STEREOMETRIJA

kocka (heksaedar) • •
D a

(m©h)

pravilni poliedar ome ena s šest kvadrata
O = 6 ⋅ a 2 , V = a3 , D = a ⋅ 3 , d = a ⋅ 2

d a

a

a=

D⋅ 3 d ⋅ 2 O 3 = V = = 6 3 2

dijagonalni presjek kocke


a

dijagonalni presjek je pravokutnik
P = d ⋅ a = a2 ⋅ 2

d a

a

kvadar
d3 D d1 a d2

c

• • • •

b

uspravna četverostrana prizma baza (osnovka) je pravokutnik kvadar je ome en s šest pravokutnika dva po dva pravokutnika su sukladna O = 2 ⋅ (a ⋅ b + a ⋅ c + b ⋅ c) , V = a ⋅ b ⋅ c

D=
d1 = a2 + b2 , d2 =

a2 + b2 + c2
a 2 + c2

b 2 + c 2 , d3 =

prizma (uspravna) • •
v c a b

baze (osnovke) prizme su sukladni mnogokuti oplošje se sastoji od dvije baze i pobočja koje čine pravokutnici
B − bazu računamo po formulama za površinu mnogokuta P − pobočje, zbroj površina pravokutnika

O = 2⋅ B + P V = B ⋅v

piramida (uspravna) • • •
b b v b b

baza (osnovka) piramide je mnogokut površine B strane (pobočke) piramide su trokuti trokuti čine pobočje (plašt) P piramide
O=B+P

a a

1 V = ⋅ B⋅v 3

piramide 1

s 2 = r 2 + v 2 P = r ⋅π ⋅ s O = r ⋅π ⋅(r + s) s r krnji stožac r 1 V = r2 ⋅π ⋅ v 3 s s v s 2⋅ r⋅ π R 2⋅ R⋅ π • • • • baze (osnovke) krnjeg stošca su krugovi polumjera R i r. a visina v plašt je prstenasti dio kružnog isječka duljina većeg luka je 2Rπ duljina manjeg luka je 2rπ 2 s2 = v2 + ( R − r ) O = R2 ⋅ π + r 2 ⋅ π + s ⋅ π ⋅ ( R + r ) = π ⋅  R2 + r 2 + ( R + r ) ⋅ s    P = π ⋅ s ⋅ ( R + r ) − površina plašta 1 V = π ⋅ v ⋅ ( R2 + r 2 + R ⋅ r ) 3 2 . zbroj površina trapeza B1 v B : B1 = ( v + h ) : h 2 O = B + B1 + P B 2 v V = ⋅ B + 3  B ⋅ B1 + B1   valjak r v P=2⋅ r⋅ π ⋅ v 2⋅ r⋅ π r v O = 2 ⋅ B + P = 2 ⋅ r ⋅π ⋅ (r + v) stožac • • . V = B ⋅ v = r2 ⋅π ⋅ v .krnja piramida • • h baze (osnovke) krnje piramide su mnogokuti površina B i B1 strane (pobočke) piramide su trapezi P − pobočje. P = 2 ⋅ r ⋅π ⋅ v v baza (osnovka) stošca je krug plašt je kružni isječak polumjera s i duljine luka 2rπ s – izvodnica.

v – visina pripadnog odsječka V= 2 2 ⋅ R ⋅π ⋅ v 3 kuglin sloj i pojas r1 v r R • • kuglin sloj je dio kugle koji odsijecaju dvije paralelne ravnine kuglin pojas je dio sfere koji je odre en kuglinim slojem P = 2 ⋅ R ⋅ π ⋅ v . s – broj strana poliedra. b – broj bridova poliedra svakom se pravilnom poliedru može upisati i opisati kružnica r – polumjer upisane kružnice. P − površina kugline kapice 1 1 V = ⋅ v2 ⋅ π ⋅ (3 ⋅ R − v ) = ⋅ v ⋅ π ⋅ (3 ⋅ r 2 + v2 ) 3 6 pravilni poliedri • strane su sukladni mnogokuti • iz svakog vrha izlazi jednak broj bridova • strana (pobočka) pravilnog poliedra je: jednakostraničan trokut.kugla • rub kugle nazivamo sfera O = 4 ⋅ r2 ⋅π 4 V = ⋅ r3 ⋅π 3 O 3 ⋅V r= =3 4 ⋅π 4 ⋅π r kuglin isječak v • r R R tijelo koje od kugle odsijeca ploha stošca koja ima vrh u središtu kugle R – polumjer kugle. P − površina kuglina pojasa π ⋅v V= ⋅ ( 3 ⋅ r 2 + 3 ⋅ r12 + v 2 ) 6 kapica i odsječak v r R R • • tijelo koje od kugle odsijeca ravnina kapica je dio sfere koji pripada kuglinu odsječku P = 2 ⋅ R ⋅ π ⋅ v . R – polumjer opisane kružnice 3 . kvadrat ili pravilni peterokut • Euklid je dokazao da postoji samo pet pravilnih poliedara (Platonova tijela) • svaki poliedar može nastati tako da se ravninama siječe kocka • Eulerova formula: v+s=b+2 • v – broj vrhova poliedra.

O = 2 ⋅ 3 ⋅ a2 6 2 V= 2 3 ⋅a 3 strane su sukladni pravilni peterokuti v = 20. R = ⋅a 2 2 V = a3 . b = 30 središta strana ikosaedra su vrhovi dodekaedra r= 3+ 5 ⋅a . s = 20. O = 3 ⋅ a2 12 4 v= a⋅ 3 6 . s = 8. b = 6 središta strana tetraedra su vrhovi novog tetraedra 6 2 r= ⋅a . O = 6 ⋅ a2 a oktaedar • • • a dodekaedar • • • strane su sukladni jednakostranični trokuti v = 6. s = 6. s = 4. R= V= 3 + 15 ⋅ a . R = ⋅ a . s = 12. O = 5 ⋅ 3 ⋅ a2 ) a V= nogometna lopta ☺ • • 5⋅ 3 + 12 ( 5 ) ⋅a 3 "rezanjem" vrhova ikosaedra dobije se model nogometne lopte. V= 2 3 ⋅a 12 a heksaedar (kocka) • • • strane su sukladni kvadrati v = 8. O = 3 ⋅ 5 ⋅ 5 + 2 ⋅ 5 ⋅ a2 4 ( ) 1 ⋅ 15 + 7 ⋅ 5 ⋅ a 3 4 ( ) strane su sukladni jednakostranični trokuti v = 12. oplošje čine 20 pravilnih šesterokuta i 12 pravilnih peterokuta 4 . b = 12 središta strana oktaedra su vrhovi heksaedra (kocke) 6 2 r= ⋅a . b = 30 središta strana dodekaedra su vrhovi ikosaedra 10 ⋅ 25 + 11 ⋅ 5 r= ( a ikosaedar • • • 20 ) ⋅a .tetraedar • • • strane su sukladni jednakostranični trokuti v = 4. b = 12 središta strana kocke su vrhovi oktaedra 3 1 r = ⋅a . R = 1 ⋅ 4 2⋅ 5+ 4⋅ 3 ( 5 ⋅ a . R = ⋅ a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful