Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan

OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Pada akhir sekolah rendah murid dapat: i. ii. iii. Mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasi formal; bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi; berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA: Pada akhir tahun lima murid dapat: i. ii. iii. iv. v. v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan; vi. vii. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan hyarian dan situasi formal, bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila dalam pelbagai situasi, berbincang dan berkongsi pendapat tentang seuatu perkara untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan, membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu, mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan harian, menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan proses penuilisan yang sesuai, menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang cantik dan kemas,

iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis;

vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, dan menulis; vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; viii. menggunakan bahasa baku meliputi tatabahasa, ejaan, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan.

viii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 100 perkataan, ix. x. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul, dan menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme, dan kew arganegaraan.

1

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan
MINGGU Minggu 1&2 14 – 15 Januari TEMA/TAJUK Tema : Unit 1 Kekeluargaan Tajuk 1. Rumahku Syurgaku 2. Keluarga Harmoni Hidup Diberkati 3. Kasih Disemai Budi Dihargai HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. Membaca 5.1 Membaca kuat ayat dan perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan , frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting di dalam teks. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata nama • Kata Hubung • Peribahasa Kosa Kata • Salasilah • Afiat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Pendidikan Sivik • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral/Agama Nilai Murni • Hormatmenghormati • Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Belajar KECUKUPAN LATIHAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal - Aktiviti (Buku teks ms 5/6) Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Surat Kiriman Tidak Rasmi (Buku teks ms 4) Bahagian C 2 Soalan Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 5, 9) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14)

2

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan
MINGGU TEMA/TAJUK Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KECUKUPAN LATIHAN

3

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan
MINGGU Minggu 3&4 18 – 29 Januari TEMA/TAJUK Tema : Unit 2 Institusi Pelajaran Tajuk : 1. Sekolah Selamat 2. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama 3. Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Tanya • Makna perkataan • Kata Adjektif • Tanda Baca Kosa Kata • Menuntun • Sambalewa • Berkarah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Pendidikan Sivik • Kajian Tempatan • Sastera Nilai Murni • Kesyukuran • Berhemah Tinggi • Berusaha • Kasih Sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian Masa Depan. • Kemahiran Belajar Cara Belajar. KECUKUPAN LATIHAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal - Aktiviti - Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 27) • Menghabiskan cerita (Buku teks ms 25) • Fakta (Buku teks ms 22) Bahagian C 2 Soalan (Buku teks ms 6, 18) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 17, 19) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 16, 17, 18, 21, 26, 28)

4

idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 5 .ayat. 11. Aras 1 ii. nilai dan pengajaran. Menulis cerita berdasarkan seseuatu tajuk menggunakan pelbagai jenis ayat. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3 i. Aras 1 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Aras 2 i. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU TEMA/TAJUK Menulis 8.wacana.

Aras 2 i. 34.Aktiviti • Gambar bersiri Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Catatan (Buku teks ms 31) • Dialog (Buku teks ms 39) Bahagian C 2 Soalan (Buku teks ms 35) Pemahaman Teks (10 Soalan) • Pantun (Buku teks ms 29) • Catatan (Buku teks ms 31) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 31. 2.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 5&6 1 – 12 Februari TEMA/TAJUK Tema: Unit 3 Kemasyarakatan Tajuk: 1. Amalan Berbudi Hidup Harmoni. ii. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. ii. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Aras 1. Aras 2 i. Aras 3 i. ii. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Sendi • Kata Bilangan • Kata Majmuk • Sinonim • Ayat penyata Kosa Kata • Toleransi • Simulasi • Ensiklopedia • Tesaurus • Monorel PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik Nilai Murni • Baik Hati • Kerjasama • Semangat Bermasyarakat. Aras 1. Kerjsama Asas Kesejahteraan Hidup 3.ejaan. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna . 32. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan.dan penggunaan perkataan yang tepat. Toleransi Teras Kemakmuran. 36. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Merujuk kepada ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. sebutan yang betul. 41) 6 .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Membaca 6. 35.

i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Aras 2 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN CATATAN 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i. Aras 1. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 7 .

Aras 1 i. 49) 2. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Membaca 6.ayat. Aras 1 i.Nilai murni Pemahaman Teks (10 Soalan) • Pantun (Buku teks ms 43) • Surat (Buku teks ms 53) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 45. dan peribahasa dalam sesuatu genre. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara. Aras 2 i. Alam Bersih Hidup Selesa HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. Mengenal pasti penggunaan kata. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Menulis 8.frasa.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii.Aktiviti • Gambar tunggal Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 46) • Berita (Buku teks ms 49) Bahagian C 2 Soalan . Aras 2 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Tunggal • Kata Adjektif • Penanda Wacana • Imbuhan • Peribahasa Kosa Kata • Urus Setia • Deklamasi • Strategik • Diksi • Akuatik • Senario PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Sains Nilai Murni • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai. MINGGU Minggu 7 15 – 19 Februari TEMA/TAJUK Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 1.

Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 9 .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN 8. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. ii. Aras 2 i. Aras 1 i.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.

2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.Aktiviti • Gambar tunggal Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan (Buku teks ms 51) • Surat Rasmi (Buku teks ms 53) Bahagian C 2 Soalan .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 8 15 – 19 Februari TEMA/TAJUK Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 3.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Menulis 8. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Tunggal • Kata Adjektif • Penanda Wacana • Imbuhan • Peribahasa Kosa Kata • Urus Setia • Deklamasi • Strategik • Diksi • Akuatik • Senario PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Sains Nilai Murni • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Kerajinan • Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Belajar Cara Belajar • Kecerdasan Pelbagai. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.Amalan baik Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 56) 10 . CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Aras 3 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Menyatakan hasrat dengan mengemukan alas an untuk mengukuhkan permintaan. Membaca 6. Aras 3 i. Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita. Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.Nilai murni .

• Ejaan. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. ii. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 9 1 – 5 Mac TEMA/TAJUK Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 1.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 58) • Berita (Buku teks ms 60) Bahagian C 2 Soalan . Aras 1 i. Memilih dan mengenalpasti wacana. Membaca dan mengecamkan isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Kesihatan Asas Kesejahteraan. 65) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 59. Aras 1 i. Aras 1 i. • Rasional.frasa. 63) 3. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Kerja • Penanda Wacana • Sinonim • Ayat Tanya.istilah. Mengelaskan maklumat berdasarkan suatu topik yang dibincangkan ii. Kemahiran Bernilai Tambah • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Kostruktivisme . Menulis 8. Kosa Kata • Karbohidrat • Tiruk • Mandatori • Vaksin • Parasit PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • PJPK • Sains Nilai Murni • Hemah Tinggi • Kebersihan fizikal dan mental.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Membaca 6. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. 11 . 61.Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 63.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Minggu 10 PKSR 1 8 – 12 Mac 13 – 21 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 .

Membaca 6.frasa. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. • Rasional.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Catatan (Buku teks ms 61) • Ucapan (Buku teks ms 62) • Berita (Buku teks ms 64) Bahagian C 2 Soalan .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Cegah Sebelum Parah HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Aras 2 i. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata Kerja • Penanda Wacana • Sinonim • Ayat Tanya. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan koheren. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 65. Kosa Kata • Karbohidrat • Tiruk • Mandatori • Vaksin • Parasit PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • PJPK • Sains Nilai Murni • Hemah Tinggi • Kebersihan fizikal dan mental. 70) 13 . Aras 2 i. • Ejaan. Mengkategori isi berdasarkan topik yang dibincangkan.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i. ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan laras bahasa yang sesuai.istilah.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 11 22 – 26 Mac TEMA/TAJUK Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 2.struktur ayat yang betul dan laras bahasa. Menulis 8. Kemahiran Bernilai Tambah • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Kostruktivisme .

frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Membaca 6.istilah.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 70) 14 .struktur ayat yang betul dan laras bahasa. Kemahiran Bernilai Tambah • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual • Pembelajaran Kostruktivisme . Awas! Nyamuk. Aras 3 i.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 67) • Syarahan (Buku teks ms 69) Bahagian C 2 Soalan . 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Menulis 8. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 3 i.Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 65. Membentangkan hasil analisis secara tepat. i. Aras 3. • Rasional. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Penanda Wacana • Imbuhan • Kata Sendi Kosa Kata • Kepompong • Aedes • Kuinin • Proaktif • Mereaalisasikan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • PJPK • Sains Nilai Murni • Hemah Tinggi • Kebersihan fizikal dan mental.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 12 29 Mac – 2 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 3. ii.

Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Menulis.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 i. Aras 1 i.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 73) • Keperihalan (Buku teks ms 74. Membaca 6. 8. ii.Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 72. Aras 1 i. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. 73. 75) Bahagian C 2 Soalan . ii. MINGGU Minggu 13 5 – 9 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 1.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Hari Usahawan Muda HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 3 i Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. 75) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) 15 .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Tanya Kosa Kata • Dana • Modal • Premis • Diskaun • promosi PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kemahiran Hidup Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghormati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajaran Kontekstual CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapat gambaran umum. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kemahiran Hidup Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghorm ati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Kecerdasa n Pelbagai • Pembelajar an Kontekstua l CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Aras 2 I.Aktiviti Bahagian B Jenis Karangan • Biografi (Buku teks ms 76) • Dialog (Buku teks ms 78) Bahagian C 2 Soalan . Menulis 8. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa • Sinonim Kosa Kata • Sebatang kara • Sesuap nasi • Usahawan • Bertungkus lumus. 73. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Aras 2 i.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 i. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 14 12 – 16 April TEMA/TAJUK Tema : Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 2. Berdikari teras Kejayaan HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2. 75) .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Cerita (Buku teks ms 72. (Buku teks ms 73. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.Nilai murni .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan ii. Membaca 6.Fakta Lembaran Kerja Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) 16 . Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 78. Membaca indeks. 84) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) 17 . HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1. Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat. Merujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 80. Membaca 6.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati cirri-ciri wacana yang baik.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh . glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 76. Aras 3 i. Aras 3 i.Aktiviti . Lembaran kerja) MINGGU Minggu 15 20 – 23 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 3. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Ayat Tanya Kosa Kata • Mempromosikan • Slogan • Berhemat • Bakteria • Hamper • komersial PENGISIAN KURIKUL UM Ilmu • Kajian Tempatan • Matematik • Kemahiran Hidup Nilai Murni • Berdikari • Hormatmenghorm ati • Kebebasan • Keberanian • Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Kecerdasa n Pelbagai • Pembelajar an Kontekstua l CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Nilai murni .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta • Dialog Bahagian C 2 Soalan . Menulis 8.

Mengecamkan diksi. 83.istilah. 88.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.dan gaya bahasa. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian masa depan • Kecerdasan pelbagai • Pembelajara n kontekstual. Membaca 7. pelbagai jenis ayat. ii. Aras 1 i.Aktiviti . Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.Nilai murni .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 79. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 89) Sistem Bahasa Cemerlang: 18 .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) • Cerpen • Sajak (Buku teks ms 87.watak dan perwatakan. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 16 26 – 30 April TEMA/TAJUK Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 1.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Ke Puncak Jaya HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Aras 1 i. ii. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata banyak makna • Kata kerja Kosa Kata • Puncak • Menggapai • Berganjak • Kecundang • Membanting tulang PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi • Kesyukuran • Rasional. Aras 1 i.Situasi (Buku teks ms 86) Bahagian B Jenis Karangan • Cerita • Keperihalan Bahagian C 2 Soalan .frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .nilai dan pengajaran. Menulis 11.

89. Membaca SISTEM BAHASA Tatabahasa • Simpulan bahasa • Sinonim Kosa Kata • Terkapai-kapai • Bencana • Bersantai • Gelagat PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Berdikari • Hemah tinggi CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Buat Baik Dibalas Baik HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan teks. Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.frasa.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.Aktiviti .1 Bercerita dengan menggunakan kata. (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 86 . Aras 2 i.Situasi Bahagian B Jenis Karangan 19 . Lembaran kerja) MINGGU Minggu 17 3 – 7 Mei TEMA/TAJUK Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 2. iii.

Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.Situasi Bahagian B 20 . Aras 2 i. Aras 2 i. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 18 10 – 14 Mei TEMA/TAJUK Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 3. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa Kosa Kata • Bertenggek • Derhaka • Termangu- PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sastera • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Berdikari CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . ii. Mempersembahkan cerita dengan sebutan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.frasa.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 7.nilai dan pengajaran.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) • Cerpen • Pantun (Buku teks ms 88. 91) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 90.dan gaya bahasa.Aktiviti .3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 3 i. Berundur sebelum terlajak. pelbagai jenis ayat. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian masa depan • Kecerdasan pelbagai • Cerita • Fakta Bahagian C 2 Soalan . • Sasa • Kesyukuran • Rasional. Menulis 11.1 Bercerita dengan menggunakan kata.watak dan perwatakan.Nilai murni .intonasi dan penghayatan yang sesuai.

Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) • Cerpen • Cerita (Buku teks ms 94.watak dan perwatakan. Membaca 7. Menulis 11. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat karya. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Aras 3 i. Lembaran kerja) MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 21 . Aras 3 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan ii. pelbagai jenis ayat.nilai dan pengajaran. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. mangu • Pawang • Susuk • Pengiktirafan.dan gaya bahasa. • Hemah tinggi • Kesyukuran • Rasional. 96) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 98.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. 95. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kajian masa depan • Kecerdasan pelbagai Jenis Karangan • Menghabiskan cerita • Biografi Bahagian C 2 Soalan .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Nilai murni .

6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Mengeja dan menulis perkat aan dan rangkaikata yang dibaca. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. Menulis 9.Aktiviti . Aras 1 i.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta • Keperihalan Bahagian C 2 Soalan . Membaca 6.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Tatabahasa • Frasa nama • Kata keterangan Kosa kata • Dikomersial-kan • Masyarakat tempatan • Organik • Meneutralkan • Sistem penghadaman. Buah Seribu Khasiat.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Minggu 19 17 – 21 Mei Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 1.Amalan baik Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 101. 102) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) ( Lembaran kerja) 22 .Nilai murni . Mendengar dan Bertutur 2. Aras 1 i. ii.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik Nilai Murni • Berdikari • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajara n Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Minggu 20 PKSR 2 24 – 27 Mei 29 Mei – 13 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN 23 .

SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata bantu • Ayat aktif • Ayat pasif Kosa kata • Menyingkirkan • Melawaskan • Herba • Mencegah • Kolestrol PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik Nilai Murni • Berdikari • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajara n Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 2 i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. 106.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 21 14 – 18 Jun TEMA/TAJUK Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Membaca 6.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. 106) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 105.Nilai murni . Tanaman Organik HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Menulis 9. Lembaran kerja) 24 . Aras 2 i.Aktiviti .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 103. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 104) • Biografi (Buku teks ms 105) Bahagian C 2 Soalan .

Aktiviti . • Tanda Baca • Kata Bantu Kosa Kata • Memagut • Fenomena • Kitaran • Kematangan • Keunikan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains Pertanian • Kajian Tempatan • Matematik Nilai Murni • Berdikari • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kecerdasan Pelbagai • Pembelajara n Kontekstual • Kemahiran Belajar Cara Belajar CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Hasil Ternakan Kita HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Aras 3 i. Menulis 9. Membaca 6. SISTEM BAHASA Tatabahasa. 109) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 112. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.Nilai murni .Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 107.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 109) • Laporan (Buku teks ms 110) Bahagian C 2 Soalan . Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 3 i. Lembaran kerja) 25 .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 22 21 – 25 Jun TEMA/TAJUK Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 3. Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

Aras 1 i. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata pangilan • Kata hubung Kosa kata • Warisan • Identiti • Melungsurkan • Persalinan • Penenun PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Hormatmenghormat i • Semangat bermasyarak at • Patriotisme • Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Teknologi Maklumat.dan ayat yang sesuai.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 114. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . ii. menarik dan bermakna.Nilai murni . Membaca 7. Menulis 10. Aras 1 i. Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Surat Kiriman Tidak Rasmi Bahagian C 2 Soalan . Lembaran kerja) 26 . Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topic yang dibualkan. 116) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 116.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 23 28 Jun – 2 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 1. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. 115. Aras 1 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Aktiviti .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membina draf karangan yang lengkap. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.ungkapan. ii.

Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 119) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 119. ii. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Menulis 10. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Seru • Ayat tunggal Kosa Kata • Unik • Muafakat • Masyarakat • Budaya • Toleransi • Memupuk PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarak at • Patriotisme • Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Teknologi Maklumat. Aras 2 i.ungkapan. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. Budi Bahasa Budaya Kita HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.dan ayat yang sesuai Aras 2 i. Aras 2 i.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 118) • Fakta (Buku teks ms 120) Bahagian C 2 Soalan .frasa.menarik dan bermakna.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Membaca 7. Lembaran kerja) 27 . MINGGU Minggu 24 5 – 9 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 2.Aktiviti . Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Nilai murni .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 2 i.

Aras 3 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan MINGGU Minggu 25 12 – 16 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 3.ungkapan.Pengajaran (Buku teks ms 124) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 123.Nilai murni . Menulis 10. Warisan Disemai Budaya Dikekal HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur I.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Aktiviti . indah dan menarik. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Kata kerja Kosa Kata • Interaktif • Dokumentari • Kertuk • Angklung • Muzikal • Mencanting PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral Nilai • Baik hati • Hormatmenghormati • Semangat bermasyarak at • Patriotisme • Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Kemahiran Teknologi Maklumat.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog (Buku teks ms 118) • Catatan (Buku teks ms 123) Bahagian C 2 Soalan .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.menarik dan bermakna. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersurat Membaca 7. Membuat kesimpulan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.dan ayat yang sesuai. 126) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 125.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. tertib dan kemas dengan mrenggunakan bahasa yang tepat. Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. 28 . Aras 3 i. CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .

dan pengunaan perkataan yang tepat. istilah. Mengecam diksi. Aras 1 i. Menulis 9. 7.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.Aktiviti . 130 Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Pembelajara n Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai 29 . pelbagai jenis ayat .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Lembaran kerja) MINGGU Minggu 26 19 – 23 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 1. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Bersatu Teras Keharmonian HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. ejaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menyusun maklumat menggunakan lakaran bahan grafik SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa • Kata Ganda • Sinonim • Ayat Perintah Kosa Kata • Memangkas • Tunjang • Wakaf • Kudapan • Merarau PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Pendidikan Moral Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Catatan (Buku teks ms 130) Bahagian C 2 Soalan Nilai murni (Buku teks ms 127) . Membaca 6. Aras 1 i. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 1 i.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 130) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 129. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna tentang sebutan yang betul .

2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 2 i. Aras 2 i.Aktiviti . Membaca 7.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Menulis 9. 30 .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 2 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Lembaran kerja) MINGGU Minggu 27 26 – 30 Julai TEMA/TAJUK Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 1. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan SISTEM BAHASA Tatabahasa • Imbuhan apitan ke…an • Ayat Penyata Kosa Kata • Terpinggir • Prihatin • Kesyukuran • Bergandingan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Pendidikan Moral Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Pembelajara n Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Aku Tetap Bersamamu HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.Pengajaran (Buku teks ms 124) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 131. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.Nilai murni .Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Fakta (Buku teks ms 132) Bahagian C 2 Soalan .

2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 3 i. Menulis 9. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 3 i.Pengajaran (Buku teks ms 139) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 134. 136) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) 31 .Nilai murni . Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Peribahasa • Sinonim Kosa Kata • Menyemarakkan • Berhemah tinggi • Dimartabatkan • Membedil • Aksesori • Pasrah • Bayonet PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Sivik • Pendidikan Moral Nilai Murni • Kasih sayang • Kebebasan • Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Aktiviti . Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit Membaca 7.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Lembaran kerja) MINGGU Minggu 28 2–6 Ogos TEMA/TAJUK Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 2. Aras 3 i. Budi Dikenang Jasa Disanjung HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Biografi Bahagian C 2 Soalan .

Nilai murni .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan (Buku teks ms 140.Pengajaran Pemahaman 32 . Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Lembaran kerja) MINGGU Minggu 29 9 – 13 Ogos TEMA/TAJUK Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 1. Menulis SISTEM BAHASA Tatabahasa • Imbuhan apitan ke…an • Kata adjektif • Sinonim Kosa Kata • Tumpahnya darahku • Bertoleransi • Patriotisme • Kedaulatan • Menjangkau • Belenggu PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusastera an Nilai • Kebebasan • Kesyukuran • Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelaja- CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Ucapan (Buku teks ms 143) Bahagian C 2 Soalan .3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 1 i.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 1 i. Setia Kepada Negara HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul Membaca 7.Aktiviti .

Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.intonasi dan gaya yang sesuai.sebut-an. Membaca 7. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh ran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 142. 144. HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3. Aras 2 i.Aktiviti .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 9. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi.2 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Menulis SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Kata adjektif Kosa kata • Memekakkan telinga • Membatukan diri • Terpempan • Mengimbau • Direalisasikan • Bedilan • Waris PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusastera an Nilai • Kebebasan • Kesyukuran • Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah CATATAN Penulisan Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Aras 1 i. Ulang Tahun Kemerdekaan.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Pidato/Ucapan (Buku teks ms 145) • Berita/Cerita (Buku teks ms 148) Bahagian C 2 Soalan .Nilai murni . Lembaran kerja) MINGGU Minggu 30 16 – 20 Ogos TEMA/TAJUK Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 2.ayat. 143) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 143.Pengajaran 33 .4 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 2 i.2 Mengenal pasti maklumat dan m encatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Lembaran kerja) Minggu 31 PKSR 3 23 – 27 Ogos 34 .148) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku Kerja.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai (Buku teks ms 147) Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 146.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 9. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. 147. Aras 2 i.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 4 Sept – 12 Sept CUTI PERTENGAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 MINGGU Minggu 32 30 Ogos – 3 September TEMA/TAJUK Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 3. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Ayat Tanya • Kata ganda • Sinonim Kosa kata • Harmoni • Maruah • Jata Negara • Menjurus • Penjajahan • Kehormatan bangsa • Generasi PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Kesusastera an Nilai • Kebebasan • Kesyukuran • Patriotisme Kemahiran Bernilai CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Membaca 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Negaraku Tercinta HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 3 i.Aktiviti Situasi (Buku teks ms 152) Bahagian B Jenis Karangan • Keperihalan • Pengalaman Bahagian C 2 Soalan 35 .

Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata kerja • Kata terbitan Kosa kata • Cakerawala • Astronomi • Astronaut • Menerokai PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains • Kajian Tempatan • Kemahiran Hidup Nilai • Berdikari • Kebebasan • Keberanian • Kerajinan • Patriotime CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Menulis 9.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Membaca 6.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Menerangkan idea yang dikemukan dengan jelas.1 Mengemukakan idea. Aras 3 i. Buku Kerja. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii.Nilai murni 36 .Nilai murni Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 150. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.tepat dan tersusun. Aras 1 i.pandangan. Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai . Lembaran kerja) MINGGU Minggu 33 13 – 17 September TEMA/TAJUK Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 1. Aku dan Astronaut HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4. 151) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 154.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 3 i.Aktiviti Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Dialog Buku teks ms 156) Bahagian C 2 Soalan .

Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 157) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 157. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. • Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan.pandangan. 158) MINGGU Minggu 34 20 – 24 September TEMA/TAJUK Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 1. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Autobiografi Aku sebuah computer • Perbincangan (Buku teks ms 159) 37 . . Aras 2 i. Membaca SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Imbuhan Apitan • Ayat Tanya Kosa kata • Ledakan • Rutin • Siber • Revolusi • Agen PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains • Kajian Tempatan • Kemahiran Hidup Nilai • Berdikari • Kebebasan • Keberanian • Kerajinan CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal . Aras 1 i.Aktiviti . Maju Sains Maju Negara HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4.1 Mengemukakan idea. ii.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 1 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.tepat dan tersusun. Membaca dan mencai fakta yang relevan Menulis 10.

dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.kesilapan struktur ayat. • Patriotime • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan.Nilai murni .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 3 i.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 160. • Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi Bahagian C 2 Soalan . 161) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 161.Aktiviti .1 Mengemukakan idea. Mengimbas yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.pandangan.Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Perbincangan • Fakta (Buku teks ms 165) 38 .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 6. Aras 2 i. Kreatif dan inovatif HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Menulis 10. 162) MINGGU Minggu 35 27 September – 1 Oktober TEMA/TAJUK Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 2. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci 4. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Aras 2 i. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Kata dasar • Imbuhan • Sinonim Kosa kata • Fabrik • Disaring • Karnival • Geseran • Bahan Alternatif PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Sains • Kajian Tempatan • Kemahiran Hidup Nilai • Berdikari • Kebebasan • Keberanian CATATAN Bahagian A 2 Soalan • Gambar tunggal .tepat dan tersusun.

dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ii.168) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 167. Aras 1 i. Membaca 6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. pengalaman.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen SISTEM BAHASA Tatabahasa • Sinonim • Nama Khas • Frasa nama • Ayat Topik Kosa kata • Linguistik • Makalah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Pendidikan Sivik Nilai • Kesyukuran CATATAN Bahagian A 4 Soalan • Gambar tunggal . Menulis 10. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.Nilai murni . ii. 39 .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .Situasi Bahagian B Jenis Karangan • Biografi (Buku teks ms 170.Pengajaran Pemahaman 2 Teks (10 Soalan) (Buku teks ms 164. Aras 3 i. Jasa Dihargai 2. 165. Aras 3 i.37 4 – 15 Oktober TEMA/TAJUK Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 1.Aktiviti . Kegigihan Tangga HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Buku Kerja) MINGGU Minggu 36 . • Kerajinan • Patriotime • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan • Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi Bahagian C 2 Soalan . Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 178. 176.Pengajaran Pemahaman 4 Teks (20 Soalan) (Buku teks ms 171. 174. 172. 173. Aras 1 i. 173) • Menyudahkan cerita (Buku teks ms 173) • Peribahasa (Buku teks ms 176) • Dialog (Buku teks ms 180) Bahagian C 4 Soalan .Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Kejayaan. 173. • Keberanian • Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kajian masa depan. Mengecamkan dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. Aras 1 i. Membaca 6. 172. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber • Terpinggir • Berbaloi • Tutor • Buah fikiran • Menara gading • Mencengkam • Merobah • Memanfaat • Doktor Falsafah • Rintangan. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna sebutan yang betul. 3. Dirimu Cemerlang Negara Terbilang. 10.dan penggunaan perkataan yang tepat. 171.Nilai murni . Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Aras 3 i. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 40 . Aras 2 i. Aras 2 i.ejaan. 179) MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku teks ms 171.

175.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.Situasi 41 . Aras 1 i.39 18 – 29 Oktober TEMA/TAJUK Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. Meringkaskan karangan 11. Aras 2 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 2 i. Aras 1 SISTEM BAHASA Tatabahasa • Penanda Wacana • Ayat Penyata • Sinonim • Ayat Tanya PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Pendidikan Moral • Pendidikan CATATAN Bahagian A 4 Soalan • Gambar tunggal . Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Meringkaskan karangan Aras 3 i. Tajuk: 1. Aras 3 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengemukan idea dengan jelas tentang sesebuaha karya.Aktiviti . Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Berhati-hati Di HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4. Buku kerja) MINGGU Minggu 38 . 182. ii.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Jalan Raya i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah 2. Membaca 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Lebuh Raya Di Malaysia 3.ayat. dan nilai dan pengajaran. Aras 2 i. 42 . Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Aras 3 i.idea.Pengajaran Pemahaman 4 Teks (20 Soalan) (Buku teks ms 187) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku kerja. Membidas hujah lawan dengan member alasan yang wajar secara sopan.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 186) • Berita • Cerita • Surat Rasmi Bahagian C 4 Soalan . • Kata majmuk • Imbuhan Apitan Kosa kata • Rangkaian • Tumpuan • Perlindungan insuran • Tradegi • Lebuh Raya • Menampung • Penyelenggaraan • Papan tanda • Ungkitan • Pengambilalihan • Menghubungkaitkan • Kecuaian • Lalu-lintas Sivik Nilai • Kasih sayang • Berhemah Tinggi • Hormatmenghormati • Rasional Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kemahiran Belajar Cara Belajar. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. wacana. Bertimbang Rasa di Jalan Raya lawan. Aras 3 i. Lembaran Kerja) MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 11. Membaca dan mencari fakta yang relevan Aras 2 i. Aras 1 i.Nilai murni . Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Aktiviti 43 .4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. SISTEM BAHASA Tatabahasa • Antonim • Penanda wacana PENGISIAN KURIKULUM Ilmu • Kajian Tempatan • Sains CATATAN Bahagian A 4 Soalan • Gambar tunggal . Aras 3 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Mengecamkan maklumat yang terdapat dalam teks.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan Aras 1 i. ii.42 8 – 19 TEMA/TAJUK Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 4. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii. Aras 2 i. Minggu 40 1–5 November PKSR 4 MINGGU Minggu 41 . Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.Situasi Nilai • Keberanian • Kebersihan fizikal dan mental • Keraijinan • Kerjasama • Semangat bermasyarak at.Nilai murni .Pengajaran Pemahaman 4 Teks (20 Soalan) (Buku teks ms 198. Membaca 6. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Negaraku Maju Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 3 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan November Tajuk: 1. Mempertimbangkan alasan untuk menerima dan menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Lembaran Kerja) Kosa kata • Termasyhur • Pelabuhan • Dagangan • Membanteras • Urus niaga • Hulubalang • Rekreasi • Multimedia • Teknologi • Internet. Kemahiran Bernilai Tambah • Kemahiran Berfikir • Pembelajaran Kontekstual • Kecerdasan Pelbagai • Kemahiran Belajar Cara Belajar . Meneliti maklumat untuk membuat pilihan ii. Aras 2 i. • • • • Kata nama Ayat majmuk Ayat topik Ayat sokongan . Melaka Bandar Raya Bersejarah 2.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Bahagian B Jenis Karangan • Fakta (Buku teks ms 186) • Berita • Cerita • Surat Rasmi Bahagian C 4 Soalan . ii. Menolak atau mernerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Aras 2 i. Monorel • Infrastruktur • Landskap • Telekomunikasi MINGGU TEMA/TAJUK Menulis HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 44 . Aras 3 i. 200) Sistem Bahasa Cemerlang: (100 soalan) Sederhana: (80 soalan) Paling Lemah: (50 soalan) (Buku kerja. Cyberjaya 3. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 199.

Aras 1 i.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Aras 3 i. ii. 45 . Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Aras 2 i.Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 2010 Sekolah-Sekolah Daerah Kuantan 11. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful