Safet Su{i} priprema spisak za Rumuniju

Broj 1591

Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

Salihovi} }e dobiti poziv
Slaven Zambata, legenda Dinama

FA kupa Na{ napada~ pred finale uka protiv Begovi}evog Sto
Senijad Ibri~i} igra~ mjeseca

Potpis za Lokomotivu je moj potez karijere

Ni Aleks Ferguson me nije mogao ~uvati
Sarajevo

u Ostavke nis kuje ~e eopozive, onavija~a n se izvinjenje

Kriza u FK

Mervana Jugi}-Salki} odmara u Malmeu

U Fed kupu }e nas svi `eljeti izbje}i

D`eko na prvenstvenoj utakmici protiv Totenhema
(Foto: AFP)

D`eko za prvi trofej

Aktuelno
Sanel Jahi} nakon povrede zadnje lo`e

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

2

Sezona je za mene zavr{ena
Potajno sam se nadao da bih mogao zaigrati u posljednja dva kola - ka`e Jahi}

S

anel Jahi} ne}e igrati u preostale ~etiri utakmice gr~kog plej-ofa za Ligu prvaka. Bh. internacionalac dugo vu~e povredu zadnje lo`e i nakon novog ljekarskog pregleda donio je kona~nu odluku. Tako }e AEK u borbu za plasman u Ligu prvaka nastaviti bez jednog od svojih najboljih igra~a. - Za mene je sezona za-

vr{ena. Potajno sam se nadao da bih mogao zaigrati u posljednja dva kola, pomo}i ekipi da izbori plasman u Ligu prvaka, ali sam nakon savjeta ljekara donio odluku da ipak ne zaigram. Smatram da je ovako bolje - kazao je Jahi}. Na{ reprezentativac, kojeg je selektor Su{i} posljednji put uvrstio u tim u duelu sa Francuzima na Ko{evu, ne}e napu{tati Atinu, bez obzira na to {to ve} sada mo`e na go-

di{nji odmor. - Ostat }u uz drugove i bodriti ih da izbore Ligu prvaka. Mo`da odem na dan, dva do Strazbura, ali samo u slobodnim danima. Iako je sezona za mene zavr{ena poku{at }u nastaviti trenirati laganim intenzitetom. Nadam se da }e i lijekovi i terapija dati rezultate - dodao je Jahi}, ~iji je AEK kasno sino} (~etvrtak) igrao derbi 2. kola plej-ofa protiv Panatinaikosa. A. S.

Izgrednike bih poslao u zatvor
Zbog nereda i prekida finalne utakmice Kupa Gr~ke kada su navija~i AEK-a utr~ali u teren, Nogometni savez Gr~ke kaznio je Jahi}evu ekipu sa 295.000 eura i tri me~a igranja pred praznim tribinama. Atromitos, koji je pora`en u finalu sa 0:3, ka`njen je sa 60.000 eura i dva me~a igranja bez publike. - U`asno te{ka kazna. Da sam predsjednik Saveza sve bih izgrednike prona{ao putem kamere i poslao u zatvoir. To se vi{e nikada ne bi ponovilo u Gr~koj u bilo kojem klubu. Zbog takve kazne, ekipa }e biti podr{ke navija~a u oba preostala me~a plej-ofa i prvi susret u narednoj sezoni morat }emo igrati bez gledalaca. Svima je kazna te{ko pala - rekao je Jahi}, koji nije bio upoznat da li }e se klub ulo`iti `albu.

Jahi}: Ostat }e lagano trenirati u Atini Jagodi}: Veliko priznanje za mene, ali i za FK Borac

Vlado Jagodi}, novi selektor reprezentacije BiH U-21

Predsjednik Komiteta za normalizaciju posjetio SBB BiH

Spisak za San Marino 16. ili 17. maja
Poziv }e dobiti samo oni igra~i koji se poka`u na terenu. Privilegija ne}e biti, jer na taj na~in sam i do{ao do rezultata - dodao je Jagodi}
Vlado Jagodi} i zvani~no je novi selektor mlade reprezentacije BiH. Komitet za normalizaciju na posljednjoj sjednici u Sarajevu usvojio je prijedlog Tenhni~ke komisije i na mjesto selektora tima do 21 godine imenovao je stru~njaka iz Banje Luke, koji je sa Borcem na pragu osvajanja titule u BiH. - Ovo je svakako veliko priznanje za mene, ali i FK Borac. Me|utim, emocije su mi jo{ uvijek pomije{ane. Nadam se da je ovo potvrda mojih rezultata, a sada je na nama svima da zasu~emo rukave i poku{amo zajedni~kim snagama unaprijedit bh. fudbal - rekao je Jagodi}. Prvi sastanak novog kormilara selekcije U-21 i tehni~kog direktora N/FSBiH Denijala Piri}a odr`an je u ~etvrtak. - Nisam o~ekivao ovako ne{to, a i u prvom planu sada mi je osvajanje titule s Borcem. Spisak reprezentativaca, u saradnji sa svojim sradnicima, saop{tit }u vrlo brzo, a mislim da do susreta sa San Marinom imamo vremena da napravimo kvalitetan izbor. Ta utakmica igra se 1. juna, a spisak moramo predati najkasnije 14 dana ranije, zna~i 16. ili 17. maja.

Radon~i} podr`ao Osima

Ostali na ~ekanju
Treneri ostalih reprezentativnih selekcija nisu imenovani na posljednjoj sjednici Komiteta, jer je konstatovano da ima jo{ vremena za to, s obzirom na to da su njihovi prvi nastupi tek u septembru.

Ono {to je sigurno, poziv }e dobiti samo oni igra~i koji se poka`u na terenu. Privilegija ne}e biti, jer na taj na~in sam i do{ao do rezultata - dodao je Jagodi}. Pored Jagodi}a, u stru~ni {tabu U-21 selekcije imenovani su Avdo Kalajd`i} i Dragan Peri}, a za rad sa golmanima zadu`en je Adnan Gu{o. - Mislim da }u sara|ivati sa kvalitetnim ljudima. Od svih njih najbolje poznajem Dragana Peri}a, s kojim sam zavr{io trenersku edukaciju istakao je novi selektor mlade reprezentacije. D. C.

Osim je upoznao Radon~i}a o dosada{njem radu i ciljevima Komiteta Predsjednik Saveza za bolju malizaciju N/FSBiH, te o budu}nost BiH Fahrudin Ra- odr`anim susretima sa drudon~i} primio je Ivicu Osima, gim liderima politi~kih strapredsjednika Komiteta za nor- naka ~ija podr{ka je dobromalizaciju stanja u N/FSBiH. do{la da se zapo~eti procesi U du`em razgovoru Ra- uspje{no zavr{e, a zahtjevi don~i} je dao punu podr{ku FIFA-e i UEFA-e ispune. Komitetu i njenom predsjeRazgovaralo se i o na~inidniku u misiji uspje{nog ma prevazila`enja trenutne siozdravljenja fudbala u Bosni tuacije, nakon suspenzije Sai Hercegovini. veza, te o mogu}nostima prDelegacija je upoznala Ra- ibli`avanja suprotstavljenih don~i}a o dosada{njem radu stavova {to bi na kraju poi ciljevima Komiteta za nor- lu~ilo ukidanje suspenzije. Na Skup{tinu N/FSBiH, koja bi trebala usvojiti novi statut ku}e bh. fudbala, bit }e pozvano 56, a ne 60 delegata, jer Nogometni savez Hercvegova~ko-neretvanskog kantona jo{ nije ni odr`ao ni zakazao svoju kantonalnu Skup{tinu. - Skup{tina NSHNK trebala je ve} biti odr`ana, me|utim, nema nikakvih naznaka ni da }e se to desiti, te je izvjesnije da na Skup{tini N/FSBiH (26. maja - op. a.) biti 56 delegata. Bez obzira na njihov izostanak, potrebno je 46 glasova za izglasavanje novog statuta N/FSBiH - rekao je generalni sekretar ku}e bh. fudbala Jasmin Bakovi}.

FleS

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

3

Safet Su{i} priprema spisak za Rumuniju
Su{i}: Priprema se „predriblati“ i Francuze

Nadam se da }e „Nijemci“ biti profesionalci
- U dosta zemalja prvenstvo se zavr{ava ranije. Ubje|en sam da su svi na{i igra~i veliki profesionalci i da ne}e napraviti veliku pauzu od kraja prvenstva do okupljanja i priprema za Rumuniju. To se najvi{e odnosi na na{e igra~i koji igraju u Bundes ligi, jer je njima nakon subote odmah pauza - ka`e Su{i}.

Salihovi} }e dobiti poziv
Salihovi} nije upitan da li }e se na}i na spisku, ali nije siguran da }e biti starter - otkriva Su{i} dok je Papac na ~ekanju Nada se najmanje remiju u Bukure{tu
Iako jo{ uvijek nije poznato da li }e na{a reprezentacija 3. juna igrati u protiv Rumunije, Safet Su{i} polako priprema spisak za duel u Bukure{tu. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine po~etkom sedmice je stigao u Sarajevo iz Pariza. Prisustvovao je jednom sastanku Komiteta za normalizaciju NSBiH i kao i svi mi nada se da }e na{ tim nastaviti kvalifikacije za Euro.

Be{i} na spisku,
dem posebno zabrinut. Znam da ne}e biti nimalo lako, ali je najva`nije da igramo utakmicu. Nadam se da }emo igrati. Svjestan sam, ali i igra~i su svjesni, {ta zna~i dobar rezultat u Rumuniji.

ova dva nastupa ne}e mu biti garancija da }e igrati od prve minute u Bukure{tu.
Razmi{ljate li o Sa{i Papcu?

Veliki povratak Emira Spahi}a

Borba za Euro
- Na{a sudbina u ovom trenutku najvi{e zavisi od delegata koji }e biti na Skup{tini. S obzirom da je Osim obavio razgovore i sa pojedinim politi~arima to mo`e mnogo da uti~e na kona~an ishod. Optimista sam i vjerujem da }e na{ tim dobiti priliku da nastavi borbu za plasman na Euro - ka`e Su{i}.
Kazali ste da }ete oko 18. maja objaviti spisak kandidata. Mo`emo li o~ekivati neko iznena|enje?

- Ne razmi{ljam ni o kome posebno, pa tako ni o Papcu. Sada kada imam rije{ene sve probleme na lijevoj strani sve manje razmi{ljam o njemu. Ne}u kazati da ga ne}u staviti mo`da na spisak, ali mi to nije glavni problem.
Kada ste zadnji razgovarali sa Spahi}em, kakvo je stanje njegove povrede zgloba, ali je obrabrenje da je igrao protiv Lorijena u srijedu nave~er?

Ozbiljni i motivisani
U razgovorima sa reprezentativcima lako smo zaklju~ili da su ozbiljni i motivisani za Rumune.

- Jo{ definitivno nisam odlu~io koga }u pozvati. Imam nekoliko dilema, ali ne bih volio da vam ih otkrijem i da onda iznenada promijenim odluku. Mogu}e je da se na|e jedno ime koje nisam pozivao u ranijim utakmicama. Sada je jako te{ko mijenjati tim koji je protiv Rumunije odigrao sjajnu utakmicu. Spahi} na utakmici sa Lorijenom Kada igra Emir Spahi} i Monpelje se mo`e nadati bodovima. Francuski tim bez na{eg kapitena bio je tek prosje~na ekipa, gubili su me~eve kao na filmskoj traci. Tako je bilo sve do srijede nave~er kada se Spahi} vratio u tim Monpeljea, na(Foto: AFP)

- Pri~ao sam s njim prije sedam dana kada je bio u Dubrovniku. Tada nismo razgovarali o njegovoj povredi. ^im je igrao to je dobar znak. Va`no je da je suspenzija za njim i da }e do Bukure{ta imati dovoljan broj utakmica u nogama.
Da li }e se Muhamed Be{i} na}i na spisku, s obzirom na to da u zadnje vrijeme nije starter u HSV-u?

- I ja sam protiv protiv Rumunije primijetio koliko su igra~i ozbiljni i motivisani i da su svjesni svega. Ne smije se dogoditi da odigramo lo{e protiv Rumunije, jer bi zlobnici odmah rekli da smo slu~ajno stigli do pobjede u Zenici.
Kakav scenario pri`eljkujete u narednim utakmicama u na{oj grupi?

kon {to mu je istekla suspenzija od sedam susreta. Spahi} je igrao svih 90 minuta, a Monpelje slavio. Sa 3:1 pobje|en je Lorijen.

U Va{oj re~enici se izme|u redova mo`e zaklju~iti da je Salihovi}evo mjesto upitno?

- Pozvat }u Be{i}a. Vidio sam da je bio na klupi u posljednje dvije utakmice. On je jedan od talentovanijih igra~a, igra u velikom klubu i va`no je da bude uz ove igra~e koje imamo. Be{i} je na{a budu}nost.
Zadnji put kada smo razgovarali malo ste „grmjeli“ na igra~e koji ne igraju. Djelovali ste nam zabrinuto?

- Salihovi} nije upitan za poziv. Bio bi upitan da nije igrao protiv Nirnberga, a nadam se da }e nastupiti i protiv Volfsburga u subotu. Ipak,

- Nemam razloga da bu-

- [to se nas ti~e mi bismo sa remijem u Bukure{tu i pobjedom nad Albanijom izbacili dvije selekcije iz utrke. Ostala bi nam samo Bjelorusija da sa njima rije{imo pitanje drugog mjesta. Sa ostalim rezultatima koji bi nam i{li na ruku do{li bismo u situaciju da sa Francuzima ~ak igramo u Parizu za prvo mjesto u grupi - kazao je Su{i}, selektor reprezentacije BiH koji je sve bli`i da odvede na{ tim na Euro. A. SOKOLOVI]

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

4

Senijad Ibri~i} progla{en za najboljeg igra~a mjeseca u moskovskom klubu

Potpis za Lokomotiv je potez karijere
Nikada se ne zna {ta mo`e donijeti budu}nost, ali prelazak u Lokomotiv je do{ao u pravo vrijeme - ka`e Ibri~i}, koji je ve} postigao dva gola za moskovski tim Zenit i CSKA imaju bolji tim, mi }emo se boriti za tre}e mjesto - ka`e Ibri~i}

S

enijad Ibri~i} je pro{le sedmice progla{en za najboljeg igra~a mjeseca u Lokomotivu. Na{eg reprezentativca su izabrali ostali igra~i ruskog kluba, a Ibri~i}u idu u prilog dva postignuta gola u posljednja tri kola protiv Kubana i Krasnodara. Ovo nije prvi put da je Ibri~i} porogla{en za najboljeg igra~a mjeseca. U vi{e navrata je u dresu Hajduka bio me|u najboljima. Ipak, biv{i igra~ splitskog tima je u Lokomotiv stigao sredinom januara i veoma brzo je na{ao „mjesto pod suncem“ u jakoj ruskoj ligi.

odgovara i u kojoj mi ne}e trebati mnogo vremena da prona|em sebe i svoju igru. Nikada se ne zna {ta mo`e donijeti budu}nost, ali prelazak u Lokomotiv je u ovom trenutku potez karijere.
Rusi hvale Va{ eurogol protiv Kubana. Mi smo sa druge strane navikli takve golove vi|ati dok ste igrali za Hajduk.

- Ono je bio tipi~an moj gol. Kada dobijem prostora izvan {esnaesterca nikada se ne libim pucati prema golu. Lopta mi je „sjela“ i zavr{ila u golu. Sa tim golom sam dobio i samopouzdanje.
Lokomotiv je sa Vama u prvom timu izborio tri pobjede i remi na gostovanju kod Zenita. Prije toga malo je {kripalo u „lokomotivi“?

Ruske zvijezde
- Da budem iskren ni ja se nisam nadao da }u ve} na startu osvojiti simpatije suigra~a, navija~a. U na{em klubu ima dosta velikih igra~a,

- Vjerovatno je bila parna lokomotiva, a sa mnom u timu

Sezona }e trajati godinu i po
U Rusiji se ove sezone igra novi sistem takmi~enja?

- Sezona }e u Rusiji trajati godinu i po, samo kako bi u budu}nosti bila kao i ostale evropske lige. Nova sezona }e startati u avgustu naredne godine. Ove sezone }e se igrati 30 redovnih kola i plej-of za prvaka u kojem }e u~estovati osam najboljih ekipa po sistemu svako sa svakim. Nakon plejofa Rusija }e dobiti novog prvaka. Meni to odgovara - ka`e Ibri~i}. pravih ruskih zvijezda i za mene je najva`nije da sam se uspio uklopiti u ekipu, a i u prvom timu - ka`e Ibri~i}, s kojim smo razgovarali u srijedu nakon jutarnjeg treninga.
U posljednje ~etiri utakmice bez Vas se ne mo`e zamisliti igra Lokomotiva?

ide na kerozin. [alim se... Super igramo, uhvatili smo ritam, a bod koji smo donijeli iz Sankt Petersburga u pro{lom kolu je ravan pobjedi.
U narednom kolu sti`e Rud Gulit (Ruud Gullit) sa Terekom iz Groznog.

- Na pripremama sam bio dobar, postizao sam golove i ve} u Rusiji sam osjetio da sam do{ao u ekipu koja mi

- O~ekujem da ba{ grozno pro|u u Moskvi. Terek je solidna ekipa, ali su daleko od vrha tebele. U proteklom periodu su bili samo jaki na

Ibri~i}: Sa njim u prvom timu su krenule i pobjede Lokomotiva pri~i, jer im je blagajna jedna od bogatijih u Rusiji. Imaju novca, ali to ne mo`e biti presudno za osvajanje trofeja.

Istanbul BB pora`en u finalu Kupa Turske

Uselio u moskovski stan
Porodica je sa Vama u Moskvi, da li ste napustili hotel?

Hasagi} ostao bez trofeja
Kenan Hasagi}, reprezentativac BiH i prvotimac Istanbula BB nije uspio sa svojim klubom osvojiti Kup Turske. Istanbul je naime do`ivio poraz nakon izvo|enja jedanaesteraca, nakon {to je susret u regularnom dijelu me~a zavr{en rezultatom 2:2. Kenan je dobro obavio svoj dio posla, odbranio niz te{kih udaraca, ali je mogao bolje reagovati prilikom drugog gola Be{ikta{a. Tako|er, nije odbranio niti jedan udarac sa bijele ta~ke, a njegovi saigra~i su uspjeli proma{iti dva jedanaesterca. Hasagi}, ina~e jo{ nije produ`io ugovor, a spominje se mogu}nost da bi u ljetnom prijelaznom roku Hasagi} na utakmici protiv mogao promijeniti sredinu. Z. ]. Be{ikta{a

Split, pa Split
Mo`e li Lokomotiv do trofeja?

- Te{ko da mo`emo biti prvaci Rusije, ali nama }e uspjeh biti i da osvojimo tre}e mjesto. Uzeli smo bod Zenitu, ali oni i CSKA imaju bolji tim od na{eg. Mi smo uz Dinamo u borbi za Ligu Evrope.
Spominjete CSKA i Dinamo, kakva su moskovska dru`enja sa Rahimi}em i Misimovi}em?

- Jesmo, nedavno smo preselili u stan koji je ne{to bli`e bazi gdje treniramo nego stadionu na kojem igramo utakmice. Stan je super, blizu sam Rahimi}a, tako da smo ~esto zajedno, dok je Misimovi} sa porodicom malo izvan grada. Ali to i nije prepreka da se ne dru`imo - ka`e Ibri~i}. Mi ~esto popijemo popodnevno pi}e, razgovaramo.
Moskva kao grad? nadate li se i startnoj postavi u Bukure{tu protiv Rumunije?

- Super su to dru`enja. Skoro svaki drugi dan smo zajedno. Kada je Rahimi}eva supruga bila u Moskvi, znali smo svi sa `enama oti}i zajedno na ve~eru.

- Prelijep, ali nema ni{ta kontra Splita. Split i Hajduk mi ne diraj, to je svetinja i to }e ostati i da zavr{im u nekom ve}em klubu od Lokomotiva. Napustio sam Hrvatsku, ali su ostali prelijepi utisci, sje}anja i ljubav prema gradu, timu i navija~ima podno Marjana.
Sada kada ste u prvom timu,

- Svi od nas 20 koliko nas do|e na okupljanje `eli igrati, ali sam uvijek isticao da je najva`niji rezultat. Tako je bilo i do sada , tako }e biti i 3. juna. Ni{ta se nije promijenilo i samo zajedni~kim snagama mo`emo oti}i na Euro, a naredne dvije utakmice su za nas i najva`nije - kazao je Ibri~i}. A. SOKOLOVI]

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

5

Na{ reprezentativac protiv Stouka u subotu igra finale FA kupa

D`eko po novi trofej
Favoriti smo i to moramo iskoristiti na terenu - kazao je D`eko, koji je u FA kupu ve} jednom spasio Siti od ispadanja

D

a li }e u subotu oko 19 sati D`eko i dru{tvo donijeli prvi trofej nakon 1976. godine u Rovsli ulicu u Man~esteru. Na broju 11M sve je spremo za slavlje i za peti trofej FA kupa pobjednika. Edin D`eko je u utorak pobjedom nad Totenhemom (1:0) osigurao sa Man~ester sitijem nastup u Ligi prvaka naredne sezone. Totenhem i Premijer liga su ve} zaboravljeni, jer se na{ reprezentativac nalazi pred novim velikim izazovom - finale FA kupa. Man~ester siti }e u subotu u 16 sati juri{ati na svoj prvi trofej poslije 1976. godine kada su osvojili Liga kup. Protivnik je Stouk siti na{eg Asmira Begovi}a. Na putu do finala na Vembliju gdje }e se u subotu igrati utakmica, „gra|ani“ su ve} jednom bili uspje{ni kada su izbacili Man~ester junajted golom Jaja Turea (Yaya Toure). Sada svi ~ekamo da bljesne D`eko, koji je u ovom takmi~enju za svoj tim dao veliki doprinos ako se podsjetimo da je Man~ester siti bio na ispadanju jo{ u drugom kolu protiv ni`eliga{a Nots Kauntija.

LI^NA KARTA SITIJA
Osnovani: 1880. Menad`er: Roberto Man}ini Trofeji: Premijer liga prvaci: 2 (1937, 1968) FA Kup: 4 (pobjednici 1904, 1934, 1956, 1969) Liga kup: 2 (pobjednici 1970, 1976) Kup pobjednika kupova: 1 (pobjednici 1970) ^ariti [ild: 3 (pobjednici 1937, 1968, 1972) Najbolji strijelac: Erik Bruk, 178 golova. Najvi{e nastupa: Alen Oakes, 672 utakmica.

Bh. reprezentativac je postigao gol za 1:1 i svom klubu 30. januara nekoliko dana, nakon svog dolaska u Englesku, donio novi susret na Istlendsu (u novoj utakmici prega`en je Kaunti sa 5:0). Mnogi su kazali da }e D`eko biti „gol-ma{ina“ u Man~esteru i subota je idealna prilika za to. - Mi imamo priliku da ispi{emo historiju nakon 35 su{nih godina, ali i Stouk na Vembli dolazi u sjajnoj formi. Favoriti smo i to moramo iskoristiti na terenu - kazao je D`eko, koji je u utorak protiv Totenhema odigrao svih 90 minuta i na kraju me~a sa Lukom Modri}em zamijenio dres. Mena`der „Gra|ana“ Roberto Man}ini (Mancini) jo{ nije

Henes je kriv za pad Volfsburga
D`eko je za ugledni portal „Goal.com“ dao kra}i intervju u kojem je govorio o stanju u njegovom biv{em klubu Volfsburgu, koji se bori za opstanak u Bundes ligi. - Najve}i krivac za ovakvo stanje u Volfsburgu je biv{i direktor Diter Henes (Dieter Hoeness). Napravio je veliku gre{ku kada je pustio Misimovi}a u Galatasaraj i Gentnera u [tutgart. Njihovi odlasci su jako oslabili ekipu - prenosi „Goal.com“ izjavu na{eg reprezentativca. „Goal.com“ je sastavio listu deset najboljih igra~a koji su u zadnjih 12 mjeseci napustili Bundes ligu i oti{li u klubove drugih evropskih zemalja. Me|u njima su i dvojica bh. reprezentativaca Edin D`eko i Zvjezdan Misimovi}.

Put do finala
Na putu do finala Man~ester siti je igrao sljede}e utakmice: 1. kolo: Lester - Man~ester siti 2:2 1. kolo: Man~ester siti - Lester 4:2 (nova utakmica) 2. kolo: Nots Kaunti - Man~ester siti 1:1 2. kolo: Man~ester siti - Nots Kaunti 5:0 (nova utakmica) 3. kolo: Man~ester siti - Aston Vila 3:0 ^etvrtfinale: Man~ester siti Reding 1:0 Polufinale: Man~ester siti Mane~ster junajted 1:0

odredio tim koji }e igrati na Vembliju. Konkurencija u napadu je poja~ana nakon {to se na teren vratio Karlos Tevez (Carlos), ali male su {anse da }e Argentinac od prve minute dobiti povjerenje Italijana. Subota je rezervisana za spektakl sa Vemblija, jo{ samo da D`eko budu strijelac, ali bez obzira i na to, ovo finale bit }e ispisano u historiji na{eg nogometa, kao prvo finali jednog velikog engleskog takmi~enja u kojem su sudionici bili jedan Bosanac (D`eko) i jedan HercegoA. S. vac (Begovi}).

D`eko je u FA kupu jednom ve} tresao mre`u

Asmir Begovi} pred subotnje finale FA kupa na Vembliju

Neka Edin postigne gol, ali da mi osvojimo trofej
Man~ester siti je veliki favorit, ali u finalu se igra jedna utakmica, tako da na Vembliju nismo bez {ansi - ka`e Begovi} Za trijumf nad Sitijem imat }emo najbolju premiju u karijeri - tvrdi na{ golman
Asmir Begovi} se od srijede nalazi u karantinu. Razlog izolacije je finale engleskog FA kupa koji se igra na Vembliju u Londonu u subotu u 16 sati. Na{ golman se sa ostalim igra~ima Stouk sitija nalazi u karantinu nedaleko od grada, gdje se u miru pripremaju za najva`niju utakmicu u karijeri. Pred subotnji susret na Vembliju kontaktirali smo na{eg ~uvara mre`e koji nam je prenio dio atmosfere koji vlada u redovima „lon~ara“.

PUT DO FINALA
1. kolo: Stouk - Kardif 1:1 1. kolo: Kadrif - Stouk 0:2 2. kolo: Volverhempton - Stouk 0:1 3. kolo: Stouk - Brigton 3:0 ^etvrtfinale: Stouk - Vest Hem 2:1 Polufinale: Bolton - Stouk 0:5 dok je Sorensenu Pulis prepustio FA kup. Ko zna, sve je mogu}e. Mogu li nedavno dobre odbrane protiv Arsenala biti Va{a ulaznica za Vembli? - Iskreno bih volio, jer nikada nisam branio na Vembliju. Bio bih presretan kada bih dobio {ansu, ali to se ne}e znati do subote, dva, tri sata prije utakmice. Trenutno sam sa ekipom i pripremam se kao da }u braniti. Bit }emo indiskretni, ali nas zanima koliko je „leglo“ novca na Va{ ra~un nakon trijumfa nad „topnicima“ u nedjelju? - Ni{ta posebno. Utakmica sa Arsenalom je novcem nagra|ena kao i svaka druga kao da smo dobili Blekburn ili Vest hem. Nema nikakve razlike u novcu za pobjedu nad Arsenalom, ^elzijem ili nekim timom sa dna tabele. Sve

presudan u na{em pohodu do trofeja. Stouk prvi put igra u finalu FA kupa? - Klub u vitrinama ima samo jedan veliki trofej, kada su u finalu Liga kupa 1972. pobijedili ^elzi. Ovo je prilika za drugi trofej i svi smo optimisti.

Nema Ri~ardsa
Bez obzira na to {to su igra~i Sitija u formi? - Pro{le godine smo ih izbacili u FA kupu, a u posljednja ~etiri me|usobna susreta nismo izgubili. Igrao sam protiv svih igra~a Sitija, samo ne protiv D`eke. Ri~ards (Richards) nam je u zadnjem susretu zabio gol, ali on zbog kartona ne}e biti u subotu. Barem sam tako ~uo. D`eko je u pravo vrijeme u{ao u formu? - Od sveg srca bih volio da D`eko u subotu postigne gol, a da mi osvojimo trofej. Razgovarali smo nedavno, ~estitao sam mu na golu protiv Blekburna i po`elio mnogo sre}e. Drago mi je zbog njega i znam da }e uspjeti u Engleskoj. Ipak, ovaj subotnji trofej je rezervisan za nas - kazao je Begovi}. A. S.

Siti favorit
- Svi jedva ~ekamo da utakmica po~ne. Svjesni smo te`ine protivnika, ali i va`nosti utakmice. Man~ester siti je veliki favorit, ali u finalu se igra jedna utakmica, mo`e odlu~iti jedan {ut, jedna pogre{ka, tako da na Vembliju nismo bez {ansi - ka`e Begovi}. Kakav je Va{ status, mo`emo li se nadati da }ete braniti u subotu? - Jo{ ni{ta ne znam. Ako se trener Toni Pulis (Tony) bude dr`ao dosada{njeg odre|ivanja prvog golmana, onda su male {anse da branim. Ja sam prvi golman Stouka u Premijer ligi,

LI^NA KARTA STOUK SITIJA
Osnovani: 1863. Menad`er: Toni Pulis. Trofeji: Liga kup 1972. Championship: Prvaci 1933, 1963. Najbolji strijelac: D`on Ri~i, 171 gol. Najvi{e nastupa: Erik Skels, 575 utakmica.

Begovi}: Priprema se kao da }e braniti
je to isto i svi smo zadovoljni. Da li se trijumf u FA kupu posebno nagra|uje? - Tu ve} postoji razlika. Za trijumf nad Man~ester sitijem imat }emo najbolju premiju u karijeri. ^elnici kluba nam jo{ niju kazali koji je to iznos, ali su na nedavnom sastanku podvukli da se mo`emo nadati fantasti~noj sumi. Lijepo je kada dobijete veliki iznos za pobjedu, ali novac nije

Aktuelno
INTERVJU

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

6

Slaven Zambata, legenda Dinama

Ni Aleks Ferguson me nije mogao ~uvati
Bio na probi u Hajduku Sje}a se prvog treninga sa Denijalom Piri}em Muhamed Muji} je najbolji Bosanac koji je igrao u Dinamu - rije~i su Zambate

Barsa osvaja Ligu prvaka
Ko }e naslijediti Inter na krovu Evrope? - Za mene Barselona igra najljep{e. I ako budu igrali kao u ranijim susretima, onda su oni favoriti. Me|utim, za njih mo`e biti veliki problem ~injenica {to se me~ igra u Londonu. Ipak, Man~ester }e se nekako osje}ati kao da igraju pred svojim fanovima. Me~ bi mogli da odlu~e Runi ili Mesi - ka`e Zambata.

S

Razgovarao:
Zlatan ]OROVI]

laven Zambata je jadan od najboljih igra~a Dinama u njegovoj dugoj historiji. Ovaj ubojiti golgeter bio je kapiten najbolje Dinamove generacije. Karijeru je po~eo u Junaku iz Sinja, da bi 1959. godine stigao na Maksimir, gdje je igrao punu deceniju. Da }e biti veliki igra~ najbolje govori podatak da je 1961. godine na omladinskom turniru u Belinconi bio izabaran za najboljeg igra~a turnira, ispred Bekenbauera i Rivere. - Mo`da javnost u BiH ne zna ili su zaboravili, ali moram napomenuti da smo te 1959. godine Jo{ko Skoblar i ja mjesec proveli u Hajduku. Igrao sam za njih na juniorskom turniru u San Remu. Kada sam se vratio u Sinj, ~ekao sam poziv iz Splita. Me|utim, on nikada nije stigao. Nakon toga sam oti{ao u Zagreb, upisati Pravni fakultet. S druge strane, Skoblar je karijeru nastavio u BSKu. Tako sam jednog dana oti{ao u Maksimir na probu. Nakon toga sam potpisao ugovor, iako sam imao tek osamnaest ljeta, a za tri mjeseca sam postao standardni prvotimac - bile su prve rije~i Zambate, koji se jo{ s pravom mo`e pohvaliti da odli~no govori tri strana jezika, italijanski, francuski i engleski.

S

Proma{aj Hajduka
Iz dana{nje perspektive da li Vam je `ao {to niste obukli dres tima iz Splita? - Nije. Danas slovim kao jedan od najve}ih proma{aja Hajduka u njegovoj historiji. Osim mene tu su jo{ Skoblar, Ilija Petkovi}, Zvonimir Boban, Luka Modri}... Ipak, da `elim pomo}i ekipi iz Splita to sam dokazao ovih dana. Naime, po{to sam licencirani menad`er, u Hajduk sam doveo Ivana

Lu{ticu iz Australije. Momak igra na poziciji veznog igra~a. [ta za Vas zna~i ~injenica da ste legenda Dinama? - Moram se ponositi time. Iako nikada ne `elim da se hvalim, ali ako pogledate moju statistiku, onda }e ona otkriti da sam imao sre}e igrati za Dinamo u vremenu kada smo imali stra{nu mom~ad i kada smo ne{to zna~ili u Evropi. Za svoj klub sam odigrao 397 utakmica i uz to postigao 264 gola. Osvojili smo ~etiri Kupa Jugoslavije, a moje ime }e ostati upam}eno i po ~injenici da sam najbolji strijelac u Kupu Jugoslavije. Postigao sam 41 gol, a isto toliko puta u listu strijelaca se upisao i legendarni Bobek. Najbolji sam strijelac i finalnih kup utakmica sa osam golova. D`aji} je postigao {est. Me|utim, realno najbolje se osje}am kada se sjetim da sam jedini igra~ koji je znao po tri puta na me~u tresti mre`e Crvene zvezde, Partizana i Hajduka. Vjerovatno je vrhunac va{e karijere osvajanje Kupa velesajamskih gradova 1967. godine - Tada sam bio i kapiten tima. Te sezone sam postigao {est golova u tom takmi~enju. Ne smijem zaboraviti da smo mi dvije godine ranije bili finalisti. Protiv Valensije smo igrali 1963. godine. U prvom me~u u Zagrebu sam dao gol, ali sam se i povrijedio. Nakon toga je teren morao napustiti i Lamza. Tada je vladalo pravilo da se samo jedan igra~ mo`e zamijeniti. I zbog toga smo pora`eni. I u revan{u smo izgubili. Me|utim, generacija predvo|ena [kori}em, Belinom, Rorom, Ramljakom, Piri}em se kasnije popela na tron. Iako nismo bili prvaci Jugoslavije te 1967. godine, jer je titulu uzelo Sarajevo, smatram da smo tada igrali najbolji nogomet. Spomenuli ste Denijala Piri}a. Mo`ete li re~i neku

O Vahi
Mo`ete li prokomentirati iznenadni odlazak Vahida Halilhod`i}a iz Dinama? - [ta kazati o ~ovjeku koji je tako|er bio napada~ vrhunske klase. Izgradio je ime u Francuskoj. I kao trener iza njega su odli~ni rezultati. U nekoliko navrata smo se sreli. Dogovorili smo se da se vidimo na ve~eri. Me|utim, sada je i to propalo. Sa Vahom sam zajedno godinama ljetovao u Promajni.

sudija bacao nov~i}, ja sam sko~io i rekao saigra~ima da idemo dalje. Istina je da niko nije vidio na ~iju je stranu pao nov~i}. Kasnije smo igrali protiv {kotskog Dumfermilnea za koji je tada igrao Aleks Ferguson. Kakav je Ferguson bio igra~? - Jak, neustra{iv u duelima. Igrao je na poziciji centralnog brani~a. Vodio sam sa njim `estoke duele. Ipak, ni on me nije mogao ~uvati. Njih smo pro{li, a nakon toga nikada vi{e nisam imao susret sa [kotom. Zato, jesam sa Bekenbauerom sa kojim se uvijek vidim kada boravim u Njema~koj ili kada se on nalazi u blizini Hrvatske. Mnogi stariji ljubitelji se sje}aju veli~anstvene pobjede nad Ajntrahtom iz Frankfurta. - Pogodili ste me sa pitanjem. U Njema~koj su nas

izboriti se za mjesto u timu. I pored toga upisao sam 31 nastup i postigao 21 gol. Ako me pitate koju sam utakmicu najbolje odigrao, onda }u izdvojiti susret protiv Ma|arske u Beogradu, kada smo pobijedili sa 2:0, a interesantno je da nisam bio strijelac. Pamtim i susret kada sam na~eo legendarnog Lava Ja{ina. Bio sam kapiten reprezentacije na ljetnim Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine. Osvojili smo {esto mjesto. Moj saigra~ je tada bio Ivica Osim.

Ferhatovi} najbolji igra~
Znate li da se Osim nalazi na ~elu Komiteta za normalizaciju u NSBiH i da je njegov zadatak spasiti bh. fudbal od totalnog kolapsa? - Ne{to sam ~itao u novinama o tome. Osim je za

Zambata: Bio sam kapiten Ivici Osimu

Ru`an na~in
Zar nije sramota da jedna takva igra~ka legenda nikada nije radio u klubu u kojem je stekao igra~ku reputaciju? - Na ru`an na~in sam oti{ao iz Dinama. Me|utim, nisam ni prvi ni posljednji. Sli~nu sudbinu je do`ivio i Dra`en Ladi}. Tako sam sada samo navija~ svog voljenog kluba. Mnogi me sre}u na ulici i pitaju u kakvim sam odnosima sa Mami}em? U korektnim. On ima obi~aj da ~esto nas legende kluba skupi i da se tako dru`imo. On je maher kada su u pitanju te stvari - ka`e Dinamova legenda. anegdotu iz tog perioda? - Sje}am se kao da je to bilo ju~er, kada je moj prijatelj Piri} do{ao u Dinamo. Po{to smo tada u paru radili treninge, nekako je ispalo da on radi sa mnom. Sve je bilo dobro, dok nismo po~eli raditi sa loptom. On meni niti jednu loptu nije dodao normalno. Svaka je imala neki „fel{„. Ve} na prvom treningu sam znao da se radi o velikom igra~u. Ovim putem ga pozdravljam. I neka se ne ljuti {to sam otkrio ovu tajnu.

Za svoj klub sam odigrao 397 utakmica i uz to postigao 264 gola. Osvojili smo ~etiri Kupa Jugoslavije, a moje ime }e ostati upam}eno i po ~injenici da sam najbolji strijelac u Kupu Jugoslavije. Postigao sam 41 gol, a isto toliko puta u listu strijelaca se upisao i legendarni Bobek

Istina o nov~i}u
Na putu do trofeja kojih se utakmica sje}ate? - Moram vas podsjetiti

da je moja generacija pobje|ivala Milan, Seltik, Juventus... Jo{ da ka`em da sam najbolji strijelac Dinama u evropskim kupovima. Bio sam autor 17 golova. Za mene je li~no te 1967. godine, Kup velesajamskih gradova bio ja~i od Kupa prvaka. [to se ti~e utakmica, dobro sam zapamtio susret protiv Spartaka iz Brna. Bilo je to na po~etku takmi~enja, dakle ve} u prvom kolu. U gostima smo pora`eni sa 0:2 i ~ekao nas je vra{ki te`ak posao u Maksimiru. Dobili smo tu utakmicu sa 2:0, a osim mene u listu strijelaca se upisao i Hrvoje Juki}. Ko }e se plasirati dalje, odlu~ivao je nov~i}. Dok je

ljudi razbili. Dali su nam tri „komada“. Malo je bilo onih koji su vjerovali da ih mo`emo izbaciti i plasirati se u finale. Me|utim, ne i trener Zebec. Prije me~a nam je odr`ao jedno predavanje i bili smo tako na{panovani da smo jedva ~ekali da me~ po~ne. Ve} smo ih u prvim minutama na~eli. I protiv njih sam dao gol. Kasnije je me~ oti{ao u produ`etke, a mi smo iz penala do{li do pobjede i dvome~a protiv Lidsa. Njih smo u Zagrebu dobili sa 2:0, a u revan{u nije bilo golova. Niste briljirali samo u dresu Dinama, pa kasnije i Varegema za koji ste igrali, nego ste odli~no igrali i za reprezentaciju tada{nje Jugoslavije? - U to vrijeme je bilo dosta vrhunskih napada~a u Jugoslaviji. Nije bilo lako

U to vrijeme je bilo dosta vrhunskih napada~a u Jugoslaviji. Nije se bilo lako izboriti za mjesto u timu. I pored toga upisao sam 31 nastup i postigao 21 gol. Ako me pitate koju sam utakmicu najbolje odigrao, onda }u izdvojiti susret protiv Ma|arske u Beogradu, kada smo pobijedili sa 2:0, a interesantno je da nisam bio strijelac
mene veliko ime. Znam da je godinama bio `elja mnogih klubova iz biv{e Jugoslavije. Me|utim, on se odlu~io za Austriju. I tamo je stekao ime, nevjerovatnu slavu. Za mene je Ferhatovi} najbolji igra~ BiH svih vremena. Iza njega bih svrstao Osima, pa onda Su{i}a. Tu su jo{ Muji} i Smajlovi}. Mnogo je Bosanaca igralo u Dinamu. Ko je za Vas najbolji? - Bez dileme to je Muhamed Muji}. Bio je veliki igra~. Potom je tu i Tomo Knez, pa Radmilo Mihajlovi}, Haris [koro... Od mla|ih trag je ostavio Edin Muj~in, koji je nekada znao svratiti u moj kafi}. Ina~e, ugostiteljstvom se bavim iz hobija, a trenutno poma`em sinu, jer ipak polako me sti`u i godine - istakao je Zambata koji u septembru puni 71 godinu.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

7

Elvir Rahimi} pred novim uspjehom u Rusiji

Podijelit }emo 1.000.000 dolara ako osvojimo Kup Rusije
Nagradu }e dodijeliti Nogometni savez Rusije

E

lvir Rahimi} se nalazi korak od novog trofeja u Rusiji. Na{ reprezentativac u svojoj karijeri osvojio je 13 trofeja sa CSKA, a sa ruskim timom }e 22. maja imati priliku da do|e do jo{ jednog pehara. CSKA je u srijedu bio bolji nakon penala od Spartaka i igrat }e u finalu Kupa Rusije. U regularnom dijelu susreta i nakon produ`etaka rezultat je bio 3:3. Prilikom izvo|enja penala Fortuna je bila na strani armejaca. - Bilo je „gusto“ jer su penali uvijek lutrija. Utakmica je ina~e bila odli~na, sa mnogo prilika i golova. Niko nije o~ekivao da }emo do penala do}i sa rezultatom 3:3. Na-

vija~i su u`ivali, a mi smo dva puta stizali njihovo vodstvo. Na kraju smo bili odu{evljeni - ka`e Rahimi}. Na{ reprezentativac nije igrao. Posljednja dva susreta CSKA odgledao je sa klupe. Bili smo zabrinuti da se ne radi o nekoj povredi. - Ne, nisam povrije|en. Nadao sam se da }u zaigrati u drugom poluvremenu, ali je trener Slutski ve} nakon sat igre izvr{io tri izmjene. Jurili smo zaostatak, pa su {ansu dobijali napada~i - ka`e Rahimi}. Finale se igra 22. maja u Jaroslavu na stadionu [inika. Rahimi} se nada novom trofeju. - Ako osvojimo Kup Rusije podijelit }emo milion dolara. Tolika je nagrada od

Rahimi}: Prilika da osvoji 14. trofej u Rusiji

Luli}: Cijena oko dva miliona eura

Italijanski klub prati bh. reprezentativca

Rahimi}evih 13 trofeja
Kup UEFA: 1 (2005). Prvenstvo Rusije: 3 (2003, 2005, 2006). Kup Rusije: 5 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009). Super kup Rusije: 4 (2004, 2006, 2007, 2009).

Lacio dovodi Senada Luli}a
Italijanski klub Lacio ve} neko vrijeme prati Senada Luli}a, kojeg su skauti rimskih nebeskoplavih gledali u Zenici tokom susreta izme|u reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rumunije. Predsjednik Lacija Lotito, kako javljaju mediji, dao odobrenje predstavnicima rimske ekipe, koji bi naredne sedmice trebali ponuditi Jang Bojsima oko dva miliona eura za Luli}a. Lacio ove sezone nije uspio u borbi za jedno od mjesta koje vodi u Ligu prvaka, pa se nebeskoplavi namjeravaju dodatno poja~ati za narednu sezonu, u kojoj }e im cilj biti izlazak na evropsku scenu u elitnom takmi~enju UEFA. Osim Lacia, za Luli}a su tako|er zainteresovani i neki klubovi iz njema~ke Bundeslige, prije svih Verder i Frankfurt.

Protiv Krilja - 25. maja
Rahimi} je malo prije na{eg razgovora saznao da }e njegov tim 25. maja igrati zaostali susret 2. kola protiv Krilja Sovjetov, koji je odgo|en bio sredinom aprila zbog velikog snijega u Samari. - Sada su mi javili da }e se me~ igrati 25. maja, kako bismo se u odigranim utakmicama izjedna~ili prije pauze koja }e nastupiti po~etkom juna. Sa tom pobjedom bismo pretekli Zenit na prvom mjestu - kazao je Rahimi}, koji se nada nastupu u nedjelju protiv Rostova.

Nogometnog saveza Rusije za trofej - dodao je Rahimi}. Protivnik }e im biti Alanija, tim iz Prve lige Rusije, koji su u drugom polufinalnom susretu bili bolji od Rostova.

- Alanija ima mlad tim, dosta toga su dobrog napravili u posljednjih nekoliko godina, ali su na{e {anse daleko ve}e. Iskustvo je na{a prednost - kazao je Rahimi}. A. S.

Vedad Ibi{evi} „zatrpan“ ponudama iz Italije

O ponudi Juventusu nakon Volfsburga
^elnici „Stare dame“ treba li uplatiti 10 miliona eura Hofenhajmu na ime od{tete
U novembru 2010. Inter i Juventus se se „otimali“ za Vedada Ibi{evi}a. Po~etkom maja ove godine je sa Apenina stigla nova ponuda za na{eg reprezentativca. Juventus je ostao kao potencijalni kupac, ali su sada Inter zamijenili Fiorentina, Napoli i Lacio. Iako o tome ne `eli razgovarati, jer sa Hofenhajmom jo{ ima ugovor na jednu sezonu, sve je izvjesnije da }e Ibi{evi} napustiti redove njema~kog tima. - Pustite me da jo{ u subotu odigram utakmicu protiv Volfsburga i onda }emo mo}i ne{to vi{e razgovarati na tu temu. Mo`da }u tada znati ne{to vi{e, a koliko znam niti jedna zvani~na ponuda nije do{la na klupsku adresu - kazao je Ibi{evi}, koji je prvi strijelac ekipe sa sedam golova. Prema pisanju italijanskih medija Juventus je zainteresiran za usluge na{eg reprezentativnog napada~a za kojeg bi Hofenhajmu trebali isplatiti od{tetu u visini od 10 miliona eura. - Ne znam ni{ta o od{teti. Mogu}e je da ona iznosi 10 miliona eura, ali neka sve ostane za razgovore nakon sezone - kazao je Ibi{evi} koji se zajedno sa Salihovi}em nalazi na izlaznim vratima tima iz Sinshajma. A. S.

Salihovi}: Ako neko `eli da odem mora mi to re}i

Ibi{evi}: Prvi strijelac ekipe

Sejad Salihovi}, drugi na{ reprezentativac iz redova Hofenhajma oporavio se od povrede. Protiv Nirnberga je odigrao prve minute za Hofenhajm nakon du`eg vremena, ali ~ini se da svoju budu}nost ne vidi u klubu u kojem je stekao punu afirmaciju. Mada ima ugovor do ljeta naredne godine, njema~ki „Bild“ pi{e da na{ veznjak ne}e do~ekati narednu sezonu u Hofenhajmu, uz obrazlo`enje da u klubu nisu zadovoljni njegovim zalaganjem. - Davao sam se maksimalno za klub pet godina. @elim da budu iskreni prema meni. Ako neko `eli da odem mora mi to re}i. Pro{le sedmice menad`er kluba Ernst Taner je razgovarao prvi put sa mnom unazad godinu. Jasno sam mu rekao da se osje}am dobro ovdje i zato me iznenadilo da govori da odlazim. Zapravo ve} godinu saznajem novosti o sebi iz novina - kazao je Salihovi}.

Meridijani
Mohamed bin Hamam, kandidat za predsjednika FIFA-e

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

8

Blater nije trebao finasirati Interpol
Sada{nji predsjednik odlu~io donirati 20 miliona dolara sa ciljem borbe protiv ilegalnog kla|enja i namje{tanja rezultata
Mohamed bin Hamam, kandidat za predsjednika FIFA-e na predstoje}im izborima, optu`io je Sepa Blatera, sada{njeg predsjednika i protivkandidata, zbog donacije 20 miliona dolara Interpolu, javljaju agencije. Novac je trebao pomo}i u borbi protiv namje{tanja utakmica, ali taj postupak nikada nije odobren od strane Izvr{nog komiteta FIFA-e, tvrdi Hamam. Blater, koji 1. juna u Cirihu o~ekuje novi izbor za predsjednika, odlu~io se za ovu inicijativu sa ciljem borbe protiv ilegalnog kla|enja i namje{tanja rezultata na globalnom planu. Hamam, 62-godi{nji Kataranin, je na svom li~nom sajtu ju~er objavio da FIFA-in

Blater i Hamam: Samovoljne odluke

Optu`be za mito
Moral ljudi iz FIFA-e je ovih dana bio ponovo na udaru. Oglasio se biv{i predsjednik Fudbalskog saveza Engleske optu`iv{i ~lanove Izvr{nog komiteta za primanje mita i promjenu glasanja za doma}ina Svjetskog prvenstva 2018. Sumnja se da su dvojica drugih ~lanova primili mito kod izbora doma}ina SP 2022 (Katar), a dvojica su ka`njeni zbog prodavanja glasova. Izvr{ni komitet nikada nije raspravljao o donaciji Interpolu, najve}oj pojedina~noj koju je ova institucija primila, ali da ipak smatra da FIFA nije korumpirana organizacija. - Trenutno, predsjednik je preuzeo previ{e izvr{ne uloge, kao {to je inicijatica o donaciji 20 miliona dolara Interpolu. Zamislite, FIFA finansira aktivnosti Interpola! - ka`e Hamam. Ovu odluku je samovoljno donio predsjednik FIFA-e i o njoj nije raspravljano.

Dva ~ovjeka i dva navija~a Seltika su zadr`ani u policiji u vezi sa napadom eksplozivnom napravom na trenera Seltika Nila Lenona. [kotska policija je objavila da ispituje dvojicu ljudi, starosti 41 i 43 godine, u vezi sa po{iljkom paklene naprave menad`eru Seltika. Niko jo{ nije uhap{en.

FleS

- Ovo je jo{ jedan primjer kako se trenutno vlada u ovom sistemu, umjesto da se po{tuje procedura. Kako sada mo`emo uvjeriti nekoga u FIFA-inu nevinost - pita se Hamam. Hamam, predsjednik Azijske fudbalske konfederacije, je dodao da je do{lo krajnje

vrijeme da se ne{to hitno uradi kako bi se promijenila i unaprijedila slika o FIFA-i. - Bezrezervno }u ponoviti da FIFA nije korumpirana, ali je potrebna nova atmosfera i prilika novim idejama koje }e organizaciju voditi u pravom smijeru - ka`e Hamam.

U finalu Inter i Palermo Lukaku najbli`i Engleskoj
Inter i Palermo }e igrati finale Kupa Italije nakon {to su u polufinalu izbacili Romu odnosno Milan. Inter je remijem 1:1 u revan{u i ukupnim rezultatom 2:1 u dvije utakmice bio bolji od Rome. Samuel Eto je svojim 34. golom u sezoni doveo doma}ine revan{a u Milanu Zaneti je u vodstvo, a Marodigrao ko Borielo je izje- hiljaditu dna~io, pa je za- utakmicu hvaljuju}i minimalnoj pobjedi u njihov kapiten Havijer ZaRimu dalje pro{ao Inter. neti upisao svoj hiljaditi naBila je to prilika za dvo- stup kao profesionalni igra~. struko slavlje Intera, po{to je Palermo je mjesto u finaNapada~ belgijskog Anderlehta Romelu Lukaku najbli`i je prelasku u neki klub iz Engleske, objavio je njegov menad`er Rod`er Henrotaj. U aprilu je Goal objavio da je ^elzi najvi{e zeinteresiran za 17-godi{njeg strijelca, ali bi se taj klub morao rije{iti dvojice napada~a kako bi mu se otvorilo mjesto u ekipi. Osim engleskih klubova Totenhema, Man~ester sitija i Evertona, te Reala, interes za mladog Lukakua pokazuje i Roma, ali Henrotaj ka`e da za to jo{ nije ~uo. - Mogu potvrditi da su klubovi iz engleske Premier lige u najboljoj poziciji da obezbijede Romeluove usluge. Ipak, jo{ ni{ta nije dogovoreno niti sa jednim klubom - rekao je menad`er. Lukaku je, ina~e, ovih dana dobio priznanje kao najbolji afri~ki igra~ u Belgiji. lu, koje se igra 29. maja, obezbijedio ukupnom pobjedom 4:3 nad novim prvacima Italije. Lukaku sa nagradom

Zavr{nica italijanskog kupa

Veliki interes za napada~a Anderlehta

Partizan osvojio Kup Srbije

Kup Hrvatske

Vojvo|ani napustili teren
Fudbaleri Partizana osvojili su Kup Srbije, a finalni me~ sa Vojvodinom prekinut je u 83. minutu kada su Novosa|ani napustili teren nezadovoljni su|enjem, javljaju mediji iz Srbije. Beogra|ani su poveli golom Prinsa Tejga u 16. minutu, izjedna~io je Danijel Mojsov u 63., a u 72. je Zvonimir Vuki} iz penala dao novi gol za Partizan. U 83. minutu Novosa|ani su protestovali jer su smatrali da je trebao da bude dosu|en jedanaesterac poslije starta Tejga na Trajkovi}u. Poslije toga su po~eli da napu{taju teren nezadovoljni su|enjem. Do{lo je i do manjeg ko{kanja me|u igra~ima, a fudbaleri Vojvodine potom su se konsultovali sa rukovodstvom kluMladen Krstaji} sa peharom

Dinamo blizu trofeja
Dinamo je na najboljem putu da osvoji duplu krunu u ovoj sezoni. Nakon {to su superiorno osvojili prvenstvo Hrvatske i u finalu Kupa su pokazali svoju snagu. U prvom me~u na Maksimiru su deklasirali Vara`din (5:1) i tako }e revan{ susret u Vara`dinu biti samo folmalnost. Ina~e, Dinamu je ovo prva pobjeda nad Vara`dinom u ovoj sezoni, a njihova dva prvenstva susreta su zavr{ena bez pobjednika (1:1). Prvo ime susreta je bio Fatos Be}iraj, reprezentativac Crne Gore koji je postigao dva gola. Be}iraj: Postigao dva gola

ba i navija~ima. Situaciju je razrije{io sudija Veselinovi} svirav{i kraj utakmice poslije isteka 90. minuta.

Oko 30 autobusa sa navija~ima Vojvodine zaustavljeno je na ulazu u Beograd jer su putnici izbacivali fla{e i sme}e kroz prozore.

Evropa

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

9

Barcelona po 21. put postala prvak [panije

Mesi: Prvi strijelac tima sa 33 pogotka

Igra~i slave u Levanteu

Katalonci slave najte`u od tri uzastopne titule
To {to smo do`ivjeli pad forme pred kraj sezone mo`emo zahvaliti neljudskom rasporedu utakmica u posljednje dvije godine. Jedva smo izdr`ali - ka`e Gvardiola Morali smo se namu~iti u borbi protiv velikog rivala kakav je Real Madrid - rekao je Mesi
arcelona je osvojila tre}u uzastopnu titulu prvaka [panije i 21. ukupno, dva kola prije kraja prvenstva. Remizirav{i u Levanteu tim Pepa Gvardiole je osigurao {est bodova prednosti ispred Reala i titulu je osvojio zahvaljuju}i boljem me|usobnom omjeru sa „kraljevima“ u kojem je gol razlika 6:1 u korist Katalonaca. Gvardiola i Lionel Mesi smatraju da je do ove titule bilo najte`e do}i. - Osvojiti ovu ligu je bilo ekstremno te{ko i zato smo vr-

B

lo zadovoljni - ka`e Gvardiola. - Bili smo izvanredni u tri ~etvrtine sezone, ali u posljednje vrijeme smo se mu~ili u realizaciji prilika. To {to smo do`ivjeli pad forme pred kraj sezone mo`emo zahvaliti neljudskom rasporedu utakmica u posljednje dvije godine. Jedva smo izdr`ali - dodao je trener koji je u tri godine osvojio osam trofeja sa Barcelonom. Vrijedan bod protiv Levantea osvojen je nakon {to su gosti poveli preko Keite u 27. minuti, ali je ubrzo izjedna~io Kaseido. Nije to

Gvardiola: Pobijedili probleme u fini{u

bila velika predstava Barce na stadionu na kojem je osvojena titula i 2005. godine, ali je do kraja ostalo dovoljnih 1:1 i slavlje Katalonaca je moglo po~eti. - Presretan sam jer je ovu titulu bilo vrlo te{ko osvojiti. Morali smo se namu~iti i naporno raditi da bi opet postali {ampioni u borbi protiv velikog rivala kakav je Real Madrid. Sada mo`emo u`ivati - dodao je Mesi, igra~ godine i prvi strijelac tima sa 31 pogotkom iz 33 nastupa. Gvardiola je tako nastavio svoj veliki niz uspjeha. U trogodi{njem anga`manu na klupi Barcelone, svom prvom menad`erskom poslu je osvojio devet trofeja me|u kojima tri titule prvaka Primere, jednu Ligu prvaka i Kup Kralja. U svakoj od posljednjih sezona je Barca pod njegovom komandom dospjela najmanje u polufinale Lige prvaka, a u zavr{nici ove slijedi finale protiv man~estera na Vembliju 28. maja. Osam Barcinih prvotimaca je tako|er u~estvovalo u osvajanju titule svjetskog

[panski prvaci
Real Madrid Barcelona Atletiko Madrid Atletik Bilbao Valencia Sosiedad Deportivo Sevilja Betis 31 21 9 8 6 2 1 1 1

prvaka sa reprezentacijom [panije pro{le godine u Ju`noj Africi. Ali, nije sve bilo idealno, po{to je Gvardiola u posljednje vrijeme imao dosta problema sa povredama igra~a. Posebno je bila pogo|ena odbrana, jer

Slavlje na Las Ramblasu su du`e odsustvovali Karles Pujol, Adriano Koreja i Maksvel te Erik Abidal koji je morao na operaciju raka jetre. - Morat }emo se poja~ati na nekim pozicijama, potoje stvari u kojima mo`emo napredovati - ka`e Gvardiola o planovima za narednu sezonu. Uzastone titule je prije ove generacije osvojila ona trenera Johana Krojfa. Po~etkom devedesetih su Katalonci slavili ~etiri puta zaredom. - Lijep je osje}aj postati prvak svoje zemlje, a na{i navija~i su to zaslu`ili. Lijepo je slaviti sa njima na ulicama Barcelone - ka`e ^avi. N. C.

Abidalov povratak
Abidal je protiv Levantea odigrao prvu utakmicu od po~etka me~a nakon oporavka od operacije, a Gvardiola smatra da je to bio jedan od najboljih trenutaka sezone za ovaj klub. - Najgori dio sezone je bio to {to se desilo Abidalu. Me|utim, njegov oporavak i povratak je najbolji - ka`e Gvardiola.

Trener napu{ta Barcelonu

Luis Enrike preuzima Atletiko Madrid
Biv{i {panski reprezentativac Luis Enrike preuzet }e funkciju menad`era Atletiko Madrida ovog ljeta, objavili su {panski mediji. Klub iz glavnog grada je tra`io novog trenera jer se o~ekuje da Kike San~ez Flores napusti klub na kraju sezone, a Enrike bi mogao biti idealna prilika. Enrike je igra~ku karijeru okon~ao 2004. godine a ~etiri godine kasnije se vratio u Barcelonu i preuzeo vo|enje B tima. Sada 41-godi{njak, Enrike je odli~no obavio zadatak sa rezervama Barce i zapao je za oko nekolicini klubova iz Primere, a ovih je dana objavio svoju odluku da }e napustiti katalonski klub narednog ljeta. Hetafe, Sevilja i Valencia su bili me|u zainteresiranim klubovima, ali je Enrike odlu~io pre}i u Madrid. Vijest jo{ nije zvani~no potvr|ena od obje strane, ali bi se to ubrzo moglo desiti. Enrike: Odli~no vodio rezerve

Bundes liga
U subotu se igra 34. kolo

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

10

Lista strijelaca

Posljednja {ansa za Volfsburg, Borusiju i Ajntraht
- U~init }emo sve da pobijedimo. To je ono {to svi o~ekuju od nas - rekao je Jirgen Klop, trener novih njema~kih prvaka uo~i me~a sa timom iz Frankfurta
U vrhu njema~kog prvenstva je rije{eno gotovo sve, posebno pitanje novog prvaka i u Dortmundu }e se ove subote istinski slaviti. Poznati su i u~esnici Lige prvaka, Leverkuzen i Bajern, uz mogu}nost da Bavarci preuzmu direktan plasman, te Evropske lige, u kojoj }e naredne sezone igrati Hanover i Majnc. Zbog toga }e u posljednjem kolu }e sve o~i biti uperene u borbu za opstanak, a u njoj sae nalaze tri kluba, Volfsburg, Borusija M i Ajntraht. @elje da u najja~oj ligi ostane klub Zlatana Bajramovi}a su jedno, a forma koju ovaj klub pru`a u proljetnom dijelu prvenstva sasvim druga stvar. U katastrofalnom nizu rezultata je klub iz Frankfurta iz gornjeg dijela tabele spao na pretposljednje mjesto i sada }e spas tra`iti upravo u Dortmundu, gdje doma}in samo naizgled nije previ{e zainteresovan za rezultat. - U~init }emo sve da pobijedimo u posljednjem kolu. To je ono {to svi o~ekuju od nas, a posebno 80.000 navija~a koje o~ekujemo na stadionu rekao je Jirgen Klop, trener novih njema~kih prvaka. U pro{lom kolu je tim Kri{tofa Dauma propustio pr-

Raspored
Subota, 14. maj (15:30): Bajern - [tutgart, Dortmund - Ajntraht, Hamburg - Borusia M, Majnc - St. Pauli, Hofenhajm - Volfsburg, Keln - [alke, Frajburg - Leverkuzen, Hanover - Nirnberg, Kajzerslautern - Verder.

Mario Gomez

Golovi
27 - Gomez (Bajern) 22 - Sise (Frajburg) 16 - Gekas (Frankfurt), Novakovi} (Keln) 15 - Laki} (Kajzerslautern) 14 - Barios (Dortmund), [urle (Majnc)

Asistencije
16 - Tifert (Kajzerslautern) 11 - Gece (Dortmund), Riberi, Miler (Bajern) 10 - Vidal (Leverkuzen) 9 - Ze Roberto (Hamburg), Eki~i (Nirnberg), Diego (Volfsburg)

Napada~ [tutgarta i njema~ke reprezentacije Kakau (30) uspje{no je podvrgnut operaciji prepona u Berlinu. Reprezentativac brazilskog porijekla vu~e povredu ve}i dio sezone, ali je igrao poku{avaju}i pomo}i svojoj ekipi da osigura opstanak u prvoliga{kom dru{tvu, {to im je na kraju i uspjelo.

FleS

Dobra posje}enost

Ko }e se spasiti: Diego (Volfsburg) ili Franc (Ajntraht) iliku i izgubio od Kelna na svom stadionu, a navija~i su potom napravli haos na terenu. Sli~na je situacija i sa Borusijom i Volfsburgom koji odlaze u Hamburg i Hofenhajmu, pa je potpuno neizvjesno koji od tri ugro`ena tima }e izbje}i 17. mjesto, odnosno direktno ispadanje u ni`i rang. Tim iz Menhengladbaha je, me|utim, u najboljoj formi i serijom od ~etiri pobjede u pet utajmica, sa posljednjeg mjesta se popeo na 16. Ta pozicija garantuje razigravanje za opstanak sa tre}eplasiranim timom iz 2. lige. - Mlada smo ekipa, ali dovoljno kvalitetna da mo`emo ostvariti rezultat koji o~ekujemo. Nadam se da }e Dortmund zbog svojih navija~a i slavlja odigrati posljednju utakmicu kao {to je igrao i ove u proteklim kolima ka`e Majk Hanke, napada~ Borusije iz Menhengladbaha. N. C.

Rizik me~a u Dortmundu

Golman napustio Bajern

Kraft ~etiri godine u Herti
Golman Toma{ Kraft je napustio Bajern i kao slobodan igra~, bez obe{te}enja pre{ao u redove Herte. Berlinski klub, povratnik u elitno dru{tvo, je objavio da je sa 22-godi{njim Kraftom potpisao ~etverogodi{nji ugovor. Kraft je pao u nemilost Navija~i na terenu poslije susreta Ajntrahta i Kelna ~elnika Bajerna po~etkom marta kada i biv{i trener Luis van Gal, pa je na mjesto prvog golmana vra}en Hans Jerg But, kojem su Bavarci ponudili novi ugovor. - Sretni smo {to smo bili uspje{ni u transferu Krafta rekao je sportski direktor Herte Mihael Prec. Najposje}enije utakmice u Dortmundu

Dotatno osiguranje zbog navija~a iz Frankfurta
Njema~ki nogometni savez (DFB) osigurat }e dodatno osiguranje za utakmicu posljednjeg kola Bundeslige izme|u prvaka Borusije Dortmund i davljenika iz Frankfurta. - Svi mogu}i scenariji bit }e razmotreni i bit }emo spremni na sve - izjavio je slu`benik osiguranja DFB-a. Razlog za oprez su ispadi navija~a frankfurtske ekipe, koji su utr~ali na teren proteklog vikenda, nakon doma}eg poraza od Kelna (0:2), kako bi se obra~unali s igra~ima, dok su kolo ranije kamenovali autobus svojih „miljenika“. Ajntrantu je potreban bod na Signal Iduna Parku, uz poraz Borusije iz Menchengladbaha, da bi u{li u razigravanje za opstanak u prvoliga{kom dru{tvu.

Pada rekord gledanosti?
Bundesliga }e po prvi put u 48-godi{njoj povijesti prema{iti brojku od 13 miliona gledatelja na tribinama, ako budu rasprodane sve utakmice posljednjega kola. U 33. odigrana kola tribine njema~kih stadiona u prvenstvu popunila su 12.622,546 navija~a, pa se o~ekuje da u posljednjem kolu bude zabilje`eno ukupno vi{e od 13,05 miliona dolazaka. Aktuelni rekord datira iz pro{le sezone, iznosio je 12.990,967 navija~a, {to je prosjek od 42.454 po utakmici. Prosje~na gledanost ove sezone mogla bi dosti}i 42.665 posjetitelja po stadionu. Ta~ni podaci znat }e se kada klubovi potvrde posje}enost svojih tribina. Najgledaniji klub ove sezone je prvak dortmundska Borusia sa prosje~no 79.150 navija~a, slijede Bajern sa 69.000 i [alke sa 61.320.

Kraft: Slobodan igra~

Premijer liga
Post festum nove ko{evske krize

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

11

Iz na{eg ugla

Ostavke nisu neopozive

drugom planu
Pi{e: Goran [UMAR U sjeni (ne)promi{ljenih poteza i famoznih ostavki, koje su ponovo uskovitlale ko{evsku buru, bordo tim se sprema za jednu od odlu~uju}ih utakmica u ovoj sezoni.

Lopta u
Niko se ne mo`e di}i iznad FK Sarajevo

Fudbalska nepismenost
Bordo tim u subotu protiv Leotara igra jednu od odlu~uju}ih utakmica u ovoj sezoni

Upravni odbor FK Sarajevo o~ekuje izvinjenje „Bordo prijatelja“ za sazivanje Skup{tine

Jo{ nije vrijeme

K

ako saznaje „Sport“ iz nekoliko izvora bliskih „ko{evskoj vladi i menad`mentu“, ostavke predsjednika i {est ~lanova Upravnog odbora FK Sarajevo (Amira Rizvanovi}a, Munira Talovi}a, Bakira Had`iomerovi}a, Fuada Muzurovi}a, Edisa Kusturice, Agima Nikoli}a i Irfana Red`epagi}a), te direktora, sportskog direktora i {efa stru~nog {taba bordo tima, Edina Prlja~e, Edima Had`ialagi}a, odnosno, Mirze Vare{anovi}a, nisu neopozive. - Ako se ~elnici „Bordo prijatelja“ javno izvinu za posljednje nepromi{ljene poteze, odnosno neosnovane optu`be i uvrede, spremni smo da sa njima sjednemo za sto i razjasnimo sve probleme, saznali smo u razgovorima sa nekoliko ~lanova „ko{evske vlade i

Torlak i Pehli} van stroja, upitan nastup Avdi}a
Stru~ni {tab bordo tima na Policama ne}e mo}i ra~unati na „kartoniranog“ Sedina Torlaka i povrije|enog Edina Pehli}a, koji i dalje trenira individualno, a pod upitnikom je nastup Alena Avdi}a. - Nakon 97. vje~itog derbija imam problema sa zadnjom lo`om, ali nadam se da }u biti spreman za me~ u Trebinju, ka`e Avdi} Ako je suditi po posljednjoj me|usobnoj kontrolnoj utakmici, bordo tim }e me~ na Policama po~eti u sastavu: Jovi} (Hamzi}) - Arsenijevi}, Dupovac, Guti}, Belo{evi} - ^omor, [}epanovi} - Muharemovi}, Koja{evi}, H. Hand`i} (Avdi}) - Obu}a.

u`enja Bordo prijatelji 1946 jednoglasno je potvr|en mandat ~lanu Upravnog odbora FK Sarajevo iz redova navija~a Maidu Deli}u. - Udru`enje ostaje pri ranijem pozivu predsjedniku Uprave Rizvanovi}u da povu~e svoju ostavku i nastavi sa radom. Ukoliko do toga ne do|e u razumnom roku, Udru`enje poziva predsjednika Skup{tine FK Sarajevo Adnana Had`imu-

menad`menta“, koji nisu `eljeli javno govoriti o „ko{evskoj krizi“. - Svi ostali detalji su jasno nazna~eni u posljednjem saop{tenju predsjednika Upravnog odbora FK Sarajevo... S druge strane, ~elnici „Bordo prijatelja“ su pozvali ~lanove Uprave da nastave sa radom.

Plus i minus
Upravni odbor FK Sarajevo u minulom periodu je povukao nekoliko dobrih poteza, a bio je i blizu rje{enja krucijalnog problema bh. sporta. Naravno, rije~ je o finansiranju kluba, odnosno procesu vlasni~ke pretvorbe. Tim povodom pripremljen je i novi statut FK Sarajevo, koji je trebala odobriti Skup{tina... Naravno, bilo je i gre{aka u koracima, prije svega vezanih za suspendovane fudbalere, ali ko radi taj i grije{i...

Umjesto organizacije navija~kog konvoja za Trebinje s jedne strane, te fudbalskih pitanja o taktici, sistemu igre ili naprimjer dilemama: Bojan Jovi} ili Dino Hamzi}, Haris Hand`i} ili Alen Avdi}... s druge strane, u bordo taboru se ponovo „presipa iz {upljeg u prazno“ i raspravlja o tome „ko je stariji - koka ili jaje“. Ipak, odgovore na sva sporna pitanja, od onih tipa ko je kriv za to {to Sarajevo nije pobijedilo @eljezni~ar ili osvojilo petu titulu - pojedinci iz „Bordo prijatelja“, bordo neprijatelji, trener, stru~ni {tab, „ko{evska vlada“, menad`ment FK Sarajevo, igra~i ili svi po malo, te za{to u Titovoj 38b nema vi{e novca koji svugdje donosi mir u ku}i, trebalo je tra`iti nakon zavr{etka sezone. A sve do tada, svi bordo resursi su morali biti usmjereni ka pobjedi u Trebinju i trijumfu protiv

[irokog Brijega koji osiguravaju nastup na evropskoj sceni. Naravno, i zna~ajan izvor prihoda do kojih je u ovim uslovima te{ko do}i. I dok „ko{evska vlada“ u ostavci za sve negativnosti optu`uje pojedince iz „Bordo prijatelja“, a oni prebacuju lopticu na {efa stru~nog {taba Mirzu Vare{anovi}a, armiji iskrenih navija~a bordo tima ponovo se od niza gluposti i fudbalske nepismenosti okre}e utroba, te s pravom konstatuju: Opasno se „igrati“ sa sujetama...

Bje`anje od problema
„Ko{evska vlada“ u ostavci ne bi trebala bje`ati od probleme, ve} ih rje{avati, a ~elnici „Bordo prijatelja“ bi morali biti skoncentrisani na navijanje i podr{ku voljenom klubu, a ne vo|enje klupske politike. Ne treba ni napominjati to da je „suprotstavljenim strujama“ neophodana mnogo ~e{}e komunikacija, ali i iskreniji dijalog. Me|utim, jedno je sigurno - kako je to jasno u svom „posljednjem“ saop{tenju za javnost naveo predsjednik kluba sa Ko{eva u ostavci Amir Rizvanovi}: Niko se ne mo`e di}i iznad FK Sarajevo.

Uz niz lo{ih vijesti, koje su tokom sedmice stizale sa Ko{eva, ima i jedna lijepa koja }e sigurno obradovati navija~e, ali i stru~ni {tab bordo tima. Naime, lijevi bo~ni igra~ kluba sa Ko{eva Damir Had`i}, koji je zbog povrede tetive van stroja od 14. avgusta pro{le godine, ponovo trenira sa ekipom, a u srijedu je odigrao kompletnu kontrolnu utakmicu dva bordo tima.

FleS

- Prepoznavaju}i odre|ene pomake u radu, Udru`enje poziva Upravu FK Sarajevo da nastavi sa radom, navodi se, izme|u ostalog, u saop{tenju „Bordo prijatelja“. Tako|er, na posljednjoj sjednici Predsjedni{tva Udr-

ratovi}a da postupi u skladu sa odredbama Statuta, koji predvi|a postupanje u ovakvim situacijama, pi{e u saop{tenju „Bordo prijatelja“. Me|utim, u razgovoru sa Had`imuratovi}em saznali smo da jo{ nije vrijeme za takav korak. G. [UMAR

Kantonalni sud u [irokom Brijegu potvrdio je optu`nicu protiv Olivera Knezovi}a, koji se tereti za ubistvo Vedrana Pulji}a i poku{aj ubistva jo{ {est navija~a FK Sarajevo u neredima u [irokom Brijegu (4. oktobr 2009. godine). Podsjetimo, Knezovi} je nakon hap{enja pobjegao iz pritvorske jedinice u [irokom Brijegu u Hrvatsku, te je jo{ uvijek na slobodi... S druge strane, Sud u [irokom Brijegu je obustavilo istragu protiv 29godi{njeg policajca Dragana Vujevi}a, koji je prvobitno bio osumnji~en za ubistvo Pulji}a.

Spec

Veldin Muharemovi} gost u O[ „Hamdija Kre{evljakovi}“

Lede odu{evio u~enike na Vratniku
Muharemovi} se prvo slikao sa djevoj~icama... Po~etkom sedmice nakon derbija na Ko{evu izme|u Sarajeva i @eljezni~ara, igra~ „bordo“ tima Veldin Muharemovi}, bio je gost na ~asu Odjeljenjske zajednice 7c razreda u Osnovnoj {koli „Hamdija Kre{evljakovi}“ na Vratniku. Razrednica Adisa Sokolovi} koja je organizovala ovu posjetu iznenadila je svoje u~enike kada je u u~ionici predstavila Ledeta. Tokom jednosatnog dru`enja mali{ani su bila veoma radoznali, pa su popularnog nogometa{a zasuli brojnim pitanjima kao {to su koji mu je omiljeni gol, prva utakmica u dresu Sarajeva, kako je dobio nadimak Lede, te da li bi ikada igrao za @eljezni~ar... Muharemovi} je na kraju podijelio bezbroj autograma, a u~enici su bili o~arani njegovom spontano{}u i spremno{}u da odgovori na svako njihovo pitanje. - Zato Veldinu iskreno `elimo veliki uspjeh i jo{ slavniju karijeru - poru~ili su u~enici 7c razreda O[ „Hamdija Kre{evljakovi}“. A. F.

... Zatim i sa dje~acima, budu}im igra~ima...

... Da bi na kraju podijelio bezbroj autograma

Premijer liga
Goran Markovi}, igra protiv svog biv{eg kluba

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

12

Blic iz Zrinjskog

Musa: Na Grbavicu po bod(ove)

U Zenici moramo igrati borbeno - ka`e Markovi}

Sve do pro{le sezone Grbavica je bila jedini stadion na kojem je Zrinjski iz sezone u sezonu znao samo za poraze, ali svakom nizu do|e kraj pa je tako do{ao i ovom. U pro{loj sezoni Mostarci su na Grbavici osvojili bod (1:1), a Slaven Musa se nada da Zrinjski opet mo`e do pozitivnog rezultata. - Ako se analizira samo proljetni u~inak u kojem smo i mi i @eljezni~ar bili pod pritiskom, onda je jasno da smo kvalitetom tu negdje. Naravno, @eljezni~ar je u prednosti zbog doma}eg terena, ali idemo se nadigravati i tra`iti pozitivan rezultat, izjavio je Musa. - @eljo ima odli~nog trenera, vrlo dobre pojedince i s razlogom je u vrhu. Nama, pak, u prilog ide ~injenica {to je na{ protivnik izgubio korak za Borcem, tako da se nadam kako su se na Grbavici ve} okrenuli revan{u finala Kupa, dodao je Musa, koji se raduje utakmici na Grbavici. - ^eka nas korektan doma}in, dobar teren, a uvjeren sam da }e i su|enje biti na `eljenoj razini. Dakle, imati }emo sve uslove da odigramo kvalitetnu utakmicu i ostvarimo pozitivan rezultat, zaklju~io je Musa.

Rastere}eni Zrinjski nam mo`e stvoriti probleme
J
edan od najstandardnijih igra~a u ekipi @eljezni~ara ove sezone je desni bek Goran Markovi}. U klub je do{ao pro{log ljeta i definitivno se pokazao kao poja~anje odigrav{i par odli~nih utakmica. Za njega se danas (petak) igra bitna utakmica, jer @eljezni~ar igra protiv Zrinjskog, njegovog posljednjeg kluba prije prelaska na Grbavicu. - Ta~no je da osje}am neke emocije prema svom biv{em klubu, ali kao i pred svaku utakmicu, tako i pred ovu, isklju~ujem sve vanjske faktore i posve}ujem me~u. Uvijek je tu motiv vi{e za pobjedom, ali i dokazivanjem pred na{om publikom.
Zrinjski igra bolje ovog prolje}a, mo`e li stvoriti probleme @eljezni~aru na Grbavici?

D`idi} upisuje 100. nastup

Nakon Marina Ani~i}a koji je 100. nastup upisao u utakmici protiv Olimpica, ~lan Kluba 100 nakon utakmice na Grbavici trebao bi postati i 24-godi{nji Damir D`idi}. Ovaj igra~ je za Zrinjski debitirao jo{ 26. velja~e 2006. protiv Travnika (3:1), a razlog za{to ve} nije skupio trocifreni broj nastupa je ~injenica da je tokom 2008. nosio dres Zagreba te {to je zbog ozljede propustio cijelu sezonu 2009./2010.

- Pa oni su definitivno rastere}eni, pru`aju dobre partije u drugom dijelu sezone i bit }e te`ak protivnik sigurno, tim vi{e {to }e igrati otvoreno bez kalkulacija. Mogu nam stvoriti probleme. Ipak mi nemamo pravo na kiks, jer svima u klubu je `elja da se zadr`i trenutno drugo mjesto, jer Borac je odmakao sa velikom bodovnom razlikom.

@eljezni~ar onda baca sve karte na Kup?

biti ogroman broj u Zenici.
Kakvi su Va{i daljni planovi u karijeri?

- Da, tako je. @elimo da ostvarimo taj uspjeh. Imamo minimalnu prednost i bit }e jako te{ko. Na na{oj posljednjoj utakmici, vidilo se da su dosta agresivna ekipa, tako da }emo i mi morati igrati borbeno i mu{ki. Moramo ipak opravdati povjerenje na{ih navija~a, kojih kako ~ujem, }e

- U @eljezni~aru imam ugovor jo{ jednu godinu. Ovdje mi je lijepo i volio bih ostati u klubu i sljede}u sezonu. Naravno, ako do|e dobra ponuda, nije isklju~eno da napustim klub, ali zna se ko se o tome pita - za kraj nam govori Markovi}. N.K.

Sigurno bez Su{i}a, upitan i Popovi}

Slaven Musa na Grbavici sigurno ne}e mo}i ra~unati na Pavla Su{i}a, koji jo{ uvijek vu~e ozljedu iz utakmice protiv Olimpica, a pod znakom pitanja je i nastup Marka Popovi}a koji je protiv Travnika zamijenjen zbog istegnu}a mi{i}a.

Na pomolu senzacionalan transfer

Pred me~ sa Mostarcima

Vi{}a u Dinamu
Edin Vi{}a, mladi reprezentativac BiH i prvotimac @eljezni~ara koji ove sezone pru`a dobre igre ponovo se nalazi na meti mnogih klubova. Nije tajna da je nakon prijateljskog susreta izme|u @eljezni~ara i Dinama na njega oko bacio i Zdravko Mami}, prvi ~ovjek aktuelnog prvaka Hrvatske. Za sada u @eljezni~aru ne `ele da govore o narednom prijelaznom roku, jer sve misli su im usmjerene ka finalnoj utakmici, gdje }e plavi u Zenici braniti gol prednosti. Ni sam Edin nije `elio komentarisati mogu}nost da od ljeta nosi dres tima iz ZagrVi{}a: Bez komentara eba.

Zeba opet u timu
Stru~ni {tab @eljezni~ara za susret protiv Zrinjskog ne}e mo}i ra~unati na Jadranka Bogi~evi}a, stamenog stopera koji je protiv Sarajeva zaradio tre}i `uti karton. S druge strane nakon odra|ene kazne u tim se vra}a Zajko Zeba, najbolji strijelac plavih koji je jedno vrijeme branio boje Zrinjskog. - Moramo pobijediti, kako bi se {to bolje spremili za susret protiv ^elika u okviru finala Kupa. O~ekujem dobru utakmicu, jer Zrinjski uvijek igra otvoreno. Jeste da su ovog prolje}a uspje{ni, ali neka se ne nadaju bodovima u duelu protiv nas - ka`e Zeba. Zeba: Moramo pobijediti

Vida~ak: ^ekamo slu`beni dopis Kortrijka

Pod Bijelim brijegom jo{ uvijek ~ekaju slu`beni dopis Kortrijka kada je u pitanju status Tonija [unji}a. - Ugovorom je dogovoreno da Kortrijk drugu ratu mora uplatiti do 15. svibnja 2011. godine, a uplatom iste [unji}ev ugovor se automatski produ`uje za jo{ tri godine. Ako, pak, Kortrijk do dogovorenog datuma ne uplati drugu ratu, [unji} bi opet bio na{ igra~, budu}i da je ugovorom za Zrinjski vezan do 2012. Koliko smo upoznati, [unji} se vjerovatno vra}a, ali ipak moramo pri~ekati slu`beni dopis Kortrijka, izjavio je Vida~ak. Podsjetimo, [unji} je pro{log ljeta oti{ao na pla}enu posudbu u Kortrijk, a Zrinjski je za takav ugovor inkasirao 87.500 eura. Ako bi Kortrijk odlu~io zadr`ati [unji}a, Mostarci bi inkasirali jo{ toliko. M.P.

FleS

Lazar Popovi}, napada~ @eljezni~ara i pored toga {to ne igra u `eljenoj formi I dalje u`iva povjerenje stru~nog {taba. Ipak, saznajemo da bi Popovi} ovog ljeta mogao napustiti Grbavicu. Za njim ne}e „plakati“ niko iz zabora plavih, jer @eljezni~ar za narednu sezonu ima tandem mladih napada~a Rami} - Pehilj od kojih se dosta o~ekuje u budu}nosti.

avaz/sport/ Sarajevo, Petak, 13. maj/svibanj 2011.

13

Amir Zolj, mladi veznjak „ro|enih“

Sloboda ne igra lijepo za oko, ali zna igrati na rezultat
Iako nemamo {ansi za bolji plasman, `elimo pobjedu zbog samopouzdanja i mira u ku}i, kazao je Zolj
akon pobjede (2:0) nad Drinom, koja je vratila mir u svla~ionicu „ro|enih“, u subotu u Vrap~i}e dolazi Sloboda, koja gaji evropske ambicije. - Tim koji je trenutno peti, sa svega dva boda manje od tre}eplasiranog Sarajeva, mora se respektovati. Ne igraju lijepo za oko, me|utim, znaju odigrati na rezultat, posebno na gostuju}em terenu, zbog ~ega od prvog minuta moramo biti maksimalno

N

Zakari}: Maksimir naredna stanica?

Goran Zakari} i dalje pod pove}alom zagreba~kog Dinama

Ne igraju Iveti} i Kazazi}
Trener Vele`a Milomir Odovi} ponovo je u problemima. Na jednom od treninga povrijedio se stoper Zlatko Kazazi}, a ve} du`e je van stroja lijevi bo~ni Perica Iveti}. Pod znakom pitanja je nastup kapitena D`enana Zaimovi}a, koji ima problema sa povredom zadnje lo`e. skoncentrisani, borbeni i agresivni, ka`e Amir Zolj, vezni igra~ Vele`a, koji bi u subotu trebao biti u startnoj postavi. Tuzlaci u Mostar sti`u nakon tri uzastopna trijumfa. - To dovoljno govori o njihovoj trenutnoj formi... Znamo za taj niz, u kojemu su izme|u ostalih savladan i vjerovatno novog prvaka Borac. Kada savlada{ jednu takvu

Mami} je trebao do}i u Zenicu
Zolj: Tuzlaci zaslu`uju respekt ekipu, onda svakako za- opravdati ukazano povjerenje. slu`uje{ pohvale. Na pitanje gdje le`i klju~ Vele` }e ponovo biti osla- Vele`ove pobjede, Zolj odgobljen. vara: - To je neminovnost. Po- Mo`da u ~injenici da vrede i kartoni uvijek u~ine mi nastojimo igrati igru krasvoje... [teta je {to u na{em ti- tkih pasova, dok je gost pomu ne}e biti Kazazi}, mo`da znat kao ekipa koja preska~e ni kapitena Zaimovi}a. Na- igru. Tuzlaci najvi{e prijete iz dam se samo da njihov izosta- prekida... Oni }e se sigurno nak ne}e negativno uticati postaviti tako da prije svega na igru i na rezultat. Momci sa~uvaju svoj gol. Mislim da koji zaigraju umjesto njih }e im je to glavni cilj u subotnjoj utakmici... Na stadion u Vrap~i}ima, u posljednje vrijeme, prosje~no dolazi oko 300 gledalaca. - Pozivam publiku da u subotu u {to ve}em broju do|e u Vrap~i}e. Potrebna nam je podr{ka... Iako nemamo {ansi za neki bolji plasman, `elimo pobjedu zbog samopouzdanja i mira u ku}i, kazao je Zolj. A. De. Na konferenciji za medije, koju je prvi ~ovjek Dinama Zdravko Mami} odr`ao nakon sukoba s na{im stru~njakom Vahidom Halilhod`i}em, izvr{ni predsjednik „modrih“ izjavio je ne{to {to ima veze sa [irokim Brijegom. - U subotu ujutro sam do{ao na posao, iako sam tada morao biti u Zenici, kazao je Mami} aludirav{i da je `elio i}i gledati utakmicu ^elik - [iroki Brijeg. Podsjetimo, Zdravko Mami} i njegov brat Zoran, ina~e sportski direktor Dinama, svjedo~ili su utakmici [iroki Brijeg - Vele` (4:1), a nakon iste su priznali da su do{li u`ivo pogledati 18-godi{njeg Gorana Zakari}a. Ni [irokobrije`ani ne skrivaju da se ne{to kuha. - Bio je dogovor da }e do}i u Zenicu, ali ispala im je ta situacija oko trenera, potvrdio je klupski tajnik Dragan Soldo. M. P .

Bla` Sli{kovi}, trener [irokog Brijega

Sloboda potajno tra`i put do tre}eg mjesta

Mogu li Tuzlaci pomrsiti ra~une [irokom i Sarajevu?
Stru~ni {tab u Mostaru ne}e mo}i ra~unati na ~ak ~etiri igra~a
Posljednje aktivnosti menad`menta FK Sloboda, koji u pregovorima sa ~elnicima Poreskom upravom Federacije BiH poku{ava do}i do reprograma duga, odnosno licence za evropska takmi~enja, pokazuje da Tuzlaci potajno tra`e mjesto koje vodi u Evropu. Trenutno imaju „samo“ dva boda manje od Sarajeva, ali i povoljan raspored do kraja prvenstva. Pobjedom u Mostaru `ele dokazati da imaju ozbiljne namjere. - Bez obzira da li }e klub osigurati licencu, mi }emo u posljednje ~etiri utakmice tra`iti 12 bodova. U svakom slu~aju, nije isto zavr{iti kao tre}i, ~etvrti ili peti. @elimo svima dokazati da vrijedimo, pa i plasmanom na tabeli - rekao nam je Ibrahim Crnki}, trener Tuzlaka. Stru~ni {tab Slobode u Mostaru ne}e mo}i ra~unati na ~ak ~etiri igra~a. Zbog povrede }e izostati Raca, ]ehaji} }e pauzi-

O Sarajevu }emo razmi{ljati nakon Slavije

Povoljan raspored
Na Tu{nju smatraju da do kraja prvenstva imaju povoljan raspored, te da se mogu plasirati na tre}u poziciju. - Vele` je osigurao opstanak i sigurno je da }emo mi u predstoje}oj utakmici imati vi{e motiva. Nakon toga smo doma}ini Olimpicu, a u zadnjem kolu Zvijezdi, tako da mo`emo ra~unati na pobjede. Za dva kola smo gosti ^eliku, kojem je prioritet Kup BiH. Vjerujem da sa kvalitetnim pristupom u prostalim susretima mo`emo napraviti mnogo isti~e Crnki}. Duro i Gavari}. Veznjak Tuzlaka se vra}a u startnu postavu rati zbog crvenog, a Drakul i za mjesta u vezi imamo Malki} zbog `utih kartona. rje{enja. U Mostaru idemo na - Vra}aju nam se Gavari} pobjedu. Nemamo {ta izgubii Amer Beki}. Zoleti}a }emo ti, a mo`emo mnogo dobiti prekomandovati u odbranu, a dodaje Crnki}. N. ].

Sli{kovi}: Kvalitetniji smo od Iako je [iroki Brijeg u pro{lom kolu remizirao na Bilinom polju, Bla` Sli{kovi} na klupi [irokobrije`ana i dalje ima stopostotan u~inak u prvenstvu. Naime, biv{i selektor BiH nije bio u Zenici, a razlog je viroza koja ga je prikovala za krevet. Zanimljivo, mom~ad je bila li{ena usluga i njegovog pomo}nika Marija Bazine, koji je tako|er otpao zbog istih problema. Bilo kako bilo, [iroki Brijeg je zadr`ao korak za Sar-

Slavije, ali... ajevom u borbi za tre}u poziciju, a sve je izglednije da }e odlu~ivati direktni obra~un na Ko{evu. - Prije utakmice na Ko{evu ~eka nas ogled protiv Slavije, tako da je u ovom trenutku najva`nije da svu koncentraciju usmjerimo na tu utakmicu, a o Sarajevu }emo razmi{ljati poslije. Kvalitetniji smo od Slavije, ali to ipak treba potvrditi i osvojiti nova tri boda, izjavio je Sli{kovi}. M. P.

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

14

Borac u Grada~cu ima prvu prvenstvenu me~ loptu

Crtice iz Rudara

Preko Zvijezde do zvijezda
Pehar je ve} u na{im rukama, a ostalo je samo da ga dignemo iznad glave, ka`e Staki}

Jevti}: Igrat }emo za gol vi{e
Rudar, koji je u minula dva kola nije osvojio nijedan bod (Boraca 0:1, Sloboda 1:2), u nedjelju gostuje Olimpicu na Ko{evu. Trener Prijedor~ana Boris Gavran ni ovaj put ne}e biti u prilici da izvede najbolji sastav. Nastup golmana Bojana Tripi}a je pod znakom pitanja zbog i{ijasa, Aleksandar Kiki} ima problema sa povredom meniskusa, a Sa{a Kova~evi} i Neboj{a [odi} }e biti van stroja zbog vi{ka `utih kartona. - Iako }emo biti oslabljeni, raspolo`eni smo za dobru utakmicu. Imamo adekvatne zamjene da igramo napada~ki za gol vi{e. .Sigurni smo da oni koji do|u na Ko{evo vidje}e dobar fudbal a vjerovatno i golove - poru~io je stoper Rudara Marko Jevti}.

B

orac je na pragu osvajanja {ampionskog pehara, a do tog cilja ostala su jo{ ~etiri kola. Ipak, nakon posljednje pobjede nad Olimpicom, odnosno remija @eljezni~ara u gradskom derbiju, situacija po Banjalu~ane mnogo je olak{ana. Trenutna razlika izme|u crevno-plavih i aktuelnog prvaka iznosi osam bodova i eventualni trijumf lidera Premijer lige BiH u Grada~cu bio bi prakti~no po~etak velikog slavlja.

Staki}: Najbolji smo u BiH

- Pehar je ve} u na{im rukama, a ostalo je samo da ga dignemo iznad glave. Dodu{e, jo{ uvijek nije sve gotovo, ali mi smo ti koji se pitaju, pogotovo {to su nam dvije pobjede na na{em terenu dovoljne da ostanemo na prvoj poziciji. Ipak, `elimo da do kraja odigramo na svom nivou i da ve} u Grada~cu protiv Zvijezde poka`emo da smo najbolji u BiH - rekao je {toper Banjalu~ana Dragosalv Staki} koji je u zimskoj pauzi stigao na Gradski stadion. Kako se bli`i kraj prvenstva sve bolje partije u dresu Banjalu~ana pru`a Branislav Kruni} koji je s trebinjskim Leotarom ve} osvajao titulu u BiH. - Sada je mnogo relanije da }emo osvojiti krunu. Mislim da smo to zaslu`ili jer i pored mnogo te`eg rasporeda od na{ih rivala uspjeli smo pove}ati bodovno razliku. Ipak, to ne zna~i da }emo se opustiti u narednim me~evima pogotovo {to su ekipu u BiH podjednake i nema lakih utakmica - istakao je Kruni}. D. CURA]

Igra~ki kadra
Izvjesno je da }e Boris Gavran ostati dosljedan dosada{njoj napada~koj taktici, koja je i na gostovanjima nagra|ena osvajanjem zna~ajnog broja bodova. Na raspolaganju za duel sa Olimpikom ima: Tripi}a(?), Rodi}a, Podunavca, Muzgonju, Luka~a, Hamzi}a, Dragi}a, Kecmana, Bursa}a, Brki}a, D`afi}a, @eri}a, \ori}a, Da{i}a, Kantara, Radivojca, Keranovi}a, Marinovi}a i Pekiju. V. V.

]iro Bla`evi} savjetnik u stru~nom {tabu!?
Nakon {to je Vlado Jagodi} imenovan za selektora mlade reprezentacije BiH glavna tema na Gradskom stadinu je ko }e biti novi {ef stru~nog {taba Borca. Tako se kao mogu}i Jagodi}evi nasljednici navode: Vinko Marinovi}, Velimir Stojni}, Zoran ]urguz, te nekada{nji treneri Vojvodine Milan \uri~i} i trofejni kormilar Crvene zvezde Ljupko Petrovi}. Ipak, najzanimljivije ime je svakako biv{i selektor BiH Miroslav ]iro Bla`evi} koji se spominje kao savjetnik u stru~nom {tabu.

Blic iz Budu}nosti

Klub iz Grada~ca pred susret sa Banjalu~anima

Haski} i [migalovi} predvode napad
I kada su u Banovi}ima o~ekivali da bi njihovi ljubimci mogli ponuditi jednu kvalitetnu partiju, izabranici Munevera Rizvi}a su odigrali najslabiji susret u prolje}e kontra Zvijezde (2:5). Ipak, ovaj duel je zaboravljen i sve misli su okrenute prema Travniku, gdje }e zeleno-crni poku{ati da poprave blijed dojam iz pro{log kola. - Te{ko je igrati u ovakvoj atmosferi. Kada zna{ da sigurno ispada{, te{ko je nekoga motivisati, ali ne mo`emo iz ove ko`e. Sve {anse da opstanemo u bh. eliti su potonule ve} dobro znate kako, ali u Travni odlazimo da se nadigravamo i prema receptu s Ko{eva kada smo s Olimpicom remizirali u pretpro{lom kolu, ka`e veznjak Budu}nosti Adnan Sarajli}. Trener Rizvi} nema prevelikih pote{ko}a sa sastavljanjem ekipe, s obzirom da su mu na raspolaganju svi igra~i izuzev ka`njenog Zrnanovi}a. S obzirom da je i Haski} kona~no proradio nakon du`eg vremena, za o~ekivati je da }e zajedno sa [migalovi}em predvoditi naM. S. pad zeleno-crnih.

Deli}:Na lidera bez pardona
Uvjerljivu pobjedu u Banovi}ima (5:29 fudbaleri Zvijezde `ele potvrditi protiv Borca. Ipak, stara i dobro poznata praksa ka`e da je „najte`e ovjeriti gostuju}e bodove“. A, tako }e biti, nema sumnje, i u subotu protiv lidera. Veznjak Zvijezde Armin Deli} u potpunosti se oporavio od povrede ruke i spreman do~ekuje me~ s Banjalu~anima. - Visoka pobjeda u Banovi}ama daje nam nadu da se mo`emo nadati dobroj utakmici, ali i povoljnom ishodu. Pet golova te{ko je zabiti i na treningu, a da ne govorimo za prvenstvenu utakmicu, bez obzira {to se radi o ekipi koja napu{ta premijerliga{ko

Durgutovi} protiv „svojih“
Jedini Grada~a~anin kojem bi moglo srce zakucati ja~e na ovome me~u jeste Jovi}ev asistent Amir Durgutovi}. Naime, ovaj nekada{nji sjajni fudbaler nosio je dres Borca, kada je s timom s Vrbasa u finalu Kupa SFRJ savladao veliku Crvenu zvezdu. Iako je od tada pro{lo mnogo godina, nema sumnje kako Durgutovi} i dalje nosi jako lijepe uspomene iz Banje Luke.

dru{tvo, ka`e Deli}. Za razliku od me~a u Banovi}ima, trener kluba iz Grada~ca Dragan Jovi} bi bez obzira na dobar rezultat mogao posegnuti za odre|nim korekcijama u sastavu, a koje i on sam ne `eli da otkriva. Ono {to je sigurno da }e me~ priopustiti suspendovani Niki}, kao i ka`njeni Ma{i}, koji ima tri `uta kartona. Svi ostali su zdravi i spremni za ovaj me~. - Vjerujem da je na{a odli~na igra najbolji poziv navija~ima da nas bodre do pobjede. Znamo da }emo do nje te{ko do}i jer Banjalu~ani dolaze kao lider i najbolji tim, me|utim na njih idemo bez pardona. Osigurali smo

Deli}: U timu od prve minute opstanak, u Evropu ne mo`emo, tako da bez ikakvog pritiska mo`emo odigrati dobar me~ i do}i do pobjede, ka`e Deli}. M. SULJAGI]

Najvatreniji navija~i Zvijezde ne dolaze na utakmicu

Bojkot zbog direktora Cvitku{i}a
Udru`enje gra|ana „Red Dragons“ u na{u redakciju dostavilo je saop{tenje u kojem, izme|u ostalog, pi{e: - Navija~ka skupina „Red Dragons“ ide u bojkot i kriti~an stav prema sportskom direktoru Ivici Cvitku{i}u zbog njegovog nerada i obmana koje je priu{tio navija~ima NK. Zvijezda. Od svih molbi i zahtjeva koje su predo~ene i iznesene, direktor nije ispunio ni{ta i samim time svojim neaktivnostima i odnosom prema gledaocima i navija~ima, uticao je bukvalno na posjetu koja je mizerna na stadionu „Banja Ilid`a“. Sada utakmice pratimo izvan stadiona-u {umi i izvan ograde kompleksa stadiona. Tako }emo i dalje bodriti Zvijezdu, ali na istom mjestu jer to je bojkot prema direktoru Cvitku{i}u koji nije `elio da obezbijedi tribinu za navija~e i stvori uslove za funkcionisanje grupe sa svim prate}im elementima, jer o~igledno nema sluha za to. Naprotiv, izlagao je navija~e torturi PU Grada~ac i redarskoj slu`bi, kojih je bilo vi{e nego navija~a, pravdaju}i se propisima. U skorijoj pro{losti navija~i su u dva navrata istjerani sa stadiona iz samo direktoru Cvitku{i}u poznatih razloga, koji ne}e da stane uz nas, klasifikuju}i nas kao huligane. Direktor se nikada nije udostojio da da uputi poziv navija~ima i da s nama odr`i sastanak i da zajedni~ki otklonimo eventualne probleme, nego je sastajanje po kafi}ima koristio za li~nu promociju i hvalospjeve o sebi. Ovim nikoga ne `elimo da vrije|amo, nego samo da upoznamo javnost o ~emu se radi. Imamo veliko povjerenje u predsjednika Fadila Novali}a koji bi trebao da uvidi nerad i nezadovoljstvo gra|ana i navija~a, koje }e vjerujemo otkloniti, kako bismo u budu}nosti svi zajedno u`ivali i bili sretniji jer zbog toga i dolazimo na stadion, navodi se u pismu koje je potpisao Fatmir Okanovi}, predsjednik UN „Red Dragonsi“.

Nakon {est kola bez pobjede, fudbaleri Slavije su minulom kolu savladali (4:0) Leotar, a u subotu gostuju na Pecari. - Moralo je i nas da krene. Leotar je bio `rtva na{ih posljednjih neuspjeha, koji su bili plod slabe realizaciji, ka`e Emir Zeba, strijelac prelijepog gola protiv Leotara. Dolaskom Bla`a Sli{kovi}a [iroki Brijeg igra kao preporo|en. - Ne znju {ta je to poraz... Me|utim, moje kolege koje du`e igraju u Slaviji uvjeravaju me da nema razloga za bojazan, jer Slavija uvijek pru`a dobre partije na Pecari, prenosi Zeba. I protiv [irokog Brijega upitan je nastup nedovoljno oporavljenih Gorana Simi}a i Miljan Radonja. G. I.

FleS

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

15

^elik gostuje fenjera{u iz Zvornika

Ibrakovi} bez Kuduzovi}a i Brkovi}a
Ispunit }emo uslove za licencu, ka`e [abi}

Premijer liga BiH - 27. kolo
VELE@ SLOBODA
Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo), asistenti: Edin Imamovi} (Sarajevo) i Sini{a Janji} (Bijeljina), ~etvrti sudija: Vladimir Bjelica (Isto~no Sarajevo), delegat: Ljubi{a Tripunovi} (Doboj), kontrolor su|enja: Lazo Aleksi} (Br~ko).

N

akon dva remija na doma}em terenu, te poraza u Trebinju, nogometa{i ^elika }e poku{ati osvojiti tri boda na gostovanju kod fenjera{a u Zvorniku. - U deset dana odigrali smo ~etiri susreta, tako da smo tokom sedmice imali vremena da se relaksiramo, te vjerujem da }emo pru`iti dobru partiju protiv Drine. Ipak, ne smijemo se opu{tati, jer bez obzira {to Drina gubi sve susrete, pru`aju jak otpor svojim protivnicima. Me|utim, mi }emo igrati svoju igru i nastojat }emo pobijediti. Vjerujem da }e i realizacija biti na nivou - rekao je trener ^elika Abdulah Ibrakovi}, koji }e, u odnosu na pro{li susret, morati mijenjati sastav. - Nedostajt }e nam Elmir

Kuduzovi} i Zoran Brkovi} koji su sakupili po tri `uta kartona. Na njihovim pozicijama igrat }e Elvis Sadikovi} i Kenan Nemeljakovi} - dodaje Ibrakovi}. Podsjetimo, ^elik se na{ao u grupi klubova koji nisu dobili licencu, bez koje, u slu~aju osvajanja Kupa BiH, ne bi mogli igrati na evropskoj sceni. Me|utim, na Bilinom polju su ubije|eni da }e i ovo pitanje brzo biti rije{eno. - Ispunit }emo uslove za licencu... Sve {to nismo uradili bit }e ispo{tovano na vrijeme. Obe{te}enje OFK Beogradu za Darija Puri}a vu~e se ve} dvije godine, ali imamo na~in da ovaj problem prevazi|emo. Isto tako, i reprogramiranje dugova za porez bi trebao biti rije{eno - rekao je Nermin [abi}, direktor ^elika. M. P .

DRINA ^ELIK
Vedran Zovko (Mostar), Almir ^i{i} (Mostar) i Sreten Udovi~i} (Prijedor), Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i), Lazar Martinovi} (^apljina), Suvad Musi} (Lukavac).

[IROKI BRIJEG SLAVIJA
Midhat Arnautovi} (Tuzla), Dragan Keranovi} (Prijedor) i Goran Dujak (Od`ak), Rusmir Mrkovi} (Sarajevo), Med`id Gvozden (Sarajevo), Salem Proli} (Sarajevo).

LEOTAR SARAJEVO
Danijel Paji} (Bijeljina), Zikrija Pa{ali} (Zenica) i Anto Su~i} (Novi Travnik), Tomislav ^ui} (Tomislavgrad), Milorad Lale (Isto~no Sarajevo), Muhamed Begagi} (Zenica).

Brkovi}: Pauzira zbog tri `uta kartona

@ELJEZNI^AR ZRINJSKI
Predrag Stanki} (Bijeljina), Admir Forto (Vitkovi}i) i Nikica Tomas (Drinovci), Robert Zrili} (Banja Luka), Marinko Bubalo ([iroki Brijeg), Vjekoslav [imunovi} (Grude).

Nihad Suljevi}, iskusni stoper „vukova“

Anel ]uri}, veznjak Travnika

Budu}nost je opasnija u gostima
Nedostaju povre|eni Terzi}, Zatagi} i mla|i Varupa
Za razliku od minulog me~a pod Bijelim brijegom (3:1), trener Travnika Ned`ad Selimovi}, pred duel sa otpisanim Banovi}anima, ima {iri izbor igra~a. S druge strane, zbog povrede lo`e ne mo`e ra~unati na Terzi}a, dok Zagati} i dalje ima problema sa aduktorom. Istovremeno, oporavak mladog Varupe ide dobro, me|utim, ni on do daljnjeg ne}e biti u kombinaciji za nastup. - S obzirom da je to nama najavio, pretpostavljam da }e {ef ponovo krenuti s kombinovanom postavom, ka`e veznjak „vezira“ Anel ]uri}. - Bez obzira ko }e igrati, Banovi}ane ne smijemo ni potcijeniti. Iako su izgubili sve {anse za opstanak, zaslu`uju respekt. Oni su mnogo opasniji na strani, nego na doma}em terenu... Meni, kao ni kolegama, nimalo ne gode zvi`duci na na{oj Piroti. Zbog toga moramo u~initi sve kako bi barem donekle povratili poljuljano povjerenje, odnosno podigli se iz rezultatske krize. Vi{e nemamo prava na kiks. Da nam dolazi i ja~i rival od Budu}nosti, pobjeda ne bi smjela do}i u pitanje. Kvalitetniji smo u svakom pogledu, {to }emo potvrditi boljom igrom i trijumfom. I. ISOVI] Suljevi}: Nau~io sam sara|ivati sa svojim saigra~ima, {to je osnova svega

TRAVNIK BUDU]NOST
Zoran Sokni} (Isto~no Sarajevo), Elvis Pro{i} (Cazin) i @eljko Dragojevi} (Banja Luka), Radoslav Vukasovi} (Trebinje), Slobodan \or|i} (Bijeljina), Milorad Sofreni} (Bijeljina).

ZVIJEZDA BORAC
Semir Kaplan (Stolac), Hrvoje Turudi} (^itluk) i Dalibor Dra{kovi} (Isto~no Sarajevo), Adnan Pervan (Sarajevo), Ferid ^iv~i} (Gora`de), Radislav Kapor (Trebinje).

OLIMPIC RUDAR
Goran Parad`ik (Ljubu{ki), Jasmin Smaji} (Tuzla) i Rodoljub Topi} (Banja Luka), Anto @ivkovi} (Ora{je), Hi{am Islambegovi} (Zenica), Dragan Mari} (Srbac). Utakmica u Sarajevu (Grbavica) na programu je u petak (19.30 sati - BHT 1). Me~evi u Mostaru (17.30), Zvorniku (17.30), [irokom Brijegu (17.30), Trebinju (17.30), Travniku (17.30) i Grada~cu u subotu, a Sarajevu (Ko{evo - 17.30) u nedjelju. G. [.

Pomo}i }u na{im mladim igra~ima
Tokom cijele sezone iskusni stoper „vukova“ Nihad Suljevi} dokazuje za{to u`iva veliko povjerenje struke, ali i ~elnika kluba. U posljednje tri sezone zadnja linija tima sa Otoke pretrpila je mnogo izmejne, a samo Suljevi} je ostao njen neizostavni ~lan. Tako je bilo i protiv Borca, gdje su „vukovi“, uprkos porazu, ostavili dobar dojam. - Igrali smo potpuno rastere}eni i pru`ili jo{ jedno dobro izdanje. Da smo ostali kompletni, novom prvaku bi uzeli bar jedan bod. Na`alost, rano isklju~enje Vidovi}a poremetilo je na{u igru... Bio je to nezaslu`en poraz, ali i poraz koji nam daje pravo da jo{ jednom ka`emo kako imamo ekipu za ve}e domete, ka`e Suljevi}. Narednog protivnika iz Prijedora smatra idalnim za potvrdu svojih rije~i. - Rudar je najprijatnije iznena|enje dosada{njeg dijela sezone. Pokazali su da imaju tim za svaki respekt. Igrati protiv takve ekipe predstavlja odre|unu vrstu izazova. Nama motiva ne}e faliti, jer im se `elimo revan{irati za poraz u Prijedoru. Svaka utakmica za nas je prilika da promovi{emo klub, koji }e u narednim sezonama igrati jo{ zna~ajniju ulogu u na{oj ligi. Na konstataciju da ove sezone ima najkonstantniju formu u timu „vukova“, Suljevi} dodaje: - Dugo sam u ovom poslu, a godine su donijele neophodno iskustvo kojim na najlak{i mogu}i na~in poku{avam rje{avati odre|ene situacije. Nau~io sam sara|ivati sa svojim sigra~ima, {to je osnova svega. Bez toga nema uspjeha ni kluba ni pojedinca. Nastojat }u da svojim savjetima pomognem novoj generaciji mladih igra~a koja kucaju na vrata prvog tima, za kraj ka`e Suljevi}. F. A.

1. Borac 26 17 2. @eljezni~ar 26 15 3. Sarajevo 26 13 4. [iroki 26 14 5. Sloboda 26 13 6. Rudar 26 10 7. Olimpic 26 11 8. Zrinjski 26 11 9. Zvijezda 26 9 10. Slavija 26 10 11. Travnik 26 10 12. ^elik 26 9 13. Leotar 26 10 14. Vele` 26 9 15. Budu}nost 26 4 16. Drina 26 5

6 4 6 2 4 8 5 3 8 5 4 7 3 3 6 2

3 7 7 10 9 8 10 12 9 11 12 10 13 14 16 19

32:11 43:19 40:26 51:39 26:24 32:32 25:28 32:32 33:33 37:38 39:34 27:24 26:40 27:40 21:41 16:45

57 49 45 44 43 38 38 36 35 35 34 34 33 30 18 17

]uri}: Nemamo pravo na novi kiks uvrstio na spisak igra~a koji konkuriraju za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Rumuniji. Okupljanje „kockastih“ nada je u ponedjeljak, 16. maja, u zagreba~kom hotelu „Laguna“, odakle narednog dana putuju na pripreme u Umag...

Mladi napada~ Travnika Neboj{a Popovi}, koji je od nedavno reprezentativac reprezentacije Hrvatske do 19 godina, po svemu sude}i u subotu }e odigrati posljednji me~ za „vezire“ u ovoj sezoni. Naime, Ivica Grnja, selektor juniorske reprezentacije Hrvatske, nadarenog Popovi}a je

FleS

28. kolo (19. maj - 17:30): Sloboda - Olimpic, Rudar - Zvijezda, Borac Travnik, Budu}nost - @eljezni~ar, Zrinjski - Leotar, Sarajevo - [iroki Brijeg, Slavija - Drina, ^elik - Vele`. 29. kolo (22. maj - 17:30): ^elik Sloboda, Vele` - Slavija, Drina - Sarajevo, [iroki Brijeg - Zrinjski, Leotar Budu}nost, @eljezni~ar - Borac, Travnik - Rudar, Zvijezda - Olimpic. 30. kolo (29. maj - 17:30): Sloboda - Zvijezda, Olimpic - Travnik, Rudar @eljezni~ar, Borac - Leotar, Budu}nost - [iroki Brijeg, Zrinjski - Drina, Sarajevo - Vele`, Slavija - ^elik.

Dvojica igra~a Stouka se oporavljaju od povreda

Finali kupova ispred prvenstvenih uzbu|enja
Evropski nogometni vikend
Na Vembliju ove subote od 16 sati igrat }e se finalni susret FA kupa u kojem se sastaju klubovi jedinih igra~a u Premier{ipu Francusko finale u Parizu
igrati Evropsku ligu, bez obzira na rezultat subotnjeg finala, s obzirom da je Man~ester siti obezbijedio nastup u Ligi prvaka, pobjedom nad Totenhemom u odgo|enom prenstvenom susretu. -Prije par godina mogli smo samo sanjati da igramo finale FA kupa, budemo u gornjem dijelu tabele Premier{ipa i igramo u Evropi - ka`e Pulis. nglezi i Francuzi }e u odnosu na preostale tri nogometne lige iz popularne „petice“ ovog vikenda imati dodatna uzbu|enja, s obzirom da su na programu i finalni dvoboji njihovih nacionalnih kupova. Tako }e se na Vembliju ove subote od 16 sati igrati finalni susret FA kupa, a, zanimljivo, u istom se sastaju klubovi jedinih dvaju bh. igra~a u Premier{ipu, jer }e se s jedne strane na}i Edin D`eko u dresu Man~ester sitija (bar se nadamo da }e zaigrati), a sa druge Asmir Begovi} mo`da na golu Stouk sitija. Finale Kupa Francuske istog dana od 20.45 sati na Stade d’ Fransu igraju vode}i klub prvenstva Lil i doma}i PS@. Francuzi }e stoga prvenstvene utakmice igrati u nedjelju, a najzanimljivije }e biti vidjeti kako }e pro}i aktualni prvak Olimpik Marsej kod Loriena, odnosno ho}e li se i koliko pribli`iti prvenstvenom lideru Lilu. Tuluz je gost posljednjeplasiranog Arla, tako|er ve} dobrano otpisani Lens kod Monaka. Nansi je doma}in Nici, St. Etien mom~adi Rena, dok je Spahi}ev Monpelje gost Kana, a Okser kod Valensijana. Englezima ne smeta {to je u subotu na rasporedu finale Kupa, pa }e i tog dana odigrati ~etiri prvenstvena dvoboja. Dodu{e u terminu od 13.45 sati, a sastaju se Blekburn i vode}i Man~ester junajted, zatim Blejkpul i Bolton, a u goste }e i Everton kojeg do~ekuje Vest Bromvi~ Albion. Volverhempton }e nove bodove vrijedne opstanka tra`iti na gostovanju kod Sanderlanda. Od nedjeljnih utakmica najvi{e pa`nje privla~i sraz Liverpula i Totenhema, klubova koji su ispali iz borbe za ~etvrto mjesto, pa sada izravno odlu~uju o tome ko }e biti peti, a ko {esti. Derbi za~elja igraju Vigan i Vest Hem, dok nove doma}e pobjede pri`eljkuju konkurenti u borbi za drugo mjesto ^elzi i Arsenal. „Plavci“ do~ekuju mom~ad Njukastla, a „topnici“ Aston Vilu. Drugi premijerliga{ iz Birmingema, sastav Birmingem sitija na svom Sent Endrjusu do~ekuje londonskog Fulama. Bundesliga{i na rasporedu imaju utakmice posljednjeg 34. kola, pa se sve utakmice odigravaju u subotnjem terminu od 15.30 sati. Novi prvak Borusia iz Dortmunda do~ekuje sastav Ajntrahta, koji je nadomak ispadanja, a velika borba se vodi jo{ izme|u Volfsburga i Borusije iz Menhengladbaha koja gostuje kod HSV-a. „Vukovi“ su tako|er gosti, a idu na noge Salihovi}evom i Ibi{evi}evom

[panija

Euro
lige
Verdu (Espanjol) i Navaro (Valencia)

Njema~ka
Parovi 34. kola: Kajzerslautern - Verder, Keln [alke, Bajern - [tutgart, Dortmund - Frankfurt, Majnc - St.Pauli, Hamburg - Borusia M, Hanover Nirnberg, Hofenhajm Volfsburg, Frajburg - Leverkuzen.
1. Dortmund 33 2. Bajer 33 3. Bajern 33 4. Hanover 96 33 5. Majnc 33 6. Nirnberg 33 7. Hamburg 33 8. Frajburg 33 9. Hofenhajm 33 10. K’lautern 33 11. [tutgart 33 12. Verder 33 13. Keln 33 14. [alke 33 15. Volfsburg 33 16. Borusija M 33 17. Ajntraht 33 18. St Pauli 33 22 6 19 8 18 8 18 3 17 4 13 8 12 8 13 5 11 10 12 7 12 6 10 11 12 5 11 7 8 11 10 5 9 7 8 5 5 6 7 12 12 12 13 15 12 14 15 12 16 15 14 18 17 20 64:21 63:44 79:39 46:44 50:38 46:42 45:51 41:49 49:47 45:49 59:57 45:58 45:61 37:42 40:47 47:64 30:46 34:66 72 65 62 57 55 47 44 44 43 43 42 41 41 40 35 35 34 29

Hut: Povrijedio koljeno

Odluka o Hutu i Etringtonu E u posljednji ~as
povrijedio koljeno. Krilni igra~ Etrington se poku{ava oporaviti od povrede tetive koljena. - Odlu~it }emo u posljednjim trenucima uo~i utakmice. Obojica su tokom sedmice samo lagano trenirala i zbog toga }e morati pro}i test fizi~ke spremnosti ali }u morati razgovarati i sa doktorima. Igrat }e ako ne bude previ{e rizika - ka`e Pulis. Stouk }e naredne sezone

Rezultati 36. kola: Osasuna - Sevilja 3:2 (Sola 46, 87, Leki} 90 - Negredo 26, 28), Espanjol - Valencia 2:2 (Osvaldo 19, Galan 76 - Soldado 9, Mata 25), Herkules - Majorka 2:2 (Sendoa 12, 42 Viktor 76, Vebo 80), Almeria - Viljareal 0:0, Sosiedad Saragosa 2:1 (Tamudo 24, Aranburu 88 - Gabi 54), Levante - Barcelona 1:1 (Kaisedo 41 - Keita 28), Real Madrid - Getafe 4:0 (Ronaldo 24, 58, 90+2pen, Benzema 77), Malaga - Sporting 2:0 (Baptista 10, Eliseu 68), Santander - Atletiko Madrid 2:1 (Bakir~ioglu 38, Rosenberg 48 - Suarez 11), Deportivo - Atletik Bilbao 2:1 (Adrian 22, Kastiljo 71ag - Tokero 3).
1. Barcelona36 2. Real 36 3. Valencia 36 4. Viljareal 36 5. Atletik 36 6. Sevilja 36 7. Atletiko 36 8. Espanjol 36 9. Santander36 10. Malaga 36 11. Majorka36 12. Levante 36 13. Sosiedad36 14. Osasuna36 15. Sporting36 16. Deportivo36 17. Hetafe 36 18. Saragosa36 19. Herkules36 20. Almeria 36 29 27 20 18 17 15 15 15 12 13 12 12 14 12 10 10 11 10 9 5 5 5 7 8 3 7 7 4 10 6 8 8 2 8 13 12 7 9 7 12 2 4 9 10 16 14 14 17 14 17 16 16 20 16 13 14 18 17 20 19 92:20 91:31 62:44 53:40 56:53 56:58 56:49 44:51 39:52 52:64 37:49 40:50 47:62 44:44 33:41 31:45 46:59 37:52 35:58 32:61 92 86 67 62 54 52 52 49 46 45 44 44 44 44 43 42 40 39 34 27

Menad`er Stouka Toni Pulis o~ekuje vijesti o zdravstvenom stanju dvojice povrije|enih igra~a, Roberta Huta i Metjua Etringtona, ~iji je nastup u finalu FA kupa protiv Man~ester sitija pod znakom pitanja. Ova dva igra~a su ~itave sezone igrali va`nu ulogu u timu, ali mnogo ve}a zabrinutost vlada zboh odbrambenog igra~a Huta, koji je na utakmici sa Arsenalom

on 4:0 (Olieh 20, Traore 45+1, 50, Hengbart 79), Lens - Bordo 1:0 (Herma{ 87), Monpelje - Lorien 3:1 (@iro 27, MEstrada 52, Saihi 64 - Manga 22), Nica Arl 3:2 (Ljuboja 31, 77, Klerk 55 - Kabela 39, Diavara 90+3), Ren - Kaen 1:1 (Mangane 44 - Niang 55), So{o - Monako 3:0 (Soge 22, Maiga 24, Budebuz 84), Tuluz - Valensien 0:0, Paris S@ - Nansi 2:2 (Erding 4, Kamara 45+1 N’Guemo 21pen, Ha|i 69), St Etien - Lil 1:2 (Rivier 6 - De Melo 15, Mavuba 66).
1. Lil 2. Marsej 3. Lion 4. PS@ 5. Ren 6. So{o 7. Lorien 8. St Etien 9. Monpelje 10. Okser 11. Bordo 12. Tuluz 13. Valensien 14. Nica 15. Brest 16. Kaen 17. Monako 18. Nansi 19. Lens 20. Arl 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 19 18 16 15 14 15 12 12 12 9 10 12 9 10 10 10 8 10 7 1 12 11 11 13 11 7 12 12 11 18 15 8 16 13 12 11 16 9 13 11 4 6 8 7 10 13 11 11 12 8 10 15 10 12 13 14 11 16 15 23 62:32 56:33 58:39 53:37 34:29 55:40 43:42 43:42 32:38 42:38 40:40 34:35 40:37 30:43 34:40 42:49 34:37 34:48 34:52 18:67 69 65 59 58 53 52 48 48 47 45 45 44 43 43 42 41 40 39 34 14

[panija
Parovi 37. kola: Atletik Bilbao - Malaga, Atletiko Madrid - Herkules, Barcelona - Deportivo, Hetafe Osasuna, Saragosa - Espanjol, Sevilja - Sosiedad, Sporting - Santander, Almeria - Majorka, Valencia - Levante, Viljareal Real Madrid.
1. Barcelona 2. Real 3. Valensia 4. Viljareal 5. Atletik 6. Atletiko 7. Sevilja 8. Espanjol 9. Sporting 10. Levante 11. Majorka 12. Rasing 13. Malaga 14. Osasuna 15. Sosiedad 16. Hetafe 17. Saragosa 18. Deportivo 19. Herkules 20. Almeria 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 29 26 20 18 17 15 15 15 10 12 12 11 12 11 13 11 10 9 9 5 4 5 6 7 3 7 7 3 13 7 7 10 6 8 2 7 9 12 6 11 2 4 9 10 15 13 13 17 12 16 16 14 17 16 20 17 16 14 20 19 91:19 87:31 60:42 53:40 55:51 55:47 54:55 42:49 33:39 39:49 35:47 37:51 50:64 41:42 45:61 46:55 36:50 29:44 33:56 32:61 91 83 66 61 54 52 52 48 43 43 43 43 42 41 41 40 39 39 33 26

Eden Hazard (Lil): Za trofej protiv PS@-a

„Kraljevi“ u Viljarealu
[panci tako|er ulaze u samu prvenstvenu zavr{nicu, no kod njih izostaju uzbu|enja {to se ti~e borbe za sam vrh, jer je Barsa ~vrsto prva, Real drugi, a „{i{mi{i“ iz Valensije tre}i. Najte`i posao od njih troje ovog vikenda o~ekuje Murinjove „kraljeve“ jer u derbiju kola gostuju kod ~etvrtog Viljareala. Na Kamp Nou Barselona igra sa Deportivom, a Valensija na svojoj Mestalji sa Levanteom. Madridski Atletiko do~ekuje Herkulesa, a Atletik Bilbao Malagu. u Hihonu se sastaju doma}i Sporting i Rasing iz Santandera, dok Espanjol u goste Saragosi. Otpisana Almerija je doma}in Majorki, a jo{ }e ovog vikenda u Primeri, ta~nije u nedjelju, igrati Hetafe i Osasuna.

Oporavio se napada~ Man~ester sitija

Tevez }e igrati na Vembliju
Kapiten Man~ester sitija Karlos Tevez bi mogao zaigrati u barem dijelu finalne utakmice FA kupa protiv Stouka, po{to je odigrao desetak minuta u pobjedi nad Totenhemom (1:0) ovog utorka. Argentinac je najbolji strijelac tima ove sezone sa 19 golova i ponajbolji igra~, ali nije nastupio od 11. aprila i me~a sa Liverpulom, kada je povrijedio tetivu koljena. Menad`er Roberto Man}ini je prethodno najavio da Tevez ne}e igrati finale ako prije toga ne zabilje`i barem minimalnu minuta`u. Burno pozdravljen od navija~a Sitija ve} na zagrijavanju prije nego {to je u{ao u igru protiv Totenhema u 83. minuti, Tevez vjerovatno ne}e po~eti me~ na Vembliju od prve minute, - Razmi{ljat }emo sve do utakmice o Tevezovom nastupu. Ne vjerujem da je 100 posto spreman jer je
Tevez u me~u sa Totenhemom

Hofenhajmu. Tradicionalni derbi igraju Bajern i [tutgart. Bavarci su ~ak stigli u situaciju da osvoje drugo mjesto ukoliko dobiju ovu utakmicu, a „apotekari“ iz Leverkuzena ostanu bez punoga plijena na gostovanju u Frajburgu. Kajzerslautern se sastaje s Verderom, Keln je doma}in polufinalisti Lige prvaka [alkeu, a jednu iznimno uspje{nu sezonu Majnc }e zaklju~iti doma}im

nastupom kontra St. Paulija, koji se vrlo brzo vratio u ni`i rang natjecanja. Hanover se dugo borio za tre}e mjesto, no na kraju se morao zadovoljiti plasmanom u Evropsku ligu, a za kraj sezone i oni su doma}ini i to Nirnbergu, koji nije uspio izboriti Evropu, iako je tako|er dosta dugo bio u igri. Prve dvije utakmice u Seriji A igraju se u subotnjem programu, a sastaju

se novi prvak Milan i Kaljari, te Lacio i \enoa. Derbi }e igrati Napoli i Inter, dok konkurenti u borbi za Ligu prvaka Roma i Udineze idu u goste. „Vu~ica“ kod Katanje, a Udineze u Veronu kod Kieva. Parma je doma}in Juventusu, Sampdorija Palermu, dok }e Bolonja u goste Fiorentini, a Bre{a u derbiju za~elja ]ezeni. Le}e je gost posljednjeplasiranog Barija.
D. IVANKOVI]

Parovi 37. kola: Atletik Bilbao - Malaga, Atletiko Madrid - Herkules, Barcelona Deportivo, Hetafe - Osasuna, Saragosa - Espanjol, Sevilja - Sosiedad, Sporting Santander, Almeria - Majorka, Valencia - Levante, Viljareal - Real Madrid.

Engleska
Man~ester siti - Totenhem 1:0 (Krau~ 30ag). Parovi 37. kola: Blekburn Man~ester junajted, Blekpul - Bolton, Sanderlend - Volverhempton, Vest Brom - Everton, ^elzi - Njukastl, Arsenal - Aston Vila, Birmingem Fulem, Liverpul - Totenhem, Vigan - Vest Hem.
1. Man. junajted36 2. ^elzi 36 3. Arsenal 36 4. Man. siti 35 5. Liverpul 36 6. Totenhem 35 7. Everton 36 8. Stouk 36 9. Bolton 36 10. Fulem 36 11. Njukasl 36 12. Sanderlend36 13. VBA 36 14. Aston Vila 36 15. Blekburn 36 16. Birmingem36 17. Volves 36 18. Blekpul 36 19. Vigan 36 20. Vest Hem 36 22 21 19 18 17 14 12 13 12 10 11 11 11 10 10 8 10 9 7 7 10 7 10 8 7 14 15 7 10 15 11 11 10 12 9 15 7 9 15 12 4 8 7 9 12 7 9 16 14 11 14 14 15 14 17 13 19 18 14 17 73:34 67:30 69:39 54:33 59:41 51:44 50:44 46:44 49:50 45:41 51:52 41:53 52:68 45:58 42:56 36:54 41:62 49:71 36:59 41:64 76 70 67 62 58 56 51 46 46 45 44 44 43 42 39 39 37 36 36 33

Kristiano Ronaldo, napada~ Reala, prestigao Pu{ka{a

Vezni igra~ produ`io sa Atletikom

odigrao tek nekoliko minuta i imao svega jedan ja~i trenning prije Totenhema, ali u par dana do finala mogu}e je da se mnogo toga promijeni - rekao je Man}ini.

Nisam optere}en titulom najboljeg strijelca
Postavio klupski rekord sa 49 golova u svim takmi~enjima, a sa 36 pogodaka, pet vi{e od Mesija, trenutno dr`i vrh liste strijelaca Primere
Realov napada~ Kristiano Ronaldo cilja naslov najboljeg strijelca Primere, ali tvrdi da nije opsjednut time. Trenutno je u sjajnoj formi i dostigao je brojku od 36 postignutih liga{kih golova. Ronaldo, koji je jednom loptom nehotice pogodio navija~a tokom pobjede protiv Hetafea u utorak (4:0), a potom se ispri~ao i pogo|enom navija~u poklonio svoj dres, zabio je u 36. kolu het-trik kojim je potvrdio ~etiri gola postignuta protiv Sevilje kolo ranije. - Igramo na visokom nivou sa ciljem da pobijedimo sve do kraja sezone. Trener je od nas zatra`io da nastavimo dobro raditi, a mi smo odgovorili na najbolji mogu}i na~in - ka`e Ronaldo. Ronaldo je postavio klupski rekord od 49 golova u jednoj sezoni, kojeg je prethodno sa 47 pogodaka dr`ao Fe-

Parovi 36. kola: Arl - Tuluz, Monako - Lens, Nansi - Nica, Kaen - Monpelje, St Etien - Ren, Valensien Okser, Lorien - Marsej, Brest - Lion.

Turska
Parovi: Antalijaspor - Karabukspor, Konjaspor - Sivaspor, Manisaspor - Bukaspor, Gen~lerbirligi Galatasaraj, Kasimpa{a Bursaspor, Kajserispor Gaziantepspor, Fenerbah~e - Ankaragu~u, Trabzonspor - Bujuk{ehir, Be{ikta{ - Eski{ehirspor. Poredak: Fenerbah~e 76, Trabzonspor 76, Bursaspor 55, Gaziantepspor 55, Kajserispor 50, Be{ikta{ 47, Eski{ehirspor 44, Ankaragu~u 41, Bujuk{ehir 41...

Italija
Parovi 37. kola: Lacio \enoa, Milan - Kaljari, Fiorentina - Bolonja, Bari Le}e, Katanja - Roma, ]ezena - Bre{a, Kievo Udineze, Parma - Juventus, Sampdoria - Palermo, Napoli - Inter.
1. Milan 36 2. Inter 36 3. Napoli 36 4. Udineze 36 5. Roma 36 6. Lacio 36 7. Juventus 36 8. Palermo 36 9. Fiorentina 36 10. \enoa 36 11. Kaljari 36 12. Kievo 36 13. Katanja 36 14. Parma 36 15. Bolonja 36 16. ]ezena 36 17. Le}e 36 18. Sampdoria36 19. Bre{a 36 20. Bari 36 23 22 21 19 17 18 15 16 12 13 12 10 11 10 11 10 10 8 7 4 9 6 5 5 9 6 12 5 13 9 8 13 10 12 11 10 8 12 10 9 4 8 10 12 10 12 9 15 11 14 16 13 15 14 14 16 18 16 19 23 61:23 65:40 56:36 63:43 55:49 47:35 55:44 55:59 46:41 40:41 42:46 35:37 37:48 37:46 34:47 35:47 42:62 31:44 32:49 23:54 78 72 68 62 60 60 57 53 49 48 44 43 43 42 41 40 38 36 31 21

Nova ponuda Bajerna

Dva gola do Zare i San~eza
Sada je Ronaldo samo dva gola udaljen od rekorda kojeg je u sezoni 1989/90 izjedna~io Hugo San~ez, legendarni napada~ Reala, postigav{i 38, koliko i Telmo Zara u sezoni 1950/51 za Atletik Bilbao. Ina~e, Zara je najbolji strijelac Primere svih vremena s 252 postignuta gola. lova, ali nisam opsjednut brojem. Istina je da me saigra~i tra`e i trude se da mi namjeste {to vi{e golova, ali timski uspjesi uvijek dolaze ispred individualnih - dodao je Portugalac. Napada~ Reala trenutno dr`i vrh liste strijelaca Primere sa pet golova vi{e od Barceloninog Lionela Mesija. - Na{ cilj je da pomognemo Ronaldu da postane najbolji strijelac - ka`e njegov saigra~ Gonzalo Higuain. Havi Martinez

Za Nojera 21 milion eura
Bajern je svoju ponudu za golmana [alkea Manuelka Nojera pove}ao na 21 milion eura, javio je Bild. Pla}anje bi se trebalo izvr{iti na na~in da se odmah uplati 18 miliona a naknadno jo{ tri, a ukoliko klub iz Gelzenkirhena i Nojer prihvate ponudu, [alke bi inkasirao jo{ dodatnih sedam miliona eura na ime bonusa zbog dobrih rezultata. Prethodno je Bajern ponudio 18 miliona, ali je [alke to odbio. Nije poznato kako }e na najnoviji poku{aj Bavaraca reagirati u Gelzenkirhenu, ali je sportski direktor [alkea Horst Helt tih 18 miliona ocijenio kao „neprihvatljivo“. - Ponuda Bajerna nije vrijedna rasprave, nije prihvatljiva. Ozbiljno je razmisliti da zadr`imo najboljeg golmana na svijetu jo{ jednu sezonu - rekao je Helt tom prilikom. Ipak, Nojer bi posljednju utajkmicu za [alke mogao odigrati ove subote u Kelnu.

Belgija
Parovi plej ofa: Gent - Genk, Lokeren - Klub Bri`, Standard - Anderleht, Vesterlo - Serkl Bri`.

Martinez do 2016. ostaje u Bilbau
[panski reprezentativac Havi Martinez (22) produ`io je ugovor s Atletik Bilbaom do 2016. godine. Mladi vezni igra~, koji je ove sezone postigao ~etiri pogotka u Primeri, bio je na meti mnogih klubova, ali se odlu~io vezati za Atletik u koji je stigao prije pet godina iz juniorske ekipe Osasune. Dosada{nji ugovor sa baskijskim klubom vrijedio mu je do 2014. godine. Martinez je dosad skupio tri nastupa za {pansku reprezentaciju, a bio je i ~lan reprezentacije koja je lani postala svjetski prvak na Mundijalu u Ju`noafri~koj Republici.

Holandija
Parovi: Ajaks - Tvente, Graf{ap - Venlo, Groningen PSV, Utreht - Alkmar, Fejenord - NEC Nijmegen, Herakles - Den Hag, Roda Herenven, Vitese - Ekscelsior, Viljem - Breda. Poredak: Tvente 71, Ajaks 70, PSV 68, Alkmar 69, Groningen 56, Roda 54, Den Hag 54, Herakles 46...

Francuska
Rezultati 35. kola: Marsej - Brest 3:0 (Remi 12, Ajev 59, Hajnce 81), Okser - Li-

Ronaldo: Va`niji timski uspjesi renc Pu{ka{ 1959/60. iz sezone - Trudim se da postignem {to je vi{e mogu}e va`nih go-

Nojer: Bavarci ga uporno tra`e

Dvojica igra~a Stouka se oporavljaju od povreda

Finali kupova ispred prvenstvenih uzbu|enja
Evropski nogometni vikend
Na Vembliju ove subote od 16 sati igrat }e se finalni susret FA kupa u kojem se sastaju klubovi jedinih igra~a u Premier{ipu Francusko finale u Parizu
igrati Evropsku ligu, bez obzira na rezultat subotnjeg finala, s obzirom da je Man~ester siti obezbijedio nastup u Ligi prvaka, pobjedom nad Totenhemom u odgo|enom prenstvenom susretu. -Prije par godina mogli smo samo sanjati da igramo finale FA kupa, budemo u gornjem dijelu tabele Premier{ipa i igramo u Evropi - ka`e Pulis. nglezi i Francuzi }e u odnosu na preostale tri nogometne lige iz popularne „petice“ ovog vikenda imati dodatna uzbu|enja, s obzirom da su na programu i finalni dvoboji njihovih nacionalnih kupova. Tako }e se na Vembliju ove subote od 16 sati igrati finalni susret FA kupa, a, zanimljivo, u istom se sastaju klubovi jedinih dvaju bh. igra~a u Premier{ipu, jer }e se s jedne strane na}i Edin D`eko u dresu Man~ester sitija (bar se nadamo da }e zaigrati), a sa druge Asmir Begovi} mo`da na golu Stouk sitija. Finale Kupa Francuske istog dana od 20.45 sati na Stade d’ Fransu igraju vode}i klub prvenstva Lil i doma}i PS@. Francuzi }e stoga prvenstvene utakmice igrati u nedjelju, a najzanimljivije }e biti vidjeti kako }e pro}i aktualni prvak Olimpik Marsej kod Loriena, odnosno ho}e li se i koliko pribli`iti prvenstvenom lideru Lilu. Tuluz je gost posljednjeplasiranog Arla, tako|er ve} dobrano otpisani Lens kod Monaka. Nansi je doma}in Nici, St. Etien mom~adi Rena, dok je Spahi}ev Monpelje gost Kana, a Okser kod Valensijana. Englezima ne smeta {to je u subotu na rasporedu finale Kupa, pa }e i tog dana odigrati ~etiri prvenstvena dvoboja. Dodu{e u terminu od 13.45 sati, a sastaju se Blekburn i vode}i Man~ester junajted, zatim Blejkpul i Bolton, a u goste }e i Everton kojeg do~ekuje Vest Bromvi~ Albion. Volverhempton }e nove bodove vrijedne opstanka tra`iti na gostovanju kod Sanderlanda. Od nedjeljnih utakmica najvi{e pa`nje privla~i sraz Liverpula i Totenhema, klubova koji su ispali iz borbe za ~etvrto mjesto, pa sada izravno odlu~uju o tome ko }e biti peti, a ko {esti. Derbi za~elja igraju Vigan i Vest Hem, dok nove doma}e pobjede pri`eljkuju konkurenti u borbi za drugo mjesto ^elzi i Arsenal. „Plavci“ do~ekuju mom~ad Njukastla, a „topnici“ Aston Vilu. Drugi premijerliga{ iz Birmingema, sastav Birmingem sitija na svom Sent Endrjusu do~ekuje londonskog Fulama. Bundesliga{i na rasporedu imaju utakmice posljednjeg 34. kola, pa se sve utakmice odigravaju u subotnjem terminu od 15.30 sati. Novi prvak Borusia iz Dortmunda do~ekuje sastav Ajntrahta, koji je nadomak ispadanja, a velika borba se vodi jo{ izme|u Volfsburga i Borusije iz Menhengladbaha koja gostuje kod HSV-a. „Vukovi“ su tako|er gosti, a idu na noge Salihovi}evom i Ibi{evi}evom

[panija

Euro
lige
Verdu (Espanjol) i Navaro (Valencia)

Njema~ka
Parovi 34. kola: Kajzerslautern - Verder, Keln [alke, Bajern - [tutgart, Dortmund - Frankfurt, Majnc - St.Pauli, Hamburg - Borusia M, Hanover Nirnberg, Hofenhajm Volfsburg, Frajburg - Leverkuzen.
1. Dortmund 33 2. Bajer 33 3. Bajern 33 4. Hanover 96 33 5. Majnc 33 6. Nirnberg 33 7. Hamburg 33 8. Frajburg 33 9. Hofenhajm 33 10. K’lautern 33 11. [tutgart 33 12. Verder 33 13. Keln 33 14. [alke 33 15. Volfsburg 33 16. Borusija M 33 17. Ajntraht 33 18. St Pauli 33 22 6 19 8 18 8 18 3 17 4 13 8 12 8 13 5 11 10 12 7 12 6 10 11 12 5 11 7 8 11 10 5 9 7 8 5 5 6 7 12 12 12 13 15 12 14 15 12 16 15 14 18 17 20 64:21 63:44 79:39 46:44 50:38 46:42 45:51 41:49 49:47 45:49 59:57 45:58 45:61 37:42 40:47 47:64 30:46 34:66 72 65 62 57 55 47 44 44 43 43 42 41 41 40 35 35 34 29

Hut: Povrijedio koljeno

Odluka o Hutu i Etringtonu E u posljednji ~as
povrijedio koljeno. Krilni igra~ Etrington se poku{ava oporaviti od povrede tetive koljena. - Odlu~it }emo u posljednjim trenucima uo~i utakmice. Obojica su tokom sedmice samo lagano trenirala i zbog toga }e morati pro}i test fizi~ke spremnosti ali }u morati razgovarati i sa doktorima. Igrat }e ako ne bude previ{e rizika - ka`e Pulis. Stouk }e naredne sezone

Rezultati 36. kola: Osasuna - Sevilja 3:2 (Sola 46, 87, Leki} 90 - Negredo 26, 28), Espanjol - Valencia 2:2 (Osvaldo 19, Galan 76 - Soldado 9, Mata 25), Herkules - Majorka 2:2 (Sendoa 12, 42 Viktor 76, Vebo 80), Almeria - Viljareal 0:0, Sosiedad Saragosa 2:1 (Tamudo 24, Aranburu 88 - Gabi 54), Levante - Barcelona 1:1 (Kaisedo 41 - Keita 28), Real Madrid - Getafe 4:0 (Ronaldo 24, 58, 90+2pen, Benzema 77), Malaga - Sporting 2:0 (Baptista 10, Eliseu 68), Santander - Atletiko Madrid 2:1 (Bakir~ioglu 38, Rosenberg 48 - Suarez 11), Deportivo - Atletik Bilbao 2:1 (Adrian 22, Kastiljo 71ag - Tokero 3).
1. Barcelona36 2. Real 36 3. Valencia 36 4. Viljareal 36 5. Atletik 36 6. Sevilja 36 7. Atletiko 36 8. Espanjol 36 9. Santander36 10. Malaga 36 11. Majorka36 12. Levante 36 13. Sosiedad36 14. Osasuna36 15. Sporting36 16. Deportivo36 17. Hetafe 36 18. Saragosa36 19. Herkules36 20. Almeria 36 29 27 20 18 17 15 15 15 12 13 12 12 14 12 10 10 11 10 9 5 5 5 7 8 3 7 7 4 10 6 8 8 2 8 13 12 7 9 7 12 2 4 9 10 16 14 14 17 14 17 16 16 20 16 13 14 18 17 20 19 92:20 91:31 62:44 53:40 56:53 56:58 56:49 44:51 39:52 52:64 37:49 40:50 47:62 44:44 33:41 31:45 46:59 37:52 35:58 32:61 92 86 67 62 54 52 52 49 46 45 44 44 44 44 43 42 40 39 34 27

Menad`er Stouka Toni Pulis o~ekuje vijesti o zdravstvenom stanju dvojice povrije|enih igra~a, Roberta Huta i Metjua Etringtona, ~iji je nastup u finalu FA kupa protiv Man~ester sitija pod znakom pitanja. Ova dva igra~a su ~itave sezone igrali va`nu ulogu u timu, ali mnogo ve}a zabrinutost vlada zboh odbrambenog igra~a Huta, koji je na utakmici sa Arsenalom

on 4:0 (Olieh 20, Traore 45+1, 50, Hengbart 79), Lens - Bordo 1:0 (Herma{ 87), Monpelje - Lorien 3:1 (@iro 27, MEstrada 52, Saihi 64 - Manga 22), Nica Arl 3:2 (Ljuboja 31, 77, Klerk 55 - Kabela 39, Diavara 90+3), Ren - Kaen 1:1 (Mangane 44 - Niang 55), So{o - Monako 3:0 (Soge 22, Maiga 24, Budebuz 84), Tuluz - Valensien 0:0, Paris S@ - Nansi 2:2 (Erding 4, Kamara 45+1 N’Guemo 21pen, Ha|i 69), St Etien - Lil 1:2 (Rivier 6 - De Melo 15, Mavuba 66).
1. Lil 2. Marsej 3. Lion 4. PS@ 5. Ren 6. So{o 7. Lorien 8. St Etien 9. Monpelje 10. Okser 11. Bordo 12. Tuluz 13. Valensien 14. Nica 15. Brest 16. Kaen 17. Monako 18. Nansi 19. Lens 20. Arl 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 19 18 16 15 14 15 12 12 12 9 10 12 9 10 10 10 8 10 7 1 12 11 11 13 11 7 12 12 11 18 15 8 16 13 12 11 16 9 13 11 4 6 8 7 10 13 11 11 12 8 10 15 10 12 13 14 11 16 15 23 62:32 56:33 58:39 53:37 34:29 55:40 43:42 43:42 32:38 42:38 40:40 34:35 40:37 30:43 34:40 42:49 34:37 34:48 34:52 18:67 69 65 59 58 53 52 48 48 47 45 45 44 43 43 42 41 40 39 34 14

[panija
Parovi 37. kola: Atletik Bilbao - Malaga, Atletiko Madrid - Herkules, Barcelona - Deportivo, Hetafe Osasuna, Saragosa - Espanjol, Sevilja - Sosiedad, Sporting - Santander, Almeria - Majorka, Valencia - Levante, Viljareal Real Madrid.
1. Barcelona 2. Real 3. Valensia 4. Viljareal 5. Atletik 6. Atletiko 7. Sevilja 8. Espanjol 9. Sporting 10. Levante 11. Majorka 12. Rasing 13. Malaga 14. Osasuna 15. Sosiedad 16. Hetafe 17. Saragosa 18. Deportivo 19. Herkules 20. Almeria 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 29 26 20 18 17 15 15 15 10 12 12 11 12 11 13 11 10 9 9 5 4 5 6 7 3 7 7 3 13 7 7 10 6 8 2 7 9 12 6 11 2 4 9 10 15 13 13 17 12 16 16 14 17 16 20 17 16 14 20 19 91:19 87:31 60:42 53:40 55:51 55:47 54:55 42:49 33:39 39:49 35:47 37:51 50:64 41:42 45:61 46:55 36:50 29:44 33:56 32:61 91 83 66 61 54 52 52 48 43 43 43 43 42 41 41 40 39 39 33 26

Eden Hazard (Lil): Za trofej protiv PS@-a

„Kraljevi“ u Viljarealu
[panci tako|er ulaze u samu prvenstvenu zavr{nicu, no kod njih izostaju uzbu|enja {to se ti~e borbe za sam vrh, jer je Barsa ~vrsto prva, Real drugi, a „{i{mi{i“ iz Valensije tre}i. Najte`i posao od njih troje ovog vikenda o~ekuje Murinjove „kraljeve“ jer u derbiju kola gostuju kod ~etvrtog Viljareala. Na Kamp Nou Barselona igra sa Deportivom, a Valensija na svojoj Mestalji sa Levanteom. Madridski Atletiko do~ekuje Herkulesa, a Atletik Bilbao Malagu. u Hihonu se sastaju doma}i Sporting i Rasing iz Santandera, dok Espanjol u goste Saragosi. Otpisana Almerija je doma}in Majorki, a jo{ }e ovog vikenda u Primeri, ta~nije u nedjelju, igrati Hetafe i Osasuna.

Oporavio se napada~ Man~ester sitija

Tevez }e igrati na Vembliju
Kapiten Man~ester sitija Karlos Tevez bi mogao zaigrati u barem dijelu finalne utakmice FA kupa protiv Stouka, po{to je odigrao desetak minuta u pobjedi nad Totenhemom (1:0) ovog utorka. Argentinac je najbolji strijelac tima ove sezone sa 19 golova i ponajbolji igra~, ali nije nastupio od 11. aprila i me~a sa Liverpulom, kada je povrijedio tetivu koljena. Menad`er Roberto Man}ini je prethodno najavio da Tevez ne}e igrati finale ako prije toga ne zabilje`i barem minimalnu minuta`u. Burno pozdravljen od navija~a Sitija ve} na zagrijavanju prije nego {to je u{ao u igru protiv Totenhema u 83. minuti, Tevez vjerovatno ne}e po~eti me~ na Vembliju od prve minute, - Razmi{ljat }emo sve do utakmice o Tevezovom nastupu. Ne vjerujem da je 100 posto spreman jer je
Tevez u me~u sa Totenhemom

Hofenhajmu. Tradicionalni derbi igraju Bajern i [tutgart. Bavarci su ~ak stigli u situaciju da osvoje drugo mjesto ukoliko dobiju ovu utakmicu, a „apotekari“ iz Leverkuzena ostanu bez punoga plijena na gostovanju u Frajburgu. Kajzerslautern se sastaje s Verderom, Keln je doma}in polufinalisti Lige prvaka [alkeu, a jednu iznimno uspje{nu sezonu Majnc }e zaklju~iti doma}im

nastupom kontra St. Paulija, koji se vrlo brzo vratio u ni`i rang natjecanja. Hanover se dugo borio za tre}e mjesto, no na kraju se morao zadovoljiti plasmanom u Evropsku ligu, a za kraj sezone i oni su doma}ini i to Nirnbergu, koji nije uspio izboriti Evropu, iako je tako|er dosta dugo bio u igri. Prve dvije utakmice u Seriji A igraju se u subotnjem programu, a sastaju

se novi prvak Milan i Kaljari, te Lacio i \enoa. Derbi }e igrati Napoli i Inter, dok konkurenti u borbi za Ligu prvaka Roma i Udineze idu u goste. „Vu~ica“ kod Katanje, a Udineze u Veronu kod Kieva. Parma je doma}in Juventusu, Sampdorija Palermu, dok }e Bolonja u goste Fiorentini, a Bre{a u derbiju za~elja ]ezeni. Le}e je gost posljednjeplasiranog Barija.
D. IVANKOVI]

Parovi 37. kola: Atletik Bilbao - Malaga, Atletiko Madrid - Herkules, Barcelona Deportivo, Hetafe - Osasuna, Saragosa - Espanjol, Sevilja - Sosiedad, Sporting Santander, Almeria - Majorka, Valencia - Levante, Viljareal - Real Madrid.

Engleska
Man~ester siti - Totenhem 1:0 (Krau~ 30ag). Parovi 37. kola: Blekburn Man~ester junajted, Blekpul - Bolton, Sanderlend - Volverhempton, Vest Brom - Everton, ^elzi - Njukastl, Arsenal - Aston Vila, Birmingem Fulem, Liverpul - Totenhem, Vigan - Vest Hem.
1. Man. junajted36 2. ^elzi 36 3. Arsenal 36 4. Man. siti 35 5. Liverpul 36 6. Totenhem 35 7. Everton 36 8. Stouk 36 9. Bolton 36 10. Fulem 36 11. Njukasl 36 12. Sanderlend36 13. VBA 36 14. Aston Vila 36 15. Blekburn 36 16. Birmingem36 17. Volves 36 18. Blekpul 36 19. Vigan 36 20. Vest Hem 36 22 21 19 18 17 14 12 13 12 10 11 11 11 10 10 8 10 9 7 7 10 7 10 8 7 14 15 7 10 15 11 11 10 12 9 15 7 9 15 12 4 8 7 9 12 7 9 16 14 11 14 14 15 14 17 13 19 18 14 17 73:34 67:30 69:39 54:33 59:41 51:44 50:44 46:44 49:50 45:41 51:52 41:53 52:68 45:58 42:56 36:54 41:62 49:71 36:59 41:64 76 70 67 62 58 56 51 46 46 45 44 44 43 42 39 39 37 36 36 33

Kristiano Ronaldo, napada~ Reala, prestigao Pu{ka{a

Vezni igra~ produ`io sa Atletikom

odigrao tek nekoliko minuta i imao svega jedan ja~i trenning prije Totenhema, ali u par dana do finala mogu}e je da se mnogo toga promijeni - rekao je Man}ini.

Nisam optere}en titulom najboljeg strijelca
Postavio klupski rekord sa 49 golova u svim takmi~enjima, a sa 36 pogodaka, pet vi{e od Mesija, trenutno dr`i vrh liste strijelaca Primere
Realov napada~ Kristiano Ronaldo cilja naslov najboljeg strijelca Primere, ali tvrdi da nije opsjednut time. Trenutno je u sjajnoj formi i dostigao je brojku od 36 postignutih liga{kih golova. Ronaldo, koji je jednom loptom nehotice pogodio navija~a tokom pobjede protiv Hetafea u utorak (4:0), a potom se ispri~ao i pogo|enom navija~u poklonio svoj dres, zabio je u 36. kolu het-trik kojim je potvrdio ~etiri gola postignuta protiv Sevilje kolo ranije. - Igramo na visokom nivou sa ciljem da pobijedimo sve do kraja sezone. Trener je od nas zatra`io da nastavimo dobro raditi, a mi smo odgovorili na najbolji mogu}i na~in - ka`e Ronaldo. Ronaldo je postavio klupski rekord od 49 golova u jednoj sezoni, kojeg je prethodno sa 47 pogodaka dr`ao Fe-

Parovi 36. kola: Arl - Tuluz, Monako - Lens, Nansi - Nica, Kaen - Monpelje, St Etien - Ren, Valensien Okser, Lorien - Marsej, Brest - Lion.

Turska
Parovi: Antalijaspor - Karabukspor, Konjaspor - Sivaspor, Manisaspor - Bukaspor, Gen~lerbirligi Galatasaraj, Kasimpa{a Bursaspor, Kajserispor Gaziantepspor, Fenerbah~e - Ankaragu~u, Trabzonspor - Bujuk{ehir, Be{ikta{ - Eski{ehirspor. Poredak: Fenerbah~e 76, Trabzonspor 76, Bursaspor 55, Gaziantepspor 55, Kajserispor 50, Be{ikta{ 47, Eski{ehirspor 44, Ankaragu~u 41, Bujuk{ehir 41...

Italija
Parovi 37. kola: Lacio \enoa, Milan - Kaljari, Fiorentina - Bolonja, Bari Le}e, Katanja - Roma, ]ezena - Bre{a, Kievo Udineze, Parma - Juventus, Sampdoria - Palermo, Napoli - Inter.
1. Milan 36 2. Inter 36 3. Napoli 36 4. Udineze 36 5. Roma 36 6. Lacio 36 7. Juventus 36 8. Palermo 36 9. Fiorentina 36 10. \enoa 36 11. Kaljari 36 12. Kievo 36 13. Katanja 36 14. Parma 36 15. Bolonja 36 16. ]ezena 36 17. Le}e 36 18. Sampdoria36 19. Bre{a 36 20. Bari 36 23 22 21 19 17 18 15 16 12 13 12 10 11 10 11 10 10 8 7 4 9 6 5 5 9 6 12 5 13 9 8 13 10 12 11 10 8 12 10 9 4 8 10 12 10 12 9 15 11 14 16 13 15 14 14 16 18 16 19 23 61:23 65:40 56:36 63:43 55:49 47:35 55:44 55:59 46:41 40:41 42:46 35:37 37:48 37:46 34:47 35:47 42:62 31:44 32:49 23:54 78 72 68 62 60 60 57 53 49 48 44 43 43 42 41 40 38 36 31 21

Nova ponuda Bajerna

Dva gola do Zare i San~eza
Sada je Ronaldo samo dva gola udaljen od rekorda kojeg je u sezoni 1989/90 izjedna~io Hugo San~ez, legendarni napada~ Reala, postigav{i 38, koliko i Telmo Zara u sezoni 1950/51 za Atletik Bilbao. Ina~e, Zara je najbolji strijelac Primere svih vremena s 252 postignuta gola. lova, ali nisam opsjednut brojem. Istina je da me saigra~i tra`e i trude se da mi namjeste {to vi{e golova, ali timski uspjesi uvijek dolaze ispred individualnih - dodao je Portugalac. Napada~ Reala trenutno dr`i vrh liste strijelaca Primere sa pet golova vi{e od Barceloninog Lionela Mesija. - Na{ cilj je da pomognemo Ronaldu da postane najbolji strijelac - ka`e njegov saigra~ Gonzalo Higuain. Havi Martinez

Za Nojera 21 milion eura
Bajern je svoju ponudu za golmana [alkea Manuelka Nojera pove}ao na 21 milion eura, javio je Bild. Pla}anje bi se trebalo izvr{iti na na~in da se odmah uplati 18 miliona a naknadno jo{ tri, a ukoliko klub iz Gelzenkirhena i Nojer prihvate ponudu, [alke bi inkasirao jo{ dodatnih sedam miliona eura na ime bonusa zbog dobrih rezultata. Prethodno je Bajern ponudio 18 miliona, ali je [alke to odbio. Nije poznato kako }e na najnoviji poku{aj Bavaraca reagirati u Gelzenkirhenu, ali je sportski direktor [alkea Horst Helt tih 18 miliona ocijenio kao „neprihvatljivo“. - Ponuda Bajerna nije vrijedna rasprave, nije prihvatljiva. Ozbiljno je razmisliti da zadr`imo najboljeg golmana na svijetu jo{ jednu sezonu - rekao je Helt tom prilikom. Ipak, Nojer bi posljednju utajkmicu za [alke mogao odigrati ove subote u Kelnu.

Belgija
Parovi plej ofa: Gent - Genk, Lokeren - Klub Bri`, Standard - Anderleht, Vesterlo - Serkl Bri`.

Martinez do 2016. ostaje u Bilbau
[panski reprezentativac Havi Martinez (22) produ`io je ugovor s Atletik Bilbaom do 2016. godine. Mladi vezni igra~, koji je ove sezone postigao ~etiri pogotka u Primeri, bio je na meti mnogih klubova, ali se odlu~io vezati za Atletik u koji je stigao prije pet godina iz juniorske ekipe Osasune. Dosada{nji ugovor sa baskijskim klubom vrijedio mu je do 2014. godine. Martinez je dosad skupio tri nastupa za {pansku reprezentaciju, a bio je i ~lan reprezentacije koja je lani postala svjetski prvak na Mundijalu u Ju`noafri~koj Republici.

Holandija
Parovi: Ajaks - Tvente, Graf{ap - Venlo, Groningen PSV, Utreht - Alkmar, Fejenord - NEC Nijmegen, Herakles - Den Hag, Roda Herenven, Vitese - Ekscelsior, Viljem - Breda. Poredak: Tvente 71, Ajaks 70, PSV 68, Alkmar 69, Groningen 56, Roda 54, Den Hag 54, Herakles 46...

Francuska
Rezultati 35. kola: Marsej - Brest 3:0 (Remi 12, Ajev 59, Hajnce 81), Okser - Li-

Ronaldo: Va`niji timski uspjesi renc Pu{ka{ 1959/60. iz sezone - Trudim se da postignem {to je vi{e mogu}e va`nih go-

Nojer: Bavarci ga uporno tra`e

Prva liga
Prva liga FBiH - 26. kolo
^apljina ^APLJINA - SLAVEN
Sudija: Josip Ko`ul ([iroki Brijeg). Asistenti: Zlatan Budimli} (Biha}) i D`emal Burzi} (Cazin). Delegat: Bo`o Pa{ali}.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

18

Prva liga RS - 23. kolo
Doboj SLOGA - SLOBODA (NG)
Sudija: @eljko Latinovi}. Asistenti: Ljubo Ani~i} i Du{an Vje{tica. Delegat: ^edo [evarika.

Federalni prvoliga{ iz Mionice ponovo promjenio trenera

Biha} JEDINSTVO - SA[K NAPREDAK
Sudija: Elvir Muji} (Banovi}i). Asistenti: Edin Deli} (Srebrenik) i Zijad D`afi} (Rainci). Delegat: Tomo Krasi}.

Modri~a MODRI^A M. - SUTJESKA
Sudija: Goran Laki}. Asistenti: ^edomir Vi~i} i Jadranko Jovanovi}. Delegat: Miroslav Vukovi}.

Smajil Kari} tre}i trener na klupi Omladinca
U preostalih pet me~eva moramo se dodatno konsolidirati i zadr`ati status prvoliga{a, istakao je novi trener Mioni~ana.
Dragan Savi}, trener iz susjedne Modri~e koji je iznenada, pred sami start drugog dijela prvenstva od Fuada Grbe{i}a, dotada{njeg kormilara Omladinca preuzeo vru}u klupu federalnog prvoliga{a iz Mionice, nakon doma}eg remija protiv Krajine podnio je ostavku. ^elnici kluba nisu dugo ~ekali, i odmah su za Savi}evog nasljednika imenovali Smajila Kari}a, trenera koji je prethodnih sezona u nekoliko navrata vodio prvu ekipu Omladinca. - Dragan Savi} nije ni najmanje kriv za na{e rezultate ovog prolje}a. @ao nam je {to je podnio ostavku, jer nam nije bila namjera da i{ta poduzimamo po pitanju struke. Hvala mu na svemu, jer za razliku od njegovog prethodnika, on je sve u~inio za dobrobit na{eg kluba, kazao je Miralem Kamberovi}, direktor kluba iz predgra|a Grada~ca. Svjestan odgovornosti, iskusni stru~njak iz Banovi}a, ve} protiv viso~ke Bosne (3:1, op.a.) vratio je samopouzdanje u svla~ionicu Mioni~ana. - Iako }e biti dosta te{ko ostvariti zacrtano, ipak, jo{ imamo realne izglede da zadr`imo status prvoliga{a. Oprezno i hrabro, idemo iz me~a u me~. Iskreno, vjerujem u na{e momke, koji itekako znaju {ta nas o~ekuje do kraja. Za preostale me~eve moramo se dodatno konsolidirati. Svaki igra~ mora dati maksimum, kako bi bez obzi-

Konjic IGMAN - GO[K
Sudija: Edis Zuki} (Tuzla). Asistenti: Ljubo Mili~evi} (Posu{je) i Tomislav Kraljevi} (Ljubu{ki). Delegat: Himzo Nazdraji}.

Gradi{ka KOZARA - PODRINJE
Sudija: Dragan Petrovi}. Asistenti: Dragan Mejaki} i Ljubi{a ^eli}. Delegat: Miroslav Lazi}.

Had`i}i RADNIK - ISKRA
Sudija: Aleksandar Malnar (Had`i}i). Asistenti: Pavo Stani} (Od`ak) i Amer Maci} (Mostar). Delegat: Zaim Had`iomerovi}.

Banja Luka BSK - PROLETER
Sudija: Dalibor And`i}. Asistenti: Ljubi{a Kuvalja i Igor Mandi}. Delegat: Boro [ukurma.

Gora`de GORA@DE - GRADINA
Sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo). Asistenti: Ermin Halilagi} (Sarajevo) i Muhamed Bogilovi} (Sarajevo). Delegat: Edin Kotlo.

Bijeljina RADNIK - LAKTA[I
Sudija: Joco Radi}. Asistenti: Predrag Jevti} i Zoran Nari}. Delegat: Dragan Simi}.

Smajil Kari}, trener za opstanak ra na sve probleme ispunili cilj koji je pred nama, kazao je novi trener Omladinca. I. I.

Jedinstvo sutra do~ekuje SA[K-a

V. Kladu{a KRAJI[NIK - OMLADINAC
Sudija: Ilija Zivkovi} (Ora{je). Asistenti: Berislav Vrdoljak (Livno) i Nikola Bo{njak (Ora{je). Delegat: Senad Demirovi}.

Mrkonji} Grad SLOBODA (MG) - MLADOST
Sudija: Oliver Ostoji}. Asistenti: Velibor Vidakovi} i Vaso Mi{i}. Delegat: Miki} Sretko.

Visoko BOSNA - ORA[JE
Sudija: Dragan Stoji} (Mostar). Asistenti: Marko Peri} (Mostar) i Davor Beljo (Mostar). Delegat: Ramiz Omanovi}.

Vi{egrad DRINA HE - FAMOS
Sudija: Bojan Maksimovi}. Asistenti: Du{an Berak i Mirko Goji}. Delegat: Du{an Markovi}. Sve utakmice su na rasporedu u subotu (14.05.) sa po~etkom u 16,30 sati.

Mladi `ele nastaviti niz i ~ekati kiks Go{ka
Juniori su pokazali karakter i inat, a me|u njima je i kadet Ismar ]ehaji}, najmla|i nogometa{ Prve lige
Nogometa{i Jedinstva su dobili sve tri utakmice protiv ekipa kojima gori pod nogama. Vrijedne pobjede, a posljednja je dobila na te`ini i Slavena gurnula u ni`i rang. Trener Asim Sara~evi} nije posustao, uhvatio se u ko{tac sa mnogo ja~im, ali inat je kulminirao, mladi}i se bore za svaku loptu, gine se na terenu. Nakon @ivinica sutra u Biha} sti`e uvijek neugodni SA[K Napredak. Ekipa iz sredine tabele, bez nekog imperativa. Podno bori}a jo{ nije gotovo, apetiti su porasli, a sa posljednja dva gostovanja osvojeno je svih {est bodova. Za o~ekivati je dobar nogomet gdje }e sigurno navija~i biti u ne{to ve}em broju i zadovoljni napustiti stadion. Za prvi sastav konkuri{u svi, osim povre|enog Semira Velad`i}a za kojeg je sezona zavr{ena. Za u`i izbor }e konkurisati i mladi Ismar ]ehaji}, a kapiten Elvir [u{njar je optimista. - Mi nemamo {ta kalkulisati, moramo dobiti i ovaj me~ pa na noge vode}em Go{ku. Dobro smo se spremili, male korekcije u igri smo ispravili i nadam se novim bodovima. Kiksa nesmije biti (Krajina-Gora`de), ako `elimo ozbiljno ugroziti vode}u poziciju. Stigli smo ^apljinu, `elimo i jo{ vi{e, atmosfera je u svla~ionici odli~na. Da}emo sve od sebe, bori}emo se maksimalno, ekipa SA[K-a je ozbiljan proti-

Kakanj RUDAR - KRAJINA
Sudija: Nedim Selimoti} (Mostar). Asistenti: Darko Kara~i} (Mostar) i Jasmin Sal~inovi} (Konjic). Delegat: Enver Mahmutbegovi}. Sve utakmice su na rasporedu u subotu (14.05.2011.) sa po~etkom u 17:00 sati.

Tabela
1. Kozara 2. Podrinje 3. Radnik 22 16 2 22 11 4 22 10 4 4 41:9 50 7 36:22 37 8 32:17 34 8 32:24 34 9 27:23 33 7 30:34 33 7 33:29 31 7 23:23 31

Tabela
1. GO[K 2. ^apljina 3. Jedinstvo 4. Krajina 5. Ora{je 6. Gradina 7. Iskra 8. Gora`de 9. SA[K 10. Kraji{nik 11. Rudar Kakanj 12. Omladinac 13. Bosna Visoko 14. Slaven 15. Igman 16. Radnik 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14 13 13 11 11 11 10 11 11 10 8 10 9 9 8 4 5 2 2 5 5 5 7 3 2 5 10 3 5 3 4 8 6 32:18 10 43:32 10 34:33 9 33:23 9 31:25 9 33:33 8 31:27 11 36:32 12 40:43 10 29:34 7 34:31 12 29:31 11 30:35 13 23:32 13 24:38 13 22:37 47 41 41 38 38 38 37 36 35 35 34 33 32 30 28 20

4. Modri~a m. 22 10 4 5. Proleter 6. Sloga 22 10 3 22 9 6

7. Sloboda NG 22 8 7 8. Sutjeska 9. Mladost 10. Lakta{i 22 8 7

Ismar ]ehaji} upisao prve minute vnik, ali su nama bodovi potrebni, neka bude fer i korektno, rekao nam je stasiti Elvir [u{njar. M. L.

22 10 1 11 21:33 31 22 7 7 8 16:24 28

11. Drina HE 22 7 5 10 23:30 26 12. Sloboda MG 22 6 5 11 25:29 23 13. Famos 14. BSK 22 6 4 12 22:36 22 22 4 5 1312:40 17

Famos nakon osvojenog boda protiv Slobode

Drina He do~ekuje Famos

Uve}ani izgledi za opstanak
Famos je sa vru~eg gostovanja kod Slobode u Bosanskom Novom donio jedan bod koji bi mogao imati ogromnu te`inu u gr~evitoj borbi za opstanak. Motoriste sutra ~eka novo isku{enje ovoga puta u Vi{egradu. - Dolaskom Milomira [e{lije ekipa je dobila jaku injekciju i sa dosta vi{e samopouzdanja ulazi u zavr{nicu trke. Bod osvojen protiv Slobode jeste dobar, ali vi{e nas hrabri igra i pristup tima, koji svaku utakmicu do~ekuje u gr~u i pod moranjem {to nije nikako dobro. I na psiholo{kom planu Milomir [e{lija se pokazao kao veliki stru~njak jer se nervoza ne osjeti na terenu bez obzira na veliku va`nost utakmice gdje nam i svaki bod mo`e zna~iti opstanak - ka`e Dino Begi}, jedan od glavnih aduta Famosa. - Drina HE je primjer kako se klub iz bezbjedne situacije doveo da strijepi za opstanak. Iskreno, vi{e bih volio da su u mirnoj luci, jer bi nam bilo puno lak{e da kroz otvorenu i hrabru igru do|emo do va`nog, jednog ili sva tri boda. Situacija je druga~ija, ali ne mijenja na{e `elje i motiv da to ostvarimo - poru~uje Dino Begi}. U tim se nakon kazne kartona vra}aju \or|e ]eha i Aleksandar Gutalj, a svoje mjesto bi mogao opet zauzeti oporavljeni Nemanja Kne`evi}. G. I.

Bez kalkulacija do bodova
Pet kola prije zavr{etka prvoliga{kog prvenstva, Igman je do{ao u veoma te{ku situaciju, {anse za opstanak su sve manje. Od pet preostalih me~eva, konji~ani tri igraju kod ku}e (GO[K, Gradina i Ora{je), dva puta gostuje (Iskra i Omladinac), i po nekim ra~unicama sa svih pet pobjeda do kraja ostali bi u ligi, dok po nekim kalkulacijama i sa jednom gostuju}om pobjedom, postoje realne {anse da }e publika u Konjicu i naredne sezone gledati prvoliga{ke okr{aje. To su sve kalkulacije i predvi|anja, a {ta je realnost upitali smo trenera Harisa Bubala. - Znam za te kalkulacije, ne samo u klubu, gotovo svi ra~unaju ko ima {anse, koliko bodova treba, ali ipak treba biti realan, sve se rje{ava na terenu. Treba osvajati bodove, onda je znatno lak{e i kalkulirati i opstanak je bli`i. Svaka utakmica je te{ka, u narednom kolu u Konjic dolazi lider, najkvalitetnija ekipa liga i to sve samo po sebi kazuje koliko je te`ak protivnik. Ali mi nemamo izbora, bilo kakav kiks je i opra{taj od Prve lige, tako da nemamo izbora, idemo na pobjedu bez obzira protiv koga igramo, jer samo pobjedama ostajemo, rekao je Bubalo. E. N.

Igman doma}in lideru

Dvoboj za opstanak
U najinteresantnijem susretu 23. kola premijerliga{kog karavana RS, Drina He u derbiju za~elja do~ekuje Famos. - Pred nama je susret sezone, u goste nam sti`e direktni konkurent u borbi za opstanak ekipa Famosa. Sami rije{avamo svoju sudbinu, pobjeda nam i definitivno donosi mirne snove, sve otalo bi nas dovelo na ivicu ambisa. Odli~no poznajemo na{eg protivnika, imaju kvalitetan sastav i vrlo dobro igraju u drugom dijelu prvenstva. Mi nemamo izbora trijumf je jedina opcija o kojoj razmi{ljamo, maksimalno smo se pripremili za ovu utakmicu nastupi}emo kompletni i nadamo se da }emo poslije me~a sa Famosom zajedno sa navija~ima proslaviti pobjedu - rekao je Mom~ilo Stani}, kormilar Vi{egra|ana. S. V.

Nogomet
DRUGE LIGE FBiH / CENTAR
U 26. kolu 14/15.05. sastaju se: Vratnik - Bosna, Biser - TO[K, Mladost (DK) - Natron, Ozren - Borac, Usora - Pobjeda, Krivaja - Famos, Rudar - Mladost (@). Slobodna je ekipa Unisa iz Vogo{}e. 1. Bosna 23 15 3 5 56:18 48 2. Unis 24 14 6 4 57:29 48 3. Borac 24 14 5 5 34:21 47 4. Mladost (DK) 23 10 4 9 24:29 34 5. Ozren 23 10 3 10 34:30 33 6. TO[K 23 9 6 8 30:29 33 7. Usora 23 9 4 10 22:24 31 8. Mladost (@) 24 10 1 13 25:48 31 9. Vratnik 23 9 3 11 26:42 30 10. Biser 23 9 2 13 32:36 29 11. Rudar 23 8 4 10 35:37 28 12. Natron 23 8 4 11 22:28 28 13. Krivaja 23 7 5 11 25:29 26 14. Famos 24 8 2 14 30:38 26 15. Pobjeda 24 7 4 13 26:39 25

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

19

DRUGE LIGE RS / ZAPAD
U 23. kolu sastaju se: Borac - Gomionica, Ozren - @upa, Sloga S - Mladost, Jedinstvo - Ravan, Krajina - Crvena Zemlja, Omarska - Vrbas, Sloga T - Ljubi}. 1. Crvena zemlja 22 2. Jedinstvo 22 3. Gomionica 22 4. @upa 22 5. Mladost 22 6. Sloga S 22 7. Ljubi} 22 8. Sloga T 22 9. Ravan 22 10. Ozren 22 11. Borac 22 12. Krajina 22 13. Vrbas 22 14. Omarska 22 16 13 11 10 10 9 9 8 10 8 8 7 4 3 4 4 3 4 4 6 4 7 0 5 2 4 5 5 2 5 8 8 8 7 9 7 12 9 12 11 13 14 46:15 37:19 40:33 50:30 41:28 34:31 45:32 30:28 34:40 32:38 29:40 28:41 23:54 23:58 52 43 36 34 33 33 31 30 30 29 26 25 17 14

HNK
Parovi 15. kola (14/15 V): Me|ugorje Cim, Kru{evo - Jasenica, Klis - Lipanjske zore, Bjelopoljac - Buna, Sloga - Blagaj. 1. Klis 14 10 2 2 39:14 32 2. Lipanjske zore 14 10 1 3 38:26 31 3. Blagaj 14 10 0 4 43:19 30 4 .Cim 14 9 1 4 33:13 28 5. Buna 14 8 1 5 43:29 25 6. Kru{evo 14 6 4 4 31:17 22 7. Me|ugorje 14 5 1 8 25:39 16 8. Bjelopoljac 14 3 2 9 21:42 9 9. Sloga 14 2 0 12 8:48 6 10. Jasenica 14 1 2 11 13:34 5

Safet [iv{i}, sa juniorima „modrih“ stigao do titule prvaka

U dresu Dinama ostvarujem svoje dje~a~ke snove
Nadam se da }u i na reprezentativnom planu napravti rezultatski iskorak - ka`e [iv{i}
- Ova generacija igra~a nastavila je svoj niz uspjeha pa smo i ove god bez premca u Hrvatskoj. Tri kola prije kraja sezone imamo 12 bodova vi{e od drugoplasiranog Hajduka pa nam je do zvani~ne ovjere titule potreban samo jedan bod. Svi smo uvjereni da }e {ampionsko slavlje biti ve} sutra, nakon utakmice protiv Inter iz Zapre{i}a - rekao je junior „modrih“, Safet [iv{i}. I ove sezone bio je jedan od va`nih kota~a „modre ma{inerije“ i dao puni odprinos osvajanju nove titule. - Zbog bolesti a nakon toga i povrede, pauzirao par utakmica nastavka sezone ali kada sam ozdravio moje mjesto u timu nije bilo upitno. Uostalom, tako je ve} dvije godine a u tom periodu bili smo kadetski prvaci i osvaja~i Kupa ( pro{le sezone ) a ove smo prvaci. Svojim igrama i ja sam dao veliki doprinos osvajanju tih titula - ka`e [iv{i}. [iv{i} je pohvalio i doprinos saigra~a iz na{e zemlje koji nose „modri“ dres. - Veliki doprisnos u osvajanju ovih titula dali su i ostali igra~i iz na{e zemlje koji nose dres Di-

[iv{i}

TK / JUG
Parovi 23.kola (14/15.5.): Husinski rudar - Teo~ak, DSK - Rudar, Prokosovi}i - Rainci, Svatovac - Mladost(P), Konjuh - Sloga, @eljezni~ar - Vrana. Slobodna je Mladost 78 iz Vukovija. 1. Prokosovi}i 2. Mladost(P) 3. Svatovac 4. Rainci 5. Rudar 6. D S K 7. Mladost 78 8. Husinski rud. 9. @eljezni~ar 10. Vrana 11. Teo~ak 12. Sloga 13. Konjuh(-3) 20 12 3 5 45:20 39 20 11 4 5 50:30 37 20 10 1 9 27:30 31 20 9 3 8 39:27 30 20 9 3 8 34:24 30 20 9 3 8 40:34 30 21 9 3 9 38:33 30 20 9 2 9 26:30 29 21 8 3 10 36:42 27 20 9 0 11 35:47 27 21 8 2 11 29:47 26 20 7 4 9 32:40 25 21 5 3 13 19:46 15

JUG
Parovi 26. kola (14./15.05): Sloga (Lj) - Rama, Stolac - Troglav, Grude - Tomislav, Vi{i}i - Branitelj, Turbina - Brotnjo, Kame{nica - Drinovci, Sloga (U) - Lokomotiva. Kupres je slobodan. 1. Branitelj 23 18 3 2 77:20 57 2. Sloga (U) 23 16 2 5 58:19 50 3. Brotnjo 23 12 3 8 40:37 39 4. Vi{i}i 24 12 3 9 30:30 39 5. Troglav 23 11 2 10 53:28 35 6. Turbina (-3) 24 12 2 10 45:39 35 7. Kupres 24 10 4 10 42:45 34 8. Grude 24 8 7 9 28:35 31 9. Stolac 24 10 1 13 42:51 31 10. Kame{nica 23 9 0 14 25:35 27 11. Drinovci 23 8 3 12 32:60 27 12. Tomislav 23 8 2 13 26:39 26 13. Sloga (Lj) 23 8 2 13 27:51 26 14. Lokomotiva 23 7 3 13 21:42 24 15. Rama 23 6 3 14 19:34 21

ISTOK
U 23. kolu sastaju se: Glasinac - Napredak, Lokomotiva - Gorica, Jedinstvo br - @eljeznica, Mili}i - Ili}ka, Mladost R - Jedinstvo B~, Mladost VO - Proleter, Rudar - Romanija. 1. Napredak 22 2. Rudar 22 3. Mladost VO 22 4. Gorica 22 5. Lokomotiva 22 6. Ili}ka 01 22 7. Glasinac 22 8. Jedinstvo br 22 9. Mladost r 22 10. Proleter 22 11. Mili}i 22 12. Jedinstvo B~ 22 13. @eljeznica 22 14. Romanija 22 15 14 14 13 12 10 9 9 9 7 7 6 2 2 3 4 2 3 3 7 4 4 3 6 3 5 2 1 4 4 6 6 7 5 8 9 10 9 12 11 18 19 41:13 45:16 34:12 44:18 41:23 27:17 32:21 36:38 36:41 36:37 34:44 25:40 17:63 11:30 48 46 44 42 39 37 31 31 30 27 24 23 8 7

SJEVER
Parovi 23.kola (14/15.5.): Doboj Istok - Stjepan Polje, Medjidja - Jedinstvo(V), Vida - Orahovica, Jedinstvo(L) - Sloboda, Izbor - Mladost(B), Rahi} - Vra`i}i. Slobodan je ^eli}. 1. Orahovica 19 2. Vra`i}i 20 3. Stjepan Polje 21 4. ^eli} 20 5. Medjidja 20 6. Doboj Istok 18 7. Mladost(B) 20 8. Rahi} 21 9. Izbor 21 10. Sloboda 20 11. Jedinstvo(V) 20 12. Jedinstvo(L) 19 13. Vida 19 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 7 8 9 9 9 7 9 11 11 10 11 10 10 43:26 39:27 36:35 33:26 36:42 42:24 36:41 37:27 32:27 25:53 36:41 23:42 33:40 32 32 32 31 31 29 29 28 28 28 27 27 25

SJEVER
Parovi 26.kola (14/15.5.): Sloga (Toj) - Bratstvo, Dinamo - Mramor, Radni~ki - Bosna(K), Bosna(M) - Priluk, Mladost (T) - Ingram, Od`ak 102 - Radnik, Tuzla - Hajduk, Mladost (M) - Sloga (Tol). 1. Bratstvo 25 18 4 3 51:17 58 2. Mramor 25 16 4 5 55:24 52 3. Sloga(Toj) 24 15 3 6 55:22 48 4. Radnik 25 14 0 11 46:45 42 5. Mladost(M) 25 13 4 8 49:27 43 6. Priluk 24 12 4 8 38:28 40 7. Radni~ki 25 10 6 9 38:26 36 8. Ingram 25 11 3 11 32:22 36 9. Dinamo 25 11 0 14 31:56 33 10. Hajduk 25 9 3 13 41:51 30 11. Bosna(K) 25 9 2 14 36:43 29 12. Bosna(M) 25 9 2 14 37:46 29 13. Tuzla 25 9 1 15 30:53 28 14. Mladost(T) 25 8 3 14 30:42 27 15. Od`ak 102 25 6 4 15 19:47 22 16. Sloga(Tol) 25 6 3 16 32:71 21

nama. Bila~, Jajalo i Graovac su odli~ni igra~i i ve} dvije godine dijelimo uspjehe na{eg tima. Bili smo saigra~i u kadetskoj i juniorakoj reprezentaciji pa se nadam da }emo rezulltatski iskorak napraviti i na reprezentativnom planu - ka`e [iv{i}. Kako nakon dvije godine boravka u mladom timu Dinama, gleda{ na svoju karijeru? - U Dinamu sam po~eo stvar-

ivati svoje dje~a~ke snove. Igra~ki sam puno napredovao, osvojio prve {ampionske titule, nastavio niz reprezentaivnih nastupa i zahvaljuju}i tome, 2009. godine, progla{en sam za najboljeg fudbalera BiH u kadetskoj kategoriji . Zahvalan svima koji su dali svoj doprinos da moj iga~ki talenat pretvorim u prepoznatljiv kvalitet, od trenera u [F Novi Grad gdje sam proveo pet godina i sada{njim trenerima u Dinamu - rekao je [iv{i}. F. A.

NK Nemila, [kola nogometa za primjer drugima

KANTONALNE LIGE FBiH / SARAJEVO
Parovi 19. kola: K. Brdo - Pofali~ki, Butmir - Omladinac, Iskra - Saobra}ajac, Ilija{ - Jug, Igman - Vrbanju{a. 1. Ilija{ 17 14 2 1 54:18 44 2. Pofali~ki 17 12 5 0 40:13 41 3. Saobra}ajac 16 11 2 3 37:14 35 4. Butmir 16 8 3 5 35:32 27 5. Iskra 16 8 2 6 43:30 26 6. Vrbanju{a 16 6 3 7 37:38 21 7. Partizan 17 5 4 8 38:38 19 8. Igman 17 4 2 11 18:42 14 9. Jug 16 4 1 11 20:34 13 10. Omladinac 16 3 2 11 26:38 11 11. Ko{evsko B. 16 1 2 13 18:63 5

Vaha abecedu u~i najmla|e
Vahidin Imamovi}, biv{i napada~ ^elika, viso~ke Bosne i @ep~a, ekipe u kojoj se istakao kao najefikasniji stijelac ovog kluba u Premijer ligi BiH, {to vjerovatno dugo niko ne}e nadma{iti, po okon~anju blistave igra~ke karijere posvetio se radu s dje~acima najmla|eg uzrasta. U okviru kantonalca iz Nemile prije ~etiri godine formirao je [kolu nogometa, kroz koju je u proteklom vremenu prodefilovalo nekoliko stotina dje~aka, od kojih neki igraju u kadetskim selekcijama klubova Zeni~ko-dobojskog kantona. - Uvjeren sam, na dobrom smo putu. Djeca nisu na ulici, {to je na-

TRE]E LIGE RS / ZAPAD
U 23. kolu sastaju se: Bratstvo - Jablanica, Gomjenica - Sloga DIPO, Lijev~e Budu}nost, Mladost - ^elinac, Omladinac - @eljezni~ar, @itopromet - Naprijed, Lau{ - Dubrave. 1. Naprijed 2. Lijev~e 3. Dubrave 4. Lau{ 5. Omladinac 6. Jablanica 7. @itopromet 8. Gomjenica 9. Budu}nost 10. @eljezni~ar 11. Mladost 12. ^elinac 13. Bratstvo 14. Sloga 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 13 10 11 9 10 9 9 9 7 7 6 6 6 3 2 6 1 5 1 3 3 2 7 6 8 7 6 7 7 6 11 8 11 10 10 11 8 9 8 9 10 48:31 33:34 38:26 45:36 34:31 37:28 37:38 30:38 32:34 27:25 21:33 20:27 22:34 27:36 39 38 36 34 32 31 30 30 29 28 27 26 25 24

[kola nogometa NK Nemila
jbitnije, u~e se pozitivnom. Prije svega kroz dru`enje i zabavu spoznaju nogometnu igru, kroz koju

(Foto: I. Isovi})

USK
Parovi 18.kola (14.05): Gomila - Omladinac (S), Una 1988 - Sloga 1937, Borac -Rudar, Bak{ai{ - Omladinac 75. Slobodni su Bajer 99 i Una 1925. 1. Una 1925 14 13 0 1 53:10 39 2. Omladinac 75 15 10 3 2 42:13 33 3. Borac 14 8 1 5 35:28 25 4. Una 1988 13 4 6 3 23:23 18 5. Rudar 14 5 2 7 25:38 17 6. Bak{ai{ 8. Gomila 10. Bajer 99 15 13 15 4 3 8 30:43 15 4 2 6 10:20 14 4 0 9 19:29 12 3 3 7 14:29 12 3 2 10 19:42 11 7. Sloga 1937 12 9. Omladinac (S)13

ZAPAD 1
Parovi 20. kola (15.05.): FK Vitez - Kiseljak, Rijeka - NK Vitez, Brnjaci Vla{i}, Jajce - Busova~a, Fojnica - Stani} Kre{evo, Radnik - [anti}i. 1. NK Vitez 19 15 3 1 79:11 48 2. Kiseljak 19 15 1 3 40:9 46 3. Rijeka 19 11 4 4 48:15 37 4. FK Vitez 19 10 2 7 42:28 32 5. Vla{i} 19 10 2 7 41:36 32 6. Fojnica 19 7 4 8 36:35 25 7. Busova~a 18 8 1 9 34:37 25 8. [anti}i 19 7 3 9 37:56 24 9. Stani} Kre{evo 19 7 2 10 37:41 23 10. Radnik 18 5 2 11 27:41 17 11. NK Jajce 19 2 3 14 36:68 9 12. Brnjaci 19 2 1 16 19:99 7

SELEKCIJA 1998/1999
Ismet Berbi}, Hajrudin ]ehi}, Muhamed A{~eri}, Eldar Bil~evi}, Armin Isakovi}, Ahmed Spahi}, Meho Me{inovi}, Adnan Bo{njak, Nud`eim Imamovi}, Rijad Skopljak, Mahir Hod`i}, Edvin Valenti}, Hanah Bil~evi}, Kerim Softi}, Hasan Kova~evi}, Elmar Kahriman, Hasan Husejnovi}.

SELEKCIJA U-12
Adnan Smajlovi}, Edvin Vejzovi}, Zinedin Ahmetspahi}, Admir Ahmetspahi}, Irhad Hibi}, Alen Valenti}, Vedad Imamovi}, Eldar Lu`i}, Benjamin Ivani~evi}, Kemal Muminovi}, Kenan Berbi}, Hasan Bil~evi}, Salih Kova~evi.

im nastojim skrenuti pa`nju na sportsko pona{anje i fer-plej. Istovremeno, upozoravam ih na {tetnost svih poroka, pravilnu ishranu i ~uvanje zdravlja. Uglavnom dobri su i u~enici osnovne {kole. Iako nam rezultat nije prioritet, redovno se radujemo pobjedi, ali i svakom postignutom golu, a zajedno tugujemo nakon poraza. Ipak, moram ista~i, nadigrali su vr{njake Doboja Juga 5:0 i 6:2, Tempo Sporta 7:1, @ep~a 10:2 i druge, a bilo je i poraza, {to je sastavni dio sporta, isti~e omiljeni trener nemilske djece te I. I. dodaje.

Revan{ utakmica finala juniorskog Kupa BiH u nogometu

ZDK
Parovi 19.kola: Vis - Stup~anica, Nemila - Napredak, Gradina - Rudar, Proleter - Novi [eher. Slobodni: Omladinac i Vare{. 1. Stup~anica 15 11 0 4 33:13 33 2. Rudar 3. Napredak 4. Vis 5. Proleter 6. Vare{ 7. Omladinac 8. Nemila 9. N.[eher 10. Gradina 14 10 1 3 43:16 31 15 15 15 15 15 15 14 15 8 4 3 31:20 28 8 3 4 26:16 27 8 2 5 26:22 26 6 2 7 21:24 20 4 4 3 2 3 1 2 2 8 10 9 11 20:34 15 15:26 13 13:35 11 15:37 8

ISTOK
U 23. kolu sastaju se: BSK - Sloga, Drina - Mladost, Jedinstvo - Mladost S, Majevica - Vlasenica, Podrinje - Guber, Semberija - Srpski soko, Trnovica - Bratstvo. 1. Mladost VS 22 16 4 2 72:19 52 2. Sloga 22 16 2 4 51:13 50 3. Vlasenica 22 14 3 5 45:19 45 4. Mladost S 22 10 4 8 42:29 34 5. Trnovica 22 10 2 10 40:31 32 6. BSK 22 9 3 10 35:34 30 7. Podrinje 22 8 4 10 26:27 28 8. Majevica 22 8 4 10 36:48 28 9. Jedinstvo 22 8 4 10 29:36 28 10. Drina 22 8 4 10 39:49 28 11. Guber 21 6 6 9 22:26 24 12. Bratsvo 22 7 1 14 20:53 22 13. Srpski soko 21 6 1 14 27:63 19 14. Semberija 22 5 2 15 22:59 17

„Plemi}ima“ trofej zaslu`eno
Nakon visoke pobjede u prvoj utakmici u Tuzli od 3:0, Sloboda je stigla u Mostar sa visokom predno{}u. Izabranici Daria Zadre juniori Zrinjskog su na stadionu pod Bijelim Brijegom o~itali lekciju svojim gosima i sa pobjedom od 5:1 zalu`eno osvojili Kup BiH za sezonu 2010/2011. Slobodaje u 2 i 7 minuti propustila dvije izgledne prilike preko Amera Beki}a i Jasmina Me{novi}a {to su mladi „plemi}i“ ve} u 1o minuti kazznili i otvorili seriju pogodaka. Na poluvremenu je ve} bilo 3:0 ~ime je izravnat rezultat iz prvog dijela. U 60 minuti Sloboda je postigla pogodak preko Emira Omerovi}a,a doma}im su tada trebala dva pogotka {to su oni uspijeli i posti}i tako zaslu`eno osvojili pehar. Treba ista}i da je utakmica bila veoma korektna i pored 9 podijeljenih kartona od strane izvanrednog suca Emira Ale~kovi}a. Poslije susreta pri|ena je zajedni~ka ve~era za obje ekipe. Pehare te zlatne i srebrene medalje uru~ili su predsjednik Omladinske komisije NS/FS BiH Eldin Bakovi}, Koordinator - Instruktor Murat Jaha i ispred Komiteta za takmi~enje Boro El~i}. S. S.

ZAPAD 2
Parovi 20. kola (14./15.05): Mladost DS - Klju~, Brekovica 78 - ABC, Mutnica - Sloga, Podgrme~ - Mladost (P), Vitez - @eljezni~ar. Slobodno je Bratstvo. 1. Podgrme~ 17 14 1 2 37:14 43 2. Bratstvo 18 10 2 6 41:28 32 3. Mladost (P) 17 8 5 4 37:24 29 4. Sloga 17 8 2 7 24:24 26 5. Vitez 17 7 4 6 25:25 25 6. Mladost DS 17 7 2 8 31:29 23 7. Klju~ 17 7 1 9 31:32 22 8. @eljezni~ar 17 6 1 10 24:22 19 9. Mutnica 18 6 1 11 22:30 19 10. Brekovica 7818 5 2 11 20:51 17 11. ABC 17 4 2 11 11:24 14

ZRINJSKI SLOBODA

(3:0)

5 1

Stadion pod Bijelim Brijegom. Gledalaca 200. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo), asistenti: Dalibor Dra{kovi} (I. Sarajevo) i Haris Bakovi}. Delegat: Selmo Turko-

vi} (oba Sarajevo). Strijelci: 1:0 Martinovi} (10), 2:0 Bari{i} (23), 3:0 Dre`njak (39), 3:1 Omerovi} (60), 4:1 Bari{i} (63), 5:1 [iljeg (78). @uti kartoni: Martinovi}, Dre`njak, Mili~evi}, Are`ina (Zrinjski), Omerovi}, Me{anovi}, Selimovi}, Salihovi}, Huko (Sloboda). ZRINJSKI: Bari}, Peri}, Sesar (od 77. Rozi}), Babi}, [iljeg, Are`ina, Ko`ulj (od 90+2 Vuk{a), Martinovi} (od 72. Salkovi}), Bari{i} (od 88. Mustapi}), Mili~evi}, Dre`njak. Trener: Dario Zadro. SLOBODA: Markovi}, Aljuki}, ^ivi}, Salihovi}, Su}eska, Rahmanovi} (od 16. Selimovi}), Mehmedovi} (od 46.Soljanki}), Jaganjac, Beki}, Me{anovi}, Omerovi} (od 74. Huko). Trener: Sakib Malko~evi}.

Mladi
Omladinska Premijer liga - 24. kolo

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.
karton: Ahmetovi} (Rudar). LEOTAR: Kolak, An|u|i}, Vu~urevi}, Samard`i}, Gruji~i} (od 58. Simovi}), Bogdanovi}, Bokonji}, Popovi}, [e{elj (od 41. Mihojevi}), Tasovac, Skorup (od 41. A}imovi}). Trener: Damjan Ratkovi}. RUDAR (K): Bajri}, Aljuki} (od 41 Muflizovi}), ^ajo, B. Sikira, Begi}, Smailagi} (od 72. Terzi}), Crnovi}, E. Sikira (od 80. Pa~ariz), \u|o, Karamuja, Ahmetovi}. Trener: Samir Trako. 90. ^olpa), Pecikoza (od 80. Kerla). Trener: Haris Alihod`i}. 26 golova: Ivan Bari{i} (Zrinjski), 14 - Adi - Amar Fo~i}, (Sarajevo), 13 - Abid Mujagi} (Radnik), 11 - Semir \ip (@eljezni~ar - Sarajevo), Mario Kvesi} ([iroki Brijeg), Denis Zvoni} (Vele`), Mirsad Rami} (@eljezni~ar), ,... va{, Luki}, Mili~evi}. Trener: Drago Svitlica.

20
1 1

Me{anovi},Omerovi}. Trener: Sakib Malko~evi}.

ZRINJSKI RADNIK

5 3

Rezultati 24. kola: PRIJEDOR: Rudar Prijedor Sloboda 1:2, BANOVI]I: Budu}nost - Drina 1:2, GRADA^AC: Zvijezda Grada~ac - ^elik 2:1, DOLAC NA LA[VI: Travnik - Modri~a Maxima 2:1, BANJA LUKA: Borac - Kozara 1:4;
1. Sloboda 24 24 24 17 2 5 52:19 53 16 4 4 52:28 52 14 4 6 38:22 46 12 5 7 33:22 41 11 5 8 34:32 38 10 3 11 37:38 33 7 6 11 33:32 27 4 5 15 20:44 16 5 3 16 20:48 15 5 1 18 15:49 14 2. Borac 3. Kozara

Jug (kadeti)
OLIMPIC SARAJEVO 1 2
Stadion Hakija Mr{o u Vogo{}i . Gledalaca: 100. Sudija: Zoran Sokni} (I. Sarajevo). Strijelci: 0:1 Plakalo (32), 0:2 ^iva (28), 1:2 Gigovi} (52), 1:3 Plakalo (59), 1:4 Plakalo (72).@uti kartoni: Bakou, Fazlagi}, Tahirovi} (olimpik)(Olimpic). OLIMPIK: Spori{evi}, Tahirovi} (od 78. Memi}), Fazlagi} (od 62. Vehabovi}), Halilovi}, Gigovi}, ]orovi}, Rakanovi} (od 74. Kozi}), Bakou, Buljuba{i}, Kadri}, Kusturica (od 56. Kavazi}). Trener: Zijad Aganspahi}. SARAJEVO: E. Muharemovi}, Ra~i}, A. Muharemovi}, Zuki}, Mujki}, Danilovi}, Kli~i} (od 41. ^iva), Sadikovi} (od 41. H. Muharemovi}), Varatanovi} (od 76. Bujak), Plakalo (od 74. Vesni}), Be{i} (od .]ulov). Trener: Emir Karahmet.

TRAVNIK MODRI^A M.

Tabela
1. Sarajevo 2. @eljezni~ar 3. [iroki Brijeg 4. Zrinjski 5. Radnik 6. Olimpik 7. Slavija (-3) 8. Vele` 9. Leotar 10. Rudar 24 19 24 18 24 14 24 12 24 10 24 24 24 24 24 8 6 4 4 3 2 3 74:17 59 3 3 90:23 57 4 6 42:31 46 8 4 40:23 44 1 13 37:40 31 6 10 32:45 3 15 21:45 6 13 18:49 5 15 23:61 6 15 23:66 30 18 18 17 15

Lista strijelaca
46 golova: Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 21 - Plakalo Alem (Sarajevo), 17 - Belmin Vila, (@eljezni~ar), 16 Alden Be{i} (Sarajevo), 11 - Adin ^iva (Sarajevo), 10 - Rijad Baji} (@eljezni~ar), Ivan Buha} ([.Brijeg),...

Stadion pod Bijelim Brijegom. Gledalaca 30. Sudija: Josip Ko`ul ([iroki Brijeg). Strijelci: 1:0 Salkovi} (7), 1:1 Mujagi} (49), 2:1 Bari{i} (50), 2:2 Ku~ (52),2:3 Mujagi} (53), 3:3 [iljeg (66), 4:3 Bari{i} (86-11metara), 5:3 Bari{i} (89). @uti kartoni: [iljeg (Zrinjski), Kazi}, Mujagi}, Ku~, Krasni} (Radnik). ZRINJSKI: Bara~, Mustapi}, ^ili}, Sesar (od 81. [imovi}), Babi}, [iljeg, Are`ina, Ko`ulj, Martinovi} (od 81. Vuk{a), Bari{i} (od 90. Anda~i}), Rozi} (od 90. Dre`njak), Salkovi} (od 53. Peri}). Trener: Dario Zadro. RADNIK: Omeragi}, Osmankovi} (od 90. Skenderovi}), Tahmaz, Nik{i}, Krasni}, Konjhod`i}, Ku~ (od 89. Kabulovi}), [kori}, Mujagi}, Kazi} Kazi} (od 70. Mujezinovi}), Drina (od 90. Smaji}). Trener: Nihad Kazi}.

Sjever (kadeti)
BORAC KOZARA 1 4

SLAVIJA VELE@

1 2

[IROKI BRIJEG @ELJEZNI^AR

2 1

S.C. „Musa-Kara~i}“ na Blatu. Gledalaca 100. Sudija: Du{an Berak (Trebinje). Strijelci: 1:0 ^uljak(10), 1.1 Hod`i} (60). @uti kartoni: Kutle, Buha~ ([.Brijeg), Gljiva (@eljezni~ar) [IROKI BRIJEG: Pehar, [aravanja, [piki}, Petrovi} (od 65. Su{i}), Kutle, ]orluka, J. Mili~evi}, D. Mili~evi} (od 54. Mari}), Odak (od 41. Zovko). Su{i}), ^uljak, Buha~. Trener: Anto Koki}. @ELJEZNI^AR: Kjosevski, Cviko (od 35. Tur~alo), Hajradinovi}, Gljiva, Mahmutovi}, Karamehmedovi}, @galj, Hota, Hod`i}, Vila, Baji} (od 68. Murga). Trener: Admir Ad`em.

Jug (juniori)
OLIMPIC SARAJEVO 2 1

ZRINJSKI RADNIK

2 0

Stadion pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Gledalaca 50. Sudija: Emir Spahali} (Mostar). Strijelci: 1:0 Ereiz (25), 2:0 Vlaho (62). @uti kartoni: Kadi}, Tatar i Hidi} (Radnik). ZRINJSKI: Kara~i}, Ostoji}, Tipuri}, Buconji}, Ivankovi}, ]ubela, Ereiz (od 67. Gali}), Mileti} (od 49. ^ili}), Sli{kovi} (od 61. Vranji}), Planini} (od 41. Vlaho), Rozi}. Trener: Nenad Gagro. RADNIK: Had`i}, Huji}, Kadi}, Isi}, [ehi} (od 73. Japalak), Saki}, Be}irevi}, Prevljak (od 65. M. Sadikovi}), Hidi} (od 76. [ehi}), Tatar, Bekti} (od 65. ^orbo). Trener: Nihad Kazi}.

Stadion Halija Mr{o u Vogo{}i. Gledalaca 150. Sudija: Vladimir Bjkelica (I. Sarajevo). Strijelci: 1:0 Had`i} (31), 1:2 Hrelja (33), 2:1 Had`i} (73). @uti kartoni: Sarvan, Karkelja (Olimpic), Hod`i}, Baji} (Sarajevo). Crveni kartoni: Sarvan, Aganspahi} (Olimpic), Marevac (Sarajevo). OLIMPIK: Lakota (od 45. Kofrc), Mujezinovi} (od 60. Ni. Bajraktarevi}), Tahiri (od 90. Granilo), Karkelja, Sarvan, Du~i}, Had`anovi}, Ne. Bajraktarevi}, Had`i} (od 87. Ka~ar), Me{i} (od 82. Ra`anica). Trener: Mirnes Zec. SARAJEVO: Bari}, Bjelak, Baji}, Marevac, Hod`i}, Plakalo (od 79. Adilovi}), Prlja~a (od 45. Ogre{evi}), Smaji}, \ip (od 64. Ra{~i}), Fo~i}, Hrelja (od 74. Loji}). Trener: Adnan Fo~i}.

SRC Slavija. Gledalaca 30. Sudija: Anis Zuki} (Sarajevo). Strijleci: 0:1 Kova~evi} (30), 0:2 Zvoni} (40), 1:2 Urta (83). @uti kartoni: Toma{evi}, Milinkovi}, Topalovi} (Slavija), Dedi} (Vele`): SLAVIJA: Kubura, Mi~i}, Jankovi}, Urta, Pu{ara, Topalovi} (od 43. Milj.Pandurevi}), Mi~i} (od 46. Minj. Pandurevi}), Toma{evi}, [ehovac, Milinkovi} (od 76. Petroni}), Milovanovi} . Trener: Zoran Erbez. VELE@: ^orda, Dedi}, Kalajd`i}, Buri}, ^opelj (od 79. Fink), Zvoni}; Mari}, Hubana, Kova~evi}, Husi} (od 81. ^izmi}), [endro. Trener: Enes Spahi}.

Gradski stadion u Banja Luci. Gledalaca 50. Sudija: Zoran Grbi} (Prijedor). Strijelac: 1:0 O. Savi} (13), 1:1 Vukajlovi} (19), 1:2 Maksimovi} (32), 1:3 [kori} (57-11 metara), 1:4 [kori} (74). @uti karton: Ivi} (Borac). BORAC: Vukoli}, \ur|i}, Komljenovi} (od 59. Bara{in), Jotanovi}, Marinkovi} (od 71. @dero), Ivi}, Kuzmanovi} , Bursa} (od 41. Stjepanovi}), O. Savi}, Stevanovi} (od 56. S. Savi}), Savanovi} (od 56. ^urkovi}). Trener: @eljko Vranje{. KOZARA: Dabi}, Kne`i}, Kova~evi}, Ostoji} (od 75. [atara), Makitan, Ra~i~, Kresojevi}, Maksimovi} (od 63. Misimovi}), Gavri} (od 59. Popovi}), Kovljen (od 75. ^ehaji}), Vukajlovi} (od 56. [kori}). Trener: Sa{a Krupljanin.

4. Rudar Prijedor 24 5. Zvijezda Grada~ac 24 6. Drina 7. ^elik 9. Travnik (-3) 24 24 24

8. Modri~a Maxima 24 10. Budu}nost (-2) 24

Lista strijelaca
13 golova - Rastko Rokvi} (Rudar Prijedor), Aleksandar Ili} (Drina), 11 - Slaven Kovljen (Kozara), Marin Popovi} (^elik), 9 - Igor Kuzmanovi} (Borac), 8 - Semir Musi}, Haris Ribi} (Sloboda),...

Stadion u Docu na La{vi. Gledalaca 60. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 Meli} (17-11 metara), 1:1 Ili} (78). @uti kartoni: Osman~evi}, Torlak, Im{irovi} (Travnik), Milakovi} (Modri~a). Crveni kartoni: Meli} (Travnik), Prljeta (Modri~a). TRAVNIK: D. Kova~evi}, ^uri}, A. Kova~evi}, Torlak Im{irevi}, Islamovi}, Meli}, Fazli} (od 61. Tarak~ija), Bilje{ko, Osman~evi}, Kuduz (od 68. Talam). Trener: Nermin Ba{i}. MODRI^A: Milkanovi}, Trifkovi}, Vidi}, Zahirovi}, \or|i}, Prljeta, Milakovi}, ^aji}, Ili}, Radi}, Risti} (od 46. Kostadinovi}). Trener: Damir Milkanovi}. Rezultati 24. kola: PRIJEDOR: Rudar Prijedor - Sloboda 1:1, BANOVI]I: Budu}nost - Drina 2:0, GRADA^AC: Zvijezda Grada~ac ^elik 4:0, DOLAC NA LA[VI: Travnik - Modri~a Maxima 1:1, BANJA LUKA: Borac - Kozara 1:0;
1. Sloboda 2. Zvijezda Grada~ac 3. Kozara 4. ^elik Borac 6. Budu}nost (-2) 7. Modri~a Maxima 8. Drina 9. Travnik (-3) 10. Rudar Prijedor 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 14 16 12 10 10 10 8 8 7 5 8 2 1 7 4 8 4 10 2 12 3 11 7 9 4 12 3 14 4 15 46:13 50 57:29 49 46:22 40 43:3634 5. 28:44 32 32:36 31 28:40 30 27:40 28 28:50 21 24:49 19

Sjever (juniori)
BORAC KOZARA 1 0

ZVIJEZDA (G) ^ELIK

2 1

LEOTAR RUDAR

1 1

[IROKI BRIJEG @ELJEZNI^AR

0 1

SLAVIJA VELE@

4 0

SRC „Slavija“ u I. Sarajevu. Gledalaca 30. Sudija: Amir Kadi} (Ilid`a). Strijelci: 1:0 Dursun (3), 2:0 Govedarica (32), 3:0 [imi} (58-11 metara), 4:0 Ze~evi} (69). @uti kartoni: Leto, Bebani} (Vele`). SLAVIJA: [ehovac, Antoni} (od 61. Markovi}), Lali}, [imi}, Simani}, Ikoni}, Ze~evi}, Dursun, Domazet (od 54. ^elik), Radovi}, Govedarica (od 61. [u~ur). Trener: Zoran Erbez. VELE@: Memi} (od 67. Nezirovi}), Jazvin, Husi} (od 37. Bebani}), Leto, Jakupovi}, Hindi}, Behram (od 29. Brekalo), [etka, Jakirovi}, ]emalovi} (od 38. Buri}), Pezo.. Trener: Ekrem Hasanbegovi}.

S. C. Musa- Kara~i} na Blatu. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje). Strijelac: 0:1 Rami} (55). @uti kartoni: Kara~i} ([iroki Brijeg), Silajd`i}, ^opra, Rami} (@eljezni~ar). [IROKI BRIJEG: Mikuli}, Kova~i}, Markovi}, Kukavica, Bo`i}, Kara~i} (od 80. Mende{), Kvesi}, Hrka~, Skoko, Bubalo (od 64. ^olak), Mari}. Trener: Niko Kova~i}. @ELJEZNI^AR: Hod`i}, Kalkan, Sulejmanovi}, Muhasilovi}, Zoloti}, Prutina, Silajd`i}, ^opra, Rami} (od

Stadion Police. Gledalaca 100. Sudija: Goran Paraad`ik (Ljubu{ki). Strijelci: 1:0 Milovi} (42), 1:1 Kobilica (69). @uti kartoni: ^e~ur, Bodiroga, Milovi} (Leotar), Musi}, Goralija, Buza (Rudar). LEOTAR: Sredanovi}, Mumalo, Koprivica, Bodiroga, ^e~ur, Tomanovi}, Pecelj (od 88. Vujovi}), Milovi}, Lali} (od 63. Jela~i}), Cimirot (od 61. Spai}), Simovi}. Trener: Sini{a Mulina. RUDAR (K): Ajdinovi}, Kapo (od 46.Buza), ^uri}, Goralija, Musi}, [i{i} (od 63. Ibri{evi}), Kurtovi},Kobilica (od 89. Skopljakovi}),^ehaji}, Brotlija, Hrustanovi}. Trener: D`emal Pa~ariz.

Stadion Banja Ilid`a. Gledalaca 100. Sudija: Vedad D`aferagi} (Tuzla). Strijelci: Saha~i} (20), 2:0 Be{i} (23), 2.1He}o (79). @uti kartoni: Peri}, Kurjakovi}, Omerovi} (Zvijezda), Mu{ovi}, Burekovi} (^elik). ZVIJEZDA (G): Kurba{i}, Fa~i}, Toki}, Brki} (od 43. Kurjakovi}), Omerovi}, ^ejvanovi} , Peri} (od 64. Mujanovi}), Kadi} (od 41. Me{i}), Isanovi} (od 78. Sal~inovi}), Saha~i} (od 75. Brki}), Be{i}. Trener: Amir Klopi}. ^ELIK: Karabaji}, Mahmi} (od 60. Spre~o), Burekovi}, Jaganjac, Mu{ovi}), Prasko (od 57. Smriko),He}o, Garanovi} (od 41. Saki}), Salijevi} (od 41. Feti}), [ijerki} (od 41. Kuni}), Popovi}. Trener: Senad Brki}.

Gradski stadion u Banja Luci. Gledalaca 50. Sudija: Dino Sikiri} (Prijedor). Strijelac: 1:0 Kuni} (47). @uti kartoni: [esti}, Dedi} (Borac) BORAC: Kresovi}, [pica, Ivi}, Runi}, [esti}, Simi} , Banjac (od 87. Dedi}), Budi}, Prodanovi} (od 85. Vujinovi}), Dujakovi} (od 77. Ra~i}), Kuni}. Trener: @eljko Vranje{. KOZARA: \aku{i}, Kalinac, Baji}, \or|i}, Pilipovi}, Majdanac, Hod`i} (od 46. Mati}), Pa{tar (od 78. Anti}), Toma{, Nikoli} (od 67. Mikatovi}), Goli} (od 85. Ponjavu{i}) Tr-

NAPOMENA: Kadetima i Juniorima FK „Budu}nost su oduzeta 2 boda zbog neodigrane utakmice 7. kola protiv NK „Zvijezda-Grada~ac“ Kadetima i juniorima NK „Travnik“ oduzeta su tri boda zbog nedolaska na utakmicu sa FK „Borac“ u 19 kolu. U 25 kolu 15.05.2011 igraju:TUZLA: Sloboda - Borac (KADETI: 12- JUNIORI: 14 sati), ZENICA: ^elik - Travnik (11-13), GRADI[KA: Kozara - Zvijezda Grada~ac (12-14), ZVORNIK. Drina - Rudar Prijeopdr (15-17), MODRI^A: Modri~a Maxima - Budu}nost (11-13);

Lista strijelaca
Juniori Slobode iz Tuzle
ener: Stojan Timarac. 22 gola: Jasmin Me{anovi} (Sloboda), 21 - Selmir Mahmutovi} (^elik), 14 - Adnan Sulji} (Zvijezda Grada~ac), 12 - Aleksandar Malba{i} (Kozara), Nemanja Marinovi} (Rudar Prijedor), 9 Stefan Dujakovi} (Borac), ... S. S.

RUDAR (P) SLOBODA

1 2

ZVIJEZDA (G) ^ELIK

4 0

Tabela
1. @eljezni~ar 2. Olimpic 3. Zrinjski 4. Sarajevo 5. [iroki Brijeg 6. Radnik 7. Rudar 8. Vele` (-3) 9. Leotar (-3) 10. Slavija (-3) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 2 7 52:31 47 13 8 3 43:22 47 13 3 7 61:35 45 14 3 7 54:29 45 12 1 11 43:39 37 10 3 11 44:42 33 7 7 10 28:33 28 8 3 13 34:59 24 7 5 12 27:47 23 1 3 20 17:66 3

Stadion u Prijedoru. Gledalaca 100. Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i). Strijelci: 1:0 Bilbija (52), 1:1 Ribi} (53), 1:2 Sand`i} (72). @uti kartoni: Pu{ac (Rudar), Vejzovi} (Sloboda). RUDAR (P): Petrovi}, Mari} (od S. Rokvi}), Sani~anin, Bilbija Ad`i}, Jovi~i}, Hod`i} (od 39. Stojni}), Kri~ka, R. Rokvi}, ^uli} (od 64. Mikanovi}), Pu{ac, Trener: Li~ina Slobodan. SLOBODA: Halilovi}, Kadi} (od 62. Sand`i}), Vejzovi} (od 69. Mujki}), Gojkovi}, [indri}, Jusufovi} (od 53. Suba{i}), Alihod`i} (od 77. Zahirovi}), Hod`i}, Musi}, (od 75. Odoba{i}), [ari}, Ribi}. Trener: Denis Kari}.

LEOTAR RUDAR

3 3

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca 100. Sudija: darko Obradovi} (Stolac). Strijelci: 1:0 Tasovac (12), 2:0 Tasovac (21-11 metara), 2:1 Ahmetovi} (27), 2:2 \u|o (35), 2:3 Karamuja (55), 3:3 Bokonji} (62). @uti

NAPOMENA: Juniorima FK „Leotar“ - Trebinje oduzeta 3 boda zbog odustajanja od Kupa BiH za omladince. Juniorima FK „Vele`“ oduzeta su 3 boda zbog nastupa igra~a pod automatskom suspenzijom u 16 kolu. Kadetima i juniorima FK „Slavija“oduzeta su 3 boda zbog nedolaska nautakmicu sa FK „Olimpic“ u 19 kolu. U 24. kolu igraju: SUBOTA 14.5.: @eljezni~ar - Zrinjski (11-13 sati), NEDJELJA 15.5.: Sarajevo - [iroki Brijeg (12-14), Vele` - Olimpic (12-14), Radnik - Leotar (12-14), Rudar - Slavija (1416).

TRAVNIK MODRI^A M.

2 1

Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Gledalaca 100. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla). Strijelac : 1:0 Jahi} (12), 2:0 Jukan (29), 3:0 Sulji} (54), 4:0 Milki} (58). @uti kartoni: Jukan(Zvijezda), Antunovi} (^elik). ZVIJEZDA (G): E. Prlja~a, Hod`i}Mehi} (od 62. Hasi~i}), Jahi}, Mufti}, Muji~i}, Buljuba{i} (od 86. Okanovi}), Milki}, Jukan, A. Prlja~a (od 83. Taletovi}), Kloki} (od 72. Nuhanovi}), Sulji} (od 86. Mustafi}). Trener: Amir Klopi}. ^ELIK: Bujak,Milanovi}, Mujkanovi}, Kasapovi} (od 55. Ba{i})Hafizovi}, Antunovi}, Dubravi} (od 73. Biloglavi}), Mahmutovi}, Mehmedovi}, Huseinspahi} (od 63. Bili})Husetovi} Trener: Sabahudin Bujak.

OMLADINSKA LIGA BiH / ZAPAD (Kadeti)
1. Sloboda 2. Kljuc 3. Podgrmec 4. Krajina 5. Kolibri 6. Proleter 7. Laktasi 8. Sloga 9. Jedinstvo 10. BSK 11. Krajisnik 17 17 18 15 17 15 16 17 16 16 16 13 9 8 7 7 7 6 5 7 3 1 1 4 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 6 5 8 6 6 8 5 10 12 33:11 40 29:23 31 26:24 28 15:12 24 23:27 23 25:19 23 28:21 22 25:20 19 25:16 19(-6) 11:29 12 10:38 6

ZAPAD (Juniori)
1. BSK 2. Sloboda 3. Jedinstvo 4. Kolibri 5. Podgrmec 6. Laktasi 7. Sloga 8. Krajina 9. Kljuc 10. Krajisnik 11. Proleter 16 17 16 17 18 16 17 15 17 16 15 13 1 2 54:8 40 13 1 3 38:15 40 13 0 3 40:11 36(-3) 10 2 5 23:14 29(-3) 7 1 10 27:34 22 5 3 8 18:26 18 5 2 10 24:36 17 5 2 8 17:30 17 5 2 10 23:40 17 5 1 10 21:36 16 1 1 13 10:45 4

Bari{i}: Najbolji strijelac

Lista strijelaca

Stadion u Docu na La{vi.Gledalaca 50. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica). Strijelci: 1:0 Duzan (5), 2:0 Me{inovi} (7), 2:1 Andri} (75-11 metar). @uti kartoni: Gavri}, valjan, Mojovi} (Travnik), Andri}, Mili~evi} (Modri~a) TRAVNIK: Kova~, Valjan, Jur~evi}, Silajd`ija (od 53. Turi}), Bavrka, Kapetan, Gavri}, Goran (od 50. Salihovi}), Duzan (od 73. Glamo~i}), Me{inovi}, Memeled`ija Trener: Miodrag Te{i}. MODRI^A: Junuzovi} , Boji} , Andri}, Pavlovi}, Bijeli}, Gojkovi}, Prljeta (od 65. Udovi~i}) Gaji}, Pi-

RUDAR (P) SLOBODA

1 0

Stadion u Prijedoru. Gledalaca 20. Sudija; Ognjen Valji} (Banja Luka). Strijelci: 0:1 Omerovi} (68), 1.1 N. Pekija (87).@uti karton: Selimovi} (Sloboda). RUDAR (P): Stupar, [trbac, Baji} (od 70. M. Pekija), Vuji~i}, N. Pekija, Buji}, Miodragovi}, Grahovac, Marinovi}, \enadija, Zdjelar. Trener: Slobodan Li~ina. SLOBODA: Mandu{i}, Aljuki}, ^ivi}, Huko, Salihovi}, Soljanki} (od 65. S. Mumi}), Selimovi} (od 79. E. Mumi}), Jaganjac, Mehmedovi} ,

U 20. kolu u obje konkurencije igraju:CAZIN:Krajina-Podgrmec,LAKTASI:Laktasi-Proleter,BOSANSKA OTOKA:Sloga-Jedinstvo,VELIKA KLADUSA:Krajisnik-Sloboda,BIHAC:KolibriBSK,Slobodna ekipa „Kljuc“ iz Kljuca. M. ^.

Sa svih strana
Damir [ov{i}, veznjak Zagreba

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

21

Iz Volfsburga me prate ve} du`e vrijeme
Moram razgovarati sa predsjednikom Medi}em ka`e [ov{i}
Gale{i}: Ponovo strijelac

Slovenija

Demirovi} i Gale{i} strijelci
U okviru 33. kola prvenstva Slovenije, Hit Gorica je ostvarila gostuju}u pobjedu nad Primorjem sa 3:2. Enes Demirovi}, kapiten Hit Gorice se na najboolji mogu}i na~in vratio na teren. Upisao se u listu strijelaca, isto kao i njegov saigra~ Goran Gale{i}. Gorica se nalazi na petom mjestu u {ampionatu Slovenije, ali idu}e sezone ne}e nastupiti u nekom od evropskih kupova. Nije isklju~eno da se po zavr{etku sezone od aktivnog igra~a oprosti Enes Demirovi}, nekada{nji reprezentativac BiH, dok bi Gale{i} karijeru mogao nastaviti u Italiji. Z. ].

Austrija

[ov{i}: Nadam se opstanku u ligi

D

amir [ov{i}, nekada velika nada tima sa Ko{eva, punu igra~ku afirmaciju je stekao u dresu Zagreba. Po mnogima je uz golgetera Krstanovi}a prva zvijezda tima. Damir se pred prvenstveni susret protiv Hajduka na{ao u centru pa`nje. Naime, procurila je u javnosti informacija da se za njegove usluge raspituje nje-

ma~ki Volfsburg. Dakle, isti onaj klub u kojem su donedavno briljirali Edin D`eko i Zvjezdan Misimovi}. - Znao sam da me skauti Volfsburga prate ve} du`e vrijeme. Pogotovo sam im postao zanimljiv u posljednje vrijeme, otkako sam po~eo pru`ati vi{e nego odli~ne partije. Najavili su dolazak i na utakmicu protiv Hajduka.
Kolike su {anse da ve} ov-

og ljeta napustite Zagreb?

- Sve je mogu}e. Ipak, prvo moram razgovarati sa predsjednikom Medi}em. Da vidim njegov stav. Mnogi mi saigra~i govore da sam mlad, ali na te pri~e ne obra}am previ{e pa`nje.
Znate li da je trener njema~ke ekipa Magat?

ve Salihamid`i}a. Stalno je spominjao tog Magata. Me|utim, glupo je da sada ne{to izjavljujem dok se mi borimo za opstanak u ligi.
Da li }ete ispuniti taj cilj?

Ne zanima me Hajduk
Dra`en Medi}, predsjednik Zagreba ima odli~nu saradnju sa Hajdukom. Da li je mogu}e da Vi karijeru nastavite u timu sa Poljuda?

- Kako da ne. Pratim njihove igre. Mislim da }e ostati u ligi. Taj Magat je mnogo pomogao Edinu D`eki. Sada sli~nu stvar radi i sa Mand`uki}em, koji je nekada nosio dres Zagreba. Njega li~no ne poznajem, ali sam u par navrata igrao protiv njega.
Isti taj trener je dosta pomogao Hasanu Salihamid`i}u.

- Bit }e te{ko. Valjda }e nas i sre}a poslu`iti. Nadam se opstanku u ligi. Mnogo toga }e biti jasnije nakon utakmice protiv Hajduka. Jednostavno, mi tim sa Poljuda moramo dobiti. U suprotnom mo`emo po~eti pakovati kofere za ni`i rang takmi~enja.
Znamo da ste igrali za mla|e reprezentativne selekcije BiH. Za koju }ete reprezentaciju igrati u budu}nosti, s obzirom da imate hrvatski paso{?

Muratovi}: Ho}e li osvojiti titulu?

[turm i dalje lider
Nakon 33. odigrana kola u austrijskoj BL, rije{ena je samo jedna dilema. Remijem protiv Magne, Bukvin LASK je ostao na „minus 11“ iza Mali}evog Matersburga pa je tako izgubio i teoretske {anse da se spasi ispadanja. Na vrhu tabele do{lo je do manjih promjena, ali [turm uprkos doma}em remiju sa Austrijom iz Be~a je zadr`ao vode}u poziciju. Remi u derbiju dobro je iskoristio Salzburg koji je sa tri nova boda (pobijedio Kapfenberg sa 4:2), „presko~io“ Austriju na drugoj poziciji i stigao na samo bod zaostatka iza vode}eg [turma. Ostale utakmice, bez zna~ajnijeg rezultatskog zna~aja, ostale su u sjeni ovih, ali treba re}i da je Mali}ev Matersburgom uzeo bod protiv Rapida i tako obezbijedio opsatanak u ligi. Had`i}ev Rid je uzeo bod u Insbruku, ali oni su svoju pa`nju usmjerili ka finalu Kupa jer ovaj pehar `ele donijete u svoje vitrine. F. A.

- Ne zanima me Hajduk. Iz Zagreba jedino mogu oti}i u inostranstvo. Niti jedna druga opcija ne dolazi u obzir - istakao je Damir, koji }e po~etkom {estog mjeseca do}i u BiH na odmor.

- Dok sam `ivio u Gora`du ~esto sam o ~itao izja-

- Na to pitanje Vam ne mogu dati odgovor. Napi{ite da i dalje razmi{ljam - istakao je [ov{i}. Z. ]OROVI]

Hrvatska

Alispahi} spakovao kofere
Mehmed Alispahi}, povremeni reprezentativac BiH i najbolji igra~ [ibenika spakovao je stvari, jer uskoro }e njegova nova destinacija biti Zagreb. Kao {to je poznato Alispahi} je jo{ u januaru dogovorio prelazak u redove novog - starog prvaka Hrvatske. Po{to su zimus ~elnici [ibenika tra`ili obe{te}enje, Mehmed je odlu~io do juna ostati na [ubi~evcu, a onda kao slobodan igra~ do}i u Dinamo. - Jo{ ne `elim govoriti o tome. @elja mi je sa [ibenikom osigurati opstanak u ligi. Bit }e vremena da pri~am o Dinamu. U svakom slu~aju radujem se {to }u uskoro biti ~lan najve}eg kluba u Hrvatskoj - kazao je Alispahi}

Alispahi}: @elja mi je sa [ibenikom ostati u ligi

Hrvatski prvak Dinamo je suspendovao Sejada Halilovi}a, ina~e trenera mla|ih selekcija i oca Alena, jer on nije `elio pristati da njegov sin potpi{e stipendijski ugovor sa Dinamom. Alen (15) slovi za najve}u nadu Dinama i na njega su oko bacili mnogi veliki evropski klubovi. Izme|u ostalih i Real iz Madrida.

FleS

NBA
Izabrane prva i druga odbrambena petorka NBA lige

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

22

Majami sa 4-1 nadvisio Seltikse

Hauard predovdi najbolje defanzivce
Kobi Brajant i Kevin Garnet su se pridru`ili Majklu D`ordanu i Geriju Pejtonu sa po devet izbora
entar Orlando Med`ika Dvajt Hauard, trostruki uzastopni najbolji odbrambeni igra~ NBA lige, predvodnik je najbolje odbrambene petorke najja~e ko{arka{ke lige svijeta. Hauard je ukupno skupio najvi{e, 56 bodova, od strane 30 NBA trenera koji su glasali u izboru, od ~ega ga je 27 stru~njaka svrstalo u prvu odbrambenu petorku lige. Prilikom glasanja trenerima nije bilo dozvoljeno davati glas igra~ima vlastite ekipe, a bodovalo se na na~in da su dva boda dodijeljena za izbor u prvu petorku, a jedan za izbor u drugu. Podsje}amo, tokom regularnog dijela sezone Hauard je predvodio igra~e NBA lige prema broju dable-dable u~inaka (66), a bio je drugi najbolji skaka~ (14,1 skok) i ~etvrti najbolji bloker lige (2,38). U najja~oj odbrambenoj petotrci lige uz Hauarda su svoje mjesto jo{ prona{li i Ra`on Rondo (Boston, 39 bodova), Lebron D`ejms (Majami, 38 bodova), Kobi Brajant (LA Lejkers, 33 boda) i Kevin Garnet (Boston, 33 boda). U drugoj odbrambenoj petorci lige na{li su se Toni Alen (Memfis), Kris Pol (Nju

C

Hauard: ^ak 27 NBA trenera ga svrstalo u prvu petorku

Slavlje Vejda i D`ejmsa

Vejd i D`ejms izbacili Boston
Fantasti~ni Dvejn Vejd (34 poena, 10 skokova, pet dodavanja i ~etiri ukradene lopte) i Lebron D`ejms (33 poena, sedam skokova i ~etiri asistencije) izbacili su Boston Seltikse od ovogodi{njeg doigravanja, te odveli Majami do konferncijskog finala pobjedom u petom me~u 97:87. - Ta dvojica tipova su monstruozna. Kada uz sve {to rade jo{ i po~nu zabijati, postane jako te{ko - pri~ao je trener Seltiksa Dok Rivers o Vejdu i Lebronu. Kris Bo{ je kod „vru}ine“ bio jo{ jedini dvoznamenkast s 14 poena kojima je pridodao i 11 skokova, dok su Boston predvodili Rej Alen s 18 ko{eva, Kevin Garnet s tri manje uz 11 uhva}enih lopti, te Pol Pirs sa skromnih 12 poena.

Orleans), Tajson ^endler (Dalas), Andre Igudala (Filadelfija) i @oakim Noa (^ikago). Izborom u najbolju odbr-

ambenu petorku NBA lige Brajant i Garnet upisali su svoja imena uz bok Majkla D`ordana i Gerija Pejtona. Naime, D`ordan i Pejton

dr`ali su dosad zajedni~ki rekord s devet izbora u prvu odbrambenu petorku lige, a sada su im se pridru`ili i Brajant i Garnet.

Iako je najavio zavr{etak trenerske karijere
D`ekson: Velika `elja mu je voditi Nikse

Centra Lejkersa skupo ko{talo isklju~enje protiv Dalasa

Bajnam „kra}i“ za 702.272 dolara
Pet utakmica sljede}e NBA sezone ko{arka{i Los An|eles Lejkersa odigrat }e bez svog centra Endrjua Bajnama kojem je suspenziju u tolikom trajanju uz neprimanje pla}e nametnula NBA liga zbog namjernog i grubog prekr{aja nad Huanom Hozeom Bareom. Podsjetimo, Bajnam je zaradio isklju~enje nakon {to je laktom prizemljio beka Dalas Maveriksa u nedjeljnoj utakmici konferencijskog polufinala doigravanja Zapadne konferencije NBA lige. Uz dodatnih 25.000 dolara koje mora da plati u ke{u zbog skidanja dresa, ukupna kazna }e ga tako, s obzirom na visinu ugovora, ko{tati ta~no 702.272 dolara. Za barem ne{to bla`e sankcije, nije mu pomoglo ni izvinjenje. - @elio bih re}i da mi je `ao zbog onoga {to sam napravio. Taj moj postupak ne opisuje ono {to jesam, ono {to predstavljaju Lejkersi i njihovi navija~i. Najva`nije i prije svega ispri~avam se Barei. Drago mi je {to nije ozlije|en. Pogledao sam snimku nakon utakmice i posramio se svog poteza. Bio je zastra{uju} i mogu samo obe}ati da se ne}e nikada ponoviti - rekao je Bajnam.

Bajnam: Propu{ta prvih pet me~eva sljede}e sezone

D`ekson preuzima Njujork?
Prema „dobro obavije{tenom“ NBA izvoru samo je jedna neostvarena `elja u karijeri najboljeg trenera svih vremena, Fila D`eksona, a to je klupa Njujork Niksa. Naime, sjajni strateg je, kako stoje stvari, definitivno zavr{io saradnju sa Los An|eles Lejkersima, ali navodno nije s trenerskim poslom. - Ako mu se prezentuje dobar projekat sigurno bi ga razmotrio. Niksi su takav projekat, a to je zbog velike i burne pro{losti njegov san otkrio je izvor. Ako bi taj posao bio sklopljen, Fil D`ekson bi se na{ao u klubu sa kojom je 1970. i 1973. osvojio svoje jedine dve igra~ke titule. Dres Njujorka koji ga je izabrao kao 17. pika drafta 1967. godine, nosio je dugih 13 sezona.

Krilni igra~ Jute zalu|en „World of Warcraftom“

Kirilenko istetovirao svog „paladina“
Kirilenko se istetovirao preko cijelih le|a Andrej Kirilenko, krilni igra~ Juta D`eza, koji je prvi put od sezone 2005/2006. propustio plej-of, uradio je zastra{uju}u tetova`u na le|ima. Ruski ko{arka{, jedan od mnogih koji je zalu|en video igrom „World of Warcraft“, istetovirao je preko cijelih le|a svoj lik iz te igrice, „paladina“ kako ja{e na zmaju. Mnogima }e ova tetova`a biti prelijepo remek-djelo, ali neki portali upozoravaju svoje posjetioce da prizor na Kirilenkovim le|ima nije namijenjen mla|oj populaciji.

Ko{arka
Zeni~ki stru~njak ostaje na klupi poljskog tima

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

23

Mutap~i}produ`uje ugovor sa Anvilom
Ve} smo napravili plan za narednu sezonu u kojoj o~ekujemo bolje rezultate - ka`e Mutap~i}
^elnici poljskog Anvila zadovoljni su radom na{eg stru~njaka Emira Mutap~i}a, te su mu ponudili novi jednogodi{nji ugovor, koji je na{ stru~njak i prihvatio, te }e i naredne sezone sjediti na klupi tima iz Vloclaveka, a slu`beni potpis }e biti stavljen naredne sedmice. Ova odluka je donekle iznena|uju}a s obzirom na to da je ova sezona druga najgora u klupskoj historiji. Anvil je liga{ki dio sezone zavr{io na {estom mjestu, a u plej-ofu je ispao ve} u prvom krugu. U Poljsku je 51-godi{nji Zeni~anin do{ao u decembru pro{le godine, kada je klub bio tek na desetom mjestu. Prije Anvila pet godina je bio trener njema~kog Braun{vajga, a najve}i uspjesi vezani su mu za berlinsku Albu s kojom je osvojio tri njema~ka prvenstva (2000., 2001. i 2003.) i dva Kupa (2002. i 2003.). - Drago mi je da je brzo rije{eno pitanje mog ostanka u Anvilu. Najva`nije je da su obje strane zadovoljne i da vjerujemo u budu}}nost. Ve} smo napravili plan za Mutap~i}: Potpis ugovora sljede}e sedmice narednu sezonu u kojoj o~ekujemo bolje rezultate. Gradimo jaku ekipu korak po korak - reakao je Mutap~i} za slu`benu stranicu kluba. E. B.

Plej-of ukrajinske Superlige

Lider [panije donio kona~nu odluku

Huki} i Vasiljevi} u finalu
Ukrajinska Superliga do{la je do samoga kraja. U finalu plej-ofa, koje se igra na ~etiri dobijene utakmice, sastat }e se Donjeck i Budivelnik, dvije vode}e ekipe i nakon liga{kog dijela takmi~enja. Prednost doma}eg parketa imat }e Donjeck, za koji sa velikim uspjehom nastupaju na{i internacionalci Jasmin Huki} i Sa{a Vasiljevi}. Donjeck je na putu do finala u ~etvrtfinalu izbacio Krivbasbasket sa 3-0, dok j eu polufinalu „stradala“ Hoverla, tako|er sa 3-0. S druge strane Budivelnik je pora`en jednom u ~etvrtfinalu od Dnjepra, dok je sa sve tri pobjede u polufinalu izbacio Fero. E. B.

Gasol igra na Eurobasketu

Huki}: Donjeck ima prednost doma}eg parketa protiv Budivelnika

Poljski plej-of

Turski gigant mijenja ime za idu}u sezonu

Jazvinu tre}e mjesto
Energa ^arni osvojila je tre}e mjesto u Poljskoj. U borbi za tre}e mjesto ekipa za koju nastupa na{ reprezentativac Ermin Jazvin je savladala Trefl Sopot sa 86:83 i 72:71. U prvom me~u Jazvin je postigao sedam poena uz dva skoka, dok je u drugom bio mnogo bolji, te je susret zavr{io kao najbolji igra~ sa indeksom 19. Mostarski centar je ubacio sedam poena uz 11 skokova i dvije ukradene lopte uz samo jedan proma{eni {ut iz igre. E. B.

Zabranjeno reklamiranje alkohola

Efes Pilsen postaje Anadolu Efes
Jedan od najslavnijih turskih ko{arka{kih klubova Efes Pilsen uskoro }e promijeniti ime u Anadolu Efes. Prema novom zakonu Turske regulatorne agencije za tr`i{te alkoholnih i duhanskih proizvoda (TAPDK) vi{e se ne}e mo}i reklamirati ovakvi proizvodi. Prema tome, Efes Pilsen, kojem je generalni sponzor najve}a pivara u Turskoj, ~ije ime i logo koristi, morao je promijeniti ime. TAPDK-u je predlo`eno novo ime - Anadolu Efes koje je prihva}eno, pa }e se od idu}e sezone turski velikan tako i zvati.

Gasol: Ima vremena za odmor Centar Los An|eles Lejkersa Pau Gasol potrvdio je da }e igrati za [paniju na predstoje}em Evropskom prvenstvu u septembru. Gasol je istakao da planira da uzme slobodno vrijeme kako bi analizirao svoju igru protekle sezone, a kako bi spreman do~ekao sljede}u. Sjajni centar je tako|e potvrdio i da se okre}e ka {panskom nacionalnom timu koji }e u Litvaniji braniti titulu od prije dvije godine, ali i tra`iti mjesto na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu. - Odluka da ne igram prethodnih godina bila je iz razloga {to nisam imao dovoljno vremena za odmor i oporavak. Prije svake sezone igrali smo neke {ampionate. Ali ovo sada mi daje {ansu da u~estvujem sa mojim nacionalnim timom - rekao je Gasol.

Jazvin: ^arni bolji od Trefl Sopota

Ko{arka
Aleksandrov~ani se bez problema plasirali u finale plej-ofa

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.
Karali}: Ponosan na rezultate

24

Tek sada slijedi ono pravo
Va`no je da smo svi zdravi i da mogu ra~unati na sve ko{arka{e - ka`e trener Klipa
o{arka{i Igokee bez ve}ih problema plasirali su se u finale plej-ofa. Aleksandrov~ani su protiv Borca Nektra ostvarili dvije o~ekivane pobjede, koje su ustvari bili zagrijavanje pred odlu~uju}u bitku. U dvorani Borik vi|ena je zanimljiva utakmica, ali i ovaj put favorit je opravdao svoju ulogu. Kod pobjedni~ke ekipe najefikasniji su bili Brajan ^ejs sa 14, te D`ejms Florens i @arko Rako~evi} sa po 12 poena. - Na{ plasman u finale nije ni dolazio u pitanje, tako da ne smatram ovo nekim velikim uspjehom. Ali, ~estitam Borcu na dobrim partijama i mislim da „pivari“ imaju veoma perspektivan tim koji, ako ostane du`e zajedno, mo`e da napravi dobar posao i da odsko~i u cijeloj BiH. Mi smo, znali da smo kvalitetniji rival i `eljeli da iskoristimo ovo polufinale za povratak u formu pojedinih igra~a - rekao je trener Igokee Slobodan Klipa.

K

Za Borac Nektar zavr{ena sezona

Aleksandrov~ani sa 2-0 presko~ili Borac Svi u redovima kluba iz Aleksandrovca dobro znaju {ta donosi titula i koliko su va`ni naredni okr{aji. - Tek sada o~ekuju nas pravi me~evi, oni koje zna~e sve, i na njima }e igrati oni koji donose najvi{e ekipi. Va`no je da smo svi zdravi i da mogu ra~unati na sve ko{arka{e, tako da pored prednosti doma}eg terena imam sve prvotimce na raspolaganju - dodao je Klipa. Podsjetimo, prvo mjesto u {ampionatu BiH donosi siguran plasman u NLB ligu. D. C.

Karali}: Vratili smo se u vrh
Kao {to se o~ekivala Igokea je u oba susreta savladala Borac Nektar, te dvokorakom u{la u finale doigravanja za prvaka. Banjalu~ani su na uzvratu odigrali bolje nego li dva dana ranije u Lakta{ima. U prvoj ~etvrtini imali su i 12 poena prednosti, ali u samo prva ~etiri minuta druge ~etvrtine prednost se istopila poslije Igokeine serijie 13:0. Aleksandrov~ani vi{e nisu ispu{tali prednost i lako su kontrolisali igru i rezultat. I ovaj put je trener Drago Karali} `elio provjeriti neke mla|e igra~e i uvjeriti se koliko na njih mo`e ra~unati za narednu sezonu. Prije svega odnosilo se to na Sr|ana Lon~ara, Ranka Ivi}a, Milo{a Triki}a, a najve}e minuta`e u igri dobili su Igor Josipovi} i Dra{ko Albijani}. Strateg banjalu~kih ko{arka{a bio je zadovoljan ishodom kom{ijskog derbija. - Veoma smo dobro odigrali 30 minuta. Za ne{to vi{e nismo imali snage i {irinu klupe. Ipak, Igokea je ove sezone suvi{e jak i ozbiljan sastav. Te{ko je sa njima odr`avati ravnote`u - rekao je Drago Karali} poslije utakmice sa Igokeom. Za Borac Nektar takmi~erska sezona uspje{no se zavr{ila. U klubu ne kriju zadovoljstvo postignutim rezultatima. Ljetos kada smo kretali malo nas je ko vidio na visokim pozicijama. Ipak, Ligu 13 zavr{ili smo na drugom mjestu, Ligi za prvaka plasirali se u polufiunale. Rezultati su to sa kojima se mo`emo ponositi. Imamo sastav koji obe}ava jo{ bolje rezultate. Sigurno je da smo na putu povratka u vrh bh. klupske ko{arke - zaklju~io je Karali}. Z. G.

Trener [irokog se ponio neprofesionalno

Mladost savladala [iroki i izjedna~ila na 1-1

Zaslu`en trijumf Mrkonji}ana
Ko{arka{i mrkonji}ke Mladosti savladali su [iroki rezultatom 77:73. Mrkonji}ani su ovom pobjedmom izjedna~ili rezultat na 1:1 i obezbijedili „majstoricu“ koja se igra u subotu u [irokom Brijegu. Treba re}i da je Mladost do pobjede do{la fanati~no-borbenom igrom,mada je trener Goran Sladojevi} u rotaciji iamo samo sedam ko{arka{a. Lavovski dio posla obavio je lucidni Milijan Bocka,koji je postigao 29 poena. Zavr{nica susreta bila je izuzetno zanimljiva. Gosti su poenima Ramljaka i i Naletili}a 53 sekunde prije kraja do{li u vodstvo 72:70. Me|utim, Bocka je 23 sekunde prije kraja trojkom, a potom sa dva poena doveo Mladost u voBocka: Ubacio dstvo 75:72. [pralja je 12,7 se- 29 poena kundi prije kraja iskopet,{est poena.Mi smo igrali risto jedno slobodno bacanje,da bi 11,9 sekundi pr- dobro i jo{ jednom pokazali ije kraja Milan Ke`i} sa dva da smo tradicionalno nezgopoena iz slobodnih bacanja dan protivnik [irokom, koji ima odli~nu ekipu. stavio ta~ku na pobjedu. Mi smo ovaj me~ dobili - Utakmica je bila izjedna~ena jer ni jedna ekipa ni- fakti~ki sa {est,sedam igra~a je imala ve}u prednost od u rotaciji,dok je prva petroka

Polufinale plej-ofa
BORAC NEKTAR IGOKEA

druge utakmice
72 86

Veli}: Odbio dati izjavu

Veli}ev „silenzio stampa“
Trener [iroki TT Kabela Ivan Veli} ponio se neprofesionalno prema novinarima nakon me~a koji je njegova ekipa izgubila u Mrkonji} Gradu od Mladosti (77:73). Naime, nakon petnaestominutnog ~ekanja odbio je da da izjavu za medije. „Majstorica“ u [irokom Brijegu igra se u subotu i nakon toga me~a zna}e se koja }e ekipa biti protivnik Igokei u finalu. S. D.

Dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 400. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Bojan Jovani} i Milan Adamovi} (oba Banja Luka). Rezultat: Borac Nektar - Igokea 72:86 (20:11, 6:25, 26:24, 20:26). BORAC NEKTAR: To{i} 2, Triki} 7, Vranje{ 12, Kostadinovi}, [turanovi} 3, Jagodi} Kurid`a 3, Ivi} 2, Albijani} 13, Pavlovi}, Lon~ar 8, Kova~evi} 8, Josipovi} 14. Trener: Drago Karali}. IGOKEA: \erasimovi} 4, Dozet 8, \urica 2, Na|feji 2, Rako~evi} 12, Vitkovac 12, Chase 14, Panti} 5, [utulovi}, Joksimovi} 6, Florence 12, Donnell 9. Trener: Slobodan Klipa.

MLADOST [IROKI TT KABELI

77 73

podnijela veliki teret i obezbjedila pobjedu. @elim da ka`em da je na{a pobjeda zaslu`ena i da je to jo{ jedan poklon na{im vjernim navija~ima - rekao je Goran Sladojevi}, trener Mladosti. S. D.

Dvorana „Arena Komercijalne banke“ u Mrkonji} Gradu. Gledalaca: 900. Sudije: Petar Obradovi} (^apljina), Dragan Kralj (Trebinje) i Medin Du{kaj (Sarajevo). Rezultat: Mladost - [iroki TT Kabeli 77:73 (9:16, 20:15, 22:20, 26:22). MLADOST: Pekez, Ivani} 6, Kalajd`ija, Milo{evi} 6, Komatina 18, Velimirovi} 11, Vidovi}, Ke`i} 2, An|eli}, Jovanovi} 2, Bocka 29, Deli} 3. Trener: Goran Sladojevi}. [IROKI TT KABELI: [temberger 6, Planini} 6, Pilepi} 5, Naletili} 8, Bilanovi}, Ramljak 15, Per{i}, [pralja 5, [aki} 10, Bara}, Morovi} 3, Grgat 15. Trener: Ivan Veli}.

Rukomet
Ponovo odgo|ena sjednica Stru~ne komisije RSBiH

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

25

Ahmetovi}: Ovdje je lak{e izabrati predsjednika dr`ave, nego selektora
To {to selektor nije podnio izvje{taj i nije toliko va`no. Rezultati govore sve, smatra Ahmetovi}
jednica Stru~ne komisije Rukometnog saveza BiH, na kojoj je trebalo da se razmatra i donese kona~na odluka o radu selektora mu{ke seniorske reprezentacije Vojislava Ra|e, iako je bilo planirano da se odr`i ju~er (~etvrtak), odgo|ena je za sljede}i utorak. ^lan Stru~ne komisje, Osman Ahmetovi}, za Sport je istakao da je zakazana sjednica odgo|ena na molbu samog Ra|e koji se u ~etvrtak nije mogao pojaviti u Sarajevu u zakazano vrijeme. - Kako mi je prenio predsjedavaju}i RSBiH, Mirsad Sir}o, selektor je zatra`io odgodu sjednice zbog nemogu}nosti njegovog prisustva na istoj. Kako se ne bi mislilo da }e na sastanku biti bilo kakvog opstruiranja odlu~ili smo se za utorak, kada }e Stru~na komisija zajedno sa Ra|om razmatrati njegov dosada{nji rad. Ahmetovi} je dodao kako Ra|a jo{ uvijek nije podnio izvje{taj Stru~noj komisiji RSBiH, ali da to danas i nije toliko va`no. - Sam izvje{taj nam ne mo`e re}i puno toga, koliko sami rezultati koji su iza reprezentacije. Rekao sam ve} ranije da su stvari oko Ra|e potpuno jasne. Rezultat je jedino mjerilo za rad svakog tr-

Krivaja se sutra protiv Sloge opra{ta od doma}e publike

Adnan Ba{i}: Trener Krivaje zabrinut

S

Zau{njaci
prepolovili ekipu
Izostat }e Osmi}, ^amd`i}, Ned`ad Ali}, Zveki}, Memi{evi}, Muratovi}, te dva igra~a iz startne postave
Sutra }e Krivaja, ukoliko se ne{to nepredvi|eno ne desi kada je pitanju Regionalna liga ili status sigurnih putnika u ni`i rang, odigrati posljednji doma}i susret u dru{tvu najboljih bh. klubova za du`i period. Uz standardne brige, tim zavidovi}kog premijerliga{a dodatno je desetkovan zbog epidemije zau{njaka. Jednostavno, trener Krivaja{ strahuje, jer ne zna ho}e li sutra imati ijednog igra~a na klupi za rezerve. - Sigurno ne}e igrati ni jedan od momaka koji su du`e vremena zbog zau{njaka van dvorane. Izostat }e Osmi}, ^amd`i}, Ned`ad Ali}, Zveki}, Memi{evi}, Muratovi}, te dva igra~a iz startne postave. Amir Ali}, koji tako|er zadnjih dana ima simptome zau{njaka i povrije|eni Puri}. Tra`io sam od sekretara kluba da licencira jo{ dva juniora, \uheru i Abdurahmanovi}a, u protivnom igrat }emo bez rezervi. Samo da nam je odigrati me~, o rezultatu i ne razmi{ljam, zabrinuto je konstatovao trener Adnan Ba{i}. I. I.

Ra|a: Zatra`io odgodu sjednice enera u reprezentacijama, pa bi tako trebalo biti i za Ra|u. ^injenica je da on ima ~etverogodi{nji ugovor sa RSBiH, ali u Pravilniku o radu s reprezentacijama jasno stoji da ukoliko se u me|uvremenu ne naprave o~ekivani rezultati Izvr{ni odbor je taj koji mo`e smijeniti selektora prije vremena. Tako je Izvr{ni odbor prebacio „lopticu“ na Stru~nu komisiju. Izgleda da je ovdje lak{e izabrati predsjednika dr`ave nego dati mi{ljenje o radu selektora rukometne reprezentacije. Ipak, nadam se da }emo kona~no u utorak rije{iti ovo pitanje - rekao je Ahmetovi}. S. [.

Poznat prvak Njema~ke

Novi rez Vojislava Ra|e za utakmice sa Ma|arskom i Makedonijom

Otpisani Ba{i} i Ja{ki}
Novo ime u reprezentaciji Igor Kara~i}, ponajbolji rukometa{ Premijer lige BiH
I dok traje sapunica oko odr`avanja sjednice Stru~ne komisije, u me|uvremenu aktuelni selektor objavio je {iri spisak igra~a za kvalifikacijske utakmice protiv Ma|arske i Makedonije, 8. i 12. juna, iako ne zna da li }e uop}e i voditi reprezentaciju u tim susretima. O~ekivano, na spisku od 28 imena nema doskora{njih standardnih reprezentativaca Mirsada Terzi}a, Damira Doborca i Muhameda Toromanovi}a, a za ove dvije utakmice Ra|a je odlu~io napraviti jo{ jedan rez. Ovoga puta izostavio je jo{ Adnana Ja{ki}aa, ~lana Zagreb CO, te Edina Ba{i}a beka francuskog [amberija. Izostavljanje dvojice dosada{njih standardnih reprezentativaca Ra|a je onjasnio navode}i kako Ja{ki} i Ba{i} u proteklim kvalifikacijskim utakmicama nisu bili na profesionalnom nivou, te kako nisu dali maksimum u utakmicama sa Ma|arskom, Makedonijom i Estonijom. Stoga se odlu~io na spisak Hens u akciji: Pred HSV-om je i fajnal-for Lige prvaka

Spisak igra~a
Na Ra|inom spisku su sljede}i igra~i: GOLMANI: Enid Tahirovi} (Gepingen), Danijel [ari} (Barcelona), Neboj{a Grahovac ([amberi), Adnan [abanovi} (Sloga Doboj), Benjamin Buri} (Izvi|a~ Ml Grupa); KRILA: Vuka{in Stojanovi} (Aragon), Ante Boras (Izvi|a~ Mi grupa), Amir ^aki} (Bosna BH Gas), Mirko Miki} (Borac m:tel), Damir Deli} (Gora`de), Deni Veli} (Nexe), Faruk Vra`ali} (Bosna BH Gas), BEKOVI: Nikola Prce (Puerto Segunto), Marinko Kele~evi} (Ferencvaro{), Du{ko ^elica (?), Faruk Halilbegovi} (Borac m:tel), Adnan Harmandi} (Veclar), Ivan Kara~i} (Borac m:tel), Igor Kara~i} (Bosna BH Gas), Marko Pani} (Borac m:tel), Tarik Me|i} (Bosna BH Gas), Dejan Malinovi} (Izvi|a~), Sa{a \uki} (Puerto Segunto), Kosta Savi} (Bosna BH Gas), PIVOTI: Senjamin Buri} (Izvi|a~ Ml Grupa), Vladimir Vranje{ (Borac m:tel), Velibor Manji} (Sloga), Damir D`eba (Izvi|a~). Ba{i}: Za beka [amberija nema mjesta staviti mla|e igra~e, koji su u ovoj sezoni pokazali zavidnu formu u svojim klubovima. Svakako, najzvu~nije ime me|u njima je ponajbolji rukometa{ Premijer lige BiH i ~lan Bosna BH Gasa Igor Kara~i}. S. [.

Hamburg osvojio svoj prvi naslov
Hamburg je osvojio svoj prvi naslov prvaka Njema~ke. ^etrnaest hiljada gledatelja u Hambur{koj O2 Areni svjedo~ilo je povijesnoj pobjedi Hamburga protiv Gumersbaha. Doma}ini su slavili rezultatom 35:30 i tri kola prije kraja imaju sedam bodova prednosti ispred Kila ~ime su matemati~ki osigurali svoj prvi naslov prvaka. U ekipi novog njema~kog prvaka najefikasniji su bili Hans Lindberg sa sedam i Marcin Lijevski koji je postigao jedan manje. Kod Gumersbacha je najraspucaniji bio Adrian Fal sa deset pogodaka.

Rukomet
U subotu utakmice 21. kola Premijer lige BiH

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

26

Parovi i satnice
VISOKO: Bosna Prevent - Konjuh (sudije: Goran Ili} i Vedran Paleksi}; delegat: Ahmet [ehanovi}) PRIJEDOR: Prijedor - Bosna BH Gas (sudije: Mladen Dragi~evi} i Vladimir Kri`anec; delegat: Alija Hasi}) GRADA^AC: Grada~ac - Gora`de (sudije: Predrag Dejanovi} i Elvis Mar~eti}; delegat: Sre}ko Delhunija) BANJA LUKA: Borac m:tel - Gra~anica Index (sudije: Bojan Be{irevi} i Emir Dautovi}; delegat: Zoran Anu{i}) ZAVIDOVI]I: Krivaja - Sloga (sudije: Senad Kamberovi} i Mevludin [abi}; delegat: Milan \ura{inovi})

Grada~ac i Gora`de za Evropu
Rukometa{i Bosna BH Gasa idu u goste Prijedoru, dok banjalu~ki Borac ne bi trebao imati problema sa Gra~anicom koja se opra{ta od dru{tva najboljih

Rukometa{i Prijedora doma}ini Bosni BH Gas

S

ve utakmice 21. kola rukometne Premije rlige BiH odigrat }e se u subotu sa po~etkom u 19 sati. Zna~aj me~ igrat }e se u Grada~cu gdje }e istoimena ekipa ugostiti Gora`de, a pobjednik ovog susreta mogao bi rije{iti sve dileme oko izlaska u Evropu. Grada~ac, u odnosu na Gora`de, ima dva boda zaostatka i eventualnom pobjedom prakti~no bi mogao obezbijediti ~etvrtu poziciju s obzirom da u poslejdnjem ovosezonskom kolu gostuje posljednjeplasiranoj Gra~anici.

Pozdraviti prvake i pru`iti {to ja~i otpor
Mesari} u akciji: „Studenti“ u Prijedoru Novi-stari prvaci, rukometa{i Bosna BH Gasa, idu u goste Prijedoru koji su se zacementirali u sredini tabele, dok banjalu~ki Borac ne bi trebao imati problema sa Gra~anicom koja se davno oprostila od premijerliga{ke elite. Kom{ijski derbi odigrat }e Krivaja i Sloga. Dobojlije bi pobjedom i eventualnim kiksom Grada~ca preuzeli petu poziciju koja bi im prakti~ki, kolo prije kraja, obezbijedila ^elend` Kup. Bosna Prevent, koja je obezbjedila ostanak u dru{tvu najboljih, od svojih navija~a oprostiti }e se utakmicom protiv Konjuha. S. [. Prijedorski premijerliga{ u pretposljednjem kolu pred svojoj publikom ugostit }e najbolju rukometnu ekipu BiH, Bosnu BH GAS sa kojom nemaju velike izglede za pobjedu. Ali }e ljubitelji rukometa biti u prilici da vide i pozdrave starog i novog {ampiona dr`ave, a doma}i rukometa{i pru`e maksimum i da ne razo~araju gledaoce. - Na svu sre}u ranije smo osigurali ostanak u dru{tvu najboljih i nakon nekoliko sezona prekinuli tradiciju da ekipa koja u|e u elitu iz RS na kraju ispada. Zadovoljni smo onim {to smo ostvarili na parketu u minuloj sezoni i sada }emo igrati bez gr~a. To je nagovje{taj dobre utakmice sa najkvalitetnijim ru- Radakovi}: Osigurali ostanak kometnim kolektivom u dr`avi, kojem }emo nastupe u Ligi rukometnih uputiti ~estitke za ostvarene {ampiona Evrope - ka`e kapirezultate u protekloj sezoni, ten RK Prijedora Jovica RaV. V. kako u Premijer ligi, tako i za dakovi}.

Zrinjski i teoretski u vi{em rangu

Saltari}: Trebat }e nam poja~anja
Nastojat }emo vratiti na{e rukometa{e afirmisane u Premijer ligi, ka`e trener Zrinjskog
Rukometa{i mostarskog Zrinjskog su pobjedom u Me|ugorju (28:31) dva kola prije kraja prvenstva u Prvoj ligi FBiH Jug i teoretski rije{ili svoj plasman u Premijer ligu. - Znali smo da nas ova utakmica i teoretski osigurava, zbog ~ega smo ozbiljno pristupili i ve} na poluvremenu vodili 26:14. Potom smo dali priliku mladima koji nikako da ozbiljno shvate svoju ulogu u igri, komentarisao je trener Zrinjskog Damir Saltari} ~injenicu da je njegov tim u drugom dijelu zabio samo 5 golova. Bila je to 23. pobjeda „plemi}a“, uz remi i dva poraza. - Mislili smo da }e sve i}i mnogo lak{e od onoga {to nam se dogodilo. Me|utim, imali smo puno kadrovskih promjena tokom sezone, a digli su se i konkurenti Vogo{}a i Vele`, te ozbiljno prijetili sve vrijeme - podsje}a Saltari}. Razlika u kvaliteti izme|u Prve i Premijer lige dosta je izra`ena i pitanje je koliko rukometa{a iz aktuelnog sastava mo`e biti rje{enje Zrinjskom za vi{i rang. - U Kup utakmicama sa Gora`dem i Prijedorom ova ekipa je potvrdila potencijal. [est - sedam igra~a koji su iznijeli ovu sezonu }e imati svoju minuta`u, ali }e nam sasvim sigurno trebati i poja~anja, minimalno dva - tri igra~a. Nastojat }emo vratiti na{e rukometa{e afirmisane u Premijer ligi - rekao je Damir Saltari}. Er. B.

Saltari}: U potrazi za igra~ima

Juniorsko prvenstvo RS za rukometa{ice (U-19)

Dobojkama svi trofeji
Pored prvog mjesta, doma}inu pripale sve pojedina~ne nagrade
Juniorska ekipa @RK Doboj odbranila je naslov prvaka RS, po{to je na finalnom turniru ~iji su bili doma}ini osvojila prvo mjesto. U finalnom susretu Dobojke su savladale ekipu Kne`opoljke iz Bosanske Budice rezultatom 27:22. Tre}e mjesto pripalo je Borji iz Tesli}a, koja je bila bolja od Broda sa 23:19. - Ovo je kruna na{eg marljivog rada, jer je ovo zapravo i seniorski tim, koji je u upravo zavr{enom prvenstvu RS podijelio dru-

Rezultati
Polufinala Doboj - Brod 24:15 (9:10) Kne`opoljka - Borja 22:16 (9:11) Za tre}e mjesto Brod - Borja 19:23 (7:13) Finale Doboj - Kne`opoljka 27:22 (15:8)
I druge dvije pojedina~ne nagrade zavr{ile su u rukama dobojskih rukometa{ica. Tijana Stoji} je sa 18 postignutih golova bila najbolji strijelac, dok je Aleksandra Sofri} progla{ena za najboljeg golmana finalnog tuG. S. rnira.

Parovi 22. kola `enske Premijer lige BiH
MOSTAR: Katarina - @ivinice (sudije: Mario Primorac i Goran Su{i}; delegat: Jelena Popovi}; petak, 13.05.18:00) BANJA LUKA: Borac - Zrinjski (sudije: Dino i Amar Konji~anin; delegat: Damir Sobo; subota, 14.05.17:00) KOZARSKA DUBICA: Kne`opoljka - Lokomotiva (sudije: Igor Ranilovi} i Aleksandar Vrhovac; delegat: Zahid Mehagi})

Pobjedni~ka ekipa @RK Doboj
go mjesto sa Borjom iz Tesli}a, odmah iza novog premierliga{a Jedinstva iz Br~kog. Ukoliko otputujemo na finalni turnir juniorskog prvenstva BIH, trudi}emo se da osvojimo jo{ neku medalju - istakla je pivot @RK Doboj Dragana Ignji}, koja je progla{ena za najbolju igra~icu turnira.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

27

Mirsad Terzi}, bek Vesprema, u i{~ekivanju potvrde o nastupu na Super Globeu

Imena koja }e igrati u Dohi garantuju ogroman spektakl
Uz donedavnog kapitena bh. reprezentacije, za doma}i Al-Sad trebala bi nastupiti jo{ sedmorica igra~a ma|arskog prvaka
Dohi }e se od subote pa do sljede}e srijede odigrati takozvani Super globe, jedna vrsta neslu`benog klupskog prvenstva svijeta, gdje }e se sudariti najbolje ekipe sa svih kontinenata.

U

Nagradni fond 750.000 dolara
Takmi~enje se odr`ava pod pokroviteljstvom Svjetske rukometne federacije (IHF), a u organizaciji katarskog rukometnog saveza i lokalnog kluba Al Sad. Upravo klub, koji je ujedno i doma}in turnira, zapao je u probleme, te je pod znakom pitanja u kakvom sastavu }e nastupiti. Zamisao vlasnika Al-Sada je bio da anga`ira udarnu postavu Vesprema, no do srijede jo{ nije stigla potvrda iz re-

dova ma|arskog prvaka da }e pustiti svoje najbolje igra~e, {to nam je potvrdio i Mirsad Terzi} koji je potpisao dvosedmi~ni ugovor sa Al-Sadom. - Svi s nestrpljenjem o~ekujemo kona~nu odluku, a imena igra~a koji su pristali poja~ati azijske kluobe samo govori da }e to biti jedan veliki rukometni spektakl.

blema, vjerovatno na{em klubu jo{ nije „legao“ obe}ani novac, no mislim da }e do petka sve biti rije{eno. Prvu put }e na turniru nastupiti osam ekipa koje su podijeljene u dvije grupe. Evropske boje predstavljaju njema~ki Kil i {panski Siudad Real, koji brani naslov klupskog prvaka, a nagradni

Terzi}: Nove dvije titule sa Vespremom - S obzirom da }e pobjednici grupa igrati finale, cilj je sa Siudadom se potu}i za prvo mjesto u grupi. Mislim da ne bi trebali imati ve}ih problema sa prvakom Australije, ekipom Southern Star. Egipatski Zamalek je dosta neugodan, pro{le godine su do{li do finala, ali vjerujem da ih mo`emo presko~iti.

U~esnici turnira u Dohi
GRUPA A: Kil (Njema~ka), Al-Sad (Libanon), Pinheiros (Brazil), Al Rajan (Katar) GRUPA B: Siudad Real ([panija), Al-Zamalek (Egipat), Al-Sad (Katar), Southern Star (Australija) Mi u Vespremu treniramo kao da }emo putovati. Imamo vremena do petka, kada bi se sve znalo da li }emo nastupiti na Super Globeu. Do{lo je do nekih finansijskih profond za ovu godinu se kre}e oko 750.000 ameri~kih dolara. Treba ista}i da }e pored Terzi}a, na Super Globeu nastupiti jo{ dvojica bh. rukometa{a. Adnan Ja{ki} bi trebao braniti boje libanonskog Al Sada, a Muhamed Toromanovi} }e zajedno sa nekolicinom danskih i {vedskih reprezentativaca nositi dres doma}eg Al Rajana. Terzi} je dobro upoznat s onime {to se od njega i ekipe o~ekuje.

Ra|in spisak me nije iznenadio
Pred bh. reprezentacijom uskoro su dvije preostale utakmice kvalifikacija za EP. Mirsad Terzi} je, uz Damira Doboraca i Muhameda Toromanovi}a, ponovo izostavljen sa {ireg popisa Vojislava Ra|e. - To me uop}e nije izenadilo. Malo je ~udno da se doti~ni gospodin upu{ta u novu avanturu i objavljuje popis igra~a, a ustvari ne zna ni da li }e ostati na funkciji selektora do utakmica sa Makedonijom i Ma|arskom. On se vjerovatno osje}a selektorom ~im sebi daje za pravo da objavi spisak prije odluke Stru~ne komisije. Ako mu se zaista, nakon svega {to se de{avalo u ovim kvalifikacijama, pru`i nova {ansa, mislim da }e se RSBiH na taj na~in kompromitirati te na neki na~in pokazati neozbiljnost. krunu. Mislim da je ona do{la potpuno zaslu`eno, od prvog kola smo bili na ~elu tabele i ni{ta nismo prepu{tali slu~aju. Vesprem je u Ma|arskoj rukometna institucija, pokazali smo da smo najja~i, u 24 odigrana kola nismo izgubili ni boda, te potvrdili da nemamo pravu konkurenciju - rekao je Mirsad Terzi}. S. [.

Dupla kruna
Dupla kruna i u ovoj sezoni ma|arskog prvenstva po svemu sude}i ponovo }e ostati u Vespremu. - Ostao nam je jo{ tre}i me~ sa Pik Segedom, koji je zbog turnira u Dohi odgo|en za 22. maj. Poveli smo u finalnoj seriji 2:0 i uvjeren sam kako }emo odbraniti duplu

Dosada{nji pobjednici
1997, Be~ (Austrija): Santander - Dramen 30:29 2002, Doha (Katar): Al Sad - Magdeburg 35:32 2007, Kairo (Egipat): Siudad Real - Al Ahli 29:28 2010, Doha (Katar): Siudad Real - Al Zamalek 28:22

Transfer koji }e uzdrmati Bundesligu

U Flensburgu zadovoljni trenerom

Ili}a `eli Leven, Vujin od ljeta u Kilu?
Kako pi{u njema~ki mediji dva velika transfera mogla bi uzdrmati Bundesligu u nadolaze}em prijelaznom roku, a glavni akteri pri~e su dvojica reprezentativaca Srbije, Momir Ili} i Marko Vujin. Kako se sezona primi~e kraju, {pekuli{e se kako }e Ili} iz Kila pre}i u redove Rajn-Nekar Le- Ili}: Obe{te}enje od 450.000 eura vena. Njema~ki prvak je mo`da man platiti cjelokupan iznos i spreman pustiti svog lijevog u tri rate od po 150.000 eura. Istovremeno, Kil je prije beka, ali tek uz obe{te}enje od pola godine potpisao ugovor 450.000 eura. Jesper Nilsen, jedan od di- sa Markom Vujinom, koji }e oni~ara Levena izjavio je ka- po~eti va`iti od ljeta 2012. goko je skoro pa dogovorio ovaj dine, no uprava „zebri“ detransfer, te da je Kilu spre- snog beka Vesprema i prvog

Vranje{ produ`io do ljeta 2014.
Biti trener ove ekipe i raditi ovdje je ne{to vrlo posebno za mene, izjavio [ve|anin bosanskog porijekla
Ljubomir Vranje{ potpisao je ugovor s Flensburgom do juna 2014. godine. Klub sa sjevera njema~ke zadovoljan je dosada{njim radom 37-godi{njeg {vedskog stru~njaka te su obje strane sa zadovoljstvom potpisale trogodi{nji ugovor. - Ljubomir Vranje{ je jedan od najboljih trenera u Bundesligi, a to je pokazao u posljednjih nekoliko mjeseci. Flensburg je u posljednjih 15 godina obilje`io evropski rukomet, a siguran sam da }emo s Vranje{om u budu}nosti nastaviti tako - izjavio je menad`er Flensburga Holger Kajzer. Svoje zadovoljstvo ostankom u Flensburgu nije krio niti Vranje{: - Biti trenerom ove ekipe i raditi ovdje je ne{to vrlo posebno za mene. Od 2006. godine sam ovdje. Navija~i, sponzori i svi ostali stvorili su porodi~nu atmosferu koja se

strijelca Lige prvaka `eli u svojim redovima vidjeti ve} nakon ove sezone. Tim u vezi oglasila se i uprava ma|arskog prvaka koja je bi u tom slu~aju za obe{te}enje od Kila tra`ila ni manje -ni vi{e nego milion eura.

Vranje{: Nije krio zadovoljstvo svugdje osje}a. Radujem se je ekipu Flensburga s kojima na{oj zajedni~koj budu}nosti. se trenutno nalazi na {estom Ljubomir Vranje{ svoju mjestu u Bundesligi. U njeuspje{nu rukometnu karijeru ma~kom kupu do{ao je do fizavr{io je kao igra~ u Fle- nala gdje je slavio Kil, a u Linsburgu gdje je ostao raditi gi prvaka do{ao je do ~etvrtkao sportski direktor. U dece- finala gdje ih je izbacio Siumbru pro{le godine preuzeo dad Real.

Odbojka
Pravila Evropske odbojka{ke federacije

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

28

Kakanj i Jedinstvo definitivno uCEV Kupu
Obzirom da je Odbojka{ki savez BiH ~lan Balkanske odbojka{ke asocijacije, klubove iz BiH o~ekuje takmi~enje i u BVA Kupu klubova

Z

ahvaljuju}i dosada{njim uspjesima klubova iz BiH u evropskim kupovima (CEV kupu i Kapital ^elend` kupu), Odbojka{ki Savez BiH ima pravo da za narednu takmi~arsku sezonu prijavi po dva kluba u `enskoj i mu{koj konkurenciji u GM Kapital ^elend` kup. Ove godine za navedeno takmi~enje prijavljeni su prvolasirani i drugoplasirani klubovi Kupa BiH, ta~nije Kakanj i Br~ko Jedinstvo u mu{koj, te Jedinstvo iz Br~kog u `enskoj konkurenciji. Iako je klub Kula Grada~ac stekao pravo u~e{}a u GM Kapital ^elend` kupu, od istog je morao da odusta-

Jedinstvo me|u najboljima

Odbojka{i Kaknja redovni u~esnici Kupa ne iz finansijskih razloga ta- nske odbojka{ke asocijacije), ko da je OSBiH za narednu klubove iz BiH o~ekuje tasezonu prijavio ukupno tri kmi~enje i u BVA Kupu klubokluba u obje konkurencije. va. Za razliku od eurokupova, Po pravilima CEV-a (Evr- svaka Nacionalna federacija opske odbojka{ke federacije) u ~lanica BVA (dest zemalja Baslu~aju slobodnih mjesta u CEV lkana) ima pravo da prijavi po Kupu (vi{i rang takmi~enja od jedan klub u mu{koj i `enskoj GM Kapital ^elend`a) ista se konkurenciji za ovo takmi~enje. popunjava klubovima prijavljeZa narednu sezonu u BVA nim u GM Kapital ^elend` Kupu klubova OSBiH je prikupu. U tom slu~aju pravo na- javio OK Mladost iz Br~kog. stupa u CEV Kupu ostvaruju Pravo nastupa u ovom taKakanj iz Kaknja i @OK Jedi- kmi~enju stekla je i `enska nstvo iz Br~kog kao prvaci BiH odbojka{ka ekipa Jahorine, ali u sezoni 2010/11. zbog nedefinisane finansijske Bitno je ista}i da su ova situacije klub sa Pala je odudva kluba u proteklih neko- stao. Da se radi o izuzetno liko sezona redovno nastupa- kvalitetnom takmi~enju svjela u CEV Kupu tako da se to do~i i odluka CEV-a po kojoj o~ekuje i u narednoj. pobjednik BVA Kupa kluboObzirom da je Odbojka{ki va sti~e pravo igranja u GM savez BiH ~lan BVA (Balka- Kapital ^elend` kupu.

Drugoliga{ iz Kaknja najprijatnije iznena|enje

„Akademci“ polo`ili ispit
Poraz u Kaknju od odbojka{a Maglaja jedini kiks u debitantskoj sezoni
Pored odbojka{a Kaknja, koji godinama dr`e dominaciju u bh.odbojci, od pro{le godine u „gradu rudara“ egzistira jo{ jedan klub. Rije~ je o Odbojka{kom klubu „Omladinska akademija“ koji se takmi~i u Drugoj ligi. Ve} u debitantskoj sezoni „akademci“ su bili na korak do osvajanja prvog mjesta. Poraz u Kaknju od Maglaja ko{tao ih je prelaska u Prvu ligu. Bio je to jedini kiks izabranika trenera Nermina Begi}a, koji su, slobodno mo`emo re}i, najprijatnije iznena|enje minule sezone. Iako debitanti, „akademci“ su igrali veoma dopadljivo i polo`ili prvi ispit. Samo jedan bod zaostatka za {ampionima iz Olova pokazuje da ova ekipa ima veliki potencijal i da }e ubrzo krenuti stopama „starijeg brata“. Nosioci igre bili su biv{i @OK Gra~anica: U~e{}e na finalnom turniru za prvaka BiH

Finalni odbojka{ki turnir juniorki

Gra~anica prvak Federacije BiH
OK Odbojka{ka akademija Kakanj ~lanovi Kaknja i sarajevske Bosne Marin Antunovi}, Ajdin Srebrenica i Armin Fejzovi}, te @arko Pezer i Amar Ja{arspahi}, koji jedini imaju liga{ko iskustvo. Me|utim, veliki doprinos dali su i poletarci Belmin Begi}, Haris [kulj, Mirza Zeki}, Adis Sulji}, Amar i Samir Buza, koji su potvrdili svoj neosporni talenat. Iskusni trener Nermin Begi} i njegov asistent Erhan [emi} mogu biti zadovoljni u~inkom svojih pulena. Zadovoljni su i ~lanovi uprave kluba, {to najbolje svjedo~e rije~i predsjednika Fahrudina Buze. - Mi smo svoj cilj ostvarili. Dokazali smo da u Kaknju ima potencijala i da na{i mladi}i zaslu`uju ve}u pa`nju. Pred njima je sviijetla budu}nost. Siguran sam da }emo ve} u narednoj sezoni igrati jo{ bolje, biti glavni kandidat za prvaka i nadoknaditi ono {to nismo ostvarili u minuloj sezoni. Imamo iskusnog trenera, talentirane i kvalitetne igra~e, homogenu i ambicioznu upravu i to mi daje za pravo da ka`em da polako, ali sigurno stasavamo u respektabilan klub kojem su „udareni“ pravi temelji i rezultati sigurno ne}e izostati - istakao je Fahrudin Buza, predsjednik OK „Omladinska akademija“. M. K.

Mlade odbojka{ice iz Gra~anice savladale Kakanj i Biha}, te u finalu Kulu iz Grada~ca
Odbojka{ice @OK Gra~anice, pobjednice su finalnog odbojka{kog turnira za prvaka Federacije Bosne i Hercegovine koji je odigran u dvorani „Luke“ u Gra~anici. Odbojka{ice trenera Dragana Mo}i}a bile su superiorne u svim susreta, pa su sa po 2:0 savladale ekipe „Kaknja“ i „Biha}a“, a u finalnoj utakmici pobijedile su i Kulu iz Grada~ca sa 2:1 (23:25, 25:17 i 15:10) i time postale prvakinje Federacije BiH. Ovim trijumfom mlade odbojka{ice Gra~anice stekle su pravo u~e{}a na finalnom turniru 28. maja za prvaka dr`ave. Ovaj veliki uspjeh ostvarile su: Sanja Hasanba{i}, Amela Kadi}, Emina Jukan, Edina Kuli}, Amela [erbe~i}, Selma Mujkanovi}, Sla|ana Bujadnjak, D`ana Vr{ajevi}, Irma Mustajba{i} i Azema Leti}. Zasluge svakako pripadaju i dugogodi{njem sportskom radniku i predsjedniku @OK gra~anica Ibrahimu @uni}u. H.^.

Kadeti i juniori prvaci FBiH
U najmla|em kakanjskom sportskom kolektivu posebno su ponosni na svoje mla|e kategorije, posebno kadete i juniore koji su osvojili prva mjesta u takmi~enjima na razini Federacije i uskoro }e na zavr{nicama dr`avnog prvenstva u ovim kategorijama poku{ati ostvariti prve titule.

Magazin
Velibor Vidi}, bokser bijeljinskog Radnika, ima velike ambicije

avaz/sport/ Sarajevo, Petak, 13. maj/svibanj 2011.

29

U profesionalce preko Londona
Bokser bijeljinskog Radnika `eli medalju na EP u Ankari i SP u Bakuu, {to bi bila uvertira za OI

J

edan od najuspje{nijih bh. boksera svih vremena, Velibor Vidi} iz bijeljinskog Radnika, marljivo se sprema za seniorsko pojedina~no prvenstvo na{e dr`ave u Biha}u, na kome `eli pokazati selektoru Almedinu Fetahovi}u i stru~nom {tabu, formu i kvalitet za prestoje}e Evropsko prvenstvo u Ankari koje se odrzava od 14. juna ove godine. Vidi} }e na turniru biti je-

dan od favorita, obzirom na njegov veoma visok plasman na svjetskim i evropskim listama. Osvaja~ bronzane medalje sa Mediteranskih igara iz Peskare (Italija), planira ove godine pobolj{ati rezultat iz Liverpula gdje je na Evropskom prvenstvu zauzeo peto mjesto,izgubiv{i na poene u ~etvrtfinalu od {ampiona Evrope Bjelorusa Nurd`ijana. Vidi} se nalazi u najbolji-

em starosnom dobu za postizanje velikog rezultata. Nakon Evropskog prvenstva u junu, slijedi i Svjetsko koje }e se odr`ati u Bakuu (Azerbejd`an) i koje }e biti izborno za OI Londonu 2012. Njegova najve}a `elja, prije prelaska u profesionalce, je upravo u~e{}e na OI u Londonu. Vi{estruki {ampion dr`ave iza sebe ima nekoliko medalja sa me|unarodnih turnira, ali

onu pravu koja bi mu bila kruna karijere jo{ nije osvojio. - Ove i naredne godine imat }e priliku da to u~inim na tri velika takmi~enja, EP u Ankari, Svjetskom u Bakuu i OI u Londonu. Rezultati sa ovih talkmi~enja trebali bi da stave ta~ku na Vidi}evu amatersku karijeru - kazao je trener na{eg boksera i direktor bh. reprezentacije Milenko Tomi}.S. KAHRIMANOVI]

Vidi}: Spreman za prvenstvo u Biha}u

Ovog i sljede}eg vikenda pojedina~na prvenstva BiH u boksu

Padaju odluke o prvacima
Ekipe Tigra i Fantoma: Novo odmjeravanje snaga

Premijer liga BiH u sjede}oj odbojci

Fantomi u Banovi}ima, SPID u Maglaju
Utakmicama 13. kola ovog vikenda (14. i 15. maja) nastavlja se prvenstvo u Premijer ligi u sjede}oj odbojci. U proteklih 12 odigranih kola ekipa sarajevskog SPID-a je prva sa 36, a drugi su aktuelni prvaci dr`ave sarjevski Fantomi koji imaju 33 boda. U opasnoj zoni i najvjerovatniji putnici u ni`i rang takmi~enja su Iskra iz Bugojna i banovi}ki Tigar 119. Ekipa Fantoma ovog vikenda dolazi u Banovi}e po puni plijen, jer u dosada{njim susretima izme|u Tigra 119 i Fantoma Sarajlije su uvijek bili bolji pa tako o~ekuju da to bude i u ovom kolu. I prvoplasirana ekipa SPID-a koja juri titulu dr`avnog prvaka gostuje u Maglaju gdje dolaze po nova tri boda. Pretposljednja Iskra odlazi ekipi Zavidovi}a, ali sude}i po dosada{njim uspjesima Zavidovi}i koji su na {estom mjestu, ne}e se dati iznenaditi i `ele bodove u ovom susretu. Zenica 92 do~ekuje tre}eplasiranu ekipu sa tabele Sinove Bosne. ^elik 07, sedmi na prvenstvenoj tabeli, ugostit }e petoplasiranu Drinu iz Sapne. S. K.

Nakon memorijala „Hakija Turajli}“ u Sarajevu takmi~enje bh. boksera nastavlja se u Vogo{}i u dvorani „Amel Be}kovi}“, te u biha}kim Lukama. Kako nam je potvr|eno u kancelariji BSBiH predstoje}eg vikenda 14. i 15. maja u ringu }e se na}i devedesetak boksera iz 15 bh. klubova kao i 15 djevojaka iz pet klubova s prostora ne{e zemlje. Rije~ je o dr`avnom prvenstvu u boksu za pionire, kadete i `ene, a borbe prvog dana po~inju u 15 sati dok su finalne borbe predvi|ene za nedjelju u 11 sati. Posebno }e biti zanimljivo takmi~enje bh. djevojaka,

Takmi~ari Slobode: U kompletnom sastavu u Vogo{}i a u Vogo{}u najkompletniji dolaze bokseri tuzlanske Slobode i aktuelni prvak dr`ave bijeljinski Radnik koji }e u ri-

ng dovesti desetak najboljih djevojaka. Osim njih djevojke dovode i zeni~ki ^elik, Zvornik i Lukavac. Od 20. do 23. maja u tehni~koj organizaciji BK Biha} u tamno{njoj dvorani Luke bit }e odr`ano seniorsko pojedina~no prvenstvo gdje }e u~estvovati bokseri iz 15 bh. klubova. Selektor Almedin Fetahovi} imat }e priliku poslije memorijala „Hakija Turajli}“ da se uvjeri u spremnost na{ih boraca za nastup sa reprezentacijom na Evropskom prvenstvu od 15. juna ove godine u Ankari. S. K.

Ekipno prvenstvo BiH u kuglanju za kadete

Kozara ispred Rudara
Protekla dva vikenda u Bosanske Gradi{ci i Maglaju odr`ano je ekipno prvenstvo BiH za kadete u kuglanju na kojem je u~estvovalo {est ekipa. Najbolji rezultat ostvarili su kadeti Kozare, koji su iz tri bacanja oborili 6.277 ~unjeva. Drugo mjesto osvojili su mladi kugla{i kakanjskog Rudara sa 6.000 oborenih ~unjeva, {to je, nema dvojbe, veliki uspjeh, pogotovo kad se zna pod kakvim uvjetima rade. Plasman i rezultat ostalih ekipa: 3.Bosna (Visoko) 5.881, 4. Borac (Banja Luka) 5.833, 5. @eljezni~ar (Sarajevo) 5.762 i 6. Maglaj sa 5.660 oborenih ~unjeva. -Vi{e sam nego zadovoljan ostvarenim rezultatom i osvajanjem naslova viceprvaka. Kada budemo imali svoju kuglanu, garantiram da }emo biti dr`avni prvaci jer imamo veliki potencijal i talentirane kugla{e, ka`e trener kadeta Rudara Mehmed Bajtarevi}-Bajdo, koji s kolegom Matejom Bakoti}em [jorom ve} nekoliko godina vodi [kolu kuglanja i mla|e selekcije Rudara. Po zavr{etku prvenstva selektor Nenad Balaban iz B. Gradi{ke odredio je petoricu kandidata za kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja }e nastupiti na Svjetskom kadetskom prvenstvu koje }e se odr`ati u Sarajevu u vremenu od 14.do 29.maja 2011.godine. Na spisku selektora Balabana nalaze se Adi Helja iz Rudara, Nemanja Gali}, Dalibor Tati} i Josip Rukavina iz Kozare, te Kemal Nurudinovi} iz viso~ke Bosne, dok }e {esti ~lan biti naknodno pozvan. M. K.

Tavla Savez Bosne i Hercegovine dobio je pozivnicu za u~e{}e na 2. Me|unarodnom Backgammon turniru „ Dubrovnik Open 2011 „. Ovaj turnir }e se odr`ati u subotu i nedjelju 14. i 15. maja u hotelu „Petka“. Obezbije|ene su bogate nagrade, a visok nivo takmi~enja garantuje u~e{}e velikog broja igra~a iz cijelog svijeta.

FleS

Kugla{i Rudara su ostvarili veliki uspjeh

Progla{eni najbolji takmi~ari i ekipe u konji~kom sportu u 2010.

Sarajlijama najvi{e priznanja
Okupljeni pod pokroviteljstvom Saveza konji~kih organizacija BiH, krovne organizacije za olimpijske i FEI discipline konji~kog sporta, takmi~ari su po prvi put pokazali rezultate vi{egodi{njeg rada, kada su u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH uru~ene nagrade najboljim. U disciplini daljinsko jahanje, kategorija juniori, tre}eplasirani je Tarik Be}ar, KK Basquil, drugoplasirana Marija Peji}, HKK Stina, dok je titulu najboljeg juniora ponijela njena mla|a sestra Mila-Melani Peji}. Nakon `estokih sportskih okr{aja u seniorskoj konkurenciji najbolji je bio Mihrad Peljto, KK Basquil, drugoplasirana je bila Emina Kazazovi}, dok je na tre}em mjestu bio Rusmir Me{i}, KK Pegasos. Najbolji klub u daljinskom jahanju je KK Basquil iz Sarajeva. U disciplini dresurno jahanje najuspje{niji su u konkurenciji djece bili Emilija Navicka (KK Sarajevo), druga je bila Aida Vra`alica (KK Pegasos), a tre}a Emina Vrani} (KK Basquil). Juniori: 1. Marija Peji} (HKK Stina) 2. Emir Halilovi}, (KK Basquil), 3. Nemanja Jovi} (KK ^okorska polja). Seniori: 1. Emina Kazazovi} (KK Basquil), 2. Ramija Muji} (KK Sarajevo), 3. Milo{ Rodi} (KK ^okorska polja). Najbolji klub u dresurnom jahanju je KK Sarajevo. Zbrajanjem osvojenih bodova u svim disciplinama Savez konji~kih organizacija BiH za najbolji klub proglasio je KK Basquil iz Sarajeva.

Nagra|eni takmi~ari i takmi~arke sa priznanjima

Tenis
Mervana Jugi}-Salki} trenutno odmara u Malmeu

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

30

Novak \okovi} nakon nove pobjede u nizu
\okovi}: Posljednji put pora`en od Federera

U Fed kupu }e nas svi `eljeti izbje}i
U Egiptu smo sjajao obavili posao i plasman u prvu grupu je nagrada - ka`e na{a teniserka Slijede Brisel, Strazbur, Rim, Marsej... mo`da i Rolan Garos

N

a{a najbolja teniserka, Mervana Jugi}Salki}, jo{ je pod dojmovima pobjede (2:1) na{e Fed kup reprezentacije nad Finskom u Kairu (Egipat), nakon koje su na{e djevojke izborile povratak u prvu grupu Euroafri~ke zone. Mervana je nakon turnira u Egiptu, kratko boravila u Njema~koj, a u utorak je stigla u Malme u posjetu roditeljima koji `ive u ovom {vedskom gradu.

Jugi} - Salki} u Kairu: U igri ima jo{ prostora za napredak

Prvo mjesto je sve bli`e
Nadal prvo mjesto dr`i od 28. avgusta 2008. godine
Novak \okovi} nastavio je seriju nepobjedivosti ubjedljivim trijumfom nad Luka{om Kubotom pa je sve bli`i prvom mjestu na ATP listi. \okovi} je pobjedom nad Poljakom ostvario 33. uzastopnu pobedu u 2011. godini. Novak je posljednji put pora`en jo{ u novembru od Rod`era Federera (Roger) u Londonu. U tre}em kolu Novakov rival bio je 14. nosilac [vicarac Stanislas Vavrinka (Wawrinka), a da bi postao prvi reket svijeta, \okovi} mora da osvoji Rim, a Rafael Nadal ne stigne do polufinala Mastersa. Ovaj scenario bio bi idealan za \okovi}a uo~i po~etka drugog Gren slema sezone na Rolan Garosu koji po~inje 22. maja. - Prvo mjesto je sve bli`e, ali me o~ekuje jo{ mnogo posla da bih stigao do njega. Ako to uspijem da ostvarima u narednih nekoliko nedjelja ili mjeseci, ili nekoliko godina, nije bitno. Nastavit }u da radim na tome da ga dostignem - rekao je \okovi}. Nadal je prvo mjesto preuzeo 28. avgusta 2008. godine od Federera i kombinovano na njemu proveo 95 nedjelja. [vicarac je na tronu bio ukupno 285 sedmica.

Dale maksimum
- U Egiptu smo sjajao obavili posao i plasman u prvu grupu je nagrada za to. Nismo se optere}ivali rezultatom i nismo tra`li pobjedu u svakom me~u, ali smo htjeli da svako da svoj maksimum i da odigra {o bolje. Na kraju je sve super ispalo - ka`e Mervana.
[a mo`emo o~ekivati u februaru u Fed kupu, koju biste voljeli da izbjegnemo reprezentaciju?

- Februar i naredno okupljanje Fed kup reprezentacije je jo{ daleko. Te{ko je sad misliti o tome. Ipak sam mi{ljenja da sada sa Jasminom Tinji}, Emom Burgi} i Jasminom Kajtazovi} imamo respektabilnu ekipu koja uz pravilan rad mo`e jo{ dosta napredovati. Smatram da }e mnogi upravo nas htjeti izbje}i u grupi, a mi }emo opet imati veliki motiv igrati protiv svih tih reprezentacija koje imaju igra~ice iz „Topa 100“.
Kakvi su Va{i planovi za maj i juni?

Srbijanska teniserka zavr{ila u~e{}e u Rimu
Ivanovi}: Poraz od Belgijanke Vikmajer
(Foto: AFP)

- U maju planiram odigrati jo{ ~etiri me~a za jedan njema~ki klub u Ludvigshafenu. Idu}e sedmice bih trebala nastupiti na nekom od turnira u Briselu ili Strasburu, ali samo u dublu.
Bli`i se i Rolan Garos, mo`emo li se nadati Va{em nastupu u Parizu?

mogu}nosti naravno da }u nastupiti. Ako to propadne, a nadam se da ne}e, u junu }u igrati jedan turnir u Rimu i nakon toga u Marseju. Za dalje jo{ nisam sigurna.
Da li ste zadovoljni sezonom, sve ste bli`i povratku oko stotog mjesta na WTA listi?

- Za Rolan Garos jo{ ni{ta nije sigurno, ali ako bude

- Neke stvari radim druga~ije nego ranijih sezona i to

mi godi! Poku{avam uraditi {to vi{e korisnih stvari koje }e mi pomo}i da imam kontinuitet dobrih igara. Tu mislim najvi{e na preventivu od povreda, redovnim stre~ingom, masa`om i odgovaraju}om ishranom bogatom vitaminima. Zato mogu re}i da sam zadovoljna otvaranjem sezone i da imam jo{ mjesta za napredak u igri.
Koji me~ u sezoni ste najbolje odigrali?

na~in ve} osiguram nastup na Rolan Garosu. Ali ne `alim za propu{tenim. [to se ti~e finala sa Voskobajevom, ja sam u tom me~u dobila prvi set i imala pobjedu u rukama, ali umor je u~inio svoje.
S obzirom na veliko iskustvo koju poruku mo`ete kazati nadolaze}im bh. teniserkama?

Ana Ivanovi} u gledali{tu
Srbijanska teniserka Ana Ivanovi} zavr{ila je u~e{}e na takmi~enju u Rimu u drugom kolu, po{to je izgubila od Janine Vikmajer (Yannina Wickmayer) iz Belgije sa 2:6, 7:6 (7-4), 6:3. Ivanovi} je briljantno odigrala prvi set, u drugom je poklekla u taj brejku, a brejk Vikmajerove na startu tre}eg seta ispostavio se presudnim. U taj-brejku Ivanovi} je preciznim udarcima povela sa 3:1. Me|utim, Belgijanka je uzvratila munjevitom bekhend paralelom, a potom je Ana pogre{ila iz forhenda (3:3). Vikmajer je osvojila jo{ dva poena, a pri rezultatu 5:4 iskoristila je prekratak drugi servis Ivanovi}eve i napravila je „viner“ reternom. Uslijedila je Anina dupla gre{ka i izjedna~enje u setovima. O~igledno pod utiskom raspleta drugog seta, Ivanovi}eva je veoma lo{e po~ela odlu~uju}i i ve} na startu je dozvolila rivalki da napravi brejk, {to je na klraju bilo i presudno za kona~an rezultat.

BiH, ^elik, Pjani}, filmovi...
[ta radite u slobodno vrijeme, ~ime se zabavljate?

- Kad imam vremena volim pogledati dobar film ili seriju. Uz takve stvari lak{e se odmaram, br`e mi pro|e neki let avionom. Pogledam i fudbalsku utakmicu, Liga prvaka je najzanimljivija. Od klubova naravno da navijam za NK ^elik i bit }e mi drago ako osvoje Kup BiH. Pratim i sve utakmice reprezentacije BiH i u`ivanje je gledati kada D`eko, Ibi{evi} i Pjani} pobje|uju sve redom. Nadam se da }e igrati i na Evropskom prvenstvu - kazala je Mervana.

- Te{ko je sad kazati koji me~ sam odigrala dobro. Nadam se da }e ovi me~evi koji slijede biti upravo takvi!

Nema slu~ajnosti
@alite li {to ste izgubili finale u Kazablanci od Voskobajeve?

- Vi{e bih voljela da sam pobijedila neke me~eve u polufinalu u dublu i da na taj

- Za kraj bih rekla da se dobar rad mjeri dobrim rezultatima. Nista ne}e do}i slu~ajno i ako ho}e{ da bude{ dobar u svom poslu mora{ marljivo i kvalitetno raditi. Sada oko sebe imam ljude koji znaju {ta treba da bi bio pravi i poku{at }u iskoristiti to da postignem {to bolje rezultate. Vjerujem da }e moji navija~i biti zadovoljni - kazala je Mervana Jugi} - Salki}, od koje se nadamo jo{ ljep{im vijestima u budu}nosti. A. S.

Koktel
Prvenstvo Balkana u bodi bildingu i fitnesu odr`ano u Tuzli

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 13. maj/svibanj 2011.

31

Zlato Sani Musli}
Bosni} i Junuzovi} srebreni, a ^eki}, Kurtovi}, Crnjak, D`ani} i Hod`i} bronzani

U

tuzlanskom BKC-u odr`ano je 20. prvenstvo Balkana u bodi bildingu, fitnesu i bodi-fitnesu, a prvi put u historiji ovih takmi~enja na{a reprezentacija je osvojila odli~no tre}e mjesto. Taj uspjeh ostvarili su: Sana Musli} (zlatna medalja model bikini), Fikret Bosni} (srebrena medalja - bodi bilding „classic do 180 cm“), Ermin Junuzovi} (srebrena medalja - bodi bilding „junior preko 75 kg“), Sanel ^eki} (bronzana medalja - bodi bilding „junior do 75 kg“), Sakib Kurtovi} (bronzana medalja - bodi bilding), Marina Crnjak (bronzana medalja -

Polo`eno cvije}e na Kapiji
Predsjednik Balkanske bodi bilding i fitnes federacije Nenad Vu~kovi}, zajedno sa ~lanovima delegacije iz Federacije i delegacija BBFBiH, na ~elu sa predsjednikm Omerom Stamboli}em, polo`ili su cvije}e na tuzlanskoj Kapiji, gdje je `ivot u jednom trenu izgubilo 71 dijete Tuzle. bodi bilding „open“), Alija D`ani} (bronzana medalja bodi bilding „do 80 kg“) i Jasmin Hod`i} (bronzana medalja - bodi bilding preko 90 kg). U ime predsjednika Svjetske bodi bilding federacije Rafaela Santonja (Santohe), predsjednik Balkanske federacije Nenad Vu~kovi}, za doprinos razvoju i popularnosti bodi buildinga i za realizaciju Balkanskog prvenstva uru~io je plakete IFBB. Zlatne plakete dobili su: Omer Stamboli}, Suvad D`afi}, Salmir Kaplan, Sead ^au{evi}, Zdenko Arapovi}, Branimir Miki}, Mirsad Terzo, Sakib Kurtovi}, Zlatko Berbi} i E{ef Ahmetkadi}, srebrene: Na|a Avdiba{i}-Vukadinovi}, Sanela Terzo, Jasmin Imamovi}, Zlatan Sara~evi}, Mirsad Kucalovi} i Crnjak: Bronzana medalja

Emir Nadarevi}, a bronzane: Sifet Husejnovi}, Mirza Me{i}, i Goran [umar. Tako|er, za vrijeme Balkanskog prvenstva odr`an je seminar pod nazivom: Napredni trening tjelesnog vje`banja u bodi bildingu i fitnesu.

Musli}: Najsjajnije odli~je

Klub brazilske d`iu-d`ice Activ na turniru u Zagrebu

Osvojene tri medalje
Ve} se pripremamo za sljede}i turnir u Ma|arskoj u novembru - ka`e Muhamed Nesiren
U Zagrebu je 30. aprila odr`an „Croatia Open BJJ 2011“, otvoreni Evropski turnir brazilske d`iu-d`ice, vje{tine za nacionalne timove i klubove. U~estvovalo je i Sportsko dru{tvo Activ iz Sarajeva. U konkurenciji vi{e od 40 timova i nacionalnih selekcija sa oko 240 seniora iz 12 dr`ava, izabranici Activa, kao jedini predstavnici na{e dr`ave, osvojili su jednu srebrenu i dvije bronzane medalje. Naime, titulu internacionalnog viceprvaka za Activ iz Sarajeva osvojio je Fuad Sara~evi} u kategoriji do 100,5 kg. Jo{ dva ~lana tima, Edin Nukovi} u kategoriji do 94,3 kg i Ajdin Bilali} u kategoriji do 70 kg, zabilje`ili su nekoliko pobjeda i ostvarili solidno tre}e mjesto. - Na{e dru{tvo egzistira godinu i po i ovo je bilo na{e prvo me|unarodno takmi~enje. Vrijedi istaknuti odli~nu organizaciju na{ih doma}ina iz Zagreba, a isto tako moramo napomenuti na korektno su|enje i doma}instvo koje smo do`ivjeli. Mi se ve} pripremamo za naredno takmi~enje koje je na programu u novembru ove godine, a odr`at }e se u Ma|arskoj. Za ove uspjehe i postojanje kluba Activ je zaslu`ni su Eddie Red`ovi} i Adem Red`ovi} koji su moji treneri, a Eddie je prvi koji je dobio dozvolu da otvori Gracia Barr Acedemiju u Americi - govori Muhamed Nesiren, vlasnik sme|eg pojasa, te predstavnik i osniva~ ogranka d`iu-d`icu Gracie Bara, Carlos Junior {kole iz ^ikaga. U ovom dru{tvu je aktivno 40 seniora i 20 polaznika mla|ih uzrasta koji imaju polo`en prvi pojas. Organizacija je na bazi samofinansiranja, jer sve, pa i put u Zagreb, se finansira iz privatnih sredstava. - Po~etak na{eg treniranja je protekao u ku}nim ambije-

Sara~evi} (lijevo) je osvojio srebrenu medalju

Mo`ete li vi{e pisati o Prvoj ligi TK. Pozdrav iz Teo~aka. SPORT: Naravno da }emo ispuniti va{u `elju. Napi{ite ne{to o Nemanji Gordi}u? Uskoro na{u ko{arka{ku reprezentaciju ~eka nastup na Evropskom prvenstvu. SPORT: U narednom broju }ete pro~itati razgovor sa na{im reprezentativcem koji trenutno igra u Italiji. Ovom prilikom `elim dati punu podr{ku Vahidu Halilhod`i}u. Neka je o~itao lekciju tom bahatom Mami}u. SPORT: I mi se sla`emo sa vama. Do kada }e vi{e Amar Osim forsirati Lazara Popovi}a? Momak ne mo`e da u|e u {ansu, a kamoli da postigne gol. SPORT: To je njegovo pravo. Na kraju on i odgovara za rezultat. Sada bi idealno bilo da Vahid Halilhod`i} postane trener Hajduka. SPORT: To je svakako zanimljiva opcija. Mada je te{ko o~ekivati takav rasplet. * Poruke neprimjerenog sadr`aja, i one u kojima se tra`i upoznavanje sa na{im reprezentativcima, u budu}nosti redakcija lista ne}e objavljivati.

U nedjelju uli~ne trke „Prijedor 2011“

SD Activ: Vrijedan rezultat ntima dok se nismo preselili u Tekstilnu {kolu. Moramo se ovim putem zahvaliti Tekvando klubu Novi Grad na svestranoj pomo}i oko ustupanja sale, oko oprema i ostalog. Tako|er zahvaljujemo D`udo savezu BiH koji nam izlaze stalno u susret. N. KUSTURA

Nastupa 4.000 atleti~ara
Prijedor }e u nedjelju 15. maja biti centar atletskih zbivanja u BiH, ali i okru`enju, jer }e tradicionalne uli~ne trke biti veoma va`na provjera najboljih trka~a na srednjim i dugim stazama pred nastupaju}u atletsku sezonu. Kako se o~ekuje na osnovu pristiglih prijava u trkama seniorki (2.000 m.) i seniora (4.000 m.) iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, te BiH bi moglo nastupiti oko 4.000 u~esnika. Pored dvije glavne trke na programu su jo{ 22 u konkurencijama od cicibana do srednjo{kolskih kategorija. V. V.

Priznanje direktoru TSBiH

Zlatko [o{e u Profesionlanom komitetu
Na sjednici novog Upravnog odbora Tennis Europe koja je odr`ana u Bazelu, za ~lana Profesionalnog komiteta je izabran Zlatko [o{e, direktor Teniskog saveza Bosne i Hercegovine. Profesionalni komitet je nadle`an za organizaciju svih profesionalnih turnira koji se igraju u Evropi pod okriljem ITF-a, Svjetske teniske federacije. Izbor Zlatka [o{e na ovu funkciju je i veliko priznanje Teniskom savezu Bosne i Hercegovine za sjajne rezultate koji su u razvoju tenisa u Bosni i Hercegovini postignuti proteklih godina.
Adresa redakcije: Te{anjska 24b, Sarajevo. e-mail: sport@avaz.ba. List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kluture i sporta i informisanja Republike Bosne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Broj PDV registracije: 200934630002

[o{e: Sjajni rezultati bh. tenisa

Prvi bh. sportski list. Izdava~ „avaz-roto press“. Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Almir SOKOLOVI]. Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis Buni}, Nermin Kustura, Ned`ad Cviko, Edin ]izmi}.

Fotoreporter: Ahmed Bajri} Blicko. Grafi~ka oprema: Larisa Hasanbegovi}, DTP: studio „avaz-roto press“ Direktor Dru{tva: Sanja ISANOVI] [tampa: GIK „OKO“ d. d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing: 281-356. Oglasna slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364.

Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni) 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.

Mikela Kvatrokio}e, glumica i zaru~nica italijanskog igra~a

Djevojka za kojom su ludi navija~i Juventusa
Z
aru~nica Alberta Akvilanija (Aquilani) sjajno se pro{le godine sna{la u Liverpulu, a posljednjih mjeseci ponovo plijeni pa`nju na Apeninima. Mikela Kvatrokio}e (Michela Quattrociocche) je svojim izgledom, ali i pristupa~no{}u za svega nekoliko dana osvojila navija~e „Redse“ koji su koristili svaku priliku da se slikaju s njom. Sada se za njenu „ljubav“ bore navija~i Juventusa, ali prelijepa Mikela vje{to odolijeva pritisku uz najavu novog povratka na filmsko platno, nakon {to njen dragi nakon remija sa Kjevom (2:2) ima sve manje {ansi da se sa „starom damu“ domogne Lige prvaka.

OGLEDALO
Kvatrokio}e: Najavila povratak na filmsko platno

S. P.

Napada~ Rome i ove sezone u`iva u teniskim me~evima u Rimu

Uo~i teniskog turnira u Rolan Garosu

Klajsters se vra}a, Nalbandian ne dolazi
Belgijska teniserka Kim Klajsters (Clijsters) potvrdila je u~e{}e na Otvorenom prvenstvu Francuske. Fren~ Open odr`ava se u Parizu od 22. maja do 3. juna. Biv{a prva teniserka svijeta nije igrala od kraja marta zbog povrede sko~nog zgloba koju je zadobila na svadbi svog ro|aka. Klajsters trenutno zauzima drugo mjesto na WTA listi i zaostaje 1.675 bodova za prvoplasiranom Dankinjom Karolinom Voznijacki (Carolina Wozniacki). U isto vrijemne biv{i finalist Vimbldona Argentinac David Nalbandian zbog bolesti ne}e nastupiti u Parizu. Argentinac je nakon operacije u martu izgubio {est Toti u dru{tvu sina Kristijana i nepoznate djevojke

Nalbandian: Razbolio se kilograma, a njegove pripreme poremetila je bolest. Nalbandian, trenutno

24. igra~ na ATP listi, dva puta je igrao u polufinalu Rolan Garosa.

Toti bodrio Volandija i Nadala
Da nije nogometa{ bio bi teniser. takvu sportsku karijeri bi imao napada~ italijanske Rome, Fran~esko Toti (Francesco Totti), koji je tre}u godinu zaredom na terenima u Rimu posmatrao ATP Masters turnir u tenisu. Ovaj put kamera ga je uhvatila u dru{tvu sina Kristijana (Christian), supruge Ilari (Ilary) i nepoznate djevojke za koju pretpostavljamo da je dadilja. Toti je odgledao dva teniska me~a, a na osnovu njegovih pokreta rukama i radovanja nakon atraktivnih poteza primjetili smo da je navijao za [panjolca Nadala i Italijana Volandrija.

Klajsters: Zalije~ila povredu zgloba

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful