LAMPIRAN 11/97 PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD Fail Perseorangan : 1. Nama : 2. Jawatan : 3. Kelayakan Akademik : 4. Kelayakan Ikhtisas : 5.

Gaji Bersih Sekarang : 6. Tarikh Mula Dilantik : 7. Tarikh cuti Dipohon : 8. Cuti-cuti yang Diambil tahun ini (Nyatakan tarikh dan Jenis cuti yang diambil)

9. 10.

Sebab-sebab memohon Cuti

:

Jika cuti untuk mengambil peperiksaan, sila nyatakan :(Jadual waktu peperiksaan hendaklah disertakan) a) Jenis peperiksaan (Peperiksaan Penuh/satu matapelajaran) : b) Matapelajaran diambil : c) No Kebenaran Untuk mengambil peperiksaan ini :

Tarikh : Catatan : : :

Tandatangan Pemohon Borang ini hendaklah dikemukakan dalam 3 salinan. Borang ini tidak boleh digunakan untuk memohon cuti rehat. Borang ini hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum bercuti (kecuali hal mustahak dan kecemasan)

PERAKUAN PENOLONG KANAN

Tarikh : KEPUTUSAN GURU BESAR / PENGETUA / KETUA JABATAN

Tandatangan dan Cop

Cuti dibenarkan/tidak dibenarkan dengan bergaji penuh/separuh gaji/tanpa gaji pada masa peperiksaan sahaja. 2. Sila kemukakan Laporan Perubahan sebanyak 6 salinan.

Tarikh :

Tandatangan dan Cop

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful