De|aware

O esLe 100Ʒ necesar sa Le deplasezl ln uS ca sa deschlzl conL bancar
O sa deschlzl conL bancar vel avea nevole de Lln (un fel de CŦuŦlŦ)ţ dar daca facl Lln vel
fl obllaaL sa aasesLl conLabll acolo sl sa facl declaraLllle flscale ln mod normal (cum se
fac sl ln 8omanla)Ŧ
O cosLurlle anuale de lnLreLlnere a flrmel sunL mlclţ ln [ur 600Ŵ700$/anţ dar nu se sLle
caL va cosLa conLabllulŦ

½ru
O aproapeţ sl penLru orlceţ Le poLl duce acolo (exŦ deschldere conL bancar)
O procedura sl acLele necesare mal puLlne (desl dureaza mal mulL decaL ln uellaware)
O esLe mulL mal areu sa facl conL bancar penLru o companle dln uellaware
O lmpozlL 0Ʒ daca nu esLl rezldenL ln Clpru sau desfasorl acLlvlLaLe ln Clpru
O @IŴul doar 13Ʒ sl se percepe numal de la flrme care ln Lara lor nu sunL plaLlLoare de
@I
O 1Ŧ230 Luro lnrealsLrare companle (LoaLe documenLeţ lncluslv aposLlla)
O 230/an penLru blrou (esLe obllaaLorlu)
O 230/an euro secreLara (LoL obllaaLorlu)
O penLru conL bancar cer se 300 euro
O nevole de conLabll (se depun acLele ln mod normal)Ŧ
O exlsLa o modallLaLe sa deschlzl conL bancar penLru flrma dln Clpru dlrecL ln 8omanla
(fara sa al flrma alcl)Ŧ

rma de comert °termedara
socleLaLe offshore poaLe acLlona ca o flrma comerclala lnLermedlara Ŷ dlsLrlbulLoareţ de
lmporL/exporLţ de achlzlLle sau vanzarlŦ SocleLaLea offshore ar cumpara ln mod speclflc dlrecL
de la un producaLor sl ar puLea aran[a ca bunurlle sa fle llvraLe dlrecL cllenLulul flnal de la
locul de producLleŦ cesL lucru poaLe fl de lnLeres parLlcular acolo unde bunurlle orlalnare
dlnLrŴo Laraţ sunL vanduLe ln alLaţ dar proprleLarul prlnclpal al LranzacLlel esLe slLuaL lnLrŴo
Lara LerLaŦ socleLaLe offshore de achlzlLle poaLe fl foloslLa de un lmporLaLor lnLern penLru a
exporLa bunurlle ln sLralnaLaLeţ sau o socleLaLe offshore de vanzarl poaLe fl foloslLa de un
producaLor lnLern penLru a dlsLrlbul bunurlle ln sLralnaLaLeŦ ÞroflLurlle comerclale dln
dlferenLa lnLre preLurlle de cumparare sl de vanzare acumulaLe lnLrŴun medlu offshore fara
lmpozlLţ se obLln prlnLrŴo cresLere raplda sl asLfel mal mulLe fondurl sunL dlsponlblle penLru
reŴlnvesLlLle sl dezvolLareŦ
una dlnLre cele mal lmporLanLe acLlvlLaLl ale unel companll lnrealsLraLe lnLrŴo zona cu Laxe
reduse esLe comerLul lnLernaLlonalŦ Se poL obLlne scuLlrl de Laxe sl lmpozlLe semnlflcaLlve
prln lnLerpunerea unel companll offshore lnLrŴo LranzacLle lnLernaLlonalaŦ ln cazul ln care o
asLfel de companle offshore doresLe sa cumpere anumlLe produse dlnLrŴo Lara sl sa le vanda
ulLerlor alLel Larlţ poaLe face aceasLa operaLluneţ fllnd scuLlLa de Laxe caLre cenLrul offshoreŦ
ÞenLru LranzacLllle facuLe de unlunea Luropeanaţ lnsula mulul sl Madelra au devenlL locaLll
foarLe populareţ proplce penLru acLlvlLaLl de comerL offshoreŦ LaL lnsula mululţ caL sl
Madelra sunL capablle sa obLlna lnrealsLrarea Laxel pe valoare adauaaLaţ lucru lmperaLlv
penLru LranzacLllle dln lnLerlorul unlunll LuropeneŦ Spre exempluţ daca o companle dln
lnsula mulul doresLe sa obLlna produse dln lranLa penLru a le vlnde ln Cermanlaţ aceasLa
companle va lnforma companla franceza de valoarea @IŴulul pe care ll pracLlcaţ asLfel lncaL
sa poaLa facLura vanzarlle la raLa zeroŦ Companla franceza nu va daLora Laxa pe valoare
adauaaLa companlel dln lnsulaŦ La randul elţ aceasLa dln urma va obLlne valoarea @IŴulul
companlel aermane penLru a puLea facLura vanzarlle la raLa zeroŦ
cesL Llp de LranzacLll nu ar fl poslblle ln mod normal ln alLe [urlsdlcLllţ fara cerlnLa sLablllrll
unul blrou exLlns sau anaa[area unul aaenL de Laxe ln uLţ fapL ce poaLe fl conduce ulLerlor la
Laxe supllmenLareŦ
neceslLaLea exlsLenLel unul LraLaL de evlLare a dublel lmpunerl inLre 8omânla sl sLaLul unde urmeazá
sá fle inrealsLraLá vllLoarea companle Ŧ

Companllle offshore sunL infllnLaLe in prlnclpal penLru a desfásura acLlvlLáLl dln domenlul comerLulul
exLerlorţ penLru lnvesLlLllţ penLru a flnanLa subsldlarele locallzaLe in sLaLe cu Laxe rldlcaLeţ penLru
evlLarea auLenLlflcárll LesLamenLulul sl penLru lnLlmlLaLe eLcŦ

ÞroflLurl neLe mal marl

Cea mal slmplá lecLle de evlLare a pláLll lmpozlLulul pe proflL esLe lnLermedlerea exporLulul sau a
lmporLulul de márfurlţ spune CaralanlŦ Se la cazul lluzorlu al unel flrme dln 8omânla care exporLá in
lranLa 200Ŧ000 de produseţ al cáror cosL esLe de 1Ŧ000 de lel flecareţ lar preLul de llvrare esLe de
2Ŧ000 de lelŦ uacá exporLul sŴar face dlrecL cáLre flrma francezáţ la proflLul bruL obLlnuL in Lara
noasLrá dln aceasLá LranzacLleţ adlcá 200 mllloane de lelţ lmpozlLul pe proflL ar fl de 32 mllloane de
lelŦ

ln cazul in care in afacere lnLrá un offshoreţ care esLe conLrolaL evldenL de cáLre exporLaLorul românţ
lmpozlLul pe proflL ar fl aproape zeroŦ LxporLaLorul vlnde companlel offshore la preLul de 1Ŧ001 lelţ
dupá care lnLermedlarul inrealsLraL inLrŴun paradls flscal revlnde lmporLaLorulul dln lranLa cu 2Ŧ000
de lelŦ SLaLul român incaseazá dln aceasLá afacere doar 30Ŧ000 lelŦ ln schlmbţ companla offshoreţ
inrealsLraLá in Clpru de exempluţ esLe lmpozlLaLá cu 10Ʒţ ceea ce insemná un lmpozlL echlvalenL in lel
de 20 mllloaneŦ uecl câsLlaul exporLaLorulul românţ numal prln aceasLá lncludere a unul lnLermedlar
offshoreţ ar fl de 12 mllloane de euroŦ

ServlcllŴfanLomá

ÞoLrlvlL lul Caralanlţ servlcllle oferlLe de companllle offshore sunL areu de cuanLlflcaLŦ ºln cele mal
mulLe cazurlţ Lransferurlle de fondurl se fac in baza unor conLracLe ŰfanLomáűţ de presLárl servlcllţ
fllnd aproape lmposlbll penLru oraanele de conLrol sá dovedeascá fapLul cá respecLlvele servlcll nu au
fosL presLaLe in reallLaLe nlclodaLá"ţ declará CaralanlŦ

Spre exempluţ spune elţ o flrmá dln 8omânla lmporLá 20 de maslnl sl in urma acesLel acLlvlLáLl se
obLlne un proflL bruL de 200 mllloane de lel sl lmpozlLul aferenL sLaLulul român ar fl 32 mllloane de
lelŦ ÞenLru a se evlLa plaLa acesLul lmpozlLţ se inchele un conLracL cu o flrmá offshoreţ evldenL aflaLá
in proprleLaLea lmporLaLorululţ care sá aslaure paza convolulul de maslnl pâná la aranlLa cu 8omânlaŦ
Suma sLlpulaLá in conLracL poaLe a[unae chlar la 200 mllloane de lelţ sumá deducLlbllá in LoLallLaLeţ
slLuaLla in care lmpozlLul pe proflL ar fl zeroŦ

ÞenLru infllnLarea unel companll offshore nu esLe nevole de deplasarea la faLa locululŦ peraLlunea
de inrealsLrare poaLe fl fácuLá de una dlnLre flrmele de consulLanLá prezenLe pe plaLa româneascá
(Consulcoţ Lavecoţ Þk ManaaemenL eLc)ţ lar Larlfele sunL cuprlnse inLre 2Ŧ000 sl 3Ŧ000 de euroŦ
@ermenul de inrealsLrare esLe de câLeva sápLámânlţ insá operaLlunea se poaLe scurLa pâná la douá
zlleţ dar in slLuaLla asLa nu exlsLá poslblllLaLea aleaerll unul numeŦ ÞenLru Larlfe care a[una la 3Ŧ000Ŵ
7Ŧ000 de euroţ acLlonarul esLe ascuns in spaLele unul paravanţ adlcá un proprleLar nomlnalŦ ln acelasl
Larlf lnLrá sl numlrea unor dlrecLorl nomlnallŦ


ūln cele mal mulLe cazurlţ Lransferurlle de fondurl se fac in baza unor conLracLe ŰfanLomáűţ de
presLárl servlcllţ fllnd aproape lmposlbll penLru oraanele de conLrol sá dovedeascá fapLul cá
respecLlvele servlcll nu au fosL presLaLe in reallLaLe nlclodaLá" Ŵ Cheorahe Caralanlţ prodecan la
laculLaLea de 8elaLll lnLernaLlonale a unlverslLáLll 8omânoŴmerlcane

paradlsurl flscale acceslblle românllor

uelaware (Su)

lmpozlL pe proflL la nlvel sLaLalţ 0Ʒ

Su are LraLaL de evlLarea dublel lmpunerl cu 8omânla

llrmele nerezldenLe sl care nu desfásoará acLlvlLáLl in Su nu pláLesc Laxele federale

Marea 8rlLanle

lmpozlLul pe proflL se slLueazá inLre 10 sl 30Ʒ

CaplLal soclal sLandard Ŷ 1Ŧ000 llre sLerllne (1Ŧ310 euro)

lmpozlLul poaLe cobori pâná la 1Ŵ2Ʒ pe clfra de afacerl penLru comerLul cu bunurl

Poldlnaul inrealsLraL in Marea 8rlLanle poaLe dlsLrlbul dlvldende unel companllŴmamáţ infllnLaLá inLrŴ
un paradls flscal dln Caralbe sau Þaclflcţ unde Laxarea esLe zero

Membru uL

LlveLla

ln anumlLe canLoane companllle sunL scuLlLe aproape de proflL

LlveLla are LraLaL de evlLare a dublel lmpunerl cu 8omânla

CaplLalul soclal al unel companll cu ráspundere llmlLaLá esLe de 20Ŧ000 francl elveLlenl (12Ŧ630 euro)

MalLa

Companllle care nu au acLlonarl rezldenLl au raLa de lmpunere de 4ţ17Ʒ

Poldlnaurlle au raLa de lmpunere 0Ʒ

CaplLalul soclal esLe de 1Ŧ300 dolarl (980 euro)

ÞroprleLarll sunL anonlmlŤ inmaLrlcularea se face prln lnLermedlul unel companll impuLernlclLe

Membru uL

Clpru

lmpozlLul pe proflL esLe de 10Ʒ

llrmele care nu au dlrecLorl rezldenLl sl nu reallzeazá venlLurl in Clpru sunL scuLlLe de lmpozlL

CaplLal soclal Ŷ 1Ŧ000 llre clprloLe (1Ŧ640 euro)

!umáLaLe dln proflLurlle obLlnuLe de o companle rezldenLá in Clpru dln dobânzl sunL scuLlLe de plaLa
lmpozlLulul pe socleLaLe
În Cipru, de exemplu, impozitul pe proIit este de 10°, în timp ce la noi acesta este de 16°. În
Malta, desi cota de impozit aiunge la 35°, companiile care au actionari nerezidenti, deci
poate Ii si un român, au o ratá de impunere eIectivá de doar 4,17°. Totodatá, în Marea
Britanie nivelul impozitárii poate aiunge la 10°, iar holdingurile înregistrate acolo pot
distribui dividende unei companii aIlatá într-o iurisdictie unde nu existá nici o taxá, precum
insulele din Caraibe sau PaciIic. În aIara Iiscalitátii reduse, proprietarul un oIIshore mai are
avantaiul cá poate rámâne anonim, nu se supune controlului statului român si are siguranta v
uaţ ln cazul ln care dumneavoasLra sunLeLl rezldenL romanţ cu domlclllul ln 8omanla lar flrma
lnmaLrlculaLa ln [urlsdlcLla x va dlsLrlbule dlvldendţ aveLl obllaaLla de a achlLa Laxele aferenLe ln Lara
dumneavoasLra de rezldenLa conform realemenLarllor ln vlaoareŦ uaca lnsa lnLre 8omanla sl
[urlsdlcLla x exlsLa o ConvenLle de LvlLare a uublel lmpozlLarl apllcablla care menLloneaza prevederl
mal favorablle aLuncl aveLl poslblllLaLea sa apelaLl acele prevederlŦ
rlce ºcandldaL" la un conLracL al carul beneflclar esLe sLaLul Lrebule sa lnLruneasca conform leall o
serle de condlLll resLrlcLlveŦ vand ln vedere ca ln ma[orlLaLea cazurllor [urlsdlcLllle arupaLe de
dumneavoasLra sub LlLlul de ºparadlsurl flscale" nlcl macar nu sollclLa lnLocmlrea de slLuaLll flnanclar
conLablleţ conslderam ca parLlclparea unel asLfel de flrme ln conLracLele menLlonaLe anLerlor nu esLe
poslbllaŦ
ueoarece aLl menLlonaL slnLaama ºparadls flscal" vol raspunde lnLrebarll dumneavoasLra lndlcand
repere de cosL numal penLru acele [urlsdlcLll care permlL lnmaLrlcularea de socleLaLl nonrezldenLeţ
plaLlLoare de Laxe auvernamenLale flxe sl care nu sollclLa lnLocmlrea de rapoarLe flnanclar Ŷ
conLablleŦ ue reaula cosLurlle poL fl arupaLe ln doua caLeaorll Ŷ cele aferenLe excluslve anulul 1 sl care
se refera la parLea de ºseLŴup" al flrmelţ conLurllor sl / sau alLor servlcll bancare pe deŴo parLe Ŷ sl
cele referlLoare la servlcllle de lnLreLlnere anualaŦ CosLurlle de lnmaLrlculare a unel flrme pozlLlonaLe
lnLrŴunul dlnLre " paradlsurlle flscale" osclleaza lnLre 330 sl 730 Luro pe cand cosLurlle compleLe
prlvlnd lnLreLlnerea anulala osclleaza lnLre 1330 sl 1800 Luro ln funcLle de [urlsdlcLleŦ
lnLeresul oamenllor de afacerl romanl se crlsLallzeaza cu preponderenLa ln [urul ClprululŦ ÞozlLlonarea
[urlsdlcLlel ln Luropa desLul de aproape de 8omanla dln puncL de vedere aeoaraflcţ sLaLuLul de Lara
membra a unlunll Luropene care aLraae o serle de beneflcll flscale daLoraLe apllcarll ulrecLlvelor
Luropene cu prlvlre la flscallLaLeţ realmul flscal exLrem de avanLa[osţ slsLemul leaal de lnsplraLle
analoŴsaxona care prlnLre alLele aduce avanLa[ul unor raporLarl flnanclarŴconLablle exLrem de
ºrelaxaLe" sl convenablle reprezlnLa LoL aLaLea [usLlflcarl ale acesLel aleaerlŦ alLa alLernaLlva
ºeuropeana" o reprezlnLa MalLaţ desl condlLllle sunL slmLlLor mal puLln aLracLlveŦ CaL prlvesLe un Lop
al celor mal frecvenL sollclLaLe [urlsdlcLllţ as propune ln ordlne descrescaLoare a preferlnLelorť 1Ŧ
Clpruţ 2Ŧ uubalţ 3Ŧ SLaLele amerlcaneť WashlnaLonţ new ?ork sl uelawareŦ
LvldenLţ o flrma sLralna poaLe lnLermedla o relaLle conLracLuala exLernaŦ ÞozlLlonarea unel flrme cu
rol de lnLermedlar ln relaLll conLracLuale care au ca oblecL comerLul exLerlor cu produse se face ln
prlnclpal ln funcLle de prevederlle europene cu prlvlre la raporLarlle @IŦ sLfelţ ln cazul LranzacLlllor
de lmporL Ŷ exporL ln care aLaL cllenLul caL sl furnlzorul sunL slLuaLl ln unlunea Luropeana flrma
lnLermedlar esLe lnmaLrlculaLa la randul el ln unlunea Luropeana sl va fl lnrealsLraLa ln scop @I
penLru a fl ln masura sa lsl lndepllneasca obllaaLllle cu prlvlre la raporLarlle lnLrasLaLŦ SLaLe precum
Clpru sau MalLa sunL membre ale unlunll Luropene sl se bucura de prevederl flscale avanLa[oaseŦ ln
resLul cazurllorţ flrma lnLermedlar esLe pozlLlonaLa de reaula ln [urlsdlcLll cu Laxe mlnlmale sl cu
mlnlm de raporLarlŦ
LvldenLţ nu esLe lleaal sa creezl sofLware la domlcllluŦ Þe de alLa parLeţ ln cazul ln care naLura
conLracLuala ln care se pozlLloneaza persoana care creeaza sofLwareŴul vlsŴàŴvls de flrma sLralna sl
locaLla pleLel carela ll esLe desLlnaL produsul obllaa conform normelor leaale romane la lnrealsLrarea
unul puncL de lucru/ sedlu permanenL Ŷ aLuncl º nedeclararea ca aLare ln 8omanla" consLlLule o
lleaallLaLe sl se vor suporLa conseclnLele ca aLareŦ Þe de alLa parLe nu esLe lleaal ca o flrma sLralna sa
anaa[eze rezldenLl romanlŦ nu esLe decl lleaala prlmlrea reaulaLa de venlLurl salarlale de la un
anaa[aLor sLralnţ ln condlLllle ln care anaa[aLul resldenL roman lsl respecLa obllaaLllle flscale conform
Codulul llscalŦ
Intiebaii cazuii conciete:
1.- O Iirma inIiintata in Delaware-SUA, are sau nu obligatia tinerii contabilitatii si raportarea
veniturilor ? Ce obligatii anuale de plata sunt in SUA, pentru ca licenta Iirmei sa Iie valabila ?
1. Legislatia Americana permite inmatricularea de societati comerciale de tip 'LLC¨ sau
'Corp. ' care intrunind conditiile de nonrezidenta atat a asociatilor cat si a aIacerilor derulate
beneIiciaza de Iacilitati Iiscale sub Iorma unor taxe cu sume Iixe, Iara obligativitatea
intocmirii/ depunerii de raportari contabile. Singura Iormalitate derulata cu statul consta in
depunerea anuala de catre secretarul societatii respective a unor declaratii tipizate solicitate de
catre IRS.In cazul statului Delaware taxa guvernamentala anuala se ridica la 200 USD.

2.- O Iirma oIIshore poate activa in nume propriu in Romania, in domeniul comercial ? Sau
nu sunt recomandate activitatile comerciale in astIel de cazuri ?
2. Avand in vedere ca Iirmele respective sunt inregistrate ca societati cu raspundere limitata in
marea maioritate a cazurilor/ iurisdictiilor, avand inscrise in actele constitutive maioritatea
activitatilor comerciale lucrative ( mai putin o serie de domenii care necesita avizari/
acreditari speciale), ele pot derula orice Iel de activitate legala pe teritoriul oricarui stat
respectand insa prevederile legale locale ale acestuia . Trebuie atras atentia ca activarea in
nume propriu in Romania va atrage neindoielnic toate obligatiile Iiscale aIerente 'sediului
permanent¨ prevazute de Codul Fiscal. In concluzie, dupa cum bine ati intuit, ar Ii ideala
evitarea unor astIel de activitati.

3.- Daca inIiintez o Iirma oIIshore prin care sa derulez activitatea de vanzare in mai multe
magazine, am obligativitatea dotarii cu case de marcat ?
4.- O Iirma oIIshore Iactureaza cu sau Iara tva ?
5.- Daca inIiintez o Iirma oIIshore prin care sa oIer consultanta in domeniul aIacerilor catre
alte srl-uri din romania, Iiscul recunoaste Iacturile ca Iiind cheltuieli deductibile ?
6.- Daca achizitionez o Iirma oIIshore cu directori nominati, pot Ii imputernicit sa desIasor
activitati in numele Iirmei in Romania?
7.- O Iirma oIIshore poate deschide cont bancar la bancile din Romania, sau numai in banci
straine?
8.- O Iirma oIIshore are vreo obligatie in ceea ce priveste raportari Iinanciar-contabile Iata de
statul roman?
9.- Firma oIIshore poate avea salariati in Romania, carora sa le Iaca carti de munca ? Daca da,
trebuie sa intocmeasca toate raportarile, exact ca si Iirmele romanesti ?
10.- Intra in atributiile organelor romanesti Iiscale (garda Iinanciara, control Iiscal)veriIicarea
Iirmelor oIIshore ?
aspunsuii:
3 Da. Daca Iirma straina este aceea care deruleaza aceasta activiate in mod direct, asa cum
spuneam mai sus, va trebui sa se supuna in totalitate legislatiei romanesti. 4. Plecand de la
regulile de baza cu privire la TVA, atata timp cat societatea straina Iactureaza catre terti
inmatriculati/ rezidenti in aIara iurisdictiei in care ea insasi este inmatriculata, ea va aplica
cota de TVA 0°. 5. In situatia in care societatea straina presteaza intr-adevar serviciul in
discutie putand iustiIica respectiva prestare cu baza documentara coroborat cu conditiile de
deductibilitate la beneIiciar, anume cheltuielile sa Iie eIectuate în scopul realizárii veniturilor,
in mod normal ar trebui ca autoritatile sa nu conteste deductibilitatea. 6 Da, respectand
prevederile legale romane cu privire la rezidenti romani imputerniciti ai unor societati
nerezidente. 7. Firma respectiva poate deschide cont la orice banca atat in Romania cat si in
strainatate atata timp cat poate prezenta bancii documentatia standard solicitata la momentul
deschiderii de cont conIorm normelor bancare legale locale in vigoare si eventual satisIacerea
altor conditii impuse de banca de tipul depozitelor initiale, rulaie minime pe cont, etc. 8 Nu,
daca nu se inregistreaza cu un sediu permanent in Romania. 9 Da, poate avea si da va trebui
sa se supuna legislatiei romanesti ca orice Iirma rezidenta in Romania. 10. Consideram ca
'nu¨ atata timp cat societatea nonrezidenta nu desIasoara activitati comerciale pe teritoriul
Romaniei si 'da¨ in cazul in care acest lucru are loc.
cum se Iace Iacturarea si bineinteles plata Iacturilor, ce se intampla cu tva-ul din Iacturi. sau
cum se Iace transIerul proIitului realizat in romania.
Raspunde
raspuns
Trimis de Manuela Toma la 26 August 2010 12:10:11
Ca orice societate care deruleaza tranzactii cu parteneri de aIaceri straini si deoarece in
practica comerciala internationala nu exista Iacturi 'tipizat¨, Iirma nonrezidenta va emite un
'invoice¨ care trebuie sa respecte regulile de baza conscrate de cutuma internationala. Asa
cum spuneam in mesaiul anterior, societatea straina nu aplica TVA la Iacturare.
Sa spunem ca vom deschide un oIIshore pentru o banala gogoserie, in statul Bahamas, SC X
SRL dar aceasta isi va desIasura activitatea in Bucuresti. Ce contributii va plati aceasta Iirma
catre statul roman (unde practic isi va desIasura activitatea) si ce contributii catre statul
Bahamas, unde X SRL e inregistrata.

Si totodata ce piedici ar putea intalni aceasta Iirma, X SRL, in Romania, piedici puse de statul
roman? Care ar Ii problemele cele mai mari in inIiintarea unui astIel de oIIshore in Bahamas
care isi desIasoara activitatea in Romania?
Raspunde
raspuns
Trimis de Manuela Toma la 26 August 2010 12:11:51
In situatia in care Iirma din Bahamas va derula nemiilocit/ in mod direct activitati comerciale
pe teritoriul Romaniei va trebui sa se inregistreze cu sediu permanent si sa se supuna in
totalitate reglementarilor in vigoare in Romania ( atat Iiscal cat si cu privire la norme sanitare
etc.) Sunt situatii insa in care Iirme romanesti activeaza ca Irancize ale unor societati
comerciale straine. In acelasi timp, in Bahamas, indiIerent de tipul de venit realizat de Iirma,
ea va trebui sa achite anual taxa guvernamentala de 350 USD si nu va Ii supusa rigorilor cu
privire la contabilitate. Nu consideram ca statul roman 'poate pune piedici¨. Statul roman are
dreptul legal sa solicite nonrezidentilor care deruleaza activitati pe teritoriul Romaniei
respectarea normelor legale in vigoare. Daca aceste conditii pot Ii intrunite nu vor exista
probleme nici in inregistrarea unei Iirme in Bahamas (care procedural reprezinta o chestiune
de ordinul catorva zile ) si nici in desIasurarea activitatii in Romania.
As vrea sa stiu in ce caz statul roman poate cere impozitarea veniturilor obtinute de un
asociat(rezident) la o Iirma oIIshore (si aici ma reIer la dividende).

De exemplu, Seychelles nu are tratat pentru evitarea dublei impuneri cu Romania, se va aplica
impozit pe dividendele obtinute de asociatul la Iirma oIIshore?

De asemenea, in ce iurisdictie din aIara UE, Iara tinerea contabilitatii, recomandati inIiintarea
unei Iirme oIIshore?
Raspunde
raspuns
Trimis de Manuela Toma la 26 August 2010 12:13:48
In cazul in care persoana Iizica rezidenta in Romania detine in mod direct participatiunile in
societatea straina - raspunsul la intrebarea dumneavoastra ne este oIerit de Codul Fiscal, Titlul
III, Cap. I, Art. 40 '(1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe
venit, se aplica urmatoarelor venituri: a) in cazul persoanelor Iizice rezidente romane, cu
domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din aIara
Romaniei;¨ De regula insa se apeleaza la solutii oIerite de legislatiile locale ale iurisdictiilor
de inmatriculare a respectivelor societati, avand la baza the English Trustee Act 1925. In
alegerea iurisdictiei optime se va tine intotdeuna cont de natura si particularitatile businessului
pe care il va desIasura societatea in discutie. Din acest motiv, din pacate, este greu de raspuns
ultimei dumneavoastra intrebari.
Situatia este asa: venituri din 1-2 contracte in domeniul IT (programare, consultanta, etc.) care
aiung in total la 1500-2000 de euro lunar. PFA independent nu e o solutie pentru ca uneori
poate exista un singur client timp de 1 an cu plati lunare. Ramane PFA dependent, Iirma
romaneasca sau carte de munca ca si alternative locale. Merita deschiderea unei Iirme
oIIshore in aceasta situatie?
Raspunde
raspuns
Trimis de Manuela Toma la 26 August 2010 12:14:50
Experienta de 17 ani a Consulco International indica Iaptul ca numeroase aIaceri din
domeniile IT si conexe se deruleaza prin Iirme inmatriculate in iurisdictii care oIera Iacilitati
Iiscale nonrezidentilor. In cazul descris de dumneavoastra s-ar preta o solutie care comporta
costuri anuale de maxim 1500 Euro.

CIPRU
Caracteristici corporative

Generalitati
Tipul companiei IBC
Stabilitatea politica Buna
Drept civil sau comun Comun
Divulgarea proprietarului beneIiciar Da, dar conIidential
Impozit pe proIiturile oIIshore 10°
Limba in care este scris numele AlIabetul latin sau grecesc
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari Unul
Nr. minim de directori Unul
Actiuni la purtator premise Nu
Directori corporativi permisi Da
Secretara companiei necesara Da
Capital social standard autorizat 1.000 lire cipriote (CYP)
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da
Secretara companiei Nu, dar este recomandat
Directori locali Nu
Adunari locale Nu
Registru guvernamental al directorilor Da
Registru guvernamental al actionarilor Da
Cerinte anuale
Bilant anual Da
Depunere evidenta contabila Da
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima Nu este cazul
Taxa incheiere bilant 7 CYP

Denumiri a caror folosire necesita consimtamant sau licenta
Urmatoarele cuvinte sau derivatele acestora: asigurare, banca, societate de credit ipotecar,
Camera de Comert, co-operativa, consiliu, Iinante, polite de asigurare, imprumuturi,
municipal, polite de reasigurare, economii, trust, precum si termenii echivalenti in limbile
straine.
Sufixe care denota raspunderea limitata
Companiile neplatitoare de impozit trebuie sa Ioloseasca drept suIixe "Limited" sau "Ltd", iar
companiile de tip LLC (societati cu raspundere limitata) trebuie sa Ioloseasca "Limited
Liability Company" sau "LLC"
Tratatele privind dubla impozitare
Cu exceptia tratatului de limitare incheiat cu Marea Britanie, Cipru nu a incheiat alte tratate
privind dubla impozitare.
INSULA OMULUI

Caracteristici corporative

Generalitati
Tipul companiei Neplatitoare de impozit LLC International
Stabilitatea politica Excelenta
Drept civil sau comun Comun
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIiturile oIIshore Nu
Limba in care este scris numele AlIabetul latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari / membri Unul Doi
Nr. minim de directori / manageri Doi Unul
Actiuni la purtator permise Nu Nu
Directori / manageri corporativi permisi Nu Da
Secretara companiei necesara Da Nu
Capital social standard autorizat 2.000 lire sterline 2 lire sterline
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da Da
Secretara companiei Da Nu
Directori locali Nu Nu
Adunari locale Nu Nu
Registru guvernamental al directorilor Da Nu
Registru guvernamental al actionarilor Da Da
Cerinte anuale
Bilant anual Da Da
Depunere evidenta contabila Da nie
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima Nu 430 L
Taxa incheiere bilant 50 L 50 L

Denumiri a caror folosire necesita consimtamant sau licenta
Urmatoarele cuvinte sau derivatele acestora: asigurare, banca, societate de credit ipotecar,
Camera de Comert, co-operativa, consiliu, Iinante, polite de asigurare, imprumuturi,
municipal, polite de reasigurare, economii, trust, precum si termenii echivalenti in limbile
straine.
Sufixe care denota raspunderea limitata
Companiile neplatitoare de impozit trebuie sa Ioloseasca drept suIixe "Limited" sau "Ltd", iar
companiile de tip LLC (societati cu raspundere limitata) trebuie sa Ioloseasca "Limited
Liability Company" sau "LLC"
Tratatele privind dubla impozitare
Cu exceptia tratatului de limitare incheiat cu Marea Britanie, Insula Omului nu a incheiat alte
tratate privind dubla impozitare.
LICHTENSTEIN

Caracteristici corporative

eneralitati
Tipul companiei A Anstalt
Stabilitatea politica Excelenta
Drept comun sau civil Civil
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIiturile oIIshore Nu Nu
Limba in care este scris numele AlIabetul latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari Unul Un detinator de drepturi ale
Iondatorilor
Nr. minim de directori Unul Unul
Actiuni la purtator premise Da Alta solutie
Directori corporativi permisi Da Da
Secretara companiei necesara Nu Nu
Capital social standard autorizat 50.000,-
CHF
30.000,- CHF
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da Da
Secretara companiei Nu Nu
Directori locali Da Da
Adunari locale Nu Nu
Registru guvernamental al
directorilor
Da Da
Registru guvernamental al
actionarilor
Nu Nu
Cerinte anuale
Bilant anual Da Da
Depunere evidenta contabila Da Da/Nu
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta
minima
1.000,- CHF CHF 1.000,-
Taxa incheiere bilant Nu este cazul Nu este cazul

Denumiri a caror folosire necesita consimtamant sau licenta
Urmatoarele cuvinte sau derivatele acestora: banca, societate de credit ipotecar, economii,
polita de asigurare, asigurare, polita de reasigurare, managementul Iondurilor, Iond de
investitii, Lichtenstein, stat, tara, municipalitate, principalitate, Crucea Rosie, precum si toti
termenii echivalenti in alte limbi straine.
Sufixe care denota raspunderea limitata
O AktiengesellschaIt - A
O esellschaIt mit beschränkter HaItung - mbH
O Anstalt - Institutie
Tratatele privind dubla impozitare
Lichtenstein a incheiat un singur tratat de dubla impozitare cu Austria.

LUXEMBURG
Caracteristici corporative

eneralitati
Tipul companiei S.A.
Stabilitatea politica Excelenta
Drept civil sau comun Civil
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIiturile oIIshore 30°, dar proIiturile ce provin
din activitati de holding sunt scutite de impozit
Limba in care este scris numele AlIabetul Latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari Unul
Nr. minim de directori 3
Actiuni la purtator premise Da
Directori corporativi permisi Nu
Secretara companiei necesara Nu
Capital social standard autorizat 31.000,-EUR
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da
Secretara companiei Nu
Directori locali Nu
Adunari locale Nu
Registru guvernamental al directorilor Da
Registru guvernamental al actionarilor Nu
Cerinte anuale
Bilant anual Da
Depunere evidenta contabila Da
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima 500,-EUR
Taxa incheiere bilant Nu este cazulDenumiri a caror folosire necesita consimtamant sau licenta
Termenii Irancezi si germani pentru asigurare, banca, societate de credit ipotecar, co-
operativa, consiliu, managementul Iondurilor, polita de asigurare, Iond de investitii,
municipal, polita de reasigurare, precum si toti termenii echivalenti in alte limbi straine.
Sufixe care denota raspunderea limitata
Societe Anonyme or SA
Tratatele privind dubla impozitare
Luxemburg a incheiat multe tratate privind dubla impozitare.
Firmele din Luxemburg cu prevederi SOPARFI au posibilitatea sa acceseze vasta retea de
tratate a Luxemburgului.
Tratate privind dubla impozitare au Iost incheiate cu : Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria,
Cehia si Slovacia, Coreea de Sud, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, ermania, recia,
Islanda (doar un tratat privind traIicul aerian), Irlanda, Italia, Japonia, Maroc, Olanda, Rusia,
Spania, Suedia, Ungaria, Comunitatea Statelor Independente (doar tratat privind traIicul
aerian), Marea Britanie si Statele Unite ale Amercii.

SEYCHELLES

Caracteristici corporative

eneralitati
Tipul companiei IBC
Stabilitatea politica Buna
Drept civil sau comun Hybrid
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIiturile oIIshore Nu
Limba in care este scris numele AlIabetul latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari Unul
Nr. minim de directori Unul
Actiuni la purtator premise Da
Directori corporativi permisi Da
Secretara companiei necesara Da
Capital social standard autorizat 5.000,-USD
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da
Secretara companiei Nu
Directori locali Nu
Adunari locale Nu
Registru guvernamental al directorilor Nu
Registru guvernamental al actionarilor Nu
Cerinte anuale
Bilant anual Nu
Depunere evidenta contabila Nu
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima 100,-USD
Taxa incheiere bilant Nu este cazul

Sufixe ce denota raspunderea limitata
Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme sau prescurtarile lor. Alte suIixe
precum BV, mbH si SARL pot Ii de-asemenea Iolosite.
LABUAN

CARACTERISTICI CORPORATIVE

eneralitati
Tipul companiei Comercial oIIshore Necomercial oIIshore
Stabilitatea politica Buna
Drept civil sau comun Comun
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIituri oIIshore 3° pe proIit sau 20.000 RM Nu
Limba in care este scris numele AlIabetul Latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari Unul Unul
Nr. minim de directori Unul Unul
Actiuni la purtator premise Nu Nu
Directori corporativi permisi Da Da
Secretara companiei necesara Da Da
Capital social standard autorizat 10.000,-USD 10.000,-USD
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da Da
Secretara companiei Da Da
Directori locali Nu Nu
Adunari locale Nu Nu
Registru guvernamental al directorilor Da (nu public) Da (nu public)
Registru guvernamental al actionarilor Da (nu public) Da (nu public)
Cerinte anuale
Bilant anual Da Da
Depunere evidenta contabila Da Nu
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima 2.600,-RM 2.600,-RM
Taxa de incheiere bilant Nu NuDenumiri a caror folosire necesita consimtamant sau licenta
Banca, societate de credit ipotecar, polita de asigurare, polita de reasigurare, asigurare,
managementul Iondurilor, Iond de investitii, trust, mandatari, Camera de Comert, universitate,
municipal precum si toti termenii echivalenti in alte limbi straine.
Sufixe care denota raspunderea limitata
Corporation, Incorporated, Limited, Societe Anonyme or Sociedad Anonima sau prescurtarile
relevante. Daca se Ioloseste in context termenul malaez "Berhad", atunci trebuie sa Iie
precedat de litera L, Iapt ce denota ca Iirma a Iost inregistrata in Labuan.
Tratatele privind dubla impozitare
Labuan, ca si regiune a Malaeziei, a incheiat peste 40 de astIel de tratate. Printre tarile
respective se numara : Albania, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Canada, China,
Coreea, Republica Ceha, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Filipine, Franta, ermania, India,
Indonezia, Italia, Japonia, Malta, Mauritia, Marea Bitanie, Mongolia, Noua Zeelanda,
Norvegia, Olanda, Pachistan, Papua Noua uinee, Polonia, Romania, Arabia Saudita, Rusia,
Singapore, Sri Lanka, Sudan, Suedia, Tailanda, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Ungaria,
Vietnam, Iugoslavia si Zimbabue.
STATELE UNITE ALE AMERICII

Caracteristici corporative

eneralitati
Tipul companiei LLC
Stabilitatea politica Excelenta
Drept civil sau comun Comun
Odporucane staty Delaware, Florida, Wyoming, New York a
Washington DC
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIiturle oIIshore Nu, , dar a se consulta si sectiunea "Taxe si
impozite"
Limba in care este scris numele AlIabetul latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari / membri 2
Nr. minim de directori / manageri 1
Actiuni la purtator premise Nu este cazul
Directori / manageri corporativi permisi Da
Secretara companiei necesara Nu este cazul
Capital social standard autorizat Nu este cazul
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da
Secretara companiei Nu este cazul
Directori / manageri locali Nu
Adunari locale Nu
Registru guvernamental al directorilor /
managerilor
Nu
Registru guvernamental al actionarilor /
membrilor
Nu
Cerinte anuale
Bilant anual Da
Depunere evidenta contabila Nu, dar a se consulta si sectiunea "Taxe si
Impozite"
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima Variaza
Taxa incheiere bilant Variaza

Sufixe ce denota persoana juridica
Limited Liability Company sau Limited Company, precum si abrevierile LLC sau LC.
In conformitate cu: Sistemul federal american de impozitare
Societatile americane cu raspundere limitata, structurate pentru un parteneriat de taxare cu
membri nerezidenti si care nu isi desIasoara aIaceri pe teritoriul SUA si nu au surse de venit
americane, nu sunt supuse legilor Iederale americane de impozitare si nu sunt obligate sa
completeze documente de returnare a taxelor si impozitelor.INSULELE BAHAMAS
Caracteristici corporative

eneralitati
Tipul companiei IBC
Stabilitatea politica Buna
Drept civil sau comun Comun
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIiturile oIIshore Nu
Limba in care este scris numele AlIabetul latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari 1
Nr. minim de directori 2
Actiuni la purtator premise Nu
Directori corporativi permisi Da
Secretara companiei necesara Nu
Capital social standard autorizat 50.000,-USD
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da
Secretara companiei Nu
Directori locali Nu
Adunari locale Nu
Registru guvernamental al directorilor Da
Registru guvernamental al actionarilor Nu
Cerinte anuale
Bilant anual Nu
Depunere evidenta contabila Nu
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima 350,-USD
Taxa incheiere bilant Nu este cazul


Denumiri a caror folosire necesita consimtamant sau licenta
Banca, societate de credit ipotecar, economii, imprumuturi, polita de asigurare, asigurare,
polita de reasigurare, managementul Iondurilor, Iond de investitii, trust, mandatari, Camera de
Comert, universitate, municipal, toti termenii echivalenti in alte limbi straine precum si acei
termeni in limba engleza sau in oricare alta limba straina care sugereaza o legatura cu
industria bancara si industria asigurarilor.
Sufixe care denota raspunderea limitata
Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, esellschaIt mit
beshränkter HaItung sau toate prescurtarile relevante.
Tratatele privind dubla impozitare
Insulele Bahamas nu au incheiat tratate privind dubla impozitare.
Insulele Virgine Britanice
Caracteristici corporative

eneralitati
Tipul companiei IBC
Stabilitatea politica Buna
Drept civil sau comun Comun
Divulgarea proprietarului beneIiciar Nu
Impozit pe proIiturile oIIshore Nu
Limba in care este scris numele AlIabetul latin
Cerinte corporative
Nr. minim de actionari 1
Nr. minim de directori 1
Actiuni la purtator premise Da
Directori corporativi permisi Da
Secretara companiei necesara Da
Capital social standard autorizat 50.000,-USD
Cerinte locale
OIiciu /Agent inregistrat Da
Secretara companiei Nu
Directori locali Nu
Adunari locale Nu
Registru guvernamental al directorilor Nu
Registru guvernamental al actionarilor Nu
Cerinte anuale
Bilant anual nie
Depunere evidenta contabila nie
Costuri guvernamentale periodice
Impozit anual / taxa de licenta minima 300,-USD
Taxa incheiere bilant Nu este cazul

Denumiri a caror folosire necesita consimtamant sau licenta
Banca, societate de credit ipotecar, economii, imprumuturi, polita de asigurare, asigurare,
polita de reasigurare, managementul Iondurilor, Iond de investitii, trust, mandatari, Camera de
Comert, universitate, municipal, precum si toti termenii echivalenti in alte limbi straine.
Sufixe care denota raspunderea limitata
Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima sau prescurtarile
relevante.
Tratatele privind dubla impozitare
Insulele Virgine Britanice au incheiat tratate privind dubla impozitare cu Japonia si Elvetia,
desi au beneIicii limitate, iar prevederile acestora nu se aplica activitatilor desIasurate
oIIshore.

an taxe
Anguilla
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 625
Impozit anual 190 190
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 815 815
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala 250
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 165 165

Total 2310 1270

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EURBahamy
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 625
Impozit anual 300 300
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 815 815
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala 250
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 165 165

Total 2420 1380

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR
Belize

IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 420
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 815 815
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala 250
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 165 165

Total 2000 1165

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR

Insulele Virgine Britanice
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 425
Impozit anual 300 300
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 815 815
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala 250
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 165 165

Total 2220 1380

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR
Cyprus
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 750
Impozit anual 10° 10°
Taxa anuala 80 80
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 1070 1070
Taxa administrativa initiala 170
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 250 250

Total 2670 1500

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 1070 1070
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR
SZWSrcS

ApS
Primul an Reinnoire
Constituire 3200
Impozit anual 30° 30°
Taxa anuala 80 80
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 3000 3000
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 6800 3400

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 2000 2000
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR

TrS`Sr

IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 640
Impozit anual 340 340
Taxa anuala 40 40
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 1150 1150
Taxa administrativa initiala 100
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 250 250

Total 2870 1880

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 1070 1070
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR
[ZY K[ZY
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 625
Impozit anual 675 675
Taxa anuala 75 75
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 1275 1275
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 125 125
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 300
Taxa de procesare 200 200

Total 3475 2350

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR
rSZVS

Ltd.
Primul an Reinnoire
Constituire 1800
Impozit anual 12,5° 12,5°
Taxa anuala 150 150
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 1900 1900
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 4300 2200

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 3000 3000
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
ZsuS MSZ
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 900
Impozit anual 1500 1500
Taxa anuala 150 150
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 1815 1815
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 4965 3865

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 1275 1275
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR
WrsWy
Ltd.
Primul an Reinnoire
Constituire 2200
Impozit anual 900 900
Taxa anuala 220 220
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 3000 3000
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 6920 4520

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 2000 2000
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR
STuSZ
Labuan
OIIshore
Primul an Reinnoire
Constituire 3200
Impozit anual 3° vagy 5500$ 3° vagy 5500$
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 3000 3000
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 6800 3400

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 2000 2000
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR

cb`WZs`WZ
Holding
Primul an Reinnoire
Constituire 3200
Impozit anual 0,2° 0,2°
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 3000 3000
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 6800 3400

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 2000 2000
Procura 290 170
Preturile sunt exprimate in EUR
Luxembursko
SOPARFI
Primul an Reinnoire
Constituire 3200
Impozit anual 0,2° 0,2°
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 3000 3000
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 6800 3400

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 2000 2000
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR
Holandsko
Holding
Primul an Reinnoire
Constituire 3200
Impozit anual 34,5° 34,5°
Taxa anuala 80 80
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 3000 3000
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 300 300

Total 6800 3400

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 2000 2000
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
Panama
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 670
Impozit anual 210 210
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 815 815
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala 250
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 165 165

Total 2375 1290

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
Seychely
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 355
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 670 670
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 125 125

Total 1750 980

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR

St Kits&Nevis
IBC
Primul an Reinnoire
Constituire 420
Impozit anual 185 185
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 815 815
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala 250
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate
Taxa de procesare 165 165

Total 2100 1265

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
Spoiene Kralovstvo
LLP
Primul an Reinnoire
Constituire 425
Impozit anual 120 120
Taxa anuala 80 80
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 975 975
Taxa administrativa initiala 200
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 125 125

Total 2195 1320

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
USA-Arkansas
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
USA-Delaware
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
USA-Florida
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR
USA-New York
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 745
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 815 815
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 2285 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR

USA-Oklahoma
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
USA-Utah
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
USA-Washington
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
USA-Wisconsin
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170

Preturile sunt exprimate in EUR
USA-Wyoming
LLC
Primul an Reinnoire
Constituire 240
Impozit anual 85 85
Taxa anuala
Impozit pe dividende
Adresa inregistrata 775 775
Taxa administrativa initiala 165
Costuri diverse 100 100
Adeverinta notariala
Atestat Iiscal/Cert de solvabilitate 250
Taxa de procesare 165 165

Total 1780 1125

Servicii suplimentare:
Director/actionar nominal 730 730
Procura 290 170


Preturile sunt exprimate in EUR
D % f fnf€fn- € 
–f¾f–f¾ ¾n°f 
fn¾¾f€fn nff €¾nf °¯ °¯f%n¯¾ €fn¾°¯f°f% O n¾ f°f ° ° f€¯ ¾°¯n °© $f° f°¾ ¾ nffn¾fn°f 
 

½ f½f½ ¾½ °n ½ n fn%  ¾n n°
f°nf% ½n f¾fn ° n ¾f ¯f½° % ¾ ff¯f¯ nf° ff % ¾ ¯¯f– ¾f€fnn°
f°nf½ °n¯½f° ° ff ¯½ fnf° ¾ °°

½¾f ¾€f¾fnf °.

½ @I f ¾¾ ½ n ½ °¯f f€¯ nf °ff°¾°½ff  @I O ° –¾f n¯½f° %f n¯ ° °n¾f½¾f% O $f°½ ° % ¾ –f% O $f° ¾ n ff% –f% O ½ °n° f°nfn ¾  O °  n°f %¾ ½°fn °¯ °¯f% O ¾f¯ ff ¾f ¾nn° f°nf½ °€¯f °.

f ff °nf €f ½½f ½½n ½ °fnf n¯ €€¾ f°¾f¯ nf¾ .½ n°¯f°f %€ff¾ff€¯ffn%  ¯f n¯ ° ¯ ff ¾n f €€¾ ½f fn°fnf€¯fn¯ nff° ¯ ff ¾ f  ¯½$ ½ fn ¾ff°f n f f€€¾ fn¯½ff°¯ ¾½ n€n n f°½ nf¾f½ fff°©fnf ° ¾f€ f  nn °€°f f n ½ n n ¾n½f € ° ¾½fnffn° ° –°f ° ff ¾°f° °ff f½½ f½°n½fff°fn ¾ ¾f° ff f ¾n f €€¾ fn ½f €€¾f °¯½f° °½ °f ½f ° °¾f°ff ¾f¾n f €€¾ f°f½f €€¾f ° ½ nf° °½ °f ¾ ° °¾f°ff 9€ n¯ nf ° € °f° ½  n¯½ff ¾ f°f fn¯f ° °¯ €€¾ €ff ¯½ ¾ °½° n ¾ f½ f¾f¾€ ¯f¯ €° ¾° ¾½° ½ ° ° ¾ ¾ f D°f ° n ¯f¯½f° fnff ° n¯½f°° –¾f ° °fnf  ¾ ¾ n¯ ° °f°f ½ ° ¾n f ¾¯½ ¾ ¯°€nf ½°° ½° f° n¯½f°€€¾ ° f°fn ° °f°ff °nf°nf f¾€ n¯½f° €€¾  ¾ ¾fn¯½ f°¯ ½ ¾ ° ff¾¾f f° f f f ½f €fn fn f¾f½ f° €° ¾nf f nf n °€€¾ 9 °f°fn €fn D°° f½ f°f °¾f¯¾.f f¾°nf½f ¾f °f° –¾f ff ½ ff f f–ff n¯½ f O O O O O .

½ °f°fn °° D°°½ ° ½  ¯½ fnfn¯½f° ° °¾f¯ ¾ ¾f °f½ ¾ °f°f½ °f ° ° ¯f°f fn f¾f n¯½f° f°€¯fn¯½f°f€f°n f ff f@I ½ nf ½fnnf f¾€ °nf ¾f½ff€fnff°f fff .

¯½f°f€f°n f°f ffff½ ff f f–ffn¯½f° °°¾f ff°  fn f¾f °¯ff ° ff f@I n¯½f° – ¯f° ½ °f½ f€fnff°f fff  n ¾½ f°fn°f€½¾ °¯ °¯f°f ©¾ n €ffn °f¾f ° °¾¾ff°–f©f f°f– ° f °D €f½n ½f €n° n f f ¾½¯ °f ° n ¾f f ¾ ° °ff f f  ¯½°  ° ¯i°f¾f° ¯ fm ¾m€  ° –¾fmf fn¯½f°  .

¯½f° €€¾ ¾° °€°f  °½°n½f½ °f ¾€mÂffnm ° ¯ °n¯  ½ °° ¾ ½ °f€°f°f¾ ¾ f nff  °¾f nf nf ½ ° f ff °€nm ¾f¯ °Â½ °°¯f n  9€° ¯f¯f .

f¯f¾¯½m n  f f½m¯½½ ½€ ¾ ° ¯  f ½¾ff ¯½ ¯m€ ¾½° .

fff° fnff° €¯ °¯i°fnf ½m ° f°f ½ ¾ fnmn¾ ¾   € nf f½ f ¾    fnm ½¾ f€fn  nnm €¯f€f°n m f½€ ° °ff °f¾m °fn f¾mf°fn f nm¯f°  ¯½½ ½€f€ ¯f°    °nf °nf  °f€fn °m°€€¾ nf ¾ n°f ° nm ½f¯i° ¯½½ ½€f€f½f½  ½f° n¯½f° €€¾ f½   ½mnf ° ¯ f ° –¾f ° °½ff ¾€¾nf ° ¯½f °f°fn  f¯i° °nf¾ fm °fn f¾mf€fn  f  °¾n¯ n¯½f°f€€¾  ° –¾fm °.

½  ¯½ ¾ ¯½fmn n fn  °¾ ¯°m°¯½ nf ° ° ¯f° nni– ½f¯i° °¯f½°fn f¾m°n f°° ¯ f €€¾ f€ ¯f°    n €f°¯m 9.

fff° ¾ n €  n¯½f° €€¾ ¾°– nf°€nf # °n ¯f ¯ nf f°¾€  €° ¾ €fn ° ff°n°fn €f°¯m ½ ¾m¾ n €° f½f½ ¯½¾ ½ °–f°  n°¾m f¾nm€f½nm ¾½ n ¾ n°f €¾½ ¾f  ° ff °n fm# nfm.

fff°  ½  ¯½ ¾½°  €¯m °¯i°f¯½m ¯f° °¯ffn ¾ fnm¾  ° °½€ ¯f°  ¯½f€ °¾f¯i°f€¯f°   9 °f¾ f½fffn ¾¯½ ¾  °n °n°fnn€¯m€€¾  °f€fm  °½½ f f¯½f nf ¾mf¾– ½ffn° ¯f°½i°mf–f°fn¯i°f ¯f¾½fm °n°fn½f f©°– nff¯f°  ¾¯m n m °ff ¾ff °nf ¯½½ ½€f€  9 ° °€°f f° n¯½f°€€¾ ° ¾ °  ½f¾f ff€ffn ½ f° f  ° –¾f ½f €€mnm °f ° €¯  n°¾f°m½ ° ½ ½ff¯i° f¾nm %.

f°f– ¯ ° n% ff€ ¾°n½°¾  ° Â   @ ¯ °  ° –¾f ¾ ni f¾m½m¯i°  °¾m½ f° f¾ ½f ¾nf½i°mf m .°¾n f n 9.

 f °¾fff¾f° ¾m½¾ f ff – °°¯ 9 °f€ nf f©°–f   fn°f ¾ f¾n°¾ °¾½f °½fff° f nm°½½ f°¯°f °fn f f€°m°¯ f° n°¯°f  °n ¯f¯ nf f°¾€  €° ¾ €fn ° ff°n°fn €f°¯m  ½ ¾m¾ n €° f½f½ ¯½¾ ½ °–f°  n°¾m f¾nm€f½nm ¾½ n ¾ n°f€¾½ ¾f  ° ff °n fm# – .

f f f°  ¯½½ ½€¾ ¾ fm °   .fff° ½ nf°f fnf f f° °f°f fD° ¾m¯i° ¯ nf°  ½ff ¾€¾nf fnn ¾ ¯i°  ff %D% ¯½½ ½€f° ¾ff  Df ff f f  ¯½° n¯i°f ¯ °  ° Ânf ° ¾€mÂfmfnm °D°½m ¾nf € f  .

f½f¾nf¾f° f  ¾ ° % % ¯½½f n  ½i°mf ½ n€f f€fn ½ °n¯ n °  °– ° –¾f °.f f f° ½f ¾  ° ° n¯½f° ¯f¯m  °€°fm ° °½ff ¾€¾nf °.

ff ¾f9fn€n ° ff f ¾  . ¯ D  f °f°¯ nf°f° n¯½f° ¾°¾n f½f½ ½€  ff ff f f  ¯½° n¯i°f .

ff .f½f¾nff° n¯½f°nm¾½° ¯fm ¾  €f°n  °% % .

¯½f° nf °ffn°f °fff ¯½°    °– fff ¯½°   .

f½f¾nf ¾  f% % 9½ f¾°f°°¯  °¯fnf f¾ €fn ½°° ¯ ° n¯½f° ¯½ °n  . ¯ D .

 .

½ ¯½½ ½€ ¾   ¯ nf °f n °Â° f fm ° °.

½¾°¾n ¯½ .

f½f¾nf  n½ % % ¯mf °½€ ° n¯½f°  °m °.

708:7.1./02549.49. .9gx70/:80 5745709.....9.x43.-08.3x.1.0:2549g754. 79... f °nf°nf ¯° ff¾f¾°  °¯f° n ¯n°¯f°ff€¯f °¯fnff°©¾ nfOf ¾  ° f –ff ffnff f€ ° °ff ¯° ff¾f  °fn°€¯ – ¯ °f°–f fnf°¾f° ¯f°f¾ ©¾ nfO ¾f.x0:3/03:089g3..089.9gL397 4:78/.907g230..9::7423 .30.g54.:2 38:00/3.:30. /0 .49.7 %494/.:!.0890/0 3 .425.1.3.18.44549 /897-:/.g/0/4.:47.:.7::341184702./03/0:30.g 570..90.74/3:70L370897.7.70.34.:.0.303.39.9.90.3432 3:808:5:30.:30.9g/025:3070010.43974::89. 3.9g L3.70 .7.. 54.901 :37423 .70.425.½ ° i°¾°¾n ½ff ¯½½ ¾n f 357: /00025: 2549:50574190890/0 L3925.73070/03x /0. .

° ° f f ¯½ff½nf fnf ¯ °° ff½  ¯f€ff f°nf ½¾ f f¾ff½ ffn ½  n #nf° f#f°n°fnfnf ° €nf ¾ ¾f ¾f°° f¾nfn°€¯ – ¾  n° ¾n f° ° nf°¯f©f fnf©¾ n –½f  ¯° ff¾f¾ #½ff ¾€¾nf #°n¯fnf°¾nf°n¯ f ¾f€°f°nf n°f n°¾ f¯nf½fn½f f° f¾€ €¯ °n°fn ¯ °°f f° ° ¾ ½¾ f  f n f¯ °°f¾°f–¯f#½ff ¾€¾nf#f¾½° ° f ¯° ff¾f° nf°  ½  n¾°¯f½ °fn ©¾ nnf ½ ¯°¯fnf f ¾n f°° ° ½ff f – °f¯ °f € ¾nf °¾nf°n¯ f f½f €°f°nf n°f  –fn¾ ½€–½f ° fnf – n f€ ° n¾ f°¾nf ¾ € ff½f f #¾ ½#f€¯ n°¾$¾ff¾ n f°nf ½ ½f ¾ n  € f f¾ n ° ° f°ff .

¾ °¯fnf f° €¯ ½°f ° ° ° #½ff ¾ €¾nf #¾n ff° ¾½ nf° n¾ n¯½  ½° ° ° ff°ff¾n ff° ¾°€°n ©¾ n ° ¾f¯ ° f€fn ¯f°¾ n¾f ffn½ ½° °f°©.

½ 9°f f ©¾ n °½f ¾ f½f½ ¯f°f °½°n  – –f€n ¾f ff ¯ ¯ ffD°°½ ° nf ff– ¾  ° €n€¾nf ff f½nf n ½ ° n½ f€¾nff –¯€¾nf ¯ ff°f©¾ ¾¾ ¯ –f °¾½f f°– ¾f°fnf ½° f f n ff°f©°f½f€°f°nf n°f  ¯ # ff #¾n° °f  ½ °fff f©¾€nff fn ¾ f – fff °ff # ½ f°f# ½ °f.ff ¾n° ¾°¾¯¯f½°ffn .

f½ ¾ °½ fn ¯f€ n °¾nf ©¾ n f¾½½° ° ° ¾n ¾nff f½ € °  .

½  f f f¯ nf° Jf¾°–° - ¾ ff .

 ° €¯f¾f°f½f ° ¯ f f n°fnff °f 9°f f° €¯ n ° ¯ f° fn°fnf nf fnf nn¯  n½ ¾ ¾ €fn ° ½°n½f°€°n ½  ½ ° n½ ff½f @I ¾€ °nff°fn ¯½ ½°nf ffn °nf¾€°¾°¾f°D°° f½ f°f€¯f ° ¯ f ¾ °¯fnffff° °D°° f½ f°f¾f€° –¾ff°¾n½@I ½ °f€°¯f¾f¾f¾° ½° f¾nf –f n½ ff½f °f¾f f ½ n¯ .

ff¾°¯ ¯ f D°°½ ° ¾¾ nf ½ €¾nf ff°f©f¾ ° ¾nf €¯f° ¯ f ¾ ½°ff –f°©¾ nnf ¯°¯f ¾n ¯°¯ f½f  ° ° ¾ –f¾fn ¾€f f ¯n 9 ff½f °nf°nf °ff n°fnff°nf ¾ ½° ff½ ¾f°fnf n ff¾€f ¾ g ¾ €¯f¾f°f¾ nff½ nf f ¾ ¾°f½ ¾ –fn°€¯°¯ –f ¯f° f° –¾f f °½°n n$¾ ½ ¯f° ° f°n#° nff fnfff °¯f°f#n°¾  –ff ¾¾ ¾½fn°¾ n° nfff 9 ff½f ° ¾ –fnf€¯f¾f°f¾f f°–f©  °¯f° - ¾ n –ff½¯ f –ff °¾fff f° f°–f©f¾f° °n° °nf f°–f©f ¾ °¯f°¾ ¾½ nf –f €¾nf n°€¯ .½¾f.

7..039:74704-.3:.9.0/05.-...4207.97.43/90/034370/039...: 475 .:3479....4-.708.:.0/095 8.90 -0301.947...9.09.17208..9..30.. 394.9.9.27.9.207.:8:2010 1.9307.9.0..8:393$& 50397:. ¾nf Z`^WTS^US a^U[ZU^W`W  172.70.9.3..439.70397:33/./01.70 $& .1.10.9.0747/07:.039.3139.70.918..84.. .08:-1472.9.90. 08.98.:3:4-.5479.50729032.9.-9..987./084.

03.1472.0/070..97080..: 3:8:3970.:747...9.90...85:3/07029.4207.:7.:89.8910/0.84./0.09.3 /05:3070.411847054. 3/4203:.3 2....90..439.7.5479..3:.90/0 .2.9.90/07:.09./05:307/07.:89.90.9.3/3.90.1720070850.4389.08:39370897.$.9:. &$   172.807/....:.9::0.:347/0.709.0.9.9.9.42..7.9.9.4207...073.3.9084.33:2057457:3#42..70.970#$ 3.970850..:7 ...3/..2039.7:84...9.-0 $3:7.3:.995..709.9.479.90.

7803.947 .479.900..:78/.0:.9.43899:9.3/38.5:9348070/0/4203.02. .9.7.089....9...7.7030..0 2.947.90..4207..

.9018.9..3..50907947:47.04.94.0.90.900.089:. %70-:0./49.1.41184701.9. 0.....9..9.9  ...24-./0..39..3.8.7850.939:9 .9.43..0.9.3/4203:...2:90 2..0..9 70850..0/0700.7.970 .9.80/02.9.313904172.71/0..708..:8.4107..7...8910/0..97.:2-30.0303/403.9  172.904-.438:9.9.70.3039 570.90.30 ..47..0 00549/07:.708.:1.9...3/38..570.. .97.:0 /:5..313904172.0747. 3. .3 3:2057457:3#42.7.7:89..4118470573.9039.4118470573.9.70..010/0...1070390 80/:: 5072./07:0..70/9.7032.:90/04/:8.:347..9.:..9:70.

20.90/08. ...7044-.:57.713.411847054..79/02:3..897..3.00.4118470....439.308918.94.:/70.907.3047742.3.817200742..3.-01...9709079 32.22.847 .970-:8..0 .93#42..3-.:2 85:30.3089 !0.94304172.:3:2.3//0.984..90742.9.13/..439-./.3949./081.071. 18.3.747.70/07:0.9 549125:9073.90324//70. .3.7.-..70...9. 8.  172..3089 397.3 72.9:742.7.....09.7/..00.9.90.3.9..3.30  172.0/3#42..70..:.9 ..3..3....9..172....98./0..925.70.9473423.1./0 89..8.13..97-:9047. ..09:0/0/:.808:5:3.903.9...8.3. .5479.8.9-0 .9008.%' .897.9:70.9..4118470...01..933:20017203#42.7.7 .0.4397418.3.8:8 .057.9:70.89.394.0890..97.5479. 1720474118470 S_\aZ_a^ .8. 70:0/0-.08907...0.9.8901.70 0. 970-:08.:70.411847054.90.3. 897.9087 :7/3742..9.:34.

/081..:5.0..84.90.4397-:9.5..925.448070 389.3:0..4.8089032.7.9.9.70/07:0.9.9.03.08.3..3.:2801.:34784./0...050907947: #42.: ..70.3:089.:285:30....8. . 54..2.9:.10010.439 09. : /. .47.7807. .0742..039:.47.0232050.89..9..%'.:3.089:..43/90/0 /0/:.9..3.7.8:7.097...908.93#42../4.9.3.90.984.0.9..%42.970-: 8.1.3#42.084.34370/039.439..70850..0/0700.070.954.01.7970-:..9.3.172. .70850..90/08.08039.93742.9:747 .3:./4.3.9.9.70.70 $.9:7.85:38 %728/0.925.4207.9.04./095:/054904739..09.8 $ $#/.7. 70850.9..3:20.439.:2039..:9479./0:3411847050397:4-..700..90.1.:3 /8.38107:57419::70./07/0. .3.9:7 8.38.::380/:5072. 3.:.0172.::89  .90742.308 /. 8.09.:7089 0..9070:0/0-.397 ...70850.30.4390890/0/:..3:.1.:9.9.981.70..3/.2.3.25.9-9.89.039:747 324/3472.0290:3 3.38/04../0%'  389:.:-.:.9..9..3:/081..903...39073.3/ 570.3/:891.90..1.90.9. 3: .790307/0.3.325:9073..7084..85:3/0 7.:78/...7 .90/0..9:7.g7.474-47.70.9 3070/0390 72.4314723472047-... ..9-9.70.90.30393#42.47.97.704..3:803708970.3:.43/925:80/0-.3..9.242039: /08.90..:2039.34370/039.09.947.:9:2.:905:9.97..7. :/31..85:302.983 897.808:5:3. #..90570039...390747 84.7:.:2801.:57.54.3.4207.57089.0 .9.../0.. 0.9.70/039.90.3..3089.-. .09.:..5.03 57.897..49.7..09.39073.943.90L38..8/.0.23208. ..9:.4.7/84.89.897.70970-:08.....8-30390085..7080.9.....-0301.70/0393.9 172..943.9..90.700.3.438.. 438/07.8.1.70/039742.9.0 7:.07897.5.3..9..42/08.09:008.570890.9:7 95.9.0-.45:70.

.70.9.2.9: 742...70./081.8 . $# 3#42.3.3#42.708/081.%42.90..8. 50/.71574-0200.002.9: .3024.9.:3:.8 :3/0$#0370897.8910/041184703..2..7.9..97089.. 8.2.85:3/0 7..050/.85:38 %728/0.84.3 :3/057.3.89..172..2.75:90.5:80/089.0..8./07:.9.9.9:742..3.8:7. #.9...0.90.733139.3.3.39.97089.9./3.4397-:9.70172..9...::89  389:.9.  $9494/.3:0..

9.85:38 %728/0.70.9 70/039 ./.70/07:0..84:9410790/008..3089.0:78/.4393:..070/0390742..70.:90 3.3/081.93#42.90.0.3:..:50784.39.3 54.70850..93139.0:34784./03/004-93:90/0.347208.970-:8.2..3.18:5:8.9:7.9.9 .95.0.03.7057039..4207.:78/.:72.172.42.9:303 84.897./03/0  00025: $0.98.9038%7:8900.3#42.70254950 ../:-025:307. $9.3..0:78/..7..0083:.439/03.30.2.8 3/107039/095:/0..:93570039:99: /03:293.47089.89.93070..:3017203.17.2.4118470 8..9..3...7 .897.089249...500.3970-.70 /7059:0.3..9..7047. 254950/.8 ...089:30 /047/3:..84.3:0.3/.4118470 0.2039.5.0 50907947:#42.:.3.8.3.70.::89  3.3.70.4.70.30089041079/04/:8..703#42.: 57.8037089700.4.938. 7..90.9:742..7050784. 80..84.79..97.09.94. 8.0.9. $:3989:.7473../0930324//70..3970-.7.904.90 089070:/07.9.439..90. 0...08:78..5.70107.70 .9. 574-0203.039:7474-93:90/0:3 .9..9 70.70 09.04784...897.09.4..4..85:38:.039:7474-93:90/347.950397:0.98/3.0 83..8.3.039 80..3..89.34720470..3/8.0897.85.9:742.0702549...9.3/..303988.& 1.80.354.9:742.-...:57..:#42.8:7.70.-9..0/:7.4207.90-:83088:: 50.947 /032.9/0172.:3#42...70/039.: /42.2. #42.03970.701720742.9303949/0:3.30 070:..70.09.:3.1.9.30 ..3.3 949.808:5:3.9/3#42.30 3.802030.039:7..438/07.84.947.950907947:#42.439.09.907002039.30471.5 79  2549:570.3370897.7.1.%42.84. %9: .9.43/95491397:3903:.:.9.90.9. 3.1.0.70..8925 3../081.9 3 .9 .79.. ..9034370/03947.90/3.073./:230.4.74747.70574..90 :.0070.324//70.9.:..0890. /35.-9.4172.79.85:38 :920/:230..8:7.9.70.70.70.7097.9.. .85:3/0 7.30 70850. :3017204118470 #. .3.. ..9:.970-:8.0. 3.89:3..5./0 &$83:..70.:80/:5072.918..9.904592080.905:3050/..38.

9:3..70 .9.70.0 7 232/0..1.80.30.-9.75709.:.2.4. 70.7 7 232/0/70. .89.947570280 70....7 !3/0503/0393:0484:9050397:.8.938.709.9 %5:.9...59:..2.70 #.9 &3: &3: : .57490 !  :3.89..:383:7.8./070.70 .:33949.  1.439073.07/3 /42030%8.90..47547.5745709.7.47547..8.0890.85:3/0 7.034370/03947 3.3:..7.039925/0.9:3. /00:74:3.3.:70.9.7/.:/08.903:78/.50728 $0.3.8.. 7059..9.549..9.425.943.:301720 41184703..78/0/:230.783:200 07390..47547.90 #.7.3.9../0.90789..0/02.:..8..903/4203:% 5747.1.425479.3:2074.438:9.3030...:947.7. .30!/0503/039 172.947 ..1..8 . 09.:3047 54.85:38 %728/0.0 079.431/039.3:0.%42.:. ..425.9.573172032.790/02:3.0./08.704107.:.484:90.08.39.30 $9.$9:.0 0307.08.430080/07:0.7008908.7::-0301.947.. /.89:.84.9.438:.04.9073.5:79. 42:3 .7 25495057419:704118470 2-.4397. 742..-09:. .897.::89  507039... .3/.90089.2 :74    !#& .97.70..:5.42:3 .039:7/3 .943.3/..59.9 18.489:7.

:.0 1.073904..

943.2039.439.709.9 $0.30 70. /:3..3:./70./039.7.2039.3:. 07390.74...9 : : #0897::.7089070.073..9474.0 2549..073.94747 .425.3:.39.747 .42.3/.2039. 489:7:..05074/...073.0 .039370897.. 05:30700. : /.0 .-. #0897::.

3//:-.3.8:7.9097..7::-0301.398.8:7.3.232.94.9.994.: %7. &72...09. .8.14480. 425.7 .4 4507./042079 .30 57:3:..30305. .059.9.549.14480.70.2549.438: 13.29.09..79.0039.90/0.70 -.8. :0890.700.943.:.:7.-9.90789..9./70598:10290/8.90057.. 970-:08.0070-..39 ..9.30/095 84.:.9.90 57.425.-9425...8.:289072030.03932-0 897.9.90.9.5.9.089.9.:.:9/ ..7.2.43829.3908.70/02549970-:08.42:3 .9 %5:..38..4342 97:89 570.:/07.74714487030.:.900.290/ .7 25495057419:704118470 05.3//:-. ! 03:27.30 $:10..: %.70 257:2:9:7 2:3.9::/029. 42:3 : : .0 0307.994.8:7..70/0349.70/95490.08947.2549.85:3/07029.70.9.70 0.039...70 $& && . 84.039.9.390 5490/0.9..207.5745709.:.. 7059.47547.3..30 $9.70 :0.425. 5490/070.97.70/0254939073.0.703. .85:3/070.7..7 ./0.0.

0 7 232/0.3..9..7008908.2-.943.47547.783:200 07390.7.

947.202-7 7 232/0/70.

3030. .89.0 1.:.07 .:947.7.9:3.7/..2.9 073904.3..3/.709.59.947507280 $0.5:79.08.425..84.7.

073.439.3:.709. 70890730 ./039.-.039370897.425. 4 &3: : .39. 05:30700.947.74.0 #0897::.-09:. 30   70. : : . : : : : .93 &3: 4 : .0 . /:3.9 $0.2039.30 70.9474.. : 70890730 ./70.073.. .7... .3:. 489:7:.2039.94747 07390..05074/.0 1.

..073.943.07. 2549. .2039.50728 : #0897::..2.3:.3.747 .9. .47547..

398.-9425..3908.9.39  03:27.039.3.2.79.8:7.900. 425.70.70 :0.5.9.8.:/07.09.90 97.03932-0 897...09...3..94.9. 2::3:.0. 970-:08..9.70/02549970-:08.290/ .85:3/07029.85:3/070./0. &72..089.:..70 -.3//:-.8:7.3. .0.9.232.30305.8..3//:-.38.390 5490/0..2549.70 %$% .97.8:7.14480.9.70 257:2:9:7 2:3. 84.039.08947.9057.:.425..9.9::/029.7 .:.207.7.70/0349./70598:10290/8.4342 97:89 570.:7.:9/ .9.994.4 4507.9.: %7.7 .9.438: 13.. 5490/070.74714487030... : %.70/95490.30 $:10.14480..30/095 84.700.0070-.90/0.703.29.059.43829.:289072030.2549.70 0.90057.30 38:./042079 .

425.9.9 073904.783:200 07390.90.89.0 0307.47547....50728 $0.:.90789.947.:947.9.30 $9.9:3.0 7 232/0..425.7.7.42:38.08.9.0 1.5:79. 25495057419:704118470 2-.47547.943.3/.47547. .:..549.7 7 232/0/70.-9.3..59.7.7008908.9.947570280 70. 7059.709..9 %5:..7/...947 .84.3030.

0 2549..747 07390. /70..2039..3:. 05:30700.039370897.439..-. 489:7:.39.425..709. /:3.7.05074/.0 #0897::.943.073.30 70.3:.3:..0 . .073.2039.94747 #0897::.2039.073...74.9 $0.9474./039.

0039.7::-0301.7 : : 1.9.039. : .:. :  .94747 &3: 9.39  .93 &3: &3: . 232....-09:./0. :  . : . .0070-. : . : 389. : &3/093. . %.5745709.0 143/.3.9 .84:90 . . . . : .70.947/0/7059:7. : .

./070..9 9..4342 549..0899 .:.9038903 89.9. 84..94. &72.7.8:7.8:7.30 .9.90 573..:28949 9072030.70/95490.02039:143/:747 143//0 3.3908.0.70 549.7 0.: :0890.08947.90 7:.5.#480 570.089.5./0.:/07.70 .900.8:7.. 2:3.43829..74714487030.0393.039.-.70 2.700...902-897.09.: 03:27.2.3.90/0.:..398.3.:   :0890.

5:79.947.70/0349.9..19:3 2- 389.0 1.19 0808.::897.47547.9:3...7.:.1929-08.7::-0301.2549.3//:-.85:3/070.3030. ..7.47547.943.08.29.9038903..2549..549.9:383:797.7.0 0307.709.9/0/:-.425.30 $9.70.3.70. 7059.9.9 3899:90 %7.9.5745709.783:200 07390.84.90057.90.0 7 232/0.7/.47547.947 .:.-9.90789..70 .7008908.  &&# .89.7 25495057419:704118470 2-.947570280 70..425. O O O 9030808.8.:.59.9.7.42:3 ..50728 $0.9.3.9 073904..7 7 232/0/70.3/..0.$:10.9.:947.73907.9 %5:...9.

9 $0./039.757419:70. : : : &3: .2039.7..9.0039.39..:990/02549 1.-09:.94747 ..0 .0574..3 /3.943. #0897::.05074/.-.0 .93 #0897::. 489:7:.747 : 07390.. .3:./70.073.. /:3.039370897.3:. :  /.9/04/38:398.073. 05:30700.2039. .425.073. : : &# $  .0 .439.30 70..9474. ...2039.709.9.74.

2549..3:.

0207..5...902-897.7.:548-9.90.70/0349.:.74.:  03:27.39.70 7200/3:02-:7./0 97..3/97.0393.42:3 .  $$ ..8:7. 0. 0.0903432047$ %7.09. 7.3/..7..543..90/0.3//:-.47547.2549... 072....8.5:79.43829.089./0$:/ ..89.. &# %.:.:. 4700.7 .3.07.9.7::-0301. $:0/.0.90.0 7 232/0. .0.7.9.70.9.039.7 7 232/0/70.957...07.::897.3/.02039:143/:747 549. 42:39..3.8:7. :.3. %0720317.85:3/070.-9.0/07$ !#.438: 2.9057.9.9 %5:.947570280 &3: &3: .7.9.9. 7059.9.8./0.3/.09. .1..:289499072030. 70.-09:. -7/ : : 1.70 143//03.29. &3.30 $9..:.3..2. #:8.9. /4.9:3./0.2549.7.79.90. 84.947 .70/95490.308$9.8:7.70 -..1.:570.90473/0503/0390 /4.9. 9.3//:-.8$4..943..549. .3..9.90.30 $:10. .:02-:7:: %7. 549.3.797.:14893.4 4507.7:397.9.3/97.232.5745709.70.3//:-.3/..93 .7090.9057..70 :02-:7.398.0070-./070.7008908.90789.90057.47547.783:200 07390.3.302.2549.74714487030..900&390.: .0800.7 25495057419:704118470 2-.70 570.3.3 7. :3...039.350397:.$9. 7.9.425.92:9097.39 :0890. 8.90. .08072.3 . $4. $5.0 0307. 3.0899 2:3.957.70.

:.7/.7.709..947.9..3030.84.:947.70.59.47547. .0 1.9 073904..89.50728 $0.7.3/.08.425.

2039.709.073./039./70.0 #0897::..3:.073.747 07390.9 $0.. /:3.74..30 70...9474.39.073.425. 05:30700.0 2549.2039.94747 #0897::.439.0 . 489:7:.039370897...943.3:..7..05074/.2039.3:.-.

30 $9. 4207.7.3.9..4118470 :3.943.5745709.549.90.9.47547.70.:. %.7047 908:10 570. : : : : : : : &$ :0890.090343208.039.93 0..29.9 %5:. 7059.8.:...0/0349.3.-09:.9:3.39 .802030..943 3.783:200 07390.7008908..5:79.9.: #: 1.947 . 290/ 47547...7::-0301.9.947570280 70.-9.425.0 7 232/0.0070-.947..4207.232.:5708. 42:3 : 50574198. &3: &3: : ../0.: $:10.42:3 .7 25495057419:74118470 2-. &$ .4118470 .144890 & #%#$% #! #%' 0307.7 7 232/0/70.:2' 2-8$#5491/0 .9. .47547.85:3/070.90/ $4.:79.47547.50728 &3: &3: : .

 .3/.9 073904.7.08.425.59.$0.:..3030.84.709...:947.0 1.7/.7.89.

2039. 07390. 3:5:-. 05:30700. /:3...039370897.2039. 3:5:-. :  # : #0897::.. &$ .39.05074/. 3:5:-.0 2549.073. 3:5:-. #0897::. .747 .3:. . : : ..425.9474.30 70.943..073./039..94747 .3:.2039.0 . : : . 489:7:. ...0 .-.3:.9 $0. .439. &$ ..073.74.709./70.7.

. .4:.172.90 !739709.543.89.  # %..:300 !443.9. 27. !.3.70 2.2 :48. 530 7..09..7.:/9. 1.:79.-.0903432047$4...0/..9. 4:. #05:-.3.9.3.. ./08 0.-:.80144808903.0..8:7.9.47547.. #42..90/0. 84. 3.089.7.82-..9:3.90789.3.8:7..09.3/.9. '093.43829.90/ 290/ $4.:79.9/0907.7. %.3/.00.70 549..3/..7 . 3/430..0 .3/.3 . $:/...0803:2.8910/097. . . 7.70 .3 !.5.. 4700. :  03:27.3/./0.5:. .02039:143/:747 143//03.3.39..70 .3.59.70/95490.902-897.30 434.0070-.70 70850.9.3./0.70/0349.$..5470 $7.9007.90 2:3.3.85:3/070.943 3. .970-:08./042079 :3.. 072.9..570.30 $:10.8.. 47.3 $:0/...0393../070.3.-0&390 &3. 9.039.43909907203:2.390 .1489370897..0.3.90057. .70 700. #:8.8:7.-:0 $%%&%# ..0./.:5708.7.7 549.0899 97:89 2.207.9.0789. 3/.870:30.-.29. . 47547.039.9.302./ . .007. %:7. :897. 3.:..47547. :897.232.9.950890 /0..:289499072030.0/.3 %7.-:./03.398.3//:-./3432.2.10 570.7.0/0349.2549. . $3.00 .70.39 . .74714487030.

30 $9.7 25495057419:7 04118470 2-..9 %5:.9.8.3.42:3 /547 . 7059.943.3F 9E9 .783:200 07390...47547.425.0307.70.9.5745709.0 7 232/0.7.:.549.7::-0301..7008908..-9.:.90.

947.202-7 7 232/0/70.

5:79.9:3.3.07 .2.947570280 70.947.

50728 $0.84..425.7/.7..89.59.07.:.709.3/. .9.3030..08.0 1.9 073904.2.7.3.47547.:947.

7.039370897.709.9 $0..30 70.947.425.

2039..0 #0897::.. /:3.2.3.94747..74./70.073.074.

0747 #0897::.3.747.073..943..2039.. 2.

 05:30700. 202-747 07390.0 .073.3:.39.439.3:.. 489:7:.-.3:.2039..05074/./039.0 2549.

-9425.0039.50784..08 25490 1... .93  :0890.: 3.880.438:9. : /..83943 : : /..9:30..%. '..0/0349.: .-09:.0708..7.70 47/.80.3. %.90..3 570.207.:290/425.:$8902:10/07.438:9. 290/.3/02549.7. 42:3 0.3..80.: :0890.: .08 25490 '.: : : : : . 423 047..9.-70.%.39  .7.38.4314729.:7/.232.9:30. :0890.70 ..7.880.039./0. :0890.0070-.:28. $:10.

04782549047   $&$ .30 $9...90.0 7 232/0.9.908.9.7.5745709.84.943..9:7..08..9.: 202-73070/0398.1.7::-0301.8.47547. .3/.0 1..:947..9050397::35.207.:7.85:3/07029.703:8/081.47547.:..9 %5:.0750907947:$&83:.7008908.70.90.9/09.4250900/4.549.709.30/02549.3030...425.947.30 3:8:398:5:8004710/07.89.7 7 232/0/70.7.9.:20390/0709:73.207..$4.7.9 073904.947 .425.7 25495057419:704118470 2-.790307.-9...7..42:3 ...70.:.947570280 70.7/.9.90789. 7059.47547.783:200 07390.7083:8:394-..59.70.50728 $0.:8:780/0.30.09.:.0.207.9.5:79. .3. 897:.039 .9:3.84.0 0307.

0 #0897::../039.30 70.7.-09:. 42:3 : : 1.9 $0.3:.073.3:. /:3.. :  : .439.0 ../70.2039.39.425.2039.. : : ..94747 #0897::.... : &$ :3.039370897.943.9474.-. 05:30700.93 .747 07390.74.709.073. : : : .

05074/.2039.489:7:..3:.0 2549.073.

.425.43829.47547.90/ $4..3.7 7 232/0/70.2549.90.943 3.90057.3.0 90720332-.: 03:27..3/.70 38:00'73079.9:3.2.: 3/:897.7.47547.2-.-9.9 073904.9057.70 2.:28.:347.0 7 232/0.0.83/:897.0393..9..3//:-.70.70 549.549.3.9.2549.70/95490.84.943.90789..7..02039:143/:747 143//03.7/..947570280 70.9. 290/ 47547.85:3/070.90/0.-.0899 97:89 2.1929 -0873907.. 0808.47547.9./0 42079 :3./3432.70700.70 . &$ :3.0 .:.7 .3030..8.0789.47547.8:7.2.70 38:00.83:. %.70.93 .40.9.997.897.9.4342 257:2:9:7 549..5.29..0/.207.42:3 .8:7.3.:.0070-.39  &$ :0890./070.947 .398.9.3... 9499072030.70/0349.7...0 0307.089. 42:3 : : 1. 84.7 0.5:79...5745709.:3.09.9:7. .3...232..7::-0301.902-897.8:7.:94.905708.:947. 7059.709.425. .9.390 %7. ./0.7.3//:-.08...8. .19:38.../0.7 25495057419:704118470 2-.9..3.50728 $0..7008908.:79.7.783:200 07390.747 $:10.030.039.90 2:3.8:7..30 $9.30570.947.3/..0  .74714487030.9..09034320 $4.039.708:070.9 %5:.89.:.-09:.59...

1.:.

94747 #0897::.073.2039..425.0 2549.0 #0897::.0 .709.2039.9474.3:.439.../039..3:.74..2039./70. /:3.039370897..05074/..30 70.073.3:.-..39.747 07390. 05:30700.7..073.9 $0. 489:7:.943.

70 549.5.3:..039.39 .947/081.0.70/95490. /08.902-897.: 03:27.70 .9.7 .2549.7.90 2:3.207..:5708.232.3/.2.0070-./3432..8:7..997.70/0349.90/0.09./070.8:7.43829. 570.0/070./03/0 !72:..29.543.:3..30 $:10.47547.3:./0.:. 290/ 47547. %..9.:-0301.8:7.5.:.8..70.3    #033470   ..390 %7..9057.70 2. : : : : : 30 30 &$ :0890.398.90 4118470  SZ`S W 3:..29.9.9.4342 257:2:9:7 549.8:7.0393...0789.9.7 0.3//:-. 84.:79..90 .08947.3.02039:143/:747 143//03.3.70 38:00'73079.9.85:3/070.3//:-.8. .90/ $4./0 42079 :3.09034320 $4.7570.089.09.74714487030.0/. %.0.  43899:70 2549.3.039.:289499072030.. 254950/.943 3..3:80.70 700...2549.0899 97:89 2..9.3./0.90057.

/708....39.0780 /0.0739. 9089.7.. %.918. 489:7/..349..370897..9./23897.9.

079/084.947.. $07..90 %.70 70.70 %49../0574.8:52039.08.-9.

349. !74.943..73423./23897.0739..903&#  . %..9.9.7.               !709:708:390572.0780 /0. %. 489:7/.. 254950/.370897.3:...3:.:7..2  43899:70 2549./03/0 /708... 9089.39....918..

947.70 %49. $07./0574..079/084.-9..8:52039.90 %.70 70.08..

903&#                    !72:.. !709:708:390572.943.3 #033470 . !74..73423.:7.

./23897.7.... %..00  43899:70 2549... 489:7/..349.3:.3:.39. 254950/.9..9..0780 /0. %.918.0739./03/0 /708.370897. 9089.

947.079/084.08..70 %49./0574. $07...70 70.-9.90 %.8:52039.

.9.73423. 489:7/./03/0 /708.0739...943.3... !709:708:390572.3 #033470           38:00'73079.918..349..903&#          !72:. !74.:7.0780 /0. 254950/../23897.9..0  43899:70 2549. %.7.370897.3:..39.3:... %. 9089.

70              !72:.-9./0574.079/084.90 %..08.3 #033470 ..

.70 70. %49. $07.947.8:52039.

.7..9./23897. 9089. %../03/0 /708..349..0739.:7. %..39.918.370897.. 254950/. !74.9...3:.0780 /0... !709:708:390572.73423. 489:7/.3:..903&#       \^a_  43899:70 2549.943.

/0574.90 %.-9.8:52039..08.947..079/084..70 %49. $07.70 70.

3 #033470 SZWS^US  43899:70 2549. 5$     !72:.3 #033470 . !74. !709:708:390572.903&#                          !72:.3:.:7.943...73423.

0739.9. 9089.%.9..0780 /0..370897..7. 489:7/./03/0 /708...349...918..39.3:.. 254950/./23897.. %.

90 %.947.08.. $07.079/084./0574.-9.70 %49.70 70..8:52039..

7.39.3:.:7..73423....370897.0739. 9089.9. !74../03/0 /708.9. %.0780 /0.                    !709:708:390572.. 254950/.. 489:7/.918..903&# T^S`S^  43899:70 2549..... %.943.349.3:./23897.

70 %49.90 %...-9. $07../0574.079/084.8:52039.70 70.947.08.

:7... !74.              !72:.73423.3 #033470             .943.

39.7. 9089. %..903&# [ZY [ZY  43899:70 2549.918.0739.3:. %../23897./03/0 /708. !709:708:390572..3:.370897...9..0780 /0. 254950/.9... 489:7/..349..

08./0574.8:52039..90 %.079/084.-9.70 %49.70 70.947... $07.

.:7.903&#       !72:..370897.349./23897.3 #033470             ^SZVS  43899:70 2549.0780 /0.7.3:.9. %.. !74. 254950/.73423.3 #033470 .3:. 9/               !72:. 489:7/.39.. %.0739.9../03/0 /708...943.. !709:708:390572...

..918.9089.

70 %49.70 70..08.8:52039. $07.079/084.-9..90 %.947./0574..

7..:7.370897.918. %...943.3:.903&#          Z_aS SZ  43899:70 2549.. !74.0780 /0..9.9. !709:708:390572.. 254950/./23897.3:.73423.... 489:7/.. 9089..39. %./03/0 /708.0739.349..

..8:52039.947.70 70.70 %49./0574.08.-9.. $07.079/084.90 %.

3 #033470 W^_W  43899:70 9/   !72:. !709:708:390572.903&#                     !72:.943..3 #033470 .:7.73423.. !74.

.0780 /0.../23897.918...2549..9. %.3:.349../03/0 /708..0739. 254950/. 9089. %. 489:7/.7.39.370897.3:.9...

947.08.70 %49.90 %.-9..70 70.8:52039. $07..079/084./0574..

.943. 254950/. 9089. 489:7/.. %.0780 /0.39.9.. %.349.3:.-:..370897.0739.7.9.903&#                     STaSZ ...73423.....:7./23897.3:..918. !709:708:390572../03/0 /708.3  43899:70 2549. !74.

079/084.90 %.-9..8:52039. $07.08./0574..70 %49.947.70 70..

.73423.. ... .3        #033470       .943.     118470 !72:.

 %.918.3:. %./03/0 /708..9.0739.!74./23897. 254950/.370897.903&#    U`WZ_`WZ  43899:70 2549.349.0780 /0...9...:7..3:.39.. 489:7/... !709:708:390572.. 9089.7.

./0574.947.70 %49.-9.90 %..08.079/084.8:52039.. $07.70 70.

.349. 489:7/.3:..903&# :02-:784  43899:70 2549.3:.73423..3 #033470                  4/3 !72:.370897.943./23897.0780 /0.:7.7.0739... !74. !709:708:390572./03/0 /708.39.3 #033470               ..9.. %..9. $ !# !72:. 254950/... %.

.9089..918.

70 %49./0574.08...8:52039.079/084.-9.90 %..70 70.947. $07.

/23897. 9089..3:.... %.7. 254950/......:7. %..918.903&# 4.           !709:708:390572.9.39. !74.943./03/0 /708. 489:7/..370897.3/84  43899:70 2549..0739.73423.349.0780 /0.3:.9.

.-9.8:52039. $07.70 %49..90 %.08.70 70.947./0574.079/084..

943. !74.:7.3 #033470                        !72:..3./03/0 4/3 !72:. !709:708:390572...2.3:.  43899:70 2549. %.3 #033470      ..903&# !. 254950/..73423.3:.

918..0739../23897. 489:7/...0780 /0.9.349...370897.7. %.9. 9089.39../708.

90 %.8:52039.70 %49.079/084./0574. $07.70 70.08.947..-9...

..9.73423./03/0 /708.370897.9.943.. 9089..903&# $0.918.. %.0780 /0. 489:7/..:7.3:...3:.7...39.0739. 254950/../23897.0  43899:70 2549. %.349.. !709:708:390572. !74.

70 70./0574. $07.08.079/084.947.90 %.8:52039..70 %49...-9.

 !709:708:390572.73423..943.903&# $998 0.3 #033470 .:7.. !74.8                !72:.3 #033470                    !72:.

9./03/0 /708.....43899:70 2549.349.9.39.7. %. 9089..0780 /0. 489:7/..0739.918../23897..3:.3:. %.370897.. 254950/..

08.079/084. $07.-9./0574.947..70 70.70 %49..90 %.8:52039..

7.903&# $5403F7En4. 254950/..:7.4  43899:70 2549. 489:7/.9. %. !74.370897. %.. 9089..349..943..3:..../23897...3:. !709:708:390572..39.89.0780 /0.9./03/0 /708..73423.918.0739.

947.8:52039. $07.70 %49./0574.90 %.08.-9....079/084.70 70.

903&#                  ! !72:.. !709:708:390572.73423.943.. !74.3 #033470                    .:7.

39..&$ 7.38.0780 /0./23897..9.0739. %. %.8  43899:70 2549..3:.349.918.3:./03/0 /708..9. 254950/..370897.....7. 9089. 489:7/..

 $07..70 %49.90 %.8:52039./0574.70 70.947.-9..08.079/084..

...0780 /0. 9089.9. 254950/.. %..70  43899:70 2549..0739... %.370897.918.39.3:.943..73423..7.9.903&# &$ 0./23897. !74.3:. 489:7/.:7.349.. !709:708:390572.../03/0 /708.

.3 #033470                   !72:./0574. $07.079/084..3 #033470              .90 %.-9.08.70  !72:.70 %49..8:52039.

70.947.

.:7./23897.. 254950/.9.903&# &$ 47/. !709:708:390572... %.73423. 9089.3:.0739../03/0 /708...7. %. !74.349.....39.918. 489:7/.  43899:70 2549.370897.0780 /0..9.3:.943.

. $07.70 70.90 %.70 %49..08..-9./0574.947.8:52039.079/084.

.:7../23897.349. 9089.7. 489:7/.918.9. %.3:..3:.0739.903&# &$ 047  43899:70 2549.370897. !74...39.9. %..../03/0 /708. !709:708:390572.0780 /0.943..73423.. 254950/...

3 #033470                   !72:.-9./0574.3 #033470            .70       !72:.90 %..08.079/084..

8:52039..%49.947. $07.70 70.

0739./23897.9. 254950/.. %.42... !74.39.:7...943..  43899:70 2549.903&#       &$ .3:. 9089.7.73423..349./03/0 /708. !709:708:390572.9.. 489:7/..3:.918.0780 /0. %..370897...

 $07.70 %49.8:52039.947..90 %.-9.70 70.08../0574..079/084.

903&# &$ &9. %./03/0 /708.3:.3 #033470                   !72:.370897.3 #033470      .  43899:70 2549.. 254950/...:7.73423. !709:708:390572.9.. !74.3:.943..  !72:.

... 9089.9.39./23897.0739..%. 489:7/.918..7.349..0780 /0..

-9..079/084.947..90 %. $07.70 70.70 %49..08.8:52039./0574.

..:7.83943  43899:70 2549.9./03/0 /708. !74.. !709:708:390572.. 254950/.903&# &$ . %....7.39.73423.349./23897.943.. 489:7/.3:. 9089..918..3:.0739..370897.9. %..0780 /0.

90 %..70 %49.8:52039.947. $07.08.079/084.-9..70 70./0574..

3 #033470                   !72:.:7.4383               !72:..903&# &$ 8.73423. !709:708:390572.943. !74.3 #033470 ..

/03/0 /708.0739. 9089. %.0780 /0../23897. 254950/.....43899:70 2549.3:. 489:7/..39..918.349.7. %..370897.9...3:.9.

 $07.-9.90 %.947.079/084..8:52039../0574..08.70 %49.70 70.

 %./03/0 /708.7.9... !709:708:390572.349.943.0780 /0. 489:7/...903&# &$ 423  43899:70 2549.3:.0739.73423. 254950/./23897.. !74.3:.39.. 9089..370897.....:7. %..9.918.

.70 70.90 %.-9.70 %49./0574.947.08.. $07.8:52039.079/084..

3 #033470                  .943..903&#                    !72:.73423..:7. !74. !709:708:390572.

     .

Related Interests