Druk nr 864 A

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

o rządowym projekcie ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk nr 768)

Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 3 września 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 864 do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 4 września 2008 r. wnosi: Wysoki Sejm raczy następujące poprawki:

1) w art. 12 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „przez działalność człowieka lub przyczyny naturalne” zastąpić wyrazami „działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 2, 4-8, 10-12, 15, 18 i 19.

2 2) w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a w tiret drugim wyrazy „raport z wykonania” zastąpić wyrazami „raport z realizacji”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 3) w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 skreślić lit. g; - poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL - przyjąć Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 13 i 14.

4) w art. 61 ust. 2, art. 62 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 98 w ust. 1 po wyrazach „oceny oddziaływania” dodać wyraz „przedsięwzięcia”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 5) w art. 74 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „zamiast mapy” zastąpić wyrazami „zamiast kopii mapy”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 6) w art. 84 w ust. 2 wyrazy „stanowi załącznik” zastąpić wyrazami „stanowią załączniki”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 7) w art. 90 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „pkt 1 i 10” zastąpić wyrazami „pkt 1 lub 10”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 8) w art. 96 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „zamiast mapy” zastąpić wyrazami „zamiast kopii mapy”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć

3 9) po art. 137 dodać dział VIIa w brzmieniu: „Dział VIIa Odpowiedzialność Art. 137a. 1. Każde działanie w przestrzeni, a w szczególności poddane ocenom oddziaływania na środowisko nie może powodować pogorszenia stanu wód, jakości powietrza oraz zmiany w dynamice liczebności populacji gatunków ważnych z punktu widzenia Natury 2000. W wypadku zaistnienia takiej konieczności (wymogi Dyrektywy 92/43/EWG) straty te muszą ulec kompensacji na terenie kraju lub Wspólnoty, a konkretne działania kompensacyjne muszą być zaproponowane przez sporządzającego ocenę oddziaływania na środowisko. 2. Sporządzający dokument oceny oddziaływania na środowisko ponosi odpowiedzialność materialną za skutki swojej oceny w przypadku pogorszenia stanu i jakości wód, jakości powietrza oraz za zmiany w dynamice liczebności populacji gatunków ważnych z punktu widzenia Natury 2000.”; - poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 10) w art. 125 w ust. 8 w pkt 2 wyrazy „z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej” zastąpić wyrazami „uwzględniając sytuację rodzinną”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 11) w art. 127 w ust. 1 po wyrazie „Do” dodać wyraz „zadań”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 12) w art. 131 w ust. 2 wyrazy „zwrócić się” zastąpić wyrazami „zwracać się”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 13) w art. 132 w ust. 3 skreślić pkt 5; - poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL - przyjąć 14) skreślić art. 133; - poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL - przyjąć

4 15) w art. 136 wyrazy „ przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności” zastąpić wyrazami „przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 16) w art. 139, w art. 5a skreślić ust. 2; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 17) art. 150 nadać brzmienie: „Art. 150. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 93, poz. 621) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Krajowy system ekozarządzania i audytu, zwany dalej „systemem”, tworzą: 1) minister właściwy do spraw środowiska; 2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 3) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska; 4) Polskie Centrum Akredytacji; 5) Krajowa Rada Ekozarządzania.”; 2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.”; 3) użyte w art. 3 ust. 1, 4, 6 i 7a, art. 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska”; 4) użyte w art. 3 ust. 2 pkt 6, art. 4 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 5 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „rejestr wojewódzki” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „rejestr regionalny”; 5) użyty w art. 3 ust. 7a, art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 7 ust. 1 i 2 w różnej liczbie i przypadku wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „regionalny dyrektor ochrony środowiska”. - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć

5 18) w art. 162 w zdaniu wstępnym wyrazy „po wejściu” zastąpić wyrazami „po dniu wejścia”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 19) w art. 169 w ust. 1 wyrazy „wojewoda i marszałek województwa” zastąpić wyrazami „wojewoda, marszałek województwa lub dyrektor urzędu morskiego”; - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć 20) w art. 175 wyrazy „1 października” zastąpić wyrazami „15 listopada”. - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO - przyjąć

Warszawa, dnia 4 września 2008 r.

Sprawozdawca

Z-ca Przewodniczącego Komisji

/-/Jan Musiał

/-/Arkadiusz Litwiński

$fl@ -/ffi{*

1.ffi,)

URZAD KOMITETUINTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ KOMITETUINTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Mikolaj Dowgielewicl 'l lvtin.voi4.f ,l rcuoptax

Warszawa. 2008 r. dnia I wrzeSnia Pan Marek Kuchciriski Przewodnicz4cy Komisji Ochrony Srodowiska, ZasobtiwNaturalnych i LeSnictwa Sejm Rzec4 pospolitej Polskiej

poprawekzarryart"vchdodatkowym Opinia o zgodno5ci prawemUnii Europejskiej z w Komisji OchronySrodowiska. Zasoh6w Naturalnvchi Le6nictwa sprawozdaniu Sejmu RzecrypospolitejPolskiej z dnia 4 wrz e5nia 2008r. o rz4dowym projekcie ustawy o udzialespoleczeltstwa ochrctnie v, irodou,iska oroz o ocenach oddzialyraniana irodowisko (druk nr 864A), wyra2ona podstawie na art.9 pkt3wzwiqzkuzart.2 ust.lpkt2iust. (Dz.U. Nr z 2 pkt 2a ustarvy dnia 8 sierpnia1996 o Komitecie r. IntegracjiEuropejskiej przezSekretarza | 06,poz. 494, p6Ln. z zm.) i art. 42 ust.4 Regulaminu Komitetu Sejmu I ntegracjiEuropejskiej Mikolaja Dowgielervicza

Szunov,n)t Pon ie Pr zeu,odni czqcy, W zwiqzku z przedloZonynt (pismo sygn. OSZ-150dodatkowym sprawozdaniem 34/08;druk nr 864 A). pozwalam sobiewyrazic nastQpujEcE opiniE: Poprawki bEd4ce przedmiotem przedlozonego dodatkowego sprawozdania nie sE z sprzeczne prawemUnii Europejskiej. Z pova:aniem.
1 ,
. - --t

wiadomoSci: Do unrzejmei PanMaciej Nowicki Minister Srodowiska

I

I

V