8AnAGIAN A

1ulls 8etu/ aLau 5o/oh pada penvaLaan berlkuLŦ


1Ŧ eLlap pasukan bola Lampar mempunval enam orana pemalnŦ


2Ŧ uava Lahan kardlovaskular adalah komponen keceraasan berasaskan
keslhaLanŦ

3Ŧ keupavaan menaekalkan keselmbanaan Lubuh badan dalam keadaan
sLaLlk aLau dlnamlk dlnamal dava Lahan oLoLŦ

4Ŧ Muka seseorana rema[a dlLumbuhl [erawaL dlsebabkan oleh
perembesan hormonŴhormon dl dalam badanŦ

3Ŧ 8ema[a hendaklah menanam nllalŴnllal neaaLlf dalam dlrl merekaŦ

6Ŧ 8ema[a akan menaalaml perubahan flzlkal vana keLara keLlka berumur
anLara 10 hlnaaa 12 LahunŦ

7Ŧ Ahll sukan dlaalakkan makan makanan vana berkarbohldraL sekuranaŴ
kurananva dua [am seLenaah sebelum memulakan laLlhanŦ

8Ŧ Þermalnan sepak Lakraw aelanaaana dlmalnkan oleh dua reauŦ

9Ŧ kedudukan penaadll permalnan bola Lampar adalah dl hu[una
aelanaaana vana selarl denaan [arlnaŦ

10ŦklLa Lldak dlbenarkan mandl dl alr Ler[un keLlka harl hu[anŦ


Markah
8AnAGIAN 8

sl LempaL kosona denaan [awapan vana betu| dan tepatŦ

11Ŧeseorana vana sLres boleh mendapaL _________________ ţ men[erlL dan Lldak
sedarkan dlrlŦ

12ŦApablla kanakŴkanak menlnakaL rema[aţ mereka mudah Lerpenaaruh oleh Llnakah laku
___________________Ŧ

13ŦPormon _______________ akan membenLuk oLoLŴoLoL pada Lubuh rema[a lelaklŦ

14ŦkelenLuran lalah ____________________ anaaoLa badan Lanpa saklLŦ

13ŦAkLlvlLl kerceraasan perlulah dlmulakan denaan aerakan vana ______________ dan
berakhlr denaan aerakan vana leblh _______________________Ŧ

16ŦklLa boleh menanaanl sLres denaan melakukan ________________Ŧ

17ŦLakuan melambunakan bola Llnaal ke udara dalam permalnan 8ola 1ampar sebelum
dlre[am ke aelanaaana lawan dlpanaall lakuan ________________Ŧ

18Ŧkemahlran menahadana dalam permalnan bola Lampar lalah peraerakan melon[ak
sambll menahavunkan keduaŴdua belah Lanaan Llnaal dl aLas ______________
berdekaLan [arlnaŦ

19Ŧalah saLu cara unLuk menampllkan dlrl sebaaal seorana rema[a vana balk adalah
denaan menaamalkan _____________________ vana slhaLŦ

20ŦLarl berpaaar mempunval _______________ fasaŦ
la[u voaa
aava hldup
rakan sebava
menaumpan
hlsLerla
Llrokslna
perlahan
peraerakan melenLlk empaL kepala
Markah
8AnAGIAN C
1ulls sama ada aks| daya tahan otot aLau aks| kekuatan unLuk aambarŴ
aambar dl bawah lnl dl ruanaan vana dlsedlakanŦMarkah
Ŧ Ŧ
Ŧ Ŧ
8AnAGIAN D

Þlllh [awapan vana beLul unLuk melenakapkan avaLŴavaL vana berlkuLŦ

23Ŧ LsLroaen adalah hormon vana berfunasl unLuk _________________Ŧ

AŦ ke[adlan hald
8Ŧ membenLuk oLoLŴoLoL
CŦ meranasana perLumbuhan pavu dara
uŦ menaaalakkan perLumbuhan bulu pada badanŦ

26Ŧ eseorana kanakŴkanak vana menlnakaL rema[a akan menaalaml perubahan darl
seal emoslţ menLal dan _____________Ŧ
AŦ keslhaLan
8Ŧ keceraasan
CŦ mlnaL
uŦ soslal

27Ŧ 1okoh vana memperkenalkan sukan bola keran[ana lalah __________________Ŧ
AŦ 8oberL !ullan
8Ŧ !ames nalLsmlLh
CŦ Wllllam CŦ Moraan
uŦ Alfred PalsLead

28Ŧ Þerubahan ________________ rema[a berlaku denaan keLara keLlka berumur
anLara 12 hlnaaa 16 LahunŦ
AŦ emosl
8Ŧ flzlkal
CŦ warna kullL
uŦ maLa

Markah
29Ŧ nama awal baal permalnan bola Lampar lalah _______________Ŧ
AŦ Alfred PalsLead
8Ŧ vollevball
CŦ MlnLonneLLe
uŦ MassachuseLLs

30Ŧ Þeluru vana dlaunakan dalam acara lonLar peluru dlbuaL darlpada ______________Ŧ
AŦ 8esl padu aLau Lembaaa
8Ŧ 8l[lh Llmah
CŦ emas
uŦ Lemblkar

31Ŧ eseorana pelarl berpaaar vana balk mempunval clrlŴclrl seperLl vana berlkuLţ
kecuall _________________Ŧ
AŦ Lubuh vana Leaap
8Ŧ badan vana kurus
CŦ Llnaal lampal
uŦ oLoL lenaan vana kuaL

32Ŧ _______________ merupakan Leknlk menurunl LempaL Llnaal denaan cara
menaaelonasor denaan menaaunakan LallŦ
AŦ Abselllna
8Ŧ llvlna fox
CŦ Laluan Lall
uŦ 8anakak buava
33Ŧ ?ana berlkuL merupakan LempaLŴLempaL vana boleh melakukan akLlvlLl rekreaslţ
kecua|| __________________Ŧ
AŦ padana sekolah
8Ŧ blllk dar[ah
CŦ kolam renana
uŦ Laman permalnan

34Ŧ klLa perlu bl[ak memlllh ____________________ vana sesual keLlka hendak
melakukan akLlvlLlŴakLlvlLl sukan aaar Lldak mendaLanakan kesan kesaklLan
Lerhadap Lubuh badanŦ
AŦ pll
8Ŧ [enama
CŦ pakalan
uŦ kawasan

33Ŧ !arak vana dlkhususkan unLuk murld sekolah rendah dalam acara larl berpaaar lalah
se[auh __________________ meLerŦ
AŦ 30
8Ŧ 80
CŦ 70
uŦ 93

36Ŧ 1ubuh badan vana beroLoL dlnamakan ________________Ŧ
AŦ mesomorf
8Ŧ endomorf
CŦ ekLomorf
uŦ ekLomorf dan endomorf
37Ŧ eseorana vana endomorf sesual menverLal sukan ___________________
AŦ 8ola Lampar CŦ larl berpaaar
8Ŧ almnasLlk lrama uŦ lonLar peluru
38Ŧ ___________________ lalah peraerakan melenLlk dan men[anakau anaaoLa badan
Lanpa rasa saklLŦ
AŦ komposlsl
CŦ koordlnasl
8Ŧ kelenLuran
uŦ kekuaLan


39Ŧ AkLlvlLl vana dlLun[ukkan dalam aambar dl aLas adalah [enls akLlvlLl Lana mellbaLkan
______________________Ŧ
AŦ Lekan Lubl
CŦ kepanLasan
8Ŧ masa Llndak balas
uŦ keLanakasan

40Ŧ ke[ohanan Arus ueras unaal elanaor dapaL menau[l kemahlran penalaL sukan
rekreasl menaendallkan _______________Ŧ
AŦ pelampuna
CŦ raklL
8Ŧ klcklna board
uŦ boL

5£-£nť 5£M£nť

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
LnŦ Abdul 8asvld 8ln Abdullah LnŦ Allas 8ln CLhman
(Curu Þ!k 1ahun 6 ) (keLua ÞanlLla Þ!k kM )

-  ¾ ¯½f¾°– °–f°©ff½f°f°– f° ½f  ¾°f f© –f .ff ff°¾ ff  ¯ °–¯½f° –ff ½ ½ ff° ¾ f  ½ – ff°¯ ° ½ff ¯½f           ¾ f°–f°–¾ ¾ ¯ ° f½f%%%%%%%%%%%%%%%%% ¯ °© f° f ¾ ff°   ½f ff°f f°f¯ °°–f ¯f©f ¯ f¯ f ½ °–f °–ff %%%%%%%%%%%%%%%%%%%  ¯°%%%%%%%%%%%%%%%ff°¯ ¯ ° ½f f ¯f©f f   °f°ff%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%f°––f f f°f°½f¾f   n –f¾f°½ f ¯ff° °–f°– ff°f°–%%%%%%%%%%%%%% f° f °–f°– ff°f°– %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  f ¯ °f°–f°¾ ¾ °–f°¯ ff°%%%%%%%%%%%%%%%%  ff°¯ f¯ °–f° f°–– ff ff¯½ ¯f°f° f@f¯½f¾ ¯ ©f¯ – f°––f°–ff° ½f°––ff°%%%%%%%%%%%%%%%%   ¯ff°¯ °–f f°– ff¯½ ¯f°f° ff¯½fff½ – ff°¯ °©f ¾f¯ ¯ °–f°f° f f ff°–f°°–– ff¾%%%%%%%%%%%%%% ff°©f°–  ff¾fnff°¯ °f¯½f° ¾ f–f¾ f°– ¯f©ff°– ff ff °–f°¯ °–f¯ff°%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%f°–¾f  f ½f–f¯ ¯½°f%%%%%%%%%%%%%%%€f¾f .

ff -..

 @¾¾f¯ff ff¾ ffff°fff¾ ff°°–f¯ f –f¯ f ff° f°–f°f°– ¾ ff°                                                                           .

ff - 9©ff½f°f°– °¯ °–f½f°ff fff°–   ¾– °f ff¯°f°– €°–¾°%%%%%%%%%%%%%%%%%   ©f f°f  ¯ ¯ ° ..

 ¯ f°–¾f°–½ ¯ f°½f ff ¯ °––fff°½ ¯ f° ½f f f f°   ¾ f°–f°f f°ff°–¯ °°–f ¯f©fff°¯ °–ff¯½ ff° f ¾ – ¯¾ ¯ °f f°%%%%%%%%%%%%%    @f°–¯ ¯½ °ff°¾f° f f°©f°–ff%%%%%%%%%%%%%%%%%%    9 ff°%%%%%%%%%%%%%%%% ¯f©f f °–f° ff f ¯ f°ff°––ff°     .

 ¯¾ €f f°f ¯ff            .

  f° f¯ ¾-f¾¯ Jf¯ .–f° € f¾ f             .

  ¾ff° n –f¾f° ¯°f ¾¾f            .

 -f¯fff f–½ ¯f°f° ff¯½fff%%%%%%%%%%%%%%%    9 f°– –°ff° ff¯fnff°f½  f f½f f%%%%%%%%%%%%%%     ¾ f°–½ f ½f–ff°– f¯ ¯½°fn n¾ ½ f°–  nf%%%%%%%%%%%%%%%%%    %%%%%%%%%%%%%%%¯ ½ff° °¯ °° ¯½f°–– °–f°nff ¯ °–– °–¾ °–f°¯ °––°ff°f      .

  ¾ °– °–€ ff°f f°–f ff           .

  f°– –f½ f f°f°–¾ °––f¯½f  °–f°f°–f         .

 ¾½f ff ¯ f–f ©¯f  ¯f¾   ¯ f          .

 € f¾ f I f .f¾¾fn¾ ¾          .°°°  .

 f°– ¯ ½ff° ¯½f ¯½ff°– ¯ ff°f f¾  nf%%%%%%%%%%%%%%%%%%    f½ ©f¯ ¯%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%f°–¾ ¾f f ° f ¯ ff°f f¾f°f–f f¯ ° ff°–f° ¾f° ¾ff° f f½ f f°    fff°– ¾¾f°°¯ ¾ f ° f ff¯fnfff ½f–fff ¾ ©f%%%%%%%%%%%%%%%%%%¯     @ f f°f°– °f¯ff°%%%%%%%%%%%%%%%%    .

 ¯ ¾¯€  ° ¯€  ¯€  ¯€ f° ° ¯€          .

                .

 ½ © °f¯f ½fff° ff¾f°            .

 ½f f°–¾ f f©f f¯ °f°– f¯f°½ ¯f°f°           ¾ f°–f°– ° ¯€¾ ¾f¯ ° f¾f°%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   ff¯½f –¯°f¾f¯f  .

 f ½f–f °f½  .

      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%ff½ – ff°¯ ° f°¯ °©f°–ff°––f f f° f°½ff¾f¾f  .

     f°– °©f° ff¯–f¯ f ff¾f ff© °¾ff°–¯ ff° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   .

    f°  ½f°f¾f°      ¯½¾¾ °f¾  °f° ff°      ¯f¾f° f ff¾ f°–f¾f° .

 ©f°f°¾ f¾°–f f°– f½f¯ °–© ¯ff°½ °–f¾f°  f¾¯ °– ° ff°%%%%%%%%%%%%%%%  .

    -  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ° f¾ ° f %9@f°%    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ° f¾ °¯f° % f9f°f9. ½ f¯½°– f     n°– f      .%    .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful