PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM SEMESTER 4

MODUL

PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan September 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah 1.4.2 Pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosial dan Estetik 1.4.3 Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan JERISE 1.4.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak - untuk setiap bidang kegiatan tahap 1 - untuk setiap bidang kegiatan tahap 2 - untuk 5P KBSR
i

iii iii iv v-vii viii ix

1

1 1 1 2 14

23

32

1.5 Latihan A

37

Tajuk 2

Meneroka Alat dan Bahan

39 40 41

2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 2.4 Kandungan : Meneroka Alat dan Bahan 2.4.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi Pelbagai jenis alat dan bahan

42

2.4.2 Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian- perisian

56

2.5 Latihan B Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

ii

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus.PANDUAN PELAJAR Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. vi . Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini. dan masa anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Pengetahuan maklumat kandungan dan pedagogi sentiasa kemudahan ICT dinamik dan dan bertambah. bahan rujukan. Oleh itu. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. pelajar disarankan untuk membuat rujukan dengan menggunakan Online Learning(OLL). Selamat maju jaya. iv. vi. iaitu pada pensyarah. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. v. dan mengaplikasi maklumat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. i. Pelajar diminta memahami konsep. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. pengalaman profesional dan juga sumber internet. iii. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. rakan sekerja. vi . istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. memproses maklumat. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. mengumpul maklumat. vii. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. ii.

PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

PENGENALAN
Kursus PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual
(Teaching and Learning of Visual Art Education) melibatkan teori dan amali

dalam pengajaran dan pembelajaran. (Sila rujuk - Agihan Tajuk). Modul ini mengandungi dua tajuk iaitu Tajuk 1 – Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 (Topik 2 teori dalam proforma), Tajuk 2 – Meneroka Alat dan Bahan mengikut tema (Topik 1 amali dalam proforma). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan mengikut tahap, minat dan latar belakang. Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan. Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak . Mengumpul dan memproses maklumat sesuai dengan Tahap 1 dan Tahap 2. Mengubahsuai maklumat mengikut minat dan latar belakang murid. Membuat penilaian maklumat mengikut pengetahuan sedia ada murid. Meneroka tajuk dan isi kandungan mengikut tema alam persekitaran / sosiobudaya . Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalanpersoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Sebagai memantapkan lagi kefahaman

setiap tajuk dalam kursus ini, pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk

mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

v

AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus)
Interaksi Bersemuka (jam) 12

Bil.

Tajuk/Topik

Modul (jam) 0

Jum. Jam 12

1

Teori Pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Teori Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 Teori Persediaan Mengajar Amali Meneroka Alat dan Bahan Amali Meneroka Tajuk dan Isi kandungan mengikut tema Amali Menghasilkan karya Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Amali Menghasilkan karya Membentuk dan Membuat binaan serta Kraf traditonal

2

0

9

9

3

9

0

9

4

0

6

6

5

6

0

6

6

9

0

9

7

9

0

9

Jumlah keseluruhan

30

15

45

vi

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

TAJUK 1

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2

1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. 1.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat; 1. Membanding beza pelbagai jenis aktiviti dalam empat bidan kegiatan iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional 2. Menjana idea dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, dan teknik serta mengaplikasikannya dalam penghasilan mengikut empat bidang kegiatan. 3. Menjalankan sesi apresiasi secara mudah

1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Menggambar

Membuat Corak dan Rekaan

Membentuk dan Membuat Binaan

Mengenal Kraf Tradisional

1

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang PSV SR Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional.

Rajah 1. Contoh Imej Empat Bidang Dalam PSV KBSR

P e n g e n a la n S e n i V i s u a l
Me nggam bar M e m b e n tu k d a n M e m b u a t B in a a n K u ri k u lu m PS V SR

Me m bua t C orak d a n R e ka a n

K r a f T r d is io n a l

Rajah 2. Empat bidang kegiatan dalam Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah

2

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. Melalui asas-asas menggambar. Sub tajuk ini juga disediakan untuk anda memperolehi pengetahuan dan kemahiran mengenai media.4. proses dan teknik menggambar. Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata. a) Definisi Menggambar Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.1 Menggambar Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Sub tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek 3 .1. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. Sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b) Teknik-teknik yang boleh digunakan dalam menggambar adalah seperti Rajah 3. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. cat gloss dan lain-lain lagi. Teknik Kolaj Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. cat emulsi. Menggambar Mozek Lukisan Catan Kolaj Capan Teknik Menggambar Gurisan Montaj Cetakan Percikan Stensilan Gosokan Resis Rajah 3 Teknik Catan Apabila seseorang mengecat. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. 4 . cat poster. hasilnya ialah catan. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan.

anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Teknik Gosokan Anda boleh menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. Anda boleh memilih berbagai jalinan yang berlainan dan susunkannya untuk mendapat gambar yang menarik. Warna air boleh disapukan di atasnya. Terdapat berbagai-bagai jenis cara cetakan. Polyfoam adalah bahan yang mudah diukir. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada hasil gosokan. rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Dengan teknik ini. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. Untuk jenis cetakan blok. ‘strawboard’ dan ‘polyfoam’. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas.. 5 . Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. Teknik Resis Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. Pada asasnya cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Cara gambar diukir dan sifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. Teknik Stensilan Untuk teknik stensil. lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Cetakan Teknik cetakan ialah cara menghasilkan karya dengan mencetak.

.

artis grafik Belanda menjadi terkenal adalah keranakebolehannya menghasilkan corak yang menarik sekali. Escher.gather. abjad rumi.com/images/d982/d251/d744/d224/d96/f3/full.jpg Salah satu sebab M. dan rupa barangan kraf tradisional seperti wau. paku dan gunting geometri seperti bulat. serangga dan haiwan. siput. 7 .1. Adakah anda boleh mengecam struktur susunan ulangan pada cetakan ataupun pada jalinan kain itu? Itulah yang dimaksudkan corak. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti:      alam semulajadi seperti bunga.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. segitiga dan segiempat. tulisan jawi. gasing dan keris. Cuba anda perhati dengan teliti kain baju anda. meja. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi warna air boleh dipercik dari berus anda menggunakan warna air bersama warna lilin Kepingan gambar-gambar disusun dan digam 1. bahan buatan manusia seperti kerusi. rumah. tulisan cina dan tamil serta angka.2 Membuat Corak dan Rekaan http://media-files. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti.4. kayu.C.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Terdapat pelbagai jenis susunan corak. antaranya adalah: Membuat Rekaan Dan Corak Jenis susunan corak Rajah 4 Membuat Rekaan Dan Corak Teknik Corak Tarikan Renjisan Titisan Corak Tidak Terancang Lipatan Ikatan dan Celup Pualaman Tiupan Rajah 5 Teknik menghasilkan corak tidak terancang 8 .

tema ditentukan dan juga lihat tentang persembahan hasil kerja.japonya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. Topik ini akan menjelaskan tentang aktiviti-aktiviti membentuk yang ditujukan kepada pelajar sekolah rendah seperti menghasilkan arca timbul. 9 . semasa menjalankan proses penghasilan seni. Dalam bidang ini. Ini merupakan satu jenis kegiatan membentuk yang anda mungkin pelajari sebelum masuk ke alam persekolahan. diorama. anda akan mengetahui tentang bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan yang murid anda akan pelajari. anda pasti pernah melihat atau bermain dengan kapal ataupun kapal terbang yang dihasilkan dengan lipatan kertas. topeng dan origami. dan membina sesuatu model.3 Membentuk Dan Membuat Binaan http://www. mobail. struktur. stabail. Disini anda akan bagaimana teknik. model. imbangan dan kestabilan.org/icerik/2009/05/origami-450x338. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat bahan. ruang. Bidang kegiatan juga dan mendedahkan teknik pelajar Ini dengan memberi alat dan membentuk penggunaan peluang binaan alat pelbagai penghasilan. alat dan bahan. Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk.jpg Pada zaman kanak-kanak anda dahulu. asemblaj.1.4. kreatif kepada murid berinteraksi secara dengan bahan. boneka.

iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 10 .4 Mengenal Kraf Tradisional www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti seperti berikut: (a) Arca timbul (b) Arca asemblaj (c) Arca mobail (d) Arca stabail (e) Origami (f) Model (g) Diorama (h) Boneka (i) Topeng 1.4. Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis.bestbatik.1.com/batik/images Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai melibatkan kemahiran perusahaan kerja-kerja atau kerja-kerja tangan serta berunsurkan seni yang memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing.

perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. Jembiah Lading. Sewar. Keris Semenanjung. Sehingga kini wau masih di mainkan di negeri Kelantan. Masyarakat melayu tradisional terutama di zaman kerajaan Melayu Melaka hingga kini masih menggunakan senjata seperti Keris. Terdapat pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat dan Wau Bayan Cuba anda senaraikan nama-nama wau yang terdapat di Malaysia dengan melayari internet. Keris Sundang. Kedah. Keris adalah senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Batik tulis. batik lukis dan batik canting merupakan kaedah membuat batik 11 . Keris Majapahit. Keris Petani atau Pekaka. Badik. Keris Perubahan masa menyebabkan bentuk senjata berubah mengikut keperluan. Terengganu. Keris Bali. Beladau. Pedang. Keris Sumatra. Alat Permainan seperti Wau adalah salah satu permainan tradisi yang dimainkan untuk mengisi lapang. Tombak. Lembing dan Sumpit. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia. Selangor dan Johor. Keris Bugis dan Keris Picit. Keris pada masa kini masih digunakan untuk upacara-upacara tertentu seperti majlis persandingan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk dan digunakan sebagai peralatan harian kepada memberi kemudahan masyarakat tradisional pada ketika itu. Rencong Aceh. Batik Batik terkenal di seluruh gugusan kepulauan Melayu dan dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. Perlis. Lawi Ayam. Kebiasaannya wau dimainkan selepas menuai padi. Jenis-jenis keris yang boleh didapati adalah seperti Keris Jawa. Pahang. Tumbuk Lada.

corak. Batik semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikut peredaran zaman. Asal-usul dan perkembangan seni tekat secara langsung dikaitkan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja-raja atau istana. Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf. Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dari segi bentuk.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang kini diminati ramai. Kini penggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru. kain selendang dan baju kurung. Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. Bentuk tembikar tersebut hanya mempunyai persamaan dari segi susunan motif. Tembikar Seni tembikar telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu berdasarkan penemuan barang tembikar lama seperti di Gua Cha. Seni Tekat Ia juga dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. Negeri seperti Perak. Selangor. Beberapa buah negeri di Malaysia menghasilkan tembikar. Johor. Pada peringkat awal kaedah ini hanya digunakan untuk menghasilkan batik untuk hiasan dinding. Hampir semua tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang si pembuat. iaitu di zaman kesultanan Melayu Melaka. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur. tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera. Sama ada ditekat. Kelantan dan di Sungai Perak. Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan kini menjadi koleksi yang membanggakan. Mereka banyak menggunakan seni tekat ini pada pakaian. hitam dan kelabu gelap. disulam atau disuji. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembikar yang dihasilkan di Malaysia. Seni tekat diperkenalkan pada kurun ke-15. dengan permukaan berwarna coklat. 12 . ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. Pada masa tersebut seni tekat dipakai oleh keturunan Baba Melaka.

senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. ribu-ribu bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. masjid. rotan. menjalin bertam. Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dam pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. Anyaman yang lengkap harus dihiasi dengan kelarai. rumah. makam. Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak di dan mendapat tempat yang istimewa unik di ini kalangan masyarakat negara ini. perabot. atau mengkuang. bilah buluh. sampan. Pembikinan kelarai adalah dirancang dengan menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. kepala Bangunan-bangunan lama yang masih mengekalkan seni ukiran sehingga hari ini telah menjadi bahan rujukan generasi masa kini.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anyaman Anyaman merupakan satu proses lidi. Seni ukiran Melayu yang diperlihatkan melalui ukiran pada istana. Kelarai ini diantaranya ialah: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah (c) Kelarai bunga cengkeh (d) Kelarai tampuk manggis (e) Kelarai bunga mempelas Ukiran Kayu (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yang digunakan untuk menghiasi rumah kediaman yang menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu. helaian paku-pakis daun pandan. 13 .

dan mencetus idea dan imaginasi. pergerakan. penerokaan.2. dan aksi. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. bahan. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:      pengetahuan sedia ada murid. Semasa menyediakan aktiviti. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.4. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni 14 . bunyi. minat. Sila anda berkerjasama dengan rakan anda dan cuba berikan definisi deria dan huraikan fungsinya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. kecenderongan dan latar belakang murid. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia.1 Pemerhatian yang aktif Aspek ini melibatkan sensitiviti deria.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.2 Pemerhatian. pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. benda yang konkrit. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.4. Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan 1. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.

Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. cuba mencuba. Anda boleh melatih murid anda untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. tatacara. terutamanya dalam meningkatkan nilai hidup. langkah dan proses membuat. suaikenal dengan bahan. Semasa menyediakan aktiviti. uji menguji. 1.2. amalan tertib kerja 15 . murid senang dan ingin mencuba   aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Melalui kefahaman aspek di atas. variasi dan kemungkinan lain. murid anda dapat menerap penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Sila berbincang dengan rakan anda dan huraikan kenyataan di atas.4. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik. bebas daripada jawapan tetap. penemuan oleh murid sendiri. Murid anda akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. ii) penghasilan / membuat / pengalaman    penggunaan alat bahan dan teknik. mencari altenatif.anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut: (i) penerokaan     aktiviti kecil mudah ringkas.

” Daripada kenyataan di atas.2. masyarakat dan negara. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. manipulasi dan persepsi visual. koordinasi. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Sila rujuk sumber-sumber yang sahih. idea. membentuk dan membuat binaan. dan mengenal kraf tradisional. apakah yang anda harapkan boleh berlaku dan menampakkan perubahan dari segi sikap dan sahsiah murid di sekolah anda? 1. halbenda dengan bentuk hasil “Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar.4. Bekerjasamalah dengan rakan anda. Pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. membuat corak dan rekaan. menghargai keindahan alam persekitaran. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. kraf 16 . kritis.3 Pengalaman Langsung Bezakan makna pengalaman langsung dengan pengalaman tidak langsung. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual   keselamatan semasa bekerja. keluarga. dan penyampaian kandungan subjek.

proses pembuatan hasil seni. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Semasa menggambar umpamanya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual tradisional. mengaplikasi disiplin seni visual. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. 17 . Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. berkomunikasi secara berkesan. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. alat dan teknik. berfikir secara kritis dan kreatif. Secara tidak langsung memberikan pengalaman langsung kepada murid. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. membuat interpretasi. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. nilai patriotisme. membuat pilihan. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. menyimpan maklumat atau dokumentasi. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. kanak-kanak dapat mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda yang digambarkan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. nilai kebersihan dan kepekaan. Kanak-kanak dapat membina idea baru dari benda konkrit. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Ini membantunya dalam memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual.

     aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda. Semasa menyediakan aktiviti mudah.4 Apresiasi Apresiasi pandai tema didefinisikan sebagai tukang mengenai kajian mengenai seni dan pelukis-pelukis atau faktor yang mereka. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. ton. dan penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. alat bahan dan teknik. hasil-hasil serta mereka. Karya seni seperti catan. 18 . cara mereka bekerja. warna.2. perasaan. bagaimana mereka memilih dan "subject matter" gaya stail tertentu Semuanya ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang di perlukan. penghargaan dan refleksi diri. mempengaruhi mereka. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:  aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya.4. Apresiasi berkomunikasi seni secara aktif lain melibatkan apa yang penggunaan untuk dengan orang difikirkan dan dirasakan. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. jalinan. cetakan dipandang sementara arca dan binaan bahasa di sentuh. lukisan. Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa atau sentuh dan deria pandang. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. rupabentuk dan bentuk. Sila senaraikan beberapa definisi lain berkenaan dengan Apresiasi. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi.

filem. mengkaji. bila dihasilkan. nilai-nilai astetika serta pengaruh. slaid. Balai seni.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. pameran. Michael dalam bukunya 'Art and Adolescense' ada dua pendekatan dalam Apresiasi Seni iaitu: (a) Pendekatan secara logik (b) Pendekatan secara psikologi Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah yang berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut. Secara Penerangan . mengumpul dan menyusun gambar-gambar Analisa. perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran. gaya konsep dan zaman. Mengikut John A. menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang. tujuan/teknik pelukis. proses. Membuat mengikut gaya artis/pelukis/stail. penilaian. . Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Secara Perbandingan Secara Penghasilan Cuba anda jalankan satu aktiviti membuat apresiasi dengan menggunakan pendekatan secara logik berdasarkan satu contoh karya seni murid anda. Secara Pemerhatian Membaca. 19 . media.

Ianya berkait dengan pengetahuan Lebih merujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman. sistematik dan kefahaman serta kejelasan. pernyataan perasaan. sejarah. Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelbagai citarasa. Pendekatan ini akan dapat Secara lebih realistik dan dapat menerima 'response' dan pendapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan. Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap kefahaman dalam pengamatan karya. (c) Organistik (d) Normistik (e) Elektik Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) cuma berdasarkan maklumat kendiri. kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu 20 . konsep.tidak suka. penghasilan ini akan lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada dan penghayatan sesuatu karya seni. cantik.tidak cantik dll secara spontan. interaksi pemerhati. gemar. rentak pengkaryaan. Penilaian dibuat secara serta merta iaitu: suka. Kaedah Apresiasi Seni Kaedah-kaedah apresiasi seni terdiri daripada kaedah: (a) Hedonistik (b) Kontekstualistik Kaedah Hedonistik Kaedah ini hanya satu luahan perasaan secara spontan seperti kesukaan. orang lain.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi. hujah dan penilai karya. Kaedah Konstekstualistik Kaedah ini lebih praktikal di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah. konsepsi. falsafah dan prinsip rekaan. menarik dan benci.

Kaedah Normistik Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai masyarakat. ini Kriteria penilaian menekankan unsur asas prinsip. jalinan. Wajaran hanya secara baik.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual pendekatan yang menarik oleh pemerhati. menjurus gabungan persepsi bahan. struktur organisasi dan alat dan pemerhatian rawak. Kaedah Organistik Kaedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu system yang teratur dan terancang. Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah. Kaedah ini menolak peradaban moden dimana pelukis telah melampaui batas yang dibenar dalam budaya dan agama. tata atur. unsur-unsur seni. menyentuh intuisi dan menyenangkan. Kaedah Elektik Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistik. tidak ada unsur sensasi. ianya adalah penilai untuk seni tentang tanggapan secara positif dan negatif. tidak aspek kronologinya. ruang dan penataan cahaya. kesinambungan serta kepelbagaian. Contohnya lukisan agama Kristian yang berkaitan unsur ikonografi. rasa takwa. aspek tata letak. imbangan. Ini membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna. Kaedah kepada baik. agama dan budaya. naratif dan nilai-nilai akhlak. perulangan. Penilaian di buat serata melihat konteks seni secara Penekanan kriteria kepada akan dapat harmoni. sederhana dan kurang 21 .

aliran dan gaya sesuatu karya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Proses Apresiasi Seni Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar Pendidikan Seni mengenai proses apresiasi. (ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana.Sebagai contoh : Karya Latif Maulan Karya di atas menggambar sebuah seterika lama atau antic yang terletak di atas papan penggosok dan dilapik dengan kain batik berwarna merah. prinsip rekaan dan struktur.Terdapat kesan cahaya yang terpancar dari atas. (iv) Melihat teknik. Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti aprisiasi seni. Disebelah seterika itu terdapat juga pelita minyak tanah. (iii) Menghuraikan stail. 22 . berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: (a) Menggambarkan ( Description ) (b) Menganalisa (c) Tafsiran (d) Penilaian ( Analysis ) ( Intrepetation ) ( evaluation ) Menggambarkan Mengamati hasil seni dengan cara menggambarkan hal benda dan sifat-sifat tampak/objek pada karya. alat dan bahan yang digunakan. Menganalisa (i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak dengan unsur-unsur seni.

struktur corak dan bahan. Penilaian Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ('significance') dari segi individu. alat dan bahan. teknik. Begitu juga makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti hal benda. (b) Pengetahuan mengenai jenis seni. (iii) Mencari kaitan falsafah kehidupan manusia atau kaitan dengan cara hidup dan budaya masyarakat setempat. prinsip. (ii) Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut. 23 . proses. Dengan itu proses apresiasi seni akan lebih mudah dan bermakna sekiranya pelajar telah dilengkapi dengan pengetahuan mengenai seni dan persepsi yang tajam.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tafsiran (i) Mencari makna-makna yangtersurat dan tersirat pada karya tersebut. aliran. Apakah pengetahuan seni yang diperlukan? (a) Pengetahuan asas senireka dan prinsip-prinsip seni. kumpulan atau individu. unsur-unsur seni. (d) Stail sesuatu zaman. (e) Maklumat mengenai pelukis dan pandai tukang. sejarah serta keseniannya. (c) Sejarah seni. budaya. simbol. sosial. keagamaan dan kepercayaan.

perkara-perkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. isi kandungan. Daripada objek persekitaran pula.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.1 Tema Walau apapun yang anda hasilkan dalam perkaryaan. anda boleh lihat objek buatan manusia terutamanya objek domestik seperti cawan. pisau. alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan 1.3.4.3 Tema.anthonydelia. ruang. pinggan senduk.jpg Anda boleh menjadikan objek-objek alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya. warna.com/images/unfettered. a. kualiti objek. rupa dan bentu 24 . jalinan. Alam semulajadi dan objek persekitaran http://www. Objek yang berupa flora dan fauna menjadi sumber idea dan ilham untuk menghasil produk seni. ciri-ciri organik. dimana peringkat seterusnya akan melihat dinamik bentuk ('form'). integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan. keunikan. piring. Kesemuanya menjadi tema atau hal subjek meja dan sebagainya.4.

sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. misteri.jpg 25 . Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Perasaan takut.sell-arts.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b.jpg Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea mencipta.com/wp/wp-content/moma-starry-night. c. khayalan dan imaginasi si pelukis http://www. Menurut Frued lagi. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran statusquo pelukis. Menurut Sigmund Freud dan Paul Jean Satre.com/images/items/10012/1012058_0. Perasaan dalaman. Aliran dan tema sejagat http://elliottback.

Dalam konteks yang lebih besar. keretapi malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara.au/shop/images/uploads/japanese Ciptaan cawan. Wujudnya 'Non-objective Art'.com.gourmetcookshop.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. 'Minimal Art' misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. manusia mencipta dan membuat kipas. Keperluan dan pengalaman hidup harian http://www. senduk. periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengwujudkan satu kekaguman. 26 . Idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi. kereta. d. sudu. Lalu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. Dari idea yang berbagai. Pada bidang yang lebih besar. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal subjek yang sering diperkatakan. basikal. mencabar dan sanggup menerima rintangan.

27 .jpg Rakaman-rakaman peristiwa yang berlaku samada yang berkaitan dengan dunia dan seisinya atau yang melibatkan fenomena alam.ab.ca/art/romanticism/images/sabine-women. Serahkan tugasan ini kepada Pensyarah anda sewaktu sesi bersemuka/kuliah.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Di sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda itu boleh disesuaikan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak dan pengalaman belajar kanak-kanak dalam pengajaran dan pembelajaran untuk merangsangkan dan meningkatkan pembelajaran. atau sebagainya.digitalart. kesan kemiskinan. e. Umpamanya peperangan yang berlaku. Berdasarkan tema di atas sila anda berkongsi pengalaman dengan rakan anda untuk mencari beberapa contoh karya yang sesuai dengan tema yang tersenarai di atas dengan melayari internet. Peristiwa sebenar atau realism dan romanticism http://www.

lakonan. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu.3. puisi. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Resis. Antara kegiatan dalam bidang ini ialah: Lukisan. mental. Percikan. Menggambar 2.2 Isi kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: 1. Stensilan. Kegiatan menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. Bidang kegiatan menggambar ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. kreativiti dan ekspresi diri kanakkanak. Gurisan. Cetakan. Kolaj. kreativiti dan ekspresi diri. nyanyian dan cerita.4. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. Aktiviti menggambar mudah direka bentuk supaya sesuai dengan perkembangan fizikal. Capan. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif. susunan dan kesannya. teknik dan cara pengolahan membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. bahan dan kegunaannya. fantasi. sosial. Gosokan. intelek dan estetik. garisan. emosi. Membuat Corak dan Rekaan 3. Montaj. Catan. imbangan dan komposisi. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran akan menjadi fokus. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik. bahan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. 28 . Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. Membentuk dan Membuat Binaan 4. struktur. Mozek dan Poster. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. Penyampaian kandungan subjek atau hal benda melalui berbagai alat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. mengembangkan imaginasi.

Titisan. Tekat.mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. Diorama. Alat permainan. nyanyian dan cerita. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Antaranya melalui kegiatan seperti: Corak tidak terancang secara: Pualaman. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti: Alat domestic. Tiupan. Mengenal Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Mobail. puisi. Model. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kegiatan membuat corak dan rekaan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. Ikatan dan celupan. Batik. Boneka. struktur. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Stabail. Alat pertahanan diri. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. semasa menjalankan proses penghasilan seni. ruang. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Topeng dan Origami. Di sekolah rendah. Asemblaj. kraf dan sebagainya. Tenunan. Ukiran. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. alat dan teknik penghasilan. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana. Anyaman dan Tembikar. 29 . imbangan dan kestabilan. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti: Arca timbul. Perhiasan diri (ornamen) . Renjisan dan percikan dan Corak terancang secara: Lukisan atau Catan. lakonan.

Penggunaan alat. bentuk dan ton. motif. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna. Adalah menjadi minat murid apabila menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur. toilet paper. Selain dari itu gunting berbagai saiz. berbagai jenis warna dan berbagai saiz. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. puisi. nyanyian dan cerita. sugar paper. 30 . alat dan bahan. gam. media dan teknik dalam pembelajaran seni menggambar juga amat penting untuk menghasilkan hasil kerja yang baik dan bermutu. Setiap murid mempunyai keupayaan dan sikap yang berbeza terhadap sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan. kertas kadbod dan banyak lagi. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi. Pada kebiasaannya alatan yang hendak digunakan adalah terlalu banyak jika hendak disenaraikan.4. Alatan dan media yang berbagai-bagai yang digunakan keatas sesuatu bahan tujuannya supaya dapat menghasilkan satu hasil kerja seni yang pelbagai untuk menghasilkan jalinan. kertas pembungkus hadiah. majalah. kertas tisu. corak dan hiasan. Media dan Teknik Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. lakonan. 1. proses dan teknik membuat. media kering ataumedia basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerjamenggambar.3.2 Alat dan Bahan Pengenalan dan Penerokaan Alat. bahan-bahan buangan yang boleh digunakan dalam aktiviti menggambar juga perlu. kertas sampul surat. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Lain-lain kertas yang boleh digunakan dalam aktiviti seni adalah seperti kertas surat khabar.

cat minyak Stensil Kolaj Capan. palet/pembancuh warna Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. lilin. cat poster. cat air. pen. warna air. cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. bahan-bahan kutipan dan berus. 31 . kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. pensel warna. Media basah terdiri daripada cat air. pen. arang lilin dan ‘comte’. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. gam. pisau lipat. Contohnya ialah seperti pensel. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. sayur-sayuran. cat minyak dan cat akrilik. Dalam aktiviti menggambar. krayon. warna pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche. Contoh media kering adalah seperti pensel. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar:                  Berbagai jenis pensil Warna pastel. warna poster. pensel warna.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. cat poster. kertas warna. akrilik. pastel. krayon. gunting. gam Berbagai jenis berus lukisan.

Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat. Sila anda senaraikan alat dan bahan yang untuk sesuai untuk aktiviti kepada bidang-bidang di bawah: Bidang 1. Kraf Tradisional Aktiviti Catan Minyak Capan Alat dan bahan Patung Puppert Anyaman 32 . sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. berat dan garis luar objek. nyanyian dan cerita. Pada kebiasaannya. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. ketinggian. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fisiologi dan psikologi kanak-kanak. lakonan. Menggambar 2. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. puisi. Mengaplikasikan alat. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. kelebaran. Membuat corak dan rekaan 3. Membentuk dan membuat binaan 4. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi.

4. b. Secara ringkasnya kepentingan pengajaran mata pelajaran pendidikan seni visual kepada kanak-kanak dapat dilihat melalui aspek berikut: a. akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga ia membesar. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Pembangunan tahap imaginasi kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. 33 . karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak Penghasilan karya terutama lukisan kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekpresif (Lowenfeld. Bagi orang dewasa seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Refleksi ini menurut Koster (2001). 1975).

catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. Penghasilan imej seperti pokok. Proses pengkaryaan yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. Pendidikan seni visual menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni. Aspek Persepsi Melalui mata pelajaran seni visual. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. 34 . aktiviti seni visual juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. berbanding dengan hasilan akhir. Aktiviti seni visual merupakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Oleh yang demikian. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. Pengkaryaan sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. a.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual c. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. figura manusia. d. murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria. Selain itu. Selain itu.

Kesan penghasilan karya lukisan mampu membentuk personaliti kanak-kanak. Bayangkan seekor arnab yang berbelang? 4.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b. Bagaimana menjana imaginasi kanak-kanak Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Bolehkan anda bayangkan anda sedang mendakinya? 3. Adakah kamu tahu bagaimanakah rupa seekor buaya? Bagaimana jika buaya boleh terbang? 2. Contoh-contoh soalan lukisan atau catan yang berimaginasi adalah seperti berikut: 1. Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. persekitaran memainkan peranan penting kerana persekitaran yang sihat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. Perkembangan artistik kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan. Bagaimanakah keadaannya? 35 . Melalui lukisan. Selain itu. Konsep kendiri terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. Gunung yang paling tinggi di Malaysia ialah gunung Kinabalu. Dalam konteks ini. Pengkaryaan sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Pengkaryaan merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Jika anda boleh tinggal di sangkar burung. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak membuat ekspresi diri dengan bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak.

garisan. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. idea selanjutnya tentang tema dari apa yang mereka sedang hasilkan 3. penggunaan tajuk fantasi dan imaginasi 5. cara-cara bagaimana idea tersebut boleh digunakan dalam berlainan 36 . Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Apa yang kita suruh murid buat 2. corak. media.imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. warna. Bagaimanakah bentuk dan warna buah rambutan yang sudah masak atau muda? 2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. usaha murid terhadap hasil kerja mereka 10. teknik-teknik dalam aktiviti yang dijalankan 9. Contoh soalan. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. kadar banding. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. 1. perasaan terhadap hasil kerja sendiri 4. penggunaan alat dan bahan 8. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. bentuk. teknik. ton dan jalinan 6. Penjelasan mengenai alat. saiz. Komen hasil kerja murid dan kita boleh berkomunikasi tentang: 1. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi diantara guru dengan murid. Apakah warna yang perlu kamu campur ke atas buah-buahan tersebut? Secara tak langsung murid akan menggunakan warna dalam aktiviti mereka. susunan corak 7. bahan.

37 . Kanakkanak pula akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti kreatif. untuk mencipta serta mereka benda-benda baru ataupun media-media yang baru.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Walaupun kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu serta daya imaginasi yang tinggi. misalnya aktiviti yang berbentuk projek. guru dan perlu mengunting. Dengan memperkenalkan alatan-alatan tertentu. Dengan teknologi terkini. Kit pembinaan tradisional seperti blok-blok berwarna mendorong daya reka cipta kanak-kanak untuk membina rumah atau istana serta mempelajari struktur objek di sekeliling mereka. Aktiviti-aktiviti ini dinamakan aktiviti pengayaan. Akses Kendiri atau Kajian Masa Depan. Dalam sesuatu pelajaran. kanakkanak boleh didedahkan kepada penggunaan perisian-perisian tertentu yang dapat membantu mereka mencipta imej-imej di komputer yang bukan sahaja boleh diwarnakan dengan pelbagai warna yang menarik. aktiviti pengayaan diperlukan terutamanya oleh murid yang lebih cerdas untuk mengisi masa terluang dan mengelakkan dari kebosanan. Adalah menjadi tanggungjawab guru pendidikan seni visual untuk menyuntik rangsangan yang dapat melipatgandakan daya imaginasi kanak-kanak agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. kajian serta tugasan- tugasan yang dapat melibatkan penggunaan daya kreatif. malah mampu bergerak dan bersuara. Aktiviti yang lebih mencabar membolehkan murid berdikari dalam pembelajaran. melakar dan mewarna. ianya dapat mencambahkan imaginasi kanak-kanak. Apa jua bentuk rangsangan yang diperkenalkan mampu meningkatkan daya fikir mereka kerana kanak-kanak perlu memahami terlebih dahulu bagaimana objek di sekeliling mereka berfungsi supaya imitasi dapat dilakukan kepada hasil seni mereka Bagi murid yang sudah menguasai sesuatu kemahiran-kemahiran asas seperti membentuk. ianya perlu dipupuk dan dikembangkan untuk meningkatkan kreativiti serta kebolehan berfikir mereka. anda sebagai memberi aktiviti-aktiviti tambahan untuk meluaskan pengetahuan murid serta mengukuh kemahiran-kemahiran yang telah pengalaman dikuasai. sifat ingin tahu dan kerjasama antara individu atau kumpulan seperti menggunakan strategi pengajaran Belajar Cara Belajar.

Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. Dengan empat bidang merangkumi menggambar. meningkatkan lagi kepekaan. anda sebagi guru tidak daripada menjalankan aktiviti pemulihan di dalam bilik darjah. imaginasi dan konsepsi murid. Melalui kefahaman aspek di atas. membuat rekaan dan corak. penghayatan dan kritikan. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. yang menghadapi masalah atau Pemulihan amat perlu untuk murid. Kelemahan-kelemahan ini amat perlu di atasi sebelum ia terhimpun yang akan menyebabkan usaha memulih sudah terlewat. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.murid kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran dalam Pendidikan Seni. 38 . Dengan ini. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan.5 Rumusan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Begitu dapat lari juga dengan aktiviti pemulihan. persepsi. 1. terutama dalam meningkatkan nilai hidup.

1 Pemulihan adalah penting untuk mengembangkan potensi murid disamping membina keyakinan untuk terus belajar dengan kadarnya sendiri. Cuba anda membuat apresiasi seni dengan menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) Apresiasi seni anda itu mestilah disiapkan dalam bentuk tugasan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 1. Anda juga perlu memberi bimbingan yang lebih dan murid perlu mahir dalam sesuatu kemahiran dahulu sebelum beralih kepada kemahiran yang lain.5 pada kertas bersaiz A4. Apakah strategi pengajaran yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut dan huraikan langkah-langkah tersebut dalam bentuk rancangan harian pengajaran dan pembelajaran anda.com/library/Monet-CornerGardenMontgeron. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Arial” saiz 12 dilangkau baris 1.2 http://getfantasticdeals. Aktiviti 1. 39 . Anda perlu gunakan aktiviti-aktiviti alternatif dalam usaha mengatasi kelemahan murid.jpg Gambar di atas adalah karya pelukis terkenal dunia yang telah dihasilkan pada kurun yang ke19.

2. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. serta aktiviti amali untuk meneroka alat.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi proses meneroka alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Mengaplikasi asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi(ICT) melalui perisian-perisian dalam proses penghasilan karya 3. membina dan mengaplikasi alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. pembinaan dan penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. 2. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. 1. persediaan mengajar. Melaksanakan aktiviti penerokaan dan eksperimen alat dan bahan untuk meningkatkan pengamatan dan pertimbangan estetik untuk pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan.Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. bahan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual TAJUK 2 Amali Meneroka Alat dan Bahan 2. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat. Merancang aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran setiap bidang kegiatan 40 .

3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Meneroka Alat dan Bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian-perisian 2. http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 41 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2.4 KANDUNGAN Meneroka Alat dan Bahan Berdasarkan gambar di bawah.ask. cuba anda senaraikan alat dan bahan yang boleh anda sediakan untuk menghasilkan hasil karya ini.

Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat : Bahan: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan yang anda tahu.com/pictures Apakah alat dan bahan yang boleh digunakan untuk kegiatan Menggambar seperti di atas? 42 . http://images.ask.

cat minyak dan cat akrilik atau kekuda dan alat ‘masking’.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Pelbagai alat dan bahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR boleh dilaksana untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. Oleh itu. Permukaan untuk catan adalah seperti kertas. Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. Media basah terdiri daripada cat air. gam. tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. cat poster. cat poster. pen. pen. beliau haruslah mempunyai pengetahuan tentang pelbagai kegunaan alat dan bahan bagi merancang pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan kondusif bagi mencapai objektif yang hendak disasarkan. kain pengelap. bahan-bahan kutipan dan berus.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. 43 . pensel warna. pensel warna. Melalui asas-asas menggambar. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. krayon. kad. Dalam merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesas seseorang guru perlu cekap memilih alat dan bahan yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. lilin. tikar. arang lilin dan ‘comte’. cat air. gunting.4. Contoh media kering adalah seperti pensel. papan. krayon. Contohnya ialah seperti pensel. bekas berus. Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. pastel. kertas warna. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. kanvas dan lain-lain lagi.

Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. Jalinan yang kasar dan gagah dihasilkan. Kesan lutsinar dan separuh lutsinar dihasilkan. hasilnya ialah catan. cat poster. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. (a) Ali menggunakan berus leper untuk menempelkan cat yang tebal dan pekat di atas kertas dengan pergerakan tangan yang cepat dan stroke pendek yang berulang-ulangan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. (b) Ahmad menggunakan berus basuhan lembut untuk menyapukan warna lutsinar lapis demi lapis selepas warna kering. 44 . Selalunya. cat gloss dan lain-lain lagi. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. Hasilnya terdapat kesan warna pecahan. Warna yang berlainan dicatkan secara titik bertitik bersebelahan satu sama lain. c) Aini mengecatkan warna secara tidak bercampur. cat emulsi. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apabila seseorang mengecat.

Kertas plastik yang lutsinar digunting berlengkong dan ditampal untuk menggambarkan air sungai. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. Contohnya adalah seperti capan bahan buangan. Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. warna. (c) Swee Ling mengoyakkan dan menampalkan span pencuci periuk yang berwarna hijau untuk menggambarkan rumput. Gambar boleh diukir di permukaan lino. Mereka membandingkan rupa bentuk. (b) Muthu menampalkan kapas yang bersifat lembut dan putih untuk menggambarkan awan. Mereka perlu membuat perbandingan. sifat benda dan jalinan. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. Ketiga-tiga orang itu telah menghubungkaitkan ciri bahan dengan ciri benda. Beliau menyusun dan menampal lidi yang panjang dan pendek untuk menggambarkan rupa bentuk segitiga bumbung rumah. papan lapis dan ‘polyfoam’. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. Secara amnya. teknik capan juga boleh digolongkan dibawah kategori cetakan. papan lapis atau sebagainya. capan 45 . Kemudian. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. Cara gambar diukir dansifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. membuat pilihan dan membuat keputusan bahan apa patut digunakan untuk benda apa. Membuat hubungkaitan adalah kemahiran berfikir. Untuk jenis cetakan blok. papan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. Anda boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan. (a) Mala menyusun dan menampal lidi yang sama panjang dan sama arah untuk menggambarkan dinding rumah. ‘strawboard’ .

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan alam semulajadi (sayuran. Hasilnya jalinan badan ini berbintik-bintik seperti kulit pokok yang kasar itu. Kadang-kadang titik-titik warna air sahaja yang tertinggal di atas permukaan lilin dan memberi sesuatu jalinan. Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. Maka terdapat dua kawasan dengan dua jenis kesan. Warna air boleh disapukan di atasnya. warna air akan diserap. cengkerang). atau warna air bersama ‘cow gum’. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. Jalinan berbagai bahan itu akan memberi berbagai kesan jalinan pada hasil capan. Dengan teknik ini. Beliau menggosokan kawasan badan katak dengan kulit pokok di bawah kertas. Sila rujuk sumber proses penghasilan batik dilakukan bersama-sama rakan anda samada di internet. Contohnya jika anda menggunakan warna air bersama warna lilin. Lilin menolak warna air itu. Membuat hubungkaitan adalah salah satu daripada kemahiran berfikir. 46 . Azman perlu membuat pemerhatian dan membandingbeza. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Azman meletakkan kertas di atas kulit pokok. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas. video. Dalam aktiviti ini Azman sebenarnya juga menghubungkaitkan dua perkara iaitu kulit katak dan kulit pokok. Cuba anda dapatkan contoh gambar seperti yang dihasilkan oleh Azman dengan cara berikut: (a) Azman melukis seekor katak. Di kawasan yang tidak berlilin. Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin atau krayon yang digunakan. buku atau sebagainya.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. http://www. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis. plastik dan papan secara tersusun. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. plastik.lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas.flickr.com/photos/ongkyw Perhatikan ciri-ciri yang wujud dalam gambar wayang kulit kemudian jawab soalan yang berikut: 47 . kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. bersebelahan dan tidak bertindih. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. Alat dan bahan untuk penghasilan teknik mozek ialah bahan-bahan seperti kertas warna. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan.

tulisan cina dan tamil serta angka. 4. segitiga dan segiempat. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. dan 5. kayu. 2. (b) Apakah teknik yang digunakan dalam kerja penghasilan patung wayang kulit itu? (c) Bagaimana penggunaan unsur seni mengambil peranan dalam lengkap-melengkapi patung itu sehingga terhasilnya imej yang menarik? Pada abad ke-17 dan ke-18. tulisan jawi. serangga dan haiwan. bahan buatan manusia seperti kerusi. Teknik menghasilkan corak terbahagi kepada dua jenis iaitu: 48 . 1. Manakala dewasa ini pen.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (a) Nyatakan alat dan media yang digunakan dalam menghasilkan gambar tadi. rumah. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. siput. abjad rumi. bahan dan teknik kerana ia adalah asas yang paling penting dalam kerja menggambar. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti: 1. pensel dan arang merupakan media yang amat dominan dan digemari oleh pelukis-pelukis agung. 6. 2. Maklumat ini memudahkan proses mengekspresi diri dalam penghasilan karya. geometri seperti bulat. gasing dan keris. rupa barangan kraf tradisional seperti wau. 3. meja. Anda perlu membuat tinjauan. pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-tokoh kerana ia amat membantu dalam kerja menggambar. Anda boleh mengikuti panduan berikut untuk mempertingkatkan kemahiran mengaplikasikan alat. paku dan gunting. bahan dan teknik dalam penghasilan karya. berus dan dakwat adalah alat atau bahan yang popular di kalangan pelukis. Pastikan anda telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. 3. alam semulajadi seperti bunga. Anda perlu memahami dan mengetahui alat.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Corak tidak terancang Pualaman Renjisan Lipatan warna dengan kertas Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan Corak terancang Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj Cuba anda senaraikan alat dan bahan untuk menghasilkan corak yang tersenarai di dalam rajah di bawah: Corak tidak terancang Pualaman Tiupan Ikatandan celupan Renjisan dan percikan Alat dan Bahan Cara membentuk dan membuat binaan 49 .

ketinggian. kelebaran. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat.com/wp-content/uploads http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual http://www.com/wp-content/uploads Mengaplikasikan alat. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan 50 . berat dan garis luar objek. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. Pada kebiasaannya.roadsidescholar.roadsidescholar. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat.

fungsi dan kemasan. gam dan sebagainya. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. pinang. unsur-unsur seni. terdapat beberapa pertimbangan lain yang perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan. benda-benda buatan manusia seperti manik. mengenalpasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. 10. 4. 7. kotak-kotak. 2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. 8. 3. 3. Penentuan Alat dan Bahan Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan. 11. buah kelapa. bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerus 51 . bahan terbuang yang diguna pakai semula. antaranya: 1. mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. 5. kayu larik. dan 4. olahan bahan. 6. tisu. berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. tanah liat. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. 9. 2. Tahukah anda bagaimana cara-cara membentuk dan membuat sesuatu karya? Anda boleh: 1. kulit siput dan sebagainya. menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan.

papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain. pilihan saiz pahat. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawas dari cara memegang. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Sesuatu perkembangan ('progress') kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. arah pergerakan mata pahat 52 . 4. 3. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. memerhati. 3. Membuat 'thumbnail print' sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? Anda boleh: (a) Rujukan kepada Objek Sebenar 1. 2. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. permainan dan peragaan. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek . Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Kesesuaian tajuk. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. 3. Bagi teknik topeng misalnya. 5.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang patah. dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar anda membuat rujukan kepada objek sebenar. 2. Pilih teknik membuat. mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek.

manikmanik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. labuci. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. Untuk tujuan peragaan yang mantap. mesin untuk menggaul 'papier mache'. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. Ayak debu tanah liat untuk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. 8. cat alas. 1. Bentuk tembikar dari bawah ke atas. stabail statik dan perlukan tapak yang mantap. . emulsi. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa letrik seperti pengisar kertas untuk membuat 'papier mache'. Tanah liat akan mendap. 7. 53 . Uli menjadi liut dan lembut. cat kilat. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. Campur debu tanah dengan air dan kacau. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. 2. 3. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. 5. karya akan kelihatan cantik dan menarik. 4. varnis. Tanah liat dijemur dan dikeringkan sebelum ditumbuk menjadi debu. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan tajuk binaan. perada. Proses Penghasilan Tembikar Mari kita teliti proses untuk menghasilkan tembikar. Seterusnya. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri. 6. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. Akhirnya. pilihan lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. Syelek. minyak kayu. tahap demi tahap. Mobail perlu digantung.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu.

kain lap. Alat dan 54 . Tembikar yang siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. 9. kertas kartrij……. tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar. bekas air. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap ('leather hard'). Jenis pertama adalah alat dan yang digunakan untuk penghasilan. Semasa membentuk permukaan. 8. Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. kertas surat khabar……… b. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam.. Bahan: warna air atau warna poster. 7. 1. cuba anda senaraikan alat dan bahan yang perlu disediakan dalam menghasilkan satu binaan tembikar 2. Daripada kenyataan di atas. Bincang bersama rakan anda. 11. Tembikar dikeras secara tanur dedah iaitu dilakukan secara salai 12. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. 13. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: a. Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Peralatan lain: palet. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. 10. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 6. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan.

Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner meja 55 .botol.bunga.kerusi.kacang.carta.baju.almari raket.kad huruf dan angka.petikan rencana………….papan flannel.rumpu.kad sisipan. iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal berdasarkan item yang tersenarai di rajah di bawah.papan tulis. gambar rajah.bakul sampah.senarai.sikat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: i) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.bata.kad separuh bulatan.penyapu.kad perkataan dan kad ayat.penyusunan grafik. Jelaskan.cawan.daun.kotak tisu.cermin.kek harijadi.kotak ubat gigi.meja. Contohnya : Bola. jam.tiang.kasut.roda.batu.papan gulung.gula-gula. ii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.tiket.…. Contohnya: Jadual.rambutan.beg.

Ianya boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk. Secara umumnya grafik atau lukisan digital adalah merujuk kepada sebarang rekaan dan karya seni yang dihasilkan menggunakan perkakasan dan perisian komputer. Pembelian perisian grafik yang tulin mungkin berbaloi bagi syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan rekabentuk kerana akan mendapat pulangan yang lumayan. warna dan sebagainya bagi menghasilkan rekaan yang kemas dan tepat. cat dan kanvas untuk mencurahkan idea-idea kreatif mereka. jangka sudut. Sebagai seorang guru mungkin kita tidak perlu membeli perisian yang canggih untuk mengajar lukisan digital kerana kosnya sangat mahal. kerana semuanya dalam bentuk digital dan sangat mudah untuk membuat salinan serta mengubah saiznya. pantas. rupa. Perisian Grafik dan Lukisan Digital Grafik dan lukisan digital boleh dihasilkan dengan menggunakan perisian-perisian tertentu yang dijual dipasaran atau dilanggan melalui internet.2 Meneroka/Membuat Eksperimentasi Perisian-Perisian Pada masa lalu seorang pelukis menggunakan berus.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. pembaris. Kini dengan perkembangan teknologi komputer. tepat dan berkualiti. daripada yang ringkas seperti garisan. corak. Kos untuk menyediakan bahan juga adalah jauh lebih murah. Ada juga sebahagian perisian tersebut kita boleh perolehi sacara percuma dengan memuat turun daripada internet. seorang pelukis atau perekabentuk boleh menggunakan pelbagai perisian bagi menggantikan bahan dan peralatan manual tersebut untuk melahirkan idea mereka dengan lebih bebas dan kreatif. Sekarang ini 56 . Ia disampaikan kepada penonton menggunakan skrin komputer atau melalui cetakan berkomputer.4. Disamping itu rekaan yang dihasilkan juga lebih mudah. Seorang guru biasanya menghasilkan karya digital bukan untuk tujuan perniagaan tetapi untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran. Kajian rekaletak. tiga dimensi dan animasi. Begitu juga para perekabentuk grafik menggunakan alat-alat konvesional seperti pen teknikal. gambar realistik sehingga berbentuk fantasi. kajian warna dan proses mengubahsuaian imej juga menjadi jauh lebih mudah berbanding menggunakan cara manual.

teks dan kesan khas agar hasilnya kelihatan lebih artistik. pengimbas. grafik untuk laman web. Imej peta (bitmap) biasanya dihasilkan dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. Di sekolah kita boleh menggunakan prisian grafik seperti Microsoft Paint atau Paint Brush yang telah tersedia di dalam Microsoft Windows. 57 . Berikut adalah antara perisian-prisian yang popular dan selalu digunakan di dalam bidang rekabentuk grafik dan lukisan digital. lebih realistik dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Perisian penyuntingan foto dan membentuk imej Perisian penyuntingan foto sering digunakan di dalam menghasilkan rekaan seperti poster. latar belakang bahan persembahan dan sebagainya. aplikasi multimedia. Melalui perisian penyuntingan foto juga perekabentuk boleh mengabungkan pelbagai imej. Imej bitmap boleh diterima oleh kebanyakan perisian pembangunan aplikasi multimedia. atau diperolehi melalui internet.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual sudah ada banyak perisian-perisian yang dibangunkan dan diberikan secara percuma (opensource) untuk tujuan rekabentuk atau melukis. Imej-imej tersebut boleh diubahsuai dari segi warna. Walau bagaimanapun imej jenis bitmap yang dihasilkan. Menukar saiz atau imej gambar akan menyebabkan kejatuhan kualitinya. saiz dan kesan khas. sekiranya diperbesarkan akan kelihatan begerigi. Agak sukar untuk menghasilkan imej-imej yang abstrak seperti untuk menerangkan konsep-konsep dalam sains atau sesuatu rekaan yang baru dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. banner rekabentuk kulit buku. menarik. Di samping itu perisian seperti ini berguna untuk menyunting imej-imej yang diambil menggunakan kamera digital. Perisian grafik dan lukisan digital boleh dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut kegunaannya. Imej seperti ini mudah dihasilkan. a.

percetakan. Photoshop adalah nama standard dalam rekabentuk grafik yang digunakan untuk menghasilkan imej-imej yang menarik dalam pembinaan laman web.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk mengedit foto: o Adobe Photoshop o Corel Painter o Print Shop Pro o Photo Impact Antaramuka perisian grafik Adobe Photoshop Pada masa ini Adobe Photoshop adalah antara perisian penyunting imej yang sangat bertenaga dan banyak digunakan oleh perekabentuk seluruh dunia. Diakui di seluruh dunia sebagai standard industry. pengiklanan dan banyak lagi. 58 .

terdapat juga perisian penyuntingan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pelajari tips dan trik.com/ http://www.adobephotoshoptutorials.    http://www.com/ Contoh bahan-bahan grafik untuk pelbagai kegunaan yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Photoshop Selain dari itu.html http://www. Antara yang terkenal ialah The Gimp yang boleh dimuatturun melalui alamat.com/tutorials.org 59 .gimp. http://www.photoshopsupport.photoshopstar. bagaimana menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Adobe Photoshop dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.

http://www. Ini adalah perisian yang fungsinya hampir menyerupai Adobe Photoshop dan diedarkan secara percuma untuk tugas-tugas seperti mengedit gambar. mengabungkan pelbagai imej dan teks. 60 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Laman web GIMP .gimp. Sebagai contoh ia dapat digunakan untuk aktiviti catan yang mudah.org Antaramuaka Perisian GIMP GIMP adalah singkatan dari GNU Image Manipulation Program (Program Manipulasi Gambar GNU). GIMP ditulis dan dikembangkan di bawah X11 pada platform UNIX. mengubah format gambar dan banyak lagi. menambahkan kesan-kesan artistik. GIMP juga memiliki banyak kemampuan.

61 . Perisian untuk melukis ilustrasi dan imej Perisian grafik dari kategori ilustrasi atau lukisan imej vector (vector) amat popular dalam menghasilkan Clip Art (untuk tujuan komursial).com/ Contoh kesan pengubahsuaian imej yang dihasilkan menggunakan perisian GIMP b. Disamping itu imej vector juga sering digunakan dalam dunia seni rekabentuk grafik dan multimedia. Pelajari pengetahuan asas.gimp.    http://www.gimp-tutorials. Di bidang pendidikan imej vector banyak digunakan dalam menghasilkan ilustrasi bagi tujuan menerangkan konsep-konsep yang abstrak secara visual. Ia juga banyak digunakan dalam bidang teknikal. tips dan trik.net/ http://www. kejuruteraan atau rekabentuk. bagaimana menggunakan kemudahankemudahan yang diberikan oleh perisian GIMP dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tapi pada dasarnya kod yang sama juga berjalan pada MS Windows dan Mac OSX.org/tutorials/ http://gimp-tutorials.

Imej bitmap dapat dengan mudah diperbesarkan tanpa kehilangan kualitinya. pelukis dan pereka grafik menggunakan Illustrator untuk membuat grafik berasaskan vektor yang bertentangan dengan grafik berasaskan bitmap seperti di dalam Adobe Photoshop.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk melukis ilustrasi dan imej:     Adobe Illustrator Macromedia Freehand Corel Draw Corel Designer Antaramuaka Perisian Adobe Ilustrator Adobe Illustrator adalah satu perisian yang telah menjadi aplikasi standard dan sangat degemari oleh kebanyakan perekabentuk untuk menghasilkan grafik ilustrasi. Seniman. 62 .

ndesign-studio.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menguasai Adobe Illustrator memang tidak mudah.com/tutorials http://www.com/support/illustrator/ http://www. ianya memerlukan masa dan kesabaran.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Illustrator Selain dari itu. terdapat juga perisian melukis ilustrasi dan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.adobe.    http://www. Berikut adalah antara laman-laman web yang boleh dilayari untuk mempelajari dengan lebih lanjut lagi teknik dan trik di dalam Adobe Illustrator. Antara yang terkenal 63 .adobeillustratortutorials.

http://www. Freehand dan Corel Draw. Perisian ini adalah satu kumpulan dengan perisian yang sering digunakan untuk melukis.inkscape. Perisian ini sangat berguna untuk menghasilkan rekaan grafik seperti. seperti Adobe Illustrator. http://www. berasaskan program SVG imej vektor.inkscape.org/ Laman web INKSCAPE .org/ Antaramuaka Perisian INKSCAPE Inkscape adalah sebuah perisian open source (sumber terbuka).PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual ialah INKSCAPE yang boleh dimuat turun melalui alamat. 64 .

carta. Biasanya perisian 3D juga memberi kemudahan untuk menghasilkan aminasi yang boleh digunakan dalam aplikasi multimedia atau penerbitan video.net/ http://inkscape.inkscape. gambarajah. dan Linux. Macintosh.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual iIlustrasi. 65 . lukisan teknik kartun. Inkscape sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan fitur baru ditambah dan pematuhan terhadap standard SVG yang terus berkembang.    http://www. Inkscape boleh dijalankan menggunakan system operasi Windows. Perisian rekabentu 3D dan animasi Perisian grafik 3D membolehkan kita menghasilkan objek-objek dalam bentuk tiga demensi.html http://www. imej yang menggunakan garisan.teekoo.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian INKSCAPE c. logo dan sebagainya. typografi.inkscapetutorials. Untuk mempelajari Inkscape dengan lebih lanjut layari lamanlaman web berikut.org/doc/basic/tutorial-basic.

barangan. perisian 3D sangat berguna untuk menghasilkan rekabentuk seperti model bangunan. lankskap. kartun dan sebagainya. 3D Studio Max Perisian Ulead Cool 3D Studio 66 .     Ulead Cool 3D Studio Xara 3D Ray Dream 3D.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dengan menggunakan perisian jenis ini ia memudahkan pengguna menghasilkan objek-objek seperti model dan karakter pelbagai bentuk. Sebagai contoh. Antara perisian 3D yang sering digunakan untuk menghasilkan imej dan objek dalam rupa bentuk tiga demensi ialah seperti. kenderaan.

yang membolehkan pengguna melihat filem yang dihasilkan serta pemain animasi untuk pratonton. Pengguna boleh membuat model teks 3D. Ulead Cool 3D adalah antara perisian 3D animasi generasi baru khususnya untuk pengeluaran video berkualiti tinggi. yang boleh digunakan untuk memulakan atau diubah sesuai mengikut keperluan pengguna.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Antaramuka Ulead Cool 3D Studio Ulead Cool 3D adalah antara perisian grafik 3D dan animasi yang sering digunakan kerana agak mudah dipelajari. gambar diam. Perisian ini telah dilengkapi dengan perpustakaan (library) objek pra-dibuat. sifat dan kesan. Pengguna juga boleh mengimport setiap objek 3D yang ada dan diubahsuai mengikut keperluan. GIF animasi urutan gambar. kesan khas dan banyak lagi. Antaramuka perisian ini menawarkan mod edit kronologi. dan Macromedia Flash filem 3D. lengkap dengan latar belakang video. gaya. Ia menggabungkan antara muka yang berkesan dan berkemampuan menghasilkan animasi profesional untuk video. 67 .

http://sketchup. terdapat juga perisian 3D dan animasi berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.pixel2life.com/tutorials/ulead_cool_3d/ Contoh karya 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Ulead Cool 3D Studio Selain dari itu.htm http://www. pokok.com/ Google SketchUp adalah perisian pemodelan 3D-alat gambar yang sangat bertenaga dan intuitif.net/video/ulead_cool_3d/ http://www. dan sebagainya yang telah disediakan oleh Google untuk dikongsi bersama.ulead.com/learning/cool3d.    http://www. Dengan perisian ini pengguna boleh membuat lakaran bangunan. Perisian ini agak mudah digunakan dan pengguna boleh menghasilkan model-model 3D dengan cepat dan tepat.google. model.tutorialguide. binaan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk mempelajari perisian Ulead Cool 3D dengan lebih lanjut anda boleh melayari laman-laman web berikut. Pengguna juga boleh menggunakan contoh-contoh model. Antara yang terkenal ialah Google SketchUp yang boleh dimuat turun melalui alamat. 68 . lanskap dan sebagainya dengan perspektif serta ukuran yang tepat. tekstur.

html . Contoh model 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Google SketchUP 69 .com/ http://www.net/3dlinks/tutorials_Sketchup.creative-3d.com/tutorial/index.    http://www.googlesketchuptutorials. Berikut adalah laman-laman web yang boleh layari untuk mengetahui dengan lebih lanjut penggunaan perisian Google SketchUp.cfm http://www. menyimpan fail atau membuat cetakan melalui pencetak.sketchup2india. ke 3D Warehouse. pengguna boleh mengeksport ke Google Earth.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Setelah gambar 3D dapat diselesaikan.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 2.2 Sebagai guru Pendidikan Seni Visual anda perlu mempunyai kemahiran bagi menghasilkan alat bantu mengajar yang kreatif dan bermutu. hasilkan rekaan corak yang menggunakan gabungan motif organik. cetakan. percikan. gosokan. sekiranya anda memilih tema kehidupan laut maka kesemua kerja anda adalah berkisar tema tersebut. geometrik dan typografi.3 Dengan menggunakan perisian penyuntingan imej dan foto. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni menggambar dengan menggunakan teknik lukisan. stensilan. kolaj. Aktiviti 2. catan. hasilkan satu poster yang bertajuk ” Pendidikan Berkualiti dan Berinovasi” . Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. Aktiviti 2. montaj. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan dengan menggunakan tema geometrical. resis.Pilih satu tema sahaja sebagai hal benda kepada pengkaryaan anda. Umpamanya.4 Dengan menggunakan perisian melukis ilustrasi dan imej. Gabungkan pelbagai imej.1 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. capan dan mozek. teks dan ilustrasi yang sesuai dengan tajuk tersebut. 70 . Aktiviti 2.

Mazlan.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Albert. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Becoming Art Teacher.: DBP.KBSR. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. Art and Critical Discourse.: DBP. (2003). KL: Kumpulan Budiman Sdn. (1997) Pendidikan Seni 1: Prinsip Pendidikan Seni. D. ( 1987 ) Children And The Arts. KBSR. (2001) Creative Learning Activities For Young Children. (2000). K. Caroll. (2006). Philadelphia: Open University Press Herr. sekolah: Instrumen pemastian standard. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Ohio: North Light Bates.(2003).L. USA: Delmar Learning Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (1994). Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Venton Publishing.KBSR. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual.K. G. (2000). R. K. (1998). Hargreaves. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Teknologi & Rekabentuk Grafik Digital. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. The State Of Teory: History. (1991) Basic Drawing Techniques. Jemaah Nazir Sekolah.: DBP. London: Cambridge University Press. (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. Standard kualiti pendidikan Malaysia. USA: Wadworth. J. David J. Sekolah: Pernyataan standard. Wolf. Cincinnati. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. (1985).: DBP.L. 29 . KBSR. M. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah.K. (1998).L.L.

Sajap Bin Maswan Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang sajap@sajadstudio.PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual NAMA KELAYAKAN En. Hons.A. Hons.(Fine Art/Rekabentuk Grafik) Sijil Perguruan (IPSI) Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan ( 5 tahun ) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 30 .com.info Kelulusan: Ed.A.Ed (Teknologi Pendidikan) B.my PANEL PENULIS MODUL PSV IPGM TB Kelulusan: Sarjana Pendidikan (USM) B.D (Teknologi Pendidikan & Multimedia) M. Khairul Albar Bin Masror Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang barmasror@yahoo.Fine Art (USM) Sijil Guru Khas Pendidikan Seni (MPIK) Sijil Guru (MPSI) Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual ( 4 tahun ) Guru Sekolah Menengah (26 tahun) Dr.

PSV 3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat T 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful