Seminarski rad

Inteligentni transportni sistemi

1.0

UVOD

Interes za ITS poti e od problema izazvanih saobra aj em i sinergiju novih informacionih tehnologija za simulaciju u realnom vrem enu za kontrolu i komunikaciju mre a. Saobra aj je u porastu irom svijeta kao rezultat pove ane motorizacije, urbanizacije, rasta populacije, kao i promjene u gustini stanovni tva. Zagu enja smanjuje efikasnost saobra ajne infrastrukture i pove ava vrijeme putovanja, zaga enje vazduha i potro nju goriva. Sjedinjene Dr ave, na primjer, su vidjeli velika pove anja u oba motorizacije i urbanizacije po ev i od 1920-ih koje su dovele do migracija stanovni tva iz slabo naseljenih seosikih podru jia u gusto zbijena gradska podru j a. Industrijske ekonomija je zamjenila poljoprivrednu ekonomiju, to je dovelo stanovni tvo da se preseli iz seoskih lokacija u urbane centre . U isto vrijeme, motorizacija je uzrokovala pro irenje gradove. to je dovelo do potrebe za efikasnijim trasnportnim sistemima. Davnih 1920-tih je to omogu io semafor danas to nije vi e mogu e danas su nam poterbni tkz. Inteligentni transportni sistemi.

2.0

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI

Inteligentnih transportnih sistema (ITS), koji su tako e poznat kao transportni telematijski sistemi, formiraju i inovativne alatke zasnovane na informacijama i komunikaciji tehnike se koriste u sektoru transporta. Automatizacija upravljanja saobra ajem, obezbe uju i brz pristup svim potrebnim informacijama, kao i integraciju irokog spektra usluga pove ava efikasnost i pouzdanost, pobolj anja bezbjednosti i smanjenja uticaja saobra aja na ivotnu sredinu. Regulatorna tijela, transporta i turisti kih organizacija, kao i putnika, u realnom vremenu omogu ava dono enje odluka. Pouzdanost i predvidivost su najva nija karakteristika prevoza robe u trenutku bliske veze integrisane aktivnosti i da obezbedi nove usluge, "just in time". Problem sigurnost, pouzdanost i odgovornost transporta roba i ljudi e se na kraju sniziti, to e dovesti do ekonomskog rasta. Inteligentni transportni sistemi imaju istaknuto mjesto u planu Evrope. Evropskoj uniji trebaju integrisanih transportnih sistema koji su brzi, pouzdani i sigurna infrastrukture koja e zadovoljiti potrebe korisnika. Razvoj inteligentnih transportnih sistema omogu ava kori tenje dostignu a savremene tehnologije za pobolj anje efikasnosti, udobnosti i bezbednosti puteva, eljeznica, vazdu ni, pomorski transport u zemlji. Strate ku odluku da ubrza razvoj inteligentnih transportnih sistema je usvojen od strane Savjeta Evropskih ministara transporta u 2001 g. u Stokholmu. Postojao je projekat za globalno pozicioniranje Galileo "i navigacioni sistem koji e, kada je zavr en u 2013, sastojala se od 30 satelita lansiran u orbitu na visini od oko 2 2.000 km. Galilej slu i svim granama saobra aja. eljezni ke mre a je razvoj ITS-a u pravcu otvorenog pristupa infrastrukturi. Danas postoje razli iti sistemi za upravljanje saobra ajem u tehni kom i tehnolo kom smislu koji omogu avaju kretanja vozova irom Evrope bez promjene lokomotivu na granici, trenutno u Evropi ima jedanaest razli itih upravlja kih sistema kontrole i upravljanja
1

Se

s

saobra aj . Fokus u E ropi j stoga i aj irana a ubrza razvoj int roperabilnosti povezivanje) i tehni ke standardizacije . S European ailway raffic anagement System) Evropska Projekat E elezni ki saobra ajni menad ment sistem e obezbediti razli itim vozilima eljezni kog saobra aja da neometano koriste saobra ajne staze razli itih dr ava Evropske unije uz primejnu jednog sistema upravljanja vozova. Evropski vazdu ni saobra aj suo ava se sa sve ve im zasi enosti vazdu nih koridora. Projekat jedinstvenog evropskog vazdu nog prostora, Single European Sky , trebao bi da pomogne da se dizajn i fleksibilan jedinstven i evropski vazdu ni i drumski sektora. Projekat ima za cilj pove anje interoperabilnosti Evropske vazdu nog sistema upravljanja saobra ajem i primjene tehnologija koje e pove ati kapacitet Evropskog vazdu nog prostora. I S se bazira na dva stuba: pove anje bezbjednosti pomorskog saobra aja i razvoj sistema za pretragu i pra enje brodova identifikuje ih, prije svega na kratkim rastojanjima. lobalna mobilna telekomunikacija u sa instalacija Inmarsat C usluga Inmarsat Aero-C) je postao vi e pristupa ne. Inmarsat C terminali za prenos digitalnih podataka po eli su da se instalira ne samo a velike brodove, ali i na druge vidove transporta, kao to su manji brodovi, rije ni brodovi, kamioni, vozovi i avioni. oblasti drumskog teretnog servisa Inmarsat C to je omogu ijo nakon instalacije, zajedno sa PS prijemnikom kontrolu pojedinih kamiona i tereta. jihova ukupna vrijednost je obi no vi e od jednog miliona dolara. nekim dijelovima automobilskih puteva u Aziji, Africi i atinskoj Americi puteva razbojnici su bili toliko uspe ni da se ozbiljno ugro ava transportna ruta. bog gubitka kamiona transportna preduze a tereta su unajmljivali osiguranja te na taj na in gubili sav dobi tak i zbog toga propali. aljinski upravlja em putem telekomunikacijskih usluga Inmarsat C je uspostavila normalna situacija u prijevozu tereta cestom u tim podru jima , jer se u svakom trenutku omogu uje lokaciju vozila. vosmjerna be i ni prijenos pisanih poruka i podataka mjerenja po stopi od 6 bit / s putem telekomunikacijskih geostacionarni sateliti, Inmarsat je stupio na snagu, ak iu manje razvijenim regijama Afrike, Azije i atinske Amerike. ezultat tog razvoja je daljnje irenje i integracije transporta diljem svijeta i masovne upotrebe novih tehnologija prijevoza, ka o to su integralnog i multimodalnog prijevoza.

Slika 1. Inteligentni transportni sistemi

2

¡  ¨ ¡ ¡¢ ¨¤ ¢£¤ ¨ ¡¢ ¨¢ ¡© ¨¢§
e e s ss e

¦£¤ ¡¥ ¤£¢¡ 

Seminarski rad

Inteligentni transportni sistemi

2.1 TEHNOLOGIJE IZA ITS Osnovne tehnologije potrebne za ITS ve postoje. Satelitske lokacije se ve koriste u sistemima za navigaciju, kao i da dozvole primjenu vi e aplikacija. esto je i potreban komunikacioni sistem. Za pru anje informacija, mobilni telefonija je obi no najvi e odgovara, ali be i ne mre e su potrebni za neke bezbednosti aplikacije. Osnove tehnologije potrebne za ITS:

3.0

APLIKA IJA ITS-a

U okviru ITS-a razvijaju se:
y y y y y y y

inteligentna vozila, inteligentne prometnice, be i ne ³pametne´ kartice za pla anje cestarina, dinami ki navigacijski sistemi, u inkovitiji javni prijevoz, automatsko javljanje i pozicioniranje vozila u nezgodi, biometrijski sistemi za tite putnika,

"!

y

e a: Sli na tehnologija naj e e se koristi za be i ni pristup Be i na internetu, te omogu avaju brze ko munikacije izme u vozila i samog puta, ali imaju domet od samo nekoliko stotina metara. Domet se mo e pove ati svakim slede i vozilom koje prolazi pored vora i alje podatke ka slede em korisniku informacija. Be i ni komunikacioni sistemi su tako e kori ste za napala ivanje cestarina itd.  

y

Mobil t l fonij : Prednosti uklju uju iroj dostupnost u gradovima i du glavnih puteva. Me utim, dodatni kapacitet mre e mo e biti potrebna ako se vozila opreme sa ovom tehnologijom, tako e operatora morati da pokrije te tro kove. Mobilna telefonija nije pogodno za neke bezbjednost kriti ne aplikacije. 

   

y

cij : mali prijemnik koristi signale sa nekoliko razli itih satelita za S t lit i l izra unavanje svoje pozicije. Ovaj zahteva liniju vidljivosti do satelita. Obi no lokacije mo e odrediti da u roku od oko 10 m. Samo operativni sistem je ameri kog globalnog pozicioniranja Sistem (GPS), iako EU planira da izgradi Galileo sistem do 2013 a Rusija obnavlja svoj sistema.

3

SmartPark sistem automatski detektuje, identifikuje, prati i upravlja ulazak i izlazak iz parkinga. Koristi vje ta ke inteligencije i kompjuterske vizije, kako bi pru ajao sve ove funkcije. SmartPark sistem olak ava daljinsko upravljanje parkinga i smanji broj zaposlenih potreban za upravljanje parkinga. Kori tenjem obi nih kamera SmartPark pro itaje registarske tablice vozila u la u parking, i kasnije kada vozilo napusti sistem parkiranja zna koliko je vozilo na parkingu bilo te tako mo e da izra unati ta an iznos koji se pla a. Voza treba samo da plati putem kreditne kartice teku eg ra una) koji se ubacuje u ma inu na izlazu iz parkinga.

Sistem je prvi put razvijen i kori ten u u Singapuru. P IS koristi PS i vje ta ke inteligencije u procesu ojabljivanja svje ih podatke o prevozu autobusom i prognozu vremena dolaska na stanicu. Prednosti sistema su: y y Informacije za putnike sa ta nom prognozom vremena dolaska na stanici i drugih servisnih informacija, tako da putnici mogu lahko da odlue. Informisanje nadzornika javnog prevoza sa svje im informacijama o saobra aju, kao to su informacije o kvalitetu javnog prevoza. va informacije se prikupljaju senzorima instalirani u autobusima. Prevozna kompanija pru a svje e informacije o saobra aju, na koje onda reaguje automatski sistem za upravljanje voznim parkom, monitoring i kontrolu lokaciju i statusa njihovih vozila u cilju pobolj anja upravljanja i efikasnosti.

Sli an sistem radi u ondonu Velika Britanija).

)&' $( '&%$#
3. . I S S A PA K Pametni parking) Slika 2: Pametni parking y
4

Se

s

ACI SKI SI E A K IS IKE 3. . I S I F Public ransport raveler Information System)

$# 1 $ $% 1'54 %&' 1 $% 1% 3$2 1%0
e e s ss e

AV

P EV

A

Instaliran je na 4 elemente: y y y

potreba lokacijskih ure aja odre uje trenutnu poziciju u gradu, ona po alje preko radio-predajnika podatake serveru, koji obra uje podatke i prenosi ih na ekran display) u ili na autobusu i autobuske stanice mogu biti i na eljeznim stanicama) tako da su vrijeme dolaska autobusa prikazane na stanici. Sistem je veoma koristan jer e zadr ati podatke za to autobus kasni ili prije stigne. ako e je ova aplikacija dosta fleksibilna npr. mo e prikazivati da li se stanica korsiti ili ne ili promjene u redu vo nje itd.)

o bi trebalo da bude automatski i fleksi bilan softvera i hardvera moduli . Koncipiran i dizajniran da zadovolji potrebe preduze a, bez obzira na veli inu svoje flote. vo mogu biti veli ine od nekoliko desetina do nekoliko hiljada vozila. a svoj PS lobal Positioning Sistem), napredne tehnike za rad zahteva sistem ispravljanje gre aka pri odre enju lokacije vozila, mobilni prenos podataka i geografskih informacija sistema.

B9@ 7A @9876
3.3. C W A B S II F autobuskih stanica i . ure aj za automatsko lociranje autobuske stanice, radio-predajnik i prijemnik i servera podataka. 3.4. A A SKI SIS E A P AV A EV
5

Se

s

ACI SKI SIS E autobusa.

Slika 3. Primjer autobusne stanice sa Countdown sistemom PA KA

Slika 4. renutni polo aj svih vozil i slije enje vozil

76 D 7 78 D@HG 89@ D 78 D8 F7E D8C
e e s ss e

ondon, VB) na sadr i slede e

Seminarski rad

Inteligentni transportni sistemi

Automatic Vehicle Location: satelitsko geo-pozicioniranje za pra enje vozila je jedan od naj e ih AVL sistema, to je jo jedan ITS tehnologija koja podrazumjeva dnevne aktivnosti i upravljanja. Sa AVL, dispe eri mogu ta no odrediti u bilo koje vrijeme, mjesto autobusa u svojim voznom parku koji su opremljeni sa tehnologijom. Pristup ovim tipu informacije, mogu biti posebno zna ajna u vanrednim situacijama, kada je od putnika ili voza a njihova bezbjednost mo e biti ugro ena. Pored toga, autobus informacije o lokaciji mogu da da se da korisnicima da im pomognu u planiranju ruta. Kona no, ova informacija mo e da se koristi za odre ivanje da li autobusi radi na vreme i, ako je potrebno, tako da preusm jerava autobusa oko problemati na podru ja.. Raspored i otpreme: softver se koristi za pomo u projektovanju i dopunama tranzitnih puteva. On se tako e mo e koristiti za usmjeravanje, raspored, i otpremu vozila u poslovanju. esto se kombinuje sa AVL-GIS (GIS-geographical infopramtion system) i da koordinira razli ite funkcije u tranzitu. Kombinovane tehnologije kao to su, uz pomo ra unara i slanje AVL mo e da pove a efikasnost poslovanja tranzita, pove ati bezbednost, pobolj anje usluga i smanjenje tro kova. Prioritet saobra aj: prioritet je tehnologija koja ima semafor prebacuje a zeleno ili pretvara zeleno ranije nego to bi bez prioritet. Signala Prioritet nekada je samo kori ten od vozila Hitne slu be, ali sada se koristi autobusima i tramvaja. Signal prioritet je u kombinaciji sa AVL tehnologiji, koja omogu ava sistemu da obezb jedi prioritet samo kada je potrebno (tj. kad a autobus kasni). Koristi ovog sistema je da pobolj ava na vrijeme performanse. Kao rezultat toga, manje vozila su neophodne za put. To mo e da zna i veliki tednje za tranzit agencije. Ovaj sistem se mo e primjeniti pri upravlajnju brodskih flota sa malom nadogradnjom softvera tako to dodamo samo softver koji e automatski prebrojavati putnike(Automatic passenger counter). 3.5. PUTNI KI IN ORMA IONI SISTEMI

Putni k informacioni sistemi pru aju klijentima informacije za planiranje svojih putovanja i tokom njihovog putovanja. Tranzit informacije mogu biti stati ke, kao to su rute mape, ili dinami ke kao to su ka njenja tj. informacija u realnom vremenu. Putnici mogu da imaju pristup informacijama iz razli itih lokacija, kao to su ku a, posao, transportni terminali, i na plo ici vozila. Informacija se mo e pristupiti na razli ite na ine, u vozilu promenljiva poruka na monitoru, i interaktivnihi kiosk. Ove tehnologije mogu pomo i pojedinc ima bolje planiraju svoje putovanje i pomo smanjenje frustracija daju i potrebne informacije. Interaktivni kiosk mo e biti ra unar kao to su terminali ili ve e ma ine koje pru aju informacije o putovanja. Mogu se na i u tr nim centrima, hotelima, aerodromima, preduze ima, i tranzitnim centrima, Interactinim kioscima se lako pristupa pomo u kompjuterskih mi eva, tastatura ili touchscreen -a tj. Svako ko zna rukovat sa ra unarom e se mo i san i s tavkim sistemom. Kiosci mo e da pru i irok spektar putne informacije, kao to su putevi i rasporeda, zagu enja saobra aja i vrijeme putovanja ..

6

uslovima smanjene vidljivosti kao to je no u ki i ili magli, veoma je te ko tom cilju, primjetiti pje ake koji prelaze ulicu obilje ene pje a kim prelazom. razvijena je aplikacija sa senzorima, koja pokazuje prisustvo pje aka na pje a kom slu aju kada pje ak prelazi put, pali se upozoravaju i semafor iznad prelazu. pje a kog prelaza.

Veliki dio saobra ajnim nesre ama de ava se na putnom prelazu preko eljezni kih staza neosiguranih). dje su osigurani prelazci imamo rampe koje se automatksi spu taju kad prilazi voz, ali visoke cijene ovih je glavni razlog za tom cilju, razvijen aplikaciju koja ima ugra ene senzore na ograni enu upotrebu. pruzi na odre enoj udaljenosti od eljezni kog prelaza. Kada senzor detektuje voz pali se signal na eljezni kom prelazu koji upozrava voza e o nailaze em vozu sli no kao kod pje a kog prelaza).

URS PT SRQPI
3.6. P E E P E ACI A 3.7. P E E A E E I KI
7

Se

s

Slika . Primjena za upozoravanje na pje a kim prelazima P E A I A

PI W P PQ WSa` QRS W PQ WQ YPX WQV
e e s ss e

Postoji mnogo podzemnig prolaza, tunela i ulaza u gara e, gdje maksimalna dozvoljena visina vozila je manje nego standardne visine. svim ovim slu ajevima, ubrzo se desi udes sa te kim posljedicama za sami objekta, i na kraju vozila od strane voza a. tom cilju, razvijeno je automatsko mjerenje visine vozila koja koriste senzor da se utvrdi nivo njihove visine voza a i privla i pa nju voza a tako to treperi crveno svjetlo prije samog ulaza.

vaj sistem e omogu iti voza ima da pristupe Internetu, gdje e dobiti svje e informacije o saobra aju, vremenskim prognozama i vijesti. Kompanije su smi ljaje da se sistem mo e kombinovati sa PS informacijajam o saobra aju, mobilnia komunikacija i be i ni interneta uz dinami ku navigaciju i izbor rute glasovnim biranjem.

hef cg fedcb
3.8. E E E VISI E V I A 3. . I F ACI SKI SIS E V I
8

Se

s

Slika 6. Primjer signala, vozilo je ve e od dozvoljene visine

Slika 7. Primjer informacijskog sistema u vozilu

cb p c cd pfts def p cd pd rcq pdi
e e s ss e

3.

. SIS E

A SA

S

V

vaj automatizovani sistemi vo nje vozi vozilo djelimi no ili u potpunosti autonomno. Prvi primjer da sistem preuzme kontrolu kada je saobra aj spor ili pretrpan. Potpuno autonomna vozila ne moraju imati ljudske voza e. vo ipak, nezna i da mo e opstati u noramlnom drumskom saobra aju . vi sistemi moraju imati samo nekoliko karakteristika potpuno autonomnih vozila, po to jo nije u potpuosti rije en problem zaobila enja prepreka . Autonomni transportni sistemi, s jedne strane, mogu biti kao potpuno autonomna ili s druge strane, mogu biti kao kao autonomn i kooperativni sistemi. Kooperativni sistemi ne samo da koristi sopstvene senzore na vozilu, ali i informacije sa oda ilja a pored puta . Kroz razmjenu informacija preko senzora od vozila do vozila vozilo mo e biti upozorenjo o nailaze im preprekama prije nego to senzori tu ispu prepeku uop te uo ei time se pove ava sigurnost i efikasnost. i opdatci se mogu prenositi pomo u oda ilja a koji ekoristi pricip prenosa S C koji e biti kasnije razja njen. 3. .SE IKA

va autonomna vozila mogu biti samo autonomna, ako stalno poznavaju cm du ine i cm u svoju lokacija u transportnoj mre i. eljena preciznost je irinu. a bi se ovo postiglo, potrebno je imati ta ne i pouzdane senzore koji detektuju okru enje i polo aj vozila u odnosu na druge. GPS: slu aju PS navigacije se pomo u 4 do 7 satelita odre uje ta na lokacij na zemlji. Stoga, ta an polo aj prijemnika na zemlji u zavisnosti od kvaliteta prijemnika i signala se mo e u nekoliko centimetara precizno utvrdi. In e za savr eno mjerenja satelita potrebno. edostatak je da u urbanim podru ima i tunelima su bar mo emo samo jedan ili nijedan satelit uo iti. Pa potrebni su senzori za prepoznavanje prepreka kao to su: Ultrazvuk: Sa 4 kHz ultrazvu ni senzor od podru ja koje pokriva do 3 m, ºhorizontalno i 6 º vertikalno. Ipak se mo e desiti da se eho nevrati senzoru zbog nezgodnog ugla odbijanja. vaj problem mo e rije ti stalnom promjenom pravaca zra enja.

Slika 8. ltrazuv ni senzori

9

u

„ƒ

v€ yxwvu

Se

s rad

Inte entni trans

‚v

rtni siste i

Laserski skener: ranije razvijenim autonomnim vozilima koristio se laserski skener za detekciju prepreka. aserski skener zra i horizontalna laserski snop i prepoznaje koordinate gdje se snop odbije. Preciznosti sa , º ta nost + / -5 cm. o je opseg od 4 m na tami. edostatak je po to on skenira samo jednu rava i da ne mo e da vidi objekte iznad i ispod te ravni. Radar: adar zra i visoko frekventne talase koji se odbijajau od ur ed svake povr ine. Preciznost je ,3º i dometa do 50 m. ada se koristi u kombinaciji sa drugim sezorima.

Slika . adar Infrared kamer : Kao infracrvena svjetlost se ozna ava elektromagnetni spektar iz crvene svetlosti do nevidljivih talasnih du ina. a prikaznom ure aju infracrvee kamere se vide toplotne razlike prostora koji kamera snima.

Slika 0. Infracrveni snimak vde je naveden primjer snimka pom u IC kamera. sklopu sa odre enim senzorima mogu e je izvr iti upozorenje putnika o nala enju na ivu prepreku na taj na in to softver preoznaje siluete prepreke ali ovoj softver je jo u eksperimetalnom stanju za civilne svrhe.

10

…

‰ˆ

‡

Se inars i rad

Inte igentni trans

rtni siste i

†

…

3.

. P A E

E

AKE

Pri pra enju saobra ajne trake se slika kamera pregleda i prati na markantan mjesta na cesti kao ivice, oznake itd. a slici je prikazano kako linije sa ta kama na kraju ograni ava prostor kretanja vozila koje sistem preopznaje. vakav sistem je otporan na ometanja kao to su sjene i neke 0metaju e linije kao npr.

Slika

. Pra enje trake

3. 3. K

PE A IV

P

A A

E

Korz vako pona anje sara ivati e vozila u konvoju i njegovom formciju mogu dinami ko da prilagode uslovima vo nje. Pri uspje nim demonstracijama opisan sa 5 vozila koha mijenjaju staza i obilaze prepreke u koloni. vo se koristi i pri manevrima kao to su preticanje i kri anje na raskrsnicama uz pomo ostalih senzora i sistema.

Slika

. Kooperativno pona anje
11



”“

’

Se inars i rad

Inte igentni trans

rtni siste i

‘



3. 4. I

E I E

E

ISA

EB

I E /I B

Cilj I B je da pomogne voza ima u skladu okviru ograni enje brzine. vo se mo e posti i davanjem upozorenje voza a ako je prekora en brzina, ili automatskom intervencije preomstavanje kontrole brzine od vza a a sistem) za usporavanje vozila. Skora istar ivanj i testiranja su pokazala da se ovaj sistem mo e fleksibilno primjeniti i da mo e samnjiti ud ese izazvane prevelikom brzinom do 4 %. A V I A

3. 5.

Savremeni sistemi tako e mogu da kontroli u asije vozila. vo je posebno korisno u strogom kontrolom grani nog prelaza na ulazu u za ti enim podru jima kao to su vojni objekti, zatvori, itd. akvi sistemi su u trenutku snimanje sa digitalnom kamerom, a zatim tretman izoliravanje sumnjivih predmeta, kao to su razni paketi sakriven u asiji, bombe ili ak ljudi.

Slika 3. adzor vozila otriven sumnjivi predmet ) 3. 6. E C Electronic oll Collection), slovenski ABC

Sistem ABC je automatsko bezgotovinsko napla ivanje putarine cestarine), koji omogu ava korisnicima slovena kih autoputeva da na savremen na ina pla aju putarine bez zaustavljanja. Vozilo mora biti opremljeno elektronskom tablicom, na koju je upla en pre-paid kredit u bilo kom iznosu.

Slika 4. E C
12

Sloveniji

•

™˜

—

Se inars i rad

Inte igentni trans

rtni siste i

–

•

Sa elektronskom tablicom lahko se pla aju putarine za kori tenje slovena kog autoputa putarine za vozila u prvoj klasi na svim naplatnim stanicama, i to:

brzom, za automatsko pla anje putarina pri brzinama od 40 km / h

kombinovana staza, automatske putarine uplatu na stopi od 5 km / h, ulazak kredita na putem, elektronske tablice ili ru no pla aju putari u. n dru

a svakom ulazu na putu ABC sistem e biti prikazani na stazi. slu aju da e kredit , odgovaraju i elektronski kredit nije dovoljan, to ce pisati na ekranu signali e biti uklju eni koji e preusmjeriti vozilo na susjedne, kombinovane trake, gdje se pla aju putarine na klasi an na in i mogu se uplatiti krediti na elektrosnke tablice. 3. 4. P I E A I S±a E CE ES

ercedes C320 ima poseban irok sistem koji omogu ava prenos velikih koli ina podataka u sekundi. Princip rada BIF: kada automobil vozite du autoceste, povremeno BIF sistem alje informacije, umjesto da po ne vezu s mre om. Primjer: do B, i kada pro ete pored high-speed oda ilja a, vo nja na autocesti od prenose se sve potrebne podatke iz automobila. Budu i da je prenos ograni en u vremenu, oni moraju preuzeti ogromnu koli inu podataka. BIF sistem mo e prenijeti: digitalni video, glazbu, pa ak i karte s trenutnom stanju prometa na cestama. Primjeri upotrebe: ‡ ‡ na radiju ujemo pjesmu koja nam se dopada, pa ak i ne znaju i izvo a a ili naslova pkesme, mo ete da pritisnete dugme kupi na radiu. Pri tome se u mre i naru i odnosno plati za legalne kopiju pjesama. a pla i sa kamerom snimimo nekoliko interesantnih zgrada, snimci se zatim prenesu u automobil i kasnije ku i aljemo putem e -mail-a svojim prijateljima. BIF sistem mo e se koristi za prenos slika na kameru, transfer do servera, ime se osloba a prostor na kameri za nove slike. Vozimo se na nepoznatom putu sa navigacionim sistemom koji koristi mape koje se nalaze na C -u. Pomo u BIF sistema mo e se pobolj a korisnost sistema za navigaciju, jer istovremeno mo ete da primate sve e informacije o putu), mape gradova, informacije o izgradnji autoputeva, zaobila enja, saobra ajne informacije, uklju uju i alternativne pravce kako bi se izbegle gu ve. Ako ste preuzeli e-mail, u vozilu mo ete zadr ati sastanka dok se vozite.
13

‡

‡

d

hg

f

Se inars i rad

Inte igentni trans

rtni siste i

e

d

Slika 6. 3. 3. . P I CIP A A

ercedesov multimedijski sistem BIF

rive By Info Fueling sistem e koristiti ' edicated Short ange Communications' S C) - 5, Hz, irokopojasni bez i ni A malog dometa, to je strate ki postavljena du puteva. a I S BIF je bio razvijen za brzi prenos podataka izme u zgrada i vozila kao i izme u vozila koja koriste 802. -ti standarda. ercedes -test vozilo mo e da prenese velika koli ina podataka na visokim brzine kretanja sa visokom pouzdanosti, svaki put kada prolazi pored BIF oda ilja a. Iako je jo uvijek u fazi razvoja ozna ava novi trend za bez i ne komunikacije. 3. 3.2. S C lokalna komunikacija kratkog dometa)

Standardizacija S C-sadr i protokol za komunikaciju izme u puta i vozila, koje koristi kao svoju osnovu. Evropi, trebalo bi da postane 5,8 Hz standard za S C. Sjevernoj Americi, tako da sada koristi 5 Hz, standard, ali je tako e Hz standarda, koji e biti pokrenut ove godine. uveden 5,

abela : ehni ke karakteristike S C

Frekvencija Intervali nosioca frekvencije odulacijska metod Brzina prenosa Frekvencija izme u posalnog primljenog signala BE ddajna mo

5,8 Hz 5 Hz ASK in QPSK bps za ASK i 4 i 40 Hz

bps za QPSK

anj od 0-5 re aji na cesti: do 300mW re aji u vozilu: do 0mW

14

i

ml

k

Se inars i rad

Inte igentni trans

rtni siste i

qp

no

j

i

n

5. SI

ACI A A BI A E

A P EP EKA

a automobil crveni kvadrat) dobio je preko PS-upozorenje da, pred njim ima neka prepreka ili drugo vozilo stoji ili radi sporo. atim automobil samostalno reagira po inje sa izbegavanjem ovakvih prepreka ). Foto simulacije, kada automobil ima iste y koordinate kao barijera, to zna i da e po eti izbegavanjem prepreka po sinus funkciji. Vozilo ima samo dva izbor dva da uspori illi zaobi e barijeru ve em lukom, u suprotnom pri visokim brzinama, voza bi podlegao povredama usljed kolizije.

Slika

. Simulacija zaobila enja prepreka
15

r

vu

t

Se inars i rad

Inte igentni trans

rtni siste i

s

r

Seminarski rad

Inteligentni transportni sistemi

Automobil zaobilazi barijeru(prepreku): Auto nailazi na barijeru koja je istih y Koordinata kao i auto, auto se odlu uje da zaobi e barijeru s donje strane po to pomo i GPS-a odre uje da nema ikakvih drugih barijera u blizini. Dok je preoces zaobila enje u toku senzori prate poziciju barijere i dali se pribli ava kakva barijera autu na donjoj strani . Poslije odre enog vremenema zaobila enja automobi se vra a u svoju prvobitnu y koordinatu.

16

Seminarski rad

Inteligentni transportni sistemi

.

ZAKLJU AK

irok je opseg razli itih tehnologija, poznat e kao ITS, ai je rije enje za mnoge problemie transporta. ITS obuhvata nekoliko razli itih tehnologija, kao to su: procesiranje informacija, komunikacija, kontrola i ele ktronike.. Uvo enje ovih u na e transportne sistem e doprineti smanjenju nesre a i u tede vremena i novca. Njegova budu nost izgleda blistava, iako ITS nije "futuristi ka zamisao", po to danas postoje ve sistemi koji funkcijoni u. Ova tehnologija predstavlja revoluciju u odnosu na na in na koji smo posmatrali transport do sada.

17

Seminarski rad

Inteligentni transportni sistemi

LITERATURA
http:// .cctv-information.co.uk/constant2/numberplates.html .ivsource.net/intelligent_vehicles_ex plained.htm http:// .gps-trans.com .its orld.com/sgc_engine/ind_article_detail.cfmh .esa.int .glonass-center.ru .itsa.org/ hatits.html http:// http:// .itsonline.com/archive.html http:// .ertico.com/its_basi/its_basi.htm

18

Seminarski rad

Inteligentni transportni sistemi

Popis slika:
Sli a . Inteli entni transportni sistemi ................................ ... Error! Bookmark not defined. Sli a : Pametni parking ................................ .......................... Error! Bookmark not defined.
Slika 3. Primjer autobusne stanice sa ountdo n sistemom ... Error! Bookmark not defined. Slika . Trenutni polo aj svih vozil i slije enje vozil ................. Error! Bookmark not defined. Slika 5. Primjena za upozoravanje na pje a kim prelazima ..... Error! Bookmark not defined. Slika . Primjer signala, vozilo je ve e od dozvoljene visine .... Error! Bookmark not defined. Slika . Primjer informacijskog sistema u vozilu ...................... Error! Bookmark not defined. Slika . Ultrazuv ni senzori ................................ ..................... Error! Bookmark not defined. Slika 9. Radar ................................ ................................ ......... Error! Bookmark not defined. Slika 10. Infracrveni snimak................................ ..................... Error! Bookmark not defined. Slika 11. Pra enje trake ................................ .......................... Error! Bookmark not defined. Slika 12. Kooperativno pona anje ................................ ........... Error! Bookmark not defined. Slika 13. Nadzor vozila (otriven sumnjivi predmet ) ................. Error! Bookmark not defined. Slika 1 . ET U Sloveniji ................................ ........................ Error! Bookmark not defined. Slika 15. Mercedesov multi medijski sistem.............................. Error! Bookmark not defined. Slika 1 . Simulacija zaobila enja prepreka .............................. Error! Bookmark not defined.

Popis tabela:
Tabela 1. Tehni ke karakteristike DSR .............................. Error! Bookmark not defined.

y

{ z x w

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful