(Adab 8erLamu uan Menerlma 1amu

)
u
l
S
u
S
u
n
o|eh
(ke|ompok 3)
kLLA5 kŦ4
keLuať Parmlka Lukman
sekreLarlsť Muzdallfah Musllmln
moderaLorť Asrlanl uarwls
anaaoLa ť
Ŵlauzlah Mas'ud
Ŵnadra !uharls
ŴAlfa Sa'ad
ŴSuharvono
ŴCusman

SMAn 1 Þln8AnC
1AÞLL 2010/2011
kA1A ÞLNGAN1Ak
u[l dan svukur kaml pan[aLkan kepada 1uhan ?ana Maha kuasa vana Lelah
memberlkan kesehaLan dan berkaL vana berllmpah sehlnaaa kelompok kaml (
kelompok 3 ) dapaL menvelesalkan Luaas makalah kamlţ denaan menaambll [udul º
Adab berLamu dan menerlma Lamu ºŦ ualam hal lnlţ kelompok kaml akan memberlkan pandanaan dan
pemaparan darl beberapa pen[elasan darl berbaaal medlaţ mulal darl lnLerneLţ buku maupun darl orana
vana leblh berpenaeLahuan Ŧ kemudlan darl berbaaal pendapaL LersebuLţ kaml akan menva[lkan
pandanaan Lerhadap pendapaL LersebuL dan memberlkan pendapaL kaml sendlrl Lerhadap adab dalam
berLamu dan menerlma Lamu Ŧ
Þada kesempaLan lnlţ kaml [uaa lnaln banvak Lerlma kaslh kepada semua plhak vana sudah
LuruL menvumbanakan berbaaal ldeţ pendapaLţ masukanţ saranţ bahkan membanLu dalam seal maLerl
sehlnaaa makalah lnl dapaL kaml selesalkan denaan balkŦ 1eruLama kepada plhak Ŷ plhak vana secara
lanasuna membanLu kaml Ŧ
uarl makalah lnl pulaţ kaml denaan kerendahan haLl lnaln menvampalkan maaf blla ada hal
aLau Llndakan kaml vana kurana llmlah sebaaal seorana slswaŦ Cleh karena lLuţ kaml sanaaL
menaharapkan saran dan krlLlkkan vana membanaun darl semua pembaca unLuk kesempurnaan Luaas
makalah kaml lnlŦ
Þlnranaţ 3 Aprll 20111lm Þenulls
Þ
DAFTAR ISI
Kata P¢ngantar
............................................. i
Daftar isi
................................................ ii
P¢ndabuluan
.............................................. ŵ
P¢mbabasan
.............................................. Ŷ
P¢nutup.............................................
.... ŶŴÞendahuluan
l anLara kelazlman hldup bermasvarakaL adalah budava sallna
menaun[unal aLau berLamuţ vana dlkenal denaan lslLllah sllaLurrahml
oleh kebanvakan masvarakaLŦ Walaupun sesunaauhnva lsLllah
sllaLurrahml lLu leblh LepaL (dalam svarl'aL) dlaunakan khusus unLuk
berkun[una/ berLamu kepada sanak famlll dalam ranaka mempereraL hubunaan
kekerabaLanŦ
1apl klLa Lldak boleh asal berkun[una kerumah sanak famllvţ dalam lslam
LerdapaL adabŴadab vana menaaLur masalah 8erLamu dan menerlma LamuŦ ulmana
LernvaLa banvak aLuranŴaLuran vana sudah klLa anaaap blasaŦseperLl banvak darl
kebanvakan klLa Lldak kenal wakLu dalam berkun[unaţ mlsalnva sa[aţ klLa berkun[una
kerumah orana pada [amŴ[am lsLlrahaL dlmana pemlllk rumah Lelah LerLldurţ bukankah
hal lLu sanaaL menaaanau? Ŧ Mlsalnva laalţ klLa berLamu dan memberaLkan baal sana
pemlllk rumahţ seperLl klLa menalnap lama dan memlnLa lnl lLuţ hal seperLl lnl LenLunva
membuaL pemlllk rumah men[adl [enakel dan kesal Lerhadap klLaŦ
8ukan hanva berLamuţ dalam menerlma Lamu [uaa banvak aLuranŴaLurannvaţ
conLohnvaŦ klLa sebaaal pemlllk rumah Lldak boleh menun[ukkan muka bosan dan
Lerkesan Lldak lkhlas dalam menerlma Lamu klLaŦmelalnkan klLa harus menun[ukkan
keaemblraaan aLas kehadlran Lamu klLaŦ
Makalah lnl akan memaparkan leblh [auh menaenal adabŴadab dalam berLamu
dalam berLamuŦ


u
ÞLM8AnA5AN
Adab 8ertamu
alam kehldupan seharlŴharlţ dapaL dlpasLlkan bahwa seorana manusla Lldak
dapaL hldup seorana dlrlţ sekava dan secukup apapunţ pasLllah seorana
manusla membuLuhkan perLolonaan dan banLuan orana lalnŦ uarl rasa sallna
membuLuhkan lnllah Llmbul [allnan persaudaraan aLau ukhuwahţ perLemananţ dllŦ uan
seLlap kealaLan soslallsasl LenLunva ada kealaLan sallna berkun[una balk ke rumah
kerabaL maupun menahadlrl undanaan wallmahan kerabaLţ dllŦ
ul anLara kelazlman hldup bermasvarakaL adalah budava sallna menaun[unal
aLau berLamuţ vana dlkenal denaan lslLllah sllaLurrahml oleh kebanvakan masvarakaLŦ
Walaupun sesunaauhnva lsLllah sllaLurrahml lLu leblh LepaL (dalam svarl'aL) dlaunakan
khusus unLuk berkun[una/ berLamu kepada sanak famlll dalam ranaka mempereraL
hubunaan kekerabaLanŦ
namunţ berLamuţ balk lLu kepada sanak kerabaLţ LeLanaaaţ relaslţ aLau plhak
lalnnvaţ bukanlah sekedar budava semaLa melalnkan Lermasuk perkara vana dlan[urkan
dl dalam aaama lslam vana mulla lnlŦ karena berkun[una/berLamu merupakan salah saLu
sarana unLuk sallna menaenal dan mempereraL Lall persaudaraan Lerhadap sesama
musllmŦ
Allah berflrmanť ºWahal manuslaţ sesunaauhnva kaml Lelah menclpLakan kallan
darl seorana laklŴlakl dan perempuanţ dan men[adlkan kallan berbanasaŴbanasaţ dan
bersukuŴsukuţ supava kallan sallna menaenalŦ Sesunaauhnva orana vana pallna mulla dl
anLara kallan dl slsl Allah adalah orana vana pallna berLaqwaŦ" (Al Pu[uraLť 13)
8asulullah bersabda vana arLlnvať
u
º8lla seseorana menaun[unal saudaranvaţ maka Allah berkaLa kepadanvať ºLnakau dan
per[alananmu lLu adalah balkţ dan enakau Lelah menvlapkan suaLu LempaL Llnaaal dl al
[annah (suraa)Ŧ" (Shahlh Al Adabul Mufrad noŦ 343ţ darl shahabaL Abu Puralrah )
namun vana Lldak boleh dllupakan baal orana vana hendak berLamu adalah
menaeLahul adabŴadab dan LaLa krama dalam berLamuţ dan baaalmana sepanLasnva
peranaal (akhlaq) seorana mukmln dalam berLamuŦ karena memlllkl dan men[aaa
peranaal (akhlaq) vana balk merupakan Lu[uan dluLusnva 8asulullah ţ sebaaalmana
bellau bersabda vana arLlnvať
ºSesunaauhnva aku dluLus dalam ranaka menvempurnakan akhlaq (manusla)Ŧ"
Slapapun klLaţ LenLu pernah bersllaLurrahml ke rumah Lemanţ walau sekadar
bercakapŴcakap aLau karena ada kepenLlnaan blsnlsŦSebab manusla selalu
membuLuhkan orana lalnţ slapapun dla LuaŴmudaţ prla maupun wanlLaŦ lslam sebaaal
aaama vana sempurna Lldak memblarkan masalah lnl bealLu sa[aţ namun lslam
menaa[arkan adabŴadab berLamuţ sehlnaaa Lu[uan bersllaLurrahml blsa Lerlaksana
denaan balkŦ 8erlkuL adalah beberapa adab berLamu vana dla[arkan aaama lslam vana
mulla lnlŦ
Ŧ 8er|'t|kad ¥ang 8a|k
ul dalam berLamu hendaknva vana pallna penLlna unLuk dlperhaLlkan adalah
memllkl l'Llkad dan nlaL vana balkŦ 8ermula darl l'Llkad dan nlaL vana balk lnl akan
mendorona kun[unaan vana dllakukan lLu senanLlasa Lerwarnal denaan rasa kese[ukan
dan kelembuLan kepada plhak vana dlkun[unalŦ
8ahkan blla la berLamu kepada saudaranva karena semaLaŴmaLa rasa clnLa
karena Allah dan bukan unLuk Lu[uan vana lalnnvaţ nlscava Allah akan menclnLalnva
sebaaalmana la menclnLal saudaranvaŦ Sebaaalmana 8asulullah ť
ºAda seseorana vana berkun[una kepada saudaranva dl dalam suaLu kampunaţ maka
Allah menalrlm malalkaL unLuk menaawasl arah per[alanannvaŦ la (malalkaL) berLanva
kepadanvať ºMau kemana anda peral? la men[awabť ºkepada saudaraku vana ada dl
kampuna lnlŦ MalalkaL berkaLať ºApakah dla memlllkl nlkmaL (rlzkl) vana akan dlberlkan
kepada enakauŦ ula men[awabť º1ldakţ semaLaŴmaLa sava menclnLalnva karena AllahŦ
MalalkaL berkaLať ºSesunaauhnva sava dluLus oleh Allah kepadamuŦ Sesunaauhnva Allah
menclnLalmu sebaaalmana kamu menclnLal saudaramuŦ" (Shahlh Al Adabul Mufrad noŦ
330ţ Ash Shahlhah noŦ 1044)


Ŧ 1|dak Memberatkan 8ag| 1uan kumah
Pendaknva baal seorana Lamu berusaha unLuk Lldak membuaL repoL aLau
menvusahkan Luan rumahţ sebaaalmana vana dlsabdakan oleh 8asulullah vana arLlnva ť
º1ldak halal baal seorana musllm unLuk Llnaaal dl LempaL saudaranva vana kemudlan
saudaranva lLu Ler[aLuh ke dalam perbuaLan dosaŦ Þara shahabaL berLanvať º8aaalmana
blsa dla menvebabkan saudaranva Ler[aLuh ke dalam perbuaLan dosa?" 8ellau
men[awabť ºula Llnaaal dl LempaL saudaranvaţ padahal saudaranva LersebuL Lldak
memlllkl sesuaLu vana blsa dlsuauhkan kepadanvaŦ" (P8Ŧ Musllm)
Al lmam An nawawl berkaLať ºkarena keberadaan sl Lamu vana leblh darl Llaa
harl lLu blsa menaaklbaLkan Luan rumah Ler[aLuh dalam perbuaLan ahlbahţ aLau bernlaL
unLuk menvaklLlnva aLau berburuk prasanaka (kecuall blla mendapaL lzln darl Luan
rumah)Ŧ" (LlhaL Svarh Shahlh Musllm 12/28)3Ŧ Mem|||h Waktu 8erkun[ung
Pendaknva baal orana vana lnaln berLamu [uaa memperhaLlkan denaan cermaL
wakLu vana LepaL unLuk berLamuŦ karena wakLu vana kurana LepaL Lerkadana blsa
menlmbulkan perasaan vana kurana balk darl Luan rumah bahkan LeLanaaanvaŦ
ulkaLakan oleh shahabaL Anas ť
º8asulullah Lldak pernah menaeLuk plnLu pada keluaraanva pada wakLu malamŦ 8ellau
blasanva daLana kepada mereka pada wakLu paal aLau soreŦ" (MuLLafaqun 'Alalhl)
uemlklanlah akhlak nabl ţ bellau memlllh wakLu vana LepaL unLuk menaun[unal
keluaraanvaţ lalu baaalmana laal [lka bellau hendak berLamu/menaun[unal orana laln
(shahabaLnva)? 1enLunva klLa semua dlperlnLahkan unLuk meneladanl bellau Ŧ

4Ŧ Mengucapkan 5a|am
ucapkanlah salam denaan suara vana seklranva dldenaar Luan rumahţ Lldak
Lerlalu pelan dan Lldak pula Lerlalu kerasŦ uenaan salam berarLl sana Lamu berdoƌa
semoaa Luan rumah memperoleh keberkahan dan keselamaLanŦ uemlklanlah perlnLah
Allah dalam AlquranŦ ƍnol otoooŴotooo vooo betlmooţ jooooolob kolloo memosokl
tomob vooo bokoo tomob kolloo sebelom memloto lzlo Joo membetl solom kepoJo
peooboolovoŦƍ (O5ŦAoŴNot ovot 27)Ŧ ualam rlwavaL 1urmudzl dlklsahkan bahwa kaldah
bln Panbal dlsuruh Shafwan bln umalvah unLuk menaanLarkan susu dan makanan
kepada 8asulullah vana sedana berada dl aLas lembah kaldah lanasuna menemul
8asulullah Lanpa menaucapkan salam dan Lldak mlnLa lzlnŦ 8asulullah lalu menvuruhnva
keluar kemball dan menaucapkanţ Assalamualalkumţ apakah aku boleh masuk ?ƍ lnllah
a[aran 8asulullah vana seharusnva dllakukan seLlap musllmŦ

5Ŧ Mem|nta Iz|n kepada 1uan kumah
Pal lnl merupakan penaamalan darl perlnLah Allah dl dalam flrmanŴnva (arLlnva)ť
ºWahal oranaŴorana vana berlmanţ [anaanlah kamu memasukl rumah vana bukan
rumahmu sebelum memlnLa lzln dan memberl salam kepada penahunlnvaŦ ?ana
demlklan lLu leblh balk baalmu aaar kamu selalu lnaaLŦ" (An nurť 27)
ul dalam avaL LersebuLţ Allah memberlkan blmblnaan kepada kaum mukmlnln
unLuk Lldak memasukl rumah orana laln Lanpa selzln penahunlnvaŦ ul anLara hlkmah
vana Lerkanduna dl dalamnva adalahť
unLuk men[aaa pandanaan maLaŦ 8asulullah bersabda vana arLlnvať
ºMemlnLa lzln lLu dl[adlkan suaLu kewa[lban karena unLuk men[aaa pandanaan maLaŦ"
(MuLLafaqun 'Alalhl)
8umah lLu seperLl penuLup auraL baal seaala sesuaLu vana ada dl dalamnva
sebaaalmana pakalan lLu sebaaal penuLup auraL baal LubuhŦ !lka seorana Lamu memlnLa
lzln kepada penahunl rumah Lerleblh dahuluţ maka ada kesempaLan baal penahunl
rumah unLuk memperslapkan kondlsl dl dalam rumahnva LersebuLŦ Sehlnaaa Lldaklah
dlbenarkan la mellhaL ke dalam rumah melalul suaLu celah aLau [endela unLuk
menaeLahul ada aLau Lldaknva Luan rumah sebelum dlpersllahkan masukŦ
ul anLara mudharaL vana Llmbul [lka seseorana Lldak mlnLa lzln kepada penahunl
rumah adalah bahwa hal lLu akan menlmbulkan kecurlaaan darl Luan rumahţ bahkan
blsaŴblsa dla dlLuduh sebaaal pencurlţ perampokţ aLau vana semlsalnvaţ karena masuk
rumah orana laln secara dlamŴdlam merupakan Landa ke[elekanŦ Cleh karena lLulah
Allah melarana kaum mukmlnln unLuk memasukl rumah orana laln Lanpa selzln
penahunlnvaŦ (1alslrul karlmlr 8ahmanţ Asv Svalkh Abdurrahman As Sa'dl)

8aga|mana 1ata Cara Mem|nta Iz|n?
Þara pembacaţ dalam masalah memlnLa lzln 8asulullah Lelah memberlkan seklan
peLun[uk dan blmblnaan kepada umaLnvaţ dl anLaranva adalahť


aŦ Menaucapkan salam
ulperlnLahkan unLuk menaucapkan salam Lerleblh dahuluŦ
Þernah salah seorana shahabaL bellau darl 8anl 'Amlr memlnLa lzln kepada 8asulullah
vana keLlka lLu bellau sedana berada dl rumahnvaŦ Crana LersebuL menaaLakanť
º8olehkah sava masuk?" Maka 8asulullah pun memerlnLahkan pembanLunva denaan
sabdanva vana arLlnvať
ºkeluarlahţ a[arl orana lnl LaLa cara memlnLa lzlnţ kaLakan kepadanvať Assalamu
'alalkumţ bolehklah sava masuk?
Akhlrnva nabl pun mempersllahkannva unLuk masuk rumah bellauŦ (P8Ŧ Abu uawud)
LlhaLlah wahal pembacaţ perkaLaan º8olehkah sava masuk" aLau vana semlsalnva sa[a
belum cukupŦ 8ahkan nabl memerlnLahkan unLuk menaucapkan salam Lerleblh duluŦ
8ahkan menaucapkan salam keLlka berLamu [uaa merupakan adab vana pernah
dlconLohkan oleh para malalkaL (vana men[elma sebaaal Lamu) vana daLana kepada
nabl lbrahlm sebaaalmana vana dlsebuLkan oleh Allah dl dalam flrmanŴnva (arLlnva)ť
ºkeLlka mereka masuk ke LempaLnva lalu menaucapkan salamŦ" (Adz uzarlvaLť 23)
bŦ MemlnLa lzln sebanvak Llaa kall
8asulullah bersabda vana arLlnvať
ºMemlnLa lzln lLu Llaa kallţ apablla dllzlnkanţ maka masuklahţ [lka Lldakţ maka
kemballlahŦ" (MuLLafaqun 'Alalhl)
PadlLs LersebuL memberlkan blmblnaan kepada klLa bahwa baLasan akhlr memlnLa lzln
lLu Llaa kallŦ !lka penahunl rumah mempersllahkan masuk maka masuklahţ [lka Lldak
maka kemballlahŦ uan lLu bukan merupakan suaLu alb baal penahunl rumah LersebuL
aLau celaan baal orana vana hendak berLamuţ [lka alasan penolakan lLu dlbenarkan oleh
svarl'aLŦ 8ahkan hal lLu merupakan penerapan darl flrman Allah (arLlnva)ť º!lka kamu
Lldak menemul seorana pun dl dalamnvaţ maka [anaanlah kamu masuk sebelum kamu
mendapaL lzlnŦ uan [lka dlkaLakan kepadamuť ºkemballlahţ maka hendaklah kamu
kemballŦ lLu leblh berslh baalmu dan Allah Maha MenaeLahul apa vana kamu ker[akanŦ"
(An nurť 28)


6Ŧ Membe|akang| Þ|ntu
!anaanlah berdlrl menahadap ke dalam rumah melalul plnLu vana Lerbuka aLau
menalnLlp darl ballk [endelaţ keLlka anda menaeLuk plnLu aLau menaucapkan salamŦ
1aplţ berdlrllah membelakanal plnLuŦ Pal lnl unLuk leblh men[aaa pandanaan darl halŴ
hal vana Lldak dllnalnkanŦ Saad berkaLať ƍSeseorana berdlrl dl depan plnLu 8asulullah
sambll menahadap ke dalam rumahţ la bermaksud mlnLa lzlnŦ kemudlan 8asuLullah
berkaLať '5ebotosovo komo beolol otoo beoltoţ sesooooobovo Jlsooobkooovo mloto lzlo
boovolob ootok meojooo pooJoooooŦ'" (P8 Abu uawudŦ)


Ŧ Mengena|kan Ident|tas D|r|
keLlka 8asulullah mencerlLakan LenLana klsah lsra' Ml'ra[ţ bellau bersabdať
ºkemudlan !lbrll nalk ke lanalL dunla dan memlnLa lzln unLuk dlbukakan plnLu lanalLŦ
!lbrll dlLanvať ºSlapa anda?" !lbrll men[awabť º!lbrllŦ" kemudlan dlLanva laalť ºSlapa vana
bersama anda?" !lbrll men[awabť ºMuhammadŦ" kemudlan !lbrll nalk ke lanalL keduaţ
keLlaaţ keempaLţ dan seLerusnva dl seLlap plnLu lanalLţ !lbrll dlLanvať ºSlapa anda?" !lbrll
men[awabť º!lbrllŦ" (MuLLafaqun 'Alalhl)
Sehlnaaa Al lmam An nawawl rahlmahullah dalam klLabnva vana Lerkenal
8lvadhush Shallhln membuaL bab khususţ º8ab bahwasanva Lermasuk sunnah [lka
seorana vana mlnLa lzln (berLamu) dlLanva namanvať ºSlapa anda?" maka harus dl[awab
denaan nama aLau kunvah (panaallan denaan abu fulan/ ummu fulan) vana sudah
dlkenalţ dan makruh [lka hanva men[awabť ºSava" aLau vana semlsalnvaŦ"
ummu Panl'ţ salah seorana shahablvah 8asulullah menaaLakanť"Aku mendaLanal
nabl keLlka bellau sedana mandl dan laLhlmah menuLupl bellauŦ 8ellau bersabdať ºSlapa
lnl?" Aku kaLakanť ºSava ummu Panl'Ŧ" (MuLLafaqun 'Alalhl)
uemlklanlah blmblnaan nabl vana lanasuna dlprakLekkan oleh para shahabaLnvaţ
bahkan bellau pernah marah kepada salah seorana shahabaLnva keLlka kurana
memperhaLlkan adab dan LaLa cara vana Lelah bellau blmblnakan lnlŦ Sebaaalmana
dlkaLakan oleh !ablr ť"Aku mendaLanal nabl ţ kemudlan aku menaeLuk plnLunvaţ bellau
bersabdať ºSlapa lnl?" Aku men[awabť ºSavaŦ" Maka bellau pun bersabdať ºSavaţ
savaŦŦ!!Ŧ" SeolahŴolah bellau Lldak menvukalnvaŦ" (MuLLafaqun 'Alalhl)Ŧ Menyebutkan keper|uannya
ul anLara adab seorana Lamu adalah menvebuLkan urusan aLau keperluan dla
kepada Luan rumahŦ Supava Luan rumah leblh perhaLlan dan menvlapkan dlrl ke arah
Lu[uan ku[unaan LersebuLţ serLa dapaL memperLlmbanakan denaan wakLu/
keperluannva sendlrlŦ Pal lnl sebaaalmana Allah menalsahkan para malalkaL vana
berLamu kepada lbrahlm u dl dalam Al Cur'an (arLlnva)ť ºlbrahlm berLanvať Apakah
urusanmu wahal para uLusan?" Mereka men[awabť ºSesunaauhnva kaml dluLus kepada
kaum vana berdosaŦ" (Adz uzarlvaLť 32)
9Ŧ 5egera kemba|| 5ete|ah se|esa| Urusannya
1ermasuk pula adab dalam berLamu adalah seaera kemball blla keperluannva
Lelah selesalţ supava Lldak menaaanaau Lua rumahŦ Sebaaalmana penerapan darl
kandunaan flrman Allah ť ºŧLeLapl [lka kallan dlundana maka masuklahţ dan blla Lelah
selesal makan kemballlah Lanpa memperbanvak percakapanţŧ" (Al Ahzabť 33)
Ŧ8ertamu 1|dak Leb|h dan 1|ga nar|
8oleh sa[a seorana Lamu menalnapţ namun sebalknva Lldak meleblhl Llaa harlŦ
cukuplah klranva Llaa han unLuk melavanl sana LamuŦ !anaanlah menunaau hlnaaa dluslr
Luan rumahŦ 8asulullah bersabdaţ ºotoooslopo betlmoo kepoJo Allob Joo botl okbltţ
beoJoklob lo memollokoo tomoovoŦ´ kewojlboo meoeolmo tomo selomo tloo botl bllo
leblb Joo lto moko lol oJolob sboJooobŦ" (nk okbotl Mosllm)Ŧ
Ŧkemba|| Þu|ang b||a 1uan kumah 1|dak Meng|z|nkan Masuk
1ak [arana Len[adl Luan rumah Lldak suka dlaanaau dan Lldak mau menenlma
LamuŦ karena lLuţ plllhlah wakLu vana LepaL unLuk berLamuŦ uan blla anda menaalaml
ha! mlţ pulanaLah dan [anaan memaksakan dln unLuk menemulnvaŦ Sebab seandalnva
blsa berLemu pun suasana nva LenLu Lldak konduslf dan munakln serba canaauna dan
kakuŦ Allob betfltmooť ´uoo jlko Jlkotokoo kepoJomoŦ´kemboll (sojo) lobŦ ´Moko
beoJoklob kŦomo kembollŦ´ (O5Ŧ AoŴNot ovot 28)Ŧ´
Ŧ 1|dak Memandang 5eke||||ng kuangan Þenuh 5e||d|kŦ
8lla Lelah dllzlnkan masukţ [aaalah maLa dan halŴhal vana Lldak boleh dlllhaLŦ
!anaan blarkan menalkuLl nafsu penasaran vana serba lnaan Lahu dan menvelldlkl
seklLanŦ lnllah alasan menaapa dlsvarlaLkan mlnLa lzlnŦ 8asulullah bersabdaţ
´5esooooobovo Jlsvoootkoo mloto lzlo tlJok lolo ootok meojooo pooJoooooŦ´ (nk
1otmoJzl)

3Ŧ 8ers|kap 1awad|u da|am Ma[||s 1uan kumah
Pal lnlţ sudah men[adl hal blasaţ bahwa slapapun vana men[adl Luan rumah LenLu
la Lldak lnaln mellhaL Lamunva berlaku Lldak sopanŦ Mlsalnva denaan mencarlŴcarl
ma[alah unLuk dlbaca Lanpa lzlnŦ uemlklanlah adabŴadab dalam berLamu uenaan
memperhaLkan adabŴadab LersebuLŦ sebuah kun[unaan Lldak sa[a sesual svanl'aL lslamţ
Lapl [uaa blsa men[adl a[ana sllaLurahml vana mudahŴmudahan mendaLanakan
berkahŦ'
4Ŧ Mendo'akan 1uan kumah
Pendaknva seorana Lamu mendoakan aLas [amuan vana dlberlkan oleh Luan
rumahţ leblh balk laal berdo'a sesual denaan do'a vana Lelah dlLunLunkan nabl ţ valLuť
º?a Allahŧţ berlkanlah barakah unLuk mereka pada apa vana Lelah Lnakau berlkan rlzkl
kepada merekaţ ampunllah merekaţ dan rahmaLllah merekaŦ" (P8Ŧ Musllm)
uemlklanlah LaLa cara berLamuţ mudahŴmudahan pembahasan lnl men[adl bekal
baal klLa (kaum musllmln) unLuk leblh berslkap sesual denaan blmblnaan nabl dalam
berLamuŦ Wallahu a'lam bls showabŦ

ADA8 MLNLkIMA 1AMU
elaku manusla vana selalu berlnLeraksl sesamanvaţ klLa LenLu memlllkl
banvak Lemanţ balk karena hubunaan keluaraa maupun karena
hubunaan lalnnvaŦ SuaLu saaL klLa LenLu berkun[una kekedlaman / rumah
Leman aLau keluaraa klLaţ aLau seballknva klLa menerlma merekaţ aLau orana vana
belum dlkenalŦ
nah sebaaal penerlma Lamuţ ada balknva dlperhaLlkan adab berlkuLţ vana anLara
laln adalah ť
ŦMen[awab 5a|am

Men[awab salam saudara klLa sesama musllm berarLl mereallsaslkan sunnah
8osululloh dan menunalkan hak sesama musllmŦ
uarl Abu Puralroh berkaLať Sava mendenaar 8osululloh bersabdať
ºPak orana musllm Lerhadap musllm lalnnva ada llmaŤ Men[awab
salamŧ "
Adapun apablla ahll klLab vana menaucapkan salamţ maka [awabannva
cukup hanva denaan ucapan ºalalk" aLau ºalalkum"
sa[aţ sebaaalmana keLeranaan vana laluŦ
Ŧ 8o|eh Menanyakan 5|apa Namanya
keLlka soblbol bolt (Luan rumah) menaeLahul ada Lamu vana sedana
memlnLa lzln masuk ke rumahnva sedanakan dla Lldak menaenal sebelumnvaţ
maka boleh menanvakan namanvaŦ Mlsalnva denaan menaaunakan perLanvaanť
ºSlapa nama Anda?"ţ ºSlapa lLu?"
aLau perLanvaan serupa lalnnvaŦ
S
uarl CoLadah dla berkaLať ºAku pernah berLanva kepada sahabaL Anasť Apakah ber[abaL
Lanaan lLu ada pada zaman sahabaL nabl" Maka dla men[awabť
º?a"Ŧ

Plkmah ber[abaL Lanaan sesama musllm sanaaL banvak sekallţ anLara
lalnť dapaL melapanakan dadaţ menambah eraL ukhuwah lslamlvah dan
dapaL menahapus dosa selama belum berplsahŦ


3Ŧ 8o|eh Meno|ak 1amu
Alloh memberl wewenana kepada sboblbol bolt unLuk menenLukan
slkap Lerhadap Lamu vana daLana anLara menerlma dan menolakŦ !lka
memana harus menolaknva karena suaLu halţ maka hendaknva dla menolak
denaan sopanţ menvampalkan udzurnva dan denaan adab vana balkŦ
uarl Abu Puralrah darl nabl 8ellau berkaLať
ŧ barana slapa vana berlman kepada Alloh dan harl akhlr maka hendaknva
memullakan Lamunvaţ dan barana slapa vana berlman kepada Alloh dan
harl akhlr maka hendaknva blcara vana benar aLau dlamŦ

4Ŧ 8er[abat 1angan
keLlka berLemu denaan Lamu saudara sesama musllmţ dlsunnahkan ber[abaL
Lanaan sebaaalmana amalan para sahabaL nabl MuhammadŦ
uarl !ablr bln Abdulloh bahwasanva dla berkaLať
Sava daLana kepada 8osululloh unLuk membavar huLana avahkuţ aku menaeLuk
plnLu rumahnvaŦ 8ellau berLanvať ºSlapa lLu?
5Ŧ Menc|um 1angan
ulama berbeda pendapaL LenLana hukum menclum Lanaan orana lalnŦ Sebaalan
berpendapaL hukumnva haramŦ SeperLl lmam AlŴCurLhublţ Abu Sa'ld AlŴMuLawall
dan lalnnvaţ karena menclum Lanaan orana laln adalah keblasaan orana
aslna dalam ranaka menaaaunakan plmplnannvaŦ

Sebaalan laln berpendapaL bahwa boleh menclum Lanaan orana vana ahll
zuhudţ ahll llmlţ orana vana shallh dan orana vana memlllkl kemullaan
dlenŦ Pal lLu Lldak dlbencl bahkan dlsunnahkanŦ
1eLapl [lka menclum Lanaan orana karena kekavaannvaţ aLau karena kedudukan
urusan dunlanva aLau karena kekuaLannva maka sanaaL dlbenclŦ Pal lnl
sebaaalmana dlLuLurkan oleh lmam nawawlŦ

Adapun dalll vana membolehkannvať
usamah bln Svarlk pernah menclum Lanaan 8osulullohŦ SahabaL umar pernah
berdlrl menclum Lanaan 8osulullohŦ 8osululloh pun pernah menalzlnkan
orana Arab 8adul menclum kepala dan kaklnvaŦ 1sablL pernah menclum
Lanaan AnasŦ All bln Abu 1hallb pernah menclum Lanaan dan kakl AlŴAbbasŦ

Svalkh Muhammad Abu 8akar berkaLať
ƍAbdur 8ohman bln ka'ab bln Mallk keLlka Lurun avaL vana
men[elaskan dlLerlma LaubaLnva oleh Alloh dla menclum Lanaan dan kedua
luLuL 8osululloh ƍŦ

ÞendapaL vana laln menaaLakanť
ƍ!lka menclum lLu dlmaksudkan unLuk menaaaunakan dan membesarkannva
maka hukumnva harom sebaaalmana vana dlLuLurkan oleh AlŴAbharlŦ keLlka
menukll kalam lmam MallkŦƍ

keslmpulannvať Svalkh !amll Zalnu berkaLaţ
ƍkaml berpendapaL boleh menclum Lanaan uLama blla mereka
menaulurkan Lanaannva bukan karena sombonaţ bukan unLuk dlmlnLal barokahţ
Lldak dl[adlkan keblasaanţ Lldak membaLalkan [abaL Lanaan dan Lanaannva
Lldak dlleLakkan dl aLas kenlnanvaƍŦ

6Ŧ 1|dak Memasukkan 1amu La|n Ien|s
Maksudnvaţ [lka vana berLamu adalah kaum laklŴlakl sedanakan sboblbol
boltŴnva seorana wanlLaţ maka hendaknva sboblbol bolt Lldak
seaera menalzlnkan para Lamu unLuk masuk rumah sebelum memberlLahu
suaml aLau mahromnva supava Lldak Ler[adl kholwaL aLau berseplŴsepl
denaan laklŴlakl vana bukan mahromnva dan aaar Lldak menlmbulkan flLnah
dl dalam keluaraaŦ
uarl lbnu Abbas darl nabl bellau bersabdať ƍ!anaanlah seorana
laklŴlakl menvepl denaan seorana perempuan kecuall ada mahromnvaţ
lalu ada seorana laklŴlakl berdlrl serava berLanvať
ƍWahal 8osulullohţ lsLrlku akan men[alankan ha[lţ sedanakan
aku Lelah mewa[lbkan dlrlku unLuk menalkuLl perana lnl dan lnl?ƍ
8ellau berkaLať ƍkemballlah dan beranakaLlah ha[l bersama
lsLrlmu ƍŦ (P8 8ukhorl)Ŧ
Ŧ Meno|ak 1amu ¥ang Membanc|
uarl lbnu Abbas la berkaLať
nabl melaknaL orana laklŴlakl vana berLlnakah laku seperLl wanlLa
dan wanlLa vana berLlnakah laku seperLl laklŴlaklŦ 8ellau bersabdať
ƍkeluarkan mereka darl rumahmu!ƍ la (lbnu Abbas)
berkaLať Lalu nabl menaeluarkan fulan vana bancl dan sahabaL umar
pun menaeluarkan fulan vana membanclŦ

Alloh membedakan anLara laklŴlakl dan perempuan sebaaalmana vana LercanLum
dalam suraL All lmron avaL 36Ŧ LaklŴlakl dllarana menverupal perempuanţ
demlklan pula seballknvaŦ
Laranaan penverupaan lnl mellpuLl Llnakah lakuţ pakalan dan kelndahan
vana men[adl kekhususan maslnaŴmaslnaŦ !lka hal lnl dllanaaar maka
akan dlkenakan hukuman sebaaalmana maksud hadlLs dl aLasŦ
klLa sekarana hldup dl zaman flLnahţ flLnah svubhaL dan flLnah svahwaLŦ
8anvak laklŴlakl berLlnakah seperLl wanlLaţ memakal kalunaţ memakal
anLlnaŴanLlnaţ rambuLnva dlpan[anakan dan dlsanaaulŦ Seballknva wanlLapun
berLlnakah seperLl laklŴlaklŦ
Maka klLa sebaaal umaL lslam wa[lb memahaml hadlLs dl aLas aaar men[adl
penalnaaL unLuk klLa dan keluaraa klLa semuaŦ Menauslr orana vana
membancl karena lnaln membela dan memperLahankan sunnah nabl Muhammad
leblh uLama dan Lerpu[lţ walaupun mendapaL penllalan manusla sebaaal
orana vana kurana sopanŦ
klLa beramal hanva unLuk mencarl rldlo Allohţ unLuk mendapaL pahalaŴnva
dan supava dl[auhkan darl slksaanŴnvaŤ bukan unLuk menvenanakan manusla
apalaal mereka Lldak merasa malu melanaaar hukum AllohŦ
Ŧ Menyambut 1amu Dengan Gemb|ra
Pendaknva sboblbol bolt menvambuL Lamunva denaan penuh aemblraţ
wa[ah berserlŴserl sekallpun haLl kurana berkenan karena mellhaL slkap
aLau akhlaknva vana [elekŦ
uarl Alsvah la berkaLať
ƍSesunaauhnva ada seorana vana mlnLs lzln kepada nablŦ keLlka
nabl mellhaLnva sebelum dla masukţ bellau berkaLať
ƍulalah saudara aolonaan Ler[elekţ dlalah anak aolonaan Ler[elekƍ
kemudlan seLelah dla dudukţ nabl berserlŴserl wa[ahnvaţ dan mempersllakan
padanvaŦ SeLelah lakllakl lLu peralţ Alsvah berkaLa kepada 8osulullohť
ƍWahal 8osululloh keLlka enakau llhaL laklŴlakl lLu Ladlţ
enakau berkaLa bealnl dan bealLuţ kemudlan wa[ahmu berserlŴserl dan
enakau mempersllakan padanva?ƍ
Maka 8osululloh bersabdať
ƍWahal Alsvahţ kapan enakau Lahu aku menaucap koLor? Sesunaauhnva
se[elekŴ[elek manusla dl slsl Alloh pada harl ClamaL adalah orana
vana dlLlnaaalkan manusla karena LakuL akan ke[elekannva ƍŦ

9Ŧ Men[amu 1amu 5esua| kemampuan
Memullakan Lamu adalah sunnah 8osululloh dan para sahabaLnvaŦ Memullakan
Lamu blsa denaan penampllan wa[ah vana berserlŴserlţ aLau [amuan makan
dan mlnum sesual kemampuan leblhŴleblh apablla Lamu lLu daLana darl
[auhŦ Sllahkan slmak hadlLs lnl berulanaŴulanaţ semoaa klLa dapaL
menaambll manfaaLnvať
uarl Abu Puralrohţ sesunaauhnva ada seorana laklŴlakl berLamu kepada
nablţ lalu bellau menvuruh uLusan unLuk memlnLa makanan kepada lsLrlnvaŦ
Sana lsLrl berkaLať ƍklLa Lldak menLpunval apaŴapa kecuall
alrƍŦ
Lalu 8osululloh berLanva kepada sahabaLnvať ƍSlapa vana bersedla
men[amu dan menanaauna Lamu lnl?ƍ Ada salah seorana sahabaLAlŴAnshor
berkaLať ƍSava sanaaup wahal nablŦ"
Maka dlbawalah Lamu LersebuL ke rumah lsLrlnvaţ lalu sahabaL lLu berkaLa
kepada lsLrlnvať ƍ!amulah Lamu 8osululloh lnlƍŦ
lsLrlnva men[awabť ƍklLa Lldak punva apaŴapa kecuall makanan
unLuk anakŴanak klLa vana maslh kecll lnlƍŦ
SahabaL lLu berkaLať ƍSlapkan makananmu lLu sekaranaŦ nvalakan
lampuţ Lldurkan anakmu blla dla lnaln makan malam ƍŦ Sana
lsLrl lLu menLaaLl suamlnvaţ lalu dla menvlapkan makanan unLuk Lamunvaţ
menvalakan lampu dan menldurkan anaknvaŦ
Lalu sana lsLrl berdlrl seolahŴolah hendak memperbalkl lampu lalu
menLadamkannvaţ maksudnva unLuk mevaklnkan Lamunva seolahŴolah keduanva
lkuL makanţ lalu semalaman suanLl lsLrl Lldur denaan menahan laparŦ
Maka pada paal harl dla peral menu[u ke nunah 8osulullohŦ Lalu 8osululloh
bersabdať ƍ1adl malam Alloh LerLawaţ aLau heran (Lak[ub)
denaan perbuaLan kamu berdua ƍţ maka Lurunlah avaLť
uan mereka (valLu sahabaLŦ AlŴAnshor) menauLamakan kepenLlnaan (sahabaL
muha[lrln darlpada kepenLlnaan dlrlnva sendlrl)ţ sekallpun mereka
dalanL keadaan sanaaL membuuLuhkanţ dan baranaslapa vana dl[aaa darl
kebakhllan maka mereka lLulah orana vana berunLunaŦ (C5Ŧ A|ŴnasŦyrť9) ƍŦ

8ealLulah kelndahan kehldupan para sahabaLţ karena haLl mereka penuh
denaan lmanţ mereka leblh mendahulukan kepenLlnaan saudaranva sesama
musllm darlpada kepenLlnaan prlbadlnva sendlrlŦ
Memana hldup lndah blla dlbekall denaan lmanŦ Pal lnl klLa unakapkan
unLuk menaoreksl dlrl klLa semua se[auh mana klLa menaamalkan sunnah
8osulullohŦ
Akhlrnva kaml mohon kepada Alloh semoaa denaan llmu vana Lelah klLa
Lerlma berupa adab berLamu dan menerlma Lamu lnlţ klLa dlberl kemampuan
unLuk menaamalkan dan menda'wahkannvaŦ


ÞLnu1uÞ


vukur kaml pan[aLkan kepada Luhan vana maha esa karena Lelah memberl kaml
wakLu dan kesempaLan unLuk menvelesalkan makalah kaml vana ber[udul ADA8 8Lk1AMU
DAN MLNLkIMA 1AMUţ dan kaml sunaauh sanaaL berLerlma kaslh kepada bapak auru karena
Lelah banvak membanLu dalam penveleslan makalah kaml lnl Ŧuan darl makalah lnl pulaţ kaml
denaan kerendahan haLl lnaln menvampalkan maaf blla ada hal aLau Llndakan kaml vana kurana
llmlah sebaaal seorana slswaŦ Cleh karena lLuţ kaml sanaaL menaharapkan saran dan krlLlkkan
vana membanaun darl semua pembaca unLuk kesempurnaan Luaas MAkALAP kaml lnlŦ5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful