Imperiul Otoman

Vlasca Gabriel 9E
, Devlet-i Aliye-i

Imperiul Otoman (în limba turc otoman :

Osmaniye, "Sublimul Stat Otoman", limba turc modern : Osmanl Devleti ori Osmanl Imparatorlu u) a fost o supraputere imperial , care i-a manifestat domina ia în zona mediteranean i care a existat din 1299 pân în 1922. În momentul de maxim putere în secolul al XVI-lea, Imperiul Otoman st pânea Anatolia, Orientul Mijlociu, p r i din Africa de Nord, Balcanii i Caucazul, adic o suprafa de circa 19.9 milioane de km². Multe dintre provinciile sau regiunile asupra c reia î i exercita suveranitatea erau doar sub controlul indirect al guvernului central. El a întruchipat, cât timp a existat, califatul, adic statul musulman universal condus de succesorii Profetului. Institu ia califatului a devenit din primele secole de existen o chestiune pur simbolic , puterea migrând spre alte sfere de putere din interiorul lumii islamice, îns el a reprezentat i mai reprezint înc în mentalul colectiv al maselor musulmane un reper idealizat important, de aceea meritând a men iona i titlul de calif al sultanilor otomani. Imperiul Otoman, de-a lungul celor ase secole de istorie a fost o punte de leg tur între culturile estului i vestului. Imperiul a fost fondat de tribul turcilor oghuzi în vestul Anatoliei i a fost condus de dinastia Osmali. Primul sultan a fost Osman I. În 1453, dup ce turcii au cucerit Constantinopolul (ora ul Istanbul din zilele noastre), fosta capital a Imperiului Bizantin a devenit a treia capital a Imperiului Otoman. Între secolele al XVI-lea i al XVII-lea, Imperiul Otoman a fost una dintre cele mai puternice entit i politice i statale ale lumii, rile europene sim indu-se amenin ate neîncetat de înaintarea continu a acestuia prin Balcani i spre sudul Uniunii polono-lituaniene. În momentul de maxim întindere, imperiul st pânea multe dintre cele mai importante inuturi ale antichit ii clasice, inclusivOlimpul homeric, Europa lui Zeus, Bosforul lui Io, templul Dianei din Efes, sarcofagul lui Alexandru cel Mare, fluviul Nil, Muntele Predicii i dealul Golgotei.

pentru a nu le permite acestora câ tigarea unei domina ii în toat Europa. (probabil el s-ar fi pr bu it pe la finele veacului al XVIII-lea).a a cum arat chiar istoria na ional a românilor . Membrii dinastiei otomane au fost alunga i de pe p mânturile Anatoliei. Parlamentul de la Ankara a acordat cet enia turc membrilor familiei fo tilor sultani. unde str luci ii lor str mo i creaser unul dintre cele mai mari imperii ale lumii.i au luptat chiar al turi de turci contra ru ilor ortodoc i. guvernul turc s-a dovedit absolut neputincios. dac puterile occidentale nu l-ar fi men inut în via în mod artificial. occidentalii au g sit util s modereze acest proces de revendicare a independen ei. a a cum recunoa te cât se poate de franc istoricul occidental Bernard Lewis. majoritar ortodoxe. în 1999. i-au înfrânt în cele din urm pe turci în Orientul Mijlociu. care punea cap t existen ei omului bolnav al Europei . timp în care Occidentul i-a putut consolida civiliza ia. pe toat lungimea frontierei ei deja intercontinental . Dar statele occidentale i-au folosit influen a i abilit ile diplomatice pentru a reduce pierderile otomane în fa a arilor ru i . ca i popoarele balcanice i central-europene. În numai câ iva ani au fost proclamate noi state. Dup 76 de ani. au putut s capete superioritate militar în fa a invadatorului i st pânului musulman. aflat pe atunci într-o puternic efervescen expansionist înspre sudul grani elor sale. dar cel mai adesea ambele . La sfâr itul primului r zboi mondial. iar imperiul a fost împ r it între puterile înving toare. . Imperiul otoman ar fi disp rut cu mult timp înaintea acestui moment tardiv. iar statele cre tine estice. Unul dintre aceste state noi a fost Republica Turcia. fie supu i ai acestora. când for ele Alia ilor. cu scopul de a exista o for de contrapondere pentru Rusia. în rândurile c rora se aflau i arabii. au fost secole la rând fie stavil contra otomanilor. prestigiului i teritoriilor tradi ionale ale popoarelor cre tinismului oriental. atunci când finalmente roata istoriei s-a întors.Dispari ia Imperiului Otoman a fost o consecin a victoriei Antantei în primul r zboi mondial. Asta de i ru ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful