C1 -PROBLEME GENERALE ALE EVALUĂRII PERSONALITĂŢII

INTEROGAREA PERSONALITĂŢII1 Etimologic, termenul personalitate derivă din latinescul persona, care reprezenta la origine o mască pe care o purtau actorii în dramele Greciei Antice. Astfel, noţiunea iniţială de personalitate reflecta imaginea socială de suprafaţă pe care o adopta individul în rolurile jucate în viaţă. Termenul personalitate suportă actualmente atât de multe semnificaţii încât fiecare are sentimentul întrebuinţării lui corecte în cele mai diverse situaţii. În schimb, utilizarea ca termen al ştiinţei psihologice pune atâtea probleme încât, parafrazându-l pe Paul Fraisse, am putea spune că istoria psihologiei se confundă (între anumite limite) cu istoria răspunsurilor la întrebarea Ce este personalitatea? Aşadar, abordările problematicii personalităţii sunt atât de numeroase şi atât de complexe, încât s-ar putea crede că investigaţiile psihologice asupra personalităţii nu se raportează la un domeniu acceptat unanim, nu au o reprezentare cadru comună pe care, exploatând-o, s-o amelioreze. Există senzaţia că atunci când pun problema personalităţii, psihologii vizează aspecte disparate şi chiar incompatibile uneori. Aşa spre exemplu, prin situarea personalităţii într-o perspectivă bio-psihică s-au conturat psihologiile analitice, neuro-psihologiile şi psihologiile genetice care îşi propun să identifice în cadrul personalităţii îndeosebi constante comportamentale sau seturi de trăsături stabile. Din perspectiva existenţială s-au delimitat psihologiile umaniste şi fenomenologice care dezvoltă proceduri pentru a studia rolul semnificaţiilor, al modalităţilor de interpretare în orientarea comportamentului. Perspectiva planului social a conturat psihologii sociale care, raportându-se la individ ca fiinţă socială, au conceput modalităţi de investigare a interacţiunilor dintre personalităţi ce fiinţează social. Situarea într-o perspetivă cosmică a delimitat psihologiile trans-personale, abisale, care extind cercetarea psihologică spre dimensiunea spirituală a existenţei, punând accent pe studiul stărilor şi proceselor în care oamenii experimentează legături
1

Personalitatea = suma disponibilităţilor generale şi caracteristice pe care le exprimă o persoană

(faţă de altele) şi care conturează identitatea ei specifică

1

profunde cu interiorul fiinţei, cu aspectele esenţiale din universul care ne înconjoară. Şi dacă domeniul de referinţă - situarea personalităţii într-o anume perspectivă forţează grupări ale unor teorii care sunt oarecum diferite, opţiunile de natură metodologică departajează mai clar situaţia şi stadiul interogării personalităţii. Psihologiile analitice, de exemplu, au adus în atenţie procesele intrapsihice ale personalităţii, forţele instinctive individuale şi colective, consecinţe ale construcţiei psihicului în anii copilăriei. Temele majore conturate încă de Freud se refereau la: - forţele care determină comportamentele - nimic nu se manifestă întâmplător, comportamentul fiind determinat de o serie de forţe din interior; - motivarea comportamentului - sursa motivaţiei fiind energia psihică, o cantitate care se consumă pentru a menţine funcţiile psihicului; - organizarea psihicului - personalitatea văzută prin grila celor trei funcţii de bază: funcţia primitivă, a impulsurilor, funcţia raţională (sinele raţional – ego) şi funcţia de internalizare a valorilor societăţii (superego). Construcţia explicativă a lui Freud arată că instinctele naturale biotice intră în conflict cu restricţiile impuse de realitate (ego) şi cu normele pe care societatea încearcă să le impună (superego). Aceste conflicte relevă specificitatea acţiunilor individuale prin intermediul celor trei tipuri de anxietăţi pe care le provoacă: nevrotică (conflictul sine-ego), morală (conflictul sine-superego) şi obiectivă (ce decurge din pericolele exterioare); - evoluţia personalităţii - dezvoltările care se produc în copilăria timpurie sunt determinante în conduita adultului. Reprezentând un aspect central al psihologiilor analitice, problematica dezvoltării personalităţii a fost nuanţată ulterior. Neo-freudieni, precum Erich Fromm, Karen Horney sau Clara Thomson, subliniază factorii sociali mai mult decât pe cei biologici şi situaţia prezentă mai mult decât experienţele timpurii. La rândul său, Alfred Adler se distanţează de accentul pus de Freud pe instinctele sexuale şi consideră dominantă în motivarea personalităţii preocuparea pentru superioritate. O poziţie distinctă o ocupă Carl Gustav Jung, care acceptă ideea lui Freud că personalitatea este dominată de inconştient, dar distinge între ego-ul conştient, inconştientul individului şi inconştientul colectiv. Acesta din urma ar conţine arhetipuri predispoziţii universale de gândire şi acţiune care influenţează comportamentul uman. Deşi în psihologiile analitice, interogările personalităţii tind să evolueze în direcţii divergente,

2

este integrată tot mai mult problematica condiţionării sociale a stărilor psihice. Pentru psihologiile fenomenologice, personalitatea poate fi descifrată numai dacă se mizează pe realitatea subiectivă, pe experienţele personale, pentru că doar ele direcţionează comportamentul. Strategiile fenomenologice de investigare a personalităţii se focalizează pe experienţa în desfăşurare, trăită de indivizi. Ele sunt de tip holistic, pentru că interpretează personalitatea ca fiind consistentă, cu diverse conexiuni între aspectele componente. Carl Rogers susţine că orice fiinţă are nevoie să fie apreciată pozitiv. El vede comportamentul fiecărui individ orientat de tendinţa de actualizare (afirmare) a sinelui. Acest impuls de afirmare se desfăşoară pe de o parte, ca tendinţă a bioticului de a se ţine în viaţă, iar pe de altă parte, ca tendinţă spre autonomie, autosuficienţă şi sporirea potenţelor afirmarea sinelui. Sinele ar consta în caracterul organizat şi consistent al tuturor percepţiilor pe care indivizii le au despre ei înşişi şi are o desfăşurare în chip binar: sinele actual, cel care vizează perceperea concretă a sinelui, şi cel ideal, care concretizează dezirabilul despre sine. Tendinţa de afirmare canalizează de regulă indivizii spre manifestări pozitive, iar în anumite circumstanţe ies la suprafaţă şi potenţialităţi negative, nesănătoase, de unde se poate conchide asupra tendinţei direcţionate şi selective a sinelui. Dintr-o perspectivă a practicii terapeutice, George Kelly arata că fiecare individ are propria interpretare a trăirilor sale. Dacă aceştia ar putea să-şi modifice interpretările încât să se perceapă altfel şi să perceapă într-un alt mod situaţiile, ar fi eliminate comportamentele anormale. Pentru Kelly, fiinţele umane încearcă permanent să controleze situaţiile în care se află, şi în acest scop îşi dezvoltă propriile teorii despre lume, care le ghidează comportamentul. Astfel de constructe nu sunt abstracţii dependente de realităţi, ci emergenţe din interiorul persoanei, care duc între altele şi la capacitatea indivizilor de a face aprecieri bipolare de tipul: bun-rău, just-injust, flexibil-dogmatic. Ei vor reţine acele constructe care duc la reuşite şi le modifică pe acelea care se dovedesc neeficiente iar, simultan, fiecare încearcă în cadrul relaţiilor cu ceilalţi să identifice constructele partenerilor. În ultimă instanţă schimbările care intervin în cadrul personalităţii implică schimbarea unui asemenea construct. Psihologiile comportamentiste ridică problema identificării comportamentelor relevante pe baza cărora se pot face predicţii asupra viitoarelor comportamente. Pentru

3

comportamentişti, al căror reprezentat iniţial este John Watson, manifestările indivizilor sunt determinate preponderent de situaţiile imediate şi de interpretările care se dau acestora, ceea ce ar putea însemna că trăsăturile individuale nu trebuie interpretate luând în considerare ansamblul personalităţii. Drept urmare, comportamentiştii nu fac referiri la eventuale forţe de coagulare sau la structuri ale personalităţii, fapt care-i depărtează de poziţiile holiste. De altfel, terapeutica de tip comportamentist se centrează pe modificarea unor comportamente şi nu pe ansamblul personalităţii. Neuro-psihologiile, de altă parte, vizează înainte de toate conexiuni plauzibile între sistemul nervos şi procesele psihice. Fondul problemei rezidă în a interpreta categorii psihice funcţie de informaţiile disponibile referitoare la sistemul nervos central, sistemul nervos vegetativ sau sistemul hormonal. Se pun astfel în discuţie procesele neuro-corticale constante şi stabile, acceptându-se însă şi posibilitatea diferenţierii lor de la un individ la altul. Astfel una dintre preocupările majore a fost, de o parte, aceea de a se identifica caracteristici cu caracter mai general, adică ceea ce diferenţiază modul de a fi al oamenilor - trăsături ale personalităţii - şi, de altă parte, stabilirea unor repere asupra a ceea ce poate fi comun modului de a fi al unor oameni - tipuri de personalităţi. Şi într-un caz, şi-n celălalt se presupune că indivizii au proprietăţi care fac ca ei să posede anumite predispoziţii pentru anumite modalităţi de manifestare.

MODELUL DISPOZIŢIONAL (AL TRĂSĂTURILOR), MODELUL SITUAŢIONIST ŞI MODELUL
INTERACŢIONIST ÎN EVALUAREA PERSONALITĂŢII

MODELUL DISPOZIŢIONAL (AL TRĂSĂTURILOR) Una dintre primele concepţii teoretice şi metodologice, care a dominat cercetările dedicate măsurării personalităţii a fost abordarea bazată pe trăsături. Este vorba despre ceea ce ulterior avea să poarte denumirea de modelul clasic dispoziţional. În cadrul acestuia au fost sintetizate mai multe concepţii teoretice şi metodologice între care cele ale lui Allport, Cattell şi Eysenck. Obiectivele erau identificarea caracteristicilor care pot fundamenta personalitatea şi, în acelaşi timp, găsirea surselor individualizării ei. Allport este primul personolog care a propus o conceptualizare şi o descriere a

4

conform perspectivei modelului trăsăturilor. Allport mai afirmă că trăsăturile se disting funcţie de amploarea manifestării lor în comportament: • dispoziţiile cardinale sunt trăsăturile cele mai active. Facând referire la trăsături. Allport vorbeşte şi de: • trăsături comune. De asemenea. trebuie căutate trăsăturile care-l individualizează. consecvenţa comportamentului (verbal sau motor) fiind atribuită acestora. În acelaşi timp. structural- au caracter mai general decât obişnuinţele. spune Allport. Sintagma consacrată pentru a ilustra această stare de lucruri a fost cea de consistenţă 5 . şi identificate situaţiile în care acestea sunt exteriorizate. cele care fac posibile analize comparative între indivizi şi • caracteristici specifice care individualizează şi nu fac posibile comparaţiile. Allport arată că acestea: • • sunt chiar părţi ale persoanei şi nu simple presupuneri verbale. îl individualizează. este majoră. Este vorba de o serie de trăsături. sunt dinamice şi direcţionează comportamentul. care sunt persistente şi care ajută la determinarea reacţiei în situaţii variate.personalităţii în termeni de trăsături. cele care domină omul. dar pentru ca un individ să fie realmente înţeles. • au doar o independenţă parţială unele faţă de altele şi pot fi identificate empiric. • dovada existenţei lor este repetabilitatea manifestărilor relevante. personalitatea este o organizare mai mult sau mai puţin stabilă a forţelor interioare ale unui individ. Prin urmare. • dispoziţiile secundare sunt cele care devin active doar în anumite situaţii. Valoarea explicativă a trăsăturilor comune. încercând să clarifice modul de organizare dinamică a acestora.

- cealaltă interesată de măsura în care unul şi acelaşi profil de trăsături ramâne invariant în contexte situaţionale variate . Aşadar. MODELUL SITUAŢIONIST Frecvent criticată din cauza lipsei de dovezi empirice solide. care susţine că factorii situaţionali sunt sursele majore de variaţie comportamentală. şi aceasta poate pentru că autorul pomenit a formulat cele mai virulente critici (vezi Personality and Assessment . înregistrată în literatura de specialitate sub numele de paradoxul consistenţei.Mischel 1968) asupra modelului dispoziţional. comportamentale: Există - cel puţin două perspective în definirea consistenţei una referitoare la identitatea de manifestare a unor structuri de personalitate (trăsături) în momente diferite – consistenţa cross-temporală (chiar dacă o persoană suportă de-a lungul timpului o dezvoltare ontogenetică stadială. în dese rânduri această teorie a căzut examenul empiric. situaţionismul poate fi văzut ca o antiteză a personologismului. În fapt. Această stare de fapt a explicat apariţia orientării situaţioniste. ceea ce a dus la o adevărată criză de credibilitate. Paternitatea acesteia a fost atribuită lui Walter Mischel.consistenţa cross-situaţională. Cu toate acestea. minimalizându-se până la 6 . S-a încercat astfel explicarea consistenţei personalităţii mai degraba pe baza invocării intervenţiei din exterior a unor factori situaţionali determinativi. Personalitatea manifestă puţină stabilitate. întrucât comportamentul este determinat aproape exclusiv de variabilele situaţionale. multe elemente de structură psihologică se conservă. conform teoriei consistenţei. metodologia modelului dispoziţional (al trăsăturilor) a fost acuzată că nu dispune de o consistenţă comportamentală cross-situaţională şi cross-temporală.comportamentală. persoanele pot fi caracterizate de o serie de atribute care rămân relativ invariante de-a lungul timpului şi al contextelor sociale de viaţă. dând astfel temeiul unităţii şi unicităţii de expresie ca atribute ale personalităţii).

antecedenţii săi plasaţi în exterior. atunci intervenţia trăsăturilor în această schemă este redundantă şi gratuită. în timp ce modelul dispoziţional este preocupat să atribuie . Dar modelul situaţionist a fost atacat chiar mai repede decât modelul dispoziţional. personalitatea a fost golită de orice conţinuturi. situaţionismul caută mai degrabă cauzele externe care determină persoana să spună adevărul (Creţu 2005).onestitatea" unei persoane observate. ci are o semnificaţie psihologică pentru orice persoană. Comportamentul este iniţiat şi direcţionat exclusiv din exterior de către factorii situaţionali şi nu de către dispoziţiile interne. la nivelul situaţiei. Procedându-se în această manieră. unitatea de bază a analizei la nivelul modelului situaţionist nu poate fi decât situaţia. MODELUL INTERACŢIONIST Multă vreme. Cu alte cuvinte putem face o predicţie mai degrabă pe baza unui singur răspuns decât pe baza unei configuraţii de trăsături.excludere rolul trăsăturilor ca predispoziţii comportamentale stabile. avute în vedere de modelul dispoziţional. dacă un comportament poate fi condiţionat din exterior să se manifeste cu o consistenţă predictibilă. Drept urmare. acesta fiind situaţional specific şi nu cross-situaţional. Aşadar. cu atât mai mult cu cât se acceptă că orice situaţie nu există pur şi simplu. De aici rezultă şi modul de conceptualizare a consistenţei comportamentului din această perpectivă. ideea de consistenţă cross-situaţională promovată de modelul dispoziţional a fost înlocuită cu aceea de specificitate situaţională. în contrast cu (R-R) relaţiile răspuns-răspuns. care înseamnă identificarea variabilelor exterioare ce întăresc anumite răspunsuri. Din cele de mai sus rezultă două caracteristici de bază ale situaţionismului: • accentul pus pe variabilele externe/situaţionale în demersul explicativ al conduitei. predicţiile comportamentale trebuie întemeiate mai curând pe o analiză funcţională. Astfel. Raţionamentul de sprijin a fost acela că. reducând studierea personalităţii la determinarea relaţiilor stimul-răspuns (S-R). S-a arătat chiar că nu a existat nici o încercare sistematică de a studia situaţia din punct de vedere psihologic. Criticile au vizat în principal aspecte metodologice. măsurarea personalităţii s-a făcut de pe poziţii de partizanat faţă 7 . • preocuparea pentru determinarea unor relaţii de tip cauzal între comportament şi Se poate lesne observa cum situaţionismul exacerbează rolul metodei experimentale. Concret..

de unul sau altul din cele două modele. Ca o alternativă, a fost propus un al treilea model - interacţionist sau biocognitivist. S-a afirmat că interacţionismul ar fi un compromis fericit, care permite ambelor părţi ce au intrat iniţial în dispută să concluzioneze, ca în cele din urmă fiecare a avut dreptate. Interactionismul a pornit de la stabilirea concomitentă a virtuţiilor şi limitelor prezente în modelarea dispoziţională şi cea situaţionistă. Sustinătorii lui au arătat că este un nonsens să punem în discuţie prioritatea persoanei vs. situaţiei în problema consistenţei, atât timp cât comportamentul este o funcţie de interacţiune a celor două elemente. În practica măsurării personalităţii, în interiorul interacţionismului s-au distins două modele. Primul - interacţionist mecanicist - viza luarea în considerare a acţiunii unilaterale a variabilelor reprezentate de persoană vs. situaţie (ca variabile independente) asupra comportamentului (ca variabila dependentă). Al doilea interacţionist/dinamic - viza interdeterminările variabilelor personă vs. situaţie în producerea reacţiilor comportamentale. Mai precis, cel de-al doilea model avansa ideea existentei unei influenţe reciproce: nu doar evenimentele situaţionale afectează comportamentul persoanei, ci şi persoana, ca agent activ, poate influenţa evenimentele externe. O asemenea strategie ar putea duce la construirea unei triple tipologii (simultaneitatea celor trei elemente situaţie, persoană, comportament) care să permită afirmaţii de tipul „Acest tip de persoană va avea acest tip de comportament în acest tip de situaţie”, ceea ce ar duce mai lesne la înţelegerea conceptului de coerenţă a personalităţii. Deşi a prezentat un interes deosebit, modelul interacţionist (mai ales cel dinamic) n-a fost susţinut de cercetarea empirică. Cauza principală a fost lipsa acută a unor modele adecvate de măsură şi a unor metode de culegere a datelor. Este vorba deci despre un neajuns metodologic. Dincolo de aceste dispute, vom sublinia în final o serie de aspecte esenţiale privind perspectiva evaluării personalităţii:
-

este acceptat faptul că în interiorul individului s-a creat o deşi întotdeauna modificabilă, această structură este adesea

structură capabilă de acţiuni proprii în funcţie de mediul social; -

8

rezistentă la schimbări fundamentale; moment; personalitatea este un concept care exprimă o relativă stabilitate, însă trebuie subliniat că ea reprezintă mai curând un potenţial, o înclinaţie spre un anumit comportament şi nu un comportament în sine (acesta va depinde şi de situaţiile obiective); o trăsătură trebuie văzută ca un soi de dispoziţie persistentă de a percepe şi/sau gândi şi/sau simţi şi/sau se comporta în anumite moduri caracteristice, în situaţii de un anumit tip; trăsăturile sunt fenomene psihologice reale (vezi Allport), dar ele nu există într-o persoană în acelaşi fel în care există organele interne. Acestea trebuie văzute mai curând ca dispoziţii psihologice şi comportamentale, sensibile la situaţii, având relaţii complexe între ele; ambiental. trăsăturile devin active doar în anumite contexte, şi chiar în cadrul contextelor potrivite, modul şi frecvenţa lor de activare prezintă, în mod tipic, anumite sensibilităţi conjuncturale şi relativităţi individuale. Aşadar este evident faptul că indivizii sunt întotdeauna plasaţi situaţional, însă nu toate influenţele situaţionale sunt egale. Aceasta sugerează precauţia în formularea unor generalizări despre persoane care nu au fost puse în anumite tipuri de situaţii şi, respectiv, precauţia în formularea unor generalizări privind efectele situaţiilor neatribuite încă tipurilor de persoane. Analiza atentă a situaţionalului poate conduce la clarificări interesante în ceea ce priveşte anumite percepţii obişnuite.
Astfel un comportament pozitiv poate să nu fie neapărat rezultatul unui caracter pozitiv, ci a unui anumit tip de mediu dominant. Înlăturând suportul extern, ceea ce părea a fi un caracter consecvent pozitiv se poate transforma. Am putea întâlni astfel situaţii în care un individ bine educat va comite acte condamnabile din punct de vedere etic, pentru că dispoziţiile sale naturale sunt atât de puternice, încât este nevoie de presiuni externe pentru a limita exprimarea acestora.

ideea de structură a personalităţii se sprijină pe

presupunerea flexibilităţii umane infinite şi pe răspunsul în funcţie de situaţia socială de

o anumită trăsătură se individualizează numai în contextul

relaţiilor complexe pe care le are cu alte trăsături, cu comportamentul şi cu mediul

9

Există actualmente o oarecare naivitate în ceea ce priveşte aprecierea globalităţii trăsăturilor individuale (ne referim în primul rând la psihologi). Considerăm că ar fi de mare folos dacă evaluările generale, practicate în mod curent asupra indivizilor, ar acorda mai multă atenţie decât în momentul de faţă sensibilităţii situaţionale a dispoziţiilor psihologice. În mult prea multe cazuri, se face uz de trăsături într-un mod categoric, probabil excesiv, prezumţios şi chiar necalificat. Persoanele sunt dominante, conştiincioase, oneste sau echilibrate. Persoana care posedă trăsătura în cauză va manifesta tipul de răspuns potrivit faţă de persoana potrivită, la momentul potrivit şi în maniera potrivită. Schimbările neaşteptate ale psihologiei umane pot fi pierdute din vedere cu uşurinţă atunci când se află în centrul atenţiei o astfel de caracterizare excesivă şi poate chiar nerealistă.

10

C 2 - TEORIE ŞI METODĂ ÎN EVALUAREA PERSONALITĂŢII
CARACTERISTICI GENERALE ALE TEORIILOR Noţiunea de teorie este utilizată într-o multitudine de contexte. Se vorbeşte adesea despre teorii economice, antropologice, istorice; în unele situaţii teoria identificându-se fie cu o ipoteza, fie cu un set coerent de asumpţii care nu au trecut prin rigorile ştiinţifice ale testării şi validării. În ştiinţă, s-a conturat pentru acest termen un tablou oarecum clar: set coerent de asumpţii care descriu şi explică un anumit aspect din realitate şi permit formularea unor predicţii valide în legătură cu acel aspect. TEORIE ŞTIINŢIFICĂ VS IPOTEZĂ Teoria este mult mai complexă decât ipoteza. În fapt, teoria ştiinţifică rezultă din testarea experimentală a mai multor ipoteze. Ipoteza se referă, de regulă, la o singură variabilă, în timp ce teoria surprinde interacţiunea mai multor variabile în cadrul unui sistem, interacţiune stabilită prin observaţii sistematice repetate şi validarea experimentală a acestora.
TEORIE ŞTIINŢIFICĂ VS. LEGE

Legile descriu de obicei relaţii cantitative verificate empiric între două sau mai multe variabile şi nu sunt subiectul unor demersuri de infirmare ca şi teoriile. Există situaţii în care o teorie care a fost verificată substanţial (relaţiei dintre variabilele studiate i s-a dat o formă matematică) se poate transforma în lege. În condiţiile în care teoria este supusă unor demersuri experimentale de infirmare, ea îşi poate pierde validitatea, dar legile, datorită suportului empiric pe care îl au nu pot constitui subiectul

11

sunt cuprinse de obicei în proverbe sau maxime. Oamenii încearcă să-şi explice comportamentul lor şi al celorlalţi. Încă din perioada 12 . dar nu pot face predicţii valide decât în situaţii cotidiene. În aceste cazuri există posibilitatea creării unor modele care să implementeze asumpţiile generale ale teoriei în situaţii specifice. analiza la nivelul microproceselor şi la cel al macroproceselor fiind străină simţului comun TEORII ALE PERSONALITĂŢII ŞI METODELE DE EVALUARE ASOCIATE Diferenţele interindividuale în ceea ce priveşte comportamentul sau trăsăturile de personalitate nu sunt nici pe departe o descoperire a psihologiei moderne. explică şi fac predicţii valide. La nivelul explicaţiei. Este posibil chiar ca modelul să formalizeze în ecuaţii modul în care variabilele unui sistem interacţionează în situaţii specifice. etc. rezolvarea de probleme.psihologie poporană). uzuale. TEORIE A SIMŢULUI COMUN Simţul comun îşi explică adesea fenomenele lumii înconjurătoare printr-o serie de asumpţii coerente. De asemenea. care ulterior le influenţează comportamentul în situaţii sociale. formulate de moralişti. situaţiile extreme. Aceste asumpţii prin care se încearcă descrierea şi explicarea unor aspecte ale funcţionării psihice sau a altor evenimente din lumea reală. care însă sunt pline de contradicţii şi de erori logice.unui astfel de demers de infirmare. gânditori sau uneori chiar de oameni din popor (Herseni numeşte această tendinţă de explicare a faptelor psihice . Ele pot descrie (alambicat de cele mai multe ori) fenomenele cărora li se adresează. În condiţiile în care teoriile ştiinţifice descriu. teoriile simţului comun sunt deficitare.) nu pot fi abordate de simţul comun. precum şi cele în care se impune analiza explicativă la nivelul proceselor cognitive elementare (procesarea informaţiei vizuale. îşi formulează teorii implicite. TEORIE ŞTIINŢIFICĂ VS. teoriile simţului comun întrunesc doar o parte a acestor caracteristici. cele care vizează grupul în ansamblul său. TEORIE ŞTIINŢIFICĂ VS. MODEL Adesea teoria identifică şi explică relaţii sau legităţi generale între variabilele unui sistem. ele fiind după cum am spus pline de contradicţii şi erori logice (“Cine se aseamănă se adună”).

de exemplu. Dacă testele proiective care emerg din teoriile psihanalitice au calităţi psihometrice discutabile. cât şi în selecţia de personal. a căror aplicaţie fundamentală era construirea caracterelor în arta dramatică şi modelarea jocului scenic. aceste diferenţe au fost evidenţiate (şi probabil s-a încercat explicarea lor prin ceea ce am numit psihologia simţului comun) şi chiar structurate în teorii explicite. prin calităţile predictive ale testelor. Studiul personalităţii a parcurs un drum lung de la teoriile intuitive din antichitate. Trecerea de la teoriile simţului comun la teoriile ştiinţifice asupra personalităţii nu s-a realizat printr-un salt brusc. se face trecerea dinspre teoriile simţului comun spre teoriile ştiinţifice. până la teoriile ştiinţifice moderne asupra personalităţii (cum ar fi teoriile trăsăturilor). Teoriile psihanalitice sunt un astfel de pas intermediar. EVALUARE PSIHOLOGICĂ A PERSONALITĂŢII Nevoia resimtită a obiectivităţii în psihologie este dată în primul rând de psihometrie. cunoscută fiind teoria asupra caracterelor elaborată de Theophrastus (370-287) în lucrarea “Caracterele”. precum şi elaborarea unor tehnici de măsurare a acestora. Metodele de evaluare a personalităţii care decurg din acestea au implicaţii atât în practica clinică (prin demersul explicativ şi clasificatoriu pe care îl permit). care printr-un aparat matematico-statistic elaborat recurg la studiul riguros al trăsăturilor de personalitate.antică. Metodele de evaluare care au rezultat din aceste teorii împărtăşesc aceleaşi deficienţe. ci printr-o serie de etape intermediare care au aproximat progresiv caracteristicile esenţiale ale unei teorii ştiinţifice. ele satisfăcând cerinţele de descriere şi parţial pe cele explicative. testele structurate de personalitate propuse de abordările ştiinţifice în studiul personalităţii întrunesc mai adecvat aceste calităţi. a fost impusă de timpuriu de reprezentanţii psihofizicii. O dată cu propunerea unor metode de evaluare a structurilor de personalitate. testele proiective fiind adesea puse în discuţie în ceea ce priveşte normele de validitate şi fidelitate pe care un instrument psihodiagnostic ar trebui să le îndeplinească. TESTARE VS. care au într-o 13 . neavând însă calităţi predictive adecvate. Ideea obiectivării unor fapte psihice. Problematica testelor proiective o vom aborda însă secţiune distinctă a acestui curs.

creativităţii sau personalităţii. CHESTIONARELE STRUCTURATE. În ceea ce priveşte măsurarea trăsăturilor de personalitate. STRATEGIILE DE CONSTRUIRE A CHESTIONARELOR STRUCTURATE DE PERSONALITATE În construirea unui chestionar de personalitate. Goldberg) şi-au centrat cercetările asupra modului în care oamenii pot fi grupaţi şi comparaţi între ei. Costa & McCrae. Corifeii acestei abordări nomotetice a personalităţii au avut o contribuţie deosebită la elaborarea testelor psihometrice. Chestionarele/inventarele structurate de personalitate.descoperit o serie de legităţi în special în studiul proceselor senzoriale. Prin urmare. Interviul . O serie de psihologi (Eysenck. În acest sens.definirea constructului. vor fi utilizate şi o serie de alte metode din care se extrag date calitative. cele mai importante tehnici sunt chestionarele structurate de personalitate. apar de regulă două probleme fundamentale: . care sunt utilizate la măsurarea caracteristicilor psihologice de tipul inteligenţei. Aiken enumera următoarele metode de evaluare a personalităţii: Observaţia . Această distincţie este clară şi în ceea ce priveşte abordarea personalităţii. Există însă şi un aspect calitativ în cunoaşterea faptelor psihice care s-a impus tot din aceeaşi perioadă. cele mai apelate metode în evaluare sunt observaţia şi interviul. vorbim despre testarea psihologică a personalităţii atunci când prin metode psihometrice măsurăm anumite dimensiuni sau caracteristici ale personalităţii (trăsături de personalitate. Ilustrativ în acest sens este şi demersul psihometric în studiul personalităţii. pe lângă metodele psihometrice de măsurare. 14 . În a doua jumatate a secolului XX au apărut tot mai vizibil tendinţele de integrare a psihologiei în corpul ştiinţelor. Norman. Avem deci o distincţie între un aspect cantitativ al cunoaşterii în psihologie şi unul calitativ. Tehnicile proiective . L. ABORDĂRILE PSIHOMETRICE ALE PERSONALITĂŢII. R. dinamica motivaţiei. a trăsăturii care trebuie măsurată. caracteristicile atitudinale) şi despre evaluarea psihologică a personalităţii atunci când. Cattel.

construindu-se astfel colecţia iniţială. 15 . Avantajul ar fi că în final există o probabilitate crescută pentru a avea o validitate de conţinut ridicată şi un cadru tepretic univoc. Dezavantajele acestei metode constau în faptul că omogenitatea şi continutul itemilor depind de abilitatea autorului de a-şi imagina răspunsurile la itemi şi de a anticipa problemele care pot să apară. Selecţia itemilor (facuta chiar de catre autor) se va face pe baza înţelegerii strict intuitive a trăsăturii vizate prin chestionar.raţională. existând deci posibilitatea distorsionării voite a rezultatelor la test. calcularea coeficienţilor de corelaţie item / test pentru fiecare item din selecţionarea itemilor care corelează puternic cu testul. În metoda intuitiv . autorul decide ce itemi trebuie incluşi în materialul testului şi ce conţinuturi sunt relevante pentru a traduce trăsătura în comportament. Construcţia chestionarului pornind de la astfel de strategii se bazează pe analiza consistenţei interne. precum şi în faptul că subiecţii pot intui uneori răspunsul aşteptat de autor. Alegerea iniţială a itemilor va fi analizată sub raportul consistenţei interne şi vor fi păstraţi acei itemi care prezintă un nivel suficient de încredere.selecţia intuitivă a conţinutului itemilor şi formarea setului iniţial de itemi.strategiile intuitiv . . Kaplan & Saccuzzo.administrarea pe un lot de subiecţi.. .construirea unui set de itemi prin care subiectul este întrebat în legătură cu acele comportamente care sunt relevante pentru trăsătura respectivă sau în legătură cu situaţiile care sunt relevante pentru acea trăsătură (răspunsul subiecţilor la aceşti itemi va servi ca indicator al constructului). enumeră următoarele strategii de construire a chestionarelor structurate de personalitate: .metoda empirică (strategia criteriului extern).metoda analizei factoriale (strategia criteriului intern).calcularea scorurilor totale la această grupare preliminară. Paşii demersului sunt: . . . colecţia finală de itemi.raţionale (conţinutul itemilor este dedus logic pornind de la caracteristica de evaluat).

se administrează această colecţie de itemi la două loturi de subiecţi care diferă doar în ceea ce priveşte trăsătura evaluată.În metoda empirică (criteriu extern) selecţia itemilor este ghidată doar de relaţia empirică determinată între itemul testului respectiv şi o măsură criteriu specifică. se determină pentru fiecare lot proporţia răspunsurilor Acord/Dezacord pe care le oferă. Ceea ce este avantajos în această metodă este că nu ne mai aflăm la limita abilităţii intuitive a unui singur individ în a alege itemii. 16 . se determină semnificaţia diferenţei statistice dintre rezultatele obţinute de cele două grupuri. se verifică dacă toţi itemii diferenţiază cele două loturi criteriu. itemii care diferenţiază semnificativ cele două loturi sunt selecţionaţi pentru scala preliminară. Inexactităţi în alegerea acestor loturi va conduce la selecţii greşite de itemi. Ca limită majoră a acestei metode . scalele construite empiric sunt mai dificil de trucat (de către respondenţi) decât cele raţionale. pare că n-au legatură cu scopul evaluării). În plus. se recurge la reaplicarea scalei pe alte loturi similare pentru validare. respectiv pe utilizarea unor tehnici statistice care grupează itemii testului în clusteri (identificarea unui factor responsabil de variaţia comportamentului) ce evaluează acelaşi aspect al criteriului. se construieşte pe baze raţionale o colecţie de itemi. scala se aplică din nou loturilor criteriu iniţiale. Modul de construcţie a lor faptul că prin răspuns se urmăreşte mai degrabă relaţia dintre răspunsul la item şi alte dimensiuni comportamentale implicite (şi mai puţin adevărul literal al răspunsului) – face ca respondenţii să accepte mai greu astfel de itemi (ei nu prezintă o validitate aparentă. Etapele de construire a unor astfel de chestionare sunt : - utilizând date care rezultă din diverse teorii sau selecţionând itemi din alte chestionare.adecvarea în alegerea itemilor depinde de acurateţea alegerii loturilor criteriu. Metoda analizei factoriale pune accent pe analiza criteriului intern.

care sunt testaţi în paralel şi cu alte teste care evaluează acelaşi factor. Rezultatul obţinut în urma unui astfel de demers este o soluţie structurală simplă în care fiecare din factorii identificaţi evaluează o anumită trăsătură. dar cu valori discriminative pentru trăsătura dată . 17 . cum trebuie scrişi aceştia . CONSTRUIREA ITEMILOR ÎN CHESTIONARELE STRUCTURATE DE PERSONALITATE Problemele asupra cărora s-au aplecat în mod special creatorii de inventare de personalitate sunt: cum trebuie construit setul iniţial de itemi. Astfel: ar trebui să fie construiţi şi itemi care să se refere şi la alte trăsături înrudite.Paşii parcurşi la construirea unui chestionar structurat de personalitate utilizând metoda analizei factoriale sunt: construirea pe baze a priori a unui lot relativ mic de itemi (celelalte metode au la bază selectarea formei finale a testului dintr-o colecţie mai mare de itemi) care se consideră că sunt relaţionaţi cu factorul vizat. Două sunt problemele care s-au pus mai des în legătură cu elaborarea itemilor: • strategiile generale de construire . În ceea ce priveşte strategiile de construire lucrurile sunt destul de complexe. se determină corelaţia item/factor (încărcătură factorială a itemului). matricea intercorelaţiilor analizându-se factorial şi obţinându-se astfel o clusterizare responsabilă de un anumit cuantum al variantei comportamentului subiecţilor testaţi (factor). itemii se administrează unui număr mare de subiecţi. În anii ’50 identificăm o primă încercare de sistematizare a unui astfel de proiect. cum inflenţează caracteristicile formale şi de conţinut răspunsul subiecţilor. se calculează intercorelaţiile itemilor. se selecţionează pentru forma finală a testului acei itemi care au o încărcătură factorială mare. • limbajul în care se construieşte şi relevanţa acestuia pentru diagnoza personalităţii. Se preconiza atunci (Loevinger) că itemii lotului iniţial să fie extraşi dintr-o arie de conţinuturi mai largă decât trăsătura propriu-zis urmărită.

18 . se propunea (Jackson) generarea setului iniţial de itemi cu ajutorul unei grile de situaţii şi secvenţe comportamentale. facând apel la ceea ce au numit frecvenţa acţiunii.- itemii trebuie aleşi astfel încât să reprezinte toate conţinuturile posibile care ar putea exprima trăsătura respectivă (în funcţie de toate teoriile alternative cunoscute). Mai târziu. Prin intermediul acestei sintagme se viza prototicipitatea unui comportament pentru o anumită trăsătura :  Era selectat în mod sistematic un set de manifestări dintr-un model structurat de comportament interpersonal . alţii apelează la experţi pentru a obţine descrieri ale manifestărilor tipice ale unei trăsături (autorii MMPI). iar o altă categorie copiază itemi din alte chestionare (vezi Gough). La nivelul anilor ’60.  Un eşantion larg de subiecţi aveau sarcina de a identifica în cadrul acestui set de manifestări comportamente observabile care corespund trăsăturii urmărite . Studiile asupra modului de generare a itemilor au relevat faptul că în practică se apelează cel mai adesea la combinarea celor trei puncte de vedere: unii generează itemi fără a explica mecanismul care a stat la bază (vezi Cattell).  Ulterior alţi subiecti vor aprecia printr-o clasificare gradul de prototicipitate al acestor acte comportamentale pentru trăsătura urmarită. Problema limbajului de construcţie a itemilor O primă direcţie de analiză se referă la problema definirii relevanţei pentru personalitate a anumitor cuvinte din vocabularul curent. în anii ’80 Buss şi Craik. gândeau o nouă modalitate de generare a itemilor. experţii au sarcina de a stabili gradul de relevanţă pentru trăsătura urmărită a fiecărei descrieri şi a realiza o rangare a acestor conţinuturi descrise. Concret : se propune spre evaluare unui grup de judecători experţi descrieri ale unor persoane care exemplifică în comportamentul lor trăsătura urmărită . Allport şi Odbert (anii ‘30) considerau relevanţi pentru personalitate toţi termenii care pot fi folosiţi pentru a distige comportamentul unui individ de comportamentul altuia. mergând pe această linie a abordărilor coerente a problematicii conţinuturilor itemilor.

relaţii şi efecte sociale. verbele îşi extrag de multe ori sensurile din situaţii interpersonale. identităţi profesionale. activităţi. prezenţa fizică. naţionalitate. • specificarea unor criterii de excludere: o se consideră nerelevanţi termenii care sunt nondistinctivi şi nu se aplică la toţi indivizii. reuşesc o descriere mai coerentă şi mai bine definită şi au o variaţie mai largă în sensuri. cele mai extreme semnificaţii ale dimensiunii vizate. O problemă serios ignorată de către constructorii de chestionare pare să fie cea a contextului situaţional. o termeni a căror implicaţie pentru personalitate este metaforică sau imprecisă. o termenii care se referă la originea geografică. adică a specificităţii comportamentului uman legat de situaţie. de regulă. Datele de cercetare psiho-lingvistică pe cele trei categorii verbale arată că utilizarea ideosincratică în scalele de evaluare este mai probabilă pentru substantive decât pentru verbe şi mai probabilă pentru verbe în raport cu adjectivele. roluri sociale. stări şi dispoziţii psihice. O altă direcţie de studiu vizează problematica diferenţierii între adjective.Mai târziu (anii ‘90) s-a propus o strategie de definire a relevanţei termenilor: • mai întâi realizarea unei taxonomii a caracteristicilor de personalitate care pot fi regăsite direct la nivelul limbajului natural (adjective. 19 . Ele sunt considerate ca relevante pentru personalitate în măsura în care captează relaţii cauzale. substantive. Iată câteva constatări: - factorii derivaţi prin substantive. S-au identificat astfel şase categorii de conţinuturi: trăsături stabile. substantive şi verbe privind capacitatea acestora de a căpăta şi reda sensuri ale personalităţii. verbe etc).Unele studii arată capacitatea verbelor de a capta aspecte temperamentale. abilităţi şi talente. factorii derivaţi prin adjective relevă. de exemplu.

Nu întârzii la şcoală niciodată. interne. atribute ale trăsăturii : Aceste prime două categorii se referă la conţinuturi direct legate de trăsătură şi sunt cele mai frecvente în majoritatea chestionarelor de personalitate. atitudini. vs. 20 .Constructorii de itemi procedează ca şi când înţelesul psihologic al caracteristicii situaţionale ar putea fi captate doar ca o referire condiţională sau temporală. Ex: Mi se întâmplă uneori să întârzii la şcoală. 6. neobservabile – senzaţii. sentimente . Problema redactării efective a itemului: dispozitivul de răspuns şi itemul propriu-zis.reacţii de tip dihotomic(da/nu). Problema relaţiei item-trăsătură Literatura de specialitate a pus în evidenţă o taxonomie a posibilelor relaţii între item şi trăsătura. în conţinut trebuie specificat de regulă frecvenţa sau intensitatea (pentru a nu apare şi aici situaţii extreme ca şi în dispozitivul de răspuns). acoperite. Dispozitivul de răspuns  În majoritatea chestionarelor. 7 grade). În cadrul itemilor cu un asemenea dispozitiv de răspuns. Mai sunt apoi categoriile care se referă mai ales la conţinuturile indirect legate de trăsătură: • • • • dorinţe şi trebuinţe . trihotomic(întotdeauna/uneori/niciodată) sau scale extinse de tip Likert (cu 5. reprezintă dispoziţii descrise de obicei prin adjective şi substantive. reacţii ale altora. dispozitivul de răspuns apare sub forma unor comportamente verbale înalt standardizate: . comportamente observabile . reacţii psihofiziologice. fapte biografice . Categoriile prezente în mai toate genurile de chestionare sunt: • descrieri de reacţii : • deschise.

Aceasta pentru că. Ex……  formă specială a tehnicii de răspuns este metoda sortării Q (Stephenson) care cere subiectului să realizeze o rangare a unui nr. îi răspunzi calm. b. fraze care sunt apropiate din perspectiva acceptabilităţii. nu bagi în seamă reacţia. descrieri. c. răspunzi pe acelaşi ton . fie lasă loc la nesiguranţă în a răspunde.Actualmente se consideră nepertinente posibilităţile de răspuns de forma “Nu ştiu” sau “?”.  Există şi situaţii în care răspunsurile redau efectiv conţinutul diverselor comportamente posibile: Ex: Când cineva ţipă la tine: a. propoziţii. Sunt cunoscute aşa-numitele tetrade: două fraze dezirabile şi două fraze nedezirabile. timpul trecut şi alte moduri decât indicativul. Complexitatea – creşte o dată cu numărul de negaţii. Se recomandă itemi cât mai scurţi (Lungimea medie este în jurul a 12 cuvinte) . trecerea la diateza pasivă. Itemul propriu-zis Se pun aici două probleme importante:  Lungimea itemului – numărul de cuvinte.  Toate aceste cerinţe se constituie astăzi într-o metodologie sistematică de construire şi experimentare a chestionarelor de personalitate.  Aceasta cere subiectului să aleagă între două sau mai multe răspunsuri. 21 . de răspunsuri (de regulă impar). Se întâlnesc de asemenea situaţii în care este impusă tehnica alegerii forţate. de regulă. fie subiectul nu înţelege itemul.

personalitatea este structurată pe patru nivele ierarhice: • • nivelul de bază. asumpţia de bază a modelului trăsăturilor este aceea că oamenii dispun de predispoziţii generale (trăsături) de a răspunde într-un anumit fel. experimentele lui Pavlov privind condiţionarea clasică şi teoria învăţării propusă de Clark Hull. 22 . Cu toate că teoreticienii acestei perspective au vederi diferite în ceea ce priveşte modalitatea de determinare a trăsăturilor. de gândirea tipologiştilor europeni (Jung şi Kretschemer).CONCEPŢIA LUI EYSENCK ASUPRA PERSONALITĂŢII Eysenck se înscrie pe linia abordării personalităţii din perspectiva trăsăturilor. la care comportamentul poate fi gândit în unele dintre aceste răspunsuri sunt conectate cu altele regăsindu-se termeni de răspunsuri specifice . Trebuie subliniat încă de la început că perspectiva teoretică şi practică a lui Eysenck a fost influenţată de evoluţia metodologică a tehnicilor statistice (analiza factorială). El atrage atenţia asupra elaborării unei teorii uşor testabile. de studiile privind ereditatea realizate de Cyril Burt. cel mai simplu. Eysenck insista în mod deosebit pe claritatea conceptuală şi pe măsurare. În demersul său. Vorbim deci de nivelul deprinderilor sau al actelor mentale habituale. împreună în cadrul a ceea ce numim deprinderi (acestea au un grad mai înalt de generalitate).C3 . cu toţii sunt de acord că trăsăturile constituie pilonii fundamentali ai personalităţii umane şi că personalitatea are o structură ierarhică. Conform lui Eysenck. asupra necesităţii de a dezvolta tehnici adecvate de măsurare a trăsăturilor şi asupra stabilirii fundamentelor biologice ale fiecărei trăsături. Aşa cum am văzut.

genotipice. Ulterior.psihotismul. fapt ce ne permite să grupăm aceste două aspecte sub umbrela unei trăsăturii unice . Astfel. Termenul de tip desemnează o dimensiune cu două valori extreme. persoanele care preferă compania socială în detrimentul lecturii se simt foarte bine la petreceri. la un nivel şi mai înalt de organizare. trăsături precum sociabilitatea. Introvertitul tipic este caracterizat de : 23 . De-a lungul timpului. anumite grupuri de obişnuinţe apar împreună şi formează trăsăturile. adaugă şi o a treia dimensiune . ceea ce trebuie reţinut este conceptualizarea personalităţii ca o structură organizată multinivelar. pe baza mai multor experimente de laborator. el a arătat legătura dintre tipurile psihologice şi nivelurile de activitate ale diferitelor părţi ale creierului. • în sfârşit. diferitele trăsături tind să se unească şi să formeze ceea ce Eysenck numeşte tipuri. iar în plus pot fi determinate şi explicaţii privind cauzele acestor diferenţe individuale. DIMENSIUNILE PERSONALITĂŢII Pe baza unor prime investigaţii.• mai departe. Eysenck identifica două mari dimensiuni ale personalităţii pe care le numeşte: extraversie şi nevrotism.sociabilitatea . EXTRAVERSIA (denumită şi extra-introversie) este văzută ca o interrelaţie între trăsăturile: sociabilitate. De exemplu. excitabilitate şi dinamism. Spre exemplu. fiind considerat ca unul dintre cei mai aspri critici ai teoriei psihanalitice. Eysenck a urmărit în mod constant demonstrarea bazei biologice a psihismului. 1. sunt expresii fenotipice (comportamentale) ale personalităţii şi nu constituţionale. delimitând un continuum dea lungul căruia persoanele ocupă diverse poziţii. impulsivitatea. Aşadar. De altfel. Diferenţele individuale se pot identifica la nivelul trăsăturilor şi tipului. spune Eysenck. excitabilitatea şi dinamismul pot fi grupate împreună sub conceptul (tipul) de extraversiune. Eysenck a subliniat în repetate rânduri importanţa fundamentării biologice ale fiecărei trăsături. Descrierea celor doi poli (extra-intro). impulsivitate.

lent în gândire şi acţiune . uşor sugestibil şi nesociabil.- tendinţe obsesionale. Eysenck menţiona faptul că deţine suficiente date care să probeze existenţa reală a acestor trei dimensiuni. insensibili. timiditate. NEVROTISMUL (instabilitate-stabilitate emoţională) este definit de interrelaţia Extravertitul tipic: trăsăturilor anxietate. Asemenea comportamente pot deveni patologice doar în cazuri extreme. nivel de aspiraţie scăzut. Într-un studiu din 1986. normalităţi psihice şi nu simtomatologiei psihiatrice. egocentrism. 2. depresie. dar cu tendinţe de supraevaluare a propriilor performanţe. 24 . mai puţin rigid şi cu mare variabilitate intrapersonală. Important de reţinut: Eysenck arată că înţelesul acestor concepte se referă la comportamente integrate. capacitate mică de afirmare. La celălalt pol sunt cei înalt socializaţi. tendinţe spre simtome de conversie isterică. nepăsători faţă de nevoile celorlalţi şi refractari la regulile sociale. prevalează creşterea orizontală. La un pol apar cei care tind să fie solitari. construcţie corporală mai ales pe verticală (în detrimentul celei orizontale). 3. nivelul de aspiraţie înalt. slabă auto-apreciere. rigiditate şi variabilitate intrapersonală scăzută. tendinţe de a dezvolta simtome de anxietate şi depresie sau sentimente de inferioritate. PSIHOTISMUL (termenul echivalent este duritate) interrelaţia trăsăturilor agresivitate. dar cu subestimarea propriei performanţe. lipsa de empatie şi comportament antisocial. Nevrotismul este caracterizat de: voinţă şi control emoţional scăzut. Ele au fost confirmate şi de studiile interculturale şi în plus există mărturii privind caracterul lor parţial înnăscut.

decât introverţii. dar mai lenţi decât extraverţii . . mai rafinate de umor.“gustă” umorul agresiv şi cu conotaţii sexuale.preferă profesiuni care implică interacţiune cu ceilalţi oameni. introverţii sunt mai uşor activaţi de evenimente şi asimilează interdicţiile sociale mai uşor decât extroverţii. În consecinţă. Fundamentare biologică Eysenck sugerează faptul că variaţiile individuale privind intro-extraversiunea reflectă diferenţe în funcţionarea neurofiziologică. De exemplu.au performanţe academice superioare extroverţilor. . Aşadar. Diferenţele pe această dimensiune sunt determinate atât ereditar. Extraverţii: sunt mai sugestibili decât introverţii. ei sunt mai reţinuţi şi mai inhibaţi. . mai cu seamă dacă dificultatea subiectelor tratate este ridicată. . .Rezultate experimentale O serie de investigaţii experimentale au relevat diferenţe comportamentale evidente între extroverţi şi introverţi: Introverţii: . dimensiunea introversiune-extraversiune reprezintă o organizare importantă a diferenţelor 25 . în timp ce introverţii preferă formele intelectuale.excitaţia scade performanţa introverţilor şi o măreşte în cazul extraverţilor. în timp ce introverţii le preferă pe cele solitare.sunt mai activi sexual. introverţii sunt mai lesne influenţaţi de pedepse. . De asemenea. Investigaţii asupra gemenilor mono şi dizigoţi au dovedit faptul că ereditatea joacă un rol hotarâtor în diferenţierea indivizilor după dimensiunea în discuţie. în sensul frecvenţei relaţiilor şi a varietăţii paternurilor comportamentale. Există apoi şi o serie de rezultatele ale unor studii interculturale care au demonstrat persistenţa în timp a acestor diferenţe. cât şi de către mediu.tind să fie mai circumspecţi.sunt mai sensibili la durere şi obosesc mai repede . în timp ce extraverţii sunt mai uşor influenţaţi de recompense.

de cap etc. câte 24 itemi arondaţi intro-extraversiunii şi nevrotismului. iar alţi nouă pentru scala L. 1964) cuprinde scala pentru introextraversiune (E).). este sugerată şi în acest caz o asociere genetică legată de o vulnerabilitate sporită la diverse boli. În conformitate cu Eysenck. stabilitate emoţională/introversiune (flegmatic). Fiecare formă conţine 57 de itemi. instabilitate emoţională/introversiune (melancolic). stabilitate emotională/extraversiune (sangvin). 26 . INVENTARUL DE PERSONALITATE EPI ŞI CHESTIONARUL DE PERSONALITATE EPQ EYSENCK PERSONALITY INVENTORY (EPI. Eysenck propune înţelegerea primelor două dimensiuni şi prin intersectarea lor. Cea din urmă îşi propune să măsoare disimularea.individuale privind funcţionarea comportamentului şi având originea în diferenţele de funcţionare biologică moştenite. Apoi. Există apoi particularităţi comportamentale ce pot fi uşor relaţionate cu celelalte două dimensiuni. MODALITĂŢI DE EVALUARE A CELOR TREI DIMENSIUNI. Aceşti indivizi dezvoltă rapid reacţii de stress şi dovedesc o descreştere lentă a răspunsului la stress după dispariţia agentului generator. Acest inventar are două forme paralele care permit testarea repetată a aceloraşi subiecţi. Este vorba de obţinerea a patru structuri exprimate şi prin termenii clasici ai temperamentelor: • • • • instabilitate emoţională/extraversiune (coleric). cu toate că bazele psihotismului sunt mai puţin cunoscute. factorii genetici contribuie în proporţie de 66% la varianta dimensiunilor majore ale personalităţii. Toate aceste date demonstrează importanţa majoră a factorilor genetici în determinarea personalităţii şi a comportamentului social. Persoanele cu scor mare la nevrotism se plâng deseori de dureri corporale (dureri de stomac. scala pentru nevrotism (N) şi scala L pentru minciună.

Chestionarul EPQ conţine 90 de itemi. o capacitate redusă de conştientizare şi chiar rigiditate mentală. spirit aventuros. Datele de cercetare arată diferenţe între sexe în privinţa celor trei scale. O serie de cercetări pe această scală a arătat că ea măsoară mai curând un anumit nivel al naivităţii sociale.Scala L afirmă comportamente dezirabile. psihopatie. scala vizează o dimensiune normală a personalităţii prezentă în diferite grade la toţi oamenii. prudenţă. CHESTIONARUL EPP (1991) Măsoara 21 de trăsături prin intermediul a 420 itemi. criminalitate. Teoretic. impulsivi. emotivitate. 21 pentru E. acest chestionar introduce o nouă variabilă – psihotism (P). iar fetele scoruri mai mari la scara N. Eysenck arată că schizofrenia este la un capăt extrem al dimensiunii P. sadici. 25 pentru P. Baieţii prezintă scoruri medii mai mari decât fetele la scara P (există aici atributele tradiţionale ale masculinităţii: agresivitatea şi ostilitatea). deşi termenul este luat din psihiatrie. cu ideaţie de tip paranoid. 21 pentru L. CHESTIONARUL DE PERSONALITATE (EPQ. Fiecare din cele 21 de trăsături este alocată unuia din cei trei superfactori: extraversiune. 1975) Pe lângă dimensiunile din EPI. Arondarea pe factori este următoarea: 23 pentru N. Cum am reţinut mai sus însă. Aşadar itemii acestei scale conţin caracteristici determinate la indivizi cu comportament antisocial. tendinţa spre disimulare va fi cu atât mai mare cu cât subiectul va alege răspunsuri care afirmă respectarea conduitelor dezirabile. 27 . unde se asociază şi cu tulburări de tip maniaco-depresiv. Doar o foarte mică parte dintre cei cu un grad înalt de psihotism va dezvolta o psihoză în cursul vieţii.

ne va permite o predicţie în privinţa comportamentului respectivei persoane. Influentat fiind de cercetările anterioare ale lui Spearman /Burt şi de formarea iniţială (chimist). pe care le descrie ca fiind surse primare ale personalităţii. şi aplicând tehnici specifice de lucru (grupări successive ale cuvintelor respective după anumite criterii şi evaluări repetate efectuate de evaluatori independenţi pe loturi diferite de subiecţi).CONCEPŢIA LUI R. apelând în mod explicit (ca şi Eysenck) la tehnica analizei factoriale.4500 de cuvinte). Prin intermediul acesteia a urmărit două obiective clare: • • să determine factorii ca aspecte structurale ale personalităţii .C4 . Cattell sintetizează în final 12 trăsături. pentru cunoaşterea trăsăturilor de personalitate.B. ca singura sursă imediat utilizabilă. Pentru Cattell. Cattell a încercat să dezvolte un model de clasificare a variabilelor personale. Efortul lui Cattell de a realiza o descriere elaborată a personalităţii s-a bazat iniţial pe studiul limbajului. CATTELL ASUPRA PERSONALITĂŢII Preocupările majore ale lui Cattell au ţintit în primul rând dezvoltarea unei teorii privind organizarea ierarhică a personalităţii. pornind de la inventarul lărgit al cuvintelor ce descriu personalitatea (realizat de Allport . un demers simultan nomotetic şi ideografic). Pe scurt. Acestea sunt descrise ca tendinţe relativ permanente de a reacţiona într-un anume fel. 28 . elementele structurale cheie din cadrul personalităţii sunt trăsăturile. Doar cunoaşterea precisă a întregului patern de trăsături care definesc o persoană. să realizeze predicţii asupra încărcăturii fiecărui factor în cazuri individuale (cum se vede.

afirmarea de sine etc. - - trăsături dinamice . energia sursă pentru întregul comportament. anxietate. în sindromul nevrotic se constată temeri iraţionale. mânia. sexualitatea. În privinţa organizării dinamice a personalităţii (organizarea forţelor dinamice şi motivaţionale). Fiind format prin învăţare.care permit individului să funcţioneze. Ele sunt stabile şi permanente. Cattell arată că 29 . Constituţional fiind. trăsături temperamentale – cele care vizează viaţa emoţională şi calitatea stilistică a comportamentului (tendinţa de a lucra repede sau încet. Cattell insistă asupra a două modele: • face mai întâi distincţia între : - trăsături de abilitate . unitatea de bază a motivaţiei. dar care în realitate nu se pot defini ca entităţi distincte. inteligenţa). indecizie).cărămizile personalităţii. ergul este o structură permanentă. Cattell arată că în psihicul uman există două tipuri de trăsături dinamice: sentimente şi ergi. lider etc. de a acţiona impulsiv etc. fiecare fiind sursa unui aspect al comportamentului.se referă la acele forţe care activează şi conduc comportamentele (aspectele motivaţionale). Ergul (impuls/instinct) – este trăsătura sursă constituţională. Asemenea trăsături sunt mai puţin stabile. Sentimentul – este trăsătura sursă învaţată de individ şi centrată pe aspecte importante din viaţă: partener. nemaiavând importanţă pentru viaţa individului. Asemenea trăsături reprezintă dimensiuni unitare şi independente ale personalităţii. care nu se volatilizează niciodată din psihicul uman şi care poate varia doar ca intensitate. de a fi calm sau emotiv. au o natură mai puţin permanentă. eficient (de ex. sentimentul poate să dispară la un moment dat. iar pentru înţelegerea personalităţii ele nu sunt decisive .TIPURI DE TRĂSĂTURI În încercarea de taxonomizare a trăsăturilor. Cattell mentionează 11 ergi între care: foamea. • apoi distinge între: - trăsături de suprafaţă – cele care exprimă comportamente aparent relaţionate (ex. gregaritatea. - trăsături-sursă .

pentru adolescenţi 12-18 ani CPQ .F. Acesta se reflectă în toate atitudinile persoanei. se formează sentimentul de securitate şi atitudinea faţă de autoritate).cel mai important este sentimentul de sine.pentru copii între 8-12 ani ESPQ. - - - Pentru a investiga şi înţelege aceste stadii. Cattell vorbeşte de şase mari stadii: - copilăria timpurie – până la şase ani (se structurează atitudinile sociale primare. creşte stabilitatea şi forţa eului. este alcătuit din 187 de itemi care urmăresc evidenţierea a 16 trăsături de personalitate: 12 trăsături sursă la care se 30 .reexaminare a valorilor. În ceea ce priveşte dinamica dezvoltării personalităţii. căutare a sinelui. - stadiul al doilea al copilăriei – până la 14 ani (tendinţe de emanicipare şi independenţă). maturitatea târzie .vârsta adultă HSPQ . PSPQ – copii 4-6 ani. Între alte chestionare şi instrumente de evaluare elaborate de Cattell reţinem: CAQ – evaluarea anormalităţii psihice C . bătrâneţea – adaptare la o serie de pierderi. Cattell a dezvoltat mai multe instrumente (chestionare): 16 PF .Chestionar privind nivelul anxietăţii CHESTIONARUL 16 PF Publicat în anul 1950. se stabilizează personalitatea). asigură unitatea comportamentului şi controlează toate structurile personalităţii. Chestionarul Cattell 16 P.copii între 6-8 ani. maturitatea – până spre 50 ani (perioada productivă. incidenţă a bolilor nervoase). adolescenţa – până la 23 de ani (transformări ale trăsăturilor.

Abilitate rezolutivă (inteligenţa) antrenează în structura personalităţii câteva însuşiri de tipul: · lipsa de scrupule / conştiinciozitate · lipsa de perseverare / perseverenţa 31 . ca maximă exprimare a dimensiunii respective. cu atât cota standard este mai extremizată. indiferent / cald. 1. Schizotimie/Ciclotimie saturat în urmatoarele aspecte: · dur / tandru. Totuşi nu trebuie neglijată această eventualitate de fraudă. în mod gradat. negativ. Fiecare item contează pentru un sigur factor dintre cei 16. Factorul A. numărul de itemi arondati fiecărui factor fiind inegal (între 13 şi 16). se interesează de alţii 2. majoritatea întrebărilor fiind indirecte. Datele normative (etaloanele) vor indica poziţia individului de-a lungul acestui continuum. nedecis) cu excepţia itemilor arondaţi factorului B la care subiectul trebuie să aleagă răspunsul corect. Aplicarea chestionarului se poate face individual sau colectiv. potrivit instrucţiunilor din primele pagini. legate de interese pe care subiectul nu le percepe în relaţie directă cu trăsătura vizată. de la unul dintre poli. caracterizat ca maximă exprimare a opusului. Chestionarul a fost conceput astfel încât să reducă la minim riscul simulării deliberate. Cu cât trăsătura este mai activă. în funcţie de subiecţii examinaţi (între 50 şi 120 minute). Factorul B. spre celălalt pol.adaugă alte patru (de ordin secund) derivate prin combinarea în ponderi diferite a primelor 12. Timpul de aplicare este variabil. PREZENTAREA CELOR 16 FACTORI: Factorii evaluaţi sunt constructe bipolare care încearcă să surpindă mulţimea de manifestări. Semnificativ în interpretare va fi acel factor a cărui pondere depăşeşte într-un sens sau altul zona de semnificaţie medie (vezi profilul). Dispozitivul de răspuns este unul trihotomic (afirmativ. amabil · rigid / adaptabil · rece.

introspectiv / tumultos · deprimat / animat · languros. gregaritate · prudent. Factorul F. Forţa eului apreciază echilibrul între: · lipsa de toleranţă la frustrare / maturitatea emoţională · instabilitate emoţională / stabilitate emoţională · hiperemotivitate. Factorul E. Timiditate/Indrăzneală sunt opuse tendinţele: · timid. Raţionalitate/Afecţiune se opun tendinţe de genul : · spirit independent. indolenţa / stabilitate în modul de a fi · dezinters faţă de norme/consideraţia faţă de norme 7. imatur · sigur. satisfăcut de sine / introspectiv · responsabil / uşuratic 32 . alert 6. Supunere/Dominare pune în contrast însuşirile de a fi: · supus / afirmativ.lipsa de interes pentru subiecte intelectuale/tendinţa de a fi cultivat 3. hipersensibilitate / calm.. rezervat / îndrăzneţ. sigur de sine · dependent / independenţa de spirit · uşor de tulburat / ferm 5. schimbător / perseverenţa. Factorul G. Factorul I. Forta supraeului sunt puse în contrapondere: · caracterul inconstant. conştiinciozitatea · relaxare. retras în sine / sociabilitate. Factorul H. maturitate / dependent. flegmatic 4. Factorul C. Expansivitatea/Nonexpansivitatea apreciază raporturile: · liniştit. cutezător · interes mediocru pentru sexul opus / interes marcat pentru sexul opus 8. lent / viu.

Conservatorism/Radicalism 14. insensibil / agitat. anxios · calm.acest factor opune înclinarea spre a fi : · plin de el. Naivitate/Clarviziune elementele opuse sunt: · greoi. Practic/Imaginativ relevă opoziţia între: · convenţional / nonconvenţional. Factorul Q3. Factorul Q2. autentic · practic. ruşinos · încrezător / bănuitor · plin de antren / supărăcios. neîndemânatic / politicos. Dependenţa/Independenţa 15. Încredere/Neîncredere trăsăturilor: · placid. Factorul L. Factorul N. Factorul Q4. Factorul M. Factorul Q1. logic / imaginaţie senzitivă · sânge rece în caz de pericol / emoţii isterice ocazionale 11.9. Încredere/Suspiciune . pozează / calm. susceptibil 13. Tensiunea ergică (relaxat/încordat) . Factorul O. ursuz 10. slefuit · interesat de alţii / rece indiferent · naivitate / subtilitate 12.acest factor se concretizează prin opoziţia 33 . timid. Integrare (necontrolat/controlat) 16. încrezator / neîncrezător.

Este vorba de metoda empirică de derivare a datelor (legată de tradiţia empiristă a Universităţii din Minnesota) şi nu de una raţională. Ideea autorului de a construi un nou chestionar. ci în primul rând de la analiza situaţiilor concrete în care se cerea utilizat testul. Este unul dintre cele mai apreciate chestionare pentru investigarea personalităţii.C5 . având o largă penetrare interculturală (tradus în peste 28 de limbi). CPI-ul păstrează aceeaşi metodă dar îşi ia 34 . construcţia chestionarului n-a pornit de la o teorie formală. şi nu neapărat să gasescă o tipologie generală a personalităţii (ca suport pentru integrarea cazurilor individuale). a avut la bază principiul că un asemenea instrument trebuie în primul rând să înţeleagă persoana. fie din cel al număruului de scale evidenţiate. De altfel. De altfel. încă de la început CPI-ul a fost proiectat astfel încât numărul scalelor pe care se face evaluarea să nu fie limitat. într-o altă manieră decât cea consacrată pâna atunci. În preznt are mai multe versiuni care diferă între ele.INVENTARELE DE PERSONALITATE CALIFORNIA ŞI MINNESOTA INVENTARUL DE PERSONALITATE CALIFORNIA – CPI A fost proiectat şi experimentat de Harrison Gough. Din 1970 a fost preluat/experimentat şi în România. Aşadar. cazul viu. dacă MMPI-ul fusese construit pornindu-se de la concepte derivate empiric din experienţa clinică. conceptele din domeniul normalităţii psihice. fie din punctul de vedere al numărului de itemi.

mai larg utilizată în practica psihodiagnostică.afilierea la nivelul comun – comunalitatea (Cm). anume acei termeni descriptivi pe care oamenii îi utilizează în mod curent pentru a-şi descrie modurile de a se comporta. . . sociabilitate (Sy). . caracteristicile obişnuite.autocontrolul (Sc). acceptare de sine (Sa). . • Măsuri ale orientării normative şi valori (percepţia valorilor şi încadrarea în sistemul de norme şi valori sociale ca şi controlul acestora) Setul de scale cuprinse aici indică aşadar opţiunile valorice şi maturitatea interrelaţională.toleranţa (To). grupează pe fişa de profil patru domenii de semnificaţii psihologice: • Măsuri ale stilului şi orientării interpersonale (eficacitate interpersonală). capacitate de statut (Cs).Gough îşi construieşte chestionarul pornind deci de la contextul de utilizare a lui. starea de confort sau de bine psihic (Wb). - socializare (So).responsabilitate (Re). . 35 . şi utilizând concepte deja existente. prezenţa socială (Sp).tendinţa de a face o bună impresie (Gi). dominanţa (Do). STRUCTURA CPI Versiunea cu 18 scale (480 itemi). zilnice – “conceptele populare”. Acest domeniu cuprinde setul de scale care definesc calităţile interacţionale pe plan social (dimensiuni care intervin în afirmarea persoanei şi adecvarea interpersonală).

La toate aceste trei scale. Sensul este acela în care răspunsurile subiectului se potrivesc cu ceea ce majoritatea indivizilor răspund la acest chestionar. dincolo de care intervine o altă distorsiune).realizare prin independenţă (Ai). Un scor mic obţinut la Gi arată tendinţa clară de falsificare a imaginii în sens negativ (negativizarea situaţiei). personală şi focalizarea pe valori intelectuale). Altfel spus.feminitate (Fe).• Măsuri ale funcţionării cognitive şi intelectuale (potenţial de realizare realizare prin conformism (Ac). - . Scala Gi este direct revelatoare în acest sens. . . Aceste scoruri sunt transformate pe profil (există fişe de profil pentru bărbaţi şi pentru femei) în scoruri standard T (media 50 şi abaterea st. se obţin scoruri brute pentru fiecare dintre cele 18 scale. NIVELE DE INTERPRETARE 1. încât cotele mari definesc comportamentul favorabil. Scorurile scalelor sunt dispuse astfel pe fişa de profil. • Măsuri ale rolului şi stilului personal (expresie a intelectului şi a zonelor de interes). Cm şi Gi sunt special construite pentru validarea modului de răspuns. 10 ). acest nivel urmăreşte în primul rând aşa-numita fidelitate a completării protocolului. iar cotele mici pe cel nefavorabil (scorurile mari circumscriu calităţile/scorurile mici vizează slăbiciunile).intuiţie psihologică (Py).eficienţa intelectuala (Ie).flexibilitate (Fx). . De 36 . Controlul validităţii protocolului. • Scalele Wb. cotele standard T trebuie să fie la nivelul T>35 (pentru Gi există pragul T>65. Pe lângă verificarea completării integrale a foii de răspuns. PROFILE DE PERSONALITATE ŞI PRELIMINARII ÎN INTERPRETARE În urma răspunsurilor date de subiecţi la cei 480 de itemi. . Scorurile mici (mai ales cele sub nivelul standard 20) indică tendinţa subiectului de a accepta (“adevărat”) itemii nefavorabili. există un pattern general de răspuns cu care ar trebui să cadreze un protocol oarecare.

persoana care doreste să domine dar simultan să lase şi o impresie bună. individual sau chiar prin poştă. Exemplu: . izolat ADMINISTRAREA CPI se poate administra persoanelor între 15 şi 70 de ani. .Do> & Gi> . Aici se poate observa cum interpretarea unei scale capătă sens prin corelarea cu alta (altele). Do/Sy sau So/Sc sau Re/Do. Acestă comparare se va face corespunzător celor patru domenii omogene ale inventarului. . Ştim de exemplu că primul domeniu evidenţiază eficienţa interpersonală. un scor la nivelul T>65 pentru Gi poate însemna o autoprezentare într-o lumină favorabilă. retras. Interpretarea patternurilor – a modurilor de relaţionare între scale. 4. Constatând aici scoruri mari. Pot fi interesante următoarele grupări: Do/Gi. Compararea profilului obţinut cu al unui grup de referinţă (în măsura în care acesta există). 2. Pentru versiunile mai noi ale CPI. Testul 37 . 3. Inspectarea configuraţiei generale a profilului: un profil situat deasupra mediei relevă o persoană eficace ca intelect şi comportament social.Do> & Gi< . Examinarea scorurilor extreme pe diferite scale şi interpretarea lor.lider centrat mult pe propriul eu .individ fără eficacitate socială.Do< & Gi< . 5.caută aprobare socială dar fără a avea poziţii înalte . paşii de validare sunt mai bine cuantificaţi prin utilizarea unor ecuaţii de regresie. vom deduce că subiectul se implică în relaţionări numeroase. Aici se pot observa şi profilele “originale” – combinaţii neobişnuite de cote mari şi mici. iar condiţiile de administrare sunt flexibile: administrare în grup.Do< & Gi> . Re/Cs. manifestă ascendenţa etc. peste medie.altă parte.

consiliere. rezultatele la acest chestionar se apreciază în funcţie de 4 scale de validare: .poate fi întrerupt şi reluat ulterior.. INVENTARUL DE PERSONALITATE MULTIFAZIC MINNESOTA (MMPI) Este considerat cel mai complet şi cel mai răspândit chestionar. Utilizarea datelor este şi ea diversificată: cercetare. Scala F – apreciază validitatea întregului test. O notă prea mare poate invalida testul.. Aceştia şi-au propus iniţial dezvoltarea unui chestionar pentru evaluarea diagnostică de rutină. Pe scurt. Hathaway & C. Aşadar MMPI este destinat să evalueze acele trăsături care sunt caracteristici comune ale anormalităţii psihice. O notă relativ crescută indică un subiect cu o structură psihastenică. depresivă sau doar inhibată. În acea perioadă sarcina principală a psihologilor în clinică era să realizeze etichete psihodiagnostice potrivite cazurilor individuale. McKinley (Universitatea din Minnesota). Un scor mare arată o posibilă lipsă de atenţie ori incapacitatea de a da un răspuns corect. SCALA L (LIE = MINCIUNĂ) – Obţinerea de scoruri mari este proprie persoanelor rigide. psihopate ori cu tendinţe interpretative (doresc să apară într-o lumină favorabilă).?” – este cea dată de numărul total de răspunsuri la care persoanele răspund prin . F. A fost publicat prima dată în 1943. SCALELE DE VALIDARE: SCALA . autorii fiind S. K şi 9 scale clinice.nu ştiu”..?”. 38 . selecţie. L.

ca şi tulburări funcţionale de ordin general. El este şi un bun prognostic pentru bolnav. obsesiilor. 2. Scorul ridicat arată tendinţe spre acuze somatice lipsite de suport organic. 39 . Scala Hy pentru isterie – arată inactivitatea psihică. atitudini sociale de mare naivitate. lipsa unor capacităţi de a folosi experienţa proprie. Scala D – pentru depresie este sensibilă la apariţia depresiei şi anxietăţii.un scor mare poate arăta devierea structurării intereselor pe direcţia sexului opus. a tendinţelor compulsive. 4. tendinţe narcisice. faţă de propriile slăbiciuni. hipersensibilităţi. ilustrând capacitatea lui de a-şi rezolva propriile probleme. sceptici. moralitate excesivă.vizează în fapt trăsături ale personalităţii. neîncredere în sine. scorul poate să crească şi la subiecţii normali dar blazaţi. SCALELE CLINICE . indiferenţă faţă de normele etico-morale. tendinţă spre perversiuni. tendinţe interpretative. 3. 1. Identifică şi personalităţi psihastenice care se manifestă prin depresie. suspiciune.psihastenie – se caracterizează prin încercarea de decelare a fobiilor. 5. Scorul mare indică atitudinea de apărare a persoanei. introvertiţi ori cuprinşi de sentimentul inutilităţii. potenţial toxicomanic. Scala Pa – paranoia identifică o serie de trăsături ca: neîncredere.SCALA K – are un rol corectiv prin măsurarea atitudinii persoanei faţă de răspunsurile date. 6.indică superficialitatea stărilor emoţionale. egocentrismul. Scala Pt . 7. Scala Hs – pentru ipohondrie. Scala M/F masculinitate-feminitate . Scala Pd pentru deviaţie psihopatică .

De atunci modelul a constituit obiectul a numeroase cercetări şi a generat mai multe instrumente psihodiagnostice (Minulescu. dar are şi unele puncte slabe: este rigid. însă sfera conceptuală este identică . entuziasm incorigibil.nu este special ilustrativă pentru personalităţi schizoide ori schizofrene. este un monolog permanent iar în clinică are mult mai mult succes dialogul. non-conformism. 2004). Ea a căpătat relevanţa stiinţifică printr-un studiu realizat de Norman (1963). Scala Sch schizofrenie . 2004). Ideea modelului personalităţii ca structură formată din 5 factori a fost o ipoteză teoretică emisă pentru prima oară de Fiske (1949). 1994) indică un acord unanim al cercetătorilor în privinţa primilor 4 factori: Extraversie.ne ajută să identificăm persoanele cu structuri de personalitate ce conţin: tumult ideativ. Considerate ca fiind mai potrivite pentru activitatea clinică. C6 . Conştiinciozitate şi Stabilitate emoţională (Nevrotism). metodele proiective au un grad mai mare de aderenţă. În ceea ce priveşte cel de-al cincilea factor. clinice. ştiut fiind faptul că schizofrenia are o multitudine de forme Scala Ma hipomanie .Studii rezumative realizate de Digman & DeRaad (1990. se poate afirma că există un consens destul de larg între cercetătorii din domeniu şi constructorii de teste de personalitate în ceea ce priveşte viziunea asupra personalităţii ca structură constând din 5 superfactori sau dimensiuni mari ale personalităţii.MODELUL BIG FIVE ÎN EVALUAREA PERSONALITĂŢII Modelul Big Five concepe personalitatea umană ca pe o structură compusă din 5 mari superfactori. Modelul Big Five este în esenţă un cadru general de înţelegere şi descriere a personalităţii. denumirile sunt controversate. Agreabilitate.În concluzie. răspunsurile pot fi uşor trucate. apoi Tupes & Christal (1961). 1996. 40 . în care ceea ce dă sens dimensiunilor personalităţii sunt acele grupări de înţelesuri psihologice importante în viaţa de zi cu zi şi utilizate ca atare pentru a diferenţia indivizii în cadrul fiecărei limbi (Minulescu. 1996. 9. Inventarul MMPI relevă deci potenţialul psihopatologic.8.

MODELUL LUI COSTA ŞI MCCRAE Minulescu (1996.Big Five este de asemenea o abordare lingvistică în studiul personalităţii. cu atât creşte probabilitatea ca ele să fie exprimate prin înţelesul unui singur cuvânt. ele nefiind observabile şi funcţionând ca şi constructe ipotetice. Procedura de lucru în constuirea unor instrumente de tip Big Five este aplicarea analizei factoriale asupra unor date de autoevaluare şi heteroevaluare pentru aceleaşi loturi de subiecţi. 2004) afirma că situaţia celor 2 autori americani este cumva aparte printre apartenenţii modelului Big Five. O parte dintre aceste abordări se înscriu pe linia deschisă de analiza factorială . Gough. felul în care au fost modelate tendinţele de bază prin influenţele externe şi interne. ei fiind preocupaţi nu doar de cercetare. Cattell. după care s-au focalizat pe descoperirea şi validarea faţetelor celor 5 mari factori şi pe construirea unui model interpretativ bazat pe acest model. Eysenck etc. trăsăturile sau dimensiunile de personalitate apar ca subdiviziuni fundamentale ale fiinţei umane. În 1985 au lansat prima variantă a chestionarului NEO. Psihodiagnoza nu abordează în mod direct aceste tendinţe bazale. În fine. Chestionarele de tip Big Five se înscriu în sfera analizei factoriale aplicate în studiul personalităţii şi foarte general vorbind. precum şi de altele care intră în alcătuirea personalităţii ca „material brut”. În modelul personalităţii. Big Five este o abordare factorială . fiind realizate studii pe un număr larg de limbi şi populaţii. Abordarea de tip lexical în studiul personalităţii are la bază ipoteza că acele diferenţe individuale care sunt cele mai semnificative pe plan social şi comportamental vor fi encodate în limbajul persoanelor. ci mai ales de construirea unui instrument psihodiagnostic complet. 41 .Primul care a încercat o descriere a personalităţii în termeni lingvistici a fost Klages (1926). Ceea ce interesează pe psihodiagnostician este ceea ce autorii numesc adaptările caracteristice. Varianta aflată în uz în prezent datează din 1992. altele aparţin mai degrabă curentului empirist. Cu cât aceste diferenţe sunt mai importante. care se încadrează în curentul dimensiunilor sau trăsăturilor. în curentul care vizează conceperea personalităţii ca un ansamblu de trăsături sau dimensiuni. Majoritatea cercetărilor indică actualmente un acord general asupra modelului cu 5 factori. alături de abilităţile cognitive şi cele fizice. urmat apoi de cercetători precum Allport şi Odbert.

1996) Trăsăturile bazale ale personalităţii. Explicaţiile asupra comportamentului şi personalităţii pot fi găsite conform acestui model-cadru la diferite nivele. de structurile sau bazele biologice. ca procese dinamice de intermediere. conceptualizat de Costa & McCrae (1992). apar ca dispoziţii psihice fundamentale. BAZE BIOLOGICE TENDINŢE BAZALE Nevrotism Extraversie Deschidere Agreabilitate Conştiinciozitate ADAPTĂRI CARACTERISTICE Scopuri personale Atitudini BIOGRAFIE OBIECTIVĂ Reacţii emoţionale Schimbări semnificative 42 . săgeţile din figură semnalează direct desfăşurarea acestor procese. dar nu vor fi privite în niciun caz ca şi constructe biologice. Costa & McCrae (1988) indică de asemenea faptul că modurile de comportament specifice pot fi explicate de motive. Schema modelului Costa şi McCrae (Minulescu. cei 5 superfactori) şi biografia obiectivă a persoanei (care include comportamentele specifice) nu există o legătură directă. Figura 1.În figura 1 prezentăm modelul-cadru al personalităţii umane. acestea din urmă putând fi explicate la rândul lor ca expresii ale tendinţelor fundamentale. Observăm cu uşurinţă în această poziţie teoretică rădăcinile puternice pe care viziunea celor doi autori le are în teoria lui Murray (1938). Între tendinţele bazale ale personalităţii (trăsăturile de bază. suportând influenţe de intermediere din partea acestora din urmă. respectiv cei 5 superfactori. Ele ramân constructe psihice care sunt la rândul lor „deservite”.

roluri. În raport cu manifestările observabile. trăsăturile de personalitate apar doar ca explicaţii distale. denumite adaptări caracteristice. atitudini etc. cât şi cultura. valori. deprinderi. 43 . sentimente. ca o subdiviziune a nivelului. de mediu. care la rândul lor pot furniza explicaţii pentru comportamentele observabile. alături de abilităţile cognitive şi de alte materiale ale psihismului. este supusă unor influenţe endogene (tendinţe bazale – concepte ipotetice neobservabile direct. psihice sau psihosociale. Ele definesc identitatea contextualizată a persoanei şi conţine obiceiuri. acţiuni.INFLUENŢE EXTERNE Norme culturale Evenimente Întâlniri IMAGINE DE SINE Scheme ale eului Mituri personale Trăsăturile măsurate prin modelul Big Five pot fi înţelese ca explicaţii pentru o categorie intermediară de fapte psihice. dar care pot fi inferate) şi unor influenţe exogene. ele având valoare de expresii fenotipice ale trăsăturilor. la constituirea cărora contribuie atât personalitatea. aşa cum se structurează ea în ontogeneză . Influenţele externe includ cadrul sociocultural de formare a persoanei. Ele operează asupra individului în ontogeneza şi pot fi rezumate prin conceptul de „situaţie existenţială ”. Personalitatea. evenimentele de viaţă şi întăririle pozitive sau negative primite de individ de-a lungul vieţii. motive. relaţii. Biografia obiectivă este constituită din cursul real al comportamentelor şi trăirilor care formează viaţa individului. Trăsăturile de personalitate constituie o subdiviziune majoră a tendinţelor de bază . Un rol important la nivelul adaptărilor caracteristice revine imaginii de sine. Punctul de focalizare în modelul celor doi autori este nivelul adaptărilor caracteristice. Comportamentul observabil este o secţiune temporală a biografiei obiective şi include gânduri.

Valoarea explicativă de tip cauzal a trăsăturilor de personalitate este reală doar în măsura în care aduce un plus de cunoaştere sau înţelegere. Datele de cercetare sprijină valoarea explicativă a trăsăturilor pe de o parte prin certificarea stabilităţii lor în timp (care deschide posibilitatea unor predicţii pe termen lung) şi pe de altă parte prin relevarea unui model de covariaţie a trăsăturilor distincte şi repetitive. cele 5 domenii şi 30 de faţete ale NEO PI-R permit o evaluare amplă a personalităţii adulte. În NEO-PI-R. conform a ceea ce populaţia 44 . Poate fi auto-administrată şi este potrivită pentru bărbaţi şi femei de toate vârstele. permiţând evaluări care trec dincolo de datele observabile. fiecare dintre cei 5 superfactori are câte 6 faţete care au fost validate prin analiza factorială . Forma S este alcătuită din 240 de itemi cu câte 5 variante de răspuns. Având în vedere specificitatea înaltă a acestor tipuri de instrumente pentru cultura limbii respective. CHESTIONARUL NEO PI-R CEI CINCI SUPERFACTORI AI PERSONALITĂŢII ŞI FAŢETELE ACESTORA Inventarul de Personalitate revizuit NEO (NEO PI-R) este o măsurare precisă a celor 5 dimensiuni principale (sau domenii) ale personalităţii şi a câtorva trăsături (faţete) mai importante care definesc fiecare domeniu. Forma R este un instrument similar (pereche) cu 240 de itemi paraleli scrişi la persoana a III-a şi destinat evaluărilor aprofundate. este posibil ca structura intrafactorială (faţetele) a celor 5 superfactori să difere în spaţii lingvistice şi culturale diferite. Forma R poate fi utilizată pentru a obţine estimări independente ale aceloraşi 5 domenii ale personalităţii şi poate avea o valoare deosebită în cazurile în care se doreşte validarea sau completarea autoevaluărilor. Împreună. Există 2 versiuni ale NEO PI-R: Forma S – pentru autoevaluare şi Forma R – pentru evaluarea de către un observator.

relaxare. N3 – Depresie: predispoziţia de a trăi afecte şi o dispoziţie de tip depresiv vs.vorbitoare consideră în mod specific util în evaluarea comportamentului sau a personalităţii. fiind mai puţin observabil. Scorurile înalte definesc tendinţa generală de a trăi afecte negative. o stare prevalentă de confort psihic. Structura normelor va fi de asemenea diferită de la o populaţie la alta. calm. Faţetele nevrotismului sunt următoarele: N1 – Anxietate: ca predispoziţie generală . Cele două sunt trăsături sesizabile în comportamentul curent şi au fost studiate în mod extensiv de literatura de specialitate. N2 – Ostilitate: tendinţa de a trăi stări de mânie. scăderea capacităţii de control şi de a face faţă stresului. capacitatea de a rezista la tentaţii şi frustrări. scorurile foarte înalte putând trimite şi către conţinuturi de tip fobic vs. autoaprecierea de competenţă şi stapânire în faţa stresului. Scorurile foarte înalte sunt interpretabile în sens de risc de dezvoltări psihiatrice. N-NEVROTISM Nevrotismul este considerat de mulţi teoreticieni a fi domeniul cel mai cercetat al personalităţii. stări de încredere sau abilităţi sociale. inexistenţa acestora. orientarea introvertă (înteleasă ca lipsă a extraversiei). Faţetele extraversiei sunt următoarele: 45 . Comportamentul introvert. Scorurile joase definesc stabilitatea emoţională . dar fără ca semnificaţia patologică să fie obligatorie. de a avea idei iraţionale. N4 – Conştiinţa de sine (exagerată): anxietate socială şi timiditate vs. E-EXTRAVERSIE Acest supra-factor indică orientarea preponderent extravertă (scoruri înalte) vs. N6 – Vulnerabilitate: vulnerabilitatea faţă de stres vs. înverşunare vs. este mai sărac în aspecte diferenţiale. facând aşadar referire la domeniul interpersonal. neadaptare şi este important de menţionat că este considerat a fi o dimensiune a normalităţii psihice. Este definit ca un continuum cuprins între stabilitate emoţională şi instabilitate. N5 – Impulsivitate: incapacitate de autocontrol vs.

O-DESCHIDERE CATRE EXPERIENŢĂ Acesta este un factor mai puţin cunoscut. independenţa în gândire. interes pentru idei noi vs. O2 – Pe plan estetic: deschidere către şi interes pentru artă şi frumos vs. sensibilitate estetică. o atitudine distantă. atenţie pentu viaţa interioară şi pentru sentimente. O3 – Către modurile proprii de a simţi: apreciere şi sensibilitate pentru viaţa interioară vs. lipsa de exuberanţă şi verva . E2 – Spirit gregar: preferinţa pentru compania celorlalţi vs. preferinţa pentru o anumită monotonie. preferinţa pentru varietate. lipsa interesului. rezervată . Polul opus indică un comportament conservator. interese limitate. preferinţa pentru familiar şi fără trăiri exacerbate. E5 – Căutarea excitării: preferinţa pentru stimulare vs. E3 – Afirmare: comportament dominant. O5 – În plan ideatic: curiozitate intelectuală . structuri prozaice care preferă să ramână centrate pe ceea ce fac în prezent. o curiozitate săracă. tendinţa de a rămâne în fundal. preferinţa pentru un tempo mai lent. 46 . Toate aceste aspecte nu se asociază în mod necesar cu educaţia sau inteligenţa generală. mai puţin nuanţate. ascendenţa socială vs. tempo ridicat vs. nevoia de ancorare în ceea ce este deja cunoscut dar fără a schimba ceva. O4 – În planul acţiunilor: dorinţa de a încerca lucruri şi activităţi noi vs. între anumiţi autori existând un relativ dezacord cu privire la conţinutul său. afecte mai puţin diferenţiate. Faţetele deschiderii sunt următoarele: O1 – Spre fantezie: imaginaţie vie. formală. E6 – Calitatea pozitivă a stărilor emoţionale: tendinţa de a trăi stări emoţionale pozitive vs.E1 – Căldura / entuziasm: comportament afectiv şi prietenos vs. Deschiderea către experienţă este caracterizată prin imaginaţie activă. vise orientate spre îmbogăţirea vieţii interioare vs. tendinţa de a evita compania. E4 – Activism: energie. curiozitatea intelectuală.

O6 – În planul valorilor: tendinţa de a reexamina valorile personale. umilinţă vs. minciună . Conştinciozitatea este un predictor pentru realizările de valoare din orice profesie. uneori narcisic. A5 – Modestie: modestie. tendinţa la manipulare prin flatări. o manieră uşuratică de a urmări scopurile. Polul opus se caracterizează printr-o exactitate scăzută în aplicarea principiilor morale. Aspecte centrale ale agreabilităţii sunt altruismul. A4 – Bună voinţa : tendinţa de a ceda. deschis şi ingenios de manifestare vs. sociale etc. A-AGREABILITATE Agreabilitatea apare ca o dimensiune puternic interpersonală a personalităţii. aroganţă . atitudine de superioritate. lipsa emoţiilor pe plan interpersonal. de a realiza sarcinile. îndeplinirii datoriilor. planificării. capabil vs. Faţetele agreabilităţii sunt următoarele: A1 – Încredere: dispoziţia spre un comportament încrezător vs. Faţetele constiinciozităţii sunt următoarele: C1 – Competenţa : sentimentul de a fi competent. agresivitate. Polul opus descrie un comportament dominant şi antagonist. A3 – Altruism: interes activ pentru binele altora. C-CONŞTIINCIOZITATE Conştiinciozitatea se referă la autocontrol sub aspectul capacităţii de autoorganizare. uneori acestea semnalând o persoană dependentă. A2 – Sinceritate în exprimarea opiniilor şi conduita: mod sincer. hedonist şi antisocial. competitiv. a voinţei şi capacităţii de finalizare. duritate. tendinţa de a accepta autoritatea şi tradiţiile. tendinţe competitive. egocentric. un comportament prosocial şi de ajutorare a altora. cooperarea pe plan interpersonal. 47 . centrare pe propria persoana . A6 – Blândeţe: simpatie şi preocupare faţă de ceilalţi vs. asemeni extraversiei. vs. uita. cinism sau scepticism orientate către ceilalţi. o oarecare tendinţă spre hedonism şi un interes dominant pentru viaţa sexuală . ierta în situaţii conflictuale vs. generozitate vs. încrederea redusă în propriile capacităţi.

FOILE DE PROFIL Foile de profil ale NEO PI-R au fost create pentru a înlesni interpretarea. claritate. apatie. FOILE DE RĂSPUNS Foaia de răspuns pentru cotare manuală este un formular din hârtie. Ambele versiuni cer un nivel de înţelegere de clasa a VI-a. spirit ordonat vs. Ele permit conversia notelor brute în note standard (scoruri T).C2 – Ordine: organizare. Aceasta conţine şi valorile de cotare pentru obţinerea cu uşurinţă a scorurilor pe faţete şi domenii. principii etice stricte vs. lene. Foaia de răspuns cuprinde rubrici pentru înregistrarea informaţiilor demografice de bază şi pentru înregistrarea răspunsurilor la itemii. CAIETELE DE ADMINISTRARE Există 2 versiuni ale caietului de administrare NEO PI-R: un caiet pentru autoadministrare (Forma S) şi un caiet pentru testarea unui observator (Forma R). C3 – Simţ al datoriei: responsabilitatea asumării conştiente. C6 – Deliberare: tendinţa de a gândi atent înainte de a acţiona vs. tendinţa de a se pripi. Aceste informaţii sunt reproduse pe foaia de dedesubt. Respondenţii completează informaţiile demografice şi răspunsurile la itemi pe prima foaie (de deasupra). C4 – Dorinţa de realizare: nivel de aspiraţie înalt şi perseverenţa în realizarea lui vs. un comportament supus circumstanţelor. în care e dificil de avut încredere. Forma R). creat pentru utilizarea cu ambele forme ale caietelor de administrare (Forma S. 48 . lipsa ambiţiei. dublu. C5 – Autodisciplina: capacitatea de a finaliza în ciuda obstacolelor vs. de descurajare. tendinţa de a amâna. Scorurile T aflate pe profiluri au o medie de 50 şi o abatere standard de 10. o autoapreciere scăzută privind organizarea şi modul puţin metodic de lucru.

functia logica si functia valorica sau afectiva. aspecte forte si aspecte limitative pentru 8 tipuri principale în functie de orientarea si functia dominanta la nivelul eului constient: introvert senzorial. si doua irationale. mama si fiica.CHESTIONARUL MYERS BRIGGS Myers-Briggs Type Indicator (Indicatorul tipologic Myers-Briggs. Teoria tipurilor porneste de la datele empirice care indica o predispozitie a indivizilor spre a prefera o anumita atitudine si o anumita functie de cunoastere. extravert 49 . Aceasta dinamica conduce treptat la definirea unor trasaturi de suprafata. creat de Katherine Briggs si Isabel Myers. extravert intuitiv. În acest context. introvert intuitiv. care. MBTI) este un chestionar de evaluare a personalitatii. respectiv functia senzoriala si functia intuitiei. extravert senzorial.C7 . eul se raporteaza la mediul înconjurator si îl cunoaste prin intermediul a patru functii posibile dintre care doua sunt rationale. care au plecat în cercetarile lor de la teoria jungiana a tipurilor psihologice. deprinderi si comportamente asociate acestei functii. prin exersare conduce la un sentiment de "competenta personala" iar întarirea succesului se generalizeaza si pentru alte zone de activitate care se rezolva prin implicarea acelorasi abilitati. Conform acestei teorii. introvert logic. tipologia jungiana descrie reactii si preferinte curente.

gândirea ca logos si 2. Sunt. forma AV (50 itemi). o forma abreviata de auto-evaluare. Aceasta ultima forma a fost realizata în scopul îmbunatatirii formei G. "perceptive" Cele rationale (se refera la faptul ca informatia este rationalizata si folosita pentru a lua decizii sau pentru formarea opiniilor) si ele sunt: 1.Briggs este un instrument de evaluare a personalitatii legat de psihologia analitica a lui Carl G. sau evaluarea relatiei dintre eu si obiect. Forma G este forma standard a MBTI. introvert afectiv. dintre eul constient si continuturile inconstiente. F si G. functia afectiva. functia logica. Jung. în situatia când preferintei dominate i se adauga functia secundara. În teoria analitica si în cadrul MBTI aceste doua functii irationale sunt: 1. dar în varianta G sunt rearanjati astfel ca acei itemi care au o validitate predictiva maxima sa apara la început. în termenii proprii MBTI. forma M (93 de itemi) publicata în 1998 ca rezultat al cercetarilor celor de la Consulting Psychologists Press. Testul este larg folosit atât în cercetare cât si în psihologia aplicata. Acestea din urma sunt doua rationale si doua irationale. de 70 itemi) care este o varianta pentru copii si.logic. forma G (126 itemi). Rezultatele MBTI surprind diferente valoroase între indivizii normali. iar forma F este recomandata pentru consiliere sau cercetare. Formele complete. si a celor patru tipuri de functii de cunoastere. contin atât itemi care evalueaza propriu-zis tipul. 50 . cea mai recenta. Itemii sunt aproape identici pentru F si G. crescând astfel posibilitatea ca subiectul care nu ajunge sa termine chestionarul sa raspunda totusi la itemii cei mai pertinenti. de asemenea descrise si 16 tipuri secundare. cât si itemi de cercetare. S-au construit si publicat cinci variante: forma F (166 de itemi). Indicatorul tipologic Myers.Briggs a fost publicat în 1962. Celelalte doua functii irationale se numesc "irationale" deoarece aceste functii se auto-regleaza dupa cursul evenimentelor si opereaza cel mai corect si coerent atunci când nu sunt constrânse de directive rationale. respectiv . extravert afectiv. functia senzoriala. legata de informatiile de tip perceptiv si 2. forma MMTIC (MurphyMesgeier Type Indicator Children. Indicatorul de tipuri Myers. chestionarul se adreseaza personalitatii normale si nu este conceput ca un test clinic. vizând tipologia de personalitate construita de-a lungul dinamicii dintre atitudinea extraverta si cea introverta.

ci prin dezvoltarea selectiva a fiecareia în parte. dominant. Utilizarea continua si constanta a functiei preferate constituie un stimul si motivator puternic pentru a avea încredere si a se atasa respectivului mod de a privi lumea. exista o relativa neglijare a polului opus acelei preferinte. În timpul vietii de adult indivizii capata mai mult sau mai putin control si asupra celorlalte doua functii mai putin preferate. dar nu egala. în serviciul procesului dominant. Însesi exigentele sociale fac ca un individ sa-si dezvolte mai mult acea functie pentru care este îndeosebi dotat în mod natural si /sau care îi ofera instrumente pentru succesul sau social. Celelalte functii mai putin preferate sunt considerate mai putin adecvate si sunt de cele mai multe ori neglijate. În timp ce are loc dezvoltarea unei functii preferate. 51 . Din experienta rezulta ca este imposibil ca toate functiile sa se dezvolte în mod egal. Cel mai adesea ne identificam mai mult sau mai putin complet cu functia cea mai privilegiata si de aceea cea mai dezvoltata. complementar ei. Functia care în procesul de diferentiere ramâne cel mai în urma este numita de Jung "functie inferioara". care apar în câmpul constiintei si sunt legate de cuprinderea unei situatii ca întreg. o a doua ("auxiliara"). un copil ce prefera în mod natural o perceptie senzoriala si un copil ce prefera o perceptie intuitiva se vor dezvolta de-a lungul unor linii evolutive divergente. a procesului auxiliar. admiterea eventuala a proceselor mai putin dezvoltate pentru folosirea lor constienta si utila. dezvoltarea adecvata. chiar daca aceasta ar necesita ca procesul dominant si cel auxiliar sa "predea" temporar controlul constientului. doua dintre cele patru functii ale lui Jung sunt mai interesante si deci este mai posibil sa fie dezvoltate si folosite în mod constient. în concluzie: perfectionarea în procesul favorit. Aici îsi au originea tipurile psihologice. Folosirea optima a celor patru functii nu trebuie si nu se poate obtine prin egalizare. Dezvoltarea coerenta în planul dezvoltarii capacitatii eului de a le utiliza constient ar necesita. în tinerete este dezvoltata prima functie (cea "dominanta") si.functia intuitiva. precum si capacitatea de a folosi fiecare functiepentru sarcinile la care se preteaza cel mai bine. În aceasta faza. de exemplu. Pentru fiecare tip. Teoria tipurilor pleaca de la ideea ca oamenii sunt nascuti cu o predispozitie pentru preferarea unei anumite functii în fata celorlalte. De obicei.

DESCRIEREA SCALELOR MBTI Cele patru scale masurate de MBTI sunt: I. realitatile si posibilitatile ce se afla dincolo de informatia transmisa de simturi.Intuitia TF: preferinta pentru luarea deciziilor: Gândirea logica – Afectivitatea JP: preferinta pentru orientarea fata de lumea exterioara: Judecata . Chiar si imaginile mentale nu sunt vagi. ori se întâmpla efectiv. astfel. colorate. Intuitia cerceteaza ansamblul si cauta sa descopere ceea ce este esential. Simt nevoia sa experimenteze lumea pentru a o întelege si de aceea tind spre actiune. Exceleaza în situatiile în rememorarea si mânuirea unui mare numar de fapte sau date concrete. IV. Tipurile senzitive tind sa accepte si sa lucreze cu ceea ce este dat "aici si acum". Scala S-N: descrie modul cum este perceputa informatia SENZORIAL Simturile (vizual si auditiv în principal) îi spun acestui tip uman despre ceea ce exista "acolo". metaforice. înainte de a actiona. vizuale. adesea mediteaza la ce au de facut. Extravertii sunt stimulati de ceea ce se întâmpla în lumea din jurul lor si tind sa-si focalizeze energia catre mediu. Ei prefera sa comunice prin viu grai si nu prin scris. Ei prefera sa înteleaga lumea înainte de a o experimenta si. INTROVERT Introvertii sunt stimulati si incitati de ceea ce se întâmpla în lumea lor interioara si aceasta este zona catre care tind sa-si directioneze energia. ci pline de putere de evocare. fiind astfel realisti si practici. II. graitoare. INTUITIV Cealalta cale de a afla este intuitia. III. Introvertii sunt mai interesati si mai în largul lor atunci când munca sau activitatea desfasurata le cere ca o mare parte din timp sa stea singuri. Daca preferi intuitia. care îti dezvaluie întelesul. EI: preferinta pentru focalizarea atentiei: Extravertire – Introvertire SN: preferinta pentru adunarea informatiei din mediu: Senzorialitatea . devii expert în 52 .Perceptia Scala E-I: descrie modul cum este orientata energia la dispozitia eului EXTRAVERT Cei care prefera extraversia tind sa-si fixeze atentia catre lumea exterioara si catre mediul exterior.

RATIONAL Odata dobândita informatia printr-una din caile perceptive. iei decizia analizând si cântarind dovezile. Ei exceleaza adesea în analiza situatiilor de criza. Când folosesti gândirea decizi în mod obiectiv. Scala J-P implica raspunsul la problema modului cum abordezi rational sau irational datele de informatie asupra realitatii interioare sau exterioare? RATIONAL (tradus uneori ca ”judicativ”) Aceasta scala descrie stilul de viata pe care îl adopti în confruntarea cu lumea exterioara si modalitatile prin care te orientezi în relatie cu ea. Oamenii ce prefera gândirea cauta un standard obiectiv al adevarului.descoperirea de noi posibilitati si cai de a face lucrurile. ea trebuie folosita. ori care cer adaptabilitate marita dar nu în cazurile în care se manifesta situatii ambigue. favorabili si plini de tact în deciziile lor. În acest fel. Este important de înteles ca termenul "afectivitate" se foloseste în acest context cu sensul de "decizii luate pe baza de valori" si nu se refera la sentimente sau emotii în sine. Dihotomia descrisa aici se bazeaza pe doua din scalele anterioare: în relationarea cu mediul fie preferi o atitudine bazata pe evaluare constienta si pe concluzii proprii (indiferent daca ele sunt rational-logice ori afectiv-valorice). Acesti oameni prefera sa devina empatici. tipurile "F" iau în consideratie ceea ce este important pentru ei si pentru cei din jur. Tipul intuitiv apreciaza imaginatia si inspiratia. planificat. pe baza cauzei si efectului. fara sa pretinda ca acest lucru este si logic. fie preferi o atitudine non-rationala bazata pe perceptie (senzoriala sau intuitiva). Scala T-F este singura scala care se coteaza diferentiat în functie de sexul subiectului. Scala T-F indica felul cum iei decizii. prefera sa ia 53 . AFECTIV Tipurile "F" folosesc afectivitatea ca metoda conclusiva. inclusiv realitatile neplacute. Ei prefera sa pastreze "frânele" situatiei. sa-si regleze si controleze viata. prezicând consecintele logice ale unei alegeri specifice sau ale unui act particular. LOGIC. Tipurile "T" folosesc gândirea ca metoda conclusiva. Cei care prefera o atitudine rationala tind sa traiasca în mod ordonat.

În literatura de specialitate există o multitudine de clasificări ale intereselor. Drăgan (Drăgan. Prin interes se înţelege orientarea selectivă şi durabilă a individului spre anumite scopuri sau activităţi. Această observaţie 1-a determinat pe I. activă şi perseverentă faţă de anumite obiecte (fenomene) sau activităţi". 1987) să definească interesul ca "o substructură a personalităţii. fie prin intuitie) prefera sa traiasca într-un mod flexibil si spontan. interesul devine o forţă stimulatoare şi mobilizatoare. bucurându-se de ea si având încredere în abilitatea lor de a se adapta momentului. şi anume acea componentă motivaţională a personalităţii care se exprimă printr-o atitudine pozitivă.EVALUAREA INTERESELOR Problema orientării profesionale este strâns legată de problema intereselor profesionale. ramân deschisi experientei. În viaţa omului. cu un randament mai bun şi cu mai multă îndemânare şi precizie.decizii. mai degraba decât sa o înteleaga sau controleze. Atunci când elevul are interes pentru un anumit obiect de învăţământ sau pentru un gen de activitate. Referiri şi precizări cu privire la 54 . sa fie bine stabilite. PERCEPTIV Cei care prefera procesul perceptiv (fie prin senzorialitate. lucru explicabil prin pluralitatea criteriilor care au fost adoptate. C 8 . Prefera sa-si traiasca viata. lucrează cu multă plăcere. Sunt organizati si structurati si vor ca lucrurile sa-si urmeze calea planificata.

contribuind la succesul individului într-o profesie. curiozitatea ştiinţifică ş. S-a ales această orientare întucât pentru toate aceste categorii există atât discipline în planul de învăţământ. iar pe de altă parte prin selectivitate. 55 . de cele mai multe ori. aptitudinea este o însuşire care condiţionează succesul în anumite forme de activitate. G. Apariţia timpurie a unor înclinaţii sau manifestarea lor impetuoasă constituie. El trebuie susţinut şi de anumite caracteristici ale personalităţii (însuşiri ca voinţa.diferitele categorii de interese. încă din şcoală elevii sunt familiarizaţi cu caracteristicile diverselor profesii şi cu cerinţele pe care acestea le ridică. cât şi profesiuni corespunzătoare în viaţa socială. Strong. Această cunoaştere îi poate ajuta să se orienteze spre acele domenii care îi vor sprijini în alegerile pe care le vor face mai departe şi. în acest fel. pentru artă. indiciul prezenţei anumitor aptitudini. Cultivarea interesului şi înclinaţiei pentru o anumită activitate dezvoltă aptitudinile în acest sens. pentru natură. Vernon. pentru activităţile manuale. Astfel. Procesul de maturizare a intereselor se caracterizează pe de o parte prin lărgirea sferei lor. P. pentru oameni (sociale). W. hotărârea. dar şi de aptitudini suficient dezvoltate în domeniul respectiv de activitate.) care trebuie cultivate şi educate în şcoală şi în familie.a. Kuder. L. interesul cognitiv se îmbină cu cel profesional – fenomem caracteristic omului de vocaţie. F. E. însă. Cel mai adesea. E. pentru tehnică. se folosesc acele categorii de interese stabilite în funcţie de planul de învăţământ: interese pentru ştiinţă. totodată în formarea interesului pentru o anumită profesiune (sau un grup de profesiuni înrudite). L Thurstone. În timp ce înclinaţia este o orientare a personalităţii spre o anumită activitate. deoarece toate sunt strâns legate între ele. G. pentru literatură. ci şi înclinaţiile şi aptitudinile sale. ceea ce duce la apariţia "specialiştilor" – elevi care sunt interesaţi cu precădere de un obiect sau o categorie de obiecte de învăţământ care le asigură pregătirea pentru viitoarea profesiune. Interesul singur nu este însă suficient pentru a asigura succesul în muncă. perseverenţa.a. Super ş. D. Allport. întâlnim în lucrările psihologilor E. K. pentru economie. Pentru orientarea profesională nu este însă suficient să luăm în considerare numai interesele elevului. pentru sport.

adulţii şi pe cei mai în vârstă în a-şi alege o meserie. Miezul acestei teorii are la baza deci patru ipoteze de lucru: 1. cultura şi mediul social. Artistic. mai ales prin simplitatea şi eleganţa modelului explicativ. În primul rând putem caracteriza oamenii. mediile în care trăiesc şi muncesc oamenii pot fi caracterizate prin asemănarea cu unul din cele 6 modele de mediu: Realist. Investigativ.după asemănarea lor. părinţii. Întreprinzător şi Convenţional. a o schimba şi a obţine satisfacţie profesională. printre care ereditatea biologică. Investigativ. pot fi structurate în categorii bine determinate şi definite.TEORIA ŞI INVENTARUL LUI JOHN L. cât şi prin aplicabilitatea sa directă în practică. Artistic. Teoria lui Holland suscită. Principala preocupare a teoriei este să explice câteva idei practice pentru a ajuta tinerii. cu una dintre următoarele 6 tipuri de personalitate: Realist. 56 . Social. la ora actuală. cu atât mai mult este posibil ca acea persoană să manifeste trăsături şi comportamente asociate acelui tip. Întreprinzător şi Convenţional. Investigativ. Teoria utilizează o clasificare a persoanelor pentru a descrie şi pentru a explica diferenţele şi similarităţile dintre indivizi şi o clasificare a mediilor profesionale pentru a descrie şi explica diferenţele şi asemănările dintre poziţiile profesionale şi ocupaţii. Teoria constă în câteva idei simple . atragerea şi menţinerea lucrătorilor. Fiecare tip este produsul unei interacţiuni caracteristice între o varietate de forţe culturale şi personale. un interes deosebit. În al doilea rând. Social. Cu cât o persoană se aseamănă mai mult cu un anumit tip de personalitate. la fel ca personalităţile umane. Persoanele pot fi caracterizate ca întruchipând unul din cele 6 tipuri de personalitate: Realist. HOLLAND John Holland consideră că alegerile vocaţionale constituie o exprimare a personalităţii. Artistic. Social. Teoria foloseşte ambele clasificări şi un număr redus de concepte adiţionale pentru a explica alegerea carierei şi persistenţa sa în timp. iar mediile de muncă. satisfacţia profesională şi compatibilitatea cu mediul profesional. Întreprinzător şi Convenţional.

Întreprinzător şi Convenţional. care conduc la formarea unui grup special de competenţe. Artistic. decât competenţe realiste (să folosească unelte sau dispozitive logice).În afară de această experienţă. mediile realiste sunt "dominate" de tipul Realist de oameni. Investigativ. competenţelor şi viziunii lor asupra lumii. cum ar fi predarea la catedră. Acel model reprezintă tipul dominant de personalitate. Un mediu Convenţional este dominat de tipul Convenţional. oamenii care seamănă cu tipul social vor căuta activităţi sociale. acolo unde 57 . De exemplu. ele tind să se înconjoare de oameni şi materii speciale şi să caute probleme care sunt congruente intereselor. Fiecare mediu este dominat de un tip de personalitate şi fiecare mediu devine tipic prin particularităţile fizice care ridică probleme speciale şi oferă oportunităţi. o persoană ar putea părea a fi mai mult de tip Social. Sunt 6 modele de mediu: Realist. putem determina cu ce alte tipuri de personalitate seamănă o persoană. competenţe şi disponibilităţi diferite. să perceapă şi să acţioneze într-un anume mod. servicii aduse comunităţii etc. Ei vor aprecia probleme sau sarcini orientate social: ajutarea altora. putem determina fiecare tip cu care el/ea se aseamănă. apoi de tip Întreprinzător şi în ordine descrescătoare cu alte tipuri. Apoi. Astfel. Lumea se aşteaptă ca ei să se vadă pe sine ca persoane prietenoase şi sociabile şi să aibă mai multe competenţe sociale (să-i ajute pe ceilalţi în problemele personale). adică cel mai mare procent de oameni din mediul Realist se aseamănă tipului Realist de personalitate. în detrimentul altora. Tipurile de personalitate sunt însoţite în paralel de 6 medii – model. 2. obţinem un profil al asemănărilor care ţine seama de complexitatea personalităţii şi evită unele probleme inerente în încadrarea unei persoane într-un singur tipar. Social. Ulterior. care sunt folosite şi ele pentru a descrie asemănarea anumitor medii de lucru cu modelele abstracte. De exemplu. aceste activităţi preferate se transformă în interese. Deoarece tipurile de medii solicită interese. muncă socială sau preoţie. În cele din urmă. De exemplu. Astfel. aceste interese şi competenţe creează o predispoziţie personală şi particulară care face ca acea persoană să gândească. o persoană învaţă mai întâi să-şi exprime preferinţa pentru unele activităţi. Prin compararea atitudinilor unei persoane cu cele ale fiecărui tip de personalitate.

m. cu un simţ clar al identităţii în contrast cu un tip Realist fără aceste atribute va demonstra mai multe aptitudini. un tip Realist bine conturat. Căutarea unui mediu de către o persoană se face în diferite feluri. competenţa personală şi comportamentul educaţional şi social. să-şi exprime atitudinile şi valorile şi să-şi asume probleme şi roluri plăcute. prin practica prieteniilor şi a recrutării. consistent. identitatea şi congruenţa) este acela de a modera sau califica predicţiile sau explicaţiile ce derivă din conceptele de bază. comportamente şi alegeri realiste. unele perechi de tipuri sunt mai strâns înrudite decât altele. realizările profesionale. CONSISTENŢA Referitor la o persoană sau un mediu. Aceste patru ipoteze principale – sunt suplimentate de câteva ipoteze secundare care pot fi aplicate atât persoanelor. în principiu putem folosi cunoştinţele despre tipurile de personalitate şi de mediu pentru a prevedea unele urmări ale acestei perechi (personalitate – mediu). la diferite niveluri ale conştiinţei şi pe o perioadă lungă de timp. Dacă ştim profilul de personalitate al unei persoane şi profilul mediului său. Consistenţa este gradul de înrudire dintre tipurile de 58 . Aceste urmări includ alegerea profesiei. diferenţierea. 3. Tipurile realiste caută medii realiste. Scopul acestor concepte secundare (consistenţa. De exemplu. 4. Comportamentul este determinat de interacţiunea dintre personalitate şi mediu. Şi mediile caută oameni. schimbarea serviciului. Oamenii caută un mediu care le permite să-şi exerseze aptitudinile şi capacităţile.a. cât şi mediilor. De exemplu. se creează un mediu care reflecta tipul cu care aceştia se aseamănă cel mai mult şi devine astfel posibilă aprecierea acelui mediu la fel cum apreciem oamenii ca individualităţi. tipurile sociale caută medii sociale ş.convieţuiesc oamenii. tipurile Realist şi Investigativ au mai multe în comun decât tipurile Convenţional şi Artistic.d.

Identitatea personală se defineşte ca fiind posedarea unei imagini clare şi stabile a ţelurilor. integrate şi stabile pentru intervale mari de timp. DIFERENŢIEREA Unele persoane sau medii sunt mai clar definite decât altele. Gradele de consistenţă sau înrudire afectează preferinţele profesionale. sarcini şi recompense clare. IDENTITATEA Acest concept oferă o estimare despre claritatea sau stabilitatea identităţii unei persoane sau a unui mediu. Relaţiile între tipurile de personalitate şi medii sau asemănările psihologice între tipurile de personalitate şi medii pot fi ordonate conform unui model hexagonal şi sunt presupuse cu (vezi a fi invers proporţionale distanţele dintre tipuri figura). De exemplu. Identitatea mediului este prezentă când un mediu sau o organizaţie are ţeluri.personalitate sau dintre modelele de mediu. nepotrivirea) apare când un tip de personalitate trăieşte într-un mediu care oferă oportunităţi şi recompense străine de nevoile acestei persoane – de exemplu. o persoană care se aseamănă în primul rând cu tipul Realist şi apoi cu cel Investigativ (tipul Realist – Investigativ) ar trebui să fie mai previzibilă decât o persoană Realist – Socială. De exemplu. CONGRUENŢA Tipurile diferite au nevoie de medii diferite. un tip Realist într-un mediu Social. Gradul în care o persoană sau un mediu este bine definit se numeşte grad de diferenţiere. sau un mediu poate fi dominat în mare parte de un singur tip. o persoană poate să semene cu un singur tip şi aproape deloc cu celelalte. În contrast. intereselor şi talentelor unei persoane. Incongruenţa (incompatibilitatea. tipurile realiste se dezvoltă în medii realiste deoarece un astfel de mediu le oferă posibilităţile şi recompensele de care tipul realist are nevoie. 59 . o persoană care seamănă cu multe tipuri sau un mediu caracterizat de un număr egal de persoane din cele 6 tipuri este nediferenţiat sau slab definit. Astfel.

Modelul hexagonal serveşte la trei scopuri în teorie: 1. R – S. Tipurile I şi S sunt la un grad intermediar de asemănare. I – A etc). Folosind hexagonul. 3. pot fi definite câteva grade intermediare de potrivire/ congruenţă. astfel: • tiparele de profil compuse din tipurile adiacente din hexagon sunt cele mai consecvente (de exemplu. hexagonul defineşte gradele de congruenţă între persoane şi mediu. pe când tipurile I şi Î sunt depărtate. I – Î şi A – C). cu atât este mai mare similitudinea sau asemănarea psihologică. În acest caz. 2. 60 . tipurile R şi I sunt apropiate . deci ele seamănă unul cu altul.Cea mai nepotrivită situaţie pentru aceeaşi persoană ar fi un mediu Realist.Modelul hexagonal propus de Holland pentru clasificarea şi descrierea tipurilor fundamentale de interese Cu cât distanţa între două tipuri este mai mică. Situaţia cea mai potrivită pentru o persoană de tip Social ar fi un mediu Social. tiparele de profil compuse din tipurile opuse din hexagon sunt cele mai puţin consecvente (de exemplu. defineşte gradul de consecvenţă în tiparul de personalitate al unei persoane. deci sunt foarte diferite. De ex. R – I. hexagonul defineşte consistenţa unui mediu în acelaşi fel. procentul • tipurilor (oameni reali) în fiecare din cele 6 categorii este folosit pentru a forma un profil de mediu..

). împlinire. HOLLAND Prezentând teoria sa asupra alegerii profesiunii. sincer. De exemplu. un model abstract pentru a lega ideile principale. mai multe moduri de abordare asemănătoare cu cele care figurează de obicei în numeroase chestionare de personalitate. b) autoestimarea pe o scală Lickert cu 4 trepte (de la mult peste medie până la sub medie) a măsurii în care subiectul posedă o listă de aptitudini. şi a prezice INVENTARUL LUI JOHN L. literatură. stabilită plecând de la o listă de 36 adjective (de exemplu: activ. încrederea în sine etc.). fizică şi chimie. scriitorul Albert Camus.). a fi o autoritate într-un domeniu. Holland a propus un inventar de interese profesionale. a exercita o funcţie de conducere etc. a-i învăţa/a-i ajuta pe ceilalţi. subiectul trebuind să sublinieze (aleagă) 6 adjective care îi definesc. hexagonul poate fi folosit pentru a defini gradele de consecvenţă sau congruenţă rezultatele aşteptate – satisfacţie. schimbarea meseriei ş.) 61 . cel mai bine personalitatea. idealist. a avea mulţi prieteni.de exemplu: buni meşteri. persoane care preiau comanda etc. Inventarul include. cosmonautul Iuri Gagarin etc. a) autodefinirea sau imaginea de sine.) g) alegerea unui tip de activitate (un singur item) dintr-o listă cu 6 domenii generale (de exemplu: a citi. după ce evaluatorul estimează tipul unei persoane şi mediul ei. oferă un calcul la nivel teoretic. pictorul Pablo Picasso.de exemplu: pastorul Martin Luther King. raţional. într-adevăr. prin analizarea răspunsurilor pe care acesta le oferă la itemii inventarului.). după părerea sa.a.de exemplu: domenii comerciale. c) autoestimarea pe o scală Lickert cu 4 trepte (de la mult peste medie până la sub medie) a aspiraţiilor (obiectivelor şi valorilor). serios. biologul Pasteur. f) alegerea/respingerea unor activităţi şcolare (o alegere şi o respingere pornind de la o listă formată din 6 domenii de activitate şcolară . tendinţa spre cooperare.Modelul hexagonal. a studia şi a reflecta la rezolvarea unor probleme. d) indicarea categoriilor de persoane apreciate ca fiind simpatice (subiectul trebuie să aleagă doi itemi din 6 propuşi . capacitatăţi de exprimare. a contribui la bunăstarea umanităţii etc. persoane care stabilesc cu uşurinţă contacte sociale. Determinarea tipului de personalitate vocaţională a unui individ se face indirect. a-şi asuma un rol de conducere în societate. individualist. a fi cultivat. e) identificarea cu o "personalitate" din ştiinţă. în comparaţie cu persoane de aceeşi vârstă. visător. artă (subiectul trebuie să aleagă un item din 12 propuşi .). etc. astfel încât teoria să poată fi aplicată problemelor practice sau teoretice. desen artistic şi modelaj etc. de tendinţe şi trăsături de personalitate (de exemplu: aptitudini artistice. pornind de la o listă de 18 itemi (de exemplu: a fi vesel şi satisfăcut.

). în cadrul unei intervenţii care să urmărească consilierea în orientarea şcolară şi profesională. de obicei. subiectul trebuie să aleagă activitatea profesională care îi place cel mai mult. arte şi litere. ştiinţe. diferenţiate pe sex. j) alegerea şi respingerea. chiar dacă unii subiecţi pot manifesta o anumită reticenţă în abordarea secţiunii. relaţii umane şi mecanică (tehnică). respectiv activitatea profesională care îi place cel mai puţin. S. cât şi colectiv. psihologul va indica subiectului că este vorba despre o probă de investigare a domeniilor de interes pe care acesta le are. conducerea oamenilor. A. arte etc. a unor activităţi profesionale (de exemplu: a efectua muncă de cercetare. k) alegeri profesionale explicite (subiectului i se prezintă 3 începuturi de fraze pe care acesta trebuie să le completeze cât mai explicit posibil). mediul de provenineţă. proba este de obicei bine acceptată. este vorba despre menţionarea a trei alegeri de carieră profesională în ordinea strict descrescătoare a atractivităţii lor pentru subiect. lectura ziarului. E sau C). a aproviziona cu marfă un mare magazin.alegând un singur răspuns din trei variante precodificate). Fiecare răspuns va fi codificat prin litera corespunzătoare tipului de personalitate pentru care cotează (R. m) indicarea în ordine cronologică a preferinţelor profesionale exprimate în copilărie şi adolescenţă (subiectul primeşte consemnul de a indica pe foaia de răspuns toate meseriile sau profesiile la care s-a gândit că le-ar putea practica într-o zi sau despre care a discutat cu alte persoane. Timpul de completare a itemilor este cuprins. şcoală. În cazul administrării individuale. respectiv o activitate care îi place cel mai puţin. subiectul trebuie să aleagă o activitate care îi place cel mai mult. dintr-o listă cu 6 itemi. I. indicând pentru fiecare şi vârsta apsoximativă pe care o avea atunci). Se va stabili apoi un scor total pentru fiecare scală în parte.de exmplu: sport. tipul de şcolarizare sau alte variabile 62 . Putând fi integrată. între 15 şi 30 de minute. jocul de şah etc. i) alegerea şi respingerea. lista de domenii cuprinde următorii itemi: comerţ. Corectarea cu ajutorul grilei durează în jur de 5 minute. a ţine contabilitatea unei firme mici etc. a unor activităţi de timp liber (de exemplu: vânat. dintr-o listă cu 6 itemi. Fiecare din itemii inventarului corespunde uneia din cele 6 orientări ale personalităţii pe care le-a definit şi le-a descris Holland. din cele rămase. Administrarea probei se poate face atât individual. În cazul în care există etaloane. . un singur domeniu în care crede că se simte cel mai puţin capabil). în principiu.). l) evaluarea unor realizări şi performanţe anterioare (subiectul trebuie să răspundă la 6 itemi desemnând tipuri de activităţi .h) estimarea globală a capacităţilor şi incapacităţilor personale (subiectul trebuie să aleagă un singur domeniu în care crede că se simte cel mai mult capabil şi.

proiecţia este fenomenul prin care o persoană atribuie altei persoane o tendinţă proprie care-i aparţine. Interpretarea profilului rezultat se va face luându-se în considerare scorurile la toate scalele inventarului şi analizându-se relaţiile dintre ele (se poate utiliza şi reprezentarea grafică hexagonală a tipurilor de personalitate vocaţională propusă de Holland). Chiar Freud leagă termenul proiecţie de tendinţa identificării (a te contopi cu o anume persoană în stări afective). Dar sensul proiecţiei poate fi şi altul.PROBELE PROIECTIVE Termenul de proiecţie este de origine psihanalitică. dar care este o tendinţă refulată. stanine sau decile) pentru fiecare scală în parte. După Freud. se pot stabili scorurile standard (de pildă. de intropatie. deci inconştientă. C 9 .socio-demografice corespunzătoare subiectului investigat. Acest sens al proiecţiei se deosebeşte de sensul 63 . Intră în discuţie şi fenomenul de empatie. Proiecţia ar putea însemna şi atribuirea propriilor noastre tendinţe altor persoane cu care ne identificăm mai mult sau mai puţin.

Frank a propus urmatoarea clasificare a testelor proiective: a) tehnicile constitutive . Psihologul procedează la o dublă analiză calitativă şi cantitativă a conţinutului şi formei răspunsului.timidul poate fi arogant. Cattell vorbeşte de mai multe fenomene care intervin în proiecţie: • • • • • dispersia de coerenţă . se face de fapt o anchetă în jurul subiectului pentru a afla ce i-a determinat răspunsurile). raţionalizarea . testele proiective cer subiectului să structureze un material vag. L. b) tehnicile constructive . Testele proiective sunt caracterizate. fidelitatea sau validitatea. ca şi prin dificultatea de le estima sensibilitatea.subiectul structureaza un material nestructurat (ex: Testul petelor de cerneala al lui Rorschach). incomplet.deformez lucrurile în sensul dorinţelor mele. Termenul de metoda proiectiva a fost pentru prima da folosit de psihoiogul american L. deprecierea unui obiect inabordabil. testele proiective diferă mai ales prin gradul de libertate pe care-l are subiectul în răspuns (nu există răspuns bun prestabilit. Frank (1939) pentru a explica inrudirea existenta intre diferite probe psihologice precum Testul asociatiei de cuvinte al lui C. agresiv. Rorschach si Testul de Aperceptie Tematic al lui H. Testul satului). Jung. dispercepţia prin autism .iniţial a lui Freud pentru că proiecţia nu este totdeauna inconştientă. Psihodiagnosticul lui H.justificarea unor acte reprobabile.subiectul pleaca de la un material definit si construieste structuri mai largi (ex: Testul mozaicului de forme si de culori. Murray. Spre deosebire de testele de aptitudine sau chestionarele de personalitate. 64 . nu doar negative. Iată de ce autorii preferă să le denumească metode sau tehnici proiective în sensul strict al termenului. de asemenea. Subiectul poate proiecta astfel în exterior anumite structuri interne ale personalităţii sale.standardizarea şi etalonarea. atitudine reacţională . de o rigoare mai redusă în privinţa calităţilor psihometrice .subiectul justifică un sentiment deformând percepţia. În esenţă. ambiguu. se proiectează şi tendinţe pozitive.

marionete. Murray (1935). joc dramatic improvizat). Morgan şi H. testele proiective surprind dinamica psihica a unei persoane. cu elementele ei constitutive si cu relatiile dintre ele. Trebuie sa aratam ca.subiectul supune la distorsiuni o activitate de comunicare curenta (ex: grafologie. mai putin bune). Pana la urma este esentiala interpretarea facuta cu competenta evitandu-se concluziile pripite. Intr-o apreciere asupra testelor proiective Eysenck afirma ca testele proiective se bazeaza pe ipoteza ca oamenii au tendinta de a-si proiecta ideile.A. psihologii clinicieni utilizeaza urmatoarea distinctie: .T).A. pictura cu degetul.testele proiective tematice (improvizare de jocuri. . de codificare si interpretare a psihologului. Este de dorit ca examenul psihologic al unei persoane să nu cuprindă un singur test proiectiv. ambitiile si gandurile asupra unui material slab structurat si ca specialistul poate specula fructele imaginatiei subiectului si reface drumul catre ideile si gandurile din care ele au luat nastere. conform unei abrevieri uzuale.c) tehnicile interpretative . d) tehnicile chatartice subiectul exteriorizeaza o reactie emotionala sub efectul stimulului (ex: desen liber. constând dintr-o serie de 65 . este o tehnică proiectiva datorată lui C. temerile. neexistand raspunsuri prestabilite (bune. valoarea lor este data de capacitatea de proiectie a subiectului si de cea de analiza. Asadar. de povestiri.testele proiective structurale (pentru care prototipul este testul Rorschach) provoaca in general o regresie mai intensa si pune in evidenta mai curand imaginile primitive ale corpului si faliile narcisice in construirea ego-ului.D. THEMATIC APPERCEPTION TEST Testul de Apercepţie Tematic (T. e) tehnicile refractive .subiectul interpreteaza un material care are o semniflcatie afectiva (ex: TAT – Testul de Aperceptie Tematic). testul miokinetic creat de Mira & Lopez). ci cel puţin unul tematic şi unul structural. In practica. de desene pe baza unor elemente slab structurate) informeaza mai curind asupra naturii conflictelor psihice si asupra calitatilor actiunilor cu anturajul.

pornind de la care un subiect trebuie să inventeze o întâmplare. sentimentele tendinţele şi problemele sale. prin identificarea forţelor care acţionează favorabil sau nefavorabil. La terminarea probei se mai adaugă o planşă albă pentru care subiectul este rugat să alcătuiască o poveste mizindu-se pe exteriorizarea de tip proiectiv a problematicii individuale. Children Apperception Test (CAT) este rezervat copiilor.imagini vagi. Sunt analizate elementele formale ale povestirii (mărimea raportată la timp. prin intermediul unei povestiri. R. cu semnificaţie ambiguă. Elementele de conţinut sunt ilustrate prin sesizarea temei de bază. 10 pentru bărbaţi şi 10 pentru adolescenţi. care a propus o varianta nedefinitivata pentru abordarea relatiilor interpersonale si care valorifica lucrarile unor cunoscuti autori ca D. O versiune a acestui test. Rufio. destinată adolescenţilor. prin stabilirea 66 . Ea necesită solide cunoştinţe psihanalitice şi trebuie confruntată cu biografia subiectului. a fost pusă la punct de P. Haes. Autorii au realizat 30 de fotografii de dimensiuni standard care reprezintă una sau mai multe persoane intr-o situaţie incertă. Ipoteza de bază este că subiectul. organizarea materialului. Personajele sunt înlocuite cu animale. Symonds. ca şi conţinutul. Interpretarea materialului astfel obţinut. este dificilă. analoagă cu aceea a viselor. atitudinile fiind redate ambiguu.). Anzieu. îi atribuie propriile lui idei. stă tocmai această prezentare neclară a situaţiilor şi de aici tentaţia subiectului de a se asimila cu poza. identificîndu-se cu eroul povestirii. Totdeauna planşele se distribuie diferit: 10 sunt pentru femei. care dau informaţii asupra posibilităţilor cognitive. Testul TAT a devenit recent TAST (test aperceptiv sistemic tematic) prin contributiile lui Eric Loonis. Aceasta proba este bazata pe un model psihosistemic rezultat din transpozitia conceptelor psihologiei proiective individuale in psihologia grupurilor sau familiala. M. A. bogăţia limbajului şi a detaliilor etc. La baza proiecţiei şi a posibilităţii de identificare a subiectului cu unul dintre personaje. cu imaginea din planşă. care aduce date asupra laturii afectiv-emoţionale a personalităţii subiectului.

Acestea sunt apoi codificate si interpretate cu referire la teoria generala a frustrarii elaborata de autor. la care subiectul trebuie sa dea raspunsuri. Planşa T. asa cum arata Anzieu (Doron & Parot. Intr-un prim sens. lipsa unui obiect susceptibil sa satisfaca trebuinta.T. Acest instrument e utilizat cu precadere de clinicieni. p. A elaborat o teorie a frustrarii. Testul a fost formulat de catre S. Testul consta dintr-un caiet cu 24 de desene ce reprezinta personaje plasate intr-o situatie frustranta. ca şi perspectivele eroului. 1944. 339. Humanitas. pentru adolescenţi Fig. Rosenzweig. 1999). Fig.A.eroului cu care se identifică subiectul. inseamna privatiunea. pornind de la modul sau de a reactiona in situatii de frustrare. 12. frustrarea. 13. Planşa T. In Statele Unite Rosenzweig a fost profesor de psihologie la Washington University (Saint Louis Missouri) si psiholog al Sectiei de psihiatrie infantila. Frustrarea este starea cuiva care este privat de o satisfactie legitima. pentru adulţi TESTUL DE FRUSTRATIE Tehnica proiectiva destinta evaluarii personalitatii unui subiect. punand la punct in 1935 testul care ii poarta numele.T.A. care este inselat in 67 . prin felul cum se termină povestea (cu optimism sau pesimism).

Varianta pentru adulţi Fig. In general. Frustrarea se poate datora lipsei unui obiect sau intilnirii unui obstacol pe calea implinirii dorintelor. Formată din 24 de imagini precum cele din figurile de mai sus. 15. 14. In alte cazuri agresiunea.sperantele sale. in care sunt minimum 2 personaje in situaţii frustrante determinate de un obiect sau personaj. persoana (sinuciderile consecutive unor situatii frustrante). In următoarele 8 situaţii subiectul trebuie să răspundă unei acuzaţii sau injurii. se poate deplasa asupra unui substitut (copilui isi bate ursuletul) sau vizeaza propria anterior al dezvoltarii. este inlocuita de regresiune la un stadiu Fig. Ostilitatea poate viza obstacolul (copilul mic isi manifesta furia la adresa mamei sale). raspunsul este agresiv. Varianta pentru copii Răspunsurile sunt apreciate după: direcţia agresiunii. Reactiile la frustrare sunt variabile. 68 . total inhibata. intrapunitivi şi impunitivi. fapt care delimitează subiecţii in mai multe categorii. Ele depind de natura agentului frustrant si de persoanlitatea celui supus actiunii acestui agent. tehnica solicită subiectului să-şi exprime spontan atitudinea prin citeva cuvinte sau o frază (in primele 16 imagini). Aceştia pot fi: extrapunitivi.

Jung). de exemplu. deopotriva in registrele conflictuale care il structureaza. In contextul acestor 3 tipuri de răspunsuri se detaşează trei tiputi de situatii in care predomină ceva: predominarea obstacolului şi a tot ce tine de el. TESTUL RORSCHACH Hermann Rorschach. 69 . specializat in clinica lui Bleurer din Zurich a fost aderent al grupului psihanalitic din acest oras (prin urmare influentat de conceptia lui C. Datele sunt apoi regrupate cantitativ si supuse unei analize calitative. Excelent desenator. cealalta numita "ancheta". spre ei insişi sau nu acordă semnificaţie situaţiei transmise: „nimeni nu e vinovat”. Petele de cerneala sunt mai mult decat o proba de imaginatie. Asadar. sunt legate de introversiune (tipologie derivata din aceea a lui Jung). Examinarea se deruleaza in doua secvente: una numita "spontana". pasionat de pictura. Interesul testului depinde de interpretarea aprofundata a factorilor in termenii conduitelor posibile.respectiv subiecţi ce indreaptă reacţia agresivă in afară. Cuprinde 10 planse prezentate intr-o ordine precisa. el compara raspunsurile bolnavilor cu acelea ale subiectilor normali. ca si in organizarea defensiva care il caracterizeaza. Este intr-adevar necesar sa se inteleaga modalitatile de functionare de care dispune subiectul. Rorschach. este vorba de o proba proiectiva larg utilizata in psihologia clinica si patologica pentru evaluarea activitatii psihice. subiectul fiind invitat sa spuna "tot ce plansele il fac sa gandeasca". Astfel. in cursul careia subiectii isi proiecteaza sau dezvolta raspunsurile. ele pot descrie structura personalitatii. care permite sa se argumenteze interpretarea. Testul are o anumită gradaţie a situaţiilor frustrante şi evidenţiază destul de satisfăcător toleranţa la frustraţie. persistenţa – cerinţei – necesităţii. apărarea eului.G. conform viziunii acestui autor. Rorschach a fost interesat de modul in care reactioneaza bolnavii la petele de cerneala si de culoare. Descopera astfel ca perceptia vizuala este influentata de personalitate: raspunsurile "culoare". Analiza unui protocol impune mai intai cotarea raspunsurilor in raport cu sistemul pus la punct de H. psihiatru elvetian (1884-1922).

Pe baza tehnicii Rorschach sunt descrise (Beck) arii centrale ale personalităţii: activitate intelectuală. culoare etc. 70 . De o mare importanţă pentru interpretare este conţinutul pe care subiectul il prezintă in răspunsuri: forme umane. Planşe din proba Rorschach Perceperea..Cotarea la aceasta proba se face in raport de numărul total al răspunsurilor (care pot fi globale sau detaliu. in special special după culoare a stimulilor din planşe arată unele . ca şi raportul banalitate/originalitate.deschideri” spre zonele de mai mare sensibilitate afectivă. iar la cele realizate preponderent după formă arată prezenţa unor capacităţi cognitive deosebite a tendinţelor spre sinteză. viaţă emoţională etc. anatomie etc. formă.. plante.) şi de timpul necesar pentru toate cele 10 planşe. specifică pentru femei. animale.

Alegerile sunt considerate ca reprezentind trebuinţe aprobate de persoană. Formal. numită de Szondi „analiza destinului”. Bolnavul alege din fiecare serie 2 fotografii care-i plac mai mult şi 2 care-i displac. considerate simpatice şi 12 drept antipatice. depresii. inadecvare. 71 . cu reprezentanţi din 8 entităţi nosologice recunoscute clinic. ele manifestindu-se in toate domeniile vieţii omului: profesiune. in ansamblu va alege 12. ostilitate. bazindu-se pe noţiunea de preferinţă estetică. iar respingerile ca trebuinţe refulate. Utilizarea in mod deosebit a spaţiilor albe din imaginile planşelor arată incapatinare.. Viaţa interioară apare reflectată in răspunsuri care surprind mişcarea (K+). ce explorează „inconştientul familial” situat intrere inconştientul personal al lui Freud şi inconştientul colectiv al lui Jung. Predominanţa răspunsurilor de tip culoare (C) asupra celor de mişcare (K) arată prezenţa exagerată a simptomelor somatice şi motorii. TEHNICA SZONDI A fost elaborată de Leopold Szondi 1939 si vizează explorarea pulsiunilor intime ale individului. fiind dovada unor elemente ale emoţiei interiorizate. boală. proba este alcătuită din 48 fotografii ale unor bolnavi psihic – 6 serii a cite 8 fotografii. prietenie.Cei care au o fire sociabilă realizează o bună asociere formă-culoare (FC+). dragoste. perseverenţă. Cei ce dau răspunsuri construite pe elementul . Tehnica este bazată pe o metodologie psihologică originală. Daca răspunsurile tip mişcare (K) depăşesc numărul celor de tip culoare se apreciază că gindurile predomină asupra acţiunilor.umbră” denotă prezenţa unor trăiri emoţionale negative: anxietate.

Dus. biserica. metodă proiectivă imaginată de L. personaje umane. Sunt apoi studiate deviaţiile în raport cu modelele date. paralelipipede…). atragatoare a acestuia.. Dupa autorii lor. tehnica proiectiva care consta in a-i cere subiectului sa construiasca un sat cu un anumit numar de elemente figurative (stana.TESTUL MIOKINETIC. In general bine suportata de copii. acest test da indicatii si despre aptitudinile intelectuale si afectivitatea copiiior examinati. manifestată prin mărimea timpului de reacţie in raspuns sau chiar uitarea cuvintului indus. TEHNICA ASOCIATIV-VERBALĂ a fost iniţiată de Fr. înrudită cu grafologia. care sunt incantati de latura vie. ulterior dezvoltată de Jung. moara. Interpretarea ia in considerare utilizarea spatiului. Galton care a construit prima tehnică proiectivă. Acest test. raspunsurile subiectului la o serie de intrebari. dispunerea obiectelor. aceasta tehnica face apel la concepte psihanalitice. Apare ca un joc de constructie libera utilizand 150 de jucarii care reprezinta cladiri. structura satului. care constă în reproducerea manuală a unor linii simple în diferite planuri ale spaţiului. care constă în a-l determina pe copil să imagineze un final la mici istorioare care îi sunt povestite. vehicule. Mabille si pus la punct de R. proba psihologica derivata din "Jocul Iumii" (World apparatus) de M. cu unele suplimentări (ritmul şi amplitudinea respiraţiei. Mucchielli (1960). Relativ complexa in ceea ce priveste interpretarea. dorintele si temerile copiilor. se presupune că se va produce o tulburare sau o blocare a răspunsurilor. tehnică proiectivă datorată lui Mira & Lopez (1939). ceea ce permite obţinerea de indicaţii privind personalitatea subiecţilor examinaţi.. TESTUL FABULEI.detector” de complexe: la atingerea unor astfel de complexe printr-un cuvint inductor.) si nefigurative (betisoare. etc.. Btihler. TESTUL SATULUI. animale. metoda da psihologului informatii pretioase cu privire la starea afectiva. Jung arăta că pornind de la această tehnică. Lowenfeld si codificata (1941) C. Althus (1939) codificat de elevul sau P. Acesta din urma utilizează testul ca un . 72 . derivat din testul lumii a fost introdus in Franta de H. primarie. TESTUL LUMII.

a caracteristicilor şi transformărilor obiectului studiat” si ea „constituie primul demers al oricărei ştiinţe empirice care îşi păstrează întreaga importanţă în experimentare”. Richelle defineşte observaţia tot prin raportare la experiment: "observaţia este metoda de investigaţie ştiinţifică care constă în înregistrarea sistematică prin simţuri. Intra astfel in discutie conceptele de: 73 . Fie în ştiinţele naturii. fie în cele socio-umane şi comportamentale. există o diferenţă provenită din specificul faptelor si fenomenelor psihice. observaţia constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă.observarea modificărilor mimicii) se pot studia reacţiile emoţionale. De asemenea. ca şi a contextului situaţional al comportamentului (Mielu Zlate. ci şi din subiectul cunoaşterii (cel care realizează observaţia) şi care de asemenea diferă în psihologie faţă de ştiinţele naturii. intre observaţia în ştiinţele naturii şi observaţia în domeniul ştiinţelor socio-umane si comportamentale în general. care va fi supusă verificării experimentale". M. Dar.(1995) defineşte observaţia în corelaţie cu experimentul: „observaţia metodă care are drept scop relevarea unui număr oarecare de fapte naturale. pe baza cărora va fi posibilă formularea unei ipoteze. Deosebirea între observaţia din ştiinţele naturii şi observaţia psihologică nu rezulta doar din obiectul cunoaşterii.OBSERVAŢIA Ca metodă de cercetare. componente ale structurii de personalitate. şi observaţia psihologică în special. sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau grupului). 1990). observaţia trebuie să fie o constatare exactă a unui fapt cu ajutorul unor mijloace de investigare şi apoi studierea aprofundată a acestei constatări. Sillamy N. C 10 .

2. istorie. interpretări alternative ale situaţiei. conduite verbale. Pentru corectarea deformărilor privind atitudinea subiectului cunoscător în procesul observaţiei psihologice. a fi atent la comportamente şi atitudini. sunt limitate. apoi căutarea relaţiilor.eul în calitatea sa de agent al cunoaşterii. a învăţa să le notezi şi să le descrii aşa cum se prezintă.eul în individualitatea sa. ceea ce presupune un reperaj sistematic al asemănărilor şi deosebirilor. al cercetării şi observării ştiinţifice. 2. urmând apoi o clasificare. etnie. expresiv-emotionale etc). a actiunilor si conduitelor lor (sex. în calitatea sa de corp. a sesiza contextul situaţional al comportamentelor observate pentru a-l putea înţelege aşa cum este el trăit de subiect. subiectivitate. spaţiul. trăirile altora fara a le încerca în mod real în propria noastră afectivitate. timpul. interpretarea situaţiei (încercarea observatorului de a înţelege ce înseamnă situaţia pentru subiecţi. 3. motorii. 74 . sensul lor direct şi imediat fiind de cele mai multe ori aparent. prin intermediul căreia suntem capabili de a înţelege existenţa. Roger Mucchielli.). a dispune de un fel de simpatie intelectuală. In condiţiile cunoaşterii psihologice. propune următoarele repere în procesul de observare metodică: 1. o taxonomie. pentru a asigura ceea ce numim sensul psihologic impus fiecărui observator. Protocolul de observaţie presupune o serie de elemente: 1. PROTOCOLUL DE OBSERVAŢIE Incepem înregistrarea fenomenelor cu inventarierea lor. 3. descrierea participanţilor. care este contextul etc). vârstă.subiect epistemic . ambianţa fizică etc. subiect egocentric . 4. Este vorba de o implicare controlată". descrierea contextului (data. cât şi obiectivitatea (calitate a enunţurilor noastre de a concorda în esenţa lor cu realitatea pe care o exprimă) sunt greu de realizat. atât decentrarea. Ancelin-Schutzenberger consideră că "observatorul trebuie să fie obiectiv şi implicat fara a se angaja efectiv.

interpretări). biologice.5. mobile ale individului. lungimea şi grosimea membrelor. ajungând de aceea . CALITATEA OBSERVAŢIEI . adică multitudinea comportamentelor şi conduitelor flexibile.depinde de multitudinea factorilor implicaţi în observaţie: obiectul de observat. relaţiile dintre diferitele detalii anatomice ale feţei:fruntea. abdominală). ca şi trăsăturile fizionomice (aspectul capului. Simtomatologia labilă. CONDIŢIILE UNEI BUNE OBSERVAŢII: 75 . S-a vorbit deseori de "ecuaţia personală a observatorului". gradul de sugestionabilitate etc). cum ar fi: conduita verbală. interacţiunea şi feed beack-urile acesteia. relaţia observaţională.conştiente şi inconştiente .nasul.bărbia. mnezică. motorie. alţii tipului evaluativ (cu tendinţa de a face aprecieri.deseori. circumferinţa craniană. inclusiv cu prilejul efectuării unor experimente în laborator. capacitatea de a sesiza esenţialul. alţii tipului imaginativ si poetic (neglijând faptele şi dând frâu liber imaginaţiei. psihologice .care există la un moment dat pentru individul sau grupul observat).ochii. subiectul observator. a unei convorbiri sau al administrarii unui test. la deformarea realităţii). exact. Lewin numea câmp psihologic (toate aspectele fizice. notarea şi explorarea de către observator a propriilor trăiri şi sentimente (analiza reflexivă este întotdeauna necesară într-o cercetare calitativa deoarece include propria experienţă a observaţiei). unii tipului erudit (furnizând informaţii savante suplimentare). Simptomatologia labilă poate fi observata în orice situaţie şi context de viaţă. toracică. CONŢINUTURILE OBSERVAŢIEI Simtomatologia stabilă. sec). estimări.etc). adică trăsăturile bioconstituţionale ale individului (înălţimea. sociale. al feţei. ca şi varietatea expresiilor afectiv-atitudinale. dar în primul rând este factorul central care conduce observaţia şi care este subiectul epistemic observator cu particularităţile sale psihoindividuale (în care includem capacitatea sa de concentrare a atenţiei. In această privinţă Binet arăta că unii observatori aparţin tipului descriptiv (înregistrează minuţios. greutatea. Protocolul de observaţie trebuie sa ţină seama şi de ceea ce K.

care a cercetat grupurile umane din punctul de vedere al interacţiunilor comunicaţionale şi comportamentale. grile de observaţie sau "categorii" interacţionalcomunicaţionale evidenţiate de Bales. Gradele de estimaţii ale unor însuşiri psihice exprimă în ce măsură este prezentă o însuşire psihică la un individ: în foarte mare măsură. în mare măsură. Combaterea obstacolelor ce ar putea împiedica realizarea unor observaţii adecvate. ipoteze. într-o foarte mică măsură. într-o măsură potrivită. ritmicitate ş. tendinţa ca aşteptările şi anticipările observatorului să inducă rezultate în conformitate cu acestea – sunt cunoscute asa numitele efecte de "anticipare" sau teoria "profeţiei care se împlineşte". în mică măsură. Evaluarea observaţiilor efectuate presupune apelul la o serie de concepte precum: unităţile de observaţie.- stabilirea clară. Bales. consemnarea imediata a celor observate. grade de estimaţii.d. Unităţile de observaţie exprimă de fapt cuantumul de elemente observate pe intervale de timp. deoarece consemnarea ulterioară ar putea fi afectată de uitare. trebuie sa tina cont de: influenţa dispoziţiilor mintale în care se află observatorul în momentul efectuării observaţiei (schema sa pre-perceptiva putând deforma faptele observate). cameră video etc).a. selectarea celor mai potrivite forme de observatie. S-a remarcat în acest domeniu R. Grilele de observaţie facilitează recoltarea şi compararea rapidă a datelor de observaţie. tendinţa observatorului de a decodifica faptele observate în conformitate cu teoria (explicită sau implicită) la care aderă paradigmei". precisă a scopului. locatie si durata. efectuarea unui număr optim de observaţii .desfăşurare în condiţii cât mai variate. limbajul standard în care vor fi consemnate datele. a obiectivului urmărit. a condiţiilor şi mijloacelor necesare (cronometre.m. aşa numitul "efect distorsionant al 76 . elaborarea unui plan riguros de observaţie (sistem conceptual.).. aparat foto. F.

Acesta este motivul pentru care tehnicile de interviu s-au diversificat. interviul este o situatie de evaluare în care doua persoane (evaluatul si evaluatorul) poarta o discutie prin care se doreste evaluarea modului în care anumite competentele sunt în acord cu anumite asteptari. drept criterii. conform tendintelor actuale. sa se centreze. pe identificarea gradului în care un anumit candidat se potriveste ca structura atitudinala culturii organizatiei în care urmeaza sa intre. Profilulul celui secund arata cel mai probabil astfel : inteligenta sociala si emotionala bine dezvoltata. în limbaj comun. Aceste arii sunt cunoscute. Exista autori care sustin. Datorita acestui fapt. isi adapteze discursul în functie de persoana din fata sa a învatat tehnicile de interviu “pe de rost” 77 . Ca metoda de evaluare. mai mult decât pe urmarirea într-o maniera structurata a unor specificatii.INTERVIUL CA TEHNICA DE EVALUARE CONCEPTUL DE INTERVIU Prin definitie. încercând sa înlature. interviul are menirea. pe lânga clasicele erori de evaluare si credinta conform careia un candidat se va putea integra fara probleme doar daca poate performa. Performantele si comportamentele trecute sunt cei mai fideli factori prognostici pentru performanta si comportamentele viitoare. în baza unor studii recente.C11 . multe dintre sesiunile de interviu sunt construite în jurul performantelor trecute ale candidatului relationate cu ariile considerate ca a fi importante pentru succes. faptul ca exista tehnici de interviu care pot diferentia între candidatii ce obtin performante „superioare” si candidatii care obtin performante „medii”.

dar de cele mai multe ori il întâlnesc separat si confrunta ulterior notele de interviu. cele mai utilizate tehnici de interviu precum si aspecte ce tin de strategiile abordate în cadrul unui interviu. INTERVIUL CU UN GRUP DE EVALUATORI Intervievatorii pot întâlni candidatul simultan. utilizat pentru a determina daca potentialul candidat are suficiente „date”pentru a fi supus unui proces de intervievare mai larg. Fara îndoiala acest tip de interviu are 78 . interviul situational. Un astfel de candidat învinge multi intervievatori. fiecare dintre acestia având libertatea de a adresa orice întrebare pe care o considera relevanta. dar despre putine poate sa vorbeasca specific. De regula. TIPURI DE INTERVIU In literatura curenta sint mentionate urmatoarele tipuri de interviu: interviul initial de „scanare” (screening interview). In cele ce urmeaza sint prezentate aspecte legate de cele mai frecvent întâlnite tipuri de interviu. INTERVIUL STRUCTURAT. O întelegere mai aprofundata asupra persoanei va urma într-o etapa ulterioara. INTERVIUL INITIAL DE „SCANARE” Este un interviu cu o durata relativ scurta. echipa de evaluatori este compusa din responsabili cu diverse competente INTERVIUL NESTRUCTURAT. Interviul nestructurat este o forma de interviu cu un grup de evaluatori în care rolurile acestora nu sunt bine determinate.- este un foarte bun vânzator al propriei imagini are o încredere debordanta în sine si în capacitatea sa de persuasiune nu concepe sa piarda sustine ca s-a întâlnit cu multe aspecte în viata sa. interviul cu un grup de evaluatori (group interview). De regula. mai ales daca acestia din urma nu au o experienta si daca interviul este nestructurat. acest interviu este condus de o singura persoana si nu dureaza mai mult de o jumatate de ora. interviul structurat si interviul nestructurat.

faptul ca un candidat 79 . TEHNICI DE INTERVIU Exista candidati care dezvolta automat. Pentru fiecare dintre aceste dimensiuni se defineste o situatie. dintre care cele mai importante ar fi lipsa criteriilor riguros stabilite si respectiv imposibilitatea de a aplica aceeasi procedura pentru toti candidatii. interviul structurat are avantajul structurarii criteriilor.dezavantajele sale. Libertatea în exprimare si comportament a candidatului poate fi un punct forte în relatia cu evaluatorul. Acesti candidati nu iau în considerare faptul ca interviul nu este un monolog pe care ei sunt obligati sa-l sustina în fata unei comisii. în care ambele „tabere” prezente au un interes bine conturat. sunt selectate anumite dimensiuni (drept criterii pentru evaluare) relationate cu performanta. Din punctul acesta de vedere. reala sau ipotetica. a asumarii rolurilor clar stabilite între evaluatori în functie de aria lor de compententa. De asemenea. Candidatul este apoi întrebat asupra modului în care el/ea ar actiona în acea situatie. o masca sociala care îi ajuta sa faca fata presiunii create de evaluare. Abordarea pe care candidatii obisnuiti cu conditia de intervievat au început sa o adopte este aceea a unei discutii libere. membrii echipei fac observatii asupra celor mai importante aspecte legate de comportamentul candidatului confruntat cu situatia prezentata. Pe lânga aceasta. care simuleaza aspecte cu care persoana este posibil sa se confrunte. iar membrii echipei de intervievatori evalueaza calitatea raspunsului candidatului raportat la raspunsurile standard. abilitatile de comunicare etc. Aceste observatii se pot referi la aspecte precum: creativitatea. atunci când sunt confruntati cu situatia de interviu. asa încât candidatul sa fie evaluat din perspectiva mai multor persoane dar si din perspectiva mai multor arii de compententa. ea fiind interpretata ca siguranta. INTERVIUL SITUATIONAL Interviul situational se situeaza între a fi un “stil” de interviu si o “tehnica” de interviu. Când se foloseste interviul situational.

participa la interviu gindind la situatia de câstig reciproc a partilor. sunt întelese indirect si. „Când”. Exista o serie de tehnici de interviu. „Cine”. care. abordeaza adaptat (respectiv falsificat) situatia de interviu. confera acestuia un avantaj real în comparatie cu acei candidati care nu privesc la fel interviul. Acesta întrebare poate fi înlocuita prin formulari de genul „Ce v-a determinat sa”. De retinut ca întrebarile care încep cu „De ce?” este de preferat sa nu fie adresate ca prime întrebari datorita faptului ca maresc probabilitatea defensei din partea candidatului. Intrebarile deschise încep cu: „Ce”. Un evaluator experimentat care foloseste cu usurinta tehnica întrebarilor deschise îl va determina pe candidat sa formuleze un raspuns mult mai complet si mai putin superficial decât ar face-o raspunzând la o întrebare închisa. dintre care. de catre candidat. „Unde”. „De ce”. implicit. pe cele mai comune le vom prezenta mai jos. moment în care candidatul a îmbracat deja „scutul de aparare” si. „Cum”. TEHNICA PENETRARII Pentru a aprofunda o arie de interes. intervievatorul experimentat foloseste tehnica penetrarii care se constituie dintr-o serie de întrebari deschise adresate succesiv. De ce atrage dupa sine o justificare. respectiv. asa cum au fost ele descrise în literatura de specialitate. mai putin agresiv. ÎNTREBARILE DESCHISE Bunele practici în domeniu tin sa sublinieze faptul ca în cadrul unui interviu întrebarile deschise solicita candidatului un raspuns mai vast decât „da” sau „nu”. Aceasta tehnica este destul de dificil de utilizat de catre începatori pentru ca poate bloca persoana intervievata daca nu este folosita 80 . PAUZA /TACEREA Utilizarea tacerii sau a pauzei este o tehnica extrem de eficienta la care intervievatorii experimentati recurg de multe ori. în masura în care rezistenta initiala a candidatului este ridicata. Acesta tehnica determina candidatul sa detalieze din ce în ce mai mult subiectul abordat. cu toate ca au acelasi înteles.

intervievatorul repeta. 81 . este de sfatuit sa o înlocuiasca cu o alta. Westhoff K & Kluck Marie-Luise. însa. "Construirea şi utilizarea testelor psihologice". Bucureşti. Dafinoiu I. pur si simplu. prin continuarea unei idei deja exprimate.. Bucuresti. Bucureşti. "Metode de psihodiagnostic". „Personalitatea. (2000).. Tehnicile de interviu descrise mai sus sunt la fel de eficiente pentru ambii parteneri de discutie. Edit. tehnica este folosita pentru a facilita candidatului detalierea unui subiect. Edit. (2000).într-o maniera adecvata. Metode de abordare clinică – Observaţia şi interviul”. “Diferenţe interindividuale”. (2010). Prin folosirea acestei tehnici se doreste sa se evalueze raspunsuri mai specifice decât afirmatii generale. Hayward Sheila. Horghidan V. O atentie sporita trebuie.. Iaşi. BIBLIOGRAFIE GENERALA Albu M. Editura Polirom. “Raportul Psihologic: Redactare si Evaluare“ . ceea ce a spus candidatul. evaluatorul cere candidatului sa ofere exemple prin care sa sustina afirmatiile formulate. UTILIZAREA EXEMPLELOR De cele mai multe ori. nu trebuie folosita în exces si într-o maniera evidenta. De obicei. Polirom. În lipsa acestei fluente în discurs. (1999). EDP. celalalt partener poate realiza ca demersul este unul studiat (fals) si pierde încrederea în partenerul de discutie. Tehnică. „Metode şi instrumente de evaluare în psihologie”. Birch Ann. „Cunoaşterea psihologică a persoanei”. Cluj. Edit. Clusium. Havârneanu C. Aceasta tehnica se bazeaza pe a solicita candidatului sa gaseasca asemanari si deosebiri între doi sau mai multi itemi sau situatii. (1998). (2002). Argonaut. Iaşi. alocata utilizarii acestei tehnici pentru ca. Albu M. Edit. astfel încât discursul sa fie unul adecvat si natural. Cluj. REPETITIA În cadrul acestei tehnici. COMPARATIA /CONTRASTUL Tehnica comparatiei /contrastului este utilizata pentru a determina candidatul sa ofere mai multe informatii despre un subiect propus. Daca un intervievator nu se simte confortabil utilizând-o.. Singurul amendament care trebuie facut este ca tine de experienta utilizarea uneia sau alteia dintre tehnici. TestCentral / D&D Consultants. în cadrul unui interviu.. (1997).

Bucuresti. (2002).. (1996). (2002). 82 .. Nedelcea.Zlate M. Fundamente in masurarea psihologică”. Fundatiei Romania de Miine. Bucuresti (reeditată în 2005). Mitrofan N. Șchiopu U. "Măsurarea şi interpretarea diferenţelor individuale" în "Psihologia personalului". “Chestionarele nonverbale de personalitate“. Iaşi. “Psihodiagnoza modernă. (2005).. Edit. „Introducere în psihodiagnostic”. Iaşi. (2005) – “Testarea psihologică”. Minulescu M. Iliescu. PsyhoCover. Iaşi.. “Teorie si practică in psihodiagnoză. Edit. Chestionarele de personalitate“. Polirom. C. (2001) „Psihologia la răspântia mileniilor”. Stan A.Minulescu M. București. „Testul psihologic”. Pitariu H. Editura Polirom. Edit Polirom.. (2007). Edit Fundației Humanitas. D. Minulescu M. Cluj. Ed. (2003).. Editura România de Mâine. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful