STJLIT

02/r

02tr
Bahasa Melayu

KertasI 2008 Ogos l JAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENTLAIAN MENENGAH RENDAH NEGERI PERAK 2008

BAHASA MELAYU KERTAS 1
Satujam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU I 2 3 Kertas ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiapiiap soolan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih sntu jawapan sahaja. Hitamkan semuajawapan anda pada kertasjawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman

02tl

[Lihat sebelah STJLIT

STJLIT
Soalan I - 7 Lengkapkanoyat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai' Soalan I berdasarksn gambar di bawah.

02tl

bahasitu telah berjayamemukaupenontonmelalui hujahketiga dalam pertandingan hujahnyayang sungguhbemas. A Pemidato B Pendebat C Pensyarah D Pembicara Soalan 2 berdasarkangambar di bawah.

Angkasawannegara sedang lepas kepadasekumpulanmahasiswa. A B C D memaklumkan menjelaskan menceritakan menerangkan

beradadi angkasa beliau semasa pengalaman

[Lihat sebelah SULIT

SULIT gambardi bawah Soalan3 berdasarkan

02tl

Bahagianhadapankedua-duabuah kereta yang berlanggaritu A B C D remuk. pecah. patah. berkecai.

Pak Agus hanya memberikan sumbanganyang sedikit kepadarumah anak-anakyatim itu beliau seoranghariawan.

A B C D

jika kerana kecuali meskipun

tanpa hati kakak apabila suaminyamengambil keputusanmenceraikarurya alasanyang munasabah. sebarang A B C D Patahsemangat Rosak binasa Hancur lebur Hancu musnah

Ibu menziarahirakaruryayang sakit di hospital sambil membawa A B C D segugus seikat sejambak semayang

buahanggur.

"Kita tidak wajar tegasPerdanaMenten. A B C D selama-lamanya sewerumg-wenangnya seboleh-bolehnya sedapat-dapatnya

negar4" berganfungkepadaburuh asing dalam membangrrnkan

02/l

[Lihat sebelah STJLIT

SULIT
Soalan8 - 14

02tl

Ayat-ayat yang berik* mungkin betul dan mangkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandaksn dengan D. 8 Melalui kaii selidik iht" altli sains akan berjayamembongkarkebesarankuasa Tuhan. ABC Tiada kesalahan. D Adik mengisi air ke dalam botol plastik itu untuk dibawa semasa ekspedisike Gua Tempurung. ABC Tiada kesalahan. D Seorangdaripadacalon yang ditemudugauntuk pemilihan pengetuasekolahkluster ialah pengetua ABC sekolahsaya.Tiada kesalahan. D Sebagaimajikan, Julia tidak pernah merasacuriga terhadapkesungguhananak buahnyadalam AB prestasi syarikat. Tiada kesalahan. meninekatkan

9

10

11

D 12 pemainbadminton pertandingan peringkatantarabangsa Kejayaan menjuarai di telah beberapa AB pujiandaripada pelbagai pihak.Tiadakesalahan. mendapat

c

masalah universitiitu temesunoleh kebijaksanaan Adiputramenyelesaikan adik 13 Mahasiswa AB begitupantas. Tiadakesalahan. Matematikdengan C D
14 Menara Berkembar Kuala Lumpur adalah bangunan tertinsgi di Malaysia yang perlu kita AB banggakan.Tiada kesalatran CD

Soalan 15 - 17 Pilih ayat-ayatyang menggunakanperkataan berhuruf condong dengan betul. 15 Adib telah dilantik menjadi ket:'la Sikap tanggwrgjawabyang ditunjukkannyamenyebabkan pengawas sekolah. il Bandar itu bertukar menjadi sibuk akhir-akhh ini akibat pembangunanyang pesat. di III Sorakanpenyokong pasukan Perak telah menjadi suasana stadium itu hingar-bingar. Pak Samadbegitu banggadan bersluktr keranakesemuaanaknyamenjadi. lV Sekarang I A B C D 02ll I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan [V sahaja Ii. III dan IV sahaia [Lihat sebelah SI.JLIT

SULIT
16 I [I III IV Rasajambu air itu kelat keranamasih mentah. Kakak dimarahi ibu kerana nasi yang dimasaknyamentah. Ekonomi negarakita bergannrng padabahanmentahdan sektor pengeluaran yang disampaikanoleh remaja itu agak mentahdan sukar diterima. Pendapat

02tr

A I dan II sahaja B II dan III sahaja C I, II dan III sahaja D II, ilI, dan IV sahaja l7 Pengajaran matapelajaranBahasaMelayu di sekolah-sekolah memerlukanpendekatan baru. Beberapaorang pelajar dari sekolahitu akan menyambtngpengajaran merekadi luar negara. III Musibah yang menimpa akan menjadi pengajaran bergunabuat keluarga itu. lV Perkembangan sistempengajaran di negaraini bermula sejak zaman penjajah lagi. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C I, II dan [V sahaja D II, III dan IV sahaja Soafan18 - 21 Bahogianyang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi kesalahanpenggunaan bahasaotou m\ngkin juga tidak. Tandakansama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tondakan D jika tiada kesalahan. 18 Sebahagian daripada buku-buku lama itu akan didermakan kepada pelajar-pelajarmiskin. A B C D 19 Sebahagian buku Sebahagian dari buku Sebahagian daripada buku Sebahagian daripada buku-buku I II

Kejayaanyang paling manis sekali pemah dicapai oleh pasukanbahassekolah ialah menjadijohan peringkat negeri. A B C D terpaling manis pemah dicapai paling termanispemah dicapai termanis sekali pemah dicapai pating manis sekali pemah dicapai

20

Buku ceritakanak-kanakitu telah dibacabenrlang-ulang kali oleh saya. A B C D sayabacabenrlang-ulangkali. dibacaoleh sayabemlang-ulangkali. berulang-ulangkali dibacaolehsaya. dibacabenrlang-ulangkali saya. oleh [Lihat sebelah SI]LIT

02ll

SULIT
Zl

02tl

kecemerlangan hari anugerah untuk majlis perasmian kaa alu-aluan Cikgu Amran sibuk menyediakan kurikulum sekolah. A B C D menyediakankata aluan menyediakankata-kata aluan menyediakankata-kata alu-aluan menyediakankata alu-aluan

Soalan 22 - 24 yang paling hampir yang sama atau mal<sud Pilih ayat-ayatyang yang mempunyai mal<sud denganayat yang bercetak tebal. 22 Pengajarankomponan sasteradapat membentuk nilai positif dalam diri generasimuda yang semakin terhakis kesan daripada arus kemajuan dan pembangunan negara. muda yang kian berkuzngan akibat kemajuandan pembangunatl A Nilai positif dalam diri generasi negaradapat dibentuk melalui pengajarankomponan sastera. B pengajarankomponan sasteraakan menghakisnilai positif dalam diri generasimuda yang negara. semakinberkuranganakibat kemajuan dan pembangunan nilai positif dalam diri negaratelah menghakispembentukan C Kemajuandan pembangunan komponansastera. generasi muda melalui pengajaran D pengajarankomponan sasterapenting untuk kemajuan dan pembangunannegara bagi terhakisnyanilai positif dalam diri generasimuda. mengelakkan 23 program yang dianjurkan oleh PIBG itu bukan sahaja dapat menambahkan pengetahuan pelajar, malah dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk menjawab soalan peperiksaan kelak. pengetahuan A program PIBG itu dapat meningkatkankeyakinanpelajar untuk menambahkan kelak' menjawab soalanpeperiksaan persediaan sebagai dan keyakinan pelajar untuk menjawab soalan peperiksaandapat ditingkatkan B pengetahuan melalui progam anju"n PIBG itu. yang semakin bertambahdaripadaprogram PIBG itu, sudahpasti pelajar C Dengan pengetahuan denganpenuh yakin kelak. dapatmenjawabsoalanpeperiksaan denganyakin D program anjuran PIBG itu membolehkanpelajar menjawabsoalanpeperiksaan mereka sudah bertambah. kerana pengetahuan 24 .,Jika terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan sepanjang ucapan tadi, saya menyusun sepuluhjari momohon kemaafan daripada hadirin sekalian," kata Nabila mengakhiri ucapannya. A Nabila menlusun sepuluhjarinya di hadapanhadirin untuk memohon maaf atas kesalahandan ucapannya. kesilapansepanjang B Sepanjangucapannya,Nabila telah memohon maaf daripada hadirin kerana kesalahandan kesilapanyang telah dilakukannya. jika sepanjang denganmeminta hadirin memberikankemaafan C Nabila mengakhiri ucapannya dan kesilapan. ucapantersebutterdapatkesalahan dan Nabila telah memohonmaaf daripadahadirin keranakesalatran D Ketika mengakhiriucapannya, ini' selama yangtelahdilakukannya kesilapan [Lihat sebelah 02/r STILIT

ST]LIT
Soalan 25 - 27 Pilih ayatoYat Yang betul. 25 I il minit sahaja itu Semuasoalan-soalan dijawab oleh Halim dalam masa 45 nahaskapal terbang Datuk Bakar masih berdukacitadi atas kematian anaknyadalam

wlr

baru-baruini. keluarganyameskipun dia sudah m Siti terpaksamempersuamiMuhamad Syafiq keranadesakan memPurYai Pilihan sendiri. kali perg ke majlis jamuan makan' IV Kakak gemarmemakai baju yang berwamabiru langit setiap A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D II, III dan IV sahaja 26 I kejadian itu berlaku Kami sedangmembincangkankenaikan harga barangruncit semasa lalu menempu]rpenghadangjalan raya' 11 pemandu lori itu tidak dapat mengawalkenderaannya seluruhkawasandi situ III Hujan lebat yang turun selamalima jam itu telah menenggelami kerana setiap orang mempunyai IV Kita tidak sewajamya memperkecil kebolehan orang lain kelebihanmasing-masing' A B C D 27 I I dan III sahaja II danIV sahaja I, II, dan III sahaja I,III,danIVsahaja

itu dengantergesa-gesa' Oleh sebabmasa sudah suntuk, Aidil menjawab soalan-soalan pada pustakawansebelumpulang ke rumatr' II Farah ahan memulangkanbuku yang dipinjamnya majlis hidangarl" kata pengacara III .,Hadirin sekaliandijemput ke dewan makan untuk menikmati itu kata cikgu Mumi kepadamuid.,Anda tidak akan gagal sekiranyabelajarbersunggutr-sutgguh," IV mtuidnYa. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, III, dan IV sahaja

02ll

[Lihat sebelah SI]LIT

02tl
Soalan 28 - 30 Pilih peribahasayang paling sesuai bagi ayat-ayatyang berikut.' ZB SetiappetangPak Ali membersihkanpenekitaran rumahnyauntuk mengelakkanpembiakan nyamuk aedes.Sikap Pak Ali menepatiperibahasa A B C D ingat sebelumken4 jimat sebelumhabis sediakanpayung sebelumhujan sudahterhantuk baru tengadah sudahjanrh ditimPa tangga Tasya Ibu Maafkan Tasyaibu. Selamaini banyak kesalahanyang telah Tasyalakukan. tersebut lagi. Tasyaberjanji tidak akan mengulangikesalahan Tasyatelah lama ibu maafkan.Ibu sedar Baiklah Tasya.Segalakesalahan bahawa di dunia ini tidak ada manusiayang tidak pernahmelakukankesilapan. Perkara yang penting ialah menyedari kesilapan kita dan berusaha memperbaikinya.

dialogdi atasialah untuk menggambarkan yang 29 peribahasa sesuai A B C D buluhbiarlahdari rebungnya. melentur menjadibubtr. nasisudah bumi manayangtidak ditimpahujan. hari. hujandi tengah rupanya panas hinggake petang disangka

Seperti kerbau dicucuk hidung

30

di Perumpamaan atasmembawamaksud A B C D orang yang tidak tahu mengenangbudi orangyangmengikut sahajasuruhanomnglain. orangyanghanyamembuatkerja apabiladiawasi. orangyangtidak tahu melepaskandiri daripadakesusahan.

02ll

[Lihat sebelah STJLIT

ST]LIT 31 Soalan - 35 jawab soalan-soalan berikutnya. Baca sajakdi bawahini denganteliti dan kemudian

02tl

SYAIR TENAGA PEMUDA
Gustam Negara Tenagapemudakalau diasuh, Pimpin dan didik kotor dibasuh, Tidaklah ia menjadi lusuh, Amat bergunamenentangmusuh. Tenagapemudamemangterbilang, gilang-gemilang, Tenagayang sedang Beban yang berat dapat dijulang, Benda yangjauh dapatdijelang. Tenagapemudatenagabererti, mati, Tenagayang beranimenempah Tidak mengenalerti nanti, mesti. Hanya penuhkemahuan Tenagapemudamestilahsayang, Jangandibiarkan lemah dan goyang, Di waktu muda tenagakencang, Berani sampaiberputih tulang. Tenagapemudakalau dijaga, Kelak akhimya sangatberharga, Tenagayang menjadi harapanbangsa, negara. Gagah berani mempertahankan

(Dipetikdaripada Antologi AnakBumi Tercinta, 3, Tingkatan DBP )

31

Bais pimpin dan didik kotor dibasuh membawapengertian A B C D dididik dan diasuh dengansempuma. dididik dan dimaxahi supayapandai. dipimpin menjadi manusia. dipimpin supayaberani.

02lr

[Lihat sebelah STJLIT

SIJLIT
32

l0

02tr

yang terdapat dalam Syair TenagaPemudaialah Pengajaran A B c D pemudaharuslahmeriauhi aktiviti jenayah. akan sesuatu' pemuda hendaklah sentiasabermegah-megah pemuda hendaklahmengisi masa denganperkarayang berfaedah. pemuda haruslahbertanggun$awabmenjagakesucianbangsadan negara'

33

Syair TenagaPemudamembawa tema A kasih sayang. B bertangungiawab. C nasionalisme. D Bijaksana.

34

Tbnasa pemuda tenaga bererti, Tbnagayang berani menempatrmati. Penrlanganperkataantenasa dikenali sebagai A dil$i. B anafora. C asonansi. D hiperbola.

35

yang berikut merupakan persoalanyang terdapat dalam sajak tersebut kecuali A golonganpemudamempunyai tenagayang kuat' perlulahdiberi pendidikan' pemuda B golongan musutr" c golonganpemudamestilah diberi latihan menentang waja. D golonganpemuda mempunyai keberaniandan bersemangat

02tl

[Lihat sebelah St]LIT

ll Soalan36 - 40 Bacapetikan di bawahdenganteliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

02tl

"Saya orang asing di sini, Siti," balas Mei Ling perlahan,hampir-hampir tersedu. "Tidak, Mei Ling. Dari kecil kita dan kawan-kawan sebaya hidup di kampungyang hijau dan permai ini. Kita bagaikansebuah keluarga.Susahsenang jangan diikutkan sangatperasaan kita bersama. Ah ! Mei Ling, awak tu," pujuk Siti sambil menepuk-nepuk lembut bahuMei Ling. Mei Ling kembali mendongak, menatapsungguh-sungguh wajah Siti. "Siti, terimakasih." Siti menggeleng-gelenglesu. "Mei Ling, hijau daun-daun getah yang memagari kampung ini adalah lambang keharmonianhidup di sini. Bukankah wama hijau itu begitu lembut?" Mei Ling terpaku, mengetap-getap bibir menahanrasa sebakyang bertamu di dadanya. "Siti, awaklah kawan saya yang terlalu baik," ujar Mei Ling perlahan.Dia kembali menunduk, memerhati halaman tiga puluh tujuh buku Geografi di yang terterapeta Malaysia itu. Sebentar terseretdi bawah fikiran hadapannya dia sedarnya, mencari-cariwarnahijau padapetaitu. (Dipetik daripada cerpen"Sehijau WarnaDaun" olehZaen Kasturi dalamAntologi Sehijau Warna Daun, Tingkatan1, DBP)

Apakah yang menyebabkan Mei Ling berasasedih? A Mei Ling berasasedih keranadia tidak dilayan denganbaik. B Mei Ling berasasedih keranadia tidak mempunyaikawan. C Mei Ling berasasedih keranadia diusir dari kampungtersebut. D Mei Ling berasasedih keranadia orang asing di kampungtersebut.

37

Yang manakahantaraberikut ialah persoalan petikan? berdasarkan A tolong-menolongakan melahirkanmasyarakat yang harmoni B semuaorang mestilah memperbanyak bendayang kurang C kita perlu menyempurnakan sesuatutanggun$awab D kita perlu sayangakan diri sendiri

02tl

[Lihat sebelah STILIT

SIJLIT 38

t2

02tl

Penuliscerpenini melambangkanwama hijau dalam petikan sebagai alam A keharmonian hidup B keharmonian C keindahanalam hidup D keindatran

39

Apakah yang digambarkan daripada petikan cerpen tersebut? A Siti datangberkunjungke rumah Mei Ling B KeluargaHaji Hashim bersetujumembartu Mei Ling C Peristiwa Mei Ling mencurahkanrasa hatinya kepadaSiti D Puan Khoo menghadapicabaranhidup untuk menyarakeluarganya

40

Antara berikut, yang manakah merupakanlatar masyarakatcerpen ini? A Masyarakat kota B Masyarakatpetani C Masyarakatpenyayang D MasyarakatkamPung

KERTAS SOALAN TAMAT

02tl

STJLIT