SULIT 02t2 Bahasa Melayu Kertas 2 Ogos 2008 2 jam

02t2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH NEGERI PERAK 20 0 8

BAHASA MELAYU KERTAS 2
Dua iam

JANGAN 7

BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian : Bahagian A, Bahagiatr B, Bahagian C dan Bahagian D. Bahagian A terdiri doripada dua bahagian: Bahagian A(i) dan Bahagian A(ii). Anda dikehendaki supaya menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Bahagian B dan BahagianD juga mesti dijawab. ManaknlaBahagian C mempunyai lima pilihan soalan dan anda diminta supaya menjawab satu soalan sahaja.

2

3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab Bahagian A, 25 minit untuk Bahagian B, 45 minit untuk Bahagian C dan l0 minit untuk Bahagian D. 4 Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawepan.

Kertas soalan ini mengandungi6 halaman bercetak.

02t2

[Lihat sebelah SULIT

STJLIT

2 A Bahagian ( i ) : Ringkasan
[20 markalt]

0212

petikan tersebut,tuli,csebuahringkasantentang Bacapetikan di bawah dengan teliti. Berdasarknn Strategi Pelan Induk PembangunanPendidikan. Panjangnyaringknsananda hendaklah tidak ayot sendiri tanpa mengubah melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakknnsupayamenggunakan asal petikan. mal<sud jelas dan tegas pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)merupakansatu pernyataan ke sistempendidikannegarayang sediaada boleh menyumbang arah pembangunan tentangbagaimana strategidalamansektor pendidikanuntuk mencapai modal insan.Melalui PIPP,digariskanbeberapa matlamatbesarnegarasesuaidenganfokus RMK-9. ialah membina plpp ditunjangioleh enamterasstrategik. Teraspertamayang akan dilaksanakan yang mempunyaiciri+iri patiotik warganegara melalui pendidikandengantujuan melahirkan bangsa negara modal insan merupakanteraskeduadi bawah r..tu menjunjungwarisanbudayabangsa.Pembangunan akhlak danjati diri plpp yang akan memberikantumpuankepadasistemnilai, aspekdisiplin, sahsiah, kerja yang kompetendalam bidang sainsdan teknologi, inovatif, kreatif pelajarbagi metahirkantenaga merupakanteras yang ketiga. Selaras sekolahkebangsaan sertaboleh dipasarkan.Memperkasakan pendidikanyang mencukupi, dengankemudahan akan denganrsaha itu, sekolahkebangsaar:r dilengkapkan berkualiti dan terkini. PelajaranMalaysia (KPM) akan berusaha sebagaiteras keempat,Kementerian Seterusnya di infrastrukturdan kemudahankhususnya luar jurang pendidikandenganmembangunkan merapatkan kepadapelajarmiskin' bantuan bandarsepertidi Sabahdan Sarawak.Kerajaanakan memperbanyak guru terlatih.Teras jurang digital sertamenempatkan mengurangkan htmpulan minoriti, keperluankhas, tinggt dan dipandang profesionkegunransupayaprofesionini dihormati kelima pula ialah memartabatkan dalam pembinaangenerasimasadepan.Para guru sesuaidenganamanahyang dipertanggungjawabkan taraf kelulusanmereka.Bahkangu:u jWa diberi peluanguntuk mendapat meningkatkan digalakkansupaya teraskeenam lv{anakala skop kepakarannya. kema6irankhususdalam bidang tertentuuntuk meluaskan institusi pendidikandenganmembentukbahagian dalam plpp ialah melonjakkankecemerlangan khususyang akademik,kokurikulum dan sukan atau bidang-bidang sekolahberasaskan kecemerlangan lain yang berniatbaik, pIPP boleh dilihat sebagai satu dokumendan rancangan Kesimpulannya tinggi. berfikiranjauh dan bercita-cita

Dipetik dan diubah suai dariPada Pendidikan "Pelan Induk Pembangunan Malaysia GIPP)" - SISWAMei 2007.

0212

[Lihat sebelah ST]LIT

SULIT

3 BahagianA (ii) : Pemahaman |0 markahl

02t2

petikan Bahagian A (i), jawab soalan-soalan Berdasarkan yang berikutnyadenganmenggunakan ayat andasendiri. 1. Berikanmaksudrangkaikata kumpulanminoriti dalampetikandi atas. (2 markah) 2. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk memartabatkan profesionkeguruandi negarakita? (4 marknh) Padapendapat anda, apakahmanfaatyang akan dikecapioleh negarakita denganpelaksanaan PIPPirf? (4 marknh)

3.

02t2

[Lihat sebelah SULIT

ST]LIT

4 BahagianB [20 markah]

02t2

Gambar di bawah menunjukkan banjir kilat yang berlaku di sebatang jalan raya yang sibuk. Huraiknn pendapat anda tentang punca-punca berlakunya banjir kilat. Panjangnya huraian anda hendaklaft tidak melebihi 120 patah perkataan.

BANJIR KILAT

0212

[Lihat sebelah SI-ILIT

STILIT

5

02t2

BahagianC 140 markahl

Tulis sebuah karangan tentang satu daripada perkara di bawah. Panjang karangan anda tebih daripada 180 patah perkataan. hendaklaft 1. pelajaryang aktif dalam bidangkokurikulum. Anda telah menyeftaisatupertandingan Anda seoftmg sekolahanda. yang dianjurkanoleh Kelab Sukandan Permainan permainan tersebut. pengalaman andaketika menyertaipertandingan Ceritakan

KTTA BTIDI BAHASA BTJDAYA

2.

semakindiabaikanoleh masyarakat. Amalan berbudibatrasa dalam kalanganremaja. memupukamalanberbudibahasa cara-cara Jelaskan

3.

pengerusiKelab Rukun Negara sambutanMalam Ambang Merdeka,anda sebagai Sempena diterapkandalam kebangsaan ucapantentang pentingnyasemangat dikehendakimenyampaikan remajanegaraini. kalangan teks ucapananda selengkapnya. Sediakan

4.

laporantahunan sebuahunit beruniform di sekolah. Anda diminta menyediakan Anda setiausaha prosedurpemilihan unit beruniform paling aktif untuk dihantarkepadapengetuasekolahsebagai padatahun ini. Tuliskanlaporantersebutselengkapnya.

5.

juga." pepatahMelayu ada mengatakan bahawa"carik-carik bulu ayam, lama-lamabercantum pepatah tersebut tuliskan sebuahcerpen yang dapat dijadikan teladan kepada Berdasarkan pembaca.

0212

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6 BahagianD ll0 markahl

02t2

Jelaskan tema dan contoh peristiwa berdasarkan novel yang andapelajariiaitu novel tingkatan dua dan tingkatan3. TingkatanI : Aku Anak Timur kurya Siti Aminah Haji Yusof Tingkatan3 : Merdeka!Merdeka! karyaA. RahmanHanafiah

KERTAS SOALAN TAMAT

02t2
ST]LIT