BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

WWW.SEMINARSKIRAD.COM WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM WWW.MATURSKI-RAD.COM
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONACI SVE BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE ONO STO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U NAŠOJ BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE

MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA OFFICE@SEMINARSKI-RAD.COM

.

SADRŽAJ

Uvod......................................................................................2 Elektronsko poslovanje.......................................................3 3. Online poslovni modeli....................................................5 4. Modeli B2B poslovanja....................................................7 4.1. Počeci B2B poslovanja.................................................8 4.1.1. EDI (Electronic Data Interchange) .........................8 4.1.2. e-commerce site.....................................................9 4.1.3. Elektronske tržnice (E-MARKETPLACES) ..........12 5. Finansijski potencijal B2B poslovanja .......................16 6. Organizacioni problemi B2B poslovanja.....................17 20 9. Literatura.........................................................................21

Uvod

2

neće sve kompanije razvijati svoje Internet poslovanje na isti način. Na tom polju je do sada formiran čitav niz modela. Ipak.Sve veća upotreba Interneta. Sve ovo je uticalo na to da se velika finansijska sredstva ulože u pravilnu i korisnu Internet promociju. koji ima velike prednosti u odnosu na klasično poslovanje. borba za kupca. Neprestano se razvijaju nove koncepcije online predstavljanja i promocija. Takođe. govore nam i podaci o broju Internet korisnika i činjenica da 70 procenata korisnika Interneta menja svoje mišljenje o nekom određenom proizvodu zahvaljujući podacima koje prikuplja sa mreže. koje predstavlja veliki izazov za sve ozbiljne kompanije. dosad neisproban sistem poslovanja. kao i o važnosti prisustva svake kompanije na novom mediju. ciljne grupe kojoj žele da pristupe i ostalog. Svaka firma koja želi da se održi u sve okrutnijem svetu poslovanja mora prihvatiti i razvijati ovaj način poslovanja. a različitih proizvođača. Koji će izabrati zavisi od vrste posla kojim se bave. Zbog svega toga. realno je očekivati da trenutna ekspanzija Internet poslovanja postane još veća i da se stvori sasvim nov. više od dve trećine surfera odlučuje se za kupovinu određenog proizvoda tek pošto poseti neki od sajtova koji omogućavaju poređenje cena više proizvoda iste vrste. Globalno svetsko tržište. povećanja profita. promocije kompanije u svetu i stvaranja poznate i ugledne marke. pokazalo je da uloženi trud i novac u ovaj vid poslovanja dovode do velikih transakcija. A koliko je Internet postao važan. Navedeni podaci dovoljno govore o uticaju informacija sa Interneta na korisnike. za tržište dovodi do stvaranja koncepta elektronskog poslovanja. Elektronsko poslovanje 3 .

isporuka. a posebno Interneta. distributerima) i unapređenje ostalih poslovnih servisa podrške (banke. godine prvi počeo sa korišćenjem termina "e-business". unapređenje produktivnosti. 4 . je skup poslovnih aktivnosti koje se odvijaju posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija. prema rečima Lu Gerstnera.jesu termini koji određuju elektronsko poslovanje. predstavlja komponentu elektronskog poslovanja. Da bi smo ukratko objasnili ovaj pojam. dolaženje do novih klijenata i deoba znanja među organizacijama i institucijama u cilju ostvarivanja konkurentne prednosti . navešćemo neke od definicija elektronskog poslovanja. advokatske agencije. zakonodavstvo i vladine agencije). dopuna zaliha). distribucija. putem računarskih mreža koje uključuju i Internet. i koje podrazumevaju [6]: • • • optimizaciju poslovnih procesa (proizvodnja. e-business. odgovarajući poslovni proces u firmi mora biti prethodno automatizovan. većina firmi postepeno uvodi komponente elektronskog poslovanja u pojedine poslovne procese. unapređenje odnosa sa ciljnim javnostima (klijentima. veleprodaja. Osnovni razlog postepenog uvođenja elektronskog poslovanja u firmama jeste postepeni razvoj automatizacije poslovnih procesa. zaposlenima. IBM je 1997. prodaje i razmene dobara. U praksi. proizvoda i usluga putem računarske mreže i podrška za bilo koju vrstu poslovnih transakcija putem digitalne infrastrukture. Elektronska trgovina. Prednosti e-poslovanja su brojne [7]: • • praktično neograničena baza potrošača. Elektronsko poslovanje. usluga i informacija. prodaja. Bilo koja firma ima mogućnost primene elektronskog poslovanja u svom poslovnom procesu. globalizacija. Bitno je ovde napomenuti da postoji razlika između pojmova e-business i e-commerce. e-commerce. da bi napravio konceptualnu razliku sa do tada upotrebljavanim terminom "ecommerce" (elektronska trgovina). koji je izjednačavao elektronsko poslovanje sa elektronskom trgovinom. naplata. koja opisuje procese kupovine. Poslovanje u kome se poslovne transakcije prevashodno ostvaruju elektronskim putem poznato je pod imenom elektronsko poslovanje (e-business). irelevantne geografske granice i vremenske zone. dobavljačima.Elektronsko poslovanje predstavlja savremeni način poslovanja. Brzina. marketing. Da bi se u nekoj firmi uveo neki proces elektronskog poslovanja. generalnog direktora IBM. računovodstvene agencije. Elektronsko poslovanje je kupovina i prodaja informacija.

skladištenje robe. smanjenje troškova. prilagođavanje zemlje promenama u svetu što je uslov poslovanja s inostranstvom. Najveći udeo poslovanja između kompanija i kupaca zauzima on-line kupovina sa stalnim rastom broja korisnika. kvalitetniji odnos sa potrošačima (CRM). preuzimanje narudžbina. (na primer..• • • • • povećanje prihoda. brži odziv na tržišne promene. marketing. pojedincima (B2C). 3. prikaz kataloga robe i usluga. prodaja robe stanovništvu. Elektronsko poslovanje na Internetu je do sada prošlo nekoliko faza: • • • • • • predstavljanje preduzeća na mreži. bolje usluživanje kupaca. kroz automatizaciju procesa naručivanja proizvoda i praćenja faza porudžbine u ciklusu isporuke kupcu). Online poslovni modeli 5 .. Razlozi primene elektronskog poslovanja : • • • • • • niži troškovi poslovanja u području. prikupljanje zahteva kupaca. nabavka roba i usluga. Najvažnija područja elektronskog poslovanja su poslovanje između kompanija (business to business) i kompanije i krajnjih kupaca (business to consumer). eliminisanje "treće ruke" pri distribuciji robe. poslovanje između kompanija (B2B).

Poslovni model je metod planiranja vođenja biznisa koji kompaniji donosi profit. Michael Rappa) [8]: 1. 7. Posrednici informacija (infomediary). Druga podela poslovnih modela je na [3]: 1. C2B. C2C. Klasifikacije poslovnih modela (prof. 8. 6. 2. potrebno je formiranje odgovarajućih poslovnih modela elektronskog poslovanja. Elektronske tržnice (Electronic Marketplaces). 4. 4. Proizvođači (manufacturing). Danas razlikujemo više modela mrežnog poslovanja: B2B. specifisirajući joj gde će se pozicionirati u tržišnom lancu. trgovine.. Pomoćne usluge (utility). Saradnici (affiliate).Da bi uspešno poslovali na Internetu. 9. Ubice kategorija (Category Killers). sa odgovarajućim formama zastupanja. Ponuđači sadržaja (Content Providers). 3. Oglašivači (advertising). 3. Brokeri (brokerage)... Optimizatori kanala (Channel Optimizers). 5. pretplate.. B2C. Ovde ćemo dati kratak pregled 4 osnovna poslovna modela elektronskog poslovanja prema učesnicima [1]:  Business-to-Business (B2B) 6 .oglašavanja. Trgovci (merchant). Virtuelne zajednice (community). Pretplatnici (subscription). 5. Posrednici informacija (Infomediaries).. 2.

Primer su neke aukcije preko Interneta.. distributere.freemarket. obezbeđivanje. najčešća pitanja. tu se ubrajaju nabavljanje. primer B2C poslovnog modela  Consumer-to-Business (C2B) U okviru ovih odnosa.com) i neke personalne usluge (www. primer C2B poslovnog modela  Consumer-to-Consumer (C2C) Podrazumeva transakcije među korisnicima.monster. Slične aktivnosti se sada odvijaju i u okviru različitih industrijskih grupa. Ove grupe su uglavnom ekonomski motivisane ili socijalno orijentisane. Često su transakcije ove dve grupe slične onima u okviru B2B modela. pretraga kupaca. www. One ukljičuju prodajne aktivnosti. koja doživljava svoju revoluciju na Internetu. grupe za proizvodnju elektronskih poddelova za različite proizvode.ebay.com. www. korisnici prezentuju sebe kao kupce. komuniciranje putem Interneta (www.isq. Modeli B2B poslovanja B2B je skraćenica naziva Business to Business. www. kao što su farmaceutske industrijske grupe. upravljanje plaćanjima.dobavljače.org.. upravljanje zalihama. Ovaj model se još naziva i Peer-to-Peer (P2P). www.com. posrednike. primer C2C poslovnog modela 4. primer B2B poslovnog modela  Business-to-Consumer (B2C) Odnosi se na razmenu koja se obavlja između preduzeća i potrošača. zatim igrice (www. Između ostalih. i označava vrstu poslovanja koja je okrenuta na razmenu roba. poslovi (www.net).Aktivnosti B2B se odnose na ceo spektar poslovnih veza između dve organizacije.com. usluge i podršku. Yahoo i Charles Schwab & Co. Može se reći: business to business predstavlja prodaju izmedu poslovnih subjekata. 7 . koje su često (ali ne i uvek) takođe B2B kompanije..cdnow. servisa i usluga izmedu kompanija.webpersonal. kao i usluge i podrška. B2B povezuje sve učesnike u jednom poslovnom procesu koji prethodi korisniku.com). Primer za to su svakako General Motors. kao što se može videti na primeru Amazon. prodajne aktivnosti. Za razliku od B2C modela koji podrazumeva poslovanje preduzeća sa krajnjim korisnicima.bbb.heat.com). Ford i Daimler Chrysler koji su se udružili na ovaj način i stvorili Convinst..

elektronskim putem. kompanije su postigle značajan stepen automatizacije internog poslovanja ali je njihova komunikacija sa poslovnim okruženjem obavljala klasičnim putem. EDI (Electronic Data Interchange) Početak B2B poslovanja vezuje se za pojavu prvih EDI sistema. Naravno. ili računi štampaju i šalju poštom poslovnim partnerima. da se dokument izgubi ili ošteti pri transportu. Naručivanje roba i usluga podrazumevalo je da se nakon kreiranja u sopstvenom informacionom sistemu narudžbenice.4. posredstvom standardizovanih poruka koji zamenjuju tradicionalne papirne dokumente. prosleđuju softveru koji vrši njegovo prevođenje u unapred dogovoreni standardni format podataka nakon čega se elektronskim putem.1. osnovna B2B e-commerce i Electronic Marketplaces (eMarkets).1. Kreirani dokumenti se umesto na štampu. Rešenje je pronađeno u uvođenju EDI sistema koji predstavljaju prvi vid B2B elektronskog poslovanja. Postojala je potreba da se elektronskim putem omogući komunikacija informacionog sistema preduzeća sa IS njegovih poslovnih partnera.1. Neophodni elementi za primenu EDI sistema su: 8 . Istovremeno se i pošiljaocu šalje potvrda o prijemu dokumenata. i time se eliminišu svi nedostaci komunikacije klasičnim sredstvima. Velikim ulaganjem u informacione tehnologije. Elektronska razmena podataka se najčešće definiše kao razmena struktuiranih poslovnih podataka izmedu računara zasebnih firmi. Treba napomenuti da se pored ovog modela zasnovanog na prosleđivanju poruka može koristiti i razmena podataka u realnom vremenu. 4. Počeci B2B poslovanja Razvoj B2B možemo podeliti u tri faze [9]: • • • EDI. šalje na adresu poslovnog partnera (u njegovo elektronsko poštansko sanduče ). uvek postoji mogućnost da se pojavi greška pri prekucavanju. izvršena bez manuelne intervencije. Kada se primalac sledeći put konektuje na mrežu. Kada kupac ili dobavljač. on preuzima dokument koji se sada prevodi u format pogodan za korišćenje u njegovom informacionom sistemu i šalje ga direktno aplikaciji koja dalje obrađuje podatke. primi dokumentaciju ona se u većini slučajeva ponovo ručno prekucava iIi unosi u njihov IS. obično koristeći mrežu davaoca EDI usluga.

obradi i čuvanju informacija. visokih troškova održavanja koje sebi mogu priuštiti samo velike kompanije.• standard koji će biti korišćen za transport poruka od pošiljaoca do primaoca. komunikacioni mediji kojima će se poruka transportovati ( javna ili privatna mreža). afirmacija koncepta elektronske trgovine. brža i bolja snadbevenost donosilaca odluka potrebnim informacijama. nedostatak fleksibilnosti u odnosu na brzinu promena u okruženju. upravljanje zalihama po sistemu "just-in-time". Razlozi primene EDI-aa su višestruki : • • • • • • • • • • smanjuju se troškovi papirne dokumentacije. 4. koje su putem Interneta omogućavale naručivanje i prodaju svojih 9 .2. pojednostavljivanje carinskih procedura. efikasnije upravljanje robnim tokovima. Pre svega zbog sledećih razloga : • • • složena i dugotrajna prevođenja. povećanje produktivnosti i efikasnosti. s obzirom da različita preduzeća imaju računarske sisteme i programe tako da je direktna razmena nemoguća. smanjen je broj grešaka u prenosu. Troškovi pripreme i izrade poslovne dokumentacije pomoću EDI-ja smanjuju do 3% vrednost robe u domaćem do čak 10% u međunarodnom prometu. softver koji vrši konverziju poruka. Globalizacija tržišta i naučno tehnički progres čiji je nosilac EDI tehnologija pružaju mogućnost privrednim subjektima da povećaju svoje učešce na domaćem i međunarodnom tržištu. I pored svih tih prednosti EDI u tom obliku nikada nije doživeo masovnu primenu. e-commerce site Klasične B2B mrežne stranice su u početku postavljale velike kompanije snabdevači. Analiticari ocenjuju da trenutna vrednost poslovanja preko mreže upotrebom EDI-ja iznosi preko sto pedeset (150) milijardi USD. Pojavom EDI-ja otvara se prostor za stvaranje dodatne konkurentne prednosti na tržištu.1. sa tendencijom stalnog rasta.

Međutim. U suštini. berze (eng. Ključna komponenta koja odlučuje o uspehu svakog od navedenih modela je jasno definisana korist i za kupca i prodavca. korišćena oprema. Upravo je to i pravac dalje evolucije B2B koncepta poslovanja.2. 4. Auctions) osiguravaju mesto za kupovinu i prodaju proizvoda kao što su: višak inventara. pojavljivanja u katalozima. zajednice (eng.1 Online katalozi Online (eng. Oni modeli koji nemaju jasno definisanu korist imaće problema u privlačenju kritične mase kupaca i prodavaca. tj. uključujući cenu. "TradeOut" ili "AsseTrade". exchange). takođe stvara prihod od aukcija opreme vezane za papir. upoređivanje proizvoda prema mnogim kriterijumima. U mnogim slučajevima on-line katalozi su mnogo više od digitalnog kataloga. kao što je "PaperExchange". Online Catalogs) katalozi najbolje odgovaraju tržištima gde je ponuda i potražnja visoko fragmentovana. aukcije (eng. koja se pretežno (kao što i samo ime kaže) bavi trgovinom celuloze i papira. od kojih su najznačajnija četiri [9]: • • • • katalozi (eng.proizvoda velikom broju svojih distributera i kupaca. 4. dostupnost na skladištu. catalogs). mogućnost isporuke. kupac je i u tom modelu saradnje ostao uskraćen za mogućnost pristupa agregiranoj ponudi proizvoda iz područja njegovog interesa.1.2.2. katalozima su obično fiksne. tj. "SciQuest" i "Chemdex" su kompanije koje su najbolji primeri vertikalno fokusiranih igrača u toj kategoriji. Vertikalno fokusirane kompanije. te kompanije uzimaju papirne kataloge mnogih trgovaca.1. digitalizuju informacije o proizvodima i omogućavaju kupcima da jednim dolaskom na Internet obave raznovrsnu kupovinu. 10 . Aukcije Aukcije (eng. Naime. servisne informacije. garancije itd. te kompanije omogućavaju kupcima efikasnije pretraživanje proizvoda. što opet uslovljava tekuću likvidnost. Primer je "FreeMarkets". Online katalozi obično zarađuju prihod od procenta ukupnih transakcija i nadoknadu dobavljača za oglašavanje proizvoda i izlistavanje proizvoda. "Ariba" i "CommerceOne" su predstavnici horizontalno fokusiranih kompanija. Cene proizvoda na ovim site-ovima. U evolucijskom razvoju moguće je razlikovati nekoliko osnovnih vrsta tržišnih B2B modela. auctions). kvarljivi proizvodi ili proizvodi koji se mogu preraditi. roba s popustom. community).

S druge strane. Ta tržišta daju cene u stvarnom vremenu. Brokeri dodaju dodatnu vrednost za spajanje kupca i prodavaca . Razmena omogućava kupcima i trgovcima da posluju anonimno. 4. kao i "Arbinet" (telekomunikacije). Primeri su kompanije "Altra" i "Enermetrix" (prirodni plin i struja). razgovor (chat). sponzorstva. oglasnu tablu i dr. Berze će bez znatne likvidnosti propasti zbog srazmerno malih transakcionih prihoda koje izvlače. Exchange) predstavljaju mesta za kupovinu i prodaju proizvoda kao što su prirodni plin.3. 4. kao profesionalce sa zajedničkim interesima preko WEB site-a koja pokriva specifične sadržaje industrije i vidove zajednice. one berze koje dostignu vodeći tržišni udeo trebaju imati izuzetno defanzivne konkurentske pozicije jer će ponuda najbolje likvidnosti učiniti poslovanje na konkurentskoj berzi manje zanimljivim.1.Za razliku od online kataloga. • nadoknade za oglašavanje i uvrštavanje proizvoda na liste. gde su cene obično fiksne. Community) kao oblik tržišta spajaju moguće kupce i prodavce. struja. cene kod aukcija su dinamične. Proizvode jasno definišu svi učesnici na tržištu.usluga za koju oni uzimaju transakcijsku proviziju. Tržišni udeo je od izvanredne važnosti za berze. Aukcija obično traje određeno vreme. Rezultati takve zajednice privlače moguće kupce i prodavce. tržišne informacije.2.2. telekomunikacioni kapaciteti. Osnovna neefikasnost berze odnosi se na upotrebu brokera. grane. što je ključno jer ne samo što identifikacija kupaca i trgovaca može uništiti njihove kompetitivne pozicije već to takode može iskriviti cene. liste poslova. 11 .4. pretpostavlja se da će se to promeniti. Prihod za on-line aukcionare obicno se sastoji od kombinacije: • transakcionih prihoda (procenat od ukupne vrednosti poslovanja). Prihod berzi obično dolazi kombinacijom: • • transakcijskih provizija i članskih provizija. To je zato što tržišni udeo znači likvidnost. On-line berze u krajnju ruku minimiziraju i uklanjaju potrebu za brokerima u mnogim industrijama. Sadržaj i vidovi zajednice koje site obično pruža sadrži posebne vesti iz industrije. a takođe i od provizija koje plaćaju prodavci za stvaranje vođstva. Većinom zajednice stvaraju prihod od oglašavanja. tj. Berze Berze (eng. Iako se u većini slučajeva na ovakvim site-ovima danas stvaraju najmanji mogući transakcijski prihodi.1. Zajednice Zajednice (eng.

Neki od njih su postavili male elektronske prodavnice. Elektronske tržnice (E-MARKETPLACES) Velika popularnost Interneta i prednosti koje donosi poslovanje na svetskoj mreži podstakli su veliki broj trgovaca da se oprobaju u elektronskoj maloprodaji. dobavljači. distributeri i prodavaci pronalaze i razmenjuju informacije.4. privredna komora.3. E-marketplaces su virtuelni trgovinski centri gde kupci. Po načinu organizovanja mogu se podeliti na: • • Vertikalne – usmerene na rešavanje potreba u okviru određenih industrijskih grana Horizontalne – specijalizovane za određenu kategoriju proizvoda ili kupaca. E-maketplaces rade na principu mnogobrojne interakcije između kupaca i ponuđača. Predstavljaju novi oblik online posrednika koji na jednom mestu efikasno predstavlja agregiranu ponudu i potražnju.u interaktivnu formu.1. e-marketplaces organizovane od strane jednog ili više velikih dobavljača (Suppliers-Driven eMarketplaces) ili e-marketplaces koje organizuje neutralna treća strana koja je jednostavno virtuelna kompanija ili institucija. industrijskih giganata koji u ovom načinu poslovanja vide mogućnost povećanja efikasnosti lanca snabdevanja uz istovremeno značajno smanjenje troškova. pružajući kupcima niže troškove nabavke uz mogućnost kontakata sa novim dobavljačima. na primer. a jednako tako i dobavljačima niže troškove prodaje uz mogućnost kontakata sa novim kupcima.Tako razlikujemo [10]: • e-marketplaces organizovane od strane jednog ili više velikih kupaca (Buyers-Driven eMarketplaces). E-marketplaces su jedan od najvažnijih smerova evolucije Interneta do danas. prenoseći model starije trgovinske institucije. dok su se drugi opredelili za primenu šireg koncepta. • • 12 .trgovinskog centra .

13 . Za sve četiri vrste zajedničko je da čine virtuelni trgovinski centar gde kupci.3. Primarni fokus mu mora biti na B2B ili B2G.oracleexchange. Poslovni model e-marketplaces-a Poslovni model e-marketplace-a se ogleda u tom što on predstavlja glavnu ulogu u poslovnim aktivnostima kupaca i ponuđaca. Tejari. 4. MetalSite. e-marketplace je otvoreno nekolicini kupaca i ponuđača. e-marketplace koje je osnovao ponuđač .3. e-marketplace). GlobalNetXchange. Oracle . Vrste e-marketplaces-a Postoje četiri vrste e-marketplaces-a: • • • • e-marketplace koje je osnovao kupac – Covisint. distributeri i prodavci pronalaze i razmenjuju informacije o svojim potrebama putem jednog sistema za razmenu informacija (softversko rešenje koje predstavlja sistem. no sam se ne pojavljuje ni kao kupac ni ponuđac roba i usluga kojima se na njemu posluje. dok ostale tri vrste mogu biti i B2C.com.Global Healthcare Exchange. e-marketplace osnovani od strane davaoca tehnologije .SAP mysap. nezavisni e-marketplace – Enron.1.2. Prva vrsta e-marketplace-a je iskljucivo B2B.com.1. On predstavlja platformu za poslovanje.1. dobavljači.Način trgovanja na e-marketplace-u (Izvor: Total Romtec/EITO) 4.com.

14 . katalog sa online narudžbinom.3. prihodi većinom zavise od vrste korisnika koji posluju i od vrste e-marketplaces-a.3. Profitabilnost i prednosti e-marketplaces-a E-marketplaces mogu ostvarivati prihode iz različitih izvora. robna razmena. određena cena od promovisanja proizvodnog kataloga kompanije. katalog. procenat od vrednosti transakcije. 4.Poslovni model e-marketplace-a. izvor : Total Romtec Da bi se zadovoljile njegove primarne uloge. Provizije od transakcija se ponekad uzimaju i od kupaca i ponuđača. fiksni procenat od transakcije. on mora imati jedan od sledećih oblika: • • • • • • • aukcija. od reklama. oglasnik. Glavni izvori prihoda: • • • • • od pretplate korisnika. berza.1. fiksna cena.

Neke od prednosti e-market-a su značajne i za kupce i za ponuđače: • poslovanje na e-market-ima omogućava transparentnost tržišta kroz potpuni pregled u stvarnom vremenu cena. • poslovna inteligencija (BI) . finasije. mogućnost uvida u konkurentske cene proizvoda. vremena isporuke i uslova plaćanja.praćenje objektivnog stanja na tržišu proizvodnje i kupovine u tom sektoru. proširivanje postojećeg kanala distribucije. saznanja o novim tržištima. ali praksa je pokazala da se danas najviše prihodi ostvaruju od prihoda koji su ostvareni pretplatom njenih korisnika. 7 dana u nedelji i time se prelazi preko vremenskog i lokalnog ograničenja rada te vrste informacionog sistema. • • • • postizanje najbolje tržišne cene za proizvode. deonica. • • mogućnost interakcije s kupcima (mišljenje o proizvodu). U početku se verovalo da će najvećim delom prihodi biti ostvarivani od procenta vrednosti transakcija. Prednosti e-market-a za ponuđača: • ima ciljno tržište za plasman svojih proizvoda. na taj način kompanijama su dostupnije pravovremene informacije za kvalitetnije poslovno odlučivanje. Prednosti e-market-a za kupca: 15 . • e-market posredovanjem se pojednostavljuje međunarodno poslovanje. • pristup alatima za održavanje informacija o proizvodu na jednom mestu. npr. Poslovne prilike različitih kompanija i njihovih delatnosti su takve da se ne mogu sve lako prilagoditi načinu poslovanja koje nudi e-market.• dodatne usluge. a za kompanije je mnogo jednostavnije da tim putem dođu do ciljnog tržišta i da nemaju potrebu da ulažu dodatna sredstva u marketing. logistika. • mogućnost primanja narudžbina bez sopstvenog sistema za ecommerce na vlastitim stranicama. smanjenje administrativnih troškova. • poslovanje i rad na e-marketu obavlja se 24 časa dnevno.

Sada ima oko 10500 takvih mesta za poslovanje. direktni kontakt s prodavcem ili proizvođačem. Postoji. svaka transakcija može uštedeti vreme i novac.000 milijardi dolara godišnje. poređenja i kupovine proizvoda.000 milijardi dolara. međutim. u doglednoj budućnosti 65 % ili 30. što bi iznosilo 12. obnovljene i pravovremene informacije o dostupnosti i cenama proizvoda. naime. i to bez obzira na njihov sve veći udeo. postoje i mišljenja prema kojima se broj B2B Internet transakcija neće povećavati nego smanjivati. Od toga bi B2B poslovanja na Internetu mogla uzeti 40 % udela. problem broja WEB stranica koje nude usluge B2B poslovanja. od čega. Ali. Rast broja e-marketplaces-a (Izvor: Total Romtec/EITO) 16 . procenjuje se.000 milijardi dolara može biti obavljano elektronskim putem. Neki smatraju kako će se njihov broj u narednom periodu znatno povećati.• • • • kvalitetan i efikasan način pretraživanja. oko 240 različitih industrija. a zastupnici takvog stava smatraju da nijednoj od njih neće biti potrebno više od jednog ili najviše dva B2B mesta za transakcije. 5. Postoji. Finansijski potencijal B2B poslovanja Sada business to business poslovanje u svetu teži 47. isto kao što će rasti i važnost B2B poslovanja na Internetu.

kako sa stanovišta tehnologije. u jednostavnijim slučajevima. Neki autori postupak prenosa poslovanja na Internet nazivaju jednim od najsloženijih integracionih procesa. 17 . jer usklađivanje različitih poslovnih pravila koja vladaju unutar velikog broja kompanija nije nimalo lak i jednostavan posao. naravno. Organizacioni problemi B2B poslovanja Prelazak na elektronsko B2B poslovanje zvuči dobro u teoriji. idealna situacija za celu industriju računara. To je. Integracija poslovnih procesa s Internetom mogla bi postati i svojevrstan proces bez kraja jer će stalna napredovanje računarske tehnologije i pripadajućega softvera prisiljavati kompanije da u određenim intervalima nadograđuju svoja rešenja. kompanije će morati držati korak s određenim tehnološko-softverskim standardima kako bi ostale konkurentne. To predstavlja mogući izvor teškoća. taj proces može potrajati od nekoliko nedelja. zavisno od toga koliko se duboko organizacioni model određenog preduzeća želi prilagoditi i uklopiti u Internet poslovanje. Zavisno od složenosti primenjenih tehnoloških rešenja. Jednom vezane uz Internet. do godinu i po dana. Ništa manji problem predstavljaju i različiti organizacioni modeli pojedinih kompanija.Poređenje B2B i B2C tržišta 6. ali u praksi će primena ovog modela izazvati velike poteškoće. tako i sa stanovišta organizacije. Velike probleme će doneti različita softverska rešenja koja se primenjuju u različitim kompanijama jer je potrebno međusobno usklađivanje.

čime je njihova upotrebna vrednost za mala preduzeća gotovo beznačajna. u malim preduzećima se pridaje veoma mali značaj usavršavanju osoblja kada je u pitanju upotreba računarske tehnike. jer se na taj način lakše ostvaruje prodaja. S obzirom da je osnovna karakteristika na znanju zasnovane ekonomije kontinuirana prekvalifikacija. naučni instituti. Takođe. a koji utiču na ljude (bilo na poslu bilo u samom društvenom okruženju) su: geografija. Tu obavezu treba da preuzmu na sebe i drugi stejkholderi kao što su sindikati. Sa druge strane. Naime. Pored toga. zakonska regulativa. društvena struktura. Pored toga. društveno nasleđe. Međutim. Nedovoljna educiranost i otpor zaposlenih je naročito prisutna kod onih starije dobi. kod nekih je prisutan strah od gubitka radnog mesta. upotreba e-poslovanja podrazumeva radnu snagu čija su znanja multidisciplinarnog karaktera. jer oni koji ga poseduju istovremeno ga ljubomorno i čuvaju od drugih kako bi što više održali i produžili konkurentsku prednost koju su stekli upotrebom novih tehnologija. Drugo. U malim preduzećima je prisutno preferiranje ličnog kontakta. Takođe velika reduzeća su troma i ptrebno im je dosta 18 . svi postojeći raspoloživi primeri i studije slučaja u vezi sa uvođenjem i primenom e-poslovanja potiču iz velikih preduzeća. moral. nekima je lični kontak nezamenjiv način procene kvaliteta potencijalnog partnera. dobro poslovno iskustvo sa primenom e-poslovanja postaje kritičan elemenat pri njegovom uvođenju u mala preduzeća. jer sistemi koji su integrisani u organizacionu strukturu preduzeća imaju uticaj na više različitih aspekata poslovanja koji ne mogu uvek biti međusobno jasno razdvojeni. fakulteti. Prepreke za B2B elektronsko poslovanje Faktori koji se odnose na prihvatanje modela elektronskog poslovanja. Osim što nemaju sklonost za prelazak na drugačiju tehnologiju. Njihov uticaj na ukupnu profitabilnost je delom rezultat i interakcije sa drugim preduzećima koja koriste ili ne koriste sličnu ili različitu tehnologiju poslovanja i njihovih poslovnih odluka. jasno ukazali na uticaj i domete primene e-poslovanja.7. kultura. usavršavanje radne snage i digitalno opismenjavanje ne bi trebalo prepustiti samo njima. odnosno doživotno učenje (»lifelong learning«). glavna prepreka uvođenju e-poslovanja u mala preduzeća jeste njihova kultura. Prvo. a pre svega država putem svoje ekonomske politike. njima je veoma teško da pronađu specijalistu/stručnjaka iz ove oblasti kada im se za to ukaže potreba. te zbog toga nema dovoljno teorijskih i praktičnih primera koji bi vlasnicima malih preduzeća sa nedovoljno menadžerskog iskustva na ovom polju. U velikim preduzećima se često navode i unutrašnji problemi. sva iskustva sa primenom novih tehnologija u poslovnim procesima su relativno novijeg datuma. Direktni prinosi na IT investicije su teško uočljivi. Priroda proizvoda nekih preduzeća je takva da zahteva fleksibilan pristupkoji nije moguć kroz elektronsko poslovanje. ekonomija. a da mala preduzeća imaju kratak vremenski horizont i nedovoljno finansijskih resursa.

Drugo. [4] Četvrto.vremena za prevođenje zbog otpora koji se javlja na pojedinim delovima preduzeća. putem razmene IT stručnjaka kao što su administratori mreža) takođe olakšava i pozitivno utiče na promenu stava onih malih preduzeća koja oklevaju sa uvođenjem e-poslovanja. Na prvom mestu se ističe uloga tržišta koje može da obezbedi malim preduzećima značajne oblike komercijalnog partnerstva sa različitim subjektima u lancu vrednosti. Treće. odnosno njegove zarađivačke sposobnosti. ustupanje poslova snabdevanja javnog sektora putem elektronskih kanala malim preduzećima stvara pozitivan podsticaj za njih da uvedu eposlovanje. odnosno kako ohrabriti čak i ona mala preduzeća koja imaju averziju prema novim tehnologijama da uvedu eposlovanje. to predstavlja trošak koji oni ne mogu podneti jer pnjihova se procena bazira na tome da je manji deo ciljanog tržišta sklon takvom načinu poslovanja. U literaturi je prisutno nekoliko mogućih rešenja o tome kako prevazići ovaj problem. [5] 19 . a da pri tome nije potrebno nikakvo ili veoma malo investiranje. uvođenje e-poslovanja u mala preduzeća u velikoj meri može biti olakšano difuzijom tehničkih standarda koji bi bili zajednički za veliki broj korisnika. Na kraju. ubrzan tehnološki napredak u ovoj oblasti i ekonomski trendovi koji ohrabruju isključivo kratkoročno investiranje stvaraju određenu odbojnost prema uvođenju e-poslovanja u mala preduzeća. koja proizilazi iz nepovoljnog odnosa potrebne sume investicija i same veličine preduzeća. prenošenjem znanja. kao i jednostavnijim pristupom novim tehnologijama. Dakle. veština i iskustava iz jednog sektora ili preduzeća u drugo. saradnja između preduzeća na lokalnom i granskom nivou po pitanju organizacije infrastrukture i upravljanja najsloženijim aktivnostima (na primer.

Treba učiti na praksi najboljih. stvari se polako popravljaju. Ovo ne iznenađuje. Mogućnosti su velike. Prema mnogim procenama. u Americi se oko 70% poslovanja među kompanijama (B2B) odvija uz korišćenje bar nekog elementa elektronskog poslovanja. zaliha. bez nepotrebnog traganja. Često dolazi do njihovih kombinacija i pronalaska novih i unapređenijih modela. trgovci ili distributeri.8. Samo tako je moguće ojačati veze sa poslovnim partnerima iz inostranstva. A sada je sve to dostupno iz kuće. Zaključak B2B (Business To Business) na Internetu doživeo je ekspanziju još pre ulaska u 21. Smanjuju se troškovi objekata. zato što je tradicionalnim kompanijama teško da se prilagode sve dinamičnijem poslovnom okruženju. ali to je samo početak. Granice između postojećih modela elektronskog poslovanja nisu uvek jasne. bilo da su to proizvođači. Potrebno je da sve kompanije prihvate da moraju prelaziti na novi način poslovanja ili će izgubiti trku za tržište. i unaprediti svoje poslovanje. što predstavlja zlatnu priliku za razvoj novog Interneta i poslovanja na njemu. Mnogo je razloga koji govore u prilog e-poslovanju. bolja pozicija za osvajanje međunarodnog tržišta i ostalo. 20 . sa posla. Nije bitno njihovo precizno definisanje. ali ne treba zanemariti činjenicu da je neophodno da se veći broj firmi uključi u ovakav način poslovanja. Kada je reč o našem prostoru. Postoje mnoge prednosti za kompanije koje su primenile neki od modela e-poslovanja. radnika. pristupačno. kao obični korisnici uštedimo. jer nam je sve dostupno. Pokušaji da se modeli elektronskog poslovanja ukalupe samo pokazuju da se mnoge kompanije još uvek nisu upustile u pravo e-poslovanje. vek. svakome se makar jednom desilo da uzaludno traži neku stvar i bespovratno izgubi vreme. pa i u zemlji. Pomislimo samo koliko mi. Nekoliko vodećih preduzeća je uradilo svoje sajtove i polako se uhodava sa novim načinom poslovanja. obezbeđuje se bolja komunikacija sa potrošačima. već pravilno razumevanje.

Beograd.htm [7]http://www-lt.poslovniforum. “ICT Business management for SMEs”. [4] Corso. Martini. [3] dr Aleksandar Marković: Poslovni modeli. E. Introduction to e-commerce. 2002.fe.asp [9] http://www. Rayport..si/vaje/viri/seminarji/vaje_20002001/kso1/seminarji/kso1_2000_e-commerce_final. Beograd.. December 2003 str 12 [6] http://www.co.. "Information and Communication Technologies inProduct Innovation within SMEs – The Role of Product Complexity".9.ekonomist.uni-lj.hr/projekti/002. M. FON ID.poslovniforum. str. 2002.hr/projekti/007. and Pellegrini. 2001. [2] Jeffrey F. 35-48 [5] Read Business Information Computer Group. Paolucci. Literatura [1] dr Vesna Milićević: Internet ekonomija... Jaworski. L.pdf [8] http://www.asp 21 .yu/magazin/ebit/23/pra/pra3. Computer Weekly. 2003. A. Bernard J. McGraw – Hill.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful