖô ^ìø àöeû o‰øçÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2077

Ãx ÷L b ª0 Ý°Z† c*
ª0 b vZ†

ýýoùô Þô ‚øÛøÖû ] ‚õÃû ‰ø àôeû

àôÛøuû†$ Ö] ‚øfûÂø æû *] gõÃû Òø àøeû äô ×#Ö] ‚øfûÂø á$ *]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D5236E ^ÛãÚ^Óuœæ h]†)Ö]æ Ý^Ã_Ö] h](' h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
Øm‚ßÛÖ] oÊ h^e èÛÛ¢] h^³jÒ ((¨]( ç³eœæ D5265 E Äe^‘¢] ÐÃÖ h^fvj‰] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚ x³nv³‘
D3848E

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

64

aÑ D™yÒ Ð −Zz LZ {z ì
ó —

$ [ø gõÃû Òø àøeû
äô nû eô]* àûÂø åü †ø fø ìû*] ݺ^5øaô Ô
äô ³Ãô eô^³‘ø^*³eô Øö³Òö^+³mø áø^³Òø V o$ fôß$³Ö] á$ ]*

7Z™ƒ rg ÃgzZX¸ D™ c*
3Ð VèZ &KZ

ݺ^5øaô …ø ^[ø]*æø ^`ø ÏøÃô Öø Éø†ø ³Êø ]ƒø¬ô³Êø 'ô¡%ø$Ö]
1! 'ô¡%ø$Ö] äô Ãô eô^‘ø^*eô

X H{g 
á ZÐ VèZ &KZ ä x ÷X¸ 3e

èô Êø^nø –ùô Ö] oÊô h^eø ýw11y
0Æ~i Zây¶

ýý ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]* àôeû ‚ônû Ãô‰ø àûÂø ÐøvF‰ûô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2078

à avZ wÎg ä ~ ë ¦
ñ Z0
ôÑ1Z

köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø oôùÂô ]ˆø íöÖû] xõmû†ø [ö oûeô]* àû³Âø
àöÚô ©ûmö áø^Òø àûÚø Ùöçû ³Ïö³mø V äô ×#Ö] Ùø糉ö…ø

6,yŠ Æ ]y
M gzZ vZ ¿ ‹ ñƒ D â 
Ût

àûÚø æø åü …ø ^qø Ýû†ôÓûnö ×ûÊø †ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^³eô
ØûÏönø ×ûÊø †ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^eô àö³Úô ©û³mö áø^³Òø 

gzZ Ô }™ ]³Å ñä LZ {z ì ‚
rg yZZ

m

c*}™ ]!*4 {z ƒ ‚
rg yZZ 6,]y
M gzZ vZ

y.
ra
r

ilib

yŠ q
-Z Ô }™ ]³ Å y¶ LZ {z : ì @*
Ñ
gzZì ( *
*™ ~i Zây¶hZ [p )j» kZ ]Zg

äô ×#Ö^eô àöÚô ©ûmö áø^Òø àûÚø æø kûÓöŠûnø Öû æô]* ]†÷ nû ìø
äü iøˆø ñô^qø äü Ëønû •ø Ýû†ôÓûnö ×û³Êø †ô³ìôŸ? û] Ýôçû ³nø Öû]æø

co

yZZ6,yŠÆ ]y
M gzZvZ ¿ gzZ Ô ìg lñ{

.m

uh

am

m

ad

^Úø æø Ýõ^m$*] èö$ø¡ø³þ$ø èöÊø^nø –ôù³Ö]æø è÷×ø³nû Öøæø ^³Ú÷ çû ³mø
ø ÖôƒF ‚øÃû eø
ó Xó ì ‘œˆÆ kZì yŠ &~i Zây¶
2! èºÎø‚ø‘ø Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Æ kZÔ V1 ÅkZÔ VßÎgÆ kZgzZvZXì xiÑ **
Ñ yZZ6,Vzqb ( 1) ýV‚ñ]çÊ

w

w

w

« c*
Íì òy
W {™E
+» ]y
WgzZ vZ ¬ ~ ƒ
 yZX6,]y
WgzZ k
,
¼ ~'
,hZÔ V¤
Û
Æ äÑ yZZ6,X**
Ñ yZZ6,yZ c*
ÍçO ì ñƒK©q Z» Y âZ XÅ yxgŠ q ~y
WgzZ
yŠ ¬ }™ ~i Zâ y¶J
-yŠ &Å y¶{zì ~gz¢a Æ ðñ ( 2) Xì sŠ Zá
~ ä3òÀLZ Ãy¶ˆ Æ kZ ñYHx ÈZ¼ :¼ ~ V⊠zŠ† }™x ÈZ àS
b§ÏZ ( 4) ( .Z )ì x ÅZz¾p» kZgzZì /
$¸Å ^
,Yt:{ ^
,Y ( 3) X ñY1™q

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D5266E Äe^‘¢] ÐÃÖ h^fvj‰] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
h^e á^Ûm¦] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5673 E †ì¤] ÝçnÖ]æ ä×#Ö^e àÚ©m á^Ò àÚ h^e (h(¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ 
D173EÌn–Ö]æ…^rÖ] Ý]†ÒV o× &vÖ]

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

65

Xì xiÑ *
*™x Z™Z» ñägzZ I]!*
hZaÆ ðñ
àøeû ÄøÊô ^Þø ÄøÛô‰ø …õ^ßø mô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø èø ßø nû nø Âö àöeû áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö^Ûø³%û Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2079

ýý†õnû fø qö

L L : c*
â
Û ä avZ wÎg ë ¦
ñ Z0
ôÑ1Z

Ùøç‰ö…ø á$ ]* oôùÂô ]ˆø íöÖû] xõ³mû†ø ³[ö oû³eô]* àû³Âø
äô ³×# Ö^eô àö³Úô ©û³mö áø^³Òø àû³Úø Ùø^³Îø V äô ×# ³Ö]

]³Å y¶{z ì ‚
rg yZZ6,]y
M x- gzZvZ
{z ì ‚
rg yZZ 6,]y
M x- gzZ vZ gzZX}™

áø^Òø àûÚø æø äü Ëønû •ø Ýû†ôÓûnö ×ûÊø †ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø
oÖø@ô àûŠôvûnö ×ûÊø †ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø äô ×#Ö^eô àöÚô ©ûmö

gzZ vZ gzZX}™ u| YZ Ð }g ä LZ
hZ ’ e ÐZ ì ‚
rg yZZ 6,yŠ Æ ]y
M

Ýôçû nø Öû]æø äô ³×#Ö^eô àö³Úô ©û³mö áø^³Òø àû³Úø æø å´…ô^³qø
ó Xó ìg lñ{ c*
¾ ]!*
1! kûÓöŠûnø Öû æô*] ]†÷ nû ìø ØûÏönø ×ûÊø †ôìôŸ? û]

ýý †ôqô^`ø ÛöÖû ] àôeû ‚ônû Ãô‰ø àûÂø pùô ô çûröÖû ] oeô]* àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2080

wÎg  ë `™ 1Z [nn 0 xñ Zl

m

èøÛømû†ôÒø oûeô*] hø†ôÒø pû‚ôÃû Úø àôeû Ýô]‚øÏûÛôÖû] àô³Âø
Üõ×ô ŠûÚö ^Ûø³m%*] V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø

m

y.

ad

ã¶Å kZÐ wâ gzZ kÅ kZ ‚ì xiÑ *
*™

am

ó Xó á á g”Æ

^Ú÷ æ†ö vûÚø Ìönû –$ Ö] xøfø‘û^*Êø ^Ú÷ çû ³Îø Íø^³•ø
„øìö^+mø oj#uø åü †ø ’ûÞø Üõ×ô ŠûÚö Øùô Òö o×øÂø á$ ¬ô³Êø

ra
r

ilib

Šæ Å kZ 6,y›C
Ù Â}™ ð~ ª
q Å òzø

co

gzZ ƒ y¶ » x ¸Ëy› L L :c*
â
Û ä avZ

2!ä´Öô^Úø æø

ä´Âô …û ‡ø àûÚô ä´jô ×ønû Öø p†ø Ïô eô äü Öø

.m

uh

ÅyZZÐZì N @*
gŠ¾Å ~i Zây¶~ ]xÅxsZvZ y4 ýV‚³ñ]ç³Ê

w

w

g (Z ·U Ð 5ZŠ Z Å hÆ y¶š¸ ðä
/Z @*
Hc*
Š
Š ¯ h» y¶B‚B‚Æ #
Ö ´

w

}uzŠ c*
á á Šp {z ƒ ‰
Ü ¤ ~ y¶Xì YYH: â `
à â g” Æ ã¶ÐZÂì @*

X , Š Zߊ h» kZÐZ y›

Ýô^Ãø _$ Ö] oÊô ÄöÏømø hô^eø „% Ö] h^eø ýw12y
**

/» í~ ä3

àøeû ‚ønû fø Âö á$ ]* Üõ×ô ŠûÚö àôeû èø fø jû Âö àûÂø Ùõ¡øeô àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ŠûÚø àöeû äô ×# Ö] ‚ö³fû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2081

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì g(„—‚ Vxnv‘
D3751E èÊ^n–Ö] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe] VàŠu

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

66

ýýåü †ø fø ìû]* àõnû ßø uö

:c*
â
Û ä avZ wÎg  ë b >k
,
Ù 1Z
C

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø ÙöçÏömø éø†ø mû†ø aö ^eø *] Äø³Ûô³‰ø äö ³$Þ*]
hô]†ø [ø oÊô hö^eø „% Ö] ¼øÏø³‰ø ]ƒø@ô V äô ×#Ö]

~ ( q àZz Å
W)[zæÆ ËÐ ~ ?Z
# LL
wï ÐZ Q }Š 1e à ~g ‚ ÐZ {z ñY ¤

oÊô á$ ¬ôÊø äö Âû ˆôßûnø Öû Ü$ $ö äü ×$Òö äö ŠûÛôÇûnø ×ûÊø ÜûÒö‚ôuø]*
1! ð÷ ^Ëø[ô †ôìøŸ? ]û oÊô æø ð÷ ]Vø äô nû uø^ßøqø ‚ôuø]*

~q
-Z gzZ ì ~g F ~ 6,q
-Z Æ kZèYX}Š
ó Xó ì Ë

Ë~}uzŠ² ~g F ~6,q
-ZÆ kZì t‘ÏHÅ]Z f œÔ í ýV‚³ñ]ç³Ê
1e ÐZ Â ñYƒ µZz ~ — ËÅ Å
Wc*
ä3 í Z®X ì ~¤
/~g » Å ]Z f œÏZ ì
Ý¡ŠÖ] än× Ù^Î ^ÛÒ æ] XXðº ] änÊ p„Ö] äu^ßre oÏjmZZ ~ g
$uq
-ZÉ Xce ¦Q™
ÐWÃ6,áZz ~g F LZ ñƒ D¤
/{z ªì Cƒ ~g F ~ Tì C™ q Ê Ð6,kZ LZ {z

m

Xì xiÑ**
1eÃ6,áZz t c*
F,
}uzŠ6,¨
¤Æ¡Z®ì B
bg

ilib

ra
r

y.

co

àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû èø Úø ^Ûø$ö àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø ³$ø ‚$ ³uø hõ†û ³uø àö³eû áö^³Ûø³nû ×ø ³‰ö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2082
ýý‹õÞø ]*

m

ad

?Z
# L L :c*
â
Û ä aÑ ë b >k
,
Ù 1Z
C

uh

am

}Š 1e ÐZ ÂñY ¤
/í~ @'
,Æ ËÐ ~

†ôìøŸ? û] oÊô æø ð÷ ]Vø äô nû uø^ßøqø ‚ôuø*] o³Êô á$ ¬ô³Êø
Võ ^Û$ uø †ö nû Æø Ùø^Îø ‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^³Îø ð÷ ^³Ëø³[ô

ó Xó ì 9{Š c*
i „ ]!*
Å–
»0DgzZ ë

ݺçû Îøæø éø†ø mû†ø aö oûeô*] áø^ÓøÚø ‹õÞø]* àûÂø èöÚø ^Ûø$ö
éø†ø mû†ø aö oûeô*] àûÂø Åô^ÏøÃû ÏøÖû] àô³Âø áøçû ³Ööçû ³Ïö³mø

w

.m

w

Cƒ Ë ~ q
-Z gzZ ~g F ~ 6,q
-Z Æ kZèY

]ƒø@ô Ùø^Îø V oùô fôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oû³eô]* àû³Âø
äö ŠûÛôÇûnø ×ûÊø ÜûÒö‚ôuø]* ðô ^Þø@ô oûÊô hö^eø„% Ö] ÄøÎøæø

w

Å >ñ k
,
Ù 1Z vßgzZ ZÎÆ Š × L L : ë ·1Z ó Xó ì
C
G
ñ>k
,
Ù !Z ùq é¨Gš©ÅZ ù¼gzZ ë ÷Zù)v(
C

2! x% ‘ø*] àõnû ßøuö àôeû ‚ônû fø Âö

&öm‚ôuøæø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe]æ D3320 E ÜÒ‚u] h]† oÊ h^e„Ö] ÄÎæ ]ƒ] h^e (Ð×íÖ] ð‚e h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘
D3844E Ý^Ã_Ö] oÊ ÄÏm h^e„Ö] oÊ
63K2 ‚Ûu] ‚ßŠÚ V ÌnÕ Ä_ÏßÚ

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

67

‚õuô]æø oÃ÷ Úô oÊô ØöÒö^+ mø àöÚô ©ûÛöÖû] h^eø ýw13y
ì @*
3~ $Mq
-Z ðñ
ýý †ônû eø ˆ% Ö] oeô]* àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø Üõ‘ô^Âø çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2083

-Z ðñL L :c*
q
â
Û ä aÑ ë b '
,
Y

àöÚô ©ûÛöÖû] Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø †õeô^³qø àû³Âø
ØöÒö^+mø †ö Êô ^ÓøÖû]æø ‚õuô]æø oÃ÷ ³Úô o³Êô Øö³Òö^+³mø

ó Xó ì @*
3~ VÕ M ]‚
Û »gzZì @*
3~ $M

1! ðõ ^Ãø Úû *] èô Ãø fû ‰ø oÊô

Æ kZvZ6,¯ ÅØõÅòvŠgzZ "7,vZ pì y
á Åðñt ýV‚³³ñ]ç³³³Ê
ì Cƒ Ç'
," +Z ~ ä 3Æ
Û »² @*
Yƒ§¢{zgzZì êŠ
Û «•
'
,~ tig} hð
y¶» a\WòŠ Wq
-Z ì ~z%Ðb{k
,
Ù 1ZX ì @*
C
Y ñ3gzZ @*
W76,䃧 {z

m

» ~–q
-ZÂ Š
Hƒ y›{z yŠ ŒZ BZ e ö™ðŠ Vc*
–]‚ÐZ ä a\W å
Û » {z² ¯
9¿{gÃè ._Ælv0ZX›õ/ŸÀG
&
( ¸Z )ì eb ~g F{ éE
C:XE
G Š X e™ »o|ŠzŠ

y.

co

oûßô $ø ‚$ uø äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø ‚õnû Ãô‰ø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø p% †ôm…ô]çøÏø Öû ] †ø ÛøÂö àöeû äô ×# ³Ö] ‚ö³nû fø Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2084

ilib

ra
r

ýýĺÊô ^Þø

ad

X D™Üb§ÏZÐ aÑ b /0Z

2! Voôùfôß$Ö] àôÂø

†ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø

am

m

ýý Õô]$ çøÖû ] oeô]* àûÂø ‚õÖô ^røÚö àûÂø onø vûmø oßô $ø ‚$ uø æ !2085

w

w

.m

uh

D™ Üb§ Å g
$u «Ð aÑ G1Z

X

3! Voôùfôß$Ö] àôÂø

‚õnÃô ‰ø oûeô]* àûÂø

w

ýý èø Ûø×ø ‰ø oûeô]* àûÂø æ†õÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø onø vûmø oßô $ø ‚$ uø æ !2086

ðñL L :c*
â
Û ä aÑ ë b >k
,
Ù 1Z
C
ó Xó ì @*
3~ VÕ M ]‚
Û »gzZ~ $ Mq
-Z

Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø éø³†ø ³mû†ø ³aö oû³eô]* àû³Âø
†ö Êô ^ÓøÖû]æø ‚õuô]æø oÃ÷ Úô oÊô ØöÒö^+mø àöÚô ©ûÛö³Öû]

4 óðõ ^Ãø Úû *] èô Ãø fû ‰ø oÊô ØöÒö^+ mø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D5344E ‚u]æ oÃ÷Ú oÊ ØÒªm àÚ©ÛÖ] h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
àÚ©ÛÖ] h^e (èe†¢] h^jÒ Ü׊Úæ D5394E ‚u]æ oÃÚ oÊ ØÒªm àÚ©ÛÖ] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
X <±5 ( 2084) Vxnv‘
D5340E ‚u]æ oÃÚ oÊ ØÒªm
X <±5 ( 2084) Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

68

àônû ßø$ûŸô] oËô Óûmø ‚ôuô]çø Öû] Ýö^Ãø ›ø h^eø ýw14y
ì @*
ƒ °» nÆ zŠ **
3 » òŠ M q
-Z
ýý †ônû eø ˆ% Ö] oeô]* àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø Üõ‘ô^Âø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2087

» òŠ M q
-Z L L :c*
â
Û ä aÑ ë b '
,
Y

‚ôuô]çø Öû] Ýö^Ãø ›ø V oôùfôß$Ö] àôÂø †õeô^qø àû³Âø
oËô Óûmø àônû ßø$ûŸô] Ýö^Ãø ›øæø àônû ßø³$ûŸô] o³Ëô ³Óû³mø

»g e gzZ n Æg e » zŠ gzZ n Æ VñŠ M zŠ **
3

1! è÷nø Þô^Ûø$ø oËô Óûmø èô Ãø eø …û Ÿ* ]û Ýö^Ãø ›øæø

ó Xó ì @*
ƒ °» nÆVñŠ M J M

èøÃø eø…û Ÿ* ]û

Æ™{ &Æù Ð j§y%¤
/Zì Y 3™ƒ§ **
3A òŠ Wq
-Z ýV‚ñ]çÊ
{gÃè V;zǃ 🻠¡V˜ **
3 (Z ˜iу a Æ Zƒ ZŠ ã0*
ZuzŠ ä3z q
-Z }
X ǃ °»aÆŠ Z® k
HzŠ ._Æg
$u

m

äô nû ×ô mø ^Û$ Úô ØöÒö^+mø p„ôÖ$] oÊô h^eø ýw15y
ñ3Ðt ‚ LZ 0Æ ¿kZ

ad

ó Xó î 3ÐÐ M LZgzZð7,vZ pL L:c*
â
Ûä

V o$ fôß$Ö] á$ *] èøÛø×ø‰ø oeô*] àôeû

ra
r

ilib

aÑ Ð yZ ë b1Z 0b /

y.

co

ýý áø^Šønû Òø àôeû gôaûæø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2089

†ø ³Ûø³Âö àû³Âø
ø nû ×ô mø ^Û$ Úô ØûÒöæø äø ×#Ö] Üôù‰ø äö Öø Ùø^Îø
2! Ô

am

m

**
3 ( 2)ì xiÑ −7,vZ paÆ•
'
,w”‰
Ü z D™ qzÑ **
3 ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

.m

uh

ä3Æ q Zâ Z Z~ @'

/Z%Z ñYc*
3„ÐÐWLZ sÜ **
3ì [Š Zt » ä3

w

w

X ñY à áÚ ðÃÐÐWÆ}uzŠ Ëì ]i YZQÂ

w

äü fø Þô]çø qø ØøÒö^+mø oj#uø ‚ôm†ô%$Ö] ¼ô‰øæø ØôÒû]* àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw16y
ƘÅä3Ð yxgŠ¬ Ð ä3Ð Vzg)Ãh
+W,

ýý †õnû fø qö àôeû ‚ônû Ãô‰ø àûÂø gôñô ^Š$ Ö] àôeû ðô ^_øÂø àûÂø èø fø Ãûö àûÂø †õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2090

k0*
Æ avZ wÎg ë b k„ 0Z

V äô ³×# Ö] Ùø糉ö…ø

á$ *] Œõ^³³f$Âø àô³eû ] àô³Âø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ý^Û h^e (èÛÛ¢] h^jÒ( äq^³Ú à³e]æ D5336 E (Ý^Ã_Ö] oÊ é^‰]çÛÖ] è×n–Ê h^e (èe†¢] h^jÒ (ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D3254E ànß$Ÿ] oËÓm ‚u]çÖ]
Xì _g¦
/Æ ( 2062) Vän× ÐËjÚ

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

69

ä \ M Š
Hc*
Ñ!\ :¹ä VrZ c*
@'
,q
-Z »h
+W,

‚õm†ô$ø àûÚô èõ Ãø ’û³Îø Ùø^³Îø æû ]* èõ ßø³Ëû³rø³eô oø³iô ].
^`ø fôÞô]çø qø Ùø^Îø æû ]* ^`ø iô ^Êø^uø àûÚô ]ç×öÒö Ùø^ÏøÊø

Ð yxgŠÆ kZgzZ î 3Ð Vzg )Æ kZ L L:c*
â
Û

èøÒø†ø fø Öû] á$ ¬ôÊø ^`ø _ô³‰øæø àû³Úô ]ç³×ö³Òö^+³iø Ÿøæø
1! ^`ø _ô‰øæø oûÊô Ùöˆôßûiø

ó Xó ì CF,
Z ~ yxgŠÆ kZ •
'
,
èY î 3:

ce **
37Ð yxgŠ **
3 ( 2)ì Æz ï**
3™ï™ƒN Z **
3 ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Xì @*
ƒ wz4,
»•
'
,~ yxgŠèY

…ùô ^vøÖû] Ýô^Ãø _$ Ö] ØôÒû]* àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw17y
ƘÅä3 **
3x¤
/

àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû éø †$ Îö àûÂø gõaûæø àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø o% Ïô ûÚø ‚ùô Ö] Üønaô]†ø eû ô àöeû àôÛøuû†$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ ³uø !2091

ýýpùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø

c*
Ñh
+W,
# k0*
Z
Æd –1Z ›
M Y Z ë >z²

m

^`ø Þ$*] †õÓûeø oûeô]* kôßûeô ðø ^Ûø‰û]* àûÂø éøæø †û Âö àûÂø
oø_ôùÇöÊø ä´eô lû†ø Úø ]* ‚õmû†ô%øeô kûnø iô ]. ]ƒø@ô kûÞø^³Òø

m

y.

ad

Cƒ {Š c*
i•
'
,~ kZ L L:D â 
Û {z ‹Ð avZ

am

ó Xó ì

oûÞùô @ô ÙöçÏöiøæø ä´Þô^ìøVö éö…ø çû Êø gø³aø „û³mø o³j#uø
çø aö ÙöçÏö³mø V äô ³×#Ö] Ùøç‰ö…ø kö³Ãû ³Ûô³‰ø

ra
r

ilib

wÎg ä ~ ó™ {z gzZ ñY ƒ bZi yv

co

gzZ ò¤
/ÅkZ @*
zŠ 7
-J eÐZ'™¬{z  @*
Y

2! èô Òø†ø fø ×ûÖô Üö ¿øÂû *]

.m

uh

ØiaÆìgzZ}nzì á
C:
L » òzøÐ •
'
,V˜ **
3x¤
/ ýV‚³ñ]ç³Ê

w

w

Xì ¯
) !*
»o¶
Kz ±Ô¡t ã0*

/
gzZ **
3 ZQì w¸»Y Ûa ÏZì CƒZa

oÖø@ô g$ uø]* áø^Òø Ýô]Vø Ÿô û] p% ]* h^eø ýw18y
å[8Ã aÑ Þ‚ ‚yÃ

w

V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

çûeö ]* ÄõÊô ^Þø àöeû èö vø×û ›ø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnÃô ‰ø àö³eû o³ß# ³%ø Ûö³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* áøæ…ö ^³aø àö³eû ‚ö³mˆô³mø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2092
ýýáø^nø Ëû ‰ö

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (äq^Ú àe]æ D3772 E èËv’Ö] o×Â] àÚ ØÒ¢] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe] Vxnv‘
D3277E ‚m†jÖ] éæ…ƒ àÚ ØÒ¢] à oãßÖ]
X Š»ògZŠ VàŠu

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

70

Z÷yŠ q
-Z aÑ ë b vZ†0 '
,
Y

„øìø]* Ùø^Îø äô ×#Ö] ‚ôfû Âø àö³eû †ö ³eô^³qø ^³ßø³$ø‚$ ³uø
ä´ÖôˆôßûÚø oÖF@ô Ýõçû ³mø lø]ƒø pû‚ô³nø eô V o% fôß$Ö]

ä \ M Q ‰ á s§ Å yk LZ ™ ñB;
'
ñ Y óZƒ —Ã ³
,
ñ ó ó?ì **
3 » x
á c*
ðH L L:c*
â
Û

ðõ ^³5øÂø àû³Úô æû *] ðõ ]‚ø³Æø àû³Úô Øû³aø Ùø^³³Ïø³Êø
$ [ø
àûÚô ^Ï÷×øÊô äô nû Öø@ô tø†ø ìû^*Êø Ùø^Îø èövø×û›ø Ô

ñÑ } •Æ Kzg k0*Æ \
å M Q : ë
:¹ ä VrZ ?7Þ‚ ðÃ:c*
â
Û ä\
å M ÂX ‰

ðºoû[ø Ÿ$@ô Ÿø ]çÖö^Îø ÝõVû ]. àûÚô ^Úø ]* Ùø^ÏøÊø ˆõfû ìö
Ø% íøÖû] Ýö]Vø Ÿô û] ÜøÃû ßô Êø åö çû iö^aø Ùø^ÏøÊø Øùõ ìø àû³Úô

Ô î M á ÐZ L L:c*
â
Û ä\
å MXìu ‚ Z hð ó7
ÐZ
# L L : ë b '
,
Yó Xó ì Þ‚YZ ¹ Â

„ößûÚö Ø$ íøÖû] g% uô]. köÖû‡ô ^ÛøÊø †º³eô^³qø Ùø^³Îø
çû eö *] Ùø^Ïø³Êø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø àûÚô äü jöÃû ³Ûô³‰ø

ÃÆuå ”Ð avZ wÎg ]!*
tä~
t ä ~Ð Z
# : ë y
ñ ç1Z ó Xó ;g @*
™I

àûÚô äö jöÃû Ûô‰ø „ößûÚö äü f%uô.] köÖû‡ô ^ÛøÊø áø^nø Ëû³‰ö

X ;g @*
™I ÐZå ”Ð '
ñ Y ]!*
,

1! †õeô^qø

m

bŠ hgÞ‚zzš Xì <
L Å a\WwEZ»Þ‚B‚ÆKzg ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

nY ð3 KzgB‚Æ Tq {zC
Ù ( 2) X 7i§» a\W ¢
8¯ uZgpKZÃ Kzg ¿ÎgzZ

ilib

ra
r

Xce **
CZÐZì q +4q
-ZÐg ±ZÆZ
+Z¯gzZ ]¯u ( 3)ì Þ‚ {z

ad

ýý äô nû eô]* àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô àûÂø Ùõ¡øeô àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø áø^Š$ uø àöeû onø vûmø oßô $ø ‚$ uø !2093

am

m

„ HuL L :c*
â
Û ä aÑ ó 9 c Ȭ

w

w

w

.m

uh

ó Xó ì Þ‚ YZ

Üø Ãû ³Þô Ùø^³Îø Voôùfôß$Ö] àô³Âø èø5øñô^³³Âø àû³Âø
2! Ø% íøÖû] ÝöVû Ÿ. û] ÜøÃû Þô æû *] Ýö]Vø Ÿô ]û

Åô†û ÏøÖû] oÊô h^eø ýw19y
0Æ z—

ýý èø vø×û ›ø oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ÐøvF‰ûô àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû ÃøÞö çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2094

c*
Ñ/gØk0*
Æ aÑ ¬Š ä ~ ë ÷
ñ Z

oøiô ]. V o$ fôß$Ö] kö³mû]*…ø Ùø^³Îø ‹õ³³Þø]* àû³Âø
z—Ð ~ kZ \ M å“
 ÍÈgzZ z—~ kZ Š
H
Äöf$jøjømø äü jömû]*†ø Êø ‚ºmû‚ôÎøæø ðº^e$Vö ^³`ø nÊô èõ Îø†ø ³Ûø³e
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô

ØíÖ] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe]æ D5321 E äe Ý(ªjÖ]æ ØíÖ] è×n–Ê h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv³‘
D3821E
ØíÖ] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ]æ D3518 E äe Ý(ªjÖ]æ ØíÖ] è×n–Ê h^e ( èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
D1840E

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

71

1!äü ×öÒö^+ mø ðø ^e$‚% Ö]

X¸ D 3Æ™lˆ

e 27Z™^ »} •EEÆ“
f
 Í åi§»V1²t óh
+
ó Š L L ( 1) ýV‚ñ]çÊ
**
3™ å B‚ Æ “
 ÍÃ kZ ì ~!Æq
-Z z— ( 2) ( ~g g) D 3™ å Æ Þ‚ g gzZ
Xì z y%
ýý éø ø ^jø Îø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø †õÚô ^Âø àöeû ö çø‰ûŸû* ] ^Þø †ø fø ìû]* !2095

D™ I ¹ Ã z— aÑ ë b ÷Z

äö fö rôÃû ³mö V o% fôß$Ö] áø^Òø Ùø^³Îø ‹õ³Þø]* àû³Âø
äü Ööæø ^ßøiø]* kö×ûÃø røÊø äô nû Öø@ô Ýø‚ôùÏöÊø Ùø^Îø Åö†û ³Ïø³Öû]

qzÑ~ Â Š
Hc*
Ñ z—k0*
Æ\
å M : ë {zX¸
Æ\
å M ™ ñ ( Ã Vz•Æ z— ~ @'
,
)ÐZ Zƒ

2! äô mû‚ømø àønû eø

äü ×öÃø qû*]æø

X Îp
pgt ‚

m

kômûˆ$ Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw20y
yÒ »¤Å%Æ yìi

ilib

ra
r

y.

co

oeô]* àôeû ^eô ‹ønû Öø æø ðõ ^_øÂø àûÂø oŠønÂô àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Üõ³nû Ãø ³Þö çû³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2096

ad

ä avZ wÎg  ë b ~g »Z ¦Z1Z

am

m

» kZì q ug I{zèY óî 3% » yìi L L:c*
â
Û

.m

uh

{z èYX z™ wEZ ( Å % ÐZ gzZ î ¯ Þ‚

w

w

ó Xó ì À
_Ð |
# gŠ ug I

ýý|õ^eø …ø

Ùø^³Îø Ùø^³Îø pôù…ô^³’øÞûŸ* ]û ‚õ³nû ‰ô]* o³eô]* àû³Âø
]çÚö ‚ôjøñû]æø kømûˆ$ Ö] ]ç×öÒö V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø

éõ †ø rø[ø àûÚô tö†ö íûmø äü $Þ¬ôÊø ä´eô ]çû ³ßö³aôV$ ]æø ä´³eô
3! èõ Òø…ø ^fø Úö

w

Xì {gÃè ~ e
$WÅ ó gó ‡Z >gÎL
L 6ì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û|
# gŠ ug IÃyìi ýV‚ñ]ç³Ê

4
E
âgÃ%nZ Z®Xì wZŠ6,äƒ {Z
+ÖZ xÆyZ **
3nÅV½gŠ yZ »vZ ~ èG5 Z >gÎ2
Xì ¤
/g »zÆð•Z *
*™wEZaÆ{)z ×â %c*
Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^fvj‰]æ цÛÖ] ØÒœ ‡]çq h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚ D2092E ½^níÖ] h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D5293E àn_ÏnÖ] ØÒœ
Xì s§q
-Z Åg
$u .‚ Vxnv‘
D1852E gmˆÖ] ØÒœ oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ] VàŠu

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

72

Ýôç%%Ö] ØôÒû]* oÊô h^eø ýw21y
**

ýý ĺÊô ^Þø oûÞô †ø fø ìû]* äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø ‚õnû Ãô ‰ø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø º ‚$ ŠøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2097

~ 6 Òzç ä aÑ  ë b /0Z

oÊô Ùø^³Îø Vo$ fôß$Ö] á$ ]* †ø ³Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø
éô †ø rø5$ Ö] åô „ôaF àûÚô ØøÒø]* àûÚø †ø fønû ìø éô æø ˆû Æø

ó Xó ñ M: ~K{z ñ3¡¿ L L:c*
â
Û

1! ‚øqô^ŠøÛøÖû] à$ nø iô ^+ mø ¡ø³þÊø Ýøç%%Ö] oßô Ãû mø

À&
? ÑÈ ðä
ê
/Z ( 2)ì qN**
W~K™ 3 ( zâ 0Z õ/GŸG
Š ) i \ gzZ ¡( 1) ýV‚ñ]çÊ

‚` o× Øq†Ö] p…] kßÒ ‚ûÏø Öø ZZ D™yÒb /Xì „
 gŠ ÜïÐ KÐZ ÂñYW

á^Ò àÛÊ ÄnÏfÖ] oÖF ] äe t†ø ímö oju å‚ne „ì©nÊ ä³ß³Ú äü ³v³m… ‚³qç³m Vä×Ö] Ù糉…

m

òŠ Wq
-Z ~ awÎggzš ä ~ Dxnv‘Väq^³Ú à³e]EXXó^í÷f› ^ÛãjÛn×Ú ‚$ eö Ÿ ^³Û³ã׳Ò]
G
©$
3
G
$N¤
ðà Z® @*
Y c*
Š wï +
$Y Å ü E
ÐZ ™ñB;» kZ  CWðE
/Z Å kZ ÐìÆ kZ ¬ŠÃ

y.

co

$NÅyZ™ åÂì e *
Xì ^
,Y **
WK™ 3i \ ¡ñƒ6çOX}g â ðE
*™wEZ ~gz¢7Z

ad

ilib

ra
r

àûÂø ‚ømˆômø oûeô]* àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö oßô $ø ‚$ uø èø ßø nû nø Âö àöeû áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû o% ×ô ³Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2098

am

m

ñ -Z xZ
k0*}g ø a vZ wÎg  9 [

.m

uh

T Hg» **
3 ÑZz Øn Æ \
å M ä ëXñ M

w

w

**
3k0*
Æ\
å M ëZ
# Ôå¼ ÌÐ V-!yZ~

w

Ð e/ôgzZ HI**
ÐZ ä \
å M ‰ ™á
=X Vƒ 7b§ ~g v~ èY ó î 3 L L :c*
â
Û
·1Z ó Xó σ 1ö‚}÷Ð kZì sp
¼ ~ ä3¡Âƒ: 1ÃËZ
# L L: ë
ó Xó ì 7`w

ýýäô nû eô]*

^ßønû ×øÂø Ùøˆø Þø kûÖø^Îø äö ³iû†ø ³fø ìû]* høç³m%]* Ý$ .] á$ *]
äô nû Êô ^Ú÷ ^Ãø ›ø äü Öø ^ßøËû×$ ³Óø³jøÊø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø
åö ^ßønû iø]* ^Û$ ×øÊø Ùôçû ÏöföÖû] åô „ôaø ˜ôÃû eø àûÚô ðºoû[ø
oûÞùô ¬ôÊø åö çû ×öÒö äô eô^vø‘ûŸô* Ùø^Îøæø äü ³aø †ô³Òø äô ³eô

áû*] Íö^³ìø]* oÞùô @ô ÜûÓößû³Úô ‚õ³uø^*³³Òø kö³ŠûÖø
Üû Öø ]ƒø@ô ‚Û$ vøÚö çû eö *] Ùø^Îø o³fôuô^³‘ø pøƒô æ].
2!ä´×ô Òû^*eô Œø^+ eø

¡Êø ø ]‚÷uø*] ƒô ©ûmö

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

(‚q^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ D853 E ']†ÓÖ]æ Ø’fÖ]æ ofßÖ] Ýç%Ö] oÊ ð^q^Ú h^e (á]ƒ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D1248E ‚÷’e æœ ^÷Úç$ ØÒœ àÚ oãÞ h^e
D1810E ^÷Âçf_Ú Ýç%Ö] oÊ è’ì†Ö] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ] Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

73

$NÌQ¤
ƒ ðƒ: »b§hZ ðE
/Zì „
 gŠ wEZ» kZ™ åÃi \ Ô ¡( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
*
*™ 7g6ÐZ Âñ3: **
36,~g6 ˈ Æ h
e™ wJ]úŠ ðä
/Z ( 2) Xì 4 ÈÂ
Xce

tô^qø‚$ Ö] ØôÒû]* oÊô h^eø ýw22y
0Æ ä3©%

ýý oùô Ûônû Ûôj$Ö] Üô‰ô^Ïø Öû ] àôÂø høçûm% ]* àûÂø èø n$×ø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû Ãô‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2099

ñÑ **
3{z¸ k0*
Æ .ñ1Z ë ë ò`
x@i

oûeô*] ‚øßûÂô ^ß$Òö Ùø^Îø oôùÚô †û rø³Öû] Ýõ‚ø³aû ‡ø àû³Âø
ä´Úô ^Ãø ›ø oÊô Ýø‚ôùÏöÊø äü Úö ^Ãø ›ø Ýø‚ôù³Ïö³Êø o³‰øçû ³Úö

»vZ D´ ~ VÍßX å Ì“
 Í » ©%~ kZ Â
c*
M: d

Û Æ ä3{zX åÌòŠ M » 8
-g cuq
-Z

oßô eø àûÚô غqö…ø Ýôçû ÏøÖû] oÊô æø tõ^qøVø Üö³vû³Öø
çû eö *] äü Öø Ùø^ÏøÊø áö‚ûmø Üû×øÊø †ö Ûø³uû*] äô ³×# ³Ö] Üô³nû iø

wÎg ä ~ óî Y M d

Û L L :¹Ð kZ ä .ñ1Z Â
ó Xó å ¬Š ñƒ D 3“
 Í »©%Ã avZ

y.

co

m

Ùøç‰ö…ø kömû*]…ø ‚û³Îø oû³Þùô ¬ô³³Êø áöVû ] o³‰øç³Úö
1! äö ßûÚô ØöÒö^+ mø Väô ×# Ö]

ad

ilib

ra
r

ÚZ “
 Í » kZgzZ r%~ [² ( 2)ì "
$U*
Ð a\W **
3» r% ( 1) ýV‚ñ]çÊ
X å: x ¬

am

m

ýýèø eø ¡øÎô oûeô]* àûÂø høçm% ]* àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2100

.m

uh

» ©% ä VrZ D™ÜÐ .ñ1Z óò`
x@i

w

w

» ©% Ã avZ wÎg ä ~L L :¹ Â H ™f

w

ó Xó ¬Š ñƒ D 3“
Í

äö $Þ*] o‰FçÚö oûeô]* àûÂø oôùÚô †û røÖû] Ýõ‚øaû ‡ø àû³Âø
Ùøç‰ö…ø kö³mû*]…ø Ùø^³ÏøÊø tø^³³qø‚$ ³Ö] †ø ³³Òøƒø

2!äü ×öÒö^+ mø Väô ×# Ö]

ðø ^nø Ïô iûŸ* û] Ÿ$@ô äü Úø ^Ãø ›ø ÜøÃô _ûmö áû]* åø †ôÒø àûÚø h^eø ýw23y
ì @*
™I **
**
îÃgzZ Ë{z´Æ Vzg ÇÌ6,**
3 CZ 0Æ kZ

‹õnû Îø àøeû ‚ønÖô çøÖû ] á$ ]* áø¡ønû Æø àöeû ÜöÖô ^‰ø ^ßø $ø ‚$ uø éö çønû uø ^ßø $ø ‚$ uø ðö †ôÏû ÛöÖû ] ‚ømˆômø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2101

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
àÚ h‚Þ h^e (á^Ûm¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5518 E t^q‚Ö] ÜvÖ h^e (‚n’Ö]æ xñ^e„Ö] h^jÒ p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D4241E ^÷ßnÛm Ì×u
Xì g(„—‚ Vän× ÐËjÚ

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

74

ýýÜô%ø nû `ø Öû ] oeô]* àûÂø æû]* ‚õnû Ãô ‰ø ^eø ]* ÄøÛô‰ø äü Þ$]* åü †ø fø ìû]*

à aÑ ä VrZ ë b ~g}
.G1Z

o$ fôÞø ÄøÛô‰ø äü Þ$]* pôù…ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø oû³eô]* àû³Âø
^ß÷Úô ©ûÚö Ÿ$@ô gûvø’û³iø Ÿø Ùöç³Ïö³mø Väô ×# ³Ö]

**
3 ZgvgzZ ´ ¶‚Æ ðñL L :‹ ñƒ D â 
Ût
ó Xó ñ3: ðÃgzZ {z´ÆVzg ÇÌ6,

ø Úø ^Ãø ›ø ØûÒö^+mø Ÿøæø
1! o' Ïô iø Ÿ$@ô Ô

kZ ¶ ïgZ » ù g ÇÌ6,Ëwâ » kZce ã™ÒÃ'ß Z ‚ÃòŠ W ýV‚³ñ]ç³Ê

MÐ ÷Æ aÑ …]o» kZèY bŠ 7**
3Ãyâ 
Û **
g ÕË 7¦
/
Ù Èt»
C
&Š X Å ~i Zây¶Å 
/ŸÀG
´Š ßF,
Ãݸ~ ]úŠ Z®( 2083) õG
Û »q
-Z ä VrZ Z
# ì
G
4¨^Ã ._Æ]gz¢%Zce
X ì YYHúæ ÌÃVÍßg ÕzZ +
Û »z èEG

àônû òønû 5$ Ö] àønû eø ÄøÛørûmö áû]* ^‰÷^+eø †ø mø ÜûÖø àûÚø h^eø ýw24y
&7`w~ ä3ÇZ ,q zŠ ¿

m

ýý äô nû eô]* àûÂø ‚õÃû‰ø àöeû Üönaô]†ø eû ô ^ßø $ø ‚$ uø oŠønÂô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2102

Ùøç‰ö…ø kömû*]…ø Ùø^Îø †õËøÃû qø àôeû äô ×#Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
2 !gô›ø†% Ö^eô ðø ^%$Ïô Öû] ØöÒö^+ mø Väô ×# Ö]

y.

co

à avZ wÎg ä ~ ë Q0 v
ñ Z†

ad

ilib

ra
r

X¸ ìg 3B‚ÆgL ó~¾{z ¬Š

/gLX ì „
 gŠ **
3N ZÃY âZ ` Z çE,ÅZ Z._Æg
$u {gÃè ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

am

m

ãKgzZ js
# ÛtçO X w5Ã}uzŠ q
-Z VâzŠ Z®Xì Cƒ ` Z'
× Šu ~¾²

w

w

w

.m

uh

-g 7Z {−Zz Å cȬ 6Xì q W,
¸aÆ ä™/
Û ÃŸgz$gzZì ¯
) !*
»¡
IG
VâzŠ }:
Í gzZ ( F,
) ~¾ ó óY é5¢ L L ( 2) ( zâ 0Z )X „g Cît 7Z aÆ ä™/
Û IÐ

áô]†ø Ïô Öû] àôÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw25y
yÒ »Æ˜Åä3™5( }g ZgzŠ )

X ëÃ

ýý èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ‚ônû Öô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2103

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ènv‘ oÊ ð^q^Ú h^e (‚âˆÖ] h^jÒ (p„Ú†³jÖ]æ D4832 E ‹Ö^rm ᜠ†Ú©m àÚ h^e (h(¢] h^jÒ ((¨](çe] Vxnv³‘
D2395E àÚ©ÛÖ]
g›†Ö^e ð^%ÏÖ] ØÒœ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü׊Úæ D5440 E g›†Ö^e ð^%ÏÖ] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D5298E

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

75

-B\
G
: Z 7,µ6,ëX¸ ~Üæ ë ë ê 0¤

^³ß$Òö Ùø^³Îø Üõnû vø³‰ö àö³eû èö×ø³fø qø ^³³ßø³$ø‚$ ³uø
àöeû ] áø^ÓøÊø èºßø‰ø ^ßø³jûeø^³‘ø^*³Êø èô ßø³m‚ô³Ûø³Öû^³eô

k0*
}g ø b /0Z X ¸ ï Š â y
…Û
ñ i 0Z

†ø ÛøÂö àöeû ] áø^Òøæø †ø ³Ûû³j$Ö] Ñö‡ö †û ³mø †ô³nû eø ˆ% ³Ö]
Ùøç‰ö…ø á$ ¬ôÊø ]çû Þö…ô^Ïøiö Ÿø ÙöçÏömøæø ^ßøeô †% ³Ûö³mø

èY ƒ 3: ÇZ ,gLzŠ L L: ë Â Dg ¦

X ì H IÐ ä3N Z â y
zŠ ä avZ wÎg

áû]* Ÿ$@ô áô]†ø ³Ïô ³Öû] àô³³Âø o³³`ø Þø V äô ³³×#³Ö]
1!åö ^ìø]* Øöqö†$ Ö] áøƒô ^+ jøŠûmø

ó Xó á á ]i YZÐ ð¸ LZ {zt 1

™ïvߤ
/Z ‚ì ÅN @*
Åp
pgÃæÃs»Z ~ x »C
Ù ä qg 
á ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
ñY3 Ìh» VzuzŠgzZ ñ3Š ~! ðÃ: ¬» ä3'
,
Z'
,
Ãq
-ZC
Ù Â ìg 3 Ì**
3
V¹‚aÆh
e {Š c*
i%Zì ]i YZ Å ä3'
,
Z'
,'
,
Z'
,
ÃXñƒ D 3{)z ]Y {ñ ( 2)
àS%ZXì ^
,Y wEZ Ð j§szc» qœ ( 3) ì ~gz¢ *
*™Ýq ]i YZ Ð

ilib

ra
r

y.

co

†ôÛûj$Ö] oÊô h^eø ýw26y
0ÆgLÈ

m

Xì ~gz¢ ¢
8]i YZÐ Y »ÑaÆwEZ

am

m

ad

àûÂø Ùô^qø†ùô Ö] oeô]* àûÂø ðø ¡øvû›ø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû höçÏö Ãûmø ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ŠûÚø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø ³fø ìû]* !2104

.m

uh

ä avZ wÎg 9 c Ȭ #Z îG<Ezi

w

w

y kZ ƒ : gLÈ~ yT !Ȭ } Z L L :c*
â
Û

w

ó Xó c*
â
Û g !*
& c*
g !*
zŠ óÆÈvßÆ

ýý éø †ø ÛûÂø äô Úôù ].

Ùøç‰ö…ø á$ *] V oôùfôß$Ö] tôæû ‡ø èø5øñô^Âø àû³Âø
äô nÊô †ø Ûûiø Ÿø kºnû eø èö5øñô^Âø ^mø Ùø^Îø V äô ×# Ö]
æû ]* àônû iø†$ Úø äü ×ö³aû *] Åø^³qø æû ]* äü ³×ö³aû ]* ź^³nø qô
2! ^$÷¡ø³þ$ø

yŠ F6,Y: **
3y¨
KZ ‚X ì : Z 0
» ð**
ZÂg7½Ð áZ½gL ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
~ }%iÆ I ÌgL ( 2) X B
bg pôÐ üÃkZtÂì @*
™ Zg Z ¦
/6,VzgLP J
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
ÄÚ ØÒ¢] oãÞ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5446E †ÛjÖ] oÊ á]†ÏôÖ] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D5301E èÂ^Ûq
D3505E åçvÞæ †ÛßÖ] …^ì(] oÊ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

76

YYH ¦~yÃI ( 3) Ç ñYH 7g Ñ »È!*
{Ši ‘à ÐZƒgL~ yT Z®ì CW
Xì ÌuZgpàZz ä™e
$ñÐ uÈÉ 7„ Vq
-Z sÜgL ( 4)ì
ýý äô nû eô]* àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô àûÂø Ùõ¡øeô àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø áø^Š$ uø àöeû onø vûmø ^Þø †ø fø ìû]* !2105

~ yTL L :c*
â
Û ä aÑ 9 c Ȭ

Åöçû römø Ÿø Ùø^Îø V o$ fôß$Ö] á$ ]* èø5øñô^Âø àûÂø
1! †ö Ûûj$Ö] Üûaö ‚øßûÂô kõnû eø Øöaû *]

ó Xó Ð Vƒ 7ÆÈL{z óVƒ ,gLÈ

ýý Üõnû ×ø ‰ö àöeû göÃø ’ûÚö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çûeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2106

È Ã a Ñ  ë ´ â 0 b ÷Z

ÙöçÏömø Ô
õ Öô^Úø àøeû ‹øÞø]* kö³Ãû ³Ûô³‰ø Ùø^³Îø
äô m‚ôù`ø mö „øìø^*Êø †ºÛûiø V oôùfôß$Ö] oÖF@ô pø‚ôaû ].

gzZ Ñ ä™t@ ÐZ \
å MX Š
Hc*
Š j » VzgL
{z ¬Š à avZ wÎg ä ~ : ë b÷Z

ØöÒö^+³mø V äô ³×# Ö] Ùø糉ö…ø kö³mû]*…ø Ùø^³Îøæø
‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^Îø ÅôçröÖû] àøÚô ^n÷ Ãô ÏûÚö ]†÷ Ûû³iø

j§´),gLÈÐzz ( Å ñ) ÅuÈ
p» äô ³³mû‚ôù³ãø mö : ë·1ZX¸ ìg 3™ÖÐ

m

2! ^ßøaö ^aø æø

y.

co

XÑ −OŠ ZOŠ Z 7Zì

^ßøaö ^aø p‚ô`û mö oßô Ãû mø äô m‚ôù`ø mö

ad

ilib

ra
r

Ýô^Ãø _$ Ö] ‚øÃû eø ðô ç•öçö Öû] oÊô h^eø ýw27y
**
ðŠB; ˆÆ ä3

am

m

ýý äô neô]* àûÂø Øõnû `ø ‰ö àûÂø ‚õÖô ^ìø àûÂø áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2107

.m

uh 

L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z
C

w

w

kZ ÂÔƒ1 Å ð=
ƒ~B; Æ kZgzZ ñY ο

w

Ö 5 „ Ã\ M LZ {z Âã ( q ~fñ) ðÃÃ
#
ó Xó }™

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö o³³eô]* àû³Âø
†õÛøÆø xöm…ô åô ‚ômø o³Êô æø Ýø^³Þø àû³Úø V äô ×# ³Ö]

Ÿ$@ô à$ Úø çü ×ö³mø ¡øÊø š
º …ô^³³Âø äü ³³Öø šø†ø ³³Ãø ³Êø
3!äü ŠøËûÞø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
†ÛjÖ] oÊ h^e (è۳ó›¢] h^³jÒ ((¨](ç³e]æ D5304 E çvÞæ †ÛjÖ] …^ì(] oÊ h^e (èÛó›¢] h^³jÒ (ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D3830E
h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe]æ D5299 E å(çÃÎ èË‘æ ØÒ¢] Ä•]çi h^fvj‰] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ x³nv³‘
D3771E ^ß÷ÓjÚ ØÒ¢] oÊ ð^q^Ú
oÊ ð^q^Ú h^e (èÃÛ›¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ]æ D3852 E Ý^Ã_Ö] à ‚nÖ] ØŠÆ oÊ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe] Vxnv‘
D1860E †ÛÆ xm… å‚m oÊæ èiçjnfÖ] ènâ]†Ò

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

77

y%**
ðŠ » Vð; ˆÆä3 ( 2) ëÃð=
ƒÅ“
 Ít XX†ÛøÂøZZ ( 1) ': ‚ñ]çÊ
$NÅ ð=
´ â ˆÆ „Ç WÐ }çÆ q {Š yv ( 4)ì @*
ƒ60
+Z » yvÐ ðE
ƒ( 3 ) ì
X ǃg ZŠ)fŠpÑZz äVZ yvñO Å

èô ÛønÖôçø Öû] oÊô h^eø ýw28y
0Æ—z
ýý ‚ºnû Ûøuö ^Þø †ø fø ìû]* áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2108

Æ sú0 Ý
ñ °Z†ä aÑ ë ÷
ñ Z

‚ôfû Ãø ³Öô Ùø^³³Îø V o$ ³fôß$Ö] á$ *] ‹õ³³³Þø]* àû³Âø
]†÷ •øæø äô nû ×øÂø p*]…ø æø Íõçû Âø àôeû àô³Ûø³uû†$ ³Ö]

ä kZ ó ó?ì HtL L:c*
â
Û Â ¬Š y¶
KŠgi6,} À
/Z zó ™—zL L :c*
¤
â
Û ä\
å M ì H b ï ä ~ :¹

ÜûÖôæû ]* Ùø^Îø köqûæ$ ˆø iø Ùø^Îø Üûnø `û Úø éõ †ø Ëû‘ö àûÚô
1! éõ ^5øeô çû Öøæø

ó Xó ƒ ~–q
-Z

m

ܳÖæ]ZZ ( 2)}™—zì ¬» a\WaÆáZz ä™~Š 
á ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

$uÅ b÷Z 6X zŠ™~–q
g
-Z {Š c*
iÐ {Š c*
iì àŠ Z%sä ‰Ð XXé^fÖ ç³Öæ

ilib

ra
r

ñ i A H: —z gŠ kZ6,~ç ËKZ ä aÑ ë ì Qe
M
5
$¾Ã pkZ ÌÐ

ad

è‡ì ¸ ]!*
9p (m 5) åH—zB‚Æ ~–q
-Z ä a\W ( ~ kZ ) H6,

am

m

( g ¤zÑZ B) 7{ ðÃÅ ¶~—zì q )Z6,]!*
kZì Å yÒ älnÈ

.m

uh

±5 ÏŠ ‚ Å Ý
ñ °Z†Xì 4 *
*™i ZZ Ð ƒgzZ Î Z {Š c*
i ce **
CZÃÏŠ ‚ ~ ~Š 
á ( 2)

w

w

w

X ˆ~Š ]úŠÃ a\W„:gzZ ð0*
ƒ:¸ÃJ
- aØg ÑÙ
ýýàôŠøvøÖû ] àôÂø éö ø ^jø Îø ^ßø $ø ‚$ uø ݺ ^Û$ aø ^ßø $ø ‚$ uø áö^Ë$ Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2109

ä» q
-Z Æ Ù ë Ñy¢0 vZ†
Å kZ ª ¸ ë szc vß & ¹ ä ¿
~ Â7y¢0‹i x **
» kZ¤
/Z¸ D™p°

àûÂø oôùËô Ïø%$Ö] áø^Ûø%ûÂö àô³eû äô ³×# ³Ö] ‚ô³fûÂø àû³Âø
äü Öø Ùö^Ïømö áø^Òø Ùø^Îø …ø çø Âû *] ÌõnÏô $ø àûÚô Øõqö…ø

Üû Öø áû@ô †ºnû ìø äô ³nû ×øÂø o³ßø³%ûmö pû]* ͺæ†ö ³Ãû ³Úø
:c*
â
Û ä aÑXì x **
H » kZ }Y 7
p…ôVû *] ¡Êø ø áø^Ûø%ûÂö àøeû †ø nû aø ‡ö äü Ûö‰û] àôÓö³mø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Ñ]‚’Ö] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D5155 E tæˆjÛ×Ö o‚m ÌnÒ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D3475E Ün×Ãi äÞçÒ ‡]çqæ

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

78

èöÛønÖôçø Öû] Ùø^³Îø V o$ fôß$Ö] á$ ]* äü ³Ûö³‰û] ^³Úø
&øÖô^%$Ö]æø ͺæ†ö Ãû Úø oøÞô^%$Ö]æø Ð' uø Ýõçû mø Ùøæ$ *]

gzZ ì `z% yŠ }uzŠ ì
ó h—z yŠ ¬L L
b >Šy ó Xó ì n Æ ~g» c*
ggzZ ä‹ yŠ }Š

HyÒ Ð "0GòŠ M q
-ZÐí : ë

غqö…ø oßô $ø‚$ uøæø éöVø ^jøÎø Ùø^Îø ðº^mø…ôæø èºÃø Ûû³‰ö
Ùøæ$ *] oøÂô Vö äö Þ$]* gôn$ ŠøÛöÖû] àôeû ‚ônÃô ³‰ø àû³Âø

‰ ñš yŠ }uzŠ HwJ ‰ ñš yŠ ¬ {z
ÃáZz ¶Š x ‰ ñš yŠ }Š HwJ Â
ä3Š gzZ ä‹tL L :¹gzZ H: wJgzZ ~g â ~è

oø³Þô^³%$Ö] Ýøçû nø Öû] oø³³Âô Vö æø hø^³³qø^*³³Êø Ýõçû ³mø
gø’øvøÊø &øÖô^%$Ö] Ýøçû nø Öû] oøÂô Vö æø hø^³qø^*³Êø

ó Xó ì nÆ

èõ Ãø Ûû‰ö Øöaû ]* Ùø^Îøæø äö fû rômö Üû³Öøæø Ùø糉ö†$ ³Ö]
1! ðõ ^mø…ôæø

ýýpùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø o% Âô]‡ø æûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø éô †ø nÇô ÛöÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2110

+F,
+**
$
3{z »—zL L:¹ b >k
,
Ù 1Z ó ë `²Z
C

Ùø^Îø äü $Þ*] éø†ø mû†ø aö oû³eô]* àû³Âø tô†ø ³Âû Ÿ* û] àô³Âø
^`ø nû Öø@ô oÂF‚ûmö èô ÛønÖôçø Öû] Ýö^Ãø ›ø Ýô^Ãø _$ ³Ö] †% ³[ø

m

hg ¨gzZ N Y ñš Y Z%Z ~ T ì **
3

y.
ra
r

ad

ilib

ó Xó Å ãâ 
Û **
Åw
å ÎgÆ kZ

àûÚø æø àönû Òô^³ŠøÛø³Öû] Õö†ø ³jûmöæø ðö ^³nø ßô ³ÆûŸ* û]
äø ³×# Ö] o³’ø³Âø ‚û³Ïø³Êø éø³çø ³Âû ‚$ ³Ö] Õø†ø ³³iø

co

gzZ vZ ä kZ c*
Š hgÃ]úŠ ä TX N Y ØŠ

2!äü Öøç‰ö…ø æø

am

m

]g Óz nÅkZ ]Z f Åy¨
KZ ñO Å•
Øz y
á ~C
Ù ªä xsZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

.m

uh

wâ a ÏZ ì c*
2x Z Z » èŠ WgzZ ì c*
Š gZŒ
Û Šã
CÅ ª
2z sÑÐZgzZ ì 3g xlÃ

w

w

w

Hc*
Š
Šg Z Œ
Û +F,
+Ã]úŠ +Z Š
$
HHúæ „ÃY Z%Zz Y ´Z ~ T]úŠ +Z ÅV-g ù Æ ºz
ñ3ì Ág Å ä3%ZXì wZŠ6,kZ » ó óö|M “M L ì
L xiÑ *
*™wJ]úŠ Å• z ( 2)
( **
3 »• z) Âì e ( ›) XXóÕ†i ð^³ á]æ ÜÛ ð^³³ á^³³Êø ZZ ì ~ g
$uX ñ3: c*
Xì 4„ [AZÐ VÂúŠ àZz ]Z”
Gëë@*
X }Š hg Âì eá3
ýý kõeô^$ø àûÂø éô †ø nÇôÛöÖû ] àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø áø^Ûønû ×ø ‰ö àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2111

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì 9t ÕäS]%2 D3745E [èÛnÖçÖ] gvjŠi ÜÒ oÊ h^e (èÛÛ¢] h^jÒ((¨](çe] VÌnÕ
(|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ D5177 E äÖ牅æ ä×#Ö] o’ ‚ÏÊ éç‚Ö] Õ†i àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D3507E éçÂ( oÖ] oÂ]‚Ö] èe^qŸ^e †Ú¢] h^e

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

79

wÎg gzZ Hg » **
3 ä òŠ M q
-Z ë b÷Z

Äøßø‘ø ‚ûÎø غqö…ø ðø ^³³qø Ùø^³³Îø ‹õ³³Þø]* àû³Âø
åö ^Âø ‚øÊø oßô Ãû mø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø oÖø@ô ^Ú÷ ^Ãø ›ø

ä kZ gzZ ~Š ]úŠ Ã \
å MX c*
M k0*
Æ avZ
B; LZ s§Å \
å M ób§kZ !vZ wÎg c*
L L :¹

äô nû Öø@ô ^*Úø æû *]æø ]„øÓøaF V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø
V äô ³×# Ö] Ùöç‰ö…ø äü ³Öø Ùöçû ³Ïö³mø Ùø^³Îø åô ‚ô³nø eô

avZ wÎg : ë b÷Z ó Xó H {g 
á ZÐ

\ M Â7¹ä kZ Â) b§kZ :c*
â
Û Ð kZ ä

šø†ø Âû ^*Êø Ÿø Ùø^Îø èø5øñô^Âø oÖF@ô …ø ^[ø]*æø ]„øÓøaF
èønø Þô^%$Ö] äô nû Öø@ô ^*Úø æû ^*³Êø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø äö ßû³Âø

 ó7:¹ ä kZ H {g 
á Z s§Å c Ȭ ( ä
\ M ä kZQ 1¢ìÐ kZ ä avZ wÎg

šø†ø Âû ^*³Êø V äô ×#Ö] Ùö糉ö…ø äô ³nû Öø@ô ^*³Úø æû ]*æø
èø%øÖô^%$Ö] äô nû Öø@ô ^*³Úø æû ]*æø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø äö ßû³Âø

ÅkZ ä avZ wÎggzZ H{g 
á Z {g !*
zŠ s§Å
~Šä kZQ 1¢ìÐ kZgzZ H {g 
á Z s§

m

ÜûÃø Þø Ùø^Îø åô „ôaø æø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø äü Öø Ùø^ÏøÊø
kZ ä avZ wÎg  H {g 
á Z s§ Å \ M g !* èö5øñô^Âø æø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø äü Ãø Úø Ðø×ø_ø³Þû^³Êø
1!ä´Úô ^Ãø ›ø àûÚô ¡øÒø^*Êø
avZ wÎg Q óV; L :¹ ä kZ óÌtL :c*
â
ÛÐ

y.
ra
r

ilib

X c*
3

co

Ð ä3Æ kZ gzZ ‰ B‚Æ kZ c Ȭ gzZ

ad

ýý Øõñô ]æø oûeô]* àûÂø ôÛøÂûŸû* ] àôÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçûmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2112

am

m

¹ -1Z & c*
M òŠ M q
-Z : ë b Š&1Z

.m

uh

}÷ : ¹ä kZX å[ŸxÝ q
-Z » kZ Ô å @*
Y

w

w

õ0*É avZ wÎg ~ Ô z™ g » **
3a

w

ä kZ : ë b Š&1Z X Ç Vƒ š ÃVñŠ M
yZ Â~Š ]úŠ ÃVñŠ M õ0*
É avZ wÎg
: c*
â
Û ä avZ wÎgX Š
HM òŠ M gzZ q
-ZúÆ
òŠ M t gzZ ¶~Š ]úŠ ÃVñŠ M õ0*
…ä ? L L
ƒe ¤
/Z Ô zŠ ]i YZÐZ ƒe¤
/Z Ôì c*
M ú }÷

äü Öø Ùö^Ïømö غqö…ø ðø ^qø Ùø^Îø Võ çû Ãö ŠûÚø oûeô]* àûÂø
Ùø^ÏøÊø ݺ^v$ Öø ݺ¡øÆö äü Öø áø^Òøæø gõnû Ãø ³[ö ç³eö *]

V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

çû Âö Vû *] ^Ú÷ ^Ãø ›ø oÖô Äûßø³‘û]
Ùøç‰ö…ø ^³Âø ‚øÊø Ùø^³Îø èõ ŠøÛû³ìø ‹ø³³Úô ^³³ìø
غqö…ø Üû`ö Ãø fôjøÊø èõ ŠøÛûìø ‹øÚô ^ìø V äô ×# Ö]

ø $Þ@ô V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³Ïø³Êø
^ßøiøçû ³Âø Vø Ô
oßô Ãø fôiø ‚ûÎø غqö…ø ]„øaø æø èõ ŠøÛû³ìø ‹ø³Úô ^³ìø

äö jøÒû†ø iø køòû[ô áû@ôæø äö Öø køÞûƒô *] køòû[ô áû¬ô³Êø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ñ¡_Ö] h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ (oñ^³Šß³Ö]æ D5280 E †nÆ èÃfi ]ƒ] Ìn–Ö] ØÃËm^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚ x³nv³‘
D3436E èÚçãËÛÖ] é…^Ÿ^e

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

80

ä kZ L L : ë b Š&1Z X ó ózŠ hgÐZ Â

1!äü Öø áøƒô ^*Êø Ùø^Îø

ó Xó ~Š}Š ]i YZÐQ
@*
,Ø~ ]úŠ ( 2) Xce *
'
*™x ÈZ» VÂúŠ àSÅ+Š yÇg )
,( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
 o **
ƒ
Y á B‚ÐZ ƒ: ]úŠÃ}È T ( 3) ƒ: kCúgŠ kZ pì YY
0Ð kZ ÌÃy¶gzZ } 7,*
*™ o‚ » ª
fÃúæ)gzZ }Š : ]i YZ y!*
öì Yƒ Ô7

‚ôm†ô%$Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw29y
¤Åh
+W,

X } 7,*
*™ o‚»

àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø èø Öø ]çø›ö oûeô]* àûÂø ‚ºÖô ^ìø ^ßø $ø ‚$ uø áõçû³Âø àö³eû æ†ö ³Ûû³Âø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2113

ñ ¬L L :c*
È
â
Û ä avZ wÎg ë b ÷Z

Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹õ³³Þø]* àû³Âø
Øô–ûËøÒø ðô ^Šøßôù ³Ö] o³×ø³Âø èø5øñô^³Âø Øö³–û³Êø
2! Ýô^Ãø _$ Ö] †ôñô^‰ø o×FÂø ‚ôm†ô%$Ö]

m

V äô ³×# Ö] Ùöç‰ö…ø

ýý†õÛøÃûÚø

ilib

ra
r

ó Xó 6,

y.

co

Vâ 3 ¹!*
Ãh
+W,
‰ì ,Z6,VÂgúx Ó¤Å

ad 

Ð ~ VÂgúì ~ g
$uX g ZŠuÅVÂgú~g ‚cȬ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

.m

uh

am

m

X p ÖZ áZz g
$u {gÃèˆ Æ kZX ðƒ 'gúï» „ yú
Û zzi²WÔ yZ/›
M *%
&Š )
/ŸÀG
gzŠ n6,kZÆ ` WgzZ å @*
Y Œ**
3Ø6,ð•Z »gzŠ {Š ‚kZ ó h
+
ó W,
L L ( 2) ( ›z ~g g õG

w

w

Xì +F,
™~ Çj
+¯~ ä3t ì e**
g ïZ » Ïz áZ½ÅkZ Ì~

w

äü Ãø _øÏûmø Ÿøæø Üøvû×$ Ö] ‹ø`ø ßûmø áû]* g$ vøjø‰û] àûÛønÊô h^eø ýw30y
ì ï**
3Ð VÕZŠ ñO ÅŒ » ~q“
Í
ýýáö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø oùô ßô m‚ôÛøÖû ] àöeû o% ×ô Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2114

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
ØÃËm^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ(Ü׳ŠÚæ D2081 E …]ˆrÖ]æ Ý^v×Ö] oÊ ØnÎ^Ú h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D5277E èÃfi ]ƒV Ìn–Ö]
h^e (èe^v’Ö] Øñ^–Ê h^jÒ (Ü׊Úæ D3770E c è)ñ^Â Ø–Ê h^e (äe^v’Ö] Øñ^–Ê h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D6249E c è)ñ^Â Ø–Ê

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

81

…â0 _g q 0 vZ† ëðZ 1Z *ÆZ†

Ùø^Îø Ùø^Îø èøn$ Úø .] çû eö]* Üôm†ôÓøÖû] ‚öfû Âø ^³ßø³$ø‚$ ³uø
oûßô qøæ$ ‡ø ØõÊøçû Þø àôeû 'ô…ô^vøÖû] àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø

Z÷ ~ ÄÜ Å by¢ä −Zz }÷ :¹ ä
e /ôÆ avZ wÎg ä VrZ Â H b ï

àûÚô ^_÷aû …ø ^Âø ‚øÊø áø^Ûø%ûÂö éô …ø ^³Úø @ô oû³Êô oû³eô*]
àûÛønÊô áø^ÓøÊø V äô ×#Ö] Ùôç‰ö…ø hô^vø³‘û*]

yZ$~ yZX c*
š Ã( {z¤
/) ®
))q
-Z Ð ~
wÎg ¹ ä VrZX¸ ñh1 ¹ {z ¸ ðZ 0

†ºnfôÒø îºnû [ø çø aö æø èøn$Úø ]. àöeû áö]çø Ëû³‘ø ^³Âø Vø
]çŠö`ø Þû] Ùø^Îø Väô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ @ô Ùø^³Ïø³Êø

kZèY î 3Ð VÕZŠ “
 Í L L:c*
â
Û ä avZ

1! ].†ø Úû ]*æø

@*
ƒ {Š c*
i ÌÇgzZ ì Cƒ {Š c*
i éZpÅ kZ b§

o`F[û*] äü $Þ¬ôÊø ^Š÷`û Þø Üøvû×$ Ö]

ó Xó ì
f(,]¯Åä3V˜ Ð kZì ïz y%**
3™ aâÓ
 Í ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
òŠ WÐ ä3™ ¯ V‹1 Kg KgÐ ~qc*
B; ( 2) Xì @*
ƒ g ZÎp Ì~ Çz ì

m

q ¯%+
M%Å ä3™ a âwq¾ ®p¤
/Z g
$u {gÃè ( 3) Xì Lg xzøÐ Z
+Z¯{gÃè

y.

co

XXó^ãßÚ ‹ãßÊ ( äfrÃi kÞ^Òæ Å]…„Ö] änÖ]æ ijÊô †ö ³ÊZZ ì ~zâ 0Z Xì "
$U*
Ðg
$u

ilib

ra
r

X c*
3™ a âÐ kZ ä a\W ÂåI Ã\W Š
Hc*
Zñ“
 Í »zi !*
à a\W

am

m

ad

^ò÷Óôj$Úö ØôÒûŸ* ]û oÊô h^eø ýw31y
**
3™ ·

.m

uh

ýý†ôÛøÎû Ÿû* ] àôeû oùô ×ô Âø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû ÃøÞö çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2115

w

w

w

E
3B9E
·~L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë ñîªG
1Z
ó Xó @*
37™

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èøËønû vøqö çû ³eö]* oû³ßô ³$ø‚$ ³uø
2! ^ò÷Óôj$Úö ØöÒö0 Ÿø Väô ×# Ö]

a\ Wì g
$u~zâ 0ZX ce *
*™i ZZÐ ä3™ Î f

ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

oß×óq ä³×# ³Ö] áù]ôZZ c*
â
Û ä a\W6,nZ‹ZÆ! Z²Z q
-ZX¸ ìg 3™Ö .
Þ ÆVZ
R
-ì c*
¯ {È id= G ä vZ ( îœ.„ÑZ [ ) ó‰ó ]‚÷nû ß ]…÷^f$q oß×Ãrm ÜÖæ ^Ûm†Ò ]÷‚³fÂ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X Š»òg ZŠ VÌnÕ å(^߉]
÷^òÓjÚE ØÒ¢] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe]æ D5398 E ^ò÷Ó%Ú ØÒ¢] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘
D3769E

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

82

Xì ï**
CZ » ~ b
¬ Ì~ ä3 ‚÷C
Ù Z®X c*
¯ 7¿uz

éô …ø çÒö^fø Öû] oÊô h^eø ýw32y
0Æ V6
ýý äô nû eô]* àûÂø Øõnû `ø‰ö àûÂø ‚õÛ$ vøÚö àôeû ˆômˆôÃø Öû ] ‚ôfû Âø àûÂø õ ^Û$ uø àöeû Üönû ÃøÞö ^Þø †ø fø ìû]* !2116

Ùöç‰ö…ø áø^³Òø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
!vZ } Z L L :D â 
Û\
å M Â @*
Y c*
ÑV*Z
# k0* Ùôæ$ ^*³eô éô …ø çû Òö^³³fø Öû^³³eô oø³iô ]. ]ƒø@ô V äô ³×# ³Ö]
q ™ }g ø gzZæ }g ø óV}g ø ó¶æ }g ø oÊô ^³ßøÖø Õû…ô^³eø Ü$ ³`ö ×# ³Ö] Ùø^³³Îø éô ³†ø ³Ûø³%$Ö]
L gÐ ƒ
 Q}
ó Š•
'
,B‚Æ •
'
,~
oÊô æø ^Þø‚ôùÚö oÊô æø ^ßøiô †ø Ûø$ø o³Êô æø ^³ßø³jô ßø³mû‚ô³Úø
Æ avZ wÎg ì e
$Zzg Ðb >k
,
Ù 1Z
C

†ø Çø‘û]* äô nû _ôÃû mö Ü$ $ö èõ Òø†ø eø ÄøÚø è÷Òø†ø eø ^ßøÂô ^‘ø
1! áô]‚øÖûçôÖû] àøÚô åü †ö –övûmø àûÚø

ó Xó ¸ D îV{zƱ

m 

ceÃvg )
,( 2)ce *
*™7~ #
Ö }
.Åvg )
,¾Vª» r !*
( 1) ýV‚ñ]çÊ

y.

co

Ð V”ì xiÑ6,VÍg)
,( 3) Xƒ •
'

) !*
aÆ yZ ¬Š Å kZ @*
}™ ¬Š™\ V

ad

ilib

ra
r

yZ g Zz g]Æ õÒ$
+Ô ~×$
+Å yZ :gz ì "
$U*
Ð awÎg ïÎZ 6,™u|: #
XÐ VƒŠpvg )
,{Š c*

.m

uh

am

m

Ýô^Ãø _$ Ö] ‚øßûÂô ÝôVô ^íøÖû] Ýô]†ø Òû@ô oÊô h^eø ýw33y
**
™− ÂÅxŠ {‰
Ü zÆ ä3

w

w

ýý äô nû eô]* àûÂø ‚õÖô ^ìø oûeô]* àöeû Øönû ÃôÛø‰ûô ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãû mø ^ßø $ø ‚$ uø !2117

w

L L : c*
â
Û ä avZ wÎg ë b {k
,
Ù 1Z
C
ÐZ ÂÔ ñ M ™á **
3xŠ { » ËÐ ~ ?Z
#
}Š **
3¼ ÐZ ÂÔ }™g ïZ {z ¤
/Z Ô ñèB‚
ó óX}Š

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
Ýô^Ãø _$ Ö^eô ÜûÒö‚ôuø]* ÝöVô ^ìø ðø ^qø ]ƒø@ô V äô ×# Ö]
2! äö Öûæô^ßønö ×ûÊø oeF]* áû¬ôÊø äö Šû×ô rûnö ×ûÊø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

é†Û%Ö] Ùæªe oiœ ]ƒ] h^e (èÛó›¢] h^³jÒ (ä³q^³Ú à³e]æ D3322 E äßm‚ÛÖ] Ø–Ê h^e (svÖ] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D3329E
ØÒ¢] oÊ ð^q^Ú h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p„Ú†³jÖ]æ D5460E Ý(^íÖ] ÄÚ ØÒ¢] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv³‘
D1853E Ù^nÃÖ]æ Õç×ÛÛÖ] ÄÚ

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

83

ýý Ùø^Îø õ ^mø ‡ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônû Öô çøÖû ] çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2118

:c*
â
Û ä a Ñ  D™ yÒb >k
,
Ù 1Z
C

àôÂø 'ö‚ôùvømö éø†ø ³³mû†ø ³³aö ^³³eø]* kö³³Ãû ³Ûô³‰ø
äü Úö Vô ^ìø Üû Òö‚øuø*] oiø*] ]ƒø@ô Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö]
æû ]* è÷ÛøÏûÖö äö Öûæô^ßønö Öûæø äü Ãø Úø äö Šû×ô rûnö ×ûÊø äô Úô ^Ãø _øeô

B‚ LZ ÐZ  ñ M ™á **
3xŠ { Zg vZ
# LL
gzZ ò¤
/Å kZ ä kZèY zŠ }Š v zŠ q
-Z c*
îè

oøÖôæø äü $Þ¬ôÊø àônû jø×øÒû]. æû ]* è÷×ø³Òû]. æû ]* àô³nû jøÛø³Ïû³Öö
1!äü Þø^ìøVö æø åü †$ uø

ó Xó ì H“
 ZŠ'
,VZðŠ

ÏZ Xì h» VÈâ tXì ´g wì»]c*
gz¢ÅyZ **
îB‚ LZÃVñŠ { ýV‚ñ]çÊ
yZ g D™yâ ‚ » Ùp Å VzgzŠ'
× LZ {zì ~gz¢a Æ ]Z|ÅIZ b§
ÚZ sÜ ð¸ }gvt c*
â
Û ä a\W~ }g !*
Æ VñÝɃ™?
Ø Ð fzÆ
LZ Z®X c*
Š™â Zg vävZ 7Z Ù^Î ^ÛÒ æ] XXÜÓm‚m] kv³i ä³×³Ö] سóqZZ ì t
Û

m

Xì ~g ZŠ)f Å´ â t **
zgzZ **
ö **
î YZÃVñŠ {Ô VñÝ

ilib

ra
r

y.

co

ØôŠøÃø Öû]æø ðô ]çø ×ûvøÖû] oÊô h^eø ýw34y
0ÆßgzZ ð‹

ad

ýý äô nû eô]* àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô àûÂø †õ`ôŠûÚö àöeû o% ×ô Âø ^ßø $ø ‚$ uø ðô ]†ø Çû ÛøÖû ] oeô]* àöeû éö æø†û Êø ^ßø $ø ‚$ uø !2119

am

m

ð‹Ã avZ wÎg C™ yÒ c Ȭ

w

w

.m

uh

ó Xó åI ßgzZ

áø^Òø kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èø5øñô^Âø àû³Âø
ðø ]çø ×û³vø³Öû] g% ³³vô³mö V äô ³³×# ³Ö] Ùö糉ö…ø
2! ØøŠøÃø Öû]æø

w

É ì g~ VŠY 67{Ö„ » YÎsÜŠ Z%Ð XXð]çø×uZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
V-g F FgzZì q Æð•Zt ß ( 2) Vƒ: VY „ V{zì eì @*
Y Ñ16,Y âZ ·Xt
Xì 🠻¡+4 **
¯z» uZgpÐZ Xì @*
™x » » t c*
F,

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì g(„—‚ Vxnv‘
é…^ËÓÖ] hçqæ h^e (Ñ¡_Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D5431E ØŠÃÖ]æ ð]ç×vÖ] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D3664E äiœ†Ú] ݆u àÚ o×Â

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

84

ðõ ç•öæö †ônû Æø o×øÂø hô†û 5% Ö]æø ØôÒûŸ* û] oÊô h^eø ýw35y
C**
Á
3Æçz%
ýý 'ô†ômû çøvöÖû ] oeô]* àôeû ‚ônÃô‰ø àûÂø …õ^ßø mô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø èö ’ønfôÎø ^ßø $ø ‚$ uø !2120

Y sZ š
M aÑ D™ yÒ dk„0Z

àøÚô V o% fôß$Ö] tø†ø ìø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
Ÿø]* äö ³Öø ØønÏô Êø ݺ^Ãø ³›ø äô ³³nû Öø@ô Ýø‚ôù³Ïö³Êø ‡ô]†ø ³fôÖû]

H :Š
H¹X Š
HH 7 **
3t ‚Æ \
å M X† Ð

çeö]* Ùø^Îø ^.•$ çø iø^*Êø o×ôù ‘ø]. Ùø^ÏøÊø Ùø^Îø ^.•$ çø iø
1! 'ô†ômûçø vöÖû] àöeû ‚önÃô ‰ø çø aö ^Ûø$Þ@ô ‚Û$ vøÚö

k7,i ú~ :c*
â
Û ä\
å M ?Ð ,™7çz \
å M
0 G ~zZg L L : ë ·1Z ?Vƒ @*
™çz ÂVƒ
ó Xó ì 7_k
,
j1Zì _k
,
j

{È Z
# ì @*
ƒ ï~ ª
q +Z çz Ô7~gz¢çzaÆä3 ýV‚ñ]ç³Ê
}™çz Âì Le bŠ x Zux »}uzŠ c*
**
3 **

/Z ¬ Ð <{zì aÆ bƒ b

m

Xì ãZzÐ g
$u‹Z 6

ad

X D™

àôeû ] àôÂø 'ô†ô³³mûçø ³vö³Öû] àô³eû ‚ô³nÃô ³‰ø àû³Âø
2! Œõ^f$Âø

ra
r

ilib

$Zzg Ð b k„0Z ~zZg vŠ ~ gzZ q
e
-Z

y.

co

ýý…õ^ßø mû ô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø èø ßø nû nø Âö àôeû áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Üõnû Ãø Þö çûeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2121

am

m

àôeû ‚ônÃô ‰ø àûÂø …õ^ßø mô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø 'ö‚ùô vømö Üõ‘ô^Âø ^eø ]* kö³Ãû ³Ûô³‰øæø Ùø^³Îø !2122

.m

uh

ýý 'ô†ômû çøvöÖû ]

D™e
$ZzgÐb k„0Z ~zZg ~q
-Zh
+'
×

w

w

w

3! åô Vô ^ßø‰û¬ôeô Œõ^f$Âø

X

àôeû ] àôÂø

ØöÒö^+mø gôßöröÖû] oÊô h^eø ýw36y
**
3~ ª
q Å"

àôÂø 'ö‚ùô vømö Üønaô]†ø eû ô köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ÜôÓøvøÖû ] àôÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àö³eû Øö³`û ‰ø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2123

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D825E äÞœæ Ý^Ã_Ö] '‚vÛÖ] ØÒœ ‡]çq h^e (˜nvÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
Xì g(„—‚ Vxnv‘
Xì g Zƒ» V(uVâzŠ—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

85

ýýô çø‰ûŸû* ]

bZ
# avZ wÎg C™ yÒ c Ȭ

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

áø^Òø kûÖø^Îø èø5øñô^Âø àû³Âø
1!^*•$ çø iø Ýø^ßømø æû ]* ØøÒö^+mø áû]* Vø ]…ø ^*Êø gøßøqû*] ]ƒø@ô

Xf
e ™çz ÂD™{Š Zg Z » äÎ c*
ä3gzZ Dƒ

…ô‚ûÏô Öû] oÊô ðô ^ÛøÖû] …ô^%øÒû@ô oÊô h^eø ýw37y
ÜZ e {Š c*
i ã0*
( nÆ"gØ) ~ c*
z

àôeû äô ³×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø oùô Þô çûrøÖû ] áø]†ø ³Ûû³Âô oû³eô]* àû³Âø èö fø Ãû³ö ^³³ßø ³$ø ‚$ ³uø Üõ³nû Ãø ³Þö ç³eö ]* ^³³Þø †ø ³fø ìû]* !2124

ýýkôÚô ^’$ Ö]

¤z ä a2}÷= ë b g f1Z

V oû×ô n×ô ìø oûÞô^‘øæû ]* Ùø^³Îø …õùƒø oû³eô]* àû³Âø

Ü$ $ö ^`ø ñø^Úø †û %ô Òû^*Êø è÷Îø†ø Úø køíûfø ›ø ]ƒø@ô Ùø^Ïø³Êø
ø Þô]†ø nû qô àûÚô kõnû eø Øøaû *] †û ¿öÞû]
Íû†ôÆû^Êø Ô

Q ß wZ e {Š c*
i ã0*
~ kZ î å !*
gØZ
# L L :c*
â
Û óÅ
áZz y ( q ]gz¢) ðÃÐ ~ V±z7,LZ

m

ó Xó zŠÐ ~ kZ 7Z ÂdŠ

2! ^`ø ßûÚô

Üû`ö Öø

y.

co

ËJ
-VŒ ì ~Š (F,
Åp
pg wì» n KgÐ Kgä qg 
á ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

"gØ~ c*
zçOX Ç ñYƒ ‘œ¸ ß ïÃË„ Ð }n {Š ¤ ¹ Â7¼Ã¶Š Ã

ad

~g ˆz ~g ZÁg0
+Z LZ pXì q à©zHt C
Ù „ bŠ }ŠÃñä ÆÈ˸ ™ J (,
Ã

am

m

Æ Ïz7, ‚ì ÌZ ð•Z ~ xsZ Åp
pg wì» ñä ( 2) ì ñƒ a [!*
-Z»
q

.m

uh

ÝçnÖ^eæ ä×Ö^e àÚ©m á^Ò à³ÚZZ :c*
â
Û ä a\WX ì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û#
Ö ´ ÅyZZÃyˆZB‚

w

w

X}™yˆZÐ ñä {zì ‚
rg yZZ6,]y
WgzZvZ ( ~g g) ó‰óå…^q oÖ] àŠvn×Ê †ì¤]

w

ØôÒûŸ* û] ‚øßûÂô Ùô^Ãø ßôù Ö] Äô×ûìø oÊô h^eø ýw38y
**
g @*
Z C ‰
Ü zÆ ä3

Üønaô]†ø eû ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû o‰øçÚö àûÂø ‚õÖô ^ìø àöeû èö fø Ïû Âö ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû Ãô ‰ø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2125
ýý oûeô]* oßô $ø ‚$ uø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ù^Î àÚ h^e (é…^ã_Ö] h^³jÒ ((¨](ç³e] D698 E h^fvj‰]æ gßrÖ] ØÒœ ‡]çq h^e (˜nvÖ] h^jÒ (ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D224E gßrÖ] ª•çjm
h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p„³Ú†³jÖ]æ D6631 E änÖ] á^Šu¦]æ …^rÖ^e èn‘çÖ] h^e (è×’Ö]æ†fÖ] h^³jÒ (ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D1833E èΆÛÖ] ð^Ú …^%³Òþ V oÊ ð^q^Ú

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

86

ä avZ wÎg ë b ´ â 0 ÷Z

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Ô
õ Öô^Úø àô³eû ‹ô³Þø]* àû³Âø
]çû Ãö ×øìû^Êø Ýö^³Ãø ³_$ ³Ö] Äø³•ôæö ]ƒø@ô V äô ×# ³Ö]

èYzŠg @*
Z V» KZ ÂñY c*
ŠÄg **
3Z
# L L:c*
â
Û
ó Xó σ s
# ZgÃVî 0*
}g vÐ kZ

1! ÜûÓöÚô ]‚øÎûŸô* |öæø …û ]* äö $Þ¬ôÊø ÜûÓöÖø^Ãø Þô

Ýô^Ãø _$ Ö] Ýô^Ãø ›û@ô oÊô h^eø ýw39y
**
î **
3

ýý äô nû eô]* àûÂø gôñô ^Š$ Ö] àôeû ðô ^_øÂø àûÂø †º m†ôqø ^ßø $ø ‚$ uø o‰øçÚö àöeû Üönaô]†ø eû ô ^Þø †ø fø ìû]* !2126

ä avZ wÎg  ë d z/0 vZ†

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø æ†õÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
]ç5öÊû]*æø àøÛF³uû†$ ³³Ö] ]æ‚ö³fö Âû ] V äô ³×#³Ö]

î î **
3gzZ zó ™x ¬ Ãxs óz™]Š „Å ÝgL L :c*
â
Û

ø $ Ö]
]ç×öìö‚ûiø Ýø^³³Ãø ³_$ ³Ö] ]ç³Ûö³Ãô ³›û]*æø Ýø¡Š
2! áø^ßørôÖû]
08Et ó ó]» L L ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
äƒÝqÃòŠ Wpì „ q
-Z Â6,gî´¼
A ì ¦Å G
îE

m

ó Xó Ð î Yƒ 4ZŠ ~ Vk

y.

co

vZz) Š
Hc*
Š w1 + » ]» 6,kZ Ðg ±Z kZ Ð Vƒ ]¸!*
x lÑZ Zèa ~ ¼
A àZz

ilib

ra
r

Xì Š
HH™f » äî **
3a Æ ¼
A wpŠ 6, }Šˆ Æ xsY ]Zz ]Š „ ( 2) ( DZ

am

m

ad

i Z0
+Z ÃÃ]y
W ïŠ ßF,„Ãä3vß Ð ¹ ²ì VÈÌZ Å kZ Ð T
( v!*
f oZ )ì sŠ ZáÆä™

w

w

.m

uh

éô çø Âû ‚$ Ö] oÊô h^eø ýw40y
**
™wJ]úŠ

w

àûÂø èø fø Ïû Âö àôeû o‰øçÚö àûÂø ‚õÛ$ vøÚö àöeû ˆômˆôÃø Öû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2127

L L c*
â
Û ä avZ wÎg ë b /0Z
ë «**
ó Xó z™wJÐZ Â}Š ]úŠ ðûZ
#
( x ¬ ) Å ~Š 
á )gzZ ~Š 
á b /0vZ† L LX 

ýýÄõÊô ^Þø

Ùø^Îø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
áø^Òøæø Ùø^Îø Üû jönÂô Vö ]ƒø@ô oø³Âô ]‚$ ³Ö] ]ç³fö nqô*]

oÊô æø Œô†û Ãö Öû] oÊô éøçø Âû ‚$ Ö] oiô ^+mø äô ³×#³Ö] ‚ö³fû Âø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

119K4 ÜÒ^vÖ]æ D3226E ¼‰æŸ] oÊ oÞ]†f_Ö] äq†ìœ V]‚÷q ÌnÕ

X ŠñÌ@ZØÆ kZ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

87

D Y ÌQ Â @*
ƒ 3g { izg gzZ ¸ D Y ~ ]úŠ

1! ܺñô^‘ø çø aö æø

^`ø niô ^+møæø Œô†û Ãö Öû]†ônû Æø


Æy›ÐZÉ ì Z
# Zz *
*™wJ»]úŠ Zƒ ãZzÐ g
$u {gÃè ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
Ü׊ÛÖ] o× Ü׳ŠÛ³Ö] гuZZ ì ~ g
$uXì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û Ð ~ t£b6,y›}uzŠ
{z Z
# gzZ ( ›) (‰ ò¡Eu ¬Š Z f Zz)ì yÒ ÐWÔ hb ófÆy›Æy› XXDk' ‰
Ág Åä3: c*
ä3 **
3ì M]oÐ ÷Æd/0Z ( 2) z™wJÐZ Â}Š ]úŠ N
Xì [ g ¦
/ÌÆ( 2110) 6X ì

kûiø^ÛøÊø àôÛûŠ$ Ö] oÊô ÄöÏøiø éô …ø ^+ËøÖû] oÊô h^eø ýw41y
ñY%™¤
/~ â 0Æ „a

m

àôÂø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø p% †ôaûˆ% Ö] ^ßø $ø ‚$ uø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû o% ×ô Âø ^Þø †ø ³fø ìû]* !2128

y.
ra
r

ilib

:c*
â
Û ä\
å M ?ƒ ˆ¤
/~ â Š
HY7 0Æ

Øøòô ‰ö V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* èøÞøçÛö³nû Úø àû³Âø
^aø çÏöÖû*] Ùø^ÏøÊø àõÛû‰ø oÊô kûÃø Îøæø éõ …ø ^+Êø àû³Âø

co

„a kZ Ð avZ wÎg 9 c :™

ýý Œõ^f$Âø àôeû ]

ad

gzZ zŠ N ™ ( a7 )ÃâÆ k0*
k M gzZ ÐZ L L

2! ]ç×öÒöæø

^`ø Öøçû uø ^Úø æø

am

m

ó Xó ß 3( ¹!*
)

.m

uh

c*
Š ¬» Oä a\WÎì Ð ~ Vzgâ Y Éà õ0*
yZ „a ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

w

w

bŠ NÐZÂñYƒ 4ZŠ ~ {)z ât ¤
/Za kZì gâ Y Öèa „a ( 2) ( ~g g)ì

w

XX^³ãÖçu^³³ÚZZ 6ì „
 gŠ *
*™wEZÃ↠™wïʤ
/
Šg ZÆ kZ ƒ ) {z¤
/Z%Zce
[Zy

%Z (j) b‡Æ ÏZ Ì! ²Z 0Z x â Z Xì @*
™{g 
á Z s§Å äƒæYÆ kZ »
w¸¸ ì @*
ƒ x¥„ i Z SZg ² ì s%Z }g !*
Æ wEZ vŠ {z´ Æ ä3Ã â
Xì » lw
á gzZ l1Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

†Ú¢] h^e |^ÓßÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ D5179 E å†nÆæ Œ†ÃÖ] oÊ oÂ]‚Ö] èe^q] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D3502E éçÂ( oÖV oÂ]‚Ö] èe^q^e
h^e (èÛÛ¢] h^jÒ ((¨](çe]æ D235 E ð^ÛÖ]æ àÛŠÖ] oÊ l^‰^rßÖ] àÚ ÄÏm^Ú h^e (ðç•çÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘
D3841E àÛŠÖ] oÊ ÄÏi é…ªËÖ] oÊ

www.muhammadilibrary.com
èÛÛŸ] h^jÒ

88

D™ yÒ Ð ÏZ Ð s 0Z Š- 0 ·

àôÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø ³fø ìû*] !2129
1!å´Vô ^ßø‰û¬ôeô èøßønû nø Âö àôeû ]

X

ýý äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^ßø $ø ‚$ uø !2130

Æ„a kZ Ð aÑ ë dk„0Z

àûÂø V o% fôß$Ö] Øøòô ‰ö Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
Ùø^ÏøÊø kûiø^ÛøÊø àõÛû‰ø o³Êô kû³Ãø ³Îøæø éõ ³…ø ^+³Êø

ä \ M  ?ñY%™¤
/~ â Š
HY7 0
ó Xó zŠ N™á ÃâÆŠ¤
/Šg ZgzZÐZ L L:c*
â
Û

2! åö çuö†ø ›û^Êø ^`ø Öøçû uø ^Úø æø

^aø æû „öìö

ýýäô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø onø vûmø àöeû ‚ömû ‡ø ^ßø $ø ‚$ uø… !2131

yÒ b§ÏZÐ aÑ {zgzZÐ :™ ók„0Z

àô³Âø èøÞøç³Ûö³nû Úø àû³Âø Œõ^³³f$Âø àô³³eû] àô³³Âø
]ƒø@ô ‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^³Îø åö çø ³vû³Þø V oôùfôß$³Ö]
3! Ðøm†ôaø ]. ^f÷ñô]ƒø áø^Òø

Zg ‚ ƒ Zƒ » âZ
# L L : ë ·1ZX C™
ó Xó Ç ñY c*
Š Z¤
/

y.

co

m

Øôn×ô íûj$Ö] oÊô h^eø ýw42y
**
™wÜ

ad

ilib

ra
r

‚õÃû ‰ø çûeö ]* oûÞô †ø fø ìû]* p% †ônø ÛûvôÖû ] àºnû ’øuö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ømˆômø àöeû …ö çû$ø ^ßø $ø ‚$ ³uø Üõ³‘ô^³Âø çû³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2132

am

m

**
3 L L :c*
â
Û ä avZ wÎg b >k
,
Ù 1Z
C

.m

uh

( † Ð wÜ q gzZ ) X}™ wÜ {z ñ3

w

w

w

øÐZ Ô † B‚Æ y!*
i gzZ }Š N ÐZ
ó Xó á

ýý†ö nû íøÖû ]

Ùø^Îø Ùø^Îø äö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø éø†ø mû†ø aö oeô]* àûÂø
^ÛøÊø Øû×$ íøjønø ×ûÊø ØøÒø]* àûÚø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø
ä´ Þô^Šø×ô eô ÕøŸø ^Úø æø äö ¿û³Ëô ³×û³nø ×û³Êø Øø³×$ ³íø³iø
4! Äû×ô jøfûnø ×ûÊø

7Z ÂN Y i Ð VÕZŠ c*
y!*
i ]Zgf¼Æ ä3¤
/ZˆÆä3 ýV‚³ñ]ç³³Ê
» nZ%Z ãKgzZ 3Æì ~ ˆ ]Zg f áZz äY {g ö ~ VÕZŠXì xiÑ *
*™ s ™
( DZvZz) Xì Š
Hc*
Š ¬» ¶Š N 7Za ÏZ ‘

) !*
****
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

( 765)—‚¶ Š V än× ÐËjÚ
Xì _g ¦
/ia~ ( 689) VàŠu

Xì g(„—‚ Vxnv‘
Xì g(„—‚ Vän× ÐËjÚ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

89

èe†Ÿ] h^jÒ àÚæ ýU
y Ò » äö Å
W
†ôÛûíøÖû] oÊô ðø ^qø ^Úø h^eø ýw1y
0Æ #
Ö è Å[ZÑ
ýýgôn$ŠøÛöÖû ] àöeû ‚önû Ãô‰ø oÞô †ø fø ìû]* pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø gºnû Ãøö ^ßø $ø ‚$ uø ÄõÊô ^Þø àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2133

k0*Æ a*™ Ñ  D â 
Û b >k
,
Ù 1Z
C

m

co

y.

ad

ilib

á |ŠzŠQ ¬Š 7Z ä \
å MX ‰ ñÑÆ|ŠzŠ

ra
r

gzZ [ZÑá\ zŠ ~ kYZ š
M ]Zg Å ` Zc

oø³iô .] ÙöçÏömø éø³†ø ³³mû†ø ³³aö ^³³eø ]* Äø³Ûô³‰ø äü ³³$Þ*]
ðø ^³nø ×ô m¬ô³eô ä´ ³³eô pø†ô³³‰û]. èø×ø³nû Öø Vo% ³fôß$³Ö]

am

m

å M ä Tì ] » vZ L L :¹ ä gLZƒX 1
\

uh

Å\
å M Âf
e [ZÑ\
å M¤
/Z óÅ ðÉg Å ]¡Ã

w

.m

ó Xó CYƒ { Ze#
Ö Z

^Ûø`ônû Öø1ô †ø ¿øßøÊø àõføÖøæø †õÛûìø àûÚô àô³nû uø‚ø³Ïø³eô
äô ×$ Öô ‚öÛûvøÖû] Øöm†ôfû qô Ùø^ÏøÊø àøfø ×$ Ö] „øìø*] Ü$ ³$ö

lø„ûìø*] çû Öø éô †ø ³³_û³Ëô ³×û³Öô Õø]‚ø³aø p„ô³Ö$]
ø jöÚ$ ]. lûçø Æø †ø ÛûíøÖû]
1!Ô

w

w

Ælv0Z x â ZŠ Z%Ð >¡ ( 2)ì x **
»àÆkYZ š
M ó ó´Z L L ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
„Ze Å y¨
KZgzZ ì ¿C¡) Ùâ [ZÑ ( 3) ( ¸Z )ì #
Ö /Z6,h+Š ._Æ w¸
G
2.'òŠ WÐ kZXì :
.G
Xì @*
Y ¹X
$FZ x Z ÃkZ a ÏZ ì êŠÅ¬
»& ~g ‚ Å ä™çE

G
kZ **
ƒd

Û Æ ]¡ » kZgzZ ì ~0
+
zZ}
.¾xÑZz ä™e
$ñÐ k\ z uÈ|ŠzŠ ( 4)
Xì @*
™~i âÅm}Ð xsZÆ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

^ÛÞ]E oFÖ^Ãi äÖçÎ h^e (èe†³¢] h^³jÒ (p…^³í³fÖ]æ D5208 E àf×Ö] h† ‡]çq h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü׳ŠÚ x³nv³‘
D5576E D ý†ŠnÛÖ]æ †ÛíÖ]

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

90

áø^Òø Ìønû Òø †ôÛûíøÖû] Üôm†ôvûiø oÊô h^eø ýw2y
?ðƒù #
Ö wÅ[ZÑ
ýý kºeô^$ø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø áô^ÛøÃûß% Ö] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2134

oÊô Ýôçû ÏøÖû] oøÎô ^‰ø kößû³Òö Ùø^³Îø ‹õ³Þø]* àû³Âø
Üö m†ôvûiø Ùøˆø ßøÊø Ùø^Îø èøvø³×û³›ø o³eô]* Ùôˆô³ßû³Úø

» x ¸~ ykÆ b ³1Z ~ : ë b ÷Z

a\ M X ðƒ wi **
Ö wÅ[ZÑZ
#
# Ô å ¹‚

Ùø^ÏøÊø pLF^ßøÊø ^m÷Lô ^ßøÚö †ø Úø ^*Êø Ùø^³Îø †ô³Ûû³íø³Öû]
Ùø^Îø ]„øaF ^Úø †û ¿öÞû^Êø tû†ö ³ìû] èøvø³×û³›ø çû ³eö *]

ñ 1Z X c*
³
Š ™y´Z ä kZ ÂÔ c*
Š ¬Ã~Š oq
-Z ä
t : ¹ä ~Q Ô ~ ?ì Ht dŠ™ Y : ¹ä

Ÿø *] pûLô ^ßømö Lõ ^ßøÚö ]„øaF kö×ûÏöÊø köqû†ø ³íø³Êø
gûaø ƒû] oøÖô Ùø^ÏøÊø kûÚø †ôùuö ‚ûÎø †ø Ûûíø³Öû] á$ 1ô

[ZÑì ;g ™y´Zt {z ì ÑZz ä™y´Z q
-Z
ÐZ gzZ ƒ Y : ¹= ä VrZ X ì ˆ ~Š ™x Zw

Ô
ô Óø‰ô oÊô lû†ø ³rø³Êø Ùø^³Îø ^³`ø Îû†ô³aû ^*³Êø
„õòô Úø çû mø Üûaö †ö Ûûìø kûÞø^Òøæø Ùø^Îø èô ßø³m‚ô³Ûø³Öû]

yZ X ÐÕ [ZÑ~ V-Å ¶æ : ë Ô zŠ ·

m

: ¹ ä VÍß¼ X¸ D ¯ [ ZÑÅgLvß VâŠ

y.
ra
r

ilib

gzZ ñÑ y ZZ vß { zL L : Å wi **
$ M t ä vZ
e

ad

3ä VrZ ì 7{ k
H¼ 6,yZ K’ ™ wqZ

am

m

ó óX ,™ g (Z ~g Ç Ì6,ˆ Æ y ZZ ªÆ 1

.m

uh

( 93: {Z
+â {gÎ)

ݺçû Îø Øøjô Îö Ýôçû ÏøÖû] ˜öÃû eø Ùø^Ïø³Êø îø³n–ô³Ëø³Öû]
Ø$ qøæø ˆ$ Âø äö ×#Ö] Ùøˆø Þû^*Êø Üû`ôÞôç_öeö oÊô oø³aôæø

co

ÂÔ ¶[ ZÑ~ V °Æ X‰ ƒ u h Âvß { z

]ç×öÛôÂø æø ]ç³ßö³Úø [ àø³m„ô³Ö$] o³³×ø³Âø ‹ø³³nû Öø
^Úø ]ƒø1ô ]çû ÛöÃô ›ø ^ÛønÊô |º^ßøqö lô^vøÖô^³’$ ³Ö]
1! èømøŸ? ]û ]çßöÚø [æø

]çû Ïøi$]

w

w

ì uuZz¸ ( 2)ì @*
Y¹ »ze&ì Š Z%gLÅÐ XXîn–˳Ö] ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

w

Ì~Z
+V;z ¹~V˜ ÃuZz¸ä VÍßÔŠ g
$u‰1X ì @
á » kZe/ô¿gzZ
t ¿¯§ » e/ô ( 3) Xì sŠ ZáÆ%Å{ i ZzgŠga» g
$u§ïZtzg (Z H: tu
YYc*
· ~ ‹Ã{)z [ZÑ ( 4)¸ D™¿~g ¯„ Dƒ ãZz ?ŠÐ g
$uz yWŒ
Û {z å
Æ kZÂñYƒ ]¯ Zƒ @*
™¿Ì™?
Ø Ð<
L ¿ðä
/Z6,äƒ : ãZzX ( 5) Xì
X Ç ¶ 7¯
) !*
»]z°ÅkZ Ì÷{gÃègzZÐ Vƒ «**
aÆkZ wqZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
†ÛíÖ] Üm†vi h^e (èe†¢] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D2089 E É]ç’Ö] oÊ ØnÎ^Ú h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D5103EáçÓi ^ãÞœ á^neæ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

91

†ôÛûíøÖû] hô…ô^Bø o×øÂø ‚ôm‚ô_ûj$Ö] oÊô h^eø ýw3y
**
™ ñ6,Å
W [ZÑ
ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2135

L L :c*
â
Û äavZ wÎg ë d /0Z

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
gûjömø ÜûÖø Ü$ $ö ^nø Þû‚% Ö] oÊô †ø ÛûíøÖû] hø†ôBø àûÚø
1! ^`ø ÏøŠûmö Üû×øÊø éô †ø ìôŸ? û] oÊô ^`ø Úø †ôuö ^`ø ßûÚô

~ ]y
M Â Ç}™7/ÂQ Ç 
W [ZÑ~ *Š

ó Xó ÏñY ðö 7ÐZ Ç ñY c*
Š™xzøÐ kZ {z
îSX ǃ¯
) !*
» ÏqÑÅkZt ƒ çO¸!6,kZ¤
/Z >% » { k
H{L ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê

D Yƒ s çÐ °ç Ì{ k
H{L ( 2) X ǃ xzøÐ ! ø
7Š Å[ZÑ MŠ z!*
Æ „! ZÑ 
gIg
$Š qZ 9gzZ ]c*
W ãWŒ
Û ôÜñt» yZ ë g ÜZ °dÃ>%Æ {L!3X 
Xì s ÜÆ

m

ýý ‚ømˆômø àöeû èö Ãø nû eô…ø oûßô $ø ‚$ uø Ùø^Îø oùô Âô]‡ø æûŸû* ] àôÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2136

Æ m¬ 0 z/0v
ñ Z†~ ë “Š 0vZ†

.m

uh

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

kö×ûìøLø Ùø^Îø oôùÛô×ømû‚$ Ö] àôeû äô ×#Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø
& Ô å~ `¤ Ô Š
H~ r !*
-Z Æ yZ k0* oÊô ”ô^Ãø Öû] àôeû æ†ôÛûÂø àôeû äô ×#Ö] ‚ôfû Âø o×øÂø
q
Æ#B; » yZ q
-ZÆ ÷Œ
Û {z ÂX å @*
Y ¹ û™z ]ƒø¬ôÊø ¼öaû çø Öû] äö Öø Ùö^Ïømö Ìôñô^_$ Ö^eô äü Öø ¼õñô^³uø
oÅ Å
W [ZÑ6,TÔ ¸ ñƒ } ñÐ k0* á% ˆø mö fõ³mû†ø Îö àû³Úô o³j÷Êø †º³‘ô^³³íø³Úö çø ³aö
ø ÖôƒF
\ Mì â]!*
t = : ¹ ä ~ X ¶ˆ ðÎ
kö×ûÏöÊø †ôÛûíø³Öû] hô†û ³_öeô o³jøËø³Öû] Ô

w

w 

 D™ y Ò g
$u q
-Z Ð avZ wÎg

w

:e Ô Ç[ [ZÑû%q
-Z ¿ L L: c*
â
Û ä\
å M
yZ â kZ Z
# ó Xó σ 7wJi ú Å kZ J
- izg
ZrB; CZ ÐB; ÆvZ† ÂÔ ‹™f » [ZÑä

ø Þ$]* Ô
ø ßûÂø oßô jûÇø×øeø Ùº^³’ø³ìô
'ö‚ôùvøiö Ô
hø†ôBø àûÚø äü Þ$]* V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø àûÂø ^³`ø eô

àønÃô eø …û ]* 麡ø‘ø äö Öø Øûfø Ïûiö Üû Öø è÷eø †û Bø †ø Ûûíø³Öû]
†ö Òö„ûmø ojøËøÖû] äö Ãø Ûô‰ø áû]* ^³Û$ ³×ø³Êø ^³u÷^³fø ‘ø

,Y Ãq kZ ~ vZ } Z ! ¹ ä vZ†X Š
^
H` ™

Ü$ $ö äô ×# Ö] ‚ôfû Âø ‚ômø àûÚô åö ‚ømø sø×øjøìû] †ø Ûû³íø³Öû]
ä ~ ÔñÎ ]!*
{z )f }÷ {z @*
™7
oû³Þùô 1ô Ü$ `ö ×# ³Ö] äô ³³×# ³Ö] ‚ö³fû Âø Ùø^³³Ïø³Êø o³³#Öæø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

èe†Ÿ] h^jÒ(Ü׊Úæ D5575 E Dý†ŠnÛÖ]æ †ÛíÖ] ^ÛÞ]E 1FÖ^Ãi ä×#Ö] ÙçÎ h^e (èe†¢] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D5191E ]ƒ] †ÛíÖ] h† àÚ èeçÏ h^e

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

92

Dâ
Û \ M ‹Ð avZ wÎg ä ~ gzZ :½

ØûÎö]* ÜûÖø ^Úø o$ ×øÂø Ùøçû Ïömø áû*] ‚õuøŸô* Ø% ³uô]. Ÿø
ÙöçÏömø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø köÃû ³Ûô³‰ø o³Þùô 1ôæø

izg :e Å kZ Ç [ [ZÑiŠ q
-Z ¿ L L : ¸
kZvZ ÂÔ }™/Â{z¤
/ZQ X σ 7wJi úJ
-

äü Öø Øûfø Ïûiö Üû Öø è÷eø†û Bø †ø ³Ûû³íø³Öû] hø†ô³Bø àû³Úø
hø^iø hø^iø áû¬ôÊø ^u÷^³fø ‘ø àø³nÃô ³eø …û *] 麳¡ø‘ø

¶a c*
~Š }Y 7~ Q X Çá ™wJ/ÂÅ
Æ#
Ö ª Ôǃ h)f Æ vZ X „ Ð Å
W û%

oÊô Ýû]* èô %øÖô^%$Ö] oÊô p…ôLû *] ¡øÊø äô nû ×ø³Âø äö ³×#³Ö]
äü nø Ïô Šûmø áû*] äô ×#Ö] o×øÂø ^Ï&uø áø^³Òø èô Ãø ³eô]†$ ³Ö]

X ñö hv » V/ÃkZ yŠ

1! èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø Ùô^fø íøÖû] èô ÆøLû …ø

àûÚô

-Z» VñŠ WzŠ ñƒ ºt ó ó>Ü# L LgzZ ëÃ(g Zû XX¼³âç³Ö]ZZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
q
V/Š Z%Ð ó ówFZ G
î”EŠi L LgzZƒ6,UÆ}uzŠB;»q
-ZC
Ù b§kZ oåB; Æ}uzŠ
i ú{z7¦
/
Ù Èt » kZX Cƒ 7wJi úÅyŠ :e Å !ZÑ ( 2) DZvZzXì 3
C

m 

Dâ
Û l~zâx â Z X}™5ZŠ Z Åi úgzZ }™/ÂÐ Ùâ[ZÑceÐZÉ }Š hg

y.

co

W [ZÑiŠ ¶ac*
Å
~Š ( 3) X ,Ð áZz ä™5ZŠ Z ( 1) Dƒg ±ZzŠ Æ ]Š „

ilib

ra
r

( v!*
f oZ ) ǃ~ ]gßÅÅ
W3
M N š[Z±5ÐZì @*
YƒxiÑ6,vZÐ

uh

am

m

ad

†ö ÛûíøÖû] ^`ø nû ×øÂø …ö ]‚ømö éõ ‚øñô^Úø o×øÂø Lô çÃö ÏöÖû] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw4y
ƘÅá
ˆ 6,yZp,ŠáZz [ZÑ
vZ » TL L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë '
ñY
,

àûÚø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õeô^qø àû³Âø

Æ#
Ö 6,yZp,Š kZ ì yZZ 6,]y
M x- gzZ

‚ûÃö Ïûmø ¡øÊø †ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^eô àöÚô ©ûmö áø^Òø

w

w

w

.m

ýý †ônû eø ˆ% Ö] çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø †õËø Ãûqø oûeô]* àöeû àöŠøvøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø Üønaô]†ø eû ô àöeû Üö×ô ŠûÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2137

ó Xó ƒ [ZÑ6,T

2! †ö ÛûíøÖû] ^`ø nû ×øÂø

hö†ø _ûmö éõ ‚øñô^Úø o×øÂø

ÌAèY}™Ì6,Ð yZp,Šz …õÅ[ZÑòŠ Wì Ÿ» »yZZ ýV‚³ñ]ç³Ê
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h† àÚ h^e (èe†¢] h^jÒ (äq^Ú à³e]æ D5680 E à èßnfÛÖ] èm]æ†Ö] †Òƒ h^e (èe†¢] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] Vx³nv³‘
D3377E é¡‘ äÖ ØfÏi ÜÖ †ÛíÖ]
D2810E Ý^ÛvÖ] ÙçìB oÊ ð^q^Ú h^e (hB¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ] Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
93
èe†BŸ] h^jÒ
E
E
 
( Z ÷ **
) ÃÄ~'
,ä a\W 6X Y{g 7% äƒ W,
OÐ À~'
,ƒ g Ç Ì6,

V-gÏ ÅkZ wq¾}™Ì: Ýq¼p¤
/Z òŠWÐOŠZ ~ŠUÐ á
ˆ k0*
Æ仿z
$NÔ
Xì ~W„ ÈÐ kZçOì SgÆ™W,
Ogz¢$
+ÄZ®Xì @*
ƒe**
ÈÐ ðE

†ôÛûíøÖû] àôÚô ‚ûÚö oÊô h^eø ýw5y
0ÆáZz Å
W [ZÑå
‚ôÃûrøÖû ] oeô]* àôeû ÜôÖô ^‰ø àûÂø …õç’ößû Úø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø p% †ô’ûfø Öû ] †õnû %ô Òø àöeû ‚öÛ$ vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2138
ýý áø^eø ^qø àûÂø

A L L :c*
¼
â
Û ä aÑ ë z/0 v
ñ Z†

V oôùfôß$Ö] àôÂø

æ†õÛûÂø àôeû äô ×#Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
áº^ß$Úø Ÿøæø èõ nø Þû‡ô ‚öÖøæø èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø Ÿø Ùø^Îø
1! †õÛûìø àöÚô ‚ûÚö Ÿøæø Ñ' ^Âø Ÿøæø

gzZ yâ 
Û **
» +−ZzX ÑZz ä yˆZgzZ *
*²Z−z ~
ó Xó ǃ 74ZŠ ÑZz Å
W [ZÑå

m

t» kZ%Zì Ïz J¹tXÐ N Y 7~ ¼
A m¾Z Ñ!*
{gÃè ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

Ð kZÉ ì @*
ƒ 5~$
+Z {L>% å{o» `g Zp 6X 5~$
+Zt 7È

ilib

ra
r

{LXt ( 2)Ð ÃY ~ ¼
A ™Û ZwKZÉ Ð N Y 7~ ¼
A „ ~iŠ wzZ {zŠ Z%

.m

uh

am

m

ad

+−ZzÆ kZ Âg]tÉ 7Ðzz Åäƒ ûÆ x ZwÆ kZ **
ƒ 5» **
i−z ( 3) { k
H
7ú1 »}uzŠ Ë( yY) ðà D15:ð]†‰]E —p†F ìû]ö …ø ‡û æùô 麅ø ‡ô]æø …ö ˆôiø Ÿø™ ì ~ yWŒ
Û gzZ å»
( DZvZz)ƒ Z 7,^6,xŠîÆ\!*
LZ™ƒ Z(, 
ì »± (ZŠ Z%Ð **
i−z Z®X ÏñVZ

w

w

w

àûÂø …õç’ößû Úø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø pùõ ‚ô`û Úø àöeû àôÛøuû†$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø tô^r$ vøÖû ] àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø $ø ‚$ uø !2139
ýý áø^eø ^qø àûÂø ¼õmû †ôø àôeû ¼ônû fø Þö àûÂø ‚ôÃûrøÖû ] oeô]* àôeû ÜôÖô ^‰ø

:c*
â
Û ä aÑ D™ yÒ z/0 v
ñ Z†
[ZÑå gzZX ÑZz ä yˆZ óyâ 
Û **
» +−ZzL L
ó Xó ǃ 74ZŠ ~ ¼
A ÑZz Å
W

V oôùfôß$Ö] àôÂø

æ†õÛûÂø àôeû äô ×#Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
Ÿæøø áº^ß$Úø Ÿøæø Ñ' ^Âø èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø Ÿø Ùø^Îø
2! †õÛûìø àöÚô ‚ûÚö

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D5688E †ÛíÖ] oÊ ànßÚ‚ÛÖ] oÊ èm]æ†Ö] h^e (èe†¢] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] Vxnv‘
‚nùq åB^߉]

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

94

ðº^ËøBô †ôÛûíøÖû] oÊô ‹ønû Öø h^eø ýw6y
ì 7Ë~ [ZÑ
Øõñô ]æø àøeû èø ÛøÏø ×û Âø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø Õº^Ûø‰ô ^ßø $ø ‚$ uø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø õ ^³Û$ ³uø àö³eû Øö³nû `ø ‰ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2140
ýý'ö‚ùô vømö

Ùø^*‰ø Ñõ…ô^›ø àøeû ‚ømûçø ‰ö á$ ]* Øõñô]æø äô neô]* àûÂø
^`ø ßûÂø åö ^`ø ßøÊø †ôÛûíøÖû] àôÂø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø

wÎg ä tg ¤ 0 h
+Î ì w® Ð bZz
ä\
å M ÂX H wZÎ 0Æ [ZÑÐ avZ

Ùø^³ÏøÊø ðº]æø Lø ^³`ø $Þ1ô Ùø^³ÏøÊø ^³³`ø Ãø ³ßø³’û³mø áû*]
ð÷ ]æø Lø kû³Šønû Öø ^³³`ø Þ$1ô V äô ³³×#³Ö] Ùö糉ö…ø

ZzŠ  t ¹ ä kZX H I Ð ä¯ Æ kZ
ó Xó ì ~g F É 7ZzŠ {zL L c*
â
Û ä awÎgXì

1! ðº]Lø

^`ø ß$ÓôÖøæø

y.

co

m 

ÌZ
+Z¯p¤
/Z [ZÑXì qN*
*™wEZ ZzŠgÃq äÌËc*
[ZÑ ýV‚ñ]ç³Ê
{k
H» yZ —^³Ûø ãôÃô ËûÞ$ àû³Úô †ö ³fø Òû]ø ^³ Ûø ³ãö Ûö ³$û]ô™ ~ yWÛŒ 6X ™| (,ÐZ
+Z ¯‡¢Æ kZ wq¾
x Zw~ <Ñì ]!*
~C
Ù ªgzZì ?Š Å äƒ x ZwÆ yZ bŠg Z Œ
Û {k
HÃyZ Xì {Š c*
iÐ œ

ad

ilib

ra
r

7Ã]**
vvñO Å}Z
+Ã D WÃt ‚ Z®X „ ¯
) !*
Ƈ¢Æ yZ ,q {Š™
Xì x Zw{Š .ZÐ yZ ñƒ n
pgÃ

.m

uh

am

m

†ö ÛûíøÖû] áöçÓömø ^Û$ Úô h^eø ýw7y
yÒ » ` %Æ [ZÑ

w

w

ýý†õnû %ô Òø ^eø ]* köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø oùô Âô]‡ø æûŸû* ] àôÂø éô †ø nÇô ÛöÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2141

w

{z ‹ avZ wÎg ä ~ ë b >k
,
Ù 1Z
C

gzZ gL L Lì k 
Ð V½gŠ zŠ yZ [ZѸ D â 
Û
ó óXgùZ

köÃû Ûô‰ø Ùöçû Ïömø éø†ø mû†ø aö ^eø ]* köÃû Ûô‰ø Ùöçû Ïömø
oûÊô †ö Ûû³íø³Öû] Ùöçû ³Ïö³mø V äô ³×#Ö] Ùø糉ö…ø
2! èô fø ßøÃô Öû]æø

èô ×øíûß$Ö] àônû iø†ø rø_$ Ö] àônû iø^aø 

[ZÑÅ4Z Zƒ 7™fùg™f » V½gŠzŠ yZ~ g
k
$u {gÃè ýV‚³ñ]ç³Ê
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ènâ]†Ò oÊ ð^q^Ú h^e (g_Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] D5112E †ÛíÖ^e Ùæ]‚jÖ] (Üm†vi h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv³‘
D2046E †ÓŠÛÖ^e pæ]‚jÖ]
†ÛíÖ] h^e (èe†¢] h^jÒ (B¨]Bçe]æ D5114 E ý„íjm ^ÛÚ „fßm^Ú ÄnÛq ᜠá^ne h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
D3678E oâ^ÛÚ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

95

äÞŸ ^ÛãnÊ †’vÖ] ]†ÛÖ] ‹nÖZZ i Z§ ¶g 0Æg
$ukZlx â ZX 7Å ¹!*

$ukZ ( ~ fjÑZ ‡ E XXóå†nÆæ æ†Û &m‚u oÊ ^Ûâ†nÆ àÚ „íji †Ûí³Ö] á] k³f$
g
ÌÐ {z´Æ V½gzŠ yZ [ZÑì "
$U*
Ðb/]!*
tÉ 7{ ÅV½gŠzŠ yZ ~
E
GG3E
4Ó‘Z g
[ZÑÒZ ªXì wú6,ï
$u àZzb{k
,
Ù 1Z {gÃè D â 
C
Û lv0ZgzZ Xì k 

Æe
$WÅiZ *’._Æ kZ H {g
á Z ä 0Æ Tw¸ » b/gzZXì k 
Ð yZ
(j)XßgzZ ÔxnÔgLÔgùZ X ¶k 
[ZÑÐ Vzq yZ ‰
Ü zÆwz4,
~ yWÅZ ]ZŠGä áZg x â Z & ì Cƒ x¥ SZg ]!*
¸ 6,
¯ Å bÑŠ {gÃè Z®
-Š 4,
q
Æ VÍß ‰Xì g ,
$J eÃ=tèY ë a kZîÃ[ZÑ L L ë ì H™f
VâzŠgùZzgLq
-Š 4,
Æ ‰gzZ µ Ð gùZ q
-Š 4,
Æ ‰gzZ Xì CY à16,q gzW¹C
Ùt

m

= qC
Ù Xì ¸ SZg²Xì @*
Y Ñ1 »î6,kZƒ ˆ: ðå q
-Š 4,
Æ ‰gzZ6,µ Ð
À&
/Ÿ G
( ~ fjÑZ ‡) õG
ŠaÆ ,Xì [ZÑ óî
ó L L6,gîÇ{zá ,
$J eÃ

ilib

ra
r

y.

co

†ôÓôŠûÛöÖû] oÊô ØønÎô ^Úø h^eø ýw8y
yÒ » Vzq gz M¹

ad

ýýèø Ûø×ø ‰ø oeô]* àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônrôÛøÖû ] ‚ôfû Âø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2142

am

m

ÅßÐ avZ wÎg C™yÒ c Ȭ

.m

uh

Ù L L :c*
C
â
Û ä a\ MX Š
HY7 0Æ [ZÑ

w

w

ó Xó ì x Zwì¹~ Tq àZz Å
W

Øøòô ‰ö V äô ×# Ö] Ùø糉ö…ø á$ ]* èø_øñô^³Âø àû³Âø
1! ݺ]†ø uø †ø Óø‰û]* hõ]†ø Bø Ø% Òö Ùø^Îø ÄôjûfôÖû] àôÂø

w 

_0
+!*
[!*
l~g g x â Z X ì @
*
Y Ñ16,[Zѵ Ðßt XXÄjfÖ] ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
G
"
[zæq gzW¹C
Ù ( 2) Xì ü3E{zgzZ [ZÑ{Š™g »Ðß DÄjfÖ] çâæ ØŠÃÖ] àÚ †³Û³í³Ö]E
Xƒ ]gßðÃn¾ƒÐ ØÎÆ×|Æn˃Ð3t ì eì x Zw
ýýàôeû éø ø †û eö oûeô]* àûÂø ÐøvF‰ûô oûeô]* àûÂø Øønñô ]†ø ‰ûô àûÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2143

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü׊Úæ D242 E †ÓŠÛÖ] Ÿæ „nfßÖ^e ðç•çÖ] ‡çrmŸ h^e (ðç•çÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D5180E Ý]†u †Ûì ØÒ áœæ †Ûì †ÓŠÚ ØÒ áœ á^ne

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

96

Ùöç‰ö…ø oûßô %øÃø eø Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø o‰øçÚö oû³eô*]
àôÛønø Öû] oÖø1ô Øõfø qø àøeû ƒø^Ãø Úö æø ^³Þø*] V äô ×# Ö]

0 f çgzZ= ä avZ wÎg ë .ñ1Z
: q gz M¹1Ôk ( q C
Ù ) L L :c*
â
Û Â 5^Æ
ó Xó ì x Zwq gz M¹C
Ù èYXk

á$ ¬ôÊø ]†÷ ÓôŠûÚö ]çû eö †ø _ûiø Ÿøæø ]çû eö†ø Bû] Ùø^Ïø³Êø
1! ݺ]†ø uø †õÓôŠûÚö Ø$ Òö

oßô $ø ‚$ uø áõ^ßø ‰ô àôeû †ônû %ô Òø àöeû ‚önÖô çøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø èø Úø ^‰ø]. çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* ‚õnÃô ‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚ö³fû Âø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2144

ýý ‚õÃû‰ø àôeû †ôÚô ^Âø àûÂø sùô øŸû* ] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ônû Óøeö àûÂø áø^Ûø%û Âö àöeû Õö^v$ –$ Ö]

Ùø^³Îø V äô ³×# Ö] Ùôç‰ö…ø àû³Âø ‚õ³Ãû ³‰ø àû³Âø
2!åü †ö n%ôÒø †ø Óø‰û*] ^Úø Øôn×ô Îø àûÂø Üû Òö^`ø Þû*]

kZ »~L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë Ä
ñ

g Zl{Š c*
i ÅTVƒ Âzg ÌÐ g Zl~hðÅq
ó Xó ì Cѹ

{zÐg Zl¹ ~hð ˜iÑÂñYƒ ~Š ¬ »q ËÜ[ZÑ c*
º ¿ðà ýV‚ñ]çÊ

m

ßuZut 7x Zw{)z [ZÑ6,í ._Æ g
$u—‚Œ: t {z Z® Ç ñW7~ º

y.

co

Ì*
*™wEZ ~ g Zl¾ƒ gzW¹]ÒÅ q T Z®ì ãZz Ð g
$u {gÃè 6Xì

ilib

ra
r

spÃ]q˜Z ¦Ñ ~Š ã
CÉ X ‰ ÚZ F,
ä· . FÆ Ùâ[ZÑ~ 4}Xì x Zw

ad

X ë!*
 ƃ
ƒ
 {z D‰ ñZz™sg ”x **
+]
h
.Æ™

.m

uh

am

m

àôeû ] Üô‰ô^Ïø Öû ] àôÂø oùô Âô¡øÓøÖû ] gõaûæø oeô]* àûÂø ‚õô]…ø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø onø vûmø àöeû ‚ömû ‡ø ^ßø $ø ‚$ uø !2145

w

w

{z ‹ Ð avZ wÎg ä ~  9È
ñ ¬

w

kZ ÃTσ q «{z [ZÑ~ xsZ :¸ D â 
Û
@*
Y c*
Š™ J0
+
zZ @'
,b§T Ç ñY c*
Š«
Z b§
èÑq ì Yƒ ù t avZ wÎgc*

H¹ì
avZ wÎg Âì ˆ~Š™yÒ qC
Ù 0Æ kZ

ýý ‚õÛ$ vøÚö

Ùøç‰ö…ø köÃû Ûô³‰ø kû³Öø^³³Îø èø_øñô^³³Âø àû³Âø
‚ºmû‡ø Ùø^Îø ^.ËøÓûmö ^Úø Ùøæ$ *] á$ 1ô ÙöçÏömø Väô ×#Ö]

oøËûÒø ðö ^ÞøŸô û] ^.ËøÓûmö ^Ûø³Òø Ýø¡ø‰ûŸô û] o³ßô ³Ãû ³mø
‚ûÎøæø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø Ìønû ÓøÊø ØønÏô Êø †ôÛûíøÖû]
Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø àøn$eø ^³³Úø ^³³`ø nÊô äö ³³×# ³Ö] àø³n$eø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D4343 E !Å]BçÖ] èru ØfÎ àÛnÖ] oÖ] ƒ^ÃÚæ oF‰çÚ o³e] &³Ã³e h^³e (p‡^³Ç³Û³Ö] h^³jÒ (p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D5182E Ý]†u †Ûì ØÒ áœæ †Ûì †ÓŠÚ ØÒ áœ á^ne h^e (èe†¢] h^jÒ(Ü׊Úæ
D5624E å†n%Ò †Ó‰œ h]† ØÒ Üm†vi h^e (èm†¢] h^jÒ (oñ^ŠßÖ] äq†ìœ VàŠu

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

97

™w'ÐZgzZÐ BÄg x **
gzZ » kZ vß c*
â
Ûä

^³`ø Ûô‰û] †ô³nû Çø³eô ^³³`ø Þøç³Û% ³Šømö V äô ³×# ³Ö]
1! ^`ø Þøç×% vôjøŠûnø Êø

ó Xó Ð B

kC0ñO {z ǃ ` Zzg x ¬»],
·[‚g Z~ Vâ ›~ äâ iíZ ýV‚³³ñ]ç³³Ê
` WXÐ ,Š r z
Û ÃY âZ {Š™x Zw7Z Ð Vñ**
}uzŠ™ w$
+x **
» àç yZ {z Æ ä™
Æ ¶Š ` Zzg ~ xsZ IZÃwdZ ^
,Y**
z u 0*
**
Ô}n{zì ñƒK x¤
/ÌÃf õkZ [f
M ú%6f y›bß {Š ‚gzZ ïŠ Zz™sg ”²˜Z ~uzŠ ñO Åx **
š
ÝZÆ yZa
) ñO Å 
Û »gzZ » ¼Z aÆ V ðG3!Of‰X D 7,^ú Æ yZŒdΚ Y ¯ Å
Š ñ~ ‚f Ð ~pÅ Â wq¾ X DƒŠ Z% „zt Ð g±ZÆ pp¤
/Z p ÖZ‰›
Xì CYƒgzŠ ] Y Ù
àûÂø ÙõçvöÓûÚø àûÂø gõaûæø çûeö ]* oßô $ø ‚$ uø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö]æø†û Úø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2146

m

ýý oùô ßô øíöÖû ] èø fø ×ø Ãû $ø oeô]*

y.
ra
r

ilib

Qì ØggzZ ]tzª » +Š }g vL L :c*
â
Û

Ùø^Îø Ùø^Îø |ô]†$ røÖû] àôeû éø³‚ø³nû fø Âö o³eô]* àû³Âø
éºç$ ³fö Þö Üû³Óö³ßô ³mLô Ùöæ$ ]* V äô ³×# ³Ö] Ùö糉ö…ø

co

ä avZ wÎg ë b b Z`
0 {D1Z

am

m

ad

º ×ûÚö Ü$ $ö èºÛøuû…ø æø Ô
º ×ûÚö Ü$ ³$ö èºÛø³uû…ø æø
Ø
>
á Š !*Šß M u { Q gzZXì Øg gzZ >
Ø
á Š !* Ô
º ×û³Úö Ü$ ³$ö †ö ³Ëø³Âû *]
1g gzZ [ZÑ~ TXì ÕgzZ >
Ø
á Š !*
QXì
Ø% vøjøŠûmö lºæû †ö fø qøæø Ô

.m

uh

wZÎ0Æ *L L ë ·1Z ó Xó Ç ñY H w'

w

w

ƒ b§ Å è>
Ø
á Š !*
{z ¹ ä VrZ ÂX Š
HH

w

ó Xó σ 7ð>~ kZgzZX Ï

‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^Îø †ö mû†ôvøÖû]æø †ö Ûûíø³Öû] ^³`ø nÊô
hô]†ø j%Ö^eô äö `ôfôù_ømö Ùø^ÏøÊø †ö ËøÂû Ÿ* û] àôÂø Øøòô ‰ö
2! ĺÛø›ø †ºnû ìø äô nÊô

^`ø ñô]†ø Bôæø †ôÛûíøÖû] Äônû eø àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw9y
ƘÅ|
# z
Û zh
+y
Å[ZÑ

‹ønû Öøæø

éø æø†û Âö àûÂø o% fô×ô Çû j$Ö] áõ^nø eø àöeû æ†ö ÛûÂø ^ßø $ø ‚$ uø èö ÛøÃû ›ö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø õ ^³Û$ ³uø àö³eû Øö³`û ‰ø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2147
ýýàôeû

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
194K8 ý t†ímŸ îf_Ö] ᜠo× ØnÖ‚Ö] h^e (h]†XÖ] h^jÒ (oÏ`nfÖ] à߉æ (147K4 (ÜÒ^vÖ] VàŠu

X c*
0*
7Ñ1Z ä wj VÄ_ÏßÚ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

98

Ùôç‰ö…ø àûÂø äô neô]* àûÂø èøføÃû Bö àôeû éô †ø ³nÇô ³Ûö³Öû]
†ø ÛûíøÖû] Åø^³³eø àû³Úø Ùø^³³Îø äö ³³$Þ]* V äô ³×# ³Ö]
‚Û$ vøÚö çeö]* Ùø^Îø †ø m‡ô^ßøíø³Öû] “ô³Ïôù ³_ønö ×û³Êø

wÎg D™e
$Zzg Ð −Zz LZ%0 {ñ4
,
k
ò ’ e ÐZm [ZÑ L L :c*
â
Û ä avZ
X yÒ 0z/{z ë·1Z ó Xó m “
Í »

1! áõ^nø eø àöeû †ö ÛøÂö çø aö ^Ûø$Þ1ô
I
GO!
» kZ ( 2)Xì @*
Y¹ú©i Ã[Ÿ Z®ì R »Ô *
*™ sp» XX“Ïù ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

{zì &w'|
# z
Û zh
+y
Å[ZÑ ªñY 0 🠻k
,
i •{zm [ZÑ¿ ì È
X éë~ *’VâzŠèYŒw'Ã|
# z
Û zh
+y
Åk
,
ò
ýýÜõnÓôuø àôeû Åô^Ïø Ãû Ïø Öû ] àôÂø ÐøvF‰ûô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø o×ø Ãûmø ^ßø $ø ‚$ uø !2148

köÖû^*‰ø Ùø^Îø èø×øÂû æø àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø
áø^Òø Ùø^ÏøÊø †ôÛûíøÖû] Äônû eø àûÂø Œõ^³f$Âø àø³eû ]
æû ]* ÌõnÏô $ø àûÚô кm‚ô³‘ø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö†ø ³Öô

Ð dk„ 0Z ~ ë îÏ‘z 0 Ý°Z†
c*
ÙF ¹ä VrZ  Y7 0Æ & [ZÑ

m

l ì {z å„
 zŠ » avZ wÎg ¿q
-Z » kzŠ

y.
ra
r

ilib

} Z L L :c*
â
Û ä avZ wÎgX å Le *
*™ t@

ad

c*
Š ™ x ZwÐZ ä vZ ì 7}Y Â H !V#

am

m

á ÐZ ¹™ƒzás§ÅxÝ LZ ä kZ ó Xó ì

äÂV#} Z L L :c*
â
Û ä awÎgX zŠ Ö
@gzZ î Y

uh

.m

w

w

w

C» kZ ä T : c*
Á
â
Û ä avZ wÎg ÂX ì c*
Š
ó Xó ˆ~Š · ~á**
{z Âc*
Š ¬ä \
å M

äø ×# Ö] á$ ]* køÛû³×ô ³Âø ^³Úø ]* áö¡øÊö ^³mø V äô ×# ³Ö]
Øöqö†$ Ö] Øøfø Îû^*Êø Ùø^Îø ^`ø Úø †$ ³uø ‚û³Îø o³Öø^³Ãø ³iø
Ùø^ÏøÊø ^`ø Ãû fôÊø gûaø ƒû] Ùø^Ïø³Êø ä´³Úô ¡Æø ö o³×ø³Âø
áö¡øÊö ^mø äü iø†û Úø *] ]ƒø^³Ûø³eô V äô ×# Ö] Ùö糉ö…ø

¬» & ÐZ ä ~ ¹ä kZ ?ó ì
ó c*
Š ¬HÐZ
: ì c*
Š ™x ZwÌ Š » kZ ä kZ Ô ì Hx Zw

èõ møæô]†ø eô xôjûËøÖû] Ýø^Âø èøÓ$ Ûøeô äü nø Ïô ×øÊø Œõæû Lø àûÚô
Ùöç‰ö…ø Ùø^³ÏøÊø äö ³Öø ^³³`ø mû‚ô³`û mö †õ³³Ûû³ìø àû³Úô

co

å M 5Ð \
å M n vq
-Z Å[ZÑw‚Æ
Ã\

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^ÏøÊø ^`ø Ãô nû fø eô äü iö†û Úø ]* Ùø^³Îø
†ø Úø ^*Êø ^`ø Ãø nû eø Ýø†$ uø ^`ø eø†û Bö Ýø†$ uø p„ô³Ö$] á$ 1ô
2! ðô ^vø_ûføÖû] oÊô kûòøËô Òû^.Êø ^`ø eô

ýýŒõæü^›ø àûÂø …õ^ßø mô àøeû ] oßô Ãû mø æ†õÛûÂø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø ‚øÛøuû]* àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2150

{ª â¸t à b/ ë d k„0Z

éø†ø Ûö‰ø á$ ]* †ø ÛøÂö Èø×øeø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D3489E èjnÛÖ]æ †ÛíÖ] àÛ$ oÊ h^e (é…^q¦] h^jÒ (Bæ]Bçe] Vxnv‘
D4678E †ÛíÖ] Äne h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ]æ D4020E †ÛíÖ] Äne Üm†vi h^e (é^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

99

Ã{ªvZ ¹ ä b/]| ÂXì [ZÑ ä

^Úø ]* éø†ø Ûö‰ø äö ×# Ö] Øøiø^Îø Ùø^ÏøÊø ]†÷ ³Ûû³ìø Åø^³eø
Lø ç`ö nø Öû] äö ×# Ö] àøÃø Öø Ùø^Îø V o$ fôß$Ö] á$ *] Üø ×ô Âø

vZ c*
â
Û ä aÑ }Y 7{z HX}™ uh
VrZ  ˆÅ x Zw! l
6,yZ }™ Ò6,V-Š·

^aø çû ×öÛørø³Êø Ýöçû ³vö³_% Ö] Üû ³`ônû ×ø³Âø kû³Úø †ôù³uö
1! ^aø çû eö ]ƒø]* ^aø çû ×öÛøqø áö^nø Ëû‰ö Ùø^Îø ^aø çû Âö ^fø Êø

Å ó ó ^âç׳۳qL Lä yç ó Xó ÑZ e Ö
@™» ÐZ ä
Xì HwEZ Â »XX^âçe ]ƒ]ZZ (

Æä™w'Ãx Zwc*
x ZwÃw' ( 2)ì x ZwÌ|
# z
Û zh
+y
Åq x Zw ( 1) ýV‚ñ]çÊ
0šÅ.,ZgzZì ^
b)Vz%,ZÆ4}Ãs ¦Z X ¯
) !*
»vZ G
îE
,Y**
Ò »nÌËa
Æ kZ6,t·#
Ö Z²X ‰^
,Y**
ÌyJZgY âZ u0*
6,5Z—‚ ( 3)ce *
*™] Y Z'

( DZvZz)Xì Š
HHx Zw„ÃY âZµz« sÜ@'
,

m

†ôÛûíøÖû] hô†û Bö oÊô èô eø çÏöÃö Öû] h^eø ýw10y
ZwÅÅ
W [ZÑ

ilib

ra
r

y.

co

oeô]* àûÂø àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû 'ô…ô^vøÖû ] àôÂø gõñû ƒô oeô]* àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø oùõ ×ô Âø àöeû Üö‘ô^³Âø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2151

ad

ä avZ wÎg  D™ yÒb >k
,
Ù 1Z
C

am

m

}™¹Q óî Î} hÃÐZ }™¹ðÃZ
# L L :c*
â
Û

.m

uh

ˆ Æ kZ óî Î } hà Â}™¹Q óî Î } hà Â

w

w

w

ó Xó iŠ ¶a ªzŠ Z h Z yŠ¤
/ÅkZ Â}™

ýýèø Ûø×ø ‰ø

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö o³³eô]* àû³Âø
]ƒø1ô Ü$ $ö åö æû ‚ö×ô ³qû^³Êø †ø ³Óô³‰ø ]ƒø1ô V äô ×# ³Ö]
åö æû ‚ö×ô qû^Êø †ø Óô‰ø ]ƒø1ô Ü$ $ö åö æû ‚ö×ô qû^Êø †ø Óô³‰ø
oÊô oßô Ãû mø äü ÏøßöÂö ]çû eö†ô•û^Êø †ø ³Óô³‰ø ]ƒø1ô Ü$ ³$ö
2! èô Ãø eô]†$ Ö]

»] Y Ù ÅkZÐ TÁäÐ ZwÅ ãZi } hÃôZ ZwÅ!ZÑ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

ì g ( Z Ãx â ZiŠ ¶a % Z Ï ñ Y ð Î uÐ Z ÂJ
-iŠ & ( 2 ) 7¬**
Î { i Z0
+Z
&ŠX ¶ : ¯
/ŸÀG
õG
) !*
» Š Y a Æ VzuzŠ t @*
}Š™ O Uk
,
±c*
}™ { ÐZ Âì e 
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^e (é^Î^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ D2223 E äÒB Å^fm Ÿæ èjnÛÖ] Üv h]„mŸ h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D4026E Ý^ß‘¢]æ †mˆßíÖ]æ èjnÛÖ]æ †ÛíÖ] Äne Üm†vi
†Òƒ h^e (èe†¢] h^jÒ (o³ñ^³Šß³Ö]æ D4484 E †ÛíÖ] h† oÊ Äe^ji ]ƒ] h^e (Bæ‚v³Ö] h^³jÒ (B¨]Bç³e] Vx³nv³‘
D5678E †ÛíÖ] h† oÊ l^¿×ÇÛÖ] l^m]æ†Ö]

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

100

D oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ]†’jíÚE

†ø ÛûíøÖû] hø†ôBø àûÛøÖô Àôn×ô Çûj$Ö] oÊô h^eø ýw11y
ñnÆáZz Å
W [ZÑ

ýýèø Ûø×ø ‰ø oûeô]* àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø oùô Âô]‡ø æûŸû* ] àôÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2152

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
oÞôˆû mø àønuô o³Þô]ˆ$ ³Ö] o³Þôˆû ³mø Ÿø V äô ×# ³Ö]

ä avZ wÎg  D™ yÒb >k
,
Ù 1Z
C
: gzZ Lg 7ðñ‰
Ü zÆ **
i ÑZz ä™ **
i L L :c*
â
Û
: gzZ ì Lg ðñ‰
Ü z D™ ~ga ÑZz ä™ ~ga

àønuô Ñö…ô^Š$ Ö] Ñö†ôŠûmø Ÿæøø àºÚô ©û³Úö çø ³aö æø
†ø ÛûíøÖû] hö†ø _ûmø Ÿæøø àºÚô ©ûÚö çø aö æø Ñö†ô³Šûmø

ó Xó ì Lg ðñ‰
Ü zÃ
W [ZÑ! ZÑ

1! àºÚô ©ûÚö

çø aö æø ^`ø eö †ø _ûmø àønuô

m

@*
Y òÐ wŠÆ}È yZZ ‰
Ü zÆ[‚g ZÆ Vƒk
H{LyZ Zƒx¥ ýV‚³ñ]ç³Ê
<XÅì ¼ ~ kZ Q {z Âì @*
x ZuÃ{ k
HŒyZZ ,Z Z åE
ƒ rg à Р{ k
HZ
# {È ‚ì
Voùô fôß$×Öô „öfø ßûmö ^ÛønÊô

y.

co

Xƒ: „ { k
H~y
Wt }ce ¢
8aÎ b§hZ ñƒ ïŠ

ad

ilib

ra
r

h^eø ýw12y
¶CY Åg » ÞnÆ aÑ ~ T0Æ@'
,kZ

am

m

ýý †ônû eø ˆ% Ö] oeô]* àûÂø áø^Ûønû ×ø ‰ö oeô]* àôeû Ôô×ô ÛøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2153

.m

uh

Þ ~ v n Æ aÑ ë b '
,
Y

w

w

w

X CY ð¯ ~ c*
z ÂQ: v¤
/Z ¶CY ð¯

oÊô V oôùfôß$×Öô „öfø ßûmö áø^Òø Ùø^Îø †õeô^qø àû³Âø
oûÊô äü Öø „øfôÞö ðº^Ïø‰ô àûÓömø Üû³Öø áû¬ô³Êø ðô ^³Ïø³ŠôùÖ]
2! Ý]†ø eô àûÚô

…õçû iø

áZz äƒÝq ïŠ=~ ã0*
aÆyŠ q
-ZÃ{)zgL ó óÞ L L ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
t ó óx Z'
,L LgzZ å @*
ƒ wEZ x ¬ ~ [²gzZì @*
ƒ ~kz bGð•Z ì @*
Y¹ÞÃ"
$Ñ{
%N
ƒ%æE
Åß àZz äƒ wEZ ~ ^z i sŠ Z%Ð kZ VŒ ² ë à c*
z Þt ì ¦Å îG
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
á^Ûm¦] á^’ÏÞ á^ne h^e (á^Ûm¦] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D4886 E é^ÞˆÖ] Ü$] h^e (àne^vÛÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D205E èn’ÃÛÖ^e ‹f×jÛÖ] à ä´nËÞæ o‘^ÃÛÖ^e
h^e (èe†¢] h^jÒ (B¨]Bçe]æ D5173 E ý kʈÛÖ] oÊ ƒ^fjÞŸ] à oãßÖ] á^ne h^e (èe†Ÿ] h^jÒ (Ü×ŠÚ x³nv³‘
D3702E ènÂæ¢] oÊ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

101

Xì ^
,Y **
¯ Þ~ @'
,
ìÈgzZ}·( 2)ì c*
zg

ÄônÏô ß$Ö] oÊô h^eø G
ýEw13y
©$
yÒ » üG3

ýýoùô Þô ^fø nû Š$ Ö] æ†õÛûÂø oûeô]* àôeû onø vûmø àûÂø oùô Âô]‡ø æûŸû* ] àôÂø †õnû %ô Òø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2154

^$Þ1ô äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø Ùø^ÏøÊø V o$ fôß$Ö] Ùø^*‰ø Üû`ö ßûÚô ¡q÷ ö …ø á$ ]* æû ]* åö ^eø]* á$ *] äô neô]* àûÂø oôùÛô×ømû‚$ Ö] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
äö ×# Ö] Ùø^Îø ^ßøn%Öôæø àûÛøÊø køÛû×ô Âø ‚ûÎø àûÚø oûÞø]†ø `û ¾ø àønû eø ^ßøÖûˆø Þøæø køÛû×ô Âø &önû uø àûÚô ^ßøqû†ø ìø ‚ûÎø
^ß$Òö ^Þ$1ô äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^³mø ]ç³Öö^³Îø äü ³Öö糉ö…ø æø
‚ûÎø äø ³×# Ö] á$ 1ôæø †õ³Ûû³ìøæø Ýõ†û ³Òø hø^³vø³‘û*]

Æ yZ D™ÜÐ −Zz LZ “Š 0vZ†
Ð aÑ ä òŠ M ËÐ ~ VÍß c*
ä −Zz
DÃ \
å M †Ð V˜ ë !vZ wÎg c*
L L:¹X HwZÎ

Ùø^Îø Ýô†û ÓøÖû^eô Äößø’ûÞø ^ÛøÊø †ø ³Ûû³íø³Öû] Ýø†$ ³uø
gôneôˆ$ Ö^eô Äößø’ûÞø ^ÛøÊø ]çÖö^Îø ^f÷ nû eô‡ø åö çû Ãö ßø‘û]

m

 … Y \
å M ÌÃyZ ñ M ~ VÍß XgzZ ì

y.
ra
r

ilib

gzZgùZ k0*
}g ø !vZ w
å Îg c*
:¹ä VrZ ó Xó wÎg

ad

» VzgùZ ë[ZX ~Š ™x Zw[ZÑä vZX ¶[ZÑ

am

m

ó Xó B ¯ ¶Å kZ L L :c*
â
Û ä\
å M ?,™ H

.m

uh

:c*
â
Û ä\
å M ?,™ H » ¶ë :¹ ä VrZ

o×øÂø åö çû Ãö ÏøÞû] áô^ßø_ùô Ö] o³Êô åö çû ³Ãö ³Ïø³Þû] Ùø^³Îø
Üû Óöñô^³_øÂø o×F³Âø åö çû ³eö †ø ³Bû]æø Üû³Óö³ñô]‚ø³Æø

co

» kZ gzZ vZ L L :c*
â
Û ä\
å M ?ì „
 zŠ Zg ø yÃ

o×øÂø åö çû eö †ø Bû]æø Üû Óöñô^_øÂø o×øÂø åö çû Ãö Ïø³Þû]æø
áô]†ø ’ûÃø Öû] äô nû ×øÂø oiø]* ]ƒø1ô äü Þ$¬ôÊø Üû³Óö³ñô]‚ø³Æø
1 ]†÷ Ûûìø áøçû Óömø áû]* Øøfû Îø ¡&ìø áø^Òø

w

w

gzZß8 Ãx
á ™ ¯ Ã ðß ¯ "
$Ñ » kZ ~ V‡L L

w

x
á gzZ ð6,kZ Z
# èY ß 8 Ã ð™ ¯ Ã x
á
ó Xó ì @*
Y 0u¬ Ð “
W [ZÑ Âì CYg ¦
/
uzgÐ kZ Z®ì ꊙàZz¹¢ÃÞ ì { "zgŠ Z%Ð ° ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê
~ V~f #
Ö wÅ[ZÑZ
# p¶ðƒ x Zw55[ZѲ å~ xsZ z qѬt pX Š
Hc*
Š
ìe
$Zzg Ð b'
,
YX ˆï]i YZ Å Þ ~ @'
,{gÃèÂÑ v Ð º vßgzZ ˆƒ tZg
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
‡çrm^Ú †Òƒ h^e (èe†¢] h^jÒ (oñ^³Šß³Ö]æ D3710 E „nfßÖ] èË‘ h^e (èe†¢] h^jÒ (B¨]Bçe] V‚â^XÖ^e x³nv³‘
332K4 ‚Ûu]æ D5752E ‡çrmŸ^Úæ é„fÞ¢] àÚ äe†

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

102

¡Ê Ù^Î (ð^Âæ^ßÖ ‹nÖ ]çÖ^ÏÊ …^’ÞŸ] änÖ] kÓßÊ Í憿Ö] à Vä×Ö] Ù牅 o`ÞZZ
k0*
}g ø Åe
$DÐ \Wä g»Z »zgÐ ~ Và'
,ä a\W ( 9:~èF,
) XXó]ƒ÷ ]
gÃè g
$u Å pÏZ Ì~›z ~g gXì ]i YZQÂ c*
â
Û ä a\W 7„ @'
,
gzZ Â
Æ yZ D â 
Û l! æx â Z Xì ?Š6,äƒ c™Æ #
Ö wÅä¯ Þ~ Và'
, 
ì
( ~ fjÑZ ‡)Xì w¸+4„ w¸» ¬

äô nÊô „öfø ßûmö ^Úø æø †ùô røÖû] „ônfôÞø àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw14y
ƘÅä¯ Þ~ Và'
,Æ [ZÑgzZ °

ýý éø …ø ˆû Âø àûÂø éø ø ^jø Îø àûÂø èø eø æ†ö Âø oeô]* àôeû ‚ônÃô‰ø àûÂø †õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2155

Å° Ðb /0Z ä ~ ë¦0G
ñ

àøeû ] köÖû^*‰ø Ùø^Îø †õ³nû føqö àô³eû ‚ô³nÃô ³‰ø àû³Âø
Ùöç‰ö…ø äü Úø †$ uø Ùø^ÏøÊø †ôùrøÖû] „ônfôÞø àûÂø †ø ÛøÂö

avZ wÎg L L :¹ ä VrZ Â Y7 0Æ Þ

äü iö†û fø ìû^*Êø Œõ^f$Âø àøeû ] kö³nÏô ³×ø³Êø V äô ×# Ö]
‚ôfûÂø çû eö]* Ñø‚ø‘ø Ùø^ÏøÊø †ø ÛøÂö àô³eû ] Ùôçû ³Ïø³eô

m

5 Ð dk„0Z ~Qó Xó ì c*
Š ™x ZwÐZ ä

y.
ra
r

ilib

ó Xó ì ¹ s ä Ý°Z†1Z L L

co

:¹ ä VrZ Â ðC ]!*Å d/ 0Z 7Z gzZ

1! àôÛøuû†$ Ö]

ad

ýý Ùø^Îø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø éø ˆø Ûûuø oeô]* àôeû gônû Ãø ö àûÂø ÄõÊô ^Þø àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2156

am

m

äaÑ  D™ yÒ b ´ â 0 ÷Z

.m

uh

ó Xó î ¯ #
Ö Þ~ @'
,"zggzZ @'
,Æz— L L:c*
â
Û

Vo$ fôß$Ö] á$ ]* Ô
õ Öô^Úø

àöeû ‹öÞø]* oßô³$ø‚$ ³uø
2!kôÊ$ ˆø ÛöÖû]æø ðô ^e$‚% Ö] oÊô ]æû „öfôjøßûiø Ÿø Ùø^Îø

w

w

w 

6ì @*
Y1™îŠ™^»Ð yxgŠÃz—ñƒ6t XXð^e‚ù³Ö]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Æ l~g ‡ Z5 ì @*
ƒ @'
,ƒ Õä$M wÃg @*ó óÄ'
× L Lgz Z ì @*
ƒ wC k0*
Æ VÍß öâ
Ð kZ ¸ Ã
W [ ZÑ~ Và'
,y Z { zì 6,¯ Å ]Š ¬ Å y Z Âc*
A Å I~ y Z ._
¹¢~ Þ} 7,~ y Z 6,¯ Å äƒ ûÆ Và'
,y Z c*
Hc*
Š
Š uzg Ð y Z 6,¯ Å ¹x
ˆ Æ ä Yƒ¢ Æ ]Š ¬ à Zz v Ð º ~ ˆ p Š
Hc*
Š uzgÐ y Z Z®ì @*
Yƒ Za
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ (B¨]Bçe]æ D5156E ÜjßvÖ]æ ð^e ‚Ö]æ kʈÛÖ] oÊ ƒ^fjÞ¦] à o³ãß³Ö] h^³e (èe†³¢] h^³jÒ (ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D3691E ènÂæŸ] oÊ h^e (èe†¢]
oÊ ƒ^fjÞŸ] à oãßÖ] h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü׊Úæ D5587 E ØŠÃÖ] àÚ †ÛíÖ] h^e (èe†¢] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv³‘
D1992E kʈÛÖ]

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

103

( ‡) ˆï]i Y Z Åy Z
ýýköÃû Ûô‰ø Ùø^Îø Øõnû `ø Òö àôeû èø Ûø×ø ‰ø àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø ‚õmû ‡ø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2157

æû ]* Œõ^f$Âø àøeû] köÖû^*‰ø Ùø^Îø Üô³Óø³vø³Öû] ^³eø *]
o`FÞø Ùø^ÏøÊø †ôùrøÖû] „ônfôÞø àûÂø Øøòô ‰ö äü jöÃû Ûô³‰ø

Å ° Ðbk„0Z ä ~ ë ÇZ1Z
~ H wZÎ ä gzZ ËÐ yZ c*
Y7 0Æ Þ

° gzZ z— ä avZ wÎg L L:¹ä VrZ ‹ ä

ðô ^e$‚% Ö]æø †ùô ³rø³Öû] àô³Âø V äô ³×#Ö] Ùö糉ö…ø
àôeû ] Ùôçû Îø Øø%ûÚô Ùø^ÏøÊø †ônû eø ˆ% Ö] àøeû ] köÖû^*‰øæø

Y7 ÐÛ
ñ i 0Z ä ~Qó Xó ì H IÐ Þ Å
dk„0Zt X ¹ b§Åk
ñ „0Z Ìä VrZ Â

åü †$ ‰ø àûÚø Œõ^f$Âø àöeû ] Ùø^³Îøæø Ùø^³Îø Œõ^³f$Âø
àûÚø æû ]* äü Ööç‰ö…ø æø äö ×#Ö] Ýø†$ uø ^Úø Ýø†ôù³vø³mö áû*]
äö Ööç‰ö…ø æø äö ×# Ö] Ýø†$ ³uø ^³Úø ^³Ú÷ †ôù³vø³Úö áø^³Òø

{Š™x ZwÅ wÎgÆ kZ gzZvZ ¿ L L:¹Ìt ä
ì x ZwÞá yY {z ì Le *
*™x ZwÃVzq

àûÂø oûìô*] oßô $ø‚$ uø æ Ùø^Îø „ønfôß$Ö] Ýô†ôùvønö ×û³Êø
V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* pôù…ô‚ûíöÖû] ‚õnÃô ‰ø oûeô]*

Ð ~g}
.G
ñ 1Z ä ð¸ }÷=L L:¹ Ìt gzZ

m

gzZ @'
,Ô "zg Ô z— Ô ° avZ wÎg H yÒ

àôÂø æø kôÊ$ ˆø ÛöÖû]æø ðô ^e$‚% Ö]æø †ôùrøÖû] àôÂø o`FÞø
1! †ôÛûj$Ö]æø †ôŠûfö Öû]

ilib

ra
r

y.

co

ó Xó c*
â
Û IÐ ä¯ ÞÇZ ÅgL¢ gzZ Å

ad

ýý ܺ‘ô^Âø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ømˆômø àöeû köeô^$ø ^ßø $ø ‚$ uø áô^ÛøÃûß% Ö] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2158

.m

uh

am

m

0v
ñ Z† {z  D™ yÒ Ù‡g h
+i 0 j
EE!
Vzq ÅÅ
W {Š™x Zw= :¹gzZX ‰ k0*
Æ ÿ¨š

w

w

x Zw [ZÑL L :¹ ä VrZX C 0 Æ

w

:¹ ä VrZ ?ì ~ y M Œ
Û t :¹ ä ~ó Xó ì
ä ~ ì Å yÒ ]!*{z Ð ? ä ~L L
avZ wÎg L L ä VrZ c*
” óÐ
ó a· L L

ÅgLgzZ ° "zg! óz—ä \ M L L:¹QX ¹ ó óÐ

oiF]* äû Þ$]* oôùBô^Îø†$ Ö] ‚õmû‡ø àô³eû Øô³nû –ø³Êö àû³Âø
^Ûøeô oûÞô†û fôìû*] Ùø^ÏøÊø ØõË$ ÇøÚö àøeû äô ³×# ³Ö] ‚ø³fû Âø

†ö ÛûíøÖû] Ùø^ÏøÊø hô]†ø _$ Ö] àûÚô ^ßønû ×øÂø Ýö†ö vû³mø
^³Úø Ùø^³Îø áô[†û ³ÏöÖû] o³Êô çø aö kö³³×û³Îö Ùø^³³Îø

ø $ö‚ôù³uø].
köÃû Ûô‰ø ^³Úø Ÿ$1ô Ô
o`ø Þø Ùø^Îø èô Öø^‰ø†ôùÖ^eô Ùø^Îø æû *] Üô‰ûŸô^³eô ]*‚ø³eø
2! †ônÏô ß$Ö]æø ÜôjøßûvøÖû]æø ðô ^e$‚% Ö] àôÂø

V ]‚÷Û$ vøÚö

X c*
â
Û IÐ ä¯ Þ~ @'
,ñƒ}5Æa

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D12738E 153 !152K12 †nfÓÖ] oÊ (oÞ]†f_Ö]æ (229K1 (‚Ûu] Vxnv‘
D5276E ¼‰æŸ] oÊ oÞ]†f_Ö]æ (57K5 ‚Ûu]V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

104

àônû _øn×ô íøÖû] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw15y
ƘÅä¯ ÞÅVzq zŠ
onø vûmø àûÂø ݺ ^øaô ^Þø †ø fø ìû]* Ÿø^Îø ‚ømˆônø Öô ÀöËû ×$ Ö]æø †õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô‰øæø áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆô³mø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2159
ýý àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø

gzZ Å L L :c*
â
Û ä aÑ ë b >Š y1Z

Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø äô nû eô*] àûÂø éøLø ^³jøÎø oû³eô*]
Ù É î ¯ : Þ ÇZ ÅgLgzZ ¶gzZ ÅgL{ i @* Ÿøæø ^Ã÷ nÛôqø gø›ø†% Ö]æø çø aû ˆ$ Ö] ]æ„öfôjøßû³iø Ÿø
C
ó Xó î ¯ {e{eÅq
-Z
^³Ã÷ nû Ûôqø †ø ³³Ûû³j$Ö]æø gø³³neôˆ$ ³³Ö] ]æ„ö³fôjøßû³iø
o³×ø³Âø ^³Ûø³`ö ßû³Úô ‚õ³uô]æø Ø$ ³Òö ]æû „ö³³fôjøÞû]æø
1!ä´iô ‚øuô

™5ôzgLc*
gLF,
gzZ »ze }ÃVzq µ Z zŠìt Š Z%Ð XXàn_n×ìZZ ýV‚ñ]çÊ

m

Dâ
Û l~gÁg IÝ°Z†X ì Šg Zz Ì4Å ä5ÃgLgzZ ´Ô™
M i ~ ›èY ð¯ Þ

y.

co

@*
Yƒ Za ¹¢~ yZ zz Å >
Ø Z™~ yZ ._Æ w¸Æ Y fvŠgzZ [ôZ }g ø 

ilib

ra
r

@*
ƒ gzW¹{zèÑq 7gzW¹tì &¸ ÑZz Å
W @*
ƒ Ñ$
+7ÌZ ÌBZ f » kZ²Xì

ad

(j)Xƒ: Za ¹J
-Z
# b‡Æ¸Ý{z(ÆkZ Y fg/2Xì

.m

uh

am

m

Ýø†û ÓøÖû] gößøÃô Öû] oÛ$ Šømö áû]* oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw16y
ƘÅì óx™ LÃgùZ

w

w

ýýÕõ^Ûø‰ô àûÂø èö fø Ãûö ^Þø †ø fø ìû]* †ø ÛøÂö àöeû áö^Ûø%û Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2160

w

wÎg  D™ ÜÐ −Zz LZ bZz 0 ¼
ñ
58gzZ ÂÉ ¼: óx™ LÃgùZ L L :c*
îÏE
â
Û ä avZ
ó Xó ¼

Ùøç‰ö…ø á$ ]* äô nû eô]* àûÂø Øõñô]æø àôeû èøÛøÏø×ûÂø àûÂø
]çû Ööçû Îöæø Ýø†û ÓøÖû] ]çû ÖöçÏö³iø Ÿø Ùø^³Îø V äô ×# Ö]
2!èø×øføvøÖû] æô]* gøßøÃô Öû]

X ëÃq Ü} ,uÆ kZ c*
ÅgùZt XXèö ×ø fø vøÖ] ZZ ýV‚ñ]çÊ
a
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^jÒ (Ü׊Úæ D5602E ý á^Ò ]ƒ] †ÛjÖ]æ †ŠfÖ] ¼×ímŸ ᜠpœ… àÚ h^e (èe†Ÿ] h^jÒ (p…^ífÖ] V än׳ г˳jÚ
D5215E †ÛíÖ^e pæ]‚jÖ] Üm†vi h^e (èe†¢]
D5833E ^Ú†Ò gßÃÖ] ènÛŠi èâ]†Ò h^e (Á^ËÖ¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

105

¡&ìø †ö ÛûíøÖû] ØøÃø rûmö áû*] oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw17y
ƘÅä¯u »[ZÑ
ýý õ ^f$Âø àôeû onø vûmø àûÂø pùô ‚ùô Š% Ö] àôÂø Øønñô ]†ø ‰ûô àûÂø o‰øçÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2161

oÊô áø^Òø Ùø^³Îø Ô
õ Öô^³Úø àô³eû ‹ô³³Þø]* àû³Âø
Üû`ö Öø p†FjøBû^Êø oÚø ^jømø èøvø×û›ø oûeô]* †ô³rû³uô

dP ~ ŠÍ ų1Z ë b´ â 0 ÷Z

# ÂX ~h
Z
+y
[ZÑ n Æ yZ ä V rZX¸
Æ aÑ ä VrZ Âðƒ wi **
Ö wÅ [ZÑ
#

oiø]* †ôÛûíøÖû] Üömû†ôvûiø Ùøˆø Þø ^Û$ ³×ø³Êø ]†÷ ³Ûû³ìø
ø ÖôƒF †ø Òø„øÊø Vo$ fôß$Ö]
¯ u » kZ ~ H ¹gzZ H ™f » kZ ™ Y k0* äü ×öÃø qû]* Ùø^ÏøÊø äö Öø Ô
ÐZ ä VrZ ó Xó 7L L :c*
â
Û ä a\ M ?Vß
1!äü Îø]†ø aû ^*Êø Ÿø Ùø^Îø ¡&ìø
X c*
Š·
Æ kZ {zªÆì YYc*
Š ~ ãZôÅVzuzŠÐZ ƒ d^ ðä
/Z ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

m

,Y**
¯ u» [ZÑ ( 2) Vƒ g Z0
Æ kZl1Z x â Z² 7^
+ZZ áZz 䙫™ Å wâ

y.

co

awÎg g
$u~ b) ÒZ l1Z x â ZÉ 7]!*
5ðÃt 2X b‡Æh
e¯u

ilib

ra
r

+'
h
× X s ÜÆ g
$Š qZ ôÜ 9b) Vz%Æ 4} b§ÏZ D™ „ ¿#Å

ad 


/Z L L D â 
Û ~}g !*
Æ kZl?Œ
Û x â ZX ,™·_» XXànfÛÖ]†Ë¿Ö]ZZ aÆ ,

.m

uh

am

m

: ]i YZ ÅuèYX c*
Š™ ùŸwâ » VBä avZ wÎg Zƒt È » kZÂ å ^
,Y **
¯
Å
+
G
!Z$
( å£-BEZ îG
+) ( v!*
f oZ )X ì sŠ ZáƶŠ™ ùŸ bŠ
G

w

w

w

oøaô Ìønû Òø hô]†ø _$ Ö] èô ß$‰ö oÊô h^eø ýw18y
0Æi§¦ÑÆ Å
W

ýý p% †ôaûˆ% Ö] ^ßø $ø ‚$ uø o% Âô]‡ø æûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø éô †ø nÇô ÛöÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2162

à avZ wÎg ä VrZ ë ´ â 0 ÷
ñ Z
N !*
Æ \ M gzZX \ |ŠzŠ ä a\ M ¬Š
a\ M Xå CŒŠ q
-Z s§NZŠb–1Z s§

Ùøç‰ö…ø p]*…ø äö $Þ]* Ô
õ Öô^Úø àô³eû ‹ô³Þø]* àû³Âø
çû eö *] åô …ô^Šømø àûÂø æø ^³ß÷³fø Öø hø†ô³Bø V äô ×#³Ö]

o_øÂû ^*Êø o' eô]†ø Âû *] غqö…ø äô ßô nÛômø àûÂø æø †õÓû³eø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

†ÛíÖ] Üm†vi h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D2089 E É]ç’Ö] oÊ ØnÎ ^Ú h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (p…^ífÖ]V än× г˳jÚ
D5102E áçÓi ^ãÞœ á^neæ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

106

àøÛømûŸ* û] Ùø^³Îø Ü$ ³$ö äü ³³×ø³–û³Êø o$ ³³eô]†ø ³³Âû Ÿ* û]
1! àøÛømûŸ* û^Êø

s§N !*
L L:c*
â
Û gzZX c*
Š à CŒŠ|ŠzŠ Zƒ X CZ ä
ó Xó ’ e *
*™ qzÑÐ

x» ÌË~ >(2) ÇñY 3g 7p Ò»ª
2z sÑ~*Zçz wßZ (1) ýV‚ñ]çÊ
Xì „
 gŠz ^
,Y bŠÃ}uzŠ uZgpÈâ ‚ {0
+â ¹!*
CZ (3)X ÏñY ÅÐ +
$Y NZŠ Y Z’Z Å

ðô ^ÏøŠôùÖ] oÊô àûÚô hô†û _% Ö] àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw19y
ƘÅÅ
W ã0*
™ ÎìÃv

ýý èø Úø †ôÓûÂô àûÂø éö ø ^jø Îø ^Þø †ø fø ìû]* èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø áö^Ë$ Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2163

o`ø Þø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ *] Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
2! ðô ^ÏøŠôùÖ] oÊô àûÚô hø†ø _ûmö áû*]

ä avZ wÎg ì e
$Zzg Ð dk„0Z

X c*
â
Û IÐ Å
W ã0*
™ ÎìÐ v

ÓZ'
,Ð yZ {)z kZÜ}ƒ @*
YH{íf » ã0*
~ T@'
,,Z c*
}· ýV‚³ñ]ç³Ê

m

Ïn~ ã0*
c*
ƒ {)z ZQ ðä
/Z ~ ã0*
}ì Y0 ¯
) !*
»g¢t èa ì IÁ
Cã0*
 Zg

y.

co

kZ Xì Y0 ¯
) !*
»g¢ ì wÈZ» äY ~ìÆ kZ Ð Å
W %AŠ ƒ ðƒ µZz

ilib

ra
r

( ¬>ZvZz)X ñY \ ™wZ e ~B;c*
~ @'
,Ë ã0* 
cea

ad

ýý èø Úø †ôÓûÂô àûÂø ðô ]„$ vøÖû ] ‚õÖô ^ìø àûÂø gºnû aøæö ^ßø $ø ‚$ uø Üønû aô]†ø eû ô àöeû Üö×ô ŠûÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2164

am

m

v ä avZ wÎg D â 
Û b >k
,
Ù 1Z
C

.m

uh

X c*
â
Û IÐ Å
W ã0*
™ ÎìÐ

Ùöç‰ö…ø o³`ø Þø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
3! ðô ^ÏøŠôùÖ] oÊô àûÚô hø†ø _ûmö áû*] Väô ×# Ö]

w

w

ýýäô ×# Ö]‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø gõñû ƒô oûeô]* àôeû ] àôÂø áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2165

w

Æ v ä aÑ ë b ~g}
.G1Z

X c*
â
Û IÐ Å
W ã0*
™hñÃì

V o$ fôß$Ö] á$ ]* pôù…ô‚ûíöÖû] ‚õnÃô ‰ø oû³eô]* àû³Âø

4! èô nø Ïô ‰ûŸ* û] 'ô^ßøjô ìû] àÂø o`FÞø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô³³³³³³³³³

h^e (èe†¢] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D5619 E h†XÖ] oÊ àÛm¢^Ê àÛm¢] h^e (èe†³¢] h^³jÒ (p…^³í³fÖ]V ä³n׳ г˳jÚ
D5257E àf×Ö]æ] ð^ÛÖ] é…]B] h^fvj‰]
h]†XÖ] oÊ h^e (èe†¢] h^jÒ (B¨]Bç³e]æ D5629 E ð^ÏŠÖ] Üì àÚ h†XÖ] h^e (èe †Ÿ] h^jÒ (p…^ífÖ] x³nv³‘
D3719E ð^ÏŠÖ] oÊ àÚ
D5628E ð^ÏŠÖ] ÜÎ àÚ h†XÖ] h^e (èe†¢] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘
h]†XÖ]æ Ý^Ã_Ö] h]Bf h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ æ D5625E ènω¢] '^ßjì] h^e (èe†¢] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘
D5239E ^ãÚ^Óuœæ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

107

ã0*
™wïC
Ù !*
z ãzg0
+Z » kZ™«
ZÃìÆ}· ë XX'^ß³jì]ZZ ýV‚ñ]çÊ
E
47EZ Š
©^ÑZ _ éE
CÐ V ðAX-!Æ Vz·Ñ äâ 
Á
Û Âì H îG
0G
5G
HY7 Ðl~C
Ù i x â Z XÃ Å
W
Xì qNÁ
C6,
¯ ÅA—‚ ÌÐ j§{gÃè Z® DçfÃÛÖ] èvßÚE

Œõ^ËøÞû]* èô $ø¡ø%øeô hô†û _% Ö] oÊô h^eø ýw20y
C~ V²‚&
Á

ýý kõeô^$ø àöeû éö …ø ˆû Âø ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2166

& c*
zŠ ‰
Ü zÃ
W ã0*
b÷Z ë b)v

oÊô ‹öË$ ßøjømø ‹
º Þø]* áø^Òø Ùø^Îø èøÚø ^³Ûø³$ö àû³Âø
Ùøç‰ö…ø á$ *] Üø Âø ‡ø æø ^$÷¡ø$ æû ]* àônû iø†$ Úø ðô ^³ÞøŸô û]

avZ wÎgì wì » yZX¸ f
e ÷‚û%

àônû iø†$ Úø ðô ^ÞøŸô û] oÊô ‹öË$ ßøjømø áø^³Òø V äô ×# Ö]
1! ^$÷¡ø$ æû *]

X¸ f
e ÷‚û%& c*
zŠ Ì

m

ì ~z%g
$ut Ì~›z ~g gX ì <

C™á ÷‚&‰
Ü zÃ
W ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

@'
,a\W XX^÷ $¡$ ð^ÞŸ] oÊ ‹Ëßjm á^³ÒZZ ì ~zâ 0Z Xì Cƒ s
# ZÜÅkZÐ T

ilib

ra
r

X \z {Š c*
i „ ÷‚&a kZ¸ f
e ÷‚&~

am

m

ad

‚õuô]æø ‹õËøßøeô hø†ôBø àûÚø h^eø ýw21y
W ~ ÷‚q 

-Z 0Æ kZ

uh

ýý pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø gõnfôuø àôeû høçûm% ]* àûÂø ÔõÖô ^Úø àûÂø oŠønÂô àöeû ÐövF‰ûô ^Þø †ø fø ìû]* !2167

w

w

.m

I
E

G1Z å k0*
Æ yZz%~ ë b ö- )Z1Z

w

-Z ~ !vZ wÎg c*
q
¹ ä ¿q
-Z ¹gzZ ñ M
à @'
,
L Lc*
â
Û ä a\ MX @*
ƒ 7§ ~ ÷‚
~ kZ= ¹ä kZ ó Xó á ÷‚™ U Ðì LZ
ó Xó zŠ · ÐZ L L:c*
â
Û ä a\ M ?ì @*M Ã

áø]æø †û Úø ‚øßûÂô kößûÒö Ùø^Îø oß#%øÛöÖû] oeô]* àû³Âø
^mø غqö…ø Ùø^Îø Ùø^Ïø³Êø ‚õ³nû Ãô ³‰ø çû ³eö ]* ðø ^³rø³Êø

‚õuô]æø ‹õËøÞø àûÚô pæø …û ]* Ÿø oûÞùô 1ô äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø
ø nÊô àûÂø ðø ^ÞøŸô ]û àôeô^*Êø Ùø^Îø
Ùø^Îø ‹ûË$ ßøiø Ü$ $ö Ô
2 !äö Îû†ôaû ]* Ùø^Îø éø]„øÏøÖû] p…ø ]* oÞùô 1ô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
‹ßËjÖ] èâ]†Ò h^e (èe†Ÿ] h^jÒ (Ü׊Úæ D5631 E è$¡$ æœ ànŠËße h†XÖ] h^e (èe†¢] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘
D5254E ð^Þ¦] ‹ËÞ oÊ
D1887E h]†XÖ] oÊ îËßÖ] ènâ]†Ò oÊ ð^q^Ú h^e (èe†¢] h^jÒ (p„Ú†jÖ]æ (57K3 ‚Ûu] V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

108

( 2) Ç ñY1÷‚™ U ÐìÃ@'
,ñƒ f
e ÷‚ÆÅ
W yZgzŠ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
t cebŠ Z¤
/ÐZ ÂñYWÃ{)z~ ã0*
/Z ( 3)ì ¯
¤
) !*
» ! Z§{Š c*

Cã0*
™á ÷‚
X 74ZŠ ~ s ZuZ
ýýàôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø onø vûmø àûÂø o% Âô]‡ø æûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø éô †ø nû Çô ÛöÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2168

ÄøÛô‰ø äü $Þ]* oûeô]* oßô $ø‚$ ³vø³Öø^³Îø éø³Lø ^³jøÎø oû³eô*]
¡øÊø ÜûÒö‚öuø*] Ùø^eø ]ƒø1ô Ùöç³Ïö³mø V o$ fôß$³Ö]

H yÒ ä \!*
}÷Ð í ë b>Š y1Z
?Z
# L L:¸ D â 
Û {z ‹Ð aÑ ä VrZ

ÐB; N ZŠÃ{ ÇxÑKZ Â}™[%
OðÃÐ~

oûrôßûjøŠûmø Ÿøæø äô ³ßô ³nû Ûô³nø eô åü †ø ³Òøƒø ‹
$ ³³Ûø³mø
1! ðô ^ÞøŸô û] oÊô ‹
û Ë$ ßøjømø Ÿøæø äô ßô nû Ûônø eô

: gzZX}™ Y ¼Z Ð B; N ZŠ „ : gzZ ñg:
ó Xó á ÷‚~ @'
,‰
Ü z( Ã
W ã0*
)

m

†ô`û ß$Ö] oÊô Åö†ø Óûmø p„ôÖ$] oÊô h^eø ýw22y
0ÆáZz Å
W ã0*
Ð1

ilib

ra
r

y.

co

'ô…ô^vøÖû ] àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø áø^Ûønû ×ø ³‰ö àö³eû xö³nû ×ø ³Êö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø o³ŠønÂô àö³eû Ðö³vø³‰ûô ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2169

ad

òŠ M q
-ZÆg »Z aÑ ëvZ†0'
ñY
,

am

m

a\ MX ¶„gË à **
-Z gzZX ‰ Ã]Š ÈÅ
q

.m

uh

ì ã0*
» ]Zg ~ v k0*
}g v¤
/Z L L :c*
â
Ûä

ýýpùô …ô^’øÞû Ÿû* ]

o³iø]* Ùø^³Îø äô ³×# Ö] ‚ô³fû Âø àô³eû †ô³³eô^³³qø àû³Âø
åü Lö çû Ãö mø …ô^³’ø³ÞûŸ* ]û àø³Úô ¡q÷ ö …ø V o% fôß$³Ö]
ÜûÒö‚øßûÂô áø^Òø áû1ô Ùø^ÏøÊø p†ôrûmø Ùºæø ‚û³qøæø
2! ^ßøÂû †ø Òø Ÿ$1ôæø àôù_$ Ö] oÊô lø^eø ðº^Úø

w

w

w

ó Xó Ð B 8 ã0*
Ð 1ë:gzX ( î M á Â)
4E
& Å6t ëÃ}·äZ6,XXàÖ]ZZ ( 1)Š Z%Ð XXņӳÖ]ZZ ýV‚ñ]ç³Ê
GE
4hE
ã0*
ï

._Æw¸q
-ZgzZ ëÃh
e ã0*
Ðì%Æ@'
,
z Òt XXņÓÖ]ZZ ( 2)ì @*
™ ZQ{Š c*
i
kZ ¤
/Z ì @*
ƒ u 0*
ã0*
~gY ( 3) ì @*
ƒ wEZt Ì~ pkZ **
½g ‰Z Ð V¿VâzŠ
( DZvZz) X 7`wðÃÌ~ wEZÆ kZƒ „g W: ÃÏnC
Ù „~
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
oãßÖ] h^e (é…^ã_Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D153 E ànÛnÖ^e ð^rßj‰Ÿ] à oãßÖ] h^e (ðç•çÖ] h^jÒ (p…^ífÖ]V än× Ð˳jÚ
D612E ànÛnÖ^e ð^rßj‰Ÿ] àÂ
D5613E ð^ÛÖ^e àf×Ö] h† h^e (èe†¢] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

109

^Û÷ñô^Îø hô†û _% Ö] oÊô h^eø ýw23y
Cã0*
Á
™ƒ} 9
èô ßø eû ] àôeû ] ðô ]†ø fø Öû ] àôÂø Üôm†ôÓøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø Ôºm†ôø ^ßø $ø ‚$ uø o% Âô]ˆø íöÖû ] èø Ûø×ø ‰ø àöeû …ö çû’ößû Úø ^ßø ³$ø ‚$ ³uø!2170
ýý ‹õÞø ]* àûÂø ‹õÞø ]*

Ð v™ƒ } 9 ä aÑ 9Ð
ñ xZ

àûÚô hø†ô³Bø V o$ fôß$Ö] á$ ]* Üõnû ×ø³‰ö Ýùô ]. àû³Âø
X å \ ã0*
1! ^Û÷ñô^Îø èõ eø †û Îô ÜôÊø

X ñYc*
3**
3™Öì ¸ [Š Z ëZ~ ä3ì x **
»[ZŠ W<Ñ ýV‚³³ñ]ç³³Ê
+Z¯{Š c*
Z
i „ **
3™Ö ÌÐ ÃN?X åw©» ewÎg ƒôZgzZ avZ wÎg 6
]i YZ Å Å
W ä3™ƒ } 9~ +Š %ZXce **
YÖ ñƒ D 3 **
3a kZ ì ïq»
hÈ7g ÕÃkZ \Wá 8 Ô 3™ƒ Z9¿ðä
¿gzZ awÎg ¿ 6X M
/ZÔ ì Š ñ

m

Xì Å$ö w5ñZg ¸gzZ Xì @*
ƒ ãZzÐ e/ô

ilib

ra
r

y.

co

àôeû ‚ømû ˆômø pùô …ôˆø fø Öû ] oeô]* àûÂø †õmû ‚ø³uö àö³eû áö]†ø ³Ûû³Âô ^³Þø †ø ³fø ìû]* †ø ³Ûø³Âö àö³eû áö^³Ûø³%û Âö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2171
ýýø …ô^_øÂö

ad

~ : â i Æa Ñ ë  ë d / 0Z

.m

uh

am

m

e 3 **
f
3 ñƒ º gzZX¸ Ã
W ™ƒ } 9

àövûÞøæø hö†ø _ûÞø ^ß$Òö Ùø^Îø †ø Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø
‚ô`û Âø o×øÂø oÃF ŠûÞø àövûÞøæø Øö³Òö^+³Þøæø ݺ^³nø Îô
2! Väô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

w

w

ýýäô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø 'õ^nø Æô àöeû “
ö Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø èø fø nû ø oûeô]* àöeû †ôÓûeø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2172

w

X D™yÒ b§ÏZÐb/0Z b «**

3!åü çø vûÞø †ø ÛøÂö

^Û÷ñô^Îø hø†û _% Ö] åø †ôÒø àûÚø h^eø ýw24y
0ÆáZz ä™I **
ÃáZz Å
W ™ƒ} 9

àôeû ] àôÂø ÄõÊô ^Þø àûÂø

ýý éö ø ^jø Îø ^ßø $ø ‚$ uø ݺ ^Û$ aø ^ßø $ø ‚$ uø Üønû aô]†ø eû ô àöeû Üö×ô ŠûÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2173

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D215E Øñ^ÛXÖ] oÊ p„Ú†jÖ]æ (376K6 (‚Ûu] V àŠu
¶ Š{Ò M 2 D4167E 205K8 äfn oe] àe] V xnv‘
X ¶ Š—‚ V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

110

ã0*™ƒ } 9 ä aÑ ë b ÷Z

àôÂø o³³`FÞø V o$ ³fôß$³Ö] á$ ]* ‹õ³³Þø]* àû³³Âø
ØôÒûŸ* û] àôÂø äü jöÖû^*ŠøÊø Ùø^Îø ^Û÷ñô^³Îø hô†û ³_% Ö]
ø ]ƒø Ùø^ÏøÊø
1! &öføìû]* Õ

Ð a\ M ä ~ gzZ : ëX H IÐ Å
W
kZtL L :c*
â
Û ä a\ M Â Y7 0Æ ä3
ó Xó ì x » Z'
,ÌÐ

Æä3²ì Šg Zz 4~}g !*
ÆÅ
W ™ƒ} 9Ð a\W ýV‚³ñ]ç³³Ê
Æg
$u ~k
,
½Å d/0Z—‚²ì Š ¿Z CZ » b÷Zt wEZ» ÂÆ ó ó¥
A Z L L}g !*
ï¸gzZ ì ïÎZ » ÅzmvZ -\W Á
C**
3™Ö wq¾ ì q %Š ¿Zt ~ «£
( DZvZz)Xì
ýý Ùø^Îø áô^v$ _$ Ö] õ ^mø ‡ô oeô]* àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø Äôneô†$ Ö] àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2174

¬Š ÃòŠ M q
-Z ä aÑ ë b>k
,
Ù 1Z
C

Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö ^eø ]* köÃû ³Ûô³‰ø
ÜøÖô Ùø^Îø ðû Ñô ^Û÷ñô^Îø hö†ø ³_ûmø åö […ø Øõ³qö†ø ³Öô

ra
r

y.

co

Ÿø Ùø^Îø †ôù`ôÖû] ÄøÚø hø†ø _ûiø áû]* g% vôiö*] Ùø^³Îø
ø Ãø ³Úø hø†ô³³Bø ‚û³Ïø³Êø Ùø^³³Îø
äö ³ßûÚô †' ³³Bø Ô

2óáö^_ønû _$ Ö]

ad

ilib

 H L L :c*
â
Û ä a\ M ?VY ¹ ä kZ ó Xó zŠ
/#FB‚ Æ © ì @*
:¹ ä kZ ó ó?õG
™I
¿}'
,ÌÐ kZ :c*
â
Û ä a\ M ó Xó 7L L

m

™ ºL L :c*
â
Û ä a\ MX å ;g 8 ™ƒ Z9

am

m

X ä y-ªXì \ B‚}¾ä

.m

uh

ng ”yZÎì mZ ezB‚y-Ð Å
W™ƒ} 9zzšZƒ "
$U*
Ð kZ ýV‚ñ]çÊ

w

w

w

ì ]i YZ ÅÅ
W ™ƒ} 9  c*
ƒ ~g6¤
/Zì ~Š r¸ älv0Z yxgŠÆ g
$Š q Z
( ¸Z )Xì 4 *
*™ (Zg±š %Z

˜ô–$ ËøÛöÖû] oÊô hô†û _% Ö] h^eø ýw25y
Cã0*
Á
~ @'
,Æ ~0
+e

†ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ‚ômû ‡ø àûÂø ÄõÊô ^Þø àûÂø ‚õÃû‰ø àöeû &önû Öø ^ßø $ø ‚$ uø ‹øÞö çûmö àöeû ‚öÛøuû]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2175
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

à oãßÖ] oÊ ð^q^Ú h^e (èe†¢] h^jÒ p„Ú†jÖ]æ D5243 E ^Ûñ^Î h†XÖ] ènâ]†Ò h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
D3424E ^÷Ûñ^Î h†XÖ]
Ù^ÛÃj‰] Üm†vi h^e (èßmˆÖ]æ Œ^f×Ö] h^jÒ (ܳ׳ŠÚ D5634 E è–ËÖ] ènÞ! h^e (èe†¢] h^jÒ (p…^ífÖ] V än× Ð˳jÚ
D5353E ý gâ„Ö] oÞ]æœ

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

111

ýý †õÓûeø oûeô]* àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø

Ùøç‰ö…ø á$ *] äö iû†ø fø ìû]* ^³`ø $Þ*] èøÛø³×ø³‰ø Ýùô ]. àû³Âø
àûÚô èõ nø Þô[ oÊô hö†ø _ûmø p„ôÖ$] Ùø^Îø Väô ×#Ö]

L L :c*
â
Û äavZ wÎg 9 cx Z
Å 3~ ù LZ {z ì ¥ ~ @'
,Æ ~0
+e

…ø ^Þø äô ³ßô _ûeø o³Êô †ö ³qô†û ³rø³mö ^³Ûø³Þ$¬ô³Êø èõ –$ ³Êô
1!Üø ß$`ø qø

ó Xó ì @*
½v M

Za ºgzZ D › y
·kˆZg0
+ZÆy¨
KZt @'
,¶ Ð VÂJŠ Ë ýV‚³³ñ]ç³³Ê
~}g !*
Æ Vz
Û »a ÏZ ¯
) !*
» „nÅ]y
WgzZ ]Ì[tð•Z D™
yZt Dxnv‘Väq^Ú àe]E XXóé†ì¤] oÊ ÜÓÖ oâæ ^nÞ‚Ö] oÊ ÜãÖ oâ ZZ :c*
â
Û ä a\W
&Š ) ~ ]y
/ŸÀG
(g
$u {ÒWõG
Wa}g v² *ŠaÆ
ýý ‚õaô^røÚö àûÂø áõçûÂø àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø †ø ÛøÂö àöeû áö^Ûø%û Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2176

Ùø^Îø o×ønû Öø oûeô*] àôeû àô³Ûø³uû†$ ³Ö] ‚ô³fûÂø àû³Âø
àôñô]‚øÛøÖû] o³Öø1ô èøËø³mû„ø³uö Äø³Úø ^³³ßø³qû†ø ³³ìø

m

B‚Æ f
ñ v
.ë ë bb1Z 0 Ý°Z†

am

m

ä VrZ ~ ˆXÐ N C 7[Z {z  Y7 [Z

.m

uh

ë ?² VYÐZ ä ~ƒ … Y ? H :¹„ Šp

y.

èõ –$ Êô àûÚô ðõ ^Þø¬ôeô áº^Ïøaû Lô åö ^iø^*Êø oÏF³Šûjø‰û^³Êø
áû1ô ^$Þ¬ôÊø ]çû jöÓö‰û] ^ßø×ûÏöÊø äü `ø qûæø äô ³eô o³ÚF †ø ³Êø

ra
r

ad

ilib

Æ kZ ä VrZ ÂX c*
Ñ ã0*~ @'
,Æ ~0
+e
(
4£F
5E
ä ë¤
/ZXƒg lñ{ ¹ ä ëX c*
Š ëG
6,}n

co

y‚ q
-Z ÂX óâ ã0*
ä VrZ ~ 5ZgX ‰ íZæ

Ùø^Îø ‚öÃû eø áø^Òø ^Û$ ×øÊø ^ßø$û‚ôùvømö ÜûÖø åö ^³ßø³Öû^*³‰ø
kößûÒö oûÞùô 1ô Ùø^Îø Ÿø ^ßø×ûÎö äü jönû Úø …ø ÜøÖô áøæû …ö ‚ûiø*]

àôÂø o³`FÞø äü ³$Þ*] V o$ fôß$Ö] †ø ³Òøƒøæø äü ³³jönû `ø Þø
Æ ~0
+e gzZ äÎ ä aÑ c*
C ä VrZ àûÂø æø èô –$ Ëô Öû]æø gôaø „$ Ö] èô nø Þô[ oûÊô hô†û ³_% Ö]
IÐ Ü 1g L ñgzZ q
-g !*
gzZ Å
W ã0*
~ @'
, Üû`ö Öø ^Ûøaö Ùø^Îøæø tô^føm‚ôùÖ]æø †ôm†ôvø³Öû] ‹ô³fûÖö
gzZ ~ *Š n Æ Vz
Û » {z c*
â
Û gzZX c*
â
Û
2! éô †ø ìôŸ? ]û oÊô ÜûÓöÖøæø ^nø Þû‚% Ö] oÊô

w

w

w

gzZ Ô å H IÐZ ä ~ :¹ä VrZX 7¹ä

X ~ ]y
M n }g v

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e (èßmˆÖ]æ (Œ^f×Ö] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5426 E ˜–ËÚ ð^Þl oÊ ØÒ¢] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] V än׳ г˳jÚ
D5361E ý gâ„Ö] ð^Þl Ù^ÛÃj‰] (Üm†vi
h^e (èßmˆÖ]æ (Œ^f×Ö] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5426 E ˜–ËÚ ð^Þl oÊ ØÒ¢] h^e (èÛÛ¢] h^jÒ (p…^ífÖ] V än׳ г˳jÚ
D5361E è–ËÖ]æ gâ„Ö] ð^Þl Ù^ÛÃj‰] Üm†vi

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

112

ðô ^ÞøŸô û] †ônû Ûôíûiø oûÊô h^eø ýw26y
yÒ » LJ eÆVà'
,
ýý Ùø^Îø †º eô^qø oûßô $ø ‚$ uø †ônû eø ˆ% Ö] oeô]* àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø Üõ‘ô^Âø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2177

Ùø^³Îø p% ‚ôÂô ^³Š$ Ö] ‚õnû Ûø³uö ç³eö]* o³ßô ³$ø‚$ ³uø
ÐZ ä ?X c*
â
Û ä a\ M X Š
H™á |ŠzŠ k0* Ÿø]* Ùø^ÏøÊø àõfø×ø³eô V äô ×#Ö] Ùø糉ö…ø kö³nû iø*]
Xf
eÄg „ ~ÇhF,
-Zp¤
q
/ZX 7VY xJ e
1! ]L÷ çû Âö äô nû ×øÂø š
ö †ôÃû iø çû Öøæø äü iø†û Û$ ìø

Æ avZ wÎg ~ ë b~°‚q1Z

0Zz›ì ¯
) !*
»«™Ð xÑWz T
$rÆnFt ´g™,
$J eÃ@'
,ýV‚ñ]ç³Ê
-ZgzZ Y™7^Ã@'
q
,,Z ( y-) XXð^³³³Þ] ÌÓ³³m ŸZZ ì ˆÅyÒtzz ÅkZ ~zâ
Tg pô@'
,r e² C™ W,
O ÌÃ@'
,· 4àZz äF,
Z Ð yW._Æ g
$u
XceIvZ p ñƒ ]
WJ e @'
, 
ì ~ ~g g 9X 

m

ýý äô nû eô]* àûÂø Øõnû `ø ‰ö àûÂø ‚õÖô ^ìø àûÂø áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^ßø $ø ‚$ uø !2178

Ùöç‰ö…ø ^³Þø†ø Úø *] Ùø^³³Îø éø³†ø ³mû†ø ³aö oû³eô]* àû³Âø
ðô ^³Óøm1ôæø ðô çû ³•öçø ³Öû] èô nø _ô³Çû³jøeô V äô ³×# ³Ö]

ilib

ra
r

ì Æ Vz·gzZ Og ™ ,
$J e ã0*
» çz c*
Š

y.

co

¬…ä avZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z
C

ad

X OgÆ™ tZ @'
,gzZ Og™|0
+!*

2!ðô ^ÞøŸô û] ðô ^ËøÒû1ôæø

.m

uh

am

m

hô]†ø _$ Ö] oÊô îôËûß$Ö] àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw27y
ƘÅÝY ~q ÅÅ
W

ðô ^ÏøŠôùÖ]

w

ýýgõnfôuø àôeû høçm% ]* àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2179

w

w

I
E;X9 E

~g}
.G1Z ä yZz% ë b ö- EöW - )Z1Z 

å ‹Ð avZ wÎg ä \ M H ¹Ðb
D™ I Ð äg â 7
-Y ~ q Å Å
W {z

Ùø^Îø Ùø^Îø oôùßô ³`ø rö³Öû] o³ß$³%øÛö³Öû] o³eô]* àû³Âø
Øûaø pôù…ô‚ûíö³Öû] ‚õ³nÃô ³‰ø o³³eôŸô* áö]æø †û ³³Úø

àôÂø o³`Fßû³mø V äô ³×#Ö] Ùøç‰ö…ø kø³Ãû ³Ûô³‰ø
ó Xó V;L L:¹ä VrZ ?¸
3! ÜûÃø Þø Ùø^Îø hô]†ø _$ Ö] oÊô îôËûß$Ö]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D5210E †ÛíÖ] h† ‡]çq h^e (èe†¢] h^jÒ (Ü×ŠÚ xnv‘
D3411E ð^ÞŸ] †nÛíi h^e (èe†¢] h^jÒ (äq^Ú àe] V xnv‘
( 2167)¸¦
/¶ Š V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
èe†BŸ] h^jÒ

113

}ì »Y âZ ~Š â ~uzŠ ¬¸ce *
*™Ì6,Ð äg â 7
-Y ~ ã0*
( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
ZQÐ )g f }uzŠ Ë ñO Å äg â 7
-Y Ð n¾ Å ä™ ZQÃ yZ {)z ì e
ä™xŠ6,ã0*
L kZ Y f‰ ( 2) ñY1™wEZ {)z jaÆ äU {)zc*
:
ñY1™
Æ , ) b‡Æ s
# !*
Z Å kZ ™}Š g Z Œ
Ûª
q m{ÐZ 5#² D™ IÌÐ
&Ša
/ŸÀG
( ØÓZ +−ZX õG
ýý èø Úø †ôÓûÂô àûÂø pùô …ôˆø røÖû ] Üôm†ôÓøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø èø ßø nû nø Âö àôeû ] àôÂø áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2180

~ q ÅÅ
W ä aÑ ë b k„0Z

àûÂø o`FÞø V o$ fôß$Ö] á$ ]* Œõ^f$Âø àô³eû ] àô³Âø
1! hô]†ø _$ Ö] oÊô îôËûß$Ö]

X H IÐÝY

^e÷ †û Bö Üûaö †ö ìô[ Ýôçû ÏøÖû] oÎô ^‰ø oÊô h^eø ýw28y
W ~y 

M ŠpÑZz äö ã0*
ÃVÍß

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

ra
r

ilib

x ¸L L:c*
â
Û ä avZ wÎg ë b {Š y1Z

y.

co

m

‚ôfû Âø àûÂø kõeô^$ø àûÂø éô †ø nÇô ÛöÖû ] àöeû áö^Ûønû ×ø ‰öæø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Üõ×ô ŠûÚö àöeû áö^Ë$ Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2181

ad

ó Xó ì ¥ ~y
M ŠpÑZz äö Ã

ýý |õ^eø …ø àôeû äô ×# Ö]

Ùø^Îø Ùø^Îø éøLø ^jøÎø oûeô]* àûÂø
2ó^e÷ †û Bö Üûaö †ö ìô[ Ýôçû ÏøÖû] oÎô ^‰ø

am

m

x Zú ì aÆg z}
.kZC
Ù ¬¸ Ç 
W ã0*
~y
WÐ ƒ
 ÑZz äö ã0*ýV‚ñ]çÊ

.m

uh

KZˆ Æ ä™ Zg7Ã]c*
gz¢Åx Zúceà ‚ƒgz Z%Z Ðg ±Z ÏZ ì gñâ 6,#
Ö }
.Å kÜZ

w

w

w

0 }g Z‘Æ s¬ tÂñY ’6,RÅ V”Ô VzÑç¤
/Z aÎt GX ,Š zÂ6,]c*
gz¢
( ¬>ZvZz)X ñYƒg
á uÐ #
Ö }
./_
.c*
¬ggzZN Y
****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

oÊ ð^q^Ú h^e (èe†¢] h^jÒ (p„³Ú†³jÖ]æ D3728 E h]†XÖ] oÊ îËjÖ] oÊ h^e (èe†¢] h^jÒ (B¨]Bç³e] V x³nv³‘
D1888E h]†XÖ] oÊ îËßÖ] ènâ]†Ò
(èe†¢] h^jÒ (äq^Ú àe]æ D681 E ^ã×nrÃi h^fvj‰]æ èjñ^ËÖ] (é¡’Ö] ð^–Î h^e (‚q^ŠÛÖ] h^jÒ (Ü׳ŠÚ x³nv³‘
D3434E ^e† Üâ†ìf ÝçÏÖ] oÎ^‰ h^e

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

114

^m¨†Ö] h^jÒ àÚæ ýML
~ yÒ Æ V1Zp
g›ZŠ ZaÆäŒKÃ[Zpì [Zpp» kZì C G
éR& ó0S¥ ¦ÅkZ XX èm¨†% ³³³Ö]ZZ
kZ yzº0Z)´Ô mƒ 7g DW6,gî 9|Å kZ 1K 7 ]c*
ÃLZ ä Y Zz Vz
KZ gzZ ì ©
8™·_ ! l Å ]uZz áZz äWª
z$
+Å +
M qzg KZ 8**
Ñ ˜ }g !*

m

7s ™ {Š c*

) !*
Æ ]» õz šàì ªì @*
ƒgz$Dt Lì ©
8x »Ð uZgŠ Z ]¸

y.

co

+Z Z÷Ð VØÈ Å ]» õì @*
ƒ ~ ¸Dt LgzZ ì CW7 ]gz¢Å¨Å kZ A
$ @*
ƒ

ilib

ra
r

ì y˜ µ Z» V1Zp ._Æ ï~g ø ]gß¾X Cƒ 7~
# q ŨŠkZ ~ ]gß

ad

Xì Ú~(,¹ aÆy¨
KZ Ì[ZpgzZ ë c*
ƒg ݬÃT

.m

uh

am

m

û ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖû] oÊô p†ø ûfö Öû] Üö`ö Öø ü oÖø^Ãø iø äô Öôçû Îø oÊô h^eø ýw1y
‚Å —^nø Þû‚% Ö] éô çFnø vø Öû] oÊô p†F
ûfö Öû] Üö`ö Öø™ e
$M

w

w

w

ýý èø Ûø×ø ‰ø oûeô]* àûÂø onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø áö^eø ]* ^ßø $ø ‚$ uø Üønaô]†ø eû ô àöeû Üö×ô ŠûÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2182

! aÑ :¹ä ~ ë #
Ö ™0b {Š „
\ M ?ì Š Z% HÐ ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖû] oÊô p†F ûfö Öû] Üö`ö Öø

o$ fôÞø ^mø kö×ûÎö Ùø^Îø kôÚô ^’$ Ö] àôeû éø"ø ^fø Âö àûÂø
éô ^nø vøÖû] oÊô p†F ûfö Öû] Üö`ö Öø äô ×# Ö] Ùöçû Îø äô ×#³Ö]

ˬ Ð ? ì h7 ]!*
+Z ä ? L L :c*
â
Ûä

oßô Öø^*‰ø ^Úø ðõ oû.ø àûÂø oûßô jøÖû^*‰ø Ùø^ÏøÊø ^nø Þû‚% Ö]
ø ×øfû Îø ‚ºuø*] äö ßû³Âø
Ùø^Îø oûjô Ú$ ]. àûÚô ‚ºuø]* æû ]* Ô

7ä Ë Ð ~ #
Ö Z ~÷ c*
â
Û c*ä
ì 8 Š y›&ì [Zp YZtL L:c*
â
Û QX h7

æû ]* Üö ×ô ŠûÛöÖû] ^aø ]†ø mø èövøÖô^’$ Ö] ^mø¨û†% Ö] oø³aô
ó Xó ì @*
Y ¬Š nÆ kZ c*
1!äü Öø p†ø iö
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D^nÞ‚Ö] é^nvÖ] oÊ p†fÖ] ÜãÖE äÖçÎ h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ]æ (315K5 (‚Ûu] V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

115

ÂîpÒ]»kzèY [Zp(g »i§ » ~ŸpàZzY ~ *ŠÃVëñ ýV‚³ñ]ç³³Ê
-eZ ì x AZ Â c*
7
i§ » äàx ÆvZ J
-}È ð¸x ¬ Z®ì m{B‚Æ Y m
CZ
X ñY c*
Š™{ Ç WÐ |~ äÎÐZ c*
ñY c*
Š™Y ØZ ~ wŠ

éô ç$ fö ß%Ö] àûÚô ^ñ÷ˆû qö àønÃô eø …û ]*æø èõ j$‰ô àûÚô ðºˆû qö Üô×ô ŠûÛöÖû] ^mø¨û…ö oÊô h^eø ýw2y
ìzq
-ZÐ ~ V”:à Æ]t[Zp » y›

ýý ‹õÞø ]* àûÂø éø ø ^jø Îø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø †õÚô ^Âø àöeû ö çø‰ûŸû* ] ^Þø †ø fø ìû]* !2183

:c*
â
Û ä aÑ ë #
Ö ™ 0b {Š „

V oôùfôß$Ö] àôÂø

kôÚô ^’$ Ö] àôeû éø"ø ^³fø Âö àû³Âø
Ð ~ V”:à Æ ]tD[Zp » ðñL L
èõ j$‰ô àû³Úô ðºˆû ³qö àô³Úô ©û³Ûö³Öû] ^³³mø¨û…ö Ùø^³³Îø
ó Xó ì @*
ƒzq
-Z
1!éô ç$ fö ß%Ö] àûÚô ^ñ÷ˆû qö àønÃô eø …û *]æø
G
"
4J5Æ
„Ç W)gfÆ V1ZpÃ\W{ â i ¬ ~ ]tgzŠ!‚ øG
å\W ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

m

Z® @*
Yƒ ãZz b§Å Ýzg Ãy Š {z @*
WÃ~ [Zpà a\W¼ ì t@*
ƒì „g Cƒ
J5G
"
4
G
Ð ~ yZ ‘
W Æ ]t{ :à t ÂñY H„~ ]gߏi ÃVß ‚ ø

ilib

ra
r

z » ]t ( 2) c*
0*
gZŒ
Û zVZûà » ]tt Ð g ±Z kZ ì Œ6,V1Zpzª q
-Z

ad

ZzWœzZ b§T ì Š Z%UÐ kZ Š
Hƒ Za z ~t~ kZ 7¦
/
Ù Èt » äƒ
C

.m

uh

am

m

Ú Š [Zp b§ÏZìÝ„ » yZ f Ztp¤
/Z @*
ƒ 7yf ¸ÑZzì ä×# Ö] Ÿ] ä³Ö] Ÿ á] ‚³`] i
( ¸Z ) YY ¹7é çfßÖ] ðˆq ïqÃáZz

w

w

w

lö]†ø ôùfø ÛöÖû] kônø Ïô eø æø éöç$ fö ß%Ö] kôfø aø ƒø h^eø ýw3y 
¹!*
'g t
KgzZì ˆƒ »]t

äô neô]* àûÂø ‚ømˆômø oFeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø èø ßø nû nø Âö àöeû áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû áöæ…ö ^aø ^ßø $ø ‚$ ³uø !2184

4›±i™x Z
avZ wÎg ä ~ 9 c îG
0E

ýý kõeô^$ø àôeû Åô^fø ‰ô àûÂø

köÃû Ûô‰ø kûÖø^³Îø èô n$fôÃû ³Óø³Öû] ‡õ†û ³Òö Ýùô ]. àû³Âø
Vc*
¸lpgzZ ˆƒ »]tL L:¸ D â
Û \ M ‹Ð
éöç$ fö ß%Ö] kôfø aø ƒø Ùöç³Ïö³mø V äô ×#Ö] Ùø糉ö…ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(Ü׊Úæ D6988 E éçfßÖ] àÚ ] ð÷ˆq ànÃe…]æ èj‰ àÚ ðˆq èvÖ^’Ö] ^m¨†Ö] h^e (†nŠËjÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
éçfßÖ] àÚ ðˆq ^ãÞœæ ä×#Ö] àÚ ^m¨†Ö] áçÒ h^e ^m¨†Ö] h^jÒ

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

116

ó Xó ˆ{g ¹!*

1! lö]†ø ùô fø ÛöÖû] kônø Ïô eø æø

7ÑZz äWÑ ðÈÆa\W¸9~y
W a\W Zƒ "
$U*
( 1) ýV‚ñ]çÊ 
ì @*
™ «Vc*
Ÿp7Zg » & § » „Ç WÃVzÈ LZ »Ýg [Z6,Y ¯ Åx !ZÆ ]t ( 2)
Ãy- {z:gzƒ ,@*
Æ <Ñz +Š ǃ „z [Zp Ô™%Z ƒ)g fÆ V1Zp Ô™
ò
Xì 7?Š ~ +Š [Zp » Ñ)2X 7¦
/
Ù ðÉg ÅÝgì Yƒ  ðŠ
C

Ýô^ßøÛøÖû] oÊô Voùô fôß$Ö] èô mø¨û…ö oÊô h^eø ýw4y
9 ŠÃ aÑ ~ [Zp
ýý ”
ô çøuûŸû* ] oeô]* àûÂø ÐøvF‰ûô oûeô]* àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû ÃøÞö çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2185

TL L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë bvZ†

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø Ùø^Îø äô ×#Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
á$ ¬ôÊø oÞôI…ø ‚ûÏøÊø Ýô^ßø³Ûø³Öû] o³Êô o³ÞôI…ø àû³Úø
2!oû×ô %ûÚô Øö%$Ûøjømø Ÿø áø^_ønû $ Ö]

¬Š „ = w ä kZ ¬Š ~ [Zp = ä

ra
r

y.

co

m

ó Xó Y0 7]gß~÷y-èY
-¼ … Z
# ¶G
îÈÑ−Z ôÜg
$ut Â~ hÆe /ô ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

ad

ilib

àZz Y Ð <
L yWÛŒ ì CWÄ +Z ^Å a\W ¤
/Z ªì ]gz¢Å „Ç W

am

m

ì eQ ƒ @'
,Æ <Ñ Cƒ 7Ì]!*
+Z ðÃ~ [ZpgzZì ._Æ ]â ¥

uh

w1 ^Ñ Ây-:gzƒ ;g™]g c*
i Å „ a\W µZz ÑZz ä™]g c*
i Å a\W ` W

w

.m

/Z ( 2) XXä×Ö] Ôm‚ãm ÜãÊ^³ÊZZ VƒvZ wÎg~ }ŠÈ™ W™ CZ ]gßÅgzZ Ë ì Y„
¤

w

w

Ã{)z ¶ðä
/Zì #
Ö ´ ÅäƒiZÆáZz Ú Št ÂN WÃ~ ]gßhZ a\W
Å b & Z ÅkZÃáZz Ú Š [Zp Z® ( ¸Z ) ì Šñ~ +ŠÆáZzÚ Š ~ ÝZt ÂñW
X ce ã™ÒÃ
oeô]* àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø pùô ‚ônû eø ˆ% Ö] àûÂø hõ†û uø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø oË# ’øÛöÖû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2186

ýý èø Ûø×ø ‰ø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D3496E äÖ p†i æœ Ü׊ÛÖ] ^â]†m ävÖ^’Ö] ^m¨†Ö] h^e (^m¨†Ö] †nfÃi h^jÒ (äq^Ú àe] Vxnv‘ 
h^jÒ (äq^Ú àe]æ D2279 E DoÞœ… ‚ÏÊ Ý^ßÛÖ] oÊ oÞœ… àÚ ofßÖ] ÙçÎ oÊ ð^q^Ú h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] Vxnv³‘
D3900E VofßÖ] èm¨… h^e (^m¨†Ö] †nfÃi

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

117

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b {Š y 1Z

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø Ùø^Îø éø"ø ^jøÎø oûeô]* àûÂø
1!Ð$ vøÖû] p*]…ø ‚ûÏøÊø Ýô^ßøÛøÖû] oÊô oÞôI…ø àûÚø

„ = wä kZ ¬Š ~ [Zp= ä TL L
ó Xó ¬Š

äü aö †ø Óûmø ^mø¨û…ö p†Fmø àûÛønÊô h^eø ýw5y
%N
0Æ ¿áZzÚ Š [Zp ZæE
ýýonø vûmø àûÂø o% Âô]‡ø æûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø éô †ø nÇô ÛöÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2187 

D™yÒ Ð −Zz LZ b {Š y1Z 0vZ†

Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø éø"ø ^jøÎø oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
èövøÖô^’$ Ö] ^mø¨û†% ³Ö] V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø

Å \¬ vZ [Zp YZ L L:c*
â
Û ä avZ wÎg
Ð s§ Å y- [Zp Z'
,gzZ ì Ð s§

]ƒø¬ôÊø áô^_ønû $ Ö] àûÚô Üö ³×û³vö³Öû]æø äô ³×#³Ö] àø³Úô
àûÂø Ðû’öfû nø ×ûÊø äü Êö^íømø ^Û÷×ûuö ÜûÒö‚öuø*] Üø×øuø

KZ ƒ @*
g e Ð TAŠ [Zp Z'
,ðà Z
# Xì

y.

co

m

{ C Ð y- Å \¬vZ ÆðiŠ &s§N !* àøÚô äô ×# Ö^eô ƒûç$ Ãø jønø Öûæø lõ]†$ Úø 'ø¡ø³$þø äô Öô^Ûø.ô
ó Xó Ïã 71ÐZÐ kZ fâ
2!åü †% –öiø Ÿø ^`ø Þ$¬ôÊø áô^_ønû $ Ö]

ilib

ra
r

]Ñì}'
,( 2)ì x **
»]Ñì‡ÃáZz äWÃ~ [Zp XXÜ×vöÖ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

ad

Ç ñY »ðiŠ & a Æ ?E
+z$éZ ~ ]gß+Z Z® Dƒ :
L Æ vâ[Zpz

am

m

( 4)ì x £ »Vzq {h
+I**
gzZ Ïnt @'
,ÆN ZŠ ì zz Åä™m{Ãs§N !*
( 3)

w

w

.m

uh

Ð kZ {È Ð ¶Š x ZugñQÑ!*
`gŠˆÆÚ Š [Zp Dƒ ]Z W,
Z {Š yvÆ V1Zp
X ì Lg pô

w

ýýÙø^Îø ‚õnû Ãô ‰ø àôeû äô eùô …ø ‚ôfû Âø àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônû Öô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2188

àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àøeû èøÛø×ø³‰ø ^³eø *] kö³Ãû ³Ûô³‰ø
HÐ b>Š y1Z ™f » kZ ä ~ å @*
Yƒg F gzZ
oßô•ö†ôÛûiö ^mø¨û†% Ö] p…ø Ÿ* ø kößûÒö áûWô ÙöçÏö³mø
ø ÖôƒF lö†û ³Òø„ø³Êø
g F Ð T å 8 Š [Zp Ì~L L :¹ ä VrZ Â ^Þø]*æø Ùø^Îø éø"ø ^jøÎø oeôŸô* Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
å 8 Š [Zp~L L: ë Ý°Z†0b 1Z

V ofßÖ] ÙçÎ h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D6996 E Ý^ßÛÖ] oÊ ofßÖ] pœ… àÚ h^e (†nfÃjÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ

D5880E
àÚ ^m¨†Ö] áçÒ oÊ h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D5747 E ènΆÖ] oÊ &ËßÖ] h^e (g_Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D5863E ä×#Ö]

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

118

{z ‹ Ð avZ wÎg ä ~ ‚X å @*

oj#uø oßô •ö†ôÛûiö ^mø¨û†% Ö] p…ø Ÿ* ø kö³ßû³Òö áûWô
^mø¨û†% Ö] ÙöçÏö³mø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø köÃû Ûô³‰ø

~ ?ì Ð s§ Å vZ [Zp YZ L L:¸ D â
Û
gzZ }™p°ÅvZ ÂAŠ [Zp »I KZ Ð

^Úø ÜûÒö‚öuø*] p]*…ø ]ƒø¬ôÊø äô ×# Ö] àøÚô èövøÖô^’$ ³Ö]
Ÿ$Wô ^`ø eô 'û‚ôùvømö Ÿøæø äø ×# Ö] ‚ôÛøvûnø ×ûÊø g% vômö

Z'
,Z
# gzZ}™: yÒ Ð ËgzZ {z´Æ òŠ M iZ
kZ gzZ ÆðiŠ &+
$Y N !*
KZ ÂAŠ [Zp

ØûËöjûnø ×ûÊø åö †ø Óûmø ^Úø pœF…ø ]ƒøWôæø g% ³vô³mö àû³Úø
àûÚô äô ³×# Ö^eô ƒûç$ ³Ãø ³jønø Öûæø ^³$÷¡ø$ å´…ô^³Šømø àû³Âø

: yÒ Ð ËÐZ gzZ fâ { C Å vZ Ð ÑÆ
ó Xó Çã7g¢ÐZ b§kZ}™

àûÖø ^`ø $Þ¬ôÊø ]‚÷uø]* ^`ø eô 'û‚ôùvø³mö Ÿæøø ^³aø †ôù³.ø
1!åü †$ –öiø

*
*™i Z ZÐ ä™yÒ ÃË[Zp Z'
,
Zƒx¥Ð XX]‚u] äe '‚vm ŸZZ ýV‚ñ]çÊ
$uì CYƒ ~g7 {z Â}Š wïÐì¨~'
g
,ðä
/Z ì yvt » ä™yÒèYce

m

Z® ( ~èF,
) @*
Yƒ µZz {z6,ä™yÒ ¨ì @*
ƒ JÈB‚Æ 8
-N*
Å}0
+
6,[Zp ì ~

ilib

ra
r

y.

co

H[NZ » òŠ W,Z Â} 7,Ì*
*™yÒ ¤
/Za ÏZ Ç ñYƒ „ (z Çáï]!*
Ðì ðÃÜ

2š3 Z DgzZƒg Zf ñY
.E
XXó^÷ ³³fnfÖæ] ^ù³³fnq Ÿ] '‚³v³³i ŸZZ ì ~ g
$ugzZƒ { Ç WÐ çG

m

ad

X z™yÒ ÃòŠ Wg Zfc*
}g \ ( [Zp ) ( ~èF,
E

uh

am

'º¡³ø þ$ø ^mø¨û†% Ö] h^eø ýw6y

w

.m 

DƒÆ b§&[Zp

w

w

ýý àømû †ônû ‰ô àôeû ] àôÂø Ýõ^øaô àûÂø àõnû Šøuö àôeû ‚ô×ø íûÚø àûÂø †õnû %ô Òø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2189

:c*
â
Û ä avZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z
C
s§ÅvZ [Zp YZX DƒÆ n&[Zp L L

Ð s§Åy-[Zpq
-ZgzZì @*
ƒ ]g t

ì {z [Zpq
-Z gzZ ì @*
ƒ n Æ ä™â

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
èößøŠøvøÖû] ^mø¨û†% Ö^Êø 'º¡ø³þ$ø ^mø¨û†% Ö] Väô ×#Ö]

àøÚô àºmˆôvûiø ^³³mø¨û†% ³Ö]æø äô ³³×#³Ö] àø³Úô p†F³ ûeö
áö^ŠøÞûŸô ]û äô eô 'ö‚ôùvømö ^Û$ Úô ^mø¨û†% Ö]æø áô^_ø³nû $ Ö]

Z®ì @*
™ c*
ZC
Ù zŠ ]Ñì~ wŠ LZ ~ kZ y¨
KZ
¡³ø þÊø äü aö †ø Óûmø ^Úø ÜûÒö‚ö³uø*] p*]…ø ]ƒø¬ô³Êø äü ³ŠøËû³Þø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X <±5 óC—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

119

’ e ÐZ ƒI **
ÐZ AŠ ]!*
+Z ðÃZ
#

1! Øùô ’ønö Öûæø

ÜûÏönø Öûæø ä´eô 'û‚ôùvømö

ó óX}™ ¬ŠgzZ ñYJZ

^%÷m‚ôuø Üû`ö Îö‚ø‘û]* ^mø¨û…ö Œô^ß$Ö] Ñö‚ø‘û]* h^eø w7y
ì @*
ƒ » y¨
KZ F {Š c*
i [Zp C{Š c*
iÐ ~ VÍß
ýýàøm†ôn‰ô àôeû ] àôÂø Ýõ^øaô àûÂø àõnû Šøuö àôeû ‚ô×ø íûÚø àûÂø †õn%ô Òø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2190

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z
C

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö o³³eô]* àû³Âø
‚ûÓøiø ÜûÖø áö^³Úø ˆ$ ³Ö] hø†ø ³jøÎû] ]ƒøWô V äô ×# ³Ö]

» ðñ ǃ Á¹ ,Z Âσ d

Û#
Ö ªZ
# LL
yZ ǃ » kZ [Zp C{Š c*
i~ yZgzZƒN*
Ñ[Zp

^mø¨û…ö Üû `ö Îö‚ø‘û*]æø hö„ôÓûiø àôÚô ©ûÛö³Öû] ^³mø¨û…ö
2! ^%÷mû‚ôuø Üû `ö Îö‚ø‘û*]

X ǃ ÑZz%1 s {Š c*

gzŠ,Z ( 2) Ç}g¦
/Ð ~! ð•Z ‰
Ü z Ç ñYWd
$ÛŒ: â i~gzŠíZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

m

x â Z ǃ » }È F Ð ƒ
 [Zp CÐ ƒ
 gzZ ÐVƒ F
F6,Vz[ZpÆ yZZ IZ ~

y.

co

ÎDƒF
F6,ðC[ZpÆ yZ : Y m
CZ ( Z ) D™„~ ]YgŠ &ÃVÍß l ù

ilib

ra
r

ÆyZ ( ` ) Dƒ ` Zƨ[ZpÒZê Z : vß( ( [) Dƒ ` Zƨt ]‡zZ

ad

( > Zz°Z º ) Dƒ¥ A L ÑÔF ~ V1ZpÆVÍ߆ {z´

.m

uh

am

m

^aø †ø mø ÜûÖø ^mø¨û…ö Øöqö†$ Ö] Üø×ô jøvûmø áû]* àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw8y
ƘÅä™yÒ [Zp ¬Š yZ

w

w

ýý àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø oûeô]* àûÂø o×ø ÂûŸû* ] ‚ôfû Âø àûÂø Øönñô ]†ø ‰ûô ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2191

w

¿ L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë bZ
ÐZ yŠ Æ #
Ö ª Ç ñ5 ^Ñ~ [Zp LZ
ó Xó Ç ñY c*
Š nÆäÎ {¤
/ q
-Z

V oôùfôß$Ö] oÖøWô &øm‚ôvøÖû] ÄöÊø†û mø oõù×ô Âø

àûÂø

‚øÏûÂø Ìø×ôù Òö ä´ ³³Ûô³×û³uö o³³Êô hø„ø³Òø àû³Úø
3! èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø àônû iø†ø nû Ãô .ø 

»x » e**
ÿ,Z ( 2)ì •
w ð•Z *
*™yÒ [Zp N*
Ñ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ä×#Ö] àÚ ^m¨†Ö] áçÒ oÊ h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D7017 E Ý^ßÛÖ] oÊ ‚nÏÖ] h^e (†nfÃjÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D5865E
Xì s§q
-Z Åg
$u—‚ Vxnv‘
D2281E äÛ×u oÊ h„Óm p„Ö] oÊ h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] 93K11 gn_í×Ö E]‚Çe îm…^i V‚â]çÖ^e xnv‘

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

120

X † −ðÃÅ„ÅkZ „:gzZƒk
,
+q ¸z x »t : Ç ñY c*
5
ZI

…ô^vø‰ûŸ* û^eô ^mø¨û†% Ö] Ñö‚ø‘û*] h^eø ýw9y
ì @*
ƒ C[Zp‰
Ü zÆ ~H

tõ]…$ ø àûÂø 'ô…ô^vøÖû ] àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø gõaûæø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö]æø†û Úø ^Þø †ø ³fø ìû]* !2192
ýý Üô%ø nû `ø Öû ] oeô]* àûÂø xôÛûŠ$ Ö] oeô]*

ä avZ wÎg ë b ~g}
.G1Z

Ùø^³Îø Ùø^³Îø pôù…ô‚ûíö³Öû] ‚õ³nÃô ³‰ø o³eô]* àû³Âø
^³³mø¨û†% ³Ö] Ñö‚ø³³‘û]* V äô ³³×# ³Ö] Ùöç³³‰ö…ø

ó Xó ì @*
ƒ C¹ [Zp »‰
Ü zÆ~HL L:c*
â
Û

1!…ô^vø‰ûŸ* ^û eô

yx0Z Z
# ug´ä l Áq wq¾ì ®p¤
/
Åg
$u {gÃè ýV‚ñ]çÊ

ì H {g '
á Z+
$Y Å ¡Å kZ Ìä l x â Z gzZ ì c*
Š gZŒ
Û 9ÐZ ~ 9KZ ä l

m

Dƒ 7x]Ñì ‰
Ü z kZèY ì ¸zz Å äW[ZpF ~ ]‡zZ Æ ( > Zz°Z º )

y.

co

‚f Ð T _m
7s§Å‚f Ì]Zg g Ðzz Å äƒ à{ {ngzZì @*
ƒ;‚f

ilib

ra
r

( ~g ]Z ì) DZvZzì @*
ƒ‰
Ü z » wz4,
ÆV¤
Û èYgzZ Vƒ Za ]Ñì‡Ã~

am

m

ad

xõ‘ô^Þø æû ]* ÜõÖô^Âø o×øÂø Ÿ$Wô ^mø¨û†% Ö] †ø fö Ãû mø áû]* èô nø aô]†ø Òø h^eø ýw10y
Ø Z™Åä™yÒ [ZpÐgzZ Ë{z´Æ Û**
>
c*
ݬ

w

w

.m

uh

àôeû ] àôÂø éø ø ^jø Îø àûÂø ‚ºnÃô ‰ø ^ßø $ø ‚$ uø Äõmû …ø ‡ö àöeû ‚ömˆômø ^ßø $ø ‚$ uø äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2193

w

[Zp : ¸ D â
Û aÑ ë b {k
,
Ù 1Z
C
ó Xó z™: yÒ ÐgzZ Ë{z´Æ { Zpí c*
Ý ¬Ã

ýýàømû †ônû ‰ô

áø^Òø äü Þ$]* V oôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oûeô]* àû³Âø
æû ]* ÜõÖô^Âø o×FÂø Ÿ$Wô ^mø¨û†% Ö] ]ç’% Ïöiø Ÿø ÙöçÏömø
2 !xõ‘ô^Þø

sÜ[Zp XXó°]… pƒ æ] õù ]æ o× Ÿù] ^ã’ù³Ï³i ŸZZ p ÖZÆŠ ƒ ZŠ1Z ýV‚ñ]çÊ

sÜXXó^÷fnfÖ æ] ^÷ fnfu Ÿ] ' ‚ùvi Ÿ ZZ ì ~ ~èF,
z™yÒ Ã¿ñZg #
r™gzZáZz e
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D^nÞ‚Ö] é^nvÖ] oÊ p†fÖ] ÜãeE h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] VÌnÕ
D2280E å†Óm^Úæ ^ãßÚ gvjŠm^Ú Ømæªi oÊ h^e ð^m¨†Ö] h^jÒ (p„Ú†jÖ] V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

121

yÒ t ‚Æ}È ,Z [Zp ì @*
ƒ x¥Ð yZX z™yÒ ( [Zp )t ‚ÆWz }g \
¨èYáïÐì „ ]!*
hZ™™aÎñO Å% ïÐì S¦yZ „ F
g ñY H
( W,
Z {ÒW¶ Š )ì Lg™ƒ µZz [Zp„ ._ÆáZz ä™

†û f$Ãø iö ÜûÖø ^Úø ÄöÏøiø Ÿø ^mø¨û†% Ö] h^eø ýw11y
@*
ƒ 7µZz W,
Z » kZ¬ Ð ä™yÒ ¨Å[Zp
àøeû ÄønÒôæø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ðõ ^_øÂø àôeû o×ø Ãûmø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø Üô‰ô^Ïø ³Öû ] àö³eû Üö³ô^³aø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2194

ýýä´Ûùô Âø àûÂø 'ö‚ùô vømö Œõ‚öÂö

Ùøç‰ö…ø ÄøÛô‰ø äü $Þ]* oôù×ô ³nû Ïø³Ãö ³Öû] àõ³m‡ô…ø oû³eô*]
Øôqû…ô o×øÂø oøaô ^mø¨û†% Ö] Ùöçû ³Ïö³mø V äô ×# Ö]

wÎg ä VrZ ë b Þ +ig1Z
-Z
J
# [Zp L L:¸ D â
Û \ M Ô ‹ Ð avZ
™yÒ ÐZ Z
# gzZ Ô ì Lg s ¸ññY H: yÒ

^`ø eô 'ø‚ôùuö ]ƒø¬ôÊø ^`ø eô 'û‚$ vømö Üû Öø ^Úø †õñô^³›ø
1! kûÃø Îøæø

m

ó Xó ì @*
Yƒ µZz {z ÂñY c*
Š

y.

co

ÅkZƒ {0
+
6,˜
Z ,%q
-Z ‰ì ˆ~ŠUÐ }0
+
6,Ã[Zp c*
Í ýV‚³ñ]ç³Ê

ad

ilib

ra
r

VŠƒÆ¶aÆ q ¸zÆk
,
¼ c*
Í b§ÏZì C7,¤
/Ð RÏÑ — ¤B‚Æ 8
-N*
4΁
-G
X Dâ
Û l öE
Z 6ì Cƒ °» „ •
wÅ

.m

uh

am

m

Ýôçû ß$Ö] oÊô oÖø^Ãø iø hùô †$ Ö] èô mø¨û…ö oÊô h^eø ýw12y
9 ŠÃ\¬[g~ [Zp

w

w

w

tô¡ørû×$ Ö] àôeû ‚ôÖô ^ìø àûÂø †õeô^qø àöeû ] oßô $ø ‚$ uø ‚önû Öô çøÖû ] oßô $ø ‚$ uø Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ‚öÛ$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2195
ýý Ùø^Îø äü $ø ‚ùô vømö áû]* ÙºçûvöÓûÚø äü Öø ^* ‰øæø

wÎg ä ~ ë b ö¬ 0 Ý°Z†
Ã[g LZ ä ~L L:¸ D â
Û {z ‹Ð avZ

Ùöçû Ïömø fõñô^Âø àøeû àôÛøuû†$ Ö] ‚øfû Âø köÃû Ûô³‰ø
kömû]*…ø Ùöçû Ïö³mø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø köÃû ³Ûô³‰ø

D»L L:c*
â
Û ä kZX ¬Š ~ ]gß hZ ¹

Üø³nÊô Ùø^³Îø éõ ³…ø 糑ö àô³Šøuû]* oû³³Êô oû³³eôù…ø
ä ~ ó ó? ìg™]!*
0Æ ¾ºÛ ì
køÞû]* kö×ûÏöÊø o³×F³Âû Ÿ* û] ¡. øÛø³Öû] Üö ³’ô³jøíû³mø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Ý^ßÛÖ] oÊ pœ… ]ƒ] h^e ^m¨†Ö] h^jÒ (p„³Ú†³jÖ]æ D5020 E ð^m¨†Ö] oÊ ð^q^Ú h^e (hE¢] h^jÒ (E¨]Eçe] V x³nv³‘
D2278E å†Óm^Ú

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

122

v ZQ Ô g ÇŠgz6,}÷} Z ì }Y 4 „ Â L L:¹

àønû eø äû ³Ë$ Òø Äø•øçø Êø Ùø^³³Îø hôù…ø ^³³mø Üö ³×ø³Âû *]
o$ ³mø‚û$ø àønû eø ^³aø "ø †û ³eø lö‚û³qøçø ³Êø o$ ³³Ëø³jô Òø

3g yxgŠ Æ Vð+ VâzŠ }÷B; CZ ä \¬
Æ Vâ ¬
î VâzŠ LZ uQ Å kZ ä ~ Â

šô…û Ÿ* û]æø lô]çø ÛøŠ$ Ö] oÊô ^Úø kö³Ûû³×ô ³Ãø ³Êø
ø Öô„FÒøæø ¡øiøæø
løçû Óö×øÚø Üønaô]†ø eûWô pû†ôÞö Ô
àø³Úô áøçû ³Óö³nø Öôæø šô…û Ÿ* û]æø lô]çø ³³Ûø³³Š$ Ö]

Ãq C
Ù Å }i z y M ä ~ : Ô Å kCyxgŠ
b§ÏZ gzZ L L :Å ]zˆe
$ Mt ä \ M gzZ Ô 1 yY
{z @*
ð3Š >
Ø '
á Š !*
Åy M z }ià Z'
,
Z äë

1! àønßô Îô çû ÛöÖû]

( 57 : x ÅZ >gÎ) ó óñYƒÐ Vß Zz 䙢
[Zt » kZ wZÎ ( [g c*
~gŠ Z Ñ º )ì 9Ð b f çV; Æ£Z ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
Ñ)û% 3 ä a\W._Æ~èF,
Z
# ZƒB‚Æg ZƒiŠ 2 Dhù… ^m Ü×Â] ^³m k³ÞœE
G
4&z šsz òG
4hIE
x â ZÆ %z îG
0E
& Ë%ì xiÑ **
Ñ yZZ6,g
$Š qZ àZz ]ÌyZ ( 2) å ¹ ( ~gŠ Z

y.

co

m

{z b‡Æ sz òG
& Å yZ¼ ´ ) ZÆ Y f}g !*
ÆC
Ù ZôyZ D â
Û l ´
b‡Æ äY ugÐ sz òG
& x[Z Z
# D™x Z Z » kZ ~ g
$Š q Z 9g zZ ]c*
W ãWŒ
Û

ilib

ra
r

fƒŠ4Æ \¬[g pz ô=ÅyZgzZ Ç ñY **
â b§ÏZÃbÑŠ ~C
Ù ªyZ q
-Š 4,
Æ yZ 

ad

ì w®Ð x~ [Z wZÎ 0Æ Y Z2Z 6ì >o¸ » î z x Z® ( 3)

am

m

l²vZ XXóè‚e äß Ù]©ŠÖ]æ! gq]æ äe á^ÛmŸ]æ Ùç`rÚ ènËnÒ æ Ýç×ÃÚ ð]ç³j‰Ÿ]ZZ

.m

uh

}g !*
kZ Z
# n
Û **
Ñ yZZ6,kZ ,Z z**
ëÐ ª Z
# ì D… » äƒ ~˜6,

w

w

Äc*
gŠ }g !*
ªä Ë 1yâ „,z ‹‰Ã]ÌyZ ä e /ôèYì ®
)$
+wZÎ

w

ëgzZ ïŠ wïÐ e
$ÆÃ a·6,Y ¯ Åg
$u kZ vß ‰ ( 4) ( DZvZz) H7
åD » X¯z bß Ã a\W å ÑZz äƒ gzZ Zƒ ¸ ‰ yY¼ X a\W
^Úø æø Øô‰ö†% Ö] àøÚôù ^Â÷ ‚ûeô kößÒö ^Úø Øû³Îö™ ( Z ) D â
Û ãZz \¬vZ _7,ÃyWŒ
Û vßt VÑqX
(9: s›ÑZ) —àºnû fôÚ% †º mû „ôÞø Ÿ$]ô ^Þø]ø ^Úø æø o$ Öø]ô ouFçûmö ^Úø Ÿ$]ô Äöfôi$ ]ø áû]ô ! ÜûÓö³eôŸø æø oû³eô سÃø ³Ëû mö³ ^³Úø p…ô'û ]ø

B‚} g vgz Z **
ƒ H ( ~ ]y
W )B‚}÷Ø 7t = Vƒ 7wÎg 3â Z ðÃ~ zŠ

X Vƒ ÑZz äZg e ãZz sÜ~ gzZ Vƒ @*
™ ~zc Å kz àZz äƒ s§KZ sÜÂ~ X H
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

3233 D”E é…ç‰ àÚæ h^e (†nŠËjÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ]æ (243/5 ‚Ûu]æ D465 E Ü‘^ oe] àeŸ èߊÖ] V‚â]çÖ^e àŠu

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

123

gø³nû Çø³Öû] Üö³×ø³Âû ]ø kö³ ßû³ Òöçû³ Öøæø ½ äö ³ ×# ³Ö] ðø «³ =ø^³ Úø Ÿ$]ô ]†& ³•ø Ÿøæ$ ^³ Ã÷ ³Ëû³Þø oû³ ŠôËû³ ßø³ Öô³ Ôö×ô ³ Úû ]ø «³ ³Ö$ Øû³ Îö™ ( [)
( 188: s Z²ÑZ ) —áøçûßöÚô ©ûm% ÝõçûÏøÖôù †º nû
ôeø æ$ †º mû „ôÞø Ÿ]$ ô ^Þø]ø áû]ô ðö çû?Š% Ö] oøßô Š$ Úø ^Úø æø †ônû íøÖû] àøÚô lö†û %øÓûjø‰ûŸø
íϹ ~  @*
ƒ yZŠ (~¤
/ZgzZì evZ 1Vƒ 7´ â » yvz œLZ ~ zŠÈ L L
kZgzZtçOó Xó Vƒ ÑZz ¶Š ~ŸpÑZz äZg e sÜ Â~ B: 1 ðÃ= gzZ ©
8™ \ZÃ
L„ b§ÅVâ ¨
KZÃ\ M gzZ¸ „Æ a\W @'
á 6,]!*
kZ bÑŠÐ ¹‰
6,Y ¯ Å ]ÌyZ gzZ ¸ }Z +g zZ wÎg Æ vZ a\Wp¶Cƒ hÑ n% z ¡Ô"z
ì @*
ƒ x¥Ð ä™g¨6,g
$u ñƒ n
pgt ‚ÃbÑŠ {gÃè Z
# ¸ x â ZÆ ]Ñ» ~g ‚ 
a\WgzZ Š
Hc*
Zz™x¥Ã a\W å}g !*
Æ ä×Æ V¤
Û wZÎ »vZ
( DZvZz)X n™Ýq „Ç WÐgñZ 7Z
ýýèø fø _ûÎö àûÂø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû ‚ônÛôvøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø õ ^Û$ uø àöeû Üönû ÃøÞö ^Þø †ø fø ìû]* !2196

[Zp ä TL L :¹ ä +§0Z ë Š-

m

àûÚø Ùø^Îø àøm†ôn‰ô àô³eû ] àô³Âø Ìø‰öçû ³mö àû³Âø
1!èøß$røÖû] Øøìø"ø Ýô^ßøÛøÖû] oÊô äü e$…ø p]*…ø

y.

co

ó Xó ǃ 4ZŠ ~ ¼
A {z ¬ŠÃ[g LZ ~

am

m

ad

ilib

ra
r

†ôÛûj$Ö]æø àôÛûŠ$ Ö]æø ØôŠøÃø Öû]æø àôfø ×$ Ö]æø †ôòûfôÖû]æø “ôÛöÏöÖû] oÊô h^eø ýw13y
ø ÖôƒF †ônû Æøæø
Ýôçû ß$Ö] oÊô Ô
G
 
E
.
3
G
9 Š ~ [Zp » {)zgLgzZ â ß
ó |ó ŠzŠ óVZ. óú

w

w

.m

uh

àôeû ] àôÂø áø^Šønû Òø àôeû xôÖô ^‘ø àûÂø ‚õÃû ‰ø àöeû ] çøaö Üönû aô]†ø eû ô ^ßø $ø ‚$ uø xõÖô ^‘ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø ³fø ìû]* !2197
ýý Ìõnû ßø uö àôeû Øô`û ‰ø àôeû èø Úø ^Úø ]. oûeô]* àûÂø hõ^`ø ô

w

wÎg ä VrZ ë b ~g}
.G 1Z
~X å ;g Î ~L L :¸ D â
Û {z ‹ ÐavZ

gzZX 
ìg Y G 7k0*
}÷vß G¬Š ä
G
 
 
E
4}G3.¼ Ð ~ X‰Cƒ Ã úE
G3.ä VrZ
èG

ÄøÛô‰ø äö ³$Þ]* pôù…ô‚û³íö³Öû] ‚õ³nû Ãô ³‰ø oû³eô]* àû³Âø
ܺñô^Þø ^Þø*] ]ƒøWô ^ßønû eø Ùöç³Ïö³mø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø

Üû`ônû ×øÂø æø o$ ×øÂø áøç•ö†ø Ãû mö Œø^³ß$³Ö] kö³mû]*…ø
^Úø ^`ø ßûÚô æø p$ ‚ô%%Ö] Èö×öfû mø ^³Úø ^³`ø ßû³Úô “
º ³Ûö³Îö

}÷ X ‰n Ð kZ ¼ gzZ ‰âJ
-J
g

ø ÖôƒF áøæ"ö Èö³×ö³fû mø
†ö ÛøÂö o$ ×øÂø šø†ô³Âö æø Ô
(Z ä VrZ X ‰ G 7 Ì[æ0 /
ñ t ‚ Ùø^ÏøÊø åü †% römø “
º nÛôÎø äô nû ×øÂø æø h^_$ íøÖû] àöeû
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³

D2622/7E p‚ àeŸ ØÚ^ÓÖ] VÌnÕ

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

124

Æ a\ M ó Xó å ;g µ6,}i å Zƒ z M™

ø ÖôƒF køÖûæ$ ^*³iø ]ƒø^³ÛøÊø äü ³³Öøçû ³uø àû³Úø
^³mø Ô
1! àøm‚ôùÖ] Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

Å kZ avZ wÎg c*
Ô ¹ ä VÍßÆ k0*
kM
ó Xó +Š L L: c*
â
Û ä\
å M ?ì ¨H

™g¨~ <
L z yWŒ
Û {z @*
ì ~gz¢ **
ƒÝ ¬ »<
L z yWŒ
Û aGƶ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
E. 
b /¤ ( 3) #
Ö ´ Å ~g ZgŠ Å}Èt **
Wû úG3 ~ [Zp ( 2)n ™¨Å kZÆ
X ¸ÐWÐ ƒ
 ~A çÆ+Š b \W ì Cƒ „Ç WÐ
ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø †ø ÛøÂö àöeû ] çøaö äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø o% Ëô ßø vøÖû ] oùõ ×ô Âø çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2198

K~: â iÆaÑ ~ ë b /0Z

‚ô`û Âø o³Êô kö³ßû³Òö Ùø^³³Îø †ø ³³Ûø³Âö àø³eû ] á$ *]
‚ôrôŠûÚø oûÊô Ÿ$Wô kºnû fôÚø oûÖô ^Úø æø Voôùfôß$Ö]

aÑ vß ‰
Ü z Æ ðgzZX å @*
™ c*
Î~ ~t

xøfø ‘û*] ]ƒøWô V o% fôß$Ö] áø^³Òøæø V oôùfôß$Ö]
kö×ûÏöÊø Ùø^Îø ^mø¨û†% Ö] äô nû ×øÂø áøçû ’% Ïönø Êø äü Þøçû iö^+mø

?ì H= :¹ ä ~X D™ yÒ [Zp LZ Ð

m

¦ vß ¬Š ä ~ QX 8 Š 7[Zp ~

y.
ra
r

ilib

Æ ,.~ Z
# XH
Š 1 ñ Ì~ gzZX ìg

ad

# zñÐ N ZŠ ÃkZ ¹ä òŠ M q
Z
-Z Â Š
Hd

Û

.m

uh

am

m

Ð kZ ~X åâÐzz Å[Zp LZ Â Ç Y ~
E
:¹ä VrZX HwZÎÐ c î~©8 ä ~X Š
Hg e

w

w

Å„
 ZpgŠ ä ~Xì ¬Š YZ ¹ äÂ

w

ä VrZX < wZÎ 0Ð kZ Ð aÑ
:c*
â
Û ä a \ M ÂX H wZÎ Ð a \ M
ó Xó @*
ƒ k7,i úÃ]Zg¤
/Z òŠ M YZ ¹v
ñ Z†L L

Œø^ß$Ö] á$ ^*Òø kömû*]†ø Êø ^ò÷nû .ø p…F*] Ÿø oûÖô ^³Úø
Üû`ô×ô qö…û ]* o×FÂø Üû`ôeô oÚF †û ³nö Êø áøæ†ö ³ øvû³mö

co

Y áZ e .
Þ Æ Vî 0*~ ,. q
-Z gzZ ñƒ

†ôòûfôÖû] oÖøWô ^Þø"ø ^Û$ ×øÊø lö„ûìô^.³Êø oõù³Òô…ø oû³Êô
^Û$ ×øÊø àônû Ûônø Öû] lø]ƒø äô eô ]æû „öìö غ³qö…ø Ùø^³Îø
köÏûËø.û]*æø pø^mø¨û…ö oßô jûÛ$ ³aø kö³¿û³Ïø³nû jø‰û]
ÜøÃû Þô kûÖø^ÏøÊø ^`ø ßûÂø èø’øËûuø köÖû^*ŠøÊø ^³`ø ßû³Úô
V o$ fôß$Ö] o×ô ‰ø ^`ø Öø kö³×û³Ïö³Êø kø³mû*]…ø ^³Úø

çû Öø äô ×# Ö] ‚öfû Âø Øöqö†$ Ö] Üø Ãû Þô Ùø^Ïø³Êø äö ³jûÖø^*³ŠøÊø
2!Øônû ×$ Ö] àøÚô o×ôù ’ømö áø^Òø

K~ "
$» ª
q~ ª
q Å ~g6 ( 2)ì YÎ~KòŠ W Ú!*
( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Øñ^–Ê h^jÒ (Ü׊Úæ D23 E Ù^Û¢] oÊ á^Ûm¦] Ø✠ؕ^Ëi h^e (äÃñ]†Ö]æ á^Ûm¦] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D3691E hpæ‚ÃÖ] oU†ÏÖ] “Ëu oe] h^_ì àe z†Û gÎ^ßÚ h^e (äe^v’Ö]
ä×#Ö]‚f Øñ^–Ê àÚ h^e (äe^v’Ö] Øñ^–Ê h^jÒ (Ü׊Úæ D1131E Øn×Ö] Ý^nÎ Ø–Ê h^e (‚rãjÖ] (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D6320Eb†ÛÂ àe

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

125

ce *
*™yÒ t ‚Æ g ZfË c*
áZz e LZ Ë[Zp y.6,( 3) ì Y Y Zg ¦

Åy ¨
KZ 5ZŠ Z Åz( 5) D WÌaÆ}g '
á Z s§ÅV‘@*
Êñ]‡zZ Î [Zp ( 4)
Xì #
Ö ´ Å ðYZ
ýýäô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø pùô …ô]ˆø Ëø Öû ] ‚õÛ$ vøÚö àôeû Üønaô]†ø eû ô àûÂø ‚õÖô ^ìø àöeû o‰øçÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2199

0Z D™ÜÃg
$u kZ Ðd/0Z «** &ôm‚ôvøÖû] ]„ø`Feô †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø ÄõÊô ^³Þø àû³Âø
¬ Ð äƒ ð ÂX å @*
Î~ Z
# ¹ ä d/
ÜûÎö*] Üû Öø köÛûÞô ]ƒøWô kößûÒöæø †ø ÛøÂö àöeû ] Ùø^³Îø

J 7,i úÃ]Zg b/0Z ˆ Æ kZ L LX å ÞZ 7

†ø ÛøÂö àöeû] áø^Òøæø ĺÊô ^Þø Ùø^Îø xø³fô‘û]. o³j#uø
1! Øønû ×$ Ö] o×ôù ’ømö

Xì I » «*
*tó Xó ¸ D™

DÆa\W ( 2)ì @*
ƒ {g '
á Z+
$Y ÅDt **
Wû|ŠzŠ ~ [Zp ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
dFÐb/çO ì Cƒ Ýq „Ç WÐ ¤Å yZ Ð T c*
0*
zM äb/Ð

m

Ø N a Æ òŠ W ì CW™gzZ ì @*
>
ƒ { i Z0
+Z» Dz >
Ø N Å yZ Ð X X g U*
W

y.

co

Xì ~gz¢ui Z 'Ã b/

ad

ilib

ra
r

àôeû ] éø ˆø Ûûuø àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ‹øÞö çmö àûÂø Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø kô×û ’$ Ö] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2200

am

m

\ M ‹ Ð aÑ ä ~ ë /
ñ 0Z

.m

uh

!\ »|ŠzŠ k0*
}÷X Â Zƒ c*
Î~L L :¸ D â
Û

w

w

Ĥ J
-Vï**
~ ‚X \ ÐZ ä ~X Š
Hc*
Ñ

w

å Îg c*
w
:¹ä VÍß ó Xó c*
ŠÃ /
ñ |ŠzŠ† ä ~X Š
H
ó Xó DL L:c*
â
Û ä a\ MXì ¨HÅkZ !vZ

ýý †ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø

V o$ fôß$Ö] köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø †ø Ûø³Âö

àô³eû ] àô³Âø
àûÚô |õ‚øÏøeô köniô ]. ƒûWô ܺñô^Þø ^Þø*] ^ßø³nû eø Ùöç³Ïö³mø
p$ †ôùÖ] p…ø Ÿ* ø oûÞùô Wô oj#uø äö ßûÚô köeû†ô øÊø àõfø Öø

Ü$ $ö pû…ô^³Ëø¾û]* oû³Êô Ùø^³³Îø æû ]* pû†ô³Ëû³¾ö o³Êô
Ùøç‰ö…ø ^mø ]çÖö^ÏøÊø †ø ÛøÂö äü ³×ø³–û³Êø kö³Öûæø ^³Þø
2! Üø ×ûÃô Öû] Ùø^Îø äü jøÖûæ$ *] ^Úø

äô ×# Ö]

ýý†õeô^qø àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø ‚önÖô çøÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2201

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì g Zƒ»—‚ V‚nùq åE^߉]
E b †Û Øñ^–Ê àÚ h^e (äe^v’Ö] Øñ^–Ê h^jÒ (Ü׊Úæ D82 EÜ×ÃÖ] Ø–Ê h^e (Ü×ÃÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D6140

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

126

Æ aÑ Ð í ë b ®0 ·

˜öÃû eø oßô$ø‚$ uø ‹õnû Îø àöeû ‚öÛ$ vøÚö oßô $ø‚$ ³uø
éö†ø _ûËô Öû] àöfø ×$ Ö] Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] hô^vø‘û]*

9 Š » |ŠzŠ H yÒ Ð aÑ ä ! ôq
-Z
gzZ Ô §.
$zZgzZ X ì ] 9 Š » ÏgzZ X ì xsZ

Ẉû ³uö Øö³Ûø³rø³Öû]æø 麳^³rø³Þø èößø³nËô ³³Š$ Ö]æø
1! †ºnû ìø éö]*†û ÛøÖû]æø èöß$røÖû] éö†ø –ûíöÖû]æø

X ì ð> 9 Š »]gúgzZ ¼
A {!

äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø †õnû %ô Òø àöeû ] çøaö áö^Ûønû ×ø ‰ö ^ßø $ø ‚$ ³uø †õ³nû %ô Òø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2202
ýýàôeû

LZa vZ wÎg ë k„ 0 v
ñ Z†

Ùøç‰ö…ø á$ *] Œõ^³f$Âø àôeû ] àô³Âø äô ³³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø
àûÚø ä´eô^vø‘ûŸô* Ùöçû Ïömø ^Û$ Úô áø^³Òø V äô ×#Ö]

¬Š [Zpä ËÐ ~ ?: ¸ D â
Û ÐV
ñ çô
: ë ó Xó Ç Vƒ C ¨Å kZ ~ ñC = {z ƒ

o$ ³×øÂø ^³`ø ’$ ³Ïö³nø ×û³Êø ^³³mø¨û…ö Üû ³Óö³ßû³Úô pœF…ø
^mø Ùø^ÏøÊø غqö…ø ðø ^røÊø Ùø^³Îø äü ³Öø ^³aø †ø ³föÂû ^*³Êø

y M ä ~ ! vZ w
å Îg c*
¹ä kZgzZ c*
M òŠ M q
-Z
gzZßÐ T ¬Š y¿‚q
-Z yxgŠÆ }igzZ

m

ðô ^ÛøŠ$ Ö] àønû eø è÷×$ ¾ö kö³mû*]…ø äô ³³×#³Ö] Ùø糉ö…ø
÷ ø Âø Ìö_ôßûiø šô…û Ÿ* û]æø
kömû*]…ø æø ^ß÷Ûû‰øæø ¡Š

y.

ad

ðÃX ìg á ™½½ ÒÐ ~ kZ ¬Š

am

m

6,
zZ ™ñ Ïg a\ M ÂX Z hððÃgzZ ì ©
8{Š c*
i

.m

uh

\ MQ X *
cJm
6,
zZÃ a\ M ävZ X ‰ | m

w

w

vZ ÌÃkZ ÂX *
cJm
6,
zZ™ñÐQ ¿ÑZzˆ Æ

w

™ñÃkZ ¿ÑZz ˆ Æ kZQ X c*
Š Jm
6,
zZ ä
ˆ kZ Q X c*
ŠJm
6,
zZ ä vZ ÌÐZX J m
6,
zZ
ÐZQX ˆ~Š ^» {z ÂZñÃkZ ä ¿áZzÆ
c*
: ¹ä b –1Z ]|Ô ˆ a
{z : X Š
Hc*
Š h
yÒ ¨ÅkZ ~ØŠ ]i YZ= ! avZ wÎg
ó Xó z™yÒ ¨ÅkZ L L: c*
â
Û ä a\ M X Vz™

†º³%ô ÓûjøŠûÛöÊø ^³`ø ßûÚô áøç³Ëö³Ë$ ³Óø³jømø ^³³‰÷^³³Þø].
àø³Úô ¡÷‘ô]æø ^³f÷ fø ‰ø kö³mû]*…ø æø Ø' ³Ïô ³³jøŠûÚö æø

ra
r

ilib

ÃVÍß¼ ä ~ gzZ Xì ðƒ âJ
- }i Ð

co

y M @Š Ïg q
-Z ä ~ gzZ X ì ;g - â

äô ³eô lø„ûìø^*³³Êø šô…û Ÿ* ]û o³³ÖøWô ðô ^³³Ûø³Š$ Ö]
pû„ôÖ$] äô eô „øìø]* Ü$ $ö äö ×#Ö] Õø¡øÂû ^*Êø løçû ×øÃø Êø
åö „øìø*] Ü$ $ö äö ³×#Ö] åö ¡øÂû ^*³³Êø ¡øÃø ³Êø Õø‚ø³Ãû ³eø
åö „øìø]* Ü$ $ö äö ×# Ö] åö ¡øÂû ^*Êø ¡øÃø Êø åû ‚øÃû ³eø p„ô³Ö$]
Øø’øi$^Êø Øø‘ôæö Ü$ $ö ä´eô Äø_ôÏöÊø åü ‚øÃû eø p„ô³Ö$]
oÖô áû„øñû] äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø †õÓûeøçû ³eö]* Ùø^³Ïø³Êø

†ø fø Âû ]* áø^Òøæø ^³aø †û ³fö Âû ] Ùø^³Ïø³Êø ^³aø †ø ³föÂû ^*³Êø
V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø ‚øÃû ³eø ^³mø¨û†% ³×³Öô Œô^³ß$³Ö]

ØöŠøÃø Öû] ^Ú$ *]æø Ýö¡ø‰ûŸô û^Êø èö×$ ¿% Ö] ^Ú$ ]* Ùø^³Ïø³Êø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÌnÕ åE^߉]

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

127

Ô ¸ D™¨hZ –
ñ 1Z ˆ Æ avZ wÎg gzZ

àönÖôæø ØôŠøÃø Öû] éöæø ¡uø ø áöI†û ÏöÖû^Êø àöÛûŠ$ Ö]æø
äö ³ßûÚô áøçËöË$ Óø³jømø àø³m„ô³Ö$] ^³Ú$ ]*æø àô³Ûû³Š$ Ö]

k‹ÅßgzZ X ì xsZ y¿‚ {z : ¹ä VrZ 
vß {z gzZ X ì y M Œ
Û Š Z% Ð ð=
ƒ Å âgzZ

èö×ø³Ûø³uø Üû³`ö Êø Ø' ³Ïô ³jøŠûÚö æø †º³%ô Óû³jøŠûÛö³³Êø
àøÚô Øö‘ô]çø Öû] göføŠ$ Ö] ^³Ú$ *]æø ™ áôI†û ³Ïö³Öû]

ÁðÃgzZ å ©
8{Š c*
i ðø ìgá ™½½V× 
Ïg gzZ X áZz ä™ Ýq y M Œ
Û vß {z Â

( äô nû ×øÂø køÞû]* pû„ôÖ$] šô…û Ÿ* û] oÖøWô ðô ^ÛøŠ$ Ö]
ø nû ×ô Ãû nö Êø ä´eô „öìö^+iø
ä´ eô „öìö^+mø Ü$ $ö ( ä´eô äö ×# Ö] Ô

h{z Š Z%Ð kZ ì ¹ƒ âJ
- }i Ð y M
vZ : ZñÃkZ ä a\ M X \
å M 6,Tì

Øöqö…ø ä´ eô „öìö^+mø Ü$ $ö (ä´eô çû ×öÃû nø Êô †ö ìø! غ³qö…ø
ä´eô çû ×öÃû nø Êø äü Öø Øö‘øçû mö Ü$ $ö ( ä´eô Äö_ôÏøßûnø Êø †ö ìø!

Æ a\ M Q X H— )g fÆ kZ Ã \
å Mä
— )g fÆ kZ Ì{z ÂX Ç} ñòŠ M ðÃÐZˆ

køÞû]* oûeô^*eô äô ×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø ^³mø oû³Þô†û ³fôìû^*³Êø
køfû‘ø]* V Ùø^ÏøÊø —lö^û_øìû*] Ýô*] köfû ‘ø*]

)g fÆ kZ Ì{zgzZ Ç} ñÐZ òŠ M {zQ ǃ
~Š ^ » {z  Ç} ñ òŠ M gzZ q
-Z ÐZQ X ǃ—

m

^Úø æø köfû ‘ø]* p„ô$Ö] ^ÛøÊø Ùø^ÏøÊø lø^+_ø³ìû*]æø
1!åü †ø fôíûmö áû*] oeF^*Êø lö^+_øìû]* p„ôÖ$]

y.
ra
r

ilib

wÎg c*
Ôƒ y!*
Û 6,a\ M \!*
Œ
Z÷Ô Ç ñYƒ—

co

)g f Æ kZ {z Â Ç ñY c*
Š 5 Ð Z Q X Ï ñY

ad

wÎg : ?ß c*
¹ 9ä ~ N C = ! avZ

am

m

ó óÌßgzZ ì ¹Ì9ä  L L : c*
â
Û ä avZ

.m

uh

?¹ H ß gzZ ¹ H 9ä ~ X ¹ ä VrZ ÂX

w

w

X c*
Š™g ïZÐ äCt 7Z ä a\ M

w

~ — m{ Ë ë'
,
¬X*
*™‚z sz@*
ì p» kZ D†ø ’øÞø E †ø ³fø Âø ( 1) ýV‚ñ]çÊ
E
I
ýM ‹M$MX ëÃáZz ä™wÑ+Z6,— ~uzŠÐ õ/Gd q
-Z ó¶
ó L L b§ÏZgzZÃáZz% Z e Ã
Š¤
/'
á ëÑ ËLZ f *Z ƒ 7gŠ i»ZË ( 2) X %Z hðZ hðÆ™{¢{¢p» D†ø ’ø³Þø E
σZa (,
/¼ :¼ ~by¢ÄÜ ì {g '
¥
á Z ~ kZXì Y}Š ]i YZ Å #
sŸz Ã
X Ç ñYnç~ˆ wq¾
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(^m¨†Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ D7046 E g’m ÜÖ ]ƒ] †e^ Ùæ¢ ^m¨†Ö] ð]†m ÜÖ àÚ h^e (†nfÃjÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D5887E ^m¨†Ö] Øm¨^i oÊ h^e

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

128

àôeû ‚ømˆômø àûÂø áø^Îø †û eö àôeû †ôËø Ãû qø àûÂø o% Þô ]†$ vøÖû ] àºnÓôŠûÚô ^ßø $ø ‚$ uø áø]†ø `û Úô àöeû ‚öÛ$ vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2203
ýýÜùô ‘øŸû* ]

[Zp ä ~ X ë ïEÒŒ.ÅZ†0 bk„

Ùø^ÏøÊø gô×ô _$ ÛöÖû] ‚ô³fûÂø àô³eû Œô^³f$Ãø ³Öû] àô³Âø
]†÷ ÛøÎø æû *] ^Š÷Ûû.ø á$ ^*Òø Ýô^ßøÛøÖû] o³Êô kö³mû]*…ø

V±g Jt gzZ X 6,}i 0
+e c*
`gÎ ¬Š ~
» ]!*kZ Xì ;g Y c*
VZ 6,y M )g f Æ

$ .ø
oÖøWô ÄöÊø†û iö šô…û Ÿ* û] oÊô †õËøÃû qø çû eö *] Ô
ø ÖôƒF †ø Òø„øÊø "õ ]‚ø.ô áõ^_ø.û^*eô ðô ^³Ûø³Š$ Ö]
Ô

tL L :c*
â
Û äa\ M ÂX H ™f Ða\ M
ó Xó avZ wÎgŠpªì Zg v

ø nû ìô]* àöeû ] Õø]ƒø Ùø^³Ïø³Êø V oôùfôß$³×³Öô
Ô
1! äö ŠøËûÞø Väô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø oßô Ãû mø

ÆxËŠ Z%Ð äY ñVZÆ0
+ec*
`gÎZƒx¥Ð kZ ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³³Ê
Æ ³LZÉ ñY¬Š „ 0LZ 7~gz¢[Zp ( 2) ì @*
ƒ {g '
á Z » äY ñ VZ

m

Xì Y WÃ[ZpÌ0

Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] àô³Âø o³‰øçû ³Úö oû³eô]* àû³Âø
lö‡û ˆø ³aø oû³Þùô *] å´„ôaø pø^³mø¨û…ö o³Êô kö³³mû]*…ø

ra
r

ilib

[Zpä ~L L:c*
â
Û ä aÑ ë .ñ1Z

y.

co

ýý éø ø †û eö oûeô]* àûÂø ‚øm†ôeø àûÂø èø Úø ^‰ø]. çûeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû Ãô ‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2204

ad

t XŠ
H^I Zu » kZ Âc*
h Ãg ZŒä ~ ¬Š ~

am

m

ä ~ X âÃVâ ›yŠ Æ uZ ¶¤ {z

.m

uh

t ÂX ˆƒ hZ ܬ {z Â~Š •
wÐZiŠ ~uzŠ
GšG3.9EÅ Vâ ›gzZl ì
~ X ~Š ä vZ X ¶ï
&Š Ìñ 麽G
& Z ~ kZ ä
ñÇ {z Xì 4vZgz G
é5ŸÀG

gønû ‘ô]. ^Úø çø aö ]ƒø¬ôÊø åü …ö ‚û‘ø Äø_øÏøÞû^Êø ^Ë÷nû ‰ø
äü ³iö‡û ˆø aø Ü$ $ö ‚õuö]. Ýøçû ³mø àø³nßô ³Úô ©û³Ûö³Öû] àø³Úô

w

w

w

çø aö ]ƒø¬ôÊø áø^Òø ^Úø àôŠøuû^*Òø "ø ^Ãø ³Êø p†F³ìû].
àønßô Úô ©ûÛöÖû] Åô^Ûøjô qû]æø xôjûËøÖû] àøÚô äô eô äö ×#Ö] ðø ^qø ^Úø

gzZ ðƒ L ) ¶®
) ) Å Vâ ›yŠ Æ uZ
x- …ävZ å!$
+» ðCgzZ ð>kZ {z óð>
ó Xó c*
ŠˆÆg$
+

çø aö ]ƒø¬ôÊø †ºnû ìø äô ×#Ö]æø ]†÷ Ïøeø ^–÷³mû]* ^³`ø nÊô kö³mû]*…ø æø
^Úø †ö nû íøÖû] ]ƒøWôæø ‚õuö.] Ýøçû mø àønû ßôÚô ©ûÛöÖû] àøÚô †ö Ëø³ß$³Ö]

Ñô‚û’ôùÖ] hô]çø $øæø †ônû íø³Öû] àø³Úô äô ³eô äö ³×#³Ö] ðø ^³qø
2!…‚ûeø Ýçû mø ‚øÃû eø ^Þø^iøI p„ôÖ$]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³õ ³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

24-23K9 ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ¶ Šh
+'
× D844E 397K1 …]ˆf×Ö …^j‰¢] ÌÒ Vxnv‘ åE^߉]
h^e (^m¨†Ö] h^jÒ (ܳ׳ŠÚæ D36222 E Ý¡‰Ÿ] oÊ éçfßÖ] l^Ú¡Â h^e (gÎ^ßÛÖ] h^³jÒ (p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D5893E VofßÖ]^m¨…

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

129

9g ZŒgzZì {g '
á Z+
$Y Åîyvt 9 ŠÃUIÆg ZŒ~ [Zp ýV‚³³³ñ]ç³³³Ê
Xì ã ¶
KÅ ãZ%»z ìt **
ZØ#
Ö s
ýý †ônû eø ˆ% Ö] çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Ùõ^`ø ßû Úô àöeû tö^r$ vøÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2205

~L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ë b '
,
Y

Ùø^³Îø V äô ³×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* †õ³³eô^³³qø àû³Âø
kömû]*…ø æø èõ ßønû ’ôuø Åõ…û "ô oûÊô oûÞùô ^*³Òø kö³mû]*…ø

X Vƒ ñƒã {gi o¢~ c*
Í ¬Š [Zpä
@*
ƒ 6,zŠ C
Ù âgzZ ñÇ t :Z » {ÂZ ) âq
-Z gzZ

èößøm‚ôÛøÖû] Åø…û ‚ôùÖ] á$ ]* köÖûæ$ ^*Êø †ö vøßûmö ]†÷ ³Ïø³eø
^ßøÛûÎø*] çû Öøæø †ºnû ìø äô ×# ³Ö]æø †º³Ëø³Þø †ø ³Ïø³føÖû] á$ *]æø

Â{gi Ũä ~ Xì ;g Y H %f ¬Š ( ì
„ vZ gzZ ì
ó ®
) ) Å VÍß¼ â{z gzZ ì Üæ

Üûaö ^ßø×ûiø^Îø ^ßønû ×øÂø ]çû ×öìø"ø ]ƒø¬ôÊø èô ßø³m‚ô³Ûø³Öû^³eô
oÊô ^ßønû ×øÂø kû×ø³ìô"ö ^³Úø äô ³³×# ³Ö]æø ]ç³Öö^³Ïø³Êø
Ýô¡ø‰ûŸô û] oÊô ^ßønû ×øÂø Øöìø‚ûjöÊø*] èô n$ ×ô ³aô^³rø³Öû]

4ZŠ 6,ë {z ¤
/Z ÔTg „ ~ Üæ ë¤
/Z ì
ó 4
!nÅvZ :¹ä Vâ ›X D ±Ð yZ ë ÂDƒ
74ZŠ 6,ë Â( ~ qY § zŠ ) ~ ¬ vß {z

m

…ö ^³’øÞûŸ* û] kôÖø^³Îøæø ]ƒ÷Wô Üû Óö³Þø^+³³ øÊø Ùø^³³Îø
äü ³mø]+…ø Voôùfôß$Ö] o³×ø³Âø ^³³Þø"û "ø …ø ˜õ³Ãû ³fø Öô

y.

ad

{zQ óãâ 7ñZg Å aÑ ä ë :¹~ : M

am

m

å M ì g (ZÃ \
\
å M !vZ w
å Îg c*
:¹ä VrZ ñ M

ø Þö^+.ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^ÏøÊø ]çû ³ñö^³rø³Êø
Ô
äû jøÚø Ÿ+ ø ‹øfôÖø ]ƒøWô oõùfôßøÖô ‹ønû Öø äü $ÞWô áøŸ? û] Ùø^ÏøÊø

ra
r

ilib

ä g »Z ó Xó z™ƒe ?QL L:c*
â
Û ä\
å M ?B™

co

4ZŠ 6,
zZ LZ ÃyZ ë~ xsZ ª
q [Z HÔ ñƒ

1! Øøiô^Ïømö oj#uø äü Ãø –ømø áû*]

.m

uh

ÐZ Âì ©
8X {gi KZ Z
# Ñ ó?[Z L L :c*
â
Ûä

w

w

ó Xó }g @*
ZÐZ%ÆðZ±{z 7ëÑ

w

‰™7lg- '¸ÔŠ xsZ VŒ ì°pôaÆVâ ›Üæ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
7¬p¤
/Z {gt» V¹‚ ( 4) å » 䱄™I~Üæ {Š Zg Z» a\W~ uZ k
B ( 2)
%6,h
e X g ÏÆ Ñ ( 5) ì wÎg ïÎZ ¢
8yâ Å yZÂVƒ ^vß {Š c*

/Z wq¾ X @*
ƒ
X 7^
,Y **
g @*
Z 7Z%K ?fÃVz
Û » c*
B
k
àûÂø éø ø ^jø Îø àûÂø ‚ºnÃô‰ø ^ßø $ø ‚$ uø Äõmû …ø ‡ö àöeû ‚ömˆômø ^ßø $ø ‚$ uø o% ô^Îø †$ Ö] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø ³fø ìû]* !2206
ýý àøm†nû ‰ô àeû ‚ôÛ$ vøÚö

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³

32-31K1K2 ‚É àeŸ l^Ïf_Ö]æ (351K3‚Ûu] V Ü×ŠÚ ½†U o× xnv‘

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

130

~L L :¸ D â
Û aÑ ë b >k
,
Ù 1Z
C

áø^Òø äü Þ$]* V oôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oûeô]* àû³Âø
‚önû ÏøÖû] ‚ønû ÏøÖû] g% uô].æø Ø$ ÇöÖû] åö †ø ³Òû]* Ùöçû ³Ïö³mø

à ( V-Ú){gzZ Vƒ }Y Z'
,ÃÚ Š tî~ [Zp
ó Xó ì ï¢Å+Š{Vƒ @*
™I

1! àômû‚ôùÖ] oÊô

lº^fø $ø

Xì #
Ö ´ ÅòŠ"
$U*
+Št ƒZƒ ZÖ~ yZ {È **
WûV-Ú ~ [Zp ýV‚ñ]çÊ
àûÂø èø fø Ïû Âö àôeû o‰øçÚö àûÂø ô ^Þø ˆùô Ö] oeô]* àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø o% Ûôô^`øÖû ] ø æö]ø àöeû áö^³Ûø³nû ×ø ³‰ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2207

ýý àôeû ÜôÖô ^‰ø

{z ‹ Ð avZ wÎg ä ~ ë v
ñ Z†

Ùøç‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø äô nû eô*] àûÂø äô ×# ³Ö] ‚ô³fû Âø
é÷]*†ø Úû ] Ýô^ßøÛøÖû] oÊô kömû]*…ø Ùöç³Ïö³mø V äô ×# Ö]

y.

co

m

y.6,gzZ à » q
-Z ~ [Zp ä ~L L :¸ D â
Û
²
B
5F
™ wïÐ Üæ X @Š ]gú öÐG
†àZz Vß !* àøÚô kûqø†ôìû]. è÷×øËô iø †ôÃû $ Ö] éø†ø ñô^$ø ðø ]"ø çû ³‰ø
{z t ¨Å kZ ä ~ X ˆ ðZI~ óîœG3;X&L
ðø ^eø æø ^`ø jöÖûæ$ ^*Êø èøÃø nø `û Úø kûßøÓô‰û^.Êø èô ßøm‚ôÛø³Öû]
ó Xó c*
Š Ÿ~ îœG3;X&ävZ&ì !*
zÆÜæ
2! èøÃø nø `û Úø oÖøWô äö ×# Ö] ^`ø ×öÏößûmø èô ßøm‚ôÛøÖû]
EG
VŒ ÂñWÜæÆ™]óy›Z
# ( 2) ëÃg ZŠ1$
+~n îGϨ$ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

ã.6,~ ]gßÅ VzÄÆ™Š c*
Ãl w
ñ šgzZ ‰ƒ g Fe/ôÐ zz Å T ¶#!*
z

am

m

ad

} Z Å ¬Š ä a\W Âðƒ x¥ ã.6,t Z
# Å e/ôÃ a\WX D™g ÖZ »
B9EÃ ~g F Å kZ gzZ }Š™ [8Üæ b§ Ål … !vZ
Å a\WçOX}Š™ vîªE

.m

uh


Hc*
Š™{ Ç WÐ |~g ‚~ [Zpà a\W#
Ö ´ggzZ ðƒ wJ¬Š

w

w

w

àûÂø ô çø‰ûŸû* ] àöeû éö ‚ønfôÂø ^ßø $ø ‚$ uø àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø ðô ¡øÃøÖû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2208

~L L:c*
â
Û izg q
-Z ä aÑ ë b '
,
Y
Z½Ð gL= ä ¿q
-Z ¬Š ~ [Zpä
¶âq
-Z ~ kZ X c*
3ÐZ ä ~ X c*
Š : e Zƒ
Q X ~Š 1= ä kZ Â c*
ç ÐZ ä ~ Z
#

ýý †õÚô ^Âø àûÂø ‚õÖô ^røÚö

^Ú÷ çû mø Ùø^Îø äü ³$Þ]* Voôùfôß$Ö] àôÂø †õeô^³qø àû³Âø
¡q÷ ö …ø á$ ]* Ýô^ßøÛøÖû] o³Êô kö³mû*]…ø Ýô^³m$Ÿ* ]û àø³Úô
lö‚ûqøçø Êø ^`ø jö×ûÒø^*Êø †õÛûiø àûÚô èõ ×øjûÓöeô oÞô^³iø*]
Ü$ $ö ^`ø jöÇû–øÚø àønû uô oû³ßô ³iûƒø«³Êø é÷³]çø ³Þø ^³`ø nÊô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D2263E ^m¨†Ö] oÊ (Ü׊Úæ D7017E Ý^ßÛÖ] oÊ ‚nÏÖ] h^e (†nfÃjÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D137K2E ‚Ûu]æ D7038E ý éçÒ àÚ ®Ö] t†ìœ äÞ] pœ… ]ƒ] h^e (^m¨†Ö] †nfÃjÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] xnv‘

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

131

ä ?: e L L:¹ä ~  c*
Š: e ZuzŠ = ä kZ

p„ôÖ$] á$ Wô kö×ûÏöÊø p†Fìû]. è÷×øjûÒö oûÞô^³_ø³Âû *]
oûßô iûƒøI é÷]çø ³Þø ^³`ø nÊô lö‚û³qøæø oû³ßô³jønû _ø³Âû *]

= Ð T ¶âq
-Z ~ kZ X å c*
Š¬=
:¹ä b –1Z  1 3ÐZ ä ~Q ðƒ 1

ø ßönû Âø kûÚø ^Þø †õÓûeø çû eö *] Ùø^ÏøÊø ^`ø jö×ûÒø^*Êø
^mø Ô
^`ø eô kø%ûÃø eø ojô Ö$] èöm$†ôŠ$ Ö] åô „ôaø äô ×#Ö] Ùø糉ö…ø

H„zt !ƒ ‚’ Å yjÃ\ M vZ wÎg c*
LL
VâzŠ X 5 Ôwâ iŠ zŠ ÃyZ 5ä \ M ì
ó Xó å @*
ÑŠ Š *
c )f » \ M c*
0*
òŠ M q
-Z ä VrZiŠ

¡q÷ ö …ø ]æ‚öqøæø ^Ûøaö ^jø×ûÒô àônû iø†$ ³Úø ]çû ³Ûö³ßô ³Æø
ø jøÚ$ ƒô ‚ö ößûmø
‚ö ößûmø ^Úø ‚õÖô^røÛöÖô kö×ûÏöÊø Ô

Ñ :¹ä VrZ ?ì H)f »\ M :¹Ð @Wä ~

ø jøÚ$ ƒô
1! äö ×# Ö] Ÿ$Wô äø ÖFWô Ÿø ÙöçÏömø Ùø^Îø Ô

X å H‰vZ ÑZ!Z

Æq ÌË b§ÏZgzZ ëî
) ) àZzpg ñZg.t XXè×jû Òö ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
!u ( 2) ÌÃ} •N Z
%Z åŠ
HHÝqÐ g ñ {zèY å {z +4 XÑZz äƒ ÝqÃîG
G

y.

co

m

6ì ¯
) !*
» 1gzZ {h
+I**
z u 0*
**
{z ƒ H
Š 1%Æ ]i YZ Å kZ wâ » y›Ë
Xì ãZzÐ g
$u

ad

ilib

ra
r

àôeû ] ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø Ñø^vø‰ûô àöeû ] ^Þø †ø fø ìû]* †õnû Óøeö àöeû ] çøaö ‹öÞö çûmö ^ßø $ø ‚$ uø ønû Ãômø àöeû ‚önû fø Âö ^Þø †ø ³fø ìû]* !2209
ýý …õ^Šømø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø ðõ ^_øÂø àôeû æ†ôÛûÂø

am

m

X ¶]gúq
-Z ~Üæ IZ X 9Zc Ñ î0<Ezi

.m

uh

kZ Z
# X å Lg @*
Y @*M ( ?^) X å`
@*
Ù Ø »T
C

w

w

{z gzZ X ¶C™ ¬Š [Zp {z  å @*
ƒC
Ù !*
Ù Ø»
C

w

Æ avZ wÎg {z X å @*
YC
Ù !*
™ hgnq ÐZ

kûÖø^³³Îø V oôù³fôß$Ö] tôæû ‡ø èø øñô^³³Âø àû³Âø
tºæû ‡ø ^`ø Öø èô ßøm‚ôÛøÖû] Øôaû ]* àûÚô éº*]†ø Úû ] kûÞø^Òø

^Ûø×$ Òö ^mø¨û…ö p†ø iø kûÞø^ÓøÊø Ìö×ô jøíûmø †ºqô^³iø
Ÿ$Wô gönÇô mø ^Ûø×$ ³Îøæø ^³`ø qöæû ‡ø ^³`ø ßû³Âø hø^³Æø

gzZ å Š
HC
Ù !*
n Æ ]g ˆ0
+
z{ Z÷ 9™ M k0* V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø oiô ^+³jøÊø ¡Úô÷ ^³uø ^³`ø Òø†ø ³iø
}÷ ¬Š ~ [Zp ä ~ X Š
Hhgnq =
oßô Òø†ø jøÊø ]†÷ qô^iø tø†ø ìø oqôæû ‡ø á$ Wô ÙöçÏöjøÊø
^ **
»q
-Z ä ~gzZ Xì Š
H^Iy2q
-Z » y

Zg vì [Zp YZ :c*
â
Û ä avZ wÎg Xì »
gzZ X Ç Lß Ð e
$ívZ Y ¶
KZ k0*
}g vC
ÙØ

á$ ]* Üö ñô^ß$Ö] p†ø ³mø ^³Ûø³nû Êô kö³mû*]†ø ³Êø ¡Úô÷ ^³uø
lö‚ûÖøæø oÞùô *]æø lû†ø ³ŠøÓø³Þû] oø³jô nû eø èømø…ô^³‰ø

†ºnû ìø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø …ø çø Âû *] ^Ú÷ ¡øÆö
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

399K3‚Ûu] Xì ®G0−W VÌnÕ

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

132

& c*
zŠ {z [Zp¸ X ǃ Za ^ ( V; }g v

äö ×# Ö] ðø ^.ø áûWô Ô
ô nû ×øÂø Ô
ô qöæû ‡ø Äö³qô†û ³mø
]†& eø ^Ú÷ ¡øÆö àøm‚ô³×ô ³iøæø ^³v÷³Öô^³‘ø o³Öø^³Ãø ³iø

X ¶C M k0*
Æ awÎg {zû%C
Ù X÷
[Šû%
kZgzZ ÒßC
Ù Ø » kZ X ë b§ÏZÐZ a\ M

Ø% Òö ^$÷¡ø$ æû ]* àô³nû iø†$ ³Úø ^³aø ]†ø ³iø kû³Þø^³Óø³Êø
ø ÖôƒF
ÙöçÏö³nø Êø V äô ×#Ö] Ùø糉ö…ø o³iô ^+³iø Ô

c*
M ¬ ‰ ð M b§kZ {z yŠ q
-Z X @*
ƒ Za ^ Æ
ä kZ X¸ 7Šñ avZ wÎg ¶C™

ø ÖôƒF
^Ú÷ ¡øÆö ‚ö×ô iøæø ^`ø qöæû ‡ø Äöqô†û nø Êø ^³`ø Öø Ô
äô ³nû iô^+³iø kûÞø^³Òø ^³ÛøÒø ^³³Ú÷ çû ³mø kû³ñø^³³rø³Êø

Å vZ } Z X ¹ Ð kZ ä ~ å ¬Š [Zp „z
kZ ?ì Se Þ7 HÐ avZ wÎg  ~È

lû]*…ø ‚ûÎøæø gº³ñô^³³Æø Väô ³×# ³Ö] Ùö糉ö…ø æø
ø ×û³iô
àønû Öô^*Šûiø Ü$ Âø ^`ø Öø kö×ûÏö³Êø ^³mø¨û†% ³Ö] Ô

avZ wÎg gzZ X ¶C™ ¬Š [ Zp ~ ¹ ä
a\ M ¶C™ Y7 0Æ kZ ™

M k0*
Æ

^mø¨û…ö kûÖø^ÏøÊø äô ×#Ö] èøÚø *] ^mø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø
V äô ³×# Ö] Ùøç‰ö…ø oiô«³³Êø ^³³aø ]…ø ]. kö³ßû³Òö

{z b§ T @*
Y ƒ b§ ÏZÂ ó Xó ì 4L L D â
Û
kZ X z™yÒ [Zp CZ Ð í :¹ ä ~ X D â
Û

m

^ÛøÒø áöçÓönø Êø ]†÷ nû ìø ÙöçÏönø Êø ^`ø ßûÂø äü Öö^*‰û^*³Êø
kûÖø^Îø oøaô ^Úø oßô mû†ô³fôìû^*³Êø kö³×û³Ïö³Êø Ùø^³Îø

y.

ad

vZ :¹ÐZ ä ~ X Z hg: ÐZ ä ~ c*
C:=

am

m

gzZ X Ç ñY%C
Ù Ø Z¾ Âì C[Zp Z¾¤
/Z !nÅ

.m

uh

kZgzZ X Ðäzg™Ö {z X ǃ Za »± Z'
,V; }¾

w

w

[Zp CZ ä ~ Z
# åŠ
Hƒ H‰
Ü z kZ= ¹ä

w

ñ M avZ wÎg Q X c*
Š ™ 7 t ‚ }g v
!Ȭ } Z L L:c*
â
Û = ä a\ M ¶„g zg {z gzZ
[ZpÆ M Ã a\ M ä ~ Â ?ì Zƒ HÐZ
} Z L L:c*
â
Û ä avZ wÎg X ~Š ¸ Å ¨gzZ
Âz™¨Å [ZpÆ y›Z
# zhg ! c Ȭ
T @*
Y ƒ µZz b§ ÏZ [ZpèY X z™¨hZ
-²¨Å kZ b§
Ù Ø » kZ nÅvZçOó Xó ì C éE
C
CG

^`ø •ø†ôÂû ^*³Êø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø oøiô^+³mø o³j#uø
^Úø äô ×#Ö]çø Êø šö†ôÂû *] kö³ßû³Òö ^³Ûø³Òø äô ³nû ×ø³Âø

ra
r

ilib

ä kZ J
-Z
# !nÅvZ X ¶CC ¬ ~ b§

co

TX Vî C Ã4Z ~ ÂN M avZ wÎg ¹ä

àûòô Öø äô ×# Ö]æø kö×ûÏöÊø oßô iû†ø fø ìû*] oj#uø ^`ø jöÒû†ø iø
Ô
ô qöæû ‡ø à$ iøçÛö³nø Öø Õô^³mø¨û…ö kû³Îø‚ø³‘ø

oÓôfû iø lû‚øÃø ÏøÊø ]†÷ qô^Êø ^³Ú÷ ¡øÆö àø³m‚ô³×ô ³iøæø
Ô
ô nû ×øÂø kö•û†ø Âø àønû uô oûÖô ^³Úø kû³Öø^³Îøæø
oøaôæø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Øø³ìø‚ø³Êø pø^³mø¨û…ö
èö øñô^³Âø ^³mø ^³`ø Öø ^³Úø ^³`ø Öø Ùø^³Ïø³Êø o³Óô³fûiø
Ùø^ÏøÊø ^`ø Öø köÖûæ$ ^*iø ^Úø æø †ø fø íø³Öû] äö ³iö†û ³fø ìû^*³Êø
Üûiö†û fø Âø ]ƒøWô èö øñô^Âø ^mø äû Úø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø
†ônû íøÖû] o×øÂø ^aø æ†ö föÂû ^Êø ^mø¨û†% Ö] Üô×ô ŠûÛö³×û³Öô
^aø †ö föÃû mø ^³Úø o³×ø³Âø áöç³Óö³iø ^³mø¨û†% ³Ö] á$ ¬ô³Êø

www.muhammadilibrary.com
^m¨†Ö] h^jÒ

133

X Zƒ Za Z'
,Ì^ V; Æ kZ ì wì Z÷gzZ Š
H%

^aø ]…ø ]. Ÿøæø ^`ø qöæû ‡ø äô ×#Ö]æø lø^ÛøÊø ^`ø fö uô^‘ø
1! ]†÷ qô^Êø ^Ú÷ ¡Æø ö lû‚øÖøæø Ÿ$Wô

0Zp D™yÒ Ð ùÖæl tGZ 0Z·p¤
/Z~ g
$u {gÃè ( 1) ýV‚ñ]çÊ

Å[Zp ( 2) ( DZvZz)X ì c*
Šg Z Œ
Û ŒÃg
$u kZ ~ ~g ]Z ìÐ áZjÆ òg ZŠ älv
.OB! ( 3)ce 6gÃ7o ôZ ð•Z ñƒ D™¨
Æ™wÑ+Z YZÆ™ÒÃ{z ceÃçE
ÆÒÊz!*
/Z ( 4) Ç ñYƒ µZz6,i§{Š™yÒ }÷t Çg~ ‚ftgzZ}™¨hZ
¤
yZÃV¹‚zŠ LZ äd Š- 6ì YYH{ Ç WÌШ~'
,
Ân 0:¨hZ ðÃ
( DZvZz)X ¶ðC ¨ÅV1ZpÆ

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

m

****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

¶ Š Xì c*
Šg Z Œ
ÆkZ Ô D™yÒ Ð ùÖæ t GZ 0Zp Vl^Ï$ äÖ^q…
Û ŒÐZ äkv0ZƒqŠz!*
D432K12E xjËÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

134

|^ÓßÖ] h^jÒ àÚæ ýMM
~ yÒ Æ b ï
Ù„ VâzŠ *
*™ q )Ô *
*™~Š 
á p» kZì g]Ð Dhø†ø •øE xÓÞ [!*
t' b ï

ì ~ pÆ ó ó**
ƒ 4ZŠ ~ }uzŠ q
-ZgzZ **
5 L L~ ¹ b ï D â 
Û lv0Z X 

yÒ ˜ b
YY²Z x â Z ( ~g ]Z ì) ì *
*™ q ) 6,
gî~i WgzZ *
*™ ~Š 
á pÇ» kZ6,gî¦ÑgzZ

co

m

Xì ~Š ßF,„ ÐZ Ìäl~gÁg I Ý°Z†X ì uœa Æ VâzŠ t  D™

ra
r

y.

( DZvZz)

m

ad

ilib

sômæôˆû j$Ö] o×øÂø &ôùvøÖû] h^eø ýw1y
bŠ (F,
Å bï

am

ýý ‹ô×ôù Çø ÛöÖûE
] oeô]* àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø Üõ‘ô^Âø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2210

.m

uh

+
-BE
TL L:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë ñ÷ G! Z 0Z

w

w

w

ë {z Â}™: b ï {zQƒ ‰
Ü ¤ Å ä™ b ïÃ
Xì 7Ð ~

Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø xõ³nû rô³³Þø oû³³eô]* àû³³Âø
Üû×øÊø xøÓôßûmø áû*] o×F³Âø …ø ‚ø³Îø àû³Úø Väô ×#³Ö]
1! ^ß$Úô

‹ønû ×øÊø xûÓôßûmø

) !*
¯
»}g ÄÆ *Šz +Ští@*
zzš ˆÆäƒ ]gŠ6,~Š 
á ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

Æ b ïgzZ ñYƒ Ú!*
# y¨
Z
KZ Z®Xì „@*
Ãx:Ð kZ ~ wj â {Š
ñ îSXì
o× ‹³nÖ X ì p» D^ßÚ ‹³n׳ÊE ( 2)ì í¯
) !*
„ b ï ~g ¯ ƒ .
Þ ‡Æ ] Y Zy
Z
nZ²ZÐ <
L kZ {z¤
/Z%Zì `g { „Ð îGÏ${z: 76,j§}gø {z ª ^³ßjϳm†³³›
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

202: ¨] oeŸ Øn‰]†Ú 2Xì gÃè Æ 7396 ~ XX‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚZZ óCåÅkZ VÌnÕ ؉†Ú

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

135

X DZvZz X ǃŠ°`g {Ð I{z ~ ]gß+Z ÂŒ SZgÃ@'
,Æ kZ c*
}™
À
&Š )
/Ÿ G
( XX^ßÚ ‹n×Ê ZZ[ ~gøX õG

tûæ$ ˆø jønø ×ûÊø Ùºçû ›ø åü ‚øßûÂô áø^Òø àûÚø h^eø ýw2y
} ™ b ï{zƒ‰
Ü ¤ Å b ïk0*
ÆT

ýýÙø^Îø ‚ømˆômø àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø éø …ø ^ÛøÂö àûÂø öÛøÂûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãû mø ^Þø †ø fø ìû]* !2211

k0*
Æ a wÎg yZ
âP ë ë vZ†

V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

ÄøÚø ^ß$Òö äô ×# ³Ö] ‚ö³fû Âø Ùø^³Îø
†ø =øÃû Úø ^mø Ùø^ÏøÊø ðºoû8ø ^³ßø³Öø ‹ø³nû Öø ^³e÷ ^³fø 8ø
èøñø^³fø Öû] ÜûÓößûÚô Åø^³³_ø³jø‰û] àû³Úø hô^³³fø =$ Ö]
àö’øuû*]æø †ô’øfø ×ûÖô ˜
% Æø]* äö Þ$¬ô³Êø tûæ$ ˆø ³jønø ×û³Êø

:c*
â
Û ä a \ M X å 7¼ k0*}g ø X¸

Å b ï
Ð~ ? ! ®
) ) Å Vâ Z
â } Z L L

Sg ˜ { óÐ kZèY X}™ b ïì ‚
rg ‰
Ü ¤
7‰
Ü ¤ Å kZ
Xì Sg «™Å { ÇxÑgzZì

Ýôçû ’$ Ö^eô äô nû ×øÃø Êø Äû_ôjøŠûmø ÜûÖø àûÚø æø tô†û Ëø³×û³Öô
1! ðº^qøæô äö Öø Ýøçû ’$ Ö] á$ ¬ôÊø

m

ÑZz ¶Š h ÂÃ]á{ izgèY XÇg } izg {z ‚
rg

y.

co

ó Xó ì

ilib

ra
r

Ãw2t > Y MZgzZì Ð > Y MZt > Y !*
Xì ~Š 
á z b ïŠ Z%Ð XXé ð^fÖ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

am

m

ad

Xì @*
Y Ñ1 » > Y !*
6,~Š 
á a kZ ì @*
™ëZ
Û (Ã ~ç KZ ÑZz ä™ ~Š 
á èa ë
&Š )
/ŸÀG
ßF,
Þ ‡]!*
.
¸ ._Æ l~zâx â Z X ]YZy
ZÆ ~Š 
á Š Z%Ð > Y !*
( 2) (jõG

.m

uh

Æ äh Â]áÃ}È ,Z ƒ ~ b
¬Ð ]አZ%Ð kZ ._Æ DIZ ‰¤
/ZèYXì

w

w

ð•Z a Æ ]Z|{” ~Š 
á ) yZ
â} izg ( 3) ‚
rg 7pðà bŠ ¬»p
pg } izg a

w

X  PzŠÃ ÌZ Å yZ bc vŠ Æ yZ {z´ Æ kZ X ¯
) !*
» ]g Ó z ò ¾
Dä×# Ö]^ßÏÊæE
ýýÜønaô]†ø eû ô àûÂø ôÛøÂûŸû* ] àôÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2212

] |Ã b vZ† **
± ë b¼ **
±

äü ³nø Ïô Öø Ùø^Îø äô ³×#Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø èøÛø³Ïø³×û³Âø àû³Âø
by¢ **
±X åB‚Æ yZ ~ gzZ A b y¢ ^³eø *] ^³mø äö ³Öø Ùø^³ÏøÊø äö ³³Ãø ³Úø ^³³Þø]*æø áö^³³Ûø³%ûÂö
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ äq†ìœæ D5066 &m‚vÖ]E Ü’n×Ê é ð^fÖ] Ä_jŠm ÜÖ àÚ h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] äq†³ìœ
D3386 &m‚vÖ]E äÞ©Ú ‚qææ äŠËÞ änÖ] kÎ^i àÛÖ |^ÓßÖ] h^fvj‰] h^e

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

136

ű+ZÃ\ M H b Ý°Z†1Z } Z¹Ð yZ ä

ø Öø Øûaø àôÛøuû†$ Ö]‚ô³fûÂø
†õÓûeô èõ mø…ô^qø oÊô Ô
‚ûÏøÊø Õø]ƒø kø×ûÎö àûòô Öø Ùø^Ïø³Êø Õø†ö ³Òùô „ø³iö
^³mø ÙöçÏö³mø V äô ³×#Ö] Ùø糉ö…ø kö³Ãû ³Ûô³‰ø

kZèY X}™ b ïì ‚
rg ‰
Ü ¤ Å b ï
Ð

ÜûÓößûÚô Äönû _ôjøŠûmø áø^Òø àûÚø hô^fø =$ Ö]†ø =øÃû Úø
†ô’øfø ×ûÖô ˜
% ³Æø*] äö ³³Þ$¬ô³Êø tûæ$ ˆø ³jønø ×û³Êø èøñø^³føÖû]

ä vZ†  ?ñÑŠ Š c*
èâ Ã\ M
ì éZpÅ
avZ wÎg ä ~ ì ½] !*
tä\ M

~ ? !{z¤
/Æ Vâ Z
â} Z X¸ D â 
Û {z ‹ Ð
Ü ¤
gzZ Xì Sg «™Å { ÇxÑgzZ ˜ { óÐ

Äû_ôjøŠûmø Üû³Öø àû³Úø æø tô†û ³³Ëø³×û³Öô àö³’ø³uû]*æø
1! ðº^qøæô äü Öø Ýøçû ’$ Ö] á$ ¬ôÊø Üû’önø ×ûÊø

êŠ h ÂÃ]á{ izgèY XÇg { izg {z  ‚
rg 7

ì wGÐ ÏZÃg µ ZÐ VÂgúä™: b ï ë XXØö³jfj$Ö]ZZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

( 2) Xìg : ~
# q ~ kZ ìg ëµ Z Ð VzŠ%
ì @*
YÑ1 a Æ ]gú+Z

y.

co

m

Vj ï {Š c*
iÐ q
-ZÐ <
L Å a\WÉ 7^
,Y bŠ hg b ï *
*™g (Z +
M Gg ~ xsZ
G
Xì @*
ƒ"
$U*
[ éE
5B-dZ »

ad

ilib

ra
r

Øôj%fø j$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw3y
ƘÅäƒ {eÐ VÂgú

.m

uh

am

m

äü Þ$]* gôn$ŠøÛöÖû ] àöeû ‚önû Ãô ‰ø oûÞô †ø fø ìû]* pùô †ôaûˆ% Ö] àô³Âø gº³nû Ãø ³ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* áô^³Ûø³nø Öû ] ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2213
a vZ wÎg ë bm‡z1Z 0 Ä **
±

ýýÄøÛô‰ø

ïŠ }Š ]i YZ Å äƒ {e a \ M ¤
/Z X ~Š

2! ^ßønû ’øjøìûŸø Øøj%fø j$Ö] äö Öø ‡ø ^qø]* çû Öøæø

w

w

w

7]i YZ ÅÏeÐ VÂgúÃ b y¢ **
±ä

Y$ …ø ‚ûÏøÖø ÙöçÏömø ”õ^³³Î$ æø oû³eô]* àø³eû ‚ø³Ãû ³‰ø
ø ÖôƒF
áø^Ûø%ûÂö o³×ø³Âø Väô ³×# Ö] Ùö糉ö…ø Ô

X D Yƒ Ðë Â

àôŠøvøÖû ] àôÂø Ôô×ô ÛøÖû ] ‚ôfû Âø àöeû &öÃø ûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø éø ‚øÃøŠûÚø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Ðövø‰ûô ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2214
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

äq†ì]æ- 5065 &m‚vÖ]E tæˆjn×Ê èñ^fÖ] ÜÓßÚ Å^_³j‰] à³Ú V ofßÖ] ÙçÎ h^e( |^ÓßÖ] h^jÒ(p…^í³fÖ] ä³q†³ìœ
D3384&m‚vÖ]EäÞ©Ú ‚qææ änÖ] äŠËÞ kÎ^i àÛÖ |^ÓßÖ] h^fvj‰] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׊Ú
h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ äq†ì]æD5073 &m‚vÖ]Eð^’íÖ]æ ØjfjÖ] àÚ å†Óm^Ú h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] äq†ìœ
D3390&m‚vÖ]EÝç’Ö^e á©ÛÖ] à ˆr àÚ Ù^ÇjE]æ äÞ©Ú ‚qææ äŠËÞ änÖ] kÎ^i àÛÖ |^ÓßÖ] h^fvj‰]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

137

ýý Ýõ^øaô àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø

VÂgúä a vZ wÎg 9 c Ȭ {±

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

X H IÐ äYƒ êµ ZÐ

o`ø Þø kûÖø^Îø èø=øñô^Âø àû³Âø
1! Øôj%fø j$Ö] àôÂø

oßô $ø ‚$ uø ÐøvF‰ûô àöeû ] oßô $ø ‚$ uø †õnû Óøeö àöeû ‹öÞö çmö ^ßø $ø ‚$ uø o% Úô ]ˆø vôÖû ] ‚ømˆômø àöeû ‚öÛ$ vø³Úö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2215

0 y¢Z
#  ë b m‡z 1Z 0 Ä **
±
E
D™ uF,ÃVÂgú{z ¸ ~ ª
q kZ y ðš‹!

ýý gôn$ŠøÛöÖû ] àôeû ‚ônû Ãô‰ø àûÂø p% †ôaûˆ% Ö]

áø^Òø ^Û$ Öø Ùø^Îø ”õ^Î$ æø oûeô*] àôeû ‚ôÃû ‰ø àû³Âø
áø^Òø pû„ôÖ$] áõçÃö ¿ûÚø àôeû áø^Ûø%ûÂö †ô³Úû ]* àû³Úô

7Z ™ ŸÃ òŠ M q
-Z ä a vZ wÎg ÂX¸

Ùöç‰ö…ø äô nû Öø_ô &øÃø ³eø ðô ^³Šøßôù ³Ö] Õô†û ³iø àû³Úô
†û Úø æ]. ÜûÖø oÞùô _ô áö^Ûø%ûÂö ^mø Ùø^³Ïø³Êø V äô ×# Ö]

c*
Š 7¬» +
M Gg = ! y¢} Z L L c*
â
Û gzZ X c*
Ñ1

¹ä VrZ ?ƒ D¢ìÐ <
L ~÷ ? HX Š
H

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

m

Ÿø Ùø^Îø ojô ß$‰ö àûÂø kø³fû Æô …ø *] èô n$Þô^³fø aû †$ ³Ö^³eô
t<
L ~÷:c*
â
Û ä a \ M X 7vZ wÎg c* áû*] ojô ß$‰ö àûÚô á$ _ô Ùø^Îø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø
{ izg gzZ Vƒ Ì@*
ÎgzZ Vƒ k7,Ìi ú~ì
xøÓôÞû*]æø ÜøÃø ›û*]æø Ýøçû ³‘ö*]æø Ýø^³Þø*]æø oø³×ôù ³‘ø].
gzZ Vƒ @*
™ b ïgzZ X Vƒ Ì@*
3gzZ Vƒ ‚
rg Ì ‹ønû ×øÊø ojô ß$‰ö àûÂø gøÆô …ø àû³Ûø³Êø Ðø³×ôù ³›ø].æø
ø nû ×øÂø Ô
ø ×ô aû Ÿô* á$ _ô áö^Ûø³%ûÂö ^³mø o³ßùô ³Úô
Å ãZŠ¤
/
zg Ð <
L ~÷ä TVƒ êŠ Ìt :
Ô
ø nû ×øÂø Ô
ø ßô nû Ãø Öôæø ^Ï& ³uø
ì h6,? » ~ç ~g v !y¢} Z X 7Ð í {z
‚ºÃû ‰ø Ùø^Îø ^Ï& uø Ô

.m

uh

ÅvZ ëÄ
ñ ó Xó ì h6,?Ì» Ñ}g vgzZ

w

w 

¸ {Š â M 6,]!*
kZŠ%¼ Ð ~ Vâ › !n

w

3g ì‡6,ª
q Å yZ Ã y
ñ ¢ä a vZ wÎg¤
/Z
XÐ N Yƒ {eÐ VÂgú™ƒ Ðë ÂX

àøÚô Ùº^qø…ô ÄøÛøqû]* áø^³Òø ‚û³Ïø³Öø äô ³³×#³Ö]çø ³Êø
áû_ô V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* o×øÂø àønÛô×ô ŠûÛöÖû]
áû]* äô nû ×øÂø çø aö ^Úø o×F³Âø áø^³Ûø³%ûÂö †$ ³Îø]* çø ³aö
2! Øøj$føjøßøÊø oø’ôjøíûÞø

x ªÚÃVÂZg ( 2)ì Ag" Ð <
L gzZ q N+
M Gg~ xsZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê 

ì #
Ö ´ Å s Z Z Ð <
L É 7Å e
$Ñzt Ô } hgš } izg ÚyŠgzZK x Zg Wš
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ(p„Ú†i ä³q†³ì]Xì 7{Š yv *
*™e
$ZzgÐ \Æó ù
ó LÐ
L ¹@*
» Œ Vxnv‘ å ^߉] 
àe]æD3216 &m‚vÖ]EØjfjÖ] à o`ßÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ oÊ(o³ñ^³Šß³Ö]æD1082 &m‚vÖ]EØjfjÖ] à o`ßÖ] oÊ ð^³q^³Ú
D1849&m‚vÖ]EØjfjÖ] à o`ßÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ oÊ äq^Ú
Xì _g ¦
/Æ2213g
$u) óCÅkZìm 5g
$ut Vxnv‘ å ^߉] 

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

138

Xì s Z Z { ZgÐ xsZi§gzZì ã¶
KÅÏ0
+? ´ŠÆ! pËñO

Äõeø …û ]* o×øÂø éö]*†û ÛøÖû] xöÓøßûiö h^eø ýw4y
ì @*
Y H b ï6,¯ ÅVzq g eÐ ]gú

oeô]* àôeû ‚ônÃô ‰ø àûÂø äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø ‚õnÃô ‰ø àöeû onø vûmø ^Þø †ø fø ìû]* Øô–ûËø ³Öû ] àö³eû èö Îø ‚ø³‘ø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2216

ýý äô neô]* àûÂø ‚õnÃô‰ø

VÂgúL L :c*
â
Û ä aÑ ë b >k
,
Ù 1Z
C

óCgzp ó+Š :ì @*
Y H b ï6,¯ Å VÂ!*
geÐ

Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø éø³†ø ³mû†ø ³aö oû³eô]* àû³Âø
Ùô^ÛørøÖû]æø àômû‚ôù×Öô Äõeø …û Ÿô* ðö ^Šøßôù Ö] xöÓø³ßû³iö

ó Xó ™g (Z

ø nû ×øÃø Êø gô³Šøvø³Öû]æø Ùô^³³Ûø³Öû]æø
lô]„øeô Ô
ø ]‚ømø kûeø†ôiø àômû‚ôùÖ]
1! Õ

à ~g ZgŠ ƒ
ó {Šß M u { B; Z¾ ó© z ø
D ówâ

fp â Ð [ˆÂt ì x **
» sÑÆ Y Z³ZgzZŠ Z]
.Z î !*
Wt XXgŠv³Ö]ZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

y.

co

m

T D™g ÑÃVñ**
g Ȯ Y !*
WLZÂD™õ6,}uzŠ q
-Z Z
# ¶]Š ¬t Å[²èYì
À
&Š ) CYƒÝq E¯~ ƒ
/Ÿ G
a\W~ ÝZ ( 2) ( ~g ]Z ì õG
 ÐZ Dƒ {Š c*
ió**
g Ȯ

ilib

ra
r 

ìÒÃy›² D eg ~Š 
á 6,
¯ Å bá yZ vß ìg}Š¸Å VÐg e yZ

ad

t ÂA : yjgzZ ñY ïŒgzZ ª
zŠz wâ èYì +g ZŠ ]Š X~ kZ }Š ßF,
ÃàZz +Š

am

m

get D â 
Û l?Œ
Û X ce ムßF,
¸ Å›q
-Z Z® Cƒ x¥w‰zgZ q X

.m

uh 

ì @*
ƒC
Ù ªÐ kZÉ ªZz%Z: ì ¸ÅŠ
zÆ kZt k 
:
L » (F,
Å ~Š 
áÏ

w

w

Xì \zZÑ» +Š pì ^
,Y ~Š 
á 6,Y ¯ ÅpC
Ù Ð ~ yZ

w

ýý ðõ ^_øÂø àûÂø Ôô×ô ÛøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø †õ`ôŠûÚö àôeû oùô ×ô Âø àûÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2217

yÒ b§ Å g
$u kZ Ð a Ñ Ì b '
,
Y
X D™

]„ø³`Feô Voôù³³fôß$³Ö] àô³Âø †õ³³eô^³³³qø àû³³Âø
2!&ômû‚ôvøÖû]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^fvj‰] h^e(Å^•†Ö] h^jÒ oÊ(Ü׳ŠÚæD5090 &m‚vÖ]Eàm‚Ö] oÊ ð^ËÒ¢] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] ä³q†³ì]
D3620&m‚vÖ]Eàm‚Ö] l]ƒ |^ÓßÖ]
Xì ._Æ g
$u—‚ ÌóCÅkZ Vxnv‘ å ^߉] 

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

139

èô fø _ûíôÖû] ‚øßûÂô éô ]*†û ÛøÖû] oÖø_ô †ô¿øß$Ö] oÊô èô ’øìû†% Ö] h^eø ýw5y
]i YZ ÅÚ ŠÃ]gú‰
Ü zÆ«
ýý oùô Þô ˆø ÛöÖû ] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ôÓûeø àûÂø ÙôçøuûŸû* ] Üõ‘ô^Âø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø èö ’ønfôÎø ^Þø †ø fø ìû]* !2218

]gúq
-Z Åg »Z ä VrZ ë%0 {ñ4

é÷*]†ø Úû ] gø_øìø äü $Þ*] èøfø Ãû 8ö àôeû éô †ø nÇô ÛöÖû] àô³Âø
V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø äü Öø Ùø^ÏøÊø …ô^³’ø³ÞûŸ* ]û àø³Úô

ƒ Y:c*
â
Û Ð yZ ä a vZ wÎg ÂX Å «Ð
yxgŠ }g vÐ kZèY ßó NŠÃq
-Z ÐZgzZ L L

ÝøYø ©ûmö áû]* …ö ‚øqû]* äü Þ$¬ôÊø ^`ø nû Öø_ô †û ¿öÞû^Êø gû³aø ƒû]
1! ^ÛøÓößønû eø

ó Xó σ Za ›

-Z 7Zƒ ~Š 
q
á ÅV$zŠ Xì ðâ 
Û Ø%]i YZ ÅkZ ägqg 
á ýV‚ñ]çÊ 

àZz ¶Š ¬» kZèY ñYc*
¯ X » ])ÐZ: ñY ~Š ]i YZ Å Ú ŠÃ}uzŠ
ì y‚W ¢
8™µ Z 5 Zg6,
¯ ÅkZñx°IÐ b ïX ¶àZz ]) ~(,Ð ƒ
 Å]Ñ»

m

X CW7™|tÃVÍßIY1X ¶ :
L » & ¸ðÃ~ˆÆ kZ ñO

ilib

ra
r

y.

co

äü Öø Ùö^Ïømö ^Úø Øöqö†$ Ö] tøæ$ ˆø iø ]ƒø_ô h^eø ýw6y
ñY ¹ HÐZ Â}™ b ïòŠ M Z
#

ad

ýýÙø^Îø ‹øÞö çmö àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^Þø †ø fø ìû]* p% †ô’ûfø Öû ] p% ‚ôfû ÃøÖû ] †õnû %ô Òø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2219

.m

uh

am

m

ñ M {y ¨
¤1Z 0b F ë k Œ
I
g8
yZ ä VÍß X H b ïÐ ]gúq
-Z Å ê E´ gzZ

w

w

b§kZ L L:¹ä VrZ  óXXànßfÖ]æ ð^ʆÖ^eZZ :¹Ð

w

t …gzZ ì H IÐ kZ ä a vZ wÎg ¼
ó :
ø Öø äö ³³³³×# ³³Ö] Õø…ø ^³³³³eø ZZ :c*
Õø…ø ^³³³eø æø Ô
Š ¬»ì
ø nû ×ø³³Âø
6, gzZÔ}™ug Ia }¾\¬vZ óXXÔ

Ýø‚ôÎø ÙöçÏömø äö jöÃû Ûô³‰ø Ùø^³Îø àô³Šøvø³Öû] àô³Âø
tøæ$ ˆø jøÊø éø†ø ’ûfø Öû] gõÖô^›ø oeô]* àö³eû Øö³nÏô ³Âø
ðô ^Êø†ôùÖ^eô äü Öø ]çû Öö^ÏøÊø Üõ=øqö oûßô eø àûÚô é÷³]*†ø ³Úû ]
ø ÖôƒF ]çû ÖöçÏö³iø Ÿø Ùø^³³Ïø³Êø àø³nû ßô³føÖû]æø
á$ _ô Ô
ø ÖôƒF àûÂø ^³³Þø^³³`ø Þø Väô ³³×# ³Ö] Ùø糉ö…ø
Ô
ø Öø äö ³×# Ö] Õø…ø ^³eø ÙøçÏö³Þø áû]* ^³³Þø†ø ³Úø ]*æø
Ô

ø nû ×øÂø Õø…ø ^eø æø
X ñâ 
Û•
'
,
2! Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³A³A&E³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p„³Ú†³jÖ] ä³q†³ì] Xì gÃè Æ( 7418g
$u)Z
+Zz²Z ü.EóCåÅkZ xnv‘ å ^ß³‰] 
ØfÎ †³¿ßÖ] èu^³eQ h^³e(|^³Óß³Ö] h^³³jÓ³Ö] o³³Ê(o³³ñ^³³Šß³Ö]æD1087&³m‚vÖ]Eèeç_íÛÖ] o³³Ö]†³³¿³ß³Ö] o³³Ê ð^³³q^³³Ú
]ƒ] Øq†³×Ö æ…‚m ÌnÒ h^³e(|^³ÓßÖ] h^³³jÒ(o³³ñ^³³Šß³Ö] ä³³q†³³ìœ V xnv³‘ 
D3235&m‚vÖ]EsmæˆjÖ]
D1906&m‚vÖ]E|^ÓßÖ] èòßãi h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ oÊ äq^Ú àe]æD3371&m‚vÖ]Etæˆi

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

140

Æä™6,ÐÐJŠÃ{)z î ® } À~ zŠg Z
Ð ¯gt XXð^ʆù Ö]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

}g !*
Æ q Æ ŒZ älv0Z ƒq ( 2) ì t · Zz p» kZ b§ÏZ ì @*
ƒa
E
À
&ŠXì HgÖZ » D" ~
/Ÿ G
54ÉZ x´Z§)² 222/9 ¸Z õG
ÅFì w¸»m0Z ~ ( Y ÕäE
vZzX 7ê q Ð yZ6,æW{y ÅFX ¸ Š¤
/
Šg ZÆ w‚:e l~y Œ‰
Ü z Å]Ãz
E
& \zZ x ÈZ »ÜŠ Z y% Zƒx¥6,äƒ SZgÆ ¡Åg
GE
4h4E
}uzŠ ï
$u {gÃè Z® ( 3) DZ
XÆVî ¬Š
ýý äô nû eô]* àûÂø Øõnû `ø ‰ö àûÂø ˆômû ˆôÃø Öû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àöeû Üönû Ãø Þö ^ßø $ø ‚$ uø !2220

b ïÿËZ
# a Ñ ë b >k
,
Ù 1Z
C
äö ³×# Ö] Õø…ø ^³³eø ZZ :¸ D â 
Û V- Â ïŠ ¬™6,ä™

áø^Òø äü $Þ*] V oôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oûeô]* àû³Âø
ø Öø äö ×# Ö] Õø…ø ^eø Ùø^Îø áô^ŠøÞû¬ô³Öô ^*³Ê$ …ø ]ƒø_ô
Ô

ø nû ×ø³Âø Õø…ø ^³eø æø Ô
ø Öø
vZ †õnû ìø oÊô ^ÛøÓößønû eø ÄøÛøqøæø Ô

ø nû ×ø³Âø Õø…ø ^³eø æø
oûÊô ^ÛøÓößønû eø ÄøÛø³qøæø Ô
1! †õnû ìø

m

ð>~ VâzŠ gzZ ñâ 
Û•
'
,6, gzZ n }¾

y.

co

ó Xó ñâ 
Û Za

ilib

ra
r

Šz ~ VߊtèYì qN'x 6,x Æ«Å›Ë ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

ad

ðq
-Z Ë b§ ÏZ ( 2) ì :
L » h — Æ ]5ç ~ :WÆ Vâ ›gzZ ì á

) !*
»

am

m

ì IÐ kZ ß àZz à1 %Zì qN*
*™ ZŠÎ™ Y6,}ŠÎDƒ

w

w

.m

uh

äô nû ìô]* èô fø _ûìô o×øÂø Øôqö†$ Ö] èô fø _ûìô àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw7y
ƘÅ䙫6,«Å ð¸ LZ

w

ýý äô neô]* àûÂø xõÖô ^‘ø oeô]* àôeû Øônû `ø ‰ö àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ‚ônû Öô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2221

Å ð¸ LZ ä a Ñ ë b >k
,
Ù 1Z
C

àûÂø o`FÞø äü Þ$]* Voôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oeô]* àûÂø
X c*
â
Û IР䙫6,«
1! äô nû ìô]* èô fø _ûìô o×FÂø Øöqö†$ Ö] gø_öíûmø áû]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ù^ÏnÚ h^e (|^ÓßÖ] h^³jÒ( ¨] ç³e] ä³q†³ì] Xì Š
ñ̆OÅkZÐ V-zZgr²:
L ÆŠ ×0h àŠu
àe] xnv‘æ D1091 &m‚vÖ]E tæˆjÛ×Ö Ù^Ïm ^Ú ð^q^Ú h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ o³Ê p„³Ú†³jÖ]æD3130 &m‚vÖ]E tæˆjÛ×Ö
D4052&m‚vÖ]Eá^fu
Õ†jm æœ äÖ áƒªm oju änì] Ýç‰ o× ÝçŠm Ÿæ änì] Äne o× Änfm Ÿ h^e(ÅçnfÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] äq†ìœ Vän׳ г˳jÚ
D3444&m‚vÖ]EÕ†jmæœ á‡^m oju änì] èn_ì o× èn_íÖ] Üm†vi h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ oÊ(Ü׊Úæ D2140 &m‚vÖ]E

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

141

ýýĺÊô ^Þø oßô $ø ‚$ uø Ùø^Îø äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø ‚õÖô ^ìø àöeû èö fø Ïû Âö ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû Ãô‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2222

ðà L L:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b /0Z

6,ß ÅkZ: gzZ}™: «6,«Å ð¸ LZ ¿

Ùø^Îø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ *] †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
äô nû ìô]* èô fø_ûìô o×øÂø Üû Òö‚öuø]* gö³_ö³íû³mø Ÿø

ó óX}Š}Š ]i YZÐZ {z ‚}™ ß

áøƒø^+³mø oj#uø äô ³nû ìô*] Äô³nû eø o³×ø³Âø Äö³nû fômø Ÿøæø
1!äü Öø

ýýæ†õÛûÂø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2223

yÒ Ð yZ ä ®›

ñ Ãì ~z%Ð
ñ 1Z

‹õnû Îø kôßûeô èøÛø›ô^Êø àûÂø èøÛø×ø‰ø oû³eô]* àû³Âø
^`ø $Þ]* ^e÷ ^³jøÒô ^³`ø ßû³Úô äü ³fø jøÒøæø äö ³jû$ø‚$ ³uø ^³`ø Þ$]*

~ b ïÆ ¿q
-Z Æ xz&µ FÆ ÷Œ
Û {z

oßôeø àûÚô lõmû†ø Îö àûÚô Øõqö…ø køvûiø kûÞø^³Òø
oÖF_ô kû×ø‰ø…û ^*Êø èøj$fø Öû] ^`ø Ïø³×$ ³_ø³Êø Ýõæˆö ³íû³Úø 

X –âÐ s§ÅÒÃÃ1Z ä VrZgzZ H

kZ ä VrZ X ,Š ”: &7Z ä kZ X ‰
 5 òŠ M a Æ h
e ay
k0*Æ yZ0
+{ Æ

m

]çû Öö^³ÏøÊø èøÏøËø³ß$³Ö] Üû ³`ö ßû³Úô oû³³Çô ³jøfûiø ä´³³×ô ³aû ]*
ø ÖôƒF Èø×øføÊø èºÏø³Ëø³Þø Ô
Ùøç‰ö…ø Ô
ô Öø ‹ø³nû Öø

y.

ad


ó ]°6,?gzZ ì 7ay
a }gvL L:c*
â
Û

am

m

x Z L L:c*
â
Û Q ó Xó NÐ ëQ î Y ¬ yÆ q
ñ Ñx Z
-

.m

uh

? D Y D M ð¸ `
'Æ kZ k0*
Æq
ñ Ñ
-

w

w

¤
/Z¤
/Z òŠ M ñ0
+Z {zèYƒg yÆ xñ ¯x Z 0Z

w

kZ X Ç ñ M 7ü ÐZ ÂbŠ Ìg @*
Z}À ä

X I¬ yÆ xñ ¯x Z 0Z {z X óN Ð ëˆ Æ
9
:E
ñê X1Z gzZt
ñ zç c*
C  ˆƒ ~g7 ]° Å yZ Z
#
ä a vZ wÎg ÂXì 5x » b ï 7Z ä
9
:E
LZ _Ñ KZñê X1Z gzZÔ¸ òŠ M d
$¾t
ñ zçL L :c*
â
Û

èºÏø³Ëø³Þø Ô
ô Öø ‹ø³³nû Öø Ùø^³Ïø³³Êø V äô ³³×# ³Ö]
Ýùô ]. kônû eø oÖF_ô oû×ô Ïô jøÞû]æø éö‚$ Ãô ³Öû] Ô
ô nû ×ø³Âø æø

ra
r

ilib

ä \ M Â â k0*Æ a vZ wÎg ]!*t

co

ó Xó ì 7ay
Zg v ( )f }g ø) L L:¹ ä VrZ

Ùø^Îø Ü$ $ö Ô
ô ŠôËûßøeô ^ßøniô çôùËøiö Ÿøæø Ô
õ mû†ô8ø
^³`ø nû ×øÂø Øö³ìö‚û³mø 麳]*†ø ³Úû ] Ô
õ m†ô³8ø Ý$ ]. á$ _ô
oû×ô Ïô jøÞû] àôÓôÖøæø àøm†ôqô^`ø ÛöÖû] àøÚô ^`ø Þö]çø ³ìû_ô
غqö…ø äü ³$Þ¬ôÊø Ýõçû ³jöÓû³Úø Ýùô ]. àô³eû] kô³nû eø o³ÖF_ô
^ò÷nû 8ø †ø mø ÜûÖø Ô
ô eø ^nø $ô kôÃû •øæø áû_ô oÛF³Âû ]*
oÖF_ô kûÏø×ø_øÞû^Êø Ô
ô ŠôËûßøeô ^ßø³niôçôù³Ëø³iö Ÿøæø
lû†ø Òøƒø kû×$ uø ^Û$ ×øÊø Ýõçû jöÓûÚø Ýùô ]. àôeû ] kônû eø
Ùø^ÏøÊø ^aø ^fø_ø³ìø Üõ³`û qø ^³eø *]æø èømøæô^³Ãø ³Úö á$ ]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D5142 &m‚vÖ]E Å‚m æ] xÓßm oju änì] èf_ì o× g_ím Ÿ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] äq†ì] Vän׳ г˳jÚ 
D3441&m‚vÖ]EÕ†jmæœ áƒ^m oju änì] èf_ì o× èf_íÖ] Üm†vi h^e |^ÓßÖ] h^jÒ oÊ (Ü׊Úæ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

142

:?ƒ V¹Ð )
ñ ‚Z ?:Ô@*
g @*
Z 7Ð ñ+
kZÂÔ HI**
ÐZ ä Vß Zz yZ0
+{Æ kZ c*
Í

Ÿø غqö†ø Êø èömøæô^Ãø ³Úö ^³Ú$ *] V äô ×# Ö] Ùö糉ö…ø
åö ^’øÂø Äö–ømø ¡ø³þÊø Üõ`û qø çû eö ]* ^Ú$ ]*æø äü Öø Ùø^³Úø

·X 1™ b ïÐ)
ñ ‚ZçOÔì c*
â
Û äavZ

á$ ^*ÓøÊø èøÚø ^‰ø]. àûÚô køÞû]* àømû^*Êø ä´Ïô ³iô ^³Âø àû³Âø
ø ÖôƒF ]çû aö †ô³Òø ^³`ø ×ø³aû ]*
Ÿø äô ×#Ö]æø kûÖø^ÏøÊø Ô

wÎg Ð T Ï Vz™ b ï Ð ÏZ Â~:¹ ä
vZ ! ÒÃ } Z :¹ ä Z'
,
Z 0 · ë z/0

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^³Îø pû„ô³Ö$] Ÿ$_ô xö³Óô³Þû*]
æ†õÛûÂø àöeû ‚öÛ$ vøÚö Ùø^Îø èøÚø ^‰ø]. kûvøÓøßø³Êø
oÏô i$] èöÛø›ô^Êø ^mø Üønaô]†ø eû _ô àöeû ‚öÛ$ vøÚö Ùø^³Îø
]„øaø áø^Òø ðõ oû8ø pôù*] oûÊô kôÛû×ô Âø ‚ûÏøÊø äø ×#Ö]

}g !*
ÆX ¾tì x¥»èY zg e Ð

:ì ~g !*yâ 
Û :c*
â
Û äbk„ 0Z gzZX å ~

Å yZ ƒe bŠ t :ÃVÂgú?Z
# ! aÑ } Z
»]°gzZ zŠ t:4Z ~( i ¸ MÆVâŠÆ)]°

? L LgzZƒg Dg e Ð vZ g ÇŠgz6,LZ gzZÔÅg [ˆ

Ÿø oÖø^Ãø iø äö ×#Ö] Ùø^Îø Œõ^f$Âø àöeû ] Ùø^Îøæø Ùø^³Îø
àøqû†ö íûmø Ÿøæø à$ `ôiô çnö eö àûÚô à$ aö çû ³qö†ô³íû³iö

ó Xó zŠ wï  ,™ [‚g Z » ð§ " ? {z ¤
/Z

èö=øuô^ËøÖû]æø èõ ßønùô fø Úö èõ =øuô^Ëøeô àønû iô ^+³mø áû*] Ÿ$_ô
ø ÖôƒF kû×øÃø Êø ]ƒø¬ôÊø ^`ø ×ô aû ]* o×FÂø æø „ö³fû iø áû]*
Ô

co

y.
ra
r

ilib

æ LZ ]gúìtxà DM V Ñ¡_Ö] é…ç‰E

m

%Z ìŠp {z: gzZ ß ï #
Ö Ð VzyÆ yZ 7Z

1ó^aø çû qö†ôíûmö áû]* Üû`ö Öø Ø$ uø ‚ûÏøÊø

ad

yZ Â}™ (Z {z Z
# gzZ }™ ã!*
i$
+Ð Vß Zz

am

m

ó Xó ,Š wïÐZì ^
,Y nÆ

.m

uh

7~g ZŠ)f ÅŠ% bŠpy

z ö;g »]gúˆÆV¸:&ªX t : ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

w

w

DIZ ‰Ð kZ D â 
Û l~zâx â Z}g !*
Æ XX^÷òn†m ÜÖ Ôe^n$ kô³Ã³•æ á]ZZ ( 2)

w

]gúb§ÅŠ%ì Åg/]!*
9²ì ®t ì c*
ZI^
,Y 9 ŠÃŠ%)aÆ ]gúä
Ð VÂgúìñZZ—Üûaô…ô^’øeû ]ø àûÚô ]çû–% Çömø kôßFÚô ç+ Ûö ³×û³Öôù Øû³Îö™ ~ yWŒ
Û ì x Zw 9 ŠÃŠ%bZ Ì6,
9:XE
c*
Š Ÿx N Z äb ê 1Zztzçì ~ g
$u {gÃè ( ~zâ bÑ ) ó Xó Og ˜ÃKZ¼
Däe kn•†ø ÊE ƒ èZg6,áZzx ¬ ]gú{z Z
# ìA
$t Dâ 
Û l´ â 0Æ kZ

kn•†ÊE ë ¸ Ìlw
á xâ ZgzZX 7^
,Y 'x aÆ}uzŠ Ë~ ‰
Ü z,ZÂ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^jÒ oÊ( ¨] ç³e]æD3681 &m‚vÖ]E^`Ö èÏËÞ Ÿ ^$¡$ äÏ׳_³Û³Ö] h^³e(Ñ¡³_³Ö] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ ä³q†³ì] x³nv³‘ 
D2284&m‚vÖ]E èiçjfÛÖ] èÏËÞ oÊ h^e(Ñ¡_Ö]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

143

«aÆ}uzŠ Ë~ ª
q +Z
ñYƒ bâgzZ ñYƒ èZg ]gú{z DänÖ] kûßø Òø …æ (äe

Ð ~g ZÈ c*
Š ~g7 ÐZ fâ {gt ðä
/Z ( 4) ( ~ fjÑZ ‡)Xì ^
,Y**
z qN 'x »
Å
4h. Z ~ g

 q +Z ó ì
ó @*
ƒ }Z {z ñYóâ {gtÐ T L L}Zg éhIG
$uX ì xiÑ bŠ {gt
X ǃ 7g Ñ~ Ut 7`wðÃ~ ä™yÒ ðZ'
,Å}uzŠaÆ äXÐg¢ÃË

^`ø nÊô gø_öíûmø áû]* Øôqö†$ ×Öô ‡ö çrömø ojô Ö$] Ùô^vøÖû] h^eø ýw8y
ì^
,Y **
™«ÃòŠ M ~ wq¾

ýý †º Úô ^Âø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õßû aô oûeô]* àøeû ] oßô Ãû mø ö æü]ø ^ßø $ø ‚$ uø áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2224

]!*
kZ ä a vZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z
C

V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

DƒÆ!{ Å kZ Ð ]gúgzZ X ñƒ DƒÆ

á$ *] éø†ø mû†ø aö çû eö ]* ^³ßø³$ø‚$ ³uø
^`ø jô Û$ Âø o×øÂø éö]*†û ³Ûø³Öû] xø³Óø³ßû³iö áû*] o³`FÞø
o×FÂø éö]*†û ÛøÖû] æô*] ^`ø nìô*] èô ßøeû ] o×øÂø èöÛ$ Ãø Öû]æø
Ÿøæø ^`ø jô ìû]. kôßûeô o×FÂø èöÖø^íøÖû] æô]* ^`ø jô Öø^³ìø

: gzZ ñY H b ïÐ Kg ñƒ Dƒ Æ ~(,

Ÿæøø p†Ffû ÓöÖû] o×øÂø p†F³Çû³’% ³Ö] xö³Óø³ßû³iö
1! p†FÇû’% Ö] o×FÂø p†FfûÓöÖû]

~ b ïÆ ÕY Å kZ Ð ]gú H IÐ

m

7ÅkZÐ ÕYgzZ X ñY H b ïñƒ Dƒ

ilib

ra
r

y.

co

: X ñƒ Dƒ Æ ˜¸ Å kZ Ð !{ gzZ ñƒ

ad

X ñY H b ïÐ ~(,ñƒ DƒÆKg

am

m

LZ ~ ‰
Ü z „q
-Z {È ðÃظ!{gzZ 7ÕY ªV¤g {gÃè ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

.m

uh

~ V¤g yZ 7^
,Y *
*™ b ïÐ Tì ™f » V¤g x Zw~ yWŒ
Û ( 2) Yá 7~ b ï

w

w

2~ x Zwt gzZ Ç ñY Œw'ÃV¤g yZ ÂñY **
â uÃyWŒ
Û sܤ
/Z 7™è ºgt

w

Æ x Zw…:gz ì ?Š ¢ z u Ìg
$u b§Å yWÛŒ ðW™Z®X ǃ ¯
) !*
» äƒ
ì C™m{ÃxÀÆ*™yWŒ
Ûg
$u {gÃè ( 3) ä×# Ö^eƒ^nóÖ] X $
Ë 7uzgq ðÃÐ [‚g Z

( DZvZz) Xì $
Ë ™HÅyWŒ
Û<
L Zƒ "
$U*
ÐT

ýý tô†ø ÂûŸû* ] àôÂø ô ^Þø ˆùô Ö] oeô]* àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônrôÛøÖû ] ‚ôfû Âø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2225

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D5110 &m‚vÖ]E æ D5109 &m‚vÖ]E ^`jÛ o× 霆ÛÖ] xÓßjÖ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] äq†ì] Vän׳ г˳jÚ
D3429&m‚vÖ]E|^ÓßÖ] oÊ ^`jÖ^ìæ ^`jÛÂæ 霆ÛÖ] àne ÄÛrÖ] Üm†vi h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ oÊ (Ü׊Úæ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

144

gzZ 7ä a vZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z
C
IÐ ä™ ¦ ~ b ï ˜¸ gzZ !{ óÕY

o`FÞø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ *] éø†ø mû†ø aö oûeô]* àûÂø
éô ]*†û ÛøÖû]æø ^`ø jô Û$ Âø æø éô *]†û ÛøÖû] àønû eø ÄøÛørûmö áû]*

ó Xó c*
â
Û

1! ^`ø jô Öø^ìøæø

…ô^Çø=ùô Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw9y
ƘÅg Æ

ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^ßø $ø ‚$ uø !2226

IÐgÆä a vZ wÎg ë b /0Z 
ì t g ÆL L: ëmvZ G
î*9g ´ â x â Z X c*
â
Û

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

6,b§kZ Ð Ë b ï » űKZ Æ $% òŠ M

o`FÞø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
º Öô^Úø Ùø^Îøó …ô^Çø³=ôùÖ] àô³Âø
áû]* …ö ^Çø=ôùÖ]æø Ô
áû*] o×øÂø äû ³jøßø³eû ] †ø ³ìøŸ? û] Øö³qö†$ ³Ö] tøæôùˆø ³mö

ó Xó ì wì H » \ M 0Æ b ï kZ L L :Š
H¹Ð

ØønÎô Ñõ]‚ø‘ø †ônû Çøeô äü jøßøeû ] †ö ³ìøŸ? û] äö ³qøæôùˆø ³mö
Ÿø Ùø^Îø ^u÷^ÓøÞô ^Ûø`ö ßønû eø p†Fiø ‚õÛ$ vøÚö oûeôŸô*

m

·1Z ó óX}Š ™Ð kZ b ï » űKZ {z }™

y.

co

ó Xó ì 7I =L L:c*
â
Û ä VrZ

2!oûßô fö rôÃû mö

ilib

ra
r

Y¹ XX…^ÇÖ]ZZ ýV‚ñ]çÊ
ì @*
VZ Vî 0*
C Z aÆ [ %
OÂZ
# XXg×ÏÖ]†ÇZZ ì @*

ad

: $ hyxgŠÆ VâzŠ6,oÑkZ Xì b ïá$
+Æ ]gú~uzŠ » ]gúÐ kZ VŒ ²

am

m

Ìt ÕÅ äƒ ^
,Y**
Æ kZgzZXì w¸»·1Z 6ì {h
+I*
*t ÌA
$̃$%ZXƒ

w

w

.m

uh

}uzŠÐ ¡ñƒ D™ÉuzŠ Á1ì @*
™nç» yq
-Z ‰
Ü zÆ ]Ã%Zì Cƒ x¥
G-Ê
Xì CWÃÁí~ V¤g,Z/ ç?E!*
~ {ÑçXì @*
7,*
*™ o‚» ~Š !*
,
'
ÃyÆ

w

lô^vøÖô^’$ Ö]æø àønû vôÖô^’$ Ö] |ô^ÓøÞô oÊô h^eø ýw10y
0Æ b ïÆ VÂgúgzZ VzŠ%(
&õnÇô Úö oûeô]* àôeû gôaûæø àûÂø äô nû eô]* àûÂø áø^Šønû Òø àôeû †ø ÛøÂö àôeû Üønaô]†ø eû ô àûÂø Üõ‘ô^Âø çeö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2227
ýý †õÓûeø oûeô]* kößû eô ðö ^Ûø‰û]* oßô jû $ø ‚$ uø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ oÊ(Ü׳ŠÚæD5109 &m‚vÖ]E^`jÛ o× 霆ÛÖ] xÓßi Ÿ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] ä³q†³ì] Vä³n׳ г˳jÚ
D3422&m‚vÖ]E|^ÓßÖ] oÊ ^ãjÖ^ì æœ ^`jÛÂæ 霆ÛÖ] àm ÄÛrÖ] Üm†vi h^e(|^ÓßÖ]
Üm†vi h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ oÊ(ܳ׳ŠÚæ D5113 &m‚vÖ]E …^Ç`Ö] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] äq†ìœ Vän׳ г˳jÚ
D3450&m‚vÖ]EäÞ¡_eæ …^Ç`Ö] |^ÓßÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

145

(L L :c*
â
Û ä a Ñ  9 c Ȭ

]çvöÓôÞû]* Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø èø=øñô^Âø àûÂø
çû eö *] Ùø^Îø lô^vø³Öô^³’$ ³Ö]æø àø³nû vô³Öô^³’$ ³Ö]

~ ˆ ¼
Âì Š
Hƒ*‚Ðízt » g
$u

^ÛøÊø &ôm‚ôvøÖû] àøÚô o$ ×øÂø ¼øÏø‰øæø ‚Û$ vø³Úö
1! ຊøvøÊø ‚öÃû eø Üû `ö Ãø fôiø

kZ L L : ë ·1Z ó Xó z™ b ïÐ VÂgúgzZ VzŠ%
ó Xó ì YZ {z 5ÃVÍß

<Ñt ce *
*™lˆ„¸g( ðÃ? ëÆ kZaÆ`c*
a ( ýV‚³ñ]ç³³Ê
Ÿø oûÞô ]ˆ$ Ö]ø ™ :ì ~ yWŒ
Û Xì YZaÆx ZzŠÆb ïgzZ +4aÆä™ Zg7ÃVç»Æ
—àø³nû ßô ³Úô ç+ ³Ûö ³Öû] o³×øÂø ÔøÖô ƒF Ýø†ùô ³uöæø Õº†ô³*ûÚö æû ]ø áõ]‡ø Ÿ]$ ô ^³ `ø vö ³Óô³ßû mø³ Ÿø èönø Þô ]ˆ$ ³ Ö]æø è÷Òø†ô³ *ûÚö æû ]ø è÷nø Þô ]‡ø Ÿ]$ ô xö³Óô³ßû mø³

Š% ãZiÐ ]gú6Zi b§ÏZXì C™~Š 
á „æc*
]gú6Zi sÜÐ Š% ãZi D3V…çß³Ö])

„ ºg g ZgŠ a Æ Vzg ZgŠ Zƒ x¥X x Zwt6,VëñgzZ ì @*
™ ~Š 
á „Š% uæ c*

]c*
Ãz Z
+Æ ãU*
&
Û‰
Ü z D™¸g +−Zz ˜ÀV; }g ø X Š°z [£Æ <Ñ

m

ˆQgzZ f
e™ì‡]©Ð ®
)$
+z uÑIZ vßËZ Ë} (,} (,gzZÔ n
pg 7wì»

y.

co

( ¬>ZvZz)Xì @*
7,×{ i $» kZ~

ad

ilib

ra
r

oõùÖôæø †ônû Çøeô |ô^Óøßôù Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw11y
ƘŠb ïÆ à z%

am

m

ýýÐøvF‰ûô oûeô]* àûÂø Øönû ñô ]†ø ‰ûô ^ßø $ø ‚$ uø Øønû ÃôÛF‰ûô àöeû ÔöÖô ^Úø ^Þø †ø fø ìû]* !2228

.m

uh

wÎg  D™ ÜÐ −Zz LZ b >Š'
,
1Z

w

w

ó Xó 7b ï%Æ à zL L:c*
â
Û ä avZ

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äô neô]* àûÂø éøYø †û eö oûeô]* àû³Âø
2! oõùÖôçø eô Ÿ$_ô |ø^ÓøÞô Ÿø Väô ×# Ö]

w

9,¼Ð ~ Xì HyÒ äe/ôd

Û Æ30 Ãe
$Zzg kZ ýV‚³ñ]ç³Ê

7b ï:gz ì ~gz¢ **
ƒ» VƒZÍzŠ gzZ àz a Æ ~Š 
á q
-Š 4,
Æ g/X ®¼gzZ
G
Æb ï ï
L Bte
$Ñz ~ 4}X M
hƒ {)z ð¸c*
ZŠ ZŠ ~ ÏŠ
ñx° Å\!*
c*
\!*
c*
à z X ǃ

VÒZy
Å kZ \WngzZì s ÜÆ øZŠz =gzZÆ <
L z [ÂuZu-ñt²Ô7oÑa
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

|†rÖ]ZZ ä ?q ! Z 0ZgzZ 189K6 XX†nfÒ îm…^iZZ ä ~gg x âZÃTì ~zZg y÷0/~ÅkZ VàŠu å ^߉] 
# Å7s®@*
b`
6,kZpXì H™f ~ 24K9XXØm‚ÃjÖ]æ
Xì c*
Šg Z Œ
Û rÐZ ~182K7l^Ï%Ö] á^fu àe] Z
ð^q^Ú h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ oÊ(p„³Ú†³jÖ]æD5085 &m‚vÖ]E oÖçÖ] oÊ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] çe] äq†³ì] Vx³nv³‘
D1101&m‚vÖ]EoÖçeŸ] |^ÓÞŸ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

146

bï~ ª
Z°Æ àz % ñƒ D™]zŒ Ð +−Zz ƱVH± gNŠ y$
+yŠ
V¤g ,Z +Š ì CŠ c*
i ~(,¹ B‚ Æ +−ZzgzZ ì ë!*
b ï (Z èÑqX f
e™

ga Æ u ¸ Ð +Št ìg C™ ðC 1 gŠ T 4}Ô @*
™7ðZ ‚
Û Z,j ¦
/
Ù Å Vj ïÔ
C
X$
Ë W7‡ ð>zíÐ X „} i ZzgŠ

ýýéø ø †û eö oûeô]* àûÂø ÐøvF‰ûô oûeô]* àûÂø Ôºm†ôø ^Þø †ø fø ìû]* †õrûuö àöeû o% ×ô Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2229

àz %L L :c*
â
Û ä a Ñ ë b .ñ1Z

Ÿø Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø o‰øçÚö oû³eô]* àû³Âø
1! oõùÖôçø eô Ÿ$_ô |ø^ÓøÞô

ó Xó ì 7b ïÆ

àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø o‰FçûÚö àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àû³Âø sõ³mû †ø ³qö àô³eû ] àô³Âø Üõ³‘ô^³Âø ç³eö ]* ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2230

ýýéø æø†û Âö

L L :c*
â
Û ä a Ñ C™yÒc Ȭ {±

^Ûø³m%]* Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] àô³Âø èø=øñô^³Âø àû³Âø
^³`ø nùô Öôæø áôƒû_ô †ô³nû Çø³eô kû³vø³Óô³³Þö éõ ³³]*†ø ³³Úû ]

m

» kZ X}™ b ï%Æ ]i YZ Å àz LZ ]gú

y.
ra
r

ilib

{
á Š !*
» kZ 7àz ðà » T Â,™ Z×{z¤
/Z ì
ó

ad

Ã{ TÑÅ kZ ÂÅ ÄÐ kZ ä Š%¤
/Z Xì àz

am

m

$ ha Æ ( ]gú)kZ Ð zz Å ä™ w'

.m

uh

14= g
$ut ä ó`
0Z L L: ë Þ¬1Z ó Xó ì

w

w

w

ó Xó ¶ðZ~ ~ó

غ›ô^³eø ^³`ø uö^³ÓøßôÊø غ›ô^³eø ^³³`ø uö^³³Óø³ßô³Êø
Ùø^Îø ]æ†ö røjø8û] áû¬ôÊø غ³›ô^³eø ^³`ø uö^³Óø³ßô³Êø

co

ë!*
b ï » kZ ì
ó ë!*
b ï » kZ ì
ó ë!*

]æû †ö qø^=øiø áû¬ôÊø é÷†$ ³Úø Ùø^³Îøæø Üõ³‘ô^³Âø ç³eö ]*
áû¬ôÊø äö ³Öø o$ Öôæø Ÿ$ àû³Úø o% ³Öôæø áö^³_ø³×û³Š% Ö^³Êø
àûÚô Ø$ vøjø‰û] ^Ûøeô †ö `û ÛøÖû] ^³`ø ×ø³Êø ^³`ø eø ^³‘ø]*
èøßø‰ø o$ ×øÂø åö ¡øÚû ]* Üõ‘ô^Âø çû eö ]* Ùø^Îø ^`ø qô†û ³Êø
2! èõ ñø^Úô æø

àønÃô eø …û ]*æø kõù‰ô


Û Ð ~9._Æg/ ( 2) Xì x Zw b ï%Æ àz »]gú( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

} ×Æ yZÂVƒ IZÆ “
W àz X
VƒŠ Z
Û Z F~¥%q
-Z¤
/ZçO X ǃ à zg ZŠ¸g
Æ àz %¤
/Z ( 3) X Ï ñYƒ »w Å yZgzZ Ç ñYƒ vÃyÎg (Zt ~ ]gßÅ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì 9p6,Y ¯ Å@
á Æg
$u—‚p VÌnÕ å ^߉] 
D2083 &m‚vÖ]E oÖçÖ] oÊ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] çe] äq†ì] !†µ ð^ße oÒ oF‰ç³Ú à³e á^³Û³n׳‰ Vೊu å ^³ß³‰] 
D1102&m‚vÖ]EoÖçeŸ] |^ÓÞ Ÿ ð^q^Ú h^e(|^ÓßÖ] h^jÓÖ] oÊ (p„Ú†jÖ]æ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

147

»b ï » yZgzZ Ç ñY c*
Š™ {e™}Š $ hÃ]gú~ ]gßÅ äƒ wpŠ ƒŠ
Hƒ b ï
X Ç ñYc*
Š™

töæ$ ˆø iø èô Ûønjô nø Öû] oÊô h^eø ýw12y
}™ b ïŠp
űd
ýý o‰FçÚö oûeô]* àöeû éø ø †û eö çûeö ]* oûßô $ø ‚$ uø ÐøvF‰ûô oûeô]* àöeû ‹öÞö çûmö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû ÃøÞö çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2231

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b .ñ1Z **
±

Ùö糉ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø o³‰Fç³Úö oû³³eô]* àû³³Âø
^`ø ŠôËûÞø oÊô èöÛø³njô nø Öû] †ö ³Úø ^+³jøŠûiö V äô ×#³Ö]

{z ¤
/Z Ï ñY à ]i YZ Å b ï Рű dL L
g6ÐZ Â}™g ïZ ¤
/Z X σ ]i YZ „g lñ{

ÜûÖø kûeø]* áû_ôæø kûÞøƒô ]* ‚ûÏøÊø kû³jøÓø³‰ø áû¬ô³Êø
1! åû †ø Óûiö

ó Xó Ç ñY H7

6,ºg {Š
ñ{z¤
/Z ÏñY Å ~Š 
á ÅkZ™b7 Ð ` d Zƒx¥ ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

m

ì @*
YH bzêÃ]!*
.Æ V¸d~ {Ñç ˜ÀXì <Ñ½Ü *
_
*™g6ÐZ ƒ: qŸg

y.

co

Xì @*
W~ {%iÆÕuZu

ad

ilib

ra
r

gônùô %$Ö]æø †ôÓûfôÖû] …ô^Ûøòûjô ‰û] h^eø ýw13y
8]i YZÐ {çgzZ ~g Z.
¢

am

m

ýýèø Ûø×ø ‰ø oûeô]* àûÂø onø vûmø oßô $ø ‚$ uø o% Âô]‡ø æûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø éô †ø nû Çô ÛöÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2232

.m

uh

ä a vZ wÎg  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

w

w

H: b ï » kZ %Æ ]i YZ Å ]gú{çL L :c*
â
Û

w

b ï » kZ%Æ ]i YZ Å]gú~g Z.: gzZ ñY
ó Xó g lñ{ {zìt ]i YZ ÅyZ ñY H

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
†ø Úø ^+jøŠûiö oj#uø gönùô %$Ö] xöÓøßû³iö Ÿø V äô ×# Ö]

^`ø Þöƒû_ôæø áøƒø^+jøŠûiö oj#uø †ö ÓûfôÖû] xöÓøßû³iö Ÿøæø

2! löçû Ûö’% Ö]

ñZg KZaÆ {h
+ŠC
Ù Øì t
Û Z hð~ ]i YZ Å ~g Z.gzZ {h
+ŠC
Ù Ø( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
E
]gú üÒ7c*
~çÔ hX Ç ñYH wú6,~qŸg Å kZ Ã Ùñ{ Å ~g Z.²gzZ xiÑ g ÖZ »
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D1298&m‚vÖ]E á«Û¿Ö] …]çÚ D4085&m‚vÖ]Eá^fu àe] Vxnv‘ å ^߉]
D5136 &m‚vÖ]E ^Ûa^•†e ŸQ gn%Ö]æ†ÓfÖ] †nÆæ h ¢] xӳ߳mŸ h^³e(|^³Ó³ß³Ö] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D3458&m‚vÖ]ElçÓŠÖ^e †ÓfÖ]æ Ð_ßÖ^e |^ÓßÖ] oÊ gn%Ö] á]„òj‰] h^e |^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׊Úæ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

148

xÑ6,` ~g Z.² ì $
Ë ™g ÖZ » ñZg KZ™ Á{z ì Cƒ { Ç W !l Ð ]!*
ŠYZzŠi Z
È0*
» ]i YZ Å yZ àzì ¸ È» ]i YZc*
}gtÐ yZ ( 2) Xì @*
Ĭ
¸ U» §z
Ç ñYc*
Š™ ZÐZ gzZ ǃ 9) b ï ~ ]gß +Z 7g (Z ðû ä™ 4Š'
,
i ÐZ ì

ht ÏñYƒ »e
$Ñz Åy Z D™g6s ÜÆY AÅkZÃűY 1zZ¤
/Z q
-Š 4,
Æg/gzZ
( DZvZz) Ç ñYƒ vÃè‡
ýý èø Ûø×ø ‰ø oûeô]* àûÂø onø vûmø àûÂø ݺ ^øaô ^ßø $ø ‚$ uø †õmû †ôqø àöeû göaûæø ^Þø †ø fø ìû]* !2233

Ð ~uzŠ Ã g
$u ÏZ äb >k
,
Ù 1Z **
C
±

V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

X D™e
$ZzgÐ a vZ wÎg

àûÂø äü $ø‚$ uø éø†ø mû†ø aö ^eø *] á$ *]
1! &ôm‚ôvøÖû] ]„ø`Feô

àôeû †ônû fø qö àôeû ÄôÊô ^Þø àûÂø Øô–ûËø Öû ] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^³ìø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2234
ýýÜõÃô _ûÚö

±
ä avZ wÎg ë b k„0Z **

m

Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³³Îø Ùø^³³Îø Œõ^³³f$Âø àô³eû ] àô³³Âø
^`ø nùô Öôæø àûÚô ^`ø ŠôËûßøeô Ð% uø*] Üö³môùŸ* û] V äô ×# Ö]

y.

X ñY à ]i YZ 0Æ kZ Ð ~g Z.gzZ Xì

co

g(Z » ÑLZ {Š c*
i Ð àz à ]gú{çL L :c*
â
Û

am

m

ad

ilib

ra
r

^`ø Þöƒû_ôæø ^`ø ŠôËû³Þø o³Êô áöƒø^+³jøŠûiö †ö ³Óû³fôÖû]æø
ó Xó ìg g
# ìt ]i YZ ÅkZ
2! ^`ø iö^Ûø‘ö
4ÉZt XXÜm¢]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Æ XXÐu]ZZ s¦Z VŒ ( 2) {h
+ŠC
٠تì pëÆ ïEG3I

.m

uh

 ZÑ Â» hZèY ì ®
7oÑ Å e

$Ñz a Æ kZ D™wÑ+Z Ð Â

w

w

w

vZz) ñYc*
Š™ xzn Ç!*
ZuzŠ :ƒ Ýq ¤Ãq
-Z Ð ~ VrÑzŠ ì è¾»

X ÏñY ~Š ßF,
ÃñZg ÅkZ~ ~Š 
á Å]gú{h
+ŠC
Ù ØZ®( DZ

àöeû ] äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø Ùø^Îø äö ßû Âø äü jö Öû ^* ‰ø ðõ oûø Ùöæ$ ]* ÔºÖô ^Úø oßô $ø ‚$ uø oŠønÂô àöeû ÐövF‰ûô ^ßø ³$ø ‚$ ³uø !2235

ýý †õnû fø qö àôeû ÄôÊô ^Þø àûÂø Øô–ûËø Öû ]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Xì „ óCàZz g
$u—‚¸ än× ÐËjÚ
oÊ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] çe]æD3461&m‚vÖ]EÐ_ßÖ^e |^ÓßÖ] oÊ gn%Ö] á]„òj‰] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘
D2100&m‚vÖ]EæD2098&m‚vÖ]E gn%Ö]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

149

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b k„0Z **
±
ñY à ]i YZ 0Æ b ï Ð ]gú~g Z. L L

Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³³Îø Ùø^³³Îø Œõ^³³f$Âø àô³eû ] àô³³Âø
^³`ø Þöƒû_ôæø †ö ³Óû³³fôÖû] áöƒø^+³³jøŠûiö V äô ³³×# ³Ö]

ó Xó ìg lñ{ìt ]i YZ ÅkZ

1! ^`ø iö^Ûø‘ö

gõaøçûÚø àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö oßô $ø ‚$ uø ‚ônû rôÛøÖû ] ‚ôfû Âø àö³eû äô ³×# ³Ö] ‚ö³nû fø Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2236
ýý ÜõÃô_ûÚö àôeû †ônû fø qö àöeû ÄöÊô ^Þø ^Þø †ø fø ìû]*

ä a vZ wÎg ë â b k„0Z **
±

Ùø^Îø V äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] Œõ^f$Âø àôeû ] àô³Âø
ö ×øÚû *] Üö môùŸ* û]
†ö ÓûfôÖû]æø ^`ø nùô Öôæø àûÚô ^aø †ôÚû ^*eô Ô

{Š c*
i Ð àz LZ ~nç LZ Ã]gú{çL L :c*
â
Û
à ]i YZ kZ 0Æ ]gú ~g Z. gzZ ì g (Z

2! ^aø …ö ]†ø Îû_ô ^`ø jöÛû‘øæø

ó Xó á ™g ZŒ
Û Z {zìt ]i YZ ÅkZ X ñY

^`ø ŠôËûÞø oÊô †ö Úø ^+jøŠûiö

m

èºaø …ô^Òø oøaôæø ^aø çû eö ]* ^`ø qöæôùˆø mö gônùô %$Ö] h^eø ýw14y
ƒI **
ÐZgzZƒ c*
Š™ä \!*
Æ kZ b ï »T{ç {z

ilib

ra
r

y.

co

äü Þ$]* ‚õÛ$ vøÚö àøeû Üø‰ô^Ïø Öû ] ÄøÛô‰ø äö Þ$]* ‚õnû Ãô‰ø àöeû onø vûmø ^³Þø †ø ³fø ìû]* áøæû…ö ^³aø àö³eû ‚ö³mˆô³mø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2237

ad 

D™ yÒ ~g »Z h
ñ m,…gzZ h
+
+m,0 Ý
ñ °Z†

am

m

KZ ä å @*
Y ¹x Z}
.ÎòŠ M q
-ZÆÆ g»Z

.m

uh

à b ï ñƒ G Æ −Zz LZ {z gzZ X H b ï » e

w

w

\ M gzZ Âð M k0*
ÆavZ wÎg {z X H7I

w

kZQ c*
Š ™ Z bïä \
å M X H™f » kZ a Æ
E
5.ÅZ†0/
H™f ä ¼ X H b ïÐ g åE
ñ ]1Z ä
X ¶{ç {zB¸7Z

ýýÄøÛô‰ø

‚ømˆômø àøeû ÄøÛôùrøÚö æø ‚ømˆômø àøeû àôÛøuû†$ Ö] ‚øfû Âø
àøÚô Üû`ö ßûÚô ¡q÷ ö …ø á$ ]* åö ^$ø‚$ uø àô³nû m$…ô^³’ø³ÞûŸ* ]û
äö Öø ^j÷ßû³eô xøÓøÞû]* ^Ú÷ ]„øìô o³Âø ‚û³mö …ô^³’ø³ÞûŸ* ]û
Ùøç‰ö…ø kûiø^*Êø ^`ø nû eô]* |ø^³Óø³Þô kû³aø †ô³Óø³Êø
ø ÖôƒF lû†ø Òø„ø³Êø V äô ×#Ö]
^`ø ßûÂø Y$ †ø Êø äö Öø Ô
‚ôfû Âø àøeû èøeø^fø Öö ^eø ]* kûvøÓøßøÊø ^`ø neô]* |ø^³Óø³Þô

^`ø Þ$]* äö Çø×øeø äö $Þ]* o³nø vû³mø †ø ³Òø„ø³Êø …ô„ô³ßû³Ûö³Öû]
3! ^f÷ nù $ø kûÞø^Òø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô³³³³³³³³³³

Xì _g ¦
/óCÅkZ Æ D2231E Vxnv‘ å ^߉]
Xì _g ¦
/óCÆ( 2231):
L Æ<
Ø ñ0 Ý°Z†0vZ† VàŠu
h^jÒ ( ¨] çe]æ D5138 &m‚vÖ]E æ †Ú äu^ÓÞ àÚ èa…^Ò oaæ äjße] Øq†Ö] tæ‡ ]ƒ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] xnv‘
D1873 &m‚vÖ]E èa… ^Ò oaæ äjße] tæ‡ àÚ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe] D2101&m‚vÖ]E gn%Ö] oÊ h^e (|^ÓßÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

150

Þ ‡: b ïtÂñYc*
.
Š™sÜ'
,Æè%ÅkZ¤
/Z b ï»]gú{h
+ŠC
Ù Ø ýV‚³ñ]ç³³Ê
X Ç}Š™ ZÆb ïkZ è‡gzZ ǃ wJ
ýý äô neô]* àûÂø Üô‰ô^Ïø Öû ] àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2238

w®Ð …gzZ Ý°Z†d
W Ætg Y 0h
ñ m,**
+
±

‚ømˆômø oûßøeû ] ÄõÛôùrøÚö æö àôÛøuû†$ Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
Ýõ]„øìô kø³ßûeô ðø ^³³Šøßû³ìø á$ *] èømø…ô^³³qø àô³eû ]

X c*
Š ™ ä −Zz Æ kZ b ï » x Z}
.›
M Yñ &ì
{z gzZ X H I **
à b ï kZ ä kZ  ¶{ç {z gzZ
Z b ï » kZ ä \ M Âð M k0*
Æ a vZ wÎg

kûaø †ôÓø³Êø gº³nùô $ø oø³aôæø ^³aø ç³eö ]* ^³`ø qøæ$ ‡ø
ø ÖôƒF
Y$ †ø ³Êø V äô ³×#Ö] Ùø糉ö…ø kû³iø^*³³Êø Ô

X c*
Š™

1! ^`ø uø^ÓøÞô

áô^n$Öôçø Öû] ^`ø qöæôùˆø mö éô ]*†û ÛøÖû] h^eø ýw15y
,™ b ïà z zŠ »T]gú{z

m

ýý àôŠøvøÖû ] àôÂø éø ø ^jø Îø àûÂø ‚ºnû Ãô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2239

y.
ra
r

ilib

» ]gúTL L :c*
â
Û ä a vZ wÎg D™

ad

¿
gzZ σ n Æ ¬ {z Â,™ àz zŠ b ï

am

m

Æ ¬ Ð ~ VâzŠ wâ Â}™ ßÐ VñŠ MzŠ

hõ‚ößûqö àôeû éø†ø Ûö‰ø æû ]* †õÚô ^Âø àôeû èøfø ÏûÂö àûÂø
éõ ]*†ø Úû ] ^³Ûø³m%]* Ùø^³³Îø V äô ³×#Ö] Ùø糉ö…ø á$ *]

co

yÒ b [+ 0 >ª c*b%¬ 0 µ **
±

^Ûø`ö ßûÚô Ùôæ$ ¡* Öû ô oø`ôÊø ^³`ø Öø áô^³n$Öôæø ^³`ø qøæ$ ‡ø
çø `ö Êø àônû ×øqö…ø àûÚô ^Ã÷ nû eø Åø^eø Øõ³qö…ø ^³Ûø³m%]*æø

Ùôæ$ ¡* ûÖô
!p„Ú†³³i Eì c*
Šg ZŒ
Û ŒÐZ äl~èF,
x â Zpì ®g
$u {gÃè ýV‚ñ]ç³Ê
2! ^Ûø`ö ßûÚô

w

w

.m

uh

ó Xó ǃ n

w

ÔÖƒ oÊ Üãßne Ü×ø óiø ŸøE ì ¿6,ÏZ»DIZ ëgzZ Dá^qæùˆm ànnÖçÖ] oÊ ð^q^³Ú h^³e
t ǃg Ñ Z» XÂ,Š™ b ïN Z à zzŠ¤
/ZpX 7D» ä™s%ZÆË… D^Ê÷ ¡³jì]
( ~èF,
)ì w¸» Mt GZ Ô£ZÔ ~g N

ýý àôŠøvøÖû ] àôÂø éö ø ^jø Îø ^Þø †ø fø ìû]* èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø áö^Ë$ Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2240

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(ÔÖ^³ÚæD5138 &m‚vÖ]Eèa…^Ò oaæ äjße] Øq†Ö] tæ‡ ]ƒ] h^e(|^³Ó³ß³Ö] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] Vpç³Î å ^³ß³‰] 
D25&m‚vÖ]E|^ÓßÖ] oÊ ‡çrm Ÿ^Ú ÄÚ^q h^e(|^ÓßÖ]
D2280 &m‚vÖ]E á^nÖçÖ] xÓÞœ ]ƒ]ô h^e (|^³Ó³ß³Ö] h^³jÒ( ¨] ç³e] X 7"
$U*
q Ð >ª» Œ VÌnÕ å ^ß³‰]
D1110&m‚vÖ]Eá^qæˆm ànnÖçÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

151

X D™yÒ b§ÏZÐ a wÎg >ª**
±

1!å´çôvûßøeô Väô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

ðô ^Šøßôù Ö] èô Ãø jûÚö àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw16y
ƘÅpÐVÂgú

àûÂø éø†ø Ûö‰ø àûÂø

ýý ˆômˆôÃø Öû ] ‚ôfû Âø àôeû †ø ÛøÂö àôeû ˆômˆôÃøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãû qø ^Þø †ø fø ìû]* !2241

Á D™yÒ Ð −Zz LZ b >h ßg **
±
X− B‚Æ a vZ wÎg vß6,µñÆ q ZŠß Z

Üû`ö $Þ*] äü $ø‚$ uø åö ^eø]* á$ ]* éø†ø fû‰ø àôeû Äôneô†$ Ö] àôÂø
èô r$ uô o³Êô Väô ×# Ö] Ùô糉ö…ø Äø³Úø ]æû …ö ^³‰ø

]!*
t ä ë :X ñY H b ï ì t q
-Š 4,

åô „ôaF àû³Úô ]çû ³Ãö ³jô Ûû³jø‰û] Ùø^³³Ïø³Êø Åô]Yø çø ³Öû]
sömæôˆû j$Ö] ^Þø‚øßûÂô Åö^³jøÛû³jô ‰ûŸô]æø ðô ^³Šøßôù ³Ö]

}g ø *
*™pgzZ ß™pÐ yZ ? L L :c*
â
Û ä\ M

Æ yZ gzZ }g ø ¹ ä VrZ ½РVÂgú

ø ÖôƒF ^ßø•û†ø ³Ãø ³Êø
áû]* àønû eø ^*Êø ðô ^Šøßôù Ö] o×øÂø Ô
Ùø^ÏøÊø ¡÷qø]* à$ `ö ßønû eø æø ^³ßø³ßø³nû eø hø†ô³–û³Þø Ÿø

ä avZ wÎg ÂX ,™gH]æ ðà yxgŠ
†C
Ù !*
Š Zi R Z÷gzZ ~çO ó óX z™ „ (Z L L:c*
â
Û

m

^Þø]* köqû†ø íøÊø ]ç×ö³Ãø ³Êû] V äô ×# Ö] Ùö糉ö…ø

y.

ilib

ra
r

Ð kZ ~1¶hZÐgŠ e ~÷gŠ e ÅkZ X ¶

ad

~÷ÐZ ‰ k0*
Æ ]gúq
-Z ë å yZ
{Š c*
i

am

m

gŠ e gó Š e :¹Q X ÐhZgŠ e Å kZgzZ ð M I ãZ

.m

uh

]æ Åizg kŠ yxgŠÆ kZgzZ }÷ì b§Å

w

w

~ QÔ ;g k0*
Æ kZ ~ ]Zg {z X ¶ðƒ gH

w

Æ [!*
gzZ Ág a vZ wÎg ¬Š ÂÅ ðä
»ä ~ !Íß L L: ìg â 
Û t } 9 yxgŠ
vZ [Z !g ZŠ¸p¶~Š ]i YZ ÅpÐ VÂgú
k0*
Æ TX c*
Š ™x ZwÐZ n Æ J
-#
Ö ªä

gzZ }Š hgÐZ {z ÂXƒ ]gúðÃÐ ~ yZ

åü Yö †û eö æø Yº†û eö oÃô Úø æø Yº†û eö äü Ãø Úø oÖô ÜõùÂø àöeû]æø
^ßønû iø^*Êø äö ßûÚô g% 8ø]* ^Þø]*æø pûYô †û ³eö àû³Úô Yö çø ³qû]*

co

gŠ e q
-Z Ìk0*
}÷gzZ ¶gŠ e q
-Z k0*
Æ kZ

^`ø fø røÂû *]æø oûeô^fø8ø ^`ø fø røÂû ^*Êø éõ *]†ø Úû ] o³×ø³Âø
ØöqøŸ* ]û áø^Òøæø Yõ †û fö Òø Yº†û eö kûÖø^Ïø³Êø åü Yö †û ³eö
ø ×ûiô ^aø ‚øßûÂô k% fôÊø ]†÷ =ûÂø ^`ø ßønû eø æø oûßô ³nû eø
Ô
V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ]ƒø¬ôÊø löæû ‚øÆø Ü$ $ö èø×ønû ×$ ³Ö]
^`ø m%]* ^mø Ùø^ÏøÊø hô^fø Öû]æø àôÒû†% Ö] àø³nû eø ܺ³ñô^³Îø
oÊô ÜûÓöÖø köÞûƒô ]* kößûÒö ‚û³Îø o³Þùô _ô Œö^³ß$³Ö]
‚ûÎø äø ×#Ö] á$ _ôæø Ÿø*] ðô ^Šøßôù Ö] àøÚô Åô^jøÛû³jô ‰ûŸô]
ø ÖôƒF Ýø†$ uø
áø^Òø àûÛøÊø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýôçû mø oÖF_ô Ô

Ÿøæø ^`ø ×ønfô‰ø Øùô íønö ×ûÊø ðºoû8ø à$ `ö ßû³Úô åö ‚ø³ßû³Âô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(oÏ`nfÖ]D6839&m‚vÖ]E203K7 †nnfÓÖ] oÞ]†f_Ö]D2088 &m‚vÖ]E|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] çe] VÌnÕ Ä_Ïß³Ú
139K7|^ÓßÖ] oÊ èÖ^ÒçÖ] h^e (|^ÓßÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

152

ó Xó ß: :Zz¼Ð yZ {zì c*
Š 7Z ä ?¼

1! ^ò÷nû 8ø à$ aö çÛöjönû iøv

^Û$ Úô ]æû „öìö^+iø

·c*
yŠ 10ÔßX ¢
8™ b ïJ
-]æ {gHÐ ]gúËì @*
ƒp b ï ýV‚³ñ]ç³³Ê

g\ZŠ¼ Z®X ¶CƒaÆVz
Û )]i YZ Å kZXce **
I6,x £ Ë~^òŠ Wk
,
Š Îc*

~z% **
Yƒ c™» p b ï6,]â £ Zb D â 
Û lv 0 ZX Š
H»zg Ð ÏZ ~
~ ut{zç( | )w‚Æ k¤zZ ( Š )w‚Æl ì( ` ) ~ Y ?Z >/( [)~ 6( Z )ì

y¶Cƒ ~^]i YZ Åp D â 
Û l~gÁgIÝ°Z†( ~g ]Z ì)~ q ZŠß Z Á( z)

I~ g \Z Ð kZiŠ Fä a\W Z® Q7]!*
ðÃ~ }g!*
Æ ]i YZ Å kZ ~

0Z **
¦ 2 ( 226/4 ~ fjÑZ ‡) c*
Š™ x Zwa Æ å ~ q ZŠß Z Á iŠ ~y
W ‚H

Ð -ñkZ ~ ˆ ä VrZì "
$U*
Ð 91¸ b‡Æp Ôp¤
/Z dk„
X¸ ‰ƒ b‡Æ#
Ö wgzZ å 1™ q
g
ýýpùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2242

y.

co

äô nû eô]* àûÂø oôùßô`ø röÖû] éø†ø fû ‰ø àôeû Äôneô†$ ³Ö] àô³Âø
|ô^ÓøÞô àû³Âø V äô ×# Ö] Ùö糉ö…ø o³`ø Þø Ùø^³Îø

ra
r

ilib

b ïÆp w‚Æl ì ä a vZ wÎg

m

E;X9 
D™ÜÐ −Zz LZ b ö- E>h0 ßg **
±

ad

X c*
â
Û IÐ

2! xôjûËøÖû] Ýø^Âø

èô Ãø jûÛöÖû]

am

m

ýýpùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] oßô $ø ‚$ uø ‚ºÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2243 

D™yÒ Ð −Zz LZ bvZ†gzZ Œ**
±

.m

uh

Ùø^Îø ^Ûø`ônû eô]* àûÂø äô ×#Ö] ‚ôfûÂø æø àôŠøvøÖû] àô³Âø
á$ _ô Œõ^f$Âø àôeû Ÿô ÙöçÏö³mø ^³&n×ô ³Âø kö³Ãû ³Ûô³‰ø

w

w

bk„0Z {z ‹ Ð bZä ~ ¹ ä VrZ

w‚Æ 6ä a vZ wÎg L L :¸ ìgÈÐ

w

èô Ãø jûÚö èô Ãø jûÛöÖû] àôÂø o³`FÞø V äô ×# Ö] Ùø糉ö…ø
Ýø^Âø èô n$×ô aû Ÿ* û] †ôÛövöÖû] ÝôçvöÖö àûÂø æø ðô ^ŠøßôùÖ]

â
Û IÐ “
 ÍÆ ñ¢ wygzZpÆ VÂgú
ó Xó c*
Š

3! †ø fø nû ìø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

èÃjÛÖ] |^ÓßÖ] oÊ h^e(|^Óß³Ö] h^³jÒ( ¨] ç³e]æD2406 &m‚vÖ]EèÃjÛÖ] |^ÓÞ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׳ŠÚ x³nv³‘
D3368&m‚vÖ]EèÃjÛÖ] Üm†vi h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ] D2072 &m‚vÖ]E
D1406&m‚vÖ]EÜ׊ÚD869&m‚vÖ]E‚ߊÛÖ] oÊ p‚nÛvÖ] äq†ì] Vxnv‘
Xì _g ¦
/óCÅkZ Æ g
$u D2033E V än× ÐËjÚ 

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

153

Ýô†ôvûÛöÖû] |ô^ÓøÞô oÊô h^eø ýw17y
yÒ » b ï »xø
àûÂø gõaûæø àôeû äô nû fø Þö àûÂø o‰øçÚö àôeû høçm% ]* àûÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö^Ûø%û Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2244
ýý áø^Ûø%û Âö àôeû áø^eø ]*

:c*
â
Û ä a Ñ D™ yÒ b y¢ **
±

Ýö†ôvûÛöÖû] Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø áø^Ûø%ûÂö àûÂø
1! xöÓôßûmö Ÿæøø xöÓôßûmø Ÿø

ó Xó ñZz™ » Ë:gzZ}™ b ïŠp: xøL L

@*
ƒŠ°z [£ *
*™iÃ%+
$Y ÅvZzÂågzZ 5ZŠ Z Å‹o~ e ýV‚³ñ]ç³³Ê

ÌZ‰ì @*
ƒ,Z {z ‚X 'Y ~Š SN æ 0Å y¨
KZˆ Æ 5ZŠ Z Å kZ Â=ì

D Yƒ qNDƒ ^
,Y ~ ]Ñq x ¬
gñZ X,Z 6,Y ¯ ÏZ Z®XƒZƒ `g { Ð gŠ â ,
çO X $
Ë Y Å 7ÌW6,qçñ,Z Ð kZ s§q
-Z ìg Â]©Ð ~ç ‚X 

m


Hc*
Šâ
Û IÌÐ kZa kZì ‚
rg mÐ ¼ÏZèa Ìb ï

ilib

ra
r

y.

co

äô iô ^ßøeø æø Uoôfôß$Ö] tô]æø ‡û ]* …ö ç`ö Úö kûÞø^Òø ÜûÒø h^eø ýw18y
?å H$h» V@gzZ V-ç Å a Ñ

am

m

ad

àûÂø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ‚ømˆômø àûÂø ‚õÛ$ vøÚö àöeû ] çøaö ˆômˆôÃø Öû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àöeû Üö³nû Ãø³Þö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2245

.m

uh

Y7 Ð Zc **
±ä ~ ë b 1Z **
±

w

w

w

:¹ ä VrZ ?å$ H » V-ç Å a vZ wÎg
¢ zZ {g !*
/G
ì gzZ å øq
-Z gzZ õG
$ » V-ç Å \
å M

VrZ ó7:¹ä ~ ?ì @*
ƒ Høƒ … Y '

$ » V-ç Å a vZ wÎgt µ
ó zZ ÛL L : ¹ ä

ýý Üønaô]†ø eû ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö

ÜûÒø èø=øñô^Âø köÖû^*‰ø Ùø^Îø èøÛø×ø‰ø oû³eô]* àû³Âø
V äô ³×# Ö] Ùôç‰ö…ø tô]æø ‡û ]* Ñö]‚ø³‘ø áø^³³Òø
éø†ø =ûÂø oûjøßø$û] äô qô]æø ‡û Ÿô* äü Îö]‚ø‘ø áø^Òø kûÖø^Îø
Ùø^Îø l% ß$Ö] ^Úø p…ô‚ûiø*] kûÖø^Îøæø ^³=& Þøæø è÷n$Îô æû ].

Ñö]‚ø‘ø ]„ø`FÊø èõ n$Îô æ]. Ìö’ûÞô kûÖø^Îø Ÿø kö×ûÎö
ó Xó å
2!ä´q]æø ‡û Ÿô* Väô ×# Ö] Ùç‰ö…ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³

݆vÛÖ] h^e(Ô‰^ßÛÖ] h^jÒ( ¨] ç³e]æD3433&m‚vÖ]E݆vÛÖ] |^ÓßÖ] Üm†vi h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׳ŠÚ x³nv³‘
D1966&m‚vÖ]Etæˆjm ݆vÛÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æ D1841&m‚vÖ]E tæˆjm
h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] ç³e]D3474 &m‚vÖ]Eá]†Î Ün×Ãi äÞ çÒ ‡]çqæ Ñ]‚’Ö] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘ 
D1886&m‚vÖ]Eð^ŠßÖ] Ñ]‚‘ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]D2105&m‚vÖ]E Ñ]‚’Ö]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

154 

D Wp ÖZ ( 9) âaÆ kZ ~ ! ²Ã$h ë XXÑ]‚³³‘ZZ ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê
E
0Ñ hZ ) Y x( 9) +( 8) ë´ ( 7)`
Z ( 6) 9
Û ( 5)îÏC+( 4)$( 3) ‘œ( 2) t Zœ( 1)

MÎ{gGã½
X å @*
ƒ $ hµzZ {g !*
ñh ‚a Æ V-ç KZ » a \W ( 2) ( )ZŠ

Xì Cƒ ~0
+e x Z¤
/

ýý àøm†ônû ‰ô àôeû ] àôÂø áø]ƒø ]‡ø àôeû …ôç’ößû Úø àûÂø ܺnû øaö ^Þø †ø fø ìû]* áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2246

B’1Z **
0Z/ **
± ä ~ X ë c ?Y é¨E
±
E

köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø oôùÛô×øŠ% Ö] ðô ^Ëørû³Ãø ³Öû] o³eô]* àû³Âø
äø ×#Ö] ‚øÛôvøÊø gø_øìø hô^_$ ³íø³Öû] àø³eû †ø ³Ûø³Âö

ä VrZ ÂX¸ ìg}Š[{z ‹Ð b [æ

Æ VÂgúvß ?!g ZŠ¸:c*
â
Û Q ÔÅyÒ zz£ÅvZ

ad

s§Å]gú~ wŠÆ kZ X D™ CŠ c*
i~

am

m

ä ~L L :ì H {z ‚Xì Sg ¹!*
]zZ°Ð

w

w

.m

uh

ó Xó ðVZ 1JÐzz ~¾

ÜûÒö‚øuø]* á$ _ôæø Ÿ]*ø è÷n$Îô æ]. éø†ø =ûÂø oûjøßø$û] Ñøçû ³Êø
oÏøfû mø oj#uø äô ³³iô*]†ø ³Úû ] Ñô]‚ø³’ø³eô o³Öô^³³Çø³nö Öø

ra
r

ilib

$Æ ~ç KZ vß ‰ !g ZŠ ¸L LX Š
HH » ËÐ

y.

co

m

Ñô‚ö‘ö oûÊô ]çÖö^Çøiö Ÿø Ÿ]*ø Ùø^Îø Ü$ $ö äô nû ×øÂø oßø³$û]*æø
ÆvZgzZ Ïg )
,~ *Š x »t ¤
/ZÔz™: CŠ c*
i~$
oÊô è÷Úø †ö ÓûÚø kûÞø^³Òø çû ³Öø ^³`ø Þ$¬ô³Êø ðô ^³Šøßôù ³Ö]
™| (,Ð ?Æ kZ ÂX @*
ƒ » ~g ÇÌ6,q
-Š 4, ÜûÒöŸøæû ]* áø^Òø äô ×# Ö] ‚øßûÂô pçø Ïûiø æû ]* ^nø Þû‚% ³Ö]
é÷]*†ø Úû ] Ñø‚ø‘û]* ^³Úø V äô ×#Ö] Ùö糉ö…ø ^³`ø eô
Â: {Š c*
i Ð µzZ {g !*
èÑqÔ¸avZ wÎg
~ V@ „: gzZX HgH$ » V-ç KZ ä \
äô iô ^ßøeø àûÚô éº]*†ø Úû ] kûÎø‚ô‘û.] Ÿøæø äô ñô^ŠøÞô àû³Úô
å M

ÙøçÏömø o³j#uø éºæø ]‚ø³Âø ä´³³ŠôËû³Þø o³³Êô ^³³`ø Öø
Ñø†ø Âø æû ]* èô eø†û Ïô ³Öû] Ðø³×û³Âô Ô
ô Öø kö³Ëû³×ô ³Òø
1! èô eø †û Ïô Öû]

w

!ÅZ t² L LgzZ X ëÃÏg 0Ð }·t XXèe†³Ï³Ö] г׳ÂZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
ó óîGE

*™yWŒ
Û 7gHu ðÃp¤
/Z Å$ h ( 2) Xì ã0*
ÑZz Õ Ð kZ Š Z%Ð Õ Æ }·

Ã×ZpÆ ~Š 
á q
-Z b§ÏZ ( 20:Y ûZ )ß: ¼ Ð kZ ƒ c*
Š Ì: Z8
ÃyZ ä ?¤
/Z ~
: VY „ _ùZ q
-Z Åìßì ez™lˆ XX‚m‚u àÚ^Û÷i^ìçÖæ ‹ÛjÖ]ZZ c*
â
Û ä a\ W

hA ðÃ{Š c*
iÐ {Š c*
i c*
Ái Z Á Z® ( ~g g) c*
Š™ b ïnúÆ VÂgÎP Å yWŒ
Û B: Ì{zƒ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D1114 &m‚vÖ]EäßÚ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p„Ú†³i D2106 &m‚vÖ]E Ñ]‚’Ö] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] çe] Vxnv³‘
D1887&m‚vÖ]Eð^ŠßÖ] Ñ]‚‘ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ (äq^Ú àe]æ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

155

~ ˆ @*
ce ´g wì » Ýz KZÃC
Ù Øñƒ ïŠ $ h%Z ì Y}Š {z ì e bŠ $

}~ +Š ì ]!*
Kz¯ t 9zg AZÎ$ h¦Ñì g~ x Zú2)X ¶ : ã.6,
Xì 7™f »9zgAZÎ

]†÷ `û Úø áøçÓömø áû]* ‡ö çrömø ^Úø h^eø ýw19y
ì^
,Y bŠ $ »X,q {z

ýý Ýõ‡ô^uø oûeô]* àûÂø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^Þø ^* fø Þû œ áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^ßø $ø ‚$ uø !2247

Ñ ä ]gúq
-Z X ë b Ä 0 ™**
±

oÖø_ô éº]*†ø Úû ] kôiø*] Ùø^Îø ‚õÃû ‰ø àôeû Øô`û ‰ø àû³Âø
^`ø ŠøËûÞø kûfø aø æø ^`ø Þ$_ô kû³Öø^³Ïø³Êø V oôùfôß$Ö]

Æ kZgzZvZ \ M CZ ä kZ :¹™ M k0*
Æa
=L L:c*
â
Û ä a vZ wÎg ÂXì c*
Š ™S ÃwÎg

^Úø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø äô Öôç‰ö†ø Öôæø äô ³×$ ³Öô
غqö…ø Ùø^ÏøÊø èõ qø^uø àûÚô ðô ^³Šøßôù ³Ö] o³Êô o³Öô

kZ \ M :¹ ä òŠ M q
-Z ó Xó 7]gz¢Å VÂgú
ZÀ q
-Z ÐZ L L:c*
â
Û ä\
å M X £Š ™ b ï Z÷Ð

m

Ÿø Ùø^ÏøÊø ^e÷ çû $ø ^`ø _ô³Âû *] Ùø^³Ïø³Êø ^³`ø nû ßô ³qûæôù‡ø
‚õm‚ôuø àûÚô ^Û÷iø^ìø çû Öøæø ^`ø _ôÂû ]* Ùø^Îø ‚ö³qô]*

y.

ad

´ÃÅy M Œ
Û »L L:c*
â
Û ä \ M Hg ÖZ » ~gzm

am

m

å M ó Xó V#gzZ V#L L :¹ ä VrZ ?ì Š c*
\
]gÎ

.m

uh

Š c*
»
núÆ VÂgÎ yZ Å y M Œ
Û L L:c*
â
Ûä

ø Ãø Úø ^Úø Ùø^ÏøÊø äö Öø Ø$ jøÂû ^Êø Ùø^Îø
áôv†û ÏöÖû] àøÚô Ô
o×øÂø ^`ø Óøjöqûæ$ ‡ø ‚ûÏøÊø Ùø^Îø ]„øÒøæø ]„øÒø Ùø^Îø
ø Ãø Úø ^Úø
1! áôv†û ÏöÖû] àøÚô Ô

ra
r

ilib

ä kZ ó Xó „ _ùZ Åìßp¤
/Z zŠ¼ ÐZ :c*
â
Û

co

ä\
å M Xì 7k0*
}÷ :¹ä kZ ó Xó zŠ }Š

w

w

ó Xó ì c*
Š™Ð kZ b ï Zgv

w

Zw™ð•Z ÅkZgzZ c*
ZIx`
°ç.
Þ ‡**
Ã~g »$
+V˜ ä <Ñ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê 
Z
# ñY –
„a
Å ~g » **
iz ~g »$
+Ð }Ñç @*c*
Š™y‚Wð•Zà b ïz ÅgH

LZ ë » TX Ï ñYƒ qzÑ ~ m,
g Å ~g »$
+z ǃg » ñz'
,ÌV˜ x  @'
,Æ kZ
X 7{ ðÃÅ$hÁi Z Á~ <Ñ Zƒx¥( 2) M
há {^
,YŠ¤
/
Šg Z

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Ñ]‚’Ö] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(ܳ׳ŠÚæD5087 &m‚vÖ]E݆ŠÃÛÖ] smæ†i h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ 
D3472&m‚vÖ]Eý‚m‚u Üi^ìæ á]†Î Ün×Ãi äÞçÒ ‡]çqæ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

156

|ô^Óøßôù Ö] èô fø _ûìö oÊô h^eø ýw20y
0Æ[Æ b ï
^eø ]* köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ÐøvF‰ûô çûeö ]* ^Þø ^* fø Þû ]* Ùø^Îø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø Ÿø^Îø tº^r$ uøæø ‚ônû Öô çø³Öû ] ç³eö ]* ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2248
ýý 'ö‚ùô vømö éø ‚ønû fø Âö

vZ wÎg … D™ yÒ b vZ† **
±
vZ =°x ÓL L:c*
2 b§kZ ~
# q[ä a

Ùöç‰ö…ø ^³ßøÛø×$ ³Âø Ùø^³³Îø äô ³³×#³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
æû ]* äô ×$ Öô ‚öÛûvøÖû] èô qø^vøÖû] èøfø_û³ìö V äô ×#Ö]

LZ ëgzZ _â „Ð kZ ëX _â Šæ

äü ³ßönÃô jøŠûÞøæø åü ‚öÛøvû³Þø äô ³³×$ ³Öô ‚ø³Ûû³vø³Öû] á$ _ô
…ôæû †ö 8ö àûÚô äô ×#Ö^³eô ƒöç³Ãö ³Þøæø åü †ö ³Ëô ³Çû³jøŠûÞøæø

vZ&gzZì 7ÑZz ä™{ Ze ðÃÐZ}Š e
$Z@

äü ³Öø Ø$ –ôÚö ¡øÊø äö ³×#Ö] åô ‚ô³`û mø àû³Úø ^³ßø³ŠôËö³Þû]*
Ÿø áû]* ‚ö`ø 8û]* äü Öø pøYô ^aø ¡øÊø Øû×ô –û³mö àû³Úø æø

Ð kZ gzZ D™p°Å kZ ë X n Æ
vZ & X D M ~ { C ÅvZ Ð VÂg ZÑÅÑ

~ ì 7ÑZz ¶Š e
$Z@ ðÃÐZ }Š ™ { Ze

m

åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö³`ø 8û*]æø äö ³×# ³Ö] Ÿ$_ô äø ³ÖF_ô
^`ø m%*] ^mø lõ^møv 'ø¡ø$ ].†ø Ïû³mø Ü$ ³$ö äü ³Öö糉ö…ø æø

y.

ad

zge,ZÐvZ !ßZzyZZ}ZLL:_7,]c*
M &QX

am

m

]ñ~ ª
q Å „ xsZ »Xì h» äge‰

.m

uh

zge Ð [g LZ !Íß}ZLL (102 : yZ/w M ) óXó ñ M

w

w

}h
Ð kZgzZ H Za Ð Ñ„q
-Z Ȋ T

w

 gŠgzZ zgeÐ vZ !ßZz yZZ}ZLL(1 : Y¨

K) óXó ñ¯

Ÿøæø äô iô^Ïøiö Ð$ uø äø ×# Ö] ]çÏöi$] ]çßö³Úø v àø³m„ô³Ö$]
^³`ø m%*] ^³mø áøçÛö×ô ³ŠûÚö Üû ³jöÞû]*æø Ÿ$_ô à$ ³iöç³Ûö³iø

ra
r

ilib

wÎggzZ}È Æ kZ a ·**
±Vƒ êŠ „ZÍ

co

~ gzZ 7Šq ðà {z´ Æ vZ Vƒ êŠ „ZÍ

àûÚô Üû ÓöÏø×øìø p„ôÖ$] ÜöÓö³e$…ø ]çû ³Ïö³i$] Œö^³ß$³Ö]
^`ø m%]* ^mø ^`ø qøæû ‡ø ^`ø ßûÚô Ðø×øìøæø éõ ‚øuô]æø ‹õ³Ëû³Þø
Ÿçû÷ Îø ]çû Ööçû Îöæø äø ³×#³Ö] ]ç³Ïö³i$] ]ç³ßö³Úø v àø³m„ô³Ö$]
ÜûÓöÖø†û Ëô Çûmøæø Üû ÓöÖø^ÛøÂû *] Üû ÓöÖø xû×ô ’ûmö ]‚÷mû‚ô‰ø

}gvgzZ Ç}Š™ b&Z ÅwqZ}gv{z X¼]!* ‚ûÏøÊø äö Öøç‰ö…ø æø äø ×# Ö] Äû_ômö àûÚø æø Üû³Óö³eø çû ³Þöƒö
kZgzZvZ ä TgzZ XÇ}Š jÃVƒk
H}gva
1!ä´jô qø^vøeô Üö×$ Óøjømø Ü$ $ö ^Û÷n¿ôÂø ]‡÷ çû Êø ‡ø ^Êø

óXó à0*
!x» ~(,¹ ä kZ Å )
®¤Z Å wÎgÆ
XD™™f »~
# q KZ\
å MQ(70: [Zx
Z)

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

(oñ^Šß³Ö]æ D2118 &m‚vÖ]E |^ÓßÖ] èf_ì oÊ h^e(|^ӳ߳Ö] h^³jÒ( ¨] ç³e] Xì 9g
$up VÄ_ÏßÚ å ^ß³‰]
D1403&m‚vÖ]Eèf_íÖ] ènËnÒ h^e (èÃÛrÖ] h^jÒ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

157

E
0‹8Ã[{gÃè ýV‚³ñ]ç³Ê
Æ\ ÂCƒ ~
# q ÅnËÃ a\Wì @*
Y¹ îG<EÒZ G
îE

xiÑ[ bï Z®X µ%» ÞZ ÄgzZ úâz ìY ð•Z
D™ îO»pÖZ 4Z a \Wa
9Ë*
*J7,ÝÃƱűIÐ[2Xì ¯
) !*
»•
'
,~ bï
Xìgz¢ï%Z 7Â
X qzÑ ú
7߬РbïVc*
i‚<ÑÅV-ßñ$
+
tX 7"
$U*
Ðg
$u

|ô^Óøßôù Ö] oÊô ½ô†û =$ Ö] h^eø ýw21y
**
Î oÑ~ b ï

‚ô$ø †û Úø àûÂø gõnû fôuø oûeô]* àôeû ‚ømˆômø àûÂø †õËø Ãû qø àôeû ‚ônû ÛôvøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø Üõ‘ô^Âø çû³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2249
ýý äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû

Zg7L L :c*
â
Û ä a Ñ ë%¬ 0µ
ñ **
±

Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø †õÚô ^Âø àôeû èøfø Ïû³Âö àû³Âø
^³Úø ^³`ø eô ]çû ³Êöçû ³iö áû]* ½ôæû †ö ³³=% Ö] Ð$ ³uø]* á$ _ô

Ð zz Å T ì oÑ {z {Š c*
i Å äY K

ó Xó ðƒ w'{ TÑÅ]gúa }g v

m

1!tôæ†ö ËöÖû] àøÚô

äô eô Üû jö×û×øvûjø‰û]

y.

co

~g ZŠ)f Ååzi *
*™Zg7 7Z ´g wì» _ ZÑàZz äƒð6,µñÆb ï ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

X 7„
 gŠ *
*™Zg7 7Zc*
**
Î _ ZÑ+Z Vƒ™?
Ø Ð <Ñ
_ ZÑ+Z%ZXì

am

m

ad

èô ÛønÖôçø Öû] oÊô h^eø ýw22y
0Æ—z

.m

uh

ýý kõeô^$ø àûÂø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø áô^ÛøÃû ß% Ö] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2250

w

w

0 Ý°Z†äaÑ ë b÷Z **
±

w

~Šgi tLL:c*
â
Û ä\
å M Â @Š ~Šgi 6,
b sú
äÎÐ ]gúq
-Z ä ~ ¹ä kZ?ì ÷ (8
-g)

‚ôfû Âø o×FÂø pœF…ø V o$ fôß$Ö] á$ *] ‹õÞø]* àû³Âø
åô „ôaF ^Úø Ùø^ÏøÊø é÷†ø Ëû‘ö Íõçû Âø àôeû àôÛøuû†$ Ö]

áô‡û æø o×FÂø é÷*]†ø Úû ] köqûæ$ ˆø iø Ùø^Îø éö†ø Ëû’% ³Ö]
ø Öø äö ×#Ö] Õø…ø ^eø Ùø^Îø gõaø ƒø àûÚô éõ ³]çø ³Þø
:c*
â
Û ä\
å M óXó ì H bïnúÆ$hëgŠ õ0*
Æ
Ô
óXó ƒ„ ~–q
-Zp¤
/Zz™—z}
ó Š•
'
,\¬vZLL
1! éõ ^=øe çû Öøæø Üû Öôæû ]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(Ü׊ÚæD2721 &m‚vÖ]E|^ÓßÖ] é‚Ï ‚ß †`ÛÖ] oÊ ½æ†`Ö] h^e(½æ†`Ö] h^jÒ(p…^í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ 
D3457&m‚vÖ]E|^ÓßÖ] oÊ ½æ†`Ö^e ð^ÊçÖ] h^e (|^ÓßÖ]
Ñ]‚’Ö] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD5155 &m‚vÖ]EtæˆjÛ×Ö o‚m ÌnÒ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D3475&m‚vÖ]E‚m‚vÖ] Üi^ìæ á]†Î Ün×Ãi äÞçÒ ‡]çqæ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

158

~ yZt > Z‡Z D â 
Û l! æx â Z%ZXì âpŠ XXé]çß³Ö]ZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
D™‚Å kZ {z 6ì Cƒ'
,
Z'
,Æ V ð.—gŠ õ0*
Æ äÎ
Xì x **
»g Zlszcq
-Z
E
$-šE
kZèa X ì ÃÐ ¦ ö Ýß Z Ât ë Ãä3áZz äƒ g »6,~Š 
á t ó—
ó ß Z L L:

[zqz y% *
*™~Š 
á Ð ÏŠ ‚ ( 2) Xì @*
YÑ1 »—z Z®ì @*
ƒZƒÎZ ~ åzi6,µñ

• zX ì <
L*
*™—z ( 3) Xì ï*
*™ q :Z 7Z **
šÃ Z³Z ~ • z ñO Å ~Š 
áì
ÏZX {Š c*
i c*
ƒ Z hð{z ì YYc*
å **
3»• z» Ýzz ]gz¢ø
D É 7{ ðÃÅ ¶~

^z
Û VÔ]Y {ñ È ~ —zX 7~gz¢ Ìt **
å“
 Í c*
*
*™ %fgâ Y ~ —z b§
G
X Âe ä™7] é¨EÒ¹$ ™ VZ2 Œ
Û ì„
 gŠ Ç!*
Ì*
*™ rZ6,{)z ð‹c*

èô ÛønÖôçø Öû] èô eø ^qø_ô oÊô ðø ^qø^Úø h^eø ýw23y
**
™wJ]úŠ Å—z

m

ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø ‚õÖô ^ìø àöeû èö fø Ïû Âö ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû Ãô‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2251

: c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b/0Z **
±

co

y.

ad

**
3gzZ ì 4 *
*™ wJ L L : ë ·1ZÔ }™

m

ó Xó 7~gz¢

Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
gûrônö ×ûÊø èõ Ûønû Öôæø oÖF_ô Üû Òö‚ö³uø]* oø³Âô Yö ]ƒø_ô
‹ønû Öøæø gønû rômö áû]* oûÇô fø ßûmø ‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^Îø

ra
r

ilib

wJ{z ÂñY ~Š ]úŠ Å—zÃËÐ ~ ?Z
# LL

V äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø

am

1! gõqô]çø eô äô nû ×øÂø

ØöÒûŸ* û]

.m

uh

F**
W:6,§ñÆÙp+ZèYXì xiÑ *
*™wJ]úŠ Å• z Zƒx¥ ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

w

w

äY ~ ]úŠ XXÕ†i ð^ á]æ Üó› ð^³ á]ZZ p ÖZ~›%Zì êŠ ÀÃ]2z u“

w

gzŠ » ]Z”
G~ X…õ+Z pX 7~gz¢ **
3 **
3 Z®X}Š hg c*
á3 Âì e¤
/Zˆ Æ
Xì \zZ „ÈÐ …õ+Zƒ ZgzŠ

ðô ^Šøßôù Ö] àønû eø Ùô‚ûÃø Öû] oÊô h^eø ýw24y
**
™w°yxgŠÆ VÂgú
†ônû ôeø àûÂø ‹õ³Þø ]* àôeû †ô–ûß$Ö] àôÂø éø ø ^³jø Îø àûÂø ݺ ^³³Û$ ³aø ^³³ßø ³$ø ‚$ ³uø ‚ô³nû Öô çø³Öû ] ç³eö ]* ^³³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2252

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD5173 &m‚vÖ]Eéç‚Ö]æ èÛnÖçÖ] èe^q] Ðu h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ 
D3736&m‚vÖ]Eéç‚Ö] èe^q] oÊ ð^q^Ú h^e(èÛÛ¢] h^jÒ( ¨] çe]D2495&m‚vÖ]Eéç oFÖQ oÂ]‚Ö] èe^q^e †Ú¢]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

159

ýýÔõnû `ôÞø àôeû

:c*
â
Û ä a Ñ  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

àûÚø Ùø^Îø Voôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oû³eô]* àû³Âø
^Ûøaö ]‚øuû_ô oÖF_ô Ùø^ÛøÊø áô^iø*]†ø Úû ] äö Öø kû³Þø^³Òø

s§Åq
-ZÐ ~ yZ {zgzZ Vƒ Vc*
ç zŠ ÅTL L 

Ç ñ M ~ wq kZ yŠÆ #
Ö ª { zƒ ‚
rg Ég

1! غñô^Úø

äö Ï% 8ôæø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ðø ^qø

ó Xó ǃ Zƒ q U q
-Z » kZ
Y™ì‡w° {È Z
# ì„
 gŠ ~ ]gßkZ b ïÐ V-ç {Š c*
i Zƒx¥ ýV‚ñ]çÊ
ðä
/Z ì [£Ju Å ]5ç w°t %Z Xì °»aÆ ä™GÃy¨
KZÏzt :gzXƒ
~ xsZgzZ ì C
Ù !*
Ð Ýz ã¨
KZ tƒ bâ {Š c*
i+
$Y Å kZ wŠ ƒ [8{Š c*
i ~ç q
-Z

6,
gîàŠB‚B‚Æp
pg ì‡w°Ì a\WgzZ X 7„
 gŠ XXÑ^³_³m Ÿ^³³Ú Ìn׳ӳiZZ
FZgŠkZ ]ÑqÆo}g øX 7Ĥ
/.
Þ ‡y~» wŠ Z®¸ bâ {Š c*
i s§Å cȬ

m

yŠ q
-Z %a t : ~ç «gzZ Xì @*
Y ¬Š Ð { ó Å ]ÐzgŠuÃ~Š 
á ~uzŠVŒ 

y.

co

Ë ƒÂÃVÍßÔŠ +Š aÎ+ZèÑq?ì ŠHäY: a LZ {zÃ~Š 
$
á ~uzŠX CgZ ¦
/7

ilib

ra
r

Â,™{C
Ù b» °ødZgzZ àŠ c Z
Û ~ŸkZ &Zp ~g ø X $
Ë ƒ 7Å VÍßgZgŠ 4ì

ad

« =ÂÅg ,@*
Æ +Š gzZ ñX Ð ~zc Å ]÷Zp …vZ X M
hƒ Š !*
W yÄ

am

m

Dp‚ãm ä×# Ö]æE X ñâ 
Û

w

w

.m

uh

ðô ^Šøßôù Ö] àønû eø èô ÛøŠûÏô Öû] oÊô h^eø ýw25y
„ÅV-g !*
~ VÂgú

w

äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø èø eø ¡øÎô oeô]* àûÂø høçm% ]* àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Üõ‘ô^Âø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2253

„Vc*
g !*
a vZ wÎg 9 Z b È ¬ {±

ýý oùô Ûô_ûíøÖû ] ‚ømˆômø àôeû

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

áø^Òø kûÖø^Îø èø=øñô^Âø àû³Âø
„t ~÷ !vZ} Z L L:D â 
Û gzZ D™w° ÂD™
]„øaF Ü$ ³`ö ×#³Ö] Ùöçû ³Ïö³møæø Ùö‚ô³Ãû ³nø Êø Üö³ŠôÏû³mø
ö ×ô Úû ]* ^ÛønÊô oû³Ûô³ŠûÎø
: {~
.Z ¸ ~Vzq yZ = ì
ó ~Vzq ~g (Z
^ÛønÊô oßô Ûû×öiø ¡ø³þÊø Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
èmçŠjÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p„³Ú†³jÖ]D3133 &m‚vÖ]E ð^ŠßÖ] àne ÜŠÏÖ] oÊ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ x³nv³‘
D4207&m‚vÖ]Eàm^fu àe] xnv‘D1141&m‚vÖ]E †ñ]ç–Ö] àne

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

160

óXó 7~g(Z}÷ ~g(Z}¾
*
*™

ö ×ô Úû ]* Ÿøçø Óö×ô Ûûiø
1! Ô

ªì 7´ â {È »q T ( 2)ì xiÑ w°~„ófÆ}È ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

7Þb7 Ð kZ}g!*
kZvZ Y 
á yZXìg D™ ¬Š)g fÆ]Ü{gÃè ~}g !*
kZ » wŠ
Ôð¨
Kx â Z Z® 0 Š × áZz ä™yÒ wßñ² ~z% ÕäS]% e
$Zzg {gÃè ( 3) X σ
G
E
‹¢
~ ›bÑl~zâX 7D» †O6,ÝzÆ Š ×… ë M·gi1Zz ö g ZŠÔ ~èF,

>gzZ VCßZÔ Y
ƒ s%Z» w‚g Zz Ýz ~ V-zZg Z
# ë ~ ˆ
Ü ¬Æ kZ
X σÝq ßF,
Ãwßñì -¸¸»$ö

éöçø Šûßôù Ö] åö ‚øßûÂô áöçÓömø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw26y
Vƒ Vc*
ç {Š c*
iÐ q
-Z ÅT0ÆòŠ M kZ
àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ‚ømˆômø àôeû ‹ø³Þö çmö àû³Âø Õô…ø ^³fø Ûö³Öû ] àö³eû ] ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø Øö³nÃô ³Ûø³‰ûô ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2254

m

^Z
# a vZ wÎg 9 b Ȭ {±

V äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø

co

y.

ad

X D YáB‚ LZÐZ À
_x **
»TÂÔ

áø^Òø kûÖø^Îø èø=øñô^Âø àû³Âø
à$ `ö jöm$^*³Êø ä´³ñô^³ŠøÞô àønû eø Åø†ø ³Îû]* †ø ³Êø^³³‰ø ]ƒø_ô
2! äö Ãø Úø ^`ø eô tø†ø ìø ^`ø Ûö`û ‰ø tø†ø ìø

ra
r

ilib

sZ e·Œ
Û yxgŠ Æ ` Zzi Z KZ ÂD™ ( {Š Zg Z » )

ýýéø æø†û Âö

.m

uh

am

m

kZ a\WñO Åä™gH~g!*
a kZ@*
W7LLèa£g ¬ »^ ýV‚ñ]çÊ

Xf
e™~i Z0
+Z·Œ
Û~

w

w

w

^`ø eô oßFeø ]ƒø_ô †ôÓûfôÖû]æø gônùô %$Ö] ‚øßûÂô èô Úø ^ÎøŸô ]û h^eø ýw27y
x ªk0*
Æ]gú~g Z.gzZ {ç ~ ]‡5 ðZ’Z

ýý èø eø ¡øÎô oûeô]* àûÂø høçûm% ]* àûÂø ÐøvF‰ûô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãûmø ^Þø †ø fø ìû]* !2255

a vZ wÎg ë b ´ â 0 ÷Z **
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Ô
õ Öô^Úø àô³eû ‹ô³Þø]* àû³Âø
n Æ {ç gzZ yŠ ]‚ n Æ ~gZ. L L :c*
â
Ûä
g³nù %$׳Öôæø ĺ³fû ‰ø †³Óû³³f×û³³Öô Väô ³³×# ³³Ö]
³³³³³³³³³³ô ³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³ô³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

&m‚vÖ]E ýð^ŠßÖ] é†` oÊ(oñ^ŠßÖ]D2134 &m‚vÖ]Eð^ŠßÖ] àne ÜŠÏÖ] oÊ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] çe] Vxnv³‘
D4205&m‚vÖ]Eá^fu àe] xnv‘æ D5
h^e(èeçjÖ] oÊ Ü׊ÚæD5211 &m‚vÖ]E]†Ë‰ ]…] ]ƒ] oñ^ŠßÖ] àne(p„Ú†jÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× Ð˳jÚ
D2770&m‚vÖ]E͇^ÏÖ] èeçi ÙçfÎæ ÔÊŸ] &m‚u oÊ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

161

ó Xó yŠ &

1! '
º ¡³ø þ$ø

k0*
ÆkZ Âì ~gZ. ¤
/Z ~ç 5 ÂVƒ Vc*
ç ̬ ¤
/Z ÅáZz ä™~Š 
á (1) ýV‚ñ]çÊ
Ã0
+
z{ LZ Ì{h
+ŠC
٠ؤ
/Z pXì <
L*
*™x ª'Zg &k0*
Æ kZÂì {h
+ŠC
٠ؤ
/ZgzZ 'Zg7
'Zg Î(2) Xì gÃè ~ g
$u {ÒW 6Xì ]iYZ ÌÅkZ Âìe)zgJ
-VÂZg ]‚
À
&Š) ÇñYc*
/Ÿ G
(W,
Z {ÒWõG
Š‰
Ü zÃV-ç ¹!*
Qg” ÏZ ñYHxªk0*
Æ~ç 5kZ
‚ôÛ$ vøÚö àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø ‚õnÃô‰ø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø èø fø nû ø oûeô]* àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2256

àûÂø Ýõ^øaô àôeû 'ô…ô^vøÖû ] àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ôÓûeø oeô]* àô³eû Ôô×ô ³Ûø³Öû ] ‚ô³fû Âø àû³Âø †õ³Óû³eø o³eô]* àô³eû

ýýäô nû eô]*

^Û$ ³Öø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* èøÛø×ø³‰ø Ýùô ]. àû³Âø
Ùø^Îøæø ^$÷¡ø³þ$ø ^aø ‚øßûÂô Ýø^Îø]* èøÛø×ø‰ø Ý$ ]. tøæ$ ˆø iø


f ðÃ6,IZ }g vÐ zz ~g vL L:c*
â
Û gzZ

áû_ô áº]çø aø Ô
ô ×ô aû ]* o×øÂø Ô
ô eô ‹ø³nû Öø äö ³Þ$_ô
Ô
ô Öø köÃû f$‰ø áû_ôæø Ô
ô Öø köÃû f$‰ø kôòû³8ô

m

# ä a vZ wÎg 9 b x Z **
Z
±
Hx ªyŠ &k0*
Æ yZ  H b ïÐ b îG*Ð]x Z

y.
ra
r

ilib

Æ VÂgú ¹!*
KZ Â Ç ƒg yŠ ]‚ k0*
}g v

co

/Z X Vƒg yŠ ]‚ k0*}g v ƒe ¤
¤
/Z ì

2! oñô^ŠøÞô †ôñô^ŠøÖô köÃû f$‰ø

ad

ó Xó ÇVƒg yŠ ]‚ Ìk0*

.m

uh

am

m

Ùõ]ç$ 8ø oÊô äô ×ô aû ^*eô Øôqö†$ Ö] ðô ^ßøeô h^eø ýw28y
**
™]‡5 «Ð ~ç ~·ÆwZØ

w

w

w

éø æø†û Âö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø èø n$Úø ]. àôeû ØønÃô ÛF‰ûô àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø o‰FçÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2257

~ wZØä a vZ wÎg 9 b Ȭ {±
k0*Æ \ M ~ „ ~ wZØgzZ H b ï Ð í
í {ç ÏyÃV; Æ \ M ™| (,ÐíX ˆÅ4ZŠ

ýý éø æø†û Âö àûÂø

Ùöç‰ö…ø oßô³qøæ$ ˆø ³iø kû³Öø^³Îø èø=øñô^³Âø àû³Âø
oûÊô äô nû ×øÂø kö×ûìôYû ].æø Ùõ]ç$ 8ø o³Êô V äô ×#Ö]
åü ‚øßûÂô o¿øuû]* áø^Òø ä´ ³ñô^³ŠøÞô p% ^*³Êø Ù]ç$ ³8ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³õ ³³³³³³³

h^jÒ(Ü׳ŠÚæD5213 &m‚vÖ]Egn%Ö] o× †ÓfÖ] tæˆi ]ƒ] h^e(|^³Ó³ß³Ö] h^³jÓ³m…^³í³fÖ] ä³q†³ì] Vä³n׳ г˳jÚ
D1461&m‚vÖ]E Í^ʈÖ] gÏ ^a‚ß tæˆÖ] èÚ^ÎQ àÚ gn%Ö] æ†ÓfÖ] äÏvjŠi ^Ú …‚Î h^e(ð^•†Ö]
h^jÒ(ä³q^³Ú à³e]æD3606 &m‚vÖ]Eýgn`Ö] ]æ†ÓfÖ] ä³Ïv³jŠi^³Ú …‚³Î h^³e(Å^³•†³Ö] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D1917&m‚vÖ]Egn%Ö]æ †ÓfÖ] o× èÚ^Ο] h^e(|^ÓßÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

162

Ã]!*
kZ {zL L : ë ñ>z²¶‚lp {Š c*

Øøìô‚ûiö áû]* g% vôjøŠûiø kûÞø^Òøæø Ùø^Îø o³ßùô ³Úô
1! Ùõ]ç$ 8ø oûÊô ðô ^ŠøßôùÖ] o×øÂø

ó Xó ñY ~ wZØk0*
Æ ]gúŠó%‰C™I

{)z ~Š 
á ~ wZØ[²IZ Z® D Y ñ0*
pƄ
 è~ kZ Ô wZØ ýV‚ñ]ç³Ê

~ xsZçOX H (Z ™ú1 yY aÆ äh Âà ãÎ$
+kZ ä a\W ÂD™[AZ Ð

Æ¿kZ LZ {z¸ #
r™ ~g ‡q
-Z}g øìi§ » qY IZX 7^
,Y¢
8yÎZ'
,Ô àÃ$
+

XnY Z h ÂÃÌg ‹Y Å ä™ ~Š 
á yŠ kZ @*
Å ~Š 
á ÃxøkŠ ä ~ D C ~ }g !*

Å Ë~ X “ 0} hð¹ ÂQ ÂñY3g wì» ]§z ]ñÅ'
,
» Z¤
/Z ~ xsZèY

X ìg™¬ Ï0
+
i xy

z lp {z gzZc*
Šg
C„ ª 7Z ä vZ çO Xƒ ðƒ : ]§c*

mYZzŠi Z» cȬ gzZ a\WgzZ ðƒ ~ wZØÓâ ÐcȬ ~Š 
á Å a\ W

Xì :%+4aÆ#
Ö Z

y.

co

m

Åô^ÛørôÖû] ‚øßûÂô Ùôçû ÏøÖû] h^eø ýw29y
¬Š ‰
Ü zÆÄ

ilib

ra
r

ýý gõmû †ø Òö àûÂø ÜõÖô ^‰ø àûÂø …õç’ößû Úø àûÂø Øønñô ]†ø ‰ûô àûÂø o‰FçÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2258

ad

ä a vZ wÎg ë bk„0Z **
±

am

m 

ì Çzgq HÐ ]!*
kZÃËÐ ~ ? L L:c*
â
Û

.m

uh

Ð
ó x**
ÆvZ L L:ñ7,¬Št Â}™ÄÐ ~ç KZ

w

w

gzZ D M ~ {C ~¾ÐÑÆy-ë !vZ}Z

w

ä vZ ¤
/Z ó Xó }Š … Â
X Ð y- ÌÃkZ

Ùö糉ö…ø Ùø^³³Îø Ùø^³³Îø Œõ^³³f$Âø àô³eû ] àô³³Âø
Ùøçû Ïömø áû]* ÜûÒö‚øuø*] Äö³ßø³Ûû³mø ^³Úø V äô ×#³Ö]
^ßøfû ßôù qø Ü$ `ö ×#Ö] äô ×#Ö] ÜôŠûeô äü ×øaû ]* ÄöÚô ^rø³mö àø³nuô
áû¬ôÊø ^ßøjøÎû‡ø …ø ^Úø áø^_ønû =$ Ö] gûßùô qøæø áø^_ø³nû =$ Ö]
2! áö^_ønû =$ Ö] åö †$ –ömø Üû Öø ]‚÷Öøæø

äö ×#Ö] o–øÎø

X Çn à7g¢y-ÐZ Âσ èŠ ÑzZ
¬ŠÐ { óÅÏh
+I ð•ZÙfÆvZ¬ Ð x » y
á ~fC
Ù ~ xsZ ýV‚³ñ]ç³³Ê
Е
'
,Å ¬Š {gÃè Xì ¯
) !*
»•
'
,
zí ð•Z *
* ™Š c*
ÃvZ6,µñi **
‰ q )çOXì Š
H
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^jÒ(oñ^³Šß³Ö]æD3468 &m‚vÖ]EÙ]çE oÊ smæˆjÖ]æ tæˆjÖ] h^fv³j‰] h^³e(|^³Ó³ß³Ö] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D3236&m‚vÖ]EÙ]çE oÊ smæˆjÖ] h^e(|^ÓßÖ]
h^e(|^ÓßÖ] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚæ D3271 &m‚vÖ]E å çßqæ ‹n×e] h^e(Ð×í³Ö] ð‚³e h^³jÒ (p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ 
D3591&m‚vÖ]EÅ^ÛrÖ] ‚ß äÖçÏmœ gvjŠm^Ú

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

163

~ }%iÆ ]Š „Ì~g Z'
,~
# qt Å}ÈgzZ pôÐÑÆ y-Ãa vZ
]ZW,
Z ã- {z σ Za Š ÑzZ
Ð ä™x ÈZ Ð ~È0*
¬Š IÐ Û
A zinz 2 Xì CYW

vZ Y 
á yZ X σ u0*
Ð ]‚Îz

à$ aô‡ô^røÂû ]* oÊô ðô ^Šøßôù Ö] áô^nø iû_ô àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw30y
ƘÅä™Ä~'
,
ŠÆ VÂgú

‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø †õn%ô Òø àôeû ‚ônÖô çøÖû ] àôÂø èø Úø ^‰ø]. çûeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnÃô ‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø ³fø ìû]* !2259
äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû oùô Úô †ø aø àûÂø oùô Ûô_ûíøÖû ] ‹õnû Îø àôeû æ†ôÛûÂø àôeû Ôô×ô ÛøÖû ] ‚ôfû Âø àû³Âø àô³nû ’ø³vö³Öû ] àô³eû äô ³×# ³Ö]
ýýÙø^Îø

wÎg ä ~ ë b"
$U*
0 Z `8
**
±
ì ) h\¬vZ L L :‹ ñƒ D â 
Û tÃ

köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø kõeô^$ø àøeû èøÛømûˆø ìö köÃû Ûô³‰ø
Ÿø äø ³³×#³Ö] á$ _ô Ùöç³Ïö³mø Väô ³³×# ³Ö] Ùø糉ö…ø

a vZ

ó Xó z™: ÄÐ '
,
Š ÅV-ç KZ ? ó@*
âÑ7Ð(

y.

co

m

oÊô ðø ^Šøßôù Ö] ]çiö^+iø Ÿø ÐôùvøÖû] àøÚô onôvû³jøŠûmø
1! à$ aô‡ô^røÂû ]*

ilib

ra
r 

6Xce bŠ ä M 7} h WÃxÑÅnË~Kx ©ZÆ xsZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

ad

~g
$uì Ò¯
) !*
gzZ xZwwEZ»'
,
Š Å]gúaÆ q) (2) ó ó7xÑ~ qÑL L!k

am

m

óXó }™ q) ~'
,
Š Å]gú
ì v¿(Z LL(Œ;Šƒ ZŠ1Z)XXó^â†e é]†Ú] oi] àÚ áºçÃ×ÚZZ:ì

.m

uh

ýý …ô‚ôÓøßû ÛöÖû ] àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^ßø $ø ‚$ uø !2260

w

w

ä V-Š· ë b vZ† 0 '
,
Y **
±

w

$Y Å1 Ð ~ç KZ ¿
L L :¹Ð Vâ ›
+
\¬vZ ÂX σ ¡Š ÑzZ Å kZ  Ç}™ÄÐ
ó Vo~g v'gú~g vL L:Åwi **
$ Mt ä
e
( 223: >•) ó Xó î Y ~ kKZƒe b§T

]çû Öö^Îø Yø çû `ö nø Öû] á$ *] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ôeô^qø àû³Âø
麆ø eô‚ûÚö oøaôæø äö iø]*†ø Úû ] oiø]* àûÚø àønû Ûô×ô ŠûÛö×ûÖô

oÖø^Ãø iø äö ×# ³Ö] Ùøˆø ³Þû^*³Êø Ùøçø ³uû]* åü ‚ö³Öøæø ðø ^³qø
ÜûÓö$ø†û uø ]çû iö^+Êø Üû Óö³Öø 'º†û ³uø Üû³Òö¨ö«³ŠøÞô
2! Üûjöòû8ô oÞ#]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

oÊ ð^ŠßÖ] á^ni] à o`ßÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ä³q^³Ú à³e]D4200-4198 &m‚vÖ]Eá^fu àe] xnv‘ V‚nq å ^ß³‰] 
D1934&m‚vÖ]E àa …^e ]
h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD4528 &m‚vÖ]EDýÜÓÖ '†u ÜÒ æ ð^ŠÞ Eh^e(†nŠËjÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× ÐËjÚ
D3421&m‚vÖ]Eä×fÎ oÊ äi]†Ú] äÂ^Ûq ‡]çq

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

164

ì @*
ƒ š^ÂñYH q ) Ð ]gúÐ +
$Y Å1tûŠ· ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
]o ðû yZ 6,
gî ³‚ „ :gzZ Vƒ n
pg ?Š ¦Ñ ðà Â: 
]c*
Ã,Z ( 2) X å ß

._Æ e
$W{gÃè ( 3) Dƒ ß
 Dƒ F
F6,Vzi Z0
+ZgzZ ]ø ˜À]c*
Ã,Zƒ
G
N5N¢
X „ ~ { TÑ‹Z Å]gúª ÿE{zƒpì YY H q ) Ð +
$Y ÌËÐ ]gú

äô ŠôËûÞø o×FÂø Íö^íønø Êø éø]*†û ÛøÖû] p†ø mø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw31y
}™kCsp0Æ ÑLZgzZAŠÃ]gú
0Æ òŠ M kZ

ýý Ýõ¡$uø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø ÐøvF‰ûô oûeô]* àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^Þø †ø fø ìû]* èö ’ønfôÎø ^Þø †ø fø ìû]* !2261

a vZ wÎg ë bŠ&0 vZ† **
±

b>ŠÎ\ M ÐhZ Ã\ M {z ¬Š Ã]gúq
-Z ä

p]*…ø Ùø^³Îø Yõ çÃö ŠûÚø àôeû äô ³³×#³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
oiø^*Êø äö jûførøÂû ^*Êø é÷³*]†ø ³Úû ] Väô ×#Ö] Ùö糉ö…ø

KZ ä \ M X Iƒ {eÐ yZ {z ‰'gú

ðº^ŠøÞô ^aø ‚øßûÂô æø ^f÷nû ›ô Äößø’ûiø oøaôæø éøYø çû ³‰ø
^Ûøm%*] Ùø^Îø Ü$ $ö äü jøqø^uø o–øÏø³Êø äü ³ßø³nû ×ø³ìû^*³Êø

èY ñY ` k0*
Æ ~ç KZ {z ÂÑ hZ ÐZ

ä´×ô aû *] oÖF_ô Üû Ïönø ×ûÊø äö fö rôÃû iö é÷*]†ø Úû ] p*]…ø Øõqö…ø
1! ^`ø Ãø Úø p„ôÖ$] Øø%ûÚô ^`ø Ãø Úø á$ ¬ôÊø

m

P k0*
Æ kZ X ¶„g ¯ Òp {z gzZ ‰ k0*
Æ

ilib

ra
r

y.

co

{z gzZ AŠ Ã ]gúË
L L :c*
â
Û Q Å ~g7 ~
#q

ad

ó Xó ì q Å b§„ q
-Z k0*
Æ VâzŠ

am

m

å 9p¤
~
/Z X¸ „ b§ÅVâ ¨
KZ x ¬ ]Ì~Æ Å avZ wÎg ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

.m

uh

xÐ ƒ
 ˆ Æ F,
,
'
z vg )
,vZ ~ ]Ñ»gzZ dZ ð•ZÐ +

KZ x ¬ {zÐ g ±ZÆ ]Ì

w

w

òŠ W„‰ ( 3) X 7[t ÎN Z **
Y − W YÐ }uzŠ q
-Z» VÂgú( 2) X¸ 

w

kZt ce h™ ~g7 ~
# q Ð ~ç KZ ÂñW½Z ]áÐ Ú Š Æ ]gúË~ wŠ Æ

Ù Ø{zgzZƒ ðƒ6,i§òsZ š
C
M F,Å ~ç Z
# ì e°t ì ¯
) !*
» ä–ÃÐÎz ãñO ÅKÃ2 »Æ ‰
Ü z {zƒ:tXƒ àZzp
pg wì» VÂgz¢Å kZƒ ‚ÙÐ x £Æ
X}Š™ qzѼgzZ ñJ m
VÈu**
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

~40&5 XXØm‚ÃjÖ]æ |†³r³Ö]ZZ ä ?q ! Z 0ZgzZ ~69&5óL
ó õg@*
L Lä ~g g Ãx'0vZ† VàŠu å ^ß³‰] 
Xì H™f ~ 27&5l^Ï%Ö] ÐZ ä yx0Z²Å7™f s®c*
b`
ðÃpXì H{™E
+» kZ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

165

…ô^Óøeû Ÿ* û] sômæôˆû iø oÊô h^eø ýw32y
**
™ b ïÐ VÂgú~g Z.
ýý oùô fôÃû $ Ö] àôÂø …º ^n$‰ø ^Þø †ø fø ìû]* ܺnû øaö ^ßø $ø ‚$ uø Äõnû _ôÚö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2262

a vZ wÎg ë ë dvZ†0'
,
Y **
±

ÄøÚø ^ß$Òö Ùø^Îø äô ×#Ö] ‚ôfûÂø àöeû †ö eô^qø ^³ßø³$ø‚$ ³uø
^ßø×ûËøÎø ^Û$ ×øÊø †õ³Ëø³‰ø oø³Êô V äô ×#Ö] Ùô糉ö…ø

~ÂLß :Zz ë Z
# X¸ ~^q
-ZB‚Æ
{z  ¬Š ™&
× ä ~ 5 g ZÎq
-Z = Å ~¢ ä

k% ËøjøÖû^Êø Ùø^Îø gºÒô]…ø oßô Ïøvô×øÊø kö×ûr$ ³Ãø ³iø
^Úø oÖô Ùø^Ïø³Êø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö†ø eô ^³Þø]* ]ƒø¬ô³Êø

!'
ñ Y } Z L L :c*
,
â
Û Ðí ä \
å M ¸ avZ wÎg
~Š 
á 5 5 ~÷ :¹ ä ~ ?Å VY ~¢ äÂ

ø ×ø³rø³Âû ]*
&öm‚ôuø oÞùô _ô Ùø^Îø †ö ³eô^³qø ^³mø Ô
Ýû*] ^`ø jøqûæ$ ˆø iø ]†÷ ÓûfôÊø*] Ùø^Îøó Œõ†û Ãö ³eô ‚õ³`û Âø

c*
ì H b ïÐ ~g Z. L L:c*
â
Û ä\
å M Xì ðƒ
å M ó Xó Ð {çL L :¹ ä ~: ë '
\
ñ Y ?Ð {ç
,
 î Y :Zz Z
# L L:c*
â
Û Ðí ä \
å MQ ó Xó ?È
4»ÉZ ó Xó **
VâzŠ =gzZ q ) p» øG
Y Ð ~g âƒ

^Û$ ×øÊø Ùø^Îøó ‹ønû ÓøÖû] ‹ønû ÓøÖû^Êø køÚû ‚ôÎø ]ƒø_ô
oj#uø ]ç×ö`ôÚû *] Ùø^Îø Øöìö‚ûÞø ^ßøfû aø ƒø ^³ßø³Úû ‚ô³Îø

ilib

ra
r

y.

co

m

Ð kZ ?gzZ Ð ?{z Å: VYÐ ~g Z. :c*
â
Ûä

]†÷ Óûeô ¡$`ø Êø Ùø^Îøó ^f÷ nùô $ø Øûeø kö×ûÎö Ùø^³Îø ^³f÷nùô $ø
ø fö Âô ¡øiöæø ^³`ø fö Âô ¡øiö
oÖô Ùø^Îø Ü$ ³$ö Ùø^³Îøó Ô

ad

(F,
6,−z ÔÃ b'
,
Y Š Z%Ð kZ VŒÔì

am

m

]¯ Á”sÜŠ°Ð q )t ÈÔì bŠ

¼ø=ôjøÛûiø oûÓø³Öô ð÷ ^³=øÂô pû*] ¡÷nû Öø Øø³ìö‚û³Þø
1! èöfø nÇô ÛöÖû] ‚$ vôjøŠûiøæø èö%øÃô =$ Ö]

.m

uh

Vzyë ã
ó ëZ
# Xƒ lˆ ÌÅŠ ÑzZÉ ƒ :

w

w

IJ
-äƒ ]Zg L L :c*
â
Û ä\
å M ÂÑ äY ~

w

$¸ ÃC
T
Ù ØgzZ á™ ÉàZz Vß !*
} ) @*î Y

ó Xó ( á™ðÌ)}™wEZ ;ß àZz ä0*

kZì Cƒ¯
) !*
» f5gzZ e {Š c*
i ~Š 
á Ð ]gú~g Z. XXé†Ò^³eZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Æ kZ {z @*
ñW y™}Š q :Z ÃIZ LZ ÑZz UßÐ^ ( 2) ce *
*™ lˆÃ{™ !*
a
{)z ´c*
Z,Z Ì]gú ( 3) ¶ ¯
) !*
» x ZzŠ Æ ›Å VâzŠ
ƒ g » ™g’0 6,äW
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

]ƒ]Eh^e(‡^ÇÛÖ] h^jÒ(p…^ífÖ]æD3621&m‚vÖ]Eàm‚Ö] l]ƒ |^ÓßÖ] h^fvj‰] h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ x³nv³‘
D4052&m‚vÖ]Eý¡`Ïi áQ ÜÓßÚ á^jËñ^› kÛa

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

166

Xì $
Ë ™wEZaÆðÌÅVß !*

èô ×ønÇô Öû] oÊô h^eø ýw33y
E
5“
0Æ îÏG

pùô ‚ô‰øŸû* ] ØõÊø çûÞø àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2263
ýý Bèø øñô ^Âø àûÂø éø æø†û Âö àûÂø
a vZ wÎg 9t‡ Z <
Ø z›
M)
ñ Z]
.**
±

kûÖø^Îø èô m$‚ô‰øŸ* û] gõaû æø kôßûeô èøÚø ]‚øqö àû³Âø
áû]* köÛûÛøaø ‚ûÏø³Öø Väô ×#Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø

E
5“ ;e ä ~L L :c*
= Q VzŠ ™ IÐ îÏG
â
Ûä
E
5“áZz xzg z kg à c*
Ê ÑzZ Å yZ D™îÏG
M Š c* á$ ]* lö†û ³Òøƒø o³j#uø èô ×ø³nÇô ³Öû] àô³³Âø o³³`ø Þû]*
E
ø ÖôƒF áøçû Ãö ßø³’û³mø Ýøæû †% ³Ö]æø Œø…ô^³³Êø
5“L L : ë ·1Z ó Xó @* 
ì t îÏG
ƒ 7yv¼
¡øÊø Ô
Ä~ ª
q Å äö |ŠzŠ Ð ]gú{Z Š%
èö×ønÇô Öû] ‚Û$ vøÚö çû eö *] Ùø^Îø Üû ³aö Yø Ÿøæû *] †% ³–ö³mø
ó óX}™

m

1! Äö•ô†û iö oøaôæø

ilib

ra
r

y.

co

ðô ^Šøßôù Ö] hô†û •ø àûÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw34y
ƘÅäg â ÃVÂgú

^`ø Ãø Úô ^rømö áû]*

ad

ýý äô neô]* àûÂø éø æø†û Âö àöeû Ýö ^øaô ^Þø ^* fø Þû œ áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãûqø ^ßø $ø ‚$ uø !2264

am

m

L: ä avZ wÎg 9 b Ȭ {±

.m

uh

1Zg â ÐB; LZÃq gzZ ËL:gzZ Zg â xŠ { Ë

w

w

w

ó Xó ñƒ D™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ

Ùöç‰ö…ø hø†ø •ø ^³Úø kû³Öø^³Îø èø=øñô^³Âø àû³Âø
åô ‚ônø eô hø†ø •ø Ÿøæø ¼% Îø ^³Ú÷ Yô ^³ìø V äô ×#³Ö]

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô ‚øaô^rømö áû]* Ÿ$_ô ¼% Îø ^³ò÷³nû 8ø
2! Ø$ qøæø ˆ$ Âø

Ô +m LZ%ØŠ Zw}gâ {zì #
Ö ´t Åyg ZfgzZ ï»q
-Z ýV‚³ñ]ç³³Ê

Ù 6,z'
C
,
Z {g 
á Z ñO Å Zw ÅkZ {z}™š
M F,
+Z ÅyZ {zgzZ }™ ðÉZg Å[:z }Š {

Æ Vß Zz + â ‰ì Š
ñ~ xsZg¦» Zwwq¾X Vƒ Tgg »aÆ ¶Š x !Zu¿
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
oÊ ÔÖ^ÚæD3549 &m‚vÖ]E ÙˆÃÖ] èa]†Òæ Ä•†ÛÖ] ð½æ oaæ è×nÇÖ] ‡]çq h^e(|^ӳ߳Ö] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘ 
D16EäjÂ^•†Ö] oÊ ð^q^Ú h^e(Å^•†Ö]
D6004&m‚vÖ]Eä×`‰œ |^fÛÖ] àÚ å…^njì]æ Ý^$¥ÖV äi‚Â^fÚ h^e(Øñ^–ËÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

167

Å äg â ÐZ ñƒ D™š
M F,
6,i ú Å a b§ÏZ Zw Å 3a Æ Vâ â 
Û **
gzZ ¼
Aa
{)z **
ƒ»]i YZ
àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Ìõ×ø ìø oeô]* àôeû ‚øÛøuû]* àöeû ‚öÛ$ vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2265

ýý äô ×# Ö] ‚ôfû Âø

wÎg ë b [!*
f1Z 0vZ†0 kc*
Z **
±

hõ^eø ƒö oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àô³eû Œô^³mø_ô àû³Âø
]çû eö†ô–û³iø Ÿø Väô ×# Ö] Ùö糉ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø
oÖF_ô hô^_$ íøÖû] àöeû †ö ÛøÂö ðø ^røÊø äô ×#³Ö] ðø ^³Úø _ô

0/ ó Xó zgâ #
Ö ÃV-È ÅvZ L L:c*
â
Û ä a vZ

™ Y k0*Æ a vZ wÎg ä b [æ
 ó Xó Iƒ yâ 
Û **
6,VzC
Ù ØLZ 'gúL L:¹

o×øÂø áø†û ñôƒø ‚ûÎø Ùø^³Ïø³Êø V äô ×# Ö] Ùô糉ö…ø
Íø^›ø^*Êø à$ `ôeô†û •ø oûÊô “øì$ †ø Êø à$ `ôqô]æø ‡û ]*

Q ~Š }Š ]i YZ Å äg â 7Z ÃVÍß ä \ M
LZ™ Y k0*
Æ a vZ wÎg ä VÂgúϹ

†º³n%ô Òø ðº^³³ŠøÞô Väô ³³×# ³Ö] Ùô糉ö…ø Ùô«³³eô
‚ûÏøÖø V o% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø à$ `ö qø]æø ‡û ]* áøçû Óö=ûmø

m

}÷L L:c*
$D Å VzC
ÙØ
â
Û ä a Ñ ÂÅ e

ilib

ra
r

y.

co

Åe
$D ÅVzC
Ù ØLZ™ M ä VÂgúϹ k0* áøçû Óö=ûmø †ºn%ôÒø ðº^ŠøÞô ‚õÛ$ vøÚö Ùô«eô Íø^³›ø
ø òô Öøæ]. ‹ønû Öø à$ `ö qø]æø ‡û ]*
ó Xó 7vßiZt }g vì
1! Üû Òö…ô^nø íôeô Ô

ad

Æ kZ y¸z o Z
Û Z~A çÌËì g à »xsZt ~zg: xz wZŠZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

uh

am

m

¹ „:gzZ ( ›)ƒ: àZz ä™Âig â ªÆ ì ]i YZ Å äg â ÃV-ç ( 2) ì ¯
) !*
» h—
À
&Š )ƒ {Š c*
/ŸG
Xì ]gŠyâ ‡gzZ ]¡¸ì ÝqE¯6,]gúÊ% ( 3) ( {ÒWõG
i

w

.m

ýý äô nû eô]* àûÂø éø æø†û Âö àöeû Ýö ^øaô ^Þø †ø fø ìû]* áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãû qø ^Þø †ø fø ìû]* !2266

w

w

vZ wÎg yŠ q
-Z ëei 0 b vZ† **
±

0Æ VÂgú7Z Â c*
Š [ Ã VÍß ä a
~ç KZ
ì w{ H » òŠ M kZ L L:c*
â
Û gzZ ÅÃ
B‚Æ kZ Ã]Zgh
+
á Xì @*
g â b§ÅxÝÃ

ó Xó ñÎ

gø_øìø Ùø^³Îø èøÃø Úø ‡ø àô³eû äô ³³×#³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
Üû `ö ¿øÂø æø ^Ú÷ çû mø Œø^³ß$³Ö] V äô ×# Ö] Ùö糉ö…ø

‚ö×ô rûmø Øôqö†$ Ö] Ùö^eø ^Úø Ùø^ÏøÊø ðô ^Šøßôù³Ö] o³Êô
oÊô ^`ø Ãö qô^–ømö äü ×$ Ãø Öøæø ‚ôfûÃø Öû] ‚ø×ûqø äü iø]*†ø ³Úû ]
2!ä´Úô çû mø †ìôv
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô³³³³³

D4189Eá^fu àe] xnv‘D2146&m‚vÖ]Eð^ŠßÖ] h†• oÊ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] çe] Vxnv‘ 
(^`ÛnÃÞ èË‘æ èßrÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD4942 &m‚vÖ]ED^a^v•æ ‹Û`Ö]æE h^e(†nŠËjÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D7120&m‚vÖ]Eð^ËÖÖ] ^`×ì‚m èßrÖ]æ áæ…^frÖ] ^`×ì‚m …^ßÖ] h^e

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

168

äü ×øaû ]* Øôqö†$ Ö] éô ]…ø ]‚øÚö h^eø ýw35y
yÒ » ä™#
Ö }
.Å ~ç
oeô]* àûÂø p% †ômû †ø röÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø 'ô…ô]çøÖû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø o% ô^Îø †$ Ö] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2267
ýý gõßø Ãû Îø àôeû Üônû Ãø Þö àûÂø ðô ¡øÃøÖû ]

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b g f1Z **
±

á$ _ô Ùø^Îø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* …õùƒø oûeô]* àû³Âø
^`ø ÛûÏô iö áû¬ôÊø Äõ×ø•ô àû³Úô kû³Ïø³×ô ³ìö éø³]*†û ³Ûø³Öû]

J¦ÐZ¤
/Z Xì ˆÅ Za Ð ~A Å ]gúL L

Æ ò3,
Ð kZ Z® X Ï ñY ^I ÂÐ ƒe *
*™

1! è÷Çø×ûeö æø

Âì ú z 1 ~ kZ èY X ƒ M 7B‚

]Y÷ æø ]* ^`ø nÊô á$ ¬ôÊø ^aø …ô]‚øÊø ^`ø iø†û ŠøÒø

ó Xó ì Ìe

Š%Ë]gúðÃì Yƒì ]g„Ð ¶z Út ¦ù¨]gú( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

m

X YY c*
Š 7g Z Œ
Û ,Z ~«£ÆŠ%½Ã]gú½pƒ ï»z ¢
A & !*
{Š c*
i~«£Æ
a kZ åŠ
HH Za Ð Å dxŠ Wà Z ðO8 V é$OZ ªì ðƒÐ ÅŠ%öZa Å ]gú ( 2)

ilib

ra
r

ñƒ D™®
) ¤6,ÏZ }Š™x » A {z ce Üïx » CZ™çÃ]gú ( 3) X Zƒ „Š%ÝZ

am

m

ad

Ð kZ {z ~ Ë ñY µ6,ä™ S¦ b§Å¾ÐZ {È: ce ã™gŠÐ wŠ Å kZ

XÆðŠ „B;

.m

uh

ýý tô†ø ÂûŸû* ] àôÂø ô ^Þø ˆùô Ö] oeô]* àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2268

w

w

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b k
,
Ù 1Z **
C
±

w

*
*™ J¦ÐZ ?¤
/Z ì b§Å ~A Å ]gúL L

î VZ {Z
+ÃÐ kZ ?¤
/ZgzZÔÐß Z e h ÂÐZ ÂЃe
ó Xó σ Æ~ kZÐ î VZ {Z
+Ã „,Z ÂÐ

Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
^`ø ÛûÏô iö áû_ô Äô×ø–ôùÖ^Òø éö*]†û ÛøÖû] ^ÛøÞ$_ô Väô ×#Ö]
^`ø nÊô æø Äûjô ÛûjøŠûiø Äûjô ÛûjøŠûiø áû_ôæø ^aø †û ŠôÓû³iø
2! tºçø Âô

ÃLZ ‰
Ü zÆwZ 4,
ZgzZ}™ q ) Ð ~ç KZ {Èìt ó ów³ L L ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D270Eð^ŠßÖ] é†`àoÊ oñ^ŠßÖ]æ151K5‚Ûu] äq†ì] Vxnv‘ å ^߉] 
èn‘çÖ] h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(ܳ׳ŠÚæD5185 &m‚vÖ]Eð^ŠßÖ^e é^‘çÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^³í³fÖ] V ä³n׳ г˳jÚ
D3631&m‚vÖ]Eð^ŠßÖ^e

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

169

D™ kª6,kZ pì ^
,Y*
*™ w³ ( 2)}™ `g{ C
Ù !*
{Š âgzZ á wïÐ { Ç xÑ Å ]gú
qNt *
*™wEZ {)z xz, }ìg @*
Y Ç!*
60
+Z» ÜÐ X *
*™wEZ j§,Z ñƒ

[£
ì @*
Yƒ xzn{zÐ Vh§{gÃè²ì @*
ƒ wÈZ » Üwq¾~ w³èYX 
gzZ àZz" a {Š c*
i XXæçÖ] çÖçÖ] ]çûqöæ$ ˆø iø ZZ c*
â
Û ä a \W 6ì @'
,Ð <Ñ
( DZvZz) Xì [£~ <ÑŠ ÑzZ ]Ò Z®X z™~Š 
á Ð VÂgúàZz e

Ùôˆû Ãø Öû] oÊô h^eø ýw36y
yÒ » ä™w³
äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ‚õÃû ‰ø àôeû Üønaô]†ø eû ô àûÂø o% Ûôô^`ø Öû ] ø æü]ø àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2269
ýý èø fø jû Âö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ]

wÎg ä òŠ M q
-Z  ë b G 1Z **
±

ó Xó Ïìg™ƒ {zì ~ŠÉŠ ÑzZ

ø ÖôƒF
äü Þ$¬ôÊø ]çû ×öÃø Ëû³iø Ÿø áû*] Üû³Óö³nû ×ø³Âø ¡øÊø Ô
áû]* oÖø^Ãø iø äö ×#Ö] o–ø³Îø èõ Ûø³ŠøÞø àû³Úô ‹ø³nû Öø

m

? L L:c*
â
Û ä\
å M Y7 0Æ w³Ð avZ

Ùøç‰ö…ø غqö…ø Ùø^*‰ø Ùø^Îø ‚õnû Ãô ‰ø oû³eô]* àû³Âø
áøçû ×öÃø Ëûiø æø *] Ùø^ÏøÊø Ùôˆû ³Ãø ³Öû] àô³Âø Väô ×#³Ö]

ad

ilib

ra
r

y.

co

ä vZèY 7`wðÃ~ kZ ?ƒ D™w³

1! kûÞø^Òø Ÿ$_ô áøçû Óöiø

.m

uh

am

m

àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø àøm†ônû ‰ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø áõçûÂø àöeû ] ^Þø †ø fø ìû]* áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2270
ýýoÖF ô &øm‚ôvøÖû ] % †ö mø †õûeô

w

w

Æ vZ :¹ ä ë ë b ~g}
.G1Z **
±

w

gzZì @*
™ÄÐ ~&
+
ß KZ òŠ M ðà ! awÎg
™w³Ð kZ H Âì @*
™I**
ÃäƒnqÆ kZ
ÄÐ ~ç àZz äö |ŠzŠ KZ ðÃgzZ ?ì Y

Ùøçû ‰ö…ø ^mø ^ßø×ûÎö Ùø^Îø pôù…ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø o³eô]*
gönû ’ônö Êø èömø…ô^røÖû] äö Öø áöçû Óöiø Øöqö†$ Ö] äô ×# ³Ö]
^`ø ßûÂø ÙöˆôÃû nø Êø]* ØøÛôvûiø áû]* åö †ø ³Óû³møæø ^³`ø ßû³Úô
gön’ônö Êø Äö•ô†û iö éö]*†û ÛøÖû] åö ‚øßûÂô áöçû ³Óö³iøæø

kZ H Âì @*
™I **
ÃäƒnqÆ kZgzZì @*

^`ø ßûÂø ÙöˆôÃû nø Êø ØøÛôvû³iø áû]* åö †ø ³Óû³møæø ^³`ø ßû³Úô
ðà Âz™: ¤
/Z L L :c*
â
Û ä \ M ?ì Y™w³Ð
çø aö ^ÛøÞ$¬ôÊø ]ç×öÃø Ëûiø Ÿø áû]* ÜûÓö³nû ×ø³Âø Ÿø Ùø^³Îø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D7409 &m‚vÖ]E D…ç’ÛÖ] p…^fÖ] ÐÖ^íÖ] ä×Ö] çaEoFÖ^Ãi ä×Ö] ÙçÎ h^e(‚³nuç³jÖ] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] V ä³n׳ г˳jÚ 
D3538&m‚vÖ]EÙˆÃÖ] ÜÓu h^e ( |^ÓßÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

170

ë yú0Z ó Xó ì ]!*
~k
,
¼t èY ó7`w

ø ÖôƒF lö†û Òø„øÊø áõçû Âø àöeû ] Ùø^Îø …ö ‚ø³Ïø³Öû]
Ô
]†÷ qû‡ø ]„øaF á$ ^*ÓøÖø äô ×#Ö]æø Ùø^ÏøÊø àô³Šøvø³×û³Öô

ä VrZ Â H {™E
+» kZ Ð Œä ~ 
t nÅvZ X ¶n Æ $Z e ]!*
t !nÅvZ L L:¹

1! ]†÷ qû‡ø

]„øaF á$ ^*ÓøÖø äô ×#Ö]æø

ó Xó ¶nÆ.
$Z e ]!*

éô †ø nû ÇøÖû] oÊô h^eø ýw37y
0Æ ])
ýý Ðõnû Ïô ø àûÂø öÛøÂûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãûmø ^ßø $ø ‚$ uø !2271

:c*
â
Û äa vZ wÎg ë b vZ† **
±

Ùø^Îø Ùø^Îø äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
ø Öô„FÖô äô ×#Ö] àøÚô †ø nø Æû]* ‚º³uø]* ‹ø³nû Öø
ä kZ a kZ ó7q ]) ðà {Š c*
i Ð vZ L L
Ýø†$ uø Ô
I p°ÃË{Š c*
i Ð vZ gzZ ì Hx ZwÃVÇZ'
, äô ³nû Öø_ô g$ uø]* ‚ºuø]* ‹ø³³nû Öøæø lø³³uô]çø ³Ëø³Öû]
ó Xó 7
2! äô ×# Ö] àøÚô |ö‚ûÛøÖû]

m

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

y.

co

ñYƒowŠ6,0
+
z{ LZ » ~çc*
~ç KZ »}È ë XXé†ndzÖ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

( 2) X 3Z Q(,
» ~ç b§ÏZ 3Z Q(,»}È 6,ä™C
Ù ª“
M i KZ Š%}uzŠ Ë» ~ç

ad

ïqÆ ]) ð•Z
 w2Ð s§ÅvZáZz ])™| (,Ð q
-ZC
Ù x ©Z XÆxsZ

am

m

Xì {h
+I**
g ÖZ»]) °ŸZ KZ6,x ©ZáZz ]),Z Z®

w

w

.m

uh

àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø †õnû %ô Òø oûeô]* àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o% Âô]‡ø æûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ ³uø éô ³†ø ³nÇô ³Ûö³Öû ] ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2272

w

4‘0'
5G
ä −Zz }÷Ðí ë ëG
,
Y 0Z **
±
vZÃ])‰L L:c*
â
Û ä a vZ wÎg HyÒ
vZ ])
Xì @*
™I **
ÉgzZì @*
™I \¬

ì
ó Cƒ 6,µñÆ o
ì ]) {z ì I Ã

ýýÜønaô]†ø eû ô

oßô $ø‚$ uø Ô
õ nû jô Âø àôeû †ôeô^qø àöeû] oßô³$ø‚$ ³uø
éô †ø nû ÇøÖû] àøÚô Ùø^Îø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* oûeô]*
äö ×#Ö] ˜öÇô fû mö ^Úø ^`ø ßû³Úô æø äö ³×#³Ö] g% ³vô³mö ^³Úø
èô fø m†ôùÖ] oÊô éö†ø nû ÇøÖû] äö ×#Ö] g% vômö ojô Ö$] éö†ø nû ÇøÖû^Êø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D3327&m‚vÖ]EÙˆÃÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]D3535&m‚vÖ]EÙˆÃÖ] ÜÓu h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘
Üm†viæ oFÖ^Ãi ä×Ö] é†nÆ h^e(èeçjÖ] h^jÒ(Ü׳ŠÚæD5220 &m‚vÖ]Eé†nÇÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D6926&m‚vÖ]Euu]çËÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

171

µñgzZ Ë{z´Æ o
{zì I **
])
gzZ

oÊô éö†ø nû ÇøÖû] äö ×# ³Ö] ˜ö³Çô ³fû mö ojô Ö$] éö†ø nû Çø³Öû]æø
1! èõ fø m…ô †ônû Æø

ó Xó ì Cƒ6,

oÖø çûÚø õ ]…$ æø àûÂø †õnû ÛøÂö àôeû Ôô×ô ÛøÖû ] ‚ôfû Âø àûÂø æ†õÛûÂø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø pùõ ‚ôÂø àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø !2273

ýýéô †ø nÇô ÛöÖû ]

t à a vZ wÎg D™yÒ b >4 **
±

Väô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

Èø×øeø Ùø^Îø éô †ø nÇô ³Ûö³Öû] àô³Âø
lö‚ûqøæø çû Öø ÙöçÏömø éøYø ^³fø Âö àø³eû ‚ø³Ãû ³‰ø á$ ]*
†ø nû Æø Ìônû Š$ Ö^eô ^³`ø jöeû †ø ³–ø³Öø ¡÷qö…ø ^³`ø Ãø ³Úø

ÃË~ ¤
/Z ë b >Š „0 Ä **
± B¸
™OÐZ Ð g ZŒS¦ ÂVdŠ k0*
Æ ~ç KZ
H L L:c*
â
Û ä a vZ wÎg ÂVz™: g ¦
/
gŠ gzZ VzŠ

áøçfö røÃû iø*] V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø xõËø’ûÚö
äö ×#Ö]æø ‚õÃû ‰ø àûÚô †ö nû Æø*] ^Þø*] ‚õÃû ‰ø éô †ø nû Æø àû³Úô

ÏZ X q]) {Š c*
iÐívZgzZ Vƒq])

ø Öô„FÖôæø oßùô Úô †ö ³nû Æø]*
^Úø løuô]çø ËøÖû] Ýø†$ uø Ô
àøÚô †ö nû Æø]* “øíû8ø Ÿæøø àø_øeø ^Úø æø ^`ø ßûÚô †ø `ø ¾ø

Ð kZ gzZ ì 7q]) {Š c*
i Ð vZ ¿ðÃ

ø Öô„FÖôæø …ôƒô ^Ãø ÛøÖû] àøÚô äô nû Öø_ô g% uø*] Ÿæøø äô ×#Ö]
Ô
Ÿæøø àømû…ô„ôßû³Úö æø àøm†ô=ôùføÚö àø³nnùô fôß$³Ö] &ø³Ãø ³eø

{Š c*
iÐ Ä
ñ ~ ?ƒ D™ÀÐ ]) ÅÄ ?

ilib

ra
r

ÃV1ä kZ n kZ Xì 7I g±ÃË{Š c*
i

y.

co

m

Xì c*
Š ™x Zwà ð§ " m!*
z ~C
Ù ª ä kZ n

ad

ËgzZ X 5n Æ äZg e gzZ n Æ ¶Š ~Ÿp

am

m

kZ n ÏZ Xì 7I bæ ™| (,Ð vZ ÿ

äô ³×#Ö] àøÚô |ö‚ûÛøÖû] äô ³³nû Öø_ô g% ³uø*] “ø³íû³8ø
ø Öô„FÖôæø
2! èøß$røÖû] ‚øÂø æø Ô

.m

uh

ó Xó ì H{°z » ¼

w

w

w

éô *]†û ÛøÖû] o×øÂø tôæû ˆ$ Ö] Ðùô uø oÊô h^eø ýw38y
yÒ » t £Æ0
+
z{6,~ç

oÊø æû]* àôeû éø …ø ]…ø ‡ö àûÂø éö ø ^jø Îø ^³Þø †ø ³fø ìû]* èö fø Ãû ³ö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø Üô³‰ô^³Ïø ³Öû ] àö³eû Üö³ô^³aø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2274

ýýpùô †ôÚô ^ÃøÖû ]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D2659&m‚vÖ]Eh†vÖ] oÊ ð¡níÖ] oÊ h^e( ^`rÖ] h^jÒ( ¨] çe]æD295&m‚vÖ]Eá^fu àe] Vxnv‘‚nq
á^Ã×Ö] oÊ Ü׊ÚæD7416 &m‚vÖ]E ä×Ö] àÚ †nÆ] “íEŸ V ofßÖ] äÖçÎ h^e(‚nuçjÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ 
248K4‚Ûu]æD1499&m‚vÖ]E

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

172

:c*
â
Û ä a Ñ  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

]ƒø_ô Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö o³eô]* àû³Âø
^`ø qôæû ‡ø €ô]†ø Ëô Öô é÷†ø qô^aø éö*]†û ³Ûø³Öû] kû³iø^³eø

Â}g Z ¦
/]Zg ™ hg _ »C
Ù Ø LZ ]gúZ
# LL

ó Xó ñ M ^ß {z ‚ D™Ò6,kZ º
Û

1! Äøqô†û iø oj#uø èöÓøñô¡øÛøÖû] ^`ø jûßøÃø Öø 

ì Ì]g ÓÅ}ÑçB‚B‚Æx ZzŠÆã¨
KZ ±Ñ» b ï ýV‚³ñ]ç³Ê

=g f ^
,Yt Ãˤ
/Zì=g f ^
,Y» äà úÃ"_
.ãZ³Æ y¨
KZ b ïì e„Ð b ï

Å}ÑçB‚Æ ]y
WÅ kZ
@*
™g (Z { Zg ß a Æ úÅ"_
.{gÃè {z ƒ:x
qzÑ 6 c*
Š ¬» ä™ ~Š 
á î
) ,Z #
r™ ä a \Wa ÏZ ì k 
:
L Ì» „n
ÂñYƒ Za ^z»g ~ j§w'aÆ òŠ W¤
/Z ̈ Æ ~Š 
á çO X ñW| 7,\W~

áô^Ãø ×ôù Ö] oÊô h^eø ýw39y
yÒ » y°

m

Xì ÅÒG ]gúàZz “

) !*
»]ZçyZgzZ ” äVZu{g !*
zŠ ]Zç{z

y.

co

ýý hõ^`øô àôeû ] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônû rôÛøÖû ] ‚ôfû Âø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2275

ad

KZ òŠ M ðÃì wì H » \
å M !w
å ÎgÆvZ } Z L L

am

m

?}Š ™OÐZ {z H ÂAŠ ÃòŠ M Ëk0*
Æ ~ç

.m

uh

wÎg Âó ó ?}™ H{zQ c*
X ,Š™OÌÐZ vß Â

w

w

~g vgzZ }gvä \¬ vZ L L:c*
â
Û ä a vZ

w

ñ ó Xó î M á ÐZ î Y ì Hwi **

¬0Æ ~ç
Æ VÍß ~ gzZ H y° ä VâzŠ yZ : ë

y° VâzŠ Z
# X å k0*
Æ a vZ wÎg B‚

/Z !vZ w
å Îg c*
L L :¹ ä \
ñ ú Âñƒ rg à Ð

]†÷ ³Ûô³mûçø ³Âö á$ *] ‚õ³Ãû ³‰ø àô³³eû Øô³³`û ‰ø àû³³Âø
kømû]*…ø ]* äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø Ùø^³Îø o$ ³Þô¡ørû³Ãø ³Öû]

ra
r

ilib

C’\ú ë Ä 0 b ™**
:¹ ä ñã ÕäE
±

äü ³×öjöÏûmø*] ¡÷qö…ø ä´³iô ]*†ø ³Úû ] Äø³Úø ‚ø³qøæø ¡q÷ ö …ø
Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø ØöÃø Ëûmø Ìønû Òø Ýû*] äü Þøç³×ö³jöÏû³nø Êø
ø nÊô äö ³×# ³Ö] Ùøˆø ³Þû]* ‚û³Îø Väô ³×# ³Ö]
oÊô æø Ô
ø jô fø uô^‘ø
غ`û ‰ø Ùø^Îø ^`ø eô lô^+Êø gûaø ƒû^Êø Ô
Ùôç‰ö…ø ‚øßûÂô Œô^³ß$Ö] ÄøÚø ^³³Þø]*æø ^³³ßø³Âø ¡jø Êø
Ùø^Îø ^Ûø`ôßôÂö ¡iø ø àûÚô ^Æø†ø Êø ^Û$ ³×ø³Êø V äô ×# Ö]

^`ø jöÓûŠøÚû *] áû_ô äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ^`ø nû ×øÂø köeû „ø³Òø
¶ðÎ o6,kZ ä ~  3g k0*
LZ Ð Z ä
Ùöç‰ö…ø åü †ø Úö ^+mø áû]* Øøfû Îø ^$÷¡³ø ³þ$ø ^³`ø Ïø³×$ ³_ø³Êø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^jÒ(Ü׊ÚæD4194 &m‚vÖ]E ^`qæ‡ w]†Ê é†a^rÚ éœ†ÛÖ] ki^e ]ƒ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^í³fÖ] V ä³n׳ г˳jÚ
D3524&m‚vÖ]E^`qæ‡ w]†Ê àÚ ^` ^ßjÚ] Üm†vi h^e(|^ÓßÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

173

ä VrZ ¬ Ð ¶Š ¬Æ a vZ wÎg gzZ

kûÞø^³Òøæø hõ^³`ø 8ô àö³eû ] Ùø^³³Îø V äô ³×#³Ö]
ø ×ûiô
1! àônû ßøÂô ¡øjøÛöÖû] èøß$‰ö ‚öÃû eø Ô

y°L L: ë [Þ0Z X ,Š }Š ”:&ÐZ
ó Xó Š
H0 <
L i§¸ ~ˆ nÆVß Zz ä™

{ ZÍg e k0*
Æ kZgzZì @*
ÎoÅ **
i6,]gúKZŠ%ìt ó óy° L L ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

Ç ñVZ 9g et ‚Æè‡z ÁqŠ%ì ]gßt [Z Z®ì g ïZ ~çgzZ Dƒ 7
ge ~ç b§ÏZXƒ ÒÅvZ6,íÂVƒ N*
Ñ~¤
/Z Ǿ û%,v0*
VƒC~ nÅvZ

~ yZˆ Æ y°X Vƒ KÑ~¤
/Zƒ …»vZ6,í Ͼû%,v0*
ˆ Æ äV Z 9

a Æå ._Æ w¸Æb/ðZ]
.tgzZ 7]gz¢Å ¶Š t : Ï ñYƒ µZz ðZ]
.
X Ç ñYHwú6,Dx°ÆyZöŠ t:ˆÆy° » b \ú( 2) ( 9: ) σ
ýýhõ^`ø ô àôeû ] àôÂø oùô Âô]‡ø æûŸû* ] àôÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2276

ñ ° 0 Þ¬ Ô\
~
ñ ú ë Ä0 b ™**
±
’C
Åg
$u «Q X¸ g ZŠuÆ y ÕäE´ ‰ k0*
Æ

m

co

y.

^`ø Ïø×$ ›ø †û Òö„ûmø ÜûÖøæø äü ×ø%ûÚô †ø Òø„ø³Êø áø¡ørû³Âø
2! ^$÷¡³ø þ$ø

ra
r

ad

ilib

X H7™f »V¸:&1H™f b§

oiF]* ]†÷ Ûômûçø ³Âö á$ *] ‚õ³Ãû ³‰ø àô³eû Øô³`û ‰ø àû³Âø
o³ßô eø ‚ønùô ‰ø áø^³³Òøæø põù‚ô³Âø àø³eû Üø³‘ô^³³Âø

am

m

ýýköÃû Ûô‰ø Ùø^Îø áø^Ûønû ×ø ‰ö oûeô]* àöeû Ôô×ô ÛøÖû ] ‚öfû Âø ^Þø ^* fø Þû œ áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2277

ñïEš{!Ð í ë k ¦0 b G **
±

}÷ :¹Ð ( xÝ c*
)aä~Š
Hs§Åyk

ÙøˆôßûÚø könû iø*] oj#uø kö³Ûû³Ïö³Êø Ùø^³Îø Ùöç³Îö]*
áûƒô ^+jø‰û] Ýô¡øÇö×ûÖô kö×ûÏöÊø †ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø

.m

uh

7~™~÷? ñY ~Š wZ e ðZ]
.~ VâzŠ H

àôÂø kö×ûòô ³‰ö Ùöç³Ïö³mø †õ³nû fø qö àø³eû ‚ø³nû Ãô ³‰ø
àôeû gôÃø ’ûÚö éô ³…ø ^³³Úø _ô o³Êô àô³nû ßø³Âô ¡øjøÛö³Öû]
^Úø kömû…ø Yø ^ÛøÊø ^Ûø`ö ßø³nû eø Ñö†$ ³Ëø³mö*] †ô³nû eø ˆ% ³Ö]

w

w

w

HY7 0Æ y°Ð í ~ ÄÜ ÅÛi 0
Š
Æd /0vZ†gzZ Zƒ Z9~ ÔV¼ H~ c*
M
\ M ìgÎ{z :¹ä kZ Xß]i YZÐ yZ n

Äönû _ôjøŠûiø Ÿø غñô^Îø äü ³Þ$_ô Ùø^³Ïø³Êø äô ³³nû ×ø³Âø o³Öô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

äjvi^Ê oÊ(á^Ã×Ö] h^jÒ(Ü׊ÚæD7165 &m‚vÖ]E‚rŠÛÖ] oÊ o–Î àÚ h^e(Ý^Óu¢] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ 
D2245&m‚vÖ]Eá^Ã×Ö] oÊ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ( ¨] çe]æ D3723&m‚vÖ]E
Xì ð M g(„ g
$u—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

174

Íi Zz M ~÷ä b /0Z X M
h Y 7k0*
Æ yZ

ó óX V; YL L:¹ä ~ ?ì¦0Z :¹ä VrZ X à

ñ M „ Ð ]gz¢Ë ?‰
Ü z kZ î M :¹ä VrZ

†ø ÛøÂö àöeû ] ÄøÛôŠøÊø Ùø^Îø äô nû ×ø³Âø Øø³ìö‚û³iø áû]*
Ùø^ÏøÊø ÜûÃø Þø kö×ûÏöÊø †õnû fø qö àöeû ] Ùø^ÏøÊø oûiôçû ‘ø

ä~Š
Hk0*
Æ yZ ~ : ë¦0Z XЃ

ø eô ðø ^qø ^ÛøÊø Øû³ìöYû ]
Ÿ$_ô èøÂø ^Š$ Ö] åô „ôaø Ô
çø aö æø äü iö‚ûqøçø Êø äô nû ×øÂø kö×ûìø‚øÊø Ùø^Îø èºqø^uø

ñw ê » yÑ0*{z c*
0*~ ª
q kZ 7Z

æû ]* è÷ÏøÊø†û Úô ‚º‰ôùçø jøÚö ä´×ô uû…ø èøÂø ƒø†û eø €º†ôjøËûÚö
$ 8ø è÷Îø†ö ³Ûû³Þö Ùø^³Îø
^aø çö =ûuø äô ×# Ö] ‚ö³fû Âø Ô

Zƒ—ÃvZ† èΆ³Û³Þ ¹ c*
èÏʆ³³Ú gzZ X¸ ñƒ
wY ÅgL
X¸ ñƒ ñÎ f6,¤ ªXì
:¹ä VrZ ?ñY ~Š wZ e ðZ]
.~ Vß Zz ä™

àôÛøuû†$ ³Ö] ‚ô³fû Âø ^³³eø]* ^³³mø kö³³×û³Ïö³Êø ̺nÖô
áø^vøfû‰ö Ùø^Îø ^Ûø`ö ßønû eø Ñö†$ Ëømö*] áô^ßøÂô ¡ø³þjøÛöÖû]
ø ÖôƒF àûÂø Ùø^*‰ø àûÚø Ùøæ$ *] á$ _ô ÜûÃø ³Þø äô ³×# ³Ö]
Ô

6,\ M ! avZ wÎg c*
L L:¹ ä kZ å Y7 ä

çû Öø kømû*]…ø ]*V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø Ùø^ÏøÊø ạøÊö
èõ =øuô^Êø o×øÂø äü ³³iø*]†ø ³Úû ] p]*…ø ^³Þø‚ø³uø]* á$ ]*

y° H ! Ý
ñ °Z†1Z } Z :¹ ä ~Ôå Zƒ Z½Ð

m

òŠ M V# 0Æ kZ U ¬ V; Y vZ y4L L
à ~ç KZ ðÃÐ ë¤
/Z N C \
å M ƒ Øg ÅvZ

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

o×øÂø køÓø‰ø køÓø³‰ø áû_ô Äö³ßø³’û³mø Ìønû Òø
ø ÖôƒF Øö%ûÛôÊø Üø ×$ Óøiø áû_ôæø Üõn¿ôÂø †õÚû ]*
~(,Âìg lñ{¤
/Z ?}™ H Âñ0*
Zƒ @*
™~g »$
+ Ùø^Îø Ô
~(,Âì @*
™ yÒ ¤
/Z Xì @*
™g (Z Ùñ{ 6,]!* äö fû rômö Üû³×ø³Êø V äô ×#Ö] Ùö糉ö…ø kø³Óø³ŠøÊø
ø ÖôƒF ‚øÃû eø áø^Òø ^Û$ ×øÊø äô jô qø^vøÖô Ýø^ÏøÊø
gzZÔìg lñ{ a vZ wÎg ÂXì @*
™yÒ ]!* oiø*] Ô

.m

uh

} 9 n Æ ]gz¢ KZ X c*
Š : [Z
ðÃÐZ

w

w

™ M k0*
Æ a ÑQ ä kZˆ Æ kZ ñƒ

p„ôÖ$] á$ _ô äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø Ùø^ÏøÊø V o$ fôß$Ö]
ø jöÖû^*³‰ø
Ùøˆø Þû^*Êø Ùø^Îø ä´ eô könû ×ô jöeû] ‚ûÎø äö ßûÂø Ô
oÊô ojô Ö$] lô^møŸ? û] ðô Ÿø©ö³aF o³Öø^³Ãø ³iø äö ³³×# ³Ö]
áøçû ³Úö †û ³mø àø³mû„ô³Ö$]æø ™V …ôçû ³ß%³Ö] éô ³…ø ç³³‰ö

6,V-ç KZ
vß {z Å wi **
]c*
M ~ gâ {gÎ

]Z f Å yZ ŠpS { ZÍ ðÃÃyZ gzZX D Î o

Ÿ$]ô ðö ]‚ø`ø 8ö Üû³`ö Öø àû³Óö³mø Üû³Öøæø Üû ³`ö qø]æø ‡û ]ø
Äö³eø …û ]ø Üû ³aô‚ô³uø]ø éö³Yø ^³³`ø =øÊø Üû³³`ö ŠöËö³³Þ]ø 

ì t ]o » q
-ZC
Ù Ð ~ VÍß,Z ƒ: Æ

o àønû Îô ‚ô’# Ö] àøÛôÖø äü ³Þ$]ô äô ³×# ³Ö^³eô lõ]‚ø³`F8ø

w

¶h7 Ð \
å M ä ~ ]!*

!vZ w
å Îg c*
L L:¹

0Æ yZ ä \¬vZ ÂX Vƒ 2~ kZ Šp~

Ð ~ VD {z }™ 3 nÅ vZ û% g e
ƒ ÒÅ \¬vZ6,kZ¾ û%,v0*
gzZXì

áø^Òø áû]ô äô nû ×øÂø äô ×# Ö] èøßøÃû ³Öø á$ ]ø èöŠøÛô³íF³Öû]æø
áû]ø hø]„øÃø Öû] ^`ø ßûÂø ]ö…ø ‚ûmøæø o àønû eô„ôÓFÖû] àøÚô

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

175

kZ Zw Ð ]gúkZ gzZÔƒ Ð ~ VIÑ {z ¤
/Z 
¾ ™ 3nÅvZû%g e {zì $
Ë ƒgzŠ b§

àøÛôÖø äü ³Þ$]ô äô ³×#Ö^³³eô lõ]‚ø³`F8ø Äø³eø…û ]ø ‚ø³`ø =ûiø
äô ×#Ö] gø–ø³Æø á$ ]ø èøŠøÚô ^³íø³Öû]æø o àønû eô„ôÓF³Öû]

Ð ~ VD0
+
z{ » kZ ¤
/Z L L¾ iŠ ,v0*
gzZÔ

Ùø^Îø —o àønû Îô ‚ô’# Ö] àøÚô áø^³Òø áû]ô ^³`ø nû ×ø³Âø
äô ×#Ö^eô åö †ø Ò$ ƒøæø äô nû ×øÂø à$ aö ¡jø Êø Øøqö†$ ³Ö] ^³Âø ‚ø³Êø

ì Ð ~ Vß Zz %1 ^Ñ( 0
+
z{ » kZ ) {z G
x Ó ‚( 6 : gâ{gÎ)ƒ … » \¬vZ6,kZ ƒ

hô]„øÂø àûÚô áöçø aû ]* ^nø Þû‚% Ö] hø]„øÂø á$ *] åü †ø føìû*]æø
^Âø Yø Ü$ $ö ó ^`ø nû ×øÂø köeû „øÒø ^Úø Ùø^ÏøÊø ó éô †ø ³ìôŸ? ]û
á$ *] ^aø †ø fø ìû*]æø ^aø †ø Ò$ ƒøæø ^`ø ¿øÂø çø Êø éø*]†ø ³Ûø³Öû]

™| 7,]c*
M t ™ š Ã òŠ M Q Å ]zˆ Å ]c*
M
[Z± » *Š c*
C ÐZ ðÑŠ Š c*
ÅvZÐZgzZ N ‹
ä ~L L:¹ä kZì y‚ M Ð [Z±Æ]y
M

éô †ø ìôŸ? ]û hô]„øÂø àû³Úô áöçø ³aû ]* ^³nø Þû‚% ³Ö] hø]„ø³Âø
ø %øÃø eø p„ô$Ö]æø kûÖø^ÏøÊø
ó hºƒô ^ÓøÖø äö $Þ_ô ÐôùvøÖû^eô Ô

z ÷z ÐZ c*
š à ]gúQ ó Xó ðÎ 7o6,kZ
Å ]Z f kZ =L L :¹ ä kZ Xì y‚ M ¹ Ð

äô ×#Ö^eô lõ]Yø ^`ø 8ø Äøeø …û ]* ‚ø`ô=øÊø Øø³qö†$ ³Ö] ^³Âø ‚ø³Êø
èøßøÃû Öø á$ ]* èöŠøÚô ^íøÖû]æø àønÎô Yô ^’$ Ö] àøÛôÖø äö ³Þ$_ô

ÏZiŠ g e ä kZ X c*
š ÃòŠ M ä \
å M Q ó Xó ì

Ü$ $öó àøneôƒô ^ÓøÖû] àøÚô áø^Òø áû_ô äô ³nû ×ø³Âø äô ³×# ³Ö]
lõ]Yø ^`ø 8ø Äøeø…û *] lû‚ø`ô=øÊø éô ]*†û ÛøÖû^³eô oø³iô ].

m

[Z±Æ ]y
M [Z± » *Š c*
C ÐZ Å Ã

ilib

ra
r

y.

co

N*
Ñt G ì 5B‚Æ hà \
å M ä T !n
gzZ ó Xó ì C {z !nÅ vZ L L ,Š V„ZÍ b§

.m

uh

am

m

ad

á$ *] èøŠøÚô ^íøÖû]æø àønû eôƒô ^ÓøÖû] àøÛôÖø äö $Þ_ô äô ×#Ö^³eô
ó Xó ƒ … »vZ6,kZ ƒ C{z¤
/Z L L:¹t g !*
,v0* àøÚô áø^³Òø áû_ô ^³³`ø nû ×ø³Âø äô ³³×#³Ö] gø³³–ø³Æø
X c*
Š™ Z]
.ÃVâzŠ ä \
å MQ
1!^Ûø`ö ßønû eø Ñø†$ Êø Ü$ $ö àønû Îô Yô ^’$ Ö]

w

w

w

£z)ë »\Wݬp¤
/Zce ¢
8b7 ÐZ ƒ: x¥¤
/Z ]!*
d( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
{Š ‚e/ô ( 3)ƒ ]gz¢”Zt äÆOZ 7^
,Y *
*™ßÃˉ
Ü zÆ áV ( 2) Xƒ: VY „

} (,ãZ Ç ñYc*
Š™ Z]
.ÃVß Zz ä™y° ( 4) ¶Cƒ ßF,Å yZ ¸gzZ ¸ D™¬ Ï0
+
i
Xk 
7]gßðÃÅgN ZÆyZˆÆ µZz

ýý ^Ã÷Êô ^Þø köÃûÛô‰ø Ùø^Îø ÔºÖô ^Úø oßô $ø ‚$ uø o% ô^Îø †$ Ö] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2278

ä a vZ wÎg ë b /0vZ† **
±

Ùöç‰ö…ø Ñø†$ Êø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû äô ×#Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

á^Ã×Ö] oÊ ð^q^Ú h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD3726&m‚vÖ]E ~ qzÑÆ (á^Ã×Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ äq†ì] V xnv‘
D1202&m‚vÖ]E

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

176

ÐøvøÖû]*æø àônû ßø³Âô ¡³ø ³³þjøÛö³Öû] àø³nû eø V äô ×#³Ö]
1!ä´ Úôù ^.eô ‚øÖøçø Öû]

X c*
ŠÃVâ^gzZ H Z]
.ÃVß Zz ä™y°

„ s§ÅVâ^ ÑZz äƒ ZaˆÆy°ªŠ ÑzZ ÅVß Zz ä™y° ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

t a kZì [™g ÖZ » ]P'
,Ð a kZ™ Î oÅ **
i6,Vâ ÅkZ Â\!*
èYX ǃ [™

XÐ F_g ZzÆ}uzŠ q
-Z VâzŠ ¸ ǃ [™B‚ÆVâ 

å´‚ônùô ‰ø àûÚô áõƒû_ô †ônû Çøeô töæ$ ˆø jømø ‚ôfû Ãø Öû] oÊô h^eø ýw40y
}™ b ï%Æ ]i YZ Å´ â
0ÆxÝkZ
ýýÙø^Îø Øõnû Ïô Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø xõÖô ^‘ø àöeû àöŠøvøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû ÃøÞö çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2279

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b '
,
Y **
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø ÙöçÏö³mø ]†÷ ³eô^³³qø kö³Ãû ³Ûô³‰ø
áôƒû_ô †ônû Çøeô tøæ$ ˆø ³iø ‚õ³fû Âø ^³Ûø³m%*] V äô ×#³Ö]

b ï % Æ ]i YZ Å IZ c*´ â LZ xÝ
L L
ó Xó ì ãZi {z}™

m

2! †ºaô^Âø

çø `ö Êø äô ×ô aû ]* æû ]* äô nû Öô]çø Úø

y.

co

µZz `wðÃ~ #
Ö }
.Ð ~Š 
á ÅkZgzZì yZ
xÝAŠ¤
/Z ´ â ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

%Æ ]i YZ Å ´ â {z 7]i YZt ¦
/
Ù ÃxÝ%Z ì Y™ ~Š 
C
á ÅxÝ LZ {z  @*
ƒ7

am

m

ad

( 3) @*
ƒ 7Â%Æ ]i YZ Å ‡W b ï» xÝ ( 2) 7gŠ ‡6,ÑLZ xÝèY }™ b ï
DZvZzX ǃ » ZwxÝ6,ä™ (Z

w

w

.m

uh

èø fø Ïû Âö àôeû o‰øçÚö àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø oùõ ×ô Âø àöeû Ùö‚øßû Úô ^ßø $ø ‚$ uø ØønÃô ÛF‰ûô àöeû ÔöÖô ^Úø ^ßø ³$ø ‚$ ³uø !2280
ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø


LL:c*
â
Û ä a Ñ ë b /0Z **
±

w

^Ûøm%*] Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
óXó ì ãZi {z}™ bï%Æ]iYZ Å´ â LZ 3áõ]‡ø çø `ö Êø äô nû Öô]çø Úø áôƒû_ô †ônû Çøeô tøæ$ ˆø iø ‚õfûÂø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Åæ†E 1Ò á^Ã×Ö] h^jÒ(Ü׊ÚæD5315 &m‚vÖ]Eèß¡ÛÖ^e ‚Ö çe] Ðv×m h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× г˳jÚ
D2069&m‚vÖ]Eá^Ã×Ö] h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^Ú àe]æD1831&m‚vÖ]Eoa 6nÚ
àÚ h^e261K4 äfnE oe] àe]æD2078 &m‚vÖ]Eå‚n‰ áƒ] †nÇe ‚nÃÖ] |^ÓÞ oÊ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ( ¨] ç³e] V ೊu
å‚n‰ áƒ] †nÇe tˆjmœ ‚fÃ×Ö å†Ò
~ 6ì s ¸ñ{zìt 9 ïŠgZ Œ
Û ® é‘S¯%Š ƒ ZŠ1Z&ì g
$uÅ pkZ ~ V ¨] ç³e] Ìnó•
~ D12982 EÑ]‡†Ö]‚f Ìß’Ú 2127K7 EäÓÖ^Ú áƒ]†nÇe ‚fÃÖ] |^ÓÞ h^e(|^Óß³Ö] h^³jÒXì ÐÅŠ ƒ ZŠ1Z Ì
S¸ñÐd/0Z Ì
Xì ~z%e
$Zzgt é¡E

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

177

€ô]†ø Ëô ×ûÖô ‚öÖøçø Öû] h^eø ýw41y
ì nÆáZz _^yÒ »]!*
kZ
ýý gôn$ŠøÛöÖû ] àôeû ] àôÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2281

áZz _^ : D™yÒ q ¯% b >k
,
Ù 1Z **
C
±

‚öÖøçø Öû] Ùø^³Îø äö ³Ãö ³Êø†û ³mø éø³†ø ³mû†ø ³aö o³eô]* àû³Âø
1! †ö røvøÖû] †ôaô^Ãø ×ûÖôæø €ô]†ø Ëô ×ûÖô

X ßnÆãZigzZì nÆ

Ü z kZ {z ÅT ǃgÑ» ÏZ^ ÑZz äƒ Za Ð ,Æ ]gúŠ Zi W c*

~&
+
ß ýV‚ñ]çÊ

7 w)gßÜy° yxgŠ Æ ~ç 0
+
z{¤
/Z %Zƒ: VY „W» x Zw{zp¤
/Zƒ ~çc*
~&
+
ß
[™s§ÅVâ KZ {zgzZÇ ñYƒ »m» kZÐ lñZ
Û#
r™~ ]gß+ZÂñYW
X ǃ
ýý éø æø†û Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ŠûÚø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2282

wÎg C™ yÒ c Ȭ {± a Ñ zzi
ó Xó ì cáZz _ îF
@O+E
L L:c*
â
Û ä a vZ

y.

co

m

Ùøçû ³‰ö…ø á$ ]* oùô ³fôß$³Ö] tôæû ‡ø èø=øñô^³³Âø àû³³Âø
2! €ô]†ø Ëô ×ûÖô ‚öÖøçø Öû] Ùø^Îø Väô ×# Ö]

î0<Ezi

ad

aÑ )  C™ y Ò cÈ ¬ {± Ñ

ilib

ra
r

ýý éö æø†û Âö oûÞô †ø fø ìû]* pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø gºnû Ãøö ^ßø $ø ‚$ uø ÄõÊô ^Þø àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø !2283

am

m


ñ ð¸ LZ ä m‡z 1Z 0E ~ : â i Æ

.m

uh

6,d
W Æ ~&
+
ß Åei {z ¶Å ÃÃm‡z1Z

w

w

aÑZ
# Ôì g
CZ÷ {z :¹ äE X}™ï

w

m‡z 1Z 0 Ä
ñ ÂñÑ p=~ : â i Æl ì
0E {z gzZ X 1 á Ã d
W Æ ~&
+
ß Åei ä

:c*
â
Û ä a Ñ ÂX å/x¹B‚Æ m‡z1Z

áø^Òø kûÖø^Îø V oôùfôß$Ö] tôæû ‡ø èø=øñô^Âø àûÂø
äô ³nû ìô]* oÖF_ô ‚ø`ôÂø ”õ^³³Î$ æø oû³eô]* àö³eû èöføjûÂö

àøeû ] äô nû Öø_ô ˜øfôÏûmø áû*] ”õ^Î$ æø oeô]* àôeû ‚ôÃû ‰ø
^Û$ ×øÊø oßô eû ] äö $Þ_ô èöføjûÂö Ùø^ÏøÊø èøÃø ³Úû ‡ø éô ³‚ø³nÖôæø
‚öÃû ‰ø „øìø*] xôjûËø³Öû] àø³Úø ‡ø V o% fôß$Ö] Ýø‚ô³Îø
]ƒø¬ôÊø èøÃø Úû ‡ø éô ‚ønÖôæø àø³eû ] ”õ^³Î$ æø oû³eô]* àö³eû

”õ^Î$ æø oeô]* àôeû èøfø jûÃö eô Œô^ß$³Ö] äö ³fø 8û]* çø ³aö
ø Öø çø ³aö V o% fôß$Ö] Ùø^³Ïø³Êø 
n kZ X ’ e N »»±t !ei 0†} Z L L
àøeû ‚öfû Âø ^³mø Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D3600&m‚vÖ]Ew]†Ë×Ö ‚ÖçÖ] h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘
h^jÒ(oñ^Šß³Ö]æD2218 &m‚vÖ]EäÏjÂæ äjfaæ oe†vÖ] àÚ Õç×ÛÛÖ] ð]†E h^³e(Åç³nfÖ] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] x³nv³‘
D3484&m‚vÖ]E äËßm ÜÖ ]ƒ] w]†ËÖ^e ‚ÖçÖ] Ñ^vÖ] h^e(Ñ¡_Ö]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

178

ä a ÑgzZ X å Zƒ Za 6,_Æ \!*
Æ kZ {z
kZ X z™ H {Š6,Ð kZ !ei ›
M >ñ ŠÎ} Z L L :c*
â
Û

äô nû eô]* €ô]†ø Êô o×øÂø ‚øÖôæö äü Þ$*] Øôqû]* àûÚô èøÃø Úû ‡ø
éöYø çû ‰ø ^mø äö ßûÚô oûfôrô³jøuû] V o% fôß$Ö] Ùø^Îøæø

X ‰e Åei >ŠÎgzZ X å

àôeû èøfø jûÃö eô äô `ôfø 8ø àûÚô p*]…ø ^Û$ Úô èøÃø Úû ‡ø køßûeô
1! èøÃø Úû ‡ø kôßûeô éöYø çû ‰øæø ”
õ ^Î$ æø oeô]*

c*
0*
/xÆ m‡z !Z 0E Ã kZ ä \
å M n

X{ z „ D ™wJxs ZÉ X σ 7Þb 7 Å ìZ`
‹ Y ~ xs Z ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

( DZvZz )X ǃ „ ._Æ <Ñz y â ‡êƒ Ì¼C
Ù ª ( 2 )Ð N Yƒ s ç

äü Êö†ôÃû mø çø aö æø åü ‚øÖøæø ‚øvøqø àûÚø h^eø ýw42y

ì @*
™g ïZŠ
z!*
Æ + TÊ ÑzZ KZ
yÒ » ¿kZ
àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚ömˆômø oßô $ø ‚$ uø &önû ×$ Ö] oßô $ø ‚$ uø xõÖô ^‘ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2284
ýý ‚õnÃô ‰ø oeô]* àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø ‹øÞö çmö

vZ wÎg ä VrZ  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

m

co

y.

a

ra
r

$M Å y ° ‰
e
Ü z TÔ‹ ñƒ ë t Ã

Ùøç‰ö…ø ÄøÛô‰ø äü ³Þ$]* éø³†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
èömøv kû³Öøˆô³Þû]. àø³nuô Ùöçû ³Ïö³³mø V äô ³³×#³Ö]

uh

am

m

ad

ilib

}™4ZŠ ñ+Z ~ x ¸Ë]gú
L L:ðƒ wi ** Ýõçû Îø o×FÂø kû×øìøYû ]* éõ *]†ø Úû ] ^Ûøm%]* èô ßøÂø ¡øÛö³Öû]
m¼ » kZ Ð \¬vZ Âì 7Ð x ¸kZ
oûÊô äô ×#Ö] àøÚô kûŠønû ×øÊø Üû`ö ßû³Úô ‹ø³nû Öø ^³f÷ŠøÞø
}™74ZŠ ~ ¼

/
Ù ÐZ \¬vZgzZ X 7
C
^Ûøm%*]æø äü jøß$qø äö ×#Ö] ^³`ø ×ø³ìô‚û³mö àû³Öøæø ðõ oû³8ø

w

.m

gïZ » kZ ˆ Æ Ú Š Ê ÑzZ KZ òŠ M
gzZ Ç

w

w

gzZ ¬ ÐZ X Çìg~ bŠ6,Ð kZ vZ X}™
ëvZ†X Ç}™ ZÎgt ‚ÆVÍßx ÓáZzˆ
ó Xó âÐ a vZ wÎg …g
$utL L:

äô ³nû Öø_ô †ö ¿ößû³mø çø ³aö æø åü ‚ø³Öøæø ‚ø³vø³qø Øõ³qö…ø
æ. …ö o×øÂø äü vø–øÊøæø äö ßû³Úô äö ³×# ³Ö] gø³rø³jøuû]
äô ×#Ö] ‚öfûÂø Ùø^Îø àømû†ô³ìôŸ? û]æø àø³nû Öôæ$ Ÿ* û] Œôæû
‚ºnÃô ‰øæø o% ¾ô†ø ÏöÖû] gõÃû Òø àöeû ‚öÛ$ vøÚö Ùø^³Îø
]„øaø oßôÇø×ø³eø ‚û³Îøæø ]„ø³aø Vä´³³eø äö ³³$ø‚ôù³vø³mö
2! Väô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

àûÂø &öm‚ôvøÖû]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ðƒŠg Zz {g !*
zŠ wa„ g
$u D1179E Vxnv‘
‚ÖçÖ] àÚ ð^ËjÞŸ] oÊ Àn×ÇjÖ] h^³e(Ñ¡³_³Ö] h^³jÒ(o³ñ^³Šß³Ö]æD4108 &m‚vÖ]Eá^fu àe] xnv³‘ V‚³nq å ^³ß³‰]
D3481&m‚vÖ]E

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

179

~ yZˆÆ™g½t £q
-ZC
Ù É @*
hg7¯ÃU ËÆb &Z xsZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

Ãa ú ( 2) ì @*
Y 0:%» wZŠZ u 0*
Ð y¸z o Z
Û Zì @*
™g (Zg »i§(Z » b & Z
Ãa )g fÆ ~g »x Zwä kZ¤
/Z ~Š™Ò ÌÃ]gúVŒÂH[™s§Å lZ
Û#
r™

ÌÃ0
+
z{ „B‚gzZ X ǃ :
L » òzøÐ ¼
A a Æ kZtÂH4ZŠ ~ yZ0
+{Æ0
+
z { LZ
L » ðZÎg ÅðZŠ u0*
:
-Z {z b§T ¶ ¯
q
) !*
» ðZÎg Å kZg ïZ»zzš » kZ ~Š™Ò

X σh
+”{Š c*
i }gzZ σР½Åx`
ZwÃ]y
W ( 3)ì ¯

äô neô]* éø]*†ø Úû ] töæ$ ˆø jømø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw43y
}™ b ïÐ ~ç Å\!*
LZ òŠ M
yÒ » ¿kZ

àôeû pùô ‚ôÂø àûÂø ‚õmû ‡ø àûÂø æ†õÛûÂø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø o% Îôù †$ Ö] †õËø Ãû qø àöeû äô ×# ³Ö] ‚ö³fû Âø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2285
ýýkõeô^$ø

~ X D™yÒ Ð −Zz LZ Y Z'
,0 h
+m,**
±

m

könÏô Öø Ùø^Îø äô nû eô*] àûÂø ðô ]†ø fø Öû] àôeû ‚ømˆômø àû³Âø
Ùø^ÏøÊø ‚ömû†ôiö àømû*] kö×ûÏöÊø èºmø]…ø äü Ãø Úø æø oÛôù³Âø

y.

ad

LZ ä Tì 5s§Å òŠ M kZ ä a vZ

am

m

ì c*
Š ¬= ä \
å M gzZì H b ïÐ ~ç Å−Zz

xøÓøÞø Øõqö…ø oÖF_ô V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø oûßô %øÃø ³eø
äü ÏøßöÂö hø†ô•û]* áû*] oÞô†ø ³Úø ^*³Êø äô ³nû eô]* éø³]*†ø ³Úû ]

ra
r

ilib

wÎg =L L :¹ ä VrZ ? T e **
Y V¹ :¹

co

ä ~ å Z}q
-Z k0*
Æ yZgzZÔ 5 Ð R LZ

1!äü Öø^Úø

„øìövæø

.m

uh

ó óX Vßá wâ » kZgzZ VzŠ Z h Z yŠ¤
/ÅkZ~

w

w

}ÒúLZaÆ}g ZŠ Z ˶#
Ö ´ Åäƒ ½ZÆyZ Z} ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê

w

Vâ $Î ( 2) ì=g f » vÐ ã.6,
gzZì y%„*
*™ëZ
Û#
Ö ´ ðÃ: ðÃñƒ ¬Ã

X ¹Œ
Û ÅwâgzZì ãi yŠ¤
/ZwÅkZ ( 3)ì x Zw b ïÐ

ø Öø Ø% vômø Ÿ™
ø V oÖø^Ãø iø äô ×# Ö] Ùôçû Îø h^eø ýw44y
—‚öÃû eø àûÚô ðö ^Šøßôù Ö] Ô
‚Å —‚öÃû eø àûÚô ðö «Šøßôù Ö] ÔøÖø Ø% vômø Ÿø ü yâ 
Û ÆvZ

oûeô]* àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õßû aô oeô]* àôeû ø æü]ø àûÂø gºnû aøæö ^ßø $ø ‚$ uø Ùø^Îø ‚õ‰ø]* àöeû o×$ Ãø³Úö o³ßô ³$ø ‚$ ³uø !2286

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ð^e¤] xÓÞ^Ú |^ÓÞ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æ D4112 &m‚vÖ]E á^fu àe] V xnv‘ Xì 6,oÑÅkZ VàŠu
D3332 &m‚vÖ]E

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

180

ýý o‰øçÚö

Ъ
ñ 0 !Z ä ~ ì HòŠ M ò **
Š c*
i »g»Z
'Y ™wÙZ Vc*
ç Å a Ѥ
/Z
C = :¹

]Y÷ ^mø‡ô oÛ$ Šømö …ô^’ø³ÞûŸ* ]û àø³Úô Øõ³qö…ø àû³Âø
á$ ]* çû Öø kømû*]…ø ]* gõÃû Òø àôeû oôùeø Ÿô. kö×ûÎö Ùø^³Îø

'gúÅ nm{ n Æ \
å M ä \¬ vZ èY

áû*] äü Öø Ø% vômø áø^Òø àø³jûÚö V oôùfôß$Ö] tø]æø ‡û ]*
^e÷ †û •ø äü Öø äö ×#Ö] Ø$ uø]* ^ÛøÞ$_ô ÜûÃø Þø Ùø^Îø tøæ$ ˆø jømø

X V; Y :¹ ä VrZ ?@*
ƒ^
,Y*
*™ b ïà \
å MÂ

VÂgúyZ L L :c*
â
Û gzZ ÅyÒ ÚÅ yZgzZ Xw'

Ÿø Ùø^ÏøÊø è÷Ëø‘ô äü Öø Ìø‘øæø æø ðô ^³Šøßôù ³Ö] àø³Úô
ø Öø Ø% ³vô³mø
‚ôÃû eø àûÚô ‚öÃû eø àû³Úô ðö ^³Šøßôù ³Ö] Ô

ó Xó ì 7w'nÆå\ M ]gúðÃ{z´Æ

1! èô Ëø’ôùÖ] åô „ôaø

²,™~Š 
á Ð VÂgúe Î a\W åI{ »vZ w
å Îgt ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
-g e ÃÝñ
Ð ~Š 
áh
+'
× Ã a\Wì @*
ƒ ãZzÐ g
$u {gÃè ( 2) ì ]i YZ ÅJ

m

( 52:[Zx
Z :M0Z )X H7b ï ðÃä a\W%Z ¶ˆï]i YZ {g !*
zŠˆÆ I

ad

™w']!*
t n Æ \ M ä vZ ‚c*
â
Û7

am

m

ó Xó ,™ b ïegŠT\
å M ~Š

Ùöç‰ö…ø oøÊôù çö iö ^³Úø kû³Öø^³³Îø èø=øñô^³³Âø àû³Âø
tøæ$ ˆø jømø áû]* äü Öø äö ×# Ö] Ø$ ³uø*] o³j#uø V äô ×# Ö]

ra
r

ilib

wÙZ ä a vZ wÎg 9 cȬ {±

y.

co

ýý †õnû ÛøÂö àôeû ‚ônû fø Âö àûÂø ðõ ^_øÂø àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø gºnû aøæö ^ßø $ø ‚$ uø o×# Ãø ÛöÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2287

2! ðø ^8ø ^Úø

w

w

.m

uh

^`ø Îø]‚ø‘ø ^`ø ÏöjûÂô ØöÃø rûmö èô Úø Ÿ* ]û oÊô h^eø ýw45y
ñY HgH$h» kZÃ~Š Zi M ÅT0Æ~&
+
ßkZ

ðô ^Šøßôù Ö] àøÚô

w

ýý hô^vøfû vøÖû ] àôeû gônû Ãø ö àûÂø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø º ‚$ ŠøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2288

Ã/
ñ ä a vZ wÎg ë b ÷Z **
±

èøn$ Ëô ‘ø ÐøjøÂû ]* Väô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* ‹õÞø]* àûÂø
XH
þ gH$ » yZ „ ~Š Zi M ÅyZgzZ HŠ Zi M
3! ^`ø Îø]‚ø‘ø ^`ø ÏøjûÂô ØøÃø qøæø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

He
$ZzgÐZ ~360-359&3~.Z õg @*
ä ~g ggzZ 133&5~Z
+Zzi ŵÐZ ä £Z 0vZ† VÌnÕ

D2126Eá«Û¿Ö] …]çÚæD6366Eá^fu àe] Xì Š
ñV; Æ~dÌq s
# ZÜÐ ó`
0Z Vxnv‘
h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׳ŠÚæD5086&m‚vÖ]E^`Î]‚³‘ èÚŸ] Ðj ØÃq àÚ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ 
D1957&m‚vÖ]E ^`qæˆjm Ü$ äjÚ] ÐjÃm Øq†Ö] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]D2054&m‚vÖ]E^`qæˆjm Ü$ èÚœ äÎ^jÂ] è×n–Ê

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

181

( 2)ì YYHgH$„Ã7 ÅkZ Z®ì — Ëð•Zèa ~Š Zi W ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Xì $
Ë 0*
gZ Œ
Û $Ìq ~sðÃ7~gz¢ **
ƒ -»$
ýýéø ø ^jø Îø àûÂø èø Þø ]çøÂø çûeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø áô^ÛøÃû ß% Ö] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2289

Ã/
ñ äa vZ wÎg ë b ÷Z **
±
» yZ „Ã~Š Zi M ÅyZgzZ H b ïÐ yZ : HŠ Zi M

ÐøjøÂû *] V äô ³×# Ö] Ùø糉ö…ø á$ *] ‹õ³³Þø]* àû³Âø
^³³`ø Ïø³jûÂô Øø³Ãø ³qøæø ^³³`ø qøæ$ ˆø ³³iøæø èøn$Ëô ³³‘ø

X HgH$

1ó^`ø Îø]‚ø‘ø

^`ø qøæ$ ˆø iø Ü$ $ö è÷Úø ]* ÐøjøÂû ]* àûÚø Øô–ûÊø h^eø ýw46y
}™ b ïÐ kZQ}™Š Zi M Ã~&
+
ß Ë
yÒ »¤Å¿kZ

ýýܺnû øaö ^ßø $ø ‚$ uø áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2290

š^I
E
ö ~ ë ãZ^ S9 0 Ô™ 0 Ô™ **
±

Ð kZQ}™Š Zi M Ã~&
+
ß KZ
0Æ ¿kZ

^eø *] ^mø Ùø^ÏøÊø áø^³‰ø]†ø ³ìö Øô³aû ]* àû³Úô غ³qö…ø
áø^‰ø]†ø ìö Øôaû ]* àûÚô ^ßø×øfø Îô àû³Úø á$ _ô æ†õ³Ûû³Âø

m

M ä òŠ M q
-Z Æ y‚Zy
k0*
Æ yZÔ å k0*
Æ

oùõ ³uø àô³eû xô³Öô^³³‘ø àô³eû xô³Öô^³³³‘ø àû³³Âø
åö ^iø^*Êø oôùfôÃû =$ Ö] ‚øßûÂô kößûÒö Ùø^Îø oôùÞô]‚øÛû`ø Öû]

ilib

ra
r

y.

co

vßÆ y‚Zy
~ º´}gø !z/1Z } Z :¹™

am

m

ad

+Z wV Å kZ L L : ë b§ kZ }™ b ï
š^I
E
: ë ö ó Xó ƒgZÎ6,.
$zZÆ ã!*
Û {z‰ì
Œ

.m

uh 

HÜÐ −Zz LZ ä .ñ1Z 0 Y ZŠgŠ1Z Ð í

w

w

ó ¿&L L:c*
â
Û ä a vZ wÎg :¹ ä VrZ

äü ³jøÚø ]* ÐøjøÂû ]* ]ƒø_ô Øô³qö†$ ³Ö] o³Êô áøç³Ööçû ³Ïö³mø
Ùø^ÏøÊø äü jøÞø‚øeø gôÒô]†$ Ö^Òø çø `ö Êø ^`ø qøæ$ ˆø iø Ü$ $ö
oûeô]* àöeû éøYø †û ³eö ç³eö]* o³ßô ³$ø‚$ ³uø o% ³fôÃû ³=$ Ö]
Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³³Îø äô ³³nû eô]* àû³Âø o³³‰øçû ³Úö

Å Ë
xÝ {z ZuzŠ Å ~zc Å kZ gzZ X c*
Ñ yZZ

àônû iø†$ Úø Üû aö †ø qû*] áøçû iø©û³mö èº$ø¡ø$ V V äô ×#Ö]
Ü$ $ö äô nùô fôßøeô àøÚø v hô^jøÓôÖû] Øôaû ]* àûÚô غ³qö…ø V
äü ³Ãø føi$]æø äô ³eô àø³Úø «³³Êø V o$ fôß$³Ö] Õø…ø Yû ]*

~&
+
ß k0*
Æ T¿{z ZŠXì `
Z ZC
Ù zŠ n Æ

º ç³×ö³Ûû³Úø ‚º³fû Âø æø
Ð$ uøæø äô ×#Ö] Ð$ uø pY$ ]* Õ
äü Öø kûÞø^Òø غqö…ø æø ó áô]†ø qû*] äü ×ø³Êø äô ³nÖô]çø ³Úø

w

LZԃР[ IZ
{z q
-Z ÇA `
Z ZC
Ù zŠ Î
6,6,kZ c*
0*
à a Ñ ( ~y
M )Qƒ c*
Ñ yZZ6,Ñ
kZ ;g @*
™ ZŠ Z h » ´ â LZ gzZ vZ Xƒ ~ !

[Š Z ÐZ Å lgz6,hZ gzZ Å lgz6,Å kZ X ¶

^`ø eøY$ ]*æø ^`ø ñø]„øÆô àø³Šøuû^*³Êø ^³aø ]„$ ³Çø³Êø èºÚø ]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì _g¦
/ÌZ óC Vxnv‘ !

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

182

Ð kZÆ™Š Zi M ZÐZQ X c*
2[Š Z YZgzZ c*
2

äö ×øÊø ^`ø qøæ$ ˆø iøæø ^`ø ÏøjøÂû ^*Êø ^³`ø eø Yø ]* àø³Šøuû^*³Êø
]„øaø „ûìö Øô³qö†$ ³³×³Öô Ùø^³³Îø Ü$ ³$ö áô]†ø ³³qû]*

Ð ¿kZQ ó Xó ì `
Z ZC
Ù Š n Æ kZ X H b ï
~: â i¬ ßáÆÚ Ë%Ãg
$u kZ L L:c*
â
Û
I
-43X
êGóå @*
Y H^ »Üæ n Æ g
$u KgÐ kZ

Øöuø†û mö áø^Òø ‚ûÏøÊø ðõ oû8ø †ônû Çøeô &ø³m‚ô³vø³Öû]
ܺnû =øaö Ùø^Îø èô ßømû‚ôÛøÖû] oÖø_ô ]„øaF áøæû Yö ^ÛønÊô

ä ~ Â ~Š ¸~ >y ä VÍß =L L: ë

1!äü ßûÂø

ó Xó Y7 0Æ kZ™ Y k0*
Æ Ô™

äü jöÖû^*ŠøÊø äü jönû iø^*Êø éô †ø ’ûføÖû^eô oûÞôæYö ^Êø]*

wq | @*
ce h™x¥äÂdÐ DIZ ÅVÂ!*
szc‹Y ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
G
ïEi½&Z Z g”L Lì ·^ »ÄX Ç A ZC
Ù zŠ Ì`
Z V; Æ vZ6,œ~uzŠ ( 2) ñYƒ ãZz Ð
VñÝpì ÂðZ ‚
Û Z,jÅ òÝ~ xsZ ( 3) Cƒ Ýq Vc*
— „g” Æ œ ó óàšZ

õg @*
É X Tgƒ „Æ xsZ xÝ ˜Àª
z$
+ÅTì ˆ~ŠzÂ{Š c*
i ð•Z Ì6,Š‹z b #Å

y.

co

m

Þ ‡**
.
]â }

z $öxÝ ~ g
$u #
Ö }
.gzZ xsZ V ì @*
ƒ x¥Ð ¬_Æ
X lñZ
Û

ilib

ra
r

ýýoùô fôÃû $ Ö] àôÂø oùõ uø àôeû xôÖô ^‘ø àûÂø èø fø Ãû ö àûÂø õ ^Û$ uø àöeû Øö`û ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2291

ad 

 D™ ÜÐ −Zz LZ b >Š'
,1Z **
±

am

m

X c*
â
Û b§Åg
$ukZ ä aÑ

Voôùfôß$Ö] àôÂø

äô nû eô]* àûÂø éø³Yø †û ³eö oû³eô]* àû³Âø
2! &ôm‚ôvøÖû] ]„øaF çø vûÞø

w

w

.m

uh

^`ø Öø šø†ôËûmø áû]* Øøfû Îø löçÛönø Êø éø]*†û ÛøÖû] töæ$ ˆø jømø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw47y
ì*
@Y%¬ Ð ä™gH$Æ™ b ïÐ ]gú
0Æ ¿kZ

w

ýýÜønaô]†ø eû ô àûÂø …õçû’ößû Úø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçûmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2292

Æ òŠ M kZ ä vZ† ë b ¼ **
±

Øõqö…ø oûÊô äô ³×#Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø èøÛø³Ïø³×û³Âø àû³Âø
^ò÷nû 8ø ^`ø Öø šø†ø Êø àûÓömø ÜûÖøæø é÷*]†ø ³Úû ] tøæ$ ˆø ³iø

kZ L L:¹V- óŠ
H
%™hgÐZ¬ Ð ä™ÄgzZ

V^`ø nÊô Ùø^Îø ^`ø ßûÂø lø^Úø æø ^`ø eô Øûìö‚û³mø Üû³Öøæø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ä™gH$Q H b ïÐ ]gúËä T ó0

á^ÛmŸ] hçqæ h^jÒ(ܳ׳ŠÚæD97 &m‚vÖ]Eä×aœæ äjÚ] Øq†Ö] Ün×Ãi h^e(Ü׳óÖ] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D116&m‚vÖ]EÔÖƒ oÊ Ø–ËÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD385&m‚vÖ]EýèÖ^‰†e
Xì óC._Æ g
$u—‚

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

183

$ A ]gúËÅyZ0
+{Æ kZÃ]gú~ ]gß

^`ø Öøæø éö‚$ Ãô Öû]^`ø nû ×øÂø æø ^`ø ñô^ŠøÞô Ñö]‚ø³‘ø ^³`ø Öø
o–FÎø o% Ãô rø8ûŸ* û] غÏô Ãû Úø Ùø^Îø 'ö]†ø ³nû Ûô³Öû]

A _Z÷ ÐZ X σ Ì]° 6,kZ gzZ X Ç A
G!
qz'
,ä avZ wÎg ¹ ä ºZ ÿ¨š ó Xó Ï

Ðõ8ô]æø kôßûeô Åøæø †û eô oû³Êô V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø
ó kønû –øÎø ^Úø Øô%ûÛôeô Œõ]æø …ö oûßôeø àûÚô éõ *]†ø Úû ]
ø Öô„F³eô |ø†ô³Ëø³³Êø Ùø^³³Îø
‚º³Û$ ³vø³Úö Ùø^³Îø Ô

„ (Z ó¶]gúÅkZƒg´
L~}g!*
ÆÔZz ›
M
X ñƒ lp™Ít vZ†X c*
â
Û ä \ M 6 Hê
D ó Xó D™g(ZÐZ ÌëL L: ë yçgzZ·

1! ]„ø`Feô „öìö^+ Þø áö^nø Ëû‰öæø

ì eì h»]gút %Z 7`wðà ƒ:gH$h6,µñÆb ï ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

w ðÃÅ =.
Þ W!*
x ©Z òsZ ( 2) }Š™sç {zt ÑZ ì xiÑ bŠ Ð Zƒ „ ~ ˆ

( Š%)Æ yZ A ª Ç A é$ÐZÂñYƒ ]¯ {z gzZ ƒ: gH$» ]gúT ( 3) X 7
X σ ÌÅ_Z÷{z 2ì MÃVÂgú~uzŠ ÅyZ0
+{

y.

co

m

Åô^•ø†$ Ö] àøÚô Ýö†ö vûmø ^Úø h^eø ýw48y
ì Cƒ "
$U*
Ö wÐ V¤g ¦Ÿg ÁÁ
#

ad

ilib

ra
r

Ýõˆû uø àôeû æ†ôÛûÂø àôeû †ôÓûeø oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø |ºæû…ø ^ßø $ø ‚$ uø Ðövø‰ûô ^Þø †ø ³fø ìû]* !2293

am

m

E
î~©8B‚Æ a Ñ {z 9 cȬ {±

.m

uh

”i Zz M Å òŠ M Ëä VrZ ‰~ yÆ Z b

w

w

~ !vZ wÎg c*
:¹ ä ~ 9 cȬ {±

w

wÎg Âì ”i Zz M Å òŠ M Ë~ yÆ \ M ä
ª ǃ òŠ M V#ì wì Z÷L L:c*
â
Û ä avZ
E
LZ ä cȬ {± ó Xó R ¦Ÿg » c î~©8
{0
+
i {z ¤
/Z !vZ wÎg c*
:¹ ~ }g!*
Æ R ¦Ÿg

ä avZ wÎg ?¸ M
h M k0*
}÷ Â Dƒ

ýý éø †ø ÛûÂø àûÂø

V oôùfôß$Ö] ÄøÚø

kûÞø^Òø ^³`ø Þ$*] èø=øñô^³Âø àû³Âø
løçû ‘ø kû³Ãø ÛôŠøÊø èø’ø³Ëû³uø kô³³nû eø o³³Êô
äô ³×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^³mø kö×û³Îö kû³Öø^³³Îø áõ^³³ŠøÞû_ô
ø jô nû eø o³Êô áõ^³ŠøÞû_ô løçû ‘ø kö³³Ãû ³Ûô³‰ø
Ô
^Þ÷¡øÊö åö ]…ø ]. Väô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø
èö=øñô^Âø kûÖø^Îø èô Âø ^•ø†$ Ö] àøÚô èø’øËûuø ÜôùÃø Öô
^³n&uø ạÊø ö áø^³Òø çû Öøæø äô ³×#³Ö] Ùø糉ö…ø ^³³mø

Ùø^ÏøÊø o$ ×øÂø ØøìøYø èô Âø ^•ø†$ Ö] àøÚô ^³`ø Ûôù³Ãø ³Öô
Cƒ "
$U*#
Ö wÐ V¤g uX óV; YL L:c*
èô Âø ^•ø†$ Ö] àøÚô Ýö†ö vûmø Üû Ãø Þø Väô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø
â
Û
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D3354&m‚vÖ]EÑ]‚‘ †nÇe smæˆjÖ] äju^e] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æ D4099-1498Eá^fu àe] Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

184

ó Xó D Yƒx ZwÌÐ )
®Ÿg {zì

1! éô Yø ŸøçôÖû] àøÚô

Ýö†ö vûmø ^Úø

tÂá 8 |ŠzŠ »]gúË._Æ‚Ÿ {Š™gHÆ <Ñ^ ðä
/Z ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

aÆáZz Å
W |ŠzŠ kZ ºg x ZwaÆ a ÇÆ kZgzZ ÏñBVâ ¦Ÿg ÅkZ ]gú
aÆ Š ÑzZ Çz ¦Ÿg Ìx ©ZÆ }Š6,( 2) gÃè~ 23:ûZ >gÎ
Ð Vƒ x ZwÌ
XÐ Vƒ'
,
Z'
,
ýý àöeû Ýö ^øaô ^Þø ^* fø Þû œ áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãû qø ^Þø †ø fø ìû]* !2294

Ð í ä cȬ {± ë b >z² **
±
G
Å
4›©Z 1Z R Æ yZ H yÒ
gH {Š6,ð¸ Æ ñøG

á$ ]* èö=øñô^Âø oûßô iû†ø fø ìû*] Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø éøæø †û Âö
áöƒô ^+jøŠûmø ðø ^qø ‹ônû Ãø ÏöÖû] oeô]* ^³ìø*] ^³`ø Û$ ³Âø

]i YZ ä VrZ „e ]i YZgzZ ñ M ˆ Æ äƒ
å M ä VrZ Âñ M a Ñ Z
\
# óÏ Vß ]i YZ
G
Å
4›©Z 1Z R }÷L L:¹gzZ H™f » ]!*
Æ ñøG
kZÐ

lû†ø Òøƒø V o% fôß$Ö] ðø ^qø ^Û$ ×øÊø äü Þøƒô ^+³jø‰û^*³Êø
ø ÖôƒF
oûeô*] çû ìö*] oûÛôùÂø ðø ^qø kûÖø^³Ïø³Êø äü ³Öø Ô

co

y.

ad

R Z¾ {z H L L:c*
â
Û ä\
å M ó Xó Vßá ]i YZ Ð

 |ŠzŠ =L L:¹ äc Ȭ {±ó ó ?ì 7

ø Þøƒô ^+jø‰û]* oj#uø äü iöYû Yø †ø Êø ‹ônû Ãø Ïö³Öû]
Ùø^Îø Ô
oßô jûÃø •ø…û *] ^Ûø$Þ_ô kûÖø^Îø Ô
ô ÛôùÃø eô ‹ø³nû Öø æø ]*

ra
r

ilib

å M @*
\
ì c*
Š ™:Zz 7Z ä ~ X¸ ñ M ð¸

m

Ð yZ ÂN M a vZ wÎg c*
Š™g ïZÐ ¶Š

kûeø ^*Êø hö^røvôÖû] hø†ô•ö ^Úø ‚øÃû ³eø ^³`ø nû ×ø³Âø
V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø oøiô^+ mø oj#uø äü ³Öø áøƒø^+ ³iø áû*]

ó Xó M
h M k0*
}g vn kZ R }g v{zL L
V¤g uXL L:‰9 cȬ ë ñ>z²

^Úø èô Âø ^•ø†$ Ö] àøÚô Ýö†ö vû³mø Ùöç³Ïö³iø èö=øñô^³Âø
2! éô Yø ŸøçôÖû] àøÚô Ýö†ö vûmø

w

w

w

.m

uh

am

m

:c*
â
Û ä\
å M ó Xó c*
ö 7ä Š%ì c*
ö ä ]gú

äü $Þ_ô Ùø^ÏøÊø Øöqö†$ Ö] oßô Ãû •ô†û mö Üû Öøæø éö*]†û ³Ûø³Öû]
kûÞø^Òøæø Ùø^Îø Ô
ô nû ×øÂø sû×ô ³nø ×û³Êø Ô
ô Û% ³Âø

Ö w̺g ¦Ÿg „z ì Cƒ "
#
$U*
Ö wÐ
#

ó Xó DƒáZz
Ñ¡E
$Zzgm 5 ýV‚³ñ]ç³³Ê
c*
a\Wt ì c*
W ÷ Z x **
» R ¦ŸgÆcȬ ~ e
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

&m‚vÖ]E Üm‚ÏÖ] lçÛÖ]æ ˜nËjŠÛÖ] Å^•†Ö]æ h^ŠÞ¢] o× é ^``Ö] h^e(l] ^``Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D3553&m‚vÖ]Eé ŸçÖ] àÚ Ý†vm ^Ú äjÂ^•†Ö] àÚ Ý†vm h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü׊Úæ D2646
D2346 &m‚vÖ]E ý˜nËjŠÛÖ] Å^•†Ö]æ h^ŠÞ¢] o× é ^``Ö] h^e(l] ^``Ö] h^jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D3560&m‚vÖ]EØvËÖ] ð^Ú àÚ äjÂ^•†Ö] Üm†vi h^e(Å^•†Ö] h^jÒ (Ü׊Úæ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

185

-Z ¸ R ¦ŸgzŠ ÆcȬ ~ ÝZX å xÝ {Š™Š Zi W» cx Z ._Æ w¸q
q
-Z
X å‡c*
g-Š »îœrE
%Å å\W ZuzŠ² 5YÐ ÇþLÅ{~ Ï0
+
i Å aÑ
…õ^ßø mô àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø oßô $ø ‚$ uø ÔõÖô ^Úø àûÂø ‚õnû Ãô ‰ø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø Øô–ûËø Öû ] àöeû èö Îø ‚ø‘ø ^Þø †ø ³fø ìû]* !2295
ýý éø æø†û Âö àûÂø …õ^Šømø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø

XL L :c*
â
Û ä a Ñ 9 cȬ {±

Ýö†ö vûmø Ùø^³Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø èø=øñô^³Âø àû³Âø
1! éô Yø ŸøçôÖû] àøÚô Ýö†ö vûmø ^Úø èô Âø ^•ø†$ Ö] àøÚô

¦Ÿg yZ ì Cƒ "
$U*#
Ö w Ð V¤g u
ó Xó ì Cƒ "
$U*
Ö wÌÐ V¤g
#

ýý éø †ø ÛûÂø àûÂø †õÓûeø oûeô]* àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø oßô $ø ‚$ uøæø ÔºÖô ^Úø Ùø^Îø !2296

Åg
$u «ä a Ñ 9Z cȬ {±

2!äü ×ø%ûÚô Voôùfôß$Ö] àôÂø

èø=øñô^Âø àûÂø

X c*
â
Û b§

y.

co

m

Ýö†ôùvøiö è÷Ãø •û…ø ÜûÒø h^eø ýw49y
?ì Cƒ "
$U*
Ö wÐ Å
#
W |ŠzŠiŠ X

ad

ilib

ra
r

àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ‹öÞö çûmö oßô $ø ‚$ uø &önû ×$ Ö] oßô $ø ‚$ uø xõ³Öô ^³‘ø àö³eû äô ³×# ³Ö] ‚ö³fû Âø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2297

am

m

óq
-Z L L : c*
â
Û ä a Ñ 9 cȬ {±

.m

uh

ó Xó Cƒ 7"
$U*
Ö wÐ •a |ŠzŠiŠzŠ
#

ýýéø æø†û Âö

Ýö†ôùvøiö Ÿø Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø èø=øñô^Âø àûÂø
3!áô^jø’$ ÛøÖû]æø èö’$ ÛøÖû]

w

w

w

|ŠzŠ ä a¤
/Z ( 2)ì g]Ð XX“
$ Úø ZZ t Õa ë XXè’ùÛÖ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
/#F{g !*
Æ)
®Ÿg ( 3) X ǃg ÑiŠ ~uzŠtÂ Ç õG
zŠìiŠ q
-Zt c*
Š hgà CYQH qzÑÁ
C
ÔtGZ Ô ~C
Ù ªŠ ƒ ZŠ ì CYƒ "
$U*
tÐ Å
W |ŠzŠ {Š c*
i c*
Z hðq
-Š 4,
Æg/ì s%Z ~ ¬
õ0*
w
á x â Z²X σ "
$U*
Ö wÐ Å
#
W |ŠzŠiŠ &6,
¯ Åg
$u {gÃè ._ÆM {D1Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

àÚ Ý†vm h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü׊ÚæD15 EèÂ^•†Ö] oÊ ð^q^Ú ÄÚ^q h^e(Å^•†Ö] h^jÒ( ÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›©Ú V xnv³‘
D3554&m‚vÖ]Eé ŸçÖ] àÚ Üm†vm ^Ú èÂ^•†Ö]
Xì _g ¦
/óCÅkZ Æ D2293E Vxnv‘
D3575 V&m‚vÖ]E á^j’ÛÖ]æ è’ÛÖ] oÊ h^e(Å^•†Ö] h^jÒ oÊ Ü×ŠÚ ä³q†³ì] Xì 9g
$up VÌnÕ å ^߉]
D1941&m‚vÖ]Eá^j’ÛÖ]æ è’ÛÖ] ÜnviŸ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

186

Üö³Óö³iö^³ `ø Ú$ ]öæø ™ Ð ?Š Åg/Xì ;gƒ ãZzÐ g
$u{ÒW 6 DZIxiÑÃÅ
W |ŠzŠiŠ
ÃÃg
$Š qZ Xì c*
ö |ŠzŠ »ä VM {z N â ~g v( 23:Y ûZ ) —Üû³ Óö³ ßø³ Ãû ³ •ø…ø ]ø oû³ iô³ ¡#Ö]
Ï Vƒg Ñ {z N â ì ãZz Ð g
$Š q Z ì :
L » t¢
8áà e
$W ÏZ ÇÆ™ i Z0
+Z
» l~C
Ù ªŠ ƒ ZŠ ÏZX IÐ w‚ zŠ gzZ {Š c*
i Ð iŠ zŠ ª Ï Nö |ŠzŠ6,s ™zZ {gÃè

®Ìt Ï ñYƒ "
$U*
)
®Ÿg ÐiŠ & Z®ì ™f »iŠ zŠÔ q
-Z ~ g
$uì -¸
Z®Xì [£]ÒVŒì @*
ƒt È» @*
ƒ 7"
$U*
ÐiŠ zŠÔ q
-Z ~ s²èYì

ÐÅ
W |ŠzŠiŠ õ0*
)
®Ÿgì @*
ƒ x¥ SZg „ -¸ » lw
á x â ZÐ ä™g¨6,bÑŠ

Åat Z
# ì Cƒ "
$U*
$)
A
®Ÿgì CW™Ð ä™g¨6,g
$Š qZ Zì Cƒ "
$U*

m

ÐÅ
W |ŠzŠiŠ zŠÔ q
-Zœ£tçO ¶ ¯
) !*
»“
W uZgpªäÇ Z V*
c AÔ äh M Vc*
ÓZ
/#F|ŠzŠ ~ Ø {z Z
õG
# σ "
$U*
$)
A
®Ÿg Åaìt x¯ÝqçOX Dƒ 7Ýq
/#FiŠ õ0*
( DZvZz)X õG
Ái Z ÁgzZ

ilib

ra
r

y.

co

‚ôfû Âø àûÂø Øôn×ô íøÖû ] oeô]* àûÂø høçûm% ]* àûÂø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø hõ†û uø àöeû áö^Ûønû ×ø ³‰ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2298

ad

c*
M k0*
Æ a Ñ òŠ M q
-Z 9a
ñ x Z **
±

am

m

ä kZ ì 9 « Xì Ì]gú ~uzŠ q
-Z

.m

uh

iŠ zŠ óq
-Z L L :c*
â
Û ä\
å M Xì c*
ö |ŠzŠ Ã ~uzŠ

w

w

w

ó Xó Cƒ 7"
$U*
Ö wÐ Å
#
W |ŠzŠ

ýý 'ô…ô^vøÖû ] àôeû äô ×# Ö]

÷ ö …ø
V o$ fôß$Ö] oiø*] ¡q

á$ ]* Øô–ûËøÖû] Ýùô ]. àû³Âø
köqûæ$ ˆø iø ‚ûÎø oûÞùô _ô äô ×# Ö] Ùø糉ö…ø ^³mø Ùø^³Ïø³Êø
oÖFæû Ÿ. û] kôÛøÂø ˆø Êø p†ø ìû]. pû‚ôßûÂô æø é÷]*†ø ³Úû ]
Ýö†ôùvøiö Ÿø Ùø^ÏøÊø o$ø‚ûvöÖû] kûÃø ³•ø…û ]* ^³`ø Þ$]*
1! áô^jøqø¡Úûø Ÿô û] Ÿæøø

èöqø¡Úûø Ÿô û]

ýý éø †ø ÛûÂø àûÂø †õÓûeø oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø |ºæû…ø ^Þø †ø fø ìû]* Ðövø‰ûô ^Þø †ø fø ìû]* !2299

Zƒ wi **
¬t ~ y M Œ
Û ¬
ó 9 cȬ {±

†ô=ûÃø eô áöv†û ÏöÖû] Ùøˆø Þø kûÖø^³Îø èø=øñô^³Âø àû³Âø
Q Xì Cƒ wi **
Ö wÐ Å
#
W |ŠzŠ g!*
kŠ å àøíûŠôÞö Ü$ $ö àøÚû †ôùvømö lõ^Úø ç×öÃû Úø lõ^Ãø ³•ø…ø
wÎgQX 5¬» Å
W |ŠzŠg!*
õ0*
Æ™ r™ÐZ
Ùöç‰ö…ø oøÊôù çö jöÊø lõ^Úø ç³×ö³Ãû ³Úø ‹õ³³Ûû³íø³eô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
p„Ö] …‚ÏÖ] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æD2576 &m‚vÖ]Eá^j’ÛÖ]æ è’ÛÖ] oÊ h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv³‘
D3308&m‚vÖ]EèÂ^•†Ö] àÚ Ý†vm

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

187

X å @*
Y J 7,{zÐ y M Œ
Û Âð0*
]Ãz ä a vZ

1! áôv†û ÏöÖû] àøÚô

].†ø Ïûmö ^Û$ Úô à$ aö æø Väô ×#Ö]

¶CY Å]zˆÅ¬áZz äYƒ "
$U*
Ö wÐ Å
#
W iŠ õ0* 
t È ýV‚ñ]çÊ

wÎg vß
Ôì _ ƒ c™]zˆ Å kZ pì g ZŒ
Û'
,gzZ Š
ñ#
Ö ª @*¬» e
$ M kZ Ô

x â ZX å Zƒ 7x¥ ¬ » kZ ÌZ à yZ ¸ D™ ]zˆÐZ ̈ Æ ]Ãz Å avZ
aÑ ZƒÐí@
*
âZ ¬»Š Z®Å õ0* 
ìt p» kZ Dâ 
Û ~}g!*
kZ l~zâ

èYìg D™]zˆÅyZ yWŒ
Û g0 „ˆ Æ a \Wvß ‰gzZ Š
HW7§Zz» ]Ãz Å

Æ]Ãz Å a\Wmƒ:¸ÃVÍßa kZX å Zƒ „ µÐ ]Ãz Å a\W ¬ » yZ
… ƒ c™Â]c*
(
Wt Z®X ‰ƒ 5XgzZ 1™ q
gÐ kZ ä VrZÂ Zƒ DÃVÍß Z

kZ² N Yƒ c™p ÖZÆ e
$Wì ]gßq
-Z Å ¬t 6ì ;g ¹!*
¬» yZ wq¾
Xìg ¹!*
¬»

y.

co

m

Åô^•ø†ôùÖ] èøÚ$ „øÚø göaô„ûmö ^Úø h^eø ýw50y
?ì @*
ƒ ZŠ Z h»®
) ŸgÐ q ¾

ilib

ra
r

ýýäô nû eô]* àûÂø Ýõ^øaô àûÂø éö ‚øfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö^Ûø%û Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2300

ad 

D™ÜÐ −Zz LZ ?Z ` s0 ` s **
±

am

m

»)
®Ÿg Ð s§ ~÷ !vZ w
å Îg c*
:¹ ä VrZ

w

w

.m

uh

~&
+
ß c*
xÝó ó:c*
â
Û ä\
å M ?ǃ ZŠ Z Ð q ¾h

ó Xó Ð

àûÂø oùô Ûô×ø‰ûŸ* û] tõ^r$ uø àôeû tô^r$ ³uø àû³Âø
göaô„ûmö ^Úø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^³mø Ùø^³Îø äü ³Þ$]* äô ³nû eô]*

æô*] ‚öfû Ãø Öû] éö†$ ÇöÖû] Ùø^Îø Åô^•ø†$ Ö] èøÚ$ „øÚø oûßùô Âø
2óèöÚø Ÿ* û]

w 

ì ]gßt Åá$
+Æ kZì @*
ƒ yˆZ Z(,¹ q
-Z )
®Ÿg ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
x¥gŠÅ ~Š Zi WÐ kZ ( 2) }Š™Š Zi W™h
+y
7Z {ÈÂ~ ª
q ÅòÝ\!*
c*
Vâ ¦Ÿg

Xì Ú~(,gŠ¾tì Cƒ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ð^q^Ú h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD3582 &m‚vÖ]El^Õ… ‹Ûíe Üm†vjÖ] h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv³‘
D1944&m‚vÖ]E†nfÓÖ] Å^•… h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æD1150&m‚vÖ]Eá^j’ÛÖ]æ è’ÛÖ] ݆vi Ÿ
D2064&m‚vÖ]E Ù^’ËÖ] ‚ß x³•†³Ö] o³Ê h^³e(|^³Ó³ß³Ö] h^³jÒ( ¨] ç³e]æD4231-4230Eá^fu àe] Vx³nv³‘
D3329&m‚vÖ]EäjÚ†uæ Å^•†Ö] Ðu h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ]æ

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

188

Åô^•ø†$ Ö] o×øÂø éô ‚øuô]çø Öû] éô ]*†û ÛøÖû] éô Yø ^`ø 8ø h^eø ýw51y
„ZÍÅ]gúq
-Z6,®
) Ÿg
ýýsõmû †ø qö àôeû ] àôÂø Üõ‘ô^Âø çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2301

5Ò$ !Z 0Z
b_g q 0µ **
±Ð í ë îÂG

èöføÏûÂö oßô $ø‚$ uø Ùø^Îø èøÓønû ×øÚö oûeô*] àô³eû] àô³Âø
àûÓôÖøæø äô nû ßô $û‚ôùvømö ÜûÖø Ùø^Îø Ü$ $ö 'ô…ô^vøÖû] àöeû

yZ ä ~ H 7yÒ :¹ ä VrZQ H yÒ ä
ä ~ L L ¹Ô¸ ìg ™yÒ Ð VÍß {z ‹Ð

™ M ä ~&
+
ß {( q
-Z  H b ïÐ e Å[;z 1Z

köqûæ$ ˆø iø Ùø^Îø Ýøçû ÏøÖû] 'ö‚ôùvø³mö äü ³jöÃû ³Ûô³‰ø
ðö ]Yø çû ‰ø èºÚø ]* kûñø^røÊø hõ^³aø _ô oû³eô]* kø³ßû³eô

¢ìÐ í ä \ M H™f » kZ gzZ Š
Hk0*
Æ

kö³nû iø^*³Êø ^³ÛøÓöjöÃû ³•ø…û ]* oû³³Þùô _ô kû³³Öø^³³Ïø³Êø
ø ÖôƒF lö†û Òø„øÊø V o$ fôß$Ö]
šø†ø Âû ^*Êø äö Öø Ô

a Ñ ~ ó Xó ì c*
ö |ŠzŠÃVâzŠ ?ä ~L L:¹

iŠ ¶a c*
~Š :¹ ä µ : ë Þ¬ 1Z X 1

æô*] èô %øÖô^%$Ö] oÊô Ùø^Îø Üõ‘ô^Âø çû eö *] Ùø^Îø oû³ßôù ³Âø
^`ø ßûÂø åö ^`ø Þøæø ØønÎô ‚ûÎøæø Ìønû Òø Ùø^Îø èô Ãø eô]†$ Ö]
‚ônû Ãô ‰ø àöeû æ†ö ÛûÂø Ùø^Îøæø Üõ‘ô^Âø çû eö *] Ùø^Îøó

m

(Z ä kZèÑq Xì YƒùtL L :c*
â
Û ä\ M

am

m

¹7t X Š
Hc*
ŠÈ (Z 0Æ kZèÑqì
ó e

y.

1! ^Þø‚øßûÂô

]„øÒø ‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^Îø

.m

uh

·1Z ó Xó H IÐ mÆ ]gúkZÐZ ä \ M

èøÓønû ×øÚö o³eô*] àô³eû] àô³Âø àõ³nû Šøuö o³eô*] àô³eû
ó ^`ø ßûÂø åö ^`ø Þø ØûÏömø ÜûÖøæø ØønÎô ‚û³Îøæø Ìønû Óø³Êø

ra
r

ad

ilib

@1Z 0G0 z/L L: ë Þ¬1Z X H IÐ
5Ò$1Z 0Z ä
ùtL L :ì H Ü„ ÚZ sÜÐ îÂG

co 

gB‚Æ ]gúÃyZ ä \ M gzZ Xì c*
ŠÈ

w

w

ó Xó ìX¸ Ìq
-Š 4,
}g øL L : ë

w

l£Z x â Z w¸¸ σ wJ.
Þ ‡„ZÍÅ]gúq
-Z~XÆ)
®Ÿg ( 1)

ýV‚ñ]çÊ

BuÄZÍÅVÂgúzŠ ÔŠ%q
-Z c*
VzŠ%zŠ l1ZgzZVÂgúg elw
á x â ZZ
# ì»
Xß ¯ { ZÍzŠÐ ~ VzŠ% ( 282:{ÂZ )—ÜûÓöÖô ^³qø…ùô àûÚô àômû ‚ønû `ôCø ]æû ‚ö³`ô*jø‰û]æø ™ bÑŠÆyZ 
wZŠ6,¤SÅ kZ g
$u {gÃègzZì m{Ð kZX » )
®Ÿg²x ¬ ¬t ì e
$W{gÃè
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

“Æó`
èÖ‡^ßÖ] èÖªŠÛÖ] oÊ è×u†Ö] h^e(Ü×óÖ] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] XÐzz ÅîE
0š3E
0ZÔì ® Ut p Vxnv‘
h^jÒ(oñ^Šß³Ö]æD3603 &m‚vÖ]EÅ^•†Ö] o× é ^``Ö] h^³e(èn–³Î¢] h^³jÒ( ¨] ç³e]æ D88 &m‚vÖ]E ä×a] Ün׳óiæ
D3330&m‚vÖ]EÅ^•†Ö] oÊ é ^``Ö] h^e (|^ÓßÖ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

189

y% *
*™^aÆDw”( 2) Xì [ZhZ àZ [Œ
Û Z „ -¸ » lN
m 0£Z x â Z Z®ì
Xì Y™nZ²ZÐ kZ f *Zƒ0*
zu" wZλD¨
¤¤
/Z ( 3)ì

†ônû fôÓøÖû] èô Âø ^•ø…ø oûÊô h^eø ýw52y
nÆ ®
) Ÿg ÅòŠ M } (,
àûÂø äô nû eô]* àûÂø Üõnû ×ø ‰ö àôeû &øÃø û]* àûÂø èö fø Ãûö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø o% ³ŠôÖô ^³nø _$ ³Ö] ‚ô³nû Öô çø³Öû ] ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2302
ýýÑõæû†ö ŠûÚø

Æ yZ a vZ wÎg 9 cȬ {±

co
y.

ó Xó ì Cƒ "
$U*

m

ØøìøYø V äô ×# Ö] Ùø糉ö…ø á$ ]* èø=øñô^³Âø àû³Âø

Hƒo{n » \
å M X åòŠ M q
-Z V;zgzZ ‰ k0* äü ³`ö qûæø †ø n$ÇøjøÊø غqö…ø ^³aø ‚ø³ßû³Âô æø ^³³`ø nû ×ø³Âø
ø ÖôƒF åø †ôÒø äü $Þ^*³Òøæø
Z÷L L :¹ ä ~ ŒZ'
,Ã]!*
kZ ä \
å M c*
Í
àøÚô oûìô*] äü $Þ_ô kö×ûÏöÊø Ô
yà z™ ¬Š L L:c*
â
Û ä\
å M ó Xó ì 𸠦Ÿg à$ ÓöÞö]çø ìû_ô ^Úø áø†û ¿ö³Þû] Ùø^³Ïø³Êø èô Âø ^³•ø†$ ³Ö]
Ð ¥ uÈ)
®ŸgèY X ð¸ }g vvß
1! èô Âø ^røÛøÖû] àøÚô èöÂø ^•ø†$ Ö] ^ÛøÞ$¬ôÊø

ilib

ra
r 

σ "
$U*
ÐÅ
W ™ƒ§É 7Ð •a |ŠzŠ .
$˜P sÜ)
®Ÿg ýV‚ñ]çÊ

ad

Ð kZ » } (,èYƒ\ ™ƒ§~ Ø ä a Z
# ì e°tgzZ ¶ :
L » úz›ÅŸ

.m

uh

am

m

w‚zŠ XXànÖçu ‚óe Å^³•…ŸZZ ì J0
+!*
[!*
6,kZ ä l~g g x â Za ÏZ 7e**
Ĥ

X Cƒ 7"
$U*
)
®ŸgÐ Å
W |ŠzŠˆÆ

w

w

ýý éø æø†û Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø gºnû Ãøö ^Þø ^* fø Þû ]* ÄõÊô ^Þø àöeû ÜöÓøvøÖû ] áô^Ûønø Öû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2303

w

z/0 ¢›
M ñîÏ<X\ 9 cȬ {±
ÆavZ wÎg ‰âZ Åg 0E0f
ñ v
.1Z

kößûeô èö×ø`û ‰ø kûñø^qø kû³Öø^³Îø èø=øñô^³Âø àû³Âø
oûeô*] køvûiø kûÞø^Òøæø æ†õÛû³Âø àô³eû Øô³nû `ø ‰ö

xÝ {Š™Š Zi M »fv
.1Z
Ý‚L L:¹gzZ N M k0* Ùø糉ö…ø èøÃø ³nû eô…ø àô³eû èøfø jûÂö àô³eû èøËø³³mû„ø³³uö
~ VzÀ äZ6,Á ~gzZ ì
ó @*M k0*
}g ø ì
oûeô]* oÖøçû Úø ^Û÷Öô^‰ø á$ _ô kû³Öø^³Ïø³Êø V äô ×# Ö]
ÐZ ä fv
.1Z X B„ g
CÐZ ë Vƒ Cƒ

^Ûø$Þ_ôæø غ–öÊö ^Þø*]æø ^ßønû ×øÂø Øöìö‚û³mø èøËø³mû„ø³uö
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e(Å^•†Ö] h^jÒ(Ü׊ÚæD5103 &m‚vÖ]EànÖçu‚Ãe Å^•…Ÿ Ù^Î àÚ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D3591&m‚vÖ]EèÂ^rÛÖ] àÚ èÂ^•†Ö] ^ÛÞ]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

190

áÃh
ñ i ä aÑ b§TXå c*
+
¯ ´0*
á

^ÛøÒø åö ^ß$føiø èøËømû„øuö çeö]* áø^Òøæø ]‚÷³Öøæø åö ]†ø ³Þø
Vœá1 ìL L:Å wi **
$ Mt ä vZ ÂÔ c*
e
¯ ´ 0* oÖø^Ãø iø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû^*Êø ]‚÷³mû‡ø V o% fôß$Ö] oß$fø iø
s»Z q
-Š 4,
ÆvZ ¸ z™Ð 7!*
Æ yZ ÚÅ
äô ×# Ö] ‚øßûÂô ¼öŠøÎû*] çø aö Üû `ôñô^³eø Ÿô? Üû ³aö çû ³Âö Yû ]
ø ÖôƒF ‚øßû³Âô V o% ³fôß$Ö] ^³aø †ø ³³Úø ^*³³Êø
ñîÏ<X\ ä a Ñ QL L( 5 : [Zx
ÆI Z >gÎ) ó Xó ì
áû]* Ô
tL L: ë·1Z ó Xó ñö |ŠzŠ Ã Ýñ ‚ c*
Š ¬Ã
]„øaø ‚Û$ vøÚö çeö ]* Ùø^³Îø ^³Û÷³Öô^³‰ø Äø³•ô†û ³iö
ó Xó åm{ nÆ xs

1! è÷‘$ ^ìø ÜõÖô^ŠøÖô

ÌÃd
Wá1ì ( 2)Ãäƒê } ÀÆ` »x » ë XXØ–ö³Êö ZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

Ð w‚zŠ )
®Ÿg b‡Æ ]!*
kZg/ ( 3) Ç ñY Zgå „B‚Æ ©ÝZÆyZ

ïŠg Z Œ
Û m{tÃg
$u ÅñÝ‚² D C ]æ Åw‚ ðJh Z l1Z²X σ "
$U*
I

Å a b§T σ "
$U*b§ÏZ Ì)
®Ÿg Å Ú!* 
9
ì » cȬ -ñ ZuzŠ 

y.

co

m

$u {gÃè ?Š Å yZ ì Cƒ
ì » {)zl³ 0ZzlŠ 0Z x â Z
-ñ ZŠgzZ ì g
„ :gzZ ì mº„ :gzZ 7c™b îÏ<X\ g
$uì t Ý ZŠX ì Ì„
 gŠ ¸gzZ

ilib

ra
r

ì x iÑ **
ƒ 4ZŠ6,]gú» T ¿(Z ì Ág 6,
¯ Å ]gz¢t ì x ¬ a Æ q
-ZC
Ù

ad

σW,
¸ ÌL)
®Ÿg ~ ª
q +Z åX » Ý‚ b§Tì á
C:
L » ú {Š6,g !*
g !*
gzZ

am

m

( Š šZŠ Zi ) σ i Z0
+Z W,
Z „R)
®Ÿg sÜ™?
Ø Ð kZ

w

w

.m

uh

Øôn×ô vûj$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] oÊô h^eø ýw53y
ƘÅä™!'

w

ýý Øômû ˆø `ö Öû ] àôÂø ‹õnû Îø oûeô]* àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2304

w'ä a vZ wÎg ë b vZ† **
±
X ÅÒ6,áZz äZz™gzZ ä™

Väô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

àøÃø Öø Ùø^Îø äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
2!äü Öø Øø×$ vøÛöÖû]æø Ø$ vôÛöÖû]

x¥ ( 2)ì „ q
-Z p» VâzŠì c*
W» XXØ×ù vÛ³Ö]ZZ ~ V¶‰( 1) ýV‚ñ]çÊ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

†nfÓÖ] èÂ^•… h^e(Å^•†Ö] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚæD5088 &m‚vÖ]Eð^ËÒ¢] h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
X 7:gz ¿.
Þ ‡g
$ut ƒ”Z ]gz¢ì @*
ƒ kCzÂ.
Þ ‡Ý »Š0Z x â Z ~XÆL äjÂ^•… D3585E
h^jÒ(oñ^Šß³Ö]æD1120 &m‚vÖ]EäÖ Ø×vÛÖæ ØvÛÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(|^Óß³Ö] h^³jÒ(p„³Ú†³jÖ] Vx³nv³‘ å ^³ß³‰]
D3416EÀn×ÇjÖ] àÚ änÊ^Úæ ^$¡$ èÏ×_ÛÖ] Ù¡u] h^e(Ñ¡_Ö]

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

191

o× ØnÖ &m‚v³Ö]ZZ : ë x?Z ð#
r™X vVâzŠ ÑZz äZ™gzZ ÑZz ä™!'Zƒ
äƒx ZwÆ!'g
$u XXó݆vÛÖ] ØÂ^Ê o× Ÿ] àÃ×Ö] áçÓmŸ äÞŸ Øn×vjÖ] Üm†v³i

…gzZ …¤
/Z k0*
}÷ D â 
Û b/gzZì $
Ë ƒ „6,>%Æ x ZwÒèYXì ?Š6,
µ
-Š 4,
q
ÆX MyçÔ üG3 z Ô£Z Ô´ â x â Z ( ! Z yZ )VzŠ™WgÃVâzŠ yZ ~ÂñYc*
ÑÃ!
&
O
} 7,*
*™ b ï{g !*
zŠÐZ Âá™{Š Zg Z»p
pgÃ]gú{zgzZ ñY w$
++
M Å ÿÓC¤
/Z ǃ‡Ã b ït
À
&Š aÆ ,X ǃ {z({zp¤
/ŸG
wq¾ õG
/ZÇ ñYƒ b ïq
-Š 4,
Æ s ¦Z ñZg [ôZ² Ç
ǃ ë!*
b ït ì Cƒ x¥ SZg ]!*
¸ ™Äg ÃæÃ-ñÆ $öz[ZgzZ g
$u {gÃè
4}ÃX DZvZzX σ 7w'aÆ0
+
z{¬ ]gútgzZÐ Vƒ y²áZz ä™ (ZgzZ

Z§Æ e
$w'
,
gzZ lŠ‡>Z†)´ Kg ÆÃ)‡eY gƒÑgzZ ݬ 4Æ d

Û èâ

m

µZz „ q
-Z sÜ”:&Å>q
-ZgzZ ïŠg Z Œ
Û C)" Ã!'l~C
Ù iZ {
á x™cx â Zz
X b‡Æäƒ

ilib

ra
r

y.

co

ä´×ô aû ]* o×FÂø Øôqö†$ Ö] èô ÏøËøÞø hôçqöæö oÊô h^eø ýw54y
ì n
Û p » IZ LZ6,òŠ M

ad

ýý äô neô]* àûÂø éø æø†û Âö àöeû Ýö ^øaô ^Þø ^* fø Þû ]* áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãû qø ^Þø †ø fø ìû]* !2305

am

m

Åy
ñ ç 1Z Vâ Å t
ñ zç 9 cȬ {±

.m

uh

:¹ ä kZ ð M k0*Æ a vZ wÎg y ~ç

w

w

ay
ÚZ= {z Xì òŠ M k<yç1Z !vZ w
å Îg c*
LL

w

dÑ ~%Z ƒ
ó °»ÃVœ}÷gzZ=
êŠ 7
{k
H» kZ = H Vƒ g wïÐ Ù
A Å kZ ~
gzZ »
ß Ú Z ._Æg2Š L L:c*
â
Û ä\
å M X ǃ

ó Xó ƒ °»ÃŠ ÑzZ ~g v

éø*]†ø Úû ] èømøæô^Ãø Úö Ý$ ]. ]‚÷³ßû³aô á$ ]* èø=øñô^³Âø àû³Âø
V äô ³×# Ö] Ùøç‰ö…ø kû³³iø]* áø^³³nø Ëû³‰ö oû³³eô*]
áø^nø Ëû‰ö ^eø]* á$ _ô äô ×# Ö] Ùø糉ö…ø ^³mø kû³Öø^³Ïø³Êø
^³Úø oû³ßônû _ô³Ãû ³mö Ÿø äü ³³$Þ_ôæø xº³nû vô³8ø غ³qö…ø
Ÿø çø aö æø äö ßûÚô lö„ûìø]* ^Úø Ÿ$_ô o$ ßô eøæø oßônû Ëô Óûmø
ø ÖôƒF oûÊô o$ ×øÂø Øû`ø Êø Üö×øÃû ³mø
Ùø^ÏøÊø |º^ßøqö Ô

Õô‚ø³³Öøæø æø Ô
ô nû Ëô ³³Óû³³mø ^³³³Úø pû„ô³³³ìö
1! Íôæ†ö Ãû ÛøÖû^eô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Íæ†ÃÛÖ^e ^a ‚Öææ ^`nËÓm^Ú äÛ× †nÇe „ìªi ᜠ霆Û×Ö Øq†Ö] ÐËßm ÜÖ ]ƒ] h^e(l^ÏËßÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D4452E‚ß`Ö] èn–Î h^e(èn–΢] h^jÒ(Ü×ŠÚ D5334&m‚vÖ]E

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

192

yZ » Å
W ä3ÆV” ~ç LZgzZ CZ {zì ófÆ0
+
z{tpy
» y ýV‚ñ]ç³Ê
{zì ]i YZÃ~çÂì @*
ƒ >%» „@*
Ã~É 
Û kZ LZ {z ¤
/Z XÇg wì» ]c*
gz¢Å
X ]gz¢g” sÜ1ì $
Ë á Ðí Ð wâ ÆkZ ]gz¢g”

ðô ^Šøßôù Ö] éô †ø 8ø^Ãø Úö àôŠûuö oÊô h^eø ýw55y
**
™u| YZÐ VÂgú
ýý äô nû eô]* àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2306

:c*
â
Û ä a vZ wÎg 9 cȬ {±

Väô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø kûÖø^Îø èø=øñô^³Âø àû³Âø
lø^³Úø ]ƒø_ôæø äô ³×ô aû Ÿô* Üû Òö†ö ³³nû ìø Üû³Òö†ö ³³nû ìø
1!åö çû Âö ‚øÊø ÜûÓöfö uô^‘ø

4B‚ Æ ~ç KZ
ì {z 4 Ð ~ ? L L

hgÐZ ÂñY ƒ ]¯¶‚ ðà Zg vZ
# gzZXƒ
ó óX ( z™: ðZ'
,ÅkZ ª)zŠ

m

~}g Ä ð•ZÉ 6,tsÜ: áZzKC
ÅVî 0*
Ã]gú( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

ì YN*
ß VâpÅ yV˜ u|+4Ð ~ç xzøÐ Lz +4‰ e
$í {z 

ilib

ra
r

Ð % 5ÍÆáZz äYƒ ]¯ ( 2) ì =g f y‚WÌ» w”Æ VîÒpÅ]y
Wz

ad

X 7`wðÃ~ ä™yÒ ]‡g0%Zce*
*™Ì6,

.m

uh

am

m

à$ aö ¨ö^eø v à$ `ö qøæ$ ‡ø ]ƒø_ô …ô^Çø’ôùÖ] sômæôˆû iø oÊô h^eø ýw56y
bŠ™ b ï » VY± » +−Zz ~ ”û

w

w

ýý äô nû eô]* àûÂø Ýõ^øaô àûÂø †õ`ôŠûÚö àöeû o% ×ô Âø ^Þø †ø fø ìû]* Øõn×ô ìø àöeû ØönÃô Ûø‰ûô ^Þø †ø fø ìû]* !2307

w

í ä a vZ wÎg 9 cȬ {±
~Üæ ëgzZ X ¶k'
,b / ~÷gzZ H b ïÐ
Hƒg g = X} F,
Š
Z ~ `g 8
0 _g q´ ë ñ M

X ‰ VJ
-Vð+Q X ‰ F,
Z w!*
Æu}÷gzZ
~÷ ¶~ áÑ~ N M k0*
}÷ y
ñ â zg x Z
~ Â c*
š = ä VrZ X ‰k0*
}÷ V&

Ùöç‰ö…ø oßô³qøæ$ ˆø ³iø kû³Öø^³Îø èø=øñô^³Âø àû³Âø
^ßøÚû ‚ôÏøÊø àønßô ‰ô kôù‰ô kößû³eô ^³Þø]*æø V äô ×# Ö]
àôeû 'ô…ô^vøÖû] oßô eø oûÊô ^ßøÖûˆø ³ßø³Êø èøßø³m‚ô³Ûø³Öû]
o³‰ô]+…ø Ñø†$ ³ÛøjøÊø kö³ÓûÂô çö ³Êø tô…ø ˆû ³³íø³Öû]
oÞùô _ôæø áø^Úø æû …ö Ý% ]. oûßô jûiø^*Êø è÷Ûønû Ûøqö o³ÊFæû ^*³Êø
oÖô lº^fø uô]çø ‘ø oÃô ³Úø æø èõ uøç³qö…û ]. o³Ëô ³Öø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D3895&m‚vÖ]EVofßÖ] t]æ‡] Ø–Ê h^e gÎ^ßÛÖ] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD4188Eá^fu àe] V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
|^ÓßÖ] h^jÒ

193

?ì {Š Zg Z H » yZ ¶„Y 7~ ˆk0*
Æ yZ

^Úø p…ôYû ]* ^Úø æø ^³`ø jönû iø^*³Êø o³eô kû³ìø†ø ³’ø³Êø
oûßô jûËøÎøæû *] oj#uø p‚ô³nø eô lû„ø³ìø^*³Êø ‚ö³mû†ô³iö

™ Z96,} i ZzgŠÆ y= ™ñB; Z÷ä VrZ

VrZ ÂT¼ Ë~÷Q X ¶„g ,
$; ~ c*
Š

oj#uø sö`ø ÞûŸ* ø oû³Þùô _ôæø …ô]‚$ ³Ö] hô^³³eø o³×F³Âø
àûÚô ^ò÷nû 8ø lû„øìø]* Ü$ $ö oŠôËøÞø ˜öÃû eø àøÓø‰ø

y= Q X H s ™u Z÷gzZ {n Z÷Ð ã0*
ä
P Å g »Z ~ y q
-Z ¬Š ä ~ Iá

Ü$ $ö o‰ô]+…ø æø o`ôqûæø äô eô kû³vø³ŠøÛø³Êø ðõ ^³Úø
…ô^’øÞûŸ* ]û àøÚô éºçø ŠûÞô ]ƒø¬ôÊø …ø ]‚$ Ö] oßô jû×øìøYû ]*

'

,gzZ ]³ óð>L L:¹ ä VrZ 'gú
VrZ X c*
Š™Š4Æ yZ= ä y
ñ â zg x Z ó Xó ƒ ‚

èô Òø†ø fø Öû]æø †ônû íøÖû] o×øÂø àø×ûÏö³Êø kô³nû fø Öû] o³Êô
à$ `ônû Öø_ô oûßô jûÛø×ø‰û^*³Êø †õ³ñô^³›ø †ô³nû ìø o³×ø³Âø æø

wÎg ‰
Ü zÆ
“e ~ X H g 4 î ¯ Z÷ ä
Š4Æ \
å M=äy
ñ â zg x ZÔ ˆ Z<
Í Ð avZ

Ÿ$_ô oßô Âû †ö mø Üû×øÊø oûÞô^+8ø àû³Úô àø³vû³×ø³‘û^*³Êø
äô nû Öø_ô oßôjûÛø×ø‰û^*Êø ov÷³•ö V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

ó Xó ¶Åk'
,âyŠ kZ~gzZ X c*
Š™

m

1! àønßô ‰ô ÄôŠûiô

kößûeô „õòô Úø çû mø ^Þø]*æø

ilib

ra
r

y.

co

w‚,â -ggzZ å Zƒ b ï~/Åw‚iÐ a\W» cȬ ýV‚³ñ]ç³³Ê
7¬Î{zgzZ D4VÑ¡_Ö]E —àø–ûvô mø ÜûÖø oû³jô Ö# ]æø ™ ~ yWŒ
Û gzZ g
$u {gÃè ( ~g g) ðƒÃ

ad 

ì @*
ƒ ãZz Ð îÈOŠ Z yZ ìgÃè ~ e
$W 6ì { â &]° ÅyZ Nƒ 7Ú!*
Š Z%X c*
W

am

m

( ~g ]Z ì)X D™yÒ q )Z6,kZ lùX ì Y™ b ﻊ ÑzZ Ú!*
**
KZ−Zz

w

w

w

.m

uh

****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D3896 &m‚vÖ]E èßm‚ÛÖ] ^³`Ú悳Îæzè`ñ^ V ofßÖ] smæˆi h^e(…^’Þ¢] gÎ^ßÚ h^³jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D3464&m‚vÖ]Eé†nÇ’Ö] †ÓnÖ] h¢] smæˆi h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

194

Ñ¡_Ö] h^jÒ àÚæ ýMN
~ yÒ Æ t :

/Å b ït :6,gîk˜ZXì bŠ hgÈ »Tì ÃÐ t:‚t XXÑ¡³³³›ZZ
<Ñ&åÙt :ÂaÆ kZ Ì~ qY ._Æ }Z x â Z ëöŠ wÅ
( ¸Z ) X 3g ¹!*
ä

co

m

dk„0ZX ñY ~Š Ÿ'
,B‚Æ x ªÆ kZjz lƒ ì x„z t : ~ <Ñ

ra
r

y.

t:Åg6gzZáZz¹ ( ~g g E XXóˆñ^re ‹nÖ å†ÓjŠÛÖ]æ á]†Ó³ŠÖ] Ñ¡³›ZZ : D â 
Û

ilib

X b‡ÆÏZ M£Z Ôw
á Ô ´ â x â ZX 7^
,Y

.m

uh

am

m

ad

Ñô¡_ø $ Ö] oÊô èô ß$Š% Ö] h^eø ýw1y
i§¦Ñ » t :

ýýÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^Þø †ø fø ìû]* !2308

w

w

w

ŬÃ~ç KZ ä b /0Z ë «**
**
±
]!*
kZÐ a Ñ ä VrZ X ~Š t :~ ª
q
qg Ð kZ {z zóŠ ¬ÐZLL :c*
â
Û ä\
å M Â H™f »
ÐZQXÇg k0*
LZJ
-äƒ u0*
ÐZgzZX}™
/Zá
¤
ó uzg Âìe¤
/ZˆÆkZXƒu0*
Qñ M ¬

äü iø]*†ø Úû ] Ðø×$ ›ø äü Þ$]* †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø ÄõÊô ^³Þø àû³Âø
ø ÖôƒF †ø ³Òø„ø³Êø ˜
†ö ³ÛøÂö Ô
º ³ñô^³³uø oø³³aôæø
^³`ø Ãø qô]†ø mö áû]* åö †û ³Úö Ùø^³³Ïø³Êø V oùô fôß$³×³Öô
Ü$ $ö ˜ønû vôiø Ü$ $ö †ø `ö _ûiø oj#uø ^³`ø Óø³ŠôÛû³möæø

]°{z ¸X}Š}Š t:ÐZ¬Ð ÄÂìe

ø ŠøÚû ]* ðø ^³@ø áû?ô Ü$ $ö †ø ³`ö _û³iø
ðø ^³@ø áû?ôæø Ô
ø ×ûjô Êø ‹
ojô Ö$] éö‚$ Ãô Öû] Ô
$ Ûømø áû]* Øøfû Îø Ðø×$ ³›ø

óXó ìc*
Š¬ävZ»¶Št:ÃVÂgú~Tì

!ðö ^Šøßôù Ö] ^`ø Öø Ðø×$ _ømö áû*] äö ×# Ö] †ø Úø ]*

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

195

q +Z ( 2)ì @*
ª
Y¹¦$
+t:ÐZgzZì qNt :~ ¬ª
q ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
XX^ãÃø q]†mö á] åü †³Úö ZZ 6ÏñYƒ µZz ¦$
+t : ( 3)ì xiÑ*
*™ qgÐ t : ˆ~Š ~
ÏZ‹
ò g Z[ZgzZg/Xì @*
ƒ „ˆ Æ q ¸zÆ t: qgÔ ‡Z%èYì ãZz Ð p ÖZÆ
~÷t ( ~gg E XXóèÏn×_je o× k³fŠuZZ : D â 
Û d/0Z2 ( g ¤zÑZ B) b‡Æ
ŒZ Ð kZ ñO Å {ÒWˆ Æ qgÐ t : ˆ~Š ~ ¬ ( 4) ì ˆÅ ~g Ñt:q
-Z
X ÏñY ~Š t :~Ô
Ùø^Îø àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø áö^nø Ëû ³‰ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* o³‰Fç³Úö àö³eû äô ³×# ³Ö] ‚ö³nû fø Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2309

ýýköÃû Ûô‰ø

/0Z Z
# D™ÜÐ b/0Z Ý‚ **
±

Ùø^Îø †ø ÛøÂö á$ *] †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø †ö Òö„ûmø ^Û÷Öô^‰ø
äü iø]*†ø Úû ] †ø ÛøÂö àöeû ] Ðø×$ ³›ø àø³nuô V oôùfôß$×Öô

aÑ ä b / Â ~Š t : Ã ~ç KZ ä b

qg Ð kZ L L :¼Ð kZ c*
â
Û ä\
å M H™f Ð

m

co

y.
ra
r

ilib

·1Z ó Xó ƒ u0*
{z Z
# }Š t :ÐZ Q }™
µ
ÚZ ~ g
$u kZ ä üG3 z gzZ ug I0Z L L : ë

oøaôæø ^`ø Ïû×ôù _ønö Öô Ü$ $ö ^`ø Ãû qô]†ø nö ×ûÊø åö †û Úö Ùø^Ïø³Êø
àö³eû ] åö ]æø …ø ‚³Û$ ³vø³Úö ç³eö]* Ùø^³Îø †º³³aô^³³›ø
1! غÚô ^uø æû *] ĺnÒôæø æø

Õô…ø ^føÛöÖû]

ad

ó Xó ƒnq c*
L L:ì H†ŸZgzZ

am

m

-Z b§ÏZì xÀÉ 7{ÅÔŒ Z™hgÔq
q
-Z~ e
$Zzg kZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

.m

uh

kZ X}Š}Š t:~ ª
q ÅÜc*
ÔÐZQ XX¡÷Ú^u æ] ]†a^› ^ãÏ×_m Ü$ZZ ì ~ e
$Zzg

w

w

Ôq
-Z ]!*
™¯Z wzZ wq¾ì $
Ë Y ~Š t : „ ~ÔŒZÐ ¬ f
e Y f‰Ð

w

wJÐZ Æ ( !=r{Š c*
i )gzZì {Š c*
i~ e
$Zzg Å®t ñY ~Š t :~ ŒZ™hg
( DZ vZz)Xì „
 gŠ ÂñYH¿Ì6,™¯Z ãU*
/Z 2 σ Ýq ßF,„ ÐZgzZ Ç ñYH
¤
Xì „
 gŠz ^
,Yt Z®ì ”¾ :Ô t : ˆ~Š ~ ܪ
q Zƒx¥Ð ÂÆ ó óïqL L ( 2)

**
™ qg

èô Ãø qû†$ Ö] oÊô h^eø 'þ 2ÿ

àûÂø éø ‚øñô ]‡ø oûeô]* àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø Ÿø^Îø áø^eø ]* àöeû ØönÃô Ûø‰ûôæø Øõn×ô ìø àöeû ØönÃô ³Ûø³‰ûô ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2310

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(Ü׊ÚæD5251 &m‚vÖ]EDýÜjÏ×› ƒ( ofßÖ] ^`m^mEoFÖ^Ãi ä×Ö] ÙçÎ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× г˳jÚ
D3637 &m‚vÖ]E ^a^•… †nÇe ˜ñ^vÖ] Ñ¡_Ö] Üm†vi h^e(Ñ¡_Ö]

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

196

ýý Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø †õnû fø qö àôeû ‚ônÃô ‰ø àûÂø Øõnû `ø Òö àôeû èø Ûø×ø ‰ø àûÂø xõÖô ^‘ø àôeû xôÖô ^‘ø

E
à ñî~©8 ä a vZ wÎg ë b / **
±

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

X H qgÐ kZQ ~Š t :

Ðø×$ ³›ø Ùø^³Îø †ø ³Ûø³Âö àû³Âø
1! ^`ø Ãø qø]…ø Ü$ $ö èø’øËûuø

yWŒ
Û ì Ýq h» qgÐ ~ç KZÃòŠ WˆÆt : ~uzŠgzZ « ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
û%zŠ t : ( 229:>ÂZ E —áõ^³Šøuû^³eô xºmû †ô³Šûiø æû ]ø Íõæû †ö ³Ãû Ûø eô Õº^³ ŠøÚû ^ô ³ Êø àô³iF†$ ³ Úø Ñö¡_ø $ ³Ö]ø™ ì ~
6,x £ q
-Z Ë ( 2) Xì bŠ hgB‚Æ j§iZ c*
ì¢
8uzgB‚Æ ðYZ Âc*

$uA {gÃè Z®X 7mðÃÐ ¡Åg
g
$u » kZ **
ƒ:6,(~uzŠgzZ **
ƒ ~z%» g
$u
X 7:
L » üÆ
ýý ‚õnû Ûøuö àûÂø Üõnû øaö àûÂø áø^Ûønû ×ø ‰ö àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2311

E
t:Ã ñî~©8 ä a Ñ ë b ÷Z **
±

Ü$ $ö èø’øËûuø Ðø×$ ›ø V o$ fôß$Ö] á$ *] ‹õÞø]* àûÂø
àöeû o% ×ô Âø áø^Òø ‚Û$ vøÚö çeö ]* Ùø^Îø ^³`ø Ãø ³qø]…ø

m

´æ 0 Z: ë ·1Z X H qg Ð kZQ ~Š

y.
ra
r

ad

ilib

ó Xó ðƒ 7w®Ðq~ {y

Ùø^Îøæø &øm‚ôvøÖû] ]„øaø †ø Óø³Þû]* oôù³ßô ³m‚ô³Ûø³Öû]
àûÂø éô †ø ’ûføÖû^eô &öm‚ôvøÖû] ]„øaø ^Þø‚øßûÂô ‹ønû Öø

co

$ut k0*
g
}g ø :¹gzZ Hg ïZ » g
$u kZ ä

2! ‚õnû Ûøuö

.m

uh

am

m

|õ^ÓøÞô Øøfû Îø Ñø¡ø›ø Ÿø h^eø ýw3y
yÒ » äƒ: t :¬ Ð b ï

w

w

w

oßô $ø ‚$ uø ø æü]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰Fçû³Úö àö³eû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2312
ýýå´‚ùô qø àûÂø äô nû eô]* àûÂø Ýõˆû uø àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø oûeô]* àûÂø p% †ôaûˆ% Ö]

= HyÒ Ðí ä ñ>Ú0 ¼ ë ¬

:–Ã^ IZ ä a vZ wÎg ì Š c*
b§ hZ
¬ Ð b ïgzZ Xƒ u 0* 
ñÎB; „z Ãy M Œ
Û

éøˆø Ûûuø àöeû onø vûmø oûÖô Ùø^Îø ÜöÓø³vø³Öû] Ùø^³Îø
oÖø?ô gø³jøÒø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* Øö³’ô³Êû*]
†ºa^›ø Ÿ$? áøT†û ÏöÖû] ‹
$ Ûømø Ÿø áû]* àÛønø Öû] Øaû *]
³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³ô ³³³

^ß$ ‚u h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^Ú àe]æD2283 EèÃq]†ÛÖ] oÊ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(:¨]:çe]D4275 Eá^fu àe]V xnv‘
D2016E‚nÉ àe ‚mç‰
9t Ìì ªZzgzZì ÅkZñÅyZ ÌäòIf x â Z ànínEÖ] ½†C o× Ù^³Îæ197K2 ÜÒ^vÖ] äq†ì]V x³nv³‘
Xe
$Zzg

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

197

·1Z Xì 7*
*™Š Zi M ¬ Ð ~g Zh
+y

gzZ 7t:

oj#uø Ñø^jøÂø Ÿæøø Õõ¡øÚû ?ô Øøfû Îø Ñø¡ø›ø Ÿøæø
áö^Ûønû ×ø‰ö àûÂø ‚õÛ$ vøÚö çö ³eû]* Øø³òô ³‰öó Åø^³jøfû mø

:¹ ä VrZ Â Š
HwZÎ ~ }g !*
Æ yÑÐ
ÑZz™Ð [ Šm,
+Z†0/{zì wì Z÷L L

àôeû †ø ÛøÂö hô^j$Òö àûÚô ^f÷ iô ^Òø äö fø Šøuû*] VÙø^³Îø
1! ˆômˆôÃø Öû] ‚ôfûÂø

ó Xó ì

ì {”"
$U*
]!*
tg
$u 9wq¾ B7Ã]ot*
0 p¤
/Z g
$ut ýV‚³ñ]ç³³Ê

Œ XXóÑ^Š$ Ö^e „øìø]ø àÛÖ Ñö¡³_³Ö] ^³Û³Þ]ZZ :c*
â
Û ä a\WX 7xt:¬ Ð ~Š 
á
E
Å
5Ò› Z Y Zzg Z
XƒZƒH b ïŠ Z%Xì 3g ñÃàH ä Tì h»}È ,Z sÜt : ( ÿG

^`ø Îø¡ø›ø k$ fø Êø ^`ø Ïø×$ ›ø p„ô$Ö] ^`ø qôæû ˆø Öô éø]*†û ÛøÖû] Ø% vômö ^Úø h^eø ýw4y
?ì Cƒ w'ù ~ç nÆC
Ù ØáZz ¶Š ”:&

m

àøeû éø æø†û Âö köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ ³uø Ìø‰öç³mö àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2313

y.
ra
r

ilib

b –1Z k0*
Æ\
å M gzZ ð M k0*
Æa vZ wÎg

ad

™g OZ6,} i ZzgŠÆ m¬ 0G
ñ 0−{gzZ X¸

am

m

Å äY k0*
Æ a vZ wÎg 7Z ¸ ìg

.m

uh

~ !vZ w
å Îg c*
L L:¹ä ]gúkZ X ñY ~Š ]i YZ

w

w

å M X ,Š ”: &= ä kZ ¶k0*
\
Æ·
ñ Ãg

w

7t ?ì Se *
*™ qgз
ñ Ãg  H L L:c*
â
Ûä
ÄÐ kZ ÂgzZ }™ÄÐ
{z ‚Yƒ
\ M ~Š i Zz M Ö
ñ 1Z ä G0 −
ñ { ÂX}™
™'!*
tk0*
Æ vZ wÎg ]gút 7Ù Š
?ì „g

èøÂø ^Êø…ô éö*]†ø Úû ] kûñø^qø kûÖø^Îø èø[øñô^³Âø àû³Âø
åü ‚øßûÂô æø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø oÖø?ô oôù³¾ô†ø ³Ïö³Öû]

co

~ç Å b õŒ
Û ·Ãg 9 cȬ {±

ýý†ônû eø ˆ% Ö]

”ô^Ãø Öû] àôeû ‚ônÃô ‰ø àöeû ‚öÖô^ìøæø †õ³Óû³eø ç³eö ]*
o×FÂø äü Öø áøƒø©ûmö áû]* †ö ¿ô³jøßû³mø hô^³fø Öû] o³×ø³Âø
äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kûÖø^³Ïø³Êø V äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø
k$ føÊø oßô Ïø×$ _øÊø èøÂø ^Êø…ô ‚øßû³Âô kö³ßû³Òö oû³Þùô ?ô
oÖF?ô oûÃô qô†û iø áû]* àøm‚ômû†ôiö*] Ùø^³Îøó o³Îô ¡ø›ø
Ô
ô jø×ø³nû ŠøÂö Ñøæû „ö³mø o³j#uø ( Ÿø èøÂø ^³³Êø…ô
àöeû ‚öÖô^ìø pbF^ßø³Êø äü ³³jø×ø³nû ŠøÂö oû³Îô æû „ö³iøæø
ä´eô †ö `ø rûiø ^Úø p†ø iø Ÿø*] †õ³Óû³eø ^³eø ]* ‚õ³nÃô ³‰ø

2! Väô ×# Ö] Ùç‰ö…ø ‚øßûÂô å´„ôaø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D793Eá«Û¿Ö] :…]çÚæD6559Eá^fu àe] xnv‘ V ÌnÕ
Øvi Ÿ h^e(|^ÓßÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD2639 &m‚vÖ]E®fjíÛÖ] é:^`EÖ] h^e(l]:^`EÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× ÐËjÚ 
D3512&m‚vÖ]E^q÷æ‡ xÓßi oju ^`Ï×_ÛÖ ^$¡$ èÏ×_ÛÖ]

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

198

{g!*
zŠÐ 0
+
z{ kZ [Z Š
Hƒ »h» qgˆÆX t :ªÔ V¸:& ýV‚³ñ]ç³³Ê
VßßZ ¦Ñ 9b ït }™ ~Š 
á Ð ¿}uzŠ Ë]gú ì t ]gßÅ kZ a Æ
kZ [Z ñYƒ ]¯C
Ù Ø ZuzŠtc*
ñYƒ t :Ð zz Ëc*
¹e**
Å :WÅ yZ Qƒ ._Æ
Vƒ ì‡]©Æ kZ Ð0
+
z{ }uzŠªÆ ñY ^ß s§Å0
+
z{ ¬ ì ^
,YÃ]gú
]Z|~w'
,
z 4‰2Xá\ß Z¾{z ‚XXÔôjø ×ø nû ŠøÂø Ñøæ„m oju ŸZZ ~ g
$u ‰
X :%gŠ **
» C)" X Çg ¯ W
n!'~ Vzg ZŠ Z LZ ä
ýýäô neô]* àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô àûÂø †õ`ôŠûÚö àöeû o% ×ô Âø ^ßø $ø ‚$ uø ðô ]†ø Çû ÛøÖû ] oeô]* àöeû éö æø†û Êø ^ßø $ø ‚$ uø !2314


òŠ M » îE
Û ´ ä ·Ãg 9 cȬ {±
G

àûÚô غqö…ø èöÂø ^Êø…ô Ðø×$ ›ø kûÖø^Îø èø[øñô^Âø àûÂø
‚öfû Âø ^³`ø qøæ$ ˆø jøÊø äö ³³iø]*†ø ³Úû ] èø¿ø³mû†ø ³Îö o³ßô ³eø

Ûi 0 Ý°Z†Ð kZ gzZ ~Š t:à ~ç KZ ì
:¹ä kZ ð M k0*
Æa vZ wÎg {z H b ïä

o×øÂø kû×øìø‚ø³Êø †ô³nû eø ˆ% ³Ö] àö³eû àô³Ûø³uû†$ ³Ö]
äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø kûÖø^³Ïø³Êø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø

m

kZ }÷ Â {z ! nÅ vZ !awÎg Æ vZ } Z

y.
ra
r

ilib

1?ì Se *
*™ qg зÃg Âh
+
á L L :c*
â
ÛÐ

am

m

ad

ó óX}™ÄÐ kZ  ‚Yƒ 7(Z

Ùø^ÏøÊøó åô „ôaø ojô eø ‚ûaö Øö%ûÚô Ÿ$?ô äö Ãø Úø áû?ô äô ×#Ö]æø
áû]* àøm‚ôm†ôiö Ô
ô ×$ Ãø Öø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ^`ø Öø

co

kZ ä a vZ wÎg Xì #â Å àÄ Å} À

Ñøæ„ömø o³j#uø Ÿø èøÂø ^³Êø…ô o³Öø?ô o³Ãô ³qô†û ³³iø
1!äü jø×ønû ŠøÂö oûÎô æû „öiø Ùø^Îø æû *] Ô
ô jø×ønû ŠøÂö

w

w

.m

uh

…ô^nø íôÖû] oÊô h^eø ýw5y
yÒ » ¶Šg (ZÃ]gú

w

ýýoùô fôÃû $ Ö] àôÂø ‚õÖô ^ìø oûeô]* àöeû ØönÃôÛø‰ûô ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãû mø ^Þø †ø fø ìû]* !2315

ZcȬ {± ä ~ ë b tzä **
±
wÎg … :¹ ä VrZ Y7 0Æ g (Z Ð

àôÂø èø[øñô^Âø köÖû^*‰ø Ùø^³Îø Ñõæ†ö ³ŠûÚø àû³Âø
Ùö ç ‰ö …ø ^ Þø †ø n$ ìø ‚û Îø kû Öø ^ Ïø Êø éô †ø ³nø íô ³Öû ]

?åg (Z » t :{z HX c*
Šg (Z ä avZ

ø ø áø^ÓøÊø]* Väô ×#Ö]
2! ^Î÷¡›
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì „ óC—‚ Vän× ÐËjÚ
†nníi œ á^ne h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü׊ÚæD5263 &m‚vÖ]E äq]æ‡ ]†nì àÚ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D3629&m‚vÖ]E ènßÖ^e Ÿ] ^Ρ› áçÓm Ÿ äi†ÿÚ]

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

199

Œ7t :ÃkZ Â}Š}Šg (Z » äƒ {ec* 
gB‚Ã~çC
٠ؤ
/Z ýV‚³ñ]ç³³Ê
Ÿ äi]†Ú] †nní³i á] á^³neZZ _0
+!*
[!*
aÆ kZ› 6Xƒ +
M ÅkZ t ÑZ Ç ñY
X}™+
MŠ% ÑZ Cƒ 7t: bŠg (ZÃ~ç KZ yÒ»q kZ XXènùßÖ^e Ÿ] ^Î÷ ¡› áçÓm

^`ø Îø¡›ø ø ^`ø qøæû ‡ø éö]*†û ÛøÖû] Ùø^*Šûiø áû]* àûÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw6y
ƘÅ`â t :ÐC
Ù ØLZ »]gú

oûeô]* àûÂø èø eø ¡øÎô oûeô]* àûÂø høçm% ]* àûÂø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Øô–ûËø Öû ] àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2316

ýýðø ^Ûø‰û]* 

L L:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b y!*
N **
±

^Ûøm%]* V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø áø^eø çû $ø àûÂø
†ônû Æø àûÚô Ñø¡_ø $ Ö] ^³`ø qøæû ‡ø kû³Öø^*³‰ø éõ ³]*†ø ³Úû ]

kZ fâ t:ÐC
Ù ØLZ%Æ 1 Ë]gú
ó Xó ì x ZwÒpż
A 6,

1! èô ß$røÖû] èövøñô]…ø

^`ø nû ×øÂø ݺ]†ø vøÊø Œõ^+eø

m

~g »q
-Z6,]g qÅxsZ d
$CÅkZì ð» Z ~Š ã
Cq
-Z ÅxsZ yZ0
+{ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

y.

co

 K äz 2Z ¸Jð•Z ä xsZaÆäXÐ „nÃx  ãZ0
+{a ÏZì [¢

ilib

ra
r

ËÏz Å 3 VY ì x Zw ‰â t:Ð 0
+
z{ LZ » ]gúzzš ( 2) wZŠ6,ÌZ Å kZ

ad

c_» t :aÆ ]gú ÂñYƒ ÂyZg ¦
/gzZƒ :
L ðä
/Z ( 3) CY ~Š 76,{ k
H{R

am

m

Xì „
 gŠz ^
,Y

w

w

.m

uh

Äô×ûíöÖû] oÊô h^eø E
ýw7y
yÒ » üÒ7

w

ýý ‚õnû Ãô‰ø àöeû ] çøaö onø vûmø ^Þø †ø fø ìû]* áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2317

ä kÑ0 ®0 "
$U*
 9 b >/ **
±

H™f ä(Ö) kZ H b ïÐ ™›

{z gzZ å H {Š Zg Z » b ïÐ kZ ä a vZ wÎg
ð{z Zg â ÐZ ä "
$U*
g !*
-Z X ¶ðä Å \ M
q

Øõ`û ‰ø køßûeô èøfø nfôuø á$ *] äö iû†ø fø ìû]* éø†ø Ûû³Âø á$ ]*
Œõ^Û$ @ø àôeû ‹ônû Îø àö³eû kö³eô^³$ø ^³`ø qøæ$ ˆø ³iø
Ü$ aø áø^Òø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ *] lû†ø Òø„ø³Êø

^j÷eô^$ø á$ *]æø äü Öø é÷…ø ^qø kûÞø^Òøæø ^`ø qøæ$ ˆø jømø áû]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^³Ú à³e]æD2226 &m‚vÖ]EÄ×íÖ] h^e(Ñ¡_Ö] h^³jÒ(:¨]:ç³e]æD4184E á^fu àe] xnv³‘
D2055&m‚vÖ]E霆Û×Ö Ä×íÖ] èna]†Ò

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

200

k0*
Æ a vZ wÎg ~ „ }ƒ0
+Z ‰
Ü zÆ

Ùôç‰ö…ø hô^eø o×øÂø kûvøfø‘û^*³Êø ^³`ø eø †ø ³•ø
Ùøç‰ö…ø á$ ]*æø ‹ô³³×ø³Çø³Öû] o³³Êô V äô ³×#³Ö]

¬Š ÃòŠ M q
-Z gzZ †C
Ù !*
a vZ wÎg gzZ X ˆ
M Ö~ :¹ ä kZ ?ì yÃt :c*

â
Û ä\M

àûÚø Ùø^ÏøÊø ^Þ÷^ŠøÞû?ô p*]†ø ³Êø tø†ø ³ìø V äô ×# Ö]
Ùø^ÏøÊø Øõ`û ‰ø kößûeô èöfø nfôuø ^Þø*] kû³Öø^³Îø ]„ø³aø

: :¹ ä kZ ?ì x » H :c*
â
Û ä \ M Ô Vƒ ™
{g k0*
}÷ {z : gzZ Vƒ $
Ë {g k0*
Æ"
$U*
~

oiø^*Êøó kºeô^$ø Ÿæøø ^Þø*] Ÿø kûÖø^Îø Ô
ô Þö^+@ø ^Úø
äü Öø Ùø^³Ïø³Êø V äô ×#Ö] Ùô糉ö…ø o³Öø?ô kº³eô^³$ø

\ M ‰ k0*
Æ a vZ wÎg "
$U*
X M
h
hgÐZ gzZ ß á ¼ Ð kZ L L :c*
â
Û Ð kZ ä

kûÖø^ÏøÊø ^`ø ×ønû fô‰ø Øùô ìøæø ^`ø ßûÚô „ûìö äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø
äô nû Þô^_øÂû ]* ðõ oû@ø Ø% Òö p‚ôßûÂô äô ×#Ö] Ùø糉ö…ø ^³mø

å c*
Š = ä kZ¼ !vZ wÎg c*
:¹äÖ
ñ ó Xó zŠ
Ð kZ ä "
ñ U*
$
ì Šñk0*
}÷¼ ƒ
 {z

1! ^`ø ×ô aû ]* ‚øßûÂô

lû‚øÃø Îøæø ^`ø ßûÚô „øìø^*Êø

X ˆ¬ yLZ {zgzZ 1á

m

@*
™gHt£F
F6,wZŠZaÆq
-ZC
Ù ì ]§x Âw5q
-Z xsZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

ì YZzryY KZ™}Š t :Ã]gú{z ì ht Ê%~ ]gßÅ ¹· Z **
ë!*
V˜ ì
E
E
ǃ **
N*
ß wâ {Š™ÝqÐC
Ù ØÃ]gúa Æ h
e üÒ7 ( 2) ì Š
Hc*
Š g(Z » üÒ7ÌÃ]gúz
E
Ò
7
äb/ 7~gz¢t %Z ì $
Ë Y k0*
Æ è‡ÔÁq ]gúa Æ ä™Ýq ü ( 3)
E
Ò
7
X b‡ÆÏZ Ì‹
ò g Z[Z² ( ~gg)ì c*
Šg ZŒ
Û ~gz¢)Ãè‡c*
yÎaÆ ü

.m

uh

DäÚ]‚Î àe]!oßÇÛÖ]E

w

w

w

èô j$fø Öû] Ñô¡›ø ø oÊô h^eø ýw8y
yÒ » V¸:&

ýýàôeû †ônû eø ˆ% Ö] àôÂø Ýõ‡ô^uø àöeû †ö m†ôqø ^ßø $ø ‚$ uø hõ†û uø àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø !2318

:¹ ä òŠ M Æ ïEÒŒ.ÅZ†´ b G **
±

âÐ : »g 0h
+m,0 Z0vZ†g
$uq
-Z =

Ùø^Îø gô×ô _$ ÛöÖû] ‚ôfû Âø oûßô eø àûÚô Øõqö…ø ‚õnÃô ‰ø
àôeû oôù×ô Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø &ºmû‚ôuø oûßô Çø×øeø

™ Y k0*
Æ yZ ä ~ ¸ ~ Vî Ç q
-Z LZ {z

äü jönû iø^*Êø äü Öø èõ mø†û Îø oÊô çø aö æø èøÞø^Òø…ö àôeû ‚ømˆô³mø
}÷ ä −Zz }÷ :¹ ä VrZ Â Y7 Ð yZ
pû‚ôùqø àûÂø óoûe]* oûßô$ø‚$ uø Ùø^Ïø³Êø äü ³jöÖû^*³ŠøÊø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D1326Eá«Û¿Ö] :…]çÚæD4280Eá^fu àe] V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

201

,Š ”:&Ã~ç KZ ä VrZ HÜÐ ZŠ ZŠ

V o$ fôß$Ö] oiø^*Êø èøj$fø Öû] äü iø*]†ø ³Úû ] Ðø³×$ ³›ø äü ³$Þ*]

Z¾ :c*
â
Û ä\
å M H™f » kZ k0*
Æ a ÑQ
:c*
â
Û ä\
å M ó» t: q
-Z :¹ ä kZ ?å {Š Zg Z H

ø ÖôƒF †ø ³Òø„ø³Êø
Ùø^ÏøÊø løbû …ø ]* ^Úø Ùø^ÏøÊø äö Öø Ô
^Úø çø aö Ùø^Îø äô ×# ÖT Ùø^Îø äô ×# ÖT Ùø^³Îø é÷³‚ø³uô]æø

„zL L:c*
â
Û ä \ M ó ónÅvZ L L:¹ä kZ ?nÅvZ

1! kømûçø Þø

ó Xó Å+
M ä ? ì
g
$u {gÃè Å b: »g1Z wq¾ì ®p¤
/Z Åe
$Zzg {gÃè ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

-r
$U*
"
( 2) ( Ù±5 ä6,x?Z ðbÑÅ ( 1009)x ZÔZ r )Xì c*
Šg Z Œ
Û Œä t ' öAE
wÎg ì ~z% Ðdk„ 0Z X •ƒ gÑ „ q
-Z ”: & I ~Š ÇZ ~ >q
-Z Zƒ
èÊ¡ì àÚ ànj߉ æ†Óe] oe]æ V ä×# Ö] Ù牅‚ã o× ѡ_Ö] á^ÒZZ :c*
â
Û ä avZ

m

ðZ’Z~ ÄÜÅ d/gzZ–1Z Ô avZ wÎg ( ›) XXóé‚u]æ '¡³%Ö] Ñ¡³› †³Û³Â
~ç KZ ¿ðä
/Z ãZz }g !*
kZ îÈOŠ Z ôÜt X g Cƒg Ñ„ q
-Z ”:&w‚zŠ

y.

co

zz {z bŠ g Z Œ
Û „ &ÃV¸: &» b/2 X σ Š°„ q
-Z {z Âì êŠ }Š ”: &Ã

ilib

ra
r

å~ ~ç Vx™yZŠ¤
/&ÃV¸:&Å>q
-ZX åaÆ Ø
@Âz`
i ÅVÍß6,
¯ ÅÅ

am

m

ad

sŠ ZáÆ ¶Š rz
Û ÃÒÅ!'Xì s ÜuZuÆ +Š gzZ Üz =/ bŠ Zz™ ðZ]
.aÆ
Dh^ŠvÖ] ÜÓn×Âæ É¡fÖ] ^ßn×ÂE Xì

w

w

.m

uh

…ô^`ø ¿ôùÖ] oÊô h^eø ýw9y
0Æg Ö

w

‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ÐøvF‰ûô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‹ømû …ôû ô àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø pùõ ‚ôÂø àöeû ^m$†ôÒø ‡ø ^ßø ³$ø ‚$ ³uø !2319

Et
kZ Ð VÂú~ ë èÒ 0 ç? 0 **
±
# X å@*
Z
™: gzZ ðà {z´ }÷ å @*
™ ÄgŠ

ýý …õ^Šømø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø æ†õÛûÂø àôeû ]

Ùø^Îø oôù•ô^nø fø Öû] †õ³íû³‘ø àô³eû èøÛø³×ø³‰ø àû³Âø
Ÿø ^Úø ðô ^Šøßôù Ö] àø³Úô gö³nû ‘ô]. ]/†ø ³Úû ] kö³ßû³Òö

: ™¼ Ã]Zg ~ Zƒ sp= Â c*
M·» ypg

†ö ³`û @ø Øø³ìøbø ^³Û$ ³×ø³Êø pû†ô³nû Æø gö³³nû ’ô³³mö
~ X Vƒg Z 7,~ ðZ'
,J
- ðÐ zz Å T Vß
oû×ô nû Öø oûÊô gø³nû ‘ô]. áû*] kö³Ëû³ìô áø^³–ø³Úø …ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

20-11K7…^›æ¢] ØnÞæD2206&m‚vÖ]EèjfÖ] oÊ h^e Ñ¡_Ö] h^jÒ(:¨]:çe]æD4274Eá^fu àe] xnv‘ V ÌnÕ

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

202

~ç ~÷]Zg q
-Z X 1™gÖn Æ { â }g7 ä

ø ÖôƒF oûeô Äøeø^jøjønø Êø ^ò÷³nû @ø
xøfô‘û]. áû]* oÖF?ô Ô
oøaô ^ßønû føÊø îø×ô Šøßûmø áû*] oÖø?ô lö†û aø ^¿øjøÊø Ùø^Îø

z¼ » y$
+Æ kZ = ÂX ¶„g™#
Ö }
.~÷
# X à ™ÄÐ kZ™ƒg ZŒ
Z
Û " ä ~X c*

^³`ø ßûÚô oûÖô Ìø[$ Óø³iø ƒû?ô o³ßô ³Úö ‚ö³íû³iø è÷×ø³nû Öø
^Û$ ×øÊø ^`ø nû ×øÂø löæû ˆø Þø áû*] kö%ûfôÖø ^Ûø³Êø ðºoû³@ø

:¹ gzZ c*
C 7Z Š
Hk0*Æ x ¸ KZ ~ ðƒ ð
ä VÍß g k0*Æ a vZ wÎg B‚ }÷

Üû`ö iö†û føìû^*Êø oûÚô çû Îø oÖF?ô köqû†ø ìø kövûfø ‘û]*
V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø oÖF?ô oûÃô Úø ]çû [öÚû ] kö×ûÎöæø

…XÐ á7B‚ }¾ ë !nÅ vZ L L:¹
$ M +Z ðÃÅy M Œ
e
Û ~ }g !*
}g v ì sp

ø Ãø Úø o[ôÛûÞø Ÿø äô ³×# ³Ö]æø Ÿø ]çû ³Öö^³Ïø³Êø
^Úø Ô
ø nû Êô Ùøˆô³ßû³mø áû]* àö³Úø ^+³³Þø
ðà avZ wÎg~}g!*
}gvc*
ñYƒwi** áû*] æû ]* áöT†û ÏöÖû] Ô
ø nÊô áøçû Óömø
ëgzZ ÔñYƒxiÑ …Í » TN â 
Û ]!*
+Z èºÖø^ÏøÚø V äô ×#Ö] Ùôç‰ö…ø àûÚô Ô
ø iô†ø m†ôrøeô Ô
ø ß$Ûø×ô ŠûßöÖøæø ^aø …ö ^Âø ^ßøÚö ˆø ×ûmø
™Š4Æ a vZ wÎg É {k
H}gv»
Ô
Ð yZ gzZ Š
Hk0*
Æ a vZ wÎg ~ XÐ ,Š
kZ ä ! îG*Ð]} Z L L:c*
â
Û ä \ M Â HyÒr CZ

am

m

} Z :c*
â
Û Q ä \ M ì H „ , Z ä ~ :¹ ä

.m

uh

x »t ä ~ ! V; Y ¹ä ~ ?Hx »t ä Â

w

w

ÅvZì xŠ"
$U*
ÑZ÷Vƒ¢q ~gzZ ì H

w

\ M Xì 9,™ê 0}÷\ M Ð s§
6,yŠ¤
/KZB; ä ~ ó Xó ™Š Zi M xÝq
-Z L L:c*
â
Ûä
™}Š hÃ\ M ä T !nÅ]Z f kZ= :¹™g â
{z´Æ yŠ¤
/kZ ‰
Ü z kZ ~ ! ~÷ì 5
ÚÆ { â zŠ L L:c*
â
Û ä \ M X 7yŠ¤
/ðÃgzZ
zz Å} izg= ¤t :¹ä ~ ó Xó Åg } izg
J‚ Éz q
-Z » gL L L :c*
â
Û ä \ M ?â„ Ð

y.

co

m

o³³ÖF?ô kö³³Ïû³×ø³_ø³Þû^³³Êø
èöÛø×ø‰ø ^mø Ùø^ÏøÊø pû†ôføìø äô nû ×øÂø kö’û’ø³Ïø³Êø
^mø Ùø^Îø Õø]„øeô ^³Þø*] kö³×û³Îö Õø]„ø³eô kø³Þû*]

ra
r

ad

ilib

Xì H „ (Z ä ~ :¹ ä ~ ó ó?ì H b§
~ ?ì H b§kZ ä îG*Ð]} Z :c*
â
Û ä\M

V äô ³×# Ö] Ùô糉ö…ø

Ùø^Îø Õø]„øeô ^Þø]* kö×ûÎö Õø]„øeô køÞû*] èöÛø×ø‰ø
Õø]„øeô ^Þø]* kö×ûÎö Õø]„øeô køÞû*] èöÛø×ø³‰ø ^³mø
^Úø o$ Êô Üû Óöuû^Êø oûŠôËû³Þø †º³eô^³‘ø ^³Þø]* ^³aø æø
Ùø^³Îø è÷fø Îø…ø Ðûjô Âû ^*³³Êø Ùø^³³Îø äö ³³×#³Ö] Õø]…ø ]*
p„ôÖ$]æø kö×ûÏöÊø ojô fø Îø…ø èøvøËû‘ø köeû†ø –ø³Êø
ö ×ô Úû ]* kövûfø ‘û]* ^Úø Ðôù³vø³Öû^³eô Ô
ø %øÃø ³eø
Ô
àônû Ãø eô^jøjøÚö àômû†ø `û @ø Üû’öÊø Ùø^Îø ^aø †ø nû Æø è÷fø Îø…ø
Ÿ$?ô oßô eø ^‘ø]* p„ôÖ$] oßô eø^‘ø]* Øûaø æø kö³×û³Îö
†õÛûiø àûÚô ^Ï÷‰ûæø ÜûÃô ›û^*Êø Ùø^Îø Ýô^nø ’ôù³Ö] o³Êô
ø %øÃø eø p„ô$Ö]æø kö×ûÏöÊø ^ß÷nÓô³ŠûÚô àø³njôù ‰ô
Ô
^ßøÖø ^Úø o[øuûæø ^ßøjø×ønû Öø ^ßøjûeô ‚û³Ïø³Öø Ðôù³vø³Öû^³eô

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

203

T !nÅ]Z f kZ= :¹ä ~ ó Xó î îÃV»

èô Îø‚ø‘ø gôuô^‘ø oÖø?ô Ðû×ô _øÞû^Êø Ùø^Îø ݺ^³Ãø ³›ø
ø nû Öø?ô ^`ø Ãû Êø‚û³nø ×û³Êø Ðõ³mû…ø ‡ö oû³ßô ³eø
ÜûÃô ›û]*æø Ô

q Å uÈ ä ë ì 5™}Š hÃ\ M ä
ª
7¼ Ã ä3 k0*}g ø ì ~g Z ¦
/]Zg ~

äü jøn$Ïô eø ØûÒöæø †õÛûiø àûÚô ^Ï÷‰ûæø ^ß÷nÓôŠûÚô àø³nû jôù ‰ô
ø Öö^nø Âô æø kø³Þû*]
kö×ûÏöÊø oûÚô çû Îø könû iø^*Êø Ùø^Îø Ô

áZz 䙑œÆ & gi´L L:c*
â
Û ä \ M ó Xó ì
J‚ Éz q
-Z »gLgzZ X Ç}Š »{z óî Y k0*
Æ

pô]+†$ Ö] ðø ç‰öæø Ðønû –ôùÖ] Üû³Òö‚ø³ßû³Âô lö‚û³qøæø
èøÃø Š$ Ö] V äô ×#Ö] Ùôç‰ö…ø ‚øßûÂô lö‚û³qøæø æø

óXó ß 3wÈz IZ }gvgzZ ? ¹!*
gzZ îîÃV»
}gv= :¹™ Y k 0*
Æx¸KZ ä ~ ë

1! Üû Óöjô Îø‚ø’øeô oûÖô †ø Úø ]* ‚ûÎøæø

pô]+†$ Ö] àøŠûuöæø

Æ a vZ wÎg gzZ XB ñZg ~'
,gzZ ;Ð k0*
» 䙑œ»ì BñZg hZgzZ qZ
Û Ð k0*
X 5¬=

m

b§Å1 ÅVâ ~÷6,í ¾ Ã~ç KZ òŠ W ì @*
ƒt ó óg Ö L L ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

¬ Ð ägÃ~ç 6,Š% kZ [Z Xƒ Å: c*
ƒ ÅgH]æ Ð kZ ì e Å w¸kZ ì ( x Zw)

ilib

ra
r

H™f » }g ñÆ kZ™È ]!*
g ZÍ **
gzZ KÑà kZ ä vZ ~ yWŒ
Û ‰ Xì xiÑ {g ñ

ad

Å kZ *
*™Š Zi WxÝq
-Z6,¬ ì #
sŸz Å kZ Ìg
$u {gÃègzZ ( 1,4e
$W!Š W >gÎ)Xì

am

m

6,}Š ƒ: ‰
Ü ¤ ÌÅ kZX } hg ðÃ% p
pg } izg ÚÆ { â zŠ ƒ: ‰
Ü ¤

.m

uh

¬ Ð }g ñ¤
/Z ( 2) Xì @*
ƒ x Z¤
/
³æÎq
-Z ã½ Éz q
-Zì **
î **
3ÃW)J‚

w

w

YYH‘œÐWwâ Æ ‘œ ( 3) ì { g ñ„ q
-Z ÌaÆ ¿,Z Â}™ ~_ ë ðÃ

w

Xì YYH ay

6,Vß ZzyÐZ ÂñY $¼¤
/ZÐ ºœ ( 4)ì

Ÿø Ýû*] èöÏøËøß$Ö]æø oßøÓûŠ% Ö] ^`ø Öø]* ^$÷¡$ø èô Ïø×$_øÛöÖû] oÊô h^eø ýw10y
?7c*
ìpz yk nÆ ]gúà Zz t :&

ýý oùô fôÃû $ Ö] àôÂø Øõnû `ø Òö àôeû èø Ûø×ø ‰ø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2320

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
…^`¿Ö] h^e Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^³Ú à³e]æD2213 &m‚vÖ]E…^`¿Ö] oÊ h^e Ñ¡_Ö] h^jÒ(:¨]:çe] VÌnÕ( Ä_³Ï³ß³Ú
Å kZ ~z%Ð 9~ {)z ð ¨
KÔ ~è F,
ÔŠ ƒ ZŠ1 Z g
$u Å dk„0Z ~ [ !*
kZ p D2062 &m‚³v³Ö]E
Xì @
á

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

204

,Š ”:&äC
Ù ØÆ kZÃ b ®›
M ÒÃ

^³`ø qøæû ‡ø á$ *] ‹õ³nû Îø kôßû³eô èøÛø³›ô^³³Êø àû³Âø
V o% fôß$Ö] ^`ø Öø ØûÃø rûmø Üû×øÊø ^$÷¡ø³þ$ø ^`ø Ïø³×$ ³›ø

X H: gHpgzZ ö;g n Æ kZ ä a Ñ Â
VrZ H™f Ð Z'
,
Z » kZ ä ~ : ë îG*Ð]

lö†û Òø„øÊø èöÛø×ø‰ø Ùø^Îø oßøÓû³‰ö Ÿøæø è÷Ïø³Ëø³Þø
ø ÖôƒF
àöeû †ö ÛøÂö Ùø^Îø Ùø^³Ïø³Êø Üø³nû aô]†ø ³eû ¬ô³Öô Ô

Ð ìÆ ]gúq
-Z ë :¹ä [æ0/
ñ ¹ä
XÐ ,hg7Ã<
L Å Ñ gzZ [Â Å [g LZ

äô nùô fôÞø èøß$‰öæø ^ßøeôù…ø hø^jøÒô Åö‚øÞø Ÿø hô^_$ íøÖû]
oßøÓûŠ% Ö] ^³³`ø Öø Øø³Ãø ³rø³Êø éõ ³]*†ø ³Úû ] Ùôçû ³Ïø³eô

gH ay
gzZ yk n Æ ]gú+Z ä VrZ gzZ

XH
1! èøÏøËøß$Ö]æø
Cc*
t : ( 241:{ÂZ E—Íôæû †ö ³Ãû Ûø Öû^³ eô ź^³ jøÚø lô^³ Ïø³×$ ³_ø³Ûö ³×û Öô³ æø ™ w¸t» b/ ýV‚ñ]çÊ
ö;gÃVÂgú{”t : X ì Ð xÀÆ e
$WÜXì **
à {Z
+ÃÐ j§szcÃVÂgú
ì ~ g
$uì m{aÆ ]gúàZz yg t: e
$Wt²X ÇA Ð s§ÅC
Ù Øpy

z

m

DoÞ^fÖ¡Ö ävnv’Ö] !‚Ûu]E XXóèÃq†Ö] ^ãn× ^ãqæˆÖ á^Ò ]ƒ] é]†Û×Ö oßÓŠÖ]æ èÏËßÖ] ^ÛÞ]ZZ

y.

co

ä a\W2Xƒ Ýq h» qgÃ0
+
z{6,Ta Æ ]gú+Z ö;gzpy
» ]gú

ad

ilib

ra
r

ÅÜsÜN ( ›) XXó¡÷Ú^u oÞç³Ó³i á] Ÿ] ÔôÖ èÏ³Ë³Þ ŸZZ c*
â
Û 6,Äc*
gŠÆcÒÃ 
Ådy
„ ]gúnq ì ãZz Ð ( 6:t ÕäŒÅZ ) Ì~ yWŒ
Û gzZ ì Yïpy
~ #
Ö ´

w

w

.m

uh

am

m

ßF,.
Þ ‡]!*
Å ®›
M cÒÃ Z®Xƒ Zƒ ]¯0
+
z{» kZ c*
ƒ ðƒ¤!*
t :ÐZp¤
/Z ì
( DZvZz) X Ç ñYH7¿6,ò :b/

ýý†õÚô ^Âø àûÂø ^m$†ôÒø ‡ø ^ßø $ø ‚$ uø o×F Ãû mø ^Þø †ø fø ìû]* !2321

w

äC
Ù ØÆ kZ : C™ yÒ c®›
M ÒÃ
{z c*
Š ¬ÐZ ä a Ñ ÂX ,Š ”:&ÐZ
X }g Z ¦
/]°k0*
Æx¯x Z 0ZŠ Zi R LZ

^`ø qøæû ‡ø á$ ]* ‹õnû Îø kößûeô èöÛø›ô^Êø oûßô ³jû$ø‚$ ³uø
‚$ jøÃû iø áû]* V o% fôß$Ö] ^aø †ø Úø ^*Êø ^$÷¡ø³þ$ø ^`ø Ïø×$ ›ø
2! ÝõçjöÓûÚø

Ýùô ]. àôeû ] ^`ø ÛôùÂø àôeû] ‚øßûÂô

õ ^Û$ uøæø ÜôÓøvøÖû ] àôÂø &ôÃø ûŸû* ] àôÂø 'õ^nø Æô àöeû “
ö Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø ðô ¡øÃø Öû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2322

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
è’ì†Ö] h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æD3689 &m‚vÖ]E^`Ö èÏËÞ Ÿ ^$¡$ èÏ×_ÛÖ] h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv³‘ 
D2024E‚u]æ ‹×rÚ oÊ ^$¡$ Ð×› àÚ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^Ú àe]æD2403&m‚vÖ]E ÔÖƒ oÊ
XìZ•q
-Z „ » g
$u—‚t V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

205

ýýÜønaô]†ø eû ô àûÂø

]gúË :¹ ä b / ë b ŠÎZ **
±

Åö‚øÞø Ÿø Ùø^³Îø †ø ³Ûø³Âö àû³Âø bô çø ³‰ûŸ* û] àô³Âø
éõ ]*†ø Úû ] Ùôçû Ïøeô ä´³³nùô fôÞø èøß$³‰öæø ^³³ßø³eôù…ø hø^³³jøÒô

L Å ÑÆ k QgzZ [ Å[g LZÐ ìÆ
<
ˆ ~Š ”: &Ã ]gúT XÐ ,hg 7Ã

1ó èöÏøËøß$Ö]æø

oßøÓûŠ% Ö] ^`ø Öø ^$÷¡³ø þ$ø èöÏø×$_øÛöÖû]

ó Xó ì ay

gzZ ö;g nÆkZ Vƒ
ýýÜønaô]†ø eû ô àûÂø ôÛøÂûŸû* ] àôÂø 'õ^nø Æô àôeû “
ô Ëû uø àûÂø Ýõ^ß$Æø àöeû Ðö×û ›ø ^Þø †ø fø ìû]* !2323

$Zzg b§ Å w¸¬ Ð b / b ŠÎZ **
e
±

2! åö çø vûÞø †ø ÛøÂö

X D™

àûÂø bô çø ‰ûŸ* ]û àôÂø

ýýÜønû aô]†ø eû ô àûÂø ôÛøÂûŸû* ] àôÂø “
º Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø Ùø^Îø ‚õÛ$ vøÚö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2324

ÆvZ ë L L :¹ä b / ë b ŠÎZ **
±

ˆö nû rôÞö Ÿø †ö Ûø³Âö Ùø^³Îø Ùø^³Îø bô çø ³‰ûŸ* û] àô³Âø
^$÷¡ø³þ$ø èöÏø×$ _øÛöÖû] äô ×# Ö] àômûbô oÊô éõ *]†ø Úû ] Ùøçû ³Îø

m

XÐ ,™ 7~g Y Ãw¸Æ ]gúq
-Z ~ +Š

y.
ra
r

ilib

~ wì }÷L L : ë ·1Z ó Xó ì pz yk

Ÿø ‚Û$ vøÚö çeö]* Ùø^Îø èöÏøËøß$Ö]æø oßøÓûŠ% Ö] ^`ø Öø
3! èô Ïø×$ _øÛö×ûÖô èøÏøËøß$Ö]æø oßøÓûŠ% Ö] p…ø ]*

co

n Æ kZ X Vƒ ˆ ~Š ”: &Ã ]gúT

ad

ó Xó ì 7py

gzZ ö;g nÆh

.m

uh

am

m

èô Ïø×$ _øÛöÖû]æø ^`ø qöæû ‡ø ^`ø ßûÂø oÊ# çø jøÛöÖû] ØôÚô ^vøÖû] éô ‚$ Âô oÊô h^eø ýw11y
]°ÅhgzZƒ Š
Hƒ ]¯C
Ù Ø»T]°Å]gúnq

w

w

ýýåü †ø fø ìû]* …õ^Šømø àøeû áø^Ûønû ×ø ‰ö á$ ]* ‚õnÃô‰ø àöeû onø vûmø ^Þø †ø fø ìû]* áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2325

w

0Z gzZ {z D™yÒ Ý°Z†0 îG*Ð]1Z **
±

kZ ä VrZgzZ X ñƒN Z k0*
Æ >k
,
Ù 1Z ók„
C
V⊼gzZ å Š
Hƒ ]¯™hgÃ~ç H™f » òŠ M
~g7 ~ ˆ :¹ ä b k„0Z Â Zƒ Za ^ ˆ

äö Þ$]* åü †ø fø ìû*] àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àøeû èøÛø×ø‰ø ^eø*] á$ *]
éø†ø mû†ø aö oûeô]* ‚øßûÂô Œõ^f$Âø àöeû ]æø çø aö ÄøÛø³jøqû]
‚ö×ô jøÊø éô ]*†û ÛøÖû] àôÂø oÊ$çø jømö Øøqö†$ Ö] ]æû †ö Òø„ø³Êø
Œõ^f$Âø àö³eû ] Ùø^³ÏøÊø Øøñô¡Îø ø Ùõ^³nø ×ø³eô åü ‚ø³Ãû ³eø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ÑïÆ D1480E^`Ö èÏËÞŸ ^$÷¡$ èÏ×_ÛÖ] h^e ä ›ÐZXì ® U g
$ut p Vxnv‘
Xì _g¦
/ú óC Vxnv‘ 
Xì _g ¦
/ú óC Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
206
Ñ¡_Ö] h^jÒ
:¹ ä îG*Ð]1Z X Ï }™ ~g7 {z ]° àZz äƒ

X ˆƒ ~g7 ]° Å kZ  c*
Š ÀÃa ä kZ Z
#

èøÛø×ø‰ø çû eö ]* Ùø^Îøæø àônû ×ø³qøŸ* ]û †ö ³ìôT ^³`ø ×% ³uô
oûÊô ^Ãø qø]†ø jøÊø kû×$ uø ‚û³Ïø³Êø kû³Ãø ³•øæø ]ƒø?ô

ÂX Å ’
A ]!*
~ : M 0Æ kZ äVâzŠ
Æ îG*Ð]1Z ª¯LZ ~L L :¹ ä b >k
,
Ù 1Z
C

ø ÖôƒF
ÄøÚø ^Þø]* éø†ø mû†ø aö çeö *] Ùø^ÏøÊø ^Ûø³`ö ßø³nû eø Ô
^f÷ mû†ø Òö ]ç%öÃø fø Êø èøÛø×ø‰ø ^eø ]* oßô Ãû mø oû³ìô*] àô³eû ]

xÝ {Š™Š Zi M Æ k„0Z ä VrZ ó Xó VƒB‚
 Y7 Ð yZ ä kZ 5k0*
ÆG
î*Ð]x ZÃd
$™
4] H™f ä îG*Ð]x Z
Ù Ø » îG
C
0.Ð]Z _g q ›
M îœG3E

^`ø Öø^*ŠøÊø èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. oÖø?ô Œõ^f$Âø àôeû ] oÖøçû ³Úø
kø³ßûeô èøÃø nû fø ‰ö á$ *] èøÛø³×ø³‰ø Ý% ]. lû†ø ³³Òø„ø³Êø
^`ø qöæû ‡ø ^`ø ßûÂø lø^Úø èøn$Ûô×ø‰ûŸ* û] 'ô…ô^vø³Öû]
oûßôeø àûÚô ¡q÷ ö …ø á$ *]æø Ùõ^nø ×øeô åü ‚øÃû eø kûŠøËô ßöÊø

´ Zƒ kÎ ÐZ ˆ yŠ ¼ Æ kZ ÂX Š
Hƒ ]¯
kZ ä ì .
Þ ‹1Z RÅTòŠ M q
-ZÆgZ−Z†

^`ø fø_øìø Øôeô^ßøŠ$ Ö] ^eø ]* oßøÓû³mö …ô]‚$ ³Ö] ‚ô³fûÂø
áû*] lûbø ]…ø ^*Êø kû×$ uø ‚û³Îø ^³`ø Þ$]* ^³aø †ø ³føìû]*æø

X ˆƒ ~g7 ]° Å kZ c*
C gzZ c*
Š x » «Ð
4]
1Z ÂH {Š Zg Z » b ïÐ gzZ Ë{z´Æ kZ ä îœG3E

m

co

y.

ad

ó óX}™ b ï{z c*
Š ¬ÐZ ä

ø ÖôƒF
áû*] ^aø †ø ³Úø ^*³Êø Väô ³×# Ö] Ùô糉ö†ø ³Öô Ô
1! tøæ$ ˆø jøiø

ra
r

ilib

X ðƒ 7~g7 ]° ~¾ :¹ Ð kZ ä .
Þ ‹
4]
\ M Â H™f k0*
Æ a vZ wÎg » kZ ä îœG3E

Øôeô^ßøŠ$ Ö] çeö]* ^³`ø Öø Ùø^³Ïø³Êø åü †ø ³nû Æø tøæ$ ˆø ³jøiø
èöÃø nû fø‰ö lû†ø Òø„øÊø àø³nû ×ôù ³vô³iø Üû ³Öø Ô
ô $Þ¬ô³³Êø

.m

uh

am

m

;gi§»x *
*™ qg s§ÅDZÐ LZ ‰
Ü zÆs%ZÆDIZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Ånq ( 3)ce *
*™x ZoZ» îÈOŠ Z Å<
L z yWŒ
Û ñƒ D™#
sŸz}g !*
ÆZÃݬ ( 2)ì

w

w

ì ~ yWŒ
Û X ñYƒ „ ˆ yŠ q
-Z Æ ]Ãz Å 0
+
z{ c*
t : { z p¤
/Z ì Ü äz ]°

w

Xì Üäz ]°ÅVCZz Ü XXàã×Ûu àÖm á] àã×q] Ùô^ÛuŸ] lŸæ]æZZ

…õ^Šømø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø ‚õnû Ãô ‰ø àôeû onø vûmø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2326

4] 9 b îG*Ð]x Z {±
Ù Ø » _g q ›
C
M îœG3E

ýý gõmû †ø Òö àûÂø

èøÃø nû fø ‰ö töæû ‡ø oøÊôù çö iö kûÖø^Îø èøÛø×ø³‰ø Ýùô ]. àû³Âø
ˆ yŠP Æ ]Ãz ÅC
Ù ØKZ ä kZ X Š
H0*
]Ãz
éô ^Êøæø ‚øÃû eø kûÃø ³•øçø ³Êø 'ô…ô^³vø³Öû] kô³ßû³eô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü׊ÚæX4909 EDýàÖm ᜠà`×qœ Ù^Ûu¢] lŸæœæEh^e(†nŠËjÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× г˳jÚ
D3707Eý^`ß oÊçjÛÖ] ‚ ð^–ÏjÖ] h^e

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

207

X c*
Š ¬» b ïÐZ ä a vZ wÎgX c*
Š À^

áû*] V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø ^aø †ø Úø ^*Êø Ýõ^m$^*eô^`ø qôæû ‡ø
1! tøæ$ ˆø jøiø

àôÂø Üønû aô]†ø eû ô àûÂø …º çû’ößû Úø ^ßø $ø ‚$ uø ”
ô çøuûŸû* ] çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø o% Þô ]†ø aûˆ$ Ö] †ø ÛøÂö àöeû †ö ûeô ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2327
ýý ô çø‰ûŸû* ]

4] ë .
ÅC
Ù ØLZ ä _gq ›
M îœG3E
Þñ ‹1Z
{z Z
# X c*
Š Àà a ˆ yŠ ä ã½Æ ]Ãz

èöÃø nû fø ‰ö kûÃø •øæø Ùø^Îø Øôeô^ßøŠ$ Ö] o³eô]* àû³Âø
^`ø qôæû ‡ø éô ^Êøæø ‚øÃû eø ^`ø ×øÛûuø 'ô…ô^vøÖû] kößûeô

kZ t X Hg4 î ¯ ä kZ  ðƒ rgà РkÎ
4]) kZ ÂX Š
wÎg ]!*
t ä( îœG3E
HŒZ'
,n Æ

àûÚô kû×$ Ãø iø ^Û$ ×øÊø è÷×ønû Öø àøm†ô³[ûÂô æø Äõ³–û³fôeô
ø ÖôƒF gønÃô Êø kûÊøç$ [øiø ^`ø ‰ô^³Ëø³Þô
^`ø nû ×øÂø Ô

C™,Z {z¤
/Z L L:c*
â
Û ä \ M ÂÅ™f Ð a vZ

Ùø^ÏøÊø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö†ø Öô ^aø †ö Úû ]* lö†ø Òø„ø³Êø
2! ^`ø ×öqø]* o–øÏøÞû] ‚ûÏøÊø ØûÃø Ëûiø áû?ô

ó Xó ì ˆƒ ~g7 ]°ÅkZèY7`w¼ Âì

m

ýý Üønaô]†ø eû ô àûÂø …õç’ößû Úø àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2328

y.
ra
r

ilib

1Z X Hg4 ƒ ¯ ä kZ c*
Š ÀÃa ˆ yŠ P Æ

ad

wÎg nç CZ ä kZ Œ Z'
,ÐZ ä .
Þ ‹

uh

am

m

¬» ä™ b ïÐZ ä \ M  H™f Ð avZ

.m

‚øÃû eø kû³Ãø ³•øæø èøÃø ³nû fø ‰ö á$ *] bô çø ³‰ûŸ* ]û àô³Âø
çeö *] hø^Ãø Êø kûÊøç$ [øjøÊø Ýõ^m$^*eô ^`ø qôæû ‡ø éô ^³Êøæø

co

4] ë b ŠÎZ **
]Ãz ÅC
Ù ØLZ ä îœG3E
±

^aø †ø Úû *] lû†ø Òøƒø æû ]* kû³Öø^*³ŠøÊø Øô³eô^³ßø³Š$ Ö]
3! tøæ$ ˆø jøiø áû]* ^aø †ø Úø ^*Êø Väô ×# Ö] Ùôç‰ö†ø Öô

X c*
Š

w

w

w

tôæû ˆ$ Ö] o×øÂø éô ]*†û ÛøÖû] bô ]‚øuû?ô oÊô h^eø ýw12y
**
ovÎnÆC
Ù Ø»]gú
ýý éø æø†û Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø †õnû %ô Òø àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^Þø †ø fø ìû]* †õnû %ô Òø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2329

Ë L L :c*
â
Û ä a Ñ 9 cȬ {±

Ø% vômø Ÿø Ùø^Îø Voôùfôß$Ö] àôÂø èø[øñô^Âø àû³Âø
ìB
bg yZZ 6,]y
M x- gzZ vZ n Æ ]gú
! †ìôŸ? û] Ýçû nø Öû]æø äô ³×# Ö^³e àö³Úô ©û³iö éõ ³*]†ø ³Úû Ÿô
³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì g "Z » g
$u—‚ Vxnv‘
oFÊçjÛÖ] é‚ ð^–ÏÞ] h^e Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü׳ŠÚæD3991&m‚vÖ]ED10 Eh^e(p‡^ÇÛÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D3706EØÛvÖ] Ä•çe ^a†nÆæ ^`qæ‡ ^`ßÂ
Xì ð M g(g
$u—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

208

6,]Ãz ÅgzZ Ë{z´ÆC
Ù ØLZ {z 7^
,Yt

Ñøçû Êø ‚õuø*] o×øÂø ‚$ vôiø áû*] äô ×# ³Ö^³eô àöÚô ©ûiöæû ]*
1! ^`ø qôæû ‡ø o×FÂø Ÿ$?ô Ýõ^m$*] èô $ø¡ø$

X ñovÎ{Š c*
iÐ yŠ & 

Ì]i YZtgzZ ñYH: vÎ{Š c*
iÐ yŠ & ì Ÿ»»yZZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
ÅC
Ù Ø]gú ( 2) 7]i YZ Ç!*
ÌÅ vÎÊ%²ì ðƒ µZz wŠ gz$èY ìÃ]gú
X} À {: ì $
Ë Î)uÂ: ]gúyZgzŠÆ ]° kZ 5ovÎJ
-yŠ kŠ { â g e 6,]Ãz
> Ãz ( > Ãß Z >° °Š ZuÑZ [z [!*
) _0
+!*
[!*
{z 6 ïŠg Z Œ
ÛZ
# ZzÐZ ä ›
X yÒ» äƒ Z
# Zz»vÎ~ ]°Å
ýýèö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø Üô‰ô^Ïø Öû ] àöeû Üöô^aø ^Þø †ø fø ìû]* !2330

M5

ñ i ä ~ ë «**
M
0 b q **
±
$Zzg Ð yç ! Z ›
e
M Ö x Z {z ‹ Ð G
î*Ð]1Z

gøßømû‡ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ÄõÊô ^Þø àôeû ‚ônû Ûøuö àû³Âø
èøfø nfôuø Ýùô ]. àûÂø 'ö‚ôùvøiö èøÛø×ø‰ø oûeô]* kø³ßû³eô

]Ãz ä g ZŠ¸ggzZ Ë c*
ð¸ Æ yZ : C™

ad

ilib

ra
r

y.

co

m

æû *] lø^Úø ^`ø Öø ^ì÷]* á$ ]* áø^nø Ëû³‰ö oû³eô]* kô³ßû³eô
:¹gzZ X ÐY 6,Vð; LZ gzZ à ~Šgi ä kZ ð0* éõ †ø Ëû‘ö oÖF?ô lû‚ø³Ûø³Ãø ³Êø! ^³³`ø Öø ^³³Û÷³nÛô³uø 
L L :c*
â
Û ä a Ñ Vƒ C™ n kZ t ~ ØöÃø Êû*] ^Ûø$Þ?ô kûÖø^Îøæø ^`ø mû‚ømø xöŠøÛûiø kû×øÃø røÊø
n Æ kZì B
bg yZZ6,]y
M x- gzZvZ ]gú
éõ ]*†ø Úû Ÿô Ø% vômø Ÿø Ùø^Îø V o$ fôß$Ö] á$ Ÿô* ]„øaF

am

m

&n Æ gzZ Ë{z´ÆC
Ù ØLZ {z 7^
,Y

.m

uh

kŠ { â g e nÆC
Ù ØLZ óñovÎ{Š c*
iÐ yŠ

w

w

ó óX}™uF,
M i yŠ

Ñøçû Êø ‚$ vôiö áû]* †ôìôŸ? û] Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^eô àöÚô ©ûiö
èøÃø eø…û *] ‚% vôiö ^`ø Þ$¬ôÊø ^`ø qôæû ‡ø o×øÂø Ÿ$?ô 'õ¡ø$
2! ]†÷ [ûÂø æø

w

 Š'

,
i +Z Å]ÒôàZz … k0*
LZ äa\WÉ 7„e/ô ýV‚ñ]çÊ

†õ`ö @û]*

Å ¶Š x ZuÃkZ Xë
á Æ<
L  Cƒ Ì: ]gz¢Åx » ˤ
/Z {z ¶Å š
M F,òsZ
X D™ÒÃ
ýýköÃûÛô‰ø Ùø^Îø ÄõÊô ^Þø àôeû ‚ônû Ûøuö àûÂø èö fø Ãû ö ^Þø †ø fø ìû]* Üô‰ô^Ïø Öû ] àöeû Üöô^aø ^Þø †ø fø ìû]* !2331

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(äq^Ú àe]æD3791 &m‚vÖ]EýäÛm†viæ(é^ÊçÖ] é‚ oÊ :]‚uŸ] hçqæ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv³‘ 
D2085 &m‚vÖ]E^`qæ‡ †nÆ o× 霆ÛÖ]‚vi Øa h^e (Ñ¡_Ö]
h^jÒ(äq^Ú àe]æD3791 &m‚vÖ]EýäÛm†viæ(é^ÊçÖ] é‚ oÊ :]‚uŸ] hçqæ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü×ŠÚ x³nv³‘
D2085 &m‚vÖ]E^`qæ‡ †nÆ o× 霆ÛÖ]‚vi Øa h^e(Ñ¡_Ö]

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ
ËÅ

209

a Ñ c*
{−Zz KZ

îG*Ð]x Z ›
M5
Mi {±

^`ø Úôù ]. àûÂø 'ö‚ôùvøiö èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. køßûeô gø³ßø³mû‡ø
1!åü çø vûÞø Voôùfôß$Ö] tô]æø ‡û ]* àûÚô éõ ]*†ø Úû ] æô]*

X C™yÒ b§ÏZÐzzi ( ~uzŠ )

éô ‚$ Ãô Öû] oÊô èô ßømˆôùÖ] àôÂø éô ]*†û Ûø×ûÖô oô`û ß$Ö] h^eø ýw13y
ƘÅäƒ3 Zg M ~ ]°x c*
Z »]gú

kôßû eô èø ’øËû uø àûÂø áø^Š$ uø àôeû Ýô^øaô àûÂø éö ‚øñô ]‡ø ^ßø ³$ø ‚$ ³uø Ìø‰öç³mö àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2332

ýýàøm†ônû ‰ô

:c*
â
Û ä a vZ wÎg 9 b ¾x Z {±

‚% vôiö Ÿø Ùø^Îø Voôùfôß$Ö] àôÂø èøn$_ôÂø Ýùô ]. àûÂø
tõæû ‡ø o×FÂø Ÿ$?ô Ýõ^m$]* èô $ø¡ø³$þø Ñøçû Êø éö]*†û ÛøÖû]

LZ 1ño: vÎ6,Ë{Š c*
iÐ yŠ &]gúL L
„X}™uF,
M i yŠ kŠ { â g e n ÆC

ÙØ

Ÿø ]†÷ [ûÂø æø †õ`ö @û*] èøÃø eø…û ]* äô nû ×øÂø ‚% vôiö ^`ø $Þ¬ô³Êø
gõ’ûÂø høçû $ø Ÿ$?ô ^Æ÷çfö ’ûÚø ^³e÷ çû ³$ø ‹ö³fø ×û³iø

Òp: gzZ ñÎ)u: Xê: Z À3g ðÃ{z´Æ
m~ Y Z’Z Å]g Ó Â}™<Z
# %Z X ñ Î
ó Xó á ïg é¨E…E
ZgzZy

ilib

ra
r

y.

co

m

oÞøbû ]* oûÊô Ÿ$?ô ^f÷ n›ô ‹
% Ûøiø Ÿæøø ØövôjøÓûiø Ÿæøø
é÷„øfû Þö ^`ø –ônvôÚø àûÚô kû×øŠøjøÆû] ]ƒø?ô ^aø †ô³`û ›ö
2ó …õ^Ëø¾û]*æø

kõŠûÒö àûÚô

ad

@*
Y¯ 7ZQ @*
Yóg™]»]Î »X‰Cƒ ,gŠ e ¶t XXg’ÂZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

.m

uh

am

m

ÅnË]gúàZz äg Z ¦
/]°6,]Ãz ÅC
Ù Ø ( 2) ëÃq ÏKg c*
} •t XX鳄³fÞZZ X å
#N :ƒ Z À ¯ »ÐJŠ 3g ì $
èEE
Ë X {z Ð ~ VzÀ3g $
Ë ™7g (Z “
M iz d
$i

w

w

w

$Ns™Å kZ ˆ Æ <Æ ¬%Z $
bZi à ðE
Ë ™7ÌwEZ» Òp {5 ( 3) ƒH
Š óg ™
Xì $
Ë ™wEZ ¹ ~hðaÆä™

^`ø qöæû ‡ø ^`ø ßûÂø oÊ$ çø jøÛöÖû] tôæ†ö ìö h^eø ýw14y
_C
Â
Ù !*
»]gú{ç

àôeû gôÃû Òø àôeû ÐøvF‰ûô àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônrôÛøÖû ] ‚ôfû Âø àö³eû äô ³×# ³Ö] ‚ö³nû fø Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2333
ýýéø †ø rûÂö àôeû gôÃû Òø kôßû eô gøßø mû ‡ø äô jô Û$ Âø àûÂø éø †ø rûÂö

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ð M g(„ g
$u—‚ xnv‘
h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü׊ÚæD313E˜nvÛÖ] àÚ ^`×ŠÆ ‚ß 霆Û×Ö g_Ö] h^e(˜nvÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× Ð˳jÚ 
D3722Eýé^ÊçÖ] é‚Â oÊ :]‚uŸ] hçqæ

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

210

ä VrZ C™ yÒ ´ â ›
M b =
Û {±

^`ø Þ$]* ^`ø iû†ø fø ìû*] Ô
õ Öô^Úø køßûeô èøÃø mû†ø ³Ëö³Öû] á$ ]*
áû]* ^`ø Öø áøƒø^+mø áû*] V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø kûÖø^*‰ø

Æ IZ LZ {z â ]i YZ Ð a vZ wÎg

LZ C
Ù Ø Z÷( :¹ ä VrZ gzZ ) X ñY ¬ k0* tø†ø ìø ‚ûÎø oûqôæû ‡ø á$ ¬ôÊø ^`ø ×ô aû *] oÖF?ô Äøqô†û ³iø
0*
7Z ä kZ X å Š
Hä&
+
ðe ÃVñÝ ñƒÐ¸
oj#uø Üû`ö Òø…ø bû ^*Êø ]çû Ïöeø *] äü Öø ‚õföÂû *] gô×ø›ø oûÊô
VrZ Âà~ s§Å ( ( ) xzŠ{z Z
# ‚1

Ùø^ÏøÊø åö çû ×öjøÎø Ýôæ‚öÏø³Öû] Íô†ø ³_ø³eô áø^³Òø ]ƒø?ô
Ô
ô jô nû eø oÊô oû³%ô Óö³Úû ] Väô ³×# ³Ö] Ùö糉ö…ø

y LZ L L:c*
â
Û ä a vZ wÎg óc*
Š ™OÐZ ä
ä ~ ó Xó ñYƒ Zg7 ‰
Ü z {gH ‚ƒ
ó g ~I~

ÜûÖø äü $Þ?ô kö×ûÏöÊø äü ×øqø*] hö^jøÓôÖû] Èø×ö³fû mø o³j#uø
Ùø^ÏøÊø èõ ÏøËøÞø Ÿæøø äü Óö×ô Úû *] kõnû eø o³Êô oû³ßô ³Âû ‚ø³mø

~ Å T ì Zhg ~ y kZ = ä kZ L L:¹
:c*
â
Û ä \ M ó Xó ì ay
„ : gzZ Vƒ 7´ â

lû‚$ jøÂû ^Êø äü ×øqø*] hö^jøÓôÖû] Èø×öfûmø oj#uø o%ô ÓöÚû ]
^Û$ ×øÊø kûÖø^Îø ]†÷ ³[ûÂø æø †õ³`ö @û]* èøÃø ³eø …û ]* äô ³nÊô

ä kZ ó Xó ñYƒ ~g7 ]° {gH ‚ƒg ~IL L
# : 9{z X ~g Z¦
Z
/]° yŠ kŠ { â g e „OŠ Z

m

àûÂø oßô Öø^*ŠøÊø o$ Öø?ô Øø³‰ø…û ]* áö^³Ûø³%ûÂö áø^³Òø
ø ÖôƒF Äøføi$^Êø äü ³iö†û ³føìû^*³Êø Ô
ø ÖôƒF
o–FÎøæø Ô

y.
ra
r

1!ä´eô

ilib

H ¿6,ÏZ ä VrZ c*
C ÐZ ä ~ Y7 0

co

Æ kZ™ ŸòŠ M s§~÷ ÂñƒÑ b y¢

ad

X Hê ._ÆÏZgzZ

.m

uh

am

m

ì }{z ~ TÏ}g Z ¦
/]°~ yÏZ {z ñYƒ ]¯0
+
z{ »]gúT ýV‚ñ]çÊ
Xì B¸ÐZc*

w

w

ýý †ônû eø ˆ% Ö] oeô]* àûÂø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø Üõ‘ô^Âø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2334

w

kZ X ˆ~Š t :Ã!{ ~÷ : ë b '
,
Y **
±
ÐZ X ñÑ ™ h Â,gLÐ |
# gŠ {z ;e ä
9{z ó7^
,Y Â
_C
Ù !*
n }g v:¹ä òŠ M q
-Z

» ]!*
kZ Ð \ M gzZ ˆk0*
Æ a Ñ ~ :
X î Ñ™h Â,gLgzZ î YC
Ù !*
L L :c*
â
Û ä \ M X H™f

lûbø ]…ø ^*Êø oûjô Öø^ìø kûÏø×ôù ›ö Ùø^Îø †õeô^³qø àû³Âø
‹ønû Öø غqö…ø ^`ø Öø Ùø^ÏøÊø ^`ø Öø ¡÷íûÞø ‚$ rö³iø áû]*

kö³nû iø^*³Êø kû³Öø^³Îø oû³³qô†ö ³³íû³iø áû]* Ô
ô Öø
ø ÖôƒF lö†û ³Òø„ø³Êø V o$ fôß$³Ö]
Ùø^ÏøÊø äü ³³Öø Ô
Ô
ô ×$ Ãø ×øÊø Ô
ô ×øíû³Þø pû‚ôù³rö³Êø oû³qô†ö ³ìû]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

oÊ h^e Ñ¡_Ö] h^jÒ(:¨]:çe]æ302-301K10 o×vÛÖ] oÊ Ý†u àe] äq†ì]æD4293-4292 Eá^fu àe] V xnv‘
D2031E^`qæ‡ ^`ß oFÊçjÛÖ] ‚jÃi àmœ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^Ú àe]æD2300EØÏjßi ^`ß oÊçjÛÖ]

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

211

ó Xó Ïz™x » YZ c*
Ïz™‘œ ? ì yZèY

1! ^Ê÷æû †ö Ãû Úø

oûÃô ßø’ûiø æû ]* oûÎô ‚$ ’øiø áû]*

5š!( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
b§ÅVzŠ%Ì]gú( 2)ì $
Ë òÐ y6,
¯ Å]gz¢Ë{ åOG

Xƒ î XÐ îz o %ZªÆì $
Ë ™Ìx »gzZì $
Ë 0 Ì´ â

ÐöjøÃû jöÊø ‚ôfû Ãø Öû] køvûiø áöçÓöiø èô Úø Ÿ* û] †ônnôíûiø oÊô h^eø ýw15y
ñY ~Š™Š Zi MQƒ~ b ïÆ xÝ yÒ » ¶Šg (ZÆ~&
+
ßkZ

ýý ô çø‰ûŸû* ] àôÂø Üønaô]†ø eû ô àûÂø ÜôÓøvøÖû ] àôÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àöeû Øö`û ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2335

à b {k
,
,ä VrZ 9 c Ȭ {±
'

pø†ô³jø[ûiø áû*] lûbø ]…ø *] ^³`ø Þ$]* èø[øñô^³³Âø àû³³Âø
^`ø ñøŸæøø ]çû ›ö†ôjø[ûmø áû*] ^`ø nÖô]çø Úø bø ]…ø ^*Êø éø†ø m†ôeø

ÅY Ñz Å kZ ä VNg ZzÆ kZ X H {Š ZgZ » äh
+y

Ð a vZ wÎg ä cȬ {±„e **
Î oÑ

ø ÖôƒF lû†ø Òø„øÊø
Ùø^ÏøÊø Väô ×#Ö] Ùôç‰ö†ø Öô Ô
ÐøjøÂû *] àûÛøÖô ðö Ÿøçø Öû] ^³³Ûø³$Þ¬ô³³Êø ^³³`ø m†ô³³jø@û]

ÆÏZ óY Ñzè
L Y ßó h
+y

ÐZ L L:c*
â
Û ä \ M ÂH™f

co

y.

ilib


Hc*
Ñ“
 Í k0*
Æ a vZ wÎg X åŠ Zi M {z

ad

Ã{k
,
,
'
L L :5 [Z ?ì c*
M Ð V¹t :c*
â
Û ä\ M

o×FÂø äô eô Ñø‚ôù’öiö ØønÎô ]„øaø àø³mû]* àû³Úô Ùø^³Ïø³Êø
2! èºm$‚ôaø ^ßøÖøæø èºÎø‚ø‘ø ^`ø Öø çø aö Ùø^ÏøÊø éø†ø m†ôeø

ra
r

c*
Š }Š g (Z Ð s§ÅC
Ù ØÐZ ä \ M gzZ X c*
Š

^`ø qôæû ‡ø àûÚô ^aø †ø n$ìøæø ^`ø jûÏøjøÂû ^*Êø ^`ø iû†ø jø@û^Êø
Üõvû×øeô oø³iô ]. V o$ fôß$Ö] á$ *]æø ]†& uö áø^³Òøæø

m

™Š Zi M ™h
+y
ÐZ ä VrZ }
ó ™Š Z i M ì n

am

m

ì ‘œn Æ kZ L L:c*
â
Û ä \ M ó Xó ì 5‘œ

.m

uh

ó Xó ìjn }g øgzZ

w

w

w

ì @*
ƒmB‚ÆáZz 䙊 Zi W»xÝáZz 䃊 Zi Wt XXðŸçÖ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
Xì Yƒ îE
0™t „:gzZì $
Ë ƒ|
# z
Û zh
+y
Å kZ: ì YY Ñ$
+Â: b§ÅVî**
V¤g 
@
á Å]!*
kZ g
$Š qZ {ÒW²X åŠ Zi W0
+
z{ » {k
,
,
'
 D™yÒ Ð cȬ lŠÎZ ( 2)
0Z ² {ŠÎÑZ w¸ D â 
Û ì ~Š ßF,Ã ÏZ Ìäl~g g x â Z X å xÝ {z 
ÐZÂσŠ Zi WZ
# ~&
+
ß ( 3) Xì SZg ¸ å„ xÝ0
+
z{» {k
,
,Z®Xì +F,9» dk„
'
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ýàñ^fÖ] é‚jÃÛÖ] tæ†ì ‡]çq h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(Ü׊ÚXì Šñs
# ZÜÅ q Æó`
0Z V; Æ£Z Vxnv‘
D1197E…^`ßÖ^e t†íi èiçjfÛÖ] oÊ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(:¨]:çe]æD3705E
èm‚`Ö] èu^e] h^e(é^ÒˆÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD2168 EÄnfÖ] oÊ ^›æ†C ½†jC] ]ƒ] h^e(NçnfÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] V än× Ð˳jÚ
D4272-4271-4269Eá^fu àe] xnv‘æD2468EVofß×Ö

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

212

kZ ÑZzh
e ‘œ ( 4)ƒ xÝC
Ù Ø » kZªÆ Xì g (Z ~ ä™ Z c*
pgg ZŒ
p
Û'
,b ï—‚ CZ
X ǃ ^
,Y Á
C**
3c*
wEZ » kZaÆ kZƒ: » ºœgzZì Y™t å˜Ãq
‚ôfû Âø àûÂø éø æø†û Âö àöeû Ýö ^øaô ^ßø $ø ‚$ uø †õ`ôŠûÚö àöeû o% ×ô Âø ^ßø $ø ‚$ uø Øõnû ×ô ìø àö³eû Øö³nÃô ³Ûø³‰ûô ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2336
ýý äô neô]* àûÂø Üô‰ô^Ïø Öû ] àôeû àôÛøuû†$ Ö]

k0*}÷ a Ñ 9 c Ȭ {±

o$ ×øÂø V o% fôß$Ö] Øøìøbø kûÖø^Îø èø[øñô^Âø àûÂø
Ùø^ÏøÊø ܺvûÖø äô nÊô ‹ønû Öø ^Ú÷ ^Ãø ›ø äô nû Öø?ô köeû †$ ÏøÊø

~ T 3g **
3 t‚ Æ \ M ä ~ Xñ M
 Í ) ä ~ H L L :c*

â
Û ä \ M X å7“
Í

^³mø kö×ûÎö è÷eøç’ö³ßû³Úø ]…÷ ‚û³Îô Üû³Óö³Öø …ø ]* Üû³Öø]*
o×øÂø ä´eô Ñø‚ôù’öiö ܺvûÖø ]„øaø äô ×# ³Ö] Ùø糉ö…ø

wÎg c*
L L:¹ ä ~ ó ó?@Š 7ðƒ Ñ c*
z (Å
kZ gzZ ì 5 ‘œÃ{k
,
'
, ì “
 Ít ! avZ
X ¶{” ~Š 
á {z ó Xó ì jn }g ø gzZ ì ‘œ

1! lû†ø nùô ìö kûÏøjô Âö

m

n Æ kZ {zL L:c*
â
Û ä \ M ó Xó ì c*
Šj…ä

^`ø nû ×øÂø çø aö EE Ùø^Îø ^ßø³Öø lû‚ø³aû ^*³Êø éø³†ø ³m†ô³eø
^Û$ ×øÊø tºæû ‡ø ^`ø Öø áø^Òøæø èºm$‚ôaø ^ßøÖøæø èºÎø‚ø³‘ø

y.

co


Hc*
Š}Šg (ZÐZ ˆƒŠ Zi M Z
#

ilib

ra
r

àûÂø oùô Úô æˆö íûÛøÖû ] àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû éô †ø nÇô ÛöÖû ] àôÂø Õô^v$ –$ Ö] àöeû àô³Ûø³uû†$ ³Ö] ‚ö³fû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2337

ad

ýý äô nû eô]* àûÂø Üô‰ô^Ïø Öû ] àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø éø æø†û Âö àôeû Ýô^øaô

am

m

Š Zi M Ã{k
,
,ä VrZ Z
'
# 9 cȬ {±

.m

uh

LZ ÐZ a vZ wÎg X å xÝC
Ù Ø » kZ Â H

w

w

vZ wÎg {z XÑ ¶Š (F,Åg k0*
ÆC
ÙØ

w

kZ ~ 7^
,Y n }÷ H L L:Ðì Ð a
kZ ó Xó 7VY L L :c*
â
Û ä \ M ?Vƒg µ Z Ð
ó Xó ì c*
Š™{eÃkZ ~L L:¹ä

^³`ø jûÏøjøÂû ]* àønuô éø†ø ³m†ô³eø á$ *] èø[øñô^³³Âø àû³Âø
ØøÃø rø³Êø ]‚÷³fûÂø ^³³`ø qöæû ‡ø áø^³³Òø èö[øñô^³³Âø

kû×øÃø røÊø äô nû ×øÂø ^`ø –% vömø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø
áû]* oÖô ‹ø³nû Öø]* Väô ×#Ö] Ùôç‰ö†ø ³Öô Ùöç³Ïö³iø
2!äü jöÎû…ø ^Êø ‚ûÏøÊø kûÖø^Îø o×øeø Ùø^Îø äö Îø…ô^Êø].

lg \ ( 2)ì y%*
*™lg\ ÅkZ}™wì ^
,Y {ÈÃx »T ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê
}Š:zgŠ » ¬ÐZŒ„ {gtÃ}gt ce ÃáZz ¶Š {gtÉ 7~gz¢ 'â Ã{gtc*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Xì +
$Y q
-Z „ Åg
$u—‚V xnv‘
Xì s§q
-Z Åg
$u àZz äg¦
/¬ V xnv‘

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

213

X 7xiÑ wJ» kZ ,™e
$Æ ¨]*
! a\ W ( 3 )
àûÂø ðø ]„$ vøÖû ] oßô Ãû mø ‚õÖô ^ìø àûÂø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚ö³Öô ^³ìø ^³Þø †ø ³fø ìû]* áõçû³Âø àö³eû æ†ö ³Ûû³Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2338
ýýèø Úø †ôÓûÂô

X åxÝC
Ù Ø » {k
,
, ë b k„0Z **
'
±

áø^Òø éø†ø ³m†ô³eø tøæû ‡ø á$ ]* Œõ^³f$Âø àô³eû] àô³Âø
äô nû Öø?ô †ö ¿öÞû]* oûÞùô ^*Òø &ºnÇô Úö äö ³Öø Ùö^³Ïø³mö ]‚÷³fûÂø

Vƒ ;gNŠ ÐZ ~ c*
Í å @*
Y ¹ ó ó&L LÐZ
Å kZ ² M Æ kZ gzZ å ;g Î 6 ú Æ {k
,
,{z
'

Øönû Šôiø äü Âö çÚö bö æø oûÓôfû mø ^`ø Ëø×û³ìø Íöçû ³_ö³mø
Œô^f$Ãø ×û³Öô Vo% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊøóä´jô nø vû³Öô o³×F³Âø

Ð k„ ä a Ñ X¸ ìg Ë 6,Sh ZŠ
+”B‚Æ {k
h
,
,Å & ? H ! k„} Z L L:c*
'
â
Û

gùô uö éô ‚$ @ô àûÚô görøÃû ³iø Ÿø]* Œö^³f$Âø ^³møEE
éø†ø m†ôeø ˜ôÇûeö éô ‚$ @ô àûÚô æø éø†ø m†ô³eø &õ³nû Çô ³Úö

7ÀÐ K{h
+I**
ÐZ Æ {k
,
,gzZ ›
'
k0*
Æ kZ ¤
/Z c*
â
Û Ð {k
,
,ä \ M Q X D™
'
¬= \ M H !vZ wÎg c*
L L:¹ ä kZ ó Xó ì −Zz

oÖô èøqø^uø Ÿø kûÖø^Îø ĺÊô ^@ø ^Þø*] ^³Ûø³Þ$?ô Ùø^³Îø

co

y.
ra
r

ilib

™lg \ Â~ 7L L:c*
â
Û ä \ M ó ó? ìg}Š

m

» Š ÑzZ ~¾ {z èY ƒ YZ „ H ÂñY ¬ :Zz

çeö *] äü $Þ¬ôÊø äô njô Ãû qø]…ø çû Öø ^`ø Öø Ùø^ÏøÊøDD[ ^%÷nû Çô ³Úö
oÞô†ö Úö ^+iø*] äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø kûÖø^ÏøÊø Õô‚ô³Öøæø
1! äô nÊô

ad

ó Xó 7]gz¢ÅkZ=L L:¹ä kZ ó Xó Vƒ ;g

.m

uh

am

m

äô mûçø eø ]* àønû eø oôùfô’$ Ö] †ônnôíûiø oÊô h^eø ýw16y
yÒ » bŠg (Z yxgŠÆ +−ZzÃa

w

w

w

àôeû Ùô¡øaô àûÂø ‚õÃû ‰ø àöeû ö ^mø ‡ô oÞô †ø fø ìû]* Ùø^Îø sõmû †ø qö àö³eû ] ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø Üõ³‘ô^³Âø ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2339
ýýèø Úø ^‰ø]. 

ë xÝ {Š™Š Zi M Æ Üæ IZ yÑ :ó ™1Z
]gúq
-Z k0*
Æ yZ å k0*
Æ b >k
,
Ù 1Z ~
C
1Zì Le **
Yá Ãa }÷C
Ù Ø Z÷ :¹™ M ä

Øôaû Ÿô* oÖ÷çû Úø áø^Ûønû ×ø‰ö èøÞøçÛönû Úø o³eô]* àû³Âø
éø†ø mû†ø aö oûeô*] ‚øßûÂô kößû³Òö Ùø^³Îø èô ßø³m‚ô³Ûø³Öû]

‚ömû†ômö oûqôæû ‡ø á$ ?ô kûÖø^ÏøÊø éº*]†ø Úû ] äö ³jûñø^³rø³Êø
éø†ø mû†ø aö çeö ]* Ùø^Ïø³Êøópû‚ô³Öøçø ³eô gø³aø „û³mø áû]*
ËZ
# ¶k0*
Æa vZ wÎg  H :¹ä >k
,
Ù
C
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
àe]æD4270 Eá^fu àe] xnv‘D2583 Eé†m†e tæ‡ oÊ V ofßÖ] èÂ^ËC h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D2075EkÏjÂœ ]ƒ( èÚ¢] …^nì h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(äq^Ú

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

214

Ãa }÷C
Ù Ø Z÷ !vZ wÎg c*
:¹™ M ä ]gú

äö jûñø^³qø ƒû?ô Väô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø ‚øßû³Âô kö³ßû³Òö
gøaø „ûmø áû]* ‚öm†ômö oqôæû ‡ø á$ ?ô kûÖø^ÏøÊø éº*]†ø Úû ]

gzZ ì c*
Š {Z
+Ã= ä kZèÑq Xì Le **

4‘ ! Z
ä a vZ wÎg Xì c*
ö ã0*
» ,.Æ îE
0E

àûÚô oûÞô^Ïø‰øæø oûßôÃø ËøÞø ‚ûÎøæø oßô eû ^eô æû ]* p‚ôÖøçø eô
V äô ×# Ö] Ùö糉ö…ø Ùø^ÏøÊøó èøfø ßøÂô oû³eô*] †ô³òû³eô

ä kZc*
MC
Ù Ø » kZ ó Xó ß wZ e·Œ
Û VâzŠ ? L L :c*
â
Û
?ì @*
™ Z×yÃÐ í 0Æ a }÷L L:¹

Üõ‘ô^³Âø çeö]* ^³Ûøaø ^³Šøiø Ùø^³³Îø æû ]* ^³³Ûø³`ôjø‰û]
% ^[$ Ö]
oûßôÛö‘ô^íømö àûÚø Ùø^ÏøÊø ^`ø qöæû ‡ø ðø ^røÊø Õ
Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø oû³ßô ³eû ] o³Êô æû ]* pû‚ô³Öøæø oû³Êô

tgzZ −Zz Z¾t !Ʊ} Z L L :c*
â
Û ä a vZ wÎg
:¹ä Þ¬1Z ó Xó ßñB; ƒe » TÔì {−Zz ~¾

å´„ôaø æø Õøçû eö *] ]„ø³aø Ýö¡Æø ö ^³³mø Väô ³×# ³Ö]
ø Ú% ].
Ùø^Îø ‚ûÎøæø køòû@ô ^Ûø`ômôù*] ‚ônø eô „ûíö³Êø Ô

ä kZ ó Xó Y ` ì eB‚Æ TÐ ~ VâzŠ L L

H`B‚Æ kZgzZ ZñB; » Vâ KZ

m

DD køòû@ô ^Ûø³`ö m$]* Äû³føiû^³ÊøEE Üõ³‘ô^³Âø ç³eö ]*
1!ä´eô kûÏø×ø_øÞû^Êø ä´ Úôù ]. ‚ônø eô „øìø^*Êø

y.

co

ä a\W 6ì „ Vâ ÅkZgZ,{Š c*
i ÅkZƒg Zf**
-Z
J
# ^ ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

( a) kZ Â( î ZŠ1Z : d) XXóovÓßi ÜÖ^Ú äe гu] kô³Þ]ZZ ¹}g !*
kZÃ]gúàZz äWq
-Z

ad

~ +−ZzÐZ~ ]gßÅ äYƒg ZfÆ a %Z X}™: b ïJ
-Z
# ì g Z,{Š c*

am

m

ì ~z% W,
Z ®q
-Z ~ }g !*
Æ äƒ w‚J Wc*
]‚/Åg (ZX ǃg (Z »ÑÃËÐ

.m

uh

( DZvZz) ïŠ ßF
,
ÃÏZ Mt GZ Ô£Z Ôw
á wq¾

w

w

w

èÚø Ÿ* û] Ñô¡›ø ø oûÊô h^eø ýw17y
0Æ t :Å ~&
+
ß

Üø‰ô^Ïø Öû ] ÄøÛô‰ø äö Þ$]* Üø×ø ‰û]* àöeû ] çøaöæø †º aô^¿øÚö oûÞô †ø fø ìû]* sõmû †ø qö àöeû ] ^Þø †ø fø ìû]* Üõ‘ô^Âø çûeö ]* ^Þø †ø ³fø ìû]* !2340
ýý ‚õÛ$ vøÚö àøeû

~&
+
ß L L:c*
â
Û ä a Ñ 9 cȬ {±

èô Úø ¡* ûÖô Ùø^Îø V oôùfôß$Ö] àô³Âø èø[øñô^³Âø àû³Âø
Þ¬ 1Z ì
ó ¬zŠ ]° Å kZ gzZ ”: zŠ Å
Ùø^³Îø áô^³jø–ønû uø ^³aø ¨ö†û Îöæø áô^³³jøÏø³n×ô ³_û³iø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(Ý^Óu¢] h^jÒ(äq^Ú àe]æD2277 E‚ÖçÖ^e Ðu] àÚ h^e(Ñ¡_Ö] h^jÒ(:¨]:çe]æD1113 E p‚nÛu ‚ߊÚV xnv‘
D2351Eäm‚Ö]æ àe onf’Ö] †nníi h^e

www.muhammadilibrary.com
Ñ¡_Ö] h^jÒ

215

X ‹ÐObÐZ ä ~ : ë

1! †õaô^¿øÚö

àûÚô äü jöÃû Ûô‰ø Üõ‘ô^Âø çû eö ]*

kZ~ [!*
Æt :z b ïÐg ±Z ÏZì Cƒ Û Zw b§T6,~&
+
ß ýV‚ñ]ç³Ê
VÂgúzŠ xÝ ì ~z%Ðb/wq¾ ì ®p¤
/ZÂW,
Z {gÃèX σ ]°z ”: Û6,
W,
ZÃpÆg
$u Z® DØn×ÇÖ] ð]æ…] Wxnv³‘E Xì Y}Š ”:zŠÃ]gúgzZì Y™ b ïÐ
( DZvZz)ì CƒÝq e
$¾Ð b/

èô Úø Ÿ* ]û ðô ]†ø fû jô ‰û] oÊô h^eø ýw18y
0Æ Y ZS
nZ Å ~&
+
ß

ýý Õô]$ çøÖû ] oeô]* àûÂø gõaûæø àôeû ‹ônû Îø àûÂø Ôºm†ôø ^Þø †ø fø ìû]* áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2341

ä a vZ wÎg ë b G 1Z **
±

^mø^fø ‰ø oÊô Ùø^Îø äü Þ$]* äö Ãø Êø…ø æø ‚õnÃô ‰ø oûeô]* àû³Âø
Äø–øiø o³j#uø غ³Úô ^³uø ^.³›øç³iö Ÿø Œõ^³›øæû ]*

Ð ~&
+
ßnqL L :c*
â
Û 0Æ V-&
+
ß Å ók¤zZ L

o³j#uø ØõÛûuø lô]ƒø †ö ³³nû Æø Ÿæøø ^³³`ø ×ø³Ûû³uø
2! è÷–ønû uø ˜
ø nvôiø

m

Ðnq) }
ó Š }Š À{z ‚ÏñY Å: Ä

y.

co

ó Xó ñY M ¬q
-ZÐZ ‚ÏñY Å: ÄÌ

ilib

ra
r

,
Z'
,aÆX]gúxÝzŠ Zi Wt Üäz ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
äƒÝq 5 ( 2)ì ]°'

am

m

ad

¬q
-ZaÆ 3g Y ZS
nZ ª ðÌÅù Æ kZƒ ðƒ ÝqÐ Ô*
c ™h
+y

 ~&
+
ß àZz
Xì °» *
*™g OZ

w

w

w

.m

uh

****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

^$¤]æ àߊÖ] äjʆÃÚEo³Ê o³Ï³`nfÖ]æD1182 Eá^jÏn×_ièÚ¢] Ñ¡› ᜠð^q^Ú h^e Ñ¡_Ö] h^³jÒ(p„³Ú†³jÖ] V Ìnó•
S¸ñ²ì üÌ ÅkZ éS‘¯%pì C M @
¶ ŠXì 9é¡E
á gg
$uÅ d/0Z 205K2 ÜÒ^vÖ]æ D14884E
D27-26K7…^›æ¢] ØnÞæ213-212K3†nfrÖ] “ní×i
195K3 Ý^ÓvÖ]æ D1456E ^m^fŠÖ] ð½æ ‡]çq h^e(Å^•†Ö] h^jÒ ä ›ÐZì 9g
$ut p VàŠu å‚߉

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

216 

æ‚vÖ] h^jÒ àÚæ ýMO
~ yÒ ÆvZŠzu
Ë6,Y ¯ Å hÆ\¬vZt 6,
gî¦ÑXì @*
ƒ^z»g p» kZì ¦Åut XX悳v³Ö]ZZ
X ëÃZw {Š™gH~ ãâ 
Û **
zC
: gH,ub ~ xsZ
u Åyc X 2

*
*²ZuX 1

u Å©!*
X6

uÅÆZ e X 5

u Å ~ga X 4

ra
r

y.

co

m

u ÅÅ
W [ZÑX 3

ilib

èõ $ø¡ø$ àûÂø Üö×øÏøÖû] ÄøÊô …ö h^eø ýw1y

am

m

ad

ì ˆ~Š VZ ¯Ð Vzq &

uh

ýý ô çø‰ûŸû* ] àôÂø Üønaô]†ø eû ô àûÂø º ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø áö^Ë$ Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2342

w

.m

&L L :c*
â
Û ä a Ñ 9 cȬ {±

w

w

{z ‚Ð áZz äÎX ǃ 7'õÐ V˜
gzZ ñY ƒ Ú!*
{z ‚Ð a gzZ ñY ƒ gZË
áçßrÛÖ] äŠ × ó Xó ñYƒW{z ‚Ð äZ-Š
Xì Ñ1 Â »XåçjÃÛÖ]Z (Å

ÄøÊô …ö Ùø^³Îø V oùô fôß$Ö] àô³Âø èøøñô^³³Âø àû³Âø
ÀøÏô nû jøŠûmø oj#uø Üôñô^ß$Ö] àôÂø èõ $ø¡³ø þ$ø àûÂø Üö ×øÏøÖû]

àô³Âø æø Üø ³×ô ³jøvû³mø o³j#uø †ô³nÇô ³’$ ³³Ö] àô³³Âø æø
4º^Û$ uø Ùø^Îø ‚ûÎøæø ØøÏô Ãû mø o³j#uø áôç³ßö³rû³Ûø³Öû]
1! ØøÏô Ãû mø oj#uø åô çû jöÃû ÛøÖû] àôÂø æø ^–÷mû*]

Æx ©Z ¦Ñt É0*
( ` )^ Ú!*
**
( [) ÑZz äÎ ( Z ) m¾Z &t Zƒx¥ ýV‚³ñ]ç³Ê

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
gn’m æœ Ñ†Šm áçßrÛÖ] oÊ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(¨]çe]D268K5 äfn$ oe] àe] äq†ìœæD142 Eá^fu àe] V xnv‘
D4398&m‚vÖ]E ÷]‚u

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

217

X ǃ 7k
,
±c*
u.
Þ ‡x`
ÑZz 䃊iuÐ yZ Z®X 7

Üõ×ô ŠûÚö Ýö4ø äô eô Ø% vômø ^Úø h^eø ýw2y
ì^
,Y O» y›6,¯ Åx`
¾

Øô`û ‰ø àôeû èø Úø ^Úø ]. oûeô]* àûÂø ‚õnû Ãô ‰ø àôeû onø vûmø àûÂø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø áô^ÛøÃûß% Ö] çeö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2343
ýý Ìõnû ßø uö àôeû

à a vZ wÎg ä ~ ë b y¢ **
±

Ùøç‰ö…ø kö³Ãû ³Ûô³‰ø Ùø^³³Îø áø^³³Ûø³%ûÂö àû³Âø
Üõ×ô ŠûÚö ðõ †ôÚû ] Ýö4ø Ø% vômø Ÿø ÙöçÏö³mø V äô ×# Ö]

Æq
-Z ËÐ ~ Vzq &L L :‹ ñƒ D â Ût

æû *] áõ^ÛømCô ‚øÃû eø †õËûÓöeô 'õ¡ø³$þø p‚øuû¬ô³eô Ÿ$Cô
†ônû Çøeô ^Š÷ËûÞø ØöjöÏûmø æû *] áõ^’øuûCô ‚øÃû ³eø ^³Þ÷ˆô³eô

Æ äÑ yZZ Xì @*
ƒ^
,Y O» òŠ M y›B‚
Ë}
ó ™ **
i ñƒ Dƒ {” ~Š
á óñYƒ D
+

ó Xó Ç ñY HO~ mŸÆ kZ Â}™Oh**
Ã

1! ØöjøÏûnö Êø ‹
õ ËûÞø

m

ËaÆy›ËZ®ì **
ZŠ¤
/x`
xq
-Zà ã¨
KZ Oä xsZ ( 1) ýV‚³³³ñ]ç³³³³Ê

y.

co

ÁqÃ>%Æ yZ ,Z x`
&t V; X 7„
 gŠ 6,gîÌË *
*™OÃy›}uzŠ

ilib

ra
r

Ì®
) Ù ÅwdZ yZÐ kZ ( 2) X L
Þ ‡ ZŠ ãZi {” ~Š
á ZuzŠ D
+
%q
-ZX Ç}Š ZwÅO‰
Ü z

ad

X Á{ ngŠ¾aÆ+

KZt ðƒx¥

am

m

ýý Ñõæ†ö ŠûÚø àûÂø éø †$ Úö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø öÛøÂûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãûmø ^ßø $ø ‚$ uø !2344

.m

uh

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b vZ† **
±

w

w

ZÎÆvZ}Š „ZÍ 7^
,Y yp » òŠ M Ë L L

w

1;Vƒ wÎg »vZ ( ·)~ gzZ 7h'
,ŠqðÃ
{” ~Š
á ÔyYá$
+Æ yY:»q
-Z ËÐ ~ &
µ ZÐ ®
) )( ÅVâ ›)™hgÃ+ŠgzZ ãZiÔ
ó Xó ÑZz äƒ

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø Ùø^Îø äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
Ÿ$Cô äø ÖFCô Ÿø áû*] ‚ö`ø ûmø Øõqö…ø Ýö4ø Ø% vômø ŸøEE
†õËøÞø èô $ø ¡³ø $þø ‚øuø*] Ÿ$Cô äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø oûÞùô ]*æø äö ×#³Ö]
Õö…ô^j$Ö]æø oûÞô]ˆ$ Ö] gönùô %$Ö]æø ‹ôËûß$Ö^eô ‹öËûß$Ö]
2!DD èô Âø ^Ûørø×ûÖô Ñö…ô^ËøÛöÖû] ä´ßô mû‚ôÖô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ý äe Øvm^Ú h^e(Üm†vjÖ] h^jÒ(oñ^Šß³Ö]æD4502 EÝ‚Ö] oÊ çËÃÖ^e †Úªm Ý^ÚŸ] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]çe] Vxnv³‘
194K8Ý¡‰Ÿ] à‚i…] àÚ ØjÎ h^e(‚i†ÛÖ] h^jÒ(oÏ`nfÖ]æD4031EÜ׊ÛÖ]
h^jÒ(Ü׊ÚæD6878 EDànÃÖ^e ànÃÖ]æ ‹ËßÖ^e ‹ËßÖ] á]EoFÖ^Ãi ä×Ö] ÙçÎ h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D4351EÜ׊ÛÖ] Ý äe |^fm ^Ú h^e(àne…^vÛÖ]æ èÚ^ŠÏÖ]

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

218

Ñø†ø ‰ø ^Úø ‚øÃû eø èöÎø†ôŠ$ Ö] äö ßûÚô göaø çû mö Ñô…ô^Š$ Ö] h^eø ýw3y
ñY c*
Š jwâ &ˆÆ ~ga 0Æga kZ
ýý èø Úø †ôÓûÂô àûÂø &øÃøû]* àûÂø áö^fø nû ø ^ßø $ø ‚$ uø “
õ Ëû uø àöeû ‚öÃû ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2345

b ðZ 0 yZ$ ë b k„0Z **
±

àöeû áö]çø Ëû‘ø áø^Òø Ùø^³Îø Œõ^³f$Âø àô³eû] àô³Âø
غqö…ø åö ^iø^*Êø ‚ôrôŠûÛø³Öû] o³Êô ^³Û÷³ñô^³Þø èøn$Úø ].

Ë~ ª
q ÏZ ÅyZgzZ X¸ ñƒ ñÎ~K
kZ 7Z X à égŠ e ÐnÆuÆ yZ ä òŠ M

ä´‰ô]+…ø kôvûiø àûÚô äü ñø]4ø …ô Ø$ jø‰û^Êø ܺñô^Þø çø aö æø
oÖFCô äô eô Ðø×ø_øÞû^Êø åü „øìø^*Êø äö Ïøvô×ø³Êø äô ³eô äø ³fôßø³Êø

ÐZ X 1 ñ ÐZ ™ hzŠ ä VrZ gzZ Š
H^ Ø »
!vZ wÎg c*
L L :¹gzZ ‰ á k0*
Æ a vZ wÎg

äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^³mø Ùø^³Ïø³Êø V äô ×# Ö] Ùô糉ö…ø
]„øaø oÞô^iø^*Êø ‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô ^Û÷ñô^³Þø kö³ßû³Òö

ä kZ gzZ c*
M t k0*
}÷Ô å Zƒ c*
Î~ K~
ÐZ™hzŠ ä ~ X à égŠ eÐnÆu}÷

äü jöÏûvô×øÊø o‰ô]+…ø kôvûiø àûÚô oñô]4ø …ô Ø$ jø‰û^Êø
^mø áö]çø Ëû‘ø äö Öø Ùø^ÏøÊø äô Ãô _ûÏøeô †ø Úø ^*Êø äü iö„ûìø^*Êø

m

:¹ä yZ$X c*
e ¬» U»B; » kZ ä \ M óZñ

y.
ra
r

ilib

:c*
â
Û ä \ M X ñY N*
» B; » kZ ~ !$

ad

ó Xó Z hg: VY¬ Ð äÑ k0*
}÷L L

Äø_øÏûmö áû]* Èû×öfûmø Üû Öø oñô]4ø …ô á$ Cô äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø
1!ä´ eô oûßô nø iô ^+ iø áû]* Øøfû Îø ¡$`ø Êø Ùø^Îø ]„øaF äô nÊô

co

kZ ì 7Å 7 âZ gŠ e ~÷ !vZ wÎg c*
LL

am

m

¬Š ÆB;» kZ ä VrZ Z
# pX å**
Zz™Ò Ãga {Š Zg Z» y
ñ Z$ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

.m

uh

¬ Ð äYƒ 7êt ‚Æ è‡ Z®( Š ƒ ZŠ1Z 9)Vƒ@*
™S gŠ et ÐZ ~¹™ 33g Â

w

w

w

ñ37kF,
6,kZ è‡6,
¯ Å ~g6c*
q Åxê ( 2) σxiÑ Zw:gz ÇÂñYƒY¤
ª
/Z
X Ç}™ê ._Æ<ÑÉ Ç

‚önø Öû] äô nÊô Äö_øÏûiö ^Úø h^eø ýw4y
ñY N*
»B; ~g ZlX
éø †ø ÛûÂø àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ‚õÃû ‰ø àöeû Üönû aô]†ø eû ô ^Þø †ø fø ìû]* o% Ûôô^`ø Öû ] ø æü]ø àöeû áö^Ûønû ×ø ³‰ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2346

ýý àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø kôßû eô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

oÊ p…^í³fÖ]æ 380K4 ÜÒ^v³Ö]æ D7326 E †nnÒ oÞ]†³f› ¡÷%Ú ì Q†OÅkZÐ 9p ÌnÕ å^ß³‰] 
D4394E‡†u àÚ Ñ†‰ àÚ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(¨]çe] äq†ì]æ304K4†nfÓÖ]

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

219

:c*
â
Û ä a vZ wÎg 9 cȬ {±

V äô ³×# Ö] Ùø糉ö…ø

á$ *] C èøøñô^Âø àû³Âø
…õ^³ßø³mû4ô Äô³eö…ö o³Êô ‚ö³nø Öû] Äö³_ø³³Ïû³³iö Ùø^³³Îø
1!]‚÷Âô ^’øÊø

@*
Y N*
»B; 6,~ga ÅZ
+Zi Ð kZ c*
g bŠ ðåaL L
ó Xó ì

âZ¤
/ZXìz åa »g bŠ ªg b−Z ,g [»» U»B; Ðzz Å ~ga ýV‚ñ]ç³Ê
X Ç ñYN*
»B;» kZÂáZl
q '
,
Z'
,Æ7 Åkc*
**
ÎðÃ~g Zl
àôeû o‰øçÚö æø äô ×# Ö] ‚ônû fø Âöæø èø n$Úø ]. àôeû ØønÃô Ûø‰ûôæø høçm% ]* àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2347

-Z ä a vZ wÎg ë d /0Z **
q
±

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø èø fø Ïû Âö

Äø_øÎø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
2! Üøaô]…ø 4ø èö$ø¡ø³þ$ø äü jöÛønÎô àõùrøÚô oÊô

ëgŠ &7 Å T ÑZ e ^»B; 6,~ga Å wJ e

m

ÅîÃ[» Z®ì á
Cz åa » kZ ëgŠ &gzZ å » ëgŠ {g !*
èag bŠ ýV‚³ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

y.

co

† oß$] …^ßm‚Ö]æ Üa]… è$¡$ „òÚç³m …^³ß³m ije… á^³ÒZZ ~ g
$u Š
HN*
»B;» kZ6,
¯
X »ëgŠ {g !*
gbŠgzZå» V ð.—gŠ &V⊠yZgbŠ ðåa ( £Z ) XXó^Ûâ…

am

m

ad

áô^_ø×ûŠ% Ö] áøæ4ö ‚ôùvøÖû] oÊô èô Âø ^Ëø$ Ö] h^eø ýw5y
**
™lg \t ‚Æ {
á Š !*
0Æu

.m

uh

ýý †ônû eø ˆ% Ö] àôeû éø æø†û Âö àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø &önû ×$ Ö] ^ßø $ø ‚$ uø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛøuû]* ^Þø †ø fø ìû]* !2348

w

w

ä ~ga Å ]gúðz& 9 bȬ {±

w

0Æ kZ :¹ ä VrZ X H â¹ Ã ÷Œ
Û
:¹ ä VÍß ?Ç }™ ]!*
yÃÐ avZ wÎg
Xì Zg \ ¹ Ã a vZ wÎg b h
+i0)‚Z
Y™]P`
yÃÅ ä™]!*
Ð \ M {z´Æ kZ

áö^+³_ø Üû `ö Û$ aø ]* ^³÷mû†ø ³Îö á$ *] èøøñô^³³Âø àû³Âø
]çû Öö^ÏøÊø kûÎø†ø ‰ø ojô Ö$] èô n$Úô æˆö íûÛøÖû] éô *]†û ÛøÖû]

]çÖö^Îø V äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^`ø nÊô Üö ×ôù ³Óø³mö àû³Úø
‚õmû‡ø àöeû èöÚø ^‰ø]. Ÿ$Cô äô ³nû ×ø³Âø ðö †ô³jørû³mø àû³Úø æø

Ùø^ÏøÊø èöÚø ^‰ø]. äö Ûø×$ÓøÊø Väô ×# Ö] Ùç‰ö…ø g% uô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³

Ä_Ïm ÜÒ oÊæD^Û`m‚m] ]çÃ_Î ^Ê èÎ…^³ŠÖ]æ Ñ…^³ŠÖ]EoF³Ö^³Ã³i ä³×³Ö] Ùç³Î(悳v³Ö] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D4374E^`e^’Þæ èΆŠÖ] ‚u h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD6789E
Ä_Ïm ÜÒ oÊæD^Û`m ‚m] ]çÃ_Î^Ê èÎ…^ŠÖ]æ Ñ…^ŠÖ]æEoFÖ^Ãi ä×Ö] äÖçÎ h^e(悳v³Ö] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D4382E^`e^’Þæ èÎ †Ö] ‚uæ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ (Ü׊Úæ D6795E

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

220

ä a vZ wÎg ÂÅ]!*
Ð \ M ä)‚Z ?ì

àûÚô ‚õùuø o³Êô Äö³Ëø³ûiø*] V äô ³×# Ö] Ùö糉ö…ø
^Ûø$ÞCô Ùø^ÏøÊø gø_øjøìû^Êø Ýø^Îø Ü$ $ö äô ×# Ö] 4ô æ‚ö³uö

0Æu q
-Z Ð ~ Šzu Å vZ Â H L L:c*
â
Û
? L L:c*
â
Û gzZ c*
Š[™ƒ } 9Q ó ó?ì @*
™lg \

ø ×ø³aø
]ƒøCô ]çÞö^Òø Üû `ö Þ$]* Üû Óö×ø³fû Îø àø³m„ô³Ö$] Ô
]ƒøCôæø åö ç³Òö†ø ³iø Ìöm†ô³$ Ö] Üû³`ônÊô Ñø†ø ³³‰ø

# ñƒ uh Ð zz ÏZ sÜv߬ Ð
Z
X ïŠ hgÐZ @*
™ ~ga òŠ M pÑ ðÃ~ yZ

äô ³nû ×øÂø ]çû Úö ^³³Îø*] ÌönÃô ³–$ ³Ö] Üû ³`ônÊô Ñø†ø ³‰ø
køßûeô èøÛø›ô^Êø á$ *] çû Öø äô ³³×# ³Ö] Üö ³mû]æø ‚$ ³vø³Öû]

X¸ D™ ì‡u? kZ  @*
™ ~ga d
$¾ðÃZ
#
» kZ {z  C™ ~ga Ì·›
M ÒÃ ¤
/Z !nÅvZ

1!^aø ‚ømø köÃû _øÏøÖø kûÎø†ø ‰ø ‚õÛ$ vøÚö

ó Xó ïŠ ^»B;
+i0)‚Z ( 2)ì x Zw *
h
*™wJÐZ c*
*
*™lg \~A çÆŠzu ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

Xì Cƒ W,
¸ ð•Z ]úŠ Å¿zg ZŠ™Æ( 3) X¸ H ð•ZÆa\W

y.

co

m

èô Îø†ôŠ$ Ö^eô Íô†ôjøÃû ÛöÖû] h^eø ýw6y
0ÆáZz ä™g Z Œ
Û Z » ~ga

ilib

ra
r

oûeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ÐøvF‰ûô àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Ùõ^`ø ßû ³Úô àö³eû tö^³r$ ³uø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2349

ad

ýý …ùõ ƒø oûeô]* oÖø çûÚø …ô„ôßû ÛöÖû ] oeô]* àûÂø èø vø×û ›ø

am

m

-Z k0*
q
Æ a vZ wÎg ë òz&ðZ 1Z

.m

uh

Æ kZ gzZ å 1 ™g ZŒ
Û Z » ~ga ä T Š
Hc*
Ñ ga

Ùøç‰ö…ø á$ ]* oôùÚô æˆö íû³Ûø³Öû] èøn$Úø ]. oû³eô]* àû³Âø
^Ê÷]†ø jô Âû ] Íø†ø jøÂû ] Ñõ…ô^³Šøeô oø³iô ]. V äô ×#Ö]

w

w

w

ø Öö^ìøCô ^Úø Ùø^ÏøÊø ź^jøÚø äü Ãø Úø ‚ûqøç³mö Üû ³Öø
äÂì wì Z÷L L : c*
â
Û ä \ M å 7wâ k0* Ô
ø Öö^³ìøCô ^³Úø Ùø^³Îø o×Feø Ùø^³³Îø kø³Îû†ø ³‰ø
:c*
â
Û ä \ M X 7VY :¹ ä kZ ?Å 7~ga
Ô
: ¹ ä kZ ?Å 7~ga ä ì yá Z÷

zŠ ^»B; » kZ î YL L:c*
â
Û ä \ M ó Xó 7VY L L
N*
» B; » kZ ä VÍß ó**
Ñ k0*}÷ ÐZ Q

]çÃö _øÎû^Êø]çföaø ƒû^Êø Ùø^Îø o×øeø Ùø^Îø kø³Îû†ø ³‰ø
]çû ñö^qø Ü$ $ö åü ‚ømø ]çû Ãö _øÏøÊø ä´ eô ]çòönqô Ü$ $ö åü ‚ø³mø

Ùø^ÏøÊø äô nû ÖøCô gûiöæø äø ×# Ö] †ôËô Çûjø‰û] Ùø^³Ïø³Êø ä´³eô
Ð vZ L L :c*
â
Û ä \ M ñÑ k0*
Æ \ M ÐZgzZ
Ü$ `ö ×# Ö] Ùø^ÏøÊø äô nû ÖøCô höçû iö]*æø äø ×# Ö] †ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Ñ…^ŠÖ] Ä_Î h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(ܳ׳ŠÚæD3475&m‚vÖ]E54 h^e(ð^nfÞ¢] &m^u] h^jÒ(p…^ífÖ Vän׳ г˳jÚ
D4386E ^a†nÆæ Ìm†TÖ]

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

221

„Ð vZ ~ :¹ä kZ ó Xó ™/ÂgzZ 8
-â „

1! äô nû ×øÂø

gûiö Ü$ `ö ×# Ö] äô nû ×øÂø gûiö

ä \ M ó Xó Vƒ @*
™ qg s§Å kZ gzZ Vƒ ‡â
/ÂÅ kZ !vZ } Z ™wJ/ÂÅ kZ !vZ } Z :c*
â
Û
X™wJ
ug
$ut a kZ Xì c*
Šg Z Œ
Û ®~Š ƒ ZŠ1ZÃe
$Zzg ÏZ l ã]Z x â Z ýV‚ñ]ç³Ê
Ôw
á Ô´ â çOX M 7]o» gZ Œ
Û Z iŠ ~ŠÔ ~uzŠ }Ð ga X 7.
Þ ‡Æ “
W
!ßZ îGvEz°Z )Xì °» „g ZŒ
( îG
Û ZiŠ q
-Z q
-Š 4,
ÆM1Z
G
…ô^Ûø%ôù Ö] àøÚô äô nÊô Äö_øÏûmö Ÿø ^Úø h^eø ýw7y

ñY N*
»:B; Ð ~ga ÅV]

m

áø^f$uø àôeû onø vûmø àøeû ‚øÛ$ vøÚö á$ ]* ‚õnÃô ‰ø àöeû ] çøaö onø vûmø ^Þø †ø fø ìû]* áøæ…ö ^aø àö³eû ‚ö³mˆô³mø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2350

y.
ra
r

avZ

ilib

+
0
ÍÆgLgzZ VL L:‹ ñƒ D â Ût Ã

ad

ó Xó Ç ñY N*
» 7B;~

kö³Ãû Ûô‰ø Ùø^³³Îø sõ³m‚ô³ìø àô³eû Äô³Êô ]…ø àû³Âø
†õÛø$ø oÊô Äø_ûÎø Ÿø ÙöçÏö³mø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

co

wÎg ä ~ ë b ó}
.0 «Zg **
±

ýýåü †ø fø ìû]*

2! †õ%øÒø Ÿøæø

am

m

X 7h
+sófÆ kZá %Æ ]i YZ Å´ â Ðí {)z V¿ ýV‚³ñ]ç³Ê

.m

uh

h†•æ àni†Ú äßÛ$ än×ÃÊ ØÛju] àÚæ ðo än× ‹n×Ê äÛËe„íi] àÚZZ ì ~ g
$u

w

w

Œ ) XXóàrÛÖ] àÛ$ ÔÖƒ àÚ „ì©m ^Ú È×e ]ƒ] Ä_ÏÖ] änËÊ äÞ]†q] àÚ „ì] ^Úæ Ù^Ó³Þ

w

gzZ 7Z
# Zz ̼6,kZ ( 13]gz¢g” „OŠ Z ª) 1B‚Æì LZ ä T ( Š ƒ ZŠ1Z
(B;) ~ kZ ñY ðVZ Ð VzƒegzZ Ç ñYZg â ]‡ggzZ 7 .
Þ e6,kZ Š
HáVZ
Ð kZƒŠ
HH: {íf VJ
-Z
# Z®Xƒ BÃ7 ÅwJ e — àZz äY à Z
# ì ÌG
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

271K8 oÏ`nfÖ] D102K3 oß_Î…‚³Ö] Ô 381&4 Áq wq¾X c*
Š 7g Z Œ
Û rä ËÃ~zZggs1Z ~kZ V xnv‘

ÅyZ ä y·0ZgzZXì c*
Šg Z Œ
Û wYgÆTÃwYgÆ kZ ä Áqx â Zì "
$U*
9@
á g g
$u Å b{k
,
Ù 1Z ~
C

Xì ÅkZñ
Ÿ^Ú h^e(Ñ…^ŠÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æD4388 EänÊ Ä_Î Ÿ^Ú h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(¨]çe](260K4 †nfÒ oÞ]†f› Vxnv‘
D4976EänÊ Ä_Î

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

222

ä kZ yâ ‚» kZ¤
/Z ÑZz ä™ ~ga Ð g:%Z 7Zw *
c : â`
ðÃ6,áZz h
e ]gz¢g”
X Ç ñY N*
»B;» kZÂì (Ãg bŠ ðåa ì c*
Zl

onø vûmø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õnÃô‰ø àôeû onø vûmø àûÂø èø Úø ^‰ø]. çûeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø …õçû’ößû Úø àöeû àönû ŠøvöÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø !2351
ýý äô Úô çûÎø àûÚô Øõqö…ø àûÂø áø^f$uø àôeû

:c*
â
Û ä a Ñ ë b ó}
.0 «Zg **
±

Ùø^Îø Voôùfôß$Ö] àôÂø sõm‚ôìø àôeû ÄôÊô ]…ø àû³Âø
1! †õ%øÒø Ÿøæø †õÛø$ø oÊô Äø_ûÎø Ÿø

ó Xó ñY N*
»:B; ~ ÒgzZxL L

àôeû ] onø vûmø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õnÃô ‰ø àôeû onø vûmø àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø ĺnÒôæø ^ßø $ø ‚$ uø ÐövF‰ûô ^Þø †ø ³fø ìû]* !2352
a vZ wÎg ë

ýý áø^f$uø àôeû Äô‰ô]æø äô Ûùô Âø àûÂø áø^f$uø

ó}
.0 b «Zg **
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø sõmû‚ô³ìø àô³eû Äô³Êô ]…ø àû³Âø
†õ%øÒø Ÿøæø †õ³Ûø³$ø o³Êô Äø³_û³Îø Ÿø V äô ³×#³Ö]

m

ó Xó ñY N*
»:B; ~ ÒgzZxL L:c*
â
Ûä

2! Üõnû Ãø Þö çû eö *] ^ßø$ø‚$ uø

ad

X D™Ü

V oôùfôß$Ö] àô³Âø

ra
r

ilib

b§Å g
$u «Ð a Ñ ó}
.0 «Zg **
±

y.

co

ýýáø^f$uø àôeû onø vûmø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õnÃô ‰ø àôeû onø vûmø àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø !2353

sõ³mû‚ô³ìø àô³eû Äô³Êô ]…ø àû³Âø
3!åü çø vûÞø

.m

uh

am

m

onø vûmø àöeû ‚öÛ$ vøÚö oÞô †ø fø ìû]* ‚õnÃô ‰ø àôeû onø vûmø àûÂø o% Ëô Ïø %$Ö]æø †º m†ôqø ^ßø $ø ‚$ uø ÐövF³‰ûô ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2354

w

w

vZ wÎg ä ~ ë b ó}
.0 «Zg **
±

w

7B; ~ ÒgzZxL L :‹ ñƒ D â 
Û tÃ

a

ýýáø^f$uø àôeû ]

kö³Ãû Ûô‰ø Ùø^³³Îø sõ³mû‚ô³ìø àô³eû Äô³Êô ]…ø àû³Âø
Ÿøæø †õÛø$ø oÊô Äø_û³Îø Ÿø Ùöç³Ïö³mø Vo$ fôß$³Ö]

†ö %øÓøÖû]æø Øôíûß$Ö] Üö vû³_ø çø ³aö æø Ùø^³Îø †õ³%øÒø
ó Xó ë gó )L~ !²&ì @*
Y ¹Ã}ŠÍ
4!…ö ^Û$ röÖû]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÆgLÒgzZÃVxL L:ì H~zZg ó Xó Ç ñY N*
»

Xì 9Ðzz Åäƒ ._Æ—‚g
$u²ì ~zZg w!)‚Z1Z ~ kZ VÌnÕ å^߉]
Xì „ g
$u—‚ Vxnv‘ å^߉]
Xì „ g
$u—‚ Vxnv‘ å^߉]
Xƒ±5 „ g
$u—‚ Vxnv‘ å^߉]

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

223

‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õnû Ãô ‰ø àôeû onø vûmø àûÂø ‚õÛ$ vøÚö àöeû ˆômˆôÃøÖû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø …õç’ößû Úø àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2355

t à a Ñ ä ~ ë ó}
.0 «Zg **
±

ýý áõçûÛönû Úø oûeô]* àûÂø áø^f$uø àôeû onø vûmø àôeû

kö³Ãû Ûô‰ø Ùø^³³Îø sõ³mû‚ô³ìø àô³eû Äô³Êô ]…ø àû³Âø
Ùø^Îø †õ%øÒø oÊô Äø_ûÎø Ÿø Ùöç³Ïö³mø V o$ fôß$Ö]

B; 6,}ŠÍÆ |
# gŠ Æ gL L L :‹ ñƒ D â 
Û 
ì {z 9L L : ë ·1Z ó Xó Ç ñY N*
»7

1! èøÚø ^‰ø]. çeö ]* Ùø^Îø ^Úø

Ùöçû ÏøÖû] ‚Û$ vøÚö çeö ]*

ó Xó ÅÜä)‚Z1Z

Ñô]†$ Š% Ö] àøÚô Äö_øÏûmö Ÿø ^Úø h^eø ýw8y
ñY N*
»:B; »Xga {z
ýý †ônû eø ˆ% Ö] çeö ]* Ùø^Îø Ùø^Îø sõmû †ø qö àôeû ] àôÂø Üõ‘ô^Âø çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2356

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë b '
,
Y **
±

‹ønû Öø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø †º³eô^³qø Ùø^³Îø
Ÿøæø ‹ô×ô jøíûÛöÖû] o×øÂø Ÿøæø gô`ôjøßûÛöÖû] o×øÂø

m

™g â Ù c*
ÐÆðŠ á
ó Zz Ußyâ ‚™wZ e Z e L L

ilib

ra
r

y.

co

ó Xó Ç ñY N*
» 7B; » $c*
Š$
+gzZáZz Uß
2!ĺ_ûÎø àôñô^íøÖû] o×øÂø
$L gLzZ ÑZz äg L wâ ~ \zgÆ { Zpí ì {z ó óí{L L ýV‚ñ]ç³Ê
X-4E
Ãwâ ó óïE;G

ad

u|Ð yZ ¬ZñÆ x`
Æ yZÉ 7h
+s6,yZ ._Æ yâ 
Û Æ a \WXá á™

am

m

( ~ fjÑZ ‡)Ð N Y L »7B; ÆyZ b‡ÆÏZ Ì1Zz w
á x â Z X Ç ñY H

w

w

w

.m

uh

†ôÛûíøÖû] ‚ôùuø oÊô h^eø ýw9y
0Æu Å[ZÑ
ýý éø ø ^jø Îø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø Üô‰ô^Ïø Öû ] àöeû Üöô^aø ^ßø $ø ‚$ uø !2357

òŠ M ðÃk0*
Æ a Ñ ë b ÷Z **
±

V-rzŠ ÐZ ä \ M X ¶8 [ZÑä T Š
Hc*
Ñ
b /**
±Z
# XH b§ÏZ Ìä–1ZQXZgâ Ð

‚ûÎø Øõqö†ø eô oø³iô ]. V o$ fôß$Ö] á$ ]* ‹õÞø]* àû³Âø
Ü$ $ö àônû iø‚øm†ôrøeô äü eø†ø ³–ø³Êø ]†÷ ³Ûû³ìø hø†ô³_ø

ø ÖôƒF Øø%ûÚô †õÓû³eø ç³eö]* Øø³Ãø ³Êø
áø^Òø ^Û$ ×øÊø Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì 9g
$ut 6,Y ¯ Åg
$u—‚²ì w!y™1Z ~ kZ V ÌnÕ å^߉]
àe]æD4391 EèÞ^níÖ]æ èŠ×íÖ] oÊ Ä_³Ï³Ö] h^³e(悳v³Ö] h^³jÒ(¨]ç³e]æD4457-4456 Eá^fu àe] Vx³nv³‘
D2591E‹×jíÛÖ](g`jßÛÖ](àñ^íÖ] h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(äq^Ú

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

224

VrZ Âì } hÃÏZ u ÑÐ ƒ
 :¹ ä sú

‚öfû Âø Ùø^³ÏøÊø Œø^³³ß$³Ö] …ø ^³³øjø‰û] †ö ³³Ûø³Âö
4ô æ‚övöÖû] Ì% ìø]* Íõçû ³Âø àö³eû àô³ÛF³uû†$ ³³Ö]

X H b§ÏZ ä

1! ØøÃø ËøÊø Ùø^Îø àønû Þô^Ûø$ø

0 Ý°Z† ó1 {gtÐ VÍß ä VrZ óñƒÑ

XXànÃe…] çvÞ àni‚m†re åü ‚׳r³ÊZZ ÌÂt ~ e
$Zzg Å „b÷Z ýV‚ñ]çÊ
b sú0 Ý°Z†äb/²X N Î Á¢d

Û Æ :e Ð V-QzŠ ä a\W

Xì ;g WÐW 6Xì 4„ **
Î} hÃ:e wq¾X ñÎ} hÃôZ6,}gtÆ

äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø …ô^jø íûÛöÖû ] àöeû ˆô³mˆô³Ãø ³Öû ] ‚ö³fû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* Üø³naô]†ø ³eû ô àö³eû Üö³×ô ³ŠûÚö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2358
ýýtö^Þø ]‚$ Ö]

4}E8
0 y¢ **
± ~  ë Ù‡ggs 0 èEG

Ùø^Îø o% _ô^Îø†$ Ö] …ô„ôßûÛöÖû] àöeû àönû –øuö ^ßø$ø‚$ uø
‚ônÖôçø Öû^eô oøiô .]æø áø^Ë$ Âø àøeû áø^Ûø%ûÂö lö‚û`ô_ø

Hc*
ѵ06zgzZ Zƒ¢q k0*
b ZX Š
Æ yA
gzZ X}g â } hà :e ä a Ñ L L :¹ ä

V o% fôß$Ö] ‚ø×øqø o' ×ô ³Âø

m

ilib

ra
r

y.

co

ä b / **
±gzZ }g â } hÃ:e ä b–1Z
ó Xó ì <
Lq
-ZC
Ù gzZ X ñÎ} hÃÏZ

Ùø^³Ïø³Êø èøfø Ïû³Âö àô³eû
†ö ÛøÂö æø àønÃô eø …û ]* †õÓûeø çeö *] ‚ø×øqøæø àø³nÃô ³eø …û ]*
2! èºß$‰ö Ø' Òöæø àønÞô^Ûø$ø

ad

{Š c*
i=t gzZ XXoÖ] gu] ]„aæZZ p ÖZÆbZˆÆ XXè߉ ØÒæ ZZ ýV‚ñ]çÊ

.m

uh

am

m

]‡:gz Âe äƒ :e {zÂN Y ñÎ} hṲ̀
/Zì ¸ ïZ® ( ›) ì I
d/z –1Z ]g â Z Ô a ª
‚g åL<X’ ë b T
$‚Xì YY Zg â ÌK g Ñš a Æ

w

w

( £ZX ~g g) Dgâ Ð VzgŠ egzZ V-rV ÐZ ëÂ@*
Y c*
ÑÃ!ZÑk0*
}g ø ~ Z’Z Å

w

èøÃø eô]†$ Ö] äô eô oøiô ]. ]ƒøCô †ôÛûíøÖû] hô…ô^_ø oÊô h^eø ýw10y
0ÆáZz Å
W [ZÑg !*
¶a

àöeû ] çøaö ‚ºÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø Äõmû …ø ‡ö àöeû ] çøaö ‚ömˆômø ^ßø $ø ‚$ uø o% ô^Îø †$ Ö] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2359
ýý o% Ëô Ïø %$Ö] õ çûÃöŠûÚø àôeû éø æø†û Âö àôeû èø fø jû Âö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø ÐøvF‰ûô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D4429E†ÛíÖ] ‚u h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD6776EÙ^ÃßÖ] æ‚m†rÖ^e h†–Ö] h^e(æ‚vÖ] h^jÒ Vän× ÐËjÚ
àe]æD4480 E†ÛíÖ] oÊ ‚vÖ] h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(¨]ç³e]æD4432 E†ÛíÖ] ‚u h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv³‘
D2571Eá]†ÓŠÖ] ‚u h^e(æ‚vÖ] h^jÒ äq^Ú

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

225 

D™ yÒ Ð −Zz LZ b h
+Ñ 0z/ **
±

Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø ‚ômû†ô³$ Ö] àô³eû æ†ô³Ûû³Âø àû³Âø
]ƒøCô ÙöçÏö³mø V äô ³×# Ö] Ùøçû ³‰ö…ø kö³Ãû ³Ûô³‰ø

Dâ
Û t à a vZ wÎg ä ~ ¹ ä VrZ
zg â ÐZ 
W [ZÑ ðÃÐ ~ ?Z
# :‹ ñƒ
/Z ózg â ÐZ 
¤
WQ¤
/Z ózg â ÐZ 
W {g !*
zŠ ¤
/Z

4ø ^Âø áûCô Ü$ $ö åö çû eö †ô•û^³Êø Üû³Òö‚ö³uø*] hø†ô³_ø
áûCô Ü$ $ö åö çû eö †ô•û^Êø 4ø ^Âø áûCô Ü$ $ö åö ç³eö†ô³•û^³Êø

ó Xó zŠ™OÐZ 
Wg !*
¶a

1! åö çû ×öjöÎû^Êø èøÃø eô]†$ Ö] 4ø ^Âø

& § 9e
$Zzg ÅpkZ ~Š ƒ ZŠ1Zpì ®p¤
/ZÅg
$u {gÃè ýV‚³ñ]ç³³Ê

ä ™yÒÃg
$u kZ b'
,
YXì c™¬t pXì Q]Š ÞÅ kZÐ TXì Šg Zz Ð
ä a\WX ¶¿g 8 [ZÑä T Š
Hc*
Ñ òŠ Wq
-Z k0*
Æ aÑQ ët ˆ Æ
E
GG38™Å kZ Ìl~èF,x â ZX H: Op Zg â ÐZ
Ëyp » y› L L{z gzZ b‡Æ ï
9z &yZ17w'aÆ }uzŠ
)X f
e ?ŠgÃg
$u àZz ó Ð
Z®( 1444~èF,
ó V ðAXE

m

XƒŸ»»ÅËt ÆäOZ Ç ñYH7OÃáZz Å
W [ZÑû%¶a [Z

ilib

ra
r

y.

co

hôçÞö„% Ö] oÊô †ômˆôÃû j$Ö] h^eø ýw11y
yÒ » ZwÅVƒk
Hx ¬

am

m

ad

gõnû fôuø oûeô]* àöeû ‚ömû ˆômø oßô $ø ‚$ uø høçûm% ]* oûeô]* àöeû ] çøaö ‚ºnû Ãô‰ø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ømû ˆômø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2360
ýý†õeô^qø àöeû ] çøaö àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø …õ^Šømø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø sùô øŸû* ] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ônû Óøeö àûÂø

.m

uh

a vZ wÎg ä ~ ë g * 0 {ñ Š'
,1Z **
±

w

w

{z 7^
,Y n Æ Ë L L :¸ ìg â 
Û {z ‹ Ð

w

ó Xó ñÎ {Š c*
iÐ } hÃkŠÃË{z´ÆŠzuÅvZ

yÒ » ä™g Z Œ
Û Z » **
i

köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø …õ^³nø Þô àô³eû éø³4ø †û ³eö o³eô]* àû³Âø
‚õuøŸô* Ø% vômø Ÿø Ùöç³Ïö³mø V äô ×# Ö] Ùø糉ö…ø

½õ]çø ‰û]* éô †ø øÂø Ñøçû Êø ]‚÷uø*] hø†ô³–û³mø áû]*
2! äô ×# Ö] 4ô æ‚öuö àûÚô ‚õùuø oÊô Ÿ$Cô

^ÞøˆôùÖ^eô Íô]†ø jô Âû Ÿô] h^eø 'þ 12ÿ

ýý èø Ûø×ø ‰ø oûeô]* àûÂø hõ^`øô àöeû ] oÞô †ø fø ìû]* sõmû †ø qö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø Üõ‘ô^Âø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2361

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

$uÅ btzçgzZ ( 4447)yx0Z 9g
g
$u Å b>k
,
Ù 1Z 6ì 9g
C
$ut 6,Y ¯ Å@ZØp VÌnó³•
Xì ~( 7363) -ñµ
D1708E †mˆÃjÖ] ½]牜…‚Î h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD9848Eh¢]æ†mˆÃjÖ] ÜÒ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

226

Ñ ä òŠ M q
-Z Æ ÅZF ë b'
,
Y **
±

o³iø*] Üø ×ø³‰û]* àû³Úô ¡q÷ ö …ø á$ *] †õ³³eô^³³qø àû³Âø
o×øÂø ‚ø`ôøÊø oÞø‡ø äö $Þ*] äö $ø‚$ vø³Êø V o$ fôß$Ö]

kZ ì H **
i ä kZ H yÒ ™ M k0*
Æa

áø^Òøæø äô Ûôqû†ø eô †ø Úø ^*Êø ^Ã÷ eø …û ]* oÞø‡ø äü Þ$]* äô ŠôËûÞø
1! àø’ôuû]. ‚ûÎø

ä \ M X ~Š „ZÍiŠ g e Å **
i 6,\ M LZ ä
X å{”~Š
á {z óc*
Š ¬» ä™WgÐZ

**
iû%g e™ Wk0*
Æa \Wä VrZì§Zz» b ?Z ³â t ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
~ }g !*
Æ kZ Ï ñY Å ~g Yu 6,kZ Â}™iŠ X ãZi g ZŒ
Û Z » **
i ( 2 ) X åH g Z Œ
Û Z»
-Z D â 
q
Û lã»Øx â Z Xì oÑg ZŒ
Û ZiŠg e q
-Š 4,
Æl1Zzl£Z ì s%Z
F6,ïÅA ç {zì ™f » äZz™g Z Œ
F
Û ZiŠg eÐ ³â ~ g
$Š qZ XgzZì °»g Z Œ
Û Zû%
B) @*
Y H : Wg6,g Z Œ
Û Z iŠ q
-Z à ]gútæ¸ :gz å: a Æ ]oÆ oÑ wZÎ {z X å
vZ Y
á yZXì [ZhZ à Z [Œ
Û Zz SZg ]!*
¸gzZ b‡Æ ÏZ Ìlw
á z ´ â ( g ¤zÑZ

m

X Ç ñYHWgà ãZi {”~Š
á ( 3)

ad 

X¸ òŠ M Æ Š Lg {z ó‰ ñÑ k0*
Æ

oøiô ]. ÙöçÏömø éø†ø Ûö‰ø àøeû †ø ³eô^³qø Äø³Ûô³‰ø äö ³Þ$]*
Øõqö…ø Ô
õ Öô^Úø àô³eû ˆô³Âô ^³Ûø³eô V o% fôß$³Ö]

ra
r

>ª0 b'
,
Y **
±

ilib

a Ñ ´ â 0 ³â ë

y.

co

ýý Õõ^Ûø‰ô àûÂø Øønû ñô ]†ø ‰ûô àûÂø o‰FçûÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2362

.m

uh

am

m

vZ wÎg X ¶ShzZ 7gŠ e X¸ ñƒ ñ0
+!* Ùöçû ‰ö…ø æø ðº]4ø …ô äô nû ×øÂø ^Úø …õ]‡ø Cô oÊô †õ³n’ô³Îø
Æ \ M {z X¸ ñƒ ñÎ f6,‡q
-Z a
o×øÂø éõ 4ø ^³‰øæô o³×ø³Âø ðºÔ
ô j$Úö V äô ×# ³Ö]

w

w

w

x¥= X Å ]!*
Ð kZ ä \ M X ås§N !* ä´eô äü Ûö×ôù Óømö ^Úø p…ô4û ]* ^ÛøÊø äü Ûø×$ Óø³Êø åô …ô^³Šømø
ågzŠ Ð \ M ~èY ó¹ HÐZ ä \ M 7
Ùø^Îø Ü$ $ö Ýöçû ÏøÖû] äö ßønû eø æø oûßô nû eø äö ßûÚô ‚ºnû Ãô eø ^³Þø]*æø
ä \ M X¸ vß gzZ yxgŠ Æ \ M gzZ }÷
:c*
â
Û ä \ M Q ó Xó zŠ ™WggzZ î Y á ÐZ L L :c*
â
Û

åö æû 4% …ö Ùø^³Îø Ü$ $ö åö çÛö³qö…û ^³³Êø ä´³³eô ]çû ³föaø ƒû]
oûßô nû eø á$ *] †ø nû Æø ÄöÛø‰û*] ^Þø*]æø ^–÷mû]* äü Ûø³×$ ³Óø³Êø

X å ;g Í~ óÅ ]!*
Ð kZ Q óî Ñ :Zz ÐZ L L

ä´³eô ]çfö aø ƒû]EE Ùø^³³Îø Ü$ ³$ö Ýøçû ³Ïø³Öû] äö ³³ßø³nû eø æø
ä \ M Q X¸ vß¼ yxgŠ Æ \ M gzZ }÷
gø_øíøÊø V o% fôß$Ö] Ýø^Îø Ü$ $ö DDåö çû Ûöqö…û ^³Êø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
o× ͆jÂ] àÚ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD5270 EѡƦ] oÊ Ñ¡_Ö] h^e(|^ÓßÖ] oÊ(p…^ífÖ] äq†ì] Vxnv‘ 
D1691E oÞˆÖ] äŠËÞ

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

227

aÑ Qó Xó zŠ ™ Wg gzZ

oÊô ^Þø†û ËøÞø ^Ûø×$ ÒöEE Ùø^Îø Ü$ $ö äü Ãö ³Ûø³‰û]* ^³Þø]*æø
gºnû fôÞø äü ³Öø Üûaö ‚öuø]* Ìø×ø³ìø äô ³³×#³Ö] Øô³nfô‰ø

ƒ Y á ÐZ L L:c*
â
Û

ÐQ ~ gzZ c*
Š[ ä a\ M Âñƒ } 9
~ { Zg ÅvZ ë Z
# L L :c*
â
Û ä \ M QÔ å ;g Í

èøfø%ûÓöÖû] à$ aö ]‚øuûCô xößøÛûmø ‹ônû j$Ö] gô³nû fôßø³Òø
Üû`ö ßûÚô ‚õuø*] o×FÂø …ö ‚ôÎû*] Ÿø äô ×# Ö]æø àôfø×$ Ö] àøÚô

X D Y {g ú vß¼ Â D Y n Æ Š ˜

1!DDä´ eô kö×ûÓ$ Þø Ÿ$Cô

i Zz M Å}– 6ì Cƒ i Zz M +Z a Æ X
ÃËÐ ~ yZ {zÔì Cƒ ‰
Ü z D™ )Ð {Š â
Ð ~ yZ ~ !nÅvZ ?ì êŠ |ŠzŠ Ì‚ Z hð

ó Xó ÇVzŠ Zw]‡.
Þ ‡7Z Vî 0*
1‡6,T
E
Æl »ñpÆ kZì g]Ð ‚ çMwM[!*XXg$ Þø ZZ t XXgnfÞZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
° +@W ( 2)ì @*
YÑ16,g ZlÏHÅ — ÌËc*
|ŠzŠt XXèf%Óö³³³³Ö]ZZ 2ì Üïi ZzW‰
Ü z

y.

co

m

¿,Z ì n
Û »#
Ö ÓgzZ ì •
w ð•Z **
ƒ >% » $ì ~ VzyÆ vZ −
X}Š ¯ ]‡È¶

ad

ilib

ra
r

àôeû ] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø èø ßø nû nø Âö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2363

am

m

5_IgzZ −{ 0 h
b ÿE
+i **
±gzZ b >k
,
Ù 1Z **
C
±

.m

uh

gzZ X c*
M k0*
Æ a vZ wÎg òŠ M q
-Z ë

w

w

\ M Vƒ H™}Š nÅvZ Ã\ M ~ :¹ ä kZ

w

Ð kZ X ,™ê Ð vZ [ yxgŠ }g ø
ä kS óåW{Š c*
i Ð kZ ¹ä áZz ä×
c*
X ,™êÐ vZ [ yxgŠ }g ø \ M ¹ s
vZ wÎg ó£Š ]i YZ Åä™]!*
=gzZvZ wÎg
yÆ kZ g
CZ÷ :¹ ä kZ ó ¼
ó L L :c*
â
Û äa

ýý èø fø jû Âö

Øõfû _ôæø ‚õÖô^ìø àôeû ‚ômû‡ø æø éø†ø mû†ø aö oû³eô]* àû³Âø
V äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oÖFCô غ³qö…ø ðø ^³qø ]ç³Öö^³Îø
^ßøßønû eø kønû –øÎø Ÿ$Cô äø ×# ³Ö] Õø‚ö³öÞû*] Ùø^³Ïø³Êø
äø ÏøÊû]* áø^Òøæø äü Ûö’ûìø Ùø^ÏøÊø äô ×#Ö] hô^³jøÓô³eô
äô ×# Ö] hô^jøÓôeô ^ßø³ßø³nû eø ˜ô³Îû] Ñø‚ø³‘ø äö ³ßû³Úô

Ùöç‰ö…ø Ùø^ÏøÊø äô ×# ³Ö] Ùø糉ö…ø ^³mø o³Öô áûƒø]+æø
^Ë÷nû ŠôÂø áø^Òø oûßôeû ] á$ Cô Ùø^ÏøÊø ØûÎö V äô ×# Ö]

kömû‚øjøÊû^Êø ä´iô *]†ø Úû ^eô oÞFˆø Êø ]„øaF Øôaû *] o×ø³Âø
köÖû^*‰ø oûÞùô Cæø Ý4ô ^ìøæø éõ ^³_ø èô ñø^³Ûô³e äö ³ßû³Úô
ä ~ X H **
i Ð ~ç Å kZ ä kZ åxŠ { ~
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³õ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³

D4436Eá^fu àe] xnv‘D1693E^ÞˆÖ^e äŠËÞ o× ͆jÂ] àÚ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

228

á$ ]* oûÞôæû †ö fø ìû^*Êø Üô×û³Ãô ³Öû] Øô³aû ]* àû³Úô Ÿ^÷ ³qø…ô
á$ ]*æø Ýõ^Âø gøm†ôÇûiøæø èõ ñø^Úô ‚ø×ûqø oûßôeû ] o×ø³Âø

~ X c*
Š ~ tÆ xÝgzZ Vc*
–ÎÐ s§ Å kZ
}÷ c*
C = ä VrZì Y7 Ð Y fP ä

p„ô$Ö]æø Ùø^ÏøÊø Üø qû†$ Ö] ]„øaF éô ]*†ø Úû ] o³×ø³Âø
äô ×#Ö] hô^jøÓôeô ^ÛøÓößønû eø à$ nø –ôÎûŸ* ø åô ‚ônø eô oûŠôËû³Þø

~ç Å kZ ì
ó mz °Å w‚q
-ZgzZ } hÃÎ6,d
W
nÅ ]Z f kZ =L L:c*
â
Û ä \ M Xì Wg Zw Å
}g v~ G ì
ó yY ~÷~B; Æ TÆ

ø nû ×øÂø 4' …ø Ýö4ô ^íøÖû]æø éõ ^_ø èöñø^³Ûô³Öû]
o×øÂø æø Ô
ø ßôeû ]
‹önû Þø]. ^møæø Ýõ^Âø gömû†ôÇûiøæø èõ ñø^Úô ‚ö×ûqø Ô

xÝgzZ Vc*
–ÎX Ç Vz™êÐ vZ [ yxgŠ

kûÊø†ø jøÂû ] áû¬ôÊø ^`ø ×ûŠøÊø ]„øaF éô ]*†ø Úû ] o×øÂø ‚öÆû]
1! ^`ø Ûøqø†ø Êø kûÊø†ø jøÂû ^Êø ^`ø Ûûqö…û ^Êø

-Z gzZ } hÃÎÃd
q
W }¾ Ð
ó N Y ï:Zz N
~ç Å kZ /Z } Z gzZ X σ Zw Å mz ° Å w‚
™ Wg ÐZ Âá ™g Z Œ
Û Z {z ¤
/Z g7 ™ Y k0*
Æ
X c*
Š™WgÐZ ä VrZ Â1™g Z Œ
Û Z ä kZ zó Š

m

Ýzg Å<
L z [ {zceÃè¾ÆŸc*
áZz ä™Ôò : ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

y.

co

Zt èa ce *
*™i ZZ Ð p
pg xi 5 ~ VzyÃVñyZ Zâ ( 2)}™Ô[Z ~

ilib

ra
r

( 4) Âe ä™Äc*
gŠ ZÐ DIZ ñO Å VÂ!*
ð‹ ”Ãx Zú ( 3) Xì :
L » ‡¢

ad

Xì q )Z6,mz°ì ~gs0Ñ q ) ÑZì mz°Åw‚q
-ZgzZ } hÃÎ6,ãZi}g Z.

am

m 

~ yWŒ
Û ² ÇVz™êÐ vZ [ yxgŠ }g v~ c*
â Û™ 3nä a \W ( 5)

.m

uh

$uÐ ~ ]ÜÆ kZ ì z» yWŒ
g
Û Ìg
$uì @*
ƒ x¥Ð kZ ì ™f » VzhÃÎ

w

w

**
ZI¿.
Þ ‡**
à y Z bŠ g Z Œ
Û µ Z Ð yWŒ
Û Ãg
$uçOXì wõz e**
**
ŒÃyWŒ
Û %Æ

w

=g f ^
,Y q
-Z èY Ç ñYH Wgà ãZi {” ~Š
á ( 6) ( v!*
f oZ )Xì ª
Hz „Ze ¯
) !*
a\WVŒ ( 7)Xì wJ.
Þ ‡**
]gßË ì Zƒ >%» ÷kZ {z Šz!*
Æ äƒ

Z®c*
ŠgZ Œ
Û xiÑÃWg „6,g ZŒ
Û ZiŠ q
-ZÉ c*
Š 7¬» äZz™g ZŒ
Û Zû%g eÐ kZÃ b÷Z ä
Xì <

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
o× ͆jÂ] àÚ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD2314 Eæ‚vÖ] oÊ èÖ^ÒçÖ] h^e(èÖ^ÒçÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D2549E^ÞˆÖ] ‚u h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æD4410E^ÞˆÖ^e äŠËÞ

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

229

ä´ Êô ]†ø jô Âû ] àôÂø Äöqô†û mø Íô†ôjøÃû ÛöÖû] h^eø ýw13y
ñYQÆ™g Z Œ
Û Z ¿{z
àöeû ] çøaö ‚ºÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø Äõmû …ø ‡ö àöeû ‚ömˆômø ^ßø $ø ‚$ uø o% ô^Îø †$ Ö] äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2364

ýýo% Ûônû j$Ö] Üønû aô]†ø eû ô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø …õ^Šømø àôeû ÐøvF‰ûô

†õ³aû 4ø àôeû †ô³’û³Þø àô³eû Üô³%ønû `ø Öû] o³³eô]* àû³Âø
àûÛønÊô kößûÒö Ùø^Îø äô ³nû eô]* àû³Âø oôù³Ûô³×ø³‰ûŸ* û]
àøeû ˆø Âô ^Úø oûßô Ãû mø ‚Û$ vøÚö çû eö]* Ùø^³Îø äü ³Ûø³qø…ø

D™ yÒ Ð −Zz LZ ?Z C
Ù Š 0¾0 &Z 1Z

ÐZ ä VM åÐ VÍßyZ ~ :¹ä VrZ 
# ô â 0 ³â ª : ë ·1Z X å Hg ¢
Z
» ]!*
kZ ä ë X ‰ Z<
Í J{z ÂÑ ß 7Z

éô …ø ^røvôÖû] ‹
$ ³Úø ‚ø³qøæø ^³Û$ ³×ø³Êø Ô
õ Öô^³Úø
^³Þø†û Òø„øÊø Ùø^³Îø ]‚÷³mû‚ô³_ø ^³³Â÷ ˆø ³qø Åøˆô³qø

ÐZ ä ? L L:c*
â
Û ä \ M H™fÐ a vZ wÎg

ø ÖôƒF
¡$`ø Êø Ùø^³Îø V äô ³×# ³Ö] Ùô糉ö†ø ³³Öô Ô
1! åö çû ÛöjöÒû†ø iø

m

ó Xó 7VY Zhg

y.

co

Ç ñYHwJà qgÆ kZ Âá™ qgÐ kZˆÆg ZŒ
Û ZÆ**
i ¿ ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

á] ä³×Ã³Ö åç³Û³jÒ†³³i ¡ùâZZ t Âq
-ZÆe
$Zzg kZ X ÏñY ~Š™/‚Ð kZu†gzZ

ad

ÅkZvZgzZ ©
8™/Â{zh
+
á c*
Š: VY hgÐZ ä ?( 9:Š ƒ ZŠ1Z ) XXän× ä×Ö] hçjnÊ hç³jm

am

m

¸ Ì» ! ZÑgzZgagzZ Ï ñYƒ/‚uÐ kZ ë ¸ Ìl~N x â Z X ©
8™wJ/Â

.m

uh

…^›æŸ] ØnÞEX ‰ s§ÏZ Ì M1Z x â ZgzZ w
á Ô£ZgzZ D467/5 èߊÖ] |†$Eǃ¬

w

w

w

D500/4

äö Ûöqû…ø 4ö ]†ø mö àûÛøÖô †ôËûvøÖû] h^eø ýw14y

yÒ » äŠÅ J ¥
/nÆáZz äƒWg
ýý éø †ø –ûÞø oûeô]* àûÂø ø æü]ø àûÂø éø ‚øñô ]‡ø oûeô]* àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø oŠFnÂô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2365

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

-Z ~ÅkZ Vೊu
s®z b`
ðÃpì H Â{™†ä ?q ! Z 0Zz ~g g x â Z »Tì ¾0&Z1Z ~zZg q
431K4 ‚³Û³u] ä³³q†³³ìœ X rwYgÆ g
$u† ì ¹ ó ów=L Ð
L Z~ d
$½äkv0ZƒqZ
# Å7
D7207EpF†fÓÖ] oÊ oñ^ŠßÖ]æ

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

230

ä avZ wÎg ë b ~g}
.G1Z **
±

Ùø^³Îø Ùø^³Îø pôù…ô‚ûíö³Öû] ‚õ³nû Ãô ³‰ø oû³eô]* àû³Âø
àôeû ˆôÂô ^Ûøeô ]ç³Ïö³×ô ³_ø³Þû] V äô ×#Ö] Ùö糉ö…ø

7Z ë zó Š ™Wg ÐZ î Y á ô â 0 ³â L L :c*
â
Û
G
©$
7Z ä ë : ! nÅ vZ L LX ‰ á ~ óŠ¾ üG3 E
L

Äônû Ïô eø oÖFCô ä´ eô ^ßøÏû×ø_øÞû^Êø åö çû Ûöqö…û ^Êø Ô
õ Öô^Úø
ñƒ } 9Šp {zÉ ZŠÅ Z { n Æ yZ : J0
+!* äü Öø ^Þø†û Ëøuø Ÿøæø åö ^ßøÏû$øæû *] ^Úø äô ×# Ö]çø Êø ‚ôÎø†û Çø³Öû]
ó óX}g â ßgzZè óV*
c A 7Z ä ë
Íôˆø íøÖû]æø Ýô^¿øÃô Öû^eô åö ^ßønû Úø †ø Êø Ýø^³Îø àû³Óô³Öøæø
1!Ùô‚øßûrøÖû]æø

ä™Âi q ðÃ+Z c*
ßX 7~gz¢ **
ŠÅ J ¥
/aÆ Wg Zƒx¥ ýV‚³ñ]ç³Ê

X ñYƒ Oxê{z ‚ì Š°„**
g â )g fÆ kZƒ B
bg qZ Åäg â c*
ýý†ôqô^`ø ÛöÖû ] àöeû †ö nôeø ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2366 

D™ yÒ Ð −Zz LZ >h
+'
,0 vZ† **
±

Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø éø‚ømû†ø eö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø oßô $ø‚$ uø
äü ñø^rø³Êø V oôùfôß$Ö] ‚øßûÂô ^Š÷Öô^³qø kö³ßû³Òö

m

\ M X å Zƒ ´ k0*
Æa Ñ ~L L:¹ä VrZ

y.
ra
r

ilib

g!*
&ÐZ ä \ M Hg Z Œ
Û Z » **
i k0*
Æ\ M ä

ad

¬ä a Ñ Â Hg ZŒ
Û Z ä kZg !*
¶a c*
Š N*
ß :Zz

am

m

-J
J
g 7Z ~ kZ X ñY ZŠÅ Z {n Æ kZ c*
Š

w

w

.m

uh

ä VrZ ) óz™Wg 7Z c*
Š ¬ÃVÍß óŠ
Hc*
Š hÇ

Íø†ø jøÂû ^Êø Ô
õ Öô^Úø àöeû ˆö Âô ^Úø äü Öø Ùö^Ïømö غqö…ø
ðø ^qø Ü$ $ö lõ]†$ Úø 'ø¡$ø åü 4$ †ø Êø ^ÞøˆôùÖ^eô åü ‚ø³ßû³Âô

co

kZ ë ´ â 0 ³â & c*
M òŠ M q
-Z k0*
Æ

Vo% fôß$³Ö] äô eô †ø Úø ^*³Êø Íø†ø ³jøÂû ^³Êø èøÃø ³eô]†$ ³Ö]

åô …ô‚û‘ø oÖøCô ^`ø nÊô ØøÃô röÊø 麆ø Ëûuö äö Öø †ø Ëô vö³Êø
2! åö çû Ûöqö†û mø áû]* Œø^ß$Ö] †ø Úø ]*æø

X ( ÑZ eg â ÐZ

w

Ð<
L*
*™WgÆ™®Š ~ kZ J
-J
g ÃxꙊŠJ ¥
/ 
Zƒx¥ ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê
( ›) XXó^â…‚‘ oÖ] ^ãÖ†ËvÊ ^↳Ú] ܳ$ZZ ì @*
W}g !*
Æ ]gútæ¸ 6Xì "
$U*
s%ZC
Ù „ ~ g
$Š qZ—‚gzZ {gÃè ( 2) X Š
HZŠÅŠ J ¥
/J
-J
g a Æ kZ ._Æ ¬Q
™ŠÅ J ¥
/™ñ {g !*
zŠ6,u ¸ÆyZQƒŠ
HZŠÅ: J ¥
/aÆyZ¬ì V- rÅkZì
X¸† v¸ Ðzz Å1 ÅVzß {zì ~›b§T ( DZvZz)XƒŠ
HHWgÃyZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D4438Eá^fu àe] xnv‘æD1694E^ÞˆÖ^e äŠËÞ o× ͆jÂ] àÚ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ äq†ì] Vxnv‘ 
D1695E^ÞˆÖ^e äŠËÞ o× ͆jÂ] àÚ h^e(æ‚vÖ] oÊ Ü׊Úæ348-347K5‚Ûu] äq†ìœ VàŠu

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

231

àønÛô×ô ŠûÛöÖû] Ýô^Ó$ uö oÖøCô ]çû ÛöÒø^vøiø ]ƒøCô hô^jøÓôÖû] Øôaû ]* àønû eø ÜôÓûvöÖû] oÊô h^eø ýw15y
NÑê k0*
Æ V* q y›{z Z
# **
™ê yxgŠÆ [ IZ
ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø èø fø Ïû Âö àöeû o‰øçÚö ^ßø $ø ‚$ uø †º nû aø‡ö ^ßø $ø ‚$ uø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛøuû]* ^Þø †ø fø ìû]* !2367

Æ a vZ wÎg ~Š· ë b /0Z **
±

oÖFCô ]çû ñö^³qø 4ø ç³`ö nø Öû] á$ ]* †ø ³Ûø³Âö àô³eû] àô³Âø
X å H **
i ä VMX ñÑ ]gúz Š%q
-Z CZ k0* ‚ûÎø éõ *]†ø Úû ]æø Üû `ö ßûÚô Øõqö†ø eô Väô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø
Zw HÐZ ì @*
™ **
i Ð ~ ? L L :c*
â
Û ä\ M
oÞø‡ø àûÛøeô áøç×ö³Ãø ³Ëû³iø Ìønû Òø Ùø^³Ïø³Êø ^³nø Þø‡ø
7¼ 0Æ kZ ë :¹ ä VrZ ?ƒ ïŠ Üû`ö Öø Ùø^ÏøÊø ^ò÷nû _ø ^`ø nÊô ‚örôÞø Ÿø ]çÖö^Îø ÜûÓößûÚô

óÑ1 ^Ñä ?:¹Ð yZ ä xs0vZ†X D 0* éô ]…ø çû j$Ö] oÊô Üûjöeû„øÒø Ýõ¡‰ø ø àöeû äô ×#³Ö] ‚ö³fûÂø
ƒ F ?¤
/Z ì Šñ¬ » ä™ Wg ~ ]Zg Â
ÜûjößûÒö áûCô ^aø çû ×öiû^Êø éô ]…ø çû j$Ö^eô ]çû iö^+Êø Üöqû†$ ³Ö]

Äø•øçø Êø éô ]…ø çû j$Ö^³eô ]çû ³ñö^³³rø³Êø àø³nû Îô 4ô ^³³‘ø
äü Ë$ Òø Üû `ö ßûÚô ^³`ø ‰ö…ö ‚û³mø pû„ô³$Ö] ^³`ø ‰ö]…ø ‚û³Úô

"7,à kZ X ñÑ ]Zg  {z Xð7,™ Ñ ]Zg ÂÂ

co

y.

ilib

vZ wÎgXì e
$ M Å Wg t Î ì  ¬Š ÐZ

ad

Wg d

Û Æ(kZ {z X c*
Š ¬0Æ yZ ä a

am

m

X¸ D Y Çg } i » k0*
Æ KV˜ ‰ G

.m

uh

¬Š à ¶‚Æ ]gúkZ ä ~ : ë vZ†

w

w

X å @*MÐ MÆ kZ nÆäXÐ VzßÐZ

^Û$ ×øÊø å´„ôaF ^Úø Ùø^Ïø³Êø Üô³qû†$ ³Ö] èô mør o³×ø³Âø
ø ÖôƒF ]æû *]…ø
†ø Úø ^*Êø Üôqû†$ Ö] èömør oøaô ]çû Öö^³Îø Ô

ra
r

ä VÍß ?ì Ht :¹ äb xs0 vZ†X c*
Š

m

ÄgB; CZ 6,e
$ M Å Wg å @*
‹™| 7, ä áZz

àûÚô ^f÷ m†ôÎø ^Ûøqô†ö Êø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ^Ûø`ôeô
‚ôrôŠûÛøÖû] ‚øßûÂô ˆö ñô^ßørøÖû] Äö³•øç³iö &ö³nû uø
^³`ø fø uô^³‘ø kö³mû*]†ø ³³Êø äô ³³×# ³Ö] ‚ö³fû Âø Ùø^³³Îø
1! éø…ø ^røvôÖû] ^`ø nû Ïô mø ^`ø nû ×øÃø n. fôíûmö

w

[Â IZ Z
# ( 2) ëÃáZz "7,
ÃÃÅŠ·t XXŒö]…‚Û³Ö]ZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

X Ç}™ê „ ._Æ <
L z [ {zÂN W™á k0*
Æ è‡y›} ×Ô ]5ç LZ
Üã–Ãe Ù^Îæ Ñ^³v³‰]æ ‚³Û³u] Ùç³Î ç³âæZZ ëˆÆ™fÆg
$ukZ ~èF,
xâZ
£Z w¸¸( 1461:g
$Zˆ ~èF,
) ó‰ó xù‘] ÙæŸ] ÙçÏÖ]æ ^ÞˆÖ] oÊ ‚vÖ] Üãn× Ý^³Ï³mŸ
ì 9{Š c*
i „ w¸ª ² Ï ñY Å 7ì‡u6,yZ ¹ä ‰Ð ~ yZgzZ ì » tGZz
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 
ç`nÖ] Üq… h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׳ŠÚæD6841EýäÚ„Ö] Øa] Ý^Óuœ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D4414-4413-4412E^ÞˆÖ] oÊ èÚ„Ö] Øaœ

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

232

X Vƒ {” ~Š
á σaÆ VzŠ% ãZi yZ ZwÅWg ( 3)

^ÞøˆôùÖ^eô àønßô ’øvûÛöÖû] ‚ôùuø oÊô h^eø ýw16y
uÅ ãZi {”~Š
á
àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø ³íû³Úø àö³eû ‚ö³Öô ^³ìø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2368
ýýèø fø jû Âö

:¹ äb / **
± ë b k„0Z **
±

äø ×# Ö] á$ Cô †ö ÛøÂö Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^³f$Âø àô³eû] àô³Âø
Ùøˆø Þû*]æø ÐôùvøÖû^eô V ]‚÷Û$ vøÚö &øÃø eø oÖø^Ãø iø

gzZ 5B‚ Æ hà a · **
± ä \¬vZ

èömør Ùøˆø Þû]* ^ÛønÊô áø^³Òøæø hø^³jøÓô³Öû] äô ³nû ×ø³Âø
^aø ^ßø×ûÏøÂø æø ^aø ^ßønû Âø æø æø ^aø ^Þø]+†ø ³Ïø³Êø Üô³qû†$ ³Ö]

]c*
M ÅWg ~ k Q Zg @*
Z gzZ Åwi **
[Â6,\ M
avZ wÎg ŒgzZ HŠ c*
óJ 7,ÐZ ä ëX ¶Ì

åü ‚øÃû eø ^ßøÛû³qø…ø æø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Üø ³qø…ø æø
ÃVÍ߈ Æ äg¦
/
5² °» X Vƒ @*
g e Ð ]!* áû]* áº^³Úø ‡ø Œô^³ß$Ö^³eô Ùø^³›ø áûCô o³øìû^*³³Êø
7e
$ M Å Wg ~ vZ [ ë X¾ : t ðÃ
Üôqû†$ Ö] èô mør ‚$ uø ‚örôÞø Ÿø Øöñô^³Ïø³Öû] Ùøçû ³Ïö³mø
» äY G Wg ¿{z ~ vZ [ÂèÑq X D 0* äô ×# Ö] hô^jøÒô oûÊô Üöqû†$ Ö]æø äô ×# Ö] hô^jøÒô oû³Êô

ilib

ra
r

y.

co

m

kZ ~ X HWg Ìä ëˆÆ \ MgzZ X HWg ä

ad

%Z ]gú c*
ƒ Š% { ZpXƒ H **
i ä Tì 

am

m

{z c*
ƒ ÜñY ƒ „ZÍ 6,kZ ² Xƒ {” ~Š
á

.m

uh

ó Xó á™g ZŒ
ÛZ

ðô ^Šøßôù Ö]æø Ùô^qø†ôùÖ] àøÚô oÞF‡ø àûÚø o×FÂø Ð' uø
æû ]* èößønùô fø Öû] äô nû ×øÂø kû³Úø ^³Îø ]ƒøCô àø³’ô³uû]. ]ƒøCô
1! Íö]†ø jô Âû Ÿô] æû *] ØöføvøÖû] áø^Òø

w

w

ÅäYƒ ~Š
á ì e ]Ñqt ,Š™ ZQÃv WÅéZp ]Ñq,Z ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

w

tƒ >% » ~g »x Zwðä
/ZŠz!*
Æ yZ6,¯ Å äYg¦
/Æ [³c*
Vƒ ñƒ Za ~ ]gß 
ì Š
Hc*
ZI» ZwJð•Zÿ,Z Z®ì ¯
) !*
» ¶Š™PzŠÃ®
) Ùz s
# DÅ kZ
( v!*
f oZ )X ñYc*
Š™uh )g fÆVzß™ !*
Š ~ }iÃ,Z
êŠ „ZÍ~: ë b"
$U*
0h
+i **
±X 2368
‹ ñƒ D â Ût à a vZ wÎg ä ~ Vƒ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

^ÞˆÖ] oÊ gn%Ö] Üq… h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD6829E^ÞˆÖ^e Í]†jŸ] h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ 
D4418EÜq†Ö] oÊ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(¨]çe]æ D4394E

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

233

ÂÔ ,™ **
iZ
# ]gúzŠ%( {” ~Š
á ) Jh1 
X z™Wggz¢7Z
ýý†ôqô^`øÛöÖû ] àöeû †ö nû ôeø ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2369 

D™ÜÐ −Zz LZ b {h
+'
,0 vZ† **
±

Ùø^Îø äô neô]* àûÂø éø‚ømû†ø eö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø oßô $ø‚$ uø
äö jûñø^rø³Êø Voôùfôß$Ö] ‚øßûÂô ^Š÷Öô^³qø kö³ßû³Òö

ÂÔå ´ k0*ÆaÑ ~:¹ ä VrZ 

äô ×# Ö] o$ fôÞø ^mø kûÖø^ÏøÊø ‚õÚô ^Æø oûßô eø àûÚô éº]*†ø ³Úû ]
oûÞô†ø `ôù_øiö áû]* ‚ömû…ô]. oûÞùô Côæø kö³nû Þø‡ø ‚û³Îø oû³Þùô Cô

™ M ä ]gúq
-Z Å æ¸ ´ k0*Æa\ M
~Ôì H **
i ä ~a! Ñ Æ vZ } Z L L:¹
a\ MX ,Š™u 0*
=a\ MVƒ Se

‚ôÇøÖû] àøÚô áø^Òø ^Û$ ×øÊø oûÃô ³qô…û ] ^³`ø Öø Ùø^³Ïø³Êø
kûÖø^ÏøÊø ^ÞøˆôùÖ^eô åü ‚øßûÂô kûÊø†ø jøÂû ^Êø ^–÷mû]* äö jûiø]*

{z Q yŠ ŒZ ó Xó ƒ Y ¬ :ZzL L:c*
â
Û Ð kZ ä

ø ×$ Ãø ×øÊø oûÞô†û `ôù›ø äô ×# Ö] o$ fôÞø ^³mø
oûÞô4$ †ö iø áû*] Ô
äô ×# Ö]çø Êø Ô
õ Öô^Úø àøeû ˆø Âô ^³Úø lø4û 4ø …ø ^³Ûø³Òø

gZ Œ
Û Z » **
i k0*
Æ \ M ä k Q Ô ð M k0*
Æ\ M

m

\ Mh
+
á ó,Š™u0*
= ! ÑÆvZ} Z L L:¹gzZ H

y.
ra
r

ilib

:c*
â
Û Ð kZ ä a Ñ ó óX Vƒ nq ~ !n

ad

 c*
Š Àä kZ Z
# ó óX}Š À ‚Y ¬ :ZzL L

am

m

~ ! ÑÆvZ L L :¹gzZ ðÑ ™ ~ } ÀÃa

.m

uh

|ŠzŠ ÐZ î YL L:c*
â
Û ä \ M ó Xó ì c*
Š ÀÐZ ä

w

w

á Ãa Q {z™ Zr|ŠzŠ ó**
Zr|ŠzŠ » kZQ î ö

w

ä kZ X å Z•q
-Z » Kzg ~B; Æ kZ ð M ™
ó Xó ì c*
Zr|ŠzŠ » kZ ä ~ ! ÑÆvZ } Z L L:¹
QXŠ
Hc*
Š }Š Ãy›Ë^ gzZ c*
Š ¬ä a Ñ
g gzZ Š
J
HZŠÅ Z{q
-Z n Æ kZ c*
Š ¬ä \ M
ÃVÍß ä \ M Q X Š
Hc*
Š h Çg0
+ZÆ kZÃkZ J
‰ ™á ßq
-Z 6z 0−{ X c*
Š ¬» WgÆ kZ
· »ypÆ kZ6,g ÄgÆyZ ²6,uÆ kZ

oûÃô qô…û ] V o% fôß$Ö] ^`ø Öø Ùø^ÏøÊø o×øfûvöÖø oûÞùô Cô
oôùfô’$ Ö^eô kûñø^qø lû‚øÖøæø ^Û$ ×øÊø p‚ô×ô iø oj#uø

co

ÅvZ T e *
*™ :Zz b§Å ´ â 0 ³â =

]„øaø äô ×#Ö] o$ fôÞø ^mø kûÖø^ÏøÊø èõ Îø†û ìô oûÊô äü ×öÛôvûiø
Ü$ $ö äô nû Ãô •ô…û ^*Êø oûfôaø ƒû^ÊøEE Ùø^Îø lö‚ûÖøæø ‚û³Îø
oùô fô’$ Ö^eô äö jûñø^qø äö jûÛø_øÊø ^Û$ ×øÊøDD äô nû Ûô³_ô³Êû]
äô ×#Ö] o$ fôÞø ^mø kûÖø^ÏøÊø ˆõfû ìö éö†ø ŠûÒô å´‚ômø oû³Êô

oôùfô’$ Ö^³eô V o% fôß$Ö] †ø Úø ^*Êø äö ³jöÛû³_ø³Êø ‚û³Îø
†ø Úø ]*æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô Øõqö…ø o³ÖFCô Äø³Êô ‚ö³Êø
oÖFCô ^`ø nÊô kû×øÃô röÊø 麆ø Ëûuö ^`ø Öø †ø Ëô vöÊø ^³`ø eô

^aø çû Ûöqö†û mø áû*] Œø^ß$Ö] †ø ³Úø *] Ü$ ³$ö ^³aø …ô‚û³‘ø
oÚø †ø Êø †õrøvøeô ‚ônÖôçø Öû] àöeû ‚ö³Öô^³ìø Øø³føÎû^*³Êø
‚ôÖô^ìø èô ßøqûæø o×øÂø Ýö‚$ Ö] îø_$ ³×ø³jøÊø ^³`ø ‰ø]+…ø
äü f$‰ø Vo% fôß$Ö] ÄøÛôŠøÊø ^`ø f$ŠøÊø ‚ônÖôçø Öû] àôeû

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

234

ä a Ñ X ~Š à Ç ÐZ ä 6z 0 −{ X Š
H7,

^³`ø f$Šöiø Ÿø ‚öÖô^³ìø ^³mø äû ³Úø Ùø^³ÏøÊø ^³³aø ^³³m$Cô
çû Öø è÷eø çû iø kûeø ^iø ‚ûÏøÖø åô ‚ônø eô oŠôËûÞø p„ôÖ$]çø Êø

à ÇÐZ zI!−{} Z L L :c*
â
Û gzZ X 1ÍÃà Ç Å kZ
yY ~÷~B; Æ T ! nÅ ]Z f kZ = ózŠ :

^`ø eô †ø Úø ^*Êø äö Öø †ø Ëô ÇöÖø ‹õÓûÚø göuô^‘ø ^`ø eø ^³iø
1! kûßøÊô 4ö æø ^`ø nû ×øÂø oø×ôù ’öÊø

ÑZz ä™ wßz L¤
/Z ì Å/Â+Z ä kZ G
Ð ¬Æ \ M Q ó Xó @*
Y c*
Š jÌ{z  @*
™/Â+Z
ó Xó Š
HH®ŠÐZgzZ ˆðJ 7,{ i » i úÅkZ

¢ gŠkZ e /ô ( 2) 7~gz¢g ZŒ
Û ZiŠg eaÆs Z ‹ZÆ**
i ( 1) ýV‚ñ]çÊ

YYHy
¸Ãu6,
¯ Åg± Ë ( 3) ¸ D™ 1™Ô„6,7 ÅyY¸ ïqÆ yZZ
Ã}ÈÔ }g ñÆ { k
Hu ( 5) Xì ^
,Y *
*™®Š ~ kZ ÃxꙊŠJ ¥
/a Æ Wg ( 4)ì
Xì { k
H{L ð•Zt L› ( 6) Xì Cƒ :
L » ¶Š™u 0*

y.

co

m

^ÞøˆôùÖ^eô kûÊø†ø jøÂû ] ]ƒøCô ØôÚô ^vøÖû] h^eø ýw17y
yÒ » kZ}™s Z ‹Z » **
iZ
# ]gúnq

ilib

ra
r

ýýgô×$ `ø ÛöÖû ] oeô]* àûÂø èø eø ¡øÎô oeô]* àûÂø onø vûmø àûÂø ݺ ^øaô ^ßø $ø ‚$ uø †õm†ôqø àöeû göaûæø ^ßø $ø ‚$ uø !2370

ad

9 ë ba0 yZ/ **
4<XE
]gúq
-ZÐ îE
0G
±

am

m

kZ X ¶nqÐzz Å **
i {z X ð M k0*
Æa Ñ

í\ M Xì Hx » ÑZzuä ~ !vZ wÎg c*
:¹ä

àûÚô é÷*]†ø Úû ] á$ *] àõnû ’øuö àô³eû áø]†ø ³Ûû³Âô àû³Âø
àøÚô o×øfûuö oøaôæø V o$ fôß$Ö] kôiø]* èøßønû `ø qö

w

w

w

.m

uh

köfû ‘ø]* oûÞùô Cô äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø kûÖø^ÏøÊø ^Þøˆôù³Ö]
c*
š Ã_g ZzÆ kZ ä avZ wÎg ó,™Ç**
u6, V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø ^Âø ‚øÊø o$ ×øÂø äö ÛûÎô ^*Êø ]‚& ³uø
u| YZB‚Æ kZ gzZ ƒ Y( á ÐZ ) L L :c*
â
Û gzZ
]ƒø¬ôÊø ^`ø nû ÖøCô àûŠôuû^*Êø gûaø ƒû] Ùø^Ïø³Êø ^³`ø n$Öôæø
™ á k0*}÷ ÐS Â }Š À {z Z
# Åg
†ø Úø ^*Êø ØøÃø ËøÊø ^`ø eô oßô iô^+Êø ^`ø ×øÛûuø kû³Ãø ³•øæø
Æ kZ ä a vZ wÎg X H„,Z ä kZ ó Xó **
M
{z gzZ ‰ ØŠ|0
+!*
} ÀÆ kZ Âc*
Š ¬» ( Wg )

^`ø nû ×øÂø kû³Ó$ ³öÊø Väô ³×#Ö] Ùö糉ö…ø ^³`ø eô
o×#‘ø Ü$ $ö kûÛøqô†ö Êø ^`ø eô †ø ³Úø *] Ü$ ³$ö ^³`ø eö ^³nø $ô

oû×ôù ’øiö]* äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø †ö ÛøÂö Ùø^ÏøÊø ^`ø nû ×øÂø
i úÅ kZ ä \ M ! wÎgÆ vZ } Z L L :¹ ä b è÷eø çû iø kûeø^iø ‚ûÏøÖø Ùø^ÏøÊø kûÞø‡ø ‚ûÎøæø ^³`ø nû ×ø³Âø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
/ **
±X S7,{ i » i úÅkZ ä \ MQX ˆÅWg

Xì gÃè óCÅkZ z ðƒ™f ~( 2366)g
$us§q
-Z ÅkZ Vän× ÐËjÚ 

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

235

èô ßøm‚ôÛøÖû] Øôaû ]* àûÚô àønû Ãô fû ‰ø àønû eø kûÛøŠôÎö çû Öø
áû]* àûÚô Øø–øÊû]* lø‚ûqøæø Øûaø æø Üû ³`ö jûÃø ³‰ôçø ³Öø

:c*
â
Û ä \ M  ó Xó ì ãZi {zèÑqì S7,{ i »
VñŠ M,ÆÜæ IZ¤
/Zì Å/Â+Z ä kZ L L

1! Ø$ qøæø

Ð kZ HX σ °» n Æ yZ ÂñY ~Š™„6,
n Æ Vz³vZ Æ kZ ì ]!*
gzZ ðÃaZ

ˆ$ Âø äô ×$Öô ^`ø ŠôËûßøeô lû4ø ^qø

ó Xó ~Š™y!*
Û y Y KZ
Œ
]) Y" KZ~«£Æ kZì +Š ÑZz ])» ´ â g2xsZ ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê
Æ¢ kZ c*
Š™áZjÆ àzÆ kZã2kZ ä a \W 6ì {h
+I**
ð•Zg ÖZ»
Ö ÓB‚B‚Æ x Zú ( 2) ~Š™ ÌÃÅ kZB‚gzZ Ç}™u|YZ Ð kZtB‚
#
Åh
e ~B;Ãyâ ‡ @*
Çg wì» ]!*
.Æ yZ }™ ½s »ZÃyZ {zì á
_
Cn
Û Ì»
X ñW: „ "

y.

co

m

áô^_ø×ûŠ% Ö] áøæû 4ö ‚$ vøÖû] Üû`ônû ×øÂø Üû`ö iö]4ø ^‰ø ÜönÏô mö ]çû Þø‡ø ]ƒøCô Ô
ô nÖô^ÛøÛøÖû] oÊô h^eø ýw18y
yÒ » ä™~gYuÆ VÈâ Æ yZ {z´Æ Vƒ
á Š !*
6,VñÝ ãZi

ad

ilib

ra
r

àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^³ìø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2371

am

m

E;X9 
ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±gzZ ö- E
−{ 0 h
+i **
±

.m

uh 

Š
HY7 0Æ ~&
+
ß ãZi kZ Ða Ñ

w

w

ÐZ }™ **
i {z ¤
/Z L L:c*
â
Û ä \ M X ¶~g Z.

w

>k
,
Ù 1Z X î Î} hÃÐZ }
C
ó ™ **

/ZQX î Î} hÃ
:c*
â
Û ä \ MiŠ ¶a c*
~Š7Š c*
= : ë
ó Xó ׄ núÆÏg ( ÅVß !*
)p¤
/Z zŠ Ö
@ÐZQL L

ýýèø fø jû Âö

éø†ø mû†ø aö oûeô*]æø oôùßô `ø röÖû] ‚õÖô^ìø àôeû ‚ômû‡ø àûÂø
Üû Öøæø oÞôˆû iø èô Úø Ÿ* û] àôÂø Øøòô ‰ö V o$ fôß$Ö] á$ ]*
Ü$ $ö ^aø æû ‚ö×ô qû^Êø kûÞø‡ø áûCô Ùø^ÏøÊø àû³’ø³vû³iö
oÊô pû…ô4û ]* ^ÛøÊø Ùø^Îøó ^aø æû ‚ö×ô qû^Êø kûÞø‡ø áûCô

çû Öøæø ^³aø çû Ãö ³nfôÊø èô Ãø ³eô]†$ ³Ö] o³Êô æû *] èô %øÖô^³³%$Ö]
2!†õnû Ëô –øeô

Ç ñY c*
ZIZwZ
# ˜ÌÐZ Âσ >%Å **
i Ì~&
+
ߤ
/Z Zƒx¥ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

†Úœ ojÖ] 霆ÛÖ] h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(¨]çe]æD4408 E^ÞˆÖ^e äŠËÞ o× ͆jÂ] àÚ h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘
D1435EÄ–i oju o×fvÖ^e Üq†Ö] “e†i h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD4440Eèßnãq à‰ ^`Ûq †m ÜÃב ofßÖ]
h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü׳ŠÚæ D2556-2555 EÐnΆÖ] o× Ùæ^_jÖ] èna]†Ò h^e(ÐjÃÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D4423E^ÞˆÖ] oÊ èÚ„Ö] Øaœ ç`nÖ] Üq…

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

236

kôßF’øvû Ûö Öû] o×ø³Âø ^³Úø Ìö’û Þô³ à$ ³`ônû ×ø³Ãø ³Êø™ì ~ yWŒ
Û XÏñY ðÎuÛ~«£ÆŠZiWkZgzZ
( 2) Xì ( Zw ) [Z±Û~«£ÆŠ Zi W6,( V-&
+
ß ) yZ ( 25:Y ûZ ) —hô]„ø³ ³ ³ ³ Ãø ³ ³ ³ ³ Öû] àø³ ³ ³ ³ Úô

Xce ãZryYÐ kZ™ Ö
@ÐZ Âì Cƒ >%Å **
i Ú~&
+
ߤ
/Z
—¡÷³nûþ fô‰ø à$ `ö Öø äö ×# Ö] ØøÃø rû mø æû ]* ™V oÖø^Ãø iø äô ×# Ö] Ùôçû Îø †ônû ŠôËûiø oûÊô h^eø ýw19y
‚Å —¡÷nû fô‰ø à$ `ö Öø äö ×# Ö] ØøÃø rû mø æû ]ø™ e
$M

àûÂø àôŠøvøÖû ] àôÂø éø ø ^jø Îø àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø o% Þô ]†ø aûˆ$ Ö] †ø ³Ûø³Âö àö³eû †ö ³ûeô ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2372

ýý äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû áø^_$ uô

a vZ wÎg ë #
Ö ™0b >Š „ **
±

Ùøç‰ö…ø á$ *] kôÚô ^³’$ Ö] àô³eû éø³4ø ^³³fø Âö àû³Âø
‚ûÎø oûßôù Âø ]æû „öìö oßôù Âø ]æû „öìö Ùø^Îø Väô ×# Ö]

VÂgúä \¬vZ ³
ó Ðí ³
ó ÐíL L:c*
â
Ûä
}™ **
iÐ ~g Z. óZg Z.Xì HgH3 Zg n Æ

†ôÓûfôÖû^eô †ö ÓûfôÖû] ¡÷³nûþ fô‰ø à$ `ö Öø äö ³×# ³Ö] Øø³Ãø ³qø
oöËûÞøæø èõ ñø^Úô ‚ö×ûqø †ö ÓûfôÖû] gônùô %$Ö^eô gö³nùô %$Ö]æø
1! Üöqû†$ Ö]æø èõ ñø^Úô ‚ö×ûqø gönùô %$Ö]æø èõ ßø‰ø

m

gzZ Ð N Y ñÎ } hÃÎÃq
-ZC
Ù Ð ~ yZ Â

y.
ra
r

ilib

} hÃÎÃq
-Z C
Ù Ð ~ yZ Â}™ **
i Ð {”

co


á ó{” ~Š
á XÐ N Y G íz ° w‚ q
-Z

ad

ó Xó Ç ñY HWgˆÆäÎ

am

m

¬gzZ ðÃè W@*
å c*
Š ¬»p
pg{Ã]gúg » **
i ä \¬vZ~ y WŒ
Û ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

.m

uh

w‚ q
-ZgzZ } hÃÎÔÎÂ}™ **
iÐ ~gZ.Ô {g. c*
Š â
Û wi **
¬t ä \¬vZ ~ˆƒ wi **

w

w

Ìa Æ ]gúxÀ» g
$upì s%Z ~ }g !*
Æ mz° Å ]gú%ZXì mz° Å

w

}g â } hÃÎQ Ã]gúc*
Š% {” ~Š
á ( 2) ( vZ Y
á yZ )ì SZg ¸gzZ ì è¾» mz°
gzZ ³â ä a \W b§Tì „
 gŠ Ì*
*™ rZ6,Wg ²Ç ñYHWggzZÐ N Y
X b‡ÆÏZg/gzZ c*
Š ¬»Wg sÜà dtæ¸
‚ôfû Âø àôeû áø^_$ uô àûÂø àôŠøvøÖû ] àôÂø …õç’ößû Úø àûÂø ܺnû øaö ^Þø ^* ³fø Þû œ áõçû³Âø àö³eû æ†ö ³Ûû³Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2373

ýýäô ×# Ö]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
àe]æ D1434 Egn%Ö] o× Üq†Ö] h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD4390 E^ÞˆÖ] ‚u h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘
D2550E^ÞˆÖ]‚u h^e(æ‚vÖ] h^jÒ (äq^Ú

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

237

V oôùfôß$Ö] àôÂø

b§Å¬ Ð a Ñ b#
Ö ™ 0 >Š „ **
±
X D™yÒ „

kôÚô ^’$ Ö] àôeû éø4ø ^³fø Âö àû³Âø
1! åô çôvûßøeô

äô iô ]*†ø Úû ] èô mø…ô^qø o×øÂø ÄöÏømø àûÛønÊô h^eø ýw20y
yÒ »áZz ä™ **
iÐ ~&
+
ß Å ~ç KZ ¿{z

ýý‚ømˆômø àöeû áö^eø ]* ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àöeû onø vûmø ^Þø †ø fø ìû]* !2374

–= ä c²0 −{ ë b >Š y **
±

àöeû ‚öÖô^ìø o$ ³ÖøCô gø³jøÒø Ùø^³Îø éø³4ø ^³jøÎø àû³Âø
^Ú÷ ¡øÆö á$ *] ÜõÖô^‰ø àôeû gônfôuø àûÂø èø_ø³Êö†û ³Âö

Ä » T xÝ q
-Z H yÒ ä Ý‚ 0 Ô
G
§Zz t X 1™ **
i Ð ~&
+
ß Å ~ç KZ ä åg ¸ç¤N

èô mø…ô^qø o×FÂø ÄøÎøçø Êø ]…÷ çû ³Îö†û ³Îö ˆö ³fø ßû³mö áø^³Òø
ø ÖôƒF Äø³Êô †ö ³Êø ä´ ³iô ]*†ø ³Úû ]
àôeû áô^ÛøÃû ß%Ö] oÖøCô Ô

Æ kZ ~ :¹ ä VrZ X Š
Hc*
C Ãa 0 yˆ

Íõ^_ø ðõ ^–øÏøeô äô nû Êô à$ nø –ôÎûŸ* ø Ùø^ÏøÊø †õ³nû ôeø
áûCôæø è÷ñø^Úô äü iö‚û×øqø äü Öø ^`ø jû×$ ³uø*] kû³Þø^³Òø áûCô

ä ]gún Æ kZ ¤
/Z Ç Vz™ê YZ 0

m

ä kZ¤
/ZgzZ ÇVî Î} hÃÎÐZ ~ Â~Š ]i YZ

y.
ra
r

ilib

n kZ Ç ñY HWg gzZ ! ì C
Ù Ø Z¾ {z Š
H¹Ð

ad

ä ~ :¹ä kZ X ¶~Š ]i YZÐZ ä ~ :¼

^`ø Öø ØønÏô Êø äü jöÛûqø…ø äü Öø ^`ø ×$ vôiö Üû³Öø kû³Þø^³Òø
äü Öø ^`ø jö×û×øuû]* ‚ûÎø o³Þùô Cô kû³Öø^³Ïø³Êø Ô
ô qöæû ‡ø

co

]gúX Ç Vz™ Wg ÐZ ~ Â ~Š 7]i YZ ÐZ

2! źçÊö†û Úø

çø aö onø vûmø Ùø^Îø è÷ñø^Úô äü eø †ø –øÊø

am

m

¼ X ‰ ñÎ } hÃÎÐZ ¶~Š ]i YZ ÐZ

.m

uh

ó Xó ì q ¯%w¸tL L: ë

w

w

Xì @*
Y¹Ãi ˜ ~dxt g ¸Œ
Û Ôå *
@Yc*
Š Ä»g ¸Œ
Û ÐZ ª XX ]…÷çΆΠˆfßm ZZýV‚ñ]çÊ

w

‚ôÖô ^ìø àûÂø †õûeô oeô]* àûÂø èø fø Ãû ö àûÂø †õËø Ãû qø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* Øô–ûËø Öû ] àöeû èö Îø ‚ø‘ø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2375

ýýÜõÖô ^‰ø àôeû gônfôuø àûÂø èø _øÊö †û Âö àôeû ]

†õnôeø àôeû áô^Ûø³Ãû ³ß%³Ö] àô³Âø
X D™Ü
3 óåö çø vûÞø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

b§ Å g
$u «Ð a Ña 0 yˆ **
±

V oôùfôß$Ö] àôÂø

h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æ276K4 ‚Ûu] äq†ì] VÌnÕ ^÷ÊçÎç³Ú
Xì ð M g(„ g
$u—‚ Vxnv‘
D2551Eäiœ†Ú] èm…^q o× ÄÎæ àÚ h^e (æ‚vÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æD3360E†ËÖ] Ù¡u] h^e(|^ÓßÖ]
D1451 E æ‚vÖ] oÊ p„Ú†jÖ]æ300K1‹Ö^n_Ö]æ277K4 ‚Ûu] äq†ì] Xì ®G
î%¢E
²0−{~ kZ VÌnÕ
D3551Eäiœ†Ú] èm…^q o× ÄÎæ àÚ h^e(æ‚vÖ] oÊ äq^Ú àe]æ

www.muhammadilibrary.com
4æ‚vÖ] h^jÒ

238

äô nû ×øÂø Üønû Îô ]. àûÛøÖô 麅ø ^Ë$ Òø ‚% vøÖû] h^eø ýw21y
ì {g ñnÆkZ {z ñY ÅÆ**
6,Tu
‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õmû ‡ø àôeû èø Úø ^‰ø]. àûÂø gõaûæø àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø o% Ïô ûÚø ‚ùô Ö] ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö]æø†û ³Úø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2376
ýý…ô‚ôÓûßø ÛöÖû ] àôeû ] 

D™yÒ Ð −Zz LZ b "
$U*
0`<
0Z
6,TL L : c*
â
Û ä a vZ wÎg :¹ ä VrZ

Ùø^Îø äô neô]* àûÂø kõeô^$ø àôeû èøÛømûˆø ìö àôeû] àô³Âø
‚' uø äô nû ×øÂø Üø nÎô ]. àûÚø V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø

ó Xó Š
Hc*
Š j{ k
H{z » kZ ˆÅì‡u

ø ÖôƒF äö Öø †ø Ëô Æö
1ógöÞû„$ Ö] Ô

™}ŠÄŠÃyY °çtgzZì @*
Yƒ s ç { k
HÑZz “
Wzz ÅkZÐ u ýV‚³³ñ]ç³³Ê 
6ì $
Ë 0 Ì=g f » °ç ÅgpLc*
}È ,t ì Cƒ ˆÅÝq™wZ e ~ •
 hc*
Xì [ g ¦
/~ ( 2370,2369)ú

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

m

****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

m 5Å b#
Ö ™0 {Š „Z
# 214K3 oß_Î …]‚Ö]æD3731&m‚uE88K4†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f› äq†ì] V ೊu
Xì Šñ@
á gg
$u

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

239

á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] àÚæ ýMP
yÒ » Vzg 2
+
…ô„ûß$Ö^eô ðô ^Êøçø Öû] h^eø ýw1y
yÒ » ä™~g7 g 2
+
ýý †õnû fø qö àôeû ‚ônû Ãô‰ø àûÂø †õûeô oûeô]* àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àöeû Øö`û ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2377

áû*] lû…ø „øÞø é÷]*†ø ³³Úû ] á$ ]* Œõ^³³f$Âø àô³eû] àô³Âø
Ùôç‰ö…ø oÖø(ô ^aø çû ìö*] ðø ^røÊø kûiø^ÛøÊø s$ vö³iø

co

y.

ilib

:c*
â
Û ÐZ ä a vZ wÎg  Y7 0Æ kZgzZ

ra
r

Hk0*
Š
Æ a vZ wÎg 𸠻 kZ ˆ% {z gzZ ãâ

m

g2
+Å e ä ]gúq
-Z ë b k„0Z **
±

m

ad

óV; Y :¹ä kZ ?@*
™ ZŠ Z ÂÐZ ƒ nŒ
Û 6,kZ¤
/Z L L

uh

am

Å äY G ~g7 t óz™ ~g7 g 2
+L L :c*
â
Û ä\M

.m

ó Xó ì {Š c*
i

ø ÖôƒF àû³Âø äü ³Öø^*³ŠøÊø V äô ×#³Ö]
äü Öø Ùø^Ïø³Êø Ô
àºmû7ø ^`ø nû ×ø³Âø áø^³Òø çû ³Öø V äô ³×# Ö] Ùö糉ö…ø

äø ×#Ö] ]ç–öÎû^Êø Ùø^Îø Üû Ãø Þø Ùø^Îø äö nø •ô^Îø køßû³Òö
1! ðô ^Êøçø Öû^eô Ð% uø]* äö ×# Ö^Êø

w

w

w

ýýÄõÊô ^Þø àûÂø äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø “
º Ëû uø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû Ãô‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2378

ä ~ !vZ w
å Îg c*
:¹ä ~ ë b/ **
±
ä \ M 1 ™ wJxsZ Q ¶ãâ g 2
+~ qY

ó Xó z™~g7 g 2
+KZ L L:c*
â
Û

^mø kö×ûÎö Ùø^Îø †ø ÛøÂö àû³Âø †ø ³Ûø³Âö àô³eû] àô³Âø
o³Êô ]…÷ „û³Þø lö…û „ø³Þø oû³Þùô (ô äô ³³×# ³Ö] Ùøç³³‰ö…ø

Íô Ùø^³Îø Ýö¡ø‰ûŸô ]û ðø ^³qø Ü$ $ö èô n$×ô ³aô^³³rø³Öû]
ø …ô„ûßøeô
2! Õ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D6699E…„Þ än× l^Ú àÚ h^e(…„ßÖ]æ á^Ûm¢] h^jÒ(p…^ífÖ] xnv‘
(Ü׊Úæ D6697 E èn×a^rÖ] oÊ ^Þ^ŠÞ] Ü×ÓmŸ ᜠÌ×uæœ …„Þ ]ƒ] h^e(…æ„ßÖ]æ á^ÛmŸ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D4269-4268EÜ׉] ]ƒ] änÊ ØÃËm ^Úæ(†Ê^ÓÖ] …„Þ h^e (á^Ûm¢] h^jÒ

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

240

…ô„ûß$Ö] éô …ø ^Ë$ Òø oÊô h^eø ýw2y
yÒ » ¶Š {gñ »g 2
+
‚õnû Ãô ‰ø oûeô]* àûÂø †õuû‡ø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø ‚õnû Ãô ‰ø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãû qø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2379

ýý ÔõÖô ^Úø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø oùô ßô nû Âø†% Ö]

E;X9
ÆvZ ä Ç ~÷ : ë ö- E
%¬ 0µ **
±
wÎg » kZ ä ~ óãâ g 2
+Å eu· gzZ wa n

lû…ø „øÞø Ùø^Îø oôùßô `ø röÖû] †õÚô ^Âø àôeû èøføÏûÂö àûÂø
éõ †ø ÛôjøíûÚö †ø nû Æø è÷nø Nô^Úø äô ×$ Öô s$ vöiø áû]* ojô ìû].

¼Ð Ç KZ L L:c*
â
Û ä \ M X H™f Ð a vZ

ø ÖôƒF lö†û ³³Òø„ø³Êø
V äô ³×# Ö] Ùô糉ö†ø ³³Öô Ô

ó Xó Çg { izg yŠ &gzZ}™~gZÎgzZñhzZgŠ e {z

ø jøìû]. †û ³³Úö EEÙø^³³³Ïø³³Êø
†û ³Ûô³jøíû³jø×û³³Êø Ô
1!DD Ýõ^m$*] èø$ø¡ø$ Üû ’öjøÖûæø gûÒø†û jøÖûæø

ýý èø Úø †ôÓûÂô àûÂø éö ø ^jø Îø oûÞô †ø fø ìû]* ݺ ^Û$ aø ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2380

vZ š
M ä Ç Åµ ó ë b k„0Z **
±

m

lû…ø „øÞø èøfø ÏûÂö køìû]. á$ *] Œõ^f$Âø àô³eû] àô³Âø
Ùöç‰ö…ø Ùø^³Ïø³Êø kô³nû fø Öû] o³Öø(ô oø³UôÛû³iø áû]*

y.

ad

ó Xó }™ ã!*
Û ( 6,gîÆ { ¨ñ )gzZ}™~g ZÎ{z
Œ

ø jô ìû]. …ô„ûÞø àûÂø o' ßô ÇøÖø äø ×#Ö] á$ (ô V äô ×# Ö]
Ô
2! ^m÷‚ûaø ‚ô`û jöÖûæø gûÒø†û jøÖô

ra
r

ilib

7]gz¢ðÃÅg 2
+ÅÇ ~g vÃ\¬vZ L L:c*
â
Û

co

ä a vZ wÎg X ãâ g 2
+Å äY wa s§Å

am

m

{gñ» Vz¨x ÓKZ vßgzŠÐ +Š Ô7n ðà ÜZ e ~ úÃ\WLZ ýV‚ñ]çÊ

.m

uh

}Š ~¢q Åg !*
gŠÆ #
r™cc*
g »uË6,{)z ¡‚ c*
wa ä ë¤
/Z Bg 2
+ú!*

w

w

,Y ~ +Š Xì @*
^
WÌ~ {%iÆ uÑB‚B‚Æ äƒ …¿t Ð N Y ëÂ~Š

w

Xì ŠñðÉZg ãZz~ g
$Š qZX ñY ãâg2
+Œ6,gñZÉÑ ñYp 7(F,
ÌÅg2
+
àôÂø æ†õÛûÂø oûeô]* àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø ‚õÛ$ vøÚö àöeû ˆômˆôÃøÖû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø …õçû’ößû Úø àöeû ‚önû Ãô ‰ø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2381
ýý tô†ø ÂûŸû* ]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

…„Þ àÚ h^e(…„ßÖ] h^jÒ(Ü׳ŠÚæE1866 EèfÃÓÖ] oÖ] o;ÛÖ] …„Þ àÚ h^e(‚n’Ö] ð]ˆq h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D4227-4226EèfÃÓÖ] oÖ] o;Ûm áœ
D-3295 3297-3296 E èn’ÃÚ oÊ á^Ò ]ƒ] é…^ËÒ än× pœ… àÚ h^e(…æ„ßÖ]æ á^³Û³m¢] h^³jÒ(=¨]=ç³e] Vx³nv³‘
239K1‚Ûu] äq†ì]æ79K10gÒ… ^`nÊ p‚`Ö] h^e(…æ„ßÖ] h^jÒ(oÏ`nfÖ]æ

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

241

Ëä a vZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

V äô ³×# Ö] Ùøç‰ö…ø

á$ ]* éø³†ø ³mû†ø ³aö o³eô]* àû³Âø
Ùø^ÏøÊø äô nû ßøeû] àønû eø oUôÛû³mø ^³í÷³nû Nø Õø…ø 7û ]*
áû]* …ø „øÞø åö ^ßøeû ] Ùø^ÏøÊø îônû U$ Ö] ]„øaø áö^+Nø ^³Úø

\ M X å ;g YB‚Æ Vœ LZ ¬Š Ãñh1
:¹ ä Vœ Æ kZ ?ì wq H » kZ L L :c*
â
Ûä
î Yƒg ZÎL L :c*
â
Û ä \ M ó¶ãâ g 2
+Ž ä kZ

o' ßô Æø äø ×# Ö] á$ ¬ôÊø gû³Òø…û ] Ùø^³Ïø³Êøó oø³UôÛû³mø
ø …ô„ûÞø àûÂø æø Ô
ø ßûÂø
1! Õ

ó Xó ì { Zz6," Ð
Ðg 2
+~g vvZèY

äô ×#Ö] èô nø ’ôÃû Úø oÊô …ø „ûÞø Ÿø h^eø ýw3y
yÒ » äƒ:g 2
+~ ãâ 
Û **
ÅvZ

oeô]* àûÂø èø eø ¡øÎô oeô]* àûÂø høçm% ]* àûÂø ‚õ³mû ‡ø àö³eû ö ^³³Û$ ³uø ^³³ßø ³$ø ‚$ ³uø Üõ³nû Ãø³Þö ç³eö ]* ^³³Þø †ø ³fø ìû]* !2382

ýýgô×$ `ø ÛöÖû ]

a vZ wÎg ë b a0 y Z/ **
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø
äô ×#Ö] èô nø ’ôÃû Úø oÊô …õ„ûßø³Öô ðø ^³Êøæø Ÿø V äô ×# Ö]

m

X ’ e ã™7~g7 g2
+Å ãâ 
Û **
ÅvZ L L:c*
â
Ûä
: ~ g (Z Æ kZ ) xŠ M 0Z » Tg 2
+{z „ : gzZ

co
y.
ra
r

Ÿøæø

ilib

ó Xó ( ƒ

ö ×ô Ûûmø Ÿø ^ÛønÊô
2! Ýø7ø \ àöeû ] Ô

ad

àôeû Üô‰ô^Ïø Öû ] àôÂø oùô ×ô mû Ÿû* ] Ôô×ô ÛøÖû ] ‚ôfû Âø àôeû èø vø×û ›ø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^ßø $ø ‚$ uø !2383

am

m

ýý ‚õÛ$ vøÚö

.m

uh

:c*
â
Û ä a vZ wÎg 9 cȬ {±

w

w

)
®¤Z Å kZ ãâ g 2
+Å )
®¤Z Å vZ ä TL L

w

**
ÅkZ {z ãâ g 2
+Å ãâ 
Û **
ÅvZ ä TgzZ ä™

Väô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø kûÖø^Îø èøUøñô^³Âø àû³Âø
…ø „øÞø àûÚø æø äö Ãû _ônö ×ûÊø äø ×# Ö] Äønû _ômø áû*] …ø „øÞø àû³Úø
3! äô ’ôÃû mø ¡³ø þÊø äø ×# Ö] oø’ôÃû mø áû]*

ó óX}™: ãâ 
Û
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
ᜠ…„Þ àÚ h^e ( l]…^ËÓÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æD4224 EèfÃÓÖ] oÖ] o;×Πᜠ…„Þ àÚ h^e(…æ„ßÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ 
D2135E^nG^Ú svm
h^jÒ(äq^³Ú à³e]æD4221E‚fÃÖ] Ô×Ûm Ÿ ^`nÊ Ÿæ ä×Ö]èn’ÃÚ oÊ …„ßÖ ð^ÊæŸ h^³e(…愳߳Ö] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘
D2124Eèn’ÃÛÖ] oÊ …„ßÖ] h^e(l]…^ËÓÖ]
h^jÒ oñ^Šß³Ö]æD3289 Eèn’ÃÚ oÊ …„ßÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(…æ„ßÖ] h^e(…æ„ßÖ]æ á^³Û³m¢] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] x³nv³‘
D3812E èn’ÃÛÖ] oÊ …„ßÖ] h^e(…æ„ßÖ]æ á^Ûm¢]

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

242

: ~g7 g 2
+(Ðzz ˤ
/Z ǃg ÕòŠ WvŠ ]gzì Z
# Zz *
*™ Zg7 g 2
+ýV‚ñ]ç³Ê
{gñgzZ áZz äâ g 2
+Å ãâ 
Û **
ì @*
Yƒ »[z»g2
+Ð ä™ ZŠ Z {g ñ b§Å nÂnƒ
Xce Óâ °ç™}Š

èøÓ$ Ûøeô oø×ôù ’ømö áû]* äö ñöˆôrûmö]* Œô‚ôÏûÛøÖû] kônû eø oÊô oø×ôù ’ømö áû]* …ø „øÞø àûÚø h^eø ýw4y
ƒ ãâ g 2
+Å"7,i ú~ kYZ š
M ä ¿T
?yÒ » äƒ °» −7,i ú~lÐZ

àûÂø Üô×ôù Ãø ÛöÖû ] èø n$Ïô eø oeô]* àôeû gônfôuø àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Ùõ^`ø ßû Úô àöeû tö^r$ uø ^ßø ³$ø ‚$ ³uø !2384

ýý |õ^eø …ø oeô]* àôeû ðô ^_øÂø

^mø Ùø^Îø ¡q÷ ö …ø á$ *] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ôeô^qø àû³Âø
äö ³×#Ö] xøjøÊø áû(ô lö…û „ø³Þø o³³Þùô (ô äô ³³×#³Ö] Ùø糉ö…ø

} Z :¹ä òŠ M Ë ë vZ†0 b '
,
Y **
±
ìÃ\ M ä vZ¤
/Z ¶ãâ g 2
+ä ~ ! wÎgÆvZ

ilib

ra
r

y.

co

 c*
ZOŠ ÐZiŠ &ä kZ ó Xó ß| 7,i úDL L:c*
â
Û
ó Xó ì g (Z NL L:c*
â
Û äaÑ

ø nû ×ø³Âø
Œô‚ôÏûÛøÖû] kô³nû eø o³Êô oø³×ôù ³‘ø]. áû*] Ô
lõ]†$ Úø 'ø¡$ø äô nû ×øÂø 7ø ^Âø ^*Êø ^ßøaö ^aø Øùô ‘ø Ùø^ÏøÊø
ø Þö^+UøÊø Vo% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø
1! áûƒø(ô Ô

m

ä \ M X Ç Vð7,i ú ~ kYZ š
M ~ Â ~Š

m

ad

ƘÅg 2
+ …ô„ûß$Ö] àôÂø oô`û ß$Ö] h^eø ýw5y

am

ýý éø †$ Úö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø …õç’ößû Úø àûÂø èø Þø ]çøÂø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* áõçûÂø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2385

.m

uh

:c*
â
Û ä avZ wÎg ë b /0Z **
±

w

w

w

» òŠ M zsÜÐ kZ ì
ó 7m$
+¼ Ð g 2
+L L
ó Xó ì @*
Y Ñïwâ

á$ (ô äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø Ûø³Âö àô³eû] àô³Âø
ä´ eô tö†ø íûjøŠûmö ^Ûø$Þ(ôæø ^ò÷nû Nø 7% †ö mø Ÿø …ø „û³ß$³Ö]
2! xônvôU$ Ö] àøÚô

äô ×#Ö] †ônû Çøeô Ìø×øvûmø áû]* oô`û ß$Ö] h^eø ýw6y
ƘÅä3nÅgzZ Ë{z´ÆvZ
ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø ‹õÞø ]* àöeû ÔöÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2386

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

82K10…„ßÖ^e hçq æ†m ÜÖ àÚ h^e(…æ„ßÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ305-304K4ÜÒ^vÖ] äq†ì] V xnv‘

…„ßÖ] ‚ß o`ßÖ] h^e(…„ßÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD6608 E…‚ÏÖ] oÖ] …„ßÖ] ‚fÃÖ] ð^ÏÖJ h^e(…‚ÏÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D2122E …„ßÖ] à o`ßÖ] ^e l]…^ËÓÖ] h^jÒ ( äq^Ú àe]æ D4212E ^ò÷nG =†m Ÿ äÞœæ

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

243

V äô ³×# ³Ö] Ùø糉ö…ø

á$ ]* †ø ³³Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø
†ö nû Šômø çø aö æø hô^_$ íøÖû] àøeû †ø ³Ûø³Âö Õø…ø 7û ]*
Ùø^ÏøÊø äô ³neô^*eô Ìö×ô ³vû³mø çø ³aö æø gõ³Òû…ø o³Êô
áû]* Üû Òö^`ø ßû³mø äø ³×#³Ö] á$ (ô V äô ³×# Ö] Ùö糉ö…ø

0 /ä a vZ wÎg ë d /0Z **
±
¸ ìg ^~ š‡q
-Z {z ¬Š à b[æ
ä a vZ wÎg X¸ ìg 3nÅ−Zz LZ {zgzZ
Ð ä39Å V7!*
LZ »\¬vZ L L :c*
â
Û
c*
ñ3nÅ vZ {z ñ3n¿ Xì @*
™I

^Ë÷Öô^uø áø^Òø àûÛøÊø ÜûÓö³ñô^³eø«³eô ]ç³Ëö³×ô ³vû³iø
1! kûÛö’ûnø Öû æô*] äô ×# Ö^eô Ìû×ô vûnø ×ûÊø

ó Xó ìg lñ{

àônÛônø Öû] oÊô ðô ^ßø%ûjô ‰ûŸô] oÊô h^eø ýw7y
yÒ »ì v
ó ZY
á yZ L~ n

ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø høçm% ]* àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ‚ônû Öô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2387

TL L :c*
â
Û ä a Ñ ë b /0Z **
±

àûÚø Ùø^³Îø V o$ fôß$Ö] á$ ]*V †ø Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø
äö ×#Ö] ðø ^Nø áû(ô Ùø^Îø Ü$ $ö àõnû Ûômø o×F³Âø Ìø×ø³uø

y.

co

m

ó Xó Š
Hƒg U{z ¹vZ Y ¶
KZgzZ ð3n6,nçËä

2! oßø%ûjø‰û] ‚ôÏøÊø

ilib

ra
r

ýý ÄõÊô ^Þø àûÂø höçm% ]* ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø tº^r$ uø ^Þø †ø fø ìû]* !2388

ad

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ë â b /0Z **
±

am

m

Âì e ¤
/Z ƒ
ó g U{z ¹vZ Y ¶
KZQ ð3nä TL L

w

w

w

.m

uh

ó óX}™: Âì e}™

Ùø^Îø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ *] †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
ðø ^Nø áû(ô Ùø^Îø Ü$ $ö àõnû Ûômø o×ø³Âø Ìø×ø³uø àû³Úø

ðø ^Nø áû(ôæø ØøÃø Êø ðø ^Nø áû(ô …ô^nø íôÖû^eô çø `ö Êø äö ×#Ö]
3! ØûÃø Ëûmø ÜûÖø

àºnÛômø ÜöŠøÏøÖû] h^eø ýw8y
ì „ nÌ ónLÂ

äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø hõ^`øô àôeû ] àôÂø ‹öÞö çmö oßô $ø ‚$ uø &önû ×# Ö] oßô $ø ‚$ uø xõÖô ^‘ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2389

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(Ü׳ŠÚæD6108 E¡a^qæ] ŸæªjÚ ÔÖƒ Ù^Î àÚ …^ËÒ ^m†m ÜÖ àÚ h^e(h=¢] h^³jÒ(p…^³í³fÖ]V ä³n׳ г˳jÚ 
D4233EoFÖ^Ãi ä×Ö] †nÇe Ì×vÖ] à o`ßÖ] h^e(á^Ûm¢]
h^jÓÖ] oÊ(oñ^ŠßÖ]æD1531 EànÛnÖ] oÊ ð^ß;j‰Ÿ] h^e(á^Ûm¢] h^jÒ(=¨]=çe] äq†ì] D4339 E á^fu àe] Vxnv‘
D3702EoFß;j‰^Ê Ì×u àÚ h^e ( á^Ûm¢]
Xì _g ¦
/óC Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

244

ýý äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû

oeôŸô* Ùø^Îø V o$ fôß$Ö] á$ ]* Œõ^f$Âø àôeû ] àô³Âø
&öm‚ôvøÖû] ‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^Îø Üû ŠôÏûiö Ÿø †õÓûeø

Ð –1Z ä a Ñ ë b k„0Z **
±
Xì g
$u Dt : ë–1Z óî 3: nL L:c*
â
Û

^`ø ßûÚô ]†÷ nû ìø ^aø †ø nû Æø p*]†ø Êø àõnû Ûômø o×øÂø Ìø×øuø àûÚø h^eø ýw9y
AŠ ð>{Š c*
iÐ kZ ~ x »gzZ ËQ ñ3n¿

1! Ùºç›ö äô nÊô

¡÷qö…ø köÃûÛô‰ø Ùø^Îø éø †$ Úö àöeû ] çøaö æ†õÛûÂø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ‚ônÖô çøÖû ] ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2390
ýý àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø äö Öø Ùö^Ïø mö

~ D™yÒ d
WÆ >% b z/ **
±

Ùø^Îø 'ö‚ôùvømö Üôqô^Ûø³rø³Öû] àø³Úø ‡ø æ†õ³Ûû³Âø
áû]* Ìø×øvøÊø Üõiô ^uø àøeû p$ ‚ôÂø غ³qö…ø Ùø^*³‰ø

{z ‹ Ð b z/0 vZ†~ : â i Æ W ) ä
wZÎÐ ?q 0 ~° ä ¿q
-Z X¸ D™yÒ

m

köÃû Ûô‰ø oûÞùô *] Ÿøçû Öø Ùø^Îø Ü$ $ö ^ò÷nû Nø äü nø _ôÃû mö Ÿø
o×øÂø Ìø×øuø àûÚø ÙöçÏö³mø Väô ×# Ö] Ùø糉ö…ø

y.

ad

ËQ ñ3n6,]!*
Ë¿ L L :¸ D â 
Û {z

lô^+nø ×ûÊø ^`ø ßûÚô ]†÷ nû ìø ^aø †ø nû Æø p]*†ø ³Êø àõ³nû Ûô³mø
2!ä´ßô nÛômø àûÂø †û Ëôù Óønö Öûæø †ºnû ìø çø aö p„ôÖ$]

ra
r

ilib

@*
ƒ ‹:t Ð a vZ wÎg ä ~ ¤
/Z :¹QÐ

co

,Š:¼ÐZ {z ð3nä VrZ Ô ( óâ ¼ ) H

am

m

X}™x » ÑZz ð> Âñ M Ãð>ÐZ ~ x »gzZ

.m

uh

( êŠ: »~ Â) ó Xó }™ ZŠ Z {g ñ »ngzZ

w

w

ýýàöŠøvøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø Ýõ‡ô^uø àöeû †ö m†ôqø ^ßø $ø ‚$ uø Øô–ûËø Öû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2391

w

a vZ wÎg ë b >ª0 Ý°Z† **
±

Ö ]g â S ? ! b>ª0 Ý°Z†} Z L L :c*
#
â
Ûä
~Š hg6,? Â Ï ñY ~Š Ð `â »¤
/Z ùâ
ñY ÅŠæ ~g v ˆ ~Š fâ 0 ¤
/Z gzZ Ï ñY

Ùø^Îø éø†ø Ûö‰ø àöeû ] àôÛøuû†$ Ö] ‚ö³fûÂø ^³ßø³$ø‚$ ³uø
àôÛøuû†$ Ö] ‚øfû Âø ^³mø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø

ø Þ$¬ôÊø éø…ø ^Úø Ÿô û] Ùô^*Šûiø Ÿø éø†ø Ûö‰ø àø³eû
áû(ô Ô
áû(ôæø ^`ø nû Öø(ô kø×ûÒôæö èõ Öø^*ŠûÚø àûÂø ^³`ø jøn_ô³Âû ].

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì _g ¦
/å Æg
$u( 2202)g
$ut ìm 5g
$up VÌnÇ‘ å=^߉]
h^jÒ(oñ^³Šß³Ö]æD1651 Eý^`ßÚ ÷]†nì ^a†nÆ pœ †Ê^ßnÛm Ì×u à³Ú h‚³Þ h^³e(á^³Û³m¢] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘ 
D3794E&ßvÖ] ‚Ãe é…^ËÓÖ] h^e(á^Ûm¢]

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

245

Ãð> ~ ]!*
gzZ ËQ ƒ 3n?Z
# gzZ óÏ

^`ø nû ×øÂø køßûÂô ]. èõ Öø^*ŠûÚø †ônû Æø àûÚô ^³`ø jøn_ô³Âû ].
^aø †ø nû Æø kømû*]†ø Êø àõnÛômø o×øÂø køËû×ø³uø ]ƒø¬ô³Êø

ó Xó z™x »4gzZ zŠ {g ñ »nKZ Âñ M

ø ßô nû Ûômø àûÂø †û Ëôù Óø³Êø ^³`ø ßû³Úô ]†÷ ³nû ìø
lô]+æø Ô
1! †ºnû ìø çø aö p„ôÖ$]

ýý àôŠøvøÖû ] àôÂø ‹øÞö çmö àûÂø áö^nø Ëû ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2392

a vZ wÎg ë b >ª0 Ý°Z† **
±

Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø Ûö‰ø àôeû àôÛøuû†$ ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
çø ³vû³Þø †ø ³³³Òø„ø³³Êø V äô ³³³×#³Ö] Ùöç³³‰ö…ø

X H™f b§Åg
$u«Q :c*
â
Ûä

2ó&ôm‚ôvøÖû]

èºßøÚô ©ûÚö èºfø Îø…ø Øôqö†$ Ö] o×øÂø áø^Òø ]ƒø(ô h^eø ýw10y
ƒ **
™Š Zi M ~&
+
ß c*
xÝ)fÆ T0Æ ¿kZ

ad

ì
ó *
*™ Š Zi M ~&
+
ß c*xÝ q
-Z )f Æ {−Zz ~÷

am

m

™e
$ñ {z Hì ~&
+
ß íÅ 8
-g { ( k0*

.m

uh

îŠ „ZÍ Â H L L :c*
â
Û Q î š ÐZ :c*
â
Û ?Ï ñY

w

w

YL L :¹ ä kZ ó7Šq ðà {z´ Æ vZ ì

w

ó Xó zŠ™Š Zi M ÐZììñtL L:c*
â
Û ä \ M ó Xó V;

ýýèø Ûø×ø ‰ø

Vo$ ³fôß$Ö] kö³nû iø]* Ùø^³³Îø ‚ô³m†ô³³U$ Ö] àô³Âø

ra
r

ilib

:¹gzZ X c*
M k0*Æ a Ñ ~ ë h
ñÑ
+

y.

co

m

oeô]* àûÂø æ†õÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ‚ô³nÖô çø³Öû ] ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2393

pû‚ôßûÂô á$ (ôæø è÷fø Îø…ø oûÚôù ]. o×FÂø á$ (ô kö³×û³Ïö³Êø
Ùø^Îø ^`ø ßûÂø ðö ˆôrûjöÊø]* è÷n$eôçÞö ðø ]7ø çû ‰ø è÷mø…ô^³qø

Ÿ$(ô äø ³þÖF(ô Ÿø áû]* àømû‚ô`ø Uûiø*] Ùø^Ïø³Êø ^³`ø eô Åö7û ]
^`ø $Þ¬ôÊø ^`ø Ïû³jô Âû ]* Ùø^³Îø Üû ³Ãø ³Þø kû³Öø^³Îø äö ³³×# ³Ö]
3!èºßøÚô ©ûÚö

äô ßô nû Ûômø o×FÂø Õö…ôùçø mö çø aö æø ðô oûU$ Ö] o×øÂø Ìö×ô vûmø Øôqö†$ Ö] h^eø ýw11y
yÒ » òŠ M áZz ä3ns ÜÆ ]!*
~C
Ùª

ýý äô nû eô]* àûÂø xõÖô ^‘ø oûeô]* àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* ܺnû øaö ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö^Ûø%û Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2394

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^e(á^Ûm¢] h^jÒ(Ü׊ÚæD6722 Eå‚Ãeæ &ßvÖ] ‚Ãe é…^ËÓÖ] h^e(á^Ûm¢] l]…^ËÒ h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D4258-4257E^ßnÛm Ì×u àÚ h‚Þ
Xì ð M g(„ g
$u—‚ Vän× ÐËjÚ
( 189)yx0Z 9ÔÐzz Åz/0· V àŠu å=^߉] 

www.muhammadilibrary.com
á^ÛmŸ]æ …æ„ßÖ] h^jÒ

246

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ó ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
ø Îø‚$ ‘ø ^Úø o×øÂø Ô
ø ßönÛômø V äô ×# Ö]
ä´ eô Ô

ä ¶‚}g vÅ T ǃ ¢ » nkZ ~g vL L
ó Xó Å & ¤

ø fö uô^‘ø
1! Ô

n™È] pzfÐ ~i !*
6Ô Çƒ &ÑZz äÑŠ n ǃx„z x|»n ýV‚ñ]çÊ
ZZ p ÖZ ãZzÆ a \W~ 1653:yZÑZ X ›9ì 7„
 gŠ ¦
/
Ù bŠ ðŠ ÃáZz äÑŠ
C
X σ6,+
M ÅáZz äÑŠ nsÜn XXóÌô×ô vûjø ŠûÛöÖû ] èô nùÞô o×ø Âø àönû Ûônø Öû ] ^ÛøÞ$]ô

ø Úø ˆôÖø køËû×øuø äô ×# Ö] ðô ^Ûø‰û]* pôù^*eô h^eø ýw12y
Ô
yÒ » ä™ Zg7 òiÑÐZ ñ3nÅx **
TÆvZ

ýý ÜõÖô ^‰ø àûÂø èø fø Ïû Âö àôeû o‰øçÚö àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø o‰øçûÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2395

kZ ä a vZ wÎg ë b /0Z **
±

Ùôç‰ö…ø àönÛômø kûÞø^Òø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àô³Âø
gô×ôù ÏøÚö æø Ÿø ^`ø eô Ìö×ô ³vû³mø o³jô Ö$] V äô ×#³Ö]
2w! hô]çø ’$ Ö^eô Üö×øÂû *] ä×Ö]æyóhôç×öÏöÖû]

m

ó ó!nÅ áZz ä¢ÃVߊ L L :¸ D 3nb§

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

ilib

ra
r

****

y.

co

( [Zh!*
DPvZz)

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

(Ý^Óu¢] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD4260-4259 EÌ×vjŠÛÖ] ènÞ o× ÌÖ^vÖ] ànÛm h^e(á^Ûm¢] h^jÒ(Ü×ŠÚ x³nv³‘ 
D6120E äßnÛm oÊ p…æ àÚ h^e(l]…^ËÓÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æD1354Eäfu^‘ ä΂’m ^Ú o× ànÛnÖ] ᜠð^q^Ú h^e
á^Ûm¢] h^³jÒ(=¨]=ç³e]D6628 EÜÃב ofßÖ] ànÛm kÞ^Ò ÌnÒ h^e(…æ„ß³Ö]æ á^³Û³m¢] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] x³nv³‘ 
D3263E[kÞ^Ò^Ú ÜÃב ofßÖ] ànÛm oÊ ð^q^Ú h^e(…æ„ßÖ]æ

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

247

l^m‚Ö] h^jÒ àÚæ ýMQ
~ yÒ Æ e

˪ì bŠ · yppÆ kZì g]Ð ~h
+[!* 
ì ¦Å èm‚ùÖ] t XXl^m‚ù³Ö]ZZ

Ë ëÃwâ ,Z e
$ŠC
Ù 6,
gîk˜Z X bŠ wâ ÃXgz Æ w>c*
áZz äƒ Âi Ì

Xì @*
YHáZjÆXgzÆ kZ c*
¿{gÃè6,äYƒ uh Æc*
yY ã ¨
KZ

ra
r

y.

co

m

‚ôÛûÃø Öû] ØôjûÎø oÊô èô mø‚ôùÖ] h^eø ýw1y
yÒ » e
$Š Åä™OêZ

a vZ wÎg ä ~ ë ¦Z 
ôÑ1Z

am

m

ad

ilib

áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Øõnû –øÊö àôeû 'ô…ô^vøÖû ] àôÂø ÐøvF‰ûô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* áøæû…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2396

.m

uh

ÐZ ã )œÐ ni c*
ypÃT ‹ ñƒ D â 
Û

w

w

w

kZ Â}™lˆÃ]!*
¶a ¤
/Zì g(Z » VÂ!*
&

áe
$Š c*
}Š ™s ç c*
á mŸXß ñB; »

CŠ c*
i ˆ Æ ä™g (Z à ËÐ ~ yZ ¤
/Z Q
X Çìgå ~ kZ {zì 3nÆ kZ Â}™

ýý oùô Ûô×ø Š% Ö] ðô ^qøçûÃø Öû ] oeô]* àôeû

köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø oùô Âô ]ˆø íöÖû] xõmû†ø ö oûeô]* àû³Âø
Ýõ‚øeô gøn‘ô]. àûÚø ÙöçÏö³mø V äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø

…ô^nø íôÖû^eô çø `ö Êø |ö†û röÖû] Øöfûíø³Öû]æø Øõ³fû ìø æû ]*
èøÃø eô]†$ ³Ö] <ø ]…ø ]* áû¬ô³³Êø 'õ¡$ø p‚ø³uû4ô àø³nû eø

æû ]* “
$ jøÏûmø áû]* àønû eø äô mû‚ø³mø o³×ø³Âø ]æû „ö³íö³Êø
àûÚô „øìø*] áû¬ôÊø ØøÏû³Ãø ³Öû] „ø³ìö^+³mø æû ]* çø ³Ëö³Ãû ³mø

ø ÖôƒF ‚øÃû eø ]‚ø³Âø Ü$ ³$ö ^³ò÷³nû ø Ô
ø ÖôƒF
äö ×øÊø Ô
1! ]‚÷×$ íøÚö ^`ø nû Êô ]‚÷Öô^ìø …ö ^ß$Ö]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

àÚ h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(äq^Ú à³e]æD4496 EÝ‚Ö] oÊ çËÃÖ^e †Úªm Ý^Ú¦] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]çe] V†Óß³Ú ( Ìnó•
D2623E'¡$ p‚uœ àne …^níÖ^e ç`Ê ØnjÎ äÖ ØjÎ

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

248

$ŠŠ Z%Ð kZ ó 2
e
ó Z L L2ì @*
YÑ1 Â6,!Zy
ÅY ¡
IZt XXØfí³Ö] ZZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

kZÐ kZÂì @*
W|0
+!*
$zZ yÆw>6,gîÆe
.
$Š {z L
Þ ‡èa ì −0
+!*
pŠ» kZì

x¤c*
XgzÆ w>ì „
 gŠ ]!*
wq¾ì ®p¤
/Z g
$ut ( 2) X Š
H| 7,ó ó= L Lx **
»
yZì M ]o» kZÐ <
L z y WÛŒ 6Xì ]i YZ Å ä™g(ZÃq
-Z ~ Vzq &yZÃ
—ܺnû Öô ]ø hº]„øÂø äü ×øÊø ÔøÖô ƒF ‚øÃû eø p‚FjøÂû ] àôÛø ³Êø™ :ì ~ yWŒ
Û Xì x Zw *
*™g (Z3 Zg åa {z´Æ
Xì [Z±u**
ŠgŠaÆ kZ Å CŠ c*
iˆÆ kZ ä T ( 178:{ÂZ )
oßô $ø ‚$ uø ø æü]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰Fçû³Úö àö³eû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2397

ýýp% †ôaûˆ% Ö]

{z gzZ Ð −Zz LZ b x x
0 z/0 ·0 –1Z

àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø oû³eô]* àû³Âø
Ùøç‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôù³qø àû³Âø äô ³³neô]* àû³Âø Ýõˆû ³³uø

IZ ä a vZ wÎg D™ÜÐ ZŠ ZŠ LZ

ä TL L :åk
,
’Ìt ~ kZ gzZ –â q
-Z Ã^

m

áø^Òøæø àôÛønø Öû] Øôaû *] o³Öø4ô gø³jøÒø V äô ×# Ö]
àûÂø ¡÷³þjûÎø ^ß÷Úô ©ûÚö ¼øfø jøÂû ] àûÚø á$ *] äô eô^jøÒô oÊô

y.

m

ó Xó ÑZ eg â h**
ä

ðö ^nø Öôæû ]* o•ø†û mø áû*] Ÿ$4ô å´‚ômø <ö çø Îø äü Þ$¬ôÊø èõ ßø³nùô eø
ØøjøÎø ¼øfø jøÂû ] ‚Û$ vøÚö çeö *] Ùø^Îø Ùôçû ³jöÏû³Ûø³Öû]

ra
r

ad

ilib

gZŠ ¸g Æ w>t 1X 1h
+y
mŸ Vð; LZ
4‘Z L L : ë ·1Z ó Xó N Yƒ èZg
3G
kZ :ì p» ûE

co

ä kZ ƒ ì‡?Š 6,T ÑZ eg â h**
Ãy›Ë

1! èõ ×$ Âô

.m

uh

am

†ônû Æø àûÚô
ÅX x`
&~ xsZ ( 2) XöŠg â x`
šÃË ë XX¼fjÂ] ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

w

w

{z´Æ yZX ~ á$
+Æ Ë( ` ) D
+
%( [) ãZi {” ~Š 
á ( Z )Xì YYHOÃðñË6,
¯

w

ì e ì g (Z » q
-Z Ð ~ yZÃ 1zZÆ w> ( 3) ì wJ.
Þ ‡**
~ <Ñ **
gâ ÃËx`
š
X VƒqŸg6,kZ {zgzZ X ,Š™s ç c*
$ŠQc*
e
Bá mŸÂ

èô Úø ^ŠøÏøÖû] oÊô h^eø ýw2y
yÒ » #
Ö l
ÐøvF‰ûô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø Äõmû …ø ‡ö àöeû ‚ömˆômø ^ßø $ø ‚$ uø o% ô^Îø †$ Ö] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vø³Úö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2398
ýý …^Šømø àöeû †ö nû øeö ^ßø $ø ‚$ uø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³õ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ü×ÃÖ] èe^jÒ h^e(Ü×ÃÖ] h^jÒXì Šñ@
áq
-ZÐ g
$uÅ b{k
,
Ù 1Z~ ~g g p VÌnÕ å^߉] 
C

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

249

I
1Z 0 ™0vZ† ë î*-81Z 0 b¢**
±
I
VñŠ M P Æ x ¸KZ {z ¸ Ð \Xg q´ î*-8

‚öfûÂø tø†ø ìø Ùø^Îø èøÛø%ûuø oûeô*] àôeû Øô`û ‰ø àûÂø
oÖF4ô èø$ø…ô^uø oûßôeø ‚ö³uø]* Øõ³`û ‰ø àö³eû äô ³³×# ³Ö] 

ˆ~Š hñ b§kZ yŠ¤
/ÅyZ X ‰ ØŠ ™O{z

éø†ø nÛôÖû] áøæû ‚öm†ômö ä´ Úô çû Îø àûÚô †õËøÞø ÄøÚø †ø ³fø nû ìø
Øøjô ÏöÊø äô ×#Ö] ‚ôfû Âø o×øÂø pø‚ôÃö Êø Ùø^Îø †ø fønû íø³eô

HHÕ6,vZ†X ‰ n Æh
Š
eáÃ6B‚Æ
c*
Š wZ e 7Z ~ ^v q
-Z Æ 6gzZ X ˆ^I {z

oûÊô |ø†ô›ö Ü$ $ö ÄøíôÞö oj#uø äü ³Ïö³ßö³Âö kû³×ø³jô Êö
äô nû ×øÂø ïø†ô’ûjö‰û^Êø †ø fø nû ìø Øôaô^ßøÚø àûÚô Øõ`ø ßûÚø

wï 7Z gzZ X ñ` ™NŠ 7Z ¶‚Æ yZ X Š
H
k0*
Æ avZ wÎg ~Üæ {z Q X c*
ŠÖ™

]çÚö ‚ôÎø Ü$ $ö åö çû fö n$ÇøÊø åö çqö†ø íûjø‰û^Êø äü eö ^vø‘û]*
Ýø‚$ ÏøjøÊø èøßøm‚ôÛø³Öû] V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø o³×F³Âø

gzZ ñ(,Ð M ™0 Ý°Z† ð¸ Æ yZ X ñ M

x £ m{ q
-Z » yZƬ k0*
Æ a vZ wÎg
$ j 𸠊 Zi R VâzŠÆ yZ X¸ ñƒ ñ M å
î~G
&
W Ý°Z† X¸ B‚ Æ yZ î~G3B gzZ Š&0

]ƒø áø^Òøæø Øõ`û ‰ø àöeû àôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø åö ç³ìö]*
äü Ãø Úø ä´ ÛôùÂø ^ßøeû ]æø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø ÄøÚø Ýõ‚øÎø

m

Üø×$ ÓøjøÊø èö’ønùô vøÚö æø <õ çû Ãö ŠûÚø àöeû èö’ø³môùçø ³uö
çø aö æø ^&߉ô Üû`ö $ø‚øuû]* áø^Òøæø àôÛøuû†$ Ö] ‚ö³fûÂø

am

m

y.

ad

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ÂÑ ä™ ]!*
{z ¸ å
$ jgzZ î~G3B& ‰ ?
î~G
Ø ú {z ó óX zŠ µñÃ} (,
LL

.m

uh

»L
Þ ‡ LZ L L :c*
â
Û ä avZ wÎg ÂÅ Wä

^Û$ ×øÊø Ýôçû ÏøÖû] oÊô Ýõ‚øÎø ]ƒøæø Ýô‚$ Ö] gö³uô^³‘ø
†ø fû ÓöÖû]E V V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Üø ³×$ ³Óø³iø

ra
r

ilib

ÑZz sÑz a{Š c*
iÐ ƒ
 ~ x ¸KZ {z gzZ X¸

co

¦æ Æ yp „z X¸ Ð ƒ
 {z XÑ ä™

èö’ømôùçø uö Üø×$ ÓøjøÊø †ø ìø^+jø‰û^Êø Ùø^Îø DD †ø fûÓöÖû]
Ùö糉ö…ø Ùø^³³Ïø³Êøó çø ³aö Ü$ ³$ö èö’ø³³nùô vø³³Úö æø

w

w

w

ÐZ ëQ óî 3 9k 6,kZ Q ™ á x ** Ü$ $ö Üû ³Óö³×ø³iô ^³³Îø áøçû ³Û% ³ŠøiöEE Väô ³³×# ³Ö]
!vZ wÎg c*
L L:¹ä VrZ ó Xó Ð ,Š ™Š4}g v
Ü$ $ö ^ß÷nû Ûômø àønû ŠôÛû³ìø äô ³³nû ×ø³Âø áøçû ³Ëö³×ô ³vû³iø
7ë N 3 n b§ ¾ 6,]!*x¥ **ë
ÔŠ }g ø Š· %Z H Oä ¾ÐZ … Y
:c*
â
Û ä \ M ó Xó ‰ G O{z yxgŠÆ 4Z X 
}g v{zÐN 39~¨£}gv{zQLL

N Y ƒ ~'
,Ð kZQ ~'
,Ð ypÆ ¶‚
¢ ù » V©Å Š· ë L L :¹ ä VrZ ó Xó Ð

^Úø äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ]çÖö^ÎøDD Üû Óönû Öø4ô äö Ûö×ôù ³ŠøÞö
p…ô‚ûÞø ^Úø Üö×øÃû Þø Ÿø ^Úø o×øÂø Ìø×ô vûßøÖô ^ß$³Òö
àønû eøæø ^³Þøæ% ‚ö³Âø <ø ç³`ö mø á$ ]* Ÿ$4ô äü ³³×ø³jøÎø àû³Úø
ÜûÓöÖø áøçû Ëö×ô vûnø ÊøEEV Ùø^Îø Øø³jô Îö Üû³aô†ô³`ö ¾û]*

Ü$ $ö Üû Óöfôuô^‘ø Ýô<ø àûÚô ðö ^ñø†ø fö Öø Üû`ö $Þ4ô äô ×# ³Ö^³eô
ØøføÏûßøÖô ^ß$Òö ^³Úø ]ç³Öö^³ÎøóDD äö ³ßû³Úô áøç³ñö†ø ³fû mø

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

250

]!*
~(,ðà ~ yZ **
VQ 9 KÑÐ ,™

áû]* àûÚô †ö ³fø Òû*] Üû³`ônÊô ^³³Úø <ø ç³`ö mø áø^³³Ûø³mû]*
Ùöç‰ö…ø åö ]<ø çø Êø Ùø^Îø Üõ$û4ô o×ø³Âø ]ç³Ëö³×ô ³vû³mø

Î Ð k0*LZ 7Z ä a vZ wÎg ó Xó 7
X ,Š }Š e
$Š VÖzZ

1! èõ Îø^Þø èô ñø^Ûôeô å´‚ôßûÂô

àûÚô Väô ×#Ö]

XƒŠ
HHÝqaÆ|
# z
Û zh
+y

& ëÃ{)zá XXé†nÛ³Ö ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

Q+E
M
ƒE
B
} (,~ >( 3) ì ^
,Y |
# z
Û zh
+y
Ð [Â IZ ( 2) XÃäg â b§ ~'
, ë ó ó ü L L
ÂA w>k0*
k Wc*
Ù !*
C
Æ ÂËm,
³ðû ˤ
/Z ( 4) }™]!*
{zce ´Š ßF,
ÃòŠ W
ä ë:BVZ 9k 1zZÆèÐ kZÆ™Š'
× **
î
) ) c*
¿ËÐ ~ Vß Zz Â
ì @*
Y¹)lÐZ Ð N Yƒ ~'
,xF~ ]gß+Z n
pg D}g !*
ÆL
Þ ‡ë „ : Zg â
X ÏñY Å ZŠ Z e
$ŠÐ wÓZ š
M ÂñYƒ`nç¤
/Z ( 5)

m

ðô ^Šøßôù Ö]æø Ùô^qø†ôùÖ] àønû eø <ô çø ÏøÖû] h^eø ýw3y
yÒ » mŸyxgŠÆ VÂgúgzZ VzŠ%

ilib

ra
r

y.

co

oßô $ø ‚$ uø ø æü]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰Fç³Úö àö³eû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2399

ad

ZŠ ZŠ LZ {zgzZÐ −Zz LZ x x
0 z/0·0–1Z

am

m

âÃ^IZ ä a vZ wÎg D™ÜÐ

w

w

.m

uh

OŠ%~!$
+Æ ]gúL L :¶Ìk
,
’t ~ kZ –
ó Xó Ç ñY H

ýýp% †ôaûˆ% Ö]

àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø oû³eô]* àû³Âø
Ùøç‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôù³qø àû³Âø äô ³³neô]* àû³Âø Ýõˆû ³³uø

áø^Òøæø àôÛønø Öû] Øôaû *] o³Öø4ô gø³jøÒø V äô ×# Ö]
2! éô ]*†û ÛøÖû^eô ØöjøÏûmö Øøqö†$ Ö] á$ *] äô eô^jøÒô oÊô

w

Æ ]gúgzZ ]gúá$
+ÆŠ% '
,
Z'
,]gúzŠ%~ mŸ Zƒx¥( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê

» kZ ~ ›z ~g g pì ®p¤
/Z Å g
$u kZ ( 2) X Ç ñYc*
Š™ OÊ% á$
+
Xì CYƒÝq e
$¾ÃpkZÐ Tì Šñ@
á

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
( Ü׊Úæ D3173 E ýå†nÆæ Ù^ÛÖ^e ànÒ†@ÛÖ] ÄÚ èvÖ^’ÛÖ]æ é]çÛÖ] h^e ( èmˆrÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× г˳jjÚ
D4334E èÚ^ŠÏÖ] h^e(äjÚ^ŠËÖ] h^jÒ
Xì @
á ÅkZ g
$um 5‹Zp VÌnÕ

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

251

yÒ »i§Æ mŸ

<ô çø ÏøÖû] oÊô ØöÛøÃø Öû] Ìønû Òø h^eø ýw4y
ýýéö ø ^jø Îø ^ßø $ø ‚$ uø ݺ ^Û$ aø ^ßø $ø ‚$ uø áö^Ë$ Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2400

zŠ u » ~&
+
ßq
-Z ì w®Ð b ÷Z **
±

àønû eø ^`ø ‰ö]+…ø š
$ …ö è÷mø…ô^³qø á$ *] ‹õ³³Þø]* àû³Âø
]„øaø Ô
ô eô ØøÃø Êø àûÚø ^`ø Öø ØønÏô Êø àômû†ø ³rø³uø


HY7 Ð kZ X Š
Hc*
Š ÙÄg yxgŠÆ Vzß
‚ä V# c*
ä V# :H ä ¾x »t B‚}¾

p% <ô ç³`ö nø Öû] oø³Ûôù³³‰ö o³³j#uø ạøÊö]* ạøÊö]*
äô eô o* rôÊø äô nû Öø4ô &øÃô föÊø ^³`ø ‰ô]+†ø ³eô lû^*³Úø æû ^*³Êø

{g
á ZÐu LZ ä kZ Â H
Š 1x **
» ~Š· q
-Z

Hc*
Š
ÑÐZ  5òŠ M s§ÅkZ ä \ M !V; :H

š
$ †ö Êø V o% fôß$Ö] äô ³³eô †ø ³Úø ^*³Êø Íø†ø ³jøÂû ^³Êø
1! àômû†ø røuø àønû eø äü ‰ö]+…ø

u » kZÐ ¬Æ a Ñ ÂX 1™s Z ‹Z ä kZ

Hc*
Š ÃyxgŠÆVzßzŠ Ì

X åc*
CZ ä xê Ç ñYc*
CZÃi§ÏZ~ mŸ ýV‚ñ]çÊ

y.

co

m

†õÊô ^Óøeô ܺ×ô ŠûÚö ØöjøÏûmö Ÿø h^eø ýw5y
yÒ » ä™: OÃy›~!$
+Æ 
Û»

ilib

ra
r

ýýoùô fôÃû$ Ö] àôÂø Íõ†ùô _øÚö àûÂø †º m†ôqø ^Þø †ø fø ìû]* Ðövø‰ûô ^Þø †ø fø ìû]* !2401

am

m

ad

E
3B9E1Z **
L L:¹Ð b Zä ~ ë b îªG
±
gzZ Ë{z´Æ vZ [Â \ M H ! Ýð0.ÅZ÷Z } Z

.m

uh

T !nÅ]Z f kZ ó7L L:¹ ?ó ó … Y ÌÃkz

w

w

17x¥¼gzZ= H Za ÃÑgzZ c*
Ç ZÃäZŠ ä

w 

gzZ ì êŠ 0Æ y M Œ
Û ÃòŠ M \¬vZ ™
:¹ ?ì H ~—:¹ ä ~ Xì ~ —kZ

†ø nÚô ]* ^mø oõù×ô Ãø Öô kö×ûÎö Ùø^Îø èøËønû vøqö oûeô*] àûÂø
oôuûçø Öû] àøÚô ^ò÷nû ø køÛû×ô Âø Øûaø àønßô Úô ©ûÛö³Öû]
Ÿø Ùø^Îø oÖø^Ãø ³iø äô ³×# ³Ö] hô^³jøÒô o³Êô ^³Úø Ÿ$4ô
^Úø èøÛøŠøß$Ö] ]*†ø ³eø æø èøf$vø³Öû] Ðø³×ø³Êø p„ô³Ö$]æø

oÊô Øøqö†$ Ö] äö ×# Ö] äô nû _ôÃû mö ^Û÷`û Êø Ÿ$4ô äü Ûö³×ø³Âû ]*
oÊô ^Úø æø kö×ûÎö èô Ëønvô’$ Ö] oÊô ^Úø æø áôp†û ÏöÖû]

†ôn‰ôŸ* û] Õö^ÓøÊô æø ØöÏûÃø Öû] Ùø^Îø èô Ëønvô’$ Ö]
õ †rûÛöe ܺ×ô ŠûÚö ØöjøÏûmö Ÿøæø
ó Xó ñY H: O~!$

2!Õ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

uæÃy›t gzZ ó**
Zrà ~{gzZ bŠ e
$Š L L

( Ü׊Úæ D2413 E ç`nÖ]æ Ü׊ÛÖ] àne èÚç’íÖ](”^íG¢] oÊ …„m ^Ú(l^Úç’íÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vä³n׳ г˳jÚ
D4341Eå†nÆæ †rvÖ^e ØjÏÖ] oÊ ”^’ÏÖ] lçf$ h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ
ØjÏmŸ ð^q^Ú h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p„Ú†³jÖ]æD6915 E †Ê^ÓÖ^e Ü׊ÛÖ] ØjÏm Ÿ h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] x³nv³‘
D2658E †Ê^Óm Ü×ŠÚ ØjÏmŸ h^e ( l^m‚Ö] h^jÒ ( äq^Ú àe]æ D1413E †Ê^Óm Ü׊Ú

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

252

Šg » g
$u+”
GÐ kZ ‰ŠñNƒ Kg
$Š qZ ~e/ôgzš ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
ì ß ¬]!*
t ÅyZ 7ua kZ ¶7yzæ ~ wÎg åL<X’èa <
L ë ì @*
ƒ
Ö ´ Å ~g ZfÅ D¨
#
¤gzZ y% ¢
8ÉÃ$ÂÐ ~ $ñƒ ñC Æ f *Z ( 2)
Æ V⠛ƙ{@ç òf² YYH7O~ mŸÃ›á$
+Æ 
Û » Ë ( 3 ) Xì
òfì @*
ƒ x¥Ð xÀÆ ÂÆ 
Û »~ g
$u wq¾ ì s%Z }g !*
Æ kZƒ }V;
Ýõçû³Îø àû³ Úô áø^³ ³Òø áû]ôæø ™ Ð ~ yWŒ
Û 2)X σ bŠ e
$Š V;X Ç ñYH7OÛÌá$

w>¤
/ZgzZ ( 92:Y ûZ ) —èßøÚô ç+ Ú% èõ fø Îø…ø †ö mû †ôvøû iæø ä´ ×ô âû ]ø oÖF]ô èºÛø ×$ ŠøÚö èºmø ‚ôÊø Ѻ^%nû Úô Üû`ö ßønû eø æ ÜûÓößø³nû eø
Xì 㙊 Zi WyŠ¤
/q
-ZgzZì ´Š e
$ŠÃyZ Âì {@ç Zg vÐ Xì Ð x ¸+Z

‚ôÖøçø Öû]æø ‚ôÖô]çø Öû] àønû eø <ô çø ÏøÖû] oÊô h^eø ýw6y
yÒ » mŸyxgŠÆ \!*
gzZ d
W

m

ýýŒõæü^›ø àûÂø …õ^ßø mû ô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø Üõ×ô ŠûÚö àôeû ØønÃôÛø‰ûô àûÂø áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãû qø ^Þø †ø fø ìû]* !2402

y.
ra
r

ilib

~!$
+Æ d
W : gzZ Ï ñY ðÎ 7u~K L L

Ÿø V o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^³f$Âø àô³eû ] àô³Âø
<ö ^Ïømö Ÿøæø ‚ôqô^ŠøÛøÖû] oÊô <ö æû ‚övö³Öû] Ýö^³Ïø³iö

co

:c*
â
Û ä a Ñ  ë d k„ 0Z **
±

1! ‚öÖô]çø Öû] ‚ôÖøçø Öû^eô

ad

ó Xó Ç ñY 1mŸÐ \!*

am

m

ÂiÐZ ñƒ ï Š ZwÃd

/Z \!*
( 2)ì qNx ª»Šzu~]
.) ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

.m

uh

X Ç ñY17mŸÐ−Zz ~á$
+}Š™yvÌðÃc*
}Š™

w

w

w

å´‚ônùô ‰øæø ‚ôfû Ãø Öû] àønû eø <ô çø ÏøÖû] oÊô h^eø ýw7y
yÒ » mŸyxgŠÆxÝgzZ ´ â

ýý àôŠøvøÖû ] àôÂø éø ø ^jø Îø àûÂø ‚õnÃô‰ø àûÂø †õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2403

a vZ wÎg ë b[+ 0 >ª **
±

OÐZ ë Ç }™ OÃxÝ LZ ¿ L L :c*
â
Ûä
,™ Âi ÐZ ë Ç }™ Âi ÐZ gzZÐ
ó ,™
CÄZXÐ
b>Š y ó Xó R » {)z u**
ì p » q åE

Ùø ç ‰ö …ø á$ ]* hõ ‚ö ßû qö àô eû éø †ø ³Ûö ³‰ø àû ³Âø
åö ^ßø×ûjøÎø åü ‚øfû Âø ØøjøÎø àû³Úø EEV Ùø^³Îø V äô ×#Ö]

oøŠôÞø Ü$ $ö Ùø^Îø óDDåö ^ßøÂû ‚øqø äü Âø ‚ø³qø àû³Úø æø
Ÿø ÙöçÏömø áø^Òøæø &øm‚ôvøÖû] ]„øaø àöŠøvø³Öû]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

77K4†nfrÖ] “ní×jÖ]æ341-340K4èm]†Ö] g’Þ :¶ Š Xì 96
,Y ¯ Å@ZØgzZ t§g
$up VÌnÕ

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

253

:¸ ë gzZ ‰ wÈÃg
$u kZ ŒQ : ë

1! ‚õfû Ãø eô†' uö ØöjøÏûmö

ó Xó Ç ñY H7OÊ Zi M ~!$
+ÆxÝ

„:gzZ 7~z%g
$u 9ÌðÃ~}g !*
Æä™OÊ Zi Wá$
+ÆxÝ ýV‚ñ]çÊ

Oá$
+Æ xÝÊ Zi Wì @*
ƒ x¥¸ SZg Ð X Z}g !*
kZ Y f Z®}g !*
ÆI
X Ç ñYH7

äô ×ô iô ^Îø àûÂø çû ËöÃû mø àûÛøÖô h^eø ýw8y
yÒ » ¿áZz ä™s çÃO( Æ m,
³) LZ
æ†õÛûÂø oûeô]* éø ˆø Ûûuø àûÂø ÍõçûÂø àûÂø èø Úø ^‰ø]. çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø o% Þô ]‚øÛû`ø Öû ] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛøuû]* ^Þø †ø fø ìû]* !2404

ýý oùô Úô †ø –ûvøÖû ] Øõñô ]æø àôeû èø ÛøÏø ×û Âø àûÂø

щ
Ü z kZ ~  ë b v 0 bZz **
±

lö‚û`ôø Ùø^Îø †õrûuö àôeû Øô³ñô]æø äô ³nû eô]* àû³Âø
<ö ^Ïømö Øôiô ^ÏøÖû] Øôqö†$ Ö^eô oøiô ]. àønuô Vo$ fôß$Ö]

m 

Š
Hc*
Ñ òŠ M L
Þ ‡q
-Z Z
# åŠñk0*
Æa

y.
ra
r

ilib

:¹ ä kZ ó ó?ƒ D™ s ç ? H L L :c*
â
Û Ð g ZŠ

ad

:¹ä kZ ó ó?ƒ f
ee
$Š L L :c*
â
Û ä \ M ó Xó 7L L

am

m

:¹ä kZ ?Ð z™OÐZ :c*
â
Û ä \ M ó Xó 7L L

.m

uh

ÐZ ¤
/Z L L :c*
â
Û ä a vZ wÎg  ó Xó V; YL L

w

w

ó Xó ǃ6,kZ { k
H» ¶‚}¾gzZ Z¾ Â}Š ™s ç

w

ä ~ : ë b bZz X c*
Š hgÐZ ä kZ

oùô Öôçø ³Öô Väô ×#³Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Ïø³Êø èõ Ãø ³ŠûÞô o³Êô
„öìö^+jøÊøEE VÙø^Îø Ÿø Ùø^ÎøDD çËöÃû iø*]EE ÙôçjöÏûÛøÖû]

co

¸gÆ w>ä a vZ wÎg å Zƒ JÈ ~ Ïg

Ùø^ÎøDD[ äö ×öjöÏûjøÊøEEV Ùø^Îø Ÿø Ùø^³ÎøDD èømø‚ôù³Ö]
ø $Þ4ôEE V V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø ÜûÃø ³Þø
áû4ô Ô
ø Ûô$û¬ôeô ðö çfömø äö Þ$¬ôÊø äö ³ßû³Âø løçû ³Ëø³Âø
Üô$û4ôæø Ô
ø fôuô^³‘ø
^Þø^*Êø Ùø^³Îø äö ³Òø†ø ³jøÊø Ùø^³Îø óDD Ô
2! äö ßûÂø

^ËøÂø ‚ûÎø äü jøÃø ŠûÞô †% römø äü jömû*]…ø

X å c*
Š™s çÐZèÑq å ;g éôg KZ {z :¬Š
( 2)ì @*
ƒ wEZ x ÎgaÆ.
$zZ ì @*
ƒÚƒ Jt XX èº Ãø ŠûÞô ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

Ð Ã`òsZX M
h™7sçŠpp M
h }Š (F,
Å °çÃXgzÆ w>è‡Ô Áq
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D4515 E å‚f ØjÎ àÚ h^e(l^³m‚³Ö] h^³jÒ(¨]ç³e] ä³³q†³ì]æ X 7"
$U*
q Ð >x» Œ VÌnÕ (Ä_Ï³ß³Ú !
367K4ÜÒ^vÖ]æ187K14äfnG oe] àe]æD4750EoÖçÛ×Ö ‚nŠÖ] àÚ …‚ÏÖ] h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ]æ
oÊ ð^q^Ú h^e(l^m^ßrÖ] oÊ oϳ`nfÖ]æD4364-4363 EýØjÏÖ^e …]†Î¦] èv‘ h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv³‘ 
D4499EÝ‚Ö] oÊ çËÃÖ^e †Úªm Ý^Ú¦] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]çe]æ55K8”^’ÏÖ] à çËÃÖ] oÊ gnƆjÖ]

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

254

ì g (Z » q
-Z Ð ~ VÐ yZ mŸc*
$ŠÔ°çÃXgz ( 3) ì „ÃY 1zZ Æ w> ht
e
Xì :
L »}g ñÆVƒk
HÆ àzÆ kZgzZ w> bŠ™s ç ( 4)

èô Ûø×ô ŠûÛöÖû] ‹ôËûß$Ö] ØôjûÎø oÊô ‚ôm‚ôrûj$Ö] h^eø ýw9y
yÒ» ñ~ OÆ y›

àôÂø Œõ]†ø Êô àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø †õËø Ãûqø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø …õ^³$ eø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2405
ýýoùô fôÃû $ Ö]

D™ e
$Zzg Ð a Ñ b z/0 vZ† **
±

V oôùfôß$Ö] àôÂø

æ†õÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
äô ³×#Ö^³eô Õö]†ø ûŸô û] †ö ³ñô^³³føÓø³Öû] EEVÙø^³³Îø
èöfø Ãû ö ‹ôËûß$Ö] ØöjûÎøæø àômû‚øÖô]çø Öû] Ñöç³Ïö³Âö æø

» vZ : t { k
H} (,
L L :c*
â
Û äa \ M 
c*
*
*™OÃÑËgzZ ó*
*™ ãâ 
Û **
Å+−Zz ó*
*™q

Xì —Ã% ó Xó **
VZ nKÑ

% ^r$ Ö]
1!DD Œöçû ÛöÇøÖû] àönÛônø Öû] æô*] Õ

m

ñO Åäƒ s çŠ lŠp:
L ÆV> { k
H,ZŠ Z%Ð ó ó],
· L L ýV‚ñ]ç³Ê

y.

co

X D Y0:
L » 3wpŠtÂñY Å:/¤
/Zì Cƒ ]gz¢Å]nàSaÆ yZ

ad

ilib

ra
r

äü ŠøËûÞø ØøjøÎø àûÚø o×FÂø ‚ôm‚ôrûj$Ö] h^eø ýw10y
yÒ »Ïz Å ÉŠp

am

m

ýý èø eø ¡øÎô oûeô]* àûÂø onø vûmø àûÂø ݺ ^øaô ^ßø $ø ‚$ uø †õmû †ôqø àöeû göaûæø ^ßø $ø ‚$ uø !2406

.m

uh

avZ w Îg ë b u ?0 "
$U***
±

w

w

ì sŠ ZáÆ OÆ kZ *
*™Ò6,Ë L L :c*
â
Ûä

w

ÏZ yŠ Æ #
Ö ª}™ ÉŠpÐ q Ë¿ gzZ

ó Xó Ç ñY c*
Š [Z±ÐZÐ q

Ùøç‰ö…ø á$ ]* Õô^v$ –$ Ö] àô³eû kô³eô^³$ø àû³Âø
äô ×ô jûÏøÒø àôÚô ©ûÛöÖû] àö³Ãû ³Öø EEVÙø^³Îø Väô ×#³Ö]

hø„ùô Âö ^nø Þû‚% Ö] oÊô ðõ oûrøeô äü ŠøËûÞø ØøjøÎø àûÚø æø
2!DD èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ä´eô

( 3)ì x Zw *
*™ÉŠp ( 2)ì #â Å { k
H{L *
*™ƒµ6,ðñËzzš ( 1) ýV‚ñ]çÊ

X Ç} 7,×[Z±~ ]y
W„ éÅx`

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

é…ç‰ àÚæ h^e(†nŠËjÖ] h^jÒ(p„³Ú†³jÖ]æD6675 EŒçÛÇÖ] ànÛnÖ] h^e(…æ„ßÖ]æ á^Ûm¢] h^jÒ(p…^í³fÖ] x³nv³‘
D4022E†ñ^fÓÖ] h^e(Ý‚Ö] Üm†vjÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æ D3021E ð^ŠßÖ]
Üm†vi À×Æ h^e(á^Ûm¦] h^jÒ(Ü׊ÚæD6047 EàÃ×Ö]æ h^fŠÖ] à o`ßm^Ú h^e(hŸ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D300-299-298E ý äŠËÞ á^ŠÞŸ] ØjÎ

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

255

ýý xõÖô ^‘ø oûeô]* àûÂø öÛøÂûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnû fø Âö àöeû o×ø Ãû mø ^ßø $ø ‚$ uø !2407

ä a vZ wÎg  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö o³³eô]* àû³Âø
éõ ‚øm‚ôvøeô äö ŠøËû³Þø Øø³jøÎø àû³Úø EEV Väô ×# ³Ö]

{z  Ç}™uh Ð q !ËÃ\ M LZ L L:c*
â
Û
E
4&˜~ ù LZ ~ v M Å 3ÐZ
gzZ Çìg g éG
5F
{z Ç}™ÉŠpÐC
Ù i gzZ X Çìg V;zå å

ä´ßô _ûeø oûÊô ^`ø eô ^.q$ çø jømø åô ‚ômø oÊô äö iö‚ø³mû‚ô³vø³Êø
]‚÷eø *] ^`ø nÊô ]‚÷×$ íøÚö ]‚÷Öô^ìø Üøß$`ø qø …ô^³Þø o³Êô

c*

/Ð h N Ã\ M LZ ä TgzZ óÇìg ~ 3

åô ‚ômø oÊô äü Û% ŠöÊø ÜõùŠöeô äü ³ŠøËû³Þø Øø³jøÎø àû³Úø æø
]‚÷×$ íøÚö ]‚÷Öô^ìø Üøß$`ø qø …ô^Þø o³Êô åö ^³Š$ vø³jømø

å gzZ Çìg ¥ ÐZ ñƒ n C
Ù i ~B; LZ

ØøjøÏøÊø Øõfø qø àûÚô p<# †ø ³iø àû³Úø æø ]‚÷³eø]* ^³`ø nÊô
]‚÷Öô^ìø Üø ß$`ø qø …ô^Þø oÊô p<$ †ø jømø çø `ö Êø äü ŠøËû³Þø

ìg V;zå å gzZ Çìg @*
/Ð h N ~ 3{z
¤
ó Xó Ç

1!DD ]‚÷eø *] ^`ø nÊô

y.

co

m

gôaø „$ Ö]æø Ñô…ôçø Öû] àøÚô èömø‚ôùÖ] ÜôÒø h^eø ýw11y
yÒ »gZlÅ ¶Š e
$ŠÐ ~0
+e

]‚÷×$ íøÚö

ilib

ra
r

ýýèø Úø †ôÓûÂô àûÂø …õ^ßø mû ô àöeû æ†ö ÛûÂø ^ßø $ø ‚$ uø Üõ×ô ŠûÚö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø ðõ áô^aø àöeû ƒö ^Ãø Úö ^ßø $ø ‚$ uø !2408

ad

a vZ wÎgX ë d k„0vZ† **
±

am

m

Ñ ÂÑZ e g â ÃòŠ M }uzŠ ä ¿q
-Z ~: â iÆ

.m

uh

kZ gzZ ÅgH ( ëgŠ ) g ZD
Ù {g !*
$Š Å kZ ä a
e

w

w 

ë ™ 39ÅvZtL L :ì Š Z%¸ Ð e
$M

w

y!*
i ÅyZÝ »¬ GèÑqÔ ¹7ä VrZ
‰ƒ
Û » ˆ Æ xsZ LZ t gzZ ì [ òÐ

n ™: Zg7 H Ìp » x » kZ ä VrZ gzZ

¡q÷ ö …ø غqö…ø ØøjøÎø Ùø^³Îø Œõ^³f$Âø àô³eû] àô³Âø
ØøÃø ³rø³Êø V äô ³×#Ö] Ùô糉ö…ø ‚ô³`û Âø o³×F³Âø

çø `ö Êø ^Ë÷Öû*] †ø ³røÂø oû³ßø³$û] äü ³jømø<ô V o% fôß$³Ö]
‚ûÏøÖøæø ]çû Öö^Îø ^Úø äô ×#Ö^eô áøçû Ëö×ô vûmø™V äü ³Ööçû ³Îø

‚øÃû eø ]æû †ö ³ËøÒøæø †ô³³Ëû³Óö³Öû] èøÛø³×ô ³Òø]çû ³Öö^³³Îø
^Úø æø ]çû Öö^ßømø ÜûÖø ^Ûø³eô ]çû ³Û% ³âø æø Üû³ãôÚô ¡‰ø û ]ô

àûÚô äü Ööçû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] Üöãö ßFÆû]ø áû]ø Ÿ?$]ô ]çû?Ûö³Ïø³Þø
vZ 7Z nZg**
Ðzz kZ sÜÐ yZ {zgzZ
2! èømø‚ôùÖ] Üûa„ôìû^*e —ä×ô –ûÊø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³

h^e(á^Ûm¦] h^jÒ(Ü׊ÚæD5778 EäßÚ Í^ím ^Úæ äe ð]æ‚Ö]æ(ÜŠÖ] h†G h^e(g_Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× Ð˳jÚ
D296EäŠËÞ á^ŠÞ¦] ØjÎ Üm†vi À×Æ
àÚ oa ÜÒ èm‚Ö] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p„Ú†³jÖ]æD4546 Eoa ÜÒ èm‚Ö] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]çe] äq†ì] V س‰†³Ú
D4818-4817EÑ…çÖ] àÚ èm‚Ö] †Òƒ h^e èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æ D1389-1388E Üa]…‚Ö]

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

256

Ðe
$Š ª aLZ ä a wÎg Æ yZ gzZ
( 74:/pZ >gÎ) ó Xó ì c*
Š™gZ−â
-Zg bŠ ä a\Wì $
q
Ë Y Å ZŠ Z ~ VÂgßVâzŠ ~×gzZ .
$zZ e
$Š ýV‚ñ]ç³Ê

Vƒ *
*™ ZŠ Z g ZD
Ù {g !*ëgŠ ² q
-Z g bŠ a kZ å @*
ƒ » ëgŠ 12 èag bŠ A
$KgHg ZD
Ù 
g bŠg ZD
Ù 6,Vß Zz äÎ ( ¤¸ ) XXó…^ßm ÌÖ] gâ„Ö] سa] o³×³ÂZZ :ì ~ g
$uXÐ
Xì ;gW{ÒW 62
oßô $ø ‚$ uø Ùø^Îø ø æü]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰øçÚö àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2409
ýý p% †ôaûˆ% Ö]

{z gzZ Ð \!*
LZ x x
0 z/0 ·0 –1Z **
±

àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø oû³eô]* àû³Âø
Ùøç‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôù³qø àû³Âø äô ³³neô]* àû³Âø Ýõˆû ³³uø

IZ ä a vZ wÎg D™yÒ Ð ZŠ ZŠ LZ

)f Æ kZ ƒ **
Î k0*Æ TL L :å –Ã ^

m

o×FÂø æø àôÛønø Öû] Øôaû ]* o³Öø4ô gø³jøÒø V äô ×# Ö]
1! …õ^ßømû<ô ÌöÖû]* gôaø „$ Ö] Øôaû ]*

y.

co

ó Xó ì g bŠg ZD
Ù (e
$Š )

ad

ilib

ra
r

ØôeôŸô û] àøÚô èömø‚ôùÖ] ÜôÒø h^eø ýw12y
yÒ » 2
Ì Åe
$ŠÐ VŠzQ

.m

uh

am

m

oßô $ø ‚$ uø ø æü]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰Fçû³Úö àö³eû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2410

w

w

LZ {z gzZ Ð \!*
LZ x x
0 z/0 ·0 –1Z

w

^IZ ä a vZ wÎg D™yÒ Ð ZŠ ZŠ
~f Ð s§ Å a Ñ ·L L :5™ –V- Ã
47ÑVƒ
5E
ów¯†0 ÿG
á Š !*
Æ yZ^ gzZ 
Û ç óÐg

kZ gzZ s§Å w¯†0 hgzZ w¯†0 _g q
ó Xó ì e
$Š .
$zZÎ~ OÆË L L:åÌt ~k
,

ýýp% †ôaûˆ% Ö]

àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø oû³eô]* àû³Âø
Ùøç‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôù³qø àû³Âø äô ³³nû eô]* àû³Âø Ýõˆû ³³uø

ÜôŠûeôEE àôÛønø Öû] Øôaû *] oÖF4ô gø³jøÒø V äô ×#Ö]
‚õÛ$ vøÚö àûÚô Üô³nuô†$ ³Ö] àô³ÛF³uû†$ ³Ö] äô ³³×# ³Ö]
Ùõ¡øÒö ‚ôfû Âø àeû Øønû fôuû†ø ö oÖF4ô V oôùfôß$Ö]

àôeû Üônû Ãø Þöæø Ùõ¡øÒö ‚ô³fûÂø àô³eû 'ô…ô^³³vø³Öû]æø
†ø ³Êô ^³Ãø ³Úø æø à³nû Âø …ö pƒô سnø Îô Ù¡øÒö ‚ô³fûÂø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³õ ³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³õ ³³³³³³³³³³³³

164-163K7oÞ^Òç@Ö …^›æŸ] ØnÞæD6559Eá^fu àe] xnv‘ VÌnÕ

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

257

oÊô á$ 4ôæø ä´³eô^³jøÒô oÊô áø^³³Óø³Êø áø]‚ø³Ûø³aø æø
1!DD ØôeôŸô ]û àøÚô èºñø^Úô èømø‚ôùÖ] ‹
ô Ëûß$Ö]

wq¾ì ®p¤
/Zt Ð Vƒ .
$zZ Î~ ]gßÅVŠzZ e
$Š ÅO ýV‚ñ]çÊ

Xì c*
Šg Z Œ
Û ó óŒ L Lälã]Z x â ZÃTì Šñ@
á » kZ ~Š ƒ ZŠ1Z

oßô $ø ‚$ uø ø æö]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰øç³Úö àö³eû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2411

ýý p% †ôaûˆ% Ö]

ZŠ ZŠ LZ {zgzZÐ −Zz LZ x x
0 z/0·0–1Z
Å ^ ÿL X3Z ä avZ wÎg D™ ÜÐ

àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø o³eô]* àû³Âø
Ùøç‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôù³qø àû³Âø äô ³³nû eô]* àû³Âø Ýõˆû ³³uø

Ða
Z
# u **
L L:¶Ìk
,
’t ~ T –â s§

áø^Òøæø àôÛønø Öû] Øôaû ]* o³ÖF4ô gø³jøÒø V äô ×#Ö]
gø³Âô æ]. ]ƒø4ô ÌôÞûŸ* û] o³Êô æø ä´³³eô^³³jøÒô o³³Êô

Ì~ y!*
igzZÔì e
$Š q
-Z Å kZ Â ñY K»

gzZ ì e
$Š q
-Z Å VŠƒ VâzŠ gzZ ì e
$Š q
-Z

m

oÊô æø èömø‚ôùÖ] áô^Šø×ôù Ö] oÊô æø èömø‚ôùÖ] äö ³Âö ‚û³qø
èömø‚ôùÖ] àônû jø–ønû fø Öû] o³Êô æø èömø‚ôù³Ö] àô³nû jøËø³r$ Ö]

y.

ad

~ ni } Æuì e
$Š Û Å Vî 0*
-Z gzZ
q

.m

uh

am

m

ðä~ ( ni » ù c*
r â Š ) A Y Xì e
$Š ðä
3! gzZ ì e
[¢ àZz äh Âà ~A) îϨGE

w

w

ó Xó .
$zQ {gG ~( ^az

èömø‚ôùÖ] gô×û’% Ö] oÊô æø èömø‚ôùÖ] †ô³Òø„$ ³Ö] o³Êô æø
éô ‚øuô]çø Öû] Øôqû†ôùÖ] oÊô æø èömø‚ôùÖ] àônû ßønû Ãø Öû] oÊô æø

ra
r

ilib

Xì e
$Š Å V\ M VâzŠ ì
ó e
$Š Å" ì
ó ~g7

co

$Š q
e
-Z Å™f gzZ ì e
$Š ~g7 ~ VÔVâzŠ

èô mø‚ôùÖ] &ö×ö$ö èô Úø çÚö ^+ÛøÖû] oÊô æø èô mø‚ôù³Ö] Ìö’û³Þô
èô ×øÏôù ßøÛöÖû] oÊô æø èô mø‚ôùÖ] &ö×ö$ö èô Ëøñô^³rø³Öû] o³Êô æø
2! ØôeôŸô ]û àøÚô

éø†ø røÂø ‹øÛûìø

w

X ñY VJ
-GÅ r â Šƒ @*
h M Ãu ëÃni,Z XXèÚçÚªÛÖ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

ñWò~A Ð Tì ^a +Zt XXè×ø Ïôù ßÛÖ] ZZ X ñY VJ
-g0
+ZÆù ni (Z XXäËñ^rÖ]ZZ
E
G
8
45{ Ô.
@WVâzŠÔ1 Ô™f Ô èEG
$ƒ VâzŠ Ôy!*
iÔu**
~g7 ( 3) X ñY ^IŠ Z%ñYƒ vc*
)ZŠ0Z D…º …ø ‚% ³Ö]E D â 
Û g (ZÃÏZ l ã»Øx â ZX σ e
$Š ~g7 ~ yZ X 4N*
VâzŠgzZ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
äfG èm ÜÒ h^e(èÚ^ŠÏÖ] oÊ oñ^³Šß³Ö]æD4541 E [oa ÜÒ èm‚Ö] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]ç³e] p VÌnÕ å^߉] 
Xì Šñ@
á »e
$Zzg kZ ~ ‚ÛÃÖ]
G
G
$
Ò

X ,™±5 ] é¨G3 —‚ VÌnÕ å^߉]

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

258

( DZvZz)X 7³#ðû kZ ._Æ

¬ô_øíøÖû] èô mø<ô „ôìû]* oÊô ØöÛøÃø Öû] Ìønû Òø h^eø ýw13y
yÒ » e
$Š Å¿‰ }g â Ð t

Ìôûìô àûÂø †õnû fø qö àôeû ‚ômû ‡ø àûÂø tõ^r$ uø àûÂø èø mø æô^Ãø Úö çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø ‚õnÃô ‰ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø ³fø ìû]* !2412
ýý ÔõÖô ^Úø àôeû

ØøÃø qø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àû³Âø
1! ^‰÷^Ûøìû*] ¬ô_øíøÖû] oÊô èømø‚ôùÖ]

æ ä a vZ wÎg ì w®Ð vZ† **
±

$zZ Æ x lZ õ0*
.
~e
$Š Å ¿‰ }g â Ð
X GgH

G
E
‹¢
~Š Ì,ÅkðZB‚gzZì H™f~ [ KZÐZ äl ö g ZŠ x â Z ýV‚ñ]çÊ
-Bt²X ì ®g
XXó‚ÛóÖ] ä³³fª³³_³í³Ö] èm á] Ÿ]ZZ ì ~z%¸ éSCG
$ut wq¾ì

m

X Vƒnq :e² VÖzZÎ ì Cƒ „ b§Åe
$Š Å æ G! g ZŠ¸ ( Œ:Š ƒ ZŠ1Z )

y.

co

XÐ ,7,
*
*™ ZŠ Z „ .
$zZÎÂñYƒ Oðä
/Z ÌÐ tZ®

ad

ilib

ra
r

‚ônfôÃø Öû] àønû eø ”ô^’øÏô Öû] h^eø ýw14y
yÒ » mŸyxgŠÆ VñÝ

.m

uh

am

m

oeô]* àûÂø éø ø ^jø Îø àûÂø äô neô]* àûÂø Ýõ^øaô àöeû ƒö ^Ãø Úö ^ßø $ø ‚$ uø o% Âô^Êø †ùô Ö] ‚ømˆômø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2413

w

w

-Z Æ V'¾ì w®Ð a0 yZ/ **
q
±

w

Æ kZ gzZ c*
Š ^»B; » xÝ Æ Vz÷Z ä xÝ
t !vZ wÎg c*
:¹™ Y k0*
Æ a Ñ ä VÈâ
¼ )f Æ kZ ä a Ñ Â ?ì xÝ » V'¾
X H7gH

ýýéø †ø –ûÞø

Œõ^ÞøŸô. ]‚÷fû Âø á$ ]* àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø
oiø^*Êø ðø ^nø ßôÆû*] Œõ^ÞøŸô. Ýõ¡Æø ö ‚ømø Äø_øÎø ðø ]†ø ÏøÊö

äö Þ$4ô äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ]çÖö^ÏøÊø V o$ fôß$Ö] äö ×öaû *]
äô ³nû ×øÂø Øû³Ãø ³rû³mø Üû³×ø³Êø ðø ]†ø ³³Ïø³Êö Œõ^³³ÞøŸô.
2! ^ò÷nû ø Vo% fôß$Ö]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

75K8Œ^Ûìœ oa Ù^Î àÚ h^e(l^m‚Ö] oÊ oÏ`nfÖ]æ384K1‚Ûu] äq†ì] Xì ® ` s~ kZ VÌnÕ 

çÏÖ] ½çω h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(oñ^Šß³Ö]æD4590 Eð]†ÏË×Ö áçÓm ‚nÃÖ] èe^ßq h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]ç³e] Vೊu
D4765E‹ËßÖ] áæ ^ÛnÊ ÔnÖ^ÛÛÖ] àne

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

259

Š Zi Wt wq¾ Ç ñYHx ÈZ» mŸz e
$Šp¤
/Z Ì~A çÆVñÝ ýV‚ñ]ç³Ê
Xì öRÅf~ kZÉ 7~gz¢ b§ÅVÍß

Äôeô^‘øŸ* û] èô mø<ô oÊô h^eø ýw15y
yÒ » e
$Š ÅVèZ

ýý Œõæû]* àôeû Ñôæ†ö ŠûÚø àûÂø …ô^Û$ j$Ö] gõÖô ^Æø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2414

:c*
â
Û ä a Ñ ë b~ÄZ .ñ1Z **
±

àô³Âø pôù†ô³Ãø ³ûŸ* ]û o³³‰øç³³Úö oû³³eô]* àû³³Âø
ðº]çø ‰ø Äö³eô^³³‘øŸ* û]EEV Ùø^³³Îø V oôù³fôß$³Ö]
1!DD ÜûÃø ÞøEE Ùø^Îø †ºrûÂø †ºrûÂø kö×ûÏöÊø Ùø^ÎøóDD

\ M ?.
$zZ kŠ ókŠ :¹ä ~ ó Xó '
,
Z'
,VÄ
_Z L L

ó Xó V; YL L:c*
â
Ûä

ì Zƒ yÒ ÌZú 6~×g”Æ kZ c*
ìe
$Š .
$zZ kŠ Å iZC
Ù ýV‚³³ñ]ç³³Ê
À
&ŠX Óc*
/ŸG
Xg
$Š qZ {ÒWõG
c*
VùZì e '
,
Z'
,VÄ
_Z XÅB; Vî 0*
~ VèZ

m

ýý èø Úø †ôÓûÂô àûÂø éø ø ^jø Îø àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2415

y.
ra
r

ilib

{g
á Z s§Å`ùZ gzZ ÓKZ gzZ ó ó '
,
Z'
,t gzZ

ad

ó Xó H

VÙø^³Îø V oôùfôß$Ö] àô³Âø Œõ^³f$Âø àô³eû ] àô³Âø
å´†ô’øßûíô³eô Ùø^³³Îøæø ðº]çø ³‰ø ]„ø³aFæø ]„ø³aFEE

co

tL L:c*
â
Û äaÑ ë dk„0Z **
±

2 óDDä´Úô ^`ø eû4ôæø

am

m

ýýp% †ôaûˆ% Ö] oßô $ø ‚$ uø ø æü]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰FçûÚö àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø!2416

.m

uh

{zgzZ Ð \!*
LZ x x
0 z/0 ·0 –1Z **
±

w

w

IZ ä a vZ wÎg D™yÒ Ð ZŠ ZŠ LZ

w

kŠ ókŠ ~ VèZ x ÓÅVî 0*
gzZB;L L: –Ã^
ó Xó ( e
$Š ) .
$zZ

æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû †ôÓûeø çû eö]* oûßô³$ø‚$ ³uø
Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôùqø àûÂø äô nû eô]* àû³Âø Ýõˆû ³uø àô³eû

oÊô V àôÛønø Öû] Øô³aû *] o³Öø4ô gø³jøÒøU äô ×$ ³Ö]
Øôqû†ôùÖ]æø ‚ônø Öû] Äôeô^³‘ø]* àû³Úô Äõ³fø ‘û4ô Øùô ³Òö
3óØôeô¦ûô] àøÚô éº †ø rûÂø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Äe^‘¢] ØÏ h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^³jÒ(o³ñ^³Šß³Ö]æD4557 Eð^–¢] l^m h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]ç³e] Vx³nv³‘(‚³nq
D2654EÄe^‘¢] èm h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(äq^Ú àe]æ D4860E
àe]æD1392 EÄe^‘¢] èm oÊ ð^q^Ú h^e(l^m‚Ö] h^³jÒD6895 EÄe^‘¢] èm h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] xnv³‘
D2652EÄe^‘¢] èm h^e(l^m‚Ö] h^jÒ äq^Ú
D6559Eá^fu àe] xnv‘ VÌnÕ

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

260

èô vø•ôçÛöÖû] oÊô h^eø ýw16y
E
t
yÒ » e
$Š Å ( niáZz ä™ ^Ã~A) î@ ñ
ýý†õ_øÚø àûÂø ‚õnû Ãô‰ø àûÂø éö ‚øfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö^Ûø%û Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2417

Ð ZŠ ZŠ LZ {z gzZ Ð −Zz LZ -0 z/ **
±

àûÂø äô ³nû eô]* àûÂø gõnû Ãø ³ö àô³eû æ†ô³Ûû³Âø àû³Âø
oÊô V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø o³–ø³Îø Ùø^³Îø å´‚ôù³qø

0Æ ãZñä a vZ wÎg D™Ü

X Hê » .
$zZ õ0*
óõ0* 1! ØôeôŸô ]û àøÚô ^Š÷Ûûìø ^Š÷Ûûìø xô•ô]çø ÛøÖû]

k~A ì @*
Y Ñ16,ni,Zt ì ¦Å èvø•ôçÛöÖ] XX xø•ô]çøÛø³Ö] ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ

X σ e
$Š .
$zZ õ0*
~ ni,Z ( 2) X}Š™

oßô $ø ‚$ uø ø æü]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰øç³Úö àö³eû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2418
ýý p% †ôaûˆ% Ö]

{z gzZ Ð −Zz LZ x x
0 z/0 ·0 –1Z **
±

m

àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø oû³eô]* àû³Âø
Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôù³qø àû³Âø äô ³³nû eô]* àû³Âø Ýõˆû ³³uø

y.
ra
r

oÊô æø àôÛønø Öû] Øô³aû *] o³ÖF4ô gø³jøÒø V äô ×#³Ö]
Øôqû†ôùÖ]æø ‚ônø Öû] Äôeô^³‘ø]* àû³Úô Äõ³fø ‘û4ô Øùô ³Òö
èô vø³•ôç³Ûö³Öû] o³Êô æø Øô³eôŸô ]û àø³Úô †º³³rûÂø

.m

uh

am

m

ad

ilib

kŠ ókŠ ~ VèZ x ÓÅVî 0*
gzZB;L L: –Ã^
E
ó Xó .
$zZ õ0*
~ î@tñgzZ .
$zZ

co

IZ ä a vZ wÎg D™ÜÐ ZŠ ZŠ LZ


º Ûûìø

w

w

w

áô^ßø‰ûŸ* ]û èô mø<ô oÊô h^eø ýw17y
yÒ » e
$Š ÅVÕZŠ

2!ØôeôŸô ]û àøÚô

ýý†õ_øÚø àûÂø ‚õnÃô‰ø àûÂø éö ‚øfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* ‚õÛ$ vøÚö àöeû áö^Ûø%û Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2419

Ü} ZŠ ZŠ LZ {z gzZ Ð −Zz LZ - 0 z/

àûÂø äô ³nû eô]* àûÂø gõnû Ãø ³ö àô³eû æ†ô³Ûû³Âø àû³Âø
oÊô V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø o³–ø³Îø Ùø^³Îø åô ‚ôù³qø
0Æ VÕZŠ ä a vZ wÎg  D™
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

oÊ ð^q^Ú h^e(l^³m‚³Ö] h^³jÒ(p„³Ú†³jÖ]æD4566 Eð^–Ÿ] l^m h^e(l^m‚³Ö] h^³jÒ(¨]ç³e] Vೊu å^³ß³‰] 
D4867Ex•]çÛÖ] h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æ D1390E èv•çÛÖ]
Æg
$ukZ ~ yZ ( 2416-2410-2409-2399) g
$u¶ Š Šñ@ZØÆg
$ukZp VÌnÕ å^ß³‰]
X `g¦
/s Z§Z

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

261

X Hê » .
$zZ õ0*
óõ0*

1! ØôeôŸô ]û àøÚô

^Š÷Ûûìø^Š÷Ûûìø áô^ßø‰ûŸ* û]

oßô $ø ‚$ uø ø æö]ø àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ˆø Ûûuø àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø o‰Fç³Úö àö³eû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2420
ýý p% †ôaûˆ% Ö]

ZŠ ZŠ LZ {zgzZÐ −Zz LZ x x
0 z/0·0–1Z

àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû †ôÓûeø o³eô]* àû³Âø
Ùøç‰ö…ø á$ ]* åô ‚ôù³qø àû³Âø äô ³³neô]* àû³Âø Ýõˆû ³³uø 

–Ã^IZ ä a vZ wÎg ó D™ÜÐ
X .
$zZ õ0*
~$ZŠ

oÊô æø àôÛønø Öû] Øô³aû *] o³Öø4ô gø³jøÒø V äô ×#³Ö]
2! ØôeôŸô ]û àøÚô ‹
º Ûûìø àôùŠôùÖ]

åü ‚ømø šöç–öÃû ÛøÖû] Åøˆø jøÞû^Êø Øõqö…ø ‚ømø ˜
$ Âø àûÛønÊô h^eø ýw18y

1 éB; CZ ä kZgzZ N*
»B; » Ëä T0Æ ¿kZ

m

àøeû éø …ø ]…ø ‡ö köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø oÞô †ø fø ìû]* éö ø ^jø Îø Ùø^Îø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø Üô‰ô^Ïø ³Öû ] àö³eû Üö³ô^³aø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2421

m

y.

ad

wÎg Z× vß ‰ ¤
/.
$ZŠ ŒZ zŠ Æ áZz

VÙø^ÏøÊø Väô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø oÖF4ô ]çû Ûö’øjøìû^³Êø
˜
% Ãø mø ^³ÛøÒø åö ^³³ìø]* Üû³Òö‚ö³uø]* ˜
% ³Ãø ³møEE

uh

am

Ð ~ ? L L :c*
â
Û ä \ M ÂñÑ k0*
Æ avZ

˜
$ Âø ¡q÷ ö …ø á$ *] àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àû³Âø
åö ^jøn$ßô$ø kûÃø Îøçø Êø åö ‚ømø Åøˆø ßøÊø Ùø^Îø Øõ³qö…ø ‚ø³mø

ra
r

ilib

U» Â 1 éB; CZ ä kZ N*
»B; » ¿q
-Z ä

co

òŠ M q
-Z D™e
$Zzg b a0 yZ/ **
±

ýýoÊø æû]*

}¾ì Ò» .
$zZ‰ì Ò»,ZÃð¸ LZ ðÃ

.m

ø Öø èømø<ô
3!DD Ô

Ÿø ØövûËøÖû]

w

w

w

ó Xó ì 7e
$Š ðÃn
X Ç ñY V¨Zg { ÂñYƒ yvðû ³#ñƒ D™ î XÔ q ʤ
/Z Zƒx¥ýV‚ñ]çÊ

…º^fø qö ^`ø uö†û qö ðô ^ÛørûÃø Öû] h^eø ýw19y
yÒ » äƒ: yZz@*
»niÆgâ Y

ýý èø Ûø×ø ‰ø oeô]* àûÂø æ†õÛûÂø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø áøæ…ö ^aø àöeû ‚ömˆômø ^Þø †ø fø ìû]* !2422

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D4856E á^߉¢] ØÏ h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æ D4563Eð^–¢] l^m h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]çe] äq†ì] VàŠu å^߉] 
Xì @
á ÅkZ g
$@ —‚p VÌnÕ å^߉]
D2651Eá^߉¢] èm h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(äq^Ú àe]æ
àÚ çÏÖ] h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD6892 Eå^m^ß$ kÃÎçÊ ¡÷q… ˜Â ]ƒ] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D4773E è–ÃÖ]

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

262

:c*
â
Û ä a vZ wÎg ó ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö o³³eô]* àû³Âø
…º^føqö ]^`ø uö†û qö ðö ^Ûørû³Ãø ³Öû] EEV V äô ×# Ö]

ó Xó ìzVZv0*
~ i »ggzZ 7yZz@*»

oÊô æø …º^³fø qö áö‚ôÃû ³Ûø³Öû]æø …º^³³føqö †ö ³òû³fôÖû]æø
1! DD‹
ö ÛöíöÖû] ‡ô^Òø†ôùÖ]

yvÆ y»gzZ ,. ì
ó s çni Zƒ Î »gâ YL L

áZz äƒ~ y» c*
yZgzŠÆðZ5Å,.ÔyvÑZz îÐgâ Y ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

´ â ~ Xx »áZz }ç,Z c*
Í ÂX ǃ: g ZŠ)f ÑZz h
e x» *
c ´ â » yvÆ nÌË

wÓZ š
M zVZv0*
~ kZ ÂA : Z
{æ7 ( 2) X ǃ)f ~'
,{z ~Vñ»,Z ƒg (Z "
X ǃ u0*
aÆ¿kZ wâ†QX ǃ **
Zz™ ¦~
oeô]* æø gôn$ŠøÛöÖû ] àôeû ‚ônÃô ‰ø àûÂø hõ^`ø ô àôeû ] àôÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚ö³Öô ^³ìø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2423

ýý èø Ûø×ø ‰ø

:c*
â
Û ä a Ñ  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

éø³†ø ³³mû†ø ³³aö o³³eô]* àû³³Âø
: YC
Ù » y»gzZ VZ.Xì s çni Zƒ Î »gâ YL L
†ö òûfôÖû]æø …º^fø qö ðô ^Ûørû³Ãø ³Öû] |ö†û ³qö EEVÙø^Îø
z VZv0*
~( VÂJŠ {”®Š ) i »g gzZ ì ë!* ‡ô^Òø†ôùÖ] oÊô æø …º^³fø qö áö‚ô³Ãû ³Ûø³Öû]æø …º^³fø qö
ó Xó ì
2!DD ‹öÛöíöÖû]

ad

ilib

ra
r

y.

co

m

V oôù³fôß$³Ö] àô³Âø

am

m

ýý tô†ø ÂûŸû* ] àôÂø ô ^Þø ˆùô Ö] oeô]* àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø o‰øçÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2424

.m

uh

:c*
â
Û ä a Ñ  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±

w

w

VZ. ó ù Ÿ gâ Y áZz äl
óì ë!*
y» L L

w

( ]*n ðƒ ~¥
/CgŠ~ }i) DŠgzZV¨Zg

EEVÙø^Îø V oôùfôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö o³eô]* àû³Âø
†ö òûfôÖû]æø …º^fø qö èöÛøñô^Š$ Ö]æø …º^fø qö áö‚ôÃû ³Ûø³Öû]
3!DD ‹
ö ÛöíöÖû] ‡ô^Òø†ôùÖ] oÊô æø

…º^fø qö

XìzVZv0*
~

yÒ» e
$Š ÅaÆù

àônßô røÖû] èô mø<ô oÊô h^eø ýw20y

ýý èø ×ø nû –øÞö àôeû ‚ônû fø Âö àûÂø Üønû aô]†ø eû ô àûÂø …õç’ößû Úø àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2425

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

|†q h^e(æ‚vÖ] h^jÒ(ܳ׳ŠÚæD6912 E…^fq †fÿÖ]æ …^fq á‚ÃÛÖ] h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ 
D440E†òfÖ]æ á‚ÃÛÖ]æ ð^ÛrÃÖ]
Xì _g ¦
/g
$ut Æ( 1710)ìm 5g
$up VàŠu å^߉] 
Xì ð M g(g
$u—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

263

¿q
-Z 'gúzŠ ë b %0 {4 **
±

á$ *] V oôùfôß$Ö] àôÂø èøfø Ãû ö àôeû éô †ø nÇô ÛöÖû] àôÂø
^iø†ø mø^ÇøjøÊø Øõqö…ø køvû³iø ^³jøÞø^³Òø àô³nû iø]*†ø ³Úû ]

'ä3])~ : M VâzŠ yZ ‰~ b ïÆ

Zg â Ð [a Å+Æ ~uzŠ ä q
-ZÐ ~ yZ Â

<õ çÛöÃø eô p†ø ìûŸ. û] ^Ûøaö ]‚ø³uû4ô kû³eø †ø ³–ø³Êø
oÖø4ô ^Ûø’øjøìû^Êø ^`ø ßô_ûeø oÊô ^Úø æø ^³`ø jû×ø³jøÏø³Êø

vZ wÎg {z c*
Š ™OÃVâzŠ a Æ ù gzZ ÐZ gzZ

é÷†$ ³Æö äô ³nÊô o³³–F³Ïø³Êø V äô ³×#³Ö] Ùô糉ö…ø
Æ ]gúÃkZgzZ Hê » ~&
+
ß c*
xÝq
-Z ~!$
+
1! éô *]†û ÛøÖû] èô ×øÎô ^Âø o×øÂø ^`ø ×øÃø qøæø
Æ^Æù ä \ M ÂX ñÑ Z×k0*
Æa
X HgH)fÆ ( g ZŠ¸gÐ +
$Y Å\!*
)9

ýý Œõæü^›ø àûÂø …õ^ßø mô àöeû ] çøaö æ†õÛûÂø àûÂø sõmû †ø qö àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø Üõ‘ô^Âø çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø !2426

ù ä b/ **
± ë bk„0Z **
±
ê»

Œø^ß$Ö] ‚ørøÞø †ø Ûø³Âö á$ ]* Œõ^³f$Âø àô³eû] àô³Âø
Ýø^ÏøÊø àônßôrøÖû] oÊô V äô ×#Ö] Ùôç‰ö…ø ðø ^–øÎø

a vZ wÎg Ð VÍß 0Æ ^ Æ

ä VrZ ñƒ } 9U**
0 ´ â 0 ÜÂ Y7

m

kößûÒö Ùø^ÏøÊø èô Çøeô^ß$Ö] àôeû Ô
ô Öô^Úø àöeû Øö³Ûø³uø
p†ø ìûŸ. ]û ^Ûøaö ]‚øuû4ô kûeø †ø –øÊø àônû iø]*†ø Úû ] àønû eø

y.

oÊô Väô ×#³Ö] Ùöç‰ö…ø o–øÏøÊø xõ³_ø³ŠûÛô³eô
2! ^`ø eô ØøjøÏûiö áû*]æø éõ †$ Çöeô ^`ø ßô nßô qø

ra
r

ilib

Æ a ä a Ñ Â Zgâ Ð [a Å+ Ã~uzŠ

co

äq
-Z Ð ~ yZ Zƒ Z× ~ VÂgúzŠ L L :¹

ad

Æ ]gú c*
â
Û gzZ Hê » xÝ c*
~&
+
ßq
-Z 0

am

m

ó Xó ñY ÅO]gúá$
+

w

w

w

.m

uh

oøaô àûÚø o×øÂø ¬ô_øíøÖû] èô mø<ô h^eø ýw21y
yÒ »g ZŠ î%OfÆe
$Š Å¿‰ }g â Ð æ
oûeô]* æø gôn$ŠøÛöÖû ] àôeû ‚ônû Ãô‰ø àûÂø pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ‹öÞö çmö ^ßø $ø ‚$ uø †ø ³Ûø³Âö àö³eû áö^³Ûø³%û Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2427

ýýèø Ûø×ø ‰ø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
hçqææ ànßrÖ] èm h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(ܳ׳ŠÚæD6905 E霆ÛÖ] ànßq h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D4370EæD4369E ýèm‚Ö]
èm h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(¨]çe] äq†ìœ X D™yÒ e
$ZzgÐ+Æg
$ó`
+Z ~Š ƒ ZŠ1Z Vxnv‘ å^߉] 
ànßrÖ] èm h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(äq^³Ú à³e]æD4753 E霆ÛÖ^e 霆ÛÖ] ØjÎ h^e(èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(oñ^³Šß³Ö]æD4572 E àfßrÖ]
D2641E

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

264

zŠ Å sB F ì w®Ð b >k
,
Ù 1Z **
C
±

Øõmû„øaö àûÚô àônû iø]*†ø Úû ] á$ ]* éø†ø mû†ø aö oû³eô]* àû³Âø
p†ø ìûŸ. û] ^³Ûøaö ]‚ø³uû4ô kû³Úø †ø ³Êø] ^³³jø×ø³jøjøÎû]
^³`ø ßô _ûeø o³Êô ^³³Úø æø ^³³`ø jû×ø³jøÏø³Êø †õ³³rø³vø³eô

{z Ð T Zgâ ß Ã ~uzŠ ä q
-ZÔ,7,
±'gú

0Æ e
$Š ä VÍß X ‰ %^ » ù » kZ gzZ
a Æ ù ä \ M Â H Z× k0*
ÆaÑ

Ùôçû ‰ö…ø o³ÖF4ô èô mø‚ôùÖ] o³³Êô ]ç³Ûö³’ø³jøìû^³³Êø
éö†$ Æö ^`ø ßô nßô qø èømø<ô á$ ]* o³–ø³Ïø³Êø V äô ×# ³Ö]

Å kZ gzZ X Hê » xÝ c*
~&
+
ßq
-Z ~ !$

o×øÂø ^`ø jô mø‚ô³eô o³–ø³Îøæø éõ ³‚ø³nÖôæø æû *] ‚õ³fûÂø
àûÚø æø ^aø ‚öÖøæø ^`ø jö$ø…ø æø ^`ø jû$ø…ôæø æø ^³`ø jô ×ø³Îô ^³Âø

kZgzZŠ ÑzZ ÅkZ ÅgH)fÆ9Æ ]gúe

U**
0 ÜÂX c*
¯ _gZz » kZÃVÍßáZzB‚Æ

: ä T ó ó?VzŠù yZz@*» kZ ~L L :¹ä àB

o% Öô„ø`ö Öû] èô Çøeô^ß$Ö] àöeû ØöÛøuø Ùø^³Ïø³Êø ^³`ø Ãø ³Úø
Ÿøæø ØøÒø]* Ÿæøø hø†ôø Ÿø àûÚø Ýö†ø ³Æû*] Ìønû Òø

@*
ƒ1‚ ÂyZz@*» b§kZ Ì:gzZ Ñ1 : \ : c*
3

óì
ó 𸠻 V~»tL L :c*
â
Û ä a vZ wÎg Âì

ø ÖôƒF Øö³%ûÛô³Êø Ø$ ³`ø jø‰û] Ÿæøø Ðø³_ø³Þø
Ø% _ømö Ô
àûÚô çø aö ^Ûø³$Þ4ô EEV V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Ïø³Êø

m

b§Å yZ ä ( k Q c*
â
Û ) n kZ ( ä \ Mt)

äô ³Ãô rû‰ø Øôqû]* àû³Úô óDDáô^³`$ Óö³Öû] áô]çø ³ìû4ô
1! Äørø‰ø p„ôÖ$]

ilib

ra
r

y.

co

ó Xó 1x »Ð ~ÈB‡

ad

ä™Âi ñO ÅOtèa {)z Z hÃÔ _Ñ }q ðÃÜkZc*
ß ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

w

w

w

.m

uh

am

m

uh {z ¯
) !*
Æ • ^a u **
çÃˤ
/Z Ð y Z Z® Dƒ wEZ a Æ äÎ ^ac*
E
YYH 7O îŸì $
Ë Yàe
$Š ~ TXÐ} å)™ÅZµc*òŒ8 OÐZ Âì @*

Ò›E!e
;Š ƒ ZŠ1Z ) XXó‚ÛÃÖ] äfª_³í³Ö] èm á] ŸœZZ :c*
â
Û ä a\WX σ „ î5E
$Š ~ kZgzZ
E
‚ÛóÖ] ä³³f سϳÂZZ ì ~ g
$u ~uzŠgzZ Xì b§Åe
$Š Å òŒ8 OGg ZŠ¸ ( Œ
ÒO›E!b§Åe
σ ûE
$Š ŵ ( Š ƒ ZŠ1Z ;Œ) ó‰ó äfu^‘ ØjÏm Ÿæ ‚ÛÃÖ] ØÏ Ø%Ú À×dzÚ
Å Ë~«£Æ kz ê**
( 2) Ç ñY H7OÃL
Þ ‡gzZ ( Vƒnq :e ~ XVÖzZÎ)

Xƒ:VY –J 7,
ÔÀ=ÌA {zì e B
bg 7ÌwÅ { »6,]!*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^e èÚ^ŠÏÖ] h^jÒ(Ü׊ÚæD6909 Eý‚Ö]çÖ] o× ØËÃÖ] áœæ 霆ÛÖ] ànßq h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D4367Eýð^_íÖ] ØjÎ oÊ èm‚Ö] hçqææ ànßrÖ] èm‚Ö]

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

265

‚ôÛûÃø Öû] äô fû ô oÊô èô mø‚ôùÖ] h^eø ýw22y
yÒ » e
$Š ÅkZƒµ» äY}g â UÆ T
ýý èø Ãø nû eô…ø àôeû Üô‰ô^Ïø Öû ] àôÂø høçm% ]* àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø hõ†û uø àöeû áö^Ûønû ×ø ‰ö ^Þø †ø fø ìû]* !2428

äa vZ wÎg ë b z/0vZ† **
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø æ†õÛûÂø àôeû äô ×#Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
^Úø ‚ôÛûÃø Öû] äô fûô ¬ô_øíøÖû] Øônû jô Îø èömø<ô V äô ×# Ö]

}g â Up6,kZ 1ƒ Š
HZg â Ð t¿ L L :c*
â
Û
Å kZ ÂX Š
HZg â Ð ~ÇgzZ } hɃµ » äY

oÊô áøçû Ãö eø …û *] ^`ø ßûÚô ^’øÃø Öû]æø ½ôçû Š$ Ö^eô áø^Òø
ó Xó ÏVƒVÖzZnq:e e

1! ^aø <ö Ÿøæû ]* ^`ø Þôç_öeö
{È ˜ÀÐ Tƒ Zƒ)g fÆq +Z Ë ì O(ZŠ Z%Ð å)™ÅZµ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
E
ÑZz äƒ Ð tªì @*
Y¹ Ì òŒ8 OÐZ {)zßÔ _щƒ wÈZ wq¾ƒ @*
ƒ: ÂO
ÒO›E! e
ûE
$Š ( 3) XÙ±5 ~Z
+Z¯Ô!ZjÏ ñY à e
$Š%Z YYH7OÃL
Þ ‡,Z ( 2)

m

X Vƒnq VÖzZ :e ~ V¡zZÎìt

ilib

ra
r

y.

co

Üû`ôÞôƒû4ô †ônû Çøeô Ýõçû Îø …ô]<ø oÊô Äø×ø›$ ] àûÚø h^eø ýw23y
yÒ » ¿áZzÝÄ]i YZ%~ yÆ Ë

ad

ýý pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø o% Âô]‡ø æûŸû* ] ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2429

am

m

-Z D™ yÒ b~°‚ Ä 0 ™**
q
±

.m

uh

wÎg gzZ ïÄ~ yk q
-Z Æ a Ñ ä òŠ M

w

w

\ M Ð T ¶Éq
-Z Åìß k0*
Æ a vZ

w

¬Š ä avZ wÎgX¸ìg™ñ¦w!*
Æu
ÃÏZ ~ Âì ;gNŠ Â ©
8yY ~ ¤
/Z L L:c*
â
Û Â
Ú Š L L:c*
â
Û ä avZ wÎg gzZ@*
g â ~ç M ~¾

ó Xó ì ˆÅgH]i YZ „РspÆ

åü †ø føìû]* pôù‚ôÂô ^Š$ Ö] ‚õÃû ‰ø àô³eû Øô³`û ‰ø àû³Âø
éô †ø rûuö oÊô †õvû³qö àû³Úô Äø³×ø³›$ ] ¡q÷ ö …ø á$ ]*

p…÷ ‚ûÚô V äô ×#Ö] Ùôç‰ö…ø ÄøÚø æø V oôùfôß$Ö]
V äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø åö p†ø Êø äö ‰ø]+…ø ^`ø eô Øö×ôù ³íø³mö
ø $Þ]* Üö×øÂû *] çû Öø Ùø^Ïø³Êø
^`ø eô kößûÃø _øÖø oûÞô†ö ¿ößûiø Ô
ø ßô ³nû Âø o³Êô
V Väô ³×#³Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îøæø Ô

2!DD †¿øß$Ö] Øqû]* àûÚô áöƒûŸô ]û ØøÃô qö ^ÛøÞ$4EE
³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³ô³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³

oÊ oñ^Šß³Ö]æE4547 E‚ÛÃÖ] äfG ð^_íÖ] oÊ h^e(l^³m‚³Ö] h^³jÒ(¨]ç³e] ä³q†³ìœæD6011 Eá^fu àe] Vxnv³‘
D4817EÑ…çÖ] àÚ èm‚Ö] †Òƒ h^e(èÚ^ŠÏÖ]
h]¤] h^jÒ(Ü׊ÚæD6901 EäÖ èm ¡Ê äßn ªÏËÊ Ý çÎ kne àÚ Ä×›] àÚ h^e(l^m‚Ö] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän׳ г˳jÚ
D5603Eå†nÆ kne oÊ †¿ßÖ] Üm†vi h^e

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

266

´â¤
/Z6,ÝÄ~ y ( 2)ì Cƒ ^ÏÅ ÉÅìßt XX pF…‚ÚZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ 
ì ¸ ÕÅ]i YZ ( 3) X ǃ V¨Zg yv(Z Â}Š™yvgzZ ðÃc*
}Š hYçWÅkZ

4ZŠ ™á ]i YZ yÆ Ëì ~gz¢ Z®Xƒ x Zw 9 Š » T ñY7,: Ã6,q +Z Ë

ù}g @*
Z {Š6,ÇÔ Vâ Å\WYƒ X ñY Zƒ: 4ZŠ % ñÍ Âƒ Ìy CZÉ X ñYZƒ
X¶ ¯
) !*
» ã.6,aÆ yZ wpŠ 7
-eZ »\WgzZƒ

ýý pùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø gõñû ƒô oûeô]* àôeû ] àôÂø o‰FçûÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2430

y kq
-Z a vZ wÎg ëÄ0 ™**
±
T ¶ÉÅìß q
-Z k0*
Æ \ M gzZ X¸ ~

Ùöç‰ö…ø ^Ûøßønû eø Ùø^Îø ‚õÃû ‰ø àô³eû Øô³`û ‰ø àû³Âø
p…÷ ‚ûÚô äü ³Ãø ³Úø æø éõ ³†ø ³rû³uö o³Êô V äô ³×#³Ö]

/Z L L:c*
¤
â
Û ä a vZ wÎg  ¬Š ™ 7
-Ä ä

% vömø
Ùø^ÏøÊø غqö…ø äô nû ×øÂø Äø×ø›$ ] äü ‰ø]+…ø ä´ eô Ô
ø Þ$]* Üö ×ø³Âû ]* çû ³Öø EEV Väô ³×# ³Ö] Ùö糉ö…ø
Ô

]i YZ ÂÐ spÆ „ Ú Š èY X @*
g â Ð ÏZ

ø ßønû Âø ä´ eô àøÃø ›û*] oj#uø köÛûÏö³Öø †ö ³¿ö³ßû³iø
Ô
1!DD †ô¿øß$Ö] Øôqû]* àûÚô áöƒûŸô û] ØøÃô qö ^ÛøÞ$4ô

¿q
-Z ‰
Ü z kZÃ\ M X¸ ìg ˆu CZ \ M Ð

co

y.
ra
r

ilib

ó Xó ì ˆÅgH

m

~ç M ~¾™JZ ~ Âì ;gNŠ Â @*
ƒ x¥=

am

m

ad

]†÷ fû ‘ø o' ô†ø Îö ØöjøÏûmö Ÿø h^eø ýw24y
yÒ »Æ˜Åäg â ™|0
+!*
Ã7Œ
Û

.m

uh

ýý Äõnû _ôÚö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø oùô fôÃû$ Ö] àôÂø ^m$†ôÒø ‡ø àûÂø áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãûqø ^Þø †ø fø ìû]* !2431

w

w

Ð a vZ wÎg ä ~ ë b .**
±

w

ˆ Æ yŠ kZ L L :c*
â
Û ä VrZ yŠ Æl ì ‹
ó Xó ñY Zg â :™|0
+!*

Û ðÃJ
-#
Ö ª

V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø Äõnû _ôÚö àûÂø
Øö³jøÏû³mö ŸøEEV èøÓ$ ³Úø xô³jûÊø Ýøçû ³mø Ùöç³Ïö³mø

Ýôçû mø oÖF4ô Ýôçû nø Öû] ]„øaF ‚øÃû eø ]†÷ fû‘ø o' ô†ø ³Îö
2 !DD èô Úø ^nø Ïô Öû]

X ì Zzgz ^
,Y*
*™O~ mŸìt @
á û6,VŒ ýV‚ñ]çÊ
ýý Äõnû _ôÚö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø Ùø^Îø Ùø^Îø †õÚô ^Âø àûÂø ^m$†ôÒø ‡ø ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãû mø ^ßø $ø ‚$ uø !2432

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ðƒ™fg(g
$u—‚ Vän× ÐËjÚ
D4203ExjËÖ] ‚Ãe ]†n‘ oG†Î ØjÏmŸ h^e(^`rÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘ 

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

267

a vZ wÎg ä ~  ë b . **
±

Ùøç‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùöçû Ïömø ^Ã÷ nû _ôÚö kö³Ãû ³Ûô³‰ø
‚Û$ vøÚö çû eö ]* Ùø^Îø åü çø vûÞø †ø ³Òø„ø³Êø V äô ×# Ö]

Zg â 76,¬ ¿7Œ
Û ðà ì V- ‚Å kZ L L

ø ÖôƒF ]æ†ö ³Š$ Êø
o×øÂø o' ô†ø Îö ØøjøÏûmö Ÿø áû]* Ô
†ø ËöÓûmø áû*] ]„øaø áöçû Óömø Ÿø oßô ³Ãû ³mø †ô³Ëû³Óö³Öû]

: ë ·1Z X H™f b§Å g
$u .‚Q ‹Ð


Û ðÈ Æ ` M σ 7]!*
t ª Ç ñY
ó Xó Ç ñY HO~ mŸpXƒ
Û »¿

ø ÖôƒF ‚øÃû eø o' ô†ø Îö
<ô çø ÏøÖû] oÊô ^Ú$ ^*Êø Ýôçû nø Öû] Ô
1! ØöjøÏûnö Êø

èa ÷ÛŒìt Èz‚ÅkZ ó óÇ ñYH7OÆ™{Ã7Œ
Û Ë L L ýV‚ñ]ç³Ê

7Z å {g
á Z+
$Y Å xsZ Æ yZ c*
Ít¸ ‰ƒ y›„6,l ì gzZ ¸ ›;g Æl
X DZvZzXì et~ mŸ%Zì YYH7O6,
¯ ÅŠ ZD
+
gZ c*
¬

m

å´†ônû Æø èô mø^ßørôeô ‚ºuø*] „öìø©ûmö Ÿø h^eø ýw25y
yÒ » äñ: ~ x`
Æ)ËÿË

y.

co

àøeû Ôô×ô ÛøÖû ] ‚øfû Âø köÃûÛô‰ø Ùø^Îø Ýõ‡ô^uø àøeû ] oßô Ãûmø †º m†ôqø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû ‹ö³Þö çû³mö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2433

ilib

ra
r

ýý ¼õnÏô Öø àöeû ö ^mø ô oûßô $ø ‚$ uø †õnû ÛøÂö

m

a vZ wÎg ä ëgzZ X å g
C

am

~ å ¬Š 7Ã

ad

Z÷B‚}÷gzZ Š
HÜæ ~ ë îI
0!g 1Z **
±

.m

uh

! \ M gzZ † a vZ wÎg Š
Hk0*Æ \ M

w

w

 ¬Š Ã\ M ä ~ Z
# X¸ ñƒ ê } À

w

\M Š
Hk0*
Æ \ M ~ X 1yT „Ð 7z ãz
[g :¹ä ~ ó ó?ì yÃB‚}g vtL L:c*
â
Ûä

?ì g
CZ¾ :c*
â
Û ä \ M Xì g
CZ÷ !nÅ~

\ M X Vƒ êŠ „ZÍ Å kZ ~! V; Y :¹ ä ~

g]Zg vgzZ)f }g vg]» d
W }gv:c*
â
Ûä
ó Xó ǃ 7)fÆ d
W }g v
D5995Eá^fu àe] Vxnv‘ å^߉]

èøßøm‚ôÛøÖû] kö³Úû ‚ô³Îø Ùø^³³Îø èø%øÚû …ô oû³eô]* àû³Âø
Ùøç‰ö…ø ^ßømû*]…ø àûÓöÞø ÜûÖøæø oû³Öô ຳeû] oø³Ãô ³Úø æø
V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

tø†ø íøÊø äü jönû iø^*³Êø V äô ×# Ö]
äü ³jömû]*…ø ^Û$ ×øÊø áô]†ø –ø³ìû*] áô^³eø çû ³$ø äô ³³nû ×ø³Âø æø
]„øaø àûÚø EEVÙø^ÏøÊø äü jönû iø^*Êø èô Ëø’ôùÖ^eô äü ³jöÊû†ø ³Âø

ø Ãø ³Úø pû„ô³Ö$]
hôù…ø æø oû³ßô eû] kö³³×û³Îö DD[Ô
ø ßöeû] EEVÙø^ÏøÊø èô føÃû ÓøÖû]
‚ö`ø û*] kö×ûÏöÊøDD Ô
ø ßø³eû ] á$ ¬ô³ÊøEE VÙø^Îø ä´ ³eô
oßô rûmø Ÿø ]„ø³aø Ô
2!DD äô nû ×øÂø

ø nû ×øÂø
oßô rûiø Ÿøæø Ô

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ð M g(„ g
$u—‚ Vxnv‘

www.muhammadilibrary.com
l^m‚Ö] h^jÒ

268

~Š 7Ãm,
³ËÆ kZ ZwÅx`
Æ kZǃ » ZwÝZ „ xê Zƒx¥ ýV‚ñ]ç³Ê
t ñYc*
Š™È™Ñ äåÆ™gë¤
/ÃVß ZzyÆ kZ ÂA : xê ðä
/Zì ` Zzgt X $
Ë Y
Xì òsZ)Ç!*
ýý º ^mø ô ^ßø $ø ‚$ uø õ ^mø ô àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2434

B‚ Æ −Zz LZ ~ ë b îI
0!g 1Z **
±
Ð −Zz }÷ ä \ M Š
Hk0*
Æ a vZ wÎg

oûeô]* ÄøÚø köÏû×ø³_ø³Þû] Ùø^³Îø èø%øÚû …ô o³eô]* àû³Âø
V oûeôŸô* Ùø^³Ïø³Êø V äô ³×#Ö] Ùô糉ö…ø çø ³vû³Þø

kZ ~ s s ! ¹ ä kZ ?s s :c*
â
Û ä \ M !n

ø ßöeû ]EE
èô fø Ãû ÓøÖû] hôù…ø æø pû4ô Ùø^ÏøÊø DD[]„øaø Ô
DDä´eô ‚ö`ø û]*^Ï&uøEE V Ùø^Îø DD[^Ï&³uøEE VÙø^³Îø

Å~[g V; Y :¹ä VrZ ?ì g
CZg vt :c*
â
Û
¹x ~÷B‚Æ−Zz }÷X Vƒ êŠ „ZÍ Å

^Ó÷³uô^³•ø Väô ×#³Ö] Ùöç‰ö…ø ÜøŠ$ fø jøÊø Ùø^³Îø
oûeô]* Ìô×ô uø àûÚô æø oûeô]* oûÊô oû`ôføø kôfø $ø àûÚô

wÎg6,ä3nÆ−Zz }÷~ }g !*
}÷gzZ
: g] » d
W }g vL L :c*
â
Û gzZ X ñZ— a vZ

m

ø ßøeû ] á$ 4ô EEVÙø^ÏøÊø o$ ×ø³Âø
oßô rûmø Ÿø ]„øaø Ô
*]†ø Îøæø VÙø^Îø óDDäô nû ×øÂø oßô rûiø Ÿøæø Ô
ø nû ×øÂø

y.

麅ø ‡ô]æø …ö ˆô³³iø Ÿæøø ™ V äô ³×#³Ö] Ùö糉ö…ø
1 wMRP VÝ^ÃßÖ] é…ç‰y— p†ø ìû]. …ø ‡û æô

ra
r

ilib

äVZ ú1 ðà L L :S7,e
$ M t ä a vZ wÎg

co

Q ǃ)f Æ kZ g] Zg v: gzZ ǃ )f }g v

m

ad

( 164: x ÅZ ) ó Xó Ç ñVZ 7ú1 »}uzŠ ÑZz

w

w

w

.m

uh

am

****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì ð M g(„ g
$u—‚ Vxnv‘ å^߉] 

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

269 

^`rÖ] h^jÒ àÚæ ýMR
~ y Ò ÆŠ ˜
Ô **
VZ úpÆ kZì g]Ð ( îÏ‘¢) XX ‚öa^³rm!‚³aø^³³qø ZZ [!*
Š ˜ 6,
gî~½
t b§ÏZgzZì x **
» ä™sÜ~ ðZ±Ð g ñÃVÇ**
Z ÂKZ6,
gî¦ÑZ
# Xì *
*™ÒÃ
Ð58i î0™z ( 5/6~g ]Z ìXì @* 
 ë öG
YÑ1 Ì6,}@Ws ÜÆ t YgzZ y-ÔÑ
E

ra
r

y.

co

m

Š˜ *
*™ sÜ ‰
Ü ¤ ~g7 B‚ Æ y!*igzZ wâ Ô yY ~ q Ê LZc*ðZ± s Ü Æ g ñ
DäjÖ ]æ oÚ¡‰Ÿ äÏËÖ]EXì

ilib

¹Z a Æ ðZ±Ð g ñÊ ˜ Ð g±ZÆ wEZ x ¬ ~ yWŒ
Û gzZ Y Zg WÅ$öz[Z Z®

m

ad

a\ W D â

Û l ³0Z b§TXì ”ÌÃx lZ ~uzŠtp¤
/Z Xì Š
HHwEZ

am

D ^ÃÛÖ] ]‡EX åB‚ÆXy‹z ¢gzZ yÒz ]úŠÔy!*
iz »Š ˜»

w

w

w

.m

uh

Ùô^ÛøÂû Ÿ* û] Øö–øÊû]* äô ×#Ö] Øônfô‰ø oÊô ö ^`ø rôÖû] h^eø ýw1y
ì ¿aZ **
™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ

ýý èø Ûø×ø ‰ø oûeô]* àûÂø †õnû %ô Òø oûeô]* àôeû onø vûmø àûÂø oùô Âô]‡ø æûŸû* ] àôÂø †õnû %ô Òø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2435

P ëÆ a vZ wÎg ë xs0 vZ†
@*
ƒ x¥…l» H™E
+~ : M ¸ Æ ! ô
X ÂD CZ ÐZ ëÂì [8{Š c*
iÃvZ ¿¨
KÃ

†ºËøÞø ^Þø‚ûÃø Îø Ùø^Îø Ýõ¡ø‰ø àôeû äô ×#³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
^Þø†û Òø]„øjøÊø V äô ×#Ö] Ùôç‰ö…ø hô^vø‘û]* àûÚô

avZ wÎg ëvZ†Åwi**
#Z >gÎävZ

oÖø7ô g$ uø]* Ùô^ÛøÂû Ÿ* û] p$ ]* Üö×øÃû Þø çû Öø ^ßø³×û³Ïö³Êø
VoÖø^Ãø iø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû^*Êø åö ^ßø×ûÛôÃø Öø oÖø^Ãø ³iø äô ³×# ³Ö]

: ë 1Z ð‹ ™ | 7,]gÎ ~g7 … ä

lô]çø ³Ûø³Š$ Ö] o³Êô ^³Úø äô ³³×$ ³³Öô xø³³f$‰ø ™

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

270

Ô1Z … : ë ¼ ð‹ ä xs0Z …

šô…û Ÿ* û] oÊô ^Úø æø
Ÿø ^Úø áøçÖöçÏöiø Üø Öô ]çßöÚø F àø³m„ô³Ö$] ^³`ø m%]* ^³mø
Ùø^Îø ^`ø Ûøjøìø oj#uø —^j÷ÏûÚø †ø fö Òø áøç×öÃø ³Ëû³iø

o Üö nÓôvøÖû] ˆö mˆôÃø Öû] çø aö æø

X ð‹ ä·gzZ ó¦ZizZ ó¼

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

^ßønû ×øÂø ^aø ]*†ø ÏøÊø äô ×#Ö] ‚ö³fû Âø
^aø *]†ø ÏøÊø èøÛø×ø³‰ø ç³eö]* Ùø^Îø ^`ø Ûø³jøìø o³j#uø
^aø ]*†ø ÏøÊø onø vû³mø Ùø^³Îø Ýõ¡‰ø ø àö³eû ] ^³ßø³nû ×ø³Âø

onø vûmø ^ßønû ×øÂø ^aø ]*†ø Îøæø èøÛø×ø‰ø ç³eö ]* ^³ßø³nû ×ø³Âø
^ßønû ×øÂø ^aø ]*†ø Îøæø o% Âô ]‡ø æû Ÿ* û] ^ßønû ×øÂø ^³aø ]*†ø ³Îøæø

1! ‚ºÛ$ vøÚö

Œ6,wqZ ( xZpgzZ„z™f @'
,}g ø ÖWÅ ex Z™/ô ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

y.

co

m

Å q Oz wâ:ƒ àZz Ég~ wqZ {z aÎòsZ ( 2) XX]„Ò ^ßÚçÛa ä×Ö] ØÃqZZ ‰Cƒ
áøçû×öiô ^³Ïø mö³ àø mû³ „ô³Ö$ ]™ : D â

Û {™E
+» VÍß[8LZ \¬vZ~4e
$W#Z >gÎ ( 3) øw

ilib

ra
r

Å]g q È **
a ñ0
+*
! ~ ÞZ è{ Zg vß {z —”çû‘ö†û ³Ú$ áº^³nø ßû eö³ Üû³`ö Þ$ ^ø³ Òø ^³ Ë& ³‘ø ä´ ³ ×ô³ ³nû fô‰ø oû³ Êô

ad

$öz[Z ( 4) DÔÖƒ ä×Ö]^³ß³Ï³ÊæE ì +4gzZ {h
+I V; ÆvZ ¿t c*
Í ÂX D ±#â

am

m

X ñâ

Û q{¾Ð tØ,Z Ì…vZ¸ Zæ!ZzgŠ¾Æ wÎg <
L

w

w

.m

uh

ô ^`ø rôÖû] Øô–ûÊø h^eø ýw2y
¤ÅŠ ˜

w

ýý tô†ø ÂûŸû* ] àôÂø ô ^Þø ˆùô Ö] oeô]* àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø o‰øçÚö àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2436

:c*
â

Û ä a vZ wÎg ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±
ßÆ kZgzZ 䙊 ˜ ~ { Zg ÅvZ sÜ¿ L L

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
àûÚô tø†ø ìø àûÛøÖô äö ×# Ö] ØøË$ Óøiø ™V Väô ×# Ö]

kZ \¬vZ ì À
_Ð y LZ n Æ & ¤Å

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô º^`ø qô Ÿ$7ô äü qö†ôíûmö Ÿø äô jô nû eø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

( p„Ú†jÖ] ä³³q†³ì] Xì *
@YƒgzŠ üt 6,Y ¯ ņOÅ›0Z6zp6,Y ¯ Å ~zZgM0· VÌnÕ å ^³ß³‰]
D3309EÌ’Ö] é…ç‰ àÚæ h^e(†nŠËjÖ] h^jÒ

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

271


A ÐZ ì @*
ƒ 🠻 ]!*
kZ n Æ

æû *] èøß$røÖû] äö ×øìô‚ûmö áû]* äô iô ^Ûø×ô Òø Ðöm‚ô³’û³iøæø
ÄøÚø äö ßûÚô tø†ø ìø p„ôÖ$] äô ßô ÓøŠûÚø o³ÖF7ô åü $ †ö ³mø

Æ kZÐZB‚Æ Ôwâ c*
[ZN c*
}™4ZŠ
ó Xó å{zÐ V˜ ñN*
ßs§Å y

1!— èõ Ûønßô Æø æû *] †õqû]* àûÚô

Ùø^Þø ^Úø

ñƒ D™tÐ yYz wŠÐZ ñƒ D™& ¤Åg
$uz yWŒ
Û ¿ ýV‚ñ]ç³Ê
kZvZèYì #
Ö ´ Å äƒ MÆ kZ ¿t» kZ c*
Í Âì @*
7,òÆ™+
M ÅŠ ˜ Ð y
Å@Wªì xiÑ aÆ kZ Ôz`
Z ƒ Ì: ]Š ÞÅ kZ ¤
/Z wq¾ Xì @*
Y 0 ðŸ»
X ¯
) !*
»•
'
,
zí„ VâzŠ ]§z ]ñ

Øö–øÊû]* ô ^`ø rôÖû] p% ]* h^eø ýw3y
yÒ »Š ˜ aZ

ýýáø^nø Ëû ‰ö oûeô]* àûÂø ôÛøÂûŸû* ] àôÂø ÙõçøÇû Úô àöeû ÔöÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2437

Š˜ ¨
KÃ !vZ wÎg c*

H¹ ë b '
,
Y **
±

m

p% *] äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ØønÎô Ùø^³Îø †õ³eô^³qø àû³Âø
†ø ³Ïô Âö àûÚø ™VÙø^³³Îø Øö³–ø³Êû*] ô ^³³`ø rô³Öû]

y.
ra
r

ilib

ó Xó ñY Zg â ÌŠp{z

co

gzZ ñY Zg â Z h˜ » T » ¿kZ L L :c*
â

Û ?ì aZ

2!—äü Úö ø

Ðøm†ôaû .]æø åü ö ]çø qø

ad

ì @W+4{z}Š™y!*
Û ~[Z Ó ZgÃVâzŠ yYgzZ wâ LZ @W (Z ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Œ

am

m

ì @*
ƒ „ ~ pÆwywEZ Ç»Š ˜ ( 2)

w

w

.m

uh

Øö–øÊû*] Ùô^ÛøÂû Ÿ* û] p% ]* h^eø ýw4y
yÒ »¿aZ ~ wqZ

w

àôeû ] àôÂø hõ^`øô àôeû ] àôÂø ‚õÃû ‰ø àöeû Üönaô]†ø eû ô oßô $ø ‚$ ³uø xõ³Öô ^³‘ø àö³eû äô ³×# ³Ö] ‚ö³fû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2438

Ð a vZ wÎg  ë b >k
,
Ù 1Z **
C
±
gzZ vZ L L :c*
â

Û ä \ M ?ì aZ ¿¨
KÃ Š
HY7

ýýgôn$ŠøÛöÖû ]

Ùöç‰ö…ø Øøòô ‰ö Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
VÙø^³Îø Øö–øÊû]* Ùô^³³Ûø³Âû Ÿ* û] p% ]* V äô ³×# ³Ö]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
tæ†íÖ]æ ^`rÖ] Ø–Ê h^e(é…^Ú¦] h^jÒ(Ü׊ÚæD36 Eá^Ûm¦] àÚ ^`rÖ] h^e(á^Ûm¦] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ
D4838Eä×Ö] Ønf‰ oÊ
D1313Ep‚nÛvÖ] ‚ߊÚD4639Eá^fu àe] xnv‘!1a †µ Ü×ŠÚ ½†= Vènvnv‘ å ^߉]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

272

:c*
â

Û ?¨
KÃQ :Š
H¹ ó Xó **
Ñ yZZ 6,wÎg Æ kZ

Ü$ $ö ØønÎô Ùø^ÎøDD äô Öôçû ‰ö…ø æø äô ×# Ö^eô áº^Ûø³m7ô EE
Øônfô‰ø o³Êô ö ^³`ø rôÖû] Ü$ ³$ö EEVÙø^³³Îø ]ƒø^³³Úø

{zL L :c*
â

Û ?¨
KÃQ :Š
H¹ ó Xó *
*™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ L L
ó Xó ƒ: { k
H~ T e

s' uø Ü$ $ö EEVÙø^Îø ]ƒø^³Úø Ü$ ³$ö Øø³nÎô DDäô ³³×# ³Ö]
1!DD …ºæû †ö fû Úø

i ú~ g
$Š qZ ‰² egzZŠ ˜ ÔyZZ K
M n!*
wqZ +4Ð ƒ
 ýV‚³ñ]ç³³Ê
Vƒ ]Ñq‰ì«6,]Ñqtì ¸ r~ yZÂì Š
HHyÒ aZ6,¬ Ê ˜c*
( DZvZz)X ǃ¬._ÆÏZ

èõ Îø^Þø Ñø]çø Êö äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øøiø^Îø àûÚø h^eø ýw5y
yÒ » 䙊 ˜ J
-äF,
Z|ŠzŠ » ï 
zZ

m

àôeû ÔôÖô ^Úø àûÂø áø]‚øÃûÚø àôeû ‚ôÖô ^ìø àûÂø †õnû vôeø àûÂø èö n$Ïô eø ^ßø $ø ‚$ uø õ ^³Û$ ³uø àö³eû Üö³nû Ãø ³Þö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2439
ýý†ø Úô ^íømø

y.
ra
r

ilib

|ŠzŠ }™ Š ˜ k
,
Š âZ ~ { Zg Å vZ L L :c*
â

Û

ad

n Æ kZ ñ M F,
Z|ŠzŠ » ï 
zZaÆáZz% ï

am

m

ó Xó ì CYƒ Z
# Zz ¼
A

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø Øõføqø àôeû ƒô ^³³Ãø ³Úö àû³Âø
äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øø³iø^³Îø àû³Úø EEV V äô ×#³Ö]

co

ä a vZ wÎg ë b†0 f ç **
±

…ö ‚ûÎø çø aö æø DDèöß$røÖû] äö Öø kûfø qøæø èõ Îø^Þø Ñø]çø Êö
2! ^`ø fø ×øuø àûÛøÖô ^`ø fø ×øuø …% ‚ômø ^Úø

.m

uh

Vz²P ì9z ãxgŠ » äðŠ|ŠzŠiŠ zŠŠ Z%Ð XXèÎ^ßùÖ] Ñ]ç³Ê ZZ ýV‚ñ]ç³Ê

w

w

Dàm‚a^rÛÖ] àÚ ^ß×Ãq] Üã×Ö]EXì ¯
) !*
»äƒ[x»Æy¨
KZŠ˜»k
,
Š ~hðc*
Í Âì @*
ƒŒ6,

w

º ŠôÛûÚö غqö…ø Œô^ß$Ö] Øö–øÊû*] h^eø ýw6y
äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô äô ‰ô†ø Êø Œô]+†ø eô Ô
ìgŠñ™á Zh˜ CZ ~ 5 ZgÆvZ ¿
yÒ » äƒ aZÐ ~ VÍß ¹!*
» kZ
àôeû ØønÃô Ûø‰ûô àûÂø ‚õÖô ^ìø àôeû ‚ônÃô ‰ø àûÂø gõñû ƒô oeô]* àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø oùõ ×ô Âø àö³eû Üö³‘ô^³Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2440

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D1658EØ–Ê] Ù^Û¢] pœ h^e( ^`rÖ] Øñ^–Ê h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD26E18h^e(á^Ûm¦] h^jÒ(p…^ífÖ] xnv‘
h^e( ^`rÖ] Øñ^–Ê h^jÒ(p„Ú†³jÖ]æD2541 E é ^`KÖ] ä×Ö] Ù^ò‰ àÛnÊ h^e( ^`rÖ] h^jÒ( ¨] çe] ä³q†³ìœ VàŠu
D1657Eä×Ö] Ønf‰ oÊ Ü×Óm àÛnÊ ð^q^Ú

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

273

ýý …õ^Šømø àôeû ðô ^_øÂø àûÂø gõmû ¨øƒö oeô]* àôeû àôÛøuû†$ Ö]‚ôfû Âø

VÍß a Ñ ë bk„0vZ† **
±

tø†ø ³ìø Vo$ ³fôß$Ö] á$ *] Œõ^³³f$Âø àô³eû ] àô³Âø
Ÿø]* EEVÙø^³Ïø³Êø Œºç³×ö³qö Üû ³aö æø Üû³`ônû ×ø³³Âø
^ßø×ûÎö DD[è÷ÖøˆôßûÚø Œô^ß$Ö] †ô³nû íø³eô Üû ³Òö†ö ³fôìû].

ä \ M X¸ ñƒ Æ {z ñÑ p=k0*Æ
Æ ¥% VzŠ : ¸Å ¿kZ »~ H:c*
â

Û
VY :¹ä ë ?ì 4Ð ƒ
 ~ VÍßÐ p Ò

º ŠôÛûÚö غqö…ø EE Ùø^³³Îø o³³×F³eø
Œô]+†ø ³eô Ô
äô ³×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Œõ†ø ³Êø Ùø^³³Îø æû ]* ä´³³‰ô†ø ³Êø

Zh˜ CZ J
-äƒ O ¿{zL L:c*
â

Û ä \ M ó7
ä \ M Q ó Xó ƒ Šñ ~ 3 Zg Æ vZ ™ á

ÜûÒö†ö fôìû^.Êø Ùø^Îø óDDØøjøÏûmö æû ]* løçÛömø oj#uø
äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ÜûÃø Þø ^ßø×ûÏö³Êø äô ³nû ×ô ³mø p„ô³Ö$^³eô

:¹ä ë ?ì ˆ Æ kZ Vî C : ¿{zL L:c*
â

Û
¿{zL L:c*
â

Û ä \ M ! avZ wÎg c*
7VY

Üö nÏô mö gõÃû fô oÊô Ùºˆô³jøÃû ³Úö ¨º†ö ³Úû ] EEVÙø^³Îø
ø $ ³Ö]
…ø æû †ö fö ÙöˆôjøÃû møæø éø^Òøˆ$ Ö] oiô©ûmöæø éø³¡’

ZŠ Z > 2igzZ ì
ó k7,i ú ì
ó Lg µ Z ~ KvË

ilib

ra
r

y.

co

?ì Z'
,Ð ƒ
 û% » TVî C : ¿{z »~
ó Xó ñâ

Û gz¢ avZ wÎg c*
7VY :¹ä ë

ad

@*
Y ó â 6,x **
ÆvZÐ T¿{zL L:c*
â

Û ä\ M

1!DDä´eô

am

m

ó Xó êŠ 7{zgzZì

†ùô høeô ÜûÒö†ö ³fôìû^.³³Êø EEVÙø^³³Îø óDDŒô^³ß$³Ö]
äô ×#Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ÜûÃø Þø ^ßø×ûÏöÊø DDè÷ÖøˆôßûÚø Œô^ß$Ö]
o_ôÃû mö Ÿøæø äô ×#Ö^³eô Ùö^*³Šûmö p„ô³$Ö] EEVÙø^³Îø

m

H :c*
â

Û Q ó Xó ì Lg µ Z Ð VÍß}'

ó @*

.m

uh

kZ n @W ˜iÑÂì [ g¦
/ú 6ì ]Š „+F,
aZŠ ˜ Z
# ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

w

w

kZ g
$utgzZ Ç ñ0*
gZŒ
Û +4Ì{zƒ ~g OZÆ kZ ~ ª
q Å ~g »c*
ƒ sz^~Š ˜

w

]Š „Å \¬[g ~ V!*
Ò kËêµ Z™–
 Ð }Ñç {È (Z ( 2)ì ?Š ãZz6,
# ìA
Z
$t pì Z9g »aÆŠ ˜ ~ { Zg Å[g ǃ +F,

d
Û Ð @WkZt ì @*
ÑO
ïã~}Ñç:gzƒ {ç» äY ?
Ø Ð„
 Zg { Zg äYƒ { ZeŠpÆ ¦ZŠgzZƒa**
b &Z
p„³Ö] à³Ú©³Û³Ö]ZZ :ì ~ g
$uXì xiÑz4 xg D™ ZŠ Zg ZŠ™k& Z CZ~ kZgzZ xg™
†f’m Ÿæ Œ^ßÖ] ¼Ö^ímŸ p„Ö] àÚ©ÛÖ] àÚ †nì Üâ]ƒ] o× †f’mæ Œ^ßÖ] ¼³Ö^³í³m
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
àÛÊ h^e(é^ÒˆÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æD1252 E†nì Œ^ßÖ] pœ ð^q^Ú h^e( ^`rÖ] Øñ^–Ê h^jÒ(p„Ú†jÖ] äq†ì] Vxnv‘ 
D2568Eäe o_Ãm Ÿæ ØqæˆÂ ä×Ö] Ùª‰

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

274

{zì @*
™ñ6,VÏÅyZgzZì Lg™VïB‚ÆVÍß ðñ{z ( w‡ ¾zZ ) XXóÜâ]ƒ] o×Â
`â 6,x **
ÆvZ ( 3) ì @*
™ñ6,;‚Å yZ:gzZì MÐ VÍß Â: ì 4Ð ðñkZ
Xce7**
Z’ÃáZz

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øôqö†$ Ö] Ýô^ÏøÚø Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw7y
yÒ »¤Åäƒ} 9Æ òŠ M ~ { Zg ÅvZ

ýý àôŠøvøÖû ] àôÂø Ýõ^øaô àûÂø høçm% ]* àöeû onø vûmø oßô $ø ‚$ uø xõÖô ^‘ø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2441

a vZ wÎg ë b a0 yZ/ **
±

Ùøç‰ö…ø á$ *] àõ³nû ’ø³uö àô³eû áø]†ø ³³Ûû³Âô àû³Âø
o³Êô Øôqö†$ ³Ö] Ýö^³Ïø³Úø EEVÙø^³³Îø V äô ³×#³Ö]
éô ø ^fø Âô àûÚô Øö–øÊû*] äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Ìôù’$ Ö]

**
ƒ Z9~ » òŠ M ~ 3 ZgÆ vZ L L :c*
â

Ûä
ó Xó ì aZÐ ]Š „Åk'
,J‚

1!DD è÷ßø‰ø àønjôù ‰ô Øôqö†$ Ö]

y.

co

m

9zzŠ e
yZ/gzZ Œ~uzŠ ü» Ô™0vZ†q
-Zì ®Ð V ðAXE
$Zzgt ýV‚ñ]çÊ
©$E
pkZ **
ƒ aZ ð•Z ~ «£Æ ]Š „»Š ˜ pì ®e
$Zzgt Z®X q éŒG
Z yxgŠÆ

ilib

ra
r

XÙ±5 ( 2443) {ÒW2ì Cƒ "
$U*
½Zz ¤ÅŠ ˜ Ð X ]c*
Zzg Ϲ Å

am

m

ad

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô …ô^fø ÇöÖû] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw8y
yÒ »¤ÅäƒŠß M Š¤
/~3 ZgÆvZ

.m

uh

ýý 'ö‚ùô vømö xõmû †ø ö àøeû àôÛøuû†$ Ö] ‚øfû Âø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø †õnû %ô Òø àöeû Üö‰ô^Ïø Öû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2442

w

w

» vZ†0 ´ â ì w®Ð yÑ0 vZ†

w

´ â » Ô c*
Zƒ g¦
/Ð k0*
Æ00 Ô
Y wa ñƒ} ñx ÎÃ} h˜{zgzZÐ k0*
Æ

ø Öô^Úø á$ ]* áø^Ûønû ×ø‰ö àôeû äô ×#³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
Ô
àôeû gô³nfôuø o³×øÂø †$ ³³Úø äô ³³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àø³eû

ì ~Š ~g ZÎÃ\ M ä vZ :¹ä VrZ X¸ ìg

Ô
õ Öô^Úø o×ø³Âø †$ ³Úø gº³nfôuø æû *] èøÛø³×ø³ŠûÚø
gûÒø…û ] Ùø^ÏøÊø ohôÛûmø ^‰÷†ø Êø ö ç³Ïö³mø çø ³aö æø

:c*
â

Û ä a vZ wÎg : ¹ ?Dƒ 7VY g ZÎ

V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

ø ×øÛøuø
á$ 7ô Ùø^ÏøÊø äö ×#Ö] Ô
ä \¬vZ N YƒŠß M g ½~ Š ˜ xŠÆ TL L
Øônfô‰ø oÊô åö ^Úø ‚ø³Îø lû†$ ³fø Æû] àô³Úø EEVÙø^³Îø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

gzZ 68&2 Õ…‚jŠÛÖ] oÊ ÜÒ^vÖ] pD377E168K18 †nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö]æD1666E264K1 …]ˆnÖ] äq†ì] VÌnÕ
Xì Šñ@%
á » kZÐ
Œ~ 524&2 ‚Ûu]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

275

ó Xó ì ~Š™x Zwv M 6,kZ

1! DD…ô^ß$Ö] o×øÂø

äö ×# Ö] äö Úø †$ uø äô ×#Ö]

Vƒ 7N Z Lv WÅ3gzZg ½ÑZz ä7,
6,Ÿ~ { Zg ÅvZ Zƒ "
$U*
( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
X¸ Dƒ øwð•Z ~ w”Æbc e /ô ( 2)Ð

Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô èô uøæû †$ Ö]æø éô æø ‚ûÇøÖû] h^eø ýw9y
yÒ »¤Åå
3 x%
á c*
ðû%q
-Z ~3 ZgÆvZ

ýý Ýõ‡ô^uø oûeô]* àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçûmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø !2443

ä a vZ wÎg ë b Ä0 ™**
±

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‚õ³Ãû ³‰ø àô³eû Øô³`û ‰ø àû³Âø
æû ]* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô éºæø ‚û³Çø³Öø EEV V äô ×# Ö]

4Ð *Š x Ó *
*™Š ˜ x %
á c*
ðû% q
-Z L L :c*
â

Û
ó Xó ì

2!DD ^`ø nÊô

^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô †ºnû ìø èºuøæû …ø

y.

co

m

†Òƒ Ð×›] ]ƒ]ZZ : Dâ

Û l ~i 0Zxâ ZXì Š˜ ŠZ%ÐvZ−° (1) ýV‚ñ]çÊ
ŠZ%Ð kZ ƒ™f éS¨G‹!»vZ−° Z
# (59/6~g]Z ìE XXó^`rÖ] äe]†ÛÖ^Ê ä×Ö] Ønf‰ o³Ê
†a^_Ö] o³e] ‚³ñ]ç³ÊZZ lv0Z xâ ZX f
eŠ Z%vZ G
РkZ l?Œ
Û xâ Z²Xì @*
ƒŠ˜

ilib

ra
r 

p ÖZÆTX ïŠ ßF,
„Ã$ñÆl~i 0Z6,
¯ Åg
$uŠñ~ XXóo³×³â„³Ö

ad

~ {Zg ÅvZ ª (—‚!Zj) ó‰ó ä×Ö] Ønf‰ oÊ ^Ú÷ çm Ýç’nÊ ä×Ö] Ønf‰ o³Ê ¼³e]†³Ú à³Ú^³ÚZZ

am

m

Xì „Š ˜ Š Z%VŒ Ð vZ −°ì C
Ù ªÐ pÖZ yZXÇg {izg ðà Zƒ@*
™«™Åuu

.m

uh

,Z ¤t (2)ì ~Š ßF,
ÃÏZÆ™™f ~Š Z [ÂÃg
$ukZ ÌälògZŠ xâ Z 6

w

w

w

¤t 6,ä™ ¦ÃVŠ „zŠÃ}È ,Z Â}™: kC~gz$Ð } izg σ~ hÆ}È
À&
/Ÿ G
(59/6~g]Z ì õG
ŠaÆ,h
+'
× )ì aZ „ bŠhg{izgaÆ{z´ÆkZ σÝq

Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô ^Ú÷ çû mø Ýø^‘ø àûÚø h^eø ýw10y
yÒ »p
pg { izg yŠ q
-Z ~3 ZgÆvZ
àôÂø xõÖô ^‘ø oeô]* àôeû Øônû `ø ‰ö àûÂø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Ùõ^³`ø ßû ³Úô àö³eû tö^³r$ ³uø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2444

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

xnv‘D1632 Eä×Ö] Ønf‰ oÊ å^Ú‚Î l†fÆœ àÚ Ø–Ê oÊ ð^q^Ú h^e( ^`rÖ] Øñ^–Ê h^jÒ(p„Ú†jÖ] äq†ì] Vx³nv³‘
D4604Eá^fu àe]
D6415Eä×Ö] Ønf‰ oÊ èuæ†Ö]æ éæ‚ÇÖ] h^e(†nŠÖ]æ ^`rÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

276

ýý õ^n$Âø oûeô]* àôeû áô^ÛøÃûß% Ö] 

L L :c*
â

Û ä a Ñ ë b~g}
.G1Z

V oôùfôß$Ö] àôÂø

pôù…ô‚ûíöÖû] ‚õnÃô ‰ø oûeô]* àû³Âø
oÊô ^Ú÷ çû mø Ýöç³’ö³mø ‚õ³fû Âø àû³Úô ^³Úø EEVÙø^³Îø
‚øÂø ^eø Ÿ$7ô äô ×#Ö] äô qûæø ðø ^³Çø³jô eû ] äô ³×#³Ö] Øô³nfô‰ø
àønÃô fû ‰ø …ô^³ß$Ö] àønû eø æø äô ³³`ôqûæø àø³nû eø äö ³³×# ³Ö]

~ { Zg ÅkZ nÆ w”Æ ~q Ÿg ÅvZ ¿
yxgŠÆ cizŠ gzZÆ kZ vZ ÇÇg { izg yŠ q
-Z
ó Xó Ç}Š™, Ã » w‚,

^‰÷…ô^uø äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô †ö `ø Šûmø p„ôÖ$] oÊô h^eø ýw11y
yÒ » ¿áZzu YaÆ ¶Š {P ~ {Zg ÅvZ

1!DD ^Ë÷m†ôìø

|ô^f$’$ Ö] oeô]* àûÂø 'ö‚ùô vømö xõmû †ø ö àøeû àôÛøuû†$ Ö] ‚øfû Âø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø †õnû %ô Òø àöeû Üö‰ô^Ïø Öû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2445
ýýoùô Þô ]‚øÛû`ø Öû ] oùõ ×ô Âø oeô]* àûÂø †õnû Ûø‰ö àôeû ‚ôÛ$ vøÚö

ilib

ra
r

y.

co

\ M ]Zg q
-Z ä VrZ X¸ B‚ Æ avZ
~ { Zg Å vZ ì x Zw6,ç M kZ v M L L :‹ Ð

ad

Ð spÆ vZ ì x ZwÌ6,ç M kZ gzZ ÐY

am

m

ôÑ1Z Š
HwÈÐZ ~ ¶Ì]!*
~ŠgzZ X ñzg

.m

uh

]!*
t {zÔ å H{z ‹Ð ¿q
-Z ä ~ : ë

w

w

w

Ð Vzq x Zw ì x Zw6,ç M kZ c izŠ L
L ¶
7z çE
ó Xó ˆhY ~3 ZgÆ ÿO E
O•vZ {z c*
X ˆ¿gÈ

Ùôç‰ö…ø ÄøÚø áø^Òø äü ³Þ$]* èøÞø^³vø³mû…ø o³eô]* àû³Âø
èõ ×ønû Öø lø]ƒø äü Ãø ÛôŠøÊø éõ æø ˆû ³Æø o³Êô V äô ×#Ö]
àõnû Âø o×FÂø …ö ^ß$Ö] kôÚø †ôùuö EEVÙöçÏömø çø ³aö æø

m

wÎg ~ >zç q
-Z {z ì w®Ð : %g1Z

…ö ^ß$Ö] kûÚø †ôùuöæø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø o³Êô lû†ø ³`ô‰ø
äô ³×# Ö] èô nø hûìø àûÚô kû³³Ãø ³Úø ø àõ³nû Âø o³³×F³Âø

çeö *] Ùø^Îøó ^³`ø jönŠôßø³Êø èø%øÖô^³%$Ö] Ùø^³Îøæø Ùø^³Îø
Õø]ƒø Ùöç³Ïö³mø àû³Úø kö³Ãû ³Ûô³‰ø xõ³mû†ø ³³fö

àûÂø kû–$ Æø àõnû Âø o×FÂø …ö ^ß$Ö] kû³Úø †ôù³uöEE
Øônfô‰ø oÊô kûòøÏô Êö àõnû Âø æû ]* äô ³×# ³Ö] Ýô…ô^³vø³Úø
2!DD Ø$ qøæø

ˆ$ Âø äô ×#Ö]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Ý^n’Ö] Ø–Ê h^e(Ý^n’Ö] h^jÒ(Ü׳ŠÚD2840 Eä×Ö] Ønf‰ oÊ Ýç’Ö] Ø–Ê h^e( ^`rÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× г˳jÚ
D2804EýäÏn_m ÜÖ ä×Ö] Ønf‰ oÊ
» kZ ~ XXxu†fvÖ] ZZä ?q ! Z 0ZZ
# L õg @*
ä ~g g x â Z »Tì ~zZgª0·~ kZ Vxnv‘ å ^߉] @
$u( 4346)~ Ýñµ2ì c*
g
Šg Z Œ
Û w=7Z ä v0ZZ
# Å7™f s® c*
b`
ðÃpì H Â{™E
+
X ì @%
á ÅkZ

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

277

Ð spÆvZ ~uzŠ àZz ¶Š {P ~ { Zg ÅvZ q
-Z @WzŠt Zƒx¥ ýV‚³ñ]ç³³Ê
tÉ ÏN Y Åpô7³Рy¨
KZ @W ˜iÑX Ïg pôÐ 3VâzŠ àZz ä· ²W
X Ç ñYƒ ~'
,Ð 3Šz Zg7» y¨
KZì wZŠ Ïg „ µÐ ã¨
KZ Ÿ
Ùø^Îø éø ‚øñô ]‡ø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû xôÖô ^‘ø àûÂø pùô ô …û æø]…ø ‚$ Ö] àöeû ] ^Þø ^* fø Þû œ Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ÜöÓøvøÖû ] ^Þø †ø ³fø ìû]* !2446
ýý ˆômˆôÃøÖû ] ‚ôfû Âø àøeû †ø ÛøÂö köÃû Ûô‰ø

E;X9
ä aÑ ë b ö- E
%¬ 0µ **
±

àôÂø oôù³ßô ³`ø rö³Öû] †õ³³Úô ^³³Âø àô³eû èøfø Ïû³Âö àû³Âø
Œø…ô^uø äö ×# ³Ö] Üø ³uô…ø EEVÙø^³Îø V oôùfôß$³Ö]
àöeû †ö ÛøÂö æø äô ×#Ö] ‚ö³fû Âø Ùø^³Îø óDDŒô†ø ³vø³Öû]

3g 6,g ZŠ }P Æ Vzg ZŠ }P \¬ vZ L L :c*
â

Û
0µÅ m,
+Z†0/L L: ëvZ† ó óX}™
ó Xó ì 7]‡5Ð%¬

1! †õÚô ^Âø

àøeû èøfø ÏûÂö Ðø×ûmø Üû Öø ˆômˆôÃø Öû] ‚ôfûÂø

._ÆŠ Z®x¥ ì M`
Z » nÅkZÐZg”ÆmïÆy¨
KZ ýV‚³ñ]ç³³Ê

ilib

ra
r

y.

co

m

y*kZvZ ~ yWŒ
Û ì @*
Yƒ „p
Ð Ñ Ì[ZN ƒ „p
Ð Ñ mïZ
# gzZì @*
ƒJ
-k
HÎ]‚
Äøfû ‰ø kûjøfø Þû]ø èõ f$ uø Øô%øÛø Òø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô Üû`ö Öø]çøÚû ]ø áøçûÏöËô ßûmö àømû „ôÖ$ ] Øö³%øÚø ™ D™yÒ V-Ã
( 261:{•E —ܺnû ×ô Âø ĺ‰ô]æø äö ×# Ö]æø ðö «6øm$ àûÛø Öô ÌöÃô –F mö³ äö ³×# ³Ö]æø èõ f$ uø èöñø^³Úô èõ ×ö³fö ßû³‰ö Øùô ³Òö oû³Êô Øø³eô^³ßø³‰ø

ad

v ZgzZƒ: ZŠÎ~ à!*
Ù ñÇ Z V1!*
C
]‚: ZŠ‰ì ,Z wVÅVß Zz ä™ ay
~ { Zg ÅvZ

am

m

Xì ÑZz DWzvZgzZ}Š™ k
HŠ ( h
+'
× ) ì e aÆ T

w

w

.m

uh

Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô èô ÏøËøß$Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw12y
yÒ »¤Åä™ ay

~ { Zg ÅVz³vZ

w

ýý oùô Þô ^fø nû $ Ö] æ†õÛûÂø oûeô]* àûÂø ôÛøÂûŸû* ] àôÂø †º mû †ôqø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø !2447

-Z ¿q
q
-Z ë b~g »Z Š&1Z **
±

wÎg Âì ~ 3 ZgÆvZt :¹gzZ c*
Ñï 
zZ à Zzg '
~ !$
+Æ kZ yŠ Æ #
Ö ªL L :c*
â

Û ä avZ

ðø ^qø Ùø^Îø pôù…ô^’øÞûŸ* û] õ çÃö ³ŠûÚø oû³eô]* àû³Âø
oÊô å´„ôaø Ùø^ÏøÊø èõ Úø çû _ö³íû³Úø èõ Îø^³ßø³eô غ³qö…ø

V V äô ³×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Ïø³Êø äô ³³×# ³Ö] Øô³nfô‰ø
ø ÖøEE
ó Xó Ð VÖzZ àZzg 'Î]‚»
èõ Îø^Þø èô ñø^Úô Äöfû‰ø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ^³`ø eô Ô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(oñ^³Šß³Ö]æD4874 E^`ËnÖiæ ä×Ö] Ønf‰ oÊ è΂’Ö] Ø–³Ê h^³e(é³…^³Ú¦] h^³jÒ(ܳ׳ŠÚ ä³q†³ì] Vx³nv³‘!
D3187EØqæˆÂ ä×Ö] Ønf‰ oÊ è΂’Ö] Ø–Ê h^e( ^`rÖ]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

278

1!DD èºÚø çû _öíûÚø

Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô ×#Ö] Øônfô‰ø oÊô Ùõ^Úø àûÚô àônû qøæû ‡ø ÐøËøÞû*] àûÚø h^eø ýw13y
yÒ » ¿áZz ä™ ay
Zh Ð wâ LZ ~3 ZgÆvZ

^`ø ×% Òö

ýý àôŠøvøÖû ] àôÂø ݺ ^øaô ^Þø †ø fø ìû]* †ø ÛøÂö àöeû áö^Ûø%û Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2448

Â5Ð g f1Z ~ ëtzç0 b îœ{šr **
±

^eø ]* könÏô Öø Ùø^Îø èømøæô^Ãø Úö àôeû èøÃø ’øÃû ‘ø àû³Âø
oÊô åü ö çÏömø æû *] äü Öø ¡÷Ûøqø Ñöçû Šömø çø ³aö æø …õùƒø

v ~ Œ Æ y Z ¸ ìg 7
-; .
$zZ q
-Z CZ {z
:¹ ó ó ?ì Š
Hƒ HÃ\ M !g f 1Z L L :¹ ä ~ X ¶

ø Öø^Úø ^Úø …õùƒø ^eø *] ^mø kö×ûÏöÊø èºeø†û Îô ä´ ³Ïô ³ßö³Âö
Ô
ø Öø^Úø kö×ûÏöÊø oû×ô ÛøÂø o³Öô Ùø^³Îø
oÖô Ùø^Îø Ô

HÃ\ M !g f 1Z :¹ ä ~ Xì n }÷¿Z÷
:¹ ä ~ ó Xó ì n }÷¿Z÷ :¹ ?ì Š

àûÚô äü jøÃû Ûô‰ø ^%÷m‚ôuø oßô $û‚ôùuø kö×ûÎö o×ô Ûø³Âø
Ùøç‰ö…ø köÃû Ûô³‰ø Ùø^³Îø V äô ×# Ö] Ùô糉ö…ø

wÎg ä \ M < yÒ g
$u ðà Рí
Ð avZ wÎg ä ~ ¹ ì
ó ”Ð avZ

m

ÐøËøÞû]* Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^Úø EEVÙöç³Ïö³mø Väô ×#³Ö]
Ÿ$7ô äô ³×#Ö] Øônfô‰ø o³Êô Ùõ^³³Úø àû³Úô àô³nû qøæû ‡ø

y.

ad

zŠ óëgŠ zŠ Z h L L : ë ·1Z ó Xó D™wLZ

m

ó Xó gâ Y zŠ c*
xÝzŠ ó~&
+
ß

çeö *] Ùø^³Îø óDDèô ß$³rø³Öû] èöfø rø³uø äö ³³iû…ø ‚ø³jøeû ]
æû *] àô³nû jøÚø *] æû *] àô³nû Ûø³aø …û ô çø ³aö ‚³Û$ ³vø³³Úö

ra
r

ilib

™ v¸ » kZ y!*
gŠ Æ ¼
A ì @*
™ ay
Z h

co

~ { Zg ÅvZ Ð wâ LZ L L :¸ D â

Û \M ‹

am

2!àônû jøe$] ø

æû ]* àômû‚øfûÂø

.m

uh

y!*
gŠ6,Vzi ZzgŠÆ¼
A ( 2)ì ï*
*™ ay
Zh Z h ~ { Zg ÅvZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê

w

w

idËwq¾ ì **
Y {z(ÐZ *
*™gHy!*
gŠ6,Vzi ZzgŠ » > Ñzp¤
/Z ~ xsZ ( 3) X gH

w

Xì YYH Z96,} i ZzgŠaÆä™wßzÃy¶ÃËæWÅ 

äô eô †ôÚû Ÿ* û]æø oôÚû †$ Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw14y
yÒ »¬» kZgzZ ¤Å ~i Z0
+Z¾

oûeô]* àöeû ‚ömˆômø oûßô $ø ‚$ uø høçûm% ]* oûeô]* àöeû ‚önÃô‰ø ^ßø $ø ‚$ uø ðö †ôÏû ÛöÖû ] ‚ømˆômø àöeû äô ³×# ³Ö] ‚ö³fû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2449

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

xnv‘86K2 ÜÒ^vÖ] äq†ì]æ186K7 ‚n`ÛjÖ] oÊ †fÖ]‚f àe]æ349-348K5 äfn= oe] àe] äq†ì] Vxnv‘ å ^ß³‰] !
D4643EæD2940E á^fu àe]
h^jÒ( ¨] çe]æD4923 EänŠÞ Ü$ äÛ× àÚ Ýƒæ än× &vÖ]æ oÚ†Ö] Ø–Ê h^e(é…^Ú¦] h^jÒ(Ü×ŠÚ äq†ì] Vx³nv³‘@
D2813Eä×Ö] Ønf‰ oÊ oÚ†Ö] h^e( ^`rÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æD2514EoÚ†Ö] oÊ h^e( ^`rÖ]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

279

ýýgõnû fôuø

&%<Z 1Z
D™ e
$Zzg Ð %¬ 0µ v
ó Z†0 åI

àûÂø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû ‚ô$ø†û Úø †ônû íøÖû] oû³eô]* àû³Âø
]æ‚% Âô *]æø ™èømøŸ? û] åô „ôaø ¡³ø þiø äü Þ$]* †õÚô ^Âø àôeû èøfø Ïû³Âö

pg ‰
n
Ü ¤ ?ÎgzZ L L:S7,e
$ Mt ä VrZ
Š Z%Ð ]¸L L :¹gzZ ó Xó Åg g » ]¸n Æ yZ ƒ

—éõ ³ç$ ³Îö àû³Úô Üû³³jöÃû ³³_ø³³jø‰û] ^³³³Úø Üû³³`ö Öø
1! oöÚû †$ Ö] éøç$ ÏöÖû] á$ 7ô Ÿø]* wRLVÙ^ËÞŸ]y

ó Xó ì ~i Z0
+Z¾

aÆŠ ˜ Ã\WLZ *
*™Ýqš
M F,
6,y›C
Ù ._Æ®
) ,Z ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê

-gzŠ Cc*
J
¹F,
Æ ` W™á Ð qzÑìt |ì ¯
) !*
» ]¸t òg ( 2) ì n

Û*
*™g »
!â g
yZy ~j{zì Yß (bZö+4k0*
Æ o TÌ` Wì „g ïq ÅÌZå îG
G
X D WÃ} 9ÐWÐ ƒ
~
ý Ñô…ø ‡û Ÿû* ] ‚õmû ‡ø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø Ýõ¡$‰ø oeô]* àûÂø onø vûmø àûÂø ݺ ^øaô ^ßø $ø ‚$ uø †õm†ôqø àöeû göaûæø ^Þø †ø fø ìû]* !2450

ä avZ wÎg ë b%¬ 0µ **
±

m

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õ³Úô ^³Âø àô³eû èøfø Ïû³Âö àû³Âø
Øöìô‚ûmö Ø$ qøæø ˆ$ Âø äø ³×# ³Ö] á$ 7ô EEV V äô ×#Ö]

y.

ad

ÃáZz ä™ ~iZ0
+Z¾gzZ ÃáZz 䙊æ 0Æ

am

m

zó ™~g ZÎgzZ ~i Z0
+Z¾L L:c*
â

Û ä avZ wÎgQ

.m

uh

gzZ ó óXì 4 Ð ~g ZÎ ~i Z0
+Z ¾ q
-Š 4,}÷

w

w

1 g » " Y âZ à Zz É x Ó Å y¨
KZ L L:c*
â

Û

w

~ç KZ gzZ **
¯ g ZŠ Ãz Ã} h˜ LZ ó*
*™ ~i Z0
+Z¾
ˆ ÆIä TL L:c*
â

Û gzZ 9ƒ
 t oÐ
~] **
Å á Zz ä2ä kZ ~Š hg ~i Z0
+Z¾
ó óX Å

äü Ãø Þô^‘ø Vèøß$røÖû] ‚ôuô]çø Öû] Üô`û Š$ Ö^³eô èø$ø¡%ø$Ö]
ä´eô ‚$ ÛôÛöÖû]æø †ø nû íøÖû] äô jô Ãø ßû‘ø oûÊô göŠôjøvû³mø

ra
r

ilib

kZƒ
ó hZ +
M ÅTÃáZz ä¯ ÆkZ Xì @*

co

4ZŠ ~ ¼
A Ãm¾Z &6,¯ žq
-Z vZ L L :c*
â

Û

V Väô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îøæø óDDä´eô oøÚô ]†$ ³Ö]æø
o$ Öø7ô g% uø]* ]çû Úö †û ³iø áûŸ* æøø ]çû ³fö Òø…û ]æø ]çû ³Úö …û ]EE
çû `ö ×ûmø ðõ oûfø Ø% Òö EEVÙø^Îøæø óDD]çû föÒø†û iø áû]* àûÚô
äô ‰ôçû Ïøeô Øôqö†$ Ö] oøÚû …ø Ÿ$7ô غ›ô^eø Øö³qö†$ ³Ö] äô ³eô

àøÚô à$ `ö $Þ¬ôÊø äü ×øaû *] äü jøfø Âø ¡Úöø æø äü ³‰ø†ø ³Êø äü ³fø m ô ^+³iøæø
^Úø ‚øÃû eø oøÚû †$ Ö] Õø†ø iø àûÚø EEVÙø^Îøæø óDDÐôùvø³Öû]

2!DDäü Ûø×$Âø pû„ôÖ$] †ø ËøÒø ‚ûÏøÊø äö Ûø×ôù Âö
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

àÚ h^e( ^`rÖ] h^jÒ(oñ^ŠßÖ]æD2513 EoÚ†Ö] oÊ h^e( ^`rÖ] h^jÒ( ¨] çe]æ144K4 ‚Ûu] äq†ì] V‚nq å ^߉] !
D3146EØqæˆÂ ä×Ö] Ønf‰ oÊ Ü`Še oÚ…
Ø–Ê h^e(é…^Ú¦] oÊ Ü׊Úæ(ð^ÛÖ]æ àÛŠÖ] oÊ l^‰^rßÖ] àÚ ÄÏm^Ú h^e(ð糕ç³Ö] h^³jÒ(p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ@
D1876Eä×Ö] Ønf‰ oÊ tæ†ìæ ^`rÖ]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

280

( Z )ì=g f »„Åm¾Z &bZöc*
àÍq
-Z ~gzŠ {Šñ¾q
-Z ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
ÅŠæ Ìðà c*
ÑZz ¶Š™h
+y
c*
ÑZz äZñÃkZ Š Z% ÑZz 䙊æ )g f Æ kZ ( [) ÑZz ä¯
ÆÌZÐ ~ VâzŠ yZ² ìgz » ðZ±~gzŠC
Ù 6,~g ZÎgzZ ~i !*

K( 2)Xƒ ]gß
oÐ ~ç ( 3) ðâ

Û HÅ kZ ä \W™ÄgÃæÃkZ Z®Xì „g xl~i !*

KÐ g ±Z
~i !*

K( 4) ë!*
z w‰ö† {z´Æ yZ „
 gŠVƒ ¯
) !*
» ~g » ~Š ˜ ö,ZgzZ
Xì ¯
) !*
»}g Ä **
hg» kZ²[£Ð @W›q
-Zt xg D™wÅkZ Ú™J

^u÷†û qö äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô |ø†ôqö àûÚø Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw15y
yÒ »¤Å¿áZz äƒ Âi~3 ZgÆvZ

ÐøvF‰ûô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø $ø ‚$ uø Äõmû …ø ‡ö àöeû ‚ömˆômø ^ßø $ø ‚$ uø o% ô^Îø †$ Ö] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2451

ýý …õ^Šømø àöeû o‰øçûÚö oûÛùô Âø oßô $ø ‚$ uø

,
Ù 1Z **
C
±
ä avZ wÎg  ë b >k

m

ç³eö ]* Ùø^³³Îø Ùø^³³Îø éø³†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³³Âø
|ö†ø rûmö |õæ†ö rûÚø àûÚô ^Úø EEV V Üô‰ô^ÏøÖû]

y.

niÆ kZ Ç ñVZ ~ ª
q kZ Vz³vZ yŠ

co

Æ#
Ö ªÐZ ǃ Âi ~ { Zg ÅvZ ¿ L L :c*
â

Û

ó Xó ǃ » yp8
-g

áöçû Öø áöçû ×# ³Ö]æø Ô
ô ŠûÛô³Öû] xö³m…ô xö³m†ôù³Ö]

.m

uh

am

m

ad

ilib

ra
r

gzZ σ Üv Òp Å kZ óǃ ;g Ë ypÐ

äö ×# Ö] äö %øÃø eø Ÿ$7ô Ø$ qøæø ˆ$ Âø äô ³×# ³Ö] Øô³nfô‰ø oû³Êô
oÚø ‚ûmø äü uö†û qöæø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû ³mø Ø$ ³qøæø ˆ$ ³Âø

w

w

w

éø ø ^`ø h$ Ö] äø ×# Ö] Ùø^*‰ø àûÛønÊô h^eø ýw16y
yÒ »¤Å¿áZz ä™Ô]Š ÞÐvZ

1!DD Ýô‚$ Ö]

ýýÄøÛô‰ø äö Þ$]* 'ö‚ùô vømö xõmû †ø ö àøeû àôÛøuû†$ Ö] ‚øfû Âø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø †õn%ô Òø àöeû Üö‰ô^Ïø Öû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2452

ZŠ ZŠ Æ yZ {z gzZ Ð \!*
LZ ð 0 ™**
± 

L L:c*
â

Û ä avZ wÎg D™e
$ZzgÐ
ÐZ \¬vZ Ç}™Ô]Š ÞÐ vZÐ wŠ F

Ìõnû ßøuö àôeû Øô`û ‰ø àôeû èøÚø ^Úø ]. oûeô]* àøeû Øø`û ‰ø
á$ 7ô Ùø^³Îø åô ‚ôùqø àû³Âø äô ³³nû eô]* àû³Âø 'ö‚ôù³vø³mö

äø ×#Ö] Ùø^*‰ø àûÚø EEVÙø^³Îø Väô ×# Ö] Ùø糉ö…ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

oÊ h^e(é¡’Ö] h^jÒ( ¨] ç³e]æD4907Eä×Ö] Ønf‰ oÊ é ^`KÖ] g×› h^fvj‰] h^e(é…^Ú¦] h^jÒ(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘!
D1653Eé ^`KÖ] Ùª‰ àÛnÊ ð^q^Ú h^e ^`rÖ] Øñ^–Ê h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD1520E…^ËÇj‰Ÿ]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

281

Æ kZ ]ñÅ kZp¤
/Z Ç ñà6,û%Æ Y Zß

äö ×#Ö] äö Çø×$ eø äô fô×û³Îø àû³Úô ^³Î÷ ô ^³‘ø éø³ ø ^³`ø h$ Ö]
o³×F³Âø lø^³Úø áû7ôæø ðô ]‚ø³³`ø h% Ö] Ùø‡ô^³³ßø³³Úø

ó Xó ƒ µZz6,_

1!DDä´fô]†ø Êô

äàJ
-A
$Z%yZŠz!*
Æ òzøÔÔÅ]Š ÞÐ wŠ tœÐvZ ýV‚³ñ]ç³³Ê
]Ñq pƒ Ì{Š Zg Z »Š ˜gzZƒ ÅÝq Ýz g” š
M F,ä òŠ WZ
# ìA
$t ì ¯
) !*
»
‚ ]Š ÞOŠ Z ÞZ ìg @*
™ ¬Š t ñh Vî 0*B;% Æy 7t X Vƒ ìgƒ : Za

‚ôn`ôh$ Ö] Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw17y
yÒ »¤ÅL

X}Š™

àôÂø áø¡ørûÂø àôeû ] àôÂø oŠønÂô àöeû áö]çøËû ‘ø ^ßø $ø ‚$ uø o% Âô^Êø †ùô Ö] ‚ømˆô³mø àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2453

m

ýý xõÖô ^‘ø oûeô]* àûÂø ÜõnÓôuø àôeû Åô^Ïø Ãû Ïø Öû ]

y.
ra
r

ilib

@*
™kCŠgŠ gŠkZ s܉
Ü z Dƒ OLL L :c*
â

Û
ó Xó ì @*
ƒ kCÐ Œ »Æ‹w Aì

Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø†ø ³³mû†ø ³³aö oû³³eô]* àû³Âø
ÜôÖø]* àûÚô ‚ön`ôh$ Ö] ‚örô³mø ^³Úø EEV V äô ×#³Ö]

co

ä avZ wÎg  ë b>k
,
Ù 1Z **
C
±

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

ÜôÖø]* àûÚô ÜûÒö‚öuø*] ‚örômø ^³Ûø³Òø Ÿ$7ô Øô³jûÏø³Öû]
2!DD èô ‘ø†û ÏøÖû]
vZ ‰
Ü z,Zì @*
ƒ ;g jg Cg Cg +
$Y Åw2KZ Z
# Ù|»]Š Þ ýV‚³ñ]ç³Ê
gŠkZ ~ }g ÂÆ V8g ÅvZáZz äƒL Z®ì êŠ wÅ} i ZzgŠÆ V8g KZ6,kZ
Ð V8g Vc*
0*
" Å[g LZ {zgzZ CYƒ p" aÆ kZ ;‚z ÝZ ~z*Šì @*
ƒ"
(ìvZ **
ÄZ )ì MYÐ [g LZ @*
ƒ iz0
+Z ¯

^nø Þû‚% Ö] oÖø7ô èô Ãø qû†$ Ö] àøÚô ‚ön`ôh$ Ö] oß$Ûøjømø ^Úø h^eø ýw18y
**
™éZpÅäY {g !*
zŠ ~ *Š »L

ýý éø ø ^jø Îø àûÂø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø o% Ëô ßø vøÖû ] oùõ ×ô Âø çûeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2453

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D1668E½^e†Ö] Ø–Ê ð^q^Ú h^e( ^`rÖ] Øñ^–Ê h^jÒ(p„Ú†jÖ] äq†ì]æD4655Eá^fu àe] xnv‘ VàŠu !
é ^`KÖ] Ø–Ê h^e(é…^Ú¦] h^jÒ(Ü׊ÚæD2795 EàãjË‘æ ànÃÖ]…çvÖ] h] h( ^`rÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] Vän× ÐËjÚ @
D4844Eä×Ö] Ønf‰ oÊ

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

282

:c*
â

Û ä avZ wÎg ë b÷Z **
±

V V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹õ³Þø]* àû³Âø
èøß$røÖû] Øöìö‚ûjøÊø löçû Ûöiø ‹õËû³Þø àû³Úô ^³Úø EE

ˆÆ äƒ 4ZŠ ~ ¼
A ˆÆ ä%¿ðà L L
*Š gzZ ñ M ^ß s§ ~g v{z @*
™7éZpt

^nø Þû‚% Ö] ^`ø Öøæø Üû Óönû Öø7ô kû³Ãø ³qø…ø ^³`ø Þ$]* % çø ³jøÊø
Øøjô Îö äü Þ$*] $ æø äö Þ$¬ôÊø ‚ø³n`ôh$ Ö] Ÿ$7ô ^³`ø nÊô ^³Úø æø

[Z NLZL1ƒaÆ kZì ~ kZ¼ gzZ
iŠ âZ gzZ ñ M ~ *Š {z Ç}™ Õt ™NŠ Ã

!DD hô]çø %$Ö] àøÚô p]*…ø ^ÛøÖô é÷†$ Úø ]„øÒø

ó Xó ñY Zg â

ðô ]‚ø`ø h% Ö] |]æø …û ]* h^eø ýw19y
yÒ » Vjzg ÅY Zß
ýý éø †$ Úö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø èø fø Ãûö àûÂø †õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô ‰ø ^Þø †ø fø ìû]* !2454

Å Y ZßÐb vZ†ä ë ë btzä

àûÂø äô ×#Ö] ‚øfûÂø ^ßøÖû^*‰ø Ùø^³Îø Ñõæ†ö ³ŠûÚø àû³Âø
Üû Öø äô ³×# ³Ö] ‚ö³fû Âø Ÿøçû ³Öøæø ðô ]‚ø³`ø h% Ö] |ô]æø …û ]*

m

ðÃÐ ë  @*
ƒ : vZ†¤
/Z Y7 0Æ Vjzg
ÆvZ yŠÆ #
Ö ª ²zg ÅY ZßL L :¹ @*
™: yÒ

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

ðô ]‚ø`ø h% Ö] |ö]æø …û ]*EE VÙø^Îø ‚ºuø]* ^ßø$û‚ôù³vø³mö
l²n Æ yZ ÏVƒ ~VI7 Æ Vz0
+
6,
!k0* †õnû ›ø Øô‘ô]çø uø oÊô èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø äô ×# Ö] ‚øßû³Âô

A Ïe V˜ {z ÏVƒf¥ ðƒ 
9~ wô†û Ãø Öû^eô èºÏø×$ ³Ãø ³Úö Øö³m ô ^³ßø³Îø ^³`ø Öø †õ³–û³ìö
X Ï N M ^ß ~ Vw¥ KZQ X Ï ,Q C3
Ü$ $ö lû ðø ^fø &önû uø èô ß$³rø³Öû] o³Êô |ö†ø ³Šûiø

.m

uh

~g vH :Ç ñâ Û
™ƒzás§ÅyZ [g » yZQ

w

w

:Ð }{z ?ƒ T e gzZ ¼ ?ì ~
# q gzZ ðÃ

w

N Y™^ß~ *Š ë T et ë%Z ó7L L
ó Xó N Y G OiŠ ~uzŠQgzZ

Üû `ônû ×øÂø Íö†ôhûnö Êø ^`ø ×ô m ô ^ßø³Îø o³Öø7ô Äö³qô†û ³iø
^ò÷nû fø áøæû ‚ömû†ôiö èºqø^uø ÜûÓöÖø*] Ùöçû Ïönø Êø Üû `ö e%…ø

^nø Þû‚% Ö] oÖø7ô Äø³qô†û ³Þø áû]* Ÿ$7ô Ÿø áøçû ³Ööçû ³Ïö³nø Êø
1!DD p†Fìû]. é÷†$ Úø ØøjøÏûßöÊø

~ *Š ÌðÃ{z´Æ kZì •
'

) !*
gzZ *™gŠ¾]ñÅ]Š Þ ýV‚³ñ]ç³Ê
]„³³³³aE D â

Û }g !*
kZ lw8 0Z ì #
Ö Z™Å „ Lt X @*
™7é Zp ÅÍ
Ð~g
$Š q Z ~z%}g !*
ƤÅ]Š Þ Déø ^ãø $ Ö] Øô–ûÊø oÊô ðø ^qø ^Úø Øq] &m‚v³Ö]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
(á]†ÏÖ] †nŠËi h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD4862 E èßrÖ] oÊ ð]‚`KÖ] |]æ…ÿᜠá^ne h^e(é…^Ú¦] h^jÒ(Ü×ŠÚ äq†ì] Vxnv³‘!
D2801Eä×Ö] Ønf‰ oÊ é ^`KÖ] Ø–Ê h^e( ^`rÖ] h^jÒ(äq^Ú àe]æ D3011Eá]†Û Ùk é…ç‰ àÚæ h^e

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

283

yY ~ T7x » (Z Ìðû n D™yÒ V- zz ÅkZgzZXì g
$uxÐ ƒ
t
( 41/6~g ]Z ì)Xì xÌ[ZN » kZa ÏZÆŠ ˜ ñZÎ} 7,ãt

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô o×øjûÏøÖû] èô Ëø‘ô oÊô h^eø ýw20y
¤Åäƒ O~3 ZgÆvZ

áö]çøËû ‘ø ^ßø $ø ‚$ uø Ùø^Îø o% Êô ‚ø’$ Ö] çøaö onø vûmø àöeû èö mø æô^ÃøÚö ^ßø $ø ‚$ uø Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2455
ýý oùô Òô ç×ö Úû Ÿû. ] oß$%ø ÛöÖû ] oeô]* àûÂø æ†õÛûÂø àöeû

avZ wÎg ë d}Z†0E **
±

Ùø^Îø Ùø^Îø oôùÛô³×ø³Š% Ö] ‚õ³fûÂø àô³eû èøfø jûÂö àû³Âø
èº$ø¡³ø ³þ$ø o³×ø³jûÏø³Öû] EEV V äô ³×# Ö] Ùö糉ö…ø 

Dƒ Æ n&áZz äY }g â L L :c*
â

Ûä
yY z wâ ~3 ZgÆvZ ä Tì ð¸{z q
-ZÔ

Øônfô‰ø oÊô ä´Öô^Úø æø ä´ŠôËûßøeô ‚ø³aø ^³qø ຳÚô ©û³Úö
óDDØøjô Îö oj#uø Øøiø^Îø æ$ ‚öÃø Öû] oøÏô Öø ]ƒø7ô äô ³×# ³Ö]
ø Öô„FÊø EEVäô nÊô Vo% fôß$Ö] Ùø^Îø
‚ön`ôh$ Ö] Ô

Zg â ‚Å ðZ±Âðƒ ]‡5Ð V7Š HŠ ˜ Ð

m

1 yJZ tL L:c*
â

Û ä aÑ 0Æ kZ X Š
H

y.
ra
r

ilib

Ð kZ Ð p ÒÆû%Æ ]t KZ „ Ñ sÜ

äô fô†û Âø køvûiø äô ×# Ö] èô Ûønû ìø oÊô àövøjøÛûÛö³Öû]
èô qø…ø ‚ø³eô Ÿ$7ô áøç³n%fôß$³³Ö] äö ³³³³×ö³³–ö³³Ëû³³mø Ÿø

co

ǃ ~ÐÆ kZnÆ l²ÆvZ Xì LZƒ
i
ó Z ä T ì ð¸ {z q
-Z ó Xó Ð Vƒ ™| (,

w

w

.m

uh

am

m

ad

†ø ìøFæø ^v÷Öô^‘ø ¡Û÷ ø Âø ¼ø×øìø àºÚô ©ûÚö æø óéô ç$ fö ß%Ö]
wâ z yY ~ { Zg ÅvZ ä kZ G x » VâzŠ }'
, äô ×#Ö] Øônfô‰ø oÊô ä´Öô^Úø æø ä´ŠôËûßøeô ‚øaø ^³qø ^³ò÷³nùô ‰ø
ÆkZ X Š
HZg â ‚ÔÅ ðZ±5Ð ÔŠ HŠ ˜ Ð
óDDØøjøÏûmö o³j#uø Øøiø^³³Îø æ$ ‚ö³Ãø ³Öû] oø³³Ïô ³Öø ]ƒø7ô
Æ kZ ì
ó ]Š Þu 0*
L L:c*
â

Û ä aÑ 0
kûvøÚø 躒øÛø’ûÚø EEVäô nÊô V o% fôß$Ö] Ùø^Îø

w

DY $
Ö {k
HÐ g ZŒèY Š S N ægzZ { k
H
gzZ ó Xó ǃ 4ZŠ ~ ¼
A ì eÐ } i ZzgŠ T ó
ÔŠ HŠ ˜ Ð wâ z yY KZ ä Tì ¬oq
-Z
Ð g ZŒèY Š
H~ c izŠ ÂX Š
HZg â ‚5 Ð
c*
ðŠ Z À Z
# L L : ë òg ZŠ vZ† ó Xó r
Ð 7tÎ

^mø^_øíø×ûÖô ðº^v$ Úø Ìønû Š$ Ö] á$ 7ô åö ^mø^_øìøæø äü eø ç³Þöƒö
ðø ^fø èô ß$røÖû] hô]çø eû]* pôù]* àûÚô èøß$rø³Öû] Øø³ìô û ].æø
æ$ ‚öÃø Öû] oøÏô Öø ]ƒø¬ôÊø äô Öô^Úø æø äô ŠôËûßøeô ‚øaø ^qø кÊô ^ßøÚö æø
á$ 7ô …ô^³ß$Ö] oÊô Õø]„øÊø Øø³jøÏû³mö o³j#uø Øø³iø^³³Îø

äô ×#Ö] ‚fû Âø Ùø^Îø óDDÑø^Ëøßôù Ö] çvöÛû³mø Ÿø Ìønû Š$ Ö]
ø Ûô’ûÚö ØøŠôÆö ]ƒø7 hçû %$×Öô Ùö^Ïømö
ó Xó Š
Hƒ u 0*
ªó ó “øÛô’ûÚö L L ë Âì @*
Y
1! “
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³ô³³³³³³³³³³³³

D4663E á^fu àe] xnv‘ Ôì 9g
$up VÌnÕ å ^߉!

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

284

y!*
Û ~ { Zg ÅvZÃwâ z yY ( 2)ì aZÐ ƒ
Œ
 t wÓZz l!*
Š ˜ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê
~Š jN æ XÅL ( 3)Ð Vƒ d

Û Æ¥gÆfY m
CZ Ã#
Ö ªLÑZz ä™
À
&Š ) @*
/ŸG
V¨Zg Ìã!*
Û Å kZ 7wJŠ ˜» ¬o ( 4) ( {ÒW õG
Œ
ƒ 7s ç nŒ
Û V; CY

^f÷ ŠôjøvûÚö ]†÷ eô^‘ø äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øøiø^Îø àûÚø h^eø ýw21y
ñY Zgâ Ð { 
(gzZñ~3 ZgÆvZ 0Æ ¿kZ

X Ï ñY

ýýpùô †ôfö Ïû ÛøÖû ] àôÂø gõñû ƒô oeô]* àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônrôÛøÖû ] ‚ôfû Âø àöeû äô ×# Ö] ‚önû fø Âö ^Þø †ø fø ìû]* !2456

D™yÒ Ð b >Š y1Z−Zz LZb vZ† **
±

á$ *] äô nû eô]* àûÂø éø ø ^jøÎø oeô*] àôeû ] äô ×#Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
‚øÛôvøÊø gø_ø³íø³Êø Ýø^³Îø V äô ×# Ö] Ùø糉ö…ø

ÅvZ Â c*
Š[™ƒ} 9ä avZ wÎg

Üû×øÊø ø ^`ø rôÖû] †ø Òøƒø Ü$ $ö äô nû ×øÂø oßø³$û]*æø äø ³×# ³Ö]
Ýø^ÏøÊø ˜øñô]†ø ËøÖû] Ÿ$7ô äö ßûÚô Øø–øÊû*] ^ò÷nû fø Åû‚ømø

Ë{z´Æ øZ

Û Â H™f » Š ˜ Q Å yÒ zz £

m

wÎg c*
:¹gzZ Zƒ Z9òŠ M q
-Z ¹: aZÐ kZÃq

y.
ra
r

ilib

wÎg ?Ç ñY ƒ {g ñ » Vƒk
HÆ kZ H ñY

ad

Zg â ~ ª
q kZ {z Z
# óV;L L :c*
â

Û ä avZ

am

m

M ( gzZ '
+
,
™ ~ ¨£ Æ ÔŠ {z ñY

.m

uh


Û 1ƒ ÑZz ä¢ ä " ƒ ÑZz "(,Ð M ƒ
ó

w

w

w

Ð í b§ T Ç ƒ { ~
.Z¸ Ð k Q 0Æ
ó Xó ¹ä gLZƒ

kø³mû]*…ø ]* äô ³×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^³³mø Ùø^³³Ïø³Êø غ³qö…ø
ø ÖôƒF Øû`ø Êø äô ³×#Ö] Øô³nfô‰ø o³Êô Øø³jô Îö àû³Úø
Ô

co

Zg â ~ 3 Zg Æ vZ ¿ ì wì H » \ M !vZ

Ùöç‰ö…ø Ùø^³ÏøÊø åö ^³mø^³_øìø äö ³³ßû³Âø †º³Ëôù ³Óø³Úö
^f÷ ŠôjøvûÚö ]†÷ eô^‘ø Øøjô Îö ]ƒø7ô ÜûÃø Þø EEV Väô ×# Ö]

äô eô ƒºçìö^+Úø äö $Þ¬ôÊø àømû‚$ Ö] Ÿ$7ô †õeô‚ûÚö †ø nû Æø ¡f÷ ô Ïû³Úö
1!DDG Øöm†ôfû qô oÖô ÜøÂø ‡ø ^ÛøÒø

hZ Ì+
M ZuzŠ ñYH™^ e¨£t _ ZÑÅ]Š Þw”( 1) ýV‚³³ñ]ç³³³Ê
Vƒk
HgzZ w=]Š Þ~ á$
+Ï Vƒ Šñ_ ZÑ 0t Z
# ñY : Ç ¸ ™¢" ~Šƒ
„@*
öðä
/Z ¶Cƒ uz¢ ]!*
Ù Å \W~ A çÆ +Š ( 2) σ ¯
C
) !*
»}gñÆ
X{z´Æ nŒ
Û ]Š Þ ( 3) X @*
Yc*
Š™Gà a\W)g f Æ gsƒ Ug¯Â CY ̃
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD117 Eàm‚Ö] Ÿl å^m^_ì l†ËÒ ä×Ö] Ønf‰ oÊ ØjÎ àÚ h^e(é…^Ú¦] h^jÒ(Ü׳ŠÚ ä³q†³ì] Vx³nv³‘!
D1712Eàm‚Ö] än×Âæ ‚`KjŠm àÛnÊ ð^q^Ú h^e( ^`rÖ]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

285

Xì ¯
) !*
»„Åàç

ðô ]‚ø`ø h% Ö] àøÚô ‚% Ãø mö ^Úø h^eø ýw22y
yÒ » VÍßáZz äY Gg Ñ~ Y Zß

àôeû †ôÚô ^Âø àûÂø áø^Ûø%û Âö oûeô]* àûÂø o% Ûônû j$Ö] çøaö áö^Ûønû ×ø ‰ö ^Þø †ø fø ìû]* áøæ…ö ^³aø àö³eû ‚ö³mˆô³mø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2457
ýýÔõÖô ^Úø

ä aÑ  ë bðZ 0 yZ$ **
±

Voôù³fôß$Ö] àô³Âø

~g F Å ù ì
ó ]Š Þ **
Y Zg â ~ Š ˜ ì
ó ]Š Þ

èøn$Úø ]. àô³eû áø]çø ³Ëû³‘ø àû³Âø
Ñö†ø ÇøÖû]æø éº ø ^³`ø fø áöçû ³Âö ^³³_$ ³Ö] EEVÙø^³³Îø
éº ø ^`ø fø àö_ûfø Öû]æø éº ø ^`ø fø æö ˆû ÇøÖû]æø éº ø ^³`ø fø

]Š Þ **
Y% ‰
Ü z ïŠ À^ ì
ó ]Š Þ **

1!DDéº ø ^`ø fø ðö ^ŠøËøß%Ö]æø

**
%™[ze ~ ã0*
ì
ó ]Š Þ **
%Ð yú¤L L :c*
â

Û

ó Xó ì

m

àûÂø “
õ Ëû uø àôeû †ôÓûeø oûeô]* àûÂø …õç’ößû Úø àûÂø Øønñô ]†ø ‰ûô àûÂø o‰øçÚö àöeû äô ×# ³Ö] ‚ö³nû fø Âö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2458

y.

co

ýý ¼ôÛûŠùô Ö] àôeû Øønfôuû†ø ö

ilib

ad

Ð yú¤ ì
ó ]Š Þ **
Y%~ { Zg ÅvZ L L:c*
â

Ûä

am

m

Xì ]Š Þ *
*%Ð ~g F Åù gzZ ì
ó ]Š Þ **
%

w

w

.m

uh

zz Å kZ {zƒ^ ~ ù Æ Tì L]gú{z
ó Xó ñY%Ð

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø kôÚô ^’$ Ö] àôeû éø ø ^føÂö àûÂø
äô ³×# Ö] Øô³nfô‰ø o³Êô Øö³jûÏø³Öû] EEV V äô ³×#³Ö]

ra
r

avZ wÎg ë #
Ö ™ 0 b >Š „ **
±

àö_ûfø Öû]æø éº ø ^³`ø fø áöç³Âö ^³_$ ³Ö]æø
^Ã÷ Ûûqö ^aø ‚öÖøæø ^`ø ×öjöÏûmø éö*]†û ³Ûø³Öû]æø

麳 ø ^³`ø fø
麳 ø ^³`ø fø

2!DD éº ø ^`ø fø

w

ƒ µB‚Æ ]gú·ù (Z ªì ~ pÆqùt XX^Ã÷Ûö³qöZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
]¯ ðä
/Z ñƒ k^gzZ ~g F Å ùÔ yú¤ ( 2) ( DZ vZz)ƒ ˆ% „B‚Æ kZ {z gzZ
X Ç ñYHg Ñ~¥%Æ Y ZßÌÃkZÂñYƒ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ˆñ^ßrÖ] h^jÒ(oñ^³Šß³Ö] ä³q†³ì]Ôì c*
Šg Z Œ
Û w=~ d
$½Ðlv0Zƒqô â 0%¬ ~ kZ V‚nq å ^ß³‰] !
D2053E‚n`KÖ] h^e
323K‚Ûu] äq†ì] Vxnv‘ å ^߉] @

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

286

éô ‚$ hùô Ö] àøÚô Üû`ôm‡ô^ÇøÚø oÊô Voôùfôß$Ö] hø^vø‘û*] hø^‘ø]* ^Úø h^eø ýw23y
yÒ » T
$ráZz î~ ]ZzçÃ[ôZÆaÑ
ýý ‹õnû Îø àûÂø Øönû Ãô Ûø‰ûô ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãûmø ^Þø †ø fø ìû]* !2459

avZ wÎg ë ë bm‡z1Z 0Ä **
±

æˆö ÇûÞø ^ß$Òö Ùø^Îø ”õ^Î$ æø oûeô*] àôeû ‚ôÃû ‰ø àû³Âø
Ÿ$7ô ݺ^Ãø ›ø ^³ßø³Öø ^³Úø V äô ×# Ö] Ùô糉ö…ø Äø³Úø

58gzZ gLk0*
îÏE
}g ø ¸ D™{zç™ïB‚Æ
,Z: {0*
» VÍß ë ‚å:¼ {z´Æ Vê Æ

^Þø‚øuø*] á$ 7ô oj#uø èô ×øfû vöÖû] Ñö…ø æø æø †ö ³Ûö³Š$ Ö]
Ü$ $ö ¼º×ûìô äö Öø ^Úø éö^h$ Ö] Äö–øiø ^ÛøÒø Äö³–ø³nø Öø

øZ

Û Ô x ©Z= ‡Z´Q ó¾Å ~–‰ @*
ƒÈ
ùŸ ¿Z÷gzZ Zƒ x » **
~ ÂA
$Ñ ¶Š ½Å

köfû ìô ‚ûÏøÖø oÞôæ…ö ˆôùÃø mö ‚õ‰ø*] çû ßöeø kûvøfø‘û]*
1! oû×ô ÛøÂø Ø$ •øæø áûƒø7ô


m

¦Å >ç,N\X x lZ ÅV½gŠ ðõ
Z VâzŠt XX è×ø fvøÖ] Ñö…ø æ æ†ÛöŠøÖ] ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
À&
/Ÿ G
L L L ( ~g ]Z ì) õG
ÌN Z b§Å ¾6,
¯ Å . í Ô **
3{zì Š Z%Ð ó óûÒ7E
Š ì CWç,N\Z

y.

co

} (,Æ T
$rƒ ÚŠ ˜gzZ Ø{ ?ÔdZ 6 Ô™ wYg Z
# ( 2) ¸ Dƒ 7

ilib

ra
r

ì zz ¸ CYƒ Ýq ¢ wi ozœ£gzZ Dƒ "
$U*]Zg f Æ ðZg h N } (,

am

m

ad

c*
g1 Æõ
Z „ˆá²} hðð3Š: :~Š ˜ ¿pX“
 ZŠ'
,VâF,
V=e/ô
X ‰ 0_g ZzÆ Vzµà¬ d

w

w

.m

uh

pçø Þø ^Úø äö ×øÊø ^ò÷nû fø pçôßûmø ]ˆø Æø àûÚø h^eø ýw24y
ÇA ÐZ „z Å+
M ÅTä òŠ M ñƒ D™Š ˜

w

ýýèø n$_ôÂø àöeû èö ×ø fø qø ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Ùõ^`øßû Úô àöeû tö^r$ vøÖû ] ^Þø †ø fø ìû]* !2460

wÎg  ë #
Ö ™ 0 >Š „ 0 6z 0 ¼
Š ˜ ~ 5 Zg Æ vZ ¿ L L :c*
â

Û ä avZ
„z sÜÐZ ƒ Åh
e Ïg q
-Z +
M Å kZ }™

àôeû éø ø ^føÂö àôeû ‚ônÖôçø ³Öû] àô³eû] o³nø vû³mø àû³Âø
á$ *] kôÚô ^’$ Ö] àôeû éø ø ^fø Âö àû³Âø kô³Úô ^³’$ ³Ö]

oÊô ]ˆø ³Æø àû³Úø EEVÙø^³Îø V äô ³×# Ö] Ùø糉ö…ø
Ÿ$7ô äô iô ]ˆø Æø oÊô pûçôßûmø Ÿø çø aö æø äô ×#³Ö] Øô³nû fô‰ø
ó Xó ÏA
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ(Ü׳ŠÚæD3728E”^Îæ oe] àe ‚É gÎ^ßÚ h^e(äe^v’Ö] Øñ^³–³Ê h^³jÒ(p…^³í³fÖ] ä³q†³ì] Vä³n׳ г˳jÚ!
D7359E†Ê^ÓÖ] èßqæ àÚ©ÛÖ] àr‰ ^nÞ‚Ö] h^e(‚aˆÖ]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

287

1!DD pçFÞø ^Úø

äü ×øÊøŸ÷^ÏøÂô

L 6Š ˜ ¤
/Z ¥#Ð V−xÜe/ô avZ wÎg ýV‚ñ]ç³Ê
î 0*
gZŒ
Û xzøÐ x`
ZÆ kZ ÂÐz™~ lˆÅ —HËñO Å+
M mïvß\WÌ¿
HWg :ÌZg f ~ +
Š

/ZXì xiÑ \
ogŠ Å +
M a Æ kZ Z(,
c*
ƒ N*
gì e ¿6,kZ Z®XÐ
X ǃ¯
) !*
» ä™ ù ŸÃwqZ XtÂ

áô]æø ˆû Æø æôˆû ÇøÖû] h^eø ýw25y 
Æ nzŠŠ ˜
áø]‚øÃû Úø àôeû ‚ôÖô ^ìø àûÂø ‚õÃû‰ø àôeû †ônvôeø àûÂø ‚ônÖô çøÖû ] àöeû èö n$Ïô eø ^ßø $ø ‚$ uø õ ^Û$ uø àöeû Üönû Ãø Þö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2461
ýý èø m$†ôvûeø oûeô]* àûÂø

ä avZ wÎg ë b†0 f ç **
±

Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø Øõføqø àôeû ƒô ^³³Ãø ³Úö àû³Âø
]ˆø Æø àûÚø ^Ú$ ^*Êø áô]æø ˆû Æø æö ˆû ÇøÖû] EEV Väô ×# Ö]

m

n Æ Ÿg ÅvZ ä T : Æ nzŠ Š ˜L L :c*
â

Û

y.
ra
r

ilib

» kZ H[AZÐ } ×gzZÔ Hnç » ã‚ZB‚

ad

óä™õä T ì
ó `
Z ¯
) !*
k
ƒ
HY gzZ **
Î

am

m

gzZ Å ¿# Å x â Z H Š ˜ n Æ ä‹ óä3Š

w

w

.m

uh

ó Xó Òß7ÌB‚Æ'
,
Z'
,Æ kZ {z HŠ Y~ }i

ÐøËøÞû*]æø Ýø^Úø Ÿô û] Åø^›ø]*æø äô ×# Ö] äô ³qûæø ðø ^³Çø³jô eû ]
ø m†ôh$ Ö] †ø ‰ø^møæø èøÛømû†ô³Óø³Öû]
gøßøjøqû]æø Ô

co

Æ ¶‚gzZ H ay
wâ gzZ Å)
®¤Z Åx â Z óHŠ ˜

^Ú$ ]*æø äü ×% Òö †ºqû]* äü `ø fû Þöæø äü Úø çû Þø á$ ¬ôÊø ø ^ŠøËø³Öû]
o’øÂø æø è÷Ãø Ûû‰öæø ð÷ ^mø…ôæø ]†÷ íû³Êø ]ˆø ³Æø àû³Úø
Ÿø äö ³$Þ¬ô³Êø šô…û Ÿ* ]û o³³Êô ‚ø³ŠøÊû]*æø Ýø^³³Úø Ÿô û]
2!DD Íô^ËøÓøÖû^eô Äöqô†û mø

w

ˆö Çûmø ÜûÖøæø lø^Úø àûÛønÊô h^eø ýw26y
H:Š ˜ gzZ Š
H% yÒ » ¿kZ

àôÂø 'ô…ô^vøÖû ] àöeû onø vûmø ^ßø $ø ‚$ uø Üõ×ô ŠûÚö àöeû ‚önÖô çøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø Õô…ø ^fø ÛöÖû ] àöeû Üö³Óø³vø³Öû ] ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2462

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ÿl äi]ˆÆ àÚçßm ÜÖæ ä×Ö] Ønf‰ oÊ ]ˆÆ àÚ h^e( ^`rÖ] h^jÒ oñ^ŠßÖ] äq†ì]æD4638 Eá^fu àe] xnv‘ V‚nq å ^߉]!
D3138EŸ^ÏÂ
E
234K5 ‚Û³u] ä³³q†³³ì] Xì Šñ ô¥Åg
$~ {)z£ZpÐzz ÅîE
0š3“Æ6z 0† VÌnÕ å ^³³ß³‰]@
Ý^ÚŸ] á^n’ oÊ ‚m‚KjÖ] oÊ ^e(èÃnfÖ] h^jÒ( oñ^Šß³Ö]æD2515E^nÞ‚Ö] ‹Ûj×m æˆÇm àÛnÊ h^e( ^`rÖ] h^³jÒ( ¨] ç³e]æ
Xì 9g
$u Z® D4206E

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

288

ýý àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø oeô]* Üô‰ô^Ïø Öû ]

¿TL L:c*
â

Û ä aÑ ë)â Z1Z **
±

àûÚø EEVÙø^Îø V o$ fôß$Ö] á$ ]* èøÚø ^Úø ]. oeô]* àûÂø
Ìû×öíûmø æû *] ^m÷‡ô^Æø ˆû ³`ôùrø³mö Üû³Öøæø ˆö ³Çû³mø Üû ³Öø

X Hg » yâ ‚ n Æ ~i úË: gzZ HŠ ˜ Šp: ä

X ;g : Ð ð>ˆ Æ kZ ~ yÆ ~i ¸ Ë c* èõ Âø …ô^Ïøeô äö ×# Ö] äö eø ^‘ø*] †õnû íøeô äô ×ô aû ]* oÊô ^m÷‡ô^Æø
ó Xó Ïã ¤s§ÅvZÐZ¬ Ð #
Ö ª
1!DD èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýôçû mø Øøfû Îø

èa Š ˜ ( 2) Xì CWqg Z¸¦ÅkZì •
 hÔ1 p» XX èº Âø…ô^Îø ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
Š Z

Û Z¼ Z®X ˆ~Š™n

Û ðZ±6,? —Ùö^jøÏô Öû] ÜöÓönû ×øÂø gø³jô Òö™ :ì ~ yWÛŒ 6ìtñn

Û
ì xiÑÃyZ gú Š Z

Û ZgzZ gÑ ‰
Ü zC
Ù a Æ 5ZŠ Z ÅÉ

Û kZ Âe äƒ,Z
) f Å Š

ÛC
Ù n¾X Og wì» ]c*
gz¢Å wÈz IZ Æ yZgzZ N à Åyâ ‚ÃVz@W {z
: êÐ kZgzZÇg wì» ]c*
gz¢z ¦Å +@W Â7â i WŠÎsÜÆ ÔŠ {zì ~g ZŠ

m

X ǃ ZŠÎ»}g Ä ð•Zt :gz D'
,

ilib

ra
r

y.

co

^m÷‡ô^Æø ˆø `$ qø àûÚø Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw27y
yÒ »¤Å¿áZz ä™g » yâ ‚aÆ ~i ¸

ad

ýý ðõ ^_øÂø àûÂø Ôô×ô ÛøÖû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãûmø ^Þø †ø fø ìû]* !2463

am

m

E;X9
ä aÑ ë b ö- E
−{ 0 h
+i **
±

.m

uh

n Æ ~i ¸ Ë~ { Zg ÅvZ ä ¿TL L :c*
â

Û

w

w

\¬vZ ;g ~ yÆ kZˆ Æ kZ c*
X Hg » yâ ‚

w

Æ ~i ¸ 1Ç ‘ `
Z '
,
Z'
,Æ ~i ¸ n Æ kZ
X σ 7¶¼ Ð [ZN

àô³Âø oôù³ßô ³`ø rö³Öû] ‚õ³Öô^³ìø àô³eû ‚ô³³mû‡ø àû³³Âø
oÊô ^m÷‡ô^Æø ˆø `$ qø àû³Úø EEVÙø^³Îø V oôùfôß$Ö]
äö ×# Ö] gøjøÒø ä´×ô aû *] oÊô Ìø×øìø æû *] äô ×# Ö] Øônfô‰ø

†ôqû]* àûÚô “öÏößûmø Ÿø äü $Þ*] Ÿ$7ô å´†ôqû*] Øø³%ûÚô äö ³Öø
2! DD^ò÷nû fø p‡ô^ÇøÖû]

~Š ˜B‚ÆyZáZzp
pg wì»]c*
gz¢Å+@WÐ ú Zƒx¥ ýV‚³ñ]ç³Ê
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Àn×ÇjÖ] h^e( ^`rÖ] h^jÒ(äq^Ú à³e]æD2503 EæˆÇÖ] Õ†i èna]†Ò h^e( ^`rÖ] h^jÒ( ¨] çe] äq†ì] V‚nq å ^³ß³‰] !
D2762E ^`rÖ] Õ†i oÊ
h^e(é…^Ú¦] h^jÒ( ¨] çe]æD2843 E†níe äË×ìæœ ^m‡^Æ ˆãq àÚ Ø–Ê h^e(†nŠÖ]æ ^`rÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] xnv³‘ @
oÊ ð^q^Ú h^e( ^`rÖ] h^jÒ(p„Ú†jÖ]æD4879 E†níe ä×aœ oÊ äjÊ¡ìæ å†nÆæ hçÒ†Ûe ä×Ö] Ønf‰ oÊ p‡^ÇÖ] èÞ^Â] Ø–Ê
D1631EæD1628E^m‡^Æ ˆãq àÚ Ø–Ê

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

289

aÆ yZÉ Ç ñYc*
Š 7Æ™ uÐ [Z NÆ Vz@WÃyZ`
Zt pÐ Vƒg ZŠzÆ'
,
Z'
,

ô ^`ø rôÖû] àôÂø Ìô×% íøj$Ö] oÊô …ô„ûÃö Öû] h^eø ýw28y
yÒ »g±ÆgúÐ Š ˜

X ǃ µ Z`
Z „ ÚZ

ýý Ùø^Îø ÐøvF‰ûô çûeö ]* ^Þø ^* fø Þû ]* Ùø^Îø èö fø Ãû ö ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2464

:ðƒ wi **e
$M t Z
#  ë bY Z'
,**
±

åô „ôaø kûÖøˆø Þø ^Û$ Öø ÙöçÏömø ðø ]†ø fø Öû] kö³Ãû ³Ûô³‰ø
àø³Úô áøæû ‚ö³Âô ^³Ïø³Öû] pçô³³jøŠûmø Ÿø™ èömøŸ? û]

( 95 : Y ¨
K) ó Xó M
h ƒ 7'
,
Z'
,ðñáZz á
ˆ LL
gzZ X ñÑ ~A Åzi !*
-Z {z  c*
q
š Ãh
+i ä vZ wÎg

Ùöç‰ö…ø ^Âø ø wUQVð^ŠßÖ]y — àønû ßô Úô ©ûÛö³Öû]
^`ø føjøÓøÊø Ìõjô Óø³eô ðø ^³rø³Êø ]‚÷³mû‡ø Väô ³×#³Ö]

Å ðÓ
Cx° ä bx¯x Z 0Z Z
# X –Ãe
$ M kZ
áZzá
ˆ Æg±%L L:ðƒ wi **
$ Mt ÂÅe
e
$D

kûÖøˆø ßøÊø äû iø…ø ]†ø •ø ÝõçjöÓûÚø Ýùô ]. àö³eû] ^³Óø³føæø
ø
àønû ßôÚô ©ûÛöÖû] àøÚô áøæ‚öÃô ³ÏF³Öû] pçô³jøŠûmø Ÿ™

m

Š ˜ ~ { Zg Å vZ M
h ƒ 7'
,
Z'
,Æ yZ ðñ
( 95 : Y ¨
K) ó Xó D™

y.

co

1ówUQV ð^ŠßÖ]y! —…ô†ø –$ Ö] oÖôæ]. †ö nû Æø

ilib

ra
r

{)z V-A ~gzŠÆa\W ( 2)ì Yƒ t**
»yWŒ
Û Ô yWŒ
Û ( 1) ýV‚³³³ñ]ç³³³Ê

ad

7'
,
Z'
,L~ `
Z t +@WgzZ ðñáZz g ú zzš Ð Š ˜ ( 3) X ¶CY Å "
$Â6,

.m

uh

am

m

tÂVƒ m,
_Ð ]!*
.~Š ˜ wŠÆyZgzZ Vƒìgú6,
_
¯ Åg± Ë + gzm ( 4) X M

XÐ Vƒq
-Ñ'
,
Z'
,~ Vz`
ZÆyZB‚ÆVz@W

w

w

w

†ôvûfø Öû] éô ]ˆø Æö Øô–ûÊø oÊô h^eø ýw29y
yÒ »¤ÅŠ ˜ ~d

àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ‚õnÃô ‰ø àôeû onø vûmø àûÂø ‚õmû ‡ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø hõ†û uø àöeû áö^Ûønû ×ø ³‰ö ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2465

x Zwx Z Ð í ë b ´ â 0 ÷Z **
±
yŠ q
-Z ä aÑ H yÒ ä y éCÑ$ ›
M

ýýáø^f$uø àôeû onø vûmø

Ý% ]. oûßô jû$ø‚$ uø Ùø^Îø Ô
õ Öô^Úø àô³eû ‹ô³Þø]* àû³Âø
Ùø^Îø Vo$ fôß$Ö] á$ ]* áø^vø×ûÚô kö³ßû³eô Ýõ]†ø ³uø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

äÖçÎ oÖlD ý ànßÚ©ÛÖ] àÚ áæ‚Â^ÏÖ] pçjŠm ŸEä×Ö] ÙçÎ h^e( †nŠÖ]æ( ^`rÖ] h^jÒ(p…^ífÖ] äq†ì] Vän׳ г˳jÚ!
D4888E àm…æ„ÃÛÖ] à ^`rÖ] š†Ê ½çω h^e (é…^Ú¦] h^jÒ (Ü׊Úæ D2831E D^Ûnu… ÷]…çËÆE

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

290

ìg | Âñƒ g ZË Z
# X H!V~ y}÷

çø ³aö æø Àø³Ïø³nû jø‰û^³Êø ^³³Ú÷ çû ³³mø ^³³`ø jô nû eø o³³Êô
ö vø³–û³mø
^Úø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^³mø kö³×û³Ïö³Êø Ô

| VY \ M ! avZ wÎg c*
: ¹ ä ~ X¸
x ¸q
-Z Å#
Ö Z KZ ä ~L L:c*
â

Û ä \ M ìg

ø Óø³vø³•û]*
àûÚô ^Ú÷ çû Îø kö³m…ô.] EEVÙø^³Îø Ô
†ô³vû³fø Öû] ]„ø³aø †ø ³³`û ¾ø áøç³fö Òø†û ³mø o³³jô Ú$ ].

6,V"{ %
á Š !*‰ g ZÎ ,Z 6,c*
gŠ X ¬Š Ã
= \¬vZ < ¬Š !vZ wÎg c*
:¹ä ~ ó Xó Vƒ

^mø kö×ûÎöóDD éô †$ ‰ôŸ* û] o×FÂø Õôçû ×ö³Ûö³Öû^³Òø
Üû`ö ßûÚô oßô ×øÃø rûmø áû*] äø ×# Ö] Åö û ] äô ×#Ö] Ùø糉ö…ø

7Z ? L L :c*
â

Û ä \ M X } Š ™ ( g Ñ) ~ y Z Ì
ñƒg ZË Z
# gzZ ‰ Î b§ÏZ \ M Qó Xó ƒÐ

^³–÷mû*] Ýø^³Þø Ü$ $ö DDÜû ³`ö ßû³Úô kô³³Þû*] EEVÙø^³³Îø
ö vø³–û³mø çø ³aö æø Àø³Ïø³nû jø‰û^³Êø
^mø kö×ûÏöÊø Ô

\ M !awÎgÆvZ} Z : ¹~Ô¸ ìg | Â
ä ~:c*
â

Û äa\ M ? ìg | VY

ø Óøvø•û]* ^³³Úø äô ³³×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø
VÙø^³Îø[ Ô
]„øaø áøçû föÒø†û mø oûjô Ú$ ]. àûÚô ^³Ú÷ çû ³Îø kö³m…ô].EE 

g ZÎ,Z 6,c*
gŠ {z ¬Š Ãx ¸q
-Z Å #
Ö Z KZ
wÎg c*
:¹ ä ~ÔVƒ 6,V" {%
á Š!* 6

m

óDD éô †$ ‰ôŸ* û] o×øÂø Õôçû ×öÛö³Öû^³Òø †ø ³vû³føÖû]
áû]* äø ³×# Ö] Åö û ] äô ³×# ³Ö] Ùø糉ö…ø ^³³mø kö³³×û³Îö

y.

ad

ä#
Ö ™0 {Š „ ë b´ â 0 ÷Z Xƒ

am

m

Ì7ZB‚ LZ H{zç~ c*
gŠgzZ H b ïÐ yZ

.m

uh

ß n Æ ~g ZÎÅ yZ ÂX ñ M vß Z
# X‰ á

w

w

óˆ^IyŠ¤
/Å kZ : X c*
Š Z¤
/7Z ä kZ X Š
Hc*
Ñ

w

àønû Öôæ$ Ÿ* ]û àøÚô kôÞû]* EEVÙø^Îø Üû `ö ßûÚô oßô ×øÃø rûmø
kôÚô ^’$ Ö] àöeû éö ø ^fø Âö ^³`ø qøæ$ ˆø ³jøÊø Ùø^³ÎøóDD

ra
r

ilib

Ð ~ VÍßáZz ¬V"?:c*
â

Û ä a\ M

co

Ô}Š™Ð yZ Ì= {z < ¬™ÐvZ a!vZ

^Û$ ×øÊø äü Ãø Úø ^`ø ×øÛø³vø³Êø †ô³vû³fø Öû] o³Êô ]ˆø ³Çø³Êø
^³`ø føÒø†û ³jøÖô èº×øÇûeø ^³³`ø Öø kû³³eø†ôù³³Îö ]çû ³Úö ‚ô³Îø
1! kûiø^ÛøÊø ^`ø ÏößöÂö

kûÎ$ ‚öÊø ^`ø jûÂø †ø ’øÊø

X Iƒ ]¯{zgzZ

Ùô^qø†ùô Ö] ÄøÚø áøæˆö Çûmø ðô ^Šøßôù Ö] oÊô h^eø ýw30y
yÒ » äƒq
-ÑÆ VÂgúB‚Æ VzŠ%~Š ˜
ýý èø ’øËû uø àûÂø Ýõ^øaô àûÂø p% …ô]ˆø Ëø Öû ] ÐøvF‰ûô çûeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø Ìø‰öçmö àöeû Üö‘ô^Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2466

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
æD2799 E Ü×ŠÚ çãÊ l^ÛÊ ä×#Ö] Ønf‰ oÊ Å†’m àÚ Ø–Ê h^³e (†³nŠÖ]æ ^³`r³Ö] h^³jÒ (p…^³í³fÖ] Vä³n׳ г˳jÚ!
D4912E †vfÖ] oÊ æˆÇÖ] Ø–Ê h^e (é…^Ú¦] h^jÒ (Ü׊Úæ D2800E

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

291

]ZzçFB‚Æ aÑ ~ 9¾x Z {±

Äø³Úø löæû ˆø ³Æø kû³Öø^³³³Îø èøn$_ô³³Âø Ýùô ]. àû³³Âø
pæô] ø ]. lõ]æø ˆø ³³Æø Äø³³fû ‰ø Voôù³³fôß$³³³Ö]

gzZ C™ ÷ ë%ÃVPi c*
ÃÂi ~ ðƒ q
-Ñ~
x ª Å yZ ˆ Æ yZ gzZ X C™g » **
3 n Æ yZ

Üû `ö Öø Äößø‘û]*æø o³uø†û ³rø³Öû] æô]* xø³mû†ô³rø³Öû]
1! Üû`ôÖô^uø…ô oÊô Üû `ö Ëö×öìû*]æø Ýø^Ãø _$ Ö]

X Sg~ VĂ

x » » yZp $
Ë ƒq
-Ñ~ ]ZzçB‚ÆVzŠ%Ì'gúZƒx¥ ýV‚³ñ]ç³³Ê

Xì *
*™g » {)z **
3gzZ ÷ ë%ÅVÉ%Ô VPiÉ 7ðZ±

æôˆû ÇøÖû] oÊô äô ñô^ŠøÞô ˜ôÃû eø ÄøÚø Voôùfôß$Ö] tôæ†ö ìö oÊô h^eø ýw31y
yÒ » äYá ~Š ˜ ÃV-ç ‰KZÆ aÑ

Üô‰ô^Ïø Öû ] àôÂø èø Óønû ×ø Úö oûeô]* àöeû ] oßô $ø ‚$ uø Ùø^Îø àøÛømû ]* àöeû ‚ôuô]çøÖû ] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2467

Ù !*avZ wÎg Z
C
# 9 c Ȭ {±

m

co

y.

ad

X IB‚Æ \ M

áø^Òø kûÖø^Îø èøhøñô^Âø àû³Âø
lû…ø ^_øÊø äô ³ñô^³ŠøÞô àø³nû eø Åø†ø ³Îû]* tø†ø ³ìø ]ƒø7ô
^jøqø†ø íøÊø èø’øËûuøæø èøhøñô^Âø o×FÂø èöÂø †û Ïö³Öû]

ra
r

ilib

iŠ q
-ZX sZ e ·Œ
Û yxgŠ Æ V-ç KZ X D Y
E
VâzŠ {z » x **
Æc î~©8 gzZ cȬ ·Œ
Û

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

ýý ‚õÛ$ vøÚö àôeû

2! ^Ã÷ nÛôqø äü Ãø Úø

am

m

ˤ
/Z ( 2)ì a~t<

_™áB‚ÃVÂgú»Š ˜ c*
ƒx ¬^ ( 1) ýV‚³ñ]ç³Ê

.m

uh

( 3) ì ^
,Y *
*™ ~i Z0
+Z·Œ
Û a Æ Ÿ ~ hÆ q
-Z Ë ÂVƒ g ZŠz m¾Z {Š c*
i~q

w

w

Xƒ: _hÅË @*

Û x ÈZ » w°~ ` Zzi Z KZ a\W

w

è÷×ønû Öøæø ^Ú÷ çû mø ¼øeø ]…ø àûÚø Øô–ûÊø h^eø ýw32y
yÒ »¤Å¿áZz 䙫™Åuu]ZggzZ yŠ q
-Z
xõÖô ^‘ø oûeô]* àûÂø ‚õfø Ãû Úø àöeû éö †ø aû‡ö Øõnû Ïô Âø çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø ‚õÃû‰ø àöeû &önû Öø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ônÖô çøÖû ] çeö ]* ^Þø †ø fø ìû]* !2468
ýýÙø^Îø áø^Ûø%û Âö oÖø çûÚø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ð^ŠßÖ] h^e (†nŠÖ]æ ^`rÖ] o³Ê (ܳ׳ŠÚ æ D10497 E &m‚vÖ] D525K12 E äfn= oe] àe] äq†ì] Vxnv³‘ å ^³ß³‰]!
84K5 ‚Ûu]æ D1812E ý m l^m‡^ÇÖ]
Øñ^–Ê h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D5211 E ]†ËÞ ]…] ]ƒ] ð^ŠßÖ] àne è†ÏÖ] h^e (|^ÓßÖ] h^jÒ (p…^ífÖ] äq†³ì] Vä³n׳ г˳jÚ @
D6248E c èKñ^Â Ø–Ê oÊ (h^e (äe^v’Ö]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

292

b y¢ä ~ ë Ô™1Z xÝÆ y¢ **
±

ÙöçÏömø çø aö æø †ôføßûÛôÖû] o×øÂø áø^Ûø%ûÂö köÃû Ûô‰ø
àûÚô äü jöÃû Ûô‰ø ^%÷m‚ôuø Üû ÓöjöÛûjøÒø kößû³Òö o³Þùô 7ô

?g
$u q
-Z ä ~ :¸ ìg â

Û 6,Ÿ
a{z ‹ Ð
spkZ ”Ð avZ wÎg ä ~ ðÖ Ð

oßôù Âø ÜûÓöÎô †% Ëøiø èønø aô]†ø ³Òø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø
¨º†ö Úû ] …ø ^jøíûnø Öô åö çû ÛöÓö$ø‚ôùuø]. áû]* oÖô ]‚øeø Ü$ ³$ö

Œƒ
 oä ~QXÐ î Yƒ Z]
.Ðí ?Ð
]!*
{z òŠ M @*
X VzŠ ™ yÒ k0*
}g vÐZ

Ùøç‰ö…ø köÃû Ûô‰ø oûÞùô 7ô äü Öø ]‚øeø ^³Úø äô ³ŠôËû³ßø³Öô
Øônfô‰ø oûÊô Ýõçû mø ½ö^eø …ô EEVÙöçÏö³mø V äô ×# Ö]

wÎg ä ~ Xƒ 4 n Æ kZ }™ g (Z
-Z ~ { Zg ÅvZ L L :‹ ñƒ D â

q
Û t à avZ

àøÚô åö ]çø ‰ô ^ÛønÊô Ýõçû mø ÌôÖû]* àûÚô †º³nû ìø äô ³×# ³Ö]
1!DD Ùô‡ô^ßøÛøÖû]

gZD
Ù ~ ]â £ gzZ xg n Æ «™ Å uu yŠ
ó Xó ì 4Ð g k'
,

m

^_÷eô]†ø Úö lø^Úø àûÚø Øô–ûÊø oûÊô h^eø ýw33y
yÒ »¤Å¿áZz äY%ñƒ D™«™Åuu

ad

Æ áZz ä%C
Ù L L :‹ ñƒ D â Û
t à avZ

am

m

«™ Åuu ~ { Zg ÅvZ 1 D Y ƒ »¿

.m

uh

‚Xì Lg M'
,
Z'
,ÐZ [Z N »¿ÆáZz ä™

w

w

ó Xó ñY c*
VZ ( Ã#
Ö ª) {z

köÃû Ûô‰ø ÙöçÏömø †õÚô ^Âø àøeû èøføÏûÂö köÃû ³Ûô³‰ø
kõnùô Úø Ø% Òö EEVÙöç³Ïö³mø V äô ³×#Ö] Ùø糉ö…ø

ra
r

ilib

wÎg ä ~ ë b %¬ 0 µ **
±

y.

co

ýý Ùø^Îø |õ†ø ûÚô àûÂø èø Ãø nû `ôÖø àöeû ] ^ßø $ø ‚$ uø ‚ømˆômø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2469

oÊô ¼øeô]†ø ÛöÖû] Ÿ$7ô ä´³×ô ³Ûø³Âø o³×ø³Âø Üö³jøíû³mö
oj#uø äü ×öÛøÂø äü Öø p†ø rûmö äö $Þ¬ôÊø äô ³×#³Ö] Øô³nfô‰ø
2!DD &øÃø fû mö

w

kZ {zZ
# X Ç ñY c*
VZÐ Z ~ ª
q ÏZƒZƒ ]¯~ ª
qTy¨
KZ ýV‚ñ]ç³Ê
(Z ÑZz ¶Š {P ~ Š ˜ { Zg ._Æ g
$u {gÃè V;X Ç ñY **
ZŠ¤
/7» [ZN~ Mz
Z » kZ ]Š „ðÃ{)z i ú c*
`
Vƒg »f Z ðà ;g}Š x Zu{P yZgzŠ {z ¿»Tì ¿
Xì *
@Yc*
Š™~g YaÆJ
-#
Ö ª
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

¼e]†ÛÖ] Ø–Ê h^e ( ^`rÖ] Øñ^–³Ê h^³jÒ (p„³Ú†³jÖ]æ D4609 E á^fu àe] xnv³‘æ (39K9 oÏ`nfÖ] äq†³ì] "‚nq!
D3169E ½^e†Ö] ØËÊ h^e ( ^`rÖ] h^jÒ (oñ^ŠßÖ]æ D1667E
Z®Xì gÃè ~ ( 4624) yx0Z 9Ð
9@%
á » kZZ
# Ðzz Å üÆ îœG3ŸÅ0Z VÌnó• å ^³³³³ß³³‰] @
Xì 9g
$u

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

293

äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Øônû íøÖû] Øô–ûÊø h^eø ýw34y
yÒ »¤ÅVzh˜~Š ˜
ýý †õÚô ^Âø àûÂø ^m$†ôÒø‡ø ^ßø $ø ‚$ uø o×ø Ãû mø ^Þø †ø fø ìû]* !2470

ä avZ wÎg ë ¹g!*
b >z² **
±

Ùö ç ‰ö …ø Ùø^ Îø Ùø^ Îø oôùÎô …ô^ fø Öû ] éøæø †û ³Âö àû³Âø
o³Êô ºç³Ïö³Ãû ³Úø Øö³nû íø³³Öû] EEV V äô ³³×# ³Ö]

yŠ Æ #
Ö ªB‚Æ VE%
O Å Vzh˜ L L :c*
â

Û
ó Xó ì ˆ~Š|0
+!*
ÔgzZ`
Z J
-

†ö qûŸ* ]Vèô Úø ^nø Ïô Öû] Ýôçû mø oÖF7ô †ö nû íøÖû] ^`ø nû ‘ô]çø Þø
1!DD ÜößøÇûÛøÖû]æø

%Z ¬q
-Z **
Y|È»æzíaÆJ
-#
Ö ª~ VE%
OÅVzh˜ ýV‚³ñ]ç³Ê
6,Vzg *vß ~ |Z
# g0
+ZÆ gzŠ Cc*
¹F,` W™á Ð *Š: â iì zz ¸ Xì
Zƒ7uF,
wEZ » Vzh˜~ Vâ ZyJ
-ÌZ Vƒìg™‚~ ÜgzZ Vƒìg wZ e ,ï

m

Xì ?Š iÅ]oÆg
$ukZ

ilib

ra
r

y.

co

àôÂø †ôËø Š$ Ö] oeô]* àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âøæø àõnû ’øuö àûÂø èö fø Ãûö ^ßø $ø ‚$ ³uø Äô³neô†$ ³Ö] àö³eû ‚ö³nÃô ³‰ø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2471
ýýoùô fôÃû $ Ö]

ad

ä avZ wÎg ë ¹g!*
b >z² **
±

am

m

gzZ `
Z J
-#
Ö ª ~ VE%
O Å Vzh˜ L L :c*
â

Û

.m

uh

ó Xó ì ˆ~Š|0
+!*
Ô

V V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø³æø †û ³Âö àû³Âø
†ö nû íøÖû] ^`ø n‘ô]çø Þø oÊô ºçÏö³Ãû ³Úø Øö³nû íø³Öû]EE
2!DD ÜößøÇûÛøÖû]æø

†ö qûŸ* û] èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýôçû mø oÖF7ô

w

w

w

åö †ø Óûmö ^Úø æø Øônû íøÖû] àøÚô g% vøjøŠûmö ^Úø h^eø ýw35y
yÒ »} h˜}'
,gzZiZ
‚ømˆômø àûÂø èø Ãøn`ôÖø àöeû ] oßô $ø ‚$ uø ‚önÖô çøÖû ] ^ßø $ø ‚$ uø o% Ïô ûÚø ‚ùô Ö] àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛø³uû]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2472

ýý |õ^eø …ø àôeû oùô ×ø Âö àûÂø gõnfôuø oûeô]* àôeû ]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
D2850 E èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] †níÖ] ^ãvn‘]çÖ oÊ çÏÃÚ ØníÖ] h^e ( ^`r³Ö] h^³jÒ (p…^³í³fÖ] ä³q†³ìœ Vä³n׳ г˳jÚ!
D1873E èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] †níÖ] ^ãn‘]çÞ oÊ ØníÖ] h^e é…^Ú¦] oÊ (Ü׊Úæ
Xì ð M g(„ g
$u—‚ xnv‘@

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

294

c*
:¹ ä òŠ M q
-Z ë ~g »Z b >Š y1Z **
±

Ùø^Îø ¡q÷ ö …ø á$ ]* pôù…ô^’øÞûŸ* û] éø ø ^jøÎø oeô*] àûÂø
pø†ôjøfû]* áû*] ‚ömû…ô]. oûÞùô 7ô äô ³³×#³Ö] Ùø糉ö…ø ^³³mø

Zh˜ » b§¾Vƒ Le **
+y
h
Z h˜~ !vZ wÎg
u**
ÅTzh
+y
Z h˜ŒL L:c*
â

Û ä \ M ?Vzh
+y

Üøaø û *] †ôjøfû] EEVÙø^Îø pû†ôjøfû*] ^`ø m%^*Êø ^‰÷†ø ³Êø
àøÚô æû *] oßøÛûnö Öû] ‚ônø Öû] Ðø×û›ø Øør$ vø³Úö Üø ³$ø…û ]*

Vî 0*
¹!*
{z´Æ Vî 0*
N ZŠ Œ Z .
$ƒ ÑZz 6,
zZ gzZ
»Ð kZ zó h
+y
Z h˜ [ » nÏZ c*
X Vƒ C

Üû³ßø³Çû³iø èô nø hôùÖ] åô „ô³aø o³×F³Âø kô³Ûû³Óö³³Öû]
1 !DDÜû ×øŠûiøæø

ó Xó Ѓg Ìpô?gzZ ÇA ÌÔwâ

u**
»T Z h˜ (Z XXܳ$ø ‡]ZZ Xì @*
ƒ Z h˜ÑZz 8
-g { (t XXܳâ¢]ZZ ( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
VǯVî 0*
Æ T Z h˜ (Z XXØûr$ vøÛö³Ö]ZZ D222/5 á«Û¿Ö] …]©³ÚE X VƒC.
$ƒ ~6,
zZgzZ
B‚B‚Æ VßßZÆ ãm˜ 9 «g Zz dZ }g ø ( 2) VƒCJ
-n Ð VZ
RgzZ6,
zZ Ð

m

Æ ]Ì{Å} h˜Ð ,âZ a\W Âa ÏZ ¸ n
pggˆåÌ6,]â ¥~Š ˜
X ìg™{ Ç W}g !*

ilib

ra
r

y.

co

Ðôfû Š$ Ö] oÊô h^eø ýw36y
yÒ » äYá ' ( ~ hzŠ h˜ )
ýý ÄÊô ^Þø àûÂø ÔºÖô ^Úø ^ßø $ø ‚$ uø ‚õ×ø íûÚø àöeû ‚öÖô ^ìø ^ßø $ø ‚$ uø !2473

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

õ
EG
|
$
.- ä avZ wÎg ë b /0Z **
çG
±
E
4I
& ÔY G
0E
îG
é5©8 u Å T c*
Z hzŠ 6,¨£ ÃVzh˜ ‰ K
G
|EG
$
.
6,¨£ Ìà Vzh˜ áZz çG % gzZÔ ¶J
4I
& L Lu Å TÔ c*
0E
gzZ ¶J
- ó& gi ´Ô KÐ ó óîG
hzŠ
G

ä VM ¸ Ð ~ VÍß yZ Ìb /yZ

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

áø^Òø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
àøÚô éô †ø Û$ –ø³Ûö³Öû] Øô³nû íø³Öû] àø³nû eø Ðö³eô^³Šømö
àøÚô †û Û$ –øiö ÜûÖø ojô Ö$]æø èô n$ßô %$Ö] oÖø7ô ^nø Ëû³vø³Öû]
àøeû ] á$ ]*æø Ðõmû…ø ‡ö oßô eø ‚ôrôŠûÚø o³Öø7ô èô n$ßô³%$Ö]
2! ^`ø eô Ðøeø ^‰ø àûÛønÊô

áø^Òø †ø ÛøÂö

ó Xó å 1z~ hzŠ h˜

|EG
$
.
[p{z Z
# @*
Y c*
öc*
î[p™|0
+!*
Ã} h˜ì @*
ƒt g »i§» çG ( 1) ýV‚ñ]çÊ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

( 4676) yx0Z 9¶ Š Ôì 9g
$ut p VÌnÕ å ^߉]!
h^e (é…^Ú¦] h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D420 E á¡Ê oße ‚rŠÚ Ù^Ïm Øâ h^e (é¡’Ö] h^jÒ (p…^ífÖ] äq†ì] Vä³n׳ г˳jÚ@
D4820E ^â†nÛ–iæ ØníÖ] àne èÏe^ŠÛÖ]

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

295

ïŠ wZ e Z À N*
ñ™|0
+!*
~ } #ÐZ @*
Y c*
Z hzŠ ~ Vâ ZyÐZ ˆ Æ kZÂ @*
Yƒ { i @*N*
ñ
0 ´ â » Ÿt
p {z gzZ CY £ ! l
Å kZ Ð T  qzÑ *
*™ Á uZgp Cg Cg gzZ
|EG
$
. 
 D™yÒ Ð yç l~gg x â Z ( 2) Xì x- :e ]æ Å çG V; Æ [²X @*
Y
E
4I
&gzZ Y G
( 3) ( DZvZz) ë é]‚ c*
iE0Z²ì » ébc*
õ0*
, Ã yxgŠÆ îG
0E
é5©8
Xì a~t<
L x ÈZ » VŠ~Š ˜

Øônû íøÖû] áô^aø …ô oÊô h^eø ýw37y
yÒ » äZhzŠ} h˜
ýý kôm†ùô íôÖû ] àöeû †ö nû eø ˆ% Ö] oßô $ø ‚$ uø ‚õmû ‡ø àöeû ‚önû Ãô‰ø ^ßø $ø ‚$ uø áö^Ë$ Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2474

: â i Æ ` s ä ~ ë k e1Z **
±

oÊô Øönû íøÖû] kûmø†ôqû]. Ùø^Îø ‚õ³nfôÖø oû³eô]* àû³Âø
o×øÂø høçû m%]* àöeû Üö ÓøvøÖû]æø tô^r$ vøÖû] àôÚø ‡ø

Æ {y [-Z 0 ¬gzZ c*
Zz™¨£ » hzŠ h˜~
# X ‰ 6,x £ Æ hzŠ h˜ ë X¸( 3,
Z
gÍ )÷Z

m

kûñø^qø ^Û$ ×øÊø áø^aø †ôùÖ] ^³ßø³nû iø^*³Êø éô ³†ø ³’û³føÖû]
àôeû ‹ôÞø*] oÖø7ô ^ßø×ûÚô çû Öø ^ßø×û³Îö Ùø^³Îø Øö³nû íø³Öû]

y.

ad

yZ ë ?7¸ D™ c*
Z hzŠ } h˜vß ~ : â i

uh

! { Ú1Z } Z L L :¹gzZ Y7 Ð

.m

avZ wÎg \ M

am

m

yZ ä ë¸ ~ ûLZ ~ tó zZi L{z ‰ k0*
Æ

w

w

wÎg gzZ ?¸ D™ c*
Z hzŠ } h˜ ~ : â i Æ

w

:¹ ä VrZ ?¸ D™ c*
Z hzŠ } h˜ avZ
hzŠ Å } h˜,Z ä \ M ! nÅ vZ ó Xó V; YL L
‰ òÐ M Ð VÍß\ M å @*
Y ¹ óKL& ðÎ
ë vZ†X ð M I gzZ Ð hZ ]!*t à \ M
ó Xó ð MI ]!*
t Ã\ Mì p» ó óîpI;X(E
P L L

áøçû ßöaô]†ø mö ]çû Þö^³Òø]* åö ^³³ßø³Öû^*³³ŠøÊø Ô
õ Öô^³³Úø
åö ^ßønû iø^*Êø Ùø^Îø V äô ×# Ö] Ùôç‰ö…ø ‚ô`û Âø o×ø³Âø

ra
r

ilib

Æ avZ wÎg y7 Ð yZ ™ Y k0*
Æ

co

b´ â 0÷Z ël» L L:¹ä ë Âñ M }h˜

åö ^ßøÖû^*ŠøÊø èô møæô]ˆ$ Ö] o³Êô åô †ô³’û³Îø o³Êô çø ³aö æø
o×øÂø áøçû ßöaô]†ø iö ÜûjößûÒö*] éøˆø Ûûuø ^eø]* ^mø ^ßø×ûÏö³Êø

Ùöç‰ö…ø áø^³³Òø*] Väô ³×#³Ö] Ùô糉ö…ø ‚ô³`û Âø
àøaø ]…ø ‚ûÏøÖø ÜûÃø ³Þø Ùø^³Îø àö³aô]†ø ³mö V äô ×# ³Ö]
èövøfû ‰ø äö Öø Ùö^Ïømö äö ³Öø Œõ†ø ³Êø o³×ø³Âø äô ³×# ³Ö]æø
ø Öô„FÖô …$ `ø Þû^Êø Œø^ß$Ö] Ðø³fø ŠøÊø
äü fø røÂû *]æø Ô
1!äü førøÂû *] oßô Ãû mø äü h$ `ø Þû]ø äô ×# Ö]‚öfû Âø

Ùø^Îø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

á^â†Ö] oÊ ð^q^Ú h^e (oÚ†Ö]æ ÐfŠÖ] oÊ o³Ï³nfÖ]æ D8845 E ¼‰æ¢] oÊ oÞ]†f_Ö]æ (160K3 ‚Ûu] äq†ì] Vೊu!
D21K10E ØníÖ] o×Â

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

296 

ë XXãø Þø ZZ Xì6,A ÃÆ¢
a³ 4ã½Ð >y Ât XXèmæ]ˆùÖ]ZZ ( 1) ýV‚ñ]çÊ
ªt Å É@*
ˆ Æ yZgzZ e/ô ( 2) Q
−s§Å kZ Ð >
Ø e ™NŠÃq {h
+I Ë 
f
e™Äc*
gŠ }g !*
Æ ¬¦ÑÆ kZ ~g ¯ @*
ƒZa wDZ ~ ‚f Æ yZ }V˜ Cƒ
Dé†ì¤] Üùâ ^ßÛùâ ä×Ö] ØÃqE N Y 7,: ~ x Zw~ ª" }

‚ônø Öû]æø áô^Šø×ôù Ö^eô àønÒô†ôhûÛöÖû] ô ^`ø qô oÊô h^eø ýw38y
**
™Š ˜ ÐB; z y!*
iÐ Wæ
ýý ‚ºnû Ûøuö ^ßø $ø ‚$ uø èø Ûø×ø ‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø $ø ‚$ uø Üõ‘ô^Âø àöeû æ†ö ÛûÂø ^Þø †ø fø ìû]* !2475

:c*
â

Û ä avZ wÎg ë b ÷Z **
±

VÙø^³Îø V äô ³×#Ö] Ùø糉ö…ø á$ *] ‹õ³³Þø]* àû³Âø
Üû ÓöÖô]çø Úû ^*³eô àø³nÒô†ô³hûÛö³Öû] ]æ‚ö³aô^³³qøEE

Š ˜ Ð Vâ !*
igzZ wâ z yY LZB‚Æ WæL L

1!DD ÜûÓöjô ßøŠôÖû]*æø

ó Xó z™

Üû ÓöŠôËöÞû]*æø

y.

co

m

SœEÅÉ 7Ù„aÆwy »Š ˜ ýV‚³³³ñ]ç³³³Ê
ì xÀb§T~ kZ îG
Š ˜ ÒÃC
Ù àZz äY Å a Æ vZ îG*Юñ´Z ì ïq» xÀp» kZ Ì6,gî k˜Z

ilib

ra
r

Ç» Š ˜ Z
# %ZXì ™f » Š ˜ Ð y!*
igzZ yYÔ wâ ~ g
$u {gÃè 6X ñB

ad

( DZvZz) ǃ~ pÆwyt V;zƒ wEZ

.m

uh

am

m

ÐôùvøÖû] o×øÂø áøç×öiô ^Ïømö èô Ú$ Ÿ. û] åô „ôaø àûÚô èºËøñô^›ø Ùö]ˆø iø Ÿø h^eø ýw39y
Ð g D ±nÆ hå vß¼Æ#
Ö Z kZ

w

w

ýý Ýõ‡ô^uø oûeô]* àôeû ‹ônû Îø àûÂø ‚õÖô ^ìø oûeô]* àöeû ØönÃô ÛF‰ûô ^ßø $ø ‚$ uø áõçûÂø àöeû †ö Ëø Ãû qø ^Þø †ø fø ìû]* !2476

w

ä avZ wÎg  ë % 0 {4 **
±
6,VÍß }uzŠ å vß Æ #
Ö Z ~÷L L :c*
â

Û
{z gzZ ñY M ¬ » \¬ vZ ‚Ð g ¨
¸
ó Xó Ð Vƒ „ ¨
¸

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èøfø Ãû fö àôeû éô †ø nÇô ÛöÖû] àô³Âø
oûjô Ú$ ]. àû³Úô ݺçû ³Îø Ùö]ˆø ³mø Ÿø EEV V äô ³×# ³Ö]

†ö Úû ]* oøiô ^+mø oj#uø Œô^ß$Ö] o³×ø³Âø àø³m†ô³aô^³¾ø
1!DD áøæ†ö aô^¾ø Üûaö æø äô ×# Ö]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D3875E oבçÚ ‚ߊÚæ D4808E á^fu àe] xnv‘ Vxnv‘!
D ý àm†â^¾ ojÚœ Ù]ˆiŸE "
# ofßÖ] ÙçÎ (h^e èߊÖ]æ h^jÓÖ^e Ý^’j¦] h^jÒ (p…^³í³fÖ] ä³q†³ì] Vä³n׳ г˳jÚ@
D ýÐvÖ] o× àm†â^¾ ojÚœ àÚ èËñ^› Ù]ˆiŸE "
# äÖçÎ h^e (é…^Ú¦] h^jÒ Ü׊Úæ D7311E

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

297

x¥Ìt z Çìg ~gY J
-#
Ö ªŠ ˜ Zƒ "
$U*
tÐg
$ukZ V˜ ýV‚ñ]ç³Ê
: Ïìg ¨
¸6,VÍßgzZ ì‡6,h{zƒ: c*
ƒ#
Ö Ók0*
Æ y Zì e ®
) )q
-Z ÅG™ Zƒ
º )Xì à Š Z%$ö®
) ×Ð kZ ä £Z x â Z2X ¬o ðÃ:gzZ Çn™k
,
i 7Z

Û » ðà Â
( > Zz°Z
‚ôfû Âø àûÂø éø ø ^jø Îø àûÂø ݺ ^Û$ aø ^ßø $ø ‚$ uø o% ŠôÖô ^nø _$ Ö] ø æü]ø çeö ]* ^ßø $ø ‚$ uø …õ^$ eø àöeû †ôÓû³eø ç³eö ]* ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2477

ýý Äôneô†$ Ö] àôeû áø^Ûønû ×ø ‰ö àûÂø éø ‚ømû †ø eö àôeû äô ×# Ö]

ä avZ wÎg ë b[æ 0 / **
±

äö jöÃû Ûô‰ø Ùø^Îø hô^_$ ³íø³Öû] àô³eû †ø ³Ûø³Âö àû³Âø
Ùö]ˆø mø Ÿø EEV V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø ÙöçÏö³mø 

g ¨
¸ 6,hå vß¼ Æ #
Ö Z ~÷L L :c*
â

Û
ó Xó Ð

1!DD ÐôùvøÖû] o×øÂø

m

tô…ô]çø íøÖû] Ùô^jøÎô oÊô h^eø ýw40y
**
™OÃVæg {

àømû†ôaô^¾ø ojô Ú$ ]. àûÚô Œº^Þø

y.

co

àôeû ‚ônû Ûøuö àûÂø éô †ø nÇôÛöÖû ] àöeû ] çøaö áö^Ûønû ×ø ‰ö ^ßø $ø ‚$ uø gõßø Ãû Îø àôeû èø Ûø×ø ŠûÚø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2478

ilib

ra
r

ýý kôÚô ^’$ Ö] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø Ùõ¡øaô

ad

:c*
â

Û ä avZ wÎg ë bg f 1Z **
±

am

m

{z XÐ Vƒ vß,Z¼ ~ #
Ö Z ~÷ˆ }÷L L

.m

uh

Ç ñY 7n Ð ²Æ yZ Ð ³7,y M Œ
Û

w

w

y¾¾ b§TÐ N Y ò b§kZ Ð +Š {z

w

N M 7™ ^ß ~ +Š {z Q Xì @*
Y òÐ
ó Xó Ð Vƒ F,
+Ð Vzgâ Y gzZ Vâ ¨
$
KZ x Ó{z XÐ
b#
Ö ™0vZ†:HyÒ äq: ë yÑ

t gzZ 5Ð «Zg ð¸Æ ~g Fz/0 ¬~ :¹ä
wÎg ÐZ Ìä ~ :¹ ä «Zg Å yÒ g
$u
X ‹Ð avZ

V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø

Ùø^Îø Ùø^³Îø …õùƒø oû³eô]* àû³Âø
áøçñö†ø Ïûmø ^Ú÷ çû Îø o³jô Ú$ ]. àû³Úô pû‚ô³Ãû ³eø á$ 7ô EEV
áøçqö†ö íûmø Üû`ö Ûønû Îô ¡øuø ‡ö æô^rømö Ÿø áøF†û ÏöÖû]

àøÚô Üö`û Š$ Ö] tö†ö íû³mø ^³³Ûø³Òø àô³m‚ôù³Ö] àø³Úô
†% ³fø Üûaö äô ³³nû Êô áøæû ö çû ³Ãö ³mø Ÿø Ü$ ³$ö èô n$Úô †$ ³³Ö]
VÙø^Îø áö^Ûønû ×ø‰ö VÙø^Îø óDDèô Ïøn×ô íøÖû]æø Ðô×ûíøÖû]
kôÚô ^³’$ Ö] àöeû äô ³×#³Ö] ‚ö³fû Âø Ùø^³³Îø ‚º³nû Ûø³uö
æ†õÛûÂø àôeû ÜôÓøvøÖû] ^ìø]* ^³Ã÷ ³Êô ]…ø kö³nÏô ³×ø³Êø
VÙø^Îø &øm‚ôvøÖû] ]„øaF äö jö$û‚$ vø³Êø pôù…ô^³Ëø³Çô ³Öû]

Ùç‰ö…ø àûÚô äü ³jöÃû Ûô‰ø ^³³–÷³mû]* ^³³Þø*]æø ĺ³Êô ]…ø
³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

309&4 Xì Hg Ñ~ ]pä yx0Zà ßg 0yÑ V‚nùq å ^߉]!

www.muhammadilibrary.com
^ãrÖ] h^jÒ

298

1! Väô ×# Ö]

¸g Zi Ç]Š „gzZg »¢ } (,ÏLZ `g ZpŠ Z%Æg
$ukZ ( 1) ýV‚ñ]ç³Ê
s@ {z ƒ ! ð•Z Z
# ¾ ( 2) ¸ }È +F,
+Æ t‘t ._Æ a~t yâ

$
Ûp
Ù) ÌZ b§Tì @*
ƒ s Ëz s ™ b§ kZ Ð {)z öÑWz ypgzZ ì @*
Y™g 0*
Ã
Xì wq» `gZpáZz äWõ%»]g Óz n b§ÏZ Ç!*
ƒ

w

w

w

.m

uh

am

m

ad

ilib

ra
r

y.

co

m

****

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

D6738E á^fu àe] xnv‘æ D1067E äÏn×vÖ]æ Ð×íÖ]†= (t…]çíÖ] h^e (é^ÒˆÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ äq†ì] V xnv‘!

www.muhammadilibrary.com
†nŠÖ] h^jÒ

299

†nŠÖ] h^jÒ àÚæ ýMS
yÒ »§
.cLì ¦Å >§t XX†nŠùÖ]ZZ
~ ] Zz çtVYì @*
Y Ñ1 a kZ6,Š ˜ [ Z1 Z Â » çG
( 128/5~fjÑZ ‡)Xì @*
ƒa ~ KÃwZjZÆa\W

co

m

^aø …ôçÓöeö oÊô ojô Ú$ Ÿô. Õû…ô^eø h^eø ýw1y
}Š •
'
,~ x »ÆðÃ#
Ö Z ~÷ ¬Š Å aÑ

ra
r

ilib

Et
:c*
â
Û ä avZ wÎg ë ~æ¸ ç? **
±

y.

ýý ‚õm‚ôuø àôeû éø …ø ^ÛøÂö àûÂø ðõ ^_øÂø àôeû o×ø Ãû mø àûÂø èø fø Ãû ö àûÂø †õÚô ^Âø àöeû ‚önÃô‰ø ^ßø $ø ‚$ uø !2479

m

ad

gzZ }Š •
'
,~ x »Æ ðÃ#
Ö Z ~÷ !vZ } Z L L

.m

uh

am

Ü z Æ ð ¸ ¬3Š ðÃZ

# avZ wÎg
Et
( b~æ¸ ç? ) ¿t ì H ~zZg X¸ ¬

w

w

w

@*
™ 5 ðÃVñÝ LZ n Æ ]g ˆgzZ å¤
/ZŠÎ

Hƒg Z−â t Ð TX å

V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø

á$ ]* pùô ‚ôÚô ^ÇøÖû] †õíû‘ø àûÂø
o³Êô o³jô Ú$ Ÿô. Õû…ô^³eø Ü$ ³³`ö ×# ³³Ö] EEVÙø^³³Îø
]ƒø,ô V äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òøæø DD^³aø …ôç³Óö³eö
Ùø^Îø …ô^`ø ß$Ö] Ùôæ$ ]* àûÚô ^`ø %øÃø eø è÷m$†ô³‰ø &ø³Ãø ³eø
áø^ÓøÊø ]†÷ qô^iø ¡q÷ ö …ø Øöqö†$ Ö] ]„ø³aF áø^³Óø³Êø
†ø %öÓøÊø …ô^`ø ß$Ö] Ùôæ$ ]* àûÚô äü Þø^³Ûø³×û³Æô &ö³Ãø ³fû mø
1!äü Öö^Úø

ì Y}Š x Zux » òŠ W‰
Ü z wzZÆðì³» ¬Š Å a\Wt ýV‚ñ]ç³Ê
yZ ~z*Š c*
VƒgñZ ´Š Z® ǃg »gŠ ‰
Ü z {Š c*
iaÆ kZÂñYH~{ gzZ ËÆ yŠ x » {z
Xì #
Ö ´ Å ~g Zf[NZ »‰
Ü z wzZaÆ „Š x Z Å
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

h^jÒ (¨]çe] Xì H™fÐZ ~ 341&5 ]pZ ä yx0Z²w!ä ?q ! Z 0ZÃh
+u0 >g q VàŠu å^߉]!
D1212E é…^rjÖ^e †nÓfjÖ] oÊ ð^q^Ú h^e (ÅçnfÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ]æ D2606E †ËŠÖ] oÊ …^Óje¦] oÊ h^e (^`rÖ]

www.muhammadilibrary.com
†nŠÖ] h^jÒ

300

‹ônÛôíøÖû] Ýøçû mø tôæ†ö íöÖû] oÊô h^eø ýw2y
yÒ » ä™^yŠÆ ]ZÔ
ýýpùô †ôaûˆ% Ö] àôÂø ‹öÞö çûmö ^Þø ^* fø Þû œ †ø ÛøÂö àöeû áö^Ûø%û Âö ^ßø $ø ‚$ uø !2480

VrZ D™yÒ Ð −Zz LZ ª0 Ý°Z†

äô nû eô]* àûÂø gõÃû Òø àôeû àôÛø³uû†$ ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
tö†ö íûmø V äô ×#Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø ^Ûø×$ ÏøÖø Ùø^Îø

{Š c*
i ÂD™{Š Zg Z »^Z
# avZ wÎg ¹ä
X¸ ä
3Ã]ZÔF,

1! ‹ônÛôíøÖû] Ýøçû mø Ÿ$,ô ]†÷ Ëø‰ø Lø ]…ø ]* ]ƒø,ô 


/
Ù Èt» kZ å[8Ã a\W Â
C
_aÆ^Ã]ZÔ ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

gvm á^³Ò ä³³Þç³ÒæZZ i Z§ ¶g lv0Z 6X¸ D™„Ã]ZÔ a\W
»\WgzZ ( 138/6~g ]Z ì) ó‰ó äßÚ ÄÞ^Ú Ý^nÏÖ èn¾]çÛÖ] ݈×jŠm Ÿ ‹nÛíÖ] Ýçm tæ†í³Ö] 
D CgzZÐzz Å äY ñ0*
Æ ú â Ð kZ 7x{ÄŠkZ *
*™I ~å
3 Ã]ZÔ

m

{z´Æ ]ZÔ Z®Xì ™f »å
3 yŠ áZzß ~ T D Ñ ˆ Æ kZl~g g x â Z

y.

co

Xì "
$U*
Ð a\ W Â
_aÆ^~ x c*
Z}uzŠ

ad

ilib

ra
r

èô eø ^vø’$ Ö] àôŠûuö oÊô h^eø ýw3y
yÒ » ä™u| YZB‚Æ VÍß

.m

uh

am

m

äö Þ$]* Ôõmû †ôø àöeû Øönfôuû†ø ö ^ßø $ø ‚$ uø Ÿø^Îø èø Ãø nû `ôÖø àöeû ]æø éö çønû uø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ømˆômø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^ßø ³$ø ‚$ ³uø !2481

ýý 'ö‚ùô vømö o$ ×ô fö vöÖû ] àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø ^eø ]* ÄøÛô‰ø

w

w

wÎg ì w®Ð m¬ 0 z/0 vZ† **
±

w 

ì ¿{z YZ q
-Š 4,
ÆvZ L L:c*
â
Û ä avZ
YZ q
-Š 4,
ÆvZ gzZ Xƒ YZB‚Æ V¹‚ LZ
ó Xó ƒ YZB‚Æñä LZ ì {ztä

àûÂø ”ô^Ãø Öû] àôeû æ†ôÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àû³Âø
†ö ³³nû ìø EEVÙø^³³³Îø V äô ³³³×#³³Ö] Ùôç³³‰ö…ø

äô fôuô^’øÖô Üûaö †ö nû ìø äô ×# Ö] ‚øßûÂô hô^³vø³‘ûŸ* û]
Üû aö †ö nû ìø äô ³³×# ³Ö] ‚ø³ßû³Âô áô]†ø ³nrô³Öû] †ö ³nû ìøæø
2!DD åô …^røÖô
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³

(^`rÖ] h^jÒ (¨]ç³e]æ D2950E æ D2949 E ^â†nÇe p…ùçÊ éæˆÆ ]…] àÚ h^e (^`rÖ] h^jÒ (p…^³í³fÖ] x³nv³‘!
D2605E †ËŠÖ] gvjŠm Ýçm p] oÊ h^e
h^e (ä×’Ö]æ†fÖ] h^jÒ (p„Ú†³jÖ] ä³q†³ì] Xì Šñ†OÅkZpXì ®îœG3ŸÅ0Z ~ kZ Vxnv‘ å^ß³‰]@
D519 (518E á^fu àe] xnv‘ D1944E …]çrÖ] Ðu oÊ ð^q^Ú

www.muhammadilibrary.com
†nŠÖ] h^jÒ

301

]YgŠ „— gŠÏZt N YKZŠ ZÐ ÏgzZ {Š c*
igŠTvZ t £( 1) ýV‚³ñ]ç³³Ê
~gz¢**
Ñ Ï~ Š mZ t £a Æ ä™Ýq z» +4Ôe
$ípXÐVƒ ¯
) !*
»
:ì ~ yWŒ
Û }g !*
Æ Ïz7,ì ˆ ðÑŠ Ég gzi6,~ xsZ Å u|ŒÐ Ïz7,( 2) ì
DÔÖ„Ö ä×# Ö] ^ßÏÊæE ì *
*™u|ŒÐ Ïz7,bZ ª ( 36:Y ûZ ) —gôßörö Öû] …ô^rø Öû]æø ™
Tôçnö röÖû]æø ^mø]†ø Š$ Ö]æø hô^vø‘ûŸ* ]û †ônû ìø oÊô h^eø ýw4y

yÒ » VzHgzZ V2Š óV¹‚4

àôeû ] àôÂø Øõnû Ïø Âöæø ‹øÞö çmö àûÂø oùõ ×ô Âø àöeû áö^f$uô ^ßø $ø ‚$ ³uø kô³×û ³’$ ³Ö] àö³eû ‚ö³Û$ ³vø³Úö ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø !2482
ýýhõ^`øô

avZ wÎg ë b k„0vZ† **
±

àôeû ] àôÂø äô ³×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû äô ³³×# ³Ö] ‚ô³nû fø Âö àû³Âø
V V äô ³×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³³Îø Ùø^³³Îø Œõ^³³f$Âø
†ö ³nû ìøæø èºÃø ³eø …û ]* hô^³³³vø³³‘ûŸ* û] †ö ³³nû ìøEE

»gZD
Ù g eH4gzZ ¿g e ¶‚iZ L L:c*
â
Ûä

m

{g!* 
Yƒ 7(Z Ôì » Îg e 3Š YZ gzZ Xì

y.
ra
r

ad

ilib

ó Xó ñY

^mø]†ø Š$ Ö] †ö nû ìøæø ÍõŸøW èöÃø eø…û *] Tôç³nö rö³Öû]
^³Ë÷Öû]* †ø ]øÂø ^³ßø$û] Èø×ø³eø ^³³Úø æø èõ ñø^³³Úô Äö³eø …û ]*

co

ƒ [¦Ð zz Å ¶Šz!*
Æ s gzZñH»g ZD
Ù

1!DD èõ ×$ Îô

àûÚô ]çfö ×ô ÇöÊø ]çÎö‚ø‘øæø ]æ†ö fø’øÊø

am

m

ñY 0š‡q
-Z {z @*
ìŠ Z
Û Zg e Ái Z Áce ã™ÒÃ~^ ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³Ê

.m

uh

(á^³³_³³n ‚³³u]æZZ:c*
â
Û ä a\WX Vƒ "
$U*
yzçzŠ@Æ}uzŠ q
-Z~ 5ZggzZ

w

w

kZì š‡»&gzZ y-zŠ ( 2) y-q
-Z DÙø^Îø ^ÛøÒø æ]øE XXgÒ… è$¡$æ á^Þ^_n á^³ß³$]æ

w

ÏÎY }~ ]gßÅ ~g6V;X 4„ ãZƒæ6,
zZÐgegzZ &ÁiZ Áì @*
ƒx¥Ð
B {°‡!*
k
gzZ ÎgeaÆägâ y;6,}(3) Xì „
 gŠ Ì*
*™^» òŠW! ZaÆ{)z
ì °»H»g ZD
Ù {g!*
aÆ äZ”Ð H}(,Ð } (,(4) Xì +4H»gZD
Ù g e aÆ
µ ZÂñY 0 :
L gzZ ðÃV; M
hƒ 7[¦6,
¯ ÅŠ Z®º{z ÂVƒŠ Z
Û Z ~ Š Z®âZ Z
#
( DZvZz)Xì H{g 
á Z s§Å üÃg
$ukZ~ >‡ä lã]Z x â Z 2Xì ]!*
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

^m]†ŠÖ]æ ð^ÏʆÖ]æ <çnrÖ] àÚ gvjŠm ^ÛnÊ h^e (^`rÖ] h^jÒ (¨]ç³e] ä³q†³ì] Ôì 9g
$up VàŠu å^߉]!
D4717E á^fu àe] xnv‘ D1555E ^m]†ŠÖ] oÊ ð^q^Ú h^e (†nŠÖ] h^jÒ (p„Ú†jÖ]æ D2611E

www.muhammadilibrary.com
†nŠÖ] h^jÒ

302

^mø]†ø Š$ Ö] oÊô Ýô^Úø Ÿô û] èô n$‘ôæø h^eø ýw5y
yÒ » 䙤zÃV2Š ~Š ˜ »x â Z
ýý‚õ$ø †û Úø àôeû èø ÛøÏø ×û Âø àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2483

D™ yÒ Ð −Zz LZ {h
+'
,0 b yÑ **
±

Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø éø‚ømû†ø eö àôeû áø^³Ûø³nû ×ø³‰ö àû³Âø
¡÷qö…ø †ø ³Ú$ *] ]ƒø,ô V äô ³×# Ö] Ùö糉ö…ø áø^³³Òø

gH÷Z » 5Š ÿËZ
# avZ wÎg 
gzZ äg e Ð vZ 0Æ ÑLZ ÐZ Â D™

ä´ŠôËûÞø èô ‘$ ^ìø oÊô åö ^³‘øæû ]* èõ m$†ô³‰ø o³×ø³Âø
àønÛô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô äü Ãø Úø àûÛøeôæø äô ×# Ö] pçø ³Ïû³jøeô

gzZ X D™¤z Å ð>Ð V¹‚ y›LZ
vZ ó*
*™Š ˜ ~3 ZgÆvZÐ x **
ÆvZ L L:D â 
Û

oÊô æø äô ×#Ö] ÜôŠûeô ]æˆö ³Æû] EEVÙø^³Îøæø ]†÷ ³nû ìø
]æû ˆö Æû] äô ×# Ö^eô †ø ËøÒø àûÚø ]ç×öiô ^Îø äô ×#³Ö] Øô³nfô‰ø

ó*
*™: ~Ç $
+gzZ *
*™ Š ˜ *
*™ ðZ±Ð Vz”

ó Xó *
*™: OÃV”gzZ *
*™:? ó*
*™: $ì

m

Ÿøæø ]çû ×ö%ôù Ûøiö Ÿøæø ]çû ×% Çöiø Ÿæøø ]æû …ö ‚ô³Çû³iø Ÿøæø
1!DD]‚÷nû Öôæø ]çû ×öjöÏûiø

y.

co

Š¶zŠzu {gÃè wy ÔŠ ˜ ǃx¥ÂñY Z F,
Z ~ ðZ¤
/Z ÅVTyZ ýV‚ñ]ç³Ê

ilib

ra
r

Dá^ÃjŠÛÖ] ä×Ö]æE X ǃ :
L z¯
) !*
» ðZÉ 7» ~ *Š {zƒ ïq »

am

m

ad

æùô ‚öÃø Öû] ðø ^ÏøÖô ]çû ß$Ûøjøiø Ÿø h^eø ýw6y
yÒ » ä™: ÕÅYÐ ÔŠ

.m

uh

ýý‚ømû ˆômø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø õ ^mø ‡ô àöeû àôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø $ø ‚$ uø ‚ømˆômø àöeû äô ×# Ö] ‚öfû Âø ^Þø †ø fø ìû]* !2484

w

w

avZ wÎg ë b z/0 vZ† **
±

w

s¬ Ð vZgzZ z™: ÕÅY Ð ÔŠ L L :c*
â
Ûä
» vZ gzZ ƒg xŠ "
$U*ÂCÐ ÔŠ Z
# óz™ Ô
? Â N` gzZ ,™ gØ {z ¤
/Z z™ ™f Ð ]Ò
ó óX z™g (Z Ùñ{

Ùøç‰ö…ø á$ ]* æ†õ³ÛûÂø àô³eû äô ³³×#³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
æôù‚öÃø Öû] ðø ^ÏøÖô ]çû ß$Ûø³jøiø Ÿø EEVÙø^³Îø V äô ×# Ö]
Üûaö çû ÛöjönÏô Öø áû¬ôÊø èønø Êô ^Ãø ³Öû] äø ³×# ³Ö] ]ç³Öö^*³‰û]æø
]çû fö ×øqû]* áû¬ôÊø äô ×# Ö] †ø Òûƒô ]æû †ö %ô Òû*]æø ]çû ³jöfö $û^³Êø

2!DD kôÛû’$ Ö^e Üû Óönû ×øÃø Êø ]çû r% •øæø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ô ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

(¨]çe]æ D4496 E Üâ^m] äjn‘ææ 'çÃfÖ] o× ð]†ÚŸ] Ý^ÚŸ]†nÚªi h^e(†nŠÖ]æ ^`rÖ] h^jÒ (Ü×ŠÚ äq†ì] x³nv³‘!
D2613E ànÒ†EÛÖ] ð^Â oÊ h^e (^`rÖ] h^jÒ
h^jÒ (Ü׳ŠÚæ D2818 E ÍçnŠÖ] èÎ…^e kvi èßrÖ] h^e (†nŠÖ]æ ^`rÖ] h^jÒ (p…^³í³fÖ] ä³q†³ì] Vä³n׳ г˳jÚ@
D4817E ð^Ï×Ö] ‚ß †f’Ö^e †Ú¢]æ æ‚ÃÖ] ð^ÏÖ oßÛi ènâ]†Ò h^e (^`rÖ]

www.muhammadilibrary.com
†nŠÖ] h^jÒ

303

~ ¸ÌA y¨
KZce Óâ „ { C Ð kZ Z®öâ i Wq
-Z o‚»ÔŠÔ ðZ± ýV‚ñ]ç³Ê
2~c*
**
Yƒ o‚Ð ÔŠ%ZX {h
+I**
Ô[t¬*
*™>
Ø e ÅaÆ kZƒ yZÑZ
$U*
"

q +Z Z®7ëÑÆ ðñq
-Z *
*™{C
Ù b» ~ñ" *
*™ q ‚
Û z qb
ˆ Æ äYƒ
Xce *
*™{C
Ù b» ò+ZßzZÔòŠ

Ùô^jøÏô Öû] ‚øßûÂô ðô ^Âø ‚% Ö] oÊô h^eø ýw7y
yÒ » ä™ ¬Š ‰
Ü zÆðZ±
oeô]* àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø kõeô^$ø àûÂø º ^³Û$ ³uø ^³ßø ³$ø ‚$ ³uø Ùõ^³`øßû ³Úô àö³eû tö^³r$ ³uø ^³Þø †ø ³fø ìû]* !2485
ýýo×F nû Öø

Æ–
» avZ wÎg ë b ïEG3;Xt **
±

áø^Òø V äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* gõ³nû `ø ‘ö àû³Âø
ø eô Ü$ `ö ×#Ö] EEVàõnû ßøuö Ýø^m$*] çû Âö ‚û³mø
Ùöæô^uø]. Ô

Šæ ~¾ !vZ } Z L L :¸ D™ H ¬Š V- ~ : â i
Šæ „ ~ F,
gzZ óVƒ @*
™úÐ Šæ ~¾ óVƒ ¸ Ð

m

ø eôæø
1!DD Øöiô ^Îø]. Ô

y.

co

ó Xó Vƒ @*
™ ðZ±Ð

ø eôæø
Ùöæô^‘ø]. Ô

ilib

ra
r

ÆvZ z äîŠC
Ù ÆVo¼Ô VºKZ V˜ ðZ±ÈZgzŠ ( 1) ýV‚³³ñ]ç³³³Ê

am

m

ad

Æ ¨£ Ð ÔŠ ( 2) ìg wq ï
á ÌŠæ ÅvZ @*
ì xg D™g ÖZ» ~ b
¬ KZ t ‚
Xì y%gzZì ]¸¯
) !*
−7,ÐZ yZgzŠ

w

w

.m

uh

Ùô^jøÏô Öû] Øøfû Îø Ýô¡ø‰ûŸô ]û oÖø,ô éô çø Âû ‚$ Ö] oÊô h^eø ýw8y
yÒ » ¶Š ]úŠ ÅxsZ¬ Ð ðZ±

w

ýý‚õ$ø †û Úø àôeû èø ÛøÏø ×û Âø àûÂø áø^nø Ëû ‰ö àûÂø Ìø‰öçûmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø †ø fø ìû]* !2486 

D™ÜÐ −Zz LZ b {h
+'
,0 yÑ **
±
gH÷Z » 5Š Ã ¿ËZ
# avZ wÎg
VÃæÔŠ LZ ?Z
# L L: D™¤zÐZ ÂD™
ÂB yâ {z ]!* 
zó ™7 '!*
&6,yZ ÂCÐ
z™7xsZ6,yZ zó ™: ðZ±Ð yZgzZß™gàÐZ

Ùø^Îø äô nû eô]* àûÂø éø‚ømû†ø eö àôeû áø^³Ûø³nû ×ø³‰ö àû³Âø
¡÷qö…ø †ø ³Ú$ *] ]ƒø,ô V äô ³×# Ö] Ùö糉ö…ø áø^³³Òø
Õøæ$ ‚öÂø kønÏô Öø ]ƒø,ô EEVåö ^‘øæû ]* èõ m$†ô‰ø o×FÂø
p‚øuû,ô oÖF,ô Üû`ö Âö Lû ^³³Êø àø³nÒô†ô³]ûÛö³Öû] àø³Úô

^³Úø Üû `ö jöm$^*³Êø Ù^³³’ø³ìô æû ]* Ù¡ìø ô 'ô¡³ø ³³³þ$ø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³õ ³³³³³³³³³³³³³³³õ ³³³³³³³³³³³³³³³³³

153K9 æ‚ÃÖ] ð^ÏÖ oßÛi ènâ]†Ò h^e (†nŠÖ] h^jÒ (oÏãnfÖ]æ 333 (332K4 ‚Ûu] äq†ì] Vxnv‘!

www.muhammadilibrary.com
†nŠÖ] h^jÒ

304

X z™: ðZ±Ð yZ gzZ ß™gàÐZ ÂB yâ {z ¤
/Z

Ì$ Òöæø Üû `ö ßûÚô Øû³føÎû^³Êø ^³`ø nû Öø,ô Õøçû ³eö ^³qø]*
Üû aö áû¬ôÊø Ýô¡ø‰ûŸô û] oÖø,ô Üû`ö Âö Lû ] Ü$ $ö Üû³`ö ßû³Âø

~ o Æ +`
'™ hgo CZ ¼Ð yZ Q
7Z Â H (Z ä VrZ ¤
/Z ¼Ð yZ gzZ N Y −

Ü$ $ö Üû`ö ßûÂø Ì$ Òöæø Üû`ö ßûÚô Øûfø Îû^Êø Õøçû eö ^³qø]*
…ô]Lø oÖø,ô Üûaô…ô]Lø àûÚô Ùôç% vøj$Ö] oÖø,ô Üû `ö Âö Lû ]

ófÆ yZ gzZ Xì ÃVz`
' ǃ Ýq h„z
,™g ïZ {z ¤
/Z Æ Vz`
' ÏVƒ '!*
„z

]ç×öÃø Êø Üûaö áû,ô Üûa