• • • • • • • • • • •

decizie lucrator desemnat decizie infiintare serviciu intern decizie infiintare CSSM decizie durata instruire decizie stabilire periodicitate instruire instructiune interna privind instruirea decizie stabilire reprezentanti salariati decizie stabilire salariati pentru acordare prim ajutor, interventie, evacuare decizie reprezentant salariati decizi infiintare comisie pentru identificare si nominalizare a zonelor cu risc ridicat si specific decizie nominalizare salariati interventie pericol

Decizii interne
Decizii interne - personalul cu atributii in domeniul SSM; Model decizie desemnare lucrator desemnat ANTET DECIZIA nr.......................... din data ..................... Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 1998, privind societatile comerciale; Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca, indeosebi Legea nr. 319/2006, art 8; Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, sectiunea 3 Domnul/Doamna....................in calitate de Director General al........................emite urmatoarea: DECIZIE Art.1 Incepand cu data de ............................. 1. Domnul/Doamna...................., avand functia de ................... 2. Domnul/Doamna....................., avand functia de ................... se numesc lucratori desemnati pentru a se ocupa de activitatea de protectie si prevenire a riscurilor profesionale in cadrul S.C................................. Art2. Persoanele nominalizate la articolul 1, vor avea sarcini si atributii conform fisei postului si vor duce la indeplinire prezenta decizie. Director General, - componenta serviciului de SSM ANTET DECIZIA nr.......................... din data ..................... Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 1998, privind societatile comerciale; Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca, indeosebi Legea nr. 319/2006; Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, art 20 Domnul/Doamna....................in calitate de Director General al........................emite urmatoarea: DECIZIE Art.1 Se constituie serviciu intern de prevenire si protectie la nivelul ................................................ subordonat direct Directorului General. Art2. Din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie, vor face parte persoanele desemnate cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, la nivelul unitatii. Prezenta decizie se va aduce la cunostinta tuturor departamentelor societatii. Director General, - conducatorii locurilor de munca; In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 – c.m.u, privind societatile comerciale, In conformitate cu prevederile Legii nr. 53 / 2003 – c.m.u, In conformitate cu prevederile aplicabile ale Legii nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare. Administratorul, emite DECIZIA 1. Se numeste dl. _________________________________, in functia de __________________, conducator al locului de munca, cu atributiile, obligatiile si raspunderile conform fisei postului. 2. In calitate de persoana cu responsabilitati in organizarea si conducerea procesului de munca, va urmari si respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca stabilite de conducerea societatii. 3. Atributiile si obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca vizeaza respectarea de catre lucratori a prevederilor art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006. 4. In cazul producerii unui eveniment, 1

prin orice mijloace (art. dl. _______________________________________ are obligatia de a efectua instruirea la locul de munca si periodica (art. 26 din Legea nr. 319/2006 si a HG. Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de serviciul extern de prevenire si protectie .Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din subordine si are drept scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. l din Legea nr. 86 (3) din H.G. cu lucratorii din subordine se va efectua instructaje la locul de munca sau periodice.Potrivit reglementarilor in vigoare. 1425/2006. In caz de „pericol grav si iminent de accidentare”. 4. 96. 1425/2006). accident usor sau incident periculos. ________________________________________ are obligatia informarii directe. 7. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate în munca.G.PRIVIND RESPONSABILITATILE CONDUCATORULUI LOCULUI DE MUNCA PE LINIE DE SSM 1. 90 – 100. Conducatorul locului de munca va pastra fisele de instruire impreuna cu o copie a fisei de aptitudini. 107 din H. D.nul(a)-------------------------------------. nr. 82 din H.personalul cu responsabilitati conform legislatiei SSM ( ex. in calitate de conducator loc de munca . in toate cele trei faze (art. asa cum este definit la art. ADMINISTRATOR. nr.--------. corecte. 5. 6. 6.Conducatorul locului de munca are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei 2 . Dl. deservire instalatii aer comprimat) DECIZIE NR. manipulare . 1425/2006 Art.G. 3. 2.G. 1425/2006). Nume prenume______________________ Data: ________________ . functie de situatia concreta. 319/2006. 319/2006). Am luat la cunostinta. 5 lit.indeplineste atributii privind instruirea lucratorilor din subordine in domeniul securitatii si sanatatii in munca. in termen de maximum 5 zile de la emitere de catre compartimentul personal si va produce efecte din momentul luarii la cunostinta..depozitare recipiente cu oxigen. complete si imediate a conducerii societatii. Se va comunica persoanei in cauza. post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. nr. nr. de a nu primi la munca lucratorii care nu au efectuata instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 20 – 21 din Legea nr. care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. 101 din H. conducatorul locului de munca are obligatia de a respecta prevederile art. 1425/2006) si fara a fi acesta consemnat si semnat de catre persoanele care au efectuat si verificat instruirea (art. nr. 5. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. 7.In conformitate cu art.accident de munca. aprobate de catre angajator. Durata instruirii la locul de munca se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca in cooperare cu reprezentantul desemnat din cadrul serviciului extern ssm. 8.

11 la HG. 10. 8. Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza în mod obligatoriu în fisa de instruire individuala. precum si . cooperand cu reprezentantul desemnat din cadrul serviciului extern ssm. 9. ANGAJATOR CONDUCATOR LOC DE MUNCA Am luat la cunostinta 3 . cu indicarea materialului predat. a duratei si datei instruirii. conform modelului prezentat în anexa nr.Responsabilitati si sarcini in domeniul securitatii si sanatatii in munca “(PROTECTIA MUNCII)Conf. ... completata de catre medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.L 319/2006 in domeniul ssm. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi însotita de o copie a fisei de aptitudini..instruiri adecvate. Principalele atributii ale conducatorului locului de munca privind Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si sarcinile ce-i revin pe aceasta linie. sunt cele precizate si anexate la prezenta decizie.1425/2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful