CUPRINS

Capitolul 1 SISTEMUL UNITAR DE BUGETE--------------------------------------------------4 OBIECTIVE OPERAŢIONALE........................................................................4 2.1. Sistemele iniţiativei bugetare.......................................................................4 2.2. Conţinutul bugetului public.........................................................................7 2.3. Sistemul unitar de bugete.............................................................................8 2.4. Principiile bugetare....................................................................................11 2.4.1. Prezentare generală.............................................................................11 2.4.2. Aplicabilitatea principiilor bugetare...................................................14 2.5. Clasificaţia bugetară...................................................................................19 ÎNTREBĂRI.....................................................................................................22 Capitolul 2 PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI DE STAT-----------23 OBIECTIVE OPERAŢIONALE......................................................................23 3.1. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar...................................23 3.2. Elaborarea proiectului bugetului de stat....................................................27 3.3. Examinarea şi aprobarea proiectului bugetului de stat..............................30 3.4. Execuţia bugetului de stat..........................................................................32 3.4.1. Execuţia veniturilor bugetului de stat.................................................34 3.4.2. Execuţia cheltuielilor bugetului de stat...............................................40 3.5. Contul general al execuţiei bugetului de stat.............................................45 ÎNTREBĂRI.....................................................................................................47 Capitolul 3 PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT--------------------------------------------------------------------48 OBIECTIVE OPERAŢIONALE......................................................................48 4.1. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar...................................48 3.2. Etapele procesului bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat ...........................................................................................................................48 3.2.1. Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat..............48 3.2.2. Examinarea şi aprobarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat.................................................................................................................49 3.2.3. Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat...................................50 3.2.3.1. Execuţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat...............51 3.2.3.2. Execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat............51 4.2.4. Contul general al execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat.......52 ÎNTREBĂRI....................................................................................................52 Capitolul 4 Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale---------------------------------------53 OBIECTIVE OPERAŢIONALE......................................................................53 4.1. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar local...........................53 4.2. Sistemul veniturilor şi cheltuielilor locale.................................................55 4.2.1. Sistemul veniturilor locale: în bugetul judeţean, în bugetele municipiilor, oraşelor, comunelor.................................................................55

2

5.2.2. Sistemul cheltuielilor locale: în bugetul judeţean, în bugetele municipiilor, oraşelor, comunelor.................................................................56 5.3. Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale...................................................56 5.4. Execuţia bugetelor locale...........................................................................59 5.5. Contul anual al execuţiei bugetelor locale.................................................60 ÎNTREBĂRI.....................................................................................................61

3

în cadrul cărora apar deosebiri referitoare la adoptarea deciziei bugetare. am prezentat şi definit sistemele iniţiativei bugetare întâlnite în practică. care includ dreptul de a face propuneri privind bugetul din motive legislative. se pot identifica trei tipuri de sisteme ale iniţiativei bugetare. În cadrul sistemul prezidenţial şi parlamentar. Sistemul iniţiativei guvernamentale. se întâlnesc două abordări ale sistemelor iniţiativei bugetare potrivit cărora distingem: Sistemul parlamentar. pe de altă parte.1. există diferenţe de la o ţară la alta legate de sistemul iniţiativei bugetare utilizat. executarea şi răspunderea pentru execuţia bugetului public. pe de o parte. 2. precum şi dreptul de a vota sau nu legislaţia respectivă. Elaborarea bugetului la nivelul executivului presupune: • extrapolare şi stabilire a ţintelor realizate de autoritatea bugetară executivă. publicarea. conţinutul bugetului public. Sistemele iniţiativei bugetare În cadrul procesului decizional public. În funcţie de sistemele constituţionale. Acesta se referă la competenţa elaborării şi aprobării bugetului. respectiv elaborarea bugetului la nivelul executivului. In acest scop. componentele sistemului bugetar şi operaţiunea de consolidare bugetară. şi examinarea şi aprobarea bugetului de către legislativ. Sistemul mixt al iniţiativei bugetare parlamentare şi guvernamentale şi Sistemul american. întocmirea bugetului poate fi împărţită în două subetape. Ca urmare. În încheiere. pe de o parte. evidenţiind avantajele sau dezavantajele acestora şi derogările de la aceste reguli bugetare tehnice. ne-am propus să analizăm sistemul de bugete publice şi să evidenţiem modul în care principiile bugetare sunt respectate în practică. am prezentat şi analizat principiile bugetare. în practică. Sistemul prezidenţial şi Sistemul convenţional. urmează liniile trasate de autoritatea executivă supremă în 4 . pe de altă parte.Capitolul 1 SISTEMUL UNITAR DE BUGETE OBIECTIVE OPERAŢIONALE In cadrul acestui capitol. autoritatea executivă are competenţele sale constituţionale. respectiv la autorităţile abilitate cu întocmirea.

etapa legislativă. votul este singura modalitate prin care autoritatea executivă poate influenţa procesul legislativ.• • • • • • legătură cu obiectivele ce trebuie atinse. această autoritate este formată din cabinete ale căror membrii sunt dependenţi de votul parlamentar pentru menţinerea lor în funcţie. paşii 1-4 se reiau. Membrii acestei autorităţi pot face uz de faptul că menţinerea lor în funcţie este dependentă de încrederea ansamblului reprezentativ. sunt mult mai restrictive decât în sistemul parlamentar. Contrar a ceea ce se presupune adesea. analizarea proiectului bugetului propus de executiv şi a propunerilor similare referitoare la schimbările fiscale. 5 . Examinarea şi aprobarea bugetului de către legislativ este mai puţin uniformă. • respectarea cererilor formulate de conducerea agenţiilor. care este uzual în sistemul prezindeţial. este echivalent cu dreptul de aprobare. În sistemul prezidenţial. urmând apoi faza de mediere şi o rundă adiţională de discuţii pentru adoptarea deciziei în vederea obţinerii acordului celor două camere. în sistemul parlamentar. decât elaborarea bugetului la nivelul executivului. În sistemul prezidenţial. Unele faze ale examinării şi aprobării bugetului de către legislativ lipsesc în sistemul parlamentar sau există într-o formă rudimentară. Etapa legislativă poate fi împărţită în următoarele faze: extrapolarea şi fixarea ţintelor realizate de comisia legislativă a bugetului urmate adesea de runde preliminare de discuţii în vederea adoptării deciziei privind obiectivele. • investigarea (studierea) cererilor formulate de către autorităţile cu competenţe în domeniul bugetar. considerarea propunerilor comisiei. autoritatea executivă este un cabinet ai cărui membrii sunt aleşi periodic de electorat sau de către un colegiu elector. • adoptarea deciziei de către autoritatea executivă supremă după soluţionarea punctelor de divergenţă. Dreptul de vot. dezvoltarea propunerilor legislative (în sistem parlamentar. În acest sens. În sistemul prezidenţial. care este o caracteristică a sistemului parlamentar. În condiţiile menţionate. un factor important este reprezentat de poziţia constituţională a autorităţii executive supreme. amendamentele la propunerile executive). în cazul sistemului bicameral. • negocierea între diferiţi agenţi şi autoritatea centrală. regula încrederii funcţionează mult mai bine în cazul autorităţii executive. procesul legislativ tinde să fie mult mai bine dezvoltat în sistemul prezidenţial decât în cel parlamentar. cu privire la legislaţie. care este caracteristic sistemului parlamentar. Diferenţa constă în regula încrederii. competenţele autorităţii executive supreme.

Sistemul iniţiativei guvernamentale 1.Dintre sistemele iniţiativei bugetare prezentate. b. Regula de participare: majoritate parlamentară. 6 . Sistemul convenţional a. Aprobarea executivă a legislaţiei: necesară 3. Guvernator. 2.  răspunde de execuţia bugetului public. Autoritatea executivă: Managerul oraşului b. Regula de participare: alegere directă sau indirectă c. Sistemul prezidenţial a. prin proiecte de lege separate. Aprobarea executivă a legislaţiei: necesară 2. Guvernul are un rol mai redus. Regula de participare: numire de către autorităţi competente c.  soluţiona divergenţele apărute între ministere!^ consumatoare şi Ministerul Finanţelor. întrucât proiectul bugetului de stat şi cel al asigurărilor sociale de stat se elaborează anual de către Guvern. Sistemul mixt al iniţiativei parlamentare şi guvernamentale 1. Autoritatea executivă: Consiliul executiv. Ministerul Finanţelor primeşte şi centralizează toate propunerile de cheltuieli de la celelalte ministere. respectiv:  soluţionează divergenţele apărute între ministerele consumatoare şi Ministerul Finanţelor. Sistemul parlamentar a. Cabinet executiv. Caracteristicile acestor sisteme ale iniţiativei bugetare sunt: Prima abordare 1. Primar b.  supune proiectul bugetului spre examinare^ şi aprobarea Parlamentului. 2. Ministerul Finanţelor:  centralizează propunerile tuturor ministerelor. în România se utilizează sistemul iniţiativei guvernamentale. având şi dreptul de a le controla. Autoritatea executivă: Preşedinte. care le supune examinării şi aprobării Parlamentului. Aprobarea executivă a legislaţiei: nu este necesară A doua abordare 1. Guvernul are prerogativa de a:  iniţia sau sprijini direct măsurile privind aprobarea unei cheltuieli publice sau instituirea unui venit public.A c. răspunde de execuţia bugetului public 2.

ce reflectă politica fiscală. şi cheltuielile bugetare. prin lege. prin care se stabilesc resurse şi cheltuieli publice. care au un rol important în plan economic şi social. şi de repartizarea acestora. Fiecare din componentele sistemului de bugete. pe de altă parte. pe de-o parte. pe de o parte. act juridic. Instrumentul de politică financiară .Act în care sunt prevăzute şi aprobate. după caz. Legea . veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale instituţiilor publice. sub forma creditelor bugetare. Conţinutul bugetului public Din punctul de vedere al conţinutului. în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice. potrivit prevederilor legale. 3. precum şi al perioadei în care se realizează execuţia indicatorilor bugetari. 7 . Particularităţile bugetului public în funcţie de conţinutul său sunt: Documentul . contribuţii şi alte venituri publice).Instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii şi al cheltuielilor publice. bugetul public poate fi analizat ca: document. în fiecare an. deciziile consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale.  2.întocmeşte o schiţă de buget cu cheltuielile şi veniturile publice propuse. veniturile şi cheltuielile publice sau.  act de autorizare. se aprobă de către autorităţi legislative: legea bugetului de stat. Sistem de fluxuri financiare legate deformarea resurselor financiare publice (impozite.Actul juridic în care se prevăd şi se aprobă. care este sprijinit de un birou bugetar ce centralizează şi revizuie propunerile departamentelor consumatoare. întrucât prin acest document sunt stabilite veniturile bugetare. respectiv al anului bugetar pentru care sunt aprobate veniturile şi cheltuielile bugetare. indicând resursele băneşti ale statului şi destinaţiile acestora sub forma cheltuielilor. după caz. pe de altă parte. legea bugetului asigurărilor sociale de stat. taxe.  prezintă proiectul bugetului de stat spre examinarea şi aprobarea Parlamentului. Bugetul public ca lege este un:  act de previziuni. propuneri ulterior supuse examinării si aprobării preşedintelui. numai cheltuielile.  act anual. Sistemul american Iniţiativa aparţine preşedintelui SUA. sistem de fluxuri financiare şi instrument de politică economică. prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri.2.

 bugetul asigurărilor sociale de stat. în cadrul acestui raport trebuie să se urmărească respectarea echităţii în repartiţia sarcinii fiscale asupra membrilor societăţii. şi nevoile sociale.  bugetele instituţiilor publice autonome. bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. adoptat de Parlament. de executare şi de control asupra rezultatelor execuţiei resurselor băneşti ale societăţii şi a modului de repartizare şi utilizare a acestora prin cheltuieli publice. prin lege. Bugetul de stat Este documentul elaborat şi administrat de Guvern. bugetul public reprezintă ansamblul documentelor din sectorul public. bugetul asigurărilor sociale de stat.2.3.  bugetul trezoreriei statului. se stabileşte un raport între resursele financiare publice provenite.  bugetul fondurilor externe nerambursabile. În sens larg.  bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare. după caz. Proiectul de buget conferă Parlamentului şi Guvernului posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale create în economia financiară publică şi valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor. bugetul public este instrumentul de programare.  bugetele fondurilor speciale. în acest scop. care împreună formează sistemul de bugete. necesare sau indispensabile).  bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat. autorităţile publice locale identifica acest raport şi modul în care se realizează echilibrul dintre nevoi şi resurse la nivel mezoeconomic. Sistemul unitar de bugete Bugetul public contribuie la realizarea echilibrului între nevoile colective şi mijloacele cu care se acoperă. Definiţiile bugetelor ce compun sistemul bugetar sunt prezentate în figura 2. din impozite şi taxe. în mod similar. pe baza puterii de contribuţie a subiecţilor impozabili. se stabileşte capacitatea de satisfacere a nevoilor generale (utile. De asemenea. Acesta este un sistem unitar de bugete format din:  bugetul de stat. dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice.3.  bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. Astfel. în principal.  bugetele locale. cuprinzând veniturile şi cheltuielile aprobate prin legea bugetară 8 .

după caz. Bugetele instituţiilor publice autonome Includ veniturile şi cheltuielile sau. pentru care se instituie prelevări obligatorii pe bază de legi speciale. numai cheltuielile anuale ale instituţiilor publice centrale care nu sunt subordonate nici unei alte entităţi de drept public. Bugetul asigurărilor sociale de stat Este documentul ce se întocmeşte distinct de bugetul de stat şi se aprobă de Parlament prin lege separată. Cuprind veniturile şi cheltuielile anuale ale instituţiilor publice ce primesc subvenţii de la bugetul de stal. Bugetul trezoreriei statului Este documentul în care sunt înscrise veniturile şi cheltuielile trezoreriei privind activitatea desfăşurată de aceasta în scopul îndeplinirii funcţiilor sale. BFS Includ cheltuielile anuale ale instituţiilor publice ce funcţionează doar pe baza resurselor primite de la bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetele locale Sunt bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativteritoriale elaborate autonom. bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale în completarea fondurilor proprii şi sunt în subordinea instituţiilor publice autonome. în funcţie de sistemul de finanţare şi simt în subordinea instituţiilor publice autonome. Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 9 . BASS. şi de repartizare a acestora pe destinaţii. bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. fiind administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Acesta autorizează fluxurile financiare publice deformare a veniturilor. în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a ţării şi ale politicii financiare specifice anului pentru care este aprobat bugetul. bugetul asigurărilor sociale de stat. pe baza contribuţiilor şi a altor vărsăminte prelevate de la persoane juridice şi fizice. Bugetele fondurilor speciale Se întocmesc în vederea finanţării anumitor obiective şi acţiuni necesare în perioada considerată. Bugetele instituţiilor publice finanţate integral/parţial din BS.anuală. BL. fapt ce stimulează iniţiativa locală în realizarea veniturilor şi satisfacerea cerinţelor locale. Aceasta autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor şi de repartizare a acestora pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite.

respectiv: • Bugetul public naţional este format din: bugetul de stat. cheltuielile publice reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. TIPOLOGIA SISTEMULUI BUGETAR  BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL o Bugetul public naţional o Bugetul de stat o Bugetul fondurilor speciale 10 . prestaţii editoriale. Această operaţiune include şi ajustările determinate de intrările anuale de credite externe şi rambursările ratelor de capital. proiecte. dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice. concursuri artistice. studii. agregate şi consolidate pentru a forma un întreg. Componentele sistemului unitar de bugete pot fi grupate şi reunite în două categorii. Este cunoscut faptul că volumul total al resurselor financiare publice reprezintă limite minime ce pot fi depăşite. urmărindu-se asigurarea echilibrului între nevoile şi resursele publice. organizarea de manifestări culturale şi sportive. publicaţii. Bugetele creditelor externe rambursabile. bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale. Consolidarea bugetară se referă la operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele componente ale sistemului bugetar în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora. contractate sau garantate de stat Sunt documentele în care sunt prevăzute şi aprobate veniturile şi cheltuielile creditelor externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare. întrucât aceasta ar genera dezechilibru la nivelul bugetului public. la rândul lor. Bugetele fondurilor externe nerambursabile Sunt documentele în care sunt prevăzute şi aprobate veniturile l| şi cheltuielile fondurilor externe care nu trebuie rambursate. Acestea. Bugetul general consolidat este ansamblul bugetelor. consolidate la nivel naţional. Bugetele prezentate sunt formate. valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe. Spre deosebire de veniturile publice. ce funcţionează doar pe baza veniturilor proprii ce provin din chirii. componente ale sistemului bugetar. prestări de servicii şi altele asemenea. din venituri şi cheltuieli. evidenţiază fondurile financiare publice şi nivelul efortului financiar public pe anul fundamentării estimărilor. Deficitul de finanţat se stabileşte la nivelul bugetului general consolidat. fiind determinate de nivelul cheltuielilor publice totale.Sunt documentele în care sunt prevăzute şi aprobate veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice aflate în subordinea instituţiilor publice autonome.

neafectării veniturilor. unităţii monetare. BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT o Bugetul trezoreriei statului o Bugetul asigurărilor sociale de stat o Bugetele instituţiilor publice autonome o Bugetele instituţiilor publice finanţate integral/parţial din BS. contractate direct sau garantate de stat o Bugetul fondurilor externe nerambursabile 2. Principiul anualităţii  veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an. cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor care au stabilite destinaţii distincte. Acestea sunt reprezentate. Principiile bugetare 2. în vederea utilizării eficiente şi monitorizării fondurilor publice. de principiile universalităţii.  veniturile din sistemul extrabugetar se introduc în bugetul de stal urmând regulile şi principiile acestui buget. care corespunde exerciţiului bugetar.  veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume. BASS. în sume brute.1. potrivit Legii finanţelor publice.  operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar. Principiul universalităţii  veniturile fi cheltuielile sunt înscrise în buget în totalitate. Prezentare generală În scopul asigurării unei gestionări corecte a resurselor financiare publice se recomandă respectarea unor reguli tehnice cunoscute sub denumirea de principii bugetare. unităţii. 11 . cu excepţia veniturilor proprii ale instituţiilor publice şi a acelora constituite pentru stimularea personalului. BFS o Bugetele locale o Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii o Bugetul creditelor externe rambursabile. Principiul unităţii  veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document. specializării.4. BL.4. anualităţii. publicităţii.

în contul unui buget. publicarea în Monitorul oficial a bugetelor şi a conturilor anuale de execuţie a acestora. Principiile generale ale bugetelor locale Principiul UNIVERSALITĂŢII  veniturile şi cheltuielile se include în buget în totalitate.  prezentarea contului anual de execuţie a bugetului local în şedinţă publică. specializării bugetare şi echilibrului. sau afişarea la sediul autorităţii publice locale respective a proiectului de buget local şi a contului anual de execuţie a acestuia. potrivit clasificaţiei bugetare. cu ocazia aprobării acestora. Principiul specializării  veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi pe categorii de cheltuieli. Principiul unităţii monetare  toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională. este asigurată prin:  publicarea în presa locală pe pagina de internet. anualităţii. Elaborarea.  dezbaterea publică a proiectului de buget local. aprobarea şi execuţia bugetelor locale au la bază următoarele principii: universalităţii. publicităţii. unităţii. exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile. pentru difuzarea informaţiilor asupra conţinutului bugetului. mijloacele de informare în masă. a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor. aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv. cu prilejul aprobării acestora. unităţii monetare. care au stabilite destinaţii distincte. Principiul unităţii  veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document. grupate după conţinutul lor economic şi destinaţia acestora. Principiul publicităţii  Transparenţa sistemului bugetar este asigurată prin: dezbaterea publică a proiectelor de buget. Principiul transparenţei şi publicităţii Transparenţa. prevăzute de lege. în sume brute.  veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume. la nivelul bugetelor locale. pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea 12 . cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor.

precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate. la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă. 13 . judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local. Principiul UNITĂŢII MONETARE toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională. se interzic reţinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar şi constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale. dacă legea nu prevede altfel. respective. după caz. în contul unui buget. PRINCIPIILE SPECIFICE BUGETELOR LOCALE Principiul solidarităţii  prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale. care corespunde exerciţiului bugetar. pe baza şi în limitele prevăzute de lege. Principiul echilibrului  cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv.fondurilor publice locale. în condiţiile legii. operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar. Principiul autonomiei locale financiare  Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente. Principiul ANUALITĂŢII   veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate pe o perioadă de un an.  Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale. aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv. Principiul specializării bugetare  veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienţă şi. pe categorii de cheltuieli grupate după natura economică şi destinaţia acestora. pot aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate.  din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local consiliile locale.  Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de competenţă. pe care autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor.

echilibrarea. elaborarea şi execuţia acestuia se bazează pe următoarele principii: anualitatea. 2. 1. Aceasta permite analiza veniturilor şi cheltuielilor în vederea emiterii unor judecăţi de valoare privind structura şi volumul cheltuielilor propuse de Guvern. • conferă Parlamentului dreptul de control asupra cuantumului total al veniturilor şi cheltuielilor publice. Referindu-se la principiul unităţii bugetare. modului de cheltuire a fondurilor publice. se constată că respectarea principiilor bugetare prezintă o serie de particularităţi.2. Totodată. Aplicabilitatea principiilor bugetare în practica bugetară. prin structurile asociative ale acestora. Principiul consultării  autorităţile administraţiei publice locale. cât şi asupra utilităţii şi oportunităţii măsurilor sociale şi economice pe cale le iniţiază.Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile legale. respectiv: financiare şi politice. 2. Bugetul public. trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale. Principiul proporţionalităţii  resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie proporţionale cu responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale stabilite prin lege. Acestea le vom prezenta în cadrul acestei secţiuni.4. asigură o prezentare de ansamblu şi o cunoaştere clară a surselor de venituri şi a destinaţiei cheltuielilor. Motivaţiile principiului unităţii bugetare Principiul Unităţii Bugetare 14 . precum şi a mecanismului de echilibrare a bugetului. Maurice Duverger a identificat două motivaţii ale acestui principiu. prin principiul unităţii. precum şi a corelaţiei existente între anumite venituri şi cheltuieli care se află în conexiune strânsă. realitatea şi unitatea monetară. pe baza cărora se pot lua decizii de amânare. universalitatea. Principiul universalităţii Avantajele respectării principiului universalităţii sunt: • permite cunoaşterea cât mai exactă a volumului total al veniturilor şi cheltuielilor publice. acest principiu permite exercitarea controlului de către Parlament asupra Guvernului privind perceperea impozitelor. Aplicarea strictă a principiului universalităţii conferă bugetului public caracterul de buget brut ce reprezintă suma dimensiunilor globale a încasărilor de venituri publice sau a cheltuielilor publice. respingere sau modificare a unor cheltuieli inoportune. La nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat.

preferânduse procedeul pluralităţii bugetare. rectificarea legilor bugetare anuale. se întocmesc şi alte bugete publice: conturi speciale. ce ilustrează rolul de bancher al statului prin 15 . de război) în afara regulilor tradiţionale ale contabilităţii publice. pe lângă bugetul statului care este considerat un buget ordinar sau general. Bugetele extraordinare . bugete extraordinare.sunt bugete prin care se asigură finanţarea cheltuielilor excepţionale (militare.evidenţiază operaţiile financiare ale unor servicii ale statului cu caracter industrial sau comercial necuprinse în bugetul general decât prin vărsământul soldului lor creditor sau debitor. Deşi unitatea bugetară prezintă o serie de avantaje. Se discută şi se votează de Parlament şi sunt supuse controlului public. c. ceea ce face necesară revenirea asupra nivelului indicatorilor bugetari în cursul exerciţiului bugetar. Derogările principiului unităţii bugetare sunt: conturile speciale ale tezaurului public. ce cuprind conturile comerţului şi conturile afectaţiilor speciale. ce descriu operaţii monetare efectuate cu guverne străine sau cu organisme internaţionale. bugete autonome.sunt generate de necunoaşterea cu exactitate a nivelului cheltuielilor şi respectiv al veniturilor în momentul aprobării legii bugetare. bugetele anexe. conturi ale relaţiilor monetare. conturi ale creditului. Bugetele anexă . în tot mai multe state contemporane s-a renunţat la respectarea deplină a acestui principiu. conturi ale dezmembrărilor bugetului public. bugete anexe.Motivaţiile financiare constituie o regulă de ordine şi claritate în vederea prezentării stării reale a politicii financiare publice Motivaţiile politice se referă la controlul Parlamentului. Conturile speciale ale tezaurului public pot fi grupate astfel: a. bugete ale fondurilor speciale etc. bugetele autonome. Derogările de la principiul unităţii Conturile speciale ale tezaurului public .sunt adoptate la nivelul societăţilor comerciale cu capital de stat sau al instituţiilor publice care beneficiază de autonomie financiară fără a fi supuse controlului Parlamentului.reprezintă operaţiuni financiare ce constau în înregistrarea cheltuielilor sau a încasărilor ce nu sunt definitive. bugetele extraordinare. b. Legile bugetare rectificative . bugetele referitoare la unele cheltuieli accidentale sau în caz de urgenţă. Bugetele autonome . întrucât angajamentele la care au dat naştere urmează să fie executate. care devine mai dificil datorită fracţionării cheltuielilor şi veniturilor în multiple documente. Astfel.

30 iunie. Ca urmare.31 decembrie). să fie repartizate de la an la an şi să reconstituie Fonduri de rezervă speciale. Germania. fie cu anumite organisme de credit. care utilizează resursele proprii pe seama cărora. de obicei. unitatea bugetară. principiul neafectării este interpretat prin analogie cu cel al universalităţii datorită consecinţelor similare ce nu trebuie confundate. Brazilia. Japonia. Astfel. Astfel. respectiv pentru un nou an bugetar. Belgia. Principiul neafectării veniturilor nu permite perceperea unui venit public pentru finanţarea unei anumite cheltuieli publice. Principiul anualităţii bugetului public se referă la durata de timp pentru care Parlamentul autorizează Guvernul să încaseze veniturile publice şi să efectueze cheltuielile publice.  în alte ţări. intervalul este cuprins între 1 iulie . La expirarea acestei perioade. precum şi la perioada în care se realizează execuţia bugetului. cu excepţia primelor trei luni ale anului în care o descoperire este admisă pentru a facilita gestiunea trezoreriei. majorări ale cheltuielilor pot fi decise prin hotărâri ale Guvernului. etc. 4. îşi acoperă cheltuielile exclusiv. Anul bugetar durează 12 luni. • dacă încasările efectuate sunt superioare nivelului previziunilor cu 10%. de fapt. Franţa. etc. ca Marea Britanie.  în Australia. la un an. Canada. anul bugetar începe la 1 aprilie şi se încheie la 31 martie. fiind limitată. de exemplu:  în ţări ca Austria. deoarece veniturile realizate. existenţa resurselor financiare este o condiţie generală a acoperirii cheltuielilor publice pe ansamblu. în special cele privind universalitatea. Restrângerea aplicării acestui principiu al unităţii bugetare este influenţată şi de autonomia financiară a unor instituţii publice şi care îşi întocmesc bugete autonome. de regulă. în anumite cazuri.intermediul operaţiilor financiare ale Trezoreriei în relaţiile fie cu corespondenţii săi. prin acesta încălcare a principiului. De aceea majorările de cheltuieli în cursul anului bugetar se pot efectua cu condiţia ca iniţiatorii să prevadă şi resursele necesare acoperirii acestora. In gestiunea acestor conturi se aplică trei reguli comune: • se întocmesc şi se execută echilibrat. Rezultă că orice încălcare a principiului universalităţii implică o nerespectare a regulii neafectării resurselor. • excedentele încasărilor vor putea. Totalul cheltuielilor nu trebuie să depăşească nivelul încasărilor. din punct de vedere financiar. 3. în loc să fie vărsate la bugetul general. iar altele bugete anexe. Cheltuielile sunt determinate în întregime de nivelul resurselor. în practica bugetară internaţională. un rezultat al nerespectării depline a altor principii. anul bugetar coincide cu anul calendaristic (1 ianuarie . este necesară o nouă autorizare a Parlamentului. pentru o altă perioadă de timp. aceste instituţii sau regii publice funcţionează ca întreprinderi private. sunt afectate acoperirii unor cheltuieli determinate. anul bugetar coincide sau nu cu anul civil (calendaristic). Nerespectarea întocmai a acestui principiu este. 16 .

Deci. anul bugetar este cuprins în perioada 1 octombrie . Sistemul de gestiune bugetară ce vizează ca în cursul anului să se înregistreze numai operaţiile care se execută. referitor la respectarea principiului anualităţii.  Caracteristicile sistemelor execuţiei bugetare SISTEMELE EXECUŢIEI BUGETARE Sistemul de exerciţiu bugetar presupune ca execuţia veniturilor şi cheltuielilor să fie înregistrată în conturile deschise pentru fiecare an bugetar. pe parcursul a 15-18 luni sau 23 ani bugetari. operaţiile efectuate în cursul unui an în contul unui buget. În ultimele decenii. în Legea finanţelor publice se prevede: "Exerciţiul bugetar este anual şi coincide cu anul calendaristic şi se încheie pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. unele putând să aparţină bugetelor din n-1 sau n+1. Dar. timp în care se continuă încasarea veniturilor bugetare şi efectuarea cheltuielilor bugetare. nivelul de dezvoltare.program aprobate special. care necesită aprobări pe perioade mai îndelungate. numărul şi durata sesiunilor în care Parlamentul dezbate bugetul public. Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept". Orice venit neîncasat şi orice cheltuială neefectuată până la 31 decembrie se va încasa sau se va plăti în contul bugetului anului următor. conform prevederilor legilor bugetare anuale. aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv".  în România. tradiţia.în SUA. alţi factori specifici fiecărui stat. perioada de lucru a Parlamentului. În ţara noastră. pentru unele venituri sau cheltuieli. mai ales prin finanţarea cheltuielilor cu investiţiile. Partea aferentă unui an bugetar este defalcată în legea bugetară anuală. conform exigibilităţii lor. respectiv: sistemul de exerciţiu bugetar şi sistemul de gestiune bugetară. execuţie ce funcţionează. în sensul că în conturile funcţionale din anul n se înregistrează veniturile şi cheltuielile exigibile în acest an.31 decembrie). Anualitatea bugetului public este coroborată şi cu caracterul anual al 17 . "Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. tot mai mulţi economişti susţin necesitatea renunţării la principiul anualităţii şi trecerea la adoptarea bugetelor plurianuale. Factorii ce influenţează data începerii anului bugetar sunt: structura economiei. s-au identificat două sisteme de execuţie bugetară. anul bugetar coincide cu anul civil (1 ianuarie .30 septembrie. exerciţiul bugetar este anual şi coincide cu anul calendaristic. Susţinerea teoretică a unor asemenea bugete se bazează pe intervenţia statului în economie. conform sistemului de gestiune. are loc prelungirea perioadei de execuţie bugetară. Toate drepturile dobândite. acestea fac obiectul unor legi . In practica bugetară.

Legea finanţelor publice prevede că. fiind de competenţa acestuia. în cazuri excepţionale. în cadrul grupării economice (curente şi de capital). pentru toţi agenţii economici.  destinaţiile cheltuielilor. în aceste condiţii. precum şi alineate. dar. care sunt impozitele directe. Legea finanţelor publice a prevăzut ca. Ea cuprinde ca subdiviziuni: părţi. presupune utilizarea creditelor bugetare în cadrul destinaţiilor pentru care s-au aprobat. paragrafe şi articole. pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate. în ceea ce priveşte creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu financiar. dacă este necesar. la nivelul fiecărui ordonator principal de credite se pot efectua. în afara celor stabilite prin lege. acestea se aprobă prin legea bugetară anuală. taxa asupra mijloacelor de transport. taxelor şi a cotelor acestora. în cadrul grupării funcţionale (pe ramuri şi domenii de activitate. impozitele pe clădiri şi pe terenuri. ce loc ocupă fiecare impozit în ansamblul veniturilor fiscale. adică un an calendaristic. Clasificaţia bugetară tip este elaborată de Ministerul Finanţelor Publice. neacceptându-se virarea acestora de la un ordonator de credite la altul sau de la un capitol de cheltuieli la altul. impozitul pe venitul global al persoanelor fizice. impozitul pe venitul agricol. Principiul echilibrului bugetar nu este respectat în practica bugetară întrucât bugetele publice se întocmesc cu deficit. către care sunt orientate resursele) şi al grupării administrative. pentru acoperirea cheltuielilor bugetului public se interzice recurgerea la 18 . se prevede că legea bugetară anuală aprobă pentru fiecare an bugetar lista impozitelor. 5. impozitul pe dividende. De exemplu: impozitul pe profit. De asemenea. cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. capitole. Astfel. Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare. în legătură cu anualitatea bugetului. prin clasificaţia bugetară. conform reglementărilor în vigoare. Respectarea specializării bugetare. Principiul specializării bugetare se bazează pe clasificaţia bugetară. subcapitole. titluri. virările de sume. care urmează să se perceapă. Este interzisă perceperea sub orice titlu şi sub orice denumire de contribuţii directe sau indirecte. care sunt impozitele indirecte. care sunt veniturile extraordinare. de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare. anul financiar are aceeaşi durată ca şi exerciţiul financiar bugetar. 6. se pot efectua începând cu trimestrul III al anului bugetar. Astfel. In legislaţia finanţelor publice din România este consacrat principiul specializării bugetare. care trebuie să fie simplă şi clară pentru a fi înţeleasă şi de către persoanele fără o pregătire specifică. în structura stabilită prin acesta lege.obligaţiilor privind impozitele şi taxele instituite de legislaţia noastră fiscală. precum şi a celorlalte venituri ale statului. pe instituţii ai căror conducători sunt ordonatori de credite bugetare. ea trebuie să ofere o imagine privind:  sursele de provenienţă ale veniturilor.

cât şi în timpul dezbaterilor parlamentare. cât şi echilibrul bugetar la sfârşitul anului. căci altfel nu s-ar mai putea efectua cheltuielile conform creditelor bugetare aprobate de Parlament. pentru deficit bugetar anual. Clasificaţia bugetară ajută la întocmirea de statistici şi raportări legate de indicatorii privind finanţele publice. iar unele nu pot fi amânate (exemplu: plata salariilor. fie pe seama unui împrumut de stat lansat prin titluri de credit pe piaţa capitalului de împrumut. pe intervalul de timp până la încasarea veniturilor.5. în funcţie de relaţia dintre R şi C. distingem atât echilibrul bugetar pe parcursul execuţiei.  împrumuturile pe termen scurt acordate de Banca Naţională a României. Echilibrul bugetului pe parcursul execuţiei se realizează atunci când lichidităţile băneşti provenite din încasarea veniturilor publice acoperă nevoile de plăţi scadente: Total încasări la momentul T (L) = Total plăţi exigibile la momentul T (P) Restabilirea echilibrului pe parcursul execuţiei este obligatorie. plata burselor).  împrumuturile pe termen scurt contractate prin emisiunea de titluri de stat. fără dobândă. plata pensiilor. legea bugetară să fie publicată în Monitorul Oficial şi în culegeri legislative. Clasificaţia bugetară Veniturile şi cheltuielile sunt trecute în buget într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare stabilite prin clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Mijloacele de restabilire a echilibrului sunt:  disponibilităţile băneşti existente în contul trezoreriei statului. urmând ca după adoptarea de către Parlament. Principiul publicităţii presupune ca bugetul public să fie adus la cunoştinţa opiniei publice prin mijloacele de informare mass-media. pentru echilibru bugetar anual. Când apar goluri temporare de casă. pe seama resurselor aflate în conturile trezoreriei generale a statului stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi în completarea acestora se apelează la emiterea de titluri de stat. atât în faza de proiect. rambursabile în cel mult şase luni. a căror valoare se încadrează în prevederile legale ca proporţie în volumul bugetului anual. 2. fie din încasările cuvenite. R > C. 7. putem avea una din următoarele situaţii: R = C. acestea pot fi acoperite. Din această cauză. In cadrul anului bugetar. R < C.emisiunea monetară sau le finanţarea directă de către bănci. 19 . Echilibrul anual al bugetului presupune egalitatea dintre nivelul încasării veniturilor obligatorii ale statului (R) şi nivelul cheltuielile totale (C). pentru excedent bugetar anual.

profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice . eliberări permise . Există patru mari categorii de venituri bugetare publice:  impozite şi alte transferuri obligatorii impuse de administraţie. subcapitole şi paragrafe.Taxe pe servicii specifice  CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI .clasificaţia bugetară din România este aliniată la indicatorii prevăzuţi în Sistemul conturilor naţionale şi în Manualul de statistica finanţelor publice.Taxe vamale şi alte taxe pe tranzacţiile internaţionale .Taxe pe servicii specifice .Impozite si taxe pe proprietate .Venituri din valorificarea unor bunuri 20 . iar după clasificaţia economică pe titluri. penalităţi si confiscări . altele decât subvenţiile VENITURI DIN CAPITAL .Alte impozite si taxe generale pe bunuri şi servicii .Venituri din prestări de servicii si alte activităţi .Taxe pe utilizarea bunurilor.Venituri din taxe administrative.Contribuţiile angajatorilor . articole şi alineate.Alte impozite pe venit. subcapitole şi paragrafe.Venituri din dobânzi . Subdiviziunile clasificaţiei bugetare cuprind la partea de venituri capitole. capitole. Principalele capitolele de venituri prevăzute în clasificaţia bugetară românească sunt: VENITURI CURENTE  VENITURI NEFISCALE .  venituri din vânzarea de bunuri şi servicii de către instituţiile publice.Accize .  venituri din proprietate. Prin venituri bugetare înţelegem creşterile de valoare netă rezultate dintr-o operaţiune specifică instituţiilor din sistemul public.Transferuri voluntare. autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi .  transferuri voluntare. Cheltuielile publice se grupează după clasificaţia funcţională pe părţi.Impozit pe venit .Venituri din proprietate .Taxa pe valoarea adăugată .Amenzi.Contribuţiile asiguraţilor  VENITURI FISCALE .Impozit pe profit .

Cheltuieli de personal . prin transferul de resurse financiare care să permită beneficiarilor să achiziţioneze direct bunurile şi serviciile de pe piaţă.Subvenţii si donaţii din străinătate Indicatorii din dreptunghiurile din stânga corespund capitolelor.Împrumuturi . prin cheltuieli publice. Pentru a avea o imagine cât mai corectă asupra acestora.Dobânzi .Active financiare OPERAŢIUNI FINANCIARE .Fonduri de rezervă . Furnizarea de bunuri şi servicii publice către comunitate poate fi realizată prin două mijloace. în timp ce dreptunghiurile din dreapta corespund subcapitolelor. din resurse proprii a acestora. reflectate analitic de clasificaţia economică a cheltuielilor: producerea directă. 21 . Cheltuielile bugetare sunt reprezentate de toate diminuările de valoare rezultate din operaţiuni la care administraţia publică este parte.Rambursări de credite Clasificaţia funcţională a cheltuielilor foloseşte drept criteriu de grupare scopul urmărit. se utilizează două sisteme de clasificare diferite: clasificaţia economică şi clasificaţia funcţională.OPERAŢIUNI FINANCIARE .Active nefinanciare .Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate SUBVENŢII .Subvenţii . Clasificaţia funcţională a cheltuielilor cuprinde obiectivele socioeconomice vizate de fondurile publice.Asistenţă socială . Aceste responsabilităţi sunt duse la îndeplinire. în general.Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL .Alte transferuri . Administraţia publică are două mari responsabilităţi: să ofere bunuri şi servicii publice şi să redistribuie veniturile şi averea prin transferuri.Transferuri între unităţi ale administraţiei publice .Bunuri şi servicii . Principalele titluri de cheltuieli bugetare în România CHELTUIELI CURENTE .

cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Argumentaţi afirmaţia potrivit căreia bugetul public este un instrument de politică economică. comerciale şi de muncă Combustibili şi energie Industria extractivă. Locuinţe. prelucrătoare şi construcţii Acţiuni economice Agricultură. servicii şi dezvoltare publică locuinţe. pe exemplul Uniunii Europene.Principalele cheltuieli bugetare din România Autorităţi publice şi acţiuni externe Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare Alte servicii publice generale Servicii publice generale Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei Apărare. mediu şi ape Protecţia mediului Acţiuni generale economice. ÎNTREBĂRI • • • • Analizaţi sistemul iniţiativei bugetare. pe exemplul SUA. piscicultura şi vânătoare Transporturi şi comunicaţii Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic Dubla clasificare a cheltuielilor permite întocmirea unei matrici care să surprindă atât natura cheltuielilor (structurată pe baza clasificaţiei economice). silvicultură. 22 . cât şi destinaţia acestora. Structura clasificaţiei bugetare poate suferi modificări ca urmare a aprobării unor acte normative care instituie noi venituri sau cheltuieli. Prezentaţi modul în care sunt respectate sau nu principiile bugetare în România. ordine publică şi Apărare siguranţă naţională Ordine publică şi siguranţă naţională învăţământ Sănătate Cheltuieli social-culturale Cultură. recreere şi religie Asigurări şi asistenţă socială Asigurări şi asistenţă socială Servicii şi dezvoltare publică. Încadrarea cheltuielilor pe clasificaţia bugetară se asigură cu ajutorul <<Îndrumarului>> elaborat de către ordonatorii principali de credite. Analizaţi sistemul iniţiativei bugetare.

depuse în termen legal. Autorităţile publice . 23 .competenţe şi responsabilităţi PARLAMENTUL .Capitolul 2 PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI DE STAT OBIECTIVE OPERAŢIONALE În cadrul acestui capitol ne-am propus să analizăm procesul bugetar în România. Guvernul solicită Parlamentului aplicarea procedurii de urgenţă. autorităţilor administraţiei publice locale.1. Guvernului. 3.Organ legislativ compus din două camere şi constituit din reprezentanţi ai diferitelor partide politice aleşi prin votul cetăţenilor Adoptă: • legile bugetare anuale elaborate de Guvern în contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta. 2 în lucrare. Ministerului Economiei şi Finanţelor. precum şi etapele procesului bugetar la nivelul bugetului de stat. precum şi ordonatorilor de credite2. • legile rectificative. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape ce constau în elaborarea. Procesul bugetar al fiecărui an se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia. la nivelul bugetului de stat. legile bugetare anuale. 1 Controlul efectuat asupra rezultatului execuţiei bugetare este tratat în cadrul unei alte discipline. b şi c sunt definite competenţele şi responsabilităţile acestor entităţi publice. În derularea procesului bugetar. aprobarea. în cadrul dezbaterilor nu se aprobă amendamente la legile bugetare anuale care determină majorarea nivelului deficitului bugetar. în figura 3. cel târziu. în acest scop. prin ordonator de credite (principal. executarea. în practică. terţiar) se înţelege ordonator de credite bugetare.1. la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se referă proiectul de buget. a. controlul1 şi raportarea rezultatelor execuţiei bugetului. secundar. Prezenta lucrare se opreşte exclusiv la etapele operaţionale din cadrul aparatului Ministerului Economiei şi Finanţelor. încheierea. responsabilităţile revin Parlamentului. nu au fost adoptate de către Parlament până. am prezentat competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice în legătură cu procesul bugetar. s-a încetăţenit faptul că prin ordonator de credite se înţelege şi instituţia publică condusă de un ordonator de credite bugetare. în cazul în care.

încheierea exerciţiului bugetar anual. • elaborează proiectele legilor bugetare anuale şi le transmite spre adoptare Parlamentului. GUVERNUL . MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR . 24 . care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. în cadrul termenului limită prevăzut de Legea finanţelor publice. • coordonează acţiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar. ale legilor de rectificare. care aplică strategia şi Programul de guvernare in domeniul finanţelor publice. precum şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie. si primarii. consiliile judeţene şi Consiliul general al Municipiului Bucureşti. angajarea. • dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare. • elaborează raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar respectiv şi proiecţia acesteia în următorii trei ani.• legile contului general anual de execuţie.Autoritate publică a puterii executive. in subordinea Guvernului. ordonanţarea şi plata cheltuielilor. instituţie publică cu personalitate juridică. • dispune utilizarea fondului de rezervă bugetară şi a fondului de intervenţie la dispoziţia sa. respectiv: pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale. periodic.Organ de specialitate al administraţiei publice centrale. pe bază de hotărâri. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Consiliile locale. • exercită conducerea generală a activităţii executive în domeniul finanţelor publice examinând. • formulează propuneri de transferuri consolidabile şi de sume defalcate pe care le comunică Ministerului Finanţelor Publice. controlul cheltuirii acestora. precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi procedurile pentru încasarea veniturilor. ca autorităţi executive. • emite norme metodologice. execuţia bugetară şi stabilind măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar. lichidarea. Este un minister cu rol de sinteză. • emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor şi forma de prezentare a acestora. • supune proiectele legilor de rectificare şi ale contului general anual de execuţie spre adoptare Parlamentului. preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti. • stabileşte politica fiscal-bugetară luând în considerare perspectivele economice şi priorităţile politice cuprinse în programul de guvernare acceptat de Parlament. ca autorităţi deliberative. contabilizarea şi raportarea.

• asigură monitorizarea execuţiei bugetare. a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe. forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite. finanţe şi bănci ale Parlamentului. conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome sunt ordonatorii principali de credite. la tratative externe privind acordurile bilaterale şi multilaterale de promovare şi protejare a investiţiilor şi convenţiile de evitare a dublei impuneri şi combatere a evaziunii fiscale şi. la cererea acestuia. • analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetelor. valutare şi de plăţi. împreună cu Banca Naţională a României. a reglementărilor în domeniul monetar şi valutar. informări asupra modului de realizare a balanţei de plăţi externe şi a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe şi propune soluţii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balanţei de plăţi externe. rezultate din contribuţia financiară externă acordată Guvernului României.• solicită rapoarte şi informaţii oricăror instituţii care gestionează fonduri publice. • prezintă semestrial Guvernului şi comisiilor pentru buget.Miniştrii. • participă. precum şi proiectele de acte normative. iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate. • îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale. • avizează. • colaborează cu Banca Naţională a României la elaborarea balanţei de plăţi externe. care conţin implicaţii financiare. după caz. • furnizează Parlamentului. acordurile. • stabileşte conţinutul. în fază de proiect. ORDONATORII DE CREDITE . în probleme financiare. protocoalele sau alte asemenea înţelegeri încheiate cu partenerii externi. 25 . • dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanţării în bani. memorandumurile. cu sprijinul ordonatorilor principali de credite. în numele statului. precum şi modificările acestora. documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor legilor bugetare anuale. propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situaţiei. împreună cu Banca Naţională a României. • blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite. • aprobă: clasificaţiile bugetare. conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. în ţară şi în străinătate.

ordonatorii de credite răspund de: • angajarea. • integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc. • organizarea evidenţei programelor. • ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate. • organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice. în raport cu sarcinile acestora. după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru. Rolul ordonatorilor de credite: • ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate. Responsabilităţile ordonatorilor de credite: ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate.Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite. ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite. - 26 . pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor ierarhic inferioare. cu excepţia cheltuielilor de personal şi a celor care decurg din obligaţii internaţional. • organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare. care sunt repartizate integral. pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente. inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora. • ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc. • realizarea veniturilor. Ordonatorii principali repartizează creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi respectarea dispoziţiilor legale. potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea. • angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare.. ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite.

Elaborarea proiectului de buget se bazează pe: • prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali din anul bugetar pentru care se întocmeşte bugetul şi ale celor pentru următorii trei ani. În cazurile prevăzute de legi speciale. împuterniciţi în acest scop. 3. • propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. precum şi de transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale. din creditele primite de la ordonatorii principali repartizează mijloace bugetare şi ordonatorilor terţiari de credite. programe ce sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program. • prevederile memorandumurilor de finanţare. • politicile şi strategiile sectoriale. Prin actul de delegare.2. priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget. pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestui buget. Elaborarea proiectului bugetului de stat Elaborarea proiectului bugetului de stat reprezintă prima etapă a procesului bugetar la nivelul acestui buget. ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept sau secretarilor generali. Aceşti ordonatori nu au o relaţie directă cu bugetul de stat. dar. • posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar. Ordonatorii secundari de credite se găsesc în raport de subordonare faţă de ordonatorii principali de credite şi sunt ierarhic superior faţă de cei terţiari de credite. ordonatorii principali de credite precizează limitele şi condiţiile delegării. semnate şi/sau ratificate. • propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite. Potrivit Legii finanţelor publice. Acesta este documentul elaborat de către Guvern prin Ministerul Economiei şi Finanţelor. precum şi a proiectelor bugetelor locale. • politicile fiscale şi bugetare. 27 .• organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului. care constă în formularea propunerilor privind veniturile şi cheltuielile bugetare de către ordonatorii de credite bugetare. ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi. de înţelegere sau ale altor acorduri internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale. comunicarea acestora Ministerului Economiei şi Finanţelor la nivelul căruia are loc centralizarea într-un document numit proiect al legii bugetului de stat. prezentate de ordonatorii principali de credite. • programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni de ansamblu.

să depună la Ministerul Economiei şi Finanţelor propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta. Guvernul aprobă obiectivele politicii fiscale şi bugetare. urmând a fi actualizaţi pe parcursul desfăşurării procesului bugetar. 3. obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi următorii ani. ce sunt adoptate de către Guvern şi apoi transmise ordonatorilor principali de credite. Calendarul procesului bugetar Astfel: 1. pentru anul următor. în vederea definitivării proiectelor de buget. Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite ordonatorilor principali de credite. cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani. Procesul elaborării proiectului de buget se desfăşoară pe baza unui calendar ce stabileşte termenele limită pentru fiecare subetapă a acestuia. după care informează comisiile pentru buget. până la data de 1 iunie a fiecărui an. împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite. Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca. finanţe şi bănci ale Parlamentului asupra principalelor orientări ale politicii sale macroeconomice şi ale finanţelor publice. metodologiile de elaborare a acestora. o scrisoare cadru care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia se întocmesc proiectele de buget. însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate. Ministerul Economiei şi Finanţelor înaintează Guvernului. până la data de 15 iulie a fiecărui an. 28 . precum şi limitele de cheltuieli până la data de 15 mai. până la 15 mai 2 Ordonatori principali Administraţiile publice locale Figura 2. până la data de 1 mai. 2. până la data de 31 martie a anului curent. până la 1 iunie 3 Propunerile de proiect şi anexele + estimări pentru următorii 3 ani. 9 Bugetele proprii 6 Camera Deputaţilor şi Senatul MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Scrisoare cadru. Proiectul Legii bugetare + Raportul privind situaţia macroeconomică până la 30 sept. finanţe şi bănci Limitele de cheltuieli. documentaţii şi fundamentări 5 Proiectele de buget şi anexele definitivate până la 1 august 8 Până la 1 mai 1 Propuneri de transferuri consolidabile şi de sume defalcate 7 GUVERNUL Supunere spre examinare şi aprobare până pe 15 oct. precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.Aceşti indicatori sunt elaboraţi de organele abilitate. 5. Ministerul Economiei şi Finanţelor formulează propuneri pentru modificarea limitelor de cheltuieli datorită schimbării cadrului macroeconomic. 10 PARLAMENTUL Comisiile pentru buget. 4. până la 15 iunie 4 Orientările politicii macroeconomice şi a finanţelor publice.

în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. urmând ca proiectele de buget şi anexele la acestea. finanţaţi din bugetul de stat. până la data de 1 august a fiecărui an. pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu. pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. definitivate să fie depuse la Ministerul Economiei şi Finanţelor. acesta le supune spre adoptare Parlamentului. 10. în caz de divergenţă. pe care le depune Guvernului. cu consultarea Guvernului. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale. După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget. îşi aprobă bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectului bugetul de stat. în bugetul de stat se includ Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. 8. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se poate majora în cursul anului bugetar cu creditele bugetare anulate (aferente sarcinilor care au fost desfiinţate sau amânate) ale ordonatorilor principali de credite bugetare. pe bază de hotărâri ale Guvernului. Raportul şi proiectele legilor bugetare anuale exprimă politica fiscal-bugetară a Guvernului. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale. până la data de 30 septembrie a fiecărui an. cel târziu până la data de 15 octombrie a fiecărui an. Ministerul Economiei şi Finanţelor examinează proiectele de buget şi poartă discuţii cu ordonatorii principali de credite. Proiectul legii bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi proiecţia acestuia în următorii trei ani. precum şi informaţii relevante în domeniu. 9. pe bază de hotărâri ale Guvernului. hotărăşte Guvernul. Camera Deputaţilor şi Senatul. pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. în cursul exerciţiului bugetar acest fond poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 7. Alocarea de sume pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe.6. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite propunerile de transferuri consolidabile şi de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Ministerul Economiei şi Finanţelor. 29 . după caz. întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectelor bugetare. Totodată.

DEZBATERI GUVERN Proiectul de buget Proiectul legii bugetare Raportul privind situaţia economico -financiară Comisii pentru buget .VOT - LEGEA BUGETULUI DE STAT Promulgarea legii de către Preşedintele ţării Publicarea Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial Figura 3. Examinarea şi aprobarea proiectului bugetului de stat După întocmire. 3. Aceste etape ale procesului de examinare şi aprobare a bugetului de stat sunt prezentate în figura 3. la care are loc avizarea proiectului. respectiv elaborarea bugetului de stat. PARLAMENT . proiectul de buget este supus dezbaterii şi aprobării Parlamentului. o întocmirea Raportului comun. finanţe şi bănci Comisii pe domenii *) Compartiment tehnic -legislativ PROIECT DE BUGET şi PROIECT AL LEGII BUGETARE AVIZATE RAPORT COMUN Amendamente DEZBATERE GENERALĂ . o dezbaterea generală în şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului. o votarea legii bugetului de stat. în cadrul celei de a doua etape a procesului bugetar distingem următoarele faze: o dezbaterea la nivelul comisiilor de specialitate.Întocmirea proiectului legii bugetului de stat constituie rezultatul primei etape a procesului bugetar.3.3.3. o publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. o promulgarea legii bugetului de stat de către Preşedintele ţării. Examinarea şi aprobarea bugetului de stat Etapele examinării şi aprobării proiectului bugetului de stat sunt: 30 .

• bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea. La nivelul acestor comisii. a proiectului legii bugetare anuale şi a Raportului privind proiectul legii bugetului de stat. Aceste document sunt examinate de către comisiile permanente ale fiecărei Camere (Comisia de buget şi finanţe şi alte comisii interesate). Legea Bugetului de stat este supusă promulgării de către preşedintele ţării. în structura funcţională şi economică a acestora. Totodată. precum şi cu proiectul legii bugetare anuale. capitole.1. Dacă acestea măresc deficitul bugetar sunt necesare analize şi discuţii cu reprezentanţii Guvernului pentru găsirea de soluţii optime. la care este anexat bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate. este depus la Parlament de către Guvern împreună cu Raportul privind situaţia economică şi financiară a ţării şi proiecţia acesteia în viitor. Comisiile permanente. 2. care îşi dau avizul. examinarea este realizată şi de către Compartimentul tehnic-legislativ al fiecărei Camere. în şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului are loc dezbaterea atât a proiectului bugetului de stat cât şi a raportului comun privind amendamentele. unde are loc examinarea. 31 . La această dezbatere generală participă şi primul-ministru. care poate fi deschis sau secret. Dezbaterea proiectului de buget se realizează pe ansamblu. creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice. estimările anului bugetar. precum şi Compartimentul tehnic-legislativ comunică avizul adoptat şi amendamentele propuse reunite într-un raport comun. ' • reglementări specifice exerciţiului bugetar. • sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi criteriile de repartizare a acestora. precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale. Anexele legilor bugetare cuprind: • sintezele bugetului de stat. Legile bugetare cuprind: • la venituri. 3. şi alineate. după caz. 4. pe părţi. titluri. pentru anul bugetar. şi pe ordonatorii principali de credite. Proiectul bugetului de stat. după caz. după care este publicată în Monitorul Oficial. Legea bugetului de stat intră în vigoare de la data publicării. sunt formulate şi amendamente. • alte anexe specifice. subcapitole. Adoptarea Legii Bugetului de stat se efectuează pe baza votului de ansamblu a legii. • deficitul sau excedentul bugetar. care expune motivele ce au condus la elaborarea proiectului bugetului de stat. articole. bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. • la cheltuieli. 5.

Astfel. temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite. până la aprobarea legii bugetare. Astfel. În România. vor fi finanţate. Acestor legi rectificative li se aplică aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale. aprobate în anul curent. limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi.4. Instituţiile publice şi acţiunile noi. în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar. cât şi plata cheltuielilor bugetare. cu excepţia cazurilor deosebite. vorbim de execuţia de casă a bugetului ca reprezentând ansamblul acestor operaţiuni. 32 . Aceste activităţi presupun o serie de operaţiuni ce vizează atât încasarea veniturilor bugetare. în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget. de termenele şi posibilităţilor de asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. 3. după caz. dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor. Execuţia bugetului de stat Execuţia bugetului de stat înseamnă activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin acest buget. Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent. Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. de regulă. execuţia de casă a bugetului se realizează prin Trezoreria Statului. aşa cum am prezentat înainte de trecerea la execuţia efectivă a bugetului are loc operaţiunea de repartizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe trimestre şi pe instituţii. 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget. sau. implicând şi operaţiuni prin sistemul bancar. 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent. veniturile şi cheltuielile aprobate prin bugetul de stat sunt repartizate pe trimestre în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor.

pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau a ordonatorilor terţiari de credite Aprobă repartizarea : • pentru bugetle proprii şi pentru bugetele ordonatorilor terţiari de credite bugetare Figura 3. aşa cum am prezentat în figura următoare. comisioanelor . reprezentând obligaţiile fiscale ale acestora • Efectuarea plăţilor dispuse de persoane fizice şi juridice titulare de conturi deschise la bănci comerciale . bugetul asigurărilor sociale de stat la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale . Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor publice.EXECUŢIA DE CASĂ A BUGETULUI SISTEMUL TREZORERIEI STATULUI SISTEMUL BANCAR • • Încasarea veniturilor bugetare Efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice.5. în limita creditelor bugetare aprobate şi a destinaţiilor legale ale acestora Efectuarea plăţilor dispuse de agenţii economici titulari de conturi deschise la trezorerii . • sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale . transmise de Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice . la propunerea ordonatorilor principali de credite . pe titluri. reprezentând obligaţiile fiscale ale acestora. asigură executarea echilibrată a bugetului de stat şi a bugetelor instituţiilor publice centrale prevăzute distinct în 33 . Efectuarea de încasări şi plăţi rezultate din operaţiunile de plasare a titlurilor de stat prin intermediul băncilor comerciale • • • Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică internă şi externă rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat. inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenţă şi plata dobânzilor . REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Aprobă repartizarea : • cheltuielilor pe capitole şi în cadrul acestora . Interacţiunea trezorerie publică-bănci în operaţiile execuţiei de casă a bugetului Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor este aprobată de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ordonatorii de credite bugetare. Figura 3. pe capitole şi subcapitole . iar a veniturilor . spezelor şi altor costuri aferente . Aprobă repartizarea : • Pentru celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.4. în funcţie de termenele la care urmează să se realizeze.

Principiile ce stau la baza execuţiei veniturilor bugetare sunt: • nici un impozit. cu condiţia de a nu afecta echilibrul bugetar. ajutoarele şi indemnizaţiile acordate conform prevederilor legale. cât şi pentru agenţii economici. Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare se poate modifica de către Ministerul Economiei şi Finanţelor. conform competenţelor). prin intermediul procedurilor de gestiune. atât pentru stat. precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat (contribuţia de 34 . control fiscal. acţiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul. conform competenţelor. pensiile. dacă acestea nu au fost stabilite prin lege. contribuţiilor şi a altor venituri cuvenite acestui buget. cât şi în structura bugetului de stat. se procedează la repartizarea cheltuielilor bugetare. • este interzisă perceperea sub orice titlu şi sub orice denumire de contribuţii directe sau indirecte în afara celor stabilite prin lege. rambursările de credite externe şi plăţile de dobânzi şi comisioane aferente. în afara celor pentru deplasări. ceea ce presupune administrarea impozitelor. cu aprobarea primului ministru şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor. taxelor. contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare potrivit legii. ce pot fi utilizate doar după deblocarea acestora. de exemplu: cheltuielile de personal. deoarece prin ea se pot surprinde eventuale dezechilibre între veniturile şi cheltuielile anumitor trimestre. bursele pentru elevi şi studenţi. dobânzile la datoria publică. soluţionare a contestaţiilor şi de dezvoltare a unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii.bugetul de stat.1. însă. alocaţiile de stat pentru copii. Execuţia bugetară se încadrează strict în anul financiar. în cazul în care în baza unor dispoziţii legale au loc treceri de unităţi. de la această prevedere există şi excepţii. Astfel. în funcţie de proporţia realizării veniturilor bugetare în fiecare trimestru. aceasta având printre obiectivele principale colectarea veniturilor bugetului de stat (impozite. taxelor. taxă sau alte obligaţii de natura acestora nu pot fi înscrise în buget şi încasate. taxe şi alte venituri ale bugetului de stat. 3. inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă. care are aceeaşi durată ca şi exerciţiul bugetar. Aceasta vizează încadrarea deficitului bugetului de stat în limita aprobată prin blocarea unor credite bugetar. Un rol însemnat îl are Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.4. detaşări şi transferări. colectare. Colectarea creanţelor bugetare Ministerul Finanţelor Publice administrează veniturilor statului. în funcţie de gradul de realizare a bugetului de stat şi pe baza cererilor justificate de ordonatorul de credite. Execuţia veniturilor bugetului de stat Execuţia veniturilor bugetului de stat este activitatea de încasare a impozitelor. Modificările se introduc atât în bugetele ordonatorilor principali de credite în cauză. sumele destinate promovării şi sprijinirii exportului.

în cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. Stingerea creanţelor fiscale se face prin a) PLATĂ Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor. pe fiecare impozit. Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori. prin organele abilitate. 35 . Prin excepţie. • în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară. bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate. • în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal. în condiţiile legii. până la concurenţa celei mai mici sume.asigurări sociale). Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este autorizată să aplice. b) COMPENSARE Prin compensare se sting creanţele administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget. confirmate prin ştampila şi semnătura autorizată a acestora •________________________________pentru obligaţiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile. pentru a căror colectare este competentă potrivit legii. taxă. trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată. modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii. data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice. contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. momentul plăţii este: • în cazul plăţilor în numerar. dacă legea nu prevede altfel. data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal. contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale) datorate de plătitori. data poştei. bugetului asigurărilor pentru şomaj (contribuţia de asigurări pentru şomaj). inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere. distinct. cât şi pe cea de debitor. anumite impozite şi contribuţii se colectează în conturi colectoare. data înregistrării la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus şi anulat timbrele datorate potrivit legii. înscrisă pe mandatul poştal. persoane juridice şi persoane fizice.

Prin excepţie. • bugetul asigurărilor sociale de stat. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce. • cele de rambursat de la bugetul de stat. • bugetul asigurărilor pentru şomaj. la cerere. pentru împrumuturi externe. până la concurenţa celei mai mici sume. în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. • cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale. cât şi pe cea de debitor. în lei la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro. urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete. după caz. sumele de restituit reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente.Creanţele fiscale administrate de unităţile administrativ-teritoriale se sting prin compensarea cu creanţele debitorului reprezentând sume de restituit de la bugetele locale. c) RESTITUIRE Se restituie. debitorului următoarele sume: • cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă. • bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. comunicat de Banca Naţională a României. 36 . Compensarea nu se aplică în cazul creanţelor bugetelor locale. în următoarea ordine: • bugetul de stat. Dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante restituirea se face numai după efectuarea compensării. Compensarea creanţelor debitorului se va efectua cu obligaţii datorate aceluiaşi buget. • cele plătite ca urmare a unei erori de calcul. • fondul de risc pentru garanţii de stat. dacă legea nu prevede altfel. • cele rămase după efectuarea distribuirii • cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire. • cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală. după caz. de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune restituirea. Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia. • cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii. aceasta se realizează conform legii. În cazul restituirii sumelor în valută confiscate. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite.

în cazul în care executarea silită se face prin poprire. diferenţa rezultată restituindu-se debitorului. indiferent de locul unde îşi are domiciliul fiscal. acestea fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită. substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului. d) EXECUTARE SILITĂ In cazul în care debitorul nu-şi plăteşte de bunăvoie obligaţiile? fiscale datorate. respectiv autorităţile deliberative la nivel local. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei prin poştă sunt suportate de organul fiscal. Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile. prin hotărâre. pentru motive temeinice. se va efectua compensarea până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit. se administrează. coordonarea întregii executări revenind organului de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul. Guvernul. precum şi cele rezultate din raporturi juridice contractuale se execută prin organe proprii. Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare. se va efectua compensarea până ia concurenţa obligaţiilor fiscale restante. exclusiv cele privind comunicarea prin poştă. pentru stingerea acestora. organele fiscale competente. indiferent de locul în care se găsesc bunurile. provenite din venituri proprii. Organul de executare coordonator. organul de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea şi executarea silită a acestora. în situaţiile în care cheltuielile de executare. Creanţele bugetare care se încasează. 37 . În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului. ANULAREA CREANŢELOR FISCALE În cazuri excepţionale. conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Organele fiscale care administrează creanţe fiscale sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită. se contabilizează şi se utilizează de instituţiile publice. pot aproba anularea unor creanţe fiscale. este cel în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul despre care există indicii că deţine mai multe venituri sau bunuri urmăribile.În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale debitorului. organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei măsuri de executare asupra terţului poprit. vor proceda la acţiuni de executare silită. sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite. în cazul debitorilor solidari.

Conducerea evidenţei pe plătitori se face distinct pe fiecare impozit. de către contribuabil sau de alte organe abilitate. 2. 4. contribuţie pentru care există obligaţia declarării şi pentru obligaţiile stabilite de organele competente. mai mici de 10 lei. utilizarea timbrelor fiscale. Impozite. Colectarea veniturilor bugetare se realizează în cadrul unităţilor finanţelor publice. 3. iar cei străini după NTF. se anulează. impunerea şi debitarea de către organele fiscale. # Încasarea veniturilor la bugetul de stat se poate realiza prin următoarele procedee: 1. cât şi la nivelul fiecărei entităţi fiscale numit SIROCO. Contribuţii şi Amenzi). Obligaţiile fiscale sunt stabilite de către personalul de specialitate al unităţilor de colectare. plătitorii români sunt evidenţiaţi după codul numeric personal (CNP). calcularea si plata directă de către subiecţii impozitelor. prin hotărâre a Guvernului se stabileşte plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate. în cazul persoanelor fizice. Evidenţa creanţelor şi plăţilor efectuate se face pe plătitori. Aplicaţia care reuneşte resursele informatice necesare activităţii de executare a creanţelor bugetare este GOTICA (Gestiunea Obligaţiilor din Taxe. în perioada anului bugetar respectiv. taxă.Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. Începând cu 2005 s-a introdus un nou sistem de evidenţă şi colectare a creanţelor bugetare atât la nivel naţional. Anual. Toate drepturile dobândite de stat referitoare la încasarea veniturilor. reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a impozitului datorat de către o terţă persoană. aparţin exerciţiului bugetar corespunzător acestuia. privind colectarea veniturilor bugetare o Editarea rapoartelor de evidenţă fiscală o închiderea soldurilor conturilor fiscale personale o Executarea silită a obligaţiilor fiscale. Funcţiile de prelucrare automată sunt grupate în cinci domenii care permit desfăşurarea activităţii de colectare a veniturilor bugetare: o Gestiunea actelor de colectare venituri şi operaţiunile de stingere a obligaţiilor fiscale o Funcţii pentru lucrul cu publicul contribuabil. Calcularea si plata directă de către subiecţii impozitelor 38 . orice venit neîncasat până la 31 decembrie a anului se va încasa în contul bugetului pe anul următor. calcularea. Persoanele juridice sunt identificate după codul unic de identificare (CUI). drepturi ce-i revin direct sau indirect bugetului. Deci.

Plătitorii de impozite au obligaţia, stabilită prin legea instituitoare a impozitului, să evalueze obiectul impozabil, să calculeze impozitul şi să-l verse la organul fiscal, în contul bugetului de stat, la termenele legale, conform exigibilităţii plăţii. De exemplu: impozitul pe profit; TVA; accize; etc; Calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a impozitului datorat de către o terţă persoană Metoda se numeşte stopaj la sursă. De exemplu: în cazul impozitului pe venit, angajatorul calculează lunar, pe baza statelor de plată, impozitele datorate de salariaţii săi şi virează sumele respective la organul fiscal, în contul bugetului de stat, ca plăţi anticipate. Impunerea şi debitarea de către organele fiscale Organele fiscale dispun de datele necesare evaluării obiectului impozabil pe care le deţine în evidenţa sa, calculează impozitele şi obligaţiile de plată în cadrul exigibilităţii. De exemplu: calcularea impozitului pentru venitul anual impozabil de către inspectorii Administraţiei Finanţelor Publice. Utilizarea timbrelor fiscale Imprimat emis de stat sau de o instituţie special autorizată, care se lipeşte pe acte oficiale şi care reprezintă o taxă ce este plătită direct Administraţiei Finanţelor Publice. Etapele execuţiei veniturilor bugetare. Operaţiile implicate la nivelul organelor fiscale în legătură cu execuţia veniturilor pot fi grupate în următoarele etape: aşezarea; lichidarea; emiterea titlului de percepere; încasarea propriu-zisă. Aşezarea veniturilor bugetare - reprezintă prima etapă în cadrul execuţiei veniturilor bugetare ce constă în identificarea materiei impozabile care constituie baza pentru perceperea de venituri la bugetul de stat şi determinarea mărimii acesteia. Lichidarea veniturilor bugetare - se referă la stabilirea cuantumului impozitului aferent materiei impozabile, pe baza cotelor şi a altor elemente prevăzute de lege. Emiterea titlului de percepere - constă în înscrierea cuantumului venitului bugetar într-un act pe baza căruia se autorizează organul fiscal pentru perceperea unui anumit nivel în contul bugetului. Perceperea veniturilor bugetare - reprezintă activitatea de încasare efectivă a impozitelor, taxelor şi a altor venituri prevăzute în bugetul de stat. În execuţia veniturilor, nerespectarea obligaţiilor ce revin plătitorilor poate îmbrăca forma: • nerespectării termenelor de plată;

39

• sustragerii de la plata impozitului a unei părţi din obiectul impozabil sau prin calcularea greşită a impozitului, fenomen purtând denumirea de evaziune fiscală. Pentru nerespectarea termenelor de plată a sumelor datorate bugetului de stat, se aplică sancţiuni, sub forma calculării şi încasării dobânzilor pentru întârziere prevăzute de lege. 3.4.2. Execuţia cheltuielilor bugetului de stat Execuţia cheltuielilor bugetului de stat reprezintă activitatea de efectuare a cheltuielilor prevăzute şi aprobate prin acest buget. În legile bugetare anuale sunt stabilite şi aprobate creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, după clasificarea economică, funcţională şi pe surse de finanţare. Creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamente contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. Deci, sumele aprobate, la partea de cheltuieli, în bugetul de stat, sunt limite maxime ce nu pot fi depăşite. Totodată, pentru acţiunile multianuale, în bugetul de stat, se înscriu distinct credite de angajament şi credite bugetare. Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul fiecărui exerciţiu bugetar. Plăţile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare. Spre deosebire de creditul bugetar, creditul de angajament este limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în cursul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate prin legea bugetară anuală. Pentru angajamentele multianuale, termenul de credit destinat acţiunilor multianuale evidenţiază sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare. Execuţia cheltuielilor bugetare se bazează pe următoarele principii: • creditele bugetare sunt nerambursabile şi nepurtătoare de dobândă, ele vizând finanţarea bugetară definitivă şi gratuită; • creditele bugetare aprobate sunt autorizate pentru tot anul bugetar; • creditele bugetare aprobate nu pot fi majorate fără a se preciza sursele de finanţare; excepţie fac alocaţiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite şi, în cadrul acestora, pe capitole, ce nu pot fi majorate; de asemenea, aceste alocaţii nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli; • creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite;

40

• creditele bugetare aprobate pentru un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol; • virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare sunt în competenţa ordonatorilor principali de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, şi se pot efectua, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, în limita a 10% din prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmează, însă, a se suplimenta cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor; • virările justificate de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare, precum şi între programe sunt în competenţa ordonatorilor principali de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, şi se pot efectua cu acordul Ministerului Economiei şi Finanţelor, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, în limita a 10% din prevederile capitolului bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, 5% din prevederile programului, care urmează, însă, a se suplimenta cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor; • nu se pot realiza virări de credite bugetare de la capitole care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului; • situaţia virărilor de credite bugetare este transmisă lunar Ministerului Economiei şi Finanţelor de către ordonatorii principali de credite bugetare, în termen de 5 zile de la sfârşitul lunii; • menţinerea unor credite bugetare este analizată lunar de către ordonatorii principali de credite care pot formula propuneri de anulare a acestora dacă se constată că nu sunt necesare. Creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finanţaţi din bugetul de stat, majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat. • creditele bugetare aprobate şi care nu au fost utilizate până la sfârşitul exerciţiului bugetar sunt anulate. În vederea efectuării cheltuielilor bugetare se parcurg următoarele etape intermediare celor ale execuţiei cheltuielilor bugetare: repartizarea trimestrială şi deschiderea creditelor bugetare. Repartizarea trimestrială a creditelor bugetare Este operaţiunea de distribuire trimestrială a sumelor aprobate prin buget atât pentru cheltuieli proprii, cât şi pentru instituţiile din subordine (ordonatori secundari şi terţiari de credite). Repartizarea creditelor bugetare este aprobată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (pe capitole de cheltuieli, şi în cadrul acestora pe titluri; pentru transferuri din bugetul de stat către bugetele locale la propunerea ordonatorilor principali de credite); ordonatorii principali de credite sau secundari, atât pentru bugetele proprii, cât şi pentru bugetele ordonatorilor din subordine. Deschiderea creditelor bugetare

41

actul care generează obligaţia unei instituţii publice de a plăti o sumă de bani unui terţ pe baza unui act juridic (lege. Efectuarea cheltuielilor bugetare se poate realiza prin: numerar. pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunea respectivă.fază în procesul execuţiei bugetare ce constă în verificarea existenţei angajamentelor. În cadrul execuţiei cheltuielilor publice pot apare unele situaţii deosebite. fără a fi afectate echilibrul şi rezerva bugetară. a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului. în legătură cu execuţia cheltuielilor sunt grupate în următoarele etape: angajarea. consecinţa deciziei luate în mod deliberat de un organ al administraţiei de stat. hotărâre judecătorească).Este operaţiunea efectuată la cererea ordonatorilor de credite ce constă în alimentarea cu fonduri de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a conturilor deschise pe seama ordonatorilor de credite la trezoreriile publice.se confirmă că livrările de bunuri şi servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată. a sumelor datorate.reprezintă actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi. contract.se efectuează de către gestionarii de bani publici (casieri sau contabili publici). în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective. Angajarea este. Ordonanţarea cheltuielilor bugetare . lichidarea şi ordonanţarea . propunând Ministerului Economiei şi Finanţelor anularea creditelor bugetare. Primele trei operaţii . lichidarea. deci. 42 . ordonatorii principali analizează necesitatea menţinerii creditelor bugetare aferente acestora. ordonanţarea şi plata. virament din iniţiativa instituţiilor publice. Acordarea fondurilor se efectuează în limita creditelor bugetare aprobate. care se soluţionează prin intermediul Ministerului Economiei şi Finanţelor.sunt efectuate de către conducătorii instituţiilor publice (ordonatorii de credite bugetare) sau de către împuterniciţii acestora. • când se desfiinţează sau se amână unele sarcini ale trimestrului sau ale anului bugetar. Lichidarea cheltuielilor bugetare . respectiv: • când au loc treceri de unităţi. Deschiderea creditelor bugetare declanşează procesul de folosire a acestora pentru realizarea obiectivelor aprobate.plata . decizie ministerială. sarcini sau acţiuni de la un ordonator principal de credite la altul se introduc modificările corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat. Etapele execuţiei cheltuielilor bugetare. potrivit destinaţiei şi în raport cu gradul de folosire a resurselor puse la dispoziţie anterior. Plata cheltuielilor bugetare . A patra operaţie . Operaţiunile implicate la nivelul instituţiilor publice.angajarea. Angajarea .

în limita creditelor bugetare aprobate. acoperite de aceste angajamente legale provizorii. la rândul lor. convenţie. etc. vor fi livrate/prestate şi se vor plăti în exerciţiul bugetar respectiv. materializate în bugete previzionale. proiectul de angajament legal este însoţit de o propunere de angajare a unei cheltuieli bugetare. provizorii şi individuale. ce reprezintă proiecte de angajamente legale. care sunt aprobate de către ordonatorul de credite doar după ce acestea au primit viza de control financiar preventiv propriu sau delegat. ale economicităţii şi eficienţei cheltuielilor bugetare. Caracteristicile angajamentului bugetar • este necesară punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate.angajamentul bugetar individual şi global. Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare. în cazul angajamentelor legale individuale aprobate până la sfârşitul anului. Angajamentele legale pot fi.Fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. în vederea primirii vizei de control preventiv. comandă. • trebuie să respecte principiile unei bune gestiuni financiare. nu trebuie avizate de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv. ce fac obiectul angajamentelor. Angajarea cheltuielilor bugetare îmbracă două forme: . ordonatorul de credite având obligaţia să verifice ca acestea să nu fie depăşite de valoarea angajamentelor legale individuale. contract de muncă. Angajamentul legal .angajamentul legal. viza de control financiar preventiv este necesară doar pentru angajamentele legale individuale ce depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii. • se efectuează în tot cursul anului bugetar astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile. . • ia forma unui contract de achiziţie publică. Caracteristicile angajamentului legal: • trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite. acte de control.Orice act prin care o autoritate competentă afectează fonduri publice unor anumite destinaţii. Angajamentul bugetar . pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice. astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerciţiu bugetar sau în exerciţiile 43 . 1.Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate. acord de împrumut. • se semnează de către ordonatorul de credite şi transmis compartimentului de contabilitate pentru înregistrare. Angajamentele provizorii se referă la cheltuielile curente de natură administrativă ce se efectuează în mod repetat în cursul unui exerciţiu bugetar.

Caracteristicile angajamentului bugetar global: se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal provizoriu. • ordonatorii de credite nu pot aproba angajamentele legale fără a verifica dacă au fost rezervate fonduri publice necesare plăţii acestora în exerciţiul bugetar. Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual şi global. Angajamentul bugetar global . atunci se hotărăşte includerea în viitor a cheltuielilor ce au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale. este avizat (semnat. protocol. în limita creditelor bugetare aprobate. Propunerile de angajamente însoţite de toate documentele justificative aferente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv în vederea acordării vizei. urmând ca la sfârşitul anului să analizeze modul de realizare a cheltuielilor ce au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. respectându-se destinaţia stabilită în buget. etc. precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. pentru respectarea acestei cerinţe.precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exerciţiului bugetar respectiv. Angajamentul bugetar individual .) ca se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerciţiu bugetar. cu asigurările. în cazul în care se observă diferenţe semnificative. în limita creditelor bugetare aprobate. cu chiriile. cu excepţia acţiunilor multianuale. Caracteristicile angajamentului bugetar individual: • se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelaşi timp cu proiectul angajamentului legal individual. 44 . angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinaţii. După vizarea angajamentului bugetar de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv.Angajamentul specific unei anumite operaţiuni noi care urmează să se efectueze. ştampilat) angajamentul bugetar global ce devine definitiv. prin care se certifică existenţa unor credite bugetare disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli. dacă nu se constată diferenţe semnificative între cheltuielile previzionate şi cele definitive.Angajamentul bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de natură administrativă (exemplu: cheltuielile de deplasare. Astfel. acesta este semnat de către ordonatorul de credite şi transmis compartimentului contabilitate pentru înregistrare. de întreţinere şi gospodărie. buletine lunare. precedă angajamentul legal. cu excepţia acţiunilor multianuale. cu abonamentele la reviste. • valoarea angajamentelor bugetare nu trebuie să fie depăşită de valoarea angajamentelor legale şi nu trebuie să fie mai mare decât creditele bugetare aprobate.

• contul general al datoriei publice. lucrările executate şi serviciile prestate (factură. În legătură cu încheierea execuţiei bugetului public. • rezultatul execuţiei. • conturile anuale ale execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat.5. sub forma excedentului sau deficitului. A doua etapă a execuţiei cheltuielilor bugetare este lichidarea. în cadrul căreia se verifică existenţa angajamentelor şi realitatea sumei datorate pe baza documentelor care atestă bunurile livrate. decât prin expirarea termenului legal de prescripţie. Contul general al execuţiei bugetului de stat Execuţia bugetului de stat se încheie la 31 decembrie a fiecărui an. Aceste documente sunt analizate de persoana împuternicită de ordonatorul de credite să efectueze lichidarea cheltuielilor. în rezultatele căruia urmează a se reflecta. Conform sistemului de gestiune bugetară. cu excepţia plăţilor în valută. Situaţiile ce se prezintă de către Guvern la sfârşitul anului sunt: • contul general al execuţiei bugetului de stat. 3. prin unităţile de trezorerie la care au conturi deschise. • raportul public anual. Guvernul este obligat să prezinte în faţa Parlamentului modul în care a fost efectuată execuţia. 45 . răspunderea pentru angajarea. Aceste drepturi nu se sting. care se efectuează prin bănci. Încheierea exerciţiilor bugetare reprezintă. bugetelor fondurilor speciale şi ale ordonatorilor de credite. Instrumentele de plată folosite de către instituţiile publice sunt cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) semnate de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de către persoana cu atribuţii în efectuarea plăţii. bugetelor locale. • orice cheltuială neefectuată se va putea plăti numai în contul bugetului noului an.2. 3. efectele încheierii exerciţiului bugetar sunt: • orice venit neîncasat până la 31 decembrie se va încasa în contul bugetului pe anul următor. un procedeu de contabilitate şi el nu afectează drepturile creditorilor. de fapt. 4. Primele trei faze ale procesului execuţiei cheltuielilor bugetare se realizează în cadrul instituţiei publice. Ordonanţarea plăţii cheltuielilor bugetare este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate. state de plată în cazul salariilor etc). lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor delegate să exercite această calitate. Plata cheltuielilor bugetare este efectuată de persoanele autorizate numite contabil.

• RAPORTĂRILE ANUALE PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ  Contul general al execuţiei bugetului de stat – este documentul elaborat sub coordonarea Guvernului.  Raportul public anual . Contul general al execuţiei bugetului de stat.  Conturile anuale ale execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat. până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie.Este întocmit. Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat. bugetelor fondurilor speciale. precum şi ale bugetelor ordonatorilor de credite. Contul general anual de execuţie a bugetului de stat se aprobă prin lege o dată cu conturile anuale de execuţie ale bugetului asigurărilor sociale de stat. care evidenţiază nivelul realizat al veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat din exerciţiul bugetar pentru care se întocmeşte. în urma verificării şi analizării acestora. şi care are ca anexe conturile anuale de execuţie ale bugetelor ordonatorilor principali de credite.  Rezultatul execuţiei (excedent/deficit) . atunci când resursele devansează nevoile. pe baza informaţiilor din conturile anuale de execuţie. atunci când veniturile încasate nu acoperă cheltuielile efectuate.Cuprinde conturile datoriei publice interne şi al datoriei publice externe directe ale statului şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe. şi înaintat Parlamentului. Este întocmit anual de Ministerul Finanţelor Publice şi anexat la contul general anual de execuţie a bugetului de stat. Pentru a se putea urmări sistematic execuţia bugetară. în termen de 6 luni de la primirea conturilor generale anuale. a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat prezentate de organele care au această sarcină şi. sau deficit. 46 . Pe baza dărilor de seamă contabile prezentate de ordonatorii principali de credite. care poate fi excedent. de Curtea de Conturi. inclusiv anexele lor. Guvernul analizează şi definitivează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi îl prezintă spre aprobare Parlamentului. bugetelor locale. A.  Contul general al datoriei publice . bugetelor locale. bugetelor fondurilor speciale şi ale ordonatorilor de credite – documente ce reflectă execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat. prin Ministerul Economiei şi Finanţelor conform prevederilor Legii finanţelor publice. se prevede obligaţia întocmirii contului general anual în structura bugetului aprobat de Parlament.evidenţiază soldul bugetului de stat ca urmare a execuţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor. pe care le prezintă Guvernului.

Prezentaţi responsabilităţile ordonatorilor principali de credite. 47 . precum şi transferurile evidenţiind criteriile de repartizare. 2. Analizaţi procesul bugetar la nivelul bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor. pe exemplu Ministerului Educaţiei şi Cercetării. după verificarea acestora de către Curtea de Conturi.bugetelor fondurilor speciale. Tabelul 3. Analizaţi.1 Contul anual al execuţiei bugetare Venituri bugetare Cheltuieli bugetare Prevederi bugetare iniţiale Credite bugetare definitive Prevederi bugetare definitive Credite bugetare iniţiale încasări realizate Plăţi efectuate ÎNTREBĂRI 1. se analizează şi se aprobă şi conturile fondurilor speciale aprobate. sumele alocate pe anumite destinaţii. ale ordonatorilor de credite. pe baza legii bugetului de stat. 3. Contul anual al execuţiei bugetului de stat evidenţiază veniturile şi cheltuielile bugetului central aşa cum am prezentat în tabelul 3.1. O dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat se depun. sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale.

metodologia elaborării. 4.Capitolul 3 PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT OBIECTIVE OPERAŢIONALE În cadrul acestui capitol ne-am propus să analizăm procesul bugetar . precum şi etapele procesului bugetar la nivelul acestui buget. prin hotărâre. ce reflectă constituirea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare ocrotirii pensionarilor. Guvernului. Parlamentul trebuie să aprobe bugetul asigurărilor sociale de stat prin lege. Ministerul Muncii. 3. executării şi încheierii bugetului asigurărilor sociale de 48 . Ministerului Muncii. după expirarea anului bugetar. Procesul elaborării proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat se desfăşoară sub coordonarea Ministerului Muncii. Guvernul asigură elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale în colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor. Solidarităţii Sociale şi Familiei. Solidarităţii Sociale şi Familiei.2. Parlamentul aprobă şi contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat. Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat este o componentă a sistemului bugetului public. mamelor cu copii mici în îngrijire. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.2. care stabileşte. modificări în structură şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. în acest scop am prezentat competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice în legătură cu procesul bugetar. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar În derularea procesului bugetar. precum şi unor instituţii din subordinea acestora. La sfârşitul anului. responsabilităţile revin Parlamentului. cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat. tot Parlamentul trebuie să adopte o lege în acest sens. Ministerului Economiei şi Finanţelor. Etapele procesului bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat 3. Guvernul poate aproba. anumitor categorii de refugiaţi şi membrilor familiilor lor. după ce proiectul trece prin toate etapele prevăzute de lege.1.1. în cazul în care se doreşte amendarea prevederilor iniţiale ale legii bugetului asigurărilor sociale în timpul anului bugetar. salariaţilor. cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

număr de locuri în staţiunile balneo-climaterice etc). Totodată. titluri. a proiectului legii anuale. La nivelul acestor comisii. 4. Ministerul Muncii. Aceste document sunt examinate de către comisiile permanente ale fiecărei Camere (Comisia de buget şi finanţe şi alte comisii interesate). cât şi a raportului comun privind amendamentele. sunt formulate şi amendamente. unde are loc examinarea. după caz. care expune motivele ce au condus la elaborarea proiectului bugetului de asigurărilor sociale de stat. Casa Naţională de Pensii şi alte Drepuri de Asigurări Sociale împreună cu Casele judeţene de pensii fundamentează indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat (număr de pensionari. Solidarităţii Sociale şi Familiei). pe care le înaintează spre examinare Ministerului Economiei şi Finanţelor. Ministerul Muncii. urmează etapa examinării şi aprobării acestuia prezentată în figura 4. 5. subcapitole. Comisiile permanente. precum şi Compartimentul tehnic-legislativ comunică avizul adoptat şi amendamentele propuse reunite într-un raport comun. Solidarităţii Sociale şi Familiei elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat şi proiectul de lege. Guvernul înaintează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat şi proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat Parlamentului. articole. Pe baza datelor proprii şi a celor primite de la direcţiile de specialitate judeţene şi ale municipiului Bucureşti. precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale. 3. salariul mediu brut pe economie. In şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului are loc dezbaterea atât a proiectului bugetului de asigurări sociale de stat. Examinarea şi aprobarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat După întocmirea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat de către Ministerul Muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor. pentru anul bugetar. examinarea este realizată şi de către Compartimentul tehnic-legislativ al fiecărei Camere.1.stat. 2. pe părţi. precum şi alineate. 49 . pe baza informaţiilor primite. în vederea avizării. Etapele examinării şi aprobării proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt: 1. până la 15 octombrie. capitole. 3. care îşi dau avizul. Ministerul Economiei şi Finanţelor îşi dă avizul. La această dezbatere generală participă şi iniţiatorul (Ministrul Muncii. urmând ca să le trimită Guvernului. După analiza proiectelor.2. pe ansamblu. precum şi pe fiecare anexă în parte. Solidarităţii Sociale şi Familiei.2. în vederea examinării şi aprobării. până la data de 30 septembrie a anului curent şi îl prezintă Ministerului Economiei şi Finanţelor.

6. 7. la care este anexat bugetul asigurărilor pentru şomaj. Legea Bugetului de asigurări sociale de stat este supusă promulgării de către preşedintele ţării.1. CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Trimite indicatorii de fundamentare propune INDICATORII DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT MINISTERUL MUNCII . însă se aprobă de Parlament o dată cu acesta. până cel târziu 30 noiembrie.2. se întocmeşte distinct de bugetul de stat. cărora li se aplică aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale.VOT - LEGEA BASS Promulgarea legii BASS de către Preşedintele ţării Publicarea legii BASS în Monitorul Oficial Figura 4. bugetul de asigurări sociale de stat. care poate fi deschis sau secret. după care este publicată în Monitorul Oficial Legea bugetului asigurărilor sociale de stat poate fi modificată în timpul exerciţiului bugetar. SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI Trimite proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat spre avizare PROIECTUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Trimite proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat avizat avizează PROIECTUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT GUVERNUL Trimite proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat spre dezbatere şi aprobare PARLAMENTUL– DEZBATERI Comisii pentru buget . Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat 50 .3. finanţe şi bănci Comisii pe domenii Compartiment tehnic legislativ PROIECTUL BASS şi PROIECTUL LEGII BASS AVIZATE RAPORT COMUN Amendamente DEZBATERE GENERALĂ . Adoptarea Legii bugetului de asigurări sociale de stat se efectuează pe baza votului de ansamblu a legii. prin legi de rectificare. Examinarea şi aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat 3. Deci.

lichidarea.În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat. execuţia vizează tot activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin acest buget.1. încasarea acestor sume se realizează ori prin casieriile Caselor de pensii judeţene ori prin sistemul bancar. 2. care presupun o serie de operaţiuni ce pot fi grupate sub denumirea generică de execuţia de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat. Etapa intermediară execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat constă în repartizarea pe trimestre şi pe instituţii a veniturilor şi cheltuielilor acestui buget în acest sens.2.2. Etapele execuţiei veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat sunt: aşezarea. competenţele revin Ministerului Muncii. calcularea şi plata directă de către subiecţii impozitelor. ce se încasează potrivit prevederilor legale în vigoare. 3. în cazul contribuţiilor pentru asigurări sociale datorate de angajatori. în cazul contribuţiilor pentru asigurări sociale datorate de angajaţi.3. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ordonatorilor de credite bugetare. calcularea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a contribuţiilor datorate de persoanele care se asigură facultativ. respectiv: • repartizarea trimestrială a creditelor bugetare. ce se realizează prin trezorerii. Execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat Execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă activitatea de efectuare a cheltuielilor prevăzute şi aprobate prin acest buget. în conformitate cu competenţele ordonatorilor de credite bugetare 51 . 3.3. În scopul realizării cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat se parcurg două etape intermediare. Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează prin următoarele procedee: 1. 3. precum şi calcularea aportului adus de persoanele care beneficiază de locuri de tratament subvenţionate. implicând şi operaţiuni prin sistemul bancar.2. emiterea titlului de percepere şi perceperea care au fost definite în capitolul anterior. Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza contribuţiilor pentru asigurări sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoane fizice şi juridice. reţinerea şi vărsarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor datorate de către o terţă persoană (angajator). calcularea. Execuţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat Execuţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă activitatea de încasare a veniturilor cuvenite acestui buget.

bugetelor fondurilor speciale. 13/2004). Aprobarea acestui cont se realizează o dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat. împreună cu raportul de verificare şi analiză a Ministerului Economiei şi Finanţelor.2.• deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor. ta. ÎNTREBĂRI 1. ordonanţarea şi plata. lichidarea. 52 . 4. îl prezintă Guvernului.4. De asemenea. Partea I. Contul anual al execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Ministerul Muncii. Prezentaţi responsabilităţile Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. iar veniturile neîncasate şi creditele bugetare neutilizate până la sfârşitul anului se vor încasa. respectiv plăti în contul bugetului anului următor. Contul general al execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. excedentele înregistrate la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite de la acest buget sub forma transferurilor consolidabile. conform prevederilor Hotărârii Guvernului României 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (publicată în Monitorul Oficial al României. Guvernul prezintă acest cont Parlamentului spre aprobare până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie. ale ordonatorilor de credite prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi. la nivelul trezoreriei statului Etapele execuţiei cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat sunt: angajarea. Solidarităţii Sociale şi Familiei. până cel târziu 1 mai a anului următor celui la care se referă. pe care.

precum şi competenţele şi responsabilităţile autorităţilor publice în legătură cu bugetul local. 64/2007. veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. cheltuieli locale pentru a putea identifica elementele asupra cărora se decide în cadrul procesului bugetar local. 46/ 2007 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. vom detalia etapele şi desfăşurarea procesului bugetar local încheind cu execuţia şi întocmirea contului anual de execuţie a bugetelor locale. modificată ulterior de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. în fiecare an. 4. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar local Bugetul local este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate. în cadrul acesteia. respectiv. publicată în Monitorul Oficial nr. Apoi. 618/2003. în România.1. vom analiza procesul bugetar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din România. vom prezenta întâi componenţa bugetelor locale. Astfel. regăsim definirea sistemului bugetar local.Capitolul 4 Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale OBIECTIVE OPERAŢIONALE În acest capitol. Vom face apoi prezentarea sistemului de venituri şi. 53 . modul de organizare a bugetelor locale este prevăzut de Legea nr. prezentat mai jos.

SISTEMUL BUGETAR LOCAL bugetul împrumuturilor externe şi interne . municipiilor. consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. • stabilirea. precum şi a preşedinţilor consiliilor judeţene sunt următoarele: • elaborarea şi aprobarea bugetelor locale. comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. primarii de sectoare şi primarul general al Municipiului Bucureşti. precum şi rectificarea acestora.bugetele locale ale comunelor . în condiţiile legii. constatarea. pe parcursul anului bugetar. . precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativteritoriale. urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale. Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale (autorităţi deliberative şi autorităţi executive).autorităţi executive: primarii. la termenele şi potrivit prevederilor legale. se împart în două categorii: . plata dobânzilor .autorităţi deliberative: consiliile locale ale municipiilor. prin compartimente proprii de specialitate. de subordonare locală finanţate integral din venituri proprii . spezelor şi a altor costuri se asigură din bugetele locale şi care provin din : împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale şi /sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora . finanţate integral sau parţial din bugetele locale . Autorităţile administraţiei publice locale. comisioanelor. Autorităţile executive sunt şi ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. cu responsabilităţi în elaborarea şi aprobarea bugetelor locale. bugetele instituţiilor publice . controlul. 54 . oraşelor. împrumuturi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat . • urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale. în condiţii de echilibru bugetar. după caz . oraşelor. în condiţii de echilibru bugetar. bugetul fondurilor externe nerambursabile . pentru care rambursarea . împrumuturi externe şi /sau interne contrac tate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale. judeţelor şi municipiului Bucureşti bugetele instituţiilor publice . sectoarelor municipiului Bucureşti . alături de preşedinţii consiliilor judeţene. contracte la nivel local Derularea procesului bugetar local este strâns legată de cea a procesului bugetar al bugetului de stat.

• administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare. • garantarea de împrumuturi interne şi externe. aprobarea. Taxe pe utilizarea bunurilor. 2. Sistemul veniturilor locale: în bugetul judeţean. pe termen scurt. şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către beneficiari. autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi. modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale. • îndeplinirea şi a altor atribuţii. inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor operatori economici specializaţi ori servicii publice de interes local. şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea. profit şi câştiguri din capital. 8. 4. 10. 9. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii. comunelor Veniturile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor 1.2. competenţe şi responsabilităţi prevăzute de dispoziţiile legale. Cote defalcate din impozitul pe venit. în bugetele municipiilor. oraşelor. Venituri din proprietate. Alte impozite şi taxe fiscale. mediu şi lung. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Sistemul veniturilor şi cheltuielilor locale 4. mediu şi lung. 5.• stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de interes local. 12. 55 . Alte impozite pe venit. • contractarea directă de împrumuturi interne şi externe.2. Venituri din dobânzi. Impozit pe venit 3. pe termen scurt. 4. Impozite şi taxe pe proprietate 6.1. în condiţii de eficienţă. 7. • elaborarea. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor judeţene şi consiliilor locale. urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivităţilor locale. • administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale. • stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale. Taxe pe servicii specifice. 11.

19.13. 16.2. Transferuri voluntare. 6.2. elaborate de organele abilitate. 9. luându-se în considerare: • prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali. Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale Elaborarea proiectelor bugetelor locale se realizează de către ordonatorii principali de credite. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi. 15. 18. pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget. precum şi pentru următorii 3 ani. 3. 17. ale memorandumurilor de finanţare sau ale altor acorduri internaţionale. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei. • prevederile acordurilor de împrumuturi interne sau externe încheiate. 15. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate. penalităţi şi confiscări. Venituri din valorificarea unor bunuri. Subvenţii de la alte administraţii. 7. Combustibil şi energie. Autorităţi publice şi acţiuni externe. servicii şi dezvoltare publică. Cultură. 5. altele decât subvenţiile. 12. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi. 4. 17. 10. 11. Alte acţiuni economice. Amenzi. Alte servicii publice generale. Agricultură. 8. eliberări permise. 5. 16. 20. 21. 13. silvicultură. recreere şi religie. Sistemul cheltuielilor locale: în bugetul judeţean. în bugetele municipiilor. Diverse venituri. naţionale şi locale. Transporturi. piscicultura şi vânătoare. Ordine publică şi siguranţă naţională. • politicile fiscale şi bugetare. Venituri din taxe administrative. Subvenţii de la bugetul de stat. comunelor Cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor 1. 2. Protecţia mediului. Apărare. semnate şi/sau ratificate. 56 . 14. Asigurări şi asistenţă socială. învăţământ.3. oraşelor. Sănătate. Acţiuni generale economice. comerciale şi de muncă. 5. Locuinţe. 14.

Elaborarea proiectelor bugetelor locale 57 . • programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale.. rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori. zonal sau local. Reprezentăm mai jos. cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienţă. precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget.• politicile şi strategiile sectoriale şi locale. programele sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program. judeţean. a căror alegere este justificată. în figurile 5. costurile asociate. în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional.3. bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile. regional. de către consiliile de mai sus. Aprobarea proiectelor de buget local se face astfel: a) bugetele locale. măsurate prin indicatori precişi. • programele întocmite de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. de către consiliile locale. procesul de elaborare şi aprobare a bugetelor locale. care trebuie să precizeze: acţiunile. • propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine. judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. schematic.2. obiectivele urmărite.-5. b) bugetele instituţiilor publice. FAZA I. după caz. în funcţie de subordonarea acestora.

după caz data limită: 01 iunie 2 Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete în care sunt prevăzute transferuri către bugetele locale 3 etapă : transmiterea sumelor reprezentând transferuri către bugetele locale dată limită: 10 zile de la pri mirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern etapă : trimiterea informaţiilor primite în etapa 1 dată limită: 4 Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale etapă :trimiterea proiectelor bugetelor locale echilibrate şi a anexelor pentru anul bugetar următor şi estimările pentru următorii 3 ani dată limită: 01 iulie 5 etapă : trimiterea proiectelor bugetelor locale pe ansamblul judeţului şi Municipiului Bucureşti dată limită: 15 iulie Figura 5.scrisoarea cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget . . .Ministerul Economiei şi Finanţelor 1 etapă: trimite: .metodologiile de elaborare a proiectelor de buget .2. Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale 105 FAZA A II-A Aprobarea şi centralizarea bugetelor locale 58 .limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si ale transferurilor consolidabile pe -ansamblul judeţului si municipiului Bucureşti .

ca etapă intermediară execuţiei distingem repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale. titluri. dată limită: 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat 2 etapă : Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează pe unităţi administrativ -teritoriale sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat . precum şi transferurile consolidabile . şi de contestaţiile depuse de locuitori .3. dată limită: 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial 4 etapă : Locuitorii pot depune contestaţii privind proiectul de buget . şi pe anexe. dată limită: 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 6 etapă : Consiliul local . articole. în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite dată limită: 5 zile de la comunicare 3 etapă : pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate ordonatorii principali de credite definitivează proiectul bugetului local .4. judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti . dupa ce acesta a fost votat pe capitole . urmează etapa executării acestora în sensul încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor derulate prin intermediul unităţilor teritoriale ale trezoreriei statului.1 etapă : Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile consolidabile . după caz . Repartizarea este realizată de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale aşa cum am prezentat în figura următoare. judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti . precum şi alineate . Deci. Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale 5. este supus aprobării consiliului local . după caz . 59 . după caz . aprobate prin legea bugetului de stat. vorbim în acest caz" de execuţia de casă prin trezorerii. însoţit de raportul primarului . după caz . al preşedintelui consiliului judeţean sau al primarului general al municipiului Bucureşti . Execuţia bugetelor locale După aprobarea bugetelor locale. care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ teritoriale . se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local . de către ordonatorii principali de credite. dată limită: 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia 5 etapă : proiectul bugetului local . dată limită: 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget Figura 5. Însă. subcapitole.

după centralizare. precum şi 60 . ce se depun la Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice care. indicatorii şi costurile asociate. trimestrial. Consiliul General al municipiului Bucureşti şi consiliile locale. Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă.5. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale 5. rezultatele preconizate şi cele obţinute. obiectivele. până la data de 31 mai a anului următor Totodată. în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat Aprobă repartizarea : • pentru celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare . Contul anual al execuţiei bugetelor locale Contul anual de execuţie a bugetelor locale este întocmit de către ordonatorii principali de credite în structura următoare: Venituri Cheltuieli Prevederi bugetare iniţiale Credite bugetare iniţiale Prevederi bugetare definitive Credite bugetare definitive încasări realizate Plăţi efectuate Figura 5.5. Figura 5. în timpul anului. pe fiecare program. pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau a ordonatorilor terţiari de credite . Contul anual al execuţiei bugetelor locale Contul de execuţie a bugetelor locale este prezentat de ordonatorii principali de credite în vederea aprobării de către consiliile judeţene. în care să prezinte. le comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor. transmise de Direcţiile Generale ale Finaţelor Publice. ordonatorii principali de credite întocmesc dări de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. în termen de 15 zile de la aprobarea sumelor defalcate şi a transferurilor pentru bugetele locale.4.REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE LOCALE MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR ORDONATORII PRINCIPALI DE CREDITE Aprobă repartizarea : • sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

după regularizarea cu bugetul de stat în limita transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete. ÎNTREBĂRI 1. rambursarea eventualelor împrumuturi restante. şi pentru finanţarea unor proiecte de investiţii de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale. 2. se prezintă de către ordonatorii principali de credite spre aprobare consiliilor locale. Care sunt autorităţile executive din oraşul (sectorul) şi judeţul dvs (municipiul Bucureşti) şi care sunt responsabilităţile lor. De asemenea. 61 . Daţi exemplu de cinci categorii de venituri proprii ce se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor. plata dobânzilor. 2. inclusiv anexele la acestea. Prezentaţi responsabilităţile autorităţilor deliberative din oraşul dumneavoastră. Situaţiile financiare anuale. Prezentaţi structura contului anual de execuţie a bugetelor locale. precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar. constituirea fondului de rulment ce se păstrează într-un cont distinct deschis la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. cu aprobarea consiliului local. Acesta poate fi utilizat. Ce este fondul de rulment şi care sunt utilizările sale. 5. 4. astfel: 1. 6. judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti. temporar. comisioanelor. fondul de rulment poate fi folosit. acesta se utilizează. 3. judeţean şi Consiliului general al municipiului Bucureşti. după caz În cazul în care rezultatul execuţiei bugetelor locale este excedent.situaţii privind angajamentele legale. Exemplificaţi procedura de elaborare şi aprobare a bugetului local pentru oraşul dvs. pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile anului curent. spezelor şi a altor costuri aferente acestora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful