You are on page 1of 58

2011

Ελζνθ Τροβά

[ ΝΟΜΟ΢ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3959 (ΦΕΚ Α 93


20.4.2011)Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. ]
Ψθφίςτθκε τθν Τρίτθ, 12 Απριλίου 2011, ςτο ςφνολό του από τθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ το
νομοςχζδιο για τθν «Προςταςία του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ».

Προθγικθκε διαβοφλευςθ ςτοιχεία τθσ οποίασ βρίςκετε εδϊ


http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1543 και εδϊ http://www.opengov.gr/ypoian/wp-
content/uploads/downloads/2011/01/Report_Peri_Antagonismou.pdf

Η ειςθγθτικι ζκκεςθ του νόμου επίςθσ βρίςκεται εδϊ http://www.opengov.gr/ypoian/wp-


content/uploads/downloads/2010/12/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B7%
CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B71.pdf

Η ειςιγθςθ του αρμόδιου Υπουργοφ επίςθσ βρίςκεται εδϊ


http://www.opengov.gr/ypoian/wp-
content/uploads/downloads/2010/12/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%
CF%83%CE%B7-%CE%A5%CF%80-%CE%A0%CE%91%CE%91%CE%9D.pdf

O νζοσ νόμοσ, μεταξφ άλλων, κωδικοποιεί τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ
ςε ζνα ενιαίο κείμενο νόμου. Όπωσ αναφζρουν ςτελζχθ του υπουργείου Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτισ ρυκμίςεισ του νόμου περιλαμβάνονται θ μείωςθ
του αρικμοφ των μελϊν τθσ από εννζα ςε οκτϊ για μεγαλφτερθ ευελιξία και θ ειςαγωγι
του κεςμοφ του αντιπροζδρου, ενϊ προβλζπεται ότι όλα τα μζλθ δφνανται να είναι
πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ.

Ο πρόεδροσ και ο αντιπρόεδροσ επιλζγονται από τθ διάςκεψθ των προζδρων τθσ Βουλισ,
ενϊ τα λοιπά μζλθ διορίηονται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και
Διαφάνειασ τθσ Βουλισ. Επίςθσ, οι κθτείεσ κα είναι κυλιόμενεσ.

Εκτόσ των άλλων, κεςμοκετείται θ υποχρζωςθ όλων των μελϊν να γνωςτοποιοφν κατά το
διοριςμό τουσ οποιαδιποτε ςχζςθ επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ ζχουν αναλάβει τα
τελευταία πζντε χρόνια πριν από τθν ζναρξθ τθσ κθτείασ τουσ, ενϊ κακίςταται
υποχρεωτικό, για τα μζλθ που δεν είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, να
ανακοινϊνουν κάκε νζα επαγγελματικι ςυνεργαςία που αναλαμβάνουν κατά τθ διάρκεια
τθσ κθτείασ τουσ.

Επίςθσ, ειςάγεται τεκμιριο αςυμβίβαςτου όταν εξετάηεται υπόκεςθ επιχείρθςθσ με τθν


οποία κάποιο μζλοσ διατθροφςε ι διατθρεί επαγγελματικζσ ςχζςεισ, ενϊ απαγορεφεται για
τα πρϊθν μζλθ θ παράςταςθ ενϊπιον τθσ επιτροπισ και θ προςφυγι ενϊπιον των
δικαςτθρίων κατά αποφάςεϊν τθσ για τρία χρόνια μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ.

Παράλλθλα:

• Ειςάγεται ςφςτθμα μετριςιμων και αντικειμενικϊν κριτθρίων (point system) για τον
κακοριςμό τθσ ςειράσ με τθν οποία εξετάηονται οι διάφορεσ υποκζςεισ.

΢ελίδα 2
• Κακιερϊνεται υποχρζωςθ τθσ επιτροπισ να κοινοποιεί ςτουσ καταγγζλλοντεσ τισ
αποφάςεισ που λαμβάνει κακϊσ και να αναρτά ςτον διαδικτυακό τθσ τόπο τισ αποφάςεισ
των διοικθτικϊν δικαςτθρίων που λαμβάνονται επί προςφυγισ κατά των αποφάςεων που
εκδίδει.
• Δθμιουργείται πεικαρχικό ςυμβοφλιο για τα μζλθ τθσ επιτροπισ, το οποίο απαρτίηετα ι
από προςωπικότθτεσ αυξθμζνου κφρουσ.
• Ο προχπολογιςμόσ τθσ επιτροπισ εγκρίνεται από τον αρμόδιο υπουργό και τον υπουργό
Οικονομικϊν.
• Η επιτροπι ζχει πλζον το δικαίωμα να γνωμοδοτεί για κάκε νόμο που μπορεί να ειςάγει
ςτρεβλϊςεισ ςτθν αγορά κακϊσ και να εκκζτει τισ απόψεισ τθσ ενϊπιον των δικαςτθρίων.
• Καταργείται θ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςυμπράξεων και μικρϊν ςυγκεντρϊςεων ςτθν
Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, όταν οι εμπλεκόμενεσ εταιρείεσ ζχουν κφκλο εργαςιϊν
χαμθλότερο από το όριο που ειςάγει ο νόμοσ.
• Κακορίηονται ςφντομεσ προκεςμίεσ (5 μθνϊν) για τον χειριςμό καταγγελιϊν που δεν
εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ επιτροπισ.
• Ορίηεται ότι οι εμφανϊσ αβάςιμεσ καταγγελίεσ τίκενται ςτο αρχείο μζςα ςε προκεςμία 9
μθνϊν από τθν υποβολι τουσ.
• Ειςάγονται πολφ πιο αυςτθρζσ ποινικζσ κυρϊςεισ. Η χρθματικι μπορεί πια να φτάςει το
1.000.000 ευρϊ και θ ποινι φυλάκιςθσ τα 2 ζτθ, από 150.000 ευρϊ και 6 μινεσ που ίςχυε
αντίςτοιχα μζχρι ςιμερα.
• Η επιτροπι ζχει πλζον τθ δυνατότθτα να επιβάλει αυτοτελζσ πρόςτιμο και ςε φυςικά
πρόςωπα.
• Το πρόγραμμα επιείκειασ επεκτείνεται επίςθσ, πζρα από τισ επιχειριςεισ, και ςτα
φυςικά πρόςωπα.

Αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ βλ. ςε


http://www.epant.gr/category.php?Lang=gr&id=5

Για γενικότερθ πλθροφόρθςθ για το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνιςμοφ βλ.


http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

΢ελίδα 3
Περιεχόμενα
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ..................................................................................................... 5
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΡΤΘΜΙ΢ΔΩΝ ..................................................................................... 5
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ................................................................................................ 17
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ........................................................... 17
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΗ΢ .................................................................................................... 17
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ..................................................................................................... 38
ΔΝΓΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ................................................................................................ 38
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ................................................................................................ 41
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΔ΢ ............................................................................................................ 41
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ ................................................................................................ 42
ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ ΚΑΙ ΔΞΟΤ΢ΙΔ΢ ................................................. 42
ΔΡΔΤΝΑ΢ ..................................................................................................................... 42
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ ...................................................................................................... 46
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ............................................................................................................... 46
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ ................................................................................................ 48
ΠΟΙΝΙΚΔ΢ ΚΤΡΩ΢ΔΙ΢............................................................................................... 48
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ ................................................................................................... 49
ΣΔΛΗ ............................................................................................................................ 49
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ .................................................................................................... 50
ΣΔΛΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ ................................................................................................ 50
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΚΑΣΟ ................................................................................................. 51
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ΢, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ΢ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ ........................... 51

΢ελίδα 4
ΝΟΜΟ΢ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 3959 (ΥΕΚ Α 93 20.4.2011)
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού .

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΓΗΜ ΟΚΡΑΣΙΑ΢

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθ ηζε ε Βνπιή:

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ
Άρθρο 1

Απαγνξεπκέλεο ζπκπξάμεηο

1. Με ηελ επηθ χιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, απαγνξεχνληαη φιεο νη ζπκθσλίεο θαη


ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη φιεο νη απνθάζεηο ελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ
παξεκπφδηζε, ηνλ πεξην ξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκν χ ζηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα, θαη ηδίσο εθείλεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη:

α) ζηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγν ξάο ή πψιεζεο ή άιισλ φξσλ
ζπλαιιαγήο,

β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηνλ έι εγρν ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο, ηεο


ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή ησλ επ ελδχζεσλ,

γ) ζηελ θαηαλνκή ησλ αγν ξψλ ή ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ,

δ) ζηελ εθαξκνγή ζην εκπφξην άληζσλ φξσλ γηα ηζνδχλακεο παξνρέο, ηδίσο ζηελ
αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πψιεζεο, αγνξάο ή άιιεο ζπλαιιαγήο, θαηά ηξφπν πνπ
δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ,

ε) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ
ζπλαιιαζζφκελσλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, ν η νπνίεο απφ ηε θχζε ην πο ή ζχκθσλα κε
ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ
απηψλ.

2. ΢πκθσλίεο θαη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ


παξάγξαθν 1 θαη ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 3 είλαη απηνδηθαίσο
άθπξεο.

3. ΢πκθσλίεο, απνθάζεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο, πνπ εκπ ίπηνπλ ζηελ


παξάγξαθν 1, δελ απαγνξεχνληαη, εθφζνλ πιεξνχλ αζξν ηζηηθά ηηο θαησ ηέξσ
πξνυπνζέζεηο:

΢ελίδα 5
α) ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ή
ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνφδνπ,

β) εμαζθαιίδνπλ ζπγρξφλσο ζηνπο θαηαλαισηέο εχινγν ηκήκα απφ ην φθεινο πνπ


πξνθχπηεη,

γ) δελ επηβάιινπλ ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πεξην ξηζκνχο κε


απαξαίηεηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη

δ) δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο ην π αληαγσληζκνχ ή θαηάξγεζεο


απηνχ ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο.

4. Οη Καλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο πεξί εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ην π


άξζξνπ 101 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηην πξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (΢ ΛΔΔ) ζε
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ, απνθάζεσλ ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ ή
ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ (Καλνληζκν ί νκαδηθήο απαιιαγήο) εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξάγξαθν 3 ζπκθσληψλ, απνθάζεσλ θαη
ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ δελ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζν πλ ην εκπφξην
κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ην π άξζ ξνπ 101 ΢ ΛΔΔ.

Άρθρο 2

Καηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο

1. Απαγνξεχεηαη ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε απφ κία ή π εξηζζφηεξεο


επηρεηξήζεηο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζην ζχλνιν ή κέξνο ηεο αγνξάο ηεο
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.

2. Η θαηαρξεζηηθή απηή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ηδίσο:

α) ζηελ άκεζε ή έκκεζε επηβνιή κε εχινγσλ ηηκψλ αγν ξάο ή πσιήζεσο ή άιισλ
φξσλ ζπλαιιαγήο,

β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο ή ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο


κε δεκία ησλ θαηαλαισηψλ,

γ) ζηελ εθαξκνγή ζην εκπφξην άληζσλ φ ξσλ γηα ηζνδχλακεο παξνρέο, ηδίσο ζηελ
αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πψιεζεο, αγνξάο ή άιιεο ζπλαιιαγήο, κε απνηέιεζκα λα
πεξηέξρνληαη νξηζκέλεο επ ηρεηξήζεηο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ αληαγσληζκφ,

δ) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ
ζπλαιιαζζφκελσλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, ν η νπνίεο απφ ηε θχ ζε ην πο ή ζχκθσλα κε
ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ
απηψλ.

Άρθρο 3

1. ΢ πκθσλίεο, απνθάζεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ


ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 απαγνξεχνληαη, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε
πξνεγνχκελε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.

2. ΢ πκθσλίεο, απνθάζεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ


ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη πιεξν χλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 1 δελ απαγνξεχνληαη, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε πξνεγνχκελε έθδνζε
ζρεηηθήο απφθαζεο.

3. Η θαηά ην άξζξν 2 θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο

΢ελίδα 6
απαγνξεχεηαη, ρσ ξίο λα είλαη αλαγθαία ε π ξνεγνχκελε έθδνζε ζρεηηθήο
απφθαζεο.

Άρθρο 4

Βάξνο απφδεημεο

Καηά ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
άξζξσλ 1 θαη 2 θαζέλαο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ.

Άρθρο 5

΢πγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ

1. Η ζπγθέληξσζε επ ηρεηξήζεσλ δελ εκπ ίπηεη θαζ' εαπηή ζηηο απαγνξεχζεηο ησλ
άξζξσλ 1 θαη 2.

2. ΢ πγθέληξσζε ζεσ ξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ πξν θχπηεη κφληκε κεηαβνιή ηνπ
ειέγρνπ απφ:

α) ηε ζπγρψλεπζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνεγνπκέλσο


αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ή ηκεκάησλ επηρεηξήζεσλ ή

β) ηελ απφθηεζε, απφ έλα ή πεξηζζφηεξα π ξφζσπα πνπ ειέγρνπλ ήδε ηνπιάρηζηνλ
κία επηρείξεζε ή απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, άκεζα ή έκκεζα, κε ηελ
αγνξά ηίηισλ ή ζην ηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθν χ, κε ζχκβαζε ή κε άιινλ ηξφπν,
ειέγρνπ ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκαηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ.

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν έιεγρνο απνξξέεη απφ


δηθαηψκαηα, ζπκβάζεηο ή άιια κέζα, ηα νπνία, είηε κεκνλσκέλα είηε απφ θνηλνχ
κε άιια, ιακβαλνκέλσλ ππφ ςε ησλ ζρεηηθψλ π ξαγκαηηθψλ ή λνκηθψλ ζπλζεθψλ,
παξέρνπλ ηε δπλαηφ ηεηα θαζνξηζηηθήο επ ίδξαζεο ζηε δξαζηεξηφηεηα κηαο
επηρείξεζεο, θαη ηδίσο απφ:

α) δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο επ ί ην π ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ


πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο,

β) δηθαηψκαηα ή ζπκβάζεηο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επ ίδξαζεο


ζηε ζχλζεζε, ζηηο ζπζθέςεηο ή ζηηο απνθάζεηο ησλ ν ξγάλσλ κηαο επηρείξεζεο.

4. Ο έιεγρνο απνθηάηαη απφ ην πξφζσπν ή ηα π ξφζσπα ή ηηο επηρεηξήζεηο, ηα


νπνία:

α) είλαη ππνθείκελα απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ή δηθαηνχρνη απφ ηηο ζπκβάζεηο


απηέο ή

β) ρσξίο λα είλαη ππνθείκελα ησλ δηθαησκάησλ ή δηθαην χρνη απφ ηηο ζπκβάζεηο
απηέο, δηθαηνχληαη λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξέν πλ απφ απηέο.

5. Η δεκην πξγία θνηλήο επ ηρείξεζεο πνπ εθπιεξψλεη κφληκα φιεο ηηο


ιεηηνπξγίεο κίαο απηφλνκεο νηθνλνκηθήο ελφηεηαο απνηει εί ζπγθέληξσ ζε θαηά
ηελ έλλν ηα ην π παξφληνο άξζξν π.

6. Γελ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε φηαλ:

α) Πηζησηηθνί νξγαληζκνί ή άιινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ν ξγαληζκν ί ή


αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλεηαη ε εκπνξία θαη δηαπξαγκάηεπζε ηίηισλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ, απνθηνχλ π ξνζσξηλά ηίηινπο κίαο επ ηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ

΢ελίδα 7
πεξαηηέξσ δηάζεζε ηνπο, εθφζνλ δελ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ παξέρνπλ
νη απνθηψκελνη ηίηινη κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζπκπ εξηθνξά
ηεο επηρείξεζεο απηήο ή εθφζνλ αζθν χλ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κε κνλαδηθφ ζθνπφ
λα πξνεην ηκάζνπλ ηε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επ ηρείξεζεο απηήο ή ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή ηε δηάζεζε απηψλ ησλ ηίηισλ, θαη εθφζνλ ε
δηάζεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο.
Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαηφπηλ αηηήζεσο,
εθφζνλ νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί ή εηαηξείεο απνδεηθλχνπλ φηη δελ ήηαλ εχινγα
δπλαηή ε εκπξφζεζκε δηάζεζε ηνπο.

β) Σνλ έιεγρν αζθεί πξφζσπν νξηδφκελν δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ
εθθαζάξηζε, ηελ πηψρεπζε, ηελ παχζε πιεξσκψλ, ηνλ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.

γ) Οη π ξάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 π ξαγκαηνπνηνχληαη απφ


εηαηξείεο επ ελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ
απνξξέν πλ απφ ηηο θαηερφκελεο ζπκκεηνρέο αζθν χληαη ηδίσο κε ην δηνξηζκφ ησλ
κειψλ ηνπ δηεπζπληηθνχ θαη ηνπ επνπηηθνχ ν ξγάλνπ ησλ επ ηρεηξήζεσλ, ζηηο
νπνίεο έρνπλ ζπκκεηνρή, κφλν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθέξαηεο αμίαο ησλ
ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαη φρη γηα ηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ επ ηρεηξήζεσλ απηψλ ζε ζέκαηα αληαγσληζκν χ.

Άρθρο 6

Πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζπγθεληξψζεσλ επηρεηξήζεσλ

1. Κάζε ζπγθέληξσζε επ ηρεηξήζεσλ π ξέπ εη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δπ ηηξνπή


Αληαγσληζκνχ κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ή ηε
δεκνζίεπζε ηεο πξνζθνξάο ή αληαιιαγήο ή ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ηελ
απφθηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, φηαλ ν
ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζπγθέληξσζε θαηά ην άξζξν 10 αλέξρεηαη, ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηνπιάρηζηνλ ζε
εθαηφλ πελήληα εθαηνκκχξηα (150.000.000) επξψ θαη δχν ην πιάρηζηνλ απφ ηηο
ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ, ε θαζεκία ρσ ξηζηά, ζπλνιηθφ θχθιν
εξγαζηψλ άλσ ησλ δεθαπ έληε εθαηνκκπξίσλ (15.000.000) επξψ ζηελ ειιεληθή
αγνξά.

2. Η π ξνζεζκία ησλ ηξηάληα εκεξψλ αξρίδεη απφ ηελ επ έιεπζε ηεο πξψηεο απφ
ηηο πξάμεηο, πνπ αλαθ έξνληαη ζηελ π ξνεγνχκελε παξάγξαθν.

3. Τπνρξενχληαη ζε γλσζηνπνίεζε:

α) φηαλ νη ζπγθεληξψζεηο ζπλίζηαληαη ζε ζπγρψλεπζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο


πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ή ζε απφθηεζε θνηλνχ ειέγρνπ
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5, απφ θν ηλνχ
νη επ ηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο απηέο,

β) ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ην πξφζσπν ή ε επηρείξεζε πνπ απνθηά ηνλ


έιεγρν ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκαηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επ ηρεηξήζεσλ.

4. ΢ε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο πξνο γλσζηνπνίεζε ε


Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επηβάιιεη ζηνλ θαζέλα απφ ην πο ππφρξεν πο πξνο
γλσζηνπνίεζε θαηά ηελ παξάγξαθν 3 π ξφζηηκν χςν πο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα
ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο ε θαηφ (10%) ην π
ζπλνιηθν χ θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 10. Καηά ηελ
επηκέηξεζε ηνπ π ξνζηίκν π ιακβάλνληαη ηδίσο ππφ ςε ε ν ηθνλνκηθή ηζρχο ησλ
επηρεηξήζσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε, ην πιήζνο ησλ επεξεαδφκελσλ
αγνξψλ θαη ην επίπ εδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηέο, θαζψο θαη ε εθηηκψκελε

΢ελίδα 8
επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνλ αληαγσληζκφ.

5. Μ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν


πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε απηή ζέκα.

6. Οη ππφρξενη ζε γλσζηνπνίεζε, ακέζσο κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ππνρξενχληαη


λα δεκνζηεχζνπλ ηε γλσζηνπνηνχκελε ζπγθέληξσζε ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή
εθεκεξίδα, παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο, κε έμνδα ηνπο. Σν θείκελν ηεο
δεκνζίεπζεο θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη δεκνζηεχεηαη
ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ δηαηεξεί ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ. Οπνηνζδήπνηε
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη παξαηεξήζεηο ή λα παξέρεη ζηνηρεία επί
ηεο γλσζηνπνηνχκελεο ζπγθέληξσζεο. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκν χ ιακβάλεη ππφ ςε ην
εχινγν έλλνκν ζπκθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε, γηα
δηαηήξεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήην π. Μ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο θαη
ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε απηή ζέκα.

7. Μ ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,


Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ηα θαηψηαηα φ ξηα θαη ηα
θξηηήξηα πνπ π ξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Η εηζήγεζε ηεο Δπ ηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξψλεη απηή
θάζε ηξηεηία θαη αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ θαηάζηαζε
ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία.

Άρθρο 7

Έιεγρνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ επ ηρεηξήζεσλ

1. Μ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ απαγνξεχεηαη θάζε ζπγθέληξσζε


επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε θαη ε νπνία
κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ εζληθή αγνξά ή ζε έλα
ζεκαληηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ
ηκήκα ηεο, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία ή ελίζρπζε κηαο δεζπφδνπζαο ζέζεο.

2. Γ ηα ηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο κηαο ζπγθέληξσζεο λα πεξηνξίζεη


ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ ππφ ηελ έλλν ηα ηεο παξαγξάθνπ 1, ιακβάλνληαη ππφςε
ηδηαίηεξα ε δηάξζξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αγν ξψλ, ν π ξαγκαηηθφο ή δπλεηηθφο
αληαγσληζκφο εθ κέξν πο επηρεηξήζεσλ εγθαηεζηεκέλσλ εληφο ή εθηφο Διιάδαο, ε
χπαξμε λνκηθψλ ή πξαγκαηηθψλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά, ε ζέζε ησλ
ζπκκεηερνπζψλ ζηε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά θαη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ηζρχο, ν η ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο επηινγήο πνπ έρνπλ
νη πξνκεζεπηέο θαη ρξήζηεο, ε πξφζβαζε ην πο ζηηο πεγέο εθνδηαζκνχ ή ζηηο
αγνξέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ε εμέιημε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ησλ
ζρεηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ
θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ζηε
βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ζπκβνιή απηή
είλαη π ξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηνλ
αληαγσληζκφ.

3. ΢ην κέηξν πνπ ε δεκηνπξγία θν ηλήο επηρείξεζεο έρεη σο αληηθείκελν ή σο


απνηέιεζκα ην ζπληνληζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ζπκπ εξηθνξάο επηρεηξήζεσλ πνπ
παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο, ν ζπληνληζκφο απηφο αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα πνπ ν ξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1. Καηά ηελ
αμηνιφγεζε απηή, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ ιακβάλεη ππφςε ηδίσο:

α) αλ δχν ή π εξηζζφηεξεο κεηξηθέο επηρεηξήζεηο αζθνχλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ,


δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ίδηα αγνξά κε ηελ θνηλή επ ηρείξεζε ή ζε αγνξά
πξνεγνχκελσλ ή επφκελσλ ζηαδίσλ απφ απηήλ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο ή ζε

΢ελίδα 9
παξαπιήζηα αγνξά ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγνξά απηή, θαη

β) εάλ ν ζπληνληζκφο, ν νπνίνο απνξξέεη επζέσο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο θνηλήο


επηρείξεζεο, παξέρεη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα
εμαιείςν πλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε κεγάιν κέξνο ησλ αγνξψλ ηνπο.

Άρθρο 8

Γηαδηθαζία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζπγθεληξψζεσλ θαη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο


Αληαγσληζκνχ

1. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ εμεηάδεη ηε γλσζηνπνηνχκελε ζπγθέλ ηξσζε, κφιηο


ππνβιεζεί ε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε.

2. Αλ δηαπ ηζησζεί φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε δελ εκπ ίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,
κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε, εθδίδεη πξάμε, ε νπνία θνηλνπνηείηαη
ζηα πξφζσπα ή ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ π ξνβεί ζηε γλσζηνπνίεζε. Η π ξάμε
απηή δελ πεξηνξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2.

3. Αλ δηαπ ηζησζεί φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε, παξ' φηη εκπίπηεη ζην


πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξν π 6, δελ πξνθαιεί ζνβαξέο
ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηηο επί κέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά, ε Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ, κε απφθαζε ηεο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε
γλσζηνπνίεζε, εγθξίλεη ηε ζπγθέληξσζε.

4. Αλ δηαπ ηζησζεί φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε εκπίπ ηεη ζην πεδίν


εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη πξν θαιεί ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην
ζπκβαηφ απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ην π αληαγσληζκνχ ζηηο επί κέξνπο
αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κε απφθαζε
ηνπ πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε, θηλεί ηε δηαδηθαζία
ηεο πιήξνπο δηεξεχλεζεο ηεο γλσζηνπνηεζείζαο ζπγθέληξσζεο θαη ελεκεξψλεη
ακειιεηί ηηο ζπκκεηέρνπζεο επ ηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ. Απφ ηε
γλσζηνπνίεζε ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ηεο θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο
πιήξνπο δηεξεχλεζεο, νη ζπκκεηέρν πζεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ απφ θνηλν χ λα
πξνβαίλνπλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζπγθέληξσζε ή λα π ξνηείλνπλ ηελ αλάιεςε
δεζκεχζεσλ, ψζηε λα κελ πξν θαινχλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ
απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ην π αληαγσληζκνχ ζηηο επί κέξνπο αγνξέο
ζηηο νπνίεο αθνξά, θαη λα ηηο θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

5. Μ ε ηελ επ ηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζηελ


Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κέζα ζε πξνζεζκία ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο δηεξεχλεζεο.

6. Μ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε


ελελήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο
δηεξεχλεζεο, απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη, ζηελ π εξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5,
φηαλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ην π άξζξνπ 1. ΢ε θάζε
άιιε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε. Η πάξνδνο
ηεο πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα εκεξψλ, ρσξίο ηελ έθδνζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο,
ζεσξείηαη σο έγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,
ε νπνία εθδίδεη ππνρξεσ ηηθψο ηε ζρεηηθή δηαπηζησ ηηθή π ξάμε.

7. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 6 θαιχπην πλ


θαη ηνπο πεξην ξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο θαη είλαη απαξαίηεηνη γη' απηή.

΢ελίδα 10
8. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα εγθξίλεη ζπγθέληξσζε, κε ηελ απφθαζε
ηεο παξαγξάθνπ 6, ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ε ίδηα επηβάιιεη,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ζπκκεηερν πζψλ επηρεηξήζεσλ κε
ηηο δεζκεχζεηο πνπ απηέο έρνπλ αλαιάβεη έλαληη ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,
νχησο ψζηε λα θαηαζηεί ε ζπγθέληξσζε ζπκβαηή κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7
θαη, ζηελ πεξίπ ησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ην π άξζξνπ 5, ζπκβαηή κε ηελ παξάγξαθν
3 ην π άξζξνπ 1. Οη δεζκεχζεηο πνπ πξνηείλνπλ ν η ζπκκεηέρν πζεο επηρεηξήζεηο
ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε π ξνζεζκία δεθαπ έληε εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο δηεξεχλεζεο. Η Δπ ηηξνπή
Αληαγσληζκνχ κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα απνδερζεί δεζκεχζεηο θαη
κεηά ηελ πάξνδν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη γ ηα ηελ ππνβνιή ηνπο.
΢' απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνζεζκία ησλ ελελήληα εκεξψλ ηεο παξαγξάθνπ 6
κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ θν ηλνπνηείηαη ζηηο γλσζηνπνηνχζεο
επηρεηξήζεηο, λα απμάλεηαη ζε εθαηφλ πέληε εκέξεο. Η εηζήγεζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δεζκεχζεσλ θαηαηίζεηαη κέζα ζε είθνζη εκέξεο
απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο
λα απεηιήζεη θαηά ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ π ξφζηηκν ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο απηψλ πξνο ηνπο παξαπάλσ φξν πο ή πξνυπνζέζεηο ζην πιαίζην ησλ
δεζκεχζεσλ. Σν πξφζηηκν ηνπ π ξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη
πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ην π ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ
ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 10. Γηα ηελ
επηκέηξεζε ηνπ π ξνζηίκν π ιακβάλνληαη θπξίσο ππφ ςε νη επ ηπηψζεηο ζηνλ
αληαγσληζκφ απφ ηε κε ζπκκφξθσζε. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ κπνξεί κε απφθαζε
ηεο λα ζεσξήζεη φηη θαηέπεζε ην πξφζηηκν, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε κε ζπκκφξθσζε
ησλ ζπκκεηερνπζψλ επ ηρεηξήζεσλ ζηνπο φξνπο ή π ξνυπνζέζεηο πνπ επ ηβιήζεθαλ.
΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνπζεο επ ηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα κε
ζπκκνξθψλνληαη, εθαξκφ δνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9.

9. Η Δπ ηηξνπή κπνξεί λα ιακβάλεη πξνζσξηλά κέηξα θαηάιιεια γηα ηελ


απνθαηάζηαζε ή ηε δηαηήξεζε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθν χ αληαγσληζκνχ.

10. Σα παξαπάλσ κέηξα ιακβάλνληαη φηαλ κηα ζπγθέληξσζε:

α) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη δελ έρεη αθφκα
ιεθζεί απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7,

β) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ελφο φξνπ ή π ξνυπφζεζεο πνπ έρεη


επηβιεζεί ζηηο ζπκκεηέρν πζεο επηρεηξήζεηο κε ηελ απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ παξάγξαθν 8,

γ) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ή ησλ απνθάζεσλ πνπ


απαγνξεχνπλ ηελ π ξαγκαηνπνίεζε ηεο.

11. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 3, 4, 5


θαη 6 κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

α) αλ ζπκθσλήζνπλ ν η γλσζηνπνηνχζεο επ ηρεηξήζεηο,

β) αλ ε γλσζηνπνίεζε είλαη ιαλζαζκέλε ή παξαπιαλεηηθή, κε απνηέιεζκα λα κελ


κπνξεί ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
γλσζηνπνηνχκελεο ζπγθέληξσζεο.

Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 κπνξνχλ επίζεο λα


παξαηαζνχλ αλ ην έληππν ηεο γλσζηνπνίεζεο δελ έρεη ζπκπιεξσζεί πιήξσο, κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε
ηεο γλσζηνπνηνχκελεο ζπγθέληξσζεο. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπ ησζε α' ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ, ε Δπηηξνπή ππνρξεν χηαη εληφο επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο λα δεηήζεη απφ ηηο γλσζηνπνηνχζ εο επ ηρεηξήζεηο
ηε δηφξζσζε ηεο αξρηθήο γλσζηνπνίεζεο. Χο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ησλ

΢ελίδα 11
πξνζεζκηψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ζεσ ξείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξνζήθν πζαο
γλσζηνπνίεζεο.

12. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4, 5 θαη 6


αλαζηέιινληαη θαη' εμαίξεζε φηαλ νη ζπκκεηέρν πζεο ζηε ζπγθέληξσζε
επηρεηξήζεηο δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαηά
ην άξζξν 38 θαη εθφζνλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο εηδνπνηεζνχλ γη' απηφ
κέζα ζε απν θιεηζηηθή π ξνζεζκία δχν εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ
είρε ηαρζεί γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, σο ρξνληθφ
ζεκείν επαλέλαξμεο ησλ π ξνζεζκηψλ ζεσ ξείηαη ε εκεξνκελία ηεο παξνρήο απφ ηηο
ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ησλ πιήξσλ θαη αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ
θαηά ην άξζξν 38.

13. Αλ, κε δηθαζηηθή απφθαζε, αθπξψλεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε απφθαζε πνπ


εθδίδεηαη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ην π άξζξνπ απην χ, ε Δπ ηηξνπή
Αληαγσληζκνχ επαλεμεηάδεη ηε ζπγθέληξσζε ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Σα θν ηλνπνηνχληα κέξε ππνβάιινπλ γηα ην ζθνπφ απηφλ
λέα γλσζηνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αξρηθήο, εθφζνλ ε ηειεπηαία έρεη
θαηαζηεί ειιηπήο ιφγσ αιιαγψλ πνπ κεζνιάβεζαλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή ζηα
ζηνηρεία πνπ είραλ δνζεί. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηέηνην π είδν πο αιιαγέο, ηα
κέξε επ ηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο απηφ ζηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκν χ.

14. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 6


κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπ ηψζεηο:

α) αλ ε έθδνζε ηνπο ζηεξίρζεθε ζε αλαθξηβή θαη παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία,

β) αλ νη ζπκκεηέρνπζεο επ ηρεηξήζεηο παξαβνχλ νπνηνλδήπνηε φξν ή ππνρξέσζε


πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε.

Αλ αλαθιεζεί ε απφθαζε ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, επ ηηξέπ εηαη ε έθδνζε λέαο
απφθαζεο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ π ξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ.

Άρθρο 9

Αλαζηνιή πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο

1. Με ηελ επηθ χιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, απαγνξεχεηαη ε


πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο κέρξη ηελ έθδνζε κηαο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 6 ην π άξζ ξνπ 8. Η απαγφξεπζε απηή
ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ δελ γλσζηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ην π άξζξνπ 6. ΢ε π εξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ηεο
απαγφξεπζεο απηήο, επ ηβάιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ζε φζνπο
ππέρνπλ ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ην π άξζξνπ 6,
πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ην νπνίν ζε θάζε
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ην ηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ
θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 10. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ
πξνζηίκν π ιακβάλνληαη ηδίσο ππφ ςε ε νηθνλνκηθή ηζρχο ησλ ζπκκεηερν πζψλ ζηε
ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ, ν αξηζκφο ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ηε ζπγθέληξσζε
ζρεηηθψλ αγνξψλ θαη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκν χ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηέο ,
θαζψο θαη ηα εθηηκψκελα απνηει έζκαηα ζηνλ αληαγσληζκφ απφ ηε ζπγθέληξσζε.

2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ απνθιείνπλ ηελ π ξαγκαηνπνίεζε δεκφζηαο


πξνζθνξάο, αγνξάο ή αληαιιαγήο ή ηελ απφθηεζε ζην πιαίζην ρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαιιαγψλ ζπκκεηνρήο πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο, εθφζνλ νη
πξάμεηο απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξν π 6, θαη ππφ ηνλ φξν φηη
ν απνθηψλ δελ αζθεί ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο ή ηα αζθεί κφλν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πιήξε αμία ηεο

΢ελίδα 12
επέλδπζεο ηνπ θαη βάζεη εηδηθήο άδεηαο, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Δπ ηηξνπή
Αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.

3. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε, λα επηηξ έςεη


παξέθθιηζε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζνβαξέο δεκηέο ζε βάξνο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ
επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο αθνξά ε πξάμε ζπγθέληξσζεο ή ζε βάξνο ηξίηνπ. Γηα
ηελ απφθαζε απηή, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλππνινγίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ
απεηιή πνπ ζπληζηά ε ελ ιφγσ ζπγθέληξσζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ. ΢ηελ απφθαζε
πνπ επηηξέπεη ηελ παξέθθιηζε, κπνξεί λα ηίζεληαη φξνη θαη ππνρξεψζεηο γηα
ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηελ απνηξν πή
θαηαζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δπζρεξάλν πλ ηελ εθηέιεζε ηπρφλ απαγνξεπηηθήο
νξηζηηθήο απφθαζεο. Η άδεηα παξέθθιηζεο κπνξεί λα δεηείηαη θαη λα παξέρεηαη
νπνηεδήπνηε, είηε πξηλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε είηε κεηά ηε ζπλαιιαγή. Η απφθαζε
πνπ επηηξέπεη ηελ παξέθθιηζε, κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ, αλ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 8.

4. Αλ ε ζπγθέληξσζε έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ή


ησλ απνθάζεσλ πνπ απαγνξεχνπλ ηελ π ξαγκαηνπνίεζε ηεο ή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
θαηά παξάβαζε ελφο φξνπ ή κηαο πξνυπφζεζεο πνπ ζπλνδεχεη απφθαζε πνπ ειήθζε
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξν π 8, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί κε
απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 8 ή κε ρσ ξηζηή
απφθαζε ρσξίο ηήξεζε πξνζεζκίαο:

α) λα δηαηάζζεη ην δηαρσξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε


ζπγθέληξσζε, ηδίσο κε ηε δηάιπζε ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηε δηάζεζε φισλ ησλ
κεηνρψλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απνθηεζεί, ν χησο ψζηε λα
επαλέιζεη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε π ξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο,

β) λα δηαηάζζεη ηε ιήςε άιινπ θαηάιιεινπ κέηξνπ γηα λα εμαζθαιίδεη ηε ιχζε


ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ή ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ
απνθαηάζηαζεο.

΢ε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ζπκκν ξθψλνληαη κε ηελ απφθαζε απηή, ε
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επηβάιιεη πξφζηηκν χςνπο κέρξη δέθα ην ηο εθαηφ (10%)
ηνπ ζπλνιηθν χ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζπγθέληξσζε θαηά ηα ν ξηδφκελα ζην άξζξν 10 θαη επηπιένλ πξφζηηκν χςν πο δέθα
ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα θάζε εκέξα πνπ παξέξρεηαη ρσξίο ζπκκφ ξθσζε πξνο
ηελ απφθαζε.

5. Σν θχξνο ησλ δηθαηνπ ξαμηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαηά παξάβαζε ηεο


παξαγξάθνπ 1 εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ
παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξν π 8 ή θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4. Χζηφζν,
νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νπδφισο ζίγνπλ ην θχξνο ησλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ γεληθψο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ηίηισλ πνπ είλαη κεηαηξέςηκνη ζε άιινπο ηίηινπο, εθηφο αλ νη αγνξαζηέο ή νη
πσιεηέο γλψξηδαλ ή φθεηιαλ λα γλσ ξίδνπλ φηη ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1.

Άρθρο 10

Τπνινγηζκφο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ

1. Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, πνπ ν ξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1


θαη 4 ηνπ άξζξν π 6, ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξν π 8 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 9 π εξηιακβάλεη ηα πνζά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, θαηά π εξίπησζε ζηελ

΢ελίδα 13
εζληθή ή παγθφζκηα αγνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη
αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο
εθπηψζεηο επί ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη άιινη
θφξνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. ΢ην ζπλνιηθφ θχθι ν
εξγαζηψλ κίαο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ επ ηρεηξήζεσλ ν η νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 5.

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ ε ζπγθέληξσζε


πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απφθηεζε ηκεκάησλ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επ ηρεηξήζεσλ,
αζρέησο αλ ηα ηκήκαηα απηά έρνπλ ή φρη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ιακβάλνληαη
ππφςε, φζνλ αθνξά ηνλ κεηαβηβάδνληα, κφλν ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρεί
ζην κεηαβηβαδφκελν κέξνο. Χζηφζν, δχν ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο θαηά ην
πξνεγνχκελν εδάθην, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρξνληθή πεξίνδν δχν εηψλ
κεηαμχ ησλ ίδησλ π ξνζψπσλ ή επηρεηξήζεσλ, ζεσ ξνχληαη σο κηα κφλν
ζπγθέληξσζε, πνπ πξν θχπ ηεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πξάμεο.

3. Αληί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ιακβάλνληαη ππφ ςε:

α) Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο ινηπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθν χο


νξγαληζκνχο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ εζφδσλ, φπσο
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 367/1994 (Α' 200) αθνχ αθαηξεζνχλ, θαηά
πεξίπησζε, ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη νη άιινη θφξνη πνπ ζπλδένληαη
άκεζα κε ηηο ελ ιφγσ παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα:

αα) έζνδα απφ ηφθνπο θαη εμνκνην χκελα έζνδα,

ββ) έζνδα απφ ηίηινπο:

-έζνδα απφ κεηνρέο, κεξίδηα θαη άιινπο ηίηινπο κεηαβιεηήο απφδνζεο,

-έζνδα απφ ζπκκεηνρέο,

-έζνδα απφ κεξίδηα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο,

γγ) πξνκήζεηεο,

δδ) θαζαξά θέξδε απφ ρξεκαηνπηζησηηθέο πξάμεηο,

εε) άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο.

Ο θχθινο εξγαζηψλ ελφο πηζησηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ


Διιάδα πεξηιακβάλεη ηα ζην ηρεία ησλ εζφδσλ, φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ, ηα
νπνία πξαγκαηνπνηεί θαηά π εξίπησζε ππνθαηάζηεκα ή ηκήκα ηεο επ ηρείξεζεο
απηήο, εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα.

β) Γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ε αμία ησλ αθαζάξηζησλ αζθαιίζηξσλ πνπ


πεξηιακβάλνπλ φια ηα εηζπ ξαρζέληα θαη πξνο είζπξαμε πνζά, δπλάκεη ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρν πλ ζπλαθζεί απφ απηέο ή γηα ινγαξηαζκφ ην πο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ έρνπλ εθρσ ξεζεί ζηνπο αληα -
ζθαιηζηέο, φπσο ε αμία απηή π ξνθχπηεη κεηά ηελ έθπησζε ησλ θφξσλ θαη ινηπψλ
ηειψλ πνπ εηζπ ξάηηνληαη βάζεη ην π πνζνχ ησλ αζθαιίζηξσλ ή ηνπ ζπλνιηθν χ
κεγέζνπο ηνπ πνζνχ απηνχ. Όζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηελ
Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ιακβάλνληαη ππφ ςε, αληίζηνηρα, ηα αθαζάξηζηα
αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινπλ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε ζηελ
Διιάδα.

4. Με ηελ επηθ χιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ν θχθινο εξγαζηψλ


κηαο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ

΢ελίδα 14
άξζξνπ 6, ηελ παξάγξαθν 8 ην π άξζξνπ 8 θαη ην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη
ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9, πξν θχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ θχθισλ εξγαζηψλ ησλ αθφινπζσλ επηρεηξήζεσλ:

α) ηεο ζπκκεηέρν πζαο επηρείξεζεο,

β) ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ


άκεζα ή έκκεζα:

αα) είηε π εξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ κεηνρηθν χ θεθαιαίνπ ή ηεο εηαηξηθήο
πεξηνπζίαο,

ββ) είηε ηελ πιεην ςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ,

γγ) είηε ηελ εμν πζία λα δηνξίδν πλ ή λα παχνπλ ηελ πιεην ςεθία ησλ κειψλ ησλ
νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ,

δδ) είηε ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο ησλ επ ηρεηξήζεσλ


απηψλ,

γ) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέην πλ ζε κηα ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε ηα


δηθαηψκαηα ή ηηο δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ π εξίπησζε β',

δ) ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε αλαθ εξφκελε ζηελ πεξίπησζε
γ', δηαζέηεη ηα δηθαηψκαηα επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπ ησζε β',

ε) ησλ επ ηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο, πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο επηρεηξήζεηο απφ


απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α'έσο θαη δ', δηαζέην πλ απφ θν ηλνχ ηα
δηθαηψκαηα ή ηηο δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ π εξίπησζε β'.

5. Όηαλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε δηαζέηνπλ, απφ


θνηλνχ, ηα δηθαηψκαηα ή ηηο δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ
ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6,
ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ην π άξζξνπ 9:

α) δελ ιακβάλεηαη ππφ ςε ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ π ξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε
αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κεηαμχ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο θαη θαζεκηάο
απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ή θάζε άιιεο επηρείξεζεο ζπλδεδεκέλεο κε
κία απφ απηέο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β' έσο ε' ηεο παξαγξάθνπ 4,

β) ιακβάλεηαη ππφ ςε ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξν θχπηεη απφ ηελ πψιεζε
πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ηεο θν ηλήο επηρείξεζεο θαη θάζε
ηξίηεο επηρείξεζεο. Α πηφο ν θχθινο εξγαζηψλ επηκεξίδεηαη εμίζνπ ζηηο
ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο.

Άρθρο 11

Καλνληζηηθή παξέκβαζε ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο

1 .Ύζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη


Ναπηηιίαο ή απηεπάγγειηα, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλν
θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θαη εθφζνλ
δηαπηζηψζεη φηη ζηνλ θιάδν απηφλ δελ ππάξρν πλ ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ θαη θξίλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1,2 θαη 5 κέρξη 10 δελ
επαξθεί γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ κπνξεί, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, λα ιάβεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηε δεκηνπξγία
ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθν χ αληαγσληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο.

΢ελίδα 15
Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν κέζα ζε ελελήληα εκέξεο απφ ηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, νθείιεη λα δεκνζηνπνηήζεη θαηά
ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηηο αηηηνινγεκέλεο απφςεηο ηεο σο πξνο ηε κε
χπαξμε ζπλζεθψλ αληαγσληζκν χ ζην ζπγθεθξηκέλν ππφ εμέηαζε θιάδν ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο, θαζνξίδνληαο θαη ηηο επί κέξνπο αγνξέο απφ ηηο νπν ίεο
απνηειείηαη ν θιάδνο απηφο.

2. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δεκνζηνπνηεί ηηο απφ ςεηο ηεο επαξθψο θαη κε


πξφζθνξν ηξφπν θαη ζέηεη απηέο θαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Η επαξθήο
δεκνζηνπνίεζε ησλ απφςεσλ εμαζθαιίδεηαη κε ζρεηηθή πεξηιεπηηθή αλαθνίλσζε ζε
δχν ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη κε
πιήξε δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Η δεκφζηα
δηαβνχιεπζε δηαξθεί ην πιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο.

3. Μ εηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη εθφζνλ ε Δπ ηη ξνπή


Αληαγσληζκνχ δηαπηζηψλεη μαλά φηη θαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαβνχιεπζεο,
ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ, αλαθνηλψλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηα νπνία ζεσ ξεί φηη είλαη ηα
απνιχησο αλαγθαία, πξφζθνξα θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, γηα
ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.

4. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ δεκνζηνπνηεί επαξθψο θαη κε πξφζθνξν ηξφπν, θαηά


ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2, ηηο απφςεηο ηεο γηα ηα κέηξα πνπ αλαθν ηλψλεη
θαηά ηελ παξάγξαθν 3 θαη ζέηεη απηέο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Η δεκφζηα
δηαβνχιεπζε δηαξθεί ην πιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο.

5. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κεηά ην πέξαο ηεο δηαβνχιεπζεο θαηά ηελ


παξάγξαθν 4 θαη αθνχ ιάβεη ππφ ςε ηα απνηειέζκαηα απηήο, επηβάιιεη, κε
απφθαζε ηεο, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε εθηειεζηή, ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηα
νπνία ζεσξεί φηη είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία, πξφζθνξα θαη ζχκθσλα κε ηελ
αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ.

Αλ ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαπηζηψζεη φηη ε έιιεηςε ζπλζεθψλ


απνηειεζκαηηθν χ αληαγσληζκνχ νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε πξάμεηο
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλν π, γλσκνδνηεί, θαηά ην άξζξν 23, γηα ηελ θαηάξγεζε ή
ηξνπνπνίεζε απηψλ. Η γλσκνδφηεζε ηεο Δπ ηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζηνλ θαζ' χιελ
αξκφδην Τπνπξγφ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπν πξγφ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

6. Σν αξγφηεξν κέζα ζε δχν έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηά ηελ
παξάγξαθν 5, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ νθείιεη λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηνπ ζρεηηθνχ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη λα αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ
έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθν χ αληαγσληζκνχ ή θαηά πφζνλ
είλαη αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα κέηξα ηα νπνία έρεη ιάβεη θαη λα
επηβιεζνχλ κέηξα ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα, θαηά π εξίπησζε. Γηα ην ζθνπφ απηφλ
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5. ΢ ε θάζε π εξίπησζε ν
Τπν πξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα ππνβάιεη
ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, π ξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ δχν
εηψλ θαη πάλησο ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηά ηελ
παξάγξαθν 5, εθφζνλ θξίλεη φηη έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη ζπλζήθεο
απνηειεζκαηηθν χ αληαγσληζκνχ ή φηη είλαη αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα κέηξα
ηα νπνία έρεη ιάβεη θαη λα επηβιεζνχλ κέηξα ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα, θαηά
πεξίπησζε.

7. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 εδάθην α' θαη 6


πξνζβάιινληαη κε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίν π ηεο Δπηθξαηείαο, απφ
φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

΢ελίδα 16
8. Γ ηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθαζίδεη
ζε Οινκέιεηα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ ζην ηρείσλ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39, 40 θαη 41.

9. ΢ ε θάζε επηρείξεζε, ε νπνία δελ εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη


ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζ ξν 25, πξφζηηκν ην πιάρηζηνλ δεθαπέληε
ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, πνπ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη πνζφ ίζν κε ην δέθα ηνηο
εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ρξήζεο πξηλ
απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.

10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,


ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,
κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε, ην πεξηερφκελν απηήο, ζηε δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΗ΢
Άρθρο 12

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ

1. ΢ πληζηάηαη Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε νπνία ιεηην πξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή.


Σα κέιε ηεο απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη θαηά
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο δεζκεχνληαη κφλν απφ ην λφκν θαη ηε
ζπλείδεζε ηνπο.

Η Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέι εηα θαη παξίζηαηαη


απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο. Δπνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπν πξγφ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ην π παξφληνο
λφκνπ. Γηα ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3051/2002 (Α'220).

2. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ νθηψ ηαθηηθά κέιε, απφ ηα νπνία


έλα είλαη ν Πξφ εδξνο, έλα ν Αληηπξφεδξνο θαη ηέζζεξηο Δηζεγεηέο θαη
απαξηίδεηαη απφ πξφζσπα αλαγλσξηζκέλν π θχξνπο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ
επηζηεκνληθή ην πο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ην πο ηθαλφηεηα ζην λνκηθφ
θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ηδίσο ζε ζέκαηα ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ηελ
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
λ. 3051/ 2002 (Α' 220). Ο Πξφ εδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν η Δηζεγεηέο είλαη
αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη
ηεινχλ, θαηά ην ρξφλν πνπ θαηέρν πλ ηε ζέζε ηνπο, ζε αλαζηνιή ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ θαζνξίδεηαη εάλ
ηα ινηπά δχν κέιε είλαη πιήξνπο θαη απν θιεηζηηθήο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Δθφζνλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο

΢ελίδα 17
είλαη κέιε δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ (ΓΔΠ Α ΔΙ) ηφηε, ζε ζρέζε κε ηελ αλαζηνιή αζθήζεσο ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο σο κειψλ ΓΔΠ ΑΔΙ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη
4 ην π άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2530/1997 (Α' 218). Δπ ηπιένλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ
νξίδνληαη θαη δχν αληίζην ηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ηα
ίδηα πξνζφληα κε ηα ηαθηηθά κέιε θαη ηα νπνία αλαπιεξψλνπλ ην ηαθηηθφ κέινο,
εθηφο ηνπ Πξν έδξνπ, ηνπ Αληηπξν έδξνπ θαη ησλ Δηζεγεηψλ, φηαλ απηφ
απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπεη. Όηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπ εη ν
Πξφ εδξνο, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπ ξφεδξν θαη ν Αληηπ ξφεδξνο απφ ηνλ
Δηζεγεηή πνπ είλαη αξραηφηεξνο θαηά ην δην ξηζκφ. Όηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή
ειιείπεη Δηζεγεηήο αλαπιεξψλεηαη απφ άιινλ Δηζεγεηή θαηά ηελ π ην πάλσ
αξραηφηεηα θαηά ην δηνξηζκφ.

3. Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπ ξφεδξνο ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ επηιέγνληαη απφ


ηε Βνπιή, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 Α παξ. 2 ηνπ
΢πληάγκαηνο, δηνξίδνληαη δε κε απφθαζε ην π Τπν πξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ θν ηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βν πιήο.
Σα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαζψο
θαη νη Δηζεγεηέο επ ηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη
Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. Μέρξη λα επέιζεη ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκν χ ηεο Βνπιήο, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπ ξφεδξνο ηεο Δπ ηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθν χ ΢πκβνπι ίνπ, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Δπ ηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βν πιήο. Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ,
ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ, θαζψο θαη ησλ Δηζεγεηψλ, είλαη π εληαεηήο θαη κπνξεί λα
αλαλεσζεί κία θνξά. Η δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπ ηηξνπήο θηλείηαη
θάζε θνξά δχν κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ πξνεγνχκελσλ κειψλ.

Αλ πεζάλεη, παξαηηεζεί ή εθπ έζεη ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπ ξφεδξνο ή κέινο ηεο


Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δηνξίδεηαη λένο Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο ή λέν κέινο
γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Μέρξη ην δηνξηζκφ Πξνέδξν π, Αληηπξν έδξνπ ή λένπ
κέινπο ή κειψλ, ε ι εηην πξγία ηεο Δπ ηηξνπήο δελ δηαθφπηεηαη, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 15. Γελ κπνξνχλ λα ν ξηζηνχλ κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, ηα π ξφζσπα πνπ έρν πλ εθπ έζεη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απηήο
γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζην λφκν απηφλ. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ην δην ξηζκφ λέσλ.

4. Σα κέιε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαηά ηελ


αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπ ηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, ηελ παξνρή ππεξεζίαο, ζπκβνπιήο, εξγαζίαο ή έξγν π, πνπ έρνπλ
αλαιάβεη κε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Αληίζηνηρε ππνρξέσζε έγγξαθεο
ελεκέξσζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πθίζηαηαη θαη γηα θάζε
έξγν, εξγαζία, ππεξεζία, ζπκβνπιή ή εληνιή πνπ παξέρνπλ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο πνπ δελ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Δθφζνλ απφ ηηο πην πάλσ γλσζηνπνηήζεηο πξν θχπηεη
πξνεγνχκελε ή πθ ηζηάκελε ζρέζε ηνπ κέινπο κε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη άκεζα
ή έκκεζα ζε ππφ εμέηαζε ππφζεζε, ηεθκαίξεηαη θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε απηή.

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο


Αληαγσληζκνχ ηα νπνία δελ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο
θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ νπνηνδήπνηε έκκηζζν ή
άκηζζν δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή θάζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα
επηρεηξεκαηηθή ή κε, πνπ δελ ζπκβ ηβάδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα

΢ελίδα 18
ηνπ κέινπο ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Γελ ζπληζηά αζπκβίβαζην γηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, ε άζθεζε θαζεθφλησλ
κέινπο ΓΔΠ Α ΔΙ, κε θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.

6. Γ ηα ηα κέιε ή ηνπο αλαπιεξσηέο, γηα ην πο νπνίνπο πξνθχπηεη δήηεκα


αζπκβίβαζηνπ θαηά ηελ π ξνεγνχκελε παξάγξαθν, απνθαζίδεη ην Πεηζαξρηθφ
΢πκβνχιην πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13. ΢ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο εθδίδεηαη
πξάμε ηνπ αξκφδηνπ γηα ην δηνξηζκφ ην π κέινπο νξγάλνπ.

7. Σα κέιε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο έρν πλ


ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο ερεκχζεηαο.

8. Μ ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηι ίαο,


χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαηαξηίδεηαη Κψδηθαο
Γενληνινγίαο πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηνπ π ξνζσπηθν χ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ.

9. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφ εδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,


ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, δελ επηηξέπεηαη, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο,
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα παξέρνπλ ππεξεζία κε έκκηζζε εληνιή ή κε
νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, ζε εηαηξία ή επηρείξεζε επ ί ησλ ππνζέζεσλ εθείλσλ
ηηο νπνίεο νη ίδηνη ρεηξίζηεθαλ ή επί ησλ νπνίσλ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε ιήςε
απφθαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπ ξφεδξνο θαη
ηα κέιε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά, δελ
επηηξέπεηαη, γηα ηξία έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ
γεληθψο ηελ ππεξάζπηζε ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή ηελ
πξνζθπγή ελψπ ηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.
΢ε φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π ξνεγνχκελν π εδαθίνπ επ ηβάιιεηαη, κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, π ξφζηηκν
ίζν κε ην δεθαπιάζην ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ πνπ έιαβε ην
κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ.

10. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ εθπίπην πλ απηνδηθαίσο απφ ηε ζέζε


ηνπο:

α) αλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ


ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ην π Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/ 2007, Α' 26), β) εάλ
δελ πξνβνχλ ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.

11. Η ηδηφηεηα ην π κέινπο αλαζηέιιεηαη αλ εθδνζεί ακεηάθιεην παξαπεκπηηθφ


βνχιεπκα γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δην ξηζκνχ ζε ζέζε δεκνζίνπ
ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ην π λ.
3528/2007 (Α' 26) θαη κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε. Αλ
αλαζηαιεί ε ηδηφηεηα κέινπο, δηνξίδεηαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ε ζεηεία ηνπ
νπνίνπ δηαξθεί φζν δηαξθεί ε αλαζηνιή.

12. Οη απνδνρέο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ είλαη πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαηά ζπλεδξίαζε
πνπ ρνξεγείηαη ζηα κέιε ηεο, θαζνξίδνληαη, κε θν ηλή απφθαζε ησλ Τπν πξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3833/2010 (Α' 40). Με φκν ηα απφθαζε
θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη γηα ηνλ γξακκαηέα ηεο θάζε ππφζεζεο. Οη ππάιιεινη πνπ
απνδεκηψλνληαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ζη ηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε.

΢ελίδα 19
13. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,
θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο , ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη
δηαλπθηέξεπζεο ηνπ Πξνέδξν π, ηνπ Αληηπξν έδξνπ, ησλ Δηζεγεηψλ θαη ησλ ινηπψλ
κειψλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο. Σα ν ξηδφκελα ζηελ παξνχζα
παξάγξαθν ηεινχλ ππφ ηελ επ ηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ην π λ. 3833/ 2010 (Α'40).

14. Οη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, δεκφζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ


δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθν χ δηθαίν π πνπ επνπηεχνληαη απφ ην θξάηνο ή
δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή, εθφζνλ δηνξίδνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα απαιιάζζνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε
Τπν πξγνχ απφ ηα άιια ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα γηα ην ρξφλν πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη ησλ επηδνκάησλ ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ζε βάξνο ηνπ π ξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ. Οη ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχν πλ γηα ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο ρξφλνο
απηφο, γηα φια ηα παξαπάλσ κέιε, ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο
γηα θάζε ζπλέπ εηα, ζε θακία δε πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ κπνξεί λα
επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ή ζέζε.

15. Ο Πξφ εδξνο θαη φια ηα κέιε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ππνβάιινπλ θαη' έηνο ζηελ Δηζαγγειία ηνπ Α ξείνπ Πάγνπ ηε
δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 3213/2003 (Α' 309).

Άρθρο 13

Πεηζαξρηθφο έιεγρνο

1. Γ ηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ην πο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα


λφκν θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ,
ηα κέιε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ππέρνπλ π εηζαξρηθή επζχλε. Σελ π εηζαξρηθή
δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθν χ ΢πκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθν π 2 θηλεί ην
Τπν πξγηθφ ΢πκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, γηα ηνλ Πξφ εδξν θαη ηα κέιε ηεο. Σν
Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ ηελ επηβνιή ησλ
θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δ ηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5.

2. Σν Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην απνηειείηαη απφ έλαλ ΢ χκβνπιν Δπ ηθξαηείαο, έλαλ


Αξενπαγίηε θαη έλαλ Καζεγεηή Παλεπηζηεκίν π κε εηδίθεπζε ζην δίθαην
αληαγσληζκνχ ή ηα νηθνλνκηθά, κε ηξηεηή ζεηεία. Καζήθνληα Πξνέδξν π αζθεί ν
αξραηφηεξνο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Υξέε γξακκαηέα ηνπ ΢ πκβνπιίνπ εθηειεί
ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείν π Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ο
Πξφ εδξνο, ηα κέιε θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ΢ πκβνπιίνπ νξίδνληαη κε ηζάξηζκνπο
αλαπιεξσηέο.

3. Σν ΢ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,


Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε εμήληα εκέξεο
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Η ακνηβή ην π Πξν έδξνπ, ησλ κειψλ θαη ην π
γξακκαηέα θαζνξίδεηαη κε θν ηλή απφθαζε ησλ Τπν πξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηελ επηθ χιαμε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 3833/ 2010 (Α' 40). Δηδηθά, ηα κέιε ηνπ ΢πκβνπιίνπ πνπ είλαη
δηθαζηηθν ί ιεηηνπξγνί, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθν χ
΢πκβνπιίνπ.

4. ΢ ε εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη ζρεηηθή πξάμε ηνπ


Τπν πξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

΢ελίδα 20
5. Μ ε π ξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ π ξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα π εηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ην είδνο ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ,
θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.

Άρθρο 14

Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Μ ε ηελ επ ηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ άιισλ αξρψλ πνπ ν ξίδνληαη κε ζρεηηθή


δηάηαμε λφκνπ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ην π παξφληνο λφκνπ θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

2. Ιδίσο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ:

α) Γηαπηζηψλεη αλ πθίζηαηαη παξάβαζε ησλ άξζξσλ I θαη 2 θαη ησλ άξζξσλ


101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25.

β) Δγθξίλεη ή απαγνξεχεη, θαηά ηα άξζξα 7 θαη 8, ηελ π ξαγκαηνπνίεζε


ζπγθέληξσζεο επ ηρεηξήζεσλ πνπ γλσζηνπνηείηαη ζε απηή θαηά ην άξζξν 6. ΢ ε
πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,
βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 8, κπνξεί λα ιάβεη κέηξα, θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 9. Μπνξεί λα επηηξέςεη παξέθθιηζε απφ ηελ ππνρξέσζε αλαζηνιήο ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο επ ηρεηξήζεσλ, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 9.

γ) Λακβάλεη θάζε απνιχησο αλαγθαίν θαλνληζηηθφ κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηε


δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθν χ αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 11.

δ) Απεηιεί ή θαη επηβάιιεη ηα π ξφζηηκα θαη ηηο άιιεο θπξψζεηο, φπσο


νξίδεηαη ζηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο.

ε) Λακβάλεη πξνζσξηλά κέηξα θαηά ηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 ην π άξζξνπ 8 θαη


αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ην π άξζξνπ 25.

ζη) Δπ ηηξέπ εη, κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, ηελ εμαίξεζε ζπκπ ξάμεσλ θαηά
θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξν π 1.

δ) Αλαθαιεί κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ην επεξγέηεκα ηεο απαιιαγήο:

αα) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ην π άξζξνπ 29 ην π Καλνληζκνχ 1/ 2003 ηνπ


΢πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002,

ββ) φηαλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζπκθσλίεο , ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο ή


απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπ ηνπλ ζε απφθαζε εμαίξεζεο ζπκπξάμεσλ
θαηά θαηεγν ξίεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκν χ θαηά ηελ
παξαπάλσ πεξίπησζε ζη', παξάγνπλ απνηειέζκαηα ηα νπνία δελ ζπκβηβάδνληαη κε
ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1.

ε) ΢πιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί, ηεξψληαο ην θαζήθνλ ηεο


ερεκχζεηαο, ηα αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 39.

΢ελίδα 21
ζ) Με εμαίξεζε ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθ εηείν π Αζελψλ θαηά
ην άξζξν 30 θαη ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ ΢ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηα
άξζξα II παξάγξαθνο 7 θαη 32 κπνξεί λα ππνβάιεη παξαηεξήζεηο είηε γξαπ ηά,
κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε π ξνθνξηθά, κε ηελ άδεηα ην π αξκφδηνπ
δηθαζηεξίν π, γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ
101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ΢ηελ
πεξίπησζε πξνθνξηθήο δηαηχπσζεο γλψκεο ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ εθπξνζσπεί
ν Πξφ εδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο, ή θαηφπηλ εμν πζηνδφηεζεο ηνπ Πξν έδξνπ, κέινο
ηεο Δπηηξνπήο ή ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηεί, απφ ην
θαηά π εξίπησζε αξκφδην δηθαζηήξην, θάζε έγγξαθν πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε
δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηεο θαηά ηα π ξνεγνχκελα εδάθηα.

η) Γηαηππψλεη γλψκε επ ί ζεκάησλ αληαγσληζκνχ θαη επ ί ησλ πξνηάζεσλ


ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ην άξζξν 23.

ηα) Δθδίδεη αλαθνηλψζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή


ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.

ηβ) Γηαηππψλεη, κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, π ξφηαζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ
Καλνληζκν χ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο.

ηγ) Γην ξίδεη, κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ.

ηδ) Δθδίδεη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο:

αα) Σα θξηηήξηα ηεο θαηά π ξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ
ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Η ζρεηηθή
απφθαζε ιακβάλεη ππφ ςε ηδίσο ην δεκφζην ζπκθ έξνλ, ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο
ζηνλ αληαγσληζκφ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηηο πξνζεζκίεο παξαγξαθήο
ηνπ άξζξνπ 42, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ π ξνζδνθάηαη απφ ηελ παξέκβαζε ηεο
ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Η εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα
εμέηαζεο θαη ε επηδίσμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο
έθζεζεο πνπ ππνβάιεηαη εηεζίσο ζηε Βν πιή θαηά ην άξζξν 29.

ββ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ φ ξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο
κίαο επηρείξεζεο ή ελφο θπζηθνχ π ξνζψπνπ ζην Πξφγξακκα Δπηείθεηαο ηεο
Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξν π 25.

γγ) Σνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ π ξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ άξζξσλ 25, 38 παξάγξαθνο 3 θαη 39 παξάγξαθνο 5.

δδ) Σε δηαδηθαζία επηβνιήο δεζκεχζεσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 6 ην π άξζξνπ 25.

ηε) Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, πνπ αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν,
πνζνηηθνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο θαηά πξν ηεξαηφηεηα εμέηαζεο ησλ ππνζέζεσλ
θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, θαη' εθαξκνγήλ ζπζηήκαηνο κνξηνδφηεζεο θαη
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο απηνχ. Με ηελ π ην πάλσ απφθαζε κπνξεί
λα πξνβιέπεηαη φηη ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ εμεηάδεη θαηαγγειίεο νη
νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ, θαη' εθαξκνγήλ ηνπ ζπζηήκαηνο κνξηνδφηεζεο, ρακειή
βαζκνινγία. Οη απνξξηπηηθέο απνθάζεηο θαηαγγειηψλ ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο
εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπ ηηξνπήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θαηαγγέιινληα κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπο. Η
ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνζέζεσλ κπνξεί, φηαλ απηφ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλν, λα
αλαζεσξείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γεηπζπληή, ε νπνία ππνβάιιεηαη π ξνο
έγθξηζε ζηελ πξψηε Οινκέιεηα ηεο Δπ ηηξνπήο πνπ ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ιήςε ηεο

΢ελίδα 22
απφθαζεο. Η Οινκέιεηα κπνξεί λα απνξξίπηεη ηελ απφθαζε ην π Γεληθνχ
Γηεπζπληή. Σν ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ
εζσηεξηθφ ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ απφ ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαηάηαμεο νχηε δεκνζηνπνηνχληαη νχηε θν ηλνπνηνχληαη ζηνλ
θαηαγγέινληα ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.

ηζη) Με ηελ επηθ χιαμε ηεο πεξίπησζεο ηα' ηεο παξαγξάθνπ 1 ην π άξζξνπ 19,
απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα απηεπάγγειησλ εξεπλψλ απφ ηε Γ εληθή Γηεχζπλζε
Αληαγσληζκνχ.

ηδ) ΢πλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπ ηηξνπή θαη ηηο αξρέο αληαγσληζκν χ ησλ
άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο
λνκνζεζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαη ην π Καλνληζκν χ 1/2003.

ηε) Παξέρεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,


χζηεξα απφ έγγξαθν αίηεκα ηνπ, θάζε πιεξνθνξία γεληθήο θχζεσο πν π θαηέρεη,
κε ηελ επ ηθχιαμε ηνπ επ ηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη εθφζνλ νη δεηνχκελεο
πιεξνθνξίεο δελ αθνξνχλ ζηνηρεία πν π εκπίπηνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ή
ζε ππνβιεζείζεο αηηήζεηο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα επηείθεηαο ηεο παξαγξάθνπ
8 ην π άξζξνπ 25.

3. Όιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο, νη ν ξγαληζκν ί ηνπηθήο


απηνδηνίθεζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίν π, θαζψο θαη νη θνξείο πνπ
αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1892/1990 (Α'
101), ππνρξεν χληαη λα ππνβνεζνχλ ην έξγν ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, χζηεξα
απφ ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε ην π Πξνέδξν π ηεο, παξέρνληαο ηδίσο ηε ζπλδξνκή
ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ θαηά ην άξζ ξν 39 κε ηε ζπιινγή
θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζην ηρείσλ ζρεηηθά κε:

α) ηελ εμέιημε, δηάξζξσζε θαη ηηο ηάζεηο ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, ηελ
νξγάλσζε θαη δνκή θιάδσλ ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ
θάζε θιάδνπ,

β) ηελ θαηάξηηζε π ηλάθσλ δηαθιαδηθψλ θνζηνινγηθψλ ζρέζεσλ θαη δεηθηψλ,

γ) ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ησλ επ ηρεηξήζεσλ, θαηά θιάδν


νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ χπαξμε ελαξκνληζκέλσλ π ξαθηηθψλ θαη ηε
δηεξεχλεζε θαηαρξεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο επηρεηξήζεσλ,

δ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ


πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
πνπ εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ησλ πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ.

Άρθρο 15

Δμέηαζε ππνζέζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ

1. Ο Πξφ εδξνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ,


εηζάγεη ελψπ ηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, απφ ηηο ππνζέζεηο ησλ
πεξηπηψζεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 11 πνπ εθθξεκνχλ ελψπ ηνλ ηεο ελ ιφγσ Γεληθήο
Γηεχζπλζεο, φζεο απφ απηέο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα
εμέηαζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ ππνπεξίπησζε αα'ηεο πεξίπησζεο
ηδ'ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14, ζπλεθηηκψληαο ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν
δπλακηθφ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ απφ
πξνεγνχκελεο θιεξψζεηο ππνζέζεσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2. Απφ ηελ εθαξκνγή
ζπζηήκαηνο κνξηνδνηήζεο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ δηεξεπλά ηηο
ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο πνπ π ξνθχπηεη θαηά ηα ν ξηδφκελα
ζηελ πεξίπ ησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ην π άξζξνπ 14.

΢ελίδα 23
2. Κάζε ππφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πεξί ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο ηεο, θαζψο θαη
θάζε ππφζεζε ζπγθέληξσζεο πνπ αθνξά πεξηπ ηψζεηο ησλ άξζ ξσλ 5 κέρξη 10,
αλαηίζεηαη ζε έλαλ απφ ην πο Δηζεγεηέο χζηεξα απφ θιήξσζε απφ ηελ Οινκέιεηα
ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζχκθσλα κε
ηνλ παξφληα λφκν ζε ηκήκα, κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο νξίδνληαη,
χζηεξα απφ θιήξσζε, ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρεη ν Δηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο, ηα
ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ
ζα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε. Σνπ ηκήκαηνο πξνεδξεχεη θαηά θαλφλα ν Πξφεδξνο ή ν
Αληηπξφεδξνο. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε
ηνπ Πξν έδξνπ, κπνξεί λα αλαηεζεί ε πξνεδξία ελφο ηκήκαηνο ζε έλα απφ ηα
ηαθηηθά κέιε πνπ θιεξψζεθαλ, εθηφο απφ ηνλ Δηζεγεηή πνπ ν ξίζηεθε γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.

3. Ο Δηζεγεηήο, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ππφζεζε, ζπλεπηθνπξείηαη απφ


ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Γηεπζπληή ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ θαηά ην άξζξν 21. Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, πνπ ν ξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, εμαξηάηαη
απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο ππφζεζεο.

4. Η εηζήγεζε θαηαηίζεηαη ζηελ Οινκέιεηα ή ζην αληίζηνηρν ηκήκα, θαηά


πεξίπησζε, κέζα ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο απφ ηελ αλάζεζε ηεο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ π ξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 κέρξη 10. Η πξνζεζκία
απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κεηά
απφ αίηεκα ην π Δηζεγεηή, γηα ρξφλν ν νπνίνο δελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα
εκέξεο.

5. Κάζε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ιακβάλεηαη κέζα ζε δψδεθα


κήλεο απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο ππφζεζεο ζηνλ Δηζεγεηή, εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 κέρξη 10.

΢ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ή φηαλ ε ππφζεζε ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο, ε


Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία απηή, ην αλψηεξν,
κέρξη δχν κήλεο.

6. Οη ππνζέζεηο πνπ αθνξν χλ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 5 κέρξη 10, αλ
δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν, εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε
ηεηξακειή, καδί κε ηνλ Δηζεγεηή, ηκήκαηα, εθηφο απφ ηηο ππνζέζεηο κείδνλνο
ζεκαζίαο πνπ εηζάγνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηελ
Οινκέιεηα. ΢ηηο ινηπέο πεξηπ ηψζεηο, νη ππνζέζεηο εηζάγνληαη απ επζείαο ζηελ
Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ ζπλεδξηάδεη ζε
Οινκέιεηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα.

7. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη λφκηκα ζε Οινκέιεηα, εθφζνλ κεηέρνπλ


ζηε ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφ εδξνο, ν Δηζεγεηήο πνπ έρεη ν ξηζζεί γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, θαη δχν ην πιάρηζηνλ κέιε, ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά,
απνθαζίδεη δε, θαηά πιεην ςεθ ία ησλ παξφλησλ. ΢ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη
δηαζθέςεηο ηεο Οινκέιεηαο θαη ησλ θαηά ηα θαησηέξσ ηκεκάησλ ηεο Δπ ηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ ζπκκεηέρεη ν Δηζεγεηήο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ππφζεζε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. ΢ ε π εξίπησζε ηζν ςεθίαο ππ εξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ
πξνεδξεχνληνο. Σα ηκήκαηα ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπλεδξηάδν πλ λφκηκα,
εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο, ή ν Αληηπξφ εδξνο ή άιιν
πξνεδξεχνλ ηαθηηθφ κέινο, ν Δηζεγεηήο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ππφζεζε θαη δχν επηπιένλ ηαθηηθά κέιε. Σφζν ζηελ Οινκέιεηα φζν θαη ζε θάζε
ηκήκα, ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν η ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ πνπ ρεηξίδνληαη ηελ ππφζεζε πνπ ζπδεηείηαη θαη ν Γξακκαηέαο ηεο
Οινκέιεηαο ή ην π Σκήκαηνο πνπ νξίδεηαη θαηά π εξίπησζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο

΢ελίδα 24
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη π ξνέξρεηαη απφ ην πο
ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ πνπ απαξηίδν πλ ην Γ ξαθείν
Πξν έδξνπ.

8. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή, νχηε κε αλαπιήξσζε, ε λφκηκε


ζπγθξφηεζε ηκήκαηνο ζην νπνίν έρεη εηζαρζεί ππφζεζε ή γηα ζπνπδαίν ιφγν
θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ιεηην πξγία ηνπ, ε Οινκέιεηα ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ
αλαιακβάλεη ηελ ππφζεζε ή ηελ αλαζέηεη ζε άιιν ηκήκα πνπ ν ξίδεη κε απφθαζε
ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, θαη
κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8, νη π ξνζεζκίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην λφκν ππνινγίδνληαη εθ λέν π. Μ έιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ
ηα νπνία απνπζηάδνπλ ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν γηα ηξεηο ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο
ηκήκαηνο ζην νπνίν κεηέρνπλ ή ηεο Οινκέιεηαο, εθπ ίπηνπλ απηνδίθαηα απφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπο. Η έθπησζε δηαπ ηζηψλεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Πξν έδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο.

9. Καηά ηελ ελψπηνλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπδήηεζε επί ησλ αηηήζεσλ
θαη ησλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, κπνξν χλ λα
παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κεηά ή δηα πιεξεμν πζίν π δηθεγφξνπ απην ί πνπ
ππέβαιαλ αίηεζε ή θαηαγγειία, ν η νπνίνη θαινχληαη πξνο ηνχην ζαξάληα π έληε
εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, νη επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαηά
ησλ νπνίσλ θηλήζεθε ε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δηαδηθαζία, θαζψο
θαη φζνη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσ ηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο Δπ ηηξνπήο. Η πξνζεζκία θιήηεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ
8 θαη 9 δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε εκεξψλ. Σα θιεηεπφκελα
κέξε κπνξνχλ λα παξαηην χληαη ησλ π ξνζεζκηψλ ή λα δεηνχλ ηε ζχληκεζε ην πο. ΢ε
πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ θιεηεπφκελσλ κεξψλ απαηηείηαη παξαίηεζε απφ ηε λφκηκε
πξνζεζκία ή αίηεζε ζχληκεζεο απφ φια ηα κέξε.

10. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ή ηκήκαηνο
ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηδίσο γηα ηελ εμέηαζε καξηχξσλ, ηεξνχληαη
πξαθηηθά. Η π ξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ ππνκλήκαηνο αξρίδεη
απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ζηα κέξε, κε επηκέιεηα ησλ Γξακκαηέσλ ηεο
επηηξνπήο ησλ πξαθηηθψλ. ΢ε θάζε π εξίπησζε, ηα π ξαθηηθά θν ηλνπνηνχληαη ζηα
κέξε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο.

11. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θνηλνπνηνχληαη κε επ ηκέιεηα ησλ


Γξακκαηέσλ ηεο επ ηηξνπήο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ην π παξφληνο λφκνπ.

Άρθρο 16

Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηην πξγίαο θαη Γηαρείξηζεο

1. Μ ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο


Γηαθπβ έξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβ εξλήζεσο, ζεζπ ίδεηαη Καλνληζκφο
Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Με ηνλ
Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ε εζσηεξηθή ιεηην πξγία, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξν χλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο,
θαζψο θαη ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ π ξφζσπηθν χ, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ
πφξσλ ηεο Δπ ηηξνπήο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ, ηα ζρεηηθά
κε ηελ αγνξά ή κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο, ηα θσιχκαηα θαη ε
εμαίξεζε ην π Πξνέδξν π, ηνπ Αληηπξν έδξνπ, ησλ κειψλ θαη ην π Γξακκαηέα ηεο, ε
δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πιελ ησλ Δηζεγεηψλ απφ ηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε πξνδηθαζία θαη δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ε
θαηάξηηζε, δεκνζίεπζε θαη θν ηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο, ε παξνρή αληηγξάθσλ
ή απνζπαζκάησλ ησλ απνθάζεσλ ή γλσκνδνηήζεσλ ηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

΢ελίδα 25
2. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί, φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, λα
ζπγθξνηεί κε απφθαζε ηεο επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε θαη
έξεπλα ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. ΢ηηο επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ θαη πξφζσπα πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή
πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. Η παξαπάλσ απφθαζε ιακβάλεηαη
κε πξσ ηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο ή χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Με θν ηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, νη ακνηβέο ησλ π ξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηηο πην πάλσ επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3833/2010 (Α' 40).

3. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εθα ξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ
παξφληνο θνηλνπνηνχληαη ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέβεζαλ ην λφκν φζν θαη
ζηνλ θαηαγγέινληα, εθφζνλ ε Δπηηξνπή θίλεζε ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο
θαηφπηλ θαηαγγειίαο.

Άρθρο 17

Έζνδα θαη Πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. ΢ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη ή απμάλν πλ ην θεθάιαην ηνπο


επηβάιιεηαη ηέινο χςνπο έλα ην ηο ρηιίνηο (1%ν) ππνινγηδφκελν επί ηνπ
ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ ή επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ην π θεθαιαίνπ αληηζην ίρσο
ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σα έζνδα απηά εηζπ ξάηηνληαη ζην φλνκα θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έρεη ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ,
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηην πξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο. Με
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζνξίδνληαη ηα
φξγαλα, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία είζπ ξαμεο ησλ πην πάλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.

2. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο θαη αξρεία,


ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ν ηζνινγηζκφο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίν π ινγηζηηθν χ θαη φπσο εηδηθφηεξα
νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. Ο έιεγρνο
ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ δχν νξθσηνχο ινγηζηέο. Σα ζην ηρεία απηά θαη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπ ηηξνπήο θαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο καδί
κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ άξζξν π 29 θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελν π έηνπο.

3. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππφ θεηηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ


έιεγρν ηνπ Δι εγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ.

4. Ο π ξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ εγθξίλεηαη απφ ηνπο


Τπν πξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
πξνζαξηάηαη ζηνλ π ξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπν πξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο.

Σνλ πξνυπνινγηζκφ εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο


θαη Ναπηηιίαο ν Πξφεδξνο ηεο Δπ ηηξνπήο, ν νπνίνο είλαη θαη ν δηαηάθηεο ησλ
δαπαλψλ απηήο.

5. Αλ απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζην ηέινο


θάζε δηεηίαο πξν θχπ ηεη νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (έζνδα-έμνδα) πνπ ππεξβαίλεη
ηηο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, δηαηίζεηαη έσο ην νγδφληα ηνηο εθαηφ

΢ελίδα 26
(80%) ηνπ νηθνλνκηθν χ απηνχ απνηειέζκαηνο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, σο έζνδν ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.

6. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα πξνβαίλεη ζηελ αλάζεζε


έξγσλ, πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αγνξά ή κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο
ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο. Σν
ηίκεκα ηεο αγνξάο ή ηεο κίζζσζεο αθηλήησλ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

Άρθρο 18

Ννκηθή ππνζηήξημε κειψλ θαη π ξνζσπηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Σν άξζξν 18 ην π λ. 3728/ 2008 (Α' 258) εθαξκφδεηαη αλαιφγσο γηα ηα κέιε


ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαη ην πξνζσπηθφ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, φηαλ δξν πλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ην πο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ην π παξφληνο
λφκνπ.

2. Η δηθαζηηθή ππεξάζπηζε θαη λνκηθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο


Αληαγσληζκνχ θαη ην π πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί θαη απαζρνιείηαη ζηε Γ εληθή
Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, φηαλ ελάγνληαη ή
θαηεγνξν χληαη γηα πξάμεηο ή παξαι είςεηο πνπ αλάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ην πο αλαηίζεηαη εθφζνλ νη αλσηέξσ ην επηζπκνχλ, ζε
εμσηεξηθφ δηθεγφξν πνπ ν ξίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, κε εμαίξεζε ηηο πξάμεηο ή παξαιήςεηο νη νπνίεο ζηξέθνληαη θαηά
ηεο ηδίαο. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαιχπηεη ηε ζρεηηθή δαπάλε, ην χςνο ηεο
νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Σν ελδηαθ εξφκελν κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ κπνξν χλ δηαδεπθηηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο άιινπ
δηθεγφξνπ ηεο επηινγήο ηνπο. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ ν ξίδεηαη ην αλψηαην χςνο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνπ θαιχπηεη ε
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Σν κέινο ή ν ππάιιεινο, ν νπνίνο θαηαδηθάδεηαη
ακεηαθιήησο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επ ηζηξέςεη ζηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκν χ ην
ζχλνιν ηεο δαπάλεο πνπ ε Δπ ηηξνπή έρεη θαηαβάιεη γηα ηε δηθαζηηθή ππεξάζπ ηζε
ηνπ. Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ησλ
νπνίσλ έιεμε ε ζεηεία, θαζψο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ, ην νπνίν απνρψξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

Άρθρο 19

Αξκνδηφηεηεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξν έδξνπ ηεο Δπ ηηξνπήο

1. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ εθπ ξνζσπεί ηελ Δπ ηηξνπή ελψπηνλ


παληφο ηξίην π θαη έρεη ζχκθσλα κε ην λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο, ηελ επζχλε ηεο ιεηην πξγίαο απηήο, αζθεί δε ηηο
πξνο ηνχην αξκνδηφηεηεο θαη ηδίσο:

α) ελεκεξψλεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα


ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηε βεβαίσζε θαη ηελ
είζπ ξαμε ησλ βεβαησκέλσλ πξνζηίκσλ,

β) ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε ιεηην πξγία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη


ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απηήο,

γ) εθπξνζσπεί ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζηηο Δπ ηηξνπέο θαη Οκάδεο,


ζπλεδξηάζεηο θαη ΢πλφδνπο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Ο ξγαληζκνχ
Οηθνλνκηθήο ΢πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.΢.Α.) θαη άιισλ δηεζλψλ

΢ελίδα 27
νξγαληζκψλ, δπλάκελνο λα εμνπζηνδνηεί π ξνο ηνχην ηνλ Αληηπξφεδξν ή κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή ηνλ Γ εληθφ Γηεπζπληή ή ηνπο Γηεπζπληέο ή ππάιιειν
ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απηήο,

δ) είλαη ν αλψηεξνο δηνηθεηηθφο πξντζηάκελνο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληθψλ


κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

ε) ζπγθξνηεί ην Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ ΢ πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο


Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,

ζη) κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ π ξνυπνινγηζκνχ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ην π
ηζνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο,

δ) επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε δηάζεζε ησλ


ρξεκαηηθψλ θνλδπιίσλ, ζχκθσλα κε ηεο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο,
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηην πξγίαο θαη Γηαρείξηζεο θαη ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο,

ε) αζθεί ηηο εμν πζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8,

ζ) απνθαζίδεη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ηζη' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ


άξζξνπ 14, γηα ηε δηελέξγεηα απηεπάγγειησλ ειέγρσλ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε
Αληαγσληζκνχ,

η) π ξνβαίλεη ζηελ έθδνζε αλαθνηλψζεσλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ θν ηλνχ.

2. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπ ξφεδξν, ηνπο Δηζεγεηέο, ηνλ


Γεληθφ Γηεπζπληή ή πξν τζηακέλνπο ησλ ν ξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Δπ ηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ λα αζθνχλ κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα ππνγξάθνπλ έγγξαθα
ή πξάμεηο "κε εληνιή" ηνπ.

3. Ο Πξφεδξνο νξίδεη κε απφθαζε ηνπ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δπηηξνπήο


Αληαγσληζκνχ πνπ ζηειερψλεη ην Γ ξαθείν Πξνέδξνπ, ην Γξαθείν ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, ην Γξαθείν Δηζεγεηψλ θαη ην Γξαθ είν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο θαη
νξίδεη ην πο πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ απηψλ.

4. Ο Αληηπξφ εδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ έρεη ηηο αθφινπζεο


αξκνδηφηεηεο:

α) αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ φηαλ απηφο


απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπεη,

β) παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηε


βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ π ξνζηίκσλ θαη ελεκεξψλεη ηελ
Οινκέιεηα,

γ) ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ εθπφλεζε επ ηρεηξεζηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ


πξνγξακκάησλ,

δ) κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξν έδξνπ, αζθεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ απηνχ θαη
ππνγξάθεη έγγξαθα ή π ξάμεηο "κε εληνιή" ηνπ.

Άρθρο 20

Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

1. ΢ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπληζηάηαη απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο


Τπνζηήξημεο, ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ θαη ζηειερψλεηαη κε δηθεγφ ξνπο. Σνπ γξαθείνπ απηνχ π ξνΐζηαηαη

΢ελίδα 28
Γηθεγφξνο παξ' Α ξείσ Πάγσ, κε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηθαίνπ ην π αληαγσληζκνχ, ν
νπνίνο ζπληνλίδεη ην έξγν ην π Γξαθ είνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαηαλέκεη ηηο
ππνζέζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπο.

2. Ο Γηθεγφξνο, πνπ π ξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη


νη δηθεγφξν η πνπ ην ζηειερψλνπλ δελ επηηξέπεηαη λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο
πνπ εκπίπ ηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. Ο Γηθεγφ ξνο,
πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη πνπ
ην ζηειερψλνπλ δελ επηηξέπεηαη, κεηά ηελ απνρψξεζε ην πο κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν, λα παξέρνπλ ππεξεζία κε έκκηζζε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε,
ζε εηαηξία ή επηρείξεζε επ ί ησλ ππνζέζεσλ εθείλσλ ηηο νπνίεο ρεηξίζηεθαλ. Ο
Γηθεγφξνο, πνπ πξν ΐζηαηαη ηνπ Γ ξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη νη
δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψλνπλ δελ επηηξέπ εηαη, γηα δχν έηε κεηά ηελ απνρψξεζε
ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα αλαιακβάλνπλ γεληθψο ηελ ππεξάζπ ηζε ππνζέζεσλ
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ
δηθαζηεξίσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. ΢ε φζνπο παξαβαίλνπλ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελν π εδαθίνπ επ ηβάιιεηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπν πξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πξφζηηκν, ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο
ηειεπηαίαο εηήζηαο ακνηβήο πνπ έιαβε ν Γηθεγφ ξνο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο
Τπνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ.

3. Ο Γηθεγφξνο, πνπ π ξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη


νη δηθεγφξν η πνπ ην ζηειερψλνπλ έρνπλ ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

α) ηε δηθαζηηθή θαη εμσδηθαζηηθή εθπ ξνζψπεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ


ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

β) ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ.

4. Μ ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο


Γηαθπβ έξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο , Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζνξίδνληαη ν
αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ δηθεγφ ξσλ ηνπ απηνηεινχο γξαθείνπ λνκηθήο
ππνζηήξημεο, ηα γεληθά θαη εηδηθά π ξνζφληα ην π Γηθεγφξνπ πνπ πξν ΐζηαηαη ηνπ
Γξαθείν π θαη ησλ δηθεγφξσλ πνπ ην ζηειερψλνπλ, ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο,
θαζψο θαη ε ακνηβή φισλ.

5. Ο Γηθεγφξνο, πνπ π ξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη


νη δηθεγφξν η πνπ ην ζηειερψλνπλ, επ ηιέγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ
χζηεξα απφ ζρεηηθή π ξνθήξπμε, κε βάζε ηελ πην πάλσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε,
ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. Ο Γηθεγφξνο, πνπ πξν ΐζηαηαη ηνπ
Γξαθείν π, θαζψο θαη ν η δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψλνπλ πξνζιακβάλνληαη κε ζρέζε
έκκηζζεο εληνιήο. Με θν ηλή απφθαζε ησλ Τπν πξγψλ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ
δχλαληαη λα κεηαηάζζνληαη ή λα απνζπψληαη δηθεγφξν η κε έκκηζζε εληνιή απφ ην
Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην λ.
1892/1990 (Α' 101), έπεηηα απφ αίηεζε ηνπο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ.

6. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξν π, χζηεξα απφ εηζήγεζε


ηνπ πξν τζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, δηθαηνχηαη θαη' εμαίξεζε
λα πξνζθχγεη ζηηο ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ δηθεγφξν π, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν απφ
ηελ ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ηεο ππφζεζεο. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, πνπ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, νξίδνληαη νη
ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ

΢ελίδα 29
δηθεγφξνπ.

Άρθρο 21

Οξγάλσζε θαη π ξνζσπηθφ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. ΢ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπληζηάηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο


νπνίαο πξνΐζηαηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο. Η Γ εληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ
απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο Γηεπζχλζεηο, ήηνη, κία Γηεχζπλζε Ννκηθήο
Σεθκεξίσζεο, δχν Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο Α' θαη Β' θαη κία
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη έλα απηνηειέο
Σκήκα Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜ Δ), φπσο ην Σκήκα απηφ π ξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 18 ηνπ λ. 3592/2007.

Οη Γηεπζχλζεηο θαη ην Σκήκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξν χλ λα


κεηαβάιινληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ.

2. Ο Γ εληθφο Γηεπζπληήο ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ινηπψλ


νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο επηιέγεηαη
χζηεξα απφ δεκφζηα πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα ηππηθά
θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα πιεξν ί. Ο Γ εληθφο Γηεπζπληήο
δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κε ηεηξαεηή
ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα κία κφλν θνξά. Η ζέζε ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή κπνξεί λα πιεξνχηαη θαη κε απφζπαζε ππαιιήισλ ή έκκηζζσλ
δηθεγφξσλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξν χζαο παξαγξάθνπ,
θαη δηελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ,
θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Η
απφζπαζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ρξφλν ίζν κε ηε ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή
θαη ρσξίο λα απαηηείηαη γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο ππεξεζίαο απφ
ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν απνζπαζκέλνο. Η πξφζιεςε δηθεγφξνπ ζηε ζέζε ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή ζπλεπάγεηαη αλαζηνιή ηνπ δηθεγνξηθν χ ιεηηνπξγήκαηνο. Ο
Γεληθφο Γηεπζπληήο ιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο απνδνρέο, επηδφκαηα,
πξνζαπμήζεηο θαη ινηπέο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην πο γεληθν χο
δηεπζπληέο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ Τπνπξγείσλ.

3. Η νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο ζε


δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη γξαθεία, ν η αξκνδηφηεηεο απηψλ θαη ν ηξφπνο
πξφζιεςεο ή επηινγήο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ
πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ, ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ν
αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ π ξνζσπηθνχ, ε θαηαλνκή απηψλ ζε θιάδνπο θαη
εηδηθφηεηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη κε π ξνεδξηθφ δηάηαγκα,
ην νπνίν εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβ έξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ν ξίδεηαη ζηηο
δηαθφζηεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζέζεσλ ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Γ ξαθείνπ
Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. Η αχμεζε ην π αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ γίλεηαη κε π ξνεδξηθφ
δηάηαγκα, θαηά ην πξψην εδάθην, θαη ζε θακία π εξίπησζε δελ κπνξεί λα ππ εξβ εί
ηηο δηαθφζηεο πελήληα.

4. Η π ξφζιεςε δηθεγφξν π ζηε ζέζε π ξντζηακέλν π δηεχζπλζεο ζπλεπάγεηαη


αλαζηνιή ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Οη δηεπζπληέο πνπ δελ αλήθνπλ ζην
πξνζσπηθφ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή δελ έρνπλ απνζπαζζεί ή κεηαηαρζεί ζε
απηή π ξνο πιήξσζε ζέζεο δηεπζπληή ιακβάλνπλ ηηο θάζε είδνπο απνδνρέο,
επηδφκαηα, πξνζαπμήζεηο θαη ινηπ έο παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ην π εηδηθνχ
επηζηεκνληθνχ π ξνζσπηθν χ φηαλ επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ. Γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο
θάζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο.

΢ελίδα 30
5. Δπ ηηξέπ εηαη ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ κε: α) δην ξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ην π λ. 2190/ 1994, β ) κε κεηάηαμε κφληκσλ ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ αν ξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίν π, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ην π λ.
1892/1990 (Α' 101), γ) κε απφζπαζε κφληκσλ ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζην π ρξφλνπ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. ή άιισλ θνξέσλ ην π
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην λ. 1892/ 1990 (Α' 101).
Η κεηάηαμε θαη ε απφζπαζε δηελεξγνχληαη κε θν ηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε
Τπν πξγνχ, θαηά ηα π ξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξν π 15 ηνπ λ. 3335/2005
(Α' 95), ν η δε κεηαηαζζφκελν η θαη απνζπαζκέλνη νθείινπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηα
πξνζφληα αληίζηνηρν π δηνξηδφκελνπ-π ξνζιακβαλφκελνπ. Οη κεηαηαζζφκελν η
εληάζζνληαη, κε ηελ ίδηα απφθαζε, ζην βαζκφ ηεο ζέζεο φπνπ κεηαηάζζνληαη
θαη, αλ ε ζέζε απηή αλήθεη ζηνπο εληαίνπο βαζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ.
3528/2007 (Α' 26), εληάζζνληαη κε βάζε ην βαζκφ πνπ θαηέρνπλ, δηαθνξεηηθά κε
βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο ηνπο έσο ηνλ ηειεπηαίν εληαίν βαζκφ ηεο
ζέζεο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο απφζπαζεο απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Η απφζπαζε ππαιιήινπ κπνξεί λα δηαθνπεί, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, αλ νη αλάγθεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ, γηα ηηο νπνίεο έγηλε ε απφζπαζε ην π ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ,
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο.

6. Σν εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, π ξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο


ηδησηηθνχ δηθαίνπ αν ξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994
(Α' 28), φπσο ηζρχεη. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε
κεηάηαμε ή απφζπαζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ην π παξφληνο άξζξνπ. Μ ε απφθαζε ηνπ
Τπν πξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο,
ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηε δεκφζηα αλαθνίλσζε θαη ηελ
ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ.

7. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη εηδηθνχο θαη


εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηδηαίηεξα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, εθφζνλ ην θξίλεη
αλαγθαίν θαη ζθφπηκν. Μ ε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,
πνπ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, νξίδεηαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ
εηδηθψλ θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ.

8. ΢ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξν χλ λα απαζρνινχληαη γηα πεξίνδν πνπ δελ


κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο λέν η επηζηήκνλεο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πο δέθα, π ξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ π ξαθηηθή
εκπεηξία ζην λνκηθφ ή ν ηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ρσξίο
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σα πξφζσπα απηά
επηιέγνληαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπ ηηξνπήο θαη δεζκεχνληαη απφ ηηο
ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφ ηεηαο πνπ δεζκεχν πλ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ην π άξζξνπ 41.

9. (α) Σν Τπεξεζηαθφ ΢πκβνχιην ηνπ π ξνζσπηθν χ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο


Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ην π Πξν έδξνπ ηεο Δπ ηηξνπήο,
απφ έλα κέινο ηεο Δπ ηηξνπήο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα απηήο θαη
νξίδεηαη Πξφεδξνο, απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, απφ ηνλ αξραηφηεξν ησλ
Γηεπζπληψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ θαη απφ δχν
αηξεηνχο εθπ ξνζψπνπο ηνπ πξνζσπηθνχ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β'. Οη παξαπάλσ
νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ην πο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ
νξίδεηαη αλαπιεξσηήο ην π Γεληθνχ Γηεπζπληή ν π ξντζηάκελνο κηαο απφ ηηο
δηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. Σν Τπεξεζηαθφ ΢ πκβνχιην
ιεηηνπξγεί θαη σο Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην ηνπ π ξνζσπηθνχ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο.

΢ελίδα 31
(β) Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ ΢ πκβνχιην ην π πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφ εδξν ηεο
Δπηηξνπήο πνπ εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ ηνπ ΢πκβνπιίν π, δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο,
πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο, θαζψο θαη απφ δχν αηξεηνχο εθπξνζψπνπο
ησλ ππαιιήισλ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β'. Οη παξαπάλσ νξίδνληαη κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη, αλαιφγσο, νη δηαηάμεηο ηνπ
ηζρχνληνο λ. 3528/2007 (Α' 26) γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη ην
δεπηεξνβάζκην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.

10. Οη ζέζεηο ησλ πξν τζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ θαη γξαθ είσλ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα θαηαιακβάλνληαη απφ πξνζσπηθφ ηεο
Δπηηξνπήο, απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ απνζπαζζεί ή κεηαηαρζεί ζε απηή πξνο
πιήξσζε ηεο ζέζεο ή απφ πξφζσπα επί ζεηεία θαηά ηελ παξάγξαθν 4.

11. Οη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη


απνζπαζκέλνη ζε απηήλ ππάιιεινη, ιακβάλνπλ εηδηθή πξφζζεηε ακνηβή πνπ
θαζνξίδεηαη θαηά θαηεγνξία κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνζπαζκέλνη
ππάιιεινη ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο εηδηθέο πξφζζεηεο ακνηβέο,
ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ κε δήισζε ηνπο πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε
Αληαγσληζκνχ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ππεξεζία
απφ ηελ νπνία είλαη απνζπαζκέλνη, ηελ εηδηθή πξφζζεηε ακνηβή ηεο παξν χζαο
παξαγξάθνπ ή ηηο εηδηθέο πξφζζεηεο απνιαβέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νξγαληθή
ηνπο ζέζε. Οη απνδνρέο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
πξνζιακβάλεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 6 θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθ αζε ησλ
Τπν πξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Η
πξφζιεςε δηθεγφξνπ ζε ζέζε εηδηθνχ επ ηζηεκνληθν χ πξνζσπηθνχ ζπλεπάγεηαη
αλαζηνιή ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
1868/1989 (Α' 230), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξν π 37 ηνπ
λ. 2145/ 1993 (Α' 88), εθαξκφ δεηαη αλαιφγσο, κε εμαίξεζε ηε δεχηεξε π εξίνδν
ηνπ πξψ ηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ην π άξζξνπ 24 ην π λ. 1868/ 1989, απφ ηελ
εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα ην πο δηθεγφξνπο πνπ ππεξεην χλ ζηελ
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ηεινχλ ζε ππνρξεσ ηηθή αλαζηνιή άζθεζεο ην π
ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο, εθφζνλ είλα η δηθεγφξνη.

Άρθρο 22

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θηλεί αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα


νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλν πλ ηελ ηεηξαεηία, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ
θαη ηνπ επξσπατθν χ δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ
αληαγσληζκνχ γεληθφηεξα απφ ειεγθηέο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη αμηνπηζηίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνζηέιινληαη ρσξίο ππαίηηα β ξαδ χηεηα ζηελ
Δπηηξνπή ζεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

Άρθρο 23

Γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ παξέρεη ηε γλψκε ηεο γηα ζέκαηα ηεο


αξκνδηφηεηαο ηεο είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία είηε χζηεξα απφ αίηεκα πνπ
ππνβάιιεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή άιινο

΢ελίδα 32
αξκφδηνο Τπνπξγφο.

2. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ παξέρεη ηε γλψκε ηεο επί π ξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο


ηνπ παξφληνο λφκνπ ή εηζεγείηαη θαηά πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεηο.

3. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαηππψλεη γλψκε ζρεηηθά κε ζρέδηα λφκσλ θαη


ινηπψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ κπν ξνχλ λα εηζαγάγνπλ εκπφδηα ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκν χ. Η γλψκε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ
κπνξεί λα δεηείηαη απφ ην αξκφδην θάζε θνξά θπβεξλεηηθφ φ ξγαλν ζην νπνίν θαη
δηαβηβάδεηαη. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο κέζα ζε
πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ζαξάληα πέληε εκεξψλ
απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηή ηνπ ζέκαηνο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ
ζαξάληα πέληε εκεξψλ ε έιιεηςε ζρεηηθήο γλψκεο δελ εκπνδίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο. Σν άξζξν 38 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.

4. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαπηζηψζεη, θαηά ηελ


εθαξκνγή ην π άξζξνπ 11, φηη ε έιιεηςε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθν χ αληαγσληζκνχ
νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, γλσκνδνηεί γηα ηελ
θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε απηψλ. Η γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζηνλ
θαζ' χιελ αξκφδην Τπνπξγφ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

Άρθρο 24

΢ρέζεηο κε ξπζκηζηηθέο αξρέο

1. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο ή άιιεο αξρέο


πνπ αζθν χλ έι εγρν ζε ζπγθεθξηκέλν πο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη
παξέρεη ηε ζπλδξνκή ηεο, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, ζηηο ελ ιφγσ αξρέο, φηαλ απηέο
είλαη θαηά λφκν αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή, ζην πο εηδηθνχο απηνχο ηνκείο, ησλ
άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηεί ηε
ζπλδξνκή ησλ αξρψλ απηψλ επί ππνζέζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε ίδηα έρεη
αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ ζην πο πην πάλσ εηδηθνχο ηνκείο.

2. Σα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ηζρχν πλ αλάινγα θαη γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ άξζξσλ 5 κέρξη θαη 10 ζηηο ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο πην πάλσ εηδηθνχο
ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.

Άρθρο 25

Δμνπζίεο ηεο Δπ ηηξνπήο επί παξαβάζεσλ

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη


είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή αίηεζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ
άξζξσλ 1, 2 θαη 11 ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε απφθαζε ηεο, δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά, κπνξεί:

α) λα απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ην π


παξφληνο ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηην πξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο,

β) λα ππνρξεψζεη ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ή ηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ


λα παχζνπλ ηελ παξάβαζε θαη λα παξαιείπνπλ απηή ζην κέιινλ,

γ) λα επηβάιεη κέηξα ζπκπεξηθνξάο ή δηαξζξσηηθν χ ραξαθηήξα, ηα νπνία πξέπεη


λα είλαη αλαγθαία θαη πξφζθνξα γηα ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο, αλάινγα κε ην

΢ελίδα 33
είδνο θαη ηε βαξχηεηα απηήο. Μέηξα δηαξζξσ ηηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη λα
επηβάιινληαη κφλν ζηελ π εξίπησζε πνπ είηε δελ πθίζηαληαη εμίζν π
απνηειεζκαηηθά κέηξα ζπκπεξηθνξάο είηε φια ηα εμίζνπ απνηειεζκαηηθά κέηξα
ζπκπεξηθνξάο είλαη ελδερνκέλσο επαρζέζηεξα απφ ηα κέηξα δηαξζξσηηθν χ
ραξαθηήξα,

δ) λα επηβάιεη π ξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 2α ζηηο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο


επηρεηξήζεσλ πνπ ππέπεζαλ ζηελ παξάβαζε ή πνπ δελ εθπιεξψλνπλ αλαιεθζείζα
απφ ηηο ίδηεο δέζκεπζε ε νπνία έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα κε απφθαζε
ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6,

ε) λα απεηιήζεη πξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 2α ή ηελ παξάγξαθν 2β ή θαη ηα


δχν ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ή επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο,

ζη) λα επ ηβάιεη ην επαπεηινχκελν πξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 2α ή ηελ


παξάγξαθν 2β ή θαη ηα δχν φηαλ κε απφθαζε ηεο βεβαηψλεηαη ε ζπλέρηζε ή
επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο ή ε παξάιεηςε εθπιήξσζεο αλαιεθζείζαο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ δέζκεπζεο, ε νπνία έρεη θαηαζηεί
ππνρξεσηηθή κε απφθαζε θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6,

2. α) Σν πξφζηηκν πνπ επαπεηιείηαη ή επηβάιιεηαη θαηά ηελ πεξίπησζε δ',


ε' θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θηάλεη κέρξη πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ
(10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επ ηρείξεζεο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ
νπνία έπαπζε ε παξάβαζε ή, αλ απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο, ηεο πξνεγνχκελεο ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο ρξήζεο.

΢ε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ π ξνζηίκνπ, ιακβάλεηαη


ππφςε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ην π νκίινπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο
ηνπ πξνζηίκν π ιακβάλνληαη ππφ ςε ε ζνβαξφηεηα, ε δηάξθεηα, ε γεσγξαθηθή
έθηαζε ηεο παξάβαζεο, ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ παξάβαζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ απνθφκηζε.
Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ην χςνο ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηεο
επηρείξεζεο απφ ηελ παξάβαζε, ην χςνο ηνπ επηβαιιφκελνπ π ξνζηίκνπ δελ κπνξεί
λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ, αθφκα θαη αλ ππ εξβαίλεη ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη
ζην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο.

β) Σν πξφζηηκν πνπ π ξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ε' θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1
αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηι ηάδσλ (10.000) επξψ γηα θάζε εκέξα
θαζπζηέξεζεο ζπκκφ ξθσζεο πξνο ηελ απφθαζε θαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα
νξίζεη ε απφθαζε.

γ) Τπ εχζπλν η γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1,2,5 κέρξη 10 θαη 11
παξάγξαθνη 5 θαη 6, θαζψο θαη ησλ άξζ ξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο ΔπξσπάίθήοΈλσζεο είλαη επί αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ νη
επηρεηξεκαηίεο, επί αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη θν ηλνπξαμηψλ ν η
δηαρεηξηζηέο ην πο θαη φινη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη, εηδηθψο δε επί αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθν χ ζπκβνπιίνπ θαη ηα αξκφδηα γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ π ξφζσπα. Γηνξηζκφο άιινπ ππεπζχλνπ γηα ηελ
παξάβαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ απαγνξεχεηαη θαη δελ ηζρχεη. Δπ ί απνθάζεσλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ειήθζεζαλ θαηά πιεην ςεθ ία επζχλνληαη
κφλνλ νη ππεξςεθ ίζαληεο. Σα παξαπάλσ θπζηθά πξφζσπα επζχλνληαη κε ηελ
πξνζσπηθή ηνπο πεξην πζία εηο νιφθιεξνλ κε ην νηθείν λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα επηβάιεη ζηα παξαπάλσ θ πζηθά π ξφζσπα,


κεηά απφ π ξνεγνχκελε αθξφαζε ην πο θαη απηνηει έο πξφζηηκν απφ δηαθφζηεο
ρηιηάδεο (200.000) επξψ έσο δχν εθαηνκκχξηα (2.000. 000) επξψ, εθφζνλ
απνδεδεηγκέλα ζπκκεηείραλ ζε π ξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο, ζηελ ν ξγάλσζε ή ηελ
δηάπξαμε ηεο παξάλνκεο ζπκπ εξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ

΢ελίδα 34
πξνζηίκν π ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφ ςε ε ζέζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ν
βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξάλνκε πξάμε.

3. Όηαλ ε παξάβαζε πνπ δηέπ ξαμε ε έλσζε επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη κε ηηο


δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο, ην πξφζηηκν πνπ επαπεηιείηαη ή επηβάιιεηαη
κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζην χ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ
θχθινπ εξγαζηψλ ησλ κειψλ απηήο, ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία έπαπζε ε παξάβαζε
ή, αλ απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ηεο πξνεγνχκελεο ηεο
έθδνζεο ηεο απφθαζεο ρξήζεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε έλσζε
επηρεηξήζεσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφ ςε ην π ζ πλνιηθν χ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ κειψλ
ηεο, θαη ε έλσζε δελ είλαη αμηφρξεε, ε έλσζε είλαη ππνρξεσκέλε λα δεηήζεη
εηζθνξέο απφ ηα κέιε ηεο πξνθεηκέλν π λα θαιχςεη ην πνζφ ην π πξνζηίκνπ. Δάλ
δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλεηζθνξέο απηέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη
νξίζεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα απαηηήζεη
ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκν π απεπζείαο απφ θαζεκία απφ ηηο επ ηρεηξήζεηο, νη
εθπ ξφζσπνη ησλ νπνίσλ αλήθαλ ζηα εκπιεθφκελα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
έλσζεο. Όηαλ ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη απαηηήζεη πιεξσκή ζχκθσλα κε ην
πξνεγνχκελν εδάθην, κπνξεί, ζηελ π εξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο νινζρεξνχο πιεξσκήο ηνπ π ξνζηίκνπ, λα απαηηήζεη πιεξσκή ηνπ
ππνινίπνπ απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο έλσζεο πνπ είρε ελεξγή δξάζε ζηελ αγνξά
ζηελ νπνία ζπλέβε ε παξάβαζε. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ απαηηεί
πιεξσκή βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη
δελ είραλ αληηιεθζεί ηελ χπαξμε ηεο παξάλνκεο απφθαζεο ηεο έλσζεο ή φηη δελ
ηελ εθάξκνζαλ ή φηη απνζηαζηνπνηήζεθαλ ελεξγά απφ απηήλ π ξηλ αξρίζεη ε
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα δηεξεπλά ηελ ππφζεζε. Η νηθνλνκηθή επζχλε θάζε
επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ δελ ππ εξβαίλεη ην δέθα
ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηξέρνπζαο ή ηεο
πξνεγνχκελεο ηεο παξάβαζεο ρξήζεο.

4. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί κε απφθαζε ηεο λα επηβάιεη ζε


επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πξφζηηκν, ζε πεξίπ ησζε κε ζπκκφ ξθσζεο
ηνπο κε π ξνγελέζηεξε απφθαζε ηεο. Σν πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη θαηά ην
πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηνχ δέθα ην ηο εθαηφ (10%)
ηνπ ζπλνιηθν χ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηξέρνπζαο ή ηεο
πξνεγνχκελεο ηεο παξάβαζεο ρξήζεο.

5. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα λα ιακβάλεη


αζθαιηζηηθά κέηξα α πηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, φηαλ π ηζαλνινγείηαη παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1,
2 θαη 11 ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληξέρεη επείγνπζα π εξίπησζε γηα ηελ απνηξνπή άκεζα
επηθείκελνπ θηλδχλνπ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα απεηιήζεη πξφζηηκν κέρξη δέθα ρηιηάδεο


(10.000) επξψ γηα θάζε εκέξα κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ απφθαζε ηεο θαη λα
επηβάιεη απηφ κε απφθαζε ηεο πνπ βεβαηψλεη ηε κε ζπκκφξθσζε. Καηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκν π ζπλεθηηκνχληαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε
επηρείξεζε, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά απφ ηε κε ζπκκφξθσζε
ζηελ απφθαζε.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα απνθαλζεί ην α ξγφηεξν κέζα ζε


πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο
Τπν πξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, αθνχ πξψ ηα αθνπζην χλ
ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.

Η απφθαζε απηή ππφ θεηηαη κφλν ζε πξνζθ πγή ελψπ ηνλ ηνπ Γηνηθεηηθν χ Δθεηείνπ
Αζελψλ. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 30 εθαξκφ δνληαη
αλαιφγσο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξν χζαο παξαγξάθνπ δελ ζίγεηαη ε αξκνδηφηεηα
ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ π ξνο ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ π ξνζηαζία

΢ελίδα 35
ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ.

6. Αλ ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ πηζαλνινγεί, θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθήο


έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
Τπν πξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ή θαηαγγειίαο,
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο
΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξεί κε απφθαζε ηεο λα
απνδέρεηαη, εθ κέξν πο ησλ εκπιεθφκελσλ επ ηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ,
ηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ π ξνο παχζε ηεο πηζαλνινγνχκελεο παξάβαζεο θαη λα
θαζηζηά ηηο δεζκεχζεηο απηέο ππνρξεσηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο
επηρεηξήζεσλ. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα εθδνζεί γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα, εθφζνλ θξίλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα πεξαηηέξσ
δξάζε απηήο. Η Δπ ηηξνπή κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη θάζε
ελδηαθεξφκελνο ή απηεπαγγέιησο, λα θηλήζεη εθ λέν π ηε δηαδηθαζία φηαλ ππήξμε
νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ γεγνλφησλ ζηα νπνία βαζίζζεθε ε απφθαζε, ή νη
εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο αζεηήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη, ή ε
απφθαζε βαζίζζεθε ζε ειιηπείο, αλαθξηβ είο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ.

Οη φξνη, νη π ξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία απνδνρήο δεζκεχζεσλ εθ κέξνπο ησλ


ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηψλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 15 θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ ιακβάλεηαη ζε Οινκέιεηα.

7. Οη εκπιεθφκελεο επ ηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ππνρξενχληαη κέζα ζε


δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία
δηαπηζηψλεηαη ε παξάβαζε ή ε πηζαλνιφγεζε ηεο παξάβαζεο θαη δηαηάζζεηαη ε
παχζε ηεο λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Πξφ εδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα ηηο
ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ ή π ξφθεηηαη λα πξνβνχλ γηα ηελ παχζε ηεο
παξάβαζεο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε ππέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο
επηρεηξήζεσλ, φηαλ π ξφθεηηαη γηα ζπκκφ ξθσζε πξνο δηθαζηηθή απφθαζε πνπ
εθδφζεθε χζηεξα απφ πξνζθπγή θαηά απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

8. Μ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ ιακβάλεηαη ζε Οινκέιεηα,


θαζνξίδνληαη νη φξν η θαη νη π ξνυπνζέζεηο απαιιαγήο ή κείσζεο ησλ π ξνζηίκσλ
πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηε δηεξεχλεζε νξηδφληησλ ζπκπξάμεσλ ην π άξζξνπ 1 ή ηνπ άξζξν π 101 ηεο
΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔπξσπάηθήοΈλσζεο (πξφγξακκα επηείθεηαο). ΢ε
πεξίπησζε ππαγσγήο επηρείξεζεο ή θ πζηθνχ πξνζψπνπ ζην πξφγξακκα επ ηείθεηαο,
εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα ν η παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξν π 44.

Άρθρο 26

Άξζε αξκνδηφηεηαο, αλαζηνιή ή πεξάησζε δηαδηθαζίαο

1. Η θίλεζε δηαδηθαζίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε


απφθαζεο θαη' εθαξκνγή ηνπ Κεθαιαίνπ III ηνπ Καλνληζκνχ 1/ 2003, ζηεξεί απφ
ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο λα εθαξκφ δεη ηα άξζξα 101 θαη
102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

2. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ, φηαλ ε ίδηα θαη αξρή αληαγσληζκνχ άιινπ


θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 101 ή
102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ επ ηιεθζεί,
θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή απηεπαγγέιησο, ππφζεζεο πνπ αθνξά ζπκθσλία κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ, απφθαζε έλσζεο επ ηρεηξήζεσλ ή πξαθηηθή επ ηρείξεζεο ή
επηρεηξήζεσλ, κπνξεί ή λα απνξξίςεη ηελ θαηαγγειία ή λα ηεξκαηίζεη, γηα ην
ιφγν απηφλ, ηε δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε απηεπαγγέιησο ή λα αλαζηείιεη ηε
δηαδηθαζία ή λα π ξνρσξήζεη θαλνληθά ζηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, εθδίδνληαο
απφθαζε επί ηεο νπζίαο.

΢ελίδα 36
Άρθρο 27

Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, αηνκηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο


πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ην π παξφληνο λφκνπ, είλαη εηδηθά
αηηηνινγεκέλεο, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηψληαη
ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ην λ. 3861/2010 (Α' 112).

2. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ επηρείξεζε ή ηελ έλσζε


επηρεηξήζεσλ πνπ παξέβε ηνλ παξφληα λφκν λα δεκνζηεχζεη ηελ απφθαζε πνπ
εθδίδεηαη θαηά ην άξζξν 25 ζε εθεκεξίδα, ε νπνία θπθινθνξεί ζε παλειιαδηθή ή
ηνπηθή θιίκαθα, αλάινγα κε ηελ εκβέιεηα ηεο αγνξάο, ζηελ νπνία εθδειψλεηαη ε
παξάβαζε, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο. Αλ ε απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ αθπξσζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ε Δπ ηηξνπή
ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχζεη κε έμνδα ηεο ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ
ίδηα εθεκεξίδα.

Άρθρο 28

Δζληθή Αξρή Αληαγσληζκν χ

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, σο Δζληθή Α ξρή Αληαγσληζκνχ, είλαη αξκφδηα


γηα ηε ζπλεξγαζία:

α) κε ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ
παξνρή ζηα εληεηαικέλα φξγαλα απηήο ηεο απαξαίηεηεο ζπλδξνκήο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, πνπ πξνβι έπνληαη απφ δηαηάμεηο ην π Δπξσπατθν χ
Γηθαίν π θαη

β) κε ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ άιισλ ρσξψλ.

2. Αλ επηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ή αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο


ζηελ Διιάδα, αξλείηαη λα δερζεί ηνλ έιεγρν πνπ π ξνβιέπεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ
δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ην
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηή φ ξγαλν, ελεξγψληαο απηεπάγγειηα ή χζηεξα απφ
ζρεηηθφ αίηεκα ησλ εληεηαικέλσλ γηα ηνλ έι εγρν απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο νξγάλσλ, κεξηκλά γηα ηελ ελ γέλεη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ
ειέγρνπ, ηδηαίηεξα κε ηελ παξνρή απαξαίηεηεο ζπλδξνκήο, θαηά ην άξζξν 38.

3. Οη αξρέο αληαγσληζκνχ ηεο Δπ ηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Δπ ηηξνπή


ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λννχληαη, γηα ηνλ παξφληα λφκν, σο Δπξσπατθή Δπ ηηξνπή.

Άρθρο 29

Δηήζηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππνβάιιεη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ θάζε έην πο ζηνλ
Πξφ εδξν ηεο Βν πιήο εηήζηα έθζεζε, ε νπνία π εξηέρεη ζην ηρεία γηα ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο, ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο
θαη ηελ επηδίσμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ηηο απνθάζεηο ηεο θαη ηηο
εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
αξκνδηφηεηαο ηεο.

΢ελίδα 37
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ

ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ
Άρθρο 30

Πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ

1. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ


ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθ εηείν π Αζελψλ κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπο.

2. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε π ξνζθπγήο θαη ε άζθεζε ηεο δελ αλαζηέιιεη
ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Αλ φκσο ππάξρεη
απνρξψλ ιφγνο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλν π, ην Γηνηθεηηθφ Δθ εηείν
Αζελψλ ζε ΢πκβνχιην κπνξεί λα αλαζηείιεη ελ φισ ή ελ κέξεη ή ππφ φξνπο ηελ
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο θαηά ηεο νπνίαο αζθήζεθε π ξνζθπγή, εθαξκν δνκέλσλ
αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 200 επ. ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο
(Κ.Γ.Γ., λ. 2717/ 1999, Α' 97).

Δηδηθά, ζηελ πεξίπ ησζε άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ π εξί επηβνιήο πξνζηίκνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο,
ην Γηνηθεηηθφ Δθ εηείν Αζελψλ ζε ΢ πκβνχιην κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ, λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή κέξν πο ηνπ π ξνζηίκνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 80% απηνχ. Η αίηεζε αλαζηνιήο γίλεηαη δεθηή κέρξη ην πην πάλσ
αλψηαην κέξνο πξνζηίκνπ, θαη ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ επηβάιιεη ε αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, φηαλ θξίλεηαη φηη ε άκεζε εθηέιεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζα πξνθαιέζεη ζηνλ αηηνχληα βιάβε αλεπαλφξζσηε ή
δπζρεξψο επαλνξζψζηκε ζε πεξίπ ησζε επδνθίκεζεο ηεο πξνζθπγήο. Αλ ην
δηθαζηήξην εθηηκά φηη ε π ξνζθπγή είλαη π ξνδήισο βάζηκε, κπνξεί λα δερζεί, κε
εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, ηελ αίηεζε αλαζηνιήο, αθφκε θαη σο πξνο ην
ζχλνιν ηνπ πξνζηίκν π, αθφκε θαη αλ ε βιάβε ηνπ αηηνχληνο απφ ηελ άκεζε
εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο δελ θξίλεηαη σο αλεπαλφξζσηε ή δπζρεξψο
επαλνξζψζηκε. Μ ε ηελ απφθαζε, κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο
ή άιιν θαηάιιειν κέηξν, ην Γηθαζηήξην, αθφκε θαη ρσξίο λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ
αίηεκα, ιακβάλεη θαη θάζε αλαγθαίν κέηξν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίν π
ζπκθέξνληνο φπσο: α) ηελ θαηάζεζε ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία, εγγπεηηθήο επ ηζηνιήο πιεξσηέαο ζε π ξψηε δήηεζε, αμηφρξεν π
πηζησηηθν χ ηδξχκαηνο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ
ίδηα απφθαζε, β) ηελ εγγξαθή απφ ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκν χ πξνζεκείσζεο
ππνζήθεο ζε αθίλεην ηνπ αηην χληνο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ
θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, γ) ηελ θαηάζεζε νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ππέξ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σν
Γηθαζηήξην κπνξεί, αληί ησλ παξαπάλσ ή θαη ζπκπιεξσκαηηθά, λα δηαηάμεη ηελ
ηήξεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ θαηάιιεινπ φξνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ π ξνζηαζία
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθ έξνληνο απφ ηελ αλαζηνιή. Η ρν ξήγεζε αλαζηνιήο απνθιείεηαη
θαηά ην κέξνο πνπ ε π ξνζβαιιφκελε πξάμε έρεη ήδε εθηειεζζεί.

Η αίηεζε αλαζηνιήο κπνξεί λα απνξξηθζεί, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε


αλεπαλφξζσηεο ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, αλ ην
δηθαζηήξην εθηηκά φηη ε π ξνζθπγή είλαη π ξνδήισο απαξάδεθηε ή π ξνδήισο
αβάζηκε. Η αίηεζε κπνξεί λα απνξξηθζεί, αλ θαηά ηε ζηάζκηζε ηεο βιάβεο ηνπ
αηηνχληνο, ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θξίλεηαη φηη
νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απνδνρή ζα είλαη ζνβαξφηεξεο απφ ηελ σθέιεηα
ηνπ αηηνχληνο.

3. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρν πλ:

΢ελίδα 38
α) νη επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επ ηρεηξήζεσλ, θαηά ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε
απφθαζε,

β) εθείλνο πνπ ππ έβαιε θαηαγγειία γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ,

γ) ην Γεκφζην δηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη


Ναπηηιίαο,

δ) νπνηνζδήπνηε ηξίηνο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

4. Η πξνζθ πγή εθδηθάδεηαη θαηά π ξνηεξαηφηεηα, κεηά απφ θιήηεπζε ηεο


Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Αλαβνιή ηεο ζπδεηήζεσο είλαη δπλαηή κφλν κία θνξά
γηα απνρξψληα ιφγν ζηελ θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξε ζηελ αξρηθή δηθάζηκν,
εθηφο αλ πθίζηαηαη πεξίπησζε ζπλεθδηθάζεσο πεξηζζφηεξσλ π ξνζθπγψλ.

5. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ν η δηαηάμεηο ην π Κ.Γ.Γ..

6. ΢ηηο δίθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα παξεκβαίλν πλ θαη επηρεηξήζεηο


ή ελψζεηο επ ηρεηξήζεσλ πνπ ζπλέπξαμαλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζ ξσλ 1 θαη 2,
κε ηε δηάδηθν επηρείξεζε ή έλσζε επ ηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε
ηξίηνο, ν νπνίνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

7. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλαξηά ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο απνθάζεηο


πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεξηκλψληαο γηα ηελ π ξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήην π ησλ δηαδίθσλ.

Άρθρο 31

Υνξήγεζε π ξνζσξηλήο δηαηαγήο

1. Αλ ην δηθαζηήξην πηζαλνινγεί ηελ απνδνρή αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο


αλαζηνιήο εθηέιεζεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, θαιεί ππνρξεσηηθά ηελ Δπ ηηξνπή,
κε ηνλ πιένλ π ξφζθνξν ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο ψ ξεο, πξηλ απφ ηε
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, λα εθθέξεη ηηο απφ ςεηο ηεο επί ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.

2. Αλ γίλεη δεθηφ ην ζρεηηθφ αίηεκα ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε αλαζηνιήο


πξνζδηνξίδεηαη γηα ζπδήηεζε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο δελ
επηηξέπεηαη, δηαθνξεηηθά παχεη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο,
εθηφο αλ απηή παξαηαζεί απφ ην δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεη ηελ αίηεζε.

Άρθρο 32

Έλδηθα κέζα

1. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γην ηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, πνπ εθδίδνληαη
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, επηηξέπεηαη αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπ ηνλ ηνπ
΢πκβνπιίνπ ηεο Δπ ηθξαηείαο ζηνπο δηαηει έζαληεο δηαδίθνπο θαηά ηελ ελψπ ηνλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθ εηείν π Αζελψλ δίθε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

2 Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπ ηθξαηείαο, επί ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ


δηθαζηεξίσλ δηθαηνχηαη ζε άζθεζε αλαηξέζεσο θαη αλ δελ ππήξμε δηάδηθνο θαηά
ηε δίθε θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε π ξνζβαιιφκελε απφθαζε. ΢ηελ πεξίπησζε απηή
ε πξνζεζκία αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζν π είλαη ηξίκελε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
απνθάζεσο.

3. Η αίηεζε αλαηξέζεσο εθδηθάδεηαη θαηά π ξνηεξαηφηεηα. Αλαβνιή ηεο


ζπδεηήζεσο επ ηηξέπ εηαη κφλν κία θνξά γηα απνρξσληα ιφγν ζηελ θαηά ην δπλαηφλ

΢ελίδα 39
πιεζηέζηεξε ζηελ αξρηθή δηθάζηκν, εθηφο εάλ πθίζηαηαη π εξίπησζε
ζπλεθδηθάζεσο πεξηζζφηεξσλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο.

4. Οη δηαηάμεηο ην π άξζ ξνπ 52 ηνπ π.δ.18/1989 (Α' 8) γηα ρνξήγεζε αλαζηνιήο


εθηειέζεσο δηνηθεηηθψλ π ξάμεσλ πνπ πξνζβάιινληαη κε αίηεζε αθπξψζεσο
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα αλαζηνιή εθηει έζεσο ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθ εηείν π Αζελψλ, ζε πεξίπησζε άζθεζεο θαη' απηψλ αλαηξέζεσο,
ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ.

5. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ν η δηαηάμεηο πεξί αηηήζεσο αλαηξέζεσο ελψπηνλ


ηνπ ΢πκβν πιίνπ ηεο Δπ ηθξαηείαο.

6. ΢ηηο δίθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα παξεκβαίλν πλ θαη επηρεηξήζεηο


ή ελψζεηο επ ηρεηξήζεσλ πνπ ζπλέπξαμαλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 1 θαη 2,
κε ηε δηάδηθν επηρείξεζε ή έλσζε επ ηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε
ηξίηνο, ν νπνίνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

7. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλαξηά ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο απνθάζεηο


ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεξηκλψληαο γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ησλ
δηαδίθσλ.

Άρθρο 33

Δηδηθά Σκήκαηα ζην Γην ηθεηηθφ Δθ εηείν Αζελψλ

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπν πξγψλ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζπγθξνηνχληαη ζην Γην ηθεηηθφ Δθεηείν
Αζελψλ, εηδηθά ηκήκαηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ π ξνζθπγψλ, παξεκβάζεσλ,
αλαθνπψλ, εθ έζεσλ θαη αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο πνπ αζθν χληαη θαηά ηνλ παξφληα
λφκν θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ελψπηνλ απηψλ δηαδηθαζία.

Άρθρο 34

Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπ ηθξαηείαο

1. Η δηάηαμε ηνπ άξζξν π 29 πεξίπησζε ε' ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ ησλ


Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηην πξγψλ (λ. 1756/ 1988, Α' 35)
εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ πνπ αζθεί θαηά ηνλ
παξφληα λφκν ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο.

2. Ο Γ εληθφο Δπ ίηξνπνο δελ ππνρξενχηαη ζε παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ


Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ηνπ ΢ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ
ελδίθσλ βνεζεκάησλ πνπ αζθήζεθαλ απφ απηφλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο. Σα έλδηθα βνεζήκαηα εθδηθάδνληαη θαη θαηά ηελ απνπζία ην π Γ εληθνχ
Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζαλ λα ήηαλ παξψλ.

3. Ο Γ εληθφο Δπ ίηξνπνο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ην π


βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηνλ Αληεπίηξνπν ή θάζε λφκηκν αλαπιεξσηή ην π.

4. Σν δηθαίσκα ην π Γεληθνχ Δπ ηηξφπνπ λα δεηήζεη ηελ αλαίξεζε ππ έξ ηνπ λφκνπ


θάζε απφθαζεο δηνηθεηηθν χ δηθαζηεξίν π, ζπκθψλα κε ην άξζξν 29 πεξίπησζε
ε'ηνπ λ.1756/ 1988, είλαη αλεμάξηεην απφ ην δηθαίσκα ην π ζε άζθεζε αλαίξεζεο
θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξν π 32

Άρθρο 35

Γηθαηνδνζία εηέξσλ δηθαζηεξίσλ

΢ελίδα 40
1. Οη απνθάζεηο ην π Γηνηθεηηθνχ Δθ εηείν π Αζελψλ θαη ηνπ ΢πκβνπιίν π ηεο
Δπηθξαηείαο, πνπ εθδίδνληαη θαηφπηλ πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν,
έρνπλ ηζρχ δεδηθαζκέλν π.

2. Μ ε ηελ επ ηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα δηθαζηήξηα, πνιηηηθά


θαη πνηληθά, εθαξκφδνπλ ηα άξζξα 1 θαη 2, θαζψο θαη ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο
΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ θξίζε απηή δελ
δεζκεχνληαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ θαη ην
΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, φηαλ θξίλν πλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
απηνχ.

3. Σα δηθαζηήξηα θάζε δηθαηνδνζίαο, ηα νπνία εθαξκφδνπλ θαηά ηελ παξάγξαθν


2 ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα δηαβηβάζεη ζε απηά
πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ή λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο επί δεηεκάησλ πνπ
άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ. Μπνξνχλ,
επίζεο, λα δεην χλ απφ ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο
επί ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, θαζψο θαη επί δεηεκάησλ εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 1
θαη 2 ηνπ παξφληνο.

4. Οη γξακκαηείο ησλ δηθαζηεξίσλ νθείινπλ λα απνζηέιινπλ, αηειψο, αληίγξαθα


ησλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηην πξγ ία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκν χ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ππ έρνληεο, ζε
πεξίπησζε παξάιεηςεο, π εηζαξρηθή επζχλε. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ κεξηκλά γηα
ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ΢
Άρθρο 36

Καηαγγειίεο

1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ π ξφζσπν έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγέιιεη ελψπηνλ


ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε νπνία ελεξγεί σο δεκφζηα αξρή εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 01 θαη
102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

2. Μ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο, ην


πεξηερφκελν, ηα δηαδηθαζηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο θαη
θαηαρψξηζεο ησλ θαηαγγειηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1.

3. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δίδεη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο


πξνηεξαηφηεηαο ζηηο θαηαγγει ίεο πνπ ιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπ ησζε ηε'
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14.

4. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ αμηνινγεί αλ ηα ζηνηρεία θαη ν η ηζρπξηζκνί πνπ


ηίζεληαη ππφ ςε ηεο απφ ηνλ θαηαγγέιινληα ζπληζηνχλ ελδείμεηο παξάβαζεο ησλ
άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή δελ πξνθχπηνπλ
ελδείμεηο παξάβαζεο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ, ε θαηαγγειία ινγίδεηαη σο πξνθαλψο

΢ελίδα 41
αβάζηκε ζχκθσλα κε ην άξζξν 37.

5. Οη θαηαγγειίεο αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ


ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ηδ', ππνπεξίπησζε αα', θαη ζηελ
πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ην π άξζξνπ 14 θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξν π 15 ή ην π άξζξνπ 37.

6. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη, νη ππάιιεινη λνκηθψλ π ξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ,


νη εξγαδφκελνη ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη
νη εληεηαικέλνη π ξνζσξηλά ηελ άζθεζε δεκφζηαο ππεξεζίαο νθείινπλ λα
αλαθνηλψλνπλ, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, φ,ηη
πεξηέξρεηαη ζηε γλψζε ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ
παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο
΢πλζήθεο Λεηην πξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όζνη δελ εθπιεξψλνπλ ηελ
ππνρξέσζε ηνπ π ξνεγνχκελν π εδαθίνπ ηηκσξν χληαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή
ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηαθφζηα (300) κέρξη ρίιηα π εληαθφζηα (1.500) επξψ.

Αρθρο 37

΢πλνπηηθή δηαδηθαζία επί θαηαγγειηψλ

1. Καηαγγειίεο πεξί δεηεκάησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο


Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηίζεληαη ζην
αξρείν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ κε πξάμε ηνπ Πξν έδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, κέζα ζε
πξνζεζκία π έληε κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Δάλ ε θαηαγγειία εκπίπηεη ζηηο
αξκνδηφηεηεο άιιεο αλεμάξηεηεο ή δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ε Δπ ηηξνπή
Αληαγσληζκνχ νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη αξκνδίσο κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία.

2. Πξνθαλψο αβάζηκεο θαηαγγειίεο γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο


θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη κφλν ζηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη φρη θαη
ζε αξρή αληαγσληζκνχ άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηίζεληαη
ζην αξρείν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκν χ κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ, κέζα ζε πξνζεζκία ελλέα κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.

3. Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ θνηλνπνηεί ζηνλ


θαηαγγέιινληα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, θαηά ησλ νπνίσλ απηφο έρεη δηθαίσκα
πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ΢ην ηέινο ηνπ έηνπο, ν
Πξφ εδξνο ελεκεξψλεη ηελ Οινκέιεηα γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε θχζε ησλ ππνζέζεσλ
πνπ ηέζεθαλ ζην αξρείν θαηά ην έηνο απηφ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ

ΤΠΟΦΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΤ΢ΙΕ΢

ΕΡΕΤΝΑ΢
Άρθρο 38

Παξνρή πιεξνθνξηψλ

΢ελίδα 42
1. Όηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ, πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ή ν
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ Αληηπξφ εδξνο, Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληήο ή
ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα δεηά κε έγγξαθν
πιεξνθνξίεο απφ επηρεηξήζεηο, ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ή άιια θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ή δεκφζηεο ή άιιεο αξρέο. ΢ην έγγξαθν αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ, νη νπνίεο ζεκειηψλνπλ ην αίηεκα, ν ζθνπφο ηεο αίηεζεο, ε πξνζεζκία
πνπ ηάζζεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ε ίλαη
βξαρχηεξε ησλ π έληε εκεξψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή απνθάζεηο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ην π άξζξνπ 9 ή
ππνζέζεηο ζπγθεληξψζεσλ θαη ησλ δέθα εκεξψλ γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο,
θαζψο θαη νη θπξψζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο
πξνο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Δθείλνη, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη
ην έγγξαθν ππνρξεν χληαη ζε άκεζε, πιήξε θαη αθξηβή παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ δεηνχληαη. Όηαλ ν η πιεξνθνξίεο δεην χληαη απφ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο
επηρεηξήζεσλ, ππνρξενχληαη ζε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ηα ππ εχζπλα π ξφζσπα ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 25 θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ησλ επηρεηξήζεσλ ή
ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ. Γελ ππ έρνπλ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηα π ξφζσπα
πνπ δελ εμεηάδνληαη ζε πνηληθέο δίθεο, εθφζνλ ηεξήζνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Με ηα ν ξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν δε
ζίγνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ηξαπ εδηθνχ απνξξήηνπ.

2. Με ηελ επηθ χιαμε εηδηθψλ λφκσλ πνπ θαζηεξψλνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο,


φιεο νη δεκφζηεο αξρέο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίν π ππέρνπλ
ππνρξέσζε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλδξάκνπλ ηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ θαη ην πο εληεηαικέλν πο ππαιιήινπο ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ην πο.

3. ΢ ε πεξίπησζε άξλεζεο, δπζηξνπίαο ή θαζπζηέξεζεο παξνρήο ησλ αηηνχκελσλ


θαηά π εξίπησζε πιεξνθνξηψλ ή ζε πεξίπησζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ αλαθξηβψλ ή
ειιηπψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξν π 44, ε Δπ ηηξνπή
Αληαγσληζκνχ:

α) φηαλ π ξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επ ηρεηξήζεσλ, δηεπζπληέο θαη


ππαιιήινπο ηνπο, φπσο θαη ηδηψηεο ή λνκηθά π ξφζσπα ηδησηηθν χ δηθαίνπ,
επηβάιιεη π ξφζηηκν δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ κε αλψηαην φ ξην ην 1%
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο απηφο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζ ξν 10 ζην
θαζέλα απφ ηα π ξφζσπα θαη γηα θάζε παξάβαζε,

β) φηαλ πξφ θεηηαη γηα δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή ππαιιήινπο λνκηθψλ πξνζψπσλ


δεκνζίνπ δηθαίνπ αλαθ έξεηαη αξκνδίσο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί πεηζαξρηθή
δίσμε γηα ηηο πην πάλσ παξαβάζεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα.

Άρθρο 39

Γηεμαγσγή εξεπλψλ

1. Γ ηα ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 5 κέρξη 10 θαη γηα


ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξν π 11, θαζψο θαη γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ησλ
άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπάίθήο 'Δλσζεο, νη
εληεηαικέλνη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ αζθνχλ εμνπζίεο
θνξνινγηθνχ ειεγθηή θαη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηδίσο:

α) λα ειέγρνπλ θάζε είδνπο θαη θαηεγν ξίαο βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά
έγγξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή
εκπνξηθή αιιεινγξαθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δην ηθεηψλ, δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ,
δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε πξνζψπσλ,
θαζψο θαη ην π πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επ ηρεηξήζεσλ,
αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο απνζήθεπζεο ηνπο, θαη νπνπδ ήπνηε θαη εάλ απηά

΢ελίδα 43
θπιάζζνληαη θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηνπο,

β) λα πξνβαίλν πλ ζε θαηαζρέζεηο βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ,


θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ηα νπνία
απνηεινχλ επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο,

γ) λα ειέγρνπλ θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θηλεηψλ


ηεξκαηηθψλ, θνξεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ ηηο
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ απηψλ,

δ) λα ελεξγνχλ έξεπλεο ζηα γξαθεία θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θαη ηα


κεηαθνξηθά κέζα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επ ηρεηξήζεσλ,

ε) λα ζθξαγίδν πλ νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηηθφ ρψ ξν, βηβιία ή έγγξαθα, θαηά


ηελ πεξίνδν πνπ δηελεξγ είηαη ν έιεγρνο θαη ζην κέηξν ησλ αλαγθψλ απηνχ,

ζη) λα ελεξγνχλ έξεπλεο ζηηο θαηνηθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δηνηθεηψλ,


δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή
δηαρείξηζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη ην π πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ εχινγεο ππφλνηεο, φηη θπιάζζνληαη εθεί βηβιία
ή άιια έγγξαθα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ην αληηθείκελν ηνπ
ειέγρνπ,

δ) λα ιακβάλνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, έλνξθεο ή αλσ -κνηί θαηαζέζεηο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 212 ην π Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαη
λα δεηνχλ απφ θάζε αληηπξφζσπν ή κέινο ηνπ π ξνζσπηθν χ ηεο επ ηρείξεζεο ή
έλσζεο επηρεηξήζεσλ, επεμεγήζεηο γηα ηα γεγνλφηα ή ηα έγγξαθα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ
ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο.

Η δηαδηθαζία ζπιινγήο, θχιαμεο θαη επ εμεξγαζίαο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη


αιιεινγξαθίαο, πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α' κέρξη δ',
νη ππάιιεινη Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν π
9 ην π ΢πληάγκαηνο γηα ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο.

2. Η ζρεηηθή εληνιή παξέρεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο


Αληαγσληζκνχ ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γηεπζπληή ή
Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη
πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηηο ζπλέπ εηεο ηεο παξεκπφδηζεο ή
δπζρέξαλζεο απηήο ή άξλεζεο εκθάληζεο ησλ αηηνχκελσλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη
ινηπψλ εγγξάθσλ ή ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ ηνπο.

3. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπ ηηξνπήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ Αληηπξφεδξνο,


Γεληθφο Γηεπζπληήο ή Γηεπζπληήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κπνξν χλ λα δεηνχλ, εγγξάθσο, ηε ζπλδξνκή ησλ
δεκφζησλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψην π
θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίν π, γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζ εηο α' κέρξη δ ηεο
παξαγξάθνπ 2.

4. Γ ηα ην πο ειέγρνπο θαη ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ, ζπληάζζεηαη απφ απηφλ πνπ
ηηο δηεμήγαγε έθζεζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη ζηηο νηθείεο
επηρεηξήζεηο θαη ηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ.

5. Μ ε ηελ επ ηθχιαμε ησλ θπξψζεσλ πνπ π ξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44, επηβάιιεηαη

΢ελίδα 44
κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ π ξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε
ρηιηάδσλ (15.000) επξψ κε αλψηαην φ ξην ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ
ζηηο επ ηρεηξήζεηο, ζηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ή ζε απηνχο πνπ θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξεκπνδίδνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηηο έξεπλεο ησλ παξαγξάθσλ
1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ή ζε
απηνχο πνπ αξλνχληαη λα επ ηδείμνπλ ηα αηην χκελα βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά
έγγξαθα θαη λα ρνξεγήζν πλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηνπο. Καηά ηελ επ ηκέηξεζε
ηνπ πξνζηίκν π ιακβάλνληαη ηδίσο ππφ ςε ε ζνβαξφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο
ππφζεζεο, ε απαμία ησλ πξάμεσλ θαη ε επίπ ησζε ηνπο ζηελ έθβαζε ηεο έξεπλαο.

6. ΢ ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξεκπφδηζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ


εληεηαικέλσλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκν χ ή ησλ
εληεηαικέλσλ ν ξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, απηνί κπνξν χλ λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ θαη θάζε
άιιεο αξκφδηαο αξρήο. Η ζπλδξνκή απηή κπνξεί λα δεηεζ εί θαη πξνιεπηηθά.

Άρθρο 40

Έξεπλεο ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ή ζε ηχπνπο ζπκθσληψλ

1. Όηαλ ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ή άιιεο πεξηζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο γηα


πηζαλφ πεξην ξηζκφ ή ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκν χ
κπνξεί λα δηεμαγάγεη έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ή ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπκθσληψλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, εθφζνλ ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο.

2. ΢ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη


απφ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο επίζεο θαη λα δηελεξγήζεη θάζε
αλαγθαίν π ξνο ηνχην έι εγρν. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί ηδίσο λα δεηήζεη
απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ λα ηεο θαηαζηήζνπλ
γλσζηή νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, απφθαζε ή ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή.

3. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ δχλαηαη λα δεκνζηεχζεη έθζεζε γηα ην απνηέι εζκα


ηεο έξεπλαο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ή ζπγθεθξηκέλνπο
ηχπνπο ζπκθσληψλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαη λα δεηήζεη απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο λα δηαηππψζνπλ παξαηεξήζεηο.

4. Γ ηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθαζίδεη


ζε Οινκέιεηα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ ζην ηρείσλ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39 θαη 41.

Άρθρο 41

Τπνρξέσζε ερεκχζεηαο

1. Οη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζπιιέγνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ην π


παξφληνο λφκνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ επ ηδηψθεηαη
κε ηελ αίηεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ηνλ έιεγρν ή ηελ αθξφαζε.

2. Μ ε ηελ επ ηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 37 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα


Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, νη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ν η ππάιιεινη ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ,
ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψην π θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ
λνκηθψλ π ξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζην πο νπνίνπο παξέρεηαη εληνιή θαηά ηηο
παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 39 θαη νη νπνίνη ιακβάλνπλ, κε αθνξκή ηελ
ππεξεζία ηνπο, γλψζε απφ ξξεησλ ζηνηρείσλ επ ηρεηξήζεσλ, ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ
ή άιισλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ γηα ηα ζην ηρεία απηά ερεκχζεηα.

΢ελίδα 45
3. Σα απφξξεηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
λφκνπ, απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηνηθεηηθν χ θαθέινπ. Οη ππάιιεινη ηεο παξαγξάθνπ
2 ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα, κε ηελ επ ηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Π.Γ., γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην. Οη πξν υπνζέζεηο, ε έθηαζε, ν η εμαηξέζεηο, ν ρξφλνο θαη ε
δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζην δηνηθεηηθφ θάθειν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ
επηρεηξήζεσλ, θαηά ησλ νπνίσλ θηλήζεθε ε ελψπηνλ ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ
δηαδηθαζία, θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ππέβαιαλ θαηαγγειία, ε
δηαδηθαζία ρξήζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ απφξξεησλ ζηνηρείσλ
απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα
θαζνξίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο
πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα, απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σα απφξξεηα ζην ηρεία ηεο παξαγξάθνπ απηήο απνηεινχλ
κέξνο ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζην Γην ηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ θαη
ζην ΢πκβνχιην ηεο Δπ ηθξαηείαο, δηαηεξψληαο ηνλ απφξξεην ραξαθηήξα ηνπο. Πξνο
ην ζθνπφ απηφλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζε μερσξηζηφ ηκήκα ηνπ
δηνηθεηηθνχ θαθέινπ, ην νπνίν θέξεη ηελ έλδεημε "απφξξεηα ζην ηρεία".
Αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ δηθαζηεξίνπ δηαζθαιίδεη φηη ηα κέξε δε ζα έρνπλ
πξφζβαζε ζηα απφξξεηα γηα απηνχο ηκήκαηα ηνπ θαθέινπ, εθηφο εάλ ε π ξφζβαζε
θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ πξνάζπηζε ππέξηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπο, θαη ηνπο
παξαζρεζεί ζρεηηθή άδεηα, θαηά ην αλαγθαίν κέηξν, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, απφ
ην δηθάδνλ δηθαζηήξην.

4. ΢ε φπνηνλ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο


πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο:

α) επ ηβάιιεηαη ε πνηλή ην π άξζξνπ 252 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη


ρξεκαηηθή πνηλή απφ ρίιηα (1.000) κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ,

β) αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε γηα ηελ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο πνπ
ζπληζηά π εηζαξρηθφ αδίθεκα.

5. ΢ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπ ξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ
παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ π ξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο
επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Πν ηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ρξεκαηηθή
πνηλή απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ κε αλψ ηαην φξην ηα δεθαπ έληε
ρηιηάδεο (15.000) επξψ θαη κε ηελ ίδηα απφθαζε εθπίπην πλ απφ ηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ.

6. Μ ε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηηκσ ξείηαη θαη θάζε πξφζσπν, ζην νπνίν ε
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ή
ζπκκεηέρεη ζε νκάδα έξγνπ ηελ νπνία έρεη ζπζηήζεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ,
εθφζνλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε έρεη πεξηιεθζεί ξήηξα γηα ππνρξέσζε ερεκχζεηαο
θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ
ζην Ννκηθφ Γ ξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, εθφζνλ παξαβαίλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάγσλ 1 κέρξη 3. Σν π ξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφ δεηαη θαη
γηα ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ αλαδφρνπ εθπφλεζεο κειέηεο, εθφζνλ έιαβαλ γλψζε
ηεο παξαπάλσ ξήηξαο ερεκχζεηαο.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ

΢ελίδα 46
Άρθρο 42

Παξαγξαθή γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ

1. Οη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ παξέρνπλ ζηελ


Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιεη θπξψζεηο ππφθεηληαη ζε
πεληαεηή πξνζεζκία παξαγξαθήο.

2. Η παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο. Χζηφζν, αλ


κηα παξάβαζε είλαη δηαξθήο ή έρεη δηαπξαρζεί θαη' εμαθνινχζεζε, ε παξαγξαθή
αξρίδεη απφ ηελ εκέξα παχζεο ηεο παξάβαζεο.

3. Η παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ δηαθφπηεηαη απφ θάζε
πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή ηεο αξρήο
αληαγσληζκνχ θξάην πο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νπνία αθνξά ζηε
δηεξεχλεζε ή ζε δηαδηθαζίεο θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάβαζεο. Η δηαθνπή ηεο
παξαγξαθήο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θν ηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζε κηα
ηνπιάρηζηνλ επηρείξεζε ή έλσζε επ ηρεηξήζεσλ πνπ κεηείρε ζηελ παξάβαζε. ΢ηηο
πξάμεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο νη
εμήο:

α) νη γξαπηέο αηηήζεηο ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή άιιεο θαηά ηα παξαπάλσ


αξρήο αληαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ,

β) νη γξαπηέο εληνιέο δηεμαγσγήο ειέγρνπ πνπ ρν ξεγεί ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ε


Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ή άιιε θαηά ηα παξαπάλσ αξρή αληαγσληζκνχ,

γ) ε θίλεζε δηαδηθαζίαο απφ άιιε θαηά ηα παξαπάλσ αξρή αληαγσληζκνχ,

δ) ε θιήξσζε ππφζεζεο ζε Δηζεγεηή θαη

ε) ε θν ηλνπνίεζε έθζεζεο αηηηάζεσλ ή εηζήγεζεο απφ ηελ Δπ ηηξνπή


Αληαγσληζκνχ ή άιιε θαηά ηα παξαπάλσ αξρή αληαγσληζκνχ.

4. Η δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε.

5. Η παξαγξαθή αξρίδεη εθ λένπ χζηεξα απφ θάζε δηαθνπή. Χ ζηφζν, ε παξαγξαθή


ζπκπιεξψλεηαη ην αξγφηεξν ηελ εκέξα παξέιεπζεο πξνζεζκίαο ίζεο κε ην
δηπιάζην ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο, ππφ ηελ πξν υπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ δελ έρεη επηβάιεη π ξφζηηκν. Η πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη θαηά
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο θαηά ηελ παξάγξαθν
6.

6. Η παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν
θαηξφ ζρεηηθή κε ηελ ππφζεζε πξάμε ή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ
απνηειεί αληηθείκελν δηαδηθαζίαο πνπ εθθξεκεί ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.

7. Η αλαζηνιή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε.

΢ελίδα 47
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΚΤΡΩ΢ΕΙ΢
Άρθρο 43

Τπνρξέσζε αλαθνίλσζεο παξαβάζεσλ

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, φηαλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ


1, 2, θαη 5 κέρξη 10, ή ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε επηρεηξήζεηο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο αλαθν ηλψζεηο πξνο ηελ αξκφδηα
εηζαγγειηθή αξρή, ην αξγφηεξν κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε
ηεο νηθείαο απφθαζεο ηεο.

Άρθρο 44

Πνηληθέο θπξψζεηο

1. Όπνηνο ζπλάπηεη ζπκθσλία, ιακβάλεη απφθαζε ή εθαξκφ δεη ελαξκνληζκέλε


πξαθηηθή θαηά παξάβαζε ην π άξζξνπ 1 ή ηνπ άξζξν π 101 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ
δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ κέρξη εθαηφλ π ελήληα ρηιηάδεο (150.000)
επξψ. Μ ε ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο, κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο πεξίπ ησζεο
γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξν π 25, ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 5 κέρξη 10 ή
δελ εθαξκφ δεη ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη
6 ην π άξζξνπ 11. Αλ ε πξάμε ηνπ π ξψηνπ εδαθίνπ αθνξά ζε επ ηρεηξήζεηο πνπ
είλαη κεηαμχ ην πο πξαγκαηηθν ίή δπλεηηθνί αληαγσληζη έο, επηβάιιεηαη πνηλή
θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο
(100.000) κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.

2. Όπνηνο πξνβαίλεη ζε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά, θαηά


παξάβαζε ηνπ άξζξν π 2 ην π παξφληνο ή ην π άξζξνπ 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηάληα
ρηιηάδεο (30.000) κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ.

3. Αλ κηα επηρείξεζε ππαρζεί ζην π ξφγξακκα επηείθεηαο θαηά ηελ παξάγξαθν 8


ηνπ άξζξνπ 25 θαη ελ ζπλερεία απαιιαγεί πιήξσο απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ,
ηφηε ν η ππαίηηνη ή ζπκκέηνρνη ησλ π ξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 απαιιάζζνληαη απφ
θάζε πνηλή.

Η ππαγσγή ζην πξφγξακκα επηείθεηαο, ζπλεπ εία ηεο νπνίαο επηβιήζεθε κεησκέλν
πξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ην π άξζξνπ 25, ζεσ ξείηαη ειαθξπληηθή π εξίζηαζε
θαη' άξζ ξν 84 Π.Κ. θαη ζηνπο δξάζηεο ησλ πξάμεσλ απηψλ επηβάιιεηαη πνηλή
κεησκέλε θαηά ην άξζξν 83 Π.Κ.

4. Ο ππαίηηνο ή νη ζπκκέηνρνη ζε πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 κέλνπλ


αηηκψ ξεηνη, αλ κε δηθή ηνπο ζέιεζε θαη πξηλ εμεηαζζνχλ νπσζδήπνηε γηα ηελ
πξάμε ηνπο, ηελ αλαγγείινπλ ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ζηελ Δπ ηηξνπή
Αληαγσληζκνχ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα αξρή, π ξνζθνκίδνληαο ζπγρξφλσο
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ΢ ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε νπζηψδεο ζπκβνιή ησλ πην
πάλσ πξνζψπσλ ζηελ απνθάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξάμεηο απηέο, κε ηελ
πξνζθφκηζε ζην ηρείσλ ζηηο αξρέο, ζεσξείηαη ειαθξπληηθή πεξίζηαζε θαη'άξζξν
84 Π.Κ. θαη επ ηβάιιεηαη πνηλή κεησκέλε θαηά ην άξζξν 83 Π.Κ..

5. Αλ ε πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εξεπλάηα η απφ ηελ Δπ ηηξνπή


Αληαγσληζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα ξπζκηζηηθή αξρή θαη' νπνηνλδήπνηε
ηξφπν, ν Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ π ξνθαηαξθηηθή εμέηαζε,

΢ελίδα 48
αλαβάιιεη κε π ξάμε ην π θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ
ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Δηζαγγειέσο Δθ εηψλ.
΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ηζρχεη ν ρξνληθφο πεξην ξηζκφο ηεο αλαζηνιήο ηνπ
άξζξνπ 113 παξ. 3 εδάθην α' Π.Κ..

6. ΢ηηο δίθεο ζηηο νπνίεο αθνξνχλ νη παξαβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2


κπνξεί λα παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγνλ θάζε π ξφζσπν, ην νπνίν ζίγεηαη
άκεζα απφ ηηο πξάμεηο απηέο.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΕΛΗ
Άρθρο 45

Σέιε

1. Οη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ν η αηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ην π


άξζξνπ 9 ζπλνδεχνληαη, κε πνηλή ην απαξάδεθην απηψλ, απφ γξακκάηην θαηαβνιήο
παξαβφινπ. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ εθαηφ (1.100)
επξψ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ην π άξζξνπ 6 θαη γηα ηηο αηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 9
θαη 3 ησλ άξζξσλ 8 θαη 9, αληηζην ίρσο.

2. Η π ξνζθπγή, ε αίηεζε αλαίξεζεο, ε αλαθνπή, ε αίηεζε αλαζεψξεζεο θαη ε


παξέκβαζε, πνπ αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ην π παξφληνο λφκνπ ζηα
δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, θαζψο θαη ε αίηεζε επαλαζπδήηεζεο ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ζπλνδεχνληαη, κε πνηλή ην απαξάδεθην απηψλ, απφ
γξακκάηην θαηαβνιήο παξαβφινπ πεληαθνζίσλ επξψ. Χο πξνο ηελ απφδνζε ηνπ
παξαβφινπ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 9,10 θαη 11 ην π άξζξνπ 277 ηνπ Κ.Γ.Γ.
θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξν π 36 ηνπ π.δ 18/1989. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή
απαιιάζζεηαη ην Γεκφζην.

3. Σα ππ έξ ηνπ Γεκνζίνπ ηέιε ραξηνζήκνπ ζηα δηθφγξαθα θαη ηα πξνζαγφκελα


έγγξαθα, θαζψο θαη ηα ππέξ ηνπ Σακείνπ ΢ πληάμεσλ Ννκηθψλ, ην π Σακείν π
Υξεκαηνδνηήζεσο Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ θαη ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ
ηέιε, γηα ηελ εγγξαθή ζην π ηλάθην, ηελ παξάζηαζε δηθεγφξνπ, ηελ θαηάζεζε
δηθνγξάθσλ ή ππνκλεκάησλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ νξίδνληαη
γηα ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ίζα πξνο ηα ηεο
δηαδηθαζίαο ελψπ ηνλ ηνπ Γηνηθεηηθν χ Πξσηνδηθείνπ.

4. Ο Γ εληθφο Δπ ίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο επί ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ


δηθαζηεξίσλ απνιαχεη αηέι εηαο, σο εάλ είλαη απηφ ην Γεκφζην, γηα θάζε έλδηθν
βνήζεκα πνπ αζθείηαη απφ απηφλ, θαηά ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη ηελ επ'
απηνχ, ελ γέλεη, δηαδηθαζία.

5. Μ ε π ξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ π ξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ


Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ξπζκίδεηαη
θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ην π παξφληνο άξζξν π.

΢ελίδα 49
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΝΑΣΟ

ΣΕΛΙΚΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢
Άρθρο 46

Έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ

Ο παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ην π αληαγσληζκνχ, πνπ


επελεξγνχλ ή κπνξν χλ λα επελεξγήζνπλ ζηε ρψξα, έζησ θαη αλ απην ί νθείινληαη
ζε ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, απνθάζεηο ελψζεσλ επ ηρεηξήζεσλ,
ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ ή
ζπγθεληξψζεηο επ ηρεηξήζεσλ, πνπ π ξαγκαηνπνηνχληαη ή ιακβάλνληαη έμσ απφ απηή
ή ζε επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επ ηρεηξήζεσλ, πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζε απηή.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ
εθδειψλεηαη ζηε ρψξα.

Αρθρο 47

Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ

Οη θν ηλέο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ Τπν πξγψλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν,
θαζψο θαη νη απνθάζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ην π παξφληνο λφκνπ, δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ην λ.
3861/2010 (Α' 112).

Άρθρο 48

Δθαξκνγή δηαηάμεσλ π εξί θιεηεχζεσλ θαη επ ηδφζεσλ

1. Μ ε ηελ επ ηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, γηα φιεο ηηο θιεηεχζεηο ελψπηνλ
ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη
γηα φιεο ηηο επ ηδφζεηο απνθάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
πεξί επηδφζεσλ ησλ άξζξσλ 47 κέρξη 57 ηνπ Κ.Γ.Γ.

2. ΢ ε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο ζπδήηεζεο γηα άιιε κέξα θαη ψ ξα, ε
γλσζηνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο κεηά ηελ αλαβνιή ή ηε δηαθνπή ζπδήηεζεο
ζηνπο δηαδίθνπο πνπ δελ παξίζηαληαη, κπνξεί λα γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε
πξφζθνξν ηξφπν.

3. Η επίδνζε ησλ ππνινίπσλ εγγξάθσλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ν η


επηζηνιέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ άξζξν π 38, κπνξεί λα γίλεηαη κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή.

Άρθρο 49

Δίζπξαμε πξνζηίκσλ

Σα πξφζηηκα πνπ π ξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ


βεβαηψλνληαη σο δεκφζηα έζνδα θαη εηζπ ξάηηνληαη θαηά ηνλ Κψδηθα Δηζπ ξάμεσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
(Γ.Ο.Τ.), ε νπνία νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ πεξί
ηεο είζπ ξαμεο ή κε ην π θάζε πξνζηίκν π.

΢ελίδα 50
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΣΟ

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ΢, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ΢ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢


Άρθρο 50

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

1. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο κνξηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ


πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ην π άξζξνπ 14 θαη κέζα ζε πξνζεζκία ελλέα
κελψλ, ε Δπηηξνπή π ξνρσξά ζηελ θαηάηαμε ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ
ηεο.

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κέζα ζε πξνζεζκία δψδεθα
κελψλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε εθθαζάξηζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκν χλ ελψπηνλ
ηεο θαη ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ην π άξζξνπ 37.

3. Σα ππεξεηνχληα κέιε ηεο Δπ ηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηα νπνία είλαη πιήξνπο


θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ην πο κέρξη ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ηνπο. Σα ινηπά κέιε παξακέλνπλ ζηε ζέζε ην πο κέρξη ην δηνξηζκφ
Αληηπξνέδξνπ θαη λέσλ κειψλ θαηά ηηο δ ηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νπφηε θαη
ιήγεη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ηνπο. Σα ελ ιφγσ κέιε κπνξνχλ λα επηι εγνχλ εθ
λένπ, ρσξίο ε ηξέρνπζα ζεηεία ην πο λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ην π
ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12. Η Δπηηξνπή κε ηελ πθ ηζηάκελε
ζχλζεζε ηεο ζπλερίδεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο κέρξη ην δην ξηζκφ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ην π παξφληνο λφκνπ ην π Αληηπξνέδξν π θαη ησλ λέσλ κειψλ, νη δε
Δηζεγεηέο εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξν χλ ην δηθαίσκα ςήθνπ.

4. Μ έζα ζε έλα έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, δηαηίζεηαη σο έζνδν ηνπ Κξαηηθν χ Πξν υπνινγηζκνχ πνζνζηφ σο 80%
ηνπ ζπζζσ ξεπκέλνπ πιενλάζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ρξήζεο.

5. Καηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ:

α) Δηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε ρσ ξίο λα απαηηείηαη ε ζχληαμε λέαο εηζήγεζεο,


νη εθθξεκείο ελψπ ηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο
έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο θαη θνηλνπνηεζεί ε εηζήγεζε ζηα κέξε.

β) Οη π ξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηά ην άξζξν 8 δελ θαηαιακβάλνπλ


ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ έρν πλ ήδε γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δπ ηηξνπή.

6. Η παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 42 θαηαιακβάλεη θαη ηηο παξαβάζεηο πνπ έρν πλ


ηειεζηεί π ξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη δελ έρνπλ απνηειέζεη
αληηθείκελν θαηαγγειίαο ή απηεπάγγειηεο έξεπλαο ή αηηήκαηνο έξεπλαο ηνπ
Τπν πξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

7. Οη απνζπαζκέλνη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ππάιιεινη, θαηά ηελ


έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο
απφζπαζεο ηνπο, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Οινκέιείαο δελ ζπληξέμεη ζην
πξφζσπν ηνπο ιφγνο δηαθνπήο ηεο απφζπαζεο. Οη αλσηέξσ ππάιιεινη χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπο θαη γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ ΢ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

΢ελίδα 51
κπνξνχλ λα κεηαηαρζνπλ κε θν ηλή απφθαζε ησλ Τπν πξγψλ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ,
ζε, αληίζηνηρεο κε ηα π ξνζφληα ηνπο, θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ.

Η δηάηαμε απηή δελ επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηπρφλ εθθξεκνπζψλ δηαδηθαζηψλ επί
αηηήζεσλ κεηάηαμεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 38 ην π λ. 3784/ 2009 θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηε ζέζε
ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ.

8. Μ έρξη ηνλ νξηζκφ πξν τζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο θαηά ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο, ρξέε πξν τζηακέλνπ εμαθνινπζεί λα αζθεί ν
Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ ΢ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάην πο.

9. Μ έρξη ηε ζχληαμε θαη ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 6


ηνπ άξζξνπ 17 ην π παξφληνο, Καλνληζκν χ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο Δπ ηηξνπήο, ε εθκίζζσζε αθηλήηνπ πξνο θάιπςε ησλ άκεζσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ηεο Δπ ηηξνπήο, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα
νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 2 ην π
άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3130/2003 (Α'76) "πεξί κηζζψζεσλ αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε
Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο".

Άρθρο 51

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ν λ. 703/ 1977 (Α'
278), θαζψο θαη θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ.

Άρθρο 52

Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο

1. Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 3728/ 2008 (Α' 258) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Άξζξν 2

Απνζηνιή

Απνζηνιή ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο


ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη
ηδίσο ε κειέηε ηνπ επ ηπέδνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηακφ ξθσζεο ηηκψλ ησλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ, ε δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο ειέγρσλ, εξεπλψλ θαη ηηκνιεςηψλ ζε
θάζε ζηάδην παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε αλάπηπμε ηνπ
εκπνξίν π, ε άξζε πεξην ξηζκψλ θαη εμάιεηςε θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο
θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ πνπ επ ηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Γηα
ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο κπνξεί λα
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο
θαη αξρέο."

2. Σν άξζξν 7 ηνπ λ. 3728/ 2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Άξζξν 7

Γηάξζξσζε

1. Η Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο δηαξζξψλεηαη σο εμήο:

΢ελίδα 52
α) Γξαθείν Δηδηθν χ Γξακκαηέα, β) Γηεχζπλζε Αλάιπζεο ΢πλζεθψλ Αγνξάο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, γ) Γηεχζπλζε Διέγρσλ, δ) Γηεχζπλζε Έξεπλαο Σηκψλ θαη
Κφζηνπο, ε) Γηεχζπλζε Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ θαη Σηκνιεςηψλ, ζη) Απηνηει έο
Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο.

Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείν π Ννκηθήο Τπνζηήξημεο


δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπν πξγν χ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο.

2. Μ ε π ξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ


Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ
Γηεπζχλζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο ζε Σκήκαηα θαη νη επ ί κέξν πο
αξκνδηφηεηεο απηψλ. Μ ε ην ίδην δηάηαγκα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ν η
Γηεπζχλζεηο, ηα Σκήκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ
λ. 2503/ 1997 (Α' 107) θαη λα δεκηνπξγνχληαη νξγαληθέο απνθεληξσκέλεο
κνλάδεο, ζε επ ίπεδν Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο, νη νπνίεο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο
ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο, κε δηνηθεηηθή ππαγσγή ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ. Με θν ηλή απφθαζε ησλ Τπν πξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
κπνξεί λα αλαθαζνξίδεηαη ε θαηά ηφπνλ θαη ε θαζ' χιελ αξκνδηφηεηα ησλ πην
πάλσ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ.

3. Η ζηει έρσζε ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ


γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ην π παξφληνο λφκνπ. Η κεηάζεζε, κεηαθίλεζε,
απφζπαζε ή κεηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πξνο ηηο απνθεληξσκέλεο
νξγαληθέο κνλάδεο θαη αληίζηξνθα δηελεξγείηαη κφλν θαηφπηλ αίηεζεο ηνπο."

3. ΢ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3728/2008 (Α' 258) π ξνζηίζεηαη


πεξίπησζε δ'σο εμήο:

"δ) Σν Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο


ζηειερψλεηαη απφ δηθεγφξν πο κε έκκηζζε εληνιή. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
Τπν πξγνχ δχλαληαη λα κεηαηάζζνληαη ή λα απνζπψληαη δηθεγφξνη κε έκκηζζε
εληνιή απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., ν ξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' θαη β'
βαζκνχ, θαζψο θαη απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην λ.
1892/1990, έπ εηηα απφ αίηεκα ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ."

4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ην π άξζξνπ 14 ην π ηδίνπ σο άλσ λφκνπ,


αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Η απφζπαζε ζηηο πεξηπηψζεηο α', β' θαη δ' είλαη ηξηεηήο."

5. Η ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ην π άξζξνπ 8 ηνπ λ.


3668/2008 (Α' 115) θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ πνπ
επηβάιιεηαη βάζεη ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ην π πην πάλσ λφκνπ, γηα παξαβάζεηο πνπ
δηαπηζηψλνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (πξψελ Πεξηθέξεηα ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Αζελψλ-Πεηξαηά), αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ν ηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε.

6. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξν π 8 ην π λ. 3668/ 2008 αληηθαζίζηαληαη σο


εμήο:

"2. Ο Πεξηθ εξεηάξρεο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κε έγγξαθε πξάμε ηνπ, ε
νπνία εθδίδεηαη εληφο είθνζη εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο.

3. Η παξαπάλσ πξάμε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ππφθεηηαη ζε πξνζθ πγή ελψπηνλ ηνπ

΢ελίδα 53
αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείν π εληφο πξνζεζκίαο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο."

7. Η έλζηαζε πνπ π ξνβιέπεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ. 2323/ 1995 (Α' 145) θαηά ησλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, γηα παξαβάζεηο πνπ ηεινχληαη ζηελ
Πεξηθ έξεηα Αηηηθήο (πξψελ Πεξηθέξεηα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αζελψλ-
Πεηξαηά), αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ν ηθείν π Πεξηθεξεηάξρε.

8. ΢ην απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο


κεηαθέξεηαη ε ηήξεζε θαη δηαρείξηζε ην π Μεηξψνπ Κπξψζεσλ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3668/2008 (Α' 115) θαη ε
παξαθνινχζεζε ησλ πξνζηίκσλ πνπ επ ηβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.

9. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2941/2001 (Α'
201) "Πσιήζεηο θάησ ηνπ θφζηνπο", αλαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηεο
Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ην π Απηνηεινχο
Γξαθείν π Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο, ε Δπ ηηξνπή
Αληαγσληζκνχ παχεη λα είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο εηζήγεζεο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ην π πην πάλσ άξζξνπ θαη ε αξκνδηφηεηα απηή
πεξηέξρεηαη ζην παξαπάλσ Απηνηειέο Γξαθείν. Σν Σκήκα Μεηξψνπ πνπ π ξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαηαξγείηαη.

10. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4


ηνπ άξζξνπ 3, ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξν π 12 θαη ην άξζξν 20 ηνπ λ. 3728/ 2008.
Με ηελ έθδνζε ηνπ π ξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 9,10 θαη 11 ηνπ λ.
3728/2008.

Άρθρο 53

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3059/2002 "΢χζηαζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηελ


επσλπκία "Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" (Α' 241)"

1. Σν λνκηθφ π ξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Παξαηεξεηήξην γηα


ηελ Κν ηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο", πνπ ηδξχζεθε κε ην λ. 3059/2002 (Α' 241),
κεηνλνκάδεηαη ζε "Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα". Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 3059/ 2002 ή άιινπ λνκνζεηήκαηνο αλαθέξεηαη ε επσλπκία "Παξαηεξεηήξην
γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" λνείηαη ε επσλπκία " Παξαηεξεηήξην γηα ηελ
Φεθηαθή Διιάδα".

2. Η παξάγξαθνο 2 ην π άξζ ξνπ 1 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"2. ΢θνπφο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πνηνηηθψλ θαη
πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ηεο Διιάδαο
ζε ζέκαηα θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ζηνπο ηνκείο ησλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζε άιινπο
ηνκείο, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε δηάρπζε βέιηηζησλ π ξαθηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε
δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη έξγα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο,
θαζψο θαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη π ξνηάζεσλ π ξνο ηελ πνιηηεία θαη
θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν. ΢ην πιαίζην απηφ, ην Παξαηεξεηήξην ζπλεξγάδεηαη κε
ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ "Κν ηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" θαη "Φεθηαθή ΢χγθιηζε" θαη ησλ
επηρεηξεζηαθψλ π ξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ΢ηξαηεγηθν χ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
(Δ΢ΠΑ), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 3614/ 2007 (Α' 267), θαζψο θαη κε άιινπο
θνξείο κε αλάινγνπο ζθνπνχο θαη επ ίζεο ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά θαη δηεζλή
δίθηπα γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο."

΢ελίδα 54
3. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"3. Γηα ηνλ πην πάλσ ζθνπφ ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθ ηαθή Διιάδα
πξνβαίλεη:

α. ΢ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ησλ εμειίμεσλ θαη πξννπηηθψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο


πιεξνθνξίαο, ηεο ςεθ ηαθήο ζχγθιηζεο, άιισλ ζεκαληηθψλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ, ε
πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη
επηθνηλσλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζηελ Διιάδα, ζε ηαθηηθή απνγξαθή,
ζπγθξηηηθή αλάιπζε, κειέηε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ, ηάζεσλ θαη δεηθηψλ.

β. ΢ε επηζηεκνληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ππνπξγείσλ, αξρψλ,


νξγαληζκψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ην π
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξν π 1 ην π
λ. 1256/ 1982 "Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε
αλσηάηνπ νξίνπ απνιαβψλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη γηα ην Διεγθηηθφ
΢πλέδξην, ην Ννκηθφ ΢πκβνχιην ηνπ Κξάην πο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 65),
θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ ζε ζέκα ηα πνπ αθνξν χλ ηηο εμειίμεηο ζηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο, ζηελ ςεθ ηαθή ζχγθιηζε θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο
ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο
θαη ειεθηξνληθψλ επ ηθνηλσληψλ.

γ. ΢ηε δεκηνπξγία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κν ξθή βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη


ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ κε βάζεηο δεδνκέλσλ γηα
ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθά
θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ηα ζηαηηζηηθά ζην ηρεία θαη ηνπο δείθηεο , ηηο
εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηε λνκνινγία θαη ηε
βηβιηνγξαθία, ηνπο θνξείο, ηα ηδξχκαηα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο
παξάγνληεο, πνπ αθνξν χλ ηελ θν ηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ςεθηαθή
ζχγθιηζε ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε
πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ.

δ. ΢ηε κεηαθνξά δηεζλνχο ηερλνγλσζίαο αηρκήο, ζηε δηάδνζε βέιηηζησλ κεζφδσλ


θαη πξαθηηθψλ, ζηελ ππνβνήζεζε αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, ηερλνγλσζίαο θαη
πιεξνθφξεζεο κεηαμχ θνξέσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζε ζέκαηα θαη
πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη
άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ει εθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.

ε. ΢ηελ θαηαγξαθή θαη πεξηνδηθή επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ


θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία πξνο ηελ
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε, θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο
εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο
πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζηελ έθδνζε εληχπσλ θαη άιισλ
ζπλαθψλ κέζσλ πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θν ηλνχ ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηνπ.

ζη. ΢ηε δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζ εκηλάξηα, εκεξίδεο, άιιεο ελεκεξσηηθέο


εθδειψζεηο, εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο κε αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο ηνπο
ζθνπνχο ηνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαζέηεη ζε θνξείο ην π ηδησηηθνχ ηνκέα, ηε
δηελέξγεηα π εξηνδηθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ
δηάρπζεο ησλ δξάζεσλ θαη ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα ηεο θν ηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο,
ηεο ςεθ ηαθήο ζχγθιηζεο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ, ε πινπνίεζε
ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νδεγψλ.

΢ελίδα 55
δ. ΢ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθάζηνηε ςεθ ηαθή
ζηξαηεγηθή θαη άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ
βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κε
ζθνπφ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ π εξαηηέξσ βειηηψζεσλ.

ε. ΢ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο κειεηψλ θαη εξεπλψλ ή θαη ηεο


δηαρείξηζεο δξάζεσλ θαη έξγσλ ηνπ επ ηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο "Φεθηαθή
΢χγθιηζε" θαη ησλ ινηπψλ επ ηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ΢ ΠΑ, ηνπ Γεκφζην π
ή ηνπ επξχηεξν π δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή θαη απφ εζληθνχο πφξνπο, θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, ή
θαη έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε απηνρξεκαηνδφηεζε ή θαη άιισλ επξσπατθψλ θαη
δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, φηαλ ηα έξγα θαη πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ζε ζέκαηα
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ςεθ ηαθήο ζχγθιηζεο ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο
ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο
θαη ειεθηξνληθψλ επ ηθνηλσληψλ."

4. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξν π 2 ην π λ. 3059/ 2002


αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Ο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢ πκβνπιίνπ ν ξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ν ξγάλνπ


απηνχ. Χο γξακκαηέαο νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ή ηνπ Γεκφζηνπ ή
θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982."

5. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ην π άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3059/2002


αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Σν Γηνηθεηηθφ ΢ πκβνχιην, χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο,


πξνζιακβάλεη Γ εληθφ Γηεπζπληή κε ζχκβαζε ν ξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο
ηεζζάξσλ εηψλ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, κφλν χζηεξα απφ αληηθεηκεληθή
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ."

6. Η παξάγξαθνο 8 ην π άξζ ξνπ 2 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"8. Η πξφζιεςε ην π πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε


απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθν χ ΢πκβν πιίνπ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
2190/1994 (Α' 28), νη νπνίεο κπνξεί λα αλαλεψλνληαη, χζηεξα απφ
αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ
απφ ηε θχζε θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, πν π
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ην π άξζξνπ 4 ηνπ Δζσ ηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία "Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο", πνπ θπξψζεθε κε θν ηλή απφθαζε ησλ Τπν πξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Β'169),
φπσο δηεπζπληηθά ζηειέρε, πξνζσπηθφ πνπ π ξνζιακβάλεηαη ζην πιαίζην
ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ή ν ηνπδήπνηε επηδνηνχκελν π ή ρξεκαηνδνηνχκελν π
πξνγξάκκαηνο, πξνζσπηθφ πνπ π ξνζιακβάλεηαη γηα ηελ π ξαγκαηνπνίεζε έξγνπ
ζρεηηθν χ κε ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ απν ξξένπλ απφ ζπκβάζεηο κε
δηεζλείο νξγαληζκνχο."

7. ΢ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3059/ 2002 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 11, σο εμήο:

"11. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ π ξνζσπηθν χ, ν η νπνίεο έρν πλ


ζπλαθζεί θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξν π 2 παξάγξαθνο 8 ηνπ παξφληνο
θαη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηελ
επσλπκία "Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο", πνπ θπξψζεθε κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζση εξηθψλ,

΢ελίδα 56
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Β' 169) θαη νη νπνίεο ιήγνπλ κέρξη ηελ
30.4.2011, παξαηείλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ."

8. Η παξάγξαθνο 1 ην π άξζ ξνπ 3 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"1. Πφ ξνη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα είλαη επηρνξεγήζεηο απφ
ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Κν ηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" ηνπ Γ' Κν ηλνηηθνχ
Πιαηζίν π ΢ηήξημεο (ΚΠ΢), απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Φεθηαθή ΢χγθιηζε"
ηνπ Δ΢ ΠΑ, απφ ηα Σνκεαθά, Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη απφ
Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο ΢πλεξγαζίαο ηνπ Δ΢ ΠΑ, απφ πξνγξάκκαηα πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ άιια
δηεζλή πξνγξάκκαηα, απφ εηήζηα επ ηρνξήγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη απφ άιιεο πεγέο φπσο επηρνξεγήζεηο, δσξεέο,
θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, ρν ξεγίεο, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
θαη απφ θάζε άιιε λφκηκε πεγή."

Άρθρο 54

Παξάηαζε π ξνζεζκίαο ππνβνιήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ

Αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ην π λ. 3908/ 2011 ησλ επ ελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ηνπ άξζξν π 6 απηνχ, ππνβάιινληαη, εηδηθά γηα ηελ πξψηε εμακεληαία
πεξίνδν ηνπ έην πο 2011, θαη ην κήλα Μάην, πέξαλ ηνπ κελφο Απξηιίν π πνπ
νξίδεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.

Άρθρο 55

Έλαξμε ηζρχνο

Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη


ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2011

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢

ΚΑΡΟΛΟ΢ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΙΑ΢

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓ ΟΙ

Δ΢ΧΣΔΡΙΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧ΢Η΢ ΚΑΙ


ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗ΢ Η΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΙΧΑΝΝΗ΢ ΡΑΓΚΟΤ΢ Η΢ ΓΔΧ ΡΓΙΟ΢ ΠΑΠΑ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢, ΑΝΣΑΓΧΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΓΙΚΑΙΟ΢ ΤΝΗ΢, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ΢ ΚΑ Ι


ΚΑΙ ΝΑ ΤΣΙΛΙΑ΢ Α ΝΘΡΧΠΙΝΧ Ν ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤ΢ΟΥΟΨΓΗ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΚΑ΢ΣΑΝΙΓΗ΢

Θεσ ξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε ΢θξαγίδα ην π Κξάηνπο.

΢ελίδα 57
Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2011

Ο ΔΠΙ ΣΗ΢ ΓΙΚΑΙΟ΢ ΤΝΗ΢ ΤΠΟΤΡΓ Ο΢

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΚΑ΢ΣΑΝΙΓΗ΢

΢ελίδα 58

You might also like