Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet Odsek za logistiku

Predmet: Objektno orjentisane simulacije Seminarski rad:

Simulacija procesa istovara paleta iz kamiona i skladištenja u pufernoj zoni

Nastavnik: Prof. dr Milorad Vidović, dipl inž. Asistenti: Nenad Bjelić, dipl. inž. Dražen Popović, dipl. inž.

Student: Miloš Janković LO 060134

................................................... Sadržaj Uvod.................................................5 Izlazni podaci simulacionog modela......................8 Zaključak......................................11 2 .....................................................................Beograd.........................................................3 Rešavanje simulacionog modela.........2 Definisanje simulacionog modela........................................................................................................................................................................................................................... maj 2009....................10 Literatura.....................

odnosno sistemske analize.Uvod Osnovna cilj vršenja simulacije je da se dobije informacija o ponašanju realnog sistema. počiva na četiri osnovna stuba: → → → → principi simulacije i struktura modela simulacioni softver statističke metode i teorija verovatnoće generatori slučajnih brojeva Kako bi sumulacija mogla oupšte da se obavlja neophodno je da softver sadrži sledeće komponente: entitete. deterministički – stohastički. Postoji više načina klasifikacije simulacionih modela. Neki od najpoznatijih simulacionih softvera su Flexsim. pri čemu se za realizaciju simuliranja koriste računarski softveri. odnosno računarski model i sami računari. Koraci koji se realizuju prilikom simuliranja nekog sistema su: → formulisanje problema ( formalizacija i uprošćavanje sistema koji se modelira ) → razvoj konceptualnog modela sistema → razvoj računarskog programa → testiranje i verifikaciju modela → realizovanje simulacionog eksperimenta i → interpretaciju rezultata. resurse. Pod simulacijom se podrazumeva realizovanje eksperimenata na apstraktnom modelu. kreiranih posebno u tu svrhu. promenljive i akumulatore statistika. u okviru posebnih kompjuterskih programa. a kategorizacija se najčešće sprovodi u odnosu na sledeće karakteristike: statički – dinamički. u suštini. odnosno simulaciono modeliranje. odgovaraju fazama sistemskog pristupa. atribute. kontinualni – diskretni. Simulacija. Arena i Extend. Sve ove komponente omogućavaju realizaciju određenih procesa. Primena simulacije podrazumeva nekoliko aktivnosti koje. aktivnosti i operacija koje se odvijaju tokom samog procesa realizacije simulacije. 3 .

Cilj problema je odrediti koliko viljuškara je potrebno da radi na svakom pretovarnom frontu tako da u bilo kom vremenskom intervalu ne bude više od 4 kamiona u redu. Problem koji će biti simuliran u ovom radu predstavlja tipičan problem u nekom skladišnom sistemu. a svaki od njih će posebno biti analiziran u daljem delu rada. koji se mogu rešiti kompjuterskom simulacijom. Potrebno je i dimenzionisati pufernu zonu u zavisnosti od maksimalnog broja paleta koje se jednovremeno nalaze u pufernoj zoni. 4 .Definiše osnovne operacije u simulaciji i služi za unošenje podmodela u sistem .Služi za dodeljivanje novih vrednosti entitetima. U skladišni sistem dolaze kamioni koji nose određeni broj paleta i tri različite vrste robe: pivo. za promenu slike. CREATE MODUL. Simulacija je vršena u softveru Arena 10. Ovo je ukratko opis problema. za dodeljivanje slike entitetima. DISPOSE MODULE.Definisanje simulacionog modela U realnosti postoji veliki broj problema.Ovaj modul označava početak svake simulacije i služi za uvođenje entiteta u sistem. Za izgradnju modela korišćeni su osnovni moduli o kojima će biti reči uopšteno.Služi za napuštanje simulacije jer svaki entitet koji udje u sistem mora i da izađe iz njega. Potrebno je razvrstati kamione u odnosu na vrstu robe i proslediti ih na jedan od tri fronta pretovara. Na svakom frontu pretovara nalaze se viljuškari koji istovaraju palete i odnose ih u pufernu zonu odakle se troše po nekoj raspodeli. PROCESS MODULE. promenljivima.služi za donošenje odluke u sistemu i nastavak procesa na osnovu jednog ili više procesa. Ukoliko su frontovi pretovara zauzeti vozila čekaju u redu. DECIDE MODULE. sokove i kiselu vodu. ASSIGN MODULE. može da utvrdi prioritet entiteta i subjekata u simulaciji i sakuplja određeni broj podsklopova u sklop.

približava resurse koji opslužuju entitete. definiše se kapacitet resursa. dodeljuje se početna slika i ima opciju za sakupljanje statistike RESOURCE. 5 . podacima koji su unošeni i slikama. troškovi upotrebe i neupotrebe i mogućnost pada sistema QUEUE-opisuje redove i redosled opsluge entiteta U nastavku rada je prikazan konkretan simulacioni model sa svim modulima. pridružuju mu troškove.ENTITY-opisuju detaljno entitet.

Roba koja se pojavljuje su sokovi. Verovatnoće pojavljivanja robe Zatim je potrebno uputiti kamione sa određenom vrstom robe na tačno za tu vrstu robe namenjen pretovarni front. Razdvajanje robe se vrši u dva decide modula i to prema već ranije utvrđenoj diskretnoj raspodeli. Slika 1. Razdvajanje robe je prikazano na slici 3. 30% i 50% što je i prikazano na slici 2.Rešavanje simulacionog modela Simulacioni model započinje dolaskom kamiona u sistem. odnosno na svaka 2 minuta i sistem dolazi po 1 kamion što je i prikazano na slici 1. Slika 2. Dolazak kamiona u sistem Nakon što kamioni dodju u sistem na ulaznoj kapiji se razvrstavaju prema vrsti robe koju nose. 6 . Kamioni dolaze po eksponencijalnoj raspodeli sa parametrom λ=2. kisela voda i pivo i za svaku robu je korišćena diskretna raspodela sa verovatnoćama pojavljivanja redom od 20%.

5. Vozilo sa paletama piva Kada je utvrđen tačan broj paleta na svakom pretovarnom mestu. ukoliko je trenutno na opsluzi neki kamion. Podaci su isti i u ostala dva modula koji su vezani za pretovarna mesta 2 i 3. Vreme koje je potrebno za istovar jedne palete je prikazano triangularnom raspodelom u minutima sa odstupanjem od ± 0. Izabran je različit broj paleta za svaku vrstu robe i to je prikazano na slikama 4. a to se dobija ako se svakom pretovarnom mestu dodeli po jedan viljuškar. 7 . po jedan na svakom pretovarnom frontu. Na slici 7 su prikazani podaci koji se unose u process modul. Vozilo sa paletama kisele vode Slika 6. Vozilo sa paletama sokova Slika 5. Takođe sa na pretovarnim mestima vrši i nakupljanje kamiona i čekanje u redu. Sistem je dimenzionisan tako da u bilo kom vremenskom trenutku ne bude više od 4 vozila ukupno u redu. Za to se koristi uniformna raspodela i to sa zaokruživanjem na celobrojni broj paleta. Slika 4.Slika 3. Razdvajanje po vrsti robe Kada kamioni bivaju upućeni na pretovarne frontove potrebno ih je istovariti ali pre toga treba odrediti broj paleta koji nosi svaki od njih. potrebno je pristupiti njihovom istovaru. Definišu se resursi koji se koriste i to su viljuškari. 5 i 6.

30% se zadržava 16 minuta i 40% paleta se zadržava 19 minuta. Na slici 8 je prikazano zadržavanje paleta. Podaci vezani za pretovarno mesto 1 Svaka paleta koja se istovari odmah se odnosi u pufernu zonu gde se odlaže i zadržava po diskretnoj raspodeli i to 30% se zadržava 14 minuta.Slika 7. Zadržavanje paleta u pufernoj zoni 8 . Nakon kratkog zadržavanja palete napuštaju sistem. Slika 8.

ukupan broj vozila koja su ušla u sistem. što je i 9 . Izveštaj koji to pokazuje je prikazan na slici 10. kao i raspodela broja paleta na puferu u vremenu. U modeli mogu biti prikazani vreme i datum simulacije. ukupan broj vozila u redu u vremenskim trenucima. može se uvideti da ja najviše angažovan viljuškar 3. Na slici 9 je prikazano kako izgledaju neki osnovni izveštaji u simuliranom modelu. broj paleta u pufernoj zoni u vremenski trenucima. Slika 9. Ukupan broj vozila u vremenskim trenucima Analizirajući produktivnost svakog viljuškara ponaosob. zatim viljuškar 2 i na kraju viljuškar 1 je najmanje iskorišćen.Izlazni podaci simulacionog modela Nakon što je model pušten u rad i završeno simuliranje u određenom vremenskom trenutku potrebno je analizirati izlazne podatke. Slika 10. Izveštaju u modelu Nakon urađene 3 replikacije i simuliranja po 200 realnih časova došlo se do zaključka da je dovoljno angažovati po 1 viljuškar na svakom pretovarnom mestu. da ne bi nikada bilo više od 4 vozila istovremeno na čekanju. kao i to da je vršeno tri replikacije. Važno je napomenuti da je simulirano 200 sati rada sistema. Izveštaji koji prate model su iskorišćenost svakog od viljuškara. tako da u svakom trenutku pratimo dokle se stiglo sa simulacijom.

Simuliranjem modela dolazi se do podatka da je potrebno dimenzionisati pufernu zonu tako da u nju stane 4 palete što je i prikazano na slici 12. ređi je slučaj da u pufernoj zoni uopšte nema paleta. pa onda 3. Broj paleta u vremenu na puferu Analizirajući raspodelu zadržavanja paleta u pufernoj zoni na kraju simuliranja. Uporedni prikaz iskorišćenosti viljuškara Na kraju je potrebno dimenzionisati pufernu zonu koja zavisi od jednovremenog broja paleta koje se zadržavaju. Slika 12. uočava se da je u bilo kom vremenskom trenutku najviše jednovremeno prisutno 2 palete. i na kraju najređi su slučajevi da se u pufernoj zoni nađu istovremeno 4 palete. Slika 11. Raspodela je prikazana na slici 13. Raspodela broja paleta na puferu u vremenu 10 . zatim 1. ali je ipak potrebno dimenzionisati zonu na ovu veličinu. Uporedni prikaz iskorišćenosti viljuškara je dat na slici 11. Slika 13.razumljivo ako se ima u vidu verovatnoća sa kojom vozila odlaze na pretovarne frontove i broj paleta koje nose.

Simulirani model je prikazan na slici 14. Iz urađene simulacije se vidi da je potrebno dimenzionisati pufernu zonu za 4 paletna mesta. Dobijeni podaci predstavljaju osnovni cilj zbog čega se radi simulacija. kao i da je potrebno dodeliti po 1 viljuškar svakom pretovarnom mestu da ukupan jednovremeni broj kamiona koji čekaju u redu ne bude veći od 4. na prikaz produktivnosti sistema. u ovom slučaju jedan skladišni sistem. vremena rada nekih elemenata. Ti podaci se odnose na stepen iskorišćenosti pojedinih elemenata sistema.Zaključak Osnovna svrha vršenja simulacije je da se dobiju tačni podaci o tome kako jedan sistem funkcioniše u stvarnosti. a da se dobijeni podaci zatim iskoriste ili za projektovanje ili za poboljšanje već postojećeg sistema. Slika 14. Izgled simuliranog modela 11 .

Literatura 1) M. Objektno orjentisane simulacije. Beograd 2009. Objektno orjentisane simulacije. Popović. Beograd 2009. Beograd 2009. Objektno orjentisane simulacije. materijal sa predavanja. 3) D. 2) N. Vidović. materijal sa vežbi. Bjelić. 12 . materijal sa vežbi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful