You are on page 1of 58

2011

Ελζνθ Τροβά

2011 Ελζνθ Τροβά

[ ΝΟΜΟ΢ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3959 (ΦΕΚ Α 93

20.4.2011)Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.]

Ψθφίςτθκε τθν Τρίτθ, 12 Απριλίου 2011, ςτο ςφνολό του από τθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ το νομοςχζδιο για τθν «Προςταςία του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ».

Προθγικθκε διαβοφλευςθ ςτοιχεία τθσ οποίασ βρίςκετε εδϊ http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1543 και εδϊ http://www.opengov.gr/ypoian/wp-

Η ειςθγθτικι ζκκεςθ του νόμου επίςθσ βρίςκεται εδϊ http://www.opengov.gr/ypoian/wp-

Η ειςιγθςθ του αρμόδιου Υπουργοφ επίςθσ βρίςκεται εδϊ

O νζοσ νόμοσ, μεταξφ άλλων, κωδικοποιεί τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ

ςε ζνα ενιαίο κείμενο νόμου. Όπωσ αναφζρουν ςτελζχθ του υπουργείου Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτισ ρυκμίςεισ του νόμου περιλαμβάνονται θ μείωςθ του αρικμοφ των μελϊν τθσ από εννζα ςε οκτϊ για μεγαλφτερθ ευελιξία και θ ειςαγωγι του κεςμοφ του αντιπροζδρου, ενϊ προβλζπεται ότι όλα τα μζλθ δφνανται να είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ.

Ο πρόεδροσ και ο αντιπρόεδροσ επιλζγονται από τθ διάςκεψθ των προζδρων τθσ Βουλισ,

ενϊ τα λοιπά μζλθ διορίηονται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και

Διαφάνειασ τθσ Βουλισ. Επίςθσ, οι κθτείεσ κα είναι κυλιόμενεσ.

Εκτόσ των άλλων, κεςμοκετείται θ υποχρζωςθ όλων των μελϊν να γνωςτοποιοφν κατά το διοριςμό τουσ οποιαδιποτε ςχζςθ επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ ζχουν αναλάβει τα τελευταία πζντε χρόνια πριν από τθν ζναρξθ τθσ κθτείασ τουσ, ενϊ κακίςταται υποχρεωτικό, για τα μζλθ που δεν είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, να ανακοινϊνουν κάκε νζα επαγγελματικι ςυνεργαςία που αναλαμβάνουν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ.

Επίςθσ, ειςάγεται τεκμιριο αςυμβίβαςτου όταν εξετάηεται υπόκεςθ επιχείρθςθσ με τθν οποία κάποιο μζλοσ διατθροφςε ι διατθρεί επαγγελματικζσ ςχζςεισ, ενϊ απαγορεφεται για τα πρϊθν μζλθ θ παράςταςθ ενϊπιον τθσ επιτροπισ και θ προςφυγι ενϊπιον των δικαςτθρίων κατά αποφάςεϊν τθσ για τρία χρόνια μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ.

Παράλλθλα:

• Ειςάγεται ςφςτθμα μετριςιμων και αντικειμενικϊν κριτθρίων (point system) για τον κακοριςμό τθσ ςειράσ με τθν οποία εξετάηονται οι διάφορεσ υποκζςεισ.

ςειράσ με τθν οποία εξετάηονται οι διάφορεσ υποκζςεισ. ΢ελίδα 2
ςειράσ με τθν οποία εξετάηονται οι διάφορεσ υποκζςεισ. ΢ελίδα 2
ςειράσ με τθν οποία εξετάηονται οι διάφορεσ υποκζςεισ. ΢ελίδα 2

΢ελίδα 2

• Κακιερϊνεται υποχρζωςθ τθσ επιτροπισ να κοινοποιεί ςτουσ καταγγζλλοντεσ τισ

αποφάςεισ που λαμβάνει κακϊσ και να αναρτά ςτον διαδικτυακό τθσ τόπο τισ αποφάςεισ των διοικθτικϊν δικαςτθρίων που λαμβάνονται επί προςφυγισ κατά των αποφάςεων που εκδίδει.

• Δθμιουργείται πεικαρχικό ςυμβοφλιο για τα μζλθ τθσ επιτροπισ, το οποίο απαρτίηετα ι

από προςωπικότθτεσ αυξθμζνου κφρουσ.

• Ο προχπολογιςμόσ τθσ επιτροπισ εγκρίνεται από τον αρμόδιο υπουργό και τον υπουργό

Οικονομικϊν.

• Η επιτροπι ζχει πλζον το δικαίωμα να γνωμοδοτεί για κάκε νόμο που μπορεί να ειςάγει

ςτρεβλϊςεισ ςτθν αγορά κακϊσ και να εκκζτει τισ απόψεισ τθσ ενϊπιον των δικαςτθρίων.

• Καταργείται θ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςυμπράξεων και μικρϊν ςυγκεντρϊςεων ςτθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, όταν οι εμπλεκόμενεσ εταιρείεσ ζχουν κφκλο εργαςιϊν χαμθλότερο από το όριο που ειςάγει ο νόμοσ.

• Κακορίηονται ςφντομεσ προκεςμίεσ (5 μθνϊν) για τον χειριςμό καταγγελιϊν που δεν εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ επιτροπισ.

• Ορίηεται ότι οι εμφανϊσ αβάςιμεσ καταγγελίεσ τίκενται ςτο αρχείο μζςα ςε προκεςμία 9 μθνϊν από τθν υποβολι τουσ.

• Ειςάγονται πολφ πιο αυςτθρζσ ποινικζσ κυρϊςεισ. Η χρθματικι μπορεί πια να φτάςει το

1.000.000 ευρϊ και θ ποινι φυλάκιςθσ τα 2 ζτθ, από 150.000 ευρϊ και 6 μινεσ που ίςχυε αντίςτοιχα μζχρι ςιμερα.

• Η επιτροπι ζχει πλζον τθ δυνατότθτα να επιβάλει αυτοτελζσ πρόςτι μο και ςε φυςικά πρόςωπα.

• Το πρόγραμμα επιείκειασ επεκτείνεται επίςθσ, πζρα από τισ επιχειριςεισ, και ςτα φυςικά πρόςωπα.

Αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ βλ. ςε

Για γενικότερθ πλθροφόρθςθ για το ευρωπα ϊκό δίκαιο του ανταγωνιςμοφ βλ. http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

ϊκό δίκαιο του ανταγωνιςμοφ βλ. http://ec.europa.eu/competition/index_en.html ΢ελίδα 3
ϊκό δίκαιο του ανταγωνιςμοφ βλ. http://ec.europa.eu/competition/index_en.html ΢ελίδα 3
ϊκό δίκαιο του ανταγωνιςμοφ βλ. http://ec.europa.eu/competition/index_en.html ΢ελίδα 3

΢ελίδα 3

Περιεχόμενα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΡΤΘΜΙ΢ΔΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

5

5

17

ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

17

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΗ΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΔΝΓΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΔ΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ ΚΑΙ ΔΞΟΤ΢ΙΔ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ ΠΟΙΝΙΚΔ΢ ΚΤΡΩ΢ΔΙ΢ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ ΣΔΛΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ ΣΔΛΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢

17

38

38

41

41

42

42

42

46

46

48

48

49

49

50

50

 

51

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΚΑΣΟ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ΢, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ΢ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢

51

΢ελίδα 4

΢ελίδα 4

ΝΟΜΟ΢ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 3959 (ΥΕΚ Α 93 20.4.2011)

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΤΘΜΙ΢ΕΩΝ

Άρθρο 1

Απαγνξεπκέλεο ζπκπξάμεηο

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, απαγνξεχνληαη φιεο νη ζπκθσλίεο θαη

ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη φιεο νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, θαη ηδίσο εθείλεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη:

α) ζηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο ή άιισλ φξσλ ζπλαιιαγήο,

β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηνλ έι εγρν ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή ησλ επελδχζεσλ,

γ) ζηελ θαηαλνκή ησλ αγνξψλ ή ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ,

δ) ζηελ εθαξκνγή ζην εκπφξην άληζσλ φξσλ γηα ηζνδχλακεο παξνρέο, ηδίσο ζηελ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πψιεζεο, αγνξάο ή άιιεο ζπλαιιαγήο, θαηά ηξφπν πνπ δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ,

ε) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, νη νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο ή ζχκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.

2. ΢πκθσλίεο θαη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ

παξάγξαθν 1 θαη ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 3 είλαη απηνδηθαίσο

άθπξεο.

3.

΢πκθσλίεο, απνθάζεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ

παξάγξαθν 1, δελ απαγνξεχνληαη, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο θα ησηέξσ πξνυπνζέζεηο:

εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο θα ησηέξσ πξνυπνζέζεηο: ΢ελίδα 5
εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο θα ησηέξσ πξνυπνζέζεηο: ΢ελίδα 5
εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο θα ησηέξσ πξνυπνζέζεηο: ΢ελίδα 5

΢ελίδα 5

α) ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ή ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνφδνπ,

β) εμαζθαιίδνπλ ζπγρξφλσο ζηνπο θαηαλαισηέο εχινγν ηκήκα απφ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη,

γ) δελ επηβάιινπλ ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πεξηνξηζκνχο κε απαξαίηεηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη

δ) δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ή θαηάξγεζεο απηνχ ζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο.

4. Οη Καλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο πεξί εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ

άξζξνπ 101 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (΢ΛΔΔ) ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπκθσληψλ, απνθάζεσλ ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ ή ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ (Καλνληζκνί νκαδηθήο απαιιαγήο) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξάγξαθν 3 ζπκθσληψλ, απνθάζεσλ θαη ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ δελ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζ ξνπ 101 ΢ΛΔΔ.

Άρθρο 2

Καηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο

1. Απαγνξεχεηαη ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζην ζχλνιν ή κέξνο ηεο αγνξάο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.

2. Η θαηαρξεζηηθή απηή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ηδίσο:

α) ζηελ άκεζε ή έκκεζε επηβνιή κε εχινγσλ ηηκψλ αγνξάο ή πσιήζεσο ή άιισλ φξσλ ζπλαιιαγήο,

β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο ή ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε δεκία ησλ θαηαλαισηψλ,

γ) ζηελ εθαξκνγή ζην εκπφξην άληζσλ φξσλ γηα ηζνδχλακεο παξνρέο, ηδίσο ζηελ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πψιεζεο, αγνξάο ή άιιεο ζπλαιιαγήο, κε απνηέιεζκα λα πεξηέξρνληαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ αληαγσληζκφ,

δ) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ ηελ απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, νη νπνίεο απφ ηε θχ ζε ηνπο ή ζχκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.

Άρθρο 3

1. ΢πκθσλίεο, απνθάζεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 απαγνξεχνληαη, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε πξνεγνχκελε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.

2. ΢πκθσλίεο, απνθάζεηο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 δελ απαγνξεχνληαη, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε πξνεγνχκελε έθδνζε

ζρεηηθήο απφθαζεο.

3. Η θαηά ην άξζξν 2 θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο

ην άξζξν 2 θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ΢ελίδα 6
ην άξζξν 2 θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ΢ελίδα 6
ην άξζξν 2 θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ΢ελίδα 6

΢ελίδα 6

απαγνξεχεηαη, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε πξνεγνχκελε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.

Άρθρο 4

Βάξνο απφδεημεο

Καηά ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 θαζέλαο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ.

Άρθρο 5

΢πγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ

1. Η ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ δελ εκπίπηεη θαζ' εαπηή ζηηο απαγνξεχζεηο ησλ

άξζξσλ 1 θαη 2.

2. ΢πγθέληξσζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ πξνθχπηεη κφληκε κεηαβνιή ηνπ

ειέγρνπ απφ:

α) ηε ζπγρψλεπζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνεγνπκέλσο αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ ή ηκεκάησλ επηρεηξήζεσλ ή

β) ηελ απφθηεζε, απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ ειέγρνπλ ήδε ηνπιάρηζηνλ κία επηρείξεζε ή απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, άκεζα ή έκκεζα, κε ηελ αγνξά ηίηισλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ζχκβαζε ή κε άιινλ ηξφπν, ειέγρνπ ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκαηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ.

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν έιεγρνο απνξξέεη απφ

δηθαηψκαηα, ζπκβάζεηο ή άιια κέζα, ηα νπνία, είηε κεκνλσκέλα είηε απφ θνηλνχ κε άιια, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πξαγκαηηθψλ ή λνκηθψλ ζπλζεθψλ, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επίδξαζεο ζηε δξαζηεξηφηεηα κηαο

επηρείξεζεο, θαη ηδίσο απφ:

α) δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο επί ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο,

β) δηθαηψκαηα ή ζπκβάζεηο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα θαζνξηζηηθήο επίδξαζεο ζηε ζχλζεζε, ζηηο ζπζθέςεηο ή ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ κηαο επηρείξεζεο.

4.

Ο έιεγρνο απνθηάηαη απφ ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ή ηηο επηρεηξήζεηο, ηα

νπνία:

α) είλαη ππνθείκελα απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ή δηθαηνχρνη απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο ή

β) ρσξίο λα είλαη ππνθείκελα ησλ δηθαησκάησλ ή δηθαηνχρνη απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο, δηθαηνχληαη λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.

5. Η δεκηνπξγία θνηλήο επηρείξεζεο πνπ εθπιεξψλεη κφληκα φιεο ηηο

ιεηηνπξγίεο κίαο απηφλνκεο νηθνλνκηθήο ελφηεηαο απνηει εί ζπγθέληξσ ζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

6. Γελ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθέληξσζε φηαλ:

α) Πηζησηηθνί νξγαληζκνί ή άιινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ή αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ε εκπνξία θαη δηαπξαγκάηεπζε ηίηισλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, απνθηνχλ πξνζσξηλά ηίηινπο κίαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ

απνθηνχλ πξνζσξηλά ηίηινπο κίαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ ΢ελίδα 7
απνθηνχλ πξνζσξηλά ηίηινπο κίαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ ΢ελίδα 7
απνθηνχλ πξνζσξηλά ηίηινπο κίαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ ΢ελίδα 7

΢ελίδα 7

πεξαηηέξσ δηάζεζε ηνπο, εθφζνλ δελ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ παξέρνπλ νη απνθηψκελνη ηίηινη κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο απηήο ή εθφζνλ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα πξνεηνηκάζνπλ ηε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ή ηε δηάζεζε απηψλ ησλ ηίηισλ, θαη εθφζνλ ε δηάζεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαηφπηλ αηηήζεσο, εθφζνλ νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί ή εηαηξείεο απνδεηθλχνπλ φηη δελ ήηαλ εχινγα δπλαηή ε εκπξφζεζκε δηάζεζε ηνπο.

β) Σνλ έιεγρν αζθεί πξφζσπν νξηδφκελν δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε, ηελ πηψρεπζε, ηελ παχζε πιεξσκψλ, ηνλ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.

γ) Οη πξάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θαηερφκελεο ζπκκεηνρέο αζθνχληαη ηδίσο κε ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ δηεπζπληηθνχ θαη ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκκεηνρή, κφλν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθέξαηεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαη φρη γηα ηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ.

Άρθρο 6

Πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζπγθεληξψζεσλ επηρεηξήζεσλ

1. Κάζε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ή ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνζθνξάο ή αληαιιαγήο ή ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο γηα ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, φηαλ ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε θαηά ην άξζξν 10 αλέξρεηαη, ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηνπιάρηζηνλ ζε εθαηφλ πελήληα εθαηνκκχξηα (150.000.000) επξψ θαη δχν ην πιάρηζηνλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ, ε θαζεκία ρσξηζηά, ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ (15.000.000) επξψ ζηελ ειιεληθή αγνξά.

2. Η πξνζεζκία ησλ ηξηάληα εκεξψλ αξρίδεη απφ ηελ επέιεπζε ηεο πξψηεο απφ

ηηο πξάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.

3. Τπνρξενχληαη ζε γλσζηνπνίεζε:

α) φηαλ νη ζπγθεληξψζεηο ζπλίζηαληαη ζε ζπγρψλεπζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ή ζε απφθηεζε θνηλνχ ειέγρνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5, απφ θνηλνχ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο απηέο,

β) ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ην πξφζσπν ή ε επηρείξεζε πνπ απνθηά ηνλ έιεγρν ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκαηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ.

4. ΢ε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο πξνο γλσζηνπνίεζε ε

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επηβάιιεη ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο ππφρξενπο πξνο γλσζηνπνίεζε θαηά ηελ παξάγξαθν 3 πξφζηηκν χςνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο ε θαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 10. Καηά ηελ

επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε ε νηθνλνκηθή ηζρχο ησλ επηρεηξήζσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε, ην πιήζνο ησλ επεξεαδφκελσλ αγνξψλ θαη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηέο, θαζψο θαη ε εθηηκψκελε

επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηέο, θαζψο θαη ε εθηηκψκελε ΢ελίδα 8
επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηέο, θαζψο θαη ε εθηηκψκελε ΢ελίδα 8
επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηέο, θαζψο θαη ε εθηηκψκελε ΢ελίδα 8

΢ελίδα 8

επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνλ αληαγσληζκφ.

5. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν

πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε απηή ζέκα.

6. Οη ππφρξενη ζε γλσζηνπνίεζε, ακέζσο κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ππνρξενχληαη

λα δεκνζηεχζνπλ ηε γλσζηνπνηνχκελε ζπγθέληξσζε ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα, παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο, κε έμνδα ηνπο. Σν θείκελν ηεο δεκνζίεπζεο θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ δηαηεξεί ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Οπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη παξαηεξήζεηο ή λα παξέρεη ζηνηρεία επί ηεο γλσζηνπνηνχκελεο ζπγθέληξσζεο. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ιακβάλεη ππφςε ην εχινγν έλλνκν ζπκθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε, γηα δηαηήξεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο θαη ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε απηή ζέκα.

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ηα θαηψηαηα φξηα θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Η εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξψλεη απηή θάζε ηξηεηία θαη αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία.

Άρθρο 7

Έιεγρνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ επηρεηξήζεσλ

1. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ απαγνξεχεηαη θάζε ζπγθέληξσζε

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε θαη ε νπνία κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ εζληθή αγνξά ή ζε έλα ζεκαληηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηκήκα ηεο, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία ή ελίζρπζε κηαο δεζπφδνπζαο ζέζεο.

2. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο κηαο ζπγθέληξσζεο λα πεξηνξίζεη

ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1, ιακβάλνληαη ππφςε ηδηαίηεξα ε δηάξζξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ν πξαγκαηηθφο ή δπλεηηθφο αληαγσληζκφο εθ κέξνπο επηρεηξήζεσλ εγθαηεζηεκέλσλ εληφο ή εθηφο Διιάδαο, ε χπαξμε λνκηθψλ ή πξαγκαηηθψλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά, ε ζέζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο ηζρχο, νη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο επηινγήο πνπ έρνπλ νη πξνκεζεπηέο θαη ρξήζηεο, ε πξφζβαζε ηνπο ζηηο πεγέο εθνδηαζκνχ ή ζηηο αγνξέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ε εμέιημε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ησλ ζρεηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν θαη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ζπκβνιή απηή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη δελ απν ηειεί εκπφδην γηα ηνλ αληαγσληζκφ.

3. ΢ην κέηξν πνπ ε δεκηνπξγία θνηλήο επηρείξεζεο έρεη σο αληηθείκελν ή σο

απνηέιεζκα ην ζπληνληζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο επηρεηξήζεσλ πνπ παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο, ν ζπληνληζκφο απηφο αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα

θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1. Καηά ηελ αμηνιφγεζε απηή, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ιακβάλεη ππφςε ηδίσο:

α) αλ δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηξηθέο επηρεηξήζεηο αζθνχλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ίδηα αγνξά κε ηελ θνηλή επηρείξεζε ή ζε αγνξά πξνεγνχκελσλ ή επφκελσλ ζηαδίσλ απφ απηήλ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο ή ζε

ή επφκελσλ ζηαδίσλ απφ απηήλ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο ή ζε ΢ελίδα 9
ή επφκελσλ ζηαδίσλ απφ απηήλ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο ή ζε ΢ελίδα 9
ή επφκελσλ ζηαδίσλ απφ απηήλ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο ή ζε ΢ελίδα 9

΢ελίδα 9

παξαπιήζηα αγνξά ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγνξά απηή, θαη

β) εάλ ν ζπληνληζκφο, ν νπνίνο απνξξέεη επζέσο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο θνηλήο επηρείξεζεο, παξέρεη ζηηο ζπκκεη έρνπζεο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα εμαιείςνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε κεγάιν κέξνο ησλ αγνξψλ ηνπο.

Άρθρο 8

Γηαδηθαζία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζπγθεληξψζεσλ θαη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εμεηάδεη ηε γλσζηνπνηνχκελε ζπγθέλ ηξσζε, κφιηο

ππνβιεζεί ε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε.

2. Αλ δηαπηζησζεί φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε δελ εκπίπηεη ζην πεδίν

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε, εθδίδεη πξάμε, ε νπ νία θνηλνπνηείηαη

ζηα πξφζσπα ή ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνβεί ζηε γλσζηνπνίεζε. Η πξάμε απηή δελ πεξηνξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2.

3. Αλ δηαπηζησζεί φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε, παξ' φηη εκπίπηεη ζην

πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6, δελ πξνθαιεί ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ

αληαγσληζκνχ ζηηο επί κέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κε απφθαζε ηεο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε, εγθξίλεη ηε ζπγθέληξσζε.

4. Αλ δηαπηζησζεί φηη ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε εκπίπηεη ζην πεδίν

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη πξνθαιεί ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επί κέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κε απφθαζε ηνπ πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε, θηλεί ηε δηαδηθαζία

ηεο πιήξνπο δηεξεχλεζεο ηεο γλσζηνπνηεζείζαο ζπγθέληξσζεο θαη ελεκεξψλεη ακειιεηί ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ. Απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ηεο θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο δηεξεχλεζεο, νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα πξνβαίλνπλ ζε ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζπγθέληξσζε ή λα πξνηείλνπλ ηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ, ψζηε λα κελ πξνθαινχλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ απηήο κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επί κέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά, θαη λα ηηο θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

5. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθ σλ 2 θαη 3, ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζηελ

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κέζα ζε πξνζεζκία ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο δηεξεχλεζεο.

6. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε

ελελήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο δηεξεχλεζεο, απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5, φηαλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1. ΢ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε. Η πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα εκεξψλ, ρσξίο ηελ έθδνζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο, ζεσξείηαη σο έγθξηζε ηεο ζπγθέληξσζεο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε νπνία εθδίδεη ππνρξεσηηθψο ηε ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε.

7. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 6 θαιχπηνπλ

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη είλαη απαξαίηεηνη γη' απηή.

ηεο ζπγθέληξσζεο θαη είλαη απαξαίηεηνη γη' απηή. ΢ελίδα 10
ηεο ζπγθέληξσζεο θαη είλαη απαξαίηεηνη γη' απηή. ΢ελίδα 10
ηεο ζπγθέληξσζεο θαη είλαη απαξαίηεηνη γη' απηή. ΢ελίδα 10

΢ελίδα 10

8.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα εγθξίλεη ζπγθέληξσζε, κε ηελ απφθαζε

ηεο παξαγξάθνπ 6, ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ε ίδηα επηβάιιεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ απηέο έρνπλ αλαιάβεη έλαληη ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί ε ζπγθέληξσζε ζπκβαηή κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 θαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 5, ζπκβαηή κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1. Οη δεζκεχζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο δηεξεχλεζεο. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα απνδερζεί δεζκεχζεηο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη γ ηα ηελ ππνβνιή ηνπο. ΢' απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνζεζκία ησλ ελελήληα εκεξψλ ηεο παξαγξάθνπ 6 κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ θνηλνπνηείηαη ζηηο γλσζηνπνηνχζεο επηρεηξήζεηο, λα απμάλεηαη ζε εθαηφλ πέληε εκέξεο. Η εηζήγεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δεζκεχζεσλ θαηαηίζεηαη κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο λα απεηιήζεη θαηά ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ πξφζηηκν ζε πεξίπησζε κε

ζπκκφξθσζεο απηψλ πξνο ηνπο παξαπάλσ φξνπο ή πξνυπνζέζεηο ζην πιαίζην ησλ δεζκεχζεσλ. Σν πξφζηηκν ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 10. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε νη επηπηψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ απφ ηε κε ζπκκφξθσζε. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί κε απφθαζε ηεο λα ζεσξήζεη φηη θαηέπεζε ην πξφζηηκν, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε κε ζπκκφξθσζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο φξνπο ή πξνυπνζέζεηο πνπ επηβιήζεθαλ. ΢ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα κε ζπκκνξθψλνληαη, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9.

9. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα ιακβάλεη πξνζσξηλά κέηξα θαηάιιεια γηα ηελ

απνθαηάζηαζε ή ηε δηαηήξεζε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.

10. Σα παξαπάλσ κέηξα ιακβάλνληαη φηαλ κηα ζπγθέληξσζε:

α) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη δελ έρεη αθφκα ιεθζεί απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7,

β) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ελφο φξνπ ή πξνυπφζεζεο πνπ έρεη επηβιεζεί ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε ηελ απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 8,

γ) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ή ησλ απνθάζεσλ πνπ απαγνξεχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο.

11. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 3, 4, 5

θαη 6 κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

α) αλ ζπκθσλήζνπλ νη γλσζηνπνηνχζεο επηρεηξήζεηο,

β) αλ ε γλσζηνπνίεζε είλαη ιαλζαζκέλε ή παξαπιαλεηηθή, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηνπνηνχκελεο ζπγθέληξσζεο.

Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 κπνξνχλ επίζεο λα παξαηαζνχλ αλ ην έληππν ηεο γλσζηνπνίεζεο δελ έρεη ζπκπιεξσζεί πιήξσο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηνπνηνχκελεο ζπγθέληξσζεο. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη εληφο επηά εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο λα δεηήζεη απφ ηηο γλσζηνπνηνχζ εο επηρεηξήζεηο ηε δηφξζσζε ηεο αξρηθήο γλσζηνπνίεζεο. Χο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ησλ

ηεο αξρηθήο γλσζηνπνίεζεο. Χο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ησλ ΢ελίδα 11
ηεο αξρηθήο γλσζηνπνίεζεο. Χο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ησλ ΢ελίδα 11
ηεο αξρηθήο γλσζηνπνίεζεο. Χο ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ησλ ΢ελίδα 11

΢ελίδα 11

πξνζεζκηψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξνζήθνπζαο γλσζηνπνίεζεο.

12. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4, 5 θαη 6

αλαζηέιινληαη θαη' εμαίξεζε φηαλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζηε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεηο δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαηά ην άξζξν 38 θαη εθφζνλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο εηδνπνηεζνχλ γη' απηφ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ είρε ηαρζεί γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, σο ρξνληθφ ζεκείν επαλέλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο παξνρήο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ησλ πιήξσλ θαη αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ θαηά ην άξζξν 38.

13. Αλ, κε δηθαζηηθή απφθαζε, αθπξψλεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε απφθαζε πνπ

εθδίδεηαη κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επαλεμεηάδεη ηε ζπγθέληξσζε ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Σα θνηλνπνηνχληα κέξε ππνβάιινπλ γηα ην ζθνπφ απηφλ λέα γλσζηνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αξρηθήο, εθφζνλ ε ηειεπηαία έρεη θαηαζηεί ειιηπήο ιφγσ αιιαγψλ πνπ κεζνιάβεζαλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή ζηα ζηνηρεία πνπ είραλ δνζεί. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδν πο αιιαγέο, ηα κέξε επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο απηφ ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

14. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 6

κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

α) αλ ε έθδνζε ηνπο ζηεξίρζεθε ζε αλαθξηβή θαη παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία,

β) αλ νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο παξαβνχλ νπνηνλδήπνηε φξν ή ππνρξέσζε πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε.

Αλ αλαθιεζεί ε απφθαζε ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, επηηξέπεηαη ε έθδνζε λέαο απφθαζεο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν απηφ.

Άρθρο 9

Αλαζηνιή πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, απαγνξεχεηαη ε

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο κέρξη ηελ έθδνζε κηαο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζ ξνπ 8. Η απαγφξεπζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ δελ γλσζηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6. ΢ε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο, επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ζε φζνπο ππέρνπλ ηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6, πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 10. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε ε νηθνλνκηθή ηζρχο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ, ν αξηζκφο ησλ επεξεαδφκελσλ απφ ηε ζπγθέληξσζε ζρεηηθψλ αγνξψλ θαη νη ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηέο , θαζψο θαη ηα εθηηκψκελα απνηει έζκαηα ζηνλ αληαγσληζκφ απφ ηε ζπγθέληξσζε.

2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ απνθιείνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκφζηαο πξνζθνξάο, αγνξάο ή αληαιιαγήο ή ηελ απφθηεζε ζην πιαίζην ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζπκκεηνρήο πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο, εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ν απνθηψλ δελ αζθεί ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο ή ηα αζθεί κφλν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πιήξε αμία ηεο

ή ηα αζθεί κφλν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πιήξε αμία ηεο ΢ελίδα 12
ή ηα αζθεί κφλν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πιήξε αμία ηεο ΢ελίδα 12
ή ηα αζθεί κφλν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πιήξε αμία ηεο ΢ελίδα 12

΢ελίδα 12

επέλδπζεο ηνπ θαη βάζεη εηδηθήο άδεηαο, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.

3. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε, λα επηηξ έςεη

παξέθθιηζε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζνβαξέο δεκηέο ζε βάξνο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο αθνξά ε πξάμε ζπγθέληξσζεο ή ζε βάξνο ηξίηνπ. Γηα ηελ απφθαζε απηή, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλππνινγίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ απεηιή πνπ ζπληζηά ε ελ ιφγσ ζπγθέληξσζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ. ΢ηελ απφθαζε πνπ επηηξέπεη ηελ παξέθθιηζε, κπνξεί λα ηίζεληαη φξνη θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηελ απνηξν πή θαηαζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δπζρεξάλνπλ ηελ εθηέιεζε ηπρφλ απαγνξεπηηθήο νξηζηηθήο απφθαζεο. Η άδεηα παξέθθιηζεο κπνξεί λα δεηείηαη θαη λα παξέρεηαη νπνηεδήπνηε, είηε πξηλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε είηε κεηά ηε ζπλαιιαγή. Η απφθαζε πνπ επηηξέπεη ηελ παξέθθιηζε, κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, αλ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 8.

4. Αλ ε ζπγθέληξσζε έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ή

ησλ απνθάζεσλ πνπ απαγνξεχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί

θαηά παξάβαζε ελφο φξνπ ή κηαο πξνυπφζεζεο πνπ ζπλνδεχεη απφθαζε πνπ ειήθζε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 8, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 8 ή κε ρσξηζηή απφθαζε ρσξίο ηήξεζε πξνζεζκίαο:

α) λα δηαηάζζεη ην δηαρσξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε, ηδίσο κε ηε δηάιπζε ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηε δηάζεζε φισλ ησλ κεηνρψλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απνθηεζεί, νχησο ψζηε λα επαλέιζεη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο,

β) λα δηαηάζζεη ηε ιήςε άιινπ θαηάιιεινπ κέηξνπ γηα λα εμαζθαιίδεη ηε ιχζε ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ή ηε ιήςε άιισλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο.

΢ε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ απφθαζε απηή, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επηβάιιεη πξφζηηκν χςνπο κέρξη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 θαη επηπιένλ πξφζηηκν χςνπο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα θάζε εκέξα πνπ παξέξρεηαη ρσξίο ζπκκφξθσζε πξνο ηελ απφθαζε.

5. Σν θχξνο ησλ δηθαηνπξαμηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη θαηά παξάβαζε ηεο

παξαγξάθνπ 1 εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 8 ή θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4. Χζηφζν, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νπδφισο ζίγνπλ ην θχξνο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ επί ηίηισλ γεληθψο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηίηισλ πνπ είλαη κεηαηξέςηκνη ζε άιινπο ηίηινπο, εθηφο αλ νη αγνξαζηέο ή νη πσιεηέο γλψξηδαλ ή φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ φηη ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1.

Άρθρο 10

Τπνινγηζκφο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ

1. Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 πεξηιακβάλεη ηα πνζά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, θαηά πεξίπησζε ζηελ

απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, θαηά πεξίπησζε ζηελ ΢ελίδα 13
απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, θαηά πεξίπησζε ζηελ ΢ελίδα 13
απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο, θαηά πεξίπησζε ζηελ ΢ελίδα 13

΢ελίδα 13

εζληθή ή παγθφζκηα αγνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο εθπηψζεηο επί ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη άιινη θφξνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. ΢ην ζπλνιηθφ θχθι ν εξγαζηψλ κίαο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ ε ζπγθέληξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απφθηεζε ηκεκάησλ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, αζρέησο αλ ηα ηκήκαηα απηά έρνπλ ή φρη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ιακβάλνληαη ππφςε, φζνλ αθνξά ηνλ κεηαβηβάδνληα, κφλν ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην κεηαβηβαδφκελν κέξνο. Χζηφζν, δχν ή πεξηζζφηεξ εο πξάμεηο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρξνληθή πεξίνδν δχν εηψλ κεηαμχ ησλ ίδησλ πξνζψπσλ ή επηρεηξήζεσλ, ζεσξνχληαη σο κηα κφλν ζπγθέληξσζε, πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο πξάμεο.

3. Αληί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε:

α) Γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο ινηπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ εζφδσλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 367/1994 (Α' 200) αθνχ αθαηξεζνχλ, θαηά πεξίπησζε, ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη νη άιινη θφξνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ελ ιφγσ παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα:

αα) έζνδα απφ ηφθνπο θαη εμνκνηνχκελα έζνδα,

ββ) έζνδα απφ ηίηινπο:

-έζνδα απφ κεηνρέο, κεξίδηα θαη άιινπο ηίηινπο κεηαβιεηήο απφδνζεο,

-έζνδα απφ ζπκκεηνρέο,

-έζνδα απφ κεξίδηα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο,

γγ) πξνκήζεηεο,

δδ) θαζαξά θέξδε απφ ρξεκαηνπηζησηηθέο πξάμεηο,

εε) άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο.

Ο θχθινο εξγαζηψλ ελφο πηζησηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ εζφδσλ, φπσο νξίδνληαη παξαπάλσ, ηα νπνία πξαγκαηνπνηεί θαηά πεξίπησζε ππνθαηάζηεκα ή ηκήκα ηεο επηρείξεζεο απηήο, εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα.

β) Γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ε αμία ησλ αθαζάξηζησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα εηζπξαρζέληα θαη πξνο είζπξαμε πνζά, δπλάκεη ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ απηέο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζηνπο αληα - ζθαιηζηέο, φπσο ε αμία απηή πξνθχπηεη κεηά ηελ έθπησζε ησλ θφξσλ θα η ινηπψλ ηειψλ πνπ εηζπξάηηνληαη βάζεη ηνπ πνζνχ ησλ αζθαιίζηξσλ ή ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ πνζνχ απηνχ. Όζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ιακβάλνληαη ππφςε, αληίζηνηρα, ηα αθαζάξηζηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιι νπλ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα.

4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ν θχθινο εξγαζηψλ

κηαο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ ΢ελίδα 14
επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ ΢ελίδα 14
επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ ΢ελίδα 14

΢ελίδα 14

άξζξνπ 6, ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θχθισλ εξγαζηψλ ησλ αθφινπζσλ επηρεηξήζεσλ:

α) ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο,

β) ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ άκεζα ή έκκεζα:

αα) είηε πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο,

ββ) είηε ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ,

γγ) είηε ηελ εμνπζία λα δηνξίδνπλ ή λα παχνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ,

δδ) είηε ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ,

γ) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ζε κηα ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε ηα δηθαηψκαηα ή ηηο δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β',

δ) ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε αλαθεξφκελε ζηελ πεξίπησζε γ', δηαζέηεη ηα δηθαηψκαηα επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β',

ε) ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο, πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο επηρεηξήζεηο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α'έσο θαη δ', δηαζέηνπλ απφ θνηλνχ ηα δηθαηψκαηα ή ηηο δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β'.

5. Όηαλ επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε δηαζέηνπλ, απφ

θνηλνχ, ηα δηθαηψκαηα ή ηηο δπλαηφηεηεο επηξξνήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6, ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9:

α) δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κεηαμχ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο θαη θαζεκηάο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ή θάζε άιιεο επηρείξεζεο ζπλδεδεκέλεο κε κία απφ απηέο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσ λ β' έσο ε' ηεο παξαγξάθνπ 4,

β) ιακβάλεηαη ππφςε ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ηεο θνηλήο επηρείξεζεο θαη θάζε ηξίηεο επηρείξεζεο. Απηφο ν θχθινο εξγαζηψλ επηκεξίδεηαη εμίζνπ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο.

Άρθρο 11

Καλνληζηηθή παξέκβαζε ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο

1 .Ύζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή απηεπάγγειηα, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζηνλ θιάδν απηφλ δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη θξίλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1,2 θαη 5 κέρξη 10 δελ επαξθεί γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, λα ιάβεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο.

αληαγσληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. ΢ελίδα 15
αληαγσληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. ΢ελίδα 15
αληαγσληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. ΢ελίδα 15

΢ελίδα 15

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν κέζα ζε ελελήληα εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, νθείιεη λα δεκνζηνπνηήζεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηηο αηηηνινγεκέλεο απφςεηο ηεο σο πξνο ηε κε χπαξμε ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ππφ εμέηαζε θιάδν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζνξίδνληαο θαη ηηο επί κέξνπο αγνξέο απφ ηηο νπν ίεο απνηειείηαη ν θιάδνο απηφο.

2. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δεκνζηνπνηεί ηηο απφςεηο ηεο επαξθψο θαη κε

πξφζθνξν ηξφπν θαη ζέηεη απηέο θαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Η επαξθήο δεκνζηνπνίεζε ησλ απφςεσλ εμαζθαιίδεηαη κε ζρεηηθή πεξηιεπηηθή αλαθνίλσζε ζε

δχν ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη κε πιήξε δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Η δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο.

3. Μεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη εθφζνλ ε Δπηη ξνπή

Αληαγσληζκνχ δηαπηζηψλεη μαλά φηη θαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, αλαθνηλψλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηα νπνία ζεσξεί φηη είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία, πξφζθνξα θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.

4. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δεκνζηνπνηεί επαξθψο θαη κε πξφζθνξν ηξφπν, θαηά

ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2, ηηο απφςεηο ηεο γηα ηα κέηξα πνπ αλαθνηλψλεη θαηά ηελ παξάγξαθν 3 θαη ζέηεη απηέο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Η δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο.

5. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κεηά ην πέξαο ηεο δηαβνχιεπζεο θαηά ηελ

παξάγξαθν 4 θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα απηήο, επηβάιιεη, κε απφθαζε ηεο, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε εθηειεζηή, ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηα νπνία ζεσξεί φηη είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία, πξφζθνξα θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ

αληαγσληζκνχ.

Αλ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαπηζηψζεη φηη ε έιιεηςε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γλσκνδνηεί, θαηά ην άξζξν 23, γηα ηελ θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε απηψλ. Η γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζηνλ θαζ' χιελ αξκφδην Τπνπξγφ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

6. Σν αξγφηεξν κέζα ζε δχν έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηά ηελ

παξάγξαθν 5, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ νθείιεη λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ ζρεηηθνχ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη λα αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ή θαηά πφζνλ είλαη αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα κέηξα ηα νπνία έρεη ιάβεη θαη λα επηβιεζνχλ κέηξα ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα, θαηά πεξίπησζε. Γηα ην ζθνπφ απηφλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5. ΢ε θάζε πεξίπησζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ δχν εηψλ θαη πάλησο ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 5, εθφζνλ θξίλεη φηη έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ή φηη είλαη αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα κέηξα ηα νπνία έρεη ιάβεη θαη λα επηβιεζνχλ κέηξα ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα, θαηά πεξίπησζε.

7. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 εδάθην α' θαη 6

πξνζβάιινληαη κε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

ηεο Δπηθξαηείαο, απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. ΢ελίδα 16
ηεο Δπηθξαηείαο, απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. ΢ελίδα 16
ηεο Δπηθξαηείαο, απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. ΢ελίδα 16

΢ελίδα 16

8.

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Δπηηξνπή Αληαγσλ ηζκνχ απνθαζίδεη

ζε Οινκέιεηα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39, 40 θαη 41.

9. ΢ε θάζε επηρείξεζε, ε νπνία δελ εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζ ξν 25, πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, πνπ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη πνζφ ίζν κε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ρξήζεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.

10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,

ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ην πεξηερφκελν απηήο, ζηε δηαδηθαζία, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΗ΢

Άρθρο 12

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ

1. ΢πληζηάηαη Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή.

Σα κέιε ηεο απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη θαηά

ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο δεζκεχνληαη κφλν απφ ην λφκν θαη ηε ζπλείδεζε ηνπο.

Η Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέι εηα θαη παξίζηαηαη απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο. Δπνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3051/2002 (Α'220).

2. Η Δπηη ξνπή Αληαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ νθηψ ηαθηηθά κέιε, απφ ηα νπνία

έλα είλαη ν Πξφεδξνο, έλα ν Αληηπξφεδξνο θαη ηέζζεξηο Δηζεγεηέο θαη απαξηίδεηαη απφ πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζην λνκηθφ θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ηδίσο ζε ζέκαηα ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3051/2002 (Α' 220). Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη νη Δηζεγεηέο είλαη αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηεινχλ, θαηά ην ρξφλν πνπ θαηέρνπλ ηε ζέζε ηνπο, ζε αλαζηνιή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Με ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ θαζνξίδεηαη εάλ ηα ινηπά δχν κέιε είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο. Δθφζνλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο

πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ΢ελίδα 17
πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ΢ελίδα 17
πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ΢ελίδα 17

΢ελίδα 17

είλαη κέιε δηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (ΓΔΠ ΑΔΙ) ηφηε, ζε ζρέζε κε ηελ αλαζηνιή αζθήζεσο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο κειψλ ΓΔΠ ΑΔΙ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2530/1997 (Α' 218). Δπηπιένλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ νξίδνληαη θαη δχν αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα κε ηα ηαθηηθά κέιε θαη ηα νπνία αλαπιεξψλνπλ ην ηαθηηθφ κέινο, εθηφο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ Δηζεγεηψλ, φηαλ απηφ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπεη. Όηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπεη ν Πξφεδξνο, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ν Αληηπξφεδξνο απφ ηνλ Δηζεγεηή πνπ είλαη αξραηφηεξνο θαηά ην δηνξηζκφ. Όηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπεη Δηζεγεηήο αλαπιεξψλεηαη απφ άιινλ Δηζεγεηή θαηά ηελ πην πάλσ αξραηφηεηα θαηά ην δηνξηζκφ.

3. Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ επηιέγνληαη απφ

ηε Βνπιή, θαη' αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 Α παξ. 2 ηνπ ΢πληάγκαηνο, δηνξίδνληαη δε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ

ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο. Σα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαζψο θαη νη Δηζεγεηέο επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. Μέρξη λα επέιζεη ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ ΢πκβνπι ίνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ, θαζψο θαη ησλ Δηζεγεηψλ, είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Η δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θηλείηαη θάζε θνξά δχν κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ πξνεγνχκελσλ κειψλ.

Αλ πεζάλεη, παξαηηεζεί ή εθπέζεη ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δηνξίδεηαη λένο Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο ή λέν κέινο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Μέρξη ην δηνξηζκφ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ ή λένπ κέινπο ή κειψλ, ε ι εηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο δελ δηαθφπηεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 15. Γελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εθπέζεη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απηήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζην λφκν απηφλ. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ην δηνξηζκφ λέσλ.

4. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαηά ηελ

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηελ παξνρή ππεξεζίαο, ζπκβνπιήο, εξγαζίαο ή έξγνπ, πνπ έρνπλ αλαιάβεη κε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Αληίζηνηρε ππνρξέσζε έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πθίζηαηαη θαη γηα θάζε έξγν, εξγαζία, ππεξεζία, ζπκβνπιή ή εληνιή πνπ παξέρνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δελ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θα ηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Δθφζνλ απφ ηηο πην πάλσ γλσζηνπνηήζεηο πξνθχπηεη πξνεγνχκελε ή πθηζηάκελε ζρέζε ηνπ κέινπο κε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε ππφ εμέηαζε ππφζεζε, ηεθκαίξεηαη θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε απηή.

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ ηα νπνία δελ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο

θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ νπνηνδήπνηε έκκηζζν ή άκηζζν δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή θάζε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα επηρεηξεκαηηθή ή κε, πνπ δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα

πνπ δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ΢ελίδα 18
πνπ δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ΢ελίδα 18
πνπ δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ΢ελίδα 18

΢ελίδα 18

ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Γελ ζπληζηά αζπκβίβαζην γηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, ε άζθεζε θαζεθφλησλ κέινπο ΓΔΠ ΑΔΙ, κε θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.

6. Γηα ηα κέιε ή ηνπο αλαπιεξσηέο, γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη δήηεκα

αζπκβίβαζηνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απνθαζίδεη ην Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13. ΢ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο εθδίδεηαη πξάμε ηνπ αξκφδηνπ γηα ην δηνξηζκφ ηνπ κέινπο νξγάλνπ.

7. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο έρνπλ

ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο ερεκχζεηαο.

8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηι ίαο,

χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαηαξηίδεηαη Κψδηθαο Γενληνινγίαο πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ.

9. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, δελ επηηξέπεηαη, κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα παξέρνπλ ππεξεζία κε έκκηζζε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, ζε εηαηξία ή επηρείξεζε επί ησλ ππνζέζεσλ εθείλσλ ηηο νπνίεο νη ίδηνη ρεηξίζηεθαλ ή επί ησλ νπνίσλ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηε ιήςε απφθαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά, δελ επηηξέπεηαη, γηα ηξία έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ γεληθψο ηελ ππεξάζπηζε ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. ΢ε φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη, κε

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πξφζηηκν ίζν κε ην δεθαπιάζην ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ πνπ έιαβε ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ.

10. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηε ζέζε

ηνπο:

α) αλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α' 26), β) εάλ δελ πξνβνχλ ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.

11. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο αλαζηέιιεηαη αλ εθδνζεί ακεηάθιεην παξαπεκπηηθφ

βνχιεπκα γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007 (Α' 26) θαη κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε. Αλ αλαζηαιεί ε ηδηφηεηα κέινπο, δηνξίδεηαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ δηαξθεί φζν δηαξθεί ε αλαζηνιή.

12. Οη απνδνρέο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ είλαη πιήξνπο θαη

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο θαηά ζπλεδξίαζε πνπ ρνξεγείηαη ζηα κέιε ηεο, θαζνξίδνληαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3833/2010 (Α' 40). Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα ηεο

αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη γηα ηνλ γξακκαηέα ηεο θάζε ππφζεζεο. Οη ππάιιεινη πνπ απνδεκηψλνληαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ζη ηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε.

ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε. ΢ελίδα 19
ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε. ΢ελίδα 19
ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο πέληε. ΢ελίδα 19

΢ελίδα 19

13.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη

Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο , ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηαλπθηέξεπζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ησλ Δηζεγεηψλ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο. Σα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηεινχλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3833/2010 (Α'40).

14. Οη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, δεκφζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην θξάηνο ή δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή, εθφζνλ δηνξίδνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα απαιιάζζνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε

Τπνπξγνχ απφ ηα άιια ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα γηα ην ρξφλν πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπ ηηξνπή, ιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη ησλ επηδνκάησλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Οη ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο ρξφλνο απηφο, γηα φια ηα παξαπάλσ κέιε, ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα θάζε ζπλέπεηα, ζε θακία δε πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ή ζέζε.

15. Ο Πξφεδξνο θαη φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ππνβάιινπλ θαη' έηνο ζηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 3213/2003 (Α' 309).

Άρθρο 13

Πεηζαξρηθφο έιεγρνο

1. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππ νρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα

λφκν θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε. Σελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθν π 2 θηλεί ην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. Σν Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δ ηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5.

2. Σν Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην απνηειείηαη απφ έλαλ ΢χκβνπιν Δπηθξαηείαο, έλαλ

Αξενπαγίηε θαη έλαλ Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ κε εηδίθεπζε ζην δίθαην αληαγσληζκνχ ή ηα νηθνλνκηθά, κε ηξηεηή ζεηεία. Καζήθνληα Πξνέδξνπ αζθεί ν αξραηφηεξνο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Υξέε γξακκαηέα ηνπ ΢πκβνπιίνπ εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ο Πξφεδξνο, ηα κέιε θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ΢πκβνπιίνπ νξίδνληαη κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο.

3. Σν ΢πκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Η ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3833/2010 (Α' 40). Δηδηθά, ηα κέιε ηνπ ΢πκβνπιίνπ πνπ είλαη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ ΢πκβνπιίνπ.

4. ΢ε εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη ζρεηηθή πξάμε ηνπ

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. ΢ελίδα 20
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. ΢ελίδα 20
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. ΢ελίδα 20

΢ελίδα 20

5.

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ην είδνο ησλ επηβαιιφκελσλ θπξψζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.

Άρθρο 14

Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ άιισλ αξρψλ πνπ νξίδνληαη κε ζρεηηθή

δηάηαμε λφκνπ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

2. Ιδίσο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ:

α) Γηαπηζηψλεη αλ πθίζηαηαη παξάβαζε ησλ άξζξσλ I

101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25.

θαη 2 θαη ησλ άξζξσλ

β) Δγθξίλεη ή απαγνξεχεη, θαηά ηα άξζξα 7 θαη 8, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ πνπ γλσζηνπνηείηαη ζε απηή θαηά ην άξζξν 6. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, βάζεη ησλ άξζξσλ 7 θαη 8, κπνξεί λα ιάβεη κέηξα, θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 9. Μπνξεί λα επηηξέςεη παξέθθιηζε απφ ηελ ππνρξέσζε αλαζηνιήο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9.

γ) Λακβάλεη θάζε απνιχησο αλαγθαίν θαλνληζηηθφ κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11.

δ) Απεηιεί ή θαη επηβάιιεη ηα πξφζηηκα θαη ηηο άιιεο θπξψζεηο, φπσο νξίδεηαη ζηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο.

ε) Λακβάλεη πξνζσξηλά κέηξα θαηά ηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 8 θαη αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 25.

ζη) Δπηηξέπεη, κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, ηελ εμαίξεζε ζπκπξάμεσλ θαηά θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1.

δ) Αλαθαιεί κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ην επεξγέηεκα ηεο απαιιαγήο:

αα) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Καλνληζκνχ 1/2003 ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002,

ββ) φηαλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζπκθσλίεο , ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο ή απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε απφθαζε εμαίξεζεο ζπκπξάμεσλ θαηά θαηεγνξίεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαηά ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ζη', παξάγνπλ απνηειέζκαηα ηα νπνία δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1.

ε) ΢πιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί, ηεξψληαο ην θαζήθνλ ηεο ερεκχζεηαο, ηα αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 39.

ηεο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 39. ΢ελίδα 21
ηεο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 39. ΢ελίδα 21
ηεο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 39. ΢ελίδα 21

΢ελίδα 21

ζ) Με εμαίξεζε ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαηά ην άξζξν 30 θαη ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηα άξζξα II παξάγξαθνο 7 θαη 32 κπνξεί λα ππνβάιεη παξαηεξήζεηο είηε γξαπηά, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε πξνθνξηθά, κε ηελ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηε ξίνπ, γηα ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ΢ηελ πεξίπησζε πξνθνξηθήο δηαηχπσζεο γλψκεο ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εθπξνζσπεί ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο, ή θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, κέινο ηεο Δπηηξνπήο ή ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηεί, απφ ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην δηθαζηήξην, θάζε έγγξαθν πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε δηαηχπσζε ηεο γλψκεο ηεο θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα.

η) Γηαηππψλεη γλψκε επί ζεκάησλ αληαγσληζκνχ θαη επί ησλ πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ην άξζξν 23.

ηα) Δθδίδεη αλαθνηλψζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.

ηβ) Γηαηππψλεη, κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, πξφηαζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο.

ηγ) Γηνξίδεη, κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ.

ηδ) Δθδίδεη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο:

αα) Σα θξηηήξηα ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεη ππφςε ηδίσο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ηηο πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ηνπ άξζξνπ 42, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνζδνθάηαη απφ ηελ παξέκβαζε ηεο ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε. Η εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο θαη ε επηδίσμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο έθζεζεο πνπ ππνβάιεηαη εηεζίσο ζηε Βνπιή θαηά ην άξζξν 29.

ββ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην Πξφγξακκα Δπηείθεηαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 25.

γγ) Σνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 25, 38 παξάγξαθνο 3 θαη 39 παξάγξαθνο 5.

δδ) Σε δηαδηθαζία επηβνιήο δεζκεχζεσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 25.

ηε) Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, πνπ αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, πνζνηηθνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, θαη' εθαξκνγήλ ζπζηήκαηνο κνξηνδφηεζεο θαη θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο απηνχ. Με ηελ πην πάλσ απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη φηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ εμεηάδεη θαηαγγειίεο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ, θαη' εθαξκνγήλ ηνπ ζπζηήκαηνο κνξηνδφηεζεο, ρακειή βαζκνινγία. Οη απνξξηπηηθέο απνθάζεηο θαηαγγειηψλ ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θαηαγγέιινληα κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπο. Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνζέζεσλ κπνξεί, φηαλ απηφ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλν, λα αλαζεσξείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γεηπζπληή, ε νπνία ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ πξψηε Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ιήςε ηεο

ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ιήςε ηεο ΢ελίδα 22
ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ιήςε ηεο ΢ελίδα 22
ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθαιείηαη κεηά ηελ ιήςε ηεο ΢ελίδα 22

΢ελίδα 22

απφθαζεο. Η Οινκέιεηα κπνξεί λα απνξξίπηεη ηελ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Σν ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ εζσηεξηθφ ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάηαμεο νχηε δεκνζηνπνηνχληαη νχηε θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θαηαγγέινληα ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.

ηζη) Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ηα' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19, απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα απηεπάγγειησλ εξεπλψλ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ.

ηδ) ΢πλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1/2003.

ηε) Παξέρεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ έγγξαθν αίηεκα ηνπ, θάζε πιεξνθνξία γεληθήο θχζεσο πν π θαηέρεη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ θαη εθφζνλ νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο δελ αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ή ζε ππνβιεζείζεο αηηήζεηο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα επηείθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 25.

3. Όιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1892/1990 (Α' 101), ππνρξενχληαη λα ππνβνεζνχλ ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, παξέρνληαο ηδίσο ηε ζπλδξνκή ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ θαηά ην άξζ ξν 39 κε ηε ζπιινγή θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε:

α) ηελ εμέιημε, δηάξζξσζε θαη ηηο ηάζεηο ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, ηελ νξγάλσζε θαη δνκή θιάδσλ ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θάζε θιάδνπ,

β) ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ δηαθιαδηθψλ θνζηνινγηθψλ ζρέζεσλ θαη δεηθηψλ,

γ) ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ησλ επ ηρεηξήζεσλ, θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ χπαξμε ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηεξεχλεζε θαηαρξεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο επηρεηξήζεσλ,

δ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ησλ πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ.

Άρθρο 15

Δμέηαζε ππνζέζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ

1. Ο Πξφεδξνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ,

εηζάγεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, απφ ηηο ππνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 11 πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο ελ ιφγσ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, φζεο απφ απηέο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ ππνπεξίπησζε αα'ηεο πεξίπησζεο ηδ'ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14, ζπλεθηηκψληαο ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ απφ πξνεγνχκελεο θιεξψζεηο ππνζέζεσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2. Απφ ηελ εθαξκνγή

ζπζηήκαηνο κνξηνδνηήζεο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ δηεξεπλά ηηο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά θαηάηαμεο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14.

ζηελ πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14. ΢ελίδα 23
ζηελ πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14. ΢ελίδα 23
ζηελ πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14. ΢ελίδα 23

΢ελίδα 23

2.

Κάζε ππφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε απφθα ζεο ηεο

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πεξί ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο ηεο, θαζψο θαη θάζε ππφζεζε ζπγθέληξσζεο πνπ αθνξά πεξηπηψζεηο ησλ άξζ ξσλ 5 κέρξη 10, αλαηίζεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο Δηζεγεηέο χζηεξα απφ θιήξσζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν ζε ηκήκα, κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο νξίδνληαη, χζηεξα απφ θιήξσζε, ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρεη ν Δηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο, ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε. Σνπ ηκήκαηνο πξνεδξεχεη θαηά θαλφλα ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξεί λα αλαηεζεί ε πξνεδξία ελφο ηκήκαηνο ζε έλα απφ ηα ηαθηηθά κέιε πνπ θιεξψζεθαλ, εθηφο απφ ηνλ Δηζεγεηή πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.

3. Ο Δηζεγεηήο, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ππφζεζε, ζπλεπηθνπξείηαη απφ

ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ

Γηεπζπληή χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ θαηά ην άξζξν 21. Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο ππφζεζεο.

4. Η εηζήγεζε θαηαηίζεηαη ζηελ Οινκέι εηα ή ζην αληίζηνηρν ηκήκα, θαηά

πεξίπησζε, κέζα ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο απφ ηελ αλάζεζε ηεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 κέρξη 10. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Δηζεγεηή, γηα ρξφλν ν νπνίνο δελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα εκέξεο.

5. Κάζε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ιακβάλεηαη κέζα ζε δψδεθα

κήλεο απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο ππφζεζεο ζηνλ Δηζεγεηή, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 κέρξη 10.

΢ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ή φηαλ ε ππφζεζε ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία απηή, ην αλψηεξν, κέρξη δχν κήλεο.

6. Οη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 5 κέρξη 10, αλ

δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν, εηζάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε ηεηξακειή, καδί κε ηνλ Δηζεγεηή, ηκήκαηα, εθηφο απφ ηηο ππνζέζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ εηζάγνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηελ Οινκέιεηα. ΢ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, νη ππνζέζεηο εηζάγνληαη απεπζείαο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη ζε Οινκέιεηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα.

7. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη λφκηκα ζε Οινκέιεηα, εθφζνλ κεηέρνπλ

ζηε ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν Δηζεγεηήο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, θαη δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε, ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά, απνθαζίδεη δε, θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ΢ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη δηαζθέςεηο ηεο Οινκέιεηαο θαη ησλ θαηά ηα θαησηέξσ ηκεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπκκεηέρεη ν Δηζεγεηήο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. ΢ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνεδξεχνληνο. Σα ηκήκαηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπλεδξηάδνπλ λφκηκα, εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο, ή ν Αληηπξφεδξνο ή άιιν πξνεδξεχνλ ηαθηηθφ κέινο, ν Δηζεγεηήο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη δχν επηπιένλ ηαθηηθά κέιε. Σφζν ζηελ Οινκέιεηα φζν θαη ζε θάζε ηκήκα, ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, νη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ πνπ ρεηξίδνληαη ηελ ππφζεζε πνπ ζπδεηείηαη θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Οινκέιεηαο ή ηνπ Σκήκαηνο πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο

Σκήκαηνο πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΢ελίδα 24
Σκήκαηνο πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΢ελίδα 24
Σκήκαηνο πνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΢ελίδα 24

΢ελίδα 24

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ πνπ απαξηίδνπλ ην Γξαθείν Πξνέδξνπ.

8. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή, νχηε κε αλαπιήξσζε, ε λφκηκε

ζπγθξφηεζε ηκήκαηνο ζην νπνίν έρεη εηζαρζεί ππφζεζε ή γηα ζπνπδαίν ιφγν θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ιεηηνπξγία ηνπ, ε Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ αλαιακβάλεη ηελ ππφζεζε ή ηελ αλαζέηεη ζε άιιν ηκήκα πνπ νξίδεη κε απφθαζε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, θαη κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8, νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν ππνινγίδνληαη εθ λένπ. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ηα νπνία απνπζηάδνπλ ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν γηα ηξεηο ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο ηκήκαηνο ζην νπνίν κεηέρνπλ ή ηεο Οινκέιεηαο, εθπίπηνπλ απηνδίθαηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο. Η έθπησζε δηαπηζηψλεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο.

9. Καηά ηελ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπδήηεζε επί ησλ αηηήζεσλ

θαη ησλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κεηά ή δηα πιεξεμνπζίν π δηθεγφξνπ απηνί πνπ ππέβαιαλ αίηεζε ή θαηαγγειία, νη νπνίνη θαινχληαη πξνο ηνχην ζαξάληα πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, νη επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ θαηά ησλ νπνίσλ θηλήζεθε ε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δηαδηθαζία, θαζψο θαη φζνη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο. Η πξνζεζκία θιήηεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε εκεξψλ. Σα θιεηεπφκελα κέξε κπνξνχλ λα παξαηηνχληαη ησλ πξνζεζκηψλ ή λα δεηνχλ ηε ζχληκεζε ηνπο. ΢ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ θιεηεπφκελσλ κεξψλ απαηηείηαη παξαίηεζε απφ ηε λφκηκε πξνζεζκία ή αίηεζε ζχληκεζεο απφ φια ηα κέξε.

10. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ή ηκήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηδίσο γηα ηελ εμέηαζε καξηχξσλ, ηεξνχληαη πξαθηηθά. Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ ππνκλήκαηνο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ζηα κέξε, κε επηκέιεηα ησλ Γξακκαηέσλ ηεο επηηξνπήο ησλ πξαθηηθψλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ηα πξαθηηθά θνηλνπνηνχληαη ζηα κέξε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο.

11. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ησλ Γξακκαηέσλ ηεο επηηξνπήο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άρθρο 16

Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,

πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζεζπίδεηαη Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Με ηνλ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξφζσπηθνχ, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο Δπηηξνπήο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ, ηα ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ή κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο, ηα θσιχκαηα θαη ε εμαίξεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο, ε δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πιελ ησλ Δηζεγεηψλ απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε πξνδηθαζία θαη δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ε θαηάξηηζε, δεκνζίεπζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο, ε παξνρή αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ ησλ απνθάζεσλ ή γλσκνδνηήζεσλ ηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.

απνθάζεσλ ή γλσκνδνηήζεσλ ηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. ΢ελίδα 25
απνθάζεσλ ή γλσκνδνηήζεσλ ηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. ΢ελίδα 25
απνθάζεσλ ή γλσκνδνηήζεσλ ηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. ΢ελίδα 25

΢ελίδα 25

2.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί, φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, λα

ζπγθξνηεί κε απφθαζε ηεο επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε θαη έξεπλα ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. ΢ηηο επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη πξφζσπα πνπ δελ απνηεινχλ κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. Η παξαπάλσ απφθαζε ιακβάλεηαη κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο ή χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, νη ακνηβέο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πην πάλσ επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3833/2010 (Α' 40).

3. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εθα ξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ

παξφληνο θνηλνπνηνχληαη ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέβεζαλ ην λφκν φζν θαη ζηνλ θαηαγγέινληα, εθφζνλ ε Δπηηξνπή θίλεζε ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο

θαηφπηλ θαηαγγειίαο.

Άρθρο 17

Έζνδα θαη Πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. ΢ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη ή απμάλνπλ ην θεθάιαην ηνπο

επηβάιιεηαη ηέινο χςνπο έλα ηνηο ρηιίνηο (1%ν) ππνινγηδφκελν επί ηνπ ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ ή επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ αληηζηνίρσο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σα έζνδα απηά εηζπξάηηνληαη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ έρεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ,

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ πην πάλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.

2. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο θαη αξρεία,

ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ν ηζνινγηζκφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ δχν νξθσηνχο ινγηζηέο. Σα ζηνηρεία απηά θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο θαη

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο καδί κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο.

3. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππφθεηηαη ζηνλ πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ

έιεγρν ηνπ Δι εγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ.

4. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ εγθξίλεηαη απφ ηνπο

Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη πξνζαξηάηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο

θαη Ναπηηιίαο.

Σνλ πξνυπνινγηζκφ εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο είλαη θαη ν δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ απηήο.

5. Αλ απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζην ηέινο

θάζε δηεηίαο πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (έζνδα-έμνδα) πνπ ππεξβαίλεη ηηο δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, δηαηίζεηαη έσο ην νγδφληα ηνηο εθαηφ

ρξήζεο, δηαηίζεηαη έσο ην νγδφληα ηνηο εθαηφ ΢ελίδα 26
ρξήζεο, δηαηίζεηαη έσο ην νγδφληα ηνηο εθαηφ ΢ελίδα 26
ρξήζεο, δηαηίζεηαη έσο ην νγδφληα ηνηο εθαηφ ΢ελίδα 26

΢ελίδα 26

(80%) ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ απνηειέζκαηνο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, σο έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.

6. Η Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα πξνβαίλεη ζηελ αλάζεζε

έξγσλ, πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αγνξά ή κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο. Σν ηίκεκα ηεο αγνξάο ή ηεο κίζζσζεο αθηλήησλ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

Άρθρο 18

Ννκηθή ππνζηήξημε κειψλ θαη πξνζσπηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Σν άξζξν 18 ηνπ λ. 3728/2008 (Α' 258) εθαξκφδεηαη αλαιφγσο γηα ηα κέιε

ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, φηαλ δξνπλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

2. Η δηθαζηηθή ππεξάζπηζε θαη λνκηθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί θαη απαζρνιείηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, φηαλ ελάγνληαη ή θαηεγνξνχληαη γηα πξάμεηο ή παξαι είςεηο πνπ αλάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αλαηίζεηαη εθ φζνλ νη αλσηέξσ ην επηζπκνχλ, ζε εμσηεξηθφ δηθεγφξν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κε εμαίξεζε ηηο πξάμεηο ή παξαιήςεηο νη νπνίεο ζηξέθνληαη θαηά ηεο ηδίαο. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαιχπηεη ηε ζρεηηθή δαπάλε, ην χςνο ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Σν ελδηαθεξφκελν κέινο ηεο

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ κπνξνχλ δηαδεπθηηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο άιινπ δηθεγφξνπ ηεο επηινγήο ηνπο. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ νξίδεηαη ην αλψηαην χςνο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πνπ θαιχπηεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. Σν κέινο ή ν ππάιιεινο, ν νπνίνο θαηαδηθάδεηαη ακεηαθιήησο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο πνπ ε Δπηηξνπή έρεη θαηαβάιεη γηα ηε δηθαζηηθή ππεξάζπηζε ηνπ. Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ έιεμε ε ζεηεία, θαζψο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, ην νπνίν απνρψξεζε απφ ηελ Δπ ηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

Άρθρο 19

Αξκνδηφηεηεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο

1. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ εθπξνζσπεί ηελ Δπηηξνπή ελψπηνλ

παληφο ηξίηνπ θαη έρεη ζχκθσλα κε ην λφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη ηηο

απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο, ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, αζθεί δε ηηο πξνο ηνχην αξκνδηφηεηεο θαη ηδίσο:

α) ελεκεξψλεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ πξνζηίκσλ,

β) ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απηήο,

γ) εθπξνζσπεί ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζηηο Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο, ζπλεδξηάζεηο θαη ΢πλφδνπο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Ο ξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο ΢πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.΢.Α.) θαη άιισλ δηεζλψλ

΢πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.΢.Α.) θαη άιισλ δηεζλψλ ΢ελίδα 27
΢πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.΢.Α.) θαη άιισλ δηεζλψλ ΢ελίδα 27
΢πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.΢.Α.) θαη άιισλ δηεζλψλ ΢ελίδα 27

΢ελίδα 27

νξγαληζκψλ, δπλάκελνο λα εμνπζηνδνηεί πξνο ηνχην ηνλ Αληηπξφεδξν ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή ηνπο Γηεπζπληέο ή ππάιιειν ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απηήο,

δ) είλαη ν αλψηεξνο δηνηθεηηθφο πξντζηάκελνο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

ε) ζπγθξνηεί ην Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,

ζη) κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο,

δ) επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηε δηάζεζε ησλ ρξεκαηηθψλ θνλδπιίσλ, ζχκθσλα κε ηεο απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,

ε) αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8,

ζ) απνθαζίδεη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο ηζη' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14, γηα ηε δηελέξγεηα απηεπάγγειησλ ειέγρσλ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ,

η) πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε αλαθνηλψζεσλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.

2. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνπο Δηζεγεηέο, ηνλ

Γεληθφ Γηεπζπληή ή πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ λα αζθνχλ κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη λα ππνγξάθνπλ έγγξαθα

ή πξάμεηο "κε εληνιή" ηνπ.

3. Ο Πξφεδξνο νξίδεη κε απφθαζε ηνπ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ πνπ ζηειερψλεη ην Γξαθείν Πξνέδξνπ, ην Γξαθείν ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ην Γξαθείν Δηζεγεηψλ θαη ην Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο θαη νξίδεη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ γξαθείσλ απηψλ.

4. Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ έρεη ηηο αθφινπζεο

αξκνδηφηεηεο:

α) αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ φηαλ απηφο απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή ειιείπεη,

β) παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ βεβαησκέλσλ πξνζηίκσλ θαη ελεκεξψλεη ηελ Οινκέιεηα,

γ) ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ,

δ) κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξνέδξνπ, αζθεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ απηνχ θαη ππνγξάθεη έγγξαθα ή πξάμεηο "κε εληνιή" ηνπ.

Άρθρο 20

Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

1. ΢ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπληζηάηαη απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο

Τπνζηήξημεο, ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ζηειερψλεηαη κε δηθεγφξνπο. Σνπ γξαθείνπ απηνχ πξνΐζηαηαη

κε δηθεγφξνπο. Σνπ γξαθείνπ απηνχ πξνΐζηαηαη ΢ελίδα 28
κε δηθεγφξνπο. Σνπ γξαθείνπ απηνχ πξνΐζηαηαη ΢ελίδα 28
κε δηθεγφξνπο. Σνπ γξαθείνπ απηνχ πξνΐζηαηαη ΢ελίδα 28

΢ελίδα 28

Γηθεγφξνο παξ' Αξείσ Πάγσ, κε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαηαλέκεη ηηο ππνζέζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπο.

2. Ο Γηθεγφξνο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη

νη δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψλνπλ δελ επηηξέπεηαη λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. Ο Γηθεγφξνο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψλνπλ δελ επηηξέπεηαη, κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα παξέρνπλ ππεξεζία κε έκκηζζε εληνιή ή κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε, ζε εηαηξία ή επηρείξεζε επί ησλ ππνζέζεσλ εθείλσλ ηηο νπνίεο ρεηξίζηεθαλ. Ο Γηθεγφξνο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψλνπλ δελ επηηξέπεηαη, γηα δχν έηε κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα αλαιακβάλνπλ γεληθψο ηελ ππεξάζπηζε ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. ΢ε φζνπο παξαβαίλνπλ

ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πξφζηηκν, ίζν κε ην δεθαπιάζην ηεο ηειεπηαίαο εηήζηαο ακνηβήο πνπ έιαβε ν Γηθεγφξνο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ.

3. Ο Γηθεγφξνο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη

νη δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψλνπλ έρνπλ ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

α) ηε δηθαζηηθή θαη εμσδηθαζηηθή εθπξνζψπεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

β) ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ.

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο , Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ δηθεγφξσλ ηνπ απηνηεινχο γξαθείνπ λνκηθήο ππνζηήξημεο, ηα γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα ηνπ Γηθεγφξνπ πνπ πξνΐζηα ηαη ηνπ Γξαθείνπ θαη ησλ δηθεγφξσλ πνπ ην ζηειερψλνπλ, ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο, θαζψο θαη ε ακνηβή φισλ.

5. Ο Γηθεγφξνο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη

νη δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψλνπλ, επηιέγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκν χ χζηεξα απφ ζρεηηθή πξνθήξπμε, κε βάζε ηελ πην πάλσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. Ο Γηθεγφξνο, πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ Γξαθείνπ, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη πνπ ην ζηειερψ λνπλ πξνζιακβάλνληαη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ δχλαληαη λα κεηαηάζζνληαη ή λα απνζπψληαη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ. Γ. ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην λ. 1892/1990 (Α' 101), έπεηηα απφ αίηεζε ηνπο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.

6. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε

ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, δηθαηνχηαη θαη' εμαίξεζε λα πξνζθχγεη ζηηο ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ δηθεγφξνπ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ηεο ππφζεζεο. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, πνπ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, νξίδνληαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ

ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ ΢ελίδα 29
ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ ΢ελίδα 29
ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ ΢ελίδα 29

΢ελίδα 29

δηθεγφξνπ.

Άρθρο 21

Οξγάλσζε θαη πξνζσπηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. ΢ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπληζηάηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο

νπνίαο πξνΐζηαηαη Γεληθφο Γηεπζπληήο. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο Γηεπζχλζεηο, ήηνη, κία Γηεχζπλζε Ννκηθήο Σεθκεξίσζεο, δχν Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο Α' θαη Β' θαη κία Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο, θαζψο θαη έλα απηνηειέο Σκήκα Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ), φπσο ην Σκήκα απηφ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ λ. 3592/2007.

Οη Γηεπζχλζεηο θαη ην Σκήκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ.

2. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ινηπψλ

νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο επηιέγεηαη χζηεξα απφ δεκφζηα πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα πιεξνί. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κε ηεηξαεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα κία κφλν θνξά. Η ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή κπνξεί λα πιεξνχηαη θαη κε απφζπαζε ππαιιήισλ ή έκκηζζσλ δηθεγφξσλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαη δηελεξγείηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Η απφζπαζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα ρξφλν ίζν κε ηε ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή

θαη ρσξίο λα απαηηείηαη γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν απνζπαζκέλνο. Η πξφζιεςε δηθεγφξνπ ζηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ζπλεπάγεηαη αλαζηνιή ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο απνδνρέο, επηδφκαηα, πξνζαπμήζεηο θαη ινηπέο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο γεληθν χο δηεπζπληέο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ Τπνπξγείσλ.

3. Η νξγάλσζε θαη ε δηάξζξσζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο ζε

δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη γξαθεία, νη αξκνδηφηεηεο απηψλ θαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο ή επηινγήο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ, ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε θαηαλνκή απηψλ ζε θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπ νπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ζηηο δηαθφζηεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζέζεσλ ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο. Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαηά ην πξψην εδάθην, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο δηαθφζηεο πελήληα.

4. Η πξφζιεςε δηθεγφξνπ ζηε ζέζε π ξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ζπλεπάγεηαη

αλαζηνιή ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Οη δηεπζπληέο πνπ δελ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή δελ έρνπλ απνζπαζζεί ή κεηαηαρζεί ζε απηή πξνο πιήξσζε ζέζεο δηεπζπληή ιακβάλνπλ ηηο θάζε είδνπο απνδνρέο, επηδφκαηα, πξνζαπμήζεηο θαη ινηπέο παξνρέο πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ εηδηθνχ

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ φηαλ επηιέγνληαη σο πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο θάζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο.

πξνυπεξεζίαο θάζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο. ΢ελίδα 30
πξνυπεξεζίαο θάζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο. ΢ελίδα 30
πξνυπεξεζίαο θάζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο απαζρφιεζεο. ΢ελίδα 30

΢ελίδα 30

5.

Δπηηξέπεηαη ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ κε: α) δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994, β) κε κεηάηαμε κφληκσλ ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990 (Α' 101), γ) κε απφζπαζε κφληκσλ ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. ή άιισλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην λ. 1892/1990 (Α' 101). Η κεηάηαμε θαη ε απφζπαζε δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3335/2005 (Α' 95), νη δε κεηαηαζζφκελνη θαη απνζπαζκέλνη νθείινπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηα πξνζφληα αληίζηνηρνπ δηνξηδφκελνπ-πξνζιακβαλφκελνπ. Οη κεηαηαζζφκελνη εληάζζνληαη, κε ηελ ίδηα απφθαζε, ζην βαζκφ ηεο ζέζεο φπνπ κεηαηάζζνληαη θαη, αλ ε ζέζε απηή αλήθεη ζηνπο εληαίνπο βαζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 3528/2007 (Α' 26), εληάζζνληαη κε βάζε ην βαζκφ πνπ θαηέρνπλ, δηαθνξεηηθά κε βάζε ην ζπλνιηθφ ρξφλν ππεξεζίαο ηνπο έσο ηνλ ηειεπηαίν εληαίν βαζκφ ηεο

ζέζεο. Γηα ηε δηαθνπή ηεο απφζπαζεο απαηηείηαη ε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Η απφζπαζε ππαιιήινπ κπνξεί λα δηαθνπεί, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, αλ νη αλάγθεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, γηα ηηο νπνίεο έγηλε ε απφζπαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο.

6. Σν εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994 (Α' 28), φπσο ηζρχεη. Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε κεηάηαμε ή απφζπαζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηε δεκφζηα αλαθνίλσζε θαη ηελ

ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ.

7. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη εηδηθνχο θαη

εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηδηαίηεξα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν θαη ζθφπηκν. Με απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, πνπ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, νξίδεηαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ εηδηθψλ θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ.

8. ΢ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη γηα πεξίνδν πνπ δελ

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο λένη επηζηήκνλεο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δέθα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή εκπεηξία ζην λνκηθφ ή νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σα πξφζσπα απηά επηιέγνληαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο θαη δεζκεχνληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ δεζκεχνπλ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 41.

9. (α) Σν Τπεξεζηαθφ ΢πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο,

απφ έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα απηήο θαη νξίδεηαη Πξφεδξνο, απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, απφ ηνλ αξραηφηεξν ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ θαη απφ δχν αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπ πξνζσπηθνχ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β'. Οη παξαπάλσ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ νξίδεηαη αλαπιεξσηήο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ν πξντζηάκελνο κηαο απφ ηηο δηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. Σν Τπεξεζηαθφ ΢πκβνχιην ιεηηνπξγεί θαη σο Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο.

΢πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο. ΢ελίδα 31
΢πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο. ΢ελίδα 31
΢πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο. ΢ελίδα 31

΢ελίδα 31

(β) Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφ εδξν ηεο Δπηηξνπήο πνπ εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ ηνπ ΢πκβνπιίνπ, δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο, θαζψο θαη απφ δχν αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ησλ ππαιιήισλ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β'. Οη παξαπάλσ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη, αλαιφγσο, νη δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λ. 3528/2007 (Α' 26) γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη ην δεπηεξνβάζκην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.

10. Οη ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ ηεο

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα θαηαιακβάλνληαη απφ πξνζσπηθφ ηεο

Δπηηξνπήο, απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ απνζπαζζεί ή κεηαηαρζεί ζε απηή πξνο πιήξσζε ηεο ζέζεο ή απφ πξφζσπα επί ζεηεία θαηά ηελ παξάγξαθν 4.

11. Οη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη

απνζπαζκέλνη ζε απηήλ ππάιιεινη, ιακβάλνπλ εηδηθή πξφζζεηε ακνηβή πνπ θαζνξίδεηαη θαηά θαηεγνξία κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο εηδηθέο πξφζζεηεο ακνηβέο, ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ κε δήισζε ηνπο πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία είλαη απνζπαζκέλνη, ηελ εηδηθή πξφζζεηε ακνηβή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή ηηο εηδηθέο πξφζζεηεο απνιαβέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. Οη απνδνρέο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 6 θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθ αζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Η πξφζιεςε δηθεγφξνπ ζε ζέζε εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζπλεπάγεηαη αλαζηνιή ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.

1868/1989 (Α' 230), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37 λ. 2145/1993 (Α' 88), εθαξκφδεηαη αλαιφγσο, κε εμαίξεζε ηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1868/1989, απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γηα ηνπο δηθεγφξνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ηεινχλ ζε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή άζθεζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, εθφζνλ είλα η δηθεγφξνη.

ηνπ

Άρθρο 22

Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θηλεί αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ γεληθφηεξα απφ ειεγθηέο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη αμηνπηζηίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνζηέιινληαη ρσξίο ππαίηηα βξαδ χηεηα ζηελ Δπηηξνπή ζεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

Άρθρο 23

Γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ παξέρεη ηε γλψκε ηεο γηα ζέκαηα ηεο

αξκνδηφηεηαο ηεο είηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία είηε χζηεξα απφ αίηεκα πνπ ππνβάιιεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή άιινο

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή άιινο ΢ελίδα 32
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή άιινο ΢ελίδα 32
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ή άιινο ΢ελίδα 32

΢ελίδα 32

αξκφδηνο Τπνπξγφο.

2. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ παξέρεη ηε γλψκε ηεο επί πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο

ηνπ παξφληνο λφκνπ ή εηζεγείηαη θαηά πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεηο.

3. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαηππψλεη γλψκε ζρεηηθά κε ζρέδηα λφκσλ θαη

ινηπψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εηζαγάγνπλ εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Η γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηείηαη απφ ην αξκφδην θάζε θνξά θπβεξλεηηθφ φξγαλν ζην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο κέζα ζε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ ζαξάληα πέληε εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηή ηνπ ζέκαηνο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ ζαξάληα πέληε εκεξψλ ε έιιεηςε ζρεηηθήο γλψκεο δελ εκπνδίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σν άξζξν 38 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.

4. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δηαπηζηψζεη, θαηά ηελ

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11, φηη ε έιιεηςε ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε απηψλ. Η γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεηαη ζηνλ θαζ' χιελ αξκφδην Τπνπξγφ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

Άρθρο 24

΢ρέζεηο κε ξπζκηζηηθέο αξρέο

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο ή άιιεο αξρέο

πνπ αζθνχλ έι εγρν ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη παξέρεη ηε ζπλδξνκή ηεο, εθφζνλ ηεο δεηεζεί, ζηηο ελ ιφγσ αξρέο, φηαλ απηέο είλαη θαηά λφκν αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή, ζηνπο εηδηθνχο απηνχο ηνκείο, ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γ ηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηεί ηε

ζπλδξνκή ησλ αξρψλ απηψλ επί ππνζέζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε ίδηα έρεη αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ ζηνπο πην πάλσ εηδηθνχο ηνκείο.

2. Σα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθ ν ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηελ εθαξκνγή

ησλ άξζξσλ 5 κέρξη θαη 10 ζηηο ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο πην πάλσ εηδηθνχο

ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.

Άρθρο 25

Δμνπζίεο ηεο Δπηηξνπήο επί παξαβάζεσλ

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη

είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή αίηεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 11 ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε απφθαζε ηεο, δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά, κπνξεί:

α) λα απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,

β) λα ππνρξεψζεη ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ή ηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ λα παχζνπλ ηελ παξάβαζε θαη λα παξαιείπνπλ απηή ζην κέιινλ,

γ) λα επηβάιεη κέηξα ζπκπεξηθνξάο ή δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αλαγθαία θαη πξφζθνξα γηα ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο, αλάινγα κε ην

θαη πξφζθνξα γηα ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο, αλάινγα κε ην ΢ελίδα 33
θαη πξφζθνξα γηα ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο, αλάινγα κε ην ΢ελίδα 33
θαη πξφζθνξα γηα ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο, αλάινγα κε ην ΢ελίδα 33

΢ελίδα 33

είδνο θαη ηε βαξχηεηα απηήο. Μέηξα δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είηε δελ πθίζηαληαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά κέηξα ζπκπεξηθνξάο είηε φια ηα εμίζνπ απνηειεζκαηηθά κέηξα ζπκπεξηθνξάο είλαη ελδερνκέλσο επαρζέζηεξα απφ ηα κέηξα δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα,

δ) λα επηβάιεη πξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 2α ζηηο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ππέπεζαλ ζηελ παξάβαζε ή πνπ δελ εθπιεξψλνπλ αλαιεθζείζα απφ ηηο ίδηεο δέζκεπζε ε νπνία έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6,

ε) λα απεηιήζεη πξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 2α ή ηελ παξάγξαθν 2β ή θαη ηα δχν ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ή επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο,

ζη) λα επηβάιεη ην επαπεηινχκελν πξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 2α ή ηελ παξάγξαθν 2β ή θαη ηα δχν φηαλ κε απφθαζε ηεο βεβαηψλεηαη ε ζπλέρηζε ή επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο ή ε παξάιεηςε εθπιήξσζεο αλαιεθζείζαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ δέζκεπζεο, ε νπνία έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή κε απφθαζε θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6,

2. α) Σν πξφζηηκν πνπ επαπεηιείηαη ή επηβάιιεηαη θαηά ηελ πεξίπησζε δ',

ε' θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θηάλεη κέρξη πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ

(10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία έπαπζε ε παξάβαζε ή, αλ απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ηεο πξνεγνχκελεο ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο ρξήζεο.

΢ε πεξίπησζε νκίινπ εηαηξεηψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη ππφςε ε ζνβαξφηεηα, ε δηάξθεηα, ε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο παξάβαζεο, ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ απνθφκηζε. Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ην χςνο ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ παξάβαζε, ην χςνο ηνπ επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ, αθφκα θαη αλ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο.

β) Σν πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ε' θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1 αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ρηι ηάδσλ (10.000) επξψ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ απφθαζε θαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε απφθαζε.

γ) Τπεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1,2,5 κέρξη 10 θαη 11 παξάγξαθνη 5 θαη 6, θαζψο θαη ησλ άξζ ξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔπξσπάίθήοΈλσζεο είλαη επί αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ νη επηρεηξεκαηίεο, επί αζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη φινη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη, εηδηθψο δε επί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηα αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πξφζσπα. Γηνξηζκφο άιινπ ππεπζχλνπ γηα ηελ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ απαγνξεχεηαη θαη δελ ηζρχεη. Δπί απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ειήθζεζαλ θαηά πιεηνςεθία επζχλνληαη κφλνλ νη ππεξςεθίζαληεο. Σα παξαπάλσ θπζηθά πξφζσπα επζχλνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία εηο νιφθιεξνλ κε ην νηθείν λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα επηβάιεη ζηα παξαπάλσ θπζηθά πξφζσπα, κεηά απφ πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπο θαη απηνηει έο πξφζηηκν απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ έσο δχν εθαηνκκχξηα (2.000. 000) επξψ, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα ζπκκεηείραλ ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο, ζηελ νξγάλσζε ή ηελ δηάπξαμε ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ

ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ ΢ελίδα 34
ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ ΢ελίδα 34
ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ ΢ελίδα 34

΢ελίδα 34

πξνζηίκνπ ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφςε ε ζέζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξάλνκε πξάμε.

3. Όηαλ ε παξάβαζε πνπ δηέπξαμε ε έλσζε επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη κε ηηο

δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο, ην πξφζηηκν πνπ επαπεηιείηαη ή επηβάιιεηαη κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ κειψλ απηήο, ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία έπαπζε ε παξάβαζε ή, αλ απηή ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ηεο πξνεγνχκελεο ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο ρξήζεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε έλσζε επηρεηξήζεσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζ πλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ κειψλ ηεο, θαη ε έλσζε δελ είλαη αμηφρξεε, ε έλσζε είλαη ππνρξεσκέλε λα δεηήζεη εηζθνξέο απφ ηα κέιε ηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ. Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλεηζθνξέο απηέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη νξίζεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ απεπζείαο απφ θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη εθπξφζσπνη ησλ νπνίσλ αλήθαλ ζηα εκπιεθφκελα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο έλσζεο. Όηαλ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη απαηηήζεη πιεξσκή ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, κπνξεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νινζρεξνχο πιεξσκήο ηνπ πξνζηίκνπ, λα απαηηήζεη πιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο έλσζεο πνπ είρε ελεξγή δξάζε ζηελ αγνξά ζηελ νπνία ζπλέβε ε παξάβαζε. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ απαηηεί πιεξσκή βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ είραλ αληηιεθζεί ηελ χπαξμε ηεο παξάλνκεο απφθαζεο ηεο έλσζεο ή φηη δελ ηελ εθάξκνζαλ ή φηη απνζηαζηνπνηήζεθαλ ελεξγά απφ απηήλ πξηλ αξρίζεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα δηεξεπλά ηελ ππφζεζε. Η νηθνλνκηθή επζχλε θάζε επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ δελ ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηξέρνπζαο ή ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάβαζεο ρξήζεο.

4. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί κε απφθαζε ηεο λα επηβάιεη ζε

επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πξφζηηκν, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπο κε πξνγελέζηεξε απφθαζε ηεο. Σν πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηνχ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηξέρνπζαο ή ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάβαζεο ρξήζεο.

5. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηα λα ιακβάλεη

αζθαιηζηηθά κέηξα α πηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, φηαλ πηζαλνινγείηαη παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 11 ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληξέρεη επείγνπζα πεξίπησζε γηα ηελ απνηξνπή άκεζα επηθείκελνπ θηλδχλνπ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα απεηιήζεη πξφζηηκν κέρξη δέθα ρηιηάδεο

(10.000) επξψ γηα θάζε εκέξα κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ απφθαζε ηεο θαη λα επηβάιεη απηφ κε απφθαζε ηεο πνπ βεβαηψλεη ηε κε ζπκκφξθσζε. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ ζπλεθηηκνχληαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ζηε ζρεηηθή αγνξά απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ζηελ απφθαζε.

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα απνθαλζεί ην α ξγφηεξν κέζα ζε

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, αθνχ πξψηα αθνπζηνχλ

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.

Η απφθαζε απηή ππφθεηηαη κφλν ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ

Αζελψλ. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 30 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ζίγεηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ πξνο ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία

πξνο ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ΢ελίδα 35
πξνο ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ΢ελίδα 35
πξνο ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ΢ελίδα 35

΢ελίδα 35

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ.

6. Αλ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πηζαλνινγεί, θαηά ηε δηάξθεηα ζρεηηθήο

έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ή θαηαγγειίαο, παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξεί κε απφθαζε ηεο λα απνδέρεηαη, εθ κέξνπο ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ πξνο παχζε ηεο πηζαλνινγνχκελεο παξάβαζεο θαη λα θαζηζηά η ηο δεζκεχζεηο απηέο ππνρξεσηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα εθδνζεί γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, εθφζνλ θξίλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα πεξαηηέξσ δξάζε απηήο. Η Δπηηξνπή κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη θάζε ελδηαθεξφκελνο ή απηεπαγγέιησο, λα θηλήζεη εθ λένπ ηε δηαδηθαζία φηαλ ππήξμε νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ γεγνλφησλ ζηα νπνία βαζίζζεθε ε απφθαζε, ή νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο αζεηήζνπλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη, ή ε απφθαζε βαζίζζεθε ζε ειιηπείο, αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ

ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ.

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία απνδνρήο δεζκεχζεσλ εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηψλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 15 θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ ιακβάλεηαη ζε Οινκέιεηα.

7. Οη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ππνρξενχληαη κέζα ζε

δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφ θαζεο κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε παξάβαζε ή ε πηζαλνιφγεζε ηεο παξάβαζεο θαη δηαηάζζεηαη ε παχζε ηεο λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ ή πξφθεηηαη λα πξνβνχλ γηα ηελ παχζε ηεο

παξάβαζεο. Σελ ίδ ηα ππνρξέσζε ππέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκκφξθσζε πξνο δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ πξνζθπγή θαηά απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

8. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ ιακβάλεηαη ζε Οινκέιεηα,

θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο ή κείσζεο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε νξηδφληησλ ζπκπξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ή ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔπξσπάηθήοΈλσζεο (πξφγξακκα επηείθεηαο). ΢ε πεξίπησζε ππαγσγήο επηρείξεζεο ή θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην πξφγξακκα επηείθεηαο, εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 44.

Άρθρο 26

Άξζε αξκνδηφηεηαο, αλαζηνιή ή πεξάησζε δηαδηθαζίαο

1. Η θίλεζε δηαδηθαζίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε

απφθαζεο θαη' εθαξκνγή ηνπ Κεθαιαίνπ III ηνπ Καλνληζκνχ 1/2003, ζηεξεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο λα εθαξκφδεη ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

2. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, φηαλ ε ίδηα θαη αξρή αληαγσληζκνχ άιινπ

θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 101 ή 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ επηιεθζεί,

θαηφπηλ θαηαγγειίαο ή απηεπαγγέιησο, ππφζεζεο πνπ αθνξά ζπκθσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, απφθαζε έλσζεο επηρεηξήζεσλ ή πξαθηηθή επηρείξεζεο ή επηρεηξήζεσλ, κπνξεί ή λα απνξξίςεη ηελ θαηαγγειία ή λα ηεξκαηίζεη, γηα ην ιφγν απηφλ, ηε δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε απηεπαγγέιησο ή λα αλαζηείιεη ηε δηαδηθαζία ή λα πξνρσξήζεη θαλνληθά ζηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, εθδίδνληαο απφθαζε επί ηεο νπζίαο.

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, εθδίδνληαο απφθαζε επί ηεο νπζίαο. ΢ελίδα 36
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, εθδίδνληαο απφθαζε επί ηεο νπζίαο. ΢ελίδα 36
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, εθδίδνληαο απφθαζε επί ηεο νπζίαο. ΢ελίδα 36

΢ελίδα 36

Άρθρο 27

Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

1. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, αηνκηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλεο, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηψληαη

ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ην λ. 3861/2010 (Α' 112).

2. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ επηρείξεζε ή ηελ έλσζε

επηρεηξήζεσλ πνπ παξέβε ηνλ παξφληα λφκν λα δεκνζηεχζεη ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαηά ην άξζξν 25 ζε εθεκεξίδα, ε νπνία θπθινθνξεί ζε παλειιαδηθή ή ηνπηθή θιίκαθα, αλάινγα κε ηελ εκβέιεηα ηεο αγνξάο, ζηελ νπνία εθδειψλεηαη ε παξάβαζε, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηα απνηειέ ζκαηα ηεο ηειεπηαίαο. Αλ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ αθπξσζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχζεη κε έμνδα ηεο ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ

ίδηα εθεκεξίδα.

Άρθρο 28

Δζληθή Αξρή Αληαγσληζκνχ

1. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, σο Δζληθή Αξρή Αληαγσληζκνχ, είλαη αξκφδηα

γηα ηε ζπλεξγαζία:

α) κε ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ παξνρή ζηα εληεηαικέλα φξγαλα απηήο ηεο απαξαίηεηεο ζπλδξνκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, πνπ πξνβι έπνληαη απφ δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ θαη

β) κε ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ άιισλ ρσξψλ.

2. Αλ επηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ή αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο

ζηελ Διιάδα, αξλείηαη λα δερζεί ηνλ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ

δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηή φξγαλν, ελεξγψληαο απηεπάγγειηα ή χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ησλ εληεηαικέλσλ γηα ηνλ έι εγρν απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξγάλσλ, κεξηκλά γηα ηελ ελ γέλεη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, ηδηαίηεξα κε ηελ παξνρή απαξαίηεηεο ζπλδξνκήο, θαηά ην άξζξν 38.

3. Οη αξρέο αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε Δπηηξνπή

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λννχληαη, γηα ηνλ παξφληα λφκν, σο Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

Άρθρο 29

Δηήζηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππνβάιιεη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ θάζε έηνπο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο εηήζηα έθζεζε, ε νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο, ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο θαη ηελ επηδίσμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ηηο απνθάζεηο ηεο θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο.

θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. ΢ελίδα 37
θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. ΢ελίδα 37
θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. ΢ελίδα 37

΢ελίδα 37

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ

ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ

Άρθρο 30

Πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ

1. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξν πήο Αληαγσληζκνχ ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ απφ ηελ

θνηλνπνίεζε ηνπο.

2. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε ηεο δελ αλαζηέιιεη

ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Αλ φκσο ππάξρεη απνρξψλ ιφγνο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ ζε ΢πκβνχιην κπνξεί λα αλαζηείιεη ελ φισ ή ελ κέξεη ή ππφ φξνπο ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο θαηά ηεο νπνίαο αζθήζεθε πξνζθπγή, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 200 επ. ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (Κ.Γ.Γ., λ. 2717/1999, Α' 97).

Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο, ην Γηνηθεηηθφ Δθ εηείν Αζελψλ ζε ΢πκβνχιην κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή κέξνπο ηνπ πξνζηίκνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% απηνχ. Η αίηεζε αλαζηνιήο γίλεηαη δεθηή κέρξη ην πην πάλσ αλψηαην κέξνο πξνζηίκνπ, θαη ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ επηβάιιεη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, φηαλ θξίλεηαη φηη ε άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζα πξνθαιέζεη ζηνλ αηηνχληα βιάβε αλεπαλφξζσηε ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκε ζε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο πξνζθπγήο. Αλ ην δηθαζηήξην εθηηκά φηη ε πξνζθπγή είλαη πξνδήισο βάζηκε, κπνξεί λα δερζεί, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, ηελ αίηεζε αλαζηνιήο, αθφκε θαη σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πξνζηίκνπ, αθφκε θαη αλ ε βιάβε ηνπ αηηνχληνο απφ ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο δελ θξ ίλεηαη σο αλεπαλφξζσηε ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκε. Με ηελ απφθαζε, κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ή άιιν θαηάιιειν κέηξν, ην Γηθαζηήξην, αθφκε θαη ρσξίο λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, ιακβάλεη θαη θάζε αλαγθαίν κέηξν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο: α) ηελ θαηάζεζε ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, εγγπεηηθήο επηζηνιήο πιεξσηέαο ζε πξψηε δήηεζε, αμηφρξενπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, β) ηελ εγγξαθή απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζε αθίλεην ηνπ αηηνχληνο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε, γ) ηελ θαηάζεζε νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σν Γηθαζηήξην κπνξεί, αληί ησλ παξαπάλσ ή θαη ζπκπιεξσκαηηθά, λα δηαηάμεη ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ θαηάιιεινπ φξνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηελ αλαζηνιή. Η ρνξήγεζε αλαζηνιήο απνθιείεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ε πξνζβαιιφκελε πξάμε έρεη ήδε εθηειεζζεί.

Η αίηεζε αλαζηνιήο κπνξεί λα απνξξηθζεί, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αλεπαλφξζσηεο ή δπζρεξψο επαλνξζψζηκεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, αλ ην δηθαζηήξην εθηηκά φηη ε πξνζθπγή είλαη πξνδήισο απαξάδεθηε ή πξνδήισο αβάζηκε. Η αίηεζε κπνξεί λα απνξξηθζεί, αλ θαηά ηε ζηάζκηζε ηεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θξίλεηαη φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απνδνρή ζα είλαη ζνβαξφηεξεο απφ ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο.

3. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρνπλ:

ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο. 3. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρνπλ: ΢ελίδα 38
ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο. 3. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρνπλ: ΢ελίδα 38
ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο. 3. Γηθαίσκα πξνζθπγήο έρνπλ: ΢ελίδα 38

΢ελίδα 38

α) νη επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, θαηά ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε απφθαζε,

β) εθείλνο πνπ ππέβαιε θαηαγγειία γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ,

γ) ην Γεκφζην δηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,

δ) νπνηνζδήπνηε ηξίηνο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

4. Η πξνζθπγή εθδηθάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, κεηά απφ θιήηεπζε ηεο

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Αλαβνιή ηεο ζπδεηήζεσο είλαη δπλαηή κφλν κία θνξά γηα απνρξψληα ιφγν ζηελ θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξε ζηελ αξρηθή δηθάζηκν, εθηφο αλ πθίζηαηαη πεξίπησζε ζπλεθδηθάζεσο πεξηζζφηεξσλ πξνζθπγψλ.

5. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Γ

6. ΢ηηο δίθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ θαη επηρεηξήζεηο

ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλέπξαμαλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζ ξσλ 1 θαη 2, κε ηε δηάδηθν επηρείξεζε ή έλσζε επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο, ν νπνίνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

7. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλαξηά ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο απνθάζεηο

πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεξηκλψληαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ησλ δηαδίθσλ.

Άρθρο 31

Υνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο

1. Αλ ην δηθαζηήξην πηζαλνινγεί ηελ απνδνρή αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο

αλαζηνιήο εθηέιεζεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, θαιεί ππνρξεσηηθά ηελ Δπηηξνπή, κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο, πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, λα εθθέξεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.

2. Αλ γίλεη δεθηφ ην ζρεηηθφ αίηεκα ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε αλαζηνιήο

πξνζδηνξίδεηαη γηα ζπδήηεζε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο δελ επηηξέπεηαη, δηαθνξεηηθά παχεη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, εθηφο αλ απηή παξαηαζεί απφ ην δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεη ηελ αίηεζε.

Άρθρο 32

Έλδηθα κέζα

1. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, πνπ εθδίδνληαη

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, επηηξέπεηαη αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζηνπο δηαηει έζαληεο δηαδίθνπο θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ δίθε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

2 Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο, επί ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ δηθαηνχηαη ζε άζθεζε αλαηξέζεσο θαη αλ δελ ππήξμε δηάδηθνο θαηά ηε δίθε θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία αζθήζεσο ηνπ ελδ ίθνπ κέζνπ είλαη ηξίκελε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο.

3. Η αίηεζε αλαηξέζεσο εθδηθάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. Αλαβνιή ηεο

ζπδεηήζεσο επηηξέπεηαη κφλν κία θνξά γηα απνρξσληα ιφγν ζηελ θαηά ην δπλαηφλ

κφλν κία θνξά γηα απνρξσληα ιφγν ζηελ θαηά ην δπλαηφλ ΢ελίδα 39
κφλν κία θνξά γηα απνρξσληα ιφγν ζηελ θαηά ην δπλαηφλ ΢ελίδα 39
κφλν κία θνξά γηα απνρξσληα ιφγν ζηελ θαηά ην δπλαηφλ ΢ελίδα 39

΢ελίδα 39

πιεζηέζηεξε ζηελ αξρηθή δηθάζηκν, εθηφο εάλ πθίζηαηαη πεξίπησζε ζπλεθδηθάζεσο πεξηζζφηεξσλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο.

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζ ξνπ 52 ηνπ π.δ.18/1989 (Α' 8) γηα ρνξήγεζε αλαζηνιήο

εθηειέζεσο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνζβάιινληαη κε αίηεζε αθπξψζεσο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα αλαζηνιή εθηει έζεσο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ζε πεξίπησζε άζθεζεο θαη' απηψλ αλαηξέζεσο, ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ.

5. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί αηηήζεσο αλαηξέζεσο ελψπηνλ

ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.

6. ΢ηηο δίθεο ηνπ παξφληνο άξζ ξνπ κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ θαη επηρεηξήζεηο

ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλέπξαμαλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 1 θαη 2,

κε ηε δηάδηθν επηρείξεζε ή έλσζε επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο, ν νπνίνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.

7. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλαξηά ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηηο απνθάζεηο

ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεξηκλψληαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ησλ

δηαδίθσλ.

Άρθρο 33

Δηδηθά Σκήκαηα ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζπγθξνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ, εηδηθά ηκήκαηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πξνζθπγψλ, παξεκβάζεσλ, αλαθνπψλ, εθέζεσλ θαη αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο πνπ αζθνχληαη θαηά ηνλ παξφληα λφκν θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ελψπηνλ απηψλ δηαδηθαζία.

Άρθρο 34

Γεληθφο Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο

1. Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 πεξίπησζε ε' ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ ησλ

Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ (λ. 1756/1988, Α' 35) εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ πνπ αζθεί θαηά ηνλ παξφληα λφκν ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο.

2. Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο δελ ππνρξενχ ηαη ζε παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ πνπ αζθήζεθαλ απφ απηφλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Σα έλδηθα βνεζήκαηα εθδηθάδνληαη θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ Γ εληθνχ Δπηηξφπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζαλ λα ήηαλ παξψλ.

3. Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ

βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηνλ Αληεπίηξνπν ή θάζε λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.

4. Σν δηθαίσκα ηνπ Γεληθνχ Δπηηξφπνπ λα δεηήζεη ηελ αλαί ξεζε ππέξ ηνπ λφκνπ

θάζε απφθαζεο δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζπκθψλα κε ην άξζξν 29 πεξίπησζε ε'ηνπ λ.1756/1988, είλαη αλεμάξηεην απφ ην δηθαίσκα ηνπ ζε άζθεζε αλαίξεζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 32

Άρθρο 35

Γηθαηνδνζία εηέξσλ δηθαζηεξίσλ

2 ηνπ άξζξνπ 32 Άρθρο 35 Γηθαηνδνζία εηέξσλ δηθαζηεξίσλ ΢ελίδα 40
2 ηνπ άξζξνπ 32 Άρθρο 35 Γηθαηνδνζία εηέξσλ δηθαζηεξίσλ ΢ελίδα 40
2 ηνπ άξζξνπ 32 Άρθρο 35 Γηθαηνδνζία εηέξσλ δηθαζηεξίσλ ΢ελίδα 40

΢ελίδα 40

1.

Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο

Δπηθξαηείαο, πνπ εθδίδνληαη θαηφπηλ πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, έρνπλ ηζρχ δεδηθαζκέλνπ.

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα δηθαζηήξηα, πνιηηηθά

θαη πνηληθά, εθαξκφδνπλ ηα άξζξα 1 θαη 2, θαζψο θαη ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο

΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ θξίζε απηή δελ δεζκεχνληαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ θαη ην ΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, φηαλ θξίλνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.

3. Σα δηθαζηήξηα θάζε δηθαηνδνζίαο, ηα νπνία εθαξκφδνπλ θαηά ηελ παξάγξαθν

2 ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα δηαβηβάζεη ζε απηά πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ή λα δηαηππψζεη ηε γλψκε ηεο επί δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ. Μπνξνχλ,

επίζεο, λα δεηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο επί ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, θαζψο θαη επί δεηεκάησλ εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο.

4. Οη γξακκαηείο ησλ δηθαζηεξίσλ νθείινπλ λα απνζηέιινπλ, αηειψο, αληίγξαθα

ησλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγ ία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ππέρνληεο, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο, πεηζαξρηθή επζχλε. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κεξηκλά γηα ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ

Άρθρο 36

Καηαγγειίεο

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ΢

1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγέιιεη ελψπηνλ

ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ε νπνία ελεξγεί σο δεκφζηα αξρή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 1 01 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

2. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ν ηχπνο, ην

πεξηερφκελν, ηα δηαδηθαζηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο θαη

θαηαρψξηζεο ησλ θαηαγγειηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1.

3. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δίδεη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο θαηαγγει ίεο πνπ ιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14.

4. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αμηνινγεί αλ ηα ζηνηρεία θαη νη ηζρπξηζκνί πνπ

ηίζεληαη ππφςε ηεο απφ ηνλ θαηαγγέιινληα ζπληζηνχλ ελδείμεηο παξάβαζεο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή δελ πξνθχπηνπλ ελδείμεηο παξάβαζεο ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ, ε θαηαγ γειία ινγίδεηαη σο πξνθαλψο

ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ, ε θαηαγ γειία ινγίδεηαη σο πξνθαλψο ΢ελίδα 41
ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ, ε θαηαγ γειία ινγίδεηαη σο πξνθαλψο ΢ελίδα 41
ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ, ε θαηαγ γειία ινγίδεηαη σο πξνθαλψο ΢ελίδα 41

΢ελίδα 41

αβάζηκε ζχκθσλα κε ην άξζξν 37.

5. Οη θαηαγγειίεο αμηνινγνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ηδ', ππνπεξίπησζε αα', θαη ζηελ πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ

Δπηηξνπή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15 ή ηνπ άξζξνπ 37.

6. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη, νη ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ,

νη εξγαδφκελνη ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη νη εληεηαικέλνη πξνζσξηλά ηελ άζθεζε δεκφζηαο ππεξεζίαο νθείινπλ λα αλαθνηλψλνπλ, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, φ,ηη πεξηέξρεηαη ζηε γλψζε ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όζνη δελ εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηαθφζηα (300) κέρξη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ.

Αρθρο 37

΢πλνπηηθή δηαδηθαζία επί θαηαγγειηψλ

1. Καηαγγειίεο πεξί δεηεκάησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηίζεληαη ζην

αξρείν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, κέζα ζε πξνζεζκία πέληε κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Δάλ ε θαηαγγειία εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο άιιεο αλεμάξηεηεο ή δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ νθείιεη λα ηε δηαβηβάζεη αξκνδίσο κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία.

2. Πξνθαλψο αβάζηκεο θαηαγγειίεο γηα παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο

θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη κφλν ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη φρη θαη

ζε αξρή αληαγσληζκνχ άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηίζεληαη ζην αξρείν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, κέζα ζε πξνζεζκία ελλέα κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.

3. Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ θνηλνπνηεί ζηνλ

θαηαγγέιινληα ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, θαηά ησλ νπνίσλ απηφο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ΢ην ηέινο ηνπ έηνπο, ν Πξφεδξνο ελεκεξψλεη ηελ Οι νκέιεηα γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε θχζε ησλ ππνζέζεσλ

πνπ ηέζεθαλ ζην αξρείν θαηά ην έηνο απηφ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ

ΤΠΟΦΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΤ΢ΙΕ΢

Άρθρο 38

Παξνρή πιεξνθνξηψλ

ΕΡΕΤΝΑ΢

ΚΑΙ ΕΞΟΤ΢ΙΕ΢ Άρθρο 38 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΢ελίδα 42
ΚΑΙ ΕΞΟΤ΢ΙΕ΢ Άρθρο 38 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΢ελίδα 42
ΚΑΙ ΕΞΟΤ΢ΙΕ΢ Άρθρο 38 Παξνρή πιεξνθνξηψλ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΢ελίδα 42

΢ελίδα 42

1.

Όηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ, πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληήο ή ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα δεηά κε έγγξαθν πιεξνθνξίεο απφ επηρεηξήζεηο, ελψζε ηο επηρεηξήζεσλ ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή δεκφζηεο ή άιιεο αξρέο. ΢ην έγγξαθν αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο ζεκειηψλνπλ ην αίηεκα, ν ζθνπφο ηεο αίηεζεο, ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ε ίλαη βξαρχηεξε ησλ πέληε εκεξψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή απνθάζεηο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ή ππνζέζεηο ζπγθεληξψζεσλ θαη ησλ δέθα εκεξψλ γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη νη θπξψζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Δθείλνη, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην έγγξαθν ππνρξενχληαη ζε άκεζε, πιήξε θαη αθξηβή παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο δεηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ππνρξενχληαη ζε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ηα ππεχζπλα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 25 θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ησλ επηρεηξήζεσλ ή

ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ. Γελ ππέρνπλ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηα πξφζσπα πνπ δελ εμεηάδνληαη ζε πνηληθέο δίθεο, εθφζνλ ηεξήζνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Με ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν δε ζίγνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ.

2. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ λφκσλ πνπ θαζηεξψλνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο,

φιεο νη δεκφζηεο αξρέο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ππέρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλδξάκνπλ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη ηνπο εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

3. ΢ε πεξίπησζε άξλεζεο, δπζηξνπίαο ή θαζπζηέξεζεο παξνρήο ησλ αηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε πιεξνθνξηψλ ή ζε πεξίπησζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 44, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ:

α) φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, δηεπζπληέο θαη ππαιιήινπο ηνπο, φπσο θαη ηδηψηεο ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επηβάιιεη πξφζηηκν δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ κε αλψηαην φξην ην 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο απηφο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζ ξν 10 ζην θαζέλα απφ ηα πξφζσπα θαη γηα θάζε παξάβαζε,

β) φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή ππαιιήινπο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ αλαθέξεηαη αξκνδίσο, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί πεηζαξρηθή δίσμε γηα ηηο πην πάλσ παξαβάζεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα.

Άρθρο 39

Γηεμαγσγή εξεπλψλ

1. Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 5 κέρξη 10 θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11, θαζψο θαη γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπάίθήο 'Δλσζεο, νη εληεηαικέλνη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ αζθνχλ εμνπζίεο θνξνινγηθνχ ειεγθηή θαη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηδίσο:

α) λα ειέγρνπλ θάζε είδνπο θαη θαηεγνξίαο βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή εκπνξηθή αιιεινγξαθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δηνηθεηψλ, δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο απνζήθεπζεο ηνπο, θαη νπνπδ ήπνηε θαη εάλ απηά

ηεο κνξθήο απνζήθεπζεο ηνπο, θαη νπνπδ ήπνηε θαη εάλ απηά ΢ελίδα 43
ηεο κνξθήο απνζήθεπζεο ηνπο, θαη νπνπδ ήπνηε θαη εάλ απηά ΢ελίδα 43
ηεο κνξθήο απνζήθεπζεο ηνπο, θαη νπνπδ ήπνηε θαη εάλ απηά ΢ελίδα 43

΢ελίδα 43

θπιάζζνληαη θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηνπο,

β) λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαζρέζεηο βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο,

γ) λα ειέγρνπλ θαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θηλεηψλ ηεξκαηηθψλ, θνξεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ απηψλ,

δ) λα ελεξγνχλ έξεπλεο ζηα γξαθεία θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ,

ε) λα ζθξαγίδνπλ νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηηθφ ρψξν, βηβιία ή έγγξαθα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηελεξγ είηαη ν έιεγρνο θαη ζην κέηξν ησλ αλαγθψλ απηνχ,

ζη) λα ελεξγνχλ έξεπλεο ζηηο θαηνηθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δηνηθεηψλ, δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ εχινγεο ππφλνηεο, φηη θπιάζζνληαη εθεί βηβιία ή άιια έγγξαθα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ,

δ) λα ιακβάλνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, έλνξθεο ή αλσ -κνηί θαηαζέζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαη λα δεηνχλ απφ θάζε αληηπξφζσπν ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή έλσζεο επηρεηξήζεσλ, επεμεγήζεηο γηα ηα γεγνλφηα ή ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο.

Η δηαδηθαζία ζπιινγήο, θχιαμεο θαη επεμεξγαζίαο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη αιιεινγξαθίαο, πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.

Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α' κέρξη δ', νη ππάιιεινη Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΢πληάγκαηνο γηα ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο.

2. Η ζρεηηθή εληνιή παξέρεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο

Αληαγσληζκνχ ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γηεπζπληή ή

Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξεκπφδηζεο ή δπζρέξαλζεο απηήο ή άξλεζεο εκθάληζεο ησλ αηηνχκελσλ βηβιίσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ ή ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ ηνπο.

3. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ Αληηπξφεδξνο,

Γεληθφο Γηεπζπληήο ή Γηεπζπληήο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κπνξνχλ λα δεηνχλ, εγγξάθσο, ηε ζπλδξνκή ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζ εηο α' κέρξη δ ηεο παξαγξάθνπ 2.

4. Γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ, ζπληάζζεηαη απφ απηφλ πνπ

ηηο δηεμήγαγε έθζεζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη ζηηο νηθείεο

επηρεηξήζεηο θαη ηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ.

5. Με ηελ επηθχιαμε ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44, επηβάιιεηαη

ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44, επηβάιιεηαη ΢ελίδα 44
ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44, επηβάιιεηαη ΢ελίδα 44
ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44, επηβάιιεηαη ΢ελίδα 44

΢ελίδα 44

κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ κε αλψηαην φξην ηηο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ή ζε απηνχο πνπ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξεκπνδίδνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηηο έξεπλεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, θαζψο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ή ζε απηνχο πνπ αξλνχληαη λα επηδείμνπλ ηα αηηνχκελα βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα θαη λα ρνξεγήζνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηνπο. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε ε ζνβαξφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο ππφζεζεο, ε απαμία ησλ πξάμεσλ θαη ε επίπησζε ηνπο ζηελ έθβαζε ηεο έξεπλαο.

6. ΢ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξεκπφδηζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ

εληεηαικέλσλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ή ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απηνί κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ θαη θάζε

άιιεο αξκφδηαο αξρήο. Η ζπλδξνκή απηή κπνξεί λα δεηεζ εί θαη πξνιεπηηθά.

Άρθρο 40

Έξεπλεο ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ή ζε ηχπνπο ζπκθσληψλ

1. Όηαλ ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ή άιιεο πεξηζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο γηα

πηζαλφ πεξηνξηζκφ ή ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δηεμαγάγεη έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπκθσληψλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, εθφζνλ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο.

2. ΢ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη

απφ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, θαζψο επίζεο θαη λα δηελεξγήζεη θάζε αλαγθαίν πξνο ηνχην έι εγρν. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί ηδίσο λα δεηήζεη απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ λα ηεο θαηαζηήζνπλ γλσζηή νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, απφθαζε ή ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή.

3. Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δχλαηαη λα δεκνζηεχζεη έθζεζε γηα ην απνηέι εζκα

ηεο έξεπλαο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ή ζπγθεθξηκέλνπο

ηχπνπο ζπκθσληψλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαη λα δεηήζεη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα δηαηππψζνπλ παξαηεξήζεηο.

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθαζίδεη

ζε Οινκέιεηα. Γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38, 39 θαη 41.

Άρθρο 41

Τπνρξέσζε ερεκχζεηαο

1. Οη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζπιιέγνληαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ

παξφληνο λφκνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ αίηεζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ηνλ έιεγρν ή ηελ αθξφαζε.

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 37 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, νη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη νη ππάιιεινη ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη εληνιή θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 39 θαη νη νπνίνη ιακβάλνπλ, κε αθνξκή ηελ ππεξεζία ηνπο, γλψζε απφξξεησλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ, ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ ή άιισλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ γηα ηα ζηνηρεία απηά ερεκχζεηα.

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ γηα ηα ζηνηρεία απηά ερεκχζεηα. ΢ελίδα 45
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ γηα ηα ζηνηρεία απηά ερεκχζεηα. ΢ελίδα 45
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ γηα ηα ζηνηρεία απηά ερεκχζεηα. ΢ελίδα 45

΢ελίδα 45

3.

Σα απφξξεηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο

λφκνπ, απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ. Οη ππάιιεινη ηεο παξαγξάθνπ 2 ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ερεκχζεηα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Π.Γ., γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Οη πξνυπνζέζεηο, ε έθηαζε, νη εμαηξέζεηο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζην δηνηθεηηθφ θάθειν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ησλ νπνίσλ θηλήζεθε ε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δηαδηθαζία, θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ππέβαιαλ θαηαγγειία, ε δηαδηθαζία ρξήζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ απφξξεησλ ζηνηρείσλ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα, απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Σα απφξξεηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ απηήο απνηεινχλ κέξνο ηνπ θαθέινπ, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ θαη ζην ΢πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, δηαηεξψληαο ηνλ απφξξεην ραξαθηήξα ηνπο. Πξνο ην ζθνπφ απηφλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζε μερσξηζηφ ηκήκα ηνπ

δηνηθεηηθνχ θαθέινπ, ην νπνίν θέξεη ηελ έλδεημε "απφξξεηα ζηνηρεία". Αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ δηθαζηεξίνπ δηαζθαιίδεη φηη ηα κέξε δε ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα απφξξεηα γηα απηνχο ηκήκαηα ηνπ θαθέινπ, εθηφο εάλ ε πξφζβαζε θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ πξνάζπηζε ππέξηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπο, θαη ηνπο παξαζρεζεί ζρεηηθή άδεηα, θαηά ην αλαγθαίν κέηξν, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, απφ ην δηθάδνλ δηθαζηήξην.

4. ΢ε φπνηνλ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο:

α) επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ ρίιηα (1.000) κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ,

β) αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε γηα ηελ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο πνπ ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα.

5. ΢ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ

παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ κε αλψηαην φξην ηα δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ θαη κε ηελ ίδηα απφθαζε εθπίπηνπλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

6. Με ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηηκσξείηαη θαη θάζε πξφζσπν, ζην νπνίν ε

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ή ζπκκεηέρεη ζε νκάδα έξγνπ ηελ νπνία έρεη ζπζηήζεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, εθφζνλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε έρεη πεξηιεθζεί ξήηξα γηα ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, θαζψο θαη νη δηθεγφξνη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην Ννκηθφ Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, εθφζνλ παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάγσλ 1 κέρξη 3. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ αλαδφρνπ εθπφλεζεο κειέηεο, εθφζνλ έιαβαλ γλψζε ηεο παξαπάλσ ξήηξαο ερεκχζεηαο.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ

ηεο παξαπάλσ ξήηξαο ερεκχζεηαο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ ΢ελίδα 46
ηεο παξαπάλσ ξήηξαο ερεκχζεηαο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ ΢ελίδα 46
ηεο παξαπάλσ ξήηξαο ερεκχζεηαο. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ ΢ελίδα 46

΢ελίδα 46

Άρθρο 42

Παξαγξαθή γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ

1. Οη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ παξέρνπλ ζηελ

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ηελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιεη θπξψζεηο ππφθεηληαη ζε πεληαεηή πξνζεζκία παξαγξαθήο.

2. Η παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα δηάπξαμεο ηεο παξάβαζεο. Χζηφζν, αλ

κηα παξάβαζε είλαη δηαξθήο ή έρεη δηαπξαρζεί θαη' εμαθνινχζεζε, ε παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα παχζεο ηεο παξάβαζεο.

3. Η παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ δηαθφπηεηαη απφ θάζε

πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή ηεο αξρήο αληαγσληζκνχ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νπνία αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ή ζε δηαδηθαζίεο θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάβαζεο. Η δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζε κηα ηνπιάρηζηνλ επηρείξεζε ή έλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείρε ζηελ παξάβαζε. ΢ηηο πξάμεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο νη εμήο:

α) νη γξαπηέο αηηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ή άιιεο θαηά ηα παξαπάλσ αξρήο αληαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ,

β) νη γξαπηέο εληνιέο δηεμαγσγήο ειέγρνπ πνπ ρνξεγεί ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ή άιιε θαηά ηα παξαπάλσ αξρή αληαγσληζκνχ,

γ) ε θίλεζε δηαδηθαζίαο απφ άιιε θαηά ηα παξαπάλσ αξρή αληαγσληζκνχ,

δ) ε θιήξσζε ππφζεζεο ζε Δηζεγεηή θαη

ε) ε θνηλνπνίεζε έθζεζεο αηηηάζεσλ ή εηζήγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ή άιιε θαηά ηα παξαπάλσ αξρή αληαγσληζκνχ.

4. Η δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε.

5. Η παξαγξαθή αξρίδεη εθ λένπ χζηεξα απφ θάζε δηαθνπή. Χζηφζν, ε παξαγξαθή

ζπκπιεξψλεηαη ην αξγφηεξν ηελ εκέξα παξέιεπζεο πξνζεζκίαο ίζεο κε ην δηπιάζην ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ έρεη επηβάιεη πξφζηηκν. Η πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη θαηά

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ρξφλν αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο θαηά ηελ παξάγξαθν

6.

6.

Η παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν

θαηξφ ζρεηηθή κε ηελ ππφζεζε πξάμε ή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ

απνηειεί αληηθείκελν δηαδηθαζίαο πνπ εθθξεκεί ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.

7. Η αλαζηνιή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε.

θαη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε. ΢ελίδα 47
θαη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε. ΢ελίδα 47
θαη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε. ΢ελίδα 47

΢ελίδα 47

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΚΤΡΩ΢ΕΙ΢

Άρθρο 43

Τπνρξέσζε αλαθνίλσζεο παξαβάζεσλ

Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, φηαλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2, θαη 5 κέρξη 10, ή ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο πξνο ηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή, ην αξγφηεξν κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο νηθείαο απφθαζεο ηεο.

Άρθρο 44

Πνηληθέο θπξψζεηο

1. Όπνηνο ζπλάπηεη ζπκθσλία, ιακβάλεη απφθαζε ή εθαξκφδεη ελαξκνληζκέλε

πξαθηηθή θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 1 ή ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ κέρξη εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο, κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25, ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 5 κέρξη 10 ή δελ εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 11. Αλ ε πξάμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ αθνξά ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη κεηαμχ ηνπο πξαγκαηηθνίή δπλεηηθνί αληαγσληζη έο, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.

2. Όπνηνο πξνβαίλεη ζε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά, θαηά

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο ή ηνπ άξζξνπ 102 ηεο ΢πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ.

3. Αλ κηα επηρείξεζε ππαρζεί ζην πξφγξακκα επηείθεηαο θαηά ηελ παξάγξαθν 8

ηνπ άξζξνπ 25 θαη ελ ζπλερεία απαιιαγεί πιήξσο απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ηφηε νη ππαίηηνη ή ζπκκέηνρνη ησλ πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 απαιιάζζνληαη απφ θάζε πνηλή.

Η ππαγσγή ζην πξφγξακκα επηείθεηαο, ζπλεπεία ηεο νπνίαο επηβιήζεθε κεησκέλν πξφζηηκν θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 25, ζεσξείηαη ειαθξπληηθή πεξίζηαζε θαη' άξζ ξν 84 Π.Κ. θαη ζηνπο δξάζηεο ησλ πξάμεσλ απηψλ επηβάιιεηαη πνηλή κεησκέλε θαηά ην άξζξν 83 Π.Κ.

4. Ο ππαίηηνο ή νη ζπκκέηνρνη ζε πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 κέλνπλ

αηηκψξεηνη, αλ κε δηθή ηνπο ζέιεζε θαη πξηλ εμεηαζζνχλ νπσζδήπνηε γηα ηελ πξάμε ηνπο, ηελ αλαγγείινπλ ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα αξρή, πξνζθνκίδνληαο ζπγρξφλσο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ΢ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε νπζηψδεο ζπκβνιή ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ ζηελ απνθάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξάμεηο απηέο, κε ηελ πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ζηηο αξρέο, ζεσξείηαη ειαθξπληηθή πεξίζηαζε θαη'άξζξν 84 Π.Κ. θαη επηβάιιεηαη πνηλή κεησκέλε θαηά ην άξζξν 83 Π.Κ

5. Αλ ε πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εξεπλάηα η απφ ηελ Δπηηξνπή

Αληαγσληζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα ξπζκηζηηθή αξρή θαη' νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ν Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε,

Πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ΢ελίδα 48
Πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ΢ελίδα 48
Πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ΢ελίδα 48

΢ελίδα 48

αλαβάιιεη κε πξάμε ηνπ θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Δηζαγγειέσο Δθεηψλ. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ηζρχεη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο αλαζηνιήο ηνπ άξζξνπ 113 παξ. 3 εδάθην α' Π.Κ

6. ΢ηηο δίθεο ζηηο νπνίεο αθνξνχλ νη παξαβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2

κπνξεί λα παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγνλ θάζε πξφζσπν, ην νπνίν ζίγεηαη

άκεζα απφ ηηο πξάμεηο απηέο.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΕΛΗ

Άρθρο 45

Σέιε

1.

Οη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη νη αηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ

άξζξνπ 9 ζπλνδεχνληαη, κε πνηλή ην απαξάδεθην απηψλ, απφ γξακκάηην θαηαβνιήο παξαβφινπ. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ εθαηφ (1.100)

επξψ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 θαη γηα ηηο αηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 3 ησλ άξζξσλ 8 θαη 9, αληηζηνίρσο.

2. Η πξνζθπγή, ε αίηεζε αλαίξεζεο, ε αλαθνπή, ε αίηεζε αλαζεψξεζεο θαη ε

παξέκβαζε, πνπ αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, θαζψο θαη ε αίηεζε επαλαζπδήηεζεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ζπλνδεχνληαη, κε πνηλή ην απαξάδεθην απηψλ, απφ γξακκάηην θαηαβνιήο παξαβφινπ πεληαθνζίσλ επξψ. Χο πξνο ηελ απφδνζε ηνπ παξαβφινπ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 9,10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Κ.Γ.Γ.

θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ 18/1989. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζεηαη ην Γεκφζην.

3. Σα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηέιε ραξηνζήκνπ ζηα δηθφγξαθα θαη ηα πξνζαγφκελα

έγγξαθα, θαζψο θαη ηα ππέξ ηνπ Σακείνπ ΢πληάμεσλ Ννκηθψλ, ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνδνηήζεσο Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ θαη ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ

ηέιε, γηα ηελ εγγξαθή ζην πηλάθην, ηελ παξάζηαζε δηθεγφξνπ, ηελ θαηάζεζε δηθνγξάθσλ ή ππνκλεκάησλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ νξίδνληαη γηα ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ίζα πξνο ηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ.

4. Ο Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο επί ησλ ηα θηηθψλ δηνηθεηηθψλ

δηθαζηεξίσλ απνιαχεη αηέι εηαο, σο εάλ είλαη απηφ ην Γεκφζην, γηα θάζε έλδηθν βνήζεκα πνπ αζθείηαη απφ απηφλ, θαηά ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη ηελ επ' απηνχ, ελ γέλεη, δηαδηθαζία.

5. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ

Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ξπζκίδεηαη

θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΢ελίδα 49
κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΢ελίδα 49
κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΢ελίδα 49

΢ελίδα 49

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΕΝΑΣΟ

ΣΕΛΙΚΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢

Άρθρο 46

Έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ

Ο παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ επελεξγνχλ ή κπνξνχλ λα επελεξγήζνπλ ζηε ρψξα, έζησ θαη αλ απηνί νθείινληαη ζε ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ ή ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή ιακβάλνληαη έμσ απφ απηή ή ζε επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζε απηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ εθδειψλεηαη ζηε ρψξα.

Αρθρο 47

Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ

Οη θνηλέο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν, θαζψο θαη νη απνθάζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ην λ. 3861/2010 (Α' 112).

Άρθρο 48

Δθαξκνγή δηαηάμεσλ πεξί θιεηεχζεσλ θαη επηδφζεσλ

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, γηα φιεο ηηο θιεηεχζεηο ελψπηνλ

ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη

γηα φιεο ηηο επηδφζεηο απνθάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί επηδφζεσλ ησλ άξζξσλ 47 κέρξη 57 ηνπ Κ.Γ.Γ.

2. ΢ε πεξίπησζε αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο ζπδήηεζεο γηα άιιε κέξα θαη ψξα, ε

γλσζηνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο κεηά ηελ αλαβνιή ή ηε δηαθνπή ζπδήηεζεο

ζηνπο δηαδίθνπο πνπ δελ παξίζηαληαη, κπνξεί λα γίλεηαη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν.

3. Η επίδνζε ησλ ππνινίπσλ εγγξάθσλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη

επηζηνιέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 38, κπνξεί λα γίλεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.

Άρθρο 49

Δίζπξαμε πξνζηίκσλ

Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ βεβαηψλνληαη σο δεκφζηα έζνδα θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηνλ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.), ε νπνία νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πεξί ηεο είζπξαμεο ή κε ηνπ θάζε πξνζηίκνπ.

Αληαγσληζκνχ πεξί ηεο είζπξαμεο ή κε ηνπ θάζε πξνζηίκνπ. ΢ελίδα 50
Αληαγσληζκνχ πεξί ηεο είζπξαμεο ή κε ηνπ θάζε πξνζηίκνπ. ΢ελίδα 50
Αληαγσληζκνχ πεξί ηεο είζπξαμεο ή κε ηνπ θάζε πξνζηίκνπ. ΢ελίδα 50

΢ελίδα 50

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΣΟ

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ΢, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ΢ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢

Άρθρο 50

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

1. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο κνξηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ

πεξίπησζε ηε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 θαη κέζα ζε πξνζεζκία ελλέα κελψλ, ε Δπηηξνπή πξνρσξά ζηελ θαηάηαμε ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο.

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κέζα ζε πξνζεζκία δψδεθα

κελψλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε εθθαζάξηζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο θαη ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 37.

3. Σα ππεξεηνχληα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηα νπνία είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Σα ινηπά κέιε παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κέρξη ην δηνξηζκφ Αληηπξνέδξνπ θαη λέσλ κειψλ θαηά ηηο δ ηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νπφηε θαη ιήγεη απηνδηθαίσο ε ζεηεία ηνπο. Σα ελ ιφγσ κέιε κπνξνχλ λα επηι εγνχλ εθ λένπ, ρσξίο ε ηξέρνπζα ζεηεία ηνπο λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12. Η Δπηηξνπή κε ηελ πθηζηάκελε ζχλζεζε ηεο ζπλερίδεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο κέρξη ην δηνξηζκφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ λέσλ κειψλ, νη δε Δηζεγεηέο εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ςήθνπ.

4. Μέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε θνηλή

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, δηαηίζεηαη σο έζνδν ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πνζνζηφ σο 80%

ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ πιενλάζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ρξήζεο.

5. Καηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ:

α) Δηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχληαμε λέαο εηζήγεζεο, νη εθθξεκείο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο θαη θνηλνπνηεζεί ε εηζήγεζε ζηα κέξε.

β) Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηά ην άξζξν 8 δελ θαηαιακβάλνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ έρνπλ ήδε γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή.

6. Η παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 42 θαηαιακβάλεη θαη ηηο παξαβάζεηο πνπ έρνπλ

ηειεζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη δελ έρνπλ απνηειέζεη

αληηθείκελν θαηαγγειίαο ή απηεπάγγειηεο έξεπλαο ή αηηήκαηνο έξεπλαο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

7. Οη απνζπαζκέλνη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ππάιιεινη, θαηά ηελ

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο απφζπαζεο ηνπο, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Οινκέιείαο δελ ζπληξέμεη ζην πξφζσπν ηνπο ιφγνο δηαθνπήο ηεο απφζπαζεο. Οη αλσηέξσ ππάιιεινη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο θαη γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ,

ηνπ Τπεξεζηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ΢ελίδα 51
ηνπ Τπεξεζηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ΢ελίδα 51
ηνπ Τπεξεζηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ΢ελίδα 51

΢ελίδα 51

κπνξνχλ λα κεηαηαρζνπλ κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ζε, αληίζηνηρεο κε ηα πξνζφληα ηνπο, θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ.

Η δηάηαμε απηή δελ επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηπρφλ εθθξεκνπζψλ δηαδηθαζηψλ επί αηηήζεσλ κεηάηαμεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3784/2009 θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ.

8. Μέρξη ηνλ νξηζκφ πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο θαηά ηε

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο, ρξέε πξντζηακέλνπ εμαθνινπζεί λα αζθεί ν Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.

9. Μέρξη ηε ζχληαμε θαη ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 6

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο, Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο, ε εθκίζζσζε αθηλήηνπ πξνο θάιπςε ησλ άκεζσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αλαγθψλ ζηέγαζεο ηεο Δπηηξνπήο, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3130/2003 (Α'76) "πεξί κηζζψζεσλ αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο".

Άρθρο 51

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη ν λ. 703/1977 (Α' 278), θαζψο θαη θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ.

Άρθρο 52

Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο

1.

Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 3728/2008 (Α' 258) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Άξζξν 2

Απνζηνιή

Απνζηνιή ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηδίσο ε κειέηε ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε δηελέξγεηα πάζεο θχζεσο ειέγρσλ, εξεπλψλ θαη ηηκνιεςηψλ ζε θάζε ζηάδην παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ε άξζε πεξηνξηζκψλ θαη εμάιεηςε θαηαρξεζηηθψλ πξαθηηθψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο."

2.

Σν άξζξν 7 ηνπ λ. 3728/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Άξζξν 7

Γηάξζξσζε

1. Η Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο δηαξζξψλεηαη σο εμήο:

1. Η Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ΢ελίδα 52
1. Η Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ΢ελίδα 52
1. Η Τπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ΢ελίδα 52

΢ελίδα 52

α) Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα, β) Γηεχζπλζε Αλάιπζεο ΢πλζεθψλ Αγνξάο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, γ) Γηεχζπλζε Διέγρσλ, δ) Γηεχζπλζε Έξεπλαο Σηκψλ θαη Κφζηνπο, ε) Γηεχζπλζε Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ θαη Σηκνιεςηψλ, ζη) Απηνηει έο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο.

Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.

2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο ζε Σκήκαηα θαη νη επί κέξνπο αξκνδηφηεηεο απηψλ. Με ην ίδην δηάηαγκα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη νη Γηεπζχλζεηο, ηα Σκήκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 2503/1997 (Α' 107) θαη λα δεκηνπξγνχληαη νξγαληθέο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο, ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο, νη νπνίεο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο

ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο, κε δηνηθεηηθή ππαγσγή ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κπνξεί λα αλαθαζνξίδεηαη ε θαηά ηφπνλ θαη ε θαζ' χιελ αξκνδηφηεηα ησλ πην πάλσ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ.

3. Η ζηει έρσζε ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η κεηάζεζε, κεηαθίλεζε, απφζπαζε ή κεηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πξνο ηηο απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο θαη αληίζηξνθα δηελεξγείηαη κφλν θαηφπηλ αίηεζεο ηνπο."

3. ΢ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3728/2008 (Α' 258) πξνζηίζεηαη

πεξίπησζε δ'σο εμήο:

"δ) Σν Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο ζηειερψλεηαη απφ δηθεγφξνπο κε έκκηζζε εληνιή. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ δχλαληαη λα κεηαηάζζνληαη ή λα απνζπψληαη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνχ, θαζψο θαη απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην λ. 1892/1990, έπεηηα απφ αίηεκα ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ."

4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ,

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Η απφζπαζε ζηηο πεξηπηψζεηο α', β' θαη δ' είλαη ηξηεηήο."

5. Η ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.

3668/2008 (Α' 115) θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ πνπ επηβάιιεηαη βάζεη ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ πην πάλσ λφκνπ, γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (πξψελ Πεξηθέξεηα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αζελψλ-Πεηξαηά), αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε.

6. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3668/ 2008 αληηθαζίζηαληαη σο

εμήο:

"2. Ο Πεξηθεξεηάξρεο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κε έγγξαθε πξάμε ηνπ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο είθνζη εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο.

3. Η παξαπάλσ πξάμε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ ΢ελίδα 53
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ ΢ελίδα 53
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ππφθεηηαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ ΢ελίδα 53

΢ελίδα 53

αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ εληφο πξνζεζκίαο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο."

7. Η έλζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7

ηνπ λ. 2323/1995 (Α' 145) θαηά ησλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, γηα παξαβάζεηο πνπ ηεινχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (πξψελ Πεξηθέξεηα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αζελψλ- Πεηξαηά), αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε.

8. ΢ην απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο

κεηαθέξεηαη ε ηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ Κπξψζεσλ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3668/2008 (Α' 115) θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.

9. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2941/2001 (Α'

201) "Πσιήζεηο θάησ ηνπ θφζηνπο", αλαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Διέγρσλ ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ παχεη λα είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο εηζήγεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ πην πάλσ άξζξνπ θαη ε αξκνδηφηεηα απηή πεξηέξρεηαη ζην παξαπάλσ Απηνηειέο Γξαθείν. Σν Σκήκα Μεηξψνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαηαξγείηαη.

10. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4

ηνπ άξζξνπ 3, ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ην άξζξν 20 ηνπ λ. 3728/2008.

Με ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 9,10 θαη 11 ηνπ λ.

3728/2008.

Άρθρο 53

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3059/2002 "΢χζηαζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία "Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" (Α' 241)"

1. Σν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Παξαηεξεηήξην γηα

ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο", πνπ ηδξχζεθε κε ην λ. 3059/2002 (Α' 241), κεηνλνκάδεηαη ζε "Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα". Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο

ηνπ λ. 3059/2002 ή άιινπ λνκνζεηήκαηνο αλαθέξεηαη ε επσλπκία "Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" λνείηαη ε επσλπκία " Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα".

2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζ ξνπ 1 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"2. ΢θνπφο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ηεο Διιάδαο ζε ζέκαηα θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζε άιινπο ηνκείο, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε δηάρπζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη έξγα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη πξνηάζεσλ πξνο ηελ πνιηηεία θαη θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν. ΢ην πιαίζην απηφ, ην Παξαηεξεηήξην ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" θαη "Φεθηαθή ΢χγθιηζε" θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ΢ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ΢ΠΑ), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 3614/2007 (Α' 267), θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο κε αλάινγνπο ζθνπνχο θαη επίζεο ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά θαη δηεζλή δίθηπα γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο."

δίθηπα γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο." ΢ελίδα 54
δίθηπα γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο." ΢ελίδα 54
δίθηπα γηα ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο." ΢ελίδα 54

΢ελίδα 54

3. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"3. Γηα ηνλ πην πάλσ ζθνπφ ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα πξνβαίλεη:

α. ΢ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ησλ εμειίμεσλ θαη πξννπηηθψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, άιισλ ζεκαληηθψλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζηελ Διιάδα, ζε ηαθηηθή απνγξαθή, ζπγθξηηηθή αλάιπζε, κειέηε θαη δεκνζηνπνίεζε ησ λ ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηάζεσλ θαη δεηθηψλ.

β. ΢ε επηζηεκνληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ππνπξγείσλ, αξρψλ, νξγαληζκψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 "Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε αλσηάηνπ νξίνπ απνιαβψλ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη γηα ην Διεγθηηθφ ΢πλέδξην, ην Ννκηθφ ΢πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 65), θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ ζε ζέκα ηα πνπ αθνξνχλ ηηο εμειίμεηο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.

γ. ΢ηε δεκηνπξγία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ κε βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηνπο δείθηεο , ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηε λνκνινγία θαη ηε βηβιηνγξαθία, ηνπο θνξείο, ηα ηδξχκαηα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο παξάγνληεο, πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.

δ. ΢ηε κεηαθνξά δηεζλνχο ηερλνγλσζίαο αηρκήο, ζηε δηάδνζε βέιηηζησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ, ζηελ ππνβνήζεζε αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθφξεζεο κεηαμχ θνξέσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζε ζέκαηα θαη πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ει εθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.

ε. ΢ηελ θαηαγξαθή θαη πεξηνδηθή επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία πξνο ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε, θαζψο θαη άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζηελ έθδνζε εληχπσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ κέζσλ πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηνπ.

ζη. ΢ηε δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζ εκηλάξηα, εκεξίδεο, άιιεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο κε αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαζέηεη ζε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ δηάρπζεο ησλ δξάζεσλ θαη ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νδεγψλ.

θαζψο θαη ηελ έθδνζε εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νδεγψλ. ΢ελίδα 55
θαζψο θαη ηελ έθδνζε εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νδεγψλ. ΢ελίδα 55
θαζψο θαη ηελ έθδνζε εηήζησλ θαη πεξηνδηθψλ νδεγψλ. ΢ελίδα 55

΢ελίδα 55

δ. ΢ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθάζηνηε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή θαη άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πεξαηηέξσ βειηηψζεσλ.

ε. ΢ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο κειεηψλ θαη εξεπλψλ ή θαη ηεο δηαρείξηζεο δξάζεσλ θαη έξγσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο "Φεθηαθή ΢χγθιηζε" θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ΢ΠΑ, ηνπ Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ή ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή θαη απφ εζληθνχο πφξνπο, θα η δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, ή θαη έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε απηνρξεκαηνδφηεζε ή θαη άιισλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, φηαλ ηα έξγα θαη πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ ζε ζέκαηα θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ."

4. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3059/2002

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Ο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ απηνχ. Χο γξακκαηέαο νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ή ηνπ Γεκφζηνπ ή θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982."

5. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3059/2002

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην, χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνζιακβάλεη Γεληθφ Γηεπζπληή κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, κφλν χζηεξα απφ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ."

6. Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζ ξνπ 2 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"8. Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθν χ ΢πκβνπιίνπ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/1994 (Α' 28), νη νπνίεο κπνξεί λα αλαλεψλνληαη, χζηεξα απφ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ απφ ηε θχζε θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, πν π πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία "Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο", πνπ θπξψζεθε κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Β'169), φπσο δηεπζπληηθά ζηειέρε, πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ή νηνπδήπνηε επηδνηνχκελνπ ή ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο, πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγνπ ζρεηηθνχ κε ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο."

7. ΢ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3059/2002 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 11, σο εμήο:

"11. Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 8 ηνπ παξφληνο θαη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία "Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο", πνπ θπξψζεθε κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζση εξηθψλ,

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζση εξηθψλ, ΢ελίδα 56
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζση εξηθψλ, ΢ελίδα 56
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζση εξηθψλ, ΢ελίδα 56

΢ελίδα 56

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Β' 169) θαη νη νπνίεο ιήγνπλ κέρξη ηελ 30.4.2011, παξαηείλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ."

8. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζ ξνπ 3 ηνπ λ. 3059/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

"1. Πφξνη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Φεθηαθή Διιάδα είλαη επηρνξεγήζεηο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" ηνπ Γ' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ΢ηήξημεο (ΚΠ΢), απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Φεθηαθή ΢χγθιηζε" ηνπ Δ΢ΠΑ, απφ ηα Σνκεαθά, Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη απφ Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο ΢πλεξγαζίαο ηνπ Δ΢ΠΑ, απφ πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απφ άιια δηεζλή πξνγξάκκαηα, απφ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη απφ άιιεο πεγέο φπσο επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, ρνξεγίεο, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη απφ θάζε άιιε λφκηκε πεγή."

Άρθρο 54

Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ

Αηηήζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3908/2011 ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ, ππνβάιινληαη, εηδηθά γηα ηελ πξψηε εμακεληαία πεξίνδν ηνπ έηνπο 2011, θαη ην κήλα Μάην, πέξαλ ηνπ κελφο Απξηιίνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.

Άρθρο 55

Έλαξμε ηζρχνο

Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2011

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢

ΚΑΡΟΛΟ΢ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΙΑ΢

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

Δ΢ΧΣΔΡΙΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧ΢Η΢ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗ΢Η΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΙΧΑΝΝΗ΢ ΡΑΓΚΟΤ΢Η΢

ΓΔΧΡΓΙΟ΢ ΠΑΠΑΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢, ΑΝΣΑΓΧΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΓΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ΢ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΜΙΥΑΗΛ ΥΡΤ΢ΟΥΟΨΓΗ΢

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΚΑ΢ΣΑΝΙΓΗ΢

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε ΢θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο.

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε ΢θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο. ΢ελίδα 57
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε ΢θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο. ΢ελίδα 57
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε ΢θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο. ΢ελίδα 57

΢ελίδα 57

Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2011

Ο ΔΠΙ ΣΗ΢ ΓΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΚΑ΢ΣΑΝΙΓΗ΢

2011 Ο ΔΠΙ ΣΗ΢ ΓΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΚΑ΢ΣΑΝΙΓΗ΢ ΢ελίδα 58
2011 Ο ΔΠΙ ΣΗ΢ ΓΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΚΑ΢ΣΑΝΙΓΗ΢ ΢ελίδα 58
2011 Ο ΔΠΙ ΣΗ΢ ΓΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ ΚΑ΢ΣΑΝΙΓΗ΢ ΢ελίδα 58

΢ελίδα 58