CONTROL FINANCIAR PREVENTIV CUPRINS

Pag. CAPITOLUL 1 Controlul financiar…………………………………........................3
1.1 Funcţiile controlului financiar…………………………………...........................4 1.2 Formele controlului financiar……………………………………........................5

CAPITOLUL 2 Controlul financiar preventiv……………………….......................7 2.1 Obiectul controlului financiar preventiv…………………...................................9 2.2 Metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv..............................10 2.2.2 Noţiuni ale controlului financiar preventiv………………………...................10 2.2.2 Organizarea controlului financiar preventiv…………………….....................13 2.3 Exercitarea controlului financiar preventiv………………………......................16 2.4 Persoanele abilitate sau nu să exercite controlul financiar preventive................18 CAPITOLUL 3 Formele controlului financiar preventiv………………..................21 3.1 Controlul financiar preventiv propriu ………………………………….............22 3.2 Controlul financiar preventiv delegat…………………………………..............25 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………............27

1

CONTROLUL FINANCIAR
Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile şi obiectivele organizaţiei să fie realizate. Controlul reprezintă acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfăşurarea operaţiunilor. Controlul constă în a verifica dacă totul a fost efectuat în conformitate cu programul fixat, după ordinile date şi principiile stabilite. De asemenea, poate fi considerată o acţiune de control, supravegherea sistematică şi continuă a unei activităţi. Controlul se poate exercita personal sau cu ajutorul unor aparate speciale de control. Controlul financiar - componentă a controlului economic are ca obiectivitate cunoaşterea de către stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale şi financiare, de către societăţile comerciale, publice, modul de realizare şi cheltuire a banului public, urmăreşte asigurarea şi consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficienţei economicofinanciare, dezvoltarea economiei naţionale. Instrument al politicii financiare a statului, controlul financiar reprezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii. Controlul financiar are sarcina de a preveni angajarea de cheltuieli fără o justificare economică, de a asigura profit sporit în folosirea resurselor materiale, financiare şi de muncă. Prin acţiunea de control financiar se stabileşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară conform normelor, principiilor şi regulilor stabilite. Cunoaşterea şi perfecţionarea activităţii economice şi financiare presupune o cale ştiinţifică de cercetare şi acţiune, un sistem metodologic cu ajutorul căruia să se oglindească realitatea, egalitatea şi eficienţa. Momentul esenţial al procesului de control îl constituie cunoaşterea. Orice operaţie sau activitate economico-financiară se cercetează nu numai în sine, ci în raport de un criteriu sau o bază de comparaţie. Criterii de comparaţie :
 comparaţii în funcţie de un criteriu prestabilit prin previziuni, norme, sarcini,

prognoze, scopuri
 comparaţii cu caracter special între variante de eficienţă cu cele realizate  comparaţii în spaţiul extern: între secţiile de producţie  comparaţii în timp : exemplul anul 2008 şi anul 2009 2

Funcţia de evaluare. drept. controlul participă nemijlocit la actul de conducere. Funcţia preventivă.).Toate comparaţiile pentru a fi reale trebuie să fie omogene. 1. Constă într-o serie de măsuri luate de către organele de control. De asemenea. Prin intermediul acestei funcţii. comparative cu cea de juro. necesitatea şi economicitatea acestora. 1. În acest sens. a răspunderii juridice. pe lângă constatarea stării reale. precum şi pentru stabilirea. relevarea fraudelor şi depistarea cauzelor acestora. Funcţia recuperatorie. dar acţionează şi pentru descoperirea şi recuperarea pagubelor. în faza de angajare a societăţii comerciale de consiliu de administraţie al acesteia. realizările obţinute în raport cu obiectivele şi scopurile prestabilite. prin identificarea şi anularea cauzelor care le generează sau favorizează. prin intermediul acestei funcţii.1 FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR Controlul financiar îndeplineşte unele funcţii şi anume: funcţia de evaluare. 3. Metodologia de control utilizează atât pe căi şi modalităţi proprii de acţiune. precum şi a unor entităţi organizate ca persoane juridice. informatică. Astfel. 3 . Evidenţiază un aspect foarte important al controlului financiar. 4. Funcţia de documentare. calculate şi exprimate după o metodologie unitară. furnizând date şi informaţii pentru fundamentarea deciziilor economico-financiare. deoarece ea nu se limitează la prevenirea şi aprecierea stării de fapt. controlul are sarcina de a opri actele şi operaţiunilor care nu sunt legale. pe lângă legalitatea actelor şi operaţiunilor se mai urmăreşte oportunitatea. preventivă. organele de control au obligaţia de a stabili forma procedurală prin care urmează să se facă recuperarea. 2. pentru stabilirea integrităţii avutului public. matematică contabilă. precum şi identificarea acţiunilor eficiente pentru a fi generalizate. cât şi instrumente metodologice ale altor discipline ştiinţifice (analiza economică. conform legii. astfel încât să se prevină eventualele prejudicii. etc. acţiunea preventivă se manifestă înaintea emiterii actelor sau efectuării operaţiunilor. se efectuează şi o apreciere a performanţelor unei acţiuni economice. Permite cunoaşterea proceselor care au loc în activitatea economică a rezultatelor activităţii din structurile economice. organizarea şi conducerea unităţii. înainte de a se produce efectele negative ale acestora. Pentru recuperarea prejudiciilor constatate. Cuprinde acte şi operaţiuni de estimare a situaţiei de facto. de documentare recuperatorie şi o funcţie pedagogică. Prin această acţiune. în vederea evitării şi eliminării unor fraude.

în care sunt utilizate resursele materiale.contribuie la creşterea eficacităţii şi eficienţei economice. control contabil etc. prejudicii. . dar şi în protejarea patrimoniului şi a creşterii profitului. controlul activităţii economicosociale este cunoscut sub următoarele forme: control economic. urmărind modul în care se gestionează patrimoniul. Controlul financiar cuprinde în sfera sa: . dar şi prin conţinutul lor. control tehnic. financiare şi umane. . . având un rol deosebit în orientarea activităţii agenţilor economici. . control financiar. raportat numai la sfera de cuprindere. FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR Controlul. reflectând realitatea atât sub aspect general cât şi sub aspect particular. privit ca atribut principal al managementului. . de a preveni 4 . .administrarea şi întrebuinţarea patrimoniului rezultatele economico-financiare ale activităţii. În acest context. Numai în acest mod controlul poate asigura realizarea de către agenţii economici a unor rezultate financiare superioare. alcătuind împreună un sistem complex şi integrat care acţionează ca un tot unitar asupra tuturor domeniilor de activitate economico-socială. în completarea lor reciprocă. . . . .asigură respectarea legalităţii şi a disciplinei financiare . Scopul principal al controlului este acela de a: preveni asigură abaterile integritatea cu caracter financiar şi faptele cauzatoare de patrimoniului. iar activitatea acestora să fie eficientă şi cu influenţe sociale positive. se deosebesc între ele atât prin funcţiile lor sociale.fenomenele economico-financiare.2. contribuind astfel la realizarea funcţiei sale de reglare a situaţiei patrimoniale. Formele de control nu trebuie privite izolat ca acţionând fiecare într-un sistem închis. . Principalele forme de control prezentate. control juridic. ci în interacţiunea lor. în dezvoltarea acestor activităţi.stabileşte răspunderea pentru prejudiciile provocate. interacţiunile între acestea pe de o parte şi în relaţiile cu oamenii (salariaţii) pe de altă parte. se manifestă sub forme diferite. Controlul financiar este un control complex.1.

5 .efectuarea de cheltuieli fără justificare fundamentată şi legală. precum şi imobilizarea de mijloace şi asigurarea unui profit cât mai semnificativ.

Clasificarea controlului financiar 6 .Figura 1.

controlul preventiv se efectua de Înalta Curte de Conturi. în funcţie de schimbările şi transformările intervenite în economie şi societate. atât în ce priveşte conţinutul şi forma de executare cât şî sub raport organizatoric. oportunităţii. ca un factor primordial al creşterii eficienţei. Controlul financiar preventiv se exercită de către conducătorul compartimentului financiar-contabil. înainte de aprobarea acestora. De aceea acest control trebuie să acţioneze în vederea perfecţionării activităţii tehnologice şi tehnico-economice. a utilizării cu eficienţă a fondurilor materiale şi băneşti precum şi pentru asigurarea integrităţii acestora. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni incluse în sfera sa. la respectarea legalităţii. Pentru prima dată la noi în ţară. El se realizează la toate nivelele. Prin acest control se urmăreşte să se prevină înregistrarea fenomenelor negative şi disfuncţionalitatea în economie prin încalcarea dispoziţiilor legale. care implică verificarea şi analiza activităţii economice şi financiare sub aspectul legalităţii. din punct de vedere al: • • • Legalităţii Regularităţii Încadrării în limitele creditelor bugetare stabilite potrivit legii. Potrivit acestui act normativ. contribuind la menţinerea ordinii şi disciplinei. În ţara noastră activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv are o vechime destul de mare şi în decursul timpului a înregistrat o serie de adaptări. La baza acestei reglementări a stat principiul după care controlul preventiv trebuie să fie exercitat de către un personal specializat din afara unităţilor. a principiilor liberei iniţiative şi loialităţi. 7 .CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV Controlul financiar preventiv este activitatea prin care se verifcă legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. Controlul preventiv este un control specializat. necesităţii actelor şi operaţiunilor. controlul preventiv a fost reglementat prin Legea asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public din 31 iulie 1929. organ suprem de control preventiv şi de gestiune asupra veniturilor şi cheltuielilor publice.

care era în măsură să decidă asupra operaţiunii. se comunicau ministrului motivele refuzului. Începând din anul 1948. De aceea. la respectarea strictă a legislaţiei de gestiune. iar în caz de divergenţă. la Înalta Curte de Conturi.fiind exercitat de către consilieri-controlori ai angajării de cheltuieli. precum şi pe lângă toate celelalte servicii şi întreprinderi publice ale căror bugete erau sau nu votate de Adunarea deputaţilor. aşezăminte de binefacere şi asistenţă publică. aplicând viza de control preventiv pe angajamentele sau ordonanţele de plată. documentele respective erau înaintate prin intermediul Ministerului Finanţelor. datorită vizelor de compartiment privind necesitatea desfăşurării operaţiunii economice pe care acest control le presupune. suferind în decursul timpului noi modificări. regie publică comercială. la întărirea ordinii şi creşterii răspunderii în angajarea şi efectuarea cheltuielilor. Prin implicarea în activitatea economică şi a activelor tehnologice şi tehnice face ca aceasta formă de control să devină mai eficientă. 30/1991 cu modificările ulterioare şi este adaptat cerinţelor impuse de compatibilizarea sa cu acquis-ul comunitar în domeniu. Controlul financiar preventiv presupune implicarea atât a personalului cu funcţii economice dar şi a personalului cu funcţii tehnice. controlul financiar a fost organizat în conformitate cu structura şi organizarea economiei în cadrul unităţilor. cu menirea de a asigura respectarea legilor. Organele care exercitau controlul preventiv se pronunţau asupra legalităţii angajării de cheltuieli şi a ordonanţelor de plată. rezultatele financiare fiind în definitiv şi consecinţa măsurilor tehnico-tehnologice. administraţie autonomă. cât şi asupra recuperării pagubelor. ce funcţionau pe lângă fiecare minister. la preîntâmpinarea oricărei forme de risipă şi a eventualelor deficienţe înainte de a se produce efecte negative. 8 . asupra întrebuinţării creditelor în limitele alocaţiilor sau a fondurilor şi creditelor aprobate. În prezent controlul financiar preventiv este organizat în baza legii nr. controlul financiar preventiv trebuie să acţioneze în vederea perfecţionării activităţii tehnico-tehnologice ca factor esenţial al creşterii rezultatelor financiare. Deciziile Curţii puteau fi atacate de Consiliul de Miniştri. În situaţiile în care consilierul-controlor nu acorda această viză. încheierea contractelor economice şi până la înregistrarea rezultatelor activităţilor controlate. Convergenţa eforturilor tehnico-tehnologice şi economice în acţiunea de creştere a eficienţei economice a rezultatelor financiare se asigură începând din faza de concepţie cu proiectarea. Controlul preventiv contribuie la folosirea cu maximum de eficienţă a mijloacelor materiale şi disponibilităţilor băneşti.

G. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. • vânzarea. regularitatea şi încadrarea în prevederile bugetare. 9 . • efectuarea de încasări în numerar. Controlul financiar preventiv. La instituţiile publice. • modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. gajarea. • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului. Este recomandabil ca şi celelalte entităţi să-şi organizeze controlul financiar preventiv în funcţie de prevederile acestui act normativ. OBIECTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Obiectul controlului financiar preventiv îl formează verificarea tuturor proiectelor de operaţiuni cu incidenţa asupra angajării şi utilizării de fonduri publice. ♦ angajamentele legale sunt toate actele cu efect juridic din care reiese că ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. ♦ angajamentele bugetare sunt actele prin care o autoritate competentă. • deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni (documentele prin care se urmăreşte efectuarea unor operaţiuni după aprobarea de o autoritate competentă. verificarea urmărind legalitatea. • efectuarea de plăţi din fondurile publice. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului său al unităţilor administrative-teritoriale. la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 70% din numărul voturilor în Adunarea Generală şi la societăţile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale atribuite de către o instituţie publică.l19/1999. efectuarea de plăţi din fonduri publice. la regiile autonome. vănzarea. Sunt astfel de proiecte de operaţiuni cele care vizează angajamentele bugetare şi legale. se organizează şi exercită în concordanţă cu O. inclusiv prin virarea de credite.2. potrivit legii) referitoare la: • angajamentele legale şi bugetare. nr. • alte tipuri de operaţiuni stabilite prin ordin al Ministruiui Finanţelor Publice sau de conducătorii instituţiilor publice. la instituţiile publice. potrivit legii afectează fondurile publice unei anumite destinaţii. gajarea.1.

2. reprezentând contravaloarea produselor livrate. prestări de servicii. desfaceri.). creşterea răspunderii tuturor factorilor de decizie din cadrul entităţilor publice şi private.  gajarea. executări de lucrări si prestări de servicii.Celelalte entităţi.2. în funcţie de specificul activităţii şi competenţa personalului contabil. astfel:  încheierea de contracte sau emiterea de comenzi pentru aprovizionări.  alte tranzacţii sau operaţiuni stabilite de conducerea entităţii. METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2. cu excepţia unor încasări de la populaţie (în comerţ.  modificarea capitalului social. dividendele cuvenite acţionarilor sau asociaţilor. 10 .1. executări de lucrări. la întărirea ordinii în mânuirea şi gospodărirea fondurilor.  plăţi în lei şi în valută privind aprovizionări.  încasări în lei şi în valută. folosirii raţionale a mijloacelor materiale şi băneşti şi al apărării integrităţii proprietăţii. NOŢIUNI ALE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Formă specializată a controlului financiar. obligaţiile faţă de bugetul naţional public şi fondurile speciale etc. Controlul financiar preventiv este:  control specializat care implică verificarea şi analiza activităţii economice şi financiare sub aspectul legalităţii. oportunităţii şi economicităţii operaţiilor. servicii etc.  trecerea pe seama cheltuielilor a diferitelor categorii de pierderi sau daune neimputabile. drepturile personalului. cu ocazia stabilirii obiectului (sferei de cuprindere) a controlului financiar preventiv pot să adapteze aceste obiective la specificul lor. serviciilor prestate.2. alimentaţie publică. concesionarea sau închirierea de active patrirnoniaie. de la terţe persoane fizice şi juridice.  repartizarea rezultatului exerciţiului. lucrărilor executate şi a altor drepturi. altele decât instituţiile publice. controlul preventiv are rolul de a contribui la folosirea cu maximum de eficienţă a tuturor resurselor materiale şi băneşti.

La elaborarea proiectului ordinului sau deciziei privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv participă efectiv toate compartimentele şi sectoarele care au legătură cu acesta. în totalitatea sa. a neregulilor. numărul persoanelor încadrate în unitate şi mărimea fondului de salarii.  numele şi prenumele conducătorilor compartimentelor de specialitate sau înlocuitorilor acestora care semnează documentele ce se prezintă la controlul financiar preventiv. controlul gestionar.  numele şi prenumele persoanelor care sunt împuternicite să exercite controlul financiar preventiv. gradul de mecanizare şi automatizare al întocmirii şi prelucrării documentelor. Controlul financiar preventiv se organizează unitar. precum şi cadre din conducerea unităţii. care exercită de drept controlul financiar preventiv. a operaţiilor nelegale.1 Se au în vedere următoarele elemente: volumul. a imobilizării fondurilor şi a păgubirii patrimoniului administrat. el este preventiv prin excelenţă.contabile. controlul ulterior. operaţiile supuse verificării se verifică pe baza documentelor primare. şi elementele din cuprinsul documentelor ce se 1 Legea nr. precum şi numele şi prenumele persoanei care-l înlocuieşte pe perioada cât acesta lipseşte din unitate. specialişti. 84/2003 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 11 . conform structurii de funcţionare  reflectată în organigrama proprie fiecărei entităţi economico-sociale. instrumentul specific al acţiunii de preîntâmpinare a deficienţelor. precum şi operaţiile şi documentele repartizate lor spre verificare.  control documentar.  obiectivele ce trebuie urmărite în cadrul exercitării controlului pentru fiecare operaţie şi categorie de documente în parte. funcţia acestora. nereale şi neeconomice. complexitatea şi diversitatea operaţiilor supuse controlului financiar preventiv. Ordinele sau deciziile de organizare a controlului financiar preventiv cuprind:  numele şi prenumele conducătorului compartimentului cu atribuţii financiar. Fiind un control prealabil. amplasarea teritorială a compartimentelor în care se întocmesc documentele etc. control anticipat ceea ce-l distinge de celelalte forme de control: ierarhic operativcurent.

cât şi a Adunării Generale a Acţionarilor.  termenele maxime.întocmesc şi se prelucrează cu ajutorul mijloacelor automatizate asupra cărora urmează să se exercite controlul financiar preventiv. ci vor fi evidenţiate distinct. în ce măsură controlul financiar preventiv a constituit un instrument al conducerii în luarea deciziilor. necesare. modul de soluţionare al acestora. De asemenea. cauzele şi consecinţele economico-financiare. vor fi prezentate cazurile de efectuare a unor operaţii care nu au fost legale. în prevenirea. putem afirma că controlul 12 .financiari negativi cum sunt: cheltuielile neeconomicoase reprezentând pierderile din rebuturi. diferenţiate pe operaţii în cadrul cărora urmează a se efectua verificarea şi a se acorda viza de control financiar preventiv. penalităţile pentru nerespectarea disciplinei contractuale. La analizarea activităţii de control financiar preventiv în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor se va avea în vedere. locaţii. reflectate în indicatorii economico. precum şi în tragerea la răspundere a celor vinovaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale. Documentele care cuprind operaţii supuse controlul financiar preventiv pentru care nu s-a acordat viza şi nu s-a dat aprobarea efectuării lor. depăşirea cheltuielilor bugetare etc. în principal. nu vor fi înregistrate în contabilitate. precum şi măsurile ce au fost luate pentru prevenirea lor în viitor. produse din vina conducătorilor compartimentelor de specialitate. în cunoaşterea şi urmărirea permanentă a modului de gospodărire a bunurilor materiale şi băneşti. cât şi pentru tragerea la răspundere a celor care au încălcat normele legale. imobilizări în stocuri supranormative. Totodată. descoperirea şi recuperarea pagubelor materiale. pagube materiale. oportune sau economicoase. se vor analiza cazurile concrete de refuz al vizei de control financiar preventiv. depăşirea necorespunzătoare a fondului de salarii. Organizarea controlului financiar preventiv în cadrul unităţii nu constituie numai o atribuţie şi obligaţie a conducătorului acesteia. Ordinul sau decizia trebuie să cuprindă precizarea că documentele care conţin operaţii supuse controlul financiar preventiv nu pot fi aprobate şi efectuate dacă în prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor.. ci reprezintă în acelaşi timp şi o obligaţie expresă a contabilului şef. Cu ocazia acestor analize vor fi stabilite şi măsuri concrete atât pentru îmbunătăţirea organizării şi exercitării controlul financiar preventiv în condiţiile legii. În sinteză. Aceste termene de verificare şi acordare a vizei vor fi stabilite astfel încât să se asigure atât efectuarea operaţiilor în cel mai scurt timp. dobânzi penalizatoare plătite la credite restante. cât şi exercitarea acestui control în mod aprofundat. în identificarea şi mobilizarea rezervelor. debitori.

art. prefecturi şi primăria municipiului Bucureşti. Se au în vedere următoarele elemente: volumul. normele legale (O. asociaţii cooperatiste etc. această formă de control se exercită la nivelul entităţii de care aparţine. instituţii.2. de regulă. instituţii de stat de subordonare centrală sau locală. (indiferent de forma proprietăţii). precum şi organizaţii bancare. încadrarea contabilului şef din instituţiile publice se face cu respectarea criteriilor şi condiţiilor unitare aprobate de Ministrul Finanţelor 13 . numărul persoanelor încadrate în unitate şi mărimea fondului de salarii. alţi agenţi economici prin compartimentul financiar-contabil. 2. Controlul financiar preventiv este un atribut al contabilului şef (directorului economic). secundari şi terţiari în cadrul departamentelor. complexitatea şi diversitatea operaţiuniilor supuse controlului financiar preventiv.l3(6) ) prevad ca. altor organe centrale de stat. amplasarea teritorială a compartimentelor în care se întocmesc documentele. precum şi de directorii generali ai regiilor autonome şi societăţilor comerciale. pentru asigurarea independentă persoanelor care exercită controlul financiar preventiv. conform structurii de funcţionare reflectată în organigrama proprie fiecărei entităţi economic-sociale.  subunitatea respectivă are relaţii patrimoniale nemijlocite (în nume propriu) cu terţii. Pentru asigurarea exercitării acestei forme de control cu fermitate şi exigenţă. sediul în acest compartiment întrucât acesta poate fi considerat ca un adevărat „filtru“ al tuturor operaţiunilor patrimoniale reflectate în documentele justificative. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Controlul finnciar preventiv se organizează unitar. grdul de mecanizare şi automatizare al întocmirii şi prelucrării documentelor. nr. Dacă subunitatea nu este încadrată cu personal financiar-contabil propriu.G. Controlul financiar preventiv îşi are.119/1999.financiar preventiv se organizează de către ordonatorii principali.2. etc. La nivelul subunităţilor dispersate teritorial se poate organiza această formă de control dacă:  subunitatea respectivă are compartiment financiar-contabil propriu. Controlul financiar preventiv delegat se exercită prin controlorii delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice la nivelul ordonatorilor principali de credite bugetare.

respectiv să aibă o bună pregatire profesională şi experienţă în activitatea financiar-contabilă şi să nu aibă antecedentele penale prevazute de lege. În funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor ce se supun controlului financiar preventiv şi în funcţie de amplasarea teritorială a compartimentelor în care au loc operaţiunile sau se întocmesc documentele respective. înocuitorii contabilului şef şi împuterniciţii acestuia. Prin statutul unor societăţi comerciale pe acţiuni s-a stabilit ca numirea şi înlocuirea contabilului şef (directorului economic) se poate face numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie.Publice. fie ca o sarcină exclusivă. cumulativ. Împuterniciţii contabilului şef (directorului economic) pot exercita controlul financiar preventiv fie pe langă alte sarcini de serviciu. autoritatea de exercitare a acestei forme de control poate fi atribuită şi altor persoane din cadrul compartimentului financiarcontabil. Delegarea autorităţii de control nu-1 degrevează pe contabiul şef de responsabilităţile pe care le are în legatura cu organizarea şi buna funcţionare a acestei forme de control. De regulă. Este indicat ca anumite categorii de operaţiuni să nu fie delegate. după caz. urmârindu-se specializarea acestora pe grupe de operaţiuni. doua grupe de condiţii: • în primul rând. la propunerea directorului general al societăţii respective. de regulă. Persoanele cărora li se delegă competenţa de exercitare a acestei forme de control trebuie să îndeplinească. Delegarea autorităţii de exercitare a controlului financiar preventiv către împuterniciţii contabilului şef este o modalitate excepţională impusă de volumul şi complexitatea operaţiunilor. să fie reţinute ca un atribut exclusiv al contabilului şef (directorului economic). 14 . activităţi sau acţiuni. se cere îndeplinirea unor condiţii profesionale şi morale. Înlocuitorul contabilului şef exercită. controlul financiar preventiv se poate exercita de contabilul şef. deplasări sau alte situaţii în care durata lipsei din entitate este suficient de mare). precizându-se limitele imputernicirilor acordate. suspendarea sau schimbarea din funcţie a contabilului şef se face numai cu aprobarea ordonatorului de credite de la nivelul institutiei publice ierarhic superioare sau a ordonatorului principal de credite. această formă de control numai dacă contabilul şef lipseşte din entitate o perioadă de timp (concedii. tranzacţii. Este recomandabil ca delegarea să se facă către un număr redus de persoane. la propunerea contabilului şef (directorului economic) şi cu aprobarea conducătorului entităţii în cauză. Destituirea.

realitatea. pentru fiecare operaţiune supusă controlului financiar preventiv. în prealabil. termenele de prezentare la viza de control financiar preventiv şi de acordare a vizei. • • • numele.. regularitatea şi încadrarea în limitele valorice a operaţiunii consemnate în documentul respectiv. prin sarcini de serviciu. faţă de sarcinile şi responsabilităţile conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea şi care certifică documentele respective în prealabil. modul de soluţionare a eventualelor dezacorduri dintre personalul financiar-contabil care a refuzat viza de control financiar preventiv şi conducătorii compartimentelor de specialitate care au iniţiat şi certificat tranzacţiile sau operaţiunile r 2 Legea nr. circuitul documentului respectiv. prin semnatura sa legalitatea. necesitatea. prenumele şi funcţia persoanei care exercită controlul financiar preventiv şi obiectivele pe care aceasta le verifică şi pentru care răspunde. conducătorii entităţilor emit un ordin sau o decizie de organizare a acestei forme de control. în efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu" 2 Pentru precizarea şi delimitarea sarcinilor si responsabilităţilor celor care exercită controlul financiar preventiv. care certifică.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu nu trebuie să fie implicate. se cere asigurarea independenţei persoanelor împuternicite faţa de operatiunile care le-au fost repartizate în cadrul acestei forme de control. Prin conţinutul acestui ordin sau decizii trebuie să se precizeze. 84/2003 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 15 . . cel puţin următoarele: • documentul în care se consemnează proiectul de operaţiuni: • compartimentul care iniţiază operaţiunea şi conducătorul acestuia.• în al doilea rând.

indexate.Figura nr2. uneori şi performanţa. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pe documente care cuprind proiecte de operaţiuni care ulterior se dovedesc a fi nereale. 16 . operaţiunilor consemnate în ele. regularitatea şi legalitatea acestor operaţiuni şi documente. Documentele privind operaţiunile ce intră în sfera de cuprindere a controlului financiar preventiv se prezintă la viză însotite de acte justificative corespunzătoare şi certificate în prealabil de către conducătorii compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Se supun aprobării conducătorilor de întreprinderi numai documentele referitoare la proiectele de operaţiuni care respectă în mod cumulativ cerinţele de legalitate şi regularitate care au fost supuse în prealabil vizei de control financiar preventiv. Documentele care se prezintă la viza de control financiar preventiv şi actele justificative însoţitoare trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare pentru a se aprecia conformitatea. 2. Ordin cu privire la controlul financiar preventiv.3. Conducătorii compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă sau care întocmesc şi certifică aceste documente răspund pentru realitatea.

documentele respective sunt prezentate la viza de control financiar preventiv numai după ce ele au fost vizate de către compartimentul juridic. cât şi acordarea propriu-zisă a vizei solicitate. Acordarea vizei de control financiar preventiv nu reprezintă o operaţiune singulară care începe şi se termină printr-o simplă semnătură. acordarea vizei de control financiar preventiv este un act de natură juridică şi. În anumite situaţii. nu exonerează de raspundere pe conducătorii compartimentelor de specialitate. Exercitarea controlului financiar preventiv presupune atât analiza şi verificarea sub aspectul formei şi al conţinutului documentelor respective. care atestă pe propria lor răspundere că: neccesarul de aprovizionat a fost corect stabilit sortimentele respective corespund din punct de vedere calitativ şi sorto-dimensional necesităţilor impuse de procesul tehnologic. consultându-se cu alţi specialişti din entitatea respectivă sau cu specialişti neutri. Verificarea. 17 . ca urmare. persoanele care acordă viza îşi asumă propria răspundere pentru conformitatea. a documentelor supuse controlului financiar preventiv este o activitate de natură material-tehnică care nu produce efecte juridice prin ea însăşi. să facă inspecţii la faţa locului pentru a verifica realitatea acestora. Asfel o comandă sau un contract de aprovizionare poate fi certificat în prealabil de conducătorii compartirmentelor de aprovizionare. care atestă faptul că au fost respectate anumite decizii ale conducerii sau anumite norme de ordin tehnic şi comercial specifice. În cazul în care normele legale sau normele interne prevad avizarea operaţiunilor de compartimentul juridic. Contabilul şef (directorul economic) şi celelalte persoane abilitate să exercite controlul financiar preventiv pot cere avizul compartimentului juridic ori de căte ori consideră că acest aviz este necesar pentru confirmarea legalităţii operaţiunii în cauză.Conducătorii compartimentelor de specialitate au obligaţia să solicite această viză şi să se supună deciziei celor care au acordat sau au refuzat viza de control financiar preventiv. de producţie şi de desfacere. operaţiunilor respective. prin dispoziţii sau ordine interne. bunurile respective se încorporează în produse care au desfacerea asigurată etc.nelegale etc. iar când este posibil. sub aspectul formei şi al conţinutului. să se documenteze temeinic. Persoanele abilitate să exercite controlul financiar preventiv au obligaţia să analizeze operaţiunile şi tranzacţiile pentru care se solicită viza. Persoanele care certifică documentele în prealabil şi persoanele care acordă viza de control financiar preventiv au o răspundere solidară. se poate stabili ca documentele care se supun controlului financiar preventiv să fie certificate în prealabil de conducătorii mai multor compartimente. uneori şi performanţa. În schimb.

4. Conducătorul unităţii are dreptul să aprobe la propunerea conducătorului compartimentului financiar-contabil (director economic. . în aplicarea prevederilor legii. se vor avea în vedere şi unele elemente ca: diversitatea operaţiilor. Ed Sed ComLibris. 2. eventuala amplasare teritorială a compartimentelor în care se întocmesc documentele ce trebuie supuse controlului preventiv. Exercitarea controlului de persoane împuternicite este considerată în concepţia legii ca o modalitate excepţională impusă de volumul şi complexitatea operaţiilor unităţii respective. Cei în cauză trebuie să aibă atribuţii de natură financiar-contabilă. PERSOANE ABILITATE SAU NU SA EXERCITE CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV În cadrul entităţilor economice.înlocuitorii acestora. contabil şef) ca exercitarea controlului financiar preventiv să se facă de alte persoane din cadrul unităţii. în scopul specializării acestora şi deci a realizării cât mai complete a controlului. În asemenea cazuri. Persoanele împuternicite vor exercita controlul preventiv fie ca o atribuţie în plus pe lângă celelalte îndatoriri de serviciu. Iaşi. în funcţie de modul de organizare al controlului în unitate. să fie buni cunoscători ai activităţii economice din unitate. operaţiile vor fi repartizate pe persoane. gradul de întocmire şi prelucrare automatizată a datelor.persoane împuternicite. 2008 18 . conducătorul de unitate este obligat să ia 3 Sorin Mihăiescu –„ Control financiar bancar”. controlul financiar preventiv se exercită de către trei categorii de persoane:3 . pe perioada cât titularii lipsesc din unitate. Este recomandabil ca anumite operaţiuni să fie repartizate ca sarcină exclusivă a conducătorului compartimentului financiarcontabil. fie ca o sarcină exclusivă.Viza de control financiar preventiv se acordă prin semnarea documentelor respective de catre persoanele investite cu competenţa exercitării acestei forme de control şi prin aplicarea sigiliului personal. instituţiilor şi organizaţiilor. În asemenea situaţii. .conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de către contabilul şef. Exercitarea prin împuternicire a controlului financiar preventiv se face printr-un număr cât mai redus de persoane. În astfel de cazuri.

Organizarea controlul financiar preventiv prin servicii şi birouri specializate nu degrevează pe conducătorul compartimentului financiar-contabil de sarcinile ce-i revin în legătură cu îndrumarea şi verificarea serviciului sau biroului respectiv şi punerea la dispoziţia acestuia a legislaţiei necesare în vederea exercitării controlului financiar preventiv în cele mai bune condiţii. tehnică sau juridică. În ce priveşte persoanele care nu pot exercita controlul financiar preventiv. să corespundă din punct de vedere profesional. fiind indicat să cuprindă aceleaşi precizări şi date. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. care au experienţă îndelungată în activităţi economico-financiare şi juridice. al cinstei şi corectitudinii să nu fi fost condamnate (chiar dacă au fost graţiate) pentru săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de lege. se recomandă ca acestora să nu li se încredinţeze sarcina de a exercita controlul financiar preventiv. având o pregătire profesională şi comportare corespunzătoare. Interdicţia este justificată având în vedere că una şi aceeaşi persoană nu poate participa la întocmirea unui act sau la efectuarea unei operaţiuni şi în acelaşi timp să exercite controlul financiar preventiv asupra acestora sau să le poată înregistra în contabilitate. În aceste situaţii. 19 . legea cunoaşte două feluri de interdicţii: unele legate de calităţile personale şi altele impuse de natura atribuţiilor celor în cauză. decât în urma consultării prealabile a Adunării Generale a Acţionarilor. Persoanele din cadrul unităţii care exercită controlul financiar preventiv trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter personal: • • • să aibă pregătire profesională corespunzătoare şi experienţă în activitatea financiarcontabilă. în cazul în care persoanele au fost reabilitate. cu cadre de specialitate economică.măsuri pentru instruirea temeinică şi permanentă a celor care exercită controlul financiar preventiv. atrăgând în această acţiune de instruire persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţii. • să nu fi fost obligate la plata sau trecerea în proprietatea statului a unor bunuri dobândite ilicit. Constituirea unor eventuale servicii sau birouri de controlul financiar preventiv se face tot pe baza deciziei dată de conducătorul unităţii. conducătorul unităţii este obligat să asigure încadrarea serviciilor sau birourilor de control financiar preventiv. Se interzice exercitarea controlul financiar preventiv de către acele persoane care au participat la actul sau operaţia supusă controlului financiar preventiv sau la înregistrarea acestuia în contabilitate.

iar actul sau operaţiunea respectivă va trebui supusă controlului financiar preventiv unei persoane abilitate. conform legii. conducătorul compartimentului cu atribuţii financiar-contabile. are datoria de a lua sau a propune măsuri de sancţionare. La rândul său. spre a asigura pe viitor o mai bună gospodărire a mijloacelor materiale din patrimoniul unităţii. circulaţia defectuoasă a documentelor). Astfel. persoanele abilitate a-l efectua au şi o serie de îndatoriri ulterioare. persoanele abilitate cu această activitate trebuie să respecte mai multe obligaţii. În cazul când operaţia sau actul în cauză au avut consecinţe păgubitoare. are obligaţia de a identifica cauzele producerii deficienţelor şi de a informa conducerea unităţii despre aceste aspecte. persoana vinovată va fi obligată a le repara. Îndatoririle acestor persoane sunt fie legate direct şi nemijlocit de exercitarea propriuzisă a controlului. preţuri neegale. potrivit normelor legale. În afara acestor obligaţii curente. aceea de a identifica factorii şi cauzele care generează neajunsuri şi a găsi căile pentru evitarea acestora. propunând măsuri pentru evitarea lor şi pentru sancţionarea celor vinovaţi. legate de exercitarea uzuală. calcule greşite. documentele care conţin operaţii ce nu sunt legale. Ele trebuie să intervină operativ şi-n mod hotărât pentru a opri actul sau operaţia necorespunzătoare spre a evita astfel. zi de zi a controlului financiar preventiv. necesare.Dacă totuşi. oportunitatea şi economicitatea operaţiei sau actului supus controlului. În concretizarea îndatoririi de ordin principal. fie ulterioare acestei operaţii. în exercitarea controlului financiar preventiv. înainte de a se produce efectele lor negative. o asemenea viză de control preventiv a fost dată. 20 . În legătură cu exercitarea controlului financiar preventiv. persoanele abilitate sunt obligate a analiza temeinic legalitatea. respectiv. În asemenea cazuri au obligaţia să nu vizeze pentru control financiar preventiv. persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv sunt obligate să informeze pe conducătorul compartimentului financiar contabil despre deficienţele privind întocmirea şi prezentarea documentaţiei la control de către diferitele persoane din unitate (operaţii fără bază legală. cu caracter mai general. oportune şi economicoase. solicitări exagerate de fonduri. prin excepţie. lipsă de documentaţie. contabilul şef. ea este considerată total nulă. necesitatea. Conducătorul compartimentului cu atribuţii financiar-contabile atunci când constată că se întocmesc şi se prezintă la control financiar preventiv documente în care sunt consemnate operaţii fără bază legală.

pentru legalitatea. ai bugetului asigurărilor sociale de stat. în raport de culpa lor.FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV În România există două modaliăţi de control financiar preventiv: propriu şi delegat. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate. înainte ca aceasta să devină acte juridice prin aprobarea lor de către titularul de drept. operaţiunile privind datoria publică şi alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice. Persoanele în drept să exercite controlul financiar raspund potrivit legii. potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ale actelor normative emise în eplicarea acesteia. în mod unitar.4 Controlul fianciar preventiv se execută asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiuni patrimoniale. De asemenea Ministerul Finanţelor Publice va aviza norme metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar elaborat de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat. în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv. Ministerul Finanţelor Publice va coordona sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv. ai bugetului oricărui fond special precum şi pentru operaţiunile Fondului naţional şi ale agenţiilor de implementare care derulează fonduri comunitare. regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate. ISPA şi SAPARD şi altor instituţii publice cu grad ridicat de risc. Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită de către autorităţi competente. agenţiilor de implementare a fondurilor PHARE. 4 Legea 301/2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr 629 /2002 21 . Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al aribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv. Acest tip de control se aplică doar ordonatorilor principali de credite. Controlul financiar preventiv propriu este exercitat în toate entităţile publice de către persoane autorizate ( de exemplu contabilul şef) şi vizează toate proiectele de operaţiuni din acea unitate. Ministerul Finanţelor Publice organizează controlul financiar preventiv şi pentru operaţiunile privind bugetul trezoreriei statului. Controlul financiar preventiv delegat este organizat şi exercitat de către Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul controlorilor delegaţi.

Persoanele respective trebuie să fie altele care efectuează operaţiunea supusă vizei. 3. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice cu acordul entităţii publice care a avizat numirea. Aureliana Geta Roman – “Control financiar şi audit public”. prin sarcinile de serviciu în efectuarea opearaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. anual. documentelor justificative şi circuitul acestora. Bucureşti. după caz. Actul de numire cuprinde şi limitele de corespondenţă şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu. de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public sau fondurile publice. Conducătorul instituţiei publice are obligaţia să stabilească proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu.Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de spescialitate juridic şi financiar-contabil. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU Controlul financiar preventiv propriu este controlul care are loc înainte de producerea activităţii sau acţiunii şi are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate sau regularitate sau. Persoanele desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care iniţiază operaţiunea supusă vizei.5 Instituţiile publice au obligaţia de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul compartimentului contabil. Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită în două forme: controlul financiar preventiv propriu şi controlul financiar preventiv delegat. Persoanele care exercită acest tip de control preventiv sunt numite din cadrul compartimentului financiar-contabil putând însa face parte şi din alte compartimente de specialiatate. 5 Constantin Roman.1. prin calificative pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele auditului public intern şi în rapoartele Curţii de Conturi unde este cazul. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată. Vasile Tabără. 2007 22 .

existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză. schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice. precum şi al bugetului oricărui fond special. existenţa semnăturilor persoanelor autorizate. regularităţii şi după caz al încadrarii în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. bugetul asigurăilor sociale de stat.Directia Generală de Control Financiar Preventiv. contolul operaţiunii din punct de vedere al legalităţii. de către persoane din cadrul compartimentului de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. După efecuarea controlului formal persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistreaza documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate în viza de control financiar preventiv şi efectuează prin parcurgerea listei de verificare. Suspendarea. numirea se face de către conducătorul instituţiei. cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.La instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat. prin act de decizie internă. precizându-se motivele restituirii. La celelalte instituţii publice numirea persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu se face prin decizia conducătorului acestuia. Dacă nu sunt respectate aceste cerinţe documentele sunt restituite. Controlul financiar preventiv propriu se exercită prin viză. cu acordul entităţii publice ierarhic superioare. 23 . Persoanele desemnate pentru exerciatrea controlului financiar preventiv vor prelua documentele şi vor proceda într-o primă etapă la verificarea formală a acestora cu privire la completarea documentelor în concordaţă cu conţinutul acestora. cu acordul entităţii ierarhic superioare.

încadrării în creditele bugetare sau de angajament Acordarea vizei de CFP prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe documentul ce se arhivează la Interzis înregistrarea în contabilitate a operaţiilor refuzate la CFP propriu Refuzul vizei de CFP propriu Motivarea refuzului Înscrierea refuzului în evidenţa proiectelor de operaţiuni refuzate la viza CFP Exercitare Transmiterea documentelor persoanelor împuternicite cu exercitarea CFP propriu de Verificarea formală de către CFP propriu privind : completarea documentelor existenţa semnăturilor autorizate Acceptarea documentelor la CFP propriu 3.Figura 3 – Schema sinoptică privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu la entităţile publice Emiterea ordinului – deciziei de organizare şi exercitare de către conducătorul entităţii publice Organizare Stabilirea obiectivel or Numirea persoanel or care exercită certificare a operaţiilo Returnarea documente Desemna rea persoanel or care exercită lor emitentului cu Înregistrarea documentelor în registrul privind operaţiile prezentate la viza Verificarea operaţiilor din punct de vedere al: legalităţii.2. CONTOLUL FINANCIAR PREVENTIV DELEGAT 24 . regularităţii.

Prin ordin Ministerul Finanţelor Publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate de fondurile publice ale unor ordonatori secundari sau terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat. iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.Până la apariţia Legii 84 din 2003 controlul financiar preventiv delegat s-a organizat şi s-a exercitat numai la ordonatorii principali de credite. dacă prin aceasta se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament sau părţi semnificative din programele aprobate. rapoartele structurilor de audit intern ale Ministrului Finanţelor Publice şi rapoartele Curţii de Conturi. regularitate şi după caz de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. Perioada de suspendare se aplică şi pentru intervalul necesar în vederea formării opiniei neutre care să nu poată depăşi trei zile lucrătoare. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în componenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu (intern). Operaţiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu mai sunt supuse controlului financiar preventiv delegat. la propunerea controlorului fiananciar şef. controlorul delegat comunică în scris ordonatorului de credite motivul pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată. Evaluarea activităţii controlului delegat se face anual. Numirea controlorilor delegaţi la entităţi publice la cere se organizează controlul financiar preventiv delegat se face prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice. Acest fapt se consemnează în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv delegat. până la primirea răspunsului ordonatorului de credit. Conform acestei legi controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra proiectelor de operaţiuni ale ordonatorilor de credite. Figura 4– Schema sinoptică privind organizarea şi exercitarea controlului 25 . O copie de pe textul comunicării se transmite controlorului financiar şef. Acestă perioadă se suspendă de la informare în scris a ordonatorului de credite de către controlorul delegat. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de control nu este îndeplinit şi de esenţă operaţiunea nu îndeplineşte condiţiile de legalitate. Perioada maximă de control este de trei zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. deci inclusiv la unii ordonatori secundari şi terţiari precum şi la alte entităţi publice. prin calificative pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegaţi. în legatură cu interdicţia sa de a emite refuzul de viză.

financiar preventiv delegat Controlul financiar preventiv delegat pentru proiectele de operaţiuni ce depăşesc o anumită valoare Organizat şi exercitat în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor prin controlori delegaţi Corpul Controlorilor financiari delegaţi – compartiment distinct în structura Ministerului Finanţelor Publice Acordare viză Semnare Transmiterea proiectului de operaţiuni vizat de ordonatorul de credite Intenţia de a refuza viza de CFP de către controlorul delegat Informarea ordonatorului de credite şi insistenţa acestuia de a semna proiectul de operaţiuni Analiză document sau propunere Menţinerea refuzului de viză Înregistrarea în contabilitatea entităţii Analiza refuzului de viză de către comisie Formularea opiniei Comunicarea opiniei neutre controlorului Menţinerea refuzului Înregistrare în evidenţe 26 .

CECCAR. Sed ComLibris. Radu Florea – „Control economic financiar şi gestionar”. CECCAE. Iaşi. Petru Popeangă. Constantin Roman.1. 2004 6. Bucureşti. Ed. Ed. Aureliana Geta Roman – “Control financiar şi audit public”. Ed. 2004 27 . Legea 301/2002 publicată în Monitorul Oficial al României nr 629 /2002 4. Bucureşti. Sorin Mihăiescu –„ Control financiar bancar”. Ion Florea. Sorin Mihăiescu – „Controlul financiar în firme. Gabriel Popeangă –„ Controlul financiar şi fiscal”. Iaşi. Ionela. Legea nr. 2007 3. 2008 7.Corina Macovei. bănci. 2007 2. instituţii”. Bucureşti. Ed Sed ComLibris. Vasile Tabără. 84/2003 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful