Radni materijal

Metodologija za izradu opisa poslova

UVOD Prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NN 111/98), posao (radno mjesto) definiran je kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba. Podaci o organizacijski i tehnološki srodnim poslovima odnosno radnim mjestima čine zanimanje. Drugim riječima, zanimanje je definirano kao skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. Prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja na najvišoj razini razvrstavanja zanimanja je rod, a postoji 10 rodova zanimanja. Vrste zanimanja su druga razina razvrstavanja zanimanja, a kriteriji za njihovo određivanje su približno ista složenost poslova, isti ili sličan predmet rada, te upotreba sličnog alata i ostale opreme. Prema NKZ-u postoji 28 vrsta zanimanja. Treća razina razvrstavanja zanimanja su podvrste, a kriteriji za njihovo određenje su približno ista složenost zanimanja, slični materijali, oprema i alati koji se upotrebljavaju. Znanja i vještine potrebne za rad u tim zanimanjima srodna su. Prema NKZ-u postoji 115 podvrsta zanimanja. Skupina je četvrta, najniža klasifikacijska razina zanimanja. U skupini se nalaze međusobno srodna zanimanja ili zanimanja bliskih tehnologija. Prema NKZ-u postoji oko 400 skupina zanimanja. Kriteriji za stvaranje skupine su vrsta rada i složenost zanimanja. Svaka skupina zanimanja ima svoj opis. Opis poslova skupine zanimanja odnosi se na sva zanimanja u skupini. Skupina zanimanja uz opis sadrži i nazive karakterističnih poslova (radnih mjesta) i obrazovnih programa kojima se osposobljava za ta zanimanja. Slijedom navedenih kriterija, predložena je metodologija za izradu opisa poslova, budući da opisi poslova predstavljaju prvi korak za izradu kataloga poslova. Potrebno je utvrditi poslove koje jedna osoba obavlja na jednom radnom mjestu, kako bi se te poslove moglo strukturirati u više razine, ustanoviti potrebne kompetencije za njihovo obavljanje kao i potrebne radne uvjete.

odnosno odgovornosti i rukovođenja planiranje karijere i napredovanja u poslu planiranje potrebnog broja radnika planiranje radnog rasporeda uspostavu veza između drugih poslovnih procesa planiranje razvoja poslovnih procesa CILJEVI IZRADE OPISA POSLOVA Pod "poslom" podrazumijevaju se specifične radne aktivnosti pojedinca ili grupe u određenoj organizaciji. skupinama i grupama zanimanja. Opis posla mora dati odgovore na pitanja: • • • • • • ŠTO RADI? (zadaci koje treba izvršiti) GDJE SE RADI? (lokacija radnog mjesta) KADA SE RADI? (vrijeme i trajanje) ZAŠTO SE RADI? (ciljevi posla za radnika i za organizaciju) KAKO SE RADI? (radne metode i postupci) TKO RADI? (mentalne i fizičke osobine izvršitelja) 2 .Katalog poslova. s definiranim poslovima. omogućuje poslovodstvu: • • • • • • definiranje razine složenosti posla.

5. 2. 3.I . 6. upute za rad i popratnog pisma Prikupljanje relevantnih informacija o poslovima Lektoriranje prijedloga opisa poslova Verifikacija prijedloga opisa poslova Objavljivanje opisa poslova u Službenom vjesniku Izrada softverske aplikacije i objava na Intranetu 3 . usklađivanje stručnih sprema potrebnih za obavljanje poslova objedinjavanje sličnih opisa poslova pod jedno zanimanje sažimanje pojedinih zanimanja u skupine. faze Analiza opisa poslova s ciljem: 2. faza 1. upute za rad i popratnog pisma Edukacija osoba odgovornih za izradu opisa poslova Distribucija obrazaca za opis poslova. 7. vrste i rodove prijedlog naziva radnih mjesta izrada kataloga poslova Imenovanje koordinatora za izradu opisa poslova Imenovanje odgovornih osoba za izradu opisa poslova u organizacijskim jedinicama Identifikacija i određivanje poslova koje treba opisati Izrada obrazaca za opis poslova. Imenovanje stručnog povjerenstva za analizu opisa poslova iz I. 5.PRIJEDLOG METODOLOGIJE IZRADE OPISA POSLOVA: I. 4. 4. 3. podvrste. 6. II. faza 1.

6. 6. 4 . 2. 5. tjedno. Navesti postotak vremena u kojem se javljaju (dnevno.II . 4. periodično) 3. NAZIV RADNOG MJESTA ………………………………………………………………………………………………… Osnovna uloga radnog mjesta u ostvarivanju strateških. 1. 7. Redni broj radnog mjesta Šifra radnog mjesta u KIS-u Lokacija radnog mjesta ………………………. taktičkih i operativnih ciljeva organizacijske jedinice: 5.. 8. zahtjeve i zadatke na nekom radnom mjestu. 3. OPIS AKTIVNOSTI NA RADNOM MJESTU * Identificirati i detaljno odrediti tipične radne dužnosti.OBRAZAC ZA IZRADU OPISA POSLOVA: NAZIV I SIGNATURA ORGANIZACIJSKE JEDINICE 1. 2. 4.

9. Posljedice neizvršavanja radnih zadataka (za materijalna sredstva. služba). KRITIČNI MOMENTI 8. telefonom. pismeno. unutar i izvan tvrtke. 10. svjetlosnim i zvučnim signalima itd. zadovoljstvo korisnika usluga. ALATI I RADNA POMAGALA NAZIVI ULAZNIH I IZLAZNIH DOKUMENATA 11. Finalni produkt koji nastaje radom na ovom radnom mjestu 2. sigurno odvijanje prometa. praćenje propisa) 7.STANDARD RADNOG UČINKA I ODGOVORNOSTI 1. te načine komunikacije: usmeno. UREĐAJI. radio-vezom. provođenje poslovne politike. Navesti najčešće pogreške i neuspjehe u obavljanju posla KOMUNIKACIJA Navesti s kime radnik komunicira i koliko često (radno mjesto. KOJI SE KORISTE U RADU 5 . SREDSTVA RADA: STROJEVI.

podvrstu i skupinu poslova) Stručna sprema (prema Zakonu o srednjem školstvu NN br.POSEBNI UVJETI RADA 12. Posebna znanja i vještine Potrebna razina poznavanja stranog jezika Potrebni ispiti. edukacije. i Zakonu o visokim učilištima NN br. radno mjesto) 6 . BROJ IZVRŠITELJA U ORGANIZACIJSKOJ JEDINICI: sistematiziran/potreban: ___________/____________ Obrazac ispunio/la: Točnost podataka potvrđuje: Podatke preuzeo/la: ………………………………… (ime i prezime. 19/92. certifikati. dopuštenja za rad Potrebno radno iskustvo Trajanje stručnog osposobljavanja za samostalan rad 14. vrstu. navesti rod. Navesti prema Procjeni opasnosti da li se radi o poslovima s posebim uvjetima rada. NN br. radno mjesto) …………………………………. (ime i prezime. (ime i prezime. te upisati po kojim osnovama se obavlja zdravstveni pregled ZAHTJEVI ZA IZVRŠITELJA Zanimanje (prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. radno mjesto) …………………………………. autorizacije.111/98. 59/96) 13.