UNIVERZITETA U BEOGRADU 
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 
Beograd, Jove Ilića 165, tel. 309‐29‐99 faks 491‐501 
Email: fpn@fpn.bg.ac.yu       home page: www.fpn.bg.ac.yu 

Ispitna pitanja za kurs Sociologija 
Akademska godina 2008/2009 
 
 

1. DEO (Pismeni test) 
 
Teorije o društvenoj strukturi 
 
1. 
2. 

Pojam struktura i pojam društvene 
strukture – karakteristike 
Pojam i definicija društvene grupe 

Čupić, Č. Sociologija. str. 11‐19. 

Gurvič, Ž: Savremeni poziv sociologije, str. 295‐
320 
3.  Klasifikacija i tipologija društvenih grupa  Ibid. str. 320‐366. 
4.  Pozitivizam Ogista Konta 
Peri, M: Intelektuana istorija Evrope. str. 334‐
337 
5.  Sociologija Emila Dirkema 
Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija. str. 15‐
22. 
6.  Formalizam Georga Zimla 
Ibid. 45‐52. 
7.  Funkcionalizam (Parsons, Merton) 
Ibid. str. 72‐92. 
8.  Marksizam 
Pešić, M: Sociologija. str. 141‐152. 
9.  Teorije sukoba  
Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija, str. 93‐
98. 
10.  Kritička teorija društva  
Ibid. str. 113‐128. 
11.  Holizam i metodološki individualizam 
Mimica, A. i Bogdanović, M: Sociološki rečnik, 
str. 177, 320‐322. 
12.  Ključne sociološke dihotomije 
Marinković, D. Uvod u sociologiju, str. 59‐68. 
 
 

Društvena interakcija i svakodnevni život 
 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Interpretativna sociologija 
Proučavanje svakodnevnog života 
Neverbalna komunikacija 
Društvena pravila i govor 
Lice, telo i govor u interakciji 
Sociologija Maksa Vebera 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Simbolički interakcionizam 
Etnometodologija 
Dramaturgija Ervinga Gofmana 
Teorija razmene 
Teorija racionalnog izbora 

Spasić, I. Interpretativna sociologija, str. 5‐20. 
Gidens, E: Sociologija. str. 87‐90. 
Ibid. str. 91‐93. 
Ibid. str. 93‐99. 
Ibid. str. 99‐111. 
Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija, str. 30‐
44. 
Ibid. str. 57‐65, 148‐151. 
Ibid. str. 159‐165. 
Ibid. str. 151‐159. 
Ibid. str. 165‐172. 
Ibid. str. 172‐177. 
 
 
 

1

  31. dimenzije i uzroci sve veće  globalizacije  Debate o globalizaciji  Uticaj globalizacije na naše živote  Globalizacija i nejednakost  Teorije moderne organizacije (Veber. mekdonaldizovano i postmoderno društvo    24.  Ibid. 55‐60. 48‐57.  35. moral    37. 261‐267.  41. 85‐94. Č. str. 68‐69. E: Sociologija. str. str. Veber)  Rod i religija  Pojam sekularizacije  Pojam i određenja morala  Kantovo određenje morala  Određenje morala (Dirkem. str. Merton.  52.  Ibid. 578‐581. str. 63‐67. str.  Haralambos: Sociologija. Gofman)  Rod i organizacije  Karakter moderne organizacije  Teorija modernosti Entoni Gidensa  Fukoova teorija postmoderne  organizacije  Postmoderna etika (Bauman)  Bodrijarovo shvatanje postmodernog  društva  Dromologija  Mekdonaldizacija društva  Gidens.  2. Sociologija. 23‐26.  Ibid. Č. Sociologija.  sociologistička. 1075‐ 1079.  Čupić. str.  Ibid.  34.  Ibid. DEO (Usmeni ispit)    Kultura.  49. religija.  44.  27.  36. str. str. str.  25. E.  46. str.  Ibid. str. Politika i zlo.  51. 301‐307.  Ibid.  48. str.  Ibid.  33.  Predavanja  Predavanja  Predavanja  Gidens. Sociologija.  Ricer.  Ibid.  53.  2 . str.  Ibid.  42. Dirkem.  Ibid.  45.  38.Ispitna pitanja za kurs sociologija. 267‐280. Heler. 54‐63  Ibid. str.  Ibid. 546‐552. Berns i Stoker.  30. 74‐79. 65‐74. 553‐557. str. Dž: Savremena sociološka teorija. 361‐365. 27‐32. Č. str.  Ibid. str. 366‐373. teorija nagona i teorija o  natprirodnom poreklu morala)  Deontološki i pragmatički pristup moralu  Čupić. 282‐284.  Ibid. 63‐65. str. str. str.  26. str. Sociologija. str.  Čupić.  28.  39.  40. 48‐54.  32. str. Ibid.  Blau. E: Sociologija.  Ibid.  47. 101‐105. 43‐47. Jesenji semestar 2008/2009.  Čupić. 33‐34.      Pojam. str. 348‐361. Ibid.  50.  Gidens.  Čupić.  Čupić.        Globalizovano.  253‐261. Vejl)  Veberovo shvatanje morala (etika  ubeđenja ili politički radikalizam)  Veberovo shvatanje morala (etika  odgovornosti ili politički realizam)  Autonomno i heteronomno u moralu  Moralne teorije (racionalistička. 557‐564. str.            Pojam kultura  Vrednosti  Norme  Religija – pojam i struktura  Religija – funkcije   Religija – razvoj  Teorije religije (Marks. norme. str. vrednosti.  43. Č.  29.

 285‐316.  74.  izdanje)  Goričar.    Nacionalizam  Rasizam  Etnicitet  Tadić.  143‐152. str. str.  Ibid. Sociologija.Ispitna pitanja za kurs sociologija. 350‐363.  Gidens. 298‐299.  75. Dejvis & Mur. Sociologija. klase  Klasične teorije stratifikacije (Marks.  Čupić.  Haralambos. str.  82.  69. 117‐122. str. Sociologija. str. M.  Socijalni konstrukcionizam  Rodne razlike i sociologizacija roda  Stanovišta o rodnoj nejednakosti  Ženskost.  71. 301‐303. Sociologija.  Gidens. 140‐145. Ivana: Sociologije svakodnevnog  života.    Rod. Sociologija.  62. Gajger)  Radnička klasa u savremenom društvu  Srednja klasa u savremenom društvu  Viša klasa u savremenom društvu  Klasa.  Haralambos.  84.  Ibid. Sociologija. Đ. 237‐240. str.  Haralambos. 232‐236  Socijalna stratifikacija    70.  Ibid. 299‐301.  78. Sociologija. Nauka o politici. 81‐87. str.  72.  Ibid. Lj.  Ibid. Tumin.  60. str. str.  79. 122‐128. str. 135‐140.    Moć.    Rasa. Sociologija.  Haralambos. muškost i rodni odnosi  Ljudska seksualnost  Homoseksualnost  Prostitucija  Najznačajnije teorije o porodici  Osnovni tipovi porodice  Nasilje i zlostavljanje u porodici  Ber. str. 263‐268. 365‐368. način života i potklasa  Rod i stratifikacija  Tipovi i posledice socijalne pokretljivosti  Teorija stratifikacije Pjera Burdijea  Haralambos. Kroner. seksualnost i porodica    54.  Ibid. Entoni: Nacionalni identitet. str.  77. str. 289‐292.  Goričar. 633‐635. J. str. Bernhem. Sociologija. 88‐95. 286‐292.  59. str. 314‐320.  Ibid. Sociologija.  73.  Veber)  Funkcionalističke teorije stratifikacije  (Parsons.  Moska.  Šušnjić.  87. str. 303‐306  Ibid. E. str. 203‐220. str. str. E. 601‐604. str. 128‐135. 635‐639.  Ibid. str. 201‐204. str. 193‐201.  Društvene i prirodne nejednakosti  Kaste. 35‐44. str. str.   Gidens.  Ibid.  Ibid.  86. str. vlast i tipovi poretka    85. J.  Spasić. 222‐224. nacija i nacionalizam    64. staleži.  str.  66. 297‐298.  68. 13‐ 36. str.  88.  76.  65.  58. str.  57. 145‐149. str. Mils)  Integracija – pojam i faktori  Pojam manipulacije  Tadić. J.  Ibid. str. Jesenji semestar 2008/2009. Sociologija. Lj. str.  63. Č: Sociologija.  Goričar. str.  Pojam i određenja moći  Fukoovo shvatanje moći  Majkl Man – izvori društvene moći  Poreklo i oblici moći  Čupić. Ribari ljudskih duša. str.  Ibid. 25‐26. etnicitet.  61.  56.  Rozenfeld)  Sociološka učenja o društvenim klasama  (Darendorf.  Pojam plemena i naroda  Najznačajnije teorije o naciji  Nacionalni identitet  67. V: Socijalni konstrukcionizam.  3 .  Ibid. str. 188‐193  Ibid. str. 31‐49. 306‐309. 41‐49 (1.  Smit.  80. Jang. M.  Pojam elite i teorije o elitama (Pareto. E. M.  55.  Ibid.  81. Nauka o politici. Čedomir: Sociologija.  83.

  Ibid. Đ: Dijalog i tolerancija. vrste i uslovi  Preduslovi za dobar demokratski  poredak – socijalni i kulturni  Značaj i funkcije vaspitanja i obrazovanja  Ibid.  93.  Ibid. str. str.  91.  Ibid. str. dr Dušan Pavlović (30.Ispitna pitanja za kurs sociologija.  96.      Pitanja sastavili prof. 111‐114. Jesenji semestar 2008/2009.  95. septembar 2008. 159‐164.  Struktura moći  Funkcije moći  Pojam i oblici vlasti  Struktura. 147‐155.  94. str. str. str.  Ibid. 114‐118. str.  90.  89. 123‐136.  97. funkcije i vrednovanje  političke vlasti  Politička vlast. dr Čedomir Čupić i doc. 223‐ 230. 156‐159.  Šušnjić. 95‐98. 98‐101. društvene grupe i  pojedinac  Autoritarne vladavine – pojam i tipovi  Demokratija – pojam.  Ibid. god. str.)  4 .  Ibid.  92. str.  Ibid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful